Anda di halaman 1dari 382

B a h a n a s a l dari Arkib Negara Malaysia

Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd No. 1 & 3, Jalan 3/91A Taman Shamelin Perkasa, Cheras 56100 Kuala Lumpur Tel: 03-92856577 Fax: 03-92846554/92875763 e-mel: enquiry@upnd.com.my laman web: www.upnd.com.my

Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Terbitan Pertama 2002

Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin pemilik hak cipta terlebih dahulu.

Perpustakaan Negara M a l a y s i a

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

M o h d . Isa O t h m a n Sejarah M a l a y s i a / oleh M o h d . Isa O t h m a n . Bibliografi: ms. 355 I S B N 967-61-1286-0 1. M a l a y s i a - H i s t o r y . I. J u d u l . 959.5

Dicetak oleh LOHPRINT SDN. BHD. No. 5, Jalan SR 3/6, Taman Serdang Raya, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan.

Prakata

D O R O N G A N beberapa p i h a k m e m u n g k i n k a n b u k u i n i diterbitkan. P e n u l i s i n g i n m e r a k a m k a n t e r i m a k a s i h kepada s e m u a p i h a k y a n g terlibat termasuk r a k a n - r a k a n d i P P P J J , U S M , Sdr. F a r i d a h S h a m s u d i n dan U t u s a n P u b l i c a t i o n s & D i s t r i b u t o r s S d n B h d . Penerbitan b u k u i n i d i h a r a p dapat d i g u n a k a n o l e h pelajar-pelajar peringkat menengah d a n o r a n g a w a m y a n g b e r m i n a t dengan sejarah M a l a y s i a . T u m p u a n b u k u i n i k e p a d a sejarah M a l a y s i a pada abad ke-19 dan 2 0 d e n g a n m e n g a n a l i s i s aspek p o l i t i k , s o s i a l dan e k o n o m i . P e r k e m b a n g a n Sejarah M a l a y s i a p a d a abad ke-19 t e r t u m p u k e p a d a sejarah negeri-negeri y a n g m e n j a d i asas sejarah Malaysia m o d e n . Ini d i i k u t i d e n g a n penjajahan B r i t i s h dan k e s a n n y a kepada p o l i t i k , e k o n o m i d a n s o s i a l rakyat. P e n g a l a m a n - p e n g a l a m a n i n i k e m u d i a n n y a m e n y a t u k a n r a k y a t k e a r a h p e m b e n t u k a n sebuah negara bangsaMalaysia. B u k u i n i d i h a r a p m e m b e r i manfaat k e p a d a semua p i h a k b u k a n sahaja d a r i aspek a k a d e m i k m a l a h u n t u k p e m b a n g u n a n i n s a n yang c i n t a k a n negara M a l a y s i a .

D r . M o h d . Isa O t h m a n PPPJJ, U n i v e r s i t i Sains M a l a y s i a , Pulau Pinang.

iii

Isi
Prakata Bab 1 Pengenalan Sejarah A w a l Institusi Kesultanan Pentadbiran Tradisional Pembesar Pembesar-pembesar L a i n Penubuhan Kesultanan Pemecahan Kesultanan Johor-Riau-Lingga Kerajaan-kerajaan L a i n Bab 2 Penjajahan Inggeris di N e g e r i - N e g e r i Selat - Pengasasan d a n P e r k e m b a n g a n 1786-1830 Latar Belakang R u n d i n g a n dengan K e d a h P e n d u d u k a n Inggeris di Singapura 1819 P e n d u d u k a n Inggeris d i M e l a k a Bab 3 P e r h u b u n g a n Negeri-negeri M e l a y u dengan Siam d a n Inggeris (1800-1900) Latar Belakang H u b u n g a n A w a l Kedah d a n Perlis v 28 28 30 Tempat iii 1 1 2 3 3 4 4 5 7

10 10 11 18 25

Terengganu Kelantan Perak d a n Selangor Bab 4 K r i s i s P o l i t i k di Perak, Selangor, N e g e r i S e m b i l a n d a n P a h a n g (1800-1874) Pengenalan Perak Sebelum C a m p u r Tangan Inggeris, 1800-1874 B i j i h T i m a h d a n Sengketa Perang Larut, 1861-1873 K e d u d u k a n P o l i t i k Selangor, 1800-1874 K e d u d u k a n P o l i t i k N e g e r i Sembilan, 1800-1874 K e d u d u k a n P o l i t i k Pahang, 1850-1889 Bab 5 Penjajahan Inggeris di P e r a k , Selangor, N e g e r i S e m b i l a n d a n P a h a n g , 1873-1888 Latar Belakang C a m p u r Tangan Inggeris di Perak, 1874 C a m p u r Tangan Inggeris di Selangor, 1873-1874 C a m p u r Tangan Inggeris d i N e g e r i S e m b i l a n Penyatuan N e g e r i S e m b i l a n 1889-1898 C a m p u r Tangan Inggeris di Pahang 1882-1888 Bab 6 R e a k s i terhadap C a m p u r T a n g a n Inggeris, 1831-1898 Penentangan terhadap Inggeris d i N a n i n g , 1831-1832 Perak, 1874-1875 P e m b e r o n t a k a n Pahang, Penentangan, 1891-1895 vi 1891-1895

38 41 43

46 48

48 51 52 55 59 62

67 67 71 74 75 81 81 85 87 89 94 99

Bab 7

Negeri-Negeri Melayu Utara dan C a m p u r Tangan Inggeris (1840-1909) P e r l i s , 1840-1905 Kedah Terengganu Kelantan H u b u n g a n Inggeris d e n g a n N e g e r i - n e g e r i M e l a y u U t a r a s e b e l u m 1909 114 122 122 122 124 104 104 105 107 110

Bab 8

Negeri Johor, 1900-1914 Pengenalan K e l u a r g a Bendahara K e n a i k a n K e l u a r g a T e m e n g g u n g , 1806-1824

Bab 9

Perkembangan Pentadbiran Tanah Melayu Hingga 1942 Pengenalan T a n a h Jajahan M a h k o t a Inggeris P e n t a d b i r a n P u l a u P i n a n g , 1786-1826 P e n t a d b i r a n S i n g a p u r a , 1819-1826 P e n t a d b i r a n M e l a k a , 1824-1826 P e r p i n d a h a n ke Pejabat T a n a h J a j a h a n , 1867 P e n t a d b i r a n N e g e r i - N e g e r i Selat M u l a i 1867 Sistem R e s i d e n Sistem R e s i d e n d i Perak Sistem R e s i d e n d i Selangor Sistem Residen di N e g e r i Sembilan S i s t e m R e s i d e n di P a h a n g Persekutuan Negeri-negeri Melayu Bersekutu Majlis Mesyuarat Persekutuan vii 141 141 141 142 143 143 145 147 148 148 150 151 151 152 156

Pegawai Tadbir Melayu di Negeri Melayu Bersekutu Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu Desentralisasi Bab 10 Masyarakat Berbilang K a u m Tanah M e l a y u Hingga 1942 Latar Belakang Penghijrahan Orang Cina Penghijrahan Orang India Penghijrahan Orang Indonesia Warisan K o l o n i a l Bab 11 Perkembangan E k o n o m i Tanah M e l a y u Hingga 1942 Pengenalan E k o n o m i Tanah Melayu A b a d ke-19 Perkembangan Pengangkutan Perkembangan Bandar Bab 12 Perkembangan Pelajaran di Tanah M e l a y u , Sabah dan Sarawak Hingga 1942 Latar Belakang Sistem Pendidikan P o n d o k Madrasah Sekolah Melayu Sekolah C i n a Sekolah Vernakular Tamil Sekolah Inggeris Maktab Melayu Kuala Kangsar Latihan G u r u (Aliran Melayu) viii

157 159 164

170 170 171 176 179 182

186 186 187 200 204

208 208 208 209 210 212 213 214 216 220

L a t i h a n G u r u ( A l i r a n Inggeris) P e n d i d i k a n clan P e r k e m b a n g a n E k o n o m i Pelajaran di Sabah Pelajaran di Sarawak Bab 13 Kesedaran H i n g g a 1942 Pengenalan Kegiatan Politik M e l a y u Kegiatan Politik K a u m C i n a Kegiatan Politik O r a n g India Bah 14 Sabah di B a w a h P e n t a d b i r a n Inggeris Latar Belakang Pemberian Konsesi kepada Syarikat A m e r i k a , 1865-1866 K o n s e s i k e p a d a S y a r i k a t Inggeris, 1 8 7 5 - 1 8 7 9 Pentadbiran A w a l , 1878-1879 P i a g a m D i r a j a , 1881 Perolehan W i l a y a h , 1 8 8 1 - 1 8 8 8 P e n y e l e s a i a n T u n t u t a n K u a s a Barat L a i n Perolehan W i l a y a h , 1885-1903 Gerakan Antipenjajah P e r k e m b a n g a n E k o n o m i Sabah Pentadbiran Sabah, 1881-1946 P e n t a d b i r a n clan I n s t i t u s i P o l i t i k P e r i b u m i , 1881-1941 Bab 1 5 S a r a w a k di B a w a h P e n t a d b i r a n Brooke, 1841-1941 S a r a w a k Sebelum B r o o k e d a n Kegiatan P o l i t i k 1900

221 221 223 225

228 228 228 237 243 249 249 250 250 251 252 252 253 254 254 257 258

259

262 262

ix

James B r o o k e M e n j a d i Raja Sarawak P e n g u k u h a n Kuasa James Brooke P e n t a d b i r a n James B r o o k e , 1841-1868 Raja Charles Brooke, 1868-1917 Pemerintahan Charles V y n e r Brooke, 1917-1946 Bab 16 P e n d u d u k a n J e p u n di T a n a h M e l a y u , 1941-1945 Pengenalan Strategi J e p u n M e n a w a n Tanah M e l a y u Strategi B r i t i s h Serangan J e p u n Kejayaan J e p u n Pentadbiran J e p u n Kesan E k o n o m i Kesan Sosial Kesan P o l i t i k G e r a k a n A n t i - J e p u n , 1941-1945 Kekalahan Jepun Bab 17 M a l a y a n U n i o n d a n Semangat K e b a n g s a a n , 1945-1948 Dasar Penyatuan Rancangan Masa Perang Pentadbiran Tentera B r i t i s h ( B M A ) Perlembagaan M a l a y a n U n i o n K e d u d u k a n Sultan Misi MacMichael Reaksi B u k a n M e l a y u Reaksi O r a n g M e l a y u

263 264 266 267 272

276 276 277 278 279 280 281 283 285 287 288 289

293 293 294 295 296 297 298 299 300

Perpaduan Melayu Sokongan di England Tamatnya Malayan U n i o n Bab 18 Darurat 1 9 4 8 - 1 9 6 0 G e r a k a n K o m u n i s d a n P K M , 1920-1945 Keadaan Tanah Melayu dan H u b u n g a n dengan P K M , 1945-1948 Mengapa P K M Memberontak Pengisytiharan Darurat Strategi P K M Strategi K e r a j a a n P K M Selepas R u n d i n g a n B a l i n g Kegagalan P K M Tamatnya Darurat Kesan-kesan D a r u r a t

304 306 307 309 309

311 313 314 314 316 320 321 323 324

Bab 19

Persekutuan Tanah M e l a y u dan Kemerdekaan


Pengenalan Kegagalan Malayan U n i o n Penentangan Dasar Persekutuan Perikatan Majlis T i n d a k a n Bersama Se-Malaya (AMCJA)-Putera Hartal Bentuk Persekutuan Gerakan Pemisahan

327
327 327 329 330 330 331 332 333 333 334 335

P e r k e m b a n g a n Parti P o l i t i k , 1948-1957 Parti P o l i t i k C i n a UMNO Parti Kemerdekaan M a l a y a (IMP)

xi

Parti Negara Perikatan Kongres India Se-Malaya (MIC) Hizbul Muslimin PasParti Islam Se-Tanah Melayu Lain-lain Parti Politik Ke A r a h Kemerdekaan Ke A r a h Kemerdekaan Pilihan Raya, 1955 Bab 20 Malaysia: Lahirnya Sebuah Negara Pengenalan Cadangan Tunku A b d u l Rahman Putera, 1961 Perkembangan Politik Sarawak Sebelum Malaysia, 1945-1960 Perkembangan Politik di Sabah, 1945-1960 Rasional di Sebalik Gagasan Malaysia Proses Pembentukan Malaysia Halangan terhadap Penubuhan Malaysia Pembangunan Malaysia Bibliografi Biodata

336 337 338 338 339 340 340 340 341 346 346 347

347 350 352 353 355 359 363 367

xii

Bab 1

Pengenalan

SEJARAH A W A L
Perkembangan sejarah Malaysia merupakan rentetan sejarah yang panjang. Z a m a n prasejarah agak kabur kerana k e k u r a n g a n b u k t i . Hasil dan cari gali arkeologis di beberapa tapak peninggalan sejarah membuktikan ketamadunan awal. Antaranya di K o t a T a m p a n (Perak), Bukit Tengku L e m b u (Perlis), G u a C h a (Kelantan), G u a K e c i l (Pahang) d a n G u a N i a h (Sarawak). A d a tiga tahap perkembangan zaman prasejarah iaitu zaman paleolitik ( z a m a n batu lama), mesolitik (zaman batu pertengahan) d a n neolitik (zaman batu baru). Pengaruh luar dan setempat telah m e n c o r a k k a n sejarah M a l a y sia. Pada p e r i n g k a t a w a l p e n g a r u h I n d i a s a m a a d a d a r i s e g i keagamaan, budaya dan p o l i t i k diserapkan ke dalam kebudayaan masyarakat Nusantara. Kedatangan Islam k e m u d i a n n y a m e n u k a r agama sebahagian besar p e n d u d u k T a n a h M e l a y u . K e s a n n y a organisasi dan institusi kerajaan menjadi l e b i h mantap d a n k o m pleks.
1 2 3

Daripada b u k t i - b u k t i bertulis ternyata s u d a h w u j u d kerajaankerajaan negara kota di Tanah M e l a y u sejak awal k u r u n M a s i h i . Catatan-catatan C h i n a daripada Dinasti Sung, Sui, T a n g d a n M i n g ada merekodkannya. Kerajaan-kerajaan i n i termasuklah di L e m b a h 1

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

M e r b u k dan Bujang di negeri Kedah. Selain itu w u j u d kerajaan di Tanah M e r a h , Kelantan (Ch'ih-tu); di Besut, Terengganu (Tantan) dan di Johor (LoYuen). Petempatan-petempatan lain terdapat di Jenderang Hilir, Selangor; Pulau Kelumpang di Kuala Selinsing Perak dan Santubung, Sarawak.
4 5

INSTITUSI K E S U L T A N A N
I n s t i t u s i kesultanan berasal daripada t r a d i s i terapatan y a n g berasaskan sistem keketuaan. Pada peringkat i n i penyatuan lebih tertumpu kepada wilayah yang kecil dan terhad. Orang yang dipertanggungjawab u n t u k m e n g e n d a l i k a n h a l - e h w a l masyarakat biasanya seorang tua yang dihormati atau daripada keturunan yang istimewa. Autoriti yang diperoleh daripada masyarakat diiktiraf sebagai hak yang sah. Apabila lahir ketua yang kuat dan berjaya membentuk pasukan tentera maka bcrlaku penaklukan ke atas kumpulan-kumpulan penduduk yang lain. Pemimpin yang berjaya akan diiktiraf sebagai pemimpin penaung. Institusi kedirajaan diperkemaskan lagi dengan kemasukan pengaruh Hindu-Buddha yang mcmberi satu rupa bentuk institusi dan ideologi. Ini termasuklah konsep 'dewa-raja', kesetiaan, derhaka dan sebagainya. Ketua-ketua tempatan turut menggunakan gelaran baru seperti Raja atau Maharaja. Sctelah masyarakat Melayu menerima Islam, institusi kesultanan turut diperbaharui supaya selaras dengan agama tersebut, Dalam tradisi politik Islam zaman pertengahan, kerajaan kesultanan sudah menjadi amalan. Hal ini memudahkan penerimaan Islam di kalangan raja-raja di Nusantara. Raja-raja Nusantara setelah memeluk Islam cenderung menggunakan gelaran 'Sultan', Syah dan al-Malik. Jika pada zaman Hindu-Buddha, raja dianggap penjelmaan tuhan-tuhan tetapi pada zaman Islam dianggap "Bayangan Tuhan di D u n i a " (Zillullah fil-Ard) dan rakyat mesti patuh kepada "orang yang berkuasa" (aulul-amri). Setelah seorang sultan ditabalkan, baginda dianggap berdaulat dan berhak menerima istiadat menjunjung d u l i . Baginda juga diberi banyak keistimewaan termasuk bahasa istana, pakaian k u n i n g , 2

PENGENALAN

istana dan lain-lain alat kebesaran diraja. Bagaimanapun k e d u d u k a n dan martabat sultan tetap juga dipengaruhi oleh sahsiahnya sendiri.

PENTADBIRAN TRADISIONAL
Politik dan pentadbiran tradisional tidak d i p i k u l oleh sultan sahaja. Para pembesar turut m e m a i n k a n peranan penting. S u s u n a n p e m besar tradisional biasanya d i s u s u n mengikut pengaruh k o s m o l o g i India dan terdiri daripada pembesar 4, 8, 16 dan 32. Bagaimanapun k e d u d u k a n dan k e l o m p o k pembesar ditentukan oleh peranan serta pengaruh personaliti pembesar ke atas sultan. Jacli sahsiah pembesar penting dalam menentu dan menjamin kedudukannya. Sejak zaman kesultanan M e l a y u Melaka terdapat beberapa jawatan penting.

PEMBESAR TEMPAT
Bendahara merupakan pembesar p a l i n g k a n a n . Beliau bertindak sebagai penasihat sultan d a n d i b e r i kuasa u n t u k m e n j a l a n k a n beberapa perkara tanpa m e r u j u k kepada sultan. Bendahara juga bertanggungjawab dalam hal pentadbiran undang-undang ( h a k i m ) , ketua pentadbiran dan ketua turus angkatan tentera. J i k a sultan tiada dalam negeri, beliau akan bertindak sebagai p e m a n g k u raja. P e n g h u l u Bendahari p u l a m e r u p a k a n t o k o h y a n g dipercayai Sultan untuk mengendali dan menguruskan perbendaharaan baginda. K u t i p a n cukai dan urusan perniagaan akan d i u r u s k a n oleh Penghulu Bendahari menerusi agen-agen yang d i l a n t i k . O l e h hal yang d e m i k i a n Syahbandar d a n Bendahari d i l e t a k k a n d i bawah kendaliannya. P e n g h u l u bendahari j u g a bertanggungjawab men y i m p a n daftar hamba raja d a n menguruskan majlis istana d a n adat istiadat, Temenggung juga tergolong dalam k e l o m p o k pembesar empat. Tugas utamanya sebagai ketua polis untuk menjaga keamanan dalam negeri dan keselamatan sultan. Jadi beliau p e r l u m e m a s t i k a n perlaksanaan dan penguatkuasaan u n d a n g - u n d a n g . Di s a m p i n g itu Temenggung juga bertanggungjawab mengawasi perdagangan asing seperti memastikan timbangan dan sukatan yang ditetapkan kerajaan. Manakala Laksamana p u l a merupakan pembesar empat yang bertanggungjawab menguruskan keselamatan di laut. Laksamana 3

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menjadi ketua angkatan tentera laut di samping bertindak sebagai pengawal peribadi raja. Laksamana turut diberi tanggungjawab sebagai utusan dan diplomat ke luar negeri.

PEMBESAR-PEMBESAR L A I N
Selain pembesar empat, pembesar-pembesar lain turut memainkan peranan penting. Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, Syahbandar memainkan peranan penting. Pada zaman i n i terdapat empat orang Syahbandar yang mengawasi sistem timbang, sukat dan mata wang. Mereka juga mengawasi pendaratan kapal, mengutip cukai serta memastikan persembahan daripada saudagar untuk sultan. Syahbandar juga bertanggungjawab memberi perlindungan clan keselamatan kepada saudagar. H u l u b a l a n g Besar juga m e r u p a k a n jawatan penting m a l a h sebelum Laksamana Hang Tuah, penjawat jawatan i n i merupakan pembesar empat. Gelaran yang dipakai ialah Seri Bija Diraja dan m e m i k u l tanggungjawab sebagai ketua hulubalang. Pembesarpembesar lain yang turut berperanan penting termasuklah Orangorang Kaya, Ceteria, Sida-Sida, bentara dan hulubalang. Di peringkat daerah terdapat pembesar daerah atau jajahan yang dilantik setelah mendapat perkenan sultan, pembesar-pembesar daerah turut m e m p u n y a i pembantu-pembantu dan h u l u b a l a n g - h u l u b a l a n g sendiri. Manakala di peringkat m u k i m ditadbir oleh penghulu atau Tok K w e n g . Sistem pentadbir tradisional di negeri-negeri M e l a y u tidak banyak berubah sehingga kemasukan penjajah British yang berjaya mengubah sistem ini mengikut pola birokrasi barat. Elit-elit tradisional yang berkemampuan akan diserap masuk ke dalam sistem pentadbiran baru.

PENUBUHAN KESULTANAN
Institusi kesultanan merupakan warisan yang terus wujucl dalam sejarah Malaysia. Tradisi i n i berakar u m b i sejak zaman H i n d u - B u d dha clan berterusan pada zaman Islam. Dari segi tradisi kesultanan M e l a y u - I s l a m di Tanah Melayu penubuhan Kesultanan Melaka 4

PENGENALAN

dianggap periling. Warisannya menjadi model kepada k e s u l t a n a n kesultanan terkemudian. Selepas kesultanan i n i d i t u n d u k k a n o l e h Portugis pada tahun 1511 warisannya diteruskan oleh K e s u l t a n a n Johor dan Perak.
6

Selepas kemangkatan Sultan M a h m u d di Kampar, Sumatera, d u a orang puteranya k e m b a l i ke Tanah M e l a y u . Raja Muzaffar d i l a n t i k menjadi Sultan Perak manakala adindanya Sultan A l a u d d i n m e n g asaskan Kesultanan Johor. D a r i segi kekuasaan p o l i t i k , K e s u l t a n a n
7

Johor menguasai kawasan yang lebih luas dengan menjadi pertuanan kepada bekas-bekas jajahan M e l a k a . Bagaimanapun kegemilangannya tidaklah sehebat Kesultanan M e l a k a . Kekuasaannya b u k a n sahaja dicabar o l e h Portugis tetapi juga A c h e h . Kewibawaan Johor dapat ditegakkan semula selepas kemerosotan kuasa A c h e h selepas mangkatnya M a h k o t a A l a m . K e d u d u k a n i n i diperteguhkan lagi setelah Portugis d i k a l a h k a n oleh Belanda pada tahun 1641. Persahabatannya dengan Belanda di M e l a k a banyak membantu m e n a i k k a n Johor dalam bidang p o l i t i k d a n e k o n o m i tetapi zuriat langsung Kesultanan Melaka tamat di J o h o r dengan kemangkatan Sultan M a h m u d II di tangan Megat Seri Rama pada tahun 1699. Sultan M a h m u d mangkat di j u l a n g tidak ada waris clan takhta diserah kepada Bendahara A b d u l J a l i l . Dengan i n i bermulalah pemerintahan keluarga Bendahara di Johor.
8

PEMECAHAN KESULTANAN JOHOR-RIAU-L1NGGA


Dinasti Bendahara yang d i d u k u n g o l e h orang Bugis m e n g a l a m i kemerosotan akibat c a m p u r tangan Belanda terutama selepas kekalahan Raja H a j i di Teluk Ketapang. Pada awal abaci ke-19 kekuasaan sultan yang bersemayam di Lingga merosot. Di J o h o r , Singapura d a n p u l a u - p u l a u selatan kuasa de facto berada d i tangan Temenggung manakala d i Pahang d i bawah Bendahara. Setelah termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda 1824, garis s e m p a d a n pengaruh kedua-dua kuasa barat i n i dipersetujui. E m p a y a r JohorR i a u turut m e n e r i m a kesannya kerana sebahagian w i l a y a h n y a 5

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

terletak dalam pengaruh Belanda dan sebahagian lagi Inggeris. Sultan A b d u l Rahman menjadi raja di kawasan pengaruh Belanda manakala Sultan Hussain diangkat oleh Inggeris menjadi sultan di Singapura. Perkembangan politik abad ke-19 terus memecahkan empayar Johor yang diperintah oleh Sultan Hussain kerana baginda tidak mempunyai kuasa kuat ke atas wilayahnya. Selepas kemangkatan Sultan A l i pada tahun 1877, putus zuriat Bendahara sebagai pemerintah Johor. Kuasa politik Johor beralih ke tangan keluarga Temenggung. Temenggung Ibrahim berjaya meletakkan asas yang k u k u h , akhirnya berjaya mengasaskan kesultanan baru. Maharaja A b u Bakar terus memantapkan lagi kedudukan dan inula menggunakan gelaran sultan pada tahun 1885. Di Pahang pemerintahan zuriat Kesultanan Melaka yang d i asaskan oleh Sultan M u h a m m a d berakhir dengan pelantikan Raja Bujang sebagai pemerintah Pahang pada tahun 1615. Raja Bujang ialah putera Sultan A l a u d d i n Johor. Ini menandakan bermulanya pemerintahan keturunan Melaka-Johor, di Pahang. Kedua-dua negeri i n i kemudiannya disatukan apabila Raja Bujang ditabalkan sebagai Sultan Johor pada tahun 1637. Pemerintahan keluarga ini di Pahang berakhir selepas kemangkatan Sultan M a h m u d II." Sultan A b d u l J a l i l daripada k e t u r u n a n Bendahara telah melantik saudaranya Tun A b d u l Jamal sebagai Bendahara Pahang. Pada tahun 1777 Tun A b d u l M a j i d pula dilantik sebagai Bendahara Pahang. Keturunan beliaulah yang mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru apabila Bendahara W a n A h m a d inula menggunakan gelaran sultan pada tahun 1881. Langkah i n i dibuat kerana Bendahara W a n A h m a d menyedari kepentingan institusi tersebut sebagai petunjuk sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat."
9 10 12

Sebuah lagi negeri pantai timur iaitu Terengganu juga berada di bawah pengaruh dinasti Bendahara Johor sejak abad ke-18. Pengasasan kesultanan bermula apabila Tun Zainol A b i d i n anakanda Bendahara Tun Habib A b d u l M a j i d ditabalkan sebagai sultan sekitar tahun 1720-an. A d a pendapat mengatakan pelantikan Tun Zainol sebagai sultan dibuat dengan perkenan kerajaan Patani. Satu lagi versi menyebut pelantikan i n i dibuat oleh kerajaan Johor. Tetapi
14

PENGF.NALAN

apa p u n y a n g p e n t i n g , K e s u l t a n a n Terengganu i n i segera m e n d a p a t pengiktirafan d u a buah kesultanan M e l a y u yang penting ketika i t u .

KERAJAAN-KERAJAAN LAIN
Selain K e s u l t a n a n M e l a k a s e b u a h lagi kerajaan y a n g a w a l d a n tertua i a l a h K e d a h . P a d a asalnya d a e r a h t a k l u k k e s u l t a n a n i n i m e l i p u t i dari Setul d i utara h i n g g a k e S u n g a i K r i a n d i selatan. P a d a t a h u n 1786 terbentuk negeri P u l a u P i n a n g apabila F r a n c i s L i g h t m e n d u d u k i p u l a u tersebut. W i l a y a h P u l a u P i n a n g d i p e r l u a s m e l i p u t i Seberang P r a i s e t e l a h p e r j a n j i a n t a h u n 1800.
15

Pada masa pe-

n a k l u k a n Siam d i K e d a h (1821-1842) K e d a h telah d i k e c i l k a n saiznya dan d i w u j u d k a n negeri Perlis, Setul dan K u b a n g P a s u . M a t l a m a t S i a m aclalah u n t u k m e l e m a h k a n k e k u a t a n Kedah. Pemerintahan Sultan A h m a d Tajuddin II meliputi kawasan dari S u n g a i P a d a n g Terap di utara h i n g g a ke S u n g a i K r i a n di selatan. K u b a n g Pasu d i s e r a h k a n k e p a d a T e n g k u A n u m y a n g m e m b e n t u k kerajaan d i P u l a u P i s a n g . W a l a u b a g a i m a n a p u n d a e r a h i n i d i s e r a h k a n k e m b a l i k e p a d a K e d a h selepas k e m a n g k a t a n T e n g k u A n u m . Perlis p u l a d i p e r i n t a h o l e h Syed H u s s a i n J a m a l u l l a i l clan k e t u r u n a n baginda k e k a l m e m e r i n t a h h i n g g a s e k a r a n g . M a n a k a l a Setul d i l e t a k k a n d i b a w a h p e n t a d b i r a n T e n g k u B i s n u . K e l u a r g a i n i terpaksa melepaskan takhta selepas negeri tersebut d i a m b i l a l i h
l6

secara l a n g s u n g o l e h S i a m p a d a a w a l k u r u n k e - 2 0 .

Di Kelantan pembentukan kesultanan yang memerintah negeri tersebut h i n g g a k i n i b e r l a k u p a d a k u r u n k e - 1 8 . Pengasasnya i a l a h L o n g Yunus y a n g berasal d a r i p a d a keluarga diraja P a t a n i . D e n g a n bantuan Sultan Mansur, Terengganu, baginda ditabalkan menjadi Raja K e l a n t a n sekitar t a h u n 1770-an.
17

N e g e r i S e m b i l a n p u l a pada m u l a n y a m e n g a k u i p e r t u a n a n M e l a k a d a n k e m u d i a n n y a J o h o r . Pada a k h i r k u r u n ke-17 p e n d u d u k n e g e r i tersebut m u l a m e n j e m p u t a n a k raja d a r i M i n a n g k a b a u u n t u k m e n j a d i Yam Tuan Besar d a l a m usaha m e n g h a d a p i serangan Bugis. S e l a i n i t u u n t u k m e w u j u d k a n s i m b o l p e r p a d u a n clan s u m b e r t i m b a n g tara apabila b e r l a k u p e r s e l i s i h a n . T o k o h pertama y a n g d i j e m p u t i a l a h Raja K a s a h d a n yang t e r a k h i r Raja L a b u ( 1 8 2 3 ) . Selepas i t u j a w a t a n Y a m T u a n Besar d i s a n d a n g o l e h keluarga d i r a j a N e g e r i S e m b i l a n .

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Di Selangor pengasas kesultanan baru ialah Raja L u m u anakanda Daeng Celak. Pada tahun 1770 Raja L u m u mendapat pengiktirafan Sultan Perak dan digelar Sultan Salehuddin Shah. Langkah Sultan Salehuddin adalah untuk mengukuhkan kedudukan keturunannya dengan memisahkan Selangor daripada kerajaan Johor-Riau. Negeri Sabah dan Sarawak sebelum penjajahan Inggeris terletak di bawah Kesultanan Brunei. N a m u n begitu penguasaan p o l i t i k B r u n e i ke atas negeri-negeri i n i tidaklah kuat akibat kelemahan politik dan ekonomi kesultanan tersebut. Sabah dan Sarawak hanya w u j u d sebagai unit negeri berasingan setelah campur tangan Inggeris. James Brooke dilantik menjadi Raja Sarawak pada tahun 1841 selepas m e m b a n t u B r u n e i m e n g h a p u s k a n p e m b e r o n t a k a n d i Kuching. Pengiktirafan daripada Sultan Brunei hanya diperoleh pada bulan Oktober 1844. Selepas itu Dinasti Brooke berjaya meluaskan kawasan hingga meliputi negeri Sarawak sekarang. Pemerintahan Inggeris cli Sabah pula dimulakan oleh kegiatan pedagang-pedagang dari. syarikat-syarikat hingga berjaya ditadbirkan oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara pada tahun 1882. Proses hingga terbentuknya unit negeri Sabah seperti sekarang diperoleh melalui perjanjian dengan Sultan Brunei dan Sulu. A d a l a h jelas negeri-negeri yang menganggotai persekutuan Malaysia mengalami proses sejarah yang panjang sehingga terbentuknya unit-unit politik kesultanan. Kemudiannya beberapa negeri tidak lagi menggunakan institusi kesultanan setelah d i serahkan seeara langsung kepada penjajah Inggeris.

PENGENALAN

Bab 2 Penjajahan Inggeris di Negeri-Negeri SelatPengasasan dan Perkembangan 17864830

LATAR B E L A K A N G
Pendudukan Inggeris di Negeri-Negeri Selat bukan sahaja memberi kesan kepadanya tetapi juga ke atas masyarakat tempatan sama ada secara langsung atau tidak. Ini dapat dilihat dalam bidang ekonomi dan politik. Setelah bertapak dengan k u k u h di Negeri-Negeri Selat, pihak Inggeris akan mengembangkan pengaruhnya ke negeri-negeri Melayu. Pembukaan Negeri-Negeri Selat mempunyai hubungan rapat dengan kepentingan perdagangan Inggeris di Timur. Pada abad ke-18 S H T I mula mencari tapak di timur demi kepentingan perdagangannya di China. Tapak tersebut perlu sebagai pangkalan singgahan bagi kapal-kapal perdagangannya. Selain itu dalam urusan perdagangan dengan China, SHTI terpaksa mendapatkan bahanbahan perak, lada, timah dan lain-lain barang keluaran dari Asia Tenggara sebagai barang tukaran dengan barang-barang C h i n a . D e n g a n menguasai sebuah pelabuhan di A s i a Tenggara maka m u d a h l a h bagi Inggeris m e n g u m p u l keluaran tempatan u n t u k tujuan perdagangan dengan C h i n a . Selain itu pihak Inggeris juga berharap pelabuhan tersebut akan dapat menarik pedagang-pedagang C h i n a ke situ. Ini bagi mengatasi masalah peraturan ketat
1

10

PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI S E L A T P E N G A S A S A N D A N

d i C h i n a . P e r s a i n g a n Inggeris-Perancis j u g a telah m e n d o r o n g S H T I u n t u k m e n c a r i p a n g k a l a n d i t i m u r laut H i n d i . D e n g a n i n i d i h a r a p masalah pertahanan d i pantai K o r o m a n d e l , I n d i a y a n g s e r i n g digugat o l e h Perancis a k a n dapat d i a t a s i . Berasaskan k e p e r l u a n - k e p e r l u a n i n i l a h Lembaga Pengarah S H T I d i L o n d o n m e m u t u s k a n p e r l u n y a d i c a r i sebuah p e l a b u h a n d i A s i a Tenggara y a n g a k a n dapat m e l i n d u n g i k e p e n t i n g a n perdagangan d a n ketenteraan m e r e k a .

RUNDINGAN DENGAN KEDAH


P e m b u k a a n P u l a u P i n a n g m e m p u n y a i h u b u n g kait d e n g a n p e r kembangan politik Kedah. Sultan M u h a m m a d Jiwa menghadapi ancaman p o l i t i k d a l a m d a n luar negeri. pemberontak-pemberontak
2

P a d a t a h u n 1770/71,

Kedah dengan bantuan Bugis dari

Selangor telah m e n y e r a n g K e d a h , S u l t a n M u h a m m a d J i w a t e r p a k s a berundur hingga ke Perlis dan cuba mendapatkan bantuan dari luar. Pada 18 M a e 1771, S u l t a n M u h a m m a d J i w a telah m e n u l i s s u r a t m e m o h o n bantuan daripada gabenor di M a d r a s .
3

Permohonan

b a n t u a n d i h a n t a r kepada agensi perdagangan antara n e g e r i y a n g berpejabat d i M a d r a s i a i t u J o u r d a i n - S u l i v a n clan D e S o u z a . D u a orang agen syarikat i n i ialah G o w a n H a r r a p d a n F r a n c i s L i g h t . O r a n g y a n g m e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g bagi p i h a k Inggeris i a l a h F r a n c i s L i g h t . M e n j e l a n g b u l a n O g o s 1771 k e d u d u k a n p o l i t i k K e d a h k e m bali aman. J a d i hasrat Sultan M u h a m m a d u n t u k m e m b u a t p e r j a n j i a n bagi m e n d a p a t k a n b a n t u a n tentera b u k a n l a g i m e n g a m b i l b a l i k negeri tetapi u n t u k m e n y e r a n g balas Selangor d a l a m u s a h a m e n d a p a t k a n b a l i k b a r a n g - b a r a n g d a n senjata-senjata K e d a h y a n g d i r a m p a s . Sebagai balasan s u l t a n m e n a w a r k a n K u a l a K e d a h atau pantai Kedah yang menganjur dari K u a l a K e d a h hingga ke P u l a u Pinang.
4

S u l t a n M u h a m m a d Jiwa d a n F r a n c i s L i g h t telah bersetuju d a l a m beberapa p e r k a r a u n t u k b e k e r j a s a m a . P i h a k s u l t a n a k a n m e m b e n a r k a n s y a r i k a t m e m b i n a agensi perdagangan cli K u a l a K e d a h . Sebagai balasan p i h a k syarikat d i k e h e n d a k i m e n y e d i a k a n s e p a s u k a n 11

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sepahi berjumlah seratus orang. Keuntungan syarikat akan dibahagi sama rata daripada dua per tiga keuntungan kerana satu per tiga lagi digunakan untuk menampung pembiayaan agensi dan askar. Light berpendapat Sultan Muhammad bukan sahaja mahu mendapat bantuan tentera untuk menghadapi Selangor tetapi juga Siam. Laporan Francis Light kepada syarikat di India cukup memberangsangkan. Beliau begitu yakin dengan potensi Kedah dan P u l a u Pinang kepada perdagangan SHTI. Francis Light melaporkan P u l a u P i n a n g sesuai untuk kapal-kapal Eropah berlabuh kerana laut d a n selatnya dalam. Pulau tersebut dan kawasan sekitarnya m e m p u n y a i bekalan kayu, air dan keperluan-keperluan kapal. Negeri-negeri yang berhampiran dapat membekalkan bijih timah, lada, r o t a n , damar, gading gajah dan sarang burung. Bahan-bahan ini b o l e h menarik kapal-kapal dagang C i n a datang berlabuh. Light juga memberi amaran kepada syarikat, sultan m u n g k i n mendapatkan pertolongan daripada Denmark atau Belanda. Berdasarkan laporan Francis Light, syarikat menghantar E d w a r d M o n c k t o n untuk membuat tinjauan balas. Sultan M u h a m m a d Jiwa menawarkan Kuala Kedah dan m o n o p o l i lada, bijih timah clan gading gajah kepada syarikat. Sultan pula mahu SHTI m e m b e r i bantuan untuk mengawal pantai Kedah dan membuat sekatan ke atas Kuala Selangor. SHTI tidak mahu terlibat menyerang Selangor kerana negeri tersebut ada pakatan dengan Belanda. Jadi usaha M o n c k t o n gagal kerana Sultan M u h a m m a d tidak mahu menandatangani perjanjian perdagangan selagi soal bantuan pertahanan tidak diberi. Laporan M o n c k t o n tentang Kedah juga tidak m e m berangsangkan. Apalagi M o n c k t o n berpendapat Sultan M u h a m m a d mahu Inggeris berada di Kedah untuk menghadapi ancaman Siam. Light kecewa dengan keputusan SHTI dan pergi ke. Ujung Salang.
5

Sultan M u h a m m a d sekali lagi membuat permohonan kepada S H T I pada bulan Januari 1772. Light sekali lagi menjadi o r a n g tengah telah membesar-besarkan k e u n t u n g a n yang m u n g k i n diperoleh. Sementara itu Inggeris telah dibenar membuka l o j i di K u a l a Kedah. Pada pertengahan tahun tersebut loji itu terpaksa ditutup kerana rugi. 12

P E N J A J A H A N INGGERIS D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T P E N G A S A S A N D A N ...

Setelah Gagal di Kedah, 1760-1785


S H T I sebolehnya tidak m a h u bertelagah dengan kuasa-kuasa E r o p a h l a i n terutama Belanda d a n Sepanyol d a l a m usaha m e n c a r i p a n g k a l a n . Setelah gagal d i K e d a h , S H T I m e n u m p u k a n p e r h a t i a n k e B o r n e o U t a r a y a n g dianggap d i l u a r p e n g a r u h kuasa E r o p a h l a i n . Sebenarnya usaha i n i d i j a l a n k a n l e b i h a w a l . P a d a t a h u n 1759, A l e x a n d e r D a r l y m p l e y a n g m e w a k i l i S H T I berjaya m e m b u a t p e r j a n j i a n d e ngan S u l t a n S u l u . S u l t a n S u l u bersetuju m e m b e n a r k a n I n g g e r i s m e n u b u h k a n p o s perdagangan d a n k e b e n a r a n m e n j a l a n k a n p e r niagaan. P a d a t a h u n 1761 S H T I d i b e r i k e b e n a r a n o l e h S u l t a n S u l u u n t u k m e m b u k a pos perdagangan di P u l a u Balambangan. S H T I men u b u h k a n pos perdagangan d i p u l a u tersebut pada t a h u n 1 7 7 3 . S H T I berharap dapat m e n g u a s a i perdagangan d e n g a n B u g i s d a n m e n a r i k pedagang-pedagang C i n a datang k e p u l a u tersebut. D u a t a h u n k e m u d i a n Inggeris m e n i n g g a l k a n n y a k e r a n a d i s e r a n g o l e h o r a n g S u l u a k i b a t perebutan k u a s a d a l a m K e s u l t a n a n S u l u .
6

D i Sumatera p u l a S H T I c u b a m e m b u a t petempatan d i J a m b i p a d a t a h u n 1770. H a s r a t i n i k e r a n a tempat tersebut b e r d e k a t a n d e n g a n kawasan Belanda. Inggeris j u g a berusaha b e r u n d i n g d e n g a n A c e h u n t u k mendapat tapak. M a l a h A c e h d i a n g g a p l e b i h sesuai d a r i s e g i kedudukannya. W a k i l S H T I , Charles Desvoeux yang pergi ke A c e h p a d a t a h u n 1772 gagal k e r a n a t i d a k dapat m e m e n u h i t u n t u t a n Sultan A c e h . N a s i b yang sama d i a l a m i oleh K i n l o c h y a n g dihantar k e A c e h pada t a h u n 1784.
7

P i h a k S H T I j u g a c u b a m e n c a r i tapak d i I n d o - C h i n a . G a b e n o r Jeneral India, W a r r e n Hastings berpendapat p a n t a i I n d o - C h i n a l e b i h sesuai. Satu u t u s a n d i h a n t a r ke C o c i n - C h i n a pada t a h u n 1778 tetapi gagal kerana m e l e t u s n y a p e r a n g saudara d i daerah tersebut. S H T I j u g a m e m b u a t percubaan u n t u k mendapat tempat d i R i a u . Y a m T u a n M u d a Raja H a j i b e r m i n a t u n t u k bekerjasama dengan Inggeris d a l a m usahanya m e n g h a d a p i B e l a n d a . K a p t e n T h o m a s F o r e s t y a n g d i hantar ke R i a u gagal kerana Raja H a j i t e r k o r b a n d a l a m p e p e r a n g a n dengan B e l a n d a cli T e l u k K e t a p a n g . M a l a h S u l t a n M a h m u d t e r p a k s a m e n e r i m a seorang R e s i d e n B e l a n d a clan R i a u terpaksa d i l u p a k a n

13

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

oleh Inggeris. Percubaan untuk m e n d u d u k i U j u n g Saiang pada tahun 1785 juga tidak berhasil setelah tempat tersebut diserang oleh Burma.

Kembali ke Kedah 1785


M i n a t Inggeris beralih semula ke Kedah setelah gagal bertapak di tempat lain. Pihak Kedah yang sedang diancam oleh Siam clan Burma pula merasakan kehadiran Inggeris penting untuk membantu. Pada akhir k u r u n ke-18, Belanda menjadi kuasa Eropah paling penting di alam Melayu. Penguasaan i n i membimbangkan Inggeris kerana akan memberi kesan kepada perdagangannya dengan C h i n a . Selain menguasai laluan jalan perdagangan timur-barat, alam Melayu juga menawarkan barang-barang dagang yang popular di C h i n a . Sebuah lagi kuasa Eropah iaitu Perancis sedang berusaha menguasai Burma dan Indo-China. Perancis bukan sahaja mengancam Inggeris cli Eropah tetapi juga kedudukan di India. Pantai timur India terdedah kepada serangan Perancis terutama pada musim tengkujuh ( O k tober-November). Pada waktu i n i Perancis mampu menyerang Bombay dari pangkalannya di M a u r i t i u s . Dari segi pertahanan Inggeris memerlukan pangkalan cli kawasan sebelah timur India. Sementara itu Sultan A b d u l l a h (1778-98) yang baru menggantikan Sultan M u h a m m a d Jiwa sedang menghadapi masalah dalam negeri. Ancaman Siam dan Burma juga semakin meningkat. Peperangan antara Siam-Burma memberi ruang kepada Kedah u n t u k bebas daripada pelbagai tuntutan kedua-dua kuasa i n i . Apabila Sultan A b d u l l a h diarahkan supaya menghadap Maharaja Siam cli Bangkok, baginda hanya menghantar adindanya. Sebagai pemerintah merdeka, baginda enggan menyembah Maharaja Siam secara meniarap. Pada b u l a n j u n 1788 Sultan A b d u l l a h diarah oleh Siam menghantar bantuan tentera dan sejumlah wang untuk kempen tentera menentang Burma. Sultan A b d u l l a h menolak kerana menganggap Siam tidak akan m a m p u memberi tekanan ke atas Kedah. Ketegangan hubungan dengan Siam memerlukan sekutu tentera yang kuat. Sultan A b d u l l a h menganggap Inggeris p i l i h a n terbaik. Inggeris melalui Francis Light menghidupkan semula minat
8

14

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I SELATPENGASASAN D A N

u n t u k mendapatkan P u l a u P i n a n g setelah k a p a l - k a p a l m e r e k a dikalahkan oleh Perancis. Belanda pula enggan m e m b e n a r k a n pelabuhan-pelabuhannya di rantau i n i digunakan oleh Inggeris. D a l a m rundingan Sultan A b d u l l a h dengan Francis Light, sultan m a h u S H T I memberi bantuan tentera darat dan laut serta w a n g p a m p a s a n tahunan $30 r i b u Sepanyol. Sebagai balasannya syarikat akan diberi kebebasan berdagang di K e d a h d a n Pulau Pinang. Tawaran ini digunakan oleh Light sebagai asas untuk berunding dengan Pemangku Gabenor Jeneral John Macpherson. Bagaimanapun Light kurang jujur sebab tidak menjelaskan secara terus terang m u s u h sebenar Kedah iaitu Siam dan Burma. Begitu juga dalam soal pampasan, Light hanya mencadangkan $10 ribu Sepanyol memadai. Macpherson memberi kebenaran kepada Light dan m e m b u a t cadangan balas. Syarat pertahanan yang b o l e h d i b e r i k a n o l e h Inggeris hanyalah di P u l a u P i n a n g dan pantai K e d a h yang berhampiran. Manakala permintaan mendapatkan p e r l i n d u n g a n d a n bantuan tentera serta ganti r u g i akan diperpanjangkan ke E n g l a n d . M a c p h e r s o n j u g a m e l a n t i k L i g h t sebagai P e s u r u h j a y a u n t u k memulakan pertapakan Inggeris di P u l a u Pinang. L i g h t sampai cli K e d a h pada 29 J a n u a r i 1786 u n t u k m e n y a m p a i k a n k e p u t u s a n Gabenor-Jeneral.
9

Setelah syarat-syarat Macpherson d i m a k l u m k a n kepada Sultan A b d u l l a h , baginda tidak berpuas hati dan m e m i n t a L i g h t m e nangguhkan d u l u pengambilan Pulau Pinang sehingga keputusan Lembaga Pengarah SHTI di L o n d o n cliketahui. Tapi Light m e y a k i n k a n sultan yang semuanya akan berjalan lancar dan Kedah akan rugi j i k a rancangannya ditangguhkan. Dengan itu pada 11 Ogos 1786, Light menduduki Pulau Pinang atas nama Raja George III. Pulau tersebut d i t u k a r nama kepada P u l a u Putera Wales tapi k u r a n g p o p u l a r berbanding dengan nama asal Pulau Pinang atau Penang. Bandar juga diambil sempena nama Raja George menjadi Georgetown.

Tindak Balas Sultan Abdullah 1789-1791


Perang Burma-Siam semakin memuncak. Pada tahun 1786, B u r m a menyerang U j u n g Salang. Sultan A b d u l l a h yang tersepit antara d u a 15

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kuasa i n i mengambil sikap memihak kepada kedua-dua negara i n i . Baginda memberi bantuan senjata kepada Burma dan mengirimkan surat pernyataan taat setia kepada Maharaja Siam. Baginda berharap mana-mana kuasa menang pun, Kedah akan selamat. Apabila Dinasti Chakri berjaya mengalahkan Burma, Siam mula menghukum negerinegeri selatan seperti Ligor, Phuket dan Patani. Tindakan i n i m e m bimbangkan Kedah dan sultan segera meminta jaminan bantuan tentera daripada Light. Gabenor Jeneral India, Lord Cornwallis tidak m a h u memberi bantuan tentera kepada Kedah. Sultan A b d u l l a h juga tidak berpuas hati dengan j u m l a h wang yang ditawarkan oleh Inggeris. T i n d a k a n Inggeris mengecewakan S u l t a n A b d u l l a h . Pada b u l a n M e i 1787, baginda memberhentikan penghantaran barangbarang k e p e r l u a n m a k a n a n k e P u l a u P i n a n g , F r a n c i s L i g h t sepatutnya menyerahkan b a l i k P u l a u P i n a n g kerana gagal mem e n u h i syarat perjanjian. Inggeris bukan sahaja gagal m e m e n u h i tuntutan pertahanan tetapi juga soal bayaran. Tuntutan S u l t a n A b d u l l a h sebanyak $30 r i b u Sepanyol d i k e t e p i k a n . T a w a r a n daripada pihak Inggeris juga bercanggah antara satu sama l a i n . Gabenor Jeneral India menawarkan $10 r i b u Sepanyol setahun selama sepuluh tahun. Light pula menawarkan $ 10 ribu Sepanyol u n t u k lapan tahun atau $4 ribu Sepanyol u n t u k selama-lamanya. Sultan meminta Inggeris keluar dari Pulau Pinang tetapi Inggeris menganggap pulau tersebut hak mereka. M a l a h menuduh sultan hendak menyerang mereka dengan bantuan l a n u n .
10

Sultan telah

menyiapkan angkatan perang di Sungai Prai, Light menawarkan pembayaran $5 ribu Sepanyol tetapi sultan mahu semua tunggakan sejak tahun 1786 dibayar. Oleh kerana tidak ada keputusan yang memuaskan, pasukan Kedah menyerang Pulau Pinang pada b u l a n Mac 1791. Serangan i n i gagal.

Tindak Balas Inggeris 1791


Francis Light mengarahkan angkatan laut di bawah Kapten Andrew Glass menyerang askar-askar Kedah, di Prai. Serangan dibuat 16

PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI S E L A T P E N G A S A S A N D A N

pada 12 A p r i l 1791. Pasukan K e d a h dikalahkan dan sultan m e m i n t a perdamaian. Satu perjanjian ditandatangani pada 1 M e i 1791. Soal p e r l i n dungan dan bantuan tentera yang menjadi harapan s u l t a n tidak p u n disebut, Bagaimanapun baginda dan warisnya berhak m e n e r i m a bayaran $ 6 r i b u Sepanyol. P i h a k Inggeris p u l a s u d a h d i i k t i r a f p e n d u d u k a n n y a d i P u l a u P i n a n g d a n bebas berdagang d e n g a n K e d a h tanpa sekatan dan c u k a i .
11

Penyerahan Seberang Prai 1800


Pihak Inggeris berhasrat u n t u k mendapatkan Seberang P r a i yang bersetentangan dengan Pulau Pinang. A d a beberapa alasan u n t u k menguasainya. Sultan A b d u l l a h telah m e m u l a k a n rancangan memajukan Kuala P r a i . Dengan i n i k e m u n g k i n a n besar pelabuhan i n i akan menjadi saingan kepada P u l a u Pinang. Selain i t u Inggeris berpendapat keselamatan k a p a l - k a p a l dagang terancam akibat lanun-lanun yang b e r l i n d u n g di Seberang Prai. Pengawasan l e b i h mudah j i k a mereka mentadbir kawasan tersebut. Paling mustahak Inggeris m e m e r l u k a n satu kawasan pertanian yang dapat m e m b e k a l k a n padi elan barang m a k a n a n l a i n . Sebelum i n i Inggeris banyak bergantung kepada K e d a h . J i k a timbul masalah seperti a w a l t a h u n l 7 9 0 - a n tentu m e n y u l i t k a n p e n d u d u k P u l a u Pinang. F a k t o r pertahanan juga penting kepada Inggeris terutama u n t u k m e m pertahankan serangan dari darat.
12

R u n d i n g a n d i m u l a k a n antara Sultan D h i a u d d i n y a n g m e n g gantikan kakandanya Sultan A b d u l l a h dengan George L e i t h , Leftenan Gabenor Pulau Pinang. Sultan D h i a u d d i n bersetuju kerana b u k a n sahaja dapat m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n tetapi j u g a dapat menambahkan sumber pendapatan. H a s i l perjanjian tahun 1800, Kedah menyerahkan kawasan di antara Kuala M u d a di utara hingga ke K u a l a K r i a n , di selatan. Lebar kawasan dari pantai ke daratan ialah 60 relung. Sebagai pampasan sultan akan dibayar $10 r i b u . Dengan i n i k e d u d u k a n Inggeris di Pulau Pinang lebih mantap. N a m u n begitu Pulau Pinang masih tidak dapat memenuhi keperluan d a n sebuah pertapakan baru d i p e r l u k a n . 17

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

PENDUDUKAN INGGERIS DI SINGAPURA 1819 Pengenalan


B u k u Sejarah Melayu ada menyebutkan Singapura mendapat nama sempena seekor binatang bernama singa manakala " P u r a " bermaksud kota. Sri Tri Buana menamakan pulau tersebut Singapura K o t a Singa. Pada abad ke-19, Singapura ialah sebahagian daripada kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang berpusat di Lingga tetapi kekuasaan sultan hanya pada nama sahaja. Di Johor, Singapura dan pulau-pulau berdekatan, kuasa sebenarnya berada di tangan Temenggung. Manakala Pahang dikuasai oleh Bendahara. Di Singapura Temenggung membuka petempatan di Kuala Sungai Singapura. Antara pengikut yang berkampung bersamanya termasuklah orang Melayu Laut dari suku Gelam, Gelang dan Biduanda orang Kallang serta sebilangan k e c i l orang Bugis. Terdapat juga sekumpulan kecil orang Cina berdekatan kampung Temenggung yang menanam gambir. Temenggung melantik seorang Kapitan C i n a u n t u k mengendalikan hal-ehwal mereka.
13

M i n a t Inggeris untuk mencari sebuah pelabuhan baru pada abad ke-19 didorong oleh beberapa faktor: (a) M i n a t SHTI untuk meluaskan perdagangan di Asia Tenggara. Pada masa yang sama kerajaan Inggeris dan Belanda di Eropah bersetuju u n t u k m e n y e r a h k a n k e m b a l i w i l a y a h - w i l a y a h Belanda berasaskan konvensyen Inggeris-Belanda 1814. M e n jelang tahun 1818, Melaka, Jawa dan lain-lain kawasan m i l i k Belanda di Asia Tenggara diserahkan k e m b a l i . Pedagangpedagang dan pegawai-pegawai SHTI berpendapat keadaan i n i akan merugikan kerana dasar monopoli Belanda. Pada abad ke-19 perdagangan dengan Cina semakin pesat, terutama selepas Perjanjian Nanking, 1842. Selain candu, hasilhasil keluaran Kepulauan Melayu diperlukan untuk ditukar d e n g a n barang-barang C h i n a . Semasa S H T I m e n t a d b i r kawasan-kawasan Belanda masalah mendapatkan barangbarang Kepulauan Melayu tidak ketara berbanding selepasnya. 18

(b)

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T P E N G A S A S A N D A N ...

(c)

Peningkatan perdagangan dengan C h i n a m e m e r l u k a n tempat l e b i h strategik u n t u k k a p a l - k a p a l B r i t i s h . Tempat tersebut mestilah terletak cli tengah-tengah j a l a n perdagangan d a n kawasan pengeluaran K e p u l a u a n M e l a y u . P u l a u P i n a n g d i dapati terlalu j a u h ke utara d a n kurang sesuai.

Raffles dan Pendudukan Singapura


P e n d u d u k a n S i n g a p u r a b e r h u b u n g rapat d e n g a n Sir T h o m a s Stamford Raffles. Beliau m e m u l a k a n kerjanya dengan S H T I sebagai kerani di L o n d o n . Pada tahun 1805 beliau dilantik sebagai P e n o l o n g Setiausaha Residen Pulau Pinang. Beliau seterusnya d i l a n t i k sebagai Leftenan Gabenor Jawa (1811-1816) dan Leftenan Gabenor Bangkahulu (1818). Selepas Perang Napolean tamat di Eropah pada tahun 1815, p i h a k Inggeris bersetuju menyerahkan kembali w i l a y a h - w i l a y a h Belanda yang d i a m a n a h k a n kepada Inggeris u n t u k d i t a d b i r k a n . I n i termasuklah M e l a k a , Jawa dan M a l u k u . Raffles yang m e m p u n y a i sikap anti-Belanda clan m e m i k i r k a n kepentingan Inggeris cli N u s a n t a r a amat kecewa dengan langkah i n i . Beliau pulang ke L o n d o n clan cuba mempengaruhi S H T I supaya membentuk rangkaian stesen cli A c e h (pantai barat Sumatera), Selat Sunda, Kepulauan R i a u clan barat Borneo. Matlamatnya u n t u k memajukan perdagangan d a n melindungi kapal-kapal syarikat yang berdagang dengan C h i n a clan menggalakkan perdagangan syarikat di Kepulauan M e l a y u . Dengan i n i diharap Belanda akan mengambil sikap lebih liberal d a l a m urusan perdagangan. Tetapi SHTI tidak berminat dengan rancangannya. A p a b i l a Stamford Raffles k e m b a l i ke B a n g k a h u l u ( B e n g k u l e n ) sebagai Leftenan Gabenor, b e l i a u berusaha m e n y e k a t p e r k e m bangan Belanda d i selatan Sumatera. L o r d H a s t i n g s , G a b e n o r Jeneral India menjemput Raffles ke C a l c u t t a u n t u k m e n j e l a s k a n p a n d a n g a n n y a . Raffles gagal m e m p c n g a r u h i H a s t i n g s u n t u k m e n y i n g k i r k a n Belanda dari Sumatera tetapi memberi k e b e n a r a n u n t u k melaksanakan projek terhad bagi m e l i n d u n g i perdagangan B r i t i s h d i Selat M e l a k a . H a s t i n g s m e m b e r i k e b e n a r a n u n t u k m e m b u a t perjanjian d e n g a n A c e h , R i a u , J o h o r atau m a n a - m a n a
14 15

19

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

tempat di selatannya. Hastings juga mahu Raffles mengelak d a r i pada bertelingkah dengan Belanda. Bagi mencapai matlamatnya, Raffles meminta bantuan sahabat lamanya Kolonel W i l l i a m Farquhar. Farquhar pernah memangku jawatan Residen Melaka (1803-1818) dan dikenali sebagai Raja M e l a k a . Beliau berkahwin dengan gadis Melaka dan fasih herbahasa M e l a y u . Farquhar juga mempunyai pengetahuan yang luas dalam hal-ehwal Tanah Melayu dan tentang politik Riau-Lingga.

Rundingan dan Cabaran Politik (1818-1824)


Pada tahun 1818 Farquhar diberi tugas untuk berunding dengan pihak berkuasa Riau tetapi pada bulan Disember, Belanda sudah meletakkan Residen di Riau dan mendakwa mempunyai hak ke atas seluruh jajahan kesultanan tersebut. Farquhar kemudiannya mencadangkan Pulau Karimun tetapi didapati kurang sesuai kerana b e r b a t u . Raffles berpendapat Singapura m e m p u n y a i banyak kelebihan dari segi bekalan untuk kapal-kapal, pelabuhan semula jadi dan kedudukannya di pintu selatan Selat Melaka.
16

Pada 28 Januari 1818 angkatan Raffles dan Farquhar sampai di muara Sungai Singapura. Didapati Belanda tidak ada di situ, Keesokannya mereka berjumpa dengan Temenggung A b d u l Rahman yang sememangnya sudah dikenali oleh Farquhar. Raffles menganggap Temenggung sebagai p e m e r i n l a h de facto S i n g a p u r a walaupun teorinya sebagai agen sultan, Walaupun begitu Raffles sedar Temenggung tidak boleh menyerahkan Singapura kepada orang lain, Tandatangan sultan sebagai pemerinlah de facto dan de jure diperlukan bagi mengesahkan dari segi undang-undang. Raffles juga menyedari masalah takhta yang wujud di Riau-Lingga selepas kemangkatan Sultan M a h m u d III pada tahun 1812. Baginda meninggalkan dua orang putera yang bersaing untuk menaiki takhta. Anak yang tua iaitu Tengku Hussain berada di Pahang semasa ayahandanya mangkat. Yam Tuan M u d a Raja Jaafar menggunakan alasan ketiadaan Tengku Hussain pada hari pemakaman u n t u k melantik Tengku A b d u l Rahman. Jacli Raffles mahu menggunakan soal rebutan takhta i n i untuk mengesahkan pertapakan Inggeris cli 20

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D i N E G E R I - N E G E R I S E L A T P E N G A S A S A N D A N ...

Singapura. M e n g i k u t adat, T e n g k u H u s s a i n y a n g s u l u n g s e p a t u t n y a dilantik menjadi sultan. Farquhar mempengaruhi T e m e n g g u n g u n t u k m e l a n t i k T e n g k u H u s s a i n sebagai s u l t a n . T e m e n g g u n g k e mudiannya menghantar utusan ke Riau u n t u k membawa T e n g k u H u s s a i n ke Singapura. Sementara i t u pada 30 J a n u a r i 1819, T e m e n g g u n g d a n S t a m f o r d Raffles m e m b u a t perjanjian m e m b e n a r k a n S H T I m e m b i n a p o s perdagangan. T e m e n g g u n g berjanji t i d a k a k a n m e m b u a t perjanjian d e n g a n k u a s a l a i n d a n sebagai b a l a s a n Tem e n g g u n g a k a n m e n d a p a t $ 3 r i b u . Raffles m u l a m e m b e r s i h k a n hutan, m e n g u k u r pelabuhan dan menyiapkan pertahanan. Pada 6 F e b r u a r i 1819, T e n g k u H u s s a i n , T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n d a n S t a m f o r d Raffles m e n a n d a t a n g a n i p e r j a n j i a n . D e n g a n perjanjian i n i T e n g k u H u s s a i n d i i k t i r a f sebagai S u l t a n H u s s a i n M u h a m a d Syah, S u l t a n J o h o r .
17

Sultan akan menerima bayaran $5

r i b u dan T e m e n g g u n g $ 3 r i b u . S H T I a k a n d i b e n a r k a n m e m b i n a petempatan d i S i n g a p u r a , T e m e n g g u n g j u g a d i b e n a r k a n m e n g u t i p bayaran daripada p e r a h u - p e r a h u tempatan. P i h a k S H T I j u g a b e r j a n j i akan memberi perlindungan kepada sultan dan Temenggung s e l a g i mereka tinggal b e r d e k a t a n d e n g a n syarikat tetapi S H T I t i d a k a k a n c a m p u r tangan d a l a m u r u s a n J o h o r atau m e n g e k a l k a n k u a s a s u l tan dengan k e k u a t a n tentera. Raffles k e m u d i a n n y a m e l a n t i k F a r q u h a r sebagai r e s i d e n y a n g bertanggungjawab k e p a d a b e l i a u sebagai L e f t e n a n G a b e n o r B a n g k a h u l u . Farquhar d i k e h e n d a k i menjalankan kerja-kerja p e m b a n g u n a n S i n g a p u r a dengan segera. Bagi m e n g g a l a k k a n k e d a t a n g a n k a p a l - k a p a l d a g a n g , Raffles m e n g a r a h k a n p e n g e c u a l i a n c u k a i . L a n g k a h i n i ternyata m e m b a w a k e s a n p o s i t i f d a n m e n a r i k m i n a t k a p a l - k a p a l dagang C h i n a b e r l a b u h .
1 8

P e n d u d u k a n Inggeris d i S i n g a p u r a segera m e n i m b u l k a n bantahan B e l a n d a . G a b e n o r M e l a k a m e n g h a n t a r b a n t a h a n k e p a d a Gabenor Pulau Pinang. Belanda mendakwa Singapura sebagai sebahagian Kesultanan Riau-Lingga. Farquhar m e m i n t a b a n t u a n d a r i P u l a u P i n a n g kerana b i m b a n g d i s e r a n g o l e h M e l a k a . G a b e n o r P u l a u Pinang, Bannerman enggan m e m b e r i bantuan dan m e m i n t a Farquhar meninggalkan Singapura. Bannermen juga m e m b e r i t a h u G a b e n o r M e l a k a y a n g F a r q u h a r b e r t i n d a k d i l u a r biclang k u a s a d a n

21

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

beliau akan membuat tindakan selanjutnya untuk mendapatkan keputusan daripada kerajaan SHTI, di Culcutta. Gabenor Jeneral Belanda di Batavia juga menghantar bantahan ke Culcutta. Belanda sememangnya y a k i n Inggeris akan m e n i n g g a l k a n S i n g a p u r a berasaskan kerjasama di Eropah. Di C u l c u t t a Raffles mendapat sokongan daripada beberapa kalangan termasuk akhbar dan Gabenor Jeneral Hastings. Hastings mengarahkan Bannerman memberi apa sahaja bantuan kepada Singapura. Bannerman segera mengirimkan 200 orang askar India dan sejumlah wang. Tambahan askar India seramai 500 orang dihantar dari Bangkahulu. Dengan i n i tanda-tanda Belanda akan kehilangan satu petempatan penting yang akan menjadi semakin jelas. Penyelesaian seterusnya bukanlah di medan perang tetapi hasil perang surat antara L o n d o n dengan Hague.

Pengukuhan Kuasa Inggeris di Singapura


Stamford Raffles melantik Dr J o h n C r a w f u r d sebagai Residen Singapura. Crawfurd memegang jawatan antara Jun 1823 hingga Ogos 1826. Beliau bernasib baik dengan termeterainya Perjanjian L o n d o n , 1824 dan masalah tuntutan Belanda ke atas Singapura selesai, Tumpuan lebih digunakan untuk mengukuhkan kedudukan Inggeris di Singapura. Singapura mencatatkan pertumbuhan penduduk yang ramai. Pada Januari 1824 penduduknya berjumlah sebelas ribu orang. Orang Melayu masih merupakan penduduk teramai d i i k u t i kaum C i n a dan Bugis, Penduduk minoriti terdiri daripada orang India, Eropah, Armenia dan Arab. Pada tahun 1826 pendapatan Singapura telah melebihi hasil Pulau Pinang. Perjanjian lnggeris-Belanda juga m e m b e r i peluang kepada Crawfurd untuk menyelesaikan masalah dengan Sultan Hussain dan Temenggung A b d u l Rahman. Sultan Hussain dan Temenggung A b d u l Rahman tidak ada peluang lagi meminta bantuan Belanda. Soal utama berhubung dengan wang dan hamba. Temenggung menuntut wang tambahan kerana disuruh berpindah ke Teluk Belanga. Sultan Hussain juga menghadapi masalah hutang dengan 22

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T P E N G A S A S A N D A N ...

S H T I clan orang perseorangan. O l e h i t u C r a w f u r d berpendapat S H T I perlu mengetepikan kedua-dua tokoh ini.


19

J o h n C r a w f u r d mencadangkan kepada S H T I supaya dapat menyerahkan Singapura sepenuhnya dan putuskan h u b u n g a n dengan penguasa P o l i t i k M e l a y u . Kerajaan C u l c u t t a telah m e m b e r i mandat kepada b e l i a u u n t u k b e r u n d i n g . Pada p e r i n g k a t a w a l S u l t a n H u s s a i n clan T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n enggan. T i n d a k a n d i b u a t dengan m e n a h a n e l a u n selama tiga b u l a n . A k h i r n y a pada b u l a n Ogos 1824 perjanjian ditandatangani. M e n u r u t perjanjian i n i S u l t a n H u s s a i n clan T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n bersetuju m e n y e r a h k a n Singapura s e p e n u h n y a kepada S H T I . K e d u a - d u a t o k o h i n i d i b e n a r k a n menetap cli S i n g a p u r a tetapi tidak b o l e h c a m p u r tangan d a l a m urusan SHTI. J i k a mereka bersetuju meninggalkan Singapura pada b i l a - b i l a masa, S u l t a n H u s s a i n a k a n d i b a y a r $ 2 0 r i b u d a n T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n $ 5 r i b u . C r a w f u r d m e m a n g berharap Sultan H u s s a i n d a n Temenggung A b d u l R a h m a n a k a n m e n i n g g a l k a n Singapura dengan tawaran y a n g l u m a y a n tetapi hal i n i tidak b e r l a k u . Oleh itu C r a w f u r d mengambil tindakan membebaskan dua p u l u h t u j u h o r a n g h a m b a s u l t a n atas alasan m e m b e r i l a y a n a n b u r u k . C r a w f u r d j u g a m e r o b o h k a n t e m b o k istana S u l t a n H u s s a i n . S u l t a n H u s s a i n k e m u d i a n n y a b e r p i n d a h k e M e l a k a clan m a n g k a t d i sana pada 5 September 1835.

Perjanjian Inggeris-Belanda, 1824


Persaingan antara Inggeris-Belanda d i K e p u l a u a n M e l a y u m e n a r i k perhatian pegawai-pegawai tinggi di Eropah u n t u k menyelesaik a n n y a d i meja r u n d i n g a n . P e r j a n j i a n i n i m e m b e r i k e s a n besar kepada p e r k e m b a n g a n N e g e r i - N e g e r i Selat d a n n e g e r i - n e g e r i l a i n di Tanah M e l a y u . Syarat-syarat p e n t i n g perjanjian dapatlah d i r i n g k a s k a n s e p e r t i berikut: (a) Belanda bersetuju m e n y e r a h k a n k e p e n t i n g a n n y a d i I n d i a d a n M e l a k a k e p a d a Inggeris.

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(b) (c)

Pihak Inggeris bersetuju menyerahkan kepentingannya di Bangkahulu dan Sumatera kepada Belanda. Belanda mengiktiraf pertapakan Inggeris di Singapura tetapi Inggeris tidak dibenarkan meluaskan p e n g a r u h ke P u l a u K a r i m u n dan pulau-pulau di selatannya. Belanda berjanji tidak akan campur tangan di Tanah M e l a y u atau membuat sebarang perjanjian dengan pemerintah-pemerintah tempatan. Belanda perlu memberi layanan perdagangan yang baik kepada pedagang Inggeris dan begitulah sebaliknya. Pemerintah anak negeri dibenarkan membuat hubungan seeara bebas dengan kedua-dua kuasa clan sesama pemerintah tempatan. Hutang Belanda kepada Inggeris clikira langsai dengan pembayaran 100,000 paun.

(d)

(e) (0

(g)

Kesan Perjanjian
Jelas perjanjian i n i dibuat menyentuh Kepulauan Melayu tetapi keputusannya tidak dirundingkan dengan pemerintah tempatan. Perjanjian ini meninggalkan kesan politik yang mendalam, Perjanjian telah menetapkan kawasan daerah pengaruh BelandaInggeris. Selat Melaka dijadikan sempadan. Ini menjadi asas kepada pembentukan negara moden Tanah Melayu (kemudian Malaysia) clan Indonesia. Pada umumnya kepentingan Belanda cli Kepulauan Melayu lebih banyak. Ini kerana mereka mendapat monopoli kawasan rempah dan kawasan-kawasan pertanian yang kaya. N a m u n begitu British juga lebih selamat tanpa saingan hebat di Tanah Melayu, Belanda satu-satunya kuasa Eropah di Tanah Melayu telah melepaskan pegangan ke atas Melaka. Begitu juga kepentingan perdagangan bijih timahnya cli Selangor, Negeri Sembilan clan Perak. Walaupun pada masa i n i pengeluaran bijih timah tidak begitu banyak tetapi akhirnya akan menjadi kawasan pengeluar utama,

24

PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI S E L A T P E N G A S A S A N D A N

P e r j a n j i a n i n i j u g a m e n g e s a h k a n k e d u d u k a n Inggeris d i P u l a u Singapura. Peluang i n i digunakan oleh Residen J o h n C r a w f u r d u n t u k m e l u p u s k a n kuasa Sultan H u s s a i n dan Temenggung A b d u l R a h m a n . Setelah i t u S i n g a p u r a b e r k e m b a n g pesat sebagai p u s a t p e r d a g a n g a n d u n i a d i s e b e l a h t i m u r . S i n g a p u r a jelas b e r p e r a n a n m e n g a w a l l a l u l i n t a s Selat M e l a k a d i selatan. M a n a k a l a P u l a u P i n a n g d i u t a r a . N a m u n Inggeris terlepas p e l u a n g u n t u k m e m b i n a s e b u a h lagi empayar di K e p u l a u a n M e l a y u sesudah India. S e d a n g k a n p a d a masa i n i k e k u a t a n B e l a n d a a m a t b e r g a n t u n g k e p a d a B r i t i s h . B r i t i s h k e h i l a n g a n k a w a s a n - k a w a s a n k a y a seperti P u l a u B e l i t o n g , B a n g k a , M a d u r a , L o m b o k , Sumbawa, Sulawesi, Flores dan S u m a t e r a .
2 0

Bagi p e m e r i n t a h t e m p a t a n k h u s u s n y a kerajaan R i a u - L i n g g a j e l a s dirugikan. Kesultanan i n i m e n e r i m a kesan b u r u k kerana d i p e c a h pecahkan. Belanda menguasai Riau-Lingga yang menjadi pusat kerajaan i n i m a n a k a l a Inggeris m e n g u a s a i P u l a u S i n g a p u r a d a n tanah besar S e m e n a n j u n g . T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n j u g a k e h i l a n g a n p e g a n g a n n y a k e atas p u l a u - p u l a u selatan S i n g a p u r a d a n beberapa n e g e r i d i p a n t a i t i m u r S u m a t e r a tetapi d e n g a n a d a n y a perjanjian 1824 m e m b e r i r u a n g y a n g c u k u p u n t u k k e l u a r g a T e m e n g gung A b d u l Rahman mengasaskan kesultanan baru di Johor manakala k e l u a r g a B e n d a h a r a d i P a h a n g .

P E N D U D U K A N INGGERIS DI M E L A K A
P e r t a m a k a l i Inggeris m e n d u d u k i d a n m e m e r i n t a h M e l a k a a p a b i l a tercetus P e r a n g N a p o l e a n d i E r o p a h . K e r a j a a n b u a n g a n B e l a n d a bersetuju m e n y e r a h k a n d a e r a h s e b e r a n g l a u t n y a u n t u k d i t a d b i r sementara o l e h S H T I . P a d a m u l a n y a G a b e n o r M e l a k a , A b r a h a m Couperus enggan menyerahkan M e l a k a kepada Mejar A r c h i b a l d Brown. M e m a n d a n g k a n pasukan pertahanan Belanda hanya 200 o r a n g ( o r a n g B e l a n d a h a n y a 8 1 ) m a k a b e l i a u terpaksa b e r s e t u j u .
21

Semasa p e r a l i h a n p e n t a d b i r a n , p i h a k B e l a n d a terus m e m b e r i kerjasama d a n pegawai-pegawai mereka m a s i h berperanan. Pada b u l a n D l s e m b e r 1795, P a n g l i m a B r i t i s h , Peter R a i n i e r tiba d i M e l a k a . Beliau m e n g a r a h k a n p e g a w a i - p e g a w a i B r i t i s h m e n g a m b i l a l i h s e m u a

25

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

tugas pentadbiran. Pegawai-pegawai Belanda termasuk G a b e n o r Couperus dihantar ke I n d i a .


22

Perjanjian V i e n a t a h u n 1815 telah m e n a m a t k a n p e r a n g d i E r o p a h . Pihak B r i t i s h telah bersetuju u n t u k menyerahkan k e m b a l i daerah-daerah Belanda seberang laut yang ditadbirnya. Pada b u l a n September 1818, Residen Farquhar (1803-1818) telah menyerahkan kuasa kepada Belanda. Pentadbiran Belanda di M e l a k a a k a n berlanjutan hingga tahun 1825 apabila diserahkan kepada Inggeris u n t u k k a l i kedua ekoran perjanjian tahun 1824.

26

PENJAJAHAN INGGERIS DI N E G E R I - N E G E R I S E L A T P E N G A S A S A N D A N

27

Bab

Perhubungan Negeri-negeri Melayu dengan Siam dan Inggeris (1800-1900)

LATAR BELAKANG H U B U N G A N AWAL Sejarah negeri-negeri Melayu pada abad ke-19 didapati mempunyai hubungan rapat dengan Siam. O l e h itu perlu ditinjau latar belakang h u b u n g a n negeri-negeri M e l a y u dengan S i a m . Pada asasnya hubungan tradisional Melayu-Siam berasaskan kepada sistem ufti. Dalam hal ini kita dapati pelbagai tafsiran telah dibuat. Tafsiran berbeza wujud kerana pengalaman dan tujuan penulis. N a m u n secara umumnya ramai bersetuju yang Siam lebih kuat dari segi politik dan ketenteraan berbanding dengan negeri-negeri M e l a y u . Keadaan inilah yang memberi peluang kepada Siam meluaskan pengaruhnya, Dari segi diplomatik pula menjadi kebiasaan negerinegeri yang lemah pada masa itu mencari naungan daripada kuasa yang lebih kuat. Bagi orang Melayu perhubungan dengan Siam adalah kerana kepentingan politik clan pengiktirafan pertuanan berasaskan kata sepakat clan persahabatan. Ini ditandai dengan penghantaran bunga mas clan perak berserta hadiah-hadiah yang lain. Selain pengiktirafan, pemerintah Melayu juga menerima hadiah balas daripada Maharaja Siam, Kerajaan Siam tidak campur tangan dalam soal agama dan adat serta pentadbiran cli negeri-negeri Melayu. J i k a asas 28

hubungan i n i diganggu maka akan wujud penentangan. Didapati Siam sendiri menghantar bunga mas ke C h i n a atas alasan persahabatan dan perdagangan. Di s i n i tidak t i m b u l soal tuntutan politik atau naungan. Jadi hal yang sama juga wajar bagi negerinegeri Melayu. Ini terbukti apabila Siam tidak p u n pernah berjaya menegakkan kekuasaannya walaupun sultan-sultan di negeri-negeri Melayu pada ketika tertentu memerlukan bantuan dan pengiktirafan Siam. Jika dilihat daripada latar belakang sejarah, Siam d i k a t a k a n mewujudkan kekuasaannya di Tanah Melayu sejak zaman Sukhotai pada abad ke-13. Pemerintahnya, Raja Ramhaeng telah m e n g arahkan Raja Ligor untuk meluaskan pengaruhnya ke kawasan selatan termasuk Tanah Melayu. Dasar ini kemudiannya diteruskan oleh kerajaan Ayudhya yang memerintah Siam pada abaci ke-14 hingga dikalahkan oleh Burma pada tahun 1767.' Apabila Dinasti Cakri yang berpusat di Bangkok mulai kuat, kerajaan ini juga telah menghidupkan semula dasar menguasai negeri-negeri M e l a y u di selatan. Pengawasan terhadap negeri-negeri M e l a y u tidak dibuat secara langsung daripada kerajaan pusat Siam tetapi melalui Gabenor Ligor. Selepas tahun 1791 negeri-negeri Melayu di pantai t i m u r diletakkan di bawah Gabenor Songkla (Singgora). Negeri-negeri cli pantai barat masih tetap di bawah pengawasan Gabenor Ligor.
2

Sebenarnya pengaruh Siam ke atas negeri-negeri Melayu tidaklah berterusan dan ada pasang surutnya. Ini bergantung kepada kekuatan dan kemantapan kerajaan Siam serta dasar seseorang Raja Siam. Selain itu perkembangan politik serantau j uga penting kerana jika ada cabaran daripada kuasa lain yang lebih kuat maka Siam tidak dapat melaksanakan dasarnya. Kuasa-kuasa yang pernah menjadi pencabar termasuklah Majapahit, Kesultanan Melayu Melaka, Aceh dan Inggeris. Pada abad ke-18 negeri-negeri Melayu agak bebas kerana Siam menghadapi perjuangan hidup mati dengan Burma.
3

Bunga Mas dan Perak Tiap-tiap negeri Melayu yang menghantar bunga mas ke Siam akan berbeza nilainya. Ini bergantung kepada kekayaan d a n j u m l a h 29

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

penduduk. Kedah dikatakan menghantar bunga mas bernilai lima ribu ringgit manakala Perlis nilai bunga masnya hanya seribu lima ratus ringgit. Wang untuk membiayai dikutip daripada rakyat lelaki dewasa. Di Kedah cukai i n i dikenali sebagai hasil repai. Di Terengganu dikenali sebagai cukai b a n d .
4

Kerja membuat bunga mas dibuat dengan teliti oleh tukangtukang terpilih dan biasanya di bawah pengawasan sultan sendiri. Kerja i n i biasanya mengambil masa berbulan-bulan. Penghantaran bunga mas akan dilakukan oleh perwakilan yang dipilih. Bagi negerinegeri pantai barat perwakilan akan pergi terlebih dahulu ke L i g o r manakala negeri-negeri pantai timur akan ke Singgora sebelum d i persembahkan ke Bangkok.

K E D A H D A N PERLIS
Perbincangan tentang Kedah dan Perlis akan dibuat serentak memandangkan hubungan sejarah yang erat antara kedua-duanya. Sehingga separuh pertama abad ke-19, Perlis masih sebahagian daripada Kedah.

Hubungan Sebelum Abad ke-19


Hubungan Kedah-Siam dikatakan terjalin begitu lama. Sumber histriografi Kedah yang terkenal iaitu Hikayat Merong Mahawangsa menganggap Raja Siam dan Kedah sebagai bersaudara. Hadiah bunga mas dan perak yang dihantar ke istana Raja Siam sebenarnya berasal daripada tradisi hadiah cenderahati sempena Raja Siam yang baru menerima cahaya mata. Mengikut tafsiran sumber tradisional Melayu ternyata bunga mas bukanlah berasaskan sistem uftian yang terpaksa dihantar oleh negeri lemah kepada negeri yang kuat. la lebih merupakan hubungan diplomalik dan persahabatan. Kedah dikatakan berada di bawah Siam sejak zaman kerajaan Sukhotai tetapi tidak banyak maklumat sejarah tentang hal i n i . Malah ada pendapat mengatakan pada abaci ke-13 pengaruh Siam hanya setakat Ligor sahaja. Demikian juga selama pemerintahan Ayudhya yang memakan masa empat ratus tahun itu, pengaruh Siam tidaklah wujud berterusan di negeri Kedah. Misalnya pada abaci
5

30

P E R H U B U N G A N N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U D E N G A N S I A M D A N I N G G E R I S (1800-1900)

ke-15, Kedah dikatakan mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Pada abad ke-16 pengaruh Aceh pula memainkan peranan penting dalam politik Tanah Melayu. Manakala pada abad ke-18 didapati pengaruh Bugis dan Minangkabau pula mengambil tempat. H u b u n g a n p a d a A b a d ke-19 Menjelang abaci ke-19 k e d u d u k a n politik kerajaan Siam m u l a i mantap clan D i n a s t i C a k r i y a n g berpusat di Bangkok di b a w a h Rama I sudah bersedia u n t u k meluaskan penguasaan ke atas politik Tanah Melayu. Pada masa yang sama Kedah menghadapi krisis takhta kerana terdapat ramai petanding-petancling takhta mahu menjadi raja. Setelah kemangkatan Sultan A b d u l l a h pada tahun 1798, pentadbiran Kedah jatuh ke tangan saudaranya T u n k u Dhiauddin (1798-1803).
6

Putera-putera kepada Sultan A b d u l l a h mendapati merekalah yang sewajarnya dilantik menjadi sultan kerana berdasarkan sistem politik Melayu tradisional yang mewariskan takhta kepada putera lelaki tertua. Putera tertua Sultan A b d u l l a h iaitu Tunku Pangeran memang bercita-cita untuk menjadi sultan. Di samping itu saudarasaudaranya yang lain seperti T u n k u Bisnu dan Tunku Ibrahim juga terlibat dalam rebutan takhta i n i . ' Tunku Pangeran mendapati adalah sukar untuk menghadapi pengaruh Tunku Dhiauddin. O l e h itu Tunku Pangeran telah cuba mendapat bantuan luar clan kuasa luar yang d i h k i r k a n sesuai pada waktu itu ialah Siam. Dengan bantuan Gabenor Singgora, T u n k u Pangeran telah diperkenankan oleh Rama I sebagai Sultan Kedah. Tunku Pangeran tiba cli Kedah dengan sejumlah askar Siam pacla tahun 1803 dan ditabalkan sebagai sultan dengan gelaran Sultan Ahmad Tajuclclin II (1803-1843). Manakala saudara baginda, T u n k u Bisnu dilantik sebagai Raja M u d a .
8

Pada peringkat awal didapati pemerintahan Sultan A h m a d Tajuddin II mendapat kepercayaan daripada Bangkok. Sebagai balasan kepada pengiktirafan Siam, Kedah terpaksa b u k a n sahaja menghantar bunga emas dan perak tetapi juga memberikan perkhidmatan tentera, tenaga manusia clan bekalan makanan. Misalnya 31

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pada tahun 1810, Kedah terpaksa menghantar tentera dan bekalan makanan bagi membantu Siam u n t u k mengambil Thalang daripada kekuasaan Burma. Pada tahun 1818, Kedah dipaksa oleh Siam men a k l u k Perak. Perkhidmatan-perkhidmatan i n i terpaksa d i l a k u kan oleh Kedah sebagai sebahagian daripada dasar suai faedah bagi mengelakkan campur tangan langsung Siam.
9

Sultan A h m a d Tajuddin II juga terpaksa menghadapi pencabarpencabar p o l i t i k n y a yang terdiri daripada saudara-saudaranya sendiri. Mereka terdiri daripada Tunku Bisnu, Tunku Ibrahim, Tunku Daud, Tunku Sulaiman dan Tunku Yaakop (Tunku Embun). Selain tuntutan takhta mereka juga mahu daerah autonomi yang kaya seperti K u a l a M u d a dan Perlis. T u n k u Ibrahim misalnya telah mengadakan pemberontakan bersenjata pada tahun 1815 tetapi ditumpaskan, dan beliau sendiri terkorban.
10

Sultan A h m a d Tajuddin II juga menghadapi masalah dengan Gabenor Ligor N a k h o n Sri Thammarat (Noi). Ini terjadi kerana gabenor tersebut berasa cemburu dengan kejayaan Kedah dalam kempen di Thalang dan Perak sehingga Sultan A h m a d Tajuddin II diberi pangkat Chao Phaya. Sedangkan selama i n i Kedah terletak di bawah pengawasan Ligor sebagai Pesuruhjaya. N a k h o r n Sri Thammarat memang berhasrat untuk menjalankan dasar pemerintahan langsung ke atas Kedah. Peluang i n i tiba apabila Raja M u d a Kedah yang baru iaitu Tunku Yaakop (Tunku Embun) meminta bantuan Ligor untuk membantunya menyingkirkan s u l tan. Krisis antara sultan dengan Tunku Yaakop berpunca daripada keengganan Sultan Ahmad Tajuddin II menyerahkan Perlis dan Setul kepada adindanya itu. Tunku Yaakop mempunyai beberapa alasan untuk mempengaruhi Siam menyokongnya. Ini termasuklah kegagalan sultan untuk hadir di Siam walaupun dijemput beberapa kali. Hal i n i menimbulkan syak Siam dan percaya yang Sultan Kedah sedang membuat pakatan dengan Burma. Sultan A h m a d Tajuddin II sendiri sudah menyedari yang Siam akan bertindak terhadap baginda dan oleh hal yang demikian baginda telah berpindah ke Merbok. Jika serangan Siam berlaku mudahlah baginda berundur ke. Pulau Pinang yang dikuasai oleh Inggeris. 32

P E R H U B U N G A N N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U D E N G A N S I A M D A N I N G G E R I S (1800-1900)

P e n d u d u k a n Siam. 1821-1842
Pada b u l a n N o v e m b e r 1821, tentera S i a m telah m e n a w a n K o t a Setar. Ramai pahlawan K e d a h terkorban. Ramai tawanan K e d a h dibawa k e S i a m . Tentera S i a m k e m u d i a n n y a m a r a k e s e l a t a n u n t u k m e n g h a d a p i s u l t a n d i M e r b o k tetapi b a g i n d a m e n y e d a r i t i d a k m a m p u m e n g h a d a p i S i a m clan k e r a n a i t u m e n g a m b i l k e p u t u s a n b e r u n d u r ke Pulau Pinang.
1 1

S i a m ternyata t i d a k m e r a j a k a n T u n k u Y a a k o p

m a l a h telah m e m b u a t k e p u t u s a n u n t u k m e n j a l a n k a n p e m e r i n t a h a n secara l a n g s u n g . A n a k k e p a d a G a b e n o r L i g o r i a i t u P h r a P a k B o r i r a k (Saeng) telah d i t u n j u k sebagai G a b e n o r K e d a h . Percubaan Siam tidak j e m u - j e m u rontakan tersebut untuk melaksanakan dasar p e m e r i n t a h a n Antara pembeyang l a n g s u n g d i K e d a h telah m e n e r i m a tentangan hebat. R a k y a t K e d a h melancarkan termasuklah pemberontakan. pemberontakan 1825-1826

d i p i m p i n oleh anakanda Sultan A h m a d Tajuddin sendiri iaitu T u n k u A b d u l l a h . P e m b e r o n t a k a n k e d u a terbesar b e r l a k u p a d a t a h u n 1 8 3 1 1832 d i b a w a h p i m p i n a n Syed Z a i n a l A b i d i n atau d i k e n a l i sebagai Tunku K u d i n , T u n k u L o n g Putih dan T u n k u Sulaiman. Pember o n t a k a n terbesar b e r l a k u p a d a t a h u n 1838-1839 di b a w a h p i m p i n a n T u n k u M u h a m m a d Saad, T u n k u M u h a m m a d T a i b d a n D a t a ' K a m a Jaya W a n M u h a m m a d A l i .
1 2

Pemberontakan Kedah ini mendapat

simpati dan bantuan daripada negeri-negeri M e l a y u yang lain. D i s a m p i n g i t u s a u d a g a r - s a u d a g a r cli P u l a u P i n a n g j u g a m e m b e r i sokongan dengan bersimpati memandangkan kepentingan perdagangan m e r e k a terjejas kerana k e k a c a u a n y a n g b e r l a k u . W a l a u p u n S i a m m e n g h a d a p i a n c a m a n y a n g hebat d a r i p a d a p e m b e r o n t a k pemberontak K e d a h tetapi m e r e k a berjaya m e n a n g k i s n y a . Siam. Dasar r a s m i Inggeris m e n g i k t i r a f p e r t u a n a n S i a m k e atas K e d a h . I n i sebagai l a n g k a h m e n d a p a t s o k o n g a n S i a m d a l a m u s a h a I n g g e r i s m e n g h a d a p i B u r m a . P e p e r a n g a n antara I n g g e r i s - B u r m a m e l e t u s pada t a h u n 1 8 2 4 . P i h a k Inggeris b e r p e n d a p a t s o k o n g a n S i a m d i p e r l u k a n dan adalah lebih m e n y u l i t k a n u n t u k m e n g h a d a p i dua m u s u h pada w a k t u y a n g s a m a . T o l a k a n s u r d e n g a n S i a m d i p e r l u k a n Ini terutamanya k e r a n a p i h a k Inggeris cli P u l a u P i n a n g telah m e m b a n t u

33

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dan beberapa utusan dihantar untuk berunding dengan pihak Siam. Pengiktirafan i n i semakin jelas apabila Perjanjian Burney d i tandatangani pada tahun 1826.

Perjanjian Burney
Faktor utama yang menyebabkan Inggeris berlembut dengan Siam ialah kerana beberapa kepentingan ekonomi. Pihak Inggeris mahu memastikan bekalan makanan dari Kedah akan dihantar ke Pulau Pinang, Inggeris juga berharap kerajaan Siam akan membuat semakan dalam peraturan perdagangan yang akan menguntungkan. Ini kerana peningkatan perdagangan antara Inggeris-Siam sejak tahun 1817. Beberapa utusan Inggeris dihantar ke Bangkok bagi mengadakan rundingan. Perunding pertama ialah seorang saudagar persendirian bernama Morgan yang pergi ke Bangkok pada tahun 1821. Ini diikuti dengan pemergian John Crawfurd pada tahun 1824. C r a w f u r d cuba mendesak Siam melantik semula Sultan A h m a d Tajuddin sebagai sultan tetapi ditolak. Demikian juga pihak Inggeris menolak tuntutan Siam wang pajakan Pulau Pinang dan mendesak Inggeris menyerahkan Seberang Prai. Dasar Gabenor Fullerton (1824-1831) terhadap Siam ialah cuba menghalang pengaruh kuasa Asia itu berkembang di Tanah M e l a y u . Beliau juga berjaya mempengaruhi pihak tertinggi di India tentang hal i n i dengan bantuan Kapten Henry Burney. Kapten Henry Burney kemudiannya diarahkan berunding dengan kerajaan Siam. Sebagai langkah awal beliau memulakan perundingan dengan Raja Ligor pada tahun 1825. Hasilnya Raja Ligor: (a) (b) Tidak akan menyerang Perak dan Selangor. Raja Ligor sanggup menerima langkah untuk menyerahkan takhta Kedah kepada Sultan A h m a d Tajuddin semula.

R u n d i n g a n i n i dianggap sebagai p e m b u k a j a l a n k e p a d a r u n d i n g a n seterusnya. Kapten H e n r y Burney dikatakan menghabiskan masa selama enam bulan untuk menyelesaikan tugasnya. H a s i l n y a termeterailah Perjanjian B u r n e y pada t a h u n 1826. Perjanjian i n i meliputi perkara-perkara: 34

(a)

Perdagangan

Inggeris di

Bangkok akan diberi

layanan lebih lain.

baik sama ada dari segi c u k a i atau (b)

layanan-layanan

K e d a h tetap m e n j a d i jajahan S i a m d a n o r a n g B r i t i s h d i b e n a r berniaga. Bekalan makanan akan dibekalkan secukupnya kepada Pulau Pinang.

(c)

P i h a k Inggeris berjanji dalam usaha merebut di Burma, baginda menetap

tidak akan kembali Pulau

membantu takhta atau Seberang

Sultan Prai,

Kedah Perak,

membenarkan

Pinang,

Selangor atau (d) Perak ke diberi

kebebasan Siam

sama

mahu tentera

menghantar ke atas

bunga mas utusan dan Perak

Siam.

Pihak Sebarang tidak

hanya

dibenarkan

menghantar

diplomatik. Selangor

pencerobohan

dibenarkan.

Manakala Inggeris pula berjanji

tidak akan campur tangan di Perak dan Selangor. (e) P i h a kInggerisd i b e n a r k a nb e r n i a g ad iK e l a n t a nd a nT e r e n g g a n u .

W a l a u p u n ada p i l u k d i P u l a u P i n a n g tidak b e r p u a s h a t i dengan perjanjian ini terutama tentang K e d a h tetapi pihak Inggeris berjaya mendapat juga sedikit faedah d a n menyekat segi perdagangan. Selain itu Inggeris Siam ke selatan tanah Melayu

berjaya

kemaraan

Pihak Inggeris w a l a u p u n telah berjanji tidak akan campur tangan d a l a m h a l e h w a l P e r a k telah m e n g h a n t a r K a p t e n James L o w u n t u k mengadakan rundingan dengan Sultan Perak. Hasilnya ditandatangani menyekat ditarik perjanjian pengaruh keluar. pada Siam Berkenaan Inggeris d a n Siam di Oktober Perak Kelantan tidak hanya 1826. dan semua dan menganggap berpuas Perjanjian pasukan Terengganu begitu jika mengancam perdagangan ini tentera berjaya Siam

nampaknya kepen tidak

tingan mereka dan diganggu.

hati

W a l a u p u n begitu

Inggeris tidaklah m e m e n u h i semua tuntutan

Siam terutama permintaan Siam supaya menyerahkan Sultan A h m a d T a j u d d i n I I d a n w a n g p a j a k a n atas P u l a u P i n a n g d a n S e b e r a n g P r a i tetapi Inggeris tetap Pihak Inggeris telah membantu Siam jika berlaku pemberontakan, kapal-kapal perangnya untuk

menggunakan

35

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

membuat kepungan d i perairan K e d a h bagi m e m a s t i k a n g o l o n g a n pemberontak tidak mendapat bantuan d a r i laut. Satu lagi t i n d a k a n Inggeris ialah m e m i n d a h k a n Sultan A h m a d T a j u d d i n II ke M e l a k a bagi mengelakkan baginda terus aktif mengapi-apikan penentangan terhadap Siam tetapi ternyata l a n g k a h i n i tidak berkesan. Pada masa p e n d u d u k a n S i a m j u g a terdapat s e k u m p u l a n pem i m p i n K e d a h yang bekerjasama dengan S i a m . K u m p u l a n i n i d i p i m p i n oleh T u n k u A n u m Raja Jambangan, T u n k u B i s n u , T u n k u H a s a n d a n Syed H u s s a i n .
1 3

Mereka menghulurkan kerjasama

m e n g e l a k k a n t i n d a k a n ganas askar-askar S i a m d a n bagi m e m b o l e h k a n Siam mengubah sikap d a n menukar dasar p e m e r i n t a h a n langsung. Dasar pemerintahan langsung ternyata gagal kerana t i d a k diterima oleh K e d a h .

Hubungan Selepas 1842


Peluang Siam u n t u k mengubah dasarnya terbuka apabila G a b e n o r L i g o r N a k h o r n Sri Thamarat ( N o i ) meninggal pada tahun 1839. Pegawai Siam yang ditugaskan menangani masalah K e d a h selepas itu mencadangkan sistem pemerintahan tidak langsung sebagai satu alternatif. Apabila cadangan itu diterima, Tunku A n u m telah d i l a n t i k sebagai pemerinlah Kedah dan T u n k u Hasan sebagai p e m b a n t u n y a .
14

T u n k u Hasan j u g a diberi daerah K u b a n g Pasu sebagai k a w a s a n pegangan. Manakala Syed H u s s a i n diberi kepercayaan m e n t a d b i r Perlis dan T u n k u B i s n u m e m e r i n t a h Setul. Ternyata S i a m telah mengecilkan Kedah bagi memastikan negeri tersebut tidak b e g i t u kuat. Bagaimanapun penyelesaian i n i masih tidak m e m u a s k a n d a n k e m u n g k i n a n tercetus lagi pemberontakan kerana Sultan A h m a d Tajuddin II masih diketepikan sedangkan baginda merupakan t o k o h berpengaruh dan mendapat simpati ramai. Pihak Inggeris di P u l a u P i n a n g juga menyedari yang penyelesaian Kedah tidak akan tamat j i k a Sultan A h m a d Tajuddin II tidak diberikan takhtanya s e m u l a . Saudagar-saudagar Inggeris di P u l a u P i n a n g j u g a tidak s a n g g u p menghadapi kerugian yang berpanjangan.

36

G a b e n o r P u l a u P i n a n g i a i t u S a m u e l George B o n h a m telah m e m i n t a T u n k u D a e i , anakanda s u l t a n supaya k e B a n g k o k m e n g h a d a p R a m a III serta m e m i n t a p e n g a m p u n a n . G a b e n o r B o n h a m j u g a m e n y e r t a k a n surat y a n g m e n y a t a k a n s o k o n g a n kepada s u l t a n d a n menggertak S i a m y a n g Inggeris tidak lagi a k a n m e m b e r i b a n t u a n kepada Siam j i k a tercetus p e m b e r o n t a k a n . bagai p e m e r i n t a h K e d a h . H u b u n g a n S i a m - K e d a h k e m b a l i s e p e r t i s e b e l u m 1821 i a i t u berasaskan negeri uftian d e n g a n penghantaran b u n g a mas d a n perak. N a m u n begitu k e l u a s a n K e d a h telah d i k e c i l k a n . K e d a h telah d i p e c a h k a n kepada empat negeri. Setul d i s e r a h k a n k e p a d a T u n k u B i s n u . Perlis terus k e k a l d i t a d b i r o l e h Syed H u s s a i n . K u b a n g P a s u d i l e t a k k a n d i b a w a h k e k u a s a a n T u n k u A n u m . K a w a s a n k e selatan K u b a n g Pasu tetap d i t a d b i r o l e h S u l t a n A h m a d T a j u d d i n II. P e r h u b u n g a n K e d a h - S i a m selepas i n i s e h i n g g a t a h u n
16 15

N a m p a k n y a p i h a k Siam

telah bersetuju u n t u k m e l a n t i k s e m u l a S u l t a n A h m a d T a j u d d i n s e -

1909

n a m p a k n y a berjalan lancar. K e d u a - d u a p i h a k n a m p a k n y a m e n g h o r m a t i antara satu sama l a i n d a n i n i m e n j a d i asas k e h a r m o n i a n h u b u n g a n . Pada z a m a n p e m e r i n t a h a n S u l t a n A h m a d T a j u d d i n a l M u k a r r a m Syah, S i a m telah m e n y e r a h k a n k e m b a l i daerah K u b a n g Pasu u n t u k d i t a d b i r k a n s e m u l a o l e h K e d a h . Ini e k o r a n d a r i p a d a krisis yang berlaku dalam keluarga A l m a r h u m T u n k u A n u m . Penyerahan i n i juga menandakan kepercayaan Siam terhadap pentadbiran K e d a h . Pada z a m a n p e m e r i n t a h a n S u l t a n A b d u l H a m i d H a l i m S y a h , b a g i n d a telah d i b e r i kepereayaan o l e h p i h a k S i a m apabila Raja C h u l a l o n g k o r n m e l a n t i k b a g i n d a sebagai P e s u r u h j a y a M o n t h o n S a i b u r i y a n g t e r d i r i d a r i p a d a K e d a h , Perlis d a n S e t u l .
17

I n i adalah sebahaglan daripada dasar pentadbiran T h e s a p h i b a n y a n g diperkenalkan u n t u k m e n g u k u h k a n penguasaan pentadbiran B a n g k o k ke atas w i l a y a h - w i l a y a h . Dasar i n i ternyata gagal cli K e d a h kerana keengganan Perlis d a n Setul bekerjasama. L a g i p u n S i a m s e n d i r i tidak b e r a n i berkeras kerana takut n e g e r i - n e g e r i tersebut menjemput c a m p u r tangan kuasa-kuasa barat.

37

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

TERENGGANU Hubungan Awal


B e r b a n d i n g dengan negeri K e d a h , Perlis d a n K e l a n t a n t e r n y a t a p e n g a r u h Siam ke atas Terengganu agak k u r a n g . Keadaan i n i disebabkan k e d u d u k a n geografinya y a n g agak j a u h . I n i m e n y u k a r k a n pengawalan d a n penghantaran tentera. Bagi S i a m s e n d i r i m e r e k a menganggap Terengganu tidak ada n i l a i e k o n o m i dan t i d a k s t r a tegik kerana tanah daratannya tidak bersempadan langsung d e n g a n Siam.
18

J a d i penguasaan naungan atas Terengganu l e b i h b e r s i f a t

prestij. Sejak abad ke-15 hingga a k h i r abad ke-18, Terengganu t e r l e t a k d i b a w a h pengaruh Melaka-Johor. Bagaimanapun menjelang t a h u n 1785, kerajaan S i a m menghantar Jeneral W a n g N a S u r a s i h a k e selatan Siam. Beliau menghantar perutusan kepada raja-raja M e l a y u t e r m a s u k kepada S u l t a n Terengganu. Raja P a t a n i y a n g e n g g a n t u n d u k telah d i h u k u m dengan p e n a k l u k a n secara k e k e r a s a n . Terengganu yang menyedari h a k i k a t i n i tidak m a m p u m e l a w a n l a l u m e n e r i m a permintaan Siam. N e g e r i - n e g e r i M e l a y u s e m e m a n g n y a berhasrat u n t u k bebas daripada cengkaman Siam. M e r e k a sering mengelak d a n m e n u n g g u peluang u n t u k berbuat d e m i k i a n . Kehadiran kuasa Inggeris di P u l a u P i n a n g b u k a n sahaja dianggap berguna o l e h K e d a h dalam. u s a h a m e n g h a d a p i ancaman Siam tetapi j u g a oleh negeri-negeri M e l a y u yang l a i n termasuk Terengganu. P i h a k Siam meminta Sultan M a n s u r menghadap Maharaja Siam. Pada awal tahun 1786, Sultan M a n s u r m e n u l i s surat kepada Francis L i g h t d i P u l a u P i n a n g m e m i n t a b a n tuan Inggeris.
19

Sekali lagi baginda m e m i n t a bantuan Inggeris p a d a

tahun 1798 tetapi gagal. P i h a k berkuasa Inggeris di India e n g g a n m e l i b a t k a n d i r i dalam hal-ehwal Terengganu m e m a n d a n g k a n t i d a k ada k e p e n t i n g a n e k o n o m i dan k e d u d u k a n yang tidak s t r a t e g i k u n t u k B r i t i s h . L a g i p u n S i a m s e n d i r i tidak m e n g a m b i l t i n d a k a n . ketenteraan.

38

Hubungan pada Abad ke-19


P a d a t a h u n 1809, kerajaan B a n g k o k m e n g a m b i l l a n g k a h m e n y u s u n s e m u l a pentadbiran d i negeri-negeri M e l a y u d i pantai t i m u r b a g i m e m a s t i k a n tidak akan w u j u d penentangan. Ini ekoran daripada s e r a n g a n y a n g d i l a n c a r k a n o l e h p a k a t a n tentera d a r i S i a k , d a n P a t a n i . T e r e n g g a n u j u g a d i k a t a k a n t u r u t terlibat tetapi t i d a k a d a b u k t i jelas. O l e h i t u S i a m t i d a k m e n y e n t u h Terengganu. L a g i p u n S u l t a n T e r e n g g a n u terus m e n g h a n t a r b u n g a mas d a n h a l i n i m e y a k i n k a n S i a m y a n g T e r e n g g a n u t i d a k terlibat. Sementara i t u S i a m s e n d i r i masih aktif berperang dengan B u r m a dan tidak wajar m e m b u k a satu l a g i m e d a n p e p e r a n g a n d i selatan. P e r c u b a a n S i a m u n t u k m e n g u a s a i n e g e r i - n e g e r i M e l a y u secara l a n g s u n g l e b i h m e l u a s p a d a t a h u n - t a h u n 1830-an. R a m a III jelas b e r u s a h a u n t u k m e n j a d i k a n S i a m sebagai s e b u a h n e g e r i p a l i n g b e r k u a s a cli A s i a T e n g g a r a .
20

P e r j a n j i a n B u r n e y 1826 p u l a n a m p a k -

n y a telah m e m b e r i h a k p e r t u a n a n S i a m k e atas negeri-negeri M e l a y u d i u t a r a T a n a h M e l a y u d a n Inggeris berjanji tidak a k a n c a m p u r t a n g a n . L a n g k a h i n i d i t e n t a n g hebat o l e h n e g e r i - n e g e r i M e l a y u . P e m b e r o n t a k a n y a n g meluas b e r l a k u di K e d a h dan Patani. K e b a n g ki tan i n i d i s o k o n g oleh negeri-negeri M e l a y u yang lain berasaskan k e s e d a r a n s e b a n g s a d a n seagama. T e r e n g g a n u turut m e n g h a n t a r b a n t u a n tentera k e P a t a n i d i b a w a h p i m p i n a n p a n g l i m a T e n g k u Idris, Golan, W a n K a m a l dan Ismail. Selepas C h a o P h r a y a P h r a K h l a n g berjaya mengatasi p e m b e r o n t a k a n d i K e d a h d a n P a t a n i , S i a m c u b a mengajar T e r e n g g a n u d a n K e l a n t a n k e r a n a m e m b a n t u p e m b e r o n t a k a n tersebut. K e l a n t a n d i p a k s a m e m b a y a r g a n t i r u g i b e r j u m l a h $50 r i b u . M a n a k a l a Terengg a n u dipaksa menyerahkan pemberontak-pemberontak Patani y a n g b e r l i n d u n g d i n e g e r i n y a . A p a b i l a Terengganu enggan t u n d u k k e p a d a t u n t u t a n , pihak S i a m menghantar kapal perang. Terengganu terpaksa akur dan menyerahkan pemberontak-pemberontak t e r s e b u t t e r m a s u k P a n g l i m a D a m i t , M a h m u d , P i t dan A h m a d . B a g a i m a n a p u n i n i t i d a k m e n g h a l a n g Terengganu terus m e m b e r i b a n t u a n . Ini terbukti apabila sekali lagi negeri-negeri M e l a y u d i

39

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

selatan Siam bangun memberontak pada tahun 1838-1839. Bangkok dan Songkhla yang menjadi pesuruhjaya kepada Terengganu telah memberi kata dua kepada Sultan Mansur tetapi tidak berkesan. S i a m gagal bertindak ke atas Terengganu kerana masalah di Kedah b e l u m selesai dan Siam juga sedang berperang dengan tentera V i e t n a m yang menguasai Kemboja ketika i t u . Sultan Mansur II m e m b e r i perlindungan kepada Tuan Besar dan pengikut-pengikutnya d a n i n i menyulitkan Siam menyelesaikan masalah perebutan takhta di Kelantan. Perhubungan yang renggang antara Terengganu-Siam p a d a zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah II menjadi baik p a d a masa pemerintahan Sultan Omar. Ini ekoran daripada bantuan y a n g diberikan oleh Siam kepada baginda semasa berlaku perebutan takhta dengan Sultan Mansur. Siam juga dengan segera mengiktiraf Sultan Omar sebagai pemerintah Terengganu sejurus selepas berjaya merampas takhta. Perhubungan surat-menyurat antara kerajaan Terengganu-Siam juga dikatakan lebih kerap. Sultan O m a r j u g a menghantar bunga mas dan perak mengikut waktu yang ditetapkan. Terengganu juga berpuas hati dengan sikap Siam yang m e m b e r i kebebasan yang luas kepada Terengganu.
21

Bagaimanapun perhubungan yang baik i n i berubah a p a b i l a Terengganu terlibat dalam sengketa perebutan kuasa di P a h a n g . Bunga mas yang dihantar pada tahun 1853 hanya dihantar setelah peringatan diberikan. Sultan Omar juga enggan hadir di S o n g k h l a bagi menyambut lawatan Raja M o n g k u t . Pihak Terengganu s e n d i r i mendapati kerajaan Bangkok cuba hendak mengawal negeri-negeri Melayu dengan lebih ketat. Sultan Omar menganggap i n i sebagai percubaan untuk merampas kebebasan yang d i n i k m a t i selama i n i . Terengganu cuba mendapat bantuan Inggeris tetapi tidak berjaya. Di samping itu terdapat usaha-usaha Siam untuk m e n y i n g k i r k a n Sultan Omar dan melantik Sultan M a h m u d bekas Sultan L i n g g a sebagai Sultan Terengganu. Menyedari hakikat i n i , Sultan O m a r mengutus surat ke Bangkok menyatakan taat setia. Selepas i t u perhubungan Terengganu-Siam kembali seperti keadaan s e b e l u m tahun 1857. 40

KELANTAN Hubungan Awal


Pada abad ke-12 K e l a n t a n d i k a t a k a n berada d i b a w a h p e n g a r u h Srivijaya. K e m u d i a n S u k h o t a i p u l a m e n g u a s a i n y a pada a b a d k e - 1 3 d a n ke-14. B a g a i m a n a p u n ada p e n d a p a t m e n g a t a k a n k e k u a s a a n S u k h o t a i h a n y a setakat L i g o r sahaja. Pada abad ke-14 p e n g a r u h Majapahit p u l a m e n g u a s a i n y a . Ini d i i k u t i dengan p e n g a r u h M e l a k a J o h o r pada abad ke-15 h i n g g a abad ke-17.
22

Hubungan pada Abad Kesembilan Belas


L o n g J u n u s berjaya mengasaskan K e s u l t a n a n K e l a n t a n y a n g b a r u pada a k h i r abad ke-18 dengan b a n t u a n Sultan M a n s u r ( 1 7 4 0 - 1 7 9 4 ) dari Terengganu.
22

P e n g a r u h S i a m k e atas K e l a n t a n m u l a i m e n j a d i

p e n t i n g selepas k e m a n g k a t a n L o n g J u n u s . I n i e k o r a n p e r e b u t a n kuasa antara T e n g k u M u h a m m a d , a n a k a n d a S u l t a n M a n s u r y a n g juga menantu L o n g Junus dengan putera-putcra L o n g J u n u s yang clipimpin oleh L o n g M u h a m m a d . Dengan pengaruh Sultan M a n s u r dari Terengganu T e n g k u M u h a m m a d d i l a n t i k m e n j a d i s u l t a n . A p a b i l a L o n g M u h a m m a d berjaya m e n y i n g k i r k a n T e n g k u M u h a m m a d , baginda berjaya m e n j a d i p e m e r i n t a h K e l a n t a n dengan gelaran S u l t a n M u h a m m a d I. Beliau juga cuba mendapat naungan S i a m m e l a l u i bantuan Ligor kerana bimbang ancaman Terengganu. Rama I bersetuju d e n g a n p e r m i n t a a n K e l a n t a n d a n n e g e r i t e r s e b u t d i l e t a k k a n d i b a w a h pengawasan L i g o r .
23

W a l a u p u n begitu, Sultan

M u h a m m a d I tidak begitu berpuas h a d dengan S i a m d a n c u b a mendapat n a u n g a n Inggeris cli P u l a u P i n a n g . P e r m i n t a a n tersebut telah d i t o l a k kerana Inggeris l e b i h m e m p e r t i m b a n g k a n k e p e n t i n g a n perdagangannya Burney, 1826,
24

dengan S i a m . Selain itu Inggeris j u g a telah

m e n g i k t i r a f p e r t u a n a n S i a m atas K e l a n t a n berasaskan P e r j a n j i a n Apabila berlaku pemberontakan Kedah dan Patani seperti yang d i s e b u t k a n pada bahagian t e r d a h u l u b a b i n i , K e l a n t a n j u g a t i d a k ketinggalan m e m b a n t u atas semangat p e r j u a n g a n j i h a d . K e r a j a a n K e l a n t a n begitu a k t i f m e m b a n t u p e m b e r o n t a k - p e m b e r o n t a k P a t a n i

41

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kerana Kesultanan Kelantan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Kesultanan Patani. Apabila tentera Siam di bawah p i m p i n a n Phrahklang berjaya menundukkan Patani, Kelantan dipaksa menyerahkan pemberontak-pemberontak Patani yang b e r l i n d u n g di Kelantan. Ini termasuklah Raja Patani, Tuan Sulung dan Raja J a l a (Yala), Tuan Kundur. Kelantan juga dipaksa membayar ganti r u g i berjumlah $30 ribu wang perak kepada kerajaan Bangkok dan 20 ribu perak kepada tentera H a i . Sultan M u h a m m a d 1 yang sedar Kelantan tidak mampu menghadapi Siam terpaksa m e m e n u h i tuntutan tersebut. N a m u n begitu Siam tidaklah berani bertindak menyerang Terengganu atau Kelantan kerana ketibaan kapal perang Inggeris di pantai timur. Lagipun berasaskan Perjanjian Burney, S i a m tidak akan menyerang Kelantan dan Terengganu. Setelah kemangkatan Sultan M u h a m m a d I pada tahun 1837 sekali lagi Kelantan menghadapi masalah rebutan takhta kerana baginda tidak mempunyai putera. Mereka yang terlibat d a l a m perebutan takhta terdiri daripada Raja Bendahara ( L o n g Jenal/ Zainal) dan Tuan Senik M u l u t Merah (Putera L o n g Tan, Raja Temenggung). Pada peringkat awal, Long Jenal berjaya menjadi Raja Kelantan tetapi pada akhir tahun 18.39, Tuan Senik M u l u t M e r a h berjaya merampas takhta dan menjadi sultan dengan gelaran S u l tan M u h a m m a d II (1839-1886). Kejayaan baginda d i k a t a k a n dengan sokongan Siam. Memandangkan kepentingan pengiktirafan Siam, L o n g Jenal juga cuba mendapatkan pertolongan Raja L i g o r untuk mempengaruhi Raja Siam supaya menyokongnya. Bagaimanap u n pengiktirafan Siam lebih awal kepada Sultan M u h a m m a d II mengukuhkan kedudukan baginda. N a m u n begitu peluang L o n g Jenal untuk kembali berkuasa wujud apabila pemberontakan Kedah (1838-1839) menampakkan kejayaan. Sultan M u h a m m a d II juga terpaksa menghadapi cabaran daripada Tuan Besar K a m p u n g Lautyang turut menyokong Longjenal. Bagaimanapun penentangan bersenjata oleh L o n g Jenal berjaya dihapuskan dengan b a n t u a n Siam.
25

Selepas peperangan dengan L o n g Jenal, Sultan M u h a m m a d II menghadapi cabaran daripada Tuan Besar, Raja K a m p u n g Laut d a n saudaranya Tuan Kota, Sultan Dewa. Kedua-dua pencabar baginda 42

berjaya d i t u m p a s k a n dengan b a n t u a n Siam. A d a l a h jelas selepas tahun 1838, kerajaan K o t a B h a r u amat bergantung kepada p e n g i k t i r a f a n S i a m u n t u k m e n g h a d a p i pencabar-pencabar d i d a l a m negeri. Keadaan i n i m e m b a n t u S i a m u n t u k m e m a s t i k a n p e n g a r u h n y a d i K e l a n t a n dengan m e n e n t u k a n t o k o h - t o k o h p r o - S i a m menguasai p o l i t i k Kelantan. Sebab i t u l a h K e l a n t a n t i d a k p e r n a h menjadi p e m i m p i n p e n t i n g d a l a m gerakan menentang S i a m .
26

K e l a n t a n selepas t a h u n 1841 berjaya m e m p e r o l e h k e s t a b i l a n p o l i t i k . H a l i n i tercapai kerana kejayaan S u l t a n M u h a m m a d I I menumpaskan penentang-penentangnya dengan bantuan Siam. W a l a u p u n begitu i n i tidak bererti Siam c a m p u r tangan d e n g a n meluas d a l a m u r u s a n K e l a n t a n . Kerajaan S i a m b e g i t u p e r c a y a dengan sikap pro-Siam Sultan M u h a m m a d . Baginda begitu m e n g hormati Siam dan telah menghadap Raja M o n g k u t yang mengadakan lawatan k e S o n g k h l a . D e m i k i a n j u g a pada z a m a n S u l t a n M a n s u r (1891-1899) didapati kerajaan K o t a B h a r u d i k u a s a i o l e h g o l o n g a n yang pro-Siam sehingga surat-surat pentadbir Inggeris di S i n g a p u r a kepada sultan ditenggelamkan o l e h mereka. P i h a k Siam j u g a begitu berhati-hati supaya tidak t i m b u l perebutan takhta y a n g m e m u n g k i n k a n pihak pro-Siam kalah. M i s a l n y a apabila Sultan M a n s u r sakit tenat pada tahun 1.900, Siam telah menghantar pegawai-pegawainya bagi mengawal keadaan. A p a b i l a Sultan M a n s u r mangkat, p i h a k S i a m dengan segera m e l a n t i k T u a n L o n g S e n i k sebagai S u l t a n K e l a n t a n . T i n d a k a n i n i juga d i b u a t bagi m e n g e l a k k a n c a m p u r tangan kuasa barat yang l a i n .

PERAK D A N S E L A N G O R
M e n g i k u t s u m b e r tradisional, Perak juga menghantar b u n g a mas sebagai hadiah kepada Raja S i a m yang baru m e n i m a n g cahaya mata. Berbanding dengan negeri-negeri M e l a y u utara yang l a i n , p e n g a r u h Siam t i d a k l a h begitu besar di Perak. Idea u n t u k m e m a n t a p k a n pen g a r u h Siam d i Perak d i c e t u s k a n o l e h G a b e n o r L i g o r d a n S i n g g o r a . Rama II juga mahu meluaskan pengaruhnya kerana i n i akan m e n a m b a h k a n martabatnya clan bagi m e n u n j u k k a n k e k u a s a a n kepada Burma. Raja Siam berpendapat martabatnya akan l e b i h m u l i a 43

j i k a sesebuah negeri i t u bernaung secara d a m a i . Bagi m e n c a p a i tujuan i n i , K e d a h diarahkan m e m u j u k Perak. Sultan A h m a d T a j u d d i n II menghantar Seri N a r a Diraja, Raja Setia Lela d a n T u n Jaya M e n t e r i k e Perak u n t u k m e n g h a d a p S u l t a n A b d u l M a l i k . W a l a u p u n Sultan A b d u l M a l i k menghadapi ancaman Selangor d a n penentangan d a l a m negeri tetapi baginda m e n o l a k b e r n a u n g d i b a w a h Siam, S u l t a n A h m a d Tajuddin terpaksa menyerang Perak sebelum S i a m menghantar angkatan tentera. Baginda b i m b a n g K e d a h a k a n d i j a d i k a n pangkalan tentera Siam dan i n i akan m e n g a n c a m keselamatan K e d a h . Pada b u l a n September 1819 bunga mas dihantar ke B a n g kok.
2 7

D a l a m usaha m e n y i n g k i r k a n p e n g a r u h Siam, Perak telah mem i n t a bantuan Selangor, Pakatan i n i berjaya menghalau S i a m p a d a t a h u n 1822. Sebagai balasan, Sultan Ibrahim (Selangor) m e n u n t u t s e j u m l a h bayaran p e r k h i d m a t a n . Sultan I b r a h i m m e l a n t i k Raja Hassan sebagai w a k i l baginda u n t u k memungut cukai d i Perak. H a l i n i tidak disenangi oleh Sultan Perak dan baginda menulis surat ke B a n g k o k meminta bantuan tentera.
28

Pada tahun 1825, Raja Ligor menyiapkan angkatan perang u n t u k membantu Perak menentang Sultan Ibrahim. Pihak Inggeris m e l i h a t langkah i n i berbahaya dan a k a n m e m b u k a ruang kepada p e r l u a s a n pengaruh Siam ke Selangor. Pada 28 A p r i l 1825, Fullerton ( G a b e n o r P u l a u Pinang) menghantar surat kepada Raja L i g o r m e m i n t a j a n g a n menyerang Selangor clan Perak. D a l a m jawapannya Raja L i g o r m e nyatakan rancangan serangan tentera diatur setelah m e n i m b a n g k a n permintaan Sultan Perak. Pada b u l a n M e i 1825, sekali lagi G a b e n o r Fullerton. mendapat maklumat tentang persediaan Raja L i g o r u n t u k menyerang Selangor clan Perak. P i h a k Siam melengkapkan a n g k a t a n perang sebanyak tiga ratus buah perahu cli Sungai Trang. K a l i i n i G a b e n o r F u l l e r t o n mengugut u n t u k bertindak balas. P i h a k Inggeris telah menghantar kapal perang ke Sungai Trang u n t u k m e n u n j u k k a n kekuatan kepada Siam. Langkah i n i ternyata berjaya m e n y e l a m a t k a n Selangor d a n Perak.

44

S e l e p a s Inggeris m e n a k l u k i Tenasserim (Burma) pada t a h u n 1 8 2 5 , Kapten B u r n e y dihantar b e r u n d i n g dengan Raja Ligor. K e d u a d u a p i h a k bersetuju u n t u k m e m b a w a k e p u t u s a n r u n d i n g a n k e p a d a p i h a k atasan m a s i n g - m a s i n g . P a d a 31 J u l a i 1825 satu perjanjian a w a l d i t a n d a t a n g a n i . M e n u r u t perjanjian i n i : (a) (b) (c) Raja L i g o r berjanji t i d a k a k a n m e n y e r a n g atau m e n a k l u k i Selangor d a n Perak. P i h a k Inggeris tidak a k a n m e n d u d u k i Perak. P i h a k Inggeris a k a n m e m a s t i k a n Raja Hassan keluar dari P e r a k clan akan m e m a s t i k a n S u l t a n Selangor tidak akan mengganggu Perak.
29

J o h n A n d e r s o n d i h a n t a r k e P e r a k d a n Selangor u n t u k r a e n y e l e s a i k a n ketegangan. Pada 20 Ogos 1825, J o h n A n d e r s o n b e r u n d i n g d e n g a n S u l t a n I b r a h i m , cli K u a l a Selangor. M e r e k a bersetuju m e n g e s a h k a n perjanjian perdagangan terdahulu yang d i u s a h a k a n o l e h W.S. C r o c r o f t pada t a h u n 1818. Pada 6 September 1825 J o h n A n d e r s o n menandatangani perjanjian dengan Sultan Ibrahim. M e n u r u t perjanjian i n i : (a) (b) (c) S u n g a i B e r n a m ditetapkan sebagai sempadan Selangor-Perak. S u l t a n Selangor tidak a k a n m e n y e r a n g Perak. Raja H a s s a n d i k e h e n d a k i m e n i n g g a l k a n P e r a k .
30

D e n g a n perjanjian i n i clan kesediaan Perak dan Selangor m e m a t u h i n y a m e n y e b a b k a n S i a m tidak ada alasan c a m p u r tangan. T u n t u t a n n a u n g a n S i a m ke atas Selangor d a n Perak b e r a k h i r s e l e p a s termeterainya Perjanjian Burney, 1826. M e n u r u t perjanjian i n i , S i a m ticlak a k a n c a m p u r tangan d i k e d u a - d u a b u a h n e g e r i i n i . W a l a u p u n b e g i t u S i a m terus m e n t a d b i r satu kawasan seluas s e r i b u b a t u persegi d i U l u Perak d a n h a n y a d i s e r a h k a n semula m e n g i k u t P e r j a n j i a n Inggeris-Siam 1909.
31

45

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

46

47

Bab 4

Krisis Politik di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang (1800-1874)

PENGENALAN
Satu fenomena politik penting di Perak, Selangor, Negeri S e m b i l a n dan Pahang pada abad ke-19 ialah krisis politik. Ini berlaku e k o r a n perebutan takhta di kalangan kerabat diraja. Pembesar-pembesar juga turut terlibat menyokong calon masing-masing. Ketegangan i n i ada kalanya mencetuskan perang saudara yang berpanjangan. Keadaan i n i menjadi lebih rumit dengan penglibatan k o n g s i - k o n g s i gelap.

PERAK SEBELUM C A M P U R T A N G A N INGGERIS, 1800-1874


Perak mengamalkan pelantikan sultan berasaskan giliran. Sesetengah pendapat mengatakan amalan i n i bermula pada abad k e - 1 8 atau selewat-lewatnya pada awal abad ke-19. Tujuannya a d a l a h u n t u k mengelakkan berlakunya persengketaan di kalangan kerabat diraja. Bagaimanapun sistem i n i juga terpaksa menghadapi u j i a n .
1

Sejak awal abad ke-19, Perak mengalami keadaan tidak m e n e n t u dalam hal-ehwal politik. Setelah Sultan A h m a d d i n (1786-1806) 48

KRISIS POLITIK DI PERAK, S E L A N G O R , NEGERI S E M B I L A N D A N P A H A N G

m a n g k a t , pertelagahan p o l i t i k tegang. Pelantikan Raja A b d u l M a l i k d e n g a n gelaran Sultan A b d u l M a l i k Mansor Syah (1806-1818) tidak d i i k t i r a f oleh Bendahara Raja M a h m u d . A k i b a t n y a Perak berpecah d u a . B a h a g i a n H i l i r Perak d i k u a s a i oleh sultan manakala bahagian H u l u Perak dipegang oleh Bendahara. Pacta zaman p e m e r i n t a h a n S u l t a n A b d u l l a h M u a z z a m Syah ( 1 8 1 8 - 1 8 3 0 ) , Perak d i k a t a k a n m e m u l a k a n sistem penggantian t a k h t a yang d i g i l i r k a n antara tiga anggota keluarga diraja. M e n g i k u t p e r a t u r a n i n i selepas kemangkatan sultan, waris baginda akan d i l a n t i k sebagai Raja Bendahara: Raja Bendahara a k a n d i l a n t i k m e n j a w a t jawatan Raja M u d a dan Raja M u d a akan ditabalkan sebagai s u l t a n . Pelantikan sultan perlulah m e m e n u h i beberapa syarat s e p e r t i mendapat persetujuan dan sokongan pembesar-pembesar serta dapat menghadirkan d i r i semasa upacara pemakaman almarh u m sultan.
2 1

B a g a i m a n a p u n kaedah i n i tidak dapat menyelesaikan sengketa t a k h t a . Sekali lagi kerabat diraja berpecah pada masa pemerintahan S u l t a n Shahabuddin (1831-1851). Satu kelompok m e n y o k o n g s u l t a n clan Raja M u d a A b d u l l a h . Di pihak yang lain m e n y o k o n g B e n d a h a r a Raja N g a h Jaafar. Laksamana j u g a cuba m e n e n t a n g k e k u a s a a n S u l t a n d a n enggan m e n y e r a h k a n hasil c u k a i t i m a h s e h i n g g a l a h kekerasan terpaksa d i g u n a k a n pada t a h u n 1848. C a b a r a n juga datang dari K e d a h yang menuntut daerah K r i a n . B a g a i m a n a p u n Perak berjaya mendapat daerah y a n g m e n j a d i p e r b a l a h a n i n i dengan bantuan daripada kerajaan Pulau P i n a n g . P e m e r i n t a h a n Sultan A b d u l l a h M u h a m m a d Syah (1851-1857) j u g a dilanda krisis. Pencabar utamanya ialah Raja M u d a N g a h Jaafar y a n g d i s o k o n g oleh Bendahara Raja Ngah Ali. Pada bulan J u n 1854. Raja N g a h Jaafar mengisytiharkan dirinya sebagai sultan dengan g e l a r a n Sultan Saifuddin M u a z z a m Syah. I n i m e m a k s a S u l t a n A b d u l l a h lari dari istananya di Tanjung Dandang ke D u r i a n Sebatang sehingga kemangkatan baginda pada tahun 1857. Setelah itu b a h a r u l a h Sultan Saifuddin ditabalkan dengan rasminya (18571.865). Berikutnya Raja N g a h A l i dilantik sebagai Raja M u d a dan Raja Ismail menjadi Raja Bendahara. Manakala Raja Yusuf putera A l m a r h u m Sultan A b d u l l a h diketepikan.
4

49

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

K e m u n g k i n a n tercetusnya perang saudara semakin memuncak apabila Sultan Jaafar mangkat pada 20 M a c 1865. Ketegangan berlaku antara pihak-pihak yang bertelagah. Raja Ismail yang menguasai H u l u Perak bersengketa dengan Syahbandar yang menguasai bahagian H i l i r . Akibatnya Syahbandar dibunuh oleh Panglima Semaun yang merupakan orang kepercayaan Raja Ismail. Raja Ismail dikatakan mendalangi pembunuhan tersebut. Selain itu masalah
5

penggantian takhta antara Raja M u d a N g a h A l i dengan Raja A b d u l l a h (Putera Sultan Jaafar) menjadi isu penting politik Perak sehinggalah Raja M u d a Ngah A l i ditabalkan sebagai sultan dengan gelaran Paduka Seri Sultan A l i a l - M u k a m m a l Riayat Syah (18651871). Baginda bersemayam di Sayong. Jawatan Raja M u d a diberikan kepada Raja Abdullah yang bersemayam di Batak Rabit. Raja Ismail kekal sebagai Raja Bendahara dan menetap di Belanja. Sekali lagi Raja Yusuf diketepikan dengan alasan tidak popular di kalangan pembesar. Rebutan takhta sekali lagi berlaku selepas kemangkatan Sultan A l i pada tahun 1871. Mengikut adat Kesultanan Perak, pelantikan sultan baru perlu disempurnakan sebelum istiadat pemakaman. Raja A b d u l l a h tidak dapat hadir di istiadat tersebut kerana khuatir k e selamatannya terancam. Lagipun Raja A b d u l l a h terpaksa m e l a l u i Belanja (kediaman Raja Ismail) dan Kuala Kangsar (kediaman Raja Yusuf) untuk ke tempat pemakaman. Dengan itu Raja Ismail yang mendapat sokongan Ngah Ibrahim, Menteri Larut dilantik sebagai sultan walaupun mengikut nasab sebelah ayahandanya berasal d a r i Siak. Perpecahan dalam negeri berterusan dan Perak berpecah
6

kepada beberapa daerah pengaruh. Sultan Ismail berkuasa di Perak Tengah, Raja M u d a A b d u l l a h di H i l i r Perak dan Raja Yusuf di kawasan Kuala Kangsar. Malah seorang pembesar berpengaruh iaitu N g a h Ibrahim juga berkuasa dengan bebas di Larut. Pengaruh d a n kuasa yang diperolehnya adalah hasil kekayaan Larut yang kaya dengan bijih timah. Ternyata Perak tidak mempunyai pemerintahan pusat yang kuat pada masa i n i . Perebutan takhta dan perpecahan membuka peluang kepada campur tangan asing.

50

Jadual I: SULTAN-SULTAN PERAK PADA A B A D KESEMBILAN BELAS Sultan A h m a d d i n Syah (1786-1806) Sultan A b d u l M a l i k M u a z a m Syah (1806-1825) Sultan Syahabuddin (1830-1851) S u l t a n A b d u l l a h M u h a m m a d S y a h (1851-1857) S u l t a n Jaafar (1857-1865) Sultan A l i (1865-1871) S u l t a n I s m a i l (1871-1874) Sultan A b d u l l a h (1874-1885) S u l t a n Yusuf (1886-1887) Sultan Idris (1887-1916)

BIJIH T I M A H D A N S E N G K E T A
Salah satu p u n c a sengketa d i P e r a k i a l a h b i j i h t i m a h . L o m b o n g b i j i h t i m a h yang terdapat d i H i l i r Perak t e r m a s u k l a h d i B i d o r , B a t a n g Padang, C h e n d e r i n g , K a m p a r d a n K i n t a . D i H u l u P e r a k p u l a d i l o m b o n g d i S a y o n g , Budara d a n B a k a u . P e l o m b o n g - p e l o m b o n g n y a terdiri daripada o r a n g tempatan y a n g m e l o m b o n g seeara s a m b i l a n . B i j i h t i m a h d a r i Perak m e m a n g m e n j a d i rebutan sejak b e r z a m a n . Pada p e n g h u j u n g abaci ke-16, A c e h menguasai p e r d a g a n g a n b i j i h t i m a h Perak. Pada abad k e - 1 7 d a n ke-18 kuasa B e l a n d a p u l a c u b a menguasainya. B e l a n d a telah m e m b i n a guclang d a n k o t a d i P u l a u D i n d i n g d a n P a n g k a l a n H a l b a n d i K u a l a S u n g a i Perak. P a d a abad ke-19 saudagar Inggeris p u l a c u b a menguasai p e r d a g a n g a n b i j i h t i m a h . Satu perjanjian telah d i t a n d a t a n g a n i antara W a l t e r S e w e l l bagi p i h a k syarikat, Inggeris d e n g a n Sultan Perak bagi m e m b e k a l k a n s e j u m l a h e n a m r i b u p i k u l t i m a h setiap t a h u n . Peranan pelombong C i n a menjadi penting menjelang tahunt a h u n 1820-an. J u m l a h m e r e k a s e m a k i n r a m a i pada d e k a d beri k u t n y a sehingga Sultan Perak melantik seorang k a p i t a n C i n a bernama T a n A h H u n . P e n e m u a n k a w a s a n b i j i h t i m a h d i L a r u t o l e h L o n g Jaafar b i n L o n g A b d u l L a t i f telah m e n a r i k l e b i h r a m a i o r a n g 51

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

C i n a untuk melombong. K u m p u l a n pertama yang dijemput o l e h L o n g Jaafar pada tahun 1848 terdiri daripada suku H a k k a C h e n Sang yang melombong di Klian Pauh dan Asam Kumbang. Ini d i i k u t i dengan suku Hakka F u i Chew yang melombong di K l i a n B h a r u (Kemunting). Pelombong-pelombong Cina i n i mempunyai h u b u ngan rapat dengan pemodal-pemodal di Pulau Pinang. Pembesarpembesar Perak pula biasanya mendapat hasil $4 hingga $6 bagi satu bahara timah yang dieksport. Menjelang tahun .1873 terdapat 30 lombong di Larut dan nilai eksportnya dianggarkan $6 juta. L o n g Jaafar melantik Law Sam seorang saudagar di Pulau Pinang sebagai agennya di K l i a n Pauh. Law Sam dikatakan orang penting d a l a m kumpulan kongsi gelap Hai San. Oleh itu kumpulan H a i San menjadi penting di sini. Manakala di K l i a n Bharu kebanyakan pelombongnya terdiri daripada kumpulan kongsi gelap Ghee H i n . J u m l a h a h l i kongsi gelap H a i San di Larut dianggarkan tiga ribu orang manakala ahli Ghee H i n berjumlah 15 ribu orang. Pertelagahan telah b e r l a k u antara kedua-dua kongsi gelap i n i sehingga membawa kepada peperangan.
7

P E R A N G L A R U T , 1861-1873
Jajahan Larut-Matang asalnya meliputi kawasan dari Sungai K r i a n di utara hingga Sungai Bruas di selatan. Nama asalnya K l i a n P a u h iaitu kawasan yang terletak di antara Taman Tasik hingga ke kawasan M u z i u m Taiping sekarang. Larut. asalnya cli bawah k e k u a s a a n Panglima Bukit Gantang, Alang A l a i d i n . Setelah L o n g Jaafar m e n j u m p a i bijih timah cli K l i a n Pauh beliau telah memajak kawasan Larut daripada Panglima Bukit Gantang yang juga bapa saudara dan mentuanya. Kemudian beliau mendapat surat kurnia daripada Sultan Perak yang mengesahkan penguasaannya ke atas Larut pada tahun 1850. Surat penganugerahan baru diperolehnya daripada Sultanjaafar pada tahun 1856. Apabila Longjaafar meninggal pada tahun 1858, Sultan Jaafar mengesahkan anaknya N g a h Ibrahim sebagai Pembesar Larut, K r i a n dan Bagan Tiang.
8

Pada m a s a Long Jaafar, keadaan di Larut stabil tetapi semasa pentadbiran Ngah Ibrahim kedudukannya mula berubah. Ini kerana 52

beliau melibatkan d i r i dalam sengketa takhta. N g a h Ibrahim dikatakan memihak kepada Raja M u d a Ngah A l i . Bagi mengurangkan pengaruh N g a h Ibrahim, Sultan Jaafar melantik Panglima Besar M o h a m m a d Kasasi sebagai O r a n g Besar K r i a n . B a g a i m a n a p u n Panglima Besar tidak dapat menegakkan kekuasaannya kerana dengan bantuan Raja M u d a , N g a h Ibrahim berjaya menyekatnya. Masalah juga t i m b u l antara pembesar-pembesar M e l a y u dengan orang C i n a yang diberi hak pajak kecil u n t u k membalak. Sultan Jaafar juga menghadapi masalah dengan W.T. Lewis yang d i b e r i pajakan wilayah K r i a n pada tahun 1861. Sultan terpaksa m e m batalkan pajakan tersebut atas desakan pembesar-pembesar.
9

Masalah lain yang dianggap lebih serius di Larut ialah pergaduhan antara pelombong-pelombong C h e n g Sang ( H a i San) dengan F u i C h e w (Ghee H i n ) . Pihak F u i Chew yang sedikit bilangannya terpaksa melarikan d i r i apabila diserang. Ketua-ketua Ghee H i n di Pulau Pinang mendesak kerajaan Inggeris supaya Sultan Jaafar diberi ganti rugi. Pihak Inggeris menghantar kapal perang u n t u k mengepung Sungai Larut. Ini memaksa N g a h Ibrahim bersetuju membayar ganti r u g i . Bagaimanapun pihak Ghee H i n masih tidak berpuas h a d kerana N g a h Ibrahim menaikkan c u k a i yang n a m p a k nya lebih ditujukan kepada mereka. Sedangkan k u m p u l a n H a i San mendapat layanan istimewa. Keadaan menjadi lebih buruk apabila Sultan Jaafar mangkat pada 20 Mac 1865. Di kalangan masyarakat M e l a y u berlaku perpecahan terutamanya di kalangan kelas pemerintah kerana sengketa takhta. Raja M u d a A l l dan Raja A b d u l l a h (anakanda A l m a r h u m Sultan Jaafar) berebut-rebut mahu menjadi sultan. Pada bulan J u n 1865 t i m b u l lagi pergaduhan antara p u a k F u i Chew dengan Chen Sang. Ngah Ibrahim dikatakan m e n y o k o n g puak Chen Sang. Puak Fui C h e w ditewaskan dan diusir dari K l i a n B h a r u . Puak F u i C h e w menyalahkan N g a h Ibrahim kerana m e n y o k o n g lawan mereka tetapi N g a h Ibrahim tidak banyak p i l i h a n kerana j u m l a h penduduk Melayu kurang untuk menjadi teras kekuatannya. Di daerah yang ramai orang C i n a , mereka sering engkar perintah pembesar Melayu dan tidak ada jalan lain u n t u k mengawal mereka tanpa memihak kepada k u m p u l a n yang dianggap kuat.
10

53

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pada tahun 1872 sekali lagi meletus perang di Larut. Selepas kekacauan tahun 1865, Hakka F u i Chew pada zahirnya terusir d a r i Larut dan ramai antara mereka berhijrah ke Kuala L u m p u r . Tempat mereka diambil oleh puak San Neng dari Pulau Pinang yang menjadi ahli kongsi gelap Ho H u p Seah. Jumlah mereka dua ribu orang berbanding dengan Hakka Chen Sang (Hai San) seramai 10 ribu orang. Memandangkan hal i n i kongsi gelap Ho H u p Seah bergabung dengan Ghee H i n . Gabungan ini berjaya menghalau k u m p u l a n H a i San hingga ke k u b u Ngah Ibrahim di Matang dan akhirnya lari d a r i L a r u t . N g a h Ibrahim terpaksa membuat persetujuan d e n g a n k u m p u l a n Ho Hup Seng. Pengaduhan di Larut merebak ke w i l a y a h wilayah lain dan setiap kumpulan cuba mengalahkan antara satu sama lain. Antara bulan Mac hingga Oktober 1872 gabungan Ho H u p dan Ghee H i n berkuasa di Larut tapi pada bulan Oktober 1872 k u m p u l a n H a i San dari P u l a u P i n a n g menyerang balas d a n menghalau Ho H u p dari Larut. Pada bulan Disember 1872 p i h a k Ghee H i n dari Pulau Pinang menyerang kawasan pantai Larut d a n menawan Matang. Pada awal tahun 187.3, gabungan Ghee H i n d a n Ho H u p menguasai kawasan pantai dari kuala Larut hingga S i m p a n g manakala kumpulan H a i San menguasai bahagian pedalaman.
11

Pembesar-pembesar Melayu menyedari j u m l a h orang C i n a d a n punca kewangan mereka menjadi faktor penting dalam imbangan kuasa puak-puak Melayu yang bertelagah. Dua tokoh p e n t i n g menyedari hal i n i ialah Raja A b d u l l a h dan Ngah Ibrahim. Raja A b d u l l a h sejak tahun 1870 telah memihak kepada Ghee H i n manakala Ngah Ibrahim sejak awal lagi memihak kepada H a i San. Bagaimanapun pada awal tahun 1873 Ngah Ibrahim sendiri berasa tidak selamat di Larut apabila pihak yang d i s o k o n g n y a gagal mengalahkan Ghee H i n , Ini memaksa beliau berpindah ke K r i a n dan cuba membuat perdamaian dengan Raja A b d u l l a h tetapi gagal. N g a h Ibrahim telah mengambil Kapten Speedy clan askar-askar Sepahi untuk berkhidmat di Larut bagi memulihkan semula kekuasaannya. Ini ternyata mengancam kedudukan Raja A b d u l l a h dan rakan-rakan Cinanya. Pada bulan Oktober 1873, Raja A b d u l l a h mendapat pertolongan Tan K i m Cheng (seorang saudagar C i n a cli
12

54

Singapura yang berpengaruh). Ini dikatakan menjadi penggerak ke arah Persetiaan Pangkor tahun 1874. K E D U D U K A N P O L I T I K S E L A N G O R , 1800-1874 Pada bahagian awal abad ke-19 k e d u d u k a n p o l i t i k Selangor stabil dan kuat. Di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim. Selangor campur tangan cli Perak clan menjadi saingan utama Belanda yang berpusat di Melaka. Selepas kemangkatan baginda pada tahun 1826, Selangor menghadapi masalah dalam negeri. Pengganti baginda iaitu Sultan M u h a m m a d berhadapan dengan pertambahan b i l a n g a n kelas pemerintah." Kelemahan pentadbiran sultan menyebabkan berlaku penyalahgunaan kuasa cli kalangan kelas tersebut. M a l a h puteraputera baginda sendiri dikatakan turut terlibat. Kesannya terdapat keluarga diraja yang berpengaruh luas di daerah masing-masing. Raja Jaafar bin Raja Haji (Yam Tuan M u d a Riau) dianugerahkan daerah Kelang oleh Sultan Ibrahim sebagai balasan bantuan menawan Perak pada tahun 1.805. Daerah L u k u t pula diserahkan kepada Raja Busu. Raja Busu berjaya memajukan perusahaan b i j i h timah tetapi pada b u l a n September 1834 beliau d i b u n u h o l e h pelombong-pelombong C i n a yang tidak berpuas hati. Pentadbiran L u k u t kemudiannya diserahkan kepada anaknya Raja J u m a a t , Beliau berjaya memajukan daerah tersebut dan menjadi t o k o h yang disegani. Kemangkatannya pada tahun 1864 merupakan kehilangan besar k h u s u s n y a bagi L u k u t clan Selangor a m n y a . T e m p a t n y a diambil alih oleh anakandanya Raja Bot. Raja Bot terpaksa menghadapi dua cabaran. Cabaran pertama datangnya daripada Raja Sulaiman (Orang Besar Sungai Raya) clan cabaran kedua d a r i k o n g s i gelap C i n a . Serangan Raja S u l a i m a n berjaya d i p a t a h k a n tetapi persoalan kongsi gelap C i n a begitu kusut. Persoalan persaingan sesama kelas pemerinlah dan kongsi gelap b u k a n sahaja w u j u d di L u k u t tetapi juga di daerah l a i n .
14

Sultan M u h a m m a d mangkat pacla tahun 1857 dan perebutan kuasa berlaku antara Raja M u d a M a h m u d dengan Raja A b d u l Samad. Raja A b d u l Samad merupakan anakanda saudara almarhum sultan dan juga menantu baginda. Raja A b d u l Samad berjaya m e n y i n g -

55

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

k i r k a n Raja M a h m u d . Walaupun berjaya menjadi sultan tetapi baginda tidak dapat mewujudkan sebuah pemerintahan pusat y a n g kuat. Pembesar-pembesar daerah tetap berkuasa p e n u h . S u l t a n hanya berkuasa di Langat. Antara penguasa-penguasa daerah y a n g p e n t i n g ialah Raja H i t a m di Bernam; Raja Bot di L u k u t ; Raja A b d u l l a h di Kelang dan Raja M u d a M u s a di Kuala Selangor. Persaingan di kalangan kelas pemerintah terus berlaku dan m e n j a d i begitu serius apabila tercetusnya Perang Kelang.
15

Perang Kelang Pada zaman Sultan Muhammad, daerah Kelang diserahkan k e p a d a menantunya Raja Abdullah. Sebelumnya daerah tersebut d i k u a s a i oleh Raja Sulaiman. Jadi tidaklah menghairankan j i k a a n a k a n d a Raja Sulaiman iaitu Raja M a h a d i tidak berpuas had dan m e n i m b u l k a n sengketa. A d a beberapa sebab yang m e m u n g k i n k a n perselisihan antara mereka menjadi tegang:
16

(a)

Perasaan iri had Raja Mahadi terhadap Raja A b d u l l a h k e r a n a mendapat keuntungan lumayan daripada perusahaan b i j i h timah. W a l a u p u n Raja A b d u l l a h memberi elaun b u l a n a n kepada Raja Mahadi tetapi beliau masih tidak berpuas h a t i . Peluang untuk Raja Mahadi terbuka apabila timbul p e r s e l i s i h an antara orang Mendeling dengan Bugis di benteng Tok Bandar Yashi, Kuala Lumpur. Ketua orang Mendeling m e n a w a r k a n sokongan kepada Raja M a h a d i apabila Raja A b d u l l a h gagal menyelesaikan pergaduhan Mendeling-Bugis. Perselisihan peribadi antara mereka memuncak apabila Raja A b d u l l a h memungut cukai daripada kegiatan perdagangan Raja M a h a d i di Kuala Lumpur. Sedangkan mengikut Raja M a h a d i beliau patut dikecualikan daripada membayar cukai k e r a n a haknya sebagai kerabat diraja Selangor.

(b)

Raja Mahadi telah mengambil tindakan ketenteraan dan berjaya menawan Kelang pada bulan M a c 1867. Raja A b d u l l a h cuba m e nawan semula daerah kekuasaannya dengan cara mengepung Selat 56

KRISIS P O L I T I K D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N P A H A N G

K e l a n g . Tindakan i n i mengganggu perdagangan b i j i h timah. Ramai pembesar yang kerugian termasuklah Raja M u s a , anakanda S u l t a n A b d u l Samad. Bagaimanapun Sultan A b d u l Samad s e n d i r i mendiamkan d i r i dan lebih bersimpati kepada Raja A b d u l l a h . Pada bulan Oktober 1867, Raja M a h a d i berjaya mengusir Raja A b d u l l a h dan anakandanya Raja Ismail. Sewaktu berusaha untuk menawan semula Kelang, Raja A b d u l l a h mangkat dan usahanya diteruskan o l e h Raja Ismail.
17

K e d u d u k a n p o l i t i k Selangor bertambah gawat dengan penglibatan Tuanku D h i a u d d i n i b n Sultan Zainal A b i d i n d a r i K e d a h . Beliau lebih d i k e n a l i sebagai Tengku K u d i n dan telah b e r k a h w i n dengan Raja A r f a h puteri Sultan A b d u l Samad pada t a h u n 1867. Tengku K u d i n diberi kepercayaan o l e h Sultan A b d u l S a m a d bagi mentadbir dan memajukan Selangor. Surat pengisytiharan tentang hal i n i d i k e l u a r k a n oleh sultan bertarikh 2 6 J u n 1868. H a l i n i dengan segera m e n i m b u l k a n tentangan daripada anak-anak raja Selangor dan pembesar-pembesar. Mereka yang menentang T e n g k u K u d i n termasuklah Raja M a h a d i . Bagaimanapun Raja Ismail b i n Raja A b d u l l a h m e m i h a k kepada Tengku K u d i n d a l a m usahanya m e n y i n g k i r k a n Raja M a h a d i , H a s i l n y a pakatan mereka berjaya mengundurkan Raja M a h a d i dari Kelang ke Pahang pada b u l a n Mac 1870. Raja M a h a d i kembali ke Selangor pada b u l a n J u l a i d a n menguasai Kuala Selangor. Ini m e n i m b u l k a n kemarahan Raja M u s a dan Sultan A b d u l Samad s e n d i r i .
18

Perselisihan di kalangan pembesar M e l a y u m e l i b a t k a n juga orang C i n a . P i h a k pelombong yang berselisih antara satu sama l a i n telah m e m i l i h u n t u k memihak kepada salah satu g o l o n g a n pembesar Melayu yang bertelagah. Sebelum tahun 1870-an pergaduhan antara pelombong C i n a hanya d i kalangan mereka. Yap A h L o y p e m i m p i n k u m p u l a n Hai San mendapat bantuan daripada Raja A s a l d a n Sultan Puasa telah menyerang k u m p u l a n Ghee H i n d i Kancing. C h a n g C h o n g iaitu ketua k u m p u l a n Ghee H i n k e m u d i a n n y a mendapat bantuan Syed M a s h o r dan berjaya b e r u n d u r ke Ulu Selangor.
19

Menjelang tahun 1870-an perang di Kelang m e w u j u d k a n d u a pakatan: 57

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(a)

Pakatan Tengku K u d i n Penyokong-penyokong beliau termasuklah Raja Ismail b i n Raja A b d u l l a h , Embuk yang m e m i m p i n orang Pahang di H u l u Kancing dan Sheikh M o h d Taib yang mengetuai orang M i n a n g kabau. Di pihak orang C i n a , Tengku K u d i n disokong oleh Yap Ah Loy berkuasa di Ampang dan Kuala Lumpur. Tengku K u d i n juga mendapat khidmat askar upahan barat seperti de Fonte (orang Perancis), Cavaliera (orang Itali) dan Van Hagen (orang Belanda) serta beberapa orang askar Eropah yang lain. Terdapat juga seratus orang Benggali yang diambil oleh beliau sebagai askar upahan. Bantuan luar pula diperoleh daripada kerajaan Negeri-Negeri Selat yang membekalkan ubat bedil. Dari negerinegeri Melayu, Tengku K u d i n mendapat sokongan daripada W a n A h m a d (Pahang) dan Raja M u d a A b d u l l a h (Perak).
10

(b)

Pakatan Raja Mahadi Raja M a h a d i yang bertapak di Kuala Selangor mendapat sokongan daripada Raja Sulaiman dari Sungai Raya, Syed M a s h o r di U l u Selangor dan Chong C h o n g yang m e m i m p i n k u m p u l a n Ghee H i n . Raja Mahadi juga mendapat sokongan dari Perak hingga tahun 1871. Kelana Sending dari Sungai U j u n g d a n Johor juga dikatakan memberi bantuan kepada Raja M a h a d i .

Tengku K u d i n menyedari kesukaran untuk mengalahkan Raja M a h a d i walaupun telah banyak berhutang bagi membiayai peperangan tersebut. O l e h itu bantuan Inggeris diperlukan bagi memastikan beliau menjadi orang yang berkuasa di Selangor. P i h a k Inggeris yang pasti kepentingan mereka akan lebih terjamin telah sanggup menolong. Kapal perang Teazer dihantar ke Selangor dan m e r i a m dihalakan ke istana sultan. Tengku K u d i n juga berjaya m e n y i n g k i r k a n Raja M u s a daripada jawatan Raja M u d a d a n menggantikannya dengan Raja Yaakop. Ini setelah didapati Raja M u s a cuba berdamai dengan Raja M a h a d i . Sementara i t u Raja M a h a d i terus membuat rancangan d a r i Bengkalis, Sumatera tetapi tongkang-tongkang beliau dirampas oleh
21

58

KRISIS P O L I T I K D I PERAK. S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N P A H A N G

p i h a k B e l a n d a . Raja M a h a d i k e m u d i a n n y a b e r l i n d u n g d i J o h o r , M a h a r a j a A b u Bakar d a n Inggeris c u b a m e n c a r i j a l a n p e n y e l e s a i a n sengketa Selangor tetapi d i t o l a k o l e h T e n g k u K u d i n . B a g a i m a n a p u n T e n g k u K u d i n sanggup m e m b a y a r antara $250 hingga $ 3 0 0 s e b u l a n kepada Raja M a h a d i d a n d i k e h e n d a k i menetap d i Johor. Raja M a h a d i m e n o l a k tawaran i t u d a n m e n j e l a n g b u l a n J u l a i 1872 b e l i a u s u d a h berada d i S u n g a i L i n g g i d e n g a n b a n t u a n K e l a n a S e n d i n g . P a k a t a n Raja M a h a d i m e m u l a k a n serangan k e atas T e n g k u K u d i n p a d a 1 7 J u l a i . Raja M a h m u d , Raja L a r u t , Raja B a k u t , Raja I n d u t d a n T e o h A h C h o n g m e n y e r a n g Batu d a n G o m b a k . M a n a k a l a p a s u k a n S y e d Mashor pula menyerang Kuala L u m p u r . Menjelang bulan Ogos p i h a k Raja M a h a d i berjaya m e n a w a n S u n g a i Selangor d a n h u l u S u n g a i K e l a n g . " Pada masa i n i T e n g k u K u d i n m e n e r i m a b a n t u a n Bendahara W a n A h m a d , P a h a n g . P a s u k a n P a h a n g s e r a m a i s e r i b u orang d i p i m p i n oleh Haji M u h a m m a d Nor. Pahang sanggup mengh u l u r k a n b a n t u a n kerana J o h o r m e n o l o n g Raja M a h a d i . S e d a n g k a n semasa sengketa W a n A h m a d d e n g a n W a n M u t a h i r J o h o r m e m i h a k k e p a d a W a n M u t a h i r . L a g i p u n j i k a Raja M a h a d i m e n a n g t e n t u l a h k e d u d u k a n J o h o r a k a n b e r t a m b a h kuat d a n a k a n m e n g h i d u p k a n t u n t u t a n ke atas P a h a n g . Pada b u l a n M a c 1873, T e n g k u K u d i n berjaya m e n a w a n K u a l a L u m p u r d a n Raja M a h a d i l a r i k e S u n g a i U j u n g . D a l a m pada i t u Sultan A h m a d Tajuddin dari Kedah juga menghantar bantuan w a l a u p u n baginda k u r a n g senang d e n g a n saudaranya T e n g k u K u d i n . Ini m e n j a d i k a n k e d u d u k a n T e n g k u K u d i n b e r t a m b a h k u a t m e n j e l a n g tahun 1873. B a g a i m a n a p u n apabila askar-askar P a h a n g p u l a n g , a n a k - a n a k Raja S e l a n g o r d a n o r a n g M e n d e l i n g b a n g u n menentang Tengku K u d i n . K a l i i n i Bendahara W a n A h m a d enggan m e m b a n t u d a n T e n g k u K u d i n m e m i n t a b a n t u a n Inggeris.

K E D U D U K A N POLITIK NEGERI SEMBILAN, 1800-1874


D i N e g e r i S e m b i l a n juga terdapat perebutan takhta y a n g m e l i b a t k a n anak-anak raja, para pembesar d a n p e n g h u l u . B a g i j a w a t a n Y a m T u a n M u d a R e m b a u m e n j a d i r e b u t a n antara Raja A s i l d e n g a n s e p u p u n y a Raja A l i . J a w a t a n i n i berjaya d i r e b u t o l e h Raja A l i d a n cabarannya b e r a k h i r d e n g a n kemangkatan Raja A s i l d i N a n i n g .
23

59

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pada abad ke-19 berlaku juga persaingan untuk jawatan Yam Tuan Besar, Pada tahun 1824, Raja Lenggang Laut iaitu Yam Tuan Besar keempat dari Pagar Ruyung mangkat. Selama sepuluh tahun berikutnya persaingan untuk mengisi jawatan i n i begitu sengit. Antara petanding-petanding jawatan termasuklah Raja A l i (Yam Tuan Muda) yang dibantu oleh menantunya Syed Shaaban. Pencabarnya Raja Labu dari Pagar R u y u n g tiba pada tahun 1826. Raja L a b u berkahwin dengan Tengku H i t a m (anak Raja A s i l ) . Pcmbantu kepada Raja Labu iaitu Raja Kerjan juga akhirnya turut serta dalam persaingan untuk menjadi Yam Tuan Besar. Seorang lagi petanding ialah Raja Radin, putera A l m a r h u m Yam Tuan Besar Raja Lenggang Laut.
24

Menjelang tahun 1832, Raja Labu disingkirkan oleh pakatan Raja A l i , Syed Shaaban dan Raja Radin. Raja Labu terpaksa pulang ke Minangkabau. Selepas i n i jawatan Yam Tuan Besar tidak lagi d i p i l i h dari Pagar Ruyung tetapi daripada anak-anak raja tempatan Negeri Sembilan. Pada bulan September 1832, Raja A l i dilantik oleh Penghulu Renneh dan suku-suku Rembau H i l i r sebagai Yam Tuan Besar dan menantunya sebagai Yam Tuan M u d a . Pencabarnya Raja Radin dari Seri Menanti tidak mengiktiraf pelantikan tersebut. O l e h itu Raja R a d i n mengambil peluang persengketaan antara Syed Shaaban dengan Datuk M u d a Katas, Raja L i n g g i dengan memberi sokongan kepada Datuk M u d a Katas. Dalam pada itu Syed Shaaban terpaksa b e r u n d u r ke T a m p i n apabila penghulu Rembau menarik balik sokongan kepadanya. K e m u d i a n bapa mentuanya Raja A l i pula berundur ke Keru dan meninggal di sana pada tahun 1856. Dengan kematian tersebut memberi laluan mudah kepada Raja Radin untuk dilantik sebagai Yam Tuan Besar. Walau bagaimanapun perebutan takhta sekali lagi berlaku apabila Raja Radin mangkat pada tahun 1861. A d a tiga calon utama bersaing iaitu Raja Ujong atau Raja Imam, Raja Beringin dan Syed Shaaban. Dalam perebutan takhta i n i akhirnya dimenangi oleh Raja Ujong.

60

KRISIS P O L I T I K D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N P A H A N G

Perkembangan di Sungai Ujung


Sungai Ujung terletak bersempadan dengan Melaka dan merupakan kawasan bijih timah penting di Negeri Sembilan. Kawasan-kawasan lombong yang utania terletak di Sala, Sa Maraboh, Batu L o b o n g , Kayu Ara dan Timiong. Pada abad ke-19 pelombong-pelombong Cina mula melombong setelah mendapat kebenaran daripada D a t u k Linggi ( E n c i k A m a n ) dan D a t u k Kelana Sungai U j u n g ( E n c i k Kawal). Pada tahun 1828 terdapat 1000 pelombong C i n a di Sungai Ujung. Walau bagaimanapun menjelang tahun 1833 l o m b o n g lombong ditutup kerana perselisihan antara pembesar-pembesar. Selepas i t u kegiatan m e l o m b o n g t e r t u m p u d i J e m p o l d a n lombong di Sungai Ujung-Linggi hanya menjadi perhatian semula dua puluh tahun kemudian. Pada dekad 1850-an saudagar-saudagar Melaka mula melabur dengan banyak di Sungai Ujung-Linggi. Selain itu ekoran penutupan lombong di Kelang ramai pelombong C i n a berhijrah ke sini. Ini menyebabkan pengeluaran meningkat sehingga 20 ribu p i k u l pada tahun 1860. Kemakmuran Sungai Linggi sebagai pusat perdagangan b i j i h telah m e n i m b u l k a n persaingan antara para pembesar. Ini j u g a melibatkan syarikat-syarikat cli Melaka yang bersaing u n t u k mendapat monopoli timah. Syarikat Neubronner dan J.B. Westerhout menjadi pembekal senjata kepada Datuk M u d a Katas clan D a t u k Kelana Kawal bagi memastikan kedua-dua pembesar tersebut menjual bijih kepada syarikat tersebut. Keadaan menjadi r u n i i t selepas kematian Datuk Kelana Kawal pada tahun 1849. Ini kerana semakin ramai yang menjalankan kegiatan memungut c u k a i cli Sungai Linggi. Lebai K u l u p mengutip cukai di Simpang, D a t u k Kanda di Pangkalan K e m p a s , Haji M o h d Salleh di Sungai Serban clan Syed A h m a n di Bukit Tiga. Kegiatan i n i menyebabkan saudagarsaudagar Melaka kerugian dan mendesak Datuk Kelana yang b a r u bertindak. Keadaan i n i hanya berjaya cliatasi pada t a h u n 1857 dengan bantuan pihak Inggeris. Kekacauan tercetus semula pada tahun 1860 akibat pertikaian antara Datuk Kelana Sending clengan Datuk Bandar Tunggal. I n i ekoran Datuk Bandar memungut c u k a i di Sungai L i n g g i . D a l a m 61

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

usaha mengatasi masalah i n i Datuk Kelana cuba mendapat bantuan daripada p e n g h u l u Rembau. P e n g h u l u tersebut m a h u k a n sebahagian cukai yang dikutip daripada pelombong sebagai syarat memberi sokongan. Keadaan menjadi lebih rumit apabila Yam Tuan Besar R a d i n juga mahukan bahagian cukai timah. O l e h itu cukai terpaksa d i n a i k k a n . L a n g k a h i n i m e n i m b u l k a n bantahan pelombong-pelombong Cina dan mencetuskan rusuhan. Ramai orang C i n a terkorban dan yang lainnya terpaksa melarikan d i r i . Saudagarsaudagar Melaka yang ada kepentingan dalam perlombongan b i j i h timah cli s i n i telah mendesak Gabenor Negeri-Negeri Selat campur tangan. Pihak Inggeris juga berjanji akan menempatkan seorang P e n o l o n g Residen di Linggi dan m e m b i n a sebuah pos polis di Simpang tetapi tidak dilaksanakan. Bagaimanapun keadaan kembali p u l i h dan ramai pelombong Cina datang semula menjelang tahun 1860-an. Pada tahun 1865, p e n g h u l u Rembau m e n g h i d u p k a n semula tuntutan atas cukai timah. Pada peringkat i n i Datuk Kelana bernasib baik kerana Lembaga Rembau tidak menyokong tuntutan penghulu. Pada bulan November 1872, penghulu Rembau meninggal. A d a dua orang calon yang bersaing untuk mendapatkan jawatan tersebut iaitu Haji Mustafa dan Haji Sahil. Perebutan kuasa juga berlaku cli Sungai Ujung apabila Datuk Kelana Sending meninggal pada bulan Disember. Buat sementara, Tengku Laksamana Raja Laut (Syed Syarif A b d u l Rahman al-Kadir) dan Datuk Bandar K u l u p Tunggal dilantik sebagai pentadbir tetapi dalam surat kepada Inggeris, Syed Syarif A b d u l Rahman mendakwa beliau telah clipilih sebagai Datuk Kelana. K e d u d u k a n sebenar masih belum pasti kerana Datuk Bandar masih mempunyai kuasa yang luas dan mengutip cukai di Rasah. Keadaan di Sungai Ujung terus tidak menentu sehinggalah campur tangan Inggeris. K E D U D U K A N P O L I T I K P A H A N G , 1850-1889 Perang saudara di Pahang meletus pada tahun 1857 hingga tahun 1863. Perebutan takhta berlaku selepas kemangkatan Bendahara W a n A l i (1806-1857) antara dua orang anakandanya - Wan M u t a h i r 62

dan W a n A h m a d . W a n M u t a h i r y a n g m e m a n g k u j a w a t a n B e n d a h a r a u n t u k beberapa l a m a d i l a n t i k m e m e g a n g j a w a t a n tersebut d e n g a n gelaran B e n d a h a r a S e r i M a h a r a j a atau d i k e n a l i sebagai B e n d a h a r a Ganchong.


2 5

Pergaduhan d u a bersaudara i n i berpunca daripada tuntutan W a n A h m a d menguasai kawasan E n d a u hingga ke Kuantan. W a n M u t a h i r m e n o l a k t u n t u t a n tersebut w a l a u p u n W a n A h m a d m e n d a k w a a p a yang dituntut m e r u p a k a n wasiat daripada A l m a r h u m a y a h a n d a m e r e k a . W a n M u t a h i r b e r a n g g a p a n j i k a t u n t u t a n tersebut d i p e n u h i bererti P a h a n g a k a n b e r p e c a h d u a . J a d i W a n A h m a d terpaksa m e n g a m b i l t i n d a k a n tentera. W a n A h m a d bersama p e n g i k u t - p e n g i k u t n y a pergi k e P u l a u T e k o n g , S i n g a p u r a pada p e r t e n g a h a n t a h u n 1 8 5 7 u n t u k m e n y u s u n g e r a k a n tentera d a r i s a n a .
26

Persengketaan i n i b u k a n sahaja m e l i b a t k a n o r a n g P a h a n g sahaja m a l a h p i h a k l a i n . S u l t a n M a h m u d y a n g telah d i p e c a t o l e h B e l a n d a sebagai Sultan R i a u - L i n g g a m e m b e r i s o k o n g a n k e p a d a W a n A h m a d . W a n A h m a d juga mendapat sokongan daripada Sultan O m a r , Terengganu; Sultan A l i , M u a r d a n daripada P e n g h u l u R e m b a u . Manakala W a n M u t a h i r mendapat sokongan daripada Temenggung Ibrahim, Johor. B a g a i m a n a p u n Inggeris tidak m e n g g a l a k k a n T e m e n g g u n g m e m b e r i s o k o n g a n aktif. P i h a k Inggeris j u g a t i d a k keberatan mendesak W a n A h m a d m e n i n g g a l k a n P u l a u T e k o n g setelah d i d e s a k o l e h T e m e n g g u n g . Setelah i t u W a n A h m a d t e l a h k e K e m a m a n , T e r e n g g a n u . O p e r a s i m e n y e r a n g P a h a n g b e r m u l a pacla b u l a n N o v e m b e r 1 8 5 7 clan b e r o l e h k e j a y a a n . A n t a r a p e m b e s a r pembesar P a h a n g y a n g terlibat t e r m a s u k l a h D a t u k B a h a m a n Sem a n t a n . K e m u d i a n p e m b e s a r - p e m b e s a r l a i n j u g a turut m e m i h a k kepada W a n A h m a d . Ini m e m b a n t u kejayaannya. A n t a r a n y a t e r m a s u k l a h M a h a r a j a P e r b a W a n Idris y a n g m e r u p a k a n p e m b e s a r b e r p e n g a r u h k e t i k a i t u . Ini d i i k u t i o l e h p e m b e s a r - p e m b e s a r d a r i U l u J e l a i , L i p i s , T e m b e l i n g d a n S e m a n t a n . P a d a t a h u n 1861 W a n Dauct d a n K h a t i b R a s u l ( T o k G a j a h ) clan a n a k n y a M a t K i l a u p u l a memberi sokongan kepada W a n A h m a d .
2 7

Hal ini mendorong W a n

63

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

A h m a d melancarkan lagi serangan. Pada bulan M e i berlaku perang besar di Endau tetapi serangan itu dipatahkan oleh W a n Mutahir. Peperangan di Kuantan juga dimenangi oleh W a n Mutahir. W a n A h m a d terpaksa berundur dan cuba pula mendapat bantuan dari Kelantan. Pada tahun 1861 Bendahara W a n Mutahir melepaskan jawatannya dan menyerahkan kepada anakandanya W a n K o r i s h . W a n K o r i s h dikatakan seorang yang tidak berkebolehan. Ini membolehk a n W a n A h m a d mencapai kejayaan apabila melancarkan serangan pada tahun 1863. Semasa berundur, W a n K o r i s h mangkat dan saudaranya Wan A m a n dilantik menggantikannya. Tetapi kejayaan ketenteraan W a n A h m a d pada bulan J u n 1863 tidak dapat digugat lagi.
28

Sebagai langkah mengukuhkan kedudukan, W a n A h m a d

membuat hubungan dengan kerajaan Singapura. Dengan kemenangan W a n A h m a d , pembantu-pembantunya mendapat tempat istimewa dalam pentadbiran Pahang. Mereka termasuklah Tuk Gajah dan Datuk Bahaman. Begitu p u n pembesarpembesar lama yang menukar sokongan kepadanya terus d i k e k a l kan. Dengan i n i kedudukan p o l i t i k n y a lebih mantap. O l e h i t u percubaan daripada keluarga A l m a r h u m W a n M u t a h i r yang d i p i m p i n oleh Wan A b d u l Rahman dan Wan A b d u l l a h untuk kembali berkuasa berjaya dipatahkan. Nampaknya kejayaan ketenteraan pihak W a n Ahmad menjadikan Pahang begitu kuat sehingga m a m p u membantu Tengku K u d i n yang sedang menghadapi Perang Kelang. Angkatan Pahang d i p i m p i n oleh Orang Kaya Syahbandar, O r a n g Kaya Chenor clan Haji M o h d Nor. W a n A h m a d sanggup membantu Tengku K u d i n atas beberapa pertimbangan. Pertama kerana Raja M a h a d i disokong oleh Johor yang telah membantu keluarga W a n M u t a k h i r . Kedua kerana Wan A h m a d mendapati Tengku K u d i n rapat dengan pihak Inggeris dan dengan i n i diharap Inggeris akan mengambil sikap lebih baik terhadapnya. Ketiga kerana Tengku K u d i n menjanjikan sejumlah bayaran kerana perkhidmatan tersebut dan Pahang memang memerlukan wang untuk m e m u l i h k a n negeri selepas perang saudara. 64

65

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

66

Bab

Penjajahan Inggeris di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, 1873-1888

LATAR B E L A K A N G
Isu penjajahan telah b a n y a k d i b i n c a n g k a n o l e h sarjana H o b s o n dalam b u k u n y a b e r j u d u l Colonialism d a n m e n e t a p k a n t a h u n
2 1

1870

sebagai p e r m u l a a n i m p e r i a l i s m e b a r u . D a l a m m e m b i n c a n g k a n h a l ini beliau menetapkan c i r i m a m a yang menggerakkan p e r k e m bangan imperialisme baru kerana e k o n o m i . L e b i h a n e k o n o m i negara maju p e r l u d i s a l u r k a n k e negara-negara p i n g g i r b a g i m e m p e r o l e h k e u n t u n g a n y a n g l e b i h besar. B a g a i m a n a p u n d a l a m t a h u n 1950 pendapat H o b s o n telah dicabar tetapi sarjana-sarjana m a s i h beranggapan faktor e k o n o m i tetap p e n t i n g . J i k a tanpa faedah e k o n o m i tentu penjajah tidak a k a n bertapak lama. D o r o n g a n l a i n t e r m a s u k l a h semangat kebangsaan m e l a m p a u , persaingan antara negara, g a l a k a n kaum pemodal dan tokoh-tokoh kembara-duga.
3

Sarjana-sarjana M a r x i s j u g a b e n n i n a t m e n g k a j i b i d a n g i n i . L e n i n misalnya berpendapat i m p e r i a l i s m e b a r u w u j u d pada abad k e - 1 9 setelah b e r l a k u p e r u b a h a n - p e r u b a h a n besar di negara-negara barat dan k e m u n c u l a n kapitalisme m o n o p o l i . Negara-negara barat d i k a t a kan m a h u m e n g u a s a i bahan m e n t a h d a n pasaran.
4

Sebenarnya c a m p u r tangan Inggeris b e r l a k u l e b i h a w a l d e n g a n pertapakan d i P u l a u P i n a n g pacla t a h u n 1786. W a l a u p u n P u l a u 67

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pinang tidak memberi pulangan e k o n o m i yang lumayan tetapi petempatan mereka d i situ m e m u d a h k a n mereka m e n g u a s a i Singapura (1819) dan Melaka (1824). Ketiga-tiga tempat i n i k e mudiannya m u n c u l sebagai pelabuhan pedalaman Tanah M e l a y u yang penting. Perkembangan e k o n o m i di pelabuhan-pelabuhan i n i mempengaruhi perkembangan ekonomi di negeri-negeri M e l a y u . M a l a h negeri-negeri Melayu dianggap sumber dunia perniagaan ketiga-tiga pelabuhan i n i . Pada bahagian akhir dekad 1860-an, pedagang-pedagang N e g e r i Selat lebih gemar membentuk syarikat-syarikat berhad d a l a m usaha mengembangkan kegiatan ekonomi mereka di Tanah M e l a y u . Pada awal tahun 1870-an pendapat u m u m di L o n d o n p u n berubah. Perkembangan industri memerlukan peluasan pasaran luar d a n kawasan yang dapat membekalkan bahan mentah. Perniagaan British cli Asia Tenggara juga berkembang maju ekoran pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Kita dapat melihat dengan jelas penglibatan e k o n o m i syarikatsyarikat Negeri-Negeri Selat dan pedagang perseorangan cli negeri-negeri Melayu pacla penghujung abad ke-19. Mereka i n i kemudiannya akan mendesak kerajaan British campur tangan d e m i m e l i n d u n g i kepentingan perdagangan. Di Larut, Syarikat Lorraine Gillespie dari Pulau Pinang ada hubungan dengan M e n t e r i Larut dalam usaha menguasai perdagangan bijih timah bagi daerah tersebut. Sebuah lagi syarikat yang ada hubungan dengan M e n t e r i tersebut ialah Syarikat Mansfield m i l i k W. Mansfield yang menjadi agen Menteri Ngah Ibrahim. Pedagang-pedagang yang mendamp i n g i Sultan A b d u l l a h pula terdiri daripada saudagar berpengaruh seperti Tan K i m Cheng, Edward Bacon dan W . H . Read. M e n e r u s i nasihat merekalah Sultan A b d u l l a h menjemput campur tangan British. Pihak British memang memerlukan bekalan bijih timah berterusan yang dapat diperoleh dari Perak tentu tidak melepaskan permintaan i n i dan bersedia untuk campur tangan.
5

Di Negeri Sembilan, Sungai U j u n g merupakan pengeluar b i j i h yang utama pada abaci ke-19. Terdapat beberapa buah syarikal yang berpejabat di Melaka menjalankan kegiatan melombong di s i n i . Datuk Kelana Sungai Ujung memberi kebenaran kepada Syarikat 68

Perlombongan Sungai U j u n g yang d i t u b u h k a n oleh R.C. W o o d s , W B . S m i t c h d a n S . Short. S e l a i n i t u D a t u k K e l a n a j u g a m e m p u n y a i p e r h u b u n g a n perniagaan d e n g a n T a n K i m C h e n , H . N . Velge d a n J.G. Davidson.
6

Penglibatan saudagar E r o p a h b u k a n sahaja d a l a m b i d a n g p e r niagaan tetapi t u r u t c a m p u r tangan d a l a m h a l - e h w a l p o l i t i k tempatan. J . G . D a v i d s o n m i s a l n y a telah m e n j a d i penasihat u t a m a kepada T e n g k u K u d i n sejak t a h u n 1872. Seorang lagi y a n g m e m p u n y a i h u b u n g a n d e n g a n T e n g k u K u d i n ialah W . H . Read. B e l i a u ahli perniagaan p e n t i n g d i Singapura. Beliau menjadi a h l i t i d a k r a s m i M a j l i s P e r u n d a n g a n N e g e r i - N e g e r i Selat clan P r e s i d e n D e w a n Perniagaan S i n g a p u r a . M e r e k a b e r d u a k e m u d i a n n y a m e n u b u h k a n Syarikat P e r l o m b o n g a n B i j i h T i m a h Selangor d e n g a n m o d a l sejuta p a u n . Syarikat i n i d i b e r i h a k m e l o m b o n g d i Selangor o l e h T e n g k u Kudin. D a l a m kes P a h a n g m i s a l n y a beberapa o r a n g p e g a w a i B r i t i s h seperti W e l d , C l i f f o r d , S m i t h clan A n d r e w C l a r k e percaya y a n g negeri tersebut kaya dengan hasil b u m i terutama emas. Pentadbir-pentadbir i n i m e n y o k o n g desakan pemodal-pemodal yang meminta kerajaan Inggeris c a m p u r tangan.
7

B a n y a k syarikat d a n o r a n g p e r s e o r a n g a n

telah d i b e r i k o n s e s i o l e h S u l t a n A h m a d . Pada t a h u n 1884, W a l t e r Knaggs mendapat k o n s e s i cli R a u b . D a v i d s o n d a n W i l l i a m C a m e r o n m e m p e r o l e h d a e r a h T e l o m y a n g d i p e r c a y a i b a n y a k emas. F a k t o r i n i m e n d o r o n g Inggeris u n t u k m e n g u a s a i e k o n o m i P a h a n g . S a u dagar Inggeris kurang senang apabila konsesi diberi kepada orang lain. D a v i d s o n misalnya tidak senang dengan l a n g k a h menyerahkan konsesi Raub yang mulanya diberi kepada Sultan J o h o r clan k e m u d i a n n y a d i p i n d a h k a n kepada Syed M o h a m m a d a l Sagof. Pada t a h u n 1887 d i t u b u h k a n P a h a n g C o r p o r a t i o n L t d . S y a r i k a t i n i d i k a t a k a n m e m p u n y a i p e n g a r u h besar d i Pejabat T a n a h J a j a h a n d a n kerajaan B r i t i s h k e r a n a p e m e g a n g - p e m e g a n g s a h a m n y a b u k a n sahaja terdiri d a r i p a d a o r a n g b e r p e n g a r u h d i N e g e r i - N e g e r i Selat tetapi j u g a d i B r i t a i n . Syarikat i n i m e m i l i k i k o n s e s i satu p e r l i m a keluasan Pahang d a n m e m p u n y a i kuasa p e n u h termasuk berhak menghalau p e n d u d u k d a n m e n g u t i p c u k a i . B a g a i m a n a p u n a n c a m a n

69

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

yang berlaku di Pahang menyebabkan syarikat i n i mendesak k e r a jaan British campur tangan. W a l a u p u n tidak dinafikan yang faktor e k o n o m i m e m a i n k a n peranan penting tetapi dorongan l a i n juga perlu diambil k i r a d a l a m h a l campur tangan Inggeris. Peranan orang perseorangan d a r i p a d a kalangan saudagar d a n pegawai-pegawai kerajaan B r i t i s h j u g a penting. Antara mereka yang terlibat dalam hal-ehwal c a m p u r tangan Inggeris di Tanah Melayu termasuklah Thomas B r a d d e l , Peguam Negara, Gabenor Andrew Clarke, Frank Swettenham, H u g h L o w dan C e c i l C. Smith, Setiausaha Tanah Jajahan. Pegawai t i n g g i d i Pejabat Tanah Jajahan d i L o n d o n yang penting ialah L o r d Kimberley yang menjawat jawatan Setiausaha bagi Tanah Jajahan (1870-1873). Beliau telah mengeluarkan arahan kepada Clarke pada 20 September 1873 membenarkan c a m p u r tangan di Tanah M e l a y u . Pegawai-pegawai Inggeris di Negeri-Negeri Selat juga m e n g a m b i l daya usaha sendiri tanpa kebenaran kerajaan British. C o n t o h n y a Anderson campur tangan di Selangor pada tahun 1.871. A n d r e w Clarke mengatur Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 dan l a n g k a h Jervois memadamkan kebangkitan anti-British di Perak pada tahun 1875. Di Pahang pula didapati Gabenor W e l d telah m e n g gunakan pelbagai cara ke atas Sultan Pahang seperti t a w a r a n , pujukan, ugutan, amaran, paksaan, manipulasi dan menggunakan orang perantaraan. Saingan kuasa-kuasa Eropah yang lain juga dianggap p e n t i n g . Kerajaan dan syarikat-syarikat Inggeris b i m b a n g dengan. p e r kembangan Perancis di Indo-China, Belanda di Sumatera dan hasrat Jerman u n t u k meluaskan pengaruh di Tanah Melayu. Dalam kes Belanda di Sumatera, kerajaan British tidaklah begitu b i m b a n g kerana k e d u a - d u a negara m e m p u n y a i perjanjian s e b e l u m n y a tentang garisan sempadan pengaruh. Kerajaan British k h u a t i r pemberontak-pemberontak di A c h e h meminta bantuan. kuasa l a i n . Jika hal i n i berlaku keselamatan Selat Melaka terancam dan i n i a k a n menjejaskan perniagaan Inggeris di C h i n a . Memandangkan h a l i n i p i h a k Inggeris p e r l u menguasai Tanah M e l a y u sebagai j a l a n menguasai lalu lintas penting di C h i n a . H a l i n i diberatkan lagi 70

PENJAJAHAN INGGERIS DI PERAK, S E L A N G O R . N E G E R I SEMBILAN D A N

dengan a d a n y a u g u t a n s y a r i k a t - s y a r i k a t y a n g berhasrat m e m i n t a campur tangan kuasa l a i n bagi m e l i n d u n g i k e p e n t i n g a n perdagangan m e r e k a d i n e g e r i - n e g e r i M e l a y u y a n g d i a n c a m o l e h k e kacauan. K e k a c a u a n cli N e g e r i - N e g e r i M e l a y u b e r l a k u a k i b a t p e r e b u t a n kuasa cli k a l a n g a n p e m b e s a r d a n k e r a b a t d i r a j a . H a l i n i d i b u r u k k a n lagi d e n g a n w u j u d n y a p e r g a d u h a n cli k a l a n g a n k o n g s i - k o n g s i gelap y a n g bertelagah t e n t a n g k a w a s a n m e l o m b o n g . K e a d a a n h u r u - h a r a i n i m e n g a n c a m k e p e n t i n g a n p e r d a g a n g a n saudagar N e g e r i - N e g e r i Selat. M e r e k a m e n d e s a k c a m p u r t a n g a n Inggeris. P i h a k - p i h a k y a n g bertelagah d i k a l a n g a n p e m b e s a r - p e m b e s a r t e m p a t a n j u g a m e n j e m p u t c a m p u r t a n g a n Inggeris. D i S u n g a i U j u n g p i h a k I n g g e r i s memihak kepada Datuk Kelana menentang Datuk Bandar, di Selangor, benarnya Inggeris memihak kepada Tengku tempatan K u d i n menentang menjemput Raja M a h a d i d a n d i P e r a k Inggeris m e n y o k o n g Raja A b d u l l a h . S e pembesar-pembesar bukannya Inggeris u n t u k m e n j a j a h tetapi u n t u k m e m b a n t u m e n y e l e s a i k a n masalah perebutan kuasa. B a g a i m a n a p u n k e r a n a k e p e n t i n g a n p o l i t i k d a n e k o n o m i p e n j a j a h m a k a Inggeris terus m e n g e k a l k a n k u a s a . C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S D I P E R A K , 1874 P e r a n g L a r u t m e m b i m b a n g k a n Inggeris k e r a n a b o l e h m e r e b a k k e P u l a u P i n a n g dan S i n g a p u r a . Ini k e r a n a k o n g s i - k o n g s i gelap di P e r a k m e m p u n y a i h u b u n g a n d e n g a n k o n g s i gelap d i k e d u a - d u a p e l a b u h a n tersebut. Bagi m e n g a t a s i m a s a l a h cli L a r u t , p i h a k Inggeris m e n d e s a k Ngah Ibrahim m e n g a m b i l langkah keselamatan yang m e n c u k u p i . Pacla 2 9 S e p t e m b e r 1873, M e n t e r i L a r u t m e n e r i m a p e r k h i d m a t a n K a p t e n S p e e d y clan seratus o r a n g S e p a h i I n d i a y a n g k e b a n y a k a n n y a t e r d i r i d a r i p a d a o r a n g P a t h a n , P u n j a b clan S i k h .
8

Gabenor Harry Ord mendapati Menteri Larut menjadi pemer i n t a h m e r d e k a b a g i L a r u t , K u r a u clan K r i a n . I n i k e r a n a P e r a k t i d a k m e m p u n y a i k e r a j a a n pusat y a n g k u a t . D e n g a n b a n t u a n K a p t e n Speedy y a n g j u g a b e r t i n d a k sebagai p e n a s i h a t d i d a p a t i k e d u d u k a n Larut s e m a k i n s t a b i l . L a n g k a h pertama y a n g d i a m b i l o l e h S p e e d y ialah bagi m e m a s t i k a n laluan di B u k i t Gantang selamat dan membuka perhubungan dengan kawasan pedalaman Perak. K a p t e n

71

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Speedy juga mula bertindak ke atas k u m p u l a n Ghee H i n der menawan tempat simpanan k u m p u l a n tersebut di Simpang. membolehkan k u m p u l a n H a i San kembali ke tempat mereka. selepas i t u menteri dan Speedy tidak lagi mengenakan tekana' atas Ghee H i n . Kedua-dua mereka lebih m e n u m p u k a n perha terhadap memajukan perlombongan dan memastikan k e l i c perdagangan timah.

Perjanjian Pangkor, 1874


Pada b u l a n November 1873, Gabenor Harry O r d digantikan A n d r e w Clarke. Gabenor baru i n i berpendapat negeri-negeri Mej dapat diamankan dengan campur tangan Inggeris. Tumpuan usahanya ditumpukan ke Perak. Langkah pertama yang d i a m b i l ialah mengatur gencatan senjata antara kongsi-kongsi gelap bertelagah. Selepas itu Andrew Clarke mencadangkan kepada besar-pembesar Perak supaya berjumpa dengan beliau di Pangkor bagi berunding untuk menyelesaikan masalah mereka. M u d a A b d u l l a h dengan segera menjawab pelawaan tersebut m menjemput Inggeris menghantar seorang penasihat dengan sy beliau dilantik sebagai sultan. Satu rundingan telah diadaka atas kapal Pluto pada hari Sabtu, 17 Januari 1874. Turut sama di r u n d i n g a n tersebut ialah A n d r e w Clarke, Raja M u d a Abdu Bendahara, Laksamana, Menteri Larut, Syahbandar, Temengg Raja M a h k o t a dan Datuk Sagor. Sultan Ismail dan Raja Yusuf t. hadir. Pada 20 Januari termeterailah Perjanjian Pangkor. Sy syarat perjanjian:
9

1. 2.

Raja A b d u l l a h diiktiraf sebagai Sultan Perak. Raja Bendahara Ismail y a n g sekarang b e r t i n d a k s e l l Pemangku Sultan dibenarkan memakai gelaran Sultan M dan diberi bayaran pencen serta menguasai sebuah daerah 1 yang diperuntukkan kepadanya. Semua pembesar yang dilantik semasa Raja Bendahara Is menerima alat kebesarannya diiktiraf. 72

3.

P E N J A J A H A N INGGERIS DI PERAK, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN D A N

4. 5. 6.

K u a s a y a n g d i b e r i k a n o l e h A l m a r h u m S u l t a n kepada O r a n g K a y a Menteri Larut diiktiraf. S e m u a p e l a n t i k a n d a n h a s i l n e g e r i a k a n d i p u n g u t atas n a m a sultan. S u l t a n a k a n m e n e r i m a d a n m e n y e d i a k a n tempat tinggal y a n g s e s u a i u n t u k s e o r a n g p e g a w a i B r i t i s h y a n g d i k e n a l i sebagai r e s i d e n . N a s i h a t residen m e s t i d i p e r o l e h d a n d i l a k s a n a k a n d a l a m s e m u a p e r k a r a m e l a i n k a n d a l a m h a l agama d a n adat istiadat M e l a y u .

7.

Pembesar L a r u t a k a n m e n e r i m a seorang p e n o l o n g residen yang m e m p u n y a i k u a s a seperti r e s i d e n d a n h a n y a p a t u h kepada perintah residen.

8.

P e m b i a y a a n residen d a n pegawai-pegawainya a k a n d i t e n t u k a n o l e h kerajaan N e g e r i - N e g e r i Selat d a n a k a n d i a m b i l daripada h a s i l negeri Perak.

9.

P e n d a p a t a n y a n g a k a n d i t e r i m a o l e h sultan, bendahara, menteri d a n pembesar-pembesar y a n g l a i n a k a n d i a m b i l daripada h a s i l negeri.

10. 11. 12. 13.

K u t i p a n d a n k a w a l a n atas s e m u a hasil d a n pentadbiran negeri d i b u a t d e n g a n nasihat r e s i d e n . P u l a u P a n g k o r dan D i n d i n g d i s e r a h k a n k e p a d a B r i t i s h . S u n g a i K r i a n a k a n m e n j a d i s e m p a d a n d i antara Seberang P r a i ( B r i t i s h ) d e n g a n Perak. B a g i m e w u j u d k a n k e a m a n a n d i Perak satu peraturan segera a k a n d i b u a t d i b a w a h k a w a l a n d a n nasihat seorang atau l e b i h pegawai British. Pegawai i n i akan menentukan k e d u d u k a n l o m b o n g , jentera, b a y a r a n p a m p a s a n atas kerosakan d a n seb a g a i n y a . K e p u t u s a n p e g a w a i tersebut adalah m u k t a m a d .

14.

M e n t e r i L a r u t a k a n m e m b i a y a i semua penyiasatan d a n pem u l i h a n keamanan di Perak. P e r j a n j i a n P a n g k o r d i b u a t secara tergesa-gesa u n t u k m e m e n u h i

k e p e r l u a n Inggeris. Ini bagi m e m p e r c e p a t k a n c a m p u r tangan d i 73

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Perak. Bagaimanapun kuat kuasa perjanjian i n i tidaklah d i j a l a n k a n dengan serta-merta. M i s a l n y a residen hanya tiba di Perak s e m b i l a n b u l a n k e m u d i a n . N a m u n begitu penolong residen sudah p u n m e n j a l a n k a n tugasnya di Larut.

C A M P U R T A N G A N INGGERIS DI S E L A N G O R 1873-1874
Kerajaan Inggeris di Singapura sejak awal lagi memihak k e p a d a Tengku K u d i n dalam sengketa dengan Raja M a h a d i . Orang Inggeris banyak k a l i menghantar kapal perang ke Selangor kerana kegiatan l a n u n yang mengganggu perdagangan mereka. Pada tahun 1871 sebuah tongkang kepunyaan seorang tauke Cina dari Pulau P i n a n g d i r o m p a k oleh perompak-perompak Cina dan dipercayai d i b a w a ke K u a l a Selangor. Inggeris menghantar kapal Pluto clan H . M . S R i n a l d o ke situ. Kedatangan kapal perang Inggeris ditentang o l e h Raja M a h a d i clan Syed Masyor yang menguasai kawasan tersebut. Pacla bulan Julai 1871 kerajaan Negeri-Negeri Selat menghantar Setiausaha Kerajaan J . W . W . Birch d a n C.J. Irving ke Selangor. B i r c h telah menjanjikan sokongan kepada Tengku K u d i n . D a l a m pada i t u kegiatan lanun masih mengganggu kepentingan Inggeris. Pada b u l a n November 1873 sebuah kapal Melaka diserang dekat S u n g a i Jugra d a n pada 1 Januari 1874 sebuah rumah api m i l i k Inggeris di Tanjung Tuan diserang l a n u n . Kegiatan i n i didakwa oleh Inggeris d i l a k u k a n oleh orang Raja M a h m u d Langat dan Raja Bot L u k u t . A d a pendapat mengatakan Tengku Yaakop putera Sultan A b d u l Samad juga terlibat. Kegiatan l a n u n di perairan Selangor dianggap mengancam perdagangan Melaka. O l e h itu A n d r e w C l a r k e berpendapat Inggeris perlu memberi sokongan kuat kepada T e n g k u K u d i n supaya keamanan dapat d i p u l i h k a n .
10

D a l a m usaha Inggeris bertapak di Selangor kekuatan kapal perang d i p e r l u k a n . Ini bagi memastikan Sultan A b d u l Samad tidak a k a n menolak campur tangan Inggeris. Pacla 6 Februari A n d r e w C l a r k e menghantar enam buah kapal perang ke perairan Selangor. Tiga b u a h menyekat muara Sungai Jugra, dua buah ke Sungai K e l a n g clan empat buah m e m u d i k i Sungai Langat u n t u k berjumpa s u l t a n . 74

PENJAJAHAN INGGERIS DI PERAK, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN D A N

A n d r e w C l a r k e telah mendesak Sultan A b d u l Samad memberi kepercayaan penuh kepada Tengku K u d i n untuk menghapuskan k e g i a t a n l a n u n . S e o r a n g d a r i p a d a putera S u l t a n A b d u l Samad i a i t u Raja Y a a k o p m e n e n t a n g u s a h a m e n g u k u h k a n p e r a n a n T e n g k u K u d i n k e r a n a m e n g a n g g a p T e n g k u K u d i n p u n c a masalah. P i h a k I n g g e r i s juga m e n d e s a k s u p a y a p e r o m p a k - p e r o m p a k y a n g terlibat d i b i c a r a k a n . B a g a i m a n a p u n t i d a k ada b u k t i m e n c u k u p i bagi mel e n g k a p k a n d a k w a a n . N a m u n p i h a k Inggeris tetap beranggapan S e l a n g o r b e r t a n g g u n g j a w a b k e atas k a p a l - k a p a l y a n g m e l a l u i p e r a i r a n n y a d a n S u l t a n Selangor d i k e h e n d a k i membayar pampasan s e b a n y a k $5,000. A n t a r a b u l a n O g o s hingga O k t o b e r 1874, F r a n k Swettenham b e r t u g a s sebagai penasihat tidak r a s m i kepada Sultan A b d u l Samad. B a g i n d a s u l t a n sangat b e r k e n a n d e n g a n t i n g k a h l a k u dan kerjakerja S w e t t e n h a m s e h i n g g a pada 3 O k t o b e r 1874 baginda menyatak a n p e r s e t u j u a n m e n e r i m a n a u n g a n Inggeris d a n m a h u Swettenham d i l a n t i k sebagai r e s i d e n . B a g a i m a n a p u n p i h a k Inggeris m e l a n t i k J . G . D a v i d s o n sebagai residen d a n S w e t t e n h a m sebagai p e n o l o n g residen.
1 1

C A M P U R T A N G A N INGGERIS DI NEGERI SEMBILAN C a m p u r Tangan di Sungai Ujung, 1874-1875


P e r s e l i s i h a n di kalangan pembesar-pembesar M e l a y u masih b e r t e r u s a n . D i R e m b a u , H a j i M u s t a f a d a n D a t u k Perba H a j i S a h i l d i p i l i h o l e h p e n g i k u t m a s i n g - m a s i n g sebagai p e n g h u l u . A p a b i l a p e r g a d u h a n m e l e t u s d i K u a l a L i n g g i t e n t u n y a perdagangan b i j i h t i m a h terganggu kerana K u a l a L i n g g i merupakan laluan penting. T e n g k u K u d i n m e n y o k o n g D a t a ' Perba kerana k e p e n t i n g a n perd a g a n g a n Selangor. P i h a k Inggeris y a n g m e m p u n y a i h u b u n g a n d e n g a n T e n g k u K u d i n j u g a m e n y o k o n g D a t u k Perba. H a j i M u s t a f a p u l a m e n d a p a t s o k o n g a n Datuk Kelana Sungai Ujung walaupun D a t u k K e l a n a juga menjalinkan h u b u n g a n dengan Tengku K u d i n d a n I n g g e r i s d i S i n g a p u r a . B a g a i m a n a p u n Leftenan Gabenor M e l a k a , K a p t e n E . M . Shaw, R . N . tidak m e n y o k o n g D a t u k Perba kerana anak b u a h D a t u k P e r b a m e n y e k a t perdagangan j i k a pedagang-pedagang

75

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

enggan m e m b a y a r c u k a i . N a m p a k n y a krisis p o l i t i k tempatan clan k e p e n t i n g a n perniagaan b i j i h t i m a h m e n d o r o n g k e arah c a m p u r tangan Inggeris. P a d a 17 D i s e m b e r 1873 kerajaan Singapura m e n e r i m a s u r a t d a r i p a d a D a t u k Perba dan t u j u h belas orang pembesar k e c i l y a n g l a i n m e n d a k w a mereka telah m e n g a l a h k a n H a j i M u s t a f a . D a t u k Perba j u g a m a h u Inggeris m e n g a k u i h a k n y a d i S i m p a n g d a n b e berapa tempat p e m u n g u t a n c u k a i d i Sungai L i n g g i . Beliau m e n g u g u t j i k a tuntutan i n i tidak clipatuhi, perdagangan M e l a k a a k a n terganggu. Pada b u l a n F e b r u a r i 1874 berita tentang c a m p u r t a n g a n Inggeris di Selangor tersebar. B e r i k u t a n i t u Leftenan G a b e n o r M e l a k a telah menjemput D a t u k K e l a n a , D a t u k M u d a L i n g g i d a n D a t u k Perba k e M e l a k a u n t u k b e r u n d i n g . Pada masa yang s a m a j u g a G a b e n o r A n d r e w C l a r k e m e n j e m p u t ketiga-tiga p e m b e s a r tersebut dan D a t u k Bandar serta H a j i Mustafa ke Singapura t e t a p i y a n g h a d i r hanya D a t u k Kelana d a n D a t u k M u d a sedangkan y a n g l a i n menghantar w a k i l sahaja. Pada k e t i k a i n i j u g a D a t u k P e r b a m e n g a d a k a n sekatan d i Sungai L i n g g i .
12

Setelah p e r u n d i n g a n d i b u a t , D a t u k K e l a n a m e n a n d a t a n g a n i perjanjian dengan kerajaan British, di Singapura. M e n u r u t perjanjian i n i D a t u k Kelana clan Datuk M u d a bersetuju: (a) (b) (c) (d) m e n e r i m a naungan Inggeris. bertanggungjawab m e l i n d u n g i perdagangan Inggeris cli S u n g a i Linggi. bekerjasama clengan Inggeris menentang pesalah-pesalah dan m e m b e r i m a k l u m a t p o l i t i k clan perdagangan penting. semua stesen, daerah atau petempatan di S i m p a n g serta l e m b a h Sungai L i n g g i bermula dari S i m p a n g hingga ke Permatang P a s i r d i l e t a k k a n di b a w a h kawalan dan p e r i n t a h serta arahan k e r a jaan British. G a b e n o r A n d r e w Clarke cuba mengulangi taktik yang d i g u n a k a n di P e r a k dan Selangor. Beliau cuba menjemput semua p e m b e s a r clan k e m u d i a n semua pembesar a k a n d i m i n t a m e n a n d a t a n g a n i p e r j a n j i a n . Bagi tujuan i n i beliau pergi ke K u a l a L i n g g i pada 2 Mei 76

dengan kapal H . M . S Charybdis dan A v o n . Ternyata langkah i n i gagal kerana pembesar-pembesar m e n g u z u r k a n d i r i . O l e h i t u Andrew Clarke terpaksa menganggap perjanjian 21 A p r i l sebagai asas campur tangan. Setelah itu pihak British membantu Datuk Kelana m e m u s n a h k a n tempat-tempat p e m u n g u t a n c u k a i d i sepanjang Sungai L i n g g i . Datuk Bandar yang d i s o k o n g oleh Raja M a h a d i dan Raja M a h m u d telah d i u n d u r k a n . Bagaimanapun Datuk Kelana yang masih bimbangkan k e d u d u k a n n y a telah meminta dihantar seorang residen. Pihak Inggeris menghantar W . A . P i c k e r i n g bagi m e m b a n t u Datuk Kelana yang dikatakan tidak mendapat sokongan p e n d u d u k sepenuhnya. A n c a m a n Datuk Bandar terpaksa dihadapi dengan menghantar angkatan tentera y a n g agak besar d a r i S i n g a p u r a . Setelah itu barulah Datuk Bandar d i u n d u r k a n dari k u b u k u a t n y a di Kepayang. Langkah lain yang dibuat oleh Inggeris bagi m e m perkuatkan k e d u d u k a n D a t u k Kelana ialah dengan menghantar Kapten W.I. Tatham sebagai penolong residen serta menempatkan sejumlah 50 orang askar dan 32 orang polis. Setelah l i m a b u l a n bertugas Tatham digantikan oleh Kapten P.J. M u r r a y pada b u l a n A p r i l 1875. Menjelang bulan Disember 1875 Datuk Bandar bersetuju untuk menandatangani perjanjian dengan Inggeris d a n sebagai ganjaran beliau diberi pencen d a n sebuah r u m a h di Singapura.
1 3 14

C a m p u r Tangan d i S r i M e n a n t i 1876-1886 Tindakan Datuk Kelana Sungai U j u n g membawa kepada c a m p u r tangan Inggeris di daerah tersebut ditentang oleh Yam Tuan T u n k u Antah. Perselisihan antara T u n k u A n t a h dengan Dato' K e l a n g juga berpunca daripada soal rebutan kawasan Teraci. Dengan bantuan pembesar-pembesar daerah yang l a i n Yam Tuan T u n k u A n t a h m e n g adakan gerakan penentangan terhadap British pada p e n g h u j u n g tahun 1875 sehingga N o v e m b e r 1876. Pasukan T u n k u A n t a h dikalahkan di Bukit Putus. Dengan kekalahan i n i T u n k u A n t a h terpaksa bersuaka ke J o h o r tetapi k e m u d i a n k e m b a l i ke Seri M e n a n t i setelah satu perjanjian ditandatangani pada 23 N o v e m b e r 1876. Sehingga tahun 1883 pengaruh Inggeris di Negeri Sembilan terhad di Sungai U j u n g kerana Pejabat Tanah Jajahan m a h u m e m a s t i k a n kejayaan sistem residen terlebih d a h u l u .
15 16

77

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pihak Inggeris mula berusaha meluaskan pengaruh di Negeri Sembilan kerana: (a) Setelah didapati sistem residen di Sungai U j u n g berjaya. O l e h itu kawasan-kawasan yang berjiran perlu dikuasai bagi memastikan kestabilan. Gabenor Frederick W e l d berpendapat sistem residen sesuai di Tanah Melayu dan boleh berfungsi dengan baik. Bagi N e g e r i Sembilan langkah dibuat meluaskan pengaruh British secara berperingkat-peringkat, daerah demi daerah. Pihak Inggeris mahu menamatkan pengaruh Maharaja A b u Bakar yang sangat berpengaruh dalam hal-ehwal Seri M e n a n t i .

(b)

(c)

Gabenor Frederick W e l d mengambil langkah berunding dengan Tunku A n t a h dan pembesar-pembesar Seri Menanti di Bukit Putus pada b u l a n Mac 188.1. Gabenor W e l d mencadangkan j i k a terdapat sebarang perselisihan di Seri M e n a n t i perlulah d i r u j u k kepada timbang tara pihak Inggeris. Pada bulan J u n 1883, Tunku A n t a h meminta British menghantar seorang residen dan berjanji a k a n menyerahkan Inas, Johol dan Gemenceh. Baginda juga meminta sejumlah elaun yang banyak. Gabenor W e l d mengambil s i k a p berhati-hati kerana mahu bertindak secara berperingkat-peringkat. L a g i p u n beliau berpendapat persetujuan pembesar-pembesar diperlukan kerana mereka lebih berkuasa. Langkah-langkah y a n g diambil oleh Inggeris seterusnya: (a) (b) (c) Melantik Syed H a m i d dari Tampin sebagai w a k i l Residen K o n sular Melaka. Menyediakan pinjaman untuk pembinaan jalan raya, memajuk a n lombong dan pertanian. Pada bulan Mac 1884 Penghulu Johol bersengketa dengan Maharaja A b u Bakar. O l e h itu peranan sebagai penimbang tara yang dimainkan oleh Johor kosong. Oleh itu pihak Inggeris menasihatkan penghulu Johol menerima pula Residen K o m sular Melaka sebagai penasihat. 78

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N ...

(d)

Pada bulan J u n 1885 seorang pemungut hasil d a n p e n g a d i l mahkamah berbangsa Inggeris ditempatkan di Kuala P i l a h . Jawatan i n i kemudiannya disandang oleh M a r t i n Lister. Pada bulan A p r i l 1886 T u n k u A n t a h dan pembesar-pembesar m e n y e r a h k a n u r u s a n h a l - e h w a l p e r h u b u n g a n luar n e g e r i kepada British.

(e)

Rembau 1877-1887 Perhubungan Rembau-Inggeris w u j u d sejak tahun 1795 s e w a k t u Belanda menyerahkan M e l a k a kepada Inggeris apabila b e r l a k u Perang Napoleon di Eropah. Satu perjanjian ditandatangani antara pihak Inggeris dengan Datuk K u s i l (Pembesar Rembau). Satu lagi perjanjian dimeterai pada tahun 1831 setelah Rembau m e m b a n t u Inggeris menghapuskan pemberontakan D o l Said di N a n i n g . P i h a k Rembau d i w a k i l i oleh U n d a n g Lela Maharaja Nganit, D a t u k L e m baga Berlapan, Raja A l i dan Syed Shaaban. U n d a n g Rembau Datuk Haji Sahil menandatangani satu lagi perjanjian dengan Inggeris pada tahun 1877 tetapi tidak clirestui oleh Lembaga Yang Berlapan. Satu daripada syarat perjanjian i n i menetapkan Raja J o h o r sebagai penimbang tara j i k a berlaku sebarang pertikaian di daerah i n i . D a t u k H a j i Sahil juga mendapat tentangan daripada Syed H a m l d yang berjuang hendak menjadi Yam Tuan M u d a T a m p i n . D a l a m hal i n i p i h a k Inggeris m e n y o k o n g t u n tutan Syed H a m i d . M e m a n d a n g k a n k e d u d u k a n n y a tertekan, D a t u k Haji Sahil turut m e m i n t a bantuan Inggeris d a n beliau sanggup menerima seorang residen B r i t i s h dengan syarat beliau dibayar pencen $800 setahun. Gabenor W e l d tidak menerima tawaran i t u memandangkan D a t u k Sahil tidak p o p u l a r di kalangan pembesar. Gabenor W e l d menjemput pembesar-pembesar Rembau ke M e l a k a u n t u k b e r u n d i n g . D a l a m p e r j u m p a a n tersebut p i h a k g a b e n o r menyalahkan Datuk Sahil kerana salah tadbir. Pembesar-pembesar tidak membantah tuduhan tersebut malah telah mengambil l a n g k a h memecat dan melantik Syahbandar Serun b i n S u d i n . Pembesarpembesar juga bersetuju u n t u k m e r u j u k sebarang p e r s e l i s i h a n kepada gabenor. Dengan persetujuan i n i bererti peranan J o h o r di 79

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Rembau tamat. Dalam soal pungutan cukai masih dikuasai oleh para pembesar dan i n i akhirnya mencetuskan pergaduhan, Apabila hal i n i dirujuk kepada Inggeris satu penyelesaian telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pada 17 September 1877. Mengikut perjanjian i n i kuasa mengutip cukai akan d i u r u s k a n oleh seorang pegawai British berjawatan Pemungut dan Pengadil M a h k a m a h . Dengan perjanjian i n i juga k e d u d u k a n Rembau sebagai negeri M e l a y u berdaulat terserah kepada Inggeris.
17

Jelebu 1877-1886 Kesempatan Inggeris campur tangan di daerah i n i juga berpunca daripada perselisihan pembesar-pembesar tempatan. Yam Tuan Raja A b d u l l a h dikatakan berselisih dengan Datuk Penghulu dan pembesar-pembesar, Mengikut undang-undang adat Yam Tuan M u d a tidak b o l e h mencampuri urusan negeri atau memungut cukai tetapi pada 26 A p r i l 1877 beliau telah menandatangani perjanjian clengan Gabenor Negeri-Negeri Selat tanpa persetujuan pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar juga tidak berpuas hati dengan syarat perjanjian yang antaranya menetapkan Maharaja Johor sebagai penimbaug tara dalam sebarang perselisihan yang tercetus. Datuk Penghulu Syed A l i cuba menyingkirkan Yam Tuan M u d a Tuanku A b d u l l a h tetapi gagal kerana tidak semua pembesar menyokongnya. Antara pembesar yang menyokong Tuanku A b d u l l a h termasuklah Datuk Raja Balang L o n g Ketua Waris U l u Jelebu, Datuk M e n t e r i Ahat, Datuk Maharaja Inda Latif dan Datuk Lela Angsa Haji O t h m a n Ketua Suku Tiga Batu. Apabila perselisihan tidak dapat dicapai kesemua pihak bersetuju merujuk hal tersebut kepada Inggeris. Satu perjanjian ditandatangani pacla 24 Ogos L883. Semua p i h a k y a n g b e r t e l i n g k a h bersetuju menerima c a m p u r tangan Inggeris clan kedudukan Yam Tuan M u d a Tuanku A b d u l l a h kekal. Kemangkatan Tuanku A b d u l l a h pacla bulan Disember 1884 telah mengeruhkan lagi keadaan. Berlaku persaingan merebut jawatan tersebut. Datuk Penghulu Syed A l i mahu melantik Tuanku Idris tetapi ditentang oleh Tuanku N a m b u l (anakanda Tuanku A b d u l l a h ) clan Tuanku M u d a C i k (adinda Tuanku Abdullah). Pada bulan Jun

80

PENJAJAHAN INGGERIS DI PERAK, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN D A N

1885, E.P. Gueritz dihantar ke Jelebu sebagai Pemungut C u k a i o l e h kerajaan Inggeris. D a t u k Syed A l i mencadangkan supaya jawatan Y a m Tuan M u d a dihapuskan sebagai jalan penyelesaian. H a l i n i juga d i s o k o n g oleh Datuk Yang Berlapan. Semasa lawatan ke Jelebu pada b u l a n M a c 1886, Gabenor Negeri-Negeri Selat telah bersetuju dengan cadangan tersebut. Seorang Residen Inggeris telah ditempatkan cli Jelebu mengikut perjanjian yang ditandatangani pada b u l a n September 1886.
18

P E N Y A T U A N N E G E R I S E M B I L A N , 1889-1898
C a m p u r tangan Inggeris di Negeri Sembilan bermula sejak penghujung abaci ke-18. Bagaimanapun perkara i n i menjadi lebih penting pada masa W e l d menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat. Beliau merangka satu dasar campur tangan secara berperingkat clan menunggu sehingga pembesar-pembesar menjemput campur tangan. Pacla masa pentadbiran Gabenor C e c i l Smith, beliau lebih m e n u m p u k a n kepada m e m p e r k u a t k a n pengaruh pentadbiran British dan m e n y a t u k a n u n i t - u n i t daerah k e c i l kepada claerah yang lebih besar. Ikhtiar juga clibuat untuk memasukkan semula L u a k Sungai U j u n g , Jelebu, J o h o l dan Rembau yang keluar daripada persekutuan Negeri Sembilan. H a l i n i hanya dapat dicapai pada masa pemerintahan Y a m Tuan Besar Tuanku M u h a m m a d ibn Tuanku A n t a h . Pada tahun 1889 Seri Menanti, Rembau, T a m p i n d a n J o h o l bersetuju m e m b e n t u k persekutuan Negeri Sembilan. Ini d i i k u t i clengan penyertaan Sungai U j u n g dan Jelebu pacla tahun 1895. Persekutuan Negeri Sembilan menjadi lebih mantap dengan terbentuknya perlembagaan tahun 1898 di bawah Yang Dipertuan Besar.
19

C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S DI P A H A N G , 1882-1888 Usaha A w a l
Beberapa orang pegawai Inggeris beranggapan Pahang sebuah negeri yang kaya clengan hasil bumi terutama k e m u n g k i n a n adanya emas. A n d r e w Clarke dalam tempoh menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat telah berjaya m e m a s u k k a n Perak, Selangor dan Sungai U j u n g ke dalam pengaruh British tetapi gagal memasukkan Pahang. G a b e n o r 81

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

W i l l i a m Jervois juga pernah mencadangkan kepada Bendahara W a n A h m a d supaya Pahang mendapat perkhidmatan seorang residen. Cadangan i n i ditolak oleh Bendahara. Keghairahan British untuk terus campur tangan terhenti seketika ekoran kebangkitan antiBritish di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Pembunuhan J . W . W Birch mengejutkan lagi pihak British. Usaha untuk campur tangan di Pahang diteruskan oleh Gabenor Frederick W e l d setelah mendapat persetujuan Setiausaha Negeri bagi Tanah Jajahan. Pada tahun 1882 beliau melawat Pahang clengan harapan dapat menandatangani perjanjian tetapi gagal. Bendahara memberi alasan tidak dapat membuat keputusan secara berseorangan dan memerlukan masa untuk berunding dengan semua pembesar yang tinggal berselerak di seluruh Pahang. Pada tahun tersebut juga Bendahara W a n A h m a d mula memakai gelaran s u l t a n .
20

Cabaran Dalam Negeri Ketidakstabilan dalam negeri M e l a y u telah dijadikan alasan oleh Inggeris untuk campur tangan. Pahang juga menghadapi masalah i n i akibat k o n f l i k antara para pembesar. Setelah Sultan A h m a d berkuasa baginda melantik p e n y o k o n g - p e n y o k o n g baginda ke jawatan-jawatan penting. Mereka termasuklah Tok Gajah, Tok Bahaman, Tuan Sheikh K e c i l dan Orang Kaya Bakti. Mereka juga dianugerahkan kawasan pegangan yang penting dan dapat menghasilkan pungutan cukai yang lumayan. Pembesar-pembesar lama seperti Tok Raja Jelai dan Tok Kaya Lipis berasa tercabar terutama kerana sebahagian daripada kawasan pegangan mereka terlepas ke tangan pembesar-pembesar yang baru dilantik. K o n f l i k antara kedua-dua golongan pembesar lama clan baru ini m e l e m a h k a n k e d u d u k a n Sultan A h m a d . Sultan A h m a d sendiri menghadapi saingan daripada saudara tirinya E n g k u M u d a W a n Mansur yang mahu merebut takhta. Engku M u d a cuba mengambil kesempatan konflik antara pembesar u n t u k menarik sebahagian sokongan kepadanya. Beliau cuba mendapat sokongan British melalui W . H . M . Read. Beliau bersedia untuk men e r i m a seorang residen j i k a berjaya merebut takhta P a h a n g .

82

PENJAJAHAN INGGERIS DI PERAK, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN D A N

Bagaimanapun pihak British berhati-hati dan mengambil sikap tunggu d a n lihat d a n t e r l e b i h d a h u l u m a h u m e m a s t i k a n s e j a u h m a n a k a h tentangan terhadap s u l t a n w u j u d . Sementara i t u E n g k u M u d a merancang persediaan menyerang Pahang dari U l u Selangor bersama-sama p e m b a n t u - p e m b a n t u n y a y a n g t e r d i r i d a r i p a d a W a n L i n g g a , T e n g k u Samat d a n O r a n g K a y a L i p i s . M e r e k a m a h u m e w u j u d k a n satu l a g i perang saudara y a n g m e m u n g k i n k a n Inggeris d i j e m p u t u n t u k c a m p u r tangan. L a n g k a h i n i d i h a l a n g o l e h C e c i l Clementi (Pemangku Gabenor) dengan mengarahkan Residen Selangor m e n g h a l a n g E n g k u M u d a daripada m e n e r u s k a n t i n d a k a n . D a l a m pada i t u T o k G a j a h berjaya m e n g a l a h k a n p e n y o k o n g penyokong E n g k u M u d a d i Pahang. Sultan A h m a d mendapati j i k a k o n f l i k dengan s a u d a r a n y a t i d a k dapat d i s e l e s a i k a n tentu a k a n m e m b u k a r u a n g k e p a d a c a m p u r tangan Inggeris. O l e h i t u a p a b i l a Inggeris m e n c a d a n g k a n s u p a y a E n g k u M u d a d i a m p u n k a n d a n d i b e n a r k a n p u l a n g , b a g i n d a bersedia m e n e r i m a . P a d a 1 8 M a c 1887 W a n Mansur pulang ke Pahang bersama-sama H u g h C l i f f o r d . D e n g a n i n i S u l t a n A h m a d berjaya m e n y e k a t B r i t i s h m e n g g u n a k a n isu perang saudara u n t u k c a m p u r tangan.

Cabaran Inggeris 1885-1888


Pacla t a h u n 1885 F r a n k S w e t t e n h a m ( P e m a n g k u R e s i d e n P e r a k ) dihantar k e P a h a n g u n t u k b e r u n d i n g clengan S u l t a n A h m a d . S e k a l i lagi b a g i n d a d i d e s a k s u p a y a m e n a n d a t a n g a n i p e r j a n j i a n clan s e t e r u s n y a m e n e r i m a s e o r a n g r e s i d e n . B a g i n d a tetap m e n o l a k dengan alasan m e m e r l u k a n masa u n t u k b e r u n d i n g d e n g a n p a r a pembesar. Pada 8 J u l a i 1885 b a g i n d a m e m b e r i j a w a p a n b e r t u l i s k e p a d a P e m a n g k u G a b e n o r m e n y a t a k a n P a h a n g tidak a k a n men e r i m a residen. P i h a k Inggeris m e n e r u s k a n usaha m e m u j u k a p a b i l a G a b e n o r F r e d e r i c k W e l d melawat P a h a n g pada b u l a n M e i 1886 tetapi m a s i h tidak berjaya m e n g u b a h p e n d i r i a n sultan, A d a beberapa persoalan y a n g m e m p e n g a r u h i p e n d i r i a n b a g i n d a : (a) selepas b e r b a i k s e m u l a d e n g a n J o h o r , S u l t a n A h m a d s e l a l u m e r u j u k p a n d a n g a n M a h a r a j a A b u Bakar s e b e l u m m e n g a m b i l

83

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

t i n d a k a n . D a l a m h a l c a m p u r tangan Inggeris, M a h a r a j a m e n a s i h a t k a n supaya j a n g a n d i t a n d a t a n g a n i p e r j a n j i a n . Maharaja A b u Bakar tidak mahu Pahang kehilangan statusnya kerana j i k a Pahang masuk ke dalam pengaruh Inggeris tentu kepentingan baginda tergugat. Maharaja A b u Bakar telah m e m b a n t u beberapa orang pelabur mendapat k o n s e s i di Pahang. Malah saudagar-saudagar tersebut juga mempengaruhi S u l t a n A h m a d supaya j a n g a n m e n e r i m a c a m p u r tangan Inggeris kerana i n i akan menyusahkan mereka. (b) Sultan A h m a d sendiri sangat berpengalaman dalam menghadapi cabaran terutama setelah mengalami perang saudara yang panjang. Jadi sebarang ugutan dan cabaran diteliti terlebih dahulu. Di samping itu baginda juga cuba menjadi seorang yang dapat dianggap oleh Inggeris bersifat maju dengan m e m b u k a peluang kepada pelabur-pelabur asing dan berusaha mewujudkan keamanan.

Menjelang tahun 1887, Sultan A h m a d sudah berlembut d a n bersedia u n t u k m e n i m b a n g k a n cadangan H u g h C l i f f o r d y a n g dihantar ke Kuantan. Sultan diminta menandatangani perjanjian seperti yang dibuat antara Singapura dengan Johor pacla tahun 1886. D a l a m rundingan selanjutnya dengan gabenor, sultan m a h u beberapa syarat tambahan yang tidak terdapat dalam perjanjian Singapura-Johor dimasukkan. Ini termasuk hak baginda u n t u k melantik dan memecat w a k i l British; w a k i l British tidak dibenarkan menerima pengaduan anak negeri; wakil tersebut tidak dibenarkan campur tangan dalam hal konsesi tanah serta perakuan British, yang takhta Pahang adalah hak waris baginda. Permintaan i n i ditolak oleh gabenor clan perjanjian ditangguhkan. Perjanjian hanya ditandatangani pacla 9 Oktober 1887. Berdasarkan perjanjian i n i H u g h Clifford dilantik sebagai w a k i l Inggeris. Salah satu tugas penting beliau ialah merangka rang undang-undang Pahang. A d a dua peristiwa penting seterusnya yang m e m b o l e h k a n Inggeris memaksa kehendaknya atas Pahang yang berkaitan dengan pelaksanaan k e a d i l a n . P e r i s t i w a pertama m e l i b a t k a n $4,000. Inggeris tidak berpuas had dengan cara kes i n i dikendalikan dan 84

PENJAJAHAN INGGERIS DI PERAK, S E L A N G O R , NEGERI SEMBILAN D A N

m e n u d u h sultan terlibat. Satu lagi p e r i s t i w a b e r l a k u pada b u l a n F e b r u a r i 1888 d i m a n a seorang C i n a rakyat B r i t i s h b e r n a m a G o h H u i d i t i k a m b e r h a m p i r a n istana s u l t a n . K h a b a r a n g i n m e n g a t a k a n o r a n g yang m e n i k a m i a l a h Tuan M u d a y a n g bertugas sebagai k e t u a h u l u b a l a n g sultan. J a d i ada anggapan baginda j u g a turut t e r l i b a t . D a l a m usaha m e n g e n a k a n tekanan ke atas P a h a n g , G a b e n o r C e c i l C l e m e n t i S m i t h s e n d i r i datang k e Pahang pada b u l a n J u n 1888. Selain m e n u n t u t penyelesaian kes G o h H u i ( C h a n You W e e ) , gabenor juga mendesak sultan m e n e r i m a residen. A p a b i l a b a g i n d a berkeras, gabenor m e m b e r i kata d u a d a n m a h u m e n g g u n a k a n p o l i s i kapal perang. Bagaimanapun k a p a l perang H . M . S . O r i o n yang d i r a n c a n g u n t u k menggertak P a h a n g tidak j a d i dihantar setelah d i h a l a n g o l e h Pejabat T a n a h j a j a h a n . O l e h i t u C e c i l C l e m e n t i m e n g h u b u n g i S u l t a n A b u Bakar b a g i m e m u j u k S u l t a n A h m a d . A k h i r n y a persetujuan dicapai pada b u l a n O k t o b e r 1888 d a n J.P. Rodger d i t e r i m a sebagai residen.
21

85

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

86

Bab

Reaksi terhadap Campur Tangan Inggeris, 1831-1898

Sejak awal lagi c a m p u r tangan Inggeris di Tanah M e l a y u telah ditentang. Tentangan datang daripada pihak yang tidak berpuas h a d atau tidak mendapat bantuan Inggeris dalam sengketa di kalangan elit Melayu. Bagaimanapun setelah campur tangan Inggeris, terdapat j u g a gerakan penentangan yang digerakkan oleh pihak yang d i s o k o n g oleh Inggeris. Bab i n i akan m e n u m p u k a n perbincangan tentang kebangkitan anti-lnggeris cli Perak, Melaka dan Pahang.

P E N E N T A N G A N T E R H A D A P INGGERIS D I N A N I N G , 1831-1832
N a n i n g sebuah claerah k e c i l s e p u l u h batu dari bandar M e l a k a . Kebanyakan p e n d u d u k n y a terdiri daripada petani M e l a y u . O r a n g M e l a y u menentang Inggeris merupakan kejutan kerana mereka menganggap tidak akan berlaku pemberontakan. Penghulu N a n i n g , D o l Said telah mengepalai kebangkitan tersebut. Punca meletusnya penentangan kerana Inggeris menganggap N a n i n g sebagai sebahagian M e l a k a clan p e r l u membayar h a s i l tahunan sebanyak satu per s e p u l u h kepada kerajaan M e l a k a . Asas t u n t u t a n Inggeris m e r u j u k kepada perjanjian tahun 1801 d a n 87

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

peraturan yang ditetapkan sejak pemerintahan Belanda. Bagaimanap u n Belanda tidak pernah mengamalkan peraturan i n i . Ternyata Penguasa Tanah Melaka. W.T. Lewis yang diarah meneliti hal i n i tersalah tafsir. Pihak Inggeris sebenarnya m a h u melaksanakan undang-undang di Naning bagi menggantikan undang-undang adat. Keadaan i n i tentu mencabar kuasa D o l Said sebagai penghulu, Empat S u k u dan adat Minangkabau keseluruhannya. Peristiwa yang mempercepatkan tindakan Inggeris b e r l a k u apabila seorang penduduk E n c i k Surin mengadu kepada kerajaan M e l a k a . E n c i k Surin mendakwa Penghulu D o l Said merosakkan tanamannya di tanah yang menjadi pertikaian. Tanah tersebut terletak di sempadan Naning dengan Melaka. Pihak Inggeris meminta D o l Said membayar ganti rugi dan memastikan tidak akan mengulangi perbuatannya. Tetapi Penghulu D o l Said tidak mengendahkan arahan tersebut. Gabenor Negeri-Negeri Selat, Fullerton telah melantik Kapten W y l l i e untuk menyerang N a n i n g bersama 150 orang sepoi d a n pasukan bantuan dari Singapura. Penghulu D o l Said mendapat bantuan daripada Yamtuan A l i dari Rembau dan menantunya Syed Shaaban, Dato' Kelana Sungai Ujung, Penghulu G e m e n c i h dan penghulu Linggi. Bagaimanapun pada saat-saat akhir, angkatan Syed Shaaban menarik d i r i kerana menerima tawaran Inggeris scbanyak $500. N a m u n pasukan Naning berjaya mengalahkan Inggeris dalam perang pada tahun 1831 tersebut. Walaupun Inggeris kalah tapi mereka masih tidak berpuas h a d dan mengatur satu lagi serangan pada tahun 1832. K a l i ini Inggeris mendapat bantuan tentera daripada Syed Shaaban. Tentera Inggeris berjaya menawan Taboh tempat kediaman Penghulu Dol Said. Beliau kemudiannya berundur dan pada 4 Februari 1833, D o l Said menyerah d i r i . Beliau diberi pencen dan tempat tinggal di M e l a k a . Dengan i n i kekuasaan Inggeris di Naning ditegakkan tetapi dengan biaya besar. Pembiayaan peperangan i n i dianggarkan tidak k u r a n g 100,000 paun. Kekalahan di pihak Naning kerana:
1 2 3

(a)

Sokongan negeri jiran beralih kepada Inggeris terutama d a r i pada Syed Shaaban. 88

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 183L-1898

(b) (c)

Senjata Inggeris l e b i h b a i k . Kejayaan Inggeris m e m b u a t sekatan d i K u a l a Sungai M u a r d a n Linggi. Dengan i n i bekalan tidak sampai ke N a n i n g . PERAK, 1874-1875

Raja A b d u l l a h telah m e n g i r i m k a n surat kepada G a b e n o r A n d r e w C l a r k e pada 9 J a n u a r i 1874 m e n j e m p u t c a m p u r tangan B r i t i s h . J e m p u t a n i n i d i j a d i k a n asas c a m p u r tangan d i Perak. B a g a i m a n a p u n s e b e l u m i t u c a m p u r tangan Inggeris s u d a h p u n b e r m u l a a p a b i l a W . A . P i c k e r i n g d i h a n t a r u n t u k m e m b u a t penyelesaian p e r s e n g k e t a a n antara k o n g s i gelap H a i S a n clan G h e e H i n . K e m u d i a n A n d r e w C l a r k e menghantar K a p t e n D u n l o p , Inspektor-Jeneral P a l i s d a n M e j a r M c N a i r bagi m e n e m u i pembesar-pembesar P e r a k d a l a m usaha m e m b a w a mereka k e meja p e r u n d i n g a n . H a s i l n y a t e r m e t e r a i Perjanjian P a n g k o r p a d a 2 0 J a n u a r i 1874. Tetapi perjanjian i n i t i d a k m e n y e l e s a i k a n masalah. P e l a n t i k a n Raja A b d u l l a h sebagai S u l t a n Perak tidak d i i k t i r a f o l e h S u l t a n Ismail y a n g d i l a n t i k o l e h p e m besar-pembesar. S u l t a n I s m a i l y a n g tidak terlibat d e n g a n P e r j a n j i a n P a n g k o r terus m e n e n t a n g c a m p u r tangan Inggeris.

Residen Punca Penentangan


Salah satu syarat P e r j a n j i a n P a n g k o r m e n e t a p k a n S u l t a n P e r a k menerima seorang Residen British bagi menasihatkan b a g i n d a k e c u a l i h a l y a n g b e r s a n g k u t a n d e n g a n adat istiadat M e l a y u d a n agama I s l a m . Pegawai y a n g d i l a n t i k o l e h kerajaan N e g e r i - N e g e r i
4

Selat u n t u k m e m i k u l tanggungjawab i n i i a l a h J . W . W . B i r c h ( J a m e s W o o d f o r d W h e e l e r B i r c h ) . S e b e l u m i n i beliau pernah bertugas d a l a m pelbagai j a w a t a n t e r m a s u k P e g a w a i Tentera L a u t B r i t i s h , P e g a w a i Jabatan Pesuruhjaya J a l a n Raya C e y l o n , P e s u r u h j a y a P e r m i n t a a n dan Majistret P o l i s C e y l o n clan Setiausaha Jajahan N e g e r i - N e g e r i Selat. J . W . W . B i r c h tiba d i P e r a k pacla 4 N o v e m b e r 1874 d a n m e m b u a t tempat k e d i a m a n d a n pejabatnya d i B a n d a r B a h a r u i a i t u k a w a s a n p e r t e m u a n S u n g a i K i n t a d e n g a n S u n g a i Perak. B i r c h secara tergesa-

89

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

gesa m a h u menjalankan perubahan dalam pentadbiran di Perak. Ini mengganggu sistem pentadbiran tradisional yang selama i n i tidak dicabar. Bagaimanapun langkah Birch adalah selaras dengan dasar Gabenor W i l l i a m Jervois (menggantikan Andrew Clarke mulai bulan M e i 1875) yang mahu negeri-negeri Melayu diperintah oleh pegawai British yang tegas dan bukan sekadar memberi nasihat. Birch seterusnya membuat perubahan dalam sistem k u t i p a n cukai, perlembagaan, kewangan dan perhambaan.

Cukai
Dalam hal kewangan Birch mendapati tidak ada sistem pungutan cukai yang dipusatkan. Sudah menjadi adat Melayu cukai dipungut oleh pembesar-pembesar sebagai pendapatan. Sebahagian daripada hak mengutip cukai pembesar telah dipajak. Sultan Abdullah sendiri memajak hak memungut cukai Kuala Perak kepada seorang saudagar C i n a dengan harga $26 ribu setahun. Baginda telah mengambil $15 ribu sebagai wang pendahuluan. Sultan A b d u l l a h juga m e m punyai hak atas pungutan cukai di Kuala Kinta dan Batang Padang. Pembesar-pembesar juga diberi hak memungut cukai atau hasil. Sebagai contoh Menteri Larut mengutip cukai di Larut dan O r a n g Kaya Temenggung menguasai pajak garam dan wang penebus sukatan dan timbangan (cupak, gantang, k a l i dan p i k u l ) . Birch mengambil langkah membatalkan pajak Kuala Sungai Perak yang diberikan oleh Sultan A b d u l l a h kepada seorang saudagar C i n a , Beliau juga membakar rumah Raja Ngah, Tengku Panglima Besar di Bidor kerana Raja Ngah mengutip cukai daripada pelombongpelombong.
5

Birch merancang untuk memusatkan pungutan cukai di bawah arahan pegawai British, Pada 3 Februari 1875, beliau meminta S u l tan A b d u l l a h menandatangani pengisytiharan tersebut. Sultan A b d u l l a h cuba melengah-lengahkan pelaksanaan tersebut dengan alasan memerlukan masa untuk berunding terlebih dahulu dengan para pembesar. Sultan Abdullah juga mahu kepastian Birch bilakah masa yang sesuai untuk baginda menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan British. Hasrat i n i ditolak oleh Birch malah beliau

90

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

lebih berusaha ke arah memantapkan pentadbiran Inggeris di Perak. Beliau m e n y u s u n semula sistem cukai-cukai pajak, candu, arak, j u d i , permit balak, cukai perahu, senjata, padi dan atap. L a n g k a h i n i m e n i m b u l k a n rasa tidak puas h a d dan penentangan di kalangan pembesar.

Isu Hamba
J . W . W Birch juga melibatkan d i r i dalam hal perhambaan, T i n d a k a n i n i dianggap m e n c a m p u r i adat M e l a y u . Beberapa orang hamba melarikan d i r i dan mendapat p e r l i n d u n g a n di r u m a h B i r c h . Ini termasuk tiga orang hamba Sultan A b d u l l a h . Bagi pihak Inggeris langkah melindungi hamba adalah atas asas kemanusiaan d a n u n t u k membebaskan hamba. Bagi masyarakat M e l a y u semasa y a n g m e n g halalkan hamba menganggap tindakan Birch sebagai mencuri harta. Pembesar-pembesar berpendapat langkah Birch mencabar hak sosial dan p o l i t i k mereka. O l e h kerana hamba-hamba yang m e n c a r i perlindungan daripada B i r c h terdiri daripada wanita-wanita m a k a t i m b u l t u d u h a n m e n g a t a k a n residen ada m u s l i h a t u n t u k kepentingan seks.
6

Pakatan Membunuh Residen


Dalam melaksanakan pembaharuan-pembaharuan B i r c h mengetepikan pembesar-pembesar yang selama i n i berkuasa di daerah masing-masing. M a l a h Sultan A b d u l l a h sendiri berasa d i k e t e p i k a n . Baginda pernah membuat bantahan kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat tetapi d i t o l a k . B i r c h beberapa k a l i m e n g g u n a k a n u g u t a n terhadap Sultan A b d u l l a h . Pada bulan Mac dan j u n 1875, B i r c h mendesak sultan menandatangani surat pengesahan u n t u k melaksanakan rancangan perubahan tetapi gagal. A k i b a t tekanan daripada B i r c h , S u l t a n A b d u l l a h c u b a r a e n g u k u h k a n k e d u d u k a n dengan berbaik-baik dengan Raja Ismail dan Raja Yusuf. Sultan A b d u l l a h mengutus surat kepada Raja Ismail supaya jangan m e n y e r a h k a n alat kebesaran kepada B i r c h bagi mengesahkan pertabalan baginda sendiri mengikut adat istiadat diraja Perak. Sultan A b d u l l a h berpendapat j i k a h a l i n i d i l a k u k a n

91

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

bererti Raja Ismail akan mengesahkan kekuasaan Inggeris Perak.

cli

Pada 21 Julai 1875, satu mesyuarat diadakan antara para p e m besar Perak dengan Sultan A b d u l l a h di D u r i a n Sebatang b a g i m e m b i n c a n g k a n t i n d a k a n k e atas B i r c h . A n t a r a y a n g h a d i r termasuklah Raja Idris, Raja M u s a , Laksamana, Syahbandar, Seri Amar Diraja, Maharaja Lela, Tok M u d a A b d u l Ghafur, Raja M a h k o t a , Bendahara dan Temenggung. Para pembesar bersetuju d e n g a n rancangan untuk membunuh Birch.
7

Empat hari kemudian, Birch berjaya memaksa sultan m e n a n datangani pengisytiharan yang memberi kuasa kepada residen d a l a m semua p u n g u t a n cukai dan p e l a n t i k a n p e n g h u l u . Pada b u l a n Oktober 1875 Sultan A b d u l l a h menandatangani p e n g i s y t i h a r a n penyerahan kuasa pentadbiran kehakiman dan hasil negeri u n t u k diuruskan oleh pegawai-pegawai Inggeris. Sebelum itu residen s u d a h mengugut untuk menurunkan Sultan A b d u l l a h dari takhta dan menggantikan dengan Raja Yusuf. Menteri Larut juga tidak berpuas hati dengan campur tangan British. Penempatan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut telah mengurangkan kuasa b e l i a u . Ngah Ibrahim menasihatkan Sultan A b d u l l a h supaya jangan menerima nasihat residen dan menganggap Perjanjian Pangkor sebagai paksaan ke atas Perak. Pembesar-pembesar lain juga s e m a k i n kehilangan kuasa dan terpaksa tunduk dengan arahan dan peraturan residen. Pembesar-pembesar berpendapat Perjanjian Pangkor h a n y a menetapkan residen menasihat dan bukan mentadbir. Mesyuarat antara pembesar-pembesar diadakan sekali l a g i di D u r i a n Sebatang pada 28 Oktober. Keputusan diambil u n t u k m e m b u n u h Birch di Pasir Salak. Tugas i n i akan diserahkan kepada O r a n g Kaya-Kaya Maharaja Lela Tan Lela Putera yang menguasai Pasir Salak. Beliau akan dibantu oleh Orang Kaya-Kaya Seri A g a r D i r a j a atau l e b i h dikenali sebagai Tok Sagor yang memerintah k a w a s a n antara K a m p u n g Gajah dengan Pulau Tiga. Pada 5 Oktober S u l t a n A b d u l l a h m e m e r i n t a h k a n secara r a s m i D a t o ' M a h a r a j a L e l a m e m b u n u h Birch. Pada 15 Oktober Raja Ismail p u l a m e n y a t a k a n persetujuan clengan rancangan tersebut. Sultan A b d u l l a h k e 92

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

m u d i a n n y a m e n g h a n t a r k e r i s r a s m i sebagai tanda p e r i n t a h k e p a d a D a t o ' Maharaja Lela pada a k h i r b u l a n O k t o b e r . J . W . W B i r c h tiba d i Pasir Salak p a d a a w a l b u l a n N o v e m b e r 1875 d a n b e r l a b u h dekat k e d i a m a n D a t o ' M a h a r a j a L e l a . D i s i n i l a h B i r c h d i b u n u h k e t i k a sedang m a n d i o l e h beberapa o r a n g p e n g i k u t D a t o ' M a h a r a j a L e l a K u l u p A l i , N g a h Jabor, Panjang B u r d a n S e p u t u m .
8

Tindakan British
P e m b u n u h a n B i r c h m e m u l a k a n satu t i n d a k a n penjajahan secara kekerasan. Pembesar-pembesar M e l a y u tidak menjangka orang Inggeris akan m e n g a m b i l tindak balas dan akan m e n i n g g a l k a n Perak begitu sahaja. K a p t e n Speedy d i T a i p i n g menghantar p a s u k a n p o l i s n y a m e n c a r i S w e t t e n h a m terlebih d a h u l u . Atas arahan G a b e n o r J e r v o i s , K a p t e n Speedy m e m u t u s k a n semua p e r h u b u n g a n antara L a r u t dengan S u n g a i Perak. P a s u k a n tentera d i b a w a h L t . A b b o t , K o l o n e l A n s o n dan K a p t e n Innes d i h a n t a r ke Pasir Salak. G a b e n o r j u g a telah m e m i n t a b a n t u a n tentera d a r i L o n d o n , I n d i a clan H o n g K o n g . Beliau s e n d i r i datang bersama-sama 150 o r a n g askar pacla 9 November.
9

Pembesar-pembesar M e l a y u tidak m e n e r u s k a n perjuangan u n t u k m e n c a p a i kejayaan m u k t a m a d setelah berjaya m e m b u n u h B i r c h . S u l t a n A b d u l l a h clan Raja Ismail t i d a k p u n m e n g a m b i l usaha u n t u k menggerakkan kepimpinan. M a l a h Sultan A b d u l l a h mahu mengh u l u r k a n b a n t u a n k e p a d a S w e t t e n h a m bagi m e m b u r u penentangp e n e n t a n g . S w e t t e n h a m m e n o l a k k e r a n a k h u a t i r askar B r i t i s h dikhianati. D e m i k i a n j u g a Raja Ismail y a n g m e n y e p i cli utara w a l a u p u n D a t o ' M a h a r a j a L e l a m e m o h o n b a n t u a n . D a l a m pacla i t u k u b u - k u b u p e r t a h a n a n o r a n g M e l a y u berjaya m e n a h a n serangan askar-askar B r i t i s h d i K u a l a B i a h clan m e m a k s a askar B r i t i s h b e r u n d u r . P i h a k Inggeris berpendapat o r a n g M e l a y u a k a n dapat mengalahkan mereka j i k a m e m p u n y a i k e u p a y a a n m e n g g u n a k a n alat senjata yang l e b i h b a i k d a n m e n y e r a n g h a b i s - h a b i s a n askar-askar B r i t i s h yang sedang berundur. Gabenor j e r v o i s yang menjangka penentangan a k a n dibuat secara habis-habisan telah m e n g a m b i l a l i h tugas sebagai pemerintah tentera 93

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dengan bermarkas di Pulau Pinang. Pihak Inggeris j u g a mengeluarkan tawaran hadiah kepada sesiapa yang berjaya m e n a n g k a p p e m i m p i n gerakan seperti Dato' Maharaja Lela, Dato' Sagor d a n Pandak Indut. Syed Mashor berjaya menangkap N g a h A h m a d d a n Dato' Sagor. Pada bulan Mac 1876, Dato' Maharaja L e l a , Pandak E n d u t dan Ngah Jabor pula menyerah d i r i . Seputum juga ditangkap dan dibicarakan atas tuduhan m e m b u n u h Birch. Selepas p e r b i caraan Seputum dijatuhi h u k u m a n mati di Bandar B a r u pada 20 M e i 1876. C i k Gondah dan Ngah A h m a d yang dibicarakan bersama Seputum dipenjarakan seumur hiclup. Pada 14 hingga 22 Disember 1876 dijalankan pembicaraan ke atas Dato' Maharaja Lela, D a t o ' Sagor, Pandak Indut, Ngah Jabor, K u l u p A l i dan Si Tuah, di M a t a n g . Keputusannya Dato' Maharaja Lela. Dato' Sagor dan Pandak Indut d i g a n t u n g sampai mati manakala yang lain dipenjara s e u m u r hidup.
10

Pihak British juga mengambil tindakan ke atas Sultan A b d u l l a h , laksamana, syahbandar dan Menteri Ngah Ibrahim dibuang ke P u l a u Seychelles. Bagaimanapun Sultan A b d u l l a h dibenarkan balik ke Singapura pada tahun 1894. Menteri Ngah Ibrahim juga d i b e n a r k a n berbuat demikian. Raja Ismail setelah menyerah diri melalui bantuan Sultan Kedah dibuang ke Johor dan menetap di Sekudai. Pihak Inggeris juga melantik Raja Yusuf sebagai Pemangku Raja antara tahun 1877 hingga 1886, dan selepas itu ditabalkan sebagai sultan. Menantunya Raja Idris dilantik sebagai Raja Bendahara. P i h a k Inggeris juga melantik James L o w sebagai residen baru. Selepas ini keadaan politik Perak menjadi stabil. P E M B E R O N T A K A N P A H A N G , 1891-1893 H u g h Clifford memulakan tugasnya sebagai agen kerajaan Inggeris di Pahang mulai bulan M e i 1887. Clifford menganggap beliau sendiri membawa punca penentangan walaupun sebenarnya rasa t i d a k puas h a d bermula sejak kemasukan pemodal-pemodal Eropah d a n Negeri-Negeri Selat di Pahang. Setibanya di Kuantan, Clifford mencadangkan p e m b e n t u k a n Majlis Negeri sebagai badan penasihat yang akan membantu s u l t a n dalam pentadbiran. Matlamat penubuhannya untuk m e n g e h a d k a n 94

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

p e n g a r u h pembesar-pembesar d a e r a h . C l i f f o r d j u g a cuba m e n g a d a k a n h u b u n g a n d e n g a n para pembesar lama y a n g tidak berpuas h a d terhadap s u l t a n . P i h a k sultan p u l a m e n g a m b i l langkah melarang p a r a pembesar m e n g a d a k a n h u b u n g a n l a n g s u n g dengan C l i f f o r d . C l i f f o r d juga cuba menyekat sultan menyerahkan konsesi kepada pedagang-pedagang tetapi l a n g k a h i n i tidak berkesan kerana S u l t a n A h m a d m a s i h m e m p u n y a i kuasa m u t l a k . Inggeris sebenarnya b e l u m m e m b u a t p e r j a n j i a n y a n g m e m b e n a r k a n c a m p u r tangan d a l a m p e n t a d b i r a n s e h i n g g a termeterainya perjanjian pada t a h u n 1887. K e d u d u k a n C l i f f o r d sebagai agen r a s m i kerajaan Inggeris h a n y a d i s a h k a n pada b u l a n O k t o b e r 1887. R e a k s i pertama orang P a h a n g i a l a h m e n y e r a n g seorang p e m b a n t u C l i f f o r d . L a n g k a h C l i f f o r d seterusnya u n t u k m e n g u k u h k a n penguasaan Inggeris ialah m e n g u s u l k a n p e n g u a t k u a s a a n u n d a n g - u n d a n g bertulis m o d e l Inggeris atau J o h o r , p e n g e n a l a n m a h k a m a h t i n g g i dan h a k m e n j a l a n k a n u n d a n g - u n d a n g k e p a d a pembesar-pembesar daerah serta k e t u a k e t u a k a m p u n g . L a n g k a h i n i d i a n g g a p mencabar p e m e r i n t a h a n t r a d i s i . C l i f f o r d tidak m e n c a d a n g k a n p e r u b a h a n atau p e n g h a p u s a n h a m b a b e r h u t a n g kerana dianggap sensitif j i k a d i h a p u s k a n sertam e r t a . L a g i p u n b e l i a u s e n d i r i t i d a k d i l i n d u n g i o l e h p a s u k a n bersenjata y a n g m e n c u k u p i j i k a t i m b u l p e n e n t a n g a n . K e d u d u k a n S u l t a n A h m a d s e n d i r i begitu k u a t k e r a n a tidak ada pencabar y a n g k u a t seperti y a n g d i h a d a p i o l e h S u l t a n A b d u l l a h d i Perak. Ternyata d i P a h a n g s u d a h w u j u d perasaan anti-Barat s e b e l u m sistem residen d i p e r k e n a l k a n . Sultan dan pembesar-pembesar b a g i n d a sejak a w a l lagi berasa c u r i g a d e n g a n k e h a d i r a n orang Barat. I n i l a h k e a d a a n y a n g terpaksa d i h a d a p i o l e h J.P. Rodger sebagai residen pertama yang perlu membuat perubahan dalam sistem pentadbiran Pahang.

Sebab-sebab Tercetusnya Penentangan, 1891-1895


P e m b e r o n t a k a n P a h a n g 1891 b e r m u l a sebagai gerakan tempatan d a n k e m u d i a n merebak luas cli b a w a h k e p i m p i n a n Dato' B a h a m a n . P e m b e r o n t a k a n i n i b u k a n sahaja m e l i b a t k a n d a e r a h - d a e r a h cli P a h a n g tetapi m e l i b a t k a n j u g a negeri-negeri l a i n terutama Terengg a n u , K e l a n t a n , Selangor d a n J o h o r . K e b a n g k i t a n i n i berakar u m b i 95

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

daripada pertentangan antara nilai tradisional Melayu dengan barat/ Inggeris. Sejak awal lagi Sultan A h m a d cuba menolak tawaran Inggeris untuk menempatkan residen di Pahang. Pembesar-pembesar y a n g rapat dengan baginda juga menolak hasrat Inggeris memandangkan sebarang campur tangan bererti membawa kepada penjajahan Pahang. Bagaimanapun dalam usaha Sultan A h m a d hendak m e n g elak daripada tercetusnya satu lagi perang saudara akibat persaingan dengan saudaranya Wan Mansur dan dengan nasihat Sultan A b u Bakar, baginda menerima campur tangan Inggeris. Lagipun baginda juga bimbang persaingan antara pembesar-pembesar baru m u n c u l bersama kenaikan baginda dengan pembesar-pembesar lama a k a n memburukkan lagi keadaan. Kebencian pembesar-pembesar dan rakyat tempatan terhadap orang asing bermula sejak kemasukan pelaburan syarikat-syarikat dari Negeri-Negeri Selat. Pemilik-pemilik syarikat dikatakan m e n g gunakan buruh-buruh yang terdiri daripada rakyat Pahang. J u r a n g antara mereka diperluaskan lagi kerana p e m i l i k - p e m i l i k syarikat tidak mengetahui bahasa Melayu. Penghinaan oleh orang Barat bukan sahaja kepada rakyat biasa tetapi juga kepada pembesar. H u g h C l i f f o r d pernah melaporkan yang H a u g h t o n daripada s y a r i k a t Penjom pernah mengancam Tok Kaya Lipis dengan pistol. Penerimaan sistem Residen b e r m a k n a p e r t u k a r a n b e n t u k kekuasaan. Kawalan politik yang selama ini dipegang oleh s u l t a n dan pembesar akan beralih kepada residen. British pula mahu m e n jelaskan pengertian undang-undang clengan membentuk M a j l i s Negeri yang berkuasa meluluskan undang-undang clan peraturan. Bagi melaksanakan pentadbiran undang-undang clan k u a l k u a s a undang-undang dibentuk mahkamah dan polis, Dengan i n i residen akan m u n c u l sebagai pelaksana baru kuatkuasa undang-undang. Ini menimbulkan rasa tidak puas had sultan dan pembesar-pembesar tradisional.
11

Pembentukan Majlis Negeri juga tidak memuaskan hati banyak pihak terutama pembesar-pembesar baru yang menjadi p e n d u k u n g utama kenaikan Sultan A h m a d . Pihak Inggeris mengambil k i r a heirarki susunan kedudukan pembesar untuk d i p i l i h menganggotai 96

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

m a j l i s i n i . Sedangkan i n i tidak menggambarkan kekuasaan d a n p e n g a r u h sebenar di Pahang ketika itu kerana kebanyakan pembesar l a m a b u k a n p e n y o k o n g kuat sultan. Pihak Inggeris juga semem a n g n y a tidak m a h u k e d u d u k a n sultan begitu kuat j i k a a h l i - a h l i d i l a n t i k daripada penyokong-penyokong kuat baginda. A h l i - a h l i y a n g prosultan cuma dua orang terdiri daripada Tok Gajah dan I m a m P e r a n g Indera M a h k o t a . Manakala ahli-ahli lain terdiri daripada E n g k u M u d a , E n g k u A n d a k , O r a n g Kaya Cenor, Orang Kaya Syahb a n d a r dan Bendahara. Kekuasaan sultan dikurangkan lagi dengan p e l a n t i k a n anakanda Tengku M a h m u d sebagai waris dengan kek u a s a a n p e n u h pada 22 J u l a i 1889. Dengan i n i kuasa s u l t a n d i b a y a n g i oleh anakanda baginda. Dengan kedudukan i n i b u k a n m e n j a d i satu hal yang luar biasa j i k a sultan sendiri merestui keb a n g k i t a n di Pahang. M a l a h Dato' Bahaman dikatakan bertindak d e n g a n perintah sultan. D e m i k i a n juga tindakan Tok Gajah men y e r t a i gerakan penentangan atas perintah sultan. Dalam h a l i n i f a k t o r sokongan sultan penting mencetuskan kebangkitan.
12

Percubaan Inggeris menguatkuasakan konsep Barat tentang k u a s a dan nilai seperti peraturan tentang penghapusan hamba d a n sistem kerah telah m e n i m b u l k a n rasa tidak puas hati di kalanga n pembesar-pembesar. I n i kerana dalam masyarakat M e l a y u t r a d i s i o n a l , hamba dan kerah adalah k u n c i kekayaan g o l o n g a n p e m e r i n t a h . Selain i t u hamba d a n kerah juga melambangkan ked u d u k a n seorang pembesar. Pembentukan jawatan majistret dan collector di daerah-daerah t i d a k menyenangkan pembesar tradisional kerana jawatan i t u d i i s i o l e h pegawai-pegawai Eropah. O r a n g Kaya Maharaja Setia H a j i W a n D a u d telah mengamuk kerana membantah langkah i n i tetapi beliau s e n d i r i mati d i b u n u h . Tetapi peristiwa i n i merupakan pernyataan t i d a k puas hati seorang pembesar yang menjadi satu petanda a k a n m e l e t u s n y a pemberontakan yang lebih besar. Ketidakpuasan hati para pembesar tentang masalah j u m l a h elaun j u g a menjadi pencetus rasa tidak puas hati. Pembesar merasakan y a n g j u m l a h yang ditawarkan tidak seimbang dengan kerugian yang d i a l a m i . Sementelahan p u l a pembantu-pembantu mereka telah d i g u g u r k a n terus daripada senarai penerima elaun sedangkan selama 97

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

i n i pengaruh dan kekuatan pembesar bergantung kepada mereka. Jika hal i n i berlaku tentunya mereka akan kehilangan p e n g i k u t d a n pengaruh. Apabila bantahan dibuat residen mengambil langkah yang m e m b u r u k k a n lagi keadaan di mana nama Dato' Bahaman dan A b d u l l a h Bera dikeluarkan daripada senarai penerima. Inggeris juga menetapkan jumlah elaun berdasarkan hierarki pembesar 4, 8, 16 dan seterusnya. Tetapi selepas W a n A h m a d berkuasa, h i e r a r k i i n i tidak menggambarkan kekuasaan sebenar kerana orang kepereayaan sultan terdiri daripada pembesar-pembesar peringkat bawah. Penentangan juga dapat dilihat dari sudut peribadi. Dato' Bahaman misalnya terus mengutip cukai daripada pedagang-pedagang M e l a y u dan Cina yang melalui kawasannya. Dato' Bahaman juga menentang pembinaan stesen polis di Lubuk Terua. Bagi Dato' Bahaman j u m l a h elaun yang diberikan kepadanya tidak mencukupi clan beliau m a h u diberikan enam ribu ringgit setahun. Perasaan antiorang asing juga dapat dianggap penting d a l a m mencetuskan penentangan. Ini berlaku sesudah syarikat-syarikat asing bertapak di Pahang. Malah hal i n i menjadi lebih berat d a n menjadi pertentangan nilai antara Barat dengan nilai tradisional Melayu. I n i terutama apabila residen cuba mengadakan perubahanperubahan berasaskan nilai dan sistem Barat. F a k t o r keagamaan pula menjadi p e n d o r o n g p e n t i n g p a d a peringkat kedua kebangkitan anti-British di Pahang. H a l i n i terjadi apabila para penentang dipengaruhi oleh Engku Sayid Paloh y a n g merupakan seorang ulama yang disegani di Terengganu. Disebabkan pengaruh. ulama i n i juga Sultan Zainal A b i d i n m e m b a n t u pejuang-pejuang Pahang. Pengaruh Islam dirasakan pada peringkat i n i apabila para pejuang bertempur, mereka sering m e l a u n g k a n slogan Islam.
13

Pemberontakan Pahang 1891-1895 dapat dianggap sebagai gerakan menentang campur tangan asing dalam b i d a n g e k o n o m i dan p o l i t i k yang akan merosakkan masyarakat tradisional M e l a y u . Dengan pengenalan ekonomi wang, buruh upahan dan pentadbiran berpusat telah mengancam ekonomi clan struktur politik tradisional. Dengan munculnya ke pimpinan agresif seperti Dato' Bahaman, M a t K i l a u dan Tok Gajah telah berjaya menggerakkan penentangan di 98

REAKSI T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

P a h a n g . B a g a i m a n a p u n gerakan i n i gagal kerana k e l e m a h a n organ i s a s i k e p i m p i n a n d a n Strategi. S e l a i n i t u p i h a k B r i t i s h j u g a telah berjaya mengeksploitasi dan mengadu domba krisis di kalangan pemimpin-pemimpin Pahang.
14

PENENTANGAN, 1891-1895 Peringkat Pertama, 1891-1892


P e n e n t a n g a n secara t e r a n g - t e r a n g a n b e r m u l a d i S e m a n t a n . I n i e k o r a n t i n d a k a n C . E . B . D e s b o r o u g h m e n a n g k a p tiga o r a n g p e n g i k u t D a t o ' B a h a m a n atas t u d u h a n m e n g u t i p hasil h u t a n tanpa k e b e n a r a n . P a s u k a n D e s b o r o u g h y a n g h e n d a k m e m b a w a pesalah-pesalah k e L u b u k Terua diserang o l e h Dato' B a h a m a n yang d i k a t a k a n b e r t i n d a k atas k e b e n a r a n s u l t a n . P i h a k Inggeris segera b e r t i n d a k dengan menghantar p a s u k a n k e s e l a m a t a n d i bavvah p i m p i n a n T e n g k u M a h m u d d a n C l i f f o r d . R e s i d e n Selangor j u g a m e n g h a n t a r p a s u k a n b a n t u a n d i k e t u a i o l e h K a p t e n Syers. R e s i d e n Selangor j u g a berjaya m e n d a p a t b a n t u a n d a r i p a d a Syed M a s y o r , H a j i M a t N u s i , o r a n g R a w a d a n o r a n g D a y a k y a n g t i n g g a l d i Selangor. D a l a m pada i t u k e k a c a u a n merebak p u l a k e B e n t u n g d i m a n a s e o r a n g pakar h e d a h Inggeris d i t e m b a k pada 30 D i s e m b e r 1891. I n i m e m b i m b a n g k a n Inggeris y a n g takut k e k a c a u a n a k a n l e b i h m e l u a s . J.P. R o d g e r b e r p e n d a p a t h a n y a s u l t a n y a n g d a p a t m e m a d a m k a n pemberontakan. O l e h itu d i m u l a k a n "gerakan s u l t a n " p a d a pertengahan b u l a n J a n u a r i 1892. B a n t u a n d a r i Selangor j u g a d i t a m b a h . Inggeris j u g a m e n a w a r k a n h a d i a h h i n g g a t e r t a n g k a p n y a p e n e n t a n g - p e n e n t a n g . Satu b a d a n khas p e r i s i k a n j u g a d i b e n t u k d i bawah E . A . Wise.

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

d i b u n u h d i Sungai D u r i , Dengan pembunuhan i n i pihak B r i t i s h berpendapat kekacauan di Pahang semakin serius. Para pembesar Pahang bersiap u n t u k menentang Inggeris. T o k Raja Jelai berkhemah di Penjom bersama 300 orang pengikut d a n bersedia u n t u k menyerang Inggeris. M a t K i l a u p u l a m u l a m e n g u m p u l k a n pengikut di Budu dalam usaha menyerang Kuala L i p i s bersama-sama Tok Raja. Rancangan i n i dibatalkan setelah sultan memerintahkan supaya dihentikan penentangan. Dalam pada i t u Dato' Bahaman berjaya menawan semula Semantan. Gerakan menghapuskan Dato' Bahaman seterusnya diketuai o l e h Tok Gajah dan Tengku A l i (anakanda Sultan A h m a d ) . Mereka berjaya menawan k u b u Dato' Bahaman di Batu Kampar pada 8 M e i 1892 tetapi Dato' Bahaman berjaya melepaskan d i r i . Pada peringkat i n i l a h M a t K i l a u bergabung tenaga dengan Dato' Bahaman. Pada bulan Jun, pihak British menyerang Jempul dan berjaya menangkap orang yang disyaki terlibat m e m b u n u h dua orang Eropah. L i m a daripadanya dijatuhi h u k u m a n mati. Kejayaan Inggeris seterusnya berjaya m e m b u n u h Panglima M u d a . Tok Gajah akhirnya menyertai Dato' Bahaman setelah dinasihati oleh sultan apabila didapati residen m a h u bertindak ke atas Tok Gajah. Walaupun pertempuran berterusan sehingga bulan September 1891 tetapi akhirnya g a b u ngan penentang tidak dapat bertahan dan terpaksa berundur ke Kelantan. Dato' Bahaman berundur ke U l u Naggiri manakala T o k Gajah dan Mat K i l a u ke L e b i r .
15

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

ke atas s u l t a n bagi m e n g a w a l s u l t a n , Pembesar-pembesar y a n g bers i m p a t i dengan p e n e n t a n g telah d i k u r a n g k a n j u m l a h e l a u n . P i h a k B r i t i s h j u g a berjaya m e m u j u k T o k Raja supaya j a n g a n m e m b e r i s o k o n g a n kepada pejuang-pejuang P a h a n g . D a n bagi m e l u m p u h k a n sokongan, tawaran p e n g a m p u n a n beramai-ramai d i k e l u a r k a n kecuali kepada Tok Gajah dan Dato' Bahaman. Tawaran p e n g ampunan i n i menyebabkan gerakan penentangan kehilangan sebahagian besar p e n y o k o n g . Penentangan Peringkat Kedua 1894-1895

Para pejuang P a h a n g y a n g m e l a r i k a n d i r i telah m e m b u a t h u b u n g a n dengan seorang u l a m a terkenal y a n g menetap di P a l o h ( t i d a k j a u h dari K u a l a Terengganu). T o k o h u l a m a y a n g d i m a k s u d k a n i t u i a l a h E n g k u Syed. B e l i a u m e r u p a k a n s e o r a n g u l a m a y a n g d i s e g a n i clan berpengaruh di Terengganu. Hubungan penentang-penentang dengan E n g k u S y e d m e m u l a k a n satu p e n g a r u h b a r u d a l a m g e r a k a n penentangan. K a l i i n i p e n g a r u h agama I s l a m d e n g a n s l o g a n p e r a n g s u c i l e b i h nyata. Seruan s u c i m e n e n t a n g k a f i r d i k a t a k a n d i p e n g a r u h i o l e h g e r a k a n Pan Islamisme T u r k i . D a l a m t a h u n 1880-an, Syed M o h a m m a d a l Sagof seorang u l a m a T u r k i telah melawat Singapura. D a l a m s y a r a h a n agamanya beliau m e n y e r u u m a t I s l a m b a n g u n m e n e n t a n g p e m e r i n t a h a n Inggeris. Pejuang-pejuang d a r i N e g e r i S e m b i l a n d i k a t a k a n p e r n a h m e m i n t a b a n t u a n d a r i T u r k i pada t a h u n 1892. T i d a k clik e t a h u i clengan tepat sejauh m a n a p e n g a r u h T u r k i d a l a m g e r a k a n d i Pahang. N a m u n s e r u a n E n g k u Syed P a l o h berjaya m e n a r i k s o k o ngan 200 o r a n g u n t u k b e r j u a n g . K e b a n y a k a n mereka d a r i B e s u t (Terengganu) clan L e b i r (Kelantan). Sultan Z a i n a l A b i d i n p e m e r i n t a h Terengganu serta pembesar-pembesar j u g a m e n g h u l u r k a n b a n t u a n . Perang Jeram A m p a i 1894

J e r a m A m p a i terletak empat batu d a r i K u a l a T e m b e l i n g . T e m p a t i n i telah diserang clan d i t a w a n o l e h p e j u a n g - p e j u a n g P a h a n g p a d a 14

101

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

J u n 1894. D a r i s i n i Dato' Bahaman, Tok Gajah dan M a t K i l a u cuba berjumpa dengan Tok Raja Jelai dan Panglima Garang Yusuf bagi meminta sokongan. Kedua-dua mereka masih setia kepada Inggeris dan telah berjaya membunuh Mat K e l u b i salah seorang p e m i m p i n di pihak Dato' Bahaman. Satu kesilapan Dato' Bahaman ialah terus berkubu di Jeram A m p a i dan tidak melancarkan serangan habishabisan. Taktik i n i memberi peluang kepada Inggeris untuk m e n g u m p u l k a n kekuatan. Pihak Inggeris juga berjaya menyekat Sultan A h m a d daripada membuat hubungan dengan para penentang. Tentera British mula menyerang Jeram A m p a i pada 29 J u n 1892 setelah Lt. K o l o n e l Walker tiba. Turut serta dalam operasi i n i ialah R.W. Duff (Penguasa Polis Pahang), E . A . Wise (Pemangku Penguasa U l u Pahang), Penolong Penguasa Steward, Kapten Talbot d a n Kapten Lyons. Walaupun Jeram A m p a i dapat ditawan tetapi pejuang-pejuang Pahang berjaya meloloskan d i r i . Selepas peristiwa Jeram A m p a i tidak lagi berlaku pertempuran secara besar-besaran. Pihak British diketuai oleh H u g h C l i f f o r d mengambil langkah m e m b u r u pejuang-pejuang Pahang, Sultan Terengganu clan Kelantan serta kerajaan Siam juga turut membantu Inggeris. Tapi ekspedisi Clifford i n i gagal menangkap pejuangpejuang Pahang. Bagaimanapun ekspedisi i n i dikatakan berjaya d a r i segi pengumpulan maklumat tentang Kelantan dan Terengganu. Tamatnya Pemberontakan Pada bulan November 1895 ada berita mengatakan Dato' Bahaman, Awang N o n g , Jusuh, Teh Ibrahim, Haji Mat Wahit clan Mat L e l a ditangkap oleh Pesuruhjaya Phya D h i b Kosa clan kerajaan S i a m memberi perlindungan cli Chiengmai. Manakala Tok Gajah dan M a t Kilau dikatakan mati di Terengganu. Duff yang ditugaskan menyiasat juga memperakui hal i n i . Kerajaan Inggeris telah memberi pengampunan kepada pejuang-pejuang Pahang pacla tahun 1913. Pada tahun 1969 muncul seorang tua berusia lebih kurang seratus t a h u n mendakwa sebagai Mat K i l a u . 102

103

Bab 7

Negeri-Negeri Melayu Utara dan Campur Tangan Inggeris (1840-1909)

P E R L I S , 1840-1905 Kesultanan Perlis diasaskan oleh keluarga Jamalullail yang berasal dari Hadramaut. Raja pertama Perlis ialah Syed Hussain ibn Syed H a r u n J a m a l u l l a i l . Baginda memerintah dari tahun 1843-1873. A d i n d a baginda Syed Abdullah dilantik sebagai Raja M u d a manakala M u h a m m a d Yunus M u h a m m a d A r s h a d sebagai Perdana Menteri. Pada masa pemerintahan baginda, Perlis mewujudkan perhubungan yang baik dengan Siam dan memperbaiki hubungan dengan Kedah. Baginda mangkat pada Disember 1873 dan diganti oleh puteranya Syed A h m a d Jamalullail (1873-1897). Pemerintah Perlis yang ketiga ialah Syed Safi ibn A l m a r h u m Syed A l w i Jamalullail (1897-1905). Syed Safi telah memperbaiki sistem pentadbirannya dengan memperbesarkan sedikit birokrasinya. D e m i k i a n juga dalam bidang perhubungan di mana beberapa batang jalan raya dibina menghubungkan Perlis dengan Kedah dan Siam. Bagi meluaskan kawasan sawah padi, tali air dibina iaitu Terusan Raja (Sungai Baharu) yang bermula dari Arau hingga Simpang Empat di kawasan pantai. Pada masa pemerintahan Syed Safi juga Siam melaksanakan dasar Thesaphiban dan Perlis diletakkan di bawah
1

104

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

M o n t h o n S a i b u r i d i m a n a S u l t a n A b d u l H a m i d d i l a n t i k sebagai p e suruh jaya.


2

KEDAH Pemerintahan Sultan A h m a d Tajuddin al-Mukarram Shah, 1854-1879


Selepas peperangan K e d a h - S i a m t a h u n 1842, S u l t a n A h m a d T a j u d d i n k e m b a l i m e m e r i n t a h K e d a h h i n g g a t a h u n 1845. P a d a masa p e m e r i n t a h a n S u l t a n Z a i n a l R a s h i d , (1845-1854) k e d u d u k a n e k o n o m i dan politik Kedah belum p u l i h sepenuhnya kesan pend u d u k a n S i a m . K e d a h dapat d i p u l i h k a n s e p e n u h n y a pada masa S u l t a n A h m a d T a j u d d i n a l - M u k a r r a m S h a h (1854-1879). B a g i n d a m e n j a l a n k a n p e m e r i n t a h a n seeara m e s y u w a r a h d e n g a n p a r a pembesar d a n m e n t e r i - m e n t e r i . D e n g a n p e m e r i n t a h a n a d i l d a n berpandangan j a u h K e d a h m e n j a d i m a j u d a n m a k m u r . Selepas kem a n g k a t a n T u n k u A n u m , K u b a n g Pasu d i s e r a h k a n k e m b a l i k e p a d a K e d a h dengan persetujuan kerabat diraja K u b a n g P a s u d a n S i a m . M u l a i t a h u n 1855, S u l t a n A h m a d T a j u d d i n a l - M u k a r r a m S h a h mula mengambil langkah memodenkan Kedah. Matlamatnya untuk mencapai kestabilan politik dan k e m a k m u r a n sosial e k o n o m i . Pelbagai k e m u d a h a n u n t u k k e m u d a h a n perdagangan d i w u j u d k a n t e r m a s u k p e m b i n a a n j a l a n d i antara K o t a Setar ( A l o r Setar) k e Langgar, L e p a i , H u t a n K a m p u n g , B u k i t P i n a n g d a n A n a k B u k i t . B a g i n d a j u g a m e n g g a l a k k a n p e m b u k a a n tanah-tanah b a r u . B u r u h b u r u h C i n a d a n I n d i a m u l a d i b a w a m a s u k u n t u k bekerja d i laclang k o p i , c e n g k i h d a n pala d i B u k i t P i n a n g . P a n g k a l a n K e d a h d i S u n g a i Raja telah d i p e r b a i k i u n t u k m e m b o l e h k a n t o n g k a n g - t o n g k a n g besar b e r l a b u h . B a n d a r K o t a Setar d i p e r b e s a r k a n d a n i n i t e l a h m e n y e b a b k a n k e m a j u a n p e r d a g a n g a n . P a r a pedagang t e r d i r i d a r i pada orang C i n a , M e l a y u dan India. D a l a m mengurus h a l - e h w a l o r a n g C i n a d i l a n t i k sebagai k e t u a m a s y a r a k a t n y a y a n g d i k e n a l i sebagai K a p i t a n W i j a y a Bisara. Menjelang t a h u n 1870-an, K e d a h mencapai tahap k e m a j u a n y a n g m e m b a n g g a k a n . I n i t e r m a s u k l a h k e m a j u a n d a l a m b i d a n g pelajaran d e n g a n p e m b i n a a n s e k o l a h agama d i P a d a n g L e p a i d a n p e m b e n t u k a n R e j i m e n M e l a y u d i b a w a h k e l o l a a n seorang B e l a n d a I s l a m bernama Haji A b d u l Rahman.
3

105

Kemajuan Kedah pada masa Sultan A h m a d Tajuddin III d i a k u i sendiri oleh Maharaja Chulalongkorn. Demikian juga dengan Frank Swettenham yang menganggap Kedah pada tahun 1874 sangat maju dalam institusi, peraturan-peraturan kerajaan, kehidupan rakyat yang baik dan kemajuan negeri secara amnya berbanding dengan negeri-negeri lain di Semenanjung.
4

Pemerintahan Sultan Abdul Hamid, 1881-1905 Sultan A h m a d H a m i d menaiki takhta selepas kemangkatan k a kandanya Sultan Z a i n a l Rashid II (1880-1881). Pemerintahan baginda berlanjutan sehingga tahun 1943. Bagi perbincangan bab i n i akan dihadkan sehingga tahun 1905 sahaja iaitu sejurus sebelum campur tangan Inggeris. Pada peringkat awal pemerintahan Sultan A b d u l H a m i d , baginda dianggap seorang pemerintah d i n a m i k dan banyak membuat perubahan. Pegawai-pegawai British yang melawat Kedah mengakui kemajuan dan kestabilan negeri i n i . Faktor-faktor yang membantu kemajuan dan kestabilan Kedah:
5

(a)

Pengawalan pentadbiran dan ekonomi di tangan sultan. Sejak Sultan A h m a d Tajuddin a l - M u k a r r a m Shah lagi. pentadbiran pusat Kedah menjadi kuat. Para pembesar daerah dipastikan tidak menguasai sumber e k o n o m i sehingga boleh mencabar kewibawaan sultan. Kedah merupakan negeri pertanian terutama padi clan tidak bergantung kepada bijih timah. Di negeri-negeri Melayu yang menjadi pengeluar bijih timah pada abaci ke-9 mengalami ketidakstabilan politik akibat pergaduhan kongsi gelap. Sultan A b d u l H a m i d berjaya mematahkan pergaduhan antara kongsi gelap di kawasan lombong K u l i m sekitar tahun 1888-1889. Perhubungan baik Kedah-Pulau Pinang. Hasil hubungan i n i meningkatkan kegiatan e k o n o m i . Di samping itu kerajaan K e d a h menyerapkan beberapa bentuk pentadbiran Pulau P i n a n g bagi m e n i n g k a t k a n k e b e r k e s a n a n p e n t a d b i r a n . Hasilnya Kedah membentuk jabatan perbendaharaan, tanah dan ukur, audit, pos dan telegraf serta undang-undang. 106

b)

(c)

(d)

P e r h u b u n g a n b a i k K e d a h - S i a m . G o l o n g a n pembesar K e d a h sentiasa m e m a s t i k a n p e r h u b u n g a n d i antara k e d u a - d u a n e g e r i berjalan lancar. H u b u n g a n Raja C h u i a l o n g k o r n d e n g a n S u l t a n A b d u l H a m i d memang baik. Sultan A b d u l H a m i d d i l a n t i k m e n j a d i Pesuruhjaya M o n t h o n S a i b u r i ( K h a l u a n g T h e s a p h i b u n ) pada t a h u n 1881.

(e)

Tokoh-tokoh yang membantu Sultan A b d u l H a m i d juga berkebolehan. Mereka termasuklah T u n k u Yaakop i b n Sultan Z a i n a l R a s h i d , W a n M a t S a m a n ( M e n t e r i Besar) d a n Raja M u d a Tunku Abdul Aziz.

TERENGGANU Sultan Umar 1839-1876


K e d u d u k a n p o l i t i k Terengganu tidak stabil antara t a h u n 1830-1838. I n i e k o r a n d a r i p a d a rebutan t a k h t a y a n g b e r l a k u antara T e n g k u U m a r ( Y a m t u a n M u d a ) dengan bapa saudaranya Raja M a n s u r ( B e n dahara). Satu f o r m u l a penyelesaian d i p u t u s k a n d e n g a n m e l a n t i k Raja M a n s u r sebagai Yang D i p e r t u a n Tua dan T e n g k u U m a r sebagai Y a n g D i p e r t u a n Besar. T e t a p i i n i t i d a k b e r j a y a m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h kerana k e d u a - d u a p i h a k m e w u j u d k a n jentera p e n t a d b i r a n d a n pembesar masing-masing. M a l a h k e d u a - d u a p i h a k telah m e n g u k u h k a n pasukan pertahanan dengan menambahkan peralatan senjata, m e m b i n a k u b u - k u b u d a n m e n a m b a h b i l a n g a n askar. P a d a p e r i n g k a t awal p a s u k a n T e n g k u U m a r d i k a l a h k a n d a n t e r p a k s a berundur ke K e m a m a n dan kemuclian ke Pahang. Pemerintahan S u l t a n M a n s u r h i n g g a t a h u n 1836 tidak lagi dicabar. Selepas kem a n g k a t a n b a g i n d a , p e m e r i n t a h a n Terengganu d i a m b i l a l i h o l e h a n a k a n d a n y a S u l t a n M u h a m m a d S y a h I . T e n g k u U m a r s e k a l i lagi cuba m e n g h i d u p k a n k e m b a l i tuntutan takhta dengan gerakan tentera pada t a h u n 1839. Pada k a l i i n i Tengku U m a r berjaya mengal a h k a n Sultan M a h m u d y a n g terpaksa b e r u n d u r k e K e l a n t a n . W a l a u p u n Sultan M u h a m m a d membuat percubaan u n t u k k e m b a l i k e Terengganu clengan b a n t u a n T e n g k u H i t a m d a r i Besut tetapi gagal.
6

Dalam urusan pentadbiran, Sultan U m a r menekankan tentang h u k u m - h u k u m syarak dan menggalakkan u l a m a m e m a i n k a n

107

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

peranan dalam kerajaan. Baginda juga telah berusaha meningkatkan kegiatan perdagangan dan menetapkan peraturan p e n t a d b i r a n negeri. Pusat pentadbiran di K u a l a Terengganu diperkemaskan. Negeri Terengganu pula dipecahkan kepada beberapa daerah d a n dilantik pembesar-pembesar daerah. Daerah pula dipecahkan kepada bahagian-bahagian. U n i t pentadbiran paling k e c i l ialah k a m p u n g . Pada masa pemerintahan baginda, Terengganu agak bebas d a r i pada pengaruh politik luar. Sultan U m a r tidak lagi mahu t u n d u k pada kerajaan Siam dan telah menghentikan penghantaran bunga emas. Dalam kes hubungan dengan Inggeris pernah berlaku k e tegangan pada tahun 1851. Ini ekoran daripada peristiwa sebuah tongkang seorang C i n a H a k k a ditangkap di perairan Terengganu. Sidtan U m a r menjatuhkan h u k u m a n b u n u h atas t u d u h a n m e rompak dan menimbulkan rasa tidak puas hati Inggeris dan telah meminta bayaran ganti rugi.
7

Hubungan Terengganu dengan Pemberontakan Pahang 18571861


Dalam sengketa rebutan takhta antara Wan Ahmad dan E n g k u M u d a W a n Mutahir, Sultan Umar menyokong Wan A h m a d . Baginda m e merintahkan Penghulu Kemaman membantu W a n A h m a d . Dengan bantuan penduduk Kemaman, serangan dilancarkan ke atas Pahang pada tahun 1857. Pihak Inggeris telah meminta Sultan Umar supaya tidak terlibat dalam sengketa Pahang. Bagaimanapun Wan A h m a d masih meneruskan gerakannya dari Terengganu dan menyerang Pahang pada tahun 1861. Kekalahan i n i telah menyebabkan s o k o n g an Sultan U m a r kepada Wan A h m a d semakin berkurangan. Sultan U m a r j u g a dikatakan telah didesak oleh Inggeris supaya t i d a k membenarkan W a n A h m a d menetap di Terengganu dan i n i telah menyebabkan W a n A h m a d beralih ke Kelantan untuk m e n c a r i bantuan.

Bekas Sultan Riau-Lingga di Terengganu


Sultan M a h m u d Muzaffar telah dipecat oleh Belanda dan baginda terpaksa b e r p i n d a h dari setempat ke setempat d a n diberi per108

NEGERI-NEGERI M E L A Y U UTARA D A N C A M P U R T A N G A N INGGERIS (1840-1909)

l i n d u n g a n oleh Sultan Umar. Kedua-dua mereka m e m p u n y a i h u b u n g a n keluarga. S u l t a n M a h m u d d i k a t a k a n cuba m e n d a p a t k a n bantuan daripada Inggeris dan Siam supaya ditabalkan m e n j a d i sultan di Pahang tetapi tidak berjaya. Pihak Inggeris b i m b a n g i n i akan m e n i m b u l k a n perbalahan dengan pihak Belanda. Sultan M a h m u d telah memberi sokongan kepada W a n A h m a d dalam kes rebutan kuasa di Pahang dengan harapan kejayaan i n i akan membantunya menjadi sultan. Sultan M a h m u d juga m e m pengaruhi Sultan U m a r supaya memberi sokongan kepada W a n A h m a d . H a l i n i menyebabkan pihak Inggeris meminta Sultan U m a r menyerahkan Sultan M a h m u d yang bernaung di negerinya. G a b e n o r Cavenagh cuba memaksa Terengganu dengan menghantar k a p a l perang mengepung K u a l a Terengganu dan k e m u d i a n n y a t e l a h membedil bandar tersebut pada 11 dan 12 November 1862. L a n g 8

k a h Inggeris i n i gagal kerana bekas Sultan Riau-Lingga i t u t e l a h d i m i n t a oleh Sultan U m a r pergi b e r l i n d u n g di Besut. T i n d a k a n Inggeris juga diprotes oleh Siam kerana bertentangan clengan syaratsyarat Perjanjian Burney, 1826.

Sultan Zainal Abidin III, 1881-1919


Sultan Zainal A b i d i n menggantikan ayahandanya Sultan A h m a d Syah II (1876-1881).
14

Sultan Z a i n a l dianggap seorang y a n g a l i m

d a n dia telah membantu Terengganu mencapai kestabilan p o l i t i k d a n kemakmuran. Perdagangan dalam negeri telah m e n i n g k a t d a n demikian juga perdagangan luar terutama dengan Singapura. J u m l a h penduduk Terengganu pada masa pemerintahan baginda m e n i n g k a t seratus ribu orang. K e d u d u k a n kerabat diraja telah dimantapkan dengan m e l a n t i k mereka ke jawatan-jawatan p e n t i n g dalam pentadbiran d a e r a h daerah dan diberi kuasa m e m u n g u t cukai. Baginda juga m e m b e r i k e d u d u k a n yang tinggi kepada ulama-ulama sehingga mereka j u g a telah menjadi salah satu golongan yang berpengaruh. Sultan Z a i n a l A b i d i n telah mengadakan beberapa p e r a t u r a n penting:

109

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(a)

Membuat beberapa peraturan cukai. Antaranya c u k a i b a n c i . Pembesar daerah pula mengenakan cukai 50 sen bagi setiap penduduk. C u k a i untuk tongkang-tongkang pedagang d i k e n a l i sebagai L a b u h Batu. L a i n - l a i n cukai termasuklah c u k a i i k a n , cukai candu dan cukai import. Kerah. Sistem kerah ialah perkhidmatan oleh rakyat k e p a d a pemerintah tanpa upah. Sistem i n i masih d i t e r u s k a n o l e h baginda. Penggunaan mata wang kepeng (pitis), kepeng baharu, k e n a r i , kupang dan amas. Mengadakan pasukan polis di bawah pimpinan Tengku M o h d Yusuf. Pasukan i n i dikenali sebagai Budak Raja. O l e h k e r a n a mereka tidak dibayar gaji mereka memeras ugut rakyat u n t u k mendapat wang dan sebagainya. Pada tahap 1892 m e n d i r i k a n sebuah pejabat pos di K u a l a Terengganu.

(b)

(c) (d)

(e)

Pemerintahan Sultan Zainal dianggap memuaskan sama ada dalam hal-ehwal dalam atau luar negeri. Baginda berjaya mengekang pengaruh Siam pada tahap m i n i m u m . W a l a u p u n begitu S u l t a n Zainal terpaksa juga akur dengan Perjanjian Inggeris-Siam, 1909. N a m u n dalam soal penerimaan Penasihat Inggeris, Terengganu hanya menerimanya pada tahun 1919. Pegawai Inggeris y a n g dilantik di Terengganu sebelum tahun 1919 hanya bertaraf agen British. KELANTAN Sultan Muhammad I (1800-1837) Sultan M u h a m m a d menaiki takhta Kelantan setelah berjaya d a l a m peperangan dengan Terengganu (1801-1802). Setelah itu K e l a n t a n bebas daripada penguasaan Terengganu. Namun struktur kuasa y a n g longgar menyebabkan baginda dicabar oleh pembesar-pembesar Kelantan s e n d i r i . Sultan M u h a m m a d I. mendapat cabaran p o l i t i k daripada saudara-saudaranya L o n g Zainal (Raja Banggul) y a n g
10

110

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

memegang jawatan Bendahara, L o n g Tan (Temenggung) d a n Raja M u d a L o n g Ismail. Persaingan juga w u j u d antara ketiga-tiga t o k o h i n i . Raja Bendahara L o n g Jenal dikatakan membuat pakatan m e m b u n u h Raja Temenggung L o n g T u n . Sultan M u h a m m a d bertindak menghalau keluar Raja Bendahara seeara kekerasan. T i n d a k a n i n i meredakan keadaan p o l i t i k Kelantan. K e d u d u k a n p o l i t i k K e l a n t a n juga menjadi l e m a h kerana s o k o n g a n yang d i b e r i k a n k e p a d a pemberontak-pemberontak Patani pada tahun 1831. A p a b i l a p e m berontakan i n i ditumpaskan oleh Siam, Kelantan terpaksa t u n d u k kepada kemahuan Siam. Sultan Kelantan terpaksa menyerahkan Sultan Patani yang b e r l i n d u n g di negerinya dan membayar w a n g pampasan kepada kerajaan Siam dan askar-askarnya. Perebutan Takhta, 1837-1842 Selepas Sultan M u h a m m a d I mangkat pada tahun 1837 berlaku lagi rebutan takhta kerana baginda tidak meninggalkan putera sebagai waris takhta. Rebutan takhta berlaku antara saudara-saudara d a n anak saudara baginda. Pada mulanya Raja Banggul (Bendahara) d i p i l i h sebagai sultan dan d i s o k o n g oleh Tengku Kota, Raja M u d a , L o n g A h m a d dan l a i n - l a i n lagi. Pencabar takhta terkuat ialah Tuan Senik M u l u t M e r a h yang d i s o k o n g oleh saudara-saudaranya Tuan Kota, Tuan Bongsu dan ramai lagi. Tuan Senik adalah anak saudara A l m a r h u m sultan tetapi amat rapat dengan A l m a r h u m .
1 1

Pertempuran pertama meletus pada tahun 1838 di K a m p u n g Laut. Tuan Senik kemudiannya mendapat sokongan Siam. H a s i l n y a Raja Banggul d i k a l a h k a n dan melarikan d i r i ke Saiburi. Dengan perkenan Rama III, Tuan Senik ditabalkan sebagai sultan dengan gelaran Phaya P i p i t P h a k d i d a n d i k e n a l i j u g a sebagai S u l t a n M u h a m m a d II. W a l a u p u n begitu, rebutan takhta terus b e r l a k u . Pencabar-pencabar Sultan Senik mengambil kesempatan kebangkitan pemberontakan Kedah tahun 1838. Askar-askar Siam sibuk di Kedah dan i n i memberi ruang kepada penentang-penentang Sultan Kelantan bertindak. Raja Banggul dan L o n g A h m a d m u l a menyerang dan berjaya menawan Tumpat, Lambor, Pasir M a s , d a n

111

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Bukit Marak. Bagaimanapun k e d u d u k a n politik Sultan Senik d i selamatkan oleh kejayaan Siam mematahkan pemberontakan K e d a h . I n i m e m b o l e h k a n Siam campur tangan d i K e l a n t a n . Kerajaan Bangkok menghantar dua orang wakilnya untuk menyelesaikan pertelingkahan tetapi mereka gagal dan pertempuran terus berlaku. Menjelang bulan Ogos 1839, Tuan Senik berjaya mengalahkan penentang-penentangnya di Bachok dan i n i memaksa Raja Banggul dan L o n g A h m a d mencari perlindungan di Terengganu. W a l a u p u n Tuan Senik berjaya tetapi cabaran terus juga wujud. K a l i ini baginda ditentang oleh Tuan Besar yang bekerjasama dengan Raja Banggul. Keadaan bertambah genting apabila Tuan Kota yang menjadi pen y o k o n g Tuan Senik juga mahu merebut takhta. Sekali lagi Tuan Senik diselamatkan oleh campur tangan Siam yang telah p u n menyelesaikan masalah Kedah dan dapat m e n u m p u k a n perhatian untuk mengukuhkan pengaruh di negeri-negeri M e l a y u . Pada tahun 1842 Siam memecat Tuan Besar yang kemudiannya dilantik sebagai Raja Patani. Raja Banggul dan L o n g A h m a d telah dihantar ke N o n g c i k . Manakala Tuan Kota dihantar ke Ligor dan k e m u d i a n n y a dilantik menjadi Raja Jering. Selepas m e n u m p a s k a n m u s u h - m u s u h p o l i t i k n y a , S u l t a n M u h a m m a d II berusaha mengukuhkan pemerintahan pusat di K o t a Bharu. Pembesar-pembesar j a j a h a n tidak lagi d i b e r i k u a s a mentadbir seeara bebas. M a l a h pembesar jajahan d i k e h e n d a k i menetap di Kota Bharu. Sultan M u h a m m a d II telah berjaya mew u j u d k a n sebuah pemerintahan yang stabil.
1 2

Sultan-sultan Kelantan (1886-1909) Sultan Senik M u l u t Merah mangkat pada tahun 1.886 dan diganti oleh anaknya Long Sulung dengan gelaran Sultan A h m a d . Pemerintahan baginda dianggap aman tanpa cabaran rebutan takhta. Selepas kemangkatan Sultan A h m a d pada tahun 1889 sekali lagi Kelantan dilanda krisis rebutan takhta. Sultan A h m a d meninggalkan ramai anak yang bukan sahaja berebut harta pusaka tetapi j u g a takhta. A k h i r n y a L o n g K u n d u r dilantik dengan gelaran S u l t a n M u h a m m a d III (1888-1890). Selepas kemangkatannya sekali lagi
13

112

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

Siam terpaksa campur tangan dengan melantik saudaranya Sultan Mansur (1890-1898). Pada tahun 1898 baginda mangkat mengejut dan Raja Senik d i l a n t i k memerintah Kelantan dengan m e m a k a i gelaran Sultan M u h a m m a d IV (1899-1920).
14

Masyarakat dan Ekonomi Kelantan 1840-1900


Kebanyakan p e n d u d u k Kelantan tertumpu di kawasan dataran Sungai Kelantan. Pada tahun 1835 p e n d u d u k n y a berjumlah 50 r i b u orang dan pada tahun 1884 meningkat kepada 200 ribu orang. Sebahagian besar p e n d u d u k tinggal cli tebing sungai yang b u k a n sahaja sebagai jalan perhubungan tapi juga membekalkan kegunaan harian clan pertanian. Para pembesar dan sultan juga m e m b i n a kediaman dan k u b u di sungai terutama di muara bagi kegunaan pertahanan dan kutipan cukai. Kelantan pacla abad ke-19 d i k a t a k a n m e m p u n y a i d u a kelas masyarakat. Kelas atasan dianggarkan kira-kira empat peratus penduduk clan menguasai p o l i t i k dan e k o n o m i . Tempat paling tinggi dalam masyarakat ialah sultan. Di bawah baginda terdapat jawatanjawatan penting seperti Raja M u d a , Raja Bendahara, Perdana M e n t e r i dan sebagainya. Penjawat-penjawat untuk jawatan penting biasanya kerabat diraja dan golongan bangsawan yang bergelar W a n clan N i k . Terdapat pembesar-pembesar daerah yang d i l a n t i k oleh s u l t a n sebagai w a k i l kerajaan Kota Bharu. Pada masa pemerintahan S u l tan M u h a m m a d II, jawatan pembesar-pembesar jajahan d i a m b i l a l i h oleh pembesar-pembesar pusat di K o t a Bharu. Di peringkat m u k i m (kweng) dilantik p e n g h u l u atau Tok K w e n g dan i m a m u n t u k menguruskannya. Golongan yang diperintah (rakyat) dibahagi dua iaitu orang merdeka dan h a m b a . H a m b a p u l a terbahagi d u a i a i t u h a m b a berhutang dan hamba abdi. Mereka i n i merupakan sumber tenaga kerja yang penting kepada golongan pemerintah. Kegiatan e k o n o m i yang penting di Kelantan tertumpu kepada kegiatan pertanian terutama m e n a n a m p a d i , m e n a n g k a p i k a n , penternakan, mengutip hasil h u t a n , bertukang clan sebagainya. Kegiatan perdagangan juga wujucl tetapi tidaklah begitu besar. Kebanyakan pedagang terdiri daripada orang C i n a , India d a n A r a b . 113

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

HUBUNGAN INGGERIS DENGAN NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA SEBELUM 1909


H u b u n g a n Inggeris dengan N e g e r i - N e g e r i M e l a y u Utara t i d a k menentu dan sering berubah-ubah. Kedah pernah meminta naungan Inggeris sejak abad ke-18. Kedah juga menyerahkan Pulau P i n a n g (1786) dan Seberang Prai (1800). Kelantan dan Terengganu j u g a p e r n a h meminta naungan British tetapi ditolak. Bahkan Inggeris telah mengiktiraf pertuanan Siam ke atas Kedah, Perlis, K e l a n t a n d a n Terengganu setelah termeterainya Perjanjian Burney (1826). W a l a u p u n dasar rasmi Inggeris mengakui pertuanan S i a m di negeri-negeri tersebut tetapi pegawai-pegawai B r i t i s h cli T a n a h M e l a y u sering campur tangan. Pada tahun 1862, pegawai B r i t i s h cuba menghalang Siam mengembangkan pengaruh di Kelantan clan Terengganu. Kerajaan Bangkok telah membuat aduan kepada kerajaan Inggeris di L o n d o n . Ini menyebabkan pegawai-pegawai Inggeris di Tanah M e l a y u terpaksa t u n d u k dan m e n u m p u k a n perhatian di Negeri-Negeri Selat. Pacla pandangan kerajaan B r i t i s h kepentingan mereka di negeri-negeri Melayu tidak begitu besar. A p a y a n g l e b i h penting ialah persaingan B r i t i s h cli B u r m a d e n g a n Perancis yang menguasai Indo-China. Pihak British lebih m e m e r l u k a n hubungan baik dengan Siam clan mahu menjadikan L e m b a h C h a o Phraya sebagai kawasan penampan. M i n a t pegawai Inggeris di Tanah Melayu u n t u k campur tangan m a s i h w u j u d . Misalnya Gabenor Frederich Weld m e n y o k o n g dasar c a m p u r tangan. Beliau beranggapan negeri-negeri M e l a y u i n i sebenarnya bukan negeri naungan dalam erti kata yang sebenar. K e l a n t a n dan Terengganu m e n g u r u s k a n h a l - e h w a l p o l i t i k n y a dengan bebas. W e l d juga berpendapat j i k a Inggeris tidak c a m p u r tangan, Siam akan mengancam British dengan galakan kuasa-kuasa Barat terutama Perancis dan R u s i a .
15

Gabenor Singapura m e m a n g

berminat untuk meluaskan lagi wilayah. Pada tahun 1893, G a b e n o r Negeri-Negeri Selat melawat Kelantan dan Terengganu tanpa m e m beritahu kerajaan Bangkok. 114

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

Isu Segenting Kra Satu lagi isu penting adanya ura-ura pembinaan terusan yang merentasi Segenting K r a oleh J e p u n sekitar tahun 1893, Sebenarnya cadangan pembinaan terusan bermula sejak tahun 1863 berdasarkan kajian syarikat British. Kajian tersebut dibuat di bawah k e l o l a a n Kapten Alexander Fraser dan Kapten J . G . Forlog. Usaha p e n y e l i d i k a n i n i diteruskan lagi oleh ekspedisi Perancis yang diketuai oleh A . J . Loftus. W a l a u p u n hasil kajian mendapati pembinaan terusan tidak sesuai tetapi kerajaan B r i t i s h tetap bimbang terutama k e m u n g k i n a n Perancis melibatkan d i r i dalam projek tersebut d a n akan mendapat konsesi yang banyak daripada Siam. Keadaan i n i mengancam kepentingan British. Konsesi Duff dan Kesannya R . W Duff bekas pentadbir Inggeris di Tanah M e l a y u . Beliau pernah mengikut ekspedisi m e m b u r u pemberontak-pemberontak Pahang bersama-sama pasukan H u g h C l i f f o r d pada tahun 1895. D u f f amat tertarik dengan U l u Kelantan yang dipercayai sebagai berpotensi d a r i segi e k o n o m i . Pada t a h u n 1900, beliau berjaya mendapat pajakan U l u Kelantan daripada Sultan K e l a n t a n . Syarikat P e m bangunan Duff berjaya mendapat kawasan seluas 777 000 hektar. Pihak Siam tidak berpuas hati kerana tidak d i r u j u k terlebih d a h u l u d a n menganggap langkah Duff didalangi oleh kerajaan Inggeris. W a l a u p u n dinafikan Duff telah dibicarakan dalam m a h k a m a h S i a m tanpa keputusan. A k h i r n y a kerajaan Bangkok mengiktiraf konsesi tersebut. W a l a u p u n begitu, D u f f m a s i h tidak berpuas h a t i d a n mendesak kerajaan Inggeris c a m p u r tangan di Kelantan. Beliau mengugut akan mendaftar syarikatnya di sebuah negeri di benua Eropah clan sekali gus akan mempengaruhi kerajaan tersebut u n t u k campur tangan cli Kelantan, A n c a m a n i n i m e m b i m b a n g k a n k e p e n tingan Inggeris, Seruan Duff supaya Inggeris campur tangan memang d i s o k o n g oleh pentadbir-pentadbir di Tanah M e l a y u yang m a h u dasar i m p e rialis diperluaskan. Salah seorang daripadanya F r a n k Swettenham yang ketika itu menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat. Swettenham
16

115

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

m e n c a d a n g k a n kepada Siam supaya m e l a n t i k penasihat S i a m berbangsa Inggeris di K e l a n t a n d a n Terengganu. B e r d a s a r k a n Perjanjian Inggeris-Siam, September 1902, Siam bersetuju dengan cadangan tersebut. Kelantan menerima penasihat Siam, W . A . G r a h a m pada tahun 1903. Bagaimanapun Sultan Terengganu menentang keras p e l a n t i k a n tersebut. Tugas penasihat ialah m e n g u r u s k a n pentadbiran negeri tanpa melibatkan hal-ehwal agama Islam d a n adat M e l a y u . Selain pelantikan penasihat, perjanjian i n i juga m e n g a k u i kedua-dua negeri sebagai takluk Siam dan hubungan l u a r Kelantan dan Terengganu hendaklah dibuat melalui Bangkok. S i a m juga berjanji tidak akan campur tangan dalam urusan pentadbiran. Sultan p u l a tidak dibenar memberi konsesi atau jawatan kepada orang luar tanpa merujuk kepada Siam dan satu per sepuluh k u t i p a n hasil negeri hendaklah dimasukkan ke dalam perbendaharaan Siam. A d a l a h jelas konsesi Duff membawa kepada penglibatan Inggeris d i Siam.

Masalah. Kewangan Kedah dan Perlis, 1905


J o h n Anderson yang menggantikan Swettenham sebagai Gabenor Negeri-Negeri Selat tidak bersetuju dengan langkah Swettenham menggalakkan Siam melantik penasihat. Seorang k o n s u l d i l a n t i k yang beribu pejabat di A l o r Setar bagi menjaga kepentingan Inggeris di K e d a h , Perlis dan Setul. K o n s u l yang dilantik ialah M e a d o w s Frost. Pada bulan Januari 1905 Gabenor Anderson menerima surat daripada Barnes, Setiausaha H a l E h w a l Orang C i n a yang menyebut Raja M u d a Kedah, Tunku A b d u l A z i z memaklumkan negeri Kedah memerlukan sekurang-kurangnya dua juta ringgit dan m e m o h o n bantuan kewangan British. Sebagai balasannya British akan melantik Penasihat Kewangan. Barnes berpendapat walaupun Kedah di bawah naungan Siam tetapi dari segi perdagangan lebih bergantung kepada P u l a u Pinang. Bagaimanapun cadangan Barnes tentulah bertentangan dengan dasar British. Bagi mengatasi masalah kewangan Kedah, T u n k u A b d u l A z i z terpaksa m e m i n t a bantuan S i a m . A k h i r n y a kerajaan B a n g k o k bersetuju memberi pinjaman sejumlah $2,785,684.00 dengan faedah enam peratus setahun. Syarat l a i n yang d i k e n a k a n o l e h S i a m 116

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

termasuklah pelantikan seorang penasihat kewangan. Tugas tersebut m u l a n y a disandang oleh W . E W i l l i a m s o n yang tiba di K e d a h pada Mac 1905. E n a m b u l a n k e m u d i a n tempat beliau d i a m b i l a l i h o l e h C . C . H a r t , seorang bekas pentadbir British di I n d i a . N e g e r i Perlis juga menghadapi masalah kewangan terutama pada awal pemerintahan Syed A l w i Jamalullail (1905-1943). Perlis m e n g ikut jejak K e d a h m e m i n j a m w a n g d a r i Siam. Dengan i n i Perlis terpaksa menerima seorang penasihat kewangan Siam. O r a n g yang dipertanggungjawabkan u n t u k tugas tersebut ialah A . J . D u k e . A d a l a h nyata penasihat-penasihat kewangan di negeri Kedah, Perlis dan K e l a n t a n terdiri daripada bangsa Inggeris. Ini ekoran desakan kerajaan Inggeris yang mahu memastikan kepentingan mereka tidak terjejas.
17 1 8

Ke Arah Campur Tangan Inggeris (1902-1909)


Selepas penguasaan British cli bahagian selatan dan tengah Tanah M e l a y u , pegawai-pegawai British dengan sokongan p e n d u k u n g p e n d u k u n g dasar imperialis di L o n d o n berhasrat u n t u k meluaskan pengaruh ke negeri-negeri utara. Dasar pejabat luar bagaimanapun lebih m e m e n t i n g k a n keharmonian hubungan dengan Siam sebagai sebahagian besar u n t u k menyekat pengaruh Perancis yang m u n g k i n bergerak dari I n d o - C h i n a . Tetapi i n i tidak bermaksud Inggeris bersedia u n t u k mengorbankan kepentingan strateginya di kawasan i n i . A p a y a n g lebih ditekankan ialah u n t u k menggunakan seberapa m u n g k i n saluran d i p l o m a t i k daripada m e n g a m b i l risiko membawa masuk tentera ke w i l a y a h Siam yang boleh mencetuskan krisis yang lebih besar. P i h a k berkuasa L o n d o n seeara tidak langsung m e m a s t i k a n kepentingan cli negeri-negeri M e l a y u Utara menerusi saluran d i p l o m a t i k . Beberapa perjanjian sulit telah ditandatangani d e n g a n Siam pada tahun 1896, 1897 clan 1899. Dalam dasar Inggeris mereka m a h u menyatukan kawasan utara bermula dari Tenasserim hingga ke sempadan Pahang. Bagi menjamin hubungan baik, pihak Inggeris telah membuat perbincangan dengan Perancis hingga membawa kepada pengisytiharan mengekalkan kemerdekaan Siam pada 15

117

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Januari 1896. Selepas itu pihak Inggeris berunding dengan Siam bagi memelihara kepentingan mereka di negeri-negeri Melayu Utara. Perjanjian pada b u l a n A p r i l 1897 pihak Siam telah berjanji tidak akan menyerahkan negeri-negeri Melayu naungannya atau memberi apa-apa keistimewaan kepada kuasa l a i n tanpa merujuk kepada British. Sebagai balasannya, Inggeris berjanji akan mempertahankan hak-hak Siam j i k a diganggu-gugat oleh pihak yang ketiga. N a m u n begitu pentadbir-pentadbir Inggeris di Tanah M e l a y u yang gemar kepada dasar perluasan merasakan perjanjian i n i tidak m e n c u k u p i . R u n d i n g a n seterusnya juga menghasilkan keputusan yang l e b i h menguntungkan Siam. Hasil perjanjian tahun 1899 Kelantan, Kedah dan Terengganu disahkan sebagai negeri naungan Siam manakala Reman diputuskan sebagai sebahagian wilayah Siam.
19

Pada tahun 1902 Chamberlin dan Swettenham berjaya m e m pengaruhi Lansdowne (Setiausaha Luar) untuk melaksanakan dasar yangagak agresif apabila berunding dengan Siam terutama tentang Kelantan dan Terengganu. Hasil tekanan i n i l a h Kelantan menerima Pesuruhjaya Residen dan Penasihat Am Siam berbangsa Inggeris pada tahun 1902. Pegawai tersebut ialah W . A . G r a h a m bekas p e n tadbir berpengalaman di India. Bagaimanapun Sultan Terengganu menolak pelantikan Penasihat A m . Menjelang tahun 1907 kerajaan L o n d o n berpendapat ada kemungkinan kuasa-kuasa Perancis, Jerman dan Rusia campur tangan di negeri-negeri Melayu Utara. Inggeris juga mencurigai kerajaan Bangkok akan membuat pakatan-pakatan sulit dengan kuasa-kuasa Barat yang lain seperti yang dilakukannya. Berdasarkan k e m u n g k i n a n i n i rundingan-rundingan tidak rasmi dengan kerajaan S i a m d i m u l a k a n pada bulan A p r i l 1907. Pihak Siam d i w a k i l i oleh Strobel manakala Paget mewakili Britain. Hasilnya pada 10 Mac 1909 termeterailah Perjanjian British-Siam atau Perjanjian Bangkok. Butirbutir perjanjian tersebut bolehlah diringkaskan seperti berikut: (a) Kerajaan Siam menyerahkan hak-hak kedaulatan, naungan, pentadbiran dan apa-apa kawalan di negeri-negeri Kelantan, Terengganu, K e d a h , Perlis d a n p u l a u - p u l a u b e r d e k a t a n . 118

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1900)

Sempadan negeri-negeri i n i akan diperjelaskan d a l a m mesyuarat p r o t o k o l s e m p a d a n y a n g a k a n d i a d a k a n k e m u d i a n . (b) (c) P e n y e r a h a n i n i a k a n b e r k u a t k u a s a 30 h a r i selepas p e r j a n j i a n . Satu s u r u h a n j a y a S i a m - B r i t i s h a k a n d i l a n t i k bagi m e n y e l e s a i k a n masalah s e m p a d a n . R a k y a t S i a m y a n g tinggal d i n e g e r i negeri y a n g tersebut d a l a m p e r k a r a (a) b o l e h m e n g e k a l k a n kerakyatan S i a m m a n a k a l a k o n s e p s i - k o n s e p s i y a n g d i b e r i k a n o l e h kerajaan S i a m cli negeri-negeri tersebut dianggap sah. (d) (e) (0 Kerajaan B r i t i s h a k a n m e m b a y a r h u t a n g negeri-negeri y a n g tersebut d a l a m p e r k a r a (a) k e p a d a kerajaan S i a m . Kerajaan B r i t i s h m e n g i k t i r a f h a k k e h a k i m a n S i a m k e atas rakyatnya d i S i a m . Rakyat B r i t i s h a k a n mendapat h a k - h a k dan k e i s t i m e w a a n y a n g sama seperti y a n g d i n i k m a t i o l e h p e r i b u m i S i a m tetapi m e r e k a d i k e c u a l i k a n d a r i p a d a p e r k h i d m a t a n tentera. (g) M a n a - m a n a perjanjian, persetujuan d a n k o n v e s y e n antara B r i t i s h - S i a m y a n g tidak d i u b a h o l e h perjanjian i n i a k a n terus berkuatkuasa. (h) Perjanjian i n i a k a n clisahkan d a l a m masa empat b u l a n . K e s a n l a n g s u n g y a n g jelas i a l a h p e r t u k a r a n n a u n g a n n e g e r i negeri M e l a y u U t a r a . D e n g a n i n i s e m p a d a n T a n a h M e l a y u d e n g a n Siam telah clitetapkan d e n g a n m e n g g a r i s k a n s e m p a d a n m e n g i k u t puncak-puncak gunung. Reaksi sultan-sultan di negeri-negeri yang terlibat m e n a m p a k k a n penentangan. S u l t a n K e l a n t a n clan K e d a h m e m b a n t a h k e r a n a ada w i l a y a h y a n g h i k i n g tetapi P e r a k m i s a l n y a b e r u n t u n g k e r a n a m e n dapat sebahagian d a r i p a d a k a w a s a n R e m a n . K e s a n l a i n d i d a p a t i penerimaan penasihat-penasihat d i negeri-negeri M e l a y u U t a r a y a n g akan m e m u l a k a n c a m p u r tangan Inggeris seeara l a n g s u n g . Bagi S i a m p u l a m e r e k a m e n d a p a t p i n j a m a n s e j u m l a h e m p a t j u t a p a u n bagi pembiayaan projek j a l a n kereta a p i m e n g h u b u n g k a n S i a m dengan T a n a h M e l a y u . Bagi S i a m k e h i l a n g a n negeri-negeri M e l a y u itu t i d a k l a h begitu ketara kerana tidak dapat m e n y u m b a n g k a n h a s i l

119

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

e k o n o m i kepada perbendaharaannya. L a g i p u n m a s a l a h n e g e r i negeri tersebut selalu m e n i m b u l k a n ketegangan h u b u n g a n d e n g a n p e n t a d b i r a n d i N e g e r i - N e g e r i Selat. P i h a k Inggeris n a m p a k n y a begitu berkeras m a h u k a n w i l a y a h tersebut d a n j i k a S i a m terus berkeras k e m u n g k i n a n mereka a k a n kehilangan negeri tersebut tanpa mendapat sebarang faedah. D i l i h a t daripada konteks Inggeris ternyata perjanjian i n i t e l a h berjaya m e n g u k u h k a n dasar penjajahan d i Tanah M e l a y u . D a e r a h i n i dianggap mustahak dari segi kepentingan e k o n o m i dan strategi.

120

121

Bab 8

Negeri Johor, 1800-1914

PENGENALAN
Selepas kejatuhan Melaka 1511 M a s i h i ke tangan Portugis, Sultan M a h m u d Syah berusaha bersungguh-sungguh m e n u b u h k a n pusat kerajaan baru. A k i b a t ancaman dan serangan Portugis, baginda terpaksa berpindah-randah. Sultan M a h m u d mangkat di Kampar, Sumatera (1528). Anakandanya, Sultan A l a u d i n kembali ke Semenanjung mengasaskan kerajaan Johor (1528-1564). Pemerintahan nasab Kesultanan Melaka di Johor berakhir selepas kemangkatan Sultan M a h m u d II ( M a r h u m Mangkat Dijulang) pada tahun 1699.' Jadual 8.1 di sebelah menunjukkan jurai keturunan Melaka y a n g memerintah Johor.

KELUARGA BENDAHARA
Pemerintahan Johor seterusnya berada di tangan keluarga bendahara. Keadaan i n i berlaku kerana Sultan M a h m u d II tidak m e m p u n y a i w a r i s negeri. Pembesar-pembesar bersetuju m e l a n t i k Bendahara Seri Maharaja Tun A b d u l Jalil sebagai sultan (1699-1718). K e m u d i a n n y a baginda dicabar o l e h Raja K e c i l dari Siak. Raja Sulaiman (anakanda Sultan A b d u l Jalil) berjaya m e m u l i h k a n kekuasaan dengan bantuan orang Bugis. Sejak tahun 1722, peranan orang Bugis dalam politik Johor begitu penting.
2

122

NEGERI JOHOR,

1800-1914

Dinasti Bendahara

menghadapi

krisis

takhta setelah

ke-

mangkatan S u l t a n M a h m u d III pada t a h u n 1812. Putera s u l u n g n y a Tengku L o n g atau H u s s a i n d i k e t e p i k a n . A d i n d a n y a T e n g k u A b d u l R a h m a n y a n g d i s o k o n g o l e h orang Bugis d i bawah p i m p i n a n Yam Tuan M u d a Raja Jaafar d i l a n t i k sebagai S u l t a n J o h o r . A l a s a n yang cliberi kerana T e n g k u L o n g tidak h a d i r pada hari p e m a k a m a n Sultan M a h m u d III.
3

D a l a m keadaan p o l i t i k b e g i n i l a h Sir S t a m f o r d Raffles s e d a n g berusaha m e n c a r i p e l a b u h a n d i S e l a t a n T a n a h M e l a y u . Raffles melihat peluang i n i b o l e h d i g u n a k a n bagi m e n g h a l a l k a n p e n g a m b i l a n Pulau Singapura. Raffles bersetuju u n t u k m e l a n t i k T e n g k u 123

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Hussain sebagai sultan yang kemudiannya akan menandatangani perjanjian clengan Inggeris. Dengan i n i bererti kerajaan Riau-LinggaJohor mempunyai dua orang sultan. Sultan A b d u l Rahman bersemayam di Lingga dan Sultan Hussain di Singapura. (Penerangan lanjut sila lihat Bab 2).

K E N A I K A N K E L U A R G A T E M E N G G U N G , 1806-1824
T u n A b d u l Rahman mengambil alih jawatan Temenggung J o h o r daripada saudaranya U n g k u M u d a Raja M u h a m a d . Beliau d i l a n t i k dengan rasminya oleh Sultan M a h m u d di Lingga pada tahun 1806 dengan gelaran Temenggung Seri Maharaja. Daerah kekuasaannya termasuklah Johor, Singapura dan pulau-pulau di selatannya. Beliau mengetuai angkatan laut dan menjadi pemimpin orang Melayu L a u t yang tinggal di kawasan tersebut. Temenggung A b d u l Rahman menetap cli Kuala Sungai Singapura m u l a i tahun 1818. Beliau meninggalkan Riau setelah mendapati Belanda memihak kepada Yam Tuan M u d a Jaafar. Setelah perjanjian dengan Inggeris pada tahun 1823, beliau dianggap oleh Inggeris sebagai kuasa "de facto". Temenggung A b d u l Rahman k e m u d i a n berpindah ke Teluk Belanga dan m u l a m e m p e r k u k u h k a n k e d u d u k a n bersama-sama pengikut-pengikutnya yang terdiri daripada orang M e l a y u , Bugis dan orang M e l a y u Laut. J u m l a h p e n g i k u t Temenggung A b d u l Rahman sekitar seribu orang menetap d i Singapura tetapi j i k a dikira yang tinggal di pulau-pulau berdekatan bilangannya dianggarkan antara enam hingga 10 ribu orang. Tenaga manusia i n i merupakan sumber kekuatan penting kepada beliau dan keluarganya. Temenggung A b d u l Rahman juga menjalin h u b u ngan rapat clengan saudagar-saudagar Eropah serta pegawai-pegawai Inggeris.
4

Pacla peringkat awal hubungan Temenggung A b d u l R a h m a n dengan Sultan Hussain baik tetapi mulai renggang selepas tahun 1824. Kedua-dua pihak cuba mengukuhkan kedudukan masingmasing. Sultan Hussain di Kampung Gelam manakala Temenggung A b d u l Rahman cli Telok Belanga. 124

NEGERI JOHOR,

1800-1914

Jadual 8.2 d i bawah m e n u n j u k k a n k e t u r u n a n keluarga T e m e n g g u n g yang m e m e r i n t a h J o h o r .

1.

Temenggung Abdul Rahman (1825) Pemerintahan de facto Singapura apabila Raffles mendarat pada 1819 Temenggung Ibrahim (1825-1862) Menggantikan ayahandanya pada 1825 Diakui sebagai pemerintahan de facto Johor (1855) Temenggung Abu Bakar (1862-1895) Memegang gelaran Maharaja (1868) Sultan Ibrahim (1895-1959) Sultan Ismail (1959-1981) Sultan Mahmood lskandar (1981) Jadual 8.2: Sultan keturunan keluarga Temenggung

2.

3. 4. 5. 6.

Raja Temenggung T u n I b r a h i m 1825-1862


Temenggung T u n A b d u l R a h m a n m a n g k a t pada p e n g h u j u n g t a h u n 1825. Puteranya y a n g kedua b e r n a m a D a i n g I b r a h i m d i p i l i h m e n j a d i Temenggung J o h o r , k e t i k a i t u u s i a n y a b a r u 1 5 t a h u n . A b a n g n y a diketepikan kerana dianggap tidak s i u m a n . K e d u d u k a n beliau diiktiraf oleh Inggeris. Pencen b e r j u m l a h $3 r i b u j u g a terus d i t e r i m a nya.
5

K e d u d u k a n Temenggung Ibrahim tidaklah begitu mantap pada peringkat a w a l . R a m a i p e n g i k u t a y a h a n d a n y a l a r i m e m i h a k k e p a d a T e n g k u Yahya, putera S u l t a n H u s s a i n . T e m e n g g u n g I b r a h i m berusaha u n t u k m e m a n t a p k a n k e d u d u k a n d e n g a n m e m b u a t p e r h u b u n g a n d e n g a n Bendahara T u n A l i , Pahang d a n S u l t a n M a h m u d M u d z a f a r S y a h , R i a u - L i n g g a . P a d a t a h u n 1841, b e l i a u d i l a n t i k dengan r a s m i n y a sebagai T e m e n g g u n g J o h o r o l e h B e n d a h a r a T u n Ali. T e m e n g g u n g I b r a h i m terus m e n d a p a t penghargaan d a r i p a d a kerajaan inggeris k e r a n a b a n t u a n n y a m e n g h a p u s k a n l a n u n . K e -

125

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

giatan l a n u n m e n i n g k a t selepas kemangkatan Temenggung A b d u l R a h m a n . O r a n g L a u t m e n i n g g a l k a n Temenggung I b r a h i m d a n terlibat d a l a m kegiatan tersebut. A p a b i l a Inggeris bertindak menyerang balas, r a m a i O r a n g L a u t k e m b a l i m e n c a r i p e r l i n d u n g a n d a r i p a d a T e m e n g g u n g I b r a h i m . P i h a k Inggeris p u l a tidak m e n g a p a - a p a k a n m e r e k a y a n g mendapat p e r l i n d u n g a n n y a . H a l i n i amat m e m b a n t u m e n e g a k k a n imejnya sebagai p e m i m p i n y a n g d i p e r t i k a i k a n o l e h p e n g i k u t kerana usianya m u d a . P i h a k Inggeris j u g a m e n g g u n a k a n Temenggung I b r a h i m sebagai orang perantaraan dengan p e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h M e l a y u y a n g l a i n . Peranan i n i menjadikan beliau disegani. Selain b e r h u b u n g rapat dengan pegawai-pegawai Inggeris di Singapura Temenggung I b r a h i m j u g a m e n j a l i n h u b u n g a n dengan saudagar-saudagar Inggeris. A n t a r a saudagar-saudagar p e n t i n g James G u t h r i e d a n W i l l i a m W e m y s K e r . Saudagar E r o p a h amat m e m b a n t u n y a m e m b i n a asas e k o n o m i y a n g kuat. D e n g a n kepintaran dan usahanya, Temenggung I b r a h i m dapat dianggap pengasas J o h o r M o d e n .

Cabaran Tengku Ali


S u l t a n H u s s a i n b e r p i n d a h dari K a m p u n g G e l a m k e M e l a k a pada t a h u n 1824 dan mangkat di sana pada 5 September 1.833.
6

Setelah

i t u takhta J o h o r dianggap kosong. P i h a k Inggeris berhati-hati u n t u k m e n g i k t i r a f k e d u d u k a n anakanda S u l t a n H u s s a i n , T e n g k u A l i y a n g b a r u berusia 11 tahun. L a g i p u n m e n u r u t laporan G a b e n o r M u r c h i s o n k e w i b a w a a n S u l t a n H u s s a i n s e n d i r i tidak d i i k t i r a f o l e h negeri-negeri M e l a y u . J o h o r m a s i h dianggap sebahagian d a r i p a d a K e s u l t a n a n Riau-Lingga-Johor. D i J o h o r sendiri Sultan H u s s a i n tidak berkuasa d a l a m semua bidang. M e m a n d a n g k a n keadaan i n i t i d a k ada kewajaran bagi British mengiktiraf k e d u d u k a n mana-mana waris Sultan H u s s a i n u n t u k m e n a i k i takhta Johor. O r a n g yang sebenar berkuasa i a l a h Temenggung I b r a h i m . T e n g k u A l i tetap berusaha m e n u n t u t takhta. Setelah m e n g a m b i l k i r a jasa S u l t a n H u s s a i n , p i h a k Inggeris membayar $350 s e b u l a n k e p a d a kerabat Sultan H u s s a i n . D e n g a n i n i b a r u l a h T e n g k u A l i dianggap waris sebenar o l e h Inggeris. Tetapi k e d u d u k a n T e n g k u A l i sebagai Sultan J o h o r m a s i h tidak rasmi.

126

NEGERI JOHOR,

1800-1914

Sementara i t u k e d u d u k a n T e m e n g g u n g I b r a h i m s e m a k i n t e g u h . B e l i a u terus m e m a j u k a n e k o n o m i J o h o r . O r a n g C i n a d a r i S i n g a p u r a d i g a l a k k a n m e m b u k a k e b u n - k e b u n g a m b i r d a n lada. P u l a n g a n y a n g d i p e r o l e h d a r i p a d a h a s i l - h a s i l c u k a i d a n surat s u n g a i y a n g d i k e l u a r k a n m e n j a d i k a n b e l i a u k a y a . G e t a h perca m e r u p a k a n satu l a g i s u m b e r p e n d a p a t a n p e n t i n g . G e t a h perca atau taban atau m e raban menjadi barang dagangan p e n t i n g selepas t a h u n 1843. B a h a n i n i dijual k e E r o p a h m e l a l u i syarikat Ker, R a w s o n & C o . O l e h k e r a n a Temenggung Ibrahim memegang monopoli maka hasil yang d i p e r o l e h begitu l u m a y a n d a n d i a n g g a r k a n antara $150 r i b u h i n g g a $200 r i b u setahun. Berbanding dengan Tengku A l i k e d u d u k a n k e w a n g a n n y a b e r m a s a l a h . Bagi mengatasinya T e n g k u A l i b e r u s a h a m e n u n t u t sebahagian hasil J o h o r d a r i p a d a T e m e n g g u n g I b r a h i m sebagai h a k n y a seorang p e m e r i n t a h . T e n g k u A l i d i s o k o n g o l e h k u m p u l a n saudagar S i n g a p u r a y a n g tidak berpuas hati d e n g a n pegangan m o n o p o l i T e m e n g g u n g I b r a h i m . Bagi m e n u n j u k k a n k e w i b a w a a n , Tengku A l i m e n g e l u a r k a n tauliah pelantikan k e p a d a pegawai-pegawai kerajaan d a n p e n g h u l u p e n g h u l u bagi m e w a k i l i p e m e r i n t a h a n n y a d i J o h o r . T e n g k u A l i j u g a mengeluarkan surat sungai, lesen serta konsesi kepada saudagar C i n a dan Eropah. Bagaimanapun tindakannya tidak diiktiraf oleh rakyat J o h o r y a n g menganggap T e m e n g g u n g I b r a h i m p e m e r i n t a h " d e facto". Perselisihan k e d u a - d u a t o k o h i n i m e m b i m b a n g k a n Inggeris y a n g takut m e r e b a k k e k a c a u a n d i S i n g a p u r a . Pada t a h u n 1851 E . A . B l u n d e l l , Residen K o n s u l a r P u l a u Pinang m e m a n g k u jawatan G a b e n o r N e g e r i - N e g e r i Selat. B e l i a u b e r s i m p a t i d e n g a n T e n g k u A l i berasaskan p r i n s i p k e a d i l a n d a n telah m e m b a w a persoalan t u n t u t a n takhta kepada kerajaan B r i t i s h d i I n d i a . Setelah empat t a h u n , satu perjanjian d i a t u r d a n dimeterai pacla 10 M a c 1855. A n t a r a p e r k a r a p e r k a r a p e n t i n g perjanjian tersebut:
7

(a) (b)

T e n g k u A l i d i i k t i r a f sebagai s u l t a n clengan gelaran S u l t a n A l i Iskandar S y a h . Sultan A l i Iskandar Syah m e n y e r a h k a n keclaulatan J o h o r k e c u a l i M u a r - K e s a n g kepada T e m e n g g u n g I b r a h i m d a n k e turunannya turun-temurun.

127

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(c) (d)

Temenggung bersetuju membayar sagu hati $5 r i b u Sepanyol kepada Sultan A l i Iskandar Syah dan pencen bulanan $500. Kawasan Muar-Kesang yang luasnya lebih kurang 200 b a t u persegi tidak boleh diserahkan kepada kuasa-kuasa lain kecuali kepada Syarikat H i n d i a T i m u r Inggeris atau T e m e n g g u n g Ibrahim. H u b u n g a n sosioekonomi Johor dengan Muar-Kesang dibenark a n tanpa gangguan. J i k a timbul sebarang masalah dan kekacauan antara k e d u a dua pihak perlulah dirujuk kepada Inggeris.

(e) (f)

Perjanjian i n i walaupun memperakukan kedaulatan Sultan A l i sebagai sultan tetapi gelaran tersebut tidak banyak m e m b a w a sebarang makna. Temenggung Ibrahim lebih pintar m e n g u r u s k a n hubungannya dengan pihak berkuasa Inggeris di Singapura d a n e k o n o m i Johor. Sedangkan Sultan A l i menghadapi masalah kewangan kerana banyak berhutang dengan ceti di Singapura.

Masalah Kesang-Muar
Perjanjian tahun 1855 tidak menyelesaikan masalah. Perjanjian i n i m e n i m b u l k a n sengketa antara Temenggung Ibahim d e n g a n Temenggung Muar. Temenggung M u a r merupakan penguasa tradisional M u a r zaman-berzaman. Mengikut perjanjian tahun 1855, kawasan Segamat yang di bawah kekuasaan Temenggung M u a r diserahkan kepada Temenggung Ibrahim, Perselisihan yang h a m p i r mencetuskan perang itu hanya berjaya disekat dengan c a m p u r tangan Residen Konselor M e l a k a . Pertelingkahan juga timbul antara Sultan A l i dengan Temengg u n g M u a r kerana soal c u k a i . S u l t a n A l i m e n y e r a h k a n s o a l pemungutan cukai M u a r kepada orang Bugis yang d i p i m p i n o l e h Tok Suliwatang. Temenggung M u a r berjaya menghalau pemungutpemungut cukai Bugis i n i . K u m p u l a n i n i juga menghadapi tindakan daripada p i h a k berkuasa Inggeris di Melaka kerana bergiat di sempadan M e l a k a . K u m p u l a n Bugis i n i hanya berjaya d i t u m p a s k a n apabila pasukan Temenggung Ibrahim berjaya menangkap mereka
8

128

NEGERI JOHOR,

1800-1914

di selatan Sungai Muar. Dengan i n i Sultan A l i gagal menegakkan kekuasaan penuh di Muar. Perselisihan j u g a terus w u j u d antara Temenggung I b r a h i m dengan Sultan A l i . Temenggung Ibrahim tidak membenarkan pengikut Sultan A l i menjalankan kegiatan e k o n o m i di Johor. M e r e k a dihalang mengutip getah perca, membalak atau m e m u n g u t c u k a i . Pergaduhan hampir mencetuskan perang saudara pacla tahun 1860. Sultan A l i dijangka menyerang J o h o r dari Muar. Hanya masalah kewangan menggagalkan rancangan i n i .

Pentadbiran Temenggung Ibrahim


Pusat pentadbiranTemenggung Ibrahim di Teluk Belanga, Singapura. B e l i a u m e m b e n t u k tiga pejabat bagi m e n g e n d a l i k a n u r u s a n pentadbiran harian iaitu Pejabat Temenggung I b r a h i m , Pejabat U n g k u A b u Bakar dan Pejabat M e n t e r i Besar. Jawatan M e n t e r i Besar disandang oleh A b d u l l a h M o h d Tahir yang lebih d i k e n a l i sebagai Encik L o n g . Temenggung juga melantik seorang penasihat u n d a n g undang berbangsa Inggeris iaitu N. Napier. Bagi m e n i n g k a t k a n martabat d a n k e d u d u k a n , T e m e n g g u n g Ibrahim menukarkan gelaran daripada Datuk Temenggung kepada Raja Temenggung T u n Ibrahim Seri Maharaja Johor. A n a k a n d a n y a digelar U n g k u A b u Bakar Bakal Rajajohor.
9

Dalam usaha m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n di tanah besar Johor, Raja Temenggung m e m u l a k a n p e m b i n a a n bandar d a n pejabat kerajaan di tanah besar. Tempat yang d i p i l i h di Tanjung P u t e r i dan kemudian dikenali sebagai J o h o r B a h r u . Raja Temenggung terus bersemayam cli Teluk Belanga dan urusan pentadbiran T a n j u n g Puteri d i b e r i k a n kepada Raja A h m a d yang berjawatan residen. Seorang lagi saudara Raja Temenggung iaitu E n g k u A b d u l M a j i d dilantik sebagai w a k i l di timur Johor.

Sultan Abu Bakar


Raja Temenggung Ibrahim mangkat pada 1 Februari 1862. Tempatnya digantikan oleh anakandanya U n g k u A b u Bakar dengan gelaran Datuk Temenggung Seri Maharaja Johor. U n g k u A b u Bakar dilahirkan pada 3 Februari 1833 dan mendapat p e n d i d i k a n Inggeris 129

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dan M e l a y u . Ketika mula memegang jawatan Temenggung usianya 28 tahun tetapi telah lama terlibat dalam urusan p e n t a d b i r a n . Pengalaman tersebut amat berguna untuk m e m p e r k u k u h k a n ked u d u k a n . Apatah lagi asas Johor moden sudah diletakkan o l e h ayahandanya. D a l a m usaha mengukuhkan kedudukan politik, Temenggung A b u Bakar menyusun beberapa strategi penting. Antara langkah awalnya termasuklah mengadakan hubungan baik dengan B e n dahara T u n Koris, Pahang. Kedua-dua pihak bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dan menetapkan sempadan kedua-dua negeri. Temenggung A b u Bakar juga mengadakan h u b u n g a n d e n g a n Kesultanan Riau-Lingga terutama bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai pemerintah Johor yang sah. Malah pihak istana Riau-Lingga berpendapat Temenggung A b u Bakar mempunyai alasan k u k u h untuk menjadi pemerintah berasingan dan menggunakan gelaran sultan tetapi Temenggung menganggap masanya belum tiba.
10

H u b u n g a n dengan Inggeris dipertingkatkan lagi bukan sahaja setakat Singapura. Pada tahun 1866 Temenggung A b u Bakar melawat England dan diperkenan menghadap Queen Victoria. H a s i l lawatan i n i Temenggung A b u Bakar mengadakan hubungan baik dengan Prince of Wales yang kemudiannya bergelar K i n g Edwards VII. Selepas lawatan ke England dan dengan persetujuan Inggeris, Temenggung A b u Bakar mula menggunakan gelaran Maharaja A b u Bakar. Perang Jementah 1879 Sultan A l i Iskandar Syah mangkat pada 20 J u n 1877, di U m b a i , Melaka. Sekali lagi timbul masalah waris kerana Sultan A l i mewasiatkan semua pusaka kepada anakandanya Tengku M a h m u d yang b u k a n anak gahara. Tengku M a h m u d dicabar oleh abang tirinya Tengku A l a m .
1 1

Sebelum masalah tuntutan warisan selesai, p i h a k Inggeris menyerahkan urusan pentadbiran Muar-Kesang kepada Maharaja A b u Bakar. Langkah i n i tidak disenangi oleh keluarga Sultan A l i dan Temenggung M u a r serta pengikut-pengikut mereka. M e r e k a

130

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

k h u a t i r matlamat a k h i r Inggeris h e n d a k m e n y e r a h k a n M u a r - K e s a n g kepada Maharaja A b u Bakar. Tetapi Inggeris k u r a n g y a k i n p i h a k keluarga S u l t a n A l i a k a n dapat m e n g u r u s k a n daerah tersebut tanpa sengketa. Inggeris l e b i h y a k i n k e w i b a w a a n M a h a r a j a A b u B a k a r yang telah banyak m e m b a n t u dasar Inggeris d i P a h a n g d a n N e g e r i S e m b i l a n . L a g i p u n Inggeris tidak m a h u k e k a c a u a n b e r t e r u s a n d i sempadan M e l a k a . Langkah Maharaja u n t u k berkuasa di M u a r - K e s a n g dibuat dengan m e l a n t i k E n c i k Anclak sebagai residen. M a h a r a j a A b u B a k a r juga berjaya m e m b a w a T e m e n g g u n g M u a r d a n e n a m o r a n g p e n g h u l u M u a r k e J o h o r B a h r u . M e r e k a telah m e m b u a t p e n g isytiharan rela d u d u k d i b a w a h p e m e r i n t a h a n M a h a r a j a . Seterusnya M a h a r a j a A b u B a k a r m e n g a t u r satu p e m i l i h a n d i K u a l a Kesang bagi m e n e n t u k a n s i a p a k a h y a n g d i s e t u j u i o l e h rakyat m e n j a d i p e m e r i n t a h . K e r a j a a n Inggeris j u g a t u r u t m e n g h a n t a r seorang p e m e r h a t i d a l a m p e r j u m p a a n tersebut. Keputusannya Maharaja A b u Bakar d i p i l i h . D e n g a n i n i usaha T e n g k u A l a m u n t u k berkuasa gagal, P i h a k Inggeris berpuas h a t i d e n g a n p e m i l i h a n tersebut d a n m e m p e r a k u k a n secara r a s m i p a d a b u l a n O k t o b e r 1878. Kerajaan Inggeris j u g a m e n a w a r k a n s e j u m l a h e l a u n kepada T e n g k u A l a m manakala a d i k n y a T e n g k u M a h m u d d i t a w a r k a n tempat belajar d i Raffles I n s t i t u t i o n , S i n g a p u r a . T e n g k u A l a m t i d a k berpuas hati d e n g a n k e p u t u s a n p e m i l i h a n dan tawaran Inggeris. Bertempat d i k e d i a m a n ayahandanya d i S i n g a pura, p e n g i k u t - p e n g i k u t n y a m e n g i s y t i h a r k a n d i r i n y a sebagai S u l t a n K e s a n g d e n g a n gelaran S u l t a n A l a u d d i n A l a m S y a h . T e n g k u A l a m k e m u d i a n n y a m e l a n t i k W a n D a u d sebagai T e m e n g g u n g P a d u k a Tuan M u a r , T e n g k u N o n g O m a r sebagai Yang D i p e r t u a M u d a d a n A w a n g I b r a h i m sebagai kerani/setiausaha.
12

T e n g k u A l a m m e m b e r o n t a k pacla b u l a n D i s e m b e r 1879. B e l i a u mendapat s o k o n g a n d a r i p a d a beberapa o r a n g a n a k raja N e g e r i S e m b i l a n , M a n a k a l a beberapa o r a n g saudagar C i n a m e m b e r i p i n j a m a n w a n g dan senjata. S o k o n g a n j u g a d i b e r i k a n o l e h saudagar Inggeris di S i n g a p u r a terutama W . H . R e a d y a n g p e r n a h m e n j a d i penyimpan mohor Sultan A l i . Tokoh-tokoh penting di belakang

131

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pemberontakan i n i termasuklah Panglima Sincu, Raja Berambut Panjang dari Negeri Sembilan dan Tengku N o n g . Langkah pertama diambil oleh pasukan Sultan A l a u d d i n i a l a h m e n g h u k u m penentang-penentang di M u a r terutama p e n g h u l u penghulu dan membakar balai polis, di Kesang. Pertempuran a w a l berlaku di Relau dan A i r Kertau. Tengku N o n g berjaya m e n a w a n Jementah. Pemberontak tidak lama dapat mempertahankan J e m e n t a h . Pasukan Johor di bawah Dato' Bentara Luar M o h d Salleh Perang berjaya menawan semula. Ramai pengikut-pengikut Sultan A l a u d d i n ditangkap termasuk Tengku N o n g , Tengku Mat, Panglima S i n c u dan l a i n - l a i n .
13

Pembangunan Ekonomi Temenggung Ibrahim mula merubah sebuah negeri yang bergantung kepada hasil laut kepada pertanian. Usaha i n i dilanjutkan o l e h Maharaja A b u Bakar. Pertanian gambir dan lada h i t a m m e n j a d i tarikan utama kemasukan orang C i n a ke Johor. Pada tahun 1870 sahaja terdapat 30 ribu orang C i n a terutama puak Teo C h e w d a n Khek. Sistem Kangcu Semenjak pemerintahanTemenggung Ibrahim kegiatan pertanian digalakkan. Orang C i n a dibenarkan masuk u n t u k m e n j a l a n k a n kegiatan pertanian terutama lada hitam dan gambir. Sistem y a n g digunakan untuk mengendali dan mengawasi. orang C i n a di J o h o r dikenali sebagai K a n g c u . Sistem i n i dipercayai dijalankan di J o h o r sejak 1830-an.
14

K a n g c u bermaksud tuan sungai. Kangcu berkuasa ke atas s u n g a i (biasanya anak sungai) dan tanah di kedua-dua tebing s u n g a i . Tauke-tauke C i n a yang hendak membuka kebun gambir dan lada hitam akan diberi "surat sungai" yang ditandatangani oleh s u l t a n Johor. K a n g c u dapat dianggap satu unit kerajaan tempatan. Biasanya K a n g c u akan tinggal di kangkar (kaki sungai atau tebing s u n g a i ) . 132

N E G E R I J O H O R , 180G-1914

Kangkar merupakan unit pentadbiran di kawasan k e b u n gambir d a n lada hitam. Kawasan tempat tinggal k u l i - k u l i p u l a d i k e n a l i sebagai bangsal. Kebanyakan bangsal di peringkat awal terdapat di Sungai Sekudai, Danga, M e l a y u dan Tebrau. Pada tahun 1845 terdapat 55 buah bangsal d a n pada tahun-tahun 1860-an, 1200 b u a h . Saiz kangkar berbeza antara satu dengan yang l a i n . Kangkar yang k e c i l saiznya k u r a n g daripada 2500 ekar manakala yang besar l e b i h 20 000 ekar. Sistem Kangcu merupakan campuran sistem M e l a y u , C i n a dan Inggeris. Dengan i n i perjalanan sistem i n i m u d a h diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. P i h a k Temenggung juga telah m e m b e r i galakan clengan pemberian taraf perintis. Dengan i n i kangcu tidak perlu membayar cukai selama tiga tahun. Kesempatan i n i d a n kerana dorongan tanah J o h o r yang subur menyebabkan kangcu membawa masuk lebih ramai b u r u h C i n a . Antara tahun 1855-1862 seramai 70 ribu orang C i n a clibawa masuk bekerja di ladang gambir d a n lada. Dan pada tahun 1894 p e n d u d u k C i n a meningkat kepada 210 r i b u orang daripada keseluruhan 300 ribu p e n d u d u k Johor. J u m l a h b u r u h i n i m e n c u k u p i u n t u k meningkatkan pengeluaran kerana kerja-kerja pertanian banyak bergantung kepada tenaga b u r u h . Pada peringkat awal kangcu m e m p u n y a i kuasa yang luas di kangkar dalam aspek e k o n o m i d a n kawalan. K a n g c u diberi m o n o p o l i ke atas penjualan arak, j u d i , pajak gadai, j u a l babi, k o m i s e n atas barang-barang import dan eksport yang masuk ke kangkar clan pembekalan candu. Kangcu juga m e m p u n y a i saham yang besar ke atas pengangkutan perahu yang masuk ke kangkar. Setiap kangkar perlu mempertahankan d i r i sendiri, menjaga harta benda, mengawal penyeludupan dan memastikan b u r u h bekerja. M u l a i tahun 1860an kuasa menjaga keselamatan ditarik balik daripada kangcu kerana pasukan polis J o h o r yang sudah berkembang dan m a m p u mengendalikannya. Selepas i n i peranan kangcu lebih kepada sebagai seorang tauke. Pengawasan clan penyelarasan memang perlu ke atas k a n g c u bagi memastikan tidak t i m b u l pertelagahan yang akan m e m b a w a pergaduhan kongsi-kongsi gelap. A d a dua badan pengawas d i w u j u d -

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kan. Pertama dikenali sebagai kongkek. Kongkek merupakan Dewan Perniagaan C i n a yang dianggotai o l e h pemodal-pemodal k e b u n gambir d a n l a d a . Tugas utama dewan i n i sebagai lembaga pemasaran dan membantu kerajaan Johor menyelesaikan masalah pajak, pengeluaran dan cukai. K o n g s o h pula ditubuhkan oleh kerajaan J o h o r u n t u k membantu tauke, k u l i dan pembeli gambir d a n lada hitam. D i s a m p i n g itu kerajaan Johor juga mengadakan undangundang khas tahun 1873 yang mengandungi 83 fasal.
15

Sistem kangcu bersama-sama dengan sistem pajak yang l a i n seperti pajak sungai, pajak k a m p u n g , pajak bandar clan pasar, m o n o p o l i candu dan hasil hutan telah membantu perkembangan e k o n o m i Johor. Eksport keluaran pertanian Johor meningkat. Pada tahun 1880 negeri Johor mengeksport 316 ribu p i k u l gambir d a n lebih 56 r i b u p i k u l lada. Satu lagi kesan Sistem Kangcu menyebabk a n petempatan-petempatan orang C i n a sama ada k a m p u n g atau bandar. Pacla dekad pertama abad ke-20 perusahaan gambir dan lada h i t a m merosot. Ini ekoran kemerosotan harga. Kos pengeluaran meningkat kerana k u l i - k u l i meminta gaji yang lebih. Buruh m e m punyai peluang bekerja di tempat lain dan ramai yang berhijrah ke Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Satu lagi ancaman kepada ladang gambir d a n lada hitam ialah kemunculan tanaman getah. Banyak kangkas sudah beralih ke tanaman getah. Dengan i n i Sistem Kangcu merosot. Pacla tahun 1917 kerajaan Johor mengambil keputusan menghapuskan sistem kangcu berkuatkuasa pada Disember 1917. (a) G a m b i r dan lada hitam Permintaan yang tinggi untuk kedua-dua bahan i n i menyebabk a n harganya melambung. Inilah yang mendorong kemasukan beramai-ramai orang C i n a ke Johor. Bagi m e n g e n d a l i k a n urusan orang C i n a di sektor i n i , kerajaan Johor menetapkan Sistem Kangcu. K u m p u l a n orang C i n a y a n g p a l i n g banyak menguasai kangkar ialah Teochew. Selain itu terdapat juga kangkar k a u m Kantonis dan H o k k i e n . Biasanya gambir dan lada ditanam bersama dan dijalankan secara tanaman pindah. Harga gambir

16

134

NEGERI JOHOR,

1800-1914

dan lada di paras tinggi sehingga tahun 1905. Selepas i t u sektor i n i mengalami kemerosotan. (b) Kelapa dan pinang Kebanyakan petani yang terlibat terdiri daripada orang M e l a y u dan Jawa. Pertambahan keluasan kebun meningkat pada tahuntahun 1880-an kerana harga meningkat. Petani-petani bernasib baik kerana tanah gambut sesuai u n t u k kelapa. (c) Kopi Tanaman k o p i menjadi tumpuan syarikat Barat mengusahakannya. Antara syarikat-syarikat yang penting termasuklah Ladang Stock Rochford, Letty Brooke dan Farmosa. Dorongan utama meningkatnya minat mengusahakan tanaman i n i kerana kenaikan harga. Saudagar-saudagar C i n a juga terlibat menanam kopi secara ladang manakala orang Melayu dan Jawa sebagai pekebun k e c i l sahaja.

Kemajuan Pentadbiran
Asas p e n t a d b i r a n m o d e n s u d a h d i l e t a k k a n o l e h T e m e n g g u n g Ibrahim. Maharaja A b u Bakar meneruskan pemodenan pentadbiran Johor. Pembinaan ibu negeri di Iskanclar Puteri diteruskan. Pejabatpejabat kerajaan J o h o r semakin banyak d i p i n d a h k a n d a r i Teluk Belanga. Pada 1 Januari 1866, Maharaja A b u Bakar m e n u k a r nama Bandar Tanjung Puteri kepada Johor Bahru dan diisytiharkan sebagai i b u negeri clengan rasminya. N a m u n begitu baginda dan kerabatnya hanya berpindah ke Johor Bahru pacla tahun 1889. T o k o h k e d u a p e n t i n g selepas M a h a r a j a A b u B a k a r i a l a h adindanya U n g k u A b d u l R a h m a n yang d i l a n t i k sebagai w a k i l Maharaja Johor sejak tahun 1866. Institusi penting pula ialah Majlis Mesyuarat Johor. F u n g s i n y a sebagai badan penasihat d a n perundangan. Tidak dapat dipastikan dengan tepat l a r i k h d i t u b u h k a n tetapi tidak lewat daripada tahun 1868. Tapi sebelumnya s u d a h w u j u d Lembaga Kerajaan sejak tahun 1866. Pada tahun 1873 J o h o r sudah membentuk Majlis Negeri yang menjadi badan penasihat

135

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kepada Maharaja A b u Bakar. Majlis yang diketuai oleh U n g k u A b d u l R a h m a n i n i mempunyai 21 ahli M e l a y u dan dua orang w a k i l k a u m Cina. Bagi m e l i c i n k a n jentera pentadbiran dibentuk lapan jabatan kerajaan. Jabatan-jabatan tersebut terdiri daripada perbendaharaan, polis, penjara, mahkamah, ukur, laut, perubatan dan kereta a p i . Kebanyakan pegawainya orang M e l a y u . Pegawai-pegawai E r o p a h d i a m b i l bertugas dalam bidang teknikal, perubatan dan kejuruteraan. J u m l a h jabatan telah meningkat kepada 14 pada tahun 1884. Perkembangan i n i bersesuaian dengan keperluan pentadbiran.
1 7

Salah satu jawatan penting di peringkat pusat ialah Setiausaha Kerajaan. Penyandangnya yang pertama Datuk Bentara Jaafar H a j i M o h a m m a d . Jawatan i n i dianggap tertinggi kerana jawatan M e n teri Besar kosong selepas kematian E n c i k L o n g (bapa saudara D a t u k Jaafar). Dengan i n i selain memegang jawatan Setiausaha Kerajaan, D a t u k Jaafar dianggap memangku jawatan Menteri Besar. Beliau dilantik dengan rasmi sebagai M e n t e r i Besar m u l a i 1882 hingga 1919. T o k o h kerajaan yang lain zaman Sultan A b u Bakar termasuklah D a t u k Seri A m a r Diraja A b d u l Rahman Anclak yang menjadi penasihat peribadi sultan. Beliau juga menjadi Penolong Setiausaha Kerajaan. Seorang lagi tokoh ialah Datuk Bentara Luar M u h a m m a d Salleh Perang. Beliau dianggap arkitek pembangunan Johor kerana sumbangannya membangunkan daerah M u a r , E n d a u , Segamat, Tangkak dan Batu Pahat.

Daerah
Di peringkat daerah jawatan yang penting ialah residen. Jawatan i n i w u j u d sejak tahun 1858. Raja A h m a d dilantik sebagai residen pertama dan tugasnya mengendalikan urusan luar negeri. Di daerahdaerah dilantik residen clan naib residen yang bertanggungjawab dalam hal-ehwal keamanan tempatan. Pada tahun 1873 terdapat 13 orang residen di Johor yang dibayar gaji dan boleh mengutip k o m i s e n . Residen diletakkan di bawah dua orang Pesuruhjaya Jajahan.

136

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

Selain pegawai-pegawai yang dilantik, J o h o r juga terus m e n g gunakan khidmat pentadbiran tradisional. Jawatan tradisional yang masih berfungsi termasuklah orang kaya-kaya di daerah d a n penghulu. Antara pembesar tradisional yang berpengaruh i a l a h Temenggung Paduka Tuan M u a r . Kawasan di bawah pengaruhnya terdiri daripada k a m p u n g - k a m p u n g M e l a y u di sepanjang tebing kanan Sungai M u a r dan daerah Padang. Tok Raja juga p e n t i n g khasnya bagi kawasan Sepinang d a n Temiang. Penghulu menjadi ketua di k a m p u n g - k a m p u n g yang berselerak di tebing-tebing sungai dan tepi laut. M u l a i tahun 1853, Temenggung m e n g g a l a k k a n p e m b u k a a n k a m p u n g - k a m p u n g b a r u . I n i meningkatkan j u m l a h p e n g h u l u . Pada peringkat awal sempadan m u k i m tidak ditetapkan dengan jelas dan hanya m e n g g u n a k a n penanda-penanda seperti sungai, bukit, p o k o k atau parit. P e n g h u l u dianggap w a k i l raja dan sangat patuh kepada perintah kerajaan. Pembantu kepada p e n g h u l u ialah M e n t e r i P e n g h u l u . Biasanya penjawatnya dianggap bakal p e n g h u l u .

Gelaran Sultan
Maharaja A b u Bakar memang berhasrat untuk menggunakan gelaran sultan supaya setaraf dengan sultan-sultan M e l a y u yang l a i n . A d a beberapa alasan yang m e m b o l e h k a n Maharaja A b u Bakar berbuat demikian. Pada tahun 1877 Sultan A l i pemerintah Muar-Kesang mangkat dan kekosongan jawatan sultan w u j u d . Selepas itu pihak Maharaja A b u Bakar berjaya mengalahkan keluarga Sultan A l i dalam Perang Jementah. Selepas i n i kekuasaan Maharaja A b u Bakar tidak dicabar dan penuntut jawatan sultan tidak ada lagi. Sementara itu pada tahun 1880-an Bendahara W a n A h m a d Pahang s u d a h m e n g g u n a k a n gelaran sultan. O l e h itu Maharaja A b u Bakar berpendapat ada kewajaran untuk menggunakannya. Pada 11 Disember Maharaja A b u Bakar menandatangani perjanjian dengan Inggeris. Perjanjian i n i m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n Maharaja A b u Bakar kerana syarat-syarat perjanjian m e m a n t a p k a n kuasanya. Selain syarat pertahanan bersama, B r i t i s h juga m e n g a k u i gelaran sultan yang akan dipakai oleh Maharaja A b u Bakar. Pada 1

137

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

J u l a i 1886 Maharaja A b u Bakar dengan rasminya menggunakan gelaran s u l t a n .


18

Perlembagaan Johor Sebelum berangkat k e L o n d o n , Sultan A b u Bakar m e l u l u s k a n perlembagaanjohor. Perlembagaan i n i dinamakan U n d a n g - u n d a n g Tubuh Kerajaan Johor 1895. Ini merupakan perlembagaan bertulis pertama bagi negeri Melayu. M e n u r u t m u k a d i m a h undang-undang i n i adalah pemberian dan anugerah sultan. Perlembagaan i n i menggariskan hak-hak raja dan kerabat-kerabat raja berperlembagaan, mesyuarat kerajaan, pembentukan ahli-ahli jemaah menteri dan a h l i mesyuarat kerajaan, kehakiman, Islam agama rasmi dan hak m e m buat undang-undang. U n d a n g - u n d a n g t u b u h i n i beberapa k a l i d i b u a t t a m b a h a n misalnya pada 22 A p r i l 1908,17 September 1912, 12 M e i 1914 d a n 17Julai 1918.
19

C a m p u r Tangan Inggeris Z a m a n S u l t a n I b r a h i m Sultan A b u Bakar mangkat di L o n d o n pacla 4 J u n 1895. Baginda digantikan oleh puteranya Sultan Ibrahim yang berusia 22 t a h u n . Sultan Ibrahim mendapat pendidikan Inggeris tapi kurang k e n a l a n golongan atasan Inggeris. Pada zaman ayahandanya Inggeris berjanji tidak akan c a m p u r tangan seeara langsung. Pada awal abad ke-20, Inggeris berusaha u n t u k menguasai Negeri-Negeri M e l a y u Utara dan Johor. Pihak British tidak berpuas hati clengan dasar Sultan I b r a h i m yang dianggap bertentangan clengan kepentingan British. Antaranya termasuk keengganan Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian pembinaan jalan kereta api Negeri Sembilan-Johor. Sultan m a h u Johor sendiri menguruskan pembinaannya. Bagaimanapun setelah dipaksa baginda bersetuju clengan cadangan Inggeris pacla t a h u n 1904. B r i t i s h juga tidak bersetuju dengan dasar e k o n o m i s u l t a n yang menggalakkan pelabur-pelabur bukan British. Baginda j u g a memberi konsesi yang besar kepada Perbadanan Kemajuan J o h o r . Satu lagi rancangan Sultan Ibrahim yang dianggap mengancam k e 20

138

NEGERI JOHOR,

1800-1914

p e n t i n g a n B r i t i s h ialah usaha u n t u k m e m b a n g u n p e l a b u h a n J o h o r B a h r u . Rancangan i n i m e n g a n c a m p e l a b u h a n Singapura. T o k o h p e n g h a l a n g kepada c a m p u r tangan Inggeris i a l a h penasihat sultan iaitu D a t u k Seri A m a r Diraja A b d u l R a h m a n A n d a k . B a g i mengatasi penghalang i n i , G a b e n o r J o h n A n d e r s o n m e n d e s a k S u l t a n I b r a h i m m e n g e t e p i k a n D a t u k A m a r dengan m e n g h a n t a r b e l i a u ke E r o p a h . Setelah i t u D.S. C a m p b e l l d i l a n t i k oleh Inggeris sebagai Penasihat A m pada b u l a n O k t o b e r 1909. Penasihat A m m e r u p a k a n satu gelaran yang d i p i n j a m d a r i Siam. Ini m e n a n d a k a n kemerdekaan bagi Johor. Sultan I b r a h i m juga m e l a n t i k p e g a w a i pegawai Inggeris memegang jawatan-jawatan lain k h u s u s n y a d a l a m bidang teknikal.
21

Sikap Sultan I b r a h i m yang bebas dan k u r a n g m e n g i k u t nasihat Penasihat Am m e n i m b u l k a n rasa tidak puas hati Inggeris. Inggeris m e n c a r i pelbagai alasan u n t u k m e m a k s a Sultan I b r a h i m m e n e r i m a penasihat B r i t i s h . B r i t i s h m e n g g u n a k a n alasan salah tadbir d a l a m penjara J o h o r u n t u k memaksa s u l t a n dan j i k a baginda enggan a k a n d i s i n g k i r k a n . Pada b u l a n M e i 1914 seorang Penasihat B r i t i s h d i l a n t i k y a n g mana nasihatnya p e r l u d i p a t u h i .

139

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

140

Bab 9

Perkembangan Pentadbiran Tanah Melayu Hingga 1942

PENGENALAN Pada abad ke-19 terdapat dua bentuk pentadbiran di Tanah M e l a y u iaitu pentadbiran tradisional M e l a y u dan pentadbiran Inggeris. Pentadbiran tradisional Melayu terus diamalkan di negeri-negeri yang masih bebas daripada penjajahan Inggeris. Penguasaan pentadbiran Inggeris pula boleh dibahagikan kepada tiga tahap perkembangan. Tahap pertama antara tahun 1786-1867 iaitu dengan pertapakan di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Tahap kedua bermula dari tahun 1874 hingga 1895 iaitu semasa campur tangan Inggeris di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Tahap ketiga bermula pada tahun 1909 hingga kemasukan Johor di bawah pengaruh Inggeris.
1

T A N A H J A J A H A N M A H K O T A INGGERIS Kawasan yang d i l e t a k k a n di bawah Jajahan M a h k o t a Inggeris termasuklah P u l a u Pinang, Singapura, M e l a k a , L a b u a n , Pulau Krismas dan Pulau Cocos-keeling. Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, Pulau Pinang dan Melaka diserapkan ke dalam Persekutuan. Singapura terus kekal sebagai Tanah Jajahan M a h k o t a . Labuan diserahkan kepada Tanah Jajahan Mahkota baru iaitu N o r t h 141

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Borneo. Pada tahun 1931 Pulau Cocos-keeling diserahkan kepada kerajaan A u s t r a l i a .


2

P E N T A D B I R A N P U L A U P I N A N G , 1786-1826
Pada b u l a n Ogos 1786, Francis Light m e n d u d u k i Pulau P i n a n g setelah mendapat persetujuan kerajaan di Calcutta. W i l a y a h P u l a u Pinang diperluaskan lagi setelah berjaya memperoleh Seberang Prai pada tahun 1800. Pentadbiran yang diasaskan oleh Francis L i g h t adalah sama seperti di India yang bermatlamat menggalak d a n m e l i n d u n g i perdagangan.
3

Ketua pentadbiran di Pulau Pinang ialah Pesuruhjaya. Francis Light menjadi Pesuruhjaya pertama sehingga meninggal pada tahun 1794. Beliau mentadbir Pulau Pinang dengan serba kekurangan termasuk dari segi kewangan. Bagi menggalakkan pertumbuhan pulau tersebut, Francis Light membenarkan pembukaan tanah clan menjadikan pelabuhan tersebut bebas cukai. Langkah ini berjaya menarik kedatangan kapal-kapal dagang dan mendorong perp i n d a h a n penduduk ke situ. O l e h kerana kekurangan pegawai, penduduk Pulau Pinang ditadbir mengikut ketua masing-masing clengan melantik kapitan. Setiap kapitan bertanggungjawab mengekalkan undang-undang clan menyelesaikan perselisihan dalam komunitinya. M u l a i tahun 1800 jawatan Pesuruhjaya dimansuhkan dan diganti clengan Lt. Gabenor. Seorang peguam profesional dilantik u n t u k menguruskan pentadbiran keadilan. Pengambilan pegawai-pegawai yang berkhidmat di Pulau Pinang (1786-1805) d i a m b i l daripada perkhidmatan awam di Benggala. Pacla tahun 1805, Pulau P i n a n g dijadikan pangkalan tentera laut. Sejajar clengan itu tarafnya d i n a i k kan menjadi Presidensi keempat selepas Benggala, Bombay clan Madras. Dengan i n i seorang gabenor dilantik sebagai ketua p e n tadbir. Pada t a h u n 1808 p e n t a d b i r a n k e h a k i m a n d i p i s a h k a n d a r i p a d a p e r k h i d m a t a n a w a m clan d i k e n d a l i k a n oleh h a k i m profesional. Apabila menjadi Presidensi, SHTI membentuk p e r k h i d matan a w a m s e n d i r i . Pengambilan pegawai d i m u l a k a n d e n g a n mengambil pegawai muda daripada perkhidmatan Benggala. Latihan

142

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

asas kepada pegawai diberi di Haileybury selama dua tahun. Kebanyakan mereka ternyata kurang pengetahuan bahasa t e m p a t a n , undang-undang dan adat resam di s i n i .

P E N T A D B I R A N S I N G A P U R A , 1819-1826
P e n d u d u k a n Inggeris di Singapura bermula pada Januari 1819. B a g i mentadbir Singapura, Stamford Raffles melantik Farquhar s e b a g a i Residen yang bertanggungjawab kepada Lt. Gabenor B a n g k a h u l u . Pada tahun 1823, Singapura diletakkan di bawah kawalan k e r a j a a n India. Residen F a r q u h a r telah m e l a k s a n a k a n perancangan b a n d a r seperti yang telah ditetapkan oleh Raffles. Pembinaan bandar S i n g a p u r a mengambil kira kemudahan pentadbiran, perdagangan d a n p e l a b u h a n . Bagi m e m u d a h k a n kerja-kerja p e m b a n g u n a n d a n k e m u d a h a n pentadbiran, Temenggung A b d u l Rahman d a n p e ngikut-pengikutnya dikehendaki berpindah ke Teluk Belanga. S u l t a n Hussain dan pengikutnya p u l a k e K a m p u n g G e l a m . Semasa J o h n Crawford menjadi Residen, beliau berjaya menandatangani s a t u perjanjian dengan Sultan Mussain d a n Temenggung. Dengan p e r janjian yang dimeterai pada b u l a n Ogos 1824, S H T I d i b e r i k u a s a p e n u h d i Singapura.
4

Pada peringkat awal penguatkuasaan undang-undang di t a n g a n residen dengan d i b a n t u oleh p e n g h u l u - p e n g h u l u dan k a p i t a n kapitan k o m u n i t i . H a k i m - h a k i m juga d i l a n t i k . daripada k a l a n g a n saudagar British yang terkenal. A p a b i l a ada kes yang m e l i b a t k a n h u k u m a n denda yang banyak akan d i r u j u k kepada P u l a u P i n a n g .

P E N T A D B I R A N M E L A K A , 1824-1826
Melaka diserahkan secara rasmi oleh Belanda kepada Inggeris s e l e p a s Perjanjian L o n d o n 1824. M e l a k a ditadbir oleh Residen K o n s u l a r . Bagi k o m u n i t i - k o m u n i t i sistem kapitan digunakan. Bagi m a s y a r a k a t luar bandar tanggungjawab tersebut diserahkan kepada p e n g h u l u .

Negeri-Negeri Selat, 1826-1867


Pada tahun 1826 kerajaan Inggeris m e n c a n t u m k a n p e n t a d b i r a n P u l a u Pinang, Singapura dan M e l a k a . Dengan i n i w u j u d p e n t a d 5

143

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

biran bersatu Negeri-Negeri Selat. Ibu pejabat pentadbiran terletak di P u l a u Pinang. Ketua pentadbirnya seorang gabenor dengan d i bantu oleh sebuah majlis dan pentadbir awam. Di setiap petempatan dilantik seorang Residen Konsular yang menjalankan tugas bagi pihak gabenor. Bagi meningkatkan mutu pentadbir, pegawai-pegawai digalakkan belajar bahasa dan adat tempatan. Mereka yang lulus diberi b o n u s dan kenaikan gaji. Langkah i n i d i m u l a k a n oleh Gabenor F u l l e r t o n . Tetapi galakan i n i diberhentikan pada tahun 1830. Pada tahun 1859 sistem pengambilan pegawai dengan penamaan Lembaga Pengarah diganti dengan peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga K a w a l an. Selepas itu didapati ramai juga siswazah d i a m b i l bekerja. Taraf Presidensi ditarik balik pada tahun 1830 dan Negeri-Negeri Selat d i t u r u n k a n menjadi residensi di bawah kawalan Presidensi Benggala. Jawatan Gabenor Negeri-Negeri Selat dimansuhkan d a n digantikan dengan residen tetapi dua tahun k e m u d i a n j a w a t a n tersebut d i h i d u p k a n semula. Bagaimanapun gabenor tidak b o l e h b e r h u b u n g terus dengan pihak berkuasa di L o n d o n dan p e r l u melalui kerajaan India. I n i m e n i m b u l k a n masalah yang bertapuk kerana surat-menyurat memakan masa yang lama. Pada t a h u n 1832 pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat dipindahkan dari P u l a u Pinang ke Singapura. Ramai pegawai tinggi disuruh berhenti d a n dipencenkan. Pegawai tidak lagi direkrut dari England tapi diambil daripada perkhidmatan awam Benggala. Pegawai-pegawai i n i didapati tidak memahami bahasa dan adat tempatan berbanding dengan pegawai yang sedia berkhidmat dan yang dipindahkan dari Bangkahulu. H a l i n i d i a k u i oleh Gabenor Jeneral India, L o r d C a n n i n g yang melawat Negeri-Negeri Selat. Pada tahun 1831 Negeri-Negeri Selat dipindahkan dari k a w a l a n Benggala ke Pejabat Gabenor Jeneral India. Apabila SHTI d i m a n suhkan pada tahun 1858, Negeri-Negeri Selat diletakkan di bawah Pejabat India. Pentadbiran Negeri-Negeri Selat diawasi oleh W i z u r a i Culcutta dan kekal hingga tahun 1867.

144

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

PERPINDAHAN KE PEJABAT T A N A H JAJAHAN, 1867


Dengan pentadbiran berpusat di India, kuasa pentadbiran d i k u a s a i o l e h India. Negeri-Negeri Selat hanya mengendalikan hal-hal yang k e c i l . U n d a n g - u n d a n g dibuat di India atau P a r l i m e n B r i t i s h yang tidak ada perwakilan Negeri-Negeri Selat. W a l a u p u n gabenor diberi kuasa u n t u k membuat peraturan tempatan tetapi mesti mendapat pengesahan kerajaan India. Penurunan taraf Negeri-Negeri Selat dari Presidensi kepada Residensi bukan sahaja menjatuhkan moral tetapi juga keberkesanan pentadbiran. U r u s a n pentadbiran semakin banyak akibat pertamb a h a n p e n d u d u k d a n p e r k e m b a n g a n perdagangan s e d a n g k a n j u m l a h pegawai d i k u r a n g k a n . Kelemahan pentadbiran jelas dalam urusan tanah, u k u r dan polis. Pegawai-pegawai juga dibebankan dengan pelbagai tugas. Misalnya gabenor dan Residen Konsular juga terpaksa menjadi h a k i m . T i m b u l perasaan tidak puas hati di kalangan pegawai NegeriNegeri Selat dan saudagar. Antara dasar pentadbiran yang tidak disenangi termasuklah dasar tidak mahu meluaskan pengaruh ke Tanah M e l a y u dan pro-Siam. Ramai saudagar berpendapat, Tanah M e l a y u kaya dengan sumber galian dan sesuai u n t u k pertanian eksport. Pada pandangan para saudagar kerajaan India l e b i h mem i h a k kepada raja-raja dan pembesar M e l a y u y a n g d i a n g g a p mengganggu aktiviti perdagangan. Kerajaan India juga didapati memberi sedikit perhatian terhadap masalah Negeri-Negeri Selat. Daerah Benggala sendiri merentang dari D e l h i hingga ke Tanasserim clan kemasukan Negeri-Negeri Selat dianggap membebankan. Masalah cli Benggala sendiri banyak d a n tidak serupa dengan Negeri-Negeri Selat. Pegawai-pegawai yang dihantar juga k u r a n g kefahaman tentang hal tempatan. Pegawaipegawai tinggi di India p u l a tidak ada masa membuat lawatan. Kemajuan Singapura begitu pesat dalam perdagangan. Pelabuhan i n i b u k a n sahaja menguruskan perdagangan dengan C h i n a m a l a h dengan Asia Tenggara. Kawasan pedalaman Tanah M e l a y u begitu penting kepada Singapura. Kuasa-kuasa Barat lain seperti Belanda, Perancis dan Sepanyol sedang meluaskan pengarah. J i k a Inggeris

145

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

m e m b i a r k a n keadaan i n i , Tanah M e l a y u yang penting k e p a d a Singapura akan dikuasai oleh pihak lain. K u m p u l a n - k u m p u l a n pendesak w u j u d di Negeri-Negeri Selat u n t u k meminta perpindahan kuasa. Golongan Eropah w a l a u p u n k e c i l bilangannya begitu berpengaruh. Selain sebangsa d e n g a n kerajaan mereka juga kaya dan berpendidikan. Mereka b e r f i k i r a n terbuka dan ada akhbar u n t u k menyuarakan tuntutan m e r e k a . A k h b a r menjadi media penting u n t u k mempengaruhi pendapat ramai. Antara akhbar-akhbar penting seperti Penang Gazette (1833), Singapore Chronicle (1824), Singapore Free Press (1835) d a n Straits Times (1845). Dewan Perniagaan juga turut menjadi pendesak tapi kurang berkesan kerana t i m b u l perselisihan antara persatuan. Persatuan penting ialah D e w a n Perniagaan Singapura. D e w a n perniagaan i n i mendapat sokongan persatuan perniagaan, a h l i perniagaan, bekas-bekas pentadbir Negeri-Negeri Selat dan a h l i parl i m e n di Britain. Mereka termasuklah J o h n Crawford dan Robert Ibbeston (pentadbir) serta Ellis James G i l l m a n dan Sir Erskine Perry (ahli p a r l i m e n ) .
5

Perjumpaan ramai juga digunakan oleh golongan pendesak. Perjumpaan-perjumpaan ini d i d u k u n g oleh akhbar dan t o k o h - t o k o h perniagaan seperti Boon Teong, Tan Tock Seng, W . H . Read, R o b i n Carr Woods clan A b r a h a m Logan. Antara kejayaan k e m p e n perj u m p a a n ramai mendesak pemansuhan penggunaan mata w a n g rupee pada tahun 1855. Kerajaan bersetuju menggunakan s e m u l a wang Ringgit dua tahun kemudian. Kejayaan i n i mendorong l e b i h banyak perjumpaan dianjurkan bagi mendesak Negeri-Negeri Selat diletakkan di bawah Jajahan M a h k o t a British. Rayuan dibentangkan oleh L o r d Bury cli Parlimen British pada b u l a n A p r i l 1858. Rancangan pemindahan disetujui o l e h L o r d Stanley (Setiausaha Negara bagi India) dan Lord C a n n i n g ( G a b e n o r Jeneral India). Bagaimanapun proses i n i mengambil masa s e m b i l a n tahun sebelum menjadi kenyataan. Satu suruhanjaya m e n g k a j i kebaikan pemindahan kuasa dibentuk pada tahun 1863. Pada 10 Ogos .1866 akta pemindahan kuasa d i l u l u s k a n dan d i j a l a n k a n dengan rasminya pacla A p r i l 1867.
6

146

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

P E N T A D B I R A N N E G E R I - N E G E R I S E L A T M U L A I 1867
Pentadbiran Tanah Jajahan M a h k o t a Negeri-Negeri Selat d i k e t u a i oleh seorang gabenor yang dilantik oleh Pejabat Tanah Jajahan. Pada teorinya gabenor m e m p u n y a i kuasa tertinggi dan menandatangani undang-undang atau membatalkan rang undang-undang. H a n y a Setiausaha Negara Tanah Jajahan yang mengatasi kuasanya. Biasanya gabenor tidak menggunakan kuasa pembatal dan lebih suka b e r u n ding. Gabenor Negeri-Negeri Selat dibantu oleh Majlis Kerja Kerajaan d a n Majlis Perundangan. Majlis Kerja terdiri daripada pegawaipegawai kanan kerajaan. M a j l i s Perundangan terdiri d a r i p a d a sembilan ahli rasmi dan lima ahli tidak rasmi (tiga dari Singapura d a n setiap seorang dari Pulau Pinang dan Melaka). J u m l a h keahlian bertambah dari semasa ke semasa. Hingga menjelang Perang D u n i a Kedua, terdapat 13 orang ahli rasmi dan 13 ahli tidak rasmi. W a l a u p u n gabenor ada kuasa pembatal tetapi a h l i - a h l i tidak rasmi bebas mengkritik. A h l i - a h l i tidak rasmi pernah memprotes clengan cara meletakkan jawatan beramai-ramai seperti pada tahun 1873 kerana menentang rang undang-undang imigran C i n a .
7

Dengan pemindahan kuasa perkhidmatan awam Negeri-Negeri Selat dapat d i p e r b a i k i dan usaha dibuat untuk mengatasi perkaraperkara yang menjadi isu sebelumnya. Ini termasuklah memperbaiki sistem kehakiman dengan menambah kakitangan. Negeri-Negeri Selat tidak lagi dijadikan tempat tahanan banduan-banduan dari India. Bagi menjaga keamanan anggota polis ditambah, undangundang diperketat dan kawalan ke atas kongsi gelap ditekankan. Adalah jelas pemindahan kuasa meningkatkan mutu pentadbiran clengan memperkemaskan perkhidmatan awam Negeri-Negeri Selat. Pegawai-pegawai tadbir d i p i l i h d a n dilantik oleh Pejabat Tanah Jajahan bagi memastikan pentadbiran Negeri-Negeri Selat berjalan l i c i n . Kebanyakan kadet pegawai d i p i l i h daripada pelajar lepasan Public School, O x f o r d , Cambridge clan Trinity College D u b l i n . Satu perkara yang agak lambat diberi perhatian ialah usaha untuk campur tangan di negeri-negeri M e l a y u . Dasar campur tangan hanya d i m u l a k a n pada tahun 1874 oleh Gabenor A n d r e w Clarke. Ini telah membawa kepada pengenalan sistem residen.
8

147

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

SISTEM RESIDEN
Sistem i n i merupakan bentuk pemerintahan seeara tidak langsung. Sistem penasihat dikatakan sudah diperkenalkan oleh British di India dikenali sebagai Agen P o l i t i k . Di Tanah M e l a y u mula dijalank a n b a g i m e m e n u h i syarat yang terkandung d a l a m Perjanjian Pangkor. Ini d i i k u t i dengan Selangor pada bulan Oktober 1874, Sungai U j u n g (November 1874) dan di Pahang (Oktober 1888). T i d a k d i k e t a h u i dengan jelas apakah tugas-tugas residen. Kerajaan British tidak memberikan kawalan khusus dari aspek undang-undang dan eksekutif. Nyata sistem residen tidak dirancang d a n dibentuk dengan jelas. Pada peringkat awal peranan residen sebagai pelindung rakyat British dan pedagang asing; orang yang menguruskan hal-ehwal luar negeri-negeri M e l a y u ; dan agen perubahan dalam membentuk birokrasi pentadbiran corak Barat danpelaksana dasar-dasar kerajaan. Berdasarkan Perjanjian Pangkor, residen akan menasihatkan sultan dalam semua hal-ehwal kerajaan negeri kecuali yang menyentuh soal agama dan adat istiadat Melayu.
9

SISTEM RESIDEN DI P E R A K
Sebelum residen dihantar ke Perak, Kapten T.C.S. Speedy ditugaskan di Larut sebagai Penolong Residen. Speedy membuka ibu pejabatnya di Taiping. Tugas utama beliau melucutkan senjata pelombongpelombong C i n a dan menyelesaikan tentang p e m i l i k a n lombong yang menjadi rebutan antara Ghee H i n dan H a i San. Beliau juga m e m b a n g u n k a n bandar T a i p i n g dan K e m u n t i n g . N a m p a k n y a masalah yang perlu diselesaikan oleh Speedy ialah soal orang C i n a dan mentadbir mereka. Langkah yang diambilnya membina stesenstesen polis antara Teluk Kertang dengan Kemunting. Kawalan juga diperketatkan di tempat-tempat pemeriksaan kastam, perbendaharaan, mahkamah dan kawasan bandar. Bagi tujuan i n i pasukan polis ditambah clan d i p e r k u a t k a n .
10

James Woodford Wheller Birch tiba di Perak pacla bulan N o v e m ber 1874. Dalam menjalankan tugasnya beliau banyak dihalang oleh Sultan A b d u l l a h clan pembesar. Ini kerana masing-masing pihak m e m p u n y a i tafsiran yang berbeza tentang isi Perjanjian Pangkor. 148

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

J . W . W . B i r c h b u k a n l a h seorang y a n g b e r u r u s a n seeara d i p l o m a s i . T i n d a k t a n d u k n y a telah m e m u s n a h k a n d i r i n y a d a n m u s u h - m u s u h n y a . A k h i r n y a b e l i a u d i b u n u h o l e h p a k a t a n pembesar Perak. Penggantinya D a v i d s o n , bekas residen Selangor. B e l i a u s e o r a n g y a n g berpengalaman d a n b e r k e b o l e h a n . D a v i d s o n tidak l a m a m e n j a d i residen Perak, m e l e t a k k a n j a w a t a n pada t a h u n 1877 u n t u k a k t i f semula dalam firma guamannya. Residen ketiga Perak, H u g h L o w m e n j a d i residen m u l a i F e b r u a r i 1877 d a n d i a n g g a p s e o r a n g y a n g b e r p e n g a l a m a n . B e l i a u m a h i r d a l a m h a l - e h w a l o r a n g M e l a y u d a n p e r n a h bertugas d i L a b u a n h a m p i r 30 t a h u n . Semasa di B o r n e o beliau banyak m e n g k a j i d a n m e n e r b i t k a n k a j i a n tentang sejarah, k e b u d a y a a n , e k o n o m i d a n agama Sarawak. A p a b i l a m e n j a d i residen Perak, b e l i a u m e m b i n a r u m a h di K u a l a Kangsar di tebing S u n g a i Perak dan b e r c a m p u r g a u l bebas dengan masyarakat t e m p a t a n . " Sifat p e r i b a d i L o w d a n k e p r i h a t i n a n k e p a d a adat t e m p a t a n telah m e m b a n t u n y a m e n j a l a n k a n tugas dengan l i c i n .
12

Selain i t u kejayaan

Inggeris m e n e k a n s t r u k t u r kuasa t r a d i s i o n a l m e m b o l e h k a n resid e n m e m e g a n g k u a s a eksekutif. P e m a n g k u s u l t a n , Raja Y u s u f y a n g k e m u d i a n n y a d i s a h k a n sebagai s u l t a n Perak telah m e m b e r i k a n kerjasama. Seorang lagi p e n y o k o n g k u a t n y a i a l a h Raja Idris. Jelas u n s u r penentangan telah berjaya d i b e n d u n g . Kejayaan utama James L o w i a l a h mengatasi m a s a l a h k e w a n g a n P e r a k y a n g d i b e b a n i h u t a n g . L o w j u g a berjaya m e m b e n t u k k u t i p a n c u k a i cli bawah k a w a l a n kerajaan d e n g a n m e l a n t i k pembesarpembesar sebagai p e g a w a i kerajaan. Pembesar-pembesar tersebut d i b a y a r gaji. Beliau j u g a terus m e n g g u n a k a n p e n t a d b i r a n t r a d i s i o n a l u n t u k menjaga peraturan u n d a n g - u n d a n g . H a s i l n y a d a l a m m a s a e n a m t a h u n beliau berjaya m e n y e l e s a i k a n h u t a n g negeri P e r a k . Setelah i t u t u m p u a n d i b e r i u n t u k m e n i n g k a t k a n p e r k e m b a n g a n e k o n o m i dengan m e m a j u k a n sistem p e r h u b u n g a n d i L e m b a h K i n t a . Beliau juga memajukan peraturan-peraturan tentang tanah d a n k u t i p a n h a s i l . D a l a m s o a l p e r h a m b a a n , L o w m e n g h a p u s k a n secara p e r l a h a n - l a h a n s u p a y a dapat d i t e r i m a o l e h masyarakat M e l a y u . S e b u a h i n s t i t u s i p e n t i n g m e m b a n t u p e n t a d b i r a n ialah M a j l i s M e s y u a r a t N e g e r i . Semasa H u g h L o w m e n j a d i r e s i d e n , a h l i - a h l i

149

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

M a j l i s Mesyuarat terdiri daripada Raja Yusuf, H u g h Low, seorang p e g a w a i E r o p a h , Raja Idris, T e n g k u D a t o ' Temenggung, C i k K a r i m . P e r k h i d m a t a n H u g h L o w selama 1 0 t a h u n sebagai residen P e r a k berjaya m e l e t a k k a n asas p e n t a d b i r a n m o d e n di negeri tersebut. Ini j u g a telah m e m b a n t u residen-residen t e r k e m u d i a n .

SISTEM RESIDEN DI S E L A N G O R
James G u t h r i e D a v i d s o n d i l a n t i k menjadi residen Selangor y a n g pertama, B e l i a u m e r u p a k a n teman rapat d a n penasihat k e w a n g a n Tengku K u d i n .
1 3

O l e h i t u tidak t i m b u l masalah kerjasama. B a g a i -

m a n a p u n p i h a k B r i t i s h berpendapat D a v i d s o n p e r l u d i t u k a r k e r a n a r a m a i kerabat diraja Selangor k u r a n g m e n y e n a n g i T e n g k u K u d i n . A p a y a n g b e r l a k u d i Perak m u n g k i n tercetus d i Selangor. B e l i a u d i g a n t i k a n o l e h B l o o m f i e l d D o u g h l a s (1876-1882) y a n g s e b e l u m nya m e n j a d i P e n o l o n g Residen. B l o o m f i e l d m e r u p a k a n bekas a s k a r d a n p e r n a h b e r k h i d m a t d e n g a n Raja B r o o k e serta m a j i s t r e t d i Singapura. P a d a t a h u n 1877, B l o o m f i e l d m e m b e n t u k M a j l i s M e s y u a r a t Negeri. Ini menjadikan pentadbiran lebih ramai. Tengku K u d i n d i l a n t i k sebagai Presiden M a j l i s y a n g pertama. A h l i - a h l i n y a t e r d i r i d a r i p a d a t u j u h o r a n g e m p a t M e l a y u , seorang C i n a d a n dua o r a n g E r o p a h . A h l i - a h l i M e l a y u t e r m a s u k l a h T e n g k u K u d i n , Syed Z i n (agen T e n g k u K u d i n ) , Raja K a h a r (putera sultan) dan T u n k u P a n g l i m a (ipar sultan). Setelah Tengku K u d i n pencen, j a w a t a n p r e s i d e n d i s e r a h k a n kepada Raja M u d a M u s a . B l o o m f i e l d d i d a p a t i t i d a k dapat m e n j a l a n k a n tugas d e n g a n m e m u a s k a n d a n d i m i n t a m e l e t a k k a n j a w a t a n pada t a h u n 1882. B e l i a u d i l a p o r k a n salah m e n g u r u s k a n k e w a n g a n . T e m p a t n y a dia m b i l a l i h o l e h F r a n k Swettenham yang m e n j a d i P e n o l o n g R e s i d e n d i Langat. P e r k h i d m a t a n S w e t t e n h a m sebagai residen selama t u j u h t a h u n telah m e m b a n t u m e m a j u k a n pentadbiran Selangor. B e l i a u j u g a m e n g g a l a k k a n p e r k e m b a n g a n e k o n o m i dengan m e m p e r b a i k i sistem p e r h u b u n g a n . Swettenham j u g a berusaha m c m b a n g u n k a n K u a l a L u m p u r sebagai pusat p e n t a d b i r a n d a n perdagangan.

150

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

SISTEM RESIDEN DI NEGERI SEMBILAN


D i N e g e r i S e m b i l a n , sistem r e s i d e n b e r m u l a d e n g a n p e l a n t i k a n P e n o l o n g Residen d i S u n g a i U j u n g . Pada 9 D i s e m b e r 1874, D a t o ' K e l a n a telah m e n e r i m a K a p t e n W . I . T a t h a m m e m e g a n g j a w a t a n P e n o l o n g Residen. P i h a k B r i t i s h j u g a bertanggungjawab m e n j a g a keselamatan Sungai U j u n g . S e p a s u k a n askar d a n p o l i s d i t e m p a t k a n d i sana terutama b a g i m e n g h a d a p i a n c a m a n Dato' Bandar. P a d a b u l a n A p r i l 1875, W . I . T a t h a m d i g a n t i k a n o l e h P.J. M u r r a y .
1 4

Seri M e n a n t i m e n e r i m a p e n t a d b i r a n Inggeris pada b u l a n J u n 1885. S e o r a n g P e m u n g u t H a s i l d a n P e n g a d i l M a h k a m a h telah d i h a n t a r bertugas d i s i t u . O l e h kerana T e n g k u A n t a h tidak dapat bekerjasama d e n g a n pegawai tersebut m a k a d i g a n t i k a n d e n g a n M a r t i n Lister. Daerah R e m b a u m e n e r i m a seorang P e m u n g u t H a s i l d a n P e n g a d i l M a h k a m a h Inggeris p a d a b u l a n S e p t e m b e r 1887. M a n a k a l a J e l e b u m e n e r i m a n y a p a d a b u l a n September 1886. M e n j e l a n g t a h u n 1888 s e m u a daerah d i N e g e r i S e m b i l a n k e c u a l i T a m p i n sudah menerima naungan British. Gabenor Sir C e c i l S m i t h berjaya m e m u j u k T a m p i n d a n R e m b a u b e r g a b u n g d e n g a n S e r i M e n a n t i d a n pacla b u l a n M a c 1889 m e n e r i m a M a r t i n L i s t e r sebagai r e s i d e n . W E B . P a u l p u l a d i l a n t i k sebagai residen S u n g a i U j u n g d a n Jelebu. Apabila penyatuan Negeri Sembilan sempurna pada tahun 1898 b a r u l a h ada s e o r a n g residen sahaja bagi negeri tersebut.

SISTEM RESIDEN DI P A H A N G
J o h n P i c k e r s g i l l Rodger d i l a n t i k sebagai residen pertama P a h a n g pacla b u l a n O k t o b e r 1888. Sistem R e s i d e n m e n g h a d a p i m a s a l a h cli P a h a n g kerana m e n d a p a t tentangan s u l t a n d a n s e g o l o n g a n p e m besar. B a g a i m a n a p u n Inggeris m e n d a p a t s o k o n g a n d a r i p a d a P u t e r a M a h k o t a T e n g k u M a h m u d . Bagi m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n T e n g k u M a h m u d , Inggeris m e l a n t i k n y a sebagai P e m a n g k u Raja pacla b u l a n J u l a i 1889. Sistem residen telah m e m p e r k e n a l k a n c o r a k p e n t a d b i r a n Barat. N e g e r i telah d i b a h a g i k a n k e p a d a daerah-daerah. P a d a p e r i n g k a t a w a l dihantar seorang pegawai E r o p a h bagi setiap daerah u n t u k memungut cukai.

151

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

P i h a k Inggeris juga mengambil langkah m e n u b u h k a n M a j l i s Mesyuarat Negeri pada tahun 1889 yang diketuai oleh sultan. A h l i ahli lain ialah Tengku M a h m u d , Datuk Bandar, Datuk Raja, O r a n g Kaya C h e n o r dan Imam Perang Indra Mahkota. Majlis i n i banyak m e l u l u s k a n undang-undang yang m e n i m b u l k a n tentangan sultan dan segolongan pembesar, A k i b a t n y a tercetus p e m b e r o n t a k a n Pahang (1891-1895). Pemberontakan i n i berjaya ditumpaskan dan sistem residen diteruskan. Malah kejayaan Inggeris i n i m e m u d a h kannya melaksanakan dasar-dasar pentadbirannya di Pahang. PERSEKUTUAN NEGERI-NEGERI M E L A Y U BERSEKUTU Menjelang tahun 1895, pegawai-pegawai British di Negeri-Negeri Selat dan L o n d o n mendapati sistem residen tidak berjalan lancar dan tidak dapat memenuhi hasrat kuasa penjajah tersebut. Antara perkara yang dianggap kurang memuaskan termasuklah tiadanya keseragaman pentadbiran antara negeri-negeri. Sedangkan tahuntahun 1890-an memerlukan perubahan pentadbiran dan keseragaman terutama dalam bidang undang-undang dan k e h a k i m a n . Kesulitan i n i dirasakan terutama oleh k a u m pedagang British y a n g banyak melabur di negeri-negeri M e l a y u .
11

R e s i d e n s e n d i r i menghadapi masalah. Setiap perkara p e r l u mendapat persetujuan gabenor d a n Pejabat Setiausaha Tanah Jajahan. Apabila kemajuan ekonomi dan pentadbiran bertambah pesat, residen perlu membuat keputusan segera tanpa menunggu keputusan Singapura dan L o n d o n . Inilah yang m e n i m b u l k a n ketidakseragaman antara negeri. Terdapat juga negeri-negeri y a n g menghadapi masalah kewangan seperti Pahang dan Negeri Sembilan. D i f i k i r k a n j i k a wujud persekutuan, negeri yang kaya seperti Perak d a n Selangor akan dapat membantu. Pada tahun 1887 p i n jaman kerajaan Seri Menanti berjumlah $90 ribu dan meningkat $210 r i b u empat tahun kemudian. Sungai U j u n g pula berhutang sejumlah $149 ribu (1891). K e d u d u k a n kewangan Pahang l e b i h b u r u k . Pada tahun 1892 j u m l a h hutangnya sebanyak $600 r i b u . A p a b i l a b e r l a k u p e m b e r o n t a k a n Pahang j u m l a h h u t a n g n y a
16

152

PERKEMBANGAN

P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

m e n i n g k a t lagi. Sebanyak $57 r i b u d i p i n j a m k a n d a r i p a d a N e g e r i N e g e r i Selat d a n $100 r i b u d a r i p a d a Perak d a n Selangor. Cadangan pembentukan Persekutuan dimulakan oleh C P . Lucas (Pegawai Tetap cli Pejabat T a n a h Jajahan) pada b u l a n M a c 1892. C a d a n g a n i n i berasaskan p e r b i n c a n g a n n y a clengan F r a n k S w e t t e n h a m . M a x w e l l juga m e m b a n g k i t k a n soal Persekutuan d a l a m k u l i a h n y a d i Institut Diraja K o l o n i a l . F r a n k S w e t t e n h a m s e n d i r i m e n i m b u l k a n s e m u l a i s u i n i pacla b u l a n September 1893. G a b e n o r C . B . H . M i t c h e l l telah m e n g a d a k a n l a w a t a n k e n e g e r i negeri M e l a y u n a u n g a n pada a k h i r t a h u n 1894. Setelah m e n g a d a k a n p e r b i n c a n g a n d e n g a n p i h a k p e n t a d b i r a n di negeri-negeri tersebut b e l i a u berpendapat sistem yang sedia ada tidak m e m u a s k a n . B e l i a u m e n g a r a h k a n F r a n k S w e t t e n h a m m e n g h a d a p raja-raja bagi m e n dapatkan persetujuan u n t u k m e m b e n t u k Persekutuan. Sultan-sultan d i b e r i j a m i n a n yang kerajaan negeri tidak a k a n h i k i n g hak a u t o n o m i . Swettenham m e m u l a k a n lawatannya ke K u a l a Kangsar b e r j u m p a S u l t a n Idris y a n g dianggap b e r p e n g a r u h d a n p e n y o k o n g k u a t dasar B r i t i s h . K e m u d i a n b e l i a u melawat Selangor, N e g e r i S e m b i l a n dan P a h a n g . S w e t t e n h a m hanya m e n g h a d a p i s e d i k i t masalah d i N e g e r i S e m b i l a n dan P a h a n g tetapi a k h i r n y a persetujuan d i c a p a i . R a n c a n g a n Persekutuan d i k e l u a r k a n pada 23 O g o s 1895 tapi d i l a k s a n a k a n p a d a 1 J u l a i 1896.
17

Perlembagaan Persekutuan tidak mengubah perlembagaan negeri, kuasa s u l t a n clan residen. Perjanjian P e r s e k u t u a n m e n g a n d u n g i 5 artikel y a n g dapat d i r i n g k a s k a n seperti b e r i k u t : (a) (b) S u l t a n - s u l t a n bersetuju m e n e r i m a n a u n g a n kerajaan B r i t i s h . K e s e m u a negeri bersetuju m e m b e n t u k P e r s e k u t u a n N e g e r i Negeri M e l a y u Bersekutu yang akan ditadbirkan di bawah penasihat B r i t i s h . (c) (cl) H a d kuasa s u l t a n h a n y a di n e g e r i m a s i n g - m a s i n g . Sultan-sultan bersetuju m e n e r i m a seorang pegawai B r i t i s h y a n g d i k e n a l i sebagai Residen J e n e r a l . Pegawai i n i menjadi agen clan w a k i l kerajaan B r i t i s h d i b a w a h G a b e n o r N e g e r i - N e g e r i Selat. S u l t a n - s u l t a n p e r l u m e n e r i m a nasihat R e s i d e n J e n e r a l d a l a m 153

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

semua urusan pentadbiran kecuali hal-ehwal agama d a n adat Melayu, (e) Kerjasama ekonomi di antara negeri akan d i w u j u d k a n . N e g e r i yang kaya akan membantu negeri m i s k i n ,

Residen Jeneral yang pertama ialah Frank Swettenham (Januari 1896-Disember 1901). Pusat pentadbiran Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu ditempatkan di Kuala L u m p u r . Latar belakang Swettenham sangat membantunya menjalankan tugas. Swettenham mengenali rapat personaliti penting seperti sultan dan pegawai tinggi Inggeris. Beliau juga bernasib baik kerana ideanya d i s o k o n g kuat oleh C P . Lucas. Pegawai atasan di Tanah Melayu iaitu G a b e n o r C . B . H . M i t c h e l l kurang pengetahuan tentang hal-ehwal tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu. O l e h itu hal-ehwal Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu diserahkan kepada Swettenham. D a l a m soal pentadbiran negeri masih ditadbir oleh residenresiden. Ketua-ketua jabatan di negeri-negeri bertanggungjawab kepada residen. Bagi jabatan-jabatan penting ketuanya terdiri d a r i pada pegawai kerajaan pusat y a n g bertanggungjawab k e p a d a Residen Jeneral. Dengan i n i kecenderungan pemusatan pentadbiran clan birokrasi semakin jelas. Sistem persekutuan pada peringkat a w a l dapat dilihat seperti Gambar Rajah 9.1 (lihat di sebelah). Residen Jeneral yang menjadi w a k i l Gabenor Negeri-Negeri Selat di Tanah M e l a y u akan melawat negeri-negeri dari semasa ke semasa. Dengan i n i residen tidak dapat bertindak bebas. Kuasa Persekutuan juga diperluaskan dengan pembentukan jabatan-jabatan clan j a w a t an-jawatan seperti Pesuruhjaya K e h a k i m a n , Penolong Pesuruhjaya K e h a k i m a n , Jabatan Kerja Raya, Jabatan Hutan, Pengarah Pertanian, Pesuruhjaya Kewangan dan ahli Geologis Kerajaan. Selepas Frank Swettenham dilantik menjadi Gabenor N e g e r i Negeri Selat dan Pesuruhjaya Negeri M e l a y u Bersekutu pacla t a h u n 1901, jawatan Residen J e n e r a l dipegang o l e h T r e a c h e r (Disember 1901-1904). Residen Jeneral ketiga dan terakhir i a l a h Taylor (1 Januari 1905-September 1916). Selepas itu jawatan Residen Jeneral digantikan dengan Ketua Setiausaha Kerajaan.

154

PERKEMBANGAN PENTADBIRAN T A N A H MELAYU HINGGA

1942

Gambar Rajah 9.1: Sistem Persekutuan 1896-1908 (proses pemusatan)

155

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

MAJLIS M E S Y U A R A T P E R S E K U T U A N
D e n g a n p e n u b u h a n persekutuan, kuasa b e r p i n d a h daripada residen d a n s u l t a n kepada Residen Jeneral. K u a s a M a j l i s Mesyuarat N e g e r i j u g a merosot. W a l a u p u n R e s i d e n Jeneral d i b a w a h P e s u r u h j a y a T i n g g i m e r a n g k a p G a b e n o r N e g e r i - N e g e r i Selat tetapi d a l a m a m a l annya R e s i d e n Jeneral m e n j a l a n k a n u r u s a n s e n d i r i . Residen J e n e r a l j u g a t i d a k ditegur kerana tidak ada M a j l i s Mesyuarat y a n g dapat m e m p e r s o a l k a n t i n d a k a n - t i n d a k a n n y a . Selain i t u p e r l u juga ada satu b a d a n y a n g m e n g a w a s i k e w a n g a n d a n u n d a n g - u n d a n g d i p e r i n g k a t pusat. M e m a n d a n g k a n h a k i k a t i n i G a b e n o r J o h n A n d e r s o n m e n u b u h k a n M a j l i s Mesyuarat P e r s e k u t u a n .
18

M a j l i s Mesyuarat Persekutuan d i t u b u h k a n dengan r a s m i n y a pada 11 D i s e m b e r 1909, di K u a l a Kangsar, M a j l i s Mesyuarat i n i m e r u p a k a n badan p e r u n d a n g a n k o l o n i a l . O l e h i t u t i d a k l a h m e n g h a i r a n k a n j i k a majlis i n i d i k a w a l o l e h pegawai-pegawai k o l o n i a l p i m p i n a n Pesuruhjaya Tinggi. Pesuruhjaya T i n g g i menjadi Presiden M a j l i s Mesyuarat dan m e m p u n y a i kuasa u n t u k melantik d a n memecat a h l i - a h l i . Beliau juga b o l e h m e n a m a k a n ketua-ketua jabata n p e r s e k u t u a n u n t u k menganggotai majlis d a n bergantung k e p a d a k e t u l u s a n W h i t e h a l l , M a j l i s p e r l u m e n a m b a h seorang a h l i t i d a k r a s m i b a g i setiap p e l a n t i k a n rasmi b a r u . K e d u d u k a n a h l i - a h l i M a j l i s Mesyuarat Persekutuan boleh d i l i h a t seperti J a d u a l 9.1 berikut:
Tahun 1909-13 1914-20 1921-24 1924-26 1927-28 1928-31 1933-40 Ahli Rasmi 10 11 12 12 13 14 16 A h l i Tak Rasmi 4

5
6 8 11 12 12

Jadual 9.1:

156

PERKEMBANGAN PENTADBIRAN TANAH MELAYU HINGGA

1942

W a k i l - w a k i l M e l a y u s e b e l u m t a h u n 1927 t e r d i r i d a r i p a d a 4 o r a n g s u l t a n d a n Raja C h i l i a n i b n S u l t a n A b d u l l a h ( d i l a n t i k p a d a 1924). A n t a r a t a h u n 1909-1927, d i d a p a t i a h l i - a h l i M e l a y u t i d a k m e - m a i n k a n p e r a n a n a k t i f kerana t i d a k wajar s u l t a n berbahas d a n masalah bahasa. B a g a i m a n a p u n selepas t a h u n 1927 Raja C h u l a n m e m a i n k a n p e r a n a n aktif. S e o r a n g lagi a h l i M e l a y u i a i t u D a t o ' A b d u l l a h U n d a n g R e m b a u k e m u d i a n n y a turut d i l a n t i k . A h l i y a n g m e w a k i l i k a u m I n d i a h a n y a d i l a n t i k pada t a h u n 1 9 2 8 i a i t u S . N . Veerasamy. A d a l a h jelas w a k i l - w a k i l k a u m l e b i h b a n y a k bercakap tentang k e p e n t i n g a n k a u m m a s i n g - m a s i n g . A h l i - a h l i y a n g dianggap l a n t a n g seperti E r i c M a c f a d y e n , J . H . M . R o b s o n d a n E . D . Shearn.

PEGAWAI TADBIR M E L A Y U DI NEGERI M E L A Y U B E R S E K U T U


S k i m pegawai M e l a y u d i m u l a k a n o l e h B r i t i s h p a d a t a h u n 1 9 1 0 clengan m e m p e r k e n a l k a n " T h e H i g h e r Subordinate Class S c h e m e " . Pegawai-pegawai M e l a y u dianggap sebagai agen p e n t a d b i r a n B r i t i s h clan rakan k o n g s i b a w a h a n atau p e m b a n t u kepada p e g a w a i B r i t i s h . S k i m i n i k e m u d i a n n y a d i k e n a l i sebagai M . A . S ( M a l a y A d m i n i s t r a t i v e Service).
19

Bagi m e n d a p a t k a n r e k r u t - r e k r u t p e g a w a i , p i h a k B r i t i s h m e n u b u h k a n M a k t a b M e l a y u K u a l a Kangsar pada t a h u n 1905. Pelajarp e l a j a r y a n g d i a m b i l t e r d i r i d a r i p a d a kerabat d i r a j a d a n a n a k bangsawan. Di sekolah ini mereka dibentuk supaya m e n j a d i gentleman serba b o l e h m e n g i k u t p i a w a i a n B r i t i s h . Pacla t a h u n 1 9 2 0 , lepasan sekolah l a i n d i b e n a r k a n menyertai M . A . S tetapi m e s t i m e m a s u k i M a k t a b M e l a y u K u a l a Kangsar selama setahun. S e h i n g g a t a h u n 1930, p e g a w a i - p e g a w a i M e l a y u h a n y a l u l u s a n s e k o l a h m e n e n g a h . B r i t i s h tidak m a h u pegawai M e l a y u berpelajaran t i n g g i kerana j i k a keadaan i n i w u j u d jawatan-jawatan lebih tinggi t e r p a k s a diberikan, Jawatan u n t u k pegawai M . A . S biasanya d i daerah-daerah d i m a n a r a m a i p e n d u d u k M e l a y u . M e r e k a tidak d i b e r i p e l u a n g b e k e r j a d i i b u negeri atau p e r i n g k a t P e r s e k u t u a n . J a w a t a n p e r i n g k a t p e r s e -

157

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

kutuan hanya diberikan pada tahun 1927 dengan pelantikan Raja Musa. Sehingga tahun 1929 hanya ada sembilan orang Melayu sebagai pegawai M.C.S dan pada tahun 1940 jumlahnya 20 orang. Alasan yang diberikan oleh pihak atasan British mengatakan pegawai Melayu kurang berminat. Tetapi mengikut W.G. Maxwell
20

Peta 9,1: Pentadbiran Tanah Melayu sebelum 1941.

158

(1921) sebenarnya pegawai-pegawai M e l a y u t i d a k d i b e r i p e l u a n g secukupnya u n t u k m e m b u k t i k a n kebolehan. B a h k a n gaji y a n g d i b e r i k a n l e b i h r e n d a h b e r b a n d i n g d e n g a n pegawai B r i t i s h w a l a u p u n sama k e l u l u s a n n y a . N a m u n b e r b a n d i n g dengan o r a n g M e l a y u y a n g l a i n k e d u d u k a n pegawai M e l a y u berprestij d a n d i p a n d a n g tinggi. K e h i d u p a n m e r e k a p u n eksklusif.
21

B r i t i s h sedar p e m b e r i a n j a w a t a n p e g a w a i tadbir

k e p a d a g o l o n g a n elit M e l a y u p e n t i n g sebagai satu k o n s e s i . D e n g a n i n i diharap tidak a k a n w u j u d gerakan penentangan.

PENTADBIRAN NEGERI-NEGERI M E L A Y U TIDAK BERSEKUTU


Negeri-negeri M e l a y u T i d a k B e r s e k u t u tidak d i t a d b i r k a n sebagai satu u n i t p e n t a d b i r a n . N e g e r i - n e g e r i i n i terdiri d a r i p a d a J o h o r , Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Negeri-negeri M e l a y u T i d a k Bersekutu (seterusnya N M T B ) d i l e t a k k a n d i b a w a h k a w a l a n Pesuruhjaya T i n g g i merangkap G a b e n o r N e g e r i - N e g e r i Selat. Setiap n e g e r i a u t o n o m i d i b a w a h p e m e r i n t a h a n raja m a s i n g - m a s i n g , Negeri-negeri d i bahagian utara m a s u k k e d a l a m p e n g a r u h B r i t i s h selepas Perjanjian B a n g k o k , 10 M a c 1909. W a k i l p e n t a d b i r a n B r i t i s h d i N M T B i a l a h Penasihat B r i t i s h . M e r e k a m e n j a d i p e n a s i h a t d a l a m erti kata y a n g sebenarnya. Tugas m e r e k a berbeza d e n g a n r e s i d e n y a n g l e b i h m e m e r i n t a h d a r i p a d a menasihat. P e n t a d b i r a n n e g e r i dijalankan o l e h pentadbir-pentadbir M e l a y u d e n g a n b a n t u a n Inggeris terutama d i b i d a n g t e k n i k a l d a n p r o f e s i o n a l .

Kedah
Selepas s u l t a n , M a j l i s M e s y u a r a t N e g e r i m e r u p a k a n i n s t i t u s i pentadbiran dan politik yang penting. Majlis Mesyuarat Negeri K e d a h y a n g p e r t a m a d i t u b u h k a n pada t a h u n 1 9 0 5 . M a j l i s i n i m e n g a n d u n g i l i m a o r a n g pegawai utarna negeri. A h l i - a h l i M a j l i s M e s y u a r a t N e g e r i y a n g pertama t e r d i r i d a r i p a d a T u n k u A b d . A z i z , Raja M u d a sebagai presiden, G . C . H a r t (Penasihat K e w a n g a n ) , E n c i k M d A r i f f i n (Setiausaha S u l t a n ) , H a j i A h m a d ( K e t u a H a k i m ) d a n S y e d A b d u l l a h a l - M a h d a l i (Bendahara N e g e r i ) .

159

D a l a m p e n t a d b i r a n negeri, pegawai-pegawai t a d b i r n y a d i k e n a l i sebagai Kedah Civil Service ( K C S ) . J a w a t a n p e n t a d b i r a n t e r t i n g g i i a l a h Setiausaha Kerajaan. A n t a r a t o k o h yang p e r n a h m e m e g a n g j a w a t a n i n i termasuklah E n c i k M d A r i f f i n , W a n Yahya W a n M o h d Taib d a n H a j i Syarif A w a n g O s m a n .
22

Pegawai B r i t i s h y a n g t e r p e n -

t i n g i a l a h Penasihat B r i t i s h . Penasihat pertama y a n g b e r k h i d m a t d i K e d a h i a l a h George M a x w e l l pacla 15 J u l a i 1910. T o k o h - t o k o h l a i n y a n g p e r n a h memegang jawatan i n i t e r m a s u k l a h L . E . W o l f e r s t o n , G . A . H a l l , W . Peel dan J . D . H a l l . Perlis Perlis seperti j u g a K e d a h m e n e r i m a pinjaman daripada kerajaan S i a m p a d a t a h u n 1905. E k o r a n d a r i p a d a i t u d i t u b u h k a n M a j l i s M e s y u a r a t N e g e r i bagi m e m e n u h i salah satu syarat p e m b e r i a n p i n j a m a n . Persidangan pertama majlis d i a d a k a n pada 18 N o v e m ber 1905. A h l i - a h l i majlis y a n g pertama terdiri daripada Raja S y e d A l w i s e l a k u Presiden. G . C . Hart (Setiausaha), Syed S a l i m al-Jafri ( B e n d a h a r i N e g e r i ) , Syed H a s a n J a m a l u l l a i l clan Syed A b d u l l a h J a m a l u l l a i l . G . C . Hart sebenarnya Penasihat K e w a n g a n K e d a h y a n g h a n y a m e m b a n t u sementara kedatangan A . M . D u k e sebulan k e mudian. Setelah P e r l i s m a s u k ke d a l a m n a u n g a n B r i t i s h seorang penasihat d i l a n t i k . Beliau ialah L . A . A l l e n . Selain itu beliau j u g a bertanggungjawab m e n g e n d a l i k a n k e w a n g a n negeri d a n p e n t a d b i r a n . Beliau n a m p a k n y a tidak m e n g h a d a p i banyak masalah clengan raja dan pembesar Perlis y a n g l a i n . D a l a m m e m b e n t u k u n d a n g - u n d a n g negeri clan s i s t e m p e n tadbiran, Perlis m e n j a d i k a n m o d e l B r i t i s h d i negeri-negeri T a n a h M e l a y u sebagai i k u t a n . Ini d i s e s u a i k a n m e n g i k u t k e p e r l u a n n e g e r i tersebut. A p a b i l a d i l e t a k k a n d a l a m p e n t a d b i r a n B r i t i s h , j a b a t a n jabatan kerajaan d i s u s u n s e m u l a d a n sesetengah pegawai d i p i n j a m k a n d a r i N e g e r i - N e g e r i Selat atau K e d a h . O l e h kerana P e r l i s k e c i l sahaja keluasannya m a k a p e n t a d b i r a n daerah tidak d i w u j u d kan. Negeri hanya dibahagikan kepada m u k i m - m u k i m y a n g ditadbirkan oleh penghulu.
23

160

PERKEMBANGAN PENTADBIRAN T A N A H MELAYU HINGGA

1942

Kelantan K e l a n t a n juga d i k u a s a i o l e h pegawai-pegawai M e l a y u d a l a m u r u s a n p e n t a d b i r a n n y a . Terdapat j u g a p e g a w a i - p e g a w a i P e r k h i d m a t a n A w a m T a n a h M e l a y u y a n g d i p i n j a m k a n sebagai p e n a s i h a t terutamanya di bidang teknikal. Kelantan mula menerima penasihat p a d a t a h u n 1903 d e n g a n p e l a n t i k a n W . A . G r a h a m . Beliau bertugas di Kelantan selama enam tahun. Beliau dan beberapa orang k a k i t a n g a n Inggeris y a n g l a i n t i d a k b a n y a k m e n g h a d a p i m a s a l a h d a l a m p e n t a d b i r a n d i K e l a n t a n . Selepas Perjanjian Inggeris-Siam 1909, kerajaan B r i t i s h m e n g h a n t a r J.S. M a s o n m e n g g a n t i k a n G r a ham. Majlis Mesyuarat Negeri Kelantan dipengerusikan oleh sultan s e n d i r i . J u m l a h k e a n g g o t a a n n y a agak r a m a i b e r b a n d i n g d e n g a n K e d a h . B i l a n g a n a h l i majlis s e r a m a i l i m a belas o r a n g t e r m a s u k penasihat B r i t i s h . Salah satu k e s a n k e m a s u k a n p e n t a d b i r a n b a r u zaman British ialah penyusunan semula pentadbiran. A p a b i l a W i l l i a m L a n g h a m C a r t e r m e n g a m b i l a l i h tugas penasihat (1912) b e l i a u telah m e m p e r k e t a t k a n p e r a t u r a n - p e r a t u r a n d a n m e n i m b u l k a n rasa tidak puas hati di kalangan pegawai-pegawai M e l a y u . Beliau j u g a c u b a m e n i n g k a t k a n p e n t a d b i r a n daerah d a n m e m p e r l u a s k a n tanggungjawab P e g a w a i D a e r a h (Jajahan).
24

I n i m e n y e b a b k a n ber-

l a k u penentangan d i jajahan bersempadan Terengganu. Penentangan i n i b e r l a k u d i Pasir P u t i h kerana p e n t a d b i r a n b a r u m e n j e j a s k a n g o l o n g a n elit tradisional tempatan. P e m b e r o n t a k a n i n i meletus p a d a t a h u n 1915. P e m i m p i n - p e m i m p i n utama penentangan i n i i a l a h H a j i M a t Hassan yang l e b i h d i k e n a l i sebagai Tok Jangut d a n E n g k u Besar J e r a m . Bagaimanapun kebangkitan i n i d i t u m p a s k a n d a n Tok Janggut terkorban.
25

Selepas p e m b e r o n t a k a n i n i penasihat-penasihat B r i t i s h

yang menggantikan Longham-Carter lebih m e n u m p u k a n perhatia n k e p a d a p e m o d e n a n y a n g l e b i h u m u m . Penasihat A . C . B a k e r m i s a l n y a berjaya m e w u j u d k a n h u b u n g a n rapat clengan M e n t e r i Besar Dato N i k M a h m u d d a n a n a k n y a D a t o N i k A h m a d K a m i l (Setiausaha Kerajaan). Pegawai-pegawai M e l a y u d i p i l i h d a r i p a d a kerabat diraja d a n g o l o n g a n bangsawan. M e r e k a b e r k h i d m a t d a l a m pelbagai jabatan negeri dan p e g a w a i j a j a h a n . Bagi m e n g e n d a l i k a n

161

h a l - e h w a l agama Islam maka d i b e n t u k M a j l i s A g a m a d a n Istiadat M e l a y u pada t a h u n 1916. D i peringkat m u k i m p u l a i n s t i t u s i p e n g h u l u tents d i g u n a k a n . P e n g h u l u d i K e l a n t a n d i k e n a l i j u g a sebagai Toh K w e n g .
2 6

Terengganu
D i Terengganu kerana adanya tentangan d a r i p a d a kerajaan n e g e r i m a k a penasihat B r i t i s h tidak d i l a n t i k sehingga t a h u n 1919. Pegawai u t a m a B r i t i s h h a n y a l a h seorang agen. A g e n B r i t i s h y a n g p e r t a m a ialah W . L . Conlay. O l e h i t u Sultan Z a i n a l A b i d i n (1881-1918) s e n d i r i m e n g a m b i l daya usaha m e m p e r k e m a s k a n p e n t a d b i r a n n e g e r i . B a g i n d a m e n i t a h k a n d i a d a k a n perlembagaan bertulis negeri p a d a 2 N o v e m b e r 1911. Di Terengganu d i w u j u d k a n Jemaah M e n t e r i dan Jemaah M e s y u a r a t Kerajaan. A h l i - a h l i n y a t e r d i r i d a r i p a d a o r a n g M e l a y u beragama Islam. J e m a a h M e s y u a r a t Kerajaan bertugas m e m b a n t u d a n menasihat sultan d a l a m perkara-perkara u m u m b e r h u b u n g s o a l luar d a n d a l a m negeri, m a n a k a l a J e m a a h M e n t e r i m e n g u r u s k a n h a l pentadbiran. Bagi mengemaskan pentadbiran daerah, kerajaan Terengganu m e l a n t i k Pegawai D a e r a h m u l a i t a h u n 1912.
27

Oleh

k e r a n a p e n g l i b a t a n Inggeris k u r a n g m a k a P e s u r u h j a y a T i n g g i m e n c a r i alasan u n t u k m e m b o l e h k a n p e n g a r u h B r i t i s h d i p e r l u a s k a n lagi d a l a m pentadbiran negeri. Pada tahun 1918, Pesuruhjaya T i n g g i Sir A r t h u r Y o u n g m e m b e n t u k suruhanjaya penyiasat u n t u k m e n g k a j i p e n t a d b i r a n d i Terengganu. B r i t i s h berpendapat p e n t a d b i r a n Terengganu tidak cekap d a n m e n c a d a n g k a n p e g a w a i B r i t i s h dib e r i k u a s a l e b i h banyak. Pada 24 M e i 1919 termeterai p e r j a n j i a n Terengganu-Inggeris. Salah satu syaratnya, Terengganu b e r s e d i a m e n e r i m a seorang penasihat B r i t i s h . Penasihat y a n g pertama i a l a h J . L . H u m p h r e y s ( s e b e l u m n y a agen B r i t i s h ) . S u l t a n M u h a m m a d (1918-1920) takhta.
28

m e n e n t a n g beberapa p e r c u b a a n

penasihat B r i t i s h

u n t u k m e m b u a t perubahan sehingga baginda memprotes d a n t u r u n P a d a masa p e m e r i n t a h a n S u l t a n S u l a i m a n (1920-1942) b a n y a k b e r l a k u perubahan dalam pentadbiran Terengganu. Salah satu k e s a n

162

perkembangan pengaruh pentadbiran British ialah p e m b e n t u k a n jabatan-jabatan b a r u . A d a tiga pejabat p e n t i n g d i Terengganu i a i t u pejabat penasihat B r i t i s h , pejabat M e n t e r i Besar d a n pejabat S e t i a usaha Kerajaan. Jabatan-jabatan kerajaan p u l a t e r m a s u k l a h k a s t a m , tanah d a n galian, kerja raya, perubatan dan h a l - e h w a l agama I s l a m .
29

D i p e r i n g k a t j a j a h a n p u l a Terengganu d i b a h a g i k a n k e p a d a t i g a t i m u r , tengah d a n barat. Setiap jajahan p u l a d i t a d b i r k a n o l e h seorang Pesuruhjaya dan dibantu oleh Pegawai Daerah. B a n y a k peraturan y a n g d i d a p a t i bertentangan dengan a m a l a n biasa r a k y a t . Ini terutamanya b e r h u b u n g kait dengan tanah, pertanian dan c u k a i . Satu p e m b e r o n t a k a n telah meletus antara t a h u n 1922-1928 d i U l u Terengganu k e r a n a m e m p r o t e s p e r a t u r a n b a r u .
3 0

Pemimpin utama

kebangkitan i n i ialah Haji A b d u l Rahman L i m b u n g . Bagaimanapun akhirnya Haji A b d u l Rahman ditangkap dan dibuang negeri ke Makkah.

Johor
Pentadbiran Johor m o d e n sudah diasaskan oleh Temenggung I b r a h i m sejak d i T e l u k Belanga l a g i . Ini d i p e r k e m a s k a n lagi s e m a s a p e m e r i n t a h a n S u l t a n A b u B a k a r . J o h o r m e n j a d i negeri M e l a y u pertama m e n g a d a k a n perlembagaan bertulis. Salah satu p e r k a r a p e n t i n g U n d a n g - u n d a n g T u b u h N e g e r i J o h o r (1895) i a l a h p e r u n t u k a n p e n u b u h a n M a j l i s N e g e r i clan j e m a a h M e n t e r i . K u a s a p e n t a d b i r a n terletak di tangan s u l t a n . P e g a w a i - p e g a w a i k a n a n d i p i l i h d a n d i l a n t i k o l e h b a g i n d a clengan nasihat M a j l i s Mesyuarat Negeri dan Jemaah Menteri. Menjelang tahun 1909, p e r k h i d m a t a n a w a m J o h o r telah mantap.
31

A h l i - a h l i b i r o k r a t b a r u J o h o r d i p i l i h d a r i p a d a kelas p e m e r i n t a h M e l a y u . D e n g a n i t u n i l a i - n i l a i t r a d i s i o n a l M e l a y u terus k e k a l . J a w a t a n tertinggi b i r o k r a s i J o h o r ialah M e n t e r i Besar. I n i d i i k u t i dengan t i m b a l a n dan setiausaha kerajaan. Pegawai-pegawai k a n a n p u l a terdiri d a r i p a d a k e t u a - k e t u a jabatan perbendaharaan, p o l i s , a u d i t , penjara dan j a b a t a n kerja raya. J o h o r berjaya m e l a h i r k a n beberapa orang t o k o h pentadbir berkebolehan. A n t a r a n y a M o h a m a d Ibrahim M u n s h i yang pernah memegang jawatan Setiausaha

163

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Kerajaan, Datu Bentara D a l a m dan T i m b a l a n M e n t e r i Besar. Seorang lagi i a l a h M o h a m a d Saleh b i n P e r a n g y a n g menjadi Dato' Bentara L u a r . A b d u l R a h m a n A n d a k p u l a p e r n a h menjawat jawatan D a t o ' A m a r D i r a j a , Setiausaha S u l i t S u l t a n , Setiausaha K e r a j a a n d a n Setiausaha H a l - E h w a l L u a r Johor. Seorang lagi t o k o h p e n t i n g i a l a h D a t o ' Jaafar H a j i M o h a m m a d y a n g m e n y a n d a n g j a w a t a n M e n t e r i Besar. P a d a tahun 1914, J o h o r didesak m e n e r i m a seorang Penasihat A m B r i t i s h . E k o r a n daripada i t u s t r u k t u r b a r u pentadbiran d i a d a k a n d e n g a n m e w u j u d k a n l i m a kelas,

DESENTRALISASI
Salah satu matlamat k o l o n i a l B r i t i s h i a l a h h e n d a k m e w u j u d k a n satu u n i t pentadbiran B r i t i s h M a l a y a y a n g bersatu. Antara l a n g kahnya termasuklah membentuk Persekutuan Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu. Satu kesan d a r i p a d a n y a ialah pemusatan k u a s a di Kuala Lumpur. K u a s a Residen Jeneral begitu besar dan i n i m e n g u r a n g k a n k u a s a r e s i d e n . R e s i d e n t i d a k l a g i m e m b u a t h u b u n g a n terus d e n g a n P e s u r u h j a y a T i n g g i d a n Setiausaha T a n a h J a j a h a n tetapi m e s t i m e l a l u i Residen Jeneral. Residen juga d i k e h e n d a k i m e m b u a t belanjawan negeri pada setiap b u l a n O k t o b e r u n t u k d i t e l i t i o l e h R e s i d e n Jeneral s e b e l u m dihantar kepada Pesuruhjaya T i n g g i , Begitu j u g a dengan k e d u d u k a n M a j l i s Mesyuarat N e g e r i yang s e m a k i n k u r a n g kuasanya. Tugas majlis k i n i d a l a m h a l u n d a n g - u n d a n g d a n penasihatan d a n tidak lagi m e n g a w a l perbelanjaan a w a m . B a h k a n u n d a n g - u n d a n g yang hendak d i l u l u s k a n p u n p e r l u dihantar t e r l e b i h d a h u l u k e p a d a R e s i d e n Jeneral s e b e l u m d i s a l u r k a n k e p a d a Pesuruhjaya Tinggi. Setelah jawatan Residen Jeneral digantikan dengan K e t u a Setiausaha keadaan yang sama berterusan. Ketua Setiausaha d i b a n t u oleh ketua-ketua jabatan Persekutuan terus menguasai p e n t a d b i r a n negeri. Jabatan-jabatan p e n t i n g y a n g m e m p u n y a i k e t u a j a b a t a n p e r s e k u t u a n i a l a h p e r b e n d a h a r a a n , penasihat u n d a n g - u n d a n g , setiausaha orang C i n a , b u r u h , kereta a p i , jabatan kerja raya, l o m b o n g , tanah, perdagangan, kastam, p o l i s , p e n d i d i k a n , p e r t a n i a n , pos d a n telegraf, m u z i u m , h u t a n , p e r u b a t a n dan j u r u u k u r .

164

PERKEMBANGAN PENTADBIRAN TANAH MELAYU HINGGA

1942

L a n g k a h a w a l k e arah m e n g u r a n g k a n k u a s a p e g a w a i p u s a t d i a m b i l o l e h G a b e n o r J o h n A n d e r s o n dengan m e m b e n t u k M a j l i s M e s y u a r a t P e r s e k u t u a n p a d a t a h u n 1909. I n i e k o r a n k r i t i k a n y a n g d i b u a t o l e h residen-residen, pegawai-pegawai m u d a " p r o - M e l a y u " seperti R . W i l k i n s o n , A . S . Haynes d a n R . O . W i n s t e d t d a n S u l t a n Idris. L a n g k a h i n i d i h a r a p dapat m e n g u r a n g k a n kuasa K e t u a Setiau s a h a d a n m e n g e m b a l i k a n k u a s a raja-raja. B a g a i m a n a p u n tanpa d i s e d a r i kuasa s e m a k i n d i p u s a t k a n d i Pejabat K e t u a Setiausaha.
32

S o a l d e s e n t r a l i s a s i reda s e h i n g g a sebelas t a h u n . P e r k a r a i n i d i b a n g k i t k a n s e m u l a o l e h Pesuruhjaya T i n g g i S i r L a w r e n c e G u i l l e m a r d . Beliau m a h u m e n i n g k a t k a n k e b e r k e s a n a n p e n t a d b i r a n d i s a m p i n g m e n g e k a l k a n institusi bersifat k e b u m i p u t e r a a n d a n m e m b e r i perhatian lebih kepada kepentingan M e l a y u . Disember
3 3

Beliau

m e n g u m u m k a n rancangannya pada a k h i r t a h u n 1923. P a d a b u l a n 1925 b e l i a u m e n g h a n t a r c a d a n g a n k e Pejabat T a n a h Jajahan d i L o n d o n . A n t a r a cadangan G u i l l e m a r d y a n g d i k r i t i k hebat i a l a h usaha m e n g h a p u s k a n j a w a t a n K e t u a Setiausaha. P e n g k r i t i k C i n a dan Eropah menganggap langkah i n i akan mengancam kestabilan k e w a n g a n , H a n y a dua cadangan G u i l l e m a r d d i l a k s a n a k a n iaitu: (a) (b) Kerajaan negeri dapat s e m u l a m e m u t u s k a n sebahagian perbelanjaan k e w a n g a n . P e m u l i h a n s e m u l a M a j l i s M e s y u a r a t Persekutuan. S u l t a n t i d a k lagi menjadi a h l i tapi b o l e h h a d i r j i k a b a g i n d a m a h u a h l i - a h l i tidak r a s m i p u l a d i t a m b a h . B a g a i m a n a p u n r a n c a n g a n desentralisasi tidak d i s e n a n g i o l e h W . G . M a x w e l l ( K e t u a Setiausaha N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u ) d a n proses i n i terhenti apabila H u g h C l i f f o r d m e n j a d i G a b e n o r N e g e r i Negeri Selat.
34

Sewaktu p e n t a d b i r a n Sir C e c i l C l e m e n t i b e l i a u m e n g g e r a k k a n k e m p e n p e m b a h a r u a n p e n t a d b i r a n m u l a i b u l a n O g o s 1931. D a l a m u c a p a n n y a d i D u r b a r y a n g d i a d a k a n d i Seri M e n a n t i , b e l i a u m e n cadangkan d i w u j u d k a n lembaga bagi jabatan-jabatan kereta a p i , pos, telegraf dan telefon. B e l i a u j u g a m e n c a d a n g k a n d i a d a k a n k e s a t u a n 165

S E J A R A H M A L A Y S I A (1900-1963)

u k u r d a n k a s t a m bagi m e n i n g k a t k a n kerjasama N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u d e n g a n N e g e r i M e l a y u T i d a k B e r s e k u t u serta N e g e r i N e g e r i Selat. D a l a m pada i t u jabatan pertanian, syarikat kerjasama, p e l a j a r a n , elektrik, hutan, perubatan, p e r l o m b o n g a n d a n kerja raya d i p e g a n g o l e h kerajaan negeri. D e n g a n i n i k u a s a pusat t i d a k l a h b e g i t u besar. D a l a m h a l K e t u a Setiausaha Kerajaan, C l e m e n t i t i d a k m a h u ada lagi orang tengah antara Pesuruhjaya dengan kerajaan negeri. P e r k a r a - p e r k a r a y a n g b e r h u b u n g kait d e n g a n k e w a n g a n d a n p e n t a d b i r a n P e r s e k u t u a n terus dipegang o l e h P e r s e k u t u a n . Setiap negeri memungut hasil masing-masing dan m e n y u m b a n g k a n k e p a d a Persekutuan. Matlamat C l e m e n t i u n t u k m e m b e r i kuasa y a n g l e b i h k e p a d a negeri bertujuan m e n a r i k N e g e r i M e l a y u T i d a k B e r s e k u t u menyertai Persekutuan. D e n g a n i n i d i h a r a p p e m b e n t u k a n M a l a y a Bersatu dapat d i a d a k a n . Desentralisasi disokong kuat oleh sultan-sultan dan o r a n g M e l a y u serta residen d i N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u kerana m e r e k a a k a n mendapat l e b i h b a n y a k k u a s a . T o k o h - t o k o h M e l a y u d a l a m M a j l i s M e s y u a r a t P e r s e k u t u a n s e p e r t i Raja C h i l i a n d a n D a t o ' A b d u l l a h H a j i D a h a n sangat m e n y o k o n g cadangan C l e m e n t i . D a s a r d e s e n t r a l i s a s i dianggap satu p e l u a n g u n t u k m e m a j u k a n o r a n g M e l a y u . A k h b a r - a k h b a r M e l a y u seperti Majlis, Saudara dan Majalah Guru j u g a turut m e n y o k o n g dasar i n i . M a n a k a l a a k h b a r - a k h b a r b e r b a h a s a Inggeris seperti M a l a y M a i l d a n M a l a y a Tribune m e n e n t a n g kerana menganggap dasar i n i sebagai " M a l a y a u n t u k O r a n g M e l a y u " , B a g a i m a n a p u n perkara i n i ditentang o l e h o r a n g C i n a d a n saudagar E r o p a h , M e r e k a menganggap desentralisasi a k a n m e m b e r i b a n y a k kuasa k e p a d a sultan y a n g a k a n m e m b a w a mereka k e m b a l i k e p a d a keadaan sebelum Persekutuan. Penghapusan j a w a t a n K e t u a Setiausaha p u l a ditentang kerana i n i bererti p e m u s a t a n kuasa a k a n p e r g i k e S i n g a p u r a . A p a b i l a i n i terjadi p e n g k r i t i k - p e n g k r i t i k berpendapat Singapura tidak akan memberi perhatian kepada m a s a l a h Tanah M e l a y u . Tentangan j u g a datang d a r i N e g e r i M e l a y u T i d a k Bersekutu. J o h o r d a n K e d a h menjadi j u r u c a k a p utama N e g e r i M e l a y u Tidak Bersekutu. A l a s a n penentangan mereka k e r a n a desentralisasi tidak m e n g u n t u n g k a n kerana N e g e r i M e l a y u T i d a k

166

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Bersekutu sudah sedia m e n i k m a t i a u t o n o m i malah rancangan i n i akan mengurangkan i d e n t i t i . " Desentralisasi d i c a d a n g k a n kerana P e r k e m b a n g a n pesat p e n tadbiran. O l e h i t u kerajaan B r i t i s h menghantar Brigadier-General Sir Samuel W i l s o n , Setiausaha Tetap Negara Tanah Jajahan ke T a n a h M e l a y u u n t u k m e n i n j a u k e m u n g k i n a n d i j a l a n k a n dasar d e sentralisasi. H a s i l lawatannya pada b u l a n M e i 1932 Samuel W i l s o n berpendapat desentralisasi b o l e h d i j a l a n k a n . B e l i a u h a n y a m e n g e m u k a k a n dua pindaan utama dalam cadangan asal C l e m e n t i i a i t u soal kewangan d a n jentera kerajaan Persekutuan p e r l u d i k e k a l k a n d i K u a l a L u m p u r . L a p o r a n n y a diterima pada b u l a n J u n 1933. Pada b u l a n Ogos 1934 desentralisasi d i m u l a k a n . J a w a t a n K e t u a Setiausaha d i h a p u s k a n pada t a h u n 1935 d a n d i g a n t i k a n dengan pegawai rendah. Pada tahun 1939 enam Jabatan d i d e s e n tralisasikan. M a j l i s Mesyuarat N e g e r i ditambah k e a h l i a n n y a d a n diberi tanggungjawab kewangan dan pentadbiran yang lebih banyak.

167

168

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

169

Bab

10

Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942

LATAR B E L A K A N G
D i p e r c a y a i petempatan p e n d u d u k d i Tanah M e l a y u w u j u d sejak sebelum tahun 3000 S . M . P e n d u d u k b u m i p u t e r a tinggal d i k a m p u n g - k a m p u n g d i tepi laut d a n m u a r a serta l e m b a h s u n g a i . L a z i m n y a k a m p u n g m e m p u n y a i unit sosial dan pentadbiran tersendiri. Corak petempatan pula akan m e n e n t u k a n a k t i v i t i e k o n o m i yang t e r t u m p u kepada pertanian. D a r i segi sejarah k e d a t a n g a n p e n g h i j r a h k e T a n a h M e l a y u p e n d a t a n g l u a r b u k a n l a h satu p e r k a r a asing. I n i akibat a k t i v i t i perdagangan. J u m l a h kedatangan pedagang tidak begitu r a m a i d a n petempatan y a n g d i w u j u d k a n j u g a tidak banyak. Pada abad k e - 6 d a n k e - 7 , terdapat beberapa petempatan orang India d i K e d a h . P a d a abaci k e - 1 3 d a n 1 4 pedagang-pedagang Islam p u l a m e m a i n k a n peranan. R a m a i antara mereka y a n g m e m a i n k a n peranan p e n t i n g b u k a n sahaja d a l a m bidang perdagangan tetapi j u g a p o l i t i k . Terdapat orang I s l a m A r a b dan India yang bersemenda clengan orang M e l a y u . D i k a l a n g a n o r a n g C i n a p u l a terdapat s e k u m p u l a n k e c i l y a n g d i k e n a l i sebagai "Baba C i n a " . Pusat-pusat utama " C i n a Baba" i a l a h d i M e l a k a dan P u l a u P i n a n g . W a l a u p u n pada a m n y a m e r e k a m e n g i k u t cara h i d u p orang C i n a tetapi mereka j u g a d i p e n g a r u h i

170

MASYARAKAT BERB1LANG K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A

1942

cara h i d u p M e l a y u d a n adat tempatan. B a h k a n p a d a p e r i n g k a t a w a l r a m a i antara m e r e k a y a n g b e r k a h w i n d e n g a n w a n i t a t e m p a t a n .


1

J u m l a h kedatangan p e n g h i j r a h luar bertambah r a m a i pada z a m a n penjajahan B r i t i s h . I n i b e r m u l a d i N e g e r i - N e g e r i Selat d a n k e m u d i a n k e Perak, Selangor d a n N e g e r i S e m b i l a n . A d a l a h jelas m a s y a r a k a t m a j m u k Tanah M e l a y u k e s a n p e n i n g g a l a n penjajahan y a n g m e n g g a l a k k a n p e n g h i j r a h a n kerana k e p e n t i n g a n e k o n o m i . M a s y a r a k a t m a j m u k w u j u d k e r a n a masyarakat b e r k e l o m p o k m e n g i k u t k a u m . M e r e k a berbeza d a r i segi b u d a y a , bahasa, agama d a n k e g i a t a n ekonomi. M e n g i k u t J.S. F u r n i v a l l y a n g m e m b u a t kajian d i B u r m a d a n J a w a m e n d a p a t i masyarakat m a j m u k t e r d i r i d a r i p a d a pelbagai k a u m . Setiap k o m u n i t i tinggal b e r k e l o m p o k m e n g i k u t k a u m d a l a m u n i t p o l i t i k y a n g sama. Setiap k e l o m p o k m e n g a m a l k a n agama, adat resam, bahasa, p e m i k i r a n , kerjaya d a n cara h i d u p s e n d i r i . P e r h u b u n g a n m u n g k i n w u j u d antara satu sama l a i n tapi h a n y a d i pasar atau kedai k e t i k a m e n j a l a n k a n u r u s a n j u a l b e l i .
2

PENGHIJRAHAN O R A N G CINA
Sebenarnya orang C i n a m e m p u n y a i perhubungan lama dengan Tanah M e l a y u terutama menerusi kegiatan perdagangan. Pada zaman Kesultanan M e l a y u Melaka w u j u d hubungan politik yang agak akrab dengan negara C h i n a .
3

D e n g a n p e n g a m b i l a n P u l a u P i n a n g (1786) clan S i n g a p u r a (1819) b e r m u l a l a h satu tahap baru k e d a t a n g a n o r a n g C i n a . O r a n g Inggeris m e n g g a l a k k a n k e d a t a n g a n mereka kerana p i h a k Inggeris b e r p e n dapat orang C i n a m e m p u n y a i semangat bekerja k u a t , berdaya u s a h a d a n bersifat k e u s a h a w a n a n .
4

S e l a i n terlibat d a l a m p e r d a g a n g a n

terdapat o r a n g C i n a y a n g bekerja cli s e k t o r pertanian. M e r e k a m e ngerjakan k e b u n - k e b u n lada h i t a m , gambir, b u a h pala, b u n g a c e n g k i h , kelapa, t e m b a k a u , u b i k a y u dan s i r i h . Penghijrahan beramai-ramai orang C i n a ke Tanah M e l a y u b e r l a k u pacla pertengahan k u r u n ke-19 h i n g g a k e - 2 0 . M e n g i k u t b a n c i t a h u n 1891, s e p a r u h p e n d u d u k d i Perak, Selangor d a n S u n g a i U j u n g adalah o r a n g C i n a . D a r i t a h u n 1895 hingga 1927 d i a n g g a r k a n

171

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

e n a m j u t a orang C i n a m e m a s u k i Tanah M e l a y u . M e n g i k u t r e k o d t a h u n 1931, 1.3 juta. K e b a n y a k a n mereka berasal dari C h i n a Selatan. K a w a s a n t u m p u a n i a l a h negeri-negeri pantai barat Semenanjung y a n g m e m p u n y a i banyak p e l u a n g e k o n o m i . B i d a n g utama ialah kegiatan p e r l o m b o n g a n d i Larut, L e m b a h K e l a n g d a n S u n g a i U j u n g . K e m a s u k a n mereka d i d o r o n g o l e h pembesar-pembesar M e l a y u y a n g m e m p u n y a i kuasa pegangan d i daerah tersebut. K e m a s u k a n orang C i n a bertambah ramai pada z a m a n penjajahan Inggeris. H a l i n i bermula d i Negeri-Negeri Selat y a n g banyak peluang p e k e r j a a n dan perniagaan. Ternyata sistem e k o n o m i bebas m e n g g a l a k k a n kedatangan i m i g r a n d a n orang C i n a tidak m e l e p a s k a n p e l u a n g i n i . A p a b i l a m o d a l B r i t i s h d a n C i n a Selat b e r k e m b a n g k e negeri-negeri M e l a y u y a n g berjiran, penghijrahan ke kawasan tersebut m e n j a d i pesat, Penjajahan Inggeris ke atas n e g e r i - n e g e r i tersebut k e m u d i a n n y a berjaya m e w u j u d k a n keamanan dan peluangp e l u a n g pekerjaan y a n g l e b i h banyak d i sektor p e r l o m b o n g a n , perniagaan d a n pertanian. I m i g r a n C i n a datang d a r i pelbagai w i l a y a h d a n beragam sifatnya. T a p i tiga kawasan asal u t a m a i a l a h K w a n t u n g , F u c h i e n d a n K w a n g s a i . Tiap-tiap w i l a y a h i n i p u l a d i p e c a h k a n kepada daerah y a n g l e b i h k e c i l hingga k e peringkat k a m p u n g . Bahasa p e r t u t u r a n j u g a berbeza d a n d i a l e k - d i a l e k y a n g p e n t i n g t e r m a s u k l a h H o k k i e n , C a n t o n , H a k k a , Teowchew, H a i l a m d a n K w a n g s i . S u k u - s u k u k a u m m e m p u n y a i a k t i v i t i e k o n o m i yang berbeza. M i s a l n y a o r a n g H o k k i e n ramai m e n c e b u r i b i d a n g perniagaan hingga kepada i m p o r t eksport, orang H a k k a m e l o m b o n g d a n orang Teochew bertani serta nelayan.
5

N a m p a k n y a d i k a l a n g a n masyarakat C i n a s e n d i r i s u d a h

bersifat m a j m u k .

Faktor Kedatangan Orang Cina


(a) Penolak K e a d a a n d i C h i n a s e n d i r i m e n d o r o n g o r a n g C i n a berhijrah. Banyak bencana berlaku yang mengakibatkan penderitaan r a k y a t . B e n c a n a a l a m s e p e r t i b a n j i r clan k e m a r a u s e r i n g berlaku. Pengalihan aliran Sungai K u n i n g dan H o n a n ke 172

M A S Y A R A K A T B F . R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Shantung m e n y e b a b k a n banjir besar. Pada tahun 1900 k e m a r a u melanda C h i n a .


6

B e n c a n a a l a m i n i d i t a m b a h lagi d e n g a n

kekejaman pemerintahan M a n c h u yang mengenakan c u k a i y a n g t i n g g i k e p a d a petani. Bilangan p e n d u d u k C i n a juga bertambah dengan pesatnya yang m e n y e b a b k a n k e k u r a n g a n p e l u a n g pekerjaan. Pada t a h u n 1741 p e n d u d u k C i n a b e r j u m l a h 143 j u t a m e n i n g k a t k e p a d a 4.30 j u t a pada t a h u n 1850. I n i m e r u p a k a n p e n i n g k a t a n 2 0 0 peratus s e d a n g k a n pertambahan kawasan p e r t a n i a n sekitar 35 peratus. D a r i segi agihan p e m i l i k a n tanah j u g a tidak m e n g u n t u n g k a n petani kerana 6 0 peratus d i k u a s a i o l e h g o l o n g a n kaya. Keadaan e k o n o m i C h i n a j u g a d i b u r u k k a n o l e h k e m a s u k a n barang-barang Barat terutama selepas Perang C a n d u . K e m a s u k a n barang-barang i n i m e n y e b a b k a n r a m a i pekerja C i n a h i l a n g pekerjaan cli sektor p e m b u a t a n , p e n g a n g k u t a n d a n sebagainya. K e d u d u k a n m e r e k a d i b u r u k k a n l a g i d e n g a n ada p e m b e r o n t a k a n y a n g m e n g a n c a m keselamatan seperti T a i p i n g d a n Boxer.
7

Sebagai p e m e r i n t a h y a n g b u k a n bersifat k e c i n a a n t u l e n t e n t u kerajaan M a n c h u k u r a n g p r i h a t i n terhadap m a s a l a h orang C i n a . B a h k a n mereka dianggap m e n i n d a s o r a n g C i n a . D i s e b a b k a n ada faktor p e n o l a k d a r i negara C h i n a r a m a i y a n g m e n g a m b i l k e p u t u s a n b e r h i j r a h terutama k e A s i a Tenggara. Penarik P e l u a n g - p e l u a n g e k o n o m i cli N a n y a n g m e n j a d i faktor t a r i k a n p e n t i n g kerana k e b a n y a k a n p e n g h i j r a h t e r d i r i d a r i p a d a p e n g h i j r a h e k o n o m i . P e m e r i n t a h a n Inggeris y a n g m e n g a m a l k a n sistem e k o n o m i bebas telah m e m b u k a p e l u a n g p e r k e m b a n g a n ekonomi. B u r u h - b u r u h yang ramai diperlukan untuk mempercepatkan p e r t u m b u h a n . L a n g k a h - l a n g k a h d i a m b i l oleh Inggeris u n t u k m e m percepatkan kemasukan b u r u h dengan m e m p e r k e n a l k a n u n d a n g - u n d a n g d a n peraturan i m i g r a s i d i Tanah M e l a y u . Dasar p e n g h i j r a h a n B r i t i s h l i b e r a l d a n dapat m e n j a m i n k e s e l a m a t a n 173

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

d a n p e l u a n g - p e l u a n g e k o n o m i l e b i h b a i k . Sebagai c o n t o h n y a p a d a t a h u n 1871, j u m l a h o r a n g C i n a d i Perak seramai 9 0 0 0 t e t a p i p a d a t a h u n 1882 m e n i n g k a t k e p a d a 8 0 0 0 0 o r a n g . D e m i k i a n j u g a keadaan d i P a h a n g s e b e l u m c a m p u r t a n g a n Inggeris, p e n d u d u k C i n a hanya terdapat di B e n t o n g tetapi p a d a z a m a n Inggeris taburan o r a n g C i n a l e b i h tersebar. D i N e g e r i - N e g e r i Selat, perdagangan m e n j a d i p e n d o r o n g p e n t i n g p e n g h i j r a h a n orang C i n a . M a n a k a l a cli n e g e r i - n e g e r i M e l a y u faktor p e n a r i k y a n g p e n t i n g ialah p e r l o m b o n g a n b i j i h t i m a h . I n i b e r l a k u apabila e n d a p a n b i j i h t i m a h y a n g b a n y a k d i t e m u i . Pembesar-pembesar M e l a y u tidak lagi dapat b e r g a n t u n g kepada o r a n g M e l a y u y a n g m e l o m b o n g secara s a m b i l a n . Pemerintah-pemerintah Melayu mendorong kemasukan p e l o m b o n g C i n a d a n berpuas hati dengan m e n g u t i p k o m i s e n serta c u k a i . Terdapat j u g a k e m a s u k a n o r a n g C i n a k e r a n a p e r t a n i a n tetapi b i l a n g a n n y a t i d a k l a h seramai p e l o m b o n g . K u m p u l a n pertanian terlibat dengan tanaman seperti gambir, lada, p a l a , tebu dan u b i k a y u . N e g e r i - n e g e r i y a n g menjadi t u m p u a n term a s u k l a h N e g e r i - N e g e r i Selat, J o h o r , Selangor, N e g e r i S e m b i l a n , K e d a h d a n Perak.

Cara Kemasukan
P e r i n t i s awal k e b a n y a k a n n y a datang dengan biaya s e n d i r i . M e r e k a m e l i b a t k a n d i r i d a l a m b i d a n g perniagaan, pertukangan, p e r t a n i a n d a n b u r u h . A p a b i l a p e r m i n t a a n b u r u h bertambah b a n y a k g a l a k a n d i b e r i u n t u k m e n a r i k l e b i h r a m a i k e m a s u k a n pendatang. S e b e l u m c a m p u r tangan B r i t i s h , p e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h M e l a y u membawa masuk buruh-buruh C i n a untuk melombong. K a p i t a n d i l a n t i k u n t u k m e n g e n c l a l i k a n n y a . Biasanya k a p i t a n j u g a k e t u a k o n g s i gelap. C a r a i n i p o p u l a r cli k a l a n g a n pembesar y a n g m e n g u s a h a k a n l o m b o n g b i j i h t i m a h . D i J o h o r d i g u n a k a n sistem K a n g c u b a g i m e n g g a l a k k a n pertanian. S u l t a n J o h o r m e n g e l u a r k a n s u r a t

174

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

sungai kepada pemodal-pemodal C i n a u n t u k mengusahakan tanaman lada d a n gambir. Satu lagi r a n c a n g a n d i n a m a k a n sistem k r e d i t tiket bagi m e m biayai Sinkeh.
8

M e n g i k u t r a n c a n g a n i n i para p e n g h i j r a h d i b e r i

hutang tambang pelayaran, Cara membayarnya, b u r u h C i n a d i k e h e n d a k i bekerja d e n g a n b r o k e r b u r u h sehingga h u t a n g d a n faedahnya selesai dibayar. C a r a i n i b u r u h tidak ada p e l u a n g tawarm e n a w a r u p a h . D e n g a n cara i n i u p a h m e n j a d i m u r a h . D i s e k t o r pertanian m i s a l n y a d i b e r i gaji $30 u n t u k masa kerja 360 h a r i . D a r i s i n i d i p o t o n g $19.50 u n t u k t a m b a n g d a n l a i n - l a i n perbelanjaan semasa perjalanan. S i n k e h d i b e r i m a k a n a n , tempat tinggal, p a k a i a n d a n kelambu percuma. D i Selangor d a n Perak bayaran u n t u k S i n k e h
9

l e b i h sedikit iaitu $42. M a n a k a l a " L a u - k h e h " mendapat u p a h l e b i h tinggi dan keadaan kerja y a n g l e b i h baik. B u r u h m u r a h j u g a d i sebabkan u n d a n g - u n d a n g N e g e r i - N e g e r i Selat t a h u n 1877 l e b i h m e l i n d u n g i b r o k e r d a r i p a d a b u r u h . Sistem i n i tidak dapat bertahan kerana broker-broker mahu mengaut keuntungan lebih dengan m e n g e n a k a n bayaran tinggi kepada m a j i k a n . Kerajaan m e n g a m b i l l a n g k a h m e n g h a r a m k a n sistem k r e d i t tiket pada tahun 1914. Bagi mendapat tenaga pekerja, m a j i k a n - m a j i k a n m u l a menghantar agen-agennya s e n d i r i k e C h i n a . Biasanya o r a n g y a n g d i p i l i h ialah m a n d u r . M a n d u r a k a n b a l i k k e k a m p u n g h a l a m a n s e n d i r i u n t u k m e n c a r i pekerja. S e m u a perbelanjaan d i t a n g g u n g o l e h m a j i k a n tetapi u r u s a n pekerjaan d i k o n t r a k k a n .
1 0

B u r u h yang

m a s u k d e n g a n sistem i n i d i k e n a l i sebagai b u r u h k o n t r a k . Pekerjapekerja dianggap bekerja d e n g a n k o n t r a k t o r d a n b u k a n d e n g a n m a j i k a n . C a r a i n i d i b u a t bagi m e n g e l a k k a n m a j i k a n m e n g h a d a p i tindakan undang-undang. Satu cara m e n a m p u n g p e m b i a y a a n b u r u h C i n a y a n g b a r u tiba ialah melalui pengendalian r u m a h tumpangan. B u r u h - b u r u h yang b a r u tiba atau y a n g sedia ada tetapi m e n g a n g g u r a k a n t i n g g a l di r u m a h - r u m a h t u m p a n g a n clan segala p e m b i a y a a n d i t a n g g u n g . A p a b i l a k o n t r a k t o r m a h u mendapat b u r u h , mereka p e r l u m e m b a y a r h u t a n g - h u t a n g b u r u h kepada r u m a h t u m p a n g a n .

175

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Penghijrahan Wanita Cina


N i s b a h jantina penghijrah tidak seimbang. Kebanyakannya lelaki dewasa. Di Pulau Pinang nisbahnya 5 lelaki: 1 perempuan (18701880). Di Selangor dan Perak nisbahnya 17 lelaki: 1 perempuan (1891). H a l i n i m e n i m b u l k a n beberapa masalah sosial. A p a b i l a berlaku keadaan meleset ramai buruh yang p u l a n g dan kerajaan telah mengeluarkan Peraturan Sekatan P e n g h i j r a h a n . Penguatkuasaan peraturan i n i d i m u l a k a n pada tahun 1933. Kemasukan pendatang C i n a lelaki disekat tetapi m e m b e n a r k a n pendatang wanita. L a n g k a h i n i m e n d o r o n g kemasukan p e n g h i j r a h wanita pada akhir tahun 1930-an, Antara tahun 1930-1938 dianggarkan 190 ribu penghijrah wanita C i n a membanjiri Tanah M e l a y u . Mereka juga menawarkan tenaga b u r u h . " Kedatangan wanita C i n a juga menggalakkan o r a n g Cina herkeluarga dan mewujudkan kehidupan y a n g lebih s t a b i l . S e l e p a s tahun 1930, kerajaan British melaksanakan d a s a r imigrasi yang lebih ketat. Kesannya kemasukan penghijrah ke Tanah Melayu berkurang dengan banyaknya.

PENGHIJRAHAN ORANG INDIA


Kedatangan orang India ke Tanah Melayu berlaku s e j a k awal k u r u n M a s i h i . Kebanyakan mereka ialah p e d a g a n g , tukang d a n sami B u d d h a , H i n d u serta lain, Pada awal a b a d ke l5 dan 14, pedagangpedagang India Islam pula memainkan p e r a n a n p e n t i n g . D i T a n a h M e l a y u peranan k u m p u l a n ini a m a t jelas dalam kesultanan M e l a y u Melaka.
12

Pacla peringkat awal penjajahan British, kerajaan India tidak menggalakkan penghijrahan. A p a b i l a perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani, ramai banduan India yang ditempatkan di Sumatera dibawa ke Negeri-Negeri Selat. Banduan-banduan ini d i g u n a k a n sebagai b u r u h u n t u k membina bangunan dan jalan.
13

Cara Kemasukan
Selain datang secara persendirian orang India m e m a s u k i Tanah M e l a y u clengan beberapa cara lain. B u r u h - b u r u h dibawa d e n g a n

176

cara s i s t e m k o n t r a k ( i k a t a n kerja), sistem K a n g a n i d a n d e n g a n b a n t u a n t a b l i n g khas. (a) Sistem Kontrak S i s t e m k o n t r a k b e r m u l a pada awal abad ke-19 hingga d i h a p u s k a n pada t a h u n 1910. J u m l a h yang datang clengan cara i n i d i a n g g a r k a n 122 r i b u dengan h i t u n g panjang s e t a h u n 2700 o r a n g . K e b a n y a k a n n y a d a r i I n d i a Selatan. Percubaan dibuat u n t u k m e m b a w a b u r u h d a r i India U t a r a tetapi r a m a i d a r i k a w a s a n i n i m e n g a d u keadaan kerja y a n g b u r u k dan enggan bekerja. K e b a n y a k a n b u r u h India d i b a w a ke P u l a u P i n a n g . 60 peratus d a r i p a d a n y a d i p i n d a h k a n ke Perak clan Seberang Perai. N e g e r i S e m b i l a n p u l a m e n e r i m a 20 peratus. Sebahagian besar b u r u h India bekerja di ladang tebu y a n g m u l a i m e n j a d i peru s a h a a n p e n t i n g pada t a h u n - t a h u n 1940-an. B u r u h k o n t r a k d i a n g g a p m u r a h clan b o l e h d i p i n c l a h k a n d a r i satu m a j i k a n k e p a d a m a j i k a n y a n g l a i n clengan m u d a h . D a r i s e g i gaji m i s a l n y a pada t a h u n 1860-an, 9 sen sehari dan pada t a h u n 1900-an antara (b) Sistem Kangani S i s t e m K a n g a n i (pengawas) w u j u d seawal t a h u n 1860-an tetapi m u l a i menjadi p e n t i n g sekitar t a h u n - t a h u n 1880-1890-an apab i l a t a n a m a n k o p i m e n j a d i p e n t i n g . Sistem i n i l e b i h p o p u l a r a p a b i l a t a n a m a n getah b e r m u l a . K e m a s u k a n b u r u h m e l a l u i K a n g a n i l e b i h d i s u k a i kerana m u r a h d a n bebas daripada k a w a l a n serta pemeriksaan kerajaan. S i s t e m K a n g a n i berjaya m e n g a t a s i s i s t e m k o n t r a k k e r a n a j a n g k a masa k o n t r a k p e n d e k d a n d i b u a t secara lisan. Biasanya Kangani mengambil buruh dari kampung sendiri, Kangani a k a n mendapat u n t u n g melalui komisen. A n t a r a t a h u n 1898-1938 terdapat 1 153 714 b u r u h d i b a w a o l e h K a n g a n i . K e b a n y a k a n b u r u h t e r d i r i d a r i p a d a o r a n g T a m i l d a r i In16-18 sen s e h a r i .
14

177

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dia Selatan, Telegu dari A n d h r a Pradesh dan Malayalis dari pantai Malabar. Kawasan-kawasan asal utama termasuk daerah-daerah yang berdekatan pelabuhan Madras dan Negapatnam seperti Arcot, T r i c h i n o p o l i , Chitton, Tanjore, Vizagapatnam, M a d u r a , Salem, C h i n g l i p u r dan Malabar. Selain asal daerah yang berbeza, b u r u h - b u r u h i n i juga berasal daripada kasta yang latar belakang berlainan. Kasta utama daripada golongan yang tidak b o l e h d i s e n t u h atau A d i dravida seperti k u m p u l a n Pariah, Pallas dan Charnar. Imigran dari Ceylon pula terutama datang dari Jaffna. Bagaimanapun bilangannya tidak begitu ramai. Pada tahun 1931 jumlahnya hanya 16 786.
15 16

Penghijrahan Bukan Buruh


K u m p u l a n i n i terdiri daripada golongan pedagang profesional. K u m p u l a n pedagang sudah datang sejak zaman awal. A p a b i l a Francis Light membuka Pulau Pinang ramai juga pedagang India yang sedia ada di negeri-negeri Melayu berpindah ke pelabuhan tersebut. Kebanyakan daripada pedagang terdiri daripada k a u m C h u l i a , Benggali, Malabari, H i n d u Chettiar dan S i k h . Golongan profesional pula terdiri daripada pekerja mahir, kerani, pentadbir, guru dan doktor. Kebanyakan dari India Selatan. K u m p u l a n S i k h pula ramai bekerja dalam pasukan keselamatan.

Sebab Hijrah
(a) Keadaan di India Penjajahan Inggeris d i India m e n i m b u l k a n kesan b u r u k terhadap ekonomi tempatan. India lebih bergantung kepada B r i t i s h . K u m p u l a n pedagang anak negeri h a m p i r l u m p u h b u k a n sahaja oleh persaingan tetapi juga undang-undang y a n g diperkenalkan. Misalnya sistem perkapalan India d i r o s a k k a n oleh kesan A k t a 25 Julai 1814. D e m i k i a n juga faktor pertanian sara d i r i diancam oleh pertanian perdagangan. Pengenalan sistem m i l i k tanah menyebabkan ramai petani k e h i l a n g a n tanah. D e m i k i a n juga faktor pembuatan dan p e r i n d u s t r i a n yang menghadapi saingan Barat. Keadaan i n i m e w u j u d k a n penawar-an tenaga b u r u h yang r a m a i .
17

178

Penjajah B r i t i s h j u g a m e m p e r k e n a l k a n s i s t e m p e n d i d i k a n moden. Ramai p e m u d a yang meninggalkan bangku sekolah d a n pusat p e n g a j i a n tinggi m e n g a n g g u r atari menjawat j a w a t a n y a n g t i d a k sesuai. K u m p u l a n i n i j u g a m u l a melihat k e l u a r untuk mencari pekerjaan.
18

Bencana a l a m seperti k e m a r a u m e n g a n c a m k e h i d u p a n petani. R a m a i antara mereka y a n g m a h u m e n c u b a nasib d i tempat l a i n . (b) Keadaan cli T a n a h M e l a y u K e p e r l u a n b u r u h m u r a h m e m a n g terbuka sejak p e m b u k a a n P u l a u P i n a n g . I k l i m pelaburan dan galakan B r i t i s h menyebabk a n sektor ladang berkembang misalnya lada dan rempah (1790-an), getah y a n g m e l i b a t k a n p e m b u k a a n ladang y a n g luas. Selepas i t u ladang kelapa d a n teh p u l a d i b u k a . S e k t o r pertanian jelas m e m e r l u k a n b u r u h y a n g r a m a i . B u r u h - b u r u h j u g a d i p e r l u k a n u n t u k kerja raya. P e m b i n a a n jalan kereta api m e m e r l u k a n r a m a i b u r u h u n t u k m e m b e r s i h k a n kawasan h u t a n , m e r a t a k a n tanah dan sebagainya. Pada masa i n i kerja-kerja l e b i h b a n y a k m e m e r l u k a n tangan, kadar u p a h p e r l u m u r a h d a n b u r u h India bersedia u n t u k i t u . M e n g i k u t K e r n i a l S a n d h u , k e m a s u k a n b u r u h India j u g a kerana dasar Inggeris y a n g m a h u m e n g i m b a n g i b u r u h C i n a .
1 9

B a g a i m a n a p u n kegiatan e k o n o m i k e d u a - d u a k a u m i n i berbeza clan tidak t i m b u l dasar Inggeris u n t u k m e n g i m b a n g i k o m p o sisi k a u m . Satu g a l a k a n dibuat d e n g a n m e n a i k k a n gaji s u p a y a l e b i h m e n a r i k . G a j i y a n g d i t a w a r k a n l e b i h baik daripada d i C e y l o n , B u r m a d a n India s e n d i r i . S u b s i d i j u g a d i b e r i k a n u n t u k tambang. P a d a t a h u n 1907 d i t u b u h k a n sebuah jawatankuasa i m i g r a s i I n d i a u n t u k m e m e l i h a r a k e b a j i k a n b u r u h India.

PENGHIJRAHAN ORANG INDONESIA


Penghijrahan p e n d u d u k N u s a n t a r a k e kawasan Nusantara y a n g l a i n b u k a n l a h p e r k a r a a s i n g d a l a m sejarah. I n i terutama s e b e l u m batas s e m p a d a n p o l i t i k m o d e n w u j u d kesan penjajahan Barat. M e r a n t a u 179

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dalam daerah geopolitik Nusantara sentiasa berlaku. Ini terutama kerana penduduk Nusantara mempunyai banyak persamaan dari segi sosial, ekonomi, agama dan adat. Kelainan lebih m e r u p a k a n variasi tempatan. T i d a k dapat dipastikan dengan tepat j u m l a h orang Indonesia yang berhijrah ke Tanah Melayu kerana kekurangan rekocl statistik. Kebanyakan penghijrah datang dari Jawa dan Sumatera.

Sebab Hijrah
(a) Sebab di Indonesia Selain tradisi merantau ada pendorong lain yang menggalakkan penghijrahan. Tekanan penjajah Belanda dengan dasar-dasar yang menindas memaksa sesetengah rakyat berpindah. A n t a r a dasar-dasar menindas tersebut termasuklah Sistem Tanaman Paksa. Dasar Liberal dan Etika. Dasar-dasar ini menyebabkan penderitaan, kebuluran dan kematian yang banyak. Petani j u g a kehilangan tanah. Di samping itu rakyat terpaksa menanggung pelbagai beban cukai.
20

Pertambahan p e n d u d u k khususnya di P u l a u Jawa men i m b u l k a n masalah kepadatan, kekurangan tanah pertanian, pengangguran, tempat tinggal, penyakit, kesihatan dan kem i s k i n a n . Sudah menjadi tabii demi untuk h i d u p m a n u s i a berpindah j i k a kawasan asal tidak menjanjikan apa-apa l a g i . Terdapat juga pelarian p o l i t i k tetapi bilangannya tidak begitu ramai berbanding penghijrah ekonomi. (b) Sebab di Tanah Melayu Sebelum campur tangan Inggeris beberapa b u a h negeri di Tanah Melayu mengalami keadaan huru-hara. Misalnya Perang Kelang di Selangor menyebabkan j u m l a h p e n d u d u k b e r k u rangan. J u m l a h penduduk Selangor pada tahun 1850 sekitar d u a belas r i b u orang sahaja, A p a b i l a k e a m a n a n b e r j a y a d i w u j u d k a n oleh Inggeris ramai orang K e r i n c i berhijrah ke Selangor dan membuka petempatan di Setapak, U l u G o m b a k , 180

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

B u k i t P u d u , P e t a l i n g dan beberapa tempat sekitar K u a l a Lumpur. Penghijrahan juga berlaku kerana hendak m e m b u k a kawasan pertanian. Kerajaan s e n d i r i m e n g g a l a k k a n k e d a t a n g a n p e t a n i dengan memberi p i n j a m a n u n t u k p e m b u k a a n tanah pertanian. Selain i t u kemudahan infrastruktur juga diberikan. Bagi memastik a n tanah-tanah M e l a y u tidak clijual kepada orang b u k a n M e l a y u , kerajaan mengadakan undang-undang Tanah Simpanan M e l a y u . Pengertian orang M e l a y u di sini m e r a n g k u m i mereka yang berasal dari kepulauan M e l a y u B o r n e o , Jawa, Sumatera, Sulawesi dan sekitarnya. Peluang-peluang pekerjaan di sektor ladang getah juga m e n a r i k kedatangan orang Indonesia. Bagaimanapun bilangan mereka tidak begitu ramai kerana ladang-ladang lebih mengutamakan orang India. Majikan juga kurang berminat kerana kerajaan Belanda mengenakan syarat yang ketat dan melibatkan kos yang tinggi.
21

Cara-cara Kedatangan
B u r u h - b u r u h Indonesia berhijrah sama ada melalui agen atau datang s e n d i r i . J i k a m e l a l u i agen s y a r i k a t y a n g b e r t a n g g u n g j a w a b mengendalikan kemasukan mereka akan menguruskan semua h a l . Pejabat syarikat i n i diadakan di Jakarta, Semarang d a n Singapura. B u r u h yang masuk cara i n i d i k e n a l i sebagai b u r u h kontrak. K o s yang dikenakan tinggi dan menyebabkan m a j i k a n di Tanah M e l a y u kurang berminat. Agen kedua terdiri daripada syeikh-syeikh haji. Selain mengurusk a n bakal-bakal haji, agen-agen haji juga menjalankan perniagaan mengimport b u r u h Indonesia ke Tanah M e l a y u . Syeikh-syeikh haji akan membiayai semua perbelanjaan. Bayaran i n i perlu d i l u n a s k a n dengan cara bekerja dengan syeikh atau clengan m a j i k a n l a i n di Tanah M e l a y u . Biasanya b u r u h - b u r u h i n i apabila selesai membayar hutang akan terus tinggal di s i n i . Ramai juga yang datang secara bersendirian, berkeluarga atau b e r k u m p u l a n dengan pembiayaan s e n d i r i . Kebanyakan mereka meneroka tanah u n t u k pertanian.
22

181

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Tempat-tempat Utama
Kawasan tumpuan penghijrahan Indonesia di negeri-negeri M e l a y u pantai barat terutama di Johor, Selangor dan Perak. Di Johor daerah penting petempatan mereka di Pontian, Batu Pahat dan M u a r . Di Selangor di kawasan Kancung Darat, Teluk Menengun, Bukit Kapar, M e r u , Kelang, Bukit Badong, Tanjung Karang, Tiram Buruk, Sungai Besar dan Pancang Pedena. Di Perak pula bertumpu di kawasan Bagan Dato', H u t a n Melintang dan Teluk Intan. WARISAN KOLONIAL Satu perkara menonjol dalam masyarakat k o l o n i a l Tanah M e l a y u wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. Kelompok tertinggi terdiri daripada orang Inggeris. Mereka berkuasa dalam b i d a n g politik, ekonomi dan pentadbiran. Mereka yang menentu dan melaksanakan dasar. Ini d i i k u t i dengan k u m p u l a n pembesar M e l a y u , pedagang-pedagang kaya C i n a dan India.
23

A k t i v i t i masyarakat lebih mendorong ke arah pengelompokan k a u m . Masyarakat Eropah menjalankan aktiviti dalam k e l o m p o k sendiri. Kelab-kelab khas untuk orang Eropah terutama di bandarbandar ditubuhkan. Demikian juga dalam perkhidmatan tadbir di peringkat tinggi juga terhad kepada orang Barat. Ramai berpendapat, dasar kolonial British yang menyebabkan kebudayaan Tanah Melayu beragam. Dasar British menggalakkan pengekalan perbezaan budaya, e k o n o m i dan p o l i t i k . Dasar pecah dan perintah dapat dilihat daripada perbezaan dasar terhadap k a u m - k a u m . Misalnya dalam bidang pendidikan B r i t i s h menggalakkan sistem pendidikan berasingan berasaskan k a u m . Petempatan juga terpisah mengikut kaum. Kawasan-kawasan yang maju terutama Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, J o h o r dan Melaka menjadi tumpuan penghijrah-penghijrah C i n a dan India. Penduduk Cina lebih ramai di bandar dan m e n u b u h k a n pekan-pekan C i n a , manakala orang India tertumpu d i l a d a n g . Mereka lebih suka tinggal di kawasan k a u m sendiri kerana berasa lebih senang d a n selamat. Dengan i n i masalah bahasa, m a k a n a n , agama dan aktiviti harian lain akan berkurangan. Taburan p e n d u d u k
24

182

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

m e n g i k u t k a u m dan e k o n o m i m e n y e b a b k a n ada sarjana y a n g membahagikan Malaya kepada " M a l a y a L a m a " dan " M a l a y a B a r u " . Malaya Lama yang menjadi kediaman orang M e l a y u K e l a n t a n , Terengganu, Perlis d a n Pahang. M a n a k a l a " M a l a y a B a r u " y a n g menjadi t u m p u a n orang C i n a dan I n d i a P u l a u Pinang, Perak, Negeri Sembilan, M e l a k a , J o h o r dan Singapura. K e m a j m u k a n masyarakat Tanah M e l a y u juga terlihat dalam soal bahasa, kebudayaan dan agama. Setiap k a u m mempunyai n i l a i tersendiri. H u b u n g a n yang ada m u n g k i n bersifat e k o n o m i d a n tidak kebudayaan. W a l a u p u n begitu bahasa M e l a y u menjadi bahasa perhubungan antara k a u m . Dan bahasa yang digunakan ialah bahasa pasar. K e m a j m u k a n j u g a w u j u d d a l a m setiap k a u m . K a u m C i n a misalnya bertutur dalam pelbagai d i a l e k H o k k i e n , H a k k a , Kantonis dan Teochew. Orang India bertutur bahasa T a m i l , Telegu, Malayali dan lain-lain. D e m i k i a n juga orang M e l a y u yang b u k a n sahaja ber-beza dialek mengikut negeri tetapi pendatang M e l a y u Nusantara masih bertutur bahasa Jawa, Bugis, Banjar, M i n a n g d a n sebagainya. Perbezaan juga dapat dilihat dalam bidang pekerjaan. Perbezaan kebudayaan m u n g k i n mencorakkan kegiatan e k o n o m i . O r a n g Melayu lebih banyak bersawah, pekebun kecil dan nelayan serta kerja-kerja di k a m p u n g . Banci t a h u n 1931 m e n u n j u k k a n 71.4 peratus nelayan terdiri daripada orang Melayu manakala 52.2 peratus petani adalah orang M e l a y u . Sebahagian kecil orang M e l a y u bekerja clalam perkhidmatan kerajaan peringkat rendahpolis, guru, tentera dan kerani. Terdapat juga s e k u m p u l a n bangsawan menjawat jawatan tinggi. Di Negeri M e l a y u Tidak Bersekutu ked u d u k a n orang M e l a y u clalam perjawatan kerajaan lebih baik. K a u m C i n a terlibat clalam sektor perlombongan, pembuatan, kewangan dan perniagaan. Pada tahun 1931 didapati 90.3 peratus pelombong dan 69 peratus kegiatan perdagangan dan kewangan dikuasai oleh orang C i n a . Kebanyakan mereka tinggal cli bandar atau pinggir bandar terutama di George Town, Taiping, Ipoh, K u a l a L u m p u r , Seremban, M e l a k a clan J o h o r Bahru. Sedikit sahaja yang

183

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

terlibat d a l a m b i d a n g pertanian d a n nelayan. M a n a k a l a orang I n d i a l e b i h r a m a i m e n j a d i b u r u h ladang dan kerja raya. K e g i a t a n sosial dan i n s t i t u s i n y a m e n g i k u t k u m p u l a n e t n i k . D i k a l a n g a n orang C i n a d i t u b u h k a n persatuan s u k u , persatuan sep e k e r j a a n d a n d e w a n - d e w a n perniagaan. D a l a m masyarakat I n d i a terdapat i n s t i t u s i - i n s t i t u s i s o s i a l b e r a s a s k a n k u m p u l a n s e p e r t i P e r s a t u a n Jaffna C e y l o n , P e r s a t u a n M a l a y a l e , P e r s a t u a n K h a l s a D i w a n M a l a y a (Punjabi), M a r u t h u v a r Sangatn, N a d a r P a r i b u l a n a d a n A d i D a v i d a Sangam. D i k a l a n g a n orang T a m i l s e n d i r i ada pergeseran k e p e n t i n g a n antara T a m i l d a n India Selatan dengan y a n g berasal d a r i Jaffna, C e y l o n . K e b a n y a k a n T a m i l India Selatan b u t a h u r u f d a n berkasta rendah sedangkan T a m i l Jaffna l e b i h celik h u r u f d a n m e m p u n y a i pekerjaan l e b i h baik. T a m i l Jaffna m e n j a d i pem i m p i n dan j u r u c a k a p orang T a m i l . I n i m e n i m b u l k a n bantahan orang T a m i l India Selatan tetapi bantahan tidak d i l a y a n oleh kerajaan Inggeris. Masyarakat E r o p a h tidaklah begitu r a m a i . M e n g i k u t banci 1 9 1 1 , 9 0 peratus terdiri daripada o r a n g B r i t i s h . J u m l a h orang E r o p a h 3284 orang. W a l a u p u n b i l a n g a n k e c i l , k e d u d u k a n mereka p e n t i n g , K e k u a s a a n k o l o n i a l jelas amat t e r p e n g a r u h ke atas m a s y a r a k a t majoriti.

184

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

185

Bab 11

Perkembangan Ekonomi Tanah Melayu Hingga 1942

PENGENALAN Perkembangan ekonomi Tanah M e l a y u jelas ketara perbezaannya antara Negeri-Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu dan N e g e r i M e l a y u Tidak Bersekutu. Perhubungan e k o n o m i antara negeri memang w u j u d tetapi tidak ketara sehingga abaci ke-20. F a k t o r penting yang mendorong kepada perkembangan e k o n o m i Tanah M e l a y u ialah campur tangan B r i t i s h . Pulau Pinang dan Singapura m u n c u l sebagai pelabuhan perdagangan penting di bawah p e n tadbiran yang mengamalkan dasar e k o n o m i laissez fair. K e m u d i a n perkembangan e k o n o m i Tanah M e l a y u banyak digerakkan o l e h perusahaan b i j i h timah dan getah. Perkembangan ekonomi Tanah Melayu juga bergantung kepada:
1

(a)

M e n i n g k a t n y a k e m a s u k a n p e l a b u r a n terutama d a r i p a d a saudagar-saudagar C i n a Negeri-Negeri Selat dan kemudiannya m o d a l Barat. Kemasukan b u r u h C i n a dan India. Penggunaan teknologi pengeluaran lebih baik yang menjimatk a n kos dan meningkatkan pengeluaran. Sistem pengurusan l o m b o n g dan ladang yang baru. 186

(b) (c) (d)

(e)

Institusi k e w a n g a n d a n b a n k y a n g m e n j a d i p u n c a m o d a l . P i h a k kerajaan k o l o n i a l B r i t i s h j u g a telah m e n d o r o n g k e a r a h

p e r k e m b a n g a n e k o n o m i dengan: (a) (b) (c) (d) M e w u j u d k a n kestabilan d a n k e a m a n a n . M e n g a m a l k a n dasar e k o n o m i bebas. M e m b i n a i n t r a s t r u k t u r j a l a n kereta a p i , j a l a n raya, pos d a n telegraf d a n p e l a b u h a n . M e w u j u d k a n sistem p e n t a d b i r a n y a n g baik. U n d a n g - u n d a n g j u g a d i r a n g k a bagi m e n g g a l a k k a n p e r t u m b u h a n e k o n o m i seperti u n d a n g - u n d a n g tanah d a n i m i g r e s e n . (e) Memberi kemudahan pinjaman dan perlindungan. W a l a u p u n w u j u d p e r k e m b a n g a n e k o n o m i tetapi k e g i a t a n e k o n o m i o r a n g M e l a y u m a s i h berkisar di sektor p e r t a n i a n , menangkap i k a n d a n pertukangan/kerja tangan. K e g i a t a n p e r t a n i a n k o m e r s i a l l e b i h b a n y a k m e l i b a t k a n orang C i n a d a n b e r m u l a sejak abaci ke-19. T a n a m a n k o m e r s i a l p e r i n g k a t a w a l t e b u , u b i k a y u , sagu d a n g a m b i r . K e m u d i a n teh d a n k o p i p u l a m e n a r i k m i n a t pengusaha. T a n a m a n k o m e r s i a l peringkat k e d u a k e l a p a , getah d a n kelapa sawit. Peringkat i n i m e l i b a t k a n m o d a l d a n k a w a s a n tanah y a n g l e b i h luas. W a l a u p u n o r a n g M e l a y u terlibat d a l a m s e k t o r pertanian i n i tetapi h a n y a sebagai p e k e b u n k e c i l .

E K O N O M I T A N A H M E L A Y U A B A D KE-19
(a) Rakyat E k o n o m i masyarakat M e l a y u s e b e l u m penjajahan b e r a s a s k a n pertanian. A d a d u a b e n t u k p e r t a n i a n i a i t u p i n d a h d a n tetap. Bagi m e n j a l a n k a n pertanian p i n d a h , h u t a n d i t e r o k a d a n kem u d i a n petani m e n a n a m p a d i h u m a d a n t a n a m a n k o n t a n . Selepas i t u k a w a s a n b a r u p u l a d i t e r o k a . T a n a m a n tetap y a n g dijalankan i a l a h sawah padi d a n d u s u n b u a h - b u a h a n . K a w a s a n

1.87

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

s a w a h p a d i y a n g p e n t i n g terletak d i K e d a h , Perlis d a n K e lantan. M a j o r i t i pesawah hanya m e n j a l a n k a n pertanian sara d i r i dan hanya sejumlah kecil pengeluaran dijual. Kebanyakan m e r e k a m e m i l i k i k a w a s a n s a w a h sekitar d u a ekar. N a m u n b e g i t u d i negeri K e d a h , k e l u a r a n berasnya m a m p u d i e k s p o r t ke Pulau Pinang.
2

M a n a k a l a K e l a n t a n m e n g e k s p o r t beras k e

S i n g a p u r a . Perak dan Terengganu j u g a mengeksport beras ke negeri l a i n tetapi menjelang a k h i r abad ke-19 p e n g e l u a r a n n y a merosot. Selain p a d i , petani M e l a y u juga mengusahakan d u s u n . T a n a m - t a n a m a n l a i n y a n g d i t a n a m p i s a n g , tebu, u b i k a y u , kelapa, pinang dan sirih. Ternakan-ternakan yang dipelihara termasuklah ayam, itik, l e m b u , kerbau dan kambing. Selain u n t u k m a k a n a n , binatang-binatang seperti k e r b a u dan l e m b u berguna sebagai tenaga kerja di sawah dan p e n g a n g k u t a n . Aktiviti-aktiviti ekonomi yang lain termasuklah mencari barang-barang h u t a n seperti b u l u h , damar, rotan dan k a y u a p i . Kerja-kerja pertukangan juga menjadi sumber pencarian k e p a d a t u k a n g - t u k a n g M e l a y u . Terdapat j u g a o r a n g M e l a y u y a n g terlibat d a l a m p e r l o m b o n g a n b i j i h t i m a h secara k e c i l k e c i l a n . Biasanya sebagai kerja s a m b i l a n sahaja. M e n a n g k a p i k a n j u g a satu a k t i v i t i e k o n o m i p e n t i n g . K a w a s a n tangkapan i k a n termasuk d i s u n g a i , tasik, paya, s a w a h d a n laut. B a h k a n ada y a n g m e n j a d i n e l a y a n s e p e n u h masa d a n i n i m e w u j u d k a n p e r k a m p u n g a n nelayan. A d a l a h sukar u n t u k mengatakan masyarakat M e l a y u bersifat sara d i r i s e p e n u h n y a . Banyak k e p e r l u a n harian y a n g tidak dikeluarkan sendiri kerana tidak berkebolehan atau barangan tersebut m o n o p o l i pemerintah. K e p e r l u a n yang t i d a k d i k e l u a r k a n s e n d i r i seperti g a r a m , p a k a i a n , t e m b a k a u d a n sebagainya. N e l a y a n pantai tidak bersawah d a n u n t u k m e n d a p a t k a n beras mereka terpaksa m e n u k a r barang atau m e m b e l i d a r i p a d a pesawah. Terhadnya p e n g h a s i l a n e k o n o m i rakyat kerana t e r h a d n y a tenaga b u r u h . I n i kerana tenaga b u r u h b e r g a n t u n g k e p a d a 188

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

b u r u h keluarga y a n g m e n j a d i u n i t asas p e n g e l u a r a n . K e k u rangan modal dan teknologi juga menyekat perkembangan e k o n o m i m e r e k a . M u n s h i A b d u l l a h semasa melawat n e g e r i negeri M e l a y u d i pantai t i m u r m e n d a k w a g o l o n g a n atasan a k a n merampas harta rakyat b a w a h a n . J a d i k u r a n g n y a p e r l i n 3

d u n g a n ke atas harta p e r i b a d i t i d a k m e n g g a l a k k a n p e n d u d u k berusaha. Pemerintah G o l o n g a n p e m e r i n t a h t e r d i r i d a r i p a d a kerabat diraja d a n para pembesar. S u m b e r e k o n o m i g o l o n g a n i n i b e r p u n c a d a r i p a d a tiga s u m b e r u t a m a . P e n d a p a t a n datangnya d a r i p a d a p e l b a g a i b e n t u k c u k a i , k a w a l a n tenaga b u r u h dan m e n e r u s i perdagangan. (i) Cukai Pelbagai b e n t u k c u k a i d i p u n g u t o l e h s u l t a n clan p e m besar. C u k a i - c u k a i i n i berbeza antara satu negeri d e n g a n yang l a i n . A n t a r a c u k a i y a n g d i p u n g u t ialah c u k a i k e p a l a , c u k a i k e l u a r g a , c u k a i l e p a i , c u k a i serah d a n sebagainya. M e n g i k u t u n d a n g - u n d a n g adat M e l a y u c u k a i h a s i l p a d i yang d i k e n a k a n satu per s e p u l u h hasil keluaran. D i K r i a n , Perak j u m l a h tetap d i k e n a k a n iaitu 30 gantang s e r e l u n g . (ii) K a w a l a n tenaga b u r u h A d a beberapa sistem k a w a l a n . A n t a r a y a n g p e n t i n g i a l a h sistem k e r a h . Sistem i n i m e n g h e n d a k i rakyat m e m b u a t kerja-kerja y a n g d i t e t a p k a n seperti m e m b i n a j a l a n d a n parit. Biasanya k e r a h sebagai g a n t i c u k a i k e p a d a y a n g t i d a k m a m p u . Satu l a g i s i s t e m i a l a h h a m b a a b d i d a n hamba berhutang. Kedua-dua k u m p u l a n ini akan be4

kerja clengan g o l o n g a n p e m e r i n t a h sebagai p e n g a w a l , askar, b u r u h d i l a d a n g d a n d i r u m a h .

189

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(iii)

Perdagangan G o l o n g a n p e m e r i n t a h m u n g k i n berniaga l a n g s u n g atau sebagai r a k a n k o n g s i sahaja tetapi s u m b e r p e n t i n g pem e r i n t a h i a l a h k a w a l a n ke atas p e r d a g a n g a n . S u n g a i menjadi l a l u a n p e n t i n g perjalanan, G o l o n g a n pemerintah a k a n m e m b i n a tempat-tempat m e n g u t i p c u k a i di s u n g a i sungai. Penguasaan j u g a dibuat dengan m e n g i s y t i h a r k a n barang-barang tertentu sebagai m o n o p o l i seperti garam, c a n d u d a n tembakau.

Bijih Timah Sebelum Campur Tangan British D i u s a h a k a n o l e h orang M e l a y u sejak z a m a n - b e r z a m a n . B i j i h t i m a h m e n j a d i bahan eksport bagi K e d a h , P u l a u T i o m a n d a n Pahang sejak abaci ke-8. K e s u l t a n a n M e l a y u M e l a k a juga mengeksport b i j i h t i m a h y a n g d i p e r o l e h d a r i kawasan seperti D i n d i n g clan K e l a n g . Penjajah P o r t u g i s clan Belanda j u g a berusaha menguasai pengel u a r a n b i j i h t i m a h pada k u r u n ke-15 hingga 18. Tetapi penguasaan tidak b e g i t u m e n y e l u r u h . Pada k u r u n ke-19 p e n g e l u a r a n berada d i tangan pembesar M e l a y u . A n t a r a pengusaha y a n g berjaya termasukl a h L o n g j a a f a r d a n a n a k n y a N g a h I b r a h i m , di L a r u t , Raja J u m a a t b i n Raja Jaafar menguasai kawasan L u k u t , Selangor. Seorang l a g i y a n g berjaya i a l a h Raja A b d u l l a h d i K e l a n g . ' A d a beberapa cara o r a n g M e l a y u m e n d a p a t b i j i h t i m a h . I n i t e r m a s u k l a h cara m e n d u l a n g . M e n d u l a n g b o l e h d i l a k u k a n secara berseorangan d i sungai-sungai y a n g ada e n d a p a n t i m a h . M e l a m p a n p u l a d i l a k u k a n secara b e r k u m p u l a n . Cara seterusnya d e n g a n m e n d u l a n g atau d i k e n a l i sebagai l o m b o n g Siam. Penglibatan Orang Cina

O r a n g C i n a m u l a terlibat clalam p e r l o m b o n g a n b i j i h t i m a h seeara b e r a m a i - r a m a i pacla p e r t e n g a h a n k u r u n k e - 1 9 . I n i e k o r a n p e r m i n t a a n yang banyak. Para pembesar y a n g selama i n i bergantung k e p a d a o r a n g M e l a y u t i d a k berjaya m e m b e k a l k a n b i j i h t i m a h

190

PERKEMBANGAN EKONOMI TANAH MELAYU HINGGA

1942

s e c u k u p n y a . I n i kerana cara p e n g e l u a r a n o r a n g M e l a y u t i d a k dapat h a s i l y a n g banyak. L a g i p u n o r a n g M e l a y u m e m b u a t kerja tersebut secara s a m b i l a n sahaja. P e r m i n t a a n y a n g b a n y a k b e r l a k u kesan R e v o l u s i P e r u s a h a a n d i B r i t i s h d a n A m e r i k a Syarikat. B i j i h t i m a h d i g u n a k a n d a l a m p e r usahaan m e m b u a t t i n , m o t o k a r , b a d a n bateri, wayar d a n kereta a p i . Bagi m e n a m p u n g p e r m i n t a a n i n i para pembesar m e m b a w a m a s u k p e l o m b o n g - p e l o m b o n g C i n a . Pada t a h u n - t a h u n 1830-an terdapat s e k u m p u l a n k e c i l sahaja o r a n g C i n a y a n g m e n j a d i p e l o m b o n g p e l o m b o n g . Biasanya tidak m e l e b i h i l i m a peratus. Pacla t a h u n 1870 b i l a n g a n p e l o m b o n g C i n a di Sungai U j u n g b e r j u m l a h 10 r i b u orang. D i L a r u t j u m l a h p e l o m b o n g C i n a pada t a h u n 1872 s e r a m a i 40 r i b u orang. K e b i a s a a n n y a pembesar M e l a y u tidak terlibat secara langsung d a l a m kerja-kerja p e r l o m b o n g a n . Pembesar M e l a y u mendapat h a s i l l u m a y a n d a r i p a d a pelbagai jenis p u n g u t a n c u k a i daripada t i m a h , c a n d u d a n t e m b a k a u . Dengan kemasukan b u r u h - b u r u h C i n a , modal British dari N e g e r i - N e g e r i Selat mula m e l i m p a h masuk k e k a w a s a n b i j i h t i m a h . P e m o d a l - p e m o d a l N e g e r i - N e g e r i Selat memajak l o m b o n g - l o m b o n g daripada pembesar-pembesar M e l a y u . Ini bagi m e m a s t i k a n b e k a l a n tidak terputus d a n harganya m u r a h . L o m b o n g - l o m b o n g di Selangor d a n S u n g a i U j u n g biasanya d i b i a y a i o l e h saudagar-saudagar d a r i M e l a k a m a n a k a l a d i Perak o l e h saudagar P u l a u P i n a n g . Bijih Timah Zaman Kolonial

C a m p u r tangan Inggeris di Perak, Selangor clan S u n g a i U j u n g berjaya m e n i n g k a t k a n p e n g e l u a r a n b i j i h t i m a h . I n i kerana B r i t i s h berjaya mewujudkan kestabilan yang membantu meningkatkan j u m l a h pelaburan clan pengeluaran, U n d a n g - u n d a n g b a r u y a n g menggalakkan pembukaan lombong diperkenalkan. British juga mengambil langkah m e n u b u h k a n persekutuan N e g e r i - N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u pada t a h u n 1896. Antara tahun 1898-1905, Tanah M e l a y u menjadi pengeluar utama b i j i h t i m a h . B a g a i m a n a p u n m u l a i 1906 h i n g g a 1938 k e d u d u k a n n y a merosot setelah m u n c u l n y a negara-negara pengeluar l a i n

191

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

seperti B o l i v i a , N i g e r i a d a n Indonesia. Tetapi pengeluaran Tanah M e l a y u m a s i h tidak k u r a n g d a r i p a d a satu per tiga k e l u a r a n d u n i a . Harga t i m a h tidak m e n e n t u dan t u r u n naik harga bergantung kepada p e r m i n t a a n d u n i a , stok s i m p a n a n d a n s p e k u l a s i . B a g a i m a n a p u n selagi harga terus m e n i n g k a t pengeluar tidak begitu m e m p e r s o a l k a n n y a . B a g a i m a n a p u n apabila harga j a t u h dengan serta-merta pada t a h u n 1929 telah m e n d o r o n g pengeluar-pengeluar t i m a h mendesak d i a d a k a n k a w a l a n antarabangsa. Harga m e n u r u n hingga $72.89 s e p i k u l pada t a h u n 1930. Bagi m e n g i m b a n g i pengeluaran, negara6

negara pengeluar m e n u b u h k a n Jawatankuasa T i m a h Antarabangsa. Negara-negara pengeluar bersetuju m e n e t a p k a n k u o t a k e l u a r a n m a s i n g - m a s i n g bagi m e n j a m i n harga. Terdapat bantahan terhadap k u o t a y a n g d i p e r u n t u k k a n kerana pengeluaran l o m b o n g - l o m b o n g T a n a h M e l a y u bertambah e k o r a n p e m b u k a a n l o m b o n g - l o m b o n g baru. Bantahan j u g a berlaku kerana k u o t a dibuat u n t u k kepentingan m o d a l B r i t i s h di L o n d o n y a n g terhad. Pacla b u l a n J u l a i 1934 ditandatangani perjanjian p e n u b u h a n stok p e n g i m b a l . H a s i l n y a harga t i m a h dapat d i k a w a l . Pada peringkat awal perusahaan l o m b o n g d i k u a s a i o l e h pemodal C i n a . Selepas P e r a n g D u n i a P e r t a m a p e n g u s a h a E r o p a h h a n y a menguasai 22 peratus tetapi k e m u d i a n m e n i n g k a t dengan cepat. Pada t a h u n 1937 p e m o d a l E r o p a h mengatasi p e m o d a l C h i n a dengan n i s b a h 68 peratus: 32 peratus. A d a beberapa faktor y a n g m e m b a w a kepada perkembangan i n i : (a) K e h a b i s a n endapan b i j i h bahagian atas p e r m u k a a n b u m i . Perl o m b o n g a n seterusnya m e m e r l u k a n m o d a l l e b i h besar d a n j e n t e r a m o d e n . S e d a n g k a n p e r u s a h a a n C i n a l e b i h bersifat syarikat k e c i l clan sangat bergantung k e p a d a tenaga b u r u h yang ramai. Peluang i n i digunakan oleh syarikat-syarikat B r i t i s h u n t u k m e m e c a h k a n m o n o p o l i o r a n g C i n a . Jelas perubahan teknologi perlombongan memberi ruang kepada p e m o d a l - p e m o d a l Barat menguasai sektor i n i . Syarikat-syarikat Barat p u l a l e b i h bersifat m u l t i n a s i o n a l .

192

(b)

Pemodal Eropah mendapat sokongan kerajaan. Dalam persaingan bebas, pemodal yang kuat akan menguasai ekonomi. Pemodal-pemodal Barat bukan sahaja mempunyai modal yang banyak tetapi juga mendapat sokongan kerajaan. Syarikatsyarikat Barat mulai melabur dalam perusahaan bijih pada dekad pertama abad ke~20. Syarikat British yang penting ialah Straits Trading Company. Syarikat ini terlibat dalam kegiatan melebur timah. Syarikat i n i berjaya menarik pengusahapengusaha lombong yang tidak dimodali oleh modal Cina dan lombong-lombong besar. Syarikat Barat juga mula memperkenalkan kaedah baru. Pada tahun 1906 Syarikat Messrs, Osborne dan Chapel di Tanjung Rambutan memperkenalkan monitor dan pam. Satu kaedah perlombongan yang digunakan di New Zealand dan Australia diperkenalkan pada tahun 1912. Kaedah menggunakan kapal korek ini dimulakan oleh Syarikat Malayan Tin Dredging di Batu Gajah, Perak.
7 8

Bijih timah jelas memberi sumbangan besar kepada pendapatan. Antara tahun 1889 hingga 1906, duti eksport timah antara satu per tiga hingga satu per dua pendapatan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Selepas itu sehingga 1938 sumbangan hasilnya tidak melebihi 20 peratus. Perusahaan getah telah mula mengatasi bijih timah. Tanaman Dagang Sebelum Getah Tanaman penting sebelum getah termasuklah gambir, lada, ubi kayu, tebu dan kopi. Tanam-tanaman ini boleh dipungut hasilnya dalam jangka masa pendek. Orang C i n a menjadi pelopor pertanian komersial ini. Gambir dan lada ditanam oleh orang Cina di Johor, Singapura, Sungai Ujung, Melaka dan Selangor. Orang Cina juga menanam ubi kayu di Melaka, Sungai Ujung dan Rembau. Kawasan tanaman yang diusahakan oleh orang Cina seluas 200 ribu hektar. Gambir, lada hitam dan ubi kayu menghadapi masalah kejatuhan harga pada awal kurun ke-20 dan juga dikecam oleh kerajaan British kerana silai pertanian pindahnya, pemusnahan hutan dan kegersangan tanah.
9

193

T a n a m a n tebu d i u s a h a k a n o l e h o r a n g E r o p a h d a n C i n a d i Seberang P r a i d a n K e r i a n . Tetapi pada t a h u n 1905 t a n a m a n i n i m u l a merosot d a n tidak p e n t i n g lagi m e n j e l a n g t a h u n 1913. Ini kerana saingan daripada tebu Jawa. Di K e r i a n p u l a kerajaan Inggeris m a h u m e n j a d i k a n n y a kawasan tanaman p a d i . K o p i p u l a menjadi t a n a m a n p e n t i n g selepas k e n a i k a n harganya pada t a h u n 1891-1896 d a n k e m u s n a h a n ladang k o p i d i S r i L a n k a . L a d a n g - l a d a n g utama d i S u n g a i U j u n g , Selangor, J o h o r dan Perak. L a d a n g - l a d a n g k o p i d i u s a h a k a n o l e h orang E r o p a h m a n a k a l a o r a n g M e l a y u m e n a n a m secara kecil-kecilan. Ladang k o p i kemudiannya menghadapi m a s a l a h saingan daripada B r a z i l y a n g m e n g e l u a r k a n k o p i lebih b e r m u t u . Selain i t u tanaman getah s u d a h b e r m u l a d a n harganya lebih baik berbanding kopi. Perusahaan G e t a h P o k o k getah atau Hevea Brasiliensis berasal d a r i B r a z i l , S i r Henry W i c k h a m berjaya m e m b a w a s e j u m l a h b i j i getah k e E n g l a n d . Bijib i j i getah tersebut disemai d i R o y a l B o t a n i c a l G a r d e n , K e w L o n d o n . Sebahagian dihantar k e Sri L a n k a d a n S i n g a p u r a . D i S i n g a p u r a , p o k o k getah d i t a n a m d i B o t a n i c a l G a r d e n . D i Tanah M e l a y u seb a n y a k s e m b i l a n batang anak getah m u l a d i t a n a m o l e h S i r H u g h L o w (Residen Perak) di halaman k e d i a m a n n y a , di K u a l a Kangsar. Pada t a h u n 1884, F r a n k Swettenham ( P e m a n g k u R e s i d e n Perak) m e n y e m a i 4 0 0 b i j i getah yang d i p u n g u t d i K u a l a Kangsar. Heslop H i l l , seorang peladang k o p i j u g a m e m b u a t percubaan m e n a n a m getah. Penanaman Awal

H . N . Ridley, ketua Botanical G a r d e n d i S i n g a p u r a d i g a l a k k a n oleh p e n g a r a h n y a S i r J o s e p h H o o k e r supaya m e m p o p u l a r k a n t a n a m a n getah. Salah satu s u m b a n g a n besar R i d l e y ialah memperkenalkan cara torehan sistem ibeclem alau sistem t u l a n g i k a n h e r r i n g pada t a h u n 1897. K e d u a , beliau m e m p e r k e n a l k a n cara m e n g a n g k u t .mak b e n i h seeara m e m b u n g k u s d a l a m arang y a n g l e m b a p , K e t i g a , beliau ghairah menjalankan kempen "tanaman getah" di kalangan peladang 194

kopi, tebu, gambir dan lain-lain. Keghairahannya menyebabkan beliau d i g e l a r " R i d l e y G i l a " d a n " R i d l e y G e t a h . " Sekitar tahun 1890, Sir H u g h L o w i n u l a membahagi-bahagikan benih kepada penanam-penanam. Antara peladang yang m u l a menanam u n t u k tujuan perdagangan ialah Tan C h a y Yan, di M e l a k a clan L A S t e p h e n s , d i P e r a k . Selepas t a h u n 1905 f i r m a - f i r m a saudagar B r i t i s h d i S i n g a p u r a , P u l a u P i n a n g clan M e l a k a m u l a m e l a b u r k a n w a n g d a l a m s y a r i k a t - s y a r i k a t p e r u s a h a a n getah. Penguasaan l a d a n g ladang getah dibuat melalui gedung-gedung agensi. M a n a k a l a modal pula diperoleh daripada badan-badan kewangan di L o n d o n . G e d u n g - g e d u n g a g e n s i i n i j u g a terlibat d a l a m p e n g u r u s a n clan pem i l i k a n l a d a n g . B a g a i m a n a p u n selepas t a n a m a n getah m e l u a s k e N e g e r i - N e g e r i M e l a y u T i d a k B e r s e k u t u , s e k t o r l a d a n g getah t i d a k lagi d i m o n o p o l i o l e h g e d u n g - g e d u n g a g e n s i . Faktor-faktor Perkembangan Penanaman getah secara besar-besaran untuk perdagangan tidaklah berlaku d e n g a n cepat. G e t a h m u l a menjadi tanaman perdagangan m u l a i t a h u n 1 9 0 0 s e t e l a h i n d u s t r i kereta m u l a i pesat. E n a m t a h u n k e m u d i a n terdapat 100 r i b u e k a r k a w a s a n t a n a m a n getah. Jelas tanah d a n i k l i m d i T a n a h M e l a y u m e m a n g s e s u a i u n t u k g e t a h . F a k t o r p e n t i n g k e p a d a p e r k e m b a n g a n p e r u s a h a a n i n i ialah g a l a k a n kerajaan B r i t i s h . A n t a r a l a n g k a h - l a n g k a h k e r a j a a n :

(a)

M e n u r u n k a n s e w a t a n a h u n t u k t u j u a n t a n a m a n getah h i n g g a 10 s e n s e e k a r s e l a m a 10 t a h u n .

(b)

M e m b e r i k o n s e s i tanah k e p a d a syarikat atau o r a n g perseo r a n g a n . Ini selaras d e n g a n E n a k m e n T a n a h N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u , 1877. P e l a d a n g - p e l a d a n g j u g a b o l e h m e m i l i h t a n a h yang mereka sukai.

(c) (d)

C u k a i eksport getah rendah. M e n u b u h k a n t a b u n g p i n j a m a n sebagai k e m u d a h a n kreclit k e p a d a syarikat atau o r a n g perseorangan d e n g a n kadar b u n g a yang rendah.

195

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1961)

(e) (f)

Penyediaan infrastruktur. Menggalakkan k e m a s u k a n b u r u h - b u r u h m u r a h dari India. S e l a i n g a l a k a n kerajaan, k e n a i k a n harga getah antara t a h u n 1897-

1914 m e n j a d i p e n d o r o n g k u a t k e p a d a p e r k e m b a n g a n i n d u s t r i getah. P a d a t a h u n 1909 h a r g a n y a m e n i n g k a t $ 6 . 0 5 s e p a u n . Perm i n t a a n getah b e r t a m b a h kerana k e g u n a a n u n t u k k a s u t , tayar, getah p e m a d a m , p a k a i a n d a n p e n e b a t a n e l e k t r i k . M e n j e l a n g a b a d ke-20 t e k n o l o g i tayar d i p e r b a i k i d e n g a n l a h i r n y a tayar a n g i n . I n i men a m b a h k a n l a g i p e r m i n t a a n u n t u k getah.

Faktor-faktor Kemerosotan
P e r u s a h a a n getah m e n g h a d a p i z a m a n k e l e m b a p a n k e r a n a faktor l u a r a n d a n d a l a m a n . G e t a h sangat b e r g a n t u n g k e p a d a p a s a r a n l u a r negeri. I n i terutama kerana p e n a w a r a n b e r l e b i h a n d a r i p a d a perm i n t a a n pada a w a l t a h u n 1920-an. P e r c u b a a n P e r s a t u a n P e n a n a m G e t a h m e n g u r a n g k a n p e n g e l u a r a n s e b a n y a k 25 peratus gagal m e n a i k k a n harga k e r a n a Jawa d a n S r i L a n k a t i d a k m e n g a m b i l l a n g k a h y a n g sama.

Faktor-faktor Kemerosotan Harga Getah


a) Pengeluaran melebihi permintaan akibat p e m b u k a a n kawasan b a r u b u k a n sahaja d i T a n a h M e l a y u tetapi j u g a A s i a Tenggara. A k i b a t n y a k o s p e n g e l u a r a n m e l e b i h i harga g e t a h . I n i t e r u t a m a pada t a h u n - t a h u n 1920-an. P a d a t a h u n 1 9 3 2 harga g e t a h 5 sen s e p a u n . (b) P e r u s a h a a n kereta d i A m e r i k a S y a r i k a t terus m e r o s o t pada t a h u n - t a h u n 1 9 3 0 - a n y a n g s e k a l i gus m e n g u r a n g k a n p e n g g u n a a n getah. Syarikat-syarikat A m e r i k a Syarikat juga m e n g a m b i l daya usaha m e m b u k a l a d a n g getah s e n d i r i . S y a r i k a t F i r e Stone m e m b u k a ladang di Liberia dan F o r d di B r a z i l . (c) Pacla masa P e r a n g D u n i a K e d u a J e p u n t i d a k d a p a t m e n g e k s p o r t k e negara-negara m u s u h n y a . D i J e p u n s e n d i r i getah t i d a k banyak d i g u n a k a n . Ladang-ladang getah banyak ditebang u n t u k ditanam tanaman makanan.

196

PERKEMBANGAN EKONOMI TANAH MELAYU HINGGA

1942

(d)

K e m u n c u l a n getah tiruan. A m e r i k a Syarikat membuat pen y e l i d i k a n semasa P e r a n g D u n i a K e d u a d a n berjaya m e n g h a s i l k a n n y a . D e n g a n i n i getah asli m e n g h a d a p i saingan w a l a u p u n m u t u getah asli l e b i h b a i k .

Pekebun

Kecil

K e b a n y a k a n p e k e b u n k e c i l getah t e r d i r i d a r i p a d a o r a n g M e l a y u d a n C i n a . F a k t o r y a n g m e n g g a l a k k a n p e t a n i m e n a n a m getah k e r a n a getah m u d a h d i t a n a m , k o s m e n a n a m m u r a h , m u d a h d i k e r j a k a n dan h a y a t n y a p a n j a n g . I n i m e n j a m i n p e n d a p a t a n p e t a n i u n t u k j a n g k a masa p a n j a n g . G e t a h j u g a m e n j a d i p e n d a p a t a n s a m p i n g a n kepada petani p a d i . P e k e b u n k e c i l m u l a m e n a n a m getah pada t a h u n 1909 i a i t u semasa harga getah t i n g g i . Pada t a h u n 1922 terdapat 918 0 0 0 e k a r k e b u n k e c i l getah i a i t u 4 0 peratus d a r i p a d a kesel u r u h a n t a n a m a n getah. O r a n g M e l a y u m e m i l i k i 695 r i b u e k a r daripacianya. Rancangan
10

Sekatan

Stevenson

J a w a t a n k u a s a S t e v e n s o n d i t u b u h k a n o l e h Pejabat T a n a h J a j a h a n u n t u k m e n e l i t i k e d u d u k a n p e r u s a h a a n d a n pasaran getah setelah harga getah m u l a i j a t u h selepas t a h u n 1920. J a w a t a n k u a s a i n i m e n c a d a n g k a n T a n a h M e l a y u clan S r i L a n k a m e n g e h a d k a n k e l u a r a n b e r m u l a d a r i t a h u n 1922-1928. R a n c a n g a n i n i m e n e t a p k a n k u o t a pengeluaran bagi ladang d a n p e k e b u n k e c i l . L a n g k a h i n i l e b i h merugikan pekebun k e c i l kerana lebih m e l i n d u n g i ladang syarikatsyarikat besar. R a n c a n g a n Sekatan Stevenson i n i berjaya m e n i n g k a t k a n s e m u l a harga getah. Peraturan Getah Antarabangsa 1934

Rancangan i n i m e l i b a t k a n kerajaan British d a n Belanda. Satu perjanjian U n d a n g - u n d a n g G e t a h Antarabangsa ditandatangani pada 7 M e i 1934 b a g i m e n g e h a d k a n p e n g e l u a r a n . R a n c a n g a n i n i d i b u a t e k o r a n k e j a t u h a n h a r g a getah asli k e s a n k e m e l e s e t a n e k o n o m i di A m e r i k a S y a r i k a t . S e k a l i l a g i p e k e b u n k e c i l tertekan k e r a n a k u o t a

197

y a n g d i p e r u n t u k k a n kepada m e r e k a hanya 3 8 peratus. B a g a i m a n a p u n pengeluaran p e k e b u n k e c i l d i Indonesia s u k a r d i k a w a l kerana k a w a s a n yang luas d a n berselerak.

Kelapa Sawit
K e l a p a sawit m u l a d i t a n a m d i l a d a n g pada t a h u n 1917. D o r o n g a n u n t u k m e n a n a m bagi tujuan perdagangan b e r l a k u a p a b i l a harga getah merosot pada t a h u n 1915. K e l a p a sawit berasal d a r i A f r i k a Barat. B a g a i m a n a p u n sejarah m e n u n j u k k a n k e l a p a s a w i t d i Asia Tenggara asalnya d i b a w a d a r i A m s t e r d a m d a n M a u r i t i u s . Ladang kelapa sawit pertama di M a l a y s i a ialah l a d a n g T e n n a m a r a m , Selangor. A n t a r a k e g u n a a n kelapa sawit t e r m a s u k u n t u k membuat sabun, m i n y a k p e l i n c i r , m i n y a k masak d a n l a i n - l a i n .

Padi
P e n d u d u k Tanah M e l a y u m u l a m e n a n a m path sejak Zaman Batu B a r u . P e n g g u n a a n tenggala u n t u k m e m b a j a k s u d a h a d a d a l a m masyarakat pertanian K e d a h sejak abad ke 8 -9 M a s i h i . Pada z a m a n penjajahan B r i t i s h terdapat empat kawasan utama p e n a n a m a n padi sawah. D i sebelah utara m e l i p u t i K e d a h Perlis dan Seberang Prai d a n utara Perak. K a w a s a n t i m u r termasuklah K e l a n t a n dan Terengganu, K a w a s a n selatan langor d a n Pahang. A k i b a t k e m a s u k a n i m i g r a n y a n g r a m a i p e n g e l u a r a n beras tempatan tidak dapat m e n a m p u u g k e p e r l u a n . A k i b a t n y a British terpaksa m e n g i m p o r t d a r i B u r m a d a n S i a m . Selain i t u B r i t i s h juga menggalakkan petani khususnya orang M e l a y u m e n i n g k a t k a n pengeluaran. Beberapa rancangan d i a t u r : (a) (b) (c) M e n g g a l a k k a n k e m a s u k a n p e t a n i - p e t a n i M e l a y u d a r i daerah N u s a n t a r a u n t u k m e n j a l a n k a n pertanian p a d i , P e m b e r i a n tanah d i l o n g g a r k a n . Inggeris m e n g g a l a k k a n t a n a m a n p a d i s a w a h b e r b a n d i n g dengan padi huma. L a g l p u n padi h u m a mengurangkan Johor, Melaka dan N e g e r i S e m b i l a n . M a n a k a l a k a w a s a n t e n g a h - selatan Perak, Se-

198

k e s u b u r a n tanah d a n m e n g g a n g g u a k t i v i t i p e r l a d a n g a n Inggeris. (d) M e n g a d a k a n rancangan tali air. Rancangan besar pertama dibuat di K r i a n pada J u n 1889 (1891) dan hanya siap pada tahun 1906. Rancangan i n i berjaya membekalkan air kepada 50 r i b u ekar s a w a h . " Bagi pengurusan yang lebih baik ditubuhkan Jabatan Parit dan Tali A i r pada tahun 1931. Antara rancangan-rancangan awal jabatan i n i dibuat di Sungai M a n i k ( H i l i r Perak), di Tanjung Karang (Selangor) dan di Paya Besar (Pahang). Bagi memastikan kawasan-kawasan pacli tidak terhapus akibat perkembangan perusahaan timah clan getah maka kerajaan British mengambil langkah mengadakan undang-undang untuk mengawal. Undang-undang juga dibuat untuk memastikan tanah sawah dikenakan clengan sempurna. Antara undangundang tersebut ialah Enakmen Tanah Simpanan Melayu tahun 1913, E n a k m e n Penanaman Padi (1917 Negeri Sembilan) clan O r d i n a n Penanaman Padi (1934 Negeri-Negeri Selat). M e n u b u h k a n Jabatan Parit dan Tali A i r yang berperanan di Negeri M e l a y u Bersekutu daNegeri-Negeri Selat. Pacla tahun 1933, cukai import beras bagi Negeri Melayu Bersekutu m u l a d i k e n a l i . Matlamatnya untuk digunakan bagi membiayai projek tanaman padi tempatan dan meningkatkan m u t u sistem pengairan.

(e)

(0 (g)

W a l a u p u n usaha dibuat o l e h Inggeris u n t u k m e n g e k a l k a n tanaman pacli tetapi tidaklah mencukupi bagi meningkatkan pengeluaran dan taraf hidup petani. Hasil keluaran seekar juga rendah berbanding dengan T h a i l a n d dan B u r m a . Pendapatannya juga kurang m e n g u n t u n g k a n berbanding getah ketika i t u . Kerajaan Inggeris tidak memberi kemudahan pinjaman dengan syarat mudah. Ini menyebabkan petani berhutang kepada peminjam yang mengenakan syarat yang tidak m u n a s a b a h . P e n y e l i d i k a n u n t u k meningkatkan pengeluaran pacli p u n amat sedikit dibuat berbanding untuk tanaman eksport yang lain. Penyelidikan yang dibuat lebih 199

kepada minat pegawai sahaja seperti yang dibuat oleh Dr. H.W. Jack yang bertugas dengan Jabatan Pertanian Negeri Melayu Bersekutu (1914-1934).

PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN Sebelum Campur Tangan Inggeris


Sungai memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi, sosial dan politik Tanah Melayu. Pengangkutan sungai menjadi jalan perdagangan penting bagi mengangkut barang-barang berat dan pengangkutan jarak jauh. Pengangkutan laut menjadi jalan perhubungan di antara negerinegeri atau tempat-tempat di kawasan pantai. Baik di sungai atau laut, perahu menjadi alat pengangkutan air yang penting. Rakitrakit buluh juga popular. Di darat, binatang tertentu digunakan untuk pengangkutan. Ini termasuklah kerbau dan lembu. Gajah digunakan untuk mengangkut barang-barang berat dan biasanya dimonopoli oleh golongan pemerintah. Manusia juga digunakan untuk membawa barangbarang tetapi jumlah barang yang mampu dibawa oleh manusia tidaklah banyak.

Jalan Darat Zaman Awal British


Pada peringkat awal kebanyakan jalan darat dibina di kawasan lombong. Pengguna-pengguna jalan ini terdiri daripada pejalanpejalan kaki dan kereta dua roda seperti kereta lembu dan kuda. Pemerintah-pemerintah Melayu sendiri sudah memulakan pembinaan jalan seperti ini tetapi sumber kewangan mereka terhad. Pelombong-pelombong Cina seperti Yap Ah Loy juga membina jalan di Kuala Lumpur. Apabila British menguasai negeri-negeri Melayu pengeluaran bijih timah mereka mula membersihkan sungai-sungai. Selepas itu dikorek terusan menghubungkan kawasan bijih. Apabila sungai tidak dapat menampung keperluan pengangkutan, jalan-jalan bagi kereta lembu dan kuda dibina. Pada tahun 1875 jalan di Larut sejauh 13 batu dibina. Jalan penting menghubungkan Matang dengan
12

200

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Peta 11.1: Sistem Perhubungan di Tanah Melayu Sebelum 1941.

201

T a i p i n g . Jalan i n i kemudian disambung ke K e m u n t i n g . Beberapa t a h u n k e m u d i a n d i s a m b u n g k e Seberang Prai. D i Selangor p e n g a n g k u t a n u t a m a b i j i h t i m a h k e P e l a b u h a n K e l a n g m e l a l u i S u n g a i K e l a n g . Bagi m e n y i n g k a t k a n p e r j a l a n a n sungai yang k u r a n g elok, dibina jalan dari K u a l a L u m p u r ke Damansara. Jauhnya lebih kurang 16 batu. Dengan i n i perahuperahu yang mengangkut bijih hanya berlabuh di Damansara. Di N e g e r i Sembilan dibina jalan menghubungkan Seremban ke P a n g k a l a n K e m p a s pada t a h u n 1882. Satu kesan p e n t i n g p e m b i n a a n j a l a n raya s e l a i n k e m u d a h a n k e p a d a p e n g a n g k u t a n ialah k e m u n c u l a n petempatan baru. O r a n g C i n a biasanya m e m b i n a r u m a h - r u m a h kedai d i p i n g g i r jalan. S e l a i n jalan membentuk petempatan, petempatan juga sebaliknya m e m b e n t u k jalan-jalan darat. Ini terutamanya d i k a w a s a n - k a w a s a n b a n d a r seperti K u a l a L u m p u r , T a i p i n g , Ipoh d a n Seremban. O r a n g M e l a y u j u g a m u l a b e r p i n d a h d a r i tepi-tepi s u n g a i k e k a w a s a n b e r d e k a t a n j a l a n darat. P e r k e m b a n g a n sistem jalan m e m p u n y a i sebab y a n g berbeza antara satu kawasan clengan y a n g l a i n . S e l a i n d i b i n a d i kawasan b i j i h t i m a h , j a l a n j u g a d i b i n a selari dengan j a l a n kereta a p i . D i P a h a n g , J o h o r d a n negeri-negeri d i utara, jalan d i b i n a b a g i m e n g g a l a k k a n p e r t u m b u h a n e k o n o m i . Pada a k h i r t a h u n 1911 terdapat 1998 batu j a l a n bertar cli N e g e r i M e l a y u Bersekutu d a n 1542 b a t u jalan tidak bertar. M e n j e l a n g tahun 1928 jalan raya s u d a h m e n g h u b u n g i Perlis, di utara clengan J o h o r B a h r u , cli selatan. B a g a i m a n a p u n p e m b i n a a n j a l a n cli pantai t i m u r agak lambat terutama d i Terengganu.
13

Jalan Kereta A p i P e m b i n a a n j a l a n kereta a p i m e m a n g dianggap p e n t i n g oleh B r i t i s h u n t u k k e p e n t i n g a n e k o n o m i n y a . Tetapi p e m b i n a a n jalan kereta a p i pertama d i Tanah M e l a y u b u k a n d i l a k u k a n o l e h B r i t i s h . Jalan kereta a p i p e r t a m a d i b i n a o l e h kerajaan J o h o r pacla t a h u n 1869 y a n g m e n g h u b u n g k a n J o h o r B a h r u d e n g a n G u n u n g P u l a i . Jalan i n i d i k e n a l i sebagai "kereta a p i k a y u J o h o r " kerana landasannya d i b u a t d a r i p a d a kayu. Tapi landasan i n i ditinggalkan sepuluh t a h u n kemuclian.
14

202

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I TANAH MELAYU H I N G G A

1942

P e r k e m b a n g a n b i j i h t i m a h m e n g g a l a k k a n p e m b i n a a n j a l a n kereta a p i . I n i k e r a n a p e n g a n g k u t a n t r a d i s i t i d a k lagi dapat m e n a m p u n g k e p e r l u a n . J a l a n kereta a p i p e r t a m a d i u s a h a k a n o l e h B r i t i s h d i b u a t d i L a r u t . K e r j a - k e r j a p e m b i n a a n b e r m u l a p a d a t a h u n 1882 u n t u k m e n g h u b u n g k a n T a i p i n g clengan K u a l a Sepetang (Port W e l d ) . K e r j a k e r j a p e m b i n a a n h a n y a siap pada J u n 1885. L a n g k a h j u g a d i a m b i l o l e h kerajaan S e l a n g o r m e m b i n a j a l a n kereta a p i m e n g h u b u n g k a n K u a l a L u m p u r d e n g a n P e l a b u h a n K e l a n g pada t a h u n 1886. T e r n y a t a usaha i n i memesatkan perusahaan bijih timah di Lembah K e l a n g . Ini m e n d o r o n g Negeri Sembilan p u l a m e m b i n a jalan kereta a p i m e n g h u b u n g k a n Seremban dengan Port D i c k s o n pada t a h u n 1891. A p a b i l a kegiatan p e r l o m b o n g a n berkembang di L e m b a h K i n t a , j a l a n kereta a p i t u r u t d i b i n a . M u l a n y a I p o h d i s a m b u n g k a n d e n g a n T a i p i n g . Ini d i i k u t i p e m b i n a a n jalan kereta a p i T a i p i n g - T e l o k A n s o n ( 1 8 9 3 ) d a n I p o h - T e l o k A n s o n tiga t a h u n k e m u d i a n . P e m b i n a a n j a l a n kereta api juga m e l i b a t k a n N e g e r i - N e g e r i M e l a y u T i d a k B e r s e k u t u . J o h o r s e k a l i lagi m e m b i n a l a n d a s a n m e n g h u b u n g k a n bandar M a h a r a n i clengan Parit J a w a . J a u h n y a k i l o m e t e r . P r o j e k i n i j u g a gagal setelah berjalan 3 1 1921). Rangkaian Landasan landasan b e r m u l a selepas pe13 tahun (1890-

Usaha untuk menyambungkan

n u b u h a n Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu. M u l a n y a sistem kereta a p i Perak dan Selangor cligabungkan di b a w a h satu p e n g u r u s a n . L a n d a s a n kereta a p i P e r a k d i s a m b u n g k a n k e utara h i n g g a k e P r a i clan k e selatan h i n g g a Port D i c k s o n ( 1 9 0 3 ) . Setelah i t u r u n d i n g a n d i b u a t d e n g a n kerajaan J o h o r u n t u k m e n y a m b u n g h i n g g a k e J o h o r B a h r u . P e m b i n a a n n y a siap pada b u l a n J u l a i 1909. D e n g a n i n i bererti P r a i clan J o h o r B a h r u s u d a h d i h u b u n g k a n .
1 5

Pacla t a h u n 1915 l a n d a s a n d a r i P r a i d i s a m b u n g k a n h i n g g a k e A l o r Setar d a n tiga t a h u n k e m u d i a n k e P a d a n g Besar, P e r l i s . D i p a n t a i t i m u r p e m b i n a a n b e r m u l a p a d a t a h u n 1912 u n t u k m e n g h u b u n g k a n Tumpat dengan Tanah M e r a h . W a l a u p u n ada rancangan untuk memanjangkan hingga ke Gemas tapi tergendala kerana

203

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menghadapi masalah dengan Syarikat Kemajuan Duff yang memegang konsesi, di U l u Kelantan. Projek i n i hanya dapat d i sempurnakan pada tahun 1931. Menjelang tahun 1931 rangkaian sistem jalan kereta api Tanah M e l a y u s u d a h terbentuk. Pembinaannya jelas m e m b a n t u p e r kembangan ekonomi. Dua sumber utama yang mendorong perkembangan kereta api ialah b i j i h timah dan getah.

Pos, Telefon dan Telegraf


Pejabat pos mulanya dibina di Negeri-Negeri Selat. Ini d i i k u t i dengan bandar-bandar utama kawasan lombong seperti T a i p i n g , Ipoh, Kuala L u m p u r dan Seremban. Kemudian barulah berkembang ke bandar-bandar lain yang ada kepentingan perdagangan. P e m binaan jalan raya menggalak dan meningkatkan perkhidmatan pos. Kawasan-kawasan yang k u r a n g kemudahan pengangkutan, perkhidmatannya masih tidak memuaskan. Bagi meningkatkan keberkesanan dan penyelarasan pentadbiran, kerajaan British memulakan perkhidmatan telegrat. K o u u m i k a s i i n i juga membantu perkembangan e k o n o m i . Pada tahun 1892 s u d a h ada talian langsung menghubungkan Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Perkembangan telefon berhubung kait dengan permintaan orang ramai. Telefon bermula di Negeri-Negeri Selat. Pacla t a h u n 1885, Perak dihubungkan dengan Pulau Pinang, Kuala L u m p u r d a n Singapura. Di Negeri-Negeri M e l a y u Tidak Bersekutu juga berlaku perkembangan. Johor misalnya menswastakan projek telefon pada tahun 1899. Di Kedah talian telefon ada h u b u n g kait dengan perusahaan getah. Semua balai-balai polis utama dilengkapkan clengan talian telefon menjelang tahun 1909.

PERKEMBANGAN BANDAR
Bandar sudah w u j u d di Malaysia sejak abad kelima dan keenam M a s i h i . Pada waktu itu cli selatan Kedah lahir negara kota yang juga berperanan sebagai pelabuhan entreport. Pada abad ke-15 negara kota Melaka berjaya menjadi bandar perdagangan p e n t i n g
16

204

PERKEMBANGAN EKONOMI TANAH MELAYU HINGGA

1942

d a n mengasaskan sebuah empayar y a n g besar. M e l a k a terus m e n j a d i bandar p e n t i n g clalam e k o n o m i m e r k a n t a l i s m e Barat d i b a w a h P o r t u g i s , Belanda d a n Inggeris. K e m u d i a n m u n c u l George T o w n d a n Singapura sebagai bandar p e l a b u h a n p e n t i n g . Pada a m n y a p e r t u m b u h a n bandar-bandar b e r m u l a pada abad k e - 2 0 . Ini e k o r a n d a r i p a d a : (a) (b) Pertambahan p e n d u d u k k h u s u s n y a akibat m i g r a s i . P e r k e m b a n g a n e k o n o m i p e r t a n i a n ( k h u s u s n y a getah) clan p e r l o m b o n g a n ( k h u s u s n y a b i j i h t i m a h ) . Bandar-bandar b a r u b a n y a k m u n c u l cli d u a k a w a s a n k e g i a t a n e k o n o m i i n i sedangkan bandar-bandar l a m a terletak j a u h . Terbinanya j a l a n p e r h u b u n g a n baru iaitu j a l a n raya clan kereta api. Sesetengah bandar b a r u m u n c u l sebagai pusat kegiatan p e n t i n g p e n g u m p u l a n dan p e n g a l i r a n h a s i l . S e l a i n menjadi pusat p e r d a gangan ada p u l a bandar baru menjadi pusat p e n t a d b i r a n . M i s a l n y a T a i p i n g yang d i b u k a pacla tahun 1840 telah menjadi i b u negeri Perak selepas p e m b u n u h a n J . W . W . B i r c h . K e m u d i a n perusahaan t i m a h d i Perak l e b i h pesat d i L e m b a h K i n t a . Seiringan i t u m u n c u l b a n d a r I p o h (1870-an). D a n pada t a h u n 1927 I p o h m e n g g a n t i k a n T a i p i n g sebagai i b u n e g e r i P e r a k . K u a l a L u m p u r p u l a m u l a m e n j a d i p e t e m p a t a n p e n t i n g selepas k e j a y a a n l o m b o n g b i j i h t i m a h d i A m p a n g . Pack t a h u n 1850, K u a l a L u m p u r hanya tempat b e r l a b u h perahu-perahu untuk berurusan dengan lombong bijih. Di situ terdapat s e b u a h k a m p u n g M e l a y u d a n s e b u a h k e d a i C i n a . P e r k e m b a n g a n bandar i n i b e r m u l a p a d a t a h u n 1860 tetapi m u s n a h terus akibat perang saudara. Yap A h L o y y a n g menjadi K a p i t a n C i n a (1868-85) m e r u p a k a n o r a n g p e n t i n g d i K u a l a L u m p u r s e m a s a hayatnya d a n dianggap o r a n g y a n g berkuasa d i bandar t e r s e b u t . M e n j e l a n g t a h u n 1880, K u a l a L u m p u r b u k a n sahaja m u n c u l s e bagai pusat perdagangan tetapi j u g a pusat p e n t a d b i r a n . J u m l a h p e n d u d u k n y a j u g a m e n i n g k a t d e n g a n cepat. P a d a t a h u n 1884 p e n d u d u k K u a l a L u m p u r 4 0 0 0 o r a n g d a n sebelas t a h u n k e m u d i a n b e r j u m l a h 28 0 0 0 orang.
1 7 1 8 19

(c)

205

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

Proses urbanisasi meningkat kerana adanya sistem p e n t a d b i r a n penjajah dan kegiatan e k o n o m i . Sehingga tahun p e k a n - p e k a n kecil dan 8 peratus di bandar-bandar. 1949, d a r i p a d a Bandar-bandar j u m l a h 4.9 j u t a p e n d u d u k T a n a h M e l a y u , 26.5 peratus t i n g g a l d i
2 0

z a m a n k o l o n i a l l e b i h d i t u m p u k a n sebagai pusat kegiatan p e r dagangan d a n tidak m e n e k a n k a n kepada p e r i n d u s t r i a n . Ini selaras dengan kepentingan ekonomi kolonial ketika itu.

206

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

207

Bab 12

Perkembangan Pelajaran di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak Hingga 1942

LATAR BELAKANG Sebelum penjajahan British p e n d i d i k a n di kalangan masyarakat Melayu tertumpu kepada pelajaran agama. Kanak-kanak diajar kenal huruf (jawi) dan mukadam. Selepas itu diajar a l - Q u r a n dan ajaranajaran Islam yang lebih tinggi. Tenaga pengajar terdiri d a r i p a d a ulama-ulama tempatan dan luar negeri. Tempat belajar p u l a di masjicl, surau, dan rumah perseorangan bahkan di istana. Islam telah berjaya mewujudkan tenaga intelektual baru di N u s a n t a r a .
1

SISTEM PENDIDIKAN P O N D O K Sistem pendidikan pondok adalah lanjutan sistem pendidikan agama di r u m a h - r u m a h , surau, masjid dan istana. Sistem ini mula n a m p a k jelas kewujudannya pada k u r u n ke-19 di negeri Kelantan, K e d a h dan Terengganu. Perkataan pondok berasal daripada perkataan A r a b fondoq b e r m a k s u d r u m a h tumpangan. D i M a l a y s i a p e r k a t a a n p o n d o k bermaksud institusi pendidikan Islam berasrama." P e n d i d i k a n pondok amat bergantung kepada ketokohan g u r u yang menjadi pengasas. Jika seorang tokoh ulama terkenal m e n j a d i 208

tuk g u r u maka p o n d o k n y a akan menjadi terkenal dan t u m p u a n para pelajar dari kawasan sekitar bahkan dari luar negeri. M a t a pelajaran yang diajar termasuklah tauhid, fikah, hadis, nahu, saraf, tasawuf dan u s u l u d d i n . S u n g g u h p u n begitu t u m p u a n pelajaran bergantung kepada bidang kepakaran seseorang g u m . B u k u - b u k u yang d i g u n a k a n p u l a ialah kitab-kitab j a w i karya u l a m a - u l a m a tempatan dan Patani. Selepas campur tangan Inggeris sekolah p o n d o k menghadapi cabaran daripada pertumbuhan Inggeris dan Vernekular M e l a y u . N a m u n , sebelum Perang D u n i a Kedua kemasukan sekolah Inggeris menggalakkan pertumbuhan sekolah pondok kerana orang M e l a y u menganggap sekolah Inggeris kafir. Tetapi selepas tahun 1946 keadaan sebaliknya berlaku. Ini ekoran daripada galakan besar pihak pemerintah termasuk membuka peluang melanjutkan pelajaran dan j a m i n a n mendapat pekerjaan untuk lepasan sekolah Inggeris clan M e l a y u . Lagipun pada masa i n i orang M e l a y u tidak lagi takut d i k r i s t i a n k a n w a l a u p u n belajar di sekolah Inggeris.
1

MADRASAH Pengajian madrasah m u l a i diperkenalkan bagi menyaingi sekolahsekolah sekular. Madrasah berbeza daripada sekolah p o n d o k terutama dari segi cara belajar. Antara c i r i - c i r i sistem madrasahada k e m u d a h a n kerusi meja; pembahagian kelas: jadual w a k t u d a n pelajaran akademik termasuk dalam k u r i k u l u m n y a . Di madrasah cara pengajaran lebih berbentuk sekolah sekular yang tidak lagi menggunakan kaedah halaga dan pelajaran seeara tadah. W a l a u p u n begitu sekolah p o n d o k yang menggunakan nama madrasah tetapi tidak mengikut sistem madrasah seperti diamalkan oleh kaum muda. Di Negeri-Negeri Selat k u m p u l a n agama yang dikenali sebagai K a u m M u d a memainkan peranan penting mengembangkan sistem madrasah. Antara tokoh-tokohnya seperti Syed Sheikh a l - H a d i dan Syeh Tahir Jalaluddin. Madrasah pertama didirikan oleh Syed Sheikh a l - H a d i di Singapura pacla tahun 1907 iaitu Madrasah a l - l q b a l . K e m u d i a n madrasah d i d i r i k a n p u l a di Pulau Peyengat. Pada tahun 1917 beliau mengasaskan madrasah di Melaka tetapi setahun k e m u d i a n berpindah ke Pulau Pinang mendirikan Madrasah al209

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Masyor. Madrasah i n i kemudian menjadi terkenal dan menjadi pusat pengajian penting. Di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu juga terdapat pengajian berbentuk madrasah. Di Kedah ditubuhkan Madrasahtul H a m i d i a h di L i m b u n g Kapal atas daya usaha Syeikhul Islam W a n S u l a i m a n W a n Sidik dan Tunku M a h m u d . Madrasah i n i akhirnya berkembang menjadi Maktab M a h m u d . D i Kelantan Majlis Agama I s l a m n y a m e n u b u h k a n Madrasah M u h a m a d i a h di Kota Bharu (1915). Terdapat tiga aliran di madrasah i n i A r a b , M e l a y u dan Inggeris. Penekanan bukan sahaja diberikan kepada pelajaran agama tetapi juga akademik. Di Terengganu madrasah pertama d i t u b u h k a n pada tahun 1925 dengan penubuhan Madrasah Arabiah yang k e m u d i a n ditukar menjadi Madrasah Sultan Zainal A b i d i n . Di negeri-negeri M e l a y u yang lain juga terdapat juga pendidikan bercorak madrasah tetapi pengaruhnya tidaklah begitu besar.
4

SEKOLAH MELAYU Sekolah-sekolah Melayu bermula pada tahun 1821 apabila Penang Free School membuka cawangannya di Gelugor. Pada t a h u n 1855 d i t u b u h k a n Sekolah Melayu di Teluk Belanga dan di K a m p u n g Gelam (1856). Sekolah di Teluk Belanga kemudian dijadikan M a k t a b Latihan bagi melatih pelajar lepasan sekolah M e l a y u . K e m u d i a n d i b u k a sekolah menengah dari Permatang Pauh dan Penaga tetapi tidak mendapat sambutan dan menghadapi masalah tenaga pengajar.
5

Pacla tahun 1872 A . M Skinner, Inspektor Sekolah-sekolah Negeri-Negeri Selat mewujudkan "Bahasa Melayu Sekolah" berasaskan kelas-kelas al-Quran. Skinner menetapkan pelajaran a l - Q u r a n dipisahkan daripada pelajaran Bahasa Melayu. Bagaimanapun b e l i a u berpendapat kurang adil terhadap guru-guru al-Quran yang m e n c a r i n a f k a h m e l a l u i kelas-kelas a l - Q u r a n . Jadi beliau m e n e t a p k a n pembentukan pengajaran bahasa Melayu menurut peraturan-peraturan: (a) A l - Q u r a n mesti diajar di sekolah-sekolah tetapi mesti d i p i s a h k a n daripada pelajaran Bahasa Melayu. 210

PERKEMBANGAN PELAJARAN D I T A N A H M E L A Y U , S A B A H D A N S A R A W A K

(b) (c)

Pada w a k t u pagi pelajaran h e n d a k l a h diajar d a l a m bahasa M e l a y u . Sebelah petang d i a d a k a n pelajaran a l - Q u r a n . Kerajaan a k a n hanya membayar e l a u n kepada g u r u - g u r u y a n g mengajar d a l a m bahasa M e l a y u m a n a k a l a i b u bapa a k a n membayar k e p a d a g u r u - g u r u a l - Q u r a n . J u m l a h s e k o l a h M e l a y u d i N e g e r i - N e g e r i Selat pada t a h u n 1872

sebanyak 1 6 b u a h d e n g a n j u m l a h pelajar 427 o r a n g . S e p u l u h t a h u n k e m u d i a n m e n i n g k a t kepada 189 b u a h dengan 5826 o r a n g .


6

Di

Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu, sekolah Melayu mula d i b u k a di K e l a n g pada b u l a n September 1875. Ini d i i k u t i dengan p e m b u k a a n s e k o l a h d i Sayung Perak. N e g e r i - n e g e r i M e l a y u y a n g b e l u m m e n e r i m a c a m p u r tangan Inggeris j u g a t u r u t m e m b u k a s e k o l a h s e k o l a h M e l a y u . D i negeri K e d a h s e k o l a h pertama d i t u b u h k a n pada tahun 1897 dan di K e l a n t a n pada t a h u n 1903. A d a l a h m e n j a d i k e s u l i t a n m e n d a p a t k a n pelajar-pelajar bers e k o l a h l e b i h - l e b i h lagi di kalangan pelajar-pelajar p e r e m p u a n . Pada t a h u n 1884 d i t u b u h k a n s e k o l a h M e l a y u u n t u k pelajar p e r e m p u a n d i T e l u k Belanga (Singapura) clan sebuah lagi d i P u l a u P i n a n g d a l a m usaha u n t u k m e n a r i k l e b i h r a m a i pelajar. Pacla p e r i n g k a t a w a l m a s y a r a k a t M e l a y u k u r a n g m e m b e r i perhatian kepada s e k o l a h M e l a y u kerana l e b i h g e m a r m e n g h a n t a r anak-anak k e s e k o l a h agama. L a n g k a h - l a n g k a h B r i t i s h u n t u k m e m b o l e h k a n a n a k - a n a k M e l a y u b o l e h menguasai 3 M m e n a r i k perh a t i a n ( m e m b a c a , m e n u l i s , m e m b i l a n g ) . Pada m u l a n y a d i t e t a p k a n pembelajaran d i sekolah selama enam t a h u n tetapi k e m u d i a n d i k u r a n g k a n kepada empat t a h u n . A d a l a h d i h a r a p k a n selepas tiga t a h u n pelajar-pelajar s u d a h b o l e h m e m b a c a d a n m e n u l i s clalam bahasa M e l a y u clan m e m p u n y a i s e d i k i t p e n g e t a h u a n asas clalam matematik dan geografi.
7

Pad

t a h u n 1891 kerajaan B r i t i s h cli

Selangor m e n e t a p k a n peraturan m e w a j i b k a n p e n g h a n t a r a n a n a k a n a k ke s e k o l a h clan i b u bapa y a n g gagal a k a n d i d e n d a . B a g i m e mantapkan sekolah M e l a y u jawatan guru pelawat b u m i p u t e r a d i w u j u d k a n . P e r k e m b a n g a n seterusnya b e r l a k u a p a b i l a Inggeris m e m p e r k e n a l k a n t u l i s a n r u m i d i b a w a h p e n g e n d a l i a n R.J. W i l k i n -

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1965)

son (Nazir Sekolah-sekolah Persekutuan). Pacla tahun 1904 usaha dibuat untuk membukukan bahasa Melayu. Pelajaran Kesusasteraan M e l a y u Lama juga digalakkan bagi mengekalkan warisan kegemilangan lama. Bagi mencapai tujuan ini perpustakaan d i w u j u d k a n di sekolah-sekolah. Pada umumnya perkembangan pendidikan Melayu adalah begitu menggalakkan. Ini selaras dengan cita-cita penjajahan British y a n g m a h u menjadikan anak-anak M e l a y u lebih pandai sedikit daripada i b u bapa mereka. Tidak ada hasrat Inggeris untuk meningkatkan m u t u intelek orang M e l a y u kerana i n i akan memberi kesan negatif kepada dasar mereka. Bagaimanapun lepasan sekolah Melayu tetap memberi sumbangan penting. Ramai tokoh lahir khususnya lepasan Maktab Sultan Idris Tanjung M a l i m .
8

SEKOLAH CINA Sekolah C i n a pertama d i t u b u h k a n di Melaka (1815). Rekod t a h u n 1829 menyebut terdapat tiga b u a h sekolah H o k i a n di Pekin Street. Sekolah-sekolah terawal i n i mengajar pelajaran klasik dan belajar seeara hafalan yang kurang berguna untuk keperluan Inggeris di Negeri-Negeri Selat. Bagaimanapun antara tahun 1900-1919 sekolah-sekolah C i n a bertambah dengan banyaknya. Ini e k o r a n perkembangan p o l i t i k dan sosial di C h i n a yang mempengaruhi masyarakat C i n a seberang laut. Kesan idea moden dan revolusi, sekolah-sekolah C i n a mula menggunakan idea-idea baru clalam sistem pelajaran. Ajaran Confusius dan Barat m u l a diajar bersama. Antara mata pelajaran penting ialah klasik lama, bahasa, matematik, lukisan, sejarah, geografi, moral, pendidikan jasmani clan nyanyian Bahasa yang digunakan ialah dialek tempatan. G u r u - g u r u dan b u k u teks kebanyakannya didatangkan dari C h i n a . Kerajaan C h i n a send i r i memberi perhatian. Kerajaan M a n c u misalnya menghanlar perwakilan untuk meninjau pelajaran C i n a di Tanah Melayu. D e m i k i a n juga kerajaan C h i n a selepas revolusi 1911 terus m e m b e r i perhatian. M u l a i tahun 1920 K u o Yu (bahasa kebangsaan C h i n a ) mula diperkenalkan dan i n i membantu ke arah keseragaman. A d a tiga kategori sekolah C i n a cli Tanah M e l a y u :
9 10

212

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M E L A Y U , S A B A H D A N S A R A W A K ...

(a) (b)

Sekolah y a n g d i u r u s dengan s e m p u r n a o l e h jawatankuasa y a n g biasanya tajaan persatuan daerah atau s u k u . S e k o l a h separa a w a m m i s a l n y a s e k o l a h y a n g d i b e n t u k o l e h seorang atau beberapa orang g u r u y a n g m e l a n t i k j a w a t a n k u a s a sendiri.

(c)

Sekolah persendirian yang d i k e n d a l i k a n oleh g u r u - g u r u d a n biasanya k e c i l saja. Terdapat s e k o l a h p i n g m i n ( s e k o l a h percuma) y a n g hanya m e n g e n a k a n y u r a n y a n g k e c i l d a n b i a s a n y a l i m a sen sahaja. Dasar British terhadap p e n d i d i k a n C i n a berdasarkan laissez-faire,

tetapi apabila terdapat kegiatan r e v o l u s i d a n prejudis terhadap kerajaan m a k a Inggeris m u l a m e n g a m b i l l a n g k a h u n t u k m e n g a w a l . Pada t a h u n 1920 satu u n d a n g - u n d a n g d i l u l u s k a n cli M a j l i s P e r u n d a n g a n Negeri Selat m e n e t a p k a n : (a) (b) (c) S e k o l a h - s e k o l a h C i n a p e r l u d i u r u s k a n secara teratur. G u r u - g u r u perlu menerima latihan secukupnya. Pelajaran cli s e k o l a h C i n a t i d a k b o l e h bersifat m e n e n t a n g kerajaan. Pada t a h u n 1925 kerajaan B r i t i s h m e n a m b a h lagi p e r a t u r a n

clengan m e m b e r i kuasa kepada P e n g a r a h Pelajaran u n t u k m e n o l a k p e n d a f t a r a n g u r u - g u r u y a n g terlibat d a l a m k e g i a t a n s u b v e r s i f . K a w a l a n ke atas s e k o l a h C i n a d i p e r k e t a t k a n lagi pada t a h u n 1929 dengan m e n g e h a d k a n pengambilan g u r u - g u r u hanya daripada o r a n g tempatan dan m e l a n t i k l i m a o r a n g n a z i r sekolah C i n a . B a g a i m a n a p u n kerajaan Inggeris gagal menyekat p e r k e m b a n g a n s e k o l a h C i n a kerana tidak dapat m e m b a n t u akibat kesan kemelesetan e k o n o m i . M e n j e l a n g t a h u n 1930-an s u d a h banyak s e k o l a h C i n a m e n j a l a n k a n pelajaran menengah.

S E K O L A H V E R N A K U L A R TAMIL
K a n a k - k a n a k India m e n d a p a t pelajaran d i s e k o l a h - s e k o l a h a l i r a n Inggeris atau s e k o l a h India y a n g m e n g g u n a k a n bahasa p e n g a n t a r

213

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

T a m i l , M a l a y a l a m , Telegu, P u n j a b i atau H i n d i . " M e n g i k u t r e k o d r a s m i s e k o l a h y a n g m e m b e r i pelajaran bahasa peugantar T a m i l p e r t a m a ialah Penang Free S c h o o l (1816) d a n d i i k u t i Singapore Free S c h o o l pada t a h u n 1834. S e k o l a h A n g l o T a m i l d i t u b u h k a n di M e l a k a (1830) tetapi d i t u t u p 10 t a h u n k e m u d i a n . D e n g a n perk e m b a n g a n Singapura sebagai pusat perdagangan permintaan u n t u k penterjemah Tamil diperlukan lebih ramai. Ini m e n d o r o n g d i w u j u d k a n dua b u a h s e k o l a h pacla t a h u n 1873 clan 1876. K e d u a d u a s e k o l a h i n i m e n y e d i a k a n u n t u k pertama k a l i pelajaran bahasa Inggeris clengan pengantaraan bahasa T a m i l . Pertubuhan Kristian juga membantu menggalakkan p e r k e m b a n g a n s e k o l a h T a m i l terutama cli P u l a u P i n a n g , Perak, Selangor, J o h o r d a n S i n g a p u r a . Tetapi k e m a j u a n s e k o l a h Tamil tidak m e n g g a l a k k a n kerana masalah k e k u r a n g a n pelajar, s i k a p tidak p e d u l i i b u bapa, k e k u r a n g a n k e m u d a h a n seperti g u r u dan b u k u teks. D i N e g e r i - N e g e r i M e l a y u Bersekutu, O r d i n a n B u r u h 1 9 2 3 m e m beri faedah kepada anak-anak b u r u h terutama pekerja estet. Men u r u t o r d i n a n i n i , m a j i k a n p e r l u m e m a s t i k a n ada s e k o l a h d a n m e m b i a y a i persekolahan k a n a k - k a n a k berumur antara tujuh h i n g g a empat belas t a h u n . O r d i n a n juga menetapkan p e l a n t i k a n I n s p e k t o r S e k o l a h T a m i l (orang Eropah) pacla t a h u n 1910. Pegawai i n i a k a n d i b a n t u o l e h P e n o l o n g Inspektor (orang India). H a n y a pada t a h u n 1938 baru pegawai pelajaran yang mendapat latihan di India d i l a n t i k sebagai Inspektor S e k o l a h Tamil. M a s a l a h u l a m a Sekolah T a m i l ialah bilangan pelajar y a n g k e c i l bagi sesualu kawasan, Ini d i t a m b a h lagi kerana kerajaan Inggeris k u r a n g m e m b e r i perhatian dan bantuan. O l e h yang d e m i k i a n sek o l a h T a m i l h a n y a cli peringkat s e k o l a h rendah sahaja. G u r u - g u r u dan b u k u - b u k u d i s e k o l a h T a m i l terpaksa d i i m p o r t dari India. Selain bahasa T a m i l d i g u n a k a n juga bahasa Gujerat, H i n d i d a n M a l a y a l a m . B e r b a n d i n g dengan s e k o l a h C i n a p e r k e m b a n g a n S e k o l a h T a m i l tidak m e m b a n g g a k a n b a h k a n kadar k e c i c i r a n begitu tinggi.

S E K O L A H INGGERIS
T u m p u a n utama penjajah Barat ialah untuk ekonomi d a n mereka m e m b i a r k a n m u b a l i g h menguruskan h a l - e h w a l pendidikan. Bagi 214

PERKEMBANGAN PELAJARAN DI TANAH MELAYU, SABAH D A N SARAWAK

para m u b a l i g h tugas m e n d i d i k adalah m e n g i k u t budaya Barat k e r a n a m e r e k a menganggap tugas m e n t a m a d u n k a n anak jajahan a d a l a h "beban orang p u t i h " . k e h i d u p a n beragama.
1 2

A d a tiga m a t l a m a t p e n d i d i k a n s e k o l a h

m u b a l i g h i a i t u l a t i h a n m o r a l , pengetahuan agama d a n m e l a h i r k a n
13

Sekolah-sekolah mubaligh Kristian mulanya ditubuhkan u n t u k k o m u n i t i k e e i l m e r e k a sahaja tetapi k e m u d i a n b e r k e m b a n g u n t u k k o m u n i t i lain. Sekolah m u b a l i g h pertama di Semenanjung dit u b u h k a n d i M e l a k a o l e h j u s u i t s pada t a h u n 1548. Pada t a h u n 1787 Gereja R o m a n K a t o l i k P u l a u P i n a n g m e n u b u h k a n s e k o l a h d i L e b u h C i n a . K e m u d i a n n y a mereka mengasaskan C a t h o l i c Free S c h o o l pacla t a h u n 1825 y a n g l e b i h d i k e n a l i sebagai St. F r a n c i s X a v i e r Free I n s t i t u t i o n . K u m p u l a n gereja y a n g a k t i f d a l a m m e n d i r i k a n s e k o l a h terdiri daripada k u m p u l a n mubaligh Katolik dan M e t h o d i s h . M a n a k a l a gereja E n g l a n d m u l a m e m b u k a s e k o l a h d i Tanah M e l a y u m e n j e l a n g awal abaci ke-20. S u m b a n g a n s e k o l a h m u b a l i g h c u k u p p e n t i n g sehingga a w a l k u r u n ke-20 kerana empat per l i m a pelajar s e k o l a h Inggeris belajar d i s e k o l a h - s e k o l a h i n i . A n t a r a s e k o l a h inggeris terawal yang ternama ialah P e n a n g Free S c h o o l . Sekolah i n i diasaskan pada b u l a n O k t o b e r 1816. o l e h Reverend R.S. H u t c h i n g s , M e n g i k u t rancangannya s e k o l a h i n i a k a n m e w u j u d k a n b a h a g i a n bahasa Inggeris, bahagian v e r n a k u l a r d a n jabatan pelajar p e r e m p u a n y a n g d i s a t u k a n d a l a m sebuah s e k o l a h . Sebagai t a m b a h a n ada c a w a n g a n s e k o l a h d i k a w a s a n k a m p u n g seperti S e k o l a h M e l a y u Gelugor, A i r H i t a m dan Bayan Lepas. Pacla m u l a n y a s e k o l a h i n i h a n y a u n t u k pelajaran s e k o l a h rendah tetapi m u l a i t a h u n 1891 pelajaran m e n e n g a h d i m u l a k a n , Sebuah lagi s e k o l a h terkenal i a l a h Singapore Free S c h o o l ( 1 8 3 4 ) y a n g k e m u d i a n d i t u k a r nama m e n j a d i Raffles I n s t i t u t i o n ( 1 8 6 3 ) . M e n j e l a n g abad ke-20 s e k o l a h - s e k o l a h d i a m b i l a l i h o l e h kerajaan kerana m e n g h a d a p i masalah k e w a n g a n . Pacla a k h i r abad ke-19 p e n d i d i k a n Inggeris m u l a i m e n d a p a t tempat di negeri-negeri M e l a y u . Di Selangor telah d i d i r i k a n V i c t o r i a I n s t i t u t i o n pada t a h u n 1893 d i i k u t i dengan M e t h o d i s t Boy's S c h o o l (1897) clan St John's Institution (1905). Sekolah Inggeris m e m a i n k a n peranan p e n t i n g clalam m e l a h i r k a n g o l o n g a n elit pentadbir M e l a y u .

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

P i h a k kerajaan Inggeris m u l a m e m a i n k a n p e r a n a n a k t i f d a l a m pelajaran Inggeris hanya b e r m u l a pada awal k u r u n ke-20. L a n g k a h d i b u a t dengan: (a) (b) M e m b i n a sekolah baru. M e n g a m b i l a l i h s e k o l a h d e n g a n cara m e n g e l u a r k a n g e r a n bantuan. Perkembangan sekolah Inggeris lebih tertumpu di bandar-bandar. M e n g i k u t r e k o d t a h u n 1924 j u m l a h pelajar s e k o l a h Inggeris d i N e g e r i - N e g e r i M e l a y u Bersekutu dan N e g e r i - N e g e r i Selat m e n g i k u t k a u m ialah pelajar C i n a 20 1 16 orang, M e l a y u 3850 orang d a n India, 4613 orang.
14

Dasar Inggeris s e n d i r i tidak m a h u o r a n g M e l a y u l e b i h

berpelajaran kerana menganggap akan mengancam keselamatan d a n a k a n m e n g g e r a k k a n penentangan terhadap penjajah. P e m e r i n t a h Inggeris m e n g u m u m k a n (1924) tidak m a h u m e n g e l u a r k a n l e b i h r a m a i pelajar lepasan s e k o l a h Inggeris dengan alasan takut b e r l a k u pengangguran kerana peluang pekerjaan terhad. B a h k a n ada p e n tadbir M e l a y u sendiri beranggapan d e m i k i a n dan menganggap k u r a n g pelajaran l e b i h baik. Ini seperti ditegaskan oleh Raja di H i l i r Perak pada t a h u n 1930 d a l a m M a j l i s P e r u n d a n g a n .
15

MAKTAB MELAYU KUALA KANGSAR


Pada Persidangan Raja-raja ( D u r b a r ) di K u a l a L u m p u r antara 20 h i n g g a 23 J u l a i 1903 telah d i b i n c a n g k a n berkenaan k e k u r a n g a n o r a n g M e l a y u d a l a m p e r k h i d m a t a n kerajaan. D a r i p a d a 1 5 9 p e g a w a i MCS (Malayan Civil Service) h a n y a tiga o r a n g M e l a y u d a l a m p e r k h i d m a t a n tersebut. M e r e k a ialah Raja C u l a n (Pegawai D a e r a h U l u P e r a k ) , O r a n g Kaya M e n t e r i W a n M u h d Isa (Pegawai y a n g m e n g u r u s k a n sub daerah Selama) d a n Raja M a n s u r ( P e n o l o n g Setiusaha II Residen Perak). L a i n - l a i n pegawai M e l a y u h a n y a mem e g a n g jawatan pentadbiran peringkat rendah. Tidak ada l a n g s u n g j a w a t a n p r o f e s i o n a l atau t e k n i k a l , D a r i s i n i l a h t i m b u l n y a i d e a tentang p e r l u n y a d i w u j u d k a n satu sekolah khas u n t u k p e n u n t u t penuntut Melayu.

216

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M E L A Y U . SABAH D A N S A R A W A K

J . E Rodger ( R e s i d e n Perak) m e n c e t u s k a n idea tersebut d a l a m persidangan D u r b a r 1905 i t u .


16

Beliau membangkitkan soal tang-

g u n g j a w a b m o r a l B r i t i s h y a n g c a m p u r tangan d i n e g e r i - n e g e r i M e l a y u atas j e m p u t a n raja-raja clan u n t u k m e m b a n t u m e m b e n t u k pentadbiran yang l e b i h baik. Beliau mencadangkan beberapa j a w a t a n p e r l u d i b e r i k a n k e p a d a o r a n g M e l a y u d a n bagi m e m u d a h k a n p r o s e s i n i k e l a y a k a n y a n g d i p e r l u k a n t i d a k l a h p e r l u sama d e n g a n k a d e t kadet E r o p a h . Pandangan i n i d i s o k o n g o l e h Sultan Idris dan b a g i n d a m a h u l a n g k a h - l a n g k a h d i a m b i l terutama o l e h I n s p e k t o r S e k o l a h s e k o l a h supaya p e l u a n g pelajaran d i b e r i k a n kepada o r a n g M e l a y u . B a g i n d a juga m a h u pekerjaan y a n g sesuai clengan o r a n g M e l a y u d i b e r i keutamaan kepada o r a n g M e l a y u . W a l a u p u n p e r s i d a n g a n i n i t i d a k membuat sebarang k e p u t u s a n tetapi di s i n i l a h t i t i k t o l a k tentang p e r l u n y a d i w u j u d k a n sebuah s e k o l a h khas. Persidangan raja-raja seterusnya m e n e k a n k a n p e r l u n y a b i l a n g a n pegawai M e l a y u d i t a m b a h tetapi d i s e d a r i perkara i n i t i d a k a k a n berubah selagi p e n d i d i k a n o r a n g M e l a y u d i s e k o l a h Inggeris t i d a k diperhaiki. Keputusan akhirnya dibuat untuk menubuhkan s e k o l a h berasrama p e n u h terutama bagi m e m e n u h i tuntutan dan k e p e r l u a n cli N e g e r i - N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u . J.P Rodger telah m e m b a w a c a d a n g a n i n i kepada W . H . T r e a c h e r (Residen General) yang k e m u d i a n n y a diperpanjangkan k e p a d a P r a n k Swettenham. Tetapi k e d u a - d u a pegawai tinggi m e n o l a k i d e a tersebut. Hanya selepas Swettenham meletakkan jawatan p a d a t a h u n 1903 W.H. ( D i s e m b e r ) , b a r u l a h perkara i n i d i b a n g k i t k a n s e m u l a o l e h Treacher. B e l i a u m e n g a r a h k a n R.j. W i l k i n s o n ( I n s p e k t o r
17

S e k o l a h - s e k o l a h Persekutuan) m e r a n g k a rancangan.

Wilkinson

m e n y i a p k a n rancangan pada Februari 1904 dan telah m e m i l i h K u a l a Kangsar sebagai tapak s e k o l a h . Beliau juga mencaclangkan p e l a j a r pelajar sekolah d i p i l i h daripada keluarga alasan d a n t u j u a u n y a u n t u k m e l a t i h pelajar-pelajar m e m a s u k i p e r k h i d m a t a n kerajaan. J u m l a h pelajar y a n g d i c a d a n g k a n k e c i l sahaja b i l a n g a n n y a ( 8 0 - 9 0 p e n u n t u t ) . C a d a n g a n i n i t i d a k l a h banyak berbeza dengan idea R o d g e r y a n g asal. M e n g i k u t rancangan W i l k i n s o n s e k o l a h Inggeris b a r u i n i hanya u n t u k pelajar M e l a y u terbaik d a r i N e g e r i - N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u clan mereka a k a n d i b e r i biasiswa. C a l o n pelajar t i d a k l a h

217

m e n j a d i masalah kerana terdapat s e k o l a h - s e k o l a h Inggeris di N e g e r i S e m b i l a n , Selangor, Perak k e c u a l i Pahang. C a d a n g a n W i l k i n s o n telah d i k i r i m d a n d i s a m p a i k a n kepada Persidangan Residen-residen pada M a c 1904 dan d i t e r i m a sebulat suara. W.T. Teller ( P e m a n g k u Pesuruhjaya Tinggi) juga telah menerima cadangan tersebut. B a g a i m a n a p u n p e n u b u h a n s e k o l a h i n i hanya m e n j a d i k e n y a t a a n pada masa J o h n A n d e r s o n m e n j a d i Pesuruhjaya T i n g g i . P e r u n t u k a n awal yang d i b e r i k a n sebanyak l i m a belas r i b u r i n g g i t d a n W i l l i a m Hargreaves ( G u r u besar Penang Free School) telah d i l a n t i k sebagai g u r u besar pertama. Beliau d i b a n t u o l e h d u a o r a n g g u r u i a i t u F A . Vanrenen dan R . C . R o w l a n d s . Sekolah i n i m e m u l a k a n p e l a j a r a n pertamanya pada 2 J a n u a r i 1905 d e n g a n lapan o r a n g pelajar. M e n j e l a n g b u l a n M a c p e n u n t u t n y a m e n i n g k a t k e p a d a 6 3 orang. Pada a k h i r tahun 1905 R e s i d e n Perak E . W . B i r c h m e l a p o r k a n s e k o l a h i n i s u d a h berjaya pada peringkat p e r c u b a a n .
l8

Perangkaan

a k h i r t a h u n tersebut m e n u n j u k k a n j u m l a h pelajar 7 9 o r a n g . D a r i p a d a Selangor 19 p e n u n t u t n y a tinggal di asrama d a n k e b a n y a k a n n y a anak g o l o n g a n bangsawan. D a r i N e g e r i Sembilan 10 pelajar tinggal di asrama dan 7 daripadanya kerabat diraja. D a r i Perak 25 pelajar tinggal cli asrama termasuk a n a k a n d a Sultan Idris clan a n a k a n d a A l m a r h u m Raja M u d a . D a r i p a d a 54 pelajar y a n g t i n g g a l cli asrama 26 d a r i p a d a n y a kerabat diraja, D a r i p a d a pera n g k a a n i n i jelas matlamat u n t u k m e m a n t a p k a n anak g o l o n g a n b a n g s a w a n begitu d i b e r i perhatian. M u l a i b u l a n M a c 1905 satu s k i m b a r u d i p e r k e n a l k a n d i m a n a kerabat diraja d i i s t i l a h sebagai kelas satu d a n tinggal d i r u m a h Hargreaves d a n m e n e r i m a e l a u n $20 s e b u l a n . A n a k g o l o n g a n aristokrat tinggi dan ketua-ketua utama d i k a t e g o r i k a u d a l a m kelas keclua clan tinggal cli r u m a h Vanrenen dengan e l a u n $12 s e b u l a n . A n a k - a n a k ketua bawahan d i k a t e g o r i k a u kelas ketiga dan t i n g g a l d i b a n g l o berdekatan r u m a h R o w l a n d s dengan e l a u n $ 9 s e b u l a n . D a r i segi p e m u p u k a n semangat s e k o l a h i n i berjaya m e m b e n t u k s i k a p y a n g sihat, bekerjasama clan m o r a l y a n g t i n g g i . D a r i segi a k a d e m i k j u g a s e k o l a h i n i m e n c a p a i kecemerlangan b e r b a n d i n g clengan p e n u n t u t M e l a y u cli sekolah-sekolah l a i n . Pada t a h u n 1907,

218

d u a p u l u h pelajar d a r j a h e n a m m e n d u d u k i p e p e r i k s a a n K e l a s S e n i o r , s e m b i l a n belas d a r i p a d a n y a l u l u s . P e r t u k a r a n R.J. W i l k i n s o n sebagai Inspektor Pelajaran k e j a w a t a n P e g a w a i D a e r a h B a t a n g P a d a n g d i P e r a k m e n y e b a b k a n dasar l i b e ral s e k o l a h i n i b e r t u k a r . K r i t e r i a u t a m a u n t u k m a s u k k e s e k o l a h i n i l e b i h d i t u m p u k a n kepada k e t u r u n a n berbanding dengan pencapaia n a k a d e m i k . S e k o l a h i n i j u g a l e b i h c e n d e r u n g sebagai i n s t i t u s i u n t u k m e m b e n t u k g o l o n g a n e l i t t r a d i s i o n a l sahaja. Perjalanan s e k o l a h i n i m u l a i m e n g i k u t cara S e k o l a h A m a n ( P u b l i c ) d i E n g l a n d . Pelajar-pelajar d i p e c a h k a n k e p a d a d u a k u m p u l a n clan d i p e r k e n a l k a n s i s t e m p e n g a w a s . A k a d e m i k m a s i h p e n t i n g tetapi b a n y a k m a s a sudah ditambah untuk membina perwatakan dan k u a l i t i kep i m p i n a n . N i l a i - n i l a i kesetiaan k e p a d a s e k o l a h d a n k u m p u l a n , semangat k e s u k a n a n , m e m e n t i n g k a n tugas d a n s a n g g u p b e r k o r b a n d i t e k a n k a n d a l a m pelajaran d a l a m b i l i k d a r j a h , a s r a m a d a n p a d a n g p e r m a i n a n . M a t l a m a t n y a u n t u k m e m b e n t u k A n g l o M e l a y u "Gentleman". M a k t a b i n i telah berjaya sebagai i n s t i t u s i y a n g m e l a h i r k a n kadetkadet M e l a y u b e r p e n d i d i k a n Inggeris u n t u k b e r k h i d m a t d a l a m p e r k h i d m a t a n a w a m . P a d a t a h u n 1910 d i w u j u d k a n M . A . S ( P e g a w a i T a d b i r M e l a y u ) . Tujuan s k i m i n i d i l a h i r k a n u n t u k m e m b e r i p e l u a n g p e k e r j a a n k e p a d a pelajar-pelajar t e r b a i k M C K K . D e n g a n i n i p r a k t i s n y a k e m a s u k a n p e n t a d b i r - p e n t a d b i r M e l a y u k e p e r i n g k a t atasan p e r l u l a h d a r i p a d a g o l o n g a n elit t r a d i s i o n a l . H a n y a pacla t a h u n 1920an b a r u rakyat biasa d i t e r i m a m a s u k ke m a k t a b i n i dan b a r u l a h rakyat b e r p e l u a n g m e m a s u k i M . A . S . B e r m u l a d a r i t a h u n 1921 a n a k a n a k M e l a y u d a r i s e k o l a h m e n e n g a h Inggeris y a n g l a i n juga d i b e r i kesempatan untuk m e m a s u k i M . A . S .
1 9

D e n g a n p e n u b u h a n M C K K , B r i t i s h a k h i r n y a berjaya m e m b e n t u k l a n g k a h positif k e a r a h m e n u n a i k a n t a n g g u n g j a w a b k e p a d a g o l o n g a n elit t r a d i s i o n a l M e l a y u . G o l o n g a n elit M e l a y u m e l i h a t i n i s e bagai satu p e l u a n g y a n g b o l e h m e m a n t a p k a n k e d u d u k a n m e r e k a clalam masyarakat M e l a y u clan m a j m u k . H a l i n i juga d i a n g g a p m e n j a d i j u r a n g antara g o l o n g a n a r i s t o k r a t M e l a y u b e r p e n d i c l i k a n Barat d e n g a n k a u m - k a u m l a i n y a n g j u g a b e r p e n d i c l i k a n Barat. D i l i h a t d a r i segi p e l u a n g k e p a d a p e n u n t u t i n i

219

jelas ia m e n i m b u l k a n kerenggangan antara rakyat dengan g o l o n g an elit dari segi pekerjaan dan sosialisasi, Golongan elit terpisah daripada hal-ehwal politik golongan bawahan dan i n i sangat mengu n t u n g k a n Inggeris dalam usaha mengekalkan kekuasaannya. Jelaslah penubuhan maktab i n i telah mencapai matlamat dasar penjajahan Inggeris.

LATIHAN GURU (ALIRAN MEI.AYU)


Sistem latihan guru biasanya m e n g i k u l a l i r a n sistem s e k o l a h . L a t i h a n guru terbahagi kepada sekolah vernakular dan s e k o l a h Inggeris. Apabila kerajaan mula menyusun sistem sekolah vernakular Melayu pada pertengahan k u r u n ke-19 kebanyakan guru-guru d i a m b i l daripada haji-haji yang berpengalaman mengajar a l - Q u r a n d i k a m p u n g - k a m p u n g . Kerajaan H i n d i a T i m u r juga m e m b e r i kemudahan-kemudahan lain kepada sekolah vernakular M e l a y u . Permintaan untuk mendapat guru-guru Melayu di Negeri-Negeri Selat d a n di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu menyebabkan Sekolah Tinggi M e l a y u di Singapura ditukar menjadi Maktab Perguruan M e l a y u pada tahun 1878, Maktab i n i ditutup pada tahun 1895 w a l a u p u n keperluan guru di Negeri-Negeri Selat hanya separuh d i p e n u h i . Kekurangan guru di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu l e b i h tenat dan. langkah sementara dibuat dengan penubuhan Maktab Latihan di Tanjung M a l i m yang memulakan kursus pada bulan Mei. 1898. Pada tahun 1901, sebuah lagi maktab d i t u b u h k a n cli Melaka atas daya usaha R.J. W i l k i n s o n . Maktab Perguruan Matang p u l a d i t u b u h k a n pacla tahun 1913 dan d i i k u t i dengan Maktab Latihan Johor Bahru (191.9). Kelantan juga tidak ketinggalan men u b u h k a n Sekolah Latihan G u r u Kota Bharu yang m e m u l a k a n kursus pacla tahun 1929.
20

R . O . Winstedt dilantik oleh kerajaan untuk membuat kaj tan dan m e n g e m u k a k a n cadangan-cadangan bagi kemajuan pelajaran M e l a y u pada tahun 1.916. Antara cadangannya meminta s e k o l a h M e l a y u mengadakan pelajaran industri seperti yang diajar di Jawa d a n F i l i p i n a . Cadangan i n i juga telah m e n d o r o n g p e n u b u h a n M a k t a b Perguruan Sultan Idris Tanjung M a l i m yang menawarkan 220

k u r s u s - k u r s u s selaras clengan cadangan-cadangan d a l a m laporan W i n s t e d t tetapi kejayaan d a n k e m a j u a n M P S I bergantung kepada d e d i k a s i pengetuanya O . T . Dussek. Beliau ternyata seorang y a n g p r o - M e l a y u d a n bercita-cita m a h u m e w u j u d k a n U n i v e r s i t i M e l a y u . Pada t a h u n 1924 Pejabat Karang-mengarang d i p i n d a h k a n dari K u a l a L u m p u r k e M a k t a b S u l t a n Idris, Selain menterjemah, k a k i t a n g a n b i r o i n i j u g a bertanggungjawab m e n e r b i t k a n Majalah Guru y a n g terbit d u a m i n g g u s e k a l i . M a j a l a h i n i mengupas isu semasa d a n m e m p e r k a t a k a n tentang k e d u d u k a n orang M e l a y u clan semangat k e m e l a y u a n y a n g d i t a n a m begitu tebal. J a d i t i d a k l a h menghairank a n jika M P S I m e l a h i r k a n r a m a i nasionalis M e l a y u . A n t a r a n y a term a s u k l a h a h l i p o l i t i k seperti Senu A b d u l R a h m a n , Syed Nasir Ismail, A b d u l R a h m a n T a l i b , A b d u l G h a f a r Baba d a n I b r a h i m Yaakop. T o k o h - t o k o h p e n u l i s sejarah p u l a seperti A b d u l H a d i Hasan dan B u y u n g A d i l . D a l a m b i d a n g sastera p u l a latar H a r u n M u h a m m a d A m i n d a n A b d u l l a h Sidek.

L A T I H A N G U R U ( A L I R A N INGGERIS)
Satu j a w a t a n k u a s a d i b e n t u k pada t a h u n 1870 u n t u k m e n g k a j i l a t i h a n g u r u d i N e g e r i - N e g e r i Selat clan N e g e r i - N e g e r i M e l a y u Bers e k u t u . Jawatankuasa i n i m e n c a d a n g k a n sistem m u r i d - g u r u . Pada t a h u n 1904 d a n 1910 d i c a d a n g k a n p e n u b u h a n M a k t a b G u r u u n t u k l e l a k i cli Singapura tetapi idea i n i t i d a k d i t e r u s k a n kerana k u r a n g permohonan. Satu k u r s u s g u r u percubaan dibuat d i K u a l a L u m p u r pada t a h u n 1905 clan d i d a p a t i berjaya. L a n g k a h i n i d i i k u t i oleh Pulau P i n a n g dengan m e n g a n j u r k a n k u r s u s d u a tahun " N o r m a l " m u l a i t a h u n 1907. T a h u n 1914 satu jawatankuasa d i t u b u h k a n u n t u k melihat k e p e r l u a n l a t i h a n g u r u . C a d a n g a n dibuat u n t u k m e n g a m b i l tenaga pengajar daripada siswazah U n i v e r s i t i H o n g K o n g dan K o l e j R a f f l e s .

PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI


P e r k e m b a n g a n e k o n o m i Tanah M e l a y u sejak pertengahan k u r u n ke-19 memberi kesan penting kepada perubahan-perubahan di T a n a h M e l a y u . Perusahaan t i m a h dan getah serta p e r t u m b u h a n

221

b a n d a r telah m e w u j u d k a n g o l o n g a n r a k y a t y a n g b e r s i f a t

ke-

bandaran, Dengan i n i perkhidmatan-perkhidmatan baru u n t u k m a s y a r a k a t b a n d a r seperti k e s i h a t a n dan pelajaran d i p e r l u k a n . Sejarah p e n d i d i k a n m e n u n j u k k a n y a n g f a k t o r e k o n o m i s e r i n g mempengaruhi perkembangannya. Keperluan sektor ekonomi p e r l u d i p e n u h i o l e h p e n d i d i k a n . Dengan itu p e n d i d i k a n m e m p e n g a r u h i k e p e r l u a n b e r s e k o l a h , k u r i k u l u m serta k e p e r l u a n p e n d i d i k a n vokasional. Sejarah a w a l p e n d i d i k a n l e b i h bermatlamat u n t u k m c n g a j a r m e m b a c a , mengira d a n m e n u l i s . Sistem persaingan d a l a m p e p e r i k s a a n yang d i w u j u d k a n k e m u d i a n serta rancangan p e m b e r i a n b i a s i s w a adalah bertujuan bagi m e m a s t i k a n k u r i k u l u m d i a j a r d i s e k o l a h . Sekolah n a m p a k n y a m e m a i n k a n peranan bagi m e l e n g k a p k a n pelajar u n t u k m e n c a r i pekerjaan. M u l a i t a h u n 1891 O v e r s e a s C a m b r i d g e School Certificate m u l a i d i p e r k e n a l k a n . G a b e n o r N e g e r i N e g e r i Selat, C e c i l C l e m e n t i m u l a p e r k e n a l k a n b i a s i s w a Q u e e n tahun 1881 (sebagai penghormatan kepada Q u e e n V i c t o r i a ) k e p a d a pelajar-pelajar terbaik u n t u k m e l a n j u t k a n pelajaran ke England. Satu lagi pengaruh e k o n o m i terhadap p e r k e m b a n g a n p e l a j a r a n i a l a h sistem b a n t u a n kerajaan kepada sekolah terutama s e k o l a h Inggeris. B a n t u a n telah d i b e r i kepada s e k o l a h - s e k o l a h m u h a l i g h Persatuan L o n d o n d a n R o m a n K a t o l i k . K e m u d i a n d i p e r k e n a l k a n sistem b a n t u a n kewangan. B a g a i m a n a p u n sistem b a n t u a n i n i d i anggap k u r a n g m e m u a s k a n d a n tidak m e n c u k u p i t e r u t a m a n y a selepas Perang D u n i a Pertama sebab m e n i n g k a t n y a t a r a f h i d u p d a n b e r t a m b a h n y a p e r m i n t a a n u n t u k pelajaran. P e r u n d i n g P e l a j a r a n t a h u n 1918 mencadangkan j u m l a h bantuan kepada s e k o l a h d i n a i k k a n . J a w a t a n k u a s a L e m o n y a n g d i t u b u h k a n pada tahun 1919 hagi m e m b u a t cadangan-cadangan bagi k e m a j u a n s e k o l a h . A p a y a n g m e n a r i k pacla peringkat i n i d i d a p a t i pelajaran tidak l a g i m u r a h pembiayaannya. M e n g i k u t L a p o r a n L e m o n (1918) d i c a d a n g k a n : (a) (b) (c) Penubuhan. s e k o l a h t e k n i k berdekatan K u a l a L u m p u r . P e n u b u h a n sekolah pertanian juga berdekatan K u a l a L u m p u r , P e n u b u h a n s e k o l a h - s e k o l a h perdagangan. 222

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M E L A Y U , S A B A H D A N S A R A W A K ...

Hasrat u n t u k m e m a j u k a n pelajaran vokasional adalah kerana permintaan sektor e k o n o m i . K e p e r l u a n vokasional perniagaan didapati paling popular. Permintaan bagi m e m e n u h i jawatanj a w a t a n k e r a n i d a n j u r u t a i p b e g i t u b a n y a k . P a d a t a h u n 1900, J a b a t a n Pelajaran Singapura m e m i n t a kerajaan m e m b e r i k a n bantuan k e p a d a pelajar-pelajar y a n g l u l u s darjah t u j u h bagi m e n g i k u t i kelas j u r u trengkas dan jurutaip. Pada tahun 1921 J a b a t a n P e r d a g a n g a n d i t u b u h k a n di Rallies Institution. Di P u l a u P i n a n g pula kelas perdagangan d i m u l a k a n pada t a h u n 1926 di P e n a n g Free S c h o o l . Mengikut jawatankuasa Winstedt (1925) juga menekankan kepentingan pelajaran teknik. Jawatankuasa i n i juga m a h u k e r a n i k e r a n i d i l a t i h s u p a y a b o l e h b e r t u t u r d a l a m bahasa I n g g e r i s . D i cadangkan juga p e l a n t i k a n K e t u a Inspektor Pelajaran K e m a h i r a n u n t u k m e n y u s u n d a n mengawasi perjalanan pelajaran perniagaan dan pertukangan. B i d a n g p e r u b a t a n juga m e m e r l u k a n k a k i t a n g a n b e r k e l a y a k a n d a n langkah dibuat u n t u k m e m b i n a sekolah perubatan. Sekolah p e r u b a t a n d i t u b u h k a n p a d a 3 J u l a i 1905 d i S i n g a p u r a y a n g k e m u d i a n n y a d i k e n a l i sebagai K o l e j P e r u b a t a n K i n g E d w a r d ( 1 9 2 0 ) . P a d a t a h u n 1 9 1 6 d i p l o m a k o l e j tersebut m e n d a p a t p e n g i k t i r a f a n d a r i p a d a Majlis Perubatan Great Britain. Sekolah kemahiran teknik d a n p e r t u k a n g a n i a i t u F e d e r a l Trade S c h o o l d i d i r i k a n p a d a t a h u n 1 9 2 6 , d i K u a l a L u m p u r . L i m a t a h u n b e r i k u t n y a s e b u a h lagi s e k o l a h t e k n i k d i w u j u d k a n di K u a l a L u m p u r . M a k t a b Pertanian yang d i k e n a l i sebagai A g r i c u l t u r a l C o l l e g e d i b i n a d i S e r d a n g . A d a l a h nyata p i h a k Inggeris lebih m e n e k a n k a n p e n d i d i k a n v o k a s i o n a l d a n tidak menggalakkan p e n d i d i k a n peringkat universiti yang lebih men e k a n k a n aspek keilmuan.

PELAJARAN DI SABAH
P e n d i d i k a n s e k o l a h b e r m u l a a p a b i l a G a b e n o r W . H . Treacher m e n d i r i k a n s e k o l a h a g a m a Islam d i S a n d a k a n . G u r u y a n g d i l a n t i k u n t u k m c n g a j a r i a l a h S h e i k h A b d u l D u l u n a n . U s a h a i n i gagal k e r a n a o r a n g Islam c u r i g a d e n g a n niat gabenor. S e k o l a h Inggeris p u l a m u l a d i b i n a p a d a t a h u n 1883 atas d a y a u s a h a p e r t u b u h a n m u b a l i g h K a t o l i k d i S a n d a k a n . K u m p u l a n m u b a l i g h P r o t e s t a n juga t u r u t m e m b i n a

223

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sekolah di Sandakan lima tahun kemudian. Pada penghujung tahun 1880-an sekolah-sekolah m u b a l i g h d i b i n a d i Jesselton ( K o t a K i n a b a l u ) , Papar, Putatan, Labuan dan Kudat. Antara pertubuhanpertubuhan yang terlibat dalam kegiatan pendidikanSociety of the Propogation of the Gospel (Anglican), M i l l M i l l Mission, Basel M i s s i o n dan Seventh Day Adventist. Kerajaan Charted Company menubuhkan Jabatan Pelajaran pada tahun 1909 bagi tujuan pengendalian dan pengawasan. Tapi minat kerajaan untuk memajukan persekolahan tidaklah besar bahkan kadangkala tidak menggalakkan pertumbuhannya terutama sek o l a h M e l a y u . Kemajuan pelajaran bumiputera di luar bandar lembap kerana taburan penduduk yang me rata, kesukaran perhubungan dan keadaan geografi. Kerajaan juga cuba menubuhkan sekolah untuk melatih anak-anak ketua bumiputera tetapi gagal clan terpaksa ditutup pada tahun 1903. Pada umumnya kawasan pantai lebih mendapat manfaat terutama kerana di kawasan i n i terdapat bandar-bandar utama. Di sinilah pertubuhan-pertubuhan mubaligh menumpukan perhatian. Pada tahun 1921 terdapat 22 sekolah mubaligh dengan bilangan pelajar 1500 orang. Pada tahun-tahun 1920-an sekolah Melayu mula berkembang. Ini ekoran langkah kerajaan mcugamhil guru-guru M e l a y u d a r i Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sekolah-sekolah telah d i b u k a di Kota Belud, Papar, Keniugau, M e n u m b u k clan Sipitang. Menjelang tahun 1930 sudah terdapat 50 buah sekolah Melayu. Pertumbuhan sekolah M e l a y u cligalakkan oleh kerajaan dengan menetapkan pembinaan sekolah baru tiga atau empat buah setahun. Selain i t u Jabatan Pelajaran juga menetapkan bahasa pengantar di sekolah kerajaan adalah bahasa M e l a y u kerana k e d u d u k a n n y a sebagai bahasa perhubungan. Kerjasama dengan Jabatan Pelajaran N e g e r i Negeri M e l a y u Bersekutu juga- turut membantu dari s e g i m e n dapatkan tenaga pengajar dan bahan-bahan bacaan. Masyarakat C i n a pula mengendalikan sistem persekolahan mereka seeara persendirian dengan membentuk jawatankuasa sekolah sendiri. Jawatankuasa inilah yang akan mengendalikan perjalanan sekolah, mengumpul wang, membina bangunan dan sebagainya. Sama seperti keadaan di Tanah Melayu perkembangan 224

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M U L A Y U . S A B A H D A N S A R A W A K ...

sekolah C i n a lebih cenderung dengan perkembangan di C h i n a . Ini t e r m a s u k l a h d a l a m h a l s u k a t a n p e l a j a r a n , k a e d a h mengajar, h u k u b u k u b a c a a n b a h k a n p e r k e m b a n g a n p o l i t i k d i negeri tersebut. M e n g i k u t l a p o r a n t a h u n 1939 terdapat 5 9 b u a h s e k o l a h C i n a d e n g a n b i l a n g a n pelajar 4 7 7 9 o r a n g .

PELAJARAN DI SARAWAK
M a s y a r a k a t M e l a y u S a r a w a k sama seperti d i T a n a h M e l a y u m e m p u n y a i s i s t e m p e n d i d i k a n t r a d i s i o n a l I s l a m y a n g b e r m u l a sejak k a n a k - k a n a k lagi. K a n a k - k a n a k d i a j a r m e m b a c a d a n m e n u l i s j a w i bagi tujuan m e m u d a h k a n mengaji a l - Q u r a n . Di kalangan o r a n g y a n g l e b i h dewasa p e n g a j i a n a g a m a y a n g l e b i h t i n g g i diajar o l e h u l a m a - u l a m a d i s u r a u , masjicl atau d i r u m a h - r u m a h . Terdapat j u g a para pelajar y a n g m e l a n j u t k a n pelajaran ke negeri-negeri l a i n b a h k a n h i n g g a k e A s i a Barat. S e k o l a h M e l a y u p e r t a m a d i k a t a k a n diasaskan o l e h E n c i k B u y u n g . S e b u a h s e k o l a h lagi terletak cli K a m p u n g D a t u . K e r a j a a n B r o o k e p u l a mendirikan sekolah M e l a y u kerajaan yang pertama pada 21 J u n 1883 d i K e r c i n g i a i t u S e k o l a h K a m p u n g J a w a . M a t a p e l a j a r a n y a n g diajar t e r m a s u k l a h a g a m a I s l a m , m e n u l i s , m e m b a c a , m e n g i r a , i l m u a l a m d a n sejarah. S e b u a h l a g i s e k o l a h y a n g d i b i n a k e m u d i a n ialah Sekolah K a m p u n g Gerisik. Pacla masa p e m e r i n t a h a n C h a r l e s B r o o k e b e l i a u m e m p e r k e n a l k a n Kolej Kebangsaan Sarawak ( G o v e r n m e n t L o y School). M e n g i k u t r a n c a n g a n i n i bahasa M e l a y u , C i n a , I n d i a d a n Inggeris a k a n d i j a d i k a n bahasa pengantar. Tetapi r a n c a n g a n i n i t i d a k m e n d a p a t s a m b u t a n d a r i p a d a m a s y a r a k a t M e l a y u clan C i n a . K e r a j a a n k e m u d i a n menggabungkan Kolej Kebangsaan Sarawak dengan S e k o l a h K a m p u n g J a w a pada t a h u n 1931 d a n d i k e n a l i sebagai M a d r a s a h M e l a y u Sarawak. K e r a j a a n juga m e m b i n a S e k o l a h M e l a y u M e r p a t i J e p a n g d a n S e k o l a h M e l a y u P e r m a i s u r i ( u n t u k pelajar p e r e m p u a n ) . S e k o l a h - s e k o l a h M e l a y u d i luar K u c h i n g p u l a b e r m u l a pacla a w a l a b a d k e - 2 0 . A n t a r a s e k o l a h tersebut t e r m a s u k l a h d i S i m a n g g a n g , S u b u y o u , S p a o h , B e l o n g , K a b o n g clan Saratok. Pacla u m u m n y a k u r i k u l u m y a n g diajar d i s e k o l a h M e l a y u b e r u p a m a t a pelajaran a k a d e m i k d a n v o k a s i o n a l , K e m a h i r a n m e m b a c a .

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963.)

m e n u l i s , m e n g i r a , sejarah, i l m u a l a m d a n bahasa Inggeris d i t e k a n k a n dalam bidang akademik. Bidang vokasional pula termasuklah pertukangan, i l m u ukur, jahitan dan berkebun. Bagaimanapun p e n d i d i k a n i n i t i d a k m e m b a w a p e r u b a h a n besar terutama u n t u k mengubah sikap orang M e l a y u . P e n d i d i k a n sekolah-sekolah M e l a y u l e b i h k e a r a h m e m b i m b i n g o r a n g M e l a y u terus m e n g e k a l k a n k e h i d u p a n tradisional mereka. P e n d i d i k a n a l i r a n Inggeris d i p e l o p o r i o l e h b a d a n - h a d a n m u b a l i g h K r i s t i a n seperti m a z h a b A n g l i k a n , R o m a n K a t o l i k , S e v e n Day Adventist dan Methodist. Kegiatan mubaligh mendapal sokongan d a r i p a d a r e j i m Brooke y a n g b e r u s a h a m e w u j u d k a n kestabilan p o l i t i k clan m e n t a m a d u n k a n p e n d u d u k tempatan m e n g i k u t p o l a Barat. W a l a u p u n r e j i m B r o o k e tidak m e m b e r i k a n pelajaran Inggeris k e p a d a p e n d u d u k S a r a w a k tetapi d e n g a n g a l a k a n k e p a d a b a d a n - b a d a n m u b a l i g h m a k a k e m a j u a n s e k o l a h d i t i n g k a t k a n . Pelajar l u l u s a n s e k o l a h i n i p u l a d i a m b i l bekerja d e n g a n jabatan jabatan k e r a j a a n . R e j i m B r o o k e tidak m e n d i r i k a n sebarang i n s t i t u s i p e n d i d i k a n b u m i p u t e r a b u k a n M e l a y u selama pemerintahannya. T a n g g u n g jawab i n i hanya diserahkan kepada badan-badan m u b a l i g h . Di sesetengah s e k o l a h m u b a l i g h , bahasa Iban d i g u n a k a n u n t u k pelajar d a r j a h satu d a n d u a . L a p o r a n C l a r k clalam "Blue R e p o r t " m e n e a d a n g k a n kerajaan m e n d i r i k a n s e k o l a h - s e k o l a h m e n g g u n a k a n p e n g a n t a r bahasa D a y a k tetapi t i d a k d i l a k s a n a k a n .

226

227

Bab 13 Kesedaran dan Kegiatan Politik 1900 Hingga 1942

PENGENALAN
Kesedaran p o l i t i k b e r m u l a sejak m a n u s i a m e n g e n a l t a m a d u n d a n pengasasan i n s t i t u s i b e r h u b u n g d e n g a n n y a . Berasaskan i d e n t i t i p o l i t i k , sesuatu bangsa a k a n m e m p e r j u a n g k a n h a k n y a . S e b e l u m Perang D u n i a K e d u a b e l u m w u j u d negara-bangsa Malaya atau T a n a h M e l a y u . D a l a m konteks I'anah M e l a y u sarjana berpendapat
1 2

(I900-1944) Malaya

kesedalam

d a r a n p o l i t i k n y a mengikut pola p e r k a u m a n . O l e h u u sesetengah tidak w u j u d nasionalisme jangka waktu i n i . Bagaimanapun takrifan nasionalisme m a s i h

m e n j a d i perbahasan. Bagi sesetengah sarjana fahaman nasionalisme i t u s u d a h dapat d i k e s a n sejak z a m a n Y u n a n i . D i I'anah M e l a y u p u l a s u d a h w u j u d sejak z a m a n K e s u l t a n a n M e l a k a .
3

KEGIATAN POLITIK MELAYU Dasar British


Sejak a w a l l a g i Inggeris m e n g a m b i l s i k a p tegas m e n i n d a s sebarang k e b a n g k i t a n p o l i t i k orang M e l a y u . D a l a m pada i t u Inggeris tetap
4

m e m e l i h a r a i n s t i t u s i k e s u l t a n a n yang m e n j a d i w a r i s a n i n s t i t u s i p o l i t i k terakhir y a n g d i p e i i h a r a . M a n a k a l a i n s t i t u s i pembesar y a n g

228

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

dianggap m e n g a n c a m m u l a m e n e r i m a tekanan d i h a p u s k a n atau lembaga y a n g tinggal pada n a m a sahaja. Sultan-sultan dijaga dengan baik o l e h B r i t i s h w a l a u p u n d a r i segi kuasa p o l i t i k d i k u a s a i s e p e n u h n y a o l e h B r i t i s h . Kerabat diraja d a n anak k a u m bangsawan d i b e r i p e l u a n g istimewa u n t u k m e n d a p a t p e n d i d i k a n Inggeris sama ada di d a l a m atau luar negeri. Setelah l u l u s , mereka a k a n d i b e r i p e l u a n g menjawat jawatan y a n g agak p e n t i n g d a l a m sistem p e n t a d b i r a n B r i t i s h . L a n g k a h i n i b e r k e s a n m e n g e k a l k a n k e d u d u k a n m e r e k a sebagai g o l o n g a n elit M e l a y u . Dengan cara i n i Inggeris berjaya m e n g e k a n g kesedaran p o l i t i k . D i k a l a n g a n rakyat p u l a Inggeris sedaya upaya m e n g e k a l k a n orang M e l a y u sebagai petani, nelayan clan peniaga k e c i l di k a m p u n g . Masyarakat petani M e l a y u tidak d i b a n g u n k a n d a l a m semua aspek k e h i d u p a n . Bagi m e n g e k a l k a n o r a n g M e l a y u terus clalam s e k t o r pertanian m a k a tanah s i m p a n a n M e l a y u d i w u j u d k a n . Dasar p e n d i d i k a n y a n g d i t u j u k a n kepada o r a n g M e l a y u h a n y a u n t u k m e n j a d i k a n m e r e k a petani y a n g b a i k s e d i k i t d a r i p a d a bapa m e r e k a . Setelah i t u Inggeris m e m b e n t u k M a k t a b S u l t a n Idris (1922) bagi m e l a t i h g u r u - g u r u M e l a y u . T e r n y a t a m a k t a b i n i b u k a n sahaja m e l a h i r k a n g u r u - g u r u tetapi juga pejuang-pejuang kebangsaan. D a l a m m e m b i n c a n g k a n gerakan p o l i t i k M e l a y u s e b e l u m P e r a n g D u n i a K e d u a d i d a p a t i ada tiga k u m p u l a n p e m i m p i n y a n g m e m a i n k a n peranan p e n t i n g . (a) (b) (c)
5

K u m p u l a n b e r p e n d i d i k a n agama y a n g t e r p e n g a r u h d e n g a n gerakan i s l a h . Inteligensia b e r p e n d i d i k a n M e l a y u . K u m p u l a n birokrat b e r p e n d i d i k a n Inggeris terutama d a r i p a d a g o l o n g a n elit t r a d i s i o n a l .

Kesedaran Berteraskan Keagamaan Islam m e m a i n k a n peranan p e n t i n g dalam k e h i d u p a n orang M e l a y u . Dengan kerana itu B r i t i s h tidak m e n c a m p u r i h a l - e h w a l agama Islam clan adat istiadat M e l a y u secara l a n g s u n g . U l a m a - u l a m a dan t u k

229

g u r u terus m e m a i n k a n p e r a n a n d a n b e r p e n g a r u h d i k a l a n g a n masyarakat M e l a y u . Terdapat u l a m a yang bekerja dengan kerajaan sebagai m u f t i , k a d i d a n pegawai-pegawai jabatan agama. U l a m a u l a m a y a n g bebas p u l a m e m b u k a pusat-pusat pengajian s e n d i r i d a n sesetengahnya m e n j a d i p e n u l i s k i t a b y a n g disegani.
6

P a d a awal k u r u n ke-20 m u n c u l s e k u m p u l a n k e c i l u l a m a y a n g terpengaruh dengan gerakan islah di A s i a Barat. K e b a n y a k a n t o k o h n y a m e n d a p a t p e n d i d i k a n d i A s i a Barat atau terpengaruh d e n g a n b u a h f i k i r a n t o k o h - t o k o h p e m i k i r i s l a h seperti J a m a l u d d i n a l A f g h a n i , S h e i k h M o h a m m a d A b d u h dan R a s h i d Redza.
8 7

T o k o h - t o k o h yang memainkan. peranan penting di I'anah M e l a y u t e r m a s u k l a h S h e i k h M o h d T a h i r J a l a l u d d i n , Syed S h e i k h a l - H a d i ,


9

d a n H a j i A b b a s M o h d Taha. M e r e k a mendapat p e n d i d i k a n a g a m a y a n g luas d a l a m b i d a n g agama di Tanah M e l a y u dan A s i a Barat. M e r e k a j u g a terdedah dengan k e h i d u p a n kota metropolitan d i M e s i r clan S i n g a p u r a . H a l i n i tentunya m e m p c n g a r u h i pandangan h i d u p
10

mereka. S h e i k h M o h d Tahir misalnya pernah belajar daripada S h e i k h M o h d A b d u h d i U n i v e r s i t i a l - A z h a r . Syed S h e i k h pula pernah m e m buat k u n j u n g a n k e M a k k a h dan M e s i r d a n dari s i n i l a h beliau m u l a terdedah dengan p e m i k i r a n baru gerakan islah. Terdapat d u a kaedah p e n t i n g gerakan Islam m e n y e b a r k a n idea d a n f a h a m a n m e r e k a kepada p e n d u d u k T a n a h M e l a y u . K a e d a h tersebut m e n e r u s i p e n d i d i k a n clan k e d u a m e n e r u s i m e d i a cetak. A d a j u g a u s a h a d i b u a t u n t u k m e m p e n g a r u h i kerajaan d e n g a n bekerja sebagai pegawai agama tetapi kaedah i n i k u r a n g b e r k e s a n b a h k a n d i r a g u i o l e h m a j i k a n mereka. Mengajar sememangnya salah satu tugas u l a m a yang p e n t i n g . T a p i apa y a n g berbeza, para u l a m a g o l o n g a n i s l a h i n i b u k a n sahaja mengajar di r u m a h , surau dan masjid tetapi m e n u b u h k a n s e k o l a h agama m e n g i k u t sistem sekolah f o r m a l . K u r i k u l u m yang dihentuk j u g a d i s e s u a i k a n dengan kehendak kemajuan. Selain itu terdapat j u g a a k t i v i t i k o k u r i k u l u m seperti persatuan s e k o l a h , lawatan s a m b i l belajar clan sebagainya. M a d r a s a h pertama d i b u k a oleh Syed S h e i k h a l - H a d i di Singapura pacla t a h u n 1908 d i k e n a l i sebagai M a d r a s a h a l - I q b a l al-Islamiyah. Pada t a h u n 1917 d i d i r i k a n M a d r a s a h a l - H a d i cli bandar K a b a , M e l a k a . Perjuangan K a u m M u d a d a l a m p e n d i d i k a n

230

tidak semuanya mencapai kejayaan d a n mendapat s a m b u t a n rakyat. H a j i Bacik yang m e n j a d i t o k o h K a u m M u d a d i M e l a k a k e m u d i a n n y a m e n u b u h k a n sekolah Arab yang baru di Jalan C h a n K u n C h i n g . B e l i a u m e m b a w a m a s u k g u r u - g u r u agama d a r i M i n a n g k a b a u u n t u k m e m b a n t u n y a . Setelah gagal cli M e l a k a , Syed S h e i k h m e n u b u h k a n Madrasah al-Masyur di Pulau Pinang. Beliau sendiri menjadi g u r u besar selama tiga t a h u n s e b e l u m d i a m b i l a l i h o l e h S y e i k h A b b a s Bakar Rafe (1922). Ternyata madrasah i n i mendapat s a m b u t a n r a m a i p e n u n t u t - p e n u n t u t s e l u r u h N u s a n t a r a . Berasaskan k e m a j u a n d a n f i k i r a n terbuka, k a u m m u d a cuba menggalakkan k a u m wanita d i b e r i p e l a j a r a n s e m p u r n a . Bagi m e n c a p a i m a t l a m a t i n i d i t u b u h k a n m a d r a s a h cawangan w a n i t a pacla t a h u n 1934. H a s i l usaha m e m a j u k a n p e n d i d i k a n Islam, K a u m M u d a berjaya m e l a h i r k a n r a m a i pen u n t u t . A n t a r a p e n u n t u t M a d r a s a h a l - M a s y u r y a n g lahir sebagai t o k o h p o l i t i k t e r m a s u k l a h Dr. B u r h a n u d d i n a l - H e l m i , O t h m a n A b d u l l a h dan Salmah M o h s i n . K a u m M u d a j u g a m e n g g u n a k a n media cetak u n t u k m e n y e b a r fahaman mereka. K e l u a r a n t e r u l u n g mereka i a l a h al-lmam yang d i t e r b i t k a n d i S i n g a p u r a pada b u l a n Julai I906. Empat orang t o k o h terlibat d a l a m p e n e r b i t a n n y a iaitu S h e i k h M o h d T a h i r Syed S h e i k h a l - H a d i (editor pertama); H a j i A b b a s (editor kedua) clan S h e i k h M o h d Salim a l - K a l a l i (Pengarah a l - I m a m ) . Jumlah keluaran a l - I m a m sehingga Disember 1908 sebanyak tiga p u l u h satu keluaran. B a n y a k i s u d i b i n c a n g k a n d a l a m al-lmam m e l i p u t i soal agama, s o s i a l dan e k o n o m i . D i s i a r k a n juga m a k a l a h - m a k a l a h p o l i t i k y a n g m e m b i n c a n g k a n tentang teori dan p e m i k i r a n p o l i t i k . K r i t i k a n - k r i t i k a n umum j u g a terdapat dan d i h a d a p k a n kepada g o l o n g a n p e m e r i n t a h M e l a y u dan m e n y e r u d i k a j i dasar-dasar y a n g m e r u g i k a n . Al-lmam juga m e n y e r u d i p u p u k kesedaran perpaduan M e l a y u - I s l a m berasaskan p e r p a d u a n u m m a h . " D a l a m b i d a n g sosial o r a n g M e l a y u d i s e r u menguasai i l m u s e k u l a r seperti matematik, sains d a n tekn o l o g i . Al-lmam berpendapat bangsa Jepun patut d i j a d i k a n m o d e l kepada orang M e l a y u . Pengedaran majalah i n i tersebar d i s e l u r u h S e m e n a n j u n g d a n o l e h i t u jelas p e n g a r u h mereka m u l a i m e l u a s w a l a u p u n tidak berjaya m e m b e n t u k gerakan massa. B a g a i m a n a p u n b u a h f i k i r a n y a n g d i c e t u s k a n m e m b u k a mata masyarakat M e l a y u

231

supaya sedar. Ini mencemaskan golongan ulama lain sehingga terpaksa menentang arus perubahan yang ingin dibawa oleh K a u m M u d a . Beberapa langkah telah diambil umpamanya menyekat ulama K a u m M u d a memberi ceramah, mengadakan undang-undang mengawal penyebaran idea K a u m M u d a clan mengecap golongan i n i terpesong daripada ajaran Islam. Di Kelantan misalnya, M a j l i s Agama Islam dan Adat Istiadat M e l a y u menerbitkan majalah Pengasuh u n t u k m e m b a s u h ajaran K a u m M u d a d a n m c n g a s u h masyarakat mengikut pola yang mereka kehendaki, Syed Sheikh al-Hadi seterusnya menubuhkan syarikat penerbitan J e l u t u n g Press di P u l a u P i n a n g . Syarikat i n i k e m u d i a n n y a m e n e r b i i k a n akhbar Idaran Zaman (192*5), majalah al-lhhwan (1926) dan Saudara (1928). Syed Sheikh al-Hadi juga menghasilkan novel-novel bertemakan pemikiran baru seperti emansipasi wanita. Antara novel-novelnya ialah Hikayat Faridah Hanum atau Setia Asyik Kepada Mahsyuknya, Hikayat Puteri Nurul Ain atau Bahaya Bercerai Talak Tiga, Bercinta Buta dan Angan-angan Kehidupan. D a r i segi pengaruh ternyata K a u m M u d a berjaya membentuk satu tenaga penggerak baru dalam masyarakat baru. Idea-idea p e m b a h a r u a n mereka yang b u k a n sahaja m e l i p u t i b i d a n g keagamaan tetapi juga hal-ehwal masyarakat, e k o n o m i dan p o l i t i k jelas menjadi mangkin kepada gerakan nasionalisme Tanah M e ayu. Pengaruh mereka lebih kuat di Negeri-Negeri Selat berbanding lengan negeri-negeri M e l a y u yang bersultan. Sifat kekotaan di Negeri-Negeri Selat memberi ruang yang lebih kepada mereka u n t u k bergerak. Sumbangan k u m p u l a n i n i tidak hanya terhenti pada tahun-tahun 1920-an tetapi berterusan kerana institusi p e n d i d i k a n clan media cetak yang mereka asaskan terus w u j u d .
12

Reaksi terhadap Kaum M u d a


K a u m M u d a m u l a bertapak di Negeri-Negeri Selat. Suasana kota m e m b o l e h k a n idea baru d i k e m b a n g k a n . T a p i i n i tidak bererti gerakan i n i mendapat sambutan sepenuhnya. Di Melaka misalnya, fahaman K a u m M u d a tidaklah begitu popular terutama selepas kematian Haji Bacik (.1936),

232

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

D i negeri-negeri M e l a y u yang bersultan k e d u d u k a n u l a m a t r a d i s i o n a l y a n g d i k e n a l i sebagai K a u m Tua begitu t e g u h . T o k o h tokoh K a u m M u d a walaupun pernah diberi jawatan dalam pentadbiran agama d i negeri-negeri M e l a y u tetapi p e n g a r u h m e r e k a t i d a k begitu meluas. S h e i k h T a h i r p e r n a h d i c a d a n g k a n m e n j a d i M u f t i J o h o r tetapi t i d a k d i t e r i m a kerana f a h a m a n n y a dan d i l a n t i k sebagai N a z i r s e k o l a h agama Johor. H a j i A b b a s Taha y a n g b e r p i n d a h ke Selangor pada t a h u n 1915 tidak mendapat k e d u d u k a n d a l a m p e n t a d b i r a n agama d a n h a n y a mengajar. Di Kelantan, Majlis Agama dan Adat Melayu menerbitkan majalah Pengasuh (Julai 1918-Disember 1937). P e n y u n t i n g p e r t a m a Pengasuh ialah Haji M o h a m m a d Yusuf b i n A h m a d atau lebih d i k e n a l i sebagai Tuk K e n a l i . Pada p e r i n g k a t a w a l Pengasuh d i b a n t u o l e h Singapore Free Press dan M a l a y a n T r i b u n e . Pengasuh telah m e n g e c a m K a u m M u d a terutama y a n g b e r h u b u n g kait d e n g a n k e a g a m a a n . B a g a i m a n a p u n apabila d i t e l i t i k a n d u n g a n Pengasuh ternyata m e r e k a j u g a m e n y e r u kepada k e m a j u a n umat Islam.
13

Golongan Radikal Melayu


K e b a n y a k a n d a r i p a d a penggiat k u m p u l a n i n i t e r d i r i d a r i p a d a lepasan s e k o l a h M e l a y u . M e r e k a dianggap m e n j a l a n k a n k e g i a t a n y a n g r a d i k a l b e r m u l a pada t a h u n - t a h u n 1920-an. G o l o n g a n i n i banyak y a n g bekerja sebagai g u r u atau w a r t a w a n . Latar b e l a k a n g k a m p u n g dan k e h i d u p a n petani M e l a y u menyedarkan mereka tentang kedaifan masyarakat m e r e k a . K u m p u l a n i n i melihat geraka n nasionalis d i Indonesia sebagai s u m b e r i l h a m . M a l a h terdapat pejuang-pejuang kebangsaan Indonesia yang terlibat seeara l a n g s u n g d e n g a n gerakan k i r i M e l a y u . A n t a r a t o k o h r a d i k a l I n d o n e s i a y a n g datang ke Tanah M e l a y u d a r i semasa ke semasa t e r m a s u k l a h Tan M e l a k a , A l i m i n M u s s o , J a m a l u d d i n T a m i n dan Subakat. Selain p e n g a r u h Indonesia terdapat j u g a agen-agen j e p u n y a n g menyebark a n " P a n - A s i a n i s m e " . D a k y a h i n i p e n t i n g d a l a m m e n a i k k a n semangat anti-Barat. P e n u b u h a n M a k t a b S u l t a n Idris T a n j u n g M a l i m begitu p e n t i n g b u k a n sahaja d a r i segi m e l a h i r k a n tenaga pengajar terlatih tetapi juga tempat bercambahnya gerakan n a s i o n a l i s . Tan

233

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

M e l a k a pernah membuat hubungan dengan 35 orang penuntut M a k t a b P e r g u r u a n Sultan Idris y a n g d i p i m p i n o l e h I b r a h i m Y a a k o p pada a w a l t a h u n 1930. H a s i l n y a d i t u b u h k a n Persatuan Belia M a l a y a y a n g d i c o n t o h i daripada badan-badan belia di J a w a dan S u m a t e r a . O . T . D u s s e k y a n g menjadi pengetua maktab p e r n a h m e n y e b u t p a d a t a h u n 1939, M P S I sebagai " b e n i h u n i v e r s i t i v e r n a k u l a r " .
14

Kesatuan Melayu Muda


K e s a t u a n M e l a y u M u d a ( K M M ) d i t u b u h k a n pada tahun 1958 o l e h s e k u m p u l a n a h l i p o l i t i k b e r p e n d i d i k a n M e l a y u dan Inggeris. I V m i m p i n - p e m i m p i n utama I b r a h i m Yaakop (Presiden), O n a n H a j i Siraj ( N a i b Presiden), A b d . K a r i m Rashid (Setiausaha) dan O t h m a n A b d u l l a h (Bendahari). T o k o h - t o k o h lain termasuklah Hasan M a n a u , M u s t a f a H u s s a i n , A h m a d Boestamam d a n Ishak H a j i M u h a m m a d . Persatuan i n i jelas bcrcorak p o l i t i k yang m e n g a m b i l m o d e l Jong J a w a d a n J o n g Sumatera. D a r i segi p o l i t i k K M M m a h u m e n g g a l a k k a n k e s e d a r a n p o l i t i k kebangsaan, a n t i f e u d a l d a n p e n j a j a h a n . P e n g a r u h gerakan k i r i Indonesia ternyata d a l a m K M M . Ini tidak m e n g h a i r a n k a n kerana ramai t o k o h berhaluan k i r i Indonesia berada d i Singapura d a n Tanah M e l a y u kerana mengelak daripada t i n d a k a n Belanda. Antara tokoh IndonesiaTan Melaka, A l i m i n , M u s s o dan Suhakat. C i t a - c i t a p o l i t i k K M M ialah u n t u k m e n y a t u k a n I n d o n e s i a d e n g a n Tanah M e l a y u sebagai M e l a y u Raya atau Indonesia Raya. S e b e l u m p e n d u d u k a n J e p u n beberapa o r a n g p e m i m p i n K M M d i t a n g k a p o l e h p i h a k b e r k u a s a B r i t i s h tetapi d i b e b a s k a n o l e h p e n t a d b i r a n tentera J e p u n k e m u d i a n n y a . S e m e m a n g n y a K M M terutama I b r a h i m m e m p u n y a i h u b u n g a n d e n g a n p i h a k J e p u n . G o l o n g a n nasionalis r a d i k a l i n i begitu tertarik dengan s l o g a n A s i a Raya clan Daerah K e m a k m u r a n A s i a Raya y a n g d i l a u n g k a n o l e h J e p u n . A p a l a g i J e p u n berjanji a k a n m e m b e b a s k a n A s i a d a r i p a d a belenggu penjajahan Barat.

Peranan Media Cetak


M e d i a cetak m e m a i n k a n peranan p e n t i n g m e n y e b a r k a n i d e a - i d e a nasionalisme. Dengan i n i peranan wartawan menjadi p e n t i n g 234

terutama lewat t a h u n - t a h u n 1920-an d a n 1930-an. A k h b a r t e r a w a l terbit i a l a h Jawi Peranakan ( 1 8 7 6 ) . Penerbitan berikutnya yang p e n t i n g t e r m a s u k l a h al-lmam (1906), Neraca (1911), Utusan Melayu (1907) d a n Lembaga M e l a y u (1914). A n t a r a t a h u n 1 9 2 0 - 1 9 3 0 terdapat l e b i h k u r a n g 3 4 a k h b a r d a n majalah M e l a y u . Pada d e k a d 1920-an terdapat b a n y a k persatuan d a n kelab Mel a y u . M a t l a m a t persatuan-persatuan i n i u n t u k a k t i v i t i b e r h u b u n g k e p e r l u a n k e h i d u p a n d i bandar atau separuh bandar. A k h b a r p u l a m e m a i n k a n peranan m e l a p o r k a n kegiatan persatuan i n i d a n i n i m e m b e r i semangat u n t u k m e n g g i a t k a n kegiatan cli k a l a n g a n p e r satuan-persatuan. M a l a h terdapat persatuan y a n g m e n g e l u a r k a n majalah s e n d i r i . G a b u n g a n Kesatuan G u r u - g u r u N e g e r i Selangor, N e g e r i S e m b i l a n d a n M e l a k a telah m e n e r b i t k a n M a j a l a h G u r u pacla tahun 1924. Majalah Guru jelas m e m p e r k a t a k a n soal p o l i t i k d a n
13

m e n e k a n k a n k e p e n t i n g a n M e l a y u bersatu u n t u k k e p e n t i n g a n e k o n o m i dan s o s i a l . nerbitkan akhbar S y e d S h e i k h a l - H a d i m e n u b u h k a n J e l u t u n g Press clan m e Idaran Zaman ( 1 9 2 1 ) d a n m a j a l a h al-lhhwan (1926). K e d u a - d u a penerbitan i n i jelas terus m e n d u k u n g idea-idea K a u m M u d a . Al-lkhwan k e m u d i a n n y a d i t u k a r nama kepada Saudara (1928) dan Yunus H a m i d d i l a n t i k sebagai p e n y u n t i n g . Pada t a h u n - t a h u n 1930-an, akhbar-akhbar M e l a y u y a n g p e n t i n g termasuklah Warta Malaya, Majlis, Lembaga dan Utusan Melayu. A n t a r a t o k o h - t o k o h wartawan p e n t i n g t e r m a s u k l a h A b d . R a h i m Kajai. beliau banyak m e n y u m b a n g k a n artikel-artikelnya d a l a m Utusan M e l a y u , Saudara d a n Idaran Zaman. Pada t a h u n 1951 R a h i m d i t u g a s k a n u n t u k m e m i m p i n a k h b a r Majlis. Seorang lagi w a r t a w a n d a n a h l i p o l i t i k p e n t i n g ialah I b r a h i m Yaakop. I b r a h i m d i l a n t i k m e n j a d i p e n y u n t i n g Majlis pada t a h u n 1939.

K e l a b d a n Persatuan
T i d a k dapat d i p a s t i k a n clengan tepat b i l a k a h m u l a d i t u b u h k a n persatuan bercorak m o d e n tetapi dianggarkan seawal-awalnya t a h u n 1910. Persatuan-persatuan i n i t e r m a s u k l a h kelab-kelab s u k a n d a n sosial. A n t a r a persatuan i n i t e r m a s u k l a h P e r s e k u t u a n K e h a r a p a n

235

Belia (johor Bahru), Persekutuan Indra Kayangan ( A l o r Setar), Persekutuan G u r u - g u r u Melayu dan Persekutuan Kemajuan Pengetahuan. Persatuan-persatuan i n i tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik secara langsung tetapi lebih kepada sosial, e k o n o m i dan kebudayaan. A n t a r a kesatuan Melayu yang penting ialah Kesatuan M e l a y u Singapura ( M e i 1926) yang dianggap p e n u b u h a n separa p o l i t i k . Matlamat kesatuan ialah untuk menggalakkan ahli-ahli memainkan peranan dalam masyarakat clan urusan kerajaan, menggalakkan kemajuan orang Melayu clan membuat hubungan dengan NegeriNegeri Selat untuk faedah orang M e l a y u . Antara tokoh yang terlibat ialah Eunos A b d u l l a h , Dr. A b d u l Samad, Tengku Kadir, Daud M o h d Syah clan E m b o k S u l u h . Persatuan i n i diharap dapat memberi sokongan kepada Eunos A b d u l l a h yang dilantik menjadi ahli Majlis Undangan Negeri-Negeri Selat.
16 17

Pacla tahun 1934 wujud Persatuan Sahabat Pena. Persatuan i n i ditubuhkan oleh peminat-peminat akhbar Saudara yang diterbitkan di Pulau Pinang. Persatuan ini mempunyai w a k i l di tiap-tiap negeri Tanah Melayu dan Borneo. Pada 11 November 1934 Sahabat Pena mengadakan perhimpunan kebangsaan pertama di Taiping, Perak. Perjumpaan i n i dianggap sebagai kejayaan pertama perhimpunan gabungan M e l a y u seluruh Tanah Melayu. Sahabat Pena berdaftar dengan rasminya pacla tahun 1935 dan diberi nama Persaudaraan Sahabat Pena Melayu ( P A S P A M ) .
18

Kesatuan-kesatuan Negeri dan Elit Berpendidikan Inggeris


Sebelum Perang Dunia Kedua tidak wujud sebuah persatuan bagi s e l u r u h Semenanjung. W a l a u p u n Tanah M e l a y u di bawah p e n jajahan British tetapi unit pentadbiran pusat tidak menguasai se penuhnya pentadbiran negeri-negeri. Bagi rakyat Melayu identiti mereka lebih kepada kenegerian. Keadaan i n i mendorong ke arah penubuhan kesatuan bercorak kenegerian yang dipelopori o l e h elit pentadbir negeri. Kebanyakan mereka mendapat p e n d i d i k a n Inggeris clan daripada keluarga bangsawan. Di Pahang ditubuhkan Persatuan Melayu pacla tahun 1938 di bawah seorang kerabat diraja iaitu Tengku A h m a d dan Dato' Hussain

236

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

M o h d Taib. i n i d i i k u t i dengan terbeniuknya Persatuan M e l a y u Selangor pada bulan J u n tahun tersebut. Orang yang berperanan penting menubuhkannya ialah Tengku Ismail Tengku M o h d Yasin dan Raja B o n Raja Yahya. Persatuan M e l a y u Selangor jelas proBritish. Pada bulan September 1939 persatuan i n i mengadakan perhimpunan di Kelab Sultan Sulaiman bagi menzahirkan s o k o n g a n kepada kerajaan British yang sedang terlibat dalam peperangan di Eropah. Di Negeri Sembilan juga ditubuhkan persatuan M e l a y u pada pertengahan tahun 1939. Satu kongres kebangsaan dianjurkan di Kuala L u m p u r atas daya usaha Selangor dan Singapura pada bulan Ogos 1939. Kongres kedua diadakan cli Singapura pada 25 dan 26 Disember 1940. Persidangan i n i d i h a d i r i oleh 41 perwakilan daripada 11 buah negeri iaitu P u l a u Pinang, Singapura, M e l a k a , Pahang, Selangor, Negeri S e m b i l a n , Perak, Kelantan, Johor, Brunei dan Sarawak. K E G I A T A N POLITIK K A U M C I N A Sebahagian besar orang C i n a di Tanah Melayu tidak tertarik melibatkan d i r i clalam politik tempatan. Kedatangan mereka hanya untuk mencari kekayaan dan kemudian balik menjalani k e h i d u p a n sempurna di C h i n a . Pacla tahun 1909 pemerintah M a n c u mengu m u m k a n dasar menuntut kewarganegaraan C i n a (jus sanguinis) bagi orang C i n a mengikut nasab bapa tidak kira di mana mereka dilahirkan. Matlamat kerajaan M a n c u ialah untuk m e n g h i d u p dan mengekalkan taat setia orang C i n a seberang laut. Rakyat C'ina digalakkan mendapat pendidikan di C h i n a dan apabila bekerja di seberang laut akan menghantar wang ke C h i n a bagi m e m b a n t u perkembangan e k o n o m i . Selain kerajaan M a n c u , pihak penentang kerajaan juga menyedari kepentingan orang C i n a seberang laut dan k u m p u l a n i n i turut berusaha menarik sokongan orang C i n a . Pengaruh Negeri C h i n a Selepas kegagalan Gerakan Pemulihan Seratus H a r i , Kang Y u - W e i dan pembantunya Liang Chin-chao melarikan d i r i ke Singapura pacla tahun 1900. Di s i n i beliau menubuhkan Parti Diraja (Pao

237

H u a n g - h u i ) dengan bantuan seorang pedagang kaya bernama K h o o Seok W a n .


1 9

P a r t i i n i m a s i h c e n d e r u n g dengan idea p e m b a h a r u a n

Kang Yu-Wei. P a d a awal abaci k e - 2 0 m u n c u l parti yang bercorak r e v o l u s i o n e r i a i t u H s i n g C h u n g H u i . Seorang t o k o h r e v o l u s i o n e r t e r k e n a l , Y i u L i e h m e n u b u h k a n C h u n g H o Tang pada t a h u n 1 9 0 1 . P a r t i i n i m e n y e r a p k a n p e n g a r u h n y a di s e k o l a h p e r s e n d i r i a n dan s e k o l a h m a l a m . K e b a n y a k a n ahli terdiri d a r i p a d a g o l o n g a n p e k e r j a d a n a n g g o t a k o n g s i gelap. P i h a k b e r k u a s a B r i t i s h b i m b a n g clengan k e g i a t a n p a r t i i n i telah m e n a n g k a p Y i u Lieh atas t u d u h a n menipu. Setelah Y i u m e n i n g g a l k a n Tanah M e l a y u , parti i n i m e n g a l a m i k e merosotan. D r . S u n Yat Sen m e n u b u h k a n Tung M e n g H u i pada t a h u n 1 9 0 5 . P e r t u b u h a n i n i adalah lanjutan H s i n g C h u n g H u i yang diasaskannya pada t a h u n 1 8 9 4 serta gabungan beberapa p e r t u b u h a n a n t i - M a n c u y a n g l a i n . Dr. S u n m e l a w a t S i n g a p u r a pacla t a h u n 1 9 0 0 d a n m e n u b u h k a n cawangan Tung M e n g H u i .
2 0

Beberapa c a w a n g a n lagi

d i t u b u h k a n cli K u a l a L u m p u r , Seremban, M e l a k a , K u a l a P i l a h . K a m p a r , K u a n t a n , M u a r d a n I p o h . Idea r e v o l u s i d i s e b a r k a n o l e h a k h b a r parti i n i , Harian Chung Hsing.

Pengaruh K u o m i n t a n g
O r a n g C i n a Seberang Laut terus menjadi s u m b e r kewangan p e n t i n g g e r a k a n nasionalis d i C h i n a . Selain i t u ramai tenaga m u d a p u l a n g k e C h i n a u n t u k berjuang. A p a b i l a pemberontakan yang b e r m u l a d i W u c a n g meletus pada b u l a n O k t o b e r 1911 kerajaan M a n c u d i g u l i n g k a n d a n pemerintahan r e p u b l i k b e r m u l a , D r a n g C i n a T a n a h M e l a y u segera menghantar b a n t u a n k e w a n g a n dan sebagai b a l a s a n kesetiaan, kerajaan republik mengiktiraf C i n a Seberang Laut sebagai warganegara. Parti K u o m i n t a n g atau Parti Nasionalis d i t u b u h k a n pada 25 O g o s 1912 E k o r a n n y a cawangan d i t u b u h k a n d i Singapura pada b u l a n D i s e m b e r 1 9 1 2 . A n t a r a t o k o h y a n g terlibat i a l a h T a n C h a y Y a n , T e o E n g H o c k dan L i m Boon Kheng. Cawangan i n i didaftarkan dengan n a m a Singapore C o m m u n i c a t i o n L o d g e o f K u o m i n t a n g o f P e k i n g

238

Cawangan lain d i t u b u h k a n selepas itu di beberapa bandar Tanah M e l a y u . J u m l a h cawangan berdaftar pada tahun 1913 sebanyak 30 cawangan dan yang lain bergerak secara haram. Perjuangan K u o mintang menggalakkan pertumbuhan nasionalisme di kalangan orang C i n a Seberang Laut. Misalnya m u l a i tahun 1920-an sekolahsekolah C i n a yang menggunakan bahasa pengantar M a n d a r i n mula dibuka. K u o m i n t a n g juga memberi perhatian kepada masalah orang C i n a dan sering mewakili masyarakat C i n a . Pengaruh Parti Komunis C i n a Perkembangan parti k o m u n i s di Tanah Melayu mempunyai h u b u n g kail dengan Parti K o m u n i s C h i n a kerana kebanyakan yang terlibat terdiri daripada orang C i n a . Setelah kematian Yuan Shih K a i , Dr. Sun Yat Sin kembali berkuasa dan beliau m e n u b u h k a n Barisan Bersatu dengan Parti K o m u n i s C h i n a pada tahun 1923. Ini m e m bolehkan Parti K o m u n i s C h i n a bergerak lebih cergas. N a m u n begitu pengaruh Parti K o m u n i s C h i n a di Tanah M e l a y u w u j u d sejak penubuhannya pada bulan Julai 1921. M u l a i tahun tersebut penerbitan-penerbitan k o m u n i s berbahasa C i n a disebarkan di Tanah Melayu. Kebanyakan pertubuhan berhaluan k i r i di Tanah M e l a y u m u n c u l sekitar tahun 1925 dikendalikan oleh orang H a i l a m . Ini mempunyai hubung kait dengan kegiatan politik s u k u k a u m ini di Hainan. Terdapat juga ahli-ahli daripada suku H a k k a , H o k k i e n dan Kantonis.
21

Setelah wujud Barisan Bersatu, ahli-ahli parti K o m u n i s menyusup masuk ke clalam parti K u o m i n t a n g . A h l i k o m u n i s juga menyebarkan dakyah menerusi sekolah-sekolah malam dan badan-badan b u r u h serta kesatuan sepekerjaan clan dengan mudah menghasut kegiatan-kegiatan antipenjajah British clan mcmpelopori m o g o k mogok pekerja lombong, ladang clan kilang. Kerajaan British telah mengambil langkah mengharamkan parti K u o m i n t a n g pada tahun 1925 kerana dianggap mengancam keselamatan negara. T i n d a k a n i n i belum dapat memadamkan kegiatan subversif dan pada bulan Mac 1927 berlaku satu rusuhan, d i k e n a l i sebagai R u s u h a n Kereta Air.
12

239

Golongan komunis di Tanah Melayu tidak lagi b e r l i n d u n g di bawah Kuomintang setelah mereka menubuhkan Parti K o m u n i s N a n y a n g pada bulan Januari 1928. Parti K o m u n i s Nanyang mengembang pengaruh melalui kesatuan seperti Kesatuan B u r u h Am N a n y a n g , Pemuda K o m u n i s , Liga Menentang Imperialisme dan Kesatuan B u r u h Kelasi Nanyang. Walaupun begitu, Parti K o m u n i s N a n y a n g didapati masih tidak memuaskan dan atas arahan K o m i n t e r n ditubuhkan Parti K o m u n i s Malaya pada awal tahun 1930. Bagi m e n i n g k a t k a n lagi gerakan k o m u n i s p e r t u b u h a n b u r u h k o m u n i s iaitu Nanyang General Labour U n i o n diarah m e n u b u h k a n Malayan General Labour U n i o n . Dan bagi memperkuatkan gerakan pemuda ditubuhkan Pemuda K o m u n i s Malaya. Parti Kuomintang meminta kerajaan British membenarkan KMT di Tanah Melayu bergerak. Ini dibuat setelah perubahan sikap k e p i m p i n a n di C h i n a di bawah Chang Kai Shek yang a n t i k o m u n i s . Bagaimanapun Gabenor Sir C e c i l Clementi tidak membenarkan.
23 24

Kegiatan Politik Cina, 1930-an M i n a t politik orang C i n a terhadap negara C h i n a semarak semula selepas Jepun menyerang negara tersebut. O r a n g C i n a di Tanah M e l a y u menganggap diri mereka sebagai rakyat C h i n a telah m e n g ambil daya usaha menubuhkan Gerakan Penyelamat Kebangsaan. O r a n g Cina juga melancarkan Tabung Bantuan C h i n a dan berjaya mengumpul $ 1.46 juta. Ramai juga orang C i n a yang pulang ke tanah air mereka u n t u k berjuang menentang Jepun. Di negara C h i n a terdapat k u m p u l a n yang pro-Jepun di bawah p i m p i n a n W a n g C h i n g - W e i . J e p u n telah membentuk kerajaan boneka C h i n a diketuai oleh Wang. Terdapat s e k u m p u l a n k e c i l orang C i n a d i Tanah M e l a y u yang m e n y o k o n g kerajaan W a n g C h i n g - w e i dan dilantik menjadi agen perisik Jepun yang membuat persediaan menyerang Asia Tenggara, Bagaimanapun majoriti orang C i n a menentang rancangan damai dengan Jepun. Antara t o k o h yang menentang termasuklah Tan K a h Kee yang menjadi p e m i m p i n Cina Nanyang. Peperangan di C h i n a dan ancaman serangan Jepun ke atas Tanah Melayu memberi peluang terbuka untuk Parti K o m u n i s
23

240

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

k e m b a l i aktif. A p a b i l a p e r a n g m e l e t u s , Parti K o m u n i s m u n c u l sebagai j a g u h o r a n g C i n a . Kegiatan k o m u n i s menjadi giat d e n g a n k e d a t a n g a n agen K o m i n t e r n , L a i Teck. M e n j e l a n g t a h u n 1939 j u m l a h k e a h l i a n Parti K o m u n i s T a n a h M e l a y u , 3 7 r i b u o r a n g .

Orang Cina Selat


D i N e g e r i - N e g e r i Selat, p e n d u d u k C i n a m e r u p a k a n k u m p u l a n majoriti. Kerajaan British mengetatkan peraturan k e m a s u k a n i m i g r a n pada t a h u n 1930 bagi mengatasi masalah p e n g a n g g u r a n . K e s a n n y a dapat d i l i h a t daripada perangkaan k e m a s u k a n o r a n g C i n a m e l a l u i Singapura. Pada t a h u n 1930 j u m l a h k e m a s u k a n 242 0 0 0 tetapi pada t a h u n 1933 meleset menjadi 28 000. Di k a l a n g a n o r a n g C i n a terdapat k u m p u l a n y a n g d i k e n a l i sebagai Baba d a n N y o n y a atau C i n a Peranakan atau O r a n g C i n a Selatan. Di N e g e r i - N e g e r i Selat terdapat p e r t u b u h a n yang m e n g u r u s k a n k e p e n t i n g a n o r a n g C i n a . Pada 17 O g o s 1900 d i t u b u h k a n Persatuan C i n a Selat B r i t i s h ( S C B A ) . d i S i n g a p u r a . Ini d i i k u t i d e n g a n p e n u b u h a n cawangan d i P u l a u P i n a n g d a n M e l a k a . A h l i - a h l i n y a terdiri d a r i p a d a o r a n g C i n a y a n g m e n g a k u rakyat B r i t i s h , A n t a r a pem i m p i n n y a ialah T a n J i a k K i m (Presiden), Seah L i a n g Seah ( N a i b Presiden) d a n S o n g O n g S i a n g (Setiausaha). S e l a i n i t u D e w a n Perniagaan C i n a juga m e m a i n k a n peranan p e n t i n g d a l a m h a l - e h w a l e k o n o m i , p o l i t i k d a n sosial. Terdapat juga p e n e r b i t a n - p e n e r b i t a n y a n g m e n g g e r a k k a n p e m i k i r a n masyarakat C i n a Selat seperti Journal Straits Chinese Magazine, Straits Chinese Herald, Bintang T i m u r d a n lndo- Chinese Patriot. D a r i p a d a p e n e r b i t a n i n i jelas m e m b a y a n g k a n dua arah y a n g i n g i n dicapai: (a) (b)
26

Usaha m e n g u k u h k a n k e b u d a y a a n C i n a . M e n g e k a l k a n i d e n i i t i Baba P e r a n a k a n . A n t a r a t o k o h C i n a N e g e r i - N e g e r i Selat y a n g p e n t i n g s e b e l u m

P e r a n g D u n i a K e d u a ialah Dr. L i m B o o n K h e n g , S o n g O n g S i a n g d a n T a n C h e n g L o c k . Tan C h e n g L o c k k e t u r u n a n Baba M e l a k a d a n d i l a h i r k a n di M e l a k a pack t a h u n 183 3. Beliau p e r n a h b e r k h i d m a t

241

s e b a g a i a h l i M a j l i s Banclaran M e l a k a ( 1 9 1 2 - 1 9 2 2 ) , a h l i M a j l i s L e g i s l a t i f (1923-1934) dan a h l i M a j l i s E k s e k u t i f (19 33-1935). T a n C h e n g L o c k d a n Persatuan C i n a Selat p e r n a h mendesak kerajaan B r i t i s h m e n a m b a h k e a h l i a n o r a n g C i n a dalam M a j l i s L e g i s l a t i f t e tapi d i t o l a k o l e h gabenor. B e l i a u j u g a begitu l a n t a n g d a l a m M a j l i s P e r u n d a n g a n N e g e r i - N e g e r i Selat m e m p e r j u a n g k a n k e p e n t i n g a n orang C i n a . P e m i m p i n - p e m i m p i n m a s y a r a k a t C i n a N e g e r i - N e g e r i Selat m e n y e d a r i kepentingan p e n d i d i k a n tinggi kepada masyarakat m e r e k a . M e r e k a m e l i h a t k e p e n t i n g a n p e n d i d i k a n Barat u n t u k p e m o d e n a n , Sebab i t u mereka j u g a turut mendesak p e n u b u h a n s e k o l a h perubatan Singapura pada t a h u n 1905 ( K o l e j P e r u b a t a n K i n g E d w a r d V I I 1 9 1 9 ) . M a s y a r a k a t C i n a N e g e r i - N e g e r i Selat m e n d e r m a sebanyak $87,000 u n t u k p e n u b u h a n kolej i n i . M e r e k a j u g a m e m i n t a disegerakan p e n u b u h a n K o l e j Raffles d i s a m p i n g m e n g e l u a r k a n derma u n t u k tabung p e n u b u h a n n y a . Persatuan C i n a Selat dan w a k i l - w a k i l masyarakat C i n a d a l a m M a j l i s P e r u n d a n g a n turut m e m a i n k a n p e r a n a n menjaga k e p e n t i n g a n masyarakatnya. A n t a r a t o k o h yang p e r n a h d i l a n t i k i a l a h L i m B o o n K h e n g , Lee C h u a n G u a n , Song O n g Siang dan Tan C h e n g L o c k . M e r e k a m e m b a n t a h u n d a n g - u n d a n g imigresen t a h u n 1930 tetapi gagal. Begitu juga d a l a m b i d a n g p e n t a d b i r a n mereka m a h u orang C i n a d i b e r i peluang memegang jawatan dan hanya pada tahun 1932 b a r u p e l u a n g d i b u k a kepada orang C i n a m e m a s u k i p e r k h i d matan kerajaan di Negeri-Negeri Selat. Mereka juga menentang dasar p r o - M e l a y u semasa disentralisasi d i l a k s a n a k a n o l e h B r i t i s h . R a k y a t C i n a y a n g m e w a k i l i kerakyatan B r i t i s h c e n d e r u n g m e m b e r i kesetiaan kepada kerajaan British. Semasa pemberontakan B o x e r m e l e t u s d i C h i n a , k i r a - k i r a 100 o r a n g Baba P e r a n a k a n m e m b e n t u k p a s u k a n sukarela u n t u k m e m b a n t u Inggeris. S e w a k t u Perang D u n i a P e r t a m a m e r e k a j u g a turut m e m b e r i s o k o n g a n k e b e n d a a n d a n moral.
2 7

S e h i n g g a d a l a m t a h u n - t a h u n 19 30 a n , p e m i m p i n - p e

m i m p i n H u a C h ' i a o S i n k h e h menganggap o r a n g C i n a Selat t i d a k begitu berminat m e m b a n t u d a n m e n d e r m a kepada tabung C h i n a . C i n a Peranakan l e b i h berminat m e m p e r j u a n g k a n m a s y a r a k a t n y a y a n g m e n g h a d a p i tekanan e k o n o m i akibat kemelesetan e k o n o m i .

242

A p a b i l a perang meletus d i E r o p a h pada t a h u n 1937, o r a n g C i n a Peranakan bersiap u n t u k m e m p e r t a h a n k a n empayar British. A p a b i l a J e p u n menyerang Tanah M e l a y u d a n Singapura, r a m a i a h l i Persatuan C i n a Selat mendaftar u n t u k berjuang bersama askar-askar B r i t i s h .

KEGIATAN POLITIK O R A N G INDIA


S e b e l u m Perang D u n i a K e d u a terdapat l e b i h k u r a n g e m p a t j u t a o r a n g India d i T a n a h M e l a y u . J u m l a h i n i b e r k u r a n g dengan b a n y a k nya selepas p e p e r a n g a n . P e r a n g k a a n t a h u n 1947 m e n u n j u k k a n j u m l a h o r a n g I n d i a l e b i h k u r a n g 599 000 (termasuk 2 3 r i b u o r a n g C e y l o n ) . Masyarakat India berpecah-belah sama ada kerana kasta, s u k u k a u m y a n g berbeza atau perbezaan j e n i s p e k e r j a a n . Pada a m n y a masyarakat I n d i a bersilat pasif d a l a m p o l i t i k kerana b u t a h u r u f d a n tinggal d i l a d a n g - l a d a n g y a n g berjauhan. K u m p u l a n y a n g berkesedaran p o l i t i k k e b a n y a k a n n y a tinggal d i k a w a s a n bandar d a n l e b i h c e n d e r u n g kepada p o l i t i k negara India.

Buruh

dan Pemogokan

Pada u m u m n y a b u r u h India terletak d i bawah pengawasan kerajaan Inggeris sejak d a r i I n d i a lagi. P i h a k Inggeris m e n u b u h k a n T a b u n g Imigresen India d a n membentuk undang-undang m e l i n d u n g i b u r u h - b u r u h India. Antara yang terpenting: (a) (b) (c) (d) (e) O r d i n a n Imigresen India, 1884 d i l u l u s k a n o l e h kerajaan Selat bagi m e l i n d u n g i b u r u h India daripada d i t i n d a s . A k t a 1899 m e n e t a p k a n gaji m i n i m u m . K a n u n B u r u h 1912 m e n y e l a r a s k a n u n d a n g - u n d a n g b u r u h d i N e g e r i - N e g e r i Selat d a n N e g e r i - N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u . A k t a Imigresen India 1912 y a n g m e m i n t a m a j i k a n m e n y e c l i a k a a k e m u d a h a n kerja y a n g b a i k . Pada t a h u n 1927 penetapan gaji m i n i m u m d i n a i k k a n k e p a d a 50 sen sehari (lelaki) d a n 40 sen sehari ( p e r e m p u a n ) . A k i b a t kemelesetan e k o n o m i d a l a m tahun-tahun 1930-an banyak b e r l a k u p e m o g o k a n d i k a l a n g a n b u r u h dengan hasutan agen-agen 243

k o m u n i s . Antara pemogokan yang besar ialah pemogokan b u r u h di Batu A r a n g (1937) dan b u r u h pelabuhan di Singapura (1938). W a l a u p u n begitu penglibatan b u r u h India tidak m e n o n j o l berb a n d i n g dengan b u r u h C i n a . Politik di India dan Pengaruhnya K a u m India memang ada h u b u n g a n rapat d e n g a n negara asal mereka. O l e h itu peristiwa yang berlaku di India tentu mempcngar u h i mereka. Pada tahun-tahun 1910-an berlaku pemberontakan di kalangan orang S i k h dan dikenali sebagai Ghadr. O r a n g Sikh yang tinggal di Tanah Melayu juga turut terlibat. Di kalangan orang India M u s l i m pula berlaku gerakan khalifah di bawah p i m p i n a n Shaukat A l i . Kesannya berlaku Dahagi di Singapura pada tahun 1915 cli kalangan askar India Islam. Dalam tahun 1920-an sekali lagi orang S i k h memberontak. K a l i i n i di bawah gerakan A k a l i . Gerakan i n i juga disokong oleh orang Sikh di Tanah M e l a y u . Pada u m u m n y a k a u m T a m i l - H i n d u agak lambat m e m b e r i sambutan kepada politik di India. Ini kerana golongan p o l i t i k berpengaruh di Tamil N a d u terdiri daripada kasta B r a h m i n . Pada t a h u n - t a h u n 1920-an m u n c u l gerakan p e m b a h a r u a u d i k e n a l i sebagai A d h i Dravidar. Gerakan i n i mahu penglibatan golongan bawahan dan menggalakkan k a u m Tamil berpolitik. Pola i n i juga mempcngaruhi pemikiran politik orang India di Tanah M e l a y u . Pertubuhan-pertubuhan India Terdapat sekumpulan kecil orang India yang menetap cli bandarbandar. Mereka terdiri daripada pedagang, doktor, pegawai kerajaan, jurutera dan sebagainya. Golongan i n i lebih b e r p e n d i d i k a n dan dapat menguruskan k o m u n i t i mereka dengan l e b i h b a i k . Satu l a n g k a h d i a m b i l u n t u k mengeratkan h u b u n g a n sosial d a n kebudayaan dengan membentuk pertubuhan-pertubuhan setempat atau negeri. Persatuan terawal cli kalangan masyarakat India Tanah Melayu bermula di Taiping pada tahun 19006. Ini d i i k u t i dengan penubuhan Persatuan India Selangor (1909) dan Persatuan India Singapura 244

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

(1923). Terdapat juga persatuan-persatuan di tempat-tempat lain seperti Ipoh, Kelang, Seremban, Melaka dan Pulau Pinang. Pada u m u m n y a persatuan-persatuan i n i tidaklah aktif dalam kegiatan politik. Pada tahun-tahun 1920-an kesedaran p o l i t i k di T a m i l N a d u mempengaruhi juga keadaan di Tanah M e l a y u . O r a n g India yang berpelajaran merasakan keperluan adanya pertubuhan yang dapat m e w a k i l i kepentingan orang India di Tanah M e l a y u . Persatuan-persatuan India yang berselerak telah memutuskan untuk mengadakan persidangan tahunan persatuan-persatuan India. Langkah u n t u k matlamat i n i dilaksanakan oleh Persatuan India Selangor mulai tahun 1928. Tetapi persidangan serupa i n i hanya h i d u p hingga tahun 1931 apabila kebanyakan persatuan-persatuan menarik d i r i membantah pendirian presiden yang keras mengkritik penindasan b u r u h India. Pertubuhan yang dapat dianggap bersifat siasah terawal di kalangan masyarakat India ialah C I A M (Central India Association of Malaya). Daya usaha untuk menubuhkannya dibuat pada tahun 1937 oleh pertubuhan-pertubuhan India dan dewan-clewan perniagaannya. P e m i m p i n - p e m i m p i n C I A M k e b a n y a k a n n y a berpendidikan Inggeris. Walaupun C I A M bermolif politik dan bersikap anti-British tetapi kecenderungannya lebih kepada soal kemasyarakatan dan e k o n o m i . Ini termasuklah masalah "tuak" di kalangan masyarakat India, isu gaji buruh ladang dan peraturan-peraturan imigresen. N e h r u melavval Tanah M e l a y u pada tahun 19 38 dan i n i m e n a i k k a n lagi semangat kebangsaan orang India. C I A M juga menghantar perwakilan setiap tahun untuk menghadiri p e r h i m p u n an agung Parti Kongres di India. Hubungan erat ini m e m u d a h k a n penyebaran ideologi nasionalisme India kepada orang India di Tanah Melayu." Selain Parti Kongres, golongan nasionalis r a d i k a l j u g a berpengaruh ke atas penduduk India di Tanah Melayu. Pada akhir tahun 1930-an terdapat golongan nasionalis India y a n g bekerjasama dengan Jepun yang mahu membebaskan Asia daripada cengkaman penjajahan Barat. Antara t o k o h - t o k o h tersebut termasuklah Rash Behari Bose, Swami Satyananda P u r i , Subash Chandra Bose dan 245

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

P r i t a m S i n g h . Bagi menggerakkan orang India menentang Inggeris d i t u b u h k a n dua pertubuhan. Pertama Tentera Kebangsaan India ( I N A I n d e p e n d e n c e N a t i o n a l A r m y ) . Pertubuhan keclua ialah Liga K e m e r d e k a a n India ( I T L ) . P i h a k J e p u n clengan bantuan pejuangpejuang nasionalis r a d i k a l i n i telah menghantar agen-agen p e r i s i k u n t u k m e n y e b a r k a n d a k y a h d a n m e m p e n g a r u h i orang India y a n g b e r k h i d m a t dengan tentera B r i t i s h di Tanah M e l a y u . Salah seorang p e g a w a i tentera y a n g berjaya d i p e n g a r u h i i a l a h K a p t e n M o h a n S i n g h . K e m p e n anti-British jelas berjaya mempengaruhi m o r a l askar India y a n g b e r k h i d m a t dalam angkatan tentera B r i t i s h .

246

247

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

248

Bab 14

Sabah di Bawah Pentadbiran Inggeris

LATAR B E L A K A N G
Sejak abad k e - l 5 sebahagian Sabah terletak di bawah naungan Kesultanan Brunei. Manakala kawasan dari Teluk M a r u d u hingga Sungai Sebuku dikatakan dianugerahkan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu. Di kawasan pedalaman pula pengaruh kedua-dua kesultanan ini tidak jelas dan ditadbirkan mengikut sistem sukuan. Pihak Inggeris mula bertapak di Brunei (Sabah) sejak tahun 1763. Ini ekoran perjanjian antara Syarikat H i n d i a Timur Inggeris dengan Sultan Amir, Sulu. Kawasan ini meliputi dari Sungai Kimanis hingga Sungai Kinabatangan. Pulau Pahlawan dan Balambangan juga dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur. Bagaimanapun syarikat tidak dapat memajukan kawasan i n i dan ditinggalkan. Pihak Syarikat Hindia Timur pernah mencuba membuka kawasan perdagangan di Balambangan pada tahun 1773 dan tahun 1803 tetapi gagal. Selepas itu pihak Inggeris menaruh minat untuk menguasai Pulau L a b i u n bagi tujuan membina pangkalan angkatan laut dan pelabuhan perdagangan. Labuan juga penting untuk menghapuskan kegiatan lanun yang mengancam perdagangan Inggeris dengan China. Selain itu Labuan juga sesuai sebagai pusat untuk mengembangkan perdagangan. Labuan diperoleh setelah Kapten M u n d y menandatangani perjanjian dengan Sultan Brunei pada 18 Disember 1846 dan d i d u d u k i oleh Inggeris 6 hari kemudian. Pada tahun
1 2

249

1847 S u l t a n B r u n e i berjanji t i d a k akan m e n y e r a h k a n m a n a - m a n a b a h a g i a n negerinya kepada kuasa-kuasa asing atau rakyat negara l a i n tanpa kebenaran kerajaan B r i t i s h . Tetapi kerajaan B r u n e i n a m p a k n y a tidak terikat s e p e n u h n y a .

PEMBERIAN KONSESI KEPADA S Y A R I K A T A M E R I K A , 1865-1866


C h a r l e s Lee M o s e s y a n g menjadi k o n s u l A m e r i k a Syarikat d i B r u n e i berjaya mendapat pajakan daripada s u l t a n d a n P a n g i r a n T e m e n g g u n g B r u n e i pada b u l a n J u l a i 1865. K a w a s a n pajakan m e l i p u l i sebahagian Borneo Utara dan K e p u l a u a n B a n g i , Balahak d a n Pahl a w a n . M o s e s k e m u d i a n n y a telah menjual hak pajakan k e p a d a Syarikat Perdagangan A m e r i k a Borneo yang berpusat d i H o n g K o n g . P r e s i d e n syarikat i n i , Joseph Torrey telah menghadap Sultan B r u n e i pada b u l a n N o v e m b e r . Torrey d i l a n t i k sebagai Raja A m b a n g d a n M a r u d u serta Pemerintah Tertinggi Borneo Utara. Torrey juga m e m b u k a kawasan ladang d i Teluk K i m a n i s . L a d a n g i n i tidak berjaya d a n d i t u t u p pada t a h u n 1866. Sejak i t u S y a r i k a t P e r d a g a n g a n A m e r i k a t i d a k l a g i m e m b e r i perhatian kepada perdagangan d i Sabah. K o m a n d e r Schufeldt. y a n g bertugas dengan angkatan tentera laut A m e r i k a Syarikat cuba m e n u n t u t w i l a y a h i n i daripada S u l t a n B r u n e i pada b u l a n F e b r u a r i 1880. K o m a n d e r S c h u f e l d t m e n g g u n a k a n perjanjian 1865 sebagai asas tuntutan tetapi d i t o l a k o l e h Sultan Brunei.

K O N S E S I K E P A D A S Y A R I K A T I N G G E R I S , 1875-1879
Baron Von Overbeck, konsul Austria-Hungary d i H o n g K o n g m e m b e l i h a k Syarikat Perdagangan A m e r i k a - B o r n e o d a r i p a d a Joseph Torrey pada b u l a n Januari 1875. Beliau k e m u d i a n berkongsi d e n g a n A l f r e d D e n t . M e r e k a mendapat pengesahan surat cara d a r i p a d a S u l t a n B r u n e i pada b u l a n D i s e m b e r 1877 d a n Baron V o n O v e r b e c k d i l a n t i k sebagai Maharaja Sabah dan P u l a u G a y a serta S a n d a k a n . S u l t a n B r u n e i akan dibayar $12,000 setahun m a n a k a l a P a n g e r a n Temenggung memperoleh $3,000. Overbeck diberi kuasa me3

n u b u h k a n negara y a n g bebas d a r i p a d a penguasaan B r u n e i .

250

SABAH DI BAWAH PENTADBIRAN INGGERIS

B a r o n Von Overbeck dan Alfred Dent menyedari wilayah tersebut juga d i t u n t u t o l e h Sultan S u l u . Bagi menyelesaikan masalah i n i mereka ke S u l u a w a l tahun 1878. Hasilnya Sultan Sulu bersetuju m e n y e r a h k a n kawasan antara S e b u k u hingga Sungai Pandasan d e n g a n bayaran tahunan $5,000. Sultan Sulu juga menetapkan sebarang p i n d a h m i l i k w i l a y a h tersebut perlulah mendapat i z i n kerajaan British.
4

T u j u a n asal Overbeck ialah u n t u k menyerahkan konsesi wilayah Borneo Utara kepada kerajaan Austria tetapi terikat dengan syarat yang d i b e r i k a n o l e h Sultan Sulu. Lagipun kerajaan Austria sendiri tidak m e m b e r i sokongan. Setelah menghadapi masalah kewangan, O v e r b e c k menjual haknya kepada Alfred Dent pada tahun 1879. D e n g a n ini hak ke atas Borneo Utara dikuasai oleh rakyat British sahaja.

P E N T A D B I R A N A W A L , 1878-1879
Pihak pengurusan syarikat yang baru mula mengatur pentadbiran secara k e c i l - k e c i l a n dengan m e m b u k a beberapa pangkalan d i kawasan pantai. Residen W i l l i a m Pryer tiba di Teluk Sandakan pada bulan Februari 1878 dan mula membentuk bandar Sandakan sebagai p e l a b u h a n k e c i l penjajah. Pryer dibantu oleh dua orang kacukan A s i a - E r o p a h , s e p u l u h orang b u r u h C i n a dan seorang gaji H i n d i a Barat. Pryer dianggap seorang pentadbir popular dan berjaya mem a j u k a n perdagangan hingga ke kawasan pedalaman. Tugas utama beliau bukan sahaja untuk mengeksploitasi e k o n o m i Sabah tetapi j u g a u n t u k m e w u j u d k a n perhubungan baik dengan ketua-ketua bumiputera d a n rakyat. Pada penghujung tahun 1879 j u m l a h rumah yang d i b i n a di Sandakan 57 buah dengan j u m l a h penduduk 698 o r a n g . Dan pada tahun berikutnya j u m l a h penduduk meningkat e n a m r i b u o r a n g . Scparuh daripada penduduknya ialah imigran Cina. P e r k e m b a n g a n Sandakan menyebabkan pihak syarikat mengh a n t a r p e m b a n t u tambahan i a i t u seorang p e n o l o n g residen, setiausaha d a n kerani. Pada tahun 1880, Alexander C o o k tiba di S a n d a k a n u n t u k memegang jawatan Bendahari. Bagi membantu

251

urusan dengan penduduk tempatan, Pryer melantik beberapa orang bumiputera untuk mengutip cukai, membantu mahkamah dan menguruskan hal pengangkutan sungai. Satu persoalan penting yang perlu diselesaikan oleh Pryer bagi memastikan kemajuan perdagangan ialah pelanunan. Pada tahun 1878 sahaja 160 orang pedagang dan pengguna di laut antara Sandakan dan Labuan d i b u n u h . Hinggakan pada bulan O k t o b e r 1878 ramai penduduk Sandakan melarikan d i r i ke dalam h u t a n kerana ada berita tentang serangan lanun dari P u l a u L i n k a b u . Pryer kemudiannya mendapat bantuan daripada angkatan laut B r i t i s h yang tiba di Laut Sulu pada tahun 1879. P I A G A M DIRAJA, 1881

A l f r e d Dent dan rakan-rakannya di L o n d o n berusaha untuk m e n dapat pengiktirafan rasmi daripada kerajaan British. Rakan-rakan kongsi Dent ramai yang berpengaruh dalam kerajaan British d a n i n i merupakan peluang yang baik. Pada tahun 1880 Setiausaha Rendah Pejabat Luar Negeri, Sir Julian Pauncefote membuat perakuan yang kerajaan British boleh memberikan piagam diraja. Pada awal tahun 1881 ditubuhkan '"British N o r t h Borneo P r o v i sional Association L t d " bagi tujuan memperoleh kepentingankepentingan Dent di Sabah.'' R a k a n - r a k a n k o n g s i syarikat i n i termasuklah Alfred Dent, A l c o c k , M a r t i n , R . C Mayne dan W . H . M Read. Mereka telah membuat rayuan kepada Ratu untuk mendapat piagam diraja. Syarikat i n i kemudiannya ditukar nama menjadi Syarikat Borneo Utara British. P E R O L E H A N W I L A Y A H , 1881-1888 Kerajaan British membenarkan Syarikat Borneo Utara memperoleh sebarang wilayah baru, tanah atau harta di Borneo atau pulau-pulau berhampiran. Bagaimanapun syarikat tidak dibenarkan m e m i n d a h m i l i k kepada pihak lain tanpa kebenaran kerajaan British, Kesempatan i n i digunakan oleh syarikat untuk menambahkan keluasan w i l a y a h pegangannya.

SABAH DI BAWAH PENTADBIRAN INGGERIS

W . H . Treacher, k o n s u l Besar British di Labuan berjaya m e m peroleh kawasan Sungai Pangalat pada tahun 1883 dengan bayaran $300 setahun." Pangiran M u d a Damit Tajuddin Brunei bersetuju m e n y e r a h k a n daerah pegangannya kepada syarikat pada tahun 1884. Kawasan i n i meliputi lembangan Sungai Putatan. Bayaran tahunan yang d i k e n a k a n $1,000 setahun. Pacla penghujung tahun 1884, Sultan A b d u l M u m i n , Pangiran Bendahara dan Pangiran di G a d o n g pula menyerahkan kawasan bermula dari Si Pitang hingga k a w a s a n K u a l a P a n i o w ( P e n y u ) . Kawasan lain yang d i b e r i k a n termasuklah Bangawan, lembah Sungai Tuaran dan p u l a u - p u l a u berhampiran. W a n g tahunan yang dibayar kepada sultan sebanyak $3,000. PENYELESAIAN T U N T U T A N KUASA BARAT LAIN K u a s a Sepanyol cli P i l i p i n a memang berminat untuk menguasai Sabah. Pacla tahun 1638 Sepanyol telah mengalahkan Sultan Sulu tetapi kesultanan tersebut tidak pernah tunduk sepenuhnya. Apabila Pryer mula bertugas di Sandakan sebuah kapal perang Sepanyol tiba di situ dan menuntut bahagian timur laut Borneo. Asas tuntutan mereka ialah Perjanjian Sepanyol-Sultan Sulu yang ditandatangani pada bulan julai 1878. Pryer tidak tunduk dengan tuntutan tersebut w a l a u p u n diugut akan diserang. Bagaimanapun setelah r u n d i n g a n kedua-dua kerajaan akhirnya kerajaan Sepanyol menggugurkan tuntutan ke atas Sabah. Belanda di Kalimantan menganggap usaha Syarikat Borneo Utara mengancam k e d u d u k a i m y a di wilayah tersebut.'' Pada b u l a n September 1879. satu pasukan tentera laut dihantar ke Batu Tinagat, di Sungai Sebuku. Pryer tidak membantu mengambil tindakan tentera dan hanya membuat bantahan. Apabila W . H . Treacher d i l a n t i k sebagai gabenor pertama Borneo Utara, beliau cuba menetapkan w i l a y a h syarikat hingga ke Sungai Sebuku. Sementara itu kerajaan British clan Belanda menubuhkan suruhanjaya sempadan pada tahun 1884 dan persetujuan ditandatangani pada bulan Jun 1891.

253

P E R O L E H A N W I L A Y A H , 1885-1903
S y a r i k a t B o r n e o Utara terus mendapat w i l a y a h - w i l a y a h baru d a r i p a d a s u l t a n atau pembesar-pembesar B r u n e i . Pada b u l a n M a c 1885, Pangeran Syahbandar yang menguasai kawasan Padas D a m i t bersetuju m e n y e r a h k a n k a w a s a n tersebut d e n g a n bayaran $2,130 setahun. Syarikat juga berminat u n t u k menguasai kawasan-kawasan S u n g a i M a n a m , M e n g k a b o n g , Menggatal, A p i - a p i , S i m b u l a n d a n Nafas Tambahan. Syarikat berjaya mendapat perkenan Sultan B r u n e i d a n pembesar-pembesar y a n g m e m p e r o l e h pegangan d i situ pada t a h u n 1876. Pada t a h u n b e r i k u t n y a s y a r i k a t dapat m e n g u a s a i k a w a s a n S u n g a i K i n a r u t . S y a r i k a t terus m e m p e r o l e h beberapa k a w a s a n lagi pada awal abaci ke-20. Berdasarkan perjanjian dengan S u l t a n H a s h i m , kerajaan B r u n e i bersetuju m e n y e r a h k a n k a w a s a n antara S u n g a i Sepitong d e n g a n Terusan. Bayaran t a h u n a n y a n g d i k e n a k a n $600. K a w a s a n S u n g a i M e m b a k u t p u l a diserahkan kepada syarikat pada tahun 1902. P e r u n d i n g a n juga dibuat d e n g a n S u l t a n S u l u bagi memperoleh semua p u l a u - p u l a u yang b e r h a m p i r a n B o r n e o U t a r a . P i h a k S u l u telah bersetuju d a n m e n a n d a t a n g a n i perjanjian penyerahan pada 22 April 1903.
8

GERAKAN ANTIPENJAJAH
Beberapa gerakan antipenjajahan berlaku di Sabah. Seorang pembesar B r u n e i bernama Haji Saman telah m e n i n g g a l k a n negeri tersebut d a n membuat k u b u d i M e m b a k u t tidak j a u h dari K i m a n i s . K a p t e n R o d n e y M u n d y bersama James Brooke m e n g a m b i l l a n g k a h m e m b a s m i pemberontakan pada b u l a n O g o s 1840. G e r a k a n ketenteraan Inggeris berjaya m e m a k s a Haji Saman m e l a r i k a n d i r i ke d a l a m hutan." Beberapa p e m b e r o n t a k a n l a i n y a n g m u n c u l k e m u d i a n n y a ialah p e m b e r o n t a k a n Syarikat Usman di Teluk M a r u d u (1854),
10

p e m b e r o n t a k a n D a t u Baginda P u t i h , d i Sandakan (1879)


11

clan p e m b e r o n t a k a n cli G u a G a m a n t o n g pacla t a h u n 1884 y a n g d i p i m p i n o l e h Pangeran Samah. D i kalangan orang M u r u t p u l a berlaku pemberontakan d i daerah L i m b a w a n g , Semenanjung Padas-Klias pada t a h u n 1888. P e m i m p i n p e m b e r o n t a k a n i n i ialah Dato' Setia B u k t i . P e m a n g k u G a b e n o r i a i t u

254

SABAH DI BAWAH PENTADBIRAN INGGERIS

W i l l i a m C r o c k e r telah menghantar satu pasukan p o l i s clengan dibantu oleh s e k u m p u l a n pejuang Bajau dan Iban. P e n e n t a n g a n i n i j u g a ditumpaskan. Bagi pengajaran kepada rakyat y a n g l a i n supaya jangan bangun menentang pemerintahan Syarikat B o r n e o , penentang-penentang d i h u k u m dengan berat. Pemberontakan menentang pemerintahan Syarikat Borneo Utara yang terkenal berlaku pada tahun 1894 yang d i p i m p i n o l e h M a t Salleh. Mat Salleh atau Paduka Mat Salleh berdarah c a m p u r a n BajauS u l u . Beliau menetap di Inanam dan kemudian berpindah ke sebuah k a m p u n g di tebing Sungai Sugut yang terletak di pantai t i m u r Sabah. Pada mulanya pihak syarikat tidak pun mengetahui tentang ketokohan Mat Salleh sehinggalah ke tahun 1894.
12

Pada tahun 1894 dua orang peniaga (ban dibunuh di Sugut. Pihak syarikat menganggap Mat Salleh terlibat kerana m e l i n d u n g i o r a n g yang disyaki. Pihak syarikat tidak berpuas hati dan m e n g h a n t a r dua orang pegawainya untuk menyiasat. Pegawai tersebut tidak dapat berjumpa dengan Mat Salleh tetapi telah meminta bapanva membayar wang ikat jamin dan Mat Salleh dikehendaki m e n y e r a h diri. Mat Salleh mengambil keputusan berjumpa dengan G a b e n o r Beaufort pada bulan Ogos 1895. Ketibaan beliau dengan d i i r i n g i oleh pengikui-pengikutnya tidak diterima oleh C o o k ( B e n d a h a r i Syarikat) yang memangku tugas gabenor kerana Beaufort t i d a k ada di Sandakan. Sebenarnya Beaufort sendiri menganggap M a t S a l l e h penderhaka dan sudah bersedia hendak menghapuskannya. Beaufort juga menyedari kedatangan Mat Salleh bukan hendak m e n y e lesaikan masalah pembunuhan dua orang saudagar Iban tetapi u n t u k mengadu tentang w a k i l syarikat yang bernama Haji S a l l e h u d d i n . Beaufort berpendapat syarikat tidak boleh tunduk kepada M a t Salleh dan perlu m e n u n j u k k a u kewibawaan dan p e n e n u n g n y a p e r l u ditindas bagi menjadi teladan kepada rakyat. Pihak Inggeris clengan bantuan Haji D u r a h i m dan p e n g i k u t pengikutnya menyerang Mat Salleh di Pulau Jambongan. Tetapi Mat Salleh tiada di situ dan telah p u n ke Sugut untuk m e m b i n a k u b u di L i n k a b a u . Di s i n i beliau mendapat sokongan p e n d u d u k - p e n d u d u k tempatan. Pacla b u l a n Januari 1890, Mat Salleh m e n g h a n t a r

255

perutusan kepada Gabenor Beaufort untuk berunding dan mencadangkan Pryer sebagai wakil syarikat. Gabenor tidak bersetuju kerana menganggap Pryer tidak m e m p u n y a i k e d u d u k a n rasmi dalam kerajaan. Gabenor mahu Mat Salleh datang ke Sandakan u n t u k menghadapi pembicaraan dan bukan berunding. Dalam pada i t u seorang pengikut Mat Salleh bernama Panglima Ejal dijatuhi h u k u m a n penjara dan i n i menyebabkan beliau tidak mempercayai keikhlasan syarikat terhadapnya. M a t Salleh meneruskan penentangan dan cuba menegakkan kekuasaannya ke atas penduduk. Pihak syarikat telah mengambil tindakan menyerang kawasan pertahanan Mat Salleh dengan menghantar pasukan di bawah Rafles Flint. Pasukan polis syarikat berjaya menawan Labuk dan Sugut. Mat Salleh berjaya melepaskan d i r i d a n membina kubu di Ranau.
13

Tindakan Mat Salleh semakin mencabar syarikat dan beliau telah menyerang Pulau Gaya pada bulan Julai 1897. Banyak harta syarikat d i m u s n a h k a n dan sesetengahnya dirampas. Beaufort mengambil tindak balas menyerang Inanam dan pasukan Mat Salleh dikalahkan. Tetapi i n i b u k a n kemusnahan mutlak kerana tidak lama selepas itu M a t Salleh mampu menyerang syarikat di A m b o n g . Satu perkembangan baik berlaku pada tahun 1898 dengan ketibaan Cowie (Pengarah urusan syarikat di London) di Sabah. Beliau berjaya memujuk Mat Salleh mengadakan rundingan. Mat Salleh akhirnya bersetuju tunduk di bawah pemerintahan syarikat lan syarikat pula bersetuju mengampunkan Mat Salleh dan peng kut-pengikuinya. Bagaimanapun keputusan rundingan ini ditentang oleh orang Eropah di Sabah yang tidak mahu syarikat t u n d u k kepada penduduk tempatan. Jelaslah rundingan i n i juga gagal terutama setelah Gowie pulang ke L o n d o n . Dalam pada itu Beaufort uga meletakkan jawatan. Pentadbiran Sabah dikendalikau sementara oleh tiga orang pegawai iaitu C o o k (Bendahari), Gueritz (ketua Pegawai Kehakiman) dan Litlle (Residen Pantai Barat). Pihak syarikai meneruskan kempen ketenteraan di bawah pimpinan C . H . Harrington. Pada 1 Januari 1900 Harrington tiba di tempat perkubuan Mat Salleh di Tambunan bersama-sama J 40 orang polis S i k h dan Iban serta 500 orang sukarelawan. Mat Salleh mempunyai
14

256

SABAH DI BAWAH PENTADBIRAN INGGERIS

empat k u b u pertahanan dengan j u m l a h kekuatan dianggarkan 300 orang. Pada peringkat awal pasukan syarikat menawan k a m p u n g k a m p u n g yang didiami oleh suku Tagaas. Ini memudahkan serangan dilancarkan ke atas k u b u - k u b u Mat Salleh. M u l a i 27 j a n u a r i 1900 serangan besar-besaran dilancarkan ke atas Mat Salleh dan akhirnya M a t Salleh berjaya d i b u n u h pada 31 Januari 1.900. Walaupun Mat Salleh berjaya d i b u n u h tetapi masih ada pengikutp e n g i k u t n y a yang meneruskan perjuangan. Antara mereka term a s u k l a h K a m u n t a , M a t D a u d d a n Langkap. B a g a i m a n a p u n perang urat saraf syarikat berjaya m e l u m p u h k a n pergerakan.
15

PERKEMBANGAN EKONOMI SABAH Sebelum tahun 1910 kedudukan kewangan Syarikat Borneo Utara t i d a k l a h m e m u a s k a n . H a n y a selepas i t u k e d u d u k a n e k o n o m i syarikat dan Sabah sendiri mulai memuaskan. A d a beberapa sumber e k o n o m i yang menguntungkan seperti tembakau, pembalakan, hasil hutan, sagu, i k a n kering, kelapa kering dan arang batu. Menjelang tahun 1889 terdapat tidak kurang 78 syarikat yang mengambil tanah kebanyakannya untuk tanaman tembakau. Tanaman tembakau mendapat keuntungan yang banyak apabila harganya melambung pada tahun 1894. Usaha menanam getah juga d i m u l a k a n terutama di Pantai Barat. J u m l a h keluasan ladang getah mencapai 125 000 ekar. Dalam bidang perlombongan orang Cina sudah mula mel o m b o n g etnas di Sungai Segama sejak tahun 1880. Arang Batu pula d i l o m b o n g di Tawau, Sandakan dan Labuan. Bahan i n i sangat d i p e r l u k a n untuk kegunaan kapal-kapal wap ketika itu, Sama seperti di Tanah M e l a y u tanaman getah di Sabah j u g a d i k e n d a l i k a n oleh pekebun kecil (bumiputera) dan estet (British d a n C i n a ) . Tanam-lanaman eksport yang lain termasuklah kelapa, sagu dan rami. Pembalakan juga telah memberi sumbangan besar kepada ekonomi Sabah. Pacla tahun 1930 Sabah mengeksport balak bernilai $ 12.5 j u t a dan pada tahun 1.937 meningkat kepada $4 juta. Pihak syarikat juga inula m e m b u k a bandar-bandar baru - G a y a , S i l a m , Tawau, Penungah, Semporna, Keningau, Tenoni d a n Beaufort. Bagi menggalakkan perkembangan e k o n o m i pihak syarikat

257

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

cuba memperbaiki sistem perhubungan. Talian telegraf di antara Jesselton dengan Sandakan disiapkan pada tahun 1896. Jalan kereta api antara Weston ke Beaufort disiapkan pada tahun 1900. K e m u d i a n n y a jalan kereta api tersebut disambungkan ke Jesselton dan M e l a l a p . Pembinaan j a l a n kereta api dikatakan m e n g u n tungkan terutama u n t u k pengangkutan getah. Jalan raya amat sedikit dibina manakala perhubungan udara tidak ada langsung. Selepas Perang D u n i a Pertama, Sabah menghadapi masalah makanan kerana bencana ke atas tanaman padi. Faktor lain yang m e m e r o s o t k a n lagi e k o n o m i n y a ialah k e k u r a n g a n modal d a n kekurangan kapal untuk membantu kegiatan eksportnya. Kemas u k a n imigran pula semakin ramai. Kesannya syarikat terpaksa menanggung hutang sejumlah 1,649,800 paun. K e d u d u k a n kewangan syarikat hanya berjaya d i p u l i h k a n apabila Yang Dipertua Lembaga Syarikat diambil alih oleh Jeneral Sir N e i l l Malcom. Selepas itu baharulah Sabah dapat dibangunkan seeara perlahan-lahan.
16

P E N T A D B I R A N S A B A H , 1881-1946 S y a r i k a t B e r p i a g a m m e m b e n t u k p e n t a d b i r a n n y a berasaskan ketetapan yang d i t e n t u k a n oleh kerajaan B r i t i s h seperti y a n g termaktub dalam Piagam Diraja 1 November 1881. W i l l i a m H o o d Treacher d i l a n t i k sebagai Gabenor Borneo Utara yang pertama (1881-1887). Beliau memulakan pembentukan jentera kerajaan pusat seeara berperingkat-peringkat. Gabenor-gabenor yang lain j u g a turut m e n i n g k a t k a n kemajuan pentadbiran. Mereka termasuklah W . M . Crocker (1887-1888) dan Charles Creagh (18881.895). Semasa Earnesl Birch menjadi gabenor pada tahun 1901 beliau telah membuat beberapa pembaharuan untuk meluaskan jajahan dan meningkatkan pelaburan. Selepas tahun 1910-an Lembaga Pengarah Syarikat telah melonggarkan kawalannya ke atas pentadbiran Sabah. Kerajaan Sabah j u g a d i g a l a k k a n membentuk beberapa jabatan kerajaan u n t u k m e l i c i n k a n pentadbirannya. Jabatan-jabatan yang d i t u b u h k a n termasuklah kesihatan, pelajaran dan hutan. Pada tahun 1912 d i t u b u h k a n pula Majlis Perundangan yang dianggotai oleh sebelas ahli.

S A B A H DI B A W A H PENTADBIRAN INGGERIS

Semasa G a b e n o r Douglas J. Jardine (1934-19.37) m e n t a d b i r Sabah, beliau cuba membuat perubahan tetapi t i d a k l a h begitu m e l u a s . Pada t a h u n 1935 Sabah d i b a h a g i k a n k e p a d a empat Residensi iaitu Residensi Tawau (Pantai T i m u r ) , Sandakan, Pantai Barat clan Pedalaman. Di bawah residensi terdapat 17 pentadbiran daerah. Jardine juga menghidupkan semula Majlis P e r u n d i n g a n Residensi yang d i n a m a k a n Persidangan Pegawai Tadbir. Selain residen, pegawai-pegawai daerah juga menganggotai majlis i n i . Bagaimanapun majlis i n i tidak begitu berfungsi apabila Charles R. S m i t h mengambil alih jawatan gabenor pada tahun 1937. P E N T A D B I R A N D A N INSTITUSI POLITIK PERIBUMI, 1881-1941 Syarikat berpiagam membentuk pentadbiran Sabah yang dikuasai o l e h pentadbir-pentadbir Barat. Selain itu syarikat j u g a m e n g g u n a k a n sistem pentadbiran "tidak langsung". Langkah-langkah d i a m b i l menyusun semula institusi-institusi politik tempatan bagi m e m u d a h k a n pentadbiran ke atas anak negeri. Alasan-alasan lain:
17

(a)

K e d u d u k a n kewangan syarikat tidaklah begitu teguh. O l e h y a n g d e m i k i a n l a n g k a h b e r j i m a t d a n p e n g u r a n g a n kos pentadbiran p e r l u d i a m b i l . Cara yang terbaik ialah m e n g gunakan tenaga d a n institusi tempatan, Selain menjimatkan perbelanjaan, kaedah i n i juga dapat mengurangkan ketegangan antara syarikat dengan anak negeri. Lebih m u d a h p e m i m p i n - p e m i m p i n tempatan m e n g u r u s k a n soal p e n d u d u k kerana mereka mempunyai hubungan budaya yang sama.

(b)

Penggunaan institusi tempatan lebih d i t u m p u k a n u n t u k pentadbiran di peringkat daerah dan k a m p u n g . Lembaga-lembaga tempatan yang penting digunakan termasuklah Ketua A n a k Negeri (pembesar), O r a n g Tua (ketua kampung) clan M a h k a m a h A n a k Negeri. Ketua A n a k Negeri ada yang diiktiraf dan d i m a s u k k a n ke d a l a m sistem kerajaan. Sesetengah daripada penjawatnya dibayar 259

gaji d a n sesetengahnya t i d a k . Tugas-tugas p e n t i n g K e t u a A n a k N e g e r i termasuklah menjaga keamanan, m e m u n g u t c u k a i dan menguruskan pentadbiran pengadilan (pembantu majisret). Antara K e t u a A n a k Negeri yang terkenal ialah Panglima U d a n g , Pangiran H a j i O m a r , P a n g i r a n A b a s d a n H a j i Pati. Pada t a h u n 1916 d i t e t a p k a n tiga k a t e g o r i p e r k h i d m a t a n . (a) (b) (c) Ketua A n a k Negeri Gred I (menjadi ketua daerah). Ketua A n a k Negeri G r e d II (menjadi ketua daerah k e c i l ) K e t u a A n a k N e g e r i G r e d III

Bagi m e n g u k u h k a n j a w a t a n O r a n g T u a satu u n d a n g - u n d a n g d i l u l u s k a n pada t a h u n 1891. W a l a u p u n m e r e k a t i d a k d i b a y a r gaji t e t a p i m e n e r i m a s e p u l u h peratus k o m i s e n h a s i l c u k a i k e p a l a . P i h a k s y a r i k a t j u g a m e n u b u h k a n M a j l i s Penasihat H a l E h w a l P e r i b u m i pacla t a h u n 1887 tetapi tidak b e r p e r a n a n . A p a b i l a C . W . C P a r r m e n j a d i gabenor b e l i a u m e n u k a r n a m a m a j l i s itu kepada M a j l i s Penasihat K e l u a - k e t u a A n a k N e g e r i . Pada m u l a n y a m a j l i s i n i d i a n g g o t a i o l e h K e t u a A n a k N e g e r i Gred I tetapi p a d a tahun 1935 keanggotaannya d i t a m b a h . A h l i - a h l i m a j l i s i n i d i b e r i g e l a r a n O r a n g Kaya-kaya ( O K K ) .
1 8

Satu jawatan penting y a n g d i w u j u d k a n pada

tahun

1915

m e m b u k a p e l u a n g b u m i p u t e r a Sabah menjawat j a w a t a n l e b i h t i n g g i iaitu Pembantu Penolong Pegawai Daerah. Bidang tugas mereka s a m a l a h d e n g a n r a k a n sejawat mereka d a r i p a d a b a n g s a E r o p a h . Pembantu Penolong Pegawai Daerah juga d i l a n t i k d a r i p a d a k a u m C i n a u n t u k bertugas cli k a w a s a n bandar.

260

S A B A H DI BAWAH PENTADBIRAN INGGERIS

261

Bab 15

Sarawak di Bawah Pentadbiran Brooke, 1841-1941

SARAWAK SEBELUM BROOKE Sarawak adalah sebahagian daripada Kesultanan Brunei d a n pentadbirannya dijalankan oleh seorang pembesar yang d i l a n t i k oleh Sultan B r a n d . Pada tahun 1827, Pangiran Md Salleh yang bergelar Pangiran Indera Mahkota dilantik menjadi gabenor di K u c h i n g . Kedatangan beliau tidak disenangi oleh datuk-datuk M e l a y u yang berpengaruh di K u c h i n g . Penentangan memuncak hingga m e n cetuskan pemberontakan pada tahun 1836. Pemberontakan i n i d i p i m p i n oleh Pangiran Usop yang membuat pakatan dengan datukdatuk Melayu yang lain. Kekacauan juga tercetus di kawasan Sungai Seribas dan Sekrang di kalangan orang Iban. Pelombong-pelombong emas dan anatomi (sejenis galian batu perak) yang terdiri daripada orang C i n a mencetuskan kekacauan di daerah Bau.
1

Bagi menenteramkan keadaan, Sultan U m a r A l i S a i l u d d i n m e n g hantar Pengiran M u d a H a s h i m ke K u c h i n g pada tahun 1837. Beliau gagal u n t u k m e m u l i h k a n keamanan sehinggalah ketibaan seorang Inggeris bernama James Brooke. Ketibaan James Brooke b u k a n l a h satu peristiwa biasa tetapi telah menukar dan membentuk sejarah Sarawak.
2

262

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E . 1841-1041

JAMES B R O O K E M E N J A D I RAJA S A R A W A K James Brooke lahir cli Benares, India pacla 29 A p r i l 1803. Bapanya Thomas Brooke seorang pekerja Syarikat Hindia Timur inggeris yang bertugas cli India. James Brooke mendapat pendidikan di England clan kemudian seperti bapanya berkhidmat dengan Syarikat H i n d i a T i m u r Inggeris. Setelah meletakkan jawatan beliau m e n u m p u k a n minat untuk mengembara. Dengan wang peninggalan ayahnya sebanyak 30,000 paun beliau membeli sebuah kapal layar lengkap dengan senjata bernama "Royalist". James Brooke sememangnya tertarik untuk membuat kajian saintifik dan mengembara. Beliau melawal Negeri-negeri Selat clan C i n a pada tahun 1830-1831 dan datang semula ke Timur pada tahun 1834. James Brooke menerbitkan prospektus di England pada tahun 1838 menggariskan keperluan British mengembangkan kekuasaan di Hindia Timur, meningkatkan aktiviti perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. James Brooke berminat memajukan pend u d u k tempatan dan b u k a n menindas mereka. B e l i a u begitu menyanjung usaha Stamford Raffles ketika mentadbir Pulau Jawa. Pada akhir tahun 1838, James Brooke sekali lagi meninggalkan England ke T i m u r untuk membuat penyelidikan sains di Borneo Utara dan Sulawesi, Pada tahun 18 39 James Brooke tiba di Singapura d a n d i m i n t a o l e h Gabenor George Bonham ke K u c h i n g u n t u k menyampaikan terima kasih kepada Pangiran M u d a H a s h i m yang membantu anak-anak kapal Inggeris yang terdampar di pantai Sarawak, James Brooke tiba cli Sarawak pada 15 Ogos 1839, dan diberitahu oleh Pangiran M u d a H a s h i m tentang kekacauan yang dihadapi. Pangiran M u d a H a s h i m meminta Brooke tinggal di Sarawak u n t u k beberapa w a k t u sebagai satu demonstrasi kekuatan kepada pemberontak-pemberontak sehingga bulan September. Brooke kembali semula ke Sarawak pada bulan Ogos 1839 dan didapati kekacauan semakin buruk. K a l i i n i Pangiran M u d a Hashim meminta bantuan Brooke membantu menghapuskan pemberontakan d e n g a n menawarkan daerah Seniawan dan K u c h i n g serta melantik Brooke sebagai pemerintah. Brooke berjaya menghapuskan pemberontakan
1

263

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dan memakai gelaran residen pada bulan Februari 1841 d a n pada b u l a n September menjadi penguasa penuh. Pada mulanya Pengiran M u d a H a s h i m melambat-lambatkan pelantikan tersebut sehingga Brooke membuat ugutan dan mengepung tempat k e d i a m a n Pangiran H a s h i m . Di s i n i jelas unsur paksaan digunakan. Setelah i t u barulah beliau dilantik sebagai raja dan gabenor Brunei setelah mengugut akan membedil bandar Brunei dengan K a p a l H . M . S Phlegethon.
4

James B r o o k e b e r i k h t i a r u n t u k m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n Pangiran M u d a Hashim dan Pangiran Badaruddin kerana mereka merupakan penyokong-penyokong kuatnya. Bagaimanapun pada b u l a n Disember 1845 Pangiran M u d a Hashim dan kaum keluarganya d i b u n u h oleh k u m p u l a n anti-lnggeris yang d i p i m p i n oleh Pangiran Usup. James Brooke menggunakan peluang ini u n t u k ke B r u n e i dan memaksa Sultan Brunei mengiktiraf kekuasaannya di Sarawak sepenuhnya tanpa bayaran tahunan. Brooke juga cuba m e n g u k u h k a n kedudukannya dan berjaya memaksa Sultan Brunei menyerahkan Bahagian Ketiga Sarawak kepadanya.
3

P E N G U K U H A N KUASA JAMES BROOKE James Brooke telah mengambil beberapa langkah dan strategi untuk nengukuhkan kekuasaannya di Sarawak. Beliau telah berbaik-baik dengan k u m p u l a n pemberontak yang d i p i m p i n oleh Dato' Patinggi A l i dan Pangiran Mat U s i n . Tujuannya ialah untuk mendapat sokongan penduduk tempatan dan m e m u d a h k a n pemerintahannya. P e m i m p i n - p e m i m p i n Melayu tempatan ini pula mendapat s o k o n g an orang C i n a dan Bidayuh. Dengan ini bermakna James Brooke terpaksa mengetepikan Pangiran Mahkota yang tidak d i s u k a i oleh penduduk tempatan dan sekali gus menjadi pencabar kekuasaan Brooke di Sarawak. Langkah seterusnya yang diambil oleh Raja Sarawak ialah menghapuskan pemberontakan yang mengancam p e m e r i n t a h a n n y a Selain itu James Brooke juga menggunakan kesempatan u n t u k menambahkan lagi keluasan negerinya dengan mendesak Sultan Brunei. Langkah awal yang diambil untuk memastikan Pangiran

264

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E , 1841-1941

Indera Mahkota tidak akan merebut kekuasaan semula, Dalam pada itu Pangiran Indera bekerjasama dengan Syarif Sahab dari Sekran tetapi pakatan i n i ditumpaskan. Pangiran Indera dihantar balik ke B r u n e i pada tahun 1844. Raja James meneruskan kempennya untuk menguasai Sarawak dengan menentang pembesar-pembesar Melayu dan mengancamnya. Beliau m e n g c a p pembesar-pembesar ini terlibat dalam kegiatan l a n u n . Apa yang sebenarnya berlaku pembesar-pembesar M e l a y u tidak suka dengan pemerintahan James dan mengambil langkah mengganggu pentadbiran Sarawak. Raja James juga m e n u m p u k a n perhatian u n t u k m e n u n d u k k a n orang Dayak yang dianggapnya mengancam keamanan. Bagi tujuan kempen ketenteraannya James Brooke telah pergi ke Singapura untuk meminta bantuan tentera daripada kerajaan Negeri-Negeri Selat. Beliau telah mendapat bantuan daripada tentera laut British yang d i p i m p i n oleh Kapten Henry Keppel dengan kapal perangnya H . M . S Dido.
6

Kempen d i m u l a k a n dengan menyerang orang Iban di Sungai Saribas pada bulan Julai 184 3 yang membuat pertahanan di Padeh dan Layar. Setelah orang Iban di situ dikalahkan James Brooke dan Kapten Keppel memusnahkan pertahanan orang Iban di Rimbas dan Paku. Penentangan j u g a datang d a r i p a d a beberapa o r a n g S y a r i f peranakan Arab yang menjadi ketua masyarakat. Sekutu Pangiran Indera iaitu Syarif Sahab berpindah ke Matang Lupar dan m e m b i n a k u b u di Pemutus. A d i k n y a Syarif M u l a r membuat kubu di U n d u p . Kedua-dua bersaudara i n i d i s o k o n g oleh orang Melayu dan Iban. Sekali lagi dengan bantuan Kapten Keppel berjaya mengalahkan dua saudara tadi tetapi mereka dapat melepaskan d i r i . Syarif Sahab melarikan d i r i ke Pontianak dan menetap di sana. Manakala Syarif M u l a r kembali semula ke Sarawak dan mendapat pengampunan James Brooke. Seorang lagi yang dianggap oleh pemerintahan Brooke m e n jalankan kegiatan lanun ialah Syarif Usman yang tinggal cli Teluk Maruclu. Sekali lagi dengan bantuan angkatan laut British yang k a l i i n i dipimpin. oleh Thomas Cochrane, kerajaan Brooke berjaya. Syarif U s m a n terkorban pada bulan Ogos 1845.
7

265

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

K e m p e n ke atas orang Iban d i t e r u s k a n pada tahun 1849-). K a l i i n i B r o o k e m e n y e r a n g o r a n g Iban d i Sungai Saribas d a n Sekrang. J u m l a h k e k u a t a n orang Iban d i t a k s i r k a n seramai 2 5 r i b u orang. Pada b u l a n M a c , James B r o o k e berjaya m e n g a l a h k a n o r a n g Iban d i S e k r a n g d a n e n a m b u l a n k e m u d i a n m e n u m p a s k a n Iban d i Saribas. Pada t a h u n 1860 James B r o o k e m e n g h a d a p i rancangan daripada P a n g i r a n Temenggung H a s h i m J a l i l yang h e n d a k m e n g g u l i n g k a n p e m e r i n t a h a n n y a . P a n g i r a n T e m e n g g u n g telah membuat pakatan d e n g a n S y a r i f M a s h u r d a n D a t u P a t i n g g i A b d u l Ghafar tetapi pakatan i n i dipatahkan. O r a n g C i n a juga pernah mengadakan pemberontakan menentang kerajaan B r o o k e . Pacla m u l a n y a Brooke m e n g g a l a k k a n k e m a s u k a n i m i g r a n - i m i g r a n C i n a u n t u k m e n g e k s p l o i t a s i e k o n o m i Sarawak. R a m a i antara mereka d i a m b i l bekerja sebagai b u r u h l o m b o n g perak ( a n i t o m i ) d i Bau ( U l u S u n g a i Sarawak). P e l o m b o n g - p e l o m b o n g C i n a i n i memberontak kerana m e m b a n t a h kadar c u k a i yang mereka p e r l u bayar. Serangan orang C i n a ke atas bandar K u c h i n g pada t a h u n 1856 m u l a n y a berjaya m e n a w a n bandar K u c h i n g . P e m b e r o n t a k a n i n i d i t u m p a s k a n o l e h James B r o o k e dengan bantuan o r a n g M e l a y u , Iban, B i d a y u h dan Syarikat B o r n e o .
8

Jelas d a l a m mengasaskan d a n m e n g u k u h k a n p e m e r i n t a h a n n y a di Sarawak, salah satu strategi James Brooke y a n g p e n t i n g i a l a h m e n g g u n a k a n k e k u a t a n tentera. S u m b e r ketenteraan i n i d a t a n g d a r i p a d a kerajaan B r i t i s h clan juga o r a n g tempatan terutama o r a n g M e l a y u d a n Dayak Laut. Segala percubaan merampas kuasa, i n g k a r p e r i n t a h atau m e n i m b u l k a n kekacauan d i t i n d a s dengan k e k u a t a n tentera.

P E N T A D B I R A N J A M E S B R O O K E , 1841-1868
J a m e s B r o o k e d i i s y t i h a r k a n sebagai raja d a n G a b e n o r Sarawak p a d a 2 4 N o v e m b e r 1841 o l e h P a n g i r a n M u d a H a s h i m . Selepas i t u p a d a 18 O g o s 1842, James Brooke m e n e r i m a s u r a l p e l a n t i k a n d a r i p a d a S u l t a n B r u n e i sebagai Raja Sarawak. D a l a m m e n g u r u s k a n p e n t a d b i r a n b e l i a u hanya d i b a n t u o l e h s e k u m p u l a n k e c i l p e n t a d b i r Inggeris, Raja B r o o k e m e n g g u n a k a n cara p e m e r i n t a h a n a u t o k r a t i k

266

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E , 1841-19+1

d a n berkuasa mutlak. Bagaimanapun beliau tetap m e m e l i h a r a hubungan rapat dengan pembesar-pembesar M e l a y u , K e d u d u k a n pembesar-pembesar Melayu terus dikekalkan dan ada yang menjadi penasihat kepadanya. Raja James Brooke membayar gaji kepada pembesar-pembesar M e l a y u d a n menghapuskan k u t i p a n hasil tradisional. Antara pembesar-pembesar Melayu yang terkenal termasuklah Datuk Bandar dan Datuk Temenggung.
9

James Brooke telah membuat beberapa perubahan pentadbiran semasa memerintah Sarawak. Undang-undang jenayah diperkenalk a n serentak dengan pembukaan mahkamah. Beliau juga memperkenalkan sistem mata wang, u k u r dan timbang. Dalam menghadapi penduduk pelbagai kaum, James memisahkan petempatan mengikut ras. D e m i k i a n juga dalam bidang ekonomi p e n d u d u k - p e n d u d u k p e r i b u m i d i b e k a l k a n dengan pekerjaan tradisi. Bagi kegiatan ekonomi perdagangan beliau menggalakkan kemasukan saudagarsaudagar dan syarikat-syarikat swasta asing. Syarikat yang banyak memegang m o n o p o l i di Sarawak ialah Syarikat Borneo.
10

Pembantu utama James Brooke ialah anak saudaranya Charles Johnson yang datang ke Sarawak pada tahun 1848. James d i k e n a l i sebagai "Tuan Besar" manakala anak saudaranya dipanggil "Tuan M u d a " . Apabila James Brooke pulang ke England pada tahun 1863 urusan pentadbiran diserahkan kepada Charles. Raja James meninggal pacla tahun 1868 di England. R A J A C H A R L E S B R O O K E , 1868-1917 Charles Brooke memerintah selama hampir 48 t a h u n . Beliau dilantik menjadi Raja Sarawak keclua pada 3 Ogos 1868 dan mengangkat s u m p a h pada 11 O k t o b e r 1868. Beliau seorang yang pemurah tetapi berpendirian tegas. Charles juga dianggap berfikiran terbuka, cergas dan menggunakan kewarasan politik dalam pentadbiran. Beliau nampaknya berkuasa penuh dalam pentadbiran dan sistematik sehingga kepada perkara-perkara kecil. Ini menyebabkan pegawai pegawainya terutama di K u c h i n g tidak dapat bertindak sendiri. Tugas utama Charles ialah untuk menyusun pentadbiran dan memastikan kerajaan tidak banyak berhutaug seperti zaman
11

267

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

bapa saudaranya. O l e h itu beliau memastikan. birokrasi tidak besar bagi menjimatkan belanja. Ini sesuai dengan sifat beliau yang tidak boros atau suka berpoya-poya.

Pentadbiran
Charles mengawal ketat pentadbiran dan memastikan pegawaipegawai menghantar laporan lengkap pentadbiran kepada beliau. N a m u n keputusan banyak dibuat seeara lisan. Perkhidmatan u n t u k pegawai-pegawai Eropah agak sukar, gaji sedikit, kemudahan h i d u p k u r a n g memuaskan dan pegawai-pegawai tidak digalakkan berk a h w i n . Pegawai-pegawai dikehendaki berkhidmat dalam jangka masa yang panjang sebelum pulang ke Eropah. Walaupun ketat dan ditekan tetapi Raja Charles dihormati oleh pegawai-pegawai.
12

Sarawak dibahagikan kepada tiga bahagian. Setiap bahagian ditadbir oleh seorang residen (Eropah) dengan dibantu oleh pen o l o n g residen dan pegawai daerah. Mereka ini m u n g k i n orang E r o p a h atau M e l a y u . Bagi pentadbiran anak negeri, ketua-ketua tempatan orang Melayu, C i n a dan Dayak terus dikekalkan. Ketuaketua i n i dilantik oleh residen. Di kalangan orang C i n a misalnya ketua k u m p u l a n mereka dikenali sebagai " K a n g C h e w " atau kepala. Masalah-masalah dalam masyarakat ini akan d i k e n d a l i k a n o l e h ketua-ketua masyarakat masing-masing. A p a yang m e r u m i t k a n apabila masalah yang timbul melibatkan antara dua kaum atau lebih. Jika i n i terjadi perkara tersebut akan dirujuk kepada residen atau penolongnya. Kadangkala raja sendiri terpaksa campur tangan. A d a l a h jelas raja memegang kuasa yang tertinggi. Bagaimanapun beliau meneruskan dasar bapa saudaranya yang sering merujuk pendapat rakyat tempatan. Charles mengarahkan residen-residen m e m b e n t u k majlis tempatan yang dianggotai o l e h p e m i m p i n p e m i m p i n setempat. Di peringkat pusat majlis dibentuk pada tahun 1855 dan anggota-anggotanya terdiri daripada raja sendiri, Residen Bahagian Pertama dan tiga atau empat orang M e l a y u . Sepuluh tahun k e m u d i a n , Majlis Negeri dibentuk dan ahli-ahlinya terdiri daripada orang Eropah, pegawai-pegawai Melayu dan p e m i m p i n - p e m i m p i n utama Dayak. 268

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E , 1841-1941

Charles Brooke juga telah berjaya meluaskan daerah Sarawak. Pada tahun 1883, orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram bangun menentang kerajaan Brunei. Raja Charles mengambil kesempatan i n i berunding dengan Sultan Brunei. Baginda bersetuju menyerahkan kawasan pantai bermula dari Tanjung K e d o r o n g hingga ke Sungai Baram kepada rejim Brooke dengan bayaran pajakan tahunan. Pada tahun 1885 Sultan Brunei menyerahkan pula daerah Sungai Terusan tanpa sebarang bayaran setelah gagal mengatasi masalah kekacauan di situ. Daerah L i m b a n g d i a m b i l oleh Charles pada 17 M a c 1890 setelah mendapat restu kerajaan British. Perkembangan E k o n o m i dan Sosial, 1868-1917 Perkembangan e k o n o m i tidaklah pesat tetapi hasilnya meningkat secara perlahan-lahan. Matlamat utama Raja Charles ialah untuk menyelesaikan hutang negeri dan hal ini dapat diselesaikan m e n jelang tahun 1877. Kejayaan ini dicapai dengan cara menjimatkan perbelanjaan. W a l a u p u n negeri bebas daripada beban hutang tetapi k e m a k m u r a n negeri tidak d i p e r o l e h . Kebanyakan hasil negeri diperoleh daripada pajakan-pajakan, royalti perlombongan dan cukai kepala.
13

Raja Charles tidak menggalakkan perusahaan sektor awam sama ada Eropah atau C i n a . Sama seperti bapa saudaranya, beliau hanya membenarkan Syarikat Borneo menjalankan operasi di Sarawak. Syarikat. ini beroperasi dalam bidang pertanian dan perlombongan. Raja Charles juga amat berhati-hati untuk membenarkan i m i g r a n i m i g r a n C i n a masuk ke Sarawak w a l a u p u n syarat k e m a s u k a n dilonggarkan pada tahun-tahun 1880-an memandangkan keperluan e k o n o m i . Bagi tujuan keselamatan beliau memastikan orang C i n a tidak menguasai e k o n o m i Sarawak. Kerajaan Charles menyedari kekayaan Bahagian Pertama tetapi tidak berkeupayaan mengeksploit sepenuhnya. Di sini terdapat beberapa lombong antimoni yang berharga. Bahagian Kedua dan Ketiga juga tidak dimajukan atas alasan keselamatan. Hanya daerah Oya dan M u k a h menjadi pengeksport sagu. Pada masa ini Sarawak hanya mengeksport sagu, lada hitam dan gambir tetapi j u m l a h n y a kecil. 269

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

D a l a m bidang pengangkutan Sarawak lebih bergantung kepada perhubungan semula j a d i sama ada melalui sungai atau darat. j a l a n raya hanya terdapat di bandar K u c h i n g . Kemudahan telefon d a n telegraf hanya diperkenalkan pada awal abad ke-20. Itu p u n hanya di kawasan penting. Di bidang perubatan juga Sarawak l e b i h bergantung kepada cara lama kerana kekurangan doktor. Pacla abaci ke-19 hanya terdapat seorang doktor Eropah. Dalam b i d a n g p e n d i d i k a n kemajuannya lebih s e d i k i t terutama clengan k e g i a t a n mubaligh-mubaligh Kristian. Bagaimanapun Charles Brooke tetap mengawal p e r t u m b u h a n sekolah-sekolah kerana b i m b a n g perkembangan yang terlalu cepat akan mengganggu tradisi anak negeri.

Penentangan-penentangan Peribumi terhadap Raja Charles, 1868-1917


Penentangan orang tempatan khususnya di kalangan orang Dayak terhadap rejim Brooke terus w u j u d . Gerakan-gerakan i n i l e b i h bersifat tempatan dan berpecah-belah. Kadangkala penentangan lebih bersifat permusuhan antara s u k u k a u m kerana p e r m u s u h a n tradisi. Dengan ini mudahlah Charles Brooke menghadapi p e m berontakan. Beliau dengan mudah menggunakan satu puak u n t u k menindas puak yang menimbulkan kekacauan atau ingkar perintah kerajaan pusat. Bantuan dan gerakan bersama dengan kerajaan Belanda juga amat membantu. Selain itu Charles Brooke m e n g u k u h k a n kota-kota pertahanan seperti di kuala Sungai S e k r a n g , Kanowit, Lingga dan Bakung, l a n g k a h juga diambil untuk m e m b i n a kota-kota baru di L u b u k A n t u dan Bintu. Antara gerakan-gerakan penentangan yang berlaku: (a) Penentangan Ngumbang, 1868-1886 N g u m b a n g dan pengikutnya menetap di U l u Sungai Batang L u p a r . Beliau dianggap o l e h orang Iban tempatan sebagai p e m i m p i n yang berkebolehan dan digelar "Beruah L a n g i t " . Penentangan N g u m b a n g dan pengikut-pengikutnya kerana enggan membayar cukai pintu dan larangan adat m e m o t o n g kepala. Mereka telah bertindak menyerang pertahanan kerajaan

270

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E . 1841-1941

d i L u b u k A n t u dan i n i menyebabkan Charles menghantar pasukan u n t u k m e n g h u k u m . Pasukan i n i gagal u n t u k menangkap N g u m b a n g tetapi akhirnya berjaya memujuk N g u m bang u n t u k bekerjasama. Bagaimanapun apabila orang Iban cli Batang L u p a r bangun memberontak lagi di bawah p i m p i n a n Banten, N g u m b a n g sekali lagi turut serta.
14

(b)

Penentangan Iban U l u A i , 1863-1873 Orang Iban di daerah i n i d i p i m p i n oleh Balang dan k e m u d i a n digantikan oleh adiknya Unjap. Puncanya kerajaan Charles mengambil tindakan ke atas Iban yang mendiami kawasan Sungai Katibas kerana mereka sering menyerang orang Dayak yang menetap cli kawasan Sungai Kapuas. Raja Charles menghantar pasukan untuk m e n g h u k u m mereka pada tahun 1870 dan 1871 tetapi gagal. Hanya pada tahun 1873 barulah berjaya dan orang Iban tidak lagi d i b e n a r k a n menetap di S u n g a i Katibas. Mereka dikehendaki berpindah ke Batang Lupar.

(c)

Penentangan Lang Endang, 1879 Lang Hndang telah dilantik sebagai penghulu orang Iban cli Sekrang tetapi tidak berpuas hati dengan kerajaan Charles yang menghalang beliau menyerang orang Dayak K u n t u , di K a l i mantan Belanda. Lang Endang juga tidak berpuas hati dengan kutipan c u k a i p i n t u yang dijalankan. Satu pasukan Dayak berjaya dibentuk oleh Lang Endang untuk menyerang K u c h i n g tetapi dipatahkan oleh Raja Charles dengan bantuan orang Dayak yang d i p i m p i n oleh Nanag Orang Kaya Pemanca Dana. Sebagai h u k u m a n , Lang Endang dibuang daerah ke Kanowit.

15

(d)

Penentangan Banten, 1896-1908 Penentangan Banten yang bergelar ' I j a u l.ayang" adalah lanjutan daripada gerakan Ngumbang di Batang Lupar. Terdapat sekumpulan Iban yang tidak mahu menurut peraturan tempat tinggal yang ditetapkan. Kerajaan Brooke mahu orang Dayak membuat petempatan tetap di suatu kawasan di tebing
16

271

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sungai. Langkah i n i bertujuan untuk m e m u d a h k a n kerajaan mengawal mereka. Satu lagi peraturan yang tidak disukai ialah larangan menjalankan kegiatan tanaman pindah. Banten dan beberapa keluarga telah berpindah ke. u l u Sungai Delok tanpa menghiraukan peraturan-peraturan kerajaan. Bagi mengatasi masalah i n i residen meminta kerjasama Ngumbang, W a l a u p u n N g u m b a n g berjaya m e m u s n a h k a n petempatan Banten d a n pengikutnya tetapi gagal mematahkan penentangan. B a h k a n i n i menambahkan simpati orang Iban U l u Batang Lupar kepada Banten sehingga pengikut-pengikut N g u m b a n g sendiri p u n bergabung dengan golongan penentang. Raja Charles cuba berlembut dengan mengarahkan residen jangan m e n g a m b i l sebarang langkah dan beliau sendiri datang ke L u b u k A n t u pada tahun 1893 untuk b e r u n d i n g tetapi tidak d i e n d a h k a n oleh Banten. Pertelagahan dengan Banten semakin tegang pada tahun 1895. Puncanya keengganan Banten membayar cukai. Residen D.S.J Bailey telah menghantar satu pasukan Dayak yang d i p i m p i n oleh o r a n g M e l a y u menyerang Banten di Sungai Delok. Kemarahan Banten mei n u n c a k kerana kepala anak saudaranya dipenggal. Dalam pada itu Charles Brooke cuba berdamai dengan Banten dan menawarkan pcngampunan pada bulan Oktober 1897. Tawaran tersebut b u k a n sahaja ditolak bahkan Banten mengambil tindak balas menyerang orang Iban di Sukong yang menyokong Inggeris. O l e h itu Raja Charles menghantar pasukan untuk m e n g h u k u m Banten. Serangan i n i memaksa Banten melarikan d i r i ke. Kalimantan Belanda. Perlawanan Banten berterusan sehingga tahun 1909 apabila b e l i a u bersetuju meletakkan senjata. Tetapi Banten tidak lagi menetap di Sarawak kerana membuat petempatan baru di Sungai Leboyan di kawasan Kalimantan Belanda.

PEMERINTAHAN CHARLES V Y N E R B R O O K E , 1917-1946


Charles Vyner Brooke mempunyai pengalaman yang luas d a l a m pentadbiran Sarawak. Beliau pernah memegang jawatan residen di 272

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E . 1841-1941

Batang L u p a r (1898-99), a h l i M a j l i s N e g e r i clan d i l a n t i k s e b a g a i Raja M u d a pada t a h u n 1900. V y n e r j u g a berpengalaman m e n g e p a l a i pasukan menghapus kebangkitan orang Dayak terutama y a n g d i p i m p i n o l e h Banten. Beliau m e n g e t u a i kerajaan apabila a y a h n y a p u l a n g k e E n g l a n d pada t a h u n 1916 d a n d i l a n t i k m e n j a d i raja apabila C h a r l e s B r o o k e m e n i n g g a l pacla b u l a n M e i 1917. C h a r l e s V y n e r B r o o k e j u g a bersifat o t o k r a t i k seperti b a p a n y a . B e l i a u berusaha u n t u k m e w u j u d k a n kestabilan clan m e n g a m a n k a n p e r k e l a h i a n antara s u k u - s u k u serta menindas p e n e n t a n g a n .
17

Penentangan Orang Iban, 1919-1931


Pada awal p e m e r i n t a h a n n y a , o r a n g Iban yang tinggal di S u n g a i G a t m a s i h tidak t u n d u k sepenuhnya dan soring m e n i m b u l k a n kekacauan. V y n e r menghantar p a s u k a n tentera d i hawah p i m p i n a n G . M . C l i f f o r d pacla t a h u n 1919. P a s u k a n i n i m e n g a m b i l b e b e r a p a l a n g k a h u n t u k m e n g h a p u s k a n penentangan orang Iban. M e r e k a m e m b a k a r r u m a h p a n j a n g , m e n a n g k a p clan m e m b u n u h setengah d a r i p a d a n y a d i b u a n g daerah. Satu lagi k e k a c a u a n yang d i c e t u s k a n oleh o r a n g Iban b e r l a k u antara t a h u n 1930-1931. K a l i i n i o r a n g Iban d i p i m p i n o l e h A s u n .
18

pem-

berontak. m e m e n j a r a k a n p e m i m p i n - p e m i m p i n p e m b e r o n t a k dan

K a w a s a n k e k a c a u a n m e l i p u t i u l u Sungai K a n o w i t , Entabai d a n u l u Sungai Julau, P u n c a n y a kerana kemelesetan e k o n o m i d u n i a m e n y e b a b k a n harta b a h a n m e n t a h seperti getah d a n h a s i l h u t a n merosot. Petani Iban m e n y a l a h k a n kerajaan V y n e r y a n g g a g a l menyelesaikan masalah mereka. S e k a l i lagi pasukan tentera d i h a n t a r u n t u k m e n g h a p u s k a n penentangan tetapi A s u n sempat m e l a r i k a n d i r i . B a g a i m a n a p u n pada hujung t a h u n 1932, A s u n m e n y e r a h diri d a n d i b u a n g daerah ke Lundu.

Pentadbiran Charles Vyner Brooke, 1,917-1941


Pada peringkat a w a l pemerintahannya tidak banyak b e r l a k u p e r u b a h a n . Beliau m a s i h m e n j a l a n k a n dasar p e m e r i n t a h a n y a n g sama dengan a y a h n y a . Pegawai u t a m a m a s i h d i s a n d a n g o l e h o r a n g Eropah. 273

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Vyner tidak ada anak lelaki untuk menjadi waris takhta. O l e h itu usaha dibuat untuk melantik saudaranya bernama Betram s e b a g a i Tuan M u d a . Setelah adiknya meninggal d u n i a , anak s a u d a r a n y a A n t h o n y Brooke pula dijadikan pengharapan bakal Raja S a r a w a k . A n t h o n y dilantik sebagai Raja M u d a pada tahun 1939. B a g a i m a n a p u n anak saudaranya itu kurang popular di kalangan pentadbir dan Vyner mengambil langkah menarik balik jawatan Raja M u d a p a d a tahun tersebut juga. D a l a m tahun 1930-an idea demokrasi semakin b e r k e m b a n g di seluruh dunia. Vyner Brooke berpendapat p e r u b a h a n - p e r u b a h a n perlu dilakukan dalam negeri Sarawak sejajar dengan p e r k e m b a n g a n dunia. Orang yang dianggap mempengaruhi p e r u b a h a n - p e r u b a h an yang dilakukan oleh Raja Vyner ialah Gerald Mac B r y a n y a n g menjadi setiausaha sulit raja merangkap Ketua Setiausaha K e r a j a a n Mac Bryan memulakan kerjayanya di Sarawak sebagai kadet p a d a tahun 1920 dan 15 tahun kemudian memeluk agama Islam a p a b i l a b e r k a h w i n dengan seorang wanita Melayu. D a r i segi pentadbiran Raja Vyner cuba memodenkan dan mengurangkan campur t a n g a n raja. Bagi tujuan i n i beberapa jawatan diwujudkan seperti K e t u a Setiausaha Kerajaan (1923), Setiausaha H a l E h w a l O r a n g Cina (1929) dan Ketua H a k i m (1930). Pada bulan Mac 1941, Raja V y n e r mencadangkan kuasa m u t l a k n y a d i l u c u t k a n d a n Sarawak a k a n mendapat perlembagaan negeri. Dengan i n i Sarawak akan m e n d a p a t sebuah Majlis Tertinggi yang dianggotai oleh s e k u r a n g - k u r a n g n y a l i m a orang ahli. D i bawah Majlis Tertinggi ialah Majlis N e g e r i y a n g merupakan badan perundangan dan mempunyai kuasa d a l a m h a l ehwal kewangan. Majlis Negeri dianggotai oleh 25 orang a h l i dan akan bermesyuarat dua tahun sekali. Perlembagaan ini d i a n g g a p langkah pertama ke arah kerajaan berperwakilan.
19

Pejabat Tanah Jajahan menerima perlembagaan ini dan t i d a k m e m e r l u k a n pengesahan kerana i n i soal dalam negeri S a r a w a k . Kerajaan L o n d o n cuba mempengaruhi Raja Vyner supaya m e n e r i m a seorang residen tetapi ditolak. Raja Vyner hanya bersetuju m e n e r i m a p e n a s i h a t d a l a m soal h a l - e h w a l luar negeri d a n p e r t a h a n a n . Perjanjian antara Sarawak dengan Britain ditandatangani d i K u a l a 274

SARAWAK DI BAWAH P E N T A D B I R A N B R O O K E , 1841-1441

L u m p u r pada b u l a n N o v e m b e r 1941. Bagaimanapun perlembagaan i n i t i d a k dapat d i l a k s a n a k a n s e p e n u h n y a k e r a n a S a r a w a k d i t a w a n o l e h J e p u n . J e p u n m u l a mendarat d i M i r i pada 1 6 Disember 1941 d a n m e n a w a n bandar K u c h i n g pada 24 Disember 1941.

275

Bab 16

Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, 1941-1945

PENGENALAN Kerajaan J e p u n membuat keputusan untuk berperang pada malam 7-8 Disember 1941 dengan melancarkan serangan mengejut ke atas Pearl Harbour, H o n g K o n g dan Tanah M e l a y u . Penglibatan J e p u n dalam Perang D u n i a Kedua (1939-1945) d i d o r o n g oleh beberapa perkara: (a) Kesan dasar imperialisme yang dikesan sejak abad k e - 1 9 . J e p u n menamakan gerakan menguasai Asia Tenggara sebagai " N a n s h i n " (Gerakan ke. Selatan). M u l a i tahun 1936 kerajaan J e p u n sendiri mulai aktif untuk mencapai matlamat ini d e n g a n m e n u b u h k a n Suruhanjaya Laut Selatan di bawah Kementerian Luar. Kesan perkembangan facisme dalam dekad 1930-an di J e r m a n , Itali dan Soviet Rusia. Sebenarnya Jepun sendiri m e m p u n y a i akar u m b i tradisi samurai sejak zaman-berzaman. P e r k e m b a n g a n f a h a m a n ketenteraan bertambah meluas s e l e p a s kemenangan J e p u n ke atas C h i n a (1894-1895) dan R u s i a (1904-1905). Pada tahun 1930 berlaku cubaan rampasan kuasa tentera dalam usaha mewujudkan pemerintahan tentera 276

(b)

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-1945

tetapi gagal. W a l a u p u n begitu peranan tentera terus penting. Belanjawan tentera meningkat dari tahun ke tahun. Antara tahun 1938-1942, Jepun membelanjakan 11,900 juta yen u n t u k tentera. Industri bersifat ketenteraan juga dipergiatkan. (c) K e p e n t i n g a n e k o n o m i juga menjadi dorongan mengheret Jepun ke kaneah perang. Adalah menjadi sebahagian usaha Jepun untuk mendapatkan bahan mentah dan pasaran yang berterusan. Menjelang tahun 1930 berlaku kemelesetan d u n i a dan kuasa penjajah barat yang berkuasa di Asia mengawal ketat kemasukan barang Jepun di samping mengawal pengeksportan bahan mentah ke Jepun. Jepun menghadapi masalah kerana tidak mempunyai jajahan yang dapat menampung keperluannya. Asia Tenggara menjanjikan bekalan minyak, getah, timah dan sebagainya. Penaklukan I'anah Melayu sebagai sebahagian rancangan Jepun m e n u b u h k a n 'Pemerintahan Baru Asia Timur Raya." Jepun juga mempelopori sikap antiimperialisme Barat di kalangan orang Asia kerana Asia hanya untuk orang Asia. Jepun membuat pakatan dengan Jennan dan Itali. Perjanjian a n t i k o m i n t e r n ditandatangani pada bulan November 1930 dengan Jerman dalam usaha menentang pengaruh k o m u n i s . Ini d i i k u t i perjanjian yang serupa dengan Itali pada tahun 19 37. Apabila perang meletus di Eropah, Jepun mendapati kekuatan Britain, A m e r i k a Syarikat dan Belanda di Pasifik lemah dan peluang i n i digunakan untuk melancarkan peperangan. STRATEGI JEPUN MENAWAN T A N A H MELAYU Strategi Jepun untuk menawan Tanah Melayu terkandung dalam dasar untuk menawan Asia Tenggara keseluruhannya. Dasar i n i dikenali sebagai Gerakan ke Selatan atau " N a n s h i n " . Pada tahun 1936 dasar i n i dikenali sebagai "Polisi Laut Selatan" dan d i k e n dalikan oleh Kementerian Luar. Bagi mempengaruhi rakyat A s i a , Jepun memulakan perang propaganda dengan fahaman Pan A s i a , Asia T i m u r Raya dan Daerah Kemakmuran Asia Timur Raya.
1

(d)

(e)

277

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

D a l a m m e n g a t u r strategi, J e p u n j u g a m e n y u s u n g e r a k a n p e n g i n t i p a n . Rancangan i n i d i m u l a k a n pacla tahun 1936 bagi m e n c a r i m a k l u m a t kemas k i n i . Selain m e n g g u n a k a n p e g a w a i pegawai perisikan khas, Jepun juga menggunakan rakyatnya y a n g bermastautin di Asia Tenggara. Ini termasuklah saudagar besar, peniaga kecil, tukang gambar, tukang gunting rambut, guru, doktor, pelombong dan sebagainya. U n i t - u n i t perisikan profesional Jepun yang penting ialah D o r a N o w a (Jabatan Penyelidikan Tentera) dan F. K i k a n . U n i t Dora N o w a d i p i m p i n oleh Tsuji Masanobu manakala F. K i k a n diketuai o l e h Fujiwara Iwaichi. Fujiwara dikatakan telah berjaya mempengaruhi golongan tertentu daripada t o k o h - t o k o h gerakan kemerdekaan India, nasionalis Melayu dan C i n a . Antara tokoh penting termasuk Ibrahim Yaakop dan Subhas Chandra Bose. Selain menarik sokongan gerakan kebangsaan, unit Fujiwara juga berjaya dapat m e m p e ngaruhi tentera India dalam pasukan British. Kejayaan j e p u n i n i melemahkan semangat tentera India untuk berjuang kerana m e n g anggap peperangan tersebut b u k a n peperangan mereka.
2

Pihak Jepun juga mengatur strategi untuk menyerang dari utara. Bagi memudahkan pergerakan tenteranya, J e p u n membuat pakatan dengan kerajaan Thai. Pada 8 Disember 1941, Perdana Menteri T h a i iaitu P h i b u n Songram menyatakan sokongan kerajaannya k e p a d a J e p u n . Langkah i n i d i i k u t i dangan termeterainya perjanjian J e p u n Siam. Antara syaratnya, T h a i l a n d membenarkan tentera J e p u n melalui negaranya untuk menyerang Tanah M e l a y u dan B u r m a . Dengan i n i b u m i T h a i akan dijamin kemerdekaannya.

S T R A T E G I BRITISH
D a r i segi pertahanan, British menyedari kepentingan Segenting K r a kepada pertahanan Tanah M e l a y u . Sejak tahun 1925, P a n g l i m a Gerakan Tanah M e l a y u mahu menggunakan Segenting K r a d a l a m strategi yang d i k e n a l i sebagai "Benteng K e d a h " tetapi k u r a n g sambutan. Apabila keadaan di Pasifik begitu serius, British m e rancang strategi Etonian atau dikenali juga sebagai Operasi M a t a dor. M e n u r u t rancangan i n i tentera British akan menawan selatan
3

278

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-I94 )
1

T h a i apabila J e p u n m u l a menyerang, Selain itu British juga cuba m e m p e r k u a t k a n pertahanan utara Tanah M e l a y u . W a l a u p u n usaha dibuat u n t u k m e n g u k u h k a n pertahanan di bahagian utara tetapi tumpuan B r i t i s h sebenarnya ialah mempertahankan Singapura. H a l i n i tentu m e m u d a h k a n tentera J e p u n yang mula menyerang dari utara. SERANGAN JEPUN Pada b u l a n O k t o b e r 1941, J e p u n m e m b e n t u k Tentera Selatan (Nampo G u n ) . Ini d i i k u t i dengan pengisytiharan perang ke atas A m e r i k a Syarikat dan British pada malam 8 Disember 1941. J e p u n k e m u d i a n n y a menyerang Pearl Harbour, pulau-pulau penting di Lautan Pasifik, H o n g K o n g dan F i l i p i n a . Rancangan untuk men a k l u k i Tanah M e l a y u menjadi lebih mudah dengan tertawannya I n d o - C h i n a d a n persetujuan T h a i u n t u k membenarkan tentera Jepun m e l a l u i negaranya. Pasukan tentera Jepun yang terlibat untuk menyerang Tanah Melayu d a n Sumatera ialah Tentera ke-25 di bawah p i m p i n a n L.t. Jeneral T o m o y u k i Yamashita. Serangan Jepun ke atas Tanah M e l a y u bermula dengan pendaratan Divisyen ke-18 di Kota Bharu, Kelantan pada tengah malam 7 Disember 1941. Divisyen i n i kemudiannya bergerak ke selatan di bahagian pantai Timur. Divisyen ke-'3 yang diketuai o l e h L t . Jeneral Takaro M i t s u i mendarat di Singgora, T h a i . Divisyen i n i berpecah dua dan mara ke selatan dari Singgora ke A l o r Setar dan satu lagi d a r i Patani ke K r o h .
4

Serangan tentera Jepun begitu berkesan d a n satu d e m i satu b a n d a r - b a n d a r u t a m a j a t u h . P e k a n C h a n g l o n jatuh pada 1 0 Disember 1941. Selepas kejatuhau k u b u kuat di Jitra, askar-askar British m u l a d i u n d u r k a n ke selatan. Menjelang 16 Disember askaraskar British dikalahkan. Dengan i n i J e p u n m e n u m p u k a n perhatian pula menyerang Pulau Pinang tanpa tentangan hebat kerana Majlis Perang British mengambil keputusan berundur dari pulau tersebut, Selepas i t u matlamat serangan J e p u n seterusnya ialah u n t u k menawan Sungai Perak. Tentera Jepun berjaya menawan bandar Taiping, I p o h dan K a m p a r . K e j a t u h a n pertahanan S l i m R i v e r

279

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

d i a n g g a p p e n t i n g k e r a n a d i s i t u m e r u p a k a n pusat p e r t a h a n a n b a h a g i a n tengah T a n a h M e l a y u . Sementara i t u askar-askar B r i t i s h di p a n t a i T i m u r juga diasak. K u a n t a n telah berjaya d i t a w a n p a d a 2 J a n u a r i 1942. Sebahagian askar J e p u n yang m e n a w a n k u a n t a n m a r a k e E n d a u d a n M e r s i n g m a n a k a l a sebahagian lagi m e n u j u k e K u a l a L u m p u r u n t u k bersama askar J e p u n yang mara dari S l i m R i v e r . K e j a t u h a n K u a l a L u m p u r ke tangan Jepun pada 11 Januari 1942 d i k a t a k a n telah menyelesaikan peringkat pertama rancangan J e p u n menawan Tanah Melayu. D i v i s y e n Ke-5 yang menawan Kuala L u m p u r m e n e r u s k a n k e m a r a a n k e Kajang, Gemas, K l u a n g dan Johor B a h r u . M a n a k a l a p a s u k a n I m p e r i a l selepas m e n a w a n I p o h d i a r a h mara ke s e l a t a n m e l a l u i k a w a s a n pantai Selangor d a n berjaya m e n a w a n b a n d a r K e l a n g , M e l a k a , M u a r , B a k r i d a n Batu Pahal. Pertahanan Johor y a n g d i s e r a h k a n kepada askar-askar A u s t r a l i a telah jatuh ke tangan J e p u n pada p e n g h u j u n g b u l a n Januari. Selepas itu kekuatan tentera J e p u n d i t u m p u k a n u n t u k m e n a w a n S i n g a p u r a . Pada 15 Januari 1 9 4 2 . L.t. J e n e r a l Percival m e n a n d a t a n g a n i surat m e n y e r a h kalah di B u k i t T i m a h , S i n g a p u r a . D e n g a n i n i J e p u n berjaya m e n a w a n T a n a h M e l a y u dan Singapura d a l a m masa 70 hati.
3

KEJAYAAN JEPUN
B r i t i s h b u k a n tidak d a p a i m e r a m a l k a n k e m u n g k i n a n s e r a n g a n tentera J e p u n tetapi peperangan d i E r o p a h l e b i h mendesak. S i k a p B r i t i s h yang menganggap mereka tidak dapai d i k a l a h k a n o l e h bangsa A s i a j u g a telah m e n y e b a b k a n k e k a l a h a n m e r e k a . D a r i s e g i pertahanan juga didapati pihak j e p u n lebih rapi. Strategi d i s u s u n b e g i t u lama melibatkan unit-unit perisikan, melancarkan d a k y a h antipenjajahan Barat d a n p e n y u s u n a n pasukan tentera yang b e r k e s a n . Tentera J e p u n j u g a bersemangat tinggi d a n sanggup b e r j u a n g k e r a n a menganggap perjuangan mereka s u c i . M e r e k a juga m e m p u n y a i pengalaman yang luas d i medan perang terutamanya d a l a m peperangan d i C h i n a d a n I n d o - C h i n a . P i h a k Jepun juga berjaya m e m p e n g a r u h i . masyarakat tempatan bagi m e n y o k o n g m e r e k a . G o l o n g a n y a n g berjaya d i p e n g a r u h i t e r m a s u k l a h g o l o n g a n n a s i o n a l i s r a d i k a l daripada Kesatuan M e l a y u M u d a y a n g d i p i m p i n

280

o l e h I b r a h i m Yaakop. O r a n g India berjaya d i p e n g a r u h i m e l a l u i L i g a K e m e r d e k a a n India. M a n a k a l a o r a n g Cina y a n g m e n y o k o n g J e p u n t e r d i r i d a r i p a d a p e n y o k o n g - p e n y o k o n g kerajaan b o n e k a W a n g C h i n g - W e i , d i C h i n a . Selain i t u pakatan J e p u n - T h a i l a n d j u g a telah turut m e m b a n t u m e m u d a h k a n p e n a k l u k a n Tanah M e l a y u . M a n a k a l a k e d u d u k a n B r i t i s h d i 'Tanah M e l a y u tidak begitu m e n g u n t u n g k a n . Strategi-strategi y a n g diatur seperti Benteng K e d a h d a n O p e r a s i M a t a d o r n a m p a k n y a l e b i h baik di atas kertas k e r a n a tidak d i l a k s a n a k a n dengan b e r s u n g g u h - s u n g g u h . D e m i k i a n j u g a dengan semangat askar-askarnya tidak begitu tinggi d a n k e k u r a n g a n l a l i h a n d a n pengalaman d i m e d a n p e r t e m p u r a n . Ini d i l a m b a h lagi dengan kejayaan Jepun m e m p e n g a r u h i askar-askar India. K e d u d u k a n pertahanan B r i t i s h juga menjadi lemah setelah d u a k a p a l perangnya iaitu Prince of Wales dan Repulse berjaya ditenggelamkan o l e h Jepun dekat perairan K u a n t a n pada 10 Disember 194l. B r i t i s h juga n a m p a k n y a begitu m e m b e r i perhatian u n t u k m e m p e r t a h a n k a n S i n g a p u r a d a n m e m p e r k u a t k a n pertahanan p u l a u tersebut kerana menganggap Jepun a k a n m e m u l a k a n serangan di s i t u . Ternyata Jepun dapat m e n g e l i r u k a n strategi B r i t i s h . D e m i k i a n juga dari segi penggunaan tenaga-tenaga tempatan bagi m e m p e r t a h a n k a n Tanah M e l a y u . U n i t askar M e l a y u yang ada terlalu k e c i l d a n mereka ternyata berjuang bermatian di K e l a n t a n d a n Singapura. Tentera Jepun berjaya m e n g h a n c u r k a n m i t o s " B a r a t tidak dapat d i k a l a h k a n . "

PENTADBIRAN JEPUN
D a l a m m e n y u s u n pentadbiran, Jepun memastikan supaya k e a m a n a n d i p u l i h k a n s e m u l a . Ini bagi m e n j a m i n sumber-sumber e k o n o m i dapat d i e k s p l o i t secepat yang boleh. K e d u d u k a n setiap w i l a y a h y a n g d i t a k l u k i a k a n d i t e n t u k a n secara berasingan m e n g i k u t k e p e r l u a n setempat dan k e p e n t i n g a n u m u m Jepun. D e m i k i a n j u g a tentang organisasi pentadbiran tempatan y a n g d i f i k i r k a n sesuai a k a n terus d i g u n a k a n o l e h Jepun. Ini a k a n m e n g u n t u n g k a n Jepun d a r i segi m e n g u r a n g k a n perbelanjaan dan a k a n berjaya m e n a r i k s o k o n g a n p e n d u d u k tempatan. Dasar umum pentadbiran tentera Jepun m a h u m e n j a d i k a n Tanah M e l a y u sebagai sebahagian jajahannya. D i s a m p i n g i t u Jepun m a h u

281

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menjadikan Tanah M e l a y u sebagai k u b u kuat tenteranya. P e n tadbiran kerajaan tentera (Gunsei-bu) diletakkan di bawah M e j a r Jeneral M a n a k i K e i s h i n . M a n a k a l a t o k o h p e n t i n g y a n g d i b e r i kepercayaan membentuk formula pentadbiran ialah K o l o n e l W a t a nabe Wataru. N a m a Tanah M e l a y u kemudiannya ditukar m e n j a d i M a l a i . Pada mulanya Tanah M e l a y u dan Sumatera d i s a t u k a n di bawah satu pentadbiran yang berpusat di Singapura ( S y o n a n - t o ) . Penyatuan i n i dibuat dengan alasan kepentingan e k o n o m i d a n pertahanan. Bagaimanapun Sumatera kemudiannya m e w u j u d k a n pentadbiran sendiri berpusat di Bukit Tinggi pada bulan A p r i l 1943, Tentera Ke-25 dipindahkan ke Sumatera manakala Tentera K e - 2 9 d i b e r i tanggungjawab m e n g a w a l Tanah M e l a y u . S e b u a h l a g i pasukan tentera Jepun iaitu Tentera Ke-7 ditugaskan m e n g a w a l Johor d a n Singapura.
6

Pusat pentadbiran tentera Jepun ialah di Singapura. Struktur pentadbirannya dapat dilihat seperti rajah di bawah:

282

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-1941

Singapura, Pulau Pinang dan Melaka diletakkan di bawah pentadbiran langsung Jepun. Pentadbir tertingginya ialah M a y o r . Manakala di negeri-negeri Melayu yang lain ketua pentadbirannya ialah Gabenor Jepun. Pada peringkat awal k e d u d u k a n sultan dan raja tidak dianggap penting oleh Jepun, Dasar i n i dikenali sebagai " D o k o - S h o r i Yaryo". Dalam dasar i n i Jepun tidak mengiktiraf s u l tan seperti mana British." Ini kerana mereka mahu rakyat Tanah M e l a y u hanya m e n u m p u k a n taat setia kepada Maharaja J e p u n . Bagaimanapun dasar ini diubah pada bulan Januari 1943 setelah persidangan sultan-sultan dan raja dari Tanah Melayu dan Sumatera diadakan di Singapura di bawah anjuran Jepun.
7

Pihak pentadbiran tentera Jepun juga terpaksa menggunakan kakitangan kerajaan tempatan yang berkhidmat sejak zaman British. Ini kerana Jepun tidak mempunyai cukup pegawai yang terlatih. Di samping itu mereka juga mahu memastikan pentadbiran kerajaan tempatan berjalau lancar dan mendapat sokongan rakyat tempatan. Bahkan jawatan-jawatan peringkat tinggi yang dahulunya hanya d i m o n o p o l i oleh pegawai British mula diisi dengan pegawai M e l a y u . M i s a l n y a jawatan pegawai daerah di Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat.
9

Pacla 20 Ogos 1943 satu perjanjian telah ditandatangani antara kerajaan Jepun dengan Thailand. Berdasarkan perjanjian ini negerinegeri Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu telah diserahkan kepada Thailand. Ini selaras dengan janji awal Jepun yang mahu membalas b u d i kerajaan Siam yang membenarkan wilayahnya digunakan untuk pendaratan tentera Jepun yang digunakan untuk menyerang Burma dan Tanah M e l a y u . Selain itu arah aliran Perang Pasifik juga sudah tidak lagi memihak kepada Jepun. Di samping i t u Jepun juga mahu m e n u m p u k a n kekuatan tenteranya untuk menyerang India.
10

KESAN

EKONOMI

Penglibatan orang Jepun dalam bidang ekonomi dapat dikesan sejak sebelum perang meletus. Mereka melibatkan diri dalam perusahaan getah, perlombongan dan perniagaan. Matlamat Jepun seterusnya 283

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

apabila menguasai Tanah Melayu ialah untuk mengeksploit bahanbahan mentah clan meluaskan pasaran. Bagaimanapun matlamat J e p u n tidak tercapai kerana peperangan yang berlarutan d a n terpaksa menghadapi sekatan ekonomi Barat. Jalan perhubungan darat banyak yang musnah. D e m i k i a n juga pengangkutan laut terbantut kerana banyak kapal yang terpaksa digunakan untuk tujuan peperangan. Di s a m p i n g i t u pengangkutan laut juga menghadapi ancaman serangan kapal perang pihak Berikat. Dan Tanah M e l a y u j u g a m e n g h a d a p i masalah e k o n o m i akibat dasar B r i t i s h y a n g melaksanakan dasar b u m i hangus semasa mereka berundur d a h u l u . L o m b o n g - l o m b o n g serta peralatannya d i m u s n a h k a n , b e k a l a n m i n y a k dibakar, bekalan makanan d i b i a r k a n rosak dan infrastruktur dirosakkan. Ini memberi kesan jangka panjang sebelum dapat d i p u l i h k a n . A k i b a t pendudukan Jepun rakyat Tanah M e l a y u terpaksa m e n g hadapi tekanan ekonomi. Inflasi meningkat tinggi. Ini adalah kesan pihak Jepun mencetak wang tanpa kawalan. Dalam masa dua b u l a n p e n d u d u k a n Jepun, sebanyak 65 juta wang Jepun berada di edaran. Dan pacla bulan Februari 1943 dianggarkan terdapat 285 juta w a n g kertas beredar.
11

P i h a k J e p u n j u g a cuba m o n o p o l i e k o n o m i T a n a h M e l a y u . Pelbagai rancangan dibuat untuk mencapai matlamat i n i . Permitp e r m i t perniagaan d i k e l u a r k a n oleh p e n t a d b i r a n tentera bagi memastikan syarikat-syarikat J e p u n diberi layanan istimewa. Pengurusan perusahaan dan perniagaan diserahkan kepada kaisha (syarikat) dan kumiai (persatuan perniagaan).
12

A k i b a t pendudukan Jepun rakyat tempatan menghadapi masalah e k o n o m i . Rakyat menghadapi masalah k e k u r a n g a n m a k a n a n , pakaian dan barang-barang keperluan harian yang l a i n . A k i b a t kekurangan beras rakyat terpaksa memakan apa sahaja terutama ubi kayu sehingga zaman pemerintahan Jepun dikenali juga sebagai " Z a m a n U b i K a y u " . Walaupun pentadbiran Jepun cuba mengurangk a n masalah i n i dengan mengadakan kawalan harga dan m e n g isytiharkan h u k u m a n yang berat kepada sesiapa yang melanggar peraturan tetapi tidak berhasil. Pasar gelap dan p e n y e l u d u p a n berleluasa. 284

Pihak Jepun juga menggunakan buruh-buruh paksa bagi memenuhi keperluan ekonomi. Kerja-kerja mereka tidak clibayar dan sesiapa yang menentang akan diseksa oleh polis tentera (kempetai), Selain digunakan untuk kerja-kerja di Tanah Melayu ada juga buruhb u r u h yang dihantar keluar. Ramai romusha yang dihantar u n t u k pembinaan kereta api maut di Burma. Jumlah romusha Tanah Melayu yang terlibat dianggarkan 73 502 orang, K E S A N SOSIAL Akibat tekanan ekonomi zaman perang keadaan sosial juga turut menerima kesannya. Kemerosotan ekonomi telah membebankan kehidupan harian rakyat. Kesihatan rakyat merosot. Ramai rakyat yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa h i d u p berpindahrandah. Banyak sekolah yang terpaksa ditutup dan akibatnya bidang pendidikan merosot. Pada peringkat awal orang C i n a menghadapi tekanan hebat. Pentadbiran Jepun melaksanakan dasar anti-Cina kerana sikap orang Cina yang anti-Jepun sebelum Tanah Melayu ditawan. Demikian juga dengan pengalaman askar Jepun semasa menawan negara C h i n a . Selepas kejatuhan Singapura, pentadbiran tentera Jepun melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas orang Cina. Operasi i n i dikenali sebagai "Sook-Ching" atau operasi pembersihan." Selepas dasar ini diberhentikan, orang Cina dikehendaki menderma sejumlah 50 juta ringgit sebagai bayaran hutang darah dan h u k u m a n kerana kegiatan anti-Jepun. Layanan orang Jepun terhadap orang India baik. Ini dapat d i fahami kerana sejak sebelum perang, ramai pemimpin India dalam buangan mengadakan kerjasama dengan Jepun. Dengan bantuan Jepun, pemimpin-pemimpin India menubuhkan Tentera Nasional India (INA) dan Liga Kemerdekaan India (IIL.). Malah kerajaan buangan Azad Hind yang ditubuhkan di Singapura juga mendapat d u k u n g a n Jepun. Pentadbiran J e p u n n a m p a k n y a m e m b a n t u nasionalis-nasionalis India untuk membangkitkan semangat k a u m India. Kesannya Tentera Nasional India dikatakan berjaya merekrut seramai 20 rihu bekas tentera India yang berkhidmat dengan

285

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pasukan British dan seramai 30 ribu orang daripada kalangan b u r u h T a m i l . Layanan baik. Jepun i n i dapat difahami kerana mereka m a h u menggunakan orang India bagi kempen tentera di India. K e s e m patan i n i digunakan pula oleh p e m i m p i n - p c m i m p i n India bagi m e n y u b u r k a n gerakan nasionalisme. N a m u n begitu tidak semua orang India terlibat dalam kegiatan i n i . Ramai kalangan bawahan yang menghadapi masalah sosial dan kehilangan pekerjaan akibat kemerosotan perusahaan getah.
14

J e p u n dikatakan melaksanakan dasar pecah dan perintah. P e n tadbiran Jepun dikatakan memberi layanan istimewa kepada o r a n g M e l a y u yang dianggap peribumi Tanah Melayu. N a m u n , kesan sosial yang diterima akibat peperangan tetap berat. Ramai pegawai kerajaan yang diberhentikan kerja atau terpaksa berhenti kerana tekanan e k o n o m i . Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat pula d i p o t o n g gaji dengan banyak. Ini menyulitkan mereka menghadapi z a m a n inflasi. Akibatnya ramai pegawai kerajaan terpaksa pegang c a n g k u l menjalankan aktiviti pertanian dalam usaha m e n c u k u p k a n b a h a n makanan. Keadaan i n i juga dikatakan telah merapatkan h u b u n g a n antara pegawai kerajaan dengan rakyat. D a l a m usaha pentadbiran J e p u n menjepunkan rakyat Tanah M e l a y u pelbagai rancangan telah diatur. Ini termasuklah m e n u t u p sekolah Inggeris dan memberi tumpuan kepada pelajaran bahasa Jepun. Selain itu pelbagai rancangan pembinaan memupuk semangat diberi keutamaan. Pelbagai rancangan propaganda menerusi akhbar, sekolah dan aktiviti sosial diatur. Antaranya termasuklah melatih pemuda-pemuda bersemangat waja menerusi sekolah khas y a n g dikenali sebagai koa-kurenjo di Singapura dan Melaka. Pihak Jepun berusaha m e m b i n a "seishin" (semaugat) pemuda. Ditekan juga semangat anti-Barat yang akan mendorong ke arah gerakan antipenjajah Barat.
15

Rakyat juga dikehendaki menyertai p e r t u b u h a n - p e r t u b u h a n sosial bagi m e m u p u k semangat kejiranan. Di samping itu langkah i n i juga memudahkan pihak Jepun untuk mengawal pergerakan rakyat. Antaranya termasuklah Epposho (Kelab Membaca). K e l a b pertama d i t u b u h k a n di Pulau Pinang pada 4 Jun 1944. Sebuah l a g i p e r t u b u h a n sosial ialah H o d a s h o . P e r t u b u h a n i n i d i s e s u a i k a n 286

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-1945

daripada Epposho. Matlamatnya untuk menggalakkan perhubungan baik dengan pentadbiran Jepun dan mewujudkan persefahaman kaum. Pihak Jepun juga m e n u b u h k a n pasukan-pasukan pertahanan tempatan. Ini termasuklah Jeikedan (Pasukan Pertahanan A w a m ) , Tonarigumi (Persatuan Kejiranan), H e i h o (Pasukan S u k a r e k T a m bahan), G i y u g u n (Tentera Sukarela) dan G i y u t a i (Pasukan S u k a rela). Sebuah lagi pertubuhan penting ialah P E T A atau P e m b e l a Tanah A i r ( G i g u y u n ) . Pegawai pemerintahnya ialah Ibrahim Yaakop yang berpangkat Lt. K o l o n e l . Pengambilan rekrutnya bermula pada b u l a n Disember 1943 dan menjelang bulan A p r i l 1944, j u m l a h anggotanya seramai dua ribu orang. Kebanyakan ahlinya terdiri daripada bekas anggota Kesatuan M e l a y u M u d a . Mereka d i l a t i h secara tentera dan m e m i l i k i semangat kebangsaan yang kuat. K E S A N POLITIK Kemenangan Jepun menaikkan semangat orang Asia yang selama i n i menganggap B r i t i s h tidak boleh dikalahkan, Sekali g u s i n i menaikkan semangat kebangsaan di kebanyakan negara A s i a . Di Tanah M e l a y u , Jepun t i d a k l a h m e n g g a l a k k a n p e r k e m b a n g a n nasionalisme seperti di Indonesia, Filipina dan Burma, Ini kerana Jepun mahu menjadikan Tanah M e l a y u sebahagian tanah jajahannya. Selain itu Tanah Melayu juga mahu dijadikan tempat t u m puan para imigran Jepun. Parti politik seperti Kesatuan Melayu M u d a yang sebelum meletusnya peperangan sudah mengadakan kerjasama dengan Jepun juga tidak bernasib baik. Parti tersebut juga terpaksa d i b u b a r k a n apabila Jepun mengharamkan kegiatan parti politik. Kegiatan parti p o l i t i k hanya digalakkan semula oleh Jepun apabila peperangan hampir lamat. Apabila Jepun hampir kalah maka pentadbiran Jepun cuba menggalakkan nasionalisme tempatan. Pegawai-pegawai Jepun yang bersimpati dengan Kesatuan Melayu M u d a m e n y o k o n g gagasan Indonesia kaya yang diperjuangkan oleh kesatuan tersebut. Atas asas inilah nasionalis-nasionalis Melayu digalakkan m e n u b u h k a n KRIS atau Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau k e k u a t a n

287

Rakyat Istimewa atau Kerajaan Indonesia Semenanjung. KRIS merancang u n t u k merdeka dalam Indonesia seperti dijanjikan Jepun. Bagaimanapun rancangan kemerdekaan Tanah Melayu dalam Republik Indonesia tidak berjaya dilaksanakan. Bagi masyarakat India, Jepun memang menggalakkan kegiatan politik. Bagaimanap u n i n i d i t u m p u k a n bagi gerakan kebangsaan d i India. Jepun menggalakkan penubuhan kerajaan buangan India di bawah Subhas Chandra Bose. Kegiatan p o l i t i k orang C i n a ditekan terutama kerana Jepun b i m b a n g dengan kegiatan anti-Jepun. Ramai orang C i n a yang terpaksa berpindah ke pinggir-pinggir hutan bagi menjalankan kegiatan pertanian. Ramai juga orang Cina yang terpengaruh dengan dakyah Parti K o m u n i s Malaya dan menyertai gerakan bawah tanah menentangjepun. Bagi menentangjepun seeara gerila, Parti K o m u nis Malaya menubuhkan M P A J A (Tentera Rakyat Malaya Menentang Jepun). G E R A K A N A N T I - J E P U N , 1941-1945 Masyarakat Cina bangun menentangjepun secara bersenjata melalui perang gerila. Gerakan i n i mendapat sokongan British, Lai Tek (Setiausaha Parti Komunis Malaya) diberi peruntukan besar oleh British bagi menjayakan rancangan i n i . Sebelum Singapura jatuh ke tangan Jepun, satu rundingan dibuat antara w a k i l P K M dengan British. Persetujuan dicapai untuk membentuk pasukan menentang Jepun. Pihak British bersedia untuk melatih ahli ahli P K M untuk melakukan tindakan sabotaj dan taktik perang gerila di Sekolah Latihan Khas 101 (101 STS). Latihan ini d i k e n d a l i k a n oleh Lt. K o l o n e l J . M . G a v i n dan Mejar F . Spencer C h a p m a n . P K M telah menghantar seramai 165 ahlinya ke sekolah tersebut dan mereka i n i l a h dianggap nukleus kepada M P A J A . M P A J A juga menerima bantuan peralatan senjata, ubat dan wang daripada SEAC. (South East Asia Command) yang berpusat di C o l o m b o . Parti K o m u n i s Malaya menubuhkan M P A J A (Malayan Peoples Anti Japanese Arms-) atau Bintang Tiga bagi melancarkan perang gerila. Sehingga bulan November 1942, M P A J A mempunyai 4 rejimen yang beroperasi di
16

288

P E N D U D U K A N JEPUN DI T A N A H M E L A Y U . 1441-1945

Selangor, N e g e r i S e m b i l a n d a n Johor. Selain r e k r u t n y a yang d i l a t i h o l e h B r i t i s h , M P A J A juga m e r e k r u t a h l i - a h l i b a r u d a r i p a d a p e n d u d u k t e m p a t a n . E m p a t lagi r e j i m e n d i t u b u h k a n k e m u d i a n s e t e l a h anggota-anggota b a r u d i p e r o l e h . R e j i m e n K e - 5 ( P e r a k ) , R e j i m e n K e - 6 (Barat P a h a n g ) , R e j i m e n K e - 7 ( T i m u r P a h a n g ) d a n mengawal juga Terengganu d a n K e l a n t a n ) ; R e j i m e n Ke-8 ( K e d a h ) .

R e j i m e n y a n g terkuat ialah R e j i m e n K e - 5 y a n g d i p i m p i n o l e h C h i n P e n g . Tidak d i k e t a h u i j u m l a h sebenar a h l i M P A J A . D i l a p o r k a n semasa J e p u n m e n y e r a h k a l a h j u m l a h n y a antara tiga r i b u h i n g g a empat r i b u anggota tetapi pada masa Jepun m e n y e r a h j u m l a h n y a d i a n g g a r k a n antara e n a m r i b u h i n g g a t u j u h r i b u anggota. ' M P A J A
17

mengembangkan sayapnya dengan m e n u b u h k a n M P A J U (Malayan People's Anti Japanese Union) yang ditugaskan untuk merekrut a h l i - a h l i b a r u , m e n g u t i p d e r m a , m e n d a p a t k a n b e k a l a n senjata d a n m a k a n a n serta p e r i s i k a n . Satu lagi k u m p u l a n gerila C i n a d i k u a s a i o l e h a h l i -ahli Parti K u o m i n t a n g y a n g d i k e n a l i sebagai O C A J A ( O v e r seas C h i n e s e A n t i J a p a n e s e A r m y ) . K a w a s a n utama operasinya d i G r i k d a n L e n g g o n g d i n e g e r i Perak d a n G u a M u s a n g d i K e l a n t a n .
1 8

P i h a k B r i t i s h s e n d i r i m e m b e n t u k p a s u k a n gerila yang d i k e n a l i sebagai P a s u k a n 1 3 6 d i b a w a h n a u n g a n S E A C . D i Tanah M e l a y u pasukan ini diketuai oleh K o l o n e l John Davis.
19

Matlamat p a s u k a n

i n i ialah u n t u k p e r i s i k a n , m e m b a n t u k u m p u l a n - k u m p u l a n a n t i J e p u n d a n m e m b a n t u gerakan p e n d u d u k a n s e m u l a . D a l a m p a s u k a n 1 3 6 i n i terdapat j u g a k u m p u l a n gerila M e l a y u y a n g d i k e t u a i o l e h Tengku M a h m u d M a h y i d d e e n . K u m p u l a n d i U l u Perak d a n K e d a h d i k e n a l i sebagai A s k a r M e l a y u Setia. Tentera W a t a n i a h .


20

Di Pahang dikenali sebagai

KEKALAHAN JEPUN
D i m e d a n p e r t e m p u r a n tentera Jepun m u l a i m e n u n j u k k a n t a n d a t a n d a k e k a l a h a n p a d a p e r t e n g a h a n t a h u n 1943. D i Pasifik t e n t e r a J e p u n telah m u l a m e n g h a d a p i k e k a l a h a n d i tangan tentera A m e r i k a , Pada b u l a n Julai 1 9 4 5 p i h a k Berikat m e m i n t a Jepun m e n y e r a h k a l a h tanpa syarat tetapi J e p u n tidak m e n g e n d a h k a n n y a . A k i b a t n y a b o m a t o m d i g u g u r k a n d i H i r o s h i m a ( 6 O g o s ) dan d i N a g a s a k i ( 9 O g o s 1945). E n a m h a r i k e m u d i a n atas p e r i n t a h Maharaja H i r o h i t o , J e p u n

289

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menyerah kalah. D i Tanah M e l a y u pihak J e p u n menyerah k a l a h dengan rasminya apabila ditandatangani perjanjian antara J e n e r a l Itagaki dan L o r d L o u i s Mountbatten pada 12 September. P e r i s t i w a i n i berlaku di Bangunan Perbandaran Singapura. J e p u n sebenarnya m e m p u n y a i perancangan jangka p a n j a n g u n t u k m e n a k l u k i Tanah M e l a y u dan kawasan A s i a y a n g l a i n . Matlamat J e p u n ialah u n t u k m e w u j u d k a n L i n g k u n g a n K e m a k m u r a n A s i a T i m u r Raya. Kejayaan tentera Jepun i n i bukan s a h a j a kerana strategi yang berkesan tetapi juga kerana semangat b e r j u a n g yang ada di kalangan askar-askarnya. Setelah berjaya m e n a k l u k i sesebuah negeri maka Jepun akan membentuk pentadbiran b a g i menggantikan jentera pentadbiran British. Kakitangan p e n t a d b i r an yang dilantik b u k a n sahaja terdiri daripada pegawai-pegawai J e p u n tetapi juga di kalangan pegawai tempatan. Ini kerana J e p u n menghadapi masalah kekurangan pegawai. Langkah ini juga d i b u a t bagi memastikan sistem pentadbiran Jepun akan mendapat s o k o ngan orang tempatan. Setelah jentera pentadbiran dapat diwujudkan, pihak Jepun c u b a mengeksploitasi sumber e k o n o m i . Bagaimanapun matlamat ini k u r a n g berhasil. Bahkan e k o n o m i tempatan merosot dengan t e r u k n y a . A k i b a t daripada p e m e r i n t a h a n Jepun juga m e n i m b u l k a n pelbagai masalah sosial seperti wabak penyakit dan k e t e g a n g a n k a u m . W a l a u p u n pada peringkat awal J e p u n cuba m e n g h a l a n g perkembangan p o l i t i k setempat tetapi p e n d u d u k a n Jepun t e l a h m e n i m b u l k a n kesedaran politik yang meluas di kalangan r a k y a t Semangat antipenjajah Barat yang ditanam oleh Jepun begitu ber pengaruh sekali. Apalagi kemenangan Jepun telah m e l e n y a p k a n mitos yang kuasa Barat tidak dapat dikalahkan oleh kuasa A s i a Kesan p e n d u d u k a n Jepun berterusan selepas tenteranya menyerah kalah. Kesan penting ialah berlakunya pcrgaduhan k a u m terutamanya antara orang M e l a y u dengan C i n a . O r a n g C i n a d i k a t a kan mengambil kesempatan sebelum keamanan berjaya d i p u l i h k a n oleh British. Mereka membalas dendam ke atas orang M e l a y u dan orang yang dianggap tali barut Jepun. Sebagai tindakan m e m p e r tahankan d i r i orang Melayu mengambil tindak balas untuk m e m pertahankan d i r i . 290

P E N D U D U K A N JEPUN DI T A N A H MELAYU, 1941-1941

A d a a h l i sejarah berpendapat, p e n d u d u k a n J e p u n m e n g u b a h s i k a p p o l i t i k o r a n g M e l a y u . M e r e k a tidak lagi t u n d u k m e m b a b i b u t a k e p a d a dasar B r i t i s h . G o l o n g a n b e r p e n d i d i k a n Barat, M e l a y u d a n agama telah bersatu tenaga m e n g g e m b l e n g semangat r a k y a t . Ini t e r u t a m a n y a d a l a m usaha m e n e n t a n g gagasan M a l a y a n U n i o n .

291

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

292

Bab 17

Malayan Union dan Semangat Kebangsaan, 1945-1948

DASAR PENYATUAN
B r i t i s h s u d a h m e r a n c a n g m e m b e n t u k Tiga M a l a y a atau k e s a t u a n sejak t a h u n 1930-an.
1

B a h k a n k a l a u dilihat dasar desentralisasi

y a n g m e r u p a k a n l a n g k a h pertama u n t u k m e m u j u k n e g e r i - n e g e r i d i l u a r N e g e r i - N e g e r i M e l a y u Bersekutu d i j a l a n k a n sejak t a h u n 1909. P e n a k l u k a n J e p u n d i l a k u k a n d a l a m masa y a n g s i n g k a t 1941-1931 J a n u a r i 1942) d a n p e m e r i n t a h telah m e n g e j u t k a n B r i t i s h . 1945) (bermula 8 Disember

a n n y a ( D i s e m b e r 1941-Ogos

P e n y a t u a n p e n t a d b i r a n dianggap satu bentuk penyelesaian y a n g muuasabah bagi pertahanan T a n a h M e l a y u bagi masa y a n g a k a n datang. British juga berpendapat u n t u k mengubah d a s a r dan s t r u k t u r Tanah Melayu s e b e l u m perang. Rancangan Kesatuan M a l a y a telah d i p u t u s k a n o l e h W h i t e h a l l . Pada b u l a n O k t o b e r 1945, kerajaan B r i t i s h m e n e t a p k a n u n t u k m e n g u b a h tiga dasar utama s e b e l u m perang: (a) (b) (c) K e d a u l a t a n raja-raja. A u t o n o m i negeri-negeri M e l a y u . Hak istimewa orang M e l a y u . Pejabat Perang d a n k o l o n i a l merancang u n t u k m e m b i n a T a n a h M e l a y u selepas d i t a k l u k s e m u l a secara ketenteraan. D a n selepas

293

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

itu pentadbiran Tanah M e l a y u akan diletakkan di bawah pemerintahan tentera. Pemerintahan tentera dianggap masa yang sesuai u n t u k memaksa dasar-dasar British ke atas Tanah M e l a y u . Bagi merancang langkah-langkah yang perlu d i a m b i l , kerajaan B r i t i s h m e n u b u h k a n satu unit khas yang dikenali sebagai M P U (Malayan Planning Unit).

R A N C A N G A N MASA PERANG
M P U d i t u b u h k a n pada pertengahan tahun 1943 clan diletakkan di bawah Jabatan T i m u r Jauh Pejabat Tanah Jajahan yang diketuai o l e h E d w a r d Gent. M P U diketuai oleh Jeneral Ralph Hone. Pegawaipegawai yang terlibat dalam unit i n i antaranya M c k e r r o n , H . C . W i l l a n , Brigadier A.T. Newboult, K o l o n e l E . V . G . Day dan K o l o n e l M . C . hay. Manakala Victor Purcell diberi tugas u n t u k meneliti h a l ehwal orang Cina.
2

M P U m e m i n t a pandangan d a r i p a d a bekas-bekas p e g a w a i tadbirnya bagi membantu penyusunan pentadbiran Tanah M e l a y u selepas peperangan. Ramai antara mereka yang menghantar m e m o r a n d u m kepada M P U . Pacla peringkat awal British berpendapat Negeri-Negeri M e l a y u , Negeri-Negeri Selat (keeuali Singapura) dan Borneo British p e r l u disatukan manakala Singapura diberi status khas, Bagaimanapun menjelang bulan M a c 1943, Borneo British dianggap belum bersedia untuk menyertai kesatuan. Pada bulan M e i 1944 kabinet Perang British bersetuju u n t u k mengubah perlembagaan dan sistem pentadbiran Tanah M e l a y u sebelum perang. Matlamatnya u n t u k mencapai keberkesanan pemerintahan dan sebagai langkah awal ke arah pemerintahan demokratik. British juga akan menggalakkan penyatuan kaum d a l a m pemerintahan sebagai langkah awal berkerajaan sendiri. Ralph H o n e berpendapat sebelum perlembagaan Malayan U n i o n diperkenalkan, satu perjanjian baru clengan sultan-sultan diperlukan. Masa y a n g sesuai u n t u k berunding dan mengugut ialah sewaktu pemerintahan tentera.

294

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

P E N T A D B I R A N T E N T E R A BRITISH ( B M A )
Jepun menyerah kalah pacla 15 Ogos 1945. Lord Louis Mountbatten, Pemerintah Tertinggi Pihak British mempunyai kuasa p e n u h dalam semua bidang dan bertanggungjawab penuh ke atas Tanah M e l a y u . Tanah Melayu diletakkan cli bawah B M A (British Military Administration). Mejar Jeneral Ralph Hone ((bekas ketua M P U ) dilantik sebagai ketua Pegawai H a l Ehwal Awam manakala Brigadier H . C W i l l a n sebagai pembantu. B M A ditugaskan untuk mengembalikan kekuasaan British, memelihara undang-undang clan peraturan, mengenclalikan sumber manusia dan kebendaan bagi tujuan pem u l i h a n serta membuat persediaan ke arah pemerintahan awam. Pentadbiran tentera cli Tanah Melayu bermula pada b u l a n September 1945 hingga Mac 1946. Pacla asasnya pentadbiran ini merupakan organisasi tentera. W a l a u p u n begitu terdapat juga penasihat, yang terdiri daripada orang awam. Sebahagian besar pentadbir-pentadbir B M A tidak berpengalaman d a l a m u r u s a n pentadbiran kerajaan. B M A gagal menangani masalah y a n g ditinggalkan oleh kesan peperangan. Antara masalahnya:
3

(a) (b)

B M A tidak dapat mengawal tentera-tenteranya yang bertindak sewenang-wenang dan melanggar undang-undang. B M A menimbulkan kesulitan rakyat dengan tindakan segera nya mengumumkan wang Jepun tidak laku. Kesannya rakyat tidak dapat membeli barang keperluan dan memberi tekanan ekonomi kepada rakyat, B M A gagal mengatasi warisan zaman Jepun seperti pasar gelap, penyeludupan, rasuah dan sebagainya. Pergaduhan kaum dan balas dendam berlaku seeara berleluasa dan B M A gagal menenteramkan keadaan.

(c) (d)

Akibat pelbagai masalah, B M A menyerahkan kuasa kepada kerajaan awam pada bulan A p r i l 1946. Langkah i n i diharap dapat memberi keyakinan baru di Tanah Melayu.

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION


R a n c a n g a n M a l a y a n U n i o n d i b i n c a n g k a n secara serius pada p e r i n g k a t kabinet oleh kerajaan Parti B u r u h pada b u l a n J u l a i 1945. R a n c a n g a n kerajaan d i u m u m k a n pada b u l a n O k t o b e r 1945 d a n isi k a n d u n g a n n y a d i k e l u a r k a n pada 6 7 2 4 " b e r t a r i k h 22 J a n u a r i 1946. M e n u r u t perlembagaan M a l a y a n U n i o n negeri-negeri M e l a y u , P u l a u P i n a n g d a n M e l a k a akan disatukan d i bawah satu pentadbiran. B r i t i s h berpendapat kesatuan p e r l u kerana s e b e l u m i n i tiap-tiap negeri m e n j a l a n k a n pentadbiran membuat u n d a n g - u n d a n g s e n d i r i dan sukar untuk menyeragamkannya. Walaupun pemerintahan d i p u s a t k a n kerajaan negeri a k a n d i b e r i kuasa m e n g u r u s k a n h a l e h w a l tempatan tetapi dengan persetujuan pusat. K e t u a p e n t a d b i r a n kerajaan kesatuan i a l a h gabenor d e n g a n dibantu oleh Majlis Eksekutif dan perundangan. Majlis Eksekutif terdiri daripada l i m a orang a h l i iaitu K e t u a Setiausaha, P e g u a m Negara, Setiausaha K e w a n g a n d a n dua orang lagi a h l i yang a k a n d i t e n t u k a n oleh gabenor. M a j l i s i n i juga dianggotai o l e h l i m a o r a n g a h l i t i d a k rasmi. M a j l i s p e r u n d a n g a n m e n g a n d u n g i d u a p u l u h satu orang a h l i tidak r a s m i d a n a h l i rasmi tidak lebih daripada d u a p u l u h satu orang. D e n g a n i n i a h l i tidak r a s m i akan m e m p u n y a i majoriti d a l a m d e w a n . A h l i - a h l i tidak rasmi akan d i l a n t i k m e w a k i l i tiga k u m p u l a n k a u m u t a m a ( i ) M e l a y u (ii) C i n a d a n (iii) E r o p a h , India, E u r a s i a n dan sebagainya. Setiap k o m p o n e n a k a n d i w a k i l i o l e h t u j u h o r a n g ahli. N e g e r i - n e g e r i p u l a m e m p u n y a i M a j l i s Penasihat yang d i k e t u a i o l e h s u l t a n . Baginda a k a n m e l a n t i k a h l i - a h l i M a j l i s tetapi m e s t i m e n d a p a t pengesahan gabenor. M a j l i s i n i a k a n m e n a s i h a t k a n s u l tan d a l a m semua perkara b e r h u b u n g dengan agama Islam d a n adat istiadat M e l a y u . Bagaimanapun hal i n i perlu d i r u j u k kepada Pesuruhjaya Residen dan mendapat persetujuan residen. M a j l i s Penasihat Pusat y a n g d i p e n g e r u s i k a n o l e h gabenor d a n d i a n g g o t a i o l e h sultan-sultan a k a n m e m b i n c a n g k a n l e b i h lanjut 1 J a n u a r i 1946. B u t i r - b u t i r p e r l e m b a g a a n d i k e l u a r k a n d a l a m warta kerajaan "Kertas P u t i h

296

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-M48

t e n t a n g h a l - e h w a l agama Islam d a n adat istiadat M e l a y u . Jelas gabenor m e m p u n y a i kuasa y a n g selama i n i menjadi h a k istimewa raja-raja. T a n a h M e l a y u m u n g k i n a k a n d i b e r i kemerdekaan dan M a l a y a n U n i o n d i a n g g a p l a n g k a h pertama k e arah i t u . Kemerdekaan tidak
+

a k a n d i b e r i selagi k a u m - k a u m t i d a k bersatu. Bagi menjaga kep e n t i n g a n i m i g r a n . p e m b e r i a n k e r a k y a t a n d i l o n g g a r k a n kepada s e m u a bangsa m a n a k a l a h a k i s t i m e w a orang M e l a y u ditarik b a l i k . Kewarganegaraan a k a n d i b e r i atas n a m a M a l a y a n U n i o n . M e r e k a y a n g layak m e n d a p a t kerakyatan: (a) (b) (c) (d) (e) M e r e k a y a n g d i l a h i r k a n d i Tanah M e l a y u d a n Singapura. M e r e k a y a n g menetap selama s e p u l u h tahun daripada l i m a betas t a h u n y a n g l a l u . M e r e k a y a n g menetap di T a n a h M e l a y u atau Singapura selama lima tahun. R a k y a t B r i t i s h b o l e h mendapat kerakyatan M a l a y a n U n i o n tanpa h i l a n g k e r a k y a t a n B r i t i s h . M e r e k a y a n g mengangkat s u m p a h taat sella kepacla M a l a y a n Union.

K E D U D U K A N SULTAN
S u l t a n y a n g naik takhta sebelum perang dan masih memerintah terdiri d a r i p a d a s u l t a n johor, Pahang, Perak, Selangor dan N e g e r i S e m b i l a n . S u l t a n Selangor pada m u l a n y a d i s i n g k i r k a n o l e h pem e r i n t a h a n J e p u n dan d i g a n t i k a n dengan Sultan M u s a u d d i n . A p a b i l a B r i t i s h k e m b a l i , Sultan M u s a u d d i n d i b u a n g k e Pulau C o c o s d a n S u l t a n A l a m Syah dirajakan semula.
3

S u l t a n y a n g m e n a i k i takhta pada masa p e m e r i n t a h a n J e p u n terdiri d a r i p a d a Sultan A l i (Terengganu), Raja Syed H a m z a h (Perlis), S u l t a n I b r a h i m ( K e l a n t a n ) clan Sultan Badlisyah (Kedah). P i h a k B r i t i s h belum m e m b u a t k e p u t u s a n m u k t a m a d tentang k e d u d u k a n sultan-sultan yang d i l a n t i k semasa pentadbiran J e p u n . Pihak B r i t i s h m a h u m e n g g u n a k a n keadaan i n i bagi m e m a s t i k a n s u l t a n -

297

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sultan akan menandatangani perjanjian baru j i k a mahu k e d u d u k a n baginda diiktiraf. Orang yang ditugaskan u n t u k mendapat tandatangan sultan ialah Sir Harold M a c M i c h a e l . Sebelum itu H . C . W i l l a n ditugaskan u n t u k bersemuka dengan sultan-sultan bagi mengetahui reaksi awal.
6

MISI MACMICHAEL
Sir H a r o l d M a c M i c h a e l seorang yang berpengalaman luas dan pernah berkhidmat di Sudan, Sub. Gabenor wilayah Darfur, Pen o l o n g Setiausaha A w a m , Gabenor Tangayika (1933-1937) dan Pesuruhjaya Tinggi Palestin dan Trans-Jordan (1938-1944). M a c M i c h a e l tiba di pelabuhan Kelang pada 11 Oktober 1945 dengan kapal H . M . S . Royalist. Beliau d i i r i n g i oleh H.T. B o u r d i l l o n dan A . T . N e w b o u l t . M a c M i c h a e l dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Tanah Jajahan bagi mendapat perjanjian baru dengan s u l tan-sultan. Dengan perjanjian baru kedaulatan negeri-negeri M e l a y u akan diserahkan sepenuhnya kepada British. Setelah itu barulah British dapat membentuk perlembagaan kesatuan Malaya. M a c M i c h a e l memulakan misinya ke Johor. Pada 18 O k t o b e r 1945, Sultan Ibrahim yang dianggap oleh British sebagai pro-Jepun telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian baru. Selepas itu M a c M i c h a e l menghadap: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 23 Oktober - Sultan A l a m Syah (Selangor). 31 O k t o b e r - S u l t a n A b u Bakar (Pahang). 13 N o v e m b e r - Yam Tuan Besar Tunku A b d u l Rahman (Negeri Sembilan). 20 November - Sultan A b d u l A z i z (Perak). 2 Disember - Sultan Badlisyah (Kedah). Raja Syed Putera (Perlis). 17 Disember - Sultan Ibrahim (Kelantan). Sultan Ismail (Terengganu). 298

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

M a c M i c h a e l mendapat tentangan daripada beberapa orang s u l tan terutama daripada Sultan Badlishah dan Yam Tuan Besar N e g e r i Sembilan. James A l l e n berpendapat M a l a y a n U n i o n dirancang k e r a n a sentimen anti-Melayu dan sebagai penghormatan kepada orang C i n a yang m e n y o k o n g British semasa perang. Pandangan i n i disetujui oleh beberapa pengkaji yang beranggapan matlamat Malayan U n i o n ke arah membentuk nasionalisme dan kesedaran Malaya di m a n a rakyat berbilang k a u m akan memberi taat setia. Dan tentunya j u g a rancangan i n i ke arah menjayakan dasar dekolonisasi B r i t i s h .
7 8

REAKSI B U K A N M E L A Y U
Kerajaan British tidak segera menerbitkan kertas p u t i h M a l a y a n U n i o n . Berita tentang penubuhannya hanya diketahui melalui siaran radio B B C pada hari Selasa 22 Januari. Berita akhbar d i k e l u a r k a n oleh Reuter. Apabila kertas putih dikeluarkan tidak banyak akhbar memberi laporan menyeluruh. Bagi akhbar C i n a , berita yang l e b i h menarik ialah mogok umum yang dilancarkan oleh G L U (General Labour Union) d i Singapura, M o g o k ini diilhamkan oleh P K M . Terdapat dua k u m p u l a n politik C i n a k i r i dan kanan. K u m p u l a n kanan kebanyakannya terdiri daripada ahli-ahli Kuomintang. Sikap mereka dalam kewarganegaraan lebih kepada kerakyatan C h i n a . Tanah Melayu hanya negara kedua. Dua tokoh penting k u m p u l a n i n i ialah Tan K a h Kee dan Aw Boon Hwa. K u m p u l a n k i r i yang diketuai oleh P K M begitu kuat menentang Kertas P u t i h Malayan U n i o n . Satu perkara yang tidak disenangi oleh P K M ialah tidak disebut pembentukan kerajaan d e m o k r a t i k dan hak mengundi. Dalam pada itu P K M bersetuju seeara keseluruhannya konsep Malayan. Walaupun perjuangan mereka u n t u k mewujudkan negara merdeka komunis. P K M menganggap Kertas P u t i h sebagai rancangan penjajahan baru British. Ini diperteguhkan lagi dengan pengekalan Singapura sebagai k o l o n i . Aspek lain yang ditentang oleh P K M ialah k e a h l i a n dewan undangan dan eksekutif yang tidak demokralik. P K M m a h u diadakan pemilihan u m u m .
9

299

B a n t a h a n - b a n t a h a n P K M d i a n g g a p o l e h B r i t i s h sebagai perc u b a a n a w a l u n t u k berjuang seeara perlembagaan. Slogan kerajaan d e m o k r a t i k h a n y a l a h slogan u n t u k m e n c a p a i k e k u a s a a n . P K M m e m a n g b e r k e y a k i n a n a k a n m e n a n g apabila p i l i h a n raya d i a d a k a n . T e r d a p a t satu k u m p u l a n k e c i l d a l a m m a s y a r a k a t C i n a y a n g moderate m e n e r i m a Kertas P u t i h M a l a y a n U n i o n d a n m e n g k r i t i k beberapa perkara saja. K u m p u l a n i n i m e n u b u h k a n parti b e r b i l a n g k a u m iaitu M D U (Malayan Demokratik Union) pada 21 D i s e m b e r 1945. K e b a n y a k a n t o k o h n y a b e r p e n d i d i k a n Inggeris. B a g a i m a n a p u n M D U a k h i r n y a d i p e n g a r u h i o l e h k o m u n i s dengan k e m a s u k a n a h l i - a h l i P K M d a l a m parti i n i . (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
1 0

M D U m e n u n t u t beberapa p e r k a r a :

Kerajaan s e n d i r i d a l a m l i n g k u n g a n K o m a n w e l . H a k m e n g u n d i u n t u k s e m u a rakyat y a n g b e r u m u r 2 1 t a h u n ke atas. P i l i h a n raya bebas clan p e m b e n t u k a n D e w a n t i n d a n g a n . Persamaan h a k u n t u k s e m u a rakyat " M a l a y a n " . Kebebasan p e n u h u n t u k b e r u c a p , b e r h i m p u n d a n a k h b a r . Reformasi pendidikan. M e n i n g k a t k a n taraf hiclup r a k y a t .
11

REAKSI O R A N G M E L A Y U
Semasa M a l a y a n U n i o n h e n d a k d i l a k s a n a k a n keadaan d i h u b u n g tuntutan gaji. Terengganu.
13 12

I'anah

M e l a y u tegang. P K M m e n d a l a n g i beberapa t u u j u k perasaan berKetegangan d a n p c r g a d u h a n k a u m j u g a berlaku di Johor, Melaka, Pahang, Kelantan, Kedah, Perak dan Rakyat Tanah M e l a y u j u g a sedang m e n g h a d a p i masa14

lah k e k u r a n g a n makanan.

D a l a m keadaan sebegini rancangan u m g

d i a n g g a p m e r u g i k a n orang M e l a y u tentu mereka m e n e n t a n g . (a) Akhbar-akhbar Kertas P u t i h M a l a y a n U n i o n d i l i h a t dengan rasa takut, m a r a h clan c u r i g a . B e r b a n d i n g clengan a k h b a r - a k h b a r b u k a n M e l a y u ,

300

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

a k h b a r - a k h b a r M e l a y u m e n e r b i t k a n laporan R e a u t e r t e n t a n g rancangan B r i t i s h u n t u k m e n u b u h k a n M a l a y a n U n i o n . A k h b a r a k h b a r M e l a y u y a n g lantang m e n e n t a n g ialah Warta Negara ( P u l a u P i n a n g ) , M a j l i s ( K u a l a L u m p u r ) clan Utusan Melayu (Singapura). A k h b a r - a k h b a r i n i mendesak orang M e l a y u m e n g a d a k a n p e r h i m p u n a n M e l a y u s e l u r u h Tanah M e l a y u b a g i m e r a p a t k a n barisan m e n e n t a n g M a l a y a n U n i o n . A k h b a r j u g a m a h u o r a n g M e l a y u m e n u b u h k a n sebuah b a d a n yang b e r u p a Barisan Bersatu M e l a y u . A k h b a r berperanan m e n y i a r k a n berita-berita, k o m e n t a r dan rencana-rencana menentang Malayan U n i o n . A k h b a r Ulusan Melayu pada 24 J a n u a r i , menganggap M a l a y a n U n i o n tidak l a i n d a r i p a d a m e n i m b u l k a n k e b u r u k a n . A k h b a r M a j l i s p u l a menganggap o r a n g M e l a y u a k a n menjadi Red I n d i a n d i A m e r i k a Syarikat d a n k a u m asli cli A u s t r a l i a . Sultan-sultan A d a antara s u l t a n yang sudah mengatakan k e b i m b a n g a n sejak m i s i M a c M i c h a e l . Sultan A b u Bakar (Pahang) m e n y e r a h k a n m e m o r a n d u m kepada M a c M i c h a e l yang menyentuh soal i m i g r e s e n , pelajaran u n t u k o r a n g M e l a y u , d a n hak i s t i m e w a o r a n g M e l a y u . Y a m T u a n Besar N e g e r i S e m b i l a n dan U n d a n g E m p a t juga m e l a h i r k a n rasa t i d a k puas hati k e p a d a M a c M i c h a e l . Sultan A b d u l Aziz (Perak) juga m e m i n t a k e p e n t i n g a n orang Melayu dipelihara. Setelah s u l t a n - s u l t a n menandatangani perjanjian d e n g a n M a c M i c h a e l d a n setelah bantahan hebat o r a n g M e l a y u beberapa o r a n g s u l t a n telah membuat bantahan kepacla k e r a j a a n B r i t i s h . S u l t a n B a d l i s h a h ( K e d a h ) telah menghantar k a w a t kepacla Setiausaha Pejabat T a n a h Jajahan. Baginda m e n g e c a m perjanjian baru d a n cara M a c M i c h a e l b e r u n d i n g dan m e n g u g u t . Baginda menganggap perjanjian yang ditandatangani t i d a k sah kerana d i p a k s a . Pada 30 Januari 1946, S u l t a n A b d u l Aziz (Perak) menghantar protes kepada L o r d M a r c h w o o d d a n L o r d Elibank.

301

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Sultan-sultan nampaknya telah bersatu secara tidak rasmi di bawah Sultan K e d a h dan Perak. Ekoran daripada itu Sultan Kelantan, Selangor, Yam Tuan Besar Negeri Sembilan clan Raja Perlis juga menulis petisyen kepacla kerajaan B r i t i s h . Bagi m e n u n j u k k a n p e r p a d u a n S u l t a n Perak, K e d a h , P a h a n g , Selangor dan Yam Tuan Besar Negeri Sembilan menghantar petisyen bersama kepada H a l l . Sultan-sultan tidak membantah dasar British tetapi mahu kepentingan orang Melayu dipelihara. (c) Pertubuhan-pertubuhan M e l a y u Pertubuhan-pertubuhan M e l a y u yang w u j u d sejak s e b e l u m Perang Dunia Kedua atau selepas British kembali berkuasa telah menghantar petisyen bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan. Surat bantahan yang panjang dihantar oleh Persatuan M e l a y u dari K e d a h dan Perlis. Selain menghantar surat bantahan pertubuhan-pertubuhan M e l a y u juga melancarkan tunjuk perasaan. Antara t u n j u k perasaan yang terbesar d i l a k u k a n di Kota Bharu pada 15 Disember 1945. Tunjuk perasaan i n i dianjurkan oleh Kesatuan M e l a y u Kelantan dan disertai o l e h 10 r i b u orang sebagai membantah kedatangan MacMichael. Persatuan Melayu K e d a h melancarkan tunjuk perasaan di A l o r Setar pada Januari 1946 dengan disertai 50 ribu orang. Tunjuk perasaan d i a n j u r k a n sekali lagi pada bulan berikutnya. Persatuan-persatuan Melayu bukan sahaja menentang Ma layan U n i o n tetapi juga turut mengkritik sultan sultan y a n g menandatangani perjanjian baru, Persatuan M e l a y u di Johor m e n g k r i t i k Sultan Ibrahim yang menandatangani perjanjian tanpa persetujuan M a j l i s Mesyuarat N e g e r i . Ini d i a n g g a p bertentangan clengan perlembagaan negeri. Antara t o k o h penentang cli Johor termasuklah, Dato' A b d . Rahman M o h d Yassin, Haji Hassan Yunus, Dr. Awang Hassan clan Dr. Hamzah H j . Taib. D a l a m jangka waktu 1945-1948 terdapat beberapa k u m p u l a n radikal M e l a y u sama ada pro atau anti-Malayan U n i o n . S e k u m p u l a n

302

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

M e l a y u yang masih memperjuangkan gagasan Indonesia/Melayu Raya telah menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Malaya ( P K M M ) . P K M M d i i l h a m k a n daripada Parti N a s i o n a l Indonesia p i m p i n a n Sukarno. Dalam kongres tahunan yang diadakan di Ipoh pada 30 N o v e m b e r 1945, P K M M menggariskan lapan garis perjuangan. N a m p a k n y a garis perjuangan P K M M selari dengan P K M . I n i tidaklah menghairankan kerana Pengerusi P K M M iaitu M o k h t a r u d d i n Lasso sememangnya aktivis k o m u n i s Indonesia. Kebanyaka n anggota P K M M terdiri daripada bekas ahli K M M dan KRIS. Pada amnya P K M M menyokong konsep " u n i o n " Malayan U n i o n yang dianggapnya radikal dan bersifat r e p u b l i k . Dalam pada itu P K M M menuntut kemerdekaan dan Dewan Perwakilan yang d i p i l i h . Bagi menggerakkan propaganda parti i n i menerbitkan akhbar Pelita Malaya dan Suluh Malaya. Terdapat juga cawangan P K M M yang tidak bersetuju dengan garis perjuangan parti dan menganggap keputusan kongres di Ipoh dipengaruhi oleh anasir komunis.
15 16 17

Pertubuhan-pertubuhan lain yang bergerak dalam jangka w a k t u ini: (a) A n g k a t a n P e m u d a Insaf ( A P I ) iaitu cabang P K M M y a n g diketuai o l e h A h m a d Boestamam. Slogan A P I - " M e r d e k a Dengan Darah." Sokongan utama datangnya dari Perak, Melaka d a n Pahang d a n keanggotaannya pada a k h i r t a h u n 1946 berjumlah 2560 orang. B A R A (Barisan A n a k - a n a k ) - A h m a d Boestamam cuba mempengaruhi pelajar sekolah dengan m e n u b u h k a n cabang i n i tapi tidak berhasil.
18

(b)

(c) (d) (e) (f)

A W A S (Angkatan Wanita Sedar) - cabang wanita P K M M yang d i p i m p i n oleh Shamsiah Fakeh. P E T A (Ikatan Pemuda Tanah Ayer Melayu) yang diketuai o l e h W a h i Anwar. P E R A M ( P e m u d a R a d i k a l M e l a y u ) yang diketuai o l e h M , Mustaza. S A B E R K A S (Syarikat Bekerjasama Am Saiburi) yang bergerak d i Kedah.

303

(g) (h) (i) (j) (k) (1)

B P S K (Barisan P e m u d a Sukarela Kelantan) y a n g d i p i m p i n o l e h O s m a n Yahaya. Pergerakan M e l a y u Semenanjung J o h o r y a n g berpusat d i B a t u Pahat d a n d i p i m p i n o l e h D a t o ' O n n . Persatuan M e l a y u J o h o r y a n g d i k e t u a i o l e h Dato' H a j i A b d u l R a h m a n M o h d . Yassin. Kesatuan M e l a y u J o h o r p i m p i n a n Dr. H a m z a h H a j i Taib. P E R K A M (Pertubuhan Perpaduan Rakyat K a l i m a n t a n M a l a y a ) berpusat di Bagan Serai, Perak. H i z b u l M u s l i m i n di G u n u n g Semanggol.

(m) P E P E R M A S (Pusat P e r e k o n o m i a n M e l a y u Se-Malaya). (n) (o) M A T A ( M a j l i s A g a m a Tertinggi). Barisan T a n i .


1 9

PERPADUAN MELAYU
Pacla a w a l n y a p e r t u b u h a n M e l a y u t i d a k b e r s a t u d a l a m u s a h a menentang M a l a y a n U n i o n . P e r p a d u a n juga tidak m e n g u n t u n g k a n k e arah P a n M e l a y u M a l a y a . R a m a i p e m i m p i n M e l a y u s e m a s a berpendapat k e p i m p i n a n y a n g kuat p e n t i n g d a l a m m e n g g e m b l e n g perpaduan. Pada 1.2 J a n u a r i 1946, e d i t o r a k h b a r Majlis m e n cadangkan supaya Dato' O n n jaafar pengasas Pergerakan M e l a y u Semenanjung Johor d i l a n t i k m e m i m p i n kongres M e l a y u S e - M a l a y a . M o h d Yunus H a m i d i (Setiausaha Persatuan M e l a y u Selangor) y a n g j u g a editor Majlis mengajak persatuan-persatuan lain menerima D a t o ' O n n . K e t o k o h a n Dato' O n n sebagai p e m i m p i n y a n g t i d a k gentar memang d i a k u i sama ada semasa menjadi wartawan, p e g a w a i ladbir, p e m i m p i n p e r t u b u h a n dan sebagai M e n t e r i Besar Johor.
20

Dato' O n n m e m u l a k a n k e m p e n n y a m e n e n t a n g M a l a y a n U n i o n d i J o h o r . B e l i a u m e m b u a t p e n e n t a n g a n m e n e r u s i p e r t u b u Pergerakan M e l a y u S e m e n a n j u n g J o h o r . D e m i k i a n juga d e n g a n persatuan l a i n y a n g berjuang seeara bersendirian. Perpecahan o r a n g M e l a y u tidak m e n g u n t u n g k a n k e arah k e s a t u a n M e l a y u

304

s e l u r u h Semenanjung. Banyak pandangan diberikan ke arah p e n y a t u a n i n i . A k h b a r Warta Negara m e n c a d a n g k a n satu k o n g r e s M e l a y u diadakan bagi mengatasi masalah perpecahan M e l a y u . S a l a h satu c a d a n g a n m e n g a t a s i p e r p e c a h a n d a n k e a r a h p e r paduan, orang M e l a y u m e m e r l u k a n k e p i m p i n a n yang kuat. O r a n g y a n g d i t u n j u k u n t u k m e n g e t u a i o r a n g M e l a y u ialah D a t o ' O n n . I n i d i c a d a n g k a n o l e h editor akhbar Majlis pada 12 Januari 1946. Ternyata Dato' O n n d i a k u i sebagai p e m i m p i n y a n g b e r k u a l i t i d a n berkaliber. Dato' O n n mencadangkan supaya Kongres M e l a y u Se-Malaya d i a d a k a n d i M e l a k a k e r a n a d i a n g g a p tempat p a l i n g bersejarah. N a m u n r a m a i y a n g m e n c a d a n g k a n K u a l a L u m p u r sebagai tempat p e r s i d a n g a n k e r a n a l e b i h sesuai terutama dari segi k e m u d a h a n , Jawatankuasa k o n g r e s d i p i l i h d a r i p a d a Persatuan M e l a y u Selangor d a n d i p e n g e r u s i k a n o l e h Zaaba. K o n g r e s M e l a y u S e m e n a n j u n g d i a d a k a n pada 1 M a c 1940 selama empat h a r i . Tempat p e r s i d a n g a n d i K e l a b Sultan S u l a i m a n . K o n g r e s d i r a s m i k a n o l e h H i s h a m u d d i n . Seramai 200 o r a n g p e r w a k i l a n y a n g m e w a k i l i 41 p e r t u b u h a n hadir. M e n g i k u t l a p o r a n Warta Negara, s e r a m a i tiga r i b u o r a n g h a d i r p a d a h a t i p e m b u k a a n kongres. K o n g r e s m e n e k a n k a n d u a p e r k a r a p e r t a m a usaha m e n u b u h k a n Pergerakan Kebangsaan Melayu dan kedua kempen menentang M a l a y a n U n i o n . S e m u a p e r w a k i l a n bersetuju j i k a r a n c a n g a n M a layan U n i o n hendak digagalkan maka p e m b e n t u k a n organisas kebangsaan y a n g berkesan d i p e r l u k a n D a n matlamat i n i a k a n hanya dicapai melalui perjuangan. Dato' O n n telah d i l a n t i k sebagai Pengerusi K o n g r e s . Satu k e p u t u s a n dibuat u n t u k m e m b e n t u k sebuah pertubuhan kebangsaan M e l a y u . Seorang p e r w a k i l a n , Dato' Hamzah A b d u l l a h mencadangkan n a m a "Pertubuhan M e l a y u Bersatu". Cadangan ini d i s o k o n g o l e h T u a n M o h d A r u s Lafaz d a n m e m i n t a d i t a m b a h perkataan " K e b a n g s a a n " . Kongres bersetuju dengan n a m a "'Pertubuhan Kebangsaan M e l a y u Bersatu" atau ringkasnya (PEKEMBAR). B a g a i m a n a p u n p e r t u b u h a n i n i l e b i h d i k e n a l i sebagai U M N O . Sebuah jawatankuasa dibentuk untuk merangka peraturan dan perlembagaan.

305

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-19615)

A p a b i l a kongres kedua diadakan di Johor Bahru pada 11 d a n 12 M e i , p e n u b u h a n U M N O d i t e r i m a . Dato' O n n d i l a n t i k sebagai Presiden dan Panglima Bukit Gantang sebagai Pemangku Setiausaha. D a l a m kongres i n i enam resolusi diputuskan berhubung d e n g a n perlembagaan. Kongres telah menghantar telegraf kepada Perdana M e n t e r i B r i t a i n dan k u m p u l a n - k u m p u l a n y a n g b e r s i m p a t i d i England. S e h a r i sebelum M a l a y a n U n i o n d i r a s m i k a n d a n p e l a n t i k a n gabenor, p e m i m p i n - p e m i m p i n kongres Melayu mengadakan s i d a n g tergempar dan merancang memboikot pelantikan gabenor. S u l t a n sultan yang menginap di Hotel Stesyen, Kuala L u m p u r untuk h a d i r di upacara rasmi pelantikan gabenor dldatangi oleh p e m i m p i n p e m i m p i n kongres. Baginda-baginda telah bersetuju untuk t i d a k hadir di upacara yang diadakan pada 1 A p r i l itu. SOKONGAN DI E N G L A N D K e m p e n orang M e l a y u menentang M a l a y a n U n i o n m e n d a p a t simpati daripada beberapa orang bekas pegawai MCS yang p e n t i n g . Banyak telegram dihantar kepada pegawai-pegawai berkenaan u n t u k mendapat sokongan. Antara mereka yang bersimpati termasuklah F r a n k Swettenham dan R i c h a r d Winstedt. K e d u a - d u a m e r e k a berpendapat pentadbiran Tanah M e l a y u sebelum peperangan t e l a h memberi sumbangan yang besar. O l e h itu perubahan struktur y a n g terlalu besar tidak d i p e r l u k a n . George M a x w e l l yang m u l a n y a m e n y o k o n g Malayan U n i o n kemudiannya menentang apabila detail tentangnya dikeluarkan. Dua perkara yang tidak disenangi i a l a h soal kewarganegaraan dan bentuk kesatuan. Bantahan-bantahan d i L o n d o n menyebabkan Pejabat T a n a h jajahan menjemput bekas-bekas pegawai untuk berbincang. M e r e k a m e w a k i l i k u m p u l a n pro-Melayu, C i n a dan berkecuali. K u m p u l a n p r o - M e l a y u lebih ramai dijemput termasuk Laurence G u i l l e m a r d , A n d r e w C a l d c c o t t , R . O W i n s t e d t , Sir C e c i l C l e m e n t i , F r a n k Swettenham dan George M a x w e l l .
21

306

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 19454948

TAMATNYA MALAYAN UNION A k i b a t b a n t a h a n o r a n g M e l a y u , kerajaan B r i t i s h menghantar K a p t e n L . D . Grammans dan Lt. C o l . D.R. Rees-Williams u n t u k meninjau k e a d a a n d i T a n a h M e l a y u . Setiap tempat yang mereka l a w a t i d i s a m b u t d e n g a n t u n j u k perasaan a n t i - M a l a y a n U n i o n . K e r a j a a n B r i t i s h k e m u d i a n n y a bersetuju b e r u n d i n g dengan W a k i l - W a k i l s u l tan dan U M N O d a l a m usaha merangka satu persekutuan b a r u . S k i m persekutuan yang dicadangkan kemudian menamatkan M a l a y a n Union.

307

SEJARAH MALAYSIA (1800-1961)

308

Bab 18

Darurat 1948-1960

Darurat mempunyai kaitan rapat dengan gerakan Parti Komunis Malaya ( P K M ) . Oleh itu perlu diteliti dahulu perkembangan k o m u nisme di Tanah Melayu. G E R A K A N K O M U N I S D A N P K M , 1920-1945 Tidak dapat dipastikan dengan tepat bilakah bermulanya gerakan komunis di Tanah Melayu. Tetapi tentunya mempunyai hubungan rapat dengan gerakan komunis antarabangsa. Pada tahun 1919, Persidangan Antarabangsa Ketiga Republik Soviet mengambil ketetapan untuk menyebarkan komunisme di seluruh dunia melalui kegiatan dakyah. Pemberontakan bersenjata juga akan dilakukan j i k a sesuai. Pada peringkat awal gerakan komunis berkisar di sekitar kegiatan ahli-ahli komunis Indonesia yang sering menggunakan Singapura sebagai tempat persinggahan. Kegiatan komunis di Singapura terus dipertingkatkan dalam usaha menjadikan pulau tersebut pusat gerakan penting. Tokoh komunis Indonesia datang ke Singapura dan Tanah Melayu seperti A l i m i n , Tan Melaka, Sutan Perpatih, Moeso, Winanta, Boedisoejitro dan Soebakat. Selepas kegagalan pemberontakan PKI lebih ramai pemimpinnya lari ke Singapura untuk mencari perlindungan. Tokoh-tokoh komunis Indonesia
1

309

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-19611)

t i d a k l a h begitu berjaya m e n g e m b a n g k a n k o m u n i s m e d i k a l a n g a n masyarakat M e l a y u . Penyebaran komunisme di kalangan orang C i n a n a m p a k n y a l e b i h berjaya. L a n g k a h d i a m b i l u n t u k m e m p e n g a r u h i kegiatan k a u m b u r u h d a n m e l a l u i s e k o l a h - s e k o l a h m a l a m . Satu lagi cara i a l a h dengan m e n y u s u p masuk ke dalam cawangan-cavvangan Parti K u o m i n t a n g . R a m a i agen k o m u n i s yang berjaya m e n y u s u p ke d a l a m K M T d i Tanah M e l a y u . Agen-agen yang penting termasuklah Tun F a n g C h e n g , Pao H u i Sheng, M a k Pang C h o w dan H a n K u o H s i a n g .
2

H a l i n i m e n j a d i l e b i h senang apabila Parti K u o m i n t a n g d a n Parti K o m u n i s di C h i n a m e m b e n t u k Barisan Bersatu (1921-1.927). Kesatuan sekerja j u g a tidak ketinggalan diserapi p e n g a r u h k o m u n i s . A n t a r a p e r t u b u h a n p e n t i n g i a l a h Kesatuan B u r u h A m N a n y a n g (Singapura) d a n Persatuan P e r w a k i l a n ( N e g e r i S e m b i l a n ) . P a d a t a h u n 1922 d i t u b u h k a n Parti K o m u n i s N a n y a n g b e r p a n g kalan di Singapura. Lapan tahun k e m u d i a n barulah K o m u n i s Antarabangsa (Comintern) mengarahkan d i t u b u h k a n Parti Kom u n i s M a l a y a . Agen-agen P K M m u l a m e n y u s u p m a s u k k e d a l a m kesatuan-kesatuan sekerja d a n berjaya m e n g a n j u r k a n b e b e r a p a p e m o g o k a n . Peristiwa terpenting ialah p e m o g o k a n e n a m r i b u o r a n g b u r u h d i L o m b o n g Batu A r a n g (1937). Bagi m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n P K M , K o m u n i s Antarabangsa telah menghantar a g e n n y a y a n g b e r n a m a L a i Teck u n t u k m e n g e m a s k a n lagi organisasi. P K M dapat m e l u a s k a n l a g i p e n g a r u h n y a d i kalangan masyarakat C i n a apabila J e p u n melancarkan peperangan ke atas negara tersebut. P K M m e m p e l o p o r i kegiatan anti-Jepun cli Tanah M e l a y u . Semasa p e n d u d u k a n J e p u n p e n g a r u h P K M s e m a k i n m e l u a s . M e r e k a m e m p e l o p o r i gerakan menentang Jepun dengan men u b u h k a n Tentera A n t i - J e p u n P e n d u d u k Tanah M e l a y u ( M P A J A ) atau p o p u l a r dengan panggilan B i n t a n g Tiga. M P A J A juga m e n c a p a i kata sepakat dengan B r i t i s h u n t u k bekerjasama m e l a l u i P a s u k a n 136. P i h a k B r i t i s h j u g a berjanji u n t u k m e m b e k a l k a n senjata, peralatan, w a n g dan tenaga pakar u n t u k melatih gerila, K e a h l i a n M P A J A d i a n g g a r k a n 10 r i b u orang.

310

D A R U R A T 1948-1960

KEADAAN TANAH MELAYU DAN HUBUNGAN D E N G A N P K M , 1945-1948 M P A J A menguasai Tanah M e l a y u dalam masa dua minggu antara masa J e p u n menyerah kalah hingga British kembali memerintah. Tentera M P A J A keluar dari hutan merampas senjata w a l a u p u n mereka sudah bersenjata dan melaksanakan tindakan m e n g h u k u m ke atas rakyat yang dicap sebagai pembelot. P K M tidak mengambil langkah segera untuk membentuk Republik Malaya. Ini m u n g k i n arahan daripada k o m u n i s antarabangsa dan pengaruh L a i Teck yang menjadi Setiausaha A g u n g P K M dan dianggap agen British. Pada 12 September 1945, Pentadbiran Tentera British ( B M A ) d i t u b u h k a n . B M A mengambil beberapa langkah untuk mewujudk a n keamanan dengan meminta P K M membubarkan tentera dan menyerahkan senjata. M P A J A dibubarkan pada bulan Disember 1945 tetapi tidak semua senjata diserahkan. Seramai 0800 anggota M P A J A yang menyerah senjata dibayar $ 3 5 0 seorang. Selepas i n i P K M dapat bergerak bebas dan m a h u meneruskan perjuangan mengikut perlembagaan, Sepanjang tahun 1946 hingga awal tahun 1948, P K M mengambil langkah mengukuhkan pengaruh dengan mendekati parti-parti radikal seperti Parti Kebangsaan M e l a y u Malaya dan Malayan Democratic U n i o n . P K M juga memainkan peranan penting dalam perjuangan P U T E R A - A M C J A menentang rancangan Persekutuan Tanah M e l a y u . Bagi memastikan hubungan P K M dengan bekas tentera M P A J A maka ditubuhkan pula M P A J A EX-service Comrades Association. Satu perubahan penting berlaku dalam P K M pada bulan M a c 1947, apabila C h i n Peng memegang jawatan Setiausaha A g u n g . L a i Teck dikatakan melarikan d i r i bersama-sama dengan wang parti. Selain itu Lai Teck juga dianggap agen British dan Jepun. Tetapi apa yang lebih penting perubahan kepimpinan i n i ialah L a i Teck sederhana manakala C h i n Peng radikal dan mempunyai strategi berbeza. Perkara i n i pasti mempengaruhi perjalanan dan dasar parti. A h l i - a h l i P K M , M P A J A dan M P A J U terus terlibat dalam gerakan kesatuan sekerja. Dengan penglibatan orang k o m u n i s , kesatuan sekerja lebih agresif. Banyak tunjuk perasaan dan piket diadakan
3 4

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1961)

d i s e l u r u h negara. U s a h a j u g a d i b u a t u n t u k m e n u b u h k a n P a n M a layan G e n e r a l L a b o u r U n i o n . K a u m pula m e n y o k o n g gerakan k e r a n a beberapa sebab: (a) K e d u d u k a n e k o n o m i T a n a h M e l a y u teruk selepas peperangan. Harga barang m e n i n g k a t tinggi. B a h k a n b e k a l a n beras k u r a n g . H a r g a barang d i k a t a k a n m e n i n g k a t hingga 800 peratus. Se5

lepas B M A m e n y e r a h k a n p e n t a d b i r a n kepada kerajaan a w a m juga keadaan e k o n o m i tidak dapat d i p u l i h k a n . (b) Selepas p e r a n g k a u m p e k e r j a l e b i h seclar h a k - h a k m e r e k a terutama kerana usaha P K M , M P A J A , I N A clan I I L m e n y e m a i idea-idea d e m o k r a s i d a n kebebasan. (c) G L U m e n g a n j u r k a n l e b i h b a n y a k t u n j u k perasaan. M e r e k a m e n u n t u t k e n a i k a n gaji, keadaan kerja d a n hiclup y a n g l e b i h b a i k . T a h u n 1947-1948 jelas sengketa b u r u h - k e r a j a a n tegang. A n t a r a kejadian yang p e n t i n g b e r l a k u d i l o m b o n g arang b a t u , B a t u A r a n g , d i Perak, H y d r o - E l e c t r i c C o m p a n y , dan " P e r i s t i w a K e d a h " yang berlaku di Bedong. lombong. Bagi pihak British pula tindakan m e m b e n d u n g kebangkitan k o m u n i s dibuat. A k h b a r - a k h b a r k i r i berbahasa C i n a d i a r a h t u t u p misalnya Age.
7 6

Pack t a h u n 1947 sahaja dan

terdapat 300 t u n j u k perasaan di l a d a n g - l a d a n g getah

Shih

Tai

Pao, Pai Ma Tai Po, North Malaya News d a n

K e r a j a a n B r i t i s h j u g a m e n g a m b i l t i n d a k a n tegas k e atas

kesatuan sekerja. A n t a r a l a n g k a h - l a n g k a h : (a) M e n u b u h k a n jabatan b u r u h , pendaftar kesatuan clan pejabat kesatuan sekerja. Jabatan-jabatan i n i d i t u g a s k a n u n t u k mengawasi tindak tanduk kesatuan. (b) K a w a l a n j u g a dibuat m e l a l u i u n d a n g - u n d a n g seperti " B a n i s h m e n t O r d i n a n c e " y a n g m e m b e r i k u a s a kepacla k e r a j a a n menghantar b a l i k warga negara asing ke negara asal. D a l a m h a l i n i orang C i n a dianggap orang asing. U n d a n g - u n d a n g

312

D A R U R A T 1948-1960

sebelum Perang Dunia Kedua iaitu "Trade U n i o n B i l l , 1940" juga terus digunakan. Pendaftaran kesatuan dibuat tahun d e m i tahun dan i n i bererti j i k a kerajaan tidak berpuas hati kesatuan tersebut tidak akan didaftar semula. Dengan i n i segala kegiatan selepas i t u haram. Ini berlaku kepada S F T U (Singapore Federation Trade U n i o n ) .
8

MENGAPA PKM MEMBERONTAK P K M tidak bergerak secara terbuka tetapi menggunakan barisan hadapan. Antara pertubuhan yang digunakan termasuklah G L U (General Labour Union) atau Kesatuan B u r u h Am dan pada 15 Februari 1946 d i t u b u h k a n Pan Malayan G L U . Satu lagi pertubuhan ialah M D U (Malayan Democratic Union) yang ditubuhkan pada b u l a n Disember 1945. A p a b i l a kerajaan British merancang pen u b u h a n Persekutuan Tanah M e l a y u , P K M menentang dengan m e n u b u h k a n Barisan Bersatu yang merupakan pakatan A M C J A P U T E R A . Kegagalan A M C J A - P U T E R A dalam menuntut hak perlembagaan mereka merupakan tamparan P K M . Peluang P K M u n t u k mencapai matlamat politik dan membentuk kerajaan akan sukar. O l e h itu P K M ada dua pilihan iaitu melihat sahaja organisasi depannya dihancurkan begitu sahaja atau m e m i l i h untuk melawan seeara pemberontakan. Terdapat j u g a s p e k u l a s i mengatakan p e n g a r u h l u a r j u g a mempengaruh P K M memberontak. Pada tahun 1948 berlaku d u a persidangan k o m u n i s di C u l c u t t a , India. Pertama, Persidangan P e m u d a Culcutta dan d i i k u t i clengan Persidangan Parti K o m u n i s India. Kedua-dua persidangan i n i menekankan pentingnya p a r t i parti k o m u n i s di seluruh dunia mengambil tindakan lebih m i l i t a n terhadap penjajah. Tetapi tidak ada b u k t i jelas tentang arahan memberontak. N a m u n selepas itu memang berlaku pemberontakan k o m u n i s di Burma, di Tanah M e l a y u dan Indonesia. Pada b u l a n M e i 1948, P K M mengarahkan ahli-ahlinya bersifat lebih m i l i t a n . A h l i - a h l i P K M mula melakukan pembunuhan, sabotaj ekonomi dan sebagainya.

313

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-196.1)

PENGISYTIHARAN DARURAT
Sebenarnya sejak pendudukan J e p u n , P K M memang biasa clengan tindakan pembunuhan dan pelbagai bentuk sabotaj. Antara tahun 1945-1947 dilaporkan 191 penculikan dan pembunuhan d i l a k u k a n oleh pasukan komunis. Dalam masa enam bulan pertama T . M . 1948 terdapat 107 penculikan dan pembunuhan d i l a k u k a n oleh P K M . Kebanyakan keganasan i n i berlaku di Johor, Perak, Pahang dan Selangor. Pengusaha-pengusaha ladang getah clan l o m b o n g merungut kerana pihak berkuasa tidak mengambil langkah berkesan m e m b e n d u n g keganasan di ladang-ladang, l o m b o n g dan k i l a n g . M e r e k a mendakwa polis tidak d i b e r i kuasa secukupnya u n t u k membuat tangkapan. Mereka juga mahu P K M diharamkan kerana dianggap menghasut dan menjadi dalang kegelisahan pekerja. Para pengusaha menuduh pihak berkuasa Tanah M e l a y u terutama gabenor tidak bertindak dengan berkesan dan mahu beliau mengi s y t i h a r k a n darurat sebagai usaha m e m u l i h k a n keamanan dan undang-undang. Pada 16 J u n 1948, tiga orang peladang Inggeris d i b u n u h d i Sungai Siput, Perak. P e m b u n u h a n i n i dianggap d i rancangkan oleh P K M dalam usahanya hendak merampas kuasa. Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Edward Gent menggunakan o r d i n a n darurat mengikut Perlembagaan Persekutuan untuk mengisytiharkan darurat di Perak dan Johor bermula pacla 18 Jun 1948. Keesokan harinya seluruh Semenanjung diisytiharkan darurat manakala di Singapura bermula pacla 23 J u n .
9

Darurat mendapat nama daripada Ordinan Darurat yang m e m beri kuasa kepada kerajaan u n t u k mengisytiharkan darurat, Kuasa i n i d i g u n a k a n u n t u k menentang kebangkitan k o m u n i s .

STRATEGI P K M
Mesyuarat Jawatankuasa Pusat P K M pacla 17 hingga 21 Mac 1.948 m e n g a m b i l ketetapan yang perjuangan kemerdekaan m e s t i l a h dengan cara peperangan revolusi rakyat dan rakyat mestilah disediakan untuk perjuangan tanpa tolak ansur demi kemerdekaan

314

D A R U R A T 1048-1960

w a l a u p u n melanggar u n d a n g - u n d a n g . Pada peringkat awal p e m o g o k a n d i l a n c a r k a n tetapi selepas i t u P K M m a s u k k e h u t a n u n t u k m e n e r u s k a n perjuangan bersenjata. Pergerakan P K M d i b a h a g i k a n k e p a d a d u a bahagian penting. G o l o n g a n pertama d i k e n a l i sebagai p a s u k a n p e n g g e m p u r clan yang k e d u a d i k e n a l i sebagai M i n Y u e n (gerakan M a s s a ) . Tugas M i n Yuen bagi m e m b e k a l k a n kepada gerila P K M k e p e r l u a n - k e p e r l u a n seperti m a k a n a n , w a n g d a n m a k l u m a t m a k l u m a l . M i n Yuen j u g a m e n c a r i rekrut-rekrut b a r u u n t u k d i l a t i h d a n m e l a k s a n a k a n tugas m e m b u n u h pengkhianat P K M .
1 0

P K M m e n e t a p k a n tiga peringkat perjuangan. Peringkat pertama m e r e k a a k a n m e n y e r a n g k a w a s a n sumber e k o n o m i p e n t i n g T a n a h M e l a y u k e t i k a i t u i a i t u l o m b o n g b i j i h t i m a h dan getah. Selain i t u p o n d o k - p o n d o k p o l i s dan k a m p u n g - k a m p u n g terpencil j u g a term a s u k d a l a m sasaran. L a n g k a h i n i a k a n m e n y e b a b k a n rakyat m e n i n g g a l k a n kawasan tersebut b e r p i n d a h ke bandar-bandar. Di kawasan yang ditinggalkan i n i akan d i w u j u d k a n kawasan pem e r i n t a h a n P K M . Peringkat k e d u a . P K M a k a n m e n g u k u h d a n m e n a m b a h bilangan askar dengan melatih kadet-kadet baru dengan b a n t u a n M i n Yuen. L a n g k a h ketiga, P K M akan menyerang kawasank a w a s a n yang l e b i h strategik seperti pekan-pekan, m e m u s n a h k a n p e r h u b u n g a n dan p e n g a n g k u t a n serta sabotaj ke atas kepentingank e p e n t i n g a n e k o n o m i British. L a n g k a h - l a n g k a h yang diatur a k a n terus cliperjuangkan o l e h P K M . sehingga penjajah B r i t i s h d i k a l a h k a n d a n R e p u h l i k K o m u n i s d i t e g a k k a n . Jika keadaan m e m e r l u k a n P K M a k a n meminta b a n t u a n Rusia dan C h i n a . Bagaimanapun praktis untuk melaksanakan r a n c a n g a n ini b u k a n l a h m u d a h kerana British juga ada strategi. Lau Yew, Pengerusi Jawatankuasa Pusat Tentera P K M m e m b e n t u k p a s u k a n tentera pada b u l a n F e b r u a r i 1948 d a n d i k e n a l i sebagai Tentera A n t i - B r i t i s h Rakyat Tanah M e l a y u ( M P A B A ) . J u m l a h kek u a t a n M P A B A d i a n g g a r k a n 3 0 0 0 orang. M P A B A k e m u d i a n n y a d i k e n a l i sebagai Tentera Pembebasan Berbagai Bangsa Tanah M e l a y u ( M R 1 . A ) pada 1 F e b r u a r i 1949. L a n g k a h i n i d i a m b i l bagi m e n u n j u k k a n perjuangan P K M m e l i b a t k a n pelbagai k a u m .

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

STRATEGI KERAJAAN Langkah awal yang d i a m b i l ialah mengisytiharkan darurat. Dengan i n i kerajaan berharap dapat menghadapi keganasan komunis. Tetapi pengisytiharan i n i sahaja tentunya tidak berkesan tanpa d i s u s u l i tindakan lain. L a n g k a h lain yang diambil termasuklah: (a) A n g k a t a n Tentera Pada peringkat awal kekuatan tentera sebanyak 10 batalion infantri. Kekuatan tentera M R L A m u l a meningkat 4000 orang. Bagi menghadapi M R L A , pihak British menambah kekuatan tentera kepada 20 batalion pada tahun 1951 tetapi pada masa yang sama kekuatan M R L A meningkat 8000 orang. Kerajaan B r i t i s h m e n u b u h k a n pula Pasukan Polis Hutan sebagai usaha menambah kekuatan. Pasukan tentera uclara juga cliperbesarkan dengan satu pasukan penggempur. Tentera udara turut m e m b a n t u d a l a m operasi p e n g e b o m a n ke alas k a w a s a n kawasan strategik komunis. Manakala Angkatan Tentera Laut ditugas m e m e r a n g i k o m u n i s d i kawasan-kawasan s u n g a i . Bantuan tentera juga didatangkan dari Eiji, Kenya, Nepal, A u s tralia dan N e w Zealand. Walaupun pasukan keselamatan diperbesarkan tetapi masih t i d a k m e n c u k u p i u n t u k m e n j a m i n keselamatan k a w a s a n kawasan yang diancam oleh k o m u n i s . Langkah diambil mew u j u d k a n Pengawal K a m p u n g (Home Guard). Sebahagian besar unit Pengawal K a m p u n g ditubuhkan di kawasan y a n g menjadi ancaman k o m u n i s . Antara tugas-tugas mereka term a s u k l a h m e l i n d u n g i dan mengawal k a m p u n g , m e n g a w a l kawasan strategi, membantu polis membuat pemeriksaan d a n lain-lain tugas yang diperlukan. Salah satu sasaran serangan komunis ialah balai polis. Bagi menguatkan pasukan polis, kerajaan menambah lagi p e n g a m b i l a n rekrut baru. J u m l a h anggota polis biasa dan khas meningkat kepada 4000 ribu orang. Dari pasukan polis dit u b u h k a n Cawangan Khas Polis. Tugas penting cawangan i n i ialah perisikan.
11

316

D A R U R A T 1948-1960

(b) Rancangan Briggs Lt. Jeneral H a r o l d Briggs dilantik sebagai Pengarah Gerakan pada b u l a n A p r i l 1950. Briggs merancang satu rancangan u n t u k m e l u m p u h k a n pemberontakan P K M . Pada 1 J u n 1952, beliau melancarkan Rancangan Briggs. Matlamat utama rancangan i n i ialah u n t u k menyekat bekalan jatuh ke tangan k o m u n i s . Dengan i n i gerila k o m u n i s akan kelaparan, kek u r a n g a n senjata dan ubat. Langkah diambil menempatkan setinggan-setinggan yang tinggal di kawasan terpencil ke kawasan penempatan semula yang dikenali sebagai kampung baru. Kawasan penempatan i n i akan dipagar dan dikawal oleh p a s u k a n keselamatan d a r i p a d a gangguan anasir k o m u n i s k h u s u s n y a M i n Yuen. Rancangan i n i berjaya mewujudkan 550 k a m p u n g baru dengan j u m l a h penduduk kira-kira setengah juta orang.
12 13

Setelah gerila P K M dipisahkan daripada sumber bantuan, Briggs memastikan gerila akan kelaparan. Kawalan makanan d i p e r k e t a t k a n dengan mengadakan sekatan jalan raya dan catuan makanan. (c) Perang Urat Saraf D a r i bulan Februari hingga A p r i l 1950, kerajaan melancarkan Bulan A n d Bandit bagi menimbulkan kesedaran cli kalangan rakyat untuk membantu menghapuskan komunis. Satu pemb u n u h a n politik P K M yang penting berlaku pacla 6 Oktober 1951. Pesuruhjaya Tinggi Sir Henry Gurney dibunuh oleh satu platun gerila P K M ketika beliau dalam perjalanan ke Bukit Fraser. P e m b u n u h a n i n i menyebabkan kerajaan Parti K o n servatif di Britain mengkaji semula dasar memerangi gerila P K M d a n mengambil langkah menukar beberapa pegawai kanan. Pengganti Henry Gurney ialah Sri Gerald Templer (1952-1954) telah mengambil langkah melancarkan operasi perang saraf. Operasi i n i bermatlamat u n t u k memenangi hati dan pemikiran rakyat.

317

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Antara program Templer ialah memberi layanan yang baik kepada pengganas-pengganas yang menyerah d i r i . Langkah i n i menggalakkan lebih ramai gerila menyerah. Bagi p e n d u d u k yang membantu menangkap atau m e m b e r i m a k l u m a t a k a n diberi hadiah. Tawaran i n i memudahkan lagi Cawangan K h a s Polis menjalankan tugas. Templer juga mengadakan k e m p e n terus kepada pengganas di dalam hutan supaya menyerah d i r i . Antara cara yang dibuat ialah dengan menghantar kapal terbang yang dilengkapi pembesar suara untuk menyiarkan r a k a m a n seruan bekas-bekas gerila yang menyerah d i r i . Berjuta-juta risalah juga digugurkan ke dalam hutan. Penguatkuasaan undang-undang perintah b e r k u r u n g telah d i p e r k u a t k a n . Bagi m e n g h o r m a t i rakyat yang bekerjasama dengan kerajaan diadakan Kawasan Putih dan Kawasan H i t a m pada pertengahan tahun 1953. Kawasan P u t i h dibebaskan d a r i pada perintah b e r k u r u n g manakala Kawasan hitam m a s i h menjadi kawasan yang aktif dengan aktiviti komunis. M e n y e d a r i adanya rakyat yang masih takut memberi maklumat m a k a diadakan soal selidik yang mewajibkan p e n d u d u k menjawab soalan-soalan yang disediakan. M a k l u m a t i n i digunakan u n t u k membantu menganalisis kekuatan dan kelemahan P K M . Bagi m e n i n g k a t k a n penerangan kepada rakyat, Jabatan Pcncrangan dan Perhubungan Raya diperbesarkan bagi meluaskan kegiatan propaganda kerajaan. Kerajaan juga m e n g galakkan rakyat mengadakan tunjuk perasaan a n t i - k o m u n i s . Bagi menarik perhatian orang C i n a pemberian taraf kerakyatan ditambah daripada 10 peratus kepacla 55 peratus pacla t a h u n 1952. Kerajaan juga mengadakan lead pengenalan bagi mem u d a h k a n pengawasan pergerakan dan mengenal pasti komunis. (d) Peranan M C A Kerajaan British menyedari majoriti kaum C i n a m e n y o k o n g P K M sama ada seeara rela atau dipaksa. Pesuruhjaya Sir H e n r y G u r n e y mahu diwujudkan sebuah parti C i n a yang p r o - B r i t i s h .

318

D A R U R A T 1948-1960

Hasilnya pada tahun 1949 dibentuk M C A dan Tan Cheng L o c k d i p i l i h sebagai Presiden M C A (1949-1958). M C A telah memainkan peranan menarik sokongan masyarakat C i n a clan bekerjasama dengan kerajaan British d a l a m usaha menentang P K M . M C A juga meneruskan amalan kebaj i k a n sosial dengan mengutip derma terutama untuk membantu k a m p u n g - k a m p u n g b a r u , pelajaran dewasa d a n l a i n - l a i n perkhidmatan. Salah satu cara mengutip wang ialah dengan menjual tiket loteri. Hasil jualan (1950-1953) yang diperoleh berjuta-juta ringgit dan 4 j u t a ringgit clibelanjakan u n t u k perkhidmatan berkaitan darurat.
14 15

(e) Tawaran Menyerah Diri Dalam usaha mewujudkan perpaduan kaum cli Tanah M e l a y u parti-parti politik U M N O , M C A dan MIC membentuk Parti Perikatan. Parti i n i mencapai kejayaan besar dalam pilihan raya kebangsaan 1955. Salah satu manifesto parti ini dalam p i l i h a n raya ialah p e n g a m p u n a n kepada k o m u n i s . Sebagai usaha menamatkan pemberontakan k o m u n i s . Parti Perikatan menawarkan pengampunan dan penyerahan d i r i ahli-ahli P K M pada bulan September 1955. Ini telah dipersetujui oleh kerajaan British. Sebanyak dua belas juta pas pengampunan ditaburkan ke dalam hutan. (f) Rundingan Baling C l u n g Peng (Setiausaha A g u n g P K M ) telah menghantar surat kepada pemimpin-pemimpin parti politik sejak kempen p i l i h a n raya 1955 supaya diadakan perundingan antara P K M dengan kerajaan. Tawaran ditolak dengan alasan cadangan tersebut hanya taktik P K M sahaja. Apabila Tunku A b d u l Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu, beliau bersedia berunding u n t u k membincangkan syarat-syarat pengampunan. R u n d i ngan-rundingan awal telah diadakan antara C h i e n Tien w a k i l P K M dengan l.S. Waylie (Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Polis) cli K l i a n Intan sebanyak tiga k a l i . 319

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

R u n d i n g a n awal i n i membawa kepada perjumpaan di B a l i n g pada 28 Disember 1955, bertempat di Sekolah Jenis Kebangsaan (Inggeris) Tunku Putera. W a k i l - w a k i l daripada kerajaan ialah Tunku A b d u l Rahman Putera, Tan C h e n g L o c k ( M C A ) dan D a v i d M a r s h a l l (Ketua M e n t e r i Singapura), W a k i l - w a k i l daripada P K M ialah C h i n Peng, C h e n Tien (Ketua Bahagian propaganda) dan Rashid M y d i n . D a l a m perjumpaan itu T u n k u A b d u l Rahman m e n e k a n k a n tentang kesediaannya berjumpa dengan P K M bukan u n t u k b e r u n d i n g tetapi hendak menjelaskan syarat-syarat p e n g ampunan. C h i n Peng menolak kerana menganggap syarat-syarat tersebut tidak berbeza dengan yang sebelumnya. C h i n Peng m a h u P K M diberi status yang sama dengan parti-parti l a i n d a n dibenar aktif mengikut perlembagaan. Dalam pengertian lain P K M mahu diiktiraf dan dianggap sah dari segi undang-undang. T u n k u A b d u l R a h m a n m e m i n t a P K M m e l e t a k k a n senjata terlebih dahulu dan keluar dari hutan. T u n k u A b d u l R a h m a n juga m a h u P K M menyatakan taat setia kepada Tanah M e l a y u terlebih dahulu dan bukan kepada negara lain. Beliau juga m a h u P K M dibubarkan. Perjumpaan di Baling berlangsung selama dua hari (28 dan 29 Disember) dan dibahagikan kepada empat sesi. Perjumpaan i n i gagal mencapai matlamat untuk penyelesaian. T u n k u berpendapat sememangnya P K M tidak boleh bekerjasama dan kerajaan mengambil keputusan untuk berperang habis-habisan. Syarat-syarat pengampunan juga ditarik balik pacla 8 F e b r u a r i 1956.
16

P K M SELEPAS R U N D I N G A N BALING C h i n P e n g menganggap k e e n g g a n a n Tunku A b d u l R a h m a n mengikut kehendaknya sebagai kegagalan. O l e h itu beliau m a h u meneruskan perjuangan bersenjata P K M . Gerila-gerila P K M diarah bergerak ke kawasan pergunungan sempadan Thailand. Seramai 500 orang berjaya berbual demikian tetapi 2500 yang lain t e r b u n u h atau menyerah d i r i . J u m l a h kekuatan tentera P K M dianggarkan

320

D A R U R A T 1948-1960

tinggal 1500 orang sahaja. Pada 2 A p r i l 1956 Tunku A b d u l Rahman menolak syor damai C h i n Peng. Kempen ketenteraan ke atas P K M diperhebatkan terutama di Perak dan Johor. P K M juga cuba meluaskan pengaruhnya ke sekolah-sekolah C i n a clan p a r t i - p a r t i pembangkang tertentu tetapi kurang berjaya kerana kecekapan pihak Polis Cawangan Khas. KEGAGALAN PKM

Bagi j a n g k a penclek pemberontakan P K M memang menggugat kerajaan British tetapi setelah enam tahun P K M m u l a mengalami kejutan. Strategi-strategi P K M tidak berkesan lagi manakala langkahlangkah kerajaan Persekutuan mula membuahkan hasil dan darurat ditamatkan pada tahun 1960. Dari segi organisasi P K M didapati kompleks clan untuk mengawal ahli strata hubungan yang ketat bertentangan clengan slogan komunis. Kesulitan ditambah lagi dengan kurang berkesan dan tidak cekapnya perhubungan antara unit-unit tentera M R L A . H u b u n g a n yang dibuat melalui radio "transistor" sering dapat dikesan oleh tentera kerajaan. D o m i n a s i orang C i n a juga melemahkan kekuatan P K M . Bahkan hal i n i m e n i m b u l k a n pula masalah perkauman. P K M menghadapi masalah besar untuk menambahkan anggota daripada kaum M e l a y u . Orang M e l a y u begitu taksub clengan Islam clan menolak k o m u nisme. Propaganda menggunakan anggota Melayu dalam P K M atau yang beragama Islam juga gagal mengubah pendirian orang M e l a y u . Strategi tentera P K M yang bermedelkan strategi Mao Tze Tong juga gagal, P e m b u n u h a n , p e n c u l i k a n , memusnahkan sumbersumber e k o n o m i pada mulanya menakutkan rakyat tetapi akhirnya menimbulkan kebencian. Rakyat yang tidak tahan dengan tindak tanduk P K M memberi sokongan kepacla kerajaan. Dalam strategi P K M menggunakan taktik berundur apabila diserang engan meninggalkan kawasan perkhemahan. Apabila hal ini sering terjadi pangkalan tetap tidak boleh diwujudkan dan tidak boleh bergantung kepada peralatan dan senjata berat. P K M juga terlalu mengharapkan bantuan makanan daripada masyarakat khususnya masyarakat C i n a .
17

321

SEJARAH M A L A Y S I A ( 1 8 0 0 - 1 9 6 3 )

S e d a n g k a n o r a n g C i n a ramai y a n g bekerja sebagai p e n o r e h getah d a n p e l o m b o n g . P K M cuba mengatasi dengan berbaik clengan o r a n g A s l i tetapi p i h a k kerajaan m e n g a m b i l l a n g k a h l e b i h a w a l u n t u k m e n d e k a t i mereka. K e j a y a a n - k e j a y a a n p a s u k a n tentera kerajaan m e m b e r i k e s a n p s i k o l o g i k e p a d a gerila k o m u n i s . R a m a i antara mereka y a n g b e r p a l i n g tadah termasuk t o k o h - t o k o h p e n t i n g . Pacla 30 D i s e m b e r 1954, O s m a n C i n a dan H o r L e u n g m e n y e r a h d i r i . O s m a n C i n a dianggap orang kelima penting dalam P K M dan seorang a h l i propaganda. Kejayaan kerajaan m e n g h a p u s k a n p e m b e r o n t a k a n P K M b u k a n l a h d a l a m masa y a n g singkat. Senjata darurat sahaja d i g u n a k a n selama 1 2 t a h u n u n t u k menangani P K M . Selain i t u banyak strategi lain digunakan. Pembesaran p a s u k a n keselamatan telah d i p e r t i n g k a t k a n . A n g k a t a n tentera d i t a m b a h m e n j a d i 2 0 b a t a l i o n . J u m l a h p a s u k a n p o l i s d i t a m b a h menjadi 49 r i b u orang. Penggunaan angkatan tentera laut d a n u d a r a d i p e r t i n g k a t k a n u n t u k m e m b a n t u operasi tentera darat. B a n t u a n tentera d a r i F i j i , K e n y a , A u s t r a l i a dan N e w Z e a l a n d j u g a d i p e r o l e h . P K M p u l a gagal u n t u k mendapat a h l i baru. B a n t u a n y a n g d i h a r a p k a n o l e h P K M d a r i R u s i a clan C h i n a j u g a t i d a k d i p e r o l e h . D i l i h a t daripada k e k u a t a n dan j u m l a h tentera sahaja, P K M s u d a h tidak dapat m e n g i m b a n g i n y a . Beberapa rancangan kerajaan u n t u k m e l u m p u h k a n P K M n a m p a k n y a begitu berkesan. Rancangan y a n g p e n t i n g i a l a h R a n c a n g a n Briggs y a n g d i l a n c a r k a n pacla 1 J u n 1954. M a t l a m a t u l a m a Briggs u n t u k m e m b i a r k a n gerila kelaparan d a n m e n d e r i t a . O l e h i t u segala p u n c a b e k a l a n p e r l u d i p u t u s k a n , L a n g k a h dibuat u n t u k m e n g u m p u l k a n setinggan-setinggan di pinggir hutan ke satu kawasan d i k e n a l i sebagai k a m p u n g baru. K a m p u n g i n i akan d i k a w a l o l e h p a s u k a n keselamatan dan M i n Yuen tidak b e r p e l u a n g m e n d e k a t i mereka. U s a h a i n i d i p e r t i n g k a t k a n lagi dengan m e n g a d a k a n sekatan j a l a n raya dan catuan m a k a n a n . K e s a n n y a r a m a i gerila P K M mati k e l a p a r a n d a n sakit. Ramai j u g a y a n g m e n y e r a h diri. 322

D A R U R A T 1948-1960

Salah satu strategi k o m u n i s ialah melancarkan propaganda p o l i t i k bagi memenangi hati dan pemikiran rakyat. Kaedah i n i digunakan clengan begitu berkesan di Rusia dan C h i n a . Tetapi P K M gagal menggunakannya. Sebaliknya pihak gerakan yang berjaya melancarkan perang urat saraf (operation psychological warfare). A h l i - a h l i P K M s e n d i r i menjadi sasaran perang urat saraf i n i . Tawaran-tawaran hadiah untuk pemberi maklumat clan layanan baik kepada pengganas menggalakkan mereka menyerah diri Kaji s e l i d i k secara rahsia juga membantu kerajaan m e n g u m p u l k a n maklumat-maklumat yang diperlukan. Di samping itu pewujudan kawasan p u t i h dan hitam pada tahun 1953 bukan sahaja berguna dari segi ketenteraan tetapi juga memudahkan rakyat. Bagi meluaskan perang urat saraf, Jabatan Penerangan dan Perhubungan Raya dibesarkan. Bahkan kapal terbang juga digunakan u n t u k menyebarkan risalah-risalah kepada pengganas. Tegasnya usaha m e m e n a n g i hati dan p e m i k i r a n rakyat yang dilancarkan oleh kerajaan m e l u m p u h k a n jentera propaganda P K M . Kejayaan Perikatan dalam p i l i h a n raya kebangsaan dan seterusnya membentuk kerajaan menjadi p u k u l a n hebat kepada P K M . Ekoran daripada itu P K M gagal mempcngaruhi keputusan rundingan cli Baling. Dan janji mempercepatkan kemerdekaan Tanah M e l a y u menyebabkan P K M kehilangan modal clalam slogan a n t i i m p e r i a l i s . G e r a k a n ketenteraan yang diperhebatkan menyebabkan P K M terpaksa berundur ke utara dan menubuhkan pangkalan di selatan Thailand.
1 8

Pacla 31 Julai I960 Darurat diisytiharkan tamat. Walaupun kegiatan gerila berterusan tapi tidaklah sehebat seperti akhir tahun 1940-an dan awal tahun l950-an. Pada tahun 1991 P K M telah meletakkan senjata dengan rasminya.

TAMATNYA DARURAT
Pusat gerakan P K M berpindah ke selatan Thai akibat tekanan hebat pasukan keselamatan Tanah Melayu. Kerajaan Persekutuan sekali lagi memberi pengampunan sempena kemerdekaan yang d i k e n a l i sebagai "Pengampunan Kemerdekaan". Ramai gerila P K M meng-

323

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

a m b i l kesempatan menyerah d i r i . A n t a r a yang m e n y e r a h d i r i termasuklah C h o w Fong yang kemudiannya menjadi orang perantaraan antara Polis Cawangan Khas dengan ahli-ahli P K M y a n g berhasrat kembali ke pangkuan masyarakat. Flasil usaha kerajaan Persekutuan mcmerangi k o m u n i s s e l u r u h Johor dan Negeri Sembilan diisytiharkan kawasan p u t i h pada b u l a n J a n u a r i 1959. Darurat diisytiharkan tamat pada 31 J u l a i 1960, kecuali d i sempadan Thai. KESAN-KESAN DARURAT Banyak kesan yang diakibatkan oleh pemberontakan k o m u n i s di Tanah M e l a y u ditinjau dari aspek p o l i t i k , ketenteraan, e k o n o m i d a n sosial. D a r i segi p o l i t i k , pada peringkat awal didapati melambatkan perkembangan ke arah kemerdekaan kerana British tidak akan memberi kemerdekaan sehingga keadaan aman. Bagaimanapun sejurus sebelum rundingan Baling kerajaan British berjanji a k a n menyegerakan pemberian kemerdekaan. Pihak British sudah m u l a i khuatir mereka akan dicap sebagai imperialis tulen dan i n i m e n g untungkan P K M . Dari segi ketenteraan didapati angkatan tentera Tanah M e l a y u berkembang pesat dari segi pembentukan batalion baru dan j u m l a h keanggotaan serta persenjataan. Bagaimanapun darurat telah menyebabkan pembiayaan untuk operasi tentera meningkat m e n j a d i $800 juta (Amerika). J u m l a h perbelanjaan ini sebahagian besarnya ditanggung oleh kerajaan Persekutuan ($721.9 juta). M u j u r l a h kerajaan Tanah Melayu diselamatkan oleh harga getah yang m e l a m b u n g kesan daripada Perang Korea. Ini sudah tentu menjejaskan p e r u n t u k a n untuk pembangunan e k o n o m i .
19

K e g i a t a n k o m u n i s juga menyebabkan banyak k e m u s n a h a n ladang-ladang, lombong, jalan raya dan lain-lain kemudahan a w a m . Darurat juga menyebabkan ramai yang terkorban baik o r a n g awam, gerila P K M dan askar-askar. J u m l a h orang awam d a n tentera yang terbunuh dan cedera sehingga tahun 1959 b e r j u m l a h 21 231 orang. Manakala gerila P K M yang terkorban 6133 o r a n g , yang menyerah d i r i 2595 dan 1273 orang ditawan.

324

D A R U R A T 1948-1960

Pacla b u l a n September 1948, jawatankuasa setinggan telah d i b e n t u k u n t u k menyelesaikan masalah setinggan-setinggan di pinggir-pinggir hutan yang diancam komunis. Laporan jawatankuasa tersebut dikeluarkan pada bulan Jun 1949, mengambil ketetapan mewujudkan penempatan semula yang dikenali sebagai k a m p u n g baru. Pada peringkat awal rancangan i n i tidak dijalankan bersungguh-sungguh kerana masalah kewangan. Akibatnya kematian di pihak tentera meningkat. Kerajaan bimbang i n i akan melemahkan moral pasukan tentera. Sir Harold Briggs mengambil l a n g k a h segera u n t u k menyegerakan pembentukan k a m p u n g kampung baru. Lebih 50 000 orang penduduk yang kebanyakannya C i n a ditempatkan di 550 buah kampung baru. Tiap-tiap kampung berpenduduk antara 100 hingga 1000 orang. Kampung-kampung ini dipagar dengan kawat berduri dan di kawal oleh anggota pasukan keselamatan. K a m p u n g - k a m p u n g baru ini dilengkapkan dengan kemudahan asas. 90 peratus ahli P K M terdiri daripada orang Cina. Manakala askaraskar yang berjuang di pihak kerajaan kebanyakannya terdiri daripada o r a n g M e l a y u . Ini m e n i m b u l k a n ketegangan k a u m . Pelbagai langkah d i a m b i l untuk mengurangkan ketegangan i n i . Pihak British menggalakkan p e m i m p i n - p e m i m p i n C i n a men u b u h k a n parti politik antikomunis dan prokerajaan. Di bawah p i m p i n a n Tan C h e n g Lock d i t u b u h k a n Persatuan C i n a M a l a y a ( M C A ) pada 27 Februari. 1949. Seterusnya usaha dibuat u n t u k menggabungkan tiga parti politik yang mewakili tiga kaum utama Tanah Melayu sehingga terbentuknya Parti Perikatan. Parti-parti p o l i t i k kanan nampaknya boleh bergerak bebas m e s k i p u n adanya undang-undang Darurat. Parti-parti k i r i radikal pula menerima tamparan kerana ramai p e m i m p i n ditangkap clan parti terpaksa dibubarkan. Parti-parti yang terlihat ialah P K M M , A P I , AVVAS, P U T E R A , M D U dan A M C J A . Rakyat juga pacla amnya menghadapi banyak kesulitan akibat Darurat. Mereka menghadapi tekanan daripada pihak P K M clan kerajaan. Sebelum kerajaan dapat mengatasi ancaman k o m u n i s , kehidupan rakyat cli luar bandar rumit dan perit. Di satu pihak lain mereka terpaksa mematuhi tuntutan bekalan makanan, pakaian dan 325

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sebagainya u n t u k P K M . C a t u a n m a k a n a n , sekatan j a l a n dan l a i n l a i n p e r a t u r a n m e n y u k a r k a n pergerakan. Sesetengahnya p u l a d i t a n g k a p kerana d i s y a k i tanpa perbicaraan. P K M j u g a m e l a k u k a n p e n e u l i k a n dan sesetengah m a n g s a n y a d i b u n u h .

326

Bab 19

Persekutuan Tanah Melayu dan Kemerdekaan


PENGENALAN Selepas Perang Dunia Kedua keadaan politik di Tanah Melayu tidak stabil. P i h a k British kemudiannya memperkenalkan Malayan Union tetapi ditentang hebat oleh orang Melayu. Hasil tolak ansur BritishM e l a y u d i w u j u d k a n pula Persekutuan Tanah Melayu. Kali ini orang b u k a n M e l a y u pula bangun menentang. Di samping itu terdapat pula s e k u m p u l a n politik Melayu yang turut serta dalam gerakan anti-Persekutuan. P K M pula mengambil langkah memberontak dan m e m a k s a Darurat diisytiharkan. Dalam keadaan yang sedemikian parti-parti politk berjuang untuk mencapai kemerdekaan. KEGAGALAN MALAYAN UNION M e n j e l a n g bulan. A p r i l dan M e i 1946 sudah kelihatan rancangan M a l a y a n U n i o n akan gagal. Desakan orang Melayu begitu kuat. M e r e k a mahu perjanjian sultan-sultan dengan MacMichael digantikan d e n g a n perjanjian lain. Bagaimanapun pada 2 A p r i l 1946, Greech-Jones, Setiausaha Rendah K o l o n i a l mengatakan kerajaan British tidak akan mengubah p e n d i r i a n n y a tentang Malayan U n i o n . Demikian juga arahan yang d i t e r i m a oleh Malcolm MacDonald sebelum ke Tanah Melayu untuk m e m e g a n g jawatan Gabenor Jeneral. Sekali lagi sultan-sultan
1

327

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

m e m b o i k o t pelantikan Gabenor M a l c o l m M a c D o n a l d yang d i a d a k a n p a d a 2 2 M e i 1946. Pegawai-pegawai British di Tanah Melayu merasakan kesan p e n e n t a n g a n terhadap M a l a y a n U n i o n d a n m e m i n t a W h i t e h a l l m e m b u k a semula isu Malayan U n i o n untuk dibincangkan. R a l p h H o n e m e m i n t a kebenaran sekali lagi daripada kerajaan B r i t i s h u n t u k m e n i n j a u pandangan raja-raja. Beliau mendapati raja-raja l e b i h s u k a m e m b e n t u k kerajaan P e r s e k u t u a n b e r b a n d i n g dengan negara kes a t u a n . D e m i k i a n j u g a pandangan u m u m o r a n g M e l a y u d a n h a n y a s e k u m p u l a n kecil daripada P K M M yang sukakan kesatuan. Berasaskan keadaan d i T a n a h M e l a y u i n i l a h r a m a i pegawai B r i t i s h termasuk E d w a r d Gent (Bapa M a l a y a n U n i o n ) m e n y o k o n g p e m bentukan Persekutuan. M e n j e l a n g b u l a n M e i 1946, k e b a n y a k a n m e n t e r i k a b i n e t P a r t i B u r u h B r i t a i n berpendapat p e r u b a h a n dasar d i p e r l u k a n . I n i d e m i menjaga k e a m a n a n dan mengelak pergaduhan k a u m dan k e g a n a s a n a n t i k e r a j a a n . Bahagian p e r i s i k a n m e l a p o r k a n ada k e m u n g k i n a n o r a n g M e l a y u a k a n m e n g a m u k . I n i d i p e r t e g u h k a n lagi o l e h r a m a l a n Sultan J o h o r tentang k e m u n g k i n a n tersebut k e t i k a baginda m e l a w a t London.
2

Kerajaan British juga melihat k e m u n g k i n a n m e m p e r -

l u a s k a n g e r a k a n antipenjajahan B e l a n d a y a n g sedang m a r a k d i Indonesia. Penentangan d i Indonesia d i k a t a k a n ada p o t e n s i besar m e m p e n g a r u h i orang M e l a y u . Satu lagi faktor i a l a h w u j u d n y a u n s u r a n t i k e r a j a a n d i k a l a n g a n orang C i n a d i b a w a h n a u n g a n P K M . J a d i B r i t i s h tidak boleh m e m b i a r k a n mereka ditentang o l e h semua k a u m . Sokongan padu daripada k a u m utama diperlukan. Penentangan terhadap M a l a y a n U n i o n d i d u k u n g oleh p e m i m p i n t r a d i s i d a n moderate U M N O y a n g asalnya p r o - B r i t i s h . Jadi j i k a B r i t i s h m e n g e t e p i k a n mereka tentu k e p i m p i n a n M e l a y u a k a n p e r g i k e p i h a k l a i n . G o l o n g a n r a d i k a l clalam P K M M tidak d i s e n a n g i o l e h B r i t i s h k e r a n a a k a n m e r u g i k a n semua k e p e n t i n g a n m e r e k a . O l e h y a n g d e m i k i a n , kerajaan B r i t i s h p u l a merealisasikan dasar m e r e k a d e n g a n k u m p u l a n yang p r o - B r i t i s h . P e r u b a h a n dasar B r i t i s h l e b i h jelas menjelang b u l a n J u l a i 1 9 4 6 . S e b u a h j a w a t a n k u a s a kerja telah d i b e n t u k terdiri d a r i p a d a 6 o r a n g w a k i l B r i t i s h , 4 orang w a k i l sultan dan 2 orang w a k i l U M N O .
1

328

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

PENENTANGAN DASAR PERSEKUTUAN Pacla pertengahan bulan November 1946, jawatankuasa kerja telah menyiapkan draf perjanjian baru dan diterima oleh kerajaan British, Pada 24 Disember 1946, draf perjanjian tersebut dicetak. Dalam draf perjanjian i n i didapati k e d u d u k a n British tidaklah terjejas. Jawatan gabenor telah ditukar kepada Pesuruhjaya Tinggi. Bentuk Persekutuan dicadangkan sama seperti Persekutuan Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu sebelum Perang D u n i a Kedua tetapi keanggotaannya meliputi semua negeri Tanah Melayu. Hal ini menimbulkan reaksi daripada Parti M D U (Malayan Democratic Union). Parti ini telah membentuk Majlis Tindakan Bersama seluruh Tanah M e l a y u ( P M C J A ) . Pacla peringkat awal mereka hanya mahu mencambah dan memberi cadangan-cadangan bagi memperbaiki perlembagaan tersebut. Bagi meluaskan kesan tindakan maka majlis i n i d i perluaskan meliputi seluruh Tanah M e l a y u . Pengerusi Majlis ialah Tan C h e n g L o c k dan J o h n Eber sebagai setiausaha. Majlis i n i dianggotai oleh M D U , M I C (Malayan Indian Congress), Malayan New Democratic Youth League, Malayan People's Anti-Japanese, ExService Comrades Association dan Pan Malayan Federation of Trade Union. Prinsip-prinsip perjuangan majlis i n i :
4

(a) (b) (c) (cl)

Tanah Melayu dan Singapura bersatu. Berkerajaan sendiri dengan Majlis Undangan yang d i p i l i h sepenuhnya. Persamaan hak mendapat kerakyatan dan berpolitik bagi mereka yang menganggap clan setia kepada Tanah Melayu. Sultan akan menjadi pemerintah berdaulat mengikut lunaslunas perlembagaan dan menerima nasihat rakyat m e l a l u i institusi demokratik. H a l ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu adalah di bawah kuasa orang Melayu.

(e)

(f) Kemajuan orang Melayu hendaklah diberi perhatian utama.

329

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1063)

Pelbagai bentuk penentangan d i l a k u k a n oleh Majlis Tindakan Bersama. Antaranya menghantar surat-surat u n t u k ruangan pembaca dan menulis artikel-artikel untuk akhbar. Tunjuk perasaan juga dianjurkan di Pulau Pinang, Melaka, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Singapura dan Kedah. Bagaimanapun tunjuk-tunjuk perasaan i n i gagal m e w u j u d k a n penentangan massa. Orang M e l a y u tidak ramai yang turut serta.

PERIKATAN MAJLIS TINDAKAN BERSAMA SE-MALAYA (AMCJA) - PUTERA


P U T E R A (Pusat Tenaga Rakyat) d i t u b u h k a n pada bulan Februari 1947. P U T E R A merupakan gabungan P K M M (Parti Kebangsaan M e l a y u Malaya), API (Angkatan Pemuda Insaf) dan AWAS ( A n g katan Wanita Sedar). Pada peringkat awal hubungan Perikatan Majlis Tindakan dengan P U T E R A longgar. Pada bulan A p r i l kedua-dua pertubuhan m e n g h a n t a r surat bersama kepada Setiausaha Tanah Jajahan menggariskan p r i n s i p - p r i n s i p untuk Tanah M e l a y u . Kedua-dua pertubuhan juga mencadangkan perlembagaan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1947 persidangan kedua Majlis Tindakan Bersama P U T E R A meluluskan Perlembagaan Rakyat. Pesuruhjaya British Asia Tenggara, M a l c o l m M a c D o n a l d menganggap perlembagaan i n i idealistik dan sukar dilaksanakan. D o k u n e n ini tidak mencadangkan pindaan yang ketara u n t u k mengubah Perjanjian Persekutuan. Pada amnya P U T E R A - A M C J A mahu berkerajaan sendiri.
5

HARTAL
Kerajaan British mengumumkan penerimaan semakan cadangan Perlembagaan yang dibuat oleh Jawatankuasa British-Melayu pada bulan J u l a i 1947. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati Dewan Perniagaan C i n a yang sememangnya tidak bersetuju dengan bentuk Persekutuan. Tan Cheng Lock menganjurkan hartal di Melaka pacla 9 September 1947 bagi menunjukkan protes kepacla kerajaan British. D e w a n Perniagaan C i n a mengambil keputusan u n t u k bekerjasama clengan Majlis Tindakan Bersama. Tan Cheng L o c k mencaclangkan 330

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

penentangan hartal (hurt All) seluruh Tanah Melayu sebagai bantahan bercorak ekonomi. Hartal bermula pada 20 Oktober 1947. Hartal berjaya tetapi mendapat tentangan hebat daripada British dan orang Melayu, Hartal kedua-dua dilancarkan pada akhir tahun 1947 tapi kurang berjaya. Cadangan Tan Cheng Lock untuk melancarkan hartal sekali lagi pada 1 Februari 1948 di tolak. Jadi tentangan kumpulan kaum C i n a berfahaman kanan menentang Persekutuan gagal walaupun ada cadangan memboikot pengisytiharan rasmi Persekutuan pada 1 Februari 1948.
6

BENTUK PERSEKUTUAN Perjanjian Persekutuan ditandatangani oleh sultan-sultan dengan British pacla 21 Januari 1948 dan diisytiharkan dengan rasmi pada 1 Februari 1948. C i r i - c i r i penting persekutuan:
7

(a)

Persekutuan mengandungi sembilan buah negeri M e l a y u , Melaka clan Pulau Pinang, Singapura terus menjadi k o l o n i British. Seorang Pesuruhjaya Tinggi British dilantik untuk mengetuai kerajaan dan menjadi pengerusi kepada Majlis U n d a n g a n Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja. Majlis Undangan Persekutuan dianggotai oleh tiga orang a h l i ex-officio, sembilan orang Menteri Besar dan dua orang w a k i l Majlis Tempatan (Pulau Pinang dan Melaka), sebelas o r a n g ahli rasmi dan lima puluh orang ahli tidak rasmi yang d i l a n t i k oleh Pesuruhjaya Tinggi. Sebuah Majlis Raja-raja Melayu dibentuk dan setiap kali p e r sidangan akan dipengerusikan oleh salah seorang d a r i p a d a sultan yang d i p i l i h oleh persidangan. Majlis Negeri ditubuhkan di tiap-tiap negeri bagi m e m b u a t undang-undang negeri. Pegawai eksekutif penting di peringkat negeri ialah Menteri Besar. 331

(b)

(c)

(d)

(e)

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(f) (g)

K e d u d u k a n istimewa orang Melayu terus dipelihara di samping kepentingan sab. k a u m - k a u m lain juga clijaga. D a r i segi kerakyatan prinsip jus soli telah digugurkan d a n d i p e r k e n a l k a n kewarganegaraan bersama. Dengan i n i pend u d u k b u k a n bumiputera boleh menjadi rakyat Tanah M e l a y u mengikut undang-undang. D a l a m hal pertahanan dan hal-ehwal luar akan dipegang o l e h kerajaan British. GERAKAN PEMISAHAN

(h)

Terdapat beberapa buah negeri yang m a h u berpisah d a r i p a d a Persekutuan. Gerakan pemisahan berlaku di Pulau Pinang, pada 1948-1949 clan k a l i kedua pacla tahun 1953-1957. Di Johor berlaku pada tahun 1955-1956 dan di Kelantan tahun 1955-1956.
8

Persatuan-persatuan yang terlibat clalam gerakan pemisahan di Pulau Pinang-Dewan Perniagaan Pulau Pinang, Dewan Perniagaan C i n a P u l a u Pinang, Persatuan Penduduk Pulau Pinang, D e w a n Perniagaan India Pulau Pinang, Kesatuan Kakitangan Kerani clan P e n t a d b i r a n P u l a u Pinang, Persatuan Eurasian Pulau P i n a n g , Persatuan C i n a Negeri-Negeri Selat Pulau Pinang clan Singapura dan akhbar Straits Echo. Jawatankuasa Pemisahan Pulau P i n a n g clan Seberang Prai dipengerusikau oleh D . A . Mackay clan k e m u d i a n digantikan oleh J.P. Souter. Setiausahanya pula ialah N, Ponnudurai. Perjumpaan pertama diadakan pada 13 Disember 1948 tapi m e n jelang b u l a n Februari 1949 nampak gerakan i n i gagal. Ini kerana tujuan mereka ditolak Majlis Negeri Selat dan Pesuruhjaya Tinggi. N a m u n begitu hasil laporan Benham, Pulau Pinang diberi semula status pelabuhan bebas mulai 1 A p r i l 1949, Pada pertengahan t a h u n 1953 kedengaran semula suara yang m a h u k a n pemisahan dan semakin lantang pada tahun 1954. K u m p u l a n pemisah ditentang oleh kerajaan British, U M N O dan orang M e l a y u . D i J o h o r , idea p e m i s a h a n m u l a kedengaran clalam M a j l i s Mesyuarat Negeri pada tahun 1955. Tokoh yang menyuarakannya ialah Yap K i m H o c k ketika membahaskan belanjawan tahun 1955. Beliau m a h u Johor diberi hak kewangan yang sewajar oleh kerajaan 332

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

P e r s e k u t u a n d a n j i k a tidak lebih baik J o h o r berpisah. Isu i n i d i p e r k u a t k a n lagi apabila Sultan Ibrahim membangkitkan hal yang sama. Pada 22 O k t o b e r 1955 ditubuhkan Persatuan Kebangsaan M e l a y u J o h o r y a n g bertujuan menjadikan Johor merdeka dan bern a u n g d i bawah British. Tokoh utama gerakan i n i ialah U n g k u Abdullah. Di K e l a n t a n gerakan pemisahan w u j u d pada tahun 1955. Ini ekoran tertubuhnya Barisan Melayu Kelantan pada 28 November 1955. P e m i m p i n utama gerakan i n i ialah N i k M a h m u d A b d . M a j i d . Bagaimanapun gerakan pemisahan i n i gagal.

PERKEMBANGAN PARTI POLITIK, 1948-1957 Kesan Darurat


Salah satu kesan Darurat ialah parti-parti politik radikal diharamkan atau menjadi lemah. Antara parti-parti yang terlibat ialah M D U , Parti Kebangsaan Melayu, A P I dan A W A S . Manakala parti berhaluan kanan d i b e n a r k a n bergerak.

PARTI P O L I T I K C I N A
Kejayaan Parti K o m u n i s C i n a menubuhkan kerajaan di negeri China m e n d o r o n g a h l i - a h l i politik kanan kaum C i n a di Tanah Melayu m e n u b u h k a n parti politik. Perkembangan P K M juga mendorong ke arah i t u . Ketua-ketua masyarakat C i n a mahu mengelak kecaman yang menganggap k a u m C i n a keseluruhannya menyokong perfuangan P K M . Darurat menyebabkan pengaruh P K M tergencat dan k e p i m p i n a n p o l i t i k C i n a perlu d i i s i . Peluang i n i digunakan oleh t o k o h - t o k o h C i n a berpendidikan Inggeris dan ahli-ahli perniagaan untuk m e n u b u h k a n sebuah parti. Usaha menubuhkan Pakatan Cina I'anah M e l a y u diusahakan oleh Tan Cheng Lock pada awal tahun 1948 tetapi gagal. Usaha i n i diteruskan oleh Leong Yew K o h . Pihak British juga m a h u mewujudkan sebuah pertubuhan kebangsaan C i n a y a n g p r o - B r i t i s h . Pesuruhjaya Tinggi meminta H.S. Lee yang menjadi pengerusi Dewan Perniagaan C i n a Selangor mengambil daya usaha pembentukan sebuah pertubuhan politik Cina. M e n jelang b u l a n Februari 1949 M C A berjaya ditubuhkan di bawah
9

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

p i m p i n a n Tan Cheng L o c k . Golongan pedagang C i n a yang kaya turut menyokong penubuhannya bagi mengimbangi kegiatan p o l i t i k yang h a m p i r d i m o n o p o l i oleh U M N O . A d a tiga matlamat utama M C A ditubuhkan: (a) (b) U n t u k menggalak dan mengekalkan hubungan baik antara k a u m d i Tanah M e l a y u . U n t u k menjaga kepentingan dan kebajikan kaum C i n a d a l a m soal kemasyarakatan, e k o n o m i dan p o l i t i k menurut lunaslunas perlembagaan dan undang-undang. U n t u k mengekalkan undang-undang dan peraturan bagi mew u j u d k a n Tanah Melayu yang aman dan terus maju.
10

(c)

Pada peringkat awal M C A lebih m e n u m p u k a n minat pada kerjakerja sosial seperti membantu penduduk-penduduk kampung b a r u . Tan C h e n g Lock mahu M C A mengubah imej menjadi parti p o l i t i k sepenuhnya tetapi idea ini ditentang oleh k u m p u l a n yang m a h u terus mengekalkan identiti pertubuhan kemasyarakatan. Tan C h e n g L o c k mengecam mahu meletakkan jawatan. A k h i r n y a pada pertengahan tahun 1952, M C A seeara rasmi menjadi parti p o l i t i k .

UMNO
U M N O d i s u s u n semula selepas kejayaan menentang M a l a y a n U n i o n . Pentadbiran diperkemas d a n dipusatkan. Perpecahan y a n g berasaskan kenegerian mula dapat dihindarkan. Dato' O n n m e m p u n y a i pandangan ke hadapan m e l e b i h i kem a h u a n a h l i - a h l i U M N O . Beliau m u l a memperkatakan tentang kerjasama dengan kaum-kaum lain. Pada bulan Oktober 1949 Dato' O n n mencadangkan satu rupa bangsa Tanah M e l a y u berasaskan pertuturan satu bahasa. K e m u d i a n beliau mencaclangkan supaya pemberian kerakyatan lebih longgar. Cadangan i n i ditentang o l e h a h l i - a h i U M N O . Ekorannya Dato' O n n meletakkan jawatan pada b u l a n J u n 1950. Tindakannya d i i k u t i oleh Jawatankuasa U M N O yang lain kecuali Setiausaha A g u n g . Dato' O n n d i p u j u k s e m u l a 334

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

m e m i m p i n U M N O clan kembali memegang jawatan pacla b u l a n Ogos 1950. Satu perkembangan baru berlaku clalam U M N O apabila slogan " H i d u p M e l a y u " diganti dengan "Merdeka". Ini dipersetujui dalam persidangan agung pada 25-26 Mac 1951. Dato' O n n berpendapat kerajaan British tidak akan memberi kemerdekaan jika tidak w u j u d perpaduan kaum. Dengan itu beliau mencadangkan membuka p i n t u keahlian kepada kaum lain. Dan nama U M N O ditukar daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu kepacla Pertubuhan Kebangsaan Malaya Bersatu. Perkataan Melayu digugurkan dan diganti dengan Malaya. Dengan cara ini Dato' O n n berharap pintu U M N O akan terbuka untuk kaum lain. Dalam persidangan U M N O yang berlangsung pada 25 dan 26 Ogos, cadangan Dato' Onn ini dibantah dengan kerasnya oleh para perwakilan. Akhirnya pada 27 Ogos 1951, Dato' O n n sekali lagi melepaskan jawatan Presiden U M N O setelah memimpin selama lima tahun. Setelah jawatan Presiden U M N O dipertandingkan Yang Teramat M u l i a Tunku A b d u l Rahman berjaya mengalahkan dua orang pencabar lain. Tunku A b d u l Rahman memimpin U M N O sehingga tahun 1970. Tokoh-tokoh U M N O yang lainTun A b d u l Razak Hussain, C . M . Yusof, Tun Dr. Ismail, Syed Nasir, Sardon Zubir dan ramai lagi.
11

PARTI K E M E R D E K A A N M A L A Y A (IMP) Setelah meletakkan jawatan daripada U M N O , Dato' O n n bersama rakan-rakan yang lain menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) pacla 16 September 1951. Parti ini merupakan parti berbilang kaum. Parti ini memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu dar menyangkakan akan berjaya dalam masa 10 tahun. Selain itu partini juga mahu Singapura dimasukkan dalam Persekutuan. Matlamat lain Parti Negara ialah: (a) (b) Pilihan raya bebas kerajaan tempatan pada tahun 1953 dan Dewan Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. M e n j a d i k a n perkhidmatan awam Tanah M e l a y u bersifat tempatan bagi menggantikan pentadbiran penjajah. 335

(c) (d) (e) (f) (g)

Pelajaran wajib p e r c u m a peringkat rendah m u l a i 1955. M e m a j u k a n p e r k h i d m a t a n masyarakat. B a n t u a n d a n j a m i n a n harga keluaran pertanian. J a m i n a n kepada pekerja. P e m b a h a r u a n d a l a m sistem f e u d a l .
12

Parti I M P tidak berjaya m e n a r i k s o k o n g a n l e b i h ramai orang M e l a y u U M N O kerana tidak y a k i n dengan konsep parti berbilang k a u m . P o p u l a r i t i Dato' O n n tidak dapat menjamin sokongan kepada parti IMP. T u n k u A b d u l R a h m a n yang baru d i p i l i h menjadi Presiden U M N O m e m b e r i amaran a k a n memecat a h l i - a h l i U M N O yang menyertai I M P . O r a n g C i n a juga tidak m e n y o k o n g kerana mereka l e b i h b e r m i n a t dengan M C A . Dato' O n n berharap Tan C h e n g L o c k y a n g pada peringkat awal m e n y o k o n g n y a dapat m e n a r i k s o k o n g a n o r a n g C i n a kepada I M P tetapi gagal. Begitu j u g a Dato' E . E G T h u r a i s i n g a m tidak berjaya m e m b a n t u m e n a r i k s o k o n g a n orang India.
13

D a l a m p i l i h a n raya K u a l a L u m p u r pada t a h u n 1952, I M P kalah d a n k e k u a t a n n y a tidak dapat d i p u l i h k a n , I n i telah m e n d o r o n g Dato' m e n u b u h k a n p u l a Parti Negara.

PARTI NEGARA
Parti i n i d i t u b u h k a n oleh Dato' O n n pada bulan Februari 1914 d a n t o k o h - t o k o h M e l a y u daripada I M P selepas Persidangan I M P menteri-menteri besar. P e m i m p i n - p e m i m p i n Parti Negara l a i n D a t o ' H a m z a h A b d u l l a h , E . E . C T h u r a i s i n g a m . Heah Joo Seng clan W. M a c L e o d . Dasar perjuangan Parti Negara ialah memperjuangkan p e r p a d u a n nasional clan raja berperlembagaan. Parti i n i juga m a h u taraf berkerajaan s e n d i r i . D a r i segi bahasa, bahasa M e l a y u d a n Inggeris d i t e r i m a sebagai bahasa rasmi. K e a h l i a n Parti Negara p u l a t e r b u k a kepacla semua k a u m warga negara T a n a h M e l a y u d a n B r i t i s h . B a g a i m a n a p u n kebanyakan ahlinya terdiri daripada orang M e l a y u . S o k o n g a n y a n g d i p e r o l e h o l e h Parti Negara l e b i h baik b e r b a n d i n g dengan I M P terutama cli negeri Terengganu, Kelantan, J o h o r , K e d a h dan Selangor.
14

336

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

Dalam p i l i h a n raya negeri tahun 1954 Parti Negara gagal. Begitu juga dalam p i l i h a n raya kebangsaan 1955, kesemua 30 orang calon parti i n i tidak berjaya. Apabila diadakan pilihan raya kebangsaan tahun 1959, Parti Negara meletakkan 70 orang calon. Dato' O n n memenangi kerusi Dewan Rakyat Terengganu Selatan manakala empat orang rakannya berjaya memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu. Pada umumnya Parti Negara kurang berjaya clan terus merosot selepas Dato' O n n meninggal dunia pada 18 Januari 1 9 6 2 .
15

PERIKATAN Perikatan U M N O - M C A dibentuk pada bulan Januari 1951 apabila British m a h u mengadakan pilihan raya kawasan Perbandaran Kuala L u m p u r pada bulan Februari 1952. Cawangan U M N O dan M C A Kuala L u m p u r bersetuju mewujudkan Perikatan. Dua tokoh penting dalam pakatan i n i ialah Dato' Yahya Abd Razak dan Kolonel H.S. Lee. Parti Perikatan menang 9 daripada 12 kerusi. Selepas itu U M N O - M C A meluaskan kerjasama ke daerah-daerah lain. Dalam pilihan raya bandaran di enam bandar utama, Perikatan memenangi 26 daripada 37 kerusi. Pada tahun 1953, Perikatan menang 226 kerusi daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Salah satu faktor kejayaan ialah meningkatnya kerjasama antara kedua-dua parti. A n t a r a isu penting kempen Perikatan ialah desakan supaya diadakan p i l i h a n raya kebangsaan. Pada 3 Mei 1953, Tunku A b d u l Rahman berjumpa dengan p e m i m p i n - p e m i m p i n M C A membincangkan soal p i l i h a n raya. M C A - U M N O kemudiannya menganjurkan kongres kebangsaan pada bulan Ogos 1953 dan dihadiri oleh PAS, P M U (Peninsular Malay Union) dan P M M K (Persatuan Perseliaan M e l a y u Malaya Kelantan). Kongres ini mendesak diadakan segera p i l i h a n raya. Pacla tahun 1954, Perikatan menghantar perwakilan ke L o n d o n untuk menemui Setiausaha Negara Tanah Jajahan, Oliver Lyttelton. Bagi mengukuhkan tuntutan, Perikatan akan menarik. balik semua perwakilannya dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan, negeri, tempatan, banclaran dan semua badan kerajaan. Ini akan melibatkan 600 ahli U M N O dan 400 ahli M C A . Ini
16 1 7

337

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

m e n y e b a b k a n kerajaan B r i t i s h bertolak ansur dan m e m e n u h i tuntutan Perikatan. W a l a u p u n pada peringkat awal dianggap melampau. Gabungan Perikatan diperluaskan lagi pada tahun 1954 apabila M I C menganggotainya menjelang p i l i h a n raya Persekutuan 1955.

K O N G R E S I N D I A S E - M A L A Y A (MIC)
Kongres India Malaya diasaskan pada bulan Ogos 1946 dan d i p i m p i n oleh J o h n A . Thivy. Matlamat M I C ialah m e n y o k o n g nasionalisme India d a n membantu serta memperjuangkan kepentingan orang India di Tanah M e l a y u . Apabila India merdeka pada tahun 1947 maka matlamat kedua menjadi tumpuan mereka. Dua pertubuhan India yang lain di Tanah Melayu ketika i t u ialah Malayan Indian Association dan Federation of Indian Organisations.
18

Pada peringkat awal p e m i m p i n - p e m i m p i n MIC. terdiri daripada orang India Utara tetapi tahun-tahun 1950-an d i m o n o p o l i o l e h orang India Selatan terutama orang Tamil. Lagipun pada peringkat awal pengaruh parti politik kurang jelas di kalangan penoreh d a n b u r u h - b u r u h India. Semasa menentang Persekutuan, M I C turut m e n y o k o n g A M C J A terutama dalam soal kerakyatan. MIC pernah bergabung dengan parti-parti kiri. tapi gagal. Selepas itu M I C m e n y o k o n g I M P yang d i p i m p i n oleh Dato' O n n . Bagaimanapun setelah meneliti perkembangan politik Tanah M e l a y u M I C menga m b i l k e p u t u s a n menyertai P e r i k a t a n pada t a h u n 1954. M I C . menjadi lebih bertenaga di bawah p i m p i n a n J.T. Samhanthan.

HIZBUL MUSLIMIN
Parti i n i diasaskan pada 14 Mae 1948. Idea penubuhannya adalah hasil Kongres Rakyat selama dua hari di G u n u n g Semanggul anjuran M A T A (Majlis Agama Tertinggi Malaya). Cadangan penubuhan disuarakan oleh Dr. Burhanuddin a l - H e l m i . Pengasas H i z b u l M u s l i m i n ialah Ustaz A b u Bakar al-Bakir i a i t u Pengetua Madrasah II Ihya Assyarif, G u n u n g Semanggul. T o k o h tokoh lain termasuklah Haji Ariffin (Johor) dan M a h m u d Daud J a m i l

338

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

( K e l a n t a n ) . Prinsip perjuangan H i z b u l M u s l i m i n untuk meneg a k k a n agama Islam clan memperjuangkan kemerdekaan D a r u l Islam. Nampak w u j u d pengaruh Parti Masjumi, Indonesia clalam perjuangan H i z b u l M u s l i m i n . Parti H i z b u l M u s l i m i n ini juga bersifat radikal terutama bertujuan menarik sokongan ahli-ahli. P K M M . B a g a i m a n a p u n setelah Ustaz A b u Bakar ditangkap pacla masa darurat, parti turut berkubur.
19

PASPARTI ISLAM SE-TANAH MELAYU


P e n u b u h a n PAS ada h u b u n g kait dengan U M N O dan H i z b u l M u s l i m i n . Bekas ahli H i z b u l M u s l i m i n memang berhasrat m e n u b u h k a n sebuah parti Islam tetapi tidak ada pemimpin. Kebanyakan pemimpinnya ditangkap pacla masa darurat. Bagaimanapun bibit percambahan PAS datang daripada U M N O , U M N O sebagai parti politik Melayu memang berminat dengan Islam. U M N O mempunyai jabatan khas menguruskan hal-ehwal agama Islam. Ketua jabatan i n i dipegang oleh Syeikh A b d . A l l a Pahim (Mufti Pulau Pinang). W a l a u p u n ada bahagian Islam tetapi sambutan a l i m ulama u n t u k menyertai U M N O masih terhad. Sebagai usaha menarik perhatian k u m p u l a n i n i , U M N O mengadakan perjumpaan kebangsaan di M u a r pada 21-22 Februari 1950. Jumlah perwakilan yang hadir 52 dan pemerhati 300 orang. Dari sinilah timbul hasrat menubuhkan Persatuan Ulama Se-Tanah Melayu. Dalam persidangan di Kuala L u m p u r pada 23 Ogos 1951 ketetapan dibuat menubuhkan Persatuan Ulama dan ketua penajanya Haji A h m a d Fuad Hassan. Kongres Persatuan yang diadakan cli Butterworth pacla 24 November 1981 turut disertai oleh Persatuan al-lhya ash-Syarif. Seorang peserta iaitu M u h a m m a d M a s u m dari Telaga Air, Butterworth mencaclangkan nama persatuan ulama sebagai Persatuan Islam SeMalaya PAS. PAS kemudiannya m u n c u l sebagai parti politik yang penting. Dalam pilihan raya 1955 PAS memenangi 1 kerusi daripada 52 kerusi, Dalam pilihan raya 1959 PAS berjaya menubuhkan kerajaan di Kelantan dan Terengganu. Kerajaan PAS di Terengganu bagaimanapun dikalahkan dalam u n d i tidak percaya oleh Perikatan di bawah Ibrahim F i k r i dengan bantuan empat ahli Parti Negara.
20

339

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

LAIN-LAIN PARTI POLITIK


Antara parti p o l i t i k yang turut memainkan peranan termasuklah Pan-Malayan Labour Party, Parti Progresif Perak dan Persatuan Kebangsaan Perak. D a l a m kongres Kesatuan Sekerja tahun 1952 diputuskan supaya dibentuk parti p o l i t i k yang boleh membela k a u m b u r u h secara khusus. Pada 26 J u n terbentuklah P M L P dengan dipengerusikan oleh M o h d Sopiee Sheikh Ibrahim. Parti i n i m e m p u n y a i sepuluh rancangan asas nasional. R a n cangan yang terpenting ialah untuk mencapai kemerdekaan Tanah M e l a y u dan Singapura menjelang tahun 1964. Parti Progresif Perak (PPP) diasaskan oleh dua bersaudaraS.P. Seenivasagam dan D.R. Senivasagam pada awal tahun 1953. M u l a n y a P P P menyertai Perikatan tetapi telah menarik d i r i menjelang p i l i h a n raya Persekutuan 1955. Pada tahun 1959, parti i n i menukar nama menjadi Parti Progresif Rakyat. Pengasas parti i n i ialah Panglima Bukit Gantang clan d i t u b u h k a n pada t a h u n 1953. Panglima Bukit Gantang merupakan seorang pen g i k u t setia Dato' O n n . O l e h i t u tidaklah menghairankan apabila beliau membenarkan ahli-ahli partinya menganggotai Parti Negara.

KE ARAH KEMERDEKAAN Ke Arah Pemerintahan Sendiri


Berasaskan perjanjian Persekutuan, usaha-usaha dibuat ke arah pemerintahan sendiri. Antara langkah yang d i a m b i l termasuklah mengadakan p i l i h a n raya Majlis Bandaran di P u l a u Pinang ( D i sember 1951) dan Kuala L u m p u r (Februari 1952). Dalam p i l i h a n raya Bandaran Pulau Pinang, Parti Radikal memenangi 6 daripada 9 kerusi yang dipertandingkan. P i l i h a n raya Majlis Bandaran K u a l a L u m p u r p u l a diadakan pada bulan Februari 1952. D a l a m usaha m e m b e r i p e n g a l a m a n p e n t a d b i r a n k e p a d a p e n d u d u k Tanah Melayu pendedahan dibuat ke arah itu. Mulai A p r i l 1951 s i s t e m " A h l i " d i p e r k e n a l k a n . Sistem " A h l i " m e r u p a k a n p e r i n g k a t s e p a r u h k e m e n t e r i a n dan, a h l i M a j l i s yang d i l a n t i k

340

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

bertanggungjawab ke atas jabatan-jabatan dan kerajaan. Pada tahun 1952 semua anggota " a h l i " dimasukkan ke dalam Majlis Mesyuarat. I n i bagi membolehkan mereka ada pengalaman eksekutif perundangan.
21

Antara tokoh-tokoh yang pernah dilantik dalam sistem " A h l i " termasuklah Dato' O n n , Tunku Yaakop ibn Sultan A b d . H a m i d , E . E . C T h u r a i s i n g a m , Dr. Lee Tiang Keng, Dato' M a h m u d M a t , K o l o n e l H.S. Lee dan Datuk N i k A h m a d K a m i l . Jawatan-jawatan yang diberikan kepada mereka termasuklah hal-ehwal keselamatan dalam negeri, pertanian dan perhutanan, pelajaran, kesihatan tanah, perlombongan dan perhubungan. Anggota-anggotanya dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dan bukan d i p i l i h . Ini dianggap satu langkah ke belakang dalam proses berkerajaan sendiri. Tetapi pihak British berpendapat usaha i n i ke arah melatih orang Tanah Melayu memerintah sendiri.

PILIHAN RAYA, 1955


Pilihan raya umum bagi seluruh Tanah Melayu diadakan pacla tahun 1955. Parti Perikatan U M N O - M C A - M I C memenangi 51 kerusi daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Hanya seorang calon U M N O kalah kepada PAS di kawasan Krian. Ini membolehkan Tunku A b d u l Rahman yang menjadi ketua Perikatan membentuk kabinet dan beliau sendiri menjadi Ketua Menteri. Antara tokoh yang turut menganggotai kabinet beliau ialahDato' A b d Razak Hussain, Dato' Sulaiman Abel Rahman, Dr. Ismail, K o l . II. S. Lee, Sardon Jubir, V.T. Sambanthan, Leong Yew K o h , O n g Yoke L i n clan A b d A z i z Ishak.
22

Antara perkara yang menjayakan kempen Perikatan ialah manifesto parti i n i . Dalam manifesto p i l i h a n raya tahun 1955 Perikatan U M N O - M C A - M I C antara lain: (a) (b) (c) Berusaha mencapai kemerdekaan clalam masa empat tahun. Menjadikan perkhidmatan awam bercorak Tanah Melayu. Penubuhan sekolah kebangsaan. 341

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(d) (e) (f)

M e l i n d u n g i k e d u d u k a n raja-raja sebagai ketua berperlembagaan. M e n j a m i n hak istimewa orang Melayu dan bumiputera. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan dalam masa 10 t a h u n .
23

Parti l a i n yang turut bertanding dalam pilihan raya 1955Parti Negara, PAS, Persatuan Kebangsaan Perak, Parti Progresif Perak dan Parti Buruh.

Rundingan Kemerdekaan
P a r t i - p a r t i p o l i t i k jelas memperjuangkan kemerdekaan. P a r t i Perikatan misalnya dalam manifesto pilihan raya 1955 berjanji akan berusaha m e n c a p a i k e m e r d e k a a n d a l a m masa empat t a h u n . Manakala Parti Negara mahu merdeka dalam masa lima tahun. Apabila Perikatan membentuk kerajaan mereka memulakan r u n dingan kemerdekaan dengan British. Pada 18 Januari-6 Februari 1956 rundingan kemerdekaan diadakan di L o n d o n . W a k i l - w a k i l Tanah M e l a y u terdiri daripada empat orang w a k i l Perikatan dan empat orang w a k i l sultan. Semua w a k i l Tanah Melayu telah m e m beri kata sepakat untuk mencapai kemerdekaan sebelum ke L o n d o n lagi. Ini menyenangkan rundingan dengan British. Pihak British bersetuju untuk memberi kemerdekaan. A d a dua p e r i n g k a t yang dipersetujui. Peringkat pertama sebagai tahap peralihan. Pada peringkat i n i Pesuruhjaya Tinggi mesti bertindak mengikut nasihat Majlis Kerja kecuali dalam hal luar dan pertahanan luar. Pada peringkat i n i juga Menteri-menteri Tanah Melayu akan m e n g a m b i l alih Kementerian Pertahanan dan Keselamatan, Kew a n g a n serta Perdagangan dan I n d u s t r i . Kerajaan yang a k a n dibentuk berasaskan demokrasi berparlimen dan Tanah Melayu akan menganggotai K o m a n w e l . Sebagai langkah awal kerajaan berpemerintahan s e n d i r i akan d i b e n t u k dalam jangka masa y a n g singkat. Kuasa dalam hal-ehwal pemerintahan dan kewangan yang

342

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN KEMERDEKAAN

selama i n i dipegang o l e h orang British akan diserahkan k e p a d a rakyat Tanah M e l a y u . Pada peringkat kedua pihak British berjanji akan memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
24

Suruhanjaya Reid
Satu suruhanjaya perlembagaan dibentuk untuk mengesyor d a n m e n y u s u n Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya i n i d i b e n t u k pada M a c 1956. Anggota-anggotanya terdiri daripada:
25

(a) (b) (c) (d) (e)

L o r d Reid ( h a k i m Inggeris)Pengerusi. Sir Ivor Jennings (England). Sir W i l l i a m M c k e l l (bekas Gabenor Jeneral Australia). Tuan B. M a l i k (ketua H a k i m Mahkamah Tinggi India). Tuan A b d . H a m i d (Pakistan).

Garis panduan p e n t i n g untuk suruhanjaya i n i : (a) (b) (c) (d) (e) (f) Pembentukan kerajaan pusat yang kuat. Kuasa a u t o n o m i negeri dalam bidang tertentu. K e d u d u k a n istimewa raja-raja Melayu. Pelantikan seorang ketua negara berperlembagaan. Pengekalan h a k istimewa orang Melayu tapi tidak m e n a f i k a n hak kaum l a i n . U n t u k m e w u j u d k a n satu rupa bangsa.

Suruhanjaya i n i menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak termasuk daripada orang perseorangan, pertubuhan, parti siasah dan daripada raja-raja Melayu. Memorandum Perikatan dianggap paling p e n t i n g . Setelah mengadakan 81 kali perjumpaan laporan disiapkan pada akhir tahun 1956. Pada u m u m n y a rang undang-undang ini diterima dengan sedikit pindaan dan d i l u l u s k a n oleh Majlis U n d a n g a n Persekutuan pada bulan Julai 1957.

343

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Perlembagaan
Perlembagaan i n i lebih menyerupai perlembagaan British atau India. Perlembagaan i n i bersifat parlimen. Antara c i r i - c i r i penting perlembagaan: (a) (b) (c) (d) (e) Ketua Negara bukan politik dinamakan Yang di-Pertuan A g o n g . Badan Perundangan terdiri daripada dua dewan iaitu D e w a n Rakyat dan D e w a n Negara. Perkhidmatan awam bersifat berkecuali clan badan k e h a k i m an yang bebas. K e d u d u k a n istimewa orang M e l a y u berasaskan Perkara 153 dan kepentingan sah k a u m lain. Ditetapkan satu kerakyatan atas alasan kelahiran atau mem e n u h i keperluan-keperluan kediaman, bahasa dan i k r a r taat setia.

Persekutuan Tanah Melayu Merdeka


Tanah M e l a y u mencapai kemerdekaan dengan rasminya pacla 31 Ogos 1957. Parti Perikatan yang memegang tarnpuk pemerintahan ketika i t u telah bersedia ke arah m e w u j u d k a n sebuah negara bangsa yang kuat d a n stabil. Penyatuan k a u m cuba dirapatkan m e neruai sistem pelajaran kebangsaan supaya pemupukan semangat kenegaraan dapat d i p u p u k sejak bangku sekolah lagi. O l e h itu satu jawatankuasa mengkaji hal-ehwal pelajaran dibentuk dan h a s i l n y a L a p o r a n Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Selepas itu terhasil p u l a Laporan Rahman Talib (I960) clan A k t a Pelajaran (1961). Dalam menggerakkan ekonomi, Rancangan Lima Tahun Pertama (1956-1960) dilancarkan. Tumpuan juga diberi u n t u k m e m b a s m i k e m i s k i n a n di luar bandar clengan pembinaan infrastruktur, p e m bukaan tanah menerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan d a n kegiatan-kegiatan berhubung pertanian. Dalam usaha m e m a s t i k a n kejayaan d i t u b u h k a n Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Parti Perikatan sekali lagi diberi mandat memerintah selepas memenangi p i l i h a n raya tahun 1959. 344

PERSEKUTUAN T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

345

Bab 20 Malaysia: Lahirnya Sebuah Negara

PENGENALAN Idea u n t u k menyatukan negeri-negeri yang dijajah oleh British di A s i a Tenggara kedengaran sejak abad ke-19. Pada tahun 1883, L o r d Brassey mencadangkan d i w u j u d k a n sebuah k o l o n i besar dengan m e n c a n t u m k a n Tanah M e l a y u dan Borneo British. Perkara i n i d i bincangkan juga oleh kabinet British pada tahun 1888 dan sekali lagi pada tahun 1932. Bagaimanapun kecenderungan British pacla w a k t u itu l e b i h kepada pemerintahan yang berpecah-pecah. Minat British ke arah penyatuan negeri-negeri jajahannya cli A s i a Tenggara diperlihatkan semula selepas Perang D u n i a Kedua. I n i ekoran pelantikan M a l c o l m M a c D o n a l d sebagai Pesuruhjaya Besar cli A s i a Tenggara (1945-1955). Antara tugas-tugasnya menyelaras dasar dan pentadbiran di Tanah M e l a y u , Singapura, Brunei, Sarawak clan Sabah (Borneo Utara). Beliau pernah mencaclangkan penyatuan pentadbiran negeri-negeri tersebut tetapi sambutannya d i n g i n . Selepas itu dicaclangkan pula pembentukan Persekutuan Borneo sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang kuat di w i l a y a h tersebut. Para penentang idea i n i berpendapat yang rancangan i n i akan m e n i m b u l k a n ketegangan k a u m j i k a dilaksanakan. L a g i p u n sejarah membuktikan tidak ada masalah bagi negeri-negeri di Borneo diperintah secara berasingan. Bagi Brunei pula sebarang penyatuan dianggap merugikan dari segi kewangan kerana akan terpaksa m e m bahagikan kekayaan hasil m i n y a k .
1 2

346

MALAYSIA: LAHIRNYA SEBUAH N E G A R A

Di Singapura pula syor mencantumkan Tanah Melayu, Brunei, Sabah clan Sarawak mula dicetuskan oleh Thio C h a n Bee. Beliau yang m e r u p a k a n seorang a h l i M a j l i s Perundangan Singapura merangkap N a i b Presiden Parti Progresif mengemukakan p a n dangan i n i pada tahun 1948 dan diulangi semula tiga tahun berikutnya. Cadangan ini disokong oleh Sir Robert Boothy seorang ahli p a r l i m e n K o m a n w e l yang dalam rangka lawatan ke Singapura. Sir Robert Boothy berpendapat penyatuan i n i akan memberi keuntungan dari segi e k o n o m i clan strategi. Sambutan dari kerajaan British nampaknya terus d i n g i n .
3

C A D A N G A N T U N K U ABDUL RAHMAN PUTERA, 1961


Cadangan penubuhan Malaysia hanya mendapat perhatian serius setelah perkara ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Tanah M e l a y u . Tunku A b d u l Rahman mengusulkan cadangan ini dalam ucapannya pacla 27 M e i 1961 kepada Persatuan Wartawan Asing, di Singapura. Antara tokoh yang memberi sambutan baik termasuklah Lee K u a n Yew (Ketua Menteri Singapura) dan Harold M a c M i l l a n (Perdana Menteri Britain). Idea penubuhan Malaysia oleh Tunku A b d u l Rahman tidaklah m u n c u l mendadak. Tunku A b d u l Rahman dalam ucapan di Perhimpunan Agung U M N O pacla 26 Disember 1955 menyebut tentang pernyatuan Tanah M e l a y u . Singapura, Sarawak, Brunei clan Sabah clalam Persekutuan " M e l a y u Raya". Dalam memorandum Parti Perikatan kepada Suruhanjaya Reid yang dikeluarkan pada bulan Ogos 1956 mencaclangkan Persekutuan dinamakan " M a l a y s i a " . Nama tersebut d i p i l i h kerana jawatankuasa Parti Perikatan mem i k i r k a n kemungkinan Borneo British akan dimasukkan ke dalam i Persekutuan.'
4

PERKEMBANGAN POLITIK SARAWAK SEBELUM MALAYSIA, 1945-1960


Apabila Jepun m e n d u d u k i Sarawak pacla bulan Disember 1945, Rajah Vyner Brooke sudah pun melarikan diri ke Sydney, Australia dan k e m u d i a n ke L o n d o n . Setelah tentera Jepun menyerah kalah, 347

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pemerintahan Sarawak diletakkan di bawah pentadbiran tentera Australia ( I I September 1945-15 A p r i l 1946). Rajah Vyner B r o o k e k e m u d i a n n y a membuat keputusan u n t u k menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. M u l a i 1 J u l a i 1946, Sarawak d i j a d i k a n Jajahan M a h k o t a B r i t i s h dan d i l e t a k k a n d i bawah p e n t a d b i r a n seorang gabenor. Penyerahan i n i tidak disegani oleh sebilangan rakyat Sarawak, k h u s u s n y a daripada kalangan orang M e l a y u . O r a n g Melayu y a n g mendapat layanan baik semasa pemerintahan Rajah Brooke m a h u k a n sistem pemerintahan Rajah diteruskan. Mereka mencadangkan A n t h o n y Brooke menggantikan Vyner Brooke. Golongan pegawai kerajaan juga m e n u n j u k k a n protes dengan meletakkan j a w a t a n secara beramai-ramai. Sejumlah 338 orang pegawai berbuat d e m i k i a n dan 335 orang daripadanya pegawai Melayu. Gerakan a n t i penyerahan juga didalangi oleh dua pertubuhan Melayu i a i t u Malay National Union dan Pergerakan Pemuda M e l a y u . Pergerakan Pemuda M e l a y u yang berpusat di Sibu mempunyai matlamat u n t u k m e m b u n u h gabenor dan pegawai-pegawai B r i t i s h di Sarawak. Kemuncak penentangan berlaku pada bulan Disember 1949 apabila Gabenor D u n c a n Stewart ditikam oleh Rosli Dhohy, Awang R a m b l i , M o r s h i d i Sedik d a n Bujang S u n t o n g . Keempat-empat m e r e k a dijatuhi h u k u m a n mati manakala tujuh orang rakan mereka d i penjarakan.
5

Di kalangan orang C i n a pula gerakan politik mereka pada peringkat awal lebih mementingkan politik negara asal. W u j u d d u a k e l o m p o k politik iaitu golongan berhaluan kanan dan k i r i . Ini selaras dengan perkembangan Parti K u o m i n t a n g dan Parti K o m u n i s C i n a . Manakala kegiatan politik Dayak hampir tidak ada dan h a n y a baru m u n c u l pada awal tahun 1960-an. Parti-parti politik yang m u n c u l di Sarawak sebelum p e n u b u h a n Malaysia m u n c u l sekitar tahun-tahun 1959-196 3. Ini dirangsang oleh rancangan p i l i h a n raya dan pengenalan institusi p a r l i m e n . Parti-parti politik yang penting:
6

(a) S U P P (Sarawak United People's Party) Parti i n i diasaskan pada tahun 1955 dan dianggap parti terawal 348

MALAYSIA: LAHIRNYA SEBUAH NEGARA

di Sarawak. Bagaimanapun parti i n i hanya dirasmikan penubuhannya pada 12 J u n 1959. Antara tokoh-tokoh yang terlibat termasuklah O n g Kee H u i , Stephen Yong dan S.K. Reddi. Parti i n i bersifat berbilang kaum dan menekankan ketaatan kepada Sarawak. Walaupun begitu kepimpinan parti i n i sehingga tahun 1970 dikuasai oleh kaum Cina. Kerajaan British menggalakkan perkembangan parti i n i dalam usaha membendung merebaknya komunisme di kalangan orang C i n a . SUPP mendakwa m e m p u n y a i 41 836 orang ahli berdaftar dan 23 929 daripadanya orang C i n a . Pada peringkat awal SUPP menentang gagasan Malaysia kerana menganggap Sarawak perlu merdeka dahulu. Selepas itu barulah Sarawak memikirkan persekutuan dengan B r u n e i dan Sabah. Tuduhan mengatakan SUPP menentang rancangan Malaysia dinafikan kemudiannya oleh O n g Kee H u i yang menjadi presiden parti tersebut.
7 8

(b) S C A (Sarawak Chinese Association) Golongan kaya kaum Cina Sarawak memikirkan perlunya ada sebuah parti alternatif kepada SUPP yang dianggap berkecenderungan sosialis. S C A dirasmikan penubuhannya pada bulan Julai 1962. Parti ini dikatakan ada kaitan dengan M C A dan penubuhannya dirangsang oleh pegawai-pegawai M C A yang pernah melawat Sarawak. Presiden pertama parti ini ialah W i l l i a m Tan dan kemudiannya diambil alih oleh Lim Bing Siew. Parti ini menyokong gagasan Malaysia.
9

(c) P A N A S (Parti Negara Sarawak) Setelah S U P P ditubuhkan, pemimpin-pemimpin Melayu merasakan perlu ada sebuah parti yang memperjuangkan hak-hak mereka. Pengasas parti ini ialah Dato' Bandar Haji Mustaffa. Walaupun pada prinsipnya parti ini bersifat berbilang k a u m tetapi kebanyakan ahlinya terdiri daripada kaum bumiputera. Jumlah keahliannya pada bulan Februari 1962 seramai 52 795. Dalam soal gagasan Malaysia P A N A S menyokongnya kerana m e m i k i r k a n negeri-negeri yang dicadangkan bergabung itu mempunyai hubungan sejarah, ekonomi dan politik.
10

349

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(d) B A R J A S A (Barisan Rakyat Jati Sarawak) Parti yang d i p i m p i n oleh A h m a d Zaidie Adruce i n i menekankan perjuangan nasionalisme M e l a y u . Parti i n i juga memperjuangk a n Persekutuan Borneo-Bornesia di bawah naungan Sultan B r u n e i . Tokoh-tokoh lain dalam parti i n i termasuklah A b d . R a h m a n Yaakup, A b d . Taib M a h m u d dan A b a n g H a n A b a n g H a j i A h m a d . Parti i n i k e m u d i a n n y a m e n g u b a h p e n d i r i a n m e n y o k o n g gagasan Malaysia. Pada bulan November 1966 B A R J A S A d a n P A N A S d i b u b a r k a n bagi m e n u b u h k a n Parti Bumiputera d i bawah p i m p i n a n A b d . Rahman Yaakup dan A b d . Taib M a h m u d .
11

(e) S N A P (Sarawak National Party) Parti i n i diasaskan oleh J.S. T i n k e r bersama-sama E d w a r d H o w e l l , L i o n l l Bediman Ketit dan Stephen Kalaong N i n g k a m . Parti yang diasaskan pada 10 A p r i l 1961 i n i menekankan perj u a n g a n kebangsaan Sarawak d a n kemajuan b u m i p u t e r a . Sokongan utama parti i n i datangnya daripada Bahagian Kedua Sarawak. Pada peringkat awal gagasan Malaysia, parti i n i tidak m e n y o k o n g tetapi mengubah pendirian selepas bulan A p r i l 1962.
12

(f) P E S A K A (Parti Pesaka Anak Sarawak) K e p i m p i n a n p a r t i i n i pada p e r i n g k a t a w a l d i k u a s a i o l e h p e n g h u l u - p e n g h u l u Dayak. A n t a r a t o k o h - t o k o h pentingnya termasuk P e n g h u l u M a s a m anak R a d i n , P e n g h u l u Francis U m p a u , T.R. Francis Bujang dan Temenggung Jugah (Presiden pertama). W a l a u p u n parti i n i bersifat berbilang kaum tetapi majoriti ahlinya orang Dayak. P E R K E M B A N G A N P O L I T I K D I S A B A H , 1945-1960 Selepas p e n d u d u k a n Jepun, Sabah telah diserahkan oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara kepada kerajaan British dan negeri tersebut dijadikan Jajahan Mahkota m u l a i 15 J u l a i 1946. Keadaan p o l i t i k 350

MALAYSIA: LAH1RNYA SEBUAH N E G A R A

Sabah stabil tanpa ada pergolakan kerana tidak ada kegiatan p o l i t i k antipenjajahan. S e w a k t u T u n k u A b d u l R a h m a n m e n c a d a n g k a n p e n u b u h a n Malaysia tidak ada parti p o l i t i k di Sabah. Bagaimanapun selepas i t u w u j u d l i m a p e r t u b u h a n p o l i t i k . Sabah pacla peringkat i n i : (a) UNKO (United National Kadazan Organization).
13

Parti-parti p e n t i n g cli

Parti i n i d i t u b u h k a n pada b u l a n Ogos 1961. U N K O mendapat s o k o n g a n terutama daripada bahagian pantai barat d a n Res i d e n s i Pedalaman. Pada peringkat awal p e m i m p i n - p e m i m p i n parti i n i tidak m e n y o k o n g p e n u b u h a n Malaysia. U N K O p i m p i n a n D o n a l d Stephens i n i m e n g u b a h p e n d i r i a n selepas m e n dapat jaminan yang kepentingan bumiputera terpelihara d a l a m Malaysia. (b)
14

Pasok M o m o g u n (United National Pasok Momogun Organization). P a r t i i n i d i p i m p i n o l e h O r a n g K a y a S e d o m o n clan G . S . Sundang. Pengaruh parti ini lebih tertumpu ke kawasan p e d a l a m a n seperti K e n i n g a u , T a m b u n a n , P e n s i a n g a n d a n T e n o m . D a l a m soal pentadbiran Sabah, parti i n i lebih s u k a pem e r i n t a h a n k o l o n i a l British diteruskan sehinggalah k a w a s a n peclalaman mencapai kemajuan menggalakkan dalam b i d a n g e k o n o m i d a n pelajaran.
15

(c)

U S N O (United Sahah National Organization) Parti i n i bersifat berbilang k a u m tetapi lebih m e n g u t a m a k a masyarakat Islam. U S N O m e n y o k o n g gagasan Malaysia clan m e n u n t u t bahasa M e l a y u d i j a d i k a n bahasa kebangsaan, pel a n t i k a n Ketua M e n t e r i daripada kalangan b u m i p u t e r a , agama Islam sebagai agama rasmi clan hak istimewa b u m i p u t e r a d i pelihara.

(d)

Democratic

Party

Parti i n i d i t u b u h k a n s e b e l u m berakhirnya t a h u n 1961 clan d i p i m p i n o l e h Peter C h i n . Parti i n i mahu Borneo U t a r a d i b e r i

351

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kemerdekaan dahulu sebelum keputusan menyertai Malaysia dibuat. P i l i h a n raya mendorong perkembangan parti politik. Pada b u l a n Disember 1962 diadakan p i l i h a n raya Majlis Daerah. Bagi menghadapi p i l i h a n raya i n i beberapa buah parti berusaha mew u j u d k a n gabungan. Hasilnya lahir parti Perikatan yang dianggotai oleh U S N O , U N K O , B U N A P (Borneo Utara National Party), Pasok M o m o g u n dan S I C (Sabah Indian Congress).
16

RASIONAL DI SEBALIK G A G A S A N MALAYSIA


Soal ancaman k o m u n i s , sejarah, p o l i t i k dan perpaduan dilihat sebagai pendorong ke arah pembentukan Malaysia. (a) Teori domino begitu berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun 1960-an. M e n u r u t teori i n i k o m u n i s yang sudah bertapak di Indo-China akan menguasai negara-negara l a i n di A s i a Tenggara. O l e h itu negara k e c i l didapati sukar menghadapi ancaman i n i . Salah sebuah negeri yang d i k h u a t i r i j a t u h ke tangan komunis ialah Singapura. Menjelang bulan M e i 1961 terdapat tanda-tanda Parti Tindakan Rakyat (PAP) akan kalah dan dikuasai oleh parti-parti berhaluan k i r i . D i k h u a t i r i juga Singapura akan menjadi Cuba kedua. Jika pulau tersebut dikuasai oleh komunis, keselamatan Tanah M e l a y u akan terancam. Pengalaman ancaman komunis di Vietnam dan Korea dilihat dengan cemas oleh p e m i m p i n politik Tanah Melayu dan Singapura. Di Sarawak juga w u j u d ancaman k o m u n i s daripada kegiatan Parti K o m u n i s Kalimantan. P e m i m p i n PAP, Lee K u a n Yew menyokong gagasan Malaysia kerana rancangan i n i diharap dapat menyelamatkan PAP yang dalam krisis ekoran ramainya golongan k i r i PAP menyokong Parti B u r u h . Petanda kemerosotan PAP dikesan selepas kekalahannya dalam p i l i h a n raya kecil kawasan H o n g L i m dan A n s o n . Kerajaan Tanah Melayu pula khuatir jika proses kemerdekaan Singapura berjalan lancar maka pulau tersebut akan dikuasai oleh puak k i r i dan kemudiannya k o m u n i s . 352

MALAYSIA: LAH1RNYA SEBUAH NEGARA

(b) P o l i t i k k o l o n i a l B r i t i s h merasakan penjajahan tidak dapat bertahan lama. Dalam Perhimpunan A g u n g Bangsa-Bangsa Bersatu pacla tahun 1960 kedengaran suara lantang menuntut penjajahan segera ditamatkan. Penjajah juga begitu tertekan dengan kebangkitan nasionalisme yang meluas di seluruh dunia. Pihak British juga melihat kejayaan Indonesia memperoleh M a n Jaya sebagai ancaman kepada kepentingannya di Asia Tenggara. Selepas i n i Indonesia m u n g k i n akan mengalih perhatian untuk memperoleh Kalimantan Utara. Bagi British lebih baik bekas tanah jajahannya di Kalimantan diberi kemerdekaan melalui Malaysia dan menyertai Komanwel. Dengan ini diharap kepentingannya clalam politik, ekonomi dan ketenteraan terjamin.
17

(c) Negeri-negeri yang dicadangkan menyertai Malaysia dianggap mempunyai warisan dan pengalaman sejarah yang hampir sama. Kesemuanya pernah diperintah oleh British dan hampir seragam dalam bentuk pentadbiran dan politik. Bagi rakyat Sabah clan Sarawak dianggap tidak dapat hidup bersendirian dan menyertai gabungan Malaysia akan mcmpercepatkan proses kemerdekaan. Dengan merdeka melalui Malaysia pembangunan akan dapat dipesatkan. (d) Soal perkauman juga sering dikaitkan betapa perlunya gabungan persekutuan i n i perlu meliputi Sabah dan Sarawak. Gabungan Singapura- Tanah Melayu sahaja tidak selaras dengan kepentingan bumiputera di Tanah Melayu kerana i n i akan menyehabkan bumiputera menjadi golongan minoriti. Jika Malaysia T i m u r d i m a s u k k a n jumlah bumiputera akan tetap menjadi golongan terbesar. PROSES P E M B E N T U K A N MALAYSIA Cadangan penubuhan Malaysia hanya mula mendapat perhatian serins apabila perkara i n i diutarakau oleh Tunku A b d u l Rahman Putera pacla 11 M e i 1961 ketika berucap kepada Persatuan Wartawan A s i n g , di Singapura. Saranannya segera menerima reaksi

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

daripada pelbagai pihak termasuk Lee K u a n Yew dan H a r o l d M a c M i l l a n (Perdana Menteri Britain). D a l a m pertemuan Tunku A b d u l Rahman Putera dengan H a r o l d M a c M i l l a n di L o n d o n satu persetujuan dicapai ke arah pembentukan Malaysia. Sebelum itu pandangan penduduk Borneo Utara dan Sarawak perlu ditinjau. Bagi tujuan i n i satu jawatankuasa p e r l u dibentuk u n t u k membuat perakuan dan syor-syor. Baginda Sultan B r u n e i juga perlu dirundingi. Pihak British juga m a h u mengekalkan pangkalan tenteranya di Singapura. Pada b u l a n J u l a i 1962, kerajaan British meminta Tunku A b d u l R a h m a n Putera mewujudkan d u l u gabungan Tanah M e l a y u clan Singapura tetapi kerajaan Tanah M e l a y u menolak. A k h i r n y a kerajaan B r i t i s h bersetuju ke arah penubuhan Malaysia. Di kalangan p e m i m p i n - p e m i m p i n politik cli Kalimantan Utara pula t i m b u l pelbagai reaksi terhadap cadangan penubuhan M a l a y sia i n i . Parti-parti politik Borneo Utara, Parti Rakyat Brunei, Parti Negara Sarawak dan S U P P mahu d i w u j u d k a n persekutuan Borneo terlebih d a h u l u . Suara sokongan pertama datangnya daripada Dato' Bandar H a j i Mustaffa yang m e m i m p i n P A N A S . Donald Stephen d a n Dato' Mustafa H a r u n dari Borneo Utara juga kemudiannya menyok o n g gagasan Malaysia setelah dijemput melawat Kuala L u m p u r . Dan menjelang akhir tahun 1961 kebanyakan p e m i m p i n di K a l i mantan Utara sudah menyokong penubuhan Malaysia. O l e h kerana proses penubuhan Malaysia berjalan lambat m a k a pada b u l a n J u l a i 1961 d i t u b u h k a n Jawatankuasa Perunding Perpaduan Malaysia ( M S C C ) . Perwakilannya terdiri daripada t o k o h tokoh dari Tanah M e l a y u , Singapura, Borneo Utara dan Sarawak. M a n a k a l a Brunei hanya menghantar pemerhati. M S C C . mahu melihat gagasan Malaysia menjadi kenyataan dan kerana itu mereka berusaha mencapai pemuafakatan. Mesyuarat pertama diadakan di Jesselton, Kota Kinabalu pada 24 Ogos 1961. Mesyuarat seterusnya diadakan d i K u c h i n g , Kuala L u m p u r dan Singapura. Ternyata M S C C bekerja ke arah m e m a k l u m i rakyat tentang kebaikan Malaysia d a n menggesa rakyat m e n y o k o n g . M S C C juga telah m e n y e d i a k a n m e m o r a n d u m u n t u k diserahkan kepada Jawatankuasa Penyiasat. M e m o r a n d u m i n i menyentuh perkara pokok perlembagaan,
18

354

MALAYSIA: LAH1RNYA SEBUAH N E G A R A

pembahagian kuasa kerajaan negeri/pusat, soal agama, bahasa dan k e d u d u k a n bumiputera. Antara cadangan jawatankuasa i n i : (a) (b) (c) (d) Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dijadikan asas. Bahasa M e l a y u dan bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. K e d u d u k a n bahasa Inggeris akan dipertimbangkan kemudian. Kuasa imigresen bagi negeri gabungan baru. Menyegerakan penyelarasan perkhidmatan awam bagi Borneo.

Satu suruhanjaya penyiasat telah dibentuk untuk meninjau pandangan rakyat Broneo Utara clan Sarawak. Suruhanjaya i n i d i n a m a k a n Suruhanjaya C o b b o l d mengambil sempena nama pengerusinya L o r d C o b b o l d . Anggota-anggota lain terdiri daripada Sir A n t h o n y Abell (United Kingdom), Dato' Wong Pow Nee (Tanah Melayu) dan M o h d Ghazali Shafie (Tanah Melayu). Suruhanjaya i n i mengadakan penyiasatan selama empat bulan dan telah mengeluarkan laporannya pacla bulan Ogos 1962. Sebanyak 2200 memorandum diterima clan hasil tinjauan mendapati 80 peratus rakyat Sarawak dan Borneo Utara menyokong penubuhan Malaysia. Singapura pula mengadakan referendum (pungutan suara) berasingan untuk meninjau pendapat rakyatnya tentang gagasan M a l a y s i a . W a l a u p u n mendapat bantahan kuat daripada p a r t i pembangkan tetapi majoriti rakyat menyokong. Referendum yang diadakan pada bulan September 1962 itu menunjukkan 71 peratus pengundi bersetuju dengan cadangan yang terdapat dalam kertas putih kerajaan.
19

H A L A N G A N TERHADAP PENUBUHAN MALAYSIA (a) Tindakan Parti Rakyat Brunei Pacla awal tahun 1962, Sultan Umar melantik sebuah suruhanjaya bagi meninjau pandangan rakyat Brunei tentang gagasan M a l a y s i a . Tetapi laporannya tidak pernah d i t e r b i t k a n . Ini terutama kerana tentangan dari Parti Rakyat Brunei. Parti i n i menjadi parti p o l i t i k paling berpengaruh di negeri tersebut.

355

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

D a l a m p i l i h a n raya tahun 1962, parti i n i menguasai 55 kerusi D e w a n Undangan Negeri dan diberi peruntukan l6 kerusi tidak rasmi. A . M . Azahari yang menjadi Ketua Parti Rakyat Brunei m a h u d i w u j u d k a n Kerajaan Borneo Utara yang m e n g g a b u n g k a n B r u n e i , Sarawak dan Borneo Utara. Beliau cuba membawa u s u l menentang gagasan Malaysia bagi dibincangkan dalam Majlis U n d a n g a n Negeri tetapi sering ditangguhkan. A . M . A z a h a r i membuat keputusan memberontak dan mengisytiharkan kemerdekaan Kalimantan Utara pacla 8 Disember 1962. Bagaimanapun pemberontakan i n i berjaya di tumpaskan oleh British. D a n B r u n e i telah membatalkan hasratnya u n t u k menyertai Malaysia. (b) Konfrontasi Indonesia Pacla peringkat awal Indonesia tidak mengatakan tentangan terhadap gagasan Malaysia. A p a b i l a pemberontakan B r u n e i meletus, Indonesia memberi simpatinya kepacla Parti Rakyat Brunei. Dasar Indonesia kemudiannya jelas berubah kepacla anti-Malaysia. Pacla 20 Januari 1963 Dr. Subandrio yang memegang jawatan Menteri Luar mengumumkan dasar konfrontasi e k o n o m i , sosial dan tentera terhadap Malaysia. Indonesia menganggap Malaysia sebagai projek neokolouialis dan neoimperialis British. Malaysia pula menganggap k o n f r o n tasi m e r u p a k a n anjuran Parti K o m u n i s Indonesia dengan sokongan pakatan Jakaria-Peking-Hanoi-Pyongyang. Selepas pengisytiharan Malaysia pacla 16 September 1963, hubungan d i p l o m a t i k dengan Indonesia d i p u l u s k a n . Malaysia juga menga m b i l langkah mengadakan perjanjian pertahanan d e n g a n negara Britain, New Zealand clan Australia. Kerajaan juga mengambil langkah menangkap anasir prokomunis dan antiMalaysia.
20 21

Di pihak Indonesia pula telah membuat rondaan di Selat M e l a k a d a n m e n g a m b i l t i n d a k a n agresif ke atas n e l a y a n Malaysia. Pertempuran juga berlaku antara tentera Malaysia

356

MALAYSIA: LAHIRNYA SEBUAH NEGARA

dengan Tentera Nasional Indonesia di sempadan Kalimantan. Pada tahun 1961 sejumlah tentera Indonesia didaratkan di pantai Malaysia tetapi berjaya ditumpaskan. Konfrontasi m u l a i reda menjelang bulan September 1965. Di Indonesia sendiri berlaku rebutan kuasa antara Parti K o m u n i s Indonesia dengan Tentera Nasional Indonesia. Presiden Sukarno sendiri tidak mengetahui pegawai-pegawai kanan tentera ber u n d i n g dengan w a k i l Malaysia di Bangkok dan H o n g K o n g dalam usaha mencari penyelesaian. Tentera Indonesia telah merampas kuasa setelah menumpaskan pemberontakan Parti K o m u n i s Indonesia pada bulan September 1965. Peralihan kuasa di Indonesia membuka perdamaian dengan Malaysia. Pada bulan Jun 1966, Tun A b d u l Razak dan Tun Adam Malik (Menteri Luar Indonesia) telah berunding di Bangkok dan menandatangani satu perjanjian. (c) Tuntutan P i l i p i n a Sejak awal tahun 1962 beberapa orang perseorangan di P i l i p i n a mendesak kerajaannya menuntut hak atas Sabah bagi pihak waris Sultan S u l u . Kerajaan Filipina menghantar surat rasmi kepada kerajaan British di L o n d o n pada 22 J u n 1962 menuntut hak kedaulatan atas Sabah. Iuntutan Pilipina atas Sabah dibuat berasaskan teks perjanjian 22 Januari 1878. Filipina juga merujuk kepada pengisytiharan waris Sultan Sulu, Sultan Ismail K i r a m pada 21 Januari 1958 yang membatalkan perjanjian tersebut dan menyerahkan wilayahnya di Borneo Utara kepada kerajaan P i l i p i n a . Asas l a i n yang digunakan oleh kerajaan Filipina ialah Resolusi Macapagal, sural wakil Sultan Sulu tahun 1962, dokumen bulan A p r i l dan September 1962 dan keputusan H a k i m Besar Macaskie di Mahkamah Tinggi Borneo pada tahun 1939.
22

Rundingan diadakan antara Emmanuel Pelacz (Naib Presiden Pilipina) dengan Lord Home (Setiausaha Luar British) pada awal tahun 1963 tetapi gagal kerana sejak awal lagi British menolak tuntutan Pilipina. Kerajaan Pilipina juga membuat tuntutan
23

357

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kepada kerajaan Tanah M e l a y u tetapi T u n k u A b d u l R a h m a n m e n o l a k kerana pada ketika i t u Borneo Utara masih di luar P e r s e k u t u a n . Bagaimanapun selepas Persekutuan M a l a y s i a dibentuk, Kuala L u m p u r terus menolak kerana menganggap penyerahan kedaulatan wilayah oleh British mengikut perjanjian Malaysia adalah sah. United K i n g d o m pula telah memperoleh w i l a y a h - w i l a y a h tersebut menerusi proses pemindahan hak m i l i k yang sah mengikut undang-undang antarabangsa. Lagipun Persekutuan Malaysia dibentuk berasaskan kehendak rakyat negeri-negeri tersebut dalam bentuk ketentuan suara (plebisit) atau r u j u k suara (referendum). Kerajaan F i l i p i n a juga cuba m e m u j u k Malaysia membawa kes pertikaian tersebut kepada M a h k a m a h K e h a k i m a n Antarabangsa. Malaysia enggan kerana j i k a Kuala L u m p u r bersetuju bermakna kerajaan masih raguragu tentang kedaulatan dan kemerdekaannya. Lagipun F i l i p i n a dianggap pihak ketiga yang tidak perlu menentukan soal negara lain.
24

P e r u n d i n g a n peringkat menteri m a s i h terus d i j a l a n k a n . Sidang kemuncak Menteri-menteri Luar Tanah Melayu, F i l i p i n a dan Indonesia diadakan di M a n i l a pada 7-11 J u n 1963. Mereka telah mengeluarkan Persetujuan M a n i l a yang mahu p r i n s i p penentuan sendiri digunakan untuk menyelesaikan pertikaian i n i . Pada 31 J u l a i 1963 Tunku A b d u l Rahman, Presiden M a c a pagal dan Presiden Sukarno telah berunding di Manila. Ketigatiga p e m i m p i n bersetuju meminta Setiausaha A g u n g PBB menghantar w a k i l bagi m e n i n j a u pandangan rakyat Sabah d a n Sarawak. Rombongan PBB diketuai oleh Lawrance Michelmore seramai sepuluh orang telah tiba di Borneo pada 16 Ogos 1963. H a s i l n y a U T h a n , Setiausaha A g u n g PBB m e n g u m u m k a n hasil laporan wakilnya pada 14 September 1963. Laporan i n i mempera k u i majoriti rakyat di Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai M a l a y s i a . T u n t u t a n F i l i p i n a atas Sabah t i d a k l a h setegang konfrontasi Indonesia. Hubungan diplomatik Malaysia-Filipina disambung semula pada 16 Disember 1969.

358

(d) M a s a l a h D a l a m N e g e r i Selain a n c a m a n k o m u n i s , i s u p e r k a u m a n juga u j i a n besar y a n g terpaksa M a l a y s i a l a l u i . Parti P A P yang memerintah S i n g a p u r a telah menghangatkan isu i n i d a n P A P juga bertelagah d a l a m b a n y a k hal dengan Parti P e r i k a t a n . T u n k u A b d u l R a h m a n berp e n d a p a t p e m i s a h a n S i n g a p u r a adalah j a l a n k e l u a r u n t u k menyelamatkan Persekutuan. Pada 9 Ogos 1965, D e w a n Rakyat m e l u l u s k a n Rang U n d a n g - u n d a n g Pindaan Perlembagaan y a n g m e m b o l e h k a n Singapura keluar dari Malaysia. W a l a u p u n S i n g a p u r a berpisah dari Malaysia tetapi i s u - i s u p e r k a u m a n terus m e n g h a n g a t k a n p o l i t i k M a l a y s i a . D a l a m p i l i h a n raya Persekutuan 1969, parti-parti politik begitu ghairah m e m p e r k a t a k a n isu i n i . D a n dalam p i l i h a n raya i n i m a j o r i t i Perikatan merosot daripada 89 kerusi D e w a n Rakyat (1964) kepada 66 k e r u s i dan k e h i l a n g a n majoriti dua per tiga. Partiparti p e m b a n g k a n g utama iaitu Gerakan, DAP, P P P d a n PAS menguasai 37 k e r u s i . R u s u h a n k a u m bermula cli K u a l a L u m p u r pada 13 M e i 1969. Y a n g d i - P e r t u a n A g o n g segera b e r t i n d a k m e n g i s y t i h a r k a n darurat pada 15 M e i 1969. M u l a i 17 M e i , pentadbiran negara d i l e t a k k a n cli b a w a h M A G E R A N (Majlis G e r a k a n Negara). T u n A b d u l Razak (Timbalan Perdana Menteri) dilantik menjadi Pengerusi d a n Pengarah M A G E R A N . P a r l i m e n p u l a d i g a n t u n g sehingga M a c 1971 dan Majlis P e r u n d i n g Negara dibentuk. Bagi m e n g u r a n g k a n ketegangan p o l i t i k , Barisan N a s i o n a l d i b e n t u k . P E M B A N G U N A N MALAYSIA

R a n c a n g a n M a l a y s i a Pertama ( 1 9 6 6 - l 9 7 0 ) m e m b e r i penekanan kepada p e m b a n g u n a n pertanian. Ini memandangkan 50 pera p e n d u d u k terlibat d a l a m sektor i n i . Matlamatuya u n t u k mengeluarkan. bahan m a k a n a n terutama beras secukupnya. Di s a m p i n g i t u usaha juga d i b u a t u n t u k menambah pengeluaran getah, kelapa sawit, p e m b a l a k a n , perikanan dan meneroka tanaman baru. Rancangan-rancangan yang diatur u n t u k mencapai tujuan i n i termasuklah m e m b i n a s i s t e m p e n g a i r a n y a n g besar s e p e r t i

359

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Rancangan K e m u b u di Kelantan dan Rancangan M u d a , di K e d a h . Dengan i n i memudahkan lagi pelaksanaan tanaman padi dua k a l i setahun. Bantuan baja dan penubuhan Bank Pertanian (1969) mer u p a k a n langkah u n t u k membantu petani. Terdapat juga badanbadan yang d i t u b u h k a n untuk memajukan bidang pertanian seperti R I S D A , M A R D I , F A M A , dan L P N . Bagi menambahkan keluasan kawasan pertanian penerokaan tanah-tanah diusahakan oleh F E L D A dan F E L C R A . Kebergantungan kepada eksport getah dan timah memberi kesan kepada e k o n o m i Malaysia kerana harga barangan tersebut y a n g t u r u n n a i k dan kesan kemelesetan e k o n o m i . O l e h itu usaha dibuat u n t u k m e m p e l b a g a i k a n e k o n o m i . Penekanan d i b e r i k a n u n t u k p e r k e m b a n g a n p e r i n d u s t r i a n eksport. Banyak kawasan p e r i n dustrian d i b u k a , khususnya di pantai barat. Kawasan perindustrian utama termasuklah kawasan Lembah Kelang, Bayan Baru, M a k M a n d i n , K e m u n t i n g dan lain-lain lagi. Pelaburan luar j u g a digalakkan dengan pelbagai kemudahan dan insentif. Penekanan juga diberikan memajukan perusahaan berat seperti yang diusahakan oleh H I C O M dan Perwaja. Malaysia juga telah melalui era pembangunan e k o n o m i y a n g dikenali sebagai Dasar E k o n o m i Baru (1971-1990). DEB dilancarkan untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara k a u m . D E B m e m p u n y a i serampang dua m a t a m e n g u r a n g dan seterusnya membasmi kemiskinan tanpa mengira k a u m dan menyusun semula masyarakat supaya identiti kaum tidak lagi dikenal pasti berasaskan kegiatan e k o n o m i . Setelah D E B tamat d i u m u m k a n pula pada 17 J u n 1991, Dasar Pembangunan Nasional sebagai gantinya. Pembangunan Malaysia tidak hanya menekankan aspek kebendaan semata-mata. Pembangunan manusia juga amat d i t i t i k beratkan. Bagi Malaysia d i w u j u d k a n R u k u n Negara yang m e n g gariskan lima prinsip iaitu kepereayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepacla raja dan negara, k e l u h u r a n perlembagaan, k e d a u l a t a n u n d a n g - u n d a n g dan kesopanan dan kesusilaan. Selain itu dasar penerapan n i l a i - n i l a i Islam juga dilaksanakan dalam dasar r a s m i kerajaan. Malaysia juga tidak lagi melihat dunia barat sebagai m o d e l pembangunan kerana negara Asia juga boleh maju. Ini jelas daripada 360

MALAYSIA: LAHIRNYA SEBUAH N E G A R A

Dasar P a n d a n g k e T i m u r . D a n b a g i m e n c a p a i hasrat u n t u k m e n j a d i negara m a j u , W a w a s a n 2020 d i u t a r a k a n . P e r k a r a i n i m u l a d i c e t u s k a n oleh Perdana M e n t e r i Dr. M a h a t h i r M o h a m a d dalam u c a p a n nya p a d a 28 F e b r u a r i 1991 d a l a m majlis anjuran M a j l i s P e r d a g a n g a n Malaysia.

361

SEJARAH MALAYSIA (1800-1.963)

362

Bibliografi

.363

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

364

BIBUQGRAFl

365

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

366

Biodata

Singapura. M e n g i k u t adat, T e n g k u H u s s a i n y a n g s u l u n g s e p a t u t n y a dilantik menjadi sultan. Farquhar mempengaruhi T e m e n g g u n g u n t u k m e l a n t i k T e n g k u H u s s a i n sebagai s u l t a n . T e m e n g g u n g k e mudiannya menghantar utusan ke Riau u n t u k membawa T e n g k u H u s s a i n ke Singapura. Sementara i t u pada 30 J a n u a r i 1819, T e m e n g g u n g d a n S t a m f o r d Raffles m e m b u a t perjanjian m e m b e n a r k a n S H T I m e m b i n a p o s perdagangan. T e m e n g g u n g berjanji t i d a k a k a n m e m b u a t perjanjian d e n g a n k u a s a l a i n d a n sebagai b a l a s a n Tem e n g g u n g a k a n m e n d a p a t $ 3 r i b u . Raffles m u l a m e m b e r s i h k a n hutan, m e n g u k u r pelabuhan dan menyiapkan pertahanan. Pada 6 F e b r u a r i 1819, T e n g k u H u s s a i n , T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n d a n S t a m f o r d Raffles m e n a n d a t a n g a n i p e r j a n j i a n . D e n g a n perjanjian i n i T e n g k u H u s s a i n d i i k t i r a f sebagai S u l t a n H u s s a i n M u h a m a d Syah, S u l t a n J o h o r ,
17

Sultan akan menerima bayaran $5

r i b u dan T e m e n g g u n g $ 3 r i b u . S H T I a k a n d i b e n a r k a n m e m b i n a petempatan d i S i n g a p u r a , T e m e n g g u n g j u g a d i b e n a r k a n m e n g u t i p bayaran daripada p e r a h u - p e r a h u tempatan. P i h a k S H T I j u g a b e r j a n j i akan memberi perlindungan kepada sultan dan Temenggung s e l a g i mereka tinggal b e r d e k a t a n d e n g a n syarikat tetapi S H T I t i d a k a k a n c a m p u r tangan d a l a m u r u s a n J o h o r atau m e n g e k a l k a n k u a s a s u l tan dengan k e k u a t a n tentera. Raffles k e m u d i a n n y a m e l a n t i k F a r q u h a r sebagai r e s i d e n y a n g bertanggungjawab k e p a d a b e l i a u sebagai L e f t e n a n G a b e n o r B a n g k a h u l u . Farquhar d i k e h e n d a k i menjalankan kerja-kerja p e m b a n g u n a n S i n g a p u r a dengan segera. Bagi m e n g g a l a k k a n k e d a t a n g a n k a p a l - k a p a l d a g a n g , Raffles m e n g a r a h k a n p e n g e c u a l i a n c u k a i . L a n g k a h i n i ternyata m e m b a w a k e s a n p o s i t i f d a n m e n a r i k m i n a t k a p a l - k a p a l dagang C h i n a b e r l a b u h .
1 8

P e n d u d u k a n Inggeris d i S i n g a p u r a segera m e n i m b u l k a n bantahan B e l a n d a . G a b e n o r M e l a k a m e n g h a n t a r b a n t a h a n k e p a d a Gabenor Pulau Pinang. Belanda mendakwa Singapura sebagai sebahagian Kesultanan Riau-Lingga. Farquhar m e m i n t a b a n t u a n dart P u l a u P i n a n g kerana b i m b a n g d i s e r a n g o l e h M e l a k a . G a b e n o r P u l a u Pinang, Bannerman enggan m e m b e r i bantuan dan m e m i n t a Farquhar meninggalkan Singapura. Bannermen juga m e m b e r i t a h u Gabenor M e l a k a yang Farquhar bertindak di luar bidang kuasa d a n

21

NEGERI JOHOR,

1800-1914

k h u a t i r matlamat a k h i r Inggeris h e n d a k m e n y e r a h k a n M u a r - K e s a n g kepada Maharaja A b u Bakar. Tetapi Inggeris k u r a n g y a k i n p i h a k keluarga S u l t a n A l i a k a n dapat m e n g u r u s k a n daerah tersebut tanpa sengketa. Inggeris l e b i h y a k i n k e w i b a w a a n M a h a r a j a A b u B a k a r yang telah banyak m e m b a n t u dasar Inggeris d i P a h a n g d a n N e g e r i S e m b i l a n . L a g i p u n Inggeris tidak m a h u k e k a c a u a n b e r t e r u s a n d i sempadan M e l a k a . Langkah Maharaja u n t u k berkuasa di M u a r - K e s a n g dibuat dengan m e l a n t i k E n c i k Anclak sebagai residen. M a h a r a j a A b u B a k a r juga berjaya m e m b a w a T e m e n g g u n g M u a r d a n e n a m o r a n g p e n g h u l u M u a r k e J o h o r B a h r u . M e r e k a telah m e m b u a t p e n g isytiharan rela d u d u k d i b a w a h p e m e r i n t a h a n M a h a r a j a . Seterusnya M a h a r a j a A b u B a k a r m e n g a t u r satu p e m i l i h a n d i K u a l a Kesang bagi m e n e n t u k a n s i a p a k a h y a n g d i s e t u j u i o l e h rakyat m e n j a d i p e m e r i n t a h . K e r a j a a n Inggeris j u g a t u r u t m e n g h a n t a r seorang p e m e r h a t i d a l a m p e r j u m p a a n tersebut. Keputusannya Maharaja A b u Bakar d i p i l i h . D e n g a n i n i usaha T e n g k u A l a m u n t u k berkuasa gagal. P i h a k Inggeris berpuas h a t i d e n g a n p e m i l i h a n tersebut d a n m e m p e r a k u k a n secara r a s m i pada b u l a n O k t o b e r .1878. Kerajaan Inggeris j u g a m e n a w a r k a n s e j u m l a h e l a u n kepada T e n g k u A l a m manakala a d i k n y a T e n g k u M a h m u d d i t a w a r k a n tempat belajar di Raffles I n s t i t u t i o n , S i n g a p u r a . T e n g k u A l a m t i d a k berpuas h a t i d e n g a n k e p u t u s a n p e m i l i h a n dan tawaran Inggeris. Bertempat d i k e d i a m a n ayahandanya d i S i n g a pura, p e n g i k u t - p e n g i k u t n y a m e n g i s y t i h a r k a n d i r i n y a sebagai S u l t a n K e s a n g d e n g a n gelaran S u l t a n A l a u d d i n A l a m S y a h . T e n g k u A l a m k e m u d i a n n y a m e l a n t i k W a n D a u d sebagai T e m e n g g u n g P a d u k a Tuan M u a r , T e n g k u N o n g O m a r sebagai Yang D i p e r t u a M u d a d a n A w a n g I b r a h i m sebagai k e r a n i /setiausaha.
12

T e n g k u A l a m m e m b e r o n t a k pacla b u l a n D i s e m b e r 1879. B e l i a u mendapat s o k o n g a n d a r i p a d a beberapa o r a n g a n a k raja N e g e r i S e m b i l a n , M a n a k a l a beberapa o r a n g saudagar C i n a m e m b e r i p i n j a m a n w a n g d a n senjata. S o k o n g a n j u g a d i b e r i k a n o l e h saudagar Inggeris d i S i n g a p u r a terutama W . H . Read y a n g p e r n a h m e n j a d i penyimpan mohor Sultan A l i . Tokoh-tokoh penting di belakang

131

N E G E R I J O H O R . 1800-1914

Kangkar merupakan unit pentadbiran di kawasan k e b u n garabir d a n lada hitam. Kawasan tempat tinggal k u l i - k u l i p u l a d i k e n a l i sebagai bangsal. Kebanyakan bangsal di peringkat awal terdapat di Sungai Sekudai, Danga, M e l a y u dan Tebrau. Pada tahun 1845 terdapat 55 buah bangsal d a n pada tahun-tahun 1860-an,1200 b u a h . Saiz kangkar berbeza antara satu dengan yang l a i n . Kangkar yang k e c i l saiznya k u r a n g daripada 2500 ekar manakala yang besar l e b i h 20 000 ekar. Sistem Kangcu merupakan campuran sistem M e l a y u , C i n a dan Inggeris. Dengan i n i perjalanan sistem i n i m u d a h diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. P i h a k Temenggung juga telah m e m b e r i galakan dengan pemberian taraf perintis. Dengan i n i kangcu tidak perlu membayar cukai selama tiga tahun. Kesempatan i n i d a n kerana dorongan tanah J o h o r yang subur menyebabkan kangcu membawa masuk lebih ramai b u r u h C i n a . Antara tahun 1855-1862 seramai 70 ribu orang C i n a dibawa masuk bekerja di ladang gambir d a n lada. Dan pada tahun 1894 p e n d u d u k C i n a meningkat kepada 210 r i b u orang daripada keseluruhan 300 ribu p e n d u d u k Johor. J u m l a h b u r u h i n i m e n c u k u p i u n t u k meningkatkan pengeluaran kerana kerja-kerja pertanian banyak bergantung kepada tenaga b u r u h . Pada peringkat awal kangcu m e m p u n y a i kuasa yang luas di kangkar dalam aspek e k o n o m i d a n kawalan. K a n g c u diberi m o n o p o l i ke atas penjualan arak, j u d i , pajak gadai, j u a l babi, k o m i s e n atas barang-barang import dan eksport yang masuk ke kangkar dan pembekalan canclu. Kangcu juga m e m p u n y a i saham yang besar ke atas pengangkutan perahu yang masuk ke kangkar. Setiap kangkar perlu mempertahankan d i r i sendiri, menjaga harta benda, mengawal penyeludupan dan memastikan b u r u h bekerja. M u l a i tahun 1860an kuasa menjaga keselamatan ditarik balik daripada kangcu kerana pasukan polls J o h o r yang sudah berkembang dan m a m p u mengendalikannya. Selepas i n i peranan kangcu lebih kepada sebagai seorang tauke. Pengawasan dan penyelarasan memang perlu ke atas k a n g c u bagi memastikan tidak t i m b u l pertelagahan yang akan m e m b a w a pergaduhan kongsi-kongsi gelap. A d a dua badan pengawas d i w u j u d -

Anda mungkin juga menyukai