Anda di halaman 1dari 3

Bahagian A ( 40 markah ) Bahagian ini mengandungi dua soalan Jawab dua soalan berikut

1. (a) Firman Allah SWT. * ) 8 : ( Ayat diatas menjelaskan tentang hidayah sumber kebahagiaan (1) Berikan pengertian hidayah dan rahmat. (2) Nyatakan empat cara untuk memperolehi hidayah Allah swt. (3) Apakah akibat orang yang tidak mendapat hidayah Allah swt. (4) Senaraikan kepentingan berdoa. [5 markah] [5 markah] [5 markah] [5 markah]

2. (b) Sabda Rasulullah saw : : . ) ( (1) Nyatakan tiga cara untuk mencegah kemungkaran. (2) Terangkan maksud mencegah kemungkaran dengan tangan. (3) Huraikan hikmah tanggungjawab mencegah kemungkaran. [5 markah] [5 markah] [5 markah]

(c) Tuliskan perkataan yang bergaris mengikut nombor dalam petikan dibawah menggunakan tulisan jawi.

( i) (ii) Apabila seseorang tidak beradab, maka akan pincanglah institusi kekeluargaan, masyarakat dan Negara. (iii) (iv) Oleh itu setiap individu hendaklah berusaha melahirkan keluarga yang harmoni dan diredai Allah.

[5 markah]

Bahagian B ( 60 markah ) Jawab semua soalan

3. (c) Puasa merupakan rukun islam yang ketiga. (i) Nyatakan pengertian puasa dari segi bahasa dan istilah. (ii) Senaraikan tiga syarat wajib puasa. (iii) Huraikan rukun pusa dengan lengkap (iv) Senaraikan perkara-perkara makruh ketika berpuasa (v) Huraikan tiga hikmah berpuasa. [6 markah] [6 markah] [6 markah] [6 markah] [6 markah]

4. (d) Nikmat dan musibah adalah ujian dalam kehidupan. (i) Berikan pengertian nikmat dan musibah (ii) Jelaskan cara seseorang mukmin mensyukuri nikmat Allah swt. (iii) Huraikan kelebihan yang diperolehi oleh mukmin yang bersabar menempuh ujian hidup. [6 markah] [6 markah] [6 markah]

(iv) Terangkan cara seseorang mukmin menghadapi musibah dalam kehidupan [6 markah] (v) Terangkan akibat tidak bersyukur kepada Allah swt. 5. (e) Beriman kepada Al-Asmaul Husna (i) Nyatakan pengertian Al-Asmaul Husna. (ii) Huraikan kelebihan menyebut Al-Asmaul Husna. (iii) Jelaskan maksud Allah SWT bersifat { } pada zat, sifat dan Afal ( ) (iv) Huraikan kesan-kesan beriman dengan keEsaan Allah SWT dalam kehidupan dari aspek Akidah, Ibadah dan akhlak. (v) Apakah maksud Allah SWT bersifat dengan Ar-Rahman. [6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT