P. 1
Honorer

Honorer

|Views: 46|Likes:
Dipublikasikan oleh EGin CoUte Feel

More info:

Published by: EGin CoUte Feel on Apr 27, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

JI:rvtDLr

\

Jember. 2 Aoril 2012 : 8001 lor /267 141312012 : Penting : piran:3(tiga)lembar ral : DaftarTenagaHonorerKategorill Kepada Kecamatan UPTDPendidikan Yth. 1. Kepala Negeri 2. Kepala SMP/SMA/SMK MKKSNegeri Melalui

sK ?'Mrrs MI:v-

Negara Pendayaguna03 Nomor: f ahun2o12Menteri Menindaklanjuti Edaran Surat Nama Indonesia Daftar Birokrasi Republik tentang Negara Reformasi dan an Aparatur yangbekerja lingkungan Instansi Pemerintah sebagai dan ll di Honorer Kategori Tenaga 05 2010,makadengan PANdan RB Nomor Tahun Menteri dariSuratEdaran tidaklanjut honorer keinventarisasi tenaga data dengan untukmelakukan ini kamimohon saudara berikut : tentuan sebagai ll ll & Honorer Kategori (Lampiran SE.MENPAN Formulir DataTenaga A. Mengisi RB Nomor03 Tahun2012): lembab, kenaminyak, tidak boleh ada 1. Formulirtidak boleh dilipat. sobek, coretan/ditip ex; pengisian; secara lengkap telitipetunjuk mengisi formulir, bacalah dan 2. Sebelum menggunakan ballpoint, penulisan dan huruf 3. Formulir harus diisidengan dengan besar(balok); yaitu: ll B. DataTenagaHonorerKatBEorl diinventarisasi Honorer APBN/APBD Non Tahun 2010berdasarkan surat 1. UjiPublik DataTenaga Kepala Kepegawaian Kabupaten Jember Nomor: 800/3579131312010 Badan tanggal November 1 2010; 2. DaftarNamaTenagaHonorer Kategori sebagaimanaterlampir; ll C. Berkas/dokumen DataTenagaHonorerKategorill diurutkansebagaiberikut: (terlampir); 1. Sampul/Cover identitas honorer tenaga 2. Formulir lsianDataTenaga Honorer Kategori (terlampir); ll 3. FotocopySK GTT/PTT Pertama dilegalisir Kepala Unit Sekolah/Kepala kerja; 4. FotocopySK GTT/PTT Terakhir dilegalisir Kepala SekolahlKepala kerja; Unit 5 SuratKeterangan sebagai GTT/PTT TerusMenerus Kepala dari / sekolah Kepala UnitKerja(atasan langsungnya) contoh terlampir; pengangkatan (Tenaga sebagai dasar GTT/PTT 6 Fotocopyljasah Honorer); yangdimiliki (S.1/ D-lVdanAkta); 7. Fotocopyljasah terakhir 1 8. Semua berkas/dokumen dibuat (satu)set dandimasukkan dalamMap ke PlaStlk Transparan "SNELHECHTER PLASTIK"BUSINESS / FILEPLASTIK dengan warna: = > PTTdi UPT/Lembaga Kuning; = > GTTTKN Kuning; = > GTT SDN Merah; = > GTTSMPN Biru, = > GTT SMAN/SMKN Hijau; 9. Berkas diset/ diikatper20 (duapuluh) oranguntukGTT,dan per20 (duapuluh) orangPTTsesuai nomor nominatifnya. urutan

DaftarNominatif beserta disk)sebagaimana format terlampir dengan berkasnya harus disampaikan diterima Dinas dan di Pendidikan lG(Bidang paling bupaten Jember Tenaga Kependidikan).softcopyExcelCD(compact D. lambaF!3!!9S!J9-APd!-30!. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NlP.!1.19620131 198201 005 1 .

IJASAH AWALGTT/PTT TERAKHIR IJASAH MENGAJAR/TUGAS UNIT KERJA KEC. K A BJ E M B E R . .DATA HONORER TENAGA [[ KATEGORI JEMBER KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINASPENDIDIKAN NAMA NUPTK LAHIR TEMPAT/TGL.

... . . Ruang Jabatan Unit kerja Dengan menerangkan. 12012 ... MP.. .danmasih Adalah benar-benar sebagai GTT / PTT *). .... Kec.. ini bahwa: KepalaSekolah SDNegeri /413.. Nama NUPTK Tempat/tanggal lahir Jabatan Unit kerja tml .. sejak aktif melaksanakan tugassecara terusmenerus sampai dengan suratketerangan dibuat. . SURAT KETERANGAN NOMOR:800/ Yangbertanda tangan bawahini : di Nama NIP PangkaVGol..PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SEKOLAE DASAR NEGERI lalan ...l3 Apirl 2012 KEPALA SEKOLAH *) GTT / PTT CoreVketik yangdipilih.... uri Demikiansuratketerangan dibuatuntukdapat ini dipergunakan sebagaimana mestinya danapabila dikemudian ternyata hari tidak benarkami bersedia menerima sanksi peraturan perundang-undangan berlaku yang sesuai ..

. ... tanggal1 November HasilUji PublikBKD 2. ...... . ... . sebagaiGTT/PTT. . Pendidikan Jember.' |. A NIP.... FormatExcel 2010.'t I EII JE IYIE EtI I An LrN ZVIZ [JE' lYlElI E|J fAl{ 6( llD lll..r Lryr Ll\f r! L-rr I r\raGrt rra I Ltttt . .. 13 April 2012 . .JI ZVIZ| NOMOR DAN TANGGALSKPENGANGKATAN GTT 5KPERTAMA / PTT UNIT KERJA 01 Kepatihan CATATAN: dan angka10. K E p A L S M P N / S M A N / s M K. .. . KECAMATAN PENDIDIKAN I UPTD KEPALA ..lrt ttral r Elt lrl lrl l\ltll nttErv r...co. . Usiadan masakeriasesuai atau bisa diunduh http: //dispendikjember. .N..... . denganhuruf Calibri 1. diisipadasaat pengangkatan 3.nr.. ... ..... EtvtErc'rt .

sMUrsMA 06..._fi lienyelujui.2012 Tenaga Honorer . Nama Tempet {Tingkal Lahir Kab/Kola) (lgubllhn) Tgl. 3.{('I..Kel8erencana Teknl3 34.'.Asislen Apoteker 17..1 .!9.4R1aNo Ntp :. lI? NtptQ?7\3o..Kota/Kab.. Sidan 16. 24..s-p!tus rar. belsedia l$gull! saya yang menanggung hukum ditimbulkannya.Q.Ponala Lab.3.iSj.IR DAIA AENAGA SONORER XATEGORI II PERSIARATTN UT'TTX |4NGII((EI SEITKSI U'IAII fIRIULIA XO..Apoteker 18.1e.Oth.. Pejabat kienlrtama/lnsp€ktur/ Pembina Kepegawaian/ . SMK 02. ..g . & Umum/Spesialisasi 13-DrGigi/Spesiatsasi 14..Prcstetis 9 10 '11 Pejabal meogangkat yang Nama Pejabatyg mengangkal Tanggal Penetapan TMT SKi Lama Beke4a sebagaiTenaga Honorer sd.:. OkupasiTerapi GURU 01... Fisioterapi 30.eN. Pcrekam Medis 28.44H... ...VEM..N.1 .r1.8 p F 2 0.. Tahun Lulus ygdilakukan : a). Relralsionh Opt 31. Radrogralet 27.4.r. .2."'l--J-l ra* f-T-lua. Peravral Gigi 25. Kualillkasi terlinggi pada ini dilamatkan saal b). ufisionis 26.Perawal 15. Te|pllh. BOS 2.K4.1.' InstansilProp.1. Tek. Terapis Wcal6 32. Tingkal pada pengangkalan honorel saal perlama kali b). Epideniolog Xes. .2.49-.pl . Penluluh Kesehalan Masyaral(at 20.6. Saniladan 23. Eleklromedis 29.p-l\r.MA/BA 03.^ l-Tlo.i EMEER r* i€lYlPFi3..d 1.. :e-6-893^ . Lahir Alamal lempaltinggal yaDg Pendidikan digunakan a).'iusus Tenaga Guru Tugas UidKelaTempal 33. SMP/MTS 05..F4M. Mengesahkan. sD/Mr 07oosen 08 Pe4rnian m Pebrnakan 04. Tugegpeke4aan TENAGA KESEHATAN 12... .€qFr.1.PEIENSI DASAR.. saalini Pembayaran Honor Sumber Anggaran Sampa dengan s€alini sebelum Jarurm2005 1 b).'.JEMFE R Fr€phsi/lnspeklff Inspektur Kab/l4o+a Peiabal dituniuk vano l<F_taL4 ?G?E*].n4..-6.Q..[-rl 1.Dr<s..PR9..3 Lamprran SE MENPAN RBNomor Tahun ll & 2012 (6EATSAI SAIAS SAll' FOR}.Komite Pfoyek 3 Honor Honorer dibual dan isian Iidak Demilian pribadi sebagaiTenaga dala saya dengan sebenaroya bilalernyata yang drbuat benar. 19.0..T€naaa Lainnya Kes i K..D i<4.rilu.BE!3. Tahun Lulus yg Pendidikan a)... akibat [.SrB PENruLUH 10 Perilan3n 11.Adminkes .f.1..

an Ian( r I a^lan And ps! a ! utng vmg trt seda a i Dtttatisiandltryatal. kata b Apabila narna Andalerdidatassatr ala{ beberea kataydg ptr{an huruota meledt. Ugd. unit di lhusoi utrtuk gurumenun. rvo.c tec€tut tidat l€nna* pengeijan dalam dibiayai A0ggann oteh Pendapaho 8€bia Negara/Aiggaral dat Pendaoatan BelanjaDacrah.r(olahnegeritenpat beker. trry.4. Fofiuh harusdiisi denganmanggunakan balrpoot. mata k'l4a hoio.noa U sel4rr lenaJJ tonOrFr b 8.lrli roia ce.l0l5 urJ.di: j l:4: .{ tidafr bnt4ai pada data. Xorat irn pengislaoyang mcngakibethan Fomulit talf. buino larrun Anda. lerFdikBalahan hapushh derg6r! mengglnakan karet penghapui Sampai bersih namum sampai sobcl iangan Fornrulir: harus dtagateb€.I PEHAAYAP.cantrmdalam narna ijazahyangdigunakat uotukmelamar.( 2(n5.ii d. Untuk lerputrst! nis..5bnun hrlar 5 {31 Poinl1{. Khusu!Guru. adalah 5laho. 1990s/d 3l Desernber1992 Xemudian dia{lat temb.J hurulSerilatjarakanhrasafulata denoan lainnya.lpd(edaar Unbf.outrrs.na diangkat Anda pada lat menjadi Teoaga HonOrA longgal 1Jao!..Uan halpenghasila lenaga hoiorertidd( s€cara GgasbrcEob|n datsndai b€larF p{amitupdr pada &rggara Pt'tdapatar dat 8€bia NcgrJ&lgardt Pend4al dan Eelr1a Oaefah.ataJ da4 yang dibiayai retrbu3i da Tulskan yang kode sesuaipada yang kotat teFedia Tl I I--i 6. b.b.tugas inr. NAMA P'JAgAf YANG IIIENGAT1GVAT Tulskan pelabatdn| l0 nanra butr Ir{ti Ln balilotnulh y z'g t.d.n orDefi oeEgas wewenang ui Tengimgkat. r.a sata saal nakaydrgdr6i hanya Contoh: Andadi anqlat *baai lenaa Hoio.!dl 3r9gal.h.ICAS Tutbkon tedasesuai unit dengan Fmpat anda be. kolal Satu sai.r tu|ggatt Januari 2005dendiperpaniang secara Bus-rnenerus tatpabdflq{i Sldsaal ini t!. INSTANSI PEMERINTAH a hstalsi pemedntah pusattaog organbfiinta ditehpkandenganPerauran P. KASUPAfETEMPA| UHIR lsli lo€t y'lg te.AHoxoRt. &n diaBkalte. Mat? No yang lrliskan danTgISK terakhjr dite.ke. matatotalmasa 2003 terial€rFltus-potus? lahun buldl 0 1. Jihaada mdtdi lenAa Hooo. 10bulao. NAIIA a TulbhhnanaAnda padato{at*otaftdibagian td! teGedia at6 sesuai d€ngdr yarEb../:/r.iaka flo.t.t paqisian tfia rada.h Andaisl.o bnggutlghweh Panitia.darTgtSX yau adalah lerakhir mdikl Aode 12.ll Terus-menerus sampaisaal rnl. t€tuiusan buli f UA S/I?E MN YAII DIUXIJ KA KERJ G II Tulbkan yar|g lodo sesuddengan yangdtakukdtpadasaathi.a blrll Conldli peia. sobel ata! tembab.r penutisan Cijr. ponl'l{.nvalnt dpablhtol]hd!tun. 11.a ll.ma dengan honorer kali lengkap rulckan lahun lelulusan Oendidilan butir a Dada 6 --n -T-: :0l5I'rhu.nd. da. koU* deioan tdlun d€rlbulan 0 5 bhun 05rutan b.!zn !.bTerpo tus.€sftren yang bersengkubn dao/ah! Pejabat Pembina K€pegawairn s€telah pe.ar seraraterFrlrgttrlrs dai tquglneolrw ' poinl sampai ini.tal pedornao dEturdalan Derdiiraloeirednteh c Inshnsi Penerinhh yang lelahditeladansebetun Janua.lhi. 10.ngg.tm.l.riaar ya.uk s.arF tnitm mtar lJiood I Jd ai 2GO5 d'peearianghbggasaatini hnpa te6!bs. p*.keclmallnl Kota{ kode diisioleh ce-ilas 3 I'XGsAI IIHIR . JikaandarnenhaiTenaga llmorcr s€caalerus-rnenetuspaletnriF s{rpd l ini. gunakan unjllerla setngkal diatasnya.tersedi.lnd.m*a yaigdiisipoint dan saat ll.lratehutot h Prl''ptn.a denga l{ama Kota / Klbupaten leJnpal Anda C'rrrt& (buhen nama desa/ lelurahan.40 lotal. isitan yang kode s6uaidengar yang Alla dimitikl UNI! KERJA fEMPAf TI. dan dihilung tolI Januari2m5s/d saalinr lrei2010}.l2b.4I.t ytog ditunluh s. Contoh: periarEra! diangkat enjadi Anda r Tenaga tl{rloftr pda trtqd I J'|uEri 2002td 3l Desember 2m3.nudian dipspatatg $tjq' btrunhi€ga saathi masah berslalus sebagai len4a hmore (miral : 3l Mei 2010).i TOTVOR€R a Tuliskan SKs€b€aj Teoaga No.at.//r dapatdiprosetbult. t(eiayang saal Unit difufistar ledr terendah inslansinyr.Tuliska Tanggal dan Sebelrmmeqisi todnuli.j I 2005 1.istarkualfirasi dan Andagunakanpadasaal pengaBlabn perL. rndd|. mala nama AndaharusdisingtatCaramgnyingkahya adaldr kebiasaan menulislannya.Msahya.rl. SUI4SERAi'GGIF.lamaoya masa Ie43dihitung I Jar0ad2tJ02 dd| 9d = 3| Oesember (2 tdlun).danI9l SK yangAndagunakar No.ton I.tjttan. tanggatbuldl dan lebh)ran tsian da lrLrl lalah.. PEJAAT YANG MENGANErdi Tulbkan jabalan Petabat nama dan yangbe&enang ataupelabat ya.' b tt t! | 0r| I I rJhuall0 | b. Pengtrrqanmaa dar kerja tuda didulai dan I Januari ZO05 saatinr(nisal 3r [{ei 20j0) s.aKota(kodedlsi olehpelugasBitatidat Ie6ediap lodeyang ihan disediakan.r a Tul6lan kua{rfrka$ te(inoorAnda Inr saal b. 5.ng^ap!t.anhatuss$uar dengan ijazd yangAfidagunatan uotu|( a I Attavya BEKERJI s€8ac..NHONOR Penghasilan lenaga honorer dari Angga/nnPendapaian d:n Selania l. Apabila pengisian.n r 0l t rt 13.SKPfrVGltYGrlAf IERAKHIR AN SEAAGAT t€Mc. 9. instalsi pe edniahdaerahyang oqanisasialau pe6ukat daeratnya perafuran ditetaptan d€ngan yang daerah bedasa. menerus iugamasa dan keda teeulus-p0tus.sed. Point 1.legara/Anggaran Pendapntan Eelanja penghasrtan ytsng polok dao 0nerah adalah secaralegas l€rc?ohrm dalan alokasibetaoFpegaratpah pada &pgaral Pendapalan Sddla Negara/Anggarat dan Pffldapat d B€+a!a Oaer&.U ta.i fulskan tamanya masa he4aAnda sebagai Tenaga Ho|I{rr. bacalahsecara laEtap dan leli0 petuniut peng'6itnnya.se[i0ar tertulbdari Mented mendapd ydlg bertarBgung iarab di ttdang penoayagnaan 4arabr n€ga€ b. p. ala!kena nrnyak serla lidalboleh coretan ada t.. banluan alau subsidi psnbinaan untukkegiatan/ yangditetuaia| da.sihannF. Ulista deogani9l6 t gaslpekajaar dengan meiihat lrcdeTabetTugaspeteriaan la09 dilatukan Tefiaga Honorcr.n untt th4: t!:yyahs t_ir.Jan huol besar {balok).i An09..dbali taegal 1 Ja ad 2005 s/d310esen6.t&fd tetus. Tuliskan Tanggaldnn SKPengangkatao TMT yfrlg Terathir Anda miikisaat inj pada t3. danabanluan dan ope{asidalseldah.g *r 2tttu P. 2. IExrG. Hono{er t€rathiyd|g Anda ritrti sad ii . lidat bolei dilipa!. Andameogisr fd4. KUALIH{jSI PENOIOIKAN TERTINGG! INI SAAT genddrta. a b AUHAI fEMPAfTINGCAL l!riskan alamat tenpal tingEat yang Anda dapatdrhub!n0i KUAUMIASI PENAo/KAN YANG OIGUNAKAN pendidikan j!rusanyanO T!. Anda 2.6l Pe0dapalan BeldriaNega6/An99aran dan PendaFatao Selanja Daerdr. Tulbkailahun pendi!*an-dada 7 a.nta1r irp ddl Pcjabat Pa nbina K.

Pd S .MU'ADI Hanifuul Faran s.Toha Effendl.Pd Moch.

.

S. 177 N a l r S .l Deka Kurnra 172 TutrkSulistvo^/ati.S.S. Aq.r-o 1 9 6 Noarsanti Ambarini.lnoorls SMPN1 Panti GuruBhs.S Pd 168 NDun 169 Muhvi 170 Junardi.Pd 149 1. S. S-Pd. Punvanto '153 Susanto. 1 8 6 Siti Nur Faridah.Pd AbdusSornad.Pd 194 Jaouno Suoiono.P.lndones MPN 1 Panll S PttOperator ComtSMPN 1 Puoer Ptt PelaksanaTati SMPN1 Puoer Guru BldanoStudlSMPN1 Puoer Stud SMPN 1 Puoer GuruBldanq Guru BldanqStud SMPN1 Puoer Guru BldanqStud SMPN1 Puoer Guru BldanqStudlSMPN1 Puoer GuruBldanq Stud SMPN 1 Puoer GuruBldano StudlS MPN 1 Puger Guru BldanqStudlSMPN1 Psser Penqadmlnlstrasl SMPN I Rambiouii Petuqas Perpusta SMPN 1 Rambiouii PetuqasKeberslhiS MPN1 Rambiouii SatuanPengamalSMPN 1 Rambipuii / GuruPendldlkan Guru Pendldlkan SMPN1 Rambiouii r GuruTeknoloollfl SMPN 1 Rambiouii Petuqas Pemusl SMPN 'l Sukorambr SMPN 1 Sukorambr Petuqas Keberslhi PenrqMalaiYVSatr SMPN 1 Sukorambr PetuqasKeberslhiS MPN 1 Sukorambi GuruPendLlnoH SMPN1 Sukorambi GuruTlK SMPN1 Sukorambr Penqadmlnlstrasl€ 1 Sumberbaru SMPN Petuqas Perpustal MPN 1 Sumberbaru S Tata Usaha SMPN 1 Sumberbaru Caraka SMPN 1 Sumberbaru Petuoas Keberslhi SMPN 1 Sumberbaru Guru SMPN 1 Sumberbaru PetugasKeberslhlS MPN 1 Sumberiamb€ PeniaqaMalam SMPN 1 Sumberiambe PenqadmlnlstraslSMPN 1 Sumberiamb€ PetuqasPerpustal MPN1 Sumbenambe S Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Guru SMPN 1 Sumberiambe Guru SMPN 1 Sumberiambe Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Pemellhara Alat Li SMPN1 Tanqoul Operator Komput€ MPN1 Tanqqul S Penala Admlnlstre MPN1 Tanqoul S Penata Persuralal SMPN 1 Tanooul Ga€ka SMPN 1 Tanooul Petuqas Perpustal iMPN 1 Tanooul 'l GuruBk SMPN Tanqqul GuruEkonoml SMPN'1Tanqqul Guru BahasaIndor SMPN 1 Tanggul GuruPal SMPN 1 Tanggul GuruPal SMPN1 Tanooul GuruBahasa InqoSMPN1 Tanqqul Pelaksana U SMPN 'l Temoureio Tata PetuqasPerpustaSMPN1 Temoureio PetuqasKeberslhiS MPN 1 Temourero PetuqasKeb€rslhiS MPN1 Temourqo GuruB Daerah/ SMPN1 Temourelo T Guru Matematlka SMPN 1 Temourerc Guru Bhs. S.t.Pd 146 ElokTri Mulvani.Pd. 176 Rulilrawati.S.Pd 148 Kamrnol-lamamr.Pd '197 A n N u rC a h v a n S P d r 1 9 8 Yulbnr CandraSe{iau/anS Pd . 187 Siti Homsatun. 1 8 9 Hermin RetiPertiwi 1 9 0 HanikWidyaninqsih 1 9 1 Satori '192 Suhri 1 9 3 Dfli AribawaKustininorum.SAg.Pd 143 Dian MakartiRahayu.Ao Jabatan unI Kec Komput€ MPN1 Panti S Operator PetuqasPerpustalS MPN1 Panti Operaior Komput€SMPN1 Panti Pkio SMPN1 Panti Guru GuruBhs. 178 EnSuwamo 179 H A N N A N 180 SiiiAmina 1 8 1 Juma'Un 182 CitraTrimaroi Sartika Sm 1 8 3 Dra.Pd. 173 Eka Ari Febrivono 174 lka Prasetva Handavani 175 Trvuni KumiawatiS. Inqorls SMPN 1 Temoureo Guru Senl Brdava S M P N1 T Guru SMPN I Temoure. HattaFathoni Se 136 Ninino Srivani. RatnaHandavani 1 5 0 2. S.Pd.c GuruTik SMPN 1 Ternoure mSMPN1 Rambiouii 1v 155 156 157 158 159 '160 Lilik Rila Handavani.Pd 1 4 7 Nununo Marvati.Pd. S. Mulyadi 152 4. S 188 usiMarqininqtvas.Pd Ahvat. S..S.Pd. 1 8 5 AksanKh.Pd Lilik Suoaedah Ludryah Wnrnk Wahvuninosih 161 162 163 164 1 6 5 Rryooo loo Asmuni to/ Totok Prasetvo.S. Ss 1 3 8 Umi Khaidharoh.Nama HeniHorovandono J 134 SriMarwiati 1 3 5 M. S.Pd 145 Ahmad Wahvudi.S. S.S.S. P d . Ss 1 3 9 MuhidAqus Suqianto 140 AhmadEko SaDutro 141 Nurhavati S Pd 142 FaiaotulHima. AkhmadSukliwon 1 5 1 3. . Ba. UswatunKhasanah 1 U Endano Survani. 137 SitiAsfihanaR.Pd 144 NurulHamidah. S. S.Pd AbdulQodir Sukimo Sanrrun AchmadAli Yasin lda Hartnr.S.S.Pd 1 9 5 sann.

S-Ag S.Ag LulukZubaidah. StudiSMPN2 Ambulu GuruBidang Guru BidangStudiSMPN2 Ambulu .Sti Anisah.

Pd 279 281 1AZ Arlk Dwl Wahvunl. M.Pd 312 Yunlarlka R. 307 Sunaryo 308 RoevH Wlnnata 309 Hew DeslSuhartlnl 3 1 0 Babun 3 1 1 Purwatl.S Pd 300 Dra.Pd 287 De$rl 288 JanuSuilto 289 Mlsnawar 290 291 292 lswatulKhollfah. Sucloto.Pd S.S. 322 lndrlAstutlk.Pd.Pd Abdul Ghofur Muhammad Suwoyo Drs. S.Pd AdnlRahavu. S.Pd 306 Yullanlstvowatl. 299 Sunarti. S.Pd Alflatur RoJsah. S.Pd 305 KuncLanl. S.l.Pd.Pd 283 Uni Jabatian PetuqasKebersihiS MPN Ariasa 2 SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Anasa Guru SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Anasa Guru PetuqasPemustalSMPN2 Baluno Komput€SMPN2 Baluno ODerator PramuKebersiharSMPN2 Ealuno PeniagaMalam SMPN2 Baluno SMPN2 Baluno Gr Bhs Inoqris SMPN2 Baluno Gr Pai SMPN2 Baluno Gr Pai SMPN2 Baluno Gr Pai Gr Tik SMPN2 Baluno Gr Tata Booa SMPN2 Baluno SMPN2 Baluno Gr Fisika SMPN2 Baluno Gr TataBoqa SMPN2 Baluno Gr Olahraoa Kec 2U 285 286 Erllna Lestari. Penqadministrasi SMPN Gumukmas 2 PenqadministrasiS MPN Gumukmas 2 PetuqasPemustalSMPN2 Gumukmas SMPN2 Gumukmas GurulDs SMPN2 Gumukmas Guru Seni BudavaSMPN2 Gumukmas GuruPai SMPN2 Gumukmas lpa SMPN2 Gumukmas Guru SMPN2 Gumukmas Gurulps Pramu Kantor Guru los SMPN Gumukmas 2 2 GuruPeniaskes SMPN Gumukmas Guru B. 5ZC ArlsWlbowo. S.S. Puil S.SAo w2 Fleru Suwardtvono. Hldavat 271 Kusman 274 Suparlan 275 Mlmlk Mln Marvatl. S.Sos. 324 Hi.Pd . S.Pd llhamWahvudl.Pd. S.S. Lllls Wahyu Handayanl 295 AkhmadSubekan za Evl Dffl Sublantl Aqus Subaqvo S.Pd 277 Drs.Sl.Pd Sttl Mutmalnah.TD.Sos EndriSetvonlnorum. S. 321 Harlanto.Pd Sttl RubanaLlswowatl.S.Pd S.s.l. Nurbaya 301 Subhan.S.S.Pd S.Nama J f -oo 267 268 zoY 270 272 Saenullah Dra. 320 DiokoADrlvanto S.S.Pd HadlPurwanto.S. s.lnooris SMPN Gumukmas 2 SMPN2 Gumukmas GuruMatematika PeniaqaSekolah SMPN2 Jelbuk PeniaqaMalam SMPN2 Jelbuk Pelaksana Tata Ul SMPN2 Jelbuk PeniaqaMalam SMPN2 Jelbuk Gurulos/ Seiarah SMPN2 Jelbuk Guru loa / Biolooi SMPN2 Jelbuk PenqadminsitrasiSMPN2 Jember PenqadministrasiS MPN2 Jember PetugasKebersihiSMPN2 Jember OperatorKomputeSMPN2 Jember Peniaoa Malam SMPN2 Jember PetuqasKebersihiS MPN2 Jember Pemelihara Alat Lr SMPN2 Jember Penqadministrasi SMPN2 Jember SMPN2 Jember SMPN2 Jember SMPN2 Jember Gtt Gtt SMPN2 Jember PenoadministrasiSMPN2 Jenoqawah PenoadministrasiSMPN2 Jenooawah PeniaoaSekolah SMPN2 Jenooawah Peluqas Kebersihi SMPN2 Jenqqawah GuruBin SMPN 2 Jenooawah Guruloa SUPN 2 3 1 3 Henny Sdkandl 314 315 316 317 318 319 Sltl Zubaldah Ratnoto Tenl Suolanto SlametGanefo BambanqSuorapto SltlNurus Svamslvah.Sl LlndaFlmavantl. Stw 303 Wardovo.Pd S.S.Pd 298 Srl Handavanl. SltlMarlaUlfa.Pd. Aous SamsulMaArlf 278 Palmln.S. S.Retno Suntarl. Tltln lndrawatlnlnqslh Khollsatul Ma/Ah.Se 304 Su*ono.S.Pd SMPN2 Baluno Gr Tik Gr Malematika SMPN2 Baluno SMPN2 Banosalsad Penoadministrasi Petuqas Kebersih: MPN2 Banqsalsad S 2 GuruTataBooa SMPN Banosalsarl Guru Bhs Jawa Di SMPN2 Banosalsad SMPN2 Banosalsad GuruSeniBudaya GuruTala BooaD SMPN2 Banqsalsad 294. S. Gr lDs Gr Kesenian SMPN Baluno 2 SMPN2 Baluno Luvtta. Budlvono 325 Slamet Ell Farlda 327 Madlvono 328 Eltyanto 325 Amhratun Naslah S Pd 330 Dbn Andavanl.Pd 280 KuntumYull lrawau.Pd R.Aq LlllkWahvunl.

l SMPN2 Sllo PramuKebersihan .Guru BidangStudiSMPN2 Ramblpu.

Budianto 461 rLuluk Frtaana .

Amd :5m . Tri ldha Satrivani.+oJ Ma.

1 Gaioi a35 Citlsl|t.3. :-3ra -j|. iDra.4 Jember 5..! Sas. d 138 Kdirro 56.Rochimah .

Pd. Mardiyah. Siti Khotijah.Pd. S.S. 600 SrtiUliatul 9 Bldang 6iru Bru StudlSMPN Jember Guru BldangStudlSMPNI Jember Admlnlstr€ m1 ffi2 Kumiatl F 5a3 :Lilik oJz 6c3 iVeta W Y u l iA d i a h .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->