Anda di halaman 1dari 7

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (3 + 0) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: _________ Minggu/ Tarikh 1 Tajuk dan Kandungan Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia Sebelum Merdeka jenis sekolah laporan pendidikan masalah yang timbul Selepas Merdeka jenis sekolah laporan pendidikan masalah yang timbul Semasa jenis sekolah Laporan pendidikan Perubahan dalam sistem pendidikan negara Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan tentang sesi amali & Independent Student Learning (ISL). Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial Dalam kumpulan pelajar membanding beza sistem pendidikan semasa berbanding sebelum merdeka dengan menggunakan pengurusan grafik dan membentangkan dalam kelas. Pelajar membentangkan peta minda mengenai cabangcabang dalam falsafah pendidikan. Persediaan tutorial: Amali (jam) ISL (jam) Persediaan tutorial: Membuat rujukan di pusat sumber mengenai cabangcabang falsafah pendidikan dan membuat rumusan dalam bentuk peta minda. Catatan Rujukan Asas: Sufean Hussin.(2004). Pendidikan di Malaysia:Sejarah,Sistem dan Falsafah.(2nd ed.).KL:Dewan Bahasa dan Pustaka.

1.1 Menghuraikan sejarah

Penjelasan tentang: perkembangan sistem Perkembangan Sistem pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas serta Pendidikan di Malaysia semasa (1.1,1.6) Sebelum, Selepas dan 1.2 membanding-bezakan Semasa sistem pendidikan merdeka sebelum dan selepas kemerdekaan (6.1) Perubahan dalam sistem pendidikan negara

**Semua hasil aktiviti amali & ISL mesti dimasukkan dalam portfolio pelajar ** Rujukan tambahan digalakkan

Konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan Pengenalan kepada Falsafah Pengertian falsafah Cabang falsafah Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan Falsafah Pendidikan Islam dan Timur Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan Islam - konsep & prinsip

2.1 Menjelaskan konsep falsafah dan falsafah Pendidkan(1.4) 2.2 Menghuraikan cabangcabang Falsafah(1.2,2.3) 2.3. membincangkan dan membentangkan kepentingan kefahaman falsafah pendidikan.(1.3,1.4,1.6) 3.1Menghuraikan konsep dan prinsip Falsafah Pendidikan Islam(1.4,3.4,4.5,5.5)

Penjelasan tentang: pengertian falsafah cabang Falsafah pengenalan kepada Falsafah Pendidikan. Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan Islam Konsep prinsip

Rujukan: Abdul Rahman Arof & Zakaria Pelajar mencari Kasa.(1995). Falsafah dan bahan atau nd maklumat mengenai konsep pendidikan (2 tokoh-tokoh falsafah ed.).Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. pendidikan Islam dan membuat nota Barrow & Woods.(2006). An introduction to philosophy of mengenainya. education. (4th ed.).London: Routledge. Nodding, N.(2006). Philosophy of education.(2nd ed.) Colorado : Westview Press.

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (3 + 0) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: _________ 3 Falsafah Pendidikan Islam - fungsi Falsafah Pendidikan Timur - konsep & prinsip - fungsi 3.2 Menghuraikan konsep dan Penjelasan tentang: prinsip falsafah Pendidikan Timur (1.4,2.3,3.4,4.5,5.5) fungsi Falsafah Pendidikan Islam konsep & prinsip Falsafah Pendidikan Timur fungsi Falsafah Pendidikan Timur. Dalam kumpulan pelajar memilih seorang tokoh falsafah pendidikan Islam dan seorang tokoh falsafah pendidikan Timur serta membentangkan pandangan tokoh tersebut. Persediaan tutorial: Mencari maklumat di internet dan perpustakaan mengenai perkembangan falsafah pendidikan barat dan membanding beza antara cabangcabang dalam falsafah pendidikan Barat dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai Rujukan: Mohd Yusuf Ahmad.(2002). Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya.

Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia

3.3 Menganalisis implikasi falsafah pendidikan Islam dan Timur terhadap perkembangan pendidkan di Malaysia.(1.6,6.1)

Penerangan tentang: ---- Implikasi Falsafah Pendidikan Islam danTimur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Konsep, prinsip dan tujuan Falsafah Tradisional (Perenialisme dan esensialisme) Konsep, prinsip dan tujuan Falsafah Moden/ Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme)

Pelajar membuat banding beza antara cabang-cabang dalam falsafah pendidikan Barat dan membentangkan nya di dalam kelas.

Persediaan Tutorial: Rujukan: Dengan menggunakan borang analisis PMI ( Plus, Minus and Interesting) buat analisis terhadap mana-mana satu cabang falsafah pendidikan barat. Oliva,P. (1992). Developing the curriculum. 3d ed. New York: Harper Collin.

Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat - Tradisional (Perenialisme dan Esensialisme) Konsep & prinsip tujuan peranan tumpuan - Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme)

4.1Mencirikan falsafah Pendidikan Barat tradisional.(1.6)

Dewey,J.(2005). Democracy and education:An introduction to the philosophy of education.New York:Cosimo Classics. Winch,C.(1999).Key concepts in the philosophy of education. London: Routledge.

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (3 + 0) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: _________ 5 Konsep & prinsip tujuan 4.2.Mencirikan falsafah Pendidikan Barat Moden/Progressif.(1.6) 4.3.Menjelas dan menilai implikasi falsafah pendidikan barat terhadap pendidikan di Malaysia. (1.1,1.6,6.1,7.2) Penjelasan tentang: Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialism) Dalam kumpulan, pelajar memilih satu cabang falsafah pendidikan barat yang mereka anggap paling sesuai digunakan masa kini dan bentangkan rasional pemilihan tersebut. Persediaan Tutorial: Pelajar dikehendaki menulis secara ringkas (maksima 3 mukasurat) mengenai falsafah pendidikan mereka sendiri. Penulisan itu harus mengandungi tujuan pendidikan, kehendak masyarakat, kehendak pelajar dan peranan guru. Persediaan tutorial: Nodding, N. (2006). Philosophy of education..(2nd ed.) Colorado : Westview Press.

Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme) peranan tumpuan Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Implikasi falsafah pendidikan barat terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) -Konsep & prinsip FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) -Elemen dalam FPK

5.1 Menjelaskan konsep dan prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan FPG (1.1)

Penerangan tentang:

5.2 Mengenalpasti unsur-unsur metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik dalam FPK.(1.6,2.2)

Pelajar membuat analisis terhadap Falsafah Pendidikan Implikasi Kebangsaan dan melihat falsafah pendidikan perkaitannya dengan Falsafah pendidikan barat, barat terhadap perkembangan Islam dan timur dan membentangkan di dalam pendidikan di Malaysia kelas. Konsep & prinsip FPK FPK Selanjutnya, pelajar membuat perbandingan falsafah pendidikan mereka dengan Elemen dalam FPK.

5.3.Menganalisis elemenelemen Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan FPG.(1.1) 7 Falsafah Pendidikan Guru 5.4 Membincang bagaimana

Pusat Perkembangan Kurikulum.(2001). Pelajar memuat Falsafah pendidikan turun klip video kebangsaan: Matlamat dan Teacher make a difference daripada misi. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan internet menunjukkan ciri-ciri Malaysia. Pusat Perkembangan keguruan yang Kurikulum.(2001). Kurikulum boleh dicontohi. bersepadu sekolah rendah Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Sufean Hussin. (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah (2nd ed.). KL: Dewan Bahasa dan Pustaka. Persediaan tutorial:

Penjelasan tentang: 3

Pelajar dipaparkan dengan

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (3 + 0) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: _________ (FPG) guru dapat menghayati dan mengamalkan FPK dalam pengajaran dan pembelajarannya. (3.2,3.5,4.1,5.1,7.1,8.1) clip video teacher make a difference dan kemudian mengulas ciri-ciri keguruan dalam video tersebut.

Konsep & prinsip FPG Elemen dalam FPG Matlamat FPG Model Konseptual Pendidikan Guru Nilai-nilai Keguruan

Konseo & prinsip FPG Elemen dalam FPG Matlamat FPG Model Konseptual Pendidikan Guru Nilai-nilai Keguruan

Mencari bahan melalui internet dan perpustakaan mengenai pandangan agama yang berlainan mengenai pendidikan. Pelajar dikehendaki membuat nota mengenainya.

Konsep Modal Insan

6.1 Mentafsirkan konsep Modal Penjelasan tentang: Insan (1.3,2.4) Pengertian konsep Peng 6.2.Menjelaskan ciri-ciri Modal Ciri-ciri ertian konsep dan Insan.(1.4) ciri-ciri modal Kerjaya guru sebagai Ibadah insan. 6.3Menghuraikan kerjaya guru dari perspektif agama yang - Perspektif agama Kerja berlainan.(1.6,6.1) ya guru sebagai Islam Ibadah dari Kristian 6.4. Menganalisis peranan perspektif agama. Budhisma guru dari perspektif ahli Hinduhisma falsafah.(1.6,6.1) Taoisma Perjuangan Insan Pendidik - Ahli falsafah Plato Rosseau Confucius Lao Tze 7.1. Memperkenalkan tokoh Penerangan tentang: pendidik Barat dan Timur (1.1,2.5) Ahli falsafah Tokoh-tokoh pendidik Barat dan

Membanding beza antara perspektif agama yang berlainan dan membentangkan dalam kelas.

Persediaan Tutorial: Mencari maklumat mengenai tokoh pendidikan dan membuat catatan mengenainya.

Bincangkan peranan salah seorang tokoh pendidikan dalam pembinaan modal insan

Mencari bahan untuk menghasilkan folio mengenai tokoh pendidik.

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (3 + 0) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: _________ Al-Ghazali - Tokoh-tokoh pendidik Barat dan Timur 10 Timur

- Tokoh-tokoh Pendidik Negara 7.2.Memperkenalkan tokoh Kuliah dan pendidik Negara (1.1,2.5) perbincangan tentang: Ciri-ciri tokoh Pendidik Sumbangan 7.3Menghuraikan sumbangan Ciri-ciri tokoh tokoh pendidik Barat, Timur pendidik dan Negara(1.1) Sumbangan 7.4 Membuat refleksi terhadap tokoh-tokoh pegangan falsafah diri pendidik negara. sebagai seorang guru.(7.2) Guru sebagai pembentuk insan Peranan guru dalam merealisasikan FPK 8.1Menyenaraikan tugas guru sebagai pembentuk insan. (2.5) Peranan guru dalam merealisasikan FPK

guru adalah agen perubahan atau guru sebagai pengekal tradisi. Beri respon kepada kenyataan di atas berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.

Menyiapkan folio mengenai tokoh pendidik. Mengemaskinikan folio dan menyediakan pelaporan PBS untuk dibentangkan

11 12 Peranan guru dalam merealisasikan FPK

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 8.2 Menganalisis peranan guru Kuliah dan dalam merealisasikan perbincangan tentang: Falsafah Pendidikan Peranan guru Kebangsaan dan FPG(6.1). dalam merealisasikan FPK Mengadakan pembentangan laporan PBS dalam sesi perkongsian dapatan Persediaan Tutorial: Mencari artikel berkaitan isu semasa yang mengaitkan guru dan membuat ulasan berdasarkan peranan guru sebagai pembentuk insan dan masukkan dalam folio. Persediaan Tutorial: Mencari maklumat melalui internet dan

13

Peranan Guru dalam merealisasikan FPG

9.1.Menerangkan teori dan Penjelasan tentang: Pelajar membuat banding model pembinaan kurikulum Peranan guru beza antara teori pembinaan (Model Objektif dan proses). dalam kurikulum berdasarkan model 5

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (3 + 0) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: _________ Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR - Pembentukan Kurikulum Teori Pembinaan kurikulum(Model objektif dan proses) 14 - Pembentukan Kurikulum 9.2.Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi Model Pembinaan pembentukan kurikulum. kurikulum(Model (1.4,1.6) objektif dan proses) Pembentukan 9.3.Menghuraikan matlamat, KBSR objektif dan ciri-ciri KBSR o Matlamat (1.2) o Objekif o Ciri-ciri utama Pembentukan KBSR struktur komponen Proses Pelaksanaan KBSR Pendekatan - Strategi 9.4.Menjelaskan struktur dan komponen KBSR (1.1) (1.1,1.2) merealisasikan FPG Teori Pembinaan kurikulum (model objektif dan proses). Penjelasan tentang: Model Pembinaan kurikulum(Model objektif dan proses) Matlamat, objektif dan ciri-ciri utama KBSR. objektif dengan model proses dan membentangkan dalam kelas. perpustakaan mengenai modelmodel pembentukan kurikulum termasuk KBSR selain daripada model objektif dan proses. Persediaan tutorial: Mencari bahan mengenai isu-isu berkaitan perlaksanaan KBSR.

Pelajar membina peta konsep mengenai pembentukan KBSR dan membentangkan dalam kelas.

15

Penjelasan tentang: - struktur dan komponen KBSR - Pendekatan dan strategi proses pelaksanaan KBSR.

Pelajar merujuk kepada satu artikel mengenai perlaksanaan KBSR dan membuat ulasan mengenainya di dalam kelas.

Mencari bahan dalam internet dan perpustakaan dan membuat nota mengenai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan KBSR di Malaysia.

16

Proses Pelaksanaan KBSR Pelaksanaan KBSR ke arah Wawasan 2020

9.5 Menerangkan proses perlaksanaan KBSR. (1.1,6.1)

Kuliah dan perbincangan tentang: Pelaksanaan KBSR ke arah Wawasan 2020

Membuat penulisan refleksi mengenai pelaksanaan KBSR dan matlamatnya ke arah pencapaian wawasan 2020 dan membentangkannya di dalam kelas.

Mencari bahan atau artikel mengenai wawasan 2020 dan membuat nota ringkas mengenainya.

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 1 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (3 + 0) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: _________

Membincangkan perubahanperubahan terkini dalam kurikulum Sekolah Rendah 17 18 Ulangkaji Peperiksaan Akhir

Mencari bahan tentang perubahan kurikulum menjelang 2010.