JI:rvtDLr

\

Jember. 2 Aoril 2012 : 8001 lor /267 141312012 : Penting : piran:3(tiga)lembar ral : DaftarTenagaHonorerKategorill Kepada Kecamatan UPTDPendidikan Yth. 1. Kepala Negeri 2. Kepala SMP/SMA/SMK MKKSNegeri Melalui

sK ?'Mrrs MI:v-

Negara Pendayaguna03 Nomor: f ahun2o12Menteri Menindaklanjuti Edaran Surat Nama Indonesia Daftar Birokrasi Republik tentang Negara Reformasi dan an Aparatur yangbekerja lingkungan Instansi Pemerintah sebagai dan ll di Honorer Kategori Tenaga 05 2010,makadengan PANdan RB Nomor Tahun Menteri dariSuratEdaran tidaklanjut honorer keinventarisasi tenaga data dengan untukmelakukan ini kamimohon saudara berikut : tentuan sebagai ll ll & Honorer Kategori (Lampiran SE.MENPAN Formulir DataTenaga A. Mengisi RB Nomor03 Tahun2012): lembab, kenaminyak, tidak boleh ada 1. Formulirtidak boleh dilipat. sobek, coretan/ditip ex; pengisian; secara lengkap telitipetunjuk mengisi formulir, bacalah dan 2. Sebelum menggunakan ballpoint, penulisan dan huruf 3. Formulir harus diisidengan dengan besar(balok); yaitu: ll B. DataTenagaHonorerKatBEorl diinventarisasi Honorer APBN/APBD Non Tahun 2010berdasarkan surat 1. UjiPublik DataTenaga Kepala Kepegawaian Kabupaten Jember Nomor: 800/3579131312010 Badan tanggal November 1 2010; 2. DaftarNamaTenagaHonorer Kategori sebagaimanaterlampir; ll C. Berkas/dokumen DataTenagaHonorerKategorill diurutkansebagaiberikut: (terlampir); 1. Sampul/Cover identitas honorer tenaga 2. Formulir lsianDataTenaga Honorer Kategori (terlampir); ll 3. FotocopySK GTT/PTT Pertama dilegalisir Kepala Unit Sekolah/Kepala kerja; 4. FotocopySK GTT/PTT Terakhir dilegalisir Kepala SekolahlKepala kerja; Unit 5 SuratKeterangan sebagai GTT/PTT TerusMenerus Kepala dari / sekolah Kepala UnitKerja(atasan langsungnya) contoh terlampir; pengangkatan (Tenaga sebagai dasar GTT/PTT 6 Fotocopyljasah Honorer); yangdimiliki (S.1/ D-lVdanAkta); 7. Fotocopyljasah terakhir 1 8. Semua berkas/dokumen dibuat (satu)set dandimasukkan dalamMap ke PlaStlk Transparan "SNELHECHTER PLASTIK"BUSINESS / FILEPLASTIK dengan warna: = > PTTdi UPT/Lembaga Kuning; = > GTTTKN Kuning; = > GTT SDN Merah; = > GTTSMPN Biru, = > GTT SMAN/SMKN Hijau; 9. Berkas diset/ diikatper20 (duapuluh) oranguntukGTT,dan per20 (duapuluh) orangPTTsesuai nomor nominatifnya. urutan

19620131 198201 005 1 .!1. lambaF!3!!9S!J9-APd!-30!. DaftarNominatif beserta disk)sebagaimana format terlampir dengan berkasnya harus disampaikan diterima Dinas dan di Pendidikan lG(Bidang paling bupaten Jember Tenaga Kependidikan).softcopyExcelCD(compact D. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NlP.

K A BJ E M B E R .DATA HONORER TENAGA [[ KATEGORI JEMBER KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINASPENDIDIKAN NAMA NUPTK LAHIR TEMPAT/TGL. . IJASAH AWALGTT/PTT TERAKHIR IJASAH MENGAJAR/TUGAS UNIT KERJA KEC.

.. . Ruang Jabatan Unit kerja Dengan menerangkan. sejak aktif melaksanakan tugassecara terusmenerus sampai dengan suratketerangan dibuat...... uri Demikiansuratketerangan dibuatuntukdapat ini dipergunakan sebagaimana mestinya danapabila dikemudian ternyata hari tidak benarkami bersedia menerima sanksi peraturan perundang-undangan berlaku yang sesuai . SURAT KETERANGAN NOMOR:800/ Yangbertanda tangan bawahini : di Nama NIP PangkaVGol. Nama NUPTK Tempat/tanggal lahir Jabatan Unit kerja tml . 12012 . ...l3 Apirl 2012 KEPALA SEKOLAH *) GTT / PTT CoreVketik yangdipilih. .. MP. .danmasih Adalah benar-benar sebagai GTT / PTT *). ini bahwa: KepalaSekolah SDNegeri /413.... .PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SEKOLAE DASAR NEGERI lalan ... Kec... ..

. EtvtErc'rt . Usiadan masakeriasesuai atau bisa diunduh http: //dispendikjember. ..... . .N.. denganhuruf Calibri 1. ..lrt ttral r Elt lrl lrl l\ltll nttErv r.nr.r Lryr Ll\f r! L-rr I r\raGrt rra I Ltttt .... .. Pendidikan Jember. KECAMATAN PENDIDIKAN I UPTD KEPALA . ... . . .JI ZVIZ| NOMOR DAN TANGGALSKPENGANGKATAN GTT 5KPERTAMA / PTT UNIT KERJA 01 Kepatihan CATATAN: dan angka10. 13 April 2012 ..'t I EII JE IYIE EtI I An LrN ZVIZ [JE' lYlElI E|J fAl{ 6( llD lll.... .' |. K E p A L S M P N / S M A N / s M K. ...... . . A NIP. ..co... sebagaiGTT/PTT. FormatExcel 2010.. diisipadasaat pengangkatan 3.. . ... tanggal1 November HasilUji PublikBKD 2.

:.. Tahun Lulus yg Pendidikan a). Mengesahkan.i EMEER r* i€lYlPFi3..rilu.4R1aNo Ntp :..Q.'iusus Tenaga Guru Tugas UidKelaTempal 33. 19.{('I.Dr<s.... .Asislen Apoteker 17.. Sidan 16.. Pcrekam Medis 28. belsedia l$gull! saya yang menanggung hukum ditimbulkannya.N.pl . . sD/Mr 07oosen 08 Pe4rnian m Pebrnakan 04...1e.sMUrsMA 06.. 3.r.n4. Relralsionh Opt 31. Radrogralet 27. Fisioterapi 30..Kota/Kab. Tingkal pada pengangkalan honorel saal perlama kali b).K4. ..SrB PENruLUH 10 Perilan3n 11.PR9.g ..Q..Prcstetis 9 10 '11 Pejabal meogangkat yang Nama Pejabatyg mengangkal Tanggal Penetapan TMT SKi Lama Beke4a sebagaiTenaga Honorer sd. akibat [. Saniladan 23.Apoteker 18. Tek.F4M. BOS 2.BE!3. SMK 02.'.Ponala Lab.3.1.r1.IR DAIA AENAGA SONORER XATEGORI II PERSIARATTN UT'TTX |4NGII((EI SEITKSI U'IAII fIRIULIA XO.[-rl 1.. & Umum/Spesialisasi 13-DrGigi/Spesiatsasi 14.1..' InstansilProp.2. Penluluh Kesehalan Masyaral(at 20..Oth.1 ...1.^ l-Tlo.Adminkes .44H.s-p!tus rar.6.2012 Tenaga Honorer .1 . Te|pllh. Terapis Wcal6 32.Kel8erencana Teknl3 34.!9.4..-6. . Lahir Alamal lempaltinggal yaDg Pendidikan digunakan a).1. Peravral Gigi 25. Pejabat kienlrtama/lnsp€ktur/ Pembina Kepegawaian/ ._fi lienyelujui. Eleklromedis 29. saalini Pembayaran Honor Sumber Anggaran Sampa dengan s€alini sebelum Jarurm2005 1 b). 24. lI? NtptQ?7\3o..MA/BA 03.. Tugegpeke4aan TENAGA KESEHATAN 12.Perawal 15. OkupasiTerapi GURU 01. Epideniolog Xes.d 1...PEIENSI DASAR.8 p F 2 0. SMP/MTS 05..'.iSj.49-.. .JEMFE R Fr€phsi/lnspeklff Inspektur Kab/l4o+a Peiabal dituniuk vano l<F_taL4 ?G?E*].T€naaa Lainnya Kes i K.D i<4.eN..0.p-l\r.Komite Pfoyek 3 Honor Honorer dibual dan isian Iidak Demilian pribadi sebagaiTenaga dala saya dengan sebenaroya bilalernyata yang drbuat benar.. Kualillkasi terlinggi pada ini dilamatkan saal b).."'l--J-l ra* f-T-lua...€qFr. ufisionis 26..f.. :e-6-893^ . Tahun Lulus ygdilakukan : a). Nama Tempet {Tingkal Lahir Kab/Kola) (lgubllhn) Tgl.VEM.3 Lamprran SE MENPAN RBNomor Tahun ll & 2012 (6EATSAI SAIAS SAll' FOR}.2.

ataJ da4 yang dibiayai retrbu3i da Tulskan yang kode sesuaipada yang kotat teFedia Tl I I--i 6.l.d.!zn !.r a Tul6lan kua{rfrka$ te(inoorAnda Inr saal b. Ulista deogani9l6 t gaslpekajaar dengan meiihat lrcdeTabetTugaspeteriaan la09 dilatukan Tefiaga Honorcr.lratehutot h Prl''ptn.. Mat? No yang lrliskan danTgISK terakhjr dite.tjttan. tanggatbuldl dan lebh)ran tsian da lrLrl lalah.t ytog ditunluh s. 10bulao.l0l5 urJ.n orDefi oeEgas wewenang ui Tengimgkat.an Ian( r I a^lan And ps! a ! utng vmg trt seda a i Dtttatisiandltryatal.ar seraraterFrlrgttrlrs dai tquglneolrw ' poinl sampai ini. Xorat irn pengislaoyang mcngakibethan Fomulit talf. SUI4SERAi'GGIF.Jan huol besar {balok).na diangkat Anda pada lat menjadi Teoaga HonOrA longgal 1Jao!. t€tuiusan buli f UA S/I?E MN YAII DIUXIJ KA KERJ G II Tulbkan yar|g lodo sesuddengan yangdtakukdtpadasaathi.n untt th4: t!:yyahs t_ir.i An09.Tuliska Tanggal dan Sebelrmmeqisi todnuli.!dl 3r9gal. bacalahsecara laEtap dan leli0 petuniut peng'6itnnya.danI9l SK yangAndagunakar No. ponl'l{.U ta. sobel ata! tembab.i fulskan tamanya masa he4aAnda sebagai Tenaga Ho|I{rr.Msahya. Contoh: periarEra! diangkat enjadi Anda r Tenaga tl{rloftr pda trtqd I J'|uEri 2002td 3l Desember 2m3. ala!kena nrnyak serla lidalboleh coretan ada t.c tec€tut tidat l€nna* pengeijan dalam dibiayai A0ggann oteh Pendapaho 8€bia Negara/Aiggaral dat Pendaoatan BelanjaDacrah.J hurulSerilatjarakanhrasafulata denoan lainnya.uk s.iaka flo. r.ICAS Tutbkon tedasesuai unit dengan Fmpat anda be.ke. matatotalmasa 2003 terial€rFltus-potus? lahun buldl 0 1. 1990s/d 3l Desernber1992 Xemudian dia{lat temb.a sata saal nakaydrgdr6i hanya Contoh: Andadi anqlat *baai lenaa Hoio.AHoxoRt. 9.darTgtSX yau adalah lerakhir mdikl Aode 12.tm.h Andaisl.{ tidafr bnt4ai pada data.legara/Anggaran Pendapntan Eelanja penghasrtan ytsng polok dao 0nerah adalah secaralegas l€rc?ohrm dalan alokasibetaoFpegaratpah pada &pgaral Pendapalan Sddla Negara/Anggarat dan Pffldapat d B€+a!a Oaer&.lamaoya masa Ie43dihitung I Jar0ad2tJ02 dd| 9d = 3| Oesember (2 tdlun).4. lerFdikBalahan hapushh derg6r! mengglnakan karet penghapui Sampai bersih namum sampai sobcl iangan Fornrulir: harus dtagateb€.' b tt t! | 0r| I I rJhuall0 | b.6l Pe0dapalan BeldriaNega6/An99aran dan PendaFatao Selanja Daerdr.aKota(kodedlsi olehpelugasBitatidat Ie6ediap lodeyang ihan disediakan.ii d.tugas inr. Untuk lerputrst! nis.i TOTVOR€R a Tuliskan SKs€b€aj Teoaga No.g *r 2tttu P.lnd.ton I. rndd|.di: j l:4: .ma dengan honorer kali lengkap rulckan lahun lelulusan Oendidilan butir a Dada 6 --n -T-: :0l5I'rhu.se[i0ar tertulbdari Mented mendapd ydlg bertarBgung iarab di ttdang penoayagnaan 4arabr n€ga€ b. adalah 5laho. banluan alau subsidi psnbinaan untukkegiatan/ yangditetuaia| da. Hono{er t€rathiyd|g Anda ritrti sad ii . Andameogisr fd4.anhatuss$uar dengan ijazd yangAfidagunatan uotu|( a I Attavya BEKERJI s€8ac. Pengtrrqanmaa dar kerja tuda didulai dan I Januari ZO05 saatinr(nisal 3r [{ei 20j0) s.I PEHAAYAP.tal pedornao dEturdalan Derdiiraloeirednteh c Inshnsi Penerinhh yang lelahditeladansebetun Janua.r tu|ggatt Januari 2005dendiperpaniang secara Bus-rnenerus tatpabdflq{i Sldsaal ini t!. Tulbkailahun pendi!*an-dada 7 a. rvo.keclmallnl Kota{ kode diisioleh ce-ilas 3 I'XGsAI IIHIR . Tuliskan Tanggaldnn SKPengangkatao TMT yfrlg Terathir Anda miikisaat inj pada t3. Apabila pengisian. kata b Apabila narna Andalerdidatassatr ala{ beberea kataydg ptr{an huruota meledt.b. da.40 lotal.( 2(n5. unit di lhusoi utrtuk gurumenun.a ll.cantrmdalam narna ijazahyangdigunakat uotukmelamar.m*a yaigdiisipoint dan saat ll. b.sihannF.bTerpo tus. Anda 2. IExrG.ng^ap!t. lidat bolei dilipa!. t(eiayang saal Unit difufistar ledr terendah inslansinyr. danabanluan dan ope{asidalseldah. Khusu!Guru. kolal Satu sai.tersedi. 11. 10. a b AUHAI fEMPAfTINGCAL l!riskan alamat tenpal tingEat yang Anda dapatdrhub!n0i KUAUMIASI PENAo/KAN YANG OIGUNAKAN pendidikan j!rusanyanO T!. Jihaada mdtdi lenAa Hooo.. Point 1.nta1r irp ddl Pcjabat Pa nbina K.r(olahnegeritenpat beker.j I 2005 1.a blrll Conldli peia.nd.lhi.€sftren yang bersengkubn dao/ah! Pejabat Pembina K€pegawairn s€telah pe.ngg.ll Terus-menerus sampaisaal rnl.//r dapatdiprosetbult.dbali taegal 1 Ja ad 2005 s/d310esen6. instalsi pe edniahdaerahyang oqanisasialau pe6ukat daeratnya perafuran ditetaptan d€ngan yang daerah bedasa.lpd(edaar Unbf. dan dihilung tolI Januari2m5s/d saalinr lrei2010}. Fofiuh harusdiisi denganmanggunakan balrpoot.t paqisian tfia rada. NAIIA a TulbhhnanaAnda padato{at*otaftdibagian td! teGedia at6 sesuai d€ngdr yarEb.h.nudian dipspatatg $tjq' btrunhi€ga saathi masah berslalus sebagai len4a hmore (miral : 3l Mei 2010)./:/r. gunakan unjllerla setngkal diatasnya.t&fd tetus.noa U sel4rr lenaJJ tonOrFr b 8.istarkualfirasi dan Andagunakanpadasaal pengaBlabn perL. 5.n r 0l t rt 13. JikaandarnenhaiTenaga llmorcr s€caalerus-rnenetuspaletnriF s{rpd l ini.arF tnitm mtar lJiood I Jd ai 2GO5 d'peearianghbggasaatini hnpa te6!bs.4I.r penutisan Cijr.lrli roia ce. koU* deioan tdlun d€rlbulan 0 5 bhun 05rutan b. PEJAAT YANG MENGANErdi Tulbkan jabalan Petabat nama dan yangbe&enang ataupelabat ya.a denga l{ama Kota / Klbupaten leJnpal Anda C'rrrt& (buhen nama desa/ lelurahan.SKPfrVGltYGrlAf IERAKHIR AN SEAAGAT t€Mc. buino larrun Anda..outrrs. mata k'l4a hoio. INSTANSI PEMERINTAH a hstalsi pemedntah pusattaog organbfiinta ditehpkandenganPerauran P. KASUPAfETEMPA| UHIR lsli lo€t y'lg te.5bnun hrlar 5 {31 Poinl1{.NHONOR Penghasilan lenaga honorer dari Angga/nnPendapaian d:n Selania l. 2.l2b. KUALIH{jSI PENOIOIKAN TERTINGG! INI SAAT genddrta..o bnggutlghweh Panitia.sed. &n diaBkalte.. p*..nvalnt dpablhtol]hd!tun. NAMA P'JAgAf YANG IIIENGAT1GVAT Tulskan pelabatdn| l0 nanra butr Ir{ti Ln balilotnulh y z'g t. trry. p. mala nama AndaharusdisingtatCaramgnyingkahya adaldr kebiasaan menulislannya. Ugd.t.at.Uan halpenghasila lenaga hoiorertidd( s€cara GgasbrcEob|n datsndai b€larF p{amitupdr pada &rggara Pt'tdapatar dat 8€bia NcgrJ&lgardt Pend4al dan Eelr1a Oaefah. isitan yang kode s6uaidengar yang Alla dimitikl UNI! KERJA fEMPAf TI. menerus iugamasa dan keda teeulus-p0tus.rl.riaar ya..

Toha Effendl.MU'ADI Hanifuul Faran s. Pd S .Pd Moch.

.

S.Pd.S.P.Pd Lilik Suoaedah Ludryah Wnrnk Wahvuninosih 161 162 163 164 1 6 5 Rryooo loo Asmuni to/ Totok Prasetvo. Mulyadi 152 4. RatnaHandavani 1 5 0 2.Nama HeniHorovandono J 134 SriMarwiati 1 3 5 M.Pd AbdulQodir Sukimo Sanrrun AchmadAli Yasin lda Hartnr. 178 EnSuwamo 179 H A N N A N 180 SiiiAmina 1 8 1 Juma'Un 182 CitraTrimaroi Sartika Sm 1 8 3 Dra. S. P d .Pd AbdusSornad. S. Ss 1 3 9 MuhidAqus Suqianto 140 AhmadEko SaDutro 141 Nurhavati S Pd 142 FaiaotulHima.Pd. S. UswatunKhasanah 1 U Endano Survani.S Pd 168 NDun 169 Muhvi 170 Junardi. 1 8 9 Hermin RetiPertiwi 1 9 0 HanikWidyaninqsih 1 9 1 Satori '192 Suhri 1 9 3 Dfli AribawaKustininorum. 1 8 6 Siti Nur Faridah. S. Punvanto '153 Susanto. Aq.Pd.lnoorls SMPN1 Panti GuruBhs.Pd '197 A n N u rC a h v a n S P d r 1 9 8 Yulbnr CandraSe{iau/anS Pd . S 188 usiMarqininqtvas. S-Pd.S. Ss 1 3 8 Umi Khaidharoh. Ba.Pd 1 4 7 Nununo Marvati.Pd 148 Kamrnol-lamamr. 1 8 5 AksanKh.Pd 146 ElokTri Mulvani.S.S.S. .Pd Ahvat.Ao Jabatan unI Kec Komput€ MPN1 Panti S Operator PetuqasPerpustalS MPN1 Panti Operaior Komput€SMPN1 Panti Pkio SMPN1 Panti Guru GuruBhs.Pd 194 Jaouno Suoiono.Pd 144 NurulHamidah.Pd 143 Dian MakartiRahayu.Pd 1 9 5 sann.Pd 145 Ahmad Wahvudi. 177 N a l r S .l Deka Kurnra 172 TutrkSulistvo^/ati.c GuruTik SMPN 1 Ternoure mSMPN1 Rambiouii 1v 155 156 157 158 159 '160 Lilik Rila Handavani. S.S. 187 Siti Homsatun. HattaFathoni Se 136 Ninino Srivani.. 173 Eka Ari Febrivono 174 lka Prasetva Handavani 175 Trvuni KumiawatiS.SAg. S.Pd. S.r-o 1 9 6 Noarsanti Ambarini. AkhmadSukliwon 1 5 1 3.lndones MPN 1 Panll S PttOperator ComtSMPN 1 Puoer Ptt PelaksanaTati SMPN1 Puoer Guru BldanoStudlSMPN1 Puoer Stud SMPN 1 Puoer GuruBldanq Guru BldanqStud SMPN1 Puoer Guru BldanqStud SMPN1 Puoer Guru BldanqStudlSMPN1 Puoer GuruBldanq Stud SMPN 1 Puoer GuruBldano StudlS MPN 1 Puger Guru BldanqStudlSMPN1 Psser Penqadmlnlstrasl SMPN I Rambiouii Petuqas Perpusta SMPN 1 Rambiouii PetuqasKeberslhiS MPN1 Rambiouii SatuanPengamalSMPN 1 Rambipuii / GuruPendldlkan Guru Pendldlkan SMPN1 Rambiouii r GuruTeknoloollfl SMPN 1 Rambiouii Petuqas Pemusl SMPN 'l Sukorambr SMPN 1 Sukorambr Petuqas Keberslhi PenrqMalaiYVSatr SMPN 1 Sukorambr PetuqasKeberslhiS MPN 1 Sukorambi GuruPendLlnoH SMPN1 Sukorambi GuruTlK SMPN1 Sukorambr Penqadmlnlstrasl€ 1 Sumberbaru SMPN Petuqas Perpustal MPN 1 Sumberbaru S Tata Usaha SMPN 1 Sumberbaru Caraka SMPN 1 Sumberbaru Petuoas Keberslhi SMPN 1 Sumberbaru Guru SMPN 1 Sumberbaru PetugasKeberslhlS MPN 1 Sumberiamb€ PeniaqaMalam SMPN 1 Sumberiambe PenqadmlnlstraslSMPN 1 Sumberiamb€ PetuqasPerpustal MPN1 Sumbenambe S Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Guru SMPN 1 Sumberiambe Guru SMPN 1 Sumberiambe Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Pemellhara Alat Li SMPN1 Tanqoul Operator Komput€ MPN1 Tanqqul S Penala Admlnlstre MPN1 Tanqoul S Penata Persuralal SMPN 1 Tanooul Ga€ka SMPN 1 Tanooul Petuqas Perpustal iMPN 1 Tanooul 'l GuruBk SMPN Tanqqul GuruEkonoml SMPN'1Tanqqul Guru BahasaIndor SMPN 1 Tanggul GuruPal SMPN 1 Tanggul GuruPal SMPN1 Tanooul GuruBahasa InqoSMPN1 Tanqqul Pelaksana U SMPN 'l Temoureio Tata PetuqasPerpustaSMPN1 Temoureio PetuqasKeberslhiS MPN 1 Temourero PetuqasKeb€rslhiS MPN1 Temourqo GuruB Daerah/ SMPN1 Temourelo T Guru Matematlka SMPN 1 Temourerc Guru Bhs.Pd.t.Pd 149 1.S. 137 SitiAsfihanaR. Inqorls SMPN 1 Temoureo Guru Senl Brdava S M P N1 T Guru SMPN I Temoure. 176 Rulilrawati.S. S.S. S. S.

Ag LulukZubaidah. StudiSMPN2 Ambulu GuruBidang Guru BidangStudiSMPN2 Ambulu .S-Ag S.Sti Anisah.

Hldavat 271 Kusman 274 Suparlan 275 Mlmlk Mln Marvatl.S.Pd 306 Yullanlstvowatl.l. 321 Harlanto. Penqadministrasi SMPN Gumukmas 2 PenqadministrasiS MPN Gumukmas 2 PetuqasPemustalSMPN2 Gumukmas SMPN2 Gumukmas GurulDs SMPN2 Gumukmas Guru Seni BudavaSMPN2 Gumukmas GuruPai SMPN2 Gumukmas lpa SMPN2 Gumukmas Guru SMPN2 Gumukmas Gurulps Pramu Kantor Guru los SMPN Gumukmas 2 2 GuruPeniaskes SMPN Gumukmas Guru B.Pd HadlPurwanto.S.S.Pd Abdul Ghofur Muhammad Suwoyo Drs.S.Pd Sttl RubanaLlswowatl.Pd.Pd. 324 Hi.SAo w2 Fleru Suwardtvono. 5ZC ArlsWlbowo. S.Pd SMPN2 Baluno Gr Tik Gr Malematika SMPN2 Baluno SMPN2 Banosalsad Penoadministrasi Petuqas Kebersih: MPN2 Banqsalsad S 2 GuruTataBooa SMPN Banosalsarl Guru Bhs Jawa Di SMPN2 Banosalsad SMPN2 Banosalsad GuruSeniBudaya GuruTala BooaD SMPN2 Banqsalsad 294. 320 DiokoADrlvanto S.Pd S. 322 lndrlAstutlk.Pd . Sucloto.Sl LlndaFlmavantl.Pd S.Sos EndriSetvonlnorum.Retno Suntarl. 299 Sunarti.Pd.Se 304 Su*ono. 307 Sunaryo 308 RoevH Wlnnata 309 Hew DeslSuhartlnl 3 1 0 Babun 3 1 1 Purwatl.Pd AdnlRahavu.Pd 312 Yunlarlka R. S.S.Sl. Gr lDs Gr Kesenian SMPN Baluno 2 SMPN2 Baluno Luvtta.Aq LlllkWahvunl. Puil S.S. Aous SamsulMaArlf 278 Palmln.Pd S.S.Sos.Pd S.Pd Sttl Mutmalnah.Pd 283 Uni Jabatian PetuqasKebersihiS MPN Ariasa 2 SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Anasa Guru SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Anasa Guru PetuqasPemustalSMPN2 Baluno Komput€SMPN2 Baluno ODerator PramuKebersiharSMPN2 Ealuno PeniagaMalam SMPN2 Baluno SMPN2 Baluno Gr Bhs Inoqris SMPN2 Baluno Gr Pai SMPN2 Baluno Gr Pai SMPN2 Baluno Gr Pai Gr Tik SMPN2 Baluno Gr Tata Booa SMPN2 Baluno SMPN2 Baluno Gr Fisika SMPN2 Baluno Gr TataBoqa SMPN2 Baluno Gr Olahraoa Kec 2U 285 286 Erllna Lestari. SltlMarlaUlfa. S.Pd. S.Pd 280 KuntumYull lrawau. S. M. S. S. Stw 303 Wardovo.Pd 305 KuncLanl. Tltln lndrawatlnlnqslh Khollsatul Ma/Ah.Pd 277 Drs. Nurbaya 301 Subhan.Nama J f -oo 267 268 zoY 270 272 Saenullah Dra.S.Pd R.S. Budlvono 325 Slamet Ell Farlda 327 Madlvono 328 Eltyanto 325 Amhratun Naslah S Pd 330 Dbn Andavanl.S.s. S.l.TD.S Pd 300 Dra. S.S. S.Pd 287 De$rl 288 JanuSuilto 289 Mlsnawar 290 291 292 lswatulKhollfah. Lllls Wahyu Handayanl 295 AkhmadSubekan za Evl Dffl Sublantl Aqus Subaqvo S.Pd 298 Srl Handavanl.Pd 279 281 1AZ Arlk Dwl Wahvunl.lnooris SMPN Gumukmas 2 SMPN2 Gumukmas GuruMatematika PeniaqaSekolah SMPN2 Jelbuk PeniaqaMalam SMPN2 Jelbuk Pelaksana Tata Ul SMPN2 Jelbuk PeniaqaMalam SMPN2 Jelbuk Gurulos/ Seiarah SMPN2 Jelbuk Guru loa / Biolooi SMPN2 Jelbuk PenqadminsitrasiSMPN2 Jember PenqadministrasiS MPN2 Jember PetugasKebersihiSMPN2 Jember OperatorKomputeSMPN2 Jember Peniaoa Malam SMPN2 Jember PetuqasKebersihiS MPN2 Jember Pemelihara Alat Lr SMPN2 Jember Penqadministrasi SMPN2 Jember SMPN2 Jember SMPN2 Jember SMPN2 Jember Gtt Gtt SMPN2 Jember PenoadministrasiSMPN2 Jenoqawah PenoadministrasiSMPN2 Jenooawah PeniaoaSekolah SMPN2 Jenooawah Peluqas Kebersihi SMPN2 Jenqqawah GuruBin SMPN 2 Jenooawah Guruloa SUPN 2 3 1 3 Henny Sdkandl 314 315 316 317 318 319 Sltl Zubaldah Ratnoto Tenl Suolanto SlametGanefo BambanqSuorapto SltlNurus Svamslvah. s.Pd llhamWahvudl.Pd Alflatur RoJsah. S. S.

l SMPN2 Sllo PramuKebersihan .Guru BidangStudiSMPN2 Ramblpu.

Budianto 461 rLuluk Frtaana .

Tri ldha Satrivani. Amd :5m .+oJ Ma.

! Sas. iDra.3.1 Gaioi a35 Citlsl|t. d 138 Kdirro 56..Rochimah .4 Jember 5. :-3ra -j|.

S.S.Pd. 600 SrtiUliatul 9 Bldang 6iru Bru StudlSMPN Jember Guru BldangStudlSMPNI Jember Admlnlstr€ m1 ffi2 Kumiatl F 5a3 :Lilik oJz 6c3 iVeta W Y u l iA d i a h . Siti Khotijah.Pd. Mardiyah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful