Anda di halaman 1dari 6

Aktiviti 7.1 Tajuk : Kod Etika Perguruan Malaysia dan interpretasi mengenainya.

Etika berasal dari perkataan Greek iaitu ethos dan ethikos. Ethos bererti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, cara hidup atau budaya manakala ethikos pula ialah tatasusila, beradab atau kelakuan atau perbuatan yang baik. Menurut Thiroux (2001), etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan. Ia bukan bersangkutan dengan fakta atau fizikal manusia tetapi merupakan suatu falsafah moral yang mengambil kira tindakan atau tingkah laku manusia. Tumpuan etika ialah terhadap tingkah laku individu, bagaimana manusia bertingkah laku dalam sesuatu keadaan. Namun begitu, Ismail Ibrahim (1995) menyebut, etika ialah sebagai proses pemikiran tentang baik dan buruk berkaitan perilaku seseorang. Etika juga merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Oleh itu etika memperkatakan tentang apa yang betul dan salah, perbuatan yang baik dan buruk, perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang patut dan tidak patut serta yang berkaitan dengan tanggung jawab. Tegasnya, etika adalah sains perlakuan atau behavioral science yang mengkaji tentang perlakuan manusia dalam masyarakat, membuat tafsiran mengenai tingkah laku mereka dan memberi panduan cara-cara bertingkah laku yang betul berdasarkan kepada piawaian etika atau moral manusia serta masyarakatnya. (Thiroux, 2001). Aristotle mengatakan bahawa adalah suatu keperluan insan untuk mempraktikkan teori keperibadian mulia dalam segala urusan demi melancarkan urusan sehariannya. Teori ini juga menekankan konsep 'the golden mean' iaitu mencari kebaikan dalam keadaan keseimbangan diantara keinginan ini agar tidak melampau dalam setiap perilaku. Etika Perguruan pula bermaksud satu set tingkah laku atau tanggung jawab seorang guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana :-

1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan.

2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggung jawab guru

terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan.

3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di Malaysia menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Iaitu guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara

hitam putih dan rasmi. Ia dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggung jawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.

6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi.

Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggung jawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991).

Etika profesion perguruan merupakan suatu garis panduan atau kod-kod tingkah laku yang perlu dipatuhi oleh semua orang yang menggelar dirinya sebagai pendidik dalam sistem pendidikan di Malaysia. Etika tersebut dibahagikan kepada empat bidang tanggung jawab iaitu tanggung jawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara serta rakan sejawat dan profesionnya sendiri.

1. Tanggungjawab terhadap pelajar

Guru hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.

Guru hendaklah bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.

Guru perlu merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

Guru perlu membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.

Guru harus menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.

Guru harus memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

2. Tanggung jawab terhadap ibu bapa.

Guru perlu menghormati tanggung jawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.

Guru perlu berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan ibu bapa.

Guru hendaklah menganggap semua makumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
3

Guru hendaklah memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

Guru harus mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.

Guru harus mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

3. Tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.

Guru hendaklah mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara.

Guru perlu memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggung jawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

Guru hendaklah menghormati masyarakat tempat berkhidmat dan memenuhi segala tanggung jawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

Guru hendaklah menggalakkan kerjasama dan persefahaman diantara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.

Guru juga perlu memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat.

Guru mestilah berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan baik.

4. Tanggung jawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4

Guru hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru lain di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

Guru mesti elakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.

Guru hendaklah berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung jawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.

Guru hendaklah sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.

Guru perlu sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.

Guru sememangnya akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Guru yang dimaksudkan dalam konteks etika ini ialah orang yang menyebarkan pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut:1. Niat yang betul 2. Perlakuan yang baik 3. Pengerak ke arah kebaikan 4. Memperkotakan apa yang dikatakan 5. Berdisiplin dan beradab
5

6. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi

Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia, tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Nilai-nilai itu adalah: 1. Amanah 2. Benar 3. Bijaksana 4. Bersyukur 5. Dedikasi 6. Ihklas 7. Penyayang

Anda mungkin juga menyukai