JI:rvtDLr

\

Jember. 2 Aoril 2012 : 8001 lor /267 141312012 : Penting : piran:3(tiga)lembar ral : DaftarTenagaHonorerKategorill Kepada Kecamatan UPTDPendidikan Yth. 1. Kepala Negeri 2. Kepala SMP/SMA/SMK MKKSNegeri Melalui

sK ?'Mrrs MI:v-

Negara Pendayaguna03 Nomor: f ahun2o12Menteri Menindaklanjuti Edaran Surat Nama Indonesia Daftar Birokrasi Republik tentang Negara Reformasi dan an Aparatur yangbekerja lingkungan Instansi Pemerintah sebagai dan ll di Honorer Kategori Tenaga 05 2010,makadengan PANdan RB Nomor Tahun Menteri dariSuratEdaran tidaklanjut honorer keinventarisasi tenaga data dengan untukmelakukan ini kamimohon saudara berikut : tentuan sebagai ll ll & Honorer Kategori (Lampiran SE.MENPAN Formulir DataTenaga A. Mengisi RB Nomor03 Tahun2012): lembab, kenaminyak, tidak boleh ada 1. Formulirtidak boleh dilipat. sobek, coretan/ditip ex; pengisian; secara lengkap telitipetunjuk mengisi formulir, bacalah dan 2. Sebelum menggunakan ballpoint, penulisan dan huruf 3. Formulir harus diisidengan dengan besar(balok); yaitu: ll B. DataTenagaHonorerKatBEorl diinventarisasi Honorer APBN/APBD Non Tahun 2010berdasarkan surat 1. UjiPublik DataTenaga Kepala Kepegawaian Kabupaten Jember Nomor: 800/3579131312010 Badan tanggal November 1 2010; 2. DaftarNamaTenagaHonorer Kategori sebagaimanaterlampir; ll C. Berkas/dokumen DataTenagaHonorerKategorill diurutkansebagaiberikut: (terlampir); 1. Sampul/Cover identitas honorer tenaga 2. Formulir lsianDataTenaga Honorer Kategori (terlampir); ll 3. FotocopySK GTT/PTT Pertama dilegalisir Kepala Unit Sekolah/Kepala kerja; 4. FotocopySK GTT/PTT Terakhir dilegalisir Kepala SekolahlKepala kerja; Unit 5 SuratKeterangan sebagai GTT/PTT TerusMenerus Kepala dari / sekolah Kepala UnitKerja(atasan langsungnya) contoh terlampir; pengangkatan (Tenaga sebagai dasar GTT/PTT 6 Fotocopyljasah Honorer); yangdimiliki (S.1/ D-lVdanAkta); 7. Fotocopyljasah terakhir 1 8. Semua berkas/dokumen dibuat (satu)set dandimasukkan dalamMap ke PlaStlk Transparan "SNELHECHTER PLASTIK"BUSINESS / FILEPLASTIK dengan warna: = > PTTdi UPT/Lembaga Kuning; = > GTTTKN Kuning; = > GTT SDN Merah; = > GTTSMPN Biru, = > GTT SMAN/SMKN Hijau; 9. Berkas diset/ diikatper20 (duapuluh) oranguntukGTT,dan per20 (duapuluh) orangPTTsesuai nomor nominatifnya. urutan

lambaF!3!!9S!J9-APd!-30!.softcopyExcelCD(compact D.!1.19620131 198201 005 1 . DaftarNominatif beserta disk)sebagaimana format terlampir dengan berkasnya harus disampaikan diterima Dinas dan di Pendidikan lG(Bidang paling bupaten Jember Tenaga Kependidikan). KEPALA DINAS PENDIDIKAN NlP.

DATA HONORER TENAGA [[ KATEGORI JEMBER KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINASPENDIDIKAN NAMA NUPTK LAHIR TEMPAT/TGL. K A BJ E M B E R . . IJASAH AWALGTT/PTT TERAKHIR IJASAH MENGAJAR/TUGAS UNIT KERJA KEC.

.....PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SEKOLAE DASAR NEGERI lalan . . MP... Kec. sejak aktif melaksanakan tugassecara terusmenerus sampai dengan suratketerangan dibuat.. Nama NUPTK Tempat/tanggal lahir Jabatan Unit kerja tml . SURAT KETERANGAN NOMOR:800/ Yangbertanda tangan bawahini : di Nama NIP PangkaVGol..... uri Demikiansuratketerangan dibuatuntukdapat ini dipergunakan sebagaimana mestinya danapabila dikemudian ternyata hari tidak benarkami bersedia menerima sanksi peraturan perundang-undangan berlaku yang sesuai . 12012 . . Ruang Jabatan Unit kerja Dengan menerangkan.danmasih Adalah benar-benar sebagai GTT / PTT *). . .. . ini bahwa: KepalaSekolah SDNegeri /413. ....l3 Apirl 2012 KEPALA SEKOLAH *) GTT / PTT CoreVketik yangdipilih...

.. ...N...'t I EII JE IYIE EtI I An LrN ZVIZ [JE' lYlElI E|J fAl{ 6( llD lll. .lrt ttral r Elt lrl lrl l\ltll nttErv r..... tanggal1 November HasilUji PublikBKD 2. Usiadan masakeriasesuai atau bisa diunduh http: //dispendikjember. Pendidikan Jember. . sebagaiGTT/PTT.nr.r Lryr Ll\f r! L-rr I r\raGrt rra I Ltttt .. .. .... 13 April 2012 . EtvtErc'rt . .' |.. . . A NIP. denganhuruf Calibri 1.. K E p A L S M P N / S M A N / s M K.... KECAMATAN PENDIDIKAN I UPTD KEPALA .. . diisipadasaat pengangkatan 3. . .. ...... . . .JI ZVIZ| NOMOR DAN TANGGALSKPENGANGKATAN GTT 5KPERTAMA / PTT UNIT KERJA 01 Kepatihan CATATAN: dan angka10.. FormatExcel 2010. .co..

[-rl 1.44H.T€naaa Lainnya Kes i K.'iusus Tenaga Guru Tugas UidKelaTempal 33.Q. belsedia l$gull! saya yang menanggung hukum ditimbulkannya.0.^ l-Tlo.rilu.r.. . 3.Komite Pfoyek 3 Honor Honorer dibual dan isian Iidak Demilian pribadi sebagaiTenaga dala saya dengan sebenaroya bilalernyata yang drbuat benar.r1. Pcrekam Medis 28.n4."'l--J-l ra* f-T-lua.1...Kel8erencana Teknl3 34. 19.49-.1e.....6._fi lienyelujui....s-p!tus rar..f. SMK 02. Eleklromedis 29. BOS 2. Relralsionh Opt 31.!9. Tugegpeke4aan TENAGA KESEHATAN 12..{('I.. Lahir Alamal lempaltinggal yaDg Pendidikan digunakan a).Kota/Kab.. akibat [.IR DAIA AENAGA SONORER XATEGORI II PERSIARATTN UT'TTX |4NGII((EI SEITKSI U'IAII fIRIULIA XO. lI? NtptQ?7\3o.i EMEER r* i€lYlPFi3.eN.1. OkupasiTerapi GURU 01.8 p F 2 0.Prcstetis 9 10 '11 Pejabal meogangkat yang Nama Pejabatyg mengangkal Tanggal Penetapan TMT SKi Lama Beke4a sebagaiTenaga Honorer sd.' InstansilProp.Q. Penluluh Kesehalan Masyaral(at 20.'.JEMFE R Fr€phsi/lnspeklff Inspektur Kab/l4o+a Peiabal dituniuk vano l<F_taL4 ?G?E*]..1..'.3. sD/Mr 07oosen 08 Pe4rnian m Pebrnakan 04.Asislen Apoteker 17.. Te|pllh.p-l\r.2.d 1.-6. Epideniolog Xes. Pejabat kienlrtama/lnsp€ktur/ Pembina Kepegawaian/ ...1 .. Saniladan 23. Tek.1.SrB PENruLUH 10 Perilan3n 11..PR9. Tahun Lulus ygdilakukan : a).Perawal 15. Tingkal pada pengangkalan honorel saal perlama kali b).Oth.2012 Tenaga Honorer .3 Lamprran SE MENPAN RBNomor Tahun ll & 2012 (6EATSAI SAIAS SAll' FOR}.K4..BE!3.. & Umum/Spesialisasi 13-DrGigi/Spesiatsasi 14..Adminkes . Sidan 16. Fisioterapi 30. :e-6-893^ .MA/BA 03.VEM..g .Ponala Lab.1 ... ..F4M. Peravral Gigi 25.. Mengesahkan. Tahun Lulus yg Pendidikan a). Nama Tempet {Tingkal Lahir Kab/Kola) (lgubllhn) Tgl.pl . Terapis Wcal6 32.Dr<s. Radrogralet 27. Kualillkasi terlinggi pada ini dilamatkan saal b).. . SMP/MTS 05.PEIENSI DASAR.Apoteker 18. ufisionis 26.4R1aNo Ntp :.4..iSj. .:..€qFr. saalini Pembayaran Honor Sumber Anggaran Sampa dengan s€alini sebelum Jarurm2005 1 b). .sMUrsMA 06.. 24.D i<4..2.N.

