P. 1
biantara basa SUNDA

biantara basa SUNDA

|Views: 76|Likes:
Dipublikasikan oleh Pied Fitri

More info:

Published by: Pied Fitri on May 09, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

NGAMUMULE BUDAYA SUNDA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wassukru ala niamilah. Wassolatu Wassalam ala Rosulillah. Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa maw walah amma ba’du Girang pangajeng anu ku sim kuring dipihormat, Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut. Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi, anu parantos nakdirkeun urang sadaya, tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana. Mudah-mudahan Allah SWT tetep masihkeun pitulung sareng taufik-Na ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa nyuprih hikmah, padilah sinareng manfaat, tina ieu acara sareng pamaksadan. Hadirin anu mulya, Alllah parantos ngagelarkeun makhlukna, tegesna umat manusa, kalayan rupirupi ras, bangsa, suku, sinareng golongan. Masing-masing ras, bangsa, sareng suku teh aya dipirangpirang tempat sareng wilayah anu beda, ngagaduhan adat, budaya, bahasa sareng kabiasaan sewangsewangan. Didawuhkeun dina kitab-Na, sadaya eta teh sangkan tiap-tiap bangsa, ras sareng suku teh silih kenal, silih hormat, jeung silih ajenan. Litaarofu, kitu didawuhkeun dina Al-Qur’an! Hadirin anu mulya, budaya anu tumuwuh di masing-masing bangsa sareng suku bangsa bangsa teh ngajenggelek jeung ngawujudna nyaeta dina basa, kasenian, pakean sareng adat kebiasaan sanesna. Sajaba ti eta, aya budaya anu langkung linuhung nyaeta budaya anu ngajenggelek dina wujud elmu pangaweruh, teknologi sareng anu sanesna. Urang sadaya salaku warga hiji suku bangsa, nyaeta suku sunda, kawaris ku para karuhun, hiji budaya nyaeta budaya Sunda. Kakoncara budaya anu linuhung, anu rembeuy ku seni anu luhur ajenna, waditra anu dipikawanoh ku sakumna jalma saperti angklung, kacapi, sareng sajabina. Seni sora anu kakocap ka manca nagasa saperti seni degung, kawih sareng cianjuran, diwuwuh ku alam anu endah, hejo lembok sugih mukti, subur tutuwuhan, beunghar pepelakan, eta sadayana anugrah ti Allah SWT kanggeurang sadaya, seuweu siwi pajajaran. Hadirin anu mulya, nya kawajiban urang sadaya ayeuna, nyaeta ngamumule, miara, ngajaga ngariksa sakumaha budaya warisan karuhun tea. Patarosanana kumaha carana urang ngajaga sinareng ngariksa budaya urang sunda?. Pamendak sim kuring mah, kahiji urang sadayasing rajin diajar, khususna tina rupi-rupi materi anu aya patalina sareng budaya sunda. Urang sing wanoh, sing kenal kana budaya sunda. Kadua, urang sing heman, sing nyaah kana budaya urang, kana basa sunda umpamana, urang kudu rancingeus bisi aya batur anu ngaruksak kana basa sunda, anu nyarita ku basa sunda tapi teu puguh alang ujurna, sunda lain malayu lain. Urangna sorangan deuih ulah mirucaan nyarita basa sunda bari teu kantenan undak usukna. Pon kitu deui kana kasenian asli sunda, aya paribasa jati kasilih ku junti. Degung, kawih kahihilapkeun da moho teuing kana dangdut elektunan. Mudah-mudahan, ti ayeuna kapayun aya kereteg dina manah urang sadaya, hoyong ngamumule, ngajaga sinareng ngariksa budaya sunda, budaya urang sadaya, Amiin. Sakitu anu ka sanggakeun pamungkas pihatur, agung cukup lumur jembar pangampura, tina sadaya kakirangan sareng kalepatan. Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ayeuna tos kedah paturay deui. sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola. wb. ngawakilan rerencangan sadayana. Bapa kalih Ibu. neda pidua ti sadayana. kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun. hadirin hormateun sim kuring Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. Pamungkas. pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun. di sakola urang nu genah pikabetaheun. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya. Amin Bapa kalih Ibu guru kalebet rengrengan ti tata usaha. Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola. Bilih aya basa nu kirang merenah. janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna. ngahontal harepan sareng cita-cita. mung tiasa ngedalkeun du’a. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola. wb. Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. bilih aya kalimah nu teu raos kana manah. Di dieu.BIANTARA PATURAY TINEUNG Biantara Wawakil Siswa Assalamu’alaikum wr. mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan. neda hapuntenna Wabillahi taufik wal hidayah. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan. seueur pisan anu bakal janten panineungan. Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung. seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun manah ka sadayana. Alhamdulillah wasyukurilah. wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun. Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu. . Jalaran kitu. sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean. Wassalu’alaikum wr. pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. nyukcruk elmu di tingkat nu langkung luhur Rupina sakitu nu kapihatur. kecap nu kirang larap. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan. elmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen. salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan. Laillahhailallah.

..SEREN TAMPI PANGANTEN Bismillaahir rohmaanir rohiim Assalamu'alaikum Wr. Wa aalihi wa shohbihii ajma'iin Bapa ……………. atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. nanging kumaha mung sakieu nya kaayaaan. miwah Ibu ………………… sinarengan para wargi anu sami kempel ayeuna di dieu. mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian. Pungkasing pihatur. binarungan bingah amarwatasuta. Wb. henteu diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. kawakilan ku ……………………………. bingah anu taya hinggana. Sawangsulna. mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim. sanaos henteu diantos-antos. Lajeng dipasrahkeun pisan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wr. boh carana. Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta ……………………………………. Wb. Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpa kuciwa. Kitu deui cacandakanana.w. nyanggakeun haturan sumping disarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping. mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieu panampian ka nu sarumping. .a. sarta kenging sapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s. ditampi pisan. sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana ka barudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna. Alhamdulillahi robbil aalamin. boh sipatna. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin. jaler istri. anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi.. sami-sami neneda. tata sinareng basana matak ngajaheutkeun mamanahan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->