LPJ MPK

KEDUDUKAN, TUGAS , DAN WEWENANG PENGURUS MPK Kedudukan MPK : MPK adalah perwakilan seluruh siswa SMA Negeri

2 Samarinda dan merupakan lembaga organisasi yang sejajar dengan OSIS, namun MPK tidak bertanggung jawab kepada OSIS, yang berarti kedudukan MPK lebih tinggi dari OSIS di bawah kepala sekolah.

Tugas MPK : a. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Garis Besar Program Kerja OSIS ( GBPKO) ; b. c. Mengangkat dan memberhentikan ketua dan sekretaris OSIS ; Mengawasi dan memberhentikan ketua dan sekretaris OSIS .

Wewenang MPK : a. Membuat putusan – putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga organisasi lain kecuali kepala sekolah ; b. c. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan – putusan MPK ; Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat dan memberhentikan Ketua dan sekretaris OSIS ; d. Meminta dan menilai pertanggung jawaban dari ketua OSIS mengenai pelaksanaan program kerja OSIS ; e. Mencabut mandat dan memberhentikan ketua dan / atau sekretaris OSIS dalam masa jabatannya apabila jelas-jelas melanggar AD / ART serta program kerja OSIS; f. g. Mengubah anggaran rumah tangga OSIS untuk penyesuaian ; Menetapkan peraturan tata tertib MPK menyelesaikan pemilihan ketua MPK Periode berikutnya ; h. i. j. Memberikan putusan – putusan terhadap anggota ; Meneliti surat – surat yang berhubungan dengan keanggotaan MPK ; Memberikan teguran , nasehat , dan saran / usul kepada OSIS .

Struktur dan Rincian Tugas Pengurus :

1. Ketua Umum a. Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana ; b. Mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan ; c. Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan ; d. Memimpin rapat ; e. Menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan

musyawarah dan mufakat ; f. Setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan .

Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya . Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan / pengeluaran uang / biaya yang diperlukan . dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan . g. Masing – masing movis dari movis I – VIII bertindak sebagai motivator seksi OSIS yang bersangkutan . d. Mendampingi ketua dalam setiap rapat . Wakil Sekretaris a. Memberi saran / masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan . Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan . Menggantikan ketua jika berhalangan . Wakil ketua II Mengkoordinasi Komisi . c. Bersama – sama ketua menetapkan kebijaksanaan . 3. 4. c. c. b. atau diserahkan kepada wakil sekretaris. Bertanggung jawab kepada ketua . f. b. Menyiapkan laporan . Sekretaris a. b. hasil rapat . Wakil ketua I mengkoordinasikan Motivator Seksi . e. b. Menyusun GBPKO berdasarkan tugas dari masing – masing seksi .2. dan evaluasi kegiatan . Motivator Seksi a. d. 5. f. Menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan . Membuat tanda bukti kuitansi setiap pemasukan / pengeluaran uang untuk dipertanggung jawabkan . Berindak sebagai notulis dalam rapat. e. surat . Wakil Ketua a. . c. Aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris . b. Bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi . Bersama ketua menandatangani setiap surat . Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan movis yang menjadi tanggung jawabnya . 6. mendistribusikan. Bendahara a. Menyampian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan movis kepada ketua melalui coordinator . Menyampaikan laporan keuangan secara berkala . d. Menyiapkan.

Mempersiapkan rancangan acara yang akan diadakan oleh MPK . d. Keanggotaan tim formatur adlah anggota komisi B . . b. b. Mengawasi jalannya suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS dengan jalan membentuk tim formatur dan menilai pelaksanaan tersebut . Komisi – komisi MPK 1. Komisi B : a. 3.7. 2. Mengawasi dan menilai tata kerja OSIS . b. Mengadakan rapat komisi bila dianggap perlu unutk meminta pertanggung jawaban OSIS terhadap konsekuensinya tersebut . c. Berhak meminta kepada pimpinan MPK untuk mengadakan siding istimewa apabila jelas – jelas OSIS melanggar GBPKO serta meminta pertanggung jawaban OSIS terhadap masalah tersebut. c. Atas persetujuan pimpinan MPK megadakan siding komisi sekurang – kurangnya tiga bulan sekali apabila dianggap perlu . Mengadakan rapat komisi untuk meminta pertanggung jawaban OSIS terhadap kegiatan yang diselenggarakan atas persetujuan pimpinan MPK . Mengawasi jalannya perekonomian dan keuangan OSIS dengan meminta pertanggung jawaban bendaha OSIS serta jalannya administrasi OSIS melalui sekretaris OSIS . Komisi A : a. dalam konsekuensinya terhadap GBPKO serta ketetapan MPK dan peraturan lainnya . Komisi C : a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful