website: www.sppkedah.edu.

my

Ruj Tuan : Ruj Kami : JPK 03-25/3152/3(37) Tarikh : 18 Disember 2011 22 Muharram 1433

Pengetua,

Semua Sekolah Menengah
Negeri Kedah Darul Aman .

Tuan,
ARAHAN PELAKSANAAN MENENGAH PENTAKSIRAN

BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012
I

PENILAIAN

RENDAH (PMR) TAHUN
bahawa Pentaksiran

Sukacita dimaklumkan mengikut

Berasaskan Sekolah (PBS) akan dilaksanakan

jadual mulai 1 Febuari 2012. Surat Pekeliling

Perlaksanaan
·

dari Lembaga Peperiksaan

No. Ruj KP/LP/OOS/08/06/01/(27)
2. Sehubungan

adalah

seperti yang dilampirkan

itu, bagi memastikan proses pentaksiran berlaku mengikut peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, pihak sekolah dipohon mengambil
langkah-Iangkah

berikut :-

2.1 - Menubuhkan
2.2 - Melantik

Jawatankuasa

Pentaksiran

Berasaskan

Sekolah dan bermesyuarat.
berkaitan.

Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran supaya semua dokumen jadual

2.3 - Memastikan 2.4 - Menyediakan
2.5- Merancang 2.6- Mematuhi

dan fail-fail PBS diuruskan dengan baik. pentaksiran mengikut jadual ·

kerja dan melaksanakan pemantauan

dan melaksanakan

dalaman. dalam manual PBS.

semua panduan atau prosedur kerja yang ditetapkan

2.7-Memohon pengecualian kerja kursus bagi calon yang layak (OKU) dan hendaklah dibuat melalui Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri sebelum 15 April 2012 ·

BCK) Ketua Sektor Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah . kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih. I'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'1 f/PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANGn Saya yang menurut perlntah. Pengarah Pelajaran Timbalan Negeri Kedah Pengarah Daerah Semua Semua Ketua Sektor Pegawai Petajaran . dipohon menghantar senarai mata pelajaran PMR pilihan sekolah tahun 2012 kepada penolong Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di PPD masing -rnaslng. Sekiranya ada pertanyaan nombor telefon 04 7007664 hubungi I Encik Mohamad Azran bin Abd Wahab Sekian. (HJ ISMAIL 8fl\J SHAIDAN. 3~ 8agi tujuan mengemaskini maklumat I sekolah 4. "1111"~""""."" •• "" 1" 11' .2.8-Memastikan Pentaksir Sekolah mengemaskini fail dan borang penskoran individu bagi tujuan pemantauan dan penyelarasan skor oleh Petugas Pentaksiran .

