Cipeucang

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang. Kunaon eta lembur teh dingaranan Lembur Cipeucang, cak kolot baheula diieu lembur teh loba sasatoan terutama Peucang, Sato bangsaning embe anu awakna letikan ti embe. Di ieu tempat teh aya cai anu ngocor titungtung kidul nepi tungtung kaler nu di sebut Cipamingkis. Tah di Cipamingkis ieu bangsaning sasatoan ngarinum terutama Peucang. Kusabab cai teh jadi tempat kahirupan mahluk anu harirup sato, tatangkalan oge jalma kabeh ngabutuhkeun cai. Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya. Disebut weh Cipeucang. Nepikeun kiwari oge masi aya keneh Cipamingkis anu ngalir di Cipeucang, jeung masi loba jalma lamun usum halodo kacarainateh ka Cipamingkis eta. Jeung hiji deui di ieu lembur teh lahir saurang jajaka nu ganteng ngalempereng koneng loba nu resep jeung nu bogoh. Tepatna kaping 16 sasih Mei warsih 1987 di lahir keunana. Dugi ayeuna eta jajakateh aya keneh ayeuna kuliah di UPI Kampus Purwakarta nu jenenganana Ojim Suryana tea.

Siluman

Jaman baheula dihiji tempat/werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal. Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.

penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. Kuya Ngagandong Imahna Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. Hiji poe Kuya keur di huma. Sabot masak Kuya kacai hela. Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang. lembur Siluman terusnamah. Kuya teh masak pikeun dahar sore. “gampang atuh. Monyet ngomong ka sakadang Kuya. gampang putus asa an. Kecamatan Pabuaran. keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. Gawena ngahuma. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun. Keur kitu jol bae Monyet kolot. pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. te kuat kena musibah. Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran . ulah ditinggalkeun. ngahumateh indit isuk datang sore magrib. Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan.Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta. Kuya teh ceurik. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet. Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman. aya hujan geode bari jeung angina. kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman.Palakuna : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet . isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina. Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong.Watek palakuna : Sakadang Kuya = Getol daek digawe. saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna. Hiji poe manehna balik ti hima. digagandong.Bahasana : Kasar . Sakadang Kuya sedih kacida. nu ayeuna Desa Siluman.Judulna : Kuya Ngagandong Imahna .Tempat/latar : Baheula dihiji kebon deket walungan . “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!” “Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. . monyet anu memenerna. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae. Rincian Dongeng: . Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun. Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab. Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman. ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae.

Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung. tapi tetep titinggi teu dating keneh bae.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari hirup teh ulah sombong.Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung . .Bahasana : Kasar . Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi. terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang. adigung. Rincian Dongeng: . Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago. gampang dibobodo. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat. lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa. Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna. teboga pamadegan. ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago. sok hayang nu batur. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna.Palakuna : Hayam Jago. jiga Oray Naga. Lila-lila naga ngarayu. Sakali dua kali titinggi teu datang wae. Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. ulah sok nipu. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. “Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh.” Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga. jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh . . sok nipu. Hayam Jago = Babari percaya.Hayam Kongkorongok Subuh Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. males pati dumeh kungsi ngabobodo. mangkaning arek ngadeheus ka dewa.Watek palakuna : Oray Naga = jahat. Titinggi jeung Oray Naga . Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan. teu sukur.

bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali. hirupna jadi senang tur tentrem . engke tangtu haluna nutu sorangan. berehan. siga Ki Jana anu tung-tungna bakal cilaka.Cai Laut Asin Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. Kudu kos Ki Jani bageur sok daek nulungan batur. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang. tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. Nu cikal ngarana Jana. Tempat/latar : Jaman baheula di hiji lembur. Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma ulah koret jeung jahat. embung tutulung kanu susah. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh. Gancangna carita Ki Jani geus benghar. Ki Jana poho teu mawa taneuh. ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Memeh indit aki-aki teh mere jimat ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. Adina Ki Jani. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung. Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. atuh karunyaeun diajakan ka imahna. Ti harita cai laut jadi asin. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Cai Laut Asin Bahasana : Kasar Alur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara Nyarita/ Sudut Pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Dua urang adi lanceuk: lanceukna Ki Jana. Tapi koret. Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. ari nu bungsu Jani. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. tara barang bere jeung tutulung. Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna sirik . sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. lega sawah lega kebon. Ki Jana ka asup jelema benghar. Ki Jani = Bageur. daek tutulung kanu susah. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik. Watek palakuna : Ki Jana = Sarakar. koret.” ceuk aki-aki teh.

Nu kiwari disebut Selat Sunda. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Bahasana : Lemes Aur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara nyarita/sudut pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Prabu Rakata. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. tur bijaksana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu tos dieusi cai laut tea. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. sareng dua putrana: Raden Sundana sareng Raden Topobrana Watek palakuna : Prabu Rakata = Arip. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. ceg kana guci pusaka tea. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atuh bendu pisan si anjeunanana. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. ulah Sarakah jiga Raden Sundana. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. belah kulon Raden Topobrana. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. atuh Sang Prabuteh langsung gadeg. mangka karajaan teh di titipkeun ka putraputrana. adil. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. jujur. adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Sang Prabu gaduh dua putra. . teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Raden Sundana = Sarakah Raden Topobrana = Embung ditindes Tempat/latar : Jaman baheula di Pulo Jawa belah kulon. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu arif. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna.

Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . .Judulna : Gagak Jadi Hideung . Sungutna ngegel kana tangkal huni. ngomongna oge basa Betawi.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. tuluy di ayun keun goplak. gaaaak! Rincian Dongeng: .Gagak Jadi Hideung Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Ulah jiga Gagak baong. Awakna malang dina balong tea. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. Kabeneran aya nu keur neleum.Bahasana : Kasar . “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. Pok weh oray sanca nanya. geuwat digenggereuhkeun. Oray Sanca = Getol. Gagak teh hiber kuorang diobrot. haying ngenah doing embung gawe. da sieunen katara. “Engga. Barang jol oray sanca teh panglingeun. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. ulet.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. da jadi hideung lestereng. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. daek usaha. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. .Watek palakuna : Gagak = Badeur. sok daek nyopet. goplak. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . te bisa digenggereuhkeun. rajin. goplak dipake nawu baloing tea. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan.

Tungtungna nepi ka nundung. Atuh kacida ributna. aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng. Beuki lila. “Caah! Caah!” cenah. Nya pok aki-aki téh waléh yén teu kawawa lapar. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik. cai téh beuki gedé baé. sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. Cék sasakala mah. asal salamet dirina baé. . Maksudna taya lian. Keur meujeuhna balakécrakan. Ngondang lebé jeung sawatara tatangga. sugan aya sih piwelas. Geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana téh. ngeueum sakabéh pakaya Nyi Bagendit. Salian ti pakacar-pakacarna mah. jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. Popolahna saniskara ku sorangan. Atuh anu ngariung téh nepi ka ratusna. moal taya wawalesna. rug-reg ngarandeg. da sieun kasoro téa. ku bawaning embung campur jeung batur. sakumaha tali paranti. nepi ka ngan sakotéap gé geus bérés. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong. sabab aya nu tinggarero. Nyi Endit ngalelep.” Ngomong kitu téh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Nyi Endit nyieun sidekah. Ieu téh saenyana mah nénéhna. cai téh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka palebah Nyi Endit. Nepi ka jadi situna. Kakara gé patinglaléos. niat rék nyingkiran cai. di ditu di dieu ceuyah dibaruat. Nyi Endit ogé nya kitu. Ari réngsé dibuat jeung sanggeus paréna dikaleuitkeun. nyék-sék-nyéksékkeun. da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha. bari satungtung bisa mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung Tapi taya nu nulungan. tara aya nu larsup ka imahna. bangun teu nangan. Aki-aki indit bari jumarigjeug. Manéhna téh kacida pisan kumedna. nyaéta Situ Bagendit. Imahna terus kakeueum méh laput. Barang geus tarapti.SASAKALA SITU BAGENDIT Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana. ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. ménta bagian. Ana gantawang téh Nyi Endit bet nyarékan. Ngahaja mencilkeun manéh. teu aya nu ngabantuan. teu ngahutang gawé. pajarkeun téh taya kaéra. Ku pribumi teu ditari teu ditakon. éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu: Baheula. solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. aki-aki dititah nyingkah. Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh. Nyi Endit angkleung-angkleungan. da batur gé sarua ripuhna. Cindekna mah geus lain picaritaeun wé. ngan leb wé pakarangan Nyi Endit téh geus kakeueum. tapi barang kaluar pisan ti imahna. Kacaturkeun keur usum panén. Méméh indit manéhna ngomong kieu. bari tingkarétap kénéh. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai.

aya lutung bisa ngomong. Pajarkeun téh. titisan Guriang Tunggal. dihaturkeun ka karaton. Déwata minda rupa turun ka dunya. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Saur Sunan Ambu. Nu kahiji kakasihna Purbararang. Ka anu katilu. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. tapi bet Purbasari. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. asa dihina asa ditincak hulu. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. leuweung jadi sepi taya sasatoan. taya pakarang nu teurak. Aki. lain teu hayang nampa. Tapi…ulah torojogan. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. katelah Lutung Kasarung. lamun jalma nu utama. hayang nyaho anu dingaranan karaton. nu kaopat Purbakancana.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. Tapi dadak sakala. saur Ratu. Atuh munasabah baé. . Ari rék disumpit. nya kitu kénéh. bet kaniaya. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Ngaraos parantos sepuh. istri wungkul. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami.” walon Aki Panumpit bengong. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. putra déwata cikalna. Mun lalaki turunan mantri. Amarahna teu katahan. nu kadua Purbaéndah. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Barang rék mulang. nu katilu Purbadéwata. sok geura turun. teu ditampa. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Guruminda.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Tapi barang rék dipeuncit. geura boro pijodoeun hidep. sugan butuh keur pibujangeun. “Jung. Kacaturkeun di Kahiangan. putra bungsu. Purbararang asa kaunghak. nu kalima Purbamanik. Tungtungna mah. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Hayang betah di dunya. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. badé tatapa di leuweung. ngan sieun ku Si Tétéh. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung.” “Sukur atuh.

Keur jarongjong ninun. Guruminda mamalihan. tamba keueung nu di leuweung.” Nya sok baé atuh. leuwih agréng ti nagara. Raksukan digédogkeun. disimbut sutra banggala. urang saré jeung kaula. lutung mah tara saré jeung manusa. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. kakasépan Guruminda kahiangan. Ulang-ileng. top taropong dicokot. beuki tambah sirik. sajiadna katurutan. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. tuluy nuturkeun. Sang Putri. sor disodorkeun! “Jurig lutung. Kajeun lutung. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. di hateup welit sajalon. Panejana tinekanan. tamba suwung. .” Tutas haturan. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. Rep Sang Putri disirep. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Cing Adi. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. nu goréng lampah ti bubudak. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Purbasari dipangku. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. neda sapaat para bujangga. bray baranang siga béntang. Tétéh. beuki tambah ceuceub. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. “Éh Mama Léngsér. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Kajeun goréng. bisi pajar nampik pasihan rama. pokna téh.Léngsér mulang deui ka Purbararang. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. Léngsér mulang ka karaton. Jleg ngajenggléng karatonna. Putri téh nalangsa pisan. tapakur di sisi balé kancana. apan boga bujang lutung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Kajeun hideung. disumpal ku benang emas. Lutung unggeuk. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. nu goréng budi ti leuleutik.” Lutung kasarung tetep di karaton. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Purbararang. “Utun. Caturkeun di sisi leuweung. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. “Éh. deudeuh teuing.” Cék Purbaleuwih. Rupa-rupa akal dikotéktak. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” gerentes Lutung Kasarung. tamba jempé nu nyorangan.

tapi teu bisa majar kumaha. Mangka saat sapeuting. ieu tanjakan téh laksana. Purbasari. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. dihukum kudu jadi pangangon. Ku kasaktén Lutung Kasarung. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. leuwi Sipatahunan. Ngan anu pangais bungsu. paloba-loba samping. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. lutung. . ngajak pakasép-kasép beubeureuh. jadi praméswari Guruminda. kakasih Indrajaya. Rupa-rupa ékol Purbararang. Purbaleuwih. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Ku pitulung Lutung Kasarung. dibekelan arit timah. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. pageulis-geulis rupa. Indrajaya ngamuk. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Cunduk kana waktuna. papanjang-panjang buuk. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Tapi Purbasari unggul kénéh. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. kaungkulan kadigjayaanana. Purbasari éléh. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. baranyay hurung. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. da pubuh manusa. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. janggélék jadi Guruminda deui. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang.Mimitna Purbasari diperih pati. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful