NGAMUMULE BUDAYA SUNDA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wassukru ala niamilah. Wassolatu Wassalam ala Rosulillah. Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa maw walah amma ba’du Girang pangajeng anu ku sim kuring dipihormat, Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut. Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi, anu parantos nakdirkeun urang sadaya, tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana. Mudah-mudahan Allah SWT tetep masihkeun pitulung sareng taufik-Na ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa nyuprih hikmah, padilah sinareng manfaat, tina ieu acara sareng pamaksadan. Hadirin anu mulya, Alllah parantos ngagelarkeun makhlukna, tegesna umat manusa, kalayan rupirupi ras, bangsa, suku, sinareng golongan. Masing-masing ras, bangsa, sareng suku teh aya dipirangpirang tempat sareng wilayah anu beda, ngagaduhan adat, budaya, bahasa sareng kabiasaan sewangsewangan. Didawuhkeun dina kitab-Na, sadaya eta teh sangkan tiap-tiap bangsa, ras sareng suku teh silih kenal, silih hormat, jeung silih ajenan. Litaarofu, kitu didawuhkeun dina Al-Qur’an! Hadirin anu mulya, budaya anu tumuwuh di masing-masing bangsa sareng suku bangsa bangsa teh ngajenggelek jeung ngawujudna nyaeta dina basa, kasenian, pakean sareng adat kebiasaan sanesna. Sajaba ti eta, aya budaya anu langkung linuhung nyaeta budaya anu ngajenggelek dina wujud elmu pangaweruh, teknologi sareng anu sanesna. Urang sadaya salaku warga hiji suku bangsa, nyaeta suku sunda, kawaris ku para karuhun, hiji budaya nyaeta budaya Sunda. Kakoncara budaya anu linuhung, anu rembeuy ku seni anu luhur ajenna, waditra anu dipikawanoh ku sakumna jalma saperti angklung, kacapi, sareng sajabina. Seni sora anu kakocap ka manca nagasa saperti seni degung, kawih sareng cianjuran, diwuwuh ku alam anu endah, hejo lembok sugih mukti, subur tutuwuhan, beunghar pepelakan, eta sadayana anugrah ti Allah SWT kanggeurang sadaya, seuweu siwi pajajaran. Hadirin anu mulya, nya kawajiban urang sadaya ayeuna, nyaeta ngamumule, miara, ngajaga ngariksa sakumaha budaya warisan karuhun tea. Patarosanana kumaha carana urang ngajaga sinareng ngariksa budaya urang sunda?. Pamendak sim kuring mah, kahiji urang sadayasing rajin diajar, khususna tina rupi-rupi materi anu aya patalina sareng budaya sunda. Urang sing wanoh, sing kenal kana budaya sunda. Kadua, urang sing heman, sing nyaah kana budaya urang, kana basa sunda umpamana, urang kudu rancingeus bisi aya batur anu ngaruksak kana basa sunda, anu nyarita ku basa sunda tapi teu puguh alang ujurna, sunda lain malayu lain. Urangna sorangan deuih ulah mirucaan nyarita basa sunda bari teu kantenan undak usukna. Pon kitu deui kana kasenian asli sunda, aya paribasa jati kasilih ku junti. Degung, kawih kahihilapkeun da moho teuing kana dangdut elektunan. Mudah-mudahan, ti ayeuna kapayun aya kereteg dina manah urang sadaya, hoyong ngamumule, ngajaga sinareng ngariksa budaya sunda, budaya urang sadaya, Amiin. Sakitu anu ka sanggakeun pamungkas pihatur, agung cukup lumur jembar pangampura, tina sadaya kakirangan sareng kalepatan. Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun. nyukcruk elmu di tingkat nu langkung luhur Rupina sakitu nu kapihatur. salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan. Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. Amin Bapa kalih Ibu guru kalebet rengrengan ti tata usaha. janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. bilih aya kalimah nu teu raos kana manah. Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola. di sakola urang nu genah pikabetaheun. seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun manah ka sadayana. Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu. neda pidua ti sadayana. ngahontal harepan sareng cita-cita. hadirin hormateun sim kuring Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. mung tiasa ngedalkeun du’a. sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean. elmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen. wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun. dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan. Jalaran kitu. Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola. pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Di dieu. Bilih aya basa nu kirang merenah. ngawakilan rerencangan sadayana. wb. Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun. Bapa kalih Ibu. ayeuna tos kedah paturay deui. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya. Pamungkas. Alhamdulillah wasyukurilah. neda hapuntenna Wabillahi taufik wal hidayah. Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca. Wassalu’alaikum wr. wb. mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan.BIANTARA PATURAY TINEUNG Biantara Wawakil Siswa Assalamu’alaikum wr. seueur pisan anu bakal janten panineungan. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola. kecap nu kirang larap. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan. . Laillahhailallah.

SEREN TAMPI PANGANTEN Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim.. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ……………………………………. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. bingah anu taya hinggana. boh carana. boh sipatna. kawakilan ku ……………………………. Sawangsulna. Wb. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. Pungkasing pihatur.. Wa aalihi wa shohbihii ajma'iin Bapa ……………. sami-sami neneda. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Wassalamualaikum Wr. Alhamdulillahi robbil aalamin. . Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian. Wabillahi taufik wal hidayah.a. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. Kitu deui cacandakanana. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. ditampi pisan. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan. Lajeng dipasrahkeun pisan. Wb. sanaos henteu diantos-antos. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan.w. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi.. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping. jaler istri. binarungan bingah amarwatasuta. miwah Ibu ………………… sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful