Cipeucang

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang. Kunaon eta lembur teh dingaranan Lembur Cipeucang, cak kolot baheula diieu lembur teh loba sasatoan terutama Peucang, Sato bangsaning embe anu awakna letikan ti embe. Di ieu tempat teh aya cai anu ngocor titungtung kidul nepi tungtung kaler nu di sebut Cipamingkis. Tah di Cipamingkis ieu bangsaning sasatoan ngarinum terutama Peucang. Kusabab cai teh jadi tempat kahirupan mahluk anu harirup sato, tatangkalan oge jalma kabeh ngabutuhkeun cai. Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya. Disebut weh Cipeucang. Nepikeun kiwari oge masi aya keneh Cipamingkis anu ngalir di Cipeucang, jeung masi loba jalma lamun usum halodo kacarainateh ka Cipamingkis eta. Jeung hiji deui di ieu lembur teh lahir saurang jajaka nu ganteng ngalempereng koneng loba nu resep jeung nu bogoh. Tepatna kaping 16 sasih Mei warsih 1987 di lahir keunana. Dugi ayeuna eta jajakateh aya keneh ayeuna kuliah di UPI Kampus Purwakarta nu jenenganana Ojim Suryana tea.

Siluman

Jaman baheula dihiji tempat/werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal. Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.

Kuya teh ceurik.Bahasana : Kasar . Sabot masak Kuya kacai hela.Tempat/latar : Baheula dihiji kebon deket walungan . Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun. Kuya Ngagandong Imahna Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. Keur kitu jol bae Monyet kolot. ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae. monyet anu memenerna. Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman. keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. Hiji poe Kuya keur di huma.Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. . Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun. Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae. kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah.Judulna : Kuya Ngagandong Imahna . digagandong.Watek palakuna : Sakadang Kuya = Getol daek digawe. Gawena ngahuma. gampang putus asa an. “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!” “Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. aya hujan geode bari jeung angina. nu ayeuna Desa Siluman. pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero. Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang. Sakadang Kuya sedih kacida. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet. Kecamatan Pabuaran. isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina. Kuya teh masak pikeun dahar sore. penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. Rincian Dongeng: . Hiji poe manehna balik ti hima. Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran . ulah ditinggalkeun. te kuat kena musibah. Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong. saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna. ngahumateh indit isuk datang sore magrib. lembur Siluman terusnamah.Palakuna : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet . Monyet ngomong ka sakadang Kuya. “gampang atuh. Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman.

Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. ulah sok nipu.Hayam Kongkorongok Subuh Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan.Watek palakuna : Oray Naga = jahat. Sakali dua kali titinggi teu datang wae. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung. ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat. mangkaning arek ngadeheus ka dewa. Hayam Jago = Babari percaya. Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah. .Bahasana : Kasar . teu sukur.Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh .” Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. gampang dibobodo. anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi. sok nipu. Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi. engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga. sok hayang nu batur. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh.Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung . maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan. Rincian Dongeng: . Lila-lila naga ngarayu.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari hirup teh ulah sombong.Palakuna : Hayam Jago. adigung. males pati dumeh kungsi ngabobodo. Titinggi jeung Oray Naga . jiga Oray Naga. terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa. . jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. “Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. teboga pamadegan. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga.

Tempat/latar : Jaman baheula di hiji lembur.” ceuk aki-aki teh. Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma ulah koret jeung jahat. Memeh indit aki-aki teh mere jimat ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. koret. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik. bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. Ki Jana poho teu mawa taneuh. tara barang bere jeung tutulung. hirupna jadi senang tur tentrem . Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh. Ki Jani = Bageur. Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna sirik . lega sawah lega kebon. embung tutulung kanu susah. daek tutulung kanu susah. Ti harita cai laut jadi asin. Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun. sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali. Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. atuh karunyaeun diajakan ka imahna. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan.Cai Laut Asin Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. siga Ki Jana anu tung-tungna bakal cilaka. Kudu kos Ki Jani bageur sok daek nulungan batur. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Cai Laut Asin Bahasana : Kasar Alur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara Nyarita/ Sudut Pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Dua urang adi lanceuk: lanceukna Ki Jana. engke tangtu haluna nutu sorangan. Tapi koret. ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Adina Ki Jani. berehan. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. Gancangna carita Ki Jani geus benghar. Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung. Ki Jana ka asup jelema benghar. Nu cikal ngarana Jana. ari nu bungsu Jani. Watek palakuna : Ki Jana = Sarakar.

terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atuh bendu pisan si anjeunanana. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Sang Prabu gaduh dua putra. adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau.Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. ceg kana guci pusaka tea. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Raden Sundana = Sarakah Raden Topobrana = Embung ditindes Tempat/latar : Jaman baheula di Pulo Jawa belah kulon. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Bahasana : Lemes Aur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara nyarita/sudut pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Prabu Rakata. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Nu kiwari disebut Selat Sunda. Sang Prabu teh ceg ka guci anu tos dieusi cai laut tea. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. sareng dua putrana: Raden Sundana sareng Raden Topobrana Watek palakuna : Prabu Rakata = Arip. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. ulah Sarakah jiga Raden Sundana. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. atuh Sang Prabuteh langsung gadeg. mangka karajaan teh di titipkeun ka putraputrana. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. jujur. . Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. adil. belah kulon Raden Topobrana. tur bijaksana. Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu arif. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh.

rajin.Watek palakuna : Gagak = Badeur. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Oray Sanca = Getol.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. . Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. Ulah jiga Gagak baong. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. “Engga.Judulna : Gagak Jadi Hideung . Sungutna ngegel kana tangkal huni. gaaaak! Rincian Dongeng: . Pok weh oray sanca nanya. Kabeneran aya nu keur neleum. ngomongna oge basa Betawi. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . goplak. da sieunen katara. te bisa digenggereuhkeun. tuluy di ayun keun goplak. . Barang jol oray sanca teh panglingeun. haying ngenah doing embung gawe. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . Awakna malang dina balong tea. da jadi hideung lestereng. sok daek nyopet. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. ulet. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. geuwat digenggereuhkeun. daek usaha.Bahasana : Kasar . usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca.Gagak Jadi Hideung Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Gagak teh hiber kuorang diobrot. goplak dipake nawu baloing tea.

sakumaha tali paranti. nyék-sék-nyéksékkeun. Popolahna saniskara ku sorangan. tapi barang kaluar pisan ti imahna. sabab aya nu tinggarero. Cindekna mah geus lain picaritaeun wé. aki-aki dititah nyingkah. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong. Imahna terus kakeueum méh laput. cai téh beuki gedé baé. Nyi Endit ngalelep. sugan aya sih piwelas. Kacaturkeun keur usum panén. Tungtungna nepi ka nundung. sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. ngeueum sakabéh pakaya Nyi Bagendit. nyaéta Situ Bagendit. Salian ti pakacar-pakacarna mah. Nya pok aki-aki téh waléh yén teu kawawa lapar. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik. Méméh indit manéhna ngomong kieu. bari satungtung bisa mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung Tapi taya nu nulungan. bari tingkarétap kénéh.” Ngomong kitu téh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha. da batur gé sarua ripuhna. di ditu di dieu ceuyah dibaruat. Nepi ka jadi situna. teu ngahutang gawé. moal taya wawalesna. solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. Ana gantawang téh Nyi Endit bet nyarékan. Nyi Endit nyieun sidekah. Keur meujeuhna balakécrakan. Ari réngsé dibuat jeung sanggeus paréna dikaleuitkeun. Atuh anu ngariung téh nepi ka ratusna.SASAKALA SITU BAGENDIT Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana. . Kakara gé patinglaléos. Geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana téh. ménta bagian. “Caah! Caah!” cenah. Nyi Endit ogé nya kitu. jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. ngan leb wé pakarangan Nyi Endit téh geus kakeueum. cai téh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka palebah Nyi Endit. ku bawaning embung campur jeung batur. da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. Manéhna téh kacida pisan kumedna. aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Atuh kacida ributna. asal salamet dirina baé. da sieun kasoro téa. rug-reg ngarandeg. bangun teu nangan. ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Maksudna taya lian. tara aya nu larsup ka imahna. niat rék nyingkiran cai. Ngondang lebé jeung sawatara tatangga. pajarkeun téh taya kaéra. teu aya nu ngabantuan. Cék sasakala mah. Ieu téh saenyana mah nénéhna. Ngahaja mencilkeun manéh. Barang geus tarapti. “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng. Ku pribumi teu ditari teu ditakon. Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh. Aki-aki indit bari jumarigjeug. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Beuki lila. nepi ka ngan sakotéap gé geus bérés. éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu: Baheula. Nyi Endit angkleung-angkleungan.

nu kalima Purbamanik. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. badé tatapa di leuweung. Ka anu katilu. lain teu hayang nampa. nu katilu Purbadéwata. Aki. leuweung jadi sepi taya sasatoan. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. Ngaraos parantos sepuh. Saur Sunan Ambu. tapi bet Purbasari. geura boro pijodoeun hidep. aya lutung bisa ngomong. Kocap deui di nagara Pasir Batang. sok geura turun.” “Sukur atuh. asa dihina asa ditincak hulu. putra déwata cikalna. Barang rék mulang. Tapi…ulah torojogan. katelah Lutung Kasarung. Guruminda. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. Amarahna teu katahan. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. putra bungsu. nu kaopat Purbakancana. Tapi barang rék dipeuncit. Tapi dadak sakala. bet kaniaya. Aya nu sakarupa jeung Ambu. dihaturkeun ka karaton. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Déwata minda rupa turun ka dunya. Tungtungna mah. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Nu kahiji kakasihna Purbararang.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. nya kitu kénéh. Hayang betah di dunya. Kacaturkeun di Kahiangan. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. . lamun jalma nu utama. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. sugan butuh keur pibujangeun. Purbararang asa kaunghak.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Mun lalaki turunan mantri. taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. teu ditampa. Atuh munasabah baé. “Jung. Ari rék disumpit. saur Ratu. Singhoréng Lutung Kasarung téa. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. istri wungkul. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. titisan Guriang Tunggal. Pajarkeun téh. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. hayang nyaho anu dingaranan karaton.” walon Aki Panumpit bengong. nu kadua Purbaéndah. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. ngan sieun ku Si Tétéh.

geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Sang Putri. Caturkeun di sisi leuweung. tamba suwung. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. beuki tambah sirik. Putri téh nalangsa pisan.” Cék Purbaleuwih.” Tutas haturan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Jleg ngajenggléng karatonna. tuluy nuturkeun. lutung mah tara saré jeung manusa. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. Rupa-rupa akal dikotéktak. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. top taropong dicokot. Purbasari dipangku.” Lutung kasarung tetep di karaton. neda sapaat para bujangga. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. disumpal ku benang emas. tamba keueung nu di leuweung. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. Purbararang.Léngsér mulang deui ka Purbararang. apan boga bujang lutung.” Nya sok baé atuh. Raksukan digédogkeun. Léngsér mulang ka karaton. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. Kajeun lutung. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Rep Sang Putri disirep. Tétéh.” gerentes Lutung Kasarung. nu goréng lampah ti bubudak. . sajiadna katurutan. deudeuh teuing. “Éh. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. pokna téh. di hateup welit sajalon. Kajeun goréng. leuwih agréng ti nagara. “Cing Adi. Panejana tinekanan. Ulang-ileng. Lutung unggeuk. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. tamba jempé nu nyorangan. urang saré jeung kaula. “Éh Mama Léngsér. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. Guruminda mamalihan. kakasépan Guruminda kahiangan. nu goréng budi ti leuleutik. “Utun. disimbut sutra banggala. Kajeun hideung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Keur jarongjong ninun. bisi pajar nampik pasihan rama. sor disodorkeun! “Jurig lutung. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. bray baranang siga béntang. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. tapakur di sisi balé kancana. beuki tambah ceuceub.

Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. da pubuh manusa. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. . papanjang-panjang buuk. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Tapi Purbasari unggul kénéh. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. kakasih Indrajaya. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. tapi teu bisa majar kumaha. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Indrajaya ngamuk. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Rupa-rupa ékol Purbararang. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Mangka saat sapeuting. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. dihukum kudu jadi pangangon. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. Ngan anu pangais bungsu. Purbasari éléh. Ku pitulung Lutung Kasarung. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma.Mimitna Purbasari diperih pati. leuwi Sipatahunan. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. kaungkulan kadigjayaanana. paloba-loba samping. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Purbasari. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Cunduk kana waktuna. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Purbaleuwih. baranyay hurung. ieu tanjakan téh laksana. lutung. janggélék jadi Guruminda deui. pageulis-geulis rupa. Ku kasaktén Lutung Kasarung. dibekelan arit timah. jadi praméswari Guruminda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful