Anda di halaman 1dari 68

1

Deel II

rootAncient Hebrew root-woorden

conform de interpretatie in de Griekse Septuaginta eigengerelateerd naar de eigen-aard van elke interfererende letter van

ba

tot en met

yk

Ancient Hebrew
Parent Child/Adopt

Parent , Child en Adopted roots


Hebreeuws

Betekenis - ( related to )
Primaire authoriteit van de familie vader - (Pa)
Stam waaruit de vrucht spruit /die vrucht in zich heeft -> / wortels Huis breidt uit -> nieuw huis (nieuw huis inside)

ba
bba biba bf a fba bai bai bi a i ba

Huis in uitbreiding/nieuw opgroeiend (graan) nog in de aar / Inside verankerde kracht ->borrelend wijnmost /
vanuit buik spreken/onklaar/als opwellend most of gist doen rijzen (kracht tonen)

Door het huis (van huis uit) gewordteld/verankerd -> wortels Actieve hand v/d vader missen/benodigen weemoedig verlangen Interactieve hand in de familie / -> tegenstander/doen haten/doen veranderen/doen keren tegen/opzetten Actief werkend vanuit zijn stam/roots -> uitspruiten Oerkracht (kracht v/d stam) die uitgaat (wood) / mist damp/nevel Damp doen uitgaan -> in brand gestoken fakkel Wat uit ontbranding voortkomt ->/ hevig/zeer zeker/krachtig Waarheen de brand zich uitbreidt -> zozeer dat (Joz. 3:16 LXX) Gevolg van wie is aangestoken ->/ aangaande/betreffend Verbranden/verkwisten / verkwisten/teloor gaan/uitzinnig Hij die kracht behoeft/mist/tekort heeft (ae-fa)

da
d fa dfam mdfa tfd tfdfa dia

ea
eea efa efat eai eai eia

Uitroep van pijn/tekort komen/vermogen behoevend // De kracht blijven derven -> er naar verlangen Tot einde toe blijven verzuchten -> vaste verlangen/willen Bewerkstelligen wat men verlangt/verzucht het is passend/behoort toe aan Die zijn tekort zoekt en vangt / wouw/gier Hetzelfde vermogen toevoegen = zoveel als/zoals ( ea )

fa
efa ifa

Hetzelfde vermogen laten zien met dezelfde maat afmeten/uitmeten Hetzelfde hetgeen mij toegewezen is ( in mijn hand) = mijn geliefde familieleden Begin v/d snoei/oogst tijd voor het mes voor di en dan / di dn beginnen ingrijpend aan te vangen bijgevolg/dus/immers

za
iza

ba bba byba bwa ba bay bya yba da dwa dwam dam ~dwa ~da twdwa dya ha hha hwa hwat hay hya wa hwa ywa za yza

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Toenemende kracht t.a.v. bescherming/in stand houding/om te beschutten /() familielid/weergalm v/d vader/krachtbehoevend lid Verzuchting beschut te willen worden uiten/jammeren / Als jammer een zekerheid is -> verdriet/leed hebben /// Aan wie getoond werd waarom leed tot sterkte strekt -> overeenkomstig de aard/huishouding ->verwantschap Vr. van ha -> zusterlijke verwantschap Vermogen v/d voorraad -> naar behoefte/conform de aandacht Hand die kracht behoeft -> vanwaar die energie // Die kracht behoeft/mist -> eenzijdig/op zichzelf aangedreven Vermogen neemt ter hand/bewerkt wee ! ( ea ) Vermogen gaat en komt-> ()/-> eiland Waar is het vermogen dat je in staat stelt ? waar ? Waarheen/waartoe benut je de handkracht? waar/waarheen/waartoe ? Waar is hij verborgen/te vinden (onder cover) ? Steeds handhaftig zijn -> opstootjes/oproer/onrust Hij die opstootjes veroorzaakt / onstuimig aanvallen -> wee mij ! Begin/vermogen v/d staf -gekroonde authoriteit Al (God) yoked with power Juk dat vermogen behoeft/sterke schouders er onder zetten Diegene die staf/richting behoeft -> //// Naar/tot diegene/in richting van die // Begin van bestraffing -> // voelen aankomen/vrezen Op vingers getikt/bestrafte handen -> verkeerd bezig // van eigen hand (zonder leiding) kunstmatig Bestraft worden/vrees wordt werkelijkheid -> // Wat voortvloeit tot bestraffing ->aan banden leggen/onder juk stellen // wat gevat/gebonden is -> gebonden schoven tot wie het gezegd is/uitgesproken / moeilijk kunnen spreken/stom (hardhorend) Wat gebonden/onder juk gesteld is Onder zijn juk gebracht geregeerd/ onderricht worden/zijn in de hand van de stuurder (voetbank voor de stuurman) /() hetgeen is vastgesteld/gemaakte afspraak/verplichting als schaduwwerpende boom /
bewaker om te gedenken Joz.24:26 (cfr )

Hebreeuws

ha
hf a fha efha tfha tfha

ua ia
iea eia efkia i fa eifa

xa xa wxa hwxa twha ja ya yha hya hkya ywa hywa la lla lyla ylla ~la hmla hla ~yhla lwa lay lya hlya twlya @la

la
lla lila illa mla emla emla ela

miela

Mrvd. van ela - hij die het juk,onderricht en wandel bestuurt Kracht aan onderricht/lering verbonden -> kracht vermogen Als heerser de hand leggen op-> doen wonen/koloniseren/stichten Sterk leider (ram/hert) / Door zuilen gestut/gedragen portaal / Sterk werkende staf (pilaar/eik)/ drager (boog- arch) / Vr. van lia hinde/antiloop/geit Die zich als sterk leider manifesteert verdediger/beschermheer
Adopted root : guide/yoke/learn ///// //// //

lfa lai lai li a elia tfl tflia Ppla

-> gevolg=opbrengst /// ////(op)voeden ///

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Wat uit vermogen voortkomt/vloeitbloedband-voortbrengen/voeden/moeder / ()/ / conform het opvoedingspatroon/DNA streng/blauwdruk /// als dit patroon gevolgd wordt/zeker en vast/tenzij/behalve Zij die opvoed en voortbrengt Zij die in armen sluit en naar juiste maat opvoedt elleboog -> el (46cm) hoeveelheid door opvoeders voortgezet/toegevoegd -> menigte/veel Wat is toegevoegd en opgevoed natie/stam/volk Wat de kracht in hand heeft om te voeden -> indien/of/tenzij/behalve
Productievermogenstoom producerenwat volgt -> wat nu/waarheen/waartoe (ne ne) ne

Hebreeuws

ma
ema nfma nfma emfa mia

~a hma !wma h~wa ~wa ~ya !a !am !na !am hna hnat !wa !wa !at !ya !yam yna yna @a hpa @wa !ypwt awpa wpa hpya hpa @na @an #a #wa

na
nam nam nna neam ena nat enat nfa nefa nfat nia niam ina infa

Van waaruit men kan produceren = gereedschap huisraad/uitrusting Stoom blijven aflaten blijven aandringen/mopperen Waaruit men kan producerenen maar nog niet te zien -> / Wat goed gemaakt is/- en nu in handen van / Ter beoordeling/grensbepaling in handen geven / Met kracht van zaad voorzien/produceren / kinderen verwekken Verwekken zonder vaste standplaats/gewoontes // Voleindigen zonder vaste wet/gewoonte -> zinloos nog niets zinnigs Interactie van de productie nog geen zonder resultaat Niet weten van waar /hoe/waaruit / Het verwekte zaad ageert/handelt -> ikzelf Ik voor ik was = drijvend in water (pre-geboorte) -> / boot/navy Vermogen v/d mond verklaring/uitleg geven wat in/uit de mond komt //// daarom/maar/hoezeer/is het niet zo dat/ook / ophitsen/doen opwellen -> toorn / // aan voorkant (mond) te zien -> gelaat/neus Verantwoordelijke voedsel voor mond chef kok/bakker Vermogen voor de mond bestemd = voedsel Wat is klaargemaakt om te eten en te voeden Wat voor de mond bestemd is iets (te eten) maken Wat uit de mond is voortgekomen waar sta je nu (met je gezegde) Werkend vermogen van wat mond uitgaat (longinhoud) Ephah (droge inhoudsmaat +- 21 liter) Adopted root : voortdurend in/uit ademen snuiven, / drijven tot / /
Adopted root : voortdurend ophitsen -> hitsig maken echtbreken

pa
epa pf a
nip nipfat

fpa epia pn a pan

ya
yfa

Kracht die zijn weg gaat en baant/vermogen begint uit te spruiten


Begin van ontspruiten / op het punt/snel/weldra/in staat tot

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Kracht uitstralend/vermogende levenscyclus/krachtig en driftig herten-bok Vermogen steekt de kop op / in beweging beginnen brengen

Hebreeuws

qa
fqa

ra
rra rfra era erfa eira nfra nfra rfa rfab rfal erfa rfam erfam

Wat blijft stromen /// wat gezaaid/verwekt is

Steevast going down geen omkeren aan/vervloekt tot Eerste nieuwe vrucht/nieuw resultaat beginnen te oogsten/inzameling Wat ingezameld is kudde/oogst van dieren Die vruchtdragend kan voortbrengen merry/vrouwelijk paard Schatkist -ark v/h verbond / waarin stamzoon is ondergebracht Kracht die doet ontluiken/beginnen /()/ licht/uitstralen Job 33:30 ontluikende kracht ontvangen en eigen maken beamen Job 33:30 richting van ontluikende kracht /// uitstralen Baat bij ontluikende kracht / ontluikend/goed makend/helend Van waaruit licht komt / lichtuitstraler/lamp Van waaruit men licht ontwaart plaats waaruit men ontluikt Begin van bijten en vermalen/verteren vurig verterend

sa
ssa sisa esisa asa esa sai sai sia nfs nfsia isa eifsa qso rso tso

Met vuur behandelen/verteren Door vuur verteerd -> fundament waarop men zijn tenten bouwt Result van wat op vuur bereidt is -> in een pan gebakken Aramees - kracht verterend vermogen Result van wat door kracht verwerkt wordt zij die uit kracht voortbrengt Iemand tot man maken/aanbrengen om te verwerken / Die het vermogen hanteert om te verwerken mens/man Van levenskracht/nakroost verzadigt - Vuur in de hand hebben Tegen vuur afwenden/beschermen borstwering/beschermen
Adopted root : meningen die cycli lang blijven dwarsliggen/ Adopted root : inzicht verwerven begint/volmaken / / / Adopted root : inzicht verwerken tot afgewerkt -> zich redden

Inzicht inkrassen als kenmerk krastablet/schrijftablet

qa wqa ra rra rwra hra hwra hyra !wra rwa rwab rwal hrwa rwam hrwam fa va vva vyva hvyva ava hva vay vya !yvwa yva hywva qv[ rv[ tv[

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Ken-/eindmerk van a / van a tot t compleet / aanduiding lijdend voorwerp Aramees : over wie het gaat verschijnt/is er -> komen Aanduiding van diegene met betrekking tot/wie begrensd wordt - jij Met variaties :

Hebreeuws

ta
ata eta tf a nfta tai nftai itia

yta- ~ta-hnta-!ta met betrekking op mij/ons/u/jullie

ta ata hta twa !wtay ytya ab hab awb awbm hawbt bb hbb db ddb dba hdba dbwa !wdba adb adwb ldb qdb rdb jbv jbrv

Een kenmerk aanbrengen/toevoegen/akkoord gaan // Eindafsluiting langswaar men in gaat -> buitenafsluiting/hoofdingang Aramees : wat compleet actief is en uitwerkt - wat is met betrekking tot Familie/woonst van a of inside a (eb ) - ( ib ) eb Kracht die van het huis uitgaat/uitstraalt Vanwaar men afkomstig/ontsproten is /-> oostelijke (ingang)

ab
eab afb afbm eafbt

~dqm vanwaar zon opkomt = oosten Gen. 3:24


Ingaan tot/aankomen/leiden naar/drijven /// Waar men binnen gaat - ingaan/ingang Waar de zon ingaat = Westelijke richting zons ondergang Wat einddoel heeft te ontspruiten = opbrengst/oogst/vruchten Insider van de familie

bb
ebb

Oogappel gecoverde/huisbeschermd/baby Huisdeur / scheiden van familie > alleen komen te staan / alleen/afgescheiden van ->ver uiteen/niet talrijk /// ver van waarheid Afzonderen/scheiden van/eenzaam / Op zichzelf aangewezen zijn/staan Kracht missen/doen omkomen verdelgen Dat wat verloren is gegaan - ondergang Doen omkomen/verloren doen gaan Uitroeien zonder nakomelingen/volkomen verdelgen Iets nieuws maken buiten het gewone nieuw vormen/kneden Iets nieuws buitengewoon in-/toevoegen -> liegen /het mis hebben
Adopted root : divide met l / van elkaar onderscheiden / / Adopted root : de delen in cyclus doen passen uitrusten/inrichten Adopted root : doen scheiden uiteen jagen/verstrooien Adopted root : verbonden met wat huis verwerkt tak/ tribe/volksstam Adopted root : zie hierboven vochthebbende tak begint scepter

db
ddb ddfb dba dba dba edba dbf dbfa nfdb dba nfdba adb adfb ldb qdb rdb ubs ubrs

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Inside a tent = nihil/lege ruimte niemand te zien ( ab - ib ) Onze tent (lichaam/behuizing) prikkelt slechts vleselijk Huis zonder besturing en inrichting ongeinstrueerd De kracht die een stuurloos huis nodig heeft / willen/begeren Huis nog te settelen/oningericht/ledig Lege doos/behuizing met sluitdeksel / ark v.Noach/mand v.Moshe Tgv. nfra nfra

Hebreeuws

eb
eeb eba eba fefb ebt ebt

!wra behuizing waarin vermogen nestelt -> ark v/h verbond

hb hhb hba whb hbt zb zzb azb hzb hwzb !wyzb zwb hzwb hzb qzb rzb [cb xb xba hxba
!xba !wxba

zb
zzb azb ezb efzb nfizb nfizb z fb ezfb ezib qzb rzb oyb oyb

Voedsel/oogst voor de familie // om te eten/verscheuren Bestemd om af te grazen -> / om te weiden/te beherderen

In macht v/d snoeier/oogster - onder de voeten van / Als food/voedsel geacht / gering/als niets achten Onbetekenend/minderwaardig niet om voort te planten/slecht Behandelen om te beherderen/te weiden als onwetend/gering achten
Waarin nog gezaaid moet worden = nog niets opbrengend /

Als onwetend geacht/over geen rechten en wet beschikken


Wier zaaigoed ontnomen wordt -> beroofd van krachten ontmantelen Adopted root : wat de hemel snoeit bliksem cfr. qrb Adopted root : beginnen te/wat de leiding snoeit verstrooien Adopted root : zie wat uit inhoud voortspruit / / /

hb
hba hba hba ehba nfhb hba nfhba nhb rhb rkb rkb hbz hbz hbu hbu

Inside de bemoedering -> conform je opvoeding/opleiding zoals inside gevormd ->inside uitvorsen // wat voor uitstraling er in zit Het vermogen voor vorming inside ontberen -> kelen/de adem beroven Wie bestemd is om afgesneden te worden van zijn vorming Onderscheiden/uitvorsen van/diagnose opstellen
Adopted root : herhaaldelijke diagnose/uitkijktoren/test / / / Adopted root : beginnen te onderscheiden/uitkiezen / / / Adopted root : de eerste nieuwe vrucht v/d krop/buik in de hand Adopted root : oogst the inside/bloed-offer sacrifice for seed/food Adopted root : om als voorraad op te slaan kelen / / /

ub
aub ubm aubm eub ueb unba

Inside de baarmoeder/schat-/voorraadkamer Kracht uit binnenste schatkamer wat men voor echt vaststelt Wat uit binnenste opwelt verzuchting -/smeekbede uiten Wat men uit zijn binnenste laat zien wat men uit/spreken Human inside belly (adom = rood) wat inside woelt/mengt/kneedt
Adopted root : wat de buik krachtig tesamen houdt gordel

!xb rxb rkb xbz xbj jb ajb ajbm hjb ujhb jnba

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : productiviteit van de buik/baarmoeder moederschoot Adopted root : buik zonder juk = werkloos / ongebruikt / / Adopted root : huis met l teverbinden maagd/ongehuwd meisje Adopted root : huis einde cycleus = af-scheiden doen eindigen Adopted root : huisindeling begint = in porties delen uit elkaar halen

Hebreeuws

ub

nub lub elftb qtb qtb rtb rtb iba iba i f ba nfiba nfiba ib nfib iba enfiba

ib

Familie werkt/neemt ter hand om behoefte ontberen (eb -ab ) eb ab Vermogen dat men nodig heeft om aan behoefte te voldoen nood aan vader Kracht moet nog aan huis toegevoegd wanordelijk/bedremmeld zijn Die wanordelijk blijven / onvermogend/krachteloos/bedelend Bedelen om te worden als / gelijk willen worden als Inside hands huis bedekt zich/begraven - weeklagen / cfr.

kb
kba kba akb ekb kfb ekfbm ikb kbn kbn

Vermogen dat alles in zijn grip neemt / al-verterend/etend Het vermogen dat verdelg-horde afsluit achterhoede Hij die begraaft =(be)wenen klagen / bejammeren/rouwen Huis coveren (verduisteren)/insluiten / dwalen/verward Waardoor men ingesloten/verduisterd is en dwaalt / Handelen als gevolg van ingesloten te zijn /
Adopted root : herhaaldelijk in zijn grip krijgen / -> oorzaak van / /

!jb ljb hlwtb qtb rtb yb yba ywba !wyba hnwyba $b $ba akb hkb $wb hkwbm
tykb ykb

lb
llb lbt lbt lbt lflbt lilb lba lba aflb lbe lbe lbt lbt leb lieb elb tilbt tilbt lb til tilib

Inside l = failure waarschuwende/verwijzende negatie/alternatief ///() anderzijds/maar toch/althans/opdat/zodat/zodat niet De staf hanteren inside = zich moeien/mengen / interfereren Van llb - Gemerkte bemoeizucht / geen ontzag/zorg voor Gemerkt door l = ptilosis = staar defect in vision -> obscurity Cfr. elil ->inside night voor dag kaf (cover) Vermogen waarschuwt = 1) treuren/rouwen/klagen = 2) krachtige prik/aanwijzing inside -> pijn = 3) / confirmatie van -> maar dit zal zo zijn Verbonden met vermogend falen onbruikbaar/versleten/afgeschaft Wat zonder resultaat zal zijn / vruchteloos/ijdel/vestoken blijven Van lbe verenigd onder het juk/de staf daarmee verbonden zijn lbe
Opgeschrikt door een waarschuwing alarmed / ijverig bezig met

$bn lb llb lbt lwlbt lylb lba awlb lbh lbt lhb
wlyhb lyhb

Gealarmeerd haastig om te Geconstateerde faling / geenszins/niet voor deze Onbruikbaar geworden opgebruikt zijn = versleten Van elb - tot falen bestemd zoals zij dat verkiezen eigen wil/doel Van elb - Tenzij men het anders aanpakt / zo dat/tenzij

hlb tylbt ytlb

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Leed veroorzaken // noodzakelijk leed Huis/familie herorinteren scheiden van de leiding/kopsnoei Waardoor nieuw georinteerd / lavement/stam-uitzuivering = zondvloed stam-reiniging der aarde Een nieuwe richting doen gaan // onderbrengen in Merk van lbi = pijnlijke uitloop/blaar /zweer mierensteek lbi Wat de stam voortbrengt // doen voortbrengen/gaan Conform de staf brengen/herorinteren vrijstellen (van gemaakte fouten) Handelen buiten de waarschuwing om afgezonderd-buiten weten/wil van
Adopted root : de les leren/smaken/proeven / / / Adopted root : cycle van herorintering / uitzuiveren/cleanen / / Adopted root : de inhoud bezoedelen/interfereren met / / / Adopted root : steeds herorinteren /afwerpen/afdruipen Adopted root : gemaakt zoals georinteerd conform oud geworden

Hebreeuws

lb

eelb lfb l f bm lbi lbi lbi tlbi lfbi lbf lbfi ilb olb qlb lbu lbu lbn lbn lbs lbs

mb
emeb emb mbi mbi tmbi mbi

Wat het huis voortbrengt = levend barende/zogende wezens Viervoetige leven barend en zogende wezens / () Al wat de viervoeter opricht/verwezenlijkt/hoog acht/als leefbasis beschouwt (/)//// ()/ Wat het huis voortbrengt ter hand nemen = (bij overlijden) ( = grondbezitter) + () (doen bloeien) Sister in law (vrouwelijk van mbi) mbi Family-seed = huis herhaalt // kinderen/zonen voortbrengen

nb
tnb nbt nbt nbtm nbtm ninb aninb nba nba nbf nbfa anb nbf nbfe nefb enb einb enbm nbm

Vrouwelijk van nb - Waarmee een zoon zich verbindt = dochter Omhulsel (woonst) van zaad dat sterft stro(halmen) - kaf Wat men uit het kaf dorst het gedorste koren Zijn uitbreidings-/leefgebied indelen - afpalen /(1x ) Een nieuw huis stichten/bouwen/oprichten Begin van afpaling huisuitbreiding grens-/hoeksteen van leef-/zitplaats Het vermogen dat in leefgebied gebruikt wordt plaatselijke maatstaf Hoeksteen waarop iets wordt voortgebracht /
Stenen zitplaats waarop de vrouw kinderen baart/produktiewerkblad voor de ambachtsman

Aramees voor cfr. - enb Wat men invoert/introduceert/meebrengt en toevoegt aan erfgoed De uiterste spits/grens als hoeksteen/maatstaf v/h lichaam Van het lichaam uiterste vinger (handen)/teen (voeten) (cfr. ) Zie wat uitgebreid wordt / (een huis) bouwen/oprichten Aanpalende gebouwen/uitbreiding van de woonst Waarop een gebouw om te wonen wordt uitgebreid = woonzone

hhlb lwb lwbm lby tlby lwby lbwy ylb [lb qlb lbj lbn lbv ~b h~hb hmb ~by tmby !b tnb !bt !btm !ynb anynb !ba !ba anb !bh !hb hnb hynb hnbm

10

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Van enb - Kenmerk v/e bouw verwezenlijken nabootsing/evenbeeld Realisatievermogen /// () Onderscheidings/combinatievermogen/inzicht/bedreven/namaakvermogen Met zintuigen waarnemen/onderscheiden <-> te kennen geven /// De hand hebben tussen/scheidsrechter/zijn te midden van / Inzicht hebben aangaande de diverse partijen //
Adopted root : om het huis uit te breiden -> stenen / / /

Hebreeuws

nb

tinbt tinbt nb n f bt nib enib nbl nbl

tynbt
hnwbt !wbt

!yb hnyb !bl sb sba swba swbam swb hswbt hswbm svb sbk Fbk vbk [b [ba a[b h[b [wbm Y[b [bn #b hcb #wb acyb qb qqb qba

Waarnemen wat getoond wordt / helder/klaar/(op)lichtend / /

xb
xba xba xfba xfbam xfb exfbt exfbm xsb xbk xbk sbk

Woonst onder de prik van wonen onder protectie/dominantie van // als niets achten/om te vertreden Vermogen dat domineert/waaronder men komt toevertrouwen Vertreden worden - als vee hoeden/vetmesten / Kribbe bak waarin voeder voor vetmesten wordt toegevoegd Waaruit voer gehaald wordt/storehouse uit bergplaats Gedomineerd/ trampled/met voeten treden / minachten Getekend/gemerkt om vertrapt te worden ()doen eindigen Waar men als niets geacht wordt / vertrappeld/verdelgd
Adopted root : dominantie doen voelen/smaken voet smaken Adopted root : () vergeten/out of mind/wat men bezit = lam Adopted root : cover om te voeden () te vetten lam

afhankelijk van/verkluisterd zijn aan/ontbreken aan met de hand/voet domineren bezitten/beheren

ob
eoboba oboba ob

Inside klaarheid brengen/zien -> in search off (onder)zoeken Wat krachtig dringt om uit te komen sterk rijpende ontsteking
Aramees voor eob / met kracht vragen/verzoeken/dingen naar

aob eob of bm iob obn obn

Vinden wat men zoekt / (plots) aantreffen/ontdekken/zien Wat vanuit een graafput/onderzoek opspringt = waterbron bron/oorzaak
Zoeken te behandelen zich zien/zoeken te verrijken/gedijen/bevoordelen Adopted root : blijven (uit)zoeken /schiften/zeveren // / //

yb
eyb yfb eyib

Huis gaat zijn weg tot bestemming - doorheen trekken Waardoor men heen moet -> dichtbegroeid/zonder weg doorheen () opeengehoopt-zich de weg kappen Waar men in vast komt te zitten/opeengepakt (//) (/) opeengepakt riet -> geweven linnen Woonst waar men ontwikkeld uitkomt - ei Beschut tegen de zon -> af te sluiten vat/beker/kruik Woonst in de zon -> waar de zon enkel aan de buitenkant kracht op heeft Aan de zon blootstellen 1) van veel takken/ent-loot voorzien zijn 2) // doen verwelken/(af)vallen/uit-/wegteren Krachtig omsluiten/omgorden/in greep hoeden-> worstelen Cfr. oud en gerimpeld als quasi uitgedroogd door zon

qb
qqb qba qba

11

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Door de zon tot stof gereduceerd () stof-wolk Een stukje uitgeteerde buitenkant witte huiduitslag/onschuldige lepra Door zon uitgeteerd/opgedroogde vrucht/blad uitdrogen Gevolg van uitdroging = van boven naar beneden (af)vallen
Adopted root : Door tand v/d zon aantasten / ongemoeid laten / /

Hebreeuws

qb

eqba qba qeb eqfb eqfbm qbs qbs

rb

rrb rba rba erba rba r i ba arb

Nieuw begin (cyclus) v. familie / (//) zoon/(jaar)cyclus -> opleiding/opvoeding mensenkind/leerling -> () niet-boos kunnen zijn op wat men recht -> clean/onaangeroerd/onvermengd van ver erkenbaar -> overeenkomstig de zuivere aard/juiste opvoeding/onvermengd -> naar uw woord/naam/ondericht gevormd -> uitverkoren om -> (/) uit kop (nieuw begin/cyuclus) korenhalm tarwe/voedsel -> landvruchten/voortbrengsels Conform eigen aard voortbrengen/opvoeden // in gereedheid brengen Kracht die opvoedt/doet staan/verwekt/ontketent -> fladderen zoals de groten/naar juiste geaardheid kunnen handelen -> ontplooing wat de opvoeder vermag/in petto heeft/om groot te brengen -> ()achter het middenrif = voor de buik (inborst/voornemen/mind) Die vermag naar juiste aard te voeden /// Aramees alles waar vermogende vruchten van uitgaan () akker/veld -> maken verwekken/stichten naar eigen aard -> inwijden/openbaren zuiveren naar juiste aard -> aandrijven/prikkelen tot juist onderichten -> / samen eten met/tesamen op soeperen Goed opgevoed // welgemanierd/verfijnd/vermogend Juist opgevoed en gevormd naar het beeld van de opvoeder () Wat de nieuwe cyclus brengen zal <-> zoals het in de sterren geschreven staat -> rekening houdend zoals het geprogrammeerd is Wat zich duidelijk begint te manifesteren duidelijk ver herkenbaar Wat zich als teken/kenmerk duidelijk begint te profileren / Hij die rb is - /// zich voeden/voor zich nemen -> hij die voedt/de voeding in de mond steken/te eten geven Van erb - hetgeen men te eten/verwerken krijgt toespijs/voedsel rb Van erb hetgeen men qua opleiding te verwezenlijken heeft e Gen. 15:10/17 Jer. 34:18-20 Wat te eten/verwerken aangeboden wordt / Gelijkvormig met de zuivere aard Verwezenlijken van rfb / () conform de aard te volbrengen r 1) Hij die conform de aard moet volbrengen / 2) Hetgeen weerstand biedt tegen outsider omwalling/versterkte wal -> versterkte en beveiligde vesting/stad - citadel Waarin men naar aard safe kan opvoeden beveiligde woonplaats

hqba qhb hqwb hqwbm qbv rb

rrb rba hrba ryba arb ayrb hayrb rbh ryhb trhb hrb twrb tyrb hyrb rb tyrb hryb tynryb

airb eairb rbe rbe rieb treb erb tfrb tfrb tirb tirb eirib rfb tir tirfb erib tinr tinrib

12

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : 1) benoemen/toewijzen voor het behoud v/d familie

Hebreeuws

rb

krb qrb sfrb sfrb rbc rbc rbo rbo

= overdragen van bevoegdheden om familie goed te leiden = patriarch worden 2) onderworpen zijn aan/zich buigen -> knielen () knie () Adopted root : afstraling v/d zon (licht)stralen/bliksem
Adopted root : in zijn onderdelen doen passen/samenstellen Adopted root : wie gaat conform de opleiding/leider / /(water) / ///// vermogend zijn tot ///// Adopted root : experience loutering/opleiding // aanzetten tot // //

$rb qrb vwrb rbg rb[ Fb vb vab hvab vwab vwb hvwb
tvwb tvb

sb
sab esab sfab sfb esfb tsfb sfbm sbi sbi sbi esbi sbi tsbi sbo sbo

Schade aan eigen huis aanbrengen -> schenden te schande maken Eigen vermogen is aangetast /// kwetsen
Ondeugdelijk/onbruikbaar/last veroorzaken/walging hebben voor/(veraf)schuwen/(ver)rot

Wat ondeugdelijk/aangetast is wat met de voeten vertreden wordt


Hetgeen schade aan eigen vermogen toebrengt Wat met doornen is uitgerust kwetsende/stekelige gewassen Schaamte aanbrengen/toevoegen / strijdig met goede zeden

Schande- /schaamtevol zijn schending Door schande/schaamte ge(ken)tekend/gemerkt Waar men schaamte voelt = genitalin testikels Doen verdorren/schrompelen/uitdrogen/ontbinden // Wat verdord/verschrompeld/door wind (uit)geblazen / droge (aarde) Gebracht en ge(ken)tekend door uitdroging
Adopted root : experience sb temmen/bedwingen/verdelgen Woonst om zich mee te binden dochter residentie 40 lit. maat

tb
etb tf b ti b ti b m
n t ib

() aarden vat om juiste maat vloeistof in op te meten (cfr. Yx en


() huis dat tred aangeeft/juiste maat van lering/meting

hwx)

vwbm vby hvby tvby vb[ tb htb twb tyb tybm


!tyb

wijnstok = de stam waarop zich de takken met vruchten uitbouwen nog ongeschonden/onbetreden land/woongebied -> nieuwe woonruimte Woonst die eindigt/stopt met activiteit inslapen/neerliggen/te rust leggen Woonst/familie waarin men tot zijn einde actief is familiegoed/woonst Woonst waar men wordt/is opgevoed/opgeleid / Woonst waarin men behoed/bewaart wordt / /() Van waar men verblijf houdt = aan binnenzijde () Duurzaam verblijven/vaste verblijfplaats/residentie Voet met mr kracht -> overtreffen/verheven/baldadig/hoogmoedig (ec fc ec fc)

ac
eac efac nfac tfac

// Zie wat zich verheft / opkomen/aanzienlijk zijn Wat uitsteekt boven / hoogverheven/overmoedig Met kracht ter hand nemen () () in hand/onder voet van -> vangst

ag hag hwag !wyag !wag twag

Hij die zich arrogant/overmoedig gedraagt Hij die zich verheft / voornaam/bedreven/beroemd Altijd maar arrogant/verheven/overmoedig / Vermaard en bedreven blijven / beroemd blijven Verheven/bedreven zijn / indrukwekkend/vermaard Wat hoog is ongenaakbaar Wat vertrappeld wordt -> () kaal (af)grazen /heuvelweide

13

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Werkgebied /oogstterrein = vruchtbare vallei /weelderig dik/vallei Voet met woonst 1) Basis waaruit het huis gemaakt is van leem (aarde) gemaakt 2) Steunpilaar v/h huis ruggegraat 3) -> Totale hand-/voetlengte v/d constructie hoogte/lengte in hoogte 4) Steunpilaar met afdek gedragen afdekpaneel/overwelven 5) Afdekpaneel (voor de ogen) wenkbrauwen/oogleden 6) Voetafdruk / kuil/holte 7) -> Met voetindruk geslagen woonst () (water)reservoir/kuil 8) Vreemd gaand huis / huis van ontucht/ontuchtige 9)

Hebreeuws

ac bc

aic

ayg bg

rmx-ybg lopende constructie van klei = stoffelijk lichaam bbg abg hbg hbg hbg hwbg twhbg bwg bgy xbg !bg [bg bgx [bwk bgf l[bg gg dg ddg

bbc abc ebc ebfc

10) De plat-lopers/vertrappelaars / sprinkhaan Huizen stapelen = opeenhopen/stapelen uitwelven - verhogen De kracht die van een voetafdruk uitgaat onder de voet gelopen Wat zich verheft boven/hoger gaan dan Van voeten uit/van onderen af -> van beneden af Wie hoogmoedig is De hoogte/lengte van // omvang van/overmacht/vermogen Wat hoog gelegen is hoog verheven (gebied/plaats) Wie baldadig met de voet is brutaal/zich vergrijpen aan

xwr hbg met voeten tredende mind slecht voornemen

efbc tfebc tfe bf c bci bci hbc nbc obc bch bch obf k bcx bcx lobc lobc

Wat zich uitstrekt boven ongenaakbaar hoog Wie zich verheven maant/verhevenheid tracht toe te eigenen Zich vastkluisteren aan stam(steun) met blad (afdek) ruggevreters Met handen en voeten graven/spitten > landbouwer/akker bewerker
Adopted root : als stam v/d boom blijven zonder kruin ()

= kaal van kruin -> kaalhoofdig


Adopted root : zich blijven uit-/omhoog welven gebochelt/gewelfd Adopted root : zichtbare uitwelving als handcup gewelfd

gewelfd bekken uit aarde gewelfd gevormd uitziend vat

Adopted root : Opvoeden als vertrappelaar = niets overlaten sprinkhaan Adopted root : verbonden cover te zien op huis helm Adopted root : prik de bronstige voet overhand/bekommeren beschermend toedekken prikkel tot oprichting/behoud Adopted root : woonstdragend klaar voor de staf zaadvermogend

cc dc
ddc

1) 2) 3)

Zover als men gaat -> rijkweidte uiterste hoogte/verste verte Wat gedragen wordt door -> dak of eigenlijke woonst/- lichaam () Enkel gedragen (vrij lopend/ongecoverd) -> onder blote hemel

1)Wat via deur inkomt wie/wat nu binnenvalt/overkomen/fatum (Gen30:11) 2) Uit-stampen (<>) wat ontstoken is temmen/bedwingen 3)Gelijkenis met nm-Manna () koriander (gaan over) (Ex.16:31) 1)Met voet treffen/verminken/neerhouwen/vernielen/opsplitsen 2)Met voet afsluiten/versperren 3)Met voet uitstampen = zich bevrijden <- >verdrijven < >

14

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Zij die ddc bedrijven op zichzelf levend/losgeslagen bende 1) ontwricht/uit gemeenschap gezet/verwijderd 2) conform de groepering/afdeling/indeling/opstelling 3) / trekvolk/zwervers/piraten/out-laws/zonder grens 4) () alzo doen als men wil/handelen naar eigen goeddunken Bemerk de insnijding/litteken / () (land)vore/(in)kerving Tot waar voet is ingeslagen = oever/kade / diepte laarsindruk/wal Tot waar oever wordt halt gehouden = afdammingswal/kade
Zet voet erin invade/conquer / als rovers/vreemden te werk gaan Met kracht indijken // gebonden/verstrengeld/zoals bevolen

Hebreeuws

dc

dfdc

dwdg hdwdg hdg hydg dwg hdwga dyg ldg [dg @dg hg hag hgh hhg wg

edfdc edc eidc d fc edfca dic ldc odc pdc

Wat de voet beweegt = spier/pees pees/snaar/beweegkracht


Adopted root : in het spoor lopen van -> groot worden/ontwikkelen Adopted root : de voet doen voelen/ervaren / verbrijzelen / / Adopted root : de voet treden met mond / misleiden/lasteren / tot toorn prikkelen/verbitteren / /

ec
eac ece ece eec

Naar hand/voet gevormd in het spoor van ( ac fc ) /// uitslaan als/vormen/bekommerd/bezorgd zijn om Hij die met kracht zijn spoor te kennen geeft / bekwaam/vermaard Hij die krachtig loopt in spoor van navolgen/najagen Hij die baldadig/geweldig van voet is / overmoedig worden Hij die vormt/bekommerd is / Hij die het conform maakt met herstellen/weer goed maken/helen hij die er conform/goed uitziet / Voet zet zich/ankert -> handgevormd maken/zijn te midden van ( ec ac ) 1) handgevormd maken uitslaan/vormen als om te behandelen 2) wat de wandel/training uitmaakt levend/wandelend lichaam 3)

fc
afc efc ifc eifc

wgl om naar zijn hand te zetten -> niet conform levend volk natin

Aramees voet met kracht genesteld in / in vorming/conform naar Hij die getraind/gevormd is als Hij die voet onbewogen houdt boven de ander staand/vermoedig Hij die te midden staat - body dat negeert/met voet trapt trots Die met de voeten treedt/vertrapt = natin/vreemden/heidenen 1) Het eigen wandelend lijf lijf en leden 2) Zij die anderen met voeten treden natin 3) Hetgeen nog te vormen valt (Ps.110:6) nog te ontplooien Walking knife (/)scheerwol (hoofdhaar/scheren) -wol Hij die kaalvreet -> sprinkhaan (/) tandenknarsen/stukvreten Scheren/afsnijden (behalve eerstgeboren v/d schapen Deut.15:19) -> onderscheid maken tussen Krachtig te ontvellen okker-/(om)wal(de)noten Cfr. ozc te zien na afpluk v/d kruin = kale stam / roots Wat afgeschoren is (van ) scheerwol (afkammen) In de watten leggen toedekken/beschutten Uitgaan tot men afgezonderd is Wat men afscheert/bij scheren in hand houdt = scheerwol

hwg ywg hywg zg zzg zwga [zg hzwg zwg hzg

zc
zzc zfca azc ezc ezfc z fc ezic

15

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Om met hand te bewerken / onbekapt/ongehouwen 2) Met (hak)bijtels/messen bewerken 3) Waarop wordt ingesneden/wat afgesnoeid wordt afgesneden van 4) Met hand uit steen gehouwen () (deelachtig maken) 5) () (het pad/levensweg) met voet afbakenen/versperren 6) Wat handgeschaafd is glad gemaakt/geschaafd Adopted root : met dwang afzonderen/scheiden //
Adopted root : tijdens zijn wandel afgrazen -> rups Adopted root : Cfr. azc te zien na afpluk v/d kruin / roots / / Adopted root : Afzonderen / verweg doen/quarantaine / /

Hebreeuws

zc

tizc

lzc mzc ozc rzc

Wat de uitgemaakte zaak betreft leefregels/door leven beschoren

lzg ~zg [zg rzg xg xgt !wxg xyg xygb xygm qxf qxc lg

hc
hct hct nfhc nfhc hi c hicb hicm qhx qhy

Gedragen bemoedering/(in/af)gesloten woonst = buik/(moeder)schoot Basis v/d vesting die bemoedert/besloten woonst die uitbouwt/verzorgt/opvoedt 1) uit (de schoot/de beslotenheid) trekken 2) tot man/mens maken uitharden complete opvoeding geven Zich binden met de schoot om te stichten met hoorn doorboren De schoot waar zaad zich ankert/verankerd zit buikholte/moederschoot Voetstampend er uitgeraken doen openbarsten/voortbrengen Door de moeder gekneed/gekauwd/gevoederd () Waar men de nodige kracht verzamelt/bundelt om te beginnen
Adopted root : (cfr Adopted root :

qxc) speels de les spellen/als kind behandelen (cfr qxf) al yokend/spelenderwijs bemoederen
lg lg )

lc

a) Walk & scepter volg de aangeduide richting/opvoeden/leiden ( nc

b) Wandel berispen/versperren/blokkeren c) Onder hetzelfde juk lopen/leren (oude stier altijd met jongere onder 1 juk) d) De vrouw baart en leert de wandel/opvoeding/bemoedering -> Eva 1) Basis leerschool/kweekgebied () kweken+verzorgen Hooglied 4:12 2) heuvel/zwelling en zuil/markeerzuil (Gen.31:48) 3) () kiem doen zwellen/opwellen - (zwanger worden) 4) () opstapelen/(toe)dekken/ophopen 5) () wat dichtslibt/afdammen/versperren 5) onder hetzelfde juk lopend = samengebracht/gebundeld 1) Herhalend onderrichten wat er te zeggen/leren valt 2) Wat voortbewogen wordt/verder wegdwarrelt wiel/loop/kringloop
1) Hij die instaat voor complete/tot einde opleiding hoofdman/leider/aanvoerder 2) -> schedel/kopstuk

hwx

lclc lclc tlclc lclc gllc

lilc elilc

1) Met betrekking tot / betreffend/vanwege 2) Aan wie de les gespeld is met wie het besproken is 3) ->diegene die het vermag vermogend 4) Doen bewegen/prikkelen/doen draaien/keren () rollen 5) Met voet dwarsbomen / beroven van/verijdelen/verhinderen 6) -> Dwingen tot/afpersen 7) -> Vast komen te zitten verward/verstrengeld/vermengd met 1) In beweging brengen/keren/wentelen draaien 2) Diepte brengen in (diepe voetafdruk) / kudistisch/in relif 3) Galilea (gebied van -) 1) Leefgebied reikt tot waar men resisteert /opstaat () grens -> anders opgevoed/- wandelen/- gewoontes vreemde stam/volk 2) Galilea

lglg tlglg llg

lylg hlylg

16

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Met de hand in relif behakt = gehouwen beeld drog-/waanbeeld (Verbasterde root van llfg ) zogende (onmondige) slikkende kids (Verbasterde root van ellfg ) voortbrengsel v/d stam
Wat vermag om lc te realiseren -> (water)reservoir maken waarin massa

Hebreeuws

lc

lflc llfc ellfc lca lca lac

elfac elc

1) Een lc die vermogen benut = vrij van juk worden/maken vrijstellen 2) In protectie nemen/onder hoede van / onder vermogen van 3) Over vermogen tot leiden beschikken altijd stromend/onuitputtelijk 4) Nog in opleiding/erfrecht nog te verwerven = verwant zijn 5) Zich door ander laten benvloeden / bezoedeld worden Verwantschapsplicht vervullen = tot verwant maken/behoeden/leiden 1) Wat uit lc voortspruit /uit stam spruiten () uitloop/bloem 2) Onder het juk vandaan halen -> uit woonstede vandaan halen 3) Iemand een draagjuk opleggen / tot dwang verplicht 4) Wandel berispen/onthullen // beteugelen 5) Op eigendom van iemand de staf steken onteren (verkrachten)/ontbloten (Verbasterde root zie ook lfg ) zie wat de stam als opbrengst in petto heeft 1)/ // voor het eerst baren/voortbrengen 2) het levenslicht nog niet gezien/voortijdig/onrijp/baby nog in womb 3) () wie bezoedeld is drage eigen leed/last op eigen juk 4) die zeker de terechtwijzing behoeft = die strijdig is met zeden (Verbasterde root zie ook lfg ) levenslot dat iemand te wachten staat maar dit nog niet ziet levenslot dat van achter de horizon/niet zichtbaar Aan het juk gekluisterd ->// Wie werkt om terechtwijzing te voorkomen () vreugde scheppen in 1) grootbrengen d.m.v. tijdig aan de touwtjes te trekken 2) iets graag/bij voorkeur doen 3) jeugdige sturm und drang/onbezonnenheid/onstuimigheid Vrouw. v. lic vreugde hebben in zijn juk/werk/doen en laten l Wat leidt tot elic - uit hoofde van/hoofdzaak/levensleuze (//)geschreven tot welzijn van/als opvoedingsbron Wat men afhouwt om nieuw leven te laten gedijen () beknotten/uitsnoeien/nieuwe vorm geven Adopted root : wandelwoongebied bepalen ()/ begrenzen/grens )/
Adopted root : opsmuk/snoei v/h huis () barbier/kapper () Adopted root : gedrag dat men uitlaat(langs buiten te zien) dekkende huid

lwlg llw[ hll[ lga lag hlag hlg l[ lw[ lyw[ hlwg lyg hlyg hlygm !wylyg lbg blg dlg xlg ~lg lg[ ~g ~ga
!mga !wmga

lfc

li fc elfc li c elic elicm nfil nfilic l bc blc dlc hlc mlc lco lco

= zoals men zich aan de buitenwereld laat zien/kennen Adopted root : inspectie van gedrag/levenswandel () () () = scheren/uitzuiveren/opsmukken Adopted root : wat voortvloeit uit hetgeen nog in opvoeding is/nog rollend -> 1) Nog niet af/voltooid () () 2) Wat zich draaiend beweegt () samendringen/wentelen () () Adopted root : ervaar/experimenteer de lc = nieuwe gedragspatronen () jonge loot/nieuwe attitude (aankweken/enten)/jong kalf = kalfje dat gedragspatronen nog moet leren -> democratische visie (Ex.32:4/24) () waaraan men zich gaat toewijden/overgeven = nieuw leefpatroon () Wat voortvloeit uit ook/nog verder/bovendien zelfs niet/noch

mc
mca mca nfmca nfmca mc

Waar dieren naartoe lopen/lopen naar water -> / vochtige weide/vijver

vpn-ymga waar levenden voor beulen/afzien om er te gaan

Waar vermogen wandelt en blijft inwerken op vuur op kolen Wat het dier doet drijven/voortjaagt jukring/keten (bijv. rond nek) Welke aandrijfkracht maar ook ( ) drijver of gedrevene/vervuller

17

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Wat dieren naar zich toe halen/water doen inlopen -> zich laven/opslokken (afl. van amc Water vloeit naar nieuwe locatie van water mc) Doen ontstaan tegenover/doen opstaan/verhuizen/oprichten Adopted root : van drinkplaats doen wijzigen van melk spenen -> In ruil geven voor / tot bestraffing aangeven / / -> Zich tegoed doen aan bruikbare dingen benutten -> Cup/buidel met water loopt verre richting () kameel () Cover always -> gecoverd/beschermd gebied ( - garden ) (())/ afhouden/belemmeren om doel te missen -> Opleidingsgebied - Cfr. = behoeden om zich onbezonnen te vertonen Met schild/schub afdekken / beschermen/voor zich afzonderen
Wat men in hand(cup) houdt/waarover men macht heeft () -> mengvat

Hebreeuws

mc

amc mcm emcm lmc

amg hmgm lmg !g !ng !ga hng hnyg !gm bng zng $zng [g h[g [wg [gy h[gy [ygy @g @ga @wg hpwg rg rgrg twrgrg rrg

nc
nnc nca nca enc enic ncm ncm bnc znc kznc kznc

!d[-!g

-> beschikken over/beheersen 1)Wat beschermd/gecoverd is /omheind/beschermd gebied 2)Wat vertrapt/betreden wordt () () sap uit geplette vruchten Binnenplaats om te vertoeven/handelen binnen de omwalling Waardoor men beschermd word onder protectie nemen -> alternatief tegen verleptheid/zwakte = helpende hand Adopted root : in huis afdekken/wegbergen stelen/verborgen houden
Adopted root : oogst afdekken/beschermen / voorraad/schat(kamer) Adopted root : leven van morgen in de hand hebben ( (

oc
eoc of c oci oci

Wandel die men waarneemt = geluid wandel-ervaring = afmattende bezigheid Bemerkt het geluid/geloei slaken van kreten/(stem)geluid () er uit stoten/malen om aandacht vragen (cfr op deur koppen) 1) Klank stokt vast ophouden/einde nemen-verteren/verdwijnen
2) Wandel-stop-ervaring eindigen/uitkomst/uiteinde/afloop = sterven 3) Stoppen met zich te manifesteren/te bestaan vergaan/verdwijnen

oici

1) Brengen naar wat men kent terugvoeren/terugtrekken 2) Terug naar af naar situatie voor de geboorte = non-existing 3) -> ook wat leidt naar behoeftig zijn/terug niets hebben 4) Zich afmatten/wat het handgewapper te zien geeft moe worden 5) Doen ophouden met gaan ervaren zich te slapen/te rusten begeven Zware/afmattende handenarbeid / afmattend/verzwakkend/arbeid Wandel v/d mond indrukken van wat gesproken wordt ( pg )

pc
pca pca pf c epfc

Onder de indruk zijn/komen deelnemen aan/in zich opnemen -> die zich naast/gezamenlijk opstellen tegen/samenzweerders -> diegenen die rondom zijn/die benvloeden-conform zijn De mond gesloten houden / afsluiten/versperren/toesluiten Zie de gesloten mond = dead body/lijk stoffelijk omhulsel/lichaam 1) Nieuwe voet stranger/tijdelijk inwoner /- (rg ) r 2) Wat aan de voet begint te plakken = stof / Ver verwijderd -> (voor boomvrucht) te hoog verheven Hand in hand verbonden () kostelijke ketting -> ook als

rc
rcrc tfrcrc tfrcrc rrc

twrgrg-l([) wat men rond de hals draagt

Nieuwe voet herzetten/herrichten ()// In zijn eigen pad brengen(naslepen)/naar zich toe trekken/doen draaien/omkeren

18

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Uit rrc volgeling worden/overschreeuwd door >/ 1) Nieuwe voet die macht vermag = met velen / veel vermogend 2) Goed en wel als nieuweling toekomen zich er behouden door slaan 3) beleidvol ondernemen / welgezind zijn Maat voor loonwerk 1/20 v/e lqv = (handvol zilver)
e

Hebreeuws

rc

nfrc rca rca erfca rce rce rec erc

!wrg rga hrwga rgh rhg hrg

Tijdelijk inwoner Hagar (bijvrouw van Abraham) 1) Tot een andere mening/richting brengen tot inkeer brengen/ombuigen 2) Zich buigen/plooien 1) Met vreemde in contact komen = samenknopen/samenspannen 2) Over andere wegen redetwisten tegenspreken/wedijveren/twisten 3) Vermengen met andere wegen 4) Zich afzonderen van/in quarantaine plaatsen 5) -> zich afzetten tegen onderdrukken/doen doven
6) -> staan tegenover iemand 7) Wat vermengd is () herkauwsel (Lev.11:7) 5) Gerah maat/gewicht 20 (tenen/vingers) voor n Sheqel / (Eze.45:12)

ercm rcm rfc

Met gefixeerde/geklemde voet () stijf gekneld/gebonden/gepriemd

erfc rfcm erfcm trfcm rcb tfrcb rci rci

1) Inwonend vreemdeling /// naburig 2) Op loop zijn voor/vluchten / 3) Heen en weer geschud worden (vb. op zee) 4) Opletten voor/zich in acht nemen voor/zorg dragen voor 5) In het spoor van de opvoeder -> welp van wild roofdier Zo douder zongen zo piepen de jongen welp van in het wild levend Waar inwondende vreemdelingen verbijf houden / Waar de vreemde inwoner geen aandeel heeft () niets heeft Waar de vervreemde aan zijn eind komt ten onder gaan plaats bij Bethlehem Jer.41:17 1) Vrees/schuwen/op vlucht voor vreemde voeten / 2) De leiding nemen in het zorgen voor 3) Verontrust zijn/ophitsen/aanzetten tot 4) argwaan koesteren/verdenken van Actief zijn als rc - bevreesd zijn meesleuren in buitenwereld conform doen lopen/naar zich toe halen 1) Uitgemergeld geworden tot schraal/mager van stof 2) Aram. aric gemengde stofdeeltjes die samenklitten kalkpleister Adopted root : kwaadaardige ruige schurft hebben
Adopted root : krabbend wegdoen etter/ontsteking wegkrabben Adopted root : als ongewenst afsnoeien/weggoien Adopted root : door een vreemde/door loting laten aanwijzen Adopted root : zaad met voet van vreemde partikels ontdoen = dorsvloer Adopted root : prikkelen tot ander gedrag overreden/overtuigen Adopted root : ontvreemden/ verijdelen/dwarsbomen/verminderen Adopted root : opslokken/meetrekken (in water) -> verdrinken Adopted root : als wansmakelijk afkeuren/verwerpen

hrgm rwg hrwg rwgm hrwgm trwgm twrgb rgy

ri c brc drc zrc lrc nrc xrc orc prc src

aryg

rg brg drg zrg lrwg !rn srg [rg @rg vrg

19

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Tastend proeven betasten/voelen/nagaan Tastend onderzoeken/proeven/voelen Wat zich invreet en doet rotten made/larve/worm Voet stelt einde vruchten met voet tredend/trappend wijpers Aram. ad... ad Uitgaande/inslaande kracht de een de ander ad... In-/uitgang van het huis -> de reden waarom iemand buitenissig/onzinnig handelt 1) Wie zich te buiten gaat - als gevolg van bezorgdheid 2) () verscheurdheid/zich gedragen als een wolf -> ook wolf 3) Wat iemand plots overkomt/invalt als gevolg van () zich afweren/zijn familie beschermen als een beer -> ook in betekenis van beer Wat de familie als nieuw huis verlaat is opgeleid/bekwaam gemaakt -> Wat als uitslag wordt verklaard is berispend/ ontzettend nadelig/ ondeugdelijk/onbruikbaar/ schimpend// strijdvaardig/ vijandig Kracht die weg/uitgaat = in(een) storten Wegkwijnende /uitgaande kracht van het huis / hongeren Waaruit de kracht gevloden is ondergang Kracht uitgaand van door-/homekeeper vermogend/krachtig zijn Wat voorzeker wegkwijnt week/zwak worden
Adopted root : uit het huis om op te likken honing (-zoete woorden)

Hebreeuws

sc
ssc sic

tc ad bd
bbd ebbid bda bda bad ebad abd bf d sbd

fg vg vvg vyg tg ad bd bbd hbd bda bad hbad abd bwd vbd gd gad hgad hgd !gd gwd hgwd gyd dd hdd dwd dd

cd
cad ecad ecd ncd cfd ecfd cid

Wapperen v/d voet (+) vis (voetspoor+ontstuimig warrelen) 1) goed en wel uitgaan // zorg dragen/bezorgd 2) Uitgaande kracht die doet gaan -> op vlucht slaan bang zijn/vrezen 3) Met vermogen overladen bij weggaan vrijgevig/rijkelijk overladen 1) Indrukwekkende/welverzorgde uitspraak/uiting / 2) Met krachtige voet uitgaand vertoornd 3)

hgadb / in spanning/behoeftig in onderzoek

1) Vis / 2) wat er uit voortkomt -> een massa (tarwe m.b.t. aarde) Uit ecd blijven toenemen/zaadvermogend // tarwe Vis oppikken (op)vissen Wat de vis bovenhaalt () in vlees brandende vernieling Hij die de vis oppikt visser 1) Twee huizen ontmoeten elkaar -> omgaan met/huisbetredend in/out 2) Twee hangende = borsten // 1) Waarderen met wie men intiem omgaat 2)-> wie/wat men voor zich opzijzet/in afzondering houden Neef of nicht / Mand: vruchten/en-of afgehouwen hoofden/waskom // 1) Oom of tante 2) Wie men liefheeft () 3) Met wie men zich verzoent/vrede sluit beslechten/bijleggen 4) Twee hangende borsten

dd
edd dfd

20

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
van de Mandrago officinalis/Atropa Belladonna Van dezelfde familie/geslacht/volk oom/tante Intens streven om zich met elkaar te onderhouden liefhebben Stevig verbonden tot einde in didi de geliefde Buitengezet zijn hoe men er uit geraakt = de vlerk v/d deur (neerhagende huid)

Hebreeuws

dd

miadfd Relatie(nuttigen) waaruit kracht vloeit vrucht/stijve borst

edfd didi
tfd tfdidi

ed
med ead eid

Hoe men zich voelt als men er is uitgezet verdwaasd/sluimerend Krachtig met vlerken = vliegen / vleugels strekken/fladderen -> () plotse sterke beweging/in beweging brengen/stormen op -> vraatzuchtige gier ? 1) Aan de deur gezet worden = uitdrijven/voortjagen / ? 2) Die het huis verlaten = zonen van die van dezelfde soort/aard ? 3) Die uitvliegt om te pakken vraatzuchtige gier Deur op slot houden/verankeren

~yadwd hdwd dydy twddy hd ~hd had hyd wd hwd hwdm ywd xd

fd
efd efdm fdm ifd

privacy / onwel zijn/leed gevoelen/droefenis zich afzonderen -> vanwege ongesteldheid bloeding Wat je ziek/ongesteld/onrein maakt gesel/kwaal/kwelling 1) Pijn hebben 2) Misselijk/overgeven (Job 6:7) Uit de beschutting zetten uitdrijven/uiteengaan/dupe zijn van

hd
hhd

ehd efhd hdm ehdm hf d hfdm ihd qhd

1) zich losmaken van/scheiden 2) / uit elkaar gaan/zichr verspreiden/verstrooien 3) beentje lichten/dupe zijn worden van/bedrogen uitkomen 4) onderste boven keren/doen wenden/omkeren 5) /// uit-/weg-/stoten afwijzen/uitkotsen Wie hd is/wordt > uitgedreven/verstoten/gescheiden zijn van/verstrooid Aram. Zich tegoed doen aan wat is uitgezet gerecht/maaltijd Van waaruit men/oorzaak /aanleiding ehd - struikelblok 1) Zuiveren/wassen/reinigen van uitdrijven/verwijderen / 2) Van zich afstoten/wegdoen 3) (?) doen dwalenblind maken (poort gesloten houden) Waaruit men verdreven is/in ballingschap zijn Wat doet uitsluiten/uit evenwicht = misstap/uitglijden/struikelblok
Adopted root : wat men iemand tijdens zijn cyclus onthoudt / / /

hxd
!wxd hwxd

hxdm xwd xwdm yxd qxd yd ydb ydw ydk

id
idb idb idf idf idk idk

Een acuraat werkende in/out wat komt uit/gaat naar ()(al)waar / (de)welke / indien/tot wanneer wegens mij omdat/doordat zoveel/groot als door toedoen van zover/zoveel hij vermag

ydb ... op het ogenblik dat /immers, aangezien


geschikt om/voor, geven in de hand/vermogen van

ydw en ook nog ydk overeenkomstig door de hand van deze/daardoor


uit eigen vrije wil/bewust/met opzet/ten gevolge van

21

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )

Hebreeuws

id

idm idm
idm ididm

ydm / toen/van zodra als vanwege tijdens

vanaf het gepaste ogenblik/van zodra het voldoende is

ydm ydyd-!m al-yd Yd l[ wyd $d qqd akd

al--id id lo

ydyd-!m ... van zodra dit dan pas dat al-yd buiten weten van / afgescheiden van / afzonderlijk van yd l[ tot zolang dat
Met eigen uitgaande hand vastleggen 1) Wat in/uit cup v/d hand komt/gaat van daaruit/-in / desbetreffend 2) Buiten de cover van/zonder verzorging behoeftig/arm/zonder dak 3) Zonder veel betekenis/van weinig waarde laag in rang 4) geen schuilplaats hebben -> altijd openbaar

fid

kd
kkd akd

Zie qqd - Platgeslagen/uitgemergeld/dun/mager / -> Ook () fijn- /vermalen (voedsel) 1) Krachtig uitgaande hand overweldigen/slechten/reduceren tot 2) -> vernederen/waarop men de voet zet 3) -> in droefenis/lijden/smarten/pijn 4) Als slaaf/dienaar behandelen doen volgen 5) (+) kortwieken tot men er loom van wordt 6) onrecht aandoen onteren - beschadigen 7) uitzuiveren/grondig reinigen doen ophouden/bedwingen 8) Verslappende hand/kracht die hand verlaat toegeven/slap/zwak 9)

akd-d[ verwijder/keer af van wat leidt tot pijn $dh hkd $wd hkdm qyd ykd ld lld
hld hlld

kde kde ekd kfd ekfdm kid ikfd

Ongecoverd/onbeschermd -> doen ontsteken/vergaan Uit cover gezet/onder de voet = met grond gelijk maken/vernederen Geplet onder de voet/fijngetrapt worden vertreden Waar men fijntrapt/plet vijzel () Zie

qid

tuig om projectielen te werpen werpen voor de strijd

Wat van de kracht van de armslag uitgaat geluid (neervallend water) Vluchten voor/weg v/d staf geen leiding willen/krijgen zonder (op)leiding zijn minder bedreven niets kunnen zonder ontzag () gebrek aan (op)voeding () behoeftig/arm een van uit de massa (ongeordend/redeloos) Niet geleid/opgevoed/geleerd zijn afbedelen/lastig vallen met vragen minderwaardig/onbetekenend () (de weg) kwijt leiding aan rivier = grachten graven/kanaliseren onbetreden/onopgelegde wandel Spr.26:7 verlaten/zich onttrekken aan/verzaken/verzwakken 1) Hij die voorziet in voeding water scheppen/opputten voor 2) Het opnemen voor/het woord opnemen/antwoorden/steunen 3) Hij die gebrek heeft aan (op)voeding 4) Wat in slierten uitgaat vlechten (hoofdhaar) Van eld Einde/belemmeren v/d toegang = afsluiten v/d ingang deur poort/sluis/ingang (plaats v/d rechters / Ex.21:6) Actief in eld - bloeiende/vochtige tak/twijg 1) Wat als voeding inwerkt uit wat men opput -> wat men in de kruik heeft 2) Wat van het stijve lid (staf)/zaadbal uitgaat Num.24:7 Adopted root : door prikkels bewogen opspringen opvliegen Scepter zwaaien aan ingang -> openlijk de plak zwaaien / / /

ld
lld

eld tld eild ild cld

tld hyld yld gld

22

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Zoals water in-/uitgaat = stromend water bloed -> wat wegstroomt van/uitgaat = bloed-gelijkenis 1) Laten wegvloeien/-varen -> er over zwijgen /ophouden 2) > Werkloos worden/ophouden (van zon = zonsverduistering Joz.10:12) 3) Buiten doen gaan = gescheiden opstellen 4) Zich overeenkomstig opstellen = doen als/in spoor van 5) > Gelijk worden/doen als /worden als de groten 6) Wat er uit geworpen wordt verwerpen 7) Indommelen (/) Wat blijft stromen = bewegende wind 1) Worden als de groten 2) Onbewogen blijven ingedommeld/onoplettend Het vermogen benutten om door te geven/uit te bloeien / () man (uitbloei-doen stromen-vermogen) () man (doen gloeien/brandend hout vermogen) zich vertonen als benvloed door de pit/kern v/d vrucht = roodkleurig 1) wat voortkomt uit de invloed van mensen 2) zoals opgevoed door delen in de warmte van 3) / roodkleurig uitsmeren (kleuren)/ontvlammen (blozen) / Spr. 23:32 In contact komen (samenleven) en zich vertonen zoals men is (recht is opgevoed) () Job 11:12 Gelijk aan een ontevreden verstotene = een die het nooit zal leren

Hebreeuws

md
mmd

~d ~md

emmd mmfd mda mda


midai

hmmd ~mwd ~da ~yday ~dam ~daty dlwy ~da ~c[ wmda hmda ~da ~dwa ~dmda ynwmda !ymdh ~dh ~hd hmd

mdam mda
mda mdati
dlfi mda mda myo mda fmda

dlwy = voeten vegen aan hetgeen geleerd wordt (staf de deur uitzetten)

Klaagliederen (Lamentations) 4:7 Tot gloeiens toe geschuurd over stenen = schittert pas na behandeling (Grieks) Men wordt pas vakman nadat men de stiel v/d leraar heeft ervaren (Hebreeuws) 1) Wie/wat doet uitspruiten/bewerken + voortbrengen ( ) (Ex20:12) 2) (Spr.12:11 cf2) zich het leven doen welgevallen 3) ruimte/positie/achting/waardering die men om te leven inneemt Die de kracht tot uitspruiten vermag maar nog niet gebloeid heeft () in vlam gezet = gedreven/bronstig/gloeiend Die na bewerking altijd rood uitstraalt = harde rode steen sardius

emda mda mfda mdf mdfa


infmda infmda md

mdmda Intens gloeiend blijven = hevig doen ontsteken blijven gloeien mdmda md
Zoals door vuur bewerkt = vuurrood/rossig (-> Ezau

wf[Gen25:25)

nimde nimde md mfde med emd emfd tfmd tfmd mfd imd

Doen keren waaruit men gekomen is (tot grond) cfr. yra 1) De (toe)stand/positionering/situatie waarin men zich bevind 2) Wat gesteld is om behandeld te worden door/onder de voet van Wat men bedenkt/meent/aanneemt onder hypnose ( ) 1) Bloedgelijkenis vertonen = Vereenzelvigd zijn met/gelijk worden aan 2) Wat er is uitgezet = opnieuw naar af/opnieuw aanvangen 3) -> // eruit gooien/van zich los-/ertussen laten 4) vervolgen die doet handelen als = afhankelijk maken Gelijkvormig/bloedgelijkend zijn met Vr. van emd - op alle vlak vereenzelvigd/eigen maken aan / Er blijvend uitgeworpen naar het dodenrijk verwezen Wat men geworden is/als bloedeigen gemaakt zoals verkregen

twmd ~wd ymd

23

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Volledig n geworden/gelijken op/conform zijn opvoeding/lering 1) Gebreken vertonen aan verstandelijk inzicht/ergens blijven steken 2) -> Zo iemand iets voorhouden/aantonen/vergelijken/doen opvallen 3) -> Zich lager vertonen en luisteren/zich onderwerpen Adopted root : 1) Wat al eerder is weggevloeid behoeden/voorkomen 2) Wat is opgekomen in de plaats van 3) Wat men in de cyclus ondervind overkomen/ontmoeten 4) buiten bereik van (weggegooid uit) en tegenover (omwille van - ter vergelijking/vergelding van) 5) -> ( ) waar de zon uitkomt en cyclus volbrengt (opnieuw) Adopted root : Hetgeen iemand overmand/intens raakt -> indommelen/overmand door slaap slap/vermoeid Herhalend uitzetten = benadelen - beledigen, verwijten geschil hebben met (be)twist(en) - zich uitlaten tegen Wat volgt op nd = betwisting/geschil/benadelen/verwijten Waaraan de deur hangt = dragend steunpunt / hand-in-hand punt Waarvan men afhankelijk is () meester (deelachtig/in bezit van) Pluralis intensivum heer over de foundation/alles beherend/van wie al afhangt 1) Hetgeen bedisseld wordt/waarover betwisting gaat 2) Waar men zich elders ophoudt/wat bij iemand anders verblijft Oorzaak van betwisting //// Tegenspreken/krachtmeting/betwisting/geschil/ween van de tong 1) Het geschil beslechten/beslissen/bepalen/beoordelen () 2) Wat voor snoei/behandeling in aanmerking komt tak om te snoeien 3) Genoegdoening geven (openlijk aantonen/recht zetten) () 4) De geschillen waarover gepalaberd wordt betwisting Aramees voor nid Zetelend hof dat overeenkomstig richt 1) Van waaruit het geschil spruit tegenspreken/betwisten 2) Wat als handkracht wordt in-gehuurd/hulp in huis loonarbeid Voor wie het gebruiksrecht geldt = jurisdiction rechtsgebied Wat prikt om van weg te gaan = stekelig

Hebreeuws

md

nfi nfimd eimfd mdq

!wymd hymwd ~dq

mdr mdr

~dr !d !dm !da !wda ynwda !wd !wdm !yd anyd !ydm hnydm sd sdh [d [dm h[d t[d [dy yn[dy [wdm
h[dwm

nd
ndm ndm nda nda nfda infda nfd nfdm nid anid nidm enidm

xd
xde xde

Altijd groene loofboom myrte / Binnenste buiten ervaren / bedreven/kunstvaardig/weten

od
odm odm eod tod odi odi
inodi inodi od

Waaruit men od onderscheidings -/denk-/waarnemingsvermogen/bewustzijn 1) Bekend zijn met /weten hoe alles op elkaar inwerkt 2)

h[d hrwy aanleren aan wie nog onbekwaam is

Van eod - zintuiglijke waarnemen/ervaren om te kunnen bedreven in hoe alles op elkaar inwerkt Te weten komen/ervaren/verstaan/(in)zien / Wie zich doet uitschijnen/ zich voordoen als ervaren waarzeggers Uit em en odi wat wil je weten/waarom/-voor/-toe / / odi e Uit odi diegene die men kent bekende/(aan)verwante odi od
Adopted root : waaruit men steeds od geestkracht/verstand/gevoel

ofdm
eodfm odf

odn odnm

[dnm

24

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Weg blazen/uit zich verwijderen (wat erin was gekomen) Verstoten/(weg-/uiteen-)drijven /vervolgen(/)//
Maken dat iemand wordt verdreven = doen struikelen valstrik/aanstoot

Hebreeuws

pd
pde pde ipfd

yd
yfd

Wat alle richtingen uitgaat = wat zich verspreidt Wat zich blijft verspreiden snel dravend/lopend
Inhoud uithalen/ingaan tot inhoud = schillen/pellen/ontdoen van verpakking/schutsel

qd
eqd qfd

()mager/dun/schraal (schillen) bleek/zwak/doorzichtig () (stof) door wiel (uit)gedreven/(uit)geplet ( twijfelend (op zich- onzeker/dwarrelend/blind lopend) / wat men (als overtollige ballast) eraf blaast/schuim
() (wind)gedreven (zoals kaf weggeblazen) schraal/ontdaan van Wat schraal omgeeft/omhult/van dunne schil voorzien huif(wagen)

@d @dh ypd #d #wd qd hqd qd rd rdrd rrd rwrd rda rda ryda trda !yrad !wrad !ward rdh

rd
rdrd rrd rfrd rda rda

Uitloop begint bloesem nieuw begin/geboorte/generatie naar buiten (tgv.

trxs = duister= -> binnen) Est.1:6

onvolmaakte/onafgewerkte cyclus om zich uit te breiden niet-uitgerust om eropuit te vliegen/te varen (zich voort te planten) Gevolgd door de wildgroei die hieruit voortkomt vele malen werpen Opnieuw beginnen 1) Wat men als begin verkiest om mee verder te gaan 2) Ongemoeid laten wat opnieuw begint/vrij laten/buiten bescouwing Vermogen om bloesem voort te brengen/weten hoe men doet gelijken op -> Hij die verschijnt in reputatie als vermogend in alle glorie/vermogend -> Hij die gelijkt op diegene die hem heeft voort-/grootgebracht -> Hij die nieuw begin bestuurt/overzicht erop heeft en bijstuurt / -> Vermogen zich te vernieuwen de (immer toedekkende) huid Wat bewerkt/gezuiverd wordt vooraleer te zaaien/met herbeginnen dorsvloer Actieverda- //// rda rd krachtig/vermogend/gedreven/wonderbaarlijk/onomkoopbaar Naakte maar toedekkende huid / dekkend haren-tapijt Aramees - Waar men de nieuwe bloesem laat gedijen/op kracht laat komen / verblijven en groot worden bij zijn familie/woonplaats
Nieuw begin dat kracht afweert = (be)derven eigen zaak krachteloos maken

rdrdw #wq

rdi rdia rida trda rda nfr nfrad nfa nfard rde rde

erde rde erfde red redt

toonbeeld van hoe het niet moet/krachtige waarschuwing/aanfluiting Bemerk de nieuwe bloesem / het nieuwe naar waarde schatten -> Zie de mooie bloesem // voortreffelijk/doen zoals hoort -> Zoals het zich voor onze ogen ontvouwt/openbaart -> Weelderig bloeiend dichtbegroeid -> Opscheppen met zijn nieuwigheid/bloesem/welvarendheid / -> Iemand benvloeden met zijn povere/schamele (begin)toestand Bloei die iemand befaamd maakt / reputatie/welvarende privestatus -> Zijn uitbloei goed vinden/tevreden zijn/instemmen met 1) Bloeiend en welvarend geworden zijn volgroeid/rijp/bloeiend 2) -> Hoogzwanger zijn -> vandaar ook zich opgeblazen gedragen Wat uitloopt forceren/doen toenemen op-/voortdrijven/voortstuwen / ernstig inspannen/moeite getroosten/zich beijveren doordringend = Naaldhout - pijnboom

hrdh hrwdh rhd rhdt

25

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Zich in zijn generatie settelen wonen/verblijven waar men geboren is 2) Wat afgeworpen/uit handen gevallen (en eigen weg gaat) 3) () platbranden en nieuwe woonplaats benutten Waar men rfd - woonst verblijfplaats 1) Waar de familie gelegerd is gesetteld zijn/verblijf houden 2) Als nieuwe woonplaats benutten -> platbranden en bewonen () Aramees waar nieuwe generatie tot einde leeft en werkt onafgebroken
Adopted root : in het rond bouwen = omheinen / / / Adopted root : wat uit het huis opwelt/bloeit spreken/bewoordingen Adopted root : protect /enclose to rd - arrange to grow zorg/toezicht Adopted root : Ervaring voor de nieuwe generatie (be)hoeden voor Adopted root : Arrange naar je hand zetten /ordenen handgedreven Splijten/grijpen/prikken met de tanden

Hebreeuws

rd

rfd rfdm erfdm


aridtb

rwd rwdm hrwdm hrydt rdg rbd rds rd[ $r[ fd vd vda

rdc rdc r bd rdx rdx rdo rdo kro

sd
sda sda

f - vermalen/vertreden met de tanden v

Het vermogen dat verzadigt/vet maakt van levenssap doordrongen/bloeiend Cfr. Isa.28:28 fnsfdi

+ sfda = () + = van sappen krachtig bloeiend + doen zitten = bronstig/driftig geworden (= ) + (= ) door smart/pijn/verdriet gedreven aanmaning + zal jullie bewerken/vertreden

asd sfd esfdm sid nfs nfsid nsd

1) Kracht v/d kiem die uitkomt/zich opwerkt/ontspruit wat ontkiemt 2) Kracht om zich te voeden () veevoer/gewas (in leven houden) 3) // jonge scheut/mals hondsgras/plantaardig voedsel Met hardheid der tanden vertreden/bewerken () dorsen/oogst inhalen / overeenkomstig met voeten treden/leiden/bewerken uitzuiveren/van kaf (omhulsel) ontdoen/de kern binnenhalen Zij die terecht komen waar men vertreden/opgepeuzeld wordt achterlaten/prijs geven aan/ten prooi van Actie van het dorsen/vertreden trappen/slaan/treden () / dier met witte stuit - antilope bezorgen vetmesten / welvarend/verzadigd / / -> / stukstoten /met tanden malen (eten) / tot stof herleiden / / -> op de slachtbank leggen om te eten Uitgaande/voorliggende aangelegenheid/bepaling/beslissing Wat uitgevaardigd is als besluit () bevelschrift -> overeenkomstig de gebruiken/bepalingen/rechten van -> het gepaste/juiste ogenblik om in te grijpen Aramees : op-/uitkomend vermogen vanwege het opvolgen van juiste gebruiken (wie staf omarmt brengt krachtige resultaten voort =) jonge scheut Dit is het vermogen let op deze ! zie ! daar ! ( ee fe ie )
Adopted root : verzadigd worden

avd vwd hvwdm vyd !wvyd !vd td aatd ah awh ayh

td
aatd

ae afe aie

deze die dat () dezelfde (daar/omdat) want/aangezien deze - gindse

26

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Zie de tent/woonst/familie zie wat inside is familiaal bezit/have en goed Neem aan wat hij heeft = gesteld dat hij heeft indien daarom Stevig gehecht zijn aan wat men bezit // zich ontfermen over Waaraan men gehecht is/waar men op uit is om te hebben Zinnelijk verlangen om te bezitten/vast en zeker zoeken te hebben Betreffende diegene waaraan men gehecht is/geliefde/vriend / 1) Werken om te hebben -> waaraan men gehouden is/verplicht zijn 2) Geven tot verzadiging (vb. borstvoeding voor baby) Spr.30:15 3) Het is tot nu welletjes geweest - of - de hand hebben in t.a.v. wat men verlangt (cfr. ) het is genoeg geweest/tot op dit punt/stop er nu mee (cfr. ) komaan laat ons doen wat we verlangen 4) -> Laten begaan/bezit in handen laten van/ongemoeid laten 5) Ter hand geven/stellen als bezit () 6) Dingen waar men zorg voor draagt bezorgdheid/zich bezighouden Bemerk de wandel/wie of wat gaat, waarom of waarvoor men gaat

Hebreeuws

be
bebe bea bea bef befa bea ebea bei bei

bh bhbh bha bha hdha bhy

ce
cice ece tfce tfce nfi nfice eni enice

Intens lopen om er te komen /verzuchten/zich toeleggen op/intens bezig

1) Waar men voor gaat = bezorgd zijn / bekommerd zijn 2) Wat men uitlaat = verzuchten kreten uitslaan van kommer 3) Wat men laat vliegen = windjes laten/onzin uitkramen 4) Wat men van zich weg-/afdoet / (tegenovergestelde van ) Van ece waar men zeker voor gaat verzorgen/zich toeleggen op Blijven tobben/weeklagen t.a.v. bezorgdheid / Wat iemand drijft tot = drijfveer De afgelegde weg zoals bij zonnewijzer het zonlicht over een rietstengel heengaat

gh gygh hgh twgh !wygh hnygh dh ddyh dwh

hnygh twdgh ynpb $rd = over drie zijden heen Oost + Zuid + West
dh-al niet beletten dat/weldegelijk laten gebeuren/niet vergeven

de
ddie d fe

Iemand uitlaten = wegsturen/laten gaan = vergeven -> beletten dat -> Maken dat men weg komt/schuwen/uit de weg gaan/zich schamen voor ()/ weggaan van/opstaan tegen/ten nadele van 1) Wat men van een passant vastlegt/de reputatie die men van iemand heeft iemand houden voor wat hij weg-/uitstraalt onbekrompen zijn ten aanzien van/onbevooroordeeld vertrouwd zijn met/erkenning opbrengen voor 2) Klaar om het huis te verlaten = volgroeid en opgeleid/vol van leven / -> Alles aankunnen/alvermogend Die men minder waard acht/die men eerder schuwt -> kennissen (geen familie) die men hoort te bedwingen/beteugelen = niet conform opgevoed
Laat zien wat een ander kan waarnemen/neem waar wat een ander laat zien

edife

hdyh hh hwh hyh

ee
efe

To have between (be-/tussen-)staan zoals men is - zien wat (ont-)staat -> zich duidelijk manifesteren/zich voordoen zoals men is/zijn als - waarnemen wat er is Aramees afe a

awhl-al zodat iets niet zal gebeuren

hwh hta Hij beslist middens hij beschikte over komen en gaan

eie

To exist between zich voordoen zoals men is zien wat zich voordoet
-> bewerken/maken dat men waarneemt duidelijk manifesteren/nalaten voor

yhy-la laat niet na dat men waarneemt /laat geenzins gebeuren dat

27

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )

Hebreeuws

eiea
Exodus 3:14 Exodus 3:15

Tetragrammaton

hyha hwhy wh hwh

1e pers. Man.Enk. Imperfect eie Ik zal bewijzen te zijn - ik zal doen waarnemen

eHYeH (huidige uitspraak)

efei

3e pers. Man.Enk. Imperfect efe Hij die staat tussen die zich duidelijk manifesteert

YiHWeH (huidige uitspraak)

fe
efe

- Whee ! Hij die niets laat zien niets waarneemt (ae - ee - ie ) ae Verstokt geworden/aan banden gelegd/geen vrucht voor het nageslacht 1) zonder vrucht/vergeefs afmattend en arm blijvend 2) krachteloos/misvormd/schaamtevol vol leed/smart 3) wanordelijk/door elkaar gerammeld/onverstandig 4) levend naar eigen goestingzonder wet/gezag 5) in leugen grootgebracht levend (conform natin) 6) enige zorg is de dagdagelijkse bekommernis 7)

hwhb in vruchteloosheid verkeren = gedoemd tot ondergang ajx ywg ywh

ie
i fe

- Whee ! Hij die niets verwezenlijkt niets ziet verwezenlijken (ae ee -fe ) aeae fe
Vastgeroest in zijn krachteloosheid niets kunnen waarnemen wat gedaan wordt

Isa. 1:4 Wee het geslacht dat leeft zonder het volle uitgaande vermogen van de Vader Cfr. la Diegene die de staf bedient of op wie de staf inwerkt la la Zie d staf = push/pull/protect/defend/yoke/bind/guide = authority in education Die in de aangewezen richting staat -> //// De richting aanwijzend // naar/tot/tegenover 1) duidelijk maken/licht geven/weg laten zien/doen kennen 2) schijnen voor wie de weg opgaat 3) navolgen/beamen/dezelfde richting uitgaan/ontboden worden bij 4) instemmen met/het eens zijn/overeenkomen/gelijkgezind zijn 5) afstemmen op dezelfde toonaard/meezingend dansen/huldigen 1) telkens op zelfde punt terugkeren/ronddraaien 2) van juiste richting afdwalen/afwenden/afvallig worden/omkeren 3) afwijken van juiste gebruiken/onzinnig worden/inverwarring zijn 4) in strijd met de gebruiken/wet -> wetteloos 5) beklagenswaardig zijn/beklagen/bejammeren waaghals/vermetelblijven steken/op zelfde punt uitkomen die niet vooruit geraken/telkens opzelfde punt blijven steken hij die zichzelf ophemelt/zichzelf leidend/op zichzelf aangewezen waar men rekening moet mee houden -> belangrijk Mediale wijze van zichzelf denken de weg te kennen = eigenzinnig pochend () zichzelf beroemen/pochen/eigenzinnig Het vermogen dat de weg wijst licht werpen op Waar men met heel zijn vermogen doorheen trekken Waar men krachtig wordt onderricht = thuis / tent/beschutting Waar mijn thuis is / familietent/thuis Waar men stevast thuis is / Cfr. Job 5:24 lefa en kfn lef le k waar men dusdanig () door coverende/leidende hand () gevormd wordt waar men voortdurend (fn) beschutting/leiding vindt (k) of () f k 1) Waar men tot einde van dagen verblijft wonen 2) Waar leringen druppelsgewijs insijpelen (opvoedingstijd v/d jeugd) -> zoals aloe traag ontwikkelt van (dorsen/trappen/slaan/reinigen)

yh ywh lh llh llwh hllwh twllwh llyh lwlh llhtt lha lha twlha

le
lle

llfe

ellfe tfl tfllfe llie lflie lett llett lea lea lefa lef tflea tflea le

28

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Krachtig afwijzen/verstoten/uit koers slaan/verdrijven Met kracht verwijzen naar de aangewezen richting daarheen -> () aan gene (buiten)zijde/(of van tijd) wat vroeger betreft/van dan af Wat uit de aangewezen zaak zal voortvloeien wat aldus/op deze wijze -> ten aanzien van betreffende deze aangelegenheid Wat vanwege zijn invloed aandacht vraagt schitterende edelsteen/iaspis Zie wat er uit voortvloeit/voortkomt

Hebreeuws

le

ale eale mfle mflei mflei le

me
mme

eme nfme nfme

eime mfe mfet

1) Doen wegvloeien doen gaan (wijken)/afstand doen van 2) volledig doen verdwijnen/verteren/opgebruiken/verbuiken 3) door elkaar gooien/paniek zaaien/samen in beweging gebracht 4) doen weggaan/scheiden/verlaten/losmaken van 5) wat weergalmt (wegvloeit) uit iemand = stemgeluid 6) (vanwege de wegrollende kiezel-/dobbelsteentjes die) het aandeel bepalen 7) -> scheiden en toebedelen/toewijzen/aandeel krijgen/aanspraak maken op Merk wat uit iemand voortvloeit doen weerklinken/weergalmen = stem -> in beweging brengen/doen ontstaan/uitstoten/veroorzaken -> tekort hebben vanwege wat uitgewerkt is = honger hebben -> vanwege tekort zijn verwachting (hoop) stellen op Van eme voortdurend benvloeden/doen gaan/veroorzaken dat 1) Wat blijft vloeien/toenemen enorme toestroming 2) () wat voortrolt/grote omvang (aantal)/wat gedijt (toeneemt) 3) een voortrollend geluid/weergalm 4) () gedreun/gedruis/weergalm/gerucht (doen weerklinken) 1) Hij die invloed doet gelden op = benvloeden -> () hoe dikwijls 2) Hij die ten goede doet keren/gunstig benvloeden 3) Hij die van zich afhankelijk doet worden = behoeftig maken
Doen ont-/opstaan/in beweging brengen wat niet gedijt/beweegt ()

alh halh ~wlh ~lh ~lhy ~h ~mh

hmh !wmh hymh ~wh ~wht

-> doen dreunen/daveren/weergalmen/in opspraak brengen -> te voorschijn komen uit wat in beweging is gezet/opspringen uit
Gemaakt (met elke hoedanigheid) om te bewegen/zijn invloed te laten gelden maar nog niet gevuld/geassembleerd om in actie te kunnen schieten

= () nog niet volgestopt/nog zonder zaad van (leven)


Cfr. Job 41:32 waar

rwa en ~wht

beiden in

LXX met vertaald

Zodat in beweging gezet wordt waarop het licht inwerkt (

en gedreven wordt om te doen wat ervan vereist wordt ( ) en dit is (volgens de rest van de tekst) als men bedenkt dat datgene wat gemaakt is om te bewegen ( ook bestemd is tot wandelen ( tot levenswandel) Cfr. Spr. 8:28 in dit verband ook

rwa = LXX) ~wht=LXX)


LXX met

(van ) = onder de hemel (waaruit levengevend water valt) = stromend vanwege de regen van boven (net zoals licht leven doet ontstaan Job 41:32)

~wht

waar dit vertaald is in de

emfem

Wie afgebracht wordt van de juiste weg die hij hoort te gaan ondergang

ne

(Def.sp. me Zie wat deze betreft/aangaande deze me) /()/ die daar/dezelfde/eigen/deze particulier/voor zichzelf // die er is Zie wat uit deze voortkomt/dit herhaalt zich -> aangezien/omdat/indien deze(lfde) kijk toch eens / indien/als/gesteld dat aangezien omdat wat als/wat nog

hmwhm ~h !h

!hl maar indien niet ten gevolge hiervan

29

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Het betreft diezelfde bemerk dat het gaat aldus Voor wie het bestemd is // (van tijd) tot heden/hier toe nu (herhalend) hier en daar/heen en weer/komend en gaan/links en rechts op deze en/of gene wijze / hnh txaw hnh txa van hier en van daar/van hier naar daar Wat je zeker moet voelen/waarnemen/let op/bemerk stevast Bemerk wat deze heeft/bezit deze daarentegen // Bemerk waar deze is daarentegen/maar maar deze (Vragend) Wat is er Wat zich samen schaart/bijeen verzamelen () (bemerken) Zij die veel verzamelen/bijeen vergaren = rijk worden welvarend zijn Veel hebben/grote hoeveelheid / bezittingen Wat men vermag/kunnen/kracht die men heeft/bezit // Het vermogende werkstuk/het juiste resultaat -> al wat iemand heeft = zijn leven de reputatie die men heeft

Hebreeuws

ne

ene

hnh hnh !wh

enie nfe

!wh alb zonder waarde

nfne nie

Chaldees nfna Man nina Vr. - Wat deze aangaat/betreffende deze n na n na

Verzamelend afmeten conform de eenheidsmaat de hiyn - Hij die door iets geprikkeld/gestoken wordt zodat hij er aandacht aan besteedt

xe
exe

Doen ophouden met intentie aandachtig te zijn () zwijg toch eens look and watch !/opletten aandacht besteden aan
Wat men (vnl. als eerst) hoofdzakelijk van iemand waarneemt = het hoofd (vb. bij geboorte)

!yna !wna !yh sh hsh rh

re

-> 1) Zwanger worden -> zwelling/heuvel/berg/ hill -> nieuw begin/eerste ontwikkeling (Ex.32:12) -> 2) De waarnemingsvermogens (zien/horen/ruiken/smaken/voelen allen in het hoofd)
die iemand vormen tot wat hij in zijn cyclus kan betekenen

-> 3) Wat iemand in zijn bestaanscylcus van zich openbaart/te zien geeft om door anderen waargenomen te worden 1) (ge)berg(te) als verheven zwelling/zwanger zijn/vanaf prille begin 2) De waterachtige substantie die (melk/bloed) voortstuwt om te voeden 3) De begrensde plaats/besloten ruimte/gelimiteerde tijdsperiode
waarbinnen iemand ontwikkelt zodat men zijn vruchten/daden kan waarnemen Cfr. In dit verband (uit zelfde root) zien - in beweging zetten/beginnen toezicht houden op opspringen/voortsnellen/in beweging gezet wat in iemands handbereik () gelegen is om te kunnen geven/in bereik van bereik binnen vingertoppen = 4 = 6 = 1/100 stadium = 1.85 m.

rfere rre

Teveel ineens te verwerken -/niet verwerkt krijgen woelig/onrustig 1) Wat vanaf het prille begin (met zintuigen) wordt waargenomen en oprijst Cfr. - Num.23:7 = = ontstaansgeschiedenis wat men weet/bespreekt vanaf het prille begin/dat men oprijst uit hetgeen zichtbaar is

~dq-yrrhm

rhrh rrh

d[-yrrh Hab.3:6 = bestaanszekerheid/ sinds zijn begin weten Cfr. la-yrrhk Ps.36:6 wat men uit de hand Gods waarneemt Cfr. @rj-yrrhm Ps.76:4 wat men vanaf het prille begin
Cfr. :van zijn generatie/ontstaan/opslag verneemt/te weten komt/waarneemt

- Deut.33:15 = wat vanaf kruin/top (tot bodem) wordt waargenomen

Cfr. Ps.87:1 wat men sinds begin van zijn opvoeding in zijn levenscyclus uitzuivert/van onreinhedenen onjuistheden wegfiltert

vdq-yrrhb

!wyc yrrh-l[ Ps.133:3 onderrichtingen van Zion uitgaand Cfr. @la-yrrhb Ps.50:10 () Wie het waarneemt
Cfr. en zijn juk draagt/taak ervan volbrengt (evenzo klinken/loeien) 2) Zoals men deugdzaam gehoorzaamt (hoort en doet) voortreffelijk Ps.30:7

3) Bergen/oprijzende gebieden Gen.14:6

30

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Met wie men tesamen optrekt/begint met wie men nieuw begin uitbouwt samen beginnen/aanpakken -> result = zwanger worden 2) wat de buik ontvangt en ontwikkelt 3) Job 3:3 kijk het nieuwe begin/wat alles nog te leren heeft () 4) Ps.7:14 beginnen met leed te veroorzaken en wetteloos gedrag ontketenen 5) Zwanger worden van Opgezadeld zitten waarmee men begonnen is (/) zwanger worden en drager zijn van () zwanger worden (wat men verkrijgt/recht hebben op) Zichzelf doen oprijzen/zelfingenomen/eigen gemachtigd/eigengerechtigd / aanmatigend/pochend met zichzelf begaan zijn Zie wat is afgebakend/de grens bereiken

Hebreeuws

re

ere

hrh

hvah rht

nfre nfre riei

!wrh ryhy th tth ww bz bbz bwbz bwza bza baz bhz bhc bwz

te
tte

Begrenzingen opleggen/beperkingen opdragen om ze te volbrengen Tentpin inslaan/cruciale verbinding/juk-/tentzeilring/kopverbinding/samenvitting 1) Uiteinde v/d omranding waar men de tentverankering plaatst 2) Verbindingsklem/ring (hand in hand gebonden) -> ook ketting/keten Ploeg/zaai/snoei/oogst = voeding voor familie/huisgenoten

ff bz
bbz bfbz bza bza baz bez

Gezaaid en geoogst als voeding voor de eigen familie Wat huisgenoten aan voeding verwerkt hebben = ontlasting -> vliegen Voedsel verwerkend vermogen hyssop (purgatief/reinigend)
De kracht ervan opgebruiken/verteren/snoeien wolf () verscheuren Zie de weelderig goudkleurige tarweoogst = klaar om te oogsten goudkleurig -> Goud als waardevol/gegeerd edelmetaal (Job 23:10 als goud gekeurd worden) -> De kleur/glans/uitstraling van goud hebben (Job 37:22) -> cfr. // om in zijn behoefte te voldoen (gebruiken)/behoeven/zalven om te gebruiken/nuttig

bfez bf z

(Def.sp. bfey Goudgele uitstraling van oogstrijp koren /() bfey) Zaaien ter instandhouding van de familie 1) -> overvloed aan rijke voeding (een land) stromend van (melk en honing 2) -> zaadlozing (voor man) - menstruatie (voor vrouw) () (uit)vloeiing 3) -> (+) vloeien m.b.t. het verwekken van nakroost 4) stromend water voor levensonderhoud 5) kamp opbreken als nomade op zoek naar vruchtbare gebieden Adopted root : wat men van familieoogst weggeeft gave
Adopted root : opbrengst van de scepter tot nieuwe woonst uitbouwen

dbz lbz nbz bzo rbzc bzbn

leren tot naamwaardigheid/naam vertegenwoordigen () de faam/gedachten-erfenis overmaken () wat men in petto heeft/bevattelijk -/begrijpelijk maken Adopted root : (t.a.v. ) de gepaste tijd uitkopen/woekeren Voor zich blijven inzamelen ( ) Adopted root : als voeding beschouwen = nalaten te oogsten -> zonder nalatenschap onvermogend m.b.t. nakroost ( /) wat men opgebruikt/verwijderen ( Adopted root : wie gaat over principale voorraad - schatbewaarder
/ die de volheid/gewichtige taak heeft t.a.v. schat / / Adopted root : huisgiften gaven/schenkingen van het huis

dbz lbz !bz bz[ rbzg bzbn gz

cz

Oogsten met de voet /uitpersen/sapvruchten vertreden ontpitten

31

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Wie roots veronachtzaamt/wegdoet = wetteloos/vermetel/vijandig is/in strijd is met -> // zonder wet/eigengerechtigd/vermetel 2) Wie de huisgebruiken voor continuiteit niet kent/vreemd aan eigenlijke roots -> // niet-eigen/andere oorsprong/weder stichten dz verder planten/blijven bedrijven -> / hoog-/overmoed
// ( ) geen ontzag/wetteloos/onbezonnen/driest

Hebreeuws

dz
nfdz nfdz dza dza dfz nfd nfdiz dizn

dz !wdz dza dwz !wdyz dyzn hz

Vermogen wegdoen/uitgaat/afvallig maken/afzien -/scheiden van 1) Zich stevast opstellen tegen // geen gehoor geven 2) Zich overmoedig gedragen zonder ontzag 3) Met klem blijven volhouden/dwingen tot/geweld aandoen 4) De weerstand/hardheid/zaadvermogen breken = uitkoken Onweerstaanbaar - niet op/tegen te houden
Adopted root : zaadvermogen breken = stoofpot/uitkoken

ez

(Def.sp. fc Bestemd als nieuwe cyclus/nieuwe entiteit eigenmachtig ( fz ) fc) -> als deze dusdanig / () zodat deze (conform zelfde aard uitbouwen)
-> van welke aard is deze (vragend) uit welke roots is hij afkomstig

hz-la hz de een aan de ander/aan elkaar/als n geheel ~ym[p rf[ hz Job 19:3
Ik ben aldus gevormd/onderwezen/opgevoed (zoals ik gezaaid/gesnoeid/uitgebouwd ben)

hz-l[-@a is het niet omwille hiervan dat hzb helemaal alleen/volkomen eigenmachtig/op jezelf aangewezen hzw // ... maar deze daarentegen maar de andere hzk-yk als het in je vermogen ligt om op deze wijze te doen hz-hml omwille van deze is het dat/omwille hiervan/aangezien dat
zodat deze/met de bedoeling dat deze
hier en daar hieruit en daaruit van waaruit

hzmw hzm vanuit deze en vanuit gene

Aramees

ad yd $d !kd !d wat ervan uit gaat aan (werk-/hand-)kracht

eza eza

Aramees aza snoeiende/snijdende/verwekkende kracht > ontbranden/ontsteken aza

azml () om te doen ontbranden/ontsteken/vuur aanmaken/uitbranden

hza wz wz tywz zz zwz hzwzm zyz

fz
fiz tifz

Zoals men hoort te zaaien/bewerken/snoeien/oogsten zo/opdeze wijze ( ez) ( )

op deze manier-wat deze (andere) aangaat -> (van een pad/weg ) dat men dient te bewandelen Een nieuwe cyclus aanpakken/ter hand nemen -> herhalen/terugkeren/nog eens () ( ) de tweede (herhalende) maand Ziv
Cfr. () = terugkeren/herhalen Een nieuwe cyclus afwerken zoals het hoort/perfect naar de blauwdruk/volgens plan

deugdelijk/voortreffelijk maken

twywzk (vullen v/d bekers) waarvoor ze ook gemaakt/bestemd zijn

zz
zfz ezfzm ziz

Zaaien om voort te brengen/oogst op oogst Waar men gezaaid wordt/opgroeit/verblijf houdt en uitdeint -> Standaard juiste norm/maatstaf/conform eigen aard uitbouwen Waaruit en waarin men voortkomt = deurpost gekeurd qua familieaard -> doorkeeper/quality control/beoordelen naar normen wikken en (af)wegen -> conform eigen aard = levensstandaard juiste afmeting/hoogte/zuil/pilaar 1) Doen bloeien/voortbrengen welvarend welstand/voorspoedig 2) Op zichzelf/eigen hand aangewezen zijn eenzaam levend 3)

zyzm iemand die op bezoek komt/die in de verblijfplaats interfereert

32

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Zaaigoed beschutten/behoeden/beschermen/in armen sluiten 1) Wat beschutting behoeft t.a.v. voortplanting leven verderzettend -> beschermgordel omheen het midden v/h lichaam cfr. omgorden/uitrusten tot
2) Wat beschutting behoeft = er ellendig voorstaan/om te cultiveren (cfr. ) rijkdom komt (niet) uit Carthago - zie Is.23:10 Of van vreemden die zelf bescherming en beschutting nodig hebben

Hebreeuws

hz
hzm hzm

xz xzm xxz xzy xyzm $z

dw[ xzm

hhz hzi hzi hizm

Toedekken wat gezaaid moet worden > verbergen/verdringen displace/shove Ontsluiten van wat toegedekt is Die beschermende hand behoeven/armzalig zijn deemoedig maken Ploegen/snoeien/oogsten naar de hand van = voortbrengen zoals verkregen Erfgoed zonder belasting/schade/rein/zuiver/vlekkeloos in stand houden 1) (glas)helder/klaar/zuiver/zonder vlek/onvervalst/onbelemmerd/gezond
2) duidelijk doorheenkijkend = doorschijnend/helder 3) raszuiver/onbezoedeld/conform begin roots (zoals door Goden is aangevangen) Cfr. volkomen rein maken conform zelfde maatvoering = evenveel/groot 4) met respect/zonder schuld of last/rein/waarmee men kan verzoenen/heilig

kz

kkz
tik tikfkz

Behouden voortbrengen zoals verkregen () Kristalhelder zonder impurities glashelder/doorschijnende steen Gevormd naar het zuiver patroon/naar oorspronkelijke roots ()onberispelijk/niet af te keuren/niet om over te klagen op elk vlak gezuiverd/genezen/vrij van schuld/clean rein zijn/worden uitzuiveren weer goed maken/volgens de rechten juist rechten/besturen/gezond doen bloeien/doen welslagen -> slagen in/worden zoals men hoort gevormd te zijn Rechtgeaard uitgebouwd zijn conform de juiste richting/aard
Adopted root : wat zich kan voortbrengen zoals verkregen = mannelijk Wat blijft zoals het was () wie zich richt op zoals het was ()

ekz

$kz tykwkz hkz

fkz rkz

wkz rkz lz lzlz tlcm llz llwz lza

lz
lzlz

Zaaigoed aan de tak = beginnende vruchtvorming Aanwijzing van zwangerschap/vruchtvorming/zaaigoed richt zich (in vorming) Nog onrijpe oogst onrijpe kleine druiventrosjes Cfr. (ltlt ) / zelfs tot in het geringste/kleinste resultaat Hooglied 5:11 ltl Cfr. (lyly) (/) kromgebogen blad v/d meeldauw (roest) lyl () plooien zoals gezegd/vol=groot worden zoals gedreven/(om)geplooid
-> () krom getrokken (gebogen - werpen) -> cymbaal

tlzm lzm llz llfz lza lza

(Def.sp. tlym wat voortkomt uit wat aangespannen is cymbaal tlym)


1) Duidelijk teken van zwangerschap/vruchtvorming aanwijzing/kenmerk -> de beginvrucht uitbouwen/ontwikkelen/zijn (aan)deel behartigen 2) Nog klein/gering/niet volgroeid/niet rijp klein van vorm/bescheiden 1) Zeker nog te klein/beslilst niet overeenkomstig nog niet waardevol 2) Beslist nog niet op volle waarde/zonder rechting/nog niet gevormd 3) () niet meer geheim/niet onberoerd = duidelijk herkenbare aanwijzing

Vermogen dat de beginnende vrucht volume zal geven = begin van de exodus 1) doen gaan/in beweging zetten tot/begin v/d ontkoppeling/scheiding 2) niet levenskrachtig genoeg is om te gaan/kracht behoevend/tekort 3) geringe waarde hechten/nog geen aanwijzing hebben om te menen dat
4) mettertijd merkt men het gebrek aan toestroom 5) Aramees een reis beginnen /zich in beweging zetten naar () (ergens naartoe) gaan - komen

~ym-wlza

33

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Beslist te gering/te klein/volkomen onrijp onwaardig achten 2) Erfgoed van zich wegdoen = verkwisten/verspillen
Deze die duidelijke aanwijzing vertoont // uitgezonderd/behalve deze Duidelijke kenmerken vertonen van zwanger/bezoedeling (/) Adopted root : inside ontvouwende prikkel ui/ajuin Adopted root : vrucht openen = van schil/schors/omhulling ontdoen Adopted root : war er uit voortkomt (//) zijn invloed (//) doen gelden/doen uitwerken - wegsmelten/oplossen

Hebreeuws

lz

lfz elfz tfl tflfz lyb lyp lzn lzn

lwz hlwz twlwz lcb lcp lzn ~z ~mz

mz
mmz

1) Erfgoed laten wegvloeien = kwijtspelen 2) Plicht verzuimen en niet doen zoals gepland/bevolen = in opstand komen tegen 3) Voortplanten naar de aard/bloedgelijkenis en de vrucht ervan smaken en zien 1) Erfgoed dat zijn inhoud kwijtspeelt onbruikbaar worden 2) Wie zijn erfgoed verspilt = niet doen zoals opgedragen = zich verzetten tegen
zich verzetten tegen - zien waar men eraan kan ontglippen

zich ontwikkelen terwijl men zijn plicht verzuimt -> plannen beramen tegen iemand 3) Wie doet zoals bevolen/verordend is uitwerken naar zijn aard
volgens plan fungeren - zijn opbrengst aanschouwen

~mz-~g doen zoals in uw hand/macht verkregen Jer.51:12 yp-rb[y-lb ytmz acmt-lb Ps.17:3

Men zal niets vinden dan hetgeen me is opgedragen noch zal mijn mond anders spreken

mez emz

Hetgeen iemand aan zaaigoed verteert/opgebruikt opnemen 1) Wie erfgoed kwijtspeelt lijdt schade/verlies = nadeel/verliespost 2) Uitgehongerd/armoedig/zonder erfgoed slecht 3) Vervreemden/conform andere normen levend veranderen 4) Nieuwe geaardheid/heropgevoed naar anderen normen ( ) 5) Niet volgens de geldende regels/wetten / 6) Die zich laat benvloeden/bezoedeld worden 7) Wie zonder ontzag is voor zijn roots 8) Job 31:11 Want wie zonder vrucht voor het nageslacht erbarmelijk wordt achtergelaten die streeft ernaar om elders te zaaien hetgeen een onoverkomelijk onrecht is (onrecht waarvoor men begrip kan opbrengen/dat door de beugel kan/dat men toelaat) LXX versie

~hz hmz

~ylylp !w[ ayhw hmz awh-yk

emzm mzm

Want driftige passie is onbedwingbaar tot bezoedeling t.a.v. man tot vrouw 1) Waardoor men wegens tekort toe gedreven wordt bedachtzaamheid 2) -> tot nadenken stemmen/nagaan wat de reden is 3) -> wat men besluiten/beslissen zal -> willen (zowel t.a.v. goed als slecht) 4) -> gedreven worden tot/driftig zijn/razen stoutmoedig/durven 5) Waardoor men vervreemd/anders willen zijn disputeren/tegenspreken 6) vanwege zijn eigen handelingen/zoals hij zelf heeft aangericht 7) Waardoor men vervreemd van eigen aard niet volgens gebruik 8) -> om van te walgen/weerzinwekkend

hmzm

twmzmb conform hun eigen besluiten Ps.10:2 twmzm-lk myhla !ya Ps.10:4

Ten aanzien van alles waarin hij vreemdgeaard doet is er niets van Elohim te bespeuren Hij leeft zonder met Elohim rekening te houden

Job 42:2 Tot weinig nog vermogend/in staat zijn (geen vruchtenpluk vanwege zaaitekort)

hmzm $mm rcby-alw

warqy twmzm-l[b Spr.24:8

Geen weerstand/opvoedingskracht ten aanzien van de kwalijke gevolgen/de dood zoeken

34

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : Weerkerend gebrek -> totop het kritieke moment

Hebreeuws

mz

nmz rmz mzn mzn

Tot de grens van wat geoorloofd is = voorwaarde waaraan gehouden -> / opdragen/doen waartoe men verschuldigd is / / Adopted root : begin van afsnijding/oogsten van zaadgoed cfr. zomer
Die zich begint anders voor te doen als een gevlekte-kameleon

!mz rmz ~zn !z !nz !wnz !za !za

Aramees Dan.3:15 Zoals ieder geslacht zich in een andere toonaard uitdrukt Adopted root : voortgebrachte aard (met zijn gebreken) -> oorring Cfr. zoals men gehoord heeft naar de aard van/zoals men is Zaad voor de voortplanting afstamming/klasse/familie -> deze

ynzarmz ynz-lk

nz
nnz nfnz nza nza nzf nzfa

Zijn erfgoed/zaaitegoeden blijven uitstrooien/vergooien/verkwanselen


Waar men terecht kan om zijn zaad te verkwanselen hoereren/ontucht 1) Waar het zaadvermogen genesteld zit = onder de gordel heupen 2) Vermogen in erfgoed geworteld hoorvermogen (gebruik v/d zintuigen) -> / oor (maar in essentie ook alle zintuigen van het lichaam Cfr. Job 32:11) 1) Vermogen t.a.v. de uit-/inwerking v/d zintuigen () vernemen/weten/horen

Ps. 135:17 zie LXX verklaringen zij hebben oren maar luisteren niet

wnyzay alw ~hl ~ynza

zij hebben een neus maar ruiken niet zij hebben handen maar onderzoeken niet zij hebben voeten maar lopen er niet op noch brengen ze geluid uit hun keel voort 2) Wat men krachtig aan zintuigen laat weten uiteenzetten-verklaren

3)

~yzab zoals het overkomt bij wie het waarneemt ten aanhore van

nzf nzfam enz tfnz tfnz tfnz nzt tfnzt nfz nfzm nfzim tfn tfnfz nizm

Vanuit de oorschalen wikken/wegen verbindingsjuk (leer-/aansluitlast)

hmrm ynzam verdoezelend wikken en afwegen Spr.20:23

!zam hnz twnz !wz !wzm !zym twnz !yzm [z h[z [wz h[wz [zy !y[az

1) Zaad verkwisten bij wie men zijn zaad kan verkwisten / hoereren 2) Uit ander nest stammend - vreemd aan eigenlijke roots/geaardheid

Van enz - Hoererij bedrijvend hoererij Terecht komen in de strikken van hoererij 1) Waar het zaad genesteld zit onder de gordel 2) Wat men nakroost geeft om (op) te voeden (op)voedingsprodukten (melk) Wat men als voeding aan de nakroost geeft babyvoeding (moedermelk)
Zwak/verwijfd aan de moederborst blijfven hangen (/)

1 Kon.22:38 - twee diverse vertalingen 1) Latijnse Vulgaat habenas Lendengordels 2) LXX hoeren Nakroost waarover men zich bekommert/zinnen richten op Spr.17:4 Het zaad zien uitkomen = levenssappen afscheiden/zaadlozing (//) resultaat/afscheiding/sap -> sap van gelaat = zweet ( -> zweten - stichten/doen wonen - kundig -/wetend maken)

oz
eoz ofz eofz ozi ozi nioz

Hij die levenssap loost (van gelaat) zweten

1) Prikkelen om zaad te kunnen lozen trekken/in beweging zetten 2) Zijn zinnen erop zetten om zaad te lozen beogen om te realiseren ijdele hoop/ondeugdelijke verwachting Een zaadlozing die niets zal opbrengen/lozing zonder resultaat Verkrachten/met geweld zaad lozen/tegen de wil in overweldigen () Aramees nioaz vrezen dat het geloosde zaad dat men met kracht in de n moederschoot ziet ontwikkelen in vreemde handen zou komen te vallen vrezen/duchten

h[wz-qr

35

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : zaad doen wegvloeien - bronstig zijn - niet willen energie uitstoten - tegen het gebruik in deklasseren neerzien op/geen achting betonen voor- opdringend vanaf maken onbeschaamd/meedogenloos () laten vallen/wegslingeren () () Adopted root : met de mond zien lozen - driftig/wild gedreven beschuldigen/als oorzaak ervan beschouwen ontstemd Adopted root : een levenscyclus zien afscheiden/zien voorbijgaan

Hebreeuws

oz

moz poz qoz polz

~[z @[z q[z @[lz @z @c hpz hpc tpz z hpcpc ywpc @wc @nc !pc qz

() bejammeren schreeuwen - beklagen () () (uit)roepen Adopted root : met geweld naar beneden doen stromen Zaad zoals het is bij de (in/uit)loop/monding van de vagina plakkerig
Cfr. () drassig kleefpleister stevig worden(bevestigen) (py waarin/waaruit men komt voortgang maken gedijen/vooruitgaan py) py (vb. in water gedompeld vooruitgaan = drijven/zwemmen)

pz
epz tpz ifpz ifpz pfz pny n py

Wat kleeft hard en stijf wordt (Def.sp. epy Wat gedijt als het ergens in terecht komt epy) Wat blijft kleven/plakken teer/kalkpleister

epypy) epzpz (Def.sp. epypy Inplanten om er als inplanting uit te groeien tot epzpz -> van een boom = wat tot boven uitgroeit/overheen kijken (Def.sp. ifpy Zelf beeltenis maken dat niet beweegt drogbeeld ifpy) (Def.sp. pfy Wat beslist ondergedompeld wordt/onder blijven plakken/overstromen pfy)
// onderhouden/overspoelen bijenwas waaraan de honing blijft kleven Adopted root : wat omwikkeld blijft rondom

Is.22:18 Uw kroon die je zwaar dempt zal boven je uitgroeien (= ontvallen/teveel worden)
Adopted root : ergens voor lange tijd in wegleggen/verbergen/opbergen Wat je zaait zal je op termijn ook oogsten -> verwikkeld raken in met handen en voeten ermee verbonden zijn -> voetboei/voetkluister

hpnc $pncy @wnc

qz

twqz yrzam beheers de vlam die je doet oplaaien - Is.50:11 twmw ~ycx ~yqz hryh hlhltmk Spr.26:18
Zij die de brand willen blussen spreken rake bewoordingen om te benvloeden en voor wie dit woord bestemd is, die zal er ook als eerste door geraakt worden. (Wie het schoentje past die zal het ook aantrekken) 1) Wat van het gezaaide op termijn zal uitkomen uitgieten over/uitstorten/zaaien 2) -> dat wat daadwerkelijk wortelt en opschiet = uitgefilterd/gelouterd 3)

qqz qza qza pqz

qqz qza @qz rz ryzrz rrz

qqzm wat gelouterd is om uit te groeien tot aangenomen/voortreffelijk

Verwikkeld in iets waarvoor men aansprakelijk is/de consequenties van zijn daden dragen

waar men met handen en voeten in verwikkeld zit/aan vast zitten


Adopted root : Doen oprijzen waartoe het ook gezaaid is weer oprichten In de oorspronkelijke positie terugbrengen Beginnend ontkiemend zaad -> opwellen in beschermde omgeving = zwellen in moederkoek > i.v.m de ark met goud bez (ontvouwend zaad inside) ark omgeven met Ex.25:11 volledig omwelfd/omheen gebogen (met goud) Wat pas ontloken is dat zich zoekt te voeden/paren voortplantings-/overlevingsdrift

rz
rizrz

rrz

Spr.30:31 Als een haan ( = ongehuwd zijn) op zoek naar een groen bloeiend blad Zaad doen instromen = ejaculeren in (weggelaten /weggeschrapt uit LXX 2 Kon.4:35) Een begin maken met/veroorzaken dat iets zich ontwikkelt

~yntm ryzrz

36

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Van alle kracht voorzien om nieuwe oogst te realizeren omgorden/uitgerust tot () omgorden/uitrusten in zich bevatten / vermogend/gezond zijn in staat zijn/bezitten zich kunnen ontwikkelen/handhaven/blijven bestaan/levend zijn Wat men aan voedsel uitstoot walgen/overgeven/bitter braaksel (gal) Zorgen dat men aanvangt met en daarbij de nodige informatie verstrekken
met beelden (woord of tekens) aan het verstand brengen/verduidelijken

Hebreeuws

rz

rza rza arz rez

rza arz rhz

melding maken van - volledig getuigenis geven van uiteenrafelen en orde op zaken stellen/definiren/duidelijk maken zich bekommeren over/toeleggen op/voorkomen dat iemand behoeden voor/waken over/beschermen

erz

1) Hij die maakt dat men zal oogsten / uitzaaien/uiteenwerpen verwekken/begiftigen met 2) Het uitzaaien veroorzaakt tekorten -> wat men tekort heeft/behoeven 3) Zorgen dat men oogst voortbrengt -> baldadig opotreden / 4) Alles wat men uitstrekt om resultaat/oogst te verkrijgen vb. van vissersnet 5) Voldoende geven om te maken dat/ervoor te zorgen dat (cfr. ) 6) ->

hrz

hrzm tegen wie men zich niet kan/durft te verzetten 7) -> hrzm die men uiteenzaait om te zuiveren wannen/van kaf zuiveren 8) -> hrzmb a) Graan/gerst dat is uitgedorst
b) Wat verstrooid/uitgezaaid/uiteengeworpen is

9) ->

hrz-rva van wat door de wan uiteengeworpen is kaf 10) -> ~yzmm wat van de hand van de zaaier uitgezaaid wordt
Ruimte tussen gestrekte duim-pink span = hand waartussen zaaizaad wegvliegt

trz rfz

( + 23cm stretch pink-duim = 3/4 van Griekse voet ) 1) Gezaaid om uit te spruiten = van Godswege bekomen om te volbrengen afgezant van God (zoon van) - Spr.21:8 wie rechtgeaard is en blijft - Spr.11:15 2) Gezaaid maar niet doen uitspruiten / een ander toebehoren/anders van een andere aard geworden vijandig opgesteld () een naaste/iemand van de anderen vervreemd geworden van/veranderen van hoedanigheid onhandelbaar zijn/bederven/verknoeien/schenden/mishandelen () niet vrijwillig/geweldenaar/verkrachter/dwingen tot

trz rwz

wn[rzt rz zaad dat niet toevertrouwd wordt - Is.17:10

Zaad dat onontvankelijk verklaard is en derhalve niet zal gedijen en wordt uitgedreven

rfzm brz mrz orz gfrz qrz

Iemand die er een andere mening op na houdt -> hinderend iemand


erbij zijn maar niets verrichten/blijven talmen/blijven stilstaan/niets doen Adopted root : uitgezaaid in hartstochtelijke warmte (van moederschoot) Adopted root : issue of seed/wat uit nietigheid ontstaat Adopted root : zaad met alle kenmerken om uit te groeien tot / / / Adopted root : arm/lichaamsdeel dat zaad uitstrooit zaaiarm/zaailid

Cfr. schudden/wannen

Adopted root : zaad dat na inworteling zijn cyclus verder afmaakt

openbreken/zich een weg banen uit/geboren worden / strooien op/in een bepaalde richting aanhouden/sturen / /
Eindafbakening van de oogst > boom met rijpe vrucht olijfboom -> olijf Cfr. in staat om zijn eigen weg te gaan/klaargemaakt om zelf uit te varen

rwzm brz ~rz [rz [wrz qrz tz tyz

tz
tiz

Wat men verkrijgt uit de rijpe vrucht olie

37

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Save in the house/in boezem omsluiten beveilig/bedek/bescherm/behoeden

Hebreeuws

bh
bbh abh abhm bhm ebh nfibh nfibh bf h bi h lbh

Omsluiten en afschermen = ontzien/(op)sparen/zuinig leven 1) Zeer goed opbergen /ogen stevig sluiten/beslist afschermen tegen 2) Een geluid/stem/woord opbergen = luisteren naar/gehoor geven De reden waarom men iets opbergt/afschermt/niet wil laten zien

xwr-abxm woorden opsparen/bewaren/niet vergeten

bx bbx abh abhm hbx !wybx bwx qyx lbx

waar men ook wegduikt/heen gaat (om niet gezien te worden)

Hij die zich verbergt () zich wegsteken voor/afschermen Van ebh veilig koesterend in de armen sluitend/(op)voedend/beschut grootbrengen ebh Hab.3:4 Hoe hij hem ontfermde/beschutte t.a.v. zijn eigen veel grotere vermogens 1) Zoeken weg te steken wat men te geven heeft/achterhouden/nalaten/verplicht zijn tot
achter houden/verbergen wat men nog verschuldigd is/te betalen heeft

hz[ !wybx ~vw wl

2) Zoeken te vookomen dat/beschutten voor/behoeden dat niet wat men zoekt te voorkomen/zich geen veroordeling op de hals halen (Def.sp. qih ) Beschut in armen van de familie/waar men zijn jeugd-cyclusdoormaakt
gevoed en beschut/aan de boezemvan/in de schoot van/inboezemen op de gebogen arm rustend van

qyxb waar men van af moet blijven/wat men spaart en ontziet

Adopted root : onder zijn hoede nemen/beschutten om iemand de les te leren

qbh rbh

/ () als onderpand/borg nemen / () iemand onderworpen/afhankelijk/geringer maken benadelen/ten nadele van aan de ketting leggen/gebonden krachteloos maken/doen verzwakken zodat iemand deemoedig wordt met strakke maat afwegen/toebedelen geven om afhankelijk te maken () afhandig maken-ongeschikt maken -> verminken () () doen omkomen de ween smaken waarmee men belast is de ander geringer achten/een verkeerde voorstelling hebben verduisteren/onzichtbaar maken/opgebruiken/opsouperen Adopted root : voor een periode onder de hoede nemen in de armen omsluiten/opvangen omarmen/in zijn macht krijgen bijeenhouden/vasthouden aan Adopted root : 1) die men spaart/behoedt/beschut metgezel/vriend deelgenoot/medeplichtige van dezelfde slag/soort/volk 2) Wie men onder zijn hoede neemt en samen beschermt deelgenoot zijn van/waar men zich mee verenigt/samen delen in samen afspreken met samen komen/verbinden met
3) Wat men wegbergt/niet laat zien wat men wegbergt/geheim/schuil houdt Adopted root : 1) Onder zijn hoede nemen en voeden verzadigen

qbx rbx

sbh

weer goed maken met/in oude toestand terugbrengen samenbinden wonden verbinden/verzorgen 2) Onder zijn hoede nemen en gelasten met opzadelen met 3) Wat verborgen is doen verteren/openbaren/aantonen dat Omarmen en wandelen = dansen/feesten / feest vieren

vbx gx ggx agx gwx hgwxm

ch
cch ach cfh ecfhm

Aan festiviteiten deelnemen in beweging brengen/doen gaan

Waardoor men sterk aangezet wordt om weg te gaan afschrikmiddel 1) Ter plekke blijven wandelen = in het rond/op dezelfde plek terugkomen 2) Tot waar de voet reikt binnen beschermd gebied/ territorium afgezonderd
Wat met de voet/hand is afgebakend binnen het territorium van/oppervlakte/reikwijdte

yhraty hgwxmbw tw[cqmb whv[y Is.44:13

Hij maakt het vanuit elke zijde en vanuit elk oppervlak ervan naar de juiste maatvoering

naar de gelijkenis van iets uitbouwen

38

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Tot waar de voet/hand kan reiken buiten het territorium van/buiten bereik van (t.a.v. bergen/rotsen) kloof/opening/onbegaanbaar gebied-gat/gaping afgezonderd/onbereikbaar gebied/waar men enkel naar kijkt/onbereikbaar
Adopted root : uitgerust voor de wandel /festiviteiten omgordeld

Hebreeuws

ch

fch rch

wgx rgx dx

dh

1) Unite with out/insider to be ONE /united n tesamen met // -> eerste zijn 2) Wat in-/uitwerkt doorheen een afscheiding/doordringend/scherpzinnig
scherp puntig maken/aanscherpen -> prikkelen/aanzetten tot

3) Wat men zowel in als out kent/weet/waarneemt () omgaan met 4)

hdxk eens en voor altijd

ddh dfdh dha dha

1) Tot n punt brengen nvorming scherpen/in staat tot scherpzinnige waarneming () scherp hevig actief/hartstochtelijk/snel begrijpend/reagerend 2) Spr.27:17 De opvoeder zorgt voor scherpzinnigheid bij diegene die als toezichter wordt opgeleid Aangescherpt met de bedoeling er doorheen te gaan zeer scherp

ddx dwdx dxa

wh[r-ynp dxy vyaw

1) Kracht/vermogens die de uitgaande delen verenigt tot n maken n / nmaal/in eens op precies dezelfde wijze 2) Wat krachtig doordringt/doorheen de afscheiding trekt Sterk geprikkeld/hevig actief waarnemend er doorheen trekken Ez.21:16 3) Wie wordt als diegene waar hij doorheen trekt = benvloed geworden en zijn als Je spreekt precies net zo geworden als de onverstandige vrouwen Job 2:10

yrbdt twlbnh txa dxab awhw

Job 23:13 Zoals de een verkondigt zo is hij het er ook mee eens geworden/zo denkt hij er ook over

dxy-la laat hij niet worden/zijn als = laat het niet gebeuren dat 5) -> dxab = hij die doordringt Spr.28:18 6) ~ydxa meerdere van dezelfde aard = enkelen (meervoudsvorm) 7) txa = rangtelwoord vrouwelijk (tdxa)
4)

edh d fh dhi dhi

1) Die verenigd/n is nsgezind met 2) Iemand die buiten zichzelf is


Waarmee men het niet eens is geworden = nog niet doorgrond/beschut gehouden voor wat men voor zich houdt - raadsel

1) Actief nsgezind zijn/worden zijn als goed van zinnen waar men vaste voet krijgt/op kan steunen/zich kunnen verlaten op 2) Waarmee men het eens wenst te worden = dezelfde weg gaan gezamenlijk eensgezind na verloop van samen te zijn
3) Waar men op uit is met hetzelfde einddoel in zicht/zelfde gezindheid

hdx dwx dxy

dxy-!rb zoals een zoon hoort eensgezind te zijn

Job 38:7

dihi dih
ediha

Uitgeworpen om het er actief mee eens te worden/uitgebouwd worden als Eniggeboren () innig geliefd () Waarmee men het nog eens moet worden/nog om uit te vorsen/zoeken
voorgezet om uit te zoeken het spoor/juiste conclusieszoeken () verborgen om te ontraadselen (in raadsels/bedekte termen) Wat om uit te vorsen boven het vermogen is/veel kracht vergt Dan.5:12

dyxy dyx hdyxa

39

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : 1) Waarvoor men moet opletten = met stekels beschermd 2) Vreemde benvloeding opdoen in zijn leven en eigen geaarde lessen verliezen door mot verteerd Adopted root : 1) Uit zijn schuilplaats gaan wegvluchten/ontwijken

Hebreeuws

dh

qdh rdh

qdx rdx

uit zijn binnenste beschutting (waar vrees uitkomt) Deut.32:25 2) In zijn schuilplaats gaan het priv-vertrek betreden 3) Zowel in als uit gaan plaats waar men zijn tegoeden opbergt 4) zoals een man begeert de vrouw te penetreren indringen in edele delen van de baarmoeder wat doorheen de darminhoud v/d buik passeert Adopted root : Wat men vanuit zijn beschutting opvoedt/als nieuw voortbrengt () () () ()als nieuw maken/her-/vernieuwen herinrichten -> anders - nieuw sdfh telkens weer hernieuwen/voortbrengen nieuwe maan s
Adopted root : 1) inhoud n /uniform maken een cyclus lang opvoedend voortbrengen doen gaan/handelen overeenkomstig uitzuiveren van/doen genezen van/schuldeloos -/ gezond maken sfd 2) sfdq beschut/opgevoed gedurende een cyclus lang heilig/bekwaam

!jb-rdx

sdh sdq

vdx vdq

dhk dhk

dhs dhs

3) zuivere vakbekwame boodschappers Job 5:1 Wat men te weten komt van wie precies en conform is opgeleid/van vaklui Adopted root : 1) Verborgen houden wat openbaar hoort te zijn doen verdwijnen/verduisteren/onzichtbaar maken desolaat maken, iets doen leeglopen/wegteren/uitdrogen 2) Een reden geven/prikkelen/aanzetten om weg te gaan 3) Verhinderen dat men zich uitbreidt verlies doen lijden/doen verliezen Adopted root : 1) bijdrage leveren tot uitbouw van ten voordele van beladen/belasten met voeding/koopwaar 2) Iemand opvoeden om zich te beschutten tegen vakbekwaam maken 3) Wie zich laat omkopen/bevoordeligen met omkoopbaar zijn 1) Wat men onder zijn hoede toevertrouwt/ter beveiliging meedeelt ( ih ) 2) Waar men veilig/beschut kan uitrusten > rust/slaap/verblijf plaats Wat men met nadruk/kracht meedeelt onderrichting/lering Aramees priv-onderricht dat gevestigde/vermogende waarden onthult
() aanleren/beschrijven doen inzien/leren kennen/ontrhullen

~yvdqm

dxk dxv wx hwxa awx hwx

Dfh

D efha fha afh efh

1) Wie onderwijst/levensonderichtingen aanleert 2) Waar men beschut rust () nachtverblijfplaats op de route (uitrusten) nachtkwartier/hoeve (buiten de stadspoorten) 3) Eva de moeder van elk levend wezen/moeder der leringen Gen.3:20
levenswijze/onderhouden van wat leeft Cfr. zich ontwikkelen/zich handhaven

4)

yna-@a y[d hwxa yqlx yna-@a hn[a Job 32:17 zx zyzx zxa

LXX ( = /)
Hetgeen ik daadwerkelijk heb waargenomen tijdens mijn leerjaren onderricht ik aan diegene voor wiens zintuigen het ook daadwerkelijk bestemd is.

zh
zizh

Zaai in veilige beschutting zaaduitstorting in de baarmoeder (dh dh) dh


Zaad dat zich veilig innestelt/inwortelt en opgroeit -> men zal de oogst ervan te zien krijgen

Uitzaaien waar het zaad zich veilig kan ontwikkelen in de baarmoeder waar het zaad tot zwangerschap leidt en veilig gedijt () zaadlozing (schokkend/schuddend lozen) wat zich zal vertonen/gedragen als/zal gelijken op 1) Waarmee men krachtig verbonden/verstrengeld/zaadeigen mee is () verstrengeld met/stevig verankerd in/verplicht tot/bevrucht/bevangen //() vasthouden aan/verstrengeld zijn met 2) In de macht/beschutting komen van overgeleverd aan/overmeesterd door 3) Hetgeen men als opdracht toevertrouwd krijgt om uit te voeren / opdracht om zeker te volbrengen = bevel 4) Hetgeen men als erfgoed in zijn bezit krijgt/vermeerdert /
Cfr. + () zwanger/drachtig + thuis/in wonend (actief)

zha zha

40

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Wat men in zijn bezit krijgt om te volbrengen/zijn bijdrage leveren tot 2) De vrucht/oogst zien van wat gezaaid is / zien/waarnemen wat bestaat -> waar men samen in deelt/van afweet/goed wetende dat/geloven in

Hebreeuws

zh

ezha zha

hzxa azx hzx

3)

ybl tyva ykna hzxaw Spr.24:32 hzx het erfvermogen veilig zien ontluiken/opgroeien

En toen ik het vermogen kreeg om mijn bijdrage te leveren heb ik er over nagedacht

azh ezh

Aramees voor ezh - zie ezh

1) De vrucht/resultaten van het gezaaide te zien krijgen aanschouwen van


wat zichtbaar wordt/wat gelijkt op ontwaren/bemerken/zien op de uitkijk voor/uitkijken naar - cfr. beschutten/afweren 2) Een geslacht dat zich handhaaft en voortzet zich handhaven voortleven Job 8:17

ezfh tfzh tfzh nfzh nfzh nfizh nfizh

3) De stevige ontwikkelde spieren rond de ribben v/d borstkas Cfr. lichaam omringd met ribben = borstkas/beveiligde kern 1) Diegene die resultaten van de ontwikkeling meedeelt ziener/waarnemer
2) De gevolgen dragen van wat gezaaid is -> i.g.v. wind storm oogsten Is.28:15

Van ezh Wat van diezelfde aard opschiet/veilig gedijt tussen ezh 1) waar men niet naast kan kijken/aanzienlijk 2) wat men zal te zien krijgen/wat men ervan verwacht -> Visie/stelling/theorie
3) de stelling die men erop nahoudt wat men ervan verwacht

hzx twzx !wzx !wyzx

Van ezh Hetgeen iemand gelijkvormig maakt dezelfde stelling/visie ezh have en goed = geaardheid/naar dezelfde aard/wat men bezit Van ezh 1) Een duidelijke vingerwijzing/rechtzetting t.a.v.wat men ervan verwacht ezh
een duidelijke visie/overzicht hebben op toezien op ontwikkeling heldere oplichting/voorteken nachtelijke bezorgdheid

ezhm zhm zfhm fzh

Is.22:1 = (spreuken) tot behoud van/ter beschutting/rechtzetting Het gepaste woord van de hand van de vakman die rechtzet en verkrijgt wat hij beoogt 1) Waar men toeziet op dezelfde lering/dezelfde visie hanteren

2)

!wyzx ayg afm

2) Waar men ongeschonden/onbenvloed/zoals vanouds verblijf houdt Waar men veilig geborgen kan uitgaan om te oogsten = baai/zeearm/reservoir Waarop men toezicht heeft = bekommernis/bezorgdheid/behouden van inzicht
Dubbele omarming - in elkaar geklonken sluiting -> (armband)sluiting/zegelring weerhaak muilkorf muilbanden/de mond snoeren

hzxm zwxm wzx xx hwh jx ajx

hh
hf h

Alles wat bindt/ketent waarin eens verzeild men niet zo maar uit weg kan
( + ) kommer en kwel veroorzakend aan banden gelegd () verstrikkend/in grip gelegen zijn van doornig/stekelig armband beschermende omheining/haag - verhinderen Beschut je voorraad/nakomelingschap = zaad om te zaaien niet bestemd voor consumptie Zich afsluiten voor wat men hoort te volbrengen/voor wat de pot schaft 1) Zaaikwaliteit kwijtspelen/vruchtafdrijving/vermogen tekort komen zich voort te planten / () kwijt raken/het doel missen (geen aandeel hebben) ondeugdelijk/onbruikbaar/armoedig/uitgehongerd -> onbekwaam tot waarvan men beroofd wordt/plunderen

uh
auh

2) Een volwaardige vrucht uitdrijven om het erfgoed volkomen door te geven

ytajx Job 33:27 Wie de volle kracht moet voortbrengen


Ben ik wel geschikt om mijn volle bijdrage te leveren

3)

ajxt alw ou je zal helemaal niets tekort komen Job 5:24 4) ajwxw [vr-yk @a ~lvy #rab qydc !h Spr. 11:31

Als diegene die zich juist ontplooit op aarde al moeite heeft om goed te gedijen

hoe zal dan de onzorgvuldige zich ontplooien en hij die zijn nalatenschap verkwanselt 4) (van schrik) verstijven/niets meer kunnen verrichten Job 41:25

5) onrechtmatig behandelen/iemand schade berokkenen Ex.5:16 6) iemand doen betalen/boeten laten opdraaien voor de kosten 7) verkeerd behandeld /zich vergissen/mislukken in = onjuist aandeel 8) () tekort hebben om kompleet te zijn ->uitrusten met Ps.51:7 9) terug completeren om nuttig te zijn = herstellen Num.31:20

41

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Zij die hun erfdeel kwijtspelen/geen aandeel meer hebben/niet volkomen zijn // niet leven overeenkomstig de erfgoedpatronen Cfr. Spr. 20:9 (LXX) duisternis ingaan zonder erfzegen
2) Bekwaam gemaakt worden om het erfgoed tot volle opbrengst te doen uitgroeien afzonderen en weer bekwaam maken tot Num. 8:7 - 19:9,17

Hebreeuws

uh

eauh

hajx ayjx hjx jwx jyx yjx ~jx @jx jlx jnx yx yyx ayx hyx

aiuh euh ufh uih iuh muh puh ulh unh

Het erfgoed opgebruiken/verkwanselen/teniet doen zonder aandeel Wat in de schoot afgezonderd/beschermd is om bekwaam uit te groeien tot
Wat uit de schoot zal rijzen/wat uit warme liefde en beschermde opvoeding zal spruiten

() door vuur/warmte gelouterd de zuivere/pure tarwe 1) Wat zal opschieten uit de zaad-kokon " ()" wat zijn volle opbrengst zal geven/de volle maat-conform de norm/aard van 2) Ook gebruikt als lengtemaat - Jer.52:21 Wat zich uit de zaad-kokon zal opwerken zich oprichten uit Aramees - Wat men aan erfgoed uit handen geeft/verliest
Adopted root : wat vloeit uit het zaaivermogen/eigen aard wat iemand leidt/brengt tot aanzetten tot/voor zich verschaffen/verwezenlijken Adopted root : zaaizaad toch terecht in de mond van -> in vreemde handen

overgenomen/geplunderd/meegesleurd door
Adopted root : Op welke wijze het zaaigoed zich zal ontvouwen = zien van welke aard hoedanigheid iemand is uit de woorden opmaken wie wat is Adopted root : bestendig inkapselen inkruiden/balsemen/begraven

ih
iih aih eih

Actief in zijn beveiligde leefomgeving/onbekommerd handelen/rustig bestaan gedijen in zijn leefomgeving/bestaan/zich handhaven rustige levenswijze/manieren om in zijn bestaan of onderhoud te voorzien -> dierlijk beest - () zoals het welgevallig is/onbekommerd -> levensbegeerte (wens en stemming) doen en laten binnen zijn territorium Actief grip hebben op ih - zijn circle of life vervullen bestaan/leven Aramees Cfr. eih - zich handhaven/leven eih 1) Hij die vermag te leven/in zijn levensonderhoud kunnen voorzien leven tot leven vermogend zijn in het leven houden 2) Handelen zoals men is opgevoed - vastklitten aan zijn leefgewoonte /-patroon zoals men onderwezen/opgevoed/grootgebracht is 3) Wat men onder zijn hoede neemt/ter hand neemt t.a.v. zijn levensonderhoud voor zich verwerven/zich aanschaffen voor zijn (onder-/be-)houd nakomelingschap verwezenlijken/leven uit zaad verwekken weer op levenskracht komen/krachten bundelen 4) Wat men levend uitbroed leven voortbrengen/baren/voortzetten Wat zich handhaaft/herleeft/herstelt () terug opleven/recover Aramees afih - Enkel belust in zijn levensonderhoud dierlijk creatuur a ih
De coverende hand die de opvoeding realiseert/die beschermend en behoedend is 1) Mond-keel orgaan dat gedachten formuleert en via wind overbrengt 2) Mond-keel orgaan dat voeding via keel verwerkt en inneemt voor fysieke (op)voeding

eihm ihm efih

kh
ekh mkh knh

hyxm hwyx $x hkx ~kx $nx

$kx-la Wat hun boezem ingaat

Hos.8:1

1) Hij die geduldig wacht oop het eindresultaat/oogst van wat gezaaid is () afwachtend toezien/de duurzame resultaten van iets beogen () uitkijken naar resultaat van morgen (verlangen-dag) 2) Voeding via keel verwerken zal iemand de kracht geven tot -> vermogen/kracht
Adopted root : Wat voorkomt uit iemand die geduldig opvoed wijs iemand Iemand die compleet af en welgevormd is/vakbekwaam als leraar Adopted root : Een nieuw juk inmoduleren iemand inwijden in

herhaaldelijke bemoederen/hand boven hoofd houden/trainen in

42

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Beschermende scepter/als conforme (op)voeding aangewezen /indelen/verordenen

Hebreeuws

lh

lxl Ezech.42:20 LXX

lx

Als afscherminswand die ieder indeelt conform bevoegdheid/functie in het huishouden 2) Bestraffende/behoedende scepter/wat niet-conform is/tegen verderfelijke invloeden

elhlh lhlh llh

niet-conform opgevoed/on-ingewijd/niet bekwaam tot als afscherming tegen/bescherming tegen aftakeling Opstand en algehele wanorde terugkerende barensween 1) Vakbekwaamheid/opleiding aanleren/verdienen/positie verkrijgen/als voeding passend ()wat men verwacht te worden/waarop men rekent/bouwt -> hopen op
nog onmondig zijn/onbezonnen/kinderachtig/ongevormd en taakloos 2) Pas nieuw beginnen met -> diegene die vooraf gaat/de leiding neemt in (op)nieuw beginnen/(op)leiden 3) Zijn opvoeding nog niet onder de knie hebben - voor berisping in aanmerking komen zijn opvoeding bezoedelen met nieuwe leringen/ontwijden/onopgevoed

hlxlx llx

bezoedelen/niet conform eigen aard vertonen/zich anders voordoen wanordelijk opstellen/door elkaar warren/vermengen
ontbinden in factoren/losmaken/scheiden van/krachteloos maken

tekort komen/niet meer meekunnen/afgemat/afgebeuld 4) Wie niet wil gehoorzamen er uitslaan/uitdrijven wat er niet hoort te zijn
verwonden - afwerpen/doen betalen/opbrengen voor ()een (om)kering veroorzaken/het tij doen keren/zijn plaats leren gekwetst/verwond/beschadigd

5)

lilh elilh lha ilha alh ealh elh

waar men de vreugde niet van zal ervaren - Deut. 20:6 waar men geen oogst van zal plukken - Deut.28:30 Uitgeholde tak = lanspijp bespelen (-> dansen naar het gepijp/fluitspel van)

wllx al niet voor bekwaamheid in aanmerking komen/niet vatbaar voor herstel

-> dansen op klanken van/koordansen / mimisch nabootsen


Gezien worden als iemand die naar de pijpen moet dansen van/onzelfstandig/slaafs worden moge dat niet geschieden zeker niet - op geen manier

Vermogen dat plaats toekent/toewijst in het geheel/maatschappij/huishouden () wat voordeel bijbrengt/doet gedijen/doet groeien/toenemen Kracht die geweken is/uit zijn plaats is = ziek/onvermogend zijn zwak Besmet zijn met onvermogen = virus/roestaantasting/verderf/gif (cholera) 1) Aan wie het ontbreekt aan opvoeding ontberen/tekort hebben verzorgen/koesteren/cultiveren - (af)smeken (/) verontrust/buiten zijn normale manier van doen zijn in de rats zitten/zwoegen/lijden/moeite hebben met wat men noodzakelijkerwijze moet doorstaan/voor tucht in aanmerking komen 2) Wie aan iets nieuw begint veranderen/overlopen 3) Slappe tengere koek (pannekoek) 4) vermaning om het anders aan te pakken beter op gene wijze Ketens die beteugelen/aan banden leggen/boten verankeren -> halsketen/armbandsnoer als sierraad Hooglied 7:1 -> wat fungeert als een keten/sierketens Hos.2:13 1) Als voorloper de weg afbakenen de weg wijzen/voorschrijven 2)

lylx hlylx ylxa alx halx hlx

tlxwt

eilh elht lht elhm lhm nflh nflh lfh

hlxtb () in (het) begin wat voorgaand was

~yalx htylx hlxt hlxm !wlx lwx

1) Wat iemand elh maakt zwak kwaal/hesel lijden 2) Wie iemand uit zijn elh kan wegleiden/helen/genezen Van elh - Waar men voor open staat -> toegang/deur/poort 1) Begonnen zijn om iets af te maken/toe te voegen aan - beginnen met
verzoeken om /(af)smeken in elkaar steken/creaties maken nog niet gevormd/vormloos Spr.8:24 nog te verwerken samen ontwikkelen/opgroeien/opvoeden instemmen/doen zoals vervolmaken/herstellen/uitrusten lang nadenken over/leren 2) Uitslaan/uitdrijven barensween () levend baren door last bezwaard/verontrust door storm/onheil geteisterd door elkaar geschud zijn zoals men gevormd/geworden is

43

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
3) Met elkaar verbonden doen wat gehoord wordt = samen dansen op muziek

Hebreeuws

lh

lfh l f hm elfhm lhi lhi

lih

reidansen Richt.21:21 4) Ongevormde bestanddelen zanddeeltjes (cfr. vormloos) Waarmee men verbonden is om te doen naar wat gehoord wordt in vergadering samenkomen reidansen Zij die dansen op muziek van/handelen en doen naar hetgeen men te horen krijgt reidansers reidansend (in groep) In de richting beginnen te sturen van zich hechten aan/aanhangen nog bezig zijn met/opgehouden zijn/nog afwachtende tot verwachten/(af)wachten/op zich nemen gehoor geven aan voor een doel verenigd/tot stand brengen verblijven bij tot () wat men ervan verwacht/hopen op in de richting sturen die men beoogt/zich orinteren naar 1) Actief de staf hanteren/in opleiding zijn/vermogend tot/leidende kopgroep vermogen aanvoeren vermogend/rijk () buffer/zich afweren tegen verdedigers/strijders 2) Actieve snerpende pijn/de staf te verduren krijgen ween te verwerken hebben 3)

lwx lwxm hlxm lxy

lyx

lyxb krachtig/vermogend /sterk zijn 4) ~lyx-lk-taw Gen.34:29


En met heel hun vermogen (hebben en houden)

elih ilh lhc lhc lhn lhn

Wat uw vermogen en kunnen uitmaakt kunnen/kunde/vermogen tot De uitwerking die lh heeft resulteert in ziekte/zwakte
gebrek aan vermogen kwaal/gesel verwonding Adopted root : Waar de hete inslag grip op heeft = brandstof (houts)kool Adopted root : 1) Wat men moet verdienen/aanleren/verduren

hlyx ylx lxg

verdienen aanleren Spr. 8:21 LXX versie 1 en 2 wat men als erfgoed verkrijgt/verdient

2) Wat nog onbeteugeld is en bedwongen moet worden/onbedwongen stormend

dlh mlh plh qlh

voor zich verwerven welvarend/goed voorzien zijn/rijpend 2) Wat men verdeelt van een entiteit 3) Waarover men zich zijn levenlang ombekommert bemoederen

wild stromend -> om af te dammen () kloof/ravijn (bevelen/in oog houdenuitleggen - bedwingen) voeden/weiden/grazen Adopted root : Wat de gemeenschap voortbrengt/teweeg brengt wat het bestaan uitmaakt/met elkaar verbonden handelt Adopted root : naar lh aarden werkelijkheid vervormen dromen Vervreemden van zodat men van elkaar gescheiden raakt Adopted root : naar lh praten veranderen Verhinderen/voor zich opeisen en behandelen naar eigen norm Adopted root : Uitwerking op termijn van een behoedende gemeenschap klh 1) Wat men in a life time/termijn als aandeel meekrijgt / waardeaandeel / /

dlx ~lx @lx qlx

zoals men denkt dat het hoort/levensbeschouwing

4)

qlx hp zeggen zoals het is/zich niet inhouden Spr.26:28

slh urh urh prh prh yrh yrh qrh qrh

Adopted root : 1) Voor zich weg-/uitdrijven verbannen 2) Opgebruiken/opgesoeperen onvermogend - wegkwijnen Adopted root : Leringen als voorraad vastlegt = neerschrijven Adopted root : 1) Bestraffende mond/smalend spreken

2) Hij die deelt in de straffen medeplichtig zijn

Adopted root : 1) Waar men zijn leven aan besteedt/wat men in vervulling doet gaan ten uitvoer brengen zoals men opgevoed wordt/aangeleerd krijgt 2) doen uitvoeren/dreigen om te verdwijnen (van hond) dreigend grommen 3)

vlx jrx @rx #rx qrx

#rx-al niet tegenpruttelen/- tegenspreken/- tegenwringen

Adopted root : Wat men op termijn inboet als men steeds bestraft wordt klh T.a.v. tanden die wegslijten/afbrokkelen verteren/stukbijten

44

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : 1) Zwijgen en stil zitten /als oester in schelp kruipen/verstommen () zwijgen van domme houden hardleers () 2) Opvoeden en bewerken/vakbekwaam maken/vakbekwaam worden/zijn

Hebreeuws

lh

srh srh

vrx

trh trh

kunstvaardig ploegen/bewerken om te zaaien bewerken/omvormen tot/opbouwen/timmeren aan (t.a.v. koper) hamerslager/inhameren op 3) Als leerling zwijgend naspeuren/bespieden/overschouwen 4) Iets onbeschermd/onafgewerkt achterlaten/laten zoals het is 5) Wat af-/stukgebroken is van een beschermend aarden vat () potscherf (oester - in een schelp/afscherming levend) Adopted root : zijn leringen intekenen/aanmerken/inprikken/inbeitelen
() inkerven/doen kennen (beteugelen-zonder horens/beknot) () )

mh

1) Wat ontluikt uit de warme schoot/hartstochtelijke opvoedende armen () spruit/afgewerkt om een nieuwe cyclus aan te vangen (opgroeien)
2) Wat wegstraalt uit/uitgaat van een ontluikende schoot/hartstochtelijke omarming hete bron/een warm bad/hartstochtelijk warm zomergloed/rijpende warmte/uitzuiverende hitte van koorts 3) Uit wie door hem is grootgebracht = schoonvader - ouders van huwelijksrijpe(hete) man

trx ~x

tfmh tfmh mmh amh eamh


eamhm mhm

schoonvader/vader v/d spruit Vrouwelijk van mh - schoonmoeder van huwelijksrijpe(hete) man mh mh 1) Doordrongen opwarmen/intens van aard/de hitte van de dag meemaken () geheel van warmte doordrongen/opwarmen 2) Doen ontvlammen/warmte die doet ontluiken/doen ontbranden Door zijn opvatting/opvoeding gedreven en dat energievol laten zien zoals men bezield is/opwelling/karakter/gezindheid Krachtig resultaat van het goed weiden/hoeden/behartigen/voeden der dieren () boter/room (koe - herder/weiden/hoeden) Wat voortkomt uit iemands opvoeding en rijping/doen zoals men is opgevoed vanwege zijn temperament/geaardheid/gedreven zijn tot Conform zijn temperament - zoals men geworden/opgevoed is gedreven zijn tot () zoals men van sappen krachtig/bloeiend/bruisend geworden is Van emh lederen (van huid) zak waarin men voedende stoffen opslaat emh lederen zak (vnl. melk die tot kaas wordt wanneer in de zon gerijpt) Cfr. zich oefenen/opvoeden in - training athleet/beoefenaar Van emh 1) Wat men telkens doet schiften/ranzen /heet doen smelten emh -> doen smelten en in een nieuwe vorm gieten 2) Zaad van mh iets dat lijkt op/zoals geproduceerd door mh mh -> gelijkenis/afgod handgetimmerd gemaakt 1) Waar de buitenkant geen water heeft gezien = vaalkleurig/niet proper grauw 2) Niet voortspruitend uit het reine ras -> wit doorspekt met kleuren gespikkeld/veelkleurig Wat het water afdamt/tegenhoudt wal/iedere beschuttingsafdamming 1) Omarmd willen worden graag begeerd willen worden/graag zwanger willen 2) Hij die graag omarmt/begeren zwanger te maken van zijn stok geven 3) Hij die geprikkeld wordt door opgehitst vanwege Adopted root : 1) Oogstrijp - geschikt/bruikbaar/gezond 2) Wenselijk om er zich mee te verzoenen/te bezitten/tot zich te nemen de levensdrang 3) -> wenselijk om te bezitten wulpsheid/schending voor zich willen winnen/willen hebben/overmeesteren om te hebben

twmx ~mx amx hamx hamxm hmx tmx !mx ~wx hmwx ~xy dmx

emh tmh nmh mfh emfh mhi mhi dmh

45

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : 1) Spruit die prikt/steekt ongeschikt voor consumptie zonder ontzag/beledigen - niet om te nemen/om te bezitten waarschuwende prikkel/vingerwijzing/om zich anders op te stellen

Hebreeuws

mh

xmh

smx

2) Prikkel die afschrikt om te willen hebben het beloofde ontzeggen bedreigen/aandringen tot 3) Prikkel/stoot die de vrucht uitdrijft/afslaat oogst afplukken
Afplukken om de oogst op te strijken/in zijn bezit willen hebben/bezitterigheid

4) Prikkel die vruchtrot veroorzaakt vruchtrot/ongeschikt/vroegrijp/overrijp niet conform zoals het zou moeten zijn bedorven 5) Gen.49:5 Hand die dwingt tot vruchtaflossing = doen betalen van wat verschuldigt is Doen opdraaien voor wat men heeft aangericht Adopted root : 1) Oogstrijp en uit zijn voegen barstend = wat opzwelt/gist gisten - van opzwellend sap opblozen/rood uitslaan -> zuur geworden/(wijn)azijn - wijn van zure druiven () ontbranden/ontsteken () () 2) Rijpe geschonden/gekwetste vrucht met schade/verlies benadeeld
Vrucht afgeschermd/verborgen voor het zonlicht > nog in de omkleding zitten afwenden/die liever thuis blijft/niet naar buiten willen (spruit) waar men achteloos aan voorbijgaat (die men niet te zien krijgt) Adopted root : 1) Vruchtvorming begint in beweging brengen/doen ontstaan

smx ylk

ymh

#mx qmx rmx

qmh rmh

mhl mhl

mhp mhp

omgang hebben met/insmeren met zaadslijm/bevruchten -> Kleefstof die bouwstenen samenklit veilig insluiten/inkapselen Cfr. niet om te mislukken/of teleurstellend/niet wankelend -> Bouwstof als basis voor uitbouw van diverse maaksels Job 10:9 -> / () stapels (van zielloze bouwstoffen) / () -> ontsteld zijn/ontbrande womb (zoals bij begin van zwangerschap) 2) De stof die instaat voor de bezieling wijn Deut.32:14 Als verzamelnaam voor de voedzame sappen van rijpe vruchten 3) Eenheidsmaat ter bepaling van verzadigingspunt/levensbehoefte voorziening Adopted root : 1) Aangewezen als (op)voeding om uit een warm nest te komen noodzakelijk levensonderhoud basisvoeding brood/voedsel - Cfr. gezond/harmonisch/volmaakt () maaltijd houden de mond vol hebben () () 2) Geschillen beslechten t.a.v. het noodzakelijke onderhoud voor een warm nest () twisten/beslechten/strijden om behoud/levensvoorzieningen () () naast elkaar afwegen/vergelijken (voorbereiding v/e geschil) handelen om in eenheid te kunnen leven 3) Bestraffing van het nest en wat er uit voortkomt de stad belegeren/afsluiten/omsingelen Adopted root : 1) Aanblazen om warmte voort te brengen haardvuur gloeiende kool (om te smeden/vormen) 2) Waar men doorheen kan blazen doorheen dringen/boren

~xl

~xp !x !nx

nh
nnh

ninh nfnh

Voortdurend in de armen sluiten = zich bekommeren om/zorgen voor ( hn ) behartigen/dierbaar/welgevallig zijn voor/genoegen doen mild/barmhartig zijn - zorg besteden voor () een toevlucht bieden aan/welkom zijn (opnemen/onthalen) 1) Het toezicht/beschutting/hoede verder zetten/herhalen/uitbreiden vasthouden aan/steunen/toewijding geven/aanhangen / verlangen te doen wat gedaan moet worden 2) Verzoeken te doen wat gedaan moet worden / 3) Zijn mede-leven/mede-voelen uiten met beklagen mild zijn/deernis voelen/mee-lijden/mee-voelen met Iemand handmatig mild zijn begiftigen/gaven van barmhartigheid Hij die beslist mild en barmhartig is zeker vol van ontferming zijn

!ynx !wnx

46

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Getekend als iemand die zorgen nodig heeft behoeftig/verzoekend 1) Hij die beschutting zoekt zich settelen/kamperen/kamp opslaan 2) Hij die ontkomt aan zorgen in zee gaan met/ondernemen 3) Hij die mensen wil behagen vleier Waar men kampeert kampement/kazerne/legerplaats Waar men zich zoekt te vestigen kampement
Van enh Berging vinden/zich wegstoppen voor () schuiloord enh Van enh De actieve gezamelijke handkracht die nh afgrenst/beschermt = bufferzone enh 1) de gezamelijke slagkracht van wat gelegerd is/afweer/scepter/mast v/e schip

Hebreeuws

nh

nfnht nht enh enhm nhm nht enht tfnh tfnh tinh tinh nih mnh

!wnxt hnx hnxm hnxt twnx tynx !yx ~nx

2) bortswering/borstschild - schild 3) de lansdragers die als buffer de vijand afweerden/elite eenheidbuffer Hij die deernis opwekt/zorgbehoevend lijkt / medelijden opwekken
Adopted root : 1) Wat men afgeeft/verliest/weggeeft aan wie zorgen behoeft

vrijwillig afgestaan/zonder vergoeding of recht op betaling omwille van het ontbreken ervan/omdat deze het niet heeft niet-verdiend/zonder recht op zo maar/zonder dat men er iets voor in de plaats voor krijgt 2)

~nx-d[ valse getuige - die medelijden/onschuld opwekt

nhu nhu

Adopted root : Iemand genoegen doen/welgevallig zijn uit wat voorradig is

voldoening geven/bevredigen/tevreden stellen Cfr. gedijen/deugdelijk/voorspoedig/gezond -> () tarwe vermalen zeer fijn malen (voedsel voorbereiden) () Protect with thorn 1) Hij die beschut/beschermt/(op)voedt 2) Bij wie men schuilt/beschutting zoekt voor (op)voeding 1) Prikken om te doen luisteren/gehoorzamen overreden/overtuigen 2) Waar men goed voor zorgt letten op/in acht nemen 3) Op wie men vertrouwt van wie men het verwacht/ - overtuigd is 1) Waar men beschutting geniet shelter/schuiloord waar men beschutting/toevlucht/(op)voeding geniet/krijgt () oord van bescherming/beschutting (afweren/beschermen) op wie men vertrouwt/van wie men het verwacht waarop men kan steunen/stutten/terugvallen 2) Hij die bescherming geeft verdediger/bijstaan/aan wie men zich optrekt Op wie men zijn toevlucht genomen heeft vertrouwen op Wie men zeker dient te beschutten/- beschermen/- sparen/- ontzien (Def.sp. shi ) 1) Zoals hij behandeld is/wordt door zijn beschermer /(op)voeder () in wiens gezelschap men verkeert/met wie men gewoonlijk omgaat deel zijn van de hoeveelheid/meetellen bij de groep 2) Wat aantoont uit welk nest men komt/wat verwijst naar zijn afstamming conform de geslachtsregisters/afstamming/opvoeding van (/) naargelang van het nest waaruit hij spruit/legert Adopted root : 1) Handelend en conform de (op)voeding omgaan met () rein zijn/als ingewijde handelend (inwijden in gebruiken) () doen wat geoorloofd/gebruikelijk is zoals het hoort 2) Omgang die ontferming benodigt/verdient/waard is opgenomen te worden over wie men zich ontfermt/rechtgeaard willen worden 3) Spr.25:10 - LXX (diverse versies qua vertaalweergaven) Tenzij hij luistert naar diegene die zich over u ontfermt/die u onder zijn hoede neemt men heeft niet lief als men niet doet luisteren vrij zijn diegenen om wie men zich liefdevol bekommert opdat je niet wordt als iemand die zich niet ontfermt

!xj sx hsx hsxm

xh
exh exhm xhm

tfxh tfxh xfh xhi xhi

twsx swx fhy

dxh

dsx

[mv $dsxy-!p

47

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : Beschutting/(op)gevoeding begint

Hebreeuws

xh ph

rxh

() wie tekort schiet/kleiner of zwakker is dan () wie behoeftig is/onvoldoende heeft/achter staat op tekort schieten/gebrek hebben aan 1) Zijn inborst uiten/zich tonen zoals men is onberispelijk/voortreffelijk zijn 2) Cover the mouth - waar niets over gezegd wordt/die niet over de tong gaat niets om op aan te merken - niet om af te keuren = tevreden over

rsx @x @px apx hpx @wx hpx @xy

pph aph eph

Zijn inborst/aangeleerde (op)voeding overbrengen op - ter bescherming inpraten op

Overschaduwen/-koepelen/-vleugelen = behoeden/beschermen () Zoals men gendoctrineerd is, zich zo ook openlijk krachtig uitlaten zich kleden en vertonen zoals men zich heeft laten benvloeden T.a.v. woorden -> na-apen van zijn beschermheer/indoctrinator/idool
Zijn ware aard/aangeleerde hoedanigheden laten zien zich vertonen zoals men innerlijk is T.a.v. hout zich vertonen als hout = bekleed zijn met hout T.a.v. goud zich vertonen als goud = bekleden met goud T.a.v. zilver zich vertonen als zilver = bekleed met zilver T.a.v. uitdrukking/gelaat dat vertrekt bij horen van bijv. ontstellend nieuws volledig verandert/wijzigt ten gevolge van wat de aard benvloedt/raakt

pf h epfh phi phi

phd phd zph

xph

yph

Zich uiten/gedragen conform zijn (op)voedingsoord/waar men leeft, leert, woont T.a.v. water = aan zee gelegen T.a.v. schepen = veilige haven/ankerplaats (Def.sp. eph De functie m.b.t. het leefgebied waartoe ze bestemd/gemaakt is eph) T.a.v. een bruidegom het bruidsvertrek/de slaapplaats T.a.v. van denkvermogen wat invloed uitoefent/uitstraling heeft over als beschutting en bescherming dienst doen/behoedend zijn voor 1) Wat invloed uitoefent op iemands levenswandel/ - visie/ - aangeleerde gedrag T.a.v. voeten een harde ruwe onbegaanbare weg () 2) Wat men doet en bezigt om al dan niet herkend/gezien te worden zoals men is T.a.v. hoofd een hoofdbedekking/bescherming 3) Waar men de bescherming van zijn goede wandel wegneemt/nog niet heeft T.a.v. naakt wandelen het ontbloten ervan Adopted root : uitgaan/ingaan om hartontboezeming te geven zich richten/wenden naar zich dringend bekommeren om zich snel beijveren tot met nadruk beweren aandringen tot Adopted root : Zijn kommer en kwel rondzaaien/tot uitdrukking brengen ervoor zorgen dat de ander het waarneemt Cfr. uitblazen ontsteltenis verbazing ontzetting overbrengen/laten zien Cfr. () aanhoudend - roepen (te hulp snellen) () verzwakken ontzet raken verontrust worden diepe ontroering buiten zijn zinnen Adopted root : (Def.sp. sph) 1) Wat men verhult te zeggen inprikken sph uitvissen/informeren naar/nasporen> eggen/ploegen 2) Zich afschermen voor wat men anders zou te weten komen verhelen/zoeken te verbergen/incognito uitgaan 3) Op zijn eigen uitlatingen gevat worden/vallen over zijn eigen uitlatingen vangen op hetgeen hij zelf ten berde brengt/vastgrijpen betrapt door eigen uitspraken veroordeeld door eigen toedoen Adopted root : 1) Wat men uit/laat blijken om ermee door het leven te gaan willen slapen met/- gelegerd zijn met toenadering willen waarmee men samen verder wil waartoe men bereid is verkiezen/zijn eigen zin nastreven dierbaar/kostbaar dienstig/nuttig/bruikbaar ter harte nemen/bekommerd 2) Willen/zoeken te hebben om tegen zich op te zetten haten 3)

@xd zpx

fpx

#px

#pxy-al geen behoefte /zin hebben in Spr.18:2

sph

Adopted root : wat men voor zichzelf verkiest te gebruiken () voor zich priv willen ()

vpx

( losmaken van knechtschap/ - gehoorzame kindertijd als vrij man )

48

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : Begin maken met zijn inborst over te brengen

Hebreeuws

ph

phr phr r pk

aanvoeren/brengen tot gehoorzaamheid dwingen iemand drijven tot doen bewegen/zorgen dat iemand doet wat te doen valt/doen wankelen Adopted root : 1) Beginnen met zich coverend/beschermend te uiten aangaande () genadig/gunstig gezind zijn t.a.v. () wat iemand kan behoeden om verkeerd te handelen = rein worden beschermend /opvoedend /beveiligd leefgebied 2) Wie in staat is voor zichzelf op te komen = een vrij mens/geen knecht of kind meer () losgekocht/vrijgemaakt (niet meer afhankelijk van = vrij zijn) () 3) Beginnen met zich te coveren voor invloeden = zich indekken/bedekken () afsluiten voor/van bescherming voorzien tegen () (on-wankelbaar worden voor) niet benvloedbaar/betrouwbaar 4) Waaronder men zich begint af te dekken/wat men over zich haalt waarin men zich terugtrekt = zijn eigen geloof en overtuigingswereld 5) - Spr.21:18 LXX Zich als een beschermheerop te stellen voor een rechtgeaarde is ondeugdeliljk evenzo voor wie temidden van rechtgeaarden leeft en zich voor hen afschermt. ( zich aanpassen/plooien naar) De zondebok is voor de rechtvaardige een wetteloze Hij die zich niet aanpast conform wat rechtgeaard is, is ook wetteloos. Hij die zich voordoet/zich laat uitschijnen als een rechtgeaarde is een wetteloze Adopted root : Met de hand voeden stukjes/brokjes in de mond steken
Adopted root : De handen/voeten beletten zich te uiten/aan banden = inbinden Wall/omheining barst/splijt open/spruit uit -> treffen/raken met wat uitgeworpen wordt

@xr rpk

dgwb ~yrfy txtw [vr qydcl rpk

spk tp k

yh
yyh

eyh tfyh tfyh

()wat iemand doorklieft/bij iemand indringt (de zintuigen treffen) werptuig/projectiel dat afgeworpen is om iemand te raken afgeschoten om te raken/treffen Betekenis afhankelijk van het onderwerp waarop het betrekking heeft T.a.v. tanden steentjes/zand waarop men deze stuk bijt T.a.v. wolken wat er uit valt (regen/hagel/sneeuw) T.a.v. geluid wat doordringt tot/aanspoort/aanzet tot T.a.v. tijdslimiet de grenslijn/datum bepalen beknotten in tijd T.a.v. een volk opslitsen/in groepjes verdelen/afzonderen van elkaar T.a.v. een gedisciplineerd/gehoorzaam iemand () commando/bevel (aansporen tot/opdragen/aanmoedigen) 1) Wat opgedeeld/Ingedeeld/ afgezonderd/geraakt wordt/aangespoord is tot indelen/opdelen/afzonderen halveren () toedelen/verdelen/scheiden van elkaar/aandeel geven 2) 2)

vpk tpk #x #cx

hcx twcx

hcxmm vanuit de ene helft/vanuit wat opgedeeld is hlyl twcxw wtmy [gr

Van eyh 1) wat geschied te midder (nacht) eyh in betekenis van aanzetten tot Job 34:20
Wat aanzet om vervolgens op te houden en wat men aanspoort om daarna in te slapen zij roepen zonder gehoor te vinden 3)

tycxm vanuit de ene helft/vanuit het ene deel van


#wxb

yfh

1) Wat afgezonderd wordt/is wat zich buiten afspeelt wat van binnen naar buiten leidt = uitgang 2) Wat scheiding veroorzaakt tussen/wat wegleidt van territorium of eigenheid -> waar men geen beschutting vindt = onbewoond gebied 3)

#wx

#wxm tybm van binnen van buiten Gen. 6:14 4) twcwx ynp-l[ ~ym Job 5:10
De wateren die uitstromen en indringend wegtrekken De regen die uit de hemel valt

49

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Een beveiliging maken die afschermt () scheidingsmuur/omwalling

Hebreeuws

yh

yih nfy nfyih iyh

Wat aan de buitenzijde is/andere kant van de omwalling outside () 1) Wat opgedeeld is/wordt = de helft van 2) Wat splitting/opdeling veroorzaakt opdelen/kloven/splijten/scheuren 3) Een afgeworpen projectiel dat indringt naar het midden toe in de helft/midden 4) in het midden/halfweg/het midden houden Adopted root : 1) Wat uit iets gemaakt/gedreven wordt om te bouwen () steen die uit rots gehouwen wordt om ermee te bouwen () () 2) Wat zich ergens doorheen bijt/drijft (zoals de vlam van het vuur) ingekerfd/uitgekerfd gebeiteld (in rots) uitgraven/tevoorschijn graven Adopted root : wat telkens doet uitspruiten = moederschoot Wat zich telkens verheft boven het normale wat zich opwerpt Adopted root : Hetgeen moet afgekondigt/geuit worden zonder meer
zonder mededogen verklaren dwangmatig/wegens overmacht Adopted root : Onder de hoede komen van wie in staat is om op te delen/uit te breiden

#yx !wcyx ycx bcx !cx @cx rcx rccx bjx qx qqx

ycxb

byh

nyh pyh ryh ryyh buh buh

tesamen met wie vermogen is Ps. 10:8 () voorportaal/wachtplaats (om zich aan te melden) - Cfr. ryyh () ryyh ryyh voorstad/zij die kamperen in de buurt van vermogenden Adopted root : Doen uitgaan/afkondigen om bekend/ruchtbaar te maken met trompet/hoorngeschal afkondigen Adopted root : Steeds i.v.m. hout = houthakkers Om de binnenkant van het huis ermee te bekleden/in te richten
1) De (op)voeding/ouderlijke bescherming voor een bepaalde (levens) cyclus (kh)

qh
qqh

de boezem (die voedt) de moederschoot (die beveiligt) 2)

qxb hetgeen men koestert inside/in de familie

1) Wat/wie vormt/beschermt/(op)voedt tijdens/ten bate van de levenscyclus voor inkrassen/vormend maken tot/benoemen/schrijvend bevestigen bekrachtigen/aannemen/formuleren tot zoals men hoort te doen/volkgens plan en orde/testament () waardoor men bekwaam wordt (vakbekwaam maken) de grondvesten/basis zoals men leeft en omgaat met Spr.8:29 2) waardoor men zich laat vormen/benvloeden/laat leiden wijsheid hij die de leiding heeft/aanvoert/weg bepaalt () wie het voor het zeggen heeft (stappen-bespeuren) de spoorzoeker/aanvoerder/zoals hij die het noodzakelijk acht 3) zoals het in hun leefwereld er aan toe gaat Zoals men zich in in hun huishouden gedraagt en laat leiden/aanvoeren 4) Isaias 49:16 Bemerk hou ik je met mijn handen gevormd beveiligd doe wonen Afbeelding naar het leven/relif blauwdruk zoals het leven hoort te zijn/of is conform het ontwerp van/zoals beschreven door/schets of figuur van naar het leven nagebootst/afgebeiteld/ingekerfd/geschilderd/uitgebeeld nagebootst/naar het type of beeltenis van 1) Zoals men naar (op)voeding/gewoonte/recht dient te leven gerechtvaardigde handeling volgens de wetten en gewoonten zoals door leiding bevolen conform fundametele wet zoals men iets hoort te maken/samen te stellen/conform het contract zoals door de som der delen bepaald/conform het ritme en tekst genoeg hebben om zelfstandig te beginnen/onafhankelijk zijn van conform de gestelde grenzen waarbinnen men leeft conform naar wat men gekregen heeft - Gen.47:22 overeenkomstig het werk/bemoeienissen/bewezen diensten van 2)

qqxm

qqxmb

$ytmwx $ytqx ~ypk-l[ !h

eqh qfh

hqx qwx

yqxm vanuit mijn schoot/zoals ik ben opgevoed - Job 23:12

50

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
3) () Job 14:5 Naar de mij toegemeten tijd naar me is opgedragen om te volbrengen 4) Job 14:13 Zoals ik gevormd ben vanwege mijn opvoeding/zoals het voor mij bestemd is Wat iemand kan/zal behoeden/in de hand houdt tijdens heel zijn leven (behoedend) voor de duur van het leven dat men leidt Job 19:23 Hetgeen men koesterend behandelt/(op)voedt voor een bepaalde cyclus voedende borsten/groeiende schoot/in de veilige boezem 1) Waar de opleiding begint en alle waarneming toekomt/in- en uitgaat
Waar de beschutting/beveiliging begint/gecontroleerd wordt/orde op zaken wordt gezet

Hebreeuws

qh

qfh

tyv[ wqx

qx yl tyvt

fqhi qhi Qqi Qqih

wqxy qyx rx

rh

voorportaal/observatiepost t.a.v. al wat in en uitgaat uitvalsbasis/uitkijkpost -> de opening waarlangs men het gewenste bekomt de opening waarlangs iets tot stand wordt gebracht/realiseer-opening t.a.v. licht = de lichtinval (venster) t.a.v. rook = het rookkanaal (dakopening) t.a.v. ogen = de oogkassen t.a.v. moederschoot = de vagina (hooglied 5:4) Cfr. = > zien gezichtsvermogen tot toezichter/begeleider maken volgeling/schildknaap/dienaar toezicht hebben over beslapen/tot vrouw nemen/waar men zich beschut voor (de nacht) 2) De toezichthouder/beheerder/leider/het hoofd over de gemeenschap oudte/gewichtige/eerbiedwaardige/toezichthouder voornaam in functie leider/voorman/beheerder een vrij en op zichzelf staand/een onafhankelijk iemand

rhm rhm trhm rhm rhrh rhrh rrh

Wat volgt na de begincontrole/nadat men geobserveerd heeft = als het licht weg is

wat hierna/weldra/daarna wat volgt op (= nieuwe dag) Wat volgt als het licht van de dag volkomen weg/uit is - s anderdaags
Dubbel leiderschap = tweedracht in de gemeenschap tweestrijd/tegen elkaar opzetten

Spr.26:21 Een man die de voeten veegt met wetten maakt dat de ene zich tegen de andere opzet -> een horde in beweging zetten/woelig maken/in beklemming brengen/paniek 1) Wie in hoofdzaak primaire bescherming nodig heeft/besc hut moet worden / wie gebrek leidt en arm is/behoeftig aan beschutting zonder bescherming/onherbergzaam/wat nodig beschut moet worden wat nodig ingeduffeld moet worden -> zich/iets opwarmen wie niet weet waarheen/in paniek/verbijsterd is 2) Ermee dringend beginnen dat iemand weer tot bloei kan uitspruiten/gezond wordt hij die uitgedroogd is en nodig van levenssap moet voorzien worden -> geschikt als/geworden tot brandhout = dor geworden takken doen terugkeren/tot inkeer doen komen/veranderen/wijzigen iemand weer van het begin af vormen -> klein/onderdanig maken 1) Wat veel energie vergt vooraleer orde op zaken is gezet/ - men kan beginnen grondig inspecteren/zijn tijd nemen -> vertragen/vertoeven/dralen vertragen/langzaam/behoedzaam te werk gaan waarbij men achterstand oploopt/achterblijven/op zich laten wachten tegenhouden/vasthouden/bedwingen zitting houden/zich beraden/bezet houden 2) De inspectie/leerschool/te verwerken gewoontes gezond en krachtig doorstaan Job 19:26 En als ik goed doorstaan heb wat ik moet doorstaan/ervaren moet Als mijn huid weer opgewassen is om voort te gaan 3) Zoals men hoort te beginnen als men eenmaal is opgenomen (in de gemeente) op hetgeen derhalve/de reactie waarop/daarop dan daarop/daarna - daaropvolgend wat achter ons ligt = de toekomst aan de achterzijde van in de richting van/dienaangaande/ten gevolge daarvan wat men nalaat/achterlaat voor nu is het aan de andere/voor de andere de ander

byr-rxrxl ~ynwdm vyaw

rxm trxm rxrx rrx

rha rha

rxa

yrw[ rxaw yrxa

51

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
4) Job 41:32 Wat de anderen horen te doen bewerkt Hij met kracht en zet er zijn huismerk op Wegens de inactiviteit van hun onvermogen prikkelt Hij zodat ze Hem navolgen. Wat zich ervan ontvouwt/ontpopt op het laatst/achteraan uitsterste/verste/laagste/geringste vervolg/nakomeling beij de voleinding/afhandeling ervan op het laatst op het einde ervan/op het laatst/tenslotte 1) Wat bestemd is om er blijvend mee te beginnen daarop volgend voor een andere/volgende laatste (bedoeld voor de volgende) wat bepalend is voor de toekomst/wat maakt dat zal zijn (Spr.31:25) een eind maken aan/losmaken uit (Job 19:25) 2) Wat achterwaarts gelegen is = wat zich achter de rug hoort te bevinden - laatst naar achteren toe uitsterste/verste ->

Hebreeuws

rh

rha rha tirha tirha rh nfrha nfrha rh

bytn ryay wyrxa

rxa tyrxa !wrxa

!rxab op het laatst/later

nrha rha nirh rha nirha r f ha

Aramees zie voorgaande nfrha nfrha nfrh Aramees - Wat laatst geschiedt is tot dat - Dan.4:8
1) Wat qua opvoeding nog te leren/verwerken is vooraleer zelfstandig te beginnen ->

wat op het laatst zijn zal 1) Wat men de rug toekeert (= wat men niet ziet = de toekomst) Later/in de toekomst/achter het heden 2) Wat men heeft achtergelaten ( = het verleden) Wat men in het verleden gedaan/gepresteerd heeft (Ps.40:14) 2) het huishouden beredderen/beheren t.a.v. de toekomst de financin regelen voor iemand/beheren en verdelen/behandelen Wat achterwaarts/achter de rug plaatsvindt = zonder het te zien achterzijde van het gelaat aan de achterzijde/-kant Zich ontlasten van wat men aan voeding heeft opgenomen/kracht uit zich stoten mest/poep/excrement Waar men zijn behoefte doet latrine/WC/mesthoop/stort
Samengesteld pantser/keurslijf waarin men zich kan uitleven/goed bewegen/ontspannen

!rxa !yrxa rxa rwxa

rwxab

tinr tinrfha

arh
earhm rhm

arht rht erh

samengesteld ingericht/opgesteld 1) Wat men iemand absoluut/gedreven aan opvoeding wil meegeven gedreven worden tot - (Cfr. wat men wil aanreiken/verschaffen) 2)

tynrwxa arx harxm arxt hrx

@a-rxy temperament doen opwellen/gedreven mee omgaan 3) wpa yl[ rxy Job 19:11
Onmiskenbaar gaat hij t.a.v.mij tempereamentvol/zeer gedreven om -> geduchtig/behoedzaam omgaan met/behandelen/gebruiken

erht rht nfrh nfrh rfh

4) jij leeft in zonde - Job 42:7 De kracht van mijn mond is gedreven om met u om te gaan Jij hebt weer opvoeding nodig = jij vergist u/jij leeft niet meer zoals het hoort Opleiden om volledig uit-/toegerust te kunnen beginnen zich in gereedheid brengen/zich klaarmaken/zich uitrusten met geprikkeld worden tot/toegespitst worden om iets aan te kunnen Van erh doordrongen van zijn temperament/opvoeding/zoals men is opgeleid erh () temperament (van bloeisappen rijp/vol bronstig/gedreven) wat iemand doet opwellen/driftig of gedreven maakt De habits die men zich toeigent/toevoegt binnen de gemeenschap waarmee men zich laat zien = tooit/of kleedt -> statiegewaden/eigen mode zich in zijn hoedanigheid tonen/waardig tooien/eigenheid laten zien laten zien waarvoor men bekwaam gemaakt is/ambtskledij met meerwaarde omhullen/veredelen/met goud of vermogen bekleden wat uit de diepte (= ongeordende toestand) oprijst vlas uit het moeras als basis/grondstof voor produktie van linnen klederdracht

$b ypa hrx

hrxt !wrx rwx

~yrwxb conform hun gewoonten en gebruiken - Is.42:22

52

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Waar men ingrijpt/actief deelneemt om opgeleid te worden tot (lhi lhi) lhi waar men zijn tijd doorbrengt om iets te leren/ kunnen - zich verdiepen in Adopted root : 1) Een woonst zonder beschermwand/weerstand/beschutting beroofd/verstoken, van eenzaam achtergelaten onbeschermd verdorren/verschrompelen/uitdrogen (zonder bast/schors) verzwakken/zich onttrekken aan/onvoltallig maken/het begeven doen verloren gaan/laten uitsterven/uitderven 2) Wat als dekmantel moet dienen wat iemand zonder dekmantel aangrijpt/bevangt

Hebreeuws

rh

rhi rhi brh

rxy brx

brx-ynpm Job 19:29 vanwege de dekmantel brx twnw[ hmx-yk Job 19:29
-> wat iemand overkomt/aangrijpt/bevangt/wie erom vraagt 3) Wie beschermd moet worden voor de verderfelijke invloeden van buitenaf Job 5:20 Om in de oorlog iemand uit de hand te bevrijden van wie geen genade toont 4) Wie is overgeleverd aan de willekeur van wie geen beschutting biedt ter slachting overgeleverd zijn Job 27:14 5) Aan de willeleur/lering/ normen overgeleverd zijn/uitgeleverd/vrijgegeven zijn Om op te voeden naar de grillen/wensen van- Job 40:19 6) Wat men vanwege zijn onbeschermde oningewijde staat klakkeloos aanvaard Spr.17:1 Liever een schamel stuk brood waar men vanwege honger naar uitkijkt 7) Wat nog niet voldoet aan de normeringen qua opvoeding verstoken van

brx ydym hmxlmbw brx-wml

wbrx vgy wf[h hbrx tp bwju

hbxw !mvb-hlylb

Verwezenlijkt conform de persoonlijkheid/essentie ervan of niet - Lev.7:10 Met olie vermengd en wat niet met olie is vermengd = wat droog blijft 8) Wat overgeleverd is aan de good-wil/authoriteit/dwingelandij/terreur van het spraakmakende breed zwaard gebruikt door Barbaarse zwervers () rondzwerven (besluitloos/onzeker zijn) () () snijmes/snoeimes (tegenstrijdig/verzetlustig/optornen) () vijandelijke strijd strijden tegen wat vijandig is Job 5:15 lanspunt punt van geschil/twist/strijd Job 41:26 Spr.30:14 Een kwaadaardig geslacht met tanden die opruiende taal spreken 9) Wie zich laat benvloeden/omvormen/opleiden door eender wie Ex.20:25 Gij zult het niet bouwen waarmee geknoeid is want hetgeen naar iemand hand gevormd is om hen volgzaam te worden is ook bezoedeld Gen.31:40 Ik werd gedurende de dag vurig bevangen door de hitte en verstijfde van kou bij nacht 10) De berg Horeb waar men zich door Elohim moet laten omvormen om zijn leven in te richten conform Zijn normeringen. Adopted root : Wie nog moet leren omgaan met de voeten nog onvolmaakt/lamlendig van wandel zijn kreupel/lam Adopted root : Wie al aan de deur gezet wordt/of staat vooraleer gevormd te zijn voor zich uitdrijven/wegjagen/van zich afstoten met wie men voortdurend in de klinch ligt/als vijand bestrijden intimideren/schrik aanjagen/doen opschrikken/doen realizeren iemand heen en weer schudden/doen opstaan/in beweging brengen iemand een plaats elders toewijzen/doen weggaan/afstand doen van buiten zijn normale manier van doen zijn () laf zijn/vreesachtig (er de brui aan geven/versagen) ()

wynv twbrx rwd

hllxtw hyl[ tpnh $brx yk tyzg !hta hnbt-al hlylb xrqw brx ynlka ~wyb ytyyh

crh drh

grx drx

53

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : Naar zijn hand beginnen te vormen/grip krijgen op voor zich winnen/succes hebben met/zich onderhouden met () (t.a.v. vuur) aantasten/aansteken/bewerkt door (verteren) () Adopted root : al aan tuchtiging blootgesteld voordat men al iets geleerd heeft

Hebreeuws

rh

krh lrh rhu rhu rhn rhn

$rx lrx rxj

lhi

aan zichzelf overlaten/achterlaten dor hout bestemd voor het vuur i.p.v. vrucht te dragen/vruchteloos Adopted root : Bevattend hoe men zich conform de opvoeding dient te gedragen het gestoelte waarin rechters zetelen waarin de wetteksten en rollen die bepalen en inhouden hoe men ook conform dient te leven Adopted root : Naar wie men herhaaldelijk moet omzien/wie het niet wil leren (/) t.a.v. de keel = droog geworden/hees/schor (/) (de kortere bovenarm/onbetekenend-klein-kort) wie het niet kan/vermag/begeeft/laat varen/laat schieten wie verbijsterd blijft/niet weten hoe of waarheen/paniekerig uitgeteerd/verdord/zonder hoop op levend gezondmakend sap Adopted root : De hand in de opvoeding die bepaalt hoe men dient te leven conform blijven/duurzaam zijn zoals men is opgevoed uitkijken naar de hand die het voor het zeggen heeft/vertrouwen op zich toewijden aan/zich bekommeren om/beklijfd blijven t.a.v. wat men van iemand verwacht wat men samen meemaakt/overkomen hij die bepaalt welke richting men zal volgen/de leiding nemen ergens onder de hoede blijven van/vertoeven ten huize van Cover of theet - zwijgen/be alerted/stil zijn/ophouden met

lxy

sh
esh sfh

Hij die hoort stil te zijn tot rust komen/zwijgen/ophouden Zich erop vast bijten om er begrip van te krijgen aandacht geven/acht slaan om er begrip van te krijgen zich bekommeren om/zich moeien met/interfereren tussen zich beijveren/zorgen dat iets tot stand komt zich uitrusten/voorbereiden om er aan te kunnen weerstaan ter hulp snellen/verdedigen/bijstand verlenen (Def.sp. nsh 1) Hij die er aan gehouden is steeds bijstand te verlenen nsh) de borstplaat v/d hogepriester als teken van zijn scheidsrechterlijke macht 2) Ex.25:7 Vanuit de scepter zijn sterkte doen gelden om de kracht van zijn woord te doen gelden en om bijstand te verlenen/te bemiddelen waar nodig LXX versie Om zijn stempel te drukken/wettelijk te bepalen van de schouder tot de voeten Om zijn invloed te laten gelden van kop tot teen Adopted root : stilzwijgend gecoverd - duister donker heimelijk - onderhands 1) onderhandse/verborgen beslissingen nemen wat heimelijk/duister geschiedt/ontstaat -> duister verbergen/bedekken 2) vanwege bezittersdrang onderhands veel willen hebben (Spr.11:24) 3) wat opgespaard/opgeborgen ligt om alsnog te verschijnen = traag/onverschillig van begrip indolentie stompzinnig 4) wat men verduurt ter wille van wat draaglijker maakt (Job 21:30) 5) met de hand afschermen zodat iets niet inwerkt afhouden van 6) hetgeen ten verderve is wat ten gronde gericht wordt Adopted root : Zie nsfh
Adopted root : Stilzwijgend beraad t.a.v. zijn levensverwachting 1) zich voornemen te doen zijn zinnen zetten op zijn verwachting stellen op zich schuilen bij t.a.v. zijn leven bezigheden t.a.v. iemands levensverwachting 2) (van een woonst) wat verduisterend overkoepelt

vx hvx vwx

nsfh

!vx

!vxl dpal ~yalm

ksh

$vx

nsh qsh

!vx qvx

54

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Adopted root : Waar men aan begint t.a.v. zijn levensverwachting 1) beginnende levensuitbouw van wat men ervan wil maken

Hebreeuws

sh

rsh shl shl

rvx vxl

2) - 2 Sam.22:12 Hoe water zich in stilte ontpopt tot wolken met waterdamp Adopted root : De weg in stilte/heimelijk/verborgen toefluisteren = hypnotisch 1) suggestief inspreken/door zangerig gepraat betoveren heimelijk/verborgen influisteren 2) in zich laten inwerken/tot zich laten doordringen -> wat in de oren zit gepriemd = oorringen -> hij die aandachtig kan luisteren toehoorder zijn 3) Als ze verdrukkend inwerken zijn uw onderrichtingen draaglijk voor ons

~ym-trvx

wml $rswm vxl !wqc

In de zin van onbeduidend/gering - Is.26:16

shn shn

Adopted root : voortdurend in stilte (gesloten van aard) <> altijd zijn tanden er inbijten

1) Voortdurend argwaan koesteren/zich altijd stil en verdoken opstellen voortekens waarnemen bespieden verdenken van/vermoeden dat/argwaan koesteren 2) Gedurig aanvallend uit zijn schelp komen het venijn in de mond hebben slang die inbijt op dragende voet zodat haar gif erop inwerkt Cfr. zijn schuld moeten betalen/schuldig zijn/dwingen tot betaling angst voor bestraffing/nagaan wat er achter schuilt/oppertoezicht () draak/slang (zien/in het oog krijgen)/glad zeemonster ()

vxn

!tp-wmk vxn-tmx twmdk

- Ps.58:5

Naar de aard van wie zich bangelijk wegsteekt en verderfelijke taal spreekt

Gelijkvormig aan de slang als iemand die zich verstopt en vandaar aanvalt

$vy vxnk - Spr.23:32

Zoals een slang verwondend uitslaat/aanvalt 3) Aramese versie en door LXX vertaald met ketel/koperen ketel (enkel gebruikt door Damil bijv. t.a.v. het droombeeld van Nebukadnezar Danil 2)

Cfr. het woord

met dit verschil dat de q de levensperiode viseert t.a.v. de vorming door de scepter terwijl de k het in de hand omvormen door de scepter ervan weergeeft. ( Het Hebreeuwse woord hetgeen de behoeftigearmoedige is die behuizing nodig heeft/krijgt)

qlh wat conform is met klh = $lx

$lx tekent hoe de persoonlijkheid (om)gevormd wordt

Vermoedelijk zijn de Hebreeuwse letters


In het woord

en is dit door de vertalers v/d LXX gebruikt voor de juiste weergaven van shn shn De pot die instaat voor de dagelijkse vorming en opvoeding voor wie het nodig heeft. Nota : Het zijn net de Grieken (uit dit beeld van Danil de buik van koper) die een fundamentele keer hebben gebracht in de brede kloof tussen Oost en West en drastisch de geschiedenis tot heden contrasterend hebben getransformeerd qua schrijfwijze (Links -> rechts) spiegelen aleph-beth abstract versus concreet statisch denken versus dynamisch - lineaire tijdsvisie versus cycli en blokformatie focussen op uiterlijk i.p.v. naar inhoudelijkheid en functionaliteit de totale teloorgang van het archasch gedachtengoed, de fundamentele eigenheid en de inhoudelijk rijke waardebepaling van wat oorspronkelijk eens was.

(kookpot) bepalend dat men wordt zoals men eet

$lx door het Grieks overgenomen

4)

die een kan worden en omgekeerd Ex. 4:2-3 Hoe een saprijke, levenskrachtige en richting bepalende scepter voor de gemeenschap kan verworden tot een levensvernielend venijn waarvoor men zich hoeden moet !

hjm

vxnl

55

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) De grens van de gemeenschap/niet in de prive infiltreren/geen confrontatie aangaan met wijken voor/het hazenpad kiezen/niet in de bruut komen van () vrezen voor/geducht zijn voor / moeten onderdoen voor/zich bij voorbaat overwonnen geven minder krachtig zijn dan/zwakker zijn ten opzichte van 2) Job 41:33 Omdat hij voor niets of niemand geducht is/de wijk neemt/uit de weg gaat Die zich door niemand de les laat spellen Met verstomming/ontzetting/verbijstering/vrees geslagen () 1) Zijn grens bereikt hebben en niet in confrontatie willen komen met versagen/vrezen/geducht zijn voor vrees koesteren voor - de zwakke plek van iemand vreesachtig worden/overmand door gevige emoties door onvermogen ongemoeid laten begaan (Job 31:34) 2) Job 39:21 De spot drijven met wie dan ook/voor niets vrezen/minachten Weerloos zijn ten opzichte van overmand door vrees () 1) Hij die door vrees overmand is/geen weerstand heeft voor/aangetast worden door vrees overmand aangetast worden door/opzadelen met/niet onaangeroerd laten niet kunnen weerstaan aan/vat krijgen op/overmand worden door 2) Wegens onvermogen overwonnen worden kaalgeplukt worden 1) Waarin/waarop voeding gebruiksklaar wordt gemaakt vuurbak/bakoven/haardvuur kneedbassin waarin voeding wordt klaargemaakt waaruit ieder naar behoefte kan uitlepelen/scheppen 2) Voetstuk dat hele constrtuctie moet dragen waarop de rest steunt Geheim signaal te kennen geven gemerkt met wat ongezien is (Def.sp. ethm 1) Waardoor men door vrees overmand wordt ethm) door wie men overrompeld wordt/die men niet kan weerhouden waarvoor men geducht is/voor wie men vreest ()door wie men overwonnen wordt/voor wie men het hazenpad kiest waardoor men hevig gemotioneerd raakt 2) Waardoor men wordt als iemand die geen ontzag/geen vrees kent (Spr.21:15) als iemand zonder ontzag/zonder schroom

Hebreeuws

th

tx

xt-ylbl

thth thth tth

txtx ttx

txy al

tith eth

tytx htx htxm tyx htxm

ethm thm

ti h etihm

3)

hyxmm () waarvoor men siddert van vrees Is.54:14 4) htxml als de vreemdelingen - Jer.17:17
Behorend tot dezen die mij vrezen en uit de weg gaan

kth lth mth nth pth rth

Adopted root : Zich uit vrees afdekken/ineenduiken/achter zijn schild wegsteken

inkrimpen/beperken/verkorten Adopted root : Beveiligen tegen invloeden van buitenaf -> in windsels wikkelen inwikkelen Adopted root : Wat voortvloeit als men er voor geducht is uit vrees voor confrontatie met veilig opgeborgen ten aanzien voor wie men geducht is/verzegelen Adopted root : zaad van niet-eigen familie -> aangetrouwde man in de familie bruidegom/zwager/schoonbroer/schoonvader connecties aangaan met aangetrouwden/niet-eigen familieleden Adopted root : 1) Einde v/d relatie/verbroedering openbaar maken elkaar loslaten/van elkaar weggaan 2) Begrensd van taal/beknopt van spreken beknopt/afgekort Adopted root : implementeren van niet-eigen kenmerken wat relatie ondermijnt en/of uithollen van geborgen eigen kenmerken = begin van het verderf ondergraven/bederven

$tx ltx ~tx !tx @tx rtx

56

Parent

Child/Adopt auaum auaum au

Betekenis - ( related to )
Voorraad (brandstof voor kracht) wordt opgebruikt/gaat uit Waar niets overgelaten wordt wat opgebruikt wordt en als mest verwijderd mestkuil/kuil van verderf/- voor bezinksel (waaruit iets gemaakt is) Voorraad die opgebruikt is/als uitgeblust uitpersen (zie auaum ) auaum au
Voorraad voor het huis functionele consumptiesartikelen bruikbaar/nuttig -

Hebreeuws

au
afu

bu
bau bf u

Functioneel vermogend zijn/bruikbaar en nuttig/kracht in huis hebben functioneel en welgevallig voor de familie/ - voor het lichaam
1) Voldoende voorraad in huis hebben/gezond, bloeiend zijn/nuttig voor het huishouden

gezond/sterk/schoon/aanzienlijk/alles hebben om voort te kunnen goed/voorspoedig/ten goede () welgevallig (gedijen) degelijk,bruikbaar,rechtgeaard - nuttig, bruikbaar maken volrijp/bloeiend/van het juiste jaargetijde aardig/geestig in staat tot barmhartigheid/edelmoedigheid/mededeelzaamheid bruikbaar/doelmatig/goedhartig/gelukbrengend 2) zie hoe welvarend = welvarender dan = overtreffende trap verkieslijker dan/voordeliger qualitatief beter/sterker/overmeesterend/beheersend wenselijker dan hoe deugdzaam 3)

aj ajajm awj bj baj bwj

bwj-hm

!y[-bwj vermogend tot mededeelzaamheid Spr.22:9 4) bwjh !mv welriekend parfum/gezonde olie Ps.133:2 5) $ynp-l[ ybwj-lk EX;33/19

bui bui

Al wat ik aan nuttigs in huis heb is er ten aanzien van u (letterlijk uit Hebreeuws) U verdient als eerste mijn goeddunken (LXX - Griekse vertaling) 1) Maken dat het goed wordt - weer gezond/recht /conform maken iets bruikbaar maken 2) Gen.4:7 Is het niet zo dat wanneer je het weer goed maakt dat ook voor u gunstig zal zijn

bjy

taf byjyt-~a awlh yl-bjyy $m[ byjya bjyh byjyy al

3) Gen.12:13 Zodat mij recht mag geschieden 4) Gen.32:12 Ik zal je voorzeker gezond en wel maken (weer maken zoals het hoort) 5) Job 24:21 Er zal hem geen welgevallen gedaan worden/hij ontvangt geen erbarmen Van het beste/optimaalste/voordeligste/meest te verkiezen
Adopted root : Beginnen bruikbaar/gezond te worden van levenssap doordrongen worden/sappig/lenig/soepel Adopted root : zacht en week maken Voorraad doen uit gaan zaden klaar om weg te gaan/uit te schieten/vrucht te dragen

bui buim bur bur spur spu

du
dua dua

Wat krachtig in gereedheid is gebracht om uit te schieten/vrucht te dragen () toegerust tot/inschikkelijk om/volkomen hersteld Bevra(u)cht zijn = drachtig bevrachten/ophopen (kind doen rijpen) Cfr. nieuw - woonst der godheden nieuwe woonplaats In elkaar doen strengelen = doen toenemen/bevrachten/uitbouwen tot (neuken) () spinnen tot/in elkaar weven (spinnen/weven zwemmen ophopen) Waaruit iets gesponnen/gevlochten/in elkaar verstrengeld is - ()

bjym bjr vpjr dj dja hj hwj hwjm

eu
efu efum

57

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Met hars/vet/olie/specie de open gaten bestrijken/zalven/insmeren/afdichten insmeren/inwrijven/bestrijken/afdichten/(toe)stoppen -> trainen 2) Wat moet opgelapt worden = wat hersteld moet worden/dreigt uiteen te vallen Eze.22:28 Zij (leugen-profeten) lappen hen op die uiteindelijk zullen vallen

Hebreeuws

hu

xj hxj

lpt ~hl wxj twxjb

ehu

1) Waarbinnen men veilig opgeborgen nestelt vrouwelijk weefsel = wat de vrouw veilig meedraagt t.a.v. de wijsheid die veilig in ieder opgebaard zit Job 38:36 in geborgenheid/onzichtbaar/non-insignis = incognito Ps.51:6 2) Gen.21:16 Zoals wat met de boog van verre door de schutting indringt (= uit het zicht van) () Bespat/geraakt/getroffen worden door de schutting heen Van ehu Waar men voor een onbepaalde tijd opgeborgen wordt ondergebracht tranendal/reden tot weeklagen - Klaaglied./Lam.5:13 Dichtgeplakken/bestrijken/oplappen/toestoppen/insmeren Dat wat dichtend/pleisterend/toestoppend (in)werkt/afdicht/beschermt vet/zalf/pleister/pek/verf/was Adopted root : Wat van het zaad binnen de schil zit -> fijn malen voedsel fijn malen/verwerken tot voeding wat verborgen zit openbaar maken/beschamen = krachteloos maken ter wille van Adopted root : inside hu in veiligheid/vertrouwelijk opgeborgen veilig geborgen inside/betrouwbaar/waarop men kan vertrouwen waarop men met zekerheid kan hopen dat iets zal zijn/komen () waar men zeker/overtuigd kan van zijn (overtuigen) () - Job 24:23 Het was hem gegeven om te blijven hopen om voor zichzelf te kunnen instaan LXX versie Verzwakt als hij was hij niet in staat om zelfbedruipend te zijn (naar LXX) Adopted root : 1) De tanden veilig doen opbergen tot rust/kalmte dwingen het zwijgen opleggen afgemat moeten rusten/afkoelen/uitblazen/verfrissing nodig hebben 2) Zich pas kunnen voeden als men veilig is opgeborgen bij zich ontplooien door bemiddeling van/aangewezen zijn op
Voorraad omvattend omhulsel + inhoud verpakking/opslag die alles omvattend is -> elk stoffelijk lichaam dat iets kan (be)vatten gaande v/e schaal tot het menselijk lichaam

tvq ywxjmk

nfhu nfhu hf u hi u nhu hub hub

!wxj xwj xyj !xj xjb

![vyw xjbl wl-!t-

hus hus

xjv jj jyj lj

uu
uiu

1) Kleverige modder klei leem basis van alle die inhoud hebben kleverige klei/leem/modder stof der aarde waaruit alles is samengesteld dat werkzaam is 2) Aram.

anyj lemen vat/van aarde gemaakt en bevattend/omvattend

lu

Uitspruitende voorraad zaad met een takje of tak met levenbevattend sap tot leven prikkelend/voortbrengend/activerend sap dauw wijn - bloed Cfr. eik/boom/met sappig levensvocht dat doet groeien en uitspruiten maken en voortbrengen/fabricate and produce In contrast met lt dat het einde /de grens van de levensrichting bepaalt dichtgeslibt/versperd () en onbewoonbaar/ontoegankelijk Levensvoorraad conform de staf naar buiten persen/doen uitgaan/doen groeien (levensvoorraad) uit gooien/uitdrijven uitpersen Is.22:17 Waar men heentrekt om zijn nest uit te broeden/zich uit te breiden / zich nestelen om te broeden - Dan.4:12 In contrast met llt dat het einde van wat kan bloeien aangeeft laatste uitspruitend neerhangend takje Eze.17:22

lt

elulu elulu llu

hljlj llj

llt

58

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Zij die uitspruiten conform hun inhoud/afkomst/waaruit zij nesten/herkomst vanwege hun duidelijke herkomst/raseigenschappen uitstralend 2) de ras-echte nakomeling/het schaap met rasechte kenmerken 3)

Hebreeuws

lu

alu

alj hlj lwj

twalj twmb Idolen om na te volgen (LXX) Eze.16:16

Om evenzo te worden conform de aard van / wiens eigenschappen men wil uitstralen

elu luf luf lfu

li u lium

Wat men uit zijn voorraad gedragen/verworven heeft om groot te brengen () schaap (wat men verwerft/draagt/op zich of bij zich neemt) Wat de eigen kenmerken kan wijzigen of wat er aan kan toegevoegd worden Wat door iemand heen dringt/wat iemand bezielen kan - Spr.16:33 1) Zich tegen zijn roots verzetten/opzetten tegen zijn eigenheid zich verheffen tegen/opstandig worden t.a.v. doen oprijzen uit/naar buiten leiden/verdrijven 2) Zich laten meeslepen door een anders geaard iemand als een marionet kijken en verwonderd navolgen zich laten meeslepen/wijken voor/terugdeinzen ter wille van Zoals men in eigen nest gevormd is uitgezuiverd/gelouterd/gedorst/gesmolten Waaruit men komt en zoals men in zijn eigen aard en gebruik gevormd is () in elkaar gekristaliseerd/versmolten (vormen/gieten) 1) Lekkende vruchtenkorf/wat t.a.v. zaad en vruchtvorming wegvloeit Cfr. Job 3:16 Of als een falende vrucht wordt uitgedreven en niet tot bestaan ben gekomen LXX versie Of als een ontijdig geboren vrucht uit de moederschoot geworpen (LXX versie) 2) Wat opgeborgen zit en niet kan vloeien -> wat verstopt zit/opgepropt Vermogen dat men wil behouden/niet wil prijsgeven/geborgen wil houden verborgen/geheim - volgepropt/verstopt krachtig afgesloten/verschanst zitten/beletten dat zwaar om dragen/bezwaar meken/niet meer kunnen (ver)dragen nog verstopt van zinnen/nog niet kunnen waarnemen 1) Vrucht-/zaaduitdrijving - bewust doen afsterven ejaculeren (zaad)/vrucht doen afdrijven (bevruchte/onbevruchte eicel) 2) Bevlekken met zaad dat niet kan uitbloeien/vrucht die voortijdig wegvloeit bezoedelen/bevlekken/besmeuren niet meer zuiver zijn/onrein/ongesteld/gemeen geworden met 3)

lyj lyjm ~j

mu

hyha al !wmj lpnk wa

mua mua

~ja amj

amu

amj t.o.v. ajx (Cfr. ook rhj Deut.12:15) amj hwhy !kvm-ta ajxty zie Num.19:13
Wie geen volwaardige vrucht aflevert t.a.v. wat YHWH geeft om te behartigen verderft de hem gegeven krachten (vrij vertaald naar pictographie) - LXX versie

Wie niet volkomen rein is bezoedelt de tent van de Heer

ajx =

() niet - voortkomend uit/afkomstig van onschuldig zijn/zonder vreemde eigenschappen of kenmerken zijn wandelen/gaan/levenswandel uitbouwen

eamfu emu nmu

Zich in een onreine staat bevinden bezoedeld zijn/vruchtrot veroorzaken/lekkend

niet zuiver/onrein - bezoedeld zijn 1) Hij die onreine dingen doet/onzedelijk is/bezoedelt onrein/onzedelijk/bezoedeld 2) Hij die belet dat iets uitkomt het zwijgen bewaren (Job 18:3) Adopted root : Wat men gedurig opgeborgen wil houden verbergen Vruchtenkorf herhalen fabricatie van manden - waar vele manden/opslag is

hamj hmj !mj !j !sns

nu
nunu nunu

(Def.sp. nxnx Kleefzaad dat in de top de boomvrucht zal doen uitspruiten nxnx) -> wat zich t.a.v. vrucht uiteindelijk ontwikkelt = de uiteindelijke vruchtstatus die bepalend is voor het nabestaan van de eigenheid/soort/familie de bepalende hoogte/verhevenheid wat tenslotte als zaaizaad i/d korf zal liggen

59

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
(Def.sp. tnyny - De bewaarkruik met zaad/voeding voor het nageslacht tnyny) de urn voor het manna Ex.16:33 Wat stevig gefabriceerd/samengesteld/geweven is () om te spreiden/waarop men zich kan legeren Spr.7:16 Mand met zaaitegoeden als vrucht voor het nageslacht - vrucht doen ontwikkelen stabiliteit voor latere tijd/stevig omzetten in/doen veranderen voorraad van zaaizaad - de baarmoeder die voortbrengt (Def.sp. nye korf (op wielen) met voorraad en lading huifkar met voeding nye) () voeding om te verteren/voorraden voor bewegend leger Voorraad/overvloed aan kennis/inzichten overtuigen/overreden

Hebreeuws

nu

tnun tnuniu nfua anu nuf nufe

tncnc !wja anj !ch [j h[j @j @pj @j[

ou
eou

Tot andere inzichten brengen - van het onderwerp afdwalen/uitweiden

pu

1) Voorraad v/d mond alles ten aanzien van de (op)voeding huishoudelijk toebehoren/waarmee men uitgerust is/bagage wat voor de (op)voeding/onderhoud bestemd is 2) Gen.47:12 Tarwe voor de mond ten aanzien van zijn onderhoud Wat men qua opvoeding op de ander overbrengt ( ) iemand/iets doen meebewegen als (zoals de een fluit dansen de anderen meeslepende kracht) Adopted root : Wat opvalt t.a.v. onderhoud of (op)voeding 1) Opvallen t.a.v. zijn (op)voeding/onderhoud onverzorgd/verwaarloosd - klein van levenskracht zonder opvoedkundige kenmerken of eigenschappen Gen.30:42 op zichzelf toegewezen/in de steek gelaten/verzwakt/verlaten 2) Wat qua onderhoud en (op)voeding moet aangepakt worden waarin men verzeild raakt/wat iemand overmand wat nog moet gedijen/om te vermeerden (t.a.v. 3)

@jh ypl ~xl

ppu puo puo

xwr) de bezielende adem - Is.57:16

Klaaglied 2:11 Wegens de in de steek gelaten onmondige

llw[ @j[b @yj[hb

4) Gen.30:42 (zie ook onder punt 1) Zij die op het munt staan uit te broeden/te verwekken/voort te brengen

ru
rua rua arum rum

Opberging begint = in quarantaine plaatsen uitbouw in de baarmoeder begint Onttrekken/opbergen om niet waargenomen te kunnen worden Onttrekken/opbergen om men niet weer te beginnen/ondernemen/uitstralen 1) Krachtig samenbundelen/opbergen/bijeenhouden 2) wie van beiden/beiden rechts Waar de kracht gebundeld is v/d hand waarmee hij bedreven is = linkshandig 1) Opgeborgen waaruit men geen kracht kan uitoefenen/niet gezien wordt huis van bewaking/bewaring 2) In een omheinde afbakening opgeborgen bewaakt 3) Klaaglied 3:12 Waaruit men als verdoken (ongezien) kan uitzien om aan te kunnen vallen Hij die zich onbevlekt /onbenvloed kan bewaren -> zich zuiver houden/uitzuiveren () onbevlekt wandelen/onvervalst/zoals hoort/helder () onberispelijk (niets - om over te klagen) Hij die zich gezuiverd heeft/er onbevlekt uitkomen () onbevlekt van wandel/onvervalst zijn rein/kuis/zuiver behouden/bewaren van vreemde invloed verstoken Wie rein/zuiver blijft - reinheid/soberheid Wie zich blijft reinigen - reiniging/waarmee men zich moet verzoenen Rein/gezuiverd/conform zijn conform de goddelijke normen uitgebouwd

rj rja arcm hrcm rhj hrhj rhj rwhj

wnymy-dy rja

hrjmh rcxb #xl arjmk

reu ereu refu rfeu

60

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Wat conform uitgebouwd is/begint volkomen naar de norm van = in het gelid ()gemerkt als eigendom van/vers/volledig conform 1Ko.7:2 Van het beste om iets conform uit te bouwen 2) Dan.2:35 En deze werd uitgebouwd conform de norm tot een sterke nieuwe woonst 3) Dan.2:45 Waaruit iets conform uitgebouwd werd met vermogen Zoals men in de schoot uitgebouwd wordt/gevormd naar waar men beschut zit Wie geworden is conform de eigenheid van zijn leefgemeenschap () woonplaats (dansen naar het gefluit van) () borstwering/beschermplaats (bijstaan/beschermen/afweren) () waarvan men afhankelijk is/samenhangen met Eze.25:4 aanpalende woonplaats (zoals baby bij draagmoeder) Eze.46:23 Adopted root : 1) Verse voeding voor mond wat men voor zijn uitbouw nodig heeft voor behoefte nemen/iets gebruiken/zich bedienen van Job 16:9/18:4 met de sikkel/klauw afslaan om zich te voeden wat men uit trekt/afrukt/wegrukt murw slaan/de kracht er uit drijven voeding voor de verscheurende/wilde beesten Gen.44:28 door een wild beest verscheurd - Gen.37:33 dagelijkse benodigde hoeveelheid voedsel/voeding waar men voordeel/baat bij heeft wat men afrukt zodat het uitteert Gen.8:11 (/) door dieren vertrapt /uitgedorst Gen.31:39 2)

Hebreeuws

ru

rfu

rwj

yrwj h[bra arwjm

br rwjl twh

ri u eriu

ryj y hryj @rj

pr u

yqx ~xl ynpyrjh Spr.30:8 @wrjl

Bepaal voor mij de juiste maat om onafhankelijk (zelfreddend) te zijn 3) klaar om zijn prooi te verscheuren - Ps.17:12 Bestemd voor de wilde dieren/om te worden verscheurd Adopted root : 1) Zaad om uit te bouwen/te vormen tot/koesteren/op te slaan verhogen/veredelen/voor zich als buit nemen 2) Voortdurend bewaken/behoeden/beschermen bewaken/beloeren acht slaan op/oppassen voor 3) Voortdurend blijven waar men zich koestert volhardend blijven/verduren/voortdurend verblijven 4) Voortdurend blijven kauwen op hetzelfde blijven knorren/teren op/wrokkig zijn Voorraad/buit tussen tanden -> Geprikkeld zijn om zich te willen voeden ( )

run run

rjn

su
sfu sul sul

sun sun

Tussen de klauwen zien te vatten om op te eten () Job 9:26 Adopted root : gedreven/geprikkeld om resultaat te bekomen = gebruiksklaar prikkelen/aanzetten tot/wetten/scherpen = gebruiksklaar maken trachten/loeren om beslag te kunnen leggen op hamerslager = metaalbewerker als gebruiksgoederen smeden/metaal bewerken (t.a.v. zwaard) wetten/scherpen/doen blinken = gebruiksklaar maken Adopted root : Geprikkeld blijven en niet voldaan/verzadigd van zich afstoten/afwijzen/versmaden strijdlustig/strijdvaardig/strijden om te winnen als verachtelijk van zich afstoten in de steek laten/niet willen hebben (van schulden) afstand doen van - / doen wegvloeien / /

fj vj fwj vjl

vjn

61

Parent

Child/Adopt esiuo

Betekenis - ( related to )
Adopted root : Zie nu wat ik van mij wegdrijf/uit me drijf = niezen - Job 41:18 Adopted root : 1) Naar opdracht/gezegde uitwerken en doen

Hebreeuws

su

siup

Spreken/opdragen en behandelen/te lijf gaan/modelleren/in vorm zetten met hamer smeden/uitkloppen/bewerken met bijl bewerken/in model brengen/schaven/behakken 2) (Aramees) Perzische tulband Dan.3:21
Hoofdbedekking als teken van uitvoerende macht conform wat gezegd is/opdracht Adopted root : Oorzaak van/beginnen met verderven van eigenheid/eigen aard

hvyj[ vyjp

sur sur

wat men zonder ontzag vertrappelt/onder de voet lopen slingeren in/aanzetten tot/ophitsen/in beweging zetten tot verderf stuk stampen veroorzaken dat iets weg vloeit/laten wegstromen Eindigen/stoppen met zich te bevoorraden

vjr tj twj by bby gy hgy

tu
tf u

Stevast zonder maaltijd blijven - zonder eten/vasten Dan.6:18 Wat men onderneemt t.a.v. de familie

bi
bbi

Voor zichzelf uitmaken/opmaken > veronderstellen Richt. 5:28 (LXX niet vertaald)
Actief optreden t.a.v. iemands hand/voet = verhinderen of doen gaan/doen ondernemen

ci
eci

ecft

1) Iemand verhinderen/weerhouden tot (ver)hinderen voorkomen dat/iemand voor zijn/eerder doen dan temperen/in onderworpenheid brengen/onder de hand houden 2) Iemand doen bijtreden/in beweging brengen tot samenbrengen/oproepen tot/organiseren tot Van eci 1) Wat leidt tot/voorzeker verbonden is met hinderpalen/lasten wat geklaag tot gevolg zal hebben wat lijden veroorzaakt/met veel vallen en opstaan () met veel hinder/verontrusting/tegenslag 2) Ps. 119:28 Waardoor men iemand moet bijstaan = vanwege zijn veronachtzaamheid -> iemand die geen zorg besteed/onverzorgd is Van eci 1) Iemand die meermaals hinder ondervindt/het lastig heeft verslapt/krachteloos geworden wie nood heeft aan hulp/bevrijding moeilijk/afmattend/waarvoor men hard moet werken 2) waarin men meermaals hinder/tegenslag zal hebben () met veel hinder/tegenslag/leed/verontrusting () met vallen en opstaan/hard te verduren/lijdzaam 3) wegens de vele tegenslagen/hinder () vanwege het klagen/jammeren/het lastig hebben

hgwt

hgwtm

nfci nfci

!wgy

!wgyb

!wgym

di

ddi adi

1) Met de hand/arm interfereren tussenkomen/ingrijpen/bewerkstelligen hand/arm/bezigheid/handigheid/handgemeen/iemands vermogen de handeling van = van de zijde van waar de hand/arm mee omgaat 2) (Def.sp. ki Actieve hand/voet = bepalen wat gedaan moet worden - 1 Sam. 4:13 ki) vlakbij de stadspoort (waar de rechters zetelden) -> als rechter zetelen en de uit te voeren beslissingen vellen Met wie men met eigen hand omgaat/gedreven uitgaan en omgaan met

dy $y ddy

lrwg wdy naar willekeur toewijzen wat men hoort te doen 2) twddy de vrouw die door mijn hand gekoesterd wordt Jer.12:7
1) Aramees - Hetgeen men aan kracht/vermogen van iemand verkrijgt

adwhm waarvoor dank het verkregen te hebben - Dan.2:23 adwm waarvoor dankend het in de hand te hebben Dan.6:10

62

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Worden naar de hand van i.g.v. Joden -> worden als een Jood - Est. 8:17

Hebreeuws

di

dei dfei edfei edi

~ydhytm Waardoor men wordt als diegene met wie men omgaat

dhy dwhy hdwhy hdy hdwt ~y

Judea de plaats waar men wordt/leeft als een dei


Volkomen naar de hand gezet/in overeenstemming gebracht worden met efei Gen.29:35

edft

Dankbaar aanvaarden uit handen van/zoals men gevormd wordt overeenkomstig in overeenstemming gebracht worden met/verbonden zijn met wat men naar buiten brengt/meedeelt - Ps.32:5 naar buiten leiden/openlijk zijn - Spr.28:13 beamen/instemmen met/goedkeuren/aanraden - 2Chron.5:13 Van edi Innig verbonden met de hand van instemmend berusten met met volle instemming/beaming/tevredenheid/goekdeuring in overeensteming met/conform zijn met Wat voorzeker wegvloeit/wat er uit voortkomt/wat benvloed/werkend vermogen Zoals water uit handen vloeit/gevolg van zijn handel gebundeld liquid/zee/Westen 1) massa samengebundeld zeewater Gen.1:10 Cfr. wat uitloopt/gaat bloeien/doet voortkomen verblijfplaats/schuilhoek/ruimte waarin iets geborgen wordt 2) wat zich aan zee bevindt/naast wat samengedrongen ligt Cfr. () samengedrongen/verenigd 3)
4)

mi

~ym / t.a.v. de zee = het Westen

De zee bevindt zich in Kanan aan de Westelijke zijde Num. 34:6

~ym versus !wpcm Psalm 107:3 vertaald met Noorden en Zuiden (= foutief) !wpcm () vanuit onherbergzame verharde streken (Noorden)
Waar dieren wraatzuchtig zijn en de natuur onverbiddelijk is ( wreten)

~ym ten opzichte hiervan de onherbergzame woeste labiele plaatsen


Met eveneens waartzuchtige wezens (draken) en onerbarmelijke natuur

~y versus ~wht i.v.m. hmkx Job 28:12 en 14 ~y interactief samengebundeld vermogend/krachten die in staat zijn tot ~wht () levenloze bouwelementen/bouwstenen van het leven hmkx levenswijsheid weten hoe iets gebouwd/samengesteld moet worden
5)

mmi emia mia

Levend doch opgeborgen/gebundeld water - Gen. 36:24


Hoe men zoals

hn[ Onas - water kan zoeken en vinden in de woestijn

~my
hma hmya

Met kracht benvloeden zodat men er de resultaten van ziet 1) Druk uitoefenen vreeswekkend overkomen/vreesinboezemend zijn () van zijn standpunt afdringen/dreigen Spr.20:2 () versagen/deserteren Ps.55:4 () overmoedig handelen/brutaal zijn (wagen/durven) Job39:20 vernederen/als niets achten Ps.88:15 2)

~ymyab In hun afzondering/vlucht tegen invloed - Jer.50:38

mfia mfi

(Def.sp. mia Die slaagt om te benvloeden/op andere gedachten te brengen mia) verbazingwekkend/ontzaglijk indrukwekkend/vrees inboezemend/dwingend beinvloeden tot Benvloeding die zijn sporen nalaat/vrucht afwerpend werk 1)

~ya ~wy

() dagperiode van licht/overdag (tam/zacht maken/cultoveren) 2) Leven (als beloning voor de inwerking van het dagelijks licht) Job 14:6 3)
4)

~wy t.a.v. rwa Gen.1:5 rwa Vermogen dat zich implementeert en waarvan uitwerking begint ~wy Benvloeding die zijn sporen nalaat/de weg begaanbaar maakt $vx-~wy

Job15:23 Voor hem wervelt de dag in duisternis voorbij -> brengt geen baat/zonder levend resultaat

~mwy Wat voortvloeit uit de benvloeding v/h daglicht Ex.13:21

63

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
(in)werken op zaad verwerking van zaad = gisting/mousse v. vruchtsap basis v. wijn

Hebreeuws

ni
nfi enfi

Handelingen blijven herhalen


Met voet tot grondsop/droesem/most geslagen > terug als slijk geworden

!y !wy hnwy

Cfr. in het rond wentelen/bewerken tot/omvormen tot


Die door met de vleugels van zijn borst te slaan toch standvastig blijft en bestaan vindt Door met de vleugels te blijven slaan zijn weg vinden

infi nii nii

- duif Cfr. standvastig brede (in)borst Cfr. Ps.55:6 die altijd zijn vaste stek/the way home terug weet te vinden De de Grieken die vertrappelend alles omkeren/wenden/omvormen tot
Het zijn de Grieken die de fundamentele ommekeer gebracht hebben tussen Oost en West Uitgewerkende droesem/omgezette most = wat omgezet/omgevormd wordt tot wijn

1) wijn 2) -> gistend most - Job 32:19 Mijn buik voelt aan als een met most gistende huiden zak die dichtgebonden is

!yy

xtpy-al !yyk ynjb

oi
eoi

In de hand houdend laten zien op een presenteerschaaltje voorschotelen een presenteer schaaltje - idem
Wie in de grip/maling genomen wordt van wat men hem te kennen geeft/laat zien

- Is. 28:17 En wie zich laat overtuigen vanwege wat een ander uitlaat om zichzelf te beschermen (vrij) Zij die vertrouwen op wie om een verkeerde/foute handeling liegt (LXX) Beweren in staat te zijn tot/wat men beweert te kunnen

hsxm drb h[yw

[y h[y @y hpy

pi
epi

1) Wie zich laat zien als/uitstralen als bruikbaar/gezond/gunstig/schoon/bloeiend er gezond/mooi/stralend goed uitzien zich bruikbaar/gezond/bloeiend/schoon (op)maken volle rijpheid uitstralen/van gezondheid blaken er beter/verkieslijker uitzien dan Job 42:15 2) (Hitpael/mediale vorm/reflexive) () - Jer. 4:30 zichzelf opsmukken en als rijp/bloeiend willen overkomen 3)

ypytt

hyp-hpy opgekalfaterd tot/opgedirkt - Jer.46:20

ipi

Uitstraling die impakt heeft - impressionante look bloeiendheid/schoonheid/rijpheid uitstralen (om te grijpen) blijk geven van gepaste rijpheid wat men t.a.v. roem/rijpheid/bedrevenheid uitstraalt/laat blijken Handvaardigheid/activiteit begint - ( er ) ( ir ) In de handen geven om waar te nemen/obeserveren beginnen te handelen Met kracht veroorzaken/beginnen/doorstromen/doen vlieden/doen bewegen stromende rivier - in beweging zijn/komen - stromen Cfr. vliegen fladderen - vlieden Ps. 78:44

ypy ry ray ary

ri
rai ari

ray t.o.v. lzn = wat gelijktijdig neerruist

1) De kracht laten zien die je vermag/uitkijken naar kracht van (Cfr. Job 37:23-24) kracht/invloed uitoefenen op vrees inboezemend indruk wekkend ontzag hebben voor het vermogen van Job 1:9 2) Vermogenvan zich beginnen af te weren/afstoten (Gen.3:10) terugdeinzen/vrezen/vluchten voor de kracht van - vrees 2) Herhaaldelijk/gedurig zijn invloed doen gelden vrees inboezemend/indrukwekkend indrukwekkend/wonderlijk zeer groot is zijn invloed en waarde Job 37:22

arwn

64

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Hij die ontzag heeft voor het uitgaand vermogen van geducht zijn voor/vrees of ontzag hebben voor ontzag voor het vermogen van Elohim (Gen.20:11, Job28:28) 2) Hij die zijn invloed uitoefent/doet gelden op/doet inwerken op () toezicht uitoefenen over Job 6:14 3) Job 22:4 Hij die uw woord volbrengt hij die door u benvloedt werd/ontzag heeft voor u Hij die zich een mooi voorkomen wil geven/gezonde uitstraling willen hebben sympathiek willen overkomen/aantrekkelijk/fatsoenlijk - Spr.11:25 1) Waarvoor men zeker geducht is/vreest waar sterke invloed van uitgaat druk uitoefenen om achting te bekomen (Deut.11:25 / Is.8:11) indrukwekkend/wonderbaarlijk/vrees inboezemend Deut.34:12 () huiveren voor (waarvoor men geducht is) Gen.9:2 2) Waarvoor men achting moet betonen wiens indrukken men moet beachten achting hebben voor Mal.1:6 wie men op handen moet (aan)dragen Ps. 76:11 3) Jer.31:21 Deut.4:34 In wat ten aanzien van iemand verwezenlijkt is/wat men te zien heeft gekregen 1) Doen waarnemen wat men hoort te doen - zoals men hoort te beginnen de weg wijzen/voorgaan/interpreteren/dicteren/voorschrijven de wet spellen/ordoneren/opdragen (aan)leren - zeggen hoe het moet bewijzen/duidelijk uitleggen/openbaren voor ogen houden/duidelijk maken/doen (in)zien/aantonen aanvoeren/leiden tot/wegwijzen/gidsen/voorgaan meedelen/laten weten - samen gaan met/meegaan wegzenden om te laten weten/mede te delen/om uit te voeren 2) Betekenis hiervan t.a.v. een pijlenkoker (om vleselijk te treffen) neerschieten/mikken om te treffen - Ps.11:2 / 64:4
3)

Hebreeuws

ri

eari

hary

$tarymh

arfi arfm

arwy arwm
arm

arwmb

eri

hry

[vr

~ryw ( ) Ps.64:7 hryy hry-wa

Maar vanuit zijn verheven positie leert (Elohim) 4) Ex.19:13 (vgl. Spr.26:15 LXX) Of wat iemand anderen leert de doen op hemzelf van toepassing zal worden gebracht Of wordt hij door werptuigen neergekogeld (ten gronde gericht door eigen leringen) (net zoals bouwstenen bij onjuist gebruikte bouwtechnieken iemand kunnen bedelven)

5) Wat (t.a.v. onderricht) eveneens rechtvaardig uitspruit en ontstaat ( ) vruchten (van rechtvaardigheid) Hos.10:12
6)

- Job 38:6 Wie is het die de fundamenthoeksteen erop ingewerkt heeft

htnp !ba hry-ym wa hrwm

erfi erfm

7) Van wie men te weten komt hoe men hoort te beginnen () zij die opvoeden/kinderen onderwijzen Spr.5:13 () zij die het wel kunnen (vermogen/kunnen) Job 36:22 zij die onderricht geven Wat (t.a.v. regen) uit de hemel valt om gewassen richting en uitbloei te geven de vroege/eerste lenteregen Hos.6:3 J er.5:24 Deut.11:14 1) Wat men hoort te doen vanwege diegene voor wie men ontzag heeft de wet spellen/verordenen/opdragen te doen (Ps. 9:20 / 84:6) 2) Waardoor men kan volbrengen hetgeen men hoort te doen voeding te rechter tijd Jol 2:23 ( ) regen - Jol 2:23 (vroege en late regen naar ieders behoefte)

hrwy hrwm

65

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
3) - Gen.12:6 Wat Elohim doet uitlopen tot hoog verheven/machtig/ongenaakbaar 4) ( ) Moreh (in de laagvlakte/in de moederschoot) Moreh = de verblijfplaats waar Abraham gevestigd was Recht.7:1 Hoe men hoort te beginnen om uiteindelijk zeer bekwaam te worden () gebruiksaanwijzing/wijze van beheren (in bezit nemen/beheren) opleiding tot/instructies/spoor vinden naar/waardebepaler Job 22:22
() getal/waardebepaling/motivering (definiren/met woorden bepalen)

Hebreeuws

ri

erfm erft

hrwm !wla

hrwm hrwt vy

wat bepaald/vastgesteld is regelgeving/wet/gewoonterecht - Spr.1:8

si

Wat je (in handen) hebt om te voeden/onderhouden wat je (toe)behoort ( sa sa)

vyh / / als iets van hem is/hetgeen van hem is yl-vy wat van mij is/wat mij toebehoort/wat ik te voeden heb wnl-vy wat wij te onderhouden hebben/wat van ons is wl-vy-lk zoveel als wat er van hem is !ylm-vy-~a als er dan iets gezegd moet worden $ta vyw !ta Iets geven om te hebben en wat nu
niet weten wat te volbrengen en wat er te doen is - (LXX vertaling) Spr.3:28

isia sia

Aramees (Def.sp. itia De kracht in zijn bezit hebben om er iets mee te doen itia)

v t $l ytya al het is je niet gegeven te volbrengen - Ezra 4:16 ytya al Het is (hen) niet gegeven te volbrengen - Dan.3:25 yb ytya-yd wat mij gegund is/wat ik vermag - Dan.2:30 $ytyah Is het (vermogen) je gegeven om te verwezenlijken - Dan.2:26
(Def.sp. bkfk Als men steeds in de tent verblijft dan kan men overdag bkfk)
doorheen de huiden tentwand de lichtpuntjes als sterren zien zoals s nachts er buiten

(De drukt het verwerken van iets uit <-> terwijl de het eindresultultaat benadrukt)

ytya

bk
bbk

Covering v/d tent de hand op <-> boven het huis = slaan/treffen <-> beschutten

bk bkwk

1) een verschijnen van licht -> ster/vuur Cfr. fonkelend 2) Job 22:12 Diegenen die zich baldadig/uitgelaten voordragen (LXX versie) En diegenen die zich als haantje de voorste opwerpen/paraderen/fonkelen (vrij) 3) Job 38:7 (als s morgens
Als de sterren ontwaken berusten al mijn uitdragers erin met gedruis van stemmen doorheen de tentwand het licht binnendringt de sterretjes eensklaps verschijnen en alle schepsels van Elohim er met veel geluid/reactie op reageren)

~ybkwk var harw

~yhla ynb-lk w[yryw rqb ybkwk dxy-!rb

bak

1) Sterke covering van het huis -> wat je tent sterk bedwingt/lam legt in verwerkingsproces zitten/terug in orde maken/leed hebben ziek maken/zijn moeite en smarten hebben wat je pad/manier van leven bezwaart last/druk veroorzaken op van de weg afbrengen/verrekken/doen draaien/doen afvallen ramp/verdriet/aangebrachte slag of stoot Job 2:13 2) (Def.sp. ba 3) k) k Als

bak

ba kw

en zoals de vader - Is.17:11

bl-baky vervuld van hinder/droefenis 4) ybak $vx-al Job 16:6


bfakm
Ik trek niet scheef/ik verberg niet wat ik aan verwonding heb opgelopen Wat men heeft opgelopen t.a.v. leed/smart/pijn/ongemak/slagen/verwondingen met last/ongemak/moeite bezwaard zijn gesel/plaag - ziekte/zwakte/slapheid/verlamdheid ongemak/moeite - smart

bakm

66

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Hij die beteugelt/doet ophouden/verzwakt/(t.a.v. vuur) doen uitgaan - blussen uitblussen/doen ophouden/verzwakken 2) Hij die terug in orde zet/brengt wat verzwakt is/dreigt op te houden terug (op)laden/uitrusten met/onderhoudende service 1Sa.3:3 terug op kracht komen/gaan bloeien/doen oplaaien (vuur) Spr.26:20 Adopted root : Wiens hand over het huis gesteld is en aldus omgaat/uitgaat weten waartoe men bekwaam/in staat is om aan te richten - op prijs stellen/achten/waarderen - hij die kan valueren-devalueren-revalueren wiens mening determinerend/bepalend is - wiens mening aanzienlijk is/de reputatie-roem hebben - wat men van iemand verwacht die determinerende meningen heeft wie gewicht in de schaal kan leggen/invloed of last kan doen gelden in sterke mate doen groeien/toenemen Job 14:21 Adopted root : Hij die beschut <-> slaat begint/vangt aan/bepaalt naar zijn hand waarmee reeds begonnen is wat reeds gedaan is

Hebreeuws

bk

ebk

hbk dbk

dbk

rbk

rbk

rbkv zoveel als (men ermee van plan is)wat reeds is (om te doen) rbkb wat door de wanner behandeld wordt Amo 9:9
Zoals hij bepaalt die het kaf en koren scheidt/in de handen zijn van

dk
dkdk dkdk

Wat men covert voor outside-living (water)emmer water op-/uithalen - opscheppen - waterkruik 1) een regio of leefgemeenschap - Eze.27:16 (Vermoedelijk bekend voor zijn produktie van speciale kruiken/manden) 2)

dk dkdk ddk dwdyk dyk !wdyk

$ytvmv dkdk ytmvw Is.54:12

ddk dfdik dik nfd nfdik

En ik zal Mijn hand als een cover stellen ten aanzien van al wat je kan verderven (vrij) En ik zal een borstwering voor u zijn als een methode tot genezing (Lxx) In zijn grip krijgen en ermee omgaan

In zijn grip krijgen en van elkaar doen scheiden = kelen en verscheuren uit elkaar scheuren (t.a.v. de Levithian wiens muil verscheurt) Job 41:19 Grijpen om de activiteit/werking stop te zetten > slachtofferen/met de hand slachten Job 21:20 Met hand gegrepen om aan te vallen/uitslaan om werking zeker stop te zetten () in hand gehouden dolk/kort zwaard (aanvallen/hand slaan) kort (krom) zwaard - steekwapen/(uit)werpspies Myceense schild waarbij men verraderlijk kon aanvallen met kort zwaard wat je doet ontbranden (van de pijn) als het je neervelt steekspies/handwapen 1) Gevormd tot deze/voortgebracht door de hand/uit de hand van/kern v/d zaak wat aldus bestaat/is op deze wijze verwezenlijkt/gevormd/gepresteerd op deze manier/wat van hieruit komt/wat hierheen hoort te komen zijn als/kenmerk v/d hand van/te vergelijken met hand van Jer.23:29 komende uit handen van -> van hieruit Num.11:31

ek

hk

hkw hk van hier naar daar en van hier naar daar Ex.2:12 3) hk-d[ een getuigenis met als doel -> opdat Ex.7:16
2)

hk-hnh Zie ons aan/zie wat van ons geworden is Is.20:6 5) hkk gevormd naar de wijze als deze/als deze gevormd worden
4) die aldus zijn zal/gevormd wordt Ps.144:15
6)

om tot dit resultaat te komen -> hiertoe 1Kon.18:45

hkk-l[ ten aanzien van deze dingen/wegens deze Est.9:26

67

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
1) Wat gecoverd wordt/afgeschermen (t.a.v. oog) beneveld/verblind/niet kunnen zien Zach.11:17 ongevoelig/afgestompt/onverschillig/getempeerd Gen.27:1 verstokt geworden/verhard (= ongevoelig) Job 17:7
2) Iemand onder handen nemen om te hervormen/afschermend behouden voor iets Wie het aan zijn verstand moet gebracht worden 1Sam.3:13

Hebreeuws

ek

eek

hhk

3) Wat in de hand is van - wat aangetast is door/gevormd wordt tot aangetast/ontluisterd worden door Lev. Cfr. donker maken/ontluisteren/verzwakken/machteloos maken 4) terug doen ontvlammen/doen bijkomen Is.42:4 niet verstoken blijven van/niet beneveld of benvloed worden door = goed functioneren

hhky al

eak efk eifk efkm

1) Met kracht coveren/onderdrukken/dempen/temperen/onder de hand houden zijn les gelezen krijgen/een toontje lager doen zingen Dan.11:30 2) Iemand krachtig doen veranderen/doen keren/zich bemoeien met iets veranderen/verdraaien/weerstaan/tegenhouden van Eze.13:22 Zeker onder de invloed komen van/aangetast worden door/omgevormd worden Door de hand toegevoegd/aangesmeerd krijgen/benvloed en moeten derven () (t.a.v. vuur) erdoor verteerd worden Spr.6:28/Is.43:2 (Bemerk de nauwe verwantschap tussen

hak hwk hywk hwkm wk xk xk xwk

va en vya en )

Door iemand aangetast/gehinderd/onder de hand gehouden/belemmerd wat door belemmering/invloed/aantasing is verdorven Ex.21:25 Waardoor men aangetast/gehinderd/belemmerd/omgevormd wordt vanwege door belemmering/invloed/aantasing iets derven Lev.13:24,28 Wat goed/dicht afsluit/toedekt - afsluitdeksel afdichtingsluik Een luik/deur*poort - afdichting v/e toegang/ingang/opening Dan.6:10 1) Veilig in handen van onder hoede van een vakbekwaam iemand zijn 2) Zich (over)dekkend kunnen beveiligen

fk hk
hf k

xkh kameleon Lev.11:30

1) Wat men stevig in zijn greep houdt = wat men met de hand vermag te doen kracht/vermogen handhaven/zwanger zijn/tegen houden/bedwingen gewichtig/van doorslaggevende aard/machtig/beslissend/vermogend Job 9:4 vakbekwaam worden/van wijsheid willen getuigen Spr.20:29 2) Cfr. zich toeleggen om wijs te worden/onderrichtingen aanleren 3)

~xk

xkb uitgroeien tot (vakbewaam van huis uit) Job 39:21

hki hki

1) Vragen naar iemands vermogen/bekwaamheid/kunnen vragen naar de (vak)bekwaamheid/bedrevenheid van ieman -> ook : uitzoeken of iemand betrokken is met/verwikkeld is in Job 13:10 de ware toedracht t.a.v. iemand kunnen/betrokkenheid Gen.20:16 uitzoeken of iemand in staat is tot Spr.9:8 2) Doen hetgeen men vermag niets minder/niets meer eisen dan men vermag/kan Job 13:10 Van hki hki 1) Het uiteindelijke bewijs van betrokkenheid of van kunnen/(vak)bekwaamheid bewijs/tegenbewijs/weerlegging t.a.v. vakbekwaamheid/betrokkenheid 2) Afmaken/beindigen wat ter beveiliging in handen is gegeven opdracht/bevel/afmeken wat is toevertrouwd Spr. 15:5 Interactieve hand/bemoeienis/tussenkomst/betrokkenheid met 1) Wat er tussen gewerkt is/doorregen van of met Is.3:24 met daartussen ingewerkte kleurbanden (divers van uitstraling) 2) aangezien omdat wegens want maar dus - zodat want immers namelijk eveneens ook - alzo

xky

~xkl xkwh

ehkft hkft

hxkwt yk

ik

ypy txt-yk

68

Parent

Child/Adopt

Betekenis - ( related to )
Handcover protect/guides/yokes make complete/conform de hand gevormd Hetgeen men naar zijn hand terug recht zet/in orde brengt/succesvol maakt afmaken/zijn doel bereiken/voltooien/succesvol maken Eze.27:11 zich laten omvormen als/zelfde kledij (ambt) aantrekken Eze.27:4 Aramees zie Ezra 4:12 en volgende (t.a.v. de omwalling van Jeruzalem) herstellen/terug in orde brengen/weer conform maken als het was De persoon die de man kompleet maakt bruid/ten huwelijk gevraagde vrouw/huwbare vrouw 1) Precies volkomen gevormd zijn als/volkomen en even vakbekwaam als geheel en al/op elk vlak Ex.39:22/Deut.33:10/Is.2:18 volkomen/volledig (= heilzaam/Lat.salvus) Ex.28:31 precies op dezelfde wijze als/helemaal zoals Lev.6:22 (t.a.v. ) geheel in vlammen op doen gaan Lev.6:23/Ps.51:19 vakbekwaam/volwassen zijn - bekwaam om lasten te dragen Eze.16:14 voleinding/gehele teloorgang (stad in vlammen) Recht.20:40 met alle macht/allen samen (onder eenzelfde juk) Deut.13:16 2) Pejoratief gebruik = wie zichzelf kroont/zichzelf voldoende bekwaam vinden rondom bekleden met (ambtskledij)/t.a.v. gaan zetelen als Eze.27:3 omkransen/(be)kronen als gaan zetelen als Eze.28:12 Idem (t.a.v. ) voldoende bekwaam vinden/doen zetelen als Klaag.2:15 3)

Hebreeuws

lk
llk

lk llk hlk lylk

ellk lilk

lylk-dgb de mantel van het heil - Num.4:6 lylk hlw[

Een ambtskleed dat volkomen dekt = conform dezelfde bevoegdheid/hetzelfde ambt

elflk lkm llkm lflkm lkm

4) 1Sam.7:9 Een volledig offer met heel het volk/alle betrokkenen/allen met zelfde vorming Wie vakbekwaam/volwassen/succesvol geworden is Jer.2:2 Waarin men voldoende bekwaam is/uitblinken in Ps.50:2 () goed - opvallen/zich onderscheiden in/gelijken op 1) (t.a.v. kleding) () Eze.23:12 Voornaam (goed ten aanzien van schijnen) bliljk geven van bekwaamheid 2) (t.a.v. kleding) gepantserd/malinkolder Eze.38:4 Kledij die als cover afweert 3) (Def.sp. llkm llkm) Eze.27:24 Waarmee men getooid loopt/wat men draagt/zoals men zich voorstelt-laat zien 1) Vermogen/kracht die gezond maakt/herstelt/onderhoudt - voeden/verzorgen verteren/(op)eten/zorgen voor zijn onderhoud () voeden (voedsel) stukken voedsel in de mond te eten geven Ps.81:16 2) Verterend vermogen krachten die opmaken/omzetten verslinden Job 22:20 verbruiken/doen verdwijnen/opgebruiken Deut.4:24/9:3 () in hitte omzetten/in vlammen doen opgaan Job 15:34/31:12 Deut.32:22 3) Aramees tegen elkaar opzetten/elkaar verscheuren Dan.3:8/6:24 Wat vrucht is voor kracht-voeding/onderhoud om te voeden/eten vruchtdragend om zich mee te voeden Deut.20:20 bestemd als voeding Deut.28:26 Om eetbare vrucht/voeding te versnijden mes/dolk/zwaardje Voedsel dat men gegeten heeft dat verwerkt wordt in de buik 1Kon.19:8 1) Kracht toegevoegd om gezond te worden/voldoende aan (levens)onderhoud / voldoende aan voedsel/eten levensonderhoud/plantaardig voedsel/dagelijks brood (tarwe) Job 12:11/38:41 () levensonderhoud (doen opgroeien) Job 36:31 bemiddeld zijn/rijk aan levensonderhoud Spr.13:23 2) Gepersonaliseerd werkwoord Uchal diegene die voeding (ver)teert/siesta houden Spr.30:1

hlwlk llkm lwlkm

llkmb

lka lka

lka

lka lkam tlkam lka elika lkf lkfa

lkam tlkam hlyka lka