BUKU KEMAJUAN MURID

Kelas :
No

Nama siswa

L /P

Nilai

Rangking

Uraian

Keterangan
Tuntas
Tidak
tuntas

Mengetahui

Seunebok Cantek ..........................2012

Kepala Sekolah

Guru Kelas VI

........................................

Deswati, S,Pd

NIP: ............................................

NIP: 19671231 198801 2045