Anda di halaman 1dari 1

KEW.

PS-14
LAPORAN PEMERIKSAAN / VERIFIKASI STOR TAHUN ............... (Tatacara Pengurusan Stor 184 dan 185) Kementerian/Jabatan:
DIISI OLEH PEGAWAI STOR DIISI OLEH PEGAWAI PEMERIKSA
Kuantiti Stok No. Kad Kawalan Stok Perihal Stok Kos Seunit (RM)
Baki di Kad Kawalan Stok

DIISI OLEH PEMVERIFIKASI


Kuantiti Stok
Baki di Kad Kawalan Stok

Penemuan Keadaan Stok (usang/rosak/tidak digunakan lagi/ tidak aktif/ luput tempoh/ dll) Kurang Kuantiti Justifikasi

Fizikal Stok

Lebih

Kurang

Fizikal Stok

Lebih

Syor/Cadangan (lupus/hapus kira/ pelarasan stok/ pindahan stok)

JUMLAH Dilengkapkan oleh Pegawai Pemeriksa


Tandatangan: Nama Pemeriksa: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Pemeriksaan: Tandatangan: Nama Pemeriksa: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Pemeriksaan: Tandatangan: Nama Pemverifikasi: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Verifikasi:

Dilengkapkan oleh Pegawai Pemverifikasi


Tandatangan: Nama Pemverifikasi: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Verifikasi:

Stok di No.Kad .................................. disyorkan untuk kelulusan. ................................................... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: Tarikh:

(DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN)* ......................................................... (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Kementerian/Jabatan:

* Sila potong yang berkenaan

57