Cipeucang

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang. Kunaon eta lembur teh dingaranan Lembur Cipeucang, cak kolot baheula diieu lembur teh loba sasatoan terutama Peucang, Sato bangsaning embe anu awakna letikan ti embe. Di ieu tempat teh aya cai anu ngocor titungtung kidul nepi tungtung kaler nu di sebut Cipamingkis. Tah di Cipamingkis ieu bangsaning sasatoan ngarinum terutama Peucang. Kusabab cai teh jadi tempat kahirupan mahluk anu harirup sato, tatangkalan oge jalma kabeh ngabutuhkeun cai. Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya. Disebut weh Cipeucang. Nepikeun kiwari oge masi aya keneh Cipamingkis anu ngalir di Cipeucang, jeung masi loba jalma lamun usum halodo kacarainateh ka Cipamingkis eta. Jeung hiji deui di ieu lembur teh lahir saurang jajaka nu ganteng ngalempereng koneng loba nu resep jeung nu bogoh. Tepatna kaping 16 sasih Mei warsih 1987 di lahir keunana. Dugi ayeuna eta jajakateh aya keneh ayeuna kuliah di UPI Kampus Purwakarta nu jenenganana Ojim Suryana tea.

Siluman

Jaman baheula dihiji tempat/werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal. Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.

penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. ngahumateh indit isuk datang sore magrib. Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran . Rincian Dongeng: .Bahasana : Kasar . Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman.Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta. lembur Siluman terusnamah. Kuya teh ceurik. Hiji poe manehna balik ti hima. Keur kitu jol bae Monyet kolot. Kecamatan Pabuaran. Kuya teh masak pikeun dahar sore.Palakuna : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet . Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab. nu ayeuna Desa Siluman. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun. te kuat kena musibah. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman.Watek palakuna : Sakadang Kuya = Getol daek digawe. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet. gampang putus asa an.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. aya hujan geode bari jeung angina. Hiji poe Kuya keur di huma. Sabot masak Kuya kacai hela. Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan. Gawena ngahuma. “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!” “Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. Sakadang Kuya sedih kacida. .Tempat/latar : Baheula dihiji kebon deket walungan . saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae. isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina. kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah. monyet anu memenerna. ulah ditinggalkeun. pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero. ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae. digagandong. Monyet ngomong ka sakadang Kuya. Kuya Ngagandong Imahna Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong. “gampang atuh. Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang. Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun.Judulna : Kuya Ngagandong Imahna . keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman.

Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang. Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi. teboga pamadegan.” Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit.Watek palakuna : Oray Naga = jahat. jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. mangkaning arek ngadeheus ka dewa. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago. Lila-lila naga ngarayu. sok hayang nu batur.Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh . Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung. ulah sok nipu.Hayam Kongkorongok Subuh Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik. ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago. . Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah. Rincian Dongeng: . adigung. engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga. Titinggi jeung Oray Naga .Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari hirup teh ulah sombong. “Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh.Palakuna : Hayam Jago. teu sukur. lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa. tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui.Bahasana : Kasar . . Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi. Sakali dua kali titinggi teu datang wae. sok nipu. maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. males pati dumeh kungsi ngabobodo. Hayam Jago = Babari percaya. gampang dibobodo. jiga Oray Naga.Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung .

Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani. Memeh indit aki-aki teh mere jimat ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma ulah koret jeung jahat. Nu cikal ngarana Jana. berehan.Cai Laut Asin Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. lega sawah lega kebon. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh. embung tutulung kanu susah. engke tangtu haluna nutu sorangan. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. koret. Gancangna carita Ki Jani geus benghar. Tempat/latar : Jaman baheula di hiji lembur. Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. siga Ki Jana anu tung-tungna bakal cilaka. ari nu bungsu Jani. sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Ti harita cai laut jadi asin. Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. Watek palakuna : Ki Jana = Sarakar. Tapi koret. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Cai Laut Asin Bahasana : Kasar Alur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara Nyarita/ Sudut Pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Dua urang adi lanceuk: lanceukna Ki Jana. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. tara barang bere jeung tutulung. Adina Ki Jani. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas.” ceuk aki-aki teh. Ki Jana poho teu mawa taneuh. Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun. atuh karunyaeun diajakan ka imahna. hirupna jadi senang tur tentrem . Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna sirik . Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik. Ki Jana ka asup jelema benghar. Ki Jani = Bageur. sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali. ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Kudu kos Ki Jani bageur sok daek nulungan batur. daek tutulung kanu susah.

Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. sareng dua putrana: Raden Sundana sareng Raden Topobrana Watek palakuna : Prabu Rakata = Arip. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. . atuh Sang Prabuteh langsung gadeg. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atuh bendu pisan si anjeunanana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. mangka karajaan teh di titipkeun ka putraputrana. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Bahasana : Lemes Aur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara nyarita/sudut pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Prabu Rakata. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung.Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. adil. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Sang Prabu gaduh dua putra. jujur. ceg kana guci pusaka tea. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu arif. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Nu kiwari disebut Selat Sunda. belah kulon Raden Topobrana. Raden Sundana = Sarakah Raden Topobrana = Embung ditindes Tempat/latar : Jaman baheula di Pulo Jawa belah kulon. tur bijaksana. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. ulah Sarakah jiga Raden Sundana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu tos dieusi cai laut tea. adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata.

te bisa digenggereuhkeun. Oray Sanca = Getol.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . . buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu.Gagak Jadi Hideung Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. goplak. tuluy di ayun keun goplak. . Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. da sieunen katara. sok daek nyopet. Pok weh oray sanca nanya. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. Gagak teh hiber kuorang diobrot. ngomongna oge basa Betawi. Awakna malang dina balong tea.Bahasana : Kasar . rajin.Judulna : Gagak Jadi Hideung . Kabeneran aya nu keur neleum. haying ngenah doing embung gawe. Barang jol oray sanca teh panglingeun. “Engga. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Ulah jiga Gagak baong. daek usaha. da jadi hideung lestereng. geuwat digenggereuhkeun. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. goplak dipake nawu baloing tea. ulet.Watek palakuna : Gagak = Badeur.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . Sungutna ngegel kana tangkal huni. gaaaak! Rincian Dongeng: .

Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh.SASAKALA SITU BAGENDIT Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana. da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. Popolahna saniskara ku sorangan. teu aya nu ngabantuan. éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu: Baheula. Ana gantawang téh Nyi Endit bet nyarékan. bari satungtung bisa mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung Tapi taya nu nulungan. Ieu téh saenyana mah nénéhna. niat rék nyingkiran cai. da batur gé sarua ripuhna. sakumaha tali paranti. Nyi Endit ngalelep. tara aya nu larsup ka imahna. Ari réngsé dibuat jeung sanggeus paréna dikaleuitkeun. pajarkeun téh taya kaéra. sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. Kakara gé patinglaléos.” Ngomong kitu téh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. bangun teu nangan. teu ngahutang gawé. moal taya wawalesna. sugan aya sih piwelas. Tungtungna nepi ka nundung. aki-aki dititah nyingkah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. ménta bagian. Méméh indit manéhna ngomong kieu. Geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana téh. Kacaturkeun keur usum panén. cai téh beuki gedé baé. rug-reg ngarandeg. . Ku pribumi teu ditari teu ditakon. Nyi Endit nyieun sidekah. Atuh kacida ributna. Manéhna téh kacida pisan kumedna. Nyi Endit ogé nya kitu. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik. Nya pok aki-aki téh waléh yén teu kawawa lapar. asal salamet dirina baé. “Caah! Caah!” cenah. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha. di ditu di dieu ceuyah dibaruat. ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. sabab aya nu tinggarero. da sieun kasoro téa. jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. Aki-aki indit bari jumarigjeug. aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. cai téh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka palebah Nyi Endit. ngan leb wé pakarangan Nyi Endit téh geus kakeueum. nyék-sék-nyéksékkeun. Atuh anu ngariung téh nepi ka ratusna. Cék sasakala mah. Beuki lila. Nepi ka jadi situna. Nyi Endit angkleung-angkleungan. Keur meujeuhna balakécrakan. bari tingkarétap kénéh. Ngondang lebé jeung sawatara tatangga. Maksudna taya lian. Imahna terus kakeueum méh laput. Cindekna mah geus lain picaritaeun wé. solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. Barang geus tarapti. ku bawaning embung campur jeung batur. Salian ti pakacar-pakacarna mah. ngeueum sakabéh pakaya Nyi Bagendit. Ngahaja mencilkeun manéh. nepi ka ngan sakotéap gé geus bérés. nyaéta Situ Bagendit. “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng. tapi barang kaluar pisan ti imahna. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong.

hayang nyaho anu dingaranan karaton. geura boro pijodoeun hidep.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. katelah Lutung Kasarung. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Atuh munasabah baé. sugan butuh keur pibujangeun. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. Tapi…ulah torojogan. Ngaraos parantos sepuh. nu kadua Purbaéndah. Saur Sunan Ambu. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. Sang Lutung teu bisa dirogahala. taya pakarang nu teurak. teu ditampa. istri wungkul. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. Ka anu katilu. dihaturkeun ka karaton. Pajarkeun téh. nya kitu kénéh. tapi bet Purbasari. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Tapi barang rék dipeuncit. Barang rék mulang. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. nu kalima Purbamanik. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Déwata minda rupa turun ka dunya. Kacaturkeun di Kahiangan. putra bungsu. titisan Guriang Tunggal. badé tatapa di leuweung. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. bet kaniaya. Aki. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Tapi dadak sakala. Nu kahiji kakasihna Purbararang. Tungtungna mah. aya lutung bisa ngomong. asa dihina asa ditincak hulu. saur Ratu. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. Amarahna teu katahan. . Ari rék disumpit. sok geura turun. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. leuweung jadi sepi taya sasatoan. nu katilu Purbadéwata. putra déwata cikalna. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. Hayang betah di dunya. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit.” “Sukur atuh. “Jung. Guruminda. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Mun lalaki turunan mantri. nu kaopat Purbakancana. ngan sieun ku Si Tétéh. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Purbararang asa kaunghak. lain teu hayang nampa. lamun jalma nu utama. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung.” walon Aki Panumpit bengong.

Guruminda mamalihan. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. top taropong dicokot.Léngsér mulang deui ka Purbararang. beuki tambah sirik. “Cing Adi. disimbut sutra banggala. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Tétéh. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. lutung mah tara saré jeung manusa.” Nya sok baé atuh. “Utun. nu goréng lampah ti bubudak. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. beuki tambah ceuceub. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah.” Tutas haturan. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Léngsér mulang ka karaton. disumpal ku benang emas. Rupa-rupa akal dikotéktak. tuluy nuturkeun. Ulang-ileng. tamba jempé nu nyorangan.” Cék Purbaleuwih. Jleg ngajenggléng karatonna. Caturkeun di sisi leuweung. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. leuwih agréng ti nagara. “Éh Mama Léngsér. sajiadna katurutan. pokna téh. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. Kajeun goréng. di hateup welit sajalon. neda sapaat para bujangga. Panejana tinekanan. deudeuh teuing. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. tamba suwung. Kajeun hideung. Sang Putri. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. kakasépan Guruminda kahiangan. Kajeun lutung. Lutung unggeuk. tapakur di sisi balé kancana. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. “Éh. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. nu goréng budi ti leuleutik. Purbararang. bray baranang siga béntang. Rep Sang Putri disirep. sor disodorkeun! “Jurig lutung. Keur jarongjong ninun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. bisi pajar nampik pasihan rama. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. . tamba keueung nu di leuweung. Purbasari dipangku. apan boga bujang lutung.” gerentes Lutung Kasarung. Putri téh nalangsa pisan. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui.” Lutung kasarung tetep di karaton. Raksukan digédogkeun. urang saré jeung kaula.

ieu tanjakan téh laksana. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. jadi praméswari Guruminda. Rupa-rupa ékol Purbararang. tapi teu bisa majar kumaha. janggélék jadi Guruminda deui. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. anu welasan ti baheula ka Purbasari. lutung. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. paloba-loba samping. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. kakasih Indrajaya. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Purbasari. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Indrajaya ngamuk. papanjang-panjang buuk. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. . pageulis-geulis rupa. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Ku pitulung Lutung Kasarung. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Ngan anu pangais bungsu. Purbasari éléh. kaungkulan kadigjayaanana. leuwi Sipatahunan. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan.Mimitna Purbasari diperih pati. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Purbaleuwih. Mangka saat sapeuting. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Cunduk kana waktuna. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. baranyay hurung. Tapi Purbasari unggul kénéh. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. dibekelan arit timah. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. dihukum kudu jadi pangangon. da pubuh manusa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful