Penterjemahan Dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan Dalam Amalan Pendidikan

1.

AHLI KUMPULAN: 1. INTAN SYAHIRAH BINTI MOHAMAD
2. 3. 4.

Konsep dan pengertian penterjemahan dan pentafsiran kurikulum. Matlamat dan objektif kurikulum yang berkesan. Hubungkait antara matlamat, objektif dan amalan pendidikan. Implikasi penterjemahan dan pentafsiran kurikulum terhadap pelaksanaan pendidikan.

2. ROZALINA BINTI MUKHTAR
3. SYARIFAH HALIMATUN BINTI SYED MAHMOOD 4. ROSLINDA BINTI ROSLI

APA ITU KURIKULUM?

PENGERTIAN KURIKULUM
 

Kamus dewan – bidang pelajaran di sekolah Perkataan Latin - “curri”- pelari, “curere”laluan/ tempat berpacu. Aspek pendidikan bermaksud – ruang tempat dimana pembelajaran berlaku. Bahas Arab – minhaj/manhaj yang asalnya dr perkataan anhaja =bidang / jurusan / falkuti Konteks pend. Di Malaysia: segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pelajaran utk mencapai matlamat pendidikan .

PENGERTIAN KURIKULUM

Pakar-pakar pendidikan:

Kerr J.K (1968) semua pelajaran yg dirancang di sekolah sama ada perlaksananya di dlm atau luar sekolah secara individu atau kelompok B.O. Smith, W. D Stanley dan J.H Shores > pengalaman2 yg dirancang dan ditawarkan kpd murid-murid di bwh bimbingan sekolah A.S Robinson (1971) > kurikulum harus mempunyai mtlmt,obj, isi kandungan, proses, sumber, dan cara penilaian semua pglm pembeljaran yg tlh di rncgkan utk murid di dlm & luar sekolah.

PENTERJEMAHAN KURIKULUM KEBANGSAAN

Penterjemahan kurikulum kebangsaan merupakan satu siri proses yang melibatkan empat komponen yang berantai
Peringkat Perlaksanaan Kurikulum Amalan Kurikulum Bilik Darjah Hasil Perlaksanaan Kurikulum

Asas Pertimbangan Pembinaan Kurikulum

ASAS PERTIMBANGAN PEMBINAAN KURIKULUM
    

Pembangunan negara Perkembangan individu Merealisasikan FPK Teori Pembelajaran 4 Rukun Pendidikan (UNESCO)

PERINGKAT PERLAKSANAAN KURIKULUM

Tempat perlaksanaan:prasekolah sek. ren sek.men lepasan sek. men Komponen matapelajaran wajib Program-program khas spt pend.cegah dadah

 

AMALAN KURIKULUM DALAM BILIK DARJAH
 

strategi P&P Penilaian prestasi dan pencapaian

HASIL PERLAKSANAAN KURIKULUM
Pembangunan insan Pembangunan negara

 

MATLAMAT KURIKULUM

APA ITU MATLAMAT
Satu bentuk tingkah laku yang menyeluruh yang diharapkan terdapat di penghujung proses pendidikan yang mengambil masa yang panjang

KRITERIA MATLAMAT

DAPAT MEMBERIKAN KEPUASAN KEHENDAK INDIVIDU

RELEVAN KEPADA KEHENDAK MASYARAKAT
SELARAS DENGAN HUKUM-HUKUM AGAMA MENGENAI LIPUTAN

MATLAMAT KURIKULUM
 

KEMBANGKAN POTENSI PELAJAR LAHIRKAN INSAN YANG SEMPURNA IREJ BENTUK WARGANEGARA YANG DAPAT MEMBERI SUMBANGAN KEPADA SEMUA JADIKAN PELAJAR GUNAKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN SELESAIKAN MASALAH HARIAN ASAS UNTUK PENGETAHUAN LANJUTAN

OBJEKTIF KURIKULUM

APA ITU OBJEKTIF
TINGKAH LAKU TERTENTU DALAM SESUATU BIDANG PADA SESUATU TAHAP DAN YANG DIHARAPKAN DAPAT DILIHAT PADA SESEORANG PELAJAR

OBJEKTIF KURIKULUM

DOMAIN KOGNITIF

- KEUPAYAAN MENTAL MEMPROSES MAKLUMAT

DOMAIN AFEKTIF

- PERASAAN YANG DIALAMI SEMASA PEMBELAJARAN

DOMAIN PSIKOMOTOR

- TINDAKBALAS FIZIKAL TERHADAP SITUASI PEMBELAJARAN

DOMAIN OBJEKTIF KOGNITIF BLOOM (1956)
ARAS PEMIKIRAN TAKSONOMI BLOOM
1. 2. 3. 4.

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN
APLIKASI ANALISIS

5.
6.

SINTESIS
PENILAIAN

DOMAIN OBJEKTIF AFEKTIF KRATHWOHL (1964)
1. 2. 3. 4. 5.

MENERIMA GERAKBALAS MENILAI ORGANISASI PENCIRIAN

DOMAIN OBJEKTIF PSIKOMOTOR SIMPSONS (1972)
1.
2. 3. 4. 5.

PERSEPSI ATAU PENGAMATAN
SET RESPONS TERBIMBING MEKANISME RESPONS KOMPLEKS

6.
7.

ADAPTASI
KEASLIAN

H U B UNGK A IT A N TA RA OB JE K TI F DE N GA N A MA L A N PE N DI DI K A N DI MA L AY S I A
ZAMAN SEBELUM MERDEKA (SEBELUM 1957) PASCA MERDEKA (SELEPAS 1957) DASAR BRITISH-PECAH DAN PERINTAH AMALAN PENDIDIKAN TERGAMBAR DALAM SISTEM PENDIDIKANKURIKULUM SEKOLAH BERBEZA ANTARA SEKOLAH CINA, TAMIL, MELAYU -DIWUJUDKAN SEKOLAH KEBANGSAAN. - DASAR PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN(1962) -PENDIDIKAN PERCUMA UNTUK SEMUA PELAJAR FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DIGUBAL 1988 PENUBUHAN SEKOLAH BESTARI, KELAYAKAN GURU DINAIK DARIPADA SIJIL KPD DIPLOMA

PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT PERPADUAN DAN PENAMBAHBAIKAN SOSIOEKONOMI

ZAMAN DEB (1970-1990) DASAR PEMBANGUNA N NEGARA (1991-2000) ZAMAN DASAR WAWASAN NEGARA (20062010)

SEMAKAN SEMULA PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN PENGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 MENGGANTIKAN AKTA 1961 PEMBANGUNAN MODAL INSAN -PENAMBAHBAIKAN DLM PENDIDIKAN

-PPSMI & MBMMBI -SEKOLAH REN-(PERLAKSANAAN SECARA SEIRINGAN KBSR & KSSR) -KSSM(2014)

TRANFORMASI PENDIDIKAN(2011-SEKARANG)

SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN

PENDIDIKAN WAJIB

PENGAJIAN TINGGI

PENDIDIKAN DI JEPUN

Struktur pendidikan di Jepun berasaskan model pendidikan Amerika selepas perang dunia kedua. Sebelum tahun 1980-an , sistem pendidikan Jepun telah dikritik oleh pemerhati luar sebagai mengenakan kawalan yang terlalu ketat terhadap pelajarnya, keseragaman yang keterlaluan dan tiada pilihan. Dipersalahkan penyebab masalah sosial di Jepun

Motto Pendidikan di Jepun adalah Fleksibiliti, kreativiti dan diversiti
Pendidikan asas yang wajib -9 tahun - (6 tahun-shogakko) + (3 tahun-chugakko) menengah atas -3 tahun

Secara praktikal -100% pelajar Jepun menghabiskan pendidikan asas yang wajib dan -95 % masuk ke menengah atas.

Untuk

yang memasuki pendidikan menengah atas hanya 2% yang keciciran sebelum memiliki pengajian peringkat ijazah.
Tidak

seperti Amerika, sistem pendidikan Jepun mempunyai semangat kenegaraan yang tinggi.
Pendidikan

di Jepun di tadbir oleh oleh Kementerian Pendidikan yang dikenali sebagai

Mombusho
Setiap

10 tahun, Kementerian Pendidikan Jepun akan akan mengeluarkan Standard Baru Kajian Kursus yang terperinci yang memberikan garis panduan pengajaran setiap subjek yang diajar di sekolah rendah dan menengah

Semakan

semula sistem pendidikan dibuat oleh jawatankuasa yang terdiri daripada pakar kurikulum,profesor di universiti, para guru dan ahli lembaga pengarah pendidikan
Era i. ii. iii. iv.

pendidikan di Jepun terbahagi kepada empat: Era pembangunan semula ekonomi- kekurangan makanan dan rumah. Era kemajuan pembangunan ekonomi-kemajuan Sains dan Teknologi Era Kestabilan Ekonomi – Krisis minyak dunia dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan Era antarabangsa - Kemajuan indutsri mikroelektronik dan hubungan antarabangsa. di Jepun mempunyai laluan yang panjang seperti

Pendidikan

Malaysia.
Berlaku

perubahan dasar ke arah penambahbaikan sebelum mencapai negara maju.

a) Akademik i. P&P ii. Peranan sekolah

Pelaksanaan Pendidikan

b) Program sokongan dan sampingan

c)

Kokurikulum

a) Akademik
i.

P&P
     

Analisis kurikulum Menentukan keperluan Memahami konteks pengajaran Perlaksanaan P&P Penilaian Semakan semula

ii.

Peranan Sekolah

Panitia
• • • •

Mesyuarat Memperolehi sukatan baru Mencadangkan buku rujukan Menyelaras soalan


Menyelaras keputusan peperiksaan
Kedudukan meja Carta matapelajaran Kemudahan sekolah

Iklim sekolah & kelas
• • •

b) Program sokongan dan sampingan
    

Program Kecemerlangan Akademik – memberi motivasi Program NILAM – memupuk budaya membaca Program Celik Komputer – memberi pendedahan tentang dunia IT Learn A Word A Day – meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris Pertandingan – membina keyakinan murid

c) Kokurikulum
  

Diwajibkan di setiap sekolah Lanjutan daripada proses P&P

Aktiviti dirancang mengikut matlamat, objektif, kaedah perlaksanaan Membentuk sikap positif dan menerapkan nilai murni