P. 1
dongeng sasakala

dongeng sasakala

|Views: 167|Likes:
Dipublikasikan oleh Gun Gun Iskandar

More info:

Published by: Gun Gun Iskandar on May 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

Cipeucang

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang. Kunaon eta lembur teh dingaranan Lembur Cipeucang, cak kolot baheula diieu lembur teh loba sasatoan terutama Peucang, Sato bangsaning embe anu awakna letikan ti embe. Di ieu tempat teh aya cai anu ngocor titungtung kidul nepi tungtung kaler nu di sebut Cipamingkis. Tah di Cipamingkis ieu bangsaning sasatoan ngarinum terutama Peucang. Kusabab cai teh jadi tempat kahirupan mahluk anu harirup sato, tatangkalan oge jalma kabeh ngabutuhkeun cai. Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya. Disebut weh Cipeucang. Nepikeun kiwari oge masi aya keneh Cipamingkis anu ngalir di Cipeucang, jeung masi loba jalma lamun usum halodo kacarainateh ka Cipamingkis eta. Jeung hiji deui di ieu lembur teh lahir saurang jajaka nu ganteng ngalempereng koneng loba nu resep jeung nu bogoh. Tepatna kaping 16 sasih Mei warsih 1987 di lahir keunana. Dugi ayeuna eta jajakateh aya keneh ayeuna kuliah di UPI Kampus Purwakarta nu jenenganana Ojim Suryana tea.

Siluman

Jaman baheula dihiji tempat/werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal. Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.

Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae. Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong. Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran . Kuya Ngagandong Imahna Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. Kecamatan Pabuaran. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. “gampang atuh.Tempat/latar : Baheula dihiji kebon deket walungan . penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna. keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. gampang putus asa an. isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina. Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang. Hiji poe Kuya keur di huma. Monyet ngomong ka sakadang Kuya. . Kuya teh masak pikeun dahar sore. pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero. Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun. te kuat kena musibah. Sabot masak Kuya kacai hela. ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae.Watek palakuna : Sakadang Kuya = Getol daek digawe. monyet anu memenerna. lembur Siluman terusnamah. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet. nu ayeuna Desa Siluman. Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman. Kuya teh ceurik. “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!” “Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. Keur kitu jol bae Monyet kolot. Gawena ngahuma.Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta. digagandong.Palakuna : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet . Hiji poe manehna balik ti hima. aya hujan geode bari jeung angina. ngahumateh indit isuk datang sore magrib.Judulna : Kuya Ngagandong Imahna . Rincian Dongeng: .Bahasana : Kasar . Sakadang Kuya sedih kacida.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. ulah ditinggalkeun. Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun. kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah. Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman.

jiga Oray Naga. sok hayang nu batur. . anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung.Hayam Kongkorongok Subuh Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Lila-lila naga ngarayu. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago. . Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Hayam Jago = Babari percaya. “Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. teu sukur.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari hirup teh ulah sombong. adigung.Bahasana : Kasar . tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Rincian Dongeng: . gampang dibobodo. Titinggi jeung Oray Naga . Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang. teboga pamadegan. Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi. ulah sok nipu. lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa. jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga.Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh . Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah.Watek palakuna : Oray Naga = jahat. terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat. sok nipu.Palakuna : Hayam Jago.” Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Sakali dua kali titinggi teu datang wae. mangkaning arek ngadeheus ka dewa. Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi.Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung . males pati dumeh kungsi ngabobodo. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan.

Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh. Ki Jani = Bageur. Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna sirik . Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung. sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Ki Jana poho teu mawa taneuh. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Cai Laut Asin Bahasana : Kasar Alur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara Nyarita/ Sudut Pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Dua urang adi lanceuk: lanceukna Ki Jana. Ki Jana ka asup jelema benghar. berehan. tara barang bere jeung tutulung. Adina Ki Jani.Cai Laut Asin Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. atuh karunyaeun diajakan ka imahna. Ti harita cai laut jadi asin. Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. engke tangtu haluna nutu sorangan. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik. koret. sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali. hirupna jadi senang tur tentrem . Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma ulah koret jeung jahat. Watek palakuna : Ki Jana = Sarakar. Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. embung tutulung kanu susah.” ceuk aki-aki teh. lega sawah lega kebon. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. Memeh indit aki-aki teh mere jimat ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. daek tutulung kanu susah. Kudu kos Ki Jani bageur sok daek nulungan batur. Tempat/latar : Jaman baheula di hiji lembur. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani. Tapi koret. ari nu bungsu Jani. siga Ki Jana anu tung-tungna bakal cilaka. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Gancangna carita Ki Jani geus benghar. Nu cikal ngarana Jana.

Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. adil. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Bahasana : Lemes Aur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara nyarita/sudut pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Prabu Rakata. jujur. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atuh bendu pisan si anjeunanana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Raden Sundana = Sarakah Raden Topobrana = Embung ditindes Tempat/latar : Jaman baheula di Pulo Jawa belah kulon. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina.Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. belah kulon Raden Topobrana. ceg kana guci pusaka tea. Sang Prabu gaduh dua putra. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. mangka karajaan teh di titipkeun ka putraputrana. ulah Sarakah jiga Raden Sundana. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Nu kiwari disebut Selat Sunda. Sang Prabu teh ceg ka guci anu tos dieusi cai laut tea. sareng dua putrana: Raden Sundana sareng Raden Topobrana Watek palakuna : Prabu Rakata = Arip. Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu arif. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. atuh Sang Prabuteh langsung gadeg. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. . tur bijaksana. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau.

. Pok weh oray sanca nanya. goplak dipake nawu baloing tea. Gagak teh hiber kuorang diobrot. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. ulet. goplak. daek usaha.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. Sungutna ngegel kana tangkal huni. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. sok daek nyopet. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Awakna malang dina balong tea. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. geuwat digenggereuhkeun.Bahasana : Kasar . Ulah jiga Gagak baong. haying ngenah doing embung gawe. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. . Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . ngomongna oge basa Betawi.Gagak Jadi Hideung Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah.Judulna : Gagak Jadi Hideung . gaaaak! Rincian Dongeng: . tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca .Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . da sieunen katara. “Engga. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Oray Sanca = Getol.Watek palakuna : Gagak = Badeur. Kabeneran aya nu keur neleum. Barang jol oray sanca teh panglingeun. da jadi hideung lestereng. te bisa digenggereuhkeun. tuluy di ayun keun goplak. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. rajin. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca.

di ditu di dieu ceuyah dibaruat. Imahna terus kakeueum méh laput. moal taya wawalesna. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. sugan aya sih piwelas. bari satungtung bisa mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung Tapi taya nu nulungan. sakumaha tali paranti. da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. tara aya nu larsup ka imahna. Ngondang lebé jeung sawatara tatangga. Beuki lila. ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Ana gantawang téh Nyi Endit bet nyarékan. Popolahna saniskara ku sorangan. aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. aki-aki dititah nyingkah. Nyi Endit ngalelep.SASAKALA SITU BAGENDIT Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana. Kakara gé patinglaléos. solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. cai téh beuki gedé baé. Ieu téh saenyana mah nénéhna. Nyi Endit angkleung-angkleungan. Keur meujeuhna balakécrakan. pajarkeun téh taya kaéra. rug-reg ngarandeg. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong. Cindekna mah geus lain picaritaeun wé. Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh. Maksudna taya lian. da batur gé sarua ripuhna.” Ngomong kitu téh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Ku pribumi teu ditari teu ditakon. nyék-sék-nyéksékkeun. Nyi Endit ogé nya kitu. Geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana téh. tapi barang kaluar pisan ti imahna. Ari réngsé dibuat jeung sanggeus paréna dikaleuitkeun. asal salamet dirina baé. ku bawaning embung campur jeung batur. Atuh kacida ributna. Nepi ka jadi situna. Nyi Endit nyieun sidekah. Ngahaja mencilkeun manéh. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik. Atuh anu ngariung téh nepi ka ratusna. Kacaturkeun keur usum panén. teu ngahutang gawé. ménta bagian. ngan leb wé pakarangan Nyi Endit téh geus kakeueum. bari tingkarétap kénéh. nepi ka ngan sakotéap gé geus bérés. nyaéta Situ Bagendit. teu aya nu ngabantuan. Manéhna téh kacida pisan kumedna. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha. sabab aya nu tinggarero. sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. cai téh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka palebah Nyi Endit. jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. Barang geus tarapti. da sieun kasoro téa. Tungtungna nepi ka nundung. “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng. Salian ti pakacar-pakacarna mah. Nya pok aki-aki téh waléh yén teu kawawa lapar. ngeueum sakabéh pakaya Nyi Bagendit. Méméh indit manéhna ngomong kieu. “Caah! Caah!” cenah. bangun teu nangan. niat rék nyingkiran cai. Cék sasakala mah. éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu: Baheula. Aki-aki indit bari jumarigjeug. .

Kocap deui di nagara Pasir Batang. tapi bet Purbasari. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. sok geura turun. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. titisan Guriang Tunggal. . lain teu hayang nampa. saur Ratu. Hayang betah di dunya. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. Tungtungna mah. leuweung jadi sepi taya sasatoan.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Tapi…ulah torojogan. taya pakarang nu teurak. teu ditampa. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. badé tatapa di leuweung. sugan butuh keur pibujangeun. putra déwata cikalna. Aki. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. Déwata minda rupa turun ka dunya. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Pajarkeun téh. asa dihina asa ditincak hulu. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. istri wungkul.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. nya kitu kénéh. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Singhoréng Lutung Kasarung téa. ngan sieun ku Si Tétéh. Mun lalaki turunan mantri. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. Guruminda. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Barang rék mulang. putra bungsu. geura boro pijodoeun hidep. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Nu kahiji kakasihna Purbararang. Aya nu sakarupa jeung Ambu. nu kalima Purbamanik.” “Sukur atuh. hayang nyaho anu dingaranan karaton. Ari rék disumpit. Amarahna teu katahan. “Jung. Atuh munasabah baé. Tapi dadak sakala. nu kadua Purbaéndah. dihaturkeun ka karaton. katelah Lutung Kasarung. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Tapi barang rék dipeuncit. Ka anu katilu. Saur Sunan Ambu. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Purbararang asa kaunghak. nu katilu Purbadéwata. Ngaraos parantos sepuh. Kacaturkeun di Kahiangan.” walon Aki Panumpit bengong. bet kaniaya. nu kaopat Purbakancana. aya lutung bisa ngomong. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. lamun jalma nu utama.

“Éh. Caturkeun di sisi leuweung. bisi pajar nampik pasihan rama. tuluy nuturkeun.” Tutas haturan. Kajeun lutung. kakasépan Guruminda kahiangan. tapakur di sisi balé kancana. Rupa-rupa akal dikotéktak. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. pokna téh. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari.” Cék Purbaleuwih. di hateup welit sajalon. Ulang-ileng. “Cing Adi.” Lutung kasarung tetep di karaton. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. Rep Sang Putri disirep. beuki tambah ceuceub. neda sapaat para bujangga. lutung mah tara saré jeung manusa. disumpal ku benang emas. beuki tambah sirik.” gerentes Lutung Kasarung. “Utun. Keur jarongjong ninun. Tétéh. Guruminda mamalihan. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Raksukan digédogkeun. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun.” Nya sok baé atuh. tamba jempé nu nyorangan. . “Éh Mama Léngsér. Kajeun goréng. apan boga bujang lutung. urang saré jeung kaula. Putri téh nalangsa pisan. sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna. Sang Putri. Léngsér mulang ka karaton. disimbut sutra banggala. tamba keueung nu di leuweung. deudeuh teuing. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. nu goréng lampah ti bubudak. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. bray baranang siga béntang. Purbasari dipangku. sor disodorkeun! “Jurig lutung. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. tamba suwung. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. leuwih agréng ti nagara. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. Kajeun hideung. Lutung unggeuk. Panejana tinekanan. nu goréng budi ti leuleutik. Purbararang.Léngsér mulang deui ka Purbararang. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat.

Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Cunduk kana waktuna. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. da pubuh manusa. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. pageulis-geulis rupa. . lutung. Mangka saat sapeuting. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Purbasari éléh. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. jadi praméswari Guruminda. Rupa-rupa ékol Purbararang. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. janggélék jadi Guruminda deui. Purbaleuwih. kaungkulan kadigjayaanana. ieu tanjakan téh laksana. Purbasari. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. papanjang-panjang buuk. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Ku pitulung Lutung Kasarung. Indrajaya ngamuk. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang.Mimitna Purbasari diperih pati. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. baranyay hurung. Ngan anu pangais bungsu. Tapi Purbasari unggul kénéh. paloba-loba samping. tapi teu bisa majar kumaha. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. dibekelan arit timah. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. dihukum kudu jadi pangangon. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. leuwi Sipatahunan. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. kakasih Indrajaya. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->