Anda di halaman 1dari 2

KONSEP ZONE PROXIMAL DEVELOPMENT (ZPD)

Konsep Zone Proximal Development (ZPD), merupakan salah satu konsep yang penting dalam teori Vygotsky (Slavin,997). Menurut Vygotsky perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial iaitu di dunia yang penuh dengan orang yang berinteraksi dengan anak sejak anak itu lahir. Dengan pertolongan orang dewasa, anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak hal dibandingkan dengan jika anak belajar sendiri. Kecerdasan menurut konsep Vygotsky tidak diukur dari apa yang biasa dilakukan anak sendirian, tetapi kecerdasan dapat diukur dengan lebih baik dengan melihat apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan yang semestinya (dari orang dewasa). Konsep Zone of Proximal Development (ZPD) menggambarkan hubungan antara perkembangan, proses belajar dan bermain bagi anak. Perkembangan dipandang sebagai rangkaian perilaku atau tingkat kematangan. ZPD merupakan celah antara actual development dan potensial development, dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Vygotsky membezakan antara actual development dan potential development. Actual development ditentukan apabila seseorang kanakkanak melakukan sesuatu tanpa bantuan, manakala potential development adalah ditentukan apabila seseorang kanak-kanak dapat melakukan sesuatu, memecahkan masalah di bawah petunjuk dan bimbingan orang dewasa dan kerjasama rakan sebaya. Kehadiran konsep Zone Proximal Development (ZPD), sangat penting di dalam mendorong kemajuan anak berkeperluan khas. Setiap anak memiliki ZPD yang terpendam yang memerlukan orang dewasa untuk mengembangkannya. Adalah menjadi kesalahan sekiranya orang dewasa memandang kanak-kanak berkeperluan khas sebagai individu yang tidak dapat mengalami perkembangan atau kemajuan. Berdasarkan konsep Zone Proximal Development pendekatan dalam pengajaran murid berkeperluan khas dapat dilaksanakan dengan menggunakan kaedah fonetik di mana bacaan fonetik diajar untuk melihat hubungan diantara lambang huruf dengan bunyinya. Murid-murid akan diperkenalkan dengan suku kata yang kemudiannya digabungkan menjadi perkataan. Kaedah ini memerlukan kepada hafalan bunyi yang biasanya kurang bermakna. Selain itu, kaedah individual word wall dan disediakan paten perkataan mengikut aras keprluan murid pada masa yang berlainan (Korza,2003). Penguasaan terhadap aras-aras yang telah ditetapkan amat perlu sebelum kearah yang

lebih tinggi (Korza,2003). Selain itu, berdasarkan konsepZone of Proximal Development dari Vygotsky, sebagai pendidik, guru memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu perkembangan murid-murid secara maksima. Bantuan guru-guru yang diberikan secara tepat dan sesuai akan sangat membantu perkembangan kognitif dan kemampuan murid-murid tersebut. Misalnya, ketika guru mengajarkan anak murid untuk pandai bercerita, guru dapat membantu pemahaman murid tersebut akan contoh jalan cerita yang dipadankan dengan gambar-gambar naratif yang di dalamnya terlihat jelas adanya orientasi, konflik dan resolusi. Contohnya, ketika murid tersebut menampilkan teks lisan, guru dapat membantu kelancaran mereka bercerita dengan membantu mengingat kata-kata atau pengucapan kata yang terlupa.