WARA-WARA KANG DISIARAKE Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dhumateng bapak-bapak saha kadang muda Rt. 02/Rw 03 mriki.

Bilih sampun dados adat sabenipun, mangke ing dinten ahad tanggal 16 maret menika, kasuwun kempal wonten pos jagi sacelakipun mushola, watawis tabuh pukul 07.00. saperlu badhe gugur gunung utawi gotong-royong reresik mushola lan sakiwa tengenipun amargi dalunipun badhe wonten pengaosan akbar pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW. Makaten pambiwara saking kula, mugi andadosaken kawigatosan panjenengan sedaya. Matur nuwun. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Masjid Ulul Albab Langkap Kedungwuni badhe ngawontenaken acara pengaosan umum ingkang Insya Allah badhe dipunleksanakaken benjang : Dinten Tanggal Tabuh Papan Pambicara : Senin : 20 Februari 2012 M / 27 Rajab 1429 H : 20. Drs. KH.Ag.H.WARA-WARA KANG DITEMPEL UTAWA DIIDERAKE Dipunbyawaraken dhumateng kaum muslimin saha muslimat dhusun Langkap Kadungwuni. Cekap semanten wara-wara menika. Langkap. Ali Mansur saking Tegal 2. Shodiqin. S. 18 Februari 2012 Pangarsa Ta’mir Masjid Ulul Albab K. mugi ndadosaken kawigatosanipun sedaya warga. . Bilih kangge mahargya pengetan dinten Isro’ Mi’roj Nabi Muhammad SAW.00 WIB : Masjid Ulul Albab Langkap Kedungwuni : 1. Miftahul Huda saking Pekalongan Mila saking mekaten kasuwun kanthi sanget sedaya kaum muslimin saha muslimat ngrawuhi acara menika. H.