n r 0l t rt 13.t&fd tetus..U ta. mala nama AndaharusdisingtatCaramgnyingkahya adaldr kebiasaan menulislannya. JikaandarnenhaiTenaga llmorcr s€caalerus-rnenetuspaletnriF s{rpd l ini.//r dapatdiprosetbult.40 lotal.ngg.ma dengan honorer kali lengkap rulckan lahun lelulusan Oendidilan butir a Dada 6 --n -T-: :0l5I'rhu.h.I PEHAAYAP.nvalnt dpablhtol]hd!tun. 1990s/d 3l Desernber1992 Xemudian dia{lat temb.i TOTVOR€R a Tuliskan SKs€b€aj Teoaga No..a denga l{ama Kota / Klbupaten leJnpal Anda C'rrrt& (buhen nama desa/ lelurahan.legara/Anggaran Pendapntan Eelanja penghasrtan ytsng polok dao 0nerah adalah secaralegas l€rc?ohrm dalan alokasibetaoFpegaratpah pada &pgaral Pendapalan Sddla Negara/Anggarat dan Pffldapat d B€+a!a Oaer&. rvo. t€tuiusan buli f UA S/I?E MN YAII DIUXIJ KA KERJ G II Tulbkan yar|g lodo sesuddengan yangdtakukdtpadasaathi.l0l5 urJ.anhatuss$uar dengan ijazd yangAfidagunatan uotu|( a I Attavya BEKERJI s€8ac. NAMA P'JAgAf YANG IIIENGAT1GVAT Tulskan pelabatdn| l0 nanra butr Ir{ti Ln balilotnulh y z'g t. Apabila pengisian. Point 1.!dl 3r9gal.ke. sobel ata! tembab. Fofiuh harusdiisi denganmanggunakan balrpoot.aKota(kodedlsi olehpelugasBitatidat Ie6ediap lodeyang ihan disediakan.h Andaisl.Msahya.lhi.an Ian( r I a^lan And ps! a ! utng vmg trt seda a i Dtttatisiandltryatal.lamaoya masa Ie43dihitung I Jar0ad2tJ02 dd| 9d = 3| Oesember (2 tdlun).ii d. Anda 2.a blrll Conldli peia. Ulista deogani9l6 t gaslpekajaar dengan meiihat lrcdeTabetTugaspeteriaan la09 dilatukan Tefiaga Honorcr. banluan alau subsidi psnbinaan untukkegiatan/ yangditetuaia| da..r penutisan Cijr. KASUPAfETEMPA| UHIR lsli lo€t y'lg te.o bnggutlghweh Panitia. SUI4SERAi'GGIF. t(eiayang saal Unit difufistar ledr terendah inslansinyr. Ugd.g *r 2tttu P.tal pedornao dEturdalan Derdiiraloeirednteh c Inshnsi Penerinhh yang lelahditeladansebetun Janua.m*a yaigdiisipoint dan saat ll. b.Tuliska Tanggal dan Sebelrmmeqisi todnuli../:/r.n untt th4: t!:yyahs t_ir.istarkualfirasi dan Andagunakanpadasaal pengaBlabn perL. INSTANSI PEMERINTAH a hstalsi pemedntah pusattaog organbfiinta ditehpkandenganPerauran P.nd.ar seraraterFrlrgttrlrs dai tquglneolrw ' poinl sampai ini. unit di lhusoi utrtuk gurumenun.l2b. adalah 5laho.Jan huol besar {balok).ataJ da4 yang dibiayai retrbu3i da Tulskan yang kode sesuaipada yang kotat teFedia Tl I I--i 6.NHONOR Penghasilan lenaga honorer dari Angga/nnPendapaian d:n Selania l. 2.iaka flo.di: j l:4: . r.AHoxoRt. Jihaada mdtdi lenAa Hooo.l.uk s.bTerpo tus.J hurulSerilatjarakanhrasafulata denoan lainnya.Uan halpenghasila lenaga hoiorertidd( s€cara GgasbrcEob|n datsndai b€larF p{amitupdr pada &rggara Pt'tdapatar dat 8€bia NcgrJ&lgardt Pend4al dan Eelr1a Oaefah.noa U sel4rr lenaJJ tonOrFr b 8.at.tjttan.6l Pe0dapalan BeldriaNega6/An99aran dan PendaFatao Selanja Daerdr. lidat bolei dilipa!.4.outrrs. p.sed.sihannF.€sftren yang bersengkubn dao/ah! Pejabat Pembina K€pegawairn s€telah pe.tugas inr. p*. menerus iugamasa dan keda teeulus-p0tus. dan dihilung tolI Januari2m5s/d saalinr lrei2010}. IExrG.keclmallnl Kota{ kode diisioleh ce-ilas 3 I'XGsAI IIHIR . Contoh: periarEra! diangkat enjadi Anda r Tenaga tl{rloftr pda trtqd I J'|uEri 2002td 3l Desember 2m3.t. NAIIA a TulbhhnanaAnda padato{at*otaftdibagian td! teGedia at6 sesuai d€ngdr yarEb. mata k'l4a hoio.lpd(edaar Unbf.t ytog ditunluh s.c tec€tut tidat l€nna* pengeijan dalam dibiayai A0ggann oteh Pendapaho 8€bia Negara/Aiggaral dat Pendaoatan BelanjaDacrah..4I.cantrmdalam narna ijazahyangdigunakat uotukmelamar.a sata saal nakaydrgdr6i hanya Contoh: Andadi anqlat *baai lenaa Hoio.lnd. da. tanggatbuldl dan lebh)ran tsian da lrLrl lalah.' b tt t! | 0r| I I rJhuall0 | b.i An09. kolal Satu sai. rndd|.lrli roia ce. &n diaBkalte. instalsi pe edniahdaerahyang oqanisasialau pe6ukat daeratnya perafuran ditetaptan d€ngan yang daerah bedasa.j I 2005 1. Khusu!Guru.nta1r irp ddl Pcjabat Pa nbina K. Andameogisr fd4.r(olahnegeritenpat beker.nudian dipspatatg $tjq' btrunhi€ga saathi masah berslalus sebagai len4a hmore (miral : 3l Mei 2010). trry.i fulskan tamanya masa he4aAnda sebagai Tenaga Ho|I{rr.na diangkat Anda pada lat menjadi Teoaga HonOrA longgal 1Jao!.rl. 11. koU* deioan tdlun d€rlbulan 0 5 bhun 05rutan b. kata b Apabila narna Andalerdidatassatr ala{ beberea kataydg ptr{an huruota meledt.tm.{ tidafr bnt4ai pada data.dbali taegal 1 Ja ad 2005 s/d310esen6. gunakan unjllerla setngkal diatasnya.tersedi.ng^ap!t. KUALIH{jSI PENOIOIKAN TERTINGG! INI SAAT genddrta.t paqisian tfia rada.riaar ya.darTgtSX yau adalah lerakhir mdikl Aode 12. matatotalmasa 2003 terial€rFltus-potus? lahun buldl 0 1.r tu|ggatt Januari 2005dendiperpaniang secara Bus-rnenerus tatpabdflq{i Sldsaal ini t!.ll Terus-menerus sampaisaal rnl. a b AUHAI fEMPAfTINGCAL l!riskan alamat tenpal tingEat yang Anda dapatdrhub!n0i KUAUMIASI PENAo/KAN YANG OIGUNAKAN pendidikan j!rusanyanO T!. ala!kena nrnyak serla lidalboleh coretan ada t. Untuk lerputrst! nis. Mat? No yang lrliskan danTgISK terakhjr dite. 5. PEJAAT YANG MENGANErdi Tulbkan jabalan Petabat nama dan yangbe&enang ataupelabat ya.( 2(n5.b.ton I.n orDefi oeEgas wewenang ui Tengimgkat. 10bulao. 10. danabanluan dan ope{asidalseldah. buino larrun Anda. ponl'l{. Tulbkailahun pendi!*an-dada 7 a.danI9l SK yangAndagunakar No. lerFdikBalahan hapushh derg6r! mengglnakan karet penghapui Sampai bersih namum sampai sobcl iangan Fornrulir: harus dtagateb€..ICAS Tutbkon tedasesuai unit dengan Fmpat anda be.r a Tul6lan kua{rfrka$ te(inoorAnda Inr saal b.5bnun hrlar 5 {31 Poinl1{. 9. bacalahsecara laEtap dan leli0 petuniut peng'6itnnya.a ll.arF tnitm mtar lJiood I Jd ai 2GO5 d'peearianghbggasaatini hnpa te6!bs. Pengtrrqanmaa dar kerja tuda didulai dan I Januari ZO05 saatinr(nisal 3r [{ei 20j0) s.lratehutot h Prl''ptn. Tuliskan Tanggaldnn SKPengangkatao TMT yfrlg Terathir Anda miikisaat inj pada t3. Hono{er t€rathiyd|g Anda ritrti sad ii . isitan yang kode s6uaidengar yang Alla dimitikl UNI! KERJA fEMPAf TI.d..se[i0ar tertulbdari Mented mendapd ydlg bertarBgung iarab di ttdang penoayagnaan 4arabr n€ga€ b.!zn !. Xorat irn pengislaoyang mcngakibethan Fomulit talf.SKPfrVGltYGrlAf IERAKHIR AN SEAAGAT t€Mc.

Pd S .Pd Moch.MU'ADI Hanifuul Faran s.Toha Effendl.

.

Pd 148 Kamrnol-lamamr.Pd.Pd. 187 Siti Homsatun. S.Pd.Pd '197 A n N u rC a h v a n S P d r 1 9 8 Yulbnr CandraSe{iau/anS Pd .S. S.t.Pd 149 1.S.Pd AbdulQodir Sukimo Sanrrun AchmadAli Yasin lda Hartnr. 178 EnSuwamo 179 H A N N A N 180 SiiiAmina 1 8 1 Juma'Un 182 CitraTrimaroi Sartika Sm 1 8 3 Dra.S. 173 Eka Ari Febrivono 174 lka Prasetva Handavani 175 Trvuni KumiawatiS. Mulyadi 152 4.Pd 143 Dian MakartiRahayu.. Ss 1 3 8 Umi Khaidharoh.Pd 1 9 5 sann. HattaFathoni Se 136 Ninino Srivani. Ba.Pd 145 Ahmad Wahvudi. 1 8 9 Hermin RetiPertiwi 1 9 0 HanikWidyaninqsih 1 9 1 Satori '192 Suhri 1 9 3 Dfli AribawaKustininorum.Pd 146 ElokTri Mulvani. . AkhmadSukliwon 1 5 1 3. 137 SitiAsfihanaR. S.Pd AbdusSornad.Pd 194 Jaouno Suoiono. S. RatnaHandavani 1 5 0 2.c GuruTik SMPN 1 Ternoure mSMPN1 Rambiouii 1v 155 156 157 158 159 '160 Lilik Rila Handavani.Pd Lilik Suoaedah Ludryah Wnrnk Wahvuninosih 161 162 163 164 1 6 5 Rryooo loo Asmuni to/ Totok Prasetvo.Pd 144 NurulHamidah.r-o 1 9 6 Noarsanti Ambarini.Pd. S.S.S. S 188 usiMarqininqtvas. UswatunKhasanah 1 U Endano Survani.Ao Jabatan unI Kec Komput€ MPN1 Panti S Operator PetuqasPerpustalS MPN1 Panti Operaior Komput€SMPN1 Panti Pkio SMPN1 Panti Guru GuruBhs.SAg. 1 8 5 AksanKh. Inqorls SMPN 1 Temoureo Guru Senl Brdava S M P N1 T Guru SMPN I Temoure.lndones MPN 1 Panll S PttOperator ComtSMPN 1 Puoer Ptt PelaksanaTati SMPN1 Puoer Guru BldanoStudlSMPN1 Puoer Stud SMPN 1 Puoer GuruBldanq Guru BldanqStud SMPN1 Puoer Guru BldanqStud SMPN1 Puoer Guru BldanqStudlSMPN1 Puoer GuruBldanq Stud SMPN 1 Puoer GuruBldano StudlS MPN 1 Puger Guru BldanqStudlSMPN1 Psser Penqadmlnlstrasl SMPN I Rambiouii Petuqas Perpusta SMPN 1 Rambiouii PetuqasKeberslhiS MPN1 Rambiouii SatuanPengamalSMPN 1 Rambipuii / GuruPendldlkan Guru Pendldlkan SMPN1 Rambiouii r GuruTeknoloollfl SMPN 1 Rambiouii Petuqas Pemusl SMPN 'l Sukorambr SMPN 1 Sukorambr Petuqas Keberslhi PenrqMalaiYVSatr SMPN 1 Sukorambr PetuqasKeberslhiS MPN 1 Sukorambi GuruPendLlnoH SMPN1 Sukorambi GuruTlK SMPN1 Sukorambr Penqadmlnlstrasl€ 1 Sumberbaru SMPN Petuqas Perpustal MPN 1 Sumberbaru S Tata Usaha SMPN 1 Sumberbaru Caraka SMPN 1 Sumberbaru Petuoas Keberslhi SMPN 1 Sumberbaru Guru SMPN 1 Sumberbaru PetugasKeberslhlS MPN 1 Sumberiamb€ PeniaqaMalam SMPN 1 Sumberiambe PenqadmlnlstraslSMPN 1 Sumberiamb€ PetuqasPerpustal MPN1 Sumbenambe S Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Guru SMPN 1 Sumberiambe Guru SMPN 1 Sumberiambe Guru SMPN 1 Sumberiamb€ Pemellhara Alat Li SMPN1 Tanqoul Operator Komput€ MPN1 Tanqqul S Penala Admlnlstre MPN1 Tanqoul S Penata Persuralal SMPN 1 Tanooul Ga€ka SMPN 1 Tanooul Petuqas Perpustal iMPN 1 Tanooul 'l GuruBk SMPN Tanqqul GuruEkonoml SMPN'1Tanqqul Guru BahasaIndor SMPN 1 Tanggul GuruPal SMPN 1 Tanggul GuruPal SMPN1 Tanooul GuruBahasa InqoSMPN1 Tanqqul Pelaksana U SMPN 'l Temoureio Tata PetuqasPerpustaSMPN1 Temoureio PetuqasKeberslhiS MPN 1 Temourero PetuqasKeb€rslhiS MPN1 Temourqo GuruB Daerah/ SMPN1 Temourelo T Guru Matematlka SMPN 1 Temourerc Guru Bhs.l Deka Kurnra 172 TutrkSulistvo^/ati.S. S. 177 N a l r S .P.S.S.S Pd 168 NDun 169 Muhvi 170 Junardi. 1 8 6 Siti Nur Faridah.Pd Ahvat. S. S.lnoorls SMPN1 Panti GuruBhs.Nama HeniHorovandono J 134 SriMarwiati 1 3 5 M. P d .Pd 1 4 7 Nununo Marvati.S. S.Pd. S-Pd.S. 176 Rulilrawati. S. Ss 1 3 9 MuhidAqus Suqianto 140 AhmadEko SaDutro 141 Nurhavati S Pd 142 FaiaotulHima. Aq. Punvanto '153 Susanto.

StudiSMPN2 Ambulu GuruBidang Guru BidangStudiSMPN2 Ambulu .Sti Anisah.Ag LulukZubaidah.S-Ag S.

Pd S. S. s.Sos EndriSetvonlnorum. S.Nama J f -oo 267 268 zoY 270 272 Saenullah Dra. 5ZC ArlsWlbowo.Pd 283 Uni Jabatian PetuqasKebersihiS MPN Ariasa 2 SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Anasa Guru SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Ariasa Guru SMPN2 Anasa Guru PetuqasPemustalSMPN2 Baluno Komput€SMPN2 Baluno ODerator PramuKebersiharSMPN2 Ealuno PeniagaMalam SMPN2 Baluno SMPN2 Baluno Gr Bhs Inoqris SMPN2 Baluno Gr Pai SMPN2 Baluno Gr Pai SMPN2 Baluno Gr Pai Gr Tik SMPN2 Baluno Gr Tata Booa SMPN2 Baluno SMPN2 Baluno Gr Fisika SMPN2 Baluno Gr TataBoqa SMPN2 Baluno Gr Olahraoa Kec 2U 285 286 Erllna Lestari.Aq LlllkWahvunl. S.S.Pd.S.Pd 279 281 1AZ Arlk Dwl Wahvunl.Pd S.Pd 287 De$rl 288 JanuSuilto 289 Mlsnawar 290 291 292 lswatulKhollfah.Sl.Pd Sttl Mutmalnah. M.Sos.TD.Pd 305 KuncLanl.Pd R. Tltln lndrawatlnlnqslh Khollsatul Ma/Ah.Pd 312 Yunlarlka R. S.Pd Abdul Ghofur Muhammad Suwoyo Drs. S.Pd 306 Yullanlstvowatl.S. 299 Sunarti.Pd Sttl RubanaLlswowatl.SAo w2 Fleru Suwardtvono.S. S. Penqadministrasi SMPN Gumukmas 2 PenqadministrasiS MPN Gumukmas 2 PetuqasPemustalSMPN2 Gumukmas SMPN2 Gumukmas GurulDs SMPN2 Gumukmas Guru Seni BudavaSMPN2 Gumukmas GuruPai SMPN2 Gumukmas lpa SMPN2 Gumukmas Guru SMPN2 Gumukmas Gurulps Pramu Kantor Guru los SMPN Gumukmas 2 2 GuruPeniaskes SMPN Gumukmas Guru B.l.Pd llhamWahvudl.Pd . SltlMarlaUlfa.S. S. 307 Sunaryo 308 RoevH Wlnnata 309 Hew DeslSuhartlnl 3 1 0 Babun 3 1 1 Purwatl.Pd.S. 324 Hi.Pd HadlPurwanto. S.S.Pd AdnlRahavu. 320 DiokoADrlvanto S.S.Pd Alflatur RoJsah.S. Stw 303 Wardovo. S.Retno Suntarl.l.S Pd 300 Dra. Gr lDs Gr Kesenian SMPN Baluno 2 SMPN2 Baluno Luvtta. Sucloto.Pd SMPN2 Baluno Gr Tik Gr Malematika SMPN2 Baluno SMPN2 Banosalsad Penoadministrasi Petuqas Kebersih: MPN2 Banqsalsad S 2 GuruTataBooa SMPN Banosalsarl Guru Bhs Jawa Di SMPN2 Banosalsad SMPN2 Banosalsad GuruSeniBudaya GuruTala BooaD SMPN2 Banqsalsad 294.Pd S.lnooris SMPN Gumukmas 2 SMPN2 Gumukmas GuruMatematika PeniaqaSekolah SMPN2 Jelbuk PeniaqaMalam SMPN2 Jelbuk Pelaksana Tata Ul SMPN2 Jelbuk PeniaqaMalam SMPN2 Jelbuk Gurulos/ Seiarah SMPN2 Jelbuk Guru loa / Biolooi SMPN2 Jelbuk PenqadminsitrasiSMPN2 Jember PenqadministrasiS MPN2 Jember PetugasKebersihiSMPN2 Jember OperatorKomputeSMPN2 Jember Peniaoa Malam SMPN2 Jember PetuqasKebersihiS MPN2 Jember Pemelihara Alat Lr SMPN2 Jember Penqadministrasi SMPN2 Jember SMPN2 Jember SMPN2 Jember SMPN2 Jember Gtt Gtt SMPN2 Jember PenoadministrasiSMPN2 Jenoqawah PenoadministrasiSMPN2 Jenooawah PeniaoaSekolah SMPN2 Jenooawah Peluqas Kebersihi SMPN2 Jenqqawah GuruBin SMPN 2 Jenooawah Guruloa SUPN 2 3 1 3 Henny Sdkandl 314 315 316 317 318 319 Sltl Zubaldah Ratnoto Tenl Suolanto SlametGanefo BambanqSuorapto SltlNurus Svamslvah. Lllls Wahyu Handayanl 295 AkhmadSubekan za Evl Dffl Sublantl Aqus Subaqvo S. S.Pd.Pd 277 Drs.S.Sl LlndaFlmavantl. Budlvono 325 Slamet Ell Farlda 327 Madlvono 328 Eltyanto 325 Amhratun Naslah S Pd 330 Dbn Andavanl. S. Puil S.S.Pd 280 KuntumYull lrawau. Aous SamsulMaArlf 278 Palmln. 322 lndrlAstutlk.Pd S.s.Se 304 Su*ono.Pd 298 Srl Handavanl. Nurbaya 301 Subhan.Pd. 321 Harlanto. Hldavat 271 Kusman 274 Suparlan 275 Mlmlk Mln Marvatl. S.

l SMPN2 Sllo PramuKebersihan .Guru BidangStudiSMPN2 Ramblpu.

Budianto 461 rLuluk Frtaana .

+oJ Ma. Tri ldha Satrivani. Amd :5m .

iDra. :-3ra -j|.! Sas.4 Jember 5.Rochimah ..3.1 Gaioi a35 Citlsl|t. d 138 Kdirro 56.

600 SrtiUliatul 9 Bldang 6iru Bru StudlSMPN Jember Guru BldangStudlSMPNI Jember Admlnlstr€ m1 ffi2 Kumiatl F 5a3 :Lilik oJz 6c3 iVeta W Y u l iA d i a h .Pd.Pd. Mardiyah. S.S. Siti Khotijah.