Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia

ii
Kandungan
Pengenalan 4
Objektif 5
Kumpulan Sasaran 5
Kriteria Kelayakan 5
Menerima Bantuan Bakul Makanan
Kaedah Pelaksanaan 7
Pengendalian Kes 9
Kriteria Pulih 10
Kriteria Memberhentikan 10
Bantuan Bakul Makanan
Pengawasan Program 11
Penilaian Program 15
Struktur Organisasi PPKZM 16
Terminologi 21
Lampiran 1: Pakej Bakul Makanan 23
Buku Rekod Kanak-Kanak Kekurangan 29
Zat Makanan (KZM 101 Pind. 2/ 2007)

Panduan Mengisi Buku Rekod Kanak-Kanak 37
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Borang Profail Kes Bagi Program Pemulihan 67
Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
(KZM 102 Pindaan Ogos 2008)
Panduan Mengisi Borang Profail Kes Bagi 79
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 102 Pindaan Ogos 2008)
Buku Rekod Kawalan Stok Bagi Program 89
Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan
Zat Makanan (KZM 104 Pindaan Ogos 2008)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Panduan Mengisi Buku Rekod Kawalan Stok 91
Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat makanan
(KZM 104 Pindaan Ogos 2008)
Rekod Bulanan/ Tahunan 95
Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima
& Menerima Bantuan Bakul Makanan
(KZM 301 Pindaan Ogos 2008)
Panduan Mengisi Rekod Bulanan/ Tahunan 92
Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima &
Menerima Bantuan Bakul Makanan
(KZM 301 Pindaan Ogos 2008)
Laporan Bulanan/ Tahunan Kanak-Kanak 101
KZM Yang Tidak Menerima & Menerima
Bantuan (KZM 201 Pindaan Ogos 2008)
Panduan Mengisi Laporan Bulanan/ Tahunan 103
Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima
Bantuan Dan Menerima Bantuan
(KZM 201 Pindaan 2/ 2007)
Laporan Bulanan Kes Yang Diberhentikan 111
Dari Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 201A - Pindaan Ogos 2008)
Panduan Mengisi Laporan Bulanan Kes 113
Yang Diberhentikan Dari Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
(KZM 201A - Pindaan Ogos 2008)
Laporan Kemajuan Kes 121
(KZM 202 - Pindaan Ogos 2008)
Panduan Mengisi Laporan Kemajuan Kes 123
(KZM 202 - Pindaan Ogos 2008)
Laporan Setengah Tahun Bagi Petunjuk 131
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 202 A Pindaan Ogos 2008)
Borang Pesanan Bahan-Bahan Makanan 133
Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 203 Pindaan Ogos 2008)
Panduan Mengisi Borang Pesanan 139
Bahan-Bahan Makanan Bagi Program
Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat
Makanan (KZM 203-Pindaan Ogos 2008)
Laporan Perbelanjaan Suku Tahun Program 145
Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan
Zat Makanan
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
3
Kata-Kata Aluan
Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam)
Kementerian Kesihatan Malaysia
Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM) dibangun sebagai satu
strategi segera untuk membantu memulihkan kanak-kanak yang mengalami masalah kurang
berat badan dan kurang zat makanan. Sejak program ini dijalankan, ramai kanak-kanak yang
mengalami masalah kurang zat makanan telah dapat dipulihkan.
Memandangkan pemulihan kanak-kanak kurang zat makanan dipengaruhi oleh pelbagai faktor,
penglibatan pasukan kesihatan yang terdiri daripada Pakar Perubatan Keluarga, Pegawai
Perubatan, Pegawai Sains (Zat Makanan), Jururawat Kesihatan, Penolong Pegawai Perubatan
dan Pembantu Perawatan Kesihatan amatlah perlu bagi merangka satu strategi yang lebih
menyeluruh dan tersusun. Penglibatan intra dan inter agensi, pertubuhan dan masyarakat
terutamanya boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi keluarga dan keupayaan serta
kemahiran penjagaan kanak-kanak yang akan menambahkan lagi keberkesanan program ini.
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua yang terlibat
dalam pembentukan Garis Panduan Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan
(PPKZM). Garis panduan ini amat berguna untuk dijadikan panduan dan rujukan kepada
anggota kesihatan yang bertugas di peringkat penjagaan kesihatan primer. Saya berharap
garis panduan ini akan dapat meningkatkan keupayaan dan keberkesanan anggota kesihatan
dalam pengurusan pemakanan kanak-kanak kurang zat makanan.
Dato’ Dr. Hj. Ramlee bin Hj. Rahmat
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
4
1. PENGENALAN
Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM) telah dilancarkan
pada tahun 1989 sebagai usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan
pemakanan kanak-kanak bawah enam tahun. Dalam program ini, kanak-kanak yang
memenuhi kriteria kelayakan diberi bantuan makanan untuk membantu mereka
memperolehi makanan yang seimbang dan berkhasiat, supaya dapat mencapai
pertumbuhan fzikal dan mental yang optima. Kanak-kanak yang terbabit juga akan diberi
rawatan sekiranya menghidap sebarang penyakit, imunisasi, pendidikan kesihatan dan
jagaan kesihatan serta pengawasan yang rapi.
Selain daripada masalah kedapatan makanan itu sendiri, faktor sosio ekonomi juga
boleh menjadi penyebab kepada masalah kekurangan zat makanan (KZM). Oleh itu,
keluarga kanak-kanak yang mendapat bantuan makanan akan dirujuk kepada agensi-
agensi yang berkaitan untuk mendapatkan khidmat sokongan yang berada di luar bidang
kuasa Kementerian Kesihatan. Kerjasama pelbagai agensi adalah amat penting dalam
memastikan kejayaan program ini.
Setelah lebih 10 tahun dilaksanakan, satu kajian bagi menilai keberkesanan program ini
telah dijalankan pada tahun 2003. Hasil daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa
76 peratus kanak-kanak yang terlibat dalam program ini telah menunjukkan peningkatan
berat badan. Walaubagaimanapun, beberapa penambahbaikan telah dicadangkan
bagi meningkatkan keberkesanan program ini, termasuk menambahbaik jenis-jenis
makanan yang dibekalkan dan menyemak semula kriteria kelayakan yang lebih sesuai
untuk digunakan. Selain dari itu, pengurusan program termasuk pengurusan kanak-
kanak KZM itu sendiri perlu juga dipertingkatkan. Sebahagian cadangan tersebut telah
diintegrasikan di dalam Garis panduan ini dan akan dilaksanakan pada Januari 2009.
Garis panduan ini boleh digunapakai dan dijadikan rujukan oleh anggota-anggota
kesihatan yang terlibat dalam Program PPKZM.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
5
2. OBJEKTIF
2.1 Objektif Am
Untuk meningkatkan status pemakanan kanak-kanak daripada keluarga miskin
tegar yang berumur di antara 6 bulan hingga bawah 6 tahun yang mengalami
masalah kurang berat badan (KBB) dalam tempoh 6 hingga 12 bulan selepas
menerima bakul.
2.2 Objektif Khusus
Untuk memulihkan kanak-kanak daripada keluarga miskin tegar yang berumur di
antara 6 bulan hingga bawah 6 tahun yang mengalami:
i. KBB teruk (Berat-untuk-umur <-3SD) sehingga dapat mencapai berat
badan yang memuaskan (pertambahan berat badan 6 bulan berturut-turut).
ii. KBB sederhana (Berat-untuk-umur ¸-3SD - <-2SDj sehingga dapat
mencapai berat badan yang memuaskan (pertambahan berat badan 3
bulan berturut-turut).
3. KUMPULAN SASARAN
Kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur di antara enam bulan hingga bawah
enam tahun daripada keluarga miskin tegar.
4. KRITERIA KELAYAKAN MENERIMA BANTUAN BAKUL MAKANAN
1. Kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur di antara 6 bulan hingga bawah
6 tahun daripada keluarga miskin tegar, iaitu pendapatan keluarga yang kurang
daripada RM 430.00 atau RM 100.00 per kapita bagi Semenanjung Malaysia,
kurang dari RM 540.00 atau RM 110.00 per kapita bagi Sabah dan kurang dari
RM 520.00 atau RM 115.00 per kapita bagi Sarawak.
Nota : Bagi menilai kelayakan menerima bantuan makanan dari segi pendapatan, pendapatan
per kapita digunakan hanya apabila pendapatan keluarga melebihi Paras Garis Kemiskinan
Makanan yang telah ditetapkan atau apabila jumlah isi rumah melebihi 5 orang.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
6
2. Mengalami masalah Kurang Berat Badan (KBB):
a) KBB (T), iaitu berat-untuk-umur < - 3SD atau
bj KBB (Sj, iaitu berat-untuk-umur ¸ - 3SD - < - 2SD dan berat-untuk-tinggi
(dan BMI-untuk-umur) < – 2SD atau
cj KBB (Sj, iaitu berat-untuk-umur ¸ - 3SD - < - 2SD dan berat-untuk-tinggi
(dan BMI-untuk-umur) > – 2SD, tetapi tiada kenaikan berat badan selama
3 bulan berturut-turut atau
d) KBB (T), iaitu berat-untuk-umur < - 3SD atau KBB (S), iaitu berat-untuk-
umur ¸ - 3SD - < - 2SD dengan masalah kongenital atau
e) KBB (T), iaitu berat-untuk-umur < - 3SD atau KBB (S), iaitu berat-untuk-
umur ¸ - 3SD - < - 2SD dengan tanda-tanda marasmus atau kwoshiorkor
atau kedua-duanya.
Walaubagaimanapun setiap keluarga hendaklah dinilai berasingan dengan
mengambil kira:
i. Keadaan dalam rumah.
ii. Persekitaran luar rumah.
iii. Bekalan air bersih.
iv. Sistem kumbahan/ limbahan.
v. Tempat pelupusan sampah.
vi. Tandas sempurna.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
7
5. KAEDAH PELAKSANAAN
5.1 Pemberian Bakul Makanan
5.1.1 Semua kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan layak mendapat
bantuan dalam Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
hendaklah didaftar dalam Buku Rekod Kanak-Kanak Kekurangan Zat
Makanan, KZM 101 Pind. 2/ 2007.
5.1.2 Setiap kes hendaklah diberi satu bakul makanan dalam tempoh satu bulan
selepas pendaftaran. Bekalan makanan ini diberikan setelah penyiasatan
ke rumah dibuat bagi menilai kelayakan terima bantuan dan Borang Profail
Kes Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan,
Borang KZM 102 Pindaan Ogos 2008 dilengkapkan.
5.1.3 Sekiranya dalam satu keluarga terdapat lebih daripada seorang anak
yang layak mendapat bantuan, bakul makanan hendaklah diberi mengikut
bilangan kanak-kanak tersebut. Walaubagaimanapun, bilangan bakul yang
hendak diberi pada satu-satu masa adalah mengikut budi bicara penyelia
tempatan.
Contohnya, sekiranya dalam satu keluarga terdapat dua orang anak KBB,
sebanyak dua bakul perlu diberikan kepada keluarga ini pada setiap bulan.
Dua bakul ini boleh diberi serentak atau satu bakul diberi pada awal bulan,
sementara yang satu lagi diberi pada pertengahan bulan.
5.1.4 Semua kes KBB teruk perlu diambil gambarnya semasa didaftarkan,
selepas enam bulan menerima bantuan dan semasa kes pulih atau ditutup
dengan keizinan ibu bapa/ penjaga. Gambar mestilah diambil daripada
sudut depan. Sila catatkan tarikh gambar tersebut diambil pada setiap
keping gambar.
5.1.5 Ibu bapa atau penjaga hendaklah datang ke klinik untuk mengambil bakul
makanan. Bagi kes yang betul-betul tidak boleh datang ke klinik, bakul
makanan boleh dihantar ke rumah semasa lawatan penyeliaan atau melalui
klinik bergerak.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
8
5.2 Bentuk Bantuan
Bakul makanan mengandungi dua bahan asas iaitu bahan makanan dan
multivitamin. Bahan makanan ini terdiri daripada 7 jenis bahan makanan asas yang
mudah didapati. Terdapat 13 pilihan pakej makanan yang boleh dibekalkan
kepada kanak-kanak yang layak. Pilihan 1 hingga 12 mengandungi makanan
asas yang boleh membekalkan tenaga sebanyak 39,809 kcal - 54,760 kcal sebulan
dan protein sebanyak 1,415g - 1,549g sebulan. Bahan makanan ini dapat
memenuhi lebih kurang 102% - 140% daripada keperluan kalori dan 204% -
222% keperluan protein harian. Pilihan 13 terdiri daripada 13(a) dan 13(b) iaitu
mengandungi susu khas bagi meningkatkan berat badan kanak-kanak serta
multivitamin. Pakej makanan ini boleh membekalkan tenaga sebanyak 8,856
kcal sebulan dan protein sebanyak 266g - 535g sebulan. Bahan makanan dalam
pakej ini dapat memenuhi lebih kurang 23% daripada kepeluan kalori dan 39% -
78% keperluan protein harian. Anggaran harga bagi setiap pilihan pakej makanan
adalah RM 150.00.
Pilihan pakej makanan adalah seperti dalam jadual di Lampiran 1.
5.3 Sistem Pengedaran Bakul Makanan
5.3.1 Pada waktu ini peruntukan dalam bentuk waran perbelanjaan mengurus
di bawah Program Pembangunan Kesihatan Keluarga dikeluarkan oleh
Kementerian Kesihatan kepada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri yang
akan mengagihkannya kepada Pegawai Kesihatan Daerah. Satu buku vot
bagi PPKZM perlu dibuka di peringkat negeri dan daerah.
5.3.2 Pengagihan peruntukan ke daerah adalah berasaskan kepada bilangan
kes KBB yang layak diberi bantuan. Pegawai Kesihatan Daerah sebagai
pemegang waran adalah bertanggungjawab mengawal perbelanjaan
masing-masing.
5.3.3 Kaedah pembelian perlulah mematuhi Tata Cara Perolehan dan Arahan
Perbendaharaan semasa.
5.3.4 Penerimaan dan pengagihan perlu direkodkan dalam Buku Rekod Kawalan
Stok, KZM 104 Pindaan Ogos 2008. Pilihan pakej makanan perlu dinyatakan
dalam ruangan catatan.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
9
5.3.5 Kualiti bahan makanan yang dipesan dan diterima mestilah bermutu tinggi
dan mengikut spesifkasi yang telah ditetapkan.
5.3.6 Pembekal hendaklah membungkus berasingan setiap jenis bahan makanan
dalam kuantiti yang diperuntukkan bagi setiap kes.

5.3.7 Kakitangan kesihatan yang menerima bekalan adalah bertanggungjawab
memeriksa bahan makanan dari segi kuantiti dan kualiti. Bahan makanan
yang tidak mengikut spesifkasi yang ditetapkan perlu diganti. Sebarang
kerosakan pada bahan makanan atau tidak mengikut spesifkasi yang
ditetapkan perlu dicatat pada ruangan ‘keadaan bekalan’ dalam Borang
Pesanan Bahan-bahan Makanan Program Pemulihan Kanak-kanak Kurang
Zat Makanan, KZM 203 Pindaan Ogos 2008.
6. PENGENDALIAN KES
6.1 Kes KBB yang menerima bantuan makanan perlu dikendalikan oleh kakitangan
kesihatan seperti kes kanak-kanak KBB yang lain. Panduan secara terperinci
mengenai pengendalian kes kanak-kanak KBB digariskan dalam Garis Panduan
Pengendalian Kes Kanak-Kanak Kurang Berat Badan.
6.2 Selain pemeriksaan kesihatan, rawatan cacing, cirit-birit dan jangkitan saluran
pernafasan juga diberikan jika perlu. Imunisasi juga perlu dilengkapkan. Jika anak
memerlukan rawatan dan jagaan di hospital, rujukan perlu dibuat oleh anggota
kesihatan.
6.3 Lawatan susulan ke rumah perlu dijalankan setiap bulan untuk memastikan bahan
makanan digunakan dengan sempurna.
6.4 Nasihat tentang cara menggunakan bahan makanan dalam bakul dan cara
menyediakan hidangan berkalori tinggi perlu ditunjukkan kepada ibu bapa/
penjaga sama ada di klinik atau di peringkat komuniti.
6.5 Ibu bapa/ penjaga juga perlu diberi nasihat tentang kebersihan diri, pencegahan
penyakit berjangkit dan masalah tertentu yang dialami oleh anaknya serta cara-
cara mengatasi masalah tersebut.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
10
6.6 Keluarga yang terlibat perlulah dirujuk kepada agensi-agensi yang berkaitan
seperti Pejabat Daerah, KEMAS, Jabatan Pertanian, Jabatan Kebajikan
Masyarakat, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA), Amanah Ikhtiar Malaysia dan
sebagainya mengikut keperluan masing-masing.
7. KRITERIA PULIH
7.1 Bagi kanak-kanak KBB (S), kes dikira pulih sekiranya terdapat peningkatan
berat badan (mengikut lengkok pertumbuhan) selama 3 bulan berturut-turut,
DAN berat-untuk-tinggi atau BMI-untuk-umur adalah normal, iaitu > – 2SD.
Berat-untuk-umur kanak-kanak ini tidak semestinya melepasi garisan – 2SD.
7.2 Bagi kanak-kanak KBB (T), kes dikira pulih sekiranya terdapat peningkatan
berat badan (mengikut lengkok pertumbuhan) selama 6 bulan berturut-turut,
berat-untuk-umur melepasi garisan – 3SD, DAN berat-untuk-tinggi atau BMI-
untuk-umur adalah normal, iaitu > – 2SD.
7.3 Disahkan pulih oleh Pegawai Perubatan/ Pegawai Zat Makanan/ Penolong
Pegawai Perubatan/ Penyelia Jururawat Kesihatan/ Ketua Jururawat
Kesihatan/ Jururawat Kesihatan Awam.
8. KRITERIA MEMBERHENTIKAN BANTUAN BAKUL MAKANAN
8.1 Kes telah disahkan pulih, ATAU
8.2 Atas sebab-sebab lain:
8.2.1 Keluarga sudah mampu (pendapatan melepasi Paras Garis Kemiskinan
Tegar) ATAU
8.2.2 Pindah/ tidak dapat dikesan/ enggan menerima bantuan/ meninggal
dunia ATAU
8.2.3 Masuk sekolah.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
11
8.3 Setiap kes yang layak perlu diberi bantuan sekurang-kurangnya selama 6 bulan
sebelum bekalan diberhentikan.
8.4 Bagi kes yang berumur lebih dari 6 tahun tetapi belum pulih, bantuan hendaklah
diteruskan sehingga mencapai umur 7 tahun atau setelah masuk sekolah.
8.5 Bagi kes yang telah berada dalam program selama 24 bulan, dan berat-untuk-
tinggi atau BMI-untuk-umur didapati normal (> – 2SD), bantuan boleh
diberhentikan.
9. PENGAWASAN PROGRAM
9.1 Buku rekod dan borang berikut perlu diisi untuk mengawasi bilangan kes dalam
program dan kemajuan mereka.
9.1.1 Buku Rekod Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan, KZM 101 Pind.
2/ 2007.
9.1.2 Borang Profail Kes Bagi Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat
Makanan, Borang KZM 102 Pindaan Ogos 2008.
9.1.3 Buku Rekod Kawalan Stok, KZM 104 Pindaan Ogos 2008.
9.1.4 Rekod Bulanan/ Tahunan kanak-kanak KZM yang Tidak Menerima
dan menerima bantuan bakul makanan, KZM 301 Pindaan Ogos 2008.

9.1.5 Laporan Bulanan/ Tahunan Kanak-Kanak Kurang Berat Badan, KZM 201
Pind.2/ 2007 – Diisi setiap bulan/ tahun dan dihantar terus oleh daerah ke
Unit Sistem Maklumat dan Dokumentasi dan Bahagian Pembangunan
Kesihatan Keluarga.
9.1.6 Borang Reten KZM 201A Pindaan Ogos 2008 - Laporan Bulanan Kes Yang
Diberhentikan Dari Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat
Makanan (optional).
9.1.7 Borang Laporan Kemajuan Kes KZM 202 Pindaan Ogos 2008.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
12
9.1.8 Laporan Setengah Tahun bagi Petunjuk Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan - KZM 202 A Pindaan Ogos 2008 – Diisi setiap
enam bulan dan dihantar kepada Pegawai Zat Makanan Negeri/ Daerah.
9.1.9 Borang Pesanan Bahan Makanan, KZM 203 Pindaan Ogos 2008.
9.1.10 Laporan Perbelanjaan Suku Tahun Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
13
9.2 Penyelenggaraan buku rekod dan reten hendaklah dibuat mengikut jadual
berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
Buku Rekod Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan,
KZM 101 Pind. 2/ 2007.
Borang Profail Kes Bagi
Program Pemulihan Kanak-
Kanak Kekurangan Zat
Makanan, Borang KZM 102
Pindaan Ogos 2008.
Buku Rekod Kawalan Stok
KZM 104 Pindaan Ogos
2008.
Rekod Bulanan/ Tahunan
Kanak-kanak KZM yang Tid-
ak Menerima dan Menerima
Bantuan Bakul Makanan,
KZM 301 Pindaan Ogos
2008.
Laporan Bulanan/ Tahunan
Kanak-kanak KZM Yang Tid-
ak Menerima dan Menerima
Bantuan, KZM 201 Pind.
2/2007.
JKU/ JK/ JM
JKU/ JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
PZM/ KJK/ JKU/
JK/ JM
Di simpan di klinik.
Di hantar kepada PZM
Negeri/ Daerah dalam
tempoh sebulan.
Disimpan di klinik/ Pejabat
Kesihatan Daerah.
Disimpan di KK/ KD.
Di hantar oleh PKD
kepada Pusat Informatik
Kesihatan melalui sistem
HMIS e-reporting. PZM
akan sahkah dalam masa
yang telah ditetapkan
(pada tarikh 11-12hb
setiap bulan).
Bil Nama borang
Anggota
Bertanggungjawab
Catatan
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
14
6.
7.
8.
9.
10.
Laporan Bulanan Kes Yang
Diberhentikan Dari Program
Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan,
KZM 201 A Pindaan Ogos
2008.
Laporan Kemajuan Kes KZM
202 Pindaan Ogos 2008.
Laporan Setengah Tahun bagi
Petunjuk Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan
Zat Makanan, Borang KZM
202 A Pind. Ogos 2008.
Borang Pesanan Bahan-
Bahan Makanan, KZM 203
Pindaan Ogos 2008.
Laporan Perbelanjaan Suku
Tahun Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan
Zat Makanan.
KJK/ JKU/ JK/ JM
PZM/ KJK/ JKU/
JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
Pegawai Kesihatan
Daerah/ PZM
Daerah/ PJK
Daerah/ KJK
Daerah
Di hantar kepada PZM
Negeri sebelum 15hb
berikutnya setiap bulan/
tahun (Optional).
Di hantar kepada PZM
Negeri selepas bulan Jun
dan Disember.
Diisi setiap enam bulan
dan dihantar kepada
PZM Daerah, PZM Negeri
dan KKM.
Disediakan oleh Klinik
Kesihatan/ Pejabat
Kesihatan Daerah setiap
bulan.
Di hantar kepada PZM
Negeri setiap suku tahun
dan di hantar kepada
Bahagian Pemakanan
setiap suku tahun.
Bil Nama borang
Anggota
Bertanggungjawab
Catatan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
15
10. PENILAIAN PROGRAM
Penilaian program akan dibuat setiap 6 bulan (Jun dan Disember), menggunakan
maklumat dalam borang Kemajuan Kes KZM 202 Pindaan Ogos 2008. Kes dengan
masalah kongenital dan kecacatan tidak diambil kira dalam penilaian program.
10.1 Indikator Keberkesanan program 6 hingga 12 bulan

Peratus pulih dalam masa 6 hingga 12 bulan selepas menerima bakul

= bilangan kes pulih yang menerima bakul selama 6 hingga 12 bulan X 100
bilangan kes yang menerima bakul selama 6 hingga 12 bulan
Contoh: Bilangan kes pulih yang menerima bakul makanan 6-12 bulan = 1561
Bilangan kes yang menerima bakul makanan 6-12 bulan = 2818

1561 X 100
2818
= 55.39%
Oleh itu, % kes pulih dalam masa 6-12 bulan menerima bakul makanan
adalah sebanyak 55.39%
Nota: Formula ini adalah dengan anggapan bahawa, bilangan bulan adalah sama dengan
bilangan bakul makanan yang diterima.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
16
11. STRUKTUR ORGANISASI PPKZM
11.1 JAWATANKUASA TEKNIKAL KEKURANGAN MAKRONUTRIEN
KEBANGSAAN
11.1.1 Tugas dan tanggungjawab.

11.1.1.1 Membincangkan isu-isu teknikal berkaitan masalah kekurangan
makronutrien termasuk isu-isu berkaitan pelaksanaan program
pemulihan makronutrien yang sedia ada iaitu:

• Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat makanan
(PPKZM).
• Program Makanan Tambahan Susu Tepung Penuh Krim.
11.1.1.2 Menilai pencapaian Program Pemulihan Kanak-kanak
Kekurangan Zat Makanan dan Program Makanan Tambahan Susu
Tepung Penuh Krim dan mencadangkan langkah-langkah
penambahbaikan program.

11.1.1.3 Merancang program pemulihan makronutrien yang baru sekiranya
diperlukan.

11.1.2 Keahlian.
11.1.2.1 Pengerusi: Pengarah Bahagian Pemakanan.
11.1.2.2 Timbalan Pengerusi: Timbalan Pengarah Bahagian Pemakanan.
11.1.2.3 Setiausaha: Penolong Pengarah (Makronutrien).
11.1.2.4 Ahli:
1. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pemakanan).
2. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kesihatan Kanak-kanak).

3. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kesihatan Ibu & Perinatal).
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
17
4. Ketua Bahagian Penyelidikan Pemakanan, Institut
Kesihatan Umum.
5. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pemakanan) Negeri.
6. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kesihatan Keluarga)
Negeri.
7. Pakar Perubatan Keluarga.
8. Pakar Pediatrik.
9. Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Keselamatan & Kualiti
Makanan).
10. Penyelia Jururawat Kesihatan (Bahagian Pemakanan).
11. Ahli-ahli lain yang dijemput (co-opted members).
• Wakil Kementerian Pelajaran.
• Wakil Bahagian Kemiskinan Bandar, Kementerian
Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
• Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian
Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat.
• Wakil Bahagian Pembasmian Kemiskinan, Kementerian
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
• Wakil Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA),
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
• Wakil Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS),
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
• Wakil Unit Perancang Ekonomi.
• Wakil universiti.
11.1.3 Kekerapan mesyuarat: Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya sekali
setahun.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
18
11.2 Jawatankuasa Teknikal Peringkat Negeri
11.2.1 Tugas dan tanggungjawab.
11.2.1.1 Menyelaras pelaksanaan Program Pemulihan Makronutrien.

11.2.1.2 Membincangkan masalah yang timbul dan mengambil langkah
penyelesaian jika perlu.

11.2.1.3 Memantau dan menilai pencapaian program.

11.2.1.4 Merancang aktiviti yang bersesuaian untuk meningkatkan
keberkesanan program.
11.2.2 Keahlian
11.2.2.1 Pengerusi: Pengarah Kesihatan Negeri.

11.2.2.2 Timbalan Pengerusi: Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri
(Kesihatan Awam).
11.2.2.3 Setiausaha: Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah (Pemakanan) Negeri.
Ahli:
1. Ketua Penolong Pengarah (Kesihatan Keluarga).
2. Pakar Pediatrik.
3. Pegawai Kesihatan Daerah.
4. Pakar Perubatan Keluarga.
5. Pegawai Zat Makanan Daerah.
6. Penyelia Jururawat Kesihatan Negeri.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
19
7. Ketua Penolong Pengarah (Pendidikan Kesihatan) Negeri.
8. Jururawat Kesihatan Umum.
9. Wakil Setiausaha Kerajaaan Negeri (SPKR).
10. Wakil Jabatan Pelajaran Negeri.
11. Wakil KEMAS.
12. Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat.
13. Wakil Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA).
14. Wakil Jabatan Pertanian dan Industri Asas Tani.
15. Ahli-ahli lain yang berkaitan.
11.2.3 Kekerapan mesyuarat: Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya sekali
setahun.
Nota: Sekiranya telah terdapat jawatankuasa yang seumpamanya,
jawatankuasa yang baru tidak perlu dibentuk. Agenda yang berkaitan boleh
dibawa ke mesyuarat jawatankuasa tersebut.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
20
11.3 Jawatankuasa Teknikal Peringkat Daerah
11.3.1 Tugas dan tanggungjawab.
11.3.1.1 Merancang aktiviti yang akan dilaksanakan di peringkat daerah.

11.3.1.2 Menyelaras pelaksanaan aktiviti di peringkat daerah.

11.3.1.3 Membincangkan masalah yang timbul dan mengambil langkah
penyelesaian.

11.3.1.4 Memantau dan menilai pencapaian program di peringkat daerah.
11.3.2 Keahlian.
11.3.2.1 Pengerusi: Pegawai Kesihatan Daerah.
11.3.2.2 Setiausaha: Pegawai Zat Makanan Daerah/ Penyelia Jururawat/
Ketua Jururawat Kesihatan.
Ahli:
1. Pakar Perubatan Keluarga.
2. Pegawai Perubatan dan Kesihatan.
3. Penyelia/ Ketua Jururawat Kesihatan Daerah.
4. Jururawat Kesihatan Umum.
5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan.
6. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
(Pendidikan Kesihatan).
7. Penolong Pegawai Kesihatan Pekerjaan dan Persekitaran
(KPAS).
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
21
8. Penolong Pegawai Kesihatan Pekerjaan dan Persekitaran
(BAKAS).
9. Penolong Pegawai Kesihatan Pekerjaan dan Persekitaran
(KMAM).
11.3.3 Kekerapan mesyuarat:
Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Nota: Sekiranya telah terdapat jawatankuasa yang seumpamanya,
jawatankuasa yang baru tidak perlu dibentuk. Agenda yang berkaitan boleh
dibawa ke mesyuarat jawatankuasa tersebut.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
22
12. TERMINOLOGI
Kurang Berat Badan
(KBB)
Kurang Berat Badan
Sederhana KBB(S)
Kurang Berat Badan
Teruk KBB(T)
Miskin Tegar
Berat-untuk-umur < -2 SD (Rujukan: National Center for
Health Statistics, NCHS 1995 atau WHO 2006).
Berat-untuk-umur ¸ -3SD hingga < -2SD mengikut Carta
Pertumbuhan di kad kesihatan kanak-kanak
- KKK 1/ 93 (L/ P).
(Rujukan: National Center for Health Statistics, NCHS 1995
atau WHO 2006).
Berat–untuk-umur < -3SD mengikut Carta Pertumbuhan di
kad kesihatan kanak-kanak - KKK 1/93 (L/ P)
(Rujukan: National Center for Health Statistics, NCHS 1995
atau WHO 2006).
Kriteria pendapatan untuk kelayakan menerima bakul
makanan adalah mengikut Paras Garis Kemiskinan (PGK)
Makanan yang telah dikaji semula oleh Unit Perancangan
Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, iaitu: Pendapatan
keluarga yang kurang daripada RM 430.00 untuk saiz
isirumah 4.4 atau RM 100.00 per kapita bagi Semenanjung
Malaysia, kurang dari RM 540.00 atau RM 110.00 per
kapita bagi Sabah dan kurang dari RM 520.00 atau RM
115.00 per kapita bagi Sarawak.
Nota : Bagi pengiraan pendapatan untuk kelayakan menerima
bantuan bakul makanan, pendapatan perkapita digunakan
hanya apabila pendapatan keluarga melebihi PGK Makanan
yang telah ditetapkan atau apabila jumlah isi rumah melebihi
5 orang.
(Sumber: Unit Perancang Ekonomi)
Lampiran 1
Pakej Bakul Makanan
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
24
PAKEJ BAKUL MAKANAN
Jenis
Makanan
Beras STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut Telur Margerin
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 5 kg 2 kg 1 kg 2 kg 30 biji 250 g 1 kg 30 biji
PILIHAN 1
% kalori dari lemak : 24%, protein : 12%, karbohidrat : 64%
Jenis
Makanan
Beras STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Sardin
Margerin
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 5 kg 2 kg 1 kg 2 kg
7 tin
(155 g/ tin)
250 g 1 kg 30 biji
PILIHAN 2
% kalori dari lemak : 22%, protein : 12%, karbohidrat : 66%
Jenis
Makanan
Beras STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Bilis
Margerin
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 5 kg 2 kg 1 kg 2 kg 500 g 250 g 1 kg 30 biji
PILIHAN 3
% kalori dari lemak : 22%, protein : 13%, karbohidrat : 65%
Jenis
Makanan
Bihun STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut Telur Margerin
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 3 kg 2 kg 1 kg 2 kg 30 biji 250 g 1 kg 30 biji
PILIHAN 4
% kalori dari lemak : 28%, protein : 14%, karbohidrat : 59%
Jenis
Makanan
Bihun STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Sardin
Margerin
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 3 kg 2 kg 1 kg 2 kg
7 tin
(155 g/ tin)
250 g 1 kg 30 biji
PILIHAN 5
% kalori dari lemak : 26%, protein : 14%, karbohidrat : 60%
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
25
Jenis
Makanan
Bihun STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Bilis
Margerin
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 3 kg 2 kg 1 kg 2 kg 500 g 250 g 1 kg 30 biji
PILIHAN 6
% kalori dari lemak : 25%, protein : 15%, karbohidrat : 60%
Jenis
Makanan
Beras STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut Telur
Minyak
Masak
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 5 kg 2 kg 1 kg 2 kg 30 biji 1 kg 1 kg 30 biji
PILIHAN 7
% kalori dari lemak : 34%, protein : 11%, karbohidrat : 56%
Jenis
Makanan
Beras STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Sardin
Minyak
Masak
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 5 kg 2 kg 1 kg 2 kg
7 tin
(155 g/ tin)
1 kg 1 kg 30 biji
PILIHAN 8
% kalori dari lemak : 33%, protein : 11%, karbohidrat : 57%
Jenis
Makanan
Beras STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Bilis
Minyak
Masak
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 5 kg 2 kg 1 kg 2 kg 500 g 1 kg 1 kg 30 biji
PILIHAN 9
% kalori dari lemak : 32%, protein : 12%, karbohidrat : 57%
Jenis
Makanan
Bihun STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut Telur
Minyak
Masak
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 3 kg 2 kg 1 kg 2 kg 30 biji 1 kg 1 kg 30 biji
PILIHAN 10
% kalori dari lemak : 39%, protein : 12%, karbohidrat : 50%
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
26
Jenis
Makanan
Bihun STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Sardin
Minyak
Masak
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 3 kg 2 kg 1 kg 2 kg
7 tin
(155 g/ tin)
1 kg 1 kg 30 biji
PILIHAN 11
% kalori dari lemak : 38%, protein : 12%, karbohidrat : 51%
Jenis
Makanan
Bihun STPK
Bijirin
Sarapan
Biskut
Ikan
Bilis
Minyak
Masak
Serbuk
Malt
Coklat
Multi
Vitamin
Kuantiti 3 kg 2 kg 1 kg 2 kg 500 g 1 kg 1 kg 30 biji
PILIHAN 12
% kalori dari lemak : 37%, protein : 13%, karbohidrat : 51%
Jenis
Makanan
Susu
Khas 1
Multi
Vitamin
Kuantiti 1.8 kg 30 biji
PILIHAN 13 (a)
% kalori dari lemak : 45%, protein : 12%, karbohidrat : 43%
Jenis
Makanan
Susu
Khas 2
Multi
Vitamin
Kuantiti 1.8 kg 30 biji
PILIHAN 13 (b)
% kalori dari lemak : 46%, protein : 24%, karbohidrat : 30%
Nota : Pilihan 13 mengandungi 2 pilihan Susu Khas bagi meningkatkan berat badan kanak-kanak,
iaitu sama ada Susu Khas 1 ATAU Susu Khas 2.
Buku Rekod,
Reten & Laporan
Program Pemulihan
Kanak-kanak Kekurangan
Zat Makanan (PPKZM)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
28
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Buku Rekod Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
30
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
31
Kementerian Kesihatan Malaysia
Sistem Maklumat
Pengurusan Kesihatan
Buku Rekod Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
KZM 101 Pind. 2/ 2007
1. NAMA/ …………………………………………............…………………………
COP KLINIK:
2. KOD FASILITI:
Negeri Daerah Peringkat Klinik
Operasi

3. TAHUN:
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
32
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN
BUKU REKOD KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN
5. NAMA
PENUH KES:


6. KAMPUNG:


7. NO BILANGAN (no siri) DI BUKU DAFTAR
JAGAAN KANAK-KANAK (KKK 101):
8. TARIKH DAFTAR KZM:
9. TARIKH LAHIR:
10. JANTINA:
KOD
11. KUMPULAN ETNIK: _____________________________________
NO BORANG: KZM 101
(Pind. 2/ 2007)
4. NO KOD KES:
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
33
DIAGNOSA KZM (TANDAKAN \j. Boleh tanda lebih dari satu.
12 13 14 15
<-3SD ¸ -3SD hingga < -2SD Tanda-tanda Klinikal Masalah Kongenital

Nyatakan:
KOD DIAGNOSA KZM
16. FAKTOR PENYEBAB KZM: KOD
(2 yang utama)

i) …………………………………………………………….
ii) ……………………………………………………………
UNTUK KES YANG LAYAK MENERIMA BANTUAN DALAM PROGRAM
PEMULIHAN KANAK-KANAK KZM SAHAJA (RUANGAN 17-25)
17. Tarikh mula 18. Berat badan (kg)
bantuan: semasa mula bantuan:
19. Panjang/ tinggi 20. Tarikh pulih:
semasa mula
bantuan:
21. Berat badan (kg) 22. Panjang/ tinggi
semasa pulih: semasa pulih:
23. Tarikh berhenti 24. Berat badan (kg)
bantuan: Semasa berhenti
bantuan:
hari bulan tahun
hari bulan tahun
hari bulan tahun
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
34
25. Panjang/ tinggi
semasa berhenti
bantuan:

UNTUK KES YANG TIDAK LAYAK MENERIMA BANTUAN (RUANGAN 26-28)
26. Tarikh 27. Berat badan
Pulih/ tutup: semasa pulih/ tutup:
28. Panjang/ tinggi
semasa pulih/ tutup:
29a. SEBAB-SEBAB BERHENTI ATAU TUTUP BANTUAN (tandakan \|
hari bulan tahun
29b. CATATAN:
Sebab-
sebab
Pulih
Masuk
Sekolah
Meninggal
Dunia
Berpindah
Enggan
Menerima
Bakul
Sudah
Mampu
Lain-
lain
Kod 1 2 3 4 5 6 7
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
35
BANTUAN BAKUL
MAKANAN
Penerimaan
Bakul
Makanan/
Pilihan Pakej
Bakul Makanan
31
Nota: _____________________________________________________________________________
Bulan dan
Tahun diterima
32 33 34 35 36 37 38 39
Tarikh
Anthro-
pometri
Umur
Tahun Bulan
Berat
(kg)
Tinggi
(sm)
Taraf Pemakanan
Berat
untuk
umur
Berat
untuk
tinggi
Tinggi
untuk
umur
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
REKOD KEMAJUAN TARAF PEMAKANAN
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
36
Nota: Ruangan 30 menunjukkan bilangan bakul makanan yang diterima. Bulatkan angka berkenaan pada setiap penerimaan.
Setiap penerimaan bakul makanan perlu dilaporkan pada tiap-tiap bulan Jun dan Disember ke dalam borang KZM 202
Pindaan Ogos 2008.
Ruangan 31 menunjukkan bulan bakul makanan diterima. Isikan bulan dan tahun sahaja. Bulatkan di bulan Jun dan
Disember setelah laporan di buat di KZM 202 Pindaan Ogos 2008. Contoh: Jun/ 06
Penerimaan
Bakul
Makanan/
Pilihan Pakej
Bakul Makanan
31
Bulan dan
Tahun diterima
32 33 34 35 36 37 38 39
Tarikh
Anthro-
pometri
Umur
Tahun Bulan
Berat
(kg)
Tinggi
(sm)
Taraf Pemakanan
Berat
untuk
umur
Berat
untuk
tinggi
Tinggi
untuk
umur
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
30
BANTUAN BAKUL
MAKANAN
REKOD KEMAJUAN TARAF PEMAKANAN
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Buku Rekod
Kanak-Kanak Kekurangan Zat
Makanan (KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
38
BUKU REKOD KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN
– KZM 101 (Pind. 2/ 2007)
1. PANDUAN AM
1.1 Objektif
1.1.1 Buku Rekod Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (KZM) boleh
membantu penyelia-penyelia:
a) Mengesan bilangan dan kemajuan kanak-kanak kekurangan zat
makanan yang layak didaftar ke dalam buku rekod ini.
b) Menggunakannya sebagai kaedah pengurusan untuk mengawasi
prestasi anggota kesihatan di peringkat operasi.
c) Mengawasi keberkesanan Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan.
1.1.2 Untuk membantu anggota kesihatan terutamanya anggota kejururawatan
memberi jagaan lanjutan kepada kanak-kanak kekurangan zat makanan.
2.1 Kumpulan Sasaran
2.1.1 Kanak-kanak yang berumur 6 bulan hingga 6 tahun.
2.1.2 Kanak-kanak yang mengalami masalah berikut:
a) Kurang berat badan teruk KBB (Teruk), berat untuk umur < -3SD
sama ada menerima atau tidak menerima bantuan dalam program.
b) Kurang berat badan sederhana KBB (Sederhana), berat untuk umur
¸ -3SD hingga < -2SD yang layak menerima bantuan dalam
program.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
39
c) Mempunyai tanda-tanda klinikal Kekurangan Protein dan Tenaga
(PEM) iaitu kwashiorkor, marasmus dan marasmic kwashiorkor.
d) Kanak-kanak yang mengalami KBB (Teruk) atau KBB (Sederhana)
dan mempunyai masalah kongenital yang layak menerima bantuan.
3.1 Penyelenggaraan Buku Rekod

3.1.1 Buku Rekod diselenggarakan mengikut klinik. Buku Rekod disimpan
sebagai senarai Pendaftaran Induk (Master Register) di peringkat klinik.
3.1.2 Kanak-kanak KZM akan didaftarkan sekali sahaja di dalam Buku Rekod.
Kes-kes yang telah didaftarkan boleh ditutup dan dibuka semula dalam
tempoh sebelum ia masuk sekolah. Kes-kes ini hendaklah menggunakan
nombor kod kes yang sama dan jangan diberi nombor kod kes lain.
3.1.3 Buku Rekod disimpan di klinik dan tidak perlu dihantar ke peringkat
atasan.
3.1.4 Bagi kes yang berpindah di dalam negeri yang sama, kod kes yang lama
digunakan dan abjad “(P)” (“P” = Pindah) ditambah pada nombor kod
kes.
3.1.5 Sementara bagi kes yang berpindah dari negeri yang lain, kod kes baru
digunakan.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
40
Nama/ Cop Klinik Tulis atau cop nama klinik.
Kod Fasiliti Gunakan Kod Klinik yang telah diberi dalam Fail
Rujukan (KKT2.DBF) Program Komputerisasi Sistem
Maklumat Pengurusan Kesihatan (Kesihatan Keluarga).
Contoh:
Negeri Terengganu, Daerah Besut, Peringkat, Operasi,
Nama KlinikTahun Isikan tahun semasa.
No. Kod Kes i) Kod kes diberi mengikut klinik dan tahun pendaftaran
dan bermula dengan nombor 001 pada tiap-tiap klinik.
Contoh : 001/ 05
ii) Bagi kes yang TIDAK layak untuk menerima bantuan
dalam Program Pemulihan abjad “T” (“T” = tanpa
bantuan) ditambah pada kod selepas tahun
pendaftaran.
Contoh : 001/ 07/ T
iii) Bagi kes yang LAYAK atau sedang menerima
bantuan dalam Program Pemulihan abjad “B” (“B” =
bantuan) ditambah pada kod selepas tahun
pendaftaran.
Contoh : 004/ 07/ B
ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI BUKU REKOD KANAK-KANAK
KEKURANGAN ZAT MAKANAN (KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Kulit Buku
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
1.
2.
3.
4.
1 2 0 9 0 1 0 5
Negeri Daerah Peringkat
Operasi
Klinik
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
41
Nama Penuh Kes Isikan nama penuh anak.
Kampung Isikan kampung di mana anak tinggal.
No. Bilangan (no.siri) Tujuan memasukkan No. Bilangan/ Siri KKK 101
di Buku Daftar kanak-kanak tersebut dalam Buku daftar adalah
Jagaan Kanak-Kanak untuk membolehkan jururawat rujuk balik jika diperlukan.
Jika nombor siri kanak-kanak di Buku Kanak-Kanak
KKK 101 ialah 20/ 05 dan kanak-kanak dari Kg. Baru,
masukkan 20/ 05 (Kg. Baru).
Tarikh Daftar KZM Masukkan tarikh bila anak didaftar sebagai kes KZM.
Tarikh Lahir KZM Isikan tarikh lahir anak. (HH/ BB/ TT)
Jantina Isikan L untuk lelaki, P untuk perempuan.
Kumpulan Etnik i) Tuliskan sama ada bangsa Melayu, Cina, India dan
sebagainya dan
ii) Isikan kumpulan etnik mengikut kod.
Kumpulan Etnik Kod
• Melayu 01
• Cina 02
• India 03
• Orang Asli Semenanjung 04

Bumiputera Sabah
• Kadazan Dusun 51
• Murut 52
• Bajau 53
• Lain-lain 54

Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
42
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bumiputera Sarawak
• Melanau 61
• Iban 62
• Bidayuh 63
• Lain-lain 64
• Lain-lain kumpulan etnik 07
Nyatakan.....................
D/agnosa KZM [Tandakan \}. Bo/eh Ianda /eb/h dar/ saIu.
< - 3SD Tandakan (\j di ruang berkaitan bagi taraf berat badan
anak yang di dapati daripada carta pertumbuhan dalam
kad kesihatan kanak-kanak.
¸ -3SD h|ngga < -2SD Tandakan (\j di ruang berkaitan bagi taraf berat badan
anak yang di dapati daripada carta pertumbuhan dalam
kad kesihatan kanak-kanak.
Tanda-tanda klinikal Tandakan (\j di ruangan berkaitan. lsikan kod.
Tuliskan tanda-tanda klinikal sama ada:
Marasmus
Kwashiokor
Marasmikwashiorkor
Masalah kongenital Tandakan (\j jika anak ini menjadi KZM disebabkan
oleh faktor seperti cleft palate, jantung berlubang dan
lain-lain.
Isikan Diagnosa KZM Diagnosa KZM Kod
Mengikut Kod: < -3SD 1
¸ -3SD hingga < -2SD 2
Tanda-tanda Klinikal: Marasmus/ 3
Kwashiorkor/ Marasmikwashiorkor
Masalah Kongenital 4
12.
13.
14.
15.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
43
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Faktor penyebab KZM Nyatakan DUA faktor utama yang menyebabkan
kekurangan zat makanan.
Sebab Kod
• Kemiskinan 1
• Faktor Sosial: 2
i) Tiada ibu/ bapa
ii) Ibu bapa bekerja/ penjagaan
anak yang tidak sempurna
iii) Bilangan ahli keluarga yang ramai
iv) Lain-lain
• Jangkitan penyakit 3
• Masalah kongenital seperti cleft palate, 4
jantung berlubang, celebral palsy,
gastro-intestinal disorders dan lain-lain.
Untuk Kes Yang Layak Menerima Bantuan Dalam Program Pemulihan Kanak-Kanak KZM Sahaja.
(Ruangan 17 - 25)
Tarikh mula bantuan Isikan tarikh bantuan bakul makanan pertama dimulakan.
Berat badan semasa Isikan berat badan (kilogram) dan satu titik perpuluhan.
bantuan diberikan Contoh: 10.6 kg.
Panjang/ tinggi semasa Isikan panjang/ tinggi (cm) dan satu titik perpuluhan
bantuan diberikan pada nilai 0.5 terhampir.
Contoh: 90.5 cm.
16.
17.
18.
19.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
44
Tarikh pulih Isikan tarikh disahkan pulih.
Deñn|s| Pu||h

i) Bagi KBB (Teruk):
Peningkatan berat badan dalam tempoh 6 bulan
berturut-turut (successive) dan melepasi garisan 3
SD, dan telah disahkan pulih.
ii) Bagi KBB (Sederhana):
Peningkatan berat badan dalam tempoh 3 bulan
berturut-turut (successive) mengikut lengkok
pertumbuhan dan telah disahkan pulih.
Berat badan semasa Isikan berat badan anak semasa disahkan pulih.
pulih
Panjang/ tinggi Isikan panjang/ tinggi anak semasa disahkan pulih.
semasa pulih
Tarikh berhenti Isikan tarikh bantuan diberhentikan.
bantuan
Tarikh ini adalah selepas sebulan menerima bakul yang
terakhir.
Perkara-perkara berikut perlu diambilkira ketika
memberhentikan bantuan:
i) Setiap kes yang layak perlu diberi bantuan
sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum
diberhentikan.
ii) Bagi kes yang berumur lebih dari 6 tahun tetapi
belum pulih, bantuan hendaklah diteruskan sehingga
mencapai umur 7 tahun atau setelah menerima
bantuan makanan tambahan di sekolah.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
20.
21.
22.
23.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
45
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
iii) Keluarga sudah mampu menanggung keperluan
makanan kanak-kanak tersebut.
iv) Bagi kes yang telah menerima bantuan selama 24
bulan dan berat badan untuk tinggi di dapati normal,
bantuan boleh diberhentikan.
Berat badan semasa Isikan berat badan (kilogram) dan satu titik perpuluhan
berhenti bantuan semasa kes diberhentikan.
Contoh: 10.6 kg.
Panjang/ Tinggi Isikan tinggi/ panjang (cm) dan satu titik perpuluhan pada
semasa berhenti nilai 0.5 terhampir semasa kes diberhentikan.
bantuan Contoh: 90.5 cm.
Untuk Kes Yang Tidak Layak Menerima Bantuan (Ruangan 26 – 28)
Tarikh pulih/ tutup Nyatakan tarikh kes ditutup mengikut garis panduan
“Panduan Pengendalian Kes-kes Kekurangan Zat
Makanan” dalam Modul Pemakanan1992.

Bagi kes yang mempunyai tanda-tanda klinikal, kes
ditutup apabila disahkan oleh Pegawai Perubatan dan
Kesihatan bahawa kes telah pulih daripada keadaan
tersebut.
Berat badan semasa Isikan berat badan (kilogram) dan satu titik perpuluhan
pulih/ tutup semasa kes pulih.
Contoh: 10.6 kg.
Panjang/ tinggi Isikan panjang/ tinggi (cm) dan satu titik perpuluhan
semasa pulih/ tutup pada nilai 0.5 terhampir semasa kes pulih.
Contoh: 90.5 cm.
24.
25.
26.
27.
28.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
46
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Sebab-Sebab Berhenti Atau Tutup Bantuan
Sebab-sebab Tandakan (\j di ruangan berkaitan jika anak berhenti
berhenti/ tutup bantuan/ tutup disebabkan oleh pulih, masuk sekolah,
bantuan meninggal dunia, berpindah, enggan menerima bakul,
sudah mampu dan lain-lain sebab.
Catatan Ruangan ini untuk merekodkan maklumat berkaitan
(Untuk Semua Kes) dengan tindakan yang diambil dan lain-lain maklumat
yang penting.
Bantuan Bakul Makanan
Penerimaan Bakul Ruangan ini menunjukkan bilangan bakul makanan
Makanan/ Pilihan yang diterima. Bulatkan di angka berkenaan pada
Pakej Bakul Makanan setiap penerimaan dan nyatakan pilihan pakej bakul
makanan.
Contoh: 03

Nota:
Rekod penerimaan bakul makanan dan kemajuan
berat badan pada setiap bulan Jun dan Disember perlu
dilaporkan ke dalam borang KZM 202.
Bulan dan Tahun Isikan bulan dan tahun sahaja dan bulatkan di bulan
diterima Jun dan Disember setelah laporan dibuat di borang
KZM 202.

Contoh: Jun/ 06

29a.
29b.
30.
31.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
47
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Rekod Kemajuan Taraf Pemakanan
(Ruangan 32 – 39 perlu di isi bagi semua kes yang didaftar sama ada layak/ tidak layak terima bantuan)
Tarikh Antropometri Merujuk kepada tarikh ditimbang dan diukur tinggi
sama ada semasa lawatan di klinik atau ke rumah.
Perlu diisi pada setiap bulan.
Umur Merujuk kepada umur anak semasa lawatan dibuat.
Isikan mengikut tahun dan bulan.
Tahun Bulan
Tahun 33 34
Bulan 3 10
Contoh: 3 tahun 10 bulan
Berat badan (kg) Isikan berat badan (kilogram) dan satu titik perpuluhan.
Contoh: 10.6 kg
Tinggi (cm) Isikan panjang/ tinggi (cm) dan satu titik perpuluhan
pada nilai 0.5 terhampir semasa kes pulih.
Contoh: 90.5 cm
Taraf Pemakanan Taraf pemakanan ditentukan melalui pengiraan nilai
Z-skor. Pengiraan nilai Z-skor bagi Berat-untuk-
Panjang/ Tinggi (Ruangan 38) adalah perlu manakala
pengiraan Z-skor Berat-untuk-Umur (Ruangan 37)
dan Tinggi-untuk-Umur (Ruangan 39) adalah digalakkan.
Sekiranya nilai Z-skor tidak dikira, tentukan taraf
pemakanan kanak-kanak tersebut sama ada:
• < -3SD
º ¸ -3SD hingga < -2SD
º ¸ -2SD hingga < +2SD
º ¸ +2SD
32.
33.
34.
35.
36.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
48
Berat-untuk-Umur Isikan nilai Z-skor bagi Berat-untuk-Umur.
Formula:
Z-skor Berat-untuk-Umur = (berat badan semasa –
median) ÷ 1 SD
Nota:
i) Nilai median boleh diperolehi daripada Jadual Berat-
untuk-Umur di lampiran A.
ii) Untuk mendapatkan nilai 1 SD, tentukan berat badan
kanak-kanak tersebut:

a. Sekiranya berat badan kurang daripada nilai
median : gunakan nilai 1 SD below median
(ruangan 2) bagi kanak-kanak lelaki dan
(ruangan 5) bagi kanak-kanak perempuan.
b. Sekiranya berat badan lebih daripada nilai
median : gunakan nilai 1 SD above median
(ruangan 4) bagi kanak-kanak lelaki dan
(ruangan 7) bagi kanak-kanak perempuan.
Contoh pengiraan nilai Z-skor:
Seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun 4 bulan
dengan berat badan semasa ialah 10.0 kg.
• Umur kanak-kanak ini dalam bulan adalah 40 bulan.
• Median = 15.3 kg (rujuk Jadual Berat-untuk-Umur
bagi kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun 4 bulan di
lampiran A.
• Berat kanak-kanak ini kurang daripada nilai median.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
37.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
49
• Oleh itu 1SD bersamaan nilai 1SD below median
iaitu 1.7.
Oleh itu, nilai Z-skor Berat-untuk-Umur Kanak-kanak
ini = (10.0 kg – 15.3 kg) ÷ 1.7 = -3.1 atau –3.1 SD.

Ini menunjukkan kanak-kanak lelaki ini mengalami KBB
Teruk (< -3SD) dengan nilai Z-skor -3.1 SD bagi Berat-
untuk-Umur.
Berat-untuk- Isikan nilai Z-skor Berat-untuk-Panjang/ Tinggi.
Panjang/ Tinggi Formula:
Berat-untuk-Panjang/ Tinggi =
(Berat badan semasa – median) ÷ 1 SD
Nota:
i) Nilai median diperolehi daripada Jadual Berat-untuk-
Panjang di Lampiran B atau Berat-untuk-Tinggi di
Lampiran C.
ii) Untuk mendapatkan nilai 1 SD, tentukan berat badan
kanak-kanak tersebut:
a. Sekiranya berat badan kurang daripada nilai
median : gunakan nilai 1 SD below median
(ruangan 2) bagi kanak-kanak lelaki dan
(ruangan 5) bagi kanak-kanak perempuan.
b. Sekiranya berat badan lebih daripada nilai
median : gunakan nilai 1 SD above median
(ruangan 4) bagi kanak-kanak lelaki dan
(ruangan 7) bagi kanak-kanak perempuan.

Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
38.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
50
Contoh pengiraan nilai Z-skor:
Seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun 4 bulan
dengan berat badan semasa ialah 10.0 kg dan tinggi
ialah 95.6 cm.
• Oleh kerana kanak-kanak berumur melebihi 2 tahun,
jadual Berat-untuk-Tinggi digunakan.
• Median = 14.6 kg (rujuk jadual Berat-untuk-Tinggi
bagi kanak-kanak lelaki yang mempunyai tinggi 95.6
cm ~ 95.5 cm di Lampiran C).
• Berat kanak-kanak ini kurang daripada nilai median.

• Oleh itu 1SD bersamaan nilai 1 SD below median
iaitu 1.3.
Oleh itu, nilai Z-skor Berat-untuk-Tinggi =
(10.0 kg – 14.6 kg) ) ÷ 1.3 = -3.50 atau –3.50 SD
Ini menunjukkan kanak-kanak lelaki ini mengalami
susut teruk (< -3 SD) dengan nilai Z-skor -3.50 SD bagi
Berat-untuk-Tinggi.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
51
Panjang/ Tinggi Isikan nilai Z-skor Tinggi-untuk-Umur.
-untuk-Umur Formula:
Tinggi-untuk-Umur =
(Tinggi badan semasa – median) ÷ 1 SD
Nota:
i) Nilai median diperolehi daripada Jadual Panjang-
untuk-Umur di Lampiran D atau Tinggi-untuk-Umur
di Lampiran E.

ii) Untuk mendapatkan nilai 1 SD, tentukan Panjang/
Tinggi kanak-kanak tersebut:

a. Sekiranya Panjang/ Tinggi kurang daripada
nilai median : gunakan nilai 1 SD below
median (ruangan 2) bagi kanak-kanak lelaki
dan (ruangan 5) bagi kanak-kanak perempuan.
b. Sekiranya Panjang/ Tinggi lebih daripada nilai
median : gunakan nilai 1 SD above median
(ruangan 4) bagi kanak-kanak lelaki dan
(ruangan 7) bagi kanak-kanak perempuan.

Contoh pengiraan Z-skor:
Seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun 4 bulan
dengan berat badan semasa ialah 10.0kg dan tinggi
ialah 95.6cm.
• Umur kanak-kanak ini dalam bulan ialah 40 bulan.

• Oleh kerana kanak-kanak ini berumur melebihi 2
tahun, jadual Tinggi-untuk-Umur digunakan.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
39.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
52
• Median = 97.7cm (rujuk Jadual Tinggi-untuk-Umur
bagi kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun 4 bulan di
Lampiran E).
• Tinggi kanak-kanak ini kurang daripada nilai median.

• Oleh itu, 1SD bersamaan nilai 1SD below median
iaitu 3.9.
Oleh itu, nilai Z-skor Berat-untuk-Tinggi kanak-kanak
ini = (95.6 cm – 97.7 cm) ) ÷ 3.9 = -0.50 atau –0.50
SD.

Ini menunjukkan tinggi kanak-kanak lelaki ini adalah
normal (¸ -2 SDj dengan nilai Z-skor -0.50 SD bagi
Tinggi-untuk-Umur.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
53
Umur
(Bulan)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
(2)
0.4
0.7
0.9
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
0.9
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.4
1.5
1.5
1.6
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
(3)
3.3
4.3
5.2
6.0
6.7
7.3
7.8
8.3
8.8
9.2
9.5
9.9
10.2
10.4
10.7
10.9
11.1
11.3
11.5
11.7
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.1
13.3
13.5
13.7
13.8
14.0
14.2
14.4
14.5
14.7
14.8
15.0
15.2
15.3
(4)
0.5
0.7
0.8
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
1.9
Umur
(Bulan)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
(5)
0.5
0.6
0.7
0.7
0.7
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.6
(6)
3.2
4.0
4.7
5.4
6.0
6.7
7.2
7.7
8.2
8.6
8.9
9.2
9.5
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.5
11.7
11.9
12.1
12.3
12.4
12.6
12.8
12.9
13.1
13.3
13.4
13.6
13.8
13.9
14.3
14.4
14.6
14.8
(7)
0.4
0.5
0.7
0.8
0.9
0.8
0.9
1.0
0.9
1.0
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
2.0
2.1
2.1
2.1
Jadual Berat Untuk Umur Bagi Kanak-kanak 0 - 72 Bulan (Lelaki Dan Perempuan)
L
A
M
P
I
R
A
N

A
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
54
Umur
(Bulan)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
(2)
1.7
1.8
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
(3)
15.5
15.7
15.8
16.0
16.2
16.4
16.5
16.7
16.9
17.0
17.2
17.4
17.5
17.7
17.9
18.0
18.2
18.3
18.5
18.7
18.8
19.0
19.2
19.3
19.5
19.7
19.8
20.0
20.2
20.3
20.5
20.7
(4)
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.9
2.9
2.9
Umur
(Bulan)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
(2)
1.6
1.6
1.6
1.7
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
1.9
2.0
1.9
2.0
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.2
2.1
2.2
2.3
2.2
(3)
14.9
15.1
15.2
15.4
15.5
15.7
15.8
16.0
16.1
16.2
16.4
16.5
16.7
16.8
17.0
17.1
17.2
17.4
17.5
17.7
17.8
18.0
18.1
18.3
18.4
18.6
18.7
18.9
19.0
19.2
19.4
19.5
(4)
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.7
2.8
2.8
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
3.4
Jadual Berat Untuk Umur Bagi Kanak-kanak 0 - 72 Bulan (Lelaki Dan Perempuan)
L
A
M
P
I
R
A
N

A
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
55
Panjang
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
49.0
49.5
50.0
50.5
51.0
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
59.0
59.5
60.0
60.5
61.0
61.5
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
67.0
67.5
68.0
68.5
69.0
(2)
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.6
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
(3)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
5.0
5.1
5.2
5.4
5.5
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.5
6.7
6.8
7.0
7.1
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
8.0
8.1
8.3
(4)
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.6
0.6
0.7
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
Panjang
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
49.0
49.5
50.0
50.5
51.0
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
59.0
59.5
60.0
60.5
61.0
61.5
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
67.0
67.5
68.0
68.5
69.0
(5)
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
0.8
0.7
0.8
0.8
(6)
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5.0
5.1
5.3
5.4
5.5
5.7
5.8
6.0
6.1
6.2
6.4
6.5
6.7
6.8
7.0
7.1
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
8.0
8.1
(7)
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.7
0.6
0.6
0.7
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
Jadual Berat Untuk Panjang Bagi Kanak-kanak: 49cm - 103cm Lelaki Dan 49cm - 101cm Perempuan
L
A
M
P
I
R
A
N

B
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
56
Panjang
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
69.5
70.0
70.5
71.0
71.5
72.0
72.5
73.0
73.5
74.0
74.5
75.0
75.5
76.0
76.5
77.0
77.5
78.0
78.5
79.0
79.5
80.0
80.5
81.0
81.5
82.0
82.5
83.0
83.5
84.0
84.5
85.0
85.5
86.0
86.5
87.0
87.5
88.0
88.5
89.0
89.5
(2)
0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
(3)
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.7
12.8
12.9
(4)
0.8
0.9
0.8
0.9
0.9
0.8
0.9
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
Panjang
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
69.5
70.0
70.5
71.0
71.5
72.0
72.5
73.0
73.5
74.0
74.5
75.0
75.5
76.0
76.5
77.0
77.5
78.0
78.5
79.0
79.5
80.0
80.5
81.0
81.5
82.0
82.5
83.0
83.5
84.0
84.5
85.0
85.5
86.0
86.5
87.0
87.5
88.0
88.5
89.0
89.5
(5)
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
(6)
8.2
8.4
8.5
8.6
8.8
8.9
9.0
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.8
11.9
12.0
12.2
12.3
12.4
12.5
(7)
0.8
0.7
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
Jadual Berat Untuk Panjang Bagi Kanak-kanak: 49cm - 103cm Lelaki Dan 49cm - 101cm Perempuan
L
A
M
P
I
R
A
N

B
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
57
Panjang
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
90.0
90.5
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
94.5
95.0
95.5
96.0
96.5
97.0
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100.5
101.0
101.5
102.0
102.5
103.0
(2)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.2
1.1
1.2
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
(3)
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.3
14.4
14.5
14.7
14.8
14.9
15.1
15.2
15.4
15.5
15.7
15.8
16.0
16.1
16.3
16.5
(4)
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
Panjang
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
90.0
90.5
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
94.5
95.0
95.5
96.0
96.5
97.0
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100.5
101.0
(5)
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1
1.0
1.1
1.0
1.1
1.0
1.1
(6)
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.3
13.4
13.5
13.6
13.8
13.9
14.0
14.2
14.3
14.4
14.6
14.7
14.9
15.0
15.2
15.3
15.5
(7)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.1
Jadual Berat Untuk Panjang Bagi Kanak-kanak: 49cm - 103cm Lelaki Dan 49cm - 101cm Perempuan
L
A
M
P
I
R
A
N

B
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
58
Tinggi
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
59.0
59.5
60.0
60.5
61.0
61.5
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
67.0
67.5
68.0
68.5
69.0
69.5
70.0
70.5
71.0
71.5
72.0
72.5
73.0
73.5
74.0
74.5
75.0
(2)
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
(3)
4.3
4.5
4.7
4.9
5.0
5.2
5.4
5.5
5.7
5.9
6.0
6.2
6.3
6.5
6.6
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.9
8.0
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
(4)
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.2
1.3
1.3
1.2
1.3
1.3
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
Tinggi
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
59.0
59.5
60.0
60.5
61.0
61.5
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
67.0
67.5
68.0
68.5
69.0
69.5
70.0
70.5
71.0
71.5
72.0
72.5
73.0
73.5
74.0
74.5
75.0
(5)
0.7
0.7
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
(6)
4.3
4.5
4.7
4.8
5.0
5.2
5.3
5.5
5.7
5.8
6.0
6.1
6.3
6.4
6.6
6.7
6.9
7.0
7.1
7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.0
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
(7)
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.2
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
Jadual Berat Untuk Tinggi Bagi Kanak-kanak: 55cm - 145cm Lelaki Dan 55cm - 137cm Perempuan
L
A
M
P
I
R
A
N

C
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
59
Tinggi
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
75.5
76.0
76.5
77.0
77.5
78.0
78.5
79.0
79.5
80.0
80.5
81.0
81.5
82.0
82.5
83.0
83.5
84.0
84.5
85.0
85.5
86.0
86.5
87.0
87.5
88.0
88.5
89.0
89.5
90.0
90.5
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
94.5
95.0
95.5
(2)
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
(3)
10.0
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.5
14.6
(4)
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.4
1.5
Tinggi
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
75.5
76.0
76.5
77.0
77.5
78.0
78.5
79.0
79.5
80.0
80.5
81.0
81.5
82.0
82.5
83.0
83.5
84.0
84.5
85.0
85.5
86.0
86.5
87.0
87.5
88.0
88.5
89.0
89.5
90.0
90.5
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
94.5
95.0
95.5
(5)
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
(6)
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.9
14.0
14.1
14.2
(7)
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
Jadual Berat Untuk Tinggi Bagi Kanak-kanak: 55cm - 145cm Lelaki Dan 55cm - 137cm Perempuan
L
A
M
P
I
R
A
N

C
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
60
Tinggi
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
96.0
96.5
97.0
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100.5
101.0
101.5
102.0
102.5
103.0
103.5
104.0
104.5
105.0
105.5
106.0
106.5
107.0
107.5
108.0
108.5
109.0
109.5
110.0
110.5
111.0
111.5
112.0
112.5
113.0
113.5
114.0
114.5
115.0
115.5
116.0
(2)
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.4
1.4
1.5
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.5
1.6
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
(3)
14.7
14.8
15.0
15.1
15.2
15.4
15.5
15.6
15.7
15.9
16.0
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.9
17.0
17.1
17.3
17.4
17.6
17.7
17.9
18.0
18.2
18.3
18.5
18.7
18.8
19.0
19.1
19.3
19.5
19.6
19.8
20.0
20.2
20.3
20.5
20.7
(4)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.5
1.6
1.5
1.6
1.7
1.6
1.7
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
Tinggi
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
96.0
96.5
97.0
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100.5
101.0
101.5
102.0
102.5
103.0
103.5
104.0
104.5
105.0
105.5
106.0
106.5
107.0
107.5
108.0
108.5
109.0
109.5
110.0
110.5
111.0
111.5
112.0
112.5
113.0
113.5
114.0
114.5
115.0
115.5
116.0
(5)
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
1.4
1.5
1.5
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.5
1.6
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.6
1.7
1.6
1.7
1.7
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
(6)
14.3
14.5
14.6
14.7
14.9
15.0
15.1
15.2
15.4
15.5
15.6
15.8
15.9
16.0
16.2
16.3
16.5
16.6
16.7
16.9
17.0
17.2
17.3
17.5
17.6
17.8
17.9
18.1
18.2
18.4
18.6
18.7
18.9
19.0
19.2
19.4
19.5
19.7
19.9
20.1
20.3
(7)
1.6
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.7
1.8
1.7
1.8
1.8
1.8
1.9
1.8
1.9
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Jadual Berat Untuk Tinggi Bagi Kanak-kanak: 55cm - 145cm Lelaki Dan 55cm - 137cm Perempuan
L
A
M
P
I
R
A
N

C
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
61
Tinggi
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
116.5
117.0
117.5
118.0
118.5
119.0
119.5
120.0
120.5
121.0
121.5
122.0
122.5
123.0
123.5
124.0
124.5
125.0
125.5
126.0
126.5
127.0
127.5
128.0
128.5
129.0
129.5
130.0
130.5
131.0
131.5
132.0
132.5
133.0
133.5
134.0
134.5
135.0
135.5
136.0
136.5
(2)
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.1
2.2
2.3
2.2
2.3
2.4
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.8
(3)
20.9
21.1
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.9
24.1
24.3
24.5
24.8
25.0
25.2
25.5
25.7
26.0
26.2
26.5
26.8
27.0
27.3
27.6
27.8
28.1
28.4
28.7
29.0
29.3
29.6
29.9
30.2
30.6
(4)
2.1
2.1
2.3
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
3.5
3.5
3.5
3.7
3.7
3.7
3.9
4.0
4.0
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5
Tinggi
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
116.5
117.0
117.5
118.0
118.5
119.0
119.5
120.0
120.5
121.0
121.5
122.0
122.5
123.0
123.5
124.0
124.5
125.0
125.5
126.0
126.5
127.0
127.5
128.0
128.5
129.0
129.5
130.0
130.5
131.0
131.5
132.0
132.5
133.0
133.5
134.0
134.5
135.0
135.5
136.0
136.5
(5)
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.4
2.3
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.8
2.8
2.8
2.9
2.9
3.1
3.1
3.2
3.2
(6)
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.5
22.7
22.9
23.1
23.4
23.6
23.9
24.1
24.3
24.6
24.9
25.1
25.4
25.7
25.9
26.2
26.5
26.8
27.1
27.4
27.7
28.0
28.4
28.7
29.0
29.4
29.7
30.1
30.4
30.8
31.1
(7)
2.3
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
2.7
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5.0
5.1
5.3
5.4
5.6
5.7
6.0
Jadual Berat Untuk Tinggi Bagi Kanak-kanak: 55cm - 145cm Lelaki Dan 55cm - 137cm Perempuan
L
A
M
P
I
R
A
N

C
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
62
Tinggi
(cm)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
137.0
137.5
138.0
138.5
139.0
139.5
140.0
140.5
141.0
141.5
142.0
142.5
143.0
143.5
144.0
144.5
145.0
(2)
2.8
2.8
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.6
3.7
3.9
4.0
4.1
(3)
30.9
31.2
31.6
31.9
32.3
32.6
33.0
33.3
33.7
34.1
34.5
34.8
35.2
35.6
36.1
36.5
36.9
(4)
4.6
4.8
4.8
4.9
4.9
5.1
5.1
5.3
5.4
5.4
5.5
5.7
5.8
5.9
5.9
6.0
6.1
Jadual Berat Untuk Tinggi Bagi Kanak-kanak: 55cm - 145cm Lelaki Dan 55cm - 137cm Perempuan
Tinggi
(cm)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
137.0
(5)
3.3
(6)
31.5
(7)
6.1
L
A
M
P
I
R
A
N

C
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
63
Umur
(Bulan)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
(2)
2.3
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.8
2.9
2.9
3.0
3.1
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
3.4
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
(3)
50.5
54.6
58.1
61.1
63.7
65.9
67.8
69.5
71.0
72.3
73.6
74.9
76.1
77.2
78.3
79.4
80.4
81.4
82.4
83.3
84.2
85.1
86.0
86.8
87.6
88.5
89.2
90.0
90.8
91.6
92.3
93.0
93.7
94.5
95.2
95.8
96.5
(4)
2.3
2.4
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
2.7
2.7
2.6
2.7
2.8
2.8
2.9
3.0
3.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
3.3
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
3.5
3.4
3.4
3.5
3.6
Umur
(Bulan)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
(5)
2.2
2.3
2.4
2.4
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.6
(6)
49.9
53.5
56.8
59.5
62.0
64.1
65.9
67.6
69.1
70.4
71.8
73.1
74.3
75.5
76.7
77.8
78.9
79.9
80.9
81.9
82.9
83.8
84.7
85.6
86.5
87.3
88.2
89.0
89.8
90.6
91.3
92.1
92.8
93.5
94.2
94.9
95.6
(7)
2.1
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.7
2.6
2.7
2.8
2.7
2.8
2.8
2.9
2.9
2.9
2.9
3.0
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
Jadual Panjang Untuk Umur Bagi Kanak-kanak 0 - 36 Bulan (Lelaki Dan Perempuan)
L
A
M
P
I
R
A
N

D
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
64
Umur
(Bulan)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
(2)
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.5
3.6
3.7
3.7
3.8
3.8
3.8
3.8
3.9
3.9
3.9
4.0
4.1
4.0
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.4
4.5
4.4
4.5
4.6
4.5
4.6
4.6
4.7
4.6
4.6
4.7
(3)
85.6
86.4
87.2
88.1
88.9
89.7
90.4
91.2
92.0
92.7
93.5
94.2
94.9
95.6
96.3
97.0
97.7
98.4
99.1
99.7
100.4
101.0
101.7
102.3
102.9
103.6
104.2
104.8
105.4
106.0
106.6
107.1
107.7
108.3
108.8
109.4
109.9
110.5
111.0
111.5
112.1
(4)
3.2
3.3
3.4
3.3
3.4
3.4
3.6
3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
3.8
3.9
3.9
4.0
4.0
4.0
4.0
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.4
4.4
4.4
4.5
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.7
4.7
Umur
(Bulan)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
(5)
3.2
3.3
3.3
3.3
3.4
3.5
3.5
3.5
3.6
3.6
3.7
3.7
3.7
3.7
3.8
3.8
3.8
3.9
3.9
3.9
3.9
4.0
4.0
4.0
4.0
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.3
4.4
4.4
4.5
4.6
4.6
(6)
84.5
85.4
86.2
87.0
87.9
88.7
89.5
90.2
91.0
91.7
92.5
93.2
93.9
94.6
95.3
96.0
96.6
97.3
97.9
98.6
99.2
99.8
100.4
101.0
101.6
102.2
102.8
103.4
104.0
104.5
105.1
105.6
106.2
106.7
107.3
107.8
108.4
108.9
109.5
110.0
110.5
(7)
3.2
3.2
3.3
3.4
3.4
3.4
3.5
3.6
3.6
3.7
3.6
3.7
3.7
3.8
3.8
3.8
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
4.0
4.0
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.3
4.4
4.4
4.5
4.4
4.5
4.6
Jadual Tinggi Untuk Umur Bagi Kanak-kanak 24 - 72 Bulan (Lelaki Dan Perempuan)
L
A
M
P
I
R
A
N

E
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
65
Umur
(Bulan)
Lelaki
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
65
66
67
68
69
70
71
72
(2)
4.7
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8
4.8
4.9
(3)
112.6
113.1
113.6
114.1
114.6
115.1
115.6
116.1
(4)
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.9
Umur
(Bulan)
Perempuan
1 SD below
median
1 SD above
median
Median
(1)
65
66
67
68
69
70
71
72
(5)
4.6
4.7
4.7
4.7
4.8
4.8
4.8
4.9
(6)
111.0
111.6
112.1
112.6
113.1
113.6
114.1
114.6
(7)
4.7
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
5.0
Jadual Tinggi Untuk Umur Bagi Kanak-kanak 24 - 72 Bulan (Lelaki Dan Perempuan)
L
A
M
P
I
R
A
N

E
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
66
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Borang Profail Kes Bagi Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
(KZM 102 Pindaan Ogos 2008)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
68
NO BORANG: KZM 102
Pindaan Ogos 2008
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN
BORANG PROFAIL KES BAGI PROGRAM PEMULIHAN
KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN
Borang ini digunakan untuk kanak-kanak berumur bawah 6 tahun yang layak menerima bakul
makanan dalam Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan (KZM).
Butir-butir diisi oleh kakitangan kesihatan bagi setiap kes yang baru dikenal pasti layak
dimasukkan dalam Program Pemulihan Kanak-Kanak KZM.
BAHAGIAN A : PENDAFTARAN KES KZM
Kod
1. Negeri dan Daerah:
Negeri Daerah
Kod
2. Peringkat Operasi
Dan Nama Klinik:
Peringkat Klinik Operasi
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
69
MAKLUMAT ANAK
3. Nama Anak:
4. Kod KZM:

5. Alamat Rumah:


6. Tarikh Lahir:
Hari Bulan Tahun
7. Berat Lahir:
8. Panjang Lahir:
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
70
9. Status Kelahiran: Matang

Pra-matang
10. Jantina:
11. Kumpulan Etnik:
12. Tarikh Pendaftaran (KZM):

Hari Bulan Tahun
BUTIR-BUTIR ANTROPOMETRI SEMASA PENDAFTARAN
13. Berat Badan: kg
14. Tinggi/ Panjang: cm
15. BMI :
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
71
16. Diagnosa KZM/ Status Pemakanan (Tandakan (\j
Kod

< - 3 SD 1

> - 3 SD hingga < - 2 SD 2

Tanda-tanda Klinikal 3

Masalah Kongenital/ kecacatan 4

Berat-untuk-umur 5

Tinggi-untuk-umur 6

BMI-untuk-umur 7
17. Tanda-tanda Klinikal (Tandakan (\j

Kod
13.1 Marasmus 1

13.2 Kwashiorkor 2

13.3 Marasmikwashiorkor 3
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
72
18. Sebab-sebab Kekurangan Zat Makanan Tandakan (\j
(Tandakan 2 Sebab Utama)
Kod

Kemiskinan 1

Faktor Sosial 2

Jangkitan Penyakit 3

Masalah Kongenital 4
BUTIR-BUTIR ANTROPOMETRI SEMASA BANTUAN DIMULAKAN

19. Tarikh Bakul Makanan Dimulakan:

Hari Bulan Tahun

20. Berat Badan: kg

21. Tinggi: cm
22. Catatan/ Tindakan:
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
73
NO BORANG: KZM 102
Pindaan Ogos 2008
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN
BORANG PROFAIL KES BAGI PROGRAM PEMULIHAN
KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN
BAHAGIAN B: MAKLUMAT KELUARGA
1. Nama Ibu:
2. No. Kad Pengenalan Ibu:

3. Nama Bapa/ Penjaga:


Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
74
Kod
5. Pekerjaan Ibu: ____________________________

Kod
6. Pekerjaan ____________________________
Bapa/ Penjaga:
Kod

7. Taraf Pendidikan ____________________________
Ibu:

Kod
8. Taraf Pendidikan ____________________________
Bapa/ Penjaga:
Kod pekerjaan
01 Buruh Kasar, Pengendali Alat Pengangkutan
02 Petani, Penternak, Penangkap Ikan, Penoreh Getah dan Kerja Kampung
03 Pekerja Perkhidmatan
04 Pekerja Jualan
05 Pekerja Perkeranian
06 Lain-lain
07 Suri Rumahtangga
08 Tidak Berkaitan
Kod pendidikan
01 Sekolah Rendah
02 Sekolah Menengah
03 Kolej/ Universiti
04 Tidak Bersekolah
05 Tidak Tahu
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
75
9. Pendapatan Keluarga Sebulan:
a) Ibu: RM

b) Bapa: RM

c) Ahli Keluarga lain: RM

d) Lain-lain sumber
pendapatan:
Jumlah: RM
10. Bilangan Ahli Keluarga:
11. Pendapatan per Kapita Sebulan: RM
12. Bilangan Anak Dalam Satu Keluarga:
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
76
13. Kemudahan asas yang ada di rumah semasa pendaftaran. Tuliskan yang berkaitan:
Bil. Jenis Kemudahan Status Keadaan Kegunaan
(Ada/ Tiada) (Baik/ Rosak) (Guna/ Tidak guna)
a) Tandas sempurna
b) Sistem air
kumbahan/ limbah
c) Tempat pelupusan
sampah
14. Sumber utama bekalan air untuk memasak:
Sumber A|r Tandakan (\|

Paip JBA
Graviti Feed
Perigi Tiub
Perigi Terbuka
Air Hujan
Air Sungai
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
77
15. Rujukan kepada unit/ jabatan/ agensi berkaitan:

Tandakan (\j
1. BAKAS

2. Pejabat Daerah
3. Jabatan Kebajikan Masyarakat
4. Agensi/ Jabatan Lain,
Nyatakan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
78
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Borang Profail Kes
Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 102 Pindaan Ogos 2008)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
80
BORANG PROFAIL KES BAGI PROGRAM PEMULIHAN KANAK-KANAK
KEKURANGAN ZAT MAKANAN
- KZM 102 (Pindaan Ogos 2008)
1. PANDUAN AM
1.1 Objektif
1.1.1 Borang Profail Kes bagi Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat
Makanan dapat membantu penyelia-penyelia:
aj Untuk mendapatkan profl anak dan keluarga sebagai maklumat
asas kanak-kanak dalam Program Pemulihan Kanak-Kanak KZM.
b) Untuk digunakan sebagai pangkalan data di peringkat negeri supaya
dapat mengawasi dan menilai kes dalam Program Pemulihan Kanak-
Kanak KZM.
c) Untuk digunakan dalam membuat laporan kemajuan kepada
Jawatankuasa di peringkat Negeri dan Kebangsaan.
2.1 Kumpulan Sasaran
Semua kanak-kanak yang berdaftar dalam buku rekod KZM 101 (Pind. 2/ 2007)
yang layak untuk menerima bantuan dalam Program Pemulihan Kanak-Kanak
KZM.

2.2 Penyelenggaraan
2.2.1 Borang ini hendaklah diisi dan dihantar kepada Pegawai Zat Makanan
Negeri/ Daerah dalam tempoh sebulan.
2.2.2 Maklumat-maklumat boleh didapati daripada buku daftar KZM 101(Pind.
2/ 2007) dan kad kesihatan ibu dan kanak-kanak, semasa lawatan ke klinik
dan lawatan ke rumah.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
81
ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI BORANG PROFAIL KES BAGI
PROGRAM PEMULIHAN KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN
(KZM 102 Pindaan Ogos 2008)
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bahagian A (Pendaftaran Kes KZM)
Negeri dan Daerah • Tuliskan nama negeri dan daerah.
• Isikan kod negeri dan daerah mengikut senarai
yang telah diberikan dalam Fail Rujukan Program
Komputerisasi Sistem Maklumat Pengurusan
Kesihatan (Kesihatan Keluarga).
Peringkat Operasi • Tuliskan nama Peringkat Operasi dan Nama Klinik.
dan Nama Klinik Isikan Kod Peringkat Operasi dan Kod Klinik
mengikut senarai yang telah diberikan dalam Fail
Rujukan Program Komputerisasi Sistem Maklumat
Pengurusan Kesihatan (Kesihatan Keluarga).
Nama Anak • Isikan nama penuh anak. Contoh, bagi Rohana
binti Ali, isikan:
R O H A N A B I N T I A L I
Kod KZM • Nombor Kod Kes KZM diberi mengikut klinik dan
tahun pendaftaran dan bermula dengan nombor
001 pada tiap-tiap klinik. Contoh:
0 0 1 0 5 B
• Sebaik sahaja kanak-kanak dikenal pasti layak
untuk menerima bantuan, kad kesihatan anak
(KKK1/ 93A dan KKK1/ 93B) hendaklah dilekatkan
label biru di tengah-tengah bahagian atas muka
depan dan No. Kod kes ditulis dalam warna merah
di bawahnya.
1.
2.
3.
4.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
82
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Alamat Rumah • Tuliskan alamat di mana anak tinggal.
Tarikh Lahir • Isikan tarikh lahir anak mengikut hari, bulan dan
tahun. (Rujuk Ruangan 9, KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Berat Lahir • Isikan berat lahir anak (kilogram).
Contoh: Jika berat badan ialah 2.5kg, isikan:

2 . 5
Panjang Lahir • Isikan ukuran panjang lahir anak (sentimeter).
Contoh: Jika panjang 23.5cm, isikan:
2 3 . 5
Status Kelahiran • Tandakan (\j status kelahiran anak sama ada matang
atau pra-matang.

Jantina • Tuliskan L untuk lelaki, P untuk perempuan.
(Rujuk Ruangan 10, KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Kumpulan Etnik • Isikan kumpulan etnik mengikut kod:
(Rujuk Ruangan 11,
KZM 101 Pind. 2/ 2007) Kumpulan Etnik Kod
Melayu 01
Cina 02
India 03
Orang Asli Semenanjung 04
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
83
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bumiputera Sabah
Kadazan Dusun 51
Murut 52
Bajau 53
Lain-lain 54

Bumiputera Sarawak
Melanau 61
Iban 62
Bidayuh 63
Lain-lain 64
Lain-lain kumpulan etnik 07
Nyatakan.....................

Tarikh Pendaftaran • Masukkan tarikh anak didaftar sebagai kes KZM.
(KZM) Contoh: 23 Januari 2006

2 3 0 1 0 6
Hari Bulan Tahun
(Rujuk Ruangan 8, KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Butir-butir Antropometri Semasa Pendaftaran:
(Semasa anak dikenal pasti layak menerima bantuan makanan)
Berat Badan • Isikan berat badan (kilogram).
Contoh: Jika berat badan ialah 10.5kg, isikan
1 0 . 5
Tinggi/ Panjang • Isikan ukuran tinggi/ panjang.
Contoh: Jika panjang 45.5cm, isikan:
4 5 . 5
12.
13.
14.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
84
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
BMI • Isikan nilai BMI.
Contoh: Jika BMI 2.21, isikan:
2 . 2 1
Diagnosa KZM º Tandakan (\j di ruangan berkaitan.
Tanda-tanda klinikal º Tandakan (\j di ruangan berkaitan.
17.1 Marasmus
Marasmus ialah satu tanda klinikal yang disebabkan
oleh kekurangan zat protein dan kalori yang teruk.
Bagaimana mengesan Marasmus
Kanak-kanak marasmus badannya kurus hingga
tinggal kulit dan tulang. Ia tidak dapat membesar.
Berat badannya terlalu rendah (< - 3 SD), tulang
dada jelas kelihatan, perut yang besar dan tidak
sepadan dengan tubuh badannya. Mukanya seperti
orang tua dan kaki serta tangannya kurus. Otot
ototnya kecut. Kedutan kulit yang kecut terutama
sekali di punggung disebabkan kekurangan lemak
bawah kulit. Matanya cengkung. Kanak-kanak ini
biasanya mempunyai selera makan yang baik.
Kanak-kanak marasmus kerap merengek.

17.2 Kwashiorkor
Satu lagi tanda kekurangan zat protein dan kalori
yang teruk. Edema dan lemak bawah kulit mungkin
tidak menunjukkan penurunan berat badan yang
ketara seperti marasmus. Mungkin badannya tidak
menurun disebabkan oleh edema. Kwashiorkor
adalah disebabkan oleh kekurangan zat protein.
15.
16.
17.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
85
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bagaimana mengesan Kwashiorkor
Adanya edema terutamanya di bahagian lengan
tangan, kaki dan tapak kaki. Muka, perut dan
kemaluan mungkin akan bengkak, mungkin membuat
kita silap, menyangka yang anak itu gemuk. Cuba
uji bengkak ini di bahagian hadapan bawah tulang
kaki. Tekankan dengan ibu jari dalam setengah
minit, ia akan kelihatan tenggelam apabila diangkat
ibu jari. Keadaan ini tidak terdapat bagi kanak-kanak
yang gemuk. Kanak-kanak kwashiorkor selalunya
kelihatan muram dan selalu merengek-rengek dan
kebanyakan dari mereka tidak ada selera untuk
makan. Kulit mereka pucat dari biasa. Kulit
dibahagian kaki menjadi kering, bertompok dan
pecah-pecah. Rambutnya kering, terlalu sikit, mudah
gugur dan mudah pecah.
17.3 Marasmikwashiorkor
Kanak-kanak Marasmikwashiorkor mempunyai
kedua-dua tanda klinikal marasmus dan
kwashiorkor.
Sebab-sebab º Tandakan (\j untuk 2 sebab utama.
Kekurangan Zat (Rujuk Ruangan 16, KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Makanan
Butir-butir Antropometri Semasa Bantuan Dimulakan:
(Semasa anak dikenal pasti layak menerima bantuan makanan)
Tarikh Bakul • Nyatakan tarikh bakul makanan pertama diberikan.
Makanan Dimulakan (Rujuk Ruangan 17, KZM 101 Pind. 2/ 2007)
18.
19.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
86
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Berat Badan • Isikan ukuran berat badan (kilogram) semasa bakul
pertama diberi.
(Rujuk Ruangan 18, KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Tinggi • Isikan ukuran tinggi (sentimeter) semasa bakul
pertama diberi.
(Rujuk Ruangan 19, KZM 101 Pind. 2/ 2007)
Catatan/ Tindakan • Sila nyatakan tindakan lain untuk kes tersebut
seperti masuk ke hospital dan juga maklumat
penting tentang keluarga seperti enggan menerima
bantuan dan sebagainya.
Bahagian B (Maklumat Keluarga)
Isikan nama penuh dan nombor kad pengenalan ibu dan
bapa atau penjaga kepada kes.
Pekerjaan Tuliskan pekerjaan, isikan kod yang berkaitan.
Taraf Pendidikan Tuliskan taraf pendidikan ibu bapa atau penjaga. Tuliskan
kod berkaitan.
Pendapatan Keluarga Isikan pendapatan ibu bapa dan ahli keluarga lain sebulan
Sebulan dalam Ringgit Malaysia yang terhampir.
Bilangan Ahli Tuliskan bilangan ahli dalam keluarga tersebut termasuk
Keluarga ibu bapa, datuk, anak yang tinggal bersama.
Pendapatan per Isikan jumlah pendapatan per kapita keluarga sebulan.
Kapita Sebulan Contoh pengiraan adalah seperti di bawah:
Jumlah pendapatan keluarga sebulan = pendapatan per
Bilangan ahli keluarga kapita
20.
21.
22.
1. - 4.
5. - 6.
7. - 8.
9.
10.
11.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
87
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bilangan Anak Dalam Jumlah anak yang ditanggung oleh satu ketua keluarga.
Satu Keluarga
Kemudahan asas Tuliskan yang berkaitan.
yang ada di rumah
semasa pendaftaran
Sumber utama Tandakan (\j pada ruangan berkaitan.
bekalan air untuk
memasak
Rujukan kepada Tandakan (\j pada ruangan berkaitan dan isikan nama
Unit/ Jabatan/ Unit/ Jabatan/ Agensi berkaitan.
Agensi berkaitan
12.
13.
14.
15.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
88
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Buku Rekod Kawalan Stok Bagi Program
Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat
Makanan (KZM 104 Pindaan Ogos 2008)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
90
R
E
K
O
D

K
A
W
A
L
A
N

S
T
O
K

B
A
G
I

P
R
O
G
R
A
M

P
E
M
U
L
I
H
A
N

K
A
N
A
K
-
K
A
N
A
K

K
E
K
U
R
A
N
G
A
N

Z
A
T

M
A
K
A
N
A
N

N
a
m
a
/

C
o
p

K
l
i
n
i
k

:


K
o
d

K
l
i
n
i
k:

N
e
g
e
r
i
D
a
e
r
a
hP
e
r
i
n
g
k
a
t


K
l
i
n
i
k


O
p
e
r
a
s
i

B
U
L
A
N

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


T
A
H
U
N

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
K
Z
M

1
0
4


P
i
n
d
a
a
n

O
g
o
s

2
0
0
8
T
A
R
I
K
H

T
E
R
I
M
A
(
2
)
B
I
L
A
N
G
A
N

B
A
K
U
L

Y
A
N
G

D
I

T
E
R
I
M
A
(
3
)
P
I
L
I
H
A
N

B
A
K
U
L

M
A
K
A
N
A
N
(
4
)
T
A
N
D
A

T
A
N
G
A
N

P
E
G
A
W
A
I
(
5
)
C
A
T
A
T
A
N
(
6
)
T
A
R
I
K
H

K
E
L
U
A
R
(
7
)
B
I
L
A
N
G
A
N

B
A
K
U
L

D
I
K
E
L
U
A
R
(
8
)
N
A
M
A

P
E
N
U
H

A
N
A
K
(
9
)
N
O
.

K
O
D

K
E
S
(
1
0
)
N
A
M
A

P
E
N
U
H

P
E
N
E
R
I
M
A
(
1
1
)
N
O
.

K
A
D

P
E
N
G
E
N
A
L
A
N
(
1
2
)
T
A
N
D
A

T
A
N
G
A
N

P
E
N
E
R
I
M
A
(
1
3
)
B
A
K
I

S
T
O
K
(
1
4
)
C
A
T
A
T
A
N
(
1
5
)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Buku Rekod
Kawalan Stok Bagi Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
(KZM 104 Pindaan Ogos 2008)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
92
BUKU REKOD KAWALAN STOK BAGI PROGRAM PEMULIHAN KANAK-
KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN (KZM 104 – Pindaan Ogos 2008)
Rekod ini hendaklah disimpan di setiap Klinik Kesihatan. Ia hendaklah di isi oleh anggota
kesihatan yang menyelia kes-kes KZM yang menerima bantuan.
Tajuk Arahan
1. Nama/ Cop Klinik Tulis atau cop nama klinik.
2. Kod Klinik • Gunakan Kod Klinik yang telah diberi dalam Fail
Rujukan Program Komputerisasi Sistem Maklumat
Pengurusan Kesihatan (Kesihatan Keluarga).
• Contoh:
Negeri Terengganu, Daerah Besut,
Peringkat Operasi, Nama Klinik


Rekod hendaklah diisi setiap kali bekalan diterima.
1 2 0 9 0 1 0 5
Negeri Daerah Peringkat
Operasi
Klinik
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
93
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bulan dan Tahun Isikan bulan dan tahun semasa.
Tarikh Terima Isikan tarikh bekalan diterima.
Bilangan Bakul Yang Isikan bilangan bakul yang diterima.
Diterima
Pilihan Bakul Isikan pilihan pakej bakul makanan yang dipilih.
Makanan
Tandatangan Pegawai yang menerima hendaklah menurunkan
Pegawai tandatangannya.
Catatan Catatkan, jika terdapat apa-apa perubahan pada bekalan,
misalnya ada bahan-bahan yang tidak dibekalkan atau
kuantiti dan kualitinya berlainan dari spesifkasi serta jumlah
yang dibekalkan adalah kurang atau lebih dari apa yang
dipesan.
Tarikh Keluar Merujuk kepada tarikh stok dikeluarkan.
Bilangan Bakul Merujuk kepada jumlah bakul makanan dikeluarkan.
Dikeluarkan
Nama Penuh Anak Tuliskan nama penuh kes yang menerima bekalan.
No. Kod Kes Isikan kod kes yang menerima bantuan.
Nama Penuh Tuliskan nama penuh penjaga yang menerima bekalan.
Penerima
ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI BUKU REKOD KAWALAN STOK
BAGI PROGRAM PEMULIHAN KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT
MAKANAN (KZM 104 – Pindaan Ogos 2008)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
94
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
No. Kad Pengenalan Merujuk kepada No. Kad Pengenalan ibu/ penjaga.
Tandatangan Ibu/ penjaga yang menerima bekalan hendaklah
penerima menurunkan tandatangan.

Baki stok Merujuk kepada baki stok bakul makanan yang tinggal.
Catatan Catatkan jika baki stok bakul makanan berlebihan atau
berkurangan contohnya ada kes yang telah ditutup pada
bulan itu atau ada kes yang baru dikenal pasti dan baru
dimulakan bantuan.
12.
13.
14.
15.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Rekod Bulanan/ Tahunan
Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima &
Menerima Bantuan Bakul Makanan
(KZM 301 Pindaan Ogos 2008)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
96
K
Z
M

3
0
1


P
i
n
d
a
a
n

O
g
o
s

2
0
0
8
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N

K
E
S
I
H
A
T
A
N

M
A
L
A
Y
S
I
A
S
I
S
T
E
M

M
A
K
L
U
M
A
T

P
E
N
G
U
R
U
S
A
N

K
E
S
I
H
A
T
A
N
R
E
K
O
D

B
U
L
A
N
A
N
/

T
A
H
U
N
A
N

K
A
N
A
K
-
K
A
N
A
K

K
E
K
U
R
A
N
G
A
N

Z
A
T

M
A
K
A
N
A
N

Y
A
N
G

T
I
D
A
K

M
E
N
E
R
I
M
A

D
A
N

M
E
N
E
R
I
M
A

B
A
N
T
U
A
N
1
.

N
e
g
e
r
i
:

2
.

D
a
e
r
a
h
:5
.

U
n
i
t
:7
.

S
u
b

U
n
i
t
:9
.

T
a
h
u
n
:


3
.

K
e
s
i
h
a
t
a
n
:4
.

P
e
n
t
a
d
b
i
r
a
n
:


6
.

L
o
k
a
s
i
:8
.

L
o
k
a
s
i
:1
0
.

B
u
l
a
n
:

B
i
l
a
n
g
a
n

K
a
n
a
k
-
k
a
n
a
k

M
e
n
e
r
i
m
a

B
a
n
t
u
a
n

(
B
A
R
U
)M
e
n
g
i
k
u
t

S
e
b
a
b
B
i
l
.
K
Z
M

T
i
d
a
k

L
a
y
a
k

M
e
n
e
r
i
m
a

B
a
n
t
u
a
n
BK
2
3
B
e
r
a
t
<

-

3
S
D
B


K
45
B
e
r
a
t
¸

-

3
S
D

h
i
n
g
g
a

<
-

2
S
D
B


K
67
T
a
n
d
at
a
n
d
a

k
l
i
n
i
k
a
l
B


K
89
M
a
s
a
l
a
h

K
o
n
g
e
n
i
t
a
l
B


K
1
0

1
1
J
u
m
l
a
h

B
a
r
u
B


K
1
2

1
3
P
u
l
i
h
B


K
1
4

1
5
M
a
s
u
k

S
e
k
o
l
a
h
B


K
1
6

1
7
L
a
i
n
-
l
a
i
n
B


K
1
8

1
9
J
u
m
l
a
h

B
e
r
h
e
n
t
i
B


K
2
0

2
1
B
i
l
.

S
e
m
a
s
a

K
a
n
a
k
-
k
a
n
a
k

M
e
n
e
r
i
m
a

B
a
n
t
u
a
n
B


K
2
2

2
3
B
u
l
a
n
1
J
a
n
u
a
r
i
F
e
b
r
u
a
r
i
M
a
c
A
p
r
i
l
M
e
i
J
u
n
J
u
l
a
i
O
g
o
s
S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r
N
o
v
e
m
b
e
r
D
i
s
e
m
b
e
r
J
U
M
L
A
H
N
o
t
a
:


P
u
n
c
a
-
p
u
n
c
a

c
a
t
a
t
a
n

m
a
k
l
u
m
a
t
-
m
a
k
l
u
m
a
t

d
i

a
t
a
s
B

=

J
u
m
l
a
h

d
a
l
a
m

b
u
l
a
n


d
i
p
e
r
o
l
e
h
i

d
a
r
i
p
a
d
a

L
a
p
o
r
a
n

B
u
l
a
nK
Z
M

2
0
1
K

=

J
u
m
l
a
h

p
e
n
a
m
b
a
h
a
n

b
i
l
a
n
g
a
n

(
k
u
m
u
l
a
t
i
f
)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Rekod Bulanan/ Tahunan
Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima &
Menerima Bantuan Bakul Makanan
(KZM 301 Pindaan Ogos 2008)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
98
REKOD BULANAN/ TAHUNAN KANAK-KANAK KZM YANG TIDAK
MENERIMA DAN MENERIMA BANTUAN BAKUL MAKANAN
(KZM 301 – Pindaan Ogos 2008)
1. PANDUAN AM
1.1 Objektif
1.1.1 Untuk memudahkan pengisian borang-borang dalam penyediaan laporan
tahunan oleh anggota kesihatan.
1.1.2 Untuk memberi maklumat beban kerja dan hasil kerja bagi Program
Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan.
2. KANDUNGAN BUKU REKOD KZM 301
2.1 Rekod kanak-kanak KZM yang menerima dan tidak menerima bantuan.
3. PENYELENGGARAAN BUKU REKOD

3.1 Buku Rekod KZM 301 Pindaan Ogos 2008 diselenggarakan oleh Anggota Kesihatan
di peringkat operasi:

• Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/ Daerah.
• Klinik Kesihatan.

Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
99
• Klinik Kesihatan Ibu dan Anak.
• Pasukan Kesihatan Bergerak.
• Klinik Desa.
3.2 Ketua Jururawat Kesihatan di Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/ Daerah
akan menyusun dan menyatukan laporan bulanan Bahagian/ Kawasan/ Daerah
untuk memudahkannya membuat laporan tahunan.
3.3 Semua data akan direkodkan secara bulanan di ruangan “B” iaitu jumlah dalam
bulan semasa dan di ruangan “K” iaitu jumlah kumulatif.
3.4 Kumulatif ialah jumlah kes pada bulan sebelumnya yang ditambah dengan kes
pada bulan tersebut. Contohnya:-
Bulan Bilangan Kanak-Kanak Menerima Bantuan (Baru)
Berat untuk umur <-3SD

1 B K
2 3

Januari 5 5
Febuari 3 8
Mac 2 10
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
100
4. PUNCA DATA
Laporan Bulanan Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima dan Menerima Bantuan –
KZM 201 Pindaan Ogos 2008.
5. ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI BUKU REKOD KZM 301
5.1 Data dari KZM 201 Pindaan Ogos 2008 bulanan boleh dirujuk untuk mengisi
ruanganan “B” iaitu “Jumlah untuk bulan” tersebut.
5.2 Semua ruangan “K” iaitu jumlah penambahan (kumulatif) di perolehi dengan
menjumlahkan angka bulan sebelumnya dengan yang berikutnya.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Laporan Bulanan/ Tahunan
Kanak-Kanak KZM Yang
Tidak Menerima & Menerima Bantuan
(KZM 201 Pindaan Ogos 2008)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
102
K
Z
M

2
0
1


P
i
n
d
.

2
/

2
0
0
7
S
I
S
T
E
M

M
A
K
L
U
M
A
T

P
E
N
G
U
R
U
S
A
N

K
E
S
I
H
A
T
A
N
L
A
P
O
R
A
N

B
U
L
A
N
A
N
/

T
A
H
U
N
A
N

K
A
N
A
K
-
K
A
N
A
K

K
Z
M

Y
A
N
G

T
I
D
A
K

M
E
N
E
R
I
M
A

D
A
N

M
E
N
E
R
I
M
A

B
A
N
T
U
A
N
K
o
d

F
a
s
i
l
i
t
i

:T
a
h
u
n

:
N
e
g
e
r
i


:B
u
l
a
n

:
D
a
e
r
a
h

:
B i l a n g a n
P
e
r
i
n
g
k
a
t
B
i
l
.

K
e
s

K
Z
M

T
i
d
a
k

L
a
y
a
k

M
e
n
e
r
i
m
a

B
a
n
t
u
a
n

(
B
a
r
u
)
B
i
l
.

K
e
s

T
e
r
i
m
a

B
a
n
t
u
a
n
B
u
l
a
n

L
e
p
a
s
<

-

3

S
D
>

-

3

S
D

h
i
n
g
g
a

<

-

2

S
D
T
a
n
d
a
-
T
a
n
d
a

K
l
i
n
i
k
a
l

(
M
a
r
a
s
m
u
s
/

K
w
a
s
h
i
o
r
k
o
r
)
M
a
s
a
l
a
h

K
o
n
g
e
n
i
t
a
l
J
u
m
l
a
h
P
u
l
i
h
M
a
s
u
k

S
e
k
o
l
a
h
L
a
i
n

-

L
a
i
n
J
u
m
l
a
h
B
i
l
a
n
g
a
n

S
e
m
a
s
a

K
a
n
a
k
-
K
a
n
a
k

M
e
n
e
r
i
m
a

B
a
n
t
u
a
n
C
a
t
a
t
a
n
B
i
l
a
n
g
a
n

K
e
s

K
Z
M

L
a
y
a
k

M
e
n
e
r
i
m
a

B
a
n
t
u
a
n

B
a
r
u
B
e
r
a
t
-
U
n
t
u
k
-
U
m
u
r
B
i
l
a
n
g
a
n

K
e
s

B
e
r
h
e
n
t
i

M
e
n
g
i
k
u
t

S
e
b
a
b
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Laporan Bulanan/ Tahunan
Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima
Bantuan Dan Menerima Bantuan
(KZM 201 Pindaan 2/ 2007)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
104
LAPORAN BULANAN/ TAHUNAN KANAK-KANAK KZM YANG TIDAK
MENERIMA BANTUAN DAN MENERIMA BANTUAN
(KZM 201 – Pind. 2/ 2007).
1. PANDUAN AM
1.1 Objektif:
1.1.1 Mengumpul maklumat tentang bilangan kes KZM semasa yang menerima
atau tidak menerima bantuan.
1.1.2 Mengumpul maklumat bilangan kes yang berhenti bantuan dan sebab-
sebab berhenti.
1.1.3 Mengawasi kemajuan kes KZM.
2. PUNCA DATA
2.1 Punca data untuk mengisi laporan bulanan adalah:
a) Peringkat Klinik:
Buku Rekod Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan
– KZM 101 Pind. 2/ 2007.
b) Peringkat Daerah:
Laporan bulanan KZM 201 Pind. 2/ 2007 yang diterima dari Klinik
Kesihatan.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
105
3. PENYELENGGARAAN LAPORAN BULANAN/ TAHUNAN
3.1 Anggota Kesihatan yang mengisi Laporan Bulanan
i) Anggota kesihatan di peringkat operasi diminta menyediakan laporan
klinik/ pasukan mereka, seperti berikut:
• Klinik Desa.
• Pasukan Kesihatan Bergerak.
• Perkhidmatan Doktor Udara.
• Klinik-klinik Tambahan/ Klinik Bergerak.
• Klinik Kesihatan.
• Klinik Kesihatan Ibu dan Anak.
ii) Jururawat Kesihatan Umum/ Jururawat Kesihatan bertanggungjawab untuk
mengumpulkan laporan bulanan bagi setiap klinik di bawah penyeliaannya.
iii) Ketua Jururawat di Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/ Daerah
bertanggungjawab untuk mengumpulkan laporan-laporan dari semua
Klinik Kesihatan/ Klinik Desa di bawah penyeliaannya. Pegawai Zat
Makanan Daerah perlu mengesahkan laporan sebelum menghantar secara
langsung ke Unit Sistem Maklumat dan Dokumentasi, KKM.
iv) Pegawai Zat Makanan Negeri akan bertanggungjawab untuk memantau
pencapaian peringkat daerah yang dihantar secara langsung ke pengkalan
data.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
106
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bilangan Isikan bilangan mengikut siri turutan.
Contoh: 1, 2, 3…
Peringkat 1. Peringkat Klinik Desa/ Klinik Kesihatan.
Isikan nama kampung.
2. Peringkat operasi Klinik Kesihatan.
Isikan nama KK dan KD.

3. Peringkat Daerah.
Isikan nama KK.
Bilangan Kes KZM Rujuk kepada ruangan 4 dan 8 Buku Rekod KZM 101
Tidak Layak Menerima Pind. 2/ 2007 dan isikan jumlah di ruangan berkenaan.
Bantuan (Baru)
Nota: Hanya untuk kes
KBB (Teruk) dan PEM. Jumlahkan kes dengan Kod Kes “T” di Ruangan 4
untuk tiap-tiap kes baru dengan KBB (Teruk) atau
tanda-tanda klinikal bagi bulan yang anda laporkan
dan isikan jumlah di ruangan berkenaan.
Bagi menyediakan laporan penyatuan di peringkat
klinik, rujuk pada ruangan 3 laporan bulanan yang dihantar
dan jumlahkan.
4. ARAHAN-ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI LAPORAN BULANAN/
TAHUNAN KANAK-KANAK KZM YANG TIDAK MENERIMA DAN
MENERIMA BANTUAN- KZM 201 (Pind. 2/ 2007)
1.
2.
3.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
107
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Bilangan kes terima Di peringkat klinik, masukkan bilangan penerima
bantuan bulan lepas bantuan bagi bulan sebelumnya.
Di peringkat daerah, bagi laporan bulan Januari,
masukkan bilangan penerima bantuan bulan Disember
tahun sebelumnya.
Bagi bulan seterusnya ruangan ini akan diisi secara
automatik dalam sistem.
Bilangan kes KZM layak Rujuk kepada Ruangan 4, 8, 12, 13, 14 dan 15 Buku
menerima bantuan Rekod KZM 101 Pind. 2/ 2007:
(Baru)
Berat < -3SD Jumlahkan kes dengan Kod Kes “B” (Ruangan 4) untuk
tiap-tiap kes baru dengan berat < -3SD (Ruangan 8
dan 12) dan masukkan jumlah ke ruangan berkenaan.
Berat • -3SD hingga Jumlahkan kod kes mengikut abjad “B” (Ruangan 4)
< -2SD untuk tiap-tiap kes baru dengan berat ¸ -3SD hingga
< -2SD (Ruangan 8 dan 13) dan masukkan jumlah ke
ruangan berkenaan.

Tanda-tanda klinikal Jumlahkan kod kes mengikut abjad “B” (Ruangan
Marasmus/ Kwashiorkor 4) untuk setiap kes baru dengan tanda-tanda klinikal
/ Marasmikwashiorkor (Ruangan 8 dan 14) dan masukkan jumlah ke ruangan
berkenaan.
4.
5. – 9.
5.
6.
7.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
108
Contoh:
KZM 101 Pind. 2/2007
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Masalah kongenital Jumlahkan kod kes mengikut abjad “B” (Ruangan 4)
untuk setiap kes baru dengan masalah kongenital
(Ruangan 8 dan 15) dan masukkan jumlah ke ruangan
berkenaan.
Jumlah Di peringkat klinik jumlahkan ruangan 5 hingga 8 dan
isikan jumlah di ruangan berkenaan.
Nota:
Seorang kanak-kanak dikira untuk satu tanda sahaja untuk ruangan 5-8 KZM 201 Pind. 2/ 2007 seperti
contoh:
Ruangan 12 dan 14 = 14 (dikira tanda klinikal)
Ruangan 12 dan 15 = 15 (dikira masalah kongenital)
Ruangan 13 dan 14 = 14 (dikira tanda klinikal)
Ruangan 13 dan 15 = 15 (dikira masalah kongenital)
Ruangan 14 dan 15 = 15 (dikira masalah kongenital)
(Antara Ruangan 12, 13, 14 dan 15, ruangan 15 diambil kira).
(Antara Ruangan 12, 13, dan 14, ruangan 14 diambil kira).
8.
9.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
109
Bilangan Kes Berhenti
Mengikut Sebab

Pulih Rujuk ruangan 29a Buku Rekod KZM 101 Pind.
2/ 2007 untuk sebab Pulih – (kod 1) dalam bulan
dilaporkan dan isikan jumlahnya di ruangan
berkenaan.
Masuk Sekolah Rujuk ruangan 29a Buku Rekod KZM 101 Pind. 2/ 2007
untuk sebab masuk sekolah - (kod 2) dalam bulan
dilaporkan dan isikan jumlah di ruangan berkenaan.
Lain-lain Rujuk ruangan 29a Buku Rekod KZM 101 Pind. 2/ 2007
untuk sebab lain-lain. Jumlahkan untuk kod 3 hingga 7
sebab-sebab berhenti dalam bulan dilaporkan dan
isikan jumlahnya di ruangan berkenaan.
Jumlah Jumlahkan ruangan 10 hingga 12 dan isikan jumlahnya
di ruangan berkenaan.
Bilangan semasa Perhitungan untuk bilangan kes semasa ialah :
kanak-kanak Kes bulan lepas (ruangan 4 + ruangan 9j tolak kes-kes
menerima bantuan berhenti bulan semasa (ruangan 13).
Bagi menyediakan laporan penyatuan di peringkat
klinik, rujuk pada ruangan 14 laporan bulanan yang
dihantar dan jumlahkan.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
10. – 13.
10.
11.
12.
13.
14.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
110
Catatan Masukkan sebarang catatan yang difkirkan perlu di
ruangan ini. Contohnya, bagi kes yang berpindah di
daerah atau negeri yang sama yang tidak melibatkan
pertukaran kod kes, catatkan di sini.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
15.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Laporan Bulanan Kes Yang Diberhentikan
Dari Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 201A - Pindaan Ogos 2008)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
112
K
Z
M

2
0
1

A


P
i
n
d
a
a
n

O
g
o
s

2
0
0
8
S
I
S
T
E
M

M
A
K
L
U
M
A
T

P
E
N
G
U
R
U
S
A
N

K
E
S
I
H
A
T
A
N
L
A
P
O
R
A
N

B
U
L
A
N
A
N

K
E
S

Y
A
N
G

D
I
B
E
R
H
E
N
T
I
K
A
N

P
R
O
G
R
A
M

P
E
M
U
L
I
H
A
N

K
A
N
A
K
-
K
A
N
A
K

K
E
K
U
R
A
N
G
A
N

Z
A
T

M
A
K
A
N
A
N
1
.

N
e
g
e
r
i
:

2
.

D
a
e
r
a
h
:5
.

U
n
i
t
:
7
.

S
u
b

U
n
i
t
:9
.

T
a
h
u
n
:


3
.

K
e
s
i
h
a
t
a
n
:4
.

P
e
n
t
a
d
b
i
r
a
n
:


6
.

L
o
k
a
s
i
:
8
.

L
o
k
a
s
i
:1
0
.

B
u
l
a
n
:
B
i
l
N
a
m
a

K
l
i
n
i
k
N
a
m
a

K
e
s
K
o
d

K
e
s
J
a
n
t
i
n
a
T
a
r
i
k
h

L
a
h
i
r
T
a
r
i
k
h
U
m
u
r
B
e
r
a
t

B
a
d
a
n

(
0
.
1

k
g
)
T
i
n
g
g
i

(
0
.
1
c
m
)
S
t
a
t
u
s

B
e
r
a
t

B
a
d
a
n

M
e
n
g
i
k
u
t
U
m
u
r
T
a
r
i
k
h
U
m
u
r
B
e
r
a
t

B
a
d
a
n

(
0
.
1

k
g
)
T
i
n
g
g
i

(
0
.
1
c
m
)
S
t
a
t
u
s

B
e
r
a
t

B
a
d
a
n

M
e
n
g
i
k
u
t
U
m
u
r
J
u
m
l
a
h

B
a
k
u
l

D
i
t
e
r
i
m
a
S
e
b
a
b

T
u
t
u
p

(
K
O
D
)
S
e
m
a
s
a

T
e
r
i
m
a

B
a
k
u
l

P
e
r
t
a
m
a
S
e
m
a
s
a

B
a
n
t
u
a
n

D
I
b
e
r
h
e
n
t
i
k
a
n
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
K
O
D

B
E
R
H
E
N
T
I

B
A
K
U
L

M
A
K
A
N
A
N
1

P
U
L
I
H
2

M
A
S
U
K

S
E
K
O
L
A
H
3

B
E
R
P
I
N
D
A
H
4

E
N
G
G
A
N

M
E
N
E
R
I
M
A

B
A
K
U
L
5

S
U
D
A
H

M
A
M
P
U
6


M
E
N
I
N
G
G
A
L

D
U
N
I
A
7

L
A
I
N
-
L
A
I
N
N
o
t
a
:

D
i
h
a
n
t
a
r

k
e

n
e
g
e
r
i

s
e
t
i
a
p

b
u
l
a
n

(
O
p
t
i
o
n
a
l
)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Laporan Bulanan Kes Yang
Diberhentikan Dari Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
(KZM 201A - Pindaan Ogos 2008)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
114
LAPORAN BULANAN KES YANG DIBERHENTIKAN DARI PROGRAM
PEMULIHAN KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN
(KZM 201A – Pindaan Ogos 2008)
1. PANDUAN AM
1.1 Objektif
1.1.1 Laporan Bulanan Kes Yang Diberhentikan Dari Program Pemulihan Kanak-
kanak Kekurangan Zat Makanan digunakan bagi mengumpul maklumat
tentang kes KZM yang dihentikan dari Program Pemulihan Kanak-kanak
Kekurangan Zat Makanan untuk setiap bulan.
2.1 Punca Data
2.1.1 Laporan Bulanan
a) Buku Daftar Kes Kekurangan Zat makanan – KZM 101 Pind. 2/ 2007
untuk peringkat klinik.

b) Bila Ketua Jururawat Kesihatan Daerah menyediakan laporan
bulanan – KZM 201 Pind. 2/ 2007 punca maklumat adalah dari
laporan bulanan KZM 201 Pind. 2/ 2007 yang dihantar dari Pusat-
pusat Kesihatan/ Klinik-klinik Kesihatan.
c) Bila Pegawai Zat Makanan Negeri menyediakan laporan bulanan,
punca maklumat adalah dari laporan bulanan – KZM 201 Pind. 2/
2007 yang dihantar dari Pejabat Kesihatan Daerah.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
115
3.1 Penyelenggaraan Laporan Bulanan/ Tahunan
3.1.1 Anggota Kejururawatan yang mengisi Laporan Bulanan.
a) Anggota kejururawatan di peringkat operasi diminta menyediakan
laporan klinik/ pasukan mereka, seperti berikut:
• Klinik Desa.
• Pasukan Kesihatan Bergerak.
• Perkhidmatan Doktor Udara.
• Klinik-klinik Tambahan/ Klinik Bergerak.
• Klinik Kesihatan .
• Klinik Kesihatan Ibu dan Anak .
b) Jururawat Kesihatan Umum/ Jururawat Kesihatan bertanggungjawab
untuk mengumpulkan laporan bulanan bagi setiap klinik di bawah
penyeliaannya.
c) Pegawai Zat Makanan Daerah/ Ketua Jururawat di Pejabat Kesihatan
Bahagian/ Kawasan/ Daerah bertanggungjawab untuk
mengumpulkan laporan-laporan dari semua Klinik Kesihatan/ Klinik
Desa di bawah penyeliaannya.
d) Pegawai Zat Makanan Negeri akan bertanggungjawab untuk
menyediakan laporan bulanan negeri.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
116
2. TEMPOH MASA PENYERAHAN LAPORAN BULANAN
Tempoh penyerahan laporan adalah berpandukan Sistem Maklumat Pengurusan
Kesihatan (Kesihatan Keluarga).
3. ARAHAN-ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI LAPORAN BULANAN
KZM 201A
Negeri Telah diterangkan di dalam Panduan-panduan
(Panduan Am) untuk Buku-buku Asas di Buku Panduan
Sistem Maklumat Kesihatan Keluarga.
Daerah

Kesihatan
Pentadbiran
Unit
Lokasi
Sub-unit
Lokasi
Tahun Masukkan Tahun yang dilaporkan.
Bulan Masukkan Bulan yang dilaporkan.
Bilangan Masukkan nombor bilangan.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
117
Nama Klinik Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak
• Jururawat Masyarakat atau Bidan atau Jururawat
Kesihatan Umum/ Jururawat Kesihatan apabila
menyediakan laporan bulanan klinik mereka
hendaklah mengisi nama dan lokasi/ klinik.
Semenanjung Malaysia
• Jururawat Kesihatan Umum/ Jururawat
Kesihatan hendaklah mengisi nama klinik di
mana ianya bertugas dan nama bagi semua
Klinik Desa serta klinik-klinik tambahan di bawah
jagaannya di dalam laporan yang telah disatukan
untuk diserahkan ke peringkat atasan.
• Ketua Jururrawat Kesihatan di Klinik Kesihatan/
Pejabat Kesihatan Daerah hendaklah mengisi
nama-nama Klinik Kesihatan, Klinik Kesihatan
Ibu dan Anak, Pasukan Kesihatan Bergerak di
daerahnya apabila menyediakan laporan
penyatuan daerah.
Sabah
• Ketua Jururawat Kesihatan/ Jururawat Kesihatan
Umum di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak
hendaklah mengisi nama Klinik Kesihatan/ Klinik
Desa/ Perkhidmatan Doktor Udara dan Klinik
Tambahan Kawasannya di laporan penyatuan
yang akan dihantar ke peringkat atasan.
• Ketua Jururawat Kesihatan di Pejabat
Kesihatan Kawasan hendaklah mengisi nama
Daerah-daerah Kesihatan/ Pentadbiran di
bawah jagaannya.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
12.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
118
Sarawak
• Ketua Jururawat Kesihatan/ Jururawat
Kesihatan Umum di Pejabat Kesihatan Daerah
hendaklah memasukkan nama Klinik Kesihatan,
Klinik Desa, Klinik Kesihatan Ibu dan Anak,
Perkhidmatan Doktor Udara dan Pasukan
Kesihatan Bergerak apabila menyediakan
laporan penyatuan daerahnya dan hantar ke
Pejabat Kesihatan Bahagian.
• Ketua Jururawat Kesihatan di Pejabat Kesihatan
Bahagian hendaklah menyediakan laporan
penyatuan daerah-daerah Kesihatan/
Pentadbiran di bawah jagaannya dan hantar ke
Jabatan Kesihatan Negeri.
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak
• Pegawai Zat Makanan Negeri hendaklah mengisi
nama Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/
Daerah apabila menyediakan laporan penyatuan
negeri.
Nama Kes Masukkan nama penuh kes.
Contoh: Siti Asiah bt Mohd. Razak
Kod Kes Isikan bilangan Kod Kes.
Contoh: 12/ 04 B
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
13.
14.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
119
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Jantina Tuliskan jantina sebagai L (Lelaki) P (Perempuan).
Tarikh Lahir Isikan tarikh lahir dengan lengkap.
Contoh: 13/ 12/ 02
SEMASA TERIMA BAKUL PERTAMA
Tarikh Isikan tarikh kanak-kanak terima bakul pertama dengan
lengkap.
Contoh: 20/ 4/ 04
Umur Isikan umur kanak-kanak terima bakul pertama dengan
lengkap.
Contoh: 1 th. 4 bln.
Berat Badan Isikan berat badan kanak-kanak terima bakul pertama
dengan lengkap.
Contoh: 6.7kg
Tinggi Isikan tinggi (dalam cm) kanak-kanak terima bakul
pertama dengan lengkap.
Contoh: 70 sm
Status Berat Badan Isikan status berat badan mengikut umur kanak-
Mengikut Umur kanak terima bakul pertama dengan lengkap.
Contoh: <-3.3SD
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
120
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
SEMASA BERHENTI BAKUL MAKANAN
Tarikh Isikan tarikh kanak-kanak berhenti bakul dengan
lengkap.
Contoh: 20/ 4/ 06
Umur Isikan umur kanak-kanak berhenti bakul dengan
lengkap.
Contoh: 3 th. 4 bln.
Berat Badan Isikan berat badan (dalam kg) kanak-kanak berhenti
bakul dengan lengkap.
Contoh: 15 kg
Tinggi Isikan tinggi (dalam cm) kanak-kanak berhenti bakul
dengan lengkap.
Contoh: 90.5 sm
Status Berat Badan Isikan status berat badan mengikut umur kanak-
Mengikut Umur kanak terima bakul pertama dengan lengkap.
Contoh: 0.1 SD
Jumlah Bakul Diterima Isikan jumlah bakul diterima.
Contoh: 24
Sebab Tutup (KOD) Isikan KOD sebab berhenti.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Laporan Kemajuan Kes
(KZM 202 - Pindaan Ogos 2008)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
122
K
Z
M

2
0
2


P
i
n
d
a
a
n

O
g
o
s

2
0
0
8
S
I
S
T
E
M

M
A
K
L
U
M
A
T

P
E
N
G
U
R
U
S
A
N

K
E
S
I
H
A
T
A
N
L
A
P
O
R
A
N

K
E
M
A
J
U
A
N

K
E
S

D
A
L
A
M

P
R
O
G
R
A
M

P
E
M
U
L
I
H
A
N

K
A
N
A
K
-
K
A
N
A
K

K
E
K
U
R
A
N
G
A
N

Z
A
T

M
A
K
A
N
A
N
1
.

N
e
g
e
r
i
:

2
.

D
a
e
r
a
h
:5
.

U
n
i
t
:7
.

S
u
b

U
n
i
t
:9
.

T
a
h
u
n
:


3
.

K
e
s
i
h
a
t
a
n
:4
.

P
e
n
t
a
d
b
i
r
a
n
:


6
.

L
o
k
a
s
i
:8
.

L
o
k
a
s
i
:1
0
.

B
u
l
a
n
:
B
i
l
1
1
N
a
m
a

A
n
a
k
1
2
S
t
a
t
u
s
B
e
r
a
t
B
a
d
a
n
N
o
.

K
o
d

K
e
s

K
Z
M
E
t
n
i
k
T
a
r
i
k
h

A
n
t
h
r
o
p
o
m
e
t
r
i

d
i
a
m
b
i
l
B
e
r
a
t
(
k
g
)
T
i
n
g
g
i
(
c
m
)
J
u
m
.
B
a
k
u
l

M
a
k
a
n
a
n

d
i
b
e
r
i
J
a
n
g
k
a

m
a
s
a

M
e
n
e
r
i
m
a
B
a
k
u
l
(
b
u
l
a
n
)
T
a
r
i
k
h

K
e
s

P
u
l
i
h
T
a
r
i
k
h

K
e
s

B
e
r
h
e
n
t
i

B
a
k
u
l

M
a
k
a
n
a
n
K
o
d

S
e
b
a
b

B
e
r
h
e
n
t
i
H
B
T
H
B
T
H
B
T
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Laporan Kemajuan Kes
(KZM 202 - Pindaan Ogos 2008)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
124
LAPORAN KEMAJUAN KES
(KZM 202 – Pindaan Ogos 2008)
1. OBJEKTIF
1.1 Untuk mengawasi perkembangan dan kemajuan kanak-kanak yang menerima
bantuan bakul makanan.
1.2 Sebagai asas untuk menyediakan laporan kemajuan kes di peringkat negeri dan
kebangsaan.
2. KUMPULAN SASARAN
Semua kanak-kanak berumur 6 bulan hingga bawah 6 tahun yang menerima bantuan
dalam Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan.
3. PUNCA DATA
– KZM 101 Pind. 2/ 2007
4. PENYELENGGARAAN LAPORAN
4.1 Borang ini diisi dua kali setahun iaitu untuk data bulan Jun dan Disember.
Pendaftaran bulan Jun dan Disember tidak perlu diisi ke dalam borang ini. Sila
rujuk ke ruangan 31 dalam KZM 101 Pind. 2/ 2007 untuk kes yang layak dilaporkan
ke dalam borang KZM 202 Pindaan Ogos 2008.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
125
4.2 Jika kes tidak datang ke klinik pada bulan Jun atau Disember untuk tahun
tersebut, isikan ke dalam borang data untuk bulan terakhir sebelumnya. Bulatkan
bulan yang berkenaan.
4.3 Bagi kes yang sudah diberhentikan bantuan bakul makanan isikan data untuk
bulan kes berhenti bersama-sama dengan kes lain, semasa mengisi data bulan
Jun atau Disember. Bulatkan bulan berkenaan.
4.4 Borang laporan diselenggarakan mengikut klinik.
4.5 Borang laporan perlu diisi oleh anggota kesihatan di peringkat operasi dan
dihantar ke peringkat daerah dan kemudian ke peringkat negeri.
(Berpandukan aliran maklumat laporan bulanan Kesihatan Keluarga).
4.6 Borang tersebut hanya dibuat dalam satu salinan untuk dihantar kepada Pegawai
Zat Makanan Negeri.
4.7 Data akan dimasukkan ke dalam komputer di peringkat negeri dan dianalisa oleh
Pegawai Zat Makanan Negeri.
Data dalam borang ini digabungkan dengan data dalam borang profail kes KZM
(Borang KZM 102 Pindaan Ogos 2008).

Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
126
Gunakan kod negeri, daerah, peringkat operasi dan
klinik yang telah diberikan dalam Fail Rujukan
Komputerisasi Sistem Maklumat Pengurusan Kesihatan
(Kesihatan Keluarga).
Negeri Isikan nama Negeri.
Contoh: Pahang

Daerah Isikan nama daerah.
Contoh: Jerantut
Kesihatan Isikan nama pejabat Kesihatan.
Contoh: PKD Jerantut
Pentabiran Isikan nama pejabat pentabiran.
Contoh: PKD Jerantut
Unit Isikan nama unit.
Contoh: Kesihatan Ibu dan Anak
Lokasi Isikan tempat kedudukan unit.
Contoh: KK Sungai Tekam Utara
Sub-Unit Isikan nama Sub-unit.
Contoh: KD Kota Gelanggi
5. ARAHAN-ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI LAPORAN
KEMAJUAN KES (KZM 202 – Pindaan Ogos 2008)
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
127
Lokasi Isikan kedudukan sub-unit.
Contoh: KD Kota Gelanggi
Tahun Isikan tahun semasa.
Bulan Isikan bulan semasa.
Bilangan Ditulis dengan turutan.
Nama Anak Tuliskan nama penuh anak.
Contoh: Abdullah bin Ahmad
Status Berat Badan Isikan status berat badan mengikut umur kanak-
kanak.
Contoh: <-2 SD
No. Kod Kes KZM 1. Kod kes diberi mengikut klinik dan tahun
pendaftaran dan bermula dengan 001 pada
tiap-tiap klinik. Contoh: 001/05.
2. Hanya kes yang menerima bantuan dalam
program pemulihan abjad, “B”: (“B” = Bantuan)
perlu diisikan ke dalam borang.


Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1
0 0 1 0 5 B
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
128
Etnik Tuliskan sama ada bangsa Melayu, Cina, India dan
sebagainya.
Tarikh Antropometri Isikan tarikh pengambilan antropometri iaitu berat
diambil badan dan tinggi yang diambil dalam bulan laporan
dibuat.
Contoh: tarikh ialah 6hb Jun 2006Berat Badan (kg) Isikan berat badan (kilogram) dalam bulan laporan
dibuat. (Rujuk Ruangan 35, KZM 101 Pind.2/ 2007)
Tinggi (cm) Isikan ukuran tinggi (centimeter) dalam bulan laporan
dibuat (Rujuk Ruangan 36, KZM 101 Pind.2/ 2007 ).
Jumlah Bakul Makanan Isikan jumlah bakul makanan diberi, sehingga laporan
diberi dibuat. Merujuk kepada ruangan 30 KZM 101 Pind.2/
2007.

Jangka masa menerima Isikan bilangan bulan dari mula kes menerima bakul
bakul (bulan) (rujuk ruangan 17, KZM 101 Pind.2/ 2007).
Tarikh Kes Pulih Rujuk tarikh kes yang telah pulih. Jika kes belum
pulih dalam bulan dilaporkan, kosongkan. Rujuk
ruangan 20, KZM 101Pind.2/ 2007.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1
0 6 0 6 0 6
Hari Bulan Tahun
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
129
Tarikh Kes Berhenti Rujuk tarikh bantuan bakul diberhentikan.
Bakul Makanan Jika belum berhenti bakul, kosongkan. Rujuk ruangan
23, KZM 101 Pind.2/ 2007.
Kod Sebab berhenti Tuliskan kod sebab-sebab berhenti seperti berikut:
Sebab Kod
Pulih 1
Masuk sekolah 2

Meninggal dunia 3
Berpindah 4
Enggan menerima bakul 5
Sudah mampu 6
Lain-lain 7
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
22.
23.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
130
NO BORANG: KZM 202 A
Pindaan Ogos 2008
LAPORAN SETENGAH TAHUN BAGI PETUNJUK PROGRAM PEMULIHAN
KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN
Petunjuk Bilangan Jumlah Peratus
Peratus kes pulih Bilangan kes pulih yang
dalam masa 6 menerima bakul selama
hingga 12 bulan 6 hingga 12 bulan.
selepas menerima
bakul. Bilangan kes yang
(tidak termasuk menerima bakul selama
kes kongenital) 6 hingga 12 bulan.
Nota
Akan dihitung di peringkat operasi (Klinik Kesihatan/ Daerah) setiap 6 bulan dan dihantar kepada Pegawai Zat
Makanan Daerah/ Negeri.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Borang Pesanan Bahan-Bahan Makanan
Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
(KZM 203 Pindaan Ogos 2008)
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
132
NO BORANG: KZM 203
Pindaan Ogos 2008
KERAJAAN MALAYSIA
Borang Pesanan Bahan-Bahan Makanan
Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan
Borang pesanan bagi bahan-bahan makanan yang dibekalkan kepada kes KZM untuk
setengah bulan/ sebulan sekali.
1. Tarikh :
2. Cop Pembekal :
3. Sila bekalkan terus kepada :
(Alamat Klinik Kesihatan)

4. Tarikh penghantaran bekalan :
5. Nama anggota kesihatan yang :
membuat pesanan

No.K/P :
Jawatan :
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
133
Tandatangan :
Tarikh :
6. Pegawai yang membenar :

No.K/P :
Jawatan :

Tandatangan :
Tarikh :
7. Nama Kes KZM 8. Kod Kes
9. Jumlah Bakul :
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
134
J
E
N
I
S

M
A
K
A
N
A
N
P
a
k
e
j

1

P
a
k
e
j

2

P
a
k
e
j

3

P
a
k
e
j

4

P
a
k
e
j

5

P
a
k
e
j

6

P
a
k
e
j

7

P
a
k
e
j

8

P
a
k
e
j

9


P
a
k
e
j

1
0P
a
k
e
j

1
1


P
a
k
e
j

1
2P
a
k
e
j

1
3
S
u
s
u

T
e
p
u
n
g

P
e
n
u
h

K
r
i
m


(
2

k
g
j


\
\
\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

B
i
j
i
r
i
n

S
a
r
a
p
a
n

(
5
0
0

g
j\
\
\

\

\

\

\

\

\

\


\
\

B
e
r
a
s

(
5

k
g
j
\
\
\
\

\

\
B
i
s
k
u
t

(
2

k
g
j
\
\
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

M
a
r
j
e
r
i
n

(
2
5
0

g
j
\
\
\

\

\

\T
e
l
u
r

(
3
0

b
i
j
i
j
\\\\M
u
l
t
i
v
i
t
a
m
i
n

(
3
0

b
i
j
i
j\
\
\

\

\

\

\

\

\

\

\
\\
l
k
a
n

s
a
r
d
i
n

(
7

t
i
n

k
e
c
i
l
:
1
5
5
g
/

t
i
n

j\\\\


l
k
a
n

b
i
l
i
s

(
5
0
0

k
g
j


\\\


\

B
i
h
u
n

(
3

k
g

:
7

p
e
k
e
t
,

4
0
0
g
/

p
e
k
e
t
j


\

\

\
\

\
\

M
i
n
y
a
k

M
a
s
a
k

(
1

k
g
j


\

\

\

\

\
\

S
e
r
b
u
k

M
a
l
t

C
o
k
l
a
t

(
1

k
g
j\
\
\

\

\

\

\

\

\

\

\\

S
u
s
u

K
h
a
s

1

&

S
u
s
u

K
h
a
s

2

(
1
.
8

k
g
j
\
N
o
t
a
:


S
e
k
i
r
a
n
y
a

k
o
m
b
i
n
a
s
i

b
a
h
a
n

y
a
n
g

d
i
b
e
k
a
l
k
a
n

h
e
n
d
a
k

d
i
t
u
k
a
r
,

s
i
l
a

d
a
p
a
t
k
a
n

k
e
l
u
l
u
s
a
n

P
e
g
a
w
a
i

Z
a
t

M
a
k
a
n
a
n

B
a
h
a
g
i
a
n
/

K
a
w
a
s
a
n
/

D
a
e
r
a
h
/

N
e
g
e
r
i

1
0
.

J
e
n
i
s

d
a
n

k
u
a
n
t
i
t
i

b
a
h
a
n

m
a
k
a
n
a
n

B
a
g
i

s
e
t
i
a
p

b
a
k
u
l
,

b
a
h
a
n

d
a
n

k
u
a
n
t
i
t
i

y
a
n
g

d
i
p
e
r
l
u
k
a
n

a
d
a
l
a
h

s
e
p
e
r
t
i

b
e
r
i
k
u
t
.

P
I
L
I
H
A
N

P
A
K
E
J

M
A
K
A
N
A
N
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
135
11. Keadaan bekalan:
(Bahagian ini di isi oleh anggota kesihatan yang menerima.
Tandakan (\j dalam ruangan yang tertentuj
Memuaskan Tidak Memuaskan
1. Mutu
2. Kuantiti
3. Pembungkusan
4. Tepat pada masa
5. Tepat pada tempat
Nama :
No. Kad pengenalan :
Tandatangan :
Tarikh :
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
136
12. Untuk Kegunaan Pengurus Kedai
Saya mengesahkan bahawa:
i) Nama dan kad pengenalan penerima adalah betul.

ii) Tandatangan penerima diturunkan di hadapan saya.
________________________________________
(Tandatangan dan Cop Pembekal)
13. Untuk Kegunaan Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/ Daerah
Disahkan oleh:
Nama : _________________________________

Jawatan : _________________________________
Jabatan (Cop) : _________________________________
Tandatangan : _________________________________
Tarikh : _________________________________
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Panduan Mengisi Borang Pesanan Bahan-
Bahan Makanan Bagi Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
(KZM 203-Pindaan Ogos 2008)
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
138
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Tarikh Isikan tarikh pesanan dibuat.
Cop Pembekal Di cop atau ditulis oleh pekedai.
Sila bekalkan terus Tuliskan alamat Klinik Kesihatan di mana bahan makanan
kepada harus di hantar.
Tarikh penghantaran Isikan tarikh bekalan mesti sampai ke Klinik Kesihatan
bekalan tersebut.
BORANG PESANAN BAHAN-BAHAN MAKANAN BAGI PROGRAM
PEMULIHAN KANAK-KANAK KZM
(KZM 203-Pindaan Ogos 2008)
1. PENYELENGGARAAN BORANG PESANAN
1.1 Borang ini hendaklah diisi oleh JKU/ JK (anggota kesihatan) yang mengendalikan
kes-kes KZM yang menerima bantuan di setiap klinik kesihatan (KK, KKIA).
1.2 Borang ini hendaklah diisi bagi setiap bekalan sebulan mengikut keadaan tempat.
Ia hendaklah sampai ke Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/ Daerah 1
minggu sebelum tarikh pembekalan. Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/
Daerah akan menghantarnya kepada pembekal dan selepas pembekalan,
pekedai akan memulangkannya kepada Pejabat Kesihatan Bahagian/ Kawasan/
Daerah untuk pembayaran.
2. ARAHAN-ARAHAN TERTENTU UNTUK MENGISI BORANG
1.
2.
3.
4.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
139
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
Nama anggota Isikan butir-butir anggota kesihatan yang membuat
kesihatan yang pesanan.
membuat pesanan
Pegawai yang Isikan butir-butir pegawai yang membenarkan dan
membenar mengesahkan pesanan iaitu sama ada Pegawai
Kesihatan Daerah, Pegawai Perubatan dan Kesihatan
atau Ketua Jururawat Kesihatan.
Nama kes Isikan nama kes yang memerlukan bakul makanan
bagi bulan semasa.
Kod kes Isikan kod kes yang memerlukan bakul makanan bagi
bulan semasa.
Jumlah bakul Nyatakan jumlah bakul bekalan yang dipesan.
5.
6.
7.
8.
9.
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
140
Jenis bahan dan Tandakan/ bulatkan pakej bakul makanan yang telah
kuantiti dipilih. Pakej bakul makanan ini mengandungi 13
pilihan.

Contoh:
JENIS MAKANAN Pakej 1
Susu Tepung Penuh Krim (2 kgj \
Bijirin Sarapan (0.5 kgj \
Beras (5 kgj \
Biskut (2 kgj \
Marjerin (250 gj \
Telur (30 bijij \
Multivitamin (30 bijij \
Ikan Sardin (7 tin kecil:155 g/ tin )
Ikan Bilis (500 g)
Bihun (3 kg :7 peket, 400g/ peket)
Minyak Masak (1 kg)
Serbuk Malt Coklat (1 kgj \
Susu Khas 1 ATAU Susu Khas 2 (1.8 kg)

Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
10.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
141
Keadaan Bekalan Anggota kesihatan yang menerima bekalan harus
membuat pemeriksaan secara rawak (random) untuk
menentukan keadaan bahan yang diterima Tandakan
( \ j pada ruangan yang tertentu. Jika ada perkara yang
tidak memuaskan, catitkan sebabnya dalam ruangan
berkenaan.

Contoh:
Memuaskan Tidak Memuaskan
1. Mutu Beras yang dibekalkan
ialah gred B
2. Kuantiti \

Setelah diperiksa, anggota kesihatan hendaklah
tandatangan sebagai tanda menerima.
Untuk kegunaan Pengurus atau wakilnya hendaklah menurunkan
pengurus kedai tandatangan dan cop kedai.
Untuk kegunaan Pejabat Pegawai yang bertanggungjawab di Pejabat Kesihatan
Kesihatan Bahagian/ Bahagian/ Kawasan/ Daerah hendaklah mengesahkannya
Kawasan/ Daerah bila surat pesanan dikemukakan untuk pembayaran.
Ruangan Butir/ Perkara Kemasukan
11.
12.
13.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
142
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Laporan Perbelanjaan Suku Tahun
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
144
L
A
P
O
R
A
N

P
E
R
B
E
L
A
N
J
A
A
N

S
U
K
U

T
A
H
U
N

P
R
O
G
R
A
M

P
E
M
U
L
I
H
A
N

K
A
N
A
K
-
K
A
N
A
K

K
E
K
U
R
A
N
G
A
N

Z
A
T

M
A
K
A
N
A
N
N
e
g
e
r
i
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


S
u
k
u

T
a
h
u
n
:

J
a
n
u
a
r
i

-

M
a
c

/

A
p
r
i
l

-

J
u
n

/

J
u
l
a
i

-

S
e
p
t
e
m
b
e
r

/

O
k
t
o
b
e
r

-

D
i
s
e
m
b
e
r
D
a
e
r
a
h

B
i
l
a
n
g
a
n

K
e
s

K
Z
MS
e
b
a
b
-
s
e
b
a
b

B
e
r
h
e
n
t
i

B
a
n
t
u
a
nP
r
e
s
t
a
s
i

P
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

U
l
a
n
g
a
n


D
a
f
t
a
r

B
a
r
u

D
a
f
t
a
r

S
e
m
u
l
a
B
e
r
h
e
n
t
i

B
a
n
t
u
a
n
S
e
m
a
s
a

P
u
l
i
h
B
e
r
s
e
k
o
l
a
hL
a
i
n
-
l
a
i
n

J
u
m
l
a
h

J
u
m
l
a
hP
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

T
a
n
g
g
u
n
g
a
nB
a
k
i


P
e
r
u
n
t
u
k
a
n


J
a
n
u
a
r
i


H
i
n
g
g
a

K
i
n
i

D
i
t
e
r
i
m
a
H
i
n
g
g
a

K
i
n
i
(
2
)


(
3
)


(
4
)
(
5
)
(
6
)(
7
)


(
8
)

(
9
)(
1
0
)


(
1
1
)
(
1
2
)


(
1
3
)(
1
4
)

(
1
5
)

C
a
t
a
t
a
n

:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
N
o
t
a

:

S
i
l
a

n
y
a
t
a
k
a
n

s
u
k
u

t
a
h
u
n

y
a
n
g

b
e
r
k
e
n
a
a
n

b
a
g
i

l
a
p
o
r
a
n

p
e
r
b
e
l
a
n
j
a
a
n

y
a
n
g

d
i
b
u
a
t
.

R
u
a
n
g
a
n


(
3
)
:

U
l
a
n
g
a
n
:

B
i
l
a
n
g
a
n

k
e
s

a
k
t
i
f

p
a
d
a

a
k
h
i
r

s
u
k
u

t
a
h
u
n

l
e
p
a
s

d
a
n

d
i
b
a
w
a

k
e

s
u
k
u

t
a
h
u
n

i
n
i
.
R
u
a
n
g
a
n


(
4
)
:

D
a
f
t
a
r

B
a
r
u
:

K
e
s

y
a
n
g

d
i
d
a
f
t
a
r

b
u
a
t

k
a
l
i

p
e
r
t
a
m
a

p
a
d
a

s
u
k
u

t
a
h
u
n

i
n
i
.
R
u
a
n
g
a
n


(
5
)
:

D
a
f
t
a
r

S
e
m
u
l
a
:

K
e
s

y
a
n
g

s
u
d
a
h

d
i
t
u
t
u
p

d
a
n

d
i
d
a
f
t
a
r
k
a
n

s
e
m
u
l
a

p
a
d
a

s
u
k
u

t
a
h
u
n

i
n
i
.
R
u
a
n
g
a
n


(
7
j
:

S
e
m
a
s
a
:

R
u
a
n
g

(

3

+

4

+

5

j

-

R
u
a
n
g


6
.
R
u
a
n
g
a
n


(
1
5
j
:

B
a
k
i
:


R
u
a
n
g

(
1
2
j

-

R
u
a
n
g

(

1
3

+

1
4

j
.
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
145
Penyelenggaraan buku rekod dan reten hendaklah dibuat mengikut
jadual berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
Buku Rekod Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan,
KZM 101 Pind. 2/ 2007.
Borang Profail Kes Bagi
Program Pemulihan Kanak-
Kanak Kekurangan Zat
Makanan, Borang KZM 102
Pindaan Ogos 2008.
Buku Rekod Kawalan Stok
KZM 104 Pindaan Ogos
2008.
Rekod Bulanan/ Tahunan
Kanak-kanak KZM yang Tid-
ak Menerima dan Menerima
Bantuan Bakul Makanan,
KZM 301 Pindaan Ogos
2008.
Laporan Bulanan/ Tahunan
Kanak-kanak KZM Yang Tid-
ak Menerima dan Menerima
Bantuan, KZM 201 Pind.
2/2007.
JKU/ JK/ JM
JKU/ JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
PZM/ KJK/ JKU/
JK/ JM
Di simpan di klinik.
Di hantar kepada PZM
Negeri/ Daerah dalam
tempoh sebulan.
Disimpan di klinik/
Pejabat Kesihatan Dae-
rah.
Disimpan di KK/ KD.
Di hantar oleh PKD
kepada Pusat Informatik
Kesihatan melalui sistem
HMIS e-reporting. PZM
akan sahkah dalam masa
yang telah ditetapkan
(pada tarikh 11-12hb
setiap bulan).
Bil Nama borang
Anggota
Bertanggungjawab
Catatan
Garis Panduan
Program Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan
Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
146
6.
7.
8.
9.
10.
Laporan Bulanan Kes Yang
Diberhentikan Dari Program
Pemulihan Kanak-Kanak
Kekurangan Zat Makanan,
KZM 201 A Pindaan Ogos
2008.
Laporan Kemajuan Kes KZM
202 Pindaan Ogos 2008.
Laporan Setengah Tahun bagi
Petunjuk Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan
Zat Makanan, Borang KZM
202 A Pind. Ogos 2008.
Borang Pesanan Bahan-
Bahan Makanan, KZM 203
Pindaan Ogos 2008.
Laporan Perbelanjaan Suku
Tahun Program Pemulihan
Kanak-Kanak Kekurangan
Zat Makanan.
KJK/ JKU/ JK/ JM
PZM/ KJK/ JKU/
JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
KJK/ JKU/ JK/ JM
Pegawai Kesihatan
Daerah/ PZM
Daerah/ PJK
Daerah/ KJK
Daerah
Di hantar kepada PZM
Negeri sebelum 15hb
berikutnya setiap bulan/
tahun (Optional).
Di hantar kepada PZM
Negeri selepas bulan Jun
dan Disember.
Diisi setiap enam bulan
dan dihantar kepada
PZM Daerah, PZM Negeri
dan KKM.
Disediakan oleh Klinik
Kesihatan/ Pejabat Kesi-
hatan Daerah setiap bu-
lan.
Di hantar kepada PZM
Negeri setiap suku tahun
dan di hantar kepada
Bahagian Pemakanan
setiap suku tahun.
Bil Nama borang
Anggota
Bertanggungjawab
Catatan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.