Anda di halaman 1dari 7

Keree kiimu k'a pye fiigba we ni ki niyaaxhogo na ge, kee ki wa me.

jiige

Tuun wemu ni Kile ya fugba ni jiige ki yaa ge, tire nigm be bye jiiqe ki na we. Jlakana nigin be di bi sanha fin jiige ki na we; bani Tehene Baa Kile bi sanha zanha shan jiige ki na we, sipya be di bye jiige ki na wemu na da faa pi we. Kafugo ki bi ma foro jiige ki ni na mege kpuun, kee di jiige ki fiigba wu been
jiirjee.

Tehene Baa Kile di jiige puuro 15, na ti yaa sipya, na jiiifeere kafeege le wu munawyegee ni ni wiiye pyaa jio kafeege ni. A sipya wu bye jiiifeere na. Lee kadugo na a Tehene Baa Kile di tiire kereye yaa Eden fiige ki Kile-noho ki na. Na we w'a yaa ge, na wee yaha wa. Tige tige k'a jio jiewiine ni, na daan talige ni ge, a Tehene Baa Kile di yee beer! tiiuyo pye y'a fin foro jiige ki ni. Jiiifeere Tige, ni Kasaagaa ni Kakuugoo Beeri Ceme
Tige ki
jie

tiire

kereye yi nige
di

ki ni.

(Zhenezi 2:4-9)

A Tehene
tiire

Baa Kile

ni, na Tehene Baa Kile di le jiomii le jo na wu mu na: Ma na ja da tiire kereye yi tiye yi beer! nagoo If; ga tige kemu ki wa Kasaagaa ni Kakuugoo Beeri Ceme Tige ki ge, ma ganha kee li we,

kereye yi

wu yaha Eden w'a yi yari wu da


na

yi kaseri.

bani

ma

ga kee

li

caga

kemu m'a

xii!

Cee yaagana
Tehene Baa Kile di jo: Li ya jio na pye wuye nigm we; ni na wu tuugo tegevoo yaa wu mu. A Tehene Baa Kile di sige xaara ni fiigba shazheere beeri yaa na yeege jiige ki ni. Na ba ni ti ni na yiri, na wii wii yirigana lemu na wu da da ti yiri ge. Na w'a mege kemu le kemu na ge, a kee di bye kee wo mege. A na wu yaporoyo ye, ni fiigba shazheere, ni sige xaara ti beer! meye le. Ga tegevoo ya ta na wu mix wemu wu jie ba wu jie we. A Tehene Baa Kile di gmunugbo wa na wu na. Na wu yaha pee gniunumo pu na, a Kile di na wu gbodipile nigin lo, na wii ceexaara ta yaha lee talogo ki ni na taga kee wyege ki to. Gbodipile le Tehene Baa Kile ya 15 na wu ni ge, na lee taga cee yaa, na ba ni wu ni na yiri. Ba na w'a cee wii jia we, na jo:

wu

Wii me, ni kaciige ka ki jie Ni ceexaara ta ti jie te. We mege na bye <Cee>, bani w'a foro na ni.
Lee
I'a
li

ke.

pye na na ba

wu nu
Pii

ni wii to

yaha, na novo wii sho na.

na ba bye

ceexaara nigin.

Na ni

cee ceepilegee wiiu

pu bye, pu

bi ta shiige ce

we.

(Zhenezi 2:15-25)

Kakuug^

nizhiige ki keree

Tehene Baa Kile bi sige yagmuyo yemu been yaa ge, wo wu bi shiige yi saya been na. A wo wu cee wu pye: Can na, Kile w'a jo na yee ganha ba tiire kereye yi tiye yi been nagoo li-i ya? A cee wu wu jio sho na: Wee na ja da tiire kereye yi beeri nagoo If. Ga tige
ke ki wa tiire kereye yi nige ki ni ge, Kile ya jo na: Wu ganha da kee pya li we, wu ganha da gbon be wu na we. Lee ga bye, wee na xhuu. A wo wti cee wii pye: Yee da Xhrnx we de. Ga Kile ya li ce na, caga kemu y'a da kee tige ke pya wa li ge, yee jiii na miigi, yi na bye ba Kile jie we: yi na kasaagaa ni kakuugoo beeri ce. A cee wii tige pya wu
jiewiine ni, na wii na daan na wii na ja fungongo feere kan sipya mil, na ma pye keree beer! cevoo, bani fungongo feere wa wu ni. A wu tige pya wa lo If, na wa kan wu poo wu be mu wiiye taan. A wee be di wee If. A pu be shuun jiii df miigi. A pii If ce na pee
ta
jio

w'a

talige ni,

ceepflegee wiiu pu jie. A pii nftorogo wyeye jooli noro yiye na na pye pu faya.

no we, a pii Kafoo mujiiu logo tiire kereye yf ni wii na jiaari. A na wu ni wii sho wii baa she gmoho Tehene Baa Kile jiaha na, kereye
EJa

yakogo

k' a

Baa Kile di na wix yiri na wii pye: Mii m'a wa W8? A wu wu ji5 sho na: Ne mu mujiiu logo tiire kereye yi ni na fya, na naye gmoho, bani ni ceepile wo wu jie. A Tehene Baa Kile di jo: Jogo w'a mu pye na mu ceepile wo wii wa we? Tige kemu nagoo
yi tiire
ti

te ni.

A Tehene

na ne mu sige wee pya wa m'a


sho na: Cee

tiire

we

kereye yi ni ge, li ge? A na wu wii jio m'a kan ni mu wu bye

na taan ge, wee w'a tige pya wa kan ni ne li. A Tehene Baa Kile di cee wu pye: Jlaha na m'a lee pye we? A cee wu wii ji5 sho na: Wo w'a ni faanna;

mu

a ni di wii

11.

Tehene Baa Kile

di yi

jo

wo wu mu na: Le m'a pye ge, lee wuna ma na ba lagi yaporoyo


ni sige xaara
ti

beer! te ni.

Ma na ba

fiiulo

ma

yacere na.

Gbazhenhe na ba bye

ma yalige ma

shi caga jiehee

ki beeri ni.

Ni na tobeenre le ma ni cee te ni. Tee na bye mu ni wii nag5o be


te ni.

Wa ba ma ta wii na ma jiugo tonhono. Ma be ba wa ta ma na wu no wu


jiidavene na.

A Kile

di cee

wu

pye:

Ni na ba

la fara

ma
na.

lahaa

kanhama

Ma na ba gana lahaa tasege ni. Ma jiidaan na ba ma jiaha jieri


ma
w'a bye
poo
yiri,

ma jiurjo

foo.

A
ma

Kile di na

wu

pye: Ni ya

ganha

bii tige

kemu pya
c6

li

ma we
wee

pye
ge,
li.

m'a ma sho Lee wuna


Jlige ya lagi

jiomii

na

Ma

wuna. na ba fenhe ganha xuuni m'a na ma jiolige ta naforo jiige ki ni,

mu

ma

shi caga jiehes

been fungo
yeege

ni.

Ki na ba xhiiyo

ni jiakuugo

ma

mii.

Faa yagmuyo na ba bye

Ma na

ma yalTge. ba ma jiolige
fiin

taa

ma
kiiri

fun bho m, fo na she ma pye m'a


jiige ki ni

tuun wemii m,
foro.

bani kee ni

m'a

Mujie puuro, ma na ba gun puuro

ni.

A Hadama
le

di

wu

sho

wii

mege
bani
wi.

Hawa,

(lee kori jie jiiifeere),


sipii

jiiifeere

beeri

mi
di

wu
pii

jie

A
A

Tehene Baa Kile


ni

seege faya yaa


faleye.

Hadama

Hawa

mii

Tehene Baa Kile di jo: Sipya ya pye ba wee jie we, bani w'a kakuuno ni kasaana ce. Wu wu jiaha kon nime wu ganha da wii kege yeege wu Jiiifeere

Tige pya wa 15 li, wu diin jiiifeere ni xu baa we. A Tehene Baa Kile di wu kori yeege Eden fiige ki tiire kereye yi ni.

w*a foro ge, konho wu she Lee na w'a Hadama kori yeege wa. Melekee pii bye wa, pee mege jie na Serubeen a wu pee yaha Eden tiire kereye yi Kile-noho ki na ni na gmopara
Jlige

kemu

ni

faa pi kee na.

ni, lee
pi.

na

figi

na Jiiifeere Tige

ki kaseege

(Zhenezi 3:1-24)

Hadama Hawa
Adam
et

ni
est

Eve: Le peche

entre dans le

monde par eux

(orthographe preliminaire)
Juin 1998
-

500 exemplaires

Edite et public par:

Le Centre de Traduction Minianka