PERMOHONAN UNTUK MEMBUAT KUTIPAN DERMA (Hendaklah disediakan dalam 6 salinan) BAHAGIAN PERTAMA 1.

Nama dan Alamat sekolah : SK. Sungai Jejawi, 36000 Teluk Intan, Perak.2 . B u t i r - b u t i r b e r k e n a a n k u t i p a n d e r m a : - a . T u j u a n k u t i p a n : Pembiayaan Belian Buku dan Prasarana Sekolah . b.Kutipan ini dirancang oleh : Persatuan Ibu Bapa dan Guru. c.Penglibatan murid ( Sila sebutkan tugas mereka dengan jelasnya) d . K u t i p a n dibuat daripada : Ibu bapa/ Penjaga, Syarikat-syarikat, Institusi kerajaan, danswasta serta orang perseorangan. e.Kutipan: Kawasan/ Jajahan kutipan dibuat: Seluruh Malaysia. f.Tarikh kutipan dimulakan : 16 MEI hingga 13JULAI 2011 g.Anggaran kutipan derma : RM 12,000.00 (DUA BELAS RIBU RGT) h.Cara-cara kutipan dibuat : Jogathon dan sumbangan derma. i.Tarikh peristiwa diadakan ( jika berkenaan): 23 JULAI 2011. 3.Butir-butir kutipan lain pada tahun ini : -a . T u j u a n - t u j u a n k u t i p a n : b.Tarikh-tarikh kutipan : -c . S i l a s e b u t k a n r u j u k a n - r u j u k a n s u r a t b e r k e n a a n d a r i p a d a j a b a t a n i n i : - 4.Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang ternyata di dalam pekeliling Kementerian No.25/1959 bertarikh 10.09.1959,No.260 bertarikh 25.10.1965 Surat Pekeliling IkhtisasBil.7/1983 dan syarat-syarat di dalam sekolah ( General Regulations, 1951 ) 5 . B e r s a m a i n i d i s e r t a k a n c o n t o h s u r a t r a yu a n / kad jogathon / tiket/ kupondengan dua salinan.…………………………….Tandatangan Pemohon Nama Pemohon : Tn. Hj. Mat Radzi Bin Din Jawatan : YDP PIBG SKSJ* Jawatan bermakna jawatan yang dipegang di dalam sekolah berkenaan misalnyaPengerusi PIBG, Pengerusi Jemaah Sekolah dan Lain-lain Borang KDS/ 80

BAHAGIAN KEDUA Ulasan Pengetua/ Guru Besar : _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ……………………………..( Tandatangan Pengetua/ Guru Besar ) Cop Sekolah : Nama Pengetua/ Guru Besar :……………………. ________________________________________________________________

Pegawai Pendidikan Daerah berkenaan4 . n a m a d a n n o m b o r k a d p e n g e n a l a n penderma hendaklah dicatat5 . Pesertahanya boleh menjalankan kutipan daripada ibubapa.Nombor s u r a t b e r k e n a a n i n i h e n d a k l a h d i t u l i s d a l a m t i a p s u r a t r a y u a n / kad/ tiket/ kupon4 .K:1.Pendaftaran SekolahS.Peserta-peserta tidak dibenarkan kutipan dari rumah ke r u m a h d i j a l a n r a y a . di tempat-tempat awam tanpa kebenaran daripada pihak polis. tiada paksaan2.9 .( ) dlm.UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Bil.Satu laporan lengkap serta penyata kewangan hendaklah dihantar k e j a b a t a n ini dalam tempoh satu bulan selepas kutipan itu selesai.t i a p derma itu adalah dengan sukarela. T i a p . A3/ SK Tarikh : ………………………………… BAHAGIAN KETIGA DILULUSKAN dengan syarat-syarat berikut : yang bertanda/ sahaja) :-1 . saudara mara dansahabat handai. Pk. Pen. M u r i d .Resitr e s i t p e n e r i m a a n h e n d a k l a h d i b e r i k e p a d a p e n d e r m a 3.m u r i d d i bawah 16 tahun tidak dibenarkan terlibat dengan kutipan ini.Kebenaran ini berkuatkuasa hingga………………………….k e h e n d a k Perintah Am Bab D (6) & (7). K e t u a Polis Daerah berkenaan . Ketua Audit.8.b u k u r e s i t / t i k e t / k a d / k u p o n h e n d a k l a h d i c o p d e n g a n c o p s e k o l a h sebelum digunakan/ dijual. Ipoh2. B u k u . Semua kutipan hendaklah dimasukkan dalamakaun bank PIBG / sekolah dan tertakluk kepada pemeriksaan audit 6. S e b a g a i p e g a w a i k e r a j a a n h e n d a k l a h m e m a t u h i k e h e n d a k . Jabatan Pendidikan Perak 3. B a g i k u t i p a n ya n g m e n g g u n a k a n k a d . J .7 . Pend. Bendahari Negeri Perak.

0 0 2 . M e m b i n a P o n d o k M e n u n g g u R M 4 0 0 0 . 5 0 0 b u a h b u k u R M 4 0 0 0 .8. A J K P I B G 8 x R M 1 0 0 . G u r u g u r u 3 6 x R M 5 0 R M 1 8 0 0 . S a m p u l Surat .KERTAS CADANGAN PROJEK JOGHATON 2011 N A M A P R O J E K : J o g a t h o n .S etem -set em. 0 0 Rayuan derma daripada orang perseorangan atau kumpulan dan syarikat-syarikat berbentuk barangan.Kebenaran JPN (Seluruh Negeri)5. 0 0 R M 8 0 0 .a l a t s e p e r t i b e r i k u t : A . S e k o l a h s e k o l a h 2 0 0 x R M 5 R M 1 0 0 0 . 7 . 0 0 5 .Lantik Ketua-ketua/ Penjaga. 2 0 1 1 M A S A : 8 . 3 .6 . PERAK. R e s i t . kesihatan serta kecemerlangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran demi untuk warga sekolahini. 7 . 0 0 3 . of 5 Leave a Comment . 0 0 STRATEGI1 . T A R I K H : 2 3 .O B J E K T I F : B o l e h m e m b e l i a l a t . k e c e r i a a n . 0 0 P A G I A N J U R A N : P I B G S K S U N G A I J E J A W I S A S A R A N : R M 1 2 0 0 0 .SK SUNGAI JEJAWI36000 TELUK INTAN. L a n t i k A J K 2 . 4. K a d J o g a t h o n . SUMBER-SUMBER 1 . 0 0 J U M L A H R M 1 2 0 0 0 . P e r b a i k i P r a s a r a n a S u k a n R M 4 0 0 0 . 0 0 C . 0 0 4 . A h l i P o l i t i k R M 5 0 0 0 . 0 0 B .r e s i t .Disediakan oleh ___________________________ (MOHAMAD ZAFIFI BIN ANSOR)PK KOKURIKULUM. 0 0 J U M L A H R M 1 2 0 0 0 . I b u b a p a 3 4 0 x 1 0 R M 3 4 0 0 .Alamat-alamat.9. L a l u a n . 0 0 MATLAMAT: Hasil daripada kutipan ini dapat membiayai dari segi keselamatan.

KERTAS CADANGAN JOGATHON 2011 Download or Print 506 Reads Info and Rating Category: Uncategorized. Flag document for inapproriate content Uploaded by whose91199 Follow Download       Embed Doc Copy Link Add To Collection Comments Readcast Share × .2793f36f71cf4cd json You must be logged in to leave a comment. Submit Characters: 400 Nur Safawanie Shamanie boley tolong tunjukkan contoh kad jogathon x? reply3 days ago 2793f36f71cf4cd json You must be logged in to leave a comment... Submit Characters: . Rating: Upload Date: 07/11/2011 Copyright: Attribution Non-commercial Tags: This document has no tags.

Buku Program Anugerah Cemerlang 2006 Next .Share on Scribd: Readcast Search TIP Press Ctrl-F⌘F to quickly search anywhere in the document. KERTAS CADANGAN JOGATHON 2011 4 p. Kertas Kerja Hari Anugerah Cemerlang 2008 16 p. More from This User Related Documents More From This User 5 p. Search Search History: Searching... Result 00 of 00 00 results for result for  p.

and occasional account related communications.Send me the Scribd Newsletter. Upload a Document objektif joga Search Documents .

scorecardresearch.com/scribd facebook.quantserve."><img src="//pixel.com/pixel/p-13DPpb-yg8ofc. scribd.gif" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></div> <img src="http://b. < div style="display: none. scribd.com/p?c1=2&c2=9304646&cv=2.com/scribd twitter.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy Copyright © 2012 Scribd Inc.0&cj=1" /> .                 Follow Us! scribd. Language: English scribd.