KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat,dan hidayahnya sehingga makalah yang berjudul

“PERAWATAN

PENYAKIT ANAK DENGAN GANGGUAN HEMATOLOGI (HEMOFILIA)”
ini dapat di selesaikan tepat waktu dan sebagaimana mestinya. Dan tidak lupa
kami ucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing yang telah memberikan
tugas kepada kami.

Dalam penyusunan makalah ini kami menyadari masih banyak
kekurangan, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
berbagai pihak yang telah meluangkan waktu untuk membaca makalah ini dan
harapan kami dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang,19 Januari 2012

i

..................................17 ....... 4 c........................................................................................................................................................................ Tujuan ...................................................... 10 g........................................................................... Diagnosa keperawatan ......... Definisi hemofilia ................................................. .................. Pengkajian keperawatan .................. Kesimpulan ............................................................................................................................. Penatalaksanaan medis 11 h........... 2 c.......................................................................................... Rumusan Masalah ............................................ 3 b.......................................... i DAFTAR ISI ......................... ii BAB I PENDAHULUAN ................. 12 i............................ 7 f.................................................................................. Patofisiologi hemofilia ................................................................................... 5 d.....................16 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 2 BAB II PEMBAHASAN ..................................................................................... 1 a...................... Etiologi hemofilia. ............................................... 13 BAB III PENUTUP. Manifestasi klinis hemofilia ............ 1 b............................ 6 e................ Anatomi fisiologi hemofilia ..............16 a.......DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........... pemeriksaan Diagnostik..................................... 3 a............................................... Latar Belakang .......................................................

ii .