website: www.sppkedah.edu.

my

Ruj Tuan : Ruj Kami : JPK 03-25/3152/3(37) Tarikh : 18 Disember 2011 22 Muharram 1433

Pengetua,

Semua Sekolah Menengah
Negeri Kedah Darul Aman .

Tuan,
ARAHAN PELAKSANAAN MENENGAH PENTAKSIRAN

BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012
I

PENILAIAN

RENDAH (PMR) TAHUN
bahawa Pentaksiran

Sukacita dimaklumkan mengikut

Berasaskan Sekolah (PBS) akan dilaksanakan

jadual mulai 1 Febuari 2012. Surat Pekeliling

Perlaksanaan
·

dari Lembaga Peperiksaan

No. Ruj KP/LP/OOS/08/06/01/(27)
2. Sehubungan

adalah

seperti yang dilampirkan

itu, bagi memastikan proses pentaksiran berlaku mengikut peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, pihak sekolah dipohon mengambil
langkah-Iangkah

berikut :-

2.1 - Menubuhkan
2.2 - Melantik

Jawatankuasa

Pentaksiran

Berasaskan

Sekolah dan bermesyuarat.
berkaitan.

Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran supaya semua dokumen jadual

2.3 - Memastikan 2.4 - Menyediakan
2.5- Merancang 2.6- Mematuhi

dan fail-fail PBS diuruskan dengan baik. pentaksiran mengikut jadual ·

kerja dan melaksanakan pemantauan

dan melaksanakan

dalaman. dalam manual PBS.

semua panduan atau prosedur kerja yang ditetapkan

2.7-Memohon pengecualian kerja kursus bagi calon yang layak (OKU) dan hendaklah dibuat melalui Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri sebelum 15 April 2012 ·

2. Pengarah Pelajaran Timbalan Negeri Kedah Pengarah Daerah Semua Semua Ketua Sektor Pegawai Petajaran . "1111"~"""". Sekiranya ada pertanyaan nombor telefon 04 7007664 hubungi I Encik Mohamad Azran bin Abd Wahab Sekian. BCK) Ketua Sektor Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah ."" •• "" 1" 11' .8-Memastikan Pentaksir Sekolah mengemaskini fail dan borang penskoran individu bagi tujuan pemantauan dan penyelarasan skor oleh Petugas Pentaksiran . 3~ 8agi tujuan mengemaskini maklumat I sekolah 4. dipohon menghantar senarai mata pelajaran PMR pilihan sekolah tahun 2012 kepada penolong Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di PPD masing -rnaslng. kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih. (HJ ISMAIL 8fl\J SHAIDAN. I'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'1 f/PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANGn Saya yang menurut perlntah.

..._- _ .'_ :. BAHAGL\"~ OrERASI BAHA(. • • ..moe...... • .: .. F~ks :03-S8R43240 - 03~~8843234 Sektor Pengurusan Dusar Dan Perkembnugan _----- Tel: TeJ - Se k lor Pengendal ia n Pc pe r iksaa n M encng a h Atns Dan Luur l\T egeri ---_.~ ~.._I J". ......~ I :~ I '.._. • -. -:~ Z". ......... .. --- 03-88843134 FJks : 03-888951 J 1 u Scktor Pengurusan Muklumat Dan Per kcmba n... .. Kami Our Ref KP. _... - ... mata pelajaran tersebut meliputi perancangan mentaksir.. _. .:. menskor dan 5..\--:~ 'L / ......I~:\~~PRODVKSI icktor Pernbinaan Ujian Akadcmik .. Kemahiran Hidup Bersepadu.. ... ..... . ~ • . Pendidikan Islam._.... -\ .8SS~5J 25 03-88K4J.__ J. projek.... . :...r. _...• "..~. ~ ~. '._---T~l :U3~62025302 Fuks : 03~6~OI5516 : 03-62025369 Fak~ : ()J-620 18673 Scktor Percetakan. : I • ~ .~ •• • -.-~.: ~ l I l~ ~-:. _-I _'''-. P[~GURUSAN Td - ::ektoT Pernhinaan Uj ian T cknikal Dan \'0 k as io na 1 ------ -_ . . •• _. • •.. ... :.. ""I.. ~J.. .._ '1 .. . __ ~ - -.. Lampiran 2: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Science.... ..~~ ... "'_ ._ -= ... : .~... .::_...... ~ • I ~ . '..r-'.. pihak sekolah wajib melaksanakan PBS bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus... ~ . Geoqraf Kemahiran Hidup Bersepadu. 1" ... ~...::{... < :~. I _ .. arnali.. Tuan Semua Penoetua Your Ref Ruj. 1'" < I rr-~' ~I J_ • . .gov. Lampiran 3: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni saha]a). -..moe.. 1 Februari hingga 31 Julai 2012 ~ 3~ Sehubungan itu...... ._-...~ • - .."r j~ • _ J . . -.my KOiV1PLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJMN PERSEKUTUAN Telephone Fax +603-8884 6000 (General Jine) +603-8889 5120 http://www...'-. V . Dan Kcselumatan -- - .. Sejarah...:P . Science.. ...01 (') ) Melalui : Pengarah Pelajaran Jabatan PeJajaran Negeri Tuan/Puan.....o!'... KEMENTERIAN PELAJARAN LEMBAGA PEPERtKSAAN EXAMINA TIONS S YNDICA TE ARAS 1 2 5 ~ 13~ BLOK E 11 1 1 MALAYSIA Tetefon MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA Faks Laman web +603-8884 6000 (Tiiii~n Urnurn ) +603-8889 5·120 h1tp:!lwww..my 62604 PUTRAJA YA Website Ruj...a H : OJ·8~843l6] Faks:OJ~RSR43l56 Tel: 03-8SR453 RO Faks : 03 ..... - .. ..'~ ... ....-. -. \_I .. . .. _. ~_....~' .: ......... ... '.... . ..~ ~ r--......- ...... 4 r--i'"~ _... i~ ~:... Ujian Perkara Asas F ardu 'Ain (PAFA)~ dan Pendidikan Kesenian dijalankan mengikut Jadual Kerja PMR 2012 yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. 1 ~~ J . NA'IMAH BINTIISHAK) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BAHA(. :...... ~ .. ..-~..... • •• Saya yang menurut perintah....:r-:=...... Pelaksanaan PBS Bahasa Melayu. .'I_.....1 •• .. ... ~ : I ' .... _ . ....: .. Bersama-sama ini disertakan lampiran 1: Senarai Dokumen Penifaian Menengah Rendah 2012...... .#- loP .. Lampiran 5: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab dan Lampiran 6: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan.i. •• " I •• ~__. _ 'I.. Bahasa Arab dan Pendidikan lslarn..-: / . 4.." ... SEKOLAH (PBS) 2~ Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekorah (PBS) bagi Penifaian Menengah Rendah 2012 akan dilaksanakan serentak bagi semua sekolah dj sefuruh negara mula.....08..:... Sejarah.. . ..~ _.. •• - - : ..... r •• __ .+. moduJ dan ujian lisan.. ~ l (DR..• : .:...SgS95461 . ... ... Bahasa Arab. '!' • .373 Faks : 03-~R895561 ... ""1:..y~-. Kementerian PeJajaran Malaysia.... Tarikh [)ate Disember 2011 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Dengan sukacitanya perkara di atas dtrujuk.~ ..Pengcdaran --....:. Geoqrafi....~.. -r .1 ~ ~ ~........' -.....~~'.....- . : --~ .. I..- . :--~:I: . •. Sekian terima kasih.... .... _ . ~ .. ~ I ._ .. . ~.: ~ .:~ .....gan Te k no I[)g-i Sektor Kh idmat Pen guru$.. __. ..-...... .. ~ - '. __..---_ Scktor Pcngendalian Peperiksaan Mcnengah Rcndah dan Rcnduh -----Tel: Tel: 03-~884326J Faks : O).~~ I~ } .-:-..:.... • I 'I .~ .. Lampiran 4: Pelaksanaan dan Pengendatian Pentaksiran Berasaskan Sekofah (PBS) Kemahiran Hidup Bersepadu.. ---_. . mengisikan skor eaton menggunakan aplikasi Kerja Kursus PMR.:~ r:... Bahasa Jnggeris.. ._ ••••• .:-.. _....IA:\ Tel: .. PBS· bagi.. ~.._-- . .. .gov..~: I . . =-..' •• ~ - ''1..:..-:. • ·f··...LPr005... ~ ~~. - . I r. .. ~_... t - (~ ...... """_ .06.. . '. l "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" ~.... . ---. .------------_.• .. _ • ~.... - : •• : ~ _..... :... l· _ _. .-:..

Kemahiran Hidup 8ersepadu (Rujuk Lampiran 3) • Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kernahiran Hidup Bersepadu ...I .. ---.Pertanian (78/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu . I Mala Pelajaran Science Dokumen Assessment Guide ~Science Practical Work Assessment (PEKA) PenHaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007 2.. Bahasa Arab 6.. .Lampiran 1 SENARAIDOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 ... Pendidikan Kesenian ....Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008 • • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu .Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 ._. Sejarah Format Pentaksiran Mata Pe1ajaran Sejarah mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 . Geografi Panduan Kajian Geografi Tempatan rnulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 .Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008 • 5.-.......~-~ . rnodul 212011) dan rnodul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam rnulai PMR 2005 yang mengandungi : • Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (4512) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan tslarn (45/2) • Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidlkan Islam 7...Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 Februari hingga Julai 3.-.---·~-.·t~----------.Bahasa Arab mulai PMR 2010...Februari hingga Julai 4. Bahasa MeJayu Bahasa Inggeris Pentakslran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian rnulai Tahun 2007 9.. Pendidikan Islam Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah .. 8. Bil 1. • Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari rnodul 1 (2010).~-----....---------r----~~~--~· .-----. _____.

. SEJARAH. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU. BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM .15 Ogos . GEOGRAFI. JADUALPELAKSANAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 su Perkara Tarikh 1 Februari .30 Julai Tindakan Sekorah Sekolah 1. Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan SekoJah (PBS) 24 Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara atas taJian 1 . Lampiran 2 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE.

Berasaskan Sekolah (PBS) Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2.30 Julai Tindakan Sekolah Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran 1.Lampiran 3 JADUALPELAKSANAAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil Perkara Tarikh 1 Februari .15 Og05 Sekolah . Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian 1 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata petajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :BiJ 1 Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu Kemahiran Teknikat Dokumen Ruj_ukan Dokumen Pentaksjran Kemahiran Hidup Bersepadu .Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) ~ 2 3 4 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup 8ersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Murai PMR 2008 2.Lampiran 4 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1. Hidup 8ersepadu mata pelajaran yang 3~ Pihak sekolah hendakJah melantik guru yang mengajar mala pelajaran Kemahiran Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS.Kemahiran Teknikal (7612) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu . PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu adaJah berdasarkan empat pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun (4) moduL Pelaksanaan Peperiksaan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Modul1 (2010) ~ Modul2 (2011 ) ~ Modul3 (2011 ) ~ Modul4 (2012) ~ 2012 . PeJaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Hidup - - Januari hingga Disernber 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 5. 2 dan 3 hendaklah meJaksanakan PBS berdasarkan dipiiih. 4.Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu . Semua calon yang mengambil mata pefajaran Kemahiran di Tingkatan 1.

Borang Pentaksiran lndividu dan satu saJinan Borang Pentaksiran Kelompok hendakfah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.2 6.3 Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan. .L 6~ Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu 6. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 i Modut 2 10 % Modul3 10 o Modul4 - 100/0 10% 6.1 Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan.

3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.2 Jumlah markah (60 markah) Peperiksaan. Semua calon yang mengambil mata pe1ajaran Bahasa Arab dj dikehendaki melaksanakan PLBS.1 markah PLBS Bahasa Arab (31/2) menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun Jadual berikut peperiksaan.· ~ Lampiran 5 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA ARAB 1. sahaja yang dHaporkan untuk dihantar ke Lembaga 6. . Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4... Pengendarian 6. Tingkatan 1 2 dan 3 J 3. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 20 markah Modul2 20 markah Modul3 20 markah 6. Pelaksanaan berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:- Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 (2010) ~ Tingkatan 2 Modul2 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul3 (2012} ~ 2012 6.. Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 5. Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah hendaklah merujuk jadual berikut :(PLBS) bagi mata (PLBS) pelajaran Bahasa Arab Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Arab Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab _(31/2) 2. Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 pentaksiran PLBS Bahasa Arab (31/2) adaJah berdasarkan tiga (3) modui. . Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk rnelaksanakan PLBS.

2 dan 3 dikehendaki Bahasa Melayu dan Bahasa Inggerjs. melaksanakan PLBS mata pelajaran 3.Lampiran 6 PElAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MElAYU DAN BAHASA JNGGERIS 1..isan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 4 2 Bahasa fnggeris Tjngkatan 3 2~ Semua murid Tingkatan 1. Pihak sekolah hendaklah rnelantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Mefayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS. mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran t.lrna (5) moduJ pada setiap tingkatan.. 5 (2010) Tingkatan 2 Modul1 . Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendakJah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 . Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bag. - Januari hingga Disember 201 0 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012 PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa rnggeris adalah berdasarkan l. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4~ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 6..5 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul1.5 (2012) ~ 2012 -J .

4. Sebutan. intonasi dan nada 34 Fasih dan bermakna 44 8ertatasusila 1.. Fasih dan bermakna 4. A 2~ Sebutan.. B 2... masih lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi Bahasa kurang gramatis. jelas dan tepat. Tatabahasa dan kosa kata D 2. Sebutan...Skor murid yang dilaporkan hendaklah disirnpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya. masih jelas dan tepat. Keseluruhan pengucapan tasih. Sebutan.....------------~-~~--... penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul..-~ . . Keseluruhan pengucapan fasih..__----------------I 3~ Fasih dan bermakna Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berba hasa . lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi c 2.. Peringkat Pencapaian 1. Tatabahasa dan kosa kala Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul. penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul. intonasl dan nada . Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati. Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. intonasi dan nada 3.... lancar dan bermakna 1. 7. Konstruk Tatabahasa dan kosa kata Kriterial Keterangan Bahasa gramatts. Bertatasusila 1.. t • .. lntonasl dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila 3.. Tatabahasa dan kosa kata Kebanyakkan intonasi dan nada masih betuL Keseluruhan pengucapan masih tasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful