Anda di halaman 1dari 35

KESAN-KESAN PENGUNAAN

TELEFON BIMBIT DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS DI SMK THREE RIVERS MUKAH
Disediakan oleh: Nurhazieya Asyikin Binti Yaakup (6AE) (930606-13-5964) Nama penyelia: Puan Norliza Binti Fauzi
5/4/12

Abstrak
Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk memberi pendedahan tentang kesan-kesan penggunaan telefon bimbit terhadap pelajar tingkatan enam dan mengetahui langkah 5/4/12

5/4/12

NEXT

Pengenalan
Dewasa kini, kebanyakkan pelajar telah mempunyai telefon bimbit. Hal ini disebabkan oleh,peningkatan taraf hidup dan perubahan globalisasi. Pada mulanya, telefon bimbit digunakan untuk berhubung dengan ibu bapa namun ia telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bermoral. Oleh yang demikian, kesan penggunaan telefon bimbit yang dominan terhadap pelajar sekarang akan diketengahkan BACK 5/4/12 untuk mencari solusi untuk memperbaiki

Pernyataan Masalah
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat

sejauh mana kaitan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar terhadap prestasi akademik mereka. Selain itu, kajian ini juga dilaksanakan untuk mengenalpasti masalah sampingan penggunaan telefon selular dan cara untuk mengatasinya masalah yang disebabkan oleh penggunaan tegar di kalangan pelajar.
BACK

5/4/12

Kepentingan Kajian
q Kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pelajar

untuk mengetahui kesan penggunaan telefon bimbit terhadap pelajaran mereka.


q Kajian ini juga dapat membantu pihak sekolah menangani salah laku

penggunaan telefon bimbit pada waktu P&P.


q Dapatan kajian ini dapat dijadikan panduan untuk pihak tertentu

khasnya kaunselor untuk membantu para pelajar dalam mengadakan program-program perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling agar dapat membantu pelajar dalam meningkatkan prestasi pelajaran mereka.
q Hasil kajian ini juga dapat membantu Kementerian Pelajaran

Malaysia untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk BACK mengelakkan kesan negatif penggunaan telefon bimbit di kalangan 5/4/12

Objektif kajian adalah Secara khususnya, objektif kajian ini


seperti berikut:
1) Mengenalpasti pelajar-pelajar yang sering

menggunakan telefon bimbit.

2) Mengenalpasti pendorong utama pelajar

membawa telefon bimbit ke sekolah.


3) Mengenalpasti kesan penggunaan telefon 4) Mengenalpasti keberkesanan larangan

bimbit terhadap prestasi akademik pelajar. membawa telefon bimbit ke sekolah.

BACK 5) Mengenalpasti hubungan taraf akademik 5/4/12

Definisi Operasional
Perkataan telefon diambil daripada perkataan Greek, Yunani iaitu Tele yang bermaksud jauh Phone yang bermaksud suara Menurut Kamus Dewan, telefon ialah alat untuk bercakap dengan orang yang jauh (dengan menggunakan tenaga elektrik dan kawat atau hubungan satelit).

5/4/12

BACK

Bab 2 : Sorotan Kajian


5/4/12

Pengenalan
Sorotan Kajian secara amnya ialah huraian atau

pembicaraan mengenai sesuatu isu berdasarkan data, maklumat yang terperinci oleh pengkaji terdahulu. Kajian tindakan memerlukan contoh kajian terdahulu sebagai panduan untuk melicinkan lagi proses tinjauan dan dalam proses menganalisis data.

5/4/12

Kajian ini dijalankan oleh wartawan unit khas Utusan Malaysia, Muhammad Amirul Afiq Mastor,Azrai Mohammad dan Rosalinda Md.Said serta jurugambar , Shaifuddin Mohd.Noor dan Nooradreen Mohd.Noor di sekolah-sekolah sekitar ibu Negara bagi melihat sendiri fenomena penggunaan telefon bimbit di sekolah-sekolah. Hasil kajian wartawan Unit Khas Utusan Malaysia (2000) di beberapa sekolah di sekitar ibu Negara baru-baru ini jelas menunjukkan pekeliling yang kembali dikuatkuasakan pada Mac 2009 itu, tidak dipedulikan oleh para pelajar. Lebih menghairankan, pihak sekolah dan ibu bapa pula seolah-olah merelakan ia dicabuli. Rata-rata pelajar yang ditemui memberitahu, mereka membawa telefon bimbit ke sekolah secara curicuri. 5/4/12 Pada masa yang sama, mereka mengakui

5/4/12

NEXT

Pengenalan
Kajian kes ini dilaksanakan di SMK THREE

RIVERS,MUKAH. Dalam kajian ini, data-data diperolehi melalui instrumen soal selidik, pemerhatian dan temubual dengan sampel kajian. Data-data dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Selain itu, bagi mendapatkan perbandingan data dan pandangan sampel, statistik kuantitatif turut digunakan. Bilangan sampel yang digunakan dalam kajian ini seramai 50 orang pelajar Tingkatan 6 SMK Three Rivers. BACK

5/4/12

Sampel Kajian
50 orang responden daripada 112 orang populasi

pelajar ting 6 dipilih secara rawak untuk menjawab soal selidik. untuk mendapatkan langkah membendung penularan kegiatan membawa telefon bimbit ke sekolah.

