Anda di halaman 1dari 4

Pengertian Menundukkan diri secara menyeluruh kepada Allah.

. Ibadah itu adalah menyembah hanya kepada Allah dan mentauhidNya sebagai Tuhan dan Rabb, serta hanya menerima perintah dan laranganNya.

Ibadah

Menurut Syeikh Islam Ibn Taimiah, ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diredhai Allah sama ada dalam bentuk ucapan mahupun perbuatan yang zahir dan batin seperti solat, puasa, haji, kebenaran dalm berucap, bersikap amanah dan sebagainya (M. Fauzi Rachman 2008: 34).

Ibadah

Ali Abdul Halim Mahmud (2000: 60)

Ibadah kerana ditundukkan


Hanya kepada Allah sujud (patuh) segala apa yang dilangit dan di bumi, baik dengan kemahuan sendiri mahupun terpaksa, (dan sujud pula) bayang bayangnya di waktu pagi dan petang hari (Ar- Rad: 15)

Ibadah kerana pilihan


Khusus kepada manusia dan bukan makhluk makhluk lain. Mereka mempunyai pilihan sama ada mahu menyembah dan beriman kepada Allah, para malaikat dan rasulNya atau sebaliknya

Jenis Ibadah

Qauliyyah

Jismiyyah

Maliyyah qauliyyah jismiyyah wa maliyyah

qauliyyah wa jismiyyah
Bachrul Ilmy 2008: 20

Kesyumulan Islam dalam Ibadah


Dalam konteks kehidupan, Islam merupakan agama yang syumul yang meliputi segenap aspek kehidupan. Setiap perkara yang niatnya kerana Allah juga dikira ibadah. Konsep ibadah sangatlah luas. Segala perbuatan dan amalan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan cara dan niat yang betul (M. fauzi Rachman 2008: 34).