Anda di halaman 1dari 17

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR )

1.

Matlamat Pendidikan Persekolahan Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

2.

Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan

perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

3.

Objektif KBSR Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid: i. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara; ii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah; iii. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian; iv. menguasai kemahiran belajar;

v. vi.

menguasai kemahiran berfikir; bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;

vii.

memperolehi menambahnya;

ilmu

pengetahuan

dan

berusaha

viii. ix.

membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri; mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta

kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar; x. xi. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal; memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktivitiaktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional; xii. xiii. menjaga kesihatan dan kecergasan diri; menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti; xiv. menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam; xv. menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia; xvi. xvii. membina semangat patriotisme; mengembangkan bakat dan kreativiti; dan

xviii.

mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup.

4.

Prinsip KBSR KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:i. ii. iii. iv. v. Pendekatan Bersepadu; Perkembangan individu secara menyeluruh; Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan Pendidikan seumur hidup. murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran aktiviti melalui aktiviti harus kemahiran dibilik darjah dengan berbanding dengan penglaman hidup mereka, justeru semua pembelajaran dihubungkaitkan pengalaman hidup mengikut peringkat vi. suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid vii. aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid

mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas viii. ix. aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel penekanan kepada nilai (merentas kurikulum)

x. xi.

penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti

pembelajaran dalam bilik darjah

Ciri-Ciri KBSR

5.

Penekanan Fokus Tahap I i. Penguasaan kemahiran asas berbahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) ii. iii. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan

menghayati ayat-ayat Al-Quran;

iv.

Menyedari masyarakat.

dan

memahami

norma

dan

nilai

murni

Fokus Tahap II i. ii. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa; Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah; iii. iv. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif; v. Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati

pengajaran Al-Quran; vi. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai

6.

Struktur KBSR

Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:i. ii. iii. Komunikasi; Manusia dan Alam Kelilingnya; dan Perkembangan Diri Individu.

Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran Asas; Manusia dengan Persekitaran; Kesenian dan Kesihatan; Kerohanian, nilai dan sikap Kemahiran Hidup; dan Kokurikulum

7.

Bidang Pelajaran

Matapelajaran Bidang Komponen Fasa 1 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Komunikasi Kemahiran Asas Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Manusia dan Persekitaran Sikap , Nilai dan Spiritual Pendidikan Moral Fasa 2 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan

Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum

Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:-

i. 1. 2. 3. 4. 5.

Bidang Komunikasi Bahasa Melayu; Bahasa Inggeris; Bahasa Cina; Bahasa Tamil; dan Matematik.

ii. 1. 2. 3.

Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya Pendidikan Islam; Pendidikan Moral; Sains; dan

4.

Kajian Tempatan.

iii. 1. 2. 3. 4.

Bidang Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup; Pendidikan Muzik; Pendidikan Seni; Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

8.

Peruntukan Masa

Mata Pelajara n Perkara Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina/Ta mil Sains Matema tik Pend. Islam/M 1

Sekolah Kebangsaan Tahap 1 2 3 4 Tahap 2 5 6

Sekolah Jenis Kebangsaan Tahap 1 Tahap 2 1 2 3 4 5 6

450 450 450 300 300 300 270 270 270 150 150 150 240 240 240 210 210 210 60 90 90 90

450 450 450 300 300 300

150 150 150

150 150 150

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 180 180 180 180 180 180 150 150 150 150 150 150

oral Pendidik an Seni Pendidik an Muzik Kemahir an Hidup Kajian Tempat an Pend. Jas. & Kes. Perhimp unan Pilihan Guru Besar JUMLA H 1350 1350 1350 1440 1440 1440 1350 1350 1350 1440 1440 1440 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 90 90 90 60 60 60 90 90 90 60 60 60 120 120 120 120 120 120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

9.

Teras KBSR i. ii. iii. iv. Penggabungjalinan; Penyerapan; Penilaian; Pengkayaan; dan

v.

Pemulihan.

10.

Penekanan Dalam KBSR Dalam melaksanakan KBSR, penekanan diberi kepada:i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran asas; Kemahiran berfikir; Nilai Merentas Kurikulum; Bahasa merentas kurikulum; Patriotisme merentas kurikulum; Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid; vii. viii. ix. x. Penilaian berterusan; Pemulihan dan pengayaan; Prinsip mudah ubah; dan Sains dan teknologi merentas kurikulum

11.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid, seseorang guru seharusnya;

i.

mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran; Kemudahan fizikal kelas ruang pembelajaran yang selesa; sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang interaktif; ruang pameran hasil kerja; bahan rujukan untuk penggunaan murid; bahan pemikiran. Aspek emosi sosial penggunaan bahasa yang mesra; keupayaan guru memahami muridnya; penggunaan teknik yang pelbagai. pembelajaran yang mencabar daya

ii.

mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melibatkan murid secara aktif; Menjalankan penilaian yang berterusan; Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka; Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan tugasan;

Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan;

Menyediakan rasional;

suasana

pembelajaran

yang

menggalakkan murid membuat keputusan secara

Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina sifat berani, yakin dan daya juang;

Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam kemahiran berfikir;

Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran murid.

iii.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna, berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang melibatkan murid secara aktif. Guru boleh mengelolakan secara kelas, kumpulan, berpasangan ataupun individu. Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai.

Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut;

Simulasi Lakonan Permainan Tunjuk ajar Lawatan Bercerita Projek Sumbangsaran Main peranan Pidato

12.

Penilaian i. Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS) Penilaian Kendalian Sekolah Rendah

ii.

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

13. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR

Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagai KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.

Antara perubahan besar dalam KBSR ialah i) ii) iii) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut topik iv) v) mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat vi) mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua

matapelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan vii) pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 serta viii) pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains

14. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM)

Mentafsir adalah memahami dan menhargai FPK dan Matlamat Pendidikan (sikap positif, beriltizam untuk mengembangkan kurikulum : membaca , memahami, organisasi pengalaman & menhargai objektif sukatan) mentafsir sukatan (mengkaji sukatan, panduan khas oleh PPK, mengubah suai dimana perlu) memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan

Merancang adalah rancangan semester, rancangan pelajaran harian (objektif pengajaran dan pembelajaran, topic dan kandungan, strategi, penilaian)

mengatur aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran (Gagne & Briggs, 1979) pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang di inginkan

Mengubah suai adalah berdasarkan keperluan (murid , persekitaran) sumber yang ada penggunaan ICT

Melaksanakan adalah Melaksanakan didalam bilik darjah

Penilaian adalah untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi analisis keputusan mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

15. Rumusan

Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh

Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi.

Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasikan, dan melaksanakan kurikulum