Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Halaman
LEMBAR PENGESAHAN...................................................................................

KATA PENGANTAR.....

ii

DAFTAR ISI.....

iii

BAB 1 : PENDAHULUAN......

1.1 Latar Belakang........

1.2 Tujuan.........

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA............

2.1 Definisi......................................................

2.2 Etiologi...................................................

2.3 Klasifikasi.......................................... ........

2.4 Diagnosa............................................. ........

2.5 Penatalaksanaan................................. ........

2.6 Prognosis.......................................... ........

2.7 Komplikasi.......................................... ......

BAB 3 : TINJAUAN KASUS PHANTOM..

10

3.1 Melihat dan Mengenali Gejala dan Tanda Kala II............................

10

3.2 Menyiapkan Pertolongan Persalinan..................................................

10

3.3 Memastikan Pembukaan Lengkap dan Keadaan Janin Baik..............

10

3.4 Menyiapkan Ibu dan Keluarga Untuk Proses Bimbingan Meneran....

11

3.5 Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi..............................................

12

3.6 Melahirkan Bayi Dengan Cara Bracht................................................

12

3.7 Melahirkan Bayi Dengan Cara Klasik (Melahirkan Bahu Belakang


Terlebih Dahulu)...............................................................................

13

3.8 Melahirkan Bayi Dengan Cara Mauriceu..........................................

13

3.9 Penanganan Bayi Baru Lahir.............................................................

13

3.10 Penatalaksanaan Aktif Kala Tiga.....................................................

14

3.11 Menilai Perdarahan..........................................................................

15

3.12 Melakukan Prosedur Pasca Persalinan............................................

16

3.13 Evaluasi............................................................................................

16

3.14 Kebersihan dan Keamanan...............................................................

17

BAB 4 : PENUTUP....... 18
4.1 Kesimpulan..........

18

4.2 Saran......... 18
DAFTAR PUSTAKA
iii