Anda di halaman 1dari 19

STANDAB

PIRUSAHAAN U}TUM LISTRIK NIGAN.A

SPLN IOZ : 1993


Lampiran I(eputus:rn Direksi PLN No. : 134.I(/0594/DIR/1993, tanggal22 September 1993

ELEKTRODA BUMI JENIS BATANG BULAT BERLAPIS TEMBAGA

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA


J A LA N T RU N O J O Y O NO. I3 5 - KE B A Y OR A N BARU - JA I(A R TA L2T6O

SPLN 102:1993

ELEKTRODA BUMI JENIS BATANG BT]LAT BERLAPISTEMBAGA

D i susun eh : ol l. Kelompok Pcmhakuan Bidang Distribusi dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No.: 076/DIR/88 tanggal 2l September 1988; 2. Kelompok Kerja Lengkapan Listrik dcngan Surlt Keputusan Kepala Pusat Penyclitlikan Masalah Kclistrikan No.: f)86.Kl195tPPMWl992 tanggal 28 Oktoltcr 1992;

Diterhitkan olch: DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA No.l35- Kehal'rtran Jln. Tnrno.ioy'o Baru JAKARTA l2l(ttl 1993

S P L N1 0 2 : 1 9 9 3

2 OAPR

-u-

SPLN 102:1993

Su s u n l n A n g g o taKc k l mpok P cmbakuanB i dang D i stri husi Bcrdlsarkan Surat Kcputusan Direksi PcrusahaanUnrum Listrik Ncgara No.: 076iDIR/88tanggal 2l Scgrtcmberl9tl8

l . K c p a l a D i n a sP c mh a k u l n , P usatP cnl cl i di kan Masal ahK cl i stri kan (cr+llicir)) (*) ScbagaiKctua mcrangkitlt Anggota Tctall 2 , M :rs g u n a d oBu d i m a n ,MS c Scb:rgai Kctul Harian mcrangkall Anggota Tctalt J . l r. A g u s D .i u mh a n a ScbagaiSckretaris mcrangklll Anggrta Tetalt {. Ir. Bamhang lrawadi SchagaiWakil Sckrctarismcrangka;t Anggrta Tctall 5. Ir. Hasim Soerotaroeno 6. Ir. SnmbodhoSumani 7, Ir. SoemartoSocdirman 8. lr. Adin'ardo.ioWarsito 9. Ir. Alfiln Hclmv Hasvim 10. Ir. H:rr1o1'o I l. Ir. Didik D.ianvtnto SchagidAnggota Tctall ScbagaiAnggota Tctalt ScbagaiAnggota Tctap ScbagaiAnggota Tctalr SchagaiAnggota Tctall ScbagidAnggota Tctall Scbagiri Anggota Tctall ScbagaiAnggota Teta;r SchagaiAnggota Tctalt Seh:rgai Anggota Tetalr A S chrg:ri nggotaTcta;t S chl gai A nggotaTctl ;l S ch:rgai nggotl Tet:r;r A S chl gai A nggotaTctl p S cl r:tgui nggrtt:t .{ Tcti tp S chl gl i A nggotl Tctl ;t

1 2 . Ir. S o e n v o to l J. Ir. Samiudin l{. Ir. J.Sockano

1 5 . l r. R o s i rl 1 6 . l r . S o c n a r . jS a s t r o s c r r o i r r o 17. Ir. Hocdo.io Itl. Ir. Soctopo ahar S 1 9 . Ir. R a h a rd .j ,r 2ll. Ir. Pictcr Mabikalirl:r

(* ) M a s g u n a rtoB u d i ma n ,l tSc

- llt -

SPLN102:1993

SusunanAnggota Kclompok Kcr.ja Lengkapan Listrik Surat KeputusanKe;lala PusatPenyclitlikanMasalah Kclistrikan No.: 086.I(495/PPMK{I992tanggal 2tl Oktober 1992

l. Ir. Achmad Sud.iana

ScbagaiKctua merangkaltAnggota

2 . Ir.A Ii A l h a h a r

ScbagaiSckretaris merangka;tAnggota

3. Ir.Dalyanto AW. 4. Darto Gianto. BE 5. Ir.Pranyoto 6. Ir.Ishak Sastranegara 7. Ir.C.SaptoP. 8. Ir.Ariyono Gunadi 9. Ir.Widiastomo.S ll). Ir.Eko Buditomo I l. Ir. Kuntjoro 12. Clemens Kristiadi, BE 13. Ir.Mashurl Yusuf l4 Ir.PrasctyoUtomo

ScbagaiAnggota ScbagaiAnggota Anggota Sehagai ScbagaiAnggota SebagaiAnggota Sebagai Anggota Anggota Sebagai ScbagaiAnggota ScbagaiAnggota SchngaiAnggota ScllagaiAnggota ScbagaiAnggota SebagaiAnggota ScbagaiAnggota

15. Ir. Burli Siswanto 16. Ir. Harry Suraanto

SPLN 102:1993

DAFTAR ISI
: Halaman Pasal Satu RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
l. )

RuangLingkup Tu.jutn Pasal Dua DEFINISI

I l

3.

ElcktrodeBumi JcnisBatangBulat Bumi 3.1 Elektroda Batang Bulat. 3.2 Elcktroda

I I I ...... I

4.
5.

TanrhNormal Pengu.iim 5 . 1 U . iJ e n i s i . 5 . 2 U . iC o n t o h. . i 5.3 Uji Rutin Pasal Tiga KONSTRUKSI DAN DIMENSI

.. .... 2 .. .... 2 2

6.

Konstruksi Dimcnsi P a s a lE m p a t PENANDAAN

2 2

8. ().

h Batang lektrodc umi c Klcm P a s a lL i m a S\"{R{T BAHA\ D.{\ \IUTU

3 3

I ().

SyaratBahun Ba.ia l{).1 Batang Tembaga lll.2 Lapisan 10.3Klem 3 .1 4

Il.

SyaratMutu 11.1SifatTampak 11.2SifatMekanis 11.3 orosi... K 11.4Sif'atListrik { { { {

SPLN 102:1993

Halaman :

PasalEnam PENGUJIAN 12. 13. Macam Penguiian. . . Cara Pengambilan Contoh l3.l Uii Jenis 13.2Uii Contoh/serah terima .. . 13.3Uii Rutin. I "1. Ctra U.ii .. .. . 5 6 7 :)

14.1 Sifat Tampak


14.2Konstmksi, dimensi danbahan. . . . 14.3 ifat ekanik S M 14.4Sifat Listrik 14.5Korosi 15. Syarat Lulus Uii l5.l U.ii Jenis. 15.2 U.iiContoh/serah terima 15.3 U.iiRutin

. .. .. .. 7
...... 7 7 8 9

l0 l0 ........ t0

LAMPIRAN I: GAMBAR I

PENGEMASAN

11 rz 12

: ELEKTRODA BUMI.

GAMBAR 2 : SELISIKDAN PALULUNCUR

-\'l-

SPLN 10221993

ELEKTRODA BUNIIJENISBATANGBULAT TEMBAGA BERLAPIS

Pasal Satu RI-A\G LI}JGKUPDAN TUJUAN


l. R u a n gl i n g k u p terbuat batang dari bajaberlapis bulat,vang bumijenisbatang pcrr clektroda ini Standar nrenetapkrn 3rrtalr untuk pcntbunrianjanngan distribusi,gar&t distribusidan instalasi untuk r ternbaga ang drg:unalan I tnh pemanfaatan terulgars

Z.

Tujuan jenis. dimensidan nru&:clektroda bumi sertasekaligus banl'akn'a I Tu.;uannr rdri.rfr unruk nrcmbatasi pen${i. pembuat \ maupun pcslngan angtr--rarah pemesan. bagi rrrcnrbcnlm

Pasal Dua DEFINISI


3. 3.1 E l e k t r o d aB u m i J e n i sB a t a n gB u l a t Elehroda Bumi bumi. kontaklangsung dengan r p:n*lurnrar angdrtananr bunridan membuat dalanr bunrradalah Elektoda bagian dari clcktroda sebagai r bunu dianggap dalanr bunu r rmgrrdrfi r.+nsollsr angditiurzun Pepghantar bumi.
'l:lcktroda b b u m i j e n i s b a t a n gb u l a t " d i s e b u t " L . l r : k t r o d a u m i " . C a t a t a n : D a l a m s t a n d a rr n r u n t u k ! c l d n r u ' . n \ a

3.2

Elehrodu llutung Bulut ke Elektroda batang bulat adalah clektroda dan batang logam bulat vang dipancangkan/ditancapkan dalant tanah.

4.

T anah N o rm a l bcsar benrpatanah lanau (butiran latuh < 0.2 sebagian Tanah normal adalahkondisi tanahvang brasanva (butiran tanah< 0.0(r mm) atau scdikit pasir (butiran pasir < 2 rnm)) dengan mm) tercampursedikit tanah liat berikut: sifat fisik sebagar

- l -

SPLN 102:1993

Berat/isi Kadiu air Pori tanah pH

: . : :

l.{ - I .7 ton/m'' 20 - 301'h terhadap volume pon tanah l5 - 20 ohterhadap volume total (r-8

5. 5.I

P eng u j i a n Uji Jenis Uji jenis adalaltpengujian (lengkap)dln clektrodabunri. uutuk mengetahui sifat-sfat nrenycluruh jenis dan setiappabrik pembuat. Pengujianini padaumumnvahanyadilakukansekaliuntuk setrap

5.2

Uji Contoh Uji contolt adalah pengujian untuk mengetahuisifat-srfattertentu dari sejumlah elektroda bumi yang akan diserahterimakan. Pengujian ini dilaksanakanpada beberapaelektroda bunu vang diarnbil menurut cara tcftentu sedemikian mpa sehinggadianggapmewakili scjumlahelektroda bunu.

5.3

Uii Rutin U.ii Rutin adalahpcngujian untuk menusahkan elektrodabumi yang cacatatau nrenvintpangdari pcrsyaratnn dalarn standar ini. Pcttguiianini dilaksauakan padasctiapclektroda bumi yang diproduksi.

PasalTiga KONSTRUKSI DAN DIMENSI 6. Konstruksi


Elektroda bunu harus terbturtdzrribatang baja pelal bulat berlapis tcmbagadan salah satu ujungnva lancip dengansudutkelancipan(45 + 5) ". lihat Gambarl. Elektrodabunri harus dilengkapi klenr dan baut klenr l-Fnrkuran nonrinalN{ l0 }ang nlalnpu menjcpit pcnglurntar bcrperuultpang s/d l(r mm' atau25 sld 50 nun'. 6

7.

Dimensi Dintensi clektrodabunri dan ukuran klenr lurus sesuaiTabel I.

-2-

SPLN 102:1993

TABEL I DIMENSIELEKTRODA BUMI DAN UKURANKLEM


I)rarnctcrnonunal rmm) 't'"trul lapisantembaga Llkuran klem 1mm2;
tilnllnum

( mikron ) 250 250 l 5 (r

- I)anjang : - 5

'':11_ la:l::__j:L:::*.

nun. * 20

nrl'l

ii

Catatan :

._:_..
ll

D a l a n l p c n g g u n a a n n y a . i u m l a h a n u k u r a n b a t a n gc l c k t r o d ad i p i l i h d a n d i s c s u u i k a n c n s a n t a h a n a np c n t a n a h a n , a n g d d 1 bcrlaku.

PasalEmpat PENANDAAN
8. Batangelektrodabumi Ujungbatang elektroda bumiyangtidaklanciphanrs diberitanda dengan mencatumkau : - merek/logo pabrik pembuat: - ukuran diameter panjang dan batang elektroda bumi. Beryarak maksimum cm dariujungdengan cetaktempa. 30 cara

9.

Klem Bagian klemyangntudah terlihat, hanrs diberitanda dengan huruftimbul (embossing), mcncantumkan . - MereVlogo pabrikpembuat - Luaspcnampang yang pengh.ultar dapat dr;epit(r s/d l(r mm2atau25 s/d50 ,.,,,,r2

P a s a lL i m a SYARATBAHAN DAN MUTU


10.
I O. I Syarat Bahan Ilatang lluiu Batangclektrodabunu hantsterbuatdan bala karbontinggi dcngan kuat tarik minimunr -51kglnrm2. scrtr mempunyaikekerasan minimum T.l HrB.
Catatan : FIrB adalah Ilardness []rinell.

-3-

SPLN 102:1993

10.2

Lupisun Tembaga t\t' minimum 99'9 kadartembaga tcnlbagalunts nlempunvai Laptsatt

10.3

Klem dan baut Klcrn dzurbaut h:rrustcrbuatdan tcmbagapaduandcngartkadar tYo' tcntbagamitrinlunl 60

I l. ILI

S y ar a t M u tu SiJuttamPuk rata.bcrsih.tidak bcrpori dalt hantstcrlilurt lunts' yang herlus. permukaan Elcktrodaburruhams mempun,vai fungsinva Padaklen tid.lk boleh terdapatcacatyang d:rpatmenggauggu dcnganSub-avatl4'2' Cara uji harussesuai

I1.2

Sifat mekanLs

I 1.2.1 KemamPuan Penanclqan tanah ttomral deng:urcara tcrtentu scsuai Elcktroda bumi lnrus mampu ditancapkantegak lunrs ke dalam At' S ub -s u b a t 1 4 .3 .1 retak ataubengkok' elektrodabumi tidak boleh pecatrSelana pcmancangan t 1.2.2 KelekatanlaPisan Sub-strba1'at l4'3'2' tidak bolelt tcmbaga),ang terdapatpada elektrodabumi vang diuli scsuai Lapiseur t tericelupas. ecuatipadabagian]'ang terke'a rahangplat bala' t t.2.3 tekuk KemanrPuan tidak boleh retak' bumi yillg diuji scsuaiSub-subavat 1"t.3.3. Lapisur tcmbagapadaelektroda I 1.2.1 Kekuatanklem a. Kckuatut Pengencingan butir a.. tidak boleh rctak.pccahatattntsak dan penghantar al,at l-1.3.4. Sub-sub Klcm ),angd.iujisesuar tidak boleh putuspadabagianvang teqepit' b. Keretakan tidak botehtcrlihat rlultat'lornlal dcrtgrttt Klcnr \,a'g dit'i scsuiuSub-ayatl-1.3.-tbutir b.1rka dianrati ada bagiarl)'ang retak

I L3

Kontsi btrmi vang diuii scsmi Sub-al'atl4'5 sebesar Batasmaksimumlaju korosivang terjadipadabatangelektroda -50ntg/dm'Alari.

I 1.J t | 1. |

Sifat listrik singkal r.rii aru,s t+'okltl l;'ntok /(c.sr.slrri.r.s ,st:beltun sesttaiSub-subAt'at l4'4'l' rlilai rcsistans Scbcluurdilakukal penguliandengananrs uji u,aktu singkat vang diuii iesuai Sub-subAvat l'1.4.2btrtir a" maksiurunt dan batangclektroda kontak antarapcnglurntar l5 nukro Ohnt.

--1 -

SPLN 102:1993

I 1.1.2 Re.ri.rtan:; kontak :;esudah aru,suji waktu singkat Sesudahdilakukan pcng{ian denganarus uji waktu singkat sesuaiSub-subAvat l+.-t.1. nilai rcsisurns kontak antarapenghantardan batang elektrodayang diuji sesuaiSub-subAvat l-1.-1.2butir a.. nraksirnunr 20 rnikro Ohm. I 1.1.3 /lesl.s/ar.s hatangeleknocla bumi Nilai rcsistans batangclektrodabunu yang diuji sesuaiSub-subAvat l-1.{.2 butir b.. nurksimum5 x l0-3 pada 27 "C. Ohnr/meter

Pasal Enam PENGUJIAN 12.


Macam Pengujian mutuelektroda Untukmerulai bumi harus dilakukan jenis.u1icontoh uji rutin. uii dan pengujizur Macarn klasifikasi dan Tabel II. sesuai

tl

TABEL II MACAM DAN KLASIFIKASI PENGUJIAN


: , ; | Nu. trrtaoanl ' l)cngu.iian

, -----, I

- -l

--- -----

tJii rcatsitikasi

il, i:l? .
ll2I I .t I
-1I I I -l I
:

lsluttampak dan lKonstruksi dimensi


l K o n s tmk si mekanis lsit'at pemasangan lKemampuan
Kelekatanlapisan Kcrnanrpuantekuk Kekuatan l)cngenoangan klem
Kortlsi

| I
,

.t, It c,

"1' l[*tt''
\rlirtlrstrrk '\.r.ls ltntlll
:::tjilildns

I
r |
| i I

'':;'n
J, C .l
.f,C .1, C .1,C
.f

.l

- : i e i r s r . . r n sk t r n t a k s c l x l L u n a r u s u l l '.\.1k:J srntkal - : i - ' . : r 1 . 1 ' 1 r1 r , i t 1 . : kc : u J t l t . r l t t s t t l t . i ''\.:xi'.I .llil.rl - i'i.riani ciektr,'i.' i.urr,r

. 1 .C .l .l

Keteranuan.l

- l c n r sC .

C , ' n t , ' h .I i

Rutrn

t3.
I 3. I

Cara Pengambilan Contoh


LIji Jenis Jumlahcontohuntuk uji jcnis rninimal (r bitLrng clektroda.Distnbusibcndauji untuk uji jenis hanrsscsuai denqanTabel III.

-_5

SPLN 102:1993

TABEL III UJI UJI BENDA UNTUK JENIS DISTRIBUSI l,':


li

tl=-1

l)engujian ftfacam

uii lumlah benda

il

tampak iisirat
liKottttttksidandimcnsi \ liSifatlistrik
j Kemampttanpentasangall KclekatanlaPisan KelenturanlaPisa"n Kekuatanklem

Ketcrangan : untuk pcngultatt *) ma^sing-nrasing batan|lclcklroda dipotong Yang panlangnyascsuaidcngalt kcbutulran

13.2

IIji contoh/seruh terimu kclompok dcnganmenganrbilcontoh terima.dilakukanterhadap pcngarubilan contohuntuk uji contolvsemh jumlah sesuar Tabel IV' acakdengan uji secara

TABEL IV TERIMA UJI UNTUK CONTOH/SERAH JUMLAHCONTOH


Jumlah yang diserah terrmakanlielompok (batang) .lumlah contolt lbatang)
n-l

ll

s/d 2(t 9l l_sl 5 01 l20l 10001

25 90 150 -s(x) 1200 1 0 0 0 t) 35000

)
fl t:1 7(\

I 2
_1

- 1: i:.:li:::1i

Kcterangan:

'l'abel V - l)istribusi ben<Ja unruk u.ficonto[iscrah lerima scsuai u.ii - r t . i u m l a h o n t o hr u r t s d i u r n b i ld a r i n r c

SPLN102:1993

TABEL V TERIMA DISTRIBUSIBENDAUJI UNTUKUJI CONTOTUSERAH


I

No. l. 2. 2.1 2.2 -3. I I 1.2 .1.3 1. 1.1

Maozrmpengu.lian

I I ] I i

.lunrlahbenda u.ii nr ll1 t, l) ll ll ll u


'

]sit:,t tamal'rak ]Konstruksidan dimensi K6nstntksl lt)imensi l S i t a tm e k a n r s 'l 1 K e l c k a t u. n" a p"i s "u t r " klcttr iKckrurtanpcngcncangan tL'ktrk iKcrnarnpuan , S i l a tl i s t r i k uii ull scbelunturr.r.s \\'aKtll slnSNat kontak sooelunl i.trLls rt'aktusrngkat l'f'al-ranan ] I ?rltanan KonulK
t t , . ! t

l
l

c K c t c r a n g a n: n r . n . j u m l u hb e n d au . j is a n r ad c n g a n . i u n r l a h o t t t o hp a d a ' l ' a b c ll V

13.3

Uii rutin sifat tampak y'an pcngukurandintcnsi dalam pcnguliatt Pada setiap hasil produksi dilakukan pcmcriksaan nrtin olch pabrik pcnlbuat.

14. IJ.I

Cara uji Sifat tumpuk Sifattunpak drlllitrkandcuganntatanonual.

Il.2 11.2. I

Konstruksi, dimensi dun buhun Kon:;lrukti busur berskala. Kelurusanbatatg Kelancipanujung batang clektrodabumi diukur denganmenggunakan lairutya dilakukan dengan benaug.sedangkanpcnteriksazut elektrodabunu dipenksa dcngan menggurulkan lllata normal.

11.2.2. I)imensi \ burtti diukur dcngitnlangkasorongatau nrikrontcter ang lncntpunyaircsolusi Diamctcr batangclcktr-rda ) pelllbacaan lltininlum ().( I ntttt. ntinitnutu l nln. resolusipetttbacaan Parlang batangclektrodadiukur denganmctemnvang mempun)'ai pctubrtcaatt ttriltittrutuI rttikron. alat Tcb:rllapi*urtcnrbaga diukur dcrrgan r:urg sestnidcnganrcsolusi 1J.2.3 IJahan atoltl. sccara Kontposisi analisakirnia atauspektrofotontctcr bah:rn Oit4isccam ntcsinktrattank. Kuat tarik diuji dcngannlcnggunakatt Bnnncl atauvang scjenis. kekcrasan Kckcrasan diukur dcnganalatrrlarr I J.3 ll.3.l SiJut nrakunik pcnon('apan fictrtantptron dipukul dcrtgan kc btrrniditancapkan dalanrtanahnomral.lalu bagianujung lainnr"a Ulung lancrpclcktroda nlcnggunakan palu tangan (martil) dan/atau palu luncur vang beratnl'a 2-4 kg (contoh palu luncur lihat Gambar2)

-'7

SPLN 102:1993

pcmukulan sampaiseluruhbatangelckuoda bunu nrasukkc dalam l.anah. t J.i .: aga Kelekatan laPisarttemb kcmudian didorong Ujung lancip dan batang clektrodabumi dim:xukkan di antaradua rahangplat baja hingga 50 cttt. Jarakra|.r1g plat baja adalahdiiuttctcrbatangclcktrodadikurangi 1.02rtutl. lekuk t 1.3.-1 Kamampuan {0 ditekuk dcngaugavapadaJarak r dianrctcrbaung clcktrodadan bunu dijepit kcmuclian Batangelektroda clcktrodil brtlltltg stttltbtt 30' tcrltltdltp suduttctltpscbcs:rr rncnibcrituk titik-icpitsc6ingga klem 11.).1 Kekuatan a. KekuatanPcngenciurgan pada batang clektroda bunu dibagieurujung \ ang tidak lancip, kemudian penghantar Klcnr dipaszurg harus tctzrpdapat dikle'r d.ngrikekencangari torsi baut l7 Nm. Kcadaanklcm setelahpengencangan diPergunakandengan baik. b. Keretakan drbersihkan(sebagaicontoh : r'ernis dihilangkan denganasetorLbila terdapat Klern dan baut pengencang sejenisnva)' rrunyak/lemak atau bekai tangar/jan dapat dihilangkan dengan petrolium spirit atau dimasukkankedalam lamtan HgClz selama I jam pada sulu uii pengc-ncang Kemudian klcm dur baut dicuci denganatr vang mengalir. (20 + 5) -5"C. Selanjutnvit t.* dan baut pengencang dcngankain kering. 2-l klcm dan baut dibiarkanselama jam. kcmudiandibcrsihkan Setelah

ll.J tJ.1. t

SiJAt fistrik wakltrsingkat Ketahqnanterhodaporu'sr't1i elektrodabunti denganukuran klem (r - l(r penqhantartenrbagadenganluas penampa+g.tn l4,ltnPk 25 - 50 n-t2; dun mm-) atau ukuran luas penampang50 mml"(untuk elektrodabumi denganukuran ttem lancip. dcrtgan pa'Jang 'unimum I meter dipisang pada clcktroda bumi di bagian ujung )'ang tidak mempergunakanklent. sampartorsi baut mcncapail7 Nnt kcntudiandialin arus bolak-balik scbcsar2(XX) Baut klem dikencangkan ukuran l6 nrnrzd,irn5(xx) A sclanta9 dctik trntuk pcnghatltarukumtl penghantar A selama6 detik untot 50 mm2.

| -1.J.2 /ie.si,s/an.r kontak a. Rcsistans sesuai dengan Susunan penu6angan penghantar pada elektroda bumi dengan cara di kletn S u b - a v alt' t . + . 1 . dan batangelektrodabumi dilakukan denganmengalirkan pe'gukuran resistans kontak antarapenghantar dllakukatl denganmengukurturutr tcgangan1 AV ) darr arus searah 100 A selamaI menit. Pengukuran bcnkut : rumus sebagar dapatditentukandengan lilar resistans

kontak= Rcsistans

Ajt

( ohm )

kontak dilakukan padasultu ruang ( 27 + 2 "C) Pcngrrklran rcsistans

-tt-

SPLN102:1993

elektrodabunri b. Rcsistans alat trktrrDoublc Bridgc. Bila pada bunri dilalnrkandcnganmenggurukatr elektroda resistaru Pengularran rcsrsulru.srrhu sckrtar sclarn 27 "C. maka nilar resistansclcktrodit bunti lurus rvaktu pengukrrriul Tabel VI. faktorkorcksiscsuai dikoreksike sulur l- "C dcrtcatt

TABEL VI KOREKSI SUHU FAKTOR


\ t t l r t tS c k t t r r r

l ; i r k t o tK o r c k s i S t i l r t r '

2(t 2l 22
L-'\ 1.1
LA

25 26 21 28 29 l0 3l
a l

-'lL

a a -1 -l

-'r+

t.t

:15

l.()21{ I .tt2-1 1.020 l,()15 l,0ll 1.007 1,004 I,0t)() ().996 0.992 ().9ti 9 0.9tt5 ().9fi () 0.977 0.973 ().969

11.5

Korosi il. Batangclektrodabunu \ ang nlempunvailuas permukaanlapisantcrnbitga 50 cttt' dan dipotong-potoltg rnenjadi 6 buah. kcntudianuiung-ujungke-6 potonganbendauji tcrscbuthants ditutup dcngancat agar pengujian. bendauli sclarna a tcrhindardan tc-rladrnr korosi padat{ung-ujungpotongan bcratarval(W,'',, dalamrtriligrattt. dan dicatat scbagai ditrmbang b. Kc-(r bcndlrujr tcrscbut ) ti pH dcttgi ttt ) scllt lt t lt di dal tanuhnonni tl(dcrtgan 6 sanrpai k c . K en ru d i a n c -6 b c n d : tr;i tc rs c b rrt t:rrurrrr arn r t t iru tn tu6 t) l u tri tt tidaktcrdapat tanaltviutg ntclckitt. tanahdan dicuci sanrpai dan dalanr itu d. Sctelah ke-(rbcndatrirdrangkat pada suhu -10"C satttpaitidak tcrlilutt adattvaair pad:t kcmudian dikcringkan d.rlanrruang pcnranas bcnda ii. u bcrata}ihrr(W,rk) dalarnnriligrartt. drtnlrbang dicatat sebagai dur c. Sclanjutnva kc4 benda{i tcrscbut nlnlr.rs scbagai bcrikut : f. Lu.ju korosidapatditcntukan dcngart

Ll.iu liorosi =
'l

W,,,, - W,,L 0 . 5r l l m a d i t a n : r m

( mddm2/hl ri )

Crrtatarr

r m b a n u r - l nv a n t r d i u u n a k a n h a n t s m c n t p u n v l r

r c s o l t t s i p c t n b u c u r . t tt r t i n i t t t u t r t 0 . I t r t c

SPLN 102:1993

15.

Syarat lulus uji

I5,I

yang persyaratan-persYaratan ditetapkan produk drnyataka'rulusuji apabilasemurcontohuji memenuhi ini. standar dapatdilakukanuji p.rrv.utun tidak memenuhi ini, dalamstandar Bila salahsatucontohuji persyaraun uji memcnuhi 6 buah.lita dalamuji urangi,ui.rn,r contoh contohuji sebanyak urangdengan uji ulangadacontohyang tidak memenuhi iur,o uil jcnis It}'o oururi dinyatakan produktersebut standar. tidaklulusu.iijcttis' dinvamlia. terscbrit produll maka standar-ini. pcrs'arata.

Uji jenis

15.2

terima IJji contoh/serah TabclVII' lulusuji sesuai uji contoh dansvarat Jumlah

DISERAHTERIMAKAN TERHADAPELEKTRODABUMI YANG AKAN

TABEL VII UJI JUMLAHCONTOH DANPENILAIAN

Jumlah elektroda diserah terimakanA(elom1xrk (batang) s/d

.fumlah oontoh (batang)

26 9l 151 501 l20l I 10 0 0 35001

25 90 150 500 1200 10000 35000 50000

z0
a a ;lL

tt l3

50 80

ll

I I

I s.3

Llii rutin ttntttk pcmeriksaansifat tampak dan produk dinvatakan lulus uji rutin apabila memenuhisemuaperwaratan pcngujiandimcnsimutu produksinva' pengujian mtin dilakukan oreh pabrik pcmbuatdalar'rangka pengendalian

I0-

S P L N1 0 2 : 1 9 9 3

LAMPIRAN I
P e n g e ma s a n

phsti k d:tnkcdtut ul tgnl ' lltutttts i krttdclt git t t pcnrbungkus ui di l r.rn d n b ,,rrrrr rs rk c n ra s ri n i nral rl arrr dl E lc k rr,..d .r olch ptbrik pcnrbtutt. ditentukan nlenggurrrkrnuilr plutrli Junrlahelcktrodabunri dalamsctiapkentasatr : sckttrattg-kttrangtrlil Sctrup k.-n1.r-r.rn clcktoda bunrihanrs diben tandupcrrgcrurl dcngur tttcttc:uttutnkatt - \tr,-rcklogo prbnk pcnrbuat - Dr a n rc tcb a ta n e l c k tro d a u m i r c b - Junlah dalanrkc-n)ts.ul - Nomor kode produlsr

-il-

SPLN 102:1993
tembaga Penghantar

Baut

Gambar I : ElektrodaBumi

P a l ul u n c u r

Elektrodabumi

Selisik gerak

Garnbar 2 : Selisikdan Palu Luncur

-t2-