Anda di halaman 1dari 2

Og^4C +EEL- W-O4>-

N7+4O Og~-.- 7U }g)`


^^^ EEg4 4-UE=4 Ogu+g`
E_E_uEe O+44 4gu+g` L~E}jO
-LOOg1E w7.=O)e4 _ W-OE>-4
-.- Og~-.- 4pO747.=O> gO)
4~4O-4 _ Ep) -.- 4p~E
7^OU4 4:1g~4O ^ W-O>-474
-OE44O^- 4O^` W 4
W-O7O4lE> E+1)lC^-
UjO-C) W 4 W-EOU7>
+O4O^` -O) 7g4O^` _
+O^^) 4p~E 6ONO -LOO):E ^g
up)4 u7+^= W-O7CO^> O)
_O44-4O^- W-O^ 4`
=C 7 =}g)` g7.=Og)4-
_/E_u14` E+U4 E74+O4 W up)
+^= W-O7gu> EEg4O
u 4` ;eU4` 7N4EuC _
ElgO -OE+u1 W-O7ON> ^@
W-O>-474 47.=Og)4-
O}jg~= 6-^4g _ p) 4ugC
7 }4N 7/E* +OuLg)` +O^4^
+OU7 6*OgLE- 6*CjOO ^j
4 W-O>u> 47.E_EOO-
N74O^` /-- EE_ +.-
7 V41g~ -O~NeO-4
OgOg -OOO^-4 W-O7O~4
+O LO~ ++Ou+E` ^)
1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri,
dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang
baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-
tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh
kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268], harta (mereka
yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan
Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

[263] maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s.
berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya
ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.
[264] menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang
lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta
kepadamu dengan nama Allah.
[265] berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-
lain yang bersifat lahiriyah.
[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami
sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi
poligami sampai empat orang saja.
[267] pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena
pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
[268] orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang
tidak dapat mengatur harta bendanya.