Anda di halaman 1dari 11

Pancasila sila kelima Keadilan sosila bagi seluruh rakyat indonesia

Kelompok 5
M. YUSRO ANNUR HADZALIE GHARAUFI MUHAMMAD RIZKI ZURIADI FAJRINA QAISHUM ELIA SIMANJUNTAK RENNY DESADRIA

PANCASILA

Pengertian Pancasila merupakan sekumpulan nilai nilai luhur yang diyakini kebenarannya, yang kemudian dijabarkan dalam pedoman pengamalan Pancasila.

PEMBAHASAN SILA KELIMA


Pengertian Keadilan Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalasifat masyarakat adil dan makmur berbahagia untuk semua orang. Istilah adil menunjukkan orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya.

PERANAN SILA KELIMA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA


1.

2.

3.

4.

Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royong Mengembangkan sikap adil terhadap sesama Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak orang lain

SAMBUNGAN
5.

6.

7.

8.

Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri Tidak menggunakan hak milik usaha usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk hal hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah Tidak menggunakan hak - hak milik untuk hal - hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum

SAMBUNGAN
Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial
9.

HUBUNGAN SILA KELIMA DENGAN SILA - SILA YANG LAIN


1.

Sila V dijiwai oleh sila I, II, III, IV Dengan demikian makna yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila merupakan gambaran terlengkap dari makna keseluruhan Pancasila. Namun nilai yang terkandung dalam Pancasila selain sila ke 5 juga memiliki keterkaitan dengan sila lainnya Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, apabila tidak dikatikan dengan sila lainnya dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis.

MENGAPA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BERADA PADA SILA KELIMA
Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan.

SAMBUNGAN
Dalam sila kelima tersebut terkandung nilainilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendir, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan

KESIMPULAN
Nilai nilai keadilan atau nilai yang tertuang dalam sila ke-5 mempunyai Konsekuensi nilainilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama antara lain keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komulatif. Kelain itu pancasila mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kelebihan tersebup terletak pada tujuan pada sila ke-5, sedangkan kelemahannya terletak pada pelaksanaan yang belum maksimal