Arahan Dan Pekeliling Pelaksanaan PBS 2012

website: www.sppkedah.edu.

my

Ruj Tuan : Ruj Kami : JPK 03-25/3152/3(37) Tarikh : 18 Disember 2011 22 Muharram 1433

Pengetua,

Semua Sekolah Menengah
Negeri Kedah Darul Aman .

Tuan,
ARAHAN PELAKSANAAN MENENGAH PENTAKSIRAN

BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012
I

PENILAIAN

RENDAH (PMR) TAHUN
bahawa Pentaksiran

Sukacita dimaklumkan mengikut

Berasaskan Sekolah (PBS) akan dilaksanakan

jadual mulai 1 Febuari 2012. Surat Pekeliling

Perlaksanaan
·

dari Lembaga Peperiksaan

No. Ruj KP/LP/OOS/08/06/01/(27)
2. Sehubungan

adalah

seperti yang dilampirkan

itu, bagi memastikan proses pentaksiran berlaku mengikut peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, pihak sekolah dipohon mengambil
langkah-Iangkah

berikut :-

2.1 - Menubuhkan
2.2 - Melantik

Jawatankuasa

Pentaksiran

Berasaskan

Sekolah dan bermesyuarat.
berkaitan.

Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran supaya semua dokumen jadual

2.3 - Memastikan 2.4 - Menyediakan
2.5- Merancang 2.6- Mematuhi

dan fail-fail PBS diuruskan dengan baik. pentaksiran mengikut jadual ·

kerja dan melaksanakan pemantauan

dan melaksanakan

dalaman. dalam manual PBS.

semua panduan atau prosedur kerja yang ditetapkan

2.7-Memohon pengecualian kerja kursus bagi calon yang layak (OKU) dan hendaklah dibuat melalui Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri sebelum 15 April 2012 ·

I'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'1 f/PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANGn Saya yang menurut perlntah. "1111"~""""."" •• "" 1" 11' . BCK) Ketua Sektor Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah . Pengarah Pelajaran Timbalan Negeri Kedah Pengarah Daerah Semua Semua Ketua Sektor Pegawai Petajaran . kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih.8-Memastikan Pentaksir Sekolah mengemaskini fail dan borang penskoran individu bagi tujuan pemantauan dan penyelarasan skor oleh Petugas Pentaksiran . dipohon menghantar senarai mata pelajaran PMR pilihan sekolah tahun 2012 kepada penolong Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di PPD masing -rnaslng. 3~ 8agi tujuan mengemaskini maklumat I sekolah 4.2. (HJ ISMAIL 8fl\J SHAIDAN. Sekiranya ada pertanyaan nombor telefon 04 7007664 hubungi I Encik Mohamad Azran bin Abd Wahab Sekian.

... . i~ ~:.... mengisikan skor eaton menggunakan aplikasi Kerja Kursus PMR. ~ ~..'_ :.gov..y~-.....:..-:-. '..~ •• • -.. SEKOLAH (PBS) 2~ Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekorah (PBS) bagi Penifaian Menengah Rendah 2012 akan dilaksanakan serentak bagi semua sekolah dj sefuruh negara mula.... ......._- _ .'-.. ..+..---_ Scktor Pcngendalian Peperiksaan Mcnengah Rcndah dan Rcnduh -----Tel: Tel: 03-~884326J Faks : O)..• : ...... arnali.. ." .. Sejarah. -:~ Z"....:~ .. ~ ~~..... 1'" < I rr-~' ~I J_ • .... .. .. PBS· bagi.. •.... ~ : I ' ..: .:-.. _ • ~. . ~ • . ...r. ""I. P[~GURUSAN Td - ::ektoT Pernhinaan Uj ian T cknikal Dan \'0 k as io na 1 ------ -_ ..• ". Lampiran 3: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni saha]a). .. . --- 03-88843134 FJks : 03-888951 J 1 u Scktor Pengurusan Muklumat Dan Per kcmba n. ~ . .373 Faks : 03-~R895561 .:r-:=. I r...my KOiV1PLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJMN PERSEKUTUAN Telephone Fax +603-8884 6000 (General Jine) +603-8889 5120 http://www. ~_. -. : .. ~J. '.. ..• ...... Kami Our Ref KP. t - (~ .~~'...8SS~5J 25 03-88K4J..o!'........ 1" ...- .. ... __. ~. :.: ~ l I l~ ~-:...Pengcdaran --. ---_.. .I~:\~~PRODVKSI icktor Pernbinaan Ujian Akadcmik ...~. 1 ~~ J ..gan Te k no I[)g-i Sektor Kh idmat Pen guru$. \_I .. ---....'I_... ... '.a H : OJ·8~843l6] Faks:OJ~RSR43l56 Tel: 03-8SR453 RO Faks : 03 ..... • -. V .#- loP ...LPr005.~ . l "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" ~. Geoqraf Kemahiran Hidup Bersepadu..-:.. ...~ • - . .: .... ...06...r-'. :.~ _... . : --~ ...-.. ... _.. '!' • .. . - .......... ~_.... .. Sejarah... Sekian terima kasih. .:.....' •• ~ - ''1. _.....:~ r:. < :~....-:.. : I • ~ .. Dan Kcselumatan -- - .....- ._..... -. • •• Saya yang menurut perintah......... . moduJ dan ujian lisan. ~. •• " I •• ~__.-... -\ ... KEMENTERIAN PELAJARAN LEMBAGA PEPERtKSAAN EXAMINA TIONS S YNDICA TE ARAS 1 2 5 ~ 13~ BLOK E 11 1 1 MALAYSIA Tetefon MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA Faks Laman web +603-8884 6000 (Tiiii~n Urnurn ) +603-8889 5·120 h1tp:!lwww..... _ ..1 ~ ~ ~... _. . Pendidikan Islam. • •....._I J"... .SgS95461 .. Geoqrafi..~: I . ~ .. mata pelajaran tersebut meliputi perancangan mentaksir...... - . • ·f··.~ I :~ I '._ '1 .:.. :... I _ ..i..... ""1:.:........ _........:... ._ ••••• ..01 (') ) Melalui : Pengarah Pelajaran Jabatan PeJajaran Negeri Tuan/Puan. Kementerian PeJajaran Malaysia. •• _.. . . l· _ _.~.... """_ ..::{.... .'~ .. - : •• : ~ _.. .....::_.~ .. -.. . .~~ I~ } . .._---T~l :U3~62025302 Fuks : 03~6~OI5516 : 03-62025369 Fak~ : ()J-620 18673 Scktor Percetakan..-: / .moe.. __ ~ - -....moe.. Bersama-sama ini disertakan lampiran 1: Senarai Dokumen Penifaian Menengah Rendah 2012...~' .. -r . _-I _'''-..-~... _.. NA'IMAH BINTIISHAK) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BAHA(...: . Pelaksanaan PBS Bahasa Melayu. • I 'I ... 1 Februari hingga 31 Julai 2012 ~ 3~ Sehubungan itu..__ J.. •• - - : . ~ I .. .08... .... Tarikh [)ate Disember 2011 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Dengan sukacitanya perkara di atas dtrujuk.. =-..._ . 4. . • • . :.. ... . . 4 r--i'"~ _. projek. ~. Bahasa Jnggeris... .... . ~ • I ~ . F~ks :03-S8R43240 - 03~~8843234 Sektor Pengurusan Dusar Dan Perkembnugan _----- Tel: TeJ - Se k lor Pengendal ia n Pc pe r iksaa n M encng a h Atns Dan Luur l\T egeri ---_.gov..my 62604 PUTRAJA YA Website Ruj.~~ .------------_.. Lampiran 2: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Science. ~ . Lampiran 4: Pelaksanaan dan Pengendatian Pentaksiran Berasaskan Sekofah (PBS) Kemahiran Hidup Bersepadu........ I.....' -... :--~:I: ... Bahasa Arab...... '. . Lampiran 5: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab dan Lampiran 6: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan. r •• __ . pihak sekolah wajib melaksanakan PBS bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus.~ ~. __.....1 •• .:._-._. Kemahiran Hidup Bersepadu.:P .IA:\ Tel: ....~. ...~ ~ r--.. Ujian Perkara Asas F ardu 'Ain (PAFA)~ dan Pendidikan Kesenian dijalankan mengikut Jadual Kerja PMR 2012 yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. "'_ ..-~.. - ....\--:~ 'L / .... menskor dan 5.... _ 'I.. Bahasa Arab dan Pendidikan lslarn.._-- .. ..: ~ .."r j~ • _ J ..- .._ -= . _ . BAHAGL\"~ OrERASI BAHA(. Science. ~ l (DR.. . ~ - '. • .... ... ... Tuan Semua Penoetua Your Ref Ruj.. ....

Lampiran 1 SENARAIDOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 . Kemahiran Hidup 8ersepadu (Rujuk Lampiran 3) • Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kernahiran Hidup Bersepadu .Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008 • • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu . ---...... rnodul 212011) dan rnodul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam rnulai PMR 2005 yang mengandungi : • Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (4512) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan tslarn (45/2) • Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidlkan Islam 7.I . 8..---------r----~~~--~· . • Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari rnodul 1 (2010).-----..-..Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 Februari hingga Julai 3.....~-----.. Sejarah Format Pentaksiran Mata Pe1ajaran Sejarah mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 ..·t~----------..Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 ..Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008 • 5.Bahasa Arab mulai PMR 2010... Geografi Panduan Kajian Geografi Tempatan rnulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 . Pendidikan Kesenian .-..Februari hingga Julai 4.---·~-. _____. Bahasa MeJayu Bahasa Inggeris Pentakslran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian rnulai Tahun 2007 9. Bahasa Arab 6.Pertanian (78/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu . I Mala Pelajaran Science Dokumen Assessment Guide ~Science Practical Work Assessment (PEKA) PenHaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007 2.. Bil 1._.... Pendidikan Islam Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah . ..~-~ ..

Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan SekoJah (PBS) 24 Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara atas taJian 1 . KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU.30 Julai Tindakan Sekorah Sekolah 1. JADUALPELAKSANAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 su Perkara Tarikh 1 Februari .15 Ogos .. BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM . GEOGRAFI. Lampiran 2 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE. SEJARAH.

Berasaskan Sekolah (PBS) Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2.Lampiran 3 JADUALPELAKSANAAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil Perkara Tarikh 1 Februari .30 Julai Tindakan Sekolah Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran 1.15 Og05 Sekolah . Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian 1 .

4.Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu .Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) ~ 2 3 4 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup 8ersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Murai PMR 2008 2.Kemahiran Teknikal (7612) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu . Semua calon yang mengambil mata pefajaran Kemahiran di Tingkatan 1. PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu adaJah berdasarkan empat pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun (4) moduL Pelaksanaan Peperiksaan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Modul1 (2010) ~ Modul2 (2011 ) ~ Modul3 (2011 ) ~ Modul4 (2012) ~ 2012 . PeJaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Hidup - - Januari hingga Disernber 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 5. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata petajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :BiJ 1 Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu Kemahiran Teknikat Dokumen Ruj_ukan Dokumen Pentaksjran Kemahiran Hidup Bersepadu . 2 dan 3 hendaklah meJaksanakan PBS berdasarkan dipiiih. Hidup 8ersepadu mata pelajaran yang 3~ Pihak sekolah hendakJah melantik guru yang mengajar mala pelajaran Kemahiran Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS.Lampiran 4 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1.

.1 Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 i Modut 2 10 % Modul3 10 o Modul4 - 100/0 10% 6.2 6. Borang Pentaksiran lndividu dan satu saJinan Borang Pentaksiran Kelompok hendakfah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.L 6~ Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu 6.3 Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan.

. Tingkatan 1 2 dan 3 J 3. Pelaksanaan berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:- Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 (2010) ~ Tingkatan 2 Modul2 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul3 (2012} ~ 2012 6. Pengendarian 6. Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 5. Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 pentaksiran PLBS Bahasa Arab (31/2) adaJah berdasarkan tiga (3) modui.1 markah PLBS Bahasa Arab (31/2) menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun Jadual berikut peperiksaan. sahaja yang dHaporkan untuk dihantar ke Lembaga 6.. . Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk rnelaksanakan PLBS.2 Jumlah markah (60 markah) Peperiksaan.. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4. Tahun Peperiksaan 2012 Modul1 20 markah Modul2 20 markah Modul3 20 markah 6.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.· ~ Lampiran 5 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA ARAB 1.. Semua calon yang mengambil mata pe1ajaran Bahasa Arab dj dikehendaki melaksanakan PLBS. Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah hendaklah merujuk jadual berikut :(PLBS) bagi mata (PLBS) pelajaran Bahasa Arab Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Arab Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab _(31/2) 2.

mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :- Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Melayu Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran t.isan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 4 2 Bahasa fnggeris Tjngkatan 3 2~ Semua murid Tingkatan 1. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bag. Pihak sekolah hendaklah rnelantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Mefayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS..Lampiran 6 PElAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MElAYU DAN BAHASA JNGGERIS 1.5 (2012) ~ 2012 -J . 2 dan 3 dikehendaki Bahasa Melayu dan Bahasa Inggerjs. 5 (2010) Tingkatan 2 Modul1 ..5 (2011 ) ~ Tingkatan 3 Modul1.lrna (5) moduJ pada setiap tingkatan. melaksanakan PLBS mata pelajaran 3. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :- 4~ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 6.. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendakJah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 . - Januari hingga Disember 201 0 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012 PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa rnggeris adalah berdasarkan l.

.. 4. Fasih dan bermakna 4.. Keseluruhan pengucapan tasih. penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul. Tatabahasa dan kosa kala Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul. Tatabahasa dan kosa kata Kebanyakkan intonasi dan nada masih betuL Keseluruhan pengucapan masih tasih. intonasi dan nada 34 Fasih dan bermakna 44 8ertatasusila 1. lntonasl dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila 3..... lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi c 2. penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul. intonasl dan nada .. Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris..-~ . Konstruk Tatabahasa dan kosa kata Kriterial Keterangan Bahasa gramatts.. Bertatasusila 1. Tatabahasa dan kosa kata D 2.. Sebutan..------------~-~~--.. intonasi dan nada 3..__----------------I 3~ Fasih dan bermakna Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berba hasa ... Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati. masih lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi Bahasa kurang gramatis.Skor murid yang dilaporkan hendaklah disirnpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.. B 2. . Peringkat Pencapaian 1. Sebutan. jelas dan tepat.. 7. Sebutan. t • ... lancar dan bermakna 1. Keseluruhan pengucapan fasih. A 2~ Sebutan.. masih jelas dan tepat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful