LAMPIRAN 1 TAWARAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN GUNASAMA UNTUK MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT SARJANA DAN

KEDOKTORAN (Ph.D) SESI 2013 Pegawai Perkhidmatan Gunasama bermaksud perkhidmatan yang Ketua Perkhidmatannya ialah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA). Skim perkhidmatan yang terlibat ialah Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Pegawai Teknologi Maklumat, Pegawai Latihan Vokasional dan Pegawai Psikologi. 1. Syarat Umum Pegawai-pegawai hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan perwatakan/sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi. Pegawai juga hendaklah mempunyai kelayakan ljazah Pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya. 2. i) Syarat Khusus Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan berkhidmat dalam perkhidmatan tetap: dan Profesional yang sedang

ii) Pegawai berumur tidak melebihi 43 tahun bagi pengajian peringkat Kedoktoran (Ph.D) dan 45 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana pada 1 Januari 2013; iii) Pegawai hendaklah telah berkhidmat sekurang kurangnya selama 3 tahun (Iantikan selewat-Iewatnya 1 Januari 2009) pad a tarikh tutup permohonan; iv) Telah disahkan permohonan; dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup

v) Mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85% ke alas bagi tempoh genap 3 tahun skim perkhidmatan terkini berturut-turut (2008,2009 & 2010 atau 2009,2010 & 2011). Penilaian setahun LNPT genap 12 bulan; vi) Memiliki syarat kelayakan akademik seperti berikutTempoh Minimum Pengalaman Bekerja di Peringkat P&P (pada 1 Januari 2012) 10 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun

Peringkat Pengajian

Kelulusan PNGK atau setaraf 2.00 - 2.49 2.50 - 2,99 3.00 dan ke atas Lulus Peringkat Sarjana
1

Sarjana Ph.D

LAMPIRAN 1

vii) Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangka panjang/pendek seperti berikutTempoh Kursus Lebih daripada 12 bulan Lebih daripada 3 bulan dan kurang daripada 12 bulan Kurang daripada 3 bulan viii)Bersih daripada Mahkamah; pertuduhan/tindakan Tempoh Menunggu (pada 1 Januari 2013) 2 tahun 1 tahun Tiada tatatertib dan bebas daripada dakwaan

IX) Telah mengisytiharkan

harta; dan

x) Tidak tersenarai dalam senarai hitam JPA. xi) Menyediakan Kertas Cadangan Pengajian (Research Proposal) (dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris untuk pengajian Dalam Negara dan Bahasa Inggeris bagi pengajian di Luar Negara) mengikut panduan di LAMPIRAN 3 dengan pilihan Bidang Pengkhususan di LAMPIRAN 4A. Syarat Tambahan Bagi Permohonan Pengajian di Luar Negara xii) Telah lulus ujian Bahasa Inggeris skor minimum sama ada TOEFL 580 (Paper-Based) atau 230 (Computer-Based) atau 88 (Internet-Based) atau IELTS 6.5 semasa mengemukakan permohonan. Walau bagaimanapun, bagi calon yang sedang menduduki ujian rnr, semua slip keputusan perlu dikemukakan semasa menghadiri temuduga. Syarat ini adalah untuk kemasukan ke semua universiti di luar negara (termasuk negara-negara bukan berbahasa Inggerrs). Hanya ujian Bahasa Inggeris yang diambil pada atau selepas 1 Julai 2011 sahaja diambilkira bagi tujuan ini; *xii) Menerima tawaran tempat pengajian di universiti-universiti LAMPIRAN 5 dalam pelbagai bidang pengkhususan. terkemuka seperti di

xiii) Calon-calon yang mendapat conditional offer daripada Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Oxford University dan Cambridge University dalam bidang-bidang spesifik mengikut kekuatan bidang dalam universiti berkenaan akan diberi keutamaan untuk mendapat penajaan ke luar negara; *xiv) Telah lulus Kursus Khas Kenegaraan anjuran Biro Tatanegara: dan

2

LAMPIRAN 1 *xv) Pegawai dan ahli (LAMPIRAN 6). keluarga bebas daripada sebarang penyakit kronik

* Sebarang rayuan untuk melonggarkan syarat-syarat di atas tidak akan dilayan oleh Jabatan ini. Walau bagaimanapun, calon boleh mendapatkan tempat pengajian dan mengikuti Kursus Khas Kenegaraan setelah berjaya ditawarkan Hadiah Latihan Persekutuan.

3.

Kemudahan Pegawai-pegawai yang berjaya dipilih akan ditawarkan Persekutuan dengan kelulusan Cuti Belajar Bergaji Penuh. Hadiah Latihan

4.

Ikatan PerjanJian Dengan Kerajaan Pegawai-pegawai yang berjaya ditawarkan Hadiah Latihan dikehendaki menandatangani perjanjian dengan Kerajaan. Persekutuan

5.

Tatacara Permohonan a) Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan secara dalam talian di portal JPA www.jpa.gov.rny atau http://esilav2Ipa,gov,my Permohonan dibuka mulaj 9 April 2012 sehingga 30 April 2012. b) Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimuat turun dan dicetak untuk dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing dengan disertakan bersamasama: (i) Salinan Ijazah Pertama lengkap dengan transkrip atau perincian peratusan markah/PNGK atau kelulusan yang setaraf dengannya; Salinan Ijazah Sarjana lengkap dengan transkrip atau perincian peratusan markah/PNGK atau kelulusan yang setaraf dengannya (sekiranya ada); Salinan Sijil Perkahwinan dan Sijil Kelahiran anak-anak (bagi calon yang telah berkeluarga); Kertas Cadangan Pengajian (Research Proposety. Salman Slip keputusan TOEFL atau IEL TS (bagi permohonan pengajian di Luar Negara);dan Salinan Surat Akuan Doktor oleh Pegawai Perubatan & Kesihatan berdaftar sekiranya pegawai atau ahli keluarga menghidap penyakit kronik.

(ii)

(iii)

(iv) (v)

(vi)

3

my (dibawah modul Pembangunan .jpa.gov my. e) Pegawai Perkhidmatan Gunasama yang sedang berkhidmat di sebelas (11) buah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) (seperti di perenggan 5(f)) diwajibkan memohon melalui 2 kaedah berikut: (i) Aplikasi HRMIS . Istana Negara Jabatan Audit Negara Jabatan Peguam Negara Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Parlimen Malaysia Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja .LAMPIRAN 1 c) Semua salinan dokumen yang dikemukakan hendaklah disahkan oleh pegawai Kerajaan yang terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf atau lebih tinggi.Aplikasi HRMIS boleh dicapai di www.Raja. 4 . d) Permohonan dengan dokumen yang tidak lengkap dan tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan serta tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan tidak akan diproses untuk tujuan pertimbangan. f) Agensi-agensi di bawah JPM yang terlibat adalah : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 6. Panduan dan tatacara permohonan boleh dimuat turun di laman web HRMIS. pemohon diwajibkan untuk menduduki Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan secara online yang boleh dicapai semasa semakan panggilan temuduga di portal JPA www.gov. Malaysia Pentadbiran Am Jabatan Perdana Menteri Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Suruhanjaya Pilihan Raya Ujian Khas Hadiah Latihan Persekutuan Bagi pemohon yang berjaya untuk dipanggil temuduga.jpa.eghrmisgov.//esilav2.Permohonan perlu dibuat dengan mengisi borang permohonan secara dalam talian di portal JPA www-ipagov my atau http.my.my atau http://esilav2. (ii) Perkhidmatan Dalam Talian .gov.ipa.sila klik Program Pengajian).

Selain daripada itu. Sehubungan itu. 6 Tahun 2005. Tanggungjawab 7. Oleh kerana bilangan biasiswa yang diperuntukkan bagi pengajian di luar negara adalah amat terhad. adalah menjadi tanggungjawab Panel Pembangunan Sumber Manusia untuk mengambil tindakan-tindakan berikut: (i) Mengisi Borang Perakuan Ketua Jabatan (LAMPIRAN B) dan Borang Laporan Panel Pembangunan Sumber Manusia Kementerian/Jabatan untuk kursus dalam perkhidmatan .4 7. Sebelum mengemukakan pencalonan.3 7. Sekiranya kesemua calon yang diperakukan oleh Jabatan berjaya ditawarkan HLP ini. Pencalonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Bahagian Perkhidmatan.dan 7. Ketua Jabatan hendaklah mencalonkan mereka yang mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik sahaja dan terbukti melalui pencapaian Ujian Bahasa Inggeris (TOEFLlIEL TS).5 5 . Ketua Jabatan berkenaan adalah dikehendaki memberi pelepasan kepada mereka untuk menjalani pengajian.2 7. Sehubungan itu.1 Ketua Jabatan Ketua Jabatan adalah dinasihatkan supaya membuat semakan yang teliti dan memberi sepenuh perhatian kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Hanya pencalonan yang disokong dan diperakukan oleh Ketua Jabatan sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan iru. Jabatan ini selewat-Iewatnya pada 7 Mei 2012. Memandangkan kos sara hidup di luar negara adalah tinggi. Ketua Jabatan juga hendaklah mengambilkira faktor kewangan/kemampuan pemohon untuk menyara hidup diri dan keluarganya berdasarkan kemudahan yang mampu disediakan oleh Kerajaan mengikut kelayakan pemohon. Semua pencalonan hendaklah diperakukan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk memperakukan pegawai-pegawai yang sesuai serta memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan. Ketua Jabatan hendaklah memastikan hanya pegawai-pegawai yang benar-benar layak dan berkebolehan sahaja dicalonkan untuk pengajian di luar negara dan bidang kursus yang mereka akan ikuti itu tidak ditawarkan oleh IPTA tempatan. Ketua Jabatan adalah diminta untuk membuat perancangan yang teliti dan hanya memperakukan calon yang boleh dilepaskan oleh Ketua Jabatan pad a tahun 2013 kelak.LAMPIRAN 1 7.JPA(L) LOP 1A196 (LAMPIRAN C). Perhatian ke atas kemampuan kewangan pegawai adalah untuk mengelakkan masalah tersebut daripada memberi kesan yang negatif terhadap prestasi dan kemajuan pengajian pemohon kelak.

9 Pencalonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Jabatan selewat-Iewatnya pad a 7 Mei 2012 dan dialamatkan kepada: Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 8ahagian Perkhidmatan Aras 7.6 seperti di perenggan 5.7 7. 810k C2. Perakuan pencalonan mestilah dikemukakan bersama-sama:(a) Dokumen-dokumen (b) Dokumen-dokumen 7. pencalonan pegawai-pegawai juga perlu dibuat melalui aplikasi HRMIS iaitu www. Jabatan ini berhak Kementerian/Jabatan/Agensi yang digariskan di atas.my 6 .my.5 (i).eghrmis.gov. menolak yang didapati pencalonan tidak mengambil daripada tindakan 7. Bagi sebelas (11) buah agensi di bawah JPM seperti di perenggan 5 (f).p: Sektor Pembangunan Gunasama) ini 8. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan dalam urusan ini bolehlah rnenqhubunqi: Unit Penawaran Latihan Dalam Perkhidrnatan 8ahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Telefon Faks Emel 03-88853546 03-88892171 Idp@jpa. Pencalonan tanpa melalui PPSM dan tanpa borang-borang yang lengkap secara automatik tidak akan dipertimbangkan permohonannya.8 7.P. Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.gov.LAMPIRAN 1 (ii) Hanya pencalonan yang disokong dan diperakukan oleh PPSM sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan ini. PUTRAJA Y A (u.dan seperti di perenggan 7.

historical documentary. The statement should comprise the following elements: * * Bidang penyelidikan (Sila letakkan di penjuru atas kanan muka depan kertas) Field of research Objektif kajian / Penyataan masalah Objective of study / Problem statement Jelaskan apakah objektif I penyataan masalah yang mendorong tajuk ini dikaji Explain the objective (s) / problem statement that influence the research Latar belakang atau kajian perpustakaan ringkas mengenai bidang kajian Background or a brief literature review on the research topic Skop kajian / Rangka kajlan Scope of study / Theoretical framework Metodologi kajian Methodological research Jelaskan metod-metod yang akan digunakan dalam membuat kajian seperti perpustakaan. kerja makmal. penafsiran dan analisis. survey.D dan Sarjana penyelidikan penuh) Guideline to writing research proposal (Ph.D and Masters by research) secara Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan cadangan penyelidikan (calon PhD dan calon Sarjana secara penyelidikan penuh). wawancara/soal selidik. Explain the methods used in the research such as library research. Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut: Applicants are required to submit a research proposal (Ph. Rangkajadualke~a Work schedule * * * * 1 . field work. lab work.LAMPIRAN 3 "PANDUAN MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN I PENGAJIAN UNTUK PROGRAM IJAZAH TINGGI BAGI UNTUK PERMOHONAN HLP SES12013" "Guideline to Writing Research I Study Proposal for Ph. evaluation and analysis.D & Masters by research). dan lainnya. interview. kajian luar.D/Masters Programme" 1) Panduan menulis cadangan penyelidikan (Ph. dokumentari persejarahan. etc.

2 . * Pemohan juga baleh melayari laman web E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) www.intan. The statement should comprise the following elements: * * * * Bidang kursus (Sila Letakkan di penjuru atas kanan muka depan kertas) Course work Tajuk Kajian Ringkas dan Penyataan Masalah Ringkas Topic of coursework I Brief Problem Statement Pelan pengajian Study plan Patensi kepentingan Kerja Kursus kepada Perkhidmatan Awam Potential interest of course work towards Public Service Cadangan pelan pengajian in! hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 3 muka surat serta ditulis dalam Bahasa Inggeris (pengajian di Luar Negara) dan Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris (pengajian di Dalam Negara). The research proposal should not be less than 3 pages. Kenyataan haruslah mengandungi elemen-elemen berikut: Applicants are required to submit a statement of purpose with study plan.LAMPIRAN 3 * * Btiet bibliography Bibliagrafi ringkas Kepentingan kajian Significance of research Cadangan penyelidikan ini hendaklah tidak kurang daripada 10 muka surat (Ph.D) or 5 pages (Masters). 2) Panduan menulis cadangan pelan pengajian (Sarjana secara kerja kursus) Guideline to writing study proposal (Masters by coursework) Pemahan dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan dengan pelan pengajian.D) dan 5 muka surat (Sarjana) ditulis dalam Bahasa Inggeris (pengajian di Luar Negara) dan Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris (pengajian di Dalam Negara). written in English (Overseas Studies) and Bahasa Melayu I English (Local Studies).epsa. The research proposal should not be less than 10 pages (Ph.my bagi mendapatkan maklumat-maklumat tambahan dalam membantu penyediaan kertas cadangan. wntten in English (Overseas Studies) and Bahasa MelayulEng/ish (Local Studies).

LAMPIRAN 4A BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI2013 PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (PTD) BIL. BIDANG 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 9) 10) 11) 1) 2) 3) 4) 5) 6) PENGKHUSUSAN Ekonomi Antarabangsa Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat Ekonomi Kewangan Ekonomi Kewangan Islam Ekonomi Makro Ekonomi Pengurusan Pemasaran Pemasaran Antarabangsa Perdagangan Antarabangsa Perniagaan Antarabangsa Statistik Agribusiness Agricultural Economics Eco-Pelancongan E-Dagang Keusahawanan Technopreneurship Pengurusan Projek Ekonomi Pembangunan Ekonomi Pengurusan Teknologi Polisi Sains dan Teknologi Sains Maklumat Undang-undang Komersial Agroteknologi Pengurusan Alam Sekitar Pengurusan Bioteknologi Pengurusan Sisa Pengurusan Sistem Maklumat Polisi Alam Sekitar Pengurusan Teknologi Hiiau Pembangunan Belia dan Komuniti Pendidikan Pengurusan Pelancongan Pengurusan Pembinaan Pengurusan Sukan Perancangan Bandar Psikologi Sosial Sosiologi Luar Bandar 7) 1 Pengurusan Ekonomi 2 Pengurusan Sains dan Teknologi 7) 3 Pengurusan Sosial dan Infrastruktur 7) 8) 1 .

dan Daerah Tanah 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 5 Keselamatan dan Pertahanan Negara Hal Ehwal Maritim Hubungan Antarabangsa Keselamatan Antarabangsa Polisi Keselamatan Undang-undang Penguatkuasaan 7) Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan 8) Analisis Strategi dan Keselamatan 9) Pengurusan Projek (Pertahanan) 10) Keselamatan Dalam Negeri 11) Sa ins Politik Hubungan Antarabangsa Organisasi Antarabangsa Sains Politik Undang-undang Antarabangsa Pembangunan Sumber Manusia 1) 2) Pengurusan Awam 3) Pengurusan Islam 4) Pengurusan Perhubungan 5) Pengurusan Sumber Manusia 6) Psikologi Industri dan Organisasi 7) Sa ins Manusia 8) Komunikasi Korporat 9) Pengurusan 10) Pengurusan (Kepimpinan) 11) Pengurusan Media 12) Pengurusan Pengetahuan (Know/edge 6 Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Antarabangsa 1) 2) 3) 4) 7 Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi Management) 13) 14) 15) 16) Pengurusan Polisi Awam Pengurusan Strategik Pentadbiran Awam Perhubungan Awam 2 .LAMPIRAN 4A BIL. BIDANG 9) 10) 11) 12) 13) 14) 1) 2) 3) PENGKHUSUSAN Pengurusan Kemudahan Pengurusan Kesihatan Pentadbiran Pendidikan Pengurusan Pendidikan Sains Pengguna Sains Sosial Pentadbiran dan Pembangunan Tanah Perancangan Bandar dan Wilayah Pembangunan Tanah Undang-undang Tanah Pengurusan Sumber Tanah 4 Pengurusan Wilayah.

LAMPIRAN 4A BIL. BIDANG 17) 18) 1) 2) 3) 4) PENGKHUSUSAN Perhubungan Korporat Sains Pengurusan Kewangan Antarabangsa Kewangan Islam Pengurusan Kewangan Pengurusan Risiko Kewangan Perakaunan Kewangan Perakaunan Sektor Awam Perbankan Perbankan Islam Percukaian 8 Pengurusan Kewangan 5) 6) 7) 8) 9) 3 .

LAMPIRAN 4A BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LA TlHAN PERSEKUTUAN SESJ 2013 PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PTM) BIL. BIDANG PENGKHUSUSAN 1) Database Planning 2) Database Architecture & Design 3) Database Development 4) Database Administration 5) Data Mining 6) Data Warehouse 1) Business Analysis (BPI/BPRlBPA) 1 Pengurusan Pangkalan Data 2 Pembangunan Sistem 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) and Information System Analysis (functional & nonfunctional) System Architeoture System Design System/Software Development Management System/Porting/Software Integration So ftwa re/T. leT Asset) 8) Continuity Management leT Security Governance 4 .oolsJProgramming Development Specialist Software Quality Assurance Usability Requirement Analysis Usability Evaluation Website Specialism 3 Pengurusan Keselamatan icr 2) tct Security Assessment & Audit 3) leT Security Inoident Management (Incident Handling and Forensic) 4) Secured System Development Lifeoyc/e 5) Physical & Environment Security 6) Information/Database Security 7) Infrastructure Security (Network.

BIDANG 1) 2) 3) 4) PENGKHUSUSAN Oata Centre Management Configuration Management Operational Risk Management Storage Capacity & System Performance Management 5) Service Level Management 6) ICT Asset (in Data Centre) Management 7) System Administration 8) Storage Administration 9) Hardware (Server. Storage) & Software (OS) Specialist 10) Service Oesk 1) 2) 3) 4) ICT Platforms Network Architecture (Planning & Design) Network Administration Network Configuration and Performance Management Network Control and Operation Internet Services Unified Communications Facilities Management 4 Pengurusan Pusat Data 5 Pengurusan Rangkaian 5) 6) 7) 8) 5 .LAMPIRAN 4A BIL.

Elektronik Industri. etc) Pengangkutan (Automotif.LAMPIRAN 4A BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 PERKHIDMATAN LATIHAN VOKASIONAL (PLV) BIL. BIDANG 1) 2) PENGKHUSUSAN Elektrikal (Pendawaian Elektrik. Elektronik Komunikasi. Mekatronik etc) Mekanikal (Pembuatan.Perabot. Rekabentuk. Bahan. aerospace. Sains I Teknologi 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 3. maritime etc) Kimia Renewable Pengurusan Pengurusan Produk Percetakanl Energy Technology Industril Teknologi Industri Inovasil Kreativitil Pembangunan Grafik 3) 1. Rekabentuk. Kejuruteraan Komputer etc) Kejuruteraan Awam (Binaan. Kejuruteraan 4) 5) 6) 7) 1) 2) 3) 2. Elektrik Kuasa. Pendidikan / Latihan Technical Education and Vocational Training (TEVT) Training delivery Sistem Penilaian Pembangunan Kurikulum Teknik pengajaran dan pembelajaran Adult Education / Training 6 . Elektrik Industri etc) Elektronik (Microelectronics. Penjaga Jentera. Telekomunikasi. Pengeluaran etc) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Kejuruteraan Komunikasi. Landskap.

3. 2. BIDANG PENGKHUSUSAN 1) Psikometrik 2) Psikologi Tingkahlaku & Sosial 3) Psikologi Industri dan Organisasi 1) Psikologi Klinikal 1) Kaunseling 1. Psikologi Psikologi Klinikal Kaunseling 7 .LAMPIRAN 4A BIDANG PENGKHUSUSAN KRITIKAL BAGI HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2013 PERKHIDMATAN PEGAWAI PSIKOLOGI (PPsi) BIL.

1 B. 1 AUSTRALIA University of Melbourne Australian National University University of Sydney University of Queensland Monash University University of New South Wales University of Western Australia University of Adelaide BELGIUM Katholieke University Lauven Ghent University CANADA University of Toronto University of British Columbia McGill University McMaster University University of Alberta University of Montreal Queen's University University of Victoria University of Ottawa DENMARK Aarhus University University of Copenhagen Technical University of Denmark FINLAND University of Helsinki 2 D.LAMPIRAN 5 SENARAI UN1VERSITI TERKEMUKA MERANGKUMI PELBAGAI DI DUNIA BIDANG PENGAJIAN MENGIKUT NEGARA BIL. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E. 1 2 3 F. 1 1 . 1 AMERIKA SYARIKAT LAMPIRAN 5A NEGARAIUNIVERSITI 2 3 4 5 6 7 8 C.

1 2 L.LAMPIRAN 5 SIL. NEGARAJUNIVERSITI GERMANY Ludwig Maximilians University Heidelberg University Technics University Munchen Humboldt University of Berlin Freie University Berlin RWTH Aachen University University of Konstanz Bonn University University Ulm Hamburg University IRELAND Trinity College Dublin University College Dublin JEPUN University of Tokyo University of Kyoto Tokyo Institute of Technology Osaka University Tohoku University Waseda University Meiji University National Graduate Institute for Policies Studies International University of Japan KOREA Pohang University of Science and Technology Korea Advanced Institute of Science and Technology Seoul National University Korea University Vonsei University NEW ZEALAND University of Auckland University of Otago NORWAY Oslo University University of Bergen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H. 1 2 I. 1 2 2 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J. 1 2 3 4 5 K. G.

1 2 O. 1 3 . 1 2 3 4 5 6 7 P.Zurich Swiss Federal Institute Technology . 1 2 3 4 Q.ikut bidang pengajian M.LAMPIRAN 5 SIL. NEGARAlUNIVERSfTI PERANCIS Ecole Normale Superieure Paris University Paris-Sorbonne Sciences Po SINGAPORE National University of Singapore Nanyang Technological University SWITZERLAND ETH . 1 2 3 N.Zurich Ecole Polytechnique Federal .Lausanne University of Zurich University of Basel University of Bern University of Lausanne University of Geneva SWEDEN Karolinska Institute Stockholm Lund University Uppsala University Stockholm University UNITED KINGDOM LAMPIRAN 58 .

Semenyih Monash University (Sunway Campus) Swinburne University of Teohnology (Sarawak Campus) Curtin University (Malaysia Campus). Sarawak The Global University of Islamic Finance (INCEIF).LAMPIRAN 5 SENARAI UNIVERSITI TEMPATAN BIL INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) UNIVERSITI PENYELlDIKAN Universiti Malaya (UM) Universiti Sa ins Malaysia (USM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Putra Malaysia (UPM) UNIVERSITI KOMPREHENSIF Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) UNIVERSITI BERFOKUS Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Utara Malaysia (UUM) Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Universiti Teknikal Melaka (UTeM) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Universiti Malaysia Pahang (UMP) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA (lPTS) Universiti Multimedia Malaysia (MMU) Universiti Teknologi Petronas (UTP) Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) Universiti Kuala Lumpur (UNiKL) University of Nottingham (Malaysia Campus). 1 2 3 4 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BIL. Kuala Lumpur Limkokwing University of Creative Technology. 1 2 3 4 C. Cyberjaya University College Sedaya International (UCSI Universityl) Asia Pasific University College of Technology and Innovation (UCTI) A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 .

LAMPIRAN 5A AMERIKA SYARIKAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 California Institute of Technology Harvard University Stanford University Princeton University Massachusetts Institute of Technology University of Chicago University of California -Berkeley Yale University Columbia University University of California (LA) Johns Hopkins University University of Pennsylvania University of Michigan Cornell University Carnegie Mellon University Duke University Georgia Institute of Technology University of Washington .Seattle Northwestern University University of Wisconsin -Madison University of Texas (Austin) University of Illinois (Urbana Champaign) University of California (San Diego) University of California (Santa Barbara) University of California (Davis) Washington University ( St Louis) University of Minnesota University of North Carolina (Chapel Hill) New York University Brown University Pennsylvania State University Boston University University of Southern California Ohio State University University of Pittsburgh University of Massachusetts Vanderbilt University Rice University Emory University University of Colorado Boulder Tufts University .

The State University of New Jersey University of California .42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 University of Rochester Rutgers. College Park Michigan State University University of Arizona Purdue University University of California.New London . Lewiston Connecticut College .Bloomington University of Florida Arizona State University George Washington University University of Virginia Georgetown University University of Iowa University of California Riverside Rensselaer Polytechnic Institute William & Mary Wake Forest University Texas A&M University University of Illinois at Chicago Universiy of Miami University of Delaware Iowa State University Boston College University of Buffalo University of Cincinnati Colorado School of Mines University of Georgia Northeastern University University of South Carolina Tulane University Colorado State University Creighton University University of Misssouri State University of New York .Albany Amherst University Bates College.Irvine University of Notre Dame Dartmouth College Case Western Reserve University University of Maryland. Santa Cruz University of Utah Stony Brook University Indiana University .

Villanova State University of New York/College at Geneseo University of Richmond Bucknell University.Bethlehem Pomona College .Lewisburg Hamilton College .Clinton Lafayette College .Claremont Villanova University .86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lehigh University .Easton California Polytechnic State University Claremont McKenna College .

LAMPIRAN 58 UNITED KINGDOM 1 Accounting and Finance UNIVERSITI University University University University University University 2 of of of of of of Warwick Cardiff. Wales Bath Lancaster Strathclyde Exeter Agriculture. Veterinary and Food Science UNIVERSITI University of Warwick University of Aberdeen University of Nottingham University of Leeds Royal Veterinary College Allied Health Professions and Studies UNIVERSITI King's College London University of Ulster University College London (UCL) Lancaster University University of Surrey University of the West of England (UWE) Anthropology UNIVERSITI University of Cambridge London School of Economics & Political Science School of Oriental & African Studies Roehampton University University College London University of Sussex 3 4 5 Applied/Pure Mathematics UNIVERSITI University of Cambridge University of Oxford University of Bristol University of Bath University of Warwick University of Manchester Imperial College London 1 .

. University of London 10 Business and Management Studies UNIVERSITI London Business School Imperial College London University of Cambridge Cardiff University/University of Wales. Cardiff University of Bath London School of Economics and Political Science University of Oxford L.6 Archaeology UNIVERSITI University University University University University University University of Durham of Reading of Oxford of Cambridge of Liverpool College London of Leicester 7 Architecture and the built environment UNIVERSITI University of Cambridge University College London University of Sheffield University of Liverpool Loughborough University University of Bath University of Edinburgh Art and Design UNIVERSITI Loughborough University University of Reading Open University Lancaster University University of Newcastle University of Westminster Royal College of Art 8 9 Biological Sciences UNIVERSITI Institute of Cancer Research University of Oxford University of Manchester University of Sheffield University of Dundee University of Bristol Royal Holloway.

Swansea Cardiff University/University of Wales.11 Cancer Studies UNIVERSITI University of Manchester University of Cambridge Institute of Cancer Research University of Newcastle University of Glasgow Queen Mary. Cardiff University of Nottingham University of Newcastle University of Southampton University of Sheffield 3 . University of London University of Oxford 12 Cardiovascular Medicine UNIVERSITI University of Oxford University of Cambridge King's College London University of Manchester Imperial College London University of Glasgow University of Bristol 13 Chemical Engineering UNIVERSITI University of Cambridge Imperial College London University of Manchester University College London University of Birmingham University of Sheffield University of Newcastle 14 Chemistry UNIVERSITI University of Cambridge University of Nottingham University of Oxford University of Edinburgh University of St Andrews University of Bristol Imperial College London 15 Civil Engineering UNIVERSITI Imperial College London University of Wales.

University of London University of st. University of London 17 Computer Science and Informatics UNIVERSITI University of Cambridge Imperial College London University of Southampton University of Edinburgh University of Oxford University College London University of Manchester Development studies UNIVERSITI University of Oxford University of Manchester University of East Anglia 19 Drama . Dance and Performing Arts UNIVERSITI University of Warwick Roehampton university Queen Mary.16 Communication . Andrew University of Manchester University of Bristol King's College London Economics and Econometrics UNIVERSITI London School of Economics & Political Science University of College London University of Essex University of Oxford University of Warwick University of Nottingham University of Cambridge 18 20 4 . University of London London School of Economics & Political Science University of East London Royal Holloway. Cultural and Media Studies UNIVERSITI University of Leicester University of Westminster University of East Anglia Goldsmiths College.

Bangor University of Manchester Imperial College London University of Sheffield University of Southampton English Language and Literature UNIVERSITI University of York Queen Mary. University of London University of Bristol London School of Hygiene & Tropical Medicine University of Oxford University College London 0 23 24 25 . University of London University of Oxford University of Cambridge King's College London University of Bristol University of Leeds University of Exeter 22 Electrical and Electronic Engineering UNIVERSITI University of Leeds University of Surrey Bangor University/University of Wales. University of London University of Edinburgh University of Manchester University of Exeter University of Oxford University of Cambridge Earth Systems and Environmental Science UNIVERSITI University of Cambridge University of Oxford Birkbeck College. University of London University College London University of Reading University of Bristol University of East Anglia Epidemiology and Public Health UNIVERSITI University of Cambridge Imperial College London Queen Mary.21 Education UNIVERSITI Institute of Education.

University of London London School of Hygiene & Trap Med University of Oxford University of Leeds 27 28 29 History UNIVERSITI Imperial College London University of Essex University of Kent University of Liverpool University of Oxford University of Warwick University of Cambridge 30 Infection and Immunology UNIVERSITI University of Oxford University Cambridge Imperial College London London School of Hygiene & Trap Med University College London King's College London University of Liverpool 6 . University of London University College London Health Services Research UNIVERSITI University of York University of Aberdeen University of Bristol Queen Mary.26 General Engineering. Mineral & Mining Engineering UNIVERSITI University of Cambridge University of Oxford University of Nottingham University of Leeds Imperial College London Swansea University/University of Wales. Swansea University of Manchester Geography and Environmental Studies UNIVERSITI University of Bristol University of Cambridge University of Durham University of Oxford Queen Mary.

University of London University of Edinburgh University of York University of Essex University of Sheffield 33 34 Mechanical . Aeronautical and Manufacturing Engineering UNIVERSITI Imperial College London University of Sheffield University of Bristol University of Greenwich University of Nottingham University of Leeds Loughborough University Metallurgy and Materials UNIVERSITI University of Cambridge University of Liverpool University of Kent University of Oxford University of Birmingham University of Sheffield Imperial Colleqe London 35 7 .31 Law UNIVERSITI London School of Economics and Political Science University College London University of Oxford University of Durham University of Nottingham University of Kent University of Cambridge 32 Library and Information Management UNIVERSITI University of Sheffield King's College London University College London University of Wolverhampton City University London Robert Gordon University University of Glasgow Linguistics UNIVERSITI Queen Mary.

36 Middle Eastern and African Studies UNIVERSITI University of Cambridge University of Oxford University of Edinburgh School of Oriental and African Studies University of Durham University of Birmingham Music UNIVERSITI Royal Holloway. University of London University of Birmingham University of Manchester University of Southampton University of Cambridge King's College London University of Sheffield 37 38 Other Laboratory .Based Clinical Subject UNIVERSITI University of Edinburgh University of Cambridge University College London University of Oxford Imperial College London King's College London Queen Mary. University of London Philosophy UNIVERSITI Uruversity College London University of St Andrews King's College London University of Sheffield University of Cambridge London School of Economics & Political Sciences University of Oxford 39 40 Physics UNIVERSITI University of Lancaster University of Cambridge University of Nottingham University of St Andrews University of Edinburgh Imperial College London University of Oxford 8 .

Neuroscience and Clinical Psychology UNIVERSITI of Wales. Cardiff University of Cambridge Cardiff University/University University College London King's College London University of Oxford Imperial College London University of Edinburgh 45 Psychology UNIVERSITI University of Cambridge University of Oxford University College London Birkbeck College. University of London Cardiff University/University of Wales.41 Politics and International Studies UNIVERSITI University of Essex University of Sheffield Aberystwyth University/University of Wales. University of London 9 . University of London King's College London University of Sussex Primary care and other community based clinical subject UNIVERSITI University of Oxford University of Manchester University of Southampton University of Nottingham University of Bristol University of Aberdeen University of Cambridge Psychiatry 42 43 44 . Andrews Royal Holloway. Cardiff University of St. Aberystwyth University of Oxford London School of Economics & Political Sciences University College London School of Oriental and African Studies Pre-clinical and Human Biological Sciences UNIVERSITI University of Oxford University College London University of Manchester Queen Mary.

University of London University of Oxford University of Cambridge University of Surrey University of York 47 48 Sports-related Subjects UNIVERSITI University of Birmingham Loughborough University University of Edinburgh University of Durham University of Bristol Liverpool John Moores University 49 Statistics and Operational Research UNIVERSITI University of Oxford University of Cambridge Imperial College London University of Bristol University of Warwick University of Kent. Divinity and Religious Studies UNIVERSITf of Durham of Aberdeen of Cambridge of Oxford College London 10 .46 Social Work and Social Policy & Administration UNIVERSITI London School of Economics and Political Science University of Oxford University of Bath University of Southampton University of Kent University College London University of Oxford Sociology UNrVERSITI University of Manchester University of Essex Goldsmiths College. Canterbury University of Nottingham Theology University University University University University 50 .

51 Town and Country Planning UNIVERSITI University of Cambridge University of Sheffield Cardiff University/University University of Newcastle University of Leeds University of Reading University of Aberdeen of Wales Cardiff 11 .

Tumor dan kecacatan pembuluh darah dl otak: I. Kecederaan di kepala disebabkan kemalangan. Pulmonary Hypertension. g. k. j. I. Lain-lain penyakit yang disahkan sebagai penyakit kronik dan tidak sihat untuk meneruskan pengajian oleh pakar perubatan Kerajaandan/atau yang diperakukan oleh penaja. Pemindahan organ utama. Skizofernia. dan p. h. n. Pemindahan kaki dan/atau tangan. o. Kanser. Penyakit Parkinson. Serangan jantung. Fullminant Viral Hepatitis. pakar perubatan . e. f. m.LAMPIRAN 6 JENIS-JENIS PENYAKIT KRONIK a. c. Penyakit HIV dan Aids. Sakit buah pinggang yang kronik. b. d. Kecederaan atau kecacatan fizikal yang dialami semasa menjalani latihan atau kursus yang disahkan oleh pakar perubatan Kerajaan dan/atau pakar perubatan yang diperakukan oleh penaja sebagai tidak sihat untuk meneruskan pengajian. Melepuh dan melecur kerana kebakaran. Sakit hati (liver) yang kronik.