P. 1
Arahan Dan Pekeliling Pelaksanaan PBS 2012

Arahan Dan Pekeliling Pelaksanaan PBS 2012

|Views: 227|Likes:
Dipublikasikan oleh san83

More info:

Published by: san83 on Apr 28, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

website: www.sppkedah.edu.

my

Ruj Tuan : Ruj Kami : JPK 03-25/3152/3(37) Tarikh : 18 Disember 2011 22 Muharram 1433

Pengetua,

Semua Sekolah Menengah
Negeri Kedah Darul Aman .

Tuan,
ARAHAN PELAKSANAAN MENENGAH PENTAKSIRAN

BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012
I

PENILAIAN

RENDAH (PMR) TAHUN
bahawa Pentaksiran

Sukacita dimaklumkan mengikut

Berasaskan Sekolah (PBS) akan dilaksanakan

jadual mulai 1 Febuari 2012. Surat Pekeliling

Perlaksanaan
·

dari Lembaga Peperiksaan

No. Ruj KP/LP/OOS/08/06/01/(27)
2. Sehubungan

adalah

seperti yang dilampirkan

itu, bagi memastikan proses pentaksiran berlaku mengikut peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, pihak sekolah dipohon mengambil
langkah-Iangkah

berikut :-

2.1 - Menubuhkan
2.2 - Melantik

Jawatankuasa

Pentaksiran

Berasaskan

Sekolah dan bermesyuarat.
berkaitan.

Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran supaya semua dokumen jadual

2.3 - Memastikan 2.4 - Menyediakan
2.5- Merancang 2.6- Mematuhi

dan fail-fail PBS diuruskan dengan baik. pentaksiran mengikut jadual ·

kerja dan melaksanakan pemantauan

dan melaksanakan

dalaman. dalam manual PBS.

semua panduan atau prosedur kerja yang ditetapkan

2.7-Memohon pengecualian kerja kursus bagi calon yang layak (OKU) dan hendaklah dibuat melalui Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri sebelum 15 April 2012 ·

I'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'1 f/PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANGn Saya yang menurut perlntah. BCK) Ketua Sektor Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah . 3~ 8agi tujuan mengemaskini maklumat I sekolah 4. Sekiranya ada pertanyaan nombor telefon 04 7007664 hubungi I Encik Mohamad Azran bin Abd Wahab Sekian.2. "1111"~"""". Pengarah Pelajaran Timbalan Negeri Kedah Pengarah Daerah Semua Semua Ketua Sektor Pegawai Petajaran .8-Memastikan Pentaksir Sekolah mengemaskini fail dan borang penskoran individu bagi tujuan pemantauan dan penyelarasan skor oleh Petugas Pentaksiran . dipohon menghantar senarai mata pelajaran PMR pilihan sekolah tahun 2012 kepada penolong Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di PPD masing -rnaslng. kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih. (HJ ISMAIL 8fl\J SHAIDAN."" •• "" 1" 11' .

.. PBS· bagi.I~:\~~PRODVKSI icktor Pernbinaan Ujian Akadcmik . ~ .. • -... .~: I .• : .....o!'..._I J". F~ks :03-S8R43240 - 03~~8843234 Sektor Pengurusan Dusar Dan Perkembnugan _----- Tel: TeJ - Se k lor Pengendal ia n Pc pe r iksaa n M encng a h Atns Dan Luur l\T egeri ---_.... Kemahiran Hidup Bersepadu..:P .: ...- ._-- .. ..... -. • I 'I .. _.. ""I.-.. ~ : I ' . . .my 62604 PUTRAJA YA Website Ruj... "'_ ...\--:~ 'L / .... • •• Saya yang menurut perintah.:r-:=.'_ :. '.. arnali.gov. Kami Our Ref KP..:-.... ...gan Te k no I[)g-i Sektor Kh idmat Pen guru$. _ • ~.......y~-.... ..'I_.. . Bersama-sama ini disertakan lampiran 1: Senarai Dokumen Penifaian Menengah Rendah 2012. ...... ~ l (DR....r.~~ .-. :. ~_.: ~ . ~..... ---.: ~ l I l~ ~-:. ~ • ..~ ._---T~l :U3~62025302 Fuks : 03~6~OI5516 : 03-62025369 Fak~ : ()J-620 18673 Scktor Percetakan.. . .. .... : I • ~ . . Geoqrafi.. ...'~ .~ I :~ I '. 1" .... r •• __ .. 1 Februari hingga 31 Julai 2012 ~ 3~ Sehubungan itu.IA:\ Tel: .. 1 ~~ J . KEMENTERIAN PELAJARAN LEMBAGA PEPERtKSAAN EXAMINA TIONS S YNDICA TE ARAS 1 2 5 ~ 13~ BLOK E 11 1 1 MALAYSIA Tetefon MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA Faks Laman web +603-8884 6000 (Tiiii~n Urnurn ) +603-8889 5·120 h1tp:!lwww... I _ ......... . • ....373 Faks : 03-~R895561 . .. . Dan Kcselumatan -- - .... ..~ • - . Geoqraf Kemahiran Hidup Bersepadu.-:... •• " I •• ~__..... .i..---_ Scktor Pcngendalian Peperiksaan Mcnengah Rcndah dan Rcnduh -----Tel: Tel: 03-~884326J Faks : O).. ~ I . Ujian Perkara Asas F ardu 'Ain (PAFA)~ dan Pendidikan Kesenian dijalankan mengikut Jadual Kerja PMR 2012 yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan..... pihak sekolah wajib melaksanakan PBS bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus... _ ... : --~ ... < :~.. Sekian terima kasih..06.. BAHAGL\"~ OrERASI BAHA(. .SgS95461 ....- . ..... -:~ Z".moe......... .......- . 4 r--i'"~ _... NA'IMAH BINTIISHAK) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BAHA(. . Tuan Semua Penoetua Your Ref Ruj. l· _ _.01 (') ) Melalui : Pengarah Pelajaran Jabatan PeJajaran Negeri Tuan/Puan....8SS~5J 25 03-88K4J.. ""1:.....+.. .....::_......:~ . _.. Sejarah. :..' -. . ......... _ . _.... Science.. - .. P[~GURUSAN Td - ::ektoT Pernhinaan Uj ian T cknikal Dan \'0 k as io na 1 ------ -_ .my KOiV1PLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJMN PERSEKUTUAN Telephone Fax +603-8884 6000 (General Jine) +603-8889 5120 http://www... .... ...:. : . ~_... menskor dan 5.... __.....:.. --- 03-88843134 FJks : 03-888951 J 1 u Scktor Pengurusan Muklumat Dan Per kcmba n. Bahasa Arab dan Pendidikan lslarn.r-'. _-I _'''-. Lampiran 2: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Science. l "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" ~..1 •• . V .Pengcdaran --. __ ~ - -."r j~ • _ J . - . ~ . .. . ~. '.. -r . • •.. SEKOLAH (PBS) 2~ Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekorah (PBS) bagi Penifaian Menengah Rendah 2012 akan dilaksanakan serentak bagi semua sekolah dj sefuruh negara mula. Bahasa Jnggeris.. Lampiran 3: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni saha]a).... '... ~J.~ ~. -\ ... mengisikan skor eaton menggunakan aplikasi Kerja Kursus PMR..LPr005.. ... ---_... :....._. :..~.• "......-:-. 1'" < I rr-~' ~I J_ • .:...... Pelaksanaan PBS Bahasa Melayu.moe. projek.... ..: ..::{.~......------------_. .._.• .a H : OJ·8~843l6] Faks:OJ~RSR43l56 Tel: 03-8SR453 RO Faks : 03 . .... ~ .._- _ ..#- loP .:..:..~ ~ r--... ~ ~~.. -. I r.. • ·f··. ~ ~.... .._-..~ •• • -.. _. __...gov.. t - (~ ...-:. ~ • I ~ .. . Tarikh [)ate Disember 2011 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Dengan sukacitanya perkara di atas dtrujuk... mata pelajaran tersebut meliputi perancangan mentaksir....~ ...... •• - - : ..:.. •.." ..08.. \_I . ~ - '. . ..' •• ~ - ''1........ - . Bahasa Arab.... ... .. i~ ~:... •• _. • • .. Kementerian PeJajaran Malaysia.._ ••••• .. Pendidikan Islam..~. ~.~~ I~ } ...-~.1 ~ ~ ~. I..:~ r:.._ -= ... .... _ 'I.~' ....._ .. . _. -... .. . """_ ..... .. Sejarah. .......'-. .-~. Lampiran 5: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab dan Lampiran 6: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan. Lampiran 4: Pelaksanaan dan Pengendatian Pentaksiran Berasaskan Sekofah (PBS) Kemahiran Hidup Bersepadu.: .. 4.....~ _. - : •• : ~ _...... :--~:I: . .. '!' • .... moduJ dan ujian lisan.__ J.~~'._ '1 ..-: / . =-. '. .

I .---------r----~~~--~· .Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 Februari hingga Julai 3.... ---.. 8.. Sejarah Format Pentaksiran Mata Pe1ajaran Sejarah mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 .·t~----------. Bahasa Arab 6... Bahasa MeJayu Bahasa Inggeris Pentakslran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian rnulai Tahun 2007 9......-. I Mala Pelajaran Science Dokumen Assessment Guide ~Science Practical Work Assessment (PEKA) PenHaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007 2. Kemahiran Hidup 8ersepadu (Rujuk Lampiran 3) • Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kernahiran Hidup Bersepadu ....---·~-..-----. Pendidikan Islam Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah . Pendidikan Kesenian ...Bahasa Arab mulai PMR 2010.. Bil 1..Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008 • • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu .Pertanian (78/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu . .-.Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 . • Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari rnodul 1 (2010).~-~ .~-----.Lampiran 1 SENARAIDOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 . Geografi Panduan Kajian Geografi Tempatan rnulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 . rnodul 212011) dan rnodul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam rnulai PMR 2005 yang mengandungi : • Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (4512) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan tslarn (45/2) • Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidlkan Islam 7.Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008 • 5.... _____..Februari hingga Julai 4.._.

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU. SEJARAH.30 Julai Tindakan Sekorah Sekolah 1. BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM . GEOGRAFI. JADUALPELAKSANAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 su Perkara Tarikh 1 Februari .15 Ogos .. Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan SekoJah (PBS) 24 Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara atas taJian 1 . Lampiran 2 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE.

Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian 1 . Berasaskan Sekolah (PBS) Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2.Lampiran 3 JADUALPELAKSANAAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil Perkara Tarikh 1 Februari .30 Julai Tindakan Sekolah Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran 1.15 Og05 Sekolah .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata petajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :BiJ 1 Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu Kemahiran Teknikat Dokumen Ruj_ukan Dokumen Pentaksjran Kemahiran Hidup Bersepadu . PeJaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Hidup - - Januari hingga Disernber 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 5. PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu adaJah berdasarkan empat pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun (4) moduL Pelaksanaan Peperiksaan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Modul1 (2010) ~ Modul2 (2011 ) ~ Modul3 (2011 ) ~ Modul4 (2012) ~ 2012 .Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu .Lampiran 4 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1. 4. Hidup 8ersepadu mata pelajaran yang 3~ Pihak sekolah hendakJah melantik guru yang mengajar mala pelajaran Kemahiran Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS. 2 dan 3 hendaklah meJaksanakan PBS berdasarkan dipiiih. Semua calon yang mengambil mata pefajaran Kemahiran di Tingkatan 1.Kemahiran Teknikal (7612) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu .Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) ~ 2 3 4 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup 8ersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Murai PMR 2008 2.

.3 Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan. Borang Pentaksiran lndividu dan satu saJinan Borang Pentaksiran Kelompok hendakfah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.1 Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 i Modut 2 10 % Modul3 10 o Modul4 - 100/0 10% 6.L 6~ Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu 6.2 6.

1 markah PLBS Bahasa Arab (31/2) menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun Jadual berikut peperiksaan. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 20 markah Modul2 20 markah Modul3 20 markah 6. sahaja yang dHaporkan untuk dihantar ke Lembaga 6. Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah hendaklah merujuk jadual berikut :(PLBS) bagi mata (PLBS) pelajaran Bahasa Arab Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Arab Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab _(31/2) 2. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk rnelaksanakan PLBS. Pelaksanaan berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:- Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 (2010) ~ Tingkatan 2 Modul2 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul3 (2012} ~ 2012 6.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. . ...2 Jumlah markah (60 markah) Peperiksaan. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4. Semua calon yang mengambil mata pe1ajaran Bahasa Arab dj dikehendaki melaksanakan PLBS.. Tingkatan 1 2 dan 3 J 3. Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 pentaksiran PLBS Bahasa Arab (31/2) adaJah berdasarkan tiga (3) modui. Pengendarian 6. Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 5.· ~ Lampiran 5 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA ARAB 1.

lrna (5) moduJ pada setiap tingkatan..isan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 4 2 Bahasa fnggeris Tjngkatan 3 2~ Semua murid Tingkatan 1.5 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul1.. 2 dan 3 dikehendaki Bahasa Melayu dan Bahasa Inggerjs.Lampiran 6 PElAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MElAYU DAN BAHASA JNGGERIS 1. - Januari hingga Disember 201 0 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012 PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa rnggeris adalah berdasarkan l. mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran t. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4~ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 6. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bag. 5 (2010) Tingkatan 2 Modul1 . Pihak sekolah hendaklah rnelantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Mefayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS..5 (2012) ~ 2012 -J . Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendakJah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 . melaksanakan PLBS mata pelajaran 3.

... B 2.. intonasi dan nada 34 Fasih dan bermakna 44 8ertatasusila 1.. . masih jelas dan tepat. Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. masih lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi Bahasa kurang gramatis.. Tatabahasa dan kosa kata Kebanyakkan intonasi dan nada masih betuL Keseluruhan pengucapan masih tasih. penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul. Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati. Sebutan. Bertatasusila 1. Tatabahasa dan kosa kata D 2. Keseluruhan pengucapan tasih.. Peringkat Pencapaian 1... Tatabahasa dan kosa kala Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul. intonasi dan nada 3.. lntonasl dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila 3..-~ . lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi c 2..... Konstruk Tatabahasa dan kosa kata Kriterial Keterangan Bahasa gramatts. jelas dan tepat. Sebutan. penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul.. Sebutan. A 2~ Sebutan. 4. Fasih dan bermakna 4...Skor murid yang dilaporkan hendaklah disirnpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.. Keseluruhan pengucapan fasih.. 7.------------~-~~--. intonasl dan nada . lancar dan bermakna 1.__----------------I 3~ Fasih dan bermakna Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berba hasa .. t • .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->