Anda di halaman 1dari 65

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi

ix

PENGENALAN
Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk

menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburi

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid,

kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaran

mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

MATLAMAT
Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni

2.

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

3. 4.

Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

5. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 7. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan 8. 6.

Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 9.

Menghargai

sumbangan

sains

dan

teknologi

terhadap

pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

OBJEKTIF
Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

10.

Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal

11.

Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

pemuliharaan dan pemeliharaannya

KEMAHIRAN SAINTIFIK
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains

Mengukur dan menggunakan nombor

Membuat

pemerhatian

secara

kuantitatif

dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Membuat inferens

Menggunakan

pengumpulan

data

dan

pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Mendefinasi secara operasi

Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan, objek atau

peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu, berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal pemboleh ubah

Mengenalpasti dimanipulasikan,

pemboleh pemboleh ubah

ubah bergerak

Kemahiran Manipulatif

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:

pembolehubah

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi

menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling.

berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

Menjanakan idea

Menghasilkan

idea

yang

berkaitan

dengan sesuatu perkara. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens

keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat

memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.

kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu

peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan

kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.

hipotesis.

Kemahiran Berfikir Kreatif


Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut:

Membuat gambaran mental

Membuat

tanggapan

atau

membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

Mensintesiskan

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti

Strategi Berfikir
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut :

menyeluruh

pernyataan, lukisan dan artifak. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum

tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. diuji untuk

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait.

Pernyataan

membuktikan kesahihannya. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada

Membuat keputusan

Memilih

satu

alternatif

penyelesaian

yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan.

Menyelesaikan masalah

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang

diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta

strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

Kemahiran Berfikir

Kritis
Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

Kreatif
Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

Menaakul

mmmm Strategi Berfikir


Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1: Model KBSB dalam Sains

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

Mengelaskan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens

Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Mendefini secara operasi

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir

kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan

10

membezakan.

Penguasaan

kemahiran

membandingkan

dan

Baik hati dan penyayang. Bersifat objektif. Sistematik. Bekerjasama. Adil dan saksama.

membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI


Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : Minat dan bersifat ingin tahu tentang Rajin dan tabah. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka. alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Berani mencuba. Berfikir secara rasional. Yakin dan berdikari. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

11

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan

Cadangan aktiviti pembelajaran

Melihat simulasi

tayangan

video

atau

komputer

tentang

pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam

sekitar.

Membincangkan

kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam

melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri, sekitar. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam

Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1.4 Menyedari

murni

sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme

pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk

kepentingan manusia sejagat. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. sisa kepentingan sikap dalam buangan

di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

12

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip

pengalaman serta membuat refleksi. Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti

13

pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

perlu

dijadikan

sebahagian

daripada

proses

pengajaran

dan

pembelajaran.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. kerelevanan Pendekatan

Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

Kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

pelbagai

dapat

pembelajaran

kehidupan

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan

pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza

14

perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan

pengajaran dan pembelajaran.

Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil

kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

eksperimen mereka. Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut: Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

15

Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.

Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti word processers, perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic

spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti data loggers dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan

Pembelajaran

sains

tidak

hanya

terhad

di

sekolah

sahaja.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan

eksperimen

pembelajaran sains berkesan.

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan

16

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang

Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara

pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran.

Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh

mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks.

sains.

17

TEMA:

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP


1. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain otak nerve saraf response gerakbalas stimuli rangsangan sensory organ organ deria

BIDANG PEMBELAJARAN:

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.

1.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

Murid boleh: mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. menyatakan fungsi reseptor yang berbeza tekanan, haba, sakit. membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan

cold kesejukan heat kepanasan pain kesakitan pressure tekanan receptor hujung saraf sensitivity kepekaan skin kulit touch sentuhan

18

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.3 Memahami deria bau. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti struktur hidung. mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

Nota

Perbendaharaan Kata nose hidung sensory cells sel deria

1.4 Memahami deria rasa.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Murid boleh: mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

bitter pahit salty masin sour masam sweet manis taste rasa tongue lidah

1.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

Murid boleh: mengenal pasti struktur telinga manusia. menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. memerihalkan bagaimana kita mendengar. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran.

cochlea koklea ear telinga ear drum gegendang telinga

19

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Memahami deria penglihatan. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

Hasil Pembelajaran Murid boleh; mengenal pasti struktur mata manusia. menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. memerihalkan bagaimana kita melihat.

Nota

Perbendaharaan Kata

1.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.

Murid boleh: memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. Sudut tuju, sudut pantulan, sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Astigmatisme, ilusi optik, titik buta, penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan.

density ketumpatan medium bahantara/medium reflection pantulan refraction pembiasan

20

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata astigmatism astigmatisme blind spot bintik (or titik) buta long sightedness rabun dekat monocular vision penglihatan monokular optical illusion ilusi optik periscope periskop short sightedness rabun jauh stereoscopic vision penglihatan stereoskopik

Mikroskop, kanta pembesar, teleskop, binokular, alat pengesan ultrabunyi, sinar-X, periskop patut dinyatakan.

21

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami bunyi dan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:

Notes

Perbendaharaan Kata

memerihalkan sifat bunyi. menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. menerangkan kecacatan pendengaran. menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. menyatakan had pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan menyatakan alat yang pendengaran. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Membincangkan had pendengaran menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop.

22

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

Nota Gerak balas termasuk fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, gerakan nastik, tigmotropisme.

Perbendaharaan Kata

23

BIDANG PEMBELAJARAN:

2. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan melalui contoh kelas makanan. menyatakan fungsi setiap kelas makanan. menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. Notes Hanya vitamin utama (A, B, C, D, E dan K) dan mineral (kalsium, natrium, besi, iodin, fosforus dan kalium) diperlukan. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1, B2 dan dsb. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. Perbendaharaan Kata fats lemak fibre pelawas potassium kalium starch kanji sodium natrium

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

2.2 Menilai kepentingan gizi seimbang.

Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Murid boleh: menyatakan maksud gizi seimbang. menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.

Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori.

balanced diet gizi seimbang calorific value nilai kalori climate cuaca food wrapper bungkusan makanan

24

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

Hasil Pembelajaran menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. merancang satu gizi seimbang.

Notes

Perbendaharaan Kata

2.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM

Murid boleh: menerangkan maksud pencernaan. mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.

Enzim hanya perlu melibatkan amilase, protease dan lipase.

alimentary canal salur penghadaman anus dubur appendix umbai usus bile jus hempedu digestion penghadaman enzyme enzim gall bladder pundi hempedu gut salur penghadaman insoluble tidak larut large intestine usus besar

25

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji.

Hasil Pembelajaran menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

Notes

Perbendaharaan Kata liver hati saliva air liur small intestine usus kecil stomach perut

2.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

Murid boleh: menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

Struktur vilus tidak diperlukan. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan.

absorption penyerapan analogise membuat analogi blood stream aliran darah diffusion resapan

2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan.

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

Murid boleh: menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. menerangkan penyahtinjaan. mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

constipation sembelit defecation penyahtinjaan large intestine usus besar reabsoption penyerapan semula

26

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

Nota

Perbendaharaan Kata habits amalan needy sangat miskin nutritious food makanan berkhasiat underprivileged kurang bernasib baik religious beliefs kepercayaan agama

27

TEMA:

MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP


1. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara mega-biodiversiti di dunia harus ditonjolkan. Perbendaharaan Kata amphibian amfibia bird burung dicotyledon dikotiledon diversity kepelbagaian fish ikan flowering plant tumbuhan berbunga invertebrate invertebrata living organism organisma hidup mammal mamalia monocotyledon monokotiledon non-flowering plant tumbuhan tidak berbunga reptile reptilia vertebrates vertebrata

BIDANG PEMBELAJARAN:

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. . - Haiwan: invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia. - Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. - Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara.

28

BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup.

2. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti. menyatakan maksud habitat dan ekosistem. mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan. Perbendaharaan Kata community komuniti ecosystem ekosistem environment persekitaran habitat habitat interdependence saling bersandaran predict meramal population populasi species spesis

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat, populasi, komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

29

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). c) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang.

Perbendaharaan Kata advantage kebaikan biological control kawalan biologi competition persaingan disadvantage keburukan interaction interaksi parasitism parasitisme pest perosak prey predator mangsa pemangsa regulate mengawal symbiosis simbiosis

30

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.3 Mensintesis siratan makanan. . Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. membina piramid nombor daripada rantai makanan. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

Nota

Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer- pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer pengguna sekunder tertiary consumer pengguna tertier

Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah.

Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut.

31

Objektif pembelajaran 2.4 Menganalisa fotosintesis.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil). Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud fotosintesis. menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. menyatakan hasil fotosintesis. mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

Nota

Perbendaharaan Kata balanced ecosystem ekosistem yang seimbang oxygen cycle - kitar oksigen carbon cycle kitar karbon photosynthesis-fotosintesis

Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan.

32

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan main peranan yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

Nota

Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest hutan simpan highland forest hutan tanah tinggi indigenous people orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest hutan hujan tropika wetlands tanah bencah / lembap

Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli.

33

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang.

Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global, kemusnahan habitat, kepupusan spesis, pencemaran udara, tanah dan air, kehilangan tanah lembap, pengurusan sisa pepejal, penebangan hutan, penggunaan tanah yang tidak terkawal, penangkapan ikan tidak terkawal, toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran termasuk pestisid, baja dan bahan cemar)

Perbendaharaan Kata acid rain hujan asid brainstorming sumbangsaran climate change perubahan iklim deforestation penebangan hutan excessive berlebihan land overuse penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect kesan rumah hijau over fishing penangkapan ikan tidak terkawal pollution pencemaran solid waste management pengurusan sisa pepejal pesticides pestisid species extinction kepupusan spesis toxin toksin

34

TEMA:

JIRIM DALAM ALAM

BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.1 Menganalisa ciri fizikal air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: takat beku air, takat didih air. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud takat beku air. menyatakan maksud takat didih air. memerihalkan ciri fizikal air. menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik. Perbendaharaan Kata boiling point takat didih freezing point takat beku impurities bendasing inference inferens physical characteristics ciri fizikal

Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

35

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.2 Menganalisa komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan komposisi air. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.

Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Nisbah gas diperlukan.

Perbendaharaan Kata anode anod cathode katod composition komposisi ionic theory teori ionik electrolysis elektrolisis discharge terhasil

36

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.3 Menganalisa proses penyejatan air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata agricultural product hasil pertanian evaporation penyejatan evaporation of water penyejatan air humidity kelembapan movement of air pergerakan udara preservation pengawetan processing of food pemprosesan makanan rate of evaporation kadar penyejatan surface area luas permukaan temperature of the surrounding suhu sekeliling

Murid boleh: menerangkan maksud penyejatan. menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.

37

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut jenis pelarut, jenis zat terlarut, suhu pelarut.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. menerangkan maksud bahan terampai. menerangkan maksud kelarutan. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.

Nota

Perbendaharaan Kata concentrated solution larutan pekat dilute solution larutan cair nature of solute jenis zat pelarut nature of solvent jenis pelarut organic solvent pelarut organik residue baki/sisa suspension bahan terampai saturated solution larutan tepu sediment bahan mendapan solubility kelarutan solute zat pelarut solution larutan solvent pelarut universal solvent pelarut universal volume of solvent isipadu pelarut

Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.

38

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan: suhu pelarut, kadar kacauan, saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

39

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.5 Menganalisa asid dan alkali. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sifat asid. mengenal pasti sifat alkali. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. menerangkan maksud peneutralan. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Awas:

Nota

Perbendaharaan Kata active metal logam aktif alkaline substance bahan beralkali concentration kepekatan concentrated acid asid pekat concentrated alkali alkali pekat corrosive mengkakis dilute acid asid cair dilute alkali alkali cair equation in words persamaan perkataan hydrochloric acid asid hidroklorik litmus paper kertas litmus metal logam neutralization peneutralan operational definition definisi secara operasi potassium kalium sodium natrium sodium hydroxide natrium hidroksida

Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. Gunakan hanya asid dan alkali cair. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid.

Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian.

40

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

41

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut: sumber air semula jadi. sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling pendidihan chlorination pengklorinan distillation penyulingan filtration penurasan natural resources sumber semula jadi water purification site loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses penggunaan domestik usage of water penggunaan air water supply system sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen Cintai Sungai Kita.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction pembinaan deforestation penebangan hutan domestic waste bahan buangan domestik fertiliser baja garbage sampah-sarap industrial waste bahan buangan industri pesticide pestisid preservation pemeliharaan radioactive residue sisa radioaktif siltation pengelodakan sewage sisa / bahan kumbahan water pollutant bahan cemar air

44

BIDANG PEMBELAJARAN:

2. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Nota Perbendaharaan Kata air pressure tekanan udara appliances peralatan existence kewujudan temperature suhu volume isipadu

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.1 Memahami tekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

45

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Awas:

Nota

Perbendaharaan Kata syringe picagari siphon sifon spray penyembur drinking straw penyedut minuman blockage tersumbat gas under high pressure gas di bawah tekanan tinggi safety measures langkah keselamatan

Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba.

46

TEMA:

DAYA DAN GERAKAN


1. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh: nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. menerangkan kesan daya. menerangkan pelbagai jenis daya. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force daya elektrostatik frictional force daya geseran gravitational force daya graviti magnetic force daya magnetik speed kelajuan

BIDANG PEMBELAJARAN:

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.1 Memahami daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).

1.2 Memahami pengukuran daya.

Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya.

Murid boleh: menyatakan unit untuk daya. menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. mengukur magnitud daya.

magnitude magnitud spring balance neraca spring

47

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.3 Mengaplikasi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. menerangkan cara mengurangkan geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. .

Nota

Perbendaharaan Kata existence kewujudan surface permukaan

Abaikan daya geseran statik.

48

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.4 Mengaplikasi kerja. Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m)

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. menyatakan unit untuk kerja. menentukan kerja yang dilakukan.

Nota

Perbendaharaan Kata distance jarak work kerja

1.5 Mengaplikasi kuasa.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

Murid boleh: menyatakan maksud kuasa. menyatakan unit untuk kuasa. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.

power kuasa

1.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan.

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.

Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

sketch lakaran

49

BIDANG PEMBELAJARAN: 2. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. 2.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Nota Bagi haiwan invertebrata, perkenalkan rangka luar, rangka dalam dan rangka hidrostatik. Perbendaharaan Kata aquatic akuatik buoyancy keapungan chitin kitin cuticle kutikel endoskeleton rangka dalam exoskeleton rangka luar hydrostatic hidrostatik shell cangkerang skeletal system sistem rangka support system sistem sokongan

Murid boleh: menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut, duri, ruang udara dalam tumbuhan akuatik.

50

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.

Nota

Perbendaharaan Kata beached whale paus yang terdampar di pantai crippled tempang crutches tongkak ketiak inability ketidakupayaan

51

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. 1. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Nota Perbendaharaan Kata base area luas tapak center of gravity pusat graviti height ketinggian manipulating mengubah point of equilibrium titik keseimbangan stability kestabilan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.

52

Objektif pembelajaran 1.2 Menghargai kepentingan kestabilan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

Nota

Perbendaharaan Kata

53

BIDANG PEMBELAJARAN: 2. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2.1 Menganalisa tuas. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. mengelaskan tuas. menerangkan maksud momen daya. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat, kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. Perbendaharaan Kata fulcrum fulcrum force daya lever tuas load beban perpendicular distance jarak tegak

Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.

54

Objektif pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m)

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

2.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

Murid boleh: mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.

design reka innovative inovatif

55

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SAINS TINGKATAN 2
PANEL PENTERJEMAH
Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai, Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu, Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan, Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang, Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak, Teluk Intan, Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping, Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping, Perak

Editor

56

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011