Dumadine Aksara Jawa Prabu Dewatacengkar Ratu ing Medhangkamulan. Prabu Dewatacengkar seneng dhahar daging wong.

Mula wong-wong ing medhangkamulan padha susah atine. Malah akeh sing padha ngungsi menyang panggonan liya. Padha wedi yen didhahar Dewatacengkar. Nalika rakyat pada susah, teka satriya bagus kanga ran Ajisaka. Ajisaka mertamu marang Mbok Randha. Mbok Randha cerita kadadeyan ing Negara Medangkamulan. Ajisaka ternyuh atine. Ajisaka nduwe abdi loro cacahe kanga aran Dora lan Sembada. Dora lan Sembada di tinggal ana ing pulo Majeti. Wong loro mau didhawuhi njaga keris. Ajisaka weling marang dora lan Sembada. Welinge Ajisaka loro cacahe: 1. Dora lan Sembada ora kepareng nusul yen ora ditambani. 2. Kerise ora kepareng diwenehke sapa wae kajaba Ajisaka dhewe. Sawijining dina. Ajisaka nemoni Dewatacengkar. Ajisaka saguh didhahar Dewatacengkar, nanging Ajisaka duwe pnayuwun, yaiku lemah sambane ikete. Dewatacengkar nyaguhi. Ajisaka njereng ikete. Jebul ikete amba banget. Ambane nganti tekan segara kidul. Dewatacengkar kecemplung segara. Dewata cengkar malih dadi baya putih. Banjur Ajisaka diwisudha dadi ratu ana ing medhangkamulan. Ajisaka utusan Duga lan Prayoga nusul Dora lan Sembada. Ing dalan wong loro iku kepetok Dora. Dora banjur ngajak nyusul Ajisaka. Sembodo ora
gelem amergo ora di timbali Ajisaka. Dora njaluk kerise. Sembada ora ngulungake, amarga dudu Ajisaka dhewe kang mendhet. Wusanane Dora lan Sembada padha pasulayan. Dora lan Sembada perang tanding. Loro-lorone mati kabeh. Kanggo pengiling-eling lelakon iku, Ajisaka nganggit aksara jawa cacahe rong puluh.