Manakala beberapa orang responden di temuramah

Borang soal selidik mengandungi 3 bhgn iaitu: *Bahagian A ( Maklumat Responden) *Bahagian B ( Faktor Penyebabkan Membawa Telefon Bimbit) 5/4/12

BACK

Instrumen Kajian
Alat yang digunakan untuk menganalisis data q Microsoft Access 2007 q Microsoft Word 2010 q Microsoft Power Point 2010 q Microsoft Access 2010 q Microsoft Math 3.0

yang diperolehi melalui borang soal selidik ialah

5/4/12

BACK

Reka Bentuk Kajian


Kajian ini merupakan kajian kes yang menggunakan

kaedah kuantitatif berbentuk deskriptif. Statistik deskriptif berdasarkan skala Linkert digunakan untuk mendapatkan kekerapan dan peratus untuk menjawab objektif kajian.

Skala Linkert : SS= Sangat Setuju S= Setuju TP= Tidak Pasti TS= Tidak Setuju

STS=Sangat Tidak Setuju 5/4/12

BACK

Skop kajian q Kajian ini dijalankan kepada beberapa skop

tertentu agar ia tidak bertentangan dengan objektif asal penyelidikan ini. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengkaji kesan penggunaan telefon bimbit terhadap pelajar Tingkatan Enam Atas 2012.Para pengkaji juga membincangkan mengenai langkah-langkah bagi mengatasi masalah ini.
q Bagi memudahkan kajian ini, pengkaji akan

membuat soal selidik terhadap responden. Seterusnya, dengan bantuan ahli kumpulan, pengkaji memperolehi maklumat yang lebih terperinci berkaitan telefon bimbit supaya BACK memudahkan kajian ini dilakukan. 5/4/12

Bab 4 : Hasil Kajian Dan Perbincangan


5/4/12

Pengenalan
Hasil kajian dikumpul melalui borang soal

selidik yang menggunakan skala linkert untuk mendapatkan maklumat secara lebih effektif. Data yang diperolehi diproses melalui sistem iaitu Microsoft Access versi 2007 bagi memudahkan proses menganalisis data. Bilangan sampel untuk kajian ini adalah seramai 50 orang pelajar Tingkatan 6 Atas di sekolah Menengah Kebangsaan Three Rivers Mukah yang mewakili seramai 112 orang populasi pelajar Tingkatan 6.
NEXT

5/4/12

Analisis Data
Bahagian A Bahagian B Bahagian C
NEXT

5/4/12

Bahagian A

5/4/12

NEXT

Status Penjaga
Penjaga Ibu bapa Ibu sahaja Bapa sahaja Bilangan 45 4 1

5/4/12

NEXT

5/4/12

NEXT

Peringkat Pendidikan Ibu Peringkat Pendidikan Universiti STPM / HSC SPM /STVM / MCE PMR / SRP /LCE Sekolah Rendah Tidak Pernah Bersekolah Sijil / Diploma Bilangan 2 3 13 16 11 3 1

Peringkat Pendidikan Ibu

5/4/12

NEXT

Peringkat Pendidikan Bapa Peringkat Pendidikan Universiti Sijil / Diploma STPM / HSC SPM /STVM / MCE PMR / SRP /LCE Sekolah Rendah Tidak Pernah Bersekolah Bilangan 2 2 19 11 8 3 1

Peringkat Pendidikan Bapa

5/4/12

NEXT

Jenis Pekerjaan Bapa


Jenis Pekerjaan Tiada Pekerjaan Buruh, Petani, Nelayan, Pekebun, Pekerja Ladang Pegawai Rendah Kerajaan / Swasta Peniaga Besar Pegawai Tinggi Kerajaan / Swasta Lain-lain
5/4/12

Bilangan 2 25 8 2 6 7 NEXT

Bilangan Telefon Bimbit Yg Dimiliki


0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 24 19 3 2 2

Bilangan Telefon Bimbit

Bilangan

5/4/12

NEXT

5/4/12

NEXT

Jenama Telefon yang digemari oleh Palajar Tingkatan Enam

5/4/12

BACK

Bahagian B
Graf bar menunjukan punca / faktor pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5/4/12

BACK

Bahagian C
PERNYATAAN
Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Kemalasan

SS
19 38%

S
13 26%

TP
2 4%

TS STS 7 9 14% 18%

11 14 5 12 8 22% 28% 10% 24% 16% 17 12 34% 24% 4 8% 9 8 18% 16%

Kelekaan Pembaziran Masa


5/4/12 Pembaziran Wang

12 12 7 12 7 24% 24% 14% 24% 14% 15 12 10 7 6

Bab 5 : Rumusan & Cadangan


5/4/12

Cadangan Pihak Sekolah


q Memberi Amaran q Merampas Telefon Bimbit q Menyenaraikan Pelajar Ke Dlm

Senarai Kes Salah Laku Pelajar


q Pemeriksaan Ketika Di Luar Pagar

Sekolah

5/4/12

Pihak Ibubapa qMemeriksa beg anak ketika

hendak ke sekolah
qMengawasi anak-anak qCatuan isi semula kad prabayar

pelajar

5/4/12

Sekian Terima Kasih

5/4/12