. 1 ~~ J .~ • - ...~ ~ r--. ...... _-I _'''-..i...._---T~l :U3~62025302 Fuks : 03~6~OI5516 : 03-62025369 Fak~ : ()J-620 18673 Scktor Percetakan..373 Faks : 03-~R895561 . ~ . moduJ dan ujian lisan. • •• Saya yang menurut perintah.. ~J.-~. ~_...8SS~5J 25 03-88K4J. "'_ . . .01 (') ) Melalui : Pengarah Pelajaran Jabatan PeJajaran Negeri Tuan/Puan.. PBS· bagi.r... ~_.__ J. Bersama-sama ini disertakan lampiran 1: Senarai Dokumen Penifaian Menengah Rendah 2012..LPr005...... ....:..~ ~. :....... . =-.. Lampiran 2: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Science.. l· _ _.. Geoqrafi... ... ~ .. :.. :. . • • . 1" .... ~ - '... •• _. ..... Kemahiran Hidup Bersepadu. • -.------------_.. .. . NA'IMAH BINTIISHAK) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BAHA(. • I 'I .. Tuan Semua Penoetua Your Ref Ruj.. -\ ..: .: .' -. .. I _ .06.. •• " I •• ~__. Sejarah. • ·f··.... F~ks :03-S8R43240 - 03~~8843234 Sektor Pengurusan Dusar Dan Perkembnugan _----- Tel: TeJ - Se k lor Pengendal ia n Pc pe r iksaa n M encng a h Atns Dan Luur l\T egeri ---_.: ~ ......... _... ....... Bahasa Arab.. __. .. _..... .my 62604 PUTRAJA YA Website Ruj.. -.. _ • ~.. -:~ Z"...... Kementerian PeJajaran Malaysia.SgS95461 . ---. •......_ .... •• - - : . projek..... .o!'.. '. Lampiran 5: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab dan Lampiran 6: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan. BAHAGL\"~ OrERASI BAHA(.. ~ : I ' ..• : ..:~ .. Pendidikan Islam. ._- _ ..gov. 1 Februari hingga 31 Julai 2012 ~ 3~ Sehubungan itu... :..~' ... I.~ I :~ I '... Sekian terima kasih.-: / . r •• __ ._ ••••• ... Geoqraf Kemahiran Hidup Bersepadu.08...1 ~ ~ ~.I~:\~~PRODVKSI icktor Pernbinaan Ujian Akadcmik ... .......gov. P[~GURUSAN Td - ::ektoT Pernhinaan Uj ian T cknikal Dan \'0 k as io na 1 ------ -_ ._I J"..... .' •• ~ - ''1... """_ .'I_....... - .. Dan Kcselumatan -- - .-. -...~ .."r j~ • _ J ...... : I • ~ .: . - : •• : ~ _............• ".: ~ l I l~ ~-:.~... ...... ~ ~~. -. SEKOLAH (PBS) 2~ Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekorah (PBS) bagi Penifaian Menengah Rendah 2012 akan dilaksanakan serentak bagi semua sekolah dj sefuruh negara mula.r-'._-..... . '.\--:~ 'L / .. _ . . -r ..... 4.. 4 r--i'"~ _. ~ l (DR...... __ ~ - -.. Bahasa Arab dan Pendidikan lslarn.- .... - ...'_ :.-:-.-~..y~-.... _....1 •• .- ... _. :--~:I: . ... Lampiran 4: Pelaksanaan dan Pengendatian Pentaksiran Berasaskan Sekofah (PBS) Kemahiran Hidup Bersepadu.moe. ..... . ..... _ 'I.. . Tarikh [)ate Disember 2011 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Dengan sukacitanya perkara di atas dtrujuk. ..... 1'" < I rr-~' ~I J_ • .... ~.. . < :~.... KEMENTERIAN PELAJARAN LEMBAGA PEPERtKSAAN EXAMINA TIONS S YNDICA TE ARAS 1 2 5 ~ 13~ BLOK E 11 1 1 MALAYSIA Tetefon MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA Faks Laman web +603-8884 6000 (Tiiii~n Urnurn ) +603-8889 5·120 h1tp:!lwww.. ~...... ....~: I . mata pelajaran tersebut meliputi perancangan mentaksir.Pengcdaran --. Bahasa Jnggeris..... ...~.. Sejarah. . : ....:~ r:... . --- 03-88843134 FJks : 03-888951 J 1 u Scktor Pengurusan Muklumat Dan Per kcmba n.. ---_. __.:. Kami Our Ref KP...::{._... ..:. Ujian Perkara Asas F ardu 'Ain (PAFA)~ dan Pendidikan Kesenian dijalankan mengikut Jadual Kerja PMR 2012 yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan... ... ~ ~.. - ...~~'..:-....~._....---_ Scktor Pcngendalian Peperiksaan Mcnengah Rcndah dan Rcnduh -----Tel: Tel: 03-~884326J Faks : O)..:...... .... ~ • . .. mengisikan skor eaton menggunakan aplikasi Kerja Kursus PMR... ~.+. ""I. menskor dan 5..... i~ ~:.#- loP . _ . ... ... . .moe. l "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" ~..gan Te k no I[)g-i Sektor Kh idmat Pen guru$. \_I .:r-:=... ..-:. _." ..• .a H : OJ·8~843l6] Faks:OJ~RSR43l56 Tel: 03-8SR453 RO Faks : 03 .......... ""1:..- ... t - (~ ..~~ .. .. .... . I r._-- . • •._ '1 . .IA:\ Tel: . Pelaksanaan PBS Bahasa Melayu... Lampiran 3: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni saha]a).'~ .:. .... : --~ ..... .. '!' • ...::_..._ -= ... pihak sekolah wajib melaksanakan PBS bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus..'-.~ .. . . ~ I . V ... Science.. ~ .my KOiV1PLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJMN PERSEKUTUAN Telephone Fax +603-8884 6000 (General Jine) +603-8889 5120 http://www.~ •• • -. '.-:..-...~~ I~ } ..:P . arnali. • .~ _.. '.. ~ • I ~ .:.

~-----.....Bahasa Arab mulai PMR 2010.-...Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 .Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008 • 5.I . rnodul 212011) dan rnodul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam rnulai PMR 2005 yang mengandungi : • Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (4512) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan tslarn (45/2) • Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidlkan Islam 7... Bahasa MeJayu Bahasa Inggeris Pentakslran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian rnulai Tahun 2007 9. Pendidikan Kesenian .. • Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari rnodul 1 (2010).·t~----------.Pertanian (78/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu .Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 Februari hingga Julai 3... Pendidikan Islam Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah .......---------r----~~~--~· . Sejarah Format Pentaksiran Mata Pe1ajaran Sejarah mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 . _____.Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008 • • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu . Geografi Panduan Kajian Geografi Tempatan rnulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 ..Lampiran 1 SENARAIDOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 .~-~ .---·~-... 8.-----.. Bahasa Arab 6._.-. I Mala Pelajaran Science Dokumen Assessment Guide ~Science Practical Work Assessment (PEKA) PenHaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007 2.. .Februari hingga Julai 4. Bil 1. ---.. Kemahiran Hidup 8ersepadu (Rujuk Lampiran 3) • Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kernahiran Hidup Bersepadu ...

JADUALPELAKSANAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 su Perkara Tarikh 1 Februari . KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU. BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM .15 Ogos .30 Julai Tindakan Sekorah Sekolah 1. GEOGRAFI. Lampiran 2 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE. SEJARAH. Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan SekoJah (PBS) 24 Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara atas taJian 1 ..

Berasaskan Sekolah (PBS) Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2.Lampiran 3 JADUALPELAKSANAAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil Perkara Tarikh 1 Februari . Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian 1 .15 Og05 Sekolah .30 Julai Tindakan Sekolah Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran 1.

Lampiran 4 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1. 4. PeJaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Hidup - - Januari hingga Disernber 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 5. Semua calon yang mengambil mata pefajaran Kemahiran di Tingkatan 1. Hidup 8ersepadu mata pelajaran yang 3~ Pihak sekolah hendakJah melantik guru yang mengajar mala pelajaran Kemahiran Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS.Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu .Kemahiran Teknikal (7612) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu . PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu adaJah berdasarkan empat pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun (4) moduL Pelaksanaan Peperiksaan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Modul1 (2010) ~ Modul2 (2011 ) ~ Modul3 (2011 ) ~ Modul4 (2012) ~ 2012 . Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata petajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :BiJ 1 Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu Kemahiran Teknikat Dokumen Ruj_ukan Dokumen Pentaksjran Kemahiran Hidup Bersepadu . 2 dan 3 hendaklah meJaksanakan PBS berdasarkan dipiiih.Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) ~ 2 3 4 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup 8ersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Murai PMR 2008 2.

.L 6~ Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu 6.2 6.3 Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan. Borang Pentaksiran lndividu dan satu saJinan Borang Pentaksiran Kelompok hendakfah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 i Modut 2 10 % Modul3 10 o Modul4 - 100/0 10% 6.1 Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan.

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 5. Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 pentaksiran PLBS Bahasa Arab (31/2) adaJah berdasarkan tiga (3) modui. Semua calon yang mengambil mata pe1ajaran Bahasa Arab dj dikehendaki melaksanakan PLBS. Pengendarian 6.· ~ Lampiran 5 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA ARAB 1. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 20 markah Modul2 20 markah Modul3 20 markah 6.1 markah PLBS Bahasa Arab (31/2) menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun Jadual berikut peperiksaan.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. .. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4. Tingkatan 1 2 dan 3 J 3.2 Jumlah markah (60 markah) Peperiksaan. Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah hendaklah merujuk jadual berikut :(PLBS) bagi mata (PLBS) pelajaran Bahasa Arab Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Arab Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab _(31/2) 2. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk rnelaksanakan PLBS. . Pelaksanaan berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:- Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 (2010) ~ Tingkatan 2 Modul2 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul3 (2012} ~ 2012 6... sahaja yang dHaporkan untuk dihantar ke Lembaga 6.

5 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul1. Pihak sekolah hendaklah rnelantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Mefayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS.Lampiran 6 PElAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MElAYU DAN BAHASA JNGGERIS 1. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4~ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 6.. 2 dan 3 dikehendaki Bahasa Melayu dan Bahasa Inggerjs.isan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 4 2 Bahasa fnggeris Tjngkatan 3 2~ Semua murid Tingkatan 1.. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendakJah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 ..5 (2012) ~ 2012 -J . - Januari hingga Disember 201 0 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012 PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa rnggeris adalah berdasarkan l. mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran t. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bag. melaksanakan PLBS mata pelajaran 3.lrna (5) moduJ pada setiap tingkatan. 5 (2010) Tingkatan 2 Modul1 .

. Sebutan. Keseluruhan pengucapan tasih.-~ . Fasih dan bermakna 4. 7. Sebutan.. Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati.Skor murid yang dilaporkan hendaklah disirnpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. 4...__----------------I 3~ Fasih dan bermakna Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berba hasa . Tatabahasa dan kosa kata Kebanyakkan intonasi dan nada masih betuL Keseluruhan pengucapan masih tasih.. Tatabahasa dan kosa kata D 2. A 2~ Sebutan..------------~-~~--. Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul. Tatabahasa dan kosa kala Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul. Peringkat Pencapaian 1.. Keseluruhan pengucapan fasih.. intonasi dan nada 34 Fasih dan bermakna 44 8ertatasusila 1. intonasl dan nada . Sebutan.... Bertatasusila 1. lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi c 2.. masih jelas dan tepat.. Konstruk Tatabahasa dan kosa kata Kriterial Keterangan Bahasa gramatts... t • . jelas dan tepat.... B 2. lancar dan bermakna 1. lntonasl dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila 3. . intonasi dan nada 3.. penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul. masih lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi Bahasa kurang gramatis...