Anda di halaman 1dari 28

NILAI DAN ETIKA

DEFINISI NILAI
Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Mengikut kajian sejarah, ilmu, kebijaksanaan, keadilan dan iktidal ( temperance ) merupakan nilai-nilai utama masyarakat. ( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN,1991 )

Nilai Agama ( Religious Value )


Di dalam bentuk yang paling tinggi, perlakuan agama yang ditujukan bagi mencapai nilai kerohanian diri yang sejati. Inilah sebabnya mengapa Nilai Etika menjadi nilai yang tertinggi dalam keseluruhan kehidupan ini selalu dikaitkan dengan nilai keagamaan.Jadi istilah nilai yang akan kita beri perhatian di dalam kursus ini adalah lebih kepada nilai di dalam konteks keempat iaitu Nilai Etika yang di dasarkan kepada nilai keagamaan.

Definisi sarjana Barat mengenai Nilai:


a relatively permanent perceptual framework which shapes and influences the general nature of an individuals behaviour (England,1967) a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or character of a group, of the desirable which influences the selection from available modes, means and ends of action. ( Kluchkhohn,1956)

Nilai berperanan sebagai kayu ukur (standard) kepada apa-apa jua yang manusia lakukan, yang diingini dan dicita-citakan dan yang dialami oleh pancaindera manusia.Nilai juga menunjukkan arah, menjadi penentu dalam membuat pilihan atau tindakan.
Pada keseluruhannya, nilai membentuk peribadi dan tingkahlaku seseorang.Nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang membentuk sikap-sikap tertentu terhadap sesuatu.

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM


NILAI-NILAI PERIBADI ASAS -AMANAH -BERTANGGUNGJAWAB -IKHLAS

-BERDEDIKASI
-BERDISIPLIN -BEKERJASAMA -BERSIH -TEKUN -SEDERHANA

NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN

BERBUDI MULIA BERSOPAN SANTUN BERSABAR PERAMAH

NILAI-NILAI PROFESIONAL
BERILMU

KREATIF
INOVATIF

BERINTEGRITI
KEJUJURAN INTELEKTUAL AKAUNTABILITI BERKECUALI

NILAI-NILAI KEAGAMAAN

BERSYUKUR
BERIMAN BERTAQWA BERAMAL

NILAI NILAI KEPIMPINAN

ADIL

BERANI
MENGAMALKAN SYURA

NILAI NILAI PRODUKTIVITI DAN KUALITI

PRODUKTIVITI

KUALITI

DEFINISI ETIKA
Etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Seseorang anggota perkhidmatan awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam kerajaan.

( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam-INTAN, 1991 )

DEFINISI ETIKA
Etika merupakan prinsip moral atau nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Prinsip moral dan kesedaran akhlak ini tidak boleh dicapai oleh seseorang tanpa menjalin perhubungan sosial dengan orang lain.

( Shukri Ahmad & Razali Mat Zin,


2001-Adab & Etika Kerja dalam Organisasi )

DEFINISI ETIKA
ETIKA DIDEFINISIKAN SEBAGAI SAINS MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP MORAL ETIKA ADALAH FALSAFAH TINGKAHLAKU MANUSIA DILIHAT DARI ASPEK LAHIRIAH DAN BATINIAH ETIKA ADALAH DISIPLIN DAN PERATURAN YANG MENENTUKAN SEMUA PERBUATAN ITU BAIK ATAU JAHAT

ETIKA BIASANYA DIKAITKAN DENGAN NILAI MORAL DAN ESTETIKA

Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh sarjana Barat mengenai takrif etika dan antaranya seperti berikut: Oxford English Dictionary defines ethics as the sciences of moral or moral principles. The word moral itself id defined as concerned with goodness or badness of character or disposition, or with the distinction between right and wrong.

Al Ghazali memberi takrif etika sebagai Is the study of a certain religious belief i tiqadat, and of rightness and wrongness of action for the purpose of practice, and not for the sake of mere knowledge.

Etika dapat ditakrifkan sebagai satu pertanyaan/pengusulan secara sistematik terhadap perlakuan manusia dengan tujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang seharusnya mengawal tindakan kita dan kebaikan yang patut kita cari dalam kehidupan ini.Etika juga dijelaskan sebagai pemakaian ( application ) nilai kepada perangai dan tindakan individu.Ia mengadakan asas moral bagi memandu perlakuan individu di dalam perbagai situasi.Oleh itu, pengajian etika ini memberi jawapan kepada: 1) Apa yang betul/salah 2) Apa yang baik/buruk

ETIKA KERJA DALAM


PERKHIDMATAN AWAM
DARI SEGI DEFINISINYA ETIKA KERJA ADALAH PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG DITETAPKAN OLEH ORGANISASI BAGI MENGAWAL TINGKAH LAKU PEKERJA ATAU AHLI ORGANISASI. ETIKA ADALAH SATU BENTUK KAWALAN BAGI MEMASTIKAN PERLAKUAN PEKERJA SENTIASA SELARAS DENGAN SISTEM NILAI ORGANISASI.

MELALUI PRINSIP-PRINSIP YANG DINYATAKAN, SESEORANG AKAN DAPAT MENGETAHUI PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG DAN YANG DIGALAKKAN OLEH ORGANISASI.
ETIKA KERJA DIBENTUK BERDASARKAN NILAI-NILAI UNIVERSAL YANG DISESUAIKAN DENGAN LUNAS-LUNAS UNDANG-UNDANG NEGARA,SISTEM MASYARAKAT SETEMPAT DAN PERATURANPERATURAN TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH ORGANISASI.

TAKRIF ETIKA KERJA

ETIKA KERJA IALAH PANDUAN TINGKAH LAKU YANG MENJADI PEGANGAN SETIAP WARGA KEMENTERIAN BERDASARKAN NILAI-NILAI AKHLAK MULIA

BAGI PERKHIDMATAN AWAM,ETIKA KERJA ADALAH UNSUR YANG SANGAT MUSTAHAK UNTUK DITITIK BERATKAN KERANA SETIAP KAKITANGAN KERAJAAN PERLU MEMILIKI TINGKAH LAKU YANG SEMPURNA SEPERTI YANG DIKEHENDAKI OLEH MASYARAKAT. DISAMPING ITU MEREKA PERLU BERPEGANG TEGUH KEPADA SIKAP POSITIF, BERDISIPLIN, BERINTERGRITI DAN BERTANGGUNGJAWAB

KONSEP ETIKA KERJA

KEWAJIPAN AGAMA DAN MORAL


KEPENTINGAN ORGANISASI DAN BUKAN PERIBADI BANGGA DENGAN KERJAYA KESETIAAN PADA KERJA DAN RASA KEKITAAN PRESTASI KERJA YANG CEMERLANG

PELAKSANAAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM

DIKUATKUASAKAN MELALUI SURAT PEKELILING AM 5/79 YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA SETIAUSAHA MALAYSIA ( ATAS NAMA PERKHIDMATAN AWAM ). DILANCARKAN PADA JANUARI 1979.

TERAS PERKHIDMATAN AWAM -BERAZAM MEMPERTINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN -BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB -KIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI -BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN KEMESRAAN -MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA -BEKERJASAMA MEMBENTERAS MUSUH NEGARA -BERPEGANG TEGUH PADA AJARAN AGAMA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

PELAKSANAAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM PENDAHULUAN


HASRAT KERAJAAN.MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN USAHA MENCAPAINYA.DILAKSANAKAN DISEMUA PERINGKAT JENTERA PENTADBIRAN

DENGAN BANTUAN.ALAT CANGGIH, SISTEM / STRUKTUR PENTADBIRAN

ETIKA DAN PRINSIP UTAMA KERJA ISLAM


ETIKA KERJA DALAM ISLAM BERSIFAT MENYELURUH / SEJAGAT

BEKERJA KERANA ALLAH ( KONSEP IBADAH )


BEKERJA UNTUK KESEJAHTERAAN / KESELAMATAN DUNIA DAN AKHIRAT

TAKUT / PATUH KEPADA PERINTAH ALLAH:


MENJUNJUNG AQIDAH, SYARIAH DAN AKHLAK ISLAM

PRINSIP UTAMA ETIKA KERJA ISLAM

BEKERJA DENGAN AZAM MENGABADIKAN DIRI KEPADA ALLAH BEKERJA DENGAN IKHLAS DAN AMANAH

BEKERJA DENGAN TEKUN DAN CEKAP


BEKERJA DENGAN SEMANGAT BERGOTONGROYONG, MESYUARAT DAN BERFIKIRAN SIHAT

BEKERJA DENGAN MATLAMAT KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN MANUSIA SEJAGAT

SEKIAN TERIMA
KASIH