Cipeucang

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang. Kunaon eta lembur teh dingaranan Lembur Cipeucang, cak kolot baheula diieu lembur teh loba sasatoan terutama Peucang, Sato bangsaning embe anu awakna letikan ti embe. Di ieu tempat teh aya cai anu ngocor titungtung kidul nepi tungtung kaler nu di sebut Cipamingkis. Tah di Cipamingkis ieu bangsaning sasatoan ngarinum terutama Peucang. Kusabab cai teh jadi tempat kahirupan mahluk anu harirup sato, tatangkalan oge jalma kabeh ngabutuhkeun cai. Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya. Disebut weh Cipeucang. Nepikeun kiwari oge masi aya keneh Cipamingkis anu ngalir di Cipeucang, jeung masi loba jalma lamun usum halodo kacarainateh ka Cipamingkis eta. Jeung hiji deui di ieu lembur teh lahir saurang jajaka nu ganteng ngalempereng koneng loba nu resep jeung nu bogoh. Tepatna kaping 16 sasih Mei warsih 1987 di lahir keunana. Dugi ayeuna eta jajakateh aya keneh ayeuna kuliah di UPI Kampus Purwakarta nu jenenganana Ojim Suryana tea.

Siluman

Jaman baheula dihiji tempat/werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal. Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.

Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. . gampang putus asa an. Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman. pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero.Judulna : Kuya Ngagandong Imahna . penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab. Rincian Dongeng: . Keur kitu jol bae Monyet kolot. Kuya teh masak pikeun dahar sore. Monyet ngomong ka sakadang Kuya. monyet anu memenerna. aya hujan geode bari jeung angina. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun. lembur Siluman terusnamah. Kecamatan Pabuaran. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman. Hiji poe Kuya keur di huma. ulah ditinggalkeun. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae.Bahasana : Kasar .Palakuna : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet . Kuya Ngagandong Imahna Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. nu ayeuna Desa Siluman. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet. Sakadang Kuya sedih kacida. Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran . te kuat kena musibah. “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!” “Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan. isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina. Hiji poe manehna balik ti hima. digagandong. Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun. Gawena ngahuma. Sabot masak Kuya kacai hela. kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah.Tempat/latar : Baheula dihiji kebon deket walungan . Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong.Watek palakuna : Sakadang Kuya = Getol daek digawe. Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman. saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna. “gampang atuh. ngahumateh indit isuk datang sore magrib.Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta. Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang. keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. Kuya teh ceurik.

Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari hirup teh ulah sombong. adigung. . Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi. anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang. Sakali dua kali titinggi teu datang wae. lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa. sok hayang nu batur. teboga pamadegan. “Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Hayam Jago = Babari percaya. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat. Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi.Hayam Kongkorongok Subuh Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Titinggi jeung Oray Naga . Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung . Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago.Watek palakuna : Oray Naga = jahat. males pati dumeh kungsi ngabobodo. sok nipu. Lila-lila naga ngarayu. mangkaning arek ngadeheus ka dewa. jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga. Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah. gampang dibobodo. terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. . Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna.Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh . ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago. tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung. maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi.Palakuna : Hayam Jago. ulah sok nipu.” Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. teu sukur. Rincian Dongeng: . Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan. jiga Oray Naga.Bahasana : Kasar .

Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. koret. Ki Jana poho teu mawa taneuh.Cai Laut Asin Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. lega sawah lega kebon. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. Adina Ki Jani. Ki Jana ka asup jelema benghar. Ti harita cai laut jadi asin. Tempat/latar : Jaman baheula di hiji lembur. sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali.” ceuk aki-aki teh. Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma ulah koret jeung jahat. engke tangtu haluna nutu sorangan. Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung. Gancangna carita Ki Jani geus benghar. Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. berehan. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik. Watek palakuna : Ki Jana = Sarakar. tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. daek tutulung kanu susah. hirupna jadi senang tur tentrem . siga Ki Jana anu tung-tungna bakal cilaka. ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. atuh karunyaeun diajakan ka imahna. tara barang bere jeung tutulung. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Cai Laut Asin Bahasana : Kasar Alur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara Nyarita/ Sudut Pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Dua urang adi lanceuk: lanceukna Ki Jana. Kudu kos Ki Jani bageur sok daek nulungan batur. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh. Memeh indit aki-aki teh mere jimat ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. ari nu bungsu Jani. Ki Jani = Bageur. Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani. Nu cikal ngarana Jana. Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna sirik . Tapi koret. embung tutulung kanu susah. Nepi ka kapalna kelebuh teleum.

terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atuh bendu pisan si anjeunanana. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. sareng dua putrana: Raden Sundana sareng Raden Topobrana Watek palakuna : Prabu Rakata = Arip. atuh Sang Prabuteh langsung gadeg. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. tur bijaksana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. ulah Sarakah jiga Raden Sundana. belah kulon Raden Topobrana. Rincian Dongeng: Tema : Perang Duduluran Judulna : Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Bahasana : Lemes Aur/plot : Ngagunakeun alur maju Cara nyarita/sudut pandang : orang ka 3 palaku utama Palakuna : Prabu Rakata. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. ceg kana guci pusaka tea.Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. Raden Sundana = Sarakah Raden Topobrana = Embung ditindes Tempat/latar : Jaman baheula di Pulo Jawa belah kulon. Sang Prabu teh ceg ka guci anu tos dieusi cai laut tea. adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. . Sang Prabu gaduh dua putra. jujur. mangka karajaan teh di titipkeun ka putraputrana. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. adil. Nu kiwari disebut Selat Sunda. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Jadi jalma kudu arif.

. . “Engga. te bisa digenggereuhkeun. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa.Watek palakuna : Gagak = Badeur. Awakna malang dina balong tea. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. daek usaha. Barang jol oray sanca teh panglingeun. goplak. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. ngomongna oge basa Betawi. Kabeneran aya nu keur neleum.Bahasana : Kasar . Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . Gagak teh hiber kuorang diobrot. Oray Sanca = Getol. Sungutna ngegel kana tangkal huni. geuwat digenggereuhkeun.Gagak Jadi Hideung Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. da jadi hideung lestereng. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. goplak dipake nawu baloing tea.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . da sieunen katara. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. gaaaak! Rincian Dongeng: .Judulna : Gagak Jadi Hideung . sok daek nyopet. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. ulet. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. haying ngenah doing embung gawe. rajin. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. Pok weh oray sanca nanya. Ulah jiga Gagak baong.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. tuluy di ayun keun goplak.

SASAKALA SITU BAGENDIT Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana. Cék sasakala mah. niat rék nyingkiran cai. “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng. Ngondang lebé jeung sawatara tatangga. rug-reg ngarandeg. teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti. ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. moal taya wawalesna. Nyi Endit nyieun sidekah. Kakara gé patinglaléos. Aki-aki indit bari jumarigjeug. tara aya nu larsup ka imahna. Maksudna taya lian. “Caah! Caah!” cenah. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik.” Ngomong kitu téh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Atuh kacida ributna. Popolahna saniskara ku sorangan. Atuh anu ngariung téh nepi ka ratusna. Nyi Endit ogé nya kitu. bangun teu nangan. sakumaha tali paranti. jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. Beuki lila. Ari réngsé dibuat jeung sanggeus paréna dikaleuitkeun. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. aki-aki dititah nyingkah. Geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana téh. sugan aya sih piwelas. Nyi Endit ngalelep. da sieun kasoro téa. Kacaturkeun keur usum panén. . da batur gé sarua ripuhna. ngeueum sakabéh pakaya Nyi Bagendit. pajarkeun téh taya kaéra. Nepi ka jadi situna. teu ngahutang gawé. ngan leb wé pakarangan Nyi Endit téh geus kakeueum. cai téh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka palebah Nyi Endit. di ditu di dieu ceuyah dibaruat. Nyi Endit angkleung-angkleungan. tapi barang kaluar pisan ti imahna. Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh. Nya pok aki-aki téh waléh yén teu kawawa lapar. sabab aya nu tinggarero. éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu: Baheula. Cindekna mah geus lain picaritaeun wé. nyék-sék-nyéksékkeun. sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Manéhna téh kacida pisan kumedna. cai téh beuki gedé baé. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha. Ngahaja mencilkeun manéh. Imahna terus kakeueum méh laput. Ana gantawang téh Nyi Endit bet nyarékan. nepi ka ngan sakotéap gé geus bérés. Méméh indit manéhna ngomong kieu. ménta bagian. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong. Salian ti pakacar-pakacarna mah. Tungtungna nepi ka nundung. nyaéta Situ Bagendit. Ku pribumi teu ditari teu ditakon. da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. Ieu téh saenyana mah nénéhna. bari tingkarétap kénéh. ku bawaning embung campur jeung batur. bari satungtung bisa mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung Tapi taya nu nulungan. solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. asal salamet dirina baé. Keur meujeuhna balakécrakan.

“Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. titisan Guriang Tunggal. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. istri wungkul. Hayang betah di dunya. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. geura boro pijodoeun hidep. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. nu katilu Purbadéwata. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Ka anu katilu. nya kitu kénéh. Purbararang asa kaunghak. Saur Sunan Ambu. nu kalima Purbamanik. lamun jalma nu utama. Aki. Nu kahiji kakasihna Purbararang. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Mun lalaki turunan mantri. leuweung jadi sepi taya sasatoan. Déwata minda rupa turun ka dunya. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Tapi…ulah torojogan. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. asa dihina asa ditincak hulu. Atuh munasabah baé. ngan sieun ku Si Tétéh. dihaturkeun ka karaton. sok geura turun. Ngaraos parantos sepuh. Tapi barang rék dipeuncit. nu kaopat Purbakancana.” “Sukur atuh. katelah Lutung Kasarung. aya lutung bisa ngomong. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. badé tatapa di leuweung. Tapi dadak sakala. . Amarahna teu katahan. putra déwata cikalna. hayang nyaho anu dingaranan karaton. lain teu hayang nampa. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. taya pakarang nu teurak.” walon Aki Panumpit bengong. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Ari rék disumpit. Pajarkeun téh.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. teu ditampa. Kacaturkeun di Kahiangan. Guruminda. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Barang rék mulang. saur Ratu. Tungtungna mah. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. putra bungsu. tapi bet Purbasari. “Jung. Sang Lutung teu bisa dirogahala. bet kaniaya. sugan butuh keur pibujangeun. nu kadua Purbaéndah.

“Éh. urang saré jeung kaula. bray baranang siga béntang.” Tutas haturan. tamba suwung. Purbasari dipangku. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Panejana tinekanan. leuwih agréng ti nagara. disumpal ku benang emas. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Rupa-rupa akal dikotéktak.” gerentes Lutung Kasarung. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. neda sapaat para bujangga. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Keur jarongjong ninun. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. disimbut sutra banggala. beuki tambah sirik. Kajeun goréng. Purbararang. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. top taropong dicokot. . Léngsér mulang ka karaton. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. “Éh Mama Léngsér. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. Guruminda mamalihan. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. kakasépan Guruminda kahiangan. apan boga bujang lutung. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu.” Cék Purbaleuwih. Tétéh.” Nya sok baé atuh. deudeuh teuing. Jleg ngajenggléng karatonna. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. di hateup welit sajalon. tamba keueung nu di leuweung. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. tuluy nuturkeun. “Utun. Ulang-ileng. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun hideung. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. Caturkeun di sisi leuweung. lutung mah tara saré jeung manusa. Rep Sang Putri disirep. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.Léngsér mulang deui ka Purbararang. tapakur di sisi balé kancana. Raksukan digédogkeun. Sang Putri. Putri téh nalangsa pisan. nu goréng budi ti leuleutik. “Cing Adi.” Lutung kasarung tetep di karaton. bisi pajar nampik pasihan rama. sajiadna katurutan. beuki tambah ceuceub. tamba jempé nu nyorangan. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. pokna téh. Lutung unggeuk. sor disodorkeun! “Jurig lutung. Kajeun lutung. nu goréng lampah ti bubudak. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat.

baranyay hurung. . ieu tanjakan téh laksana. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Tapi Purbasari unggul kénéh. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. leuwi Sipatahunan. jadi praméswari Guruminda. Cunduk kana waktuna. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan.Mimitna Purbasari diperih pati. anu welasan ti baheula ka Purbasari. papanjang-panjang buuk. paloba-loba samping. Ngan anu pangais bungsu. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Indrajaya ngamuk. Purbasari. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Ku pitulung Lutung Kasarung. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. kakasih Indrajaya. Purbasari éléh. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Purbaleuwih. Mangka saat sapeuting. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. pageulis-geulis rupa. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. kaungkulan kadigjayaanana. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. dibekelan arit timah. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. da pubuh manusa. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. janggélék jadi Guruminda deui. dihukum kudu jadi pangangon. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. tapi teu bisa majar kumaha. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Rupa-rupa ékol Purbararang. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. lutung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful