P. 1
dongeng sasakala

dongeng sasakala

|Views: 183|Likes:
Dipublikasikan oleh Gun Gun Iskandar

More info:

Published by: Gun Gun Iskandar on May 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

Cipeucang

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang. Kunaon eta lembur teh dingaranan Lembur Cipeucang, cak kolot baheula diieu lembur teh loba sasatoan terutama Peucang, Sato bangsaning embe anu awakna letikan ti embe. Di ieu tempat teh aya cai anu ngocor titungtung kidul nepi tungtung kaler nu di sebut Cipamingkis. Tah di Cipamingkis ieu bangsaning sasatoan ngarinum terutama Peucang. Kusabab cai teh jadi tempat kahirupan mahluk anu harirup sato, tatangkalan oge jalma kabeh ngabutuhkeun cai. Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya. Disebut weh Cipeucang. Nepikeun kiwari oge masi aya keneh Cipamingkis anu ngalir di Cipeucang, jeung masi loba jalma lamun usum halodo kacarainateh ka Cipamingkis eta. Jeung hiji deui di ieu lembur teh lahir saurang jajaka nu ganteng ngalempereng koneng loba nu resep jeung nu bogoh. Tepatna kaping 16 sasih Mei warsih 1987 di lahir keunana. Dugi ayeuna eta jajakateh aya keneh ayeuna kuliah di UPI Kampus Purwakarta nu jenenganana Ojim Suryana tea.

Siluman

Jaman baheula dihiji tempat/werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal. Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.

“gampang atuh. Monyet ngomong ka sakadang Kuya. Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun.Bahasana : Kasar . Kuya teh masak pikeun dahar sore. Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran .Tempat/latar : Baheula dihiji kebon deket walungan . ulah ditinggalkeun. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun. Kuya teh ceurik. Gawena ngahuma.Watek palakuna : Sakadang Kuya = Getol daek digawe. penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. Sakadang Kuya sedih kacida. Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang. isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina. saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna. Kuya Ngagandong Imahna Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. . Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet. keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman. Sabot masak Kuya kacai hela. aya hujan geode bari jeung angina. “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!” “Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab. ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae. Kecamatan Pabuaran. pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero. Hiji poe manehna balik ti hima. digagandong. Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong. monyet anu memenerna. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman. Hiji poe Kuya keur di huma. Rincian Dongeng: . ngahumateh indit isuk datang sore magrib.Palakuna : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet . Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan. nu ayeuna Desa Siluman. te kuat kena musibah. lembur Siluman terusnamah. gampang putus asa an.Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta. Keur kitu jol bae Monyet kolot. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae.Judulna : Kuya Ngagandong Imahna .

Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago.Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh . Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. “Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang. jiga Oray Naga.Bahasana : Kasar . Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. adigung. sok hayang nu batur. Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung. gampang dibobodo. Titinggi jeung Oray Naga . males pati dumeh kungsi ngabobodo. teu sukur. maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Rincian Dongeng: . Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi. sok nipu. teboga pamadegan. Sakali dua kali titinggi teu datang wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna. ulah sok nipu. .” Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga. mangkaning arek ngadeheus ka dewa.Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung .Palakuna : Hayam Jago. jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga.Hayam Kongkorongok Subuh Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan.Watek palakuna : Oray Naga = jahat. Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. . anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Hayam Jago = Babari percaya. ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari hirup teh ulah sombong. Lila-lila naga ngarayu. lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa.

Ki Jana ka asup jelema benghar. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani.” ceuk aki-aki teh. ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas.Cai Laut Asin Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung. Ki Jani = Bageur. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Cai Laut Asin Bahasana : Kasar Alur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara Nyarita/ Sudut Pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Dua urang adi lanceuk: lanceukna Ki Jana. koret. Watek palakuna : Ki Jana = Sarakar. Ki Jana poho teu mawa taneuh. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. Adina Ki Jani. ari nu bungsu Jani. Ti harita cai laut jadi asin. daek tutulung kanu susah. Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma ulah koret jeung jahat. sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. Kudu kos Ki Jani bageur sok daek nulungan batur. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. Memeh indit aki-aki teh mere jimat ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. embung tutulung kanu susah. Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. Tempat/latar : Jaman baheula di hiji lembur. sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. hirupna jadi senang tur tentrem . Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. Tapi koret. tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. engke tangtu haluna nutu sorangan. berehan. atuh karunyaeun diajakan ka imahna. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik. lega sawah lega kebon. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh. siga Ki Jana anu tung-tungna bakal cilaka. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang. Gancangna carita Ki Jani geus benghar. Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna sirik . Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun. Nu cikal ngarana Jana. tara barang bere jeung tutulung.

Raden Sundana = Sarakah Raden Topobrana = Embung ditindes Tempat/latar : Jaman baheula di Pulo Jawa belah kulon. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. ulah Sarakah jiga Raden Sundana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. . Sang Prabu gaduh dua putra. sareng dua putrana: Raden Sundana sareng Raden Topobrana Watek palakuna : Prabu Rakata = Arip. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atuh bendu pisan si anjeunanana. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. mangka karajaan teh di titipkeun ka putraputrana. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. ceg kana guci pusaka tea. adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata. tur bijaksana. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Nu kiwari disebut Selat Sunda. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. atuh Sang Prabuteh langsung gadeg. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. adil. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. belah kulon Raden Topobrana. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Sang Prabu teh ceg ka guci anu tos dieusi cai laut tea. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu arif. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. jujur. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Bahasana : Lemes Aur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara nyarita/sudut pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Prabu Rakata.Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon.

Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca .Judulna : Gagak Jadi Hideung . . “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. . buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. goplak. gaaaak! Rincian Dongeng: . da jadi hideung lestereng. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. sok daek nyopet. Awakna malang dina balong tea. ulet. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. geuwat digenggereuhkeun. ngomongna oge basa Betawi. Pok weh oray sanca nanya. te bisa digenggereuhkeun. “Engga. goplak dipake nawu baloing tea. tuluy di ayun keun goplak. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak.Watek palakuna : Gagak = Badeur. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. haying ngenah doing embung gawe. daek usaha. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. Sungutna ngegel kana tangkal huni.Bahasana : Kasar . rajin. Barang jol oray sanca teh panglingeun. da sieunen katara.Gagak Jadi Hideung Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Oray Sanca = Getol. Kabeneran aya nu keur neleum. Ulah jiga Gagak baong. Gagak teh hiber kuorang diobrot.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah.

Nyi Endit ngalelep. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik. da sieun kasoro téa. Nya pok aki-aki téh waléh yén teu kawawa lapar. Ngahaja mencilkeun manéh. Atuh kacida ributna. sabab aya nu tinggarero. da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. bari satungtung bisa mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung Tapi taya nu nulungan. Ngondang lebé jeung sawatara tatangga. Atuh anu ngariung téh nepi ka ratusna. pajarkeun téh taya kaéra. ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. sugan aya sih piwelas. Tungtungna nepi ka nundung. Ku pribumi teu ditari teu ditakon. nepi ka ngan sakotéap gé geus bérés. cai téh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka palebah Nyi Endit. asal salamet dirina baé. ménta bagian. bangun teu nangan. Salian ti pakacar-pakacarna mah. Maksudna taya lian. Ieu téh saenyana mah nénéhna. Ari réngsé dibuat jeung sanggeus paréna dikaleuitkeun. di ditu di dieu ceuyah dibaruat.” Ngomong kitu téh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. ngeueum sakabéh pakaya Nyi Bagendit. Geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana téh. Barang geus tarapti. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Cindekna mah geus lain picaritaeun wé. tapi barang kaluar pisan ti imahna. aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Cék sasakala mah. “Caah! Caah!” cenah. da batur gé sarua ripuhna. “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong. solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. tara aya nu larsup ka imahna. Keur meujeuhna balakécrakan. nyék-sék-nyéksékkeun. éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu: Baheula. cai téh beuki gedé baé. jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. rug-reg ngarandeg. teu aya nu ngabantuan. Imahna terus kakeueum méh laput. Méméh indit manéhna ngomong kieu. Nyi Endit ogé nya kitu. sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. ngan leb wé pakarangan Nyi Endit téh geus kakeueum. Nyi Endit nyieun sidekah.SASAKALA SITU BAGENDIT Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana. Ana gantawang téh Nyi Endit bet nyarékan. aki-aki dititah nyingkah. teu ngahutang gawé. Aki-aki indit bari jumarigjeug. Kacaturkeun keur usum panén. Kakara gé patinglaléos. Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh. Manéhna téh kacida pisan kumedna. Popolahna saniskara ku sorangan. bari tingkarétap kénéh. moal taya wawalesna. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha. Beuki lila. niat rék nyingkiran cai. sakumaha tali paranti. Nepi ka jadi situna. . ku bawaning embung campur jeung batur. Nyi Endit angkleung-angkleungan. nyaéta Situ Bagendit.

Déwata minda rupa turun ka dunya. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan.” “Sukur atuh. taya pakarang nu teurak. Purbararang asa kaunghak. geura boro pijodoeun hidep. bet kaniaya. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Tapi…ulah torojogan. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. Guruminda. Ka anu katilu. Saur Sunan Ambu. hayang nyaho anu dingaranan karaton. Singhoréng Lutung Kasarung téa. “Jung. Kacaturkeun di Kahiangan. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Ngaraos parantos sepuh. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi barang rék dipeuncit. ngan sieun ku Si Tétéh. nu katilu Purbadéwata. istri wungkul.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. sugan butuh keur pibujangeun. asa dihina asa ditincak hulu. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. lain teu hayang nampa. leuweung jadi sepi taya sasatoan. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. nya kitu kénéh. . celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Ari rék disumpit. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki.” walon Aki Panumpit bengong. Pajarkeun téh. nu kadua Purbaéndah. Barang rék mulang. badé tatapa di leuweung. Mun lalaki turunan mantri. Hayang betah di dunya.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. teu ditampa. Atuh munasabah baé. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. Sang Lutung teu bisa dirogahala. titisan Guriang Tunggal. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Amarahna teu katahan. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. nu kaopat Purbakancana. tapi bet Purbasari. sok geura turun. Nu kahiji kakasihna Purbararang. Aki. putra déwata cikalna. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. Tapi dadak sakala. lamun jalma nu utama. putra bungsu. nu kalima Purbamanik. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. Tungtungna mah. saur Ratu. katelah Lutung Kasarung. aya lutung bisa ngomong. dihaturkeun ka karaton. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari.

Purbasari dipangku. tamba keueung nu di leuweung. “Cing Adi. top taropong dicokot.” Nya sok baé atuh.Léngsér mulang deui ka Purbararang. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. neda sapaat para bujangga. nu goréng lampah ti bubudak. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. Kajeun hideung. Caturkeun di sisi leuweung. Putri téh nalangsa pisan. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. Rep Sang Putri disirep. kakasépan Guruminda kahiangan. Rupa-rupa akal dikotéktak. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. di hateup welit sajalon. beuki tambah ceuceub. Jleg ngajenggléng karatonna. tamba suwung. Guruminda mamalihan. Kajeun goréng. nu goréng budi ti leuleutik. Panejana tinekanan. sajiadna katurutan. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. leuwih agréng ti nagara. Ulang-ileng. Raksukan digédogkeun. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. . deudeuh teuing. Léngsér mulang ka karaton. sor disodorkeun! “Jurig lutung. “Éh Mama Léngsér. lutung mah tara saré jeung manusa. Sang Putri. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. urang saré jeung kaula. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. “Éh. disumpal ku benang emas.” Cék Purbaleuwih. “Utun. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Lutung unggeuk. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri.” Lutung kasarung tetep di karaton. bray baranang siga béntang. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. tapakur di sisi balé kancana. pokna téh. apan boga bujang lutung. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Keur jarongjong ninun. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna.” Tutas haturan. tamba jempé nu nyorangan.” gerentes Lutung Kasarung. bisi pajar nampik pasihan rama. Purbararang. Tétéh. tuluy nuturkeun. beuki tambah sirik. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Kajeun lutung. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. disimbut sutra banggala.

dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Rupa-rupa ékol Purbararang. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Indrajaya ngamuk. kaungkulan kadigjayaanana. anu welasan ti baheula ka Purbasari. . papanjang-panjang buuk. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. dihukum kudu jadi pangangon. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. tapi teu bisa majar kumaha. Purbasari. da pubuh manusa. paloba-loba samping. dibekelan arit timah. Cunduk kana waktuna. Ngan anu pangais bungsu.Mimitna Purbasari diperih pati. Purbaleuwih. Mangka saat sapeuting. kakasih Indrajaya. baranyay hurung. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. leuwi Sipatahunan. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Tapi Purbasari unggul kénéh. Ku pitulung Lutung Kasarung. pageulis-geulis rupa. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. janggélék jadi Guruminda deui. ieu tanjakan téh laksana. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. jadi praméswari Guruminda. lutung. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. Purbasari éléh.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->