Diccionario Ingles-Español-Tagal og Con partes de la oracion y pronuciacion figurada

Calderón, Sofronio G., 1878-1954?

Release date: 2007-03-04 Source: Bebook

Diccionario Ingles-Espa�l-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion figurada)

Por Sofronio G. Calder� Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M�anagalog" (�Asociaci� de Tagalistas); Colaborador de la "Aklatang Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc.

Primera Edici�.

Manila Libreria y Papeleria -:de:-

J. Martinez

Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder� 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915

Es propiedad de la Imprenta, Librer� y Papeler� de J. Mart�ez. Imprenta de J. Mart�ez, Estraude Binondo.

7,

A

A, art. [� Un, uno, una. Is� Abaca, n. [ab�a] Abac� Abak� Aback, adv. [ab�] Detras, en facha. Sa lik�, sa gaw�g likod. Abacus, n. [ab�oes] Abaco; tabla aritm�ica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins�; ang pinakaputong na tabl�sa itaas �dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab�t] A popa, en popa. Sa gaw�g likod, sa gaw�g hul� Abandon, v. [ab�don] Abandonar, dejar. Magpabay� pabayaan; iwan; hwag kumandil� hwag kumaling�

Abandonment, n. Abandono. Pagpapabay�

[ab�donment]

Abase, v. [ab�] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab�ment] Envilecimiento. Pagkaab� pagkahamak. Abash, v. [ab�h] Avergonzar. Humiy� Abate, v. [ab�] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab�ment] Rebaja, diminuci�, abatimiento. Pagk�ab� bawas. Abbey, n. [�i] Abad�, convento de monjes �monjas. T�anan ng mga monghe �mongha.

Abbot, n. [��] Abad. Pun�ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr�iet] Abreviar, compendiar. Magpaikl� ikli�; magpadal� Abbreviation, n. [abr�iacien] Abreviaci�. Pag-iikl� pagpapadal� Abscess, n. [abc�] Divieso, tumor. Pigs� bag� Abdicate, v. [�diket] Abdicar. Ibigay (sa ib�ang kaharian). Abdication, n. [abdik�ion] Abdicaci�. Pagbibigay (sa ib�ng kaharian). Abdomen, n. [abd�en] Abdomen. Pus�, ibab�ng tiyan. Abdominal, adj. [abd�inal] Abdominal.

Nauukol sa pus�. Abduct, v. [abd�t] Sacar por fuerza �enga� �alguna persona. Dahas�, agawin. Abduction, n. [abd�cion] El acto de sacar por fuerza �enga� �alguna persona. Pangdadahas, pag-agaw. Abeam, adv. kalwangan. [ab�] �lo ancho. Sa

Abed, adv. [ab�] En cama. Nak�ig� nasa higaan. Abet, v. [ab�] Favorecer, animar. Umayon, magbuy� Abeyance, n. [ab�ans] Paghihintay, pag-asa. Espectativa.

Abhor, v. [abj�] Aborrecer, detestar.

Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj�ens] Aborrecimiento. Yamot, in�, muh� Abhorrent, adj. [abj�ent] Nakayayamot, nakakikilabot. Horroroso.

Abide, v. [ab�d] Habitar, morar. Tumahan, tumir� Ability, n. [ab�iti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab�; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab�itis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar� Abject, adj. [�dchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipust� Abject, n. [�dchect] Hombre vil. Taong hamak.

Abjure, v. [abdch�r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinump� magbitiw. Abjurement, v. [abdch�rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinump� pagbibitiw. Ablaze, adv. [abl�z] En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. may-abot. [�el] Capaz. May-kaya,

Ablution, n. [abli�cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. kakayahan. Abnegate, renunciar. [�li] Habilmente. May

v. [�neguet] Abnegar, Tumalikod sa hinahangad,

magbitiw. Abnormal, adj. [abn�mal] disforme. Wal�sa ayos, pangit. Irregular,

Abnormality, n. [abn�miti] Irregularidad, deformidad. Kawal� ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [�ord] A bordo. Nakasakay sa sasaky�. Abode, n. [eb�] Domicilio, habitacion. T�anan, t�ahan. Abolish, v. [ab�ish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw� lumipol, magwal�ng halag� Abolition, n. [abol�ion] Abolicion. Pagkapaw� pagkalipol, pagkawal�ng halaga.

Abominable, adj. [ab�inabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. Abominablemente. kasuklamsuklam. [ab�inebli] Karimarimarim,

Abominate, v. [ab�inet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin�ion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk�. Aboriginal, adj. [abor�chinal] Primitivo. K�naunahan �ang ukol sa k�naunahan. Aborigines, n. [abor�chinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nanahan sa isang pook �lupain. Abortion, n. [aborci�] Aborto, malparto.

Panganganak ng d�gan� sa panahon, pagkalagas. Abortive, adj. [ab�tiv] Abortivo. Lag�, wal�sa panahon. Abound, v. [eb�nd] Abundar. Sumagan� managan� About, prep. [eb�t] Cerca de, acerca, tocante � mas �menos. Malapit sa; hinggil sa, tungkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb�] Encima, superior. Sa ibabaw, nangingibabaw, higit sa lahat. sobre, tang�

Above, adv. [eb�] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr�t] De frente. Katab� kasiping.

Abridge, v. [ebr�ch] compendiar. Ikli�, liit�.

Abreviar,

Abridgement, n. [ebr�chment] Compendio, ep�ome. Kaikli�. Abroad, adv. [ebr�] Fuera de casa �del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay �sa ibang lupain. Abrogate, v. [�roguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu�ion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawal�ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr�t] Quebrado; repentino. Sir� bigl� Abruptness, n. [abr�tnes] Precipitacion,

decortes�. Kadalian; pagkawalang pitagan.

kabiglaan;

Abscess, n. [�ses] Absceso. Pigs� tila bukol. Abscind, v. [abs�d] Cortar, tajar. Pumutol, humiw� tumag� Abscission, n. [abs�ion] Cortadura. P�tol, hiw� Abscond, v. [absc�d] Esconderse; desfalcar. Magtag� manir�ng salap� Absence, n. [�sens] Ausencia. Ang d�pagharap, pagkawal�sa harap, ang d�pagdal� Absent, adj. [�sent] d�kaharap, d�dumal� Ausente. Wal�

Absent, v. [�sent] Ausentarse. Maglay�, maglagalag. Absolute, adj. [�soliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [�soli�cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs�v] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs�b] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs�bent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs�pcion] Absorcion. Higop, hit�, sips�. Abstain, v. [abst�] Abstenerse. Magpigil.

Abstinence, Pagpipigil. Abstemious, Mapagpigil.

n.

[�stinens]

Abstinencia.

adj.

[abst�ias]

Sobrio.

Abstract, adj. [�stract] separado. Hiwalay.

Abstracto,

Abstract, n. [�stract] Extracto, compendio. Kuhulug�, kat�, ikl� Abstract, v. [�stract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs�d] Absurdo. Tiwal� balintun� Absurdity, n. [abs�diti] Katiwalian, kabalintunaan. Absurdidad.

Abundance, n. [ab�dans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, Sagan� adj. [ab�dant] Abundante.

Abundantly, adv. [ab�dant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi�s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi�s] Abusar. Mamasl�g; magpakalabis. Abusive, adj. [ab�siv] Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab�] Terminar, Tumapos, mapaab�. Abusivo.

confinar.

Abyss, n. [ab�] Abismo. Lalim, kalaliman;

bangin. Accede, v. [accs�] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs�eret] Acelerar, apresurarse. Magmadal� magtumulin. Acceleration, n. [acseler�ien] Aceleracion, priesa. Dal� tulin, liks� Accent, n. [�sent] Acento. Tudl�, asento, diin. Accept, v. [acs�t] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs�tabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs�tans] [acs�tabli]

Aceptacion.

Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept�ion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs�] Acceso; camino; aumento. Pag-�ot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs�ion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [�sident] Kapahamak�, pagkakataon. Accidente.

Accidental, adj. [acsid�tal] Accidental. Hind�sinasady� nagkataon. Acclaim, v. [akl�] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam�ien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri.

Acclivity, n. [acl�iti] Ahun�, s�ungahin.

Cuesta,

rampa.

Accommodate, v. [ac�odet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbigay-loob, makibagay. Accommodating, n. Obsequioso, servicial. mapaglingkod. Accommodation, n. Comodidad, ajuste, Ginghawa, kasiyah�. [ac�odeting] Mapag-alay,

[acomod�ion] reconciliacion.

Accompaniment, n. [ak�paniment] Acompa�miento. Pakikisama, pakikitugm� Accompany, v. [ac�pani] Acompa�r. Sumama, tumugm� makisama, makitugm�

Accomplice, Karamay.

n.

[ac�plis]

C�plice.

Accomplish, v. [ac�plish] Efectuar, completar. Yumar� tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac�plishd] Perfecto, acabado. Yar� tap�, ganap. Accomplishment, n. [ac�plishment] Complemento. Pagyar� pagtapos, pagwawakas, pagganap. Accomptant, n. [acca�ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac�d] Acuerdo, armon�. K�unduan; pagkaayon, pagkatugm� Accord, v. [ac�d] Conformidad, acuerdo.

Pumayag, makipagkasund� Accordance, n. [ac�dans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund� pagkakatuos. Accordant, adj. [ac�dant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugm� According, prep. [ac�ding] conforme. Ayon, alinsunod. Segun,

Accordingly, adv. [ac�ding-li] Saludar �uno yendo h�ia �. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac�t] Sumalubong, bumat� En conformidad.

Account, n. [ac�nt] Cuenta, c�culo. Bilang, tu�s; kur� turing. Account, v. [ac�nt] Contar, numerar.

Tumu�s, bumilang. Accountability, n. [ac�ntabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac�ntabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac�nt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t�aan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac�ntant] Responsable. Nananagot. Accountant, Tagabilang. n. [ac�ntant] Contador.

Accoutre, v. [ac�ter] Humand� gumayak. Accoutrements, n.

Aviar,

equipar.

[ac�terments]

Av�,

equipaje. Gayak, daladalahan, b�n. Accredit, v. [acr�it] Dar cr�ito, acreditar. Magbigay ng cr�ito, magbigay-dangal, magkatiwal� Accredited, part. pas. [acr�ited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr�] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk�abasan. Accumulate, v. [aki�miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki�miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag�, salansan. Accuracy, n. [�iurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis.

Accurate, adj. [�iuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak�s] Maldecir. Sumump� tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak�st] Maldito, Sinump� nilait, tinungayaw. maldecido.

Accusation, n. [aki�secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki�sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar�. Accuse, v. [aki�s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak�tom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak�tomd]

Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san�, datihan. Ace, n. [es] As. Al�. Acerbity, n. [as�biti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak�, ant�, kir�, hapd� Ache, v. [e'k] Doler. Sumak�, umantak, kumirot, humapd� Achieve, v. [ach�] Ejecutar, obtener. Yumar� magtam� Achievement, n. [ach�ment] Ejecucion. Pagyar� Aching, n. [�ing] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak.

Acid, adj. [�id] �ido, agrio. Maasim. Acid, n. [�id] Accido. �sido. Acidity, n. [as�iti] Aced�, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn�edch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn�edchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [�mi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap� sa ating ulo. Acolite, n. [ac�it] Ac�ito. Sakristan. Acorn, n. [�orn] Bellota. Bunga, ensina.

Acoustic, adj. [aca�stic] Ac�stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca�stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu�t] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p�na. Acquaintance, n. [acu�tans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu�ted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu�t] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui�ens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui�ent]

Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu�r] Adquirir. Magkam�; magtaglay, magtam� magkaroon. Acquirement, n. [acua�ment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu�] Libertar, absolver. Magpalay� magpakawal� magpatawad. Acquital, n. [acu�al] Absolucion. Patawad. Acre, n. [�er] Acre. Sukat ng lup�na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 bara ang lapad. Acrid, adj. [�rid] Maanghang, naninigid. Acrimony, n. Acre, mordaz.

[�rimoni]

Acrimonia.

Anghang. Acrobat, n. [acr�at] Acr�ata. Sirkero. Across, adv. [Acr�] De traves, de una parte �otra. Pataw�, sa kabil� Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumaw� lumabas (sa dulaan) �mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gaw� yar� yugt� Action, n. [�cien] Accion. Gaw� kilos, galaw. Actionable, adj. [�cienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar�. Active, adj. [�tiv] Masikap, mabis� Activo, diligente.

Actor, n. [�tor] Actor. Ang gumagaw� lumalabas (sa d�laan). Actress, n. [�tres] lumalabas (sa dulaan). Actriz. Babaing

Actual, adj. [�chual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [�chiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy� magsagaw� Acumen, n. [aki�men] Katalasan ng isip. Perspicacia.

Acute, adj. [aki�t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin� Adage, n. [�edch] Kasabihan �kawikaan. Adagio �refran.

Adamant, n. [�amant] Duro (como el

diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad�t] Adaptar. isang-ayon; ikan� ikapit. Adaptable, Bagay. adj. [ad�tabl] Ibagay;

Adaptable.

Adaptation, n. [adapt�ien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakm� Add, v. [ad] Aumentar, a�dir, juntar. Magdagdag; magpun� magsugpong, magdugtong. Adder, n. [�er] Serpiente venenosa. Isang ur�ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad�t] Dedicar, destinar.

Magtalag� mag-ukol. Addition, n. [ad�ien] Adicion. Dagdag; pagbubu� Additional, Dagdag. adj. [ad�ional] Adicional.

Addle, adj. [�l] Huero, vac�, podrido. Bugok, bulok; walang lam�. Addle, v. [�l] Hacer Bumugok, bumulok. huero, podrir.

Address, n. [adr�] Direccion; pl�ica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr�] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalit� magtagumpay. Adduce, v. Maglitaw [adi�s] ng Aducir, alegar. katotohanan,

magbigay-liwanag. Adept, n. [ad�t] matalin� bihasa. Adepto. Marunong,

Adequate, adj. [�ecuet] Adecuado. Sukat, akm� bagay. Adhere, v. [adj�] Adherir. kumamp� umayon; dumikit. Adherence, n. [adj�ens] Pagkatig, pagkamp� Kumiling,

Adhesion.

Adherent, adj. [adj�ent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj�ion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp� Adhesive, adj. [adj�iv] pegajoso. Malagkit; paladikit. Adhesivo;

Adieu, adv. [adi�] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip�] Adiposo. Matab� masebo. Adjacent, adj. [addch�ent] Adyacente. Katab� kalap�. Adjective, n. [�dchectiv] Pangturing, adhetibo. Adjetivo.

Adjoin, v. [adch�n] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab�. Adjourn, v. [adch�n] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch�nment] Emplazo. Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch�ch] Adjudicar,

condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch�nt] contiguo. Karugtong, karatig. Adjunto,

Adjuration, n. [adchur�ion] El acto y modo de conjurar. Panunump� Adjure, v. [adch�r] Juramentar, conjurar. Manump� Adjust, v. [adch�t] Maglapat, mag-ayos. Ajustar, arreglar.

Adjustment, n. [adch�tment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [�chutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm�ister] Administrar. Mangasiw�

Administration, n. [administr�ien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr�or] Administrador. Tagapangasiw� Admirable, adj. Kagilagilalas. [�mirabl] Admirable.

Admiral, n. [�miral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir�ien] Admiracion. Panggigilal�, pagtatak� pamamangh� Admire, v. [adm�r] Admirar. Manggilalas, magtak� mamangh� Admissible, adj. [adm�bl] Matatanggap, tinatanggap. Aceptable.

Admission, n. [adm�ien] Admision, recepci�. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm�] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm�ans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm�s] Maghal� maglahok. Mezclar, juntar.

Admixture, n. [adm�schur] mezcla. Hal� lah�. Admonish, v. [adm�ish] Pagsabihan, pangusapan.

Mistura,

Amonestar.

Admonition, n. [admon�ien] admonicion. Payo, aral.

Consejo,

Ado, n. [ad�] Trabajo, dificultad; pena;

bullicio, tumulto. Hirap; gul� alingawngaw. Adopt, v. [ad�t] Adoptar, Umampon, umaring-an�. Adoption, n. [ad�cien] Pag-ampon, pag-aring-an�. prohijar.

Adopcion.

Adorable, adj. [ad�abl] Adorable. Marapat, sambah�; nak�igiliw. Adoration, Pagsamb� n. [ador�ien] Adoracion.

Adore, v. [ad�] Adorar. Sumamb� Adorn, n. [ad�n] Adorno, ornamento. Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad�n] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr�t] Flotando, �merced de

las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alon; sa bala na. Adroit, adj. [adr�t] Diestro, h�il. Maliks� san�. Adulation, n. [adi�lecien] lisonja. Hib� tuy� wik�ik� Adult, n. magulang. [ad�t] Adulto. Adulacion,

Matand�

Adulterant, n. [ad�terant] Ad�ltero; adulterador. Mapangaluny� mapagbant� Adulterate, v. [ad�teret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang�uny� makiagul� sumir� maghal� Adultery, n. [ad�teri] Pangangaluny� pakikiagul� Adulterio.

Advance, n. [adv�s] Avance. Pagsulong, pagtul�. Advance, v. [adv�s] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv�sment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv�tedch] Ventaja, ganancia. Hig�, lam�g, pakinabang. Advent, n. Pagdating. [�vent] Adviento, venida.

Adventure, n. [adv�chiur] Aventura, casualidad. Hind�sinasady� pagkakata�. Adventure, v. [adv�chiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal�

Adventurer, n. [adv�chiurer] Aventurero. Mapagbakasakal� Adventurous, Animoso, mapangahas. adj. valeroso. [adv�chiuroes] Matapang,

Adverb, n. [�verb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [�verseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg� katunggal� Adverse, adj. [adv�s] Adverso, contrario. Laban, salung� Adverse, v. [adv�s] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv�siti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakun�

Advert, v. [adv�t] Advertir, Magbigay p�na, kumaling�

atender.

Advertise, v. [�vertais] Avisar, anunciar. Magbalit� magpahiwatig. Advertisement, n. [adv�tisment] Aviso, anuncio. Balit� pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv�s] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv�s] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv�ser] Tagapayo, tagaaral. Aconsejador.

Advocate, n. [�voket] Abogado, intercesor. Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pintakasi.

Advocate, v. [�voket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar�. Aerial, adj. [e�ial] A�eo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af�] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af�iliti] Afabilidad. Lug�. Affable, adj. [�abl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [�ablness] Kaluguran, kaamuangloob. Afabilidad.

Affair, n. [af�] Asunto �negocio. Bagay, pakay, sady� layon, usap.

Affect, v. [af�t] Conmover, Pumukaw, makabakl� Affectation, n. Pukaw, bakl� [afect�ien]

afectar.

Afectacion.

Affected, adj. [af�ted] Afectado, movido, sujeto �algun mal �enfermedad. Puk�, tinabl� �tinatablan. Affectionate, adj. [af�cionet] afectuoso. Mairog, magiliw. Cari�so,

Affiance, n. [af�ans] Esponsales, confianza. T�anan sa pag-aasawa; pagtitiwal� Affidavit, n. [af�evit] Declaracion jurada. Kasulatan �pahayag na ipinanunump� Affiliate, v. [af�iet] Afiliarse. Makianib, makisap�

Affiliated, adj. [af�ieted] Afiliado. Kaanib, kasap� Affiliation, n. [af�iecien] Pagkaanib, pagkasap� Afiliacion.

Affined, adj. [af�nd] Emparentado. Bilang, kamag-anak. Affinity, n. [af�iti] Afinidad, parentesco. Pagkahinlog, pagkabilang na kamag-anak. Affirm, v. [af�m] Afirmar. Magpatunay, magpatibay. Affirmable, adj. [af�mabl] Lo que se puede afirmar. Mapatutunayan. Affirmation, n. [afirm�ien] Patotoo, patunay. Afirmacion.

Affirmative, adj. [af�mativ] Afirmativo.

Nagpapatunay. Affix, n. idugtong. [af�s] Anexar. Isugpong,

Affix, v. [af�s] Afijo. Sugpong, dugtong. Afflict, v. [aflict] Aflijir. Dumalamhati, magpahirap. Affliction, n. Dalamhat� hapis. [afl�cien] Afliccion.

Affluence, n. [�liuens] Abundancia, opulencia. Kasaganaan, kayamanan. Affluent, adj. [�liuent] opulento. Sagan� mayaman. Abundante,

Afflux, n. [�l�s] Confluencia. Pagtatagp�ng dalawang ilog.

Afford, v. [af�d] Dar, proveer. Magbigay, magtaan. Affray, n. [afr� Asalto, combate. Lusob, away. Affright, n. [afr�t] Terror, espanto, susto. Gitla, gulat. Affright, v. [afr�t] Aterrar, espantar, atemorizar. Gumitl� gumulat, tumakot. Affront, n. [afr�t] Afrenta, insulto. Pamukh� pagmura, lait. Affront, v. [afr�t] Encararse, Magpamukh� ipamukh� lumait. insultar.

Afield, adv. [af�d] En el campo. Sa parang, sa lwal. Afire, adv. [af�r] Encendidamente.

Nagliliyab, nagniningas. Afloat, adv. [afl�] Flotante sobre el agua. Nakalutang. Afoot, adv. [af�t] �pie. Lak�. Afore, adv. [af�] �tes, primero. N�na, dati. Aforesaid, adj. [af�sed] Susodicho. N�abi, n�anggit. Afortime, adv. [af�taim] En otro tiempo, antiguamente. Noong una, datihan, noong araw. Afraid, part. pas. [efr�] Amedrentado. Tak�. Afresh, adv. [efr�h] De nuevo, otra vez. Panibago, mul� ul�

Aft, adv. [aft] A popa. Sa gaw�g likod. After, [�ter] Despues. Pagkatapos. Aftermath, n. [�termaz] Reto�. Supling. Afternoon, n. [�ternun] Tarde. Hapon. Afterward, adv. Pagkatapos. Afterwards, adv. Pagkatapos. [�teruard] Despues.

[�teruards]

Despues.

Again, adv. [egu�] Otra vez, de nuevo. Ul� mul� Against, prep. [egu�ts] Contra, enfrente. Laban, sa harap. Agape, adv. [agu�] De hito en hito. Pasulyapsulyap.

Agate, n. [�uet] �ata. �ata mahalag�na sarisaring kulay. Age, n. [edch] Edad. Gulang, tand� Aged, adj. [�ched] Magulang matand� Viejo,

(batong

anciano.

Agency, n. [�chensi] Pangasiwaan, k�iwalaan.

Agencia.

Agent, n. [�chent] Agente. Katiwal� Agglomerate, v. [agl�eret] Aglomerar. Mapisan, m�unton, magkadagandagan. Aggrandize, v. [�randaiz] Engrandecer, exaltar. Magpalak� lakih�, magbuny� Aggrandizement, n. [�randaizment] Engrandecimiento, elevacion. Kalakhan,

kabunyian. Aggravate, v. [�ravet] Agravar. Bumigat, lumal� lumubh� Aggravation, n. [agrav�ien] Agravacion. Pagbigat, paglal� paglubh� Aggregate, n. [�riguet] agregado. Kabuoan. Coleccion,

Aggregate, v. [�riguet] Agregar, incorporar. Magtipon, tumipon, bumu� Aggregate, adj. [�riguet] Tinipon, binu� kasama. Agregado.

Aggregation, n. [agrigu�ien] Agregacion. Pagbuo, pagtitipon, pagpipisan. Aggress, v. Dumaluhong. [agr�] Acometer.

Aggression, n. [agr�ion] Agresion, asalto. Daluhong, salakay. Aggressive, adj. [agr�iv] Ofensivo. Nakasasak�; dumadaluhong, lumulusob. Aggressor, n. [agr�or] dumadaluhong. Agresor. Ang

Aggrievance, n. [agr�ans] Agravio, injuria. Kaapih�, kaadw�n. Aggrieve, v. [agr�] Magpasam�ng loob. Apesadumbrar.

Aghast, adj. [ag�t] Horrorisado. Sindak. Agile, adj. [�chil] Agil, ligero. Maliks� matulin. Agility, n. [adch�iti] Agilidad, lijereza.

Kaliksihan, katulinan. Agitate, v. [�chiteit] Agitar; mover. Umug� umalog, lumuglog, yumugyog; magpakilos. Agitation, n. [adchit�ien] Pag-ug� pag-alog, pagpapakilos. Agitator, n. [adchit�or] Tagaudyok, tagayugyog. Agitacion. pagluglog,

Agitador.

Ago, adv. [eg� Hace.... ej. "hace mucho". Na; hal. "malaon na." Agog, adv. [ag�] Con deseo. Sa nais, sa nas� Agoing, adv. [eg�ng] A punto de, dispuesto � en accion. Kaunt�na, hand�na, hala.

Agonize, v. [�onaiz] Estar agonizando. Maghingal� maghirap, maglubh� Agony, n. [�oni] Agon�, afliccion extrema. Paghihingal� paghihirap. Agree, v. [egr� Concordar, convenir. Umayon, pumayag. Agreeable, adj. [egr�bl] Agradable; conveniente. Nakalulugod, maligay� marapat. Agreeably, adv. [agr�bli] Agradablemente. Nakalulugod, kawiliwili, kaayaaya. Agreement, n. [egr�ent] contrato. K�unduan, k�arian. Convenio,

Agriculture, n. [agric�ltiur] Agricultura.

Pagsasaka, paglinang, pagbubukid. Agricultural, adj. [agric�ltural] Agricultural. Nauukol sa pagsasaka. Aground, adv. [agr�nd] encallado. Sadsad, sayad. Varado,

Ague, n. [�uiu] Fiebre intermitente. Ngiki. Ah!, int. [a] �Ah! �ay!. Ah! ab� ah� Aha!, int. [aj� Ah! ha! ha!. Ah! ah� Ahead, adv. [ej�] Delante de otro, avante, por la proa, mas alla. Sulong pa, sa unah�, sa harap. Aid, n. [ed] Ayuda, auxilio. Tulong, abuloy. Aid, v. [ed] Ayudar, auxiliar. Tumulong,

umabuloy. Aid-de-camp, n. [�-i-camp] Ayudante de campo. Ayudante de campo. Ail, v. [el] Afligir, molestar. Dumalamhat� sumak�; bumagabag. Ail, n. [el] Indisposicion, dolor. Damdam, sak�. Ailment, n. [�ment] Dolencia. Sak�, antak, kirot, hapd� Aim, n. [�] Punteria. Tudl� Aim, v. [�] Apuntar. Tumudl� umapunt� Aimless, adv. [�les] Sin objeto, �la ventura. Walang tungo, walang sady� walang pakay, anomang pangyarihan.

Air, n. [�] Aire. Hangin, ligoy ng tugtugin. Air, v. [�] Airear, secar. Ibilad, iyangyang, patuyuin. Airgun, n. [�gan] Escopeta de viento. Escopeta de biento. Airhole, n. [�jol] Respiradero. H�gahan. Airiness, n. [�ines] Ventilacion. Aliwalas, gaan ng katawan. Air-pump, n. [�-pamp] Bomba de aire. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. Airy, adj. [�i] A�eo. Hinggil sa hangin. Aisle, n. [ail] Nave de una iglesia, ala, pasillo. Sulamb� daan sa pagitan ng dalawang taludtod, upuan �bangk�

Ajar, adv. [adch�] Nakabukas ng kaunt�

Entreabierto.

Ake, v. [ec] Sentir un dolor agudo. Umantak kumirot. Akimbo, adj. [ak�bo] Corvo. Baluktot. Akin, adj. [ak�] Consangu�eo. Kadug� kamag-anak, kawangis. Alabaster, Alabastro. n. [�abaster] Alabastro.

Alacrity, n. [al�riti] Alegr�, buen humor. Kasayahan, gaan ng loob. Alamod, adv. [alam�] A la moda. Ayon sa ugal� sunod sa moda. Aland, adv. [al�d] A tierra. Sa lup�

Alarm, n. [al�m] Alarma, sobresalto, tumulto. Pagib�, babal� gulat, gul� Alarm, v. [al�m] Alarmar, asustar, perturbar. Magpagib�, gumulat, lumigalig. Alarm-bell, n. [al�m-bel] Campana de rebato. Batingaw na pamukaw. Alarm-clock, n. [al�m-klok] Reloj con despertador. Relos na panggising. Alarm-post, n. [al�m-post] Atalaya, puesto de aviso. Bantayan. Alarm-watch, n. [al�m-uatch] Reloj con despertador. Relos na panggising. Alas, interj. [al�] �Ay!. Sa ab� �ay! Alate, adv. [al�] k�apustapusan. Posteriormente. Sa

Alb, n. [alb] Alba. Bukang-liwayway. Albeit, adv. [�bit] Aunque, bien que. Bagaman, kahit, gayon man. Album, n. [�bum] Album. Album. Albumen, n. [abi�men] Alb�men. Put�ng itlog. Alcohol, n. [�cohol] Alcohol. Alkohol. Alcove, n. [alc�] Alcoba. Sil�. Alderman, n. [�derman] Regidor. Punong bayan. Ale, n. [el] Cerveza. Serbesa. Alee, adv. [al� A sotavento. Sa gilid ng sasakyan na walang lam�.

Alembic, n. [al�bic] Alambique. Alak�. Alert, adj. [al�t] Alerta, vigilante. Maingat, maagap, hand� Algebra, n. [�dchibra] �gebra. �hebra, mataas na karunungan sa pagbilang. Alias, n. [�ias] Alias. Palayaw; sa ibang paraan. Alibi, n. [�ibai] Coartada. Hind�dumal�sa pinagtipanan. Alien, adj. [�ien] Tagaibang lup� iba. Extra�, extranjero.

Alienate, v. [�ienet] Enajenar, trasferir. Ilipat sa iba, isalin sa iba. Alienation, n. [elien�ien] Enajenamiento.

Paglilipat sa iba. Alife, adv. [al�f] Por vida mia. Porbida (sump�. Alight, adj. [al�t] Encendido, ardiente. Nagniningas, nagliliyab, may sind� Alight, v. [al�t] Descender, Lumusong, umib�, bumab� bajar.

Alike, adj adv. [el�k] Igualmente. Kawangis, katulad, kagaya; gayon din. Aliment, n. [�iment] Alimento. Pagkain. Alimental, adj. [alim�tal] Nutritivo, alimenticio. Nakapagpapalakas na pagkain. Alimentary, adj. [alim�tari] Alimenticio. Masustancia.

Alive, adj. [al�v] Vivo; activo. Buh�; gumagalaw. All, adj. [ol] Todo. Lahat, paw� pulos, taganas. All, adv. [ol] Del todo, enteramente. Bo� bu� lubos. All, n. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. Kalahatan, kabuoan. Allay, v. [al� Aliviar, mitigar, apaciguar. Umigi, tumahimik pumayap� guminghawa. Allayment, n. [al�ent] Alivio. Ginghawa, igi. Allegation, n. [alegu�ien] alegato. Pagpapatunay; tutol. Alegacion;

Allege, v. [al�ch] Alegar; declarar. Tumutol, mananggalang; magpatunay; magpahayag. Allegiance, n. [al�chians] fidelidad. Pagtatapat. Allegoric, adj. Tinatalinghag� Allegorical, adj. Tinatalinghag� Allegorize, v. Talinghagain. [aleg�ic] Lealtad,

Aleg�ico.

[aleg�ical]

Aleg�ico.

[�egoraiz]

Alegorizar.

Allegory, n. [�egori] Alegor�. Talinghag� Alleviate, v. [al�iet] Guminghawa, gumaan. Alleviation, n. Aliviar, alijerar.

[alivi�ien]

Alivio,

alijeramiento. Ginghawa, gaan. Alley, n. [�i] Paseo de �boles. Lansangang mapunong kahoy. Alliance, n. [al�ans] Alianza, union, liga. K�unduan, k�arian. Allied, adj. [al�d] Aliado, confederado. Kasund�kakampi, kaisa. Alligate, v. [�iguet] Ligar, atar una cosa con otra. Pagtaliin. Alligator, n. [aligu�er] Caiman. Bwaya. Alliteration, n. [aliter�ien] Aliteracion. Paggamit ng salaysay na may mga paris na titik sa unahan ng bawa't salit� All-night, adv. [ol-nait] Toda la noche. Magdamag.

Allot, v. [al�] magtadhan�

Asignar.

Mag-ukol,

Allotment, n. [al�ment] Asignacion, repartimiento. Pag-uukol, pagtatadhan� pagbabahagi. Allow, v. [al�] Conceder, Pumayag, magpahintulot. Allowable, adj. Mapapayagan. [al�abl] permitir.

Admisible.

Allowance, n. [al�ans] Permiso, licencia. Pahintulot, kapahintulutan. Alloy, v. [al�] Ligar, mezclar. Hal�an, lahukan. Alloy, n. [al�] Liga, mezcla. Lah�, hal�

All Saints day, n. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. Todos los santos �kaarawan ng mga k�ulwa. Allspice, n. [olsp�s] Especias. Especias (pamint� sinamuno at ibp. gaya nito). Allude, v. banggitin. [ali�d] Aludir. Bumanggit;

Allure, v. [ali�r] Alagar, alucinar. Umal� humimok. Allurement, n. [ali�rment] seduccion. Al� himok; hib�day� Halago,

Alluring, adj. [ali�ring] Halag�e�, seductivo. Nakahahalina, kahalihalina. Allusion, n. [ali�sion] Alusion. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang paraan.

Ally, n. [al�] Aliado, confederado. Kasund� kakamp� Ally, v. [al�] Hacer alianza. Gumaw�ng pakikipagkasund��pakikipagkayar� Almanac, n. [�manac] Almanake, kalendaryo. Almanaque.

Almighty, adj. [olm�ti] Omnipotente, todopoderoso. Makapangyarihan sa lahat. Almighty, n. [olm�ti] Dios, May-kapal, Bathal� Dyos. Creador.

Almond, n. [�ond] Almendra. Almendras, pil� Almond-tree, n. [�ond-trii] almendra. Pun�ng pil� Arbol de

Almoner, n. [�moner] Tagapagbigay ng lim�.

Limosnero.

Almost, adv. [�most] Casi, cerca de. Halos, malapitlapit. Alms, n. [ams] Limosna, caridad. Lim�, kaawang gaw� Almsgiver, n. [�sgiver] Mapagbigay-lim�. Limosnero.

Almsgiving, n. [�sgiving] El acto de dar limosna. Paglilimos. Almshouse, n. [�sjaus] Hospicio para pobres. Bahay-ampunan ng mahihirap. Aloft, prep. [al�t] Arriba, sobre. Sa itaas, sa ibabaw. Alone, adj. [el�] Solo, solitario. �sa,

nag-�sa. Alone, adv. [el�] Solamente. Lamang, tang� Along, adv. [el�g] A lo largo. Sa gaw� sa hinabahab� Alongside, adv. [elongs�d] Al lado. Sa gawing tab� Aloof, adv. [el�f] Lejos, de lejos. Buhat sa malay� Aloud, adv. [el�d] Con voz fuerte, recio. Sigaw, tinig na malak�. Alow, adv. [al� Abajo. Sa ibab� Alphabet, n. [�fabet] Alfabeto, abecedario. Ab�ad�

Alphabetic, adj. [alfab�ic] Alfab�ico. Ayos sa titik. Alphabetical, adj. [alfab�ical] Alfab�ico. Ayos sa titik. Already, adv. [olr�i] Ya, todo listo. Na, hand�na. Also, adv. [�so] Tambien. Naman, rin, man, rin naman, din, din naman. Altar, n. [�tar] Altar. Alt� damban� Alter, v. [�ter] Alterar, mudar. Bumago, umiba, baguhin, ibahin. Alterable, adj. [�terabl] mudable. Nababago, naiib� Alterant, adj. [�terant] Nakababago, nakaiiba. Alterable,

Alterante.

Alteration, n. [olter�ien] Pagbabago, pagiib�

Alteracion.

Alternate, adj. [alt�net] Alternativo, reciproco. Halinhinan, hal�alil� Alternate, v. [alt�net] Alternar, turnar. Humalili. Alternation, n. [altern�ien] Alternacion, vez, turno. Paghalili. Although, conj. [oldz� Aunque. Bagaman. Altitude, n. [�titiud] Altit�d, altura. Taas, kataasan, tayog. Altogether, adv. [oltogu�zer] Enteramente, del todo. Lahatlahat, parapara, paw� tagan�, pulos.

Alum, n. [�um] Alumbre. Tawas. Alway, adv. [�l] Siempre. Lag� palag� parati. Always, adv. [�wes] Siempre. Lag� palag� parati. A. M. (ante meridiem), Antes del medio dia. Bago dumating ang �las dose ng araw. Amability, n. [amab�iti] agrado. Kagandahang-loob. Amabilidad,

Amain, adv. [am�] Con vehemencia. May kabiglaanan. Amalgam, n. [am�gam] Amalgama, mezcla de diferentes metales. Pagkakahal�ng iba't ibang metal. Amalgamate, v. [am�gamet] Amalgamar.

Maghal�al�ng iba't ibang metal. Amalgamation, Amalgamacion. ibang metal. n. [amalgam�ien] Paghahalohal�ng iba't

Amanuensis, n. [amaniu�sis] Amanuense, el que copia �el que escribe lo que otro le dicta. Tagasalin �tagasulat ng idinidikt�ng iba. Amass, v. [am�] Acumular, amontonar. Magbunton, magsalansan. Amassment, n. [am�ment] monton. Bunton, salansan. C�mulo,

Amateur, n. [�atiur] Aficionado. Ang d�pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman, kulukut��lar� Amaze, n. [am�] Espanto, asombro.

Sindak, gitla, gulat. Amaze, v. [am�] Espantar, Sumindak, manggulat manggitl� aterrar.

Amazement, n. [am�ment] Espanto, pasmo. Pagkasindak, pagkagulat, pagkagitla. Amazon, n. [�ason] Amazona. Amasona, (babaing malakas at may ugaling lalaki). Amazonian, adj. [amaz�ian] Guerrera, lo perteneciente �las amazonas. Babaing mangdidigm� Ambassador, n. [amb�ador] Embajador. Sug� embahador, sugong kinatawan. Ambassadress, n. [amb�adres] Embajadora, esposa del embajador. Sugong babai, asawa ng sugong lalaki.

Amber, n. [�ber] Ambar. Ambar. Ambient, adj. Panginorin. [�bient] Ambiente.

Ambiguity, n. [ambigui�iti] Ambig�edad, confusion. Alinlangan, pagtataglay ng �anganing kahulugan. Ambiguous, adj. [amb�uius] Ambig�o, confuso. �anganin, magkabikabilang kahulugan. Ambit, n. [�bit] �bito. Paligid, palibot. Ambition, n. [amb�ien] Ambicion. Pita, d�kawasang hangad. Ambitious, adj. [amb�ias] Mapagpita, mapaghangad. Ambicioso.

Amble, v. [�bl] Amblar. Magpalakad ng kabayo na s�ay ang dalawa't dalawang paa. Amble, n. [�bl] Paso de andadura del caballo. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. Ambulance, n. [�bulans] Ambulancia. Ambulansiya, arag-arag, pangkuha ng may-sakit. Ambuscade, v. [�busked] Estar emboscada. Habat�, harangin. de

Ambuscade, n. [�busked] Emboscada. Hab�, harang. Ambush, v. [�bush] Embuscar. Humab�, umabat. Ambush, n. [�bush] Emboscada. Hab�,

abat. Ameliorate, v. [am�ioret] Magpagaling, magpabuti. Mejorar.

Amelioration, n. [amilior�ion] Mejoramiento. Paggaling, pagbuti. Amen, adv. [�en] Amen, as�sea. Am�, siya naw� Amenable, adj. [am�abl] Responsable. Nananagot, nananagutan. Amend, v. [am�d] Enmendar. Umib� bumago, magsusog. Amendable, adj. [am�dabl] Reparable. Naaayos, maaayos. Amendment, n. [am�dment] Enmienda, reforma. Pagkabago.

Amends, n. [am�ds] Recompensa, compensacion. Kagantigan, kabayaran. Amenity, n. [am�iti] Amenidad. Kagandaban-loob, gand� kaligayahan. American, adj. y n. [am�ican] Americano. Amerikano, taga Am�ika. Americanism, n. [am�icanism] Americanismo. Pagkaamerikano. Americanize, v. [americ�aiz] Americanizar. Amerikanuhin. Amethyst, n. [�ezist] Amatista. Amatista (isang mahalagang bat�. Amiability, n. [amiab�iti] Amabilidad. Kaibig-ibig na asal, kagandahang-loob.

Amiable, adj. [�iabl] Amable. Magiliw, magandangloob. Amicable, adj. [�icabl] amistoso. Mapagkaibigan. Amigable,

Amicability, n. [amicab�iti] amistad. Pakikipagkaibigan.

Afecto,

Amid, prep. [am�] Entre, en medio de. Sa pagitan ng, sa gitn�ng. Amidst, prep. [am�st] Entre, en medio de. Sa pagitan ng, sa gitna ng. Amiss, adj. [am�] Culpable, criminal. Salar�, mal� Amiss, adv. [am�] Culpablemente, erradamente. May pagkakasala, may pagkakamal�

Amiss, n. kamalian.

[am�]

Culpa,

falta.

Sala,

Amity, n. [�iti] Amistad. Pagkakaibigan. Ammoniac, Amoniako. n. [am�iac] Amoniaco.

Ammunition, n. [ami�nicien] Municion. Munisyones, gamit ng nakikipagdigm�gaya ng punl� pulbur� Amnesty, n. [�nisti] Amnistia. Kapatawaran, lub� na paglimot. Among, prep. y adv. [em�g] Entre. Sa gitn�ng. Amongst, prep. y adv. [em�gst] Entre. Sa gitn�ng. Amorous, adj. [�oroes] Enamoroso,

apasionado. Masintahin, mairugin. Amount, v. [em�nt] Importar, ascender. Magkahalaga; umabot, sumapit. Amount, n. [em�nt] kabuoan, kalahatan. Importe. Halag�

Amper, n. [�per] Tumor, carbunclo. Bukol. Amphibious, adj. [�fibias] Anfibio. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. Amphitheatre, n. [amfiz�ter] Anfiteatro. Anfiteatro. Ample, adj. [�pel] Amplio, extendido. Malawig, malawak. Amplify, v. [�plifay] Ampliar, extender. Palawigin, lakh�.

Ampliation, n. [ampli�ien] Ampliacion. Kalakhan, kalawigan. Amplitude, n. [�plitud] Amplitud, extension, abundancia. Lawig, ab�, kasaganaan. Amply, adv. kalawigan. [�pli] Amplimente. May

Amputate, v. [�piutet] Amputar. Maghiwalay ng anomang bahagi �sangkap ng katawan. Amputation, n. [ampiut�ien] Amputacion. Paghihiwalay ng anomang bahagi �sangkap ng katawan. Amuck, adv. [am�] Furiosamente. May pagkabalasik. Amulet, n. [�iulet] Amuleto. Anting-anting.

Amuse, v. [ami�s] Entretener, divertir. Mag-aliw, maglibang. Amusement, n. [ami�sment] Diversion, pasatiempo. �iwan, l�angan. Amusing, adj. [ami�sing] Nakaaaliw, nakalilibang. An, art. [en] Un, uno, una. Isa. Anachoret, n. [an�oret] Anacoreta. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. Anaconda, n. [an�onda] Boa. Saw� Analogous, adj. [an�ogas] Kahawig, kahuwad. Analogy, n. [an�odchi] An�ogo. Divertido.

Analog�.

Pagkakahawig, pagkakahuwad. Analysis, n. [an�isis] Analisis. Paglilitis, pagsur� Analyse, v. [�alaiz] Analizar. Lumitis, sumur� Analytical, adj. [anal�ical] Anal�ico. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gaw��talumpat� Anarch, n. [�arc] Anarquista. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p�ahalaan. Anarchist, n. [�arkist] Anarquista. Anarkista, ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p�ahalaan. Anarchy, n. [�arki] Anarqu�. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng

p�ahalaan. Anathema, n. [an�ema] excomunion. Sump� Anatema,

Anathematize, v. [an�amataiz] Anatematizar, excomulgar. Sumump� Anatomical, adj. [anat�ical] Anat�ico. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Anatomy, n. [an�omi] Anatom�. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Ancestor, n. [�sest�] abuelos. K�unuan, pinanggalingan. Predecesores, pinagbuhatan,

Ancestral, adj. [�sestral] Hereditario. Lah� nauukol sa k�unuan.

Ancestry, n. [�sestri] Linaje de antepasados. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magulang sa angkan �lah� Anchor, n. [�k�] Ancora. Sinipete, sawo. Anchor, v. [�k�] Ancorar, anclar, hechar las anclas. Mahulog ng sinipete. Anchorage, n. [�keredch] Anclaje, el sitio �lugar para anclar. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. Anchored, adj. Nakasinipete. [�kerd] Anclado.

Anchovy, n. [anc�i] Anchova �anchoa. Halubaybay. Ancient, adj. [�cient] Antiguo. Matand�

lum� dati, una, laon. Ancient, n. [�cient] Antiguo. Unang tao. And, conj. [end] Y, � At, 't. Anecdote, n. [�ecdot] An�dota. Salaysay na may taglay na aral �pangaral. Anew, adv. [ani�] De nuevo. Panibago, bago, mul� ul� ulit. Angel, n. [�dchel] Angel. Angh�. Angelic, adj. [endch�ic] Angelical. Parang angh�, mukhang angh�, nauukol sa angh�. Angelical, adj. [andch�ical] Angelical. Parang angh�, mukhang angh�, nauukol sa angh�. Angel-like, adj. [endchel-laik] Angelical.

Mukhang angh� parang angh�. Anger, n. [�guer] Ira, c�era. Galit, init. Anger, v. [�guer] Iritar, enojar. Magalit, mag-init. Angle, n. [�gl] �gulo, esquina; ca� de pescar. Sulok, lik� kant� bingw�. Angle, v. [�gl] Pescar con ca�. Mamingw�, bumingw�. Angler, n. [�gler] Pescador de ca�. Tagapamingw�, tagabingwit, m�imingwit, ang namimingwit. Anglican, adj. [�glican] Anglicano. Anglicano (ang ukol �nasasanib sa kapisanan ng pananampalatayang ito. Anglicize, v. [anglizaiz] Traducir en ingl�.

Isalin sa wikang ingl�. Angrily, adv. [�grili] Col�icamente. May pagkagalit, may pagiinit. Angry, adj. [�gri] Col�ico, enfadado. Gal�, in�. Anguish, n. [�g�ish] Pena, Kahirapan, hirap, hapis, d�ita. angustia.

Angular, adj. [anguiular] Angular. Ang ukol sa panulok. Angularity, n. [anguiul�iti] Forma angular. Anyong panulok. Anights, n. [��ts] De noche, todas las noches. Gabigab� Anil, n. [�il] A�l. Isang halaman na ang dahon at usb�g ay ginagawang tinang

bughaw. Animal, n. [�imal] Animal. Hayop. Animate, adj. [�imet] Viviente, animado. Buh�, may k�ulwa, maliks� Animate, v. [�imet] Animar, infundir alma. Bumuhay, bubayin, pagsauliing-loob, pukawin ang loob, paliksih�. Animated, adj [anim�ed] Vivo, animado. Buh�, maliks� gany�. Animation, n. [anim�ien] Animacion, viveza. Pagkaganyak; kaliksihan. Animosity, n. [anim�iti] Animosidad, mala voluntad, rencor. Pakikipag-alit, pagmamasamang-loob, pagtatanim. Anise, n. [�is] Anis. An�.

Aniseed, n. [�isid] Simiente de anis. Buto ng anis. Ankle, n. [�kl] Tobillo. Bukong-bukong. Annals, n. [�als] Anales. Mga kasaysayang nangyayari sa ta�-ta�. Anneal, v. [ann�] Templar el cristal �vidrio. Tumimpl�ng kristal �salamin. Annex, n. [an�] Aditamento, Karugtong, kakab�, kaugpong. anexo.

Annex, v. [an�] Anexar, juntar, reunir. Idugtong, ikabit, isugpong. Annexation, n. [annecs�ien] Annexion, adicion. Dugtong, sugpong. Annihilate, adj. [ana�ilet] Aniquilado. Lip�,

wasak. Annihilate, v. [ana�ilet] Aniquilar. Lumipol, magwasak. Annihilation, n. [ana�ilecion] Aniquilacion. Pagkalipol, pagkawasak. Anniversarily, adv. Anualmente. Ta�-ta�. [aniv�sarili]

Anniversary, n. [aniv�sari] Aniversario, dia que se celebra cada a�; la fiesta �ceremonia que se celebra en cierto dia se�lado de cada a�. Anibersaryo, kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta�. Announce, v. [an�ns] Anunciar, publicar. Magbalit� maghayag, maglathal� Announcement, n. [an�nsment] Anuncio,

aviso, advertencia. Balit� pahayag, lathal� pahiwatig. Announcer, n. [an�ncer] Anunciador, publicador. Tagapagbalit� tagalathal�tagapagpahayag. Annoy, v. [ann�] Molestar, incomodar. Yumamot, makainip, makagalit, lumigalig, bumagabag. Annoyance, n. [an�ans] Molestia. Yamot, bagabag, ligalig. Annual, adj. [�niual] nagtatagal ng sangta�. Anual. T�nan,

Annual, n. [�niual] Anual. Anomang aklat, ulat �p�ayagan na pinalalabas ng minsan sa isang ta�. Annually, adv. [�niuali] Anualmente.

Ta�-ta�. Annuity, n. [ann�iti] Anualidad, renta vitalicia. Salaping kinikita �tinatanggap sa ta�-ta�. Annul, v. [ann�l] Anular, invalidar. Magpawal�ng kabuluhan magpawalang bis� Annular, adj. [�niular] singsing, anyongsingsing. Anular. Tila

Annunciate, v. [�unciet] Magbalit� magpahiwatig.

Anunciar.

Annunciation, n. [anunsi�ien] Anunciacion, proclamacion, promulgacion. Pagbabalita, pagpapahiwatig, pagtatanyag. Annus, n. [�nus] Sieso. Tumbong.

Anodyne, adj. [�odain] Anodino, lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolores. Anodino, gamot na nakapagbabawas �nakawawal�ng ant� �kir�. Anoint, v. [an�nt] Untar, ungir. Pahiran ng langis. Anomalism, n. [an�elism] Anomal�, irregularidad. Ang di pagsunod sa palatuntunan, kawalan ng ayos. Anomalous, adj. [an�elas] An�alo, irregular. D�pagsunod sa palatuntunan, wal�sa ayos. Anomaly, n. [an�eli] Anomal�, irregularidad. Paglihis sa palatuntunan. Anon, adv. [an�] Presto, al instante; luego. Agad, pagdaka, karakaraka; sak� m�iy�

Anonymous, adj. [an�imos] An�imo. Walang lagd� walang pangalan; d�kilala. Another, adj. [en�zer] Otro, diferente, distinto. Iba, isa pa, kaib� Answer, v. [�ser] Responder; ser responsable; corresponder. Sumagot; tumugon, managot; gumanti ng loob. Answer, n. [�ser] Respuesta. Sagot. Answerable, adj. [ans�abl] Aquello �que se puede responder, responsable. Yaong masasagot; nan�agot. Ant, n. [ant] Hormiga. Langgam. Antagonism, n. [ant�onizm] Antagonismo, rivalidad. Pakikipag-agawan, pakikipagtalo, pakikipaglaban.

Antagonist, n. [ant�onist] Kaagawan, katalo, kalaban.

Antagonista.

Antagonize, v. [ant�onaiz] Competir con otro. Makipag-agawan, makipaglaban, m�ipagtalo. Antartic, n. [ant�tic] Ant�tico. Ant�tiko; dulong timugan. Antecede, v. [�ticid] Anteceder, preceder. Ipagpauna. Antecedence, n. [ant�idens] Precedencia. Pagkakauna. Antecedent, adj. [ant�ident] Antecedente, precedente. N�na, una. Antecessor, n. [ant�esor] Antecesor, el que precede �otro. Ang hinalinhan.

Antechamber, n. [�tichamber] Antec�ara. Kansel, bayubo, bastidor na panabing sa kababayan. Antedate, v. [�tidet] Antedatar. Ip�pauna sa pecha �kaarawan. Antedate, n. [�tidet] Anticipacion. Maagang pagkalagay ng pecha; p�na. Antediluvian, adj. y n. [antidili�vian] Antidiluviano. Bago nagkagunaw, bago nagdilubyo; ang nabuhay bago nagkagun�. Antelope, n. [�tilop] Antelope. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. Antemeridian, adj. [ant�iridian] Antes del mediodia. Sa umaga, bago dumating ang �las dose ng araw.

Antepaschal, adj. [antip�cal] Antepascual. N�na sa kurism� Antepenult, n. [ant�inelt] Antepen�ltimo. Ang bilang na sumusunod sa k�ulihulihan. Anterior, adj. [ant�ior] precedente. Sinusundan, n�na. Anterior,

Anteriority, n. [antiri�iti] Anterioridad, procedencia. Pagkauna, l�n. Anthem, n. [�zem] Ant�ona. Awit sa simbahan. Anthemis, n. Mansanilya. Anthill, n. Bahay-langgam. [�zimis] Manzanilla.

[�t-jil]

Hormiguero.

Anthology, n. [anz�odgi] Antolog�, silva, floresta.. Ang karunungan sa bulaklak. Anthony's fire, n. [�zoniz-f�r] Fuego de San Anton. Pwego de San Anton. Anthracite, n. [�zrasait] Carbon mineral, carbon duro. Matigas na uling. Anthropoid, n. [�zropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. Mukhang tao, hawig sa tao; Aranggutang �malaking unggoy. Anthropology, n. [anzrop�odchi] Antropolog�. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalangkas ng katawan ng tao. Anthropophagi, n. [anzrop�edchay] Antrop�agos. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao.

Antic, adj. [�tic] Extra�, raro, grotesco. Katw� kaib� magaspang, pangit; p�song. Antichrist, n. [�tikraist] Ant�risto, laban kay kristo. Anticristo.

Antichristian, n. [antikr�tian] Anticristiano. Ang laban sa nagsisipanal� kay kristo. Anticipate, v. [ant�ipet] Umagap; ipagpauna; umuna. Anticipar.

Anticipation, n. [antisip�ien] Anticipacion. Agap, p�na. Antidote, n. [�tidot] Ant�oto. Lunas, gamot na laban sa lason. Antipathy, n. [ant�azi] Antipat�. Bigat ng loob, bigat ng dug� Antipathetic, adj. [antipaz�ic] Antip�ico.

Mabigat ang dug� Antipodes, n. [ant�odis] Ant�odas. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatahanan nating sangda�dig. Antiquarian, adj. [anticu�ian] Anticuario. Ang ukol sa unang panahon. Antiquated, adj. [ant�ueted] Anticuado, obsoleto. Lipas, lum� dati. Antique, adj. [ant�] Antig�o. Dati, lum� matand� malaon. Antiquity, n. [ant�uiti] Katandaan, kalaunan. Antig�edad.

Antiseptic, adj. [antis�tic] Antis�tico, antip�trido. Bagay na d�napapanis, bagay na d�nasisir�

Antiseptic, n. [antis�tic] Antis�tico. Gamot na panglaban sa kabulukan. Antithesis, n. [ant�esis] Ant�esis, oposicion, contraste. Pagkakalaban. Antler, n. [�tler] Cercetas, los mogotes del ciervo. Sungay ng us� Antre, n. [�ter] Antro, caverna. Yungib, lungg� Anvil, n. [�vil] Yunque. Palih�, kasangkapang ginagamit ng m�amanday. Anxiety, n. [anza�ti] desasociego, inquietud. hangad, kabalisahan. Ansia, afan, Pita, laki ng

Anxious, adj. [�zios] Ansioso, impaciente. Nagpipita, malaking hangad, balis�

Any, adj. [�i] Cualquier, cualquiera, algun, alguno, alguna. Alin man, anoman, kahi't alin, kahi't sino. Anybody, Sinoman. n. [en�odi] Quienquiera.

Apace, adv. [ap�] Apriesa, con presteza. Pagdaka, karakaraka, may katulinan. Apart, adv. [ap�t] Aparte, �un lado. Bukod, hiwalay. Apartment, n. [ap�tment] Cuarto. Silid. Apathetic, adj. [apaz�ic] Ap�ico, indolente, indiferente. Hindi maramdamin, walang damdam, pabay� Apathy, n. [�azi] Apat�, insensibilidad �toda pasion. Kawal� ng damdam, kapabayaan.

Ape, n. [ep] Mono. Unggoy, mats�g. Ape, v. [ep] Hacer mueca, imitar. Gumaya, manggagad. Aperture, n. [ap�tiur] Abertura. Butas, siwang, pwang. Apex, n. [�ecs] �ice, cima. Dulo, taluktok. Aphorism, n. [�orizm] Aforismo, sentencia breve. Pananalitang maikl�na may taglay na aral. Apiary, n. [�ieri] Colmena. Kabahayan ng mga pukyutan, dakong �agaan sa mga pukyutan. Apiece, adv. [ep�] Por barba, por cabeza, por pieza. Balang isa, bawa't isa ang isa.

Apish, adj. [ep�h] Mapagpusong.

Gestero,

buf�.

Apocalypse, n. [ap�alips] Apocalipsis, revelacion. Apokalipsis, pahayag. Apocrypha, n. [ap�rifa] Libros ap�rifos. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan. Apologetical, adj. [apolodch�ical] Apolog�ico. Nauukol sa pagsasanggalang �kaya'y sa pagdadahilan. Apologist, n. [ap�odchist] Apologista. Tagapagsanggalang �tagapagbigay dahilan. Apologize, v. [ap�odchais] Apologizar, defender, excusar. Magsanggalang, magtanggol, mag-adya.

Apology, n. [ap�odchi] Apolog�, defensa, excusa. Pagsasanggalang, pagtatanggol, pag-aadya, pagbibigay dahilan. Apoplexy, n. [�oplecsi] Apoplej�. Himatay, isang sak� na nakawawal�ng diw� Apostasy, n. [ap�tasi] Apostas�. Pagtalikod sa dating pananampalataya. Apostate, n. [ap�t�] Ap�tata. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. Apostatize, v. [ap�tataiz] Apostatar. Tumalikod sa dating pananampalataya. Apostle, n. [ap�l] Apostol. Apostol, ap�toles. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. Apostleship, n. [ap�lship] Apostolado.

Pagkaapostol. Apostolic, adj. [apost�ic] Nauukol sa apostol. Apost�ico.

Apostrophe, n. [ap�trofi] Ap�trofe. Ap�trope, kudlit sa itaas na inihahalili sa inalis na titik sa isang salit� Apostrophize, v. [ap�trofaiz] Apostrofar. Maglagay ng ap�trope �ng kudl�. Apothecary, n. [ap�ecari] Boticario. Butikaryo, ang naghahand�at nagbibili ng gamot. Apothecary's shop, n. [ap�ecaris siop] Botica. Butika, tindahan ng gamot. Apotheosis, n. [apoz�sis] Apoteosis, deificacion. Pag aring Dyos sa kaninoman.

Appall, v. [ap�] Espantar, Sumind�; magpangilabot.

aterrar.

Appalling, n. [ap�ing] Espanto, aterramiento. Sindak, pangingilabot. Apparatus, n. [apar�us] Aparato, aparejo. Kasangkapan. Apparel, n. [ap�el] Vestido. Damit, suot, kasuutan. Apparel, v. [ap�el] Vestir. Magbihis, magdamit. Apparent, adj. [ap�ent] Claro, aparente. Maliwanag, malinaw; naaaninag. Apparently, adv. [ap�entli] Claramente. May kalinawan, may kal�anagan. Apparition, n. [apar�ien] Aparicion, vision,

fantasma. Paglitaw, pagsipot; malikmata, p�gitain; mult� Appeal, n. [ap�] Apelacion. Tutol, luhog. Appeal, v. [ap�] Apelar, recurir �un tribunal superior. Tumutol, magsakdal �lumuhog sa lalong mataas na h�kuman. Appear, v. [ap�] Aparecer �aparecerse. Lumitaw, sumipot, humarap; sumikat, sumilang. Appearance, n. [ap�ans] Apariencia. Any� hichura, tabas. Appease, v. [ap�] Aplacar, apaciguar, calmar. Magpatahimik, pumayap� Appellant, n. [ap�ant] Apelante. Ang tumututol.

Appellation, Tutol.

n.

[apel�ien]

Apelacion.

Appellee, n. [apel� El acusado. Ang nasasakdal �isinasakdal. Append, v. [ap�d] Colgar; a�dir; anejar. Magbitin; magdagdag; magdugtong; sumap� Appendage, n. [ap�dedch] Cosa accesoria, pertenencia. Bagay na kaugnay, karugtong. Appendix, n. [ap�dics] Apend�e, adicion �suplimento que se hace �alguna obra.. Karugtong, dagdag. Appertain, v. [apert�] Pertenecer. M�kol. Appetizing, adj. [apet�sing] Apetitivo. Ang ukol sa pagnanas�ng isang bagay.

Appetite, n. [�etait] Apetito. Gana sa pagkain. Appetize, v. [�etaiz] Excitar el apetito. Magkagana ng pagkain. Applaud, v. [apl�] Aplaudir, alabar, palmear, aclamar. Pumuri, magpaunlak, pumakpak. Applause, n. [apl�s] Aplauso. Pagpupuri, paunlak, pagpakan. Apple, n. [�l] Manzana. Mansanas. Appliance, n. [apl�ns] Pagsasangkap, paggamit. Aplicacion.

Applicable, adj. [apl�ebl] Aplicable, apto. Bagay, akm�

Applicant, n. [�likant] Aspirante. May kahilingan; ang humihingi ng m�apasukang g�ain. Application, n. [aplik�ien] Aplicacion. Ang kasulat�g inihaharap sa paghing�ng m�apasukan. Apply, v. [apl�] Aplicar; dirigirse � recurrir � Gamitin, ikapit, iakm� lumuhog, dumulog. Appoint, v. [ap�nt] Se�lar, determinar, nombrar. Magtakd� maglagay, maghalal. Appointee, n. [apoint� Funcionario. Ang nakalagay �nakahalal sa katungkulan, kawan� Appointment, n. [ap�ntment] Nombramiento; estipulacion, decreto. Pagkahalal sa katungkulan, pagkakayar�

pasiya. Apportion, v. [ap�cien] Proporcionar. Magbahagi, mamahagi, humat� maghat� Apportionment, n. [ap�cienment] Division en dos partes �porciones. Pagbabahagi, pamamahagi, paghahat� Apposite, adj. [�osit] Adoptado, proporcionado. Bagay, akm� lapat. Apposition, n. [apos�ien] Aposicion; a�dadura. Pagbabagay; dagdag. Appraise, v. [apr�] Apreciar, valuar; estimar, ponderar. Humalaga; magmahal. Appraisement, n. [apr�ment] Aprecio, estimacion. Pagbibigay halaga, pagmamahal.

Appreciable, adj. [apr�iabl] Apreciable. Dapat pahalagahan, dapat mahalin. Appreciate, v. [apr�iet] Apreciar, estimar. Magpahalaga, magmahal. Appreciation, n. [aprici�ien] Valuacion, estimacion, apreciacion. Paghahalaga, pagmamahal. Apprehend, n. [aprij�d] prender. Humuli, dumakip. Aprehender,

Apprehender, n. [aprij�der] El aprehende. Tagahuli, tagadakip.

que

Apprehensible, adj. [aprij�sibl] Comprensible. Napag-uunaw� Apprehension, n. [aprij�cien] Aprehencion; recelo; presa, captura. Kutob, hinal� paghuli, pagdakip.

Apprehensive, Aprehensivo; matatakutin.

adj. timido.

[aprij�siv] Magugunihin;

Apprentice, n. [apr�tis] Aprendiz. Baguhan; ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buhay. Apprentice, v. [apr�tis] Poner �alguno de aprendiz. Maglagay ng baguhan. Apprenticeship, n. [apr�tischip] Aprendizaje. Pag-aaral, pagsasanay. Apprise, v. [apr�s] Informar �dar parte. Magbigay-alam. Approach, n. [apr�h] Acceso, la accion de llegar �acercase. Paglapit. Approach, v. [apr�h] Acercarse,

aproximarse. Lumapit. Approachable, adj. Aproximable. Malap�lap�. [apr�hebl]

Approbation, n. [aprob�ien] Aprobacion. Pagsubok, pagsuri; pahintulot, pagpapatunay. Approbatory, adj. [aprob�ori] Aprobativo. Napatutunayan, napahihintulutan. Approof, n. [apr�f] Aprobacion. Pagpapatunay, pagpapatotoo, pahintulot. Appropriable, adj. [apr�riabl] Apropriable. Magagawang pag-aar� Appropriate, adj. [apr�riet] Apropriado; particular. Bagay, ukol, dapat; bukod-tang�

Appropriate, v. [apr�riet] Apropiar. Umar� kumamkam, umangkin. Appropriation, n. [apropri�ien] Apropriacion. Pag-ar� pag-angkin. Approvable, adj. [apr�vabl] Lo que merece aprobacion. Mapahihintulutan, mapapayagan. Approval, n. [apr�val] Pahintulot, katotohanan. Aprobacion.

Approve, v. [apr�v] Aprobar, probar. Sumubok, subukin, tikman. Approximate, adj. [apr�simet] Pr�imo, inmediato. Malapit. Approximate, v. [apr�simet] Aproximar, acercarse. Lumapit.

Approximation, n. [aproksim�ien] Aproximacion. Lapit, kalapitan. Appurtenance, n. [ap�tenans] Adjunto; pertenencia. Kalakip, kaukulan. Apricot, n. [�ricot] Albaricoque. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). April, n. [�ril] Abril. Abril. Apron, n. [�ron] Devantal, delantal. Tapis, tap� Apropos, adv. [aprop�] �prop�ito. Bagay. Apt, adv. [apt] Apto, id�eo. May kaya; karapatdapat san�, bihas� ukol, maaar� Apterous, adj. [�teroes] �tero, sin alas. Walang pakpak.

Aptitude, n. [�titiud] Aptitud, idoneidad. Kakayahan, kasanay�, karapat�, kabagay�. Aptly, adv. [�tli] Aptamente. May kakayahan, may kasanay�, may pagkaar� Apyrous, adj. [�ir�] D�ese de las piedras y tierras que resisten al fuego. Ang mga bato't lup�na d�tinatablan ng apoy. Aqua, n. [�ua] Agua. Tubig. Aquarium, n. [acu�ium] Acuario. Tangk�na kinalalagyan ng mga isd�at ng anomang nabubuhay sa tubig. Aquatic, adj. [acu�ic] Acu�ico. Ukol sa tubig. Aqueduct, n. [�ueduct] Acueducto. Alulod, sangka, agus� �d�uyan ng tubig.

Aqueous, adj. [�uios] Acuoso. Parang tubig. Aquiline, adj. [acuil�n] Aguile�. Ukol sa �ila �tila �ila. Arab, n. [�ab] �abe. �abe, taga Arabya. Arabian, adj. [ar�ian] �abe. �abe, taga Arabya. Arabic, adj. [�abic] Lengua arab�a, el �abe. Wikang �abe. Arabic, adj. [�abic] Ar�igo, ar�ico. Ukol sa Arabya. Arabist, n. [�abist] Persona versada en lengua ar�iga. Marunong ng wikang �abe. Arable, adj. [�abl] Labrant�, dispuesto

�apto para la labranza. Nabubungkal, naaararo, nabubukid. Arbiter, n. [�biter] Arbitrador, �bitro. Tagahatol, hukom. Arbitrary, adj. [�bitreri] Arbitrario, desp�ico. Mabagsik, hind�tumutunton sa katwiran, nagpupun�ng walang takdang kautusan. Arbitrate, v. [�bitret] Arbitrar, juzgar como �bitro. Magpasiya �humatol na parang hukom. Arbitration, n. [arbitr�ien] Arbitramento, arbitrio. Ang pagkakasundo ng nangagkakasigalot sa ayos �pasiya ng tagahatol. Arbor, n. [�boer] Emparrado, enramada, glorieta. Balag, glorieta, kakahuyan.

Arboreous, adj. [arb�ioes] Arb�eo. Ukol sa kahoy. Arborescent, adj. [arbor�ent] Arborecente. Tila punong kahoy, war�punong kahoy. Arbour, n. [�boer] Emparrado, enramada, glorieta. Balag, glorieta, kakahuyan. Arc, n. [arc] Arco de c�culo. Balangaw, hubog balantok, ark� Arcade, n. [ark�] Balabalantok, b�eda. Arcada, b�eda.

Arcanum, n. [ark�oem] Arcano. D�matarok na lihim, hiwag� Arch, n. [arch] Arco. Balantok, busog; ark� hubog.

Arch, v. [arch] Abovedar. Humubog, gumaw�ng ark� Arch, adj. [arch] Principal, primero; travieso, inquieto, p�aro. Pangulo, una; malikot, switik. Arch�logy, n. [arki�odchi] Arqueolog�. Ang karunungan sa panunur�ng mga monumento, medalya �anomang alaalang tir�noong unang panahon. Archaic, adj. [�kaik] Arcaico. La�, lum� dati. Archangel, n. [ark�dchel] Arc�gel. Arkanghel, anghel na may mataas na kalagayan. Archbishop, n. [archb�iop] Arzobispo. Arsobispo.

Archbishoprick, n. [archb�iopric] Arzobispado. Ang katungkulan at saklaw ng arsobispo. Archdeacon, n. [archd�n] Arcediano. Arsediano, �pangulong di�ono; isa sa mga katungkulan sa katedral. Archer, n. [�choer] Arquero. M�aman� tagapanghilagpos. Archery, n. [�cheri] El arte de tirar con arco y flecha. Pamaman� pagpapahilagpos. Archipelago, n. [arkip�ago] Archipi�ago. Kapuluan. Architect, n. [�kitect] Arquitecto. Arkitekto, ang gumagaw�ng anyo �plano ng bahay �anomang gusal�

Architectural, adj. [arkit�tural] Arquit�tico. Nauukol sa paggaw�ng plano �any�ng bahay �anomang gusal� Architecture, n. [�kitectiur] Arquitectura. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggaw�ng bahay. Archives, n. [�caivs] Archivos. Archibo, l�akan ng mga kasulatan at aklat ng isang k�anihan, bayan �bansa. Archivist, n. [�kivist] Tagapag-ingat ng archibo. Archivero.

Archway, n. [�ch-ue] Arcada, b�eda. Balantok sa bahay, bubong na balantok; d�nan sa ilalim ng balantok. Arctic, adj. [�ctic] �tico, septentrional. Nauukol sa hilagaan.

Ardency, ardor, n. [�densi, �dor] Ardor, vehemencia, calor. Ningas ng kalooban, kapusukan. Ardent, adj. [�dent] Ardiente, vehemente; apasionado, ansioso. Maningas, maalab; maningas na loob, mapusok. Arduous, adj. [�duos] Arduo, dificil; laborioso. Mahirap gawin, mabigat gawin; masipag. Area, n. [�ia] �ea. Lawak, lak� Argil, n. [�dchil] Arcilla. Lupang malagkit, (lupang ginagamit sa paggaw�ng mga sisidlang lup�. Argue, v. [�guiu] Razonar, disputar. Magmatwid, makipagmatwiranan.

Argument, n. [�guiument] Argumento, razonamiento. Pangangatwiran. Argumentative, adj. [arguium�tetiv] Argumentativo. Ukol sa pangangatwiran. Arid, adj. [�id] �ido, seco. Tuy� basal. Aridity, n. [ar�iti] Sequedad. Katuy�an, pagkatuy� Aright, adv. [ar�t] Acertadamente. Tam� matwid. Arise, v. provenir. magmul� [er�s] Levantarse, nacer, Bumangon, manggaling,

Aristocracy, n. [arist�resi] Aristocracia. Kapisanan ng mga mahal na tao. Aristocrat, n. [ar�tocrat] Arist�rata. Mahal

na tao. Arithmetic, n. [ar�metic] Aritm�ica. Aritm�ika, karunungan sa pagbilang at pagt�tuos. Arithmetical, adj. [arizm�ical] Aritm�ico. Ukol sa aritm�ika. Arithmetician, n. [arizmet�ian] Aritm�ico. Marunong ng aritm�ika. Ark, n. [arc] Arca. Malaking sasakyan; kab�. Arm, n. [arm] Brazo; arma. Bisig, braso; alm�, sakbat. Arm, v. [arm] mag-alm�. Armar. Magsakbat,

Armament, n. [�mament] Armamento. Mga

kasangkapang panglaban. Armed, adj. [armd] Armado. Nakaalm�, may sakb�. Armful, n. [�mful] Brazada. Pangk� Armhole, n. [�mjol] Sobaco. Kilikili. Armistice, n. [�mistis] Armisticio. Pagpapahing�ng labanan sa pamamagitan ng k�unduan. Armless, adj. [�mles] Desarmado. Walang alm�, inalisan ng alm�. Armor, n. [�mor] Armadura. Kasuutang ginagamit sa digm�upang hwag tabl�. Armorer, n. [�moeroer] Armero, el art�ice que fabrica armas. Manggagaw�ng alm�.

Armory, n. [�mori] Armer�. Taguan ng alm�. Armpit, n. [�mpit] Sobaco. Kilikili. Arms, n. [arms] Armas. Mga sakbat, alm�. Army, n. [�mi] Ej�cito. Hukbo. Arnica, n. [arn�a] Arn�a. Arnika. Aroma, n. [ar�a] Aroma. Ang bulaklak ng aroma �ng acacia; bang� Aromatic, Mabang� adj. [arom�ic] Arom�ico.

Around, prep. [er�nd] En, cerca. Sa, malapit sa. Around, adv. [er�nd] Al rededor. Sa palibot, sa paligid.

Arouse, v. [er�s] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw; magbuy� umudyok, sumulsol. Arow, adv. [er� En Nakahanay, nakaayos. Arquebuse, Astinggal. n. fila, en linea.

[�cueboes]

Arcabuz.

Arraign, v. [arr�] Citar, emplazar; acusar. Tawagin sa h�kuman; magsakdal. Arraignment, n. [arr�ment] Emplazo; acusacion. Pagpapaharap sa h�kuman; pagsasakdal. Arrange, v. [arr�dch] Colocar, arreglar. Maglagay, humusay; umayos. Arrangement, n. [arr�dchment]

Colocacion, orden. Pagkalagay, pagkahusay, pagkaayos; ayos, husay. Arrant, adj. [�rant] Masam� tampalasan. Malo, perverso.

Arrantly, adv. [�rantli] Coruptamente. May kasamaan. Array, v. [arr� Adorno, vestido; orden de batalla. Gayak, bihis; ayos sa pakikipaglaban. Array, v. [arr� Colocar, poner en orden; adornar. Lumagay, humanay, umayos; maggayak. Arrear, n. [arr�r] Resto de una deuda, atraso. Kakulangan sa ipinagkautan. Arrearage, n. [arr�redch] Resto de una deuda, atraso. Kakulangan sa

ipinagkautang. Arrest, n. [arr�t] Prision, arresto. Paghuli, pagdakip. pagbibilangg� Arrest, v. [arr�t] Arrestar. dumakip, magbilanggo, ibilang� Arrival, n. [arr�val] Llegada, Pagdating, pagsapit, pagdatal. Arrive, v. [arr�v] Dumating, sumapit. Arribar, Humuli,

arribo.

llegar.

Arrogance, n. [�rogans] Arrogancia, presuncion. Kagilasan, gilas, kahambugan kapalaluan. Arrogant, adj. [�rogant] Arrogante, orgulloso. Magilas, hambog, palal� Arrogantly, adv. [�rogantli]

Arrogantemente. May pagkamagilas, may pagkapalal� Arrogate, v. [�roguet] Arrogarse, presumir de s� Umangkin, kumanya, maghambog. Arrow, n. [�o] Flecha, saeta. Pan� palas� Arse, n. [�s] Culo, trasera, nalgas. Pwit, pwitan. Arsenal, n. [�sinal] Arsenal. G�aan at k�aligan ng mga sakbat ng hukb� Arsenic, n. [�senic] Ars�ico. Isang ur�ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa metal na iyan. Arson, n. [�soen] Incendio intencional. Sunog na kinus� Art, n. [art] Arte. Arte, kulukut� kaalaman.

Arterial, adj. [art�ial] Arterial. Ukol sa ugat. Artery, n. [�teri] Arteria. Ugat, ugat na naghahatid ng dug�mula sa pus� Artesian well, n. [art�ian uel] artesiano. Bal�g bukal� ng tubig. Poso

Artful, adj. [�tful] Artificioso, artiticial; diestro. Likh� hind�katutub� matalin� mapaglikh� Article, n. [�ticl] Art�ulo. Pang-akbay; bagay; pangkat; bahagi ng kasulatan. Article, v. [�ticl] Capitular. Magpangkat, pumangkat. Articular, adj. [art�iular] Nauukol sa kasukasuan. Articular.

Articulate, adj. [art�iulet] Articulado, claro. Malinaw, maliwanag. Articulate, v. [art�iulet] Articular, hablar distintamente. Bumigkas ng malinaw, magsalit�ng maliwanag. Articulately, Articuladamente. badya �bigk�. adv. May [art�iuletli] kaliwanagang

Articulation, n [art�iulecien] Articulacion. Pananalit�ng maliwanag. Artifice, n. [�tifis] Artificio, fraude, enga�. Lal�g, day� katusuhan, kaswitikan. Artificer, n. [art�iser] Artesano, artista. Matalinong manggagaw�sa pamamagitan ng kamay.

Artificial, adj. [artif�ial] Artificial. Ang yar�sa katalinuan, ang gaw�sa pamamagitan ng dunong. Artillery, n. [art��i] Artiller�. Kanyon, mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. Artisan, n. [�tisan] Artesano. Manggagaw� Artist, n. [�tist] Artista, el que profesa algun arte. Artista, ang lumalabas sa dulaan (�teatro). Artistic, adj. [art�tic] Art�tico. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. Artless, adj. [�tles] Karaniwan, musmos. Simple, sencillo.

As, conj. [as] Como, igualmente, mientras, tambien. Gaya, para, gayon din, kung paano, yamang.

Ascend, v. [as�d] Ascender, subir. Umahon, sumampa, tumaas, umilanglang. Ascendant, n. [as�dant] Altura, elevacion. Taas, ilangl�g. Ascendant, adj. [as�dant] Ascendiente, superior. Paahon, paitaas. Ascendancy, n. [as�densi] Influjo, poder. Lakas, kapangyarihan. Ascension, n. [as�cien.] Pag-akyat, pag-ahon, pag-ilanglang. Ascencion. pag-samp�

Ascent, n. [�ent] Subida. Ahun�, samp�in. Ascertain, v. [asert�] Asegurar, establecer, afirmar, fijar. Tumant� tumuus; magpatunay.

Ascribe, v. [ascr�b] Adscribir, atribuir. Magtalaga, italaga, ipagpalagay. Ascription, n. [ascr�cien] Pagkatalaga, pagkapalagay. Atribucion.

Ash, n. [ash] Fresno. Punong kahoy na masanga't mayabong. Ang kahoy ay maputi't matibay. Ashamed, N�ahiy� adj. [esi�d] Avergonzado.

Ash-colored, adj. [ash-colord] Ceniciento. Kulay ab� Ashes, n. [�ies] Ceniza. Ab� Ashore, adv. [esi�] En tierra. Sa lup� sa pangpang, sa kati.

Ash-tub, n. [ash-toeb] Cenicero. Sisidlan ng ab� Ash-Wednesday, n. [ash-u�nesday] Mi�coles de ceniza. Myerkoles de senisa. Ashy, adj. [�hi] Cenizoso, ceniciento. Kulay-ab� Asia, n. [�ia] Asia. Asya. Asian, adj. [�ian] Asi�ico. Taga Asya. Asiatic, adj. [esi�ic] Asi�ico. Taga Asya. Aside, adv. [as�d] Al lado, �un lado; aparte. Sa tab� sa tagiliran; bukod. Asinine, adj. [�inain] Asinino. Mukhang humento, ugaling humento. Ask, v. [ask] Pedir, rogar; preguntar,

interrogar. Huming� sumam� tumanong, magtanong. Askant, adj. [ask�t] oblicuamente. Pahal�g. Al sesgo,

Askew, adj. [aski�] Oblicuamente, de travez. Pahal�g. Aslant, adj. [asl�t] Oblicuamente. Pahal�g. Asleep, adv. [asl�] Dormido. Natutulog, tul�. Aslope, adv. [asl�] Al sesgo. Pabab� paliwas. Asp, n. [asp] �pid, serpiente venenosa. Ahas na makamandag. Asparagus, n. [asp�aguoes] Esp�rago. Isang ur�ng gugul�in.

Aspect, n. [�pect] Aspecto, semblante. Bikas, any� mukh� hichura, tabas. Asper, adj. [�per] �pero. Masaklap, maask�, masukal ang loob, bak�ak� Asperate, v. [�peret] Hacer �pero. Pasaklap�, paaskarin, pasukalin ang loob, gawing bak�ak� Asperifolious, adj. [asperif�ioes] D�ese de las plantas que tienen �peras las hojas.. Ang halamang may mapapakl��maaaskad na dahon. Asperity, n. [asp�iti] Aspereza, rigidez, rudeza. Saklap, askad, sukal ng loob, bak�ak� Asperse, v. [asp�s] Difamar, calumniar. Mamintas, manirang-puri.

Aspersion, n. [asp�sion] Defamacion, tacha. Pintas, kasiraang puri. Asphalt, n. [asf�t] Asfalto. Pagkakahal�ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. Asphyxia, n. [asf�sia] hind�makahing� Asfixia. In�,

Asphyxiate, v. [asf�siet] Asfixiar. Uminis; inis�, hwag pahingahin. Aspirant, adj. [�pir�t] Aspirante, pretendiente; candidato. Ang nagnanas� ang naghahangad; kandidato. Aspirate, v. [�piret] Aspirar, pronunciar con aspiracion. Magbady�ng tinig h. Aspiration, n. [aspir�ien] Aspiracion. Nas�

hangad. Aspire, v. [asp�r] Aspirar, pretender. Magnas� maghangad. Asquint, adv. [ascu�t] Al soslayo, de travez. Pasulyap. Ass, n. [as] Burro, borrico; asno; tonto, ignorante. Burro, burriko, hangal. Assail, v. [as�] Acometer, asaltar, atacar. Maniil, mangloob, mangharang, dumaluhong, humandulong. Assailable, adj. [as�abl] Lo que puede ser asaltado. Ang mahaharang, masisiil, malolooban. Assailant, n. [as�ant] Acometedor, asaltador, agresor. Manghaharang, tulisan, mangloloob, m�iniil, mangdadaluhong.

Assailment, n. [as�ment] Asalto, acometimiento. Panghaharang, pangloloob, paniniil, pangdadaluhong. Assassin, n. [as�in] Asesino. M�am�ay-tao. Assassinate, v. [as�inet] Asesinar. Pumatay ng tao. Assassination, n. [as�inesien] Asesinato. Pagpatay ng tao. Assault, n. [as�t] Asalto, acometimiento de alguna plaza. Paglusob, pagdaluhong, pangloloob. Assault, v. [as�t] Asaltar, acometer. Lumusob, dumaluhong, mangloob, mangharang. Assay, n. [as�] Ensayo, prueba,

experimento. tikim.

Pagsasanay,

pagsubok,

Assay, v. [as�] Ensayar, experimentar. Sumubok, subukin, tikman. Assemblage, n. [as�bledch] Coleccion, multitud. Katipunan, kapisanan; karamihan. Assemble, v. [as�bl] Congregar, convocar. Magpulong, magpisan. Assembly, n. [as�bli] Asamblea, congreso. Kapulungan. Assent, n. [as�t] Asenso, consentimiento, aprobacion. Pahintulot, pagpayag. Assent, v. [as�t] Asentir, aprobar. Magpahintulot, pumayag, umayon.

Assert, v. [as�t] Sostener, mantener, afirmar, asegurar. Umalalay, kumandil� umoo. Assertion, n. [as�cien] Asercion. Alalay, handil� paoo. Assertor, n. [as�t�] Afirmador, defensor. Tagaayon, tagapagsanggalang. Assess, v. [as�] Amillarar. Humalaga �tumasa ng dapat ibw� ng m�amayan sang-ayon sa halag�ng lup��pag-aar�na ipinagbabayad sa p�ahalaan. Assessment, n. [as�ment] Amillaramiento. Amilyaramyento, halaga �tasa ng pag-aar�na ibinabayad sa p�ahalaan. Assessor, n. [as�oer] Asesor, tasador de impuestos. Tagatasa ng bwis.

Assets, n. [�ets] Caudal, fondos. Yaman, boong kahalagahan ng pag-aar��tinatangkilik. Asseverate, v. [asev�et] Aseverar, afirmar. Magpatunay, magpatotoo. Asseveration, n. [asever�ien] Aseveracion, afirmacion. Pagpapatunay, pagpapatotoo. Assiduity, n. [asidi�iti] laboriosidad. Sikap, sipag. Asiduidad,

Assiduous, adj. [as�iues] Asiduo, aplicado. Masikap, masipag. Assign, v. [as�n] Asignar, se�lar; ceder. Magtakd� magtand� magtadhan� ipagkaloob, ilipat sa iba. Assign, n. [as�n] Asignacion; cesion. Takd� tadhan� paglilipat sa iba.

Assignable, adj. [asa�abl] Matatakdaan, matatadhanaan.

Asignable.

Assignee, n. [asain� S�dico, apoderado, cesionario. Sinalinan ng kapangyarihan. Assigner, n. [as�ner] Asignante; transferente. Ang nagtatakd��nagtatadhan� ang nagsasalin sa iba. Assignment, n. [as�nment] Asignacion; cesion. Pagtatakd� pagtatadhan� paglilipat sa iba. Assimilable, adj. [as�ilebl] Semejante. Kahwad, kawangis, kamukh� kagaya. Assimilate, v. [as�ilet] Asemejar. Tumulad, pumaris, gumaya; maghwad, magwangis, magmukh� igaya.

Assimilation, n. [asimil�ien] Asimilacion; semejanza. Hwad, wangis, wangk� Assist, v. [as�t] Asistir, ayudar, auxiliar. Tumulong, sumaklolo, umabuloy. Assistance, n. [as�tans] Asistencia, auxilio, apoyo. Tulong, saklolo, abuloy. Assistant, n. [as�tant] Asistente �ayudante. Katulong. Associate, adj. [as�iet] confederado. Kasam� Asociado,

Associate, n. [as�iet] Socio; compa�ro. Kasam� kasama. Associate, v. [as�iet] Asociar. Sumam� makisam�

Association, n. [asoci�ion] Asociacion; sociedad. Samahan, kapisanan. Assort, v. [as�t] Clasificar, adecuar. Umur� magbagaybagay. Assortment, n. [as�tment] El acto de clasificar. Pag-ur� pagbabagay-bagay. Assuage, v. [asu�ch] Mitigar, suavizar, calmar, apaciguar. Magpalubay, magpatahimik, magpahump� Assuasive, adj. [asu�iv] Mitigativo. Nakapagpapalubay, nakapagpapatahimik. Assume, v. [asi�m] Tomar; arrogar, apropiar; presumir. Kumuha; umar�ng sa ib� kanyahin; maghinal� Assumption, n. [as�cien] Pag-ar�g kanya; pagkanya. Apropiacion.

Assurance, n. [asi�rans] certeza. Pagtiwal� pag-asa.

Seguridad,

Assure, v. [asi�r] Asegurar. Asahan. Assured, adj. [asi�rd] Seguro, cierto. Maaasahan, totoo. Assuredly, adv. [asi�redli] Ciertamente, sin duda. Totoong-totoo, walang pagsala. Astern, adv. [ast�n] Por la popa. Sa gaw�g likod, sa likod. Asthma, n. [�tma] Asma. Hik� Asthmatic, adj. [asm�ic] Asm�ico. H�ain. Astonish, v. [ast�ish] Asombrar, pasmar, enajenar. M�angh� magtak� manggilal�.

Astonishing, adj. [ast�ishing] Asombroso. Kamangh�angh� katak�ak� kagil�ilal�. Astonishment, n. [ast�ishment] Pasmo, asombro. Pagk�angh� pagtatak�panggigilal�. Astound, v. [ast�nd] Consternar, pasmar. Manggilal�, mabalis� Astraddle, Pahalang. adv. [astr�l] �horcajadas.

Astral, adj. [�tral] Astral, de los astros. Ukol sa tal� Astray, adv. [astr� Desviado, errado. N�igaw, n�isy� Astride, adv. [astr�d] Con las piernas abiertas. Sakl� bukak�

Astrologer, n. [astr�oger] Astr�ogo. Ang marunong ng tungkol sa tal�at bituin. Astrology, n. [astr�odchi] Astrolog�. Karunungan tungkol sa mga tal�at bituin. Astronomer, n. [astr�omer] Astr�omo. Ang marunong ng tungkol sa lak� sukat at kilos ng mga tal� bituin at ibp. Astronomy, n. [astr�omi] Astronom�. Karunungan tungkol sa lak� sukat at kilos ng mga tal� bituin at ibp. Astute, adj. [asti�t] Astuto. Tuso, switik. Asunder, adv. [as�der] Separadamente, aparte. Hiwalay, bukod, tang� Asylum, n. [as�l�] Asilo, Ampunan, �agaan, kandilian. refugio.

At, prep. [at] � en. Sa. Atheism, n. [�iism] Ateismo. pananalig na walang Dyos. Ang

Atheist, n. [�iist] Ateista �ateo. Ang may pananalig na walang Dyos. Athirst, adv. [az�st] Sediento. Uh�. Athlete, n. [azl�] Atleta. Taong malak� at bihasa sa mga larong pangpalakas ng katawan. Athletic, adj. [azl�ic] Atl�ico. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. Athwart, prep. [azu�t] Al ��travez, de travez, de un modo atravesado. Pahalang. Atlantic, n. [atl�tic] Atl�tico. Atl�tiko, (isang dagat).

Atlas, n. [�las] �las. Atlas, pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain �bans� Atmosphere, n. [�mosfir] Atm�fera. Panganorin, ang kapisanan ng hangin at ng sarisaring singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. Atmospheric, adj. [atmosf�ic] Atmosf�ico. Ukol sa panganorin. Atom, n. [atoem] �omo. Napaka munting bagay. Atomic, adj. [at�ic] At�ico. Munting munt� Atone, v. [at�] Expiar, apaciguar, aplacar. Magtakip ng sala, magpalubag loob, magpatahimik.

Atonement, n. [at�ment] Expiacion, propiciacion, concordia. Pagtatakip ng sal� pangpalubag-loob, pakikipagkasund� Atonic, adj. [at�ic] Lo que est�falto de vigor. Mahin� walang lak�. Atop, adv. [at�] Encima. Sa ibabaw. Atrocious, adj. [atr�i�] Atroz, enorme. Nakapangingilabot, tampalasan, balakyot. Atrocity, n. [atr�iti] Atrocidad. Kabalakyutan, katampalasanan. Attach, v. [at�h] Prender, pillar, asir, coger; apegarse. Dumakip, humuli, tumangan, humawak; idugtong, ikab�. Attachment, n. [at�hment] Amistad, enlace, afecto, adhesion; aprehension;

embargo. Pakikipag-ibigan, pagkahuli; dugtong; sangl�

pakikisap�

Attack, n. [at�] Ataque, embestida. Daluhong, paglaban, salakay, paglusob. Attack, v. [at�] Atacar, acometer. Dumaluhong, lumaban, sumalakay, lumusob. Attain, v. [at�] Ganar, procurar, lograr, alcanzar. Magtaglay, magkamit, magtam� umabot, magsumikap. Attainable, adj. [at�abl] Asequible, lo que se puede conseguir. Matataglay, makakamit, matatam� maaabot. Attainment, n. [at�ment] Logro, consecucion de lo que se pretende. Pagtataglay, pagkakam�, pagtatam� pagkaabot.

Attempt, n. [at�pt] Empresa, experimento, prueba, tentativa. Pagsubok, pagtik�. Attempt, v. [at�pt] Intentar, probar, experimentar. Sumubok, tumikim. Attend, v. [at�d] Atender, servir, prestar atencion, considerar. Lumingap, kumandil� duminig, maglingkod. Attendance, n. [at�dans] Atencion, cuidado; servicio; acompa�miento. Paglingap, pagkandil� paglilingkod; abay. Attendant, n. [at�dant] Sirviente, servidor; acompa�nte. Alil� lingkod, abay. Attention, n. [at�cien] Atencion, miramiento, cuidado. Lingap, ingat, kaling�

Attentive, adj. [at�tiv] Atento. Maingat, taimtim. Attenuant, adj. [at�uant] Nagpapahin� nagp�apay�. Atenuante.

Attenuate, v. [at�uet] Atenuar, adelgazar. Magpahin� magpapay�. Attest, v. [at�t] Atestiguar, Sumaks� magpahayag. declarar.

Attestation, n. [atest�ien] Atestacion, testimonio. Pagsaks� pagpapatotoo. Attic, n. [�ic] Desvan, guardilla. Ang pagitan ng k�ame at bubungan. Attire, n. [at�r] Atav�; el adorno y compostura de la persona. Bihis, gayak, pamuti.

Attire, v. [at�r] Ataviar, asear, adornar. Magbihis, maggayak, magpalamuti. Attitude, n. [�itiud] Actitud. Tay� lagay, any� tind�. Attorney, n. [at�ni] Abogado, procurador, agente, apoderado. Abogado, katiwal� pintakasi. Attract, v. [atr�t] Atraer, persuadir. Gumanyak, humalina, humikayat. Attraction, n. [atr�cien] Atraccion. Pangganyak, panghalina, panghikayat. Attractive, adj. [atr�tiv] Atractivo, atrayente. Nakagaganyak, nakahahalina, kahalihalina, nakahihikayat. Attribute, n. [atr�iut] Atributo. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng

dunong, kapangyarihan. Attribute, v. [atr�iut] Atribuir; achacar, imputar. Magparatang, magpalagay. Attribution, n. [atribi�cien] Cualidades atribuidas, atributo. Paratang, palagay. Attributive, adj. [atr�iutiv] Atributivo. Ukol sa paratang. Auburn, adj. Kuyomangg� kuyomangg� [��n] Moreno, namumulang casta�. kulay

Auction, n. [�cien] Almoneda, p�blica subasta. Almoneda. Auction, v. Mag-almoneda. [�cien] Almonedear.

Auctioneer, n. [occien�] Almonedero. Ang

nag-aalmoneda. Audacious, adj. [od�ies] Audaz, atrevido. Pangah�, matapang. Audacity, n. [od�iti] Audacia, Kapangahasan, katapangan. osad�.

Audible, adj. [�ibl] Audible. N�irinig. Audience, n. [�iens] Audiencia; auditorio. Kapulungan ng nangakikinig; pakikinig. Audit, v. [�it] Rematar una cuenta, examinar. Maglinaw ng isang kautangan, sumiyasat; tumuus. Audit, n. [�it] Remate de una cuenta. Paglilinaw ng isang kautangan, pagtutuos, pagsiyasat. Auditor, n. [�itor] Oidor; oyente, el que

oye. Tagatuos; tagadinig, tagalinaw ng isang kautangan. Auditory, n. [�itori] Auditorio. Dakong p�inigan. Auger, n. [�u�] Barrena, taladro. Balibol, pangbutas, barrena. Aught, pron. [ot] Algo, alguna cosa. Anoman, balang.... Augment, n. [ogm�t] A�didura, aumento. Dagdag, patong. Augment, v. [ogm�t] Aumentar, crecer. Magdagdag, magparami, lakihan. Augmentation, n. [ogment�ien] Aumentacion, aumento. Dagdag, patong. Augur, n. [�u�] Taladro; agorero, adivino.

Pangbutas, manghuhul�

barrena;

mapamahiin,

Augur, v. [�u�] Taladrar; adivinar, pronosticar. Bumutas, barrenahin; humul� manghul� Augury, n. [�u�i] Pamahiin, hul� Ag�ero, presagio.

August, adj. [�u�t] Augusto, majestuoso. Marangal, kagalanggalang, karangaldangal. August, n. [�u�t] Agosto. ikawalong bwan sa isang ta�. Agosto,

Augustness, n. [ogu�tnes] Majestuosidad, grandeza, majestad. Karangalan, kainaman. Aunt, n. [ant] Tia. Ale, ali, tia.

Aural, adj. [�al] Aural. Nauukol sa taynga. Auricular, adj. [or�iular] Nauukol sa taynga. Auricular.

Aurist, n. [�ist] Aurista. Manggamot sa taynga. Aurora, n. [or�a] Aurora, crep�sculo de la ma�na. Buk�g liwayway. Auspice, n. [�pis] Auspicio, proteccion. Ampon, kandil� Auspicious, adj. [osp�ies] favorable. Mapalad, pinapalad. Pr�pero,

Austere, adj. [ost�] Austero, severo, r�ido. Mahigpit, mabagsik, mabangis. Austerity, n. [ost�iti] Austeridad, rigor;

crueldad. kabangisan.

Kahigpit�,

kabagsik�,

Authentic, adj. [oz�tic] Aut�tico. Tunay, totoo. Authenticate, v. [oz�tiket] Autenticar. Patotohanan, patunayan, ipakilala ang katotohanan. Authenticity, n. [ozent�iti] Autenticidad. Ang katotohanan, ang katunayan. Author, n. [�or] Autor. Autor, m�gangath� may-kath� may-likh� Authoress, n. [�ores] Autora. Autora, babaing m�gangath� babaing may-kath� babaing may-likh� Authoritative, adj. [ozor�etiv] Autorizado, autoritativo. May kapangyarihan, binigyan

ng kapangyarihan. Authority, n. [oz�iti] Autoridad, potestad. Kapangyarihan, kapahintulutan. Authorization, n. Autorizacion. Pahintulot. Authorize, v. Magpahintulot, kapangyarihan. [ozor�ecien]

[�oraiz] Autorizar. magbigay ng

Authorship, n. [�orship] La calidad de autor. Pagkaautor, pagkamaykath� pagkamaylikh� Autobiography, n. [otobay�rafi] Autobiograf�. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. Autocrat, n. [�ocrat] Aut�rata. Ap� Ang k�unupunuan na pinapangyayari ang

kanyang m�bigan. Autocratic, adj. [otocr�ic] Autocr�ico. Nauukol sa ap� pag-aapo-ap�an. Autograph, n. [�ograf] Aut�rafo. Sulat ng kanyang sariling kamay. Autographic, adj. [ot�rafic] Autogr�ico. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. Automatical, adj. [otom�ical] Autom�ico. M�inang hum�hwad sa kilos ng may buhay. Autonomy, n. [ot�omi] Autonomia. Kalayaan ng isang bayan �bans�na mamahal�ayon sa kanyang sariling kautusan. Autopsy, n. [�opsi] Autopsia. Pagsaliklik �paglitis ng nag�g dahilan ng ikinamatay.

Autumn, n. [�om] Oto�. Otonyo, tagulan. Autumnal, adj. [ot�nal] Oto�l. Nauukol sa Otonyo �tagulan. Auxiliar, auxiliary, adj. [oks�ier, oks�ieri] Auxiliar, auxiliatorio. Katulong, kawan� Avail, n. [av�] Pakinabang. Provecho, ventaja.

Avail, v. [av�] Aprovechar; servir, ayudar. Makinabang; maglingkod; tumulong. Available, adj. [av�abl] Util, ventajoso. Napapakinabangan, nagagamit. Avalanche, n. [�alanch] Lurte �alud. Ang natitibag na putol ng esn�(�namuong tubig).

Avarice, n. [��is] Avaricia. Kasakiman; katakawan. Avaricious, adj. [avar�i�] Avaro, avariento. Sakim; matakaw. Avast, adv. [av�t] Forte. Pigil, hawak. Avaunt, interj. [av�t] �Fuera! �fuera de aqu� �quita! �quita all�. Sulong! tab� lumayas ka! alis diyan! Ave Mary, n. [�i M�i] Ave Maria. Aba Ginoong Mar�. Avenge, v. [av�dch] Vengarse; castigar algun delito. Manghiganti; magparusa. Avengement, n. [av�dchment] Venganza. Higant� Avenger, n. [av�dcher] Vengador.

Mapanghigant� Avenue, n. [av�iu] Avenida, calle de arboles. Lansangang mapunong kahoy sa kab�abilang tab� Aver, v. [av�] Asegurar, afirmar, verificar. Magpatunay, magpatotoo; matunayan, matotohanan. Average, n. [��edch] Promedio, precio medio, t�mino medio. Kurong humigit kumulang. Average, v. [��edch] Tomar un termino medio. Kumur�ng humigit kumulang. Averse, adj. [av�s] Adverso, contrario. Salungat, salangsang, katalo, kalaban. Aversion, n. [av�ci�] Aversion, disgusto, odio. Sam�ng loob, sukal ng loob;

pagtatanim. Avert, v. [av�t] Desviar, apartar, alejar. Lumik� lumih�; humiwalay; lumay� umilag. Aviari, n. [�ieri] Pajarera, aposento para criar �tener p�aros. Dakong �agaan sa mga ibon. Avidity, n. [av�iti] Voracidad, codicia. Katakawan, kasakiman. Avocation, n. [avok�ioen] Evocacion; ocupacion. Tawag, kaloob, katungkulan, hanap-buhay. Avoid, v. [av�d] Evitar. Umiwas, iwasan, umilag, ilagan. Avoidable, adj. [av�dabl] Maiiwasan, mai�agan. Evitable.

Avoidance, n. [av�dans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. Pag-iwas, pag-ilag. Avouch, v. [av�ch] Afirmar, justificar. Magpatotoo, magpatunay. Avouchment, n. [av�chment] Declaracion, testimonio. Patotoo, pahayag. Avow, v. [av�] Declarar, Magpahayag, maghayag. confesar.

Avowal, n. [av�al] Declaracion justificativa, aprobacion. Pahayag ng pagpapatotoo, pagpayag. Avowedly, adv. [av�edli] Declaradamente, abiertamente. Talaga, sady� Await, v. [eu�] Aguardar, esperar. Maghintay, mag-antay mag-antabay.

Awake, v. [au�] Despertar. Gumising, pumukaw. Awake, adj. [eu�] Despierto. Gis�g. Awaken, v. [eu�en] Despertar. Gumising, pumukaw. Awaking, n. Pagkagising. [eu�ing] Despertamiento.

Award, n. [au�d] determinacion. Hatol, pasiya.

Sentencia,

Award, v. [au�d] Juzgar, sentenciar; determinar. Humatol, magpasiya. Awarder, n. Tagahatol. Aware, adj. [au�der] Juez �bitro.

[eu�]

Cauto,

vigilante.

Maingat, nakatanod. Away, adv. [eu�] Ausente, afuera. Wal� sa labas. Awe, n. [o] Miedo �temor reverencial, pavor. Pangim� hiy� takot. Awe, v. [o] Amedrentar; Tumakot, gumitl� asombrar.

Awful, adj. [�ul] Tremendo, horroroso. Kakilakilabot, kasindaksindak. Awfully, adv. [�uli] Terriblemente. Kakilakilabot, kasindaksindak. Awful-eyed, adj. [�ul-aid] El que tiene ojos espantosos. May matang mabalasik. Awfulness, n. [�ulnes] Respeto �temor. Pangim�

Awhile, adv. [eju�l] Un rato, algun tiempo. Sangdal� kaunt� samantal� Awkward, adj. [�uord] Tosco, rudo, dificil. Magaspang, bastos, musmos; mahirap gawin. Awkwardness, n. [�uordnes] Tosquedad, groceria. Kagaspangan, kabastusan. Awl, n. [ol] Lesna. Balibol, pangbutas. Awn, n. [on] Arista. Sungot. Awning, n. [�ing] Toldo. Kulandong, takip. Awry, adv. [ar�] Oblicuamente, al travez. Patabing� Axe, n. [acs] Hacha. Palakol.

Axiom, n. [�si�] Axioma. Kawikaan, kasabihang may taglay na aral. Axiomatical, adj. [acsiom�ical] Lo que pertenece al axioma. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. Axis, n. [�sis] Eje. Ehe, ikir�, pinipihitan. Axle-tree, n. [�sl-tri] Eje de una rueda. Lalik�, ikir�, pinipihitan. Ay, adv. [ai] S� Oo, op� Aye, adv. [e] Siempre, para siempre, jamas. Lag�mapakaylan man, kaylan man. Azimuth, n. [�im�] Azimut del sol �de una estrella; el acto del horizonte que hay entre el c�culo vertical en que est�el astro, y el meridiano del lugar. Sinag, limb�

Azure, adj. [�oer] Azulado, color cer�leo. Bughaw, mabughaw, asul. Azure, v. [�oer] Azular. Gaw�g kulay bughaw. Azymous, adj. [�imoes] �imo. Walang lebadura.

B

B, [bi] B (be). B (ba). Baa, n. [ba] Balido. Tingig �boses ng tupa. Baa, v. [ba] Balar. Umungal (iniuukol lamang sa tingig �boses ng tupa). Babble, v. [b�l] Balbucear. Magsalitang parang musmos.

Babble, n. [b�l] Charlar, charlataner�. Salitang musmos, satsat. Babbler, n. [b�l�] Charlador, parlero. Mapagsalita ng walang kapakanan, satsatero. Babe, n. [b�i] Criatura, infante; el nene. Sanggol, nen� Baboon, n. [bab�n] Cin�efalo. Malaking unggoy, oranggutang. Baby, n [b�i] Criatura, infante; el nene. Sanggol, nen� Babyhood, n. [b�ijud] Ni�z, Pagkasanggol, pagkanen� Babyish, adj. [b�ish] sanggol, parang nen� Pueril. infancia.

Parang

Bachelor, n. [b�helor] Soltero, c�ibe. Matandang bagong tao, matandang binat� Bachelorship, n. [b�helorship] Solter�, celibato. Pagka matandang binat� Back, adv. [bac] Atras �detras. Urong sa dakong likod. Back, n. [bac] Espalda. Likod. Back, v. [bac] Sostener, montar �caballo. Paurungin, sumakay sa kabayo. Backbite, v. [b�bait] Murmurar, difamar, desacreditar. Manirang puri, umalimura sa likuran. Backbiter, n. [b�baiter] Murmurador, detractor. Mapanirang puri, mapag-alimura.

Backbiting, n. [b�baiting] Detraccion. Paninirang puri, pag-alimura. Backbone, n. [bacb�] Hueso espinazo. Gulugod, buto sa likod. Backdoor, n. [b�dor] Pintuan sa likuran. Puerta dorsal,

trasera.

Backfriend, n. [b�frend] Enemigo secreto, traidor. Kaibigang mapagpailalim, kaibigang taksil, kaibigang kasoy. Background, n. [b�graund] Fondo. Ang looban sa likuran ng bahay. Backroom, n. [b�rum] Cuarto �pieza trasera. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. Backshop, n. [b�siop] Trastienda. Ang

dakong likuran ng tindahan. Backside, n. [b�said] Espalda, la parte de atras de cualquiera cosa; trasero. Likuran, ang dakong likuran ng anoman. Backslide, v. [bacsl�d] Resbalar; tergiversar. M�ulas, lumihis sa pinag-uusapan. Backward, adv. [b�u�d] Atras; hacia atras; preposteramente. Urong; sa dakong likod; ng panahong nagdaan. Backward, adj. [b�u�d] Opuesto; enemigo, lerdo. Katalo, kaaway; mahirap kausapin. Backwardness, n. [b�u�dnes] Torpeza, pesadez, negligencia. Kadung�an, kamusmusan, kadwagan. Bacon, n. [b�n] Tocino, la carne salada del

puerco. Tosino, inasnan.

karneng

baboy

na

Bad, adj. [b�] Mal, malo; indispuesto. Masam� may karamdaman. Badge, n. [badch] Divisa, se�l, s�bolo. Sasisag, tand� Badge, v. [badch] Divisar, se�lar con divisa. Magsagisag. Badger, v. [b�cher] Cansar, fatigar. Pumagod, pagurin, pat�n, yamutin. Badinage, n. [b�inedch] Gracejo, jocosidad, burla, chanza. Tuks� bir� pagpapataw� Badly, adv. kasamaan. [b�li] Malamente. May

Badness, n. [b�nes] Maldad. Kasamaan, sam� Baffle, v. [b�l] Eludir; confundir; hundir. Tumalo, lumit� maglubog. Bag, n. [bag] Saco, talega. Bayong, supot. Bag, v. [bag] Entalegar. Magsilid sa bayong �sa supot. Baggage, n. [b�uedch] Bagaje, equipaje. Ang daladalahan sa paglalakbay. Bagging, n. [b�ging] Tela basta. K�ong magaspang. Bagpipe, n. [b�paip] Gaita. Instrumento ng m�sika. Bail, n. [b�] Fianza; fiador. Sangl� sagot, ak� lagak; ang nan�ag�.

Bail, v. [b�] Caucionar, fiar. Managot, umak� Bailee, n. [bel� El que est�libre bajo fianza. Ang nakalalay�sa pamamagitan ng lagak. Bailiff, n. [b�if] Alguacil, mayordomo. Agusil, katiwala, mayordomo. Bait, n. [bet] Cebo. Pain. Bait, v. [bet] Cebar. Magpain. Bake, v. [be�] Cocer Magtinapay, magbibingka. en horno.

Baker, n. [b�er] Panadero. Magtitinap�. Bakery, n. [b�eri] Panader�. Panaderya, g�aan ng tinapay.

Balance, n. [b�ans] Balanza; balance. Timbangan; balanse, pagtutuus. Balance, v. [b�ans] Pesar en balanza; balancear, saldar. Tumimbang; magbalanse, tumuus. Balcony, n. [b�coni] Balcon. Balkon, sibi. Bald, n. [bold] Calvo. Kalb� Baldhead, n. [b�djed] Calvo. Taong kalb� walang buhok. Baldness, n. [b�dnes] Calvez. Kakalbuh�, pagkakalb� Bale, n. [b�] Bala �fardo de mercader�s; calamidad, miseria. Tal� bigkis; sakun� karalitaan.

Bale, v. [b�] Empalar, Magtal� magbigkis.

empaquetar.

Baleful, adj. [b�ful] Triste, Mahirap, mapanglaw, salat.

funesto.

Balk, n. [bolk] Viga; contratiempo, agravio, perjuicio. Sikang; abala, bagabag; kaapihan. Balk, v. [bolk] Frustrar, faltar �la palabra. M�rong, magkulang sa pananalit� Ball, n. [bol] Bola, pelota; bala; baile. Bola, anomang mabilog; pungl� bala; s�awan, bayle. Ballad, n. [b�ad] Balada, cancion. Kant� awit. Ballast, n. [b�ast] Lastre. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan.

Ballast, v. [b�ast] Lastrar. Maglagay ng pangpabigat. Balloon, n. [bal�n] Globo. Globo. Ballot, n. [b��] Balota. Balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan. Ballot, v. [b��] Votar con balotas. Bumoto sa pamamagitan ng balota. Balm, n. [bam] B�samo. B�samo, pabang� Balm, v. [bam] Embalsamar. Pabanguh�. Balmy, adj. [b�mi] Bals�ico. Ukol sa b�samo, mabang� Balsam, n. [b�sam] B�samo. B�samo, pabango.

Baluster, n. [b��ter] Barandilyas, gabay. Balustrade, Gabay. n. [bal�tr�]

Balaustre.

Balaustrada.

Bamboo, n. [bamb�] Bamboa. Kawayan, buh� b�kawe, tamb� Bamboozle, v. Magday� humib� Bambuzler, n. Magdaray� [bamb�zl] Enga�r.

[bamb�zler]

Enga�dor.

Ban, n. [ban] Bando, anuncio; excomunion; proclama. Pahayag, tawag; sump� Ban, v. [ban] Excomulgar, Manump� manungayaw. maldecir.

Banana, n. [ban�a] Pl�ano. Saging. Band, n. [band] Venda, tira �faja; union; cuadrilla, banda. Tal� bahag, pamigkis; pulutong, banda ng m�sika. Band, v. [band] Vendar, unir; juntar. Magbigkis, magtal� pagsamahin. Bandage, n. [b�dedch] Venda, tira �faja; vendaje. Bigkis na panapal �panali sa anoman. Bandage, v. [b�dedch] Vendar, fajar. Magbigkis, magtal� magtapal, magpiring. Bandanna, n. [band�a] Pangyong mapul� Bandanas.

Bandbox, n. [b�dbocs] Cajita �cofrecito de carton. Kahong karton, sisidlang karton.

Bandit, n. [b�dit] Bandido �salteador de caminos. Tulisan, manghaharang. Bandy, n. [b�di] Palocorvo. Pamal�ng bola. Bandy, v. [b�di] Pelotear, discutir, ligarse. Maghagisan ng bola, maglap�ap� Bandylegged, adj. [b�dilegd] Patizambo. Mabilog ang bint� Bane, n. [ben] Veneno, tosigo. Lason, kamandag. Bane, v. [ben] Envenenar. Lumason. Baneful, adj. [b�ful] Venenoso, mortal, mort�ero. Nakakalason, nakamamatay. Bang, v. [bang] Pu�da, golpe. Suntok, bugbog, paspas.

Bang, n. [bang] Dar pu�das, sacudir. Sumuntok, bumugbog, pumaspas. Bangle, n. [bangl] Bracelete delgado. Pulsera, kalombigas. Banish, v. [b�ish] Desterrar, expeler fuera. Itapon, idestiero. Banishment, n. [b�ishment] Destierro. Pagkatapon sa ibang lup� destiero. Banister, n. [b�ister] Balaustre. Gabay, barandilya. Banjo, n. [b�dcho] Banduria. Bandurya. Bank, n. [banc] Orilla, rivera; banco. Pangpang, baybayin, tab�ng ilog �dagat; b�gko.

Bank, v. [banc] Aislar �detener el agua con diques, poner dinero en un banco. Magpilapil; maglag� ng salap�sa bangko. Bankbill, n. [bancbil] Billete de banco. Papel de bangko. Banker, n. [b�ker] Banquero, cambista. Ang may ar�ng bangko m�amalit ng salap� Banknote, n. [b�cnot] Billete de banco. Papel de b�gko. Bankrupt, adj. [b�cr�t] Insolvente, quebrado, fallido. Lug� hind�makabayad, walang ikabayad. Bankrupt, v. [b�cr�t] Quebrar, declararse insolvente. Malugi, mawalan ng salap�ang bangko, magpahayag ang bangko na wal�nang salap�

Bankruptcy, n. [b�cr�tsi] Bancarota. Pagkabagsak ng kalagayan ng b�gko. Banner, n. [b��] Bandera, estandarte. Watawat, bandil� bandera. Banquet, n. [b�cuet] Banquete, festin. Pig�g, �yayahan, hand�n, k�nan. Banquet, v. [b�cuet] Banquetear. Magpig�g, maghand� magkainan. Bantam, n. [b�tam] Bantama. Manok sa Java. Banter, v. [b�ter] Lumbar, divertirse �costa de alguno. Magbir� manukso. Banter, n. [b�ter] Lumba, burla, chasco. Bir� tuks�

Banterer, n. [b�t��] Lumbon, burlon. M�unukso, palabir� Bantling, n. [b�tling] Chicuelo �chicuela. Batang munt� Baptism, n. [b�tism] Bautismo. Binyag, pagbibinyag. Baptismal, adj. [b�tismal] Nauukol sa binyag. Bautismal.

Baptist, n. [b�tist] El que administra el bautismo. Ang nagbibinyag. Baptistery, n. [b�tist�i] Bautisterio. Dakong pinagbibinyagan. Baptize, v. [bapt�s] Bautizar. Magbinyag, magbigay ng pangalan. Bar, n. [bar] Barra, tranca, obst�ulo;

estrados. Halang, hadlang, kapisanan ng mga abogado.

sangg�

Bar, v. [bar] Cerrar con barras, impedir, prohibir. Magtrangk� m�hadlang. Barb, n. [barb] Barba; leng�eta de saeta �flecha. Bab� balb�; pangalawit na nasa pwitan ng sibat �tag� Barbarian, n. [barb�ian] Hombre b�baro; cruel. Taong tampalasan, mabaksik. Barbaric, adj. [b�baric] Tampalasan, mabaksik. B�baro.

Barbarity, n. [barb�iti] Barbaridad. Katampalasanan, kabaksikan. Barbarous, adj. [b�bar�] B�baro, salvaje. Tampalasan, salbahe.

Barber, n. [b�ber] Barbero. Manggugupit ng buhok, mang-aahit, barbero. Bard, n. [bard] Poeta, bardo. M�unul� Bare, adj. [b�] Desnudo, descubierto. Hubad, hub� walang takip. Bare, v. [b�] Desnudar, descubrir. Maghubad, maghub� mag-alis ng takip. Barefaced, adj. [b�fesd] Descarado, insolente. Walanghiy� walang bait. Barefoot, adj. [b�fut] Descalzo. Walang suot ang paa. Barely, adv. [b�li] Meramente, simplemente; pobremente. May pagkahubad, nakagayon lamang, k�aw� Bargain, n. [b�guen] Ajuste, convenio;

compra �venta. Pinagkayarian, pinagkasunduan; pagbili �pagbibil� Bargain, v. [b�guen] Pactar, ajustar; negociar. Makipagkayar� mangalakal. Barge, n. [bardch] Falua �faluca. Kask� Baritone, n. [b�iton] Baritono. Bar�ono, tinig na hindi n�akataas ni n�akabab� Bark, n. [barc] Corteza; ladra. Balat, upak, talukap; tah�, kah�. Bark, v. [barc] Descortezar; ladrar. Umupak, mag-alis ng balat ng kahoy; tumahol, kumahol. Bark, n. [barc] Barco, embarcacion. Bark� sasakyang may layag. Barley, n. [b�li] Cebada. Sebada, pananim

na gaya ng palay. Barm, n. [barm] Jiste, levadura. Lebadura. Barmy, adj. [b�mi] Lo que tiene jiste �levadura. May halong lebadura. Barn, n. [barn] Granero, pajar. Bangan, kamalig, k�aligan. Barnacle, n. [b�necl] Barnicla. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. Barometer, n. [bar�eter] Bar�etro. Bar�etro, kasangkapang nadbabadya ng lagay ng panahon. Baron, n. [b�on] Baron. Baron, isang marangal na pamagat. Barouche, n. [b�uch] Carruage. Karwahe.

Barrack, n. [b�ac] Cuartel. Kwartel, t�anan ng mga kawal �sundalo. Barrel, n. [b�el] Barril. Bariles. Barrel, v. [b�el] Embarilar. Magsilid sa bariles. Barren, adj. [b�en] Esteril; infructuoso. Baog; basal; walang bunga. Barricade, n. [barik�] Barrera, estacada. Munting kut� Barricade, v. [barik�] Cerrar con barreras, atrincherar. Magkut� maglagay ng kut� Barrier, n. [b�i�] Barrera; Halang, hadlang; kut� obst�ulo.

Barrister, n. [b�ister] Abogado. Abogado.

Bar-room, n. [b�-rum] Taberna. Tindahan ng alak. Barrow, n. [b�o] Angarillas; puerco. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniwang ipinanghahakot ng bato't buhangin; baboy. Barter, n. [b�ter] Tr�ico. Pangangalakal. Barter, v. [b�ter] Traficar; cambiar, trocar. Mangalakal; magpalit. Basalt, n. [bas�t] Basalto. Batong matigas. Base, adj. despreciable, mahalay. [b�] vil. Bajo, Hamak, humilde, mabab�

Base, n. [b�] Fondo, basa, pedestal. Patung�, paa, p�do, tuntungan.

Base, v. [b�] Apoyar, envilecer. Ipatong sa patungan; humamak. Baseball, n. [b�bol] Besbol (un juego de bola). Besbol. Baseless, n. [b�les] Sin fondo, desfondado. Walang pondo �walang m�ungtungan. Basement, n. [b�ment] Basamento. Silong. Baseness, n. [b�nes] Kahamakan, kahalayan. Bajeza, vileza.

Bashaw, n. [basi� Baj� Maginoo sa Turkya. Bashful, adj. [b�hful] Vergonzoso, t�ido, encogido. Mahihiyain, matatakut�, mahinhin. Bashfully, adv. [b�hfuli] Vergonzosamente. May pagkamahiyain.

Bashfulness, n. [b�hfulnes] Verg�enza, modestia. Kahihiyan, kahinhinan. Basin, n. [b�n] h�amusan. Jofaina. Palanggana,

Basis, n. [b�is] Basa, pedestal; base, fundamento. Tungtungan, kinatatayuan; pinagmumulan, pinagbubuhatan. Bask, v. [bask] Asolear, ponerse �tomar el sol. Magbilad, ibilad. Basket, n. [b�ket] Cesta, canasta. Busl� bilao, bakol, ka�g, batul�g. Bass, adj. [bas] Bajo, grave. Mababang tingig sa tugtugin �awit. Bass, n. [bas] Lobina. Lobina, isang isd�

Bastard, n. [b�tard] Bastardo, espurio. Bastardo, an� sa ib�ng may-asawa. Baste, v. [best] Apalear; pringar �untar la carne en el asador. Humampas �bumugbog sa pamamagitan ng isang tungkod; mag-ihaw ng lamang kati. Basting, n. [b�ting] Hilv�; apaleamiento. Hilbana; hampas, bugbog. Bat, n. [bat] Garrote �cachiporra. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. Bat, n. [bat] Murci�ago. kabagkabag, b�akan. P�ik�

Batch, n. [batch] Cochura, hornada. Masa ng tinapay. Bath, n. [baz] Ba�. P�iguan.

Bathe, v. [bez] Ba�r, ba�rse. Malig� magpalig� Bathing, n. [b�ing] Ba�. Palilig� Bathing-tub, n. [b�ing-t�] Ba�. P�iguan. Battalion, n. [bat�i�] pulutong ng mga kawal. Batallon. Isang

Batten, n. [b�n] Astilla. Tatal. Batten, v. [b�n] Cebar, reparar, engordar. Magpatab� yumaman. Batter, n. [b�er] El que apalea, apaleador. Ang humahampas. Batter, v. [b�er] Apalear, golpear. Humampas, bumugbog humagupit, mamal�

Battery, n. [b�eri] Bater�. Batery� kutang may kanyon; isang pulutong na sundalong may kanyon. Battle, n. [b�l] Batalla. Laban�, digm� pamook, pagbabaka. Battle, v. [b�l] Batallar, combatir. Lumaban, dumigm� makipamook, makipagbaka. Battle-array, n. [batl-ar� Orden de batalla. Ayos ng laban�. Battle-axe, n. [b�l-acs] Hacha de armas. Palakol na panglaban. Bauble, n. [b�l] Chucher�. Bagay na walang halaga. Bawl, v. [bol] Gritar, vocear. Sumigaw, humiyaw.

Bawl, n. [bol] Grito. Sigaw, hiyaw. Bay, adj. [bei] Bayo. Kulay �kuyomangging mapul�ul� bayo,

Bay, n. [bei] Bah�, rada, puerto abierto en el mar; brazo de mar. Look, dagatdagatan kaugpong ng dagat. Bay, v. [bei] Ladrar, balar. Tumahol, kumahol. Bayonet, n. [b�net] Bayoneta. Bayoneta. Bayonet, v. [b�net] Traspasar con la bayoneta. Manaksak ng bayoneta. Bazaar, n. [baz�] Bazar. Basar, almasen ng sarisari. Be, v. [b� Ser �estar; tener algun estado

�calidad. Mag�g, ay, mag, magka... sum�.. Beach, n. [bich] Costa, ribera, orilla. Baybay-dagat. Beach, v. [bich] Encallar. Isadsad sa baybay. Beacon, n. [b�n] Faro, fanal. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway; sigang palatandaan. Bead, n. [bid] Cuenta, rosario; abalorios. Kwintas, abaloryo. Beadle, n. [b�l] Alguacil. Agusil. Beagle, n. [b�l] Sabueso. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Beak, n. [bic] Pico. Tuk�

Beam, n. [bim] Viga maestra de un edificio; brazos de balanza; rayo de luz. Kilo, anam�; pingga; liwanag. Beam, v. [bim] Emitir �arrojar rayos. Kumislap, kumisap numingning. Bean, n. [bin] Haba. Sitaw, patani. Bear, n. [bir] Oso. Oso, (isang hayop na apat ang paa). Bear, v. [bir] Llevar alguna cosa como carga; sufrir (algun dolor); sostener, soportar; producir, parir.. Magdal� magtiis, magbat� umalalay; mamunga; manganak. Bearable, adj. [b�abl] Makababat� makatitiis. Sufrible.

Beard, n. [bird] Barba; arista de espiga.

Balbas; bulo ng uhay. Beard, v. [bird] Desbarbar. Baltak� ang balb�. Bearded, adj. [b�ded] Barbado. Mabalbas. Beardless, adj. [b�dles] imberbe. Walang balb�. Desbarbado,

Bearer, n. [b�er] Portador. Ang may dala ng isang pasug��padal� Bear-fly, n. [b�-flay] Moscarda de oso. Bangaw. Bearing, n. [b�ing] Situacion, modo de portarse en lo exterior. Kalagayan, kilos, asal, ugal� Beast, n. [bist] Bestia. Hayop na apat ang paa.

Beastly, adj. [b�tli] Bestial, brutal. Parang hayop, parang ganid, may pagkahayop. Beat, n. [bit] Golpe. Bugbog. Beat, v. [bit] Apalear, golpear. Humampas, bumugbog. Beaten, adj. and part. [bitn] Trillado, pisado. Pinukpok, dinikdik. Beating, n. [b�ing] Paliza, correccion; pulsacion. Hampas, hagupit; tibok, kutog. Beatitude, n. [bi�itiud] Beatitud, felicidad. Kaginghawahan. Beauteous, adj. [bi�tiues] Bello, hermoso. Maganda, marikit. Beautiful, adj. [bi�tiful] Hermoso, bello.

Maganda, marikit. Beautifully, adj. [bi�tifuli] Hermosamente. May kagandahan. Beautify, v. [bi�tifay] Hermosear, adornar. Magpagand� magparik�; maggayak. Beauty, n. [bi�ti] Hermosura, belleza. Gand� kagandahan, dik�, kariktan. Becalm, v. [bic�] Serenar, calmar, sosegar. Lumubay, tumahimik, humimpil, m�ayap� Because, conj. [bic�] Porque. Sapagka't; dahil sa. Bechance, v. [bich�s] Acaecer, suceder. Magk�aon, mangyari. Becharm, v. [bich�m] Encantar, cautivar. Halinahin, ganyakin ang kalooban.

Beck, v. [bec] Hacer se� con la cabeza. Tang�an, batiin. Beck, n. [bec] Se�, indicacion muda. Tang� bat� Beck, n. [bec] Riachuelo. Sap� Beckon, v. [becn] Hacer se� con la cabeza �la mano. Senyasan, sumenyas. Become, v. [bik�] Convenir; convertirse, venir �parar. M�agay, maging ,m�w� Becoming, adj. [bik�ing] Decente, conveniente.. Mahusay, bagay, akm� Becomingly, adv. [bik�ingli] Decentemente, convenientemente. May kahusayan, may pagkabagay, may pagkakaakm�

Bed, n. [bed] Cama, lecho. H�aan, tulug�, katre, papag; pitak. Bed, v. [bed] Meter en la cama, acostar. Ihig� Bed-chamber, n. [b�-chamber] Dormitorio. Silid na tulug�. Bed-clothes, n. [bed-cloz] Coberturas de cama. Mga dam� sa h�aan. Bedding, n. [b�ing] Ajuar �ropa de cama. Mga sangkap �dam� sa h�aan. Bedew, v. [bidi�] Rociar, regar. Magwisik, magdilig. Bedfellow, n. [bedfel� Compa�ro �compa�ra de cama. Kasip�g sa h�aan.

Bedim, v. [bid�] Oscurecer, ofuscar, deslumbrar. Kumulimlim, lumab� Bedlam, n. [b�lam] Casa de locos; loco, lun�ico. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulol; ulol, bubwanin. Bedlamite, n [b�lamait] Loco. Ulol. Beddridden, n. [bedr�en] Postrado en cama. Hind�makabangon sa h�aan. Bed-room, n. [b�-rum] Cuarto dormitorio. Silid na tulug�. Bedtime, n. [b�taim] Hora de irse �la cama. Oras ng pagtulog. Bee, n. [bi� Abeja. Pukyutan, kamumo, putakt� Beech, n. [bich] Haya. Isang punong

kahoy. Beef, n. [bif] La carne de la vaca �del buey despues de muertos. Ang karn��lam� ng baka �kalabaw. Beef-steak, n. [b�-stic] Lonja de carne de vaca. Hiwang manipis ng laman ng baka �kalabaw. Bee-hive, n. Bahay-pukyutan. [b�jaiv] Colmena.

Bee-line, n. [bi-l�n] Linea recta. Guhit na matwid. Beer, n. [bir] Cerveza. Serbesa. Beeswax, n. [bisuacs] Cera. Pagk�. Beet, n. [bit] Acelga. Isang gugulayin.

Beetle, n. [b�l] Escarabajo, pison, maza. Isang uri ng hayop; tilad na kahoy. Befall, v. Mangyari. [bif�] Suceder, acontecer.

Befit, v. [bif�] Venir bien, convenir. M�agay, m�km� Before, adv. y prep. [bif�] Mas adelante, en frente; ante, en presencia de; antes, antes de. Sa unahan; sa tapat; sa harap; bago. Beforehand, adv. [bif�jend] De antemano, anticipadamente. Kapagkaraka, bago mangyari, p�na. Beforetime, adv. [bifort�m] En tiempo pasado. Mga panahong nagdaan. Befoul, v. [bif�l] Ensuciar, emporcar.

Dumum� magdum� Befriend, v. [bifr�d] Favorecer, patrocinar, proteger. Lumingap, umandukh� kumandil� tumingin. Beg, v. [beg] Mendigar, pordiosear, suplicar. Magpalimos; huming� sumam� mamanhik. Beget, v. [bigu�] Engendrar; producir, causar. Mangan�; magkaroon, magtam� mamunga. Beggar, n. [b�u�] Mendigo, suplicante. Pulubi, taong nagpapalimos. Beggar, v. [b�u�] Empobrecer, arruinar. Magpahirap. Beggarly, adj [b�u�li] Pobre, miserable. Mar�it� parang pulubi.

Begin, v. [bigu�] Comenzar, empezar. Magpasimul� magsimul� Beginner, n. [bigu�er] Principiante, novicio; rudimentos. Baguhan; pinagmulan, pinanggalingan. Beginning, n. [bigu�ing] Principio �causa. Pasimul� Begone, int. [big�] Fuera! apartate de all�. Sulong!, alis diyan! Beguile, v. [big�l] Mangday� manghib� Enga�r, seducir.

Beguiler, n. [big�ler] Enga�dor, impostor. Magdaray� mapanghib� Behalf, n. [bij�] Favor, patrocinio, beneficio. Kandil� pakinabang.

Behave, v. [bij�] Proceder, conducirse. Mag-ugal� magpalagay mag-asal. Behavior, n. [bij�ior] Proceder, conducta. Ugal� asal; palagay. Behead, v. [bij�] Degollar, decapitar. Pumugot ng ulo. Behind, prep. [bij�nd] Detras, tras. Sa likur�, sa hulihan. Behindhand, adv. Atrasadamente. Hul� [bij�ndjend]

Behold, v. [bij�d] Ver, mirar, contemplar. Tumingin, magmalas, magmasid, manood. Behold, int. [bij�d] H�, h�aqu�. N�ito!, tignan mo!, n�ita mo na!

Beholden, adj. Nagkakautang. Behoof, n. [bij�f] Pakinabang.

[bij�dn]

Deudor.

Provecho,

utilidad.

Behoof, v. [bij�f] Convenir, importar. M�kol, m�ailangan. Being, conj. [b�ng] Ya que, puesto que, supuesto. Yamang, sa paraang. Being, n. [b�ng] Existencia, estado �condicion particular; ente, ser. Buhay, lagay, tao. Belabor, v. [bil��] Hampasin, bugbugin. Belate, v. maglwat. [bil�t] Apalear, cascar.

Tardar.

Magtagal,

Belay, v. [bil�] Bloquear. Kumubkob. Belch, n. [belch] Reg�eldo, eructacion. Dighay, dinghal. Belch, v. [belch] Dumighay; sumuka. Regoldar; vomitar.

Beleaguer, v. [bil�uer] Sitiar, bloquear. Kumubkob, kumulong. Belfry, n. [b�fri] Campanario. B�ingawan, kampanaryo. Belie, v. [bil�] Contrahacer, desmentir; calumniar. Sumalangsang; pabulaanan, pasinungalingan; magparatang. Belief, n. [bil�] Creencia, credo; fe. Paniwal� kapaniwalaan, akal� pananalig, pananampalataya.

Believe, v. [bil�] Creer, pensar. Maniwal� umakal� Believable, adj. [bil�abl] Creible, lo que se puede creer. Mapan�iwalaan. Believer, n. [bil�er] Creyente, fiel. May pananalig, may pananampalataya; tapat. Bell, n. kampan� [bel] Campana. Batingaw,

Belle, n. [bel] La Venus de una ciudad. Dalagang magand� Bellicose, adj. [b�icos] Belicoso. Mangdidigm� mapagbasag-ulo. Belligerent, adj. [bel�cherent] Beligerante. Ukol sa pakikidigm� Belligerent, n. [bel�cherent] Beligerante.

Ang nasa pakikidigm� Bellow, n. [b�o] Rugido, bramido. Sigaw na malakas; angal. Bellow, v. [b�o] Vociferar, Sumigaw ng malakas; umangal. bramar.

Bellows, n. [b�os] Fuelle. Hungkoy, hihip, balulusan. Belly, n. [b�i] Vientre. Tiyan. Belly-ache, n. [b�iec] C�ica. Sak� ng tiyan. Bellyband, n. [b�iband] Cincha, ventrera. Pamigkis ng tiyan. Bellyworm, n. [b�iwerm] Lombriz del vientre. Bulati sa loob ng tiyan. Belong, v. [bil�g] Pertenecer. M�kol,

m�angkap. Beloved, adj. [bil�ed] Querido, amado. Giliw, irog, minamahal. Below, prep. [bil� Debajo, abajo. Sa ibab� Belt, n. [belt] Cinturon. Pamigkis, sintur�. Bemad, v. [bim�] Enloquecer. Maul�. Bemoan, v. [bim�] Lamentar, deplorar. Dumaing, humibik. Bemock, v. [bim�] Mofarse. Manuy� Bench, n. [bench] Banco, asiento. Bangk� likmuan. Bend, n. [bend] Comba; encorvadura. Hubog, yup� baluktot, pagkahutok.

Bend, v. [bend] Encorvar; doblar. Humubog, yumup� bumaluktot, humutok. Bending, n. [b�ding] Pliegue, doblez. Pileges, kun�, kulubot. Beneath, adv. y prep. [bin�] Debajo; abajo. Sa ilalim; sa ibab� Benediction, n. [bened�cien] Bendicion. Basb�, bendisyon, pal� pagpapal� Benefaction, n. [benef�cion] Beneficio; gracia. Kabutihang gaw� pakinabang; biyaya. Benefactor, n. [benef�tor] Bienhechor. Mapaggaw�ng mabuti sa kapw� Benefactress, n. [benef�tres] Bienhechora. Babaing mapaggaw�ng mabuti sa kapwa-tao.

Beneficence, n. [ben�isens] Beneficencia. Kagandahang loob. Beneficent, adj. Magandang loob. [ben�isent] Ben�ico.

Beneficial, adj. [benef�ial] Beneficioso, provechoso. N�apakinabangan. Beneficiary, n. [benef�ieri] Beneficiado. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. Benefit, n. [b�efit] Beneficio, utilidad, provecho; bondad. Pakinakang, kapakinabang�, tub� kagalingan. Benefit, v. [b�efit] Beneficiar, hacer bien. M�akinabangan, gumaw�ng kagalingan. Benevolence, Benevolencia. n. [ben�olens] Kagandahang-loob,

kabutihang asal. Benevolent, adj. [ben�olent] Ben�olo; dulce, clemente. Magandang-loob, mabuting asal. Benight, v. [bin�t] Cogerle �uno la noche; oscurecer. Gabih�, abutin ng gab� gumab� dumilim. Benign, adj. [bin�n] Benigno, afable, generoso. Maamong-loob, maawain; mahabagin. Benignant, adj. [ben�nant] Bondadoso. Magandang loob. Benignity, n. [ben�niti] bondad. Kagandahang-loob. Benignidad,

Bent, adj. [bent] Encorvado, tendido. Baluktot; yup� hut�.

Benumb, v. [bin�] Entorpecer. Mamanhid. Bepinch, v. [bip�ch] Pellizcar. Mangurot; kurut�. Bequeath, v. [bicu�] Legar alguna cosa �otro en testamento. Magpamana. Bequest, n. [bicu�t] Legado que alguno deja �otro en testamento. Pamana. Bereave, v. [bir�] Despojar, arrebatar. Sumamsam, umagaw. Bereavement, n. [bir�ment] Privacion, despojo. Pagsamsam, pag-agaw. Berry, n. [b�-ri] Baya. R�iles, baya. Berth, n. [berz] Alojamiento de un nav�. H�aan �tulug� sa sasakyan.

Beryl, n. [b�il] Berilo. Berilo (batong mahalaga). Beseech, v. [bis�h] Suplicar, Mamanhik, sumam� makiusap. rogar.

Beseem, v. [bis�] Convenir, parecer bien. Mag�g bagay, magalingin. Beset, v. [bis�] Sitiar, rodear, cercar. Kumubkob, kumulong, bumakod. Beside, prep. y adj. [bis�d] Cerca, al lado de; excepto. Sa siping, sa tab� sa piling; liban, bukod sa.... Besiege, v. [bis�ch] Kumubkob, kumulong. Sitiar, bloquear.

Besmear, v. [bism�] Salpicar, ensuciar. Pilansikan, talsikan; dumih�.

Besmoke, v. [bism�] Ahumar. Magsuub; suub�. Besot, v. [bis�] Lang�in, hangalin. Infatuar, entontecer.

Bespatter, v. [bisp��] Salpicar; disfamar. Pilansikan; manirang puri. Bespeak, v. [bisp�] Encomendar, ordenar. Magtagubilin, magbilin. Best, adj. [best] Superior, lo mejor. Pinakamabuti, k�utibutihan. Bestir, v. [bist�] Mover, incitar. Kilusin, ibuy� udyukan. Bestow, v. [bist� Dar, otorgar, conferir. Magbigay, magkaloob.

Bestrew, v. [bistri�] Rociar, esparcir. Isabog, ikalat. Bet, v. [bet] Apostar. Pumusta, tumay� Bet, n. [bet] Apuesta. Pust� tay� Betake, v. [bit�] Tomar, agarrar. Sumunggab, humawak, tumangan. Bethink, v. [biz�c] Recapacitar. Magdilidil� magmunimun� Betime, bitimes, adv. [bit�m, bit�ms] Con tiempo, en sazon. Sa kapanahunan, sa kasalukuyan. Betoken, v. [bit�n] Significar, anunciar. Ipahiwatig, ibalit�ipaalam. Betray, v. [bitr�] Traicionar. Magtaksil, maglilo.

Betrayal, n. [bitr�al] Traicion. Kataksilan, paglililo. Betroth, v. [bitr�] Desposar. Magkasal. Betrothal, n. [bitr�al] Esponsales. Kas�, pag-aasawa. Betrothment, n. [bitr�ment] Esponsales. Kas�, pag-aasawa. Better, adj. [b��] Mejor. Lalong mabuti, lalong maigi, lalong magaling, lalong mainam. Better, v. [b��] Mejorar. Bumuti, gumaling, umigi, uminam. Betting, n. [b�ing] Apuesta. Pustahan. Bettor, n. [b�or] Apostador. M�umusta.

Between, prep. [bitw�] Entre, en medio de una y otra cosa. Sa pag-itan, sa gitna. Betwixt, prep. [bitu�s] Entre. Sa pagitan. Bevel, n. kartab�. [b�el] Cartabon. Panukat,

Beverage, n. [b�eredch] Bebida. Iin�min. Bevy, n. [b�i] Bandada, (de aves). Kawan, k�an. Bewail, v. [biu�] Lamentar. Tumangis, tumaghoy. Beware, v. [biu�] Guardarse, precaverse de algun riesgo. Mag-ingat. Bewilder, v. [biu�der] Descaminar, descarriar. M�igaw, malisy�

Bewilderment, n. [biu�derment] Extrav�. Pagkaligaw. Bewitch, v. [biu�ch] Encantar, maleficar. Sumilaw, umenkanto, mangkulam, manggaway. Bewitcher, n. [biu�cher] Encantador, hechicero. Mangkukulam, manggagaway. Bewitchery, n. [biu�cheri] Encantamiento, hechizo. Pangkukulam, panggagaway. Beyond, prep. [biy�d] Mas all� allende. Sa dako pa roon. Bias, adv. [b�as] Al sesgo. Pahal�g. Bib, n. [bib] Babador; delantal. Salalay; sap�g pang-ibabaw ng dam� ng bat�

Bible, n. [b�bl] Biblia. Biblia, banal na kasulatan ng mga kristiano. Biblical, adj. [b�lical] B�lico. Ukol sa Biblia. Bibliography, n. [bibli�refi] Bibliograf�. Ang karunungan tungkol sa mga aklat. Bibliothecary, n. [bibli�ikeri] Bibliotecario. Katiwal�ng aklatan. Bibulous, adj. [b�iul�] Poroso, esponjoso. Halaghag, buhaghag. Bicker, v. [b��] Escaramucear, Makihamok, makiaway. re�r.

Bicycle, n. [b�cikl] Bicicleta. Bisikletas. Bid, n. [bid] El precio �valor que se ofrece en una venta; la puja �valor que se ofrece

sobre otra puja. Turing; tawad. Bid, v. [bid] Pedir; mandar, ordenar; convidar; despedirse. Huming� mag-utos; mag-anyaya; magpaalam. Bidder, n. [b�er] El postor. Ang tagatawad; tagaturing. Bidding, n. [b�ing] Orden, mandato; postura. Bilin, utos; tawad, turing. Bide, v. [baid] Sufrir, aguantar; residir. Magtiis, magbat� tumira, tumahan. Biennial, adj. [bai�nial] Bienal. Dal�alawang ta�; nangyayari sa twing dalawang ta�. Bier, n. [bir] Andas, f�etro. Kalandra, and�; patungan ng kabaong.

Bifold, adj. [b�fold] Doble. Doble, ibayo. Big, adj. [big] Grande. Malaki. Bigamist, n. [b�amist] Bigamo. Ang taong may dalawang asawa. Bigamy, n. [b�ami] pag-aasawa sa dalawa. Bigamia. Ang

Biggin, n. [b�uin] Capillo de ni�. Gorra ng bat� Bight, n. [b�t] Bah�. Look. Bigness, n. [b�nes] Grandeza. Kalakhan. Bigot, n. [b�ot] Fan�ico; hip�rita. Pan�iko, taong mapaghak�at mapaggiit ng sarili niyang pananalig; mapagpakitang tao. Bigoted, adj. [b�oted] Ciegamente

preocupado �favor de alguna cosa. Ang walang minamatwid kungd�ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. Bigotry, n. [b�otri] Fanatismo, hipocres�. Pagkapan�iko; pagpapakunw� Bile, n. [b�l] Bilis; c�era; divieso. Bilis; galit; pigs� Bilge, n. [b�dch] Pantoque. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. Biliary, adj. [b�ieri] Biliario. Ukol sa bilis. Bilinguous, adj. Dalawang wik� [bail�g�es] Biling�e.

Bilious, adj. [b�iu�] Bilioso. Mab�is. Bill, n. [bil] Pico de ave; papel, billete; c�ula; cuenta; propuesta de ley; receta de

m�ico. Tuk� papel, bilyete, c�ula �katibayan, talaan ng utang; palagay na kautusan; reseta �hatol. Billet, n. [b�et] Billete. Bilyete. Billet, v. [b�et] Alojar �aposentar soldados. Magpatuloy ng mga sundalo �kawal. Billard-ball, n. [b�lard-bol] Bola de billar. Bola ng bilyar. Billards, n. [b�liards] Billar. Bilyar (lar�. Billard-table, n. [b�liard-tebl] Mesa de billar. Mesa ng bilyar. Billion, adj. [b�i�] Millon de millones. Isang angaw na angaw. Billow, n. [b�o] Oleada, ola grande.

Malaking alon. Bin, n. [bin] Arteson, cofre; armario, despensa. Taguan �sisidl�. Binary, adj. [b�neri] Nakahal�sa dalawa. Binario, doble.

Bind, v. [b�nd] Atar, unir; encuadernar. Magtal� mag-ugpong; magpasta �magbalat ng aklat. Binder, n. [b�nder] Encuadernador. Tagapagpasta, tagapagbalat ng aklat �kwaderno. Binding, n. [b�nding] Encuadernacion; venda, tira, faja. Pagpapasta, pagk�asta; tal� Biographer, n. [boi�rafer] Bi�rafo. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan

ng isang tao. Biographical, adj. [baiogr�ical] Biogr�ico. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Biography, n. [boi�rafi] Biograf�. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Biped, n. [ba�ed] B�ede. Ang d�alawa ang paa; ang tao. Bird, n. [b�d] P�aro. Ib�. Bird, v. [b�d] Cazar �coger p�aros. Manumpit �manghuli ng ibon. Birdsnest, n. [b�dsnest] Nido de ave. Pugad ng ibon. Birth, n. [berz] Nacimiento. Panganganak, pagkapanganak, kapanganakan;

pagsilang. Birthday, n. [b�zdey] Kaarawan ng kapanganakan. Cumplea�s.

Birthplace, n. [b�zpleis] Suelo nativo. Dakong kinapanganakan; bayang sarili. Birthright, n. [b�rait] nacimiento. Katwirang kapanganakan. Biscuit, n. Biskw�. [b�kit] Derecho buhat de sa

Galleta

�bizcocho.

Bisect, v. [bais�t] Dividir en dos partes. Hatiin, biyak�, dalawah�. Bisection, n. [bais�cion] Biseccion. Paghahati, pagbibiyak, pagdalawa. Bishop, n. [bisi�] Obispo. Obispo.

Bishopric, n. [bisi�ric] Obispado. Sakop ng obispo. Bison, n. [b�son] Bisonte. Bisonte (isang hayop). Bit, n. [bit] Bocado, pedacito; bocado del freno. Sub� kapyangot; singkaw sa bibig. Bit, v. [bit] Enfrenar. Magsingkaw. Bitch, n. [bitch] Perra. Asong babae. Bite, n. [b�t] Mordedura. Kagat. Bite, v. [b�t] Morder; punzar, picar. Mangagat, kumagat; manuk� mamupog. Bitter, adj. [b�er] Amargo, �pero. Mapait, masaklap.

Bitterness, n. [b�ernes] Amargura. Pait, saklap, kapaitan, kasaklapan. Bitumen, n. [b�iumen] Betun. Bit�n. Bivouac, n. [b�uac] Vivac �vivaque. Bantay �tanod ng isang hukbo. Blab, v. [blab] Parlar, revelar �divulgar lo que se deb� callar. Sumatsat, maghayag ng inililihim, maghatid-humapit. Blabber, n. [bl�er] Mapaghatid-humapit. Chismoso.

Blabbing, n. [bl�ing] Habladur�. Pananatsat, paghahatid-humapit. Black, adj. [blec] Negro. Maitim. Blackant, n. [bl�ant] Langgam na itim. Hormiga negra.

Blackball, v. [bl�bol] Excluir �uno votando con una bolita negra. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim. Blackbird, n. [bl�kb�d] Mirlo �merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl�bord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] ennegrecer. Paitimin. Te�r de negro,

Blackmoor, n. [bl�mur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl�ard] Hombre soez, galop�. Taong hamak, walang hiy� alipust� alimura. Black-lead, n. [bl�lid] Lapiz-plomo.

Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl�leg] Brib�. Switik. Blackmail, n. [bl�meil] Tributo �rescate que los viajeros pagan �los salteadores. Suhol sa mga tulisan �manghaharang. Blackness, kaitim�. n. [bl�nes] Negrura. It�,

Blacksmith, n. [bl�smiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl��] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal�; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl�abl] vituperable. Salar�, alipust� Culpable,

Blame, n. [blem] Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl�less] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; p�ido. Paputiin, paputlain. hacer

Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl�ket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl�ket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf�] Manungayaw, manump� Blasfemar.

Blasphemous, adj. [bl�fim�] Palatungayaw, palasump� Blasphemy, n. Tungayaw, sump� [bl�fimi]

Blasfemo.

Blasfemia.

Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arruinar. Datnan ng kasakunaan; lumant� tumuy� sumir� gumib� Blatant, adj. [bl�ant] Vocinglero. Palaang�. Blaze, n. [ble�] Llama �llamarada. Ningas, liyab, siklab. Blaze, v. [ble�] Encenderse en llama. Magningas, magliyab.

Bleach, v. Magkul�

[blich]

Blanquear

al

sol.

Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputl� malamig. Blear-eyed, n. [bl�-aid] Laga�so. D�ain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal �tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug� Bleeding, n. Pagpapadug� [bl�ing] Sangr�.

Blemish, n. [bl�ish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri.

Blemish, v. [bl�ish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang puri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl� sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m�itla. Blend, v. maglah�. [blend] Mezclar. Maghal�

Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl�d] Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl�ing] Bendicion. Basbas; pagpapal� bendisyon.

Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl�t] Tizon, pulgon. Ang lanta �tuyot. Blight, v. [bl�t] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl�nd] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl�nd] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl�ndfold] El que tiene los ojos vendados. May pir�g ang mat� Blindfold, v. [bl�nfold] Vendar los ojos. Magpir�g; piringan ang mat� Blindness, n. [bl�ndnes] Ceguedad �ceguera. Kabulagan, pagkabulag.

Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik�; kisap, kislap. Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui�r. Pumik�; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl�ker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say� lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl�ful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa. Blister, n. pamamag� Blithe, adj. Masaya, tw� [bl�t�] Ampolla. Lint�,

[bl�z]

Alegre,

contento.

Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam�ag� Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamag� Bloater, n. [bl�er] Arranque, ahumado. Isang ur�ng isdang tinap� Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal� panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok�] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok�] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl�kjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong.

Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok. Blood, n. [blad] Sangre. Dug� Bloodguiltiness, n. [bl�guiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl�jot] Lo que tiene el mismo calor �temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug��katawan. Bloodily, adv. [bl�ili] Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl�les] Exang�e. Walang dug� Bloodshed, n. [bl�sied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub�b�an ng dug� p�ayan.

Bloodstained, adj. [bl�stend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug� mabagsik. Bloodsucker, n. [bl�suk�] Sanguijuela; homicida; avaro. Lint� m�amatay-tao; sak�. Bloodthirsty, adj. [bl�z�sti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug� mabagsik. Bloodvessel, n. [bl�vesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug� Bloodwarm, adj. [bl�uorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug� Bloody, adj. [bl�i] Sangriento, ensangrentado. Madug� duguduguan.

Bloody, v. [bl�i] Ensangrentar. Dumug� paduguin. Bloody-faced, adj. [bl�i-f�d] El que tiene cara de asesino. Mukhang m�amatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los �boles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar �producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl�mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl��] Flor. Bulaklak. Blossom, v. [blozaem] Mamulaklak, bumulaklak. Florecer.

Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum� dungis.

Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. dungis. [blotch] Mancha. Manch�

Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl�ing peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp� panuy� Blouse, n. [blo�s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl� Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl� Soplar. Humihip. Blower, n. [bl�r] Soplador. Tagahihip.

Blowpipe, n. [bl�aip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl�zi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl�zi] Quemado del sol. Sun� sa araw. Blubber, n. [bl��] Grasa de ballena. Tab�ng balyena. Blubber, v. [bl��] Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magkangmumugt�ang mga mat� Bludgeon, n. [bl�chen] Cachiporra �porra. P�ong maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te�r de azul. Tinain ng bughaw �asul.

Blu-eyed, Bulagaw.

adj.

[bli�-aid]

Ojizarco.

Blueness, n. [bli�nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl�] Magaspang, bastos. Agreste, r�stico.

Bluffness, n. [bl�nes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan. Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl�d�] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kakulangan. Blunder, n. [bl�d�] Mamalastog, m�al� Disparatar.

Blunderbuss, n. [bl�derb�] Trabuco. Baril na maiks�at malak�ang butas. Blunt, adj. [bl�t] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mabagal. Blunt, v. [bl�t] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl�] Borron �mancha. Katkat, bakat. Blur, v. [bl�] Borrar; manchar. Katkat�; bakatan. Blurt, v. [bl�t] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d�iniisip kung mal� m�abigl� Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiy� kahihiyan, pamumul��pamumutl�ng mukh�

Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiy� mamul�ang mukh� Bluster, n. [bl�t�] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing�; gul� kagul� kahambugan, kayabangan. Bluster, v. [bl�t�] Hacer tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b�] Boa. Saw� Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl� pisarra. Board, v. [bord] Estar �pupilaje. Makisun� tumuloy. Boarding house, n. [b�ding-j�s] Casa de pupilos �de hu�pedes. Bahay p�uluyan. ruido

Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, kayabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b�tful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal�. Boat, n. [bot] Bote, barca. Bangk� par�, da�g. Boatman, n. [b�man] Banquero. Bangkero, m�amangk� Boatswain, n. [b�n] Contramaestre. Ang pun�na namamahal�sa mga g�ain ng isang sasakyan. Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja.

Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, Bumugbog, humampas. bambolear.

Bobbin, n. [b�in] Canilla, broca. Ikir�, kidkiran. Bobtail, n. [bobt�] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul� Bodement, n. pron�tico. Hul� Bodied, adj. katawan. [b�ment] Presagio,

[b�ed]

Corp�eo.

May

Bodiless, adj. [b�iles] Incorp�eo. Walang katawan.

Bodily, adj. & adv. [b�ili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b�kin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b�i] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik. Boggy, a. [b�gi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b�us] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b�l] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b�l] Hervir, bullir. Magpakul� pakuluin. Boiler, n. [b�ler] Marmita. P�uluan.

Boisterous, a. [bo�teres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr�ido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab�pangahas. Boldness, n. [b�dnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl� Bole, n. [bol] Tronco. Pun�(ng kahoy). Bolt, n. [bolt] kandado. Cerrojo. Pangtrangka;

Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb�d] Kanyonin, bombardeoh�. Bombardear.

Bombshell, n. [b�bshel] Bala de ca�n. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond] Ligadura, v�culo; preso, cautivo. Tal� katibayan; bilangg� bihag. Bondage, n. [b�dedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b�dmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b�dman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. �esclava. Alipin. Bondsman, n. Tagapanagot. [bonds�vant] Esclavo

[b�dzman]

Fiador.

Bone, n. [bon] Hueso.. But� Bone, v. [bon] Desosar. Alis� ang but� Bonfire, n. [b�fair] Luminaria. Sig� Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b�i] Bonito, lindo, alegre. Magand� masay� Bonus, n. [b�us] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b�i] Osudo. Mabut� butuhan. Booby, a. [b�bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr�

Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagd�sa aklat. Bookbinder, n. [b�k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro �aklat. Bookbinding, n. [b�k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern� Bookcase, n. [b�k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b�kish] Estudioso. Palaar�, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b�kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b�kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatal�sa aklat hingil sa

kalakal �tanda. Bookseller, n. [b�kseler] Librero. Ang nagbibil�ng aklat. Bookworm, n. [b�k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado �los libros. Tang� palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sasakyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung�; hiyaw; sigaw. Boom, v. sumigaw. [bum] Zumbar. Humiyaw,

Boon, n. [bun] D�iva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso.

Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur� tagabukid. Boorish, a. [b�rish] Magaspang, bastos. R�stico, agreste.

Boorishly, adv. [b�rishli] R�sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub� Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota.

Booth, n. [buz] Damp��kubo.

Barraca,

caba�.

Boot-jack, n. [b�tdchac] Pang-alis ng sapatos.

Sacabotas.

Bootless, a. [b�tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b�ti] Botin, presa, saqueo. N�amsam, n�anglooban. Borax, n. [b�aks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b�der] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab� baybay; hangganan. Border, v. [b�der] Umabot sa gilid. Confinar, lindar.

Bordering, n. [b�dering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg� Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar. Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b�er] Pangbutas, balibol. Barreno, taladro.

Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan�. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal� taglay. Borough, n. [b�o] Ciudad �villa. Bayan. Borrow, v. [bor� Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. Manghihiram. [bor�er] Prestamista.

Bosom, n. sinapupunan.

[b�om]

Seno.

Dibdib,

Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak� kakub�n; amo, panginoon. Botany, n. [b�ani] Bot�ika. Karunungan tungkol sa mga halaman �panan�. Botch, n. [botch] Remiendo; �lcera. Tagp� umbok; bantal. roncha;

Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp� sumukb� Both, a. [boz] Ambos. Kapw� Bother, v. [b�zer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangligalig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra�s de

los caballos. Bulati sa tiyang ng kabayo. Bottle, n. [b�l] Botella, frasco. Bote, botelya, prask� Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b�ld] Embotellado. Nasa bote �botelya. Bottling, n. [b�ling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b�om] Fondo. Ang ilalim �k�lailaliman; pusod �pwit �ibab�ng anoman. Bottomless, a. [b�omles] Insondable, impenetrable. D�matarok, d�maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang�

Bounce, v. [b�ns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magmayaban. Bouncer, n. Mayabang. [b�ncer] Fanfarron.

Bound, n. [b�nd] L�ite, t�mino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks� lundag. Bound, v. [b�nd] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hanggan�; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b�nderi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b�nden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang

gawin. Boundless, a. [b�ndles] Ilimitado, infinito. Walang hanggan. Bounteous, a. [b�nties] Liberal, generoso. Mapagmabut� mapagbiyay� magandang loob, butihin. Bountiful, a. [b�ntiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal� magandang loob. Bounty, n. [b�nti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal� Bouquet, n. [b�d] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b�n] Distrito; confin. Nayon; hangganan.

Bout, adv. [b�t] Vez; un rato. Tw� sangdal� Bovine, a. [b�in] Bovino. Nauukol sa bakang lalake �toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes�. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B�sog [na paman�, balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b�abl] Flexible, Nababaluktok, malambot. hacer

docil.

Bowel, v. [b�el] Destripar. Magpalw�ng bituka. Bowels, n. [b�els] Intestinos, entra�s. Bituka, lamang-loob.

Bower, n. [b�er] Glorieta, b�eda. Glorieta, balag na p�amigan sa halamanan. Bowl, n. [b�l] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b�der] Guijarro. Batong makinis na d�lubhang k�akihan. Bowlegged, a. [b�eggd] De redondas. Mabilog ang bint� piernas

Bowline, n. [b�lin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b�an] Arquero. M�aman� Bowshot, n. [b�hot] La distancia �que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang agwat ng hilagpos ng isang pan� Bowyer, n. Manggagaw�ng [b�er] b�sog na Arquero. gamit sa

pamaman� Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu�tear. Manuntok. Boxer, n. [b�ser] P�gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. suntukan. [b�sing] Pugilato. Boksin,

Boy, n. [boy] Ni�, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b�jud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b�ish] Pueril. Ugaling bat� Boy's-play, n. [b�z-pley] Juegos de ni�s.

Larong bat� Brabble, n. [br�l] Camorra, ri�. Gul� away, basagulo. Brabble, n. [br�l] Armar Mang-away, mang-basagulo. camorra.

Brace, n. [br�] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirantes na pamigil ng salawal. Brace, v. [br�] Atar, amarrar. Ital� igapos. Bracelet, n. [br�let] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br�et] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br�et] Unir, ligar. Isugpong, ikawing.

Brackish, a. [br�ish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl�at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang. Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br�art] Jactancioso. Hambog, mayabang. Braid, n. [bre�] Trenza. Tirint�. Braid, v. [bre�] magtirintas. Trenzar. Tirintasin,

Brain, n. [bre�] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br�les] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br�pan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre�] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br�ish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, hambog. n. [brev�o] Bravata. Taong

Brave, a. [br�v] Bravo, valiente. Buh� ang loob, matapang. Bravery, n. [br�eri] Valor, animo. Lakas ng

loob, tapang. Bravo, n. [br�o] Tulisang upah�. Brawl, n. [brol] K�alitan, gul� Asesino asalariado.

Quimera,

alboroto.

Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul� mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa. Kalamnan. Brawny, a. [br�i] Carnoso, musculoso. Malam�. Bray, n. [bre] Rebuzno Singasing [ng kabayo]. [del asno].

Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing.

Braze, v. [brez] Maghinang sa tans�

Soldar

con

laton.

Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans� bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir� butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir� bumasag, sirain, basagin, lumagot, lagutin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir� basag, pwang. Breakfast, n. [br�fast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal.

Breakfast, v. [br�fast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. Dakong matar�. [br�nec] Despe�dero.

Breakpromise, n. [br�promis] El que no comple la palabra. Ang d�tumutupad ng pangak� Breakwater, n. [br�uater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos �alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h�apan. Breastbone, n. [br�tbon] Esternon. But�ng dibdib.

Breastpin, n. [br�tpin] Alfiler. Espil� Breastplate, n. [br�tplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par� baluti sa dibdib. Breastword, n. [br�tuerd] Parapeto. Kut� Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming� Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing� hining� Breathing, Paghing� n. [br�ing] Aspiracion.

Breathless, a. [br�-les] Falto de aliento. Walang hing� Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones

�uno; azotar. Suut� ng sal�al; hampasin. Breeches, n. [br�his] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense�r. Mag-iw� mag-alaga; magtur� Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah� Breeder, n. [br�er] La persona que cr� y educa �otra. Tagapag-alag� taga-iw� Breeding, n. [br�ing] Crianza, urbanidad. Galang, tur� Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br�les] Sin brisa. Walang simoy.

Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br�-ren] Magkakapatid, mga kapatid. Hermanos.

Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m�sika. Brevet, n. [briv�] Comision honoraria �grado honor�ico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br�iti] Brevedad. Ikl� kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa ng cerveza. Brew, n. [briu] Mezcla [de licores]. Lahok

(ng alak). Brewer, n. Magseserbes� [br�er] Cervecero.

Brewery, n. [br�-eri] Cervecer�. G�aan ng serbesa. Brewhouse, n. [br�-jaus] G�aan ng serbesa. Cervecer�.

Bribe, n. [br�b] Cohecho, soborno. Suhol. Bribe, v. [br�b] Cohechar, sobornar. Sumuhol. Briber, n. M�unuhol. [br�ber] Cohechador.

Bribery, n. [br�beri] Cohecho, soborno. Suhol, panunuhol.

Brick, n. [bric] Ladrillo. Lary� Brick, v. [bric] Enladrillar. Maglary� Brickbat, n. [br�bat] Pedazo de ladrillo. Putol na lary� Brickclay, n. [br�le] Tierra para hacer ladrillos. Lupang ginagawang lary� Brickearth, n. [br�erz] Tierra para hacer ladrillos. Lupang ginagawang lary� Brick-kiln, n. [br�-kiln] Horno de ladrillo. Hurn�ng lary� Bricklayer, n. [br�-leer] Manggagawa ng tungkol sa lary� Brickmaker, n. [br�meker] Manggagaw�ng lary� Alba�l.

Ladrillero.

Brickwork, Nilary�

n.

[br�uerk]

Enladrillado.

Bricky, a. [br�i] Ladrilloso. Malary� Bridal, a. [br�dal] Nupcial, Pag-aasawa, kas�, boda. boda.

Bride, n. [br�d] Novia, la mujer recien casada. Nobya, babaing bagong kas�. Bridegroom, n. [br�dgrum] Novio, el recien casado. Nobyo, lalaking bagong kasal. Bridesmaid, n. [br�dsmed] Acompa�nte de la novia. Abay na babae. Bridemen, n. [br�dmen] Acompa�nte del novio. Abay na lalake. Bridge, n. [br�ch] Puente. Tulay.

Bridge, v. [br�ch] Construir �levantar un puente. Gumaw�ng tulay, maglagay ng tulay. Bridle, n. [br�dl] Brida �freno. Kabesada [ng kabayo]. Bridle, v. [br�dl] Embridar; reprimir, refrenar. Pigilin, pigilan. Brief, a. [brif] Breve, conciso. Maikl� Briefly, adv. [br�li] Karakaraka, agad. Brier, n. halaman. [br�er] Zarza. Brevemente.

Mababang

Brig, n. [brig] Bergantin. sasakyang may palo.

Bergantin,

Brigade, n. [brigu�] Brigada. Sanggayong bilang ng mga kawal. Brigadier-general, n. [br�adir-dcheneral] Brigadier. Brigadier. Brigand, n. [br�and] Ladron p�blico, bandido. Tulis�, manghaharang. Brigandage, n. [br�andedch] Salteamiento, latrocinio. Panunulis�, pang-haharang, pangloloob, paniniil. Bright, a. [br�t] Claro, reluciente; esclarecido, ingenioso. Makintab, maningning; malinaw; buh� ang loob, matalin� Brighten, v. [br�ten] Pulir, bru�r, dar lustre; avivar, agusar el ingenio. Pakintabin, pakinisin, palinawin; buhayin, palakasin ang loob.

Brightness, v. [br�tnes] Lustre, esplendor, brillantez; agudeza de ingenio. Kintab, kinis, ningning; katalinuan. Brilliancy, n. [br�iansi] Ningning, kislap, dilag. Brillantez.

Brilliant, n. [br�iant] Brillante. Brillante, batong maningning. Brilliant, a. [br�iant] Brillante. Maningning, makislap, makin�g, makintab. Brilliantly, adj. [br�iantly] Espl�didamente. May kaningningan, may kainaman. Brim, n. [brim] Borde, labio de una vasija. Gilid, bunganga ng isang sisidlan. Brim, v. [brim] Llenar hasta el borde; estar

de bote en bote. Punuin, paapawin. Brimful, adj. [br�ful] Lleno hasta el borde. Pagawpaw, pun�hanggang sa bungang�ng sisidlan. Brimfulness, n. [br�fulnes] El estado de estar lleno hasta el borde. Ang pagkapun�hanggang sa lab�ng sisidlan. Brimstone, n. [br�ston] Azufre. Asupr� Brindle, adj. [brindl] Salpicado de varios colores. Batikbatik, bulik. Brindle, n. [brindl] Variedad de colores. Batik. Brine, n. [br�n] Salmuera. Pat�, sawsawan, ketsap. Brine, v. [br�n] Embeber en salmuera.

Asn�, paalatin. Bring, v. [bring] Traer. Magdal�rito, dalhin dito. Brinish, adj. [br�nish] Salado. Inasn�. Brinishness, n. [br�nishnis] Sabor de sal. Lasang asin, maalat. Brink, n. [brink] Orilla, margen, borde. Gilid, tab� pangpang. Briny, adj. [br�ni] Salado. Inasn�, maalat. Brisk, adj. [brisk] Vivo, alegre, jovial. Maliks� masaya, magaan ang katawan. Brisk up, v. [brisk up] Avanzar con viveza; regocijarse, alegrarse. Magpakagaan ng katawan, magpakasay�

Brisket, n. [br�ket] El pecho de un animal. Dibdib ng hayop. Bristle, n. [br�l] Cerda, seta. Tutsang, sungot. Bristle, v. [br�l] Erizar, poner derechas las cerdas �puas el animal que las tiene. Manindig ang tutsang. Bristly, adj. [br�tli] Cerdosa. Matuts�g. British, adj. [br�ish] Brit�ico. Taga Britanya �ukol sa Britanya. Briton, n. & adj. [br��] Breton. Taga Britanya �ukol sa Britanya. Brittle, adj. [br�l] Quebradizo, fragil. Babasag�, marupok, mahun� mahin� Brize, n. [br�z] T�ano. Bangaw.

Broach, n. [bro-ch] Asador, espeton; un instrumento de m�sica; un instrumento de relojeros. Isang kasangkapang matules; isang kagamitan ng mga m�siko; isang kagamitan ng mga manggagaw�ng relos. Broach, v. [bro-ch] Espetar, barrenar. Bumutas, butasin. Broad, adj. [brod] Ancho, Malapad, malwang; malwat. abierto.

Broaden, v. [br�n] Ensancharse. Lumwang, lwangan, lumapad, laparan. Broadness, n. [br�ness] Anchura. Lwang, lapad. Brodekin, n. [br�kin] Borcegu� Borseg� Brogue, n. [brog] Idioma corrompido.

Salitang utal. Broil, n. [br�l] Tumulto, alboroto, ri�. Kagulo, kaingay, away. Broil, v. [br�l] Asar carne sobre las ascuas. Mag-ihaw, magsalab, magdangdang, magdar�g. Broke, v. [broc] Hacer de corredor. Mag-corredor. Brokenhanded, adj. [br�n j�ded] Manco. Kimaw. Brokenhearted, adj. [brokn j�ted] De corazon quebrantado. Bagbag na loob. Broker, n. [br�er] Corredor. Corredor. Bronchial, adj. Nauukol sa bag� [br�kial] Bronquial.

Bronchic, adj. [br�kik] Bronquial. Nauukol sa bag� Bronze, n. [bronz] Bronce. Lahok ng mga metal na tila tansong pul� Brooch, n. [bruch] Broche. Espile sa dibdib. Brood, n. [brud] Progenie, raza, casta. Lah� angk�. Brood, v. [brud] Empollar, Yumungyong, umakay. Brook, n. [bruk] Arroyo. Batis. Brook, v. [bruk] Sufrir, tolerar. Magtiis, magbat� magparaan. Broom, n. [brum] Escoba. Wal�, lawis. cobijar.

Broomstick, n. [br�mstik] Palito de escoba. Tingting. Broth, n. [broz] Caldo. Sabaw. Brother, n. [br�zer] Hermano. Kapatid [na lalake]. Brotherhood, n. [br�zerjud] Hermandad, fraternidad. Pagkakapatiran. Brother-in-law, n. [br�zer-in-lo] Cu�do. Bayaw. Brotherless, adj. [br�zerles] Persona que no tiene ningun hermano. Walang kapatid. Brotherly, adj. [br�zerli] Fraternal. Parang kapatid. Brougham, n. [br�am] Carruage. Karwahe.

Brow, n. [br�] Ceja. Kilay. Browbeat, v. [br�bit] Mirar con ce�. Kumindat. Brown, adj. Kuyomanggi. [br�n] Mereno, casta�.

Brownish, adj. [br�nish] Lo que tira �moreno �casta�. Tila kuyomanggi. Browse, n. [br�z] Pimpollos, renuevos. Supling, sw� Browse, v. [br�z] Ramonear, pacer, comer las ramas, etc.. Manginain ng mga. usbong, dahon, ibp. Bruise, n. [br�z] Magulladura, golpe. Lamog, bugbog.

Bruise, v. [br�z] Magullar, Bumugbog, lumamog.

golpear.

Bruiser, n. [bri�ser] Pugil; un instrumento de los �ticos. Taong malakas na walang galang; isang kagamitan ng mga manggamot sa mat� Brunette, n. [briun�] Morena, trigue�. Babaing may pagkakuyomanggi. Brunt n., n. [brunt] Choque �encuentro violento, golpe, accidente, desastre. Bangg� untog, kapahamakan, sakun� Brush, n. [brush] Cepillo. Sepilyo. Brush, v. [brash] Acepillar. Sepilyuhin. Brushwood, n. [brashwud] Matorral, zarzal. Kadawagan, kaugoygoyan.

Brustle, v. [br�l] Crujir, chillar. Humaginit, humiging. Brutal, adj. [bri�tal] Brutal, salvaje, cruel. Tila hayop, mabaksik. Brutality, n. Kahayupan. [briut�iti] Brutalidad.

Brute, n. [brut] Bruto. Hayop. Brutish, adj. [bri�tish] Brutal, bestial. Tila hayop. Bryony, n. [br�oni] Nueza blanca. Lipay. Bubble, n. [b�l] Burbuja. Bul� bulubok, bulwak. Bubble, v. [b�bl] Burbujear. bumulubok, bumulwak. Bumul�

Bubbly, adj. [b�li] Espumoso. Mabul� Buccaneers, n. [boecan�z] Filibusteros. Mga tulisang dagat sa am�ika ayon sa mga inggl�. Buck, n. [b�] Gamo. Usang lalake. Bucket, n. [b�et] Cubo, pozal. Timb� bald� Buckle, n. [b�l] Hebilla, bucle. Kulot [ng buhok.]. Buckle, v. [b�l] Hebillar. Kulutin. Bud, n. [bad] V�tago, pimpollo. Buko; usbong. Bud, v. [bad] Brotar, estar en flor. Bumuk� bumulaklak. Budge, v. [b�ch] Moverse, menearse.

Kumilos, gumalaw. Budget, n. [b�chet] Bayong na may lam�. Talego portatil.

Buff, n. [b�] Piel curtida del b�falo. Katad ng kalabaw. Buffalo, n. [b�falo] B�falo. Kalabaw. Buffet, n. [b�et] Aparador, Aparador, p�inggalan. Buffeter, n. tampalasan. [b�eter] alacena.

P�gil.

T�ng

Buffle, v. [b�l] Confundirse. Malinglang, malito, matulig. Buffon, n. [b��n] Buf�, truhan. Payaso, p�song.

Buffon, v. [b�un] Burlar, chocarrear. Magpataw� magpusong, magpayaso. Buffonery, n. [b�un�y] Bufonada, bufoner�; chanzas bajas; majader�. Pagpapatawa, pagbibir� pamumusong. Bug, n. [b�] Chinche. Surot. Bugbear, n. [b�bar] Espantajo. Panakot. Buggy, adj. [b�ui] Chinchero. Masurot. Buggy, n. [b�ui] Calecin. Kalesin. Bugle, n. [bi�gl] Corneta de monte �trompa de caza. Tambul� pakakak. Build, n. [bild] Estructura. Pagkakaakm�ng gusal��bahay. Build, v. [bild] Edificar, construir.

Magtay�ng gusal�gumaw�ng bahay. Building, n. [b�ding] Edificio. Gusal� bahay. Bulb, n. [b�b] Bulbo. Bukba. Bulk, n. [b�k] Tama�, volumen. Lak� kapal. bulto, masa,

Bulky, adj. [b�ki] Voluminoso, corpulento, abultado, grande, pesado. Makapal, malaki, mabigat. Bull, n. [bul] Toro; bula pontificia. Toro, bakang lalake; bula ng papa. Bull-baiting, n. [b�l-beting] Combate de toros y perros. Labanan ng mga toro at aso. Bull-beef, n. [b�l-bif] Carne de toro.

Laman �karn�ng toro. Bull-dog, n. [b�l dog] Perro de presa. Asong pangaso. Bullet, n. [b�let] Bala de metal. Pungl� bala. Bulletin, n. [b�letin] Boletin, noticias de oficio. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. Bullion, n. [b�li�] Oro en tejos, �plata en barras y sin labrar. Gint��pilak na d�pa nadadalisay. Bullock, n. [b�l�] Novillo. Bulo, guyang toro. Bully, n. [b�li] Espadachin, rufian. Taong masama at hambog.

Bully, v. [b�li] Insultar; fanfarronear. Lumapastangan; maghambog. Bulwark, n. [b�lw�k] Baluarte. Munting kut� kublihan sa kalaban. Bumblebee, n. [b�blbi] Avispa. Bubuyog. Bump, n. [b�p] Hinchazon. Pamamag� Bump, v. [b�p] Dar estallido como una bomba. Pumutok na parang isang bomba. Bumpkin, n [b�p-kin] Patan, villano, r�stico. Taong hamak, taong walang tur� taong bastos. Bunch, n. [banch] Racimo, manojo, atado. Bwig, bigkis. Bunch, v. [banch] Atar. Magbigkis.

Bunchy, adj. [b�chi] Racimoso. Mabwig. Bundle, n. [b�dl] Atado, mazo. Bigkis, tal� balot. Bundle, v. [b�dl] Atar, empaquetar, envolver. Bigkisin, talian, balutin. Bung, n. [b�g] Tapon �tarugo. Tap� �pasak. Bung, v. [b�g] Atarugar. Tapun� �pasakan. Bunghole, n. [b�gjol] Boca, el agujero por el cual se envasan los licores en las pipas. Bungang�ng bariles. Bungle, v. [b�gl] Chapucear, chafallar. Gaw� kahit papaano. Bunk, n. [b�k] Tarimon. H�aan, papag.

Bunt, n. [b�t] Hinchazon. Pamamag� Bunt, v. [b�t] Hincharse. Mamag� Buoy, n. [buoi] Boya. Boya, palut�g. Buoy, v. [buoi] Boyar, mantenerse sobre el agua. Magpalut�g. Buoyancy, n. Pagpapalut�g. [bu�iansi] Fluctuacion.

Buoyant, adj. [bu�iant] Boyante. Magaan, masay� Burden, n. [b�den] Carga. Pas�, sunong. Burden, v. [b�den] Cargar. Pumasan, sumunong. Burdensome, adj. [b�densam] Gravoso, molesto, inc�odo. Mabigat, mahirap

dalhin. Burdock, n. [b�doc] Bardana. Mores. Bureau, n. [biu-ro] Armario con cajones, escritorio, bufete; departamento del gobierno. Aparador, mesang sulat�; k�awaran. Burglar, n. [b�rglar] Ladron, salteador. Magnanakaw, mangloloob. Burial, n. [b�ial] Entierro. Paglilibing, pagbaba�. Burial place, n. [b�ial-ples] Cementerio. L�ingan, b�nan. Burier, n. [b�er] Enterrador, sepulturero. Manghuhukay. Burin, n. [bi�rin] Buril. Kasangkapan ng

m�amanday ng ginto't pilak. Burn, n. [b�n] Quemadura. Pas� paltos. Burn, v. [b�n] Quemar. Mapas� masunog, magpaltos; sumunog, pumas� Burnable, adj. [b�nabl] Susunug�, susupuk�. Combustible.

Burner, n. [b�ner] Quemador. Tagasunog, m�ununog. Burnish, v. [b�nish] Bru�r; tomar lustre. Bulihin; pakinang�, pakinisin. Burr, n. [b�] L�ulo �pulpejo de la oreja. Pingol ng tainga. Burst, v. [b�st] Reventar, estallar. Pumutok, sumilakbo, sumabog.

Burst, n. [b�st] Estallido, rebosadura. Putok, silakbo. Bury, v. [b�i] Enterrar, Maglibing, magba�. sepultar.

Burying, n. [b�iing] Entierro, exequias. Paglilibing. Bush, n. [bush] Ramo, arbusto, mata, matorral. Sanga, mababa't mayabong na halaman, dawag. Bush, v. [bush] Crecer espeso. Yumabong, gumubat. Bushel, n. [b�shel] Fanega. Kab�. Bushy, adj. [b�shi] Espeso, lleno de arbustos. Masinsin, mayabong, masanga, malag�

Busiless, adj. [b�iles] Desocupado, ocioso. Walang gaw� pagayongayon. Busily, adv. diligentemente. kasipagan. [b�ili] Solicitamente, May kaliksihan, may

Business, n. [b�nes] Empleo, oficio, asunto, negocio. Kalagayan, pagkabuhay, hanap-buhay. Bust, n. [bust] Busto. Busto, larawang ulo �kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. Bustle, n. [b�l] Bullicio, ruido, alboroto. Kaing�, kagul� higing, alingawngaw. Bustle, v. [ba�l] Bullir, �estruendo. magpaalingawngaw. hacer ruido Mag-ingay,

Busy, adj. [b�i] Ocupado. May ginagaw�

Busy, v. [b�i] Ocupar, emplear. Gumaw� magmasipag. But, conj. [bat] Sino. Kund� liban, lamang, bagkus. But, prep. [bat] Pero. Ngun� datapw� Butcher, n. [b�cher] Carnicero. Magkakarn� mangkakatay ng hayop. Butcherly, adj. [b�choerli] Sanguinario, b�baro. Mabagsik, tampalasan. Butler, n. [b�ler] Despensero de algun se�r. K�iwal�sa mga alak at pagkain. Butlership, n. [b�lership] Oficio de despensero. Tungkuling pagka-katiwal�sa mga alak at pagkain.

Butt, n. [boet] Terrero. Malaking bariles. Butt, v. [boet] Topar, topetar. M�angg� m�ungg� Butter, n. [b�ter] Mantequilla. Mantekilya. Butter, v. [b�ter] Untar con mantequilla. Magpahid ng mantekilya. Butterfly, n. [b�erflay] Mariposa. Par�ar� Buttermilk, n. [b�ermilk] Suero manteca. Gatas na walang hal� Buttery, adj. [b�eri] Mamantik� may mantekilya. de

Mantecoso.

Buttery, n. [b�eri] Despensa. P�inggalan. Buttock, n. [b�oek] Anca. Baywang, pig�

Button, n. [b�n] Bot�. Butones. Button, v. [b�n] Abotonar. Magbutones, ibotones. Buttonhole, n. [b�njol] Ojal. Ohales. Button-maker, n. [batn-m�er] Botonero. Manggagaw�ng botones. Buttress, n. [b�res] Estribo, apoyo, sosten. Estribo, alalay, pangpatibay. Butyraceous, adj. [bait�ies] Mantecoso. Mamantik� Buxom, adj. [b�soem] Obediente, docil; vivo, alegre. Masunurin, maba�; maliks� masay� Buy, v. [bay] Comprar. Bumil� mamil�

Buyer, n. [b�er] Comprador. Tagabil� m�imili. Buzz, n. [b�] Susurro, murmurio. Haging, haginit. Buzz, v. [b�] Sumbar; Hamaging; humaginit. cuchichear.

By, prep. [bay] Por, con. Sa, ni, ng, sa pamamagitan. Bramble, n. [br�bl] Zarza, espinoso. Dawag, mababang kahoy na matinik. Bran, n. [bran] Salvado. Darak. Branch, n. [branch] Ramo, a. Sang� Branch, v. [branch] Ramificarse. Magsang� arbusto punong

Branch, a. [branch] Ramo. Kasanga. Brand, n. [brand] Tizon, marca �sello. Sigsig; tand��tatak. Brand, v. [brand] Markahan, tandaan. Marcar, herrar.

Brandiron, n. [br�dairen] Marca, el hierro. Pangmarka �panatak. Brandish, v. [br�dish] Blandir, ondear. Wagayway, wasiwas. Brandnew, a. [br�dnu] Maningas, mapusok. Brandy, n. Agwardyente. [br�di] Flamante.

Aguardiente.

Brangle, n. [br�ggl] Quimera, disputa. K�litan.

Brangle, v. [br�ggl] Re�r, Makipagkaalit, makipagtalo.

disputar.

Brasen �brazen, a. [br�n] Hecho de bronce. Yari sa tansong dilaw. Brassier, n. [br�er] Latonero, brasero. Ang marunong gumaw�ng mga kasangkapang tansong dilaw. Brass, n. [bras] Bronce. Tansong dilaw. Brassfounder, n. [br�faunder] Fundidor. Mangbubub�ng tansong dilaw. Brassy, a. [br�i] Lo que participa de la calidad del bronce. Tila tansong dilaw. By, adv. [bay] Cerca, al lado de. Sa tab� malapit sa.

By-bye, [bayb�] Adi�. Adi�, paalam. By-end, [bay-�d] Interes particular. Mas�it sa sarili. By-gone, adj. [b�-gon] Pasado. Nakaraan, nagdaan, lipas na. By-law, n. [bay-lo] Tagubiling, kautusan. Ordenanza, ley.

By-name, n. [bay-n�] Apodo. Palayaw. Bypath, n. [b�paz] Senda descarriada. Landas na paligaw. Byroad, n. [b�rod] Camino oscuro. Daang tag� By-stander, n. [bay-st�der] mirador. Nanonood. Miron,

By-view, n. [bay-v�] Fin particular. Sariling tanaw, sariling mas�it. By-walk, n. [b�-uok] Paseo oculto. Daang bukod. By-way, n. [bay-ue] Camino desviado. Daang kubl� Byword, n. [bay-uerd] Dicho, proverbio, refran. Kasabih�, kawikaan, bukang bibig.

C

Cab, n. [cab] Cab, una especie de vehiculo. Kab, kalesang ingl� na tila rokabay. Cabal, n. [cab�] C�ala, sociedad de personas unidas para alguna conjuracion

�intriga. Katipunan na may bant� Cabal, v. [cab�] Maquinar, tramar. Magbant� mag-akal�ng isang lal�g. Cabbage, n. [c�edch] Berza, repollo. Repolyo. Cabbage, v. [c�edch] Cercenar, hurtar retazos. Magtalop ng balat, umumit ng mga retaso. Cabin, n. [c�in] Caba�, choza. Damp� s�ong, kubo. Cabin, v. [c�in] Vivir en caba� �choza. Manah� sa damp� Cabinet, n. [c�inet] Gabinete, escritorio. Mesang sulatan. Cabinet-maker, n. [c�inet-m�er] Ebanista.

Manggagaw�ng mga mesang sulat�. Cable, n. [k�l] pahatid-kawad. Cable. Kable

Cablet, n. [k�let] Remolque. Hila. Caboose, n. [cab�s] El fog� �cocina �bordo de un barco. Ang k�sinaan sa sasakyang dagat. Cacao, n. [k�o] Cacao. Kak�. Cackle, n. [c�l] Cacareo. Tilaok. Cackle, v. Tumilaok. [c�l] Cacarear, graznar.

Cackler, n. [c�ler] Cacareador; chismoso. Mapagtilaok; mapaghatid humapit. Caco-demon, n. [caco-d�en] Diablo.

Diablo. Cad, adj. [cad] R�stico, grosero. Bastos. Cadaver, a. [cad�er] Cadaver. Bangk�. Cadaverous, adj. [cad�eraes] Cadav�ico. Mukhang pat�, parang pat�, maputl� Caddy, n. [c�i] Botecito. Munting sisidlan. Cade, adj. [ked] Manso, domesticado, criado �la mano. Maam� Cade, v. [ked] Criar con blandura, mimar. Paamuin, amuin. Cadence, n. [k�ens] Cadencia, en la m�sica �en la poes� �en las frases; caida, declinaci�. Pagkakatugm�sa tugtugin �sa tul��sa pananalit� kiling, hilig.

Cadence, v. [k�ens] Regular por medida m�sica. Itugm�sa kumpas ng tugtog. Cadet, n. [cad�] Cadete de un cuerpo militar. Kadete, ang nag-aaral ng pagpupun�sa mga sundalo �kawal. Cafe, n. [caf� Restaurant, fonda. Restauran, ponda. Cage, n. [kedch] Jaula. Hawla, kulungan. Cage, v. [kedch] Enjaular. Isilid sa hawla; kulungin. Caiman, n. [k�an] Caiman. Bwaya. Cairn, n. [carn] Monton de piedras. Bunton �salansan ng bat� Caisson, n. [cas�s] Arcon �caj� grande. Malaking sisidl�.

Caitiff, n. [k�if] Belitre, p�aro, ruin. Hamak, bastos. Cajole, v. [cadch�] Lisonjear, adular. Manuy� mamuri ng pakunw� Cajoler, n. [cadch�er] Adulador, lisonjeador. M�unuya, m�umuri ng pakunw� Cajolery, n. [cadch�eri] Adulacion, lisonja. Tuy� kunwang papuri. Cake, n. [ke�] Bollo. Ke�. Cake, v. [ke�] Endurecer. Magpatigas. Calamitous, adj. [cal�it�] Calamitoso, miserable, infeliz. Ab� hidw� kahapis-hapis.

Calamity, n. [cal�ity] Calamidad. Sakun� kapahamakan. Calcareous, adj. [calk�ies] Parang apog; may halong apog. Calc�eo.

Calcine, v. [cals�n] Calcinar, quemar. Pumas� sumunog. Calculate, v. [c�kiulet] Calcular. Kumur� tumasa. Calculation, n. [calkiul�ien] Calculacion, c�culo. Kur� tasa. Calculator, n. [calkiul��] Tagakur� tagatasa. Calculador.

Calculous, adj. [c�kiulos] Pedregoso, arenoso. Mabat� mabuhangin. Calculus, n. [c�kiul�] C�culo; piedra en la

vejiga. Kur� bat�sa loob ng pantog. Caldron, n. [c�dr�] Calder�, caldera grande. Kawa, katingan. Calendar, n. [c�endar] Calendario �almanaque.. Kalendaryo, almanake. Calf, n. [caf] Ternera; pantorrilla. Guyang baka; bint� Caliber, n. [c�iber] Calibre. Kalibre. Calid, adj. Mainit. [c�id] Caliente, ardiente.

Caligraphy, n. [cal�rafi] Karunungan sa pagtititik.

Caligraf�.

Calix, n. [c�ics] Caliz �campanilla. Balat ng bulaklak.

Calk, v. [coc] Calafatear un navio. Pasakan ang sir�ng sasakyan sa tubig. Calker, n. [c�er] Calafate. Tagapagpasak ng sir�ng sasakyan sa tubig. Call, n. [col] Llamada; visita. Tawag; dalaw. Call, v. [col] Llamar, nombrar; visitar �uno. Tumawag, magpangalan; dumalaw. Caller, n. [c�er] Llamador. Ang tumawag. Callet, n. [c�et] Magagalit�. Rega�na, peliforra.

Calling, n. [c�ing] Profesion, vocacion. Pagkabuhay, hilig. Calligraphy, n. [cal�rafi] Caligraf�. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik.

Callosity, n. [cal�iti] Callosidad. Kalipak�, kalyo. Callous, adj. [c�es] Calloso. Malipak, kinakalyo. Callow, adj. [c�o] Pelado, desplumado. Walang balahibo, inalisan ng balahibo. Callus, n. [c��] Callo, dureza de alguna parte del cuerpo. Lipak, kalyo. Calm, n. [calm] Calma, serenidad, sociego. Katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan ng loob. Calm, adj. [calm] Quieto, tranquilo, sosegado. Tahimik, mahinahon, tiwasay, palagay-loob.

Calm, v. [calm] Calmar, apaciguar. Tumahimik, tumiwasay, pumayap� humumpay.

tranquilizar, huminahon, humimpil,

Calmness, n. [c�nes] Tranquilidad, calma. Kapalagayan ng loob, kapanatag�, katahimikan, katiwasay�. Calmy, adj. [c�i] Tranquilo, Panatag, palagay-loob tiwasay. pac�ico.

Caloric, n. [cal�ic] Cal�ico. Nahihinggil sa init. Calorific, adj. Nauukol sa init. [calor�ic] Calor�ico.

Calumniate, v. [cal�niet] Calumniar. Magbintang, bintangan, magparatang. Calumniation, n. [caloemni�ien] Calumnia.

Bintang, paratang. Calumniator, n. [caloemnietoer] Calumniador. Ang nagbibintang, ang nagpaparatang. Calumniatory, adj. Calumnioso, injurioso. mapagparatang. [cal�nietori] Palabintang,

Calumny, n. [cal�ni] Calumnia, injuria. Paratang, bintang. Calve, v. [cav.] Parir la vaca. Mangan� (ang baka �kalabaw). Calyx, n. [c�ics] Caliz. Mga dahon sa labas ng bulakl�. Cambist, n. [c�bist] Cambista. M�amalit ng salap�

Cambric, n. [k�bric] Batista. Kambray. Camel, n. [c�el] Camello. Kamelyo. Camera, n. [c�era] C�ara fotogr�ica. Panguha ng retrato, t�awin, ibp. Camerade, Kasama. n. [c�oeret] Camarada.

Camp, n. [camp] Campo; campamento. Parang; campamento himpilan ng mga kawal, p�ingahan ng hukbo. Camp, v. [camp] Acampar, alojar un ej�cito. Magkampamento, humimpil (ang mga kawal), magpahinga (ang hukb�. Campaign, n. [camp�] Campa�; campo razo. Pakikihamok, pakikilaban; lwal na dako.

Camphire, n. [c�foer] Alcanfor. Alkampor. Camphor, n. [c�foer] Alcanfor. Alkampor. Camphor, v. [c�foer] Alcanforar. Lagyan ng alkampor. Can, n. [can] Lata. Lata. Can, v. [can] Poder. Maka... , maar� Canal, n. [can�] Canal. P�aluyan ng tubig; bangbang. Canary, n. [can�i] Canario. Ibong kanaryo. Cancel, v. [c�sel] Cancelar. Wal� ng bis� iurong. Cancellation, n. [cancel�ien] Cancelaci�. Pagpapawal�ng bis� pag-uurong.

Cancer, n. [c�soer] Cancer, tumor maligno. Kanser, k�karo masamang bukol. Cancerous, adj. [c�soeroes] Canceroso. Nauukol sa kanser. Candelabrum, n. [candel�r�] Candelabro. Kandelero, tirik� ng kandil� Candent, adj. [c�dent] Nagbabaga, nag-iinit. Candente.

Candid, adj. [c�did] C�dido, sencillo. Mapaniwalain, musmos. Candidacy, n. [cand�eci] Candidatura. Pagkakandidato. Candidate, n. [c�didet] Candidato, pretendiente, aspirante. Kandidato, naghahangad ng isang kalagayan.

Candidly, adv. [c�didli] Candidamente, ingenuamente. Totoo, tunay, tapat. Candle, n. [c�dl] Candela, vela. Kandil� Candlestick, n. [c�dlstic] Tirik� ng kandil� kandelero. Candelero.

Candlestuff, n. [c�dlst�] Sebo para hacer velas. Pagkit na ginagawang kandil� Candlewick, n. [c�dlwic] P�ilo. Mits�ng kandil� Candor, n. [c�doer] Candor, sinceridad, ingenuidad. Katapatan ng loob. Candy, n. [k�di] Candy. Kendi, matamis. Cane, n. [ke�] Ca�, junco, Kawayan, baston, tungkod. baston.

Cane, v. [ke�] Apalear. Manghampas ng baston. Canine, adj. [can�n] Canino. Parang aso, nahihinggil sa aso. Canker, n. [c�koer] bag�ng suso. Cancer. K�karo,

Cannibal, n. [c�ibal] Can�al, caribe, antrop�ago. Taong lumalamon ng kapw�tao. Cannibalism, n. [c�ibalism] Canibalismo. Paglamon ng kapw�tao; kabalakyutan. Cannon, n. [c�oen] Ca�n de artiller�. Kany�. Cannonade, n. [canon�] Ca�nazo, ca�neo. Panganganyon.

Cannonade, v. [canon�] Ca�near �aca�near. Kumanyon, manganyon, magpaputok ng kanyon. Cannonball, n. [canoenbol] Bala de ca�n. Bala ng kany�. Cannoneer, n. [canoen�] Ca�nero. Tagapagpaput� ng kanyon, m�ganganyon. Cannoneer, v. [c�oen�] Ca�near. Kumanyon, magpaputok ng kanyon. Cannonshot, n. [canoensiot] Estallido del ca�n. Putok ng kanyon. Cannot, [c�ot] No poder. Walang kaya, d�maka... Canny, adj. [c�i] Sagaz; prudente. Tuso, matalin� maba�.

Canoe, n. [can�] Canoa. Bangk� Canon, n. [c�oen] Canon; regla, ley, estatuto; lo que se paga en reconocimiento del dominio directo de algun terreno. Kanon �aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasulatan; tuntunin, kautusan; ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-ar�ng alin mang lup� Canonic, adj. [can�ic] Can�ico. Naaukol sa kanon. Canonical, adj. Nauukol sa kanon. [can�ical] Can�ico.

Canonization, n. [canoenaiz�ien] Canonizacion. Pagpapalagay na santo �banal sa kanino mang namatay. Canonize, v. [c�oenais] Canonizar. Ipalagay na santo �banal ang sinomang

namatay. Canopy, n. [c�opi] Tabing, baldokan. Docel, pabellon.

Canopy, v. [c�opi] Endoselar. Ilagay na tabing. Cant, n. [cant] Jerigonza. Pananalitang tila awit; pananalitang malawig. Cant, v. [cant] Hablar en jerigonza. Magsalit�ng tila paaw�; magsalit�ng malawig. Canteen, n. [cant�] Cantina, puesto en el campo donde se vende vino, etc.. Kantina, tindahan na nagbibil�ng alak, ibp. Canter, n. [c�t�] Hip�rita; medio galope. Mapagpakunw� takbong paluks�

Canter, v. [c�t�] Andar el caballo �paso largo y sentado. Pakarimuting maigi ang kabayo. Canthus, n. [c�z�] Canto ��gulo del ojo. Sulok ng mat� Canticle, n. [c�ticl] C�tico �cancion de Salomon. Awit ni Salomon. Canto, n. [c�to] Canto. K�to, awit. Canvas, n. [c�vas] Ca�mazo. Balindang. Canvass, n. [c�vas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. Paghanap ng mga boto sa ik�agkakaroon ng anomang destino �kalagayan. Canvass, v. [c�vas] Solicitar votos para lograr algun destino. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino

�kalagayan. Cany, adj. [k�i] Lleno de ca�s. Mapunong kawayan, k�ayanan. Cap, n. [cap] Gorra �gorro. Gorra, tukarol. Cap, v. [cap] Cubrir la cabeza; saludar �uno, quitarse la gorra en se�l de reverencia. Magtakip ng ulo; bumat� mag-alis ng gorra na pinaka galang. Capability, n. [kepab�iti] Capacidad, aptitud. Kakayahan, kaya, ab�. Capable, adj. [k�abl] Capaz, id�eo, apto. May kaya, may ab�, sapat. Capacious, adj. [cap�ies] Espacioso, extensivo, vasto, ancho. Maaliwalas, malwang, malwag, malawak.

Capacitate, v. [cap�itet] Habilitar, hacer capaz. Ariing may kaya, ariing sapat. Capacity, n. [cap�ity] Capacidad, cabida. Kasapat�, kakayahan. Cap-a-pie, adv. [cap-a-p� De pies �cabeza. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Caparison, n. [cap�is�] Kasangkapan ng kabayo. Caparason.

Caparison, v. [cap�is�] Enjaezar caballo. Maggayak ng kabayo.

un

Cape-case, n. [c�-kes] Saco, alforja. Kapa; sako, supot, bayong. Cape, n. [kep] Cabo, promontorio �punta de tierra. Punt��ungos ng lupa.

Caper, n. [k��] Cabriola, salto �brinco. Likot; lundag, lukso, tal�. Caper, v. [k��] Cabriolar, hacer cabriolas. Maglilik�; magluluks� Caperer, n. [k���] Danzador, saltador. Sasayawsayaw, l�luksoluks� Capital, adj. [c�ital] Lo que pertenece �la cabeza. Nauukol sa ulo �buhay. Capital, n. [c�ital] Capital, la ciudad principal. Ang pangulong bayan. Capital, n. [c�ital] Capital, fondo. Puhunan. Capital, n. [c�ital] Mayuscula. Mayuscula �malaking titik. Capitalist, n. [c�italist] Capitalista. M�umuhunan, ang namumuhunan.

Capitalize, v. Mamuhunan.

[c�italais]

Capitalizar.

Capital letter, n. [c�ital l�ter] Mayuscula. Titik na malaki �mayuskula. Capitol, n. p�ahalaan. [c�itol] Capitolio. Bahay

Capitulate, v. [cap�iulet] Capitular; escribir alguna cosa dividiendola en cap�ulos. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Capitulation, n [capitiul�ien] Capitulacion, el acto de escribir por cap�ulos. Pagkasulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Capon, n. [k�en] Capon �pollo castrado. Kap�.

Caprice, n. extravagancia. pagkaibig.

[capr�] Kapricho,

Capricho, katwang

Capricious, adj. [capr�ies] Caprichoso, extravagante. Kaprichoso, makapricho, mapag-ibig ng katw� Capsicum, n. [c�sikem] pimentero. Pamint� Pimienta,

Capsize, v. [caps�z] Trabucar, volcar, volver de arriba abajo. Magtaob, itaob, magtiwarik, itiwarik. Capsular, adj. [c�siular] Capsular. Tila k�sula, hinggil sa k�sula. Capsule, n. [c�siul] C�sula. K�sula. Captain, n. [c�ten] Capitan. Kapitan, pun�

Captaincy, n. [c�tensi] Capitan�. Pagkakapitan, pagkalagay na kapitan. Caption, n. [c�cien] Captura. Paghuli, pag-uusig. Captious, adj. [c�cies] Enga�so, caviloso. Magdaray� sinungaling. Captivate, n. [c�tivet] Cautivar, atraer la voluntad. Bumihag; humalina ng kalooban. Captive, n. [c�tiv] Cautivo, prisionero. Bihag. Captive, v. [c�tiv] Cautivar. Bumihag, bihagin. Captivity, v. Pagkabihag. [capt�iti] Cautiverio.

Captor, n. [c�toer] Apresador. Tagabihag. Capture, n. [c�choer] Pamimihag, pag-uusig. Captura.

Capture, v. [c�choer] Capturar, apresar. Mamihag, humul�dumakip. Car, n. [car] Carro. Karro, kariton. Carabine, n. [c�abain] Carabina. Maikl�g bar�. Carabineer, n. [carabin�] Carabinero. Karabinero. Caracole, n. [c�acol] Carac�; escalera de caracol. Sus� hagdang sinus� Caramel, n. Karamelitos. [c�amel] Caramelitos.

Carat, n. [c�at] Quilate del oro. Kilates ng gint� Carbolic, Karb�iko. adj. [c�bolic] Carb�ico.

Carbon, n. [c�bon] Carbon. Uling. Carbonaceous, adj. [carbon�ies] Lo que contiene carbon. May halong uling. Carbonic, adj. [carb�ic] Nahihinggil sa uling. Carb�ico.

Carbonize, v. [carb�iz] Carbonizar. Ulingin, papagulingin, gawing uling. Carbuncle, n. [c�buncl] Carbunco, tumor puntiagudo y maligno. Masamang bukol. Carcass, n. [c�cas] Carcasa, cadaver. Bangkay.

Card, n. [card] Naipe; tarjeta. Baraha; tarjeta. Card-board, n. [card-bord] Carton. Kart�. Cardiac, adj. [c�diak] Nahihinggil sa sak� sa pus� Cardiaco.

Cardialgy, n. [c�dialdchi] Cardialg�. Sak� na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisikip ng loob. Cardinal, adj. [c�dinal] principal. Una, pangulo. Cardinal,

Cardinal, n. [c�dinal] Cardinal. Kardinal. Cardmaker, n. [c�dmeker] Fabricante de naipes. Manggagaw�ng baraha. Card-party, n. [card-parti] El conjunto de

los que juegan �algun juego de naipes. Sugalan. Care, n. [ke�] Cuidado, cautela. Ingat, kaling� Care, v. [ke�] Cuidar, tener cuidado. Mag-ingat, ingatan, kumaling� kalingain. Careen, v. [car�] Carenar �dar carena al navio. Kumpunih� ang sir�ng sasakyan. Careful, adj. [k�ful] Cuidadoso, cauteloso. Maingat, makaling� Carefully, adv. [k�fuli] Cuidadosamente. Na may pag-iingat. Carefulness, n. [k�fulnes] Cuidado, cautela, atencion. Ingat, kaling� lingap. Careless, adj. [k�les] Descuidado,

negligente. Pabay� walang bahal�walang ingat. Carelessly, adv. [k�lesli] Descuidadamente. Na may pagpapabay� Carelessness, n. [k�lesnes] Descuido, negligencia, indiferencia. Kapabayaan, kawal� ng ingat. Career, n. [car�] Carrera, carrera abierta y tendida. Takb� karimot. Career, v. [car�] Correr �carrera tendida. Kumarimot, tumakb� Caress, n. [car�] Caricia, halago. Kaling� alindog. Caress, v. Kumaling� alindugin. [car�] Acariciar, halagar. umalindog, palayawin,

Cargo, n. [c�go] Cargamento de navio. Lulan ng sasakyan. Caricature, n. [caricach�r] Caricatura. Karikatura, larawang pangpataw� pangtuy��pangpuri. Caricature, v. [caricach�r] Hacer caricaturas. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont�sa may katawan. Caricaturist, n. [caricachi�rist] El que hase caricaturas. Ang manggagaw�ng karikatura. Cark, n. [carc] Cuidado. Ingat. Cark, v. [carc] Magpakaingat. Ser muy cuidadoso.

Carle, n. [carl] Patan, r�stico, hombre ruin.

Taong hamak, taong walang tuto. Carman, n. [c�man] Cochero. Kuchero. Carminative, adj. [carm�etiv] Carminativo, lo que pertenece �los remedios contra los flatos. Carminativo, ang ukol sa gam� laban sa hangin na nasa loob ng katawan. Carmine, karm�. n. [c�main] Carmin. Kulay

Carnage, n. [c�nedch] Carnicer�; mortandad. P�ilihan ng karne; ang p�ayan sa panahon ng digm��laban�. Carnal, adj. [c�nal] Carnal, sensual. Ang nauukol sa laman, ang nauukol sa kalayawan. Carnalist, n. [c�nalist] El que es lujurioso �lascivo. Malibog.

Carnality, n. [carn�iti] Carnalidad, sensualidad, lascivia. Pagkalam�g tao �lupa, kalibugan. Carnation, n. [carn�ien] Pagkakatawang tao. Encarnacion.

Carneous, adj. [c�nies] Carnoso, cornudo. Malam�, matab� Carnival, n. �carnestolendas. �karnestolendas. [c�nival] Carnaval Karnabal

Carnivorous, adj. [carn�oroes] Carn�oro. M�gangain ng karn� Carol, n. [c�e�] Villancico de Noche Buena �Navidad. Kant��awit sa Noche Buena �Pask�

Carol, v. [c�oel] Cantar. Kumant��umawit. Carousal, n. [car�sal] Festin; francachuela. Paghahandaan, pagkakatw� pagsasayahan, pagbibiruan. Carouse, n. [car�z] Borrachera; jarana. Paglalasingan, pagkakaingay; panghaharana. Carouse, v. [car�z] Jaranear, alborotar. Mangharana, magsay� mag-ingay. Carp, n. [carp] Carpa, pescado de agua dulce. Bwanbwan. Carp, v. [carp] Censurar, criticar; vituperar. Pumuna, pumansin; pumintas, pumul� Carpenter, n. [carpenter] Carpintero. Anlwagi, manggagaw�ng bahay �gusal�

Carpentry, n. Pag-aanlwagi.

[c�pentri]

Carpinter�.

Carper, n. [c�per] Rega�n; censurador. Magagalit�; mapamintas. Carpet, n. [c�pet] Tapete de mesa; alfombra. Panakip sa dulang, panglatag sa sahig. Carpet, v. [c�pet] Alfombrar, entapizar. Maglatag sa sahig. Carpet-bag, n. [c�pet-b�] Baulillo de viandante. Sako de byahe, tampip� Carriage, n. [c�-redch] Coche, veh�ulo; porte, conduccion. Karwahe; pagdadal� Carrier, n. [c�rier] Portador. Tagapagdal�

Carrion, n. [c�-rioen] Carro�, la carne corrompida. Karneng bul�, lam�g bulok. Carrion, adj. podrido. Bulok. [c�-rioen] Mortecino,

Carry, v. [k�i] Llevar, conducir de una parte �otra. Magdal� Carrying, n. [k�iying] Porte, conduccion. Pagdadal� Carry-tale, n. [c�ritel] Chismoso, cuentista. Masatsat, mapagkwento. Cart, n. [cart] Carro, carreta. Kariton, karetela. Cart, v. [cart] Carretear, usar carros �carretas. Ipagkariton, ipagkaretela. Cartage, n. [c�tedch] Carretaje.

Pagkakariton, pagkakaretela. Carter, n. [c�ter] Carretero. Cochero. Cartoon, n. [cart�n] Carton. Karton. Cartouche, n. [cart�ch] Cartucho de balas. Kartucho na may punl��bala. Cartridge, n. [c�tridch] Cartucho p�vora. Kartuchong may pulbur� de

Carve, v. [carv] Esculpir, tallar, grabar. Magbub�ng larawan, lumilok, humugis �humubog ng anomang anyong binub� Carver, n. [c�ver] Escultor, tallador, grabador. Mangbubub�ng larawan, manglililok. Carving, n. [c�ving] Escultura �figuras esculpidas, talla. Larawang binub� anyong

nililok. Cascade, n. [cask�] Cascada, despe�dero de agua. Lagaslas. Case, n. [ke�] Estado, situacion; caja, estuche. Lagay, kalagayan, tay� kah�, sisidlan. Case, v. [ke�] Encajar. Isilid sa kahon. Cash, n. [cash] Dinero contante �de contado; cajita �cofrecillo para guardar el dinero. Salap� munting sisidl� ng pilak. Cashbook, n. [c�hbuk] Libro de caja. Aklat na t�aan ng salaping naglalabas-pumasok sa kaha. Cashier, n. ingat-yaman. [k�her] Cajero. Kahero,

Cashier, v. [k�her] Quitarle �uno de su empleo. Alisin sa katungkulan. Casing, n. [k�ing] Cobertura. Tak�. Cask, n. [cask] Barril, tonel. Bariles. Casket, n. [c�ket] Cajita para joyas. Kahitang sisidlan ng hiyas. Casket, v. [c�ket] Poner en cajita. Isilid sa kahita. Cassimere, n. [c�imir] Casimiro, tela de lana muy fina. Mainam na lana. Cassock, n. [c�oec] Balandran �sotana. Sotana, bihisang mahab� Cast, n. [cast] Tiro, golpe; ojeada; molde, forma; aire �modo de presentarse. Hagis, puk�, tapon, tudl� sulyap; any� kilos.

Cast, v. [cast] Tirar, arrojar, lanzar; modelar. Ihagis, ipukol, itapon; mag-any� magbub� Castaway, n. [c�tawe] R�robo. Alibugh� tapon. Caste, n. [cast] Casta; corporacion. Lah� kapisanan. Caster, n. [c�toer] Tirador; adivino; fundidor; rueda con un eje formado de eslabones para rodar por todos lados. Manghahagis; manghuhul� mangbubub� gulong na mabuti ang pagkaayos ng ehe, anop� n�gugulong saan man ipaling. Castigate, Magparusa. v. [c�tiguet] Castigar.

Casting, n. [c�ting] Fundicion. Pagbubub�

Castle, n. [c�l] Castillo, fortaleza. P�anggalangan sa digm� kut� gusaling matayog. Castle-builder, n. [c�l-b�der] Proyectista imaginario. Palaisip ng kahambugang d�mangyayari. Castor, n. [c�tor] Castor; sombrero fino hecho del pelo de castor. Isang ur�ng hayop na may apat na paa; sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. Castor oil, n [c�toer-oil] Aceite de Castor. Aseite de Kastor. Castrate, v. [c�tret] Kapun�, gawing bating. Castration, Pagkapon. n. Castrar, capar.

[castr�ien]

Capadura.

Castrel, n. [c�trel] Especie del halcon. Lawin. Casual, adj. [c�iual] Casual, accidental. Nagkataon, hind�sinasady� Casually, adv. [c�iuali] Casualmente, fortuitamente. Sa pagkakataon, na di sinasady� Casualty, n. [c�iualti] Casualidad, aventura, accidente. Pagkakataon, pangyayari. Cat, n. [k�] Gato. Pus� Cataclysm, n. [c�aclizm] Cataclismo, diluvio. Sakunang nakagugunaw, paggunaw. Catacombs, n. [c�acomz] Catacumbas.

Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup�sa Roma. Catalepsy, n. [c�alepsi] Catalepsis. Himatay, kalagayang parang patay. Cataleptic, adj. [c�aleptic] Nauukol sa himatay. Catal�tico.

Catalogue, n. [c�alog] Cat�ogo, �memoria. T�aan, tandaan.

lista

Catalogue, v. [c�alog] Poner en cat�ogo. Ital�sa tandaan �t�aan. Catamenia, n. [catam�ia] Menstruacion. Sakit sa panahon ng babae. Catamount, n. [c�amaunt] Gato pardo �mont�. Pusang bundok na tila tigre. Cataplasm, n. [c�aplazm] Cataplasma.

Tapal. Catapult, n. [c�apult] Catapulta. Isang m�ina noong unang panahon na ginagamit sa pakikidigm� Cataract, n. [c�aract] Cascada, catarata. Malaking lagaslas. Catarrh, n. [cat�] Catarro. Sip�. Catarrhal, adj. [cat�ral] Catarral. Nauukol sa sip�. Catastrophe, n. [cat�trofi] Cat�trofe, cosa infeliz y funesta. Sakun� malaking kapahamak�. Catcall, n. [k�col] Silbo, reclamo. Daing, pag-aam�am� luh�. Catch, n. [catch] Presa, captura. Huli,

dak�; agaw. Catch, v. [catch] Coger, arrebatar; alcanzar, atrapar. Humuli, hulihin, dumakip, dakpin; abutin; agawin; saluh�. Catcher, n. [c�h�] Cogedor. Tagasal� Catching, n. [c�hing] El acto de cojer. Pagsal� Catching, adj. Nakakahawa. [c�hing] Contagioso.

Catchpenny, n. [c�hpeni] Enga�fa. Day� Catchup, n. [k�hap] Salsa picante hecha de setas. Isang sawsawan. Catechise, v. [catek�] Catequizar; examinar; instruir en los art�ulos fundamentales de la religion cristiana.

Humikayat, lumitis; magtur�ng mga aral ng relihion kristiana. Catechism, n. [c�ekizm] Katecismo, aral kristiano. Categoric, adj. [categ�ic] Pasiya �palagay na patap�. Catecismo.

Categ�ico.

Category, n. [c�egori] Categor�. Lagay, kalagayan. Cater, n. [k�er] Proveedor. Tagapaglaan, tagapagtaan. Cater, v. [k�er] Maglaan, magtaan. Abastecer, proveer.

Caterer, n. [k�erer] Tagapaglaan, tagapagtaan.

Proveedor.

Caterpillar, n. [c�erpilar] Oruga. Isang

ur�ng uod. Caterwaul, Ngumiyaw. v. [c�eruol] Maullar.

Caterwauling, n. [c�oerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. Paglalampungan ng mga pus� Cates, n. pl [kets] Vianda �platos para la mesa. Ulam. Cat-eyed, adj. [k�aid] El que tiene ojos de gato. Bulagaw. Catfish, n. [k�fish] pescado. Kandul� Una especie de

Catgut, n. [k�goet] Cuerda de violon �guitarra. Kwerdas ng byolon �gitarra. Cathartic, adj. [caz�tic] Cat�tico.

Pangpurg� Cathartic, n. [caz�tic] Cat�tico, medicina purgante. Purg� Cathedral, n. [caz�ral] Catedral. Katedral, pangulong simbahan. Catholic, adj. [c�olic] Cat�ico. Kat�iko, may kinalaman sa sangkalahatan. Catholicism, n. [caz�isizm] Catolicismo. Katolisismo. Catholicize, v. [caz�isaiz] Hacerse cat�ico. Hikayating mag�g kat�iko. Catkin, n. [c�kin] Candeda de los �boles. Tin�. Catmint, n. [c�mint] Calaminta. Kabling.

Catsup, n. Sawsawan.

[k�sap]

Salsa

de

setas.

Cattle, n. [c�l] Ganado. Kawan ng baka. Caucus, n. [c�oes] Conventiculo �junta secreta. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap� Caudal, adj. [c�al] Lo que pertenece �la cola. Nauukol sa buntot. Caudate, adj. [c�et] Candato. May buntot. Caul, n. [col] Cofia, redecilla. Kayong nilambat na panakip ng ulo. Cause, n. [cos] Causa, raz�, motivo, pretexto. Dahilan, sangh� kadahilanan, bagay. Cause, v. [cos] Causar, excitar, producir

alg�n efecto. Mapapangyari, pagk�ahilanan, pagk�anghian. Causeless, adj. [c�les] Infundado, injusto. Walang kadahilanan. Causeway, n. [c�ue] Arrecife; camino real. Malaking batong bagtasan sa tab�ng dagat; pangulong daan �lansangan. Caustic, adj. [c�tic] C�stico, lo que quema y destruye todo aquello �que se aplica. Nakapapas� nakapagpapalt�. Caustic, n. [c�tic] Piedra infernal. Piedra inpernal, batong gamot na nakapapas��nakapagpapalt�. Cauterism, n. [c�erizm] Cauterizacion. Pamamas� pagpas� Cauterize, v. [c�erais] Cauterizar. Pumas�

pasuin. Caution, n. [c�ien] Caucion, prudencia, precaucion, circunspeccion; aviso, advertencia. Ingat, bahal� bait; p�na, paunaw� Caution, v. [c�ien] Caucionar, precaver, advertir, amonestar. Ingatan, bahalaan, pagp�nahan, paunawaan. Cautionary, adj. [c�ieneri] Caucionado. Nauukol sa ingat, sa bahal� sa bait, sa p�na. Cautious, adj. [c�ies] Cauto, circunspecto. Maingat, mabait. Cavalcade, n. [cavalk�] Cabalgata. Prusisyon ng mga nangangabayo. Cavalier, n. [caval�] Jinete. Nakasakay sa

kabayo. Cavalier, adj. bravo; altivo; mapagmataas. [caval�] Caballeresco, desde�so. Matapang,

Cavalry, n. [c�alri] Caballer�. Cabalyerya �mga kawal na nagsisipangabayo. Cave, n. [ke�] Caverna, antro, cualquier lugar subterraneo. Yungib, lungg� Cave, v. [ke�] Habitar en cueva; excavar. Manahan sa yungib; humukay, tumibag. Caveat, n. [k�iat] Aviso, advertencia; notificacion [judicial]. Paunaw� p�na; patawag [ng hukuman]. Cavern, n. [c�ern] Caverna, concavidad. Yungib, lungg�

Cavernous, adj. [c�ernes] Nauukol sa yungib. Cavil, n. [c�il] Cavilacion, Kath�ath� bintang na d�totoo.

Cavernoso.

sofisteria.

Cavil, v. [c�il] Cavilar, criticar. Magkath�ath� magbintang ng d�totoo, mamintas. Caviller, n. [c�iler] Sofista, enredador. Mapagkath�ath� manggugulo. Cavity, n. [c�iti] Cavidad. Pwang, ukit, butas, hukay, bitak. Caw, v. [co] Graznar, crascitar. Umangal, umungal. Cayenne pepper, n. [cai� p�er] Pimenton. Paminton.

Cease, v. [sis] Cesar, desistir; fenecer, acabarse; parar, suspender. Maglikat, magtigil; pumanaw, mawal� itigil, papaglikatin. Ceaseless, adj. [s�les] Incesante, perpetuo, perenne. Walang likat, walang pukat, walang tigil. Cedar, n. [s�ar] Cedro. Sedro, isang kahoy na mahalag� Cede, v. [side] Ceder, Pumayag; ibigay, ipagkaloob. transferir.

Ceil, v. [sil] Cubrir �techar con cielo raso. Magk�ame, maglagay ng k�ame. Ceiling, n. [s�ing] Techo �cielo raso de una habitacion. K�ame. Celebrate, v. [s�ebret] Celebrar,

solemnizar. Magdiwan, magsay� magdaos ng kasayahan. Celebrated, adj. [s�ebreted] famoso. Buny� bantog, balit� C�ebre,

Celebration, n. [selebr�ien] Celebracion. Pagdiriwan, pagsasay� Celebrator, n. [s�ebreter] Celebrador. Ang nagdid�an, ang nagsasay� Celebrity, reputacion. kapurihan. n. [sel�riti] Kabunyian, Celebridad, kabantugan,

Celerity, n. [s�eriti] Celeridad, lijereza, rapidez. Kaliksihan, katulinan, kadalian. Celery, n. [s�eri] Apio. Kinchay. Celestial, adj. [sil�tial] Celestial, celeste.

Nauukol sa langit, nauukol sa insik. Celibacy, n. [sil�asi] Celibato, solter�. Kalagayang walang asawa, pagkabinat� pagkabagong-tao. Cell, n. [cel] Celda; nicho. Silid sa bilangguan, hadlang; butas na l�ingan. Cellar, n. [s��] S�ano, bodega. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup� bodega, kamalig ng alak. Cellular, adj. [s�iular] Celular. Butasbut�. Cement, n. [sim�t] Cimento, argamasa para pegar. Simento. Cement, v. [sim�t] Argamasar; estrechar, solidar. Tapalan ng argamasa; pagtibayin. Cemetery, n. [s�eteri] Cementerio.

L�ingan. Censer, n. [s�ser] Incensario. S�uban, p�ingawan ng kamanyan. Censor, n. [s�sor] Censor. Tagapun� Censorious, adj. [sens�ies] Severo, r�ido; cr�ico. Mapagpun� mapagpansin. Censorship, n. [s�sership] Censura. Pun� pansin. Censurable, adj. [sensi�rabl] Censurable. Marapat pintasan. Censure, v. [s�ciur] Censurar, criticar, juzgar. Pumuna; pumimtas; punahin; pansinin; pumansin; pintasan; humatol; hatulan. Censurer, n. [s�ciurer] Censurador.

Tagapun� tagapansin. Census, n. [s�sus] Censo. Censo �t�aan ng madlang bagay ng bayan �bans� Cent, n. [sent] C�timo. Ikasangdaang bahagi ng piso, s�timos. Centage �per centage, n. [s�tedch �per s�tedch] Tanto por ciento. Sanggayon sa bawa't sangdaan. Centenarian, n. [sent�arian] Centenario. Ika sangdaang ta�; taong may sangdaang ta�. Centenary, n. [s�teneri] Centena, centenar. Tagal ng isang daang ta�. Centennial, adj. [sent�ial] Centenario. Nauukol sa isang daang ta�; pagdiriwan ng anoman sa pagkaganap ng sangdaang ta�.

Centesimal, adj. [sent�imal] Cent�imo. Ikasangdaan. Centigrade, adj. [sent�r�] Cent�rado �que est�dividido en cien grados. Ang nababahagi ng sangdaang grado. Centimeter, adj. [sent�eter] Cent�etro �la cent�ima parte del metro. Cent�etro �ikasangdaang bahagi ng metro. Centiped, �ciempi�; antipalo. n. [s�tiped] escolopendra. Cientopies Alupihan;

Central, adj. [s�tral] Central. Sa gitn� nauukol sa gitn� Centrality, n. Kalagitnaan. [sentr�iti] Centralidad.

Centralization, n. [sentraliz�ien] Centralizacion. Pagsasagitn� Centralize, v. [sentr�aiz] Isagitn� ipagitna. Centralizar.

Centre, n. [s�ter] Centro. Gitn� Centre, v. [s�ter] Colocar en un centro, reconcentrar; colocarse en el centro, reconcentrarse. Ipagitn� isagitn� pagitn� Centric, adj. [s�tric] C�trico. N�igitn� Centrical, N�igitna. adj [s�trical] Centrical.

Centrifugal, adj. [sentr�iugal] Centr�ugo. Nakakaalis sa gitn� Centripetal, adj. [sentr�etal] Centr�eta. Nakapasasagitn�

Centuple, adj. Mak�angdaan.

[s�tiupl]

C�tuplo.

Centuple, v. [s�tiupl] Centuplicar. Gaw�g mak�angdaan. Centuplicate, v. [senti�pliket] Centuplicar. Gaw�g makasangdaan. Century, n. [s�chiuri] Centuria, siglo. Sangdaang ta�. Cephalalgy, n. [s�alaldchi] Cafalalgia �toda clase de dolor de cabeza. Sarisaring sak� ng ulo. Cephalic, adj. [sif�ic] Cef�ico. Nauukol sa sarisaring sak� ng ulo. Cerate, n. [s�et] Cerato �composicion de cera, aceite y otros ingredientes. Pagkit.

Cerated, adj. [s�eted] Encerado. Nauukol sa pagkit. Cere, v. [sir] Encerar. Magpagk�; pagkit�. Cereals, n. pl. [s�eials] Cereales �planta �frutos farin�eos como el trigo, centeno, cebada, etc.. Sereales �mga halamang gaya ng trigo, sebada; senteno, ibp. Cerebral, adj. [s�ebral] Cerebral. Nauukol sa utak. Cerebrum, n. [s�ebr�] Cerebro. Utak. Ceremonial, adj. [serem�ial] Ceremonial. Nauukol sa mga kilos �pagdiriwan na sang-ayon sa kautusan, palatuntunan �kaugalian ng gayo't gayong simbahan �kapanaligan, nauukol sa mga kilos �pananalit�na maraming pasikotsikot.

Ceremonial, n. [serem�ial] Ceremonial. Kilos �pagdiriwan na sang-ayon sa kautus�, palatuntunan �kaugalian ng gayo't gayong simbahan �kapanaligan; kilos �pananalit�na maraming pasikotsikot. Ceremonious, adj. [serem�ioes] Ceremonioso. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. Ceremony, n. [s�emoni] Ceremonia. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa kalagayan �kapanaligan. Cereous, adj. [s�ioes] Cereoso. Mapagkit. Certain, adj. [s�ten] Cierto, evidente, seguro. Tunay, totoo, maaasahan. Certainly, adv. [s�tenli] Ciertamente, sin duda. Totoong..., walang pagsala.

Certainty, n. [s�tenti] Certeza, seguridad, certidumbre. Katunayan, katotohanan. Certificate, n. [soert�iket] Certificado, testimonio. Katibayan, katunayan, kasulat�. Certificate, v. [soert�iket] Patunayan sa pamamagitan kasulat�. Certificar. ng isang

Certification, n. [sertifik�ien] Certificado. Katibayan, kasulatan, katunayan. Certify, v. [s�tifay] Certificar, afirmar. Patunayan; saksihan. Certitude, n. [s�titiud] Certidumbre, certeza. Katotohanan, katunayan. Cerulean, adj. [siri�lien] Cer�leo, azulado.

Mabughaw, namumughaw. Cerulific, adj. [seriul�ic] Lo que puede dar color cer�leo. Nakapagpapakulay bughaw �asul. Ceruse, n. [s�ius] Cerusa, albayalde. Albayalde, albayarde. Cerused, adj. [s�iust] Cosa que tiene albayalde. May albayarde. Cervical, adj. [s�vical] Cervical. Nauukol sa batok. Cessation, n. [ses�ien] Cesacion. Pagtigil, pagtatah�, paglilikat. Cession, n. [s�ien] Cesion. Pagpapabay��pagpaparay��paglilipat sa iba ng tinatangkilik.

Cesspool, n. [s�pul] Cloaca, sumidero. Alulod �p�aluyan ng maruming tubig sa bahay. Chafe, n. [chef] Acaloramiento, furor, c�era. Pag-iinit, poot, yamot. Chafe, v. [chef] Enojar, irritar; acalorarse, frotar. Mag-init, mapoot, mayamot; kuskusin upang mag-init, humagod, kumuskos. Chaff, n. [chaf] Zurr�, hollejo; paja. Supot na katad; ip� Chaffer, v. [ch��] Regatear, baratear. Tumawad, tawaran, baratahin. Chagrin, n. [chagr�] Mal humor, enfado, pesadumbre. Inip, yamot, g�it, panglaw, sam�ng loob.

Chagrin, v. [chagr�] Enfadar; entristecer. Magalit, mayamot; mamanglaw. Chain, n. [che�] Cadena. Tanikal� Chain, v. [che�] Encadenar. Tanikalaan, talian ng tanikal� Chair, n. [che�] Silla. Silya, likmuan, �puan, luklukan. Chairman, Pangulo. n. [che�man] Presidente.

Chaise, n. [chez] Coche. Karwahe. Chaldron, n. [ch�dr�] Chaldr�. Takal ng uling na may pitong pung aroba. Chalice, n. [ch�is] Caliz. Kalis, kupon �kopang ginagamit ng par�sa misa.

Chalk, n. [choc] Yeso. Yeso. Chalk, v. [choc] Dibujar con yeso. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. Challenge, n. [chal�dch] recusacion. Hamon, bal� Desafio,

Challenge, v. [chal�dch] Desafiar, recusar. Humamon; magbal� hamunin; pagbal�n. Challenger, n. [ch�endcher] Desafiador, duelista. Ang nanghahamon. Chamber, n. [ch�b�] aposento. Sil�, kwarto. C�ara, cuarto,

Chamber-council, n. [ch�b�-c�ncil] Comunicacion confidencial; consejo secreto. Panayan na lihim; sangguning lihim.

Chamber-council, n. [ch�b�-c�ncil] Jurisconsulto, abogado. Abogado, sanggunian sa pamamalakad ng kautusan. Chamberlain, n. [ch�berlin] Camarero. Kamarero, katiwal�sa kamara �silid. Chamber maid, n. [ch�b�med] Moza de camara. Alilang babae na katiwal�sa silid. Chamber pot, Orinola, ib�n. Chameleon, Hunyang� n. n. [ch�b�-pot] Orinal.

[cam�ien]

Camaleon.

Chamfer, n. [ch�f�] Arruga. Kulub�. Chamfer, v. [ch�f�] Arrugar. Pangulubutin. Champ, v. [champ] Kumagat; ngumuy� Morder; mascar.

Champagne, n. [champ�] Vino de Champa�. Champan, alak sa Champa�. Champaign, adj. [champ�] Abierto �llano. Lwal, malawak. Champaign, n. [champ�] Campi�, llanura. Parang, dakong lwal. Champion, n. [ch�pien] Campeon; h�oe. Bayani. Championship, n. [ch�pienship] Campeonaje. Pamamayani. Chance, n. [chans] Fortuna, suerte, ventura. Palad, kapalaran, pagkakataon. Chance, v. [chans] Acaecer, suceder. Mangyari, magk�aon.

Chancel, n. [ch�sel] Presbiterio en la iglesia. Dako ng damban�sa simbahan. Chancellor, n. [ch�sel�] ministro de justicia. tagapangasiw�ng hukuman. Canciller; Kansilyer;

Chancre, n. [ch�k�] Cancer; ven�ea. Kanser; masamang b�kol.

�lcera

Chandelier, n. [chandel�] Ara� de luces; candelero. Aranya ng mga ilawan; tirikan ng mga kandil� Chandler, n. [ch�dl�] Cerero �velero. Magkak�dil� manggagaw�ng kandil� Chandlery, n. [ch�dl�i] Cerer�. G�aan �tindahan ng kandil� Change, n. [chendch] Mudanza, variedad; cambio. Pagbabago, pagpapalit, paghalili,

pag-iib� sukli. Change, v. [chendeh] Mudar, variar; cambiar. Magbago; magpalit; maghalili; mag-ib� magsukl� Changeable, adj. [ch�dchebl] Mudable, variable; voluble. Nababago, nag-iib� salawahan. Changeless, adj. [ch�chles] Inmutable. D�nagbabago, di nag-iib� Channel, n. [ch�el] Canal. Bangbang. Channel, v. [ch�el] Acanalar. Bangbangan, magbangbang. Chant, n. [chant] Canto. Awit. Chant, v. [chant] Cantar. Umawit.

Chanticleer, n. [ch�ticlir] El gallo. Ang manok. Chaos, n. [k�s] Caos; confusion, desorden. Gul� walang tuos, walang ayos. Chaotic, adj. [k�tic] Confuso, irregular. Magulo, walang ayos. Chap, n. [chap] Mozo; muchacho; grieta, abertura, hendidura; mand�ula. Kasama, batang lalake; bitak, gwang; pang� sihang. Chapel, n. [ch�el] munting simbahan. Capilla. Kapilya,

Chaperon, n. [ch��on] Caperusa. Tila bonete. Chapiter, n. [ch�it�] corona sa ulo ng halige. Capitel. Pinaka

Chaplain, n. [ch�len] Capellan. Kapelyan, par��pastor ng mga sundalo �kawal. Chaplet, n. [ch�let] Guirnalda, rosario. Kwintas, rosaryo. Chapman, n. M�gangalakal. [ch�man] Traficante.

Chapter, n. [ch�t�] Cap�ulo. Pangkat, kabanata. Char, n. [char] Jornal; trabajo �jornal. Pinag-araw�; ar�. Char, v. [char] Hacer carbon de le�; trabajar �jornal. Mag-uling ng kahoy; mag-araw. Character, n. [c�act�] Caracter; forma de la letra. Likas, asal; any�ng titik.

Characteristic, adj. [caracter�tic] Caracter�tico. Likas na....., gawing.... Characteristic, n. [caracter�tic] Caracter�tico. Kalikasan, kaugalian. Characterize, v. [c�acteraiz] Caracterizar. Itang� Charade, n. [char�] Charada. Bugt�g, bugtungan. Charcoal, n. [ch�col] Carbon de le�. Uling na kahoy. Charge, n. [chardch] Cargo, cuidado; orden, comision; acusacion; costo, gasto. Bilin, tagubilin; ingat; sakdal, sumbong; paratang; hing� pahalag� Charge, v. [chardch] Encargar,

comisionar; acusar, imputar; pedir. Magbilin, magtagubilin; magsakdal, magparatang; huming� sumingil. Chargeable, Dispendioso; m�sasakdal. adj. acusable. [ch�dchabl] Mas�ingil;

Charger, n. [ch�dcher] Fuente �plato grande; caballo criado para la guerra. Pinggang malaki; kabayong pangdigm� Chariness, n. [ch�ines] precaucion. Ingat, bait. Cautela,

Chariot, n. [ch�iot] Carro. Karro [na gamit sa digm�. Charitable, adj. [ch�itabl] Caritativo, benigno, clemente; limosnero. Mahabagin, maawain, magandang-loob; mapaglimos.

Charity, n. [ch�iti] Caridad, benevolencia; limosna. Kaawaang-gaw� kagandahan-loob; limos. Charlatan, Masats�. n. [ch�latan] Charlatan.

Charm, n. [charm] Encanto, atractivo. Kahal�alina, kaayaaya; nakapagpapanggilal�. Charm, v. [charm] Encantar, embelesar, atraer; hechizar. Humalina, tumawag ng kalooban; magpapanggilal�. Charmer, n. [ch�mer] Encantador. Ang gumagaw�ng mga kagilagilalas na bagay; ang nakahahalina ng loob. Charming, adj. [ch�ming] Encantador, agradable, pasmoso. Kahalihalina,

kalugod-lugod, kagilagilal�. Chart, n. [chart] Carta de navegar. Mapa sa pagdadagat. Charter, n. [ch�ter] Escritura aut�tica, c�ula, t�ulo, privilegio; carta constitucional. Katibayan, kasulatang patotoo; kapahintulutan ng p�ahalaan; kasulatang pinagkayarian. Charter, v. [ch�ter] Fletar un buque. Umupa ng sasakyan sa tubig. Chary, adj. [ch�i] Cuidadoso, cauteloso; econ�ico. Maingat; maim�. Chase, n. [ches] Caza. Panghuhuli ng mga hayop gubat, pangangaso. Chase, v. [ches] Cazar; perseguir. Manghuli ng hayop-gubat, mangaso;

humabol, manghabol. Chaser, n. [ch�er] Cazador. Manghuhuli ng hayop-gubat, m�gangaso. Chasm, n. [cazm] Hendidura, abertura. Gwang, bitak, pwang. grieta,

Chaste, adj. [chest] Casto, puro; modesto, honesto. Malinis, wagas; mahinahon, mabait. Chasten, v. dalisayin. [ch�n] Depurar. Linisin,

Chasteness, n. [ch�tnes] Pureza, castidad. Kalinisan, kawagasan. Chastise, v. [chast�z] Castigar, corregir. Magparusa. Chastisement, n. [ch�tizment] Castigo,

pena. Parusa. Chastity, n. [ch�titi] Castidad, pureza. Kalinisan, kawagasan. Chat, n. [chat] Satsatan, s�itaan. Charla, locuacidad.

Chat, v. [chat] Charlar, Sumatsat, magsasalit� Chattel, n. [ch�el] Bienes Pag-aaring kasangkapan.

parlotear.

muebles.

Chatter, n. [ch�er] Chirrido; Hagin�, haging; salit� satsat.

charla.

Chatter, v. [ch�er] Cotorrear, rechinar; charlar, parlotear. Humagin�, humaging; sumatsat, magsasalit� Chatterbox, n. [ch�erbacs] Parlero,

hablador. Masalit� masatsat. Chatty, adj. [ch�i] Locuaz, parlanchin. Masalit� palausap. Chaw, n. [cho] Mand�ula. Pang� Chaw, v. [cho] Mascar, masticar. Ngumuy� ngumat� Cheap, adj. [chip] Barato. Mura. Cheapen, v. [ch�n] Regatear, baratear. Pamurahin, b�atahin. Cheaply, adv. [ch�li] �poco precio. May kamurahan. Cheapness, Kamurahan. n. [ch�nes] Baratura.

Cheat, n. [chit] Trampa; fraude, enga�;

trampista. Lal�g, patibong; hib� day� magdaray� switik, m�unub� Cheat, v. [chit] Enga�r, defraudar; trampear. Magday� manwitik; manub� Check, n. [chec] Cheque. Cheke. Check, v. [chec] Pumigil, umampat. Reprimir, refrenar.

Cheek, n. [chic] Carrillo, mejilla. Pisng� Cheer, n. [chir] Alegria, aplauso. Pagkakatw� paghihiyawan ng papuri. Cheer, v. [chir] Alegrarse, Magkatw� humiyaw ng papuri. aplaudir.

Cheerful, adj. [ch�ful] Alegre, placentero, jovial. Masay� matwain.

vivo,

Cheerfulness, n. [ch�fulnes] Alegr�; buen humor, j�bilo. Say� galaw ng kalooban. Cheerless, adj. [chirles] Triste, melanc�ico. Malungkot, mapanglaw. Cheese, n. [chiz] Queso. Keso. Cheese-monger, n. Quesero. Magkekes� [ch�-manguer]

Chemical, adj. [k�ical] Qu�ico. Nauukol sa k�ika. Chemise, n. [chem�] Camisa; camisa de mujer. Bar� kamis�. Chemist, n. [kemist] Qu�ico. Marunong ng k�ika. Chemistry, n. [k�istri] Qu�ica. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga

bagaybagay ng katalagahan. Cheque, n. [ch�e] Cheque. Cheke. Cherish, v. [ch�ish] Criar, mantener, fomentar; preservar; apreciar, estimar. Alagaan, pag-ingatan; palayawin. Cheroot, n. [cher�t] Manilla, especie de cigarro. Isang ur��klase ng tabako. Cherry, n. [ch�-ri] Cereza. Seresas. Cherub, n. [ch�oeb] Querubin. Kerubin, isang uri ng mga angh�. Chess, n. [ches] El juego del ajedrez. Larong alhedr�. Chest, n. [chest] Pecho; arca, caja de madera. Dibdib; kaban; kahon.

Chestnut, n. [ch�noet] Casta�. Kastanyas. Chevalier, n. [cheval�] M�anakay sa kabayo. Caballero.

Chew, v. [ch�] Mascar, masticar. Ngumuy� ngumat� Chewing, n. [ch�ing] Masticacion. Nguy� pagnguy� ngat� pagngat� Chick, n. [chic] Pollo, polluelo. Sisiw. Chicken, n. [ch�en] Pollo, polluelo. Sisiw; manok. Chicken-hearted, n. [ch�en-jarted] Cobarde, medroso. Dwag, matatakut�. Chicken-pox, n. [ch�en-pacs] Viruelas locas. Bulutong tubig.

Chickpea, Garbansos.

n.

[chicpi]

Garbanzo.

Chide, v. [ch�d] Reprobar, culpar; rega�r, re�r. Sumisi, sisihin; bigyangsala, kagalitan, kaalitan. Chief, adj. [chif] Principal, capital, eminente. Pangulong..., pangunang..., malaking..., singkad.... Chief, n. [chif] Jefe, principal. Pun� pangulo. Chiefly, adv. [ch�li] Principalmente, sobre todo. Nangungulong..., nangungunang..., singkad. Chieftain, n. [ch�ten] Jefe, comandante; caudillo, capitan. Pun� pangulong kawal. Chilblains, n. [ch�blens] Saba�nes.

Pamamantal na sangh�sa ginaw, alipunga. Child, n. [ch�ld] Infante; hijo �hija. Bat� an�. Childhood, n. [ch�ldjud] Infancia, ni�z. Pagkabat� kabataan. Childish, adj. [ch�ldish] Fr�olo, pueril. Parang bat� ugaling bat� Childless, adj. [ch�ldles] Sin hijos. Walang anak. Childlike, adj. [ch�ldlaik] Pueril. Parang bat� tila bat� ugaling bat� Children, n. pl. [ch�dren] Ni�s; hijos �hijas. Mga bata; mga an�. Chill, n. [chil] Escalofrio; frio. Ngiki; ginaw.

Chill, v. [chil] Escalofriarse; Ngikihin; maginaw.

enfriar.

Chilly, adj. [ch�i] Friolento. Maginaw. Chime, n. [ch�m] Armon�, consonancia. Pagkakatugma. Chime, v. [ch�m] Sonar con armon�. M�ugm� itugm� Chimera, n. [kim�a] Quimera. Sigal�, k�litan. Chimerical, adj. Magugunih�. [kim�ical] Quim�ico.

Chimney, n. [ch�ni] Chimenea. Chimenea, bungbong �butas sa labas ng bubungan na p�abasan ng usok.

Chin, n. [chin] Barba. Bab� China, n. [ch�na] China. China, kainsikan, sungsong. Chincough, n. [ch�caf] Tos convulsiva. Ubong malakas. Chine, n. [ch�n] Espinaso. Gulugod. Chinese, adj. [ch�nis] Chino, a. Bagay sa kainsikan. Chink, n. [chink] Grieta, hendidura. Bitak, gwang. Chink, v. [chink] Henderse, Pumwang, gumwang. abrirse.

Chinese, n. [ch�nis] Chino, natural de China. Ins�.

Chip, n. [chip] Brizna, astilla. Tatal, pingas, tapyas. Chip, v. [chip] Desmenuzar. Tapyasin, pingasin. Chipping, n. [ch�ing] Brizna. Pananatal. Chiromancer, n. [k�romans�] Quir�antico. Manghuhul�sa pamamagitan ng palad ng kamay. Chiromancy, n. [k�romansi] Quiromancia. Panghuhul�sa pamamagitan ng palad ng kamay. Chirp, n. [ch�p] Chirrido, graznido. Siyap, huni. Chirp, v. [ch�p] Sumiyap, humuni. Chirriar, gorjear.

Chirping, n. [ch�ping] Canto de las aves. Huni. Chisel, n. [ch�el] Escoplo �cincel. Pait, lukob. Chisel, v. [ch�el] Escoplear, cincelar, esculpir, grabar. Magpait, maglukob, lumilok. Chit, n. [chit] Infante, ni�; tallo; peca en la cara. Bat� supling; pekas. Chit-chat, n. [ch�chat] Charla. Satsat, daldal. Chitty, adj. [ch�i] Pueril; pecoso. Ugaling bata; mapek�, p�asin. Chivalric, adj. [ch�alric] Caballeresco. Ugaling mahal, asal ginoo.

Chivalrous, adj. [ch�alr�] Caballeresco. Ugaling mahal, asal ginoo. Chivalry, n. [ch�alri] Caballer�, haza�, proeza. Pagkaginoo; asal. Chives, n. [ch�vz] Cebolleta. Munting sibuyas. Chloroform, n. [kl�oform] Cloroformo. Kloroformo, [isang gamot na pangpatulog]. Chock, n. [choc] Choque, encuentro. Bangg� umpog, s�upaan. Chocolate, n. [ch�olet] Chocolate, sikulate. Chocolate.

Choice, adj. [ch�s] Escogido, selecto, excelente. Pil� hirang, mainam.

Choice, n. [ch�s] Escogimiento, elecci�. Pil� hirang. Choir, n. [cu�r] Coro. Koro. Choke, v. [choc] Ahogar, sufocar. Uminis, inisin, hwag pahingahin. Choler, n. [c��] Ira, enojo. Galit, poot. Cholera, n. [c�era] C�era. K�era. Choose, v. [chuz] Escoger, eligir. Pumil� humirang. Chop, n. [chop] Porcion, parte; tajada de carne. Bahagi, lapang, putol, limpak, isang putol na karn� Chop, v. [chop] Tajar, cortar, picar. Pumutol, putulin; humiw� hiwain, lumimpak, lumapang; tumadtad.

Chopper, n. [ch��] Cuchillo de carnicero. Panghiw��panglapang ng karn� Chopping-knife, n. [ch�ing-n�f] Cuchilla, tajadera. Panghiw��panglapang ng karn� Choral, adj. [c�al] Coral. Nauukol sa coro. Chord, n. [cord] Cuerda. Kwerdas; lubid, panal� Chord, v. [cord] Encordar. Magkwerdas, kwerdasan. Chorist, n. [c�ist] mangkakant� Corista. Korista,

Chorister, n. [c�ist�] Corista. Korista, mangkakant� Chorus, n. [c��] Coro. Pulutong ng mga

mangkakant� Christ, n. [cr�st] Cristo. Kristo. Christen, v. [cr�n] Cristianar, bautizar. Kristyanuhin, binyagan sa pananalig kristyano. Christendom, n. [cr�nd�] Cristianismo, cristiandad. Kakristyanuhan. Christian, n. & adj. [cr�tian] Cristiano. Kristyano, kampon ni Kristo. Christianity, n. [cristi�iti] Cristianismo. Kakristyanuhan. Christianize, v. [cristi�aiz] Cristianizar. Papagkristyanuhin, maging alagad ni kristo. Christmas, n. [cr�mas] Navidad, natividad.

Pask� kapanganakan sa Pg. Hesu-Kristo. Christmas-box, n. [cr�mas-backs] Cajita �arquilla para recoger el aguinaldo. Kahitang ipinangsasahod ng aginaldo. Christmas-eve, n. [cr�mas-iv] V�pera de Navidad. Bispir� ng pask� Chromatic, adj. [crom�ic] Crom�ico. Nauukol sa mga wangk�g tin� ng tugtug�. Chromium, n. [cr�i�] Cromio �croma. Metal na maput�at matigas. Chronic, adj. [cr�ic] Cr�ico. Talamak, mahirap ng lunasan. Chronical, adj. [cr�ical] Cr�ico. Talamak, mahirap ng lunasan. Chronicle, n. [cr�icl] Cr�ica. Kasaysayan

ng nangyari sa panapanahon. Chronicler, n. [cr�icl�] Cronista. M�analaysay ng nangyari sa panapanahon. Chronogram, n. [cr�ogram] Cron�rama. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari ng gayo't gayon. Chronographer, n. [cron�rafer] Cronologista. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chronography, n. [cron�rafi] Cronograf�. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Chronologer, n. [cron�odcher] Cronologista. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chronologist, n. [cron�odchist] Cronologista. Ang marunong tumuos ng

mga panahon. Chronology, n. [cron�odchi] Cronolog�. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Chronometer, n. [cron�eter] Cron�etro. Kron�etro, isang mabuting relos �oras� na nagsasaysay ng higit sa karaniwan. Chub, n. [ch�] Gobio. Halubaybay. Chubby, adj. [ch�i] Gordo, cariacho. Matab� malaking mukh� Chuck, n. [ch�] Cloqueo. Putak ng manok. Chuck, v. [ch�] Cloquear. Magpuput�. Chuckle, v. [ch�l] Reirse �carcajadas. Humalakhak, tumawa ng malakas. Chum, n. [ch�] Camarada, condisc�ulo.

Kasama, kalaguy� kaulayaw. Church, n. [charch] Iglesya, simbahan. Iglesia, templo.

Churchman, n [ch�chman] Sacerdote, eclasi�tico. Par� taong simbahan. Churchwarden, n. [ch�chworden] Mayordomo de la iglesia. Katiwal�sa sinbahan, piskal ng simbahan. Churchyard, n. [ch�chyard] Patio de la iglesia. Patyo ng simbahan, ang loob� sa labas ng simbahan. Churl, n. [choerl] Pat�, r�stico, hombre ruin. Taong bukid, taong bastos, taong masamang asal. Churlish, adj. [choerlish] R�stico, grosero; taca�. Bastos; maramot.

Churn, n. [choern] Mantequero. Kasangkapang panghiwalay ng tab�sa gatas. Churn, v. [choern] Batir la leche para hacer manteca. Batih� ang gatas upang gaw�g mantekilya. Cicatrice, n. [s�atris] Cicatriz. Pikl�. Cicatrice, v. [s�atraiz] Cicatrizar. Pumiklat. Cider, n. [s�der] Sidra, bebida hecha del zumo de manzanas. Katas ng mansanas. Cigar, n. [sig�] Cigarro. Tabako. Cigarette, n. [s�aret] Cigarrillo. Sigarilyo. Cilia, n. [s�ia] Pesta�. Pilikmat�

Ciliary, adj. [s�iari] Lo que pertenece �pesta�. Nauukol sa pilikmat� Cinder, n. [s�der] Carbon; ceniza gruesa caliente. Ul�g; namumuong abong mainit. Cinnamon, n. [sinamoen] Canela. Kanela. Cion, n. [s�en] Pimpollo, ingerto. Usb�g, supl�g, suw� Cipher, n. [s�fer] Cifra. Titik na bilang. Cipher, v. [s�fer] Numerar, cifrar, calcular. Bilangin, tuus�, kuruin. Circle, n. [sircl] C�culo. Bilog, kabilugan. Circle, v. [s�cl] Circundar, rodear. Ikutan; umikot, lumigid. Circlet, v. [s�clet] C�culo peque�. Munting

bilog. Circuit, n. [s�kit] Circuito, c�culo. Ikot, pihit. Circuit, v. [s�kit] Moverse circularmente. Umikot, pumihit. Circuitous, Paik�. adj. [serki�ites] Tortuoso.

Circular, adj. [s�kiular] Circular, redondo. Mabilog. Circular, n. [s�kiular] Carta circular. Liham na patalastas. Circulate, v. [s�kiulet] Cercar, circundar; circular. Ligirin; ipatalastas sa pamamagitan ng liham. Circulation, n. [s�kiul�ion] Circulacion.

Pagkakalat, pagkalaganap. Circumference, n. [sirk�ferens] Circumferencia. Bilog, kabilugan. Circumflex, n. [sirk�flecs] circunflejo. Tudl� na tila salakot. Acento

Circumlocution, n. [soerkoemloki�sien] Circunlocucion �rodeo de palabras. Pagpapasikotsikot ng salit� Circumnavigate, v. [soerkoemn�iguet] Circumnavegar. Ligirin ang sangdaigdig. Circumnavigation, n. [soerkoemn�iguesioen] Circumnavegacion. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. Circumscribe, Circunscribir. v. [soerkoemscr�b] Kulungin ng pabil�,

paligiran ng guhit. Circumscription, n. [soerkoemscr�cien] Circunscripcion. Pagkapalibid. Circumspect, adj. [s�koemspect] Circunspecto, prudente, discreto, recatado. Mahinahon, mabait, banayad. Circumspection, Circunspeccion, Hinahon, bait. n. [serkemsp�cien] prudencia, reserva.

Circumstance, n. [s�k�stans] Circunstancia, incidente. Pangyayari. Circumstantial, adj. Accidental. Pagkak�aon. [s�kemstancial]

Circumvent, v. [s�k�vent] enredar. Magday� manglit�

Entrampar,

Circumvention, n. [s�k�vencion] Enga�, trampa. Day� pagdaray� Circus, n. [s�kes] Circo. Sirko. Cistern, n. [s�tern] Tipunan ng tubig. Cisterna, algibe.

Citadel, n. [s�adel] Ciudadela, fortaleza. Kut�ng bayan. Citation, n. [sit�ien] Citation, cita. Tawag na humarap sa gayong araw at oras, pagpapaharap. Cite, v. [s�t] Citar �juicio; referirse � Paharapin sa paglilitis; banggitin, tukuyin. Citizen, n. [s�izn] Ciudadano. M�amayan. Citizenship, n. [s�iznship] Pagkam�amayan. Ciudadan�.

Citric, adj. [s�ric] Citrico. Nauukol sa dayap �limon. City, n. [s�i] Ciudad. Pangulong bayan, bayan. Civic, adj. [s�ic] C�ico. Nauukol sa bayan. Civil, adj. [s�il] Civil; cortes, atento, urbano. Mabuting m�amayan; mabait, magalang, mapagpitagan. Civilian, n. [siv�ian] Paisano; jurisconsulto. Paisano �hind�sundalo; sanggunian sa kautusan. Civility, n. [siv�iti] Civilidad, urbanidad, cortes�. Kabutihan sa pamamayan, kabaitan, galang, pitagan. Civilization, n. [siviliz�ien] Civilizacion.

Kabihasnan, sibilisasy�. Civilize, v. [s�ilaiz] Civilizar, instruir. Sanayin, turuan, bihasahin. Civilized, adj. [sivil�zd] Civilizado, instruido. Sanay, marunong, bihas� Clack, n. [clac] Ruido continuo y agudo; zumbido; parler�; charlataneria. Nakapangingil� hagin�; satsat, daldal. Clack, v. [clac] Concerrear, crujir; zumbar; charlar. Magpangil� humaginit; sumatsat, dumaldal. Clad, adj. [clad] Vestido, aderezado. Nakapanamit, bih�. Claim, n. [cle�] Pretension; demanda. Hil�g; sakdal.

Claim, v. [cle�] Pretender, pedir; demandar. Humil�g, huming� magsakdal. Claimant, n. [cl�ant] Demandante. Ang nagsasakdal. Clam, v. [clam] Pastahan, idikit. Empastar, pegar.

Clamber, v. [cl�ber] Mangukyab�.

Gatear,

trepar.

Clammy, adj. [cl�i] Viscoso, pegajoso. Malagkit, naninikit. Clamor, n. [cl�oer] Clamor, vociferacion. Kaingay, h�awan, hinugong. Clamor, v. [cl�oer] Mag-ingay, humiyaw. Vociferar, gritar.

Clamorous, adj. [cl�oeroes] Clamoroso,

ruidoso, estrepitoso. Maingay, mahugong. Clamp, n. Panugpong. [clamp] Empalmadura.

Clamp, v. [clamp] Empalmar. Isugpong. Clan, n. [clan] Familia, tribo, casta, raza; reunion de muchas personas; sekta. Angkan, lip� lah� pulutong; sekta �kapisanan ng gayo't gayong pananalig. Clandestine, adj. [cland�tin] Clandestino, secreto. Lihim, ling�, tag� kubl� Clang, n. [clang] Rechino. Alatiit. Clang, v. [clang] Rechinar. Tumunog, tumaginting. Clangour, n. [cl�guoer] Rechinamiento. Alatiit.

Clangous, adj. [cl�guoes] Maingay, maalatiit.

Ruidoso.

Clank, n. [clanc] Ruido, rechino. Ingay, alatiit. Clank, v. [clanc] Hacer ruido, rechinar. Mag-ingay, umalatiit. Clap, n. [clap] Estr�ito, golpe. Lagapak, pagakpak. Clap, v. [clap] Batir, golpear. Lumagapak, pumagakpak. Clapping, n. [cl�ing] Palmoteo. Pakpakan. Clap-trap, n. [cl�-trap] Lance de teatro. Pakpakang may taglay na hib��day� Claret, n. [cl�et] Clarete, vino tinto �rojo.

Tinto. Clarification, n. [clarifik�ien] Clarificacion. Paglilinaw. Clarify, v. [clar�ai] Clarificar, aclarar. Linawin, liwanagin. Clarinet, n. [cl�inet] Clarinete. Klarinete. Clarion, n. [cl�ien] Clarin. Klarin, patunog. Clash, n. [clash] Rechino, crujido. Alatiit, lagitik. Clash, v. [clash] Rechinar, crujir; encontrarse. Umalatiit, lumagitik; umumpog, bumangg� Clasp, n. [clasp] Broche, hebilla; abrazo. Kawing, pangsar�ng damit; yakap, yapos.

Clasp, v. [clasp] Abrochar; abrazar. Ikawing, isar� yumakap, yumapos. Class, n. [class] Clase, orden. Klase, ur� ayos. Class, v. [clas] Clasificar, ordenar. Uriin, ayusin. Classical, adj. [cl�ical] Cl�ico. Akdang mainam. Classification, n. [clasifik�ien] Clasificacion. Paglalagay sa karampatan, paglalagay sa ayos. Classify, v. [cl�ifai] Clasificar. Uriin, ilagay sa ayos, ilagay sa karampatan. Classmate, n. [cl�met] Kasama sa pagaaral. Condisc�ulo.

Clatter, n. [cl��] Ruido, estruendo, gresca, alboroto, bulla y confusion. Ingay, hugong, gul� kalog. Clatter, v. [cl��] Resonar, hacer ruido. Tumunog, humugong. Clause, n. [clo�s] Pangkat; talat� Cl�sula; art�ulo.

Claustral, adj. [cl�tral] Claustral. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanaligan. Clavicle, n. [cl�icl] Clav�ula. Buto ng leeg. Claw, n. [clo] Garra, garfa. Kuko ng hayop, pangalm�. Claw, v. Mangalmot. [clo] Desgarrar, ara�r.

Clay, n. [cle� Arcilla, tierra crasa y pegajosa. Lupang malagkit. Clayey, adj. [cle� Arcilloso. Malupang malagkit. Clean, adj. [clin] Limpio, aseado. Malinis, makinis. Clean, v. [clin] Limpiar, asear. Maglinis, linisin. Cleanliness, n. [cl�lines] Limpieza, aseo. Linis, kalinisan, kinis, kakinisan. Cleanly, adv. aseadamente. kakinisan. [cl�li] Primorosamente, May kalinisan, may

Cleanse, v. [clenz] Limpiar, purificar, purgar de algun delito. Linisin, dalisayin, wagasin.

Clear, adj. [clir] Claro, trasparente, di�ano; evidente, indisputable. Malinaw, maliwanag, nanganganinag; tunay, totoo. Clear, n. [clir] Claro. Linaw, liwanag; lwal. Clear, v. [clir] Clarificar, aclarar; justificar, purificar. Linawin, liwanagin; linisin; pawalan ng sala. Clearness, n. [cl�nes] Kalinawan, kaliwanagan. Claridad.

Clearance, n. [cl�ans] Limpieza. Paglilinis, paghahawan. Clearsighted, adj. [clirs�ted] Perspicaz, avisado. Malinaw ang mat� maliks� Cleat, n. [clit] Estaquita. Tablang makitid.

Cleave, v. [cliv] Rajar, hender, partir. Sipakin, byakin, lahangin. Cleaver, n. [cl��] Cuchillo de carnicero. Sundang na panglap��pangkatay. Cleft, n. [cleft] Abertura, hendedura, rajadura. Bitak, pwang, lahang. Clematis, n. [cl�atis] Clem�ide. Lipay na namumulaklak. Clemency, n. [cl�ensi] Clemencia, misericordia. Habag, kahabagan, aw� kaawaan. Clement, adj. [cl�ent] Clemente, piadoso, benigno, misericordioso. Mahabagin, maawain. Clergy, n. [cl�dchi] Clero. Kapisanan ng mga par��pastor.

Clergyman, n. [cl�dchiman] eclesiastico. Par�

Cl�igo,

Cleric, adj. [cl�ic] Clerical. Nauukol sa par��pastor. Cleric, n. [cl�ic] Cl�igo. Par��pastor. Clerical, adj. [cl�ical] Clerical. Nauukol sa par��pastor. Clerk, n. [clerk] Escribiente. Tagasulat, kawan� eskribyente. Clever, adj. [cl�er] Diestro, experto, avisado, inteligente. Matalin� bihas� san�, mabait, marunong. Cleverly, adv. [cl�erli] Diestramente. May katalinuan.

Cleverness, n. [cl�ernes] Destreza, habilidad. Katalinuan, kasanay�, kabaitan, karunungan, kabihasah�. Clew, n. [cliu] Ovillo de hilo. Ikid ng pis� Click, v. [clic] Reti�r. Umalingawngaw. Client, n. [cl�ent] Cliente. Ang suk�ng mga abogado. Cliff, n. [clif] Pe�sco, roca escarpada. Batong matarik. Climate, n. [cl�met] Clima. Klima, singaw ng lup� Climax, n. [cl�macs] Climax. Tugatog, taluktok, kaibuturan. Climb, v. [cl�m] Escalar, subir. Umakyat, mangukyabit, maglambitin.

Clime, n. [cl�m] Clima. Klima, singaw ng lup� Clinch, n. [clinch] Pulla, Parungg�, salitang masak�. agudeza.

Clinch, v. [clinch] Empu�r, cerrar el pu�; remachar un clavo. Sumuntok; magpasak ng pak� Cling, v. [cling] Colgar, adherirse, pegarse; agarrarse. Magbitin, sumap� dumikit; humawak, tumangan pumigil. Clink, n. [clink] Ta�do, Alingawngaw, hinugong. retintin.

Clink, v. [clink] Reti�r, resonar, retumbar. Umalingawngaw, maghinugong. Clinker, n. [cl�k�] Cagafierro, mocos de

carbon de hierro. Abo ng uling na bakal. Clip, n. [clip] Tijeretada, tijeretazo. Pinaggupitan, pinagtabasan, pinagputulan. Clip, v. [clip] Abrazar; cortar �raiz; escatimar; trasquilar �cortar con tijeras. Yakapin; bunutin, hugutin; dal�n; gupitin. Clipper, n. [cl�er] Manggugupit, tagagup�. Clipping, n. Paggugupit. [cl�ping] Esquilador.

Esquileo.

Cloak, n. [cloc] Capa. Balabal, kapote, dam� na pang-ibabaw. Cloak, v. [cloc] Encapotar. Magkapote, magsuot ng dam� na pangibabaw. Clock, n. [cloc] Reloj. Relos na malak�

Clock-word, n. [clok-w�d] Mecanismo de un reloj; sumamente exacto y puntual. Takb�ng oras ng rel�; ganap. Clod, n. [clod] Terron, cesped. Tingkal, bugal na lup� Clod, v. [clod] Tirrar terrones. Bumat�ng tingkal na lup� Cloddy, adj. [cl�i] Lleno de terrones. Matingkal. Clodhopper, n. [cl�joper] Zoquete, r�stico. Taong bastos, taong hamak. Clodpate, n. [cl�pet] Idiota, zoquete. Musmos, hangal, taong hamak. Clog, n. [clog] Embarazo, obst�ulo. Abala, hadlang, kapansanan, kaabalahan.

Clog, v. [clog] Embarazar, Abalahin, hadlangan. Cloggy, adj. Nakakaabala. [cl�ui]

impedir.

Embarazoso.

Close, adj. [clos] Cerrado, preso, estrecho, ajustado, avaro. Tip� mahigpit, masinsin, maramot, kuripot. Close, adv. [clos] De cerca, estrechamente. Kalapit, kasiping, katab� Close, v. [clos] Cerrar; juntar; concluir, terminar. Sarhan, itikom, ilapat, takpan, isar� ilapat, isiping; tapusin, yariin. Close-bodied, n. [cloz-b�ied] Ajustado al cuerpo. Lapat sa katawan. Close-fisted, n. [clos-f�ted] Apretado,

mezquino. Maramot, kuripot. Closely, adj. [cl�li] atentamente. Malapit katab�g-katab� Estrechamente, na malapit,

Closeness, n. [cl�nes] Estrechez, espesura. Sik�, kipot, sinsin, kasinsinan. Closet, n. [cl�et] Retrete, cuarto peque�. Kum�, p�abihan, p�ikuran; munting silid. Clot, n. [clot] Grumo. Patak, tul� Cloth, n. [cloz] Pa�. K�o, h�ero. Clothe, v. [cloz] Vestir, cubrir. Magsuot ng damit, magbihis, magdamit. Clothes, n. [clozz] Vestido, ropaje. Dam�, bihisan.

Clothing, bihisan.

n.

[cl�ing]

Vestidos.

Mga

Cloud, n. [cl�d] Nube. Alapaap, ulap. Cloud, v. [cl�d] Anublar, obscurecer. Pag-alapaapin, pag-ulapin, palabuin, padilim�. Cloudless, adj. [cl�dles] Sin nube, claro, sereno. Walang ulap, maliwanag, aliwalas, malinaw. Cloudy, adj. [cl�di] Nublado, nubloso. Maalapaap, maulap. Clout, n. [cl�t] Remiendo; pa�l de ni�; clavija. Tagp� lampin; tutop �pakong may ulo. Clout, v. [cl�t] Remendar; tapar �cubrir; asegurar por medio de una clavija.

Tagpian; takpan, lampinan; tutup�. Clove, n. [clov] Clavo, especia arom�ica. Klabo de komer, bunga ng paminta. Cloven, adj. [cl�n] Partido. Byak. Clover, n. [cl�oer] Especie de trebor. Isang ur�ng dam� Clown, n. [cl�n] El gracioso de teatro, payaso, patan, r�stico. Pusong, payaso, bastos, hamak. Clownish, adj. [cl�nish] R�stico, grosero. Bastos, hamak. Cloy, v. [cloy] Saciar, hartar. Bumusog, busugin. Club, n. [clab] Club; cachiporra, garrote. Klub, kapisanan; batut�tungkod,

panghampas, pangbugbog. Club, v. [clab] Contribuir, �gastos comunes. Umabuloy. concurrir

Cluck, v. [cloec] Cloquear la gallina, cloquear. Pumutak. Clue, n. [clu] Se�, idea; vestigio, indicio. Tand� bakas. Clump, n. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular; bosquecillo. Pun�ng kahoy na walang anyong maayos; gubatgubatan. Clumsy, adj. [cl�zi] Basto, tosco, inculto; pesado. Bastos, hamak, musmos, hangal; makuyad, mabagal. Cluster, n. [cl�toer] Racimo; manada, hato; peloton de gente, tropel. Kumpol, pil�g;

kawan, k�an; pulutong, bunton. Cluster, v. [cl�toer] Arracimarse, agruparse. Pumil�g; magbunton. Clutch, n. [cloetch] Garra; presa. Panghawak, pangalmot: huli, hawak. Clutch, v. [cloetch] Agarrar �asir con la mano. Humawak, hawakan; sumunggab, sunggaban. Coach, n. [coch] Coche, carroza. Koche, karwahe. Coach, v. [co-ch] Ipagkarwahe. Coachman, Kuchero. n. Llevar en coche.

[c�chman]

Cochero.

Coact, v. [co�t] Cooperar. Tumulong.

Coaction, n. [co�cien] Coaccion. Tulong. Coadjutor, n. [co�chiutoer] Coadjutor. Katulong. Coadjutrix, n [co�chiutrics] Coadjutora. Babaing katulong. Coagulate, v. [co�uiulet] cuajarse. Mamu� Coagularse,

Coagulation, n [coaguiul�ien] Coagulacion, co�ulo. Pamumu� Coal, n. [col] Carbon. Uling. Coal, v. [col] Hacer carbon. Magpauling. Coalesce, n. [coal�] Unirse, juntarse. Magsama, magpisan.

Coalition, n. [coal�ien] Union, enlace. Pag-iis� pagsasama. Coal pit, n. [c�-pit] Carbonera. Hukayan ng uling. Coarse, adj. [cors] Basto, ordinario; tosco, r�stico; bajo, vil, descort�. Magasp�g, bastos; hamak, hangal, walang galang, ungas. Coarseness, n. [c�snes] Tosquedad, groser�, bajeza. Kabastusan, kagaspang�, kaungas�. Coast, n. [cost] Costa, rivera, orilla del mar. Baybay-dagat, tabing dagat. Coast, v. [cost] Costear, ir navegando por la costa. Mamaybay, manab�ng paglalay�. Coaster, n. [c�toer] Buque costanero.

Sasakyang dagat na pamaybay. Coat, n. [cot] Casaca. Amerikana, sako. Coat, v. [cot] Cubrir, vestir. Mag-amerikana, mag-bar� magdamit. Coax, v. [cocs] Lisonjear, adular, acariciar, halagar. Mamuri ng paimbabaw, manuy� umalindog. Coaxation, n. [cocs�ien] Lisonja, caricia. Papuring paimbabaw, tuy� alindog. Cob, n. [cob] Mazorca de maiz. Busal. Cobble, v. [c�l] Chapucear, remendar zapatos. Tutupan ng magaspang, magtagp�ng sapatos. Cobble, n. [c�l] Barca de pescador. Bangkang ipinangingisd�

Cobbler, n. [c�loer] Chapucero, remendon. Tagatutop, tagapagtagpi. Cobweb, n. [c�web] gagamb� bahay law� Telara�. Bahay

Cochineal, n. [c�hinil] Cochinilla. Isang insekto [hayop] na walang pakpak; tinang mapul� Cock, n. [coc] Gallo. Tandang, manok. Cockade, n. [cok�] Escarapela, divisa en forma de rosa �lazo para distinguir los ej�citos y partidos. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. Cockfight, n. [c�fait] Ri� �pelea de gallos. Sabong, tupada. Cockfighting, n. [c�faiting] Ri� �pelea de

gallos. Sabong, tupada. Cockfighter, M�anabong. n. [c�faiter] Gallero.

Cockle, n. [c�l] Una especie de caracol de mar. Isang ur�ng sus�g-dagat. Cockney, n. [c�ni] Hijo de Londres. Taga bayan ng Londres. Cock-pit, n. [c�-pit] Re�dero de gallos, gallera. Sabungan. Cockroach, n. [c�rotch] Cucaracha. Ipis. Cock's-comb, n. [cocs-comb] Cresta de gallo. Palong ng manok. Cocswain, n. [c�sn] Patron de bote. Tagaugit sa sasakyan.

Cocoa, n. [c�o] Coco; cacao. Niyog; kakaw. Cocoanut, n. [c�onat] Coco. Niyog. Cocoa palm, n. [c�o-palm] Planta de coco. Pun�ng niyog. Cocoon, n. [coc�n] Capullo del gusano de seda. Bahay ng uod. Coction, n. [c�cien] Coccion. Kul� sub� Cod, n. [cod] Bacalao. Bakalaw. Codfish, n. [c�fish] Bacalao. Bakalaw. Coddle, v. [c�l] Criar con mucho cuidado �ternura. Palayawin. Code, n. [cod] C�igo. Aklat na kin�atalaan ng mga kautusan.

Codger, n. [c�cher] Hombre taca� y avariento. Maramot. Codicil, n. [c�issil] Codicilo. Pahimakas na bilin. Codify, v. [c�ifay] Hacer un c�igo. Gawing k�igo. Coefficient, adj. [coef�ient] Coeficiente. Katulong. Coequal, adj. [co�ual] Igual. Kapantay, kagaya. Coerce, v. [co�s] Contener, refrenar, restringir. Pigilin, ampat�. Coercion, n. [co�cion] Coercion; opresion. Pagpigil; pagpighat�

Coercive, adj. [coo�siv] Coercitivo. Nakapipigil, nakaaampat, nakapipighat� Coeval, adj. contemporaneo. kasing-gulang. [co�al] Coevo, Kapanahon,

Coffee, n. [c�i] Caf� Kap� Coffee-pot, n. [c�i-pot] Cafetera. Kapitera, sisidlan ng kap� Coffee-tree, n [c�itri] Cafeto. Pun�ng kap� Coffer, n. [c�er] Arca, cofre, caja. Kaban ng salap��hiyas. Coffin, n. [c�in] Ata�d. Kabaong, ataul. Coffin, v. [c�in] Meter en un ata�d. Isilid sa kabaong.

Cog, n. [cog] Fraude, enga�; diente de rueda. Hib� day� nginpin ng gulong. Cog, v. [cog] Enga�r, trampear; adular, lisonjear; puntear una rueda. Mangday� manghib� manuy� mamuri ng paimbabaw; isaayos ang ngipin ng gulong. Cogency, n. [c�chensi] Fuerza, urgencia. Lakas, pagmamadal� Cogent, adj. [c�chent] Convincente, poderoso, urgente. Kahikahikayat, makapangyarihan, m�alian. Cogitate, v. [c�chitet] Pensar, reflexionar. Mag-isip, magmun� magdilidil� magbulay, gumunit� Cogitation, n. [codchit�ien] Pensamiento, meditacion. Pag-iisip, gunit� dil�il� pagbubulay.

Cognac, n. [cognac] Cognag. Alak na kuny�. Cognate, adj. [c�net] Cognado, consangu�eo. Kadug� hinl�. kamaganak. Cognation, n. [cogn�ien] Pagka-kamaganak, kadug� Cognacion.

Cognition, n. [cogn�ien] Conocimiento, experiencia. Kaalaman, pagkatal�. Cognizable, adj. [cogn�abl] Lo que se puede examinar juridicamente. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. Cognizance, n. [c�nizans] Conocimiento; divisa. Kaalaman, pagkakilala; sagisag. Cognomen, n. [cogn�en] Apellido, cognombre. Pamagat, apelyido.

Cog-wheel, n. [c�juil] Rueda dentada. Gulong na may ngipin. Cohabit, v. [coj�it] Cohabitar. Makiagul� Cohabitation, n. Cohabitacion. Pakikiagul� [cojabit�ioen]

Coheir, n. [co�] Coheredero. Kasama sa mana. Coheiress, n. [co�es] Babaing kasama sa mana. Coheredera.

Cohere, v. [coj�] Pegarse, unirse; convenir, conformarse. Dumik�, kumapit; pumayag, sumang-ayon. Coherence, n. [coj�ens] Cohesion, union. Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig.

Coherency, n. [coj�ensi] Cohesion, union. Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig. Coherent, adj. [coj�ent] Coherente. Dumidikit, kumakapit, kumakatig. Coil, n. [c�l] Baraunda; tumulto. Ikid; gul� Coil, v. [c�l] Doblar en redondo, recoger. Ikirin. Coin, n. [c�n] Moneda acu�da, dinero. Salap� kwarta. Coin, v. [c�n] Acu�r moneda. Gumaw�ng salap� Coinage, n. [c�nedch] Acu�cion; moneda, dinero. Paggaw�ng salap� salap� Coincide, v. [coins�d] Coincidir, convenir. M�ataon, m�asabay.

Coincidence, n. [co�sidens] Coincidencia. Pagkakataon. Coincident, adj. [co�sident] Coincidente. Nauukol sa pagkakataon. Coiner, n. [c�noer] Acu�dor de moneda. Manggagaw�ng salap� Coke, n. [coc] Carbon de piedra. Uling ng metal. Colander, n. colador. Sal�n. [koelendoer] Coladera,

Cold, adj. [cold] Frio; insensible. Maginaw, nanghihinabang.

indiferente, malamig;

Cold, n. [cold] Frialdad; resfriado, constipado. Ginaw, lamig; sipon.

Coldness, n. [c�dnes] Kaginawan, kalamigan.

Frialdad.

Cole, n. [col] Col. Gugul�in na parang repolyo. Cole wort, n. [c� woert] Especie de berza. Isang ur�ng repolyo. Colic, n. [c�ic] C�ico. Apad. Collaborate, Makitulong. v. [col�oret] Cooperar.

Collaboration, n. Cooperacion. Tulong.

[colaborecien]

Collaborator, n. [col�oretor] Colaborador. Katulong. Collapse, n. [col�s] Hundimiento.

Pagkalubog ng sasakyan, pagkabagbag. Collapse, v. [col�s] Hundir. Lumubog [ang sasakyan,] mabagbag. Collar, n. [c�ar] Collar. Kolyar, kwintas. Collar, v. [colar] Agarrar �uno por el pescuezo. Hawakan sa leeg, sakalin. Collar-bone, Balagat. n. [c�ar-bon] Clav�ula.

Collation, n. [col�ien] Don, d�iva, presente; refaccion que se suele tomar por la noche cuando se ayuna. Kaloob; ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. Colleague, n. [c�ig] Colega, compa�ro. Kasama, kasabay. Collect, n. [c�ect] Colecta. Ambag,

abuloy. Collect, v. [c�ect] Recojer, juntar. Tumipon, magtipon, lumakad ng ambagan �abuloy. Collection, n. [col�cien] Coleccion. Ang tinitipon. Collective, adj. [col�tiv] congregado. Tip�, samasama. Colectivo,

Collectively, adv. [col�tivli] Colectivamente. Tip�, samasama. Collector, n. compilador. tagatipon. [col�tor] M�iningil, Recaudador; tagasingil;

College, n. [c�edch] Colegio. Kolehyo �malaking p�ralan.

Collegian, n. [col�chan] Colegial. Ang nag-aaral sa malaking p�ralan. Collegiate, adj. [col�chiet] Colegiado. Ang nauukol sa kolehyo. Collide, v. [col�d] Colidir. Bumangg� bumungg� umumpog. Collier, n. [c�i�] Minero carbonero; barco carbonero; el que hace �vende carbon. Ang manggagaw�sa mina ng uling; ang sasakyang tubig na naglululan ng uling; ang maguul�g. Colliery, n. [c�ieri] Carbonera, comercio de carbon. T�agan ng uling; k�akalan ng uling. Collision, n. [col�ien] Colision. Bangg� bungg� umpog.

Colloquial, adj. [col�uial] Familiar, del uso comun. Kinahiratihan, pananalit� karaniwang salit� Colloquialism, n. [col�uialism] Lengua usual. Karaniwang pananalit� Colloquy, n. [c�ocui] Coloquio, pl�ica. S�itaan, satsatan. Collusive, adj. [coli�siv] Nauukol sa s�itaang lihim. Colusorio.

Colly, n. [c�i] Hollin de carbon. Kulil�ng uling. Cologne, n. [col�ni] Agua de Colonia. Agua de Colonia, isang ur�ng pabango. Colonel, n. [c�onel] Coronel. Koronel, punong hukbo.

Colonelship, n. [kol�elship] Coronel�. Pagka-koronel. Colonial, adj. [col�ial] Colonial. Ang nauukol sa isang lupang sakop, �lupang bagong pinananahanan. Colonist, n. [c�onist] Colono. M�anahan sa lupang bagong katutuklas. Colonize, v. [c�onaiz] Colonizar. Sakupin. Colonization, n. [coloniz�ien] Colonizacion. Pagsakop, pananakop. Colonnade, n. [colon�] Taludtod ng mga haligi. Columnario.

Colony, n. [c�oni] Colonia. Lupang sakop, lupang bagong pinananahanan. Color, n. [c�or] Color. Kulay, kolor.

Color, v. [c�or] Colorar. Kulayan. Coloring, Pangkulay. n. [c�oring] Colorido.

Colored, adj. [c��d] Colorado, te�do. May kulay, kinulayan. Colossal, adj. [col�al] Colosal. Totoong malak� Colossus, n. [col��] Coloso. Larawan na totoong malaki. Colt, n. [colt] Potro. Potro. Colter, n. [c�ter] Reja de arado. Sudsod. Column, n. [c�am] Columna. Haligi. Columnar, adj. [col�nar] Columnario. May

maraming haligi. Coma, n. [c�a] Coma. Koma. Comb, n. [com] Peine. Suklay. Comb, v. suklayan. [com] Peinar. Magsuklay,

Combat, n. [c�bat] Combate, batalla. Laban�, paghahamok, away, pagbabaka. Combat, v. [c�bat] Combatir. Lumaban, makihamok, makipagbaka. Combatant, n. [c�batant] Combatiente. Manglalaban. Combative, adj. [c�bativ] Quisquilloso. Masungit. Combination, n. [combin�ien]

Combinacion, Pagkakabagay, pagkakalahok.

liga,

mezcla. pagkakasama,

Combine, v. [comb�n] Combinar, unir, ajustar. Ibagay, isama, ilapat. Combustible, adj. [comb�stibl] Combustible. Susunugin, supuk�, madaling masunog. Combustion, n. [comb�stien] Combustion, incendio. Sunog, ningas, liyab. Come, v. [cam] Venir. Pumarito. Come down, v. [cam-d�n] Bajar, descender. Pumanaog, lumusong, bumab� Come from, v. [cam from] Venir de, proceder. Manggaling, magbuhat, magmul�sa.

Come up, v. [cam �] Subir, ascender. Pumanhik, umakyat, umahon, sumamp� Comedian, n. [com�ian] c�ico. Komedyante. Comediante,

Comedy, n. [c�edi] Comedia. Komedya. Comeliness, n. [k�lines] Gracia, donaire. Inam, buti, igi, gand� Comely, adj. [k�li] Hermoso, decente. Maganda, butihin. Comet, n. [c�et] Cometa. Kometa. Cometary, adj. [c�eteri] Perteneciente �cometa. Nauukol sa kometa. Comfort, n. [k�fort] Consuelo, placer, comodidad. Al�, tw� ginghawa.

Comfort, v. [k�fort] Confortar, alentar, consolar. Aliw�, pasayahin, paginghawahin. Comfortable, adj. [k�fortabl] C�odo, consolatorio. Maginghawa, kaal�-al�. Comforter, n. [k�forter] Mapang-al�, mangaal�. Consolador.

Comfortless, adj [k�fortles] Desconsolado, inconsolable, desesperado. Di maal�, walang kaaliw�, walang ginghawa. Comic, adj. [c�ic] C�ico. Katawatawa, mapagpatawa. Comical, adj. [c�ical] C�ico. Katawataw� mapagpataw� Comicalness, n. [c�icalnes] Facec�, chiste.

Katatawan�, sist� Comma, n. [c�a] Coma. Coma. Command, n. [com�d] Mandamiento, orden, mando, poder. Utos, kapangyarihan, pamumun� Command, v. [com�d] Mandar, ordenar, gobernar. Mag-utos; iutos. Commandant, n. [com�dant] Comandante. Komandante, tagapagutos. Commander, n. [com�der] Comandante. Komandante, tagapagutos. Commandment, n. [com�dment] Mandamiento, precepto. Utos. Commemorate, Conmemorar, v. recordar. [com�oret] Magdiwan,

alalahanin. Commemoration, n. [comemor�ien] Conmemoracion, recuerdo. Pagdiriwan, pag-alaala. Commence, v. [com�s] Comenzar, empezar, principiar. Magpasimul� magsimul� mag-umpis� pasimulan. Commencement, n. [com�sment] Principio, comienzo. Pasimul� Commend, v. [com�d] Encomendar, recomendar. Ipagtagubilin, ipagbilin. Commendable, adj. [com�dabl] Recomendable, loable. M�pagtatagubilin, kapuripuri. Commendation, Recomendacion, n. [comend�ien] encomio. Tagubilin,

papuri. Commensurate, adj. [com�shiret] Conmensurado, proporcionado. Kasukat, kabagay, tam�sa sukat. Commensurate, v. [com�shiret] Conmensurar. Itam�sa sukat. Comment, pansin. n. [c�ent] Comento. Pun�

Comment, v. [c�ent] Comentar. Punah�, pansin�. Commentary, n. [c�enteri] Comentario. Paliwanag. Commentator, n. [c�entetoer] Comentador. Tagapagpaliwanag. Commerce, n. [c�oers] Comercio, tr�ico.

Pangangalakal. Commercial, adj. [c�oercial] Comercial. Nauukol sa pangangalakal. Commiserable, adj. [com�oerabl] Lastimoso. Kahabaghabag, kawaw� Commiserate, v. [com�oeret] Apiadarse, compadecerse. Mahabag; maawa. Commiseration, n. [comizoer�ien] Conmiseracion, piedad. Habag, aw� Commissary, n. [c�iseri] Comisario. Komisaryo, tagapamahal�ng mga bagay-bagay ng mga sundalo �kawal. Commission, n. [com�ien] encargo. Bili, tungkol. Comision,

Commission, v. [com�ien] Comisionar,

encargar. Magbilin, manungkol. Commissioner, n. [com�ioner] Comisionado. Komisyunado, kinatawan. Commit, v. [com�] Cometer, confiar, encargar, encomendar. Ipagk�iwal� ipagbilin. Commitment, n. [com�ment] Auto de prision. Utos na ipinabibilanggo. Committee, n. [com�i] Comit� Lupong. Commodious, adj. [com�i�] C�odo, conveniente, util. Aliwalas, malwag, magagamit. Commodity, n. [com�iti] Comodidad; interes, utilidad, provecho, g�eros, mercader�s, productos. Kasiyah�; pakinabang, kalakal.

Commodore, n. [c�odor] Jefe de escuadra. Pun�ng hukbong dagat. Common, adj. [c�on] Comun, ordinario. Karaniwan. Common, n. Pangkaraniwan. [c�on] Comun.

Commoner, n. [c�oner] Plebeyo; miembro de la c�ara baja en Inglaterra. Taong mabab�ang kalagayan; kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. Commonly, adv. [c�onli] Comunmente, frecuentemente. Karaniwang.... Commonwealth, n. [c�onwelz] Rep�blica. Rep�blika, sangbansa. Commotion, n. [com�ion] Conmocion,

tumulto, perturbacion de �imo, sublevacion. Pusok ng kalooban, ligalig, gul� panghihimagsik. Commune, v. [c�iun] Conversar, platicar, hablar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Communicant, n. [comi�nicant] Comunicante. Ang nakikinabang. Communicate, v. [comi�niket] Comunicar, participar. Magbigay-alam, magsabi, magpahayag. Communication, n. [comiunik�ien] Comunicac�n, participacion. Pasabi, pabalit� pahayag. Communicative, adj. [comi�niketiv] Comunicativo. N�pasasabi, n�pababalit� n�pahahayag.

Communion, n. [comi�nioen] Comunidad; comunion. Kapisanan; pakikinabang, comunyon. Community, n. [comi�niti] Comunidad. Kapisanan. Commutation, n. [comiut�ioen] Cambio, trueque; mudanza, alteracion. Pal�, kapalit; pagbabago. Commute, v. [comi�t] Conmutar, permutar, trocar. Palitan, ipalit, magpalit. Compact, adj. [c�pact] Compacto, s�ido, denso. Siksik, masinsin, tip� Compact, n. [c�pact] Pacto, convenio, ajuste. Tipan, k�unduan, k�arian. Compact, v. [c�pact] Pactar; consolidar, compaginar. Makipagtipan, makipagk�ar�

makipagkasund� sinsinin, tip�n. Compactness, n. [comp�tnes] densidad. Katibayan, kasinsinan. Solidez,

Companion, n. [comp�ioen] Compa�ro, camarada, compinche. Kasama, kalaguy� kasabay, kaakbay. Companionable, adj. [comp�ioenabl] Sociable. Mabuting makisama. Companionship, n. [comp�ioenship] Sociedad, compa�a. Pagsasamahan. Company, n. [c�pani] Compa�a �sociedad; cuadrilla de personas que se unen para algun fin particular; compa�a de comercio; gremio, cuerpo; cierto n�mero de soldados que militan bajo la disciplina de un capitan. Samah�, kompany� kasama, kasabay; katipunan, kapisanan; pulutong,

tropa. Comparable, adj. [c�parabl] Comparable. M�paparis, m�gagaya, m�hahalintulad. Comparative, adj. [comp�ativ] Comparativo. Mapagpaparisan, mapaghahalintularan. Compare, v. [comp�] Comparar; cotejar, comprobar. Iparis, ihalintulad; tuus�. Comparison, n. [comp�isoen] Comparacion; cotejo, confrontacion. Pagpaparis, pagtutulad; pagtutuus. Compart, v. [comp�t] Compartir, dividir. Hatiin, paghiwalayin. Compartment, n. [comp�tment] Compartimiento. Silid, kwarto; bahagi.

Compass, n. [k�pas] Compas. Aguhon, kompas. Compass, v. [k�pas] Circuir, rodear. Lumigid, ligirin. Compassion, n. [comp�ioen] Compasion, piedad. Habag, kah�agan, aw� kaawaan; hinayang, panghihinayang. Compassionate, adj. [comp�ienet] Compasivo. Mahabagin, maawa�. Compassionate, v. [comp�ienet] Compadecer �alguno. Maaw� mahabag. Compatriot, n. [comp�rioet] Compatriota. Kababayan, kalupain. Compel, v. [comp�] Compeler, obligar, precisar. Pumilit; pilitin.

Compend, n. [c�pend] Compendio, resumen, ep�ome, sumario. Maikling salaysay. Compendious, adj. [comp�dioes] Compendioso, breve, sucinto. Maikl� Compensate, v. [comp�set] Compensar. Gantihin, bayaran, upahan. Compensation, n. [compens�ien] Compensacion. Gant� kagantihan, bayad, kabayaran, upa. Compete, v. [comp�] Competir. Lumaban, makipagpunyag� Competence, n. [c�pitens] Competencia, suficiencia. Kabagayan, kakayahan, kasukat�. Competent, adj. [comp�ent] Competente.

Bagay, akm� may-kaya. Competition, n. [compit�ioen] Competencia, rivalidad. Punyagian, pagtatalo, paglalaban. Competitor, n. [comp�itoer] Competidor, rival. Kapunyag� kat�o, kalaban. Compilation, n. [compil�ioen] Compilacion, conjunto de algunas cosas. Pagtitipon, pagsasamasama ng anoman. Compile, v. [comp�l] Compilar. Tipunin, pagsamasamahin. Compiler, n. [comp�ler] Compilar. Tagatipon, katiwal�sa pagsasamasama ng anoman. Complacence, Complacencia, n. [compl�ens] condescendencia.

Pakikilugod, pakikisay� pakikitw� Complacency, n. [compl�ensi] Complacencia, condescendencia. Pakikilugod, pakikisay� pakikitw� Complacent, adj. [compl�ent] Complaciente, cort�, afable, urbano. Mapagbigay-lugod. Complain, v. [compl�] Quejarse, lamentarse. Dumaing, magdamdam, maghimutok. Complaint, n. [compl�t] sentimiento, lamento, llanto, Daing, damdam, himutok. Queja, quejido.

Complement, n. [c�pliment] Complemento. Kaganapan, kasukat�. Complete, adj. [compl�] Completo,

perfecto, cabal. Ganap, sakdal, lubos, lipos, pusp�, tapos. Complete, v. [compl�] Completar, acabar. Tapusin, ganapin, lutasin. Completeness, n. [compl�nes] Cumplimento, perfeccion. Kaganapan, katapusan, kayari�, kalubusan. Completion, n. [compl�ien] Complemento, acabamiento. Kaganapan, katapusan, kayari�, kalubusan. Complex, adj. [c�plecs] Complexo. Magusot, magul� hind�maliwanag. Complexion, n. [compl�cioen] Complexo; complexion. Magusot, magul� kulay at any�ng mukh� pagmumukh� Compliance, n. [compl�ans]

Complimiento, sumision, condescendencia, complacencia. Pagganap, pagtupad, pagsunod, pagbibigay-loob. Compliant, adj. [compl�ant] Rendido, sumiso; condescendiente, complaciente. Sunodsunuran, masunurin; mapagbigay-loob. Complicate, adj. [c�pliket] Complicado. Magul� pasikotsikot. Complicate, v. Gumul� guluhin. [c�pliket] Complicar.

Complication, n. [complik�ien] Complicacion. Gul� pagkakasikotsikot. Complice, n. [c�plis] C�plice. Karamay, kaal�.

Compliment, n. [c�pliment] Complimiento, obsequio, regalo. Alaala, handog, kaloob, regalo. Compliment, Complimentar, Magbigay-loob, manuy� v. [c�pliment] linsonjear; adular. mamuri ng pakunw�

Complimental, adj. [compl�ental] Cumplido, cort�; ceremonioso. Mapagbigay-loob; mapagsalit�ng malawig at pasikotsikot. Complimentary, adj. [compl�entari] Cumplido, cort�; ceremonioso. Mapagbigay-loob; mapagsalit�ng malawig at pasikotsikot. Comply, v. [compl�] Cumplir, consentir, conformarse, condescender. Gumanap, tumupad, ganapin, tupar�, pumayag,

pahinuhod, umayon. Component, adj. [comp�ent] Componente. Isa sa bumubu� isa sa mga kasap� Comport, v. [comp�t] Sufrir, tolerar. Tiis� d�itain, batah�. Compose, v. [comp�] Componer. Umayos, kumumpun� Composed, adj. [comp�d] Compuesto; comedido. Kumpwesto; tahimik. Composedly, adv. [comp�edli] Tranquilamente, serenamente. Tahimik, bu�ang loob. Composer, n. [comp�er] Autor; compositor. M�gangath� mang-aayos, mangkukumpun�

Composition, n. [compoz�ion] Composicion; compuesto. Kath� akd� ulat; lahok, hal� Compost, n. [c�post] Pangpatab�ng lup��ng halaman. Abono.

Composure, n. [comp�iur] Compostura, serenidad, calma. Katahimikan, kalamigan ng loob. Compound, adj. & n. [comp�nd] Compuesto; mezcla. Haluan, may-halo, maylahok. Compound, v. [comp�nd] Componer, arreglar. Umayos, kumumpuni. Comprehend, v. [comprij�d] Comprender, entender. M�naw� maintindihan. m�atasan, matant� mabatid, m�inig.

Comprehensible, adj. [comprij�sibl] Comprensible. Napag-uunaw� natatant� nababatid, n�irinig. Comprehension, n. [comprij�cien] Comprension, inteligencia. Pag-unawa, pagwatas, pagbatid, pagdinig; kaalaman. Comprehensive, adj. [comprij�siv] Comprensivo. N�awatasan, n�intindihan. Compress, n. [compr�] Cabezal. Pangtip� pangpaikp�. Compress, v. [compr�] Comprimir, estrechar. Tip�n, higpitin, paikpik�. Compression, n. [compr�ien] Compresion. Pagtip� paghigp�, pagpaikpik. Comprise, v. [compr�z] Comprender;

incluir. Lamn�; ilangkap, isama, isanib. Compromise, n. [c�promaiz] Compromiso. S�itaan, tip�, pangak� kumpromiso. Compromise, v. [c�promaiz] Comprometerse. Makipagtipan, mangak� Comptroller, n. [contr�er] Tagapamahal� pun� Director.

Compulsion, n. [comp�lcion] Compulsion. Pagpilit. Compulsive, adj. Compulsorio. Nakapipilit. Compulsory, adj. Compulsorio. Nakapipilit. [comp�lsiv]

[comp�lsori]

Computation, n. [compiut�ien] Compuncion, contriccion, remordimiento.

Hiy� pagsisisi, pagngingitngit ng loob. Computation, n. [compiut�ien] Computacion, c�puto. Pagtutuus. Compute, v. [compi�t] Computar; calcular, estimar. Tumuus, tuusin; kuruin, halagahan. Comrade, n. [k�red] Camarada, compa�ro. Kasama, kalaguy� kasabay. Con, v. [con] Conocer, reflexionar, meditar. Umalam, magwar� gumunit� mag-isip-isip, bumulay. Concave, adj. [c�kev] C�cavo. Malukom. Concave, v. [c�kev] Hacer c�cavo alguna cosa. Palukum�. Concavity, n. [conc�iti] Concavidad.

Kalukuman. Concavous, Malukom. adj. [conk�es] C�cavo.

Conceal, v. [cons�] Esconder, ocultar. Ikubl� magkubl� itag� magtag� ikanlong, magkanlong, ilihim. Concealment, n. [cons�ment] Ocultacion, encubrimiento. Paglilingid, pagkukubl� pagtatag� pagkakanlong. Concede, v. [cons�] Conceder, asentir. Pumayag, umayon, umalinsunod. Conceit, n. [c�sit] Concepcion; concepto, capricho, imaginacion; amor propio, presuncion, arrogancia. Kasi, bungang-isip, kath� isipan; yabag, kahambugan, kapalaluan.

Conceited, adj. [cons�ed] Conceptuoso, ingenioso; afectado, vano, presumido. Mapaglirip; mayabang, hambog. Conceivable, adj. [cons�abl] Concevible. Mangyayaring kasihan, kayang akalain, mapaguunaw� Conceive, v. [cons�] Concebir, imaginar, pensar. Kasihan, akalain, umakal� isipin, umisip. Concentrate, v. [cons�tret] Concentrar. Pagitn� ipagitn� isagitn� ipaloob. Concentration, Concentracion. pagpapasok. n. [consentr�ien] Pagpapagitn�

Conception, n. [cons�cien] Concepcion; conocimiento. War� gunit� dil�il� pagkabatid, pagkatal�.

Concern, n. [cons�n] Negocio; interes, importancia; inquietud, pesar. Pagkabuhay, kahalagahan, kabuluh�; sakit, dalamhat� Concern, v. [cons�n] Concernir, tocar, interesar. M�kol, k�kulan, m�inggil, kahinggilan, ipagmasakit. Concerning, prep. [cons�ning] Tocante � Tungkol sa, hinggil sa. Concert, n. [cons�t] Concierto, convenio. Tugmaan, k�unduan, k�arian, pagkakaayon, pagkakaisa. Concert, v. [cons�t] Concertarse. Magtugm� magk�und� magk�ar� magk�sa. Concession, n. [cons�ion] Concesion,

cesion, privilegio. Pagpayag, pagkapayag, kapahintulutan, pahintulot. Conciliate, v. [cons�iet] Magk�und� pagk�unduin. Conciliar.

Conciliation, n. [consili�ien] Conciliacion. K�unduan, pagkakasund� Conciliator, n. [cons�ietor] Conciliador. Tagapagkasund� Conciliatory, adj. [cons�ietori] Conciliativo. Nauukol sa k�unduan. Concise, adj. [cons�s] Conciso, breve, sucinto. Maikl� dagl� Concisely, adv. [cons�sli] Concisamente. May kaiklian. Conciseness, n. [cons�snes] Concision.

Ikl� Conclude, v. [concli�d] Concluir, terminar, acabar. Tumapos, tapusin, yumar� yariin, lumutas, lutas�. Conclusion, n. [concli�cion] Conclusion, terminacion, t�mino, fin. Katapusan, hanggan, dulo, wak�. Conclusive, adj. [concli�siv] Final, conclusivo. Pangkatapusan, pangwakas. Concoct, v. [concoct] Digerir. Tunawin (sa sikmur�. Concoction, n. [concoccien] Digestion. Pagtunaw (sa sikmur�. Concord, n. [c�cord] Concordia, union. K�unduan, k�arian, pagkakaisa.

Concordance, n. [conc�dans] Concordancia; conformidad, union. T�usan ng mga salit�ng Biblia; pagkakaayon, pagkakaisa. Concordant, Concordante, kaayon. Concourse, Timpalak. adj. conforme. [conc�dant] Kasang-ayon,

n.

[c�cors]

Concurso.

Concrete, adj. & n. [concr�] Concreto. Hal�along binu�. Concrete, v. [concr�] Concretar. Papag-isahing masa; papagtugm�ugmain; iuw�sa isang bagay. Concubinage, Concubinato, Pangbababae, n. [conki�binedch] amancebamiento. pang-aagul�

pangangaluny� Concubine, n. [c�kiubain] Concubina. Babae, kaagul� k�uny� Concupiscence, n. [conki�pisens] Concupiscencia. Libog, kalibugan, halay, kahalayan. Concupiscent, adj. [conki�pisent] Libidinoso, lascivo. Malibog, mahalay. Concur, v. [conk�] Concurrir. Dumal� Concurrence, n. [conk�rens] Concurrencia. Dami ng dumal� Concurrent, adj. [conk�rent] Concurrente. Dumadal� Concussion, n. [concucion] Concusion. Bulal�, sigalb�

Condemn, v. [cond�] Condenar. Hatulan, parusahan. Condemnable, adj. [cond�nabl] Culpable, censurable, vituperable. Salarin, marapat parusahan. Condemnation, n. [condemn�ion] Condenacion. Pagpaparusa. Condensate, adj. [cond�set] Condensado, comprimido. Pinalapot. Condensation, n. [condens�ion] Condensacion. Pagpapalapot. Condense, v. [cond�s] comprimir. Palaputin. Condensar,

Condescend, v. [condis�d] Condescender, consentir; acomodarse �la

voluntad de otro. Pumayag, sumang-ayon, umalinsunod. Condescendence, n. [condis�dens] Condescendencia. Pagpayag, pagsang-ayon, pag-alinsunod. Condign, adj. [cond�n] Condigno, merecido. Karapatdapat, marapat, ukol. Condignness, n. [cond�nnes] Condignidad, merecimiento. Karapatan. Condiment, n. [c�diment] Condimento, guiso, salsa. Panimpl� pangpalasa, rekado. Condition, n. [cond�ien] Condicion, cualidad. Lagay, kalagayan, kabagayan. Conditional, adj. [cond�ional] Condicional. Ayon sa kundisyon, sangayon

sa k�unduan. Condole, v. [cond�] Condolerse, simpatizar con, lamentar con otro; deplorar. Makidamdam, makidalamhat� makiisang loob sa damdamin; mahabag, maaw� Condolence, n. [cond�ens] Compasion, l�tima. Habag, aw� pakikidalamhat� Condone, v. [cond�] Magpatawad, patawarin. Perdonar.

Conduce, v. [condi�s] Conducir, concurrir. Maghatid, ihatid, magtaguyod, itaguyod, pumatnugot, patnugutan, pumatnubay, patnubayan. Conducive, adj. [condi�siv] Conducente. M�tataguyod.

Conduct, n. [c�doect] Conducta, manejo, proceder, porte. Asal, ugal� kilos, any� Conduct, v. [c�doect] Conducir, guiar. Maghatid, magtaguyod, pumatnugot, pumatnubay. Conductor, n. [cond�toer] Tagapaghatid; konduktor. Conductor.

Conduit, n. [c�duit] Conducto. P�aluyan. Cone, n. [con] Cono. Kono �anyong mabilog na patul� sa itaas. Confection, n. [confeccioen] Confitura, confeccion. Mga bagay na minatamis �ginawang matamis. Confectionary, n. [conf�cioeneri] Confiter�. G�aan ng matam�.

Confectioner, n. [conf�cioenoer] Confitero. Manggagaw�ng matamis. Confederacy, Confederacion, k�unduan. n. [conf�oeresi] alianza. Kalipunan,

Confederate, adj. [confed�et] Confederado, aliado. Kasund� katip�. Confederate, v. [confed�et] Confederar, unir; confederarse, unirse. Makipagkasund� makisama; magk�und� magsama. Confederation, Confederacion, k�unduan. n. [confedoer�ioen] alianza. Kalipunan,

Confer, v. [conf�] Conferenciar; conferir; dar. Makipanayam; magkaloob, magbigay.

Conference, n. [c�foerens] Conferencia. Panayam, s�itaan, �sapan. Confess, v. [conf�] Confesar; declarar, reconocer. Magkumpisal; magpahayag, kumilala. Confession, n. [conf�ioen] Confesion; reconocimiento. Pangungumpisal; pagkilala. Confessional, adj. [conf�ioenal] Lo que pertenece �la confesion. Nauukol sa pangungumpisal. Confessionary, n. [conf�ioeneri] Confesionario. P�gumpisalan. Confessor, n. [conf�oer] Confesor. Par� nagpapakumpisal, kompesor.

Confidant, adj. [c�fidant] Kalihim, kat�atan, k�iwal� Confide, v. [conf�d] Magk�iwal� tumiwal�

Confidente.

Confiar,

fiarse.

Confidence, n. [c�fidens] Confianza; seguridad, integridad; presuncion, arrogancia. Tiwal� pagpapalagay ng loob; kabuoan ng loob; tapang. Confident, adj. [c�fident] Pinagkakatiwalaan, kat�atang-loob. Confidente. k�iwal�

Confidential, adj. [confid�cial] Reservado, secreto. Lihim. Confidently, adv. [c�fidentli] Confidentemente, secretamente. Lihim, palih�.

Confine, n. [c�fain] Confin, l�ite, t�mino. Hangg� hangganan. Confine, v. [conf�n] Confinar, lindar; encerrar, aprisionar. Hanggan�, patotohanan, kalungin, ibilangg� Confinement, n. estre�miento. pagkakulong. [conf�nment] Prision, Pagkabilangg�

Confirm, v. [conf�m] Comfirmar, ratificar. Patotohanan, patunayan. Confirmation, n. [confoerm�ion] Confirmacion, prueba, testimonio. Patotoo, patunay; pagpapatotoo, pagpapatunay. Confirmatory, adj. Confirmativo. mapatototohanan. [conf�metori] Mapatutunayan,

Confiscate, v. [c�fisket] Confiscar. Samsamin ng p�ahalaan, embarguhin ng p�ahalaan. Confiscation, n. [confisk�ion] Confiscacion. Pagsamsam ng p�ahalaan, pag-embargo ng p�ahalaan. Conflagration, n. Conflagracion. pagkakadamaydamay. [conflagr�ion] Sunog;

Conflict, n. [confl�t] Conflicto; combate, pelea. Gul� pagkakalaban, pagkakatal� laban�, away. Conflict, v. [confl�t] Contender; combatir, luchar. Makipaglaban, makipagtalo; lumaban, makipagaway. Confluence, n. [c�fliuens] Confluencia, concurso. Pagkakatagp�ng dalawa �ilang

ilog; bunton ng tao. Conform, v. [conf�m] Conformar. Sumang-ayon, umayon, umalinsunod. Conformable, adj. [conf�mabl] Conforme, semejante. Kasang-ayon, kahalintulad, kagaya, kapara, kaparis, kamukh� Conformation, n. [conform�ion] Conformacion; arreglo. Pagsang-ayon; pagkakasunduan, pinagk�arian. Conformity, n. [conf�miti] Conformidad, conveniencia. Pagsang-ayon, pagkakaisa; pagkawangis. Confound, v. [conf�nd] Confundir; turbar. Luminlang, manggul� Confront, v. [confr�t] Confrontar. Tuus�.

Confrontation, n. Confrontacion. Pagtutuus. Confuse, v. [confi�z] desconcertar; oscurecer. gumul� magpalab�

[confront�ion]

Confundir, Luminlang,

Confused, adj. [confi�zd] Confuso. Magul� malab� Confusion, n. [confi�cion] Confusion, desorden, caos; perturbacion, verg�enza. Gul� kaguluhan, ligalig, walang ayos, walang tuos; kalituhan, kahihiyan. Confutation, n. [confiut�ion] Confutacion. D�pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. Confute, v. [confi�t] Confutar, impugnar. Magwag�sa pagmamatwid, patahimikin ang katalo.

Congeal, v. [condch�] congelarse, helarse. Mamu�

Congelar;

Congenial, adj. [condch�ial] Congenial; an�ogo. Kaugal� kabagay, kagaya, kaparis. Congeniality, n. [condchin�liti] Semejanza de genio. Pagkakaisang ugal� Congenite, adj. [condch�it] Cong�ito. Kakambal, kasamang ipinanganak. Conger, n. [c�guoer] Congrio. Pal�. Congest, v. [condch�t] amontonar. Magbunton, magsalansan, tipunin. Acumular, ibunton,

Congestion, n. [condch�chen] Congestion, acumulacion. Pagpapamu� pagbubunton.

Conglomerate, adj. Conglomerado. Tip�, ip�.

[congl�eret]

Conglomerate, v. [congl�eret] Conglomerar. Tipunin, ipunin. Conglomeration, Conglomeracion. pagk�pon. n. [conglomer�ien] Pagkakatipon,

Congratulate, v. [congr�iulet] Congratular, felicitar. Bumat�ng papuri; magbigay ng maligayang araw. Congratulation, n. [congratiul�ion] Congratulacion, felicitacion. Papuri, pagbibigay ng maligayang araw. Congratulatory, adj. [congr�iuletori] Congratulatorio. Ang nauukol sa papuri �sa pagbibigay ng maligayang araw.

Congregate, v. [c�griguet] Congregar, reunir. Pumisan, tumipon. Congregation, n. [congrigu�ion] Congregacion. Kapisanan �kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. Congregational, adj. [congrigu�ional] Lo que pertenece �la congregacion. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. Congress, n. [c�gres] Congreso. Kongreso, kapulungan ng mga kinatawan ng isang bans� Congruence, n. [c�griuens] Congruencia, conformidad. Pagkakasang-ayon, pagkabagay. Congruency, n. [c�griuensi] Congruencia, conformidad. Pagkakasang-ayon,

pagkabagay. Congruent, adj. [c�griuent] Congruente, conforme. Kasang-ayon, kabagay. Congruity, n. [congri�iti] Congruencia, conformidad. Pagkakasang-ayon, pagkabagay. Congruous, adj. [c�griu�] Congruo, id�eo, apto. Ukol, marapat, maykaya. Conjectural, adj. [condch�cheral] Conjetural. D�malayong mangyari, kaypal� mahihinal� masasapantah� Conjecture, n. [condch�cher] Conjetura; sospecha. Hak� sapantah� hinal� bintang. Conjecture, v. [condch�cher] Conjeturar; sospechar. Maghak� magsapantah�maghinal� magbintang.

Conjoin, v. [condch�n] Juntar, asociar; unirse, ligarse. Isama, ipisan, isap� ilakip; magsama, magsap� maglakip, magpisan. Conjoint, adj. [condch�nt] Asociado, confederado. Kasama, kasap� kalakip, kapisan. Conjugal, adj. [c�dchiugal] Conjugal, matrimonial. Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal. Conjugate, v. [c�dchiuguet] Conjugar. Magbaybay ng pangwatas. Conjugation, n. [condchiugu�ion] Conjugacion. Pamamaybay ng pangwatas. Conjunct, adj. [condch�tc] Conjunto, unido. Kalakip, kapisan, kasama.

Conjunction, Conjuncion, Pagkasama, pang-ugnay.

n. [condch�ccion] union, liga; conjuncion. pagkalakip; pagkapisan;

Conjunctive, adj. [condch�tiv] Conjunto; conjuntivo. Pagkakasama, pagkakalakip, pagkakapisan; nauukol sa pang-ugnay. Conjuncture, n. Coyuntura. Kasukasuan. [condch�ncch�]

Conjuration, n. [condchur�ion] Deprecacion, s�plica ardiente; conjuracion. Pamanhik na may panunump� panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. Conjure, v. [condchi�r] Conjurar �citar en nombre de Dios; conspirar. Manump�sa pangalan ni Bathal�manghimagsik. Connate, adj. [conn�] Del mismo parto.

Kambal. Connect, v. [con�t] Juntar, unir, trabar; coordinar, combinar. Iugnay, idugtong, isugpong, iugpong; ibagay. Connection, n. [con�cion] Conexion, enlaze, trabazon. Kaugnay, karugtong, kasugpong, kaugpon. Connexion, n. [con�cion] Conexion, enlaze, trabazon. Kaugnay, karungtong, kasugpong, kaugpon. Connivance, n. [con�vans] Connivencia, disimulo. Pagpapalagpas sa mal�g namasid, d�pagpansin. Connive, v. [con�v] Gui�r el disimular. Kumindat; palagpasin maling n�asid. ojo; ang

Connoisseur, n. [conis�] conocedor. Tagapun� tagaal�.

Perito,

Connubial, adj. [coni�bial] Conyugal, matrimonial. Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal. Conquer, v. [c�ker] Conquistar; vencer. Sumakop; magpasuk� Conquerable, Conquistable, mapasusuk� adj. vencible. [c�kerabl] Masasakop,

Conqueror, n. [c�keror] Conquistador, vencedor. M�anakop, mapagpasuk� Conquest, n. [c�quest] Pananakop, pagpapasuk� Conquista.

Consanguineous, adj. [consangu�ies] Consanguineo. Kadug� kamag-anak.

Consanguinity, n. [consangu�iti] Consanguinidad. Kadug� kamag-anak. Conscience, Budh� n. [c�ciens] Conciencia.

Conscientious, adj. [conci�cias] Concienzudo. May mabuting budh� Conscious, adj. [c�scies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. Nakakaalam ng kanyang pagkatao, nasa pagkatao. Consciously, adv. [c�sciesli] �sabiendas. Nasa pagkatao, al�. Conscript, adj. [c�script] Conscripto, registrado. Nakatal� nakatand� Conscription, n. [conscr�cion] Asiento en

algun registro, lista �matr�ula. Pagk�al� pagk�and� Consecrate, adj. [c�sicret] Consagrado. Itinalagang bagay. Consecrate, v. [c�sicret] dedicar. Magtalag� italag� Consecration, n. Consagracion. Pagtatalag� Consecutive, adj. Consecutivo. Sunodsunod. Consagrar,

[consicr�ion]

[cons�iutiv]

Consent, n. [cons�t] Consentimiento. Kapahintulutan, pahintulot. Consent, v. [cons�t] Consentir, conceder, permitir. Pahintulutan, itulot, magpahintulot, pumayag.

Consequence, Consecuencia, kin�inatnan.

n. resulta.

[c�secuens] Pinangyarihan,

Consequent, adj. [c�secuent] Consiguiente, consecutivo. N�akasunod. Consequent, n. [c�secuent] Consecuencia. K�inatn�. Consequential, adj. [consecu�cial] Consecutivo. N�akasunod. Consequently, adv. [c�sicuentli] consiguiente. Dahil dito. Conservation, Conservacion. pagpapalag� Conservative, Conservativo. n. Por

[consoerv�ion] Pagpapanatili,

adj. D�nasisir�

[cons�vativ] namamalag�

nananatili. Conservator, n. [conservetor] Conservador; protector. Tagapagpanatili, tagapamalag� tagakandil� Conserve, n. [c�serv] Conserva. Tinggal, imbak. Conserve, v. [c�serv] Conservar, cuidar. Ingatan, pag-ingatan. Consider, v. [cons�er] Considerar, pensar, meditar, examinar. Akalain, dilidiliin, bulayin, isipin, gunitain, wariin. Considerable, adj. [cons�erabl] Considerable. Mapakukundanganan. Considerate, adj. [cons�eret] Considerado, prudente, atento, discreto. Mapagwar� mabait, mahinahon, mahinhin.

Consideration, n. [consider�ion] Consideracion; reflexion; importancia, valor, m�ito. Pakundangan; war� gunit� dilidil� halaga, kabuluhan, saysay. Consign, v. [cons�n] Consignar �entregar �otro alguna cosa; ceder. Ipagkaloob, ibigay. Consignee, n. [consain� Agente. K�iwal�sa isang pagkabuhay �pangangalakal. Consignment, n. Consignacion. Padal� [cons�nment]

Consist, v. [cons�t] Consistir. Ipagka..., ika..., ipagkagayon. Consistence, n. [cons�tens] Consistencia, conformidad, estabilidad. Kalagayan, katibayan, kapanatilih�, pagkakaayon.

Consistency, n. [cons�tensi] Consistencia, conformidad, estabilidad. Kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon. Consistent, adj. [cons�tent] Consistente, firme, s�ido. Matibay, matatag, masinsin. Consistorial, adj. [consist�ial] Consistorial. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun�ng isang relihyon. Consistory, n. [cons�tori] Consistorio. Hukuman �kapulungan ng mga pinun�ng isang relihyon. Consolable, adj. [cons�abl] Consolable. Mangyayaring maal�. Consolation, n. [consol�ien] Consolacion, alivio. Al�, kaaliwan.

Consolatory, adj. Consolatorio. Nakaaal�.

[cons�etori]

Console, v. [cons�] Consolar, confortar. Umal�. Consoler, n. [cons�er] Tagaaliw, mang-aaliw. Consolador.

Consolidate, v. [cons�idet] Consolidar, consolidarse. Isama, isap�ilakip; magsama, magsap� maglakip. Consolidation, Consolidacion, pagkakasama, pagkakalakip. n. [consolid�ion] conjuncion. Pagkakaisa, pagkakasap�

Consonance, n. [c�sonans] Consonancia, rima, armonia. Pagkakatugm� pagkakabagay ng tinig.

Consonant, n. [c�sonant] Katinig, katingig, katugm�

Consonante.

Consort, n. [c�sort] Consorte; esposo, esposa. Kasama; asawa. Consort, v. [cons�t] Asociarse; casar. Magsama; mag-asawa. Conspicuous, adj. [consp�iues] Conspicuo, eminente, ilustre, famoso, distinguido. Magiting, buny� lit�, tang� bantog. Conspiracy, n. [consp�esi] Conspiracion. Pagbabangon ng isang panghihimagsik. Conspirator, n. [consp�etor] Conspirador. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Conspire, conjurarse. v. [consp�r] Conspirar, Magbangon ng

panghihimagsik. Conspirer, n. [consp�rer] Conspirador. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Constable, n. Konstabularyo. [c�stabl] Constable.

Constancy, n. [c�stansi] Constancia, perseverancia. Tiyaga, katiyagaan. Constant, adj. [c�stant] perseverante. Matiyag� Constante,

Constellation, n. [constel�ion] Constelacion. Kapisanan ng mga tal�t bituin. Consternation, n. [constern�ien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pagkatulig, takot, gulat.

Constipate, Sipunin.

v.

[c�stipet]

Constiparse.

Constipation, n. Constipacion. Sipon.

[constip�ion]

Constituency, n. [constitu�si] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. Constitucion. Pagkatatag. [constiti�cion]

Constitutional, adj. [constiti�cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr�] Constre�r, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat, ampatin. Constraint, n. [constr�t] Constre�miento. Pagpigil, pag-ampat.

Constrict, v. [constr�t] Constre�r, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpitan, paurungin. Constriction, Constriccion, pag-urong. n. [constriccion] encogimiento. Paghigpit,

Construct, v. [constr�t] Construir, edificar. Gumaw� gumaw�ng gusal� Construction, n. [constr�cion] Construccion. Paggaw� paggaw��pagk�aw�ng gusal� Construe, v. [c�striu] interpretar, explicar. magpaliwanag, magpaaninaw. Construir; Magtatag;

Consul, n. [c�soel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c�siuloer] Consular. Ukol

sa g�ain ng konsul. Consulate, n. [c�siulet] K�anihan ng konsul. Consult, v. [cons�t] Sumanggun� magtanong. Consulado.

Consultar.

Consultation, n. [consalt�ion] Consulta. Sanggun� Consume, v. [consi�m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. Umubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi�mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil� suk� Consummate, v. [c�siumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin.

Consummation, n. Consumacion. Katapusan.

[consium�ion]

Consumption, n. [cons�cion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawal� sakit na pagkatuy� �ika. Consumptive, adj. [cons�tiv] Consuntivo; t�ico. Nauubos, naw�al� n�utuy� iniitika, natitisis. Contact, n. [c�tact] Contacto. Hip� sag� sal�g. Contagion, n. [cont�chen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont�ches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. Magkaroon, [cont�] Contener, caber. magtaglay, maglam�,

maglulan, magkasya. Contaminate, v. [cont�inet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir� mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin�ion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont�] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont�plet] Contemplar, meditar. Magdil�il� magbulay, magwar� gumunit� magnilay. Contemplation, n. [contempl�ion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas, pagwawar� pagninilay, gunit� Contemplative, adj. [cont�pletiv]

Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar� mapaggunit� mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor�ies] Contempor�eo, coet�eo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, Contempor�eo, kasabay. adj. [cont�poreri] coet�eo. Kapanahon,

Contempt, n. [cont�pt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipust� pagmura, pintas, lait. Contemptible, adj. [cont�tibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipust� kalait-lait. Contemptuous, adj. [cont�chiues] Desde�so, insolente, despreciador. Mapaghamak, mapagalipust� mapaglait,

palapintas, bast�, magaspang. Contend, v. [cont�d] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagtalo. Contendent, n. [cont�dent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c�tent] Contento. Masay� galak, tw� nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont�t] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say� galak, tw� kaluguran, lugod. Content, v. [cont�t] Contentar, satisfacer. Masiyah�, malugod, matw� magal�, masayah�. Contention, n. [cont�cion] Contencion, altercacion, debate, competencia.

Pagtatalo, pagpapa�aman.

pagpupunyagian,

Contentious, adj. [cont�cies] Contencioso, litigioso. Palatal� mapagbasag-ulo, palaaway, mapag-usap. Contentment, n. [cont�tment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugod, kasayahan. Contest, n. [cont�t] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagian, kopon�, labanan. Contest, v. [cont�t] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagpungyag� Contestant, adj. [cont�tant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag� kalaban.

Contestation, n. [contestecion] Contestacion. Sagot, kasagutan. Context, n. [c�tecst] Contexto, contenido. Ang nilalam�. Contiguity, n. [contigui�ti] Contig�edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont�uies] Contig�o. Kalap�, katab� Continence, n. [c�tinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c�tinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c�tinent] Mapagpigil, mahinahon. Continente.

Continent, n. [c�tinent] Continente. Kontinente, �malawak na lup� Continental, adj. [contin�tal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont�dchens] Contingencia. Pagkak�aon, hind�akalain. Contingency, n. [cont�dchensi] Contingencia. Pagk�ataon, hind�akalain. Contingent, Contingente, hind�sinasady� Continual, Patuloy. adj. adj. casual. [cont�dchent] Nagk�aon,

[cont�iual]

Continuo.

Continuance, n. [cont�iuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag�, l�n.

Continuation, Continuacion, pagtatagal.

n. [continiu�ion] duracion. Pagtutuloy,

Continue, v. [cont�iu] Magpatuloy, ipagpatuloy.

Continuar.

Continuous, adj. [cont�iues] Continuo. Patuloy, sun�-sunod. Contort, v. [cont�t] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont�cion] Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contorsion.

Contour, n. [cont�r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c�traband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan.

Contraband, n. [c�traband] Contrabando. Laban sa utos ng p��alaan. Contrabandist, n. [c�trabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p�ahalaan. Contract, n. [contr�t] Contrato. K�arian, k�unduan, s�itaan. Contract, v. [contr�t] Contratar. Makipagk�ar� makipagk�und� Contraction, n. [contr�cion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis�ng dalawang s�it� Contractor, n. [contr�tor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g�ain.

Contradict, v. [contrad�t] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum�g. Contradiction, Contradiccion, kalaban, sum�g. n. [contrad�cion] contrariedad. Katal�

Contradictory, adj. [contrad�tori] Contradictorio. Katal� kalaban. Contrariwise, adv. [c�treriuais] contrario. Pasalungat, pabaligtad. Al

Contrary, n. [c�treri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c�trast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c�trast] Contrastar, oponer. Sumalangsang.

Contravene, v. [contrav�] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalangsang, sumway. Contravention, n. [contrav�cion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr�iut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulong. Contribution, Contribucion; ambag. n. [contribi�cion] cooperacion. Abuloy,

Contributor, n. [contr�iutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c�trait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi.

Contrition, Pagsisisi.

n.

[contr�ion]

Contricion.

Contrivance, n. [contr�vans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipan, paraan, hak� kath� Contrive, v. [contr�v] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak� humath� Control, n. [contr�] Panugp� pangpigil. Sujecion, freno.

Control, v. [contr�] Reprimir, restringir. Sumugp� sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr�ercial] Lo que pertenece �las controversias. Nauukol sa pagtatalo.

Controversy, n. [contr�ersi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr�ert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium�i�] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo. Contumacy, n. [c�tiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ulo. Contumelious, adj. [contium�ious] Contumelioso, sarc�tico, injurioso, difamatorio. Mapaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c�tiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait, paninirang puri.

Contuse, v. [conti�z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, Bugbog. n. [conti�cion] Contusion.

Conundrum, n. [con�droem] adivinanza. Bugtong.

Acertijo,

Convalescence, n. [conval�ens] Convalecencia. Pagpapalak� pagkatapos na magkasak�. Convalescent, adj. [conval�ent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak�]. Convalescent, n. [conval�ent] Convaleciente. Taong bagong kagagal�g sa sak�.

Convene, v. [conv�] Convocar, congregar. Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv�iens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, ginghawa, kabagayan. Convenient, adj. [conv�ient] Conveniente, c�odo, propio. Ukol, bagay, akm� marapat. Convent, n. [c�vent] Bahay-par� kombento. Convento.

Convention, n. [conv�cien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t�anan. Conventional, adj. [conv�cioenal] Convencional. Pasubal�sa pangyayarihan, kung, pagka....

Conventual, adj. [conv�chiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par�nauukol sa kombento. Converge, v. [conv�dch] Converger, dirigirse �un mismo punto. Magtagp�sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv�dchent] Convergencia. Pagtatagp�sa isang dulo ng dalawang guhit. Conversant, adj. [c�voersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal�, nakababatid, san�, bihas� maalam. Conversation, n. [convoers�ioen] Conversacion. S�itaan, �sapan. Converse, v. [c�voers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan.

Converse, n. [c�voers] pl�ica. S�itaan, �sapan.

Conversacion,

Conversion, n. [convercien] Conversi�. Pagkaak�, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv�t] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob. Convert, n. [conv�t] Converso. Naak�, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv�tibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit�, nababago. Convex, adj. [c�vecs] Convexo. Kuk�, malukom, lukob, umbok ang gitn� Convex, n. [c�vecs] Cuerpo circular. Kuk�, lukob, lukom.

Convey, v. [conv� Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv�nt] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv�t] Convencido. Hikay�, ak�. Convict, n. [c�vict] Convicto. kumikilala ng saril�g sala, napakikilalang salar�. Convict, v. [conv�t] Humikayat, umak�. Ang ang

Convencer.

Conviction, n. [conv�cion] Conviccion. Sariling paniniwal� Convince, v. [conv�s] Humikayat, umak�. Convencer.

Convivial, adj. [conv�ial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy. Conviviality, n. [conviv�liti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c�voket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convocation, n. [convok�ion] Convocacion. Pagpupulong. Convoke, v. [conv�] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv�v] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c�voi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv�] Convoyar. Maghatid;

ihatid. Convulse, v. [conv�s] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv�cion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv�siv] Convulsivo. N�ukol sa pulikat. Cony, n. [c�i] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy� makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut� tagapangusin� tagapaglut� kosinero. Cook, v. mangusin� [cuc] Cocinar. Maglut�

Cookery, n. [c�keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut� Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin. Cooler, n. [c�ler] Enfriadera. Sisidlang p�amigan. Coolness, n. [c�lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las ruedas de los carros y coches. Kulil�ng hurn� ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa mga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil

para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c�per] Tonelero. Tagagaw�ng bariles. Cooper, v. [c�per] Hacer barriles. Gumaw�ng bariles. Cooperate, v. [co�eret] Tumulong; tulungan. Cooperation, n. Cooperacion. Tulong. �fabricar

Cooperar.

[cooperecion]

Cooperator, n. [co�eretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co�dinet] Coordinado. Kaayos.

Coordination, n. Coordinaci�. Pagsasaayos.

[coordin�ien]

Copartner, n. [cop�tner] Compa�ro; socio. Kasama; kasam� Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab� Cope, v: [cop] Cubrir, contender, disputar. makipaglaban, makipagtalo. Copier, n. [c�ier] Tagasalin, m�analin. competir, Magtakip;

Copiante,

copista.

Coping, n. [c�ing] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal� Copious, adj. [c�ioes] abundante. Marami, sagan� Copioso,

Copiously, adv. [c�ioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasagan� Copiousness, n. [c�ioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan� kasaganaan. Copper, n. [c�per] Cobre. Tansong pul� Coppersmith, n. [c�ersmiz] Calderero. Manggagaw�sa tansong pul� Copper-work, n. [c�er-werk] F�rica de cobre. G�aan ng tansong pul� Copulate, v. [c�iulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c�iuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong.

Copy, n. [c�i] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c�i] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c�ibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin� ng sulat. Copyright, n. [c�irait] La propiedad de una obra literaria. Pagka may ar�ng isang kath��akd� Coquet, v. [cok�] Cocar, cortejar. Gumir� magpaibig, lumand� Coquetry, n. [cok�ri] Kalandian, kagaslawan. Coqueter�.

Coquette, n. magaslaw.

[cok�]

Coqueta.

Land�

Coquettish, n. [cok�ish] Coqueta. Land� magaslaw. Coral, n. [c�al] Coral. Koral, bulaklak na bat� Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal� Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c�dedch] Cordaje. Mga lubid at pis� Cordial, adj. [c�dial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi�iti] Cordialidad,

sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob. Core, n. [cor] Cuesco, fondo �centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun�, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c�cscriu] Tirabuzon. Tirabus�, pangbunot ng tapon. Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugulayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn�. Corn-cob, n. [cornc�] Mazorca. Busal ng mais.

Corner, n. [c�ner] �gulo, esquina, rincon. Sulok, kant� p�ulukan. Cornered, adj. [c�nerd] esquinado. Nakasulok. Angulado,

Cornet, n. [c�net] Corneta. Korneta, patunog na tans� tambuling tans� Cornice, n. [c�nis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, putong. n. [cor�a] Corona. Korona,

Coronation, n. [coron�ien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c�oner] Coronel �oficial que hace la inspeccion jur�ica de los cad�eres. Tagalitis ng hukuman sa bangkay.

Coronet, n. [c�onet] La corona particular que corresponde �los t�ulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur�ng kataasan. Corporal, adj. [c�poral] Corporal, corp�eo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c�poral] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c�poret] Formado en cuerpo �en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor�ion] Corporacion. Samah�. Corporeal, adj. [corp�ial] Corp�eo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej�cito,

regimiento. Hukb� Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c�piulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c�piulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c�piulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr�t] Correcto. Tu�, tam� matwid. Correct, v. [corr�t] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan.

Correction, n. [corr�ien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, Katuusan. n. [corr�tnes] Exactitud.

Correlative, adj. [corr�etiv] Correlativo. Kaakm� kaadhik� Correspond, v. [corresp�d] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp�dens] Correspondencia. Pakikipagsulatan. Correspondent, Correspondiente, marapat, ayon. adj. [corresp�dent] conveniente. Ukol,

Correspondent, n. [corresp�dent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal�sa pakikipagsulatan; kasulat�.

Corridor, n. [c�ridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c�ridchibl] Corregible. M�sasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr�oret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, Corroboracion. pagsang-ayon. Corrode, v. kalawangin. n. [corrobor�ion] Pagpapatibay,

[corr�]

Corroer.

Sumir�

Corrosion, n [corr�ioen] Kasir�n; kalawang.

Corrosion.

Corrosive, adj. [corr�iv] Corrosivo. Sira�, k�awangin.

Corrugate, adj. [c�riuguet] arrugado. Kulubot. Corrugate, Kumulubot. v. [c�riuguet]

Encogido,

Arrugar.

Corrupt, adj. [corr�t] Corrumpido, depravado. Sir� hamak, masam� bulok. Corrupt, v. [corr�t] Corromper, infectar, pudrir. Masir� mabul�, m�ahamak. Corruptible, adj. [corr�tibl] Corruptible. Sira�, bub�lukin. Corruption, n. [corr�cioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre. Pagkasir� pagkabulok, pagkapahamak. Corruptive, adj. [corr�tiv] Corruptivo. Nakasisir� nakabubulok, nakapagpapahamak.

Corsair, n. [corsar] Tulisang dagat.

Corsario,

pirata.

Corselet, n. [c�slet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c�set] Cors� corpi�. Kurs� Coruscate, v. [cor�ket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor�kecion] Resplandor. Kinang, kintab. Cosmetic, adj. & n. [cozm�ic] Cosm�ico. Anomang kath�na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop�itan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y ang sangdaigdig.

Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag� Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag� Costal, adj. [c�tal] Lo perteneciente �las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c�tli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c�tium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba�, choza. Damp� bahay na munti kubo. Cotemporary, adj. [cot�poreri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter� Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan.

Cotillion, n. [cot�ien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c�edch] Caba�, choza. Damp� kubo, bahay na munt� Cotter, n. [c�er] R�stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur� Cotton, n. [c�n] Algodon; coton�. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c�n-mil] Hilander� de algodon. S�uliran. Cotton-tree, n. Pun�ng bulak. [c�n-tri] Algodonero.

Couch, n. [c�tch] Lecho, canap� Sandalan, hilig�. Cough, n. [cof] Tos. Ub�

Cough, v. [cof] Toser. Umub� Coulter, n. [c�ter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. individuo del kasanggun� [c�ncelor] concejo. Concejal, Konsehal,

Counsel, n. [c�nsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c�nsel] Aconsejar. Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c�nselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun� Council, n. [c�ncil] Concilio �consejo. Kapulungan. Count, n. [c�nt] Cuenta. Bilang.

Count, v. Bumilang.

[c�nt]

Contar,

numerar.

Countenance, n. [c�ntinans] Semblante, aspecto. Pagmumukh� any� Countenance, v. [c�ntinans] favorecer. Kalingain, lingapin. Proteger,

Counter, adv. [c�nter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal� Counter, n. [c�nter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter�t] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsal�n. Counteraction, n. Oposicion. Hadlang, tutol. [c�nteraccion]

Counterbalance, n. [c�nterbalans] Contrapeso, equilibrio. P�imbangan.

Counterfeit, adj. [c�nterfit] Falsificado, enga�so. Day� hwad. Counterfeit, n. [c�nterfit] Falseador, impostor. Magdaray� manghuhwad. Counterfeit, v. [c�nterfit] Falsear, imitar. Magday�manghwad. Counterfeiter, n. [c�nterfiter] Falsario. Magdaray� manghuhwad. Counter-mand, v. [c�nter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c�nterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h�aan. Counterpart, n. [c�nterpart] correspondiente; duplicado, Kaukulang bahagi; salin. Parte copia.

Counterpoise, n. [caunterp�iz] Contrapeso, equilibrio. P�imbangan. Counterpoise, Contrapesar, Manimbang. v. [caunterp�z] contrabalancear.

Countersign, n. [c�ntersain] Contrase�. Tand�na pinakahudyat. Countersign, v. [c�ntersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c�ntes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c�nting-j�s] Despacho. Bahay-t�usan, banko. Countless, adj. D�mabilang. [c�ntles] Innumerable.

Countrified, adj. [k�ntrifaid] R�stico, campesino. Ukol sa bukid �parang. Country, adj. [c�ntri] R�stico; campesino, agreste. Ukol sa buk� �parang. Country, n. [c�ntri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup� parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c�ntriman] Paisano, compatriota; aldeano. Kalupain, kababayan; taga bukid, taga nayon. County, n. [c�nti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

Couplet, n. [k�let] Copla. Isang ur�ng tul� Coupling, n. [k�ling] C�ula. Panal� Courage, n. [k�edch] Corage, valor, bravura. Tapang, lakas ng loob, kabuoan ng loob. Courageous, adj. [ker�ches] Corajudo, animoso, valeroso. Matapang, malakas ang loob, bu�ang loob. Courier, n. [c�rier] Correo, mensagero. Tagapagdal�ng sulat, at pahatid kawad, utus�. Course, n. [cors] Curso, carrera. Takb� Course, v. [cors] Cazar, perseguir; corretear. Manghuli ng hayop, humabol; tumakbo.

Courser, n. [co�rser] Corcel; corredor �cazador de liebres. Kabayong matulin; manghuhuli ng liebre. Court, n. [cort] Corte, tribunal de justicia. H�kuman. Court, v. [cort] Cortejar, enamorar, adular. Lumigaw, mangligaw, sumuy� Courteous, adj. [k�ties] Cort�, atento, civil, afable, urbano. Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob. Courtesy, n. [ko�rtisi] Cortes�. Galang, pitagan, pagbibigay-loob. Courtesy, v. [ko�rtisi] Hacer una cortes�, hablar �tratar con cortes�. Magbigay-galang, magbigay-pitagan, magbigayloob.

Court-house, n. [court-j�s] Foro, tribunal. Bahay-hukuman. Court-martial, n. [court-m�cial] Corte marcial, consejo militar. Hukumang militar; hukumang sundalo. Court-plaster, ingles. Patk� n. [c�t-plaster] Tafetan

Courtship, n. [c�tship] Cortejo, galanter�. Panunuy� pangliligaw. Cousin, n. [k�zn] Primo �prima. Pinsan. Cove, n. [cov] Ensenada, caleta. Lik�[sa dagat]. Covenant, n. [k�enant] Pacto, contrato, estipulacion, tratado. Tipan, k�arian, k�unduan, s�itaan.

Covenant, v. [k�enant] Pactar, estipular. Magtipan, magk�ar� magk�undo. Cover, n. [k�er] Cubierta, tapadera; abrigo, techado. Takip, tungtong, bubong karang, balot. Cover, v. [k�er] Cubrir, tapar. Takpan, tungtungan, atipan. Covering, n. [k�ering] Ropa �vestido. Damit, suot, balabal. Covert, n. [k�ert] Cubierto, refugio, asilo. Lingid, ampunan, kanlungan, dakong tag� Coverture, n. [k�erchiur] Abrigo, refugio. Kanlungan, t�buhan. Covet, v. [k�et] Codiciar, apetecer, ambicionar. Mag-imbot, maghangad,

manak�. Covetous, adj. [k�etoes] Codicioso, ambicioso. Sak�, mapag-imbot. Covetousness, n. [k�etoesnes] Codicia, avaricia; ambicion, mezquindad. Kasakiman, imbot, hangad na malabis. Covey, n. [k�i] Nidada, pollada. Inak�. Cow, n. [cau] Vaca. Baka. Cow, v. [cau] Acobardar, amedrentar, intimidar. Tumakot, manakot. Coward, n. [c�ard] Cobarde, pusil�ime. Dwag, matatakut�, mahin�ang loob. Cowardice, n. [c�ardis] Cobard�, timidez, pusilanimidad. Kadwagan, katakutan, kahinaan ng loob.

Cowardly, adj. [c�ardli] Cobarde, pusil�ime, t�ido. Dwag, matatakut�, mahin�ang loob. Cower, v. [c�er] Agacharse. Yumukod. Cow-herd, n. [c�jerd] Tagapag-alag�ng baka. Vaquero.

Cowl, n. [c�l] Capuz. Tukarol ng par� Coy, adj. [coi] Recatado, reservado, modesto. Walang kib� mahihiyain. Cozen, v. [k�n] Enga�r, Magday� mangday� defraudar.

Cozenage, n. [k�nedch] Fraude, enga�. Day� hib� Crab, n. [crab] Cangrejo. Alimango,

alimasag, talangk� Crabbed, adj. [cr�ed] Impertinente, ce�do, severo. Masungit, mabalasik, matigas ang loob. Crack, n. [crac] Crujido, estallido, estampido; hendedura, quebraje, rotura. Putok, lagutok; lahang lamat, basag. Crack, v. [crac] Hender, rajar, romper; reventar. Pumutok, magkalamat, mabasag. Cracker, n. [cr�er] Galleta. Galyetas. Crackle, v. [cr�l] Crujir. Humiging, lumagitik, lumagutok, umalatiit. Cradle, n. [credl] Cuna. Duyan. Cradle, v. [credl] Meter en cuna; meser la cuna. Ilagay sa duyan; ipagduyan.

Craft, n. [craft] Arte, artificio, astucia. Kath� lal�g, katusuhan, kaswitikan. Crafty, adj. [cr�ti] Astuto, artificioso. Tuso, switik. Crag, n. [crag] Despe�dero, risco. Batong mataas at matar�. Cragged, adj. [cr�ued] Escabroso, �pero. Lumbaklumbak, hind�patag. Craggy, adj. [cr�i] Escabroso, �pero. Lumbaklumbak, hind�patag. Cram, v. [cram] Llenar, atracarse de comida. Magpakabundat. Cramp, n. [cramp] Calambre. Pulikat; pamamanhid.

Cramp, v. [cramp] Dar �causar calambre. Pulikatin; mamanhid. Crane, n. [cren] Grulla. Tagak. Cranium, n. [cr�ioem] Cr�eo. Bao ng ulo, bung� Crank, n. [cranc] Manecilla. Puluhan. Crannied, adj. [cr�id] Hendido. Lahang, put�. Cranny, n. [cr�i] Grieta, Lahang, putok, bitak. hendedura.

Crape, n. [crep] Cresp�. Kayong manipis at maitim. Crash, n. [crash] Estallido. Putok, lagitik. Crash, v. [crash] Estallar, rechinar.

Pumutok, lumagitik. Crate, n. [cret] Cesto grande. Ka�g, lwelang. Crater, n. [cr�er] Crater. Bungang�ng bulk�. Cravat, n. [crav�] Corbata. Korbata. Crave, v. [cr�] Rogar, suplicar, implorar. Mamanhik, dumaing, sumam� Craven, n. [cr�n] Gallo vencido. Tyop� talunan. Craving, adj. [cr�ing] Pedig�e�. Palahing� mapaghing� Craving, n. [cr�ing] Deseo ardiente. Pita. Craw, n. [cro] Buche, bolsa �seno de las

aves. Balunbalunan. Crawfish, n. [cr�ish] Cangrejo. Alimasag, alimango. Crawl, v. [crol] Arrastrar, hormiguear. Umusad, gumapang. Crayfish, n. [cr�ish] Cangrejo de rio. Talangk� Crayon, n. [cr�en] Lapiz. Krayon. Craze, v. [crez] Quebrantar, romper. Mabasag, masir� Craziness, n. [cr�ines] Debilidad, locura. Kahinaan, kaululan. Crazy, adj. [cr�i] Lelo, loco. Ulol, loko, baliw, sir�ang ulo, sir�ang isip.

Creak, v. umalatiit.

[cric]

Crujir.

Lumagitik,

Cream, n. [crim] Crema. Kakang-gat� Creamy, adj. [cr�i] Lleno de crema. Makakang-gat� Crease, n. Kulubot. [cris] Pliegue, plegadura.

Crease, v. [cris] Plegar. Pangulubutin. Create, v. [cri�] Crear. Lumalang, lumikh� Creation, n. [cri�ion] Creacion. Lal�g, likh� Creator, n. [cri�or] Criador. May-lalang, may-likh� may-kapal. Creature, n. [cr�hur] Criatura. Sanggol;

nilal�g, nilikh� kinapal. Credence, n. [cr�ens] Creencia, cr�ito. Paniwal� tiwal� Credential, adj. [crid�cial] Credencial. Mapagkakatiwalaan. Credible, adj. [cr�ibl] Creible, verosimil. Mapaniniwalaan. Credit, n. [cr�it] Pautang; tiwal� Cr�ito, reputacion.

Credit, v. [cr�it] Acreditar, confiar, dar f� Magpautan, magkatiwal� maniwal� Creditor, n. [cr�itor] Acreedor. Ang nagpapautang, ang pinagkakautangan. Credulity, Paniniwal� n. [cridi�liti] Credulidad.

Credulous, adj. Mapaniwal�n. Creed, n. [crid] panamampalataya.

[cr�iules]

Cr�ulo.

Credo.

Paniniwal�

Creek, n. [crik] Arroyo. Batis, munting ilog. Creep, v. Umusad. [crip] Arrastrar, serpear.

Creephole, n. [cr�ol] Huronera. Lungg� Cremate, v. [crim�] Incinerar cadaveres. Sumunog ng bangkay. Cremation, n. [crim�ion] Pagsunog ng bangkay. Cremacion.

Crescent, n. [cr�ent] Creciente. Paglaki ng

bwan. Crest, n. [crest] Cresta. Palong. Crested, adj. [cr�ted] Crestado. May palong. Crestfallen, adj. [cr�tfoln] Acobardado, abatido de esp�itu. Bal�ang palong, nadudwag, sir�ang loob. Cretaceous, Maapog. adj. [crit�ioes] Cret�eo.

Crevice, n. [cr�is] Raja, hendedura, abertura. Pwang, putok, bitak. Crew, n. [cr�] Cuadrilla, banda, tropa; tripulacion. Pulutong, kawan; ang mga taga bapor �taga sasakyang tubig. Crewel, n. [cr�el] Ovillo de estambre.

Torsilya. Crib, n. [crib] Pesebre, choza. P�absaban, labang�; damp� kubo. Crib, v. [crib] Enjaular. Kulungin. Cribble, n. [cr�l] Criba. Bithay. Crick, n. [cric] Chirrido; calambre del cuello. Huni paninigas ng leeg. Cricket, n. [cr�et] Grillo. Kuliglig. Crier, n. [cr�oer] Pregonero. M�anawag. Crime, n. [cr�m] Crimen, delito. Sala, kasalanan. Criminal, adj. & n. [cr�inal] Criminal, reo. Salar�, makasalanan.

Criminality, n. [crimin�iti] Criminalidad. Kasalanan, kabalakyutan. Criminate, v. [cr�inet] Magparatang, magbigaysala. Acriminar.

Crimination, n. [crimin�ioen] Criminacion. Paratang, pagbibigaysala. Crimp, n. [crimp] Reclutador. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb�maging sa lup�at maging sa dagat. Crimp, n. [crimp] Rizar, Mangul�, mangulubot. encrespar.

Crimson, adj. & n. [cr�soen] Carmes� Pulang matinkad. Crimson, v. [cr�zoen] Te�r de carmes� Tinain ng pulang matingkad.

Cringe, n. [crindch] Pagpapakabab� suk�

Bajeza.

Cringe, v. [crindch] Adular con bajeza. Sumuy� manuy� Crinkle, n. [cr�cl] Vueltas y revueltas, sinuosidades. Papihitpihit, palikawlikaw. Crinkle, v. [cr�cl] Magpalikawlikaw. Serpentear.

Cripple, adj. & n. [cr�l] Estropeado. Sal�gay�ng kimaw, pilay, lump� Crisis, n. [cr�sis] Crisis. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal �pananalap� Crisp, adj. [crisp] Crespo, rizado. Kulot. Crisp, v. [crisp] Crespar, rizar. Kumulot; kulut�.

Crispness, n. [cr�pnes] Encrespadura. Pagkukulot. Criterion, n. [crait�ioen] Criterio. Sariling hak� Critic, n. [cr�ic] Cr�ico. M�umuna, taga pun� Critical, adj. [cr�ical] Cr�ico. Pup�nahin. Criticism, n. [cr�isizm] Cr�ica. Pun� Criticize, v. [cr�isaiz] Criticar; censurar. Pumun� pumul� pumintas. Croak, n. [croc] Graznido [de cuervos,] canto [de ranas]. Huni [ng uwak]; kokak [ng palak�. Croak, v. [croc] Graznar. Humuni,

kumokak. Crock, n. [croc] Vasija de barro. Sisidlang lup� Crockery, n. [cr�oeri] Vasijas de barro. Mga sisidlang-lup� Crocodile, n. [cr�odail] Cocodrilo. Bwaya. Crocus, n. [cr�oes] Azafran. Kasubh� Croft, n. [croft] Aleda� de una tierra; huerta peque� cercada. Pitak na lup� munting bukid. Crone, n. [cron] Anciana, vieja, una tia. Matandang babae, imp� ali. Crony, n. [cr�i] Compinche, camarada. Kalaguyop, kasama.

Crook, n. [cruc] Gancho; garfio. Kalaw�; tag� Crook, v. Baluktutin. [cruc] Encorvar, torcer.

Crooked, adj. [cr�ked] Corvo, torcido. Baluktot. Crop, n. [crop] Buche de ave; cosecha. Balunbalunan; ani, inani, ginapas. Crop, v. [crop] Segar �cortar las mieses �yerba. Umani, gumapas. Crosier, n. [cr�cher] Cayado �b�ulo pastoral de obispo. Tungkod ng obispo. Cross, adj. [cros] Contrario, opuesto; enojado, enfadado. Kalaban, katalo; gal�, mabigat ang loob, masam�ang loob.

Cross, n. [cros] Cruz; peso, carga, trabajo; pena, afliccion. Krus; pasan, hirap; dalamhat� Cross, v. [cros] Atravesar, cruzar; se�lar con la se�l de la cruz. Magbagtas, manahak; mag-antand� Cross-armed, adj. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. Nakahalukipkip. Cross-bar, n. [cr�-bar] Travesa�. Anam�. Cross-bow, n. [cr�bo] Ballesta. Pan� Cross-examination, [cros-eksamin�ioen] Repregunta testigo. Pagtatanong sa saks� n. �un

Cross-examine, n. [cros-eks�in] Repregunta �un testigo. Tanungin ang saks�

Cross-eyed, n. [cr�-aid] Bizco, bisojo. Dul�g, sulimpat. Cross-grained, adj. [cr�grend] Perverso, intratable. Balakyot, swail. Crossing, n. [cr�ing] Cruzamiento de dos vias. Pagkakakurus ng dalawang daan. Crossly, adv. [cr�li] Contrariamente. Patiwal� pasalungat, may kasungitan. Crossness, n. [cr�nes] Enfado, enojo. G�it, bigat ng loob, kasungitan. Crosspurpose, n. [cr�poerpoes] Disposicion contraria. Pasiyang tiwal� Cross question, v. [cr�-cuestioen] Repreguntar �un testigo. Tanungin ang isang saks�

Crossroad, n. [cr�rod] Cruzamiento de dos caminos. Pagkakakurus ng dalawang daan. Cross-timber, n. [cr�-timber] Travesa�. Anam�, barakilan. Crossway, n. [cr�we] Camino de traves�. Daang bagtasan, daang pasihar� Crotch, n. [crotch] Gancho, corchete. Gancho, pangkawing. Crotchet, v. Gumanchillo. [cr�het] Corchar.

Crouch, v. [cr�tch] Agacharse. Yumuk� yumukod. Croup, n. [crup] Obispillo �rabadilla de ave; el trasero de una persona. Ang

butong likod ninoman.

ng

ibon;

ang

likuran

Crow, n. [cro] Cuervo. Uwak. Crow, v. [cro] Cantar el gallo. Tumilaok. Crowbar, n. [cr�ar] Barreta. Bareta. Crowd, n. [cr�d] Tropel, gent�, turba, muchedumbre. Bunton ng tao, kakapal� ng tao, karamihan, siksikan ng tao. Crowd, v. [cr�d] Amontonar, atestar; api�rse. M�unton, magkarami; magkasiksikan ang tao. Crown, n. [cr�n] Corona; premio. Putong, korona; gantingpal� Crown, v. [cr�n] Coronar; recompensar. Magputong ng korona, magbigay ng

gantingpal� Crucial, adj. [cri�cial] En forma de la cruz, crucial. Anyong kur�s, tila kur�s. Crucible, n. Pangpatunaw. [cri�sibl] Crisol.

Crucifix, n. [cri�cifics] Crucifijo. Larawan ng Pg. Jesu-Kristo na nakapak�ng padipa sa kur�s. Crucifixion, n. [criusif�cioen] Crucifixion. Pagpapak�ng padipa sa kur�s. Crucify, v. [cri�sifay] Magpak�ng padip�sa kur�s. Crucificar.

Crude, adj. [cri�d] Crudo. Hilaw, bub�. Crudely, adv. [cri�dli] Crudamente. May kahilaw�; may kabubut�.

Crudeness, n. [cri�dnes] Kahilawan, kabubut�.

Crudeza.

Crudity, n. [cri�diti] Crudeza. Kahilawan, kabubut�. Cruel, adj. [cri�-el] Cruel, inhumano. Mabagsik, malupit, tampalasan, balakyot. Cruelly, adj. [cri�-eli] Cruelmente, inhumanamente. May kabagsikan, kalupitlupit, may pagkatampalasan. Cruelty, n. [cri�elti] Crueldad. Kabagsikan, kalupitan, katampalasanan, kabalakyutan. Cruet, n. [cri�et] Vinagrera. Lalagyan ng suk� Cruise, n. [cri�z] Jicara �taza peque�;

corso. Munting tasa; panghuhuli ng mga tulisang dagat. Cruise, v. [cri�z] Piratear. Manulisan sa dagat. Cruiser, n. [cri�zer] Crucero. Sasakyang-dagat na pangdigm� Crum, n. [cram] Miga. Mumo, butil, munting putol. Crumb, n. [cram] Miga. Mumo, butil, munting putol. Crumble, v. [crambl] Desmigajar, desmenuzar. Pagputolputulin ng mumunt� gutayin, humimay, lumagas. Crummy, adj. Malambot. [cr�i] Blando, tierno.

Crumple, v. Mangulubot.

[crampl]

Arrugar.

Crunch, v. [cranch] Mascar haciendo ruido. Ngumasab. Cruor, n. [cri�or] Cruor, coagulada. Dugong namu� sangre

Crupper, n. [cr�oer] Grupa. Batikola. Crusade, n. [cri�ed] Cruzada. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong araw laban sa mga moro. Cruset, n. [cri�set] Crisol de orifice �platero. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. Crush, n. [croesh] Colision, Bungg� bangg� umpog. choque.

Crush, v. [croesh] Apretar, oprimir. Higpitan; uminis, pumighat� diinan, pisain. Crust, n. [croest] Costra; corteza. Upak, balat. Crusty, adj. [cr�ti] Costroso. Maupak, mabalat. Crutch, n. [cretch] Muleta. Tungkod. Cry, n. [cray] Alarido, grito; llanto. Sigaw, hiyaw, iyak, tangis. Cry, v. [cray] Gritar, vocear; llorar. Sumigaw, humiyaw; umiyak, tumangis. Crypt, n. [cript] B�eda subterranea. B�eda sa ilalim ng lup� Crystal, n. [cristal] Cristal. Kristal, bubog.

Crystalline, adj. [cr�talain] Parang kristal, parang bubog.

Cristalino.

Crystallize, v. [cr�talaiz] Cristalizar. Gaw�g parang kristal �bubog; liwanagan. Cub, n. [koeb] Cachorro de la osa. Batang oso. Cub, v. [koeb] Parir [la osa]. Manganak ang oso. Cube, n. [kiub] Cubo. Kubo, tangkalag. Cubic, adj. [ki�bik] C�bico. Nauukol sa kubo. Cubit, n. [ki�bit] Codo. Isang siko. Cucumber, Pepino. n. [ki�coemboer] Pepino.

Cud, n. [koed] Panza; primer est�ago de los rumiantes. Sikmur�ng mga hayop na umuungal. Cuddle, v. [kadl] Agacharse. Yumukod, yumuk� Cudgel, n. [k�chel] Garrote �palo. Panghampas, pamal� pangbugbog. Cudgel, v. [k�chel] Apalear. Humampas, pamal� bumugbog. Cue, n. [kiu] Cola. Buntot. Cuff, n. [koef] Pu�do, manotada �bofeton; vuelta de manga de vestido. Suntok; mangg�. Cuff, v. [koef] Dar de pu�das. Sumuntok, manuntok.

Culinary, adj. [ki�lineri] Culinario, lo perteneciente �la cocina. Nauukol sa kusin� Cull, v. [koel] Escoger, elegir. Pumil� humirang. Cully, n. [k�i] Bobo. Ung�. Culm, n. [koelm] Carbon de piedra en polvo. Uling na bat�na durog. Culminate, v. [k�minet] Culminar. M�ataas sa kataastaasan. Culpability, n. [koelpab�iti] Culpabilidad. Sala, kasalanan. Culpable, adj. [k�pabl] criminal. Salar�, makasalanan. Culpable,

Culprit, n. [k�prit] Reo culpado, criminal.

Ang may sala �kasalanan. Cultivate, v. [k�tivet] Cultivar, labrar. Luminang, bumukid, bumungkal ng lup� Cultivation, n. [keltiv�ion] Cultivacion; cultivo. Paglinang, pagbukid, pagbungkal ng lup� Cultivator, n. [k�tivetor] Cultivador. Manglilinang, mangbubukid, mangbubungkal ng lup� Culture, n. [k�lchur] Cultura. Pagpapainam ng lup� pagpapatalino sa tao. Cumber, v. [k�ber] Embarazar, estorbar; impedir, incomodar. Humadlang, humalang, pumigil. Cumbersome, adj. [k�bersam] Engorroso,

embarazoso, pesado, fastidioso, molesto. Nakakaabala, nakayayamot, nakaiinip. Cumbrance, n. [k�brans] Carga, peso, obst�ulo, molestia. Pasan, hadlang, abala, ligalig, bagabag. Cumulate, v. [ki�miulet] Acumular, amontonar. Magbunton, magsalansan, mag-ipon. Cumulative, adj. [ki�miuletiv] Cumulativo. N�bubunton, n�sasalansan, naiipon. Cunning, adj. [k�ing] Experto; astuto, sutil. Bihas� matalin� tuso, switik. Cunning, n. [k�ing] Habilidad, destreza; astucia, sutileza. Kakayahan, kaliksihan, katalinuan; katusuhan; kaswitikan. Cup, n. [cap] Copa, taza. Kopa, tasa.

Cupbearer, n. [k�birer] Tagapagdal�ng kopa �tasa.

Copero.

Cupboard, n. [k�ord] Armario �alacena. P�inggalan. Cupidity, n. [kiup�iti] Concupiscencia. H�garing mahalay ng katawan. Cur, n. [k�] Perro de mala ralea; villano. Asong walang kabuluhan; hamak. Curable, adj. [ki�rabl] Magagamot, mapagagal�g. Curable.

Curate, n. [ki�ret] Cura, p�roco. Kura, par� Curative, adj. [ki�retiv] Nakagagam�, nakagagal�g. Curativo.

Curator, n. [kiur�or] Curador; guardian. Manggagamot; katiwal�ng yama't pag-aar�ng iba. Curb, n. [k�b] Freno, restriccion. Pamigil, pangpigil. Curb, v. [k�b] Refrenar, contener. Pumigil; pigilin. Curd, n. [k�d] Cuajada, requeson. Gatas na pinapamu� Curd, v. [k�d] Cuajar, coagular. Pamuuin, palaputing maigi. Curdle, v. [k�dl] Cuajarse, coagularse; cuajar, coagular. Mamu� lumapot; pamuuin, palaputing maigi. Cure, n. [kiur] Cura, remedio, medicamento. Gamot, kagamutan, lunas.

Cure, v. [kiur] Curar, sanar. Gumamot, magpagaling. Curfew, n. [k�fiu] Guardafuego, tapador de chimenea. Panakip sa apoy; takip ng chimenea. Curiosity, n. [kiuri�iti] Curiosidad. Ang kin�atangahan; kulukut� Curious, adj. [ki�rios] Curioso. Masinop, mainam. Curl, n. [k�l] Rizo de pelo. Kulot ng buhok. Curl, v. [k�l] Rizar �encrespar el pelo. Kulut� ang buhok. Curling-iron, n. [k�ling-�rn] Escrespador. Pangul�, pangkulot.

Curling-tongs, n. [k�ling-tongz] Encrespador. Pangulot, pangkulot. Curly, adj. [k�li] Rizado. Kul�. Curmudgeon, n. [k�-m�chen] Hombre taca�, mezquino. Maramot, makimot. Currency, n. [k�rensi] Circulacion, valor corriente de alguna cosa. Salaping karaniwan, halagang tanyag. Current, adj. [k�rent] Corriente, comun; general, pasable. Kar�iwan, lakad.... ng.... Current, n. [k�rent] Corriente. Agos. Curry, v. [k�-ri] Zurrar, almohazar. Linisin ang kabayo. Curry-comb, n. [k�ri-com] Panglinis ng kabayo. Almohaza.

Curse, n. [kars] Maldicion; imprecacion.. Sump� tungayaw, lait. Curse, v. [kars] Maldecir; blasfemar. Sumump� tumungayaw, lumait. imprecar, manump�

Cursed, adj. [k�sed] Maldito, aborrecible, malvado. Sinump� hamak, kapootpoot. Cursory, adj. [k�sori] Precipitado, inconsiderado. M�al�n, bigl� pabay� Curt, adj. [k�t] Sucinto. Maikl� Curtail, v. [kart�] Paikliin, iklian. Cortar, abreviar.

Curtain, n. [k�ten] Cortina; telon en los teatros. Tabing, kortina; telon sa palabas dulaan.

Curtain, v. [k�ten] Proveer con cortinas. Magtabing; lagyan ng tabing. Curtsy, n. [k�tsi] Saludo �una mujer. Bat��yukod sa isang babae. Curvated, adj. [k�vated] encorvado. Baluktot, balikuc� Corvo,

Curvation, n. [karv�ion] Encorvadura. Pagkabaluktot, pagkabalikuk� Curvature, n. Kabaluktutan. [k�vechiur] Curvatura.

Curve, adj. [karv] Corvo, torcido. Baluktot, balikuk� Curve, n. [karv] Corva. Alak-alak�. Curve, v. [karv] Encorvar. Bumaluktot.

Curvity, n. Kabaluktutan.

[k�viti]

Curvatura.

Cushion, n. [c�shon] Cojin, almohada. �uan �sandalan na unan. Cuspidal, adj. [k�pidal] Matulis ang dulo. Puntiagudo.

Custard, n. [k�tard] Natillas. Lechelan. Custodian, n. [kust�ian] Custodio. Bantay, tanod. Custody, n. [k�stodi] Custodia, cuidado. Pagbabantay, pag-iingat. Custom, n. [k�tam] Costumbre, uso; derechos de aduana. Ugal� kaugalian, asal, kaasalan; singil ng aduana.

Custom, v. [k�tam] Pagar los derechos de aduana. Magbayad ng sing� ng aduana. Customary, adj. [k�tameri] Usual, acostumbrado, ordinario. Kaugalian, karaniwan. Customer, n. [k�tamer] Parroquiano. Suk� Custom-house, n. [k�tamjaus] Aduana. Adwana. Cut, n. [kat] Corte, tajada. Putol, hiw� gilit. Cut, v. [kat] Cortar, hender, Pumutol, humiw� gumilit. partir.

Cutaneous, adj. [kiut�ies] Cut�eo. Nauukol sa kutis. Cuticle, n. [ki�ticl] Cut�ula, epid�mis. Balok.

Cutlass, n. [k�las] Espada ancha, alfanje. Isang ur�ng tabak. Cutler, n. [k�ler] Cuchillero. Ang nagbibil�ng mga kasangkapang panghiw� panggupit, ibp. Cutlery, n. [k�leri] Cuchiller�. kasangkapang panghiw� Mga

Cutlet, n. [k�let] Chuleta. Limpak na karn� Cutter, n. [k�er] Cortador. Tagahiw� Cutthroat, n. M�amatay-tao. [k�-zrot] Asesino.

Cutting, n. [k�ting] Cortadura. Paghiw� pagputol, paggilit. Cycle, n. [s�cl] Periodo de tiempo.

Sanggayong panahon. Cyclone, n. [s�clon] Tempestad. Bagy� b�hawi. Cylinder, n. [s�inder] Cilindro. Bilog. Cylindric, Mabilog. Cylindrical, Mabilog. adj. [sil�dric] Cil�drico.

adj.

[sil�drical]

Cil�drico.

Cymbal, n. [s�bal] C�balo. S�balo. Cynic, n. [s�ic] C�ico. Taong masungit. Cynical, adj. [s�ical] C�ico. Masungit. Cyon, n. [s�on] Verdugo. Berdugo. Czar, n. [zar] Zar. Har�sa Rusya.

Czarina, n. [zar�a] Zarina. Reyna sa Rusya. Czarowitz, n. [zar�its] Hijo Primogenito del Zar. Panganay ng har�sa Rusya.

D

Dab, n. [dab] Pedazo peque� de alguna cosa; salpicadura; golpe blando. Munting putol; pilansik; hampas na marahan, tap�. Dab, v. [dab] Rociar. Dilig�, wisikan. Dabble, v. [d�l] Rociar. Dilig�, wisikan; magwilig, pamilansikin. Daddy, n. [d�i] Pap� Tatay, itay. Dagger, n. [d�uer] Daga, pu�l. Talib�g,

almas na maikl�at magkabila'y patal�, panaksak. Daily, adj. [de�i] Pang-araw-araw. Diario, cotidiano.

Daily, adv. [de�i] Diariamente, cada dia. Araw-araw. Dainty, adj. [d�ti] Delicado, elegante. Mainam; masarap. Dainty, n. [d�ti] Bocado exquisito. Bagay na mainam, bagay na masarap. Dairy, n. [d�i] Lecher�, quesera. Tindahan ng gatas at keso; g�aan ng keso. Dairy-maid, n. [d�imed] Lechera, mantequera. Maggagat�, magkekes� Daisy, n. [d�i] Margarita (nombre de flor y

de persona). Pangalan ng bulaklak at ng babae. Dale, n. [del] Ca�da, valla. Parang. Dalliance, n. [d�ians] Diversion; juguete; dilacion. L�angan, laruan; pagtatagal, paglulwat. Dally, v. [d�i] Juguetear, divertirse, burlarse; dilatar, suspender, hacer pasar el tiempo con gusto. Maglar� maglib�g, magbir� maglwat, magtagal, magpagayon-gayon. Dam, n. [dam] La madre en los animales; presa �represa de agua. Inah�, in� salopilan; harangan ng tubig. Dam, v. [dam] Represar; cerrar, tapar. Harangin ang agos ng tubig.

Damage, n. [d�edch] Da�, detrimento. Sir� kasiraan. Damage, v. [d�edch] Da�r. Sumir� Damageable, adj. [d�edchabl] Susceptible de da�. Sisir�n. Damask, n. [d�asc] Damasco, tela de lino. Damasco, kayong lino. Dame, n. [dem] Dama, se�ra. Babaing mahal, babaing ginoo. Damn, v. [dam] Condenar, despreciar. Tungayawin, alipustain, laitin. Damp, adj. [damp] H�medo. Halomigmig, bas� Damp, n. [damp] Humedad. Halomigmig, bas�

Dampen, v. [d�pen] Paghalomigmigin. Damper, n. [d�per] Pangharang sa as� Dampness, n. Halomigmig. Damsel, n. Binibini. [d�pnes]

Humedecer.

Apagador.

Humedad.

[d�zel]

Damisela,

se�rita.

Dance, n. [dans] Danza, baile. Sayaw, s�awan. Dance, v. magsayaw. Dancer, n. M�anayaw. [dans] Bailar. Sumayaw,

[d�ser]

Danzar�,

bailar�.

Dandle, v. [d�dl] Mecer; alagar, acariciar. Iugoy; palayawin, libangin. Dandruff, n. [d�draf] Caspa. Balakubak. Dandy, n. [d�di] Petimetre, currutaco. Mapagmakin�, palasunod sa moda. Danger, n. [d�dcher] Peligro, riesgo. Pangan�, kapanganiban. Dangerous, adj. [d�dcheras] Peligroso. Mapanganib. Dangle, v. [d�gl] Soltar, colgar; hacer la corte con adulacion �alguno. Iladlad, isabit, ibitin; manuy� Dank, adj. [danc] H�medo. Halomigmig. Dapper, n. [d�er] Activo, vivaz, despierto. Buh� ang loob, maliks� bibo.

Dare, v. [d�] Osar, atrever, arriesgarse. Mangahas; pangahasan. Daring, adj. [d�ing] Osado, atrevido, arriesgado. Pangahas. Daring, n. [d�ing] Osad�. Kapangahasan. Dark, adj. [darc] Obscuro, opaco. Malab� madilim. Dark, n. [darc] Obscuridad. Lab� dil�. Darken, v. [d�kn] Obscurecer, obscurecerse. Dumilim, magdilim; lumab� manglab� Darkness, n. [d�knes] Obscuridad, tinieblas. Kadiliman, kalabuan. Darksome, adj. [d�ksam] Obscuro, opaco.

Kulimlim; malab� Darling, adj. & n. [d�ling] Predilecto, favorito. Sinta, irog, giliw. Darn, v. [darn] Zurcir. Magsurs� magtagp� Darnel, n. [d�nel] Ziza�. Damong pangsir�ng palay, damong hinihimam�. Dart, n. [dart] Dardo. Palas� pan� sulig� Dart, v. [dart] Lanzar, arrojar, Magpahilagpos ng pan� ibp. tirar.

Dash, n. [dash] Colision, golpe, choque. Bungg� bangg� umpog. Dash, v. [dash] Arrojar, estallar, chocar. Dumaluhong, sumagas� bumangg� Dastard, n. [d�tard] Cobarde, t�ido. Dwag,

matatakut�. Date, n. [d�] Data, fecha. Kaarawan, pecha. Date, n. [d�] D�il. R�iles. Date, v. [d�] Datar, fechar. Magtakd�ng kaarawan, ilagd�ang pecha. Daub, v. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa; adornar con ostentacion, manchar. Palagkitin; palamutihan; dumhan, dungisan. Daughter, n. [d�er] Hija. An� na babae. Daunt, v. [dont] Intimidar, Tumakot, manggulat. espantar.

Dauntles, adj. [d�tles] Intr�ido, arrojado. Mapusok.

Dawdle, v. [d�l] Gastar tiempo. Sumayang ng panahon. Dawn, n. [don] Bukang-liwayway. Alba, albor.

Dawn, v. [don] Amanecer. Mag-umaga, mag-bukang liwayway. Day, n. [dey] Dia. Araw, kaarawan. Day-before-yesterday, adv. [dey-bif�-y�terdey] Anteayer, antes de ayer. Kamakalawa, noong makalawa. Day-book, n. [d�buk] Diario. Aklat na t�aan ng kita't gugol sa araw-araw. Day-break, n. Madaling-araw. Day-laborer, n. [d�ric] Alba.

[d�l�orer]

Jornalero.

Mang-aar�. Day-light, n. [d�ait] Luz del dia. Liwanag ng araw. Day-spring, n. [d�pring] Alba. Madaling araw. Day-time, n. [d�aim] Tiempo del dia. Boong araw mul�sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. Daywork, n. pinag-araw�. [d�erk] Jornal. Ar�,

Daze, v. [d�] Cansar; confundir, ofuscar. Mamagod, tumulig, sumilaw. Dazzle, v. Sumilaw. [d�l] Deslumbrar, ofuscar.

Deacon, n. [dikn] Di�ono. Di�ono.

Deaconess, Diakonisa.

n.

[d�ones]

Diaconisa.

Dead, adj. [ded] Muerto. Pat�. Dead, n. [ded] El difunto, el hombre muerto. Ang namatay, ang nanaw. Deaden, v. [d�n] Amortiguar, amortecer. Patayin. Deadly, adj. [d�li] Mortal, terrible. Nakamamatay, nakapangingilabot. Deaf, adj. [def] Sordo. Bing� Deafen, v. [d�n] Ensordecer. Bingihin. Deaf-mute, n. [d�miut] Sordomudo. Taong bingi't pipi.

Deafness, n. [d�nnes] Kabingihan, pagkabing� Deal, n. [dil] Parte. Bahagi, hat�

Sordera.

Deal, v. [dil] Distribuir, repartir; traficar. Magbahagi, maghat� mangalakal. Dealer, n. [d�er] Comerciante, mercader. M�gangalakal. Dealing, n. [d�ing] Conducta, trato; tr�ico, comercio. Asal, pangungugal� pangangalakal, paghahanap-buhay. Dean, n. [din] Dean. Dean, kura sa katedral. Dear, adj. [di�] Querido, caro, amado; caro, costoso. Minamahal, ginigiliw, iniibig, iniirog; mahal.

Dearth, kawal�.

n.

[derz]

Carest�.

Kasalat�,

Death, n. [dez] pagkamatay.

Muerte.

Kamatayan,

Death-bed, n. [d�bed] Cama moribundo. H�aang pinaghingaluan.

del

Death-bell, n. [d�bel] Toque de agonia. Aguny�. Death-blow, n. [d�blo] Golpe mortal. Suntok �bugbog na sapat makamatay. Deathless, adj. [d�les] Inmortal. Walang kamatayan. Death-penalty, n. [d�-p�alti] Pena de muerte. Parusang kamatayan. Death-warrant, n. [dez-w�ant] Sentencia

de muerte. Hatol na kamatayan. Debar, v. [d�ar] Excluir. Ihiwalay, ibukod. Debase, v. [dib�] Humillar, envilecer. Pangayupap�n, hamakin. Debasement, n. [dib�ment] Abatimiento, envilecimiento. Pangangayupap� pagkahamak. Debate, n. [dib�] Debate, contienda; disputa. Pagtatalo, pagmamatwiranan. Debate, v. [dib�] Makipagtalo, makipagmatwiranan. Discutir, disputar. makipaglaban,

Debauch, n. [dib�h] Exceso, desorden, vida disoluta. Pag-aalibugh� pagaasal na walang tuos.

Debauch, v. [dib�h] Corromper, viciar, pervertir. Magpahamak, humikayat sa kasamaan. Debauchery, n. [dib�heri] Desareglo, desorden, borracher�, libertinaje. Pag-aalibugh� pamumuhay ng walang tuos, paglalang� Debilitate, v. [dib�itet] Manghin� humin� Debilitar.

Debility, n. [dib�iti] Debilidad. Panghihin� Debit, n. [d�it] Debe. Utang. Debit, v. [d�it] Adeudar. Pautangin. Debonair, adj. [debon�] Urbano, complaciente. Magalang, mapitagan, mapagbigay-loob.

Debt, n. [det] Deuda, d�ito. Utang. Debtor, n. [d�or] Deudor. May-utang, nagkakautang. Debut, n. [d�ut] Debut. Unang pagkalitaw ng anoman; ang unang paghayag ng bagong artista. Decade, n. [dik�] D�ada. Sangpung ta�. Decadence, n. [dik�ens] Panglulupaypay ng anoman. Decadency, n. [dik�ensi] Panglulupaypay ng anoman. Decadencia.

Decadencia.

Decalogue, n. [d�alog] Dec�ogo. Ang sangpung utos. Decamp, v. [dic�p] Decampar; mudar un ejercito su campamento; escapar, poner

pies en polvoreda. Lisanin ang kampamento; ilapat ang kampamento; tumakas; kumarimot. Decampment, n. Levantamiento de un Paglilipat ng kampamento. [dic�pment] campamento.

Decant, v. [dic�t] Decantar, trasegar. Magbuhos, ibuhos, magsalin, isalin. Decanter, n. [dic�ter] Botella de cristal. Sisidlan na kristal. Decapitate, v. [dic�itet] degollar. Pumugot (ng ulo). Decapitar,

Decapitation, n. [dicapit�ion] Decapitacion, deg�ello. Pagpugot. Decay, n. [dik� Decaimiento, declinacion. Pagkasir� pagkabulok, pagsam�

Decay, v. [dik� Decaer, declinar, empeorar. Masir� mabulok, sumam� Decease, n. [dis�] Muerte, fallecimiento. Pagkamatay, pagpanaw. Decease, v. [dis�] Mamatay, manaw. Morir, fallecer.

Deceit, n. [dis�] Enga�, fraude; artificio, treta. Day� hib� lal�g. Deceitful, adj. [dis�ful] Enga�so, fraudulento. Magdaray� manghihib� Deceive, v. [dis�] Enga�r, defraudar. Magday� manghib� December, Disyembre. n. [dis�boer] Diciembre.

Decency, n. [d�ensi] Decencia, modestia. Kilos-mahal, maayos, timtiman, pitagan. Decennary, n. [dis�eri] Diezmo. Tagal na sangpung ta�. Decennial, adj. [dis�ial] Decenal. Nauukol sa tagal na sangpung ta�. Decent, adj. [d�ent] Decente. Mapagkilos mahal, mapitagan, mahinahon. Deception, n. [dis�cioen] enga�. Day� hib� Decepcion,

Deceptive, adj. [dis�tiv] Falaz, enga�so. Nakakaday� nakakahib� Decide, v. [dis�d] Decidir, determinar, resolver. Magpasya. Decimal, adj. [d�imal] Decimal. Ikapu�.

Decipher, Tumuring; kahulugan.

v. [dis�foer] Descifrar. turingan; maghayag ng

Decision, n. [dis�ioen] resolucion. Pasya. Decisive, adj. Mapasisiyahan. [dis�siv]

Decision,

Decisivo.

Deck, n. [dec] Bordo, cubierta. Lapag ng sasakyan, ang pag-itan ng lapag at takip ng sasakyan. Deck, v. [dec] Ataviar, cubrir. Takpan. Declaim, v. [dicl�] Declamar, perorar. Manalit� manalaysay. Declamation, n. [diclam�ioen] Declamacion. Pananalit� pananalaysay.

Declaration, n. [declar�ioen] Declaracion. Pahayag. Declare, v. [dicl�] Declarar. Magpahayag. Declension, n. [dicl�cioen] Declinacion, diminucion. Pagbabawas. Decline, n. [dicl�n] Declinacion, decadencia. Hilig, kiling, hapay; pag-unt� paghup� pagkabawas. Decline, v. [dicl�n] Declinar; rehusar; evitar. Humapay, kumiling, humilig; tumangg� umiwas. Declination, n. [declin�ioen] Declinacion, decadencia. Hilig, kiling, hapay; pag-unt� paghup�pagkabawas. Declivity, n. [dicl�iti] Declive. Dalisdis,

patalabis, lupang matar�. Decoct, v. [dic�t] Cocer, digerir. Lutuin, labugin. Decoction, n. [dic�cioen] Cocci� �hervor. Pagkalut� pagkalabog. Decoloration, n. [doekolor�ion] Descoloramiento. Pangungupas ng kulay. Decompose, v. [dicomp�] Descomponer. Bumulok, sumir� Decomposition, n. [dicompoz�ien] Descomposicion. Pagkabulok, pagkasir� Decorate, v. [d�oret] Decorar, adornar. Maggayak, magpalamut� Decoration, n. [decor�ien] Decoracion. Gayak, palamut�

Decorative, adj. [decor�iv] Decorativo. Panggayak, pangpalamut� Decorator, n. [decor�or] Decorador, adornista. Tagapaggayak, tagapagpalamut� Decorous, adj. [d�oroes] Decente, decoroso. Mapitagan, mahinhin. Decorum, n. [dic�oem] Decoro, decencia. Pitagan, hinhin. Decoy, n. [dic�] Cazadero con se�elo. Pangangat�ng ibon. Decoy, v. [dic�] Atraer algun p�aro �la jaula con se�elo �a�gaza. Mangat�ng ibon. Decrease, n. [dicr�] diminucion. Bawas, kulang. Decremento,

Decrease, v. [dicr�] Decrecer, disminuir, menguar. Magbawas, magkulang. Decree, n. [dicr� Decreto, edicto. Pasya, utos. Decree, v. [dicr� Decretar, Mag-utos, magpasya. Decrepit, adj. consumido por katandaan, �lian. [dicr�it] la vejez. ordenar.

Decr�ito, Mahin�sa

Decrepitude, n. [dicr�itiud] Decrepitud, ancianidad; chochez. Kahinaan sa katandaan; pag-uulian. Decrial, n. [dicr�al] Takap; tungayaw, lait. Decrier, n. Griter�; insulto.

[dicr�er]

Difamador.

Mapanirang puri. Decry, v. [dicr�] Desacreditar, censurar p�blicamente, disfamar. Manirang puri, manguty� manghalay. Dedicate, v. [d�iket] Dedicar, consagrar. Magtalag� mag-alay. Dedication, n. [dedik�ion] Dedicacion, consagracion. Pagtatalag� pag-aalay. Dedicator, n. [d�ik�or] Dedicante. Ang nag-aalay. Dedicatory, adj. [d�iketori] Lo que toca �la dedicatoria. Nauukol sa alay �itinalag� Deduce, v. [didi�s] Deducir, derivar. Humang� hanguin; humul� umawas. Deduct, v. [didact] Deducir, sustraer.

Mag-alis, magkulang, magbawas. Deduction, Bawas. n. [did�cien] Deduccion.

Deed, n. [did] Accion, hecho; instrumento aut�tico que hace fe. Gaw� t�ulo �katibayan. Deem, v. [dim] Juzgar, pensar, estimar. Humatol, mag-isip, magwar� kumur� Deep, adj. Malalim. [dip] Hondo, profundo.

Deep, n. [dip] Pi�ago. Laot. Deepen, v. [d�n] Profundizar. Tumarok; taruk�; palalimin. Deeply, adv. [d�li] Profundamente. May kalaliman.

Deepness, n. [d�nes] Profundidad. Lalim, kalaliman. Deer, n. [dir] Ciervo �venado. Us� Deface, v. [dif�] Borrar, destruir; desfigurar, afear. Kaskasin, sirain; dungisan, papangitin. Defalcate, v. [dif�ket] Desfalcar. Sumir�ng salap�ng iba. Defamation, n. [difam�ion] Difamacion, calumnia. Paninirang puri. Defamatory, adj. [difam�ori] Infamatorio, calumnioso. Nakasisirang puri. Defame, v. [dif�] Disfamar, calumniar. Manirang puri, umupasala.

Defamer, n. calumniador. mapag-upasala.

[dif�er] Infamador, M�inirang puri,

Default, n. [dif�t] Omision, descuido; culpa, delito; defecto, falta. Pagkukulang, pagwawalang bahal� sala, kamalian. Default, v. magkasala. [dif�t] Faltar. Magkulang,

Defaulter, n. [dif�ter] Contumaz, el que no cumple con su deber. Ang hind�tumupad sa katungkulan. Defeat, n. [dif�] Derrota, vencimiento. Pagkatalo, pagk�upig, p�suk� pagk�upil, pagkadaig. Defeat, v. [dif�] Derrotar, vencer. Lumupig, sumupil magpasuk� dumaig.

Defect, n. [dif�t] Kakulangan, pintas.

Defecto,

falta.

Defection, n. [dif�cien] Defeccion; separacion, abandono. Pagkukulang; pagtiwalag, pagpapabay� Defective, adj. [dif�tiv] Defectivo, imperfecto. May kulang, hind�ganap, may kapintasan. Defence, n. [dif�s] Defensa. Sanggalang, sal�; pagsasanggalang, pananalag, pagtatanggol. Defenceless, adj. [dif�sles] Indefenso, incapaz de resistir. Walang kayang makapagsanggalang �makapagtanggol ng sarili. Defend, v. [dif�d] Magsanggalang, magtanggol. Defender.

Defendant, n. [def�dant] Defensor; reo demandado. Tagapagsanggalang, tagapagtanggol; ang n�asakdal. Defensive, adj. [dif�siv] Defensivo. Ukol sa pagsasanggalang �pagtatanggol. Defer, v. [dif�] Diferir, dilatar, retardar, atrasar. Antalahin, binbinin, ipagpaliban. Deference, n. [d�erens] Deferencia, respeto, consideracion, condescendencia. Pagsang-ayon, galang, pitagan, pagpayag, pagbibigay-loob. Defiance, n. [dif�ans] Desaf�. Hamon. Deficience, n. [def�iens] imperfeccion. Kakulangan. Deficiency, n. [def�iensi] Defecto,

Defecto,

imperfeccion. Kakulangan. Deficient, adj. Kulang, kap�. [dif�ient] Deficiente.

Deficit, n. [d�isit] D�isit. Kakulangan, kulang. Defile, n. [dif�l] Desfiladero. Landas. Defile, v. [dif�l] Manchar, ensuciar; corromper. Dumungis, magparumi, sumir� bumulok. Defilement, n. [dif�lment] Corrupcion. Pagkasir� pagkabulok. Define, v. [dif�n] Definir, describir; determinar. Ipahayag ang kahulugan, salaysayin, liwanagin; pasiyahan. Definite, adj. [d�init] Definido, exacto.

Salaysay ng kahulugan; tuos. Definition, n. [definicien] Definicion. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. Deflect, v. [defl�t] Desviarse, apartarse. Lumih�, humiwalay. Deflection, n. [defl�cien] Desv�, rodeo. Pagkalihis, pagkalisy� Deflexure, Pagk�isy� n. [difl�siur] Torcimiento.

Deflour, v. [difl�r] Desvirgar. Manir�ng dalaga. Defoliation, n. [difoli�ien] Caida de las hojas. Pagkalaglag ng mga dahon. Deform, v. [dif�m] Desformar, desfigurar. Magpapangit, sumir�ng any�

Deformity, n. [dif�miti] Pagk�ir�ng any�

Deformidad.

Defraud, v. [difr�] Defraudar. Mangday� manekas, manub� Defray, v. [difr� Costear. Paggugulan, abuluyan. Deft, n. [deft] Despierto, despejado, diestro. Buh�-ang-loob, matalin� maliks� Defunct, adj. [dif�t] Difunto, muerto. Patay, namatay, nanaw, nasir� Defy, v. lumaban. [dif�] Desafiar. Humamon,

Degeneracy, Degeneracion, pagk�ab�

n. bajeza.

[didch�eresi] Pagkahamak,

Degenerate, adj. [didch�eret] Degenerado. Hamak, walang kabuluhan. Degenerate, v. [didch�eret] Degenerar. Maging hamak, m�abab� Degeneration, Degeneracion, pagk�ab� Degradation, Degradacion, pagkahamak. n. [didch�erecion] bajeza. Pagkahamak,

n. [degrad�ion] degeneracion. Pagk�ab�

Degrade, v. [digr�] Degradar; deshonrar, envilecer. M�abab� manirang puri, humamak. Degree, n. [digr� Grado; rango; condicion, calidad de una cosa. Grado; ur� klase.

Deification, n. [deifik�ion] Apoteosis, deificacion. Pagdyos, pag-aring Dyos. Deify, v. [d�fay] Deificar, divinizar. Ariing Dyos, Dyosin. Deign, v. [d�n] Dignarse. Marapatin. Deism, n. [d�zm] Deismo. Ang aral �pananampalataya ng nananalig na may Dyos. Deist, n. [d�st] Deista. nananampalatayang may Dyos. Deity, n. [d�ti] Deidad, Pagkadyos, kadyosan. Ang

divinidad.

Deject, v. [didch�t] Abatir, afligir; desalentar, desanimar. Magpangayupap� dumalamhat� magpahin�ng loob.

Dejected, adj. [didch�ted] Abatido, desalentado. Nangangayupap� nagdadalamhat� sir�ang loob. Dejection, n. [didch�cien] Tristeza, afliccion. Panglaw, lungkot, dalamhat� hapis. Delay, n. [dil� Dilacion, tardanza. Pagkaantala, pagkabinbin, pagkapaliban, paglulwat. Delay, v. [dil� Diferir, retardar. Antalahin, papaglwatin, ipagpaliban. Delectable, adj. [dil�tabl] Deleitable, delicioso. Kaayaaya, kalugod-lugod, kawiliwili. Delectation, n. [dilect�ien] Deleite, placer. Say� lugod, kasayahan.

Delegate, n. [d�eguet] Delegado, diputado. Kinatawan, kahalili, katiwal� Delegate, v. [d�eguet] Delegar, diputar. Katawanin, pagkatiwalaan. Delegation, n. [delegu�ion] Delegacion. Pagkakinatawan. Deleterious, adj. [delet�ioes] Deletereo, mortal, destructivo, venenoso. Nakakapahamak, nakamamatay, nakalalasing. Delf, n. [delf] Loza vidriada. Losa. Deliberate, adj. [del��et] Cauto, avisado. Maingat, mabait. Deliberate, considerar. v. [del��et] Deliberar, Magwar� maghunos dil�

humul� Deliberately, adv. [dil��etli] Deliberadamente. Maingat, mabait. Deliberation, n. [dilib��ien] Deliberacion, circunspeccion. Pagwawar� hunos dil� ingat. Delicacy, n. [d�ikesi] Delicadeza. Selang, pagkamaselang. Delicate, adj. [d�iket] Delicado. Maselang. Delicious, n. [dil�ioes] agradable, exquisito. kalugod-lugod, masarap. Delicioso, Mainam,

Deliciousness, n. [dil�ioesnes] Delicia, gusto. Inam, lugod, sarap. Delight, n. [dil�t] Delicia, deleite, placer.

Saya, lugod, ligay� tw� kagalakan. Delight, v. [dil�t] Deleitarse, contentarse. Matw� magalak, masiyahan ng loob, malugod. Delightful, adj. [dil�tful] Delicioso, deleitoso. Kalugodlugod, kaayaaya. Delineate, v. [del�eet] Delinear, dise�r. Gumuhit, magbigay-any� Delineation, n. [dil�eecien] Delineacion. Pagguhit, pagbibigay-any� Delinquency, n. [dil�cuensi] Delito, culpa. Sala, pagkalabag sa utos. Delinquent, n. [dil�cuent] Delincuente, criminal. May-sala. Delirious, adj. [dil�ioes] Delirante,

desvariado. Hib�g. Delirium, n. Pagkahibang. [dil�oem] Delirio.

Deliver, v. [dil��] Dar; rendir; libertar; relatar. Magbigay; magpalay� magsalaysay. Deliverance, n. [dil��ans] Entrega, libramiento; narracion, parto. Pagbibigay; pananalaysay; panganganak. Delivery, n. [dil��i] Entrega, libramiento; parto. Pagbibigay; panganganak. Dell, n. [del] Hondonada, valle hondo. Malalim na lib�. Delta, n. [d�ta] Delta. Waw� Delude, v. [dili�d] Enga�r, entrampar.

Magday� manghib� Deluge, n. [d�iudch] Inundacion, diluvio. Bah� apaw ng tubig. Deluge, v. [d�iudch] Diluviar. Umapaw ang tubig. Delusion, n. [deli�cien] Enga�, ilusion. Day� hib� pagkahibang. Delusive, adj. [dili�siv] Enga�so, falaz. Magdaray� Delve, n. [delv] Foso, hoyo. Hukay. Delve, v. [delv] Cavar; sondear. Humukay; tumarok. Demagogue, n. [d�agog] Demagogo. Ang namamatnugot ng palisy�sa sariling kampon.

Demand, n. [dim�d] Demanda, peticion. Hing� luhog; sakdal. Demand, v. [dim�d] Demandar, reclamar. Huming� lumuhog; magsakdal. Demarcate, v. [dimark�] Amojonar. Maglagay ng patoto �hangganan. Demarcation, n. [dimark�ion] Demarcacion, limite. Patoto, hangganan. Demean, v. [dim�] Portarse, conducirse. Mag-ugal� mag-asal, magpaka.... Demeanour, n. [diminoer] Porte. Ugal� asal, kilos, galaw. Demented, adj. [dim�ted] Demente, loco. Ulol, sir�ang bait.

Demerit, n. [dim�it] desmerecimiento. Pint�, pul�

Dem�ito,

Demerit, v. [dim�it] Desmerecer. Mawal� ng karapatan, m�intasan, m�ulaan. Demise, n. [dim�z] Muerte, fallecimiento. Kamatayan. Demise, v. [dim�z] Legar. Magpamana. Demission, n. [dim�ion] decadencia. Panghihin� Degradacion,

Democracy, n. [dim�rasi] Democracia. P�ahalaang bayan. Democrat, n. [d�ocrat] Dem�rata. Ang mahilig sa p�ahalaang bayan. Democratic, adj. [democr�ic] Democr�ico. N�ukol sa p�ahalaang bayan.

Demolish, v. [dim�ish] Demoler, deshacer. Wasak�, sirain, gibain. Demolition, n. [demol�ien] Demolicion. Pagwasak, pagsir� paggib� Demon, n. [d�on] Demonio. Demonyo. Demoniac, adj. [dim�iac] Demoniaco, endemoniado. Inaalihan ng demonyo, bin�abah� ng demonyo. Demoniacal, adj. [dim�iacal] Demoniaco, endemoniado. Inaalihan ng demonyo, bin�abah� ng demonyo. Demonstrable, adj. [dim�strabl] Demostrable. N�pakikilala, n�paliliwanag. Demonstrate, v. [dim�stret] Demostrar. Magpakilala, magpakita, magpaliwanag.

Demonstration, n. Demostracion. pagpapakita, paliwanag.

[demonstr�ion] Pagpapakilala,

Demonstrative, adj. [dim�stretiv] Demostrativo. Nagpapakilala, nagpapakita, nagpapaliwanag. Demoralization, n. [dimoraliz�ion] Desmoralizacion. Kahalayan. Demoralize, v. [dim�alaiz] Desmoralizar. Gaw�g mahalay, sirain ang mabuting ugal� Demur, n. [dim�r] hesitacion. pag-aalanganin, tigil. Duda, escr�pulo, Pag-aalinlangan,

Demur, v. [dim�r] Vacilar, dudar. Mag-alinlangan, mag-alanganin, matigilan.

Demure, adj. [dimi�r] Sobrio, moderado. Mah�ahon. Demurrer, n. [dim�rer] Demora. Pagkauktol, pagkaudlot, tagal, lwat. Den, n. [den] Caverna, antro. Yungib, lungg� Deniable, adj. [din�abl] Negable. M�kakail� m�tatangg� m�pagkakait, m�pahihind� Denial, n. [din�al] Denegacion, repulsa. Pagkail� pagtangg� pagkakait, pagpapahind� Denizen, n. [d�izen] Extrangero, naturalizado. Ang d�kababayan na inaring kabakayan.

Denominate, v. [din�inet] Denominar, nombrar. Panganlan, pamagatan, tawagin. Denomination, n. [dinomin�ion] Denominacion, nombre, apelativo. Ngalan, tawag, pamagat, bansag. Denote, v. [din�] significar. Tandaan. Denotar, indicar,

Denounce, v. [d�auns] Denunciar, delatar. Magsumbong, magsakdal, magdenunsya. Dense, adj. [dens] Denso, Masins�; siksik; malapot. espeso.

Density, n. [d�siti] Densidad, solidez. Kasinsinan, siksik; kalaputan. Dent, n. [dent] Muesca. Ukit. Dent, v. [dent] Hacer muesca, abollar.

Umukit. Dental, adj. [d�tal] Dental. Nauukol sa ngipin. Dentifrice, n. [d�tifris] Dentr�ico. Pulbos �anomang panglinis ng ngipin. Dentist, n. [d�tist] Dentista. Dentista, manggagamot �mangbubunot ng ngipin at bag�g. Dentistry, n. [d�tistri] Arte del dentista. Panggagamot �pangbubunot ng ngipin; pagdedentista. Denudation, n. [deniud�ioen] Despojo de ropa. Paghubad, paghub� Denude, v. [dini�d] Desnudar, despojar. Hubar�, hubd�, hubuan.

Deny, v. [din�] Negar, Tumangg� kumail�pahind�

renunciar.

Deodorize, v. [deodoraiz] Desinficionar. Pumaw�ng masamang amoy. Depart, v. [dip�t] Partir �partirse; morir. Yumaon, umalis; manaw, mamatay. Departure, n. [dip�chur] Partida; muerte. Pagyaon, pag-al�; pagpanaw, pagkamatay. Department, n. [dip�tment] Departamento, negociado. K�awaran. Depend, v. [dip�d] Depender, estar dependiente. Pasaklaw, m�asa ilalim �kapangyarihan ng sinoman �anoman. Depict, v. [dip�t] Pintar, retratar; describir. Pumint� rumetrato, maglarawan.

Deplorable, adj. [dipl�abl] Deplorable, miserable. Kalunos-lunos, kahapishapis, ab� Deplore, v. [dipl�] Deplorar, lamentar. Malunos, mahapis, magdamdam. Deport, n. [dip�t] Porte, conducta; destierro, deportacion. Ugal� asal; pagtatapon sa ibang bayan. Deport, v. [dip�t] Portarse, conducirse; desterrar. Mag-ugal� mag-asal, ipatapon. Deportation, n. [diport�ioen] Deportacion, destierro. Pagpapatapon. Deportment, n. [dip�tment] conducta. Ugal� asal. Porte,

Deposal, n. [dip�al] Deposicion. Pag-aalis

ng katungkulan. Depose, v. [dip�] Deponer, destituir. Alisin sa katungkulan. Deposit, n. [dip�it] Dep�ito. Lagak. Deposit, v. [dip�it] Depositar. Maglagak. Deposition, n. [dipoz�ioen] Deposicion. Pag-aalis sa katungkulan. Depot, n. [dip�] Dep�ito, almacen. L�akan, dep�ito. Depravation, Depravacion, kabuluk�. n. [deprav�ioen] corrupcion. Kasir�n,

Deprave, v. [dipr�] Depravar, corromper. Sumir� bumulok.

Depraved, adj. [dipr�d] corrompido. Sir� bulok.

Depravado,

Depravity, n. [dipr�iti] Depravacion, corrupcion. Kasir�n, kabuluk�. Deprecate, v. [d�riket] Deprecar, rogar, suplicar. Sumam� sumuy� mamanhik. Deprecation, n. [deprik�ioen] Deprecacion, ruego, peticion. Sam� suy� pamanh�. Depreciate, v. [dipr�i�] Rebajar el precio; despreciar, menospreciar. Bab�n ng halag� humamak, alangan�. Depreciation, n. [diprici�ien] Descr�ito, desestimacion. Pagk�amak, pagkasir�ng kamahalan. Depredate, v. [d�ridet] Depradar,

saquear. Mani�, manglo�. Depredation, Depredacion, pangloloob. n. [deprid�ioen] saqueo. Paniniil,

Depress, v. [dipr�] Deprimir, humillar. Hamakin, papagpakumbab�n. Depression, n. [dipr�ien] Depresion, abatimiento. Pagkaab� p�kakapakumbab� Depressive, adj. [dipr�iv] Nakakahamak, nakaaab� Depresivo.

Deprivation, n. [depriv�ien] Privacion, p�dida. Pagkakabaw� pagbabaw� pagkawal� Deprive, v. [dipr�v] Privar, despojar. Bawaan, alisan ng pagaar��kapangyarihan.

Depth, n. [depz] Hondura, profundidad, abismo. Lalim, kalaliman. Deputation, n. [depiut�ien] Diputacion. Pagkakinatawan, pagkasug� Depute, v. Kumatawan. [dipi�t] Diputar, delegar.

Deputy, n. [d�iuti] Diputado, delegado. Kinatawan. Derange, v. [dir�dch] Desarreglar, desordenar. Guluh�, sir�n ang ayos. Derangement, n. [dir�dchment] Desarreglo, desorden. Pagkagul� pagkasir�ng ayos. Derelict, adj. [d�ilict] Desamparado, abandonado. Pinabayaan, walang sukat

lumingap. Dereliction, n. [deril�cien] Desamparo, abandono. Pagkapabay� pagpapabay� pagkaiwan. Deride, v. [dir�d] Burlar, mofar. Manuy� tumuy� manglib�. Derision, n. [dir�ion] Irrision, escarnio, burla. Tuy� libak, uyam. Derisive, adj. Kataw�aw� [dir�siv] mofa;

Irrisorio.

Derivation, n. [deriv�ien] Pagkahang�sa ib�

Derivacion.

Derive, v. [dir�v] Derivar. Hang�in sa ib� Derivative, adj. [dir�ativ] Derivativo. Salit�na hang�sa pinagsimulan.

Derogate, adj. [d�oguet] Derogado. Paw� pinawal�g kabuluhan. Derogate, v. [d�oguet] Derogar. Paw�n, pawalan ng kabuluhan. Derogation, n. [derogu�ien] Derogacion. Pagpaw� pagpapawal�g kabuluhan. Derrick, n. [d�ik] M�uina para levantar pesos. M�ina na ginagamit sa pagtataas ng anomang mabigat. Dervish, n. [d�vish] Derviche. Monheng maometano �monheng moro. Descend, v. [dis�d] Descender, bajar. Lumusong, bumab� Descendant, n. [dis�dant] Descendiente. Angkan, lah� hinlog, inap�

Descendent, adj. [dis�dent] Lo que se cae �viene abajo. Pabab� pasub� palus�g. Descension, n. [dis�cion] degradacion. Pagbab� paglusong, pagkalusong. Descension; pagkabab�

Descent, n. [dis�t] Descenso, bajada; pendiente, declive; descendencia, posteridad. Pagbab� lusung�, paglus�g; pabab� palus�g; lah� angk�; inap� Describe, v. [discr�b] Describir. Isalaysay, ilarawan. Description, n. [discr�cion] Descripcion. Pananalaysay, paglalarawan. Descriptive, adj. [discr�tiv] Descriptivo. May taglay na pananalaysay.

Descry, v. [discr�] Observar, avistar. Tumanaw; tanawin. Desecrate, v. Lumapastangan. [d�icret] Profanar.

Desecration, n. [desicr�ion] Profanacion. Paglapastangan. Desert, n. [d��t] Desierto, soledad. Il�g, malaking parang na palanas. Desert, v. [d�ert] Desertar. Magtaan� [ang kawal]. Deserter, n. [diz�tor] Desertor, tr�fuga. Kawal na taanan. Desertion, n. [diz�cien] Pagtataanan ng kawal. Desercion.

Deserve, v. [diz�v] Merecer, ser digno.

Marapatin, papagingdapatin. Deservedly, adv. [diz�vedli] Merecidamente. May karapat�, nararapat. Deserving, adj. Karapatdapat. [diz�ving] Meritorio.

Deserving, n. [diz�ving] M�ito. Karapatan. Deshabille, n. [d�abl] Desareglo en el vestir. Kawal� ng ayos sa pagbibihis. Desiccate, v. [dis�et] Desecar. Tumay� Desiccation, n. [disik�ion] Desecacion. Pagtuy� Desiderate, v. [disid�et] Desear, querer. Magnas� magnais, mag-ibig, pumita. Desideratum, n. [dis��atum] Objeto que se

desea. Bagay �pinipita.

na

ninanas��ninanais

Design, n. [dis�n] Designio; intento, intencion; proyecto; dise�. Bant� akal� panukal� plano. Design, v. [dis�n] Designar, determinar; proyectar; dise�r. Umakal� magpanukal� gumuhit ng any� Designate, v. [d�ignet] Apuntar, se�lar. Itur� daliriin. Designation, n. [design�ion] Designacion, se�lamiento. Pagtutur� pagdalir� Designedly, adv. [diz�nedli] Adrede, de proposito, de intento. Sinady� kinus� Designing, adj. [diz�ning] astuto. Switik, tuso. Insidioso,

Desirable, adj. [diz�rabl] Mananais, mapipita, mananas�

Deseable.

Desire, n. [diz�r] Deseo, anhelo, ansia. Nais, nas� pita, hangad. Desire, v. [diz�r] Desear, apetecer. Magnais, magnas� pumita, maghangad. Desirous, adj. [diz�roes] Deseoso, ansioso. Mapagnais, mapagnas� may nais, may nas� Desist, v. [diz�t] Desistir. Magtigil, humint� umurong. Desk, n. [desk] Escritorio. Sulat�, pupitre. Desolate, adj. [d�olet] Desolado, solitario. Il�g, malungkot, mapanglaw.

Desolate, v. [d�olet] Desolar, despoblar, arruinar. Ilang�, lipulin ang mga t�anan, wasak�. Desolation, n. [dezol�ien] Desolacion, ruina, destruccion. Pagkailang, kawasakan, kasiraan. Despair, n. [disp�] desesperacion. Kawal� panghihin�ng loob. Desconfianza, ng pag-asa;

Despair, v. [disp�] Desesperar. Mawal� ng pag-asa; manghin�ang loob. Despatch, n. [disp�ch] Despacho. Paglutas ng anoman. Despatch, v. Lumutas; lutas�. Desperado, n. [disp�ch] Despachar.

[desper�o]

Hombre

atrevido. Taong pangahas, taong malikot ang kamay. Desperate, adj. [d�peret] Desesperado. Walang pag-asa. Desperation, n. [desper�ion] Desesperacion. Kawal� ng pag-asa. Despicable, adj. [d�picabl] Despreciable. Hamak. Despise, v. [disp�z] Despreciar, desde�r. Humamak; hamakin, ipalagay na walang kabuluhan. Despite, n. [disp�t] pagtatanim ng loob. Despecho. Poot,

Despiteful, adj. [disp�tful] Despechoso. Map�tin, mapagtan� sa loob.

Despoil, v. [disp�l] Despojar, privar. Alisan ng pag-aar�baw�n. Despond, v. [disp�d] Desconfiar, abatirse. Magkulang ng pag-asa, manglupaypay. Despondency, n. [disp�densi] Desconfianza, desaliento. Pagkukulang ng pag-asa, panglulupaypay. Despondent, adj. [disp�dent] Desconfiado, desalentado. Kulang ng tiwal� lupaypay. Despot, n. [d�pot] D�pota. Pun�na d�tumutungtong sa katwiran, mapag-ap�apuan, mapaghar�arian. Despotic, adj. [desp�ic] Desp�ico. D�matutulan, d�nanununton ng katwiran. Despotism, n. Pamumunong [d�potizm] Despotismo. hind�nanununton ng

katwiran. Dessert, n. [dez�t] Postres. Himagas, panghimagas. Destination, n. [destin�ien] Destinacion, destino. Kaukulan, pag-uukol, destino. Destine, v. [d�tin] Destinar. Iukol, idestino. Destiny, n. [d�tini] Destino, hado, suerte. Kaukulan, kapalaran, palad. Destitute, adj. [d�titiut] Destituido, abandonado. Walang mag-ampon, pinabayaan, hampas-lup�salat, dukh� Destitution, n. [destiti�cion] Destitucion, privacion, abandono. Kasalatan, karukhaan. Destroy, v. [distr�] Destruir, arruinar.

Magwasak, wasakin, sumir� sirain.

gumib�

gib�n,

Destruction, n. [distr�cion] Destruccion, ruina. Pagkawasak, kagibaan, kasiraan. Destructive, adj. [distr�tiv] Destructivo, ruinoso. Nakawawasak, nakagigib� nakasisir� Detach, v. [dit�ch] Separar, apartar; destacar. Ihiwalay, ibukod; maglagay ng pulutong ng kawal na hand�sa labanan. Detachment, n. [dit�chment] Destacamento. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. Detail, n. [dit�] Detalle; al por menor. Salaysay; ting� Detail, v. [dit�] Detallar, especificar.

Salaysayin, ipaliwanag. Detain, v. [dit�] Detener, suspender. Impitin, pigilin. Detect, v. [dit�t] Descubrir, Tuklasin; ihayag, ipahayag. revelar.

Detection, n. [dit�cion] Descubrimiento; revelacion. Pagkatuklas; pagkahayag. Detective, n. [dit�tiv] Policia secreta. Sekreta, tikt�, pulis na lihim. Detention, n. [dit�cion] Pagpigil, pagpiit, pag-antala. Detencion.

Deter, v. [d��] Desanimar, desalentar; disuadir, impedir. Magpahin�ng loob, pumigil, pigilin. Deteriorate, v. [dit�ioret] Deteriorar.

Pasam�n, sirain. Deterioration, n. [ditirior�ien] Deterioracion. Pagsam� pagkasir� Determinate, adj. [dit�minet] Determinado, limitado. May taning, may hangg� Determination, n. [ditermin�ion] Determinacion, resolucion, decision. Pasiya, kalutasan. Determine, v. [dit�min] Determinar, decidir. Magpasiya, lumutas. Detest, v. [dit�t] Detestar, aborrecer. Itakwil, ayaw�, kayamutan. Detestable, adj. [dit�tabl] Detestable, aborrecible. Kasuklam-suklam, karimarimarim, nakayayamot.

Detestation, n. [ditest�ion] Destestacion, aborrecimiento. Suklam, rimarim. Dethrone, v. [dizr�] Destronar. Alisin [ang har� sa luklukan. Dethronement, n. [dizr�ment] Destronamiento. Pag-aalis [sa har� sa luklukan. Detour, n. [dit�r] Rodeo, revuelta. Lakad na pasikotsikot �pasuotsuot. Detract, v. [ditr�t] Detractar, desminuir; infamar, murmurar. Magbawas; manirang puri, manungayaw. Detraction, n. Pagbabawas. [ditraccien] Detraccion.

Detriment, n. [d�riment] Detrimento, da�,

perjuicio. Kasiraan, abala, pinsal� Detrimental, adj. [detrim�tal] Perjudicial, da�so. Nak�isir� nakasasam� Devastate, v. [divast�] Devastar, arruinar, asolar. Iwasak, iguh� sirain, lipulin, loob�, lusubin. Devastation, n. [divast�ion] Devastacion, desolacion, saqueo. Kawasakan, kasiraan, pagkawasak, pagk�uh� paglusob. Develop, v. [div�op] Desenvolver, desarrollar. Bumuti, uminam, tumuloy ng pagsulong. Development, n. [div�opment] Desarrollo. Pakasulong, pagsulong, pag-inam. Devest, v. [div�t] Desnudar, despojar. Hubd�, hubarin; hubd�, hubuan.

Deviate, v. [divi�] Desviarse. M�igaw, m�isya. Deviation, n. [divi�ion] Desv�. Pagkaligaw, pagkalisy� Device, n. [div�s] Proyecto; invencion. Hak� kath� Devil, n. [d�il] Diablo, demonio. Dyablo, demonyo, yaw� Devilish, adj. [d�ilish] Diab�ico. Nauukol sa dyablo, parang dyablo. Devilry, n. [d�ilri] Diablura, maleficio. Gawang dyablo, kasamaan. Devious, adj. [d�ies] Desviado. Lig�, lisy� Devise, n. [div�z] Legado; donacion.

Pamana; kaloob. Devise, v. [div�z] Trazar, inventar, legar. Humak� kumath� mag-any� mag-pamana. Deviser, n. [div�zer] Inventor. Imbentor, m�gangath� Division, n. [div�ion] Pagbabahagi, paghahat� Division.

Devoid, adj. [div�d] Vac�, desocupado. Walang laman, sal�. Devolve, v. [div�v] Rodar abajo; trasmitir, transmitir. Gumulong sa ibab� malipat sa iba, m�asaul� Devolution, n. [devoli�cien] Devolucion. Pagsasaul� pagkasaul� Devote, v. [div�] Dedicar, consagrar.

Tumalag� tumaan. Devoted, adj. [div�ed] Dedicado, consagrado, destinado. Talag� laan, taan. Devotee, n. [devot� Manong �manang. Sant�, mojigato.

Devotion, n. [div�ien] Devocion, oracion. Panata; dasal. Devotional, adj. [div�ional] Devoto, religioso. Nauukol sa panata �dasal. Devour, v. [div�r] Devorar, tragar; destruir, consumir. Sakmalin, lamunin; sirain, iwasak. Devout, adj. [div�t] Devoto, piadoso. Banal, may taos na pananalig; manong �manang.

Dew, n. [di�] Roc�. Ham�. Dew, v. [diu] magkahamog. Rociar. M�amugan;

Dew-drop, n. [di�drap] Gota de roc�. Pat� ng hamog. Dewlap, n. [di�lap] Papada del buey. Lamb� Dewy, adj. [di�i] Rociado. Mahamog. Dexter, adj. [d�ster] Diestro �derecho. Nauukol sa kanan. Dexterity, n. [d�steriti] Destreza, agilidad. Kasanay�, kaliksihan, katalinuan. Dexterous, adj. [d�st�oes] Diestro, habil. San�, matalin� maliksi.

Diabetes, n. Balisawsaw.

[daiab�iz]

Diabetes.

Diabolic, adj. [daiab�ic] Nauukol sa dyablo. Diabolical, adj. [daiab�ical] Nauukol sa dyablo.

Diab�ico.

Diab�ico.

Diadem, n. [da�em] Diadema. Dyadema, putong. Diagram, n. [da�ram] Diagrama. Any� tabas, guhit, plano. Dial, n. [d�al] Reloj de sol. Mukh�ng orasan. Dialect, n. [da�ect] Dialecto. Pangkat ng wik� wik� Dialogue, n. [da�og] Di�ogo. S�itaan ng

dalawa. Diameter, n. Kalagitnaan. [da�meter] Di�etro.

Diametric, adj. [da�etric] Nauukol sa kalagitnaan.

Diametral.

Diametrical, adj. [da�etrical] Diametral. Nauukol sa kalagitnaan. Diamond, n. [d�mond] Diamante, brillante. Dyamante, brilyante. Diaphragm, n. [d�afram] Diafragma. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. Diarrhea, bulul�. Diary, n. n. [daiarr�] Diarrea. Kurs�

[d�ri]

Diario.

T�aan

sa

araw-araw. Diatribe, n. [d�atraib] Diatriba. Pakikipagtalo, pagpaparaan ng panahon; takap, pagmumur� Dibble, n. [d�l] Plantador, almocafre. Isang kasangkapang panghukay. Dickens, n. [d�ens] Diablo [vulgar]. Dyablo [karaniwang sambiting]. Dictate, n. [dict�] Dictamen, m�ima, precepto; leccion, doctrina. Tuntunin, alituntunin, panuntunan; aral. Dictate, v. [dict�] Magdikt��sambitin ang isusulat. Dictar.

Dictation, n. [dict�ion] Dictado. Pagdidikt��pananambit ng isusulat.

Dictator, n. [dict�or] Dictador. Ang nagdidikt��sumasambit ng dapat sulatin; makapangyarihan. Dictatorial, adj. [dictet�ial] Autoritativo, magistral. Ang hinggil sa punong makapangyarihan. Diction, n. [d�cioen] Diccion, Pananalit� pangungusap. estilo.

Dictionary, n. [d�cioeneri] Diccionario. Diksyonaryo, p�ahuluganan ng mga salit� Didactic, adj. [daid�tic] Did�tico. Ukol sa pagtutur� may taglay na aral. Didactical, adj. [daid�tical] Did�tico. Ukol sa pagtutur� may taglay na aral. Diddle, v. [d�l] Mag-alinlangan, Vacilar, anadear. mag-alang�,

magsalawahan; kumap� mag-apuh�. Die, v. [dai] Morir. Mamatay. Diet, n. [d�et] Comida, manjar; dieta, racion. Pagkain, rasy�, sahod. Diet, v. Kumain. [d�et] Alimentarse, comer.

Differ, v. [dif�] Diferenciarse, distinguirse. M�kaiba. Difference, n [d�oerens] Diferencia, distincion. Kaibh�, kaibahan, pagkakaiba. Different, adj. [d�oerent] diverso. Kaib� ib� Diferente,

Difficult, adj. [d�ikoelt] Dificil. Mahirap, maliwag.

Difficulty, n. [d�ikoelti] obst�ulo. Hirap, kahirapan. Diffidence, n. [d�idens] Kakulangan ng paniniwal� Diffident, adj. [d�ident] Kulang ng tiwal�

Dificultad,

Difidencia.

Desconfiado.

Diffuse, adj. [difi�s] Difundido, extendido, esparcido. Malwag, kal�, kal�, sab�, lupan� Diffuse, v. [difi�s] Difundir, Ikalat, isabog; lumupan� esparcir.

Diffusion, n. [difi�sien] Difusion, prolijidad, esparcimiento. Paglaganap, pagkalat, pagsabog, paglupan� Dig, v. [dig] Cavar. Humukay.

Digest, n. [d�dchest] Digesto, recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana. K�igo, katipunan ng mga utos. Digest, v. [d�dchest] Digerir. Tumunaw ng kinain; tunawin ang kinain. Digestible, adj. [didch�tibl] Digerible. Tunaw�, natutunaw. Digestion, n. Pagtunaw ng kinain. Digger, n. Manghuhukay. [didch�chen] Digestion. kinain; pagkatunaw ng

[d�uoer]

Cavador.

Digit, n. [d�chet] Digito. Dal� isang dal� dalir� Dignified, adj. Karapatdapad. [d�nifaid] Dignificado.

Dignify, v. [d�nifai] Dignificar. Papaging-dapatin; mag�g dapat. Dignitary, Kaginooh�. n. [d�niteri] Dignitario.

Dignity, n. [d�niti] Dignidad. Karapat�, karangalan, kamahalan. Digress, v. [digr�] Hacer digresi�, extraviarse. Magpasikotsikot; lumay� lumih� humiwalay. Digression, n. [digr�ion] Digresi�; desvio, separacion. Pagpapasikotsikot; paglihis, paglay� paghiwalay. Dike, n. [d�k] Dique, malecon. Pilapil, h�langan ng tubig. Dilapidate, v. [dil�idet] Dilapidar, destruir.

Sumir� sirain. Dilapidation, n. [dilapid�ien] Dilapidacion, destruccion. Pagsir� pagkasir� Dilate, v. [dil�] Dilatar (se), extender (se). Lumapad; laparan; lumwang; lwangan; humab� habaan. Dilation, n. [dil�ion] Dilacion. Paglapad, paglwang, paghab� Dilatory, adj. [dil�ori] Tardo, lento, dilatario. Makupad, makuyad, mabagal. Diligence, n. [d�idchens] aplicacion. Sipag, kasipagan. Diligent, adj. [d�idchent] aplicado. Masipag. Diligencia,

Diligente,

Dilucid, adj. [dili�sid] Claro, trasparente.

Malinaw, nanganganinag. Dilucidate, v. [dili�sidet] Dilucidar, ilustrar, aclarar. Linawan, liwanagan, liwanagin. Dilute, adj. [dili�t] Atenuado. Malagnaw, may bant� Dilute, v. bantuan. [dili�t] Diluir. Lagnawan,

Dilution, n. [dili�cioen] Pagpapalagnaw.

Diluicion.

Diluvian, adj. [dili�vian] Diluviano. Ukol sa kagunaw. Dim, adj. [dim] Turbio de vista; obscuro. Malab�ang mata, s�lipin; malab� Dim, v. [dim] Obscurecer, eclipsar.

Lumab� kumulimlim. Dime, n. [d�m] Una peseta. Isang pisetas. Dimension, n. [dim�cion] Dimencion, extension. Sukat; lak� hab�at lapad. Diminish, v. [dim�ish] Disminuir, minorar; disminuirse. Bumawas, bawasan, magbawas. Diminution, n. [diminu�ien] Diminucion. Pagkabawas, pagbabawas. Diminutive, adj. [dim�iutiv] Diminutivo. Maliit, may bawas. Dimity, n. [d�iti] Fustan, coton�. K�ong sita. Dimple, n. [d�pl] Hoyuelo de la mejilla. Butas ng pisng�

Din, n. [din] Ruido violento, sonido; alboroto. Hugong, tunog; kagulo, ingay. Dine, v. [d�n] Comer. Kumain. Dingle, n. [d�gl] Peque� campo entre dos colinas. Munting parang sa pagitan ng dalawang bur�. Dingy, adj. [d�dchi] Color obscuro. Kulay na malab� Dinner, n. tanghalian. [d��] Comida. Pagkain,

Dint, n. [dint] Golpe, choque. Bugbog, bangg� bungg� Diocese, n. [d�oses] Di�esis. Dyosesis, kapangyarihan ng obispo.

Dip, n. [dip] Inmersion. Sukb� sisid, lubog; tubog, sawsaw. Dip, v. [dip] Remojar; sumergir. Isawsaw, itubog; sumukb� sumisid. Diploma, n. [dipl�a] Diploma. Diploma, t�ulo. Diplomacy, n. [dipl�asi] Diplomacia. Ang katalinuan sa pakikipagk�ar�sa ibang bansa �nasyon. Dipper, n. [d��] Vasija para sacar l�uidos. Pangadl�ng tubig �ng anomang malagnaw. Dire, adj. [d�r] Horrendo, espantoso. Kakilakilabot kasindaksindak. Direct, adj. Matwid. [dir�t] Directo, derecho.

Direct, v. [dir�t] Dirigir; Mamatnugot, pumatnubay, magtwid; itwid; twirin. Director, n. Tagapamatnugot, tagapamahal�

enderezar. mamahal�

[dir�tor] Director. tagapamatnubay,

Directory, n. [dir�tori] Patnubay; p�unuan.

Directorio.

Directress, n. [dir�tres] Directora. Babaing tagapamatnugot. Direful, adj. [d�rful] Horrible, espantoso. Kakilakilabot, kasindaksindak. Dirge, n. [derdch] Endecha, cancion l�gubre. Panambitan, dalit sa paglilibing. Dirk, n. [d�k] Especie de daga �pu�l.

Panaksak; patalim na tila talibong. Dirt, n. [dert] Suciedad; porquer�. Dum� kababuyan. Dirt, v. [dert] Ensuciar; Magdum� magpakababoy. emporcar.

Dirty, adj. [d�ti] Sucio, puerco. Marum� baboy. Disability, n. [disab�iti] Incapacidad, impotencia. Kawal� ng kaya, kawalan ng kapangyarihan. Disable, v. [dis�l] Inhabilitar, incapacitar. Alis� ng kaya, alisan ng kapangyarihan. Disadvantage, n. [disadv�tedch] Desventaja. Kasahul�, pagkasahol. Disadvantage, v. [disadv�tedch]

Menoscabar, makalam�g.

perjudicar.

Makasah�

Disadvantageous, adj. [disadv�tedches] Desventajoso. Nasahul�, nalamang�. Disagree, v. [disagr� Desconvenir, discordar. Magk�ir� d�agkasund� Disagreeable, Desagradable. kasuklamsuklam. adj. [disagr�bl] Karimarimarim,

Disagreement, n. [disagr�ent] Diferencia, discordia. K�iraan, k�litan, pagkak�ir� pagkakaal�. Disallow, v. [disal�] Negar, no dar permiso. Tumangg� hwag magpahintulot. Disannul, v. [disan�l] Anular. Pawalan ng kabuluhan, pawal� ng halag�

Disappear, v. [disap�] ausentarse. Mawal�

Desaparecer,

Disappearance, n. [disap�ans] Desaparecimiento. Pagkawal� Disappoint, v. [disap�nt] Frustrar, enga�r, faltar �la palabra. Sumayang, magday� hwag gumanap ng sinalit� Disappointment, n. [disopo�tment] Chasco, contratiempo, disgusto. Kahihiyan, damdamin, sentimiento, sam�ng loob. Disapproval, n. Desaprovacion, censura. pagkaayaw, pintas. [disapr�val] Pagkatangg�

Disapproved, adj. [disapr�vd] Desaprovado. Tinanggihan, inayawan.

Disarm, v. [dis�m] Desarmar. Alisan ng alm� �panglaban. Disarmament, Desarmamiento. �panglaban. n. [dis�mament] Pag-aalis ng alm�

Disarrange, v. [disar�dch] Desarreglar. Gumulo, sumir�ng ayos. Disarranged, adj. [disarr�dched] Desarreglado. Magul� walang ayos. Disarrangement, n. [disarr�dchment] Desorden, confusion. Kawalan ng ayos, kaguluhan. Disaster, n. [dis�ter] Desastre; infortunio. Kasakunaan, kapahamakan; kasaw�n. Disastrous, adj. [dis�tres] Desastroso,

calamitoso. Kapahapahamak, nakasasaw� Disavow, v. [disav�] Denegar, desconocer. Kumail� Disband, v. [disb�d] Descartar, desbandarse. Tumiwalag, humiwalay. Disbelief, n. [disbil�] Kawalan ng paniwal� pananampalataya. Incredulidad. kawal� ng

Disbelieve, v. [disbil�] Descreer, desconfiar. Mawalan ng paniwal� mag-urong-sul�g, magalangan. Disburse, v. [disb�s] Desembolsar, pagar. Magdukot, magbayad, gumugol. Disbursement, n. [disb�sment] Desembolso. Pagdudukot, pag-gugol, pag-babayad.

Disc, n. [disc] Disco. Bilog [na lap�]. Discard, v. [disc�d] Descartar, licenciar. Itiwalag, ialis. Discern, v. [diz�n] Dicernir, percibir, distinguir. M�anaw, m�atasan, m�alas. Discernible, adj. [diz�nibl] Perceptible, visible. N�atanaw, nakikita. Discerning, n. [diz�ning] Juicioso, perspicaz, sagaz. Mabait, matalin� tuso. Discharge, n. [disch�dch] Descarga, descargo. Paglulunsad ng lulan, pagbabab�ng pas�, pagkabunot sa utang. Discharge, v. [disch�dch] Descargar �aliviar la carga; pagar una deuda. Maglunsad ng lulan, magbab�ng pasan;

magbayad ng utang. Disciple, n. [dis�pl] Disc�ulo. Alagad. Disciplinarian, adj. [disiplin�ian] Lo que pertenece �la disciplina. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. Disciplinarian, n. [disiplin�ian] El que gobierna y ense� con rigor y exactitud. Ang nam�mun�at nagtutur�na may kahigpitan. Discipline, n. [d�iplin] Pagganap ng tuntunin. Disciplina.

Discipline, v [d�iplin] Disciplinar, instruir. Magpaganap ng tungkulin, magtur� Disclaim, v. [discl�] Negar, renunciar. Kumail� tumalikwas.

Disclaimer, n. [discl��] Negador. Ang nagkakail� ang tumatalikwas. Disclose, v. [discl�] Descubrir, revelar. Ihayag, ilitaw. Disclosure, n. [discl�iur] Descubrimiento, declaracion. Paglilitaw, pahayag. Discolor, v. [disk�or] Descolorar. Kumupas ang kulay. Discoloration, n. [diskolor�ion] Descoloramiento. Pagkupas ng kulay. Discolored, adj. [disk�ord] Descolorido. Kupas ang kulay; maputl� putl�n. Discomfit, v. [disk�fit] Derrotar, vencer. Manalo, manaig. Discomfiture, n. [diskomf�hur] Derrota,

vencimiento, turbacion. pagkatalo; pagkaligalig.

Pagkadaig,

Discomfort, n. [disk�fort] Desconsuelo, afliccion. Pagkalugam� dalamhat� Discomfort, v. [disk�fort] Desconsolar, afligir, entristecer. Magpalugam� dumalamhat� magpalungkot. Discommode, v. [discom�] Incomodar; molestar. Manggalit; mang-abala. Discompose, v. [discomp�] Descomponer, desordenar, turbar. Sumir� gumul� lumigalig. Discomposure, Descomposicion, pagkagul� n. [discomp�iur] desareglo. Pagkasir�

Disconcert, v. [disconcert] Desconcertar,

confundir. Gumul� lumigalig, gumambal� Disconnect, v. [discon�t] Tanggalin, ihiwalay. Desunir.

Disconnection, n. [discon�cicn] Desunion. Pagkatanggal, pagkahiwalay. Disconsolate, adj. Desconsolado. D�maaliw. [disc�solet]

Discontent, adj. [discont�t] Descontento. Yamot, in�. Discontent, v. [discont�t] Descontentar, desagradar. Yumamot, makain�. Discontented, adj. Descontentadizo. In�. [discont�ted]

Discontinuance, n. [discont�iuans] Cesacion. Paglilikat, pagtigil.

Discontinuation, n. [discontiniu�ion] Descontinuacion, cesacion, interrupcion. Pagkauntol; paglilikat; pagkaabala. Discontinue, v. [discont�iu] Descontinuar, interrumpir, cesar. M�auntol; itigil; maglikat. Discord, n. [d�cord] Discordia, disencion. Kasiraan, k�litan. Discordance, n. [disc�dans] Discordancia, discordia, disencion. Pagkakasir� k�iraan, k�litan. Discordancy, n. [disc�dansi] Discordancia, discordia, disencion. Pagkakasir� k�iraan, k�litan. Discordant, incongruo. adj. [disc�dant] Walang-ayos, Discorde, magulo,

d�tugm� Discount, n. [d�caunt] Descuento, rebaja. Bawas, kulang. Discount, v. [d�caunt] Descontar, rebajar. Bawasan, kulangan. Discountenance, v. [disc�ntenans] Avergonzar, aturdir; poner mala cara. Hiyain; pasamain ang mukh� Discourage, v. [disk�edch] Desalentar, intimidar. Magpahin�ng loob. Discouragement, n. [disk�edchment] Desaliento, cobard�. Kahinaan ng loob, panglulupaypay, takot. Discourse, n. [disc�s] Discurso, pl�ica, disertacion. Talumpat� panayam.

Discourse, v. [disc�s] Conversar, discurrir. Manalit� makipanayam, magbadya. Discourteous, adj. [disc�ties] Descort�, grosero. Lapastangan, walang galang. Discourtesy, n. [disc�tisi] Descortes�, groser�. Kalapastanganan, kawal� ng galang. Discover, v. [disc�er] Descubrir; revelar. Tumuklas; maghayag. Discovery, n. [disc�eri] Descubrimiento; revelacion. Pagkatuklas; pagkahayag. Discredit, n. [discr�it] deshonra. Kasiraang puri. Descr�ito,

Discredit, v. [discr�it] Desacreditar, deshonrar, difamar. Manirang puri.

Discreditable, adj. Ignominioso. Hamak, bast�.

[discr�itabl]

Discreet, adj. [discr�] Discreto, circunspecto. Mabait, mahinahon, matalin� Discrepancy, n. [discr�ansi] Discrepancia, diferencia. Pagkakaiba, kaibhan. Discrepant, adj. [discr�ant] Discrepante. Kaib� iba. Discrete, adj. [discr�] Desunido. Hiwalay, bukod. Discretion, n. [discr�ion] Discrecion. Kabaitan, hinahon, katalinuan. Discriminate, v. [discr�inet] Distinguir. Itang� magtang� Discrimination, n. [discrimin�ien]

Distincion. Pagkakatang� pagtang� Discuss, v. [disk�] Discutir. Makipagtalo. Discussion, Pagtatalo. n. [disk�ien] Discusi�.

Disdain, v. [dizd�] Desde�r, despreciar. Tuy�n, hamakin. Disdainful, adj. [dizd�ful] Mapagtuy� mapaghamak. Disease, n. [diz�] Mal, Sam�ng katawan, sak�. Desde�so.

enfermedad.

Diseased, adj. [diz�d] Enfermo. May-sak�. Disembark, v. [dizemb�c] Desembarcar. Maglunsad; ilunsad. Disembarkation, n. [disembark�ien]

Desembarco. Paglulunsad. Disembarrass, v. [disemb�ras] Desembarazar. Alisin sa kahihiyan. Disembody, v. [disemb�i] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej�cito. Pagpahingalayin ang gayong pulutong ng hukb� Disencumber, v. [dizenk�ber] Desembarazar. Hanguin sa kahihiyan. Disengage, v. [disengu�ch] Desenredar. Ayusin, isaayos. Disentangle, v. [disent�gl] Desenredar. Ayusin, isaayos. Disfavor, n. [disf�or] Pagpapawalang halag� Disfavor.

Disfavor, v. [disf�or] Desfavor. Magpawalang halag� hwag kaling�n. Disfigure, v. [disf�uiur] Desfigurar, afear. Papangitin, pasam�n ang any� Disfigurement, Desfiguracion. any� n. [disf�uiurment] Pagpangit, pagsam�ng

Disfranchise, v. [disfr�chis] franquicias. Alisin ang pahintulot.

Quitar

Disgorge, v. [disg�dch] Vomitar. Sumuka. Disgrace, n. [dizgr�] Ignominia, infamia, deshonra. Kahihiyan, kasiraang puri. Disgrace, v. [dizgr�] Deshonrar, hacer caer en desgracia. Manirang puri, magpanganyay�magpahamak.

Disgraceful, adj. [dizgr�ful] Deshonroso, ignominioso. Nakasisirang puri, nakahihiy� Disguise, n. [dizg�z] Pagbabalat-kay� disfr�, m�kara. Dizfraz.

Disguise, v. [dizg�z] Dizfrazar, enmascarar. Magbalat kay� magdisfr�. Disgust, n. [dizg�t] Disgusto. Sam�ng loob. Disgust, v. [dizg�t] Magpasam�ng loob. Disgustar.

Disgusted, adj. [dizg�ted] Disgustado. Masam�ang loob. Dish, n. [dish] Plato. Pinggan, ulam. Dish, v. [dish] Servir la vianda en fuente; servir la comida. Ihain ang ulam na ilagay

sa pinggan; maghain. Dishearten, v. [disj�ten] Desanimar, desalentar, descorazonar. Magpahin�ng loob, tumakot. Dishevel, v. [disj�el] Desgre�r. Gumusot. Dishonest, adj. [diz�est] Mahalay, walang bait. Deshonesto.

Dishonesty, n. [diz�esti] Deshonestidad. Kahalayan, kawalan ng bait. Dishonor, n. [diz�or] Deshonra, ignominia. Kasiraang puri, pul� Dishonor, v. [diz�or] Deshonrar, infamar. Manirang puri, mamul� Dishonorable, adj. Deshonroso, indecoroso. [dizon�abl] Nakasisirang

puri, nakahihiy� Disincline, v. [disincl�n] Desinclinar. Hwag umayon, hwag pumayag. Disinclination, n. [disinclin�ion] Desafecto, aversion. Kawal� ng pagayon �pagpayag. Disinfect, v. Desinpektar. [disinf�t] Desinficionar.

Disinherit, v. [disinj�it] Desheredar. Hwag papagmanahin, di papagmanahin. Disinter, v. [desint�] Desenterar. Hukayin (ang ibina�). Disinterested, adj. [dis�terested] Desinteresado. Walang inter�, walang nasang masam� walang sikap. Disjoin, v. [dizdch�n] Desunir, apartar.

Tanggalin, ihiwalay. Disjoint, v. [dizdch�nt] Dislocar, desmembrar. Ilinsad, tanggalin. Disk, n. [disk] Disco. Bilog. Dislike, n. [disl�k] Aversion, disgusto. Yamot, galit, sam�ng loob. Dislike, v. [disl�k] Disgustar, desaprobar. Mayamot, magalit, sumam�ang loob. Dislocate, v. [d�loket] Dislocar. Ilinsad, tanggalin. Dislocation, n. [dislok�ioen] Dislocacion. Pagkalinsad. Dislodge, v. [disl�ch] Desalojar. Paalisin, palayasin.

Disloyal, adj. [dizl�al] Desleal, infiel. Hind�tapat, suk�, pus�g, taksil. Disloyalty, n. [dizl�alti] Deslealtad, infidelidad. Kawal� ng pagtatapat, kasukab�, kapusung�, kataksilan. Dismal, adj. [d�mal] Triste, funesto, deplorable, terrible. Mapanglaw, malungkot; kakilakilabot, kasindaksindak. Dismantle, v. [dizm�tl] Desaparejar una embarcacion. Alisan ng damit �kasangkapan ang isang sasakyan sa tubig. Dismay, n. [dizm� Desmayo. Pagkawal�sa sariling isip; hilo. Dismay, v. [dizm� Desmayarse. Mawal�sa sariling isip; mawalan ng diw� mahilo; magulomihanan.

Dismember, v. [dism�ber] Desmembrar, despedazar. Tanggalin, papaghiwalayin. Dismemberment, n. [dism�berment] Desmembramiento. Pagtanggal. Dismiss, v. [dism�] Despedir, echar, descartar. Paalis�, palayasin, itiwalag. Dismissal, n. [dism�al] Despedida; dimision. Pagpapaalam sa ginagawaan, pag-al� sa pinagtatrabahuhan. Dismount, v. [dism�nt] apearse del caballo. Umibis. Desmontar,

Disobedience, n. [disob�iens] Desobediencia. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Disobedient, adj. [disob�ient]

Desobediente. Maswayin, mapagsalangsang, magpaglabag. Disobey, v. [disob� Desobedecer. Lumabag, sumway, sumalangsang. Disoblige, v. [disobl�dch] Desagradecer. Magpalamara, d�kumilala ng utang na loob. Disobliging, n. [disobl�dching] Desagradecimiento. Pagkapalamara, d�pagkilala ng utang na loob. Disorder, n. [diz�der] confusion. Gul� kaguluhan. Desorden,

Disorder, v. [diz�der] Desordenar, confundir. Gumul� guluhin, lumit� Disorderly, adj. [diz�doerli] Desarreglado, confuso. Magul�

Disorderly, adv. [diz�doerli] Desordenadamente. May kaguluhan. Disorganization, n. [dizorganiz�ioen] Desorganizacion. Pagkasir�ng ayos. Disorganize, v. [diz�ganaiz] Desorganizar. Sumir�ng ayos. Disown, v. [diz�] Negar, desconocer, renunciar. Tanggihan, ikail� Disparage, v. [disp�edch] desdorar. Humamak, pumul� Envilecer,

Disparagement, n. [disparedchment] Desprecio, desdoro. Paghamak, pagpul� Disparity, n. [disp�iti] Kaibhan, pagkaiba. Disparidad.

Dispassion, n. [disp�ioen] Serenidad de �imo. Kalamigan ng loob, hinahon. Dispassionate, adj. [disp�ioenet] Desapasionado, sereno, templado. Walang kiling sa kanino man; malamig ang loob, mahinahon. Dispatch, n. [disp�ch] Despacho, telegrama. Hatid-kawad, telegrama. Dispel, v. [disp�] Esparcir, Papanabugin, isabog. disipar.

Dispensable, adj. [disp�sabl] Dispensable. Maipauumanhin, mapalalagpas. Dispensary, n. [disp�seri] Dispensario. Botika, p�ilihan ng gamot. Dispensation, Distribucion, n. [dispens�ioen] dispensa. Pagkakaloob,

pamamahagi, pamimigay. Dispense, v. [disp�s] Dispensar, distribuir. Magkaloob, magbigay. magbahagi. Disperse, v. [disp�s] desparramar. Isabog, ikalat. Esparcir,

Dispersion, n. [disp�cioen] Dispersion. Pagsabog, pagkalat; pagkasabog, pagkakalat. Dispirit, v. [disp�it] desanimar. Pahinain papanglupaypayin. Desalentar, ang loob

Displace, v. [displ�] Dislocar, desordenar. Ilinsad, alisin sa ayos. Displacement, n. [displ�ment] Dislocacion. Pagkalinsad, pagkaalis sa ayos.

Display, v. [displ� Desplegar, ostentar, exponer. Ipamalas, ipahalat� ihayag. Display, n. [displ� Ostentacion, manifestacion. Pagpapamalas, pagpapahalat� paghahayag. Displease, v. [displ�] Desplacer, disgustar. Magpasam�ng loob, makagalit, makayamot. Displeasure, n. [displ�iur] Desplacer, disgusto, indignacion. Sam�ng loob, yamot, galit. Disposal, n. [disp�al] Disposici�. Paraan, pamamahal� pasiya. Dispose, v. [disp�] Disponer, dar; arreglar. Magpasiya, magbigay; ayusin, isaayos.

Disposed, adj. [disp�d] Dispuesto, inclinado. N�atalaga, makiling, mahilig. Disposition, n. [dispozicioen] Disposici�; orden. Paraan, pasiya; ayos. Dispossess, v. [dispoz�] Desposeer. Kamkaman, alis� ng pag-aar� Dispossession, n. [dispoz�ioen] Desposeimiento. Pagkamkam, pag-aal� ng pag-aar� Dispraise, Humamak. v. [dispr�] Vituperar.

Disproportion, n. [disprop�cioen] Desproporcion, desigualdad. K�ilanin, kabil�, hind�pantay. Disproportion, v. [disprop�cioen] Desproporcionar. Papagkabilan�, gaw� ng

d�pantay �wal�sa sukat. Disprove, v. Pabulaanan. [dispr�v] Desaprobar.

Disputable, adj. [dispi�tabl] Disputable. M�pakikipagtalo. Disputant, n. [d�piutant] Disputador. Ang nakikipagtalo, ang nakikipagm�wiranan. Disputation, n. [dispiut�ioen] Disputa, controversia. Pagtatalo, pagmamatwiranan. Dispute, v. [dispi�t] Disputar, controvertir. Makipagtalo, makipagmatwiranan. Dispute, n. [dispi�t] Disputa, controversia. Pagtatalo, pagmamatwiranan. Disqualification, n. [disquolifik�ioen]

Inhabilidad, incapacidad. kaya, kawal� ng abot.

Kawalan

ng

Disqualify, v. [discu�ifai] Inhabilitar. Ipalagay na walang kaya, ariing walang kaya. Disquiet, n. [discu�t] Inquietud, desasosiego. Kawalan ng katahimikan, pagbabalisa. Disquiet, v. [discu�t] Inquietar, desasosiegar. Ligaligin, pakabakabahin. Disquietude, n. [discu�etiud] Inquietud. Pagkabalisa, kab�ab� Disquisition, n. [discu�icioen] Disquisicion, averiguacion, examen. Pagsur� pagsisiyasat, paglitis. Disregard, n. [disrig�d] Desatencion,

desprecio, desden. Pag-alang�, pagpapawalang halag� paghamak. Disregard, v. [disrig�d] Desatender, menospreciar. Hamakin, halayin. Disreputable, adj. [disr�iutabl] Deshonroso. Hamak, walang puri. Disrepute, n. [disrepi�t] Descr�ito, ignominia. Kasiraang puri, pul� Disrespect, n. [disrisp�t] Irreverencia. Kawal� ng galang, kalapastanganan. Disrespect, v. [disrisp�t] Desacatar. Hwag gumalang. Disrespectful, adj. [disrisp�tful] Irreverente, desatento. Walang galang, lapastangan.

Disrobe, v. [disr�] Desnudar, despojar. Hubar�, hubuan. Disruption, n. [disr�cioen] Rompimiento; rotura. Sir� kasiraan. Dissalt, v. [dis�t] Desalar. Patabang�. Dissatisfaction, n. [disatisf�cioen] Descontento, disgusto. Tabang ng loob, sam�ng loob. Dissatisfy, v. [dis�isfai] Patabangin ang loob. Descontentar.

Dissect, v. [dis�t] Disecar. �pagputolputulin upang malitis.

Lapain

Dissemble, v. [dis�bl] Disimular, encubrir. Magkunw� Disseminate, v. [dis�inet] Diseminar,

sembrar, esparcir. Magsabog ng binhi, maghasik. Dissemination, Deseminacion. paghahasik. n. [disemin�ioen] Pagsasabog ng binh�

Dissension, n. [disencioen] contienda. Pagtatalo, k�litan.

Disencion,

Dissent, n. [dis�t] Disension, oposicion. K�litan. Dissent, v. [dis�t] Disentir, diferenciarse. Umayaw, m�aiba. Dissertation, n. [disoertacion] Disertacion. Pagtiwalag, paghiwalay. Dissimilar, adj. [dis�il�] Desemejante, diferente. Kaib� hind�kaparis.

Dissimilarity, n. [disimil�iti] Desemejanza, diferencia. Kaibhan, pagkaiba. Dissimulate, v. [disimiul�] Alintanahin, hwag pansinin. Disimular.

Dissimulation, n. [disimiul�ioen] Disimulacion. Pag-alintana, d�pagpansin. Dissipate, v. [d�ipet] Disipar. Pawiin. Dissipation, n. [disip�ioen] Disipacion. Pagkapaw� pagpaw� Dissolute, adj. [d�oliut] Disoluto, libertino. Talipandas. Dissolution, n. [disoli�cioen] Disolucion. Pagkatunaw. Dissolve, v. [diz�v] Disolver. Tumunaw, tunawin.

Dissonance, n. [d�onans] Disonancia, desconcierto. Kawal� ng pagkakatugm� Dissonant, adj. [d�onant] Masam�ang tunog. Disonante.

Dissuade, v. [disu�] Disuadir. Mag-udyok, magbuy� Dissuasion, n. [disu�ion] Disuasi�. Udyok, pagbubuy� Distaff, n. [dist�] Rueca. Panulid. Distance, n. [d�tans] Distancia. Lay� agw�, pagitan. Distance, v. [d�tans] Alejar, apartar. Ilay� Distant, adj. [d�tant] Distante. Malay�

Distaste, n. [dist�t] Hast�; fastidio. Suy� yam�, in�. Distasteful, adj. [dist�tful] Desabrido, desagradable. Walang lasa; nakayayamot, nakaiinip. Distemper, n. [dist�per] Mal, indisposicion. Sam�ng katawan, bigat ng katawan. Distemper, v. [dist�per] Perturbar; causar una enfermedad. Lumigalig; makasam�ng katawan. Distend, v. [dist�d] Extender, ensanchar. Palawigin, palwangin. Distension, n. [dist�cion] ensanche. Lawig, lwang. Dilatacion,

Distill, v. [dist�] Destilar. Alakin.

Distillation, n. [dist�ecion] Destilacion. Pag-alak, paggaw�ng alak. Distillery, n. [dist�eri] Distiler�. Alak�, g�aan ng alak. Distinct, adj. [dist�ct] Distinto, diferente. Kaiba, iba. Distinction, n. [dist�ccion] Distincion; diferencia. Pangingiba, pamumukod, katangian, pagkakatang� Distinguish, v. [dist�g�ish] Distinguir; discernir. Mangib� mamukod, m�ang� kilalanin. Distinguishable, adj. [dist�g�ishabl] Notable. P�nahin, h�atain, madal�g makilala, maliwanag.

Distinguished, adj. [disting��hd] Distinguido. Tang� bantog, magiting, kilala. Distort, v. [dist�t] Torcer; desviar. Pumilipit, bumaluktot; maglih�, maglisy� Distortion, n. [dist�cion] Contorci�, torcimiento. Pagpilipit, pagbaluktot. Distract, v. [distr�t] Distraer. Lumib�g, luminlang. Distraction, n. [distr�cion] Distraccion. L�angan, �iwan. Distress, n. [distr�] Angustia, miseria. Hirap, s�it, dalamhat� Distress, v. [distr�] Angustiar, aflig�. Magpahirap, magpasakit, dumalamhat�

Distribute, v [distr�iut] Ipamahagi, ipamigay.

Distribuir.

Distribution, n. [distrbi�cion] Distribucion. Pamamahagi, pamimigay. Distributive, adj. [distr�iutiv] Distributivo. Nababahagi. District, n. [d�trict] Distrito, jurisdiccion. Pook, nayon. region,

Distrust, n. [distr�t] Desconfianza, sospecha. Sapantah� hinal� Distrust, v. [distr�t] Desconfiar, sospechar. Magkulang ng tiwal�magsapantah� maghinal� Distrustful, adj. [distr�tful] Desconfiado, sospechoso. Nagsasapantah� naghihinal� may sapantah� may hinal�

Disturb, v. [dist�b] Perturbar, estorbar. Gumambal� umabala, manggul� mangligalig. Disturbance, n. [dist�bans] Disturbio. Gambal� abala, panggugul� pangliligalig. Disunion, n. [disi�nion] Desunion, discordia. Paghihiwalay, pagkakaalit. Disunite, v. [disiun�t] Desunirse, separarse. Maghiwalay, magkaalit. Disuse, n. [disy�s] d�kagamitan. Desuso. Lipas,

Disuse, v. [disy�s] Desusar. Palipasin, hwag gamitin. Ditch, n. [ditch] Zanja. Sangka.

Ditch, v. [ditch] Abrir zanjas. Gumaw�ng sangka. Ditto, n. [d�o] Dicho �dicha. Ang n�abi na �ang n�anggit na. Ditto, adj. [d�o] Idem. Gayon din, idem. Ditty, n. [d�i] Composicion musical para cantar. Awit, kant�in. Diurnal, adj. [dai�nel] Diurno, diario, cotidiano. Araw-araw, bawa't araw, nauukol sa araw. Dive, v. sumisid. [d�v] Sumergirse. Sumukb�

Diver, n. [d�ver] Buzo. M�inisid. Diverge, v. [div�dch] Humiwalay, lumay� Divergir.

Divergence, n. [div�dchens] Divergencia. Pagkakahiwalay, pagkakaiba. Divergency, n. [div�dchensi] Divergencia. Pagkakahiwalay, pagkakaiba. Divers, adj. [d�vers] Varios, diferentes. Sarisar� iba't iba. Diverse, adj. [div�s] Diverso, diferente. Iba, kaiba, hind�kagaya. Diversification, n. [diversifik�ion] Variedad, mudanza, alteracion. Pagkakaiba't iba, kaibh�. Diversify, v. [divers�ai] Diversificar, variar, diferenciar. Papag-ibaibah�. Diversion, n. [div�cion] Diversion, pasatiempo. L�angan, pagpaparaan ng

panahon. Diversity, n. [div�siti] Pagkakaiba, kaibhan. Diversidad.

Divert, v. [div�t] Desviar; divertir, recrear. Ilihis, iligaw; libangin. Divertisement, n. [div�tizment] Diversion, holgura. L�angan, pagpaparaan ng panahon. Divest, v. [div�t] Desnudar, despojar, desposeer. Hubar�, hubdan, alis� ng pag-aar� Divesture, n. [div�chur] Despojo. Paghuhubad, pag-aalis ng pag-aar� Divide, v. [div�d] Dividir. Bahagihin, magbahagi.

Divider, n. [div�der] Tagapagbahagi. Divination, n. [divin�ion] Panghuhul� hul�

Distribuidor.

Divinacion.

Divine, adj. [div�n] Divino, excelente. Nauukol sa Dios; mainam. Divine, n. [div�n] Predicador, te�ogo. Par� pastor. Divine, n. [div�n] Adivinar, conjeturar, pronosticar. Humul� hulaan. Divinity, n. [div�iti] Divinidad. Pagka-Dios, pagka-Bathal� Division, n. [div�ion] Division; discordia. Bahagi; k�litan. Divorce, n. [div�s] Divorcio, desunion.

Paghihiwalay ng magasawa. Divorce, v. [div�s] Divorciar. Ihiwalay ang asawa; humiwalay sa asawa. Divulge, v. [div�dch] Divulgar, publicar. Ipamansag, ihayag. Dizziness, n. [d�ines] V�tigo. Lul� hilo. Dizzy, adj. [d�i] Vertiginoso, aturdido. Lul� hil� Do, v. [du] Hacer, Gumaw� gawin. ejecutar, obrar.

Docile, adj. [d�il] D�il, apacible. Mahinahon, timtiman, maamongloob. Docility, n. [dos�iti] Docilidad. Hinahon, pagkatimtiman, kaamuang-loob.

Dock, n. [doc] Bardana; trozo �pedazo de cola que le queda al animal despues de habersela cortado; dique. Masamang dam� buntot na nakausl�pagkatapos na maputol; dike. Docket, n. [d�et] R�ulo, extracto. R�ulo; maikling salaysay na nilalaman ng isang mahabang kasulat�. Doctor, n. [d�tor] Doctor; m�ico. Dokt�, pantas, paham; manggagamot. Doctor, v. Gumamot. [d�tor] Curar, medicinar.

Doctrine, n. [d�trin] Doctrina, ense�nza. Aral, tur� Document, n. [d�iument] Documento. Katibayan, kasulat�, dokumento.

Documental, Documental. �kasulatan.

adj. Nauukol

[dokium�tal] sa katibayan

Dodge, n. [doedh] Trampa. Day� hib� sil� Dodge, v. [doedh] Trampear, entrampar. Magday� manghib�sumil� Doe, n. [do] Gama. Usang babae. Doff, v. [dof] Quitar la ropa, desnudar. Maghubad ng suot, maghub� Dog, n. [dog] Perro. �o. Dog-cheap, adj. [d�chip] Muy barato, �bajo precio. N�aka mura. Dogfish, n. [d�fish] Tiburon. Pat�g. Dogged, adj. [d�ued] �pero, brutal.

Matigas ang ulo, ugaling hayop. Doggerel, adj. [d�u�el] Vil, bajo. H�ak, bastos. Dogma, n. [d�ma] Dogma. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan, dogma. Dogmatic, adj. [dogm�ic] Dogm�ico. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan �dogma. Dogmatical, adj. [dogm�ical] Dogm�ico. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. Doily, n. [d�li] Especie de servilleta peque�. Isang klase ng munting serbilyeta �p�ahiran. Doings, n. [d�ingz] Hechos, acciones. Mga kagagaw�, mga kilos.

Dole, n. [dol] Parte, porcion, d�iva, limosna. Bahagi, kaloob, bigay, limos. Dole, n. [dol] Dolor, congoja. Daing, panagh�. Doleful, adj. [d�ful] Doloroso, l�gubre, triste. Kahambalhambal, kahapishapis. Doll, n. [dol] Mu�ca. Manyik� Dollar, n. [d�ar] Dollar. Pisong amerikano. Dolor, n. [d�or] Dolor. Sak�, hirap, hapd� ant�. Dolorous, adj. [d�oroes] Doloroso, lastimoso. Masak�, mahapd� maantak, mahirap. Dolt, n. [dolt] Hombre bobo. Taong ungas.

Domain, n. [dom�] Dominio, soberan�. Kapangyarihan; lupang saklaw. Domestic, adj. [dom�tic] Dom�tico, familiar. Nauukol sa sariling buhay, kasamasama, matalik; maam� Domesticate, v. [dom�tiket] Domesticar. Paamuin. Domesticity, n. [dom�ticiti] Domesticidad. Kaamuan. Domicile, n. [d�isil] T�anan, bahay. Domicilio, casa.

Domination, n. [domin�ion] Dominacion, imperio. Kapangyarihan, sakop. Domineer, v. [domin�] Dominar, se�rear. Sumupil, lumupig, magpasuk�

Dominion, n. [dom�ion] Dominio, gobierno. Kapangyarihan, pamamahal� Domino, n. [d�ino] Domin� Domin� Don, n. [don] Don. Ginoo. Don, v. [don] Meter el vestido. Isuot ang dam�. Donate, v. [don�] Donar. Magkaloob, magdulot, umambag, umabuloy, magbigay. Donation, n. [don�ien] Donacion. Kaloob, dulot, ambag, bigay; abuloy. Done, p. p. [dan] Hecho. Yar� Donkey, n. [d�ke] Asno, borrico. Borriko, kabayong munt�at malak�ang tainga.

Donor, n. [d�or] Donador. nagkakaloob, ang nagbibigay.

Ang

Doom, n. [dum] Sentencia, condena. Hatol, parusa. Doom, v. [dum] Sentenciar, condenar. Humatol, magparusa. juzgar,

Doomsday, n. [d�mzde] Dia del juicio universal. Kaarawan ng paghuhukom. Door, n. [dor] Puerta. Pint� pintuan. Doorkeeper, n. [d�kiper] Tanod-pint� bantay-pint� Portero.

Doorway, n. [d�we] Portada. Pasuk�. Dormant, adj. Nakakatulog. [d�mant] Durmiente.

Dorsal, adj. [d�sal] Dorsal. Nauukol sa likod. Dose, n. [dos] D�is, porcion. D�is, takal ng gamot. Dot, n. [dot] Tilde. Tuld�. Dot, v. [dot] Tildar. Magtuld�. Dotage, n. [d�edch] Chochera, chochez. Pagkaulian; pag-uulian. Dotal, adj. [d�al] bigay-kaya. Dotal. Nauukol sa

Dotard, n. [d�ard] Viejo que chochea. Ulian. Dotation, n. [dot�ion] Dotacion. Pagdudulot ng bigay-kaya, pagkakaloob.

Dote, v. [dot] Chochear. Mag-ulian. Double, adj. [d�l] Doble, Doble, ibayo, makalawa. duplicado.

Double, n. [d�l] Doblez. Yup� tiklop. Double, v. [d�l] Doblar, duplicar; plegar. Pag-ibayuhin, d�lihin; yup�n, tiklupin. Doublet, n. [d�let] Kapareha; kamisola. Justillo; casaca.

Double-tongued, adj. [dabl-tongd] Enga�, falso. Sinungaling, bulaan. Doubt, n. [d�t] Duda, escr�pulo, sospecha. Alinlangan, sapantah� hinal� Doubt, v. [d�t] Dudar, sospechar. Mag-alinlangan, maghinal� magsapantah�

Doubtful, adj. [d�tful] Dudoso. Nakapag-aalinlangan, urong-sulong. Doubtless, adj. Walang pagsala. [d�tles] Indubitable.

Dough, n. [do] Masa. Tapay, masa. Doughty, adj. [d�ti] Bravo, Matapang, malakas ang loob. valeroso.

Douse, v. [d�s] Zambullirse. Sumisid, sumukb� Dove, n. [dav] Paloma. Kalapati. Dove-cot, n. Bahay-kalapati. Dovehouse, n. Bahay-kalapati. [d�-cot] Palomar.

[d�jaus]

Palomar.

Dovelike, adj. [d�laik] Colombino. Maam� magandang loob. Dowdy, adj. [d�di] Zafio. Salaul� marungis. Dowdy, n. [d�di] Mujer desali�da. Babaing salaul� Dowel, n. [d�el] Clavo de madera. Pakong kahoy. Dower, n. kaloob. [d�oer] Dote. Bigay-gaya,

Down, adv. & prep. [d�n] Abajo. Sa ibab� Down, n. [d�n] Plumon, vello flojel. Balahibong malambot. Downcast, adj. [d�ncast] Apesadumbrado. Mapanglaw, malungkot, malumbay,

malamlam. Downfall, n. [d�nfol] Caida, ruina, decadencia. Pagkabagsak, pagkaguh� Downright, adj. [d�nrait] manifiesto. Tunay, totoo, hayag. Patente,

Downright, adv. [d�nrait] Perpendicularmente, �plomo. Paibab� pabab� Down-train, n. [d�n-tren] descendente. Treng pabal�. Tren

Downward, adv. [d�nward] Hacia abajo. Pabab� palus�g. Downwards, adv. [d�nwards] Hacia abajo. Pabab� palus�g. Downy, adj. [d�ni] Velloso, suave.

Mabalahibo, malambot. Dowry, n. [d�ri] Dote. Bigay-kaya, kaloob. Doxology, n. [docs�odchi] La alabanza �gloria que se da �Dios. Pagpupuri sa Dyos. Doxy, n. [d�si] Ramera. Masamang babae. Doze, v. [doz] Dormitar; Umidlip, mag-antok, magtuk� cabecear.

Dozen, n. [d�en] Docena. Dosena, labing dalawa. Drab, n. [drab] Pa� casta�. Kayong lana na kulay kastanyas. Drachm, n. [dr�m] salap�sa Gresya. Dracma. Drakma,

Draft, n. [draft] Dibujo; dise�, letra de cambio. Dibuho; plano; letra de cambio. Draft, v. [draft] Dibujar; destacar [mil]. Dumibuho; mag-any�ng plano; maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako �pook. Draftsman, dibujador. plano. n. [dr�tsman] Dise�dor, Dibuhista; taga-pag-any�ng

Drag, n. [drag] Carretilla; instrumento con garfio. Paragos; panag�, panghila. Drag, v. [drag] Arrastrar. Humila; hilahin. Draggle, v. [dr�l] Emporcar alguna cosa arr�trandola por el suelo. Dumhan at hilahin sa lup� Dragon, n. [dr�on] Dragon. Dragon, hayop na kathang-isip.

Dragonfly, Gamogam�

n.

[drag�flai]

Lib�ula.

Dragoon, n. [drag�n] Dragon. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. Drain, n. [dren] Desaguadero. P�gusan, pansol. Drain, v. [dren] Desaguar. Limasin, alisan ng tubig. Drainage, n. [dr�edch] Desag�e. P�gusan, pansol. Drake, n. [drek] �ade macho. Itik na lalake �patong lalake. Drama, n. [dr�a] palabas-dulaan. Drama. Drama,

Dramatic, adj. [dram�ic] Nauukol sa drama.

Dram�ico.

Dramatical, adj. [dram�ical] Dram�ico. Nauukol sa drama. Dramatist, n. [dr�atist] Dram�ico. M�gangath�ng drama �ng mga palabas dulaan. Dramatize, v. Gawing drama. [dr�ataiz] Dramatizar.

Drape, v. [dr�] Trapear. Takpan ng kayo �damit. Draper, n. [dr�oer] Pa�ro. M�ininda ng kayo. Drapery, n. [dr�eri] Manufactura de pa�s. G�aan ng kayo.

Draught, n. [draft] Trago; dibujo, dise�. Lagok; pagguhit ng banghay. Draw, v. [dro] Tirar, atraer, arrastrar; dibujar. Humila, bumatak, kumabig; dumibujo, gumuhit. Drawback, n. [dr�ec] Rebaja �descuento; rebaja �descuento de derechos de aduana. Bawas; bawas sa singil ng aduana. Drawer, n. [dr�r] Aguador. M�analok ng tubig; mang-iigib, tagaigib, tagakadl�ng tubig. Drawers, n. [dr�rs] Calzoncillos. Salawal. Drawing, n. pagguhit. [dr�ng] Dibujo. Dibuho,

Drawl, n. [drol] Balbucencia. Bulong.

Drawl, v. [drol] Bumulong-bulong.

Balbucear.

Dray, n. [dre] Carro que sive para llevar cargas. Bagol, karit�. Dread, n. [dred] Miedo, terror, espanto. Takot, sindak. Dread, v. [dred] Temer, espantar. Matakot, mas�dak, mangilabot. Dreadful, adj. [dr�ful] Terrible, espantoso. Katakot-takot, kasindak-sindak, kakil�ilabot. Dream, n. [drim] Sue�. Panaginip. Dream, v. [drim] So�r. Managinip. Dreamy, adj. Mapanaginip�. [dr�i] Quim�ico.

Drear, adj. [drir] Triste, Malungkot, mapanglaw. Dreary, adj. [dr�i] Kapanlawpanlaw, kahambalhambal.

l�gubre.

Espantoso, triste. kalagimlagim,

Dredge, v. [dredch] Rastrear con el rezon. Kumalaykay. Dregs, n. [dregs] Hez. Sapal. Drench, v. [drench] Empapar. Tigmakin, basain. Dress, v. [dres] Vestido, traje. Damit, kasuutan, bihisan. Dress, v. [dres] magsuot, magbihis. Vestir. Magdamit,

Dressy, adj. [dr�i] Aficionado �ataviarse. Maingat sa pagbibihis. Dribble, v. [dribl] Pumatak, tumul� Dribblet, n. [driblet] Munting utang. Gotear, destilar.

Deuda

peque�.

Dried-beef, n. [dr�d-bif] Carne desecada. Tapa, pindang. Drier, n. [draioer] Desecante. Pangpatuy� Drift, n. [drift] Impulso, violencia. Pilit, dah�. Drift, v. [drift] Impeler; amontonar. Mag-udyok, magbuy� magbunton. Drill, n. [dril] Taladro; instruccion de reclutas. Pangbutas; pagtutur�sa mga

bagong kawal. Drill, v. [dril] Taladrar; disciplinar, reclutar. Bumutas; turuan ang mga bagong kawal. Drink, n. [drink] Bebida. Inum�. Drink, v. [drink] Beber. Uminom. Drip, n. [drip] Gotilla. Patak, tul� Drip, v. [drip] Gotear, destilar. Pumatak, tumul� Dripping, n. [dr�ing] Pringue. Tab� Dripping-pan, n. [dr�ing-pan] Grasera. Sisidlan ng mantik� Drive, v. [dr�v] Guiar, Manguchero; maghatid. conducir.

Drizzle, n. [drizl] Llovisna. Ambon. Drizzle, v. [drizl] Llovisnar. Umambon. Droll, adj. [drol] Festivo, chistoso, gracioso. Masay� mapagpatawa. Droll, n. [drol] Bufon. P�song. Drollery, n. [dr�oeri] Bufoner�, bufonada, farsa. Katatawan�, bir� Dromedary, n. [dr�ederi] Dromedario. Dromedaryo. Drone, n. [dron] Harag�, z�gano. Taong tamad, pabay� Drone, v. [dron] Magpakatamad, magpabay� Zanganear.

Droop, v. [drup] Descaecer. Malanta. Drop, n. [drop] Gota. Patak, tul� Drop, v. [drop] Gotear; caer. Pumatak, tumul� mahulog, malaglag, lumagpak, bumaksak. Dropsy, n. [dr�si] Hidropes�. Sak� na pamaman�. Dross, n. [dros] Escoria, borra, hez, or�. Kalawang, dum�ng metal, taing bakal. Drossy, adj. [dr�i] Lleno de escoria. Makalawang. Drought, n. [dr�t] Seca, sequ�. Pagkakatuyot, panahong sal� sa ul�. Droughty, adj. [dr�ti] Seco, �ido. Tuy�.

Drove, n. [drov] Manada, hato; gent�, muchedumbre. Kawan, k�an; bunton ng tao, karamihan ng tao. Drover, n. [dr�er] Ganadero. May kawan ng hayop. Drown, v. [dr�n] Anegar, sumergir; ahogar. Sumukb� sumisid; lumunod. Drowse, v. [dr�z] Adormecer. Mag-antok, magtuk� Drowsiness, n. [dr�zines] Somnolencia. Antok. Drowsy, adj. [dr�si] So�liento. Nag-aantok, maantukin. Drub, n. [droeb] Golpe, pu�da. Bugbog, hamp�, pal�suntok.

Drub, v. [droeb] Humampas, pumal�

Apalear,

sacudir.

Drubbing, n. [dr�ing] Paliza. Hamp�. Drudge, n. [dr�ch] Ganapan, marmiton. M�amasan, m�ununong; m�unulong sa kusin� Drudge, v. [dradch] Afanarse �trabajar en oficios � ocupaciones desagradables �viles sin provecho ni honra. Gumaw�ng mga g�aing walang m�apal� Drudgery, n. [dr�cheri] Faena �trabajo vil. G�aing hamak. Drug, n. [drag] Droga; frusler�. Gamot; anomang bagay na walang gasinong kabuluhan. Drug, v. [drag] Sazonar �mezclar con

drogas; prescribir drogas. Haluan ng gamot; hatulan ng gamot. Druggist, n. [dr�uist] nagbibil�ng gamot. Droguista. Ang

Drum, n. [dram] Tambor. Tambol. Drum, v. [dram] Tumambol. Tocar el tambor.

Drum-major, n. [dram-m�chor] Tambor mayor. Tambol mayor. Drum-stick, n. [dram-stik] Baqueta, palillo de tambor. Panugtog ng tambol. Drunk, adj. [drank] Borracho, embriagado. Las�g, lang� ebrio,

Drunkard, n. [dr�kard] Borrachon. Las�g, lang�

Drunken, adj. [dr�ken] Ebrio. Las�g, lang� Drunkenness, n. [dr�kenes] Embriaguez. Kalasingan, kalanguan. Dry, adj. [drai] �ido, seco. Tuy� Dry, v. [drai] Secar. Tuyuin, patuy�in. Dryly, adv. [dr�li] Secamente. katuyuan, may pagkatuy� May

Dub, v. [dab] Armar �alguno caballero; hacer ruido. Magbansag, mamamsag. Dubious, adj. [di�bioes] Dudoso, incierto. �anganin. Duck, n. [dac] �ade, pato. Itik, pato. Duck, v. [dac] Zabullirse, chapuzarse,

cabecear. Lumubog, sumugb� sumisid. Duckling, n. [d�ling] Anadeja. Munting itik, sisiw ng itik �pato. Duct, n. [dact] Conducto, canal. P�aluyan, agus�. Ductile, adj. [d�til] Masunurin, malambot. Duct�, flexible.

Dudgeon, n. [d�chen] Daga. Talibong. Due, adj. [diu] Debido, apto, propio. Ukol, bagay, marapat. Due, adv. [diu] Exactamente. Tam� tapat, totoo. Due, n. [diu] Derecho, tributo impuesto. Atang na sis�gilin.

Duel, n. [di�el] Duelo, desaf�. Away, bab�, laban�. Duel, v. [di�el] Makipag-away, makipaglaban. Combatir en duelo. makipagbabag,

Duet, n. [diu�] Duo. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. Dug, n. [dag] Teta de algun animal. Suso ng hayop. Duke, n. [diuk] Duque. Duke. Dukedom, n. [di�kdom] Ducado. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. Dulcimer, n. [d�lsimer] T�pano. T�pano, [isang instrumentong panugtog]. Dull, adj. [dal] Lerdo, est�pido, ins�ido;

triste, melanc�ico. Tig�, dung� ungas; malamlam, mapanglaw. Dull, v. [dal] Entontecer, entorpecer; contristar. Matigilan, madung� pumanglaw. Dullness, n. [d�nes] Estupidez, tonter�; somnolencia, pesadez. Kadung�an, kaungasan; kalamlam�. Duly, adv. puntualmente. akm� [di�li] Debidamente, Ukol, marapat, bagay,

Dumb, adj. [d�] Mudo. Pipi. Dumb-bell, n. [d�-bel] Halterio. Peso. Dumbness, n. [d�nes] Mudez, silencio. Pagkapipi, pagkawalang kib�

Dummy, n. [d�i] Mudo. Taong pipi. Dumbfound, v. [d�faund] Confundir, enmudecer. Tuligin, patahimikin. Dump, n. [damp] Tristeza. Panglaw, bigat ng loob. Dumpy, adj. [d�pi] Gordo y de baja estatura. Mataba't pandak. Dun, adj. [doen] Bruno, oscuro. Malab�ang kulay. Dun, n. [doen] Acreedor Mahigpit na m�iningil. importuno.

Dun, v. [doen] Importunar �un deudor. Maningil ng mahigp�. Dunce, n. [doens] Zote, zopenco. Ungas, hangal, musmos.

Dune, n. [diun] Collado. Bur�. Dung, n. [dang] Estiercol. Dum� tae. Dungeon, n. [d�dchen] bartolina. Bilangguan. Calabozo;

Duo, n. [di�o] Duo. Tugmaan sa awit ng dalawa. Dupe, n. [diup] Bobo. Hangal, tunggak, musmos. Dupe, v. mang-ulol. [diup] Enga�r. Mangday�

Duple, adj. [di�pl] Doble. Doble, ibayo, makalawa. Duplicate, n. [di�pliket] Duplicado, copia. Duplikado, dalawang salin, ikalawang

salin. Duplicate, Dalawahin. v. [di�pliket] Duplicar.

Duplicity, n. [diupl�iti] Doblez, duplicidad; enga�. Pagkadoble; paggigiring pul� day� kataksilan. Durability, n. [diurab�iti] Duracion. Tagal, l�n, pamamarati. Durable, adj. [di�rabl] Durable, duradero. Matatagalan, magtatagal, malalaunan. Durance, n. [di�rans] Duracion. Tagal [sa hirap]. Duration, n. [diur�ion] Duracion, continuacion. Tagal, laon, pamamarati. Duress, n. [di�res] Encierro. Pagkakulong,

kahirapan. During, prep. [di�ring] Mientras, entretanto, durante el tiempo que. Samantal� habang..., sa loob ng panahong... Dusk, adj. [dask] Obscurecido. Malab� madilim. Dusk, n. [dask] Color fusco, crep�sculo. Pagdidilim, pagtatakip-silim. Dusk, v. [dask] Obscurecer; noche. Dumilim; gumab� hacerse

Dusky, adj. [d�ki] Oscuro, fusco. Madilim, malab� Dust, n. [dast] Polvo. Alab�, alikab�, gabok.

Dust, v. [dast] Despolvorear; polvorear. Magpagpag, palisin ang alikabok; dikdik�, durugin. Dust-cart, n. [d�t-cart] Carro de basura. Karo ng dum��sukal. Duster, n. [d�toer] Plumero. Pamal� ng alikabok. Dustman, n. [d�tman] Manglilinis ng dumi �sukal. Basurero.

Dusty, adj. [d�ti] Polvoriento. Maalikabok. Dutch, adj. & n. [d�ch] Holandes. Nauukol sa Olanda; taga Olanda [Holanda]. Duteous, adj. [di�ties] Obediente, fiel. Masunurin, tapat na loob. Dutiful, adj. [di�tiful] Obediente, sumiso.

Masunurin, mababangloob. Dutifulness, n. [di�tifulnes] Obediencia; respeto. Pagsunod, pagtalima; galang, pitagan. Duty, n. [di�ti] Deber, obligacion; impuesto �derechos de aduana. Katungkulan, bwis �singil ng aduana. Dwarf, n. [duorf] Enano. Unano, pandak. Dwarf, v. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue �su tama� natural. Papandak�, bansut�. Dwarfish, adj. [du�fish] Enano, peque�. Unano, pandak. Dwell, v. [duel] Habitar, morar, residir. Tumahan, manahan, tumir�

Dwelling, n. [du�ing] Habitacion, vivienda. T�anan, bahay. Dwindle, v. [du�dl] Mermar, disminuirse. Umunt� kumaont� mabawasan. Dye, n. [dai] Tinte. Tin� Dye, v. [dai] Te�r. Tumin� Dyeing, n. [d�ing] Te�dura. Pagtitin� Dyer, n. [d�er] Tintorero. Maninin� Dying, adj. [d�ing] moribundo. Naghihingal� Agonizante,

Dynamite, n. [d�amit] Dinamita. Dinamita. Dynamo, n. [d�namo] Dinamo. Makinang pinanggagalingan ng takb�ng elektrisidad.

Dynasty, n. [d�nasti] Dinast�. Paghahar�ng gayong angkan �paghahar�ng sali't saling lah�ng gayong angkan. Dysentery, n. [d�enteri] Disenter�. Iti, pag-iiti. Dyspepsy, n. [disp�si] Dispepsia. Sakit sa sikmur� Dyspeptic, adj. [disp�tic] Disp�tico. Ang may-sak� sa sikmur�

E

E, [i] E. E. Each, prep. [itch] Cada uno. Bawa't, bawa't isa, balang isa.

Eager, adj. [�u�] Deseoso, ardiente, vehemente. Sabik, maningas na nais. Eagerness, n. [�u�nes] Ansia, anhelo, vehemencia, ardor. Hangad, pita, pananabik. Eagle, n. [�l] �uila. �ila. Eagle-eyed, adj. [�l-aid] De vista lince. May malayong tanaw. Eagle-sighted, adj. [igl-s�ted] De vista lince. May malayong tanaw. Eaglet, n. [�let] Aguilucho. Munting �ila. Ear, n. [ir] Oreja, oido; espiga. Taing� taynga, tenga; pakinig; pus�ng ma� �ng palay.

Ear, v. [ir] Espigar. Tumub�ang pus�ng ma�. Ear-bored, n. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. May butas ang tenga. Earl, n. [�l] Conde. Konde, mataas na karangalan. Earlap, n. [�-lap] Punta de la oreja. Pingol [ng taynga]. Earldom, n. [�ldom] Condado. Ang saklaw ng konde. Earless, adj. [�les] Desorejado. Walang taynga. Early, adj. [�li] Presto. Maagap. Early, adv. [�li] Temprano. Maaga.

Earn, v. [�n] Ganar, adquirir caudal, obtener. Kumita, magkaroon n[g] salap� Earnest, adj. [�nest] Ardiente, fervoroso; diligente, cuidadoso. Masikap, maalab, maningas, masipag, maingat. Earnest, n. [�nest] Katotohanan. Veras, seriedad.

Earning, n. [�ning] Salario, paga. Kita, pinag-arawan, salaping pinagtrabahuhan. Ear-ring, n. [�ing] Zarcillo, pendiente, arillo. Hikaw. Earth, n. [�z] Tierra. Lup� Earth, v. [�z] Enterrar. Ibaon sa lup� Earthen, adj. [�zn] T�reo, terreno. Bagay na lup�

Earthliness, n. [�zlines] Vanidad mundana. Kalayawan, kamunduhan. Earthly, adj. [�zli] Terrestre, mundano. Ukol sa lup� Earthquake, n. [�zcuec] temblor de tierra. Lindol. Terremoto,

Earthworm, n. [�zworm] Lombriz; gusano. Bulate; uod. Ear-witness, n. [�-witnes] Testigo de oidos. Saks�g nak�inig. Ease, n. [iz] Quietud, tranquilidad, reposo. Katiwasayan, katahimikan, katimawaan, kaginghawahan. Ease, v. [iz] Aliviar, mitigar. Umigi, guminghawa, lumubay.

East, n. [ist] Oriente, este. Silangan, silanganan. Easter, n. [�ter] Pascua de resureccion. Pask�ng pagkabuhay. Easter-Eve, n. [�ter-iv] Sabado de Gloria. S�ado de Glorya. Easterly, adj. [�terli] Oriental. Galing [�buhat] sa silanganan. Eastern, adj. [�tern] Oriental. Galing [�buhat] sa silanganan. Eastward, adv. [�tward] Hacia el oriente. Sa dakong silanganan, sa gaw�g silanganan. Easy, adj. [�i] Facil. Madal� magaan.

Eat, v. [it] Comer. Kumain. Eatable, adj. & n. [�abl] Comestible. Nakakain, kakainin; pagkain. Eaves, n. [ivz] Socarr�, alero �ala de tejado. Balisbisan, lambang. Eaves trough, n. [�z tro] Ca� �canal de agua. Alulod. Eaves-drop, v. [�z-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa. Mangulinig sa tab�ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. Eaves dropper, n. [�z dr�er] Escuchador. Tagaulinig, tagasubok. Ebb, n. [eb] Menguante, reflujo de la marea. Kati ng tubig.

Ebb, v. [eb] Menguar �retroceder la marea. Kumati. Ebbing, n. [�ing] Reflujo. Pagkati. Ebon, adj. [�on] De �ano; negro. Sa �ano; maitim. Ebony, n. [�oni] �ano. Ebano, kahoy na mait�. Ebullition, n. [ebul�ien] Pagbubul� kul� bulw�. Ebullicion.

Eccentric, adj. [ecc�tric] Exc�trico; extravagante. Lisy�sa kalagitnaan; katw� kakatw� Ecclesiastes, n. [eclizi�tiz] Eclesiastes. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal na kasulatan].

Ecclesiastic, adj. [eclizi�tic] Eclesi�tico. Nauukol sa iglesia, nauukol sa simbahan. Ecclesiastic, Pastor, par� n. [eclizi�tic] Eclesi�tico.

Echo, v. [�o] Eco. dagundong, taginting.

Alingawngaw,

Echo, n. [�o] Resonar, repercutir. Umalingawngaw, tumaginting. Eclipse, n. [ecl�s] Eclipse. Paglalah�ng bwan �araw. Eclipse, v. [ecl�s] Eclipsar. Maglah� Ecliptic, n. [ecl�tic] Ecl�tica. Daan ng araw. Economic, adj. [econ�ic] Econ�ico, moderado. Matipid, mapag-arimohonan.

Economical = Economic. Economist, n. [ic�omist] Economista. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimohonan. Economize, v. [ic�omaiz] Mag-arimohonan. Economizar.

Economy, n. [ic�omi] Econom�. Pagtitipid, pag-aarimohonan; tipid, arimohonan. Ecstasy, n. [�stasi] Extasis; gozo, alegria. Galak, say� tw� Ecstatic, adj. [ecst�ic] Ext�ico, gozoso. Galak, masay� tw� Eddy, n. [�i] Reflujo de agua, remolino. Ul�ul�

Edge, n. [edch] Filo, punta; borde, margen, orilla. Tal�, patal�; gilid, tab� laylayan; baybayin, hangganan. Edge, v. [edch] Afilar; ribetear. Maghas� gawin ang gilid. Edged, adj. [�ched] Afilado. Matalas, has� Edge-tool, n. [�ch-tul] Herramienta cortante. Kasangkapang panghiw� Edge ways, adv. [�ch ues] De lado. Pagilid, sa gaw�g gilid. Edge wise, adv. [�ch waiz] De lado. Pagilid, sa gaw�g gilid. Edging, n. [�ching] Orla; orilla, ribete. Punt�; gilid, tab� Edible, adv. [�ibl] Comestible. Nak�ain.

Edict, n. [�ict] Edicto, mandato. Utos. Edification, n. [edifik�ion] Edificacion. Pagtatay�[ng bahay �gusal�. Edifice, n. [�ifis] Edificio. Gusal� bahay. Edify, v. [�ifai] Edificar; instruir. Magtay��gumaw�[ng gusal��bahay]; magtur� Edit, v. [�it] Publicar �imprimir alguna obra ajena. Mag-ulat �lumimbag ng kath�ng iba. Edition, n. [id�ien] Edicion �impresion de alguna obra. Pagkalimbag ng isang kath��aklat. Editor, n. [�itor] Editor, director. Ang nagpalimbag, namamatnugot,

namamahal� Editorial, adj. Pangulong lagd� [edit�ial] Editorial.

Educate, v. [�iuket] Educar, criar, ense�r. Magtur� mag-alag� mag-iw� Education, n. [ediuk�ion] Educacion, crianza. Tur� alag� iw� galang. Educator, n. [�iuketor] Educador, instructor. Tagapagtur� tagapag-iw� Educe, v. [id�s] Educir, Hanguin, ilitaw, ihayag. Eel, n. [il] Anguila. Pal�. Efface, v. [ef�] Borrar, destruir. Pawiin, katkat�, lipulin. sacar �luz.

Effect, n. [ef�t] Efecto, Pinangyarihan, nag�g bunga.

realidad.

Effect, v. [ef�t] Efectuar, ejecutar. Gaw�, yariin, isagaw� Effective, adj. [ef�tiv] Eficaz, efectivo. Mabisa, mabagsik, masidh� masigla; kasalukuyan. Effectual, adj. [ef�chiwal] Eficiente, eficaz. Mabis� masidh� Effeminacy, n. [ef�inesi] Afeminacion, cobardia. Pagpapakababae, karwagan. Effeminate, adj. [ef�inet] Afeminado, mujeril. Tila babae, kilos babae. Effeminate, v. [ef�inet] Afeminar, debilitar. Magpakababae, madwag.

Effervesce, v. [ef�ves] Hervir, fermentar. Kumul� bumulwak, sumilakbo. Effervescence, Efervescencia, silakbo. n. hervor. [efoerv�ens] Bulwak, kul�

Effete, adj. [ef�] Usado, gastado; esteril. Gasgas, pudpod; baog. Efficacious, adj. [efik�ioes] Eficaz. Mabis� mabagsik, masidh� Efficacy, n. [�icasi] Eficacia. Bis� sidh� bagsik. Efficiency, n. [ef�iensi] Eficiencia. Bis�ng paggaw� Efficient, adj. [ef�ient] Nakagagaw� mabis� Eficiente.

Effigy, n. [�idchi] Efigie, imagen. Larawan. Effluvium, n. [efli�vioem] Efluvio. Agas. Effort, n. [�ort] Esfuerzo, empe�. Sikap, mas�it. Effrontery, n. [efr�teri] Descaro, impudencia. Kahalayan, kalapastanganan. Effulgence, n. [ef�ldchens] Resplandor, lustre, fulgor. Ningning, dilag, kintab, silaw. Effulgent, adj. [ef�ldchent] Resplandeciente, lustroso, brillante. Maningning, marilag, makintab, nakasisilaw. Effuse, v. [efi�z] Ibuhos, ibugs� Derramar, esparcir.

Effusion, n. [efi�cioen] Efusi�, derramamiento. Pagbubuhos, pagbubugs� Effusive, adj. [efi�siv] Bumubugs� naglalagos. Eft, n. [eft] Lagartija. Butik� Egg, n. [eg] Huevo. Itlog. Egg, v. [eg] Incitar, inducir, provocar. Magbuy� mungkahiin. Egg-plant, Tal�g. n. [eg-plant] Berengenas. Difusivo.

Egg-shell, n. [eg-shel] C�cara de huevo. Balat ng itlog. Egoism, n. [�oizm] Egoismo. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa iba.

Egregious, adj. [igr�ches] Egregio, insigne, ilustre. Buny� magiting, bantog. Egress, n. pag-alis. [�res] Salida. Paglabas,

Egyptian, adj. [idch�cioen] Nahihinggil sa Ehipto.

Egipcio.

Egyptian, n. [idch�cioen] Egipcio. Taga Ehipto. Eh, int. [eh] Que. Ano. Eight, adj. [e�] Ocho. Wal� Eighteen, adj. [�tin] Diez y ocho. Labing walo. Eighteenth, adj. [�tinz] D�imo octavo. Ikalabing walo.

Eightfold, adj. [�fold] Ocho veces tanto. Mak�alo. Eighth, adj. [eitz] Octavo. Ikawalo. Eightieth, adj. walong p�. [�iez] Octog�imo. Ika

Eighty, adj. [�ti] Ochenta. Walong p�. Either, conj. [�zer] O sea, ya. O man, maging, kahiman. Either, pron. [�er] Cualquiera de los dos. Alin man, kahit alin. Ejaculate, v. [idch�iulet] Lanzar, expeler. Magwaks� magpaalis; magbady�ng pabigl� Ejaculation, n. [idch�iulecion]

Eyaculacion. Pagwawaks� pagbabadya ng pabigl� Eject, v. [idch�t] Ihagis, itapon.

pagpapaalis;

Expeler,

desechar.

Ejection, n. [ich�cien] Paghahagis, pagtatapon.

Expulsion.

Ejectment, n. [idch�tment] Mandamiento de despojo; expulsion de una posesion. Pananamsam, pangangamkam. Eke, n. [ic] Aumento. Dagdag. Eke, v. [ic] Aumentar, alargar, prolongar. M�agdagan, humab� maglwat. Elaborate, adj. [il�oret] Elaborado, esmerado, primoroso. Mainam, maayos, maigi.

Elaborate, v. [il�oret] Elaborar. Painamin, paigihin. Elapse, v. [il�s] Pasar, correr el tiempo. Lumipas, makaraan ang panahon. Elastic, adj. [il�tic] El�tico. Parang l�tiko, napahahab� sunodsunuran. Elastical, adj. [il�tical] El�tico. Parang lastiko, napahahab� sunodsunuran. Elasticity, n. [ilast�iti] Pagkaparang l�tiko. Elate, adj. [il�] Altivo, Mapagmalak� hambog. Elasticidad.

orgulloso.

Elate, v. [il�] Engreir, ensoberbecer. Magmalak� maghambog. Elation, n. [il�ion] Engreimiento, orgullo.

Kahambugan, pagmamalak� Elbow, n. [�bo] Codo. Siko. Elbow, v. [�bo] Codear. Sikuhin; manik� Eld, n. [eld] Vejez; los Katandaan; ang matatand� ancianos.

Elder, adj. [�der] Mayor. Lalong matand� Elderly, adv. [�derli] De edad ya madura. May katandaan. Elders, n. [�ders] Ancianos; antepasados. Ang matatand� kanunuan. Eldership, Katand�n. n. [�doership] Ancianidad.

Eldest, adj. [�dest] Lo mas anciano. Pinaka matand� k�andatandaan.

Elect, adj. [il�t] Elegido, escogido. Hal�; pil� hirang. Elect, v. [il�t] Elegir. Maghalal. Election, n. [il�cion] Eleccion. Paghahalal. Electioneering, n. [ileccien�ing] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentario. Mga pakanang lihim sa paghahalalan. Elective, adj. [il�tiv] Electivo. Hinggil sa paghahalalan. Elector, n. [il�tor] Elector. Manghahalal. Electoral, adj. [il�toral] Electoral. Hinggil sa paghahalal. Electorate, n. [il�toroet] Electorado. Isang

buong pook ng mga manghahalal. Electric, adj. [il�tric] El�trico. El�triko, nauukol sa lintik. Electrical, adj. [il�trical] El�trico. El�triko, nauukol sa lintik. Electrician, n. [il�tricien] Persona versada en la electricidad. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. Electricity, n. [ilectr�iti] Elektrisidad, dagitab. Electricidad.

Electrify, v. [il�trifai] Electrizar. Elektrisah�, pakwan� ng elektrisidad. Elegance, n. [�igans] Elegancia. Kisig, inam, kinis. Elegant, adj. [�igant] Elegante. Makisig,

mainam. Element, n. [�iment] fundamento. Bahagi, simul� Elemental, adj. [elim�tal] Nauukol sa bahagi �simul� Elemento;

Elemental.

Elementary, adj. [elim�teri] Elemental. Simul� bago. Elephant, n. [�ifant] Elefante. Elepante. Elephantine, adj. [elif�tin] Elefantino, inmenso. Gaelepante, napakalaki. Elevate, adj. [�ivet] Elevado. Mataas, matayog. Elevate, v. [�ivet] Elevar, exaltar. Itaas, pataasin.

Elevation, n. [eliv�ion] Pagkataas, pagpapataas.

Elevacion.

Elevator, n. [�ivetor] Elevador. Makinang pangtaas. Eleven, adj. [il�en] Once. Labing isa. Eleventh, adj. [il�enz] Und�imo. Ika labing isa. Elf, n. [elf] Duende. Dwende, nun� Elf, v. [elf] Enmara�r el pelo. Gusutin ang buhok. Elfin, adj. [�fin] Lo perteneciente �duendes. Hinggil sa dwende. Elicit, v. [il�it] Poner por obra, ejecutar lo ideado. Isagaw�

Eligibility, n. [elidchib�iti] Elegibilidad. Ang kalagayan na m�hahalal. Eligible, adj. [�idcibl] Eligible. M�hahalal. Eliminate, v. [il�inet] Eliminar, descartar. Linawin, alisin. Elite, n. [el�] Lo mejor, lo selecto. Ang pinaka mainam, ang maigi. Elixir, n. [il�sir] Elixir. Elixir, gamot. Elk, n. [elk] Alce, anta. Malaking us� Ellipsis, n. [el�sis] Elipsis. Paglaktaw sa gayot-gayong salit� Elliptic(al), adj. [el�tic(al)] El�tico. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit�

Elocution, n. [eloki�cien] Elocucion. Pananalit� pangungusap, pananalumpat� Elocutionary, adj. [elokiuci�eri] Lo que pertenece �la elocucion. Nauukol sa pananalit��pangungusap �pananalumpat� Elocutionist, n. [elokiucionist] Declamador. M�analumpat� Elongate, v. [il�gguet] Alargar, apartar, alejar. Unatin, pahabain; ilay� Elongation, n. [ilongu�ion] Prolongacion; alejamiento. Pag-uunat, pagpapahab� paglalay� Elope, v. [il�] Raptar. Magtaanan ng babae. Elopement, n. [il�ment] Pagtataanan ng babae. Rapto.

Eloquence, Kainaman pananalit�

n. sa

[�ocuens] Elocuencia. pananalit� gand�ng

Eloquent, adj. [�ocuent] Elocuente. Mainam na manalit� magandang manalit� Else, conj. [els] De otro modo. Sa ibang paraan, kung dil� Else, pron. [els] Otro. Iba, pa, sak� Elsewhere, adv. [�sjuer] En otra parte. Sa kabilang dako. Elucidate, v. [ili�sidet] Dilucidar, explicar. Liwanagan, ipaliwanag. Elucidation, n. [ili�sid�ion] Elucidacion, explicacion. Paliwanag, kaliwanagan.

Elude, v. [ili�d] Eludir, evitar. Umiwas, umilag. Eludible, adj. [ili�dibl] Maiiwasan, maiilagan. Evitable.

Elusion, n. [iliuzion] Escapatoria. Ilag, iwas. Elusive, adj. [ili�siv] Artificioso. Maray� nakakaday� Elusory, adj. [iliusori] artificioso. Nakakaday� Fraudulento,

Elve, n. [elv] Encanto. Enkanto. Elvish, adj. [elvish] Encantado. Enkantado, may enkanto. Emaciate, v. [inm�i�] Extenuar, adelgazar. Panipis�, pangayayatin.

Emaciation, n. [imeci�ien] Extenuacion, flaqueza. Pagnipis, pangangayayat. Emanate, v. [�anet] Emanar. Magmul� magbuhat, manggaling. Emanation, n. [eman�ion] Emanacion, origen. Pagmumul� pagbubuhat, panggagaling. Emancipate, Magpalay� v. [im�sipet] Emancipar.

Emancipation, n. [imansip�ien] Emancipacion. Pagpapalay� Emasculate, adj. [im�kiulet] Castrado. Bating, kapon. Emasculate, v. [im�kiulet] Kumapon; kapun�. Castrar.

Embalm, v. [emb�] Embalsamar. Embalsamahin, gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. Embank, v. [emb�k] Magtambak, magtabon. Terraplenar.

Embankment, n. [emb�kment] Terraplen. Tambak, tabon. Embarcation, n. [embark�ion] Embarcacion. Sasakyan sa tubig. Embargo, n. [emb�go] Embargo; detencion de buque. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. Embark, v. [emb�c] Embarcar. Lumulan; maglulan; sumakay; magsakay. Embarrass, v. [emb�ras] Embarazar,

enredar. Manglit� lumit� tumul�, gumul� Embarrassment, n. [emb�rasment] Embarazo, enredo. Gusot, gul� Embassador, n. [emb�ador] Embajador. Sugong kinatawan ng isang bans� Embassy, n. [�basi] Embajada. Pasug�ng isang bans� Embattle, v. [emb�l] Formar en orden de batalla. Humanay sa pakikipagbaka. Embellish, v. [emb�ish] Pagandahin, parikitin. Hermosear.

Embellishment, n. [emb�ishment] Adorno, ornato. Pagpapalamuti, paggagayak, pagpapaganda. Embers, n. [�boerz] Rescoldo. Baga.

Embezzle, v. [emb�l] Hurtar; malgastar. Magnakaw; mag-aksay� mag-alibugh� Embezzlement, n. [emb�lment] robo. Pagnanakaw, pangduduwit. Hurto,

Emblem, n. [�blem] Emblema. Sasisag. Emblematic, Emblem�ico, sagisag. adj. simb�ico. [emblem�ic] Nauukol sa

Emblematical, adj. [emblem�ical] Emblem�ico, simb�ico. Nauukol sa sagisag. Embodiment, n. [emb�iment] Incorporacion. Samah�, kapisanan. Embody, v. [emb�i] Incorporar. Isama, ipisan.

Embolden, v. [emb�dn] Animar. Lumakas ang loob, tumapang. Emboss, v. [emb�] Grabar en realce �de relieve. Magtampok ng palamuti, maglilok. Embrace, n. [embr�] Abrazo. Yakap, yapos. Embrace, v. [embr�] Abrazar. Yumakap, yumapos. Embracement, n. [embr�ment] Abrazo. Pagyakap, pagyapos. Embrocate, v. [�broket] Estregar, frotar. Humilot, pahiran ng gamot. Embrocation, Estragamiento, n. [embrok�ion] frotamiento. Paghilot,

pagpapahid ng gamot. Embroider, v. [embr�der] Magburd� manah� Embroidery, n. T�iin, bordado. [embr�deri] Bordar.

Bordado.

Emend, v. [im�d] Enmendar, corregir. Isaayos, pabutihin. Emendation, n. [emend�ioen] Enmienda, correccion. Pagtutwid, pagsasaayos, pagpapakabuti. Emerge, v. [im�dch] Salir, proceder. Lumabas, lumitaw, manggalin, magmul� Emergency, n. [im�dchensi] Emergencia. Pangyayaring hind�sinasady� Emery, n. [�eri] Esmeril. Lih�

Emetic, adj. [im�ic] Em�ico, vomitivo. Pangpasuka. Emetic, n. [im�ic] Em�ico. Pangpasuka, nak�asuka. Emigrant, v. [�igrant] Nangingibang bayan. Emigrado.

Emigrate, v. [�igret] Emigrar. Mangibang bayan. Emigration, n. [emigr�ioen] Emigracion. Pangingibang bayan. Eminence, n. [�inens] Altura, elevacion; eminencia, t�ulo de honor de los cardenales. Kataasan, kadakilaan; karilagan, kabunyian. Eminency, n. [�inensi] Altura, elevacion;

eminencia, t�ulo de honor de los cardenales. Kataasan, kadakilaan; karilagan, kabunyian. Eminent, adj. [�inent] Eminente, elevado, distinguido. Marilag, buny� magiting. Emissary, n. [�iseri] Sugong lihim; tiktik. Emission, Paglalabas. n. Emisario; esp�.

[im�ioen]

Emision.

Emit, v. [im�] Emitir, echar Maglabas, maglitaw, maghayag. Emmet, n. [�et] Hormiga. Langgam. Emolliate, Lumambot. v. [im�iet]

de

s�

Ablandar.

Emollient, adj. [im�ient] Emoliente �que

sirve para ablandar. Pangpalambot. Emolument, n. [im�iument] Emolumento, provecho. Pakinabang, tub� Emotion, n. [im�ioen] Emocion, agitation del �imo. Bakl� kab� kutog; sigla; sikd� Emotional, adj. [im�ional] Concitativo. Nakababakl� nakakapagpasigla. Emperor, n. [�peror] Emperador. Emperador, har�ng malaking bans� Emphasis, n. [�fasis] �fasis. Di�. Emphatic, adj. [�fatic] Enf�ico. Mari�. Emphasise, v. [emfas�s] Hablar con �fasis. Manalit�ng mari�. Empire, n. [�pair] Imperio. Imperyo,

malaking kaharian. Employ, n. [empl�] Empleo, ocupacion. G�ain sa isang k�anihan, tunk�lin. Employ, v. [empl�] Emplear, ocupar. Manungkol, maggugol ng panahon. Employee, n. [empl�i] Empleado. Kawan� Employment, n. [empl�ment] Empleo. Kalagayang pagkakawan� Emporium, n. [emp�ioem] Emporio. Bayang k�akalan; dakong tiy�gihan; p�ilihan. Empower, v. [emp�oer] Autorizar, dar poder. Magbigay kapangyarihan. Empress, n. [�pres] Emperatriz. Emperatr�, asawa ng emperador �ng

har�sa malaking bans� Emptiness, n. [�tines] Vaciedad. Kawalan ng laman. Empty, adj. [�ti] Vacio; inutil; ignorante. Walang lam�; walang kabuluhan; hangal. Empty, v. [�ti] Vaciar. Alisan ng laman. Emulate, v. [�iulet] Emular, competir; imitar. Lumaban, makipagpunyag� gumaya. Emulation, n. [emiul�ioen] Emulacion, rivalidad. Pakikilaban, pakikipagpunyag� Emulsion, n. [imulcioen] Pangalan ng gamot. Emulsion.

Enable, v. [en�l] Habilitar, poner en estado de. Makakaya, maka....

Enact, v. [en�t] Establecer, decretar. Magtatag magpasy� magbigay utos, mag-utos. Enactment, n. [en�tment] dictamen. Pasiya, utos. Enamour, v. [enamoer] Mangibig, mangligaw. Decreto,

Enamorar.

Encage, v. [enk�ch] Enjaular. Kulungin, isilid sa haula. Encamp, v. [enc�p] Acampar [se]. Humantong �humimpil [ang isang hukbo]; magtay�ng kampamento; magkampamento. Encampment, n. [enc�pment] Campamento. Kampamento, dakong kinahahantungan [ng hukbo].

Encase, v. [enk�] Encajar. Isilid sa kaha �sa kah�. Enchain, v. [ench�] Encadenar. Itanikal� Enchant, v. [ench�t] Encantar. Halinahin, ganyakin, bihagin ang kalooban. Encircle, v. [ens�cl] Cercar, Bakurin, kubkubin, kulungin. rodear.

Enclose, v. [encl�] Cercar, circunvalar algun terreno. Bakuran. Enclosure, n. [encl�iur] Cercamiento, cercado. Loob�, dakong nababakuran. Encompass, v. rodear. Ligirin. [enk�pas] Circundar,

Encore, adv. [�cor] Otra vez, de nuevo.

Mul� ul� Encore, int. [�cor] Otra! otra vez, mas. Isa pa! hali pa! hala pa ul� Encore, v. [�cor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado �recitado. Ipaulit ang kinant��itinalumpat� Encounter, n. [enc�nter] Encuentro, choque. Tagp� sagup� bangg� bungg� Encounter, v. [enc�nter] Encontrar, acometer al enemigo. M�atagp� sumalubong, sumagup� dumaluhong. Encourage, v. [enk�edch] Animar, alentar. Magpalakas ng loob, magpatapang. Encouragement, n. [enk�edchment] Est�ulo. Pangpalakas ng loob, pangpatapang.

Encroach, v. [encr�h] Usurpar, apropiarse lo ajeno. Kumamk�, mangamk�. Encroachment, n. [encr�hment] Usurpacion. Pangangamkam. Encumber, v. [enk�boer] Gumambal� umabala. Embarazar.

Encumbrance, n. [enk�brans] Embarazo, estorbo. Gambal� abala. End, n. [end] Fin, cabo, extremidad. Katapusan, dulo, wakas, hangganan, hangg� End, v. [end] Acabar, terminar, concluir; matar, quitar la vida; acabarse. Tumapos, yumar� lumutas; umut�; humangga. Endanger, v. [end�dcher] Peligrar,

arriesgar. Manganib, mangamb� Endear, v. [end�] Encarecer. Mahal�. Endearment, n. [end�ment] Encarecimiento. Pagmamahal. Endeavor, n. [end�oer] Esfuerzo, empe�. Sikap, mas�it. Endeavor, v. [end�oer] intentar. Magsumikap, magsumakit. Esforzarse, magsikap,

Ending, n. [�ding] Conclusion, cesacion; muerte. Katapusan, pagkatapos, paglilikat, paghangg� pagkalutas, pagkautas. Endless, adj. [�dles] Interminable. Walang hanggan, walang katapusan, walang dulo. Endorse, v. [end�s] Endosar una letra de

cambio; rubricar, autorizar. Isalin sa iba ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio;" pumirm� magpahintulot. Endow, v. [end�] Dotar �una mujer. Makaloob ng bigay-kaya, magdulot. Endowment, n. [end�ment] Dote, dotacion. Bigay-kaya, dote. Endurance, n. [endi�rans] Duracion; paciencia, sufrimiento. Pagmamatigas; pagtitiis, pagbabat� Endure, v. [endi�r] Sufrir, soportar, aguantar. Magmatigas, magbat� magtiis. Endways, adv. [�dwes] De punta, derecho. Twid, patul�. Enemy, n. [�imi] Enemigo. Kaaway, kaalit,

kalaban, kagalit, katalo. Energetic, adj. [enoerdch�ic] En�gico, vigoroso. Buh� ang loob, magilas. Energy, n. [�oerdchi] Energ�, vigor. Kabuhayan ng loob, kagilasan, gilas. Enfeeble, v. [enf�l] Debilitar. Humin� manglat� Enforce, v. [enf�s] Esforzar, violentar, compeler. Pilitin, ibuy� Enforcement, n. [enf�sment] Compulsion, coaccion. Pagpilit, pamimilit. Enfranchise, v. [enfr�chaiz] Franquear, poner en libertad; emancipar. Palayain, alisin sa pagkaalipin. Engage, v. [engu�ch] Empe�r,

comprometer. Mangak�na makikipagkita �paparoon; makipagkayar� Engaged, adj. [engu�ched] Comprometido. May pangak� Engagement, n. [engu�chment] Empe�, comprometimiento. Pangak� Engender, v. [endch�der] producir. Manganak. Engendrar,

Engine, n. [�dchin] M�uina, locomotora. M�ina. Engineer, n. [endchin�] Ingeniero, makinista. Inhinyero, makinista; marunong ng pasikotsikot ng m�ina. Engineering, n. [endchin�ing] Arte del ingeniero. Karunungan tungkol sa mga m�ina at sa inhinyery�

English, adj. [�glish] Ingl�. Inggl�. English, n. [�glish] Ingl�. Inggl�, taga Inglaterra. English, v. [�glish] Traducir en idioma ingles. Isalin sa wikang inggl�. Engrave, v. [engr�] esculpir. Lumilok. Engraving, Paglililok. n. Gravar, tallar,

[engr�ing]

Grabado.

Engross, v. [engr�] Engordar, engrosar. Patabain, palakh�. Engulf, v. [eng�f] Palaot; sumakmal. Engolfar; engullir.

Enhance, v. [enh�s] Encarecer, levantar en

alto. Mahal�, pataasin. Enhancement, Encarecimiento. pagpapataas. n. [enh�sment] Pagpapamahal,

Enigma, n. [in�ma] Enigma. Bugtong; bugtungan. Enigmatic, adj. [inigm�ic] Parang bugtong, malab� Enigm�ico.

Enigmatical, adj. [inigm�ical] Enigm�ico. Parang bugtong, malab� Enjoin, v. [endch�n] Mandar, encargar, advertir. Magbilin, magtagubilin. Enjoy, v. [endch�] Gozar, poseer. Matw� magalak; magtaglay, magtam� magkam�. Enjoyment, n. [endch�ment] Placer; goce,

disfrute. Tw� galak; taglay, tam� kam�. Enlarge, v. [enl�dch] Engrandecer, dilatar [se], extender [se]. Lumak� magpalak� humab� magpahab� dumami, magparami. Enlargement, n. [enl�dchment] Aumento, ampliacion. Pagdaragdag, pagpapalak� Enlighten, v. [enl�ten] Alumbrar, iluminar; instruir. Liwanagan, turuan. Enlightenment, n. [enl�tnment] Ilustracion, instruccion. Pagpapaliwanag, pagtutur� Enlist, v. [enl�t] Alistar, sentar plaza. Patal� magsundalo. Enlistment, n. [enl�tment] Alistamiento. Pagpapatal� Enliven, v. [enl�vn] Animar, avivar.

Palakasin ang loob, buhayin ang loob. Enmesh, v. [enm�h] Enredar, enmara�r. Siluin. Enmity, n. [�miti] pagtatanim ng loob. Enemistad. Poot,

Ennoble, n. [en�l] Ennoblecer. Parangal�, parangal�. Enormity, n. [in�miti] Enormidad. Lak�g d�kawas� Enormous, adj. [in�moes] Malak�g d�kawas� Enough, adj. & adv. [in�] suficiente. Sukat, sap�, kasya. Enorme.

Bastante,

Enough, n. [in�] Lo suficiente. Kasukat�, karapatan, kakasyahan.

Enquire, v. [enqu�r] Informarse, inquirir, averiguar. Magsiyasat, mag-usis� mag-urir� magtanong. Enquiry, n. [encu�e] Indagacion. Pagsisiyasat, pag-uusis� pagtatanong. Enrage, v. [enr�ch] Enfurecer, irritar, encolerizar. Galitin, papag-initin. Enrich, v. Payamanin. [enr�ch] Enriquecer.

Enroll, v. [enr�] Alistar, registrar. Patal� magtal�ng pangalan. Enrollment, Pagtatal� Ensample, Halimbaw� n. [enr�ment] Registro.

n.

[ens�pl]

Ejemplo.

Ensconce, v. [ensc�s] Resguardar con un fortin. Mangubl� manganlong. Enshrine, v. [enshr�] Guardar reliquia. Itagong pinaka ala-ala. como

Enshroud, v. [enshr�] Amortajar. Balutin ng sapot. Ensign, n. [�sain] Bandera. Watawat, bandil� bandera. Enslave, v. [ensl�] Esclavizar. Alipinin, busabusin. Enslavement, n. [ensl�ment] Esclavitud. Pagkaalipin, pagkabusabos. Ensue, v. [ensi�] Seguirse, Sumunod, humalile, bumuntot. suceder.

Ensurance, n. [ensi�rans] Seguro. Seguro, pananagot sa buhay �pag-aar�ng sanggayon. Ensure, v. [ensi�r] Asegurar. Pasiguro; pasagutan ang buhay �pag-aar�ng sanggayon. Entangle, v. [ent�gl] Enredar, embrollar, embarazar. Manggul� mang-abala, gumambal� gumaw�ng sabid. Entanglement, n. [ent�glment] Enredo, embarazo. Sab�, abala, gambal� Entangler, n. [ent�gloer] Enredador, embrollon. Manggugul� mapag-gaw�ng sab�. Enter, v. [�toer] Pumasok, pasa loob. Entrar, penetrar.

Enterprise, n. Layon, panukal�

[�toerpraiz]

Empresa.

Entertain, v. [ent�ten] Entretener, divertir. Lumibang, umaliw; libangin, aliw�. Entertainer, n. [entoert�oer] Hu�ped; el que alegra �divierte �otros. Ang nag-anyaya; ang lumilibang, ang nagbibigay kasayahan. Entertainment, n. [entoert�ment] Entretenimiento, diversion. L�angan, kasayahan, pangparaan ng panahon. Enthral, v. [enzr�] Oprimir. Pumighat� Enthralling, adj. Nakapipighat� [enzr�ing] Opresivo.

Enthrone, v. [enzr�] Entronizar. Iluklok sa trono.

Enthronement, n. Entronizacion. Pagluluklok.

[enzr�ment]

Enthusiasm, n. [enzi�ziasm] Entusiasmo. Sigla. Enthusiastic, adj. [enziuzi�tic] Entusiasta. Masigla. Entice, v. [ent�s] Tentar, instigar. Manuks� Enticement, n. [ent�sment] Instigacion. Tuks� panunuks� Entire, adj. [ent�r] Entero, completo. Bu� ganap. Entirely, n. [ent�rli] Entereza. Kabuoan. Entitle, v. [ent�tl] Entitular, autorizar. Marapatin.

Entomb, v. [ent�m] Sepultar. Ilibing. Entrails, n. [�trelz] k�oob-looban. Entra�s. Bituka,

Entrance, n. [�trans] Entrada; admision. Pasuk�; pasok. Entrap, v. [entr�] Entrampar, enredar, enga�r. Manil� manghib� mangday� Entreat, v. [entr�] Rogar, suplicar. Sumam� mamanhik, makiusap. Entreaty, n. [entr�i] Ruego, s�plica, solicitud. Sam� pamanhik, pakikiusap. Entree, n. [�tri] Entrada. Pagpasok. Entrust, v. [entr�t] Confiar. Magkatiwal� tumiwal�

Entry, n. [�tri] Entrada. Pagpasok, pasuk�. Entwine, v. [entw�n] Entrelazar, enroscar. Mamulupot, mamilipit, magpalikawlikaw. Enumerate, v. [ini�meret] Bumilang; bilangin. Enumeration, n. Enumeracion. Pagbilang. Enumerar.

[iniumer�ion]

Enunciate, v. [ini�nciet] Enunciar, declarar. Magbalit� maghayag. Enunciation, n. [iniunciecien] Enunciacion, declaracion p�blica. Pagbabalit� paghahayag. Envelop, v. [env�op] Envolver, aforrar. Balutin.

Envelope, n. [�velop] Sobre, envolvedero. Sobre, balot ng sulat, balutan. Envenom, v. [env�om] Lumason; lasunin. Envious, adj. Mainggitin. [�vious] Envenenar.

Envidioso.

Environ, v. [�viron] Rodear, cercar, bloquear, sitiar. Ligirin, kubkubin. Envoy, n. [�voi] Enviado, mensajero. Sug� inutusan. Envy, n. [�vi] Envidia. Ingg�, kainggitan, pananaghil� Envy, v. managhil� [�vi] Envidiar. Mainggit,

Epact, n. [�act] Epacta. Epakta [�ang

kalendaryo ng mga par�. Ephemeral, adj. [if�eral] Mamaghapon ang tagal. Ef�ero.

Epicene, adj. [�isin] Epiceno. Nauukol sa lalake at babae. Epidemic, adj. [epid�ic] Epid�ico; general. Ang nauukol sa sak� na sumasalot sa pook, bayan �bansa sa isang panahon, kalahatan. Epidemy, n. [�idemi] Epidemia. Sak� na sumasalot sa isang pook, bayan �bansa sa isang panahon. Epidermis, n. [epid�mis] cut�ula. Balat sa labas. Epid�mis,

Epilepsy, n. [�ilepsi] Epilepsia. Himatay.

Epileptic, adj. [epil�tic] Epil�tico. H�atayin, nauukol sa sak� na himatay. Epiphany, n. [ip�ani] Epifania. Paglitaw, pagsipot; pist�ng Tatlong Har� Episcopate, n. [ip�copet] Saklaw ng isang Obispo. Obispado.

Episode, n. [�isod] Episodio. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. Epistle, n. [ip�l] Ep�tola. Sulat, liham. Epistolary, adj. [ip�toleri] Nauukol sa sulat �liham. Epitaph, n. [�itaf] Epitafio. nasusulat sa pinaglibingan. Epistolar.

Lagdang

Epitome, n. [ip�omi] Ep�ome, resumen. Maikling salaysay �katas na nilalaman ng

isang kath��akd� Epoch, n. [ip�] �oca. Panahon. Epson salt, n. [�son solt] Magnesia calsinada. Magnesya kalsinada. Equable, adj. [�uabl] Igual, uniforme. Kagaya, kapara, kaparis. Equal, adj. [�ual] Igual, Kagaya, kawangis, kawangk� Equal, v. [�ual] Igualar. pagparisin; pagparehohin. Equality, n. [icu�iti] Pagkakapantay, pagkakaparis. semejante.

Pagparahin,

Igualdad.

Equalization, n. [icualiz�ion] Igualamiento. Pagpaparis, pagtutulad.

Equalize, v. [�ualaiz] Igualar. Pagparisin, pagpantayin. Equally, adv. [�uali] Igualmente. Gayon din, may pagkakaparis. Equanimity, n. [icuan�iti] Ecuanimidad, serenidad de �imo. Lam� ng loob, katibayan ng loob. Equator, n. [icu�or] Ecuador. Ekwador. Equestrian, adj. [icu�trian] Nauukol sa pangangabayo. Equestrian, n. [icu�trian] Marunong mangabayo. Ecuestre.

Ecuestre.

Equiangular, adj. [icui�guiular] Equi�gulo. Magkaparis ang mga sulok, magkaisa ang lay�

Equilateral, adj. [icuil�eral] Equil�ero. Magkaisa ang sukat ng mga gilid �hangga. Equilibrium, n. [icuil�ri�] contrapeso. Timbang, tatag. Equilibrio,

Equine, adj. [�uin] Caballar. Nauukol sa kabayo. Equinox, n. [�uinocs] Equinoccio. Panahong magkasinhab�ang araw at gab� Equip, v. [icu�] Equipar, pertrechar. Magsangkap ng mga kailangan. Equipage, n. [�uipedch] Equipaje. Sangkap na kailangan, daladalahan. Equipment, n. [icu�ment] Equipaje, el acto de equipar. Pagsasangkup ng mga kailangang dalhin.

Equipoise, Timbang.

n.

[�uipoiz]

Equilibrio.

Equitable, adj. [�uitabl] Equitativo, justo. Tapat, matwid, walang day� Equity, n. [�uiti] Equidad, Karampatan, katwiran. justicia.

Equivalence, n. [icu�alens] Equivalencia. Kahambing, kawangk� katimbang, katumbas. Equivalent, adj. [icu�alent] Equivalente. Katumbas, katimbang, kahambing. Equivocal, adj. [icu�ocal] ambiguo. Nakapagkakamali. Equ�oco,

Equivocate, v. [icu�oket] Equivocar. M�al� maligaw.

Equivocation, n. [icu�okecion] Equ�oco. Kamalian, mali, pagkaligaw. Era, n. [�a] Era. Panahon. Eradicate, v. [ir�iket] extirpar. Bunutin, lipulin. Desarraigar,

Eradication, n. [iradik�ion] Extirpacion. Pagkabunot, pagkalipol. Erase, v. [ir�] Borrar. Katkatin, pawiin, burahin. Eraser, n. [ir�er] Raspador. Pangbur� Erasure, n. [ir�iur] Raspadura. Katkat, bur� Ere, adv. & prep. [ir] Antes, mas, pronto, antes de. Bago, muna. Erect, adj. [ir�t] Derecho, levantado hacia

arriba. Patwid, patay� Erect, v. [ir�t] Erigir, establecer. Magtayo, magtatag. Erection, n. [ir�cion] construccion. Pagtatay� Ereccion,

Erelong, adj. [irl�g] Antes de mucho. Hind�pa nalalaunan, hind�pa naluluwatan. Err, v. [�] Vagar, errar, desviarse. Magkamal� m�al� m�isy� m�igaw. Errand, n. [�rand] Pasabi, bilin, utos. Recado, mensaje.

Errant, adj. [�rant] Errante, vagabundo. Palaboy, hampas-lup� Errata, n. [err�a] Erratas. Mga kamalian sa kath� aklat, sulat, ibp.

Erratic, adj. [err�ic] Err�ico, vagante, vagabundo. Lay�, palakadlakad, palaboy, hampas-lup� Erratum, n. [irr�um] Errata. Mga kamalian sa kath� aklat, sulat ibp. Erring, adj. [�ring] N�amal� n�iligaw. Errado, errante.

Erroneous, adj. [err�ioes] Erroneo, falso. Mal� hind�tunay. Error, n. [�ror] Error, yerro. Kamalian, kalisyaan. Erudite, adj. [�iudait] Erudito. Paham, pantas, marunong. Erudition, ciencia. n. [eriud�ioen] Erudicion, Kapaham�, kapantasan,

karunungan. Eruption, n. [ir�pcioen] Erupcion. Silakb� buga. Erysipelas, n. [eriz�elas] Kulebra �sak� sa balat. Erisipela.

Escapade, n. [escap�] Movimiento irregular de un caballo. Lik� �bisyo ng kabayo. Escape, v. [esk�] Escapar, huir. Tumaanan, tumakas. Escape, n. [esk�] Escapada, Pagtataanan, pagtakas. huida.

Eschew, v. [eschi�] Huir, evitar. Lumay� umilag. Escort, n. [�cort] Escolta. Abay, kumboy,

bantay, kaakbay. Escort, v. [esc�t] Escoltar, Akbayan, samahan, ihatid. Escript, n. [escr�t] Katibayan, kasulat�. C�ula, convoyar.

escritura.

Esculent, adj. & n. [�kiulent] Comestible. M�akain; pagkain. Escutcheon, Eskudo. n. [eski�chen] Escudo.

Esoteric, adj. [esot�ic] Secreto, misterioso. Lihim, mahiwag� Esophagus, Lalamunan. n. [es�agoes] Garganta.

Especial, adj. [esp�ial] Especial. Tang� bukod-tang�

Espial, n. [esp�al] Esp�, observacion. Paniniktik. Espousals, n. [esp�sals] Esponsales. Kasal. Espouse, v. [esp�z] Desposar. Magkasal; pakasal. Espy, v. [esp�] Espiar, acechar. Maniktik, manubok. Essay, n. [es� Ensayo. Pagsasanay. Essay, v. [es� Ensayar, probar, tentar. Magsanay; tikman. Essence, n. [�ens] Esencia, perfume. Pabang� Essential, Kailangan. adj. [es�cial] Esencial.

Essential, n. [es�cial] kinakailangan.

Esencia.

Ang

Establish, v. [est�lish] Establecer, fundar. Magtatag; itatag. Establishment, n. [est�lishment] Establecimiento; domicilio. Pagkakatatag; bahay. Estate, n. [est�] Estado; hacienda, bienes. Pag-aar� lupang pag-aar� Esteem, n. [est�] Estimacion, aprecio. Pagmamahal, pagpapahalag� Esteem, v. [est�] Estimar, Mahal�, pahalagahan. apreciar.

Estimable, adj. [est�abl] Estimable. Kagalang-galang, kapitapitagan.

Estimate, n. [�timet] Valuacion. Tasa, pahalag� kur� Estimate, v. [�timet] Estimar, apreciar. Halagahan. Estimation, n. [estimecioen] Estimacion. Pitagan, galang. Estrange, v. [estr�dch] Extra�r, apartar, enajenar. Manibago, kumatw� lumay� umilag. Estrangement, n. [estr�dchment] Enajenamiento; extra�za, distancia. Kakatw� lay� agwat. Estuary, n. [�chiueri] Brazo de mar. Waw� Etch, v. [etch] Grabar al agua fuerte. Lumilok sa metal.

Etching, n. [�hing] Grabado hecho al agua fuerte. Paglilok sa metal. Eternal, adj. [it�nal] Eterno, inmortal. Magpakaylan man, walang hanggan. Eternally, adv. [it�nali] Eternamente. Sa tanang panahon, sa boong panahon. Eternity, n. [it�niti] Eternidad. Pagkakaylan man, pagkawalang hanggan. Ether, n. [��] Eter. Eter. Ethereal, adj. [iz�ial] Et�eo, celeste. Ukol sa langit. Ethiop, n. [�iop] Etiope, negro. Taga Etyopya, taong maitim. Etiquette, n. [�iket] Etiqueta. Etiketa,

pagkikilos-mahal. Ettin, n. [et�] Gigante. Higante. Etymology, n. [etim�odchi] Etimolog�. S�ulain ng mga salit� Eucharist, n. [i�carist] Pakinabang, kumunyon. Eucarist�.

Eulogize, v. [i�lodchaiz] Elogiar, aplaudir. Pumuri, magpaunlak. Eulogy, n. [i�lodchi] Elogio, alabanza. Papuri, paunlak. Eunuch, n. [i�noc] Eunuco, capon. Bating, kapon. Euphemism, n. [i�fimizm] Badyang pangpalubagloob. Eufemismo.

Euphonical, adj. [iuf�ikal] Euf�ico. Hinggil sa pagkakatugm�ng tinig. Euphony, n. [i�foni] pagkakatugm�ng tinig. Eufon�. Ang

Europe, n. [i�rop] Europa. Europa. European, adj. [iur�ian] Europeo. Nauukol sa Europa. European, n. [iur�ian] Europeo. Taga Europa. Evacuate, v. [iv�iuet] Evacuar, desocupar. Lisan, lisanin, iwan. Evacuation, n. [ivakiu�ioen] Evacuacion. Pag-al�. Evade, v. [iv�] Evadir, huir, escapar. Umiwas, umilag, tumakas, tumaanan.

Evanescence, n. [evan�ens] Desaparecimiento. Pagkawal� Evanescent, adj. Imperceptible. D�makita. Evangel, n. [iv�dchel] Ebanhelyo, mabuting balit� [evan�ent]

Evangelio.

Evangelic, adj. [ivandch�ic] Evang�ico. Nauukol sa ebanhelyo. Evangelical, adj. [ivandch�ical] Evang�ico. Nauukol sa ebanhelyo. Evangelist, n. [iv�dchelist] Evangelista. Ebanhelista, taga-pangaral ng ebanhelyo. Evaporate, v. [iv�oret] Evaporarse, disiparse. Sumuluwak, sumingaw.

Evaporation, n. Evaporacion, exalacion Suluwak, singaw.

[ivapor�ioen] del vapor.

Evasion, n. [iv�ioen] Evasion, salida, escape, excusa. Pag-ilag, paglabas, pagtakas, dahilan. Evasive, adj. [iv�iv] Evasivo. Maiilagan. Eve, n. [iv] Tardecita; vispera. Takip-silim; bisperas. Even, adj. [iven] Llano, igual. Pantay, patag, yano, panay, pares. Even, adv. [�en] Bagaman, kahi't. Aun, aun cuando.

Even, v. [iven] Igualar, allanar. Pantayin, patagin, panayin.

Evening, n. [�ning] Noche; el anochecer. Gab� takip-silim, pag-gab� Event, n. [iv�t] Evento, acontecimiento. Pangyayari, pagkakataon. Eventful, adj. acontecimientos. pangyayari. [iv�tful] Pusp� Lleno de ng mga

Eventual, adj. [iv�chiual] Eventual, fortuito. Nagkataon, hind�sinasady� Eventuality, n. [ivenchiu�iti] Evantualidad. Pagkapangyari. Ever, adv. [��] En cualquier tiempo, siempre. Kaylan man, palag� lag� parati, sa anomang panahon. Evergreen, n. [��grin] Siempre verde, siempreviva. Katakatak� siemprebibo.

Everlasting, adj. [evoerl�ting] sempiterno. Magpakaylanman, hanggan, walang katapusan.

Eterno, walang

Everlasting, n. [evoerl�ting] Eternidad. Kawalang hanggan. Evermore, adv. [evoermor] Eternamente. Magpakaylanman. Every, adj. [�eri] Cada uno, cada una. Bawa't, tw� Every-body, n. [�eri-b�i] Cada uno, cada una. Bawa't tao; lahat ng tao. Every-day, adv. [�eri-day] Cada dia. Araw-araw, bawa't araw. Every-one, n. [�eri-uan] Cada uno, cada una. Bawa't isa, lahat.

Everything, n. [�erizing] Cada cosa. Bawa't bagay, lahat ng bagay. Every-where, adv. [�oeri-juer] En �por todas partes. Sa lahat ng dako. Eve-through, n. [�zro] Canal de agua. Alulod. Evict, v. [iv�t] Despojar jur�icamente. Kamkam� ng pag-ar�sa pamamagitan ng hukuman. Eviction, n. [iviccioen] Eviccion, despojo jur�ico. Pagkamkam ng pag-aar�sa pamamagitan ng hukuman. Evidence, n. [�idens] Katotohanan, katunayan. Evidence, v. [�idens] Evidencia.

Evidenciar.

Patotohanan, patunayan. Evident, adj. [�ident] Evidente, patente, notorio. Totoo, tunay; malinaw, maliwanag. Evil, adj. [�l] Malo, depravado. Masam� Evil, n. [�l] Maldad, mal. Kasamaan, sam� Evil-doer, n. [�l-d�oer] Malhechor. Manggagaw�ng masam� tulisan. Evilly, adv. kasamaan. [�li] Malamente. May

Evil-minded, adj. [�l-manded] Malicioso, mal intencionado. May masamang akal� Evil-Speaking, n. [�l-sp�ing] Maledicencia, murmuracion. Masamang pangungusap, masakit na pananalit� takap.

Evince, v. [iv�s] Probar, Patunayan, patotohanan.

justificar.

Evitable, adj. [�itabl] Evitable. Maiiwasan, maiilagan. Evoke, v. [iv�] Evocar. Tumawag. Evolution, n. Pagsulong. [evoli�cioen] Evolucion.

Evolve, v. [ev�v] Desenvolver. Ilatag. Ewe, n. [iu] Oveja. Tupang babae. Ewer, n. [i�oer] Palancana, palangana. Kamaw, pas� palangana. Exact, adj. [eks�t] Exacto, puntual, justo. Ganap, hust� sukat, lubos.

Exact, v. [eks�t] Exigir. Huming� sumingil. Exaction, n. [eks�cien] Exaccion. Hing� sing�. Exactitude, n. [eks�titiud] Kaganapan, kalubusan. Exactitud.

Exaggerate, v. [eks�cheret] Exagerar. Magpakalabis. Exaggeration, n. [eks�cherecien] Exageracion. Pagpapakalabis. Exalt, v. [ecs�t] Exaltar, elevar; alabar, realzar. Ibuny�purihin, parangalan. Exaltation, n. [ecsolt�ien] Exaltacion, elevacion. Pagkabuny� papuri, parangal. Examination, n. [eczamin�ien] Examen. Paglilitis, pagsur� pagsisiyasat, pag-uusis�

Examine, v. [ecz�in] Examinar, escudri�r. Litisin, suriin, eksaminin, siyasatin, usisain. Example, n. [ecs�pl] Ejemplo, ejemplar. Halimbaw� uliran, mwestra. Exasperate, v. [ecz�peret] irritar. Manggalit. Exasperar,

Exasperation, n. [eczasper�ion] Exasperacion, irritacion. Galit, poot. Excavate, v. [�scavet] Excavar. Humukay. Excavation, n. [ecscav�ien] Excavacion. Hukay. Exceed, v. [ecs�] Exceder, sobresalir. Humig�, lumagpas, lumabis, lumal� Exceeding, adj. [ecs�ing] Excesivo.

Malabis, mahig�, lal� Excel, v. [ecs�] Sobresalir, sobrepujar. M�ang� lumagpas. Excellence, n. preeminencia. kamahalan. Excellency, n. preeminencia. kamahalan. [�selens] Excelencia, Karangalan, dangal,

[�selensi] Excelencia, Karangalan, dangal,

Excellent, adj. [�selent] Excelente, sobresaliente, primoroso. Mainam, maigi. Excelsior, adj. [ecs�sior] Excelso. Mataas na mataas. Except, conj. [ecs�t] Sino, �menos que. Kungd� subal� bagkus.

Except, prep. [ecs�t] Excepto, �excepcion de. Maliban, liban na. Except, v. [ecs�t] Exceptuar, excluir. Itang� ibukod. Exception, n. [ecs�cien] Bukod, pamumukod. Excepcion.

Exceptional, adj. [ecs�cioenal] Excepcional. Namumukod, natatang� Excess, n. [ecs�] kahigitan, labis. Exceso. Kalabis�,

Excessive, adj. [ecs�iv] Excesivo. Malabis, hig�. Exchange, n. [ecsch�dch] Cambio. Pal�, sukl� Exchange, v. [ecsch�dch] Cambiar, trocar.

Pumalit, magpalit, magsukl� Exchangeable, adj. Cambiable. N�papalit. [ecsch�dchebl]

Excise, n. [ecs�s] Sisa, derecho que se paga sobre los comestibles, etc.. Bwis, singil. Excise, v. [ecs�s] Sisar. Magpabwis. Exciseman, n. M�iningil ng bwis. [ecs�zmen] Sisero.

Excision, n. [ecs�chen] Paglipol, pagpaw�

Extirpacion.

Excitability, n. [ecsaitab�iti] Excitabilidad. Sigla, kasiglahan. Excitable, Masigla. adj. [ecs�tabl] Excitable.

Excite, v. [ecs�t] Excitar, estimular. Magbuy� mag-udyok, pumukaw. Excitement, n. [ecsaitment] Est�ulo, instigacion, conmocion. Pagbubuyo, pagpapasigla. Exciting, Masigla. adj. [ecs�ting] Encitamiento.

Exclaim, v. [ecscl�] Exclamar. Bumulal�. Exclamation, n. Exclamacion. Bulal�. Exclamatory, adj. Exclamatorio. Pabulal�. [ecsclam�ioen]

[ecscl�etori]

Exclude, v. [ecscli�d] Excluir, exceptuar. Ibukod, ihiwalay.

Exclusion, n. [ecscli�sion] Pagbubukod, paghihiwalay. Exclusive, adj. [ecscli�siv] N�ubukod, n�ihiwalay.

Exclusion.

Exclusivo.

Excommunicate, v. [ecscomi�niket] Excomulgar, anatematizar. Ekskumulgahin, ihiwalay sa iglesya. Excommunication, n. [ecscomi�nikecion] Excomuni�, anatema. Pag-ekskumulg� paghihiwalay sa iglesya. Excrement, n. [�scriment] Excremento. Tae, dum� Excrete, v. [ecscr�] Excretar. Itae, idum� ipalikod. Excretion, n. [ecscr�ien] Excrecion. Pagtae, pagdum� pagpalikod.

Excruciate, v. [ecscri�ciet] Atormentar. Magpahirap, magpas�it. Excruciation, n. [ecscriuci�ion] Tormento. Pahirap, pas�it. Exculpate, v. [ecsk�pet] Disculpar, excusar. Pawal�g sala, bigyang dahilan. Exculpation, n. [ecskalp�ien] Disculpa. Pagpapawalang sala. Excursion, n. Pagliliwaliw. [ecsc�cion] Excursion.

Excursive, adj. [ecsk�siv] vagante. Palakadlakad.

Errante,

Excuse, n. [ecski�s] Excusa. Paumanhin, dahilan.

Excuse, v. [ecski�s] Excusar, dispensar. Magpaumanhin, magpawalang bahal� dispensahin. Execrate, v. [�sicret] Execrar, maldecir. Manungayaw, lumait, manump� Execration, n. [ecsicr�ion] Execracion, maldicion. Tungayaw, lait, sump� Execute, v. [�sikiut] Ejecutar; ajusticiar. Magsagaw� gumanap, tumupad; bumitay, pumatay; gumanap ng kaparusahan. Executer, n. [�sikiuter] Ejecutar. Tagapagsagaw� tagaganap, tagatupad. Execution, n. [ecsiki�cion] Ejecucion. Pagsasagaw� pagganap; pagbitay. Executioner, n. [ecseki�cioner] Ejecutor, verdugo. Tagabitay, berdugo, tagapatay.

Executive, adj. [ecs�iutiv] Nauukol sa pagpapaganap.

Ejecutivo.

Executor, n. [ecs�iutor] Albacea, testamentario. Tagaganap ng hul�g bilin �testamento ng namatay. Executress, n. [ecs�iutres] Executrix, n. [ecs�iutrics] Albacea, ejecutora. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Exemplar, n. [ecs�plar] Ejemplar, modelo. Uliran, halimbaw� paris�, mwestra. Exemplary, adj. [ecs�pleri] Uliran, dapat halintularan. Ejemplar.

Exemplification, n. [ecsemplifik�ion] Ejemplificacion. Pakitang halimbaw� pagbibigay-uliran.

Exemplify, v. [eks�plifai] Ejemplificar. Magbigay-ulir�. Exempt, adj. [eks�t] Exento, libre por privilegio. Kawal� lay� Exempt, v. [eks�t] Palayain, ihiwalay. Exentar, libertar.

Exemption, n. [eks�cion] Exencion. Lay� Exercise, n. [�sersaiz] Ejercicio, ensayo, pr�tica. Pagsasanay, paggaw� pagpapalakas ng katawan. Exercise, v. [�sersaiz] Ejercitar; hacer ejercicio; atarear. Magsanay, gumaw� magpalakas ng katawan. Exert, v. [ecz�t] Esforzar, empe�rse por alguno. Magsikap, magpumilit.

Exertion, n. [ecz�cion] Esfuerzo. Sikap. Exhalation, n. Hing� singaw. [ecsjal�ion] Exhalacion.

Exhale, v. [ecsj�] Exhalar. Huminga. Exhaust, adj. [ecz�t] Exhausto, apurado. Said, ub�; pat� Exhaust, v. [ecz�t] Apurar, agotar; cansar. Masaid, maubos; mapat� Exhaustion, n. [ecz�cion] Agotamiento, extenuacion. Pagkasaid, pagkaubos; pagkapat� Exhibit, n. [ecz�it] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. Katibayang pinakasaks�sa paglilitis sa hukuman.

Exhibit, v. [ecz�it] Exhibir, manifestar. Magtanghal, maghayag. Exhibition, n. [eczib�ion] Exibicion; exposicion. Pagtatanghal, tanghalan. Exhibitor, n. [ecz�itor] Ostentador en p�blico. Tagapagtanghal, tagapaghayag. Exhilarate, v. [ecz�eret] Alegrar, causar alegr�. Magpasay� magbigay lugod. Exhilaration, n. [ecziler�ion] Alegria, regocijo. Say� kasayah�, galak, kagalakan. Exhort, v. [ecz�t] Exhortar. Mangusap, mangaral, humikayat. Exhortation, n. [eczort�ion] Exhortacion. Pangungusap, pangaral, hikayat. Exhume, v. [ecsi�m] Exhumar,

desenterrar. Hukaying mul�ang n�ibing. Exhumation, n. [ecsium�ion] Exhumacion. Paghukay na mul�sa inilibing. Exigence, n. [�sidchens] Exigency, n. [�sidchensi] Exigencia, necesidad. Kailangan. Exigent, adj. [�sidchent] Urgente. M�alian. Exile, n. [�zail] Destierro; desterrado. Pagkatapon, destierro; taong tapon. Exile, v. Magtapon hinatulan. [�zail] Desterrar, deportar. �magdestierro ng taong

Exist, v. [ecz�t] Existir. Lumag� mamarati. Existence, n. Pamamalag� [ecz�tens] Existencia. pamamarati; ang

tinatangkilik, bagay na mayroon. Exit, n. [�sit] Salida. L�asan. Exodus, n. [�sodoes] �odo. Pag-alis; eksodo �ikalawang aklat ng Biblia. Exonerate, v. [ecz�eret] Exonerar. Magpatawad, maggawad ng kapatawaran. Exoneration, n. [eczoner�ien] Exoneracion. Pagpapatawad. Exorbitance, n. [ecz�bitans] Exorbitancia, exceso, enormidad. Kalabisan. Exorbitant, adj. [ecs�bitant] Exorbitante, excesivo, enorme. Malabis. Exordium, n. [ecz�dioem] Exordio. Simul� pasimul�

Exotic, adj. [ecz�ic] Ex�ico, extrangero. Galing sa ibang lupain. Expand, v. [ecsp�d] Extender, dilatar. Lumwag, lumawak, kumalat. Expanse, n. [ecsp�s] dilatacion. Lawig, lawak. Expansion, n. Kalawakan. [ecsp�sion] Expansion,

Expansion.

Expatiate, n. [ecsp�iet] Espaciarse, difundirse. Mangalat, lumaganap. Expatriate, v. [ecsp�riet] Expatriar. Itapon sa ibang lupain. Expatriation, n. [ecspetri�ion] Expatriacion. Pagtatapon sa ibang lupain. Expect, v. [ecsp�t] Esperar, aguardar.

Maghintay, magantabay, umasa. Expectance, n. [ecsp�tans] Expectacion, esperanza. Paghihintay, pag-asa. Expectant, n. [ecsp�tant] Esperador. Ang naghihintay, ang umaasa. Expectation, n. [ecspect�ion] Expectacion, esperanza, mira, perspectiva. Pag-asa; hintay; hangad. Expectorate, v. [ecsp�toret] Expectorar. Dumahak. Expectoration, n. Expectoracion. Dahak. [ecspector�ion]

Expediency, n. [ecsp�iensi] Propiedad; conveniencia, oportunidad. Pag-aar� karapatan, pagsasamantal�

Expedient, adj. [ecsp�ient] Oportuno, conveniente. Marapat, masasamantal� Expedite, v. [�spidait] despachar. Lutasin, ipadal� Expedir,

Expedition, n. [ecspid�ien] Expedicion. Paglalakbay. Expeditious, adj. [ecspid�ioes] Pronto, expedito. Madal� matulin, tuloy-tuloy. Expel, v. [ecsp�] Expeler. Ilabas, iwaks� Ibukod. Expend, v. [ecsp�d] Expender, gastar, desembolsar. Gumugol, maggugol, gumast� magdukot. Expenditure, n [ecsp�dichiur] Gasto, desembolso. Gugol, nagugol, ginast�

Expense, n. [ecsp�s] Expensas, gasto. Gugol, gastos. Expensive, adj. Magugol, mahal. [ecsp�siv] Costoso.

Experience, n. [ecsp�iens] Experiencia, pr�tica. Kasanay�. Experience, v. [ecsp�iens] Experimentar. Magsanay; magmalas; sumubok; tikman. Experienced, adj. Experimentado. San�. [ecsp�iensd]

Experiment, n. [ecsp�iment] Experimento. Pagsubok. Experiment, v. [ecsp�iment] Experimentar. Sumubok; subukin. Expert, adj. [ecsp�t] Experto, habil. Bihas�

san�, may-kaya. Expertness, Kakayahan. n. [ecsp�tnes] Habilidad.

Expiate, v. [�spiet] Expiar, borrar un delito. Magtakip ng kasalanan. Expiation, n. [ecspi�ion] Pagtatakip ng kasalanan. Expiacion.

Expiration, n. [ecspir�ion] Expiracion; muerte. Pagkatapos, pagkalutas; pagkalagot ng hininga, pagkamatay. Expire, v. [ecsp�r] Expirar; morir. Matapos, malutas; malagot ang hininga, mamatay. Explain, v. [ecspl�] Explanar, explicar. Magpaliwanag.

Explanation, n. [ecsplen�ion] Explanaci�, explicacion. Paliwanag. Explanatory, adj. [ecsplen�ori] Explicativo. Nakapagpapaliwanag. Expletive, adj. [�splitiv] Expletivo. Badyang ginagamit sa lalong ik�iliwanag ng pananalit� Explicable, adj. [�splikebl] Explicable. N�paliliwanag. Explication, n. [ecsplik�ion] Explicacion. Paliwanag, paaninaw. Explicit, adj. [ecspl�it] Expl�ito, claro. Maliwanag, malinaw. Explode, v. [ecspl�] Disparar con estallido. Pumutok, sumilakb� bumug�

Exploit, n. [ecspl�t] Haza�, hecho her�co. Gawang kabayanihan, pamamayani. Exploration, n. [ecsplor�ion] Exploracion. Pagtuklas. Explore, v. [ecspl�] Explorar; averiguar; sondear. Tumuklas; sumiyasat; tumarok. Explosion, Pagputok. n. [ecspl�ion] Explosion.

Explosive, adj. [ecspl�iv] Explosivo. Pumuputok, nagpapanambulat. Export, n. [�sport] Exportacion. Paglalabas �pagpapadal�ng kalakal sa ibang lup�n; kalakal na ipinadadala sa ibang lup�n. Export, v. [ecsp�t] Exportar. Maglab� �magpadal�ng kalakal sa ibang lupain.

Exportation, n. [ecsport�ion] Exportacion. Paglalabas �pagpapadal�ng kalakal sa ibang lupain; kalakal na ipinadadal�sa ibang lupain. Expose, v. [ecsp�] Exponer, manifestar; arriesgar, poner en peligro. Magtanghal, maghayag; magpahayag, mangahas, sumapanganib. Exposition, n. [ecspoz�ion] Exposicion. Pagtatanghal; tanghalan. Expostulate, v. [ecsp�chiulet] Debatir, contender. Makipagtalo, makipaglaban. Expostulation, n. [ecsposchiul�ion] Debate; disputa. Pagtatalo. Exposure, peligrosa; paghantad. n. [ecsp�iur] Situacion exposicion. Panganyay�

Expound, v. [ecsp�nd] interpretar. Ihayag, ipaliwanag.

Exponer,

Express, adj. [ecspr�] Expreso, claro. Hayag, maliwanag. Express, v. [ecspr�] Expresar; exprimir. Ihayag; katas�. Expression, n. [ecspr�ion] Expresion. Pamamahayag, pananalit� pangungunsap. Expulsion, n. [ecsp�cion] Pagpapalayas, pagtataboy. Expulsion.

Expunge, v. [ecsp�dch] Borrar, cancelar. Pawiin, katkatin, burah�. Exquisite, adj. [�scuizit] Exquisito, excelente, raro. Mainam, maigi.

Exquisiteness, n. [�scuizitnes] Primor, excelencia, perfeccion. Inam, buti, igi. Extant, adj. [�stant] Estante, existente. Namamalag� Extempore, adv. [ecst�pori] De repente, de improviso. Pagdaka, karakaraka, pagkwan. Extend, v. [ecst�d] Extender, amplificar. Pahabain, unatin, banatin. Extended, adj. [ecst�ded] Extendido. Un�, ban�. Extension, n. [ecst�cion] Extension. Lawig, lawak. Extensive, adj. [ecst�siv] dilatado. Malawig, malawak. Extenso,

Extent, n. [ecst�t] Extencion. Lak� Extenuate, v. enflaquecer. mangayayat. [ecst�iuet] Manghin� Extenuar, pumayat,

Extenuation, n. [ecst�iuecion] Extenuacion, mitigacion. Pangangayayat, panghihin� Exterior, adj. [ecst�ior] Exterior. Labas. Exterior, n. [ecst�ior] El exterior. Ang labas. Exterminate, v. [ecst�minet] Exterminar, desarraigar. Lipulin, hugutin. Extermination, n. [ecstermin�ion] Exterminacion, extirpacion. Paglipol. External, adj. [ecst�nal] Externo. Lab�.

Extinct, adj. [ecst�ct] Extinto, apagado. Patay, kup�. Extinction, n. Kamatayan. [ecst�ccion] Extincion.

Extinguish, v. [ecst�g�ish] Extinguir. Pumaw� lumipol, pumuks� sumugp� Extirpate, v. [ecst�pet] Extirpar, desarraigar. Bumunot, humugot. Extirpation, n. [ecstirp�ion] Extirpacion. Pagbunot, paghugot. Extol, v. [ecst�] Alabar, exaltar. Purihin, ibuny� Extort, v. [ecst�t] Sacar por fuerza alguna cosa, adquirir por violencia. Mangagaw, manggahas� maniil, manulisan.

Extortion, n. [ecst�cion] Extorsion. Pang-aagaw, panggagahas� paniniil, panunulisan. Extortionate, adj. [ecst�cienet] Violento. Marahas. Extra, adj. [�stra] Extra. Bukod; dagdag. Extract, n. [�stract] Extracto. Kat�; hango, kuha. Extract, v. [ecstr�t] Extraer; extractar. Hugutin, hang�in, katas�, pig�n. Extraction, n. [ecstr�cion] Paghugot, paghang� Extraordinary, Extraordinario, kakaib� Extraccion.

adj. [ecstra�dineri] singular. Bukod-tang�

Extravagance, n. Extravagancia. Kakatw�

[ecstr�agans]

Extravagant, adj. [ecstr�agant] Extravagante. Katw� kakatw� Extreme, adj. [ecstr�] Extremo; sumo, supremo. Dulo, hanggan; napakainam, n�akaigi. Extreme, n. [ecstr�] Extremo; el grado mas elevado de alguna cosa. Dulo, wak�, hangg� Extremity, n. [ecstr�iti] Extremidad. Dulo, hangg� Extricate, v. [�striket] Desembarazar, desenredar. Guluhin, gusutin, ligaligin. Extrication, n. [ecstrik�ion] Desembarazo.

Gul� gusot, ligalig. Extuberance, n. [ecsti�berans] Protuberancia. Pagkausl�ng but��ng anomang bahagi ng katawan. Exuberance, n. [ecsi�berans] Exuberancia, suma abundancia. Lubhang kasaganaan, d�kawasang kasaganaan. Exuberant, adj. [ecsi�berant] Exuberante, abundantisimo. Lubhang sagan� n�aka sagan� Exude, v. Magpawis. [ecsi�d] Sudar, exhalar.

Exult, v. [ecz�t] Regocijarse. Magalak, matw�ng d�masayod. Exultation, n. [eczalt�ion] Regocijo, sumo placer. Galak, d�masayod na kasayahan.

Eye, n. [ai] Ojo. Mat� Eye, v. [ai] Ojear, observar. Sundan ng paningin. Eye-ball, n. [�bol] Ni� del ojo. Itim ng mat� Eye-brow, n. [�bro] Ceja. Kilay. Eye-glance, n. [�glans] Ojeada. Sulyap. Eye glass, n. [�glas] Anteojo. Salamin sa mat� Eye-lash, n. [�lash] Pesta�. Pil�-mat� Eyeless, n. [�les] Ciego. Bul�. Eyelet, n. [�let] Resquicio. Lw�ng mat� Eyelid, n. [�lid] P�pado. Talukap ng mata.

Eyeshot, n. [�shot] Ojeada. Suly�. Eye-sight, n. [�sait] Vista. Paning�. Eye-sore, n. [�sor] Mal de ojos. Sak� ng mata. Eye-tooth, n. [�tuz] Colmillo. Pangil. Eye-wink, n. [�wink] Gui�da. Kindat. Eye-witness, n. [�-uitnes] Testigo ocular. Saks�g nakakita. Eyot, n. [�et] Isleta. Munting pul� Eyry, n. [�i] Nido de ave de rapi�. Pugad ng ibong mangdadagit.

F

Fa, n. [fa] Fa, cuarta voz de la m�sica. Fa [tinig ng tugtugin at �itin]. Fable, n. [f�l] F�ula. Kathang salaysay, kwento. Fable, v. [f�l] Fingir, mentir; contar f�ulas. Magkunw� magsinungaling; magkwento, magsalaysay ng kath�lamang. Fabric, n. [f�ric] F�rica; manufactura. P�awaan ng anomang may hal� yaring may halong anoman. Fabricate, v. [f�riket] Fabricar. Gumaw�ng anomang may hal� Fabrication, n. [fabrik�ien] Fabricacion. Paggaw�ng anomang may hal�

Fabulist, n. [f�iulist] Fabulista. Mapaggaw�ng mga kathang salaysay. Fabulous, adj. [f�iul�] Matalinghag� talinghag� Fabuloso.

Facade, n. [fac�] Fachada, frontispicio de un edificio. Harapan ng bahay �gusal� Face, n. [fez] Cara, rostro, faz; fachada, frente; aspecto, apariencia; haz, superficie de una cosa. Mukh� harap�; karaagan; pagmumukh� any� balat �bagay na kita sa lab�. Face, v. [fez] Hacer frente; encarar. Humarap; iharap; magpamukh� ipamukh� Faced, adj. [fesd] Lo que tiene cara. May mukh� Facet, n. [fac�] Faceta. Munting mukh�

Facetious, adj. [fas�ioes] Chistoso, jocoso, gracioso. Masay� palabir� mapagpataw� Facile, adj. [f�il] F�il, docil, afable. Magaan, mapagpayag, masunurin. Facilitate, v. [fas�itet] Facilitar. Pagaanin; husayin. Facilitation, n. [fasilit�ioen] Facilitacion. Pagpapagaan; paghusay. Facility, n. [fas�iti] Facilidad, ligereza. Kadalian, kagaanan. Facing, n. [f�ing] Paramento, cubierta. Balot, aporo. Facing, adv. [f�ing] En frente. Sa tapat. Facsimile, n. [facs�ili] Facs�ile, copia

exacta. Hugis, wangis; paris�. Fact, n. [fact] Hecho, realidad. Bagay, pangyayari, katotohanan. Faction, n. [f�cioen] Faccion; disensi�. Pangkat, pulutong; k�litan, gul� Factionist, n. [faccioenist] El que excita facciones. Ang mahilig sa pagpapangkat-pangkat. Factious, adj. [f�cioes] Faccioso, sedicioso. Mang-uupat, mang-gugulo. Factitious, adj. [fact�ioes] Paimbabaw, kunw� hind�totoo. Facticio.

Factor, n. [f�tor] Factor. Isang bagay na katungkulan. Factory, n. [f�tori] Factor�, f�rica.

P�awaan. Faculty, n. [f�ulti] Kapangyarihan. Fad, n. [fad] kalikutan. Facultad, poder.

Frusler�,

ni�r�.

Likot,

Fade, v. [fe�] Decaer, marchitar, fallecer. Kumupas, malant� mayum� Faded, adj. [f�ed] Decaido, marchitado. Kup�, lant� yum� Fag, n. [fag] Trabajador; esclavo; nudo en el pa�. Manggagaw� alipin; buhol sa pany� Fag, v. [fag] Desfallecer �desmayarse de cansancio; trabajar demasiado por otro. Mapat� mapagal; mapat�sa pamamanginoon.

Fag-end, n. [fag-�d] Cadillos. Mga dulo ng bilach�sa habi �hinabi. Fagot, n. [f�ot] Haz �gavilla de le�. Bigkis, tal� Fail, n. [fe�] Omision; desgracia. Ligt� kaligtaan, kulang, kakulangan, kapahamakan, kapariwaraan. Fail, v. [fe�] Faltar, omitir, descuidar; perderse, perecer. Magkulang, m�igtaan, mawal� maparam. Failing, n. [f�ing] Falta, Kakulangan, kapintasan. defecto.

Failure, n. [f�iur] Falta, culpa; descuido; quiebra, bancarrota. Kakulangan, sala, lisy� pagkakalingat; pagkabagsak ng pagkabuhay, pagkalugi.

Fain, adj. [fe�] Alegre, contento. Masay� gal�. Fain, adv. [fe�] Gustosamente, de buena gana, con gusto. Ng boong lugod. Fain, v. [fe�] Magmith� Desear ardientemente.

Faint, adj. [feint] Lupaypay, dwag.

L�guido,

cobarde.

Faint, v. [fe�t] Desmayar, acobardar. Manglupaypay, madwag. Faint-hearted, adj. [f�t-jarted] Cobarde, medroso, pusil�ime. Dwag, matatakutin, hamak. Fainting, n. [f�ting] Deliquio, desmayo. Panglulupaypay, pagkawal�ng malay.

Faintness, n. [f�tnes] Languidez, flaqueza. Kahinaan ng loob. Fair, adj. [fe�] Hermoso, bello. Magand� marik�. Fair, adv. [fe�] Cortesmente, con buena armonia. Ng boong galang, nababagay, naakm� Fair, n. [fe�] Belleza, hermosura. Gand� kagandahan; dik�, karikitan. Fairing, adj. [f�ing] Ferias. Perya, tyangi. Fairness, n. [fe�nes] Belleza, hermosura. Ganda, dikit, kagandahan, karikitan. Fairy, adj. [f�i] Lo que pertenece �los duendes. Nauukol sa dwende.

Fairy, n. [f�i] Duende. Dwende. Faith, n. [fez] Pananampalataya. Fe, creencia.

Faithful, adj. [f�ful] Fiel, leal. Tapat, tapat-na-loob. Faithfully, adv. [f�fuli] Fielmente. Na may pagtatapat, ng boong pagtatapat. Faithfulnes, n. [f�fulnes] Fidelidad, lealtad. Pagtatapat. Faithless, adj. [f�les] Infiel. Taksil, lilo, suk�. Falcon, n. [f�oen] Halcon. Lawin. Fall, v. [fol] Caida; decadencia; catarata, salto. Bagsak, lagpak, takpak, laglag, pagkahulog; pagkabagsak; bugs�

Fall, v. [fol] Caer. Mahulog, bumagsak, lumagpak, tumakpak, malaglag; bumugs� Fallacious, adj. [fal�h�] Falaz, fraudulento. Manghihib� magdaray� Fallacy, n. [f�aci] Falacia, enga�. Hib� day� Fallen, adj. [f�en] Caido. Hul�, laglag, bagsak. Fallibility, n. [falib�iti] Falibilidad. Pagkak�ul� hind�lay�sa pagkakamal� Fallible, adj. [f�ibl] Falible. Nagkakabul� saklaw ng pagkak�al� Falling-sickness, Epilepsia. Himatay. n. [f�ing-s�nes]

Fallow, adj. [fal� Cultivable. �aruhin. Fallow, n. [fal� Tierra que descansa. Lupang �aruhin. Fallowness, n. [f�ones] Esterilidad de algun terreno. Kabasalan. False, adj. [fols] Falso, p�fido, enga�so. Sinungaling, hind�totoo, bulaan, magdaray� Falsehood, n. [f�sjud] Falsedad, enga�. Kasinungalingan, karayaan, walang katotohanan. Falsify, v. [f�sifai] Falsificar. Palsipikahin, dayain. Falsity, n. [f�siti] Falsedad, mentira. Day� hwad, kasinungalingan, kabulaanan.

Falter, v. [f�ter] Tartamudear; Umutal-ut�, magago; magkulang.

faltar.

Faltering, n. [f�tering] Debilidad, defecto. Panghihin� kapansanan. Fame, n. [fe�] Fama, Kabantugan, kagitingan. Fame, v. [fe�] Afamar, Magbansag, mamansag. renombre.

divulgar.

Famed, adj. [femd] Afamado, renombrado. Bantog, bansag, magiting. Familiar, adj. [fam�iar] Familiar, comun, ordinario. Karaniwan. Familiar, n. [fam�iar] Amigo �timo. K�i, katoto, kasamasama, kalaguy� Familiarity, n. [familiariti] Familiaridad.

Pagkakilala, pagkasanay.

pagkatalastas,

pagkakasi,

Familiarize, v. [fam�iaraiz] Familiarizar. Pagsanayan, kilalanin. Family, n. [f�ili] Familia. sangbahayan, kasangbahay, mag-anak. Pamilya, angkan,

Famine, n. [f�in] Hambre, carest�. Kagut�, kasalatan. Famish, v. [f�ish] Hambrear, morirse de hambre. Manglat�sa gutom; mamatay sa gutom. Famous, adj. [f�es] Famoso, afamado. Bantog, bansag, magiting. Fan, n. [f�] Abanico; aventador. Paypay, pamaypay, abaniko, pangpahangin.

Fan, v. [f�] Abanicar; aventar. Magpaypay, mag-abaniko; mag-pahangin. Fanatic, adj. [fan�ic] Fan�ico. Bulag na paniniwal� bulag na pagkatig, pik�matang sikap. Fanaticism, n. [fan�izism] Kabulagan sa paniniwal� Fanatismo.

Fanciful, adj. [f�siful] Imaginativo, caprichoso. G�nitain, mal�g hak� Fancy, n. [f�si] Fantas�, imaginacion. Gunigun� hak� Fancy, v. [f�si] Imaginar, M�un�un� m�sip, m�ar� fantasear.

Fancy-articles, n. [f�si-�tikls] Novedades, moda. Mga bagong bagay, ang n�omoda,

moda. Fancy-ball, n. [f�si-bol] Baile de m�caras. S�awan na nangakabalatkay� Fang, n. [fang] Colmillo. Pangil. Fantastic, adj. [fant�tic] Fant�tico. Gun�un� war� bungangisip, panaginip. Far, adj. [far] Lejano, distante. Malay� Far, adv. [far] Lejos. Malay� Farce, n. [fars] Farsa. Komedya, palab�, kath�ath� bir� Farcical, adj. [f�sical] Burlesco. Kataw�aw� Fare, n. [f�] Pasaje, paga, ajuste, comida; viaje. Pasahe, upa, bayad; pagkain; paglalakbay.

Fare, v. [f�] Viajar. Maglakbay. Fare-well, int. & n. despedida. Paalam. [f�uel] A Dios;

Farm, n. [farm] Heredad, sementera. Lupang pag-aar� bukid, lupang bungkalin. Farm, v. [farm] Cultivar, dar �la tierra las labores que son necesarias para que fructifique. Magsaka, magbukid, bumukid, lumin�g. Farmer, n. [f�mer] Labrador. Magsasaka. Farming, n. [farming] agricultura. Pagsasaka. Labranza,

Farm-yard, n. [farm-yard] Corral. Looban na may pananim.

Farrier, n. [f�rier] Herrador. Mangbabakal sa paa ng kabayo. Farrago, n. [farr�o] Farrago, broza. Mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na tapon. Farrow, n. [f�ro] Lechigada de puercos. Kawan ng biik. Farrow, v. [f�ro] Parrir la puerca �marrana. Manganak ang inah�g baboy. Farther, adj. [f�dzer] Mas lejos. Lalong malay� Farther, adv. [f�dzer] Mas lejos, mas adelante. Malay�pa, sa dak�roon. Farthest, adj. [f�dzest] Lo mas lejos. K�ayulayuan.

Fascinate, v. [f�inet] Fascinar, encantar. Dayain ang paningin; manghalina, mangganyak ng kalooban. Fascination, n. [fasin�ioen] Fascinacion, encanto. Pagdaray�ng paningin, panggaganyak ng kalooban. Fashion, n. [f�ioen] Forma; moda, uso. Any� tabas, yar� moda, ugal� kaugalian, asal. Fashion, v. [f�ioen] Formar, amoldar, adaptar; hacer �formar alguna cosa �la moda. Mag-any� yumar��tumabas ng ayon sa kaugalian. Fashionable, adj. [f�ioenabl] Hecho �la moda. Naaayon sa moda �kaugalian. Fast, adj. [fast] Firme, fuerte, estable; veloz, pronto. Matat�, matibay; madal�

matulin. Fast, n. [fast] Ayuno. Ayuno, kulasyon. Fast, v. [fast] magkulasyon. Ayunar. Mag-ayuno,

Fast-day, n. [f�t-dey] Dia de ayuno. Kaarawan ng pag-aayuno �pagkukulasyon. Fasten, v. [f�n] Afirmar, asegurar, fijar. Magtatag, maglapat; pagtibayin, ikapit na maigi. Faster, n. Mapag-ayuno. [fastoer] Ayunador.

Fastidious, adj. [fastidioes] Fastidioso, desde�so. Nakayayamot, nakakaabala. Fastness, n. [f�tnes] Firmeza, solidez. Tibay, katibayan.

Fat, adj. [fat] Gordo, ping�e. Matab� Fat, n. [fat] Gordura, grasa. Tab� Fat, v. [fat] Engordar [se]. Magpatab� Fatal, adj. [f�al] Fatal, Nakamamatay, nakasasaw� Fatalism, n. [f�alizm] Kamatayan, kasawian. funesto.

Fatalismo.

Fatality, n. [fet�iti] Fatalidad. Kasawian. Fate, n. [fe�] Suerte, destino. Kapalaran, palad. Fated, adj. [f�ed] Lo que est�decretado por los hados. Talag� Father, n. [f�zer] Padre. Am� magulang.

Fatherhood, Pagkaam�

n.

[f�zerjud]

Paternidad.

Father-in-law, n. Byenang lalake.

[f�zer-in-lo]

Suegro.

Fatherland, n. [f�zerlend] Patria. Lupang kin�ulatan, lupang tinubuan. Fatherless, n. [f�zerles] Hu�fano de padre. Ulila sa am� Fatherly, adj. [f�zerli] Paternal. Sa ama, nauukol sa am� Fathom, n. [f�oem] Braza. Dipa, sangdip� Fathom, v. [f�oem] Medir por brazo; sondear. Dipah�; taruk�. Fathomless, n. [f�oemles] Insondable.

D�matarok. Fatigue, n. [fat�] Fatiga, cansancio. Pagod, pagal, pat� kapaguran, kapagalan. Fatigue, v. [fat�] Fatigar, cansar. Pagurin, pagal�, pat�n. Fatling, n. [f�ling] Ceb�, animal que se ceba para comer. P�abain. Fatness, n. katabaan. [f�nes] Gordura. Tab�

Fatten, v. [f�n] Cebar, engordar; engrosarse. Magpatab� patab�n; tumab� Fatty, adj. [f�i] Untoso, craso, ping�e. Matab� Faucet, n. [f�et] Espita, canilla para sacar licor de un tonel �cuba. Gripo.

Fatuity, n. [fatiu�i] Fatuidad, simpleza. Kamusmusan. Fatuous, adj. [f�iuoes] Fatuo, insensato, tonto. Musmos, hangal, ungas. Fat-witted, adj. [f�-uited] Torpe, pesado. Mabagal, makupad. Fault, n. [folt] Falta, culpa; delito, defecto. Kakulangan, sala, kasalanan, kamalian, kasiraan. Faultless, n. [f�tles] Perfecto, sin falta. Walang kulang, walang mal� walang sala. Faulty, adj. [f�ti] Culpable, defectuoso. May kamalian, may kapintasan, may sala. Favour, n. [f�or] Favor, beneficio. Kaling� lingap, utang na loob.

Favour, v. [f�or] Favorecer, proteger. Kalingain, lingapin, tignan, tangkilikin. Favourable, adj. [f�orabl] Favorable, propicio. Sang-ayon, naaayon. Favourite, Itinatang� adj. [f�orit] Favorecido.

Favourite, n. [f�orit] Favorito. Minamahal. Fawn, n. [fon] Adulacion servil y baja. Panunuy� kunwang papuri. Fawn, v. [fon] Adular servilmente. Manuy� mamur�ng pakunw� Fay, v. [fe] Escarabotear, ajustar una pieza con otra. Magdugtong, mag-ugpong, magsugpon.

Fealty, n. [f�lti] Homenaje, lealtad. Pagtatapat ng loob, tapat na loob. Fear, n. [fi�] katakutan. Miedo, temor. Takot,

Fear, v. [fi�] Temer; amedrentar. Matakot; tumakot, manakot. Fearful, adj. [fi�ful] Medroso, temeroso, t�ido;. Tak�, matatakut�. Fearless, adj. [fi�les] Intr�ido, audaz, sin temor. Matapang, malakas ang loob, walang takot. Feasibility, n. [fizib�iti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Kakayahan sa pagsasagaw�ng anoman. Feasible, adj. [f�ibl] Factible, practicable, hacedero. Mag�aw� m�sasagaw� sukat

mangyari. Feast, n. [fist] Fiesta, festin, banquete. Pist� kasayahan, p�ingan, handa�. Feast, v. [fist] Festejar. Magpista, magsay� magpig�g, maghand� Feat, n. [fit] Hecho, accion, haza�. Gaw� yar� kagagaw�. Feather, n. [f�zer] Pluma. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. Feather, v. [f�zer] Emplumar. Tumub�ang balahibo. Featherly, adj. [f�zerli] Plumado; semejante �las plumas. Mabalahibo, tila balahibo. Feature, n. [fichoer] Semblante, rostro.

Any� pagmumukh� February, n. [f�riueri] Febrero. Pebrero. Fecund, adj. [f�oend] Fecundo, prol�ico. Sagan� Fecundity, n. [fik�diti] fertilidad. Kasaganaan. Fecundidad,

Federal, adj. [f�oeral] Federal. Nauukol sa pagkakasunduan �pagkakayarian sa pagsasamahan. Federalist, n. [fed�alist] Kasund� kayar� Federalista.

Federation, n. [fedoer�ioen] Confederacion. K�unduan, k�arian. Fee, n. [fi] Derechos, paga, salario, recompensa. Upa, kaupahan, bayad, gant�

Fee, v. [fi] Pagar, recompensar. Umupa, magbayad, gumant� Feeble, adj. [f�l] Debil. Mahin� Feebleness, n. Kahinaan, hin� [f�lnes] Debilidad.

Feed, n. [fid] Comida, Pagkain, pangpatid-gutom.

alimentacion.

Feed, v. [fid] Nutrir, alimentar; pacer. Magpakain; magpanginain, magpasabsab. Feel, n. [fil] Tacto, sentido. Hip� kap� damdam. Feel, v. [fil] Sentir; palpar. Mak�amdam, humip� kumap� Feeling, n. [f�ing] Tacto, sensibilidad.

Damdam, pakiramdam. Feet, n. [fit] Pies. Mga paa. Feign, v. [fe�] Magkunw� magpaimbabaw. Fingir, disimular. magbalatkay�

Feigned, adj. [fend] Fingido, disimulado. Paimbabaw, pakunw� Feint, n. [fent] Ficcion, Paimbabaw, pakunw� disimulacion.

Felicitate, v. [fil�itet] Felicitar. Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanino man. Felicitous, adj. [fil�itoes] Feliz, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Felicitation, n. [filisit�ioen] Felicitacion,

congratulacion, Pakikilugod.

enhorabuena.

Felicity, n. [fil�iti] Felicidad. Kaligayahan, kaluguran. Feline, adj. [f�ain] Nauukol sa pus� Gatuno; gatecto.

Fell, adj. [fel] Cruel, b�baro. Mabagsik, pus�g. Fell, n. [fel] Cuero, piel, pellejo. Katad, balat. Fell, v. [fel] Derribar, derrocar. Magbwal, magbaksak. Fellow, n. [f�o] Compa�ro, camarada. Kasama. Fellow-citizen, n. [f�o-s�izen]

Conciudadano, compatriota. Kababayan, kalupain. Fellow-creature, n. [f�o-cr�hoer] Pr�imo. Kapw� kapw�tao. Fellow-feeling, n. [f�o-f�ing] Pakikidamdam, pakikilugod. Simpat�.

Fellowship, n. [f�oship] Compa�a, sociedad. Samah�, pakikisama. Felly, n. [f�-li] Pina Pangkam�ng gulong. Felon, adj. [f�oen] Mabaksik, sukab, taksil. de una rueda.

Cruel,

traidor.

Felon, n. [f�oen] Reo de algun delito capital. Taong swail, pus�g, tampalasan. Felonious, adj. [fil�ioes] Malvado,

perverso, p�fido. Tampalasan, sukab. Felony, n. [f�oni] Felon�. Katampalasanan, kasukab�, kaswailan. Felt, n. [felt] Fieltro. Pieltro. Female, adj. [f�el] Femenino. Nauukol sa babae. Female, n. [f�el] Hembra. Babae. Feminine, adj. [f�inin] Femenino. Nauukol sa babae. Femoral, adj. [f�oral] Femoral. Nauukol sa baywang. Fen, n. [fen] Marjal, pantano. Lat�n. Fence, n. [fens] Bakod, bakuran. Cerco, cercamiento.

Fence, v. [fens] Cercar, avallar un sitio. Magbakod, bakuran. Fenceless, adj. [f�sles] Lo est�cercado. Walang bakod. que no

Fencing, n. [f�sing] Esgrima. Esgrima. Fend, v. [fend] Rechazar. Iwaks� Fender, n. [f�der] Barandilla que se pone delante del hogar. Barandilya sa harapan ng bahay. Ferine, adj. [f�ain] Ferino; cruel. Mailap, ukol sa gubat; mabangis. Ferment, n. [f�ment] Fermento. Panghilab, pangpahilab. Fermentation, n. [foerment�ioen]

Fermentacion. Paghilab, pagbabago. Ferocious, adj. [fir�ioes] Feroz, fiero, salvaje. Mabangis, mabaks�. Ferociousness, n. [fir�ioesnes] Ferocidad, crueldad. Kabangisan, kabaksikan. Ferocity, n. [fir�iti] Ferocidad, braveza. Kabangisan, katapangan. Ferret, v. [f�-ret] Rastrear, averiguar. Bakasin, pag-usigin. Ferriage, n. [f�-riedch] Barcaje. Bayad sa tawid. Ferry, n. [f�-ri] Vadeo. T�iran. Ferryman, M�anawid. n. [f�riman] Barquero.

Fertile, adj. [f�til] F�til, fecundo. Matab� mabunga, malag� Fertileness, n. [f�tilnes] abundancia. Tab� lag� Fertilidad,

Fertility, n. [foert�iti] Fertilidad, abundancia. Katabaan ng lup� kalaguan. Fertilize, v. [f�tilaiz] Magpatab�ng lup� Fertilizar.

Ferule, n. [f�iul] F�ula, palmeta. Buklod, ikog. Fervency, n. [f�vensi] Fervor, ardor; zelo. Ningas ng loob, pusok ng loob; sikap. Fervent, adj. [f�vent] Ferviente, fervoroso. Maningas na nais, masikap. Fervid, adj. [f�vid] Ardiente, fogoso.

Mapusok. Fervor, n. [f�voer] Fervor, zelo. Ningas ng kalooban, kapusukan. Festal, adj. [f�tal] Festivo. Masay� tw� Fester, v. [f�toer] Enconarse, inflamarse. Magnan� Festival, adj. [f�tival] Festivo. Nauukol sa pist� masay� Festival, n. [f�tival] Fiesta. Pist� pistahan. Festive, adj. [f�tiv] Festivo, alegre. Masay� maligay� Festivity, n. [fest�iti] Festividad, alegria. Kasayahan, kaligayahan. Festoon, n. [fest�n] Feston. Gayak na

bulaklak, bunga �dahon. Fetch, n. [fetch] Estratagema, artificio. Lal�g, hib� Fetch, v. [fetch] Ir �traer algo. Magdal� Fetid, adj. [f�id] F�ido, hediondo. Mabah� masamang amoy. Fetidness, n. [f�idnes] Fetor, hedor. Bah� amoy na masam� Fetlock, n. [f�loc] Cerneja. Balahibo sa paa ng kabayo. Fetters, n. [f�oers] pangpangaw. Grillos. Damal,

Fetter, v. [f�oer] Engrillar, encadenar. Suutan ng damal, ipangaw.

Feud, n. [fiud] Ri�, contienda, disension. Away, k�litan, pagkakasir� pagkakagal�. Feudal, adj. [fi�dal] Feudal. Nauukol sa away �k�litan. Fever, n. [f�er] Fiebre, calentura. Lagnat; sinat. Feverish, adj. [f�erish] calenturiento. Malalagnatin. Few, adj. [fi�] Poco. Kaont� Fewel, n. [fi�-el] Le�. Panggatong. Fiancee, n. [fians� Mujer comprometida. Babaing komprometida �may n�aoohan na. Fiat, n. [f�at] Mandato absoluto. Utos na mahigpit. Febricitante,

Fib, n. [fib] Kasinungalingan, kahambugan.

Mentira,

embuste. kabulaanan,

Fib, v. [fib] Mentir. Magsinungal�g, magbulaan, maghambog. Fiber, n. [f�ber] Fibra, hebra. Hibl� hilach� Fibrous, adj. [f�br�] Fibroso. Mahibl� mahilach� Fibula, n. [f�iula] Hebilla, bucle. Hebilya. Fickle, adj. [fikl] Voluble, inconstante, mudable, variable. S�awahan, alisag� Fickleness, n. [f�lnes] Volubilidad, inconstancia. Pagk�alawahan, kaalisagaan.

Fiction, n. [f�cion] Ficcion, invencion. Kath� hind�totoo. Fictitious, adj. [fict�i�] Ficticio, fingido. Hind�totoo. Fiddle, n. [f�l] Violin. Byol�. Fiddle, v. [f�l] Tocar el violin. Tumugtog ng byol�. Fiddler, n. [f�ler] Violinista. Byolinista. Fiddlestick, n. [f�lstic] Arco de violin. Ark�ng byol�. Fiddlestring, n. [f�lstring] Cuerda de violin. Kwerdas ng byol�. Fidelity, n. [fid�iti] Fidelidad, lealtad. Pagtatapat.

Fidget, n. [f�chet] Agitacion inquieta, afan. Kabalisahan. Fidget, v. [f�chet] Inquietarse. Mabalis� Fidgety, adj. [f�cheti] impaciente. Balis� d�m�akali. Fie, int. [fai] �Vaya!. �Ayan! Fief, n. [fif] Feudo. Bagay �dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. Field, n. [fild] Campo, campi�, campa�. Bukid, bukiran, parang, larangan. Field piece, n. [f�d-piz] Artiller� de campa�. Kanyong may gulong. Fiend, n. [find] Enemigo, Kaaway, kalaban; demonyo. demonio. Inquieto,

Fiendish, adj. [f�dish] Ente demoniaco. Parang demonyo.

infernal,

Fierce, adj. [firz] Fiero, feroz. Mabangis, mabagsik. Fierceness, n. [f�znes] Fiereza, ferocidad. Kabangisan, kabagsikan. Fieriness, n. [f�erines] Ardor, fogosidad. Init, pusok. Fiery, adj. [f�eri] Igneo; fogoso, col�ico. Nag-aapoy, maningas, malyab; mapusok, magagalit�. Fife, n. [f�f] P�ano. Pito. Fifteen, adj. [f�tin] Quince. Lab�g lim� Fifteenth, adj. [f�tinz] D�imo quinceno. Ika labing lim� quinto,

Fifth, adj. [fifz] Quinto. Ika lima. Fifthly, adv. [f�zli] En quinto lugar. Sa ika lima. Fiftieth, adj. [f�tiez] Quincuag�imo. Ika limang p�. Fifty, adj. [f�ti] Cincuenta. Limang p�. Fig, n. [fig] Higo. Igos. Fight, n. [f�t] Pelea, batalla, combate. Babag, away, laban�. Fight, v. [f�t] Pelear, batallar, combatir. Umaway, bumabag, lumaban. Figurative, adj. [f�uiurativ] Figurativo. Pinakahwad, pinakaany� pinakawangis, halimbaw�

Figure, n. [f�uiur] Figura, forma exterior. Any� hichura, banhay. Figure, v. [f�uiur] Figurar. Magbanhay, gumuhit ng any� Filament, n. [f�ament] Filamento. Hibl� hilach� Filch, v. [filch] mangdukot. Ratear. Manekas,

Filcher, n. [f�cher] mangdudukot. File, n. [f�l] Lima. Kikil.

Ratero.

Tekas,

File, v. [f�l] Limar, pulir. Kumikil; kikilin. Filial, adj. [f�ial] Filial. Nauukol sa an�.

Filibuster, n. [fil�uster] Pirata, filibustero. Tulisang dagat. Filigree, n. [f�igri] Filigrana. Sangkap ng gint��pilak. Filings, n. Pinagkikilan. [f�lings] Limaduras.

Fill, n. [fil] Hartura, Kabusugan, kasaganaan.

abundancia.

Fill, v. [fil] Llenar, henchir. Pumun� bumusog; punuin, busugin. Fillet, n. [f�et] Venda, tira �faja. Basahang panal� Fillip, n. [f�ip] Papirote. Pit�. Fillip, v. [f�ip] Dar un papirote. Pumit�.

Filly, n. [f�i] Potranca. Inahing kabayo. Film, n. [film] Pel�ula. Pel�ula, balat na man�is. Filter, n. [f�ter] Filtro. Sala�. Filter, v. [filter] Filtrar. Sumal� Filth, n. [filz] Inmundicia, basura, suciedad. Dum� sukal. Filthiness, n. [f�zines] suciedad. Dum� sukal. porquer�,

Inmundicia,

Filthy, adj. [f�zi] Sucio. Marum� masukal. Filtrate, v. [f�tret] Filtrar. Sumal� Filtration, n. [filtrecion] Filtracion. Pagsal� Fin, n. [fin] Aleta [de pez]. Palikpik.

Final, adj. [f�nal] Final, �ltimo. Hul� katapusan, wakas. Finally, adv. [f�nali] Finalmente, �ltimamente. Sa hul� sa katapusan, sa wakas. Finance, n. [f�nans] Renta, hacienda p�blica. Salaping bayan, pamimilak. Financial, adj. [fin�cial] Lo que pertenece �las rentas �hacienda p�blica. Nauukol sa pamimilak. Financier, n. [finans�] Hacendista �financiero. Tagapamahal�ng salap�ng bayan. Find, n. [f�nd] Encontrar, hallar; buscar. Makasumpong, makatuklas; humanap.

Finding, n. [f�nding] Descubrimiento, invencion. Pagkasumpong, pagkatuklas. Fine, adj. [f�n] Fino, lindo, bello. Mainam; maganda, marikit. Fine, n. [f�n] Multa. Mult� Fine, v. [f�n] Multar. Multahan. Fine-draw, v. [f�n-dro] Zurcir. Magsurs� Finely, adv. [f�nli] Primorosamente, con elegancia. May kainaman, may kagandahan. Finery, n. [f�nri] Primor; adorno, atav�. Dilag; gayak; sangkap. Finger, n. [f�guer] Dedo. Dalir� Finger, v. [f�guer] Tocar, manosear.

Hipuin, lamasin. Finger-stall, n. [f�guer-stol] Dedal. Didal. Finical, adj. [f�ical] Delicado, afectado. Mainam. Finish, n. [f�ish] Acabamiento, colmo. Katapusan, wakas, kayarian. Finish, v. [f�ish] Acabar, concluir. Tumapos, yumar� terminar,

Finite, adj. [f�nait] Finito. May katapusan, may hangg� Finless, adj. [f�les] Sin aletas. Walang palikpik. Finny, adj. [f�i] Armado de aletas. May palikpik.

Fire, n. [f�r] Fuego, lumbre; incendio. Apoy; s�nog. Fire, v. [f�r] Quemar, inflamar. Sumunog; magpaningas ng apoy. Firearms, n. [f�rarms] Armas de fuego. Bar�, alm� na pumuputok. Fire-brand, n. [f�r-brand] Tizon �tea. Sulig� sul� sigsig. Firecrackers, n. [f�rcrakers] Kwites, rebentador. Cohetes.

Firefly, n. [f�rflay] Luci�naga. Alitaptap. Fireman, n. [f�rman] Bombero. Bombero. Firepan, n. [f�rpan] Brasera. Sisidlan ng baga.

Fireplace, n. [f�rpl�] Fogon. Pinag-apuyan. Firescreen, n. [f�rscrin] Pantalla chimenea. Takip ng chimenea. de

Fireside, n. [f�rsaid] Fogon de chimenea. Pug� ng chimenea. Firewood, n. [f�rwud] Le� para la lumbre. Panggatong, kahoy. Fireworks, n. [f�rwercs] artificiales. Kwites, putok. Fuegos

Firing, n. [f�ring] Descarga. Pagpapaput�. Firm, adj. [firm] Firme, estable. Matibay, matatag. Firm, n. [firm] Firma. Samahan sa anomang hanap-buhay.

Firmament, n. [firmament] Firmamento. Langit. Firmness, n. [f�mnes] Firmeza, estabilidad. Katibayan, tibay, tatag. First, adj. [first] Primero. Una. First, adv. [first] En primer lugar. Panguna. First-born, Panganay. n. [f�st-born] Prim�enito.

First cousin, n. [f�st-kauzn] hermano. Pinsang bu� Firstling, n. [f�stling] primerizo. Panganay.

Primo

Prim�enito,

First-rate, adj. [f�st-ret] Superior, primera clase. Panguna, k�utibutihan.

de

Fiscal, adj. [f�cal] Perteneciente tesorer� p�blica. Nauukol ingat�g-yaman ng bayan.

�la sa

Fiscal, n. [f�cal] El erario �tesorer� p�blica. Ingat�g-yaman ng bayan. Fish, n. [fish] Pez; pescado. Isd� Fish, v. [fish] Pescar. Mangisd� Fish-bone, n. [f�h-bon] Espina. Tinik [ng isd�. Fish corral, n. [fish c�ral] Corrales de pescar. Baklad. Fisher, n. [f�her] Pescador. M�gingisd� Fisher-man, M�gingisd� n. [f�her-man] Pescador.

Fishery, n. [f�heri] Pangingisd�

Pesca,

pesquera.

Fish-hook, n. [f�hjuk] Anzuelo. Tag� kiba. Fishing, n. [f�hing] Pesca. Pangingisd� Fishing-net, n. [f�hing-net] Red de pescar. Lambat na pangisd� Fishing-rod, n. [f�hing-rod] Ca� de pescar. Bingwit, pamingwit. Fish-market, n. [f�h-market] Pescader�. P�ilihan ng isd� Fishmonger, n. [fishm�guer] Pescadero. M�ininda ng isd� Fishpond, n. [f�hpond] Estanque de peces. P�akihan ng isd�

Fish-spear, n. [f�h-spir] Arpon, dardo. Salapang. Fissile, adj. [f�il] Hendible. B�kin. Fissure, n. [f�iur] Lah�g, byak; bitak. Grieta, hendidura.

Fist, n. [fist] Pu�. Dakot. Fisticuffs, n. [f�tikafs] Pu�das, ri� de pu�das. Suntok; suntukan. Fit, adj. [fit] Conveniente, aprestado; apto, id�eo. Bagay, tapat, marapat; kaya, ukol. Fit, v. [fit] Ajustar, adaptar. Ilapat, iakm� ibagay. Fitful, adj. [fitful] Alternado paroxismos. Hind�pulos, hind�pan�. con

Fitting, adj. [f�ing] Conveniente, justo. Bagay, akm� Five, adj. [f�v] Cinco. Lim� Fivefold, adj. [f�vfold] Qu�tuplo. Mak�ima. Fix, v. [fics] Fijar, establecer. Ilapat, iakma, pagtibayin. Fixedly, adv. [f�sedli] ciertamente. Matibay, lapat. Fixedness, n. [f�sednes] estabilidad. Tibay. Fijamente,

Firmeza,

Fixture, n. [ficschur] Los trastos �muebles fijos de una casa. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. Fizz, n. [fiz] Silbido. Sutsot, sipol; haging.

Fizz, v. [fiz] Silbar. Sumutsot; humaging. Flabby, adj. [fl�i] Blando, flojo. Malambot, mahin� Flag, n. [flag] Bandera. Watawat, bandil� Flag, v. [flag] Pender, colgar. Maglaylay. Flagellate, v. [fl�chel�] Azotar. Humampas, bumugbog. Flagon, n. [fl�on] Frasco. Prask� sisidlang ng alak �nomang malagnaw. Flagrancy, n. [fl�ransi] Calor, ardor. Init, kainitan, ningas. Flagrant, adj. [fl�rant] Ardiente, flagrante. Mainit, maningas. Flag-ship, n. [flag-ship] Nav� almirante.

Sasakyan ng almirante. Flag staff, n. [fl� staf] El asta de la bandera. Palo ng watawat. Flail, n. [fle�] pangdikdik. Mayal. Pangbay�

Flake, n. [flec] Copo; l�ina, centella. Patak ng niebe; alipato. Flambeau, n. [fl�bo] Antorcha, anchon. Sulig� sul� Flame, n. [fle�] Llama. Liyab, ningas. Flame, v. [flem] Arder, brillar. Magliyab, magningas. Flange, n. [flandch] Liston. Liston. Flank, n. [flanc] Flanco. Tagiliran, gilid.

Flank, v. [flanc] Atacar el flanco de un ej�cito. Lusubin ang dakong gilid ng isang hukb� Flannel, n. [fl�el] Franela. Pranela. Flap, n. [flap] Falda. Saya. Flapjack, n. [fl�dchec] Especie de fruta de sarten. Bibingka. Flare, v. [fl�] Lucir, brillar, relampaguear. Numingning, kumislap. Flash, n. [flash] Relampago, llamarada. Kislap, kisap, ningas, siklab. Flash, v. [flash] Relampaguear, brillar con un brillo pasajero. Kumislap, kumisap. Flashy, adj. [fl�hi] Superficial; insulso.

Makintab, makinis. Flask, n. [flasc] Frasco. Prask� Flat, adj. [flat] Llano, liso. Makinis, pantay. Flat, n. [flat] Llanura, plano. Dakong patag; piso ng bahay �gusal� Flat, v. [flat] Allanar, poner llana la superficie de alguna cosa. Patagin, pantayin. Flatness, n. [fl�nes] Kapatagan, kakinisan. Llanura, lisura.

Flatten, n. [fl�n] Allanar. Pantayin, patagin. Flatter, v. [fl�er] Adular, lisonjear. Manuy� mamuri ng paimbabaw. Flattery, n. [fl�eri] Adulacion, lisonja. Tuy�

papuring paimbabaw. Flatulency, n. [fl�iulensi] Flatulancia, ventosidad. Usog, hangin sa loob ng katawan. Flaunt, v. [flant] Pavonearse. Maghambog. Flautist, n. [fl�ist] Flautista. Plautista. Flavor, n. [fl�or] Sabor �gusto suave y delicado de alguna cosa, sainete; fragancia. Lasa, lasap; bango. Flavor, v. [fl�or] Dar un olor suave; condimentar. Pasarapin ang amoy; pasarapin ang lasa. Flaw, n. [flo] Resquebradura, hendedura; falta, tacha. Ligasgas, lamat, lahang, gwang, baak.

Flaw, v. [flo] Rajar, hender. Lumahang, bumaak. Flawless, adj. [fl�es] Sin defecto. Walang kapintasan. Flax, n. [flacs] Lino. Lino. Flay, v. [fle] Desollar, Talupan, alisan ng balat. Flea, n. [fli] Pulga. Purg�. Flea-bite, n. [fl�b�t] Picadura de pulga. Kagat ng purg�. Fleck, n. [flec] Mancha. Manch� dungis, bakat. Fleck, v. [flec] Manchar. Manchahan. Fledge, v. [fledch] Enplumecer. Tubuan ng descortezar.

balahibo. Flee, n. [fli] Huir, escapar. Tumakas, tumaanan. Fleece, n. [fliz] Vellon. Balahibo ng tupa. Fleece, v. [fliz] Esquilar; desnudar, despojar. Gupitan ng balahibo ang tupa; hubaran, kamkaman. Fleecy, adj. [fl�i] mabalahibo ng tupa. Lanudo. Malana,

Fleer, n. [flir] Burla, mueca. Uyam, alipust� tuy� Fleer, v. [flir] Burlar, mofar. Uyamin, alipust�n, tuy�n. Fleet, adj. [flit] Veloz, lijero. Matulin, maliks�

Fleet, n. [flit] Escuadra, flota. Hukbong dagat; pulutong ng mga sasakyang dagat. Fleeting, n. [fl�ing] Pasajero; fugitivo. Sak�; taan�. Fleetness, n. [fl�nes] Velocidad, ligereza. Tulin, liks� Flesh, n. [flesh] Carne. Laman; karne. Fleshless, adj. [fl�hles] Descarnado, flaco. Walang lam�, payat. Fleshy, adj. [fl�hi] Carnoso. Malam�. Flexibility, n. [flecsib�iti] Flexibilidad. Kalambutan. Flexible, adj. [fl�sibl] Flexible. Malambot, sunodsunuran.

Flexion, n. [fl�cion] Flexi�, corvadura. Hapay, hilig. Flick, v. [flic] Hurtar con ligereza. Umum�. Flicker, v. [fl�er] Aletear, Pumagakpak, pumagaspas. Flier, n. [flai�] Fugitivo. Taan�. Flight, n. [fl�t] Huida, fuga. Pagtakas, pagtataanan. Flighty, adj. [fl�ti] Matulin, maliks� Veloz, acelerado. fluctuar.

Flimsy, adj. [fl�zi] D�il, f�til. Marupok, mahun� Flinch, v. [flinch] Umurong, umudl�. Desistir, retirarse.

Fling, n. [fling] Tiro. Hilagpos, ilandang. Fling, v. [fling] Arrojar, tirar, lanzar. Magpahilagpos, magpailandang. Flint, n. [flint] Pedernal. Batong pinkian. Flinty, adj. [fl�ti] Empedernido, inexorable. Matigas na matigas. Flip, n. [flip] Una bebida hecha con cerveza, aguardiente y az�car. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. Flippancy, n. [fl�ansi] Petulancia. Kawal� ng galang. Flippant, adj. [fl�ant] Petulante, locuaz. Walang galang, masalit� masatsat. Flipper, n. [fl�er] Aleta. Palikpik.

Flirt, n. [flirt] Mueca, burla; movimento lijero; coqueta. Bir� kilos na pabigl� land� kir� Flirt, v. [flirt] Mofar; proceder con lijereza; coquetear. Magbir� gumaw�ng pabigl�igl� lumand� kumir� Flirtation, n. [flirt�ion] Movimiento lijero; vanidad; coqueter�. Kilos na pabigl�igl� kalayawan; kalandian, kakirihan. Flit, v. [flit] Volar, huir; aletear. Lumipad, tumakas; pumagaspas, humagibis. Flitch, n. [flitch] Hoja de tocino. Tosino. Flitting, n. [fl�ing] Pagkalapastangan. Ofensa, injuria.

Float, n. [flot] Cosa que flota. Anomang

lut�g. Float, v. [flot] Flotar. Lumutang. Floating-bridge, n. [fl�ing-bridch] Ponton. Punton. Flock, n. [floc] Manada, reba�; gent�. Kawan, kaban; pulutong, bunton ng tao, karamihan ng tao. Flock, v. [floc] Congregarse, atroparse. Magpipisan, magtitipon. Floe, n. [flo] Car�bano. Bugal na yelo na lumulutang. Flog, v. [flog] Azotar. Humampas, pumal� Flood, n. [flad] Inundacion. Bah� apaw na tubig.

Flood, v. [flad] Inundar. Bumah� umapaw ang tubig. Floor, n. [flu�] Pavimiento, suelo, piso. Lapag, sahig; piso ng bahay �gusal� Floor, v. [flu�] Echar suelo �piso �algun aposento. Magsahig. Flooring, n. [fl�ing] Suelo, piso. Sahig, lapag. Flop, v. [flop] Aletear. Humagibis. Floral, adj. [floral] Floral. Nauukol sa bulaklak. Floret, n. bulaklak. [fl�et] Florecilla. Munting

Florid, adj. [fl�id] Florido. Mabulaklak.

Florist, n. [fl�ist] Florista. M�ininda ng bulaklak. Floss-silk, n. [fl�-silc] Seda floja. Sutl� Flossy, adj. [fl�i] Blando como la seda. Malambot na parang sutl� Flotage, n. [fl�edch] Flotante. Lut�g. Flotilla, n. [flot�a] Flotilla. Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. Flounce, n. [fl�ns] Flueco; cairel. Plekos; kairel. Flounce, v. [fl�ns] Revolcarse en agua �cieno. Maglamaw. Flounder, n. [fl�nder] Aced�. Kitang. Flounder, v. [fl�nder] Patear, brincar.

Magtatar�g, maglulundag. Flour, n. [fl�r] Harina. Harina. Flourish, n. [fla�rish] Vigor, belleza, floreo. Pamumukadkad; gand�ng pananalit� Flourish, v. [fla�rish] Florecer; florear. Mamulaklak, mamukadkad; manalit�ng marik�. Flout, n. [fl�t] Mofa, burla. Gagad, tukso. Flout, v. [fl�t] Mofar, Manggagad, manuks� burlarse.

Flow, n. [flo] Creciente de la marea; flujo. Lak�ng tubig; agos. Flow, v. [flo] Crecer la marea; fluir, manar. Lumak�ang tubig; umagos.

Flower, n. [fl�er] Flor. Bulaklak. Flower, v. [fl�er] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Flower-bed, n. [fl�er-bed] Cuadro [en un jardin]. Pitak ng halamanan. Flower-girl, n. [fl�er-guerl] Dalagang nagbibil�ng bulaklak. Florera.

Floweret, n. [fl�eret] Florecilla. Munting bulaklak. Flower-pot, n. [fl�er-pot] Tiesto de flores. Pas�ng halaman. Flowery, adj. [fl�eri] Fl�ido. Mabulaklak. Fluctuate, v. [fl�cchiuet] Fluctuar. Maanod.

Fluctuation, n. [fl�cchiuecion] Fluctuacion. Pagkaanod. Flue, n. [fli�] Ca�n �campana de chimenea. P�suhan, p�abasan ng usok. Fluency, n. [fli�ensi] Fluidez. Dulas, gaan. Fluent, adj. [fli�ent] Madulas, magaan. Fluente, facil.

Fluid, adj. [flu�] Fluido. Tun�, lusaw. Fluid, n. [fl�id] Fluido. Anomang tun� �lusaw. Fluidity, n. [fl�iditi] Fluidez. Kalusaw�. Flume, n. [fli�m] Canal de agua. Pa�usan ng tubig. Flunkey, n. [fl�ki] Lacayo. Lakayo

�kasiping ng kuchero sa piskante. Flurry, n. [fl�ri] R�aga; conmocion. Kislap; bakl� kil�. agitacion,

Flurry, v. [fl�ri] Confundir, alarmar. Lumit� bumakl� Flush, n. [flash] Rubor, flujo r�ido. Pamumul�[sa kahihiyan �kagitlaanan]; bugs� Flush, v. [flash] Ponerse colorado; fluir con violencia. Mamul� bumugs� Fluster, n. [fl�ter] Impulso repentino. Simbuyo. Fluster, v. [fl�ter] Confundir, atropellar. Tuligin, basag-uluhin. Flute, n. [fli�t] Flauta. Plauta.

Flutist, n. [fli�tist] Flautista. Plautista. Flutter, n. [flatter] Confusion, agitacion. Kalituhan, kabalisahan. Flutter, v. [flatter] Turbar, desordenar. Gumulo, lumit� Fluvial, adj. [fl�vial] Fluvial. Nauukol sa ilog. Flux, n. [flacs] Excremento. Tae, dum� Flux, v. [flacs] Fundir, derritir. Magbub� tumunaw. Fly, n. [flay] Mosca. Langaw. Fly, v. [flai] Volar. Lumipad. Foal, v. [fol] Parir una yegua �una burra.

Manganak (ang kabayo). Foam, n. [fom] Espuma. Bul� Foam, v. [fom] Espumar. Bumul� Foamy, adj. [f�i] Espumoso. Mabul� Fob, n. [fob] Faltriquera, bolsa de reloj. Buls�ng rel� sa salawal. Fob, v. [fob] Enga�r, defraudar. Magday� dumay� Fodder, n. [f�der] Forraje. Pagkain ng kabayo. Foe, n. [fo] Enemigo, antagonista, adversario. Kalaban, kaaway, katalo. Fog, n. [fog] Niebla. Ulap na hamog.

Fog, v. [fog] Oscurecer. Mag-ulap. Foggy, adj. [f�ui] Nebuloso. Maulap. Foh, int. [fo] Quita alla!. S�l-ol, sulong! Foible, n. [f�bl] Debilidad, parte flaca. Hin� kapintasan. Foil, n. [f�l] Desventaja, Kapariwaraan, kapahamakan. desgracia.

Foil, v. [f�l] Vencer, rendir. Tumalo, magpasuk� Fold, n. [fold] Doblez, pliegue. Tiklop, lup� pileges, kulubot, kunot. Fold, v. [fold] Doblar, plegar. Tumiklop, lumup� magpileges. Folder, n. [f�der] Plegador, doblador.

Tagalup� tagatiklop, taga pileges. Foliage, n. [f�iedch] Follaje, frondosidad. Yabong, kayabungan. Folio, n. [f�io] Libro �tomo en folio. Dahon ng aklat na t�aan. Folk, n. [fok] Gente. Tao. Follow, v. [f�o] Seguirse, suceder; resultar. Sumunod, bumuntot; mangyari. Follower, n. [f�oer] Seguidor; secuaz, partidario. M�ununod; kakamp� k�ig, kampon. Folly, n. [f�i] Tonter�, locura, bover�. Kahangalan, kaululan, kaungas�. Foment, v. [fom�t] Fomentar, dar ba�s calientes. Magpomento, dampian ng

basahang inilubog sa mainit na tubig. Fomentation, n. [foment�ion] Fomentacion. Pagpopomento; pagdadamp�ng basahang lubog sa mainit na tubig. Fond, adj. [fond] Apasionado. Mawilih�, maibig�. Fondle, v. [f�dl] Mimar. Maglambing, maglanyos. Fondling, n. [f�dling] Favorito, querido. Ang minamahal, ang nililingap. Font, n. [font] Pila bautismal. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. Food, n. [fud] Alimento, comida. Pagkain, pagkabuhay. Fool, n. [ful] Bobo, tonto. Hangal, ung�,

gunggong, tang� Fool, v. [ful] Tontear. Mang-ung�. Foolery, n. [f�leri] Tonter�, bober�. Kahangal�, kaungas�, kagunggungan, katangah�. Foolhardiness, n. [fulj�dines] Temeridad, locura. Simbuy�ng kalooban, kahibangan. Foolhardy, adj. [f�ljardi] Temerario. Sukat katakutan, hib�g. Foolish, adj. [f�lish] Bobo, tonto, necio. Ung�, gunggong, hangal. Foolishness, n. [f�lishnes] Tonter�, necedad. Kaungasan, kagunggungan, kahangalan. Foolscap, n. [f�lskap] Papel grifon. Papel

de barba. Foot, n. [fut] Pie. Paa. Foot, v. [fut] Ir �pie. Lumakad. Foot ball, n. [f�t bol] Pelota. Sip� pilota. Foot board, n. [fut bord] Estribo. Estribo. Foot fall, n. [f�t fol] Pisado. Yabag ng paa. Foot note, n. [f�t not] Anotacion debajo de un escrito. Tal�na paliwanag sa ibab�ng isang sulat �kasulatan. Foot pace, n. [f�t pez] Paso lento. Hakbang na dahandahan, hakban na banayad. Foot path, n. [f�t paz] Senda, vereda. Bak�, landas.

Foot pavement, n. [f�t p�ment] Acera. Asera, d�nan ng tao sa tab�ng daan. Foot print, n. [f�t print] Huella, pisada. Bakas ng paa, niyapakan ng paa. Foot step, n. [f�t step] Vestigio, huella. Bakas ng paa. Foot way, n. [f�t u�] Sendero. Landas. Fop, n. [fop] Petimetre. Mapagmarik�, mapagmakisig. Foppery, n. [f��i] Afectacion extravagante en el vestir. Pagmamarik�, pagmamakisig. Foppish, adj. [f�ish] Vanidoso. Malayaw, makisig. For, conj. [for] Porque, Sapagka't; dahil sa. por cuanto.

For, prep. [for] Por, �causa de, para. Sa, kay. Forage, n. [f�edch] Forraje. Pagkain ng kabayo. Forbear, v. [forb�] Cesar, detenerse, abstenerse. Tumigil, humint� magpigil. Forbearance, n. [forb�ans] Paciencia, abstinencia. Pagtitiis, pagpipigil. Forbid, v. [forb�] Magbawal, magbaw� Prohibir, vedar.

Force, n. [fors] Fuerza, poder; violencia. Lakas, tibay, kapangyarihan, dahas. Force, v. [fors] Forzar, esforzar, violentar. Pumilit, dumahas, gumahas�

Forceps, n. [f�seps] F�seps. Sipit. Forcible, adj. [f�sibl] Fuerte, poderoso. Malakas, makapangyarihan. Ford, n. [ford] Vado. T�iran. Ford, v. [ford] Vadear. Tumawid. Fordable, Natatawid. adj. [f�dabl] Vadeable.

Fore, adj. [for] Anterior. Dati, datihan. Fore, adv. [for] Delante, antes. Nauuna, una. Forebode, v. [forb�] presagiar. Humul� kutug�. Pronosticar,

Foreboding, n. [forb�ing] Presentimiento, presagio. Kutog, kab�ng dibdib, gun�un�

Forecast, n. [f�cast] Prevision; proyecto. Paghahand� pag-agap; panukal� Forecast, v. [forc�t] Prever; proyectar. Umagap, maghand� magpanukal� Foreclose, v. [forcl�] Cerrar, impedir el paso. Sarhan; hadlangan. Foreclosure, n. [forcl�iur] Exclusion; impedimento. Pagtitiwalag; kadahilanan. Foredoom, Hulaan. v. [ford�m] Predestinar.

Forefather, n. [f�fadzer] antecesor. Nun� kanunuan.

Abuelo,

Forefend, v. [forf�d] Prohibir, vedar. Magbaw� magbawal.

Forefinger, n. [f�fingu�] �dice. Hintutur� Forego, v. [forg� Anteceder, preceder. Mangu�, m�na. Foregone, nakaraan. adj. [forg�] Pasado. Lip�,

Foreground, n. Lup�sa harap�.

[forgr�nd]

Delantera.

Forehead, n. [f�jed] Frente. Noo. Foreign, adj. [f�in] Extrangero; extra�. Taga ibang lupain; iba. Foreigner, n. [f�iner] forastero. Taga ibang lupain. Extrangero,

Foreknow, v. [forn�] Prever, conocer de antemano. Agaping malaman.

Foreman, n. [f�man] Presidente del jurado; primer mancebo de las tiendas �talleres. Pangulo ng inangpal�; katiwal� Foremast, n. [f�mast] Palo de trinquete. N�unang palo sa sasakyan. Foremost, adj. K�naunahan. [f�most] Delantero.

Forenoon, n. [f�nun] La ma�na. Umaga. Forerank, n. [f�-rank] Pangunang han�. Primera fila.

Fore sail, n. [f� sel] Trinquete. Layag sa unahan. Foresee, v. [fors� Prever. M�inikinita. Foreshow, n. [forsh� Presagio. Gun�un�

Forest, n. [f�est] Bosque, selva. Gubat, kagubatan. Forestall, v. [forst�] Anticipar, prevenir. Umagap, umuna. Forester, n. Tanod-gubat. [f�ester] Guardabosque.

Foretell, v. [fort�] Predecir. Humul� Forethought, n. [f�zot] Premeditacion. Ang balak kapagkaraka. Foretoken, n. [fort�n] Pron�tico. Sintomas �tand�na nagbabadya na mangyayari. Foretooth, n. [fort�z] Diente delantero. Ngipin sa harap. Foretop, n. [f�tap] Tup� Buhok sa noo.

Foreward, n. [f�ward] Vanguardia. Tanod sa unahan. Forewarn, v. [foru�n] Prevenir de antemano. Pangunahan, bumal� pagbalaan. Forfeit, n. [f�fit] Multa, confiscacion. Mult� l�ak, sangl� Forfeit, v. [f�fit] Pagar una multa; confiscar. Magmult� kumamkam. Forge, n. [fordch] Fragua, f�rica de metales. Pandayan. Forge, v. [fordch] Forjar, contrahacer. Humuwad, pumaris, kumath� pumalsipik� Forget, v. [forgu�] Olvidar. Makalimot. Forgetful, adj. [forgu�ful] Olvidadizo.

Malilimut�. Forgive, v. Magpatawad. Forgiveness, Patawad. n. [forgu�] Perdonar.

[forgu�nes]

Perdon.

Fork, n. [forc] Tenedor. pangdur� sipit, panipit.

Tenedor,

Forlorn, adj. [forl�n] Abandonado, desamparado. Tapon, pinabayaan. Form, n. [form] Forma, figura; modelo. Any� hichura banhay; paris�, uliran. Form, v. [form] magbanhay. Formar. Mag-any�

Formal, adj. [f�mal] Form�. Porm�.

Formality, n. Kapormal�.

[form�iti]

Formalidad.

Formless, adj. [f�mles] Informe, disforme. Walang any� Former, adj. [f�mer] Precedente, anterior. N�na, una. Formerly, adv. [f�merli] Antiguamente. Dati, datihan, noong una, noong araw. Formidable, adj. [f�midabl] Formidable. Kakilakilabot. Formula, n. [f�miula] F�mula. Tuntunin. Formulary, n. [f�miuleri] Tular�, paris�; p�untunan. Formulario.

Forsake, v. [fors�] Dejar, abandonar. Iwan, pabayaan.

Forsooth, adv. [fors�z] En ciertamente. Sa katotohanan. Forswear, v. [forsw�] Manump�ng kasinungalingan.

verdad,

Perjurar.

Fort, n. [fort] Fuerte, castillo. Katibayan, kut� Forth, adv. [forz] En adelante, hacia adelante. Sa unahan, sa dakong unahan. Forthcoming, adj. [forzk�ing] �comparecer. Darating agad. Pronto

Forthwith, adv. [foru�] Inmediatamente, sin dilacion. Karakaraka, pagdaka. Fortieth, adj. [f�tiez] Cuadrag�imo. Ikapat na p�.

Fortification, n. [fortifik�ion] Fortificacion. Kut� katibayan. Fortify, v. [f�tifai] Fortificar, fortalecer. Pagtibayin. Fortitude, n. [f�titiud] Fortaleza, valor. Lak�, tapang. Fort-night, n. [f�tnait] Quince dias. Labing limang araw. Fort-nightly, adv. [fortn�tli] Cada quince dias. Twing labing limang araw. Fortress, n. [f�tres] Fortaleza. Katibayan, kut� Fortuitous, adj. [forti�itoes] Fortuito, casual, accidental. Nagk�aon, hind�sinasady�

Fortuity, n. [forti�iti] Acaso, accidente. Pagkak�aon, pangyayaring hind�sinasady� Fortunate, adj. [f�chiunet] Afortunado, dichoso. Mapalad, maginghawa. Fortune, n. [f�chiun] Kapalaran, palad. Fortuna, suerte.

Forty, adj. [f�ti] Cuarenta. Apat na p�. Forum, n. [f�oem] Foro, tribunal, juzgado. Bahay-h�kuman. Forward, adv. [f�ward] Adelante, mas alla. Sa unahan, sa dako pa roon. Forward, v. [f�ward] Acelerar, apresurar. Madaliin, magpauna. Foss, n. [fos] Foso. Hukay.

Foster, v. [f�ter] Criar, nutrir. Alagaan, pakanin. Foul, adj. [f�l] Sucio, impuro, detestable. Marum� malab� karimarimarim. Foul, v. [f�l] Ensuciar. Magdum� Foulness, n. [f�lnes] Porquer�. Dum� Found, v. [f�nd] Fundar, establecer. Magtay� magtatag, magpundar. Foundation, n. [faund�ion] Cimiento, fundamento; fundacion, principio. Tatag�g ba�, p�ibayan; pagkasimul� Founder, n. [f�nd�] nagtay��nagtatag ng kapisanan, ibp. Fundador. Ang bahay, gusal�

Founder, v. [f�nd�] Irse �pique, salir mal de alguna empresa. Lumubog; m�ariwar� Foundling, n. [f�ndling] Ni� exp�ito. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. Fountain, n. [f�nten] Fuente. Bukal. Four, adj. [fo�r] Cuatro. Apat. Fourfold, adj. Makaapat. [fo�rfold] Cuadruplo.

Four-footed, adj. [f�-futed] Cuadr�pedo. May apat na paa. Fourscore, adj. [f�scor] Ochenta. Walong p�. Foursquare, adj. [f�sku�] Cuadrangular. Parisukat.

Fourteen, adj. [f�tin] Catorce. Labing apat. Fourteenth, adj. [f�tinz] D�imocuarto. Ika labing apat. Fourth, adj. [fo�rz] Cuarto. Ikapat. Fourthly, adv. [fo�rzli] En cuarto lugar. Sa ikaapat na lugar. Fowl, n. [f�l] Ave. Ibon, anomang malaking hayop na may pakpak. Fowler, n. [faul�] Tagahuli ng hayop. Cazador de aves.

Fowling, n. [f�ling] Panghuhuli ng ibon. Fox, n. [focs] hayop-gubat.

Caza

de

aves.

Zorra.

Sorra,

isang

Fox, v. [focs] Emborrachar. Maglas�g, maglang� Foxy, adj. [f�si] Astuto. Tuso, switik. Fraction, n. [fr�cion] Fraccion. Bahagi. Fractional, adj. [fr�cional] Fraccionario. Nauukol sa bahagi. Fractious, adj. [fr�cies] Rega�n, enojadizo. Masung�, magagalit�. Fracture, n. [fr�chiur] Fractura. Bal� Fracture, v. [fr�chiur] Fracturar. Bumal� Fragile, adj. [fr�chil] Fr�il, quebradizo. Marupok, mahun� babasag�. Fragility, n. [fradch�iti] Fragilidad, debilidad. Dupok, karupukan, kahunaan.

Fragment, n. [fr�ment] Kaputol, piraso, bahagi.

Fragmento.

Fragrance, n. [fr�rans] Fragrancia. Bang� masarap na amoy. Fragrancy, n. [fr�ransi] Fragrancia. Bang� masarap na amoy. Fragrant, adj. [fr�rant] Fragrante, oloroso. Mabango. Frail, adj. [frel] Fragil, quebradizo. Marupok, mahun� babasag�. Frail, n. [frel] Sera, espuerta. Busl� Frailty, n. [fr�ti] Fragilidad, debilidad. Dupok, karupukan, kahunaan. Frame, n. [fre�] Marco, cuadro, forjadura.

Banhay. Frame, v. Magbanhay. [fre�] Forjar, ajustar.

Franchise, n. [fr�chiz] Franquicia, privilegio. Pahintulot ng p�ahalaan. Frankincense, n. [fr�kinsens] Incienso. Pangsuob. Frankly, adv. [fr�cli] Francamente. Sa pagtatapat. Frankness, Pagtatapat. n. [francnes] Franqueza.

Frantic, adj. [fr�tic] Fren�ico, furioso. Gal� na gal�. Fraternal, adj. [frat�nal] Fraternal. Nauukol sa pagkakapatid.

Fraternity, n. [frat�niti] Fraternidad, hermandad. Pagkakapatiran. Fraternize, v. [frat�naiz] Ariing parang kapatid. Hermanarse.

Fratricide, n. [fr�risaid] Fratricidio; fratricida. Pagpatay sa kapatid; nakamatay ng kapatid. Fraud, n. [frod] Fraude, enga�. Day� paray� Fraudulence, n. [fr�iulens] Fraudulencia, enga�. Pagdaray� Fraudulent, adj. [fr�iulent] Fraudulento, enga�so. Magdaray� switik. Fraught, adj. [frot] Cargado, lleno. Pun�ng lam�.

Fraught, v. [frot] Cargar, atestar. Pun�in ng lam�. Fray, n. [fre] pagtatalo. Ri�, disputa. K�litan,

Fray, v. [fr� Estregar, refregar. Gasgas�. Freak, n. [fric] Fantas�, Sumpong, kapricho. Freckle, n. [fr�l] Peca. Pekas. Freckled, adj. [fr�ld] Pecoso. Mapekas. Free, adj. [fri] Libre, licencioso. Malay� lay� timaw� Free, v. [fri] Libertar; librar; eximir. Palayain; iligtas; timawain. capricho.

Freebooter, n. [fr�utoer] saqueador. Tulis�, magnanakaw. Freeborn, n. An�-timaw� [fr�orn] Nacido

Ladron,

libre.

Freedman, n. [fr�man] Liberto. Taong nakalay� Freedom, n. [fr�om] Libertad. Kalayaan. Freeman, n. [fr�an] Libre. Taong malay� Freewill, n. [fr�il] Libre albedrio. Sariling kalooban; kus� Freeze, v. [friz] Helarse. Mag�g yelo. Freight, n. [fret] Carga, flete. Lulan. Freight, v. [fret] Cargar, fletar. Lulanan.

French, adj. & n. [french] Frances. Prans�. Frenchman, n. [fr�chman] Pranses, taga Pransya. Frances.

Frenzied, adj. [fr�zid] Loco, delirante. Ul�, hib�g. Frenzy, n. [fr�zi] Pagkahibang, kaulul�. Frequence, Kadalasan. Frequency, Kadalasan. Frequent, Madalas. n. Frenes� locura.

[fr�uens]

Frecuencia.

n.

[fr�uensi]

Frecuencia.

adj.

[fr�uent]

Frecuente.

Frequent, v. [fr�uent] Frecuentar. Parun� ng madalas.

Frequently, adv. Frecuentemente. Madalas.

[fr�uentli]

Fresh, adj. [fresh] Reciente, nuevo, recien llegado; fresco. Sariw� bago; malamig. Freshen, v. Magpalamig. [fr�hen] Refrescarse.

Freshet, n. [fr�het] Arroyo. Batis. Freshman, n. [fr�hman] Novicio. Ang bagong nag-aaral. Freshness, n. [fr�hnes] Frescura. Lam�. Fret, n. [fret] Enojo, enfado. Tampo. Fret, v. [fret] Magtamp� Enojarse, enfadarse.

Friar, n. [fr��] Frayle. Prayle. Friary, n. [fr�ari] Convento de frayles. Kapisanan ng mga prayle. Friction, n. [fr�cioen] Friccion, frotadura. Hagod, kuskos. Friday, n. [fr�de] Viernes. Byernes. Friend, n. [frend] Amigo, amiga. Kaibigan, katoto. Friendless, adj. [fr�dles] Sin Walang kaibigan, walang katoto. Friendliness, n. [fr�dlines] Pagkakaibigan, pagkakatoto. amigo.

Amistad.

Friendly, adj. [fr�dli] Amigable, amistoso. Magiliw.

Friendship, n. [fr�dship] Pagkakaibigan, pagkakatoto.

Amistad.

Frigate, n. [fr�uet] Fragata. Pragata (isang ur�ng sasakyang pangdigm�. Fright, n. [fr�t] Susto, espanto; terror. Sindak, malaking takot. Fright, v. [fr�t] Asustar. Manindak. Frighten, v. [fr�ten] Espantar. Manggulat, manakot. Frightful, adj. [fr�tful] Espantoso, horrible; horroroso. Kakilakilabot, kasindaksindak, katakottakot. Frigid, adj. [fr�chid] Frio, fr�ido. Maginaw, malamig. Frigidity, n. [fridch�iti] Frialdad. Ginaw,

lamig. Frill, n. [fril] Escote, vuelo. Pileges. Fringe, n. [frindch] Franja; m�gen, borde. Uria, gilid. Frippery, n. [fr��i] Ropavejer�, baratillo. Tindahan ng mga yaring damit na mura. Frisk, n. [frisc] Brinco. Lundag, lukso. Frisk, v. [frisc] Saltar, Maglulundag, magluluks� Frisky, adj. [fr�ki] Alegre, Masay� malar� maland� cabriolar.

jugueton.

Frith, n. [friz] Estrecho �brazo de mar. Gipit ng dagat. Fritter, n. [fr�er] Fritilla. Maruy�tortilya.

Fritter, v. [fr�er] Tajar (carne para freirla). Humiw� Frivolity, n. [friv�iti] Frivolidad. Walang kabuluhan. Frivolous, adj. [fr�oloes] Fr�olo. Walang kabuluhan. Frizz, v. [friz] Frisar, rizar. Kumulot ng buhok. Frizzle, v. [fr�l] Frisar, rizar. Kumulot ng buhok. Frizzle, n. [fr�l] Rizo. Kulot. Fro, adv. [fro] Atras, hacia atras. Sa likuran, sa dakong likuran. Frock, n. [froc] Blusa, bata de ni�.

Kamisola. Frog, n. [frog] Rana. Palak� Frolic, adj. [fr�ic] Alegre, vivo. Masay� buh� ang loob. Frolic, n. [fr�ic] Gun�un� kath� Fantas�, capricho.

Frolic, v. [fr�ic] Loquear, Maglilikot, maglulundag.

juguetear.

Frolicsome, adj. [frolicsoem] Jugueton, travieso. Malar� malikot. From, prep. [from] De, desde. Mul�sa, buhat sa. Frond, n. [frond] Fronde, rama verde. Sangang lungtian, sangang maberde.

Front, n. [front] Harap�, tapat.

Frente,

frontispicio.

Front, v. [front] Hacer frente. Humarap, tumapat. Frontier, n. [fr�tir] Frontera. Unahan, harap�. Frost, n. [frost] Helado, hielo. Tubig na namumu�sa lamig. Frosty, adj. [fr�ti] Helado. Namumu�sa lam�. Froth, n. [froz] Espuma. Bul� Froth, v. [froz] Espumar. Bumul� Frothy, adj. [fr�i] Espumoso. Mabul� Frouzy, adj. [fr�zi] F�ido. Mabah�

Frow, adj. [frau] Fragil, Marupok, babasag�.

quebradizo.

Froward, adj. [fr�ard] Ind�ito, indocil, d�colo, impertinente. Mat�as ang ulo, walang bait, walang tur� Frowardness, n. [fr�ardnes] Insolencia, mal genio. Katigasan ng ulo, kasamaang ugal� Frown, n. sibangot. [fr�n] Ce�, enojo. Sung�,

Frown, v. [fr�n] Mirar con ce�, poner mala cara. Tumingin ng nakasibangot �ng masungit na ting�, tumingin ng nakamungot. Frozen, adj. [frozn] Helado. Namumu�sa lam�.

Fructiferous, adj. [fr�ctifoeroes] Fruct�ero. Mabunga. Fructification, n. [fructifik�ioen] Fructificacion. Pamumunga, pagbubunga. Fructify, v. [fr�ctifai] Magbunga, mamunga. Fructificar.

Frugal, adj. [fr�gal] Frugal, sobrio. Matimtiman, mapaggaw�ng katamtaman. Frugality, n. [frug�iti] moderacion. Katamtaman, kasukat�. Frugalidad, kainaman,

Fruit, n. [frut] Fruto; producto; provecho. Bunga; pakinabang. Fruitage, n. [fr�tedch] Frutas. Mga bunga.

Fruitful, adj. [fr�tful] Fruct�ero, fertil, provechoso, util. Mabunga, matab� malag� napapakinabangan. Fruitfulness, n. [fr�tfulnes] Fertilidad, fecundidad. Katabaan ng lup� lag� Fruition, n. [fru�ioen] Fruicion. Pagtatam� pagtataglay. Fruitless, adj. [fr�tles] Infructuoso; esteril. Walang bunga, karat. Frustrate, v. [frustr�] Frustrar; anular. Maaksay� masayang. Frustration, n. [frustr�ien] Contratiempo, chasco. Pagkasayang, pagkaaksay� pagkapahiy� Fry, v. [frai] Freir. Magpiritos.

Frying-pan, n. [fr�ng-poen] Sarten. Kawal� Fuddle, v. [fadl] Emborrachar; emborracharse. Lumas�g; maglas�g. Fudge, int. [foedch] �Quita de ah� �vete all�. Tab� sulong! Fuel, n. [fi�el] Combustible. Panggatong, uling. Fugitive, adj. & n. [fi�dchitiv] Fugitivo. Taanan; nagtatag� Fulcrum, n. [f�croem] Apoyo de palanca. Pangbwit, suhay. Fulfill, v. tumupad. [f�lfil] Cumplir. Gumanap,

Fulfilment, n. [f�lfilment] Complimiento. Pagganap, pagtupad.

Full, adj. [ful] Lleno, repleno; harto, saciado. Pun� puspos, lubos; busog, sandat. Full, n. [ful] Complemento. Kapupunan, kasakdalan. Fuller, n. [f�loer] Batanero. Manghahabi. Fulling-mill, n. [f�ling-mil] Bat�. Habih�. Full-moon, n. [f�lmun] Plenilunio, luna llena. Kabilugan ng bwan. Fulminant, adj. [f�lminant] Fulminante. Pumuputok. Fulminate, Pumutok. v. [f�lminet] Fulminar.

Fulmination, n. [f�lmin�ien] Fulminacion.

Pagputok. Fulness, n. Kapun�an. [f�lnes] Plenitud, llenura.

Fulsome, adj. [f�lsam] Rancio, impuro. Maant� sir� Fumble, v. [f�bl] Tartamudear; chapucear. Magago, mautal. Fume, n. [fium] Humo, vapor. As� usok. Fume, v. [fium] Humear, exhalar. Umas� umusok. Fumigate, v. [fi�miguet] sahumar. Sumuub; suubin. Perfumar,

Fumigation, n. [fiumigu�ion] Sahumerio. Pangsuob, panuob.

Fumy, adj. [fi�mi] Humoso. Maas� mausok. Fun, n. [fan] Chanza, burla; diversion, entretenimiento. Sist� bir� k�uwaan, paglilibang. Function, n. [f�nccion] Funcion, desempe� �cumplimiento de algun deber. Katungkulan, tungk�lin. Functionary, n. [f�nccieneri] Funcionario. Kawan� may tungkulin. Fund, n. [fand] Fondo, caudal. Salap� yaman, puhunan. Fund, v. [fand] Poner fondo en los fondos p�blicos. Maglagak ng salap�sa kaban-yaman ng bayan. Fundament, n. [f�ndament] Fundamento; ancas. Tatagang-ba�; tumbong.

Fundamental, adj. Fundamental. P�ibayan.

[fundam�tal]

Funeral, adj. [fi�neral] Funeral, f�nebre. Nauukol sa paglilibing. Funeral, n. [fi�neral] Entierro. Paglilibing. Fungosity, n. [foeng�iti] Pagkabuhaghag. Fungous, adj. [f�guoes] esponjoso. Buhaghag. Fungosidad.

Fungoso,

Funk, n. [foenk] Hedor, mal olor. Bah� alingasaw. Funnel, n. [f�el] Embudo; ca�n de chimenea. Embudo; p�abasan ng usok. Funny, adj. [f�i] C�ico, buf�. Nak�atawa.

Fur, n. [foer] Forro de pieles; pelo de las bestias. Sus� ng balat; balahibo ng hayop. Furbish, v. [farb�h] Acicalar, pulir. Bulihin, pakinisin. Furfur, n. [f�foer] Caspa. Balakubak. Furious, adj. [fi�rioes] Furioso, fren�ico. Mapusok, gal� na gal�. Furl, n. [foerl] Encoger. tumiklop; lulunin, tiklupin. Lumulon,

Furlough, n. [f�lo] Licencia, permiso que se da �algun militar. Pahintulot na ipinagkakaloob sa isang kawal. Furnace, n. [f�nes] Horno. Hurn� apuy�. Furnish, v. [f�nish] Suplir, proveer;

equipar. Magbigay ng kailangan. Furniture, n. [f�nichur] Ajuar, los muebles de una casa. Kasangkapan sa bahay. Furrow, n. [f�ro] Surco. Bungkal, linang, bugal. Furrow, v. maglinang. [f�ro] Surcar. Bumungkal,

Further, adv. [f�dzer] Mas lejos, mas all� aun; ademas de eso. Malay�pa, sa dako pa roon; sak� bukod pa sa. Further, v. [f�dzer] Adelantar, promover, ayudar. Ipagpauna, isulong, tumulong. Furtherance, n. [f�dzerans] Adelantamiento, ayuda, socorro, apoyo. P�na, tulong, saklolo, agapay.

Furthermore, adv. [f�dzermor] Ademas. Bukod sa rito. Furthest, adv. [f�dzest] Lo mas lejos. K�ayulayuan. Furtive, adj. [f�rtiv] Furtivo, secreto. Ling�, lihim, kubl� oculto,

Furuncle, n. [fi�roencl] Fur�nculo, divieso. Bag� pigs� Fury, n. [fi�ri] Furor; furia. Poot, matinding galit. Fuse, v. [fiuz] Fundir, derritir. Magbub� tumunaw. Fusible, adj. [fi�zibl] Fundible. Maaaring tunawin. Fusion, n. [fi�sioen] Fundicion; fusion.

Pagbubub� pagtunaw; pagsasap�ap� Fuss, n. [fus] Alboroto, ruido. Gulo, kaingay. Fussy, adj. [f�si] Jactancioso. Hambog. Fust, n. [foest] Hedor. Amoy na mabah� alingasaw. Fust, v. [foest] Enmohecerse. Amagin. Fusty, adj. inaamag. [f�sti] Mohoso. Maamag,

Futile, adj. [fi�til] Fut�, fr�olo, inutil. Walang kabuluhan. Futility, n. [fiut�iti] Futilidad, vanidad. Kawal� ng kabuluhan. Future, adj. [fi�chur] Futuro, venidero.

Haharapin, darating. Future, n. [fi�chur] Lo futuro, el tiempo venidero. Ang panahong darating. Futurity, n. [fiuti�riti] Sucesos venideros; porvenir. Mangyayari, sasapitin. Fy, int. [fai] !Vaya! �que verg�enza!. Ayan! kahiy�iy�

G

G, [dchi] G, (je). G, (ga). Gab, n. [gab] Locuacidad. Tabil, katabilan, taras, satsat. Gab, v. sumatsat. [gab] Charlar. Magmatabil,

Gabble, n. [g�l] Algarab�. Satsatan. Gabble, v. [g�l] Charlar, Sumatsat, kumahig ng s�itaan. parlotear.

Gable-end, n. [g�l-end] Socarr�, alero. Balisbisan. Gad, v. [gad] Vagamundear, callejear. Maggal� lumaboy. Gadder, n. [g�oer] Vagamundo, callejero. Gal� lib�, palaboy. Gad-fly, n. [g�-flay] T�ano. Bangaw. Gaff, n. [gaf] Arpon �garfio grande. Kalawit, panungkit. Gaffle, n. [g�l] Navaja de gallo. Tar�

Gag, n. [gag] Mordaza. Sangkal, panipit. Gag, v. [gag] Tapar la boca con mordaza. Lagyan ng sangkal ang bibig. Gage, n. [guedch] Prenda; medida. Sangl� l�ak; panukat. Gage, v. [guedch] Empe�r alguna alhaja; medir. Magsangl� sumukat. Gaiety, n. [gai�i] Alegr�. Kasayahan. Gaily, adv. [gu�li] Alegremente. Masay� Gain, n. [gue�] interes, lucro. panalunan. Gain, v. [gue�] magtub� manalo. Ganancia, provecho, Pakinabang, tub�

Ganar.

Makinabang,

Gainer, n. [gu�er] Ganador. Ang nananalo. Gainsay, v. [guens� Contradecir, negar. Tumatw� kumail� Gait, n. [gue�] Marcha, paso. Lakad, hakbang. Gaiter, n. [gu�oer] Polaina. Polainas. Gale, n. [gue�] Viento. Hanging malamig. Gall, n. [gol] Hiel. Apd� Gall, v. [gol] Desollar, acibarar. Talupan ng balat. Gallant, adj. [g�ant] Galante, elegante. Magandang ugal� may asal mahal, makisig, magar� Gallantry, n. [g�antri] Galanter�.

Pagmamagar� pagmamakisig. Gallery, n. [g�oeri] Galer�, corredor. Galery� Galley, n. sasakyan. [g�i] Galera. Kusin�ng

Gallon, n. [g�on] Galon, medida de l�uidos. Gal�, takalan ng mga tunaw na bagay. Gallop, n. [g�op] paluks�luks� Galope. Takbong

Gallop, v. [g�op] Galopear. Tumakb�ng paluks�luks� Gallows, n. [g�os] Horca. Bibitay�. Galvanic, Galbaniko. adj. [galv�ic] Galv�ico.

Gamble, v. [g�bl] Jugar con exceso. Magsugal. Gambler, n. [g�bler] Tahur, garitero. M�unugal, sugarol. Gambling, n. [g�bling] Juego con exceso. Sugal. Gambol, n. [g�bol] Cabriola, brinco de alegr�. Lukso, lundag sa say��tw� Gambol, v. [g�bol] Brincar, Magluluks� maglulundag. saltar.

Game, n. [gue�] Juego; pasatiempo; caza. Lar� l�angan; n�angasuhan. Game, v. [gue�] Jugar. Maglar� magsugal. Gamecock, n. [gu�coc] Gallo de ri�.

Sasabung�. Gamesome, adj. [guems�] retozon. Palalar� palabir� Jugueton,

Gamester, n. [gu�ster] Tahur, jugador. Sugarol, m�unugal. Gaming, n. [gu�ing] Juego. Sugal, lar� Gander, n. [g�der] �sar, ganso. Gansang lalake. Gang, n. [gang] Cuadrilla, Pulutong, bunton ng tao. Gangrene, Kangrena. n. [g�grin] banda.

Gangrena.

Gangrene, v. Kangrenahin.

[g�grin]

Gangrenarse.

Gangrenous, adj. [g�grines] Gangrenoso. Kinakangrena. Gangway, n. [g�gwey] Pasamano de un nav�. Pasamano ng sasakyan sa dagat. Gaol, n. [guel] Carcel, prisi�. Bilangguan, bilibid. Gaoler, n. [gu�er] Carcelero. Bantay sa bilangguan. Gap, n. [gap] Boquete, brecha. Butas, pwang. Gape, v. [gue�] Bostezar. Maghikab. Gaping, n. [gu�ing] Bostezo. Hikab. Garb, n. [garb] apariencia exterior. hichura, any� Vestidura, traje; Damit, kasuutan;

Garbage, n. [g�bedch] suciedad. Sukal, dum�

Desecho,

Garble, v. [g�bl] Entresacar, apartar. Piliin, ihiwalay. Garden, n. Halamanan. [g�den] Jardin; huerto.

Garden, v. [g�den] Cultivar un jardin �un huerto. Maghalaman. Gardener, n. [g�dener] hortelano. Maghahalam�. Gardening, n. Paghahalaman. [g�dening] Jardinero,

Jardiner�.

Gargle, n. [g�gl] Gargarismo. Mumog. Gargle, v. [g�gl] Gargarizar. Magmumog.

Garish, adj. [g�ish] Pomposo, ostentoso. Hambog, magar� Garland, n. [g�land] Guirnalda. Koronang bulaklak. Garlic, n. [g�lic] Ajo. Bawang. Garment, n. [g�ment] Vestido, vestidura. Damit, kas�utan. Garner, n. [g�ner] Granero. Bang�. Garnish, n. [g�nish] Guarnicion, adorno. Gayak, palamuti. Garnish, v. [g�nish] Guarnecer, adornar. Maggayak, magpalamuti. Garret, n. [g�ret] Guardilla, desv�. Loob ng bubungan.

Garrison, n. [g�rison] Guarnicion; plaza de armas guarnecida de tropas. Mga kawal na n�ihimpil sa isang pook. Garrulity, n. [garri�liti] Garrulidad, locuacidad, charladur�. Satsat, pangangahig ng s�itaan. Garrulous, adj. [g�riul�] G�rulo, locuaz, charlador. Masalit� masats�, palaus�. Garter, n. [g�ter] Cenojil, jarretera. Ligas. Garter, v. Magligas. [g�ter] Atar con cenojil.

Gas, n. [gas] Gas. Gas. Gaseous, adj. halong gas. [g�ies] Gaseoso. May

Gash, n. [gash] Cuchillada. Tag� hiw� Gash, v. [gash] Tumag� humiw� Dar una cuchillada.

Gasp, n. [gasp] Respiracion dificil. Hingal. Gasp, v. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. Humingal. Gastric, adj. [g�tric] G�trico. Nauukol sa sikmur� Gastronomic, adj. [gastron�ic] Gastron�ico. Mayam� mapagbundat. Gate, n. [gue�] Puerta; la entrada de alguna ciudad. Pintuang daan; pintuangbayan. Gateway, n. [gu�we] Entrada por las puertas de algun cercado. Pasukan sa

isang looban. Gather, v. [g�zer] Recoger; amontonar. Dumampot; tumipon, magpisan. Gathering, n. [g�zering] Acumulacion; colecta. Pagtitipon; ambagan. Gaudiness, n. [g�ines] Pompa, ostentacion. Pagpaparangalan, pagpaparang� pagmamagar� Gaudy, adj. [g�i] Magar� makisig. Fastoso, pomposo.

Gauge, n. [guedch] La vara, �escandallo. Panukat, panarok. Gauge, v. tumarok. [guedch] Medir.

sonda

Sumukat,

Gaunt, adj. [gant] Flaco, delgado. Payat.

Gauntlet, n. [g�tlet] Guantelete, manopla. Gwante, balut�sa kamay at bisig. Gauze, n. [goz] Gasa. Gasa, kayong manipis. Gawk, n. [gok] Un tonto, un insensato. Ungas, tang� gunggong, hangal. Gawky, adj. [g�i] Bobo, tonto, rudo. Gunggong, tang� hangal, ungas. Gay, adj. [guey] Alegre. Masay� Gayety, n. [gu�ti] Alegr�. Say� kasayahan, katwaan. Gaze, n. [gue�] Contemplacion; mirada. Mas�, malas; titig. Gaze, v. [gue�] Contemplar; considerar.

Magmasid, magmalas; tumitig. Gazelle, n. [gu�el] Gacela. Isang ur�ng us� Gazer, n. tagapanood. Gazette, n. p�ayagan. [gu�er] Miron. Miron,

[gu�et]

Gaceta.

Gaseta,

Gear, n. [guir] Vestido, atavio. Damit; kasangkapan. Geck, v. [guec] Enga�r, Magday� manghib� defraudar.

Geese, n. & pl. [guiis] Gansos. Mga gans� Gelatin, n. [dch�atin] Gelatina, jalea. Helatina, matamis.

Gelatinous, adj. [dchil�in�] Gelatinoso. Malagkit. Geld, v. [gueld] Castrar, capar. Kumapon; kapunin. Gelding, n. [gu�ding] Animal castrado. Hayop na kapon. Gem, n. [dchem] Joya, presea. Hiyas, mahalagang bato. Gender, n. [dch�der] Especie, genero. Ur�ng pagkalalake �pagkababae. Genealogical, adj. [dchenial�chical] Geneal�ico. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah� Genealogy, n. [dcheni�odchi] Genealog�. Ang pagkakasunodsunod ng lah�

General, adj. [dch�eral] General, comun, usual. Karaniwan. General, n. [dch�eral] General. Heneral, pangulo ng hukb� Generalize, v. [dch�oeralaiz] Generalizar. Gawing pangkaraniwan. Generally, Generalmente, karaniwan. adv. [dch�oerali] comunmente. Sa

Generalship, n. [dch�oeralship] Generalato. Pagka-heneral. Generate, v. [dch�eret] Engendrar, procrear. Magkaanak, manganak, maglah� Generation, n. [dchener�ion] Generacion. Lah�

Generator, n. [dchener�er] Engendrador. Ang nanganganak �lumalalang �gumagaw� Generic, adj. [dchin�ic] Gen�ico. Nauukol sa ur�ng pagkalalake �pagkababae. Generosity, n. [dchener�iti] Generosidad, liberalidad. Kagandahang ugal�kagandahang loob. Generous, adj. [dch�er�] Generoso, liberal. Magandang ugal� magandang loob. Genesis, n. [dch�esis] G�esis. H�esis, pasimul� unang aklat ng Biblia. Genial, adj. [dch�ial] Genial, natural. Nauukol sa katutubong ugal��asal, nauukol sa talagang ugal�

Geniality, n. [dchini�iti] Ingenuidad; alegr�. Talagang ugal� kasayahan. Genitals, n. test�ulos. Itlog. [dch�itals] Genitales,

Genitive, n. [dch�itiv] Genitivo. Henitibo, bahagi ng tuntunin ng isang wik�tungkol sa pag-aar� Genius, n. [dch�ies] Genio. Talagang ugal��asal. Genteel, adj. [dchent�] Urbano, cort�. Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob. Gentile, n. [dch�tail] Gentil. H�tiles, pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d�nila kalah� Gentility, n. [dchent�iti] Urbanidad,

cortes�. Galang, pitagan, kamahalan ng kilos. Gentle, adj. [dch�tl] Suave, docil, ben�olo, benigno. Mahinahon, mabait, mah�agin, maawain. Gentlefolk, n. [dch�tlfoc] La gente bien nacida. Taong mabait, taong mabuti ang pagkatur� Gentleman, n. [dch�tlman] Ginoo, mahal na tao. Caballero.

Gentlemanly, adj. [dch�tlmanli] Caballeroso, urbano. May mahal na kilos, mapagpitagan, mabait. Gentlewoman, n. [dch�tlwuman] Se�ra, dama. Ginang. Gently, adj. [dch�tli] Suavemente;

despacio, poco �poco. unt�nt� inot-inot, utay-utay.

Dahandahan,

Gentry, n. [dch�tri] Ciudadanos distinguidos. Mga taong magigiting. Genuflection, n. [dchiniufl�cion] Genuflexion. Paglohod, lohod. Genuine, adj. [dch�uin] Genuino, puro. Pul�, taganas, wagas, dalisay. Genuineness, n. [dch�uines] Kawagasan, kadalisayan. Pureza.

Genus, n. [dch�es] G�ero. Ur� klase. Geographer, n. [dchi�rafer] Marunong ng heograpy� Ge�rafo.

Geographical, adj. [dchiogr�ical] Geogr�ico. Nauukol sa heograpy�

Geography, Heograpy�

n.

[dchi�rapi]

Geograf�.

Geology, n. [dchi�odchi] Geolog�. Karunungan tungkol sa lik� ng iba't ibang bahagi ng lup� Geometrical, adj. [dchiom�rical] Geom�rico. Nauukol sa heometr�. Geometry, Heometr�. n. [dchi�etri] Geometr�.

Germ, n. [dcherm] Ovario �brote. Binh� pinanggagalingan, pinagbubuhatan. German, adj. & n. [dch�man] Aleman. Aleman, taga Alemanya. Germinal, adj. [dch�minal] Germinativo. Nauukol sa binh�

Germinate, v. [deh�minet] Umusbong, sumupling. Gestation, n. Pagka-buntis. [dchest�ioen]

Brotar.

Pre�z.

Gesture, n. [dch�chur] Gesto, accion. Galaw, kilos, kiy� ismid; ingos. Gesticulate, v. [dchest�iulet] Gesticular. Kumilos; kumiy� umism�; umingos. Get, v. [guet] Ganar, adquirir, conseguir, obtener. Magtaglay, magtam� magkam�. Gewgaw, n. [gui�go] Chucher�, juguete de ni�s. Lar�an. Geyser, n. [gu�ser] G�ser, fuente caliente. Bukalan ng tubig na mainit.

Ghastliness, n. [g�tlines] Palidez, cara cadav�ica. Putl� pagmumukhang patay. Ghastly, adj. [g�tli] Maputl� kakilakilabot. P�ido, horrible.

Ghost, n. [gost] Espectro. Mult� gun�un� Ghostly, adj. [g�tli] Espiritual, lo perteneciente �los aparecidos. Nauukol sa multo �gun�un� Giant, n. [dch�ant] Gigante. Higante, lalaking mataas. Giantess, n. [dch�antes] Giganta. Higanta, babaing mataas. Gibbet, n. [dch�et] Horca. Bibitay�. Gibbet, v. [dch�et] Ahorcar. Bumitay; bumigt�

Gibbon, n. [g�bon] Una especie de monos. Isang ur�ng mga unggoy. Gibe, n. [dch�b] Escarnio, burla. Lait, alipust� tuy� Gibe, v. [dch�b] Escarnecer, burlarse. Lumait, umalipust� tumuy� Giblets, n. [dch�blets] Despojos y menudillos de aves. Mga lam�g-loob ng manok at iba pang kaur�nito. Giddiness, n. [gu�ines] V�tigo. Hilo. Giddy, adj. [gu�i] Vertiginoso. Nahihilo, mahiluh�. Gift, n. [guift] Don, d�iva. Kaloob, big�, pasalubong.

Gig, n. [guig] Calesa; birlocho; trompo; perinola. Kalesa; salapang; trumpo; prinola. Gigantic, adj. [dchaig�tic] Gigastesco. Tila higante, parang higante �lubhang matangkad. Giggle, v. [gu�l] Fisgarse sonriendose. Tawanan, tuy�n. Gild, v. [guild] Dorar. Doraduhin. Gill, n. [dchil] Una medida de l�uidos. Isang takal� ng mga tunaw na bagay. Gimcrack, n. [dch�crac] Alguna obra mec�ica de poco valor. Lar�ang may m�ina. Gimlet, Balibol. n. [gu�let] Barrera peque�.

Gimp, n. [guimp] Encaje de hilo �seda. Trencilyas. Gin, n. [dchin] Ginebra. Hinyebra. Ginger, n. [dch�dcher] Jengibre. Luya. Gingham, n. [gu�gam] olancillo. Kayong sita. Carranclan,

Gipsy, n. [dch�si] Gitano. Pagalagal� Gird, v. [guoerd] Ce�r, atar alguna cosa al rededor. Magbigkis, magsintur�. Girdle, n. [gu�dl] C�gulo, cinturon. Bigk�, sinturon. Girl, n. [guerl] Batang babae. Muchacha, doncella.

Girlhood, n. [gu�ljud] Pagkabatang babae.

Doncellez.

Girlish, adj. [gu�lish] Juvenil. Ukol sa batang babae. Girth, n. [guerz] Circunferencia. Bilog, kabilugan. Gist, n. [dchist] Punto principal de una acusacion. Pangulong sakdal �sumbong. Give, v. [guiv] Dar, donar. Magbigay, magkaloob. Giver, n. [gu�er] Dador, donador. Ang nagbibigay, ang nagkakaloob. Gizzard, n. [gu�ard] Molleja de ave. Balunbal�nan. Glacial, adj. [gl�ial] Glacial, helado.

Namumuong tubig. Glacier, n. [gl�ier] Ventisquero. Bundok ng yelo �namuong tubig. Glad, adj. [glad] Alegre, contento. Masay� tw� gal�. Gladden, v. [gl�n] Alegrar, regocijar. Sumay� matw� magalak, malugod. Glair, n. [gler] Clara de huevo. Put�ng itlog. Glair, v. [gler] Untar con clara de huevo. Magpahid ng put�ng itlog. Glamour, n. [gl�ur] Ilusi� �tica. Malikmat� Glance, n. [glans] Ojeada; vislumbre, relampago. Sulyap; silay, kislap, kisap.

Glance, v. [glans] Lanzar ojeada, centellear. Sumulyap; kumisap, kumislap. Gland, n. [gland] Gl�dula. Kulan� Glanders, n. [gl�ders] Muermo. Sak� na sip� ng kabayo. Glare, n. [gl�] Deslumbramiento; mirada feroz y penetrante. Pagkasilaw, kasilawan; tinging mabalasik. Glare, v. [gl�] Relumbrar; echar miradas de indignaci�. Sumilaw; tumingin ng mabalasik. Glass, n. [glas] Vidrio; vaso. Bubog, salamin; baso. Glassy, adj. [gl�i] Vitreo, Parang bubog, parang salam�. cristalino.

Glaze, v. [glez] Vidriar. Lapatan ng salam�. Glazier, n. [gl�ier] Vidriero. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. Gleam, n. [glim] Rayo, resplandor muy pasajero. Kisap, kislap. Gleam, v. [glim] Brillar, relampaguear. Lumiwanag, numingning kumislap. Glean, v. [glin] Espigar; Manghimalay; mamulot. recoger.

Gleaning, n. [gl�ing] Rebusca. Himalay; pamumulot ng n�ira. Glebe, n. [glib] Glebe, cesped; tierras beneficiales. Lupang looban, lupang pinakikinabangan.

Glee, n. [gli] Alegr�, gozo. Say� tw� galak. Gleeful, adj. [gl�ul] Gozoso, alegre. Gal�, masay� Glen, n. [glen] Valle. Lib�. Glid, adj. [glid] Liso, resbaladizo. Makinis, madulas. Glide, v. [gl�d] Resbalar, escurrirse. Dumulas, dumaplis. Glim, n. [glim] Farol de ronda. Parol na pananglaw. Glimmer, n. [gl�er] Vislumbre. Sinag, silay. Glimpse, n. [glimps] Ojeada, vislumbre. Sulyap, silay.

Glisten, v. Numingning, kumintab.

[gl�n] Relucir, brillar. kumislap, kumisap,

Glitter, n. [gl�er] Lustre, resplandor. Ningning, kislap, kisap, kintab. Glitter, v. Numingning, kumintab. [gl�er] Lucir, brillar. kumislap, kumisap,

Glittering, adj. [gl�ering] Relampago, lustre. Makislap, maningning, makintab. Gloaming, Takip-silim. n. [gl�ing] Crep�sculo.

Gloat, v. [glot] Ojear con admiraci� �con amor. Magpapungay. Globe, n. [glob] Esfera; globo, bola. Globo, bilog, bola.

Globular, adj. [gl�iular] Globoso. Mabilog. Gloom, n. [glum] Opacidad, obscuridad; melancol�, tristeza. Lamlam, kulimlim; panglaw; lungkot. Gloom, v. [glum] Llenar de tristeza. Mapuspos ng kapanlawan. Gloominess, n. [gl�mines] Opacidad, obscuridad; melancol�, tristeza. Lamlam, kulimlim; panglaw, lungkot. Gloomy, adj. [gl�mi] Sombr�, obscuro; triste, melanc�ico. Malamlam, kulimlim; mapanglaw, malungkot. Glorification, n. Glorificacion. Paglwalhat� [glorifik�ion]

Glorify, v. [gl�ifai] Glorificar. Lumwalhat�

lwalhatiin. Glorious, adj. [gl�i�] Glorioso. Malwalhat� Glory, n. [gl�i] Gloria, fama, celebridad, honra. Kalwalhatian, kabantugan, kagitingan, karangalan, kabunyian. Glory, v. [gl�i] Gloriarse, jactarse. Lumwalhat� maghambog, magparany� Gloss, n. [glos] Glosa; lustre. Kinang, kintab, kinis ningning. Gloss, v. [glos] Glosar. Pakinangin, pakintabin, pakinisin, paningningin. Glossary, n. [gl�eri] Glosario. P�ahuluganan ng mga salitang malalab� Glosser, n. [gl�er] Comentador; pulidor. Tagapagpaliwanag ng malabong salit�

tagapagpakintab, tagapagpakinang. Glossy, adj. [gl�i] Lustroso, brillante. Makintab, makinang, maningning. Glottis, n. [gl�is] Gl�is. Lalamunan. Glove, n. [glov] Guante. Gwantes, medyas ng kam�. Glow, n. [glo] Lustre. Kisap, kislap. Glow, v. [glo] Relucir. Kumislap, kumisap. Glower, v. [gl�er] Mirar con Magkunot ng noo, magmungot. ce�.

Glowingly, adv. [gl�ngli] De un modo resplandeciente. Kumikisap, kumikislap. Glow-worm, n. [gl�worm] Luci�naga. Uod na tila alitaptap.

Gloze, v. [gloz] Adular, lisonjear. Manuy� pumuri ng paimbabaw. Glue, n. [gli�] Cola, visco. Pangdikit. Glue, v. [gli�] Encolar. Magdik�. Glume, adj. [gl�] T�rico, triste. Malungkot, mapanglaw. Glume, n. [gl�] Semblante Pagmumukhang masungit. ce�do.

Glut, n. [glat] Hartura, abundancia. Kabusugan, kabundatan, kasaganaan. Glut, v. [glat] Engullir, tragar, devorar. Lumamon, sumakmal. Glutinous, adj. [gli�tin�] pegajoso. Malagkit, naninikit. Glutinoso,

Glutton, n. [glatn] Gloton, tragon. Taong matakaw �masib� Gluttonous, adj. [gl�onoes] Gloton, goloso. Matakaw, masib� Gluttony, n. [gl�oni] Glotoner�. Takaw, sib� katakawan, kasibaan. Glycerine, Gliserina. n. [gl�erin] Glicerina.

Gnarl, v. [narl] Refunfu�r, gru�r. Umangil, bumulong-bulong ng pagal�. Gnarled, adj. [narld] Nudoso. Mabuhol, buh�-buh�. Gnash, v. Magngalit. [nash] Crujir los dientes.

Gnat, n. [nat] Mosquito. Nikn�. Gnaw, v. [no] Roer, corroer. Ngumatngat. Gnome, n. [nom] Gnomo. Nun�(sa puns�. Go, v. [go] Ir, irse. Pumaroon, yumaon, tumungo, pumunta. Goad, n. [god] Aguijada, pincho, aguijon. Tudlong, panudlong. Goad, v. [god] Tudlungin. Aguijar, aguijonear.

Goal, n. [gorl] Meta, fin. Hangga, hanggahan, hangganan, dulo, wak�. Goat, n. [got] Cabra. Kambing. Goat-herd, n. [g�-jerd] Nag-aalag�ng kambing. Cabrero.

Gobble, v. [g�l] Lumamon, sumakmal.

Engullir,

tragar.

Gobbler, n. [g�ler] Gloton. Matakaw, masib� Go-between, n. [g�itwin] Entremetido. Mapakialam, mapanghimasok. Goblet, n. [g�let] Copa. Kopa. Goblin, n. [g�lin] Espiritu ambulante, duende. Salot, tyanak. GOD, n. [god] Dios. May-kapal, Dyos, Bathal� Godchild, Inaanak. n. [godch�ld] Ahijado, a.

Goddaughter,

n.

[g�doter]

Ahijada.

Inaanak na babae. Goddess, n. [g�des] inaaring dyos. Diosa. Babaing

Godfather, n. [g�fadzer] Padrino. Inaam� Godhead, n. [g�jed] Deidad, divinidad. Pagka-Dyos. Godless, n. [g�les] D�kumikilala sa Dyos. Infiel, impio.

Godlike, adj. [g�laik] Divino. Ukol sa Dyos. Godliness, n. [g�lines] Piedad, santidad. Kabanalan. Godly, adj. [g�li] Piadoso, religioso. Banal. Godmother, n. [g�modzor] Madrina.

In�na. Godson, n. [g�san] Ahijado. Inaanak na lalake. Goer, n. [g�r] Andador, paseante; vagabundo. Palalakad, layas; palaboy, hampas-lup� Goggle-eyed, n [g�l-aid] Bisojo, bisco. Sulimpat, bisk� dul�g. Going, n. [g�ng] El paso, el andar. Ang lakad. Gold, n. [gold] Oro. Gint� Golden, adj. [g�den] Dorado, de oro. Ginint� may halong gint� Goldsmith, n. Panday-gint� [g�dsmiz] Or�ice.

Gome, n. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. Ang langis na marum�na lumalabas sa mga ehe ng gulong. Gone, part. [gon] Ido; perdido; pasado; muerto. Nak�lis na; wala na; lipas; nanaw. Gong, n. [gong] Atabal chino. Gong, batingaw-insik. Good, adj. [gud] Bueno, ben�olo. Mabuti, butihin. Good-by, adv. [gud-b�] A Dios. Paalam, adyos. Goodies, n. [g�dis] Golosinas. Kakan�. Goodliness, n. [g�dlines] Hermosura, elegancia, gracia. Gand� kisig, dilag.

Goodly, adj. [g�dli] Hermoso; alegre. Maganda; masay� Good-nature, n. [gud-n�hur] Bondad, benevolencia, buen corazon. Kagandahang loob; kagandahang ugal� Good-natured, adj. [gud-n�hurd] Bondadoso, ben�olo, afable. Magandang loob, mabuting ugal� Goodness, n. [g�dnes] Bondad. Kabutihan, buti. Good-night, adv. [gud-n�t] Buenas noches. Magandang gab� paalam. Goods, n. [guds] Mercader�s. Kalakal. Good-sense, n. [g�d-sens] Juicio sano. Mabait.

Good-will, n. [gud-w�] Benevolencia, bondad. Kagandahang loob. Goose, n. [gus] Ganso, ansar. Gans� Gore, n. [gor] Sangre cuajada. Dugong namu� Gore, v. [gor] Punzar, herir con una arma punsante; herir un animal con sus cuernos �otro. Sumundot, dumur� manwag. Gorge, n. Saluysoy. [gordch] Gorja, gaznate.

Gorge, v. [gordch] Sumakmal, lumamon.

Engullir,

tragar.

Gorgeous, adj. [g�dches] vistoso. Mainam, marik�.

Primoroso,

Gormand, n. [g�mand] Gloton. Masib� matakaw. Gormandize, v. [g�mandaiz] Comer con exceso. Magpakabundat, magpakayam� Gormandizer, n. [g�mandaizer] Golosazo. Mayam� Gory, adj. dug�an. [g�i] Sangriento. Madug�

Gosling, n. [g�ling] Gansar�. Inakay na gans� Gospel, n. [g�pel] Evangelio. Ebanhelyo, mabuting balit� Gossamer, n. [g�amer] Vello, pelusa de frutas. Bulo. Gossip, n. [g�ip] Chisme. Kath�ath�

hatid-humapit, chismes. Gossip, v. [g�sip] Maghatid-humapit. Chismear.

Gouge, n. [godch] Gubia, escoplo. Lukob. Gourd, n. [gord] Calabaza. Kalabasang ligaw. Gourmand, n. [gormand] Glot�. Taong masib� Gout, n. [g�t] Gota. Sak� na pamamag�sa mga dalir�at sihang ng mga ito. Govern, v. [g�ern] Mamahal� magpun� Governar, regir.

Governess, n. [g�ernes] Tagataguyod, tagaiwi.

Directora.

Government, n. [g�ernment] Gobierno. P�ahalaan. Governor, n. [g�ernor] Gobernador, tagapamahal� Gobernador.

Gown, n. [g�n] Toga; camison. Kasuutang mahab� Grabble, v. [grabl] Kumap� umapuhap. Tentar, palpar.

Grace, n. [gr�] Gracia. Biyay� Graceful, adj. [gr�ful] Gracioso, primoroso. Mainam, marikit; pusong, nakakatawa. Graceless, adj. [gr�les] Desagraciado, r�robo. Hamak. Gracious, adj. [gr�ioes] Gracioso,

ben�olo. Magandang-loob, mapagbiyay� Graciousness, n. [gr�ioesnes] Gracia, bondad. Biyay� kagandahang loob. Gradation, n. [grad�ion] Baibaitang, pag-ur� Graduacion.

Grade, n. [gre�] Grado, rango. Taas �bab�ng kalagayan, ur� grado. Gradual, adj. [gr�iual] Gradual. Unt�nt� Graduate, n. [gr�iuet] Graduado. Ang nakapagtam�ng t�ulo sa anomang karunungan. Graduate, v. [gr�iuet] Graduarse. Magtam�ng t�ulo sa anomang karunungan. Graduation, n. [gradiu�ion] Graduacion. Pagtatam�ng t�ulo sa anomang

karunungan. Graft, n. [graft] Injerto. Supl�g. Graft, v. [graft] Ingertar, ingerir. Magpasupl�g, magagpang ng ibang sanga. Grain, n. [gre�] Grano; semilla. Butil, binh� Grammar, n. [gr�ar] Gram�ica. Gram�ika, palatuntunan ng isang wik� Grammarian, n. [gram�ian] Gram�ico. Ang sumulat �marunong ng palatuntunan ng isang wik� Grammatical, adj. [gram�ical] Gramatical. Nauukol sa palatuntunan ng isang wik� Granary, n. [gr��i] Granero. Bangan,

k�aligan ng palay �mais, ibp. Grand, adj. [grand] Gran, ilustre. Dakil� buny� Grandchild, n. [gr�dchaild] Nieto, nieta. Ap� Granddaughter, Ap�g babae. n. [gr�ddoter] Nieta.

Grandee, n. [grand� Grande, hombre de distincion. Taong magiting �buny� mataas na tao. Grandeur, n. Kadakilaan. [gr�dcher] Grandeza.

Grand-father, n. [grand-f�zer] Abuelo. Nunong lalake. Grandiloquence, n. [grand�ocuens]

Grandilocuencia. Kainama't kagandahan ng pananalit� Grandma, n. [gr�dma] Lola. Lelang, imp� Grand-mother, n. [grand-m�zer] Abuela. Nunong babae. Grandpa, n. [gr�dpa] Lola. Lelong, ingk� Grandsire, n. [gr�dsair] Abuelo. Nun� lelong, ingk� Grandson, n. [gr�dsan] Nieto. Ap�g lalake. Grange, n. [grandch] Granja, hacienda. T�anan sa asyenda. Granite, n. [gr�it] Granito. Isang ur�ng mga butil na bato. Granivorous, adj. [gran�oroes] Gran�oro.

Kumakain ng palay. Grant, n. [grant] Concesion, don, d�iva. Kaloob, bigay. Grant, v. [grant] Conceder; dar. Magpahintulot, pumayag; magkaloob, magbigay. Grantee, n. [grant� Concesionario, donatario. Ang pinagkalooban, ang binigyan. Grantor, n. [gr�tor] Cesionario. nagkakaloob, ang nagbibigay. Ang

Granular, adj. [gr�iular] Granoso. Parang butil. Granule, n. [gr�iul] Granillo. Butil. Granulous, adj. [gr�iuloes] Granuloso.

Mabutil. Grape, n. [gre�] Uva. Ubas. Grapery, n. [gr�eri] Vi�. Ubasan. Grape-Stone, n. [gr�ston] Granuja. But�ng ubas. Graphic, n. [gr�ic] Gr�ico. pagkaguhit, ang pagkalarawan. Ang

Grapnell, n. [gr�nel] Arpeo, gancho para atracar y abordar. Kawit, pangkawit. Grapple, n. [gr�l] Arpeo; lucha, ri�, pelea. Pangkawit; sunggaban, bun� away�, babag. Grapple, v. [gr�l] Agarrar (se); venirse �las manos. Humawak; maghawak�; mag-away.

Grasp, n. [grasp] La accion de agarrar; pu�do, pu�. Ang paghawak, pagtangan; dakot. Grasp, v. [grasp] Empu�r, asir, agarrar. Humawak, tumangan, pumigil. Grass, n. [gras] Yerba. Dam� Grasshopper, n. [gr�shopoer] Langosta. Balang; lukton, dayupay. Grassiness, n. [gr�ines] Abundancia de yerba. Kalaguan ng dam� Grassy, adj. [gr�i] Herboso. Madam� Grass-widow, n. [gras-uid� Mujer cuyo marido est�ausente. Babaing wal�ang asawa; bao sa buhay.

Grate, n. [gr�] Reja, verja, rejilla. Rehas, dalang-dalang. Grate, v. [gr�] Rallar; rechinar (los dientes); enrejar. Kumayod; lumangitngit; magbakod. Grateful, adj. [gr�ful] Grato, agradecido. Marunong kumilala ng utang na loob. Gratefulness, n. Utang na loob. Grater, n. pangayod. [gr�fulnes] Gratitud.

[gr�oer]

Rallo.

Kudkuran

Gratification, n. [gratifik�ioen] Gratificacion. Pabuy� dulot, kaloob. Gratify, n. [gr�ifai] Gratificar. Magpabuy� magkaloob.

Gratis, n. [gr�is] Gratis, de balde. Walang bayad, gratis. Gratitude, n. [gr�itiud] Gratitud. Utang na loob. Gratuitous, adj. [grati�itoes] Gratuito, voluntario. Walang bayad, kusang kaloob, bigay. Gratuity, n. [grati�iti] recompensa. Pabuy� gant� Gratulate, v. [gr�iulet] Bumat�ng pagpuri. Gratificacion,

Congratular.

Gratulation, n. [gratiul�ioen] Congratulacion, parabien. Bating papuri. Grave, adj. [gre�] Grave, serio. Pormal; malubh� mabigat; walang imik.

Grave, hukay.

n.

[gre�]

Sepultura.

L�ingan,

Grave, v. [gre�] Grabar, esculpir. Lumilok. Grave-clothes, Sapot. n. [gr�-cloz] Mortaja.

Grave-digger, n. [gr�-diguoer] Sepulturero. Manghuhukay ng l�ingan. Gravel, n. [gr�el] Cascajo, arena gruesa. Mga batong tipak-tipak. Gravelly, adj. [gr�eli] Arenisco, cascajoso. Ukol sa mga batong tipak-tipak. Gravel-walk, n. [gr�el-uok] empedrado. Daang mabat� Camino

Graven, adj. [gr�n] Grabado. Linilok.

Graver, n. [gr�oer] Manglililok; panglilok.

Grabador;

buril.

Gravestone, n. [gr�ston] Piedra sepulcral, l�ida. Batong panak� sa l�ingan, l�ida. Gravitate, v. Manimbang. [gr�iteit] Gravitar.

Gravitation, n. [gravit�ion] Gravitacion. Paninimbang. Gravity, n. [gr�iti] Timbang, bigat. Gravedad, peso.

Gravy, n. [gr�i] Jugo de la carne; salsa. Katas ng karn� sawsawan. Gray, adj. puting-uban. [gr� Gris; cano. Gris;

Gray, n. [gr� Gris. Gris.

Graybeard, n. [gr�ird] Barbicano. May maputing balb�. Grayheaded, a. [gr�eded] Mauban; maput�na ang buhok. Canoso.

Grayish, adj. [gre�h] Pardusco, entrecano. Namumut� Graze, v. [grez] Pastorear; apacentar. Mag-alag�ng magpanginain; magpasabsab. pacer, hayop;

Grazier, n. [gr�ier] Ganadero. Pastulan. Grease, n. [gris] Grasa. Sebo, tab� Grease, v. [gris] Engrasar. Pahiran ng sebo. Greasiness, n. [gr�ines] Pringue, gordura.

Katabaan. Greasy, adj. [gr�i] Grasiento, gordo. Masebo, matab� craso,

Great, adj. [gre�] Gran, grande. Dakil� malak� Great-grandchild, n. [gre�-grandchaild] Bisnieto. Apo sa tuhod. Great-granddaughter, n. [gre�-granddoter] Bisnieta. Apong babae sa tuhod. Great-grandfather, n. [gre�-grandfadzer] Tatabuelo. Nun�sa tuhod [lalake]. Great-grandmother, [gre�-grandmodzer] tuhod (babae). n. Nun�sa

Tatabuela.

Great-grandson, n. [gre�-grandsan] Bisnieto. Ap�sa tuhod (lalake). Greatness, n. [gre�nes] Grandeza, extension. Kadakilaan, kalakhan. Grecian, adj. [gr�ian] Griego. Gresya �nauukol sa Gresya. Taga

Greed, n. [grid] Codicia, avaricia. Inggit, kasakiman. Greedily, adv. ansiosamente. pagkasakim. [gr�ili] Verazmente, Pananabik, may

Greediness, n. [gr�ines] codicia. Kasakiman.

Voracidad,

Greek, adj. [gric] Griego. Nauukol sa Gresya.

Greek, n. [gric] Griego. Taga Gresya. Green, adj. [grin] Verde. Lungtian, berde. Green, n. [grin] Color verde. Kulay lungtian, kulay berde. Green, v. [grin] Te�r de verde. Gaw�g kulay lungtian �berde. Greenish, adj. [gr�ish] Namemerde, naninilaw. Verdoso.

Greenhorn, n. [gr�jorn] Joven experiencia. Binatang musmos.

sin

Greenish, adj. [gr�ish] Verdoso. Sariw� lungtian, maberde. Greet, v. Bumat� [grit] Saludar, congratular.

Greeting, n. [gr�ing] Salutacion. Bat� Grey, adj. [gr� Gris. Kulay gris. Gridiron, n. [gr�airon] Parrillas. Ihaw�. Grief, n. [grif] Pesar, pesadumbre, afliccion. Dalamhat� hambal, hapis, lumbay. Grievance, n. [gr�ans] pesadumbre. Hapis, hambal, hinagpis, daing. Pesar, lumbay,

Grieve, v. [griv] Agraviar, afligir. Umap� dumalamhat� magpahirap. Grievous, adj. [griv�] Penoso, lastimoso. Nakahahapis, nakahahambal, nakapagdaramdam. Grill, v. [gril] Asar en parrillas. Mag-ihaw,

magdarang. Grim, adj. [grim] Feo; disforme; ce�do. Pangit, masamang hichura, nakamungot. Grimace, n. [grim�] Visaje, mueca. Ngiw� ngibit. Grimalkin, n. [grim�kin] Gatazo. Malaking pus� Grime, n. [gr�m] Dungis, dum� Mugre, porquer�.

Grime, v. [gr�m] Ensuciar. Dumungis, dumum� Grimy, adj. [gr�mi] Mugriento. Marungis, marum� Grin, n. [grin] Mueca; rechino de los dientes. Ngiw� langitngit.

Grin, v. [grin] Hacer visages; rechinar los dientes. Ngumiw� lumangitngit. Grind, v. [gr�nd] Moler; Gumiling; galapungin. pulverizar.

Grinder, n. [gr�nder] Molinero; muela; molino. Manggigiling; bag�g; gilingan. Grindstone, n. [gr�ndston] Piedra amoladera. Batong gilingan; has�n. Grip, n. [grip] Caz. P�aluyan ng tubig. Grip, v. [grip] Desaguar. Magpadaloy ng tubig. Gripe, n. [gr�p] Presa; agarro; apreton de la mano. Pamimiit; hawak; pagkakamay, pagpisil ng kamay.

Gripe, v. [gr�p] Agarrar, asir; dar c�ico. Humawak, pumigil; sumak� ang tiyan. Griper, n. [gr�per] Usurero. Nagpapatub� Grisly, adj. Kakilakilabot, katakot-takot. [gr�li] Horroroso. kasindak-sindak,

Grist, n. [grist] Molienda. ginigiling, g�apongin.

Anomang

Gristle, n. [grisl] Cart�ago, ternilla. Butong malat� butong malambot. Gristly, adj. [gr�tli] Tendinoso, nervioso. Malitid. Grit, n. [grit] Arena. Buhangin. Gritty, adj. [gr�i] Arenoso. Mabuhangin.

Grizzle, n. [grizl] Gris. Kulay gris. Groan, n. [gron] Gemido, suspiro. Daing, hibik. Groan, v. [gron] Dumaing, humibik. Gemir, suspirar.

Groaning, n. [gr�ing] Quejido. Daing, hib�. Grocer, n. [gr�er] Especiero. nagbibil�ng mga kakain�. Ang

Grocery, n. [gr�eri] Especer�. P�ilihan ng mga kakain�. Grog, n. [grog] Grog. Alak, ponche. Groggy, adj. [gr�ui] Medio borracho. Malas�glas�g.

Groin, n. [gr�n] Ingle. Singit. Groom, n. [grum] Establero, mozo de mulas �caballos; novio. Sota, tagapag-alag�ng kabayo; nobyo. Groom, v. [grum] Cuidar los caballos. Mag-alag�ng kabayo. Groove, n. [gruv] Caverna, profunda. Yungib, lungg� bitak. cavidad

Groove, v. [gruv] Aca�lar. Bangbangin. Grope, v. [grop] Tentar, buscar �obscuras. Kumap� umapuhap. Gross, adj. [gros] Grueso, corpulento; espeso; lerdo, est�pido. Magaspang, bastos; malapot; gunggong, tang� Grossness, n. [gr�nes] Rudeza, groser�.

Kagaspangan, kabastusan. Grot, n. [grot] Gruta. Yungib, bitak, lungg� Grotto, n. [gr�o] Gruta. Yungib, bitak, lungg� Grotesque, adj. [gr�esc] Grotesco. Katw� kakatw� Ground, n. [gr�nd] Terreno, pavimento; tierra, pais; campo. Lapag, sah�; lup� parang; bukid; larangan. Groundless, adj. [gr�ndles] Infundado. Wal�sa katwiran. Ground plot, n. [gr�nd-plot] Solar, terreno. Looban, solar. Groundwork, n. [gr�ndwerc] fundamento. P�ibayan, t�uan. Base,

Group, n. [gro�p] Grupo. Pook, pulutong, bunton, katipunan. Group, v. [gro�p] Agrupar. Magbunton. Grouse, n. [gr�s] Gallina silvestre. Manok gubat. Grout, n. [gr�t] Harina Masamangharina; latak. basta; hez.

Grove, n. [grov] Arboleda, alameda, boscaje. Kah�yan; gubat. Grovel, v. [gr�l] Serpear, Magpadausdos, bumab� bajarse.

Grow, v. [gro] Crecer, nacer. Tumub� sumibol. Growl, n. [gr�l] Gru�do, refunfu�. Angil,

dabog, ingos. Growl, v. [gr�l] Gru�r, refunfu�r. Umangil, dumabog, umingos. Growth, n. [groz] produccion. Tub� paglak� Crecimiento,

Grub, n. [grab] Gorgojo. Bukbok. Grub, v. [grab] Desarraigar. Bunutin. Grudge, n. [gredch] Pagtatanim sa loob, poot. Rencor, odio.

Grudge, v. [gredch] Repugnar. Magtanim sa loob, mapoot. Gruel, n. [gri�el] Especie de caldo espeso. Parang sabaw na malapot. Gruff, adj. [graf] Ce�do, grosero.

Masungit. Gruffness, n. [gr�nes] severidad. Kasungitan. Grum, adj. Nakamungot. [gram] �pero, Aspereza,

severo.

Grumble, v. [gr�bl] Murmurar, refunfu�r. Bumulong-bulong, dumabog. Grumpy, adj. [gr�pi] Rega�n. Magagalit�. Grunt, v. [gr�t] Gru�r, gemir. Duma�g, humibik. Guana, n. Guana. Bayawak. Guarantee, n. [garant� Garante, fiador; garant�. Ang nananagot; pananagot, pag-ak� katibayan.

Guarantee, v. [garant� Garantir. Sagut�, panay�an, umak� Guaranty, n. [garant� Garante, fiador; garant�. Ang nananagot; pananagot, katibayan. Guard, n. [gard] Guarda, guardia. Bantay, tanod. Guard, v. [gard] Guardar, defender. Magbantay, tumanod, magsanggalang. Guarded, adj. [g�ded] Mesurado, circunspecto. Malihim, ma�gat. Guardian, n. [g�dian] Tutor, guardian. Tagaingat ng yaman ng ulila. Guardianship, n. [g�dianship] Pag-iingat ng yaman ng ulila. Tutela.

Guava, n. Guava. Bayabas. Gubernative, adj. [gui�bernetiv] Gubernativo. N�ukol sa p�ahalaan. Guerdon, n. [guerdon] recompensa. Gant� parangal. Galardon,

Guess, n. [gues] Conjetura. Turing, hul� kurukur� Guess, v. [gues] Conjeturar, adivinar. Tumuring, humul� Guest, n. [guest] Huesped, convidado. P�auhin, bisita; nanunuluyan. Guffaw, n. Carcajada. Halakhak. Guidance, n. [g�dans] Gobierno, direccion. Pamamatnugot, pamamatnubay.

Guide, n. [g�d] Guia. Patnubay, patnugot. Guide, v. [g�d] Guiar, Mamatnubay, mamatnugot. dirigir.

Guide-book, n. [g�d-buk] Itinerario. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga bagay sa isang bayan. Guild, n. [guild] Gremio, corporacion. Samah�, kapisanan. Guile, n. [g�l] Enga�, fraude. Day� lal�g, hib� Guileful, adj. [g�lful] Enga�so. Magdaray� Guileless, adj. [g�l-les] Sin enga�. Walang day� Guillotine, n. [guilot�] Guillotina. Pamugot ng ulo; pamutol.

Guillotine, v. [guilot�] Degollar, guillotinar. Pumugot ng ulo; pumutol. Guilt, n. [guilt] Delito, culpa, crimen. Sala. Guiltless, adj. [gu�tles] Inocente, libre de culpa. Walang sala. Guilty, adj. [gu�ti] Reo, culpable. Salar�, may-sala. Guise, n. [g�z] Modo, manera, modales. Any� kilos, tindig. Guitar, n. [guit�] Guitarra. Gitara. Gulch, n. matakaw. [gu�ch] Gloton. Masib�

Gulf, n. [gu�f] Golfo. Look.

Gull, n. [gu�] Gaviota; enga�, fraude. Ibong peskador; day� hib� Gull, v. [gu�] Enga�r, defraudar. Magday� manekas. Gullet, n. [g�et] Gaznate. Lalamunan. Gullibility, n. [gu�ib�iti] Pagkamapaniwalain. Gullible, adj. Mapaniwalain. [gu�ibl] Credulidad.

Cr�ulo.

Gully, n. [gu�i] Especie de foso. Tila hukay. Gully, v. [gu�i] Lumagaslas. Fluir murmurando.

Gully-hole, n. [gu�i-jol] Sumidero. Hukay na ginaw�upang balungan ng tubig.

Gulp, n. [guelp] Trago. Sakmal; lunok. Gulp, v. [guelp] Engullir, Sumakmal, lumamon; lumunok. tragar.

Gum, n. [gam] Goma. Goma, dagt�ng isang ur�ng punong kahoy. Gum, n. [gam] Enc�. Gilagid. Gum, v. [gam] Engomar. Gomahan, lagyan ng goma. Gummy, adj. [g�i] Gomoso. Magoma, madagt� Gumption, n. [g�pcion] juicio. Katalinuan, kabaitan. Inteligencia,

Gun, n. [gan] Arma de fuego. Baril, alm� na pumuputok.

Gunner, n. [g�er] Escopetero. M�amaril. Gunnery, n. [g�eri] Artiller�. Artilyerya. Gun-powder, Pulbur� n. [gan-pauder] P�vora.

Gun-shot, n. [g�siot] Tiro de escopeta. Putok ng baril. Gunsmith, n. [g�smiz] Arcabucero, armero. M�amanday ng baril. Gunstock, n. [ganstoc] Caja de escopeta. Sisidl� ng baril. Gurgle, v. [g�gl] Enjuagarse la boca. Magmumog. Gush, n. [gash] Chorro. Bugs�ng tubig, lagaslas.

Gush, v. [gash] Chorrear; fluir copiosamente. Bumugs�(ang tubig), lumagaslas. Gushing, n. [g�hing] Superabundante. Pag-apaw. Gusset, n. [g�et] Cuadrado. Parisukat. Gust, n. [gast] Gusto, el sentido del paladar; soplo de aire. Lasa, las�; simoy �hihip ng hangin. Gusty, adj. [g�ti] Borrascoso, tempestuoso. Malakas na hangin, unos. Gut, n. [gat] Intestino. Bituka. Gut, v. bituka. [gat] Destripar. Magpalw�ng

Gutta-percha, Guta-percha.

n.

Gutta-percha.

Gutter, n. [g�er] Canalon, gotera. Alulod, sangka. Gutter, v. [gueter] Acanalar. Mag-alulod. Guttural, adj. [g�eral] Gutural. Nauukol sa lalamunan. Guy, n. [g�] Retenido (n�tica). Lubid na pangpatibay. Guzzle, v. [guezl] Beber �comer con glotoner�. Uminom �kumain na may kayamuan. Gypsy, n. Hampas-lup� [dch�si] Vagabundo.

Gyrate, v. [dch�ret] Girar. Umikot, umikit,

uminog. Gyration, n. [dchair�ion] La accion y efecto de girar. Pag-ikot, pag-ikit, pag-inog. Gyre, n. [dch�r] Giro. Ikot, ikit, inog. Gyve, v. [dch�v] Aprisionar con grillos. Ipangaw. Gyves, n. [dchaivs] Grillos. P�gawan; pangpangaw.

H

H, [etch] H, [ache]. H, [ha]. Haberdasher, n. [jaboerdashoer] Mercader. M�ininda ng sarisaring k�o

�h�ero. Haberdashery, n. [j�oerdasheri] Mercer�, tienda de cintas, cofias, etc.. Tindahan ng mga sintas, puntas, ibp. Habiliment, n. [jab�iment] Vestido. Dam�, kasuutan. Habit, n. [j�it] Habito, uso, costumbre. Gaw� asal, ugal� Habitable, adj. [j�itabl] Natatahanan, natitirahan. Habitable.

Habitation, n. [jabit�ioen] Habitacion, domicilio, morada. T�anan, t�ahan. Habitual, adj. [jab�hiual] Kin�awian, kin�galian. Habituate, v. [jab�hiuet] Habitual.

Habituar,

acostumbrar ugaliin.

�alguna

cosa.

Gaw�n,

Habitude, n. [j�itiud] Kaugalian, kaasalan. Hack, n. [jac] Caballo Kabayong p�pahan.

Costumbre.

de

alquiler.

Hack, v. [jac] Tajar; cortar. Tumadtad; tumag� humiw� Hackle, n. [j�l] Rastrillo. Suyod ng sinulid �bulak. Hackle, v. [jakl] Rastrillar. Sumuyod ng sinulid �bulak. Hackney, adj. & n. [j�ni] Caballo de alquiler. Kabayong p�pahan. Haft, n. [jaft] Mango, agarradero. Tatagn�,

puluhan, bitbitan. Haft, v. [jaft] Poner mango �alguna cosa. Igaw�ng tatagn� �bitbitan; lagyan ng puluhan. Hag, n. [jag] Viejarrona, Babaing hukluban. hechicera.

Haggard, adj. [j�uoerd] Flaco, macilento. Payat, hiluk� Haggle, v. Magtadtad. [jagl] Cortar en tajadas.

Haggle, v. [jagl] Regatear. Tumawad. Haggler, n. Mapagtawad. [jagloer] Regaton.

Hail, n. [je�] Granizo; saludo. Ulan na ang patak ay namumu� bat�

Hail, v. [je�] Granizar; saludar. Umulan ng mga patak na namumu� bumat� Hail, int. [je�] Salve!. Aba! Hail-fellow, n. [jelfel� Compa�ro �timo. Katotong kasi. Hair, n. [je�] Pelo. Buhok, balahibo. Hairbreadth, n. [je�bredz] Lo ancho de pelo. Ang lapad ng isang buhok. Hairless, adj. [je�les] Pelado, Walang buhok, kalb� pan�. calvo.

Hair-pin, n. [j�-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. Ipit, pang-ipit ng buhok. Hairy, adj. [j�i] Peludo, velludo, cabelludo. Mabuhok.

Halcyon, adj. [j�cioen] Quieto, tranquilo. Tahimik, walang imik. Halcyon, n. [jalcioen] Alcedon [ave]. Pangalan ng ibon. Hale, adj. [jel] Sano, vigoroso. Magaling, walang sak�. Half, adj. & n. [jaf] Medio; mitad. Kalahat� kabyak. Half-blood, n. [jaf-blad] Medio hermano, medio hermana. Kapatid sa am��kapatid sa ina. Half-bred, n. [j�bred] Mestizo, mestiza. Mestiso �mestisa. Half-caste, n. [j�-kast] Mestizo, mestiza. Mestiso �mestisa.

Half-wit, n. [j�-wit] Bobo, tonto, necio. Gunggong, hangal. Hall, n. [jol] Sala, salon; casa de ayuntamiento; casa de un gremio �colegio. Kabahay�, salas; bulwagan ng p�ahalaan �ng isang kapisanan �ng isang p�ralan. Halloo, int. [jal�] Hola!, ea!. An� hoy! Halloo, v. [jal�] Azuzar [�los perros en la caza]; llamar �uno gritando. Ipahagad sa aso; hiyawan, tawagin. Hollow, v. [jal� Consagrar, reverenciar. Sambahin, igalang. Hallucination, n. Alucinacion. Gunigun� [jaliusin�ioen]

Halo, n. [j�o] Halo �halon; laureola. Limb�

Halt, n. [jolt] Cojera. Pilay. Halt, v. [jolt] Cojear. M�ilay. Halter, n. [j�ter] Cojo; soga, cuerda. Pil�; pangsoga, panal� Halve, v. [jalv] Partir en dos mitades. Humat� bumy�. Ham, n. [jam] Jamon. Ham�. Hamlet, n. [j�let] Aldea. Nayon. Hammer, n. pamukpok. [j�er] Martillo. Martilyo,

Hammer, v. [j�er] Martillar. Pumukpok. Hammock, n. [j�oc] Hamaca. Duyan.

Hamper, n. [j�per] Cu�ano. Ka�g, busl� Hamper, v. [j�per] Enredar, estorbar; encestar. Gumambal� umabala; isilid sa busl� Hamstring, n. [j�string] Tendon de la corva. Litid. Hamstring, v. [j�string] Desjarretar. Litirin. Hand, n. [jend] Mano. Kam�. Hand, v. [jend] Alargar; guiar por la mano. Umab�, mag-ab�; umakay. Hand-barrow, n. [j�d-barro] Angarrillas. Arag-arag. Hand-bell, n. [j�dbel] Campanilla. Kampanilya, munting batingaw.

Handbreadth, n. [j�dbredz] Palmo, lo ancho de la mano. Dangkal. Handcuff, n. [j�dkaf] Manilla, esposas. Damal sa kam�, pang-gapos sa kam�. Handcuff, v. [j�dkaf] Maniatar. Damal� ang kam�, gapusin ang kam�. Handed, adj. [j�ded] Transmitido, pasado de uno �otro. N�ipat, inilipat. Handful, n. [j�dful] Manojo, pu�do. Isang hay� dakot. Handicap, n. [j�dicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. Handicraft, n. [j�dicraft] Obra manual. Kath�ng kamay.

Handily, adv. [j�dili] Ma�samente. May kagaanan. Handiness, n. Kakayahan, kaya. [j�dines] Habilidad.

Handiwork, n. [j�diwerk] Obra manual. G�aing kamay. Handkerchief, Pany� birang. n. [j�dkerchif] Pa�elo.

Handle, n. [j�dl] Mango, pu�, asidero. Tangkay, puluhan, tatagnan, bitbitan. Handle, v. [j�dl] Palpar, manosear; manejar. Humip� lumamas, umugit. Handling, n. [j�dling] Manejo. Paraan ng kamay. Handmaid, n. [j�dmed] Criada. Alilang

babae. Handmaiden, n. [j�dmedn] Criada. Alilang babae. Handmill, n. [j�dmil] Molinillo. Pangbat�ng chocolate, molinilyo. Handsaw, n. [j�dso] Sierra de mano. Lagar� Handsome, adj. [j�dsam] Hermoso, lindo, primoroso. Maganda, mainam, marikit. Handspike, n. [j�dspaik] Panungkal, pangsual. Palanca.

Handwriting, n. [j�draiting] Caracter de escritura. Sulat-kamay. Handy, adj. [j�di] Manual. Magaan, kayang dalhin sa kamay.

Handystroke, n. bofeton. Suntok.

[j�distrok]

Manoton,

Handywork, n. [j�diwerk] Obra manual. G�aing-kamay. Hang, v. [jang] Colgar, suspender; ahorcar. Ibitin, isabit; isampay, ilaylay, bitayin, bigtihin. Hanger, n. [j�guer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. Sampayan, sabit�. Hanging, n. [j�g-ing] Colgadura. Sampay, laylay, bitin. Hangman, n. [j�gman] Verdugo. Berdugo, tagabitay. Hank, n. [jank] Madeja de hilo. Madeha ng sinulid.

Hanker, v. [j�ker] Ansiar, Maghangad, pumita, manabik.

apetecer.

Hankering, n. [j�kering] Ansia, antojo. Hangad, pita, pananabik. Hap, n. [jap] Caso, ocasion; accidente. Bagay, pagkakataon; sakun� Hap, v. [jap] Acontecer, Mangyari, magk�aon. Hap-hazard, Sakun� n. [jap-j�ard] suceder.

Accidente.

Hapless, adj. [j�les] Desgraciado, desventurado, miserable. Sawing palad, ab� kulang palad. Haply, adv. [j�li] Quiza �quizas. Kaipal� marahil.

Happen, v. [j�n] Acontecer, suceder. Mangyari, magkataon. Happily, adj. [j�ili] Dichosamente, felizmente. May kaginghawahan. Happiness, n. [j�ines] Felicidad, dicha. Ginghawa, kaginghawahan. Happy, adj. [j�i] Feliz, bienaventurado, dichoso. Maginghawa. Harangue, n. [j�ang] Arenga, oracion. Pangungusap, pananalit� Harangue, v. [j�ang] Arengar. Manalit� mangusap. Harass, v. [j�as] Cansar, fatigar. Pumagod, yumamot, uminip.

Harbinger, n. Nangunguna.

[j�bindcher]

Precursor.

Harbor, n. [j�bor] Albergue; puerto; asilo. Kanlungan, silung�, daung�. Harbor, v. [j�bor] Albergar, hospedar. Kumanglong, sumilong. Hard, adj. [jard] Duro; dificil; penoso, trabajoso; cruel, severo. Matigas, batibot, mahirap; mabagsik. Harden, v. [jardn] Magmatigas, tumigas. Endurecer (se).

Hard hearted, adj. [jardjarted] Duro de corazon, insensible. Mapagmatigas na loob, walang aw� Hardihood, n. [j�dijud] valor. Pangahas, tapang. Atrevimiento,

Hardily, adv. [j�dili] Osadamente. May kapangahasan. Hardly, adv. [j�dli] Apenas, dificilmente. Bahagy� may kahirapan. Hardness, n. [j�dnes] Dureza; dificultad. Tigas, katigasan; kahirapan. Hardship, n. [j�dship] Opresi�, trabajo, molestia. Hirap, pagal, kapagalan, ligalig, bagabag. Hardware, n. [j�dwer] Ferreter�, quinqueller�. Mga bagay na pinanday. Hardy, adj. [j�di] Osado, atrevido, intr�ido. Pangahas, malakas ang loob. Hare, n. [joer] Liebre. Koneho.

Hare-brained, adj. [j�-brend] Atordido, atolondrado. Tul�. Harelipped, adj. Law� ang lab� [j�lipt] Labihendido.

Harem, n. [j�em] Harem. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. Hark, int. [jark] pakinggan mo! �He! �oye!. Hoy!

Harlequin, n. [j�lekin] Arlequin, bufon. Mapagpatawa, pusong. Harlot, n. [j�lot] Ramera, puta. Masamang babae, patutot. Harm, n. [jarm] Mal, da�. Sak�, hirap, panganyay� Harm, v. [jarm] Da�r, injuriar, ofender.

Sumak�, sumir� magpanganyay� Harmful, adj. [j�mful] Da�so, perjudicial. Nakasasam� nakasasak�. Harmless, adj. Hind�nakasasam� [j�mles] Sin da�.

Harmonise, v. [j�monaiz] Ajustar, concertar. Itugm� ibagay sa tinig. Harmony, n. Pagkakatugm� [j�moni] Armon�.

Harness, n. [j�nes] Arreos de un caballo, guarniciones. Paningkaw. Harness, v. [j�nes] Enjaezar. Magsinkaw. Harp, n. [jarp] Arpa. Alp� Harp, v. [jarp] Tocar �ta�r el arpa.

Tumugtog ng alp� Harpist, n. [j�pist] Arpista. M�unugtog ng alp� Harpoon, n. [j�pun] Arpon. Salap�g. Harpooner, n. M�analapang. [jarp�ner] Arponero.

Harpy, n. [j�pi] Arp�. Taong sak�. Harrow, n. [j�ro] Grada, rastro. Paragos. Harrow, v. [j�ro] Desmenuzar la tierra con rastro. Buhaghagin ang lup� Harry, v. [j�ri] Molestar, cansar; robar. Yumamot, pumagod; mangdwit. Harsh, adv. [jarsh] �pero; agrio; rigido, duro, austero. Maaskad, mapakl� maasim;

masungit. Harshness, n. [j�shnes] Aspereza; rudeza. Askad; sung�. Hart, n. [jart] Ciervo. Usang lalake. Hartshorn, n. [j�tsjorn] Cuerno de ciervo. Sungay ng us� Harum-scarum, adv. Inconstante, precipitado. Walang tiyag� pabigl�bigl� Harvest, n. [j�vest] Paggapas, pag-ani. Cosecha; agosto.

Harvest, v. [j�vest] Cosechar, hacer el agosto. Gumapas, umani. Harvester, n. [j�vester] Cosechero, agostero. Ang gumagapas, ang umaani.

Harvest-home, n. [j�vest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. Ang pag-aawitan sa pag-aani. Hash, n. [jash] Picadillo, jigote. Isang lutu�g tinadtad. Hash, v. [jash] Picar, hacer pedazos menudos alguna cosa. Tadtar�. Hasp, n. [jasp] Aldaba de candado. Seradura, kandado. Hasp, v. Ikandado. [jasp] Cerrar con aldaba.

Haste, n. [je�t] precipitacion. pagmamaliks�

Priesa, presteza, Pagmamadal�

Hasten, v. [jesn] Acelerar, apresurar, precipitar. Magmadali, magtumulin.

Hastily, adv. [j�tili] Aceleradamente, apresuradamente. May kadalian. Hastiness, n. [j�tines] Prieza, presteza, prontitud. Dali, liks� tulin. Hasty, adj. [j�ti] Pronto, Madal� matulin, maliksi. apresurado.

Hat, n. [jet] Sombrero. Sombrero, salakot. Hatch, n. [jatch] Pollada, Halimhim, pagpis�ng itlog. nidada.

Hatch, v. [jatch] Empollar. Humalimhim, pumis� Hatchet, n. [j�hit] Destral, hacha peque�. Palataw, munting palakol. Hate, n. [je�] Odio, aborrecimiento. Poot,

yamot. Hate, v. [je�] Odiar, detestar. Mapoot, yumamot. Hateful, adj. [j�ful] Aborrecible, mal�olo, detestable. Kapootpoot, nakayayamot. Hatred, n. [j�red] Odio, aborrecimiento. Poot, yamot. Hatter, n. Magsosombrer� [j�ter] Sombrerero.

Haughtily, adj. [j�ili] Orgullosamente. May pagkapalal� Haughtiness, n. [j�ines] Orgullo, altivez. Kahambugan, kapalaluan. Haughty, adj. [j�i] Altanero, altivo, orgulloso. Hambog, palal� mayabang.

Haul, n. [jol] Estiron. Hila, baltak, batak. Haul, v. [jol] Tirar, arrastrar con violencia. Humila, bumaltak; bumatak. Haum, n. [jom] Paja, rastrojo. Dayami. Haunch, n. [janch] Anca. Pig� Haunt, n. [jant] Guarida; h�ito, costumbre. Yungib; gaw� asal, ugal� Haunt, v. [jant] Lumag� tumanod. Frecuentar, rondar.

Have, v. [jev] Haber, tener, poseer. Magka, magkaroon, mayroon. Haven, n. [jevn] Puerto, abrigo, asilo. Daung�, kanlungan.

Haversack, n. [j�ersak] Saco basto para llevar viveres. Balutan ng pagkain. Havoc, n. [j�oc] Ruina, Pagkasir� pagkawasak. destruccion.

Haw, n. [jo] Balbucencia. Pagkautal. Haw, v. [jo] Tartamudear. Umutal, mautal. Hawk, n. [joc] Halcon. Lawin. Hawk, v. [joc] Hacer con halcon; hacer esfuerzo para arrojar los esputos. Manglawin; dumabak. Hawk-eyed, adj. [joc�d] El que tiene la vista penetrante. Matalas ang mat� Hawser, n. [j�er] Guindaleza. Malaking lubid.

Hay, n. [jey] Heno, yerba seca. Tuyong damo. Haycock, n. [j�kok] Pila de heno. Salansan ng tuyong damo. Hayloft, n. [j�loft] damong tuy� Henil. Taguan ng

Hayrick, n. [j�ric] Pila de heno. Buntong ng damong tuy� mandal� Haystack, n. [j�tak] Pila de heno. Mandal� Hazard, n. [j�ard] Casualidad, acaso. Pagkakataon, kapalaran. Hazard, v. [j�ard] Arriesgar, aventurar. Mangahas, magbaka-sakal� Hazardous, adj. [j�erdes] arriesgado. Mapanganib. Peligroso,

Haze, n. [je�] Niebla. Ambon. Hazel, adj. [j�el] Casta�. Kuyomangg� Hazy, adj. Maulap. [j�i] Anieblado, nublado.

He, pron. [ji] �. Siya (lalake). Head, n. [jed] Cabeza; jefe, principal. Ulo, pun� pangulo. Head, v. [jed] Gobernar, dirigir, degollar. Mamun� pumugot ng ulo. Headache, n. [j�ek] Dolor de cabeza. Sak� ng ulo. Headdress, n. [j�res] Cofia, tocado. Damit sa ulo.

Headland, n. [j�loend] Cabo, promontorio, punta. Punt� dungot. Headless, adj. [j�les] Degollado; ignorante. Pug� ang ulo; hangal, tunggak. Headlong, adj. [j�long] Temerario, imprudente. Pangahas, walang bait. Headpiece, n. [j�piz] Morrion, casco, yelmo. Suot sa ulo. Head quarters, n. [j�-cuarters] Cuartel general. �ian ng lahat ng kawal. Headsman, n. [j�zman] Degollador, verdugo. Berdugo, m�umugot ng ulo. Headspring, n. [j�spring] Fuente, origen. Buk�, simul� Headstall, n. [j�stol] Cabezada del freno.

Kabesada. Headstrong, adj. [j�strong] Testarudo, obstinado. Matigas ang ulo. Headway, n. [j�wey] Adelantamiento de navio; buen �ito. Lakad na patuloy ng sasakyan; mabuting kapalaran. Heady, adj. [j�i] Temerario, obstinado. Pangahas, matigas ang ulo. Heal, v. [jil] Sanar, curar. Magpagal�g, gumamot. Health, n. [jelz] Salud, sanidad. Kagalingan, kaigihan ng katawan. Healthful, adj. [j�zful] Sano, saludable, salubre. Nakagagaling, nakabubuti sa katawan.

Healthy, adj. [j�zi] Sano. Magaling. Heap, n. [jip] Monton. Bunton, salansan. Heap, v. [jip] Amontonar, Magbunton, magsalansan. acumular.

Hear, v. [jir] Oir, entender; escuchar. Marinig; duminig, umulinig. Hearer, n. [j�er] Oyente, oidor. Tagadinig, nakikinig. Hearing, n. [j�ing] Oido; Pakinig, pangdinig, din�. audiencia.

Hearken, v. [jarcn] Escuchar, atender. Makinig; pakinggan; manainga; dinggin. Hearsay, n. [j�sey] Rumor, Alingawngaw, salisalitaan, balit� fama.

Hearse, n. [joers] Ataud, f�etro. Kabaong, ataul. Heart, n. [jart] Corazon, interior. Pus� loob, kalooban. Heart-breaking, n. [j�t-briking] Congoja, angustia. Pagkabagbag ng pus� Heart-felt, adj. [j�t-felt] Sentido en el fondo del corazon. Taos sa pus� buhat sa pus� Hearth, n. [jarz] Fogon. Pug�, apuy�. Heartily, adv. [j�tili] Sinceramente, condialmente. Ng boong pus� Heartiness, n. [j�tines] cordialidad. Pagtatapat-loob. Sinceridad,

Heartless, adj. [j�tles] Cobarde; pusil�ime; inclemente. Dwag, tak�; walang aw�

walang habag. Heartlessness, n. [jartlesnes] Falta de �imo. Kahinaan ng loob. Heart-rending, n. [j�t-rending] Agudo, penetrante. Taos sa loob, damdamin ng kalooban. Heart-sick, n. [j�tsic] Dolorido, afligido. Panglaw, lumbay, hambal. Hearty, adj. [j�ti] Sincero, alegre. Tapat, masay� Heat, n. [jit] Ardor, calor. Init. Heat, v. [jit] Calentar. Painitin; mag-init. Heathen, adj. Hind�kristyano. [jidzn] Gent�ico.

Heathen, n. [jidzn] Gentil, pagano. Taong hind�ebreo. Heathenish, adj. [j�znish] Gent�ico. Nauukol sa hind�ebreo �hind�taga Israel. Heave, n. [jiv] Esfuerzo para levantarse; elevacion. Pagbangon, pagtaas. Heave, v. [jiv] Alzar, levantar alguna cosa del suelo. Bumuhat, umals� itaas, ibangon. Heaven, Langit. n. [jevn] Cielo, firmamento.

Heavenly, adj. [j�nli] Celeste, divino. Nauukol sa langit. Heavenly, adv. [j�nli] Celestialmente. May kinalaman sa langit. Heavenward, adv. [j�nward] H�ia el cielo.

Sa dakong langit. Heaver, n. [j�er] Alza prima, el que levanta. Pang-als� taga-taas. Heavily, adj. [j�ili] Pesadamente. May kabigatan. Heavy, adj. [j�i] Grave, pesado. Mabigat, matind� Hebrew, adj. [j�ru] Hebr�co. Nauukol sa hudyo �ebreo. Hebrew, n. [j�ru] Hebreo. Hudy� ebreo. Hecatomb, n. [j�atomb] Hecatomba. Paghahaing ginagaw�noong una sa kanilang mga dyos. Hectic, adj. & n. [j�tic] H�ico. Nat�tuy� lagnat, tisis.

Hector, n. [j�tor] Fanfarron. Hambog, mayabang. Hedge, n. [jedch] Seto, vallado. Bakod. Hedge, v. [jedch] Cercar con un seto. Bakuran. Hedge row, n. [j�ch-ro] La serie de �boles �arbustos en los cercados. Mga punong kahoy na nakabakod. Heed, n. precaucion. pagting�. [jid] Cuidado, atencion, Ingat, lingap, kaling�

Heed, v. [jid] Atender, observar, notar. Mag-ingat, lumingap, kumaling� tignan. Heedful, adj. [j�ful] Vigilante, atento, cuidadoso. Maingat, mabait.

Heedless, adj. [j�les] Descuidado, negligente. Pabay� walang bahal� Heel, n. [jil] Talon. Sakong. Heel, v. [jil] Taconear. Tumadyak. Heft, n. [jeft] Esfuerzo, peso. Sikap; bigat. Heifer, n. [j�er] Becerra, ternera, vaquillo. Bakang dumalaga. Height, n. [je�] Altura, elevacion. Taas, tayog. Heighten, v. [je�n] Realzar, exaltar. Itaas, pataasin, patayugin. Heinous, adj. [j�es] Atroz, odioso, abominable. Kakilakilabot, nakapopoot, nakaririmarim.

Heir, n. [je�] Heredero. Ang nagmamana [lalake]. Heirdom, n. Pagmamana. [je�dom] Herencia.

Heiress, n. [je�es] nagmamana [babae].

Heredera.

Ang

Heirloom, n. [je�lum] V�culo de bienes muebles. Mana. Hell, n. [jel] Infierno. Impyerno. Hellish, adj. [j�ish] Infernal, malvado. Nauukol sa impyerno. Helm, n. [jelm] Timon. Timon, ugit ng sasakyan. Helmet, n. [j�met] Yelmo. Panak� sa ulo't

mukh� Help, n. [jelp] Ayuda, auxilio, asistencia, apoyo. Tulong, abuloy, saklolo. Help, v. [jelp] Ayudar, asistir, socorrer. Tumulong, umabuloy, sumaklolo. Helper, n. [j�per] Auxiliador, socorredor. Tagatulong, mapagtulong, mapag-abuloy, mapagsaklolo. Helpful, adj. [j�pful] Util. Nakatutulong. Helpless, adj. [j�ples] Desamparado, abandonado. Walang tumulong, walang mag-ampon. Helpmate, n. [j�pmet] Compa�ro, asistente. Katulong, katwang, kasama. Helter skelter, adv. [j�ter-skelter] A

trochemoche, Pasabogsabog.

en

desorden.

Helve, n. [jelv] Mango, astil de hacha. Puluhan ng palakol. Hem, n. [jem] Ribete. Lup� tutop. Hem, v. [jem] Ribetear. Lupiin, tutup�. Hemisphere, n. Kalahating bilog. [j�isfir] Hemisferio.

Hemorrhage, n. [j�eredch] Hemorragia. Balinguyngoy, agas ng dug� Hemp, n. [jemp] Abaca. Abak� Hen, n. [jen] Gallina. Inah�g manok. Hence, adv. [jens] De aqu� por esto. Dahil dito, anopa't.

Henceforth, adv. [j�sforz] De aqui en adelante, en lo venidero. Mul�ngayon, buhat ngayon. Hen coop, n. [j�-cup] Gallinero. Tangkal, kulungan ng manok. Her, pron. [jer] Su, de ella. Kanya, niya [babae]. Herald, n. [j�ald] Heraldo, precursor. Tagapagpauna. Heraldic, adj. [jer�dic] Her�dico. Nauukol sa tagapagpauna. Herb, n. [jerb] Yerba; legumbre. Dam� gulay. Herbage, n. [j�bedch] Herbaje. Dam�

Herbalist, n. [j�balist] Herbolario. Manggagamot sa pamamagitan ng dam� Herculean, adj. [jerki�lian] Lubhang malakas. Herc�leo.

Herd, n. [jerd] Manada, hato, reba�, grey. Kawan, k�an. Herd, v. [jerd] Ir en manadas �hatos, asociarse. Magkawankawan, magsasama. Herdsman, n. [j�dsman] Guarda de ganado. Tagapag-alag�ng kawan, pastor. Here, adv. [ji�] Aqu� ac� Dito, dini. Hereabout or Hereabouts, adv. [ji�ebaut(s)] Aqu�al rededor. Dito sa palibot. Hereafter, adv. [ji�after] En el tiempo

venidero, en lo futuro. Magpamul�ngayon, mul�ngayon. Hereafter, n. [ji�after] Estado venidero. Ang hinaharap. Hereat, adv. [jierat] A este �esta, por eso. Dahil dito. Hereby, adv. [ji�bay] Por esto. Dahil dito. Heriditary, Minamana. adj. [jir�itari] Hereditario.

Herefrom, adv. [ji�from] De aqu� Mul�rito. Herein, adv. [j�rin] En esto, aqu�dentro. Dito ng� sa loob nito. Hereinto, adv. [jier�tu] En aqu�dentro. Dito ng� sa loob nito. esto,

Hereof, adv. [jier�] En esto, de aqu� Mul�rito. Hereon, adv. [jier�] Sobre esto. Dito sa. Heresy, n. [j�esi] pananampalataya. Herej�. Mal�g

Heretic, adv. [j�etic] Hereje. May maling pananampalataya. Hereto, adv. [ji�tu] A esto. Dito sa; hanggang dito. Heretofore, adv. [jiertuf�] En otro tiempo, antes; hasta aqu� Noong una; hanggang ngayon. Hereunto, adv. [jierant�] A esto. Dito sa, hanggang dito. Hereupon, adv. [jierap�] Sobre esto. Dahil

dito. Herewith, adv. [jierw�] Con esto. Dito ng� dahil dito. Heritage, n. Mamanah�. Hermetic, adj. Lubhang sarado. [j�itedch] Herencia.

[jerm�ic]

Herm�ico.

Hermit, n. [j�mit] Ermita�, anacoreta. Ermitanyo, taong nananahan ng hiwalay sa madl� Hermitage, n. [j�mitedch] Ermita. Dakong tahanan ng ermitanyo. Hero, n. [j�o] H�oe. Bayani. Heroic(al), adj. [jir�c(al)] Her�co. Bayani.

Heroine, bayani.

n.

[j�oin]

Heroina.

Babaing

Heroism, n. [jir�sm] Kabayanihan, pagkabayani. Heron, n. [j�on] Garza. Tagak.

Heroismo.

Heronry, n. [j�onri] Lugar para criar las garzas. Dakong pinag-aalagaan sa mga tagak. Hers, pron. [jers] Suyo, de ella. Kanya, niya (babae). Herself, pron. [jers�f] Ella misma. Siya man, siya rin (babae). Hesitate, v. [j�itet] Vacilar, Mag-alanganin, mag-alangan. dudar.

Hesitation, n. [jesit�ien] Hesitacion, duda,

perplejidad. pag-aalangan.

Pag-aalanganin,

Heteroclite, adj. & n. [j�eroclait] Heter�lito, irregular. Walang tuos, walang ayos. Heterogeneous, adj. [jeterodch�ies] Heterogenio. Halohal� samotsamot. Hew, v. [jiu] Tajar, cortar con hacha; le�r. Magsibak, magsipak; mangahoy. Hewer, n. [j�er] Le�dor. M�gangahoy. Hexagon, n. [j�sagon] Hex�ono. Plano na may anim na gilid. Hexangular, adj. [jecs�guiular] Lo que tiene seis �gulos. May anim na sulok. Hey, int. [je] �He!. Eh�

Heyday, n. [j�e] Alegr�, gozo. Say� galak. Hiatus, n. [j�etes] Grieta, hendidura. Bitak, pwang, gwang. Hibernal, adj. [jaib�nal] invernal. Nauukol sa tagginaw. Invernizo,

Hibernian, n. [jaib�nian] Irlandes. Irland�, taga Irlanda. Hiccough, n. [j�ap] Hipo. Sin�. Hiccough, Magsin�. v. [j�ap] Padecer hipo.

Hidden, adj. [j�n] Oculto, rec�dito. Ling�, tag� Hiddenly, adv. [j�nli] Escondidamente, secretamente. Paling�, patag� lihim.

Hide, n. [j�d] Cuero, piel. Katad; kwero, bal�. Hide, v. [j�d] Esconder, ocultar, encubrir. Magling�, magtag� maglihim. Hideous, adj. [j�ies] Repugnante, feo, horrible. Pangit, kalait-lait. Hiding-place, n. [j�ding-ple�] Escondite, escondrijo. Taguan, lungg� Hie, v. [jai] Darse priesa. Magmadal� Hierarchy, n. [j�erarki] Jerarqu�. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par� Hieroglyphic, n. [jairogl�ic] Jerogl�ico. Larawang titik na may kahulugan.

Higgle, v. [jigl] Regatear. Tumawad. High, adj. [jai] Alto, elevado. Mataas, matayog; buny� High, adv. [jai] Arriba. Sa itaas. High-altar, n. [jai-altar] Pangulong damban� Altar mayor.

High-born, n. [j�-born] Noble, ilustre por nacimiento. An�-mahal, an�-ginoo. High-coloured, adj. [jai-colord] Subido de color. Mapusyaw (na kulay). High-flown, adj. [jai-flon] Altivo, orgulloso. Mapagmataas, palal� Highland, n. [j�lend] Tierras monta�sas. Lupang palabundukin.

Highlander, n. [j�lander] Monta�z. Taga bundok, taga itaas. Highly, adv. [j�li] Altamente, en sumo grado. May kataasan, n�akainam. High-minded, adj. [jai-mainded] Arrogante, de elevados pensamientos. Magilas; mabait. Highness, n. [j�nes] Altura, elevacion, alteza. Taas, kataasan; kamahalan. Highroad, n. [j�rod] Camino Langsangang tuloy-tuluyan. real.

High-spirited, adj. [j�-spirited] Osado, atrevido. Pangahas. Hight, n. [j�t] Altura. Taas. Highway, n. [j�we] Camino real.

Langsangang tuloy-tuluyan. Highwayman, n. [j�ueman] Bandolero, salteador de caminos. Tulisan, manghaharang, mangdadambong. Hilarious, adj. [jil�ius] Alegre. Masay� Hilarity, n. [jil�iti] Alegria, regocijo. Say� galak, kasayahan, kagalakan. Hill, n. [jil] Collado, cuesta, colina. Bur�, munting bundok. Hillock, n. [j�oc] Colina, montecillo. Bur�, munting bundok. Hilly, adj. [j�i] Monta�so. Mabur�. Hilt, n. [jilt] Pu� de espada. Puluhan ng tabak.

Him, pron. [jim] Le, ��. Sa kanya (lalake). Himself, pron. [jims�f] �� mismo. Sa kanya ng� sa kanya man, sa kanya rin (lalake). Hind, adj. [j�nd] Trasero, posterior. Likod, likuran, hul� hulih�. Hind, n. [j�nd] Cierva. Usang babae. Hinder, adj. [j�nder] Posterior, trasero. Likuran, hulih�. Hinder, v. [j�der] Impedir, embarazar, poner obst�ulos. Umabala, gumambal� humadlang, sumansal� Hinderance, n. [j�derans] Impedimento, obst�ulo. Abala, gambal� Hindermost, adj. [j�ndermost] Postrero. K�ulihulihan.

Hindmost = hindermost. Hindoo, n. [jind�] El natural del Hindostan. Taga India, taga Indostan. Hindrance = Hinderance. Hinge, n. [jindch] Gozne, bisagra. Bisagra, pangkawing. Hinge, v. [jindch] Engoznar. Ikaw�g. Hint, n. [jint] Insinuacion. Uyok, udyok, sulsol. Hint, v. [jint] Insinuar. mag-udyok, magsulsol. Hip, n. [jip] Cadera. Pig� Hippodrome, n. [j�odrom] Hip�romo. Mag-uyok,

Dakong pinaglalaruan ng p�nahan ng kabayo. Hipshot, Hingkod. adj. [j�shot] Descaderado.

Hire, n. [j�r] Alquiler, salario. Upa, bayad. Hire, v. [j�r] Alquilar, asalariar. Umupa; bumayad; upahan, bayaran. Hireling, n. [j�rling] Jornalero, hombre mercenario. Mang-aaraw, nagpapaupa. Hirsute, adj. [jirsi�t] Hirsuto, velludo. Mabalahibo, mabulo. His, pron. [jis] Su, suyo, de �. Kanya, niya (lalake). Hiss, v. [jis] Silbar. Sumutsot, sumipol; humuni.

Hist, int. [jist] �Chito! ��chiton!. Sht...! Historian, n. [jist�ian] Historiador. M�analaysay, m�unulat ng kasaysayan. Historic, adj. [jist�ic] Hist�ico. Nauukol sa kasaysayan. Historical = Historic. History, n. [j�tori] Historia. Kasaysayan, istorya. Hit, n. [jit] Golpe; alcance. Hampas, bugbog; tam� Hit, v. [jit] Pegar, golpear; acertar. Humampas, pumal� bumugbog; tumam� Hitch, n. [jitch] Vuelta de impedimento. Buh�; kapansanan. cabo;

Hitch, v. [jitch] Enganchar. Magsingkaw. Hither, adv. [j�zer] Ac� �este fin. Dito, dini. Hitherto, adv. [j�zertu] Hasta aqu� hasta ahora. Hanggang dito, hanggang ngayon. Hive, n. [j�v] Bahay-pukyutan. Hive, v. [j�v] mag-ipon. Colmena, enjambre.

Enjambrar.

Magtipon,

Ho, int. [jo] He, mira, hola!. Hoy! Hoa, int. = Ho. Hoar, adj. [jor] Blanco, cano. Maput� kulay uban.

Hoard, n. [jord] Monton, tesoro escondido. Bonton, salansan; yamang nakatag� Hoard, v. [jord] Atesorar, acumular. Magtipon, magipon, mag-bunton, magsalansan. Hoarfrost, n. [j�frost] Escarcha. Hamog na namumu� Hoarse, adj. [jors] Ronco, enronquecido. Pa�, namamalat. Hoarseness, n. [j�snes] Ronquera. P�s, pamamaos. Hoary, adj. [j�i] Blanco, blanquecino, cano. Maput� �banin. Hoax, n. [jocs] Enga�; burla. Day� bir� Hoax, v. [jocs] Enga�r, burlar. Dumay�

bumir� Hobble, v. [jobl] Cojear, andar cojeando. M�ilay, humingkod. Hobble, n. [jobl] Cojera. P�ay. Hobbyhorse, n. [j�ijors] Caballico con que juegan los ni�s. Kabakabayuhan. Hobgoblin, n. [jobg�lin] espectro. Dwende, katatakut�. Duende,

Hod, n. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba�l. Panghakot ng lary� sak� Hoe, n. [jo] Azada, azadon. Asarol. Hoe, v. [jo] Cavar con azada �azadon. Mag-asarol.

Hog, n. [jog] Puerco, cerdo. Baboy. Hoggish, adj. [j�uish] Porcuno. Salaul� Hoiden, n. [j�dn] Mozo agreste. Bataang musmos. Hoist, v. [j�st] Alzar, bumuhat; buhatin, itaas. izar. Magtaas,

Hold, n. [jold] Presa. Hawak, tangan. Hold, v. [jold] Asir, agarrar, mantener, sostener. Hawakan, tagnan, pigilan. Hole, n. [jol] Agujero, cavidad, hueco. Butas, pwang, hukay. Holiday, n. [j�idey] Dia de fiesta. Pist� araw na pangilin. Holiness, n. [j�ines] Santidad, beatitud.

Kasantusan, kabanalan. Holland, n. [j�and] Holanda. Olanda. Hollow, adj. [j�o] Hueco. Walang lam�, gwang. Hollow, n. [j�o] Cavidad; caverna. Hukay; lungg� Hollow, v. [j�o] Humukay, bumutas. Excavar, ahuecar.

Holster, n. [j�ster] Funda de pistola. Kaloban ng rebolber. Holy, adj. [j�i] Santo, pio. Banal, sant� Holy water, n. [j�i-water] Agua bendita. Agwa bendita. Holy week, n. [j�i uik] Semana santa.

Mahal na araw. Homage, n. [j�edch] reverencia. Galang, pitagan. Homage, v. Gumalang. [j�edch] Homenaje,

Reverencia.

Home, n. [jum] Casa propia, morada patria. Bahay na �wian, tahanan, inang-bayan. Home, adv. [jum] A su propia casa; �su tierra �pais. �w� Homeless, adj. [j�les] Sin casa ni hogar. Walang sukat m�ahanan. Homely, adj. [j�li] Casero. Pangbahay; hind�mapagpanaog. Homemade, adj. [j�me�] Hecho en casa.

Yar�sa bahay. Homesick, adj. [j�sik] Nost�gico. Balis� ibig sa sarili. Homespun, Pangbahay. adj. [j�spun] Casero.

Homestead, n. [jomsted] labranza. Lupang bukir�.

Tierra

de

Homeward, adj. [j�ward] H�ia casa. Sa dakong sarili, sa gaw�g sarili. Homicidal, adj. M�amatay-tao. [j�isidal] Homicida.

Homicide, n. [j�isid] Homicidio. Pagpalay ng tao. Homilist, n. [j�ilist] El predicador que predica homilias. Par��pastor na

tagapagsermon. Homogeneous, adj. [jomodch�ies] Homog�eo. Magkakaur��magkakabagay. Hone, n. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar; piedra amoladera. Hasa�, t�aran. Honest, adj. [j�est] Honesto, justo, casto. Matimtiman, mahinahon, mabait, tapat na loob. Honesty, n. [j�esti] Honestidad, justicia. Katimtimang-loob, hinahon, bait. Honey, n. [j�i] Miel. Pulot-pukyutan, pulot. Honey-comb, n. Bahay-pukyutan. [j�i-comb] Panal.

Honey moon, n. [j�i-mun] Luna de miel, primer mes de casados. Mga unang araw

ng bagong kasal. Honor, n. [j�or] Honra, honor. Dangal, karangalan; paunlak, puri, kapurihan. Honor, v. [j�or] Honrar, reverenciar, respetar. Magparangal, magpaunlak, pumuri, gumalang. Honorable, adj. [jon�abl] Marangal, karangal-dangal. Honorary, n. [jon�ari] Pangdangal; bayad. Honorable.

Honorario.

Hood, n. [jud] Caperuza. Panak� sa ulo. Hoodwink, v. [j�dwinc] Vendar �uno los ojos; enga�r. Magpir�g; mangday� Hoof, n. [juf] El casco de las bestias caballares. Kuko ng kabayo, kuko ng

hayop. Hook, n. [juk] Anzuelo, garfio, gancho. Tag� sim� kaw�g, kalaw�. Hook, v. [juk] Enganchar; engatuzar. Kumalawit; kibit�. Hooked, adj. [juct] encorvado. Baluktot. atrapar,

Enganchado,

Hoop, n. [jup] Cerco de barril. Pamigkis ng barriles, buklod. Hoop, v. barriles. [jup] Cercar. Bigkisin ang

Hoot, n. [jut] Grito, ruido. Sigaw, hiyaw; ingay. Hoot, v. [jut] Gritar. Sumigaw, humiyaw.

Hop, n. [jop] Salto, brinco. Lukso, kandir�. Hop, v. [jop] Saltar, cojear de un pie. Kumandir�, lumuks� lumundag. Hope, n. [jop] Esperanza. Pag asa, asa. Hope, v. [jop] Esperar. Umasa. Hopeful, adj. Maaasahan. Hopeless, adj. Walang pag-asa. [j�ful] Esperanzado.

[j�les]

Desesperado.

Horde, n. [jord] Horda, rancher�. Bunton ng tao. Horizontal, Pahig� adj. [joriz�tal] Orizontal.

Horn, n. [jorn] Cuerno. Sungay.

Horned, adj. [j�ned] sungay, sungay�.

Cornudo.

May

Hornet, n. [j�net] T�ano, abejon. Putakt� bubuyog. Horn pipe, n. [jorn p�p] Gaita. Tambul� Horny, adj. [j�ni] Hecho de cuerno. Yaring sungay. Horrible, adj. [j�ibl] Horrible, terrible. Kakilakilabot, kasindaksindak, katakot-takot. Horrid, adj. [j�rid] Horrible, tenebroso. Nakakikilabot, nakasisindak. Horrific, adj. [j�rific] Horr�ico, horroroso. Kasindaksindak, katakot-takot, kakilakilabot.

Horror, n. [j�or] Horror, terror, espanto. Sindak, kilabot. Horse, n. [jors] Caballo. Kabayo. Horseback, n. [j�sbek] Lomo de caballo. Likod ng kabayo. Horsefly, n. [j�sflai] Moscarda. Bangaw. Horsehair, n. [jorsje�] Crin de caballo. Buhok ng kabayo. Horselaugh, Halakhak. n. [j�slaf] Carcajada.

Horseleech, n. [j�slich] Sanguijuela. Lint� Horseman, n. [j�sman] Jinete. Hinete, marunong sumakay sa kabayo.

Horseplay, n. [j�spley] Chanza pesada. Masamang bir� Horserace, n. [j�sreis] Carrera caballos. P�nahan ng kabayo. de

Horse shoe, n. [j�s siu] Herradura de caballo. Bakal sa paa ng kabayo. Horsewhip, n. Panghagupit, l�igo. [j�swip] L�igo.

Horticulture, n. [j�tikulchur] Horticultura. Paghahalaman. Horticulturist, n. [jortik�lchurist] Hortelano, jardinero. Maghahalam�, ang naghahalaman. Hosanna, int. [jos�a] Hosana. Onsana, m�igtas ka naw�

Hose, n. [jos] Medias. Medyas. Hosier, n. [j�ier] Mediero. Ang nagtitinda ng medyas. Hospitable, adj. [j�pitabl] Hospitalario, caritativo. Mapagpatuloy, maawain, magandang loob. Hospital, n. [j�pital] Hospital. Ospital, bahay-p�amutan. Hospitality, n. [jospit�iti] Hospitalidad. Pagpapatuloy, pagmamagandang-loob. Host, n. [jost] Huesped, mesonero, posadero; hueste, ej�cito. May-bahay, may-p�uluyan, may p�auhin; hukb� Hostage, n. [j�tedch] Rehen. Taong n�iwan sa kaaway na siyang nananagot sa k�arian.

Hostess, n. [j�tes] Posadero, mesonera, hu�peda. Babaing may p�uluyang bahay. Hostile, n. [j�til] Hostil. Nanghaham�. Hostility, n. [jost�iti] Hostilidad. Hamon. Hostler, n. [j�tler] Mozo de paja y cebada. Sota, tagapag-alag�ng kabayo. Hot, adj. [jot] C�ido, caliente. Mainit, nakapapas� Hot-bed, n. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. Punlaan. Hotel, n. [j�el] Hotel. Ot�. Hot-headed, adj. [jot-j�ed] col�ico. Mainit ang ulo. Fogoso,

Hothouse, n. [j�jaus] Estufa. Apuy�.

Hotly, adv. [j�li] Con calor; violentamente. May kainitan; masidh� mapusok. Hotness, n. [j�nes] Calor, furor. Init, pusok. Hotspur, n. [jotspoer] Col�ico, exaltado. Mainit ang ulo. Hough, n. [joc] Jarete. Kalamnan ng bint� Hound, n. [j�nd] Sabueso. Asong galgo. Hound, v. [j�nd] Perseguir con perros de caza. Pangasuhin, ipahabol sa asong pangaso. Hour, n. [�ar] Hora. Oras. Hourly, adv. Oras-oras. [�arli] A cada hora.

House, n. [j�s] Casa, familia. Bahay, sangbahayan. House-breaker, n. [j�s-briker] Ladron. Magnanakaw. House-hold, n. Sangbahayan. [j�s-jold] Familia.

House-holder, n. [j�s-jolder] Amo de la casa, padre de familia. Pun�ng sangbahayan. House-keeper, n. [j�s-k�er] Amo de llaves. Taga ingat ng bahay, bantay-bahay. Housekeeping, n. [j�skiping] Gobierno dom�tico. Pamamahal�sa bahay. Housemaid, n. [j�smed] Criada de casa. Alilang babae sa bahay.

Housewife, n. [j�swaif] Ama de una casa, madre de familia. Ina ng sang mag-anak. Hovel, n. [j�el] Choza, caba�. Damp� kubo. Hover, v. [j�er] Colgar; dudar; rondar. Magbitin; mag-alanganin; bumantay. How, adv. [jaw] Como, cuan, cuanto. Paano; pagka..., kay.... Howbeit, adv. [jaub�t] No obstante, sin embargo. Gayon man, bagaman. However, adv. [j�ever] Como quiera, en todo caso, con todo. Yamang..., gayon man. Howsoever, adv. [jauso�er] Como quiera, en todo caso, con todo. Yamang..., gayon man.

Howl, n. [j�l] Aullido, alarido, rugido. Kah�, tah�, ungal, hagulhol. Howl, v. [j�l] Aullar, dar alaridos, rugir. Kumah�, tumah�, umangal, humagulhol. Howling, n. [j�ling] Aullido, grito, lamento. Kahol, angal, hagulhol. Hubbub, n. [j�oeb] Grito, alboroto. Hiyaw, kaingay. Huckle-backed, adj. [j�l-bact] Jorobado. Kub� Huckster, Maglalak� n. [j�ster] Revendedor.

Huddle, n. [jadl] Tropel; bara�nda. Bunton; kagul�

confusion,

Huddle, v. [jadl] Confundir. Gumul� Hue, n. [jiu] Color, tez del rostro. Kulay, kutis ng mukh� Huff, n. [joef] Arrebato, c�era. Pusok ng kalooban; galit, poot. Huff, v. [joef] Bufar, bravear; patear de enfado. Maghambog, magmayabang; magpakapusok. Huffish, adj. [j�ish] Arrogante, petulante, insolente. Hambog, mayabang, walang galang. Hug, n. [joeg] Abrazo apretado. Yapos. Hug, v. yumakap. [joeg] Abrazar. Yumapos,

Huge, adj. [jiudch] Vasto, enorme. Malak�

Hugeness, n. [ji�dchnes] enorme. Kalakhan.

Grandeza

Hulk, n. [joelc] Casco de la embarcacion; ponton. Katawan ng sasakyan; punton. Hull, n. [joel] C�cara; casco de la embarcacion. Balat; katawan ng sasakyan. Hull, v. [joel] Mondar, quitar �los frutos su c�cara. Magtalop, mag-alis ng balat, tumuklap. Hum, n. [joem] Zumbido. Haginit. Hum, v. [joem] Zumbar. Humaginit. Human, adj. [ji�man] Humano. Nauukol sa tao. Humane, adj. [jium�] Humano, afable.

Maawain, mahabagin. Humanity, n. [jium�iti] Sangkatauhan, pagkatao. Humanize, v. [ji�manaiz] Papagtaglayin ng asal tao. Humanidad.

Humanizar.

Humankind, n. [ji�mankaind] El linaje humano. Angkan ng sangkatauhan. Humble, adj. [j�bl] Humilde, bajo. Mababang loob, mapagpakumbab� Humble, v. [j�bl] Humillar, Magpangayupap� humiya. postrar.

Humble-bee, n. [j�bl-bi] Z�gano. Kamumo. Humbleness, n. [j�blnes] Kababaan ng loob. Humildad.

Humbly, adv. [j�bli] Con humildad. May kababaang loob. Humbug, n. [j�boeg] Enga�, embuste. Day� kahambugan, kayabangan. Humbug, v. [j�boeg] Enga�r, alucinar. Magday� maghambog. Humdrum, n. [joemdr�] Lerdo, est�pido, tonto, necio. Hangal, ungas, tang� gunggong. Humid, adj. halomigmig. [ji�mid] H�medo. Bas�

Humidity, n. [ji�miditi] Pagkabas� pagkahalomigmig. Humiliate, v. [ji�miliet] Magpangayupap�

Humedad.

Humillar.

Humiliation, n. [ji�miliecioen] Humillacion. Pangangayupap� pagpapakumbab� Humility, n. [jium�iti] Humildad, sumision. Kababaang-loob, pagpapakabab� Humming, n. [j�ing] Zumbido. Haginit. Hummock, n. [j�oc] Montecito, colina. Bur�, munting bundok. Humor, n. kalooban. [j�mor] Humor. Lag� ng

Humor, v. [j�mor] Complacer, dar gusto. Magbigay-loob. Humorist, n. caprichoso, mapagpataw� Humorous, adj. [y�morist] Hombre bufon. Mapagsist�

[y�mores]

Chistoso,

placentero. Mapagpataw� masay� Hump, n. [jamp] Joroba, Kakubaan, pagkakub� corcoba.

Humpbacked, adj. [j�pbact] Jorobado. Kub� Hunch, n. pananabig. [janch] Codazo. Paninik�

Hunchbacked, adj. [j�chbact] Jorobado. Kub� Hundred, adj. & n. [j�dred] Ciento; centenar. Sangdaan. Hundredth, adj Ikasangdaan. [j�dredz] Cent�imo.

Hundredfold, adj. [j�dredfold] C�tuplo. Mak�angdaan.

Hung-beef, n. [j�g-bif] Carne ahumada. Tapa, pindang. Hunger, n. [j�guer] Hambre. G�tom. Hunger, v. [j�guer] Hambrear. Magutom. Hungrily, adj. [j�grili] Hambrientamente. May pagkagutom. Hungry, adj. [j�gri] Hambriento. Gut�. Hunk, n. [jank] Pedazo grande. Malaking putol. Hunks, n. [janks] Hombre sordido y avaro. Taong sak�. Hunt, n. [jant] Caza. panghuhuli ng hayop. Pangangaso,

Hunt, v. [jant] Cazar; perseguir; buscar. Mangaso, manghuli ng hayop; mamuntot, humanap. Hunter, n. [j�ter] Cazador. M�gangaso. Hunting, n. [j�ting] Caza. Pangangaso. Hunting-horn, n. [j�ting-jorn] Corneta de monte. Tambul� Huntress, n. [j�tres] Cazadora. Babaing m�gangaso. Huntsman, M�gangaso. n. [j�tsman] Cazador.

Hurdle, n. [j�dl] Zarzo. Sal� Hurdle, v. [j�dl] Hacer cercas de palos y mimbres. Magsal�

Hurl, v. [joerl] Tirar con violencia, arrojar. Pumukol, magpailandang. Hurricane, b�hawi. n. [j�iken] Huracan. Un�,

Hurry, n. [j�i] Precipitacion. Pagmamadal� pagtutumulin. Hurry, v. [j�i] Acelerar, apresurar, precipitar. Magmadal� magtumulin, magmaliks� Hurt, n. [jart] Mal, da�. Sak�, sir� Hurt, v. [jart] Da�r, ofender. Makasak�, makasir� Hurtful, adj. [j�tful] Da�so, da�no. Nakasasam� nakasisir� nakasasak�. Husband, n. [j�band] Marido, esposo;

labrador. Asawa (lalake); magsasaka. Husband, v. [j�band] Labrar la tierra. Magsaka, magbukid, maglinang. Husbandman, n. [j�bandman] Labrador. Magsasaka, magbubuk�. Husbandry, n. [j�bandri] Labranza, agricultura. Pagsasaka, pagbubukid. Hush, int. [jash] Chiton!, silencio!. Shutt! hwag kang maingay! Hush, v. [jash] Apaciguar, aquietar, sosegar; estar quieto. Magpatahimik; tumahimik. Husk, n. [jask] C�cara, pellejo. Balat. Husk, v. [jask] Descascarar, mondar. Magtalop, mag-al� ng balat.

Huskiness, Pamamaos.

n.

[j�kines]

Ronquera.

Husky, n. [j�ki] Lleno de cascaras; ronco. Mabal�; pa�. Hussar, n. [j�ar] H�sar (soldado de a caballo). Kawal na nangangabayo. Hussy, n. babae. [j�i] Mujercilla. Masamang

Hustle, v. [jasl] Escaramuzar, empujar con fuerza. Managas� gumitgit. Hut, n. [jat] Choza, barraca. Damp� kubo. Hutch, n. [jatch] Sisidlan, busl� Arco, cesto, cofre.

Huzza, v. [j�a] Vitorear, aclamar. Purihin,

pakpak�. Hydrant, n. [j�rant] Llave de un enca�do. Gripo. Hymn, n. [jim] Himno. Imno, awit. Hyphen, n. [j�pn] Guion. Giy�, panghati ng salit� Hypocrisy, n. [jip�risi] Hipocres�, disimulo. Paimbabaw, pakunw� Hypocrite, n. [j�ocrit] Hip�rito. Mapagpaimbabaw, mapagkunw� Hypothecate, v. [jaip�eket] Hipotecar, empe�r. Magsangl� maglagak. Hypothesis, n. [jaip�esis] Hipotesis. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran.

Hysteric, adj. Sinusubaan.

[jist�ic]

Hist�ico.

I

I, pron. [ay] Yo. Ako. Ice, n. [�s] Hielo. Yelo, tubig na pinamu� Ice, v. [�s] Helar. Papagyelohin, gawing yelo. Iceberg, n. [�sberg] Lurte, gran masa �monta� de nieve. Bunton ng tubig na namu� bundokbundukan ng niebe. Ice box, n. [�s-baks] Nevera. P�inggalan ng yelo. Ice-cellar, n. [�s-c�ar] Nevera. P�inggalan

ng yelo. Ice-cream, n. [�s-crim] Helado, sorbete. Sorbetes. Ice-safe, n. [�s-seif] Nevera. P�inggalan ng yelo. Icy, adj. [�si] Helado, frio. Malamig, mayelo. Idea, n. [aid�] Idea, imagen mental. Isipan, war� Ideal, adj. [aid�l] Ideal, intelectual. Isipan, mith� Identic(al), adj. [aid�tic(al)] Kagaya, kapara, kaparis. Id�tico.

Identification, n. [aidentifik�ien] El acto de identificar. Pagkilala.

Identify, n. [aid�tifai] Identificar. Kumilala; kilalanin. Identity, n. Pagkakilala. [aid�titi] Identidad.

Idiocy, n. [�iosi] Idiotez, Katangah�, kaungasan. Idiom, n. [�iom] Idioma. Wik� Idiomatic(al), adj. Idiom�ico. N�ukol sa wik�

necedad.

[idiom�ic(al)]

Idiosyncrasy, n. [idios�crasi] Idiosincrasia. Ayon sa sariling gaw� Idiot, n. [�iot] Idiota, necio. Taong tanga �ungas. Idiotic(al), adj. [idi�ic(al)] Tonto, bobo.

Ungas, tanga, gunggong. Idle, adj. [�dl] Ocioso, desocupado, holgazan. Batugan, tang� pagayongayon, pabay� Idle, v. [�dl] Holgazanear, estar ocioso. Magbatugan, magpagayongayon, tumang� Idleness, n. [�dlnes] Ociosidad, holgazaner�. Pagkabutugan, pagpapagayongayon. Idol, n. [�dol] �olo, imagen. Dinidyos; larawan. Idolater, n. [aid��er] Id�atra. sumasamba sa d�tunay na Dyos. Ang

Idolatress, n. [aid�etres] Id�atra. Babaing sumasamba sa d�tunay na Dyos.

Idolatrous, adj. [aid�etres] Nauukol sa d�tunay na Dyos.

Idol�rico.

Idolatry, n. [aid�etri] Idolatr�. Pagsamb�sa d�tunay na Dyos. Idolize, v. [�dolaiz] Idolatrar. Ibigin ng d�kawas� If, conj. [if] Si; aunque, supuesto que. Kung; kahit, kaylan ma't. Igneous, adj. [�nies] Igneo. Nauukol sa apoy. Ignite, v. [ign�t] Encender, Magningas, mag-alab. abrasar.

Ignition, n. [�nicion] Ignicion. Pagniningas, pag-aalab. Ignoble, adj. [ignobl] Innoble, bajo.

Hamak, dust� Ignominious, adj. [ignominies] Ignominioso. Kadust�ust� alipust� Ignominy, n. [�nomini] Ignominia, oprobio. Pagdust� pag-alipust� Ignoramus, n. [ignor�es] Ignorante, tonto. Taong hangal, taong gunggong. Ignorance, n. [�norans] Ignorancia. Kamusmusan, kawalan ng malay. Ignorant, adj. [�norant] Musmos, walang malay. Ignorante.

Ignore, v. [ign�] Ignorar. D�makaalam, d�makamalay. Ill, adj. [il] Malo, enfermo. May sak�.

Illapse, n. [il�s] Entrada gradual de una cosa en otra. Pagkalahok na unt�unt�ng isang bagay sa iba. Illegal, adj. [il�al] Ilegal. Laban sa utos, labag sa katwiran. Illegality, n. [ilig�iti] Ilegalidad. Pagkalaban sa utos �sa kautusan. Illegible, adj. D�mabasa. [il�chibl] Ilegible.

Illegibly, adv. [il�chibli] De un modo ilegible. Sa isang paraang d�mabasa. Illegitimacy, n. [ilidch�imasi] Ilegitimidad. D�pagkasang-ayon sa kautusan. Illegitimate, adj. [ilidch�imet] Ileg�imo. Anak sa ligaw.

Ill-favored, adj. [il-f�ord] Feo. Pangit. Illiberal, adj. [il�eral] M�ero, mezquino. Maramot, kuripot. Illicit, adj. [il�it] Il�ito. Labag sa utos, laban sa kautusan, wal�sa katwiran. Illimitable, adj. [il�itabl] Ilimitable. D�matapostapos, walang hanggan. Illiterate, adj. [il�eret] Indocto, iliterato. D�nag-aral, walang tuto. Ill-natured, adj. [il-n�hurd] Mal�olo, malicioso. Masamang asal, masamang ugal� Illness, n. [�nes] Mal, enfermedad. Sak�, karamdaman. Illogical, adj. [il�chical] Lo que no es

conforme a las reglas de la l�ica. Walang tuto, d�tumpak. Ill-shaped, adj. [ill-siepd] Disforme, irregular, mal formado. Pangit, masamang ayos. Ill-starred, adj. [�-stard] Malaventurado, desgraciado. Saw�g kapalaran, masamang palad. Ill-treated, adj. [il-tr�ed] Maltratado, agraviado. Ap� alipust� dinudwahagi, pinag-aasalan ng masam� Illude, v. [ili�d] Enga�r, mofar. Mangday� manuks� Illuminate, alumbrar. tanglawan. v. [ili�minet] Iluminar; Mag-ilaw, Liwanagan,

Illumination, n. [iliumin�ion] Iluminacion. Pag-iilaw, pagpapaliwanag. Illusion, n. [ili�cion] Ilusion, imaginacion enga�sa. P�gitain, malikmat� maling akal� Illusive, adj. [ili�siv] Ilusivo, enga�so. Nakakaday� Illustrate, v. [il�stret] Ilustrar, dar luz. Ipaliwanag, ipaaninaw. Illustration, n. [ilustr�ion] Paliwanag, paaninaw. Ilustracion.

Illustrative, adj. [il�stretiv] Ilustrativo, explicativo. Nakapagpapaliwanag, nakapagpapaaninaw. Illustrious, adj. [il�strioes] conspicuo, insigne, c�ebre. magiting, tanghal, marilag. Ilustre, Buny�

Image, n. [�edch] Imagen, efigie, estatua; �olo; figura. Larawan. Imagery, n. [�edchiri] Imagen, pintura. Larawan, banhay. Imaginable, adj. [im�chinabl] Imaginable. Gunit� gun�un� war� Imaginary, adj. [im�chinari] Imaginario, fant�tico. Gun�un� sa isip lamang. Imagination, n. [imadchin�ion] Imaginacion. War� kur� dil�il� gunit� pagbubulay, gunamgunam. Imaginative, adj. [im�chinetiv] Imaginativo. N�ugunit� nawawar� n�ugun�un� napagbubulay. Imagine, v. [im�chin] Imaginar. Gunitain,

wariin, dilidiliin, bulayin. Imbecile, adj. [imb�il] Imbecil, necio, tonto. Ung�, gunggong, hangal. Imbecility, n. [imbis�iti] Imbecilidad. Kaungas�, kagunggungan, kahangalan. Imbibe, v. [imb�b] Embeber, empapar, chupar. Umitit, sumipsip. Imbitter, v. [imb�ter] Agriar. Umasim; papait�, pasamain ang loob. Imbosom, v. [imb�om] Esconder �poner en el seno alguna cosa. Itag�sa dibdib. Imbricate, adj. [�briket] C�cavo; puesto �colocado uno sobre otro. Malukom; magkapatong. Imbrication, n. [imbrik�ion] Desigualdad

c�cava como las de las conchas. Luk�, pagkalukom. Imbrown, v. [imbr�n] Oscurecer. Palabuin ang kulay. Imbroglio, n. [imbr�lio] Embrollo. Gul� kaguluhan. Imbrue, v. [imbri�] Remojar. Ibabad, tigmakin. Imbrute, v. [imbri�t] Embrutecer. Ariing parang hayop, hamakin. Imbue, v. [imbi�] Magbuy� mag-udyok. Imbuir, infundir.

Imbursement, n. [imb�sment] Pagamento. Pagbabayad. Imitable, adj. [�itabl] Imitable. Marapat

tularan. Imitate, v. [�itet] Imitar. Tumulad, gumaya, pumaris, humalintulad. Imitation, n. [imit�ion] Imitacion. Paghalintulad, pag-gaya, pamamaris. Imitative, adj. [�itetiv] Imitativo. Tulad, inihalintulad. Immaculate, adj. [im�iulet] Inmaculada. Walang dungis, malinis. Immaterial, adj. Wal�sa katwiran. [imat�ial] Inmaterial.

Immature, adj. [imachi�r] Inmaturo, prematuro. D�pa panahon, wal�pa sa panahon. Immeasurable, adj. [im�iurabl]

Inmensurable. D�matarok, d�masukat. Immediate, adj. Malapit, karatig. Immediately, Inmediatamente. agad. [im�iet] Inmediato.

adv. Pagdaka,

[im�ietli] karakaraka,

Immemorial, [imim�ial] Inmemorial. Napakalwat, malwat na malwat. Immense, adj. [imm�s] Inmenso, vasto. Malawak, malak� Immensity, n. [imm�siti] Lawak, kalawakan. Inmensidad.

Immerge, v. [im�dch] Sumergir, zambullir. Lumubog, sumukb� sumisid. Immersion, n. [imm�cion] Inmersion.

Paglubog, pagsukb� pagsisid. Immethodical, adj. [imez�ical] Confuso, irregular. Magul� walang ayos. Immigrant, n. [�migrant] Inmigrante. Taong nakikipamayan, nangingibang lupain. Immigrate, v. [�igret] Emigrar. Mangibang bayan; mangibang lupain. Immigration, n. [imigr�ion] Emigracion. Pangingibang bayan, pangingibang lupain. Imminent, adj. [�inent] Inminente. Malubh� nakadaluhong, kapangapanganib. Immiscible, adj. D�makakahal� [im�ibl] Inmiscible.

Immobility, n. [imob�iti] Inmovilidad, resistencia al movimiento. Tibay, katibayan, di makilos. Immoderate, adj. [im�eret] Inmoderado, excesivo. Walang ayos, walang tuos. Immodest, adj. [im�est] Inmodesto, indecente, deshonesto. Mahalay, bastos, walang galang. Immodesty, n. [im�esti] indecencia. Kahalayan, kawal� ng galang. Inmodestia, kabastusan,

Immolate, v. [�olet] Inmolar, sacrificar. Patayin at ihain sa dinidyos. Immolation, n. [imol�ion] Inmolacion, sacrificio sangriento. Paghahain sa dinidyos ng pinatay.

Immoral, adj. [imm�al] depravado. Mahalay, salaul�

Inmoral,

Immorality, n. [immor�iti] Inmoralidad, corrupcion de costumbres. Kahalayan, pagsam�ng pangungugal� Immortal, adj. [im�tal] Inmortal, perpetuo. Walang kamatayan, magpakaylan man. Immortality, n. [imort�iti] Inmortalidad. Walang kamatayan. Immortalize, v. [im�talaiz] Inmortalizar, eternizar. Buhayin sa alaala magpakaylan man. Immovable, adj. [im�vabl] Inmoble, inmoto. D�makilos, d�magalaw, matibay. Immunity, adj. [imi�niti] Inmunidad,

franquicia, privilegio. Tawad, patawad, pakundangan, tanging pahintulot. Immure, v. [imi�r] Emparedar. Kulungin. Immutability, Inmutabilidad. d�pagkabago. Immutable, adj. D�nababago. n. Walang [imiutab�iti] pagkabago,

[imi�tabl]

Inmutable.

Imp, n. [imp] Hijo, prole; diablillo. An�, supl�g; munting diablo. Impact, umpog. n. [imp�t] Choque. Bangg�

Impair, v. [imp�] Empeorar; deteriorar. Sumam� sumir� Impale, v. [impe�] Empalar �un reo.

Tuhug�, saksak�. Impalpable, adj. [imp�pabl] Impalpable. D�mahip� d�maapuhap. Impannel, v. [imp�el] Inscribir �los jurados sobre la lista. Ipagtatal�ang mga tagahatol. Imparity, n. desproporcion. pagkaalangan. [imp�iti] Desigualdad, Pagkakaiba,

Impart, v. [�part] Dar, comunicar, hacer saber. magkaloob; magbigay magpatalastas.

conceder, Magbigay, alam,

Impartial, adj. [imp�cial] Imparcial. Walang kinikilingan, walang itinatang� Impartiality, n. [imparci�iti] Imparcialidad.

Pagka walang kiling sa kanino man. Impassibility, n. [impasib�iti] Impasibilidad. Kawal� ng m�araanan. Impassible, adj. [imp�ibl] Intransitable. D�maraanan. Impassionate, adj. [imp�ienet] Libre �exento de pasiones. Walang dinaramdam. Impassive, adj. Walang damdam. [imp�iv] Impasible.

Impatience, n. [imp�iens] Impaciencia, desasosiego. Yamot, in�, kabalisahan. Impatient, adj. [imp�ient] inquieto. Yamot, in�, balisa. Impaciente,

Impeach, v. [imp�ch] Acusar, denunciar.

Magsakdal, magparatang. Impeachment, n. [imp�chment] Acusacion p�blica. Sakdal, paratang, pagbibigay sala. Impede, v. [imp�] Impedir, embarazar. Sumansal� gumambal� umabala. Impediment, n. [imp�iment] Impedimento, obst�ulo. Kapansanan, pagkaabala. Impel, v. [imp�] Impeler, compeler, incitar. Mamilit, magbuy� magudyok. Impend, v. [imp�d] Amenazar. Magbal� yumamb� Impenetrable, Impenetrable. d�tagus�. adj. D�masuut, [imp�etrabl] d�mapasok,

Impenitence, n. [imp�itens] Impenitencia. D�pagsisising tik�, katigasan ng ulo. Impenitent, adj. [imp�itent] Impenitente. D�nagsisisi, matigas ang ulo. Imperative, adj. [imp�etiv] Imperativo. Mapilit. Imperceptible, adj. Imperceptible. D�malirip. [impers�tibl]

Imperfect, adj. [imp�fect] Imperfecto, defectuoso. D�ganap, d�tapos. Imperfection, Imperfeccion. kakulangan. n. Kalagayan [imperf�cion] na d�ganap,

Imperial, adj. [imp�ial] Imperial. Nauukol sa imperyo �malaking kaharian.

Imperialism, n. [imperialism] Imperialismo. Kapangyarihan. Imperil, v. [imp�il] Arriesgar. Lumagay sa panganib. Imperious, adj. [imp�ies] Imperioso, arrogante. Mapag-giit, magilas. Imperishable, adj. [imp�ishabl] Indestructible. D�nasisir� d�n�awasak. Impersonal, adj. [imp�sonal] Impersonal. Hind�nauukol sa sarili. Impersonate, v. [imp�sonet] Personalizar, personificar. Ariing tao, ipalagay na tao. Impersonation, n. [impersonecion] Representacion [de un actor]. Paghwad, pagkatawan sa isang palabas-dulaan.

Impertinence, Impertinencia, kabalastugan.

n. descaro.

[imp�tinens] Kabastusan,

Impertinent, adj. [imp�tinent] Impertinente. Bastos, walang galang. Imperturbability, n. Imperturbabilidad. katahimikan. [imperterbab�iti] Katiwasayan,

Imperturbable, adj. [impert�babl] Imperturbable. D�magambal� Impetuous, adj. [imp�iues] Impetuoso; vehemente. Mapusok, dalosdalos, pabiglabigl� maningas. Impetuosity, n. [impetu�iti] Impetuosidad, vehemencia. Kapusukan ng loob, kabiglaanan.

Impetus, n. [�pitoes] �petu. Kabiglaanan, bugs� Impiety, n. [�piti] Impiedad, irreligion. Kawal� ng kabanalan. Impinge, v. [imp�dch] Tocar, golpear contra una cosa. Tumam� umumpog, bumangg� Impious, adj. [�pi�] Imp�, irreligioso. Walang kabanalan. Implacable, adj. [impl�abl] Implacable, inexorable. Walang habag, walang aw� Implant, v. [impl�t] Plantar, Magtanim, magba�, magpunl� injertar.

Implement, n. [�plement] Herramienta, utensilio. Kasangkapan.

Implicate, v. [�pliket] Implicar, envolver. Magdamay, idamay. Implication, n. [implik�ion] Implicacion. Pagkadamay. Implicit, adj. [impl�it] enredado. Karamay. Implicado,

Imploration, n. [implor�ion] Imploracion. Pamanhik, luh�, sam� Implore, v. [impl�] Implorar, Mamanh�, lumuhog, sumam� Imply, v. [impl�] Implicar, enredar. Magdamay. rogar.

envolver,

Impolicy, n. [imp�isi] Imprudencia, indiscrecion. Kawalan ng ba�, kawal� ng galan.

Impolite, adj. [impol�t] Descort�, impol�ico. Walang bait, walang galang. Impolitic, adj. [imp�itic] Imprudente, indiscreto. Walang bait, walang pitagan. Imporous, adj. [imp��] S�ido, macizo. Bu� walang sir� walang butas. Import, v. [imp�t] Importar. Magpasok sa lupa� ng kalakal ng iba. Import, n. [imp�t] Los g�eros importados. Kalakal na galing sa ibang lupa�. Importance, n. [imp�tans] Importancia. Kahalagah�, kabuluhan. Important, adj. [imp�tant] Mahalag� makabuluhan. Importante.

Importation, n. [import�ion] Importacion.

Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. Importer, n. [imp�ter] Introductor de g�eros extrangeros. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. Importunate, adj. [imp�tiunet] Importuno. Nakapupukaw, nakayayamot. Importune, v. [imp�tiun] Mamilit, makayamot. Importunar.

Importunity, n. [importi�niti] Importunidad. Kayamutan, pagkayamot. Impose, v. [imp�] Imponer. Mag-atang, maggiit. Imposing, adj. [imp�ing] Imponente, que infunde respeto. Mapaggiit. Imposition, n. [impoz�ion] Imposici�,

carga. Atang, pag-aatang. Impossibility, n. [imposib�iti] Imposibilidad. D�pangyayari. Impossible, adj. D�mangyayari. [imp�ibl] Imposible.

Impost, n. [imp�t] Impuesto, tributo. Bwis. Impostor, n. [imp�tor] Magdaray� sinungaling. Impostor.

Imposture, n. [imp�tiur] Impostura, fraude, enga�. Day� kasinungalingan. Impotence, n. [�potens] Impotencia, incapacidad. Kawal� ng lakas, kawal� ng kaya. Impotency = impotence.

Impotent, adj. [�potent] Walang lak�, walang kaya.

Impotente.

Impoverish, v. [imp�erish] Empobrecer. Maghirap. Impoverishment, n. [impov�ishment] Empobrecimiento. Paghihirap. Impracticable, adj. [impr�ticabl] Impracticable. D�m�sasagaw� Imprecate, v. [�priket] Imprecar, maldecir. Manungayaw, manump� Imprecation, n. [imprik�ion] Imprecacion, maldicion. Tungayaw, sump� Impregnable, adj. [impr�nabl] Inexpugnable. D�masupil, d�madaig. Impregnate, v. [impr�net] Impregnar.

Matigmak; tigmakin. Impregnation, n. [impregn�ion] Impregnacion. Pagkatigmak. Impress, v. [impr�] Imprimir, estampar. Ilimbag, ikintal. Impressible, adj. Impresionable. Maramdamin. Impression, n. Pagkalimbag. [impr�ion] [impr�ibl]

Impresion.

Impressive, adj. [impr�iv] impresionable. Maramdamin.

Impresivo,

Imprint, v. [impr�t] Imprimir. Lumimbag; magkintal. Imprison, v. [impr�n] Ibilangg� ibilibid. Aprisionar.

Imprisonment, n. [impr�nment] Reclusion, encierro. Pagbibilangg� pagbibilibid. Improbability, n. [improbab�iti] Improbabilidad. Walang kasiguruhan. Improbable, adj. [impr�abl] Improbable. D�maasahan, walang siguro. Improbity, n. [impr�iti] Falta de probidad, picard�. Kawal� ng pagtatapat, panunwitik. Improper, adj. [impr�er] Impropio; indecente. D�bagay, d�marapat; mahalay. Impropriety, n. [impropri�i] Impropiedad, incongruencia. Pagkawalang karapatan, kawal� ng karapatan. Improve, v. [impr�v] Mejorar, adelantar.

Gumaling, bumuti, umigi. Improvement, n. [impr�vment] Mejora, mejor�, progreso. Paggaling, pagbuti, pag-igi. Improvidence, n. [impr�idens] Descuido, falta de prevision. Kapabayaan, kalingat. Improvident, adj. [impr�ident] Impr�ido, inconsiderado. Pabay� nakakakalingat. Improvise, Dumagl� v. [impr�ais] Improvisar.

Imprudence, n. [impr�dens] Imprudencia, indiscrecion. Kakulangan ng bait, kabastusan. Imprudent, adj. [impr�dent] Imprudente. Walang bait, walang galang, bast�.

Impudence, n. [�piudens] Impudencia, desverguenza, descaro. Kapaslangan, kalapastanganan, kawalang hiyaan. Impudent, adj. [�piudent] Impudente, descarado. Lapastangan, mapagpaslang, walang hiy� Impugn, v. [impi�n] Sumalangsang, pumw�g. Impulse, n. [imp�s] �est�ulo. Buy� udyok. Impugnar.

Impulso,

�petu

Impulsion, n. [imp�cion] Impulsion, �petu. Udyok, pagkabuyo. Impulsive, adj. [imp�siv] Nak�abuyo, nakapag-uudyok. Impulsivo.

Impunity, n. [impi�niti] Impunidad, exencion de castigo. D�pagkaparusa,

pagkaligtas sa parusa. Impure, adj. [impi�r] Impuro, imp�dico; sucio. Malab� hind�wagas, hind�dalisay; marumi. Impurity, n. [impi�riti] Impuridad, impureza. Lab� dum� kawalan ng kawagasan. Imputation, n. [impiut�ion] Imputacion. Bintang, paratang. Impute, v. [impi�t] Ibintang, iparatang. In, prep. [in] En. Sa. Inability, n. [inab�iti] Inhabilidad, insuficiencia. Kawalan ng kaya, kawal� ng abot. Imputar, atribuir.

Inaccessible, adj. [inacs�ibl] Inaccesible. D�makaabot, d�makarating. Inaccuracy, n. [in�iuresi] Incuria, negligencia. Kasinsayan, kamalian. Inaccurate, adj. [in�iuret] Inexacto. Hind�ganap, hind�lubos, mal� hind�tam� Inaction, n. [in�cion] Inaccion, holgazaner�. Pagkawalang kilos, pagkawalang galaw. Inactive, adj. [in�tiv] Flojo, perezoso. Mahin� tamad, walang galaw. Inactivity, n. [inact�iti] Pereza, ociosidad. Katamaran, kawal� ng kilos. Inadequate, adj. [in�icuet] Inadecuado, imperfecto. Hind�bagay, d�sapat, kapos, kulang.

Inadmissible, adj. Inadmisible. D�natatanggap.

[inadm�ibl]

Inadvertence, n. [inadv�tens] Inadvertencia. Kawal� ng pahiwatig. Inadvertency = inadvertence. Inadvertent, adj. [inadv�tent] Inadvertido, descuidado. Walang malay, pabay� Inane, adj. [in�] Inane, lo que est�vac�. Walang lam�, tuy� Inanimate, adj. [in�imet] In�ime, inanimado. Walang k�ulwa, walang buhay. Inanition, n. [inan�ion] Panglulupaypay, panghihin� Inanicion.

Inapplicable, adj. [in�licabl] Inaplicable.

Hind�bagay, hind�magagamit.

hind�marapat,

Inapplication, n. [inaplik�ion] Inaplicacion, indolencia. Katamaran sa pag-aaral. Inappreciable, adj. [inapr�iabl] Inapreciable. D�dapat igalang. Inapt, adj. [in�t] Inepto. Walang kaya, walang abot. Inaptitude, n. [in�titiud] Inaptitud. Kawal� ng kaya, kawal� ng abot. Inarticulate, adj. [inartikiulet] Inarticulado. Utal, gago, d�malinaw. Inasmuch, adv. [in�match] Puesto que. Yamang. Inattention, n. [inat�cion] Desatencion,

descuido. Kawalan ng lingap, kapabayaan. Inattentive, adj. [inat�tiv] Desatento, descuidado. Walang bahal� pabay� Inaudible, adj. D�makarinig. [in�ibl] Inaudible.

Inaugurate, adj. [in�uiuret] dedicar. Ipagdiwan, idaos.

Inaugurar,

Inauguration, n. [inoguiur�ion] Inauguracion. Pagdiriwan, pagdadaos. Inauspicious, adj. [inospicies] Malaventurado, desgraciado. Sawing palad, masamang kapalaran. Inbreathe, v. [inbr�] Inspirar. Huminga. Incage, v. [ink�ch] Enjaular, encerrar. Kumulong.

Incalculable, Incalculable. d�matuus.

adj. [inc�kiulabl] D�makur� d�malirip,

Incandescence, n. [incand�ens] Candencia. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy. Incandescent, adj. [incand�ent] Candente. Nag-aapoy, nag-babaga. Incapability, n. [inkepab�iti] Inhabilidad, incapacidad. Kawal� ng kaya, kakapusan, kakulangan. Incapable, adj. [ink�abl] Incapaz, inh�il, inepto. Walang kaya, walang abot, kap�. Incapacitate, v. [inkep�itet] Inhabilitar. Mawal� ng kaya, ariing walang kaya, ipalagay na walang kaya.

Incapacity, n. [inkep�iti] Incapacidad. Kawal� ng kaya, pagkawalang kaya. Incarcerate, v. [inc�seret] Encarcelar, aprisionar. Ibilangg� ibilibid. Incarceration, n. [incarser�ion] Encarcelamiento, prision. Pagkabilangg� pagkabilibid. Incarnate, v. [inc�net] Magkatawang tao. Encarnar.

Incarnation, n. [incarn�ion] Encarnacion. Pagkakatawang tao. Incase, v. [ink�] Encajar, incluir. Balutin, ibalot. Incautious, adj. [inc�ies] Incauto, negligente. Pabay� walang bahal� walang

ingat. Incendiary, M�ununog. Incense, n. pangsuob. n. [ins�dieri] Incendiario.

[ins�s]

Incienso.

Panuob,

Incense, v. [ins�s] Incensar. Sumuub; suub�. Incentive, adj. [ins�tiv] Est�ulo. Nakapagbubuy� nakapagpapalakas loob, nakakaakay. Inception, n. [ins�cion] El principio de alguna cosa. Pinagmulan, pinagbuhatan. Inceptive, adj. [ins�tiv] Incipiente. Nauukol sa pinagbuhatan, nauukol sa pinagmul�.

Incertitude, n. [ins�titiud] Incertidumbre. Pag-aalangan, agam-agam, pag-uurong sulong. Incessant, adj. [ins�ant] Incesante, constante. Walang likat, walang tigil, walang lubay, p�agian, walang puk�. Incest, n. [�sest] Incesto. Pakikiapid sa kamaganak. Incestuous, adj. [ins�tuoes] Incestuoso. Nakikiapid sa kamaganak. Inch, n. [inch] Pulgada. Dal� Inchoate, adj. [�coet] Principiado, comenzado, empezado. Bago, sinimulan. Inchoation, Pagsisimul� n. [inco�ien] Principio.

Incidence, n. [�zidens] Incidencia. Pagkabalatong, pagkakataong masam� Incident, adj. [�zident] Incidente. Sakun� masamang pagkakataon. Incidental, adj. [insid�tal] casual. Nagk�aon. Incipient, Baguhan. adj. [ins�ient] Accidental,

Incipiente.

Incise, v. [ins�z] Tajar; grabar. Humiw� lumilok. Incised, adj. [ins�zd] Inciso, cortado. Hiw� put�. Incision, n. [incision] Incision. Hiw� putol. Incisive, adj. Nakakahiw� [ins�siv] Incisivo.

Incisor, n. [ins�sor] Incisivos. Mga ngiping pangagat. Incite, v. [ins�t] Incitar, estimular. Humalina, magbuy� mag-udyok. Incitement, n. [ins�tment] Incitamento, est�ulo. Pagbubuy� pang-uudyok, panghahalina. Incivil, adj. [ins�il] Incivil, descortes. Lapastangan, walang pitagan. Incivility, n. [insiv�iti] Incivilidad, descortes�. Kalapastanganan, pagkawalang pitagan. Inclemency, n. [incl�ensi] Inclemencia, crueldad. Pagkawalang hab�, kawal� ng aw� kabaksikan.

Inclement, adj. [incl�ent] Inclemente, severo. Walang habag, walang aw� mabaksik. Inclination, n. [inclin�ien] Hilig, hapay, gaw� Inclinacion.

Incline, v. [incl�n] Inclinar, ladear, torcer. Humilig, humapay, gumaw� Inclose, v. [incl�] Cercar, rodear; incluir. Bakuran, kulungin; isama. Include, v. [incl�d] Incluir. Isama, ilakip. Inclusive, adj. Kasama, kalakip. [incli�siv] Inclusivo.

Incognito, adv. [inc�nito] D�napakikilala, nakabalat-kay�

Inc�nito.

Incoherence, n. [incoj�ens] Incoherencia.

Kalabuan, d�pagkakaunaw� Incoherent, adj. [incoj�ent] Incoherente. Malab� d�m�nawaan. Incombustible, adj. [incomb�stibl] Incombustible. Hind�nasusunog. Income, n. [�kam] Renta. Kita, bayad, upa. Incommensurable, adj. [incom�siurebl] Inconmensurable. Walang kasuk�, walang kapantay. Incommode, v. [incomm�] Incomodar. Gumambal� yumamot. Incommodious, adj. [incommodioes] Inc�odo, molesto, enojoso. Nakayayamot, nakaiinip. Incomparable, adj. [inc�parabl]

Incomparable. D�m�hahalintulad, d�maipaparis; walang katulad, walang kahulilip. Incompatible, Incompatible, n�akaagawan. adj. opuesto. [incomp�ibl] Nalalaban,

Incompetency, n. [inc�petenci] Incompetencia, insuficiencia. Kawal� ng karapatan, kawal� ng kaya. Incompetent, Incompetente. karapat�. adj. Walang [inc�petent] kaya, walang

Incomplete, adj. [incompl�] Incompleto, falto. Hind�ganap, hind�lubos, hind�hust� kulang. Incomprehensibility, n. [incomprijensib�iti] Incomprensibilidad.

Kawal� ng pagkaunaw� walang katuusan. Incomprehensible, adj. [incomprij�sibl] Incomprensible. D�maunaw� d�matant� d�matalastas. Inconceivable, adj. Inconcebible. Hind�malirip. [incons�abl]

Inconclusive, adj. [inconcli�siv] Lo que no concluye. Walang pagkatapos. Incongruity, n. [incongri�iti] Incongruencia. Kawal� ng pagkakabagay. Incongruous, adj. [inc�griuoes] Incongruo. Hind�bagay. Inconsequence, n. [incons�uens] Inconsecuencia. Kawal� ng kapakan� sa sinasabi.

Inconsequent, Inconsecuente. sinasabi.

adj. Walang

[inc�sicuent] kapakanan sa

Inconsiderable, adj. [incons�oerabl] Fr�olo, poco considerable. Walang gasinong kabuluhan. Inconsiderate, adj. [incons�eret] Inconsiderado, inadvertido. Walang malay, nabiglaanan. Inconsistency, n. [incons�tensi] Incompatibilidad, incongruencia. Kawal� ng pagkakabagay. Inconsistent, Inconsistente. nababago. adj. Walang [incons�tent] pananatili,

Inconsolable, adj. [incons�abl] Inconsolable. D�maaliw, walang kaaliw�.

Inconstancy, n. [inc�stansi] Inconstancia. Kawal� ng tiyag� pagkasalawahan, kaalisagaan. Inconstant, adj. [inc�stant] Inconstante, mudable. S�awahan, nababago, alisag� Incontestable, adj. [incont�tabl] Incontestable, indisputable. D�masagot, d�masinsay. Incontinence, n. [inc�tinens] Incontinencia. Kawalan ng pagpipigil. Incontinent, adj. [inc�tinent] Incontinente, lascivo. Walang pagpipigil; malibog. Incontinently, Inmediatamente, karakaraka. adv. [inc�tinentli] al instante. Pagdaka,

Incontrovertible, adj. [incontrov�tibl] Incontrovertible, indisputable. D�mapw�g, d�m�kakail� Inconvenience, n. [inconv�iens] Inconveniencia, incomodidad, embarazo. Kapansanan, in�, gambal� Inconvenient, adj. [inconv�ient] Inc�odo, embarazoso. D�bagay, d�dapat, gambal� Inconvertible, adj. [inconv�tibl] Inconvertible. D�mahikayat, d�maak�. Incorporate, adj. [inc�poret] Incorporado, asociado. N�asap� n�alakip. Incorporate, v. [inc�poret] Incorporar, asociar. Sumap� lumakip. Incorporation, n. [incorpor�ioen] Incorporacion, asociacion. Samahan.

Incorporeal, adj. [incorp�ial] Incorp�eo. Walang katawan. Incorrect, adj. [incorr�] Incorrecto. Mal� lisy� sinsay, hind�matwid, hind�tam� Incorrigible, adj. [incorr�chibl] Incorregible, indocil. D�masaway, matigas ang ulo. Incorrupt, adj. [incorr�t] D�nabubulok, d�nasisir� Incorrupto.

Incorruptibility, n. [incorraptib�iti] Incorruptibilidad. Lagay na d�nabubulok �nasisir� Incorruptible, Incorruptible. hind�nasisir� adj. [incor�tibl] Hind�nabubulok,

Increase, n. acrecentamiento, kapupun�, tub�

[incr�] producto.

Aumento, Dagdag,

Increase, v. [incr�] Acrecentar, aumentar. Dumami, m�agdagan, tumub� Incredible, adj. [incr�ibl] Increible. D�mapaniwalaan, d�mapanaligan. Incredulity, n. [incridi�liti] Incredulidad. Kawal� ng paniniwal� kawal� ng pananampalataya. Incredulous, adj. [incr�iuloes] Incr�ulo. Walang pananalig, walang pananampalataya. Increment, n. [incr�ent] Incremento, producto. Karagdagan, kapupun�, tub� Incubate, v. [inkiuboet] Empollar.

Papagsisiwin. Incubator, n. [�kiubator] Horno para empollar. Hurn�na nagpapalab� ng sisiw sa itlog. Inculcate, v. [ink�ket] Inculcar. Maggiit, pumilit. Inculpate, v. [inc�lpet] Magbintang, magparatang. Inculpar.

Incumbency, n. [ink�bensi] Incumbencia. Katungkulan. Incumbent, adj. [ink�bent] Obligatorio. Kailangan, s�ilitan. Incur, v. [ink�] Incurrir, merecer las penas se�ladas por una ley. M�apatan ng parusa, m�apatan.

Incurable, adj. [inki�rabl] D�mapagal�g, d�magamot. Incursion, n. Pagkakasala. [ink�cioen]

Incurable.

Incursion.

Indebt, v. [ind�] Papangutangin.

Hacer

endeudar.

Indebted, adj. [ind�ed] Adeudado. May utang, nagkakautang. Indecency, n. [ind�ensi] Indecencia, inmodestia. Kahalayan, kabastusan. Indecent, adj. [ind�ent] grosero. Bastos, mahalay. Indecente,

Indecision, n. [indicicoen] Indecision, irresolucion. Agam-agam, paguurong-sul�g.

Indecisive, adj. [indis�siv] Ur�g-sul�g; nag-aagamagam.

Indeciso.

Indecorous, adj. [ind�orous] Indecoroso, indigno. Hamak, bastos, mahalay. Indeed, adv. [ind�] Verdaderamente, de veras. Siya ng� totoo ng� Indefatigable, adj. [indif�igabl] Infatigable. Walang pagod, d�marunong mapagod. Indefinite, adj. [ind�init] Indefinido. Hind�tiyak, malab� walang katuusan. Indelible, adj. Hind�napapaw� [ind�ibl] Indeleble.

Indelicacy, n. [ind�ikesi] Groser�, falta de delicadeza. Kagaspang�, kabastusan.

Indelicate, adj. [ind�iket] Poco delicado, inurbano. Magaspang, bastos. Indemnification, n. [indemnifik�ioen] Indemnizacion, resarcimiento de da�. Pagsasaul��pagbabayad ng nasir� Indemnify, v. [ind�nifai] Magbayad ng nasir� Indemnizar.

Indemnity, n. [ind�niti] Indemnidad, resarcimiento. Pagbabayad ng nasir� pagsasaul� Indent, v. [ind�t] Dentar. Ngipinan �lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar� ibp. Indentation, n. [indent�ien] Recortadura. Pagngingipin �paglalagay ng tulis sa anoman.

Independence, n. Independencia. Pagsasaril�

[indip�dens]

Independent, adj. [indip�dent] Independiente. May pagsasaril� Indescribable, adj. Indescribible. hind�masalaysay. [indiscr�babl] Hind�masayod,

Indestructible, adj. [indistr�tibl] Indestructible. D�m�wasak, d�mawalat, d�masir� Indeterminate, adj. [indet�minet] Indeterminado. Hind�tiyak, walang tuos. Index, n. [�decs] �dice. anomang bagay na tumutur� Indicate, v. [�diket] Indicar, designar. Itur� isurot, itand� Hintutur�

se�lar,

Indication, n. [indik�ioen] Indicacion, se�l. Pagtutur� pagsusurot. Indicative, Tumutur� adj. [ind�ativ] Indicativo.

Indicator, n. [�diketoer] se�lador. Tagatur� nagtutur�

Indicador,

Indictment, n. [ind�tment] Acusacion ante el jurado. Sadkal sa harap ng inangpal� �tagahatol. Indifference, n. [ind�erens] Indiferencia, imparcialidad. Pagwawalang bahal� pagkawalang kiling sa kanino man. Indifferent, adj. [ind�oerent] Indiferente, imparcial. Walang bahal� walang kiling sa kanino man.

Indigence, n. [�didchens] Indigencia, pobreza. Karalitaan, kahirapan. Indigent, adj. [�didchent] pobre. Sal�, mahirap. Indigestible, adj. Indigestible, indigesto. nakaeempacho. Indigente,

[indidch�tibl] D�natutunaw,

Indigestion, n. [indidch�chen] Indigestion. Empacho, sak� na d�pagkatunaw ng kinain. Indignant, adj. [ind�nant] Nagagalit, nagngingitngit. Indignado.

Indignation, n. [indign�ioen] Indignacion. Ngitngit, poot. Indignity, n. [ind�niti] Indignidad, oprobio. Paghamak, pag-alipust�

Indigo, n. [�digo] A�l. Tayom, tin� Indirect, adj. [indir�t] Indirecto. Pasal�, padapl�, hind�t�atan. Indiscreet, adj. [indiscr�] Indiscreto, imprudente. Walang pitagan, walang bait, bastos. Indiscretion, n. [indiscr�ioen] Indiscrecion, imprudencia. Pagkawalang pitagan, pagkawalang bait, kabastusan. Indiscriminate, adj. [indiscr�inet] Indistinto, confuso. Malab� magul� hind�malinaw. Indispensable, Indispensable. s�ilitan. adj. [indisp�sabl] Lubhang kailangan,

Indispensably, adv. [indisp�abli] Indispensablemente. N�aka lubhang kailangan. Indispose, v. [indisp�] Indisponer. Alisan ng pasya. Indisposed, adj. [indisp�d] Indispuesto. May karamdaman, sinasamaan ng katawan, matamlay. Indisposition, n. [indispoz�ioen] Indisposicion. Karamdaman, tamlay, sam�ng katawan. Indisputable, adj. [indispi�tabl] Indisputable. Hind�mapupwing. Indissoluble, adj. [ind�oliubl] Indisoluble. D�natutunaw, d�nakakalas, d�nakakalag. Indistinct, adj. [indist�ct] Indistinto,

confuso. Malab� hind�malinaw. Indistinguishable, adj. [indist�guishabl] Indistinguible. Hind�m�nawaan. Indite, v. [inda�] Redactar. Maglagd� Individual, adj. [indiv�iual] Individual. Bukod, sarili, nag-iis� Individual, n. [indiv�iual] Individuo. Tao. Individuality, n. Individualidad. Pagkatao. [individiu�iti]

Indivisible, adj. [indiv�ibl] Indivisible. Hind�mabahagi, hind�mahat� Indocile, adj. [ind�il] Ind�il. Matigas ang ulo. Indocility, n. [indos�iti] Indocilidad,

pertinacia. Katigasan ng ulo. Indolence, n. [�dolens] Indolencia, pereza. Katamaran. Indolent, adj. perezoso. Tamad. [�dolent] Indolente,

Indomitable, adj. [ind�itabl] Indomable. D�mapaam� d�mapasuk� d�malupig. Indorse, v. [ind�s] Endosar una letra, vale � otro documento. Isalin sa iba ang anomang inaaring katibayang may halaga. Indubitable, adj. [indi�bitabl] Indubitable. D�maikakail� Induce, v. [indi�s] Inducir, instigar, incitar. Mag-udyok, mangayag, mang-ak�, mang-upat.

Inducement, n. [indi�sment] Inducimiento, aliciente, halago. Pangangayag, panghalina, pang-ak�. Induction, n. [ind�cioen] Induccion. Panghihikayat, pangangayag, pang-uupat. Inductive, adj. [ind�tiv] Nakahihikayat, nakaaak�. Inductivo.

Indue, v. [indi�] Vestir, investir. Suut�, damt�. Indulge, v. [ind�dch] conceder, ser indulgente. magkaloob, mahabag. Favorecer, Kumaling�

Indulgence, n. [ind�dchens] Indulgencia. Tawad, patawad. Indulgent, adj. [ind�dchent] Indulgente. Mapagpatawad, mahabagin.

Indurate, adj. [�diuret] Tumigas, magmatigas. Induration, Endurecimiento, Pagmamatigas. n. dureza

Endurecer.

[indiur�ioen] de corazon.

Industrial, adj. [ind�trial] Industrial. Nauukol sa paghahanap-buhay. Industrious, adj. [ind�trias] Industrioso, laborioso. Masikap, masipag. Industry, n. [ind�tri] Pagkabuhay, hanap-buhay. Industria.

Inebriate, v. [in�riet] Embriagar. Lumas�g lumang� Inebriation, n. [inibri�ioen] Embriaguez. Paglalas�g, paglalang�

Ineffable, adj. [in�abl] D�masayod, d�masaysay.

Inefable.

Ineffective, adj. [inef�tiv] Ineficaz. Walang bis� Inefficacious, adj. [inefik�ioes] Ineficaz. Walang bis� Inefficiency, n. [in�iciensi] Pagkawalang bis� Ineficacia.

Inefficient, adj. [inef�ient] Ineficaz. Walang bis� Inelegant, adj. [in�igant] Inelegante, sin pulimento. Magaspang, bastos, hind�malines. Ineligibility, n. [inelidchib�iti] El estado de que no puede ser elegido. Kalagayang

d�pinapayagang m�halal. Ineligible, adj. [in�idchibl] Excluido de eleccion. D�pinapayagang m�halal. Ineptitude, n. [in�titiud] Ineptitud, incapacidad. Kawalan ng kaya, kawal� ng abot. Inequality, n. [inicu�iti] Desigualdad, desemejanza. Pagkakaiba, kaibahan. Inert, adj. [in�t] Inerte, perezoso. Tamad. Inertness, n. [in�tnes] Inercia. Katamaran. Inestimable, adj. [in�timabl] Inestimable, inapreciable. Lubhang mahalaga, lubhang makabuluhan. Inevitable, adj. [in�itabl] D�maiwasan, d�mailagan. Inevitable.

Inexcusable, adj. [inecski�zabl] Inexcusable. Walang sukat madahilan. Inexhaustible, adj. Inexhausto, inagotable. d�masaid. [inecss�tibl] D�maubos,

Inexorable, adj. [in�sorabl] Inexorable, inflexible, duro. D�mapakiusapan, d�mapamanhikan, mapagmatigas na loob. Inexpediency, n. [inecsp�iensi] Inconveniencia, falta de oportunidad. Pagka d�marapat, pagkawalang karapatan. Inexpedient, adj. [inecsp�ient] Impropio. D�dapat, d�bagay. Inexperience, n. [inecsp�iens] Inexperiencia, impericia. Pagka d�san�,

kawal� ng kaya. Inexpert, adj. Hind�bihas� [inecsp�t] Inexperto.

Inexplicable, adj. Inexplicable. D�masaysay.

[inecspl�ebl]

Inexpressible, adj. [inecspr�ibl] Indecible. D�masayod. Inextricable, adj. [in�strikebl] Intrincado, confuso. Maliwag, magul� Infallibility, n. [infalib�iti] Infalibilidad, suma certeza. Walang pagkakabul� walang pagkakaday� Infallible, adj. [inf�ibl] D�nagkakabul� d�nadaday� Infamous, adj. [�femoes] Infalible.

Infame,

vil.

Hamak, alimura, walang puri. Infamy, n. [�femi] Infamia, oprobio, deshonra. Paghamak, kadustaan, kapalibhasaan, kasiraang puri. Infancy, n. [�fansi] Infancia. Kabataan, pagkabat� Infant, n. [�fant] Infante, ni�. Bat� sanggol. Infanticide, n. [inf�tisaid] Infanticidio; infanticida. Pagpatay ng bat� m�amatay ng bat� Infantile, adj. [�fantail] Infantil, pueril. Kilos bat� tila bat� Infantry, n. [�fantri] Infanter�. Hukbong lak�. Infatuate, v. [inf�iuet] Infatuar, embobar.

Mang-ulol, manir�ng isip, mang-hangal. Infatuation, n. [infatiu�ioen] Infatuacion. Pang-uulol, paninir�ng isip. Infect, v. [inf�t] Infectar, Makahawa, makasalot. apestar.

Infection, n. [inf�cioen] Infeccion. Hawa, pagkahawa. Infectious, adj. [inf�cioes] inficionado. Nakakahawa. Infecto,

Infer, v. [inf�] Inferir, deducir. Paghanguan, paghuluan, pagkuruan. Inference, n. [�ferens] Inferencia, ilacion. Paghang� paghul� pagkur� Inferior, adj. [inf�ior] Inferior. Mabab�sa iba, lalong mabab�

Inferiority, n. [infiri�iti] Inferioridad. Kababaan sa iba, lalong kababaan. Infernal, adj. [inf�nal] Infernal. Nauukol sa impyerno. Infertile, adj. [inf�til] Infecundo, esteril. Basal. Infertility, n. [infoert�iti] Infecundidad, esterilidad. Kabasalan, pagkabasal. Infest, v. [inf�t] Infestar. Makahawa. Infidel, adj. [�fidel] Desleal. Lilo, taksil, pus�g, suk�. Infidel, n. [�fidel] Hind�kristyano. Infidelity, n. Infiel, pagano.

[infid�iti]

Infidelidad,

deslealtad. Paglililo, kapusung�, kasukab�.

kataksilan,

Infinite, adj. [�finit] Infinito; innumerable. Walang katapusan, walang bilang. Infinitive, adj. [inf�itiv] Infinitivo. Walang hanggan. Infirm, adj. [inf�m] Enfermo, debil. May sak�, mahin� Infirmary, P�amutan. n. [inf�meri] Enfermer�.

Infirmity, n. [inf�miti] Enfermedad, fragilidad. Sak�, panghihin� Inflame, v. [infl�] Inflamar [se]. Magningas, magliyab, mag-alab. Inflammable, adj. [infl�abl] Inflamable.

Nagniningas, nagliliyab, nag-aalab. Inflammation, n. [inflam�ioen] Inflamacion, encendimiento. Pagniningas, pagliliyab, pag-aalab. Inflammatory, adj. [infl�etori] Inflamatorio. Mapag-alab, mapagliyab. Inflate, v. Papintugin. [infil�] Inflar, hinchar.

Inflection, n. [infl�cioen] hinchazon. Pamimintog. Inflection, n. Pagbabago. [infl�cioen]

Inflacion,

Inflexion.

Inflexibility, n. [inflecsib�iti] Inflexibilidad, dureza, obstinacion. Kitigasan, katibayan. Inflexible, adj. [infl�sibl] Inflexible.

Matibay, matigas, d�m�baling.

d�mabaluktot,

Inflict, v. [infl�t] Castigar. Magparusa. Infliction, n. [infl�cioen] Imposicion de una pena corporal. Parusa. Influence, n. [�fliuens] Influencia, influjo. Lakas, kapangyarihan. Influential, adj. [infliu�cial] Influente. May lakas, may kapangyarihan. Influenza, n. [infliu�za] Influenza. Hik� Influx, n. Pagpasok. [�floecs] Influjo; infusi�.

Inform, v. [inf�m] Informar, delatar. Magpahiwatig, magbigay-alam, magbalit�

Informal, adj. [inf�mal] Informal. Walang pormalidad, walang ayos. Informality, n. [inform�iti] Informalidad. Kawal� ng ayos, kawal� ng pormalidad. Informant, n. denunciador. tagasumbong. [inf�mant] Informante, Tagapagpahiwatig,

Information, n. [inform�ioen] Informacion. Hiwatig, balit� Infraction, n. [infr�cioen] Infraccion; transgresion. Sala, kamalian, pagsway, paglabag. Infrangible, adj. [infr�dchibl] Infrangible. D�malalabag, d�masisir� Infrequent, adj. [infr�uent] extraordinario. Madalang, bihir� Raro,

Infringe, v. [infr�dch] Infringir, violar una ley �pacto. Lumabag, sumw�, magkasala. Infringer, n. [infr�dcher] Mangdadahas, m�unway. Violador.

Infuriate, v. [infi�riet] Enfurecer, irritar. Mapoot, mag-init. Infuse, v. [infi�z] Infundir. Isalin, ibuhos. Infusion, n. [infi�cioen] Pagsasalin, pagbubuhos. Infusion.

Ingathering, n. [�gadzering] Cosecha. Ani, pag-aani. Ingenious, adj. [indch�ioes] Ingenioso, h�il. Matalin� marunong, makat� Ingenuity, n. [indcheni�ti] Ingeniosidad.

Katalinuan, karunungan. Ingenuous, adj. [indch�iuoes] Ingenuo, sincero. Tapat na loob. Inglorious, adj. [ingl�ioes] Ignominioso, deshonroso. Kahalay-halay, kahiy�hiy� Ingot, n. [�got] Barra de metal. Putol ng metal. Ingraft, v. [ingr�t] Injertar. Magsupl�g. Ingrate, adj. [ingr�] Ingrato. Hind�marunong kumilala ng utang na loob. Ingratiate, v. [ingr�iet] Insinuarse, congraciarse. Magmakaam�magmakaaw� Ingratitude, n. [imgr�itiud] Ingratitud. D�karunungan ng pagkilala ng utang na

loob. Ingredient, n. [ingr�ient] Kahal� kalahok. Ingress, n. [�gres] Pasok, pagpasok. Ingulf, v. [ingalf] Sumakmal, lumamon. Ingrediente.

Ingreso,

entrada.

Engolfar,

tragar.

Inhabit, v. [inj�it] Habitar, vivir, residir. Tumira, tumahan, mamuhay. Inhabitable, adj. [inj�itabl] Habitable. Matitirhan, matatahanan, mapamumuhayan. Inhabitant, n. [inj�itant] Habitante. Tao, naninirahan. Inhale, v. [inj�] Inspirar. Huminga,

suminghot ng hangin. Inharmonious, adj. Disonante, descordante. sir�ang tun�. [injarm�ioes] Hind�tugm�

Inherent, adj. [inj�ent] Inherente. Kakab�, kanign�. Inherit, v. [inj�it] Heredar. Magmana. Inheritance, n. [inj�itans] Herencia. Mana. Inheritor, n. Tagapagmana. [inj�itor] Heredero.

Inhospitable, adj. [inj�pitabl] Inhospitable, inhospedable. Hind�marunong magpatuloy, hind�mapakisunuan. Inhuman, adj. [inji�man] Inhumano, cruel. Walang pagkatao, mabagsik, mabangis.

Inhumanity, n. [injium�iti] Inhumanidad, barbarie. Kahayupan, kabalakyutan, kabagsikan. Inhume, v. [inji�m] Enterrar, sepultar. Magba�, maglib�g. Inimical, adj. [in�ical] Enemigo, contrario. Kalaban, kaaway. Inimitable, adj. [in�itabl] D�matularan, d�maparisan. Inimitable.

Iniquitous, adj. [in�uit�] Inicuo, malvado. Balakyot, masam� Iniquity, n. [in�uiti] Iniquidad, maldad. Kabalakyutan, kasamaan. Initial, adj. [in�ial] Inicial. Una, panguna.

Initial, n. [in�ial] Letra inicial. Unang t�ik ng pangalan. Initiate, v [in�iet] Iniciar. Magsimul� Initiation, n. Pagsisimul� [inici�ion] Iniciacion.

Inject, v. [indch�t] Inyectar. Ipasok, isilid, isuot. Injection, n. [indch�cion] Inyeccion. Pa papasok, pagsisilid. Injudicious, adj. [indchiud�ies] Indiscreto, poco juicioso. Pabigl�bigl� walang bahal� Injunction, n. [indch�ccion] precepto. Utos. Mandato,

Injure, v. [�dchiur] Injuriar, ofender, da�r. Umalipust� lumapastangan, manak�,

makasak�. Injurious, adj. [indchi�ri�] Injurioso, injusto. Namamaslang, nangaap� Injury, n. detrimento. pananak�. [�dchiuri] Injuria, da�, Kapaslangan, kasiraan,

Injustice, n. [indch�tis] Injusticia. Kalikuan. Ink, n. [ink] Tinta. Tint� Ink, v. [ink] Ennegrecer, te�r con tinta. Paitimin, tinain ng tint� Inkhorn, n. [�kjorn] sisidl� ng tint� Tintero. Tintero,

Inkling, n. [�cling] Aviso secreto. Up�, sumbong na lihim.

Inkstand, n. [�kstand] Tintero. Tintero, sisidl� ng tint� Inky, adj. [�ki] De tinta, semejante �la tinta. May tint� parang tint� Inland, adj. n�oloob. [�land] Interior. Lupang

Inlay, v. [inl�] Ataracear. Papag-iba't ibahin ng kulay. Inlet, n. [�let] Entrada. Pasuk�. Inmate, n. [�met] Inquilino. nangungupahan ng bahay. Inmost, adj. kaibuturan. Inn, n. [in] p�uluyan. [�most] �timo. Ang

Kasi,

Posada,

meson.

Dakong

Innate, adj. [in�] Innato, natural. Katutub� talag� Inner, adj. [�er] Interior. Loob, sa loob. Innermost, adj. [�ermost] Kaibuturan, k�oob-looban. �timo.

Innocence, n. [�osens] Inocencia. Kawal� ng malay, kamusmusan. Innocent, adj. [�osent] Inocente. Walang malay, musmos. Innovate, v. [�ovet] Innovar. Magbago. Innovation, n. Pagbabago. [inov�ion] Innovacion.

Innoxious, adj. [in�ci�] Inocente, exento de culpa. Walang sala.

Innumerable, adj. [ini�merabl] Innumerable. D�mabilang, walang bilang. Inoculate, v. [in�iulet] Inocular, ingertar. Bakunahan, tamn�. Inodorous, adj. [in�or�] Inodoro, sin olor. Walang amoy. Inoffensive, adj. [inof�siv] Inofensivo, pac�ico. D�nakasasak�, maam� Inopportune, adj. [inoporti�n] Inconveniente, inoportuno. Hind�bagay, wal�sa panahon. Inordinate, adj. [in�dinet] Desordenado. Walang ayos, magul� Inorganic, adj. Walang buhay. [inorg�ic] Inorg�ico.

Inquest, n. [�cuest] Indagacion, pesquisa. Pag-uusig, pagsisiyasat. Inquire, v. [incu�r] Inquirir, examinar. Siyasatin, litisin. Inquiry, n. [incu�ri] Interrogacion, examinacion. Tanong, siyasat. Inquisition, n. [incuiz�ion] Inquisicion, escudri�miento. Siyasat, usig, sinop. Inquisitive, adj. [incu�itiv] Inquisitivo, curioso. Masiyasat, mapagsaliksik. Inquisitor, n [incu�itor] Juez pesquisidor. Mang-uusig na taga-hatol. Inroad, n. Paglusob. [�rod] Incursi�, invasi�.

Insane, adj. [ins�] Insano, loco, demente. Sir�ang ulo, sir�ang isip, sir�ang ba�, ulol, baliw, loko. Insanity, n. [ins�iti] Demencia, insania, locura. Kasiraan ng isip. Insatiable, adj. [ins�iabl] Insaciable. Walang kasiyahan, d�nabubusog. Inscribe, v. [inscr�b] Inscribir. Isulat. Inscription, n. [inscr�cion] Inscripcion. Sulat. Inscrutable, adj. [inscri�tabl] Inescrutable. D�malirip, d�matarok. Insect, n. [�sect] Insecto. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip, tutub� ibp. Insecure, adj. [insiki�r] No est�seguro.

D�maasahan, hind�matibay. Insecurity, n. [insiki�riti] Desconfianza; peligro, riesgo. Kawalan ng tiwal� panganib, pangamb� Insensate, adj. [ins�set] Insensato. Walang pakiramdam, walang damdam. Insensibility, n. [insensib�iti] Insensibilidad. Kawal� ng pakiramdam, kawal� ng damdam. Insensible, adj. [ins�sibl] Insensible. Walang pakiramdam, walang damdam. Inseparable, adj. [ins�arabl] Inseparable. D�m�iwalay, walang hiwalay. Insert, v. [ins�t] Insertar, ingerir. Ipasok. Insertion, n. [ins�cion] Insercion.

Pagpapasok. Inside, adv. [�said] Adentro. Sa loob. Inside, n. [�said] Interior. Loob. Insidious, adj. [ins�iaus] Insidioso. Sw�ik. Insight, n. [�sait] Conocimiento profundo de alguna cosa. Tarok ng isip. Insignia, n. [ins�nia] estandartes. Watawat, tand� Insignias,

Insignificant, adj. [insign�icant] Insignificante. Walang kabuluhan, walang halag� Insincere, adj. [insens�] Poco sincero. Hind�tapat na loob, gir�g pul� Insincerity, n. [insens�iti] Disimulacion.

Paggigir�g pul� paimbabaw. Insinuate, v. [ins�inuet] Magparatang, magbintang. Insinuar.

Insinuation, n. [insiniu�ion] Insinuacion. Paratang, bintang. Insipid, adj. [ins�id] Ins�ido, insulso. Walang lasa, matabang. Insipidity, n. [insip�iti] Insipidez, insulsez. Kawal� ng lasa, tabang. Insist, v. [ins�t] Insistir, persistir. Igiit, ipilit. Insolence, n. [�solens] Kalaswaan, kapaslangan. Insolent, adj. Lapastangan. [�solent] Insolencia.

Insolente.

Insoluble, adj. [ins�iubl] Insoluble, indisoluble. D�matunaw, d�maagnas, d�makalas. Insolvency, n. [ins�vensi] Insolvencia. Ang d�pagkabayad ng utang. Insolvent, adj. [ins�vent] Insolvente. Hind�makabayad, walang ikabayad. Insomuch, conj [insom�h] De manera que, de modo que. Anopat. Inspect, v. [insp�t] Inspeccionar, reconocer. Pangalagaan, siyasatin, usisain. Inspection, n. [insp�cion] Pangangalag� pagsisiyasat. Inspector, n. [insp�tor] Tagapangalag� tagasiyasat. Inspeccion.

Inspector.

Inspiration, n. [inspir�ion] Inspiracion. Kasi, pukaw, gun�un� Inspire, v. [insp�r] Inspirar; introducir el aire exterior en los pulmones. Kasihan; suminghot ng hangin. Inspirit, v. [insp�it] Alentar, animar, dar vigor. Palakasin ang loob, patapangin, buhayin ang loob. Instability, n. [instab�iti] Instabilidad. Karupukan, kahunaan, kahinaan, kabway�. Install, v. magkan� [inst�] Instalar. Maglagay,

Installation, n. [instal�ion] Paglalagay, pagkakan�

Instalacion.

Instance, n. [�stans] Instancia, solicitud.

Pamanhik, luh�. Instance, v. [�stans] Ejemplificar, declarar. Kumuhang halimbaw� Instant, adj. [�stant] Instante. Dal�al� Instant, n. [�stant] Instante, momento. Sangdal� Instantaneous, adj. Instant�eo. Sangd�ian. [instant�ioes]

Instead, prep. [inst�] En lugar de, en vez de. Sa lugar ng, na kahalili ng �ni. Instep, n. [�step] Empeine �garganta del pi� Bubong ng paa. Instigate, v. [�stiguet] Instigar, mover. Magbudlong, magbuy� umudyok.

Instigation, n. [instigu�ion] Instigacion, sugestion. Udyok, sulsol. Instill, v. [inst�] Instilar. Isalin. Instinct, n. [�stinc] Instinto. Pakiramdam, pangamoy. Instinctive, adj. [inst�ctiv] Instintivo. Nauukol sa pakiramdam �pangamoy. Institute, n. [�stitiut] Instituto. Instituto, pa�alan. Institute, v. [�stitiut] Instituir, establecer. Magtatag, magbangon. Institution, n. [institi�cion] Institucion, establecimiento. Pagtatatag, pagbabangon. Instruct, v. [instr�t] Instruir, ense�r.

Magtur� mangaral. Instructor, n. [instr�tor] Tagapagtur� taga-pagiw� Instruction, Tur� iw� n. [instr�cion] Instructor.

Instruccion.

Instrument, n. [�striument] Instrumento. Kasangkapan, instrumento, panugtog. Insubordinate, adj. [insub�dinet] Insubordinado. Lumalabag, swail. Insubordination, n. [insobordin�ion] Insubordinacion. Paglabag, pagsway. Insufferable, adj. [ins�erabl] Insufrible, insoportable. Hind�matiis, d�mabat� Insufficiency, n. [insaf�ienci] Insuficiencia. Kakulangan, kakapus�.

Insufficient, adj. [insaf�ient] Insuficiente. Kulang, kap�. Insular, adj. [�siular] Insular. Nauukol sa pul� Insult, n. [ins�t] Insulto, ultraje; injuria. Tungayaw, lait, dust�paslang, siphay�alimura. Insult, v. [ins�t] Insultar, ultrajar. Tumungayaw, lumait, mamaslang, sumiphay� umalimura. Insuperable, adj. [insiup�abl] Insuperable. D�masupil, d�madaig, d�mapasuk� Insupportable, adj. [insaportabl] Insoportable. D�matiis, d�mabat� Insurance, n. [insi�rans] Seguro,

seguridad. Seguro, katibayan. Insure, v. [inc�r] Asegurar. Ipaseguro; sumiguro. Insurgent, n. [ins�dchent] Insurgente, amotinado. Nanghihimagsik, lumalaban sa p�ahalaan. Insurmountable, adj. [insarm�ntabl] Insuperable. D�malupig, d�madaig, d�matalo. Insurrection, n. [insureccion] Insurreccion. Panghihimagsik, himagsikan. Intact, adj. [int�t] Intacto, entero. Bu� gan�, lub�. Intangible, adj. [int�dchibl] Intangible. D�mahip�

Integral, adj. [int�ral] Integro. Bu� Integrity, n. [int�riti] Integridad, entereza. Kabuoan, pagtatap�. Intellect, n. Kaalaman. [�telect] Entendimiento.

Intellectual, adj. [intel�chiual] Intelectual. Maalam, matalin� Intelligence, n. [int�idchens] Inteligencia, conocimiento. Kaalaman, pagkaalam, pagkatalos, pakatant� Intelligent, adj. [int�idchent] Inteligente, diestro. Maalam, matalin� Intelligible, adj. [int�idchibl] Inteligible. Madaling maunaw��matalastas. Intemperance, n. [int�perans]

Intemperancia, kayamuan.

exceso.

Kalabis�,

Intemperate, adj. [int�peret] Destemplado, inmoderado. Mayam� masagw� Intend, v. [int�d] Intentar. Akalain, bantain. Intendant, n. Tagapamahal� [int�dant] Intendente.

Intense, adj. [int�s] Intenso; violento. Masins�; mabis� masidh� Intensity, n. [int�siti] Intensidad. Sinsin; bis� sidh� Intent, n. [int�t] Intento, designio, intencion. Bant� akal� hak� panukal� Intention, n. [intenci�] designio.. Panukal� hak� Intencion,

Intentional, adj. [int�cional] Intencional. Kinus� sinady� talaga. Inter, v. [�ter] Enterrar. Ibaon, ilib�g. Intercalation, n. [intercal�ion] Intercalacion. Sal�, saglit, pakl� sabad. Intercede, v. [inters�] Interceder, mediar. Mamagitan, mamanh�. Intercept, n. [inters�t] impedir. Sansalain, sawatain. Interceptar,

Interception, n. [inters�cion] Intercepcion. Sansal� sawat� Intercession, n. [inters�ion] Intercesion, mediacion. Pamamagitan, pamanhik. Intercessor, n. [inters�or] Intercesor,

mediador. Tagapamagitan, pintakasi. Interchange, v. [�terchendch] Comercio, permuta de g�eros. Pangangalakal, pagpapalitan ng kalakal; p�itan. Interchangeable, adj. Permutable. M�papalit. [interch�dchabl]

Intercourse, n. [�tercors] Comunicacion, trato. S�itaan. Interdict, v. [interd�t] Prohibir, vedar. Magbawal, sumansal� Interdiction, n. [interd�cion] Interdiccion, prohibicion. Pagbabawal, pagsangsal� Interest, n. [�terest] Inter�, provecho. Tub� patub� pakinabang; hangad, imbot. Interest, v. [�terest] Interesar, empe�r.

Mag imbot, maghangad; magmasakit. Interfere, v. [interf�] intervenir. Makialam, sumabad. Entremeterse, manghimasok,

Interference, n. [interf�ens] Interposicion, intervencion. Pakikialam, panghihimasok. Interim, n. [�terim] Intermedio. Pag-itan. Interior, adj. [int�ior] Interior, interno. Loob. Interjection, n. [interdch�cion] Interjeccion. Pagkabigl� pagkabulal�. Interlace, v. [interl�] entremezclar. Salit�, sahugan. Entrelazar,

Interland, v. [interl�d] Entremezclar, entretejer. Ilahok, ihal� isal�.

Interline, v. [interl�n] Interlinear. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. Interlocution, n. Interlocucion. S�itaan. [interloki�cion]

Interlocutor, n. [interl�iutor] Interlocutor. Ang nagsasalit� ang kausap. Interlope, v. [interl�] Entremeterse. Makihal� manghimasok, makialam. Interloper, n. [interl�er] Entremetido. Mapanghimasok, mapakialam. Intermarriage, n. [interm�idch] Doble casamiento entre dos familias. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang mag-an�.

Intermeddle, v. [interm�l] Entremeterse. Makialam. Intermediate, adj. [interm�iet] Intermedio. Pag-itan. Interment, n. [int�ment] Entierro, funeral. Paglilibing, lib�g. Interminable, Interminable, katapusan. adj. [int�minabl] ilimitado. Walang

Intermingle, v. [interm�gl] Entremezclar. Makihal� makihalobilo. Intermission, n. [interm�ion] Intermisi�, interrupci�. Linggatong, likat, pahinga. Internal, adj. [int�nal] Interno. Loob, nasa loob.

International, adj. [intern�ional] Internacional. May kinalaman sa lahat ng bansa. Interpose, v. [interp�] Interponer, entreponer. Mamagitn� mamagitan. Interposition, n. [interpoz�ion] Interposicion, mediacion. Pamamagitn� pamamagitan. Interpret, v. [int�pret] Interpretar. Magpaliwanag, magpaaninaw. Interpretation, n. [interpret�ion] Interpretacion. Paliwanag, paaninaw. Interrogate, v. [int�roguet] Interrogar. Tumanong, magtanong. Interrogation, Interrogacion, n. [interrogu�ion] pregunta. Tanong,

pagtatanong. Interrogative, adj. [interr�ativ] Interrogativo. Nauukol sa tanong. Interrogatory, n. Interrogatorio. Tanong. [interr�atori]

Interrupt, v. [interr�pt] Interrumpir; estorbar. Sumabad, pumakl� umabala, gumambal� Interruption, n. [interr�pcion] Interrupcion; obst�ulo. Sabad, pakl� abala, gambal� Intersect, v. [inters�t] Entrecortar. Putl� hanggang sa kalagitnaan. Intersperse, n. [intersp�s] Esparcir una cosa entre otras. Ilahok, ihal�

Interstice, n. [�terstis] intervalo. Pag-itan.

Intersticio,

Interval, n. [�terval] Intervalo. Pag-itan, yugt� Intervene, v. [interv�] Intervenir, mediar. Mamagitn� mamagitan. Intervention, n. [interv�cion] Intervencion, mediacion. Pamamagitn� pamamagitan. Interview, n. [�terviu] conferencia. Tagpuan, panayam, s�itaan. Interweave, v. enlazar. Isal�. [interu�] Entrevista, pagkikita;

Entretejer,

Intestate, adj. [int�tet] Intestado. Walang testamento.

Intestinal, adj. [int�tinal] Nauukol sa bituka. Intestine, Bituka. n. [int�tin]

Intestinal.

Intestino,

tripa.

Intimate, adj. [�timet] �timo, cordial, familiar. Taos, taimtim, tapat na loob, kasi. Intimate, v. [�timet] Insinuar, dar de entender. Pahalat� Intimation, n. [intim�ion] indirecta. Pagpapahalat� Insinuacion

Intimidate, v. [int�idet] Intimidar. Manakot, tumakot. Intimidation, n. [intimid�ion] Intimidacion. Pananakot. Into, prep. [�tu] En, dentro. Sa, sa loob.

Intolerable, adj. [int�erabl] Intolerable. D�mabat� d�matiis. Intolerance, n. [int�erans] Intolerancia. Kawal� ng pagbabat��pagtitiis. Intolerant, adj. [int�erant] D�makapagbat� d�makapagpalagp�. Intolerante. d�makatiis;

Intomb, v. [int�m] Enterrar, sepultar. Ilib�g. Intonation, n. Pagkatugm� [inton�ion] Entonacion.

Intone, v. [int�] Entonar. Tumugm� Intoxicate, Lumasing. v. [int�siket] Embriagar.

Intoxication, n. [intocsik�ion] Enbriaguez, borrachera. Paglalasing, pagkalang� Intractable, adj. [intr�tabl] Intratable. Masungit, d�m�ansap ng mabuti. Intransitive, adj. [intr�sitiv] Intransitivo. Sarili. Intrench, v. [intr�ch] Atrincherar. Magkut� magtrinchera. Intrenchment, Atrincheramiento. pagtitrinchera. n. [intr�chment] Pagkukut�

Intrepid, adj. [intr�id] Intr�ido, arrojado. Pangahas, walang takot. Intrepidity, n. [intrip�iti] Intrepidez, osad�. Kapangahasan, pagkawalang takot.

Intricacy, n. [�trikesi] Embrollo, embarazo; dificultad. Gul� lab� sikot; abala; hirap. Intricate, adj. [�triket] Intricado, complicado. Magul� pasikotsikot, malab� mahirap. Intrigue, n. [intr�] Intriga, trama. Lal�g. Intrigue, v. [intr�] Intrigar. Magpakan�ng lal�g. Intrinsical, adj. [intr�sical] interno. Sa laob, loob. Introduce, v. [introdi�s] introducir. Ipakilala; ipasok. Intr�seco;

Presentar;

Introduction, n. [introd�cion] Presentacion; introduccion. Pagpapakilala; pagpapasok.

Intrude, v. [intri�d] Makialam, manghimasok.

Entremeterse.

Intrusion, n. [intri�cion] entremetimiento. Pakikialam.

Intrusion,

Intrusive, adj. [intri�siv] Intruso. Nauukol sa pakikialam. Intrust, v. [intr�t] Magkatiwal� tumiwal� Confiar, fiar.

Intuition, n. [intiu�ion] Intuicion. P�gitain. Intwine, v. [intw�n] Entrelazar una cosa con otra torci�dolas. Papaglikaw likawin. Inundate, v. [in�ndet] Inundar. Bumah� umapaw ang tubig. Inundation, n. [inund�ion] Inundacion. Bah� pag-apaw ng tubig.

Inure, v. [ini�r] Acostumbrar, habituar. Mahirati, mabihasa. Inurement, n. [in�rment] H�ito, costumbre. Pagkahirati, pagkabihasa. Inutility, n. [iniut�iti] Inutilidad. Kawal� ng kabuluhan. Invade, v. [inv�] Invadir, acometer, asaltar. Lumusob, dumaluhong, humarang, sumalakay. Invalid, adj. & n. [inv�id] Inv�ido. Walang kabuluhan, lamp� unsiam� Invalidate, v. [inv�idet] Invalidar, anular. Pawal� ng kabuluhan. Invaluable, adj. [inv�iuabl] Invaluable, inapreciable. Lubhang mahalaga.

Invariable, adj. Hind�mababago.

[inv�iabl]

Invariable.

Invasion, n. [inv�ion] Invasion. Paglusob, pagsalakay. Invective, adj. [inv�tiv] Invectiva. Nanunungayaw, umaalipust� nanglalait. Inveigle, v. [inv�l] Seducir, persuadir, enga�r con arte y ma�. Manghikayat, manulsol, manghib� Invent, v. [inv�t] Inventar, descubrir. Kumath� lumikh� Invention, n. [inv�cion] Invencion. Kath� likh� Inventor, n. [inv�tor] Inventor. Maykath� maylikh�

Inventory, n. [�ventori] Inventario. T�aan ng mga pag aar� Inverse, adj. [inv�s] Inverso, trastornado. Tiwal� baligtad, magul� Inversion, n. [inv�cion] Katiwal�n, pagkabaligtad. Invert, v. [inv�t] Invertir, Tiwaliin, baligtarin, guluhin. Inversion.

trastornar.

Invest, v. [inv�t] Invertir; sitiar; invertir, emplear. Bigyan ng katungkulan �karangalan; lumusob; gugulin. Investigate, v. [inv�tiguet] Investigar, averiguar. Siyasatin, usisain; sumiyasat, mag-usis� Investigation, n. [investigu�ion]

Investigacion, averiguacion. Pagsisiyasat, paguusis� Investment, n. [inv�tment] Vestido; la inversion �empleo del dinero. Kasuutan; pag-uukol ng salap�sa pangangalakal. Inveterate, adj. Matigas ang ulo. [inv�eret] Inveterado.

Invigorate, v. [inv�oret] Vigorar, dar vigor. Buhayin ang loob, palakasin ang loob. Invigoration, n. [invigor�ion] El acto de vigorar. Pagpapalakas ng loob. Invincible, adj. [inv�sibl] D�matalo, d�mapasuk� Invencible.

Inviolable, adj. [invai�abl] Inviolable, invulnerable. D�madah�, d�tabl�.

Inviolate, adj. [inv�olet] Ileso, �tegro. D�naan� bu� Invisible, D�makita. adj. [inv�ibl] Invisible.

Invitation, n. [invit�ion] Invitacion, convite. Anyaya, pig�g. Invite, v. [inv�t] Invitar, Mag-anyaya; anyayahan. convidar.

Invocate, v. [�voket] Invocar, implorar. Dumalangin, sumam� tumawag. Invocation, n. [invok�ion] Dalangin, tawag. Invocacion.

Invoice, n. [�vois] Factura. T�aan ng mga halag�ng tind��kalakal.

Invoke, v. [inv�] Invocar, implorar, suplicar. Manalangin, sumam� mamanhik. Involuntary, adj. [inv�unteri] Involuntario. D�sinasady� d�kus� Involution, n. [involi�cion] La accion de envolver. Pagtiklop, paglup� Involve, v. [inv�v] Envolver, arrollar. Tumiklop, bumalot, lumulon. Invulnerable, adj. [inv�nerabl] Invulnerable. D�tabl�, d�masaktan. Inward, adj. n�oloob. [�ward] Interior. Loob,

Inward, adv. [�ward] H�ia dentro, adentro. Sa dakong loob, sa loob. Irascible, adj. [ir�ibl] Irascible.

Magagalit�. Irate, adj. [ir�] Iracundo. Magagalit�. Ire, n. [�r] Ira, enojo, enfado. Galit, poot. Ireful, adj. Magagalit�. [�rful] Iracundo, col�ico.

Iris, n. [�ris] Arco iris. Bahag-har� Irish, adj. & n. [�rish] Irlandes. Taga Irlanda. Irk, v. [�c] Fastidiar. Yamamot, umin�. Irksome, adj. [�csam] Tedioso, fastidioso. Nakayayamot, nakaiinip. Iron, n. [�ron] Hierro. Bakal. Iron, v. [�ron] Aplanchar, planchar.

Mamirinsa. Ironic, adj. [air�ic] Ir�ico. Balintun� Irony, n. [�roni] Iron�. Balintun� Irradiance, n. [irr�ians] Ningning, kintab. Irradiacion.

Irradiate, v. [irr�iet] Irradiar, Numingning, kumintab. Irrational, adj. [irr�ional] Walang katwiran.

brillar.

Irracional.

Irreconcilable, adj. [irrecons�labl] Irreconciliable. D�m�asund� Irrecoverable, adj. Irrecuperable. D�mabaw� [irrik�erabl]

Irredeemable, adj. [irrid�abl] Irredimible.

D�matub�. Irreducible, adj. [irridi�sibl] Irreducible. D�mabawasan. Irrefutable, adj. [irrifi�tabl] Indubitable. D�m�kakail� Irregular, adj. Wal�sa ayos. [irr�uiular] Irregular.

Irrelative, adj. [irr�ativ] Sin regla, sin orden. Walang ayos. Irrelevant, adj. [irr�evant] No aplicable. Hind�bagay. Irreligion, n. [irril�chen] Irreligion. Kawalan ng kapanampalatayah�. Irreligious, adj. [irril�ches] Irreligioso, imp�. Walang pananampalataya, swail.

Irremediable, adj. Irremediable. D�malunasan.

[irrim�iabl]

Irreparable, adj. [irr�arabl] Irreparable. D�m�ul� Irrepressible, adj. [irripr�ibl] Lo que no puede ser oprimido. D�mapighat� Irreproachable, adj. [irripr�habl] Intachable, incensurable. Walang kapintasan. Irresistible, adj. [irriz�tibl] Irresistible. D�malabanan. Irresolute, adj. [irr�oliut] indeciso. �anganin, urong-sul�g. Irresoluto, s�awahan,

Irresolution, n. [irrezoli�cion] Irresolucion.

Pag-aalanganin, pag-uurong-sulong.

pagsasalawahan,

Irrespective, adj. [irrisp�tiv] Inconsiderado. Walang pakundangan. Irresponsible, adj. [irrisp�sibl] No responsable. Walang pananagutan, walang sukat ipanagot. Irretrievable, adj. Irrecuperable. D�mabaw� [irritr�abl]

Irreverance, n. [irr�erens] Irreverencia. Pagkawalang galang. Irreverent, adj. [irr�erent] Irreverente, descortes. Walang galang, walang pitagan. Irrevocable, adj. [irr�ocabl] Irrevocable. D�mababago.

Irrigate, v. [�riguet] Regar. Magdilig; patubigan. Irrigation, n. [irrigu�ion] Pagdidilig; pagpapatubig. Irritability, n. Yamot, in�. [irritab�iti] Riego.

Irritabilidad.

Irritable, adj. Mayayamutin.

[�ritabl]

Irritable.

Irritate, v. [�ritet] Irritar. Mayamot. Irritation, n. [irrit�ion] Irritacion. Yamot. Irruption, n. [irr�cion] Irrupcion. Silakb� sigalb� Island, n. [�land] Isla. Pul�

Isle, n. [�sl] Isla. Pul� Islet, n. [�let] Isleta. Munting pul� Isolate, v. [�olet] Aislar. Ilay� itiwalag, ibukod. Israelite, n. [isri�ait] Israelita. Taga Israel. Issue, n. [�iu] Salida, evento, resulta; flujo. Paglabas, pangyayari; agas. Issue, v. [�iu] Salir, brotar; despachar. Lumabas, umagas; lutasin. It, pron. [it] Lo. Yaon, iyan, siya. Italian, adj. & n. [it�i�] Italiano. Taga Italya. Italic, adj. [it�ic] Letra cursiva. Titik na kursiba.

Itch, n. [itch] Sarna; picazon. Gal�; bant�. Itch, v. [itch] Picar. Humapd� kumirot. Item, n. [�tem] Item, otro si. Iyan din, gayon din. Iterate, v. [�eret] Repetir. Ulitin. Iteration, n. reiteracion. Ulit. [iter�ion] Repeticion,

Itinerant, adj. [ait�erant] Itinerante, errante. Palakad-lakad, pagal�gala. Itinerate, v. [ait�eret] Viajar. Maglakbay. Itself, pron. [its�f] El mismo, la misma, lo mismo. Siya rin, siya ng� Ivory, n. [�vori] Marfil. Garing, pangil ng elepante.

Ivy, n. [�vi] Hiedra. Baging; lipay.

J

Jabber, v. [j�ber] Charlar. Sumatsat. Jabberer, n. [j�erer] Parlanchin. Palasatsat. Jack, n. [dchek] Juanito, la sota entre los naipes. Swan; sota ng baraha. Jackanapes, n. [dch�aneps] Impertinente, mequetrefe. Malik�, mapakialam. Jacket, n. [dch�et] Chaqueta. Chaketa; barong maikl� Jacobin, n. [dch�obin] Fraile dominicano. Prayleng dominiko.

Jaculate, v. [dch�iulet] Lanzar, arrojar. Itulak. Jade, n. [dched] Caballo alquilon; mujercilla. Kabayong p�pahan; masamang babae. Jade, v. [dched] mamagod. Cansar. Pumagod,

Jag, n. [dchag] Diente de sierra. Ngipin ng lagar� Jagged, adj. [dch�ued] Desigual; dentado. Hind�pantay; may ngipin [na gaya ng sa lagar�. Jail, n. [dchel] C�cel. B�angguan, bilibid. Jailbird, n. [dch�berd] Preso. Bilangg�

Jailer, n. [dch�er] Carcelero. Tagapamahal�sa mga bilangg� Jam, n. [dcham] Conserva �mermelada de frutas. Halea. Jam, v. [dcham] Apretar, estrechar. Ipitin. Jangle, v. [dchangl] Re�r, Makipagkaalit, makipagtalo. altercar.

Janitor, n. [dch�itor] Conserge. Katiwal�sa bahay-p�ralan. Janty, adj. [dch�ti] Ostentoso, delicado. Maselang, mapagmakis�. January, n. [dch�iueri] Enero. Enero. Japan, n. [dchap�] Japon. Hap�. Japanese, adj. [dch�anis] Japon. Hap�,

taga Hap�. Jar, n. [dchar] Jarro; tinaja; c�taro; tarro. Saro; tapayan, bang� tab� Jargon, n. [dch�gon] Jerigonza. Salitang d�mawawaan, salitang utal. Jaunt, n. [dchant] Excursion. Pagliliwaliw, pasyal. Jaunty, adj. [dch�ti] Masay� tw� galak. Alegre, festivo.

Jaw, n. [dcho] Quijada. Pang� Jawbone, n. [dch�on] Quijada. Sihang, pang� Jay, n. [dche] Gayo. Isang ur�ng ibon. Jealous, adj. [dch�as] Zeloso; envidioso.

Mapanibughuin, mainggitin. Jealousy, n. [dch�asi] Zelos, sospecha, rezelo. Panibugh� pangimbulo, inggit, hinal� Jeer, n. [dchir] Mofa, burla. Tuks� bir� Jeer, v. [dchir] Manuks� magbir� Jehovah, n. panginoon. Mofar, escarnecer.

[dchij�a]

Johov�

Heob�

Jelly, n. [dch�i] Jalea, jelatina. Hale� matam�. Jeopardize, v. [dch�ardais] Poner en riesgo; arriesgar. Ipanganyay� isapanganib; mangahas. Jeopardy, n. [dch�ardi] Riesgo, peligro.

Panganib, panganyay� pangamb� Jerk, n. [dcherc] Hagup�, hampas. Latigazo, sacudida.

Jerk, v. [dcherc] Sacudir, azotar. Hagupit�, hampasin. Jest, n. [dchest] Chanza, burla. Bir� pagpapataw� Jest, v. [dchest] Bufonearse, burlarse. Magbir� magpataw� Jester, n. [dch�ter] Mofador, Palabir� mapagpatawa. Jesuit, n. [dch�iuit] Jesuita. Heswita. Jesuitic, adj. [dchezu�ic] Jesu�ico. Nauukol sa heswita. bufon.

Jesus, n. [dch�as] Jesus. Hes�s. Jet, v. [dchet] Echar, lanzar. Bumulwak, sumalumpit, lumabas ng pabligl� bumug� Jew, n. [dchi�] Judio. Hudy� Jewel, n. [dch�l] Joya. Hiyas. Jeweller, n. [dchi�ler] M�gangalakal ng hiyas. Jewish, adj. [dchi�ish] Nauukol sa hudy� Jiffy, n. Sangdal� [dch�i] Jud�co, Joyero.

jud�.

Instante,

momento.

Jig, n. [dchig] Baile alegre. Sayaw na masay� Jilt, n. [dchilt] Coqueta. Land� kir�

Jilt, v. [dchilt] Coquetear. Lumand� kumir� Jingle, n. [dchingl] Retint�, resonido. Kalansing, tunog. Jingle, v. [dchingl] Kumalansing. Reti�r, resonar.

Job, n. [dchob] Friolera, labor �trabajo de poco momento. Gaw� trabaho. Jockey, n. [dch�i] Jinete. M�anakay sa kabayo. Jockey, v. [dch�i] Trampear, enga�r. Mangday� manghib� Jocose, adj. [dchoc�] Jocoso, alegre, festivo, jovial. Masay� gal�, mapagpataw� Jocoseness, n. [dchoc�nes] Jocosidad,

festividad, alegr�. Kasayahan, kagalakan, pagpapataw� Jocosity = jocoseness. Jocular, adj. [dch�iular] Jocoso, alegre. Mapagpataw� masay� Jocularity, n [dchokiul�iti] Festividad, jocosidad. Pagpapatawa, pagsasay� Jocund, adj. [dch�and] Alegre, festivo. Masay� Jog, n. [dchog] Empellon, sacudimiento lijero. Tabig, tulak. Jog, v. [dchog] Empujar. Manulak. Joggle, v. [dch�l] Agitarse con movimiento tr�ulo. Umalog, kumalog.

Join, v. [dch�n] Juntar, unir; a�dir. Isama, isanib; iakm� ikam� �angkap; idagdag. Joint, n. [dch�nt] Coyuntura. Kasukasuan. Joint, v. [dch�nt] Juntar, agregar. Sumama, sumanib. Jointly, adv. Samasama. [dch�ntli] Juntamente.

Joist, n. [dch�st] Viga de bovedilla �suelo. Soleras. Joke, n. [dchok] Chanza, burla. Bir� tuks� Joke, v. [dchok] Chancear. manuks� mangbady� Joker, n. [dch�er] Palabir� m�unuks� Burlon, Magbir�

chancero.

Jollity, n. [dch�iti] Alegr�, regocijo. Say� galak; kasayahan, kagalakan. Jolliness = jollity. Jolly, adj. [dch�i] Alegre, festivo. Masay� gal�. Jolt, n. [dcholt] Traqueo. Put�. Jolt, v. [dcholt] Traquear. Pumutok. Jostle, v. [josl] Reempujar. Magtulak. Jot, n. [dchot] Jota, tilde, punto. Punto, tuldok. Jot, v. [dchot] Apuntar. Ital� Journal, n. [dch�nal] Diario. P�ayagang, pang-araw-araw.

Journalism, n. [dch�nalism] Periodismo. Panunulat sa p�ayagan. Journalist, n. [dch�nalist] Periodista, diarista. M�unulat sa p�ayagan. Journey, n. [dch�ni] Jornada, Paglalakbay, paglalakad. viaje.

Journey, v. [dch�ni] Viajar. Maglakbay. Journeyman, n. [dch�niman] Jornalero. Mang-aar�. Journey-work, n. [deh�niuerk] Jornal. Upa. Jovial, adj. [dch�ial] Jovial, festivo. Masay� Joviality, n. [dchovi�iti] festividad. Say� Joy, n. [dchoy] Gozo, Jovialidad,

j�bilo.

Gal�,

kagalak�. Joy, v. [dchoy] Regocijarse, recrearse. Magalak, matw� Joyous, adj. [dch�as] Alegre, gozoso. Gal�, masay� Joyful = joyous. Joyless, adj. [dch�les] Triste, sin alegria. Mapanglaw, walang kasayahan. Joyfulness, n. [dch�fulnes] Alegria, j�bilo. Say� gal�. Jubilant, adj. [dchi�bilant] Lleno de j�bilo. Puspos ng kagalakan. Jubilation, n. [dchiubil�ion] regocijo. Kagalakan. J�bilo,

Jubilee, n. [dchi�bili] Jubileo. Hubile� isang pist�ng mga taga Israel. Judaical, adj. [dchiud�cal] Nauukol sa mga Hudy� Judaico.

Judaism, n. [dchi�deizm] Judaismo. Pananampalataya ng mga Hudy� Judge, n. [dchadch] Juez. Hukom. Judge, v. [dchadch] Juzgar. Humatol, humukom. Judgment, n. [dch�chment] Juicio. Hatol, paghuhukom. Judge of Peace, n. [dchadch of piz] Juez de Paz. Hukom-tagapamayap� Judicial, adj. [dchiud�ial] Judicial. Nauukol sa h�kuman.

Judiciary, adj. [dchiud�ieri] Judiciario. Nauukol sa h�kuman. Judicious, adj. [dchiud�ias] prudente. Mabait, matalin� Juicioso,

Jug, n. [dchag] Jarro. Sisidl� ng mga bagay na lusaw. Juggle, n. [dchagl] Juego de manos. Salamangk� Juggle, v. [dchagl] Hacer juegos de manos. Magsalamangk� Juggler, n. [dch�ler] M�analamangk� salamangkero. Juice, n. [dchi�s] Zumo, jugo. Kat�. Juiceless, adj. [dchi�sles] Seco, sin jugo. Juglar.

Walang kat�. Juicy, adj. [dchi�si] Jugoso. Makat�. July, n. [dchul�] Julio. Hulyo. Jumble, n. [dch�bl] Mezcla. Hal� Jumble, v. [dch�bl] Mezclar. Ihal� Jump, n. [dchamp] Salto, brinco. Luks� lund�. Jump, v. [dchamp] Lumuks� lumundag. Saltar, brincar.

Junction, n. [dc�nccion] Karugtong, kaanib.

Junta,

union.

Juncture, n. [j�ccher] Juntura, coyuntura. Kaugpong, kasugpong.

June, n. [dchun] Junio. Hunyo. Jungle, n. [dchangl] Matorral. Sukal ng matataas na dam� gubat. Junior, adj. [dch�nior] M� joven. Lalong bat� Junk, n. [dchenk] Junco. Talbak. Junket, n. [dch�ket] Dulce seco. Matam�. Junket, v. [dch�ket] Dar un convite en secreto. Magpig�g ng lihim. Junta, n. [dch�nta] Junta, reunion. Pulong, kapulungan. Juridical, adj. [dchiur�ical] judicial. Nauukol sa hukuman. Jurisdiction, n. Jur�ico,

[dchiur�diccion]

Jurisdiccion. Pook na saklaw. Jury, n. [dchi�ri] inang-palan. Jurado. Tagahatol,

Just, adj. [dchast] Justo, recto. Ganap, tap�, matwid. Just, adv. [dchast] exactamente. Sukat, gan�. Justamente,

Justice, n. [dch�tis] Justicia. Kaganapan, katwiran, kapangyarihan. Justifiable, adj. [dch�tifaiabl] Justificable, conforme �razon. Sang-ayon sa katwiran. Justification, n. [dchastifik�ion] Justificacion. Pagmamatwid. Justify, v. [dch�tifay] Justificar. Magbigay matwid; magpatotoo; patotohanan,

patunayan. Jut, v. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. Mak�agas� mak�angg� Juvenile, adj. [dchi�venil] Juvenil. Nauukol sa pagkabat� Juvenility, n. [dchiuven�iti] juventud. Pagkabat� kabataan. Mocedad,

K

K, [ke] Ka (ka). K (ka). Kail, n. [kel] Berza. Repolyo. Kale = kail. Keck, v. [kec] Querer vomitar, tener

nauseas. Umalibadbad. Keel, n. [kil] Quilla. Kilya. Keen, adj. [kin] Afilado, penetrante; sutil. Matalas, matalin� tuso. agudo; matulis;

Keenness, n. [k�es] Agudeza, sutileza, perspicacia. Katalasan, katulisan, katalinuan, katusuhan. Keep, v. [kip] Guardar. Mag-ingat. Keeper, n. [k�er] Guard�n. Tagapag-ingat. Keeping, n. [k�ing] Custodia, guarda. Pag-aalag� pag-iingat. Keepsake, n. Kaloob, big�. [k�sek] D�iva, regalo.

Keg, n. [keg] Cu�te, barrilito. Bariles na munt� Ken, n. [ken] Vista. Tanaw. Kennel, n. [k�el] Perrera. Kulungan ng aso. Kerchief, n. [k�chif] Alampay, birang, pany� Cofia, pa�elo.

Kernel, n. [k�nel] Pepita. But�ng bunga ng kahoy. Kettle, n. [ketl] Caldera. Kawa. Kettle-drum, n. [k�l-dram] Timbal, atabal. Gimbal. Key, n. [ki] Llave, clave. Sus� Keyhole, n. [k�ol] Agujero de la llave. Butas ng sus�

Keystone, n. [k�ton] Llave de un arco �b�eda. Batong pangsar�ng ark� Kick, n. [kic] Puntapi� patada. Sip� sikad, tadyak. Kick, v. [kic] Patear, acocear. Manip� sumip� manikad, manadyak. Kid, n. [kid] Cabrito. Batang kamb�g. Kidnap, v. [k�nap] Hurtar �robar ni�s. Magnakaw ng bat� Kidney, n. [k�ni] Ri�n. Bat�ng kataw�. Kilderkin, n. [k�derkin] Medio barril. Kalahating barriles. Kill, v. [kil] Matar, asesinar. Pumatay.

Kiln, n. [kiln] Horno. Hurn� Kiln-dry, v. [k�ndray] Secar �quemar alguna cosa en horno. Magsangag. Kimbo, adj. [k�bo] Encorvado, arqueado. Baluktot, bakuk� Kin, n. [kin] Parentesco, v�culo. Hinlog, kamag-anak. Kind, adj. [k�nd] Ben�olo, bondadoso, ben�ico. Magandang loob, butihin, mabuting asal. Kind, n. [k�nd] Especie, calidad. Ur� klase. Kindle, v. [k�dl] Encender; inflamar, enardecer. Magtitis, magsind� magpaningas.

Kindness, n. [k�ndnes] Benevolencia. Kagandahang-loob, kabutihang ugal� Kindred, adj. Kamag-anak. [k�dred] Emparentado.

Kindred, n. [kindred] parentela, casta. kamag-anakan, angkan. King, n. [king] Rey. Har�

Parentesco, Kahinlugan,

Kingdom, n. [k�gdom] Reyno. Kaharian. Kingfisher, n. [k�gfisier] Martin pescador. Lumbas, isang ur�ng ibon. Kinglike, adj. [kingl�k] Regio. Parang har� Kingly = kinglike. Kinsfolk, n. [k�sfolc] Parentela, parientes.

Kamag-anak, kamag-anakan. Kinship, n. Kamag-anakan. Kinsman, n. Kamag-anak. [k�ship] Parentela.

[k�sman]

Pariente.

Kinswoman, n. [kinsw�man] Kamag-anak na babae. Kirk, n. [kerk] Iglesia. Simbahan.

Parienta.

Kirtle, n. [kertl] Manto, capa. Balabal. Kiss, n. [kis] Beso. Hal�. Kiss, v. [kis] Besar. Humal�. Kit, n. [kit] Botellon. Malaking bote. Kitchen, n. [k�hen] Cocina. Kusin�

Kite, n. [k�t] Milano; cometa, papelote. Lawin; bolador. Kitten, n. [kitn] Gatito. Kut�g. Knack, n. Katalinuan. [nac] Destreza, habilidad.

Knar, n. [nar] Nudo. Buk� Knarled, adj. [narld] Nudoso. Mabuk� Knave, n. [nev] Bribon, p�aro. Switik, malikot, palamara. Knavery, n. [n�eri] Pillardia, travesura. Kalikutan, gawang masam� Knavish, adj. [n�ish] Picaro, travieso. Malikot, masam�

Knead, v. masahin.

[nid]

Amasar.

Magmasa;

Kneading-trough, n Amasadera. Pangmasa. Knee, n. [ni] Rodilla. Tuhod.

[n�ing-trof]

Kneel, v. [nil] Arrodillarse. Lumuhod. Knell, n. [nel] Clamoreo. Taginting. Knickerbockers, n. [n�erbokers] Calzones de cazador. Salawal na putol. Knife, n. [n�f] Cuchillo. Sundang, lanseta. Knit, v. [nit] Enlazar, entretejer, trabajar �punto de aguja. Manah� gumanchilyo. Knitting-needle, n. [n�ing-n�l] Aguja de hacer medias de punta. Pangganchilyo.

Knob, n. [nob] Bulto; nudo en la madera; boton de las flores. Umb�; buk�ng kahoy; b�ko ng bulaklak. Knobby, Mabuk� adj. [n�i] Lleno de nudos.

Knock, n. [noc] Golpe, llamada. Tukt�, tawag. Knock, v. [noc] Tocar, llamar. Tumuktok, tumawag, patao. Knoll, n. [nol] Cima de una colina. Taluktok, tugatog. Knot, n. [not] Nudo, atadura �ligadura que se hace en cualquier hilo, cuerda �cinta. Buhol, tal� talibugs� Knot, v. [not] Anudar. Ibuhol, italibugs�

Knotted, adj. [n�ed] Nudoso. Mabuh�. Knotty, adj. [n�i] Nudoso. Mabuh�. Know, v. [nu] Saber, conocer. Makaalam, makakilala. Knowing, adj. [n�ing] Instruido, inteligente, entendido. Matalin� maalam, marunong. Knowledge, n. [n�edch] Conocimiento, inteligencia. Kaalaman, pagkakilala, pagkatal�. Knuckle, n. [n�l] Artejo; nudillo de los dedos. Buk�ng dalir� Koran, n. [c�an] Alcoran. Koran �banal na aklat ng mga moro.

L

Label, n. [l�el] Esquela, billete, nota. Sulat, tand� pahiwatig. Label, v. [l�el] Rotular �se�lar alguna cosa con un r�ulo. Magtand��maglagay ng tand� Labial, adj. [l�ial] Labial. Nauukol sa lab� salit�ng lab� Labor, n. [l�or] Trabajo, labor, fatiga. Gaw� trabaho. Labor, v. [l�or] Trabajar; esforzarse. Gumaw� magtrabaho; magsikap. Laborer, n. [l�orer] Trabajador, jornalero. Manggagaw� mang-aar�.

Laborious, adj. [leb�i�] trabajoso, penoso, dificil. mahirap. Laboratory, n. Laboratoryo. [l�oretori]

Laborioso, Matrabaho,

Laboratorio.

Labyrinth, n. [l�irinz] Laberinto. Dakong sal�alimuot ang daan. Lace, n. [le�] Lazo, cord�, encaje. Laso, panal� enkahe. Lacerate, v. [l�eret] Lacerar, despedazar. Wahiin, hapakin, pilasin. Laceration, n. desgarradura. pagpilas. Lachrymal, [laser�ion] Pagwah� Laceracion, paghapak,

adj.

[l�rimal]

Lacrimal.

Nauukol sa luh� Lachrymose, adj. [l�rimos] Lloroso. Luh�n. Lack, n. [lac] Falta, menester. Kulang, kakulangan, kailangan. Lack, v. [lac] Faltar algo, carecer, necesitar. Magkulang, mangailangan. Lacker, n. [l�er] Laca, especie de barniz. Laka, isang klase ng; barnis. Lacker, v. [l�er] Barnizar. Barnis�. Lackey, n. [l�i] Lacayo. Katulong ng kuchero. Laconic, adj. [lec�ic] Lac�ico, breve, conciso. Maikl� madal� Laconical = Laconic.

Lacquer, n. [l�er] Laca. Laka. Lad, n. [lad] Mozo, muchacho. Bat� bataan. Ladder, n. [l�er] Escala �escalera port�il. Hagdang mataas. Lade, v. [le�] Cargar. Magpasan, magdal� Lading, n. [l�ing] Carga. Pas�. Ladle, n. [l�l] Cuchar�. Sandok, panandok. Ladleful, n. [l�lful] Cucharada. Sandok, pagsandok. Lady, n. [l�i] Se�ra, dama, se�rita. Ginang, ale, gining. Ladylike, adj. [l�i-laik] Delicado, afeminado. Mahinhin, maselang, parang

babae. Ladylove, n. [l�ilav] Dama, querida. Ang nililigawan. Ladyship, n. [l�iship] Se�r�. Pagkaginang, pagkaginoong babae. Lag, v. [lag] Moverse lentamente, quedarse atr�. Mag-utay-utay, magp�uli. Laggard, adj. [l�ard] Tard�, holgazan. Makupad, mabagal, pagayon-gayon. Laggard, n. [l�ard] Harag�, Pagayon-gayon, tamad. holgaz�.

Lagoon, n. [lag�n] Laguna. Dagat-dagatan. Lair, n. [le�] Cubil, pastura. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop.

Lake, n. [le�] Laguna. Dagat-dagatan. Lamb, n. [lamb] Cordero. Batang tupa, kordero. Lambent, adj. [l�bent] Centelleante. Maningning, makislap, makintab. Lambkin, n. [l�bkin] Corderito. Tupang munt� Lame, adj. [le�] Cojo, estropeado. Pil�, hingkod. Lame, v. [le�] Lisiar, estropear. Pilayin, pilayan. Lameness, n. pagkapilay. [le�nes] Cojera. P�ay,

Lament, n. [lam�t] Lamento. Panaghoy,

panangis. Lament, v. [lam�t] Managhoy, manangis. Lamentar (se).

Lamentable, adj. [l�entabl] Lamentable, deplorable, lastimoso. Kasakit-sakit, kahabag-habag, kahina-hinayang. Lamentation, n. [lament�ion] Lamentacion, gemido. Panaghoy, da�g, hib�. Lamp, n. [lamp] L�para. Ilaw�. Lampblack, n. [l�pblac] Negro de humo. Agiw ng usok. Lampoon, n. [lamp�n] insultable, libelo. paninirang puri, uyam. S�ira �escrito Pamamaslang,

Lamp-post, n. [lamp-post] Candelabro.

Kandilang malak� Lance, n. [lans] Lanza. Sib�. Lance, v. [lans] Dar un lancetazo. Tumudl� sumibat. Lancer, n. [l�cer] Lancero. Kawal na may sibat. Lancet, n. [l�set] Lanceta. Lanseta. Land, n. [land] Terreno; tierra. Lup� Land, v. [land] Desembarcar, saltar en tierra. Lumunsad, duma�g, pumund� Landed, adj. [l�ded] Hacendado desembarcado. May maraming pag-aaring lup� inilunsad. Land-forces, n. [l�d-forses] Tropas de

tierra. Hukb�sa lup� Landholder, n. [landj�der] Hacendado. May malaking pag-aaring lup� Landing, n. Paglunsad. [l�ding] Desembarco.

Landing-place, n. [l�ding-ple�] Desembarcadero. Daungan, lunsaran. Landlady, n. [l�dledi] Casera, hu�peda. Ang babaing may ar�ng otel �p�uluyang bahay. Landlord, n. [l�dlord] Casero, huesped. Ang lalaking may ar�ng otel �p�uluyang bahay. Landmark, n. [l�dmark] Mojon, marca. Patoto, tand�

Landscape, n. [l�dskep] Paisaje. T�awin. Land-tax, n. [l�d-tacs] Tributo tierras. Bwis sa lup� bayad sa lup� sobre

Lane, n. [le�] Callejuela. Daang makipot. Language, n. [l�g�edch] Lengua, lenguaje. Wik� pananalit� Languid, adj. [l�guid] L�guido, melanc�ico. Malamlam, mapanlaw. Languish, v. [lang�ish] Decaecer, extenuarse, entristecerse. Manglat� manghin� manghiluk� mamanlaw. Languor, n. [l�guor] Languidez, desfallecimiento. Laml�, panglalat� Lank, adj. [lanc] Flojo. Mahin�

Lansquenet, n. [l�skenet] Soldado de �pie. Kawal na lak�. Lantern, n. [lantern] Linterna, farol. Parol. Lap, n. [lap] Faldas, regazo. Kandungan, sinapupunan. Lap, v. [lap] Lamer alguna cosa. Humimod. Lapel, n. [l�el] Solapa. Tiklop ng damit. Lapidary, n. [l�idari] Lapidario. Nauukol sa mga titik ng mga l�ida. Lapse, n. [laps] Lapso; caida, desliz, traspi� Pagitan; pagkadulas, pagkakamal� Larboard, n. [l�bord] Babor. Dakong kaliw�ng sasakyang-tubig. Larceny, n. [l�seni] Rater�. Panenekas.

Lard, n. [lard] Manteca de puerco. Mantik� Larder, n. [l�der] Despensa. P�inggalan. Large, adj. [lardch] Grande. Malake. Largeness, n. [l�dchnes] extension. Lak� kalakhan. Largess, n. [l�dches] Kagandahang asal. Grandor,

Liberalidad.

Lark, n. [lark] Alondra. Langay-langayan, isang klase ng ibon. Larva, n. [l�va] Larva � oruga. Uod. Larynx, n. [l�incs] Laringe. Lalamunan. Lascivious, adj. [las�i�] Lascivo. Malibog.

Lash, n. [lash] Latigazo. Hagup�. Lash, v. [lash] Dar latigazos. Manghagup�. Lass, n. [lass] Doncella, moza. Dalaga. Lassitude, n. [l�itiud] Kahinaan, kapagalan. Lasitud, fatiga.

Last, adj. [last] �timo, postrero. Hul� katapus�, wak�. Last, v. [last] Durar, Magtagal, maglwat. permanecer.

Lasting, adj. [l�ting] permanente. Matagal, malwat. Latch, n. Kandado. Latch, v. [latch] Aldaba

Duradero,

de

puerta.

[latch]

Cerrar

con

aldaba.

Ikandado. Latchet, n. [l�het] Agujeta de zapato. Tal�ng sapatos. Late, adj. [le�] Tard�. Tanghal� matagal, malaon, malwat. Late, adv. [le�] Tarde. Tanghal� Lately, adv. [le�li] Recientemente. Ngayon lamang. Latent, adj. [l�ent] Escondido, oculto, secreto. Tag� ling�, lihim. Lateral, adj. [l�eral] Lateral. Patagil�. Lath, n. [laz] Lata; liston. Lata, liston. Lath, v. [laz] Poner latas en techumbres. Magbubong ng lata. las

Lathe, n. [laz] Trompo. Trump� Lather, n. [l�zer] Jabonaduras. Bul�ng sabon. Lather, v. [l�zer] Ba�r con espuma de jabon. Magsabon ng katawan. Latin, n. [l�in] Latin. Latin. Latitude, n. [l�itiud] Latitud. Lay� agwat. Latten, n. [l�en] Laton. Tansong dilaw. Latter, adj. [l�er] Posterior, �ltimo. Hul� Lattice, n. [l�is] Celos�. Silohiy� silip�. Laud, v. [lod] Alabar. Pumuri. Laudable, adj. [l�abl] Laudable, digno de

alabanza. Kapuripuri. Laugh, n. [laf] Risa, risada. Tawa. Laugh, v. [laf] Reir. Tumawa. Laughable, Nakakatawa. adj. [l�abl] Risible.

Laughingly, adv. [l�ingli] Alegremente, con risa. Katawatawa. Laughter, n. [l�ter] Risa, risada. Halakhak, tawa. Launch, n. [lanch] Lancha. Lancha, muting bapor. Launch, v. [lanch] Botar �echar al agua. Ilusong sa tubig, ilunsad. Laundress, n. [l�dres] Lavandera. Babaing

manglalaba. Laundry, n. [l�dri] Lavander�. P�abahan. Laureate, v. Nagkaganting-pal� [l�iet] Laureado.

Laurel, n. [l�el] Laurel. Laur�. Lava, n. [l�a] Lava. Ang ibinubug�ng bulk�. Lavatory, n. [l�otori] Lavatorio. Nauukol sa paghuhugas. Lavish, adj. [l�ish] Pr�igo. Alibugh� Lavish, v. [l�ish] Malgastar. Magbulastog sa pamumuhay. Law, n. [lo] Ley. Kautusan.

Lawful, adj. [l�ul] Legal, leg�imo, l�ito. Matwid, ayos sa kautusan. Law-giver, n. [l�u�er] Tagapaglagd�ng kautusan. Legislador.

Lawless, adj. [l�es] Ilegal. Laban sa kautusan. Lawmaker, n. [l�eker] Tagapaglagd�ng kautusan. Lawn, n. [lon] Prado. Bakood. Lawsuit, n. [l�iut] Pleito, proceso. Usap, usap�. Lawyer, n. [l�er] Abogado. Abogado, tagapagsanggalang. Lax, adj. [lacs] Laxo, flojo. Mahin� Legislador.

Laxity, n. Kahinaan.

[l�siti]

Laxitud,

flojedad.

Lay, v. [l� Poner; tender. Maglagay; humalimhim, mahig� Layer, n. [l�er] Lecho. Sus� sa h�aan. Layman, n. [le�an] Lego, seglar. Lego. Laziness, n. [l�ines] Pereza. Katamaran. Lazy, adj. [l�i] Perezoso. Tamad. Lea, n. [li] Prado, pradera. Bakood. Lead, n. [lid] Plomo. Tingg� Lead, v. [lid] Conducir, guiar. Pumatnugot, pumatnubay, umakay. Leaden, adj. [ledn] Hecho de plomo.

Tiningg� Leader, n. [l�er] Tagapamatnugot, tagaakay. Leaf, n. [lif] Hoja. Dahon. Leaflet, n. [l�let] Hojilla. Munting dahon. Leafy, adj. Madahon. [l�i] Frondoso, hojudo. Guia, conducto. tagapamatnubay,

League, n. [lig] Liga, alianza. T�anan, k�unduan, k�arian. Leak, n. [lik] Gotera; v� de agua. Tumutul� land� ng tubig, tulu�. Leak, v. [lik] Gotear. Tumul� Leakage, n. [l�edch] Merma, derrame.

Tul� Leaky, adj. [l�i] Roto, agujereado. Butas. Lean, adj. [lin] Flaco. Pay�. Lean, v. [lin] Apoyarse, Sumandig, humilig. reclinarse.

Leanes, n. [l�es] Flaqueza. Kapayat�. Leap, n. [lip] Salto. Luks� lundag. Leap, v. [lip] Saltar, brincar. Lumukso, lumundag. Learn, v. [lern] Aprender, instruir. Matuto, mag-aral. Learned, adj. [l�nd] Sabio, inteligente. May pinag-aralan, marunong, matalin�

Learner, n. [l�ner] Escolar, estudiante, aprendiz. Ang nag-aaral. Learning, n. [l�ning] Estudio, conocimiento. Pagkatuto, kaalaman. Lease, n. [lis] Arriendo, escritura de arrendamiento. Pangungupahan, kasulatan tungkol sa pag upa �pagbwis. Lease, v. [lis] Arrendar. Bumw�. Leash, n. [lish] Correa. Panal� Leash, v. [lish] Atar con correa. Talian. Least, adj. [list] M�imo. K�iitliitan. Leather, n. [l�zer] Cuero, pellejo. Katad, balat ng hayop. Leathern, adj. [l�zern] De cuero. Yaring

katad. Leave, n. Pahintulot. [liv] Licencia, permiso.

Leave, v. [liv] Dejar, abandonar. Iwan, pabayaan. Leaven, n. [l�n] Levadura, Lebadura, galapong. fermento.

Leavings, n. [l�ings] Sobras, residuo. Labis, tir� Lection, n. pag-aaral. [l�cion] Leccion. Liksyon,

Lecture, n. [l�chur] Discurso. Panayam na binabasa. Lecture, v. Magtur� [l�chur] Ense�r, instruir.

Lecturer, n. Tagapagtur�

[l�churer]

Instructor.

Ledge, n. [ledch] Borde. Gilid. Ledger, n. [l�cher] Libro mayor. Libro mayor. Lee, n. [li] Hez. Latak ng alak. Leech, n. [lich] Sanguijuela. Lint� Leer, n. [lir] Ojeada. Sulyap. Leer, v. [lir] Mirar de soslayo. Sumulyap. Lees, n. [liz] Heces. Latak. Leeward, adv. [l�ard] gaw�na may hangin. Sotavento. Sa

Left, n. [left] Izquierdo. Kaliw� Left-handed, Kaliwete. adj. [left-jended] Zurdo.

Leg, n. [leg] Pierna; pie. Hit� paa. Legacy, n. [l�uesi] Legado. Pamana. Legal, adj. [l�al] Legal, leg�imo. Matwid, ayon sa kautusan. Legality, n. [lig�iti] Legalidad, legitimidad. Katwiran. Legalize, v. [l�alaiz] Legalizar, legitimar. Isang-ayon sa kautusan. Legate, n. Kinatawan. Legatee, n. [l�uet] Legado, diputado.

[legat�

Legatorio.

Ang

pinamanahan. Legation, n. [ligu�ion] embajada. Sugong kinatawan. Legacion,

Legend, n. [l�chend] Leyenda. Kwento, kathang salaylay. Legendary, adj. [l�chenderi] Fabuloso. Kath�ath� Legerdemain, n. [ledcherdem�] Juego de manos. Salamangk� Legible, adj. [l�chibl] Legible. Nababasa. Legion, n. [l�chen] Legion. Pulutong. Legislate, v. [l�chislet] Maglagd�ng utos. Legislar.

Legislation, n. [ledchisl�ion] Legislacion.

Paglalagd�ng kautusan. Legislative, adj. [l�chisletiv] Legislativo. Nauukol sa paglalagd�ng kautusan. Legislator, n. [l�chisletor] Tagapaglagd�ng kautusan. Legislador.

Legislature, n. [l�chislechur] Legislatura. Kapulungan ng mga tagapaglagd�ng kautusan. Legitimacy, n. [lidch�imesi] Legitimidad. Katunayan. Legitimate, adj. [lidch�imet] Leg�imo. Tunay. Leisure, n. [l�iur] Desocupacion, ocio. Pagpapagayongayon. Leisurely, adv. [l�iurli] Despacio,

deliberadamente. Dahandahan. Lemon, n. [l�on] Limon. Limon, dayap. Lemonade, Limonada. n. [l�oned] Limonada.

Lend, v. [lend] Prestar. Magpahiram, magpautang. Length, n. [lengz] Longitud, largura. Hab� Lengthen, v. [l�gzen] Alargar, prolongar. Pahabain. Lengthy, adj. [l�gzi] Largo; fastidioso. Mahab� nakayayamot. Leniency, n. [l�iensi] Kagandahang loob. Benignidad.

Lenient, adj. [l�ient] Leniente; lenitivo.

Nakapagpapahup� lunas. Lenitive, adj. [l�itiv] Lenitivo. Lunas. Lenity, n. [l�iti] Lenidad, benignidad. Kaawaan, kagandahang loob. Lens, n. [lens] Lente, vidrio circular convexo. Lente. Lent, n. [lent] Cuaresma. Kurism� Leonine, adj. [l�nain] Leonino. Parang leon. Leopard, n. [l�ard] Leopardo. Leopardo. Leper, n. [l�er] Leproso. K�ongin, may pul� Leprosy, n. [l�rosi] Lepra. Ketong, pul�

Leprous, adj. [l�res] Leproso. K�ongin, may pul� Less, adj. [les] Menos. Kulang. Lessen, v. [lesn] Minorar, Pakaontiin, kulangan, awas�. disminuir.

Lesser, adj. [l�oer] Menor, mas peque�. Lalong maliit, lalong munt� Lesson, n. [l�on] Leccion, instruccion. L�sion, tur� aral. Lessor, n. [l�or] Arrendador. nagpapaupa ng bahay. Ang

Lest, conj. [lest] No sea que. Bak� maliban. Let, v. [let] Dejar, conceder. Bayaan, ipagkaloob.

Lethargic, adj. Mahimbing.

[liz�dchic]

Let�gico.

Lethargy, n. [l�ardchi] Letargo. Himb�g. Letter, n. [l�oer] Letra; carta. Titik; sulat, l��. Lettuce, n. [l�ius] Lechuga. Lichugas. Levant, n. Silanganan. [l�ant] Levante, oriente.

Levee, n. [l�i] El tiempo de levantarse por la ma�na; dique para detener el agua. Oras ng pagbangon; pangharang ng tubig. Level, adj. [l�el] Llano, igual, nivelado. Pantay, patag. Level, n. [l�el] Llano, llanura. Kapatagan.

Level, v. [l�el] Igualar, aplanar. Pantayin, patagin. Lever, n. [l�oer] Palanca. Panghikwat. Levity, n. [l�iti] Levedad, ligereza. Gaan, kagaanan. Levy, n. [l�i] Impuesto; leva de tropas. Bwis, pagbabangon ng hukb� Lewd, adj. [li�d] Malibog, mahalay. Lujurioso, lascivo.

Lewdness, n. [li�dnes] Lascivia. Libog, kahalayan. Liability, n. [laiab�iti] Responsabilidad. Pananagot, s�utin. Liable, adj. Pananagot. [l�abl] Responsable.

Liar, n. [l�oer] Embustero. Sinungaling, bulaan, hambog. Libel, n. [l�bl] Libelo. Paninirang puri. Liberal, adj. [l�oeral] Liberal, generoso. Magandang loob, mabuting asal. Liberality, n. [liboer�iti] Liberalidad. Kagandahang loob, kabutihang asal. Liberate, v. [liboeret] Libertar, librar. Magpalay� magligtas. Liberation, n. [liboer�ioen] El acto de libertar. Pagpapalay� pagliligtas. Liberty, n. kalayaan. [l�oerti] Libertad. Lay�

Lice, n. [l�s] Piojos. Mga kuto.

Licence, n. [l�sens] Licencia. Lisensia, pahintulot. Licence, v. [l�sens] Licenciar, autorizar. Magpahintulot. Lick, v. [lik] Lamer. Humimod, dumil� Lid, n. [lid] P�pado. T�ukap-mat� Lie, n. [lai] Mentira. Kasinungalingan, kabulaanan. Lie, v. [lai] magbulaan. Mentir. Magsinungal�g,

Lief, adv. [lif] De buena gana. N�aibig. Liege, n. [lidch] Feudatario; s�bdito. May-ar�ng lupang kampon. vasallo, bwisan;

Lien, n. [l�n] Derecho de retencion. Piansa, lagak na ipinan�ag�. Lieu, n. [liu] Lugar. Dako, lugar. Lieutenancy, n. [liut�ansi] Tenencia, lugar tenencia. Pagkatenyente. Lieutenant, n. [liut�ant] Teniente. Tenyete, tinint� Life, n. [laif] Vida. B�hay, kabuhayan. Lifeless, adj. [l�fles] Muerto, inanimado. Patay, walang diw� Lifelike, adj. [l�flaik] Que parece estar vivo. Parang buh�. Lifetime, n. [l�ftaim] Duraci� de la vida. Tag� ng b�hay.

Lift, n. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. Pagtataas, pagbuhat. Lift, v. [lift] Alzar, elevar. Itaas, buhatin. Ligament, n. [l�ament] Ligamento, ligazon. Pang-ugnay. Ligature, n. [l�achiur] Ligadura. Pamigkis. Light, adj. [l�t] Lijero, llevadero. Magaan. Light, n. [lait] Luz; claridad, resplandor. Ilaw; liwanag, linaw. Light, v. [lait] Encender; iluminar. Magtitis, magpaningas, magpalyab. alumbrar, magsind�

Lighten, v. [l�tn] Relampaguear; iluminar,

alumbrar; alijerar. Kumislap; liwanagan, tanlawan; pagaanin. Lightning, n. [l�tning] Rel�pago. Kidl�, lintik. Lightness, n. [l�tnes] Levedad, lijereza, velocidad. Gaan; tulin. Lights, n. [l�ts] Pulmones. Bag� Ligneous, kahoy. adj. [l�nies] Le�so. Yaring

Like, adj. [l�k] Semejante, Kawangis, kawangk�

parecido.

Like, adv. [l�k] Como. Gaya, para, paris. Like, v. [l�k] Querer, amar, Umibig, suminta, gumiliw. gustar.

Likely, adj. [l�kli] Bien parecido. Kahawig, kawangk� Likely, adv. Marahil. [l�kli] Probablemente.

Liken, v. [l�kn] Asemejar, comparar. Itulad, iparis, iwangk� igaya. Likeness, n. [l�cnes] Semejanza, igualdad. Wangis, wangk� Likewise, adv. [l�cwaiz] Tambien, igualmente. Rin, naman, gayon din. Lilac, n. [l�lac] Lila. Lila. Limb, n. [limb] Miembro. Sangkap. Limber, adj. [l�ber] Manejable, flexible. Malamb�, sunudsunuran.

Limbo, n. [l�bo] Limbo. Limb� Lime, n. [l�m] Cal. Apog. Lime, n. [l�m] Lima (especie de limon). Isang ur�ng lim�. Limekiln, n. [l�mkiln] Calera. Apug�, gawaan ng apog. Limestone, n. [l�mston] Piedra de cal. Batong apog. Limit, n. [l�it] L�ite, t�mino. Hangganan, wakas. Limit, v. [l�it] Limitar, restringir. Bigyan ng hangg� hanggan�. Limitation, n. [limit�ioen] restriccion. Hangg� Limitacion,

Limitless, adj. [l�itles] Ilimitado. Walang hangg� Limp, n. [limp] Cojera. P�ay, hingkod. Limp, v. humingkod. [limp] Cojear. M�ilay,

Limpid, adj. [l�pid] Limpio, trasparente. Malinis, malinaw. Limpidness, n. [l�pidnes] limpieza. Linaw, linis.

claro,

Claridad,

Linch-pin, n. [l�ch-pin] Pezonera. Tarugo, sus� Line, n. [lain] Linea, raya. Guhit, hanay. Lineage, n. [l�iedch] Linaje, decendencia de una familia. Angk�, lah� lip� kamaganakan.

Lineal, adj. [l�iel] Lineal. Nauukol sa guhit. Lineament, n. [l�iement] Lineamentos. Pagkaguhit. Linear, adj. [l�iar] Lineal. Nauukol sa guhit. Linen, n. [l�en] Lienzo, lino. Linz� lino. Linger, v. [l�guoer] Consumirse, prolongar, dilatar. Maubos; magtagal; tumagal. Lingering, adj. pesado, tardo. malwat. [L�guoering] Lento, Mabagal, makupad,

Lingering, n. [L�guoering] prolongacion. Tagal, l�n, lwat.

Tardanza,

Linguist, n. [l�g�ist] Ling�ista. Marunong

ng iba't ibang wik� Liniment, n. [l�iment] Linimento. Gamot na pamahid. Lining, n. [l�ning] Forro, aforro. Aporo. Link, n. [link] Anillo de cadena, enlace. Singsing ng tanikal� kaw�g. Link, v. [link] Enlazar. Ikaw�g, iugpong. Lion, n. [l�oen] Leon. Ley�. Lioness, babae. n. [l�oenes] Leona. Leyong

Lip, n. [lip] Labio. Lab�ngus� Lipothymy, n. [lip�imi] Lipotimia, desmayo. Himatay, pagkawalang malay ng pagkatao.

Liquation, Pagtunaw. Liquefy, v. Tumunaw.

n.

[laicu�ioen]

Licuacion.

[l�uifai]

Licuar,

derritir.

Liquid, adj. [l�uid] L�uido. Malagnaw. Liquidate, v. [l�uidet] Liquidar, ajustar las cuentas. Tuus�, magbayar�. Liquidation, n. [licuid�ioen] Liquidacion. Pagtutuus. Liquor, n. [l�oer] Licor. Alak. Lisp, n. [lisp] Tartamudo. pagkagaril, pagkagago. Pagkautal,

Lisp, v. [lisp] Tartamudear. magar�, magago.

Umutal,

List, n. [list] Lista. Tal� t�aan. List, v. [list] Registrar, alistar. Ital� magtal� Listen, v. [lisn] Duminig, makinig. Escuchar, atender.

Listener, n. [l�noer] Escuchante. Ang nakikinig. Listless, adj. [l�tles] Indiferente, descuidado. Pabay� walang bahal� Listlessness, n. [l�tlesnes] Descuido. Pagpapabay� pagwawalang bahal� Litany, n. [l�ani] Letan�. Litany� dasal. Literal, a. [l�oeral] Literal. Ayon sa salit� Literary, adj. [l�oereri] Literario. Nauukol

sa panunulat �pag-aakd� Literature, Panunulat. n. [l�erechur] Literatura.

Lithe, adj. [laiz] Flexible, Malambot, sunudsunuran.

blando.

Lithography, n. [liz�rafi] Litograf�. Litograpya, paglalarawan sa pamamagitan ng bat� Litigant, n. Nakikipag-usap�. Litigate, v. Makipag-usap�. [l�igant] Litigante.

[l�iguet]

Litigar.

Litigation, n. [litigu�ioen] Litigio. Usap�, usap. Litter, n. [l�oer] Litera, cama portatil.

Arag-arag, kalandas. Litter, v. [l�oer] Parir los animales; desordenar. Manganak ang hayop; gumul� Little, adj. [l�l] Poco, peque�. Kaonti, munt� Liturgy, n. [l�ardchi] Liturgia. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan. Live, adj. [l�v] Vivo. Buh�. Live, v. [liv] Vivir, morar, habitar. M�ira, manah� tumir� tumahan mamuhay. Livelihood, n. [l�vlijud] Vida, subsistencia. Pamumuhay. Liveliness, n. [l�vlines] Vida, prontitud, agilidad, actividad. Sigla, sikap, liks� dal�

Lively, adj. [l�vli] Vivo, vigoroso. Buh� ang loob, masay� Liver, n. [l�oer] H�ado. Atay. Livery, n. [l�oeri] Librea. �kasuutang pinagkakakilanlan. Librea

Livid, adj. [l�id] L�ido, c�deno. Kulay tal�g. Living, n. [l�ing] Modo de vivir �de ganar la vida. Pamumuhay, kabuhayan. Lizard, n. [l�ard] Lagarto. Bubul� tuk� Load, n. [lod] Carga; peso. Lulan; bigat. Load, v. [lod] Cargar. Maglulan; ipasan. Loadstone, n. [l�ston] Im�. Bat�balan�

Loaf, n. [lof] Pan. Tinapay na malak� Loafer, n. [l�oer] Holgazan, gandul, tunante, bribon. Palaboy, hampas-lup� tamad. Loam, n. [lom] Marga, especie de tierra gredosa. Lupang it�. Loan, n. [lon] Pr�tamo, empr�tito. Pahir�, pautang. Loath, adj. [loz] Repugnante, disgustado. Yamot, in�. Loathe, v. [loz] Aborrecer, Yumamot, magtakwil. detestar.

Loathing, n. [l�ing] Disgusto, repugnancia. Suy� yamot. Loath-some, adj. [l�sam] Aborrecible,

fastidioso, asqueroso. nakasusuklam, nakapangdidiri.

Nakayayamot, karimarimarim,

Lobby, n. [l�i] Antec�ara, vest�ulo. Sil�. Lobster, n. [l�stoer] Langosta; una especie de camaron marino. Balang; isang ur�ng hipong dagat. Local, adj. [l�al] Local. Nauukol sa dako �pook. Locality, n. [loc�iti] Localidad. Dako, pook. Locate, v. [l�et] Poner, colocar. Maglagay, maglapag. Location, n. [lok�ioen] situacion. Lag�. Lock, n. [loc] Cerradura. Colocacion,

Seradura,

pangtrangk� Lock, v. [loc] Cerrar. Isara, isus� itrangka. Locker, n. [l�oer] Armario. Aparador, baul, kaban. Locket, n. [l�et] Broche, corchete. Kayrel. Locksmith, n. Panday-kaban. [l�smiz] Cerrajero.

Locomotion, n. [locom�ioen] Locomocion. Kilos, galaw. Locomotive, adj. [locom�iv] Locomotora. M�ina ng tren. Locust, n. [l�ast] Langosta. Balang. Locution, n. [loki�cioen] Locucion. Salit� pangungusap.

Lodge, n. [lodch] Casa de guarda en el bosque �monte; casita; logia, la reunion de francmasones. Bahay-bantayan sa gubat �bundok; damp� bahay pulung� ng mga mas�. Lodge, v. [lodch] Alojarse � hospedarse. Manuluyan, manirahan. Lodger, n [l�cher] Huesped; inquilino. M�unuluyan, naninirahan. Lodging, n. [l�ching] Posada, alojamiento. P�uluyan. Lodging-house, n. [l�ching-jaus] Posada. Bahay-p�uluyan. Lofty, adj. [l�ti] Alto, elevado; altivo, orgulloso. Mataas, matayog; mapagmataas, palal�

Log, n. [log] Le�, trozo de arbol. Kahoy, pun�(ng kahoy). Loggerhead, n. [l�uoerjed] Zote, cabeza redonda. Taong mapurol ang ulo. Logic, n. [l�chic] pagmamatwid. L�ica. Katag�g

Logical, adj. [l�chical] L�ico. Nauukol sa katagang pagmamatwid. Logician, n. [lodch�ioen] L�ico. Marunong ng matapat na pagmamatwid. Logwood, n. [l�wud] Palo de campeche. Kahoy na mapul� Loin, n. [l�n] Lomo. Balak�g. Loiter, v. [l�toer] Haraganear.

Magpagayon-gayon. Loiterer, n. [l�toeroer] Haragan, holgazan. Pagayon-gayon. Loll, v. [lol] Tender; apoyarse, acostarse. Humilat� humandusay. Lone, adj. [lon] Solitario, solo. Bugtong, nag-iisa. Loneliness, n. [l�lines] Soledad. Pag-iis� panglaw. Lonely, adj. [l�li] Solitario, abandonado. Nag-iisa. Lonesome, adj. [lonsam] desierto. Ilang, lwal. Long, adj. [long] Largo. Mahab� Solitario,

Long, v. [long] Anhelar, ansiar, desear con vehemencia. Manabik. Longevity, n. Hab�ng buhay. [lonj�iti] Longevidad.

Longing, n. [longing] Deseo, vehemente, anhelo, ansia. Pananabik. Longitude, n. [l�dchitiud] Longitud. Hab� kahabaan. Long-lived, adj. [l�g-laivd] Lo que tiene larga vida. Mahab�ang buhay. Longitudinal, adj. [londchiut�dinal] Longitudinal. Pahab� nauukol sa hab� Long-suffering, adj. & n. [l�g-s�ering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. Mat�sin, mapagbat�

Long-tongued, adj. [l�g-tongd] Parlero, parlon. Masatsat. Look, n. [luk] Aspecto, semblante. Any� hichura. Look, v. [luk] Mirar. Tumingin. Looking-glass, n. [l�king-glas] Espejo. Salam�. Look-out, n. [luk-aut] Centinela; vigia. Bantay; tanod. Loom, n. [lum] Telar. Habih�. Loon, n. [lun] P�aro, haragan. Switik. Loop, n. [lup] Ojal, presilla. Ohales, k�ingan. Loophole, n. [l�pjol] Abertura. Butas.

Loose, adj. [lus] Suelto, desatado; relajado. Kal�, kal�, malwag; talipandas, malubay. Loose, v. [lus] Desatar, desapretar, aflojar. Kumalag, kumalas, lumwag. Loosen, v. [l�sn] Desunirse, separarse; aflojar, desatar. Kumalag, kumalas, magpalwag. Looseness, n. [l�snes] Aflojamento, soltura. Kalwagan, kakalas�. Loot, v. [lut] Saquear. Mangdambong, maniil. Lop, n. [lop] La rama podada. Sangang pinutol. Lop, v. [lop] Desmochar. Putl�.

Lopeared, adj. [lop�d] Con las orejas caidas. May malaking tainga. Loquacious, adj. [locu�ioes] Locuaz, hablador. Matab�, masalit� masats�. Loquaciousness, n. [locu�iesnes] Locuacidad, charla, parla. Tab�, satsat. Loquacity = Loquaciousness. Lord, n. [lord] Se�r, Dios. Panginoon, Dyos. Lord, v. [lord] Se�rear, Magpakapanginoon. dominar.

Lordliness, n. [l�dlines] Se�r�; altivez, orgullo. Pagkapanginoon; kapalaluan. Lordly, adj. [l�dli] Se�r�; Parang panginoon; palal� orgulloso.

Lore, n. [lor] Leccion, doctrina, ense�nza. Aral, tur� Lose, v. [los] Perder, disipar, desperdiciar. Magwal� pumaram, pumaw� magbulaksak. Loss, n. [los] P�dida, da�. Ang nawal� kalugih�, ang nasayang, ang natalo. Lost, adj. [lost] Perdido. Nawal� nasayang, nalugi, natalo, talunan. Lot, n. [lot] Suerte; lote. kaukulang bahagi; lup� Kapalaran;

Loth, adj. [loz] Repugnante, disgustado. Ayaw. Lotion, n. [l�ion] Locion, ablucion. Punas at kusk� ng katawan sa may-sak�.

Lottery, n. [l�eri] Loter�. Loterya, ropa. Loud, adj. [l�d] Ruidoso, alto, clamoroso. Malak� na pananalit� maingay. Loudly, adv. [l�dli] Ruidosamente. May kalakasan ng boses. Lough, n. [loc] Dagatdagatan, danaw. Lounge, v. holgazanear. magbatugan. Lago, laguna.

[l�ndch] Haraganear, Magpagayon-gayon,

Lounger, n. [l�ndcher] Haragan, ocioso. Pagayon-gayon, batugan. Louse, n. [l�s] Piojo. Hanip, kuto. Lousy, adj. [l�zi] Piojoso. Mahanip,

makuto. Lout, n. [l�t] Patan, r�stico. Taong hamak. Loutish, adj. [l�tish] Rudo, r�stico. Hamak. Lovable, adj. [l�abl] Amable. Magiliw; m�ibigan. Love, n. [lav] Amor. Pag-ibig, pagsinta, pag-irog, pag-giliw. Love, v. [lav] Amar, querer, gustar. Umibig, mangibig suminta, umirog, gumiliw. Love-letter, n. [l�-letter] Carta amorosa. Sulat na palasintahan. Lovely, adj. [l�li] Amable, Kaibig-ibig, kagiliw-giliw. hermoso.

Lovelorn, adj. [l�lorn] Abandonado �desamparado de su amante. Tinalikdan ng kasintahan. Lover, n. [l�er] Amante, gal�. Nangingibig, mangliligaw. Low, adj. [lo] Bajo, peque�. Mabab� pandak. Low, adv. [lo] Bajo, vilmente. Mura, hamak. Low, v. [lo] Mugir. Umung� (sigaw ng baka). Lower, adj. [l�r] Mas bajo. Lalong mabab� Lower, v. [l�r] Abajar, humillar; minorar, disminuir. Ibab� hamakin; paliitin, bawasan.

Lowering, adj. [l�ering] Malamlam, kulimlim.

Sombr�.

Lowermost, adj. [l�rmost] El mas bajo, �fimo. K�abababaan. Lowing, n. [l�ng] Mugido. Ungal, angal. Lowland, n. [l�and] Tierra baja. Lupang mabab� Lowliness, n. [l�ines] Bajeza, ruindad. Pangungugaling hamak. Lowly, adj. [l�i] Mapagpakumbab� Lowness, n. [l�es] Kababaan, kaliitan. Humilde, sumiso.

Bajeza,

peque�z.

Low-spirited, adj. [lo-sp�ited] Abatido, desanimado, acobardado. Mahin�ang

loob, tak�, dwag. Loyal, adj. [l�al] Leal, fiel. Tapat na loob, ayon sa katwiran. Loyally, adv. pagtatapat. [l�ali] Lealmente. May

Loyalty, n. [l�alti] Lealtad. Pagtatapat. Lubber, n. [l�er] Tomajon, haragan, un bobo. Bastos, ungas. Lubricate, v. [li�briket] Untar con materias crasas. Pahiran ng langis �mantik� Lubricous, adj. [li�brik�] L�brico. Madul�. Lucent, adj. [li�sent] Luciente. Maningning, makislap, makintab. Lucid, adj. [li�sid] Luciente, di�ano,

brillante. makislap.

Maningning,

makintab,

Lucidity, n. [lius�iti] resplandor. Ningning, kintab.

Esplendor,

Luck, n. [lac] Acaso, fortuna. Pagkakataon, kapalaran. Luckless, adj. [l�les] Malaventurado, infeliz, desdichado. Masamang palad, sawing kapalaran. Lucky, adj. [l�i] Afortunado, feliz, dichoso. Mapalad, mabuting kapalaran, ginagaling. Lucrative, adj. [li�crativ] Pinakikinabangan. Lucre, n. [li�ker] Pakinabang, tub� Lucro, Lucrativo.

ganancia.

Ludicrous, adj. [li�dicres] jocoso, rid�ulo. Palabir� katawataw�

Burlesco, pal�aw�

Lug, v. [lag] Tirar alguna cosa h�ia s� Humalt�, bumatak, humila. Luggage, n. [l�uedch] Bagage; equipaje. Daladalahan. Lugubrious, adj. [liugui�bri�] L�gubre, mel�colico. Mapanglaw, malamlam, malungkot. Lukewarm, adj. [li�cworm] Tibio, templado. Malahininga, patay na tubig. Lull, v. [lal] Arrullar; adormecer, sosegar, calmar. Maghele, magpatulog, magpatahimik. Lullaby, n. [l�abai] Arrullo. Paghehele.

Lumbago, n. [lamb�o] Lumbago. Isang sak� ng gulugod at balakang. Lumbar, adj. [l�bar] Lumbar. Nauukol sa balakang. Lumber, n. [l�ber] Maderaje, madera. Mga tabl� kahoy. Luminary, n. [li�mineri] lumbrera. Ilaw, tanglaw. Luminar,

Luminous, adj. [li�min�] Luminoso, resplandeciente. Maliwanag, maningning. Lump, n. [lamp] Masa informe. Bantal, bukol, umbok. Lump, v. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. Magtumpok.

Lumpy, adj. [l�pi] Lleno de terrones �de masas endurecidas. Mabukol, bantalbantal. Lunacy, n. [li�nesi] Kaulul�, kahibang�. Locura, frenes�

Lunar, adj. [li�nar] Lunar. Nauukol sa bwan. Lunatic, adj. & n. [li�natic] Lunatico, fren�ico. Bubwanin, sump�ngin. Lunch, n. [lanch] Merienda. Minindal. Luncheon, Minindal. n. [l�chion] Merienda.

Lung, n. [lang] Pulmon. Bag� Lunt, n. [lant] Mecha de ca�n. Titis� ng kanyon.

Lurch, n. [larch] Abandono. Kapabayaan. Lurch, v. [larch] Devorar, engullir; dar chasco; enga�r. Sumakmal; humiy� mangday� Lure, n. [liur] Se�elo, a�gaza. Pain, day� Lure, v. [liur] Atraer, inducir con se�elo. Katiin, painan. Lurid, adj. [li�rid] P�ido; l�rego, triste. Maputl� malamlam, mapanglaw. Lurk, v. [larc] Espiar, acechar. Umabat, mang-abang. Luscious, adj. Nakasusuy� [l�cies] Empalagoso.

Lusk, adj. [lask] Ocioso, indolente. Tang�

pabay� tamad. Lust, n. [last] Lujuria, sensualidad. Libog, mahalay na pita. Lust, v. [last] Lujuriar. mahalay, magpakalibog. Magpita ng

Lustful, adj. [l�tful] Lujurioso, voluptuoso. Malibog, mahalay. Lustiness, n. [l�tines] Vigor, robustez. Sigla, lak�. Lustrate, v. [l�tret] Pakinang�, padilagin. Lustrar, purificar.

Lustre, n. [l�ter] Lustre, brillantez. Kin�g, dil�. Lusty, adj. [l�ti] Lozano, fornido, vigoroso. Malak�, masigla.

Luxuriance, n. [lucsi�rians] Exuberancia, lozania, superabundancia. Kayabungan, kalaguan, kasaganaan. Luxuriant, adj. [lucsi�riant] Exuberante, lozano, superabundante. Mayabong, malag� sagan� Luxuriate, v. [lucsi�riet] Crecer exuberancia. Yumabong, lumag� Luxurious, adj. [lucsi�ries] exuberante. Malibog, malabis. con

Lujurioso,

Luxury, n. [l�csiuri] Lujuria, voluptuosidad; exuberancia. Libog, kahalayan; kalabisan. Lye, n. [l�] Lej�. Lih�. Lymph, n. [limf] nanganganinag). Linfa. Tubig (na

Lynch, v. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. Patay� karakaraka ng mga tao ang may sala. Lynx-eyed, adj. [lincs-�d] Vista de lince. Matalas ang mat� Lyre, n. [l�r] Lira. Lira. Lyrest, n. [l�rist] Lirista. Ang marunong tumugtog ng lira.

M

M, [em] M (eme). M [ma]. Ma, [ma] Mam� In�, nanay. Mab, v. [mab] Vestirse desali�damente.

Magbihis ng kahit paano. Macaroni, n. [macar�i] Macarrones. Isang lulut�in na parang pideus na malalak� Machine, n. [mach�] M�uina. M�ina. Machinery, n. [mach�eri] mec�ica. Nauukol sa m�ina. Machinist, Makinista. Mackintosh, Kapote. n. [mach�ist] Maquinaria,

Maquinista.

n.

[mak�tosh]

Sobretodo.

Mad, adj. [mad] Loco, furioso, rabioso. Ulol, hal�g, baliw; gal�. Mad, v. [mad] Enloquecerse, enfurecerse. Maul�, mahal�g, mabaliw; magalit.

Madam, n. Ginang, ale.

[mad�]

Madama,

se�ra.

Madcap, adj. [m�cap] Locar�s. Makar�. Madden, v. [madn] Enloquecerse. Maulol, magalit. Madheaded, adj. [m�jeded] antojadizo. Mainit ang ulo. Fogoso,

Madhouse, n. [m�jaus] Casa de locos. Kulung� sa nangasisir�ang ulo. Madly, adv. [m�li] Furiosamente, como un loco. Mapusok, parang ulol. Madman, n. [m�man] Un loco, un maniatico. Taong ulol, baliw, loko, sir�ang ulo. Madness, n. [m�nes] Locura, demencia.

Kaululan, pagkasir�ng ulo; pagkasir�ng bait. Madonna, n. [mad�a] La imagen de la virgen. Larawan ng Mahal na Birhen. Magazine, n. [magaz�] Pa�l de p�vora �santab�bara, nombre dado �algunos peri�icos. Tinggalan ng mga punl�at pulbur� tawag sa ibang p�ayagan. Maggot, n. [m�ot] Gusano; capricho. Uod; kath� Magic, adj. [m�chic] M�ico. Nauukol sa mahia. Magic, n. [m�chic] Magia. Mahia. Magician, n. [medch�ian] Mago, m�ico. Mago, m�iko.

Magisterial, adj. [madchist�ial] Magistral, imperioso, arrogante. Kilos makapangyarihan; magar� magilas. Magistracy, n. [m�chistresi] Magistratura. Pagkamahistrado �mataas na huk�. Magistrate, n. [m�chistret] Magistrado. Mahistrado �mataas na hukom. Magnanimity, n. [magnan�iti] Magnanimidad. Kagandahang loob. Magnanimous, adj. Magn�imo. Magandang mahabagin, maawain. Magnesia, Magnesya. n. [magnisya] [magn�im�] kalooban,

Magnesia.

Magnet, n. [m�net] Iman. Bato balan�

Magnetic, adj. [magn�ic] Magn�ico. Nauukol sa batobalan� may panghalina. Magnetical = magnetic. Magnetism, n. [m�netism] Magnetismo. Bis�ng batobalan� panghalina, pang-ganyak. Magnificence, n. [magn�isens] Magnificencia, grandeza. Kadakilaan, kasakdalan, kalakhan. Magnificent, adj. [magn�icent] Magn�ico, espl�dido. Dakil� sakdal, mainam. Magnify, v. [m�nifai] Magnificar, exaltar, exagerar. Dakilain, ibuny� purihin, itanyag. Magnitude, n. [m�nitiud] Magnitud, tama�, grandor. Lak� kalakih�.

Magpie, n. [m�pai] Urraca, picaza. Ibong martines. Mahogany, n. [mej�ani] Caoba. Tila narra. Mahometan, n. [maj�itan] Mahometano. Moro. Maid, n. [me�] Doncella, criada. Batang babae; dalagang matand� Maiden, binibini. n. [m�n] Doncella. Dalaga,

Maidenly, adj. [m�nli] Virginal. Parang dalaga, parang binibini. Maidenhood, n. [m�njud] Doncellez, virginidad. Pagkadalaga, pagkabinibini. Maid-servant, n. [me�-s�vant] Criada.

Alilang babae. Mail, n. [me�] Mala, correo; cota de malla. Korreo; balut� Mail, v. [me�] Poner en el correo; armar con cola de malla. Ihulog sa korreo; magbalut� Maim, v. [me�] Mutilar, estropear. Putlin ang anomang sangkap ng katawan; bugbugin, lumpuh�. Main, adj. [me�] Principal; violento, fuerte. Panguna; marahas, malakas. Main, n. [me�] Grueso, la mayor parte �la mas principal y fuerte de alguna cosa. Kakapalan; lak�. Mainland, n. [me�land] Lupang malawak. Continente.

Mainly, adv. [me�li] Principalmente, primeramente. Kaunaunahan. Maintain, v. [ment�] Mantener, sostener. Umalalay, sumapol. Maintenance, n. [m�tenans] Mantenimiento, apoyo, proteccion. Alalay, pagkupkop, lingap. Maize, n. [me�] Ma�. Mais. Majestic, adj. [madch�tic] Majestuoso, augusto; grande. Dakil� sakdal, malak� Majesty, n. [m�chesti] Majestad, soberan�. Kadakilaan, kasakdalan, karangalan, kalakhan. Major, adj. malak� [m�chor] Mayor. Lalong

Major, n. Komandante.

[m�chor]

Comandante.

Majority, n. [medch�iti] Mayor�, pluralidad. Karamihan, kalakhang bahagi. Make, n. [me�] Hechura, forma, figura. Any� banhay, yar� pagk�aw� hichura. Make, v. [me�] Hacer, crear, producir, formar, fabricar. Gumaw� yumar� lumikh� lumal�g, mag-any� Maker, n. [m�er] Hacedor, art�ice, fabricante, criador. Tagagaw� manggagaw� may-gaw� Make-believe, n. [me�-bil�] pretexto. Pagkukunw� dahil�. Disimulo,

Makeweight, n. [m�wet] Complemento de

peso. Pamun�sa timbang. Malady, n. [m�adi] Mal, enfermedad. Sak�. Malapert, adj. [m�apart] Desvergonzado, descarado. Walang hiy� pangahas. Malaria, n. [mal�ia] Malaria. Lagnat na may ngiki. Malcontent, adj. & n. [m�content] Malcontento. Masam�ang loob, gal�. Male, adj. [me�] Masculino. Nauukol sa lalake. Male, n. [me�] Macho. Lalake. Malediction, n. [maled�cion] Maldicion. Sump� lait, tungayaw, alipust�

Malefactor, n. [malif�tor] Malhechor. Tampalasan, manggagawa ng masam� Maleficent, adj. maligno. Masam� [mal�icent] Mal�ico,

Malevolence, n. [mal�olens] Malevolencia. Gaw�g masam� Malevolent, adj. [mal�olent] Mal�olo. May masamang adhik� Malice, n. [m�is] Malicia, malignidad. Masamang kalooban, mahalay na damdamin. Malicious, adj. [mal�ioes] Malicioso. May mahalay na damdamin. Maliciousness, n. [mal�iausnes] Mala intencion, malicia. Damdaming kahalayhalay.

Malign, adj. [mal�n] Maligno. Masam� Malign, v. [mal�n] Envidiar, tener malicia. Managhil� mag-imbot ng masam� Malignant, adj. & n. [mal�nant] Maligno. Masam� Malignity, n. [mal�niti] Malignidad, perversidad. Sam� kasamaan. Mall, n. [mol] pangdikdik. Mazo. Pangbayo,

Mall, v. [mol] Golpear con mazo. Magbay� dumikdik. Mallard, malak� n. [m�ard] Lavanco. Patong

Malleable,

adj.

[m�iabl]

Maleable.

Makunat. Mallet, n. [m�et] Mallete. Palakol na kahoy. Mallows, n. kulotkulutan. [m�os] Malva. Malbas,

Malmsey, n. [m�zi] Malvas�. Isang ur�ng ubas. Mal-practice, n. [mal-pr�tis] malversacion. Paggaw�ng pag-aalibugh� Maltrato; masam�

Malt, n. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. Sebadang laan sa paggaw�ng serbesa. Maltreat, v. [maltr�] Maltratar. Umalipust� tumampalasan.

Maltster, n. [m�tster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. Tagapaghand�ng sebada paggaw�ng serbesa. Mamma, n. [mam� Mama. Nanay, inay, inang. Man, n. [man] Hombre; varon. Tao; lalake. Man, v. [man] Tripular, armar. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tubig. Manacle, n. [m�acl] Esposas. Damal sa kam�. Manacle, v. [m�acl] Maniatar. Damal� ang mga kam�. Manage, v. [m�edch] Manejar, conducir, gobernar, dirigir. Mamahal� mamatnugot,

pumaraan. Manageable, adj. [man�chabl] Manejable; tratable. Napamamahalaan, mabuting kausapin, sunodsunuran. Management, n. [m�edchment] Manejo, administracion. Pamamahal� pangangasiw� Manager, n. [m�edcher] Administrador; director. Tagapangasiw� tagapamahal� Mandate, n. [m�det] Mandato; orden. Utos. Mandatory, adj. [m�detori] Preceptivo. Nauukol sa utos. Mandatory, Utus�. n. [m�detori] Mandatario.

Mandible, n. [m�dibl] Mand�ula, quijada.

Sihang, pang� Mane, n. [me�] Crio �clin de caballo. Kiling, buhok sa leeg ng kabayo. Mannequin, n. [m�ekin] Maniqu� Manik� larawang kahoy na sukat� ng dam�. Manful, adj. [m�ful] Bravo, Malak� ang loob, matapang. Mange, n. [mendch] Sarna. Gal�. Manger, n. [m�dcher] Pesebre. Kakan� ng kabayo. Mangle, v. [mangl] Mutilar, estropear. Bugbugin, lamugin. Mangy, adj. [m�dchi] Sarnoso. G�isin, magalis. valiente.

Manhood, n. Pagkalalaki. Mania, n. sumpong.

[m�jud]

Edad

viril.

[m�ia]

Man�.

Kaululan,

Maniac, adj. & n. [m�iac] Mani�ico, loco. Ulol, baliw, hal�g. Manifest, adj. [m�ifest] Manifiesto, patente. Hayag, tanyag, litaw; totoo, tunay. Manifest, v. [m�ifest] Manifestar, hacer ver, declarar. Magpahayag, magpatalastas, magpakilala. Manifestation, n. [manifest�ion] Manifestacion, declaracion. Pahayag, patalastas, pagtatanyag. Manifold, adj. [m�ifold] Muchos, varios. Marami.

Manakin, n. [m�ikin] Hombrecillo. Pandak. Manipulate, Mamahal� v. [man�iulet] Manejar.

Manipulation, n. [manipiul�ion] Manipulacion. Pamamahal� Mankind, n. [manc�nd] El genero humano, la especie humana. Sangkatauhan, sangkinapal. Manlike, adj. [m�laik] Varonil. Parang lalake. Manner, n. [m�er] Manera, modo, forma, m�odo, h�ito, costumbre. Paraan, any� tay� kilos, asal, ugal� Mannerly, adj. [m�erli] Cort�, urbano. Magalang, mapitagan, mabait.

Mannish, adj. [m�ish] Varonil. Parang lalake. Manoeuvre, n. [man�ver] Maniobra. Gaw� Manoeuvre, Gumaw� v. [man�ver] Maniobrar.

Manse, n. [mans] Granja, quinta; casa rectoral, la morada del p�roco. Bahay, t�anan; bahay-par� Mansion, n. [m�cion] Mansion, morada. Bahay, t�anan. Manslaughter, n. [m�slafter] Homicidio sin premeditacion. Pagpatay ng tao na d�binant� Mantel, n. [mantl] Campana de chimenea. Tak� ng chimenea.

Mantle, n. [mantl] Mantel. Tak� sa dulang. Manual, adj. [m�iual] Manual. Gaw�ng kam�, yar�sa kamay. Manual, n. [m�iual] Manual. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont�ng mga karunungan. Manufacture, Manufactura, paggaw� n. f�rica, [maniuf�chur] artefacto. Gaw�

Manufacture, v. [maniuf�chur] Fabricar, manufacturar. Gumaw� Manufactory, n. [maniuf�tori] manufactura. P�awaan, g�aan. F�rica,

Manufacturer, n. [maniuf�churer] Fabricante. Ang may p�rika �p�awaan.

Manumission, n. [manium�ion] Manumision. Pagpapalay�sa alipin. Manumit, v. [mani�mit] Magpalay�ng alipin. Manumitir.

Manure, n. [mani�r] Abono, estiercol. Patab�sa lup� dum� Manure, v. [mani�r] Abonar, estercolar. Magpatab�ng lup� patabain ang lup� Manuscript, n. [m�iuscript] Manuscrito. Sulat-kamay. Many, adj. [m�i] Muchos, as. Marami. Many, n. [m�i] Muchedumbre, multitud. Karamihan. Map, n. [map] Mapa. Mapa.

Map, v. [map] Delinear mapas. Gumaw�ng mapa. Mar, n. [mar] Mancha, borron. Dungis, manch� bakat. Mar, v. [mar] Echar �perder alguna cosa, da�r, corromper. Makasir� makapagpahamak. Marasmus, n. [mar�mas] Marasmo. Tisis. Marauder, n. [mar�er] Merodeador, pillador. Magnanakaw, mandudwit. Marble, n. [m�bl] Marmol. Marm�. March, n. [march] Marzo. Marso. March, n. [march] Marcha. Lakad.

March, v. [march] Marchar, caminar. Lumakad. Marchioness, n. [m�chenes] Marquesa. Markesa. Mare, n. [me�] Yegua. Kabayong babae. Margin, n. [m�dchin] Margen, borde, orilla. Gilid, tab� bingit. Marginal, adj. [m�dchinal] Nauukol sa gilid. Marginal.

Marine, adj. [mar�] Marino. Nauukol sa dagat. Marine, n. [mar�] Soldado de marina. Kawal sa dagat. Mariner, n. Taong-dagat. [m�iner] Marinero.

Marital, adj. [m�ital] Marital. Nauukol sa asawa. Maritime, n. [m�itim] Maritimo, naval. Nauukol sa dagat. Mark, n. [mark] Marca, se�l, nota, huella. Tand� bakat, guhit, tal� bak�. Mark, v. [mark] Marcar, se�lar. Tandaan, bakatan, guhitan. Market, n. [m�ket] Mercado. P�ilihan. Market, v. [m�ket] Mercar, comprar. Mamil� Marketable, adj. [m�ketabl] Vendible, corriente. Mabil� karaniwan. Marline, n. [m�lin] Merl�. Munting lubid.

Maroon, n. [mar�n] Casta�. Kastanyas. Marquis, n. [m�cuis] Marques. Mark�. Marriage, n. [m�ridch] Maridaje, matrimonio. Kasal, pag aasawa. Marriageable, adj. [m�ridchabl] Casadero. Na sa gulang na pag-aasawa. Married, adj. [m�id] Casado. May asawa. Marrow, n. [m�ro] Tu�ano, meollo. Utak ng buto. Marry, v. [m�i] Casar �casarse. Magkasal; mag-asawa. Marsh, n. [marsh] Pantano, ci�ega. Lat� lab�, kuminoy.

Marshal, n. mariskal.

[m�sial]

Mariscal.

Pun�

Marshal, v. [m�sial] Ordenar, guiar. Mag-utos, mangulo sa isang lakaran. Marshy, adj. [m�shi] Pantanoso, cenagoso. Lat�n, malabon. Mart, n. [mart] P�galakalan. Emporio, comercio.

Marten, n. [m�ten] Avion, especie de golondrina. Ibong martines. Martial, adj. [m�cial] Marcial, militar. Nauukol sa kawal �hukb� Martyr, n. [m�tir] Martir. Martir. Martyrdom, n. Pagkamartir. [m�tirdom] Martirio.

Marvel, n. [m�vel] Maravilla, prodigio. Kababalaghan, hiwag� pagtataka, panggigilal�, pagkamangh� Marvel, v. [m�vel] Maravillar, admirar, pasmarse de alguna cosa. Magtak� manggilal�, m�angh� Marvelous, adj. [m�velaus] Maravilloso, pasmoso, admirable, prodigioso. Katakatak� kamanghamangh� kagilagilalas. Masculine, adj. [m�kiulin] varonil. Nauukol sa lalake. Masculino,

Mash, n. [mash] Masa �mezcla. Masa, hal� lahok. Mash, v. [mash] Amasar, hacer alguna mezcla. Magmasa, maghal� maglahok.

Mask, n. [mask] M�cara, disimulo, apariencia. M�kara, balat-kay� paimbabaw. Mask, v. [mask] Enmascarar, disfrazar, encubrir, disimular. Magm�kara, magbalat-kay� mag-paimbabaw. Mason, n. [mesn] m�anabas ng bat� Alba�l. Kantero,

Mason, n. [mesn] Frankmason, mas�.

Francmason.

Masonic, adj. [m�onic] Mas�ico. Nauukol sa mas�. Masonry, n. [m�onri] Alba�ler�; francmasoner�. Pagkakantero, pananabas ng bat� masonery�

Masquerade, n. [masker�] Mascarada. Pagmamaskara, pagbabalat-kay� Masquerade, v. [masker�] Enmascararse, disfrazarse. Magm�kara, magbalat-kay� Mass, n. [mas] Masa; misa; monton. Masa; misa; bunton, salansan. Mass, v. [mas] Celebrar �decir misa. Magmisa. Massacre, n. [m�aker] Carnicer�, matanza; homicidio. Pagpap�ayan, p�ayan, pagpatay ng tao. Massacre, v. [m�aker] carnicer�. Magpatayan. Hacer una

Massive, adj. [m�iv] Macizo, s�ido. Matig�, siksik, maigting, masinsin.

Mast, n. [mast] Arbol �palo de nav�. Palo ng sasakyan. Master, n. [m�ter] Amo, due�, se�r. Panginoon, amo, ap� Master, v. [m�ter] Sumupil, dumaig. Vencer, sujetar.

Master-hand, n. [m�ter-jend] Mano maestra. Gawang gur��gawang mainam. Masterly, adj. & adv. [m�terli] Magistral, con maestria. Mainam, ukol sa gawang gur� Masterpiece, n. [m�terpiz] Obra �pieza maestra, obra magistral. Gawang mainam. Mastery, n. [m�teri] maestr�. Kapangibabaw�. Superioridad,

Masticate, v. [m�tiket] Mascar, masticar. Ngumuy� ngumat� Mastication, n. [mastik�ion] Masticacion. Pagnguy� pagngat� Mat, n. [mat] Estera, petate. Ban�. Mat, v. [mat] Esterar. Gumaw�ng ban�. Match, n. [match] F�foro; casamiento. P�poro; pag-aasawa. Match, v. [match] Igualar, aparear; casar. Itulad, iparis; papag-asawahin. Matchless, adj. [m�chles] Incomparable, sin igual. Walang kagaya, walang kapara. Matchmaker, n. Casamentero. B�gaw. [matchm�er]

Mate, n. Kalaguy� kasama.

[me�] Consorte, kaututang dil�

compa�ro. kaulayaw,

Mate, v. [me�] Casar, desposar; igualar. Papag-asawahin, ikasal; iparis. Material, adj. [mat�ial] Material, corp�eo. May katawan. Materials, n. [mat�ialz] Materiales. Mga kasangkapan. Maternal, adj. [mat�nal] materno. Nauukol sa in� Maternity, Pagkaina. n. [mat�niti] Maternal,

Maternidad.

Mathematic, adj. [mazem�ic] Matem�ico. Nauukol sa pagbilang �pagtutuus.

Mathematical = mathematic. Mathematician, n. Matem�ico. Marunong pagbilang. [mazemat�ian] tumuus sa

Matin, adj. [m�in] Matutino. Nauukol sa umaga. Matricide, n. [m�risaid] Matricidio; matricida. Pagpatay sa in� ang pumatay ng in� Matriculate, v. [matr�iulet] Matricular. Magmatrikula, pumasok na mag-aral sa p�ralan. Matriculation, n. [matrikiul�ion] Matriculacion. Pagmamatrikula, pagpasok sa p�ralan. Matrimonal, adj. [matrim�ial] Matrimonial,

conyugal. Nauukol sa pag-aasawa. Matrimony, n. [matr�oni] casamiento. Pag-aasawa. Matrimonio,

Matrix, n. [m�rics] Matriz. Bahay-bat� Matron, n. [m�ron] Matrona, esposa; mujer casada. Hilot; babaing may asawa. Matronal, adj. [m�ronal] Matronal. Nauukol sa hilot �kaya'y sa babaing may asawa. Matronly, adj. [m�ronli] Como matrona. Parang hilot �parang babaing may asawa. Matter, n. [m�ter] Materia; asunto, objeto. Bagay, kadahilanan. Matter, v. [m�ter] Importar. M�kol.

Mattings, n. [m�ings] Esteras. Banig. Mattock, n. [m�ok] Azadon de peto. Piko. Mattress, n. [m�ress] Colchon. H�aan, unan. Maturate, v. [m�iuret] Madurar; poner en sazon una cosa, �un negocio. Pahinugin; pagbaitan ang anomang bagay �pagkabuhay. Maturation, n. [matiur�ion] Maduracion. Pagkahinog. Mature, adj. [mati�r] Maduro, sazonado. Hin�, magulang. Mature, v. [mati�r] Madurarse. Mahinog, gumulang. Maturity, n. [mati�riti] Madurez.

Kahinugan, gulang. Maudlin, adj. [m�lin] embriagado. Las�g, lang� Maul, n. [mol] Mazo. Pangbay� Maul, v. [mol] Golpear con un mazo. Bumay� magbay� Maundy-Thursday, n. [m�di-zarsde] Jueves Santo. Hwebes Santo. Mausoleum, n. [mos�i�] L�ingang maringal. Mausoleo. Borracho,

Maw, n. [mo] Molleja de las aves. Balunbalunan ng ibon. Mawkish, adj. [m�ish] Fastidioso; nauseabundo. Nakayayamot; nakakaalibadbad ng sikmur�

Maxilar, adj. [m�silar] Maxilar. Nauukol sa sihang �pang� Maxim, n. [m�sim] M�ima, sentencia. Kawikaan, kasabihang may taglay na aral. Maximum, n. [m�simum] Lo sumo, lo mas alto. K�aastaasan. May, n. [me� Mayo. Mayo. May, v. [me� Poder. Maar� mangyari. May, be adv. [m� bi] Puede ser, probable. Marahil, kaypal� Mayor, n. [m�chor] Tagapamahal� pun� Corregidor.

Mazard, n. [m�ard] Quijada. Sihang.

Maze, n. [me�] Laberinto; perplejidad, confusion. Dakong salasalabat ang landas; kalinlangan, gul� Maze, v. [me�] Descarriar, extraviar. Magligaw, maglisy� Me, pron. [mi] Me, �m� Sa akin. Mead, n. [mid] Aguamiel. Tubig at pulot. Meadow, n. [m�o] Pradera, prado. Parang. Meagre, adj. [m�uer] Magro, descarnado. Payat, hiluk� mahin� flaco,

Meal, n. [mil] Comida, harina. Pagkain, harina. Mean, adj. [min] Bajo, vil, ruin, indigno, abatido. Hamak, dukh� masam�

Mean, n. [min] Medio, forma �modo de hacer alguna cosa. Paraan. Mean, v. [min] Significar, intentar, pretender. Magkahulugan, akalain. Meander, n. [mi�der] Laberinto, camino tortuoso. Daang pasikotsikot. Meaning, n. [m�ing] Significado, sentido, intencion, designio. Kahulugan, kapakanan; akal� panukal� Meantime, adv. [mint�m] Inter�, mientras tanto. Samantal� habang. Meanwhile, adv. [minju�l] Mientras tanto, inter�. Samantal� habang. Measles, n. [m�les] Sarampion. Tigdas. Measly, adj. [m�li] Atacado del sarampion.

Tinitigdas. Measurable, adj. [m�iurabl] Mensurable. Nasusukat, natatarok. Measure, n. [m�iur] Medida, compas, metro. Sukat, panukat. Measure, v. [m�iur] Medir. Sumukat. Measureless, adj. [m�iurles] Inmenso, inmensurable. D�masukat, d�matarok. Measurement, n. [m�iurment] Medida. Sukat, kasukat�. Meat, n. [mit] Carne; vianda. Karn� lamang-kati; ulam. Mechanic, adj. [mic�ic] Mec�ico. Nauukol sa m�ina.

Mechanical, adj. Nauukol sa m�ina.

[mic�ical]

Mec�ico.

Mechanician, n. [mecan�ian] Mec�ico, maquinista. Makinista, nagpapakilos ng m�ina. Mechanics, n. [mic�ics] Karunungan sa m�ina. Mec�ica.

Mechanism, n. [m�anizm] Mecanismo. Pagkakaakma. Medal, n. [m�al] Medalla. Medalya. Medallic, adj. [mid�ic] Nauukol sa medalya. Medallion, n. [mid�ion] Medalyang malak� Meddle, v. [medl] Numism�ico.

Medallon.

Entremeterse.

Makialam, manghimasok. Meddler, n. [m�ler] Entremetido, intrigante. Mapakialam, mapanghimasok. Meddlesome, n. [m�lsam] Entremetido. Mapakialam, mapanghimasok. Mediate, v. [m�iet] Mediar. Mamagitn� mamagitan. Mediation, n. [midi�ion] Mediacion, intercesion, intervencion. Pamamagitn� pamamagitan. Mediator, n. [m�ietor] Mediador, intercesor. Tagapamagitn� tagapamagitan. Medical, adj. [m�ical] M�ico. Nauukol sa gam�. Medicament, n. [m�ikament]

Medicamento. Gam�. Medicate, v. [m�iket] Hacer medicinal alguna cosa. Ariing gamot ang anoman. Medication, n. [medik�ion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. Pag-aring gamot sa anoman. Medicinal, adj. [med�inal] Nauukol sa gamot. Medicine, n. medicamento, kagamutan. [m�isin] remedio. Medicinal.

Medicina, Gamot,

Mediocre, adj. [m�ioker] Mediano, mediocre. Karaniwan, yano, katamtaman. Meditate, v. [m�itet] Meditar, idear, tramar, pensar. Gumunit� mag-isip, magwar� magbulay, magnilay.

Meditation, n. [medit�ion] Meditacion, reflexion. Gunit� pagwawar� pagbubulay, pagninilay. Mediative, adj. [m�itetiv] Meditativo, contemplativo. Mapaggunit� mapagnilay. Medium, n. kalagitnaan. [m�iam] Medio. Gitn�

Medley, n. [m�li] Miscel�ea. Sarisar� samotsamot. Meed, n. [mid] Premio, recompensa. Gant� kaloob. Meek, adj. [mik] Manso, sumiso. Maam� mababang loob. Meekness, Kaamuan. n. [m�nes] Mansedumbre.

Meet, v. [mit] Encontrar, hallar. Makasumpong, makatagp� sumalubong. Meeting, n. [m�ing] Junta, asamblea, convencion. Pulong, pagtitipon. Melancholic, adj. [m�ancolic] Melanc�ico, triste. Mapanglaw, malamlam, malungkot. Melancholy, n. [m�ancoli] Panglaw, lamlam, lungkot. Meliorate, v. [m�ioret] Pagalingin, pabutihin. Melliferous, Mapul�. adj. [m�iferes] Melancolia.

Mejorar.

Mel�ero.

Mellow, adj. [m�o] Maduro, sazonado; tierno. Hinog, magulang; malambot.

Mellow, v. [m�o] Sazonar, madurar. Pahinugin, pagulangin; palambutin. Melodious, adj. [mil�ias] Mainam pakinggan. Melodioso.

Melody, n. [m�odi] Melodia, dulzura. Inam ng tingig. Melon, n. [m�on] Melon. Milon. Melt, v. [melt] Derritir, fundir, disolver. Tumunaw; tunawin. Melting, n. [m�ting] fundicion. Pagtutunaw. Derritimiento,

Member, n. [m�ber] Miembro, parte. Sangkap, bahagi, kasap� kaanib, kasama. Membrane, n. [m�bren] Membrana. Balat na manip�.

Memento, n. memoria. Alaala.

[mim�to]

Recuerdo,

Memoir, n. [m�oir] Memoria, narrativa. Alaala, gunamgunam. Memorable, adj. [m�orabl] Memorable. Naaalala. Memorandum, n. [memoramdum] Memor�dum. Tandaan ng alaala. Memorial, n. memorial. Alaala. [mim�ial] Memoria,

Memorize, v. [m�oraiz] Poner de memoria, recordar. Isaulo, alalahanin, kabesahin. Memory, n. [m�ori] Memoria. Alaala. Men, n. [men] Hombres. Mga tao, mga

lalake. Menace, n. pananakot. [m�ez] Amenaza. Bal�

Menace, v. [m�ez] Amenazar. Magbal� manakot. Mend, v. [mend] Componer, remendar, reparar. Umayos, magsurs� magtagp� kumumpun� Mendacious, adj. [mend�ioes] Mendoso, enga�so. Sinungaling, magdaray� Mendacity, n. [mend�iti] Falsedad, enga�. Kasinungalingan, day� Mendicancy, n. [m�dicansi] Mendiguez, mendicidad. Pagkapulubi, pamumulubi. Mendicant, n. [m�dicant] Mendicante.

Pulubi, nagpapalimos. Mendicity, n. [m�disiti] Pamumulubi, pagkapulubi. Mendicidad.

Menial, adj. [m�ial] Servil, dom�tico. Malingkurin, mapaglingkod. Menial, n. [m�ial] Criado sirviente. Alil� bataan. dom�tico,

Mensual, adj. [m�sual] Lo que pertenece �la mesa. Nauukol sa dulang �lamesa. Menstruation, n. [m�striuecion] Menstruo. Agas. Mensurable, adj. [m�siurabl] Mensurable. Nasusukat, natatarok. Mensural, adj. [m�siural] Perteneciente �la medida. Nauukol sa sukat.

Mensuration, n. [mensiur�ion] Medicion, medida. Pagsukat, sukat. Mental, adj. [m�tal] Mental, intelectual. Nauukol sa isip �sa pagiisip. Mention, n. [mencion] Mencion, recuerdo. Bangg�, pag-alala. Mention, v. [mencion] Bumanggit, umalala. Mercantile, adj. [m�cantil] Nauukol sa pangangalakal. Mencionar.

Mercantil.

Mercenary, adj. & n. [m�sineri] Mercenario, interesado, el que obra solo por interes. Upah�, sak�. Merchandise, n. [m�chandais] Mercader�, mercancia. Kalakal.

Merchant, n. [m�chant] negociante. M�gangalakal.

Comerciante,

Merchantman, n. [m�chantman] Nav� �buque mercantil. Sasakyan ng kalakal. Merciful, adj. [m�siful] Misericordioso, piadoso, clemente. Mahabagin, maawa�. Merciless, adj. [m�siles] Cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, matigas ang loob. Mercurial, adj. [merkiurial] Mercurial. Nauukol sa asoge. Mercury, n. [m�kiuri] Mercurio, metal fluido. Asoge. Mercy, n. [m�si] Misericordia, piedad. Habag, aw�

Mere, adj. [mi�] Mero, puro, simple. Taganas, pulos. Merge, v. [merdch] Sumergir, hundirse. Sumisid, sumukb� lumubog. Meridian, adj. & n. [mer�ian] Mediodia. Katanghalian. Merit, n. [m�it] M�ito. Karapatan. Merit, v. [m�it] Merecer. Maging dapat; marapatin. Meritorious, adj. [merit�ias] Meritorio. Karapatdapat. Merriment, n. [m�riment] Alegr�, j�bilo, regocijo, diversion. Say� kasayahan, galak, kagalakan. Merry, adj. [m�ri] Alegre, jovial, festivo.

Masay� tw� galak. Mess, n. [mes] Plato, rancho, porcion. Pagkain. Message, n. [m�edch] Mensaje, parte, anuncio. Pasabi, pahatid, pabalit� pahiwatig. Messenger, n. [m�endcher] Mensajero. Utus�. Messiah, n. [mes�a] Mesyas, Kristo. Mes�s, Cristo.

Messmate, n. [m�met] Comensal. Kasalo. Metal, n. [m�al] Metal. Metal. Metallic, adj. [mit�ic] Met�ico. Nauukol sa metal.

Metamorphose, v. [metam�fos] Trasformar. Baguhin ang any� mag-iba ng any� Metaphore, Talinghaga. n. [m�afor] Met�ora.

Mete, v. [mit] Medir. Sumukat, tumakal. Meter, n. [m�er] Metro. Metro (panukat). Methinks, v. [miz�cs] Me parece, creo. Tila, sa akal�ko. Method, palakad. n. [m�od] M�odo. Paraan,

Methodic, adj. [miz�ic] Met�ico. Nauukol sa paraan �palakad. Methodical = Methodic.

Metropolis, n. [mitr�olis] Metr�oli, capital. Pangulong bayan. Metropolitan, Metropolitano. bayan. n. Nauukol [metrop�itan] sa pangulong

Mettle, n. [metl] Br�, bizarr�, valor, coraje, ardor. Gilas, lakas ng loob, tapang. Mettlesome, adj. [m�lsam] Brioso, vivo, ardiente. Magilas, malakas ang loob. Mew, n. [mi�] Maullido. Ngiyaw. Mew, v. [mi�] Maullar. Ngumiyaw. Mewl, v. [mi�l] Chillar, gritar. Umangal. Mice, n. [m�s] Ratones. Mga dag� Midday, n. [m�de] Medio-dia. Tanghal�

katanghalian, �las dose. Middle, n. [m�l] Medio, centro. Gitn� kalagitnaan. Middling, adj. [m�ling] Mediano, mediocre. Katamtaman, katatag�. Midge, n. [midch] Mosquito. Isang ur�ng lamok. Midland, n. [midland] Kalookan, lupang nalolook. Mediterr�eo.

Midmost, adj. [midmost] En el medio. N�igitn� Midnight, n. [m�nait] Media noche. Hating gab� Midshipman, n. [m�shipman] Guardia marina. Punong kawan�sa sasakyan.

Midst, n. [midst] Medio. Gitn� kalagitnaan. Midsummer, n. [m�samer] Solsticio estival. Kasalsalan ng taginit. Midway, adv. [m�we] A medio camino. Sa may kalagitnaan ng lakar�. Midway, n. [m�we] Kalagitnaan ng lakar�. Medio camino.

Midwife, n. [midwaif] Partera, comadrona. Hilot. Mien, n. [min] Semblante. Any� wangk� wangis, pagmumukh� Miff, n. [mif] Disgusto, mal humor. Sam�ng loob, g�it. Might, n. [m�t] Poder, fuerza.

Kapangyarihan, lak�. Mightily, adv. [m�tili] Poderosamente. May kapangyarihan. Mighty, adj. [m�ti] Fuerte, Malakas, makapangyarihan. potente.

Migrate, v. [maigret] Emigrar. Mangibang bayan �lupain. Migration, a. [maigr�ion] Emigracion. Pangingibang bayan �lupain. Migratory, adj. [m�gratori] Migratorio. Palipatlipat. Milch, adj. [milch] Lact�ero. Magatas. Mild, adj. [m�ld] Apacible, suave. Maam� matabang.

Mildew, n. [m�diu] Moho. Amag. Mildness, n. [m�ldnes] dulzura. Kaamuan; tabang. Mile, n. [m�l] Milla. Milya. Militant, adj. Nakalalaban. [m�itant] Militante. Clemencia,

Military, adj. [m�iteri] Militar. Nauukol sa kawal. Militate, v. [m�itet] Militar. Lumaban, magsundalo. Militia, n. [mil�ia] Milicia. Hukb� Milk, n. [milk] Leche. Gatas. Milk, v. [milk] Orde�r. Gumatas.

Milkman, n. Maggagat�. Milky, adj. Magatas.

[m�kman]

Lechero.

[m�ki]

L�teo,

lact�ero.

Mill, n. [mil] Molino, molinete. Gilingan, m�lihan. Mill, v. [mil] Moler, Gumiling, galapung�. Millennial, adj. [mil�ial] Nauukol sa sanglibong taon. Millennium, n. Sanglibong taon. [mil�iam] desmenuzar.

Milenario.

Mile�.

Miller, n. [m�er] Molinero. Manggigiling. Milliner, n. [m�iner] Modista. Modista, m�anahing makabago ng dam�.

Millinery, n. [m�ineri] Moda. Moda. Million, n. [m�ion] Millon. Angaw. Millionth, adj. Ikasang angaw. [m�ionz] Millon�imo.

Millstone, n. [m�ston] Piedra de molino. Batong gilingan. Milt, n. [milt] Lechecillas de las peces. Atay ng isd� Mimic, adj. [m�ic] Imitativo, burlesco. Manggagagad, manggagaya, nakapaparis. Mimic, n. [m�ic] Mimo. Gagad, hwad, pagparis, paggaya. Mimic, v. [m�ic] Imitar, Gumagad, gumaya. contrahacer.

Mimicry, n. [m�icri] Imitacion burlesca. Panggagagad, pangbabady� Mince, v. Tumadtad. [mins] Picar (la carne).

Mincingly, adv. [m�singli] A pedacitos. Tadtad. Mind, n. [m�nd] Mente; entendimiento; voluntad. Isip, war� akal� kalooban. Mind, v. [m�nd] Cuidar, observar, considerar. Mag-ingat, mabahal� Minded, adj. [m�nded] dispuesto. Mahilig, hand� Inclinado,

Mindful, adj. [m�ndful] Atento, cuidadoso, diligente. Maingat, mabait.

Mine, pron. [m�n] Mio. Akin, ko. Mine, n. [m�n] Mina. Mina. Mine, v. [m�n] Minar, cavar. Magmina, humukay. Mineral, adj. �n. [m�eral] Mineral, bagay ng mina. Mingle, v. maglahok. Miniature, Larawan. Minim, n. n�akaliit. [m�gl] Mezclar. Mineral.

Maghal�

n.

[m�iechur]

Miniatura.

[m�im]

M�imo.

Anomang

Minimise, v. [minimais] minimum. Pakaliitin.

Reducir

�un

Minimum, K�iitliitan.

n.

[m�imum]

Lo

m�imo.

Minion, n. [m�ion] Favorito. nililingap, ang minamahal.

Ang

Minister, n. [m�ister] Ministro. Pastor, tagapangasiw� lingkod. Minister, v. [m�ister] Ministrar, servir. Mangasiw� maglingkod. Ministration, n. [ministr�ion] Ministerio. Pangangasiw� Ministry, n. Pangangasiw� [m�istri] Ministerio.

Minor, adj. [m�nor] Menor, inferior. Munt� Minor, n. [m�nor] Menor de edad. Wal�pa sa tadhanang gulang.

Minority, n. Pagkamunt�

[min�iti]

Minoridad.

Minster, n. [minster] Monasterio, cofrad� eclesi�tica. Monasterio, simbahan. Mint, n. [mint] Casa de moneda. Bahay na pinagbububuan ng salap� Mint, v. [mint] Acu�r. Magbub�ng salap� Minus, adj. [m�us] Menos. Kulang. Minute, adj. [m�it] Menudo, peque�. Munt� Minute, n. [m�it] Minuto. Minuto. Minx, n. [mincs] Mosa atrevida y libre. Babaing magaslaw, babaing pangahas.

Miracle, n [m�acl] Milagro, obra divina. Himal� gawang Dyos. Miraculous, adj. [mir�iulas] Milagroso. Kahimahimal� Mire, n. [m�r] Cieno, fango, limo. Burak, banl�, lusak. Mirk, adj. [mirk] Oscuro, l�rego. Madil�, malamlam. Mirksome, adj. [m�ksam] Oscuro, l�rego. Madil�, malamlam. Mirky, adj. [m�ki] Madilim, malamlam. Oscuro, l�rego.

Mirror, n. [m�ror] Espejo. Salamin. Mirth, n. [mirz] Alegr�, regocijo, gozo, j�bilo. Say� tw� gal�, kasayahan, katwaan,

kagalakan. Mirthful, adj. [m�zful] Alegre, contento. Masay� tw� gal�. jovial,

Miry, adj. [m�ri] Cenagoso, lodoso. Maburak, malusak, mabanl�, maputik. Misadventure, adj. [misadv�chur] Desgracia, rev�, infortunio. Kasaw�n, kabalintunaan, kapahamak�. Misapplication, n. [misaplik�ion] Mala aplicacion �mal uso de una cosa. Sam�ng pagkagamit, kamalian ng pag-uukol. Misapply, v. [misapl�] Usar de alguna cosa impropiamente. Magkamal�ng paggamit. Misapprehend, v. [misaprij�d] Entender mal. Magkangdidinggan.

Misapprehension, n. [misaprij�cion] Mala inteligencia. Pagkangdidingg�. Misbehave, v. [misbij�] Portarse mal, obrar �proceder mal. Magpakasam� magmasamang ugal� Misbehavior, n. [misbij�ior] Mala conducta, mala accion. Masamang ugal� masamang gaw� Misbelief, n. heterodoxia. pananalig. [misbil�] Opini� falsa, Mal�g akal� mal�g

Miscalculate, v. [misc�kiulet] Calcular mal. Kumur�ng pamal� tumuus na may kamalian. Miscarriage, Nakunan. n. [misc�riedch] Aborto.

Miscarry, v. [misc�ri] Abortar, malparir. Makunan. Miscellaneous, adj. [misel�ias] Miscel�ea. Sar�ar� samotsar� Mischance, n. [misch�s] desdicha, infortunio, Kapahamak�, kasaw�n. Desgracia, fatalidad.

Mischief, n. [m�chif] Mal, da�, perjuicio. Sam� lik�. Mischievous, adj. [m�chivas] Da�no, perjudicial, enredador. Masam� malikot. Misconceive, v. [miscons�] Formar concepto err�eo. Maghinal� magbintang. Misconception, n. [miscons�cion] Concepto equ�oco, equivocaci�. Maling akal� kamalian.

Misconduct, n. [misc�dact] Mala conducta, mal porte. Pangungugaling masam� asal na masam� Misconduct, v. [misc�dact] Portarse mal. Magmasamang ugal� Misconstruction, n. [misconstr�cion] Mala construccion, mal sentido. Maling pagkakaugnay ng mga salit� Misconstrue, v. [misc�striu] Interpretar mal. Magk�al�ng paliwanag. Miscreant, n. [m�criant] Infiel, incr�ulo, malvado. Walang pananalig, walang pananampalataya, masam� Misdeed, n. [misd�] Mala accion, mal hecho, crimen, delito. Gawang masam� sala.

Misdemeanor, n. [misdim�or] Mal proceder, mala conducta. Pangungugaling masam� Misdirect, v. [misd�ect] erradamente. Maglig�, maglisy� Dirigir

Misdoubt, v. [misd�t] Recelar, sospechar. Maghinal� magsapantah� Miser, n. [m�zer] Maramot, sakim. Miserable, adj. infeliz. Ab� saw� Taca�, avariento.

[m�erabl]

Miserable,

Miserably, adv. Miserablemente. Kaab�b�

[m�erabli]

Misery, n. [m�eri] Miseria, infortunio. Hirap, kahirapan, kasalatan.

Misfortune, n. [misf�chiun] Infortunio; desgracia, desastre, calamidad. Kasawian, kaaba�g palad, kapahamakan, sakun� Misgive, v. [misgu�] Llenar de dudas �recelos, hacer temer �dudar. Papag-alapaapin ang kalooban; mag-agam-agam. Misgiving, n. [misgu�ing] Recelo, duda. Agam-agam, pag-aalapaap ng kalooban, pagaalangan. Misgovern, v. [misg�ern] Desgobernar. Mamahala �mamun�ng masam� Misguide, v. [misg�d] extraviar. Ilig�, ilih�, ilisy� Descaminar,

Mishap, n. [misj�] Desgracia, calamidad, desastre. Kapahamakan, sakun�

Misinform, v. [misinf�m] Informar �enterar mal. Magkamal�ng pahiwatig, magbalit�ng d�totoo. Misinterpret, v. [misint�pret] Intepretar mal. Magkamal�ng paliwanag. Misjudge, v. [misdch�ch] Formar conceptos err�eos. Magbintang �magparatang ng d�totoo. Mislay, v. [misl� Colocar mal, extraviar. Magkamal�ng paglalagay, m�isy� Mislead, v. [misl�] Extraviar, descarriar, descaminar. Maglig�, m�isy� maglih�. Mismanage, v. [mism�edch] Conducir mal alguna cosa. Mamamugot ng masam� mamahal�ng d�wast�

Mismanagement, n. [mism�edchment] Mala administration, desarreglo. Pamamahalang d�wast� Misname, v. [misn�] Trasnombrar, dar un nombre falso. Magk�al�sa pangalan. Misplace, v. [misple�] Colocar Magkamal�ng paglalagay. mal.

Misprint, n. [mispr�t] Erratas en impresion. Kamalian sa paglilimbag. Misprint, v. [mispr�t] Imprimir Magkamal�ng paglimbag.

la

mal.

Misrepresent, v. [misrepres�t] Representar mal. Magkamal�sa palabas �pagtatanghal. Misrepresentation, n. [misreprisent�ion] Representacion falsa. Masamang

pagkapalabas. Misrule, n. [misri�l] Tumulto, desorden, desarreglo, confusion. Kagulo, kawal� ng ayos. Miss, n. [mis] Se�rita. Gining, binibini. Miss, n. [mis] P�dida, falta. Laktaw, kulang, mal� Miss, v. [mis] Frustrarse, faltar. Sumala, lumisy� lumaktaw, magkulang. Missal, n. [m�al] Misal, el libro que contiene el orden de celebrar la misa. Misal, aklat ng misa. Misshape, v. [mish�] Deformar, desfigurar. Papangitin, pasamain ang any��hichura. Missible, adj. [m�il] Arrojadizo.

Humihilagp�. Missing, n. [m�ing] Lo que falta, lo perdido. Ang kulang, ang nawal� Mission, n. [m�ion] Misi�. Tungk�lin, misyon. Missionary, n. [mis�neri] Misionero. Misyonero, mang-aak� sa gayo't gayong pananalig. Missive, n. [m�iv] Carta misiva. Sulat na may taglay na bilin. Mist, n. [mist] Niebla. Ulap. Mistake, n. [mist�] Equivocacion, yerro. Kamalian, mali. Mistake, v. Magkamal� [mist�] Equivocarse.

Mister, n. [m�ter] Se�r. Ginoo, mam� mang. Mistiness, n. [m�tines] Nebulosidad. Ulap. Mistress, n. [m�tres] Ama, se�ra de casa; concubina. Babaing panginoon sa bahay; babae. Mistrust, n. [mistr�t] Desconfianza, sospecha. Hinal� sapantah� Mistrust, v. [mistr�t] Desconfiar, sospechar. Maghinal� magsapantah� Misty, adj. maham�. [m�ti] Nebuloso. Maulap,

Misunderstand, v. Entender mal Magkangdidinggan.

[misanderst�d] una cosa.

Misusage, n. Pagpapakalabis.

[misi�zedch]

Abuso.

Misuse, v. [misi�r] Maltratar, abusar de algo. Tumampalasan, humamak. Mite, n. [m�t] Cresa, pizca. Munting bagay. Mitigate, v. [m�iguet] Mitigar, moderar, calmar. Humumpay, tumigil, pumayap� Mitigation, n. [mitigu�ion] Paghumpay, pagtigil. Mitre, n. arsobispo. [m�ter] Mitra. Mitigacion.

Gorra

ng

Mix, v. [mics] Mezcla. Maghal� maglahok, magbant�

Mixture, n. [m�schur] Mistura, mezcla. Hal� lahok, bant� Mizzen, n. [mizn] Mesana. Layag sa k�ul�ulihan ng sasakyan. Mizzle, v. [mizl] Lloviznar. Umambon. Moan, n. [mon] Lamento, quejido, gemido. Panaghoy, hib�, daing. Moan, v. [mon] Lamentar, gemir; lamentarse, quejarse. Managhoy, humibik, dumaing. Moat, n. [mot] Mota; foso �canal. Sangk� bangbang. Moat, v. [mot] Rodear con canales de agua. Magbangbang. Mob, n. [mob] Populacho, gentuza. Kapal

ng tao, bunton ng tao. Mobilise, v. [m�ilais] Movilizar. Ihand�ang mga kawal, kumilos. Mobility, n. [mob�iti] Movilidad. Galaw, kilos. Moccasin, n. [m�asin] Zapato rampl� de los indianos. Sapatos ng mga negro sa Am�ika. Mock, adj. [moc] Ficticio, falso, burlesco. Gagad, bir� Mock, n. [moc] Mofa, burla. Uy�, gagad, tuy� Mock, v. [moc] Mofar, burlar, escarnecer. Umuyam, gumagad, tumuy� manuy� Mockery, n. [m�eri] Mofa, burla.

Pang-uuyam, tuy�

panggagagad,

panunuy�

Mode, n. [mod] Modo, manera, m�odo, forma, costumbre. Paraan, palakad, ayos, any� hichura, kilos, asal, ugal� Model, n. [m�el] Modelo. Paris�; ulir�, halimbaw� Moderate, adj. [m�eret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m�eret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder�ion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m�ern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang.

Modernize, v. Gawing bago.

[m�ernais]

Modernizar.

Modest, adj. [m�est] Modesto, recatado, p�dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m�esti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. Modificacion. Pagkabago. [modifik�ion]

Modify, v. [m�ifai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m�iulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul�ion] Modulacion. Pagtutugm�ng tingig. Mohair, n. [m�eir] Pelo de camello.

Balahibo ng kamelyo. Moiety, n. [m�iti] Mitad. Kalahat� Moist, adj. [m�st] H�medo. Halomigmig. Moisten, v. Maghalomigmig. Moisture, n. Halomigmig. [m�sn] Humedecer.

[mo�tiur]

Humedad.

Molar, adj. [m�ar] Molar. Nauukol sa bag�g. Molasses, n. [mol�ez] Melaza, miel. Inuyat, pul�. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw� Molest, v. [mol�t] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig.

Molestation, n. [molest�ion] Bagabag, abala, ligalig.

Molestia.

Mollification, n. [molifik�ion] Molificacion, suavizacion. Kalambut�. Mollify, v. [m�ifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m�tn] Derretido. Tun�, lusaw. Moment, n. [m�ent] Momento. Sangdal� Momentarily, adv. [m�entarili] momento. Sa bawa't sangdal� �cada

Momentary, n. [m�entari] Moment�eo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom�tous] Importante. Mahalaga, makabuluhan.

Momentum, n. [mom�tum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks� bil�. Monarch, n. [m�arc] Monarca, potentado. Har� pun� Monarchal, adj. [mon�cal] Mon�quico, real. Nauukol sa har� Monarchy, Kaharian. n. [m�arqui] Monarqu�.

Monastery, n. Bahay-monghe.

[m�asteri]

Monasterio.

Monastic, adj. [mon�tic] Nauukol sa monghe. Monday, n. [m�de] Lunes. Lunes.

Mon�tico.

Monetary, n. [m�etari] Monetario. Nauukol sa salap� Money, n. [m�i] Moneda, dinero. Salap� Moneyed, adj. [m�id] Masalap� mayaman. Adinerado.

Monger, n. [m�guer] Tratante, traficante. M�gangalakal. Monition, n. [mon�ion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m�itor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral. Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m�ki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon�ami] Monogamia.

Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon�olaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabuhay. Monotonous, adj. [mon�onas] Mon�ono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz�n] Monz�. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m�ster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m�strous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m�zli] Mensual. Bwan-bwan.

Monument, n. [m�iument] Monumento. Monumento. Monumental, Monumental. �alaala. adj. Nauukol [monium�tal] sa monumento

Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti �sam�ng ulo �pag-iisip, sumpong. Moody, adj. Sump�ngin. [m�di] Caprichoso.

Moon, n. [mun] Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m�nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m�nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci�aga; moro.

Latian, kominoy; moro. Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma�g ang sasaky�. Mooring, n. [m�ring] Daungan, punduhan. Amarradura.

Moorland, n. [m�rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m�ri] Pantanoso. Malab�. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is�. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is�. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel�colico. Magtul�, tumang� mamanl�.

Mopish, adj. [m�ish] Atontado, est�pido. Tul�, tang� Moral, adj. [m�al] Moral. Nauukol sa mabuti at matw� na kaugalian. Morality, n. [mor�iti] Moralidad. Kalinisan ng ugal� Moralization, n. [moralisz�ion] Moralizacion. Paglinis ng ugal� Moralize, v. [m�alaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. L�awan. [mor�] Lavajo, tremedal.

Morbid, adj. [m�bid] Nakapagkakasak�.

Morboso.

Mordant, n. [m�dant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin� More, adj. [mor] Mas. Lal� hig�, lamp�. Moreover, adv. [mor�er] Ademas. Bukod sa rito, sak� Morning, adj. [m�ning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma�na. Umaga. Morning, n. [morning] Ma�na. Umaga. Morocco, n. [mor�o] Marroqu� Katad na manip�. Morose, n. [mor�] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m�-ro] Ma�na. B�kas.

Morsel, n. [m�sel] Bocado. Sub� Mortal, n. [m�tal] Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m�tal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m�tar] Mortero, Almires, lus�g, dikdikan. Mortgage, Sangl� Mortgage, Isangl� n. [m�guedch] almirez.

Hipoteca.

v.

[m�guedch]

Hipotecar.

Mortgagee, n. [morguidch� El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangl� Mortgager, n. [m�guedcher] Hipotecario. Nagsasangl�

Mortification, n. [mortifik�ion] Mortificacion. Dalamhat� pighat� Mortify, v. [m�tifai] Dumalamhat� pumighat� Mortificar.

Mortise, n. [m�tis] Cotana �muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz�c] Lo que pertenece �Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk�o] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk�o-net] Pavellon. Kulamb� Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno �zacate. Lumot.

Mossiness, n. [m�ines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m�i] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m�t] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m�tli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, �omo. Kapyangot, munt�g, munt� Moth, n. [moz] Polilla. Tang� Moth-eaten, Tinatang� adj. [m�-itn] Apolillado.

Mother, n. [m�zer] Madre. In�

Motherhood, n. [m�zerjud] Maternidad. Pagkain� Mother-in-law, n. [m�zer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m�zerles] Sin madre. Walang in� Motherly, adj. [m�zerli] materno. Nauukol sa in� Maternal,

Motherly, adv. [m�zerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m�ion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m�ionles] Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang kilos.

Motive, n. [m�iv] Motivo, causa �razon. Dahil�. Motley, n. [m�li] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m�o] Mote, tema, Patnugot, patnubay, sagisag. divisa.

Mould, n. [mold] Moho. Bukb�, amag. Mound, n. [m�nd] Terrapl�. Tamb�. Mount, n. [m�nt] Monte, monta�. Bund�. Mount, v. [m�nt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp� umahon; pailanglang; sumakay. Mountain, n. [m�nten] Monte, monta�, sierra. Bundok, kabundukan.

Mountaineer, n. [maunten�] Monta�z. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m�ntinas] Monta�so. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks� magluto. Mournful, adj. [m�nful] Triste, melanc�ico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m�rning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luks� luto. Mouse, n. [m�s] Raton. Dag� Mouse-hole, n. [m�s-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungg�ng dag� Mouse-trap, n. [m�s-trap] Ratonera.

Panghuli ng dag� Moustache, n. [m�tach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m�z] Boca; entrada; embocadura. Bib�; bungang� waw� Mouthful, n. [m�zful] Bocado. Sub� Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m�vment] meneo. Galaw, kilos. Movimiento,

Moving, n. [m�ing] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada�r, segar. Gumapas, umani.

Mower, n. [m�r] Guada�ro. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m�ter] Se�r, Sr. Dn.. Ginoo, mam� Mg. Mrs., n. [m�es] Se�ra, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, Pangdik�. n. [mi�siledch] Muc�ago.

Mucilaginous, adj. [mius�adchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpatab�ng lup� pusal� Mucous, adj. [mi�kous] Mocoso. �ugin.

Mucousness, n. [mi�kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl�. Muddle, v. [m�l] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m�i] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl�. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. halomigmig. [m�ui] H�medo. Bas�

Mulatto, n. [miul�o] Mulato. Mestisong it�. Mulct, n. [melct] Multa. Mult�

Mulct, v. [melct] Multar. Magmult� Mule, n. [mi�l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet�] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag�ng mula. Mullet, n. [m�et] M�gil, sargo. Bwan-bwan [isd�. Multifarious, adj. [maltif�ious] Multifario; vario, diferente. Sar�ar� Multiped, Alupihan. n. [m�tiped] Cientopi�.

Multiplication, Multiplicacion. pagpaparami. Multiply, v.

n.

[multiplik�ion] Pagmumultiplikar,

[m�ltiplai]

Multiplicar.

Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m�ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal�, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti�dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. �Marahan! [man] �Chiton! �silencio!.

Mumble, n. [mambl] Gru�r, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m�i] Momia. Bangkay ng tao na d�bul�, bangkay na inimbalsam� Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores

glandulosos del cuello. Bek� Munch, v. [manch] Mascar �dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m�den] Mundano. Nauukol sa lup� Municipal, adj. [miun�ipal] Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. Municipalidad. Munisipyo. Municipal.

[miunisip�iti]

Munificence, n. [miun�isens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun�isent] Mun�ico, generoso. Magandang loob. Munition, n. [miun�ion] Kasangkapang pangdigm� Municiones.

Murder, n. [m�der] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m�der] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m�derer] Nakamatay ng tao. Asesino.

Murderess, n. [m�deres] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m�deres] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m�ki] Oscuro, l�rego. Malab� malamlam. Murmur, n. [m�mar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bulongbulungan.

Murmur, v. [m�mar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M�sculo. Kalamnan sa hit�at bisig. Muscular, Malakas. adj. [m�skiular] Muscular.

Muse, n. [mi�z] Musa, meditacion. War� dil�il� gunit� Muse, v. [mi�z] Meditar, profundamente. Magwar� gumunit� reflexionar magdil�il�

Museum, n. [mi�siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m�hrum] Seta. Kabut�

Music, n. [mi�zic] M�sica. M�sika, tugtog, tugt�gin, tugtugan. Musical, adj. [mi�zical] Musical. Nauukol sa tugtog �tugtugin. Musician, n. [miuz�ian] M�sico. M�siko, m�unugtog. Musket, n. [m�ket] Mosquete. Bar�. Musketeer, M�amaril. Muslin, n. muselina. n. [masket�] Mosquetero.

[m�lin]

Muselina.

Kayong

Muss, n. [moes] Arrebati�. Agaw�. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros.

Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m�tach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m�tard] Mostaza. Mustasa, k�uw� Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej�cito. Magiipon. Mutability, n. [miutab�iti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi�tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s�awahan. Mutation, n. [miut�ion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi�t] Mudo; silencioso. Pipi;

tahimik. Mutilate, v. [mi�tilet] Mutilar. Sumir� magwasak. Mutilation, n. [miutil�ion] Pagsir� pagwawasak. Mutineer, n. [miutin�] sedicioso. Mapanghimags�. Mutinous, adj. turbulento. manggugulo. Mutilacion.

Amotinador,

[mi�tinos] Amotinado, Mapanghimagsik,

Mutiny, n. [mi�tini] Motin, tumulto. Gul� panghihimags�. Mutiny, v. [mi�tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja.

Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu�r. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam� �karn�ng tupa. Mutual, adj. [mi�chiual] Mutual, rec�roco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu�iti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk�, bus�. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m�iad] Miriado, diez mil. Laks� Myrmidon, n. [m�midon] Rufian. B�gaw, nangangalakal ng babae.

Myself, pron. [mais�f] Yo mismo. Ako rin, ako ng� Mysterious, Mahiwag� adj. [mist�ias] Misterioso.

Mystery, n. [m�teri] Misterio. Hiwag� Mystic, n. pananalig]. [m�tic] M�tico. Hiwag�[sa

Myth, n. [miz] F�ula mitol�ica. Kathang isip. Mythology, n. [miz�odchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip.

N

N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab] Atrapar. Sunggab�, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne�] U�; clavo. Kuk� pak� Nail, v. [ne�] Clavar, clavetear. Magpak� Nailer, n. [ne�er] Chapucero. Tagapagpak� tagagaw�ng pak� Nailery, n. [ne�eri] F�rica de clavos. G�aan ng pak� Naked, adj. [n�ed] Desnudo, en cueros. Hub�, hub� Nakedness, Kahubuan. n. [n�ednes] Desnudez.

Name, n. [ne�] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne�] Nombrar. Magpangalan; pangal�. Nameless, adj. [n�les] An�imo. Walang pangalan. Namely, adv. [n�li] Se�ladamente, �saber. Ang kasunod, sa makatwid bag� Namesake, n. [n�sec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue� ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal� Nape, n. [nep] Nuca. Batok. Napkin, n. [n�kin] Servilleta. Serbilyeta, p�ahiran.

Narcotic, adj. Pangpatulog.

[narc�ic]

Narc�ico.

Narrate, v. [n�ret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, Salaysay. Narrative, S�aysayin. n. [narr�ion] Narracion.

adj.

[n�retiv]

Narrativo.

Narrow, adj. [n�ro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n�ro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n�al] Nasal. Pahum�, nauukol sa il�g.

Nastiness, n. [n�tines] Suciedad, porquer�. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n�ti] Sucio, puerco. Salaul� baboy. Natal, adj. [n�al] Nativo, natal. Katutub� Natation, n. [n�ecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n�ion] Nacion. Bans� nasyon. National, adj. [n�ional] Nacional. Nauukol sa bans� Nationality, n. [necion�iti] Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans� Native, adj. & n. [n�iv] Nativo, natural. Taga..., tub�sa....

Nativity, n. [net�iti] Kapangganakan.

Nacimiento.

Natural, adj. [n�hural] Natural. Talaga, lik�, katutub� Naturalization, n. [nechuraliz�ion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong bans�sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n�hur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wal� Naughty, adj. [n�i] Malo, indigno, enredador. Masam� malikot, makar�. Nausea, n. [n�ia] N�sea. Alibadbad. Nauseate, v. [n�iet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s�mur� masuklam,

marimarim. Nauseous, adj. [n�ies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n�ical] N�tico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n�al] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n�l] Ombligo. Pusod. Navigable, adj. [n�iguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n�iguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat.

Navigation, n. [navigu�ion] Navegacion. Paglalay�, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n�iguetor] Navegador. Mapaglay�, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n�i] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind� wal� Near, adv. & prep. [ni�] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni�li] A poca distancia, cercanamente. Malap�lap�, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, malinis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka.

Neatness, n. [n�nes] elegancia, limpieza, Kagandahan, kainaman, kalinisan. Nebulous, Maulap. Necessary, Kailangan. adj. [n�iules]

Hermosura, delicadeza. kakinisan,

Nebuloso.

n.

[n�eseri]

Necesario.

Necessitate, v. [nic�itet] precisar. Mangailangan.

Necesitar,

Necessitous, adj. [nic�itoes] Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal�. Necessity, n. [nic�iti] Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necesidad.

Necklace, n. [n�les] Collar. Kwint�. Necktie, n. [n�tai] Corbata. Korbatang mahab� Necrology, n. [nicr�odchi] Necrolog�. Pagbabalit�ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n�romansi] Nigromancia. Panghuhul�sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; Pangangailangan, kahirapan. pobreza.

Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n�ful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n�l] Aguja. Karayom.

Needless, adj. [n�les] Superfluo, inutil. Kalabis�, walang kabuluhan. Needlework, n. [n�luerk] Bordado de aguja. Tah�ng kamay. Needy, adj. [n�i] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif�ioes] Nefario. Masam� nakahihiy� Negation, n. [nigu�ion] Negacion. Pagpapahind� pagpapawal� pagkakail� pag-ayaw, pagtatatw� Negative, Kumakail� adj. [n�ativ] Negativo.

Negative, n. tangg� tatw�

[n�ativ]

Negativa.

Kail�

Neglect, n. [nigl�t] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl�t] Descuidar, desatender. Magpabay� makalingat. Neglectful, adj. [nigl�tful] descuidado. Pabay� ling�. Negligente,

Negligence, n. [n�lidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabay� pabay� Negligent, adj. [n�lidchent] Negligente, descuidado. Pabay� Negotiate, Mangalakal. v. [nig�iet] Negociar.

Negotiation, n. [nigoci�ion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n�res] Negra. Babaing mait�.

Negro, n. [n�ro] Negro, et�pe. Taong mait�. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas�g ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas�g. Neighbor, n. [n�or] Pr�imo, vecino. Kapw� kapw�tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n�or] Confinar. Lumap�, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n�orjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n�zer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n�fait] Ne�ito. Bagong

binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n�iu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak�. Nervous, adj. [n�vas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir�. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. Magpugad. [nest] Nidificar, anidar.

Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n�ling] Pollo. Inak�, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto,

malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb�. Nether, adj. [n�zer] Inferior. mabab� lalong alangan. Lalong

Netting, n. [n�ing] Mallado. Nilamb�. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak�ipay. Network, n. [n�work] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. �anganin. [ni�ter] Neutro. Neutro,

Neutral, adj. [ni�tral] Neutral. �anganin, walang kinakampihan.

Neutrality, n. [niutr�iti] Pagkawalang kakamp� Neutralize, v. [ni�tralais] Hwag pakialaman.

Neutralidad.

Neutralizar.

Never, adj. [n�er] Nunca, jam�. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil�] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni�] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw� New-born, n. [ni�-born] Recien nacido. Bagong pangan�. New-fashion, n. [niu-f�ion] La �ltima moda. Bagong moda.

New-moon, n. [ni�-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni�s] Noticias, novedades. Balit� Newsmonger, n. [ni�smonguer] Novelero. Ang nagbibil�ng mga pahayagan at babasah�. Newspaper, n. [ni�speper] peri�ico. P�ayagan. Newt, n. [ni�t] Lagartija. Bubul� Next, adj. [necst] Pr�imo, Kasunod, s�sunod, darating. siguiente. Gaceta,

Next, adv. [necst] Luego, inmediatamente, despues. Sak� Nib, n. [nib] Pico; punta, el extremo de cualquiera cosa. Tuk� dulo.

Nibble, v. [n�l] Picar. Tumuk� Nice, adj. [n�s] Masarap, mainam. Gustoso, delicioso.

Nicety, n. [n�siti] Exactitud, delicadeza, esmero. Kaganapan, kainaman. Niche, n. [nich] Nicho. Nicho, l�ingan. Nick, n. [nic] Punto cr�ico, tiempo preciso. Kagahulan. Nick, v. [nic] Llegar �tiempo. Umabot sa oras. Nickel, n. [n�el] Niquel. Nikel. Nickname, n. [nicnem] Apodo, mote. Palayaw.

Nickname, v. [nicnem] Motejar, poner apodos. Magpalayaw. Niece, n. babae. [niz] Sobrina. Pamangking

Niggard, n. [n�ard] Taca�, mezquino. Maramot, sak�. Niggardness, n. [n�ardnes] ruindad. Karamutan, kasakim�.

avaro,

Taca�r�,

Nigh, adj. & prep. [nai] Cerca; cercano. Malapit. Night, n. [n�t] Noche. Gab� Nightfall, n. [n�tfol] Paglubog ng araw. El anochecer.

Night-gown, n. [n�t-gaun] Bata que se usa de noche. Damit na pangtulog.

Nightly, adj. [n�tli] Nocturno. Panggab� Nightly, adv. [n�tli] Por las noches. Sa gab� gab�ab� Nightmare, n. [n�tmer] Pesadilla. Bangungot, panaginip, pangarap. Nimble, adj. [nimbl] Ligero, activo, �il. Maliks� masikap, masigla. Nimbleness, n. [n�blnes] Ligereza, destreza. Kaliksihan, kasiglahan. Nine, adj. & n. [n�n] Nueve. Syam. Ninefold, adj. [n�nfold] Nueve veces. Makasyam. Nineteen, adj. [n�ntin] Diez y nueve. Labing syam.

Nineteenth, adj. [n�ntinz] D�imo nono. Ikalabing syam. Ninetieth, adj. [n�ntiez] Nonag�imo. Ika syam na p�. Ninety, adj. [n�nti] Noventa. Syam na p�. Ninth, adj. [n�nz] Nono, noveno. Ika syam. Ninthly, adv. [n�nzli] En nono lugar. Sa ika syam. Nip, n. [nip] Pellizco, u�da. Kurot, kalm�. Nip, v. [nip] Pellizcar, rasgu�r. Kumurot, mangalmot. Nippers, n. [n�ers] Alicates, tenazas. Pang ipit.

Nipple, n. [n�l] Pez�. Ut�g (ng suso). Nit, n. [nit] Liendre, el huevo del piojo. Lis� itlog ng hanip �ng kuto. No, adv. [no] No. Hind� wal� hwag. Nobility, n. [nob�iti] Nobleza, dignidad. Kabunyian, karangalan, karilagan. Noble, adj. [nobl] Noble, hidalgo. Buny� mahal, marangal, marilag. Nobleman, n. [n�lman] Noble. Taong marangal. Nobody, n. [n�odi] Nadie, persona. Wala kahi't sino. Nocturnal, adj. Nauukol sa gab� [noct�rnal] ninguna

Nocturno.

Nod, n. [nod] Cabeceo, reverencia, cualquiera se�l hecha con la cabeza. Yuk� bat�tang� il�g. Nod, v. [nod] Cabecear, hacer una se�l con la cabeza. Yumuk�, bumat� tumang� umil�g. Node, n. [nod] Nudo. Buh�. Nodule, n. [n�iul] Nudillo. Buh�. Noise, n. [n�s] Ruido, sonido, bulla, rumor. Ingay, kaingay, alingwngaw. Noise, v. [n�s] Divulgar alguna noticia. Magbansag ng anomang balit� Noiseless, adj. [n�sles] Tranquilo, callado. Tahimik. Noisiness, n. [n�sines] Estr�ito, ruido,

alboroto. Ingay, hugong, kagul� Noisy, adj. [n�si] Ruidoso, clamoroso, turbulento. Maingay, maalingaw-ngaw, mahugong, magul� Nomad, adj. [n�ad] Errante. Pagalagal� walang t�anan. Nominal, adj. [n�inal] Nominal. Nauukol sa pangalan. Nominate, v. [n�inet] Nombrar, eligir. M�alal, pumil� humirang. Nomination, n. [nomin�ion] Nombramiento, nominacion. Paghahalal. Nonage, n. [n�edch] Minoridad, menor edad. Kabataan, kakulangan sa gulang. Non-attendance, n. [non-at�dans] Falta de

asistencia. Kakulang� sa pagdal� Nondescript, adj. [n�discript] Lo que no est�descrito. D�masayod. None, adj. [non] Nadie, ninguno. Wal� Nonentity, n. [non�titi] Nada, falta de existencia. Kawal�, kasalat�. Non-existance, n. [non-ecs�tans] Nada, falta de existencia. Kawal�, kasalatan. Nonpayment, n. [n�p�ment] Falta de pago. Kakulangan sa bayad. Nonsense, n. [n�sens] impertinencia. Kabalastugan. Disparate,

Nonsensical, adj. [nons�sical] Absurdo, impertinente. D�maaaring mangyari, maulit.

Noodle, n. [n�dl] Simplon, mentecato. Hangal, tang� gunggong. Nook, n. [nuk] Rincon, �gulo. Sulok. Noon, n. [nun] Medio d�. Katanghalian, �las dose ng araw. Noonday, n. [n�ndey] Medio Katanghalian, �las dose ng araw. d�.

Nooning, n. [n�ning] Siesta. Tulog sa tanghal� Noontide, n. [n�ntaid] medio-d�. Katanghalian. Tiempo del

Noose, n. [nus] Lazo corredizo. Sil� Noose, v. [nus] Enlazar, entrampar. Sumil�

Nor, conj. [nor] Ni. Kah� maging, ni �... man. Normal, adj. [n�mal] Normal. Karaniwan, kahusayan. Normal-school, n. [normal-sk�l] Escuela Normal. Escuela Normal, p�ralan ng pagtutur� North, adj. & n. [norz] Norte. Hilag� hilagaan. Northern, Hilag� adj. [n�zern] Septentrional.

Northeast, n. [n�zist] Nordeste. Habagat. Northward, adv. [n�zuard] H�ia el norte. Sa dakong hilagaan. Nose, n. [nos] Nariz. Ilong.

Noseless, Ngong�

adj.

[n�les]

Desnarigado.

Nostril, n. [n�tril] Ventana de la nariz. Butas ng ilong. Not, adv. [not] No. Hind� wal� Notable, adj. [n�abl] Notable, memorable. Halat� lit�, bantog. Notably, Halat� adv. [n�abli] Notablemente.

Notary, n. [n�ari] Notario. Notaryo. Notch, n. [notch] Muesta. Bingaw, ukit. Notch, v. Bumingaw. [notch] Hacer muescas.

Note, n. [not] Nota, marca, se�l; esquela, billete. Kapintasan, tand� bakat; sulat. Note, v. [not] Notar, marcar, distinguir. Tandaan, bakatan. Note-book, n. [n�-buk] Libro de apuntes. Aklat na t�aan. Noted, adj. [n�ed] Afamado, c�ebre, insigne. Bantog, buny� magiting. Noteworthy, adj. [n�uerzi] Notable, digno de nota. Kapuripuri, marapat purihin. Nothing, n. [n�ing] Nada, ninguna cosa. Wal� walang anomang bagay. Notice, n. [n�is] Noticia, nota, reparo, observacion. Balit� halat� pun� malas, mas�, pahayag.

Notice, v. [n�is] Notar, observar, mirar. Humalat� pumun� pumansin. Noticeable, reparable. napapansin. adj. [n�isabl] N�ahalat� Notable, n�upuna,

Notification, n. [notifik�ion] Notificacion. Patalastas ng h�k�man. Notify, v. [n�ifai] Notificar. Ipatalastas, ipahayag, tawagin sa h�k�man. Notion, n. [n�ion] Nocion, parecer. Akal� war� hak� Notoriety, n. [notor�ti] Kabantugan, kagitingan. Notoriedad.

Notorious, adv. [not�ioes] p�blico. Halat� hayag, tanyag.

Notorio,

Notwithstanding, adv. [notuizt�ding] No obstante, sin embargo. Gayon man. Nought, n. [not] Nada. Wal� Noun, n. pamagat. [n�n] Nombre. Pangalan,

Nourish, v. [n�ish] Pakanin, kandiliin.

Nutrir,

alimentar.

Nourishment, n. [n�ishment] Nutrimento, alimento. Pagkain, kandil� Novel, n. [n�el] Novela. Nobela, babasah�. Novelty, n. [n�elti] Novedad. Ang bagong bagay �ang bagong hayag. November, n. Nobyembre. [nov�ber] Noviembre.

Novice, n. [n�is] Novicio. Baguhan. Now, adv. [naw] Ahora. Ngayon. Nowadays, adv. [n�ades] En nuestros dias, hoy dia. Sa mga kaaraw� natin, ngayon. Now and then, adv. [nau end dzen] De cuando en cuando, de vez en cuando. Maminsanminsan, manak�ak� Noway, adv. [n�e] De ningun modo. Kahi't sa anomang paraan. Noways = noway. Nowhere, adv. [n�wer] En ninguna parte. Kaki't saan man. Noxious, adj. [n�cioes] Nocivo, da�so. Nakasasam� nakasisir�

Nozzle, n. [nozl] Nariz de un animal. Ngus� Nucleus, tipun�. n. [ni�clioes] N�cleo. B�ok,

Nude, n. [ni�d] Desnudo. Hub�, hub� Nudge, v. [nudch] Dar del codo �uno para avisarle secretamente. Sikuhin ng lihim upang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. Nudity, n. [ni�diti] Desnudo. Kahubaran. Nugatory, n. [ni�guetori] Nugatorio, futil, fr�olo. Walang kabuluhan. Nuisance, n. [ni�sans] Indecencia, porquer�. Kasalaulaan, kababuyan. Null, adj. [nal] Nulo, inv�ido. Walang kapararakan.

Nullify, v. [n�lifai] Anular, abrogar. Pawal� ng halag� pawal� ng kabuluhan. Nullity, n. [n�liti] Nulidad. Kawal� ng kapararakan. Numb, adj. [namb] Entorpecido. Manh�, namamanhid. Numb, v. [namb] Entorpecer. Mamanh�. Number, n. [n�ber] N�mero, cantidad. Bilang, n�mero. Number, v. [n�ber] Numerar, contar. Bumilang. Numberless, adj. [n�berles] Innumerable. Walang bilang. Numbness, n. [n�bnes] Torpor,

adormecimiento. Pamamanh�. Numeral, adj. [ni�meral] Nauukol sa bilang. Numeral.

Numerate, v. [ni�meret] Numerar, contar. Bumilang, bilangin. Numeration, n. [niumer�ion] Numeracion. Pagbilang, bilang. Numeric, adj. [nium�ic] Num�ico. Nauukol sa bilang. Numerical = numeric. Numerous, adj. [ni�meres] Numeroso. Marami, makakal. Numismatics, n. [niumism�ics] Numism�ica. Karunungan sa mga salapi't medalya.

Numskull, n. [n�skal] Zote. Hangal, tanga, ungas. Nun, n. [nan] Monja. Mongha. Nunnery, n. [n�eri] Convento de monjas. Bahay ng mga mongha. Nuptial, adj. [n�pcial] Nupcial, lo que pertenece �las bodas. Nauukol sa kasal �pagaasawa. Nuptials, n. [n�pcials] Nupcias, boda. Kasal, pag-aasawa. Nurse, n. [nars] Ama de cria, enfermera. Yaya, tagapag-alag�ng may-sak�. Nurse, v. [nars] Criar criaturas, cuidar enfermos. Mag-iw�ng bat� mag-alag�ng may-sak�.

Nursery, n. [n�seri] Crianza. Pag-iiw� pag-aalag� Nursling, n. [n�sling] Ni� criado. Sanggol. Nurture, n. [n�chur] Educacion. Pag-iiw� pag-aalag� Nurture, v. [n�chur] Mag-iw� mag-alag� Nut, n. [nat] Nuez. Pil� Nutcrackers, n. [n�crakers] Cascanueces. Pangtalop ng pil� Nutmeg, n. [n�meg] Nuez moscada. Nues moskada. Nutriment, n. [ni�triment] Nutrimento, alimento. Pagkain, pangbusog. Criar, ense�r.

Nutritious, adj. Nakabubusog.

[ni�tricioes]

Nutritivo.

Nutshell, n. [n�shel] C�cara de nuez. Balat ng pil� Nymph, n. [nimf] Ninfa, mujer hermosa. Nimpa; babaing magand�

O

O, [o] O (o). O (o) Oaf, n. [of] Idiota, zoquete. Musm�, ungas. Oar, n. [or] Remo. Gaod, sagw�. Oar, v. [or] Remar, bogar. Gumaod, sumagw�.

Oarsman, n. [�zman] Manggagaod, m�anagwan.

Remero.

Oasis, n. [�sis] Oasis. Oasis, dakong may mga punong kahoy sa isang il�g. Oath, n. [oz] Juramento. Sump� Obduracy, n. [�diuresi] Endurecimiento, obstinacion. Tigas ng ulo, katigasan ng ulo. Obdurate, adj. Matigas ang ulo. [�diuret] Endurecido.

Obdurateness, n. [�diuretnes] Endurecimiento. Katigasan ng ulo. Obedience, n. [ob�iens] Obediencia, sumision. Pagsunod, pagtalima.

Obedient, adj. [ob�ient] Obediente, sumiso. Mas�nurin, mapagtalima. Obeisance, n. [ob�ans] reverencia. Pitagan, galang. Cortes�,

Obese, adj. [ob�] Obeso, gordo. Matab� Obeseness, n. crasitud. Tab� [ob�nes] Obesidad,

Obesity = obeseness. Obey, v. [obe� Obedecer. Sumunod, tumalima. Obfuscate, Magdil�. v. [obfi�sket] Obscurecer.

Obit, n. [�it] Exequias. Lib�g; mga pagdaraos na isinasagaw�hinggil sa isang namatay.

Obituary, n. [ob�iueri] Obituario, necrolog�. Balit�tungkol sa pagkamatay ng sinoman. Object, n. [�dchect] Objeto. Bagay; adhik� layon, pakay, tungo. Object, v. [�dchect] Objetar. Tumutol, sumalangsang, sumalungat. Objection, n. [obdeh�cion] Objecion, r�lica. Tutol, salangsang, salungat. Objectionable, adj. [obdch�cionabl] Reparable, capaz de objecion. May kapintasan. Objective, adj. [obdch�tiv] Tungo, layon, dahil�. Objetivo.

Oblate, adj. [�let] Chato por los polos.

Chap�, pulpol, pudpod. Oblation, n. [obl�ion] Oblacion. Alay. Obligation, n. [obligu�ion] Obligacion. Katungkulan, tungkulin. Obligatory, adj. [�liguetori] Obligatorio. S�ilitan. Oblige, v. [obl�dch] Obligar; complacer, agradar. Pumilit; magbigay loob. Obliging, adj. [obl�dching] Servicial, cortesano. Mapaglingkod, mas�nurin, magalang. Oblique, adj. [obl�] Oblicuo. Pahiw�, pahap�. Obliquity, n. [obl�uiti] Pagkahiw�, pagkahapay. Oblicuidad.

Obliterate, v. [obl�eret] Borrar. Kumatkat. Oblivion, n. [obl�ion] Olvido. Limot. Oblivious, adj. Malilimut�. [obl�ias] Olvidadizo.

Oblong, adj. [�long] Oblongo. Talohab� Obloquious, adj. [obl�uioes] Injurioso, deshonroso. Kadust�ust� kahalayhalay. Obloquy, n. [obl�ui] Infamia, deshonra. Kadustaan, kasiraang puri. Obnoxious, adj. [obu�cioes] Peligroso, da�so. Mapanganib, nak�apahamak. Oboe, n. [�o] Obo� Oboy. Obscene, adj. [obs�] Obsceno, imp�dico.

Mahalay, malibog. Obscenity, n. [obs�iti] Kahalayan, kalibugan. Obscenidad.

Obscuration, n. [obskiur�ion] Oscurecimiento. Dilim, kadiliman; lab� kalabuan. Obscure, adj. [obski�r] Obscuro. Madilim, malab� Obscure, v. [obski�r] Padilim�, palabuin. Obscurity, n. [obski�riti] Kadiliman, kalabuan. Obscurecer.

Obscuridad.

Obsequies, n. [�secuiz] Exequias, honras funerales. Pagdiriwan sa paglilib�g. Obsequious, adj. [obs�uioez] Obsequioso.

Mapagkaloob, mapaglingkod. Observable, adj. [obs�vabl] conspicuo. Halat� tanyag. Notable,

Observance, n. [obs�vans] Observancia, atencion, respeto. Pagtupad, pagganap, galang. Observant, adj. [obs�vant] Observante, atento, respetuoso. Tumutupad, gumaganap, magalang. Observation, n. [observ�ion] Observacion, nota �reparo cr�ico. Pun� pans�, mas�, malas. Observatory, n. [obs�vetori] Observatorio. Obserbatoryo, umaal� at nagpapaal� ng panahon. Observe, v. [obs�v] Observar, notar,

reparar. Magmalas, magmasid; sumubok; tikman. Observer, n. [obs�ver] Mapagmalas, mapagmasid. Observador.

Observing, adj. [obs�ving] cuidadoso. Maingat.

Atento,

Obsolete, adj. [�solit] Obsoleto, anticuado. Lip�, lum� Obstacle, n. [�stacl] Obst�ulo, embarazo. Kapansanan, hadl�g. Obstinacy, n. [�stinesi] Katigasan ng ulo. Obstinacion.

Obstinate, adj. [�stinet] Obstinado, tenaz. Matigas ang ulo. Obstreperous, adj. [obstr�eroes]

Estrepitoso, ruidoso. Mahugong, maingay. Obstruct, v. [obstr�t] Obstruir, impedir, retardar. Gumambal� umabala, pumigil, humadlang. Obstruction, n. [obstr�cion] Obstruccion, estorbo, obst�ulo, dificultad. Gambal� abala, pagpigil, hadlang, kapansanan. Obstructive, adj. [obstr�tiv] Obstructivo. Nakagagambal� nakapipinsal� Obtain, v. [obt�] Obtener, adquirir, alcanzar, lograr. Magtam� magkam�, magtaglay, magkaroon. Obtainable, adj. [obt�abl] Matataglay, makakam�. Asequible.

Obtrude, v. [obtri�d] Introducir violencia. Magpumil� na pumasok.

con

Obtrusion, n. [obtri�cion] Intrusion, entremetimiento. Panghihimasok. Obtrusive, adj. [obtri�siv] entremetido. Mapanghimasok. Intruso,

Obtuse, adj. [obti�s] Obtuso, romo, sin punta. Mapurol, pulpol, salsal, pudpod. Obviate, v. [�viet] Obviar, evitar inconvenientes. Umiwas (sa kapansanan). Obvious, adj. [�vias] Obvio, evidente. Malinaw, maliwanag. Occasion, n. [ok�ion] Ocasion, casualidad, sazon, tiempo oportuno. Pagkakataon, panahon, dahilan. Occasional, adj. [ok�ional] casual. N�ataon, nagkataon. Ocasional,

Occident, n. [�sident] Kanluran, kalunuran.

Occidente.

Occidental, adj. [ocsidental] Occidental. Nauukol sa kanluran. Occiput, n. [�sipat] Colodrillo. Kaimotan, likod ng ulo. Occult, adj. [ok�t] Oculto, escondido. Ling�, tag� kubl� Occupant, n. [�iupant] Ocupador, ocupante. Ang nagmamay-ar� ang n�apanahon. Occupation, n. [okiup�ion] Ocupacion, trabajo, oficio, empleo. Pagkabuhay, g�ain, hanap-buhay. Occupy, v. [�iupai] Ocupar, emplear.

Gumamit, magtalag� Occur, v. magk�aon. [occ�] Ocurrir. Mangyari,

Occurrence, n. [ok�rens] incidente, suceso casual. pagkakataon.

Ocurrencia, Pangyayari,

Ocean, n. [�ean] Oceano. Dagat. Oceanic, adj. [oci�ic] Oce�ico. Nauukol sa dagat. Ocellated, adj. [os�eted] Lo que tiene ojos. May mat� Octagon, n. [�tagon] Oct�ono. Bagay na may walong p�ulukan. Octagonal, adj. [oct�onal] Octagonal. Nauukol sa may walong p�ulukan.

Octangular, adj. [oct�guiular] Octangular. May walong p�ulukan. Octennial, adj. [oct�ial] Lo que dura ocho a�s. Nagwawalong taon, nagtatagal ng walong taon. October, n. [oct�er] Octubre. Oktubre. Octuple, adj. [�tiupl] Octuplo. Makawalo. Ocular, adj. [�iular] Ocular. Nauukol sa mat� Oculist, n. [�iulist] Oculista. Manggagamot ng mga sak� sa mat� Odd, adj. [od] Impar; particular, extravagante. Gansal, kaib� katw� Oddity, n. [�iti] Singularidad, rareza.

Kaibhan. Oddness, n. [�nes] desigualdad. Kaibhan. Odds = oddness. Ode, n. [od] Oda. Isang ur�ng tul�g awit�. Odious, adj. [odioes] Odioso, aborrecible. Mapagtanim, magagalit�. Odium, n. [�ium] Odiosidad, Pagtatanim sa kalooban. odio. Disparidad,

Odor, n. [�or] Olor, fragrancia. Amoy, bang� salimuyak. Odoriferous, adj. [odor�eroes] Oloroso, fragrante. Mabango. Odorous, adj. [�oroes] Oloroso, fragrante.

Mabango. Of, prep. [of] De, tocante. Ng, sa, ni, kay. Off, adv. & prep. [of] Lejos, �distancia. Malay� Off, int. [of] Fuera!. Al�! lay�! Offal, n. [�al] Sobras, desecho. Labis, patap�. Offence, n. [of�s] Ofensa, injuria. Pasl�g, lait, alipust� Offend, v. injuriar. umalipust� [of�d] Ofender, provocar, Manggalit, mamaslang,

Offensive, adj. [of�siv] Ofensivo, injurioso. Nakagagalit, lapastangan.

Offer, n. [�er] Oferta; propuesta. Handog, palag�. Offer, v. [�er] Ofrecer. Maghandog. Offering, n. [�ering] Oferta. Handog. Office, n. [�is] Oficina. Opisina, k�anihan. Officer, n. [�icer] Pinun� kawan� Oficial; empleado.

Official, adj. [of�ial] Oficial, lo que pertenece �algun cargo �empleo p�blico. Opisyal, may kinalaman sa k�anihang bayan. Official, n. [of�ial] Oficial. Pun� Officiate, v. [of�iet] Hacer alguna cosa de oficio; oficiar, celebrar la misa. Mamun� magmisa.

Officious, adj. [of�ioes] Oficioso. Masipag, masikap. Officiousness, n. [of�iesnes] Oficiosidad. Kasipagan, sikap. Offing, n. [�ing] Pleamar. Laot. Offset, n. [�set] Pimpollo. Usbong, talb�. Offspring, n. [�spring] Prole, linaje, descendencia. Angkan, lah� lip� inap� Oft, adv. [oft] Muchas frecuencia. Madal�. veces, con

Often, adv. [ofn] Muchas veces, con frecuencia. Madal�. Oftentimes, adv. [�ntaims] Muchas veces, con frecuencia. Madal�.

Ogle, n. [�l] Gui�da; ojeada. Kind�; sulyap. Ogle, v. [�l] Gui�r; mirar al soslayo. Kumindat; sumulyap. Oh, int. [o] �Oh!. Ab� Oil, n. [�l] Aceite. Langis. Oil-cloth, n. [�l-cloz] Hule. Ule. Oilman, n. [�lman] Aceitero. Maglalang�. Oily, adj. [�li] Aceitoso, oleoso. Malang�. Ointment, n. [�ntment] Ung�ento. Lang� na mabang� Old, adj. [old] Viejo, anciano, antiguo. Matand� magulang, dati, lum� la�.

Olden, adj. [�den] Viejo, anciano, antiguo. Matand� magulang, dati, lum� Oldish, adj. [�dish] Algo viejo �anciano. May katandaan, may kagulangan. Oldness, n. [�dnes] Vejez, ancianidad. Katandaan, kagulangan. Oleaster, n. [�easter] Olivo silvestre. Pun�ng olibo. Olfactory, adj. [olf�tori] Olfatorio. Nauukol sa amoy. Olive, n. [�iv] Olivo. Olibo. Omelet, n. [�ilet] Tortilla de huevos. Tinortang itlog. Omen, n. [�en] Ag�ero, presagio. P�ahiin,

p�gitain. Ominous, adj. [�inoes] Ominoso, siniestro, fatal. Masamang p�gitain. Omission, n. [om�ion] Omision. Laktaw. Omit, v. [omit] Omitir. Lumigt� ligtaan; lumaktaw; laktawan. Omnipotence, n. [omn�otens] Omnipotencia. Kapangyarihan sa lahat. Omnipotent, adj. [omn�otent] Omnipotente. Makapangyarihan sa lahat. Omniscience, n. [omn�iens] Omniciencia. Karunungan sa lahat. Omniscient, adj. [omn�ient] Omniscio. Marunong sa lahat.

On, prep. [on] Sobre, encima. Sa, sa ibabaw. Once, adv. [uans] Una vez. Minsan. One, adj. [uan] Un, uno, una. Isa. Onerous, adj. [�erous] Oneroso, molesto. Mabigat, mahirap, nakagagambal� Onion, n. [�ion] Cebollas. Sibuyas. Only, adj. [�li] �ico. Bugtong, tang� bukod-tang� Only, adv. [�li] �icamente, solamente. Lamang. Onset, n. [�set] Primer �petu. Bugs� daluhong. Onslaught = onset.

Onward, adj. [�uard] Avanzado, adelantado. Masulong, nangunguna. Onward, adv. [�uard] Adelante. Sa gaw�g harap, sulong, tuloy, p�na. Ooze, n. [uz] Fango, limo, cieno. Banlik, burak. Ooze, v. [uz] Manar �correr algun l�uido suavemente. Sumaloy, kumalat. Opacity, n. [op�iti] Opacidad. Kalabuan, kadiliman. Opal, n. [�al] �alo. �alo, batong mahalag� Opaque, adj. malamlam. [op�] Opaco. Malab�

Open, adj. [�n] Abierto. Buk�, walang

tak�, walang tungt�g. Open, v. [�n] Abrir, destapar. Magbuk�, alisan ng tak�, alis� ng tungtong. Opera, n. [�era] �era. �era. Operate, v. [�eret] Gumaw� masagaw� Obrar, operar.

Operation, n [oper�ion] Operacion. Paggaw� pagsasagaw� pagbusbos. Operative, adj. [�eretiv] Nauukol sa paggaw� Operator, n. [�eretor] Tagagaw� tagabusb�. Operativo.

Operador.

Opiate, n. [�iet] Opiata. Gamot na may halong apyan.

Opine, v. [op�n] Mag-akal� humatol.

Opinar,

juzgar.

Opinion, n. [op�ion] Opinion, dictamen. Hak� akal� war� Opium, n. [�iam] Opio. Apyan. Opponent, adj. [op�ent] contrario. Kalaban, katalo. Opuesto,

Opponent, n. [op�ent] Antagonista, arguyente. Kalaban, nakikipagtalo. Opportune, adj. [oporti�n] Oportuno, conveniente. Pagkakataon, marapat. Opportunity, n. [oporti�niti] Oportunidad, sazon. Pagkakataon, panahon, kapanahunan. Oppose, v. [op�] Oponer (se). Tumutol,

sumalungat, sumalangsang, lumaban. Opposite, adj. [�osit] Opuesto, adverso, contrario; fronterizo, en frente. Kalaban, kasalung�, salangsang; katap�. Opposition, n. [opoz�ion] Oposicion, contrariedad. Tutol, salangsang, paglaban. Oppress, v. [opr�] Oprimir, apretar. Pumighat� magpahirap, sumakal, umin�. Oppression, n. [opr�ion] vejacion. Pighat� pahirap, in�. Opresion,

Oppressive, adj. [opr�iv] Opresivo, cruel. Nakapipighat� nakapagsisikip ng loob, mahirap. Oppressor, M�imighat� tampalasan. n. [opr�or] mapagpahirap, Opresor. mabagsik,

Opprobrious, adj. [opr�rias] Oprobioso, ignominioso. Kakuty�uty� kahalay-halay. Optic, adj. [�tic] �tico. Nauukol sa paning� �mat� Optical = optic. Optician, n. [opt�ian] �tico. Manglilitis ng paning�. Optimist, n. [�timist] Optimista. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. Option, n. [�cion] Opci�. Sariling hak� Opulence, n. [�iulens] Opulencia, riqueza. Yaman, kayamanan. Opulency = opulence.

Opulent, Mayaman.

adj.

[�iulent]

Opulento.

Or, conj. [or] � � kung. Oracle, n. [�acl] Or�ulo. Sanggunian. Oral, adj. [�al] Oral, verbal. Sa salit� Orange, n. [�endch] dalandan, naranhita. Naranja. Suh�

Orange-color, adj. [�endch-color] Color de naranja. Kulay-suh� Orang-outang, n. [or�g-ut�g] Orangut�. Bakulaw, musang, malak�g unggoy. Oration, n. [or�ion] Oracion. Dalangin, pangungusap.

Orator, n. [�etor] Orador. M�analumpat� Oratory, n. [�atori] Pananalumpat� pananalit� Oratoria.

Orb, n. [orb] Orbe, esfera, globo. Bilog, sangsinukob, globo. Orbed, adj. [orbd] Orbicular, redondo. Mabilog. Orbit, n. [�bit] �bita; la cuenca del ojo. Lakad ng tal� bituin, araw, at bwan; uk�ng mat� Orchard, n. Halamanan. [�chard] Huerto, verjel.

Orchestra, n. [�kestra] Orquesta. Orkesta. Ordain, v. [ord�] Ordenar, establecer, arreglar. Mag-ayos, maghusay,

magpasiya, mag-utos. Order, n. [�der] Orden, mandato; regla. Utos; ayos, husay. Order, v. [�der] Ordenar, disponer; arreglar. Mag-utos, magpasya; umayos, maghusay. Orderly, adj. [�derli] Ordenado, bien arreglado. Maayos, mahusay. Ordinal, adj. [�dinal] Ordinal. Nauukol sa ayos �husay. Ordinance, n. [�dinans] estatuto. Utos, tuntunin. Ordenanza,

Ordinary, adj. [�dineri] Ordinario, comun, regular. Karaniwan. Ordination, n. [ordin�ion] Ordenacion,

disposicion; el acto de conferir orden sacerdotal. Utos, pasiya; pag-oorden sa par� Ordnance, n. [�dnans] Kasangkapan ng kawal. Artiller�.

Ore, n. [or] Quijo, mineral. Isang ur�ng batong matigas. Organ, n. [�gan] �gano. �gano, [parang piano]. Organic, adj. [org�ic] Org�ico. Nauukol sa �gano. Organical = organic. Organist, n. [�ganist] Tagatugtog ng �gano. Organization, n. Organista.

[organiz�ion]

Organizacion. Pagtatatag. Organize, Magtatag. v. [�ganaiz] Organizar.

Orient, adj. & n. [�ient] Oriental, oriente. Silanganan. Oriental, adj. Silanganan. Oriental, n. silanganan. [ori�tal] Oriental.

[ori�tal]

Oriental.

Taga

Orifice, n. [�ifis] Orificio. Butas. Origin, n. [�idchin] Origen, principio. Sangh� pinagmulan, simul� Original, adj. [or�chinal] Original, primitivo. Una, pinagsalinan, pinagparisan.

Origination, n. [oridchin�ion] Origen. Simul� pinagmulan, pinagbuhatan. Orison, n. [�ison] Oracion, s�plica. Dasal, panalangin. Ornament, n. [�nament] Ornamento, adorno. Gayak, palamuti, kagayakan, hiyas. Ornament, adornar. hiyasan. v. [�nament] Ornamentar, Maggayak, magpalamuti;

Ornamental, adj. [ornam�tal] Lo que sirve de adorno. Panggayak, pangpalamuti. Ornate, adj. [�net] Adornado, ataviado. Nagagayakan, napapalamutihan. Orphan, adj. & n. [�fan] Hu�fano. Ulila.

Orphanage, n. [�fanedch] Pagkaulila, pangungulila. Orthography, n. [orz�rafi] Karunungan sa pagsulat.

Orfandad.

Ortograf�.

Orthology, n. [orz�odchi] Ortolog�. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salit� Oscillate, v. [�ilet] Oscilar, Magningning, kumintab. Oscillation, n. [osil�ion] Ningning, kislap, kintab. vibrar.

Oscilacion.

Ossification, n. [osifik�ion] Osificacion. Pagig�g-but�ng anoman. Ossify, v. [�ifai] Osificar. Mag�g but�

Ostensible, adj. [ost�sibl] Ostensible, manifestable. N�hahayag, n�pakikita. Ostent, n. hichura. [ost�t] Apariencia. Any�

Ostentation, n. [ostent�ion] Ostentacion, gala. Pagpaparangalan, pagpaparany� gar� Ostentatious, adj. [ostent�ioes] Ostentoso, jactancioso. Mapagparany� magar� hambog. Ostler, n. [�tler] Mozo de paja. Sota, tagapagalag�ng kabayo. Ostrich, n. [�trich] Avestruz. Abestr�s. Other, pron. [�zer] Otro. Iba. Otherwise, adv. [�zeruais] De otra manera,

por otra parte. Kung dil� �kay� Ottoman, adj. [�oman] Otomano. Nauukol sa mga turko. Ought, v. [ot] Deber, ser menester. Dapat, marapat. Ounce, n. [�nz] Onza. Onsa (salap�. Our, pron. [�ar] Nuestro, a, os, as. Atin, natin, amin, namin. Ours, pron. [�ars] Nuestro, a, os, as. Atin, natin, amin, namin. Ourselves, pron. [auars�vz] Nosotros mismos. Kami rin, kami ng� amin ng� Oust, v. [�st] Quitar, desposeer, echar fuera. Alisin, alisan, paalisin.

Out, adv. [�t] Fuera, afuera. Sa labas. Outbid, v. [autb�] Pujar; sobrepujar. Tumawad ng lalong mataas na halaga, magpataas ng tawad. Outbreak, n. [�tbrik] Erupcion. Silakb� sigalb� Outburst, n. [�tbarst] Explosion. Pagputok. Outcast, n. [�tcast] desterrado. Tapon. Desechado,

Outcry, n. [�tcray] Clamor, ruido, alboroto, griter�. Alingawngaw, ingay, kagulo, hiyawan. Outdo, v. [autd�] Exceder �otro, sobrepujar. Lumagpas, lumangpas. Outer, adj. [�ter] Exterior. Labas.

Outermost, adj. [�tormost] Extremo, lo mas exterior. K�abaslabasan. Outfit, n. [�tfit] Vestidos, ropa. Mga kasuntan, dam�. Outgo, v. [autg� Exceder, adelantarse. Lumangpas, m�na. Outgoing, n. [�tgoing] Salida. L�asan. Outgrow, v. [�tgro] Sobrecrecer. Tumaas ng hig� sa iba. Outhouse, n. [�tjaus] Dependencia de una casa. T�anang bukod na karatig ng bahay. Outlandish, adj. [�tlandish] Extranjero. Nauukol sa ibang lupain. Outlast, v. [�tlast] Durar mas que otra cosa.

Tumagal kaysa iba. Outlaw, n. [�tlo] Proscrito, bandido. Tulis�, manghaharang. Outlawry, n. Panunulisan. [�tlori] Proscripcion.

Outlay, n. [�tle] Despensa, gastos. Gugol. Outlet, n. [�tlet] Salida. L�asan. Outline, n. [�tlain] Contorno, bosquejo. Banhay, any� plano. dise�,

Outlive, v. [�tliv] Sobrevivir. Mabuhay pa. Outlook, n. [�tluk] Vigilancia, prevision. Ingat, agap, tanaw. Outlying, adj. [�tlaying] Distante de, lejos de. Malay�sa.

Outnumber, v. [autn�ber] Exceder en n�mero. Lumabis sa bilang. Out of doors, n. [aut-of-dors] Fuera de casa. Labas ng bahay. Outpost, n. [�tpost] Puesto avanzado. Bantay na nasa malay� Outrage, n. [�tredch] Ultraje, afrenta, violencia. Kadustaan, kapal�hasaan, kalapastanganan. Outrage, v. [�tredch] Ultrajar. Dumust� lumapastangan. Outrageous, adj. [autr�ches] Ultrajoso. Kadust�ust� lapastangan. Outride, v. [autr�d] Ganar la delantera �caballo. M�na, isa p�ulinan ng

pangangabayo. Outright, adv. [autr�t] complidamente. Sak� Luego;

Outrun, v. [autr�] Correr mas que otro, ganar, exceder. M�na sa takbuhan. Outsail, v. [auts�] Navegar mas que otra embarcacion. M�na sa paglalay�. Outset, n. pasimul� [�tset] Principio. Simul�

Outside, n. [auts�d] Superficie, exterior. Ibabaw, lab�. Outskirt, n. [�tskirt] Parte exterior. Dakong labas. Outspread, v. [�tspred] Extender, difundir. Palaganapin.

Outstrip, v. [autstr�] Avanzar mas que otro, rezagar, sobrepujar. M�na. Outward, adj. [�tuard] Exterior, visible. Lab�, kita. Outwear, v. [autw�] Durar mas tiempo. Tumagal ng hig� kaysa iba. Outweigh, v. [autw� Preponderar, pesar mas. Bumigat ng hig� kaysa iba. Outwit, v. [autw�] Enga�r �uno �fuerza de tretas. Manalo sa pamamagitan ng lal�g. Oval, n. [�al] �alo. Talohah� Ovate, adj. [�et] Formado como huevo. Parang itlog. Ovated = ovate.

Ovation, n. [ov�ion] Ovacion. Papuri. Oven, n. [�n] Horno. Hurn� Over, prep. [�er] Sobre, emcima. Sa ibabaw. Overawe, n. [over� Intimidar. Tumakot. Overbalance, n. [overb�ans] Preponderancia. Bigat ng timb�g. Overbalance, v. [overb�ans] Preponderar. Humig� (sa timbang). Overbear, v. [overb�] Dominar, sujetar. Sumupil, manaig. Overbearing, n. [overb�ing] Ultrajoso, desp�ico. Mapag-alipust� mabaksik.

Overboard, adj. [�erbord] A la mar, fuera del navio. Sa tubig. Overcast, Palabuin. v. [overc�t] Oscurecer.

Overcoat, n. [overc�] Sobretodo, capote. Kapote. Overcome, v. [overc�] Vencer, superar. Manalo, manaig, sumupil. Overdo, v. [overd�] Hacer mas de lo necesario. Gumaw�ng higit kaysa nararapat. Overdone, p.p. [�erdan] cansado. Pat� pag�. Rendido,

Overdue, adj. [overdi�] Lo que ha pasado del tiempo debido. Lamp� sa panahon.

Overflow, n. [�erflo] Inundacion. Bah� apaw na tubig. Overflow, v. [�erflo] Inundar, rebosar. Bumah� umapaw. Overgrow, v. [overgr� Crecer demasiado. Lumag�g lubh� Overhang, v. [overj�g] Salir algo fuera del nivel de algun edificio; mirar � caer � Ilaylay, isampay; dumungaw, dumukwang. Overhaul, v. [overj�] Desparramar alguna cosa; registrar, examinar. Magladlad, sumaliksik, lumitis. Overhead, adj. [overj�] Encima, arriba, en lo alto. Sa itaas. Overhear, v. [overj�] Entreoir. Mak�linig.

Overjoy, n. [�erdchoy] Arrebato alegr�, �tasis. Galak, kagalakan.

de

Overlay, v. [overl� Abrumar. Gumambal� Overlook, v. [overl�c] Mirar desde lo alto; pasar por alto. Tumung� tunghan; paraanin, hwag alintanahin. Overpass, v. [overp�] Pasar por alto. Palagpasin, hwag alumanahin. Overpower, v. [over-pauer] Predominar, oprimir. Manaig, mamighat� Over-reach, v. [over-r�h] enga�r. Lumagpas, dumay� Over-rule, v. [over-ri�l] Manaig, mamun� Oversee, v. [overs� Sobresalir,

Predominar.

Inspeccionar.

Mangalag� sumiyasat. Overseer, n. [overs�] Superintendente, sobrestante. Tagapamahal� tagabantay. Overset, v. [overs�] Volcar, trastornar. Itaob; ibwal, guluhin. Overshoe, n. [�ersio] Galocha. Sapatos na pang-ibabaw. Overshoot, v. [oversi�t] Pasar de raya. Lumisy� d�tumam� Oversight, n. [�ersait] equivocacion. Kamalian, mal� Yerro,

Overspread, v. [overspred] Desparramar. Mangalat, lumaganap. Overstep, v. [overst�] Pasar m� all� Laktaw�.

Overt, adj. [�ert] Abierto, p�blico. Hayag, litaw. Overtake, v. [overt�] Alcanzar. Abutan, abutin. Overthrow, v. [overzr� Trastornar, demoler, destruir. Guluh�, sirain. Overture, n. [�ertiur] Abertura. Butas. Overturn, v. [overt�n] Subvertir, volver al rev�. Bumalikwas; baligtar�. Overween, v. [overu�] Presumir, vanagloriarse. Maghambog, magparang� Overweight, n. [�erueit] Exceso en el peso. Kalabisan sa timbang. Overwhelm, v. [overju�m] Abrumar,

oprimir. Sumupil, manaig. Overwork, n. [overuerk] Exceso trabajo. Kalabisan sa paggaw� Owe, v. [o] Deber, Umutang, magkautang. tener de

deudas.

Owl, n. [�l] Lechuza. Kwago. Owlish, adj. [�lish] Semejante �la lechuza. Parang kwago. Own, adj. [on] Propio. Sarili. Own, v. [on] Poseer, ser due� de alguna cosa. Umar� mag-may-ar� Owner, n. [�er] propietario. May-ar� Ownership, n. Due�, poseedor,

[�ership]

Dominio.

Pagka-may-ar� Ox, n. [ocs] Buey. Toro, baka. Ox-fly, n. [�s-flai] T�ano. Bangaw. Ox-tongue, n. [�s-tong] Dilang-baka (halaman). Oyster, n. [�ster] Ostra. Talab� Buglosa.

P

P, [pi] P (pe). P (pa). Pabular, adj. [p�iular] Lo que da p�ulo �mantenimiento �las cosas inmateriales; alimento. Nauukol sa ikinabubuhay; pagkain, pangbusog, pangkandil�

Pabulum, n. [p�iulam] P�ulo, pasto para las subsistencias; sustento, mantenimiento. Pagkain, pangbusog, pangkandil�sa ikabubuhay. Pace, n. [pez] Paso, modo de andar; medida de cinco pies. Hakbang; laktaw; sukat na apat na paa ang hab� Pace, v. [pez] Pasear; medir �pasos. Maglak�; sukatin sa hakbang. Pacific, adj. [pas�ic] Pac�ico, quieto, tranquilo. Tahimik, payap� tiwasay. Pacifical = pacific. Pacificatory = pacific. Pacification, n. [pasifik�ion] Pacificacion. Katahimikan, kapayapaan, katiwasayan.

Pacify, v. [p�ifai] Pacificar, sosegar, aquietar, calmar. Magpatahimik, pumayap� magpatiwasay. Pack, n. [pac] L�, fardo; paquete; baraja de naipes; conjunto de perros de caza; cuadrilla de malhechores. Balutan, balot, bilot; bigk�; manghar ng baraha; pulutong ng mga asong pangaso; pulutong ng tulis�. Pack, v. [pac] Empaquetar, enfardelar, embalar. Balutin, bilutin, bigkis�, isilid sa kaha �kahon. Package, n. [p�edch] Paquete, fardo, embalaje. Balutan. Packer, n. [p�er] Tagabalot, mangbabalot. Empaquetador.

Packet, n. [p�et] Paquete, fardo peque�. Balutang munt�

Packhorse, n. [p�jors] Caballo de carga. Kabayong p�anan. Packing, n. [p�ing] Embalaje, enfardeladura. Balot, pagbalot, pagbabalot, pagbilot, pagbibilot. Paddle, n. [padl] Canalete, especie de remo. Gaod, sagwan. Paddle, v. [padl] Remar; chapotear. Gumaod, sumagwan; kumalawkaw. Paddock, n. [p�oc] Escuerzo, sapo; parque para caballos. Isang ur�ng palak� kahuyan. Padlock, n. [p�loc] Candado. Kandado, seradura. Pagan, adj. [p�an] �nico. Nauukol sa

pagsamba sa d�tunay na Dyos. Pagan, n. [p�an] Pagano, gentil. Ang sumasamba sa d�tunay na Dyos. Paganish, adj. [p�anish] Pagano, id�atra. Palasamba sa d�tunay na Dyos. Paganism, n. [p�anizm] Paganismo, idolatr�. Pagsamb�sa d�tunay na Dyos. Page, n. [pedch] P�ina; page. Tudling, mukh�ng dahon ng aklat, p�ina; paring alil� Page, v. [pedch] Foliar. Talaan ng bilang ang bawa't mukh�ng dahon ng aklat. Pagoda, n. [peg�a] Pagoda. Pagoda. Pail, n. [pel] Cubo, balde. Timb� bald� panalok, ta�g, pangadl�ng tubig.

Pailful, n. [p�ful] Cubada. Sangtimb� isang salok. Pain, n. [pein] Pena, castigo; dolor, tormento. Dusa, parusa; sak�, ant�, kirot, hirap. Pain, v. [pein] Doler. Sumak�, umant�, kumir�. Painfull, adj. [p�ful] Penoso, dolorido. Masak�, maant�, makir�. Painless, adj. [p�les] Sin pena, sin dolor. Walang sak�, d�m�aramdaman. Painstaking, adj. [p�steking] Laborioso, incansado; cuidadoso. Masipag, walang pagod; maingat. Paint, n. [pent] Pintura. Pint�

Paint, v. [pent] Pintar. Magpint� Painter, n. [p�ter] Pintor. Pint�. Painting, n. [p�ting] Pintura. Pintura. Pair, n. [per] Par. Pares, dalawa na magkabagay. Palace, n. [p�az] Palacio. bahay-har� gusaling malak� Palasyo,

Palatable, adj. [p�atabl] Sabroso, gustoso al paladar. Masarap, malasa. Palate, n. [p�et] Paladar; gusto. Ngal�gal� sarap, lasa. Palatial, adj. [pal�ial] Lo que pertenece �palacio. Nauukol sa palasyo.

Palaver, n. [pal�er] Charla, frusler�. Satsat, tab�. Palaver, v. [pal�er] Charlar. Samatsat. Pale, adj. [pel] Mapult� hiluk� P�ido, descolorido.

Pale, n. [pel] Palidez. Putl� kaputlaan. Pale, n. [pel] Palizada, defensa de estacas. Bakod, mga tulos, bakuran. Pale, v. [pel] Poner p�ido, descolorar. Mamutl� manghiluk� Paleness, n. kaputlaan. [p�nes] Palidez. Putl�

Paleography, n. [peli�rafi] Paleograf�. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sulat noong una.

Palette, n. pangahig.

[p�et]

Paleta.

Panguhit,

Palfrey, n. [p�fri] Palafren. Kabayong mabait. Paling, n. [p�ing] Estacada, palizada. Bakod, mga tulos. Palisade, n. [palis�] Palizada. Bakod, mga tulos. Palish, adj. [p�ish] Namumutl�mutl� Algo p�ido.

Pall, n. [pol] Manto real; palio de arzobispo. Damit na pangbalabal, balabal-har� balabal ng arsobispo. Pall, v. [pol] Desvanecerse, evaporarse. Maparam, m�w�sa wal�

Pallet, n. [p�et] Camilla. Arag-arag. Palliate, v. [p�iet] Paliar. Balabalan. Pallid, adj. [p�id] P�ido, descolorido. Mapult� hiluk� Pallidity, n. [pal�iti] kaputlaan, pamumutl� Pallor = Pallidity. Palm, n. [palm] Palma; palma de la mano; palmo. Palma; palad ng kamay; dangkal. Palm, v. [palm] Manosear; escamotar. Lamasin; paglaruan sa kam�. Palmated, adj. Anyong kam�. [p�meted] Palmeado. Palidez. Putl�

Palmistry, n. [p�mistri] Quiromancia. Panghuhul�sa pamamag-itan ng palad ng kam�. Palm Sunday, n. [palm-s�de] Domingo de ramos. Domingo de ramos. Palpable, adj. [p�pabl] Palpable. Nahihip� nadadama. Palpitate, v. [p�pitet] Palpitar, Sumikd� tumib�, kumab� kumutog. latir.

Palpitation, n. [palpit�ion] Palpitacion, latido. Sikd� tib�, kab� kut�. Palsied, adj. [p�sid] Paral�ico. Pasmado; lump� Palsy, n. [p�si] Par�isis; perles�. Pasm� pagkalump�

Palter, v. [p�ter] Jugar �burlarse de alguno. Magbir� Paltriness, n. [p�trines] vileza. Karamutan, kaab�n. Mezquindad,

Paltry, adj. [p�tri] Mezquino, vil. Maramot, hamak. Pamper, v. [pamper] Atracar, engordar. Bumusog, magpatab� Pamphlet, n. [p�flet] Folleto, librejo. Aklat na manip�. Pan, n. [pan] Cazuela. Kawal� Panacea, n. [panas�] Panacea. Kagamutan ng madl� Pancake, n. [p�kek] Bu�elo. Bunyuelos.

Pandemonium, n. Pandemonio. Kaguluhan.

[pandimoniam]

Pander, n. [p�der] Alcahuete. Bugaw. Pander, v. Magbugaw. [p�der] Alcahuetear.

Pane, n. [pen] Cuadro de vidrio. Salam� ng bintan��pint� Panel, n. [p�el] Entrepa�. Pagitan, agwat. Pang, n. [pang] Angustia, tormento, pena. H�ap, dalit� s�it. Panic, n. [p�ic] P�ico. Kagul� sindak, kakilabut�. Pannier, n. [p�ier] Cu�ano. Bakol, batul�g. Pant, v. [pant] Jadear, palpitar. Humingal,

sumikd� Pantaloon, n. [pantal�n] Pantalon, salawal. Pantalon.

Pantry, n. [p�tri] Despensa. P�inggalan. Pap, n. [pap] Pezon. Utong ng suso. Papa, n. [pap� Pap� Tatay, itay, tatang. Papacy, n. [p�asi] Papado. Pagkapapa. Papal, adj. [p�al] Papal. Nauukol sa papa. Paper, adj. [pe�er] Hecho de papel. Papel ang pagkayar� Paper, n. [pe�er] Papel. Pap�. Paper, v. [pe�er] Entapizar una pieza con papel. Papil�.

Papist, n. [p�ist] Papista. Makapapa. Papistic, adj. [pap�tic] Papal, pap�tico. Nauukol sa papa. Papistical = papistic. Par, n. [par] Tumbas, paris. Equivalencia, igualdad.

Parable, n. [p�abl] Par�ola. Talinghag� Parade, n. [par�] Parada, procesion c�ica. Parada, prusisyon. Paradise, n. [p�adais] Paraiso. Paraiso, kaginghawahan. Paragon, n. [p�egon] Modelo, muestra. Ulir�, halimbaw�

Paragraph, n. [p�agraf] P�rafo. Talat� Parallel, adj. [p�alel] Kapantay, kagaya. Paralysis, n. Kalumpuhan. Paralelo, igual.

[par�isis]

Par�isis.

Paralytic, adj. [paral�ic] Nauukol sa kalumpuhan. Paralytical = Paralytic.

Paral�ico.

Paralytic, n. [par�itic] Paral�ico. Lump� Paralyze, v. [p�alaiz] Paralizar. Malump� mapasm� Paramount, adj. [p�amaunt] superior. K�aastaasan. Parapet, n. [p�apet] Supremo,

Parapeto.

Kut�

kublihan ng hukb� Paraphrase, n. [p�afrez] Salaysay na paliwanag. Par�rasis.

Paraphrase, v. [p�afrez] Parafrasear. Ipaliwanag sa katagang wik� Parasite, n. [p�asait] Par�ito. nabubuhay sa gugol ng iba. Ang

Parasol, n. [p�asol] Parasol, quitasol. Payong na pang-araw. Parboil, v. [p�boil] Medio cocer. Pakuluan ng kaont� Parcel, n. [p�sel] Paquete. Balutan. Parcel, v. [p�sel] Empaquetar. Balutin. Parch, v. [parch] Tostar. Isangag, ibus�

Parchment, n. [p�chment] Pergamino. Katad na malinis na masusulatan �m�pangbabalat. Pardon, n. [p�don] Perdon. Kapatawaran, patawad. Pardon, v. Magpatawad. [p�don] Perdonar.

Pardonable, adj. [p�donabl] Perdonable. Mapatatawad. Pare, v. [par] Recortar. Talupan, bawasan. Parent, n. [p�ent] El padre �la madre. Magulang, am��ina. Parentage, n. [p�entedch] Parentela. �ak, angkan.

Parental, adj. [par�tal] Paternal. Nauukol sa am��magulang. Parenthesis, n. [par�zisis] Par�tesis. Parentes�, tand�na pangkulong ng paliwanag na salit��salaysay. Parish, n. [p�ish] Parroquia, curato. Ang saklaw ng isang par��pastor. Parity, n. [p�iti] Kapantayan. Paridad, igualdad.

Park, n. [park] Parque. bayan, l�asang malaki.

Halamanang

Parlance, n. [p�lans] Conversacion, habla. S�itaan, pag-uusap. Parley, n. [p�le] Conferencia, pl�ica. Panayam, s�itaan, �sapan.

Parley, v. Makipanayam, makipagusap.

[p�le]

Parlamentar. makipagsalitaan,

Parliament, n. [p�liment] Parlamento. Kapulungan ng mga tagapaglagd�ng kautusan. Parlor, n. [p�lor] Sala de recibimiento, parlatorio. Silid na tanggapan sa mga p�auhin, sil� na ukol sa pagsasalitaan. Parochial, adj. [par�ial] Parroquial. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. Parody, n. [p�odi] Parodia. Bady� Parole, n. Pangak� Parricide, [per�] Palabra, promesa.

n.

[p�risaid]

Parricida;

parricidio. Ang pumatay sa sariling am� pagpatay sa sariling am� Parrot, n. [p�rot] Papagayo. Loro. Parry, v. [p�-ri] Esgrimir, desviar los golpes del contrario. Manalag, umilag. Parsimonious, adj. [parsim�ioes] Econ�ico, moderado en sus gastos. Mapag-arimohonan, matip�. Parsimony, n. [p�simoni] Parsimonia, frugalidad. Pag-aarimohonan, katipiran. Parson, n. [parsn] P�roco. Par� kura, pastor. Parsonage, n. [p�sonedch] Pagkakura, pagkapastor. Curato.

Part, n. [part] Parte, partido, region.

Bahagi, l�ian, dako. Part, v. [part] Partir, distribuir, separar, dividir. Bumahagi, humat� maghiwalay. Partake, v. [part�] Participar. Sumali, dumamay. Partaker, n. [part�er] Participante. Kasali. Partial, adj. [p�cial] Parcial. kinakampihan, may kinikilingan. May

Partiality, n. [parci�iti] Parcialidad. Kiling, hilig. Participant, adj. [part�ipant] Participante, part�ipe. Kasali, karamay, kaal�, kasabwat. Participate, v. [part�ipet] Sumali, dumamay. Participar.

Participation, Participacion. pagkakadamay.

n.

[partisip�ion] Pagkakasali,

Particle, n. [p�tikl] kapyangot, karir�.

Part�ula.

Katit�g,

Particular, adj. [part�iular] singular. Bukod, tang�

Particular,

Particularity, n. [partikiul�iti] Particularidad. Pamumukod, pagkatang� Parting, n. [p�ting] Separacion, partida, despedida. Paghiwalay, pag-alis, pagpapaalam. Partisan, n. [part�an] Partidario, secuaz. Kalap� kakamp� kasama. Partition, n. [part�ion] Partici�; separacion,

division. Pin�; pagbabahagi, paghahat�

paghihiwalay,

Partition, v. [part�ion] Partir, dividir en varias partes. Bumahagi; bahagihin. Partition-wall, n. medianera. Pin�. [part�ion-uol] Pared

Partner, n. [p�tner] Socio; compa�ro. Kasam� kasama. Partnership, n. [p�tnership] Compa�a, sociedad. Pagka-kasam� Parturition, n. [partiur�ion] El estado de la hembra que est�con los dolores de parto. Panganganak. Partridge, n. [p�tridch] Perdiz. Pug� Party, n. [p�ti] Partido; parte; convite.

L�ian, samah�, �yayahan, pig�g.

katipunan;

pangkat;

Party-colored, adj. [p�tik�ord] Abigarrado. Sarisaring kulay. Party-man, n. Kakamp� kalap� [p�timan] Partidario.

Pass, n. [pas] Paso; camino, pase. Hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulot. Pass, v. [pas] Pasar; ocurrir. Dumaan, magdaan, lumagpas, makaraan; mangyari. Passable, adj. [p�abl] Pasable; pasadero, transitable. Mapararaan; mararaanan, malalakaran. Passage, n. [p�edch] Pasaje; traves�, pasadizo. Pasahe, bayad sa paglalalakbay,

paglalakbay, pagdaraan. Passenger, n. [p�endcher] Taong sakay, ang sakay �lulan. Pasajero.

Passer-by, n. [p�er-bai] El que pasa. Ang nagdadaan. Passing, n. Pagdaraan. [p�ing] Paso, pasaje.

Passing-bell, n. [p�ing-bel] La campana que toca �muerto. Agunyas. Passion, n. [p�ion] Pasi�; amor; celo, ardor. Hirap, damdamin, pag-ibig, sikap, sigla. Passionate, adj. [p�ionet] Apasionado, col�ico. Madamdamin, magagalit�. Passover, n. [p�over] Pascua. Pask�

Passport, n. [p�port] Pasaporte. Pahintulot na makalabas �makapasok sa isang daungan. Past, adj. [past] Pasado. Lip�, nakaraan. Past, n. [past] Lo pasado, el tiempo que pas� Panahong lumipas, panahong nagdaan. Paste, n. [past] Pasta, engrudo. Pangdikit. Paste, v. [past] Engrudar. Magdik�; idik�. Pasteboard, n. [p�tbord] Carton fuerte. Kart�. Pastime, n. [past�m] Pasatiempo, diversion, recreacion. L�angan, pangparaan ng panahon, �iwan.

Pastor, n. [p�tor] Pastor. Pastor. Pastoral, adj. [p�toral] Pastoril, pastoral. Nauukol sa pastor. Pastry, n. [p�tri] Pasteles. Kakan�g tila mam�. Pasture, n. [p�tiur] Pastulan, p�absaban. Pastura, pasto.

Pasture, v. [p�tiur] Apacentar. Magpastor, mag-alag�ng hayop. Pasty, n. [p�ti] Pastel. Kakan�g naninik�. Pat, adj. [pat] Apto, conveniente, propio. Bagay, ukol, marapat. Patch, n. [patch] Remiendo. Tagp� tut�. Patch, v. [patch] Remendar. Magtagp�

magtutop. Patchwork, n. [patchuerk] Obra �labor de retacitos. Pagtatagp� pagtututop. Pate, n. [pet] La cabeza. Ang ulo. Patent, adj. [p�ent] Patente, manifiesto, publico. Maliwanag, litaw, hayag, tanyag. Patentee, n. [patent� El que posee un privilegio de invencion. Ang may katibayan ng tungkol sa isang kath� Paternal, adj. [p�ernal] Paternal. Nauukol sa am� Paternity, Pagkaam� n. [pat�niti] Paternidad.

Path, n. [paz] Senda, camino, paso, huella. Landas, daan, d�nan, bak�.

Pathetic, adj. Nak�upukaw. Pathetical = Pathetic. Pathless, adj. D�maraanan.

[paz�ic]

Pat�ico.

[p�les]

Intransitable.

Pathologist, n. [pez�odchist] Patologista. Manggagamot. Pathology, n. [pez�odchi] Karunungan sa mga sak�. Patolog�.

Pathway, n. [p�we] Senda. Land�. Patience, n. [p�iens] Paciencia, resignacion. Pagtitiis, pagbabat� Patient, adj. [p�ient] Paciente, sufrido. Mapagtiis, mapagbat�

Patient, n. [p�ient] Enfermo. May sak�. Patriarch, n. [p�riarc] Patriarca. Am�ng malaking mag-anak �angkan. Patrician, adj. Marangal, dakil� [patr�ian] Patricio.

Patrimonial, adj. [patrim�ial] Patrimonial. Nauukol sa mana. Patrimony, Mana. n. [p�rimoni] Patrimonio.

Patriot, n. [p�riot] Patriota. Makabayan. Patriotic, adj. Makabayan. [petri�ic] Patri�ico.

Patriotism, n. [p�riotizm] Patriotismo. Pag-ibig sa bayang kinamulatan.

Patrol, n. [petr�] Patrulla. Bantay sa daan. Patrol, v. [petr�] Magbantay sa daan. Patrullar, rondar.

Patron, n. [p�ron] Patron, Pintakasi, tagakaling� suk� Patronage, n. [p�ronedch] proteccion. Lingap, kandil�

protector.

Patrocinio,

Patroness, n. [p�rones] Patrona. Babaing suk� Patronize, v. [p�ronais] Patrocinar, proteger. Lumingap, kumandil� kumaling� Patent, n. [p�ent] Galocha, calzado de madera. Baky� Patter, v. [p�ter] Patalear, patear.

Sumikad, tumadyak. Pattern, n. [p�tern] Modelo, norma, ejemplar, muestra. Paris�, mwestra; uliran, halimbaw� Pattern, v. [p�tern] Imitar, servir de ejemplo. Pumaris, kumuhang ulir�, tularan. Paucity, n. [p�iti] Poquedad, escasez. Kakauntian, dalang. Paunch, n. [ponch] Panza, vientre. Tyan. Pauper, n. [p�er] Pobre. Pulubi, mahirap. Pauperism, n. [p�erism] Pobreza. Hirap, kahirapan. Pause, n. [poz] Pausa, suspension. Untol, tigil, hint�

Pause, v. [poz] Pausar, cesar. Umuntol, tumigil, humint� Pave, v. [pev] Empedrar, enladrillar. Maglatag ng bato �lary� Pavement, n. [p�ment] Pavimento, empedrado de calle. Latag na bat�sa daan. Paw, n. [po] Garra. Kuk��pangalm� ng hayop. Pawn, n. [pon] Prenda. Sangl� Pawn, v. [pon] Empe�r. Magsangl� Pawnbroker, n. [p�broker] Prestamista. Nagpapasangl� Pay, n. [pe] Pago, sueldo, salario. Bayad, upa; sahod.

Pay, v. [pe] Pagar. Magbayad, umupa. Payable, adj. Mababayaran. [p�ebl] Pagadero.

Pay-day, n. [p�-de] D� de paga. Kaarawan ng pagbabayad. Payee, n. [pey� La persona �quien se paga una letra de cambio. Ang binabayaran. Payer, n. [p�er] Pagador. Tagapagbayad. Payment, n. [p�ment] Pagbabayad; kabayaran. Pago; paga.

Pea, n. [pi] Guisante. Gisante, patan� Peace, n. [piz] Paz; reposo, sosiego. Kapayapaan; kapahingahan, katiwasayan.

Peaceable, adj. [p�abl] Tranquilo, sosegado, pac�ico. Tiwasay, tahimik, payap� Peaceful, adj. [p�ful] Pac�ico, tranquilo, quieto. Payap� tiwasay, tahimik. Peack, n. [pick] Melocoton. Melokot�. Peacock, n. [p�oc] Pavo real. Pabo real. Peak, n. [pic] Cima, cumbre. Taluktok, tugatog. Peal, n. [pil] Campaneo, Alingawngaw, taginting. Peal, v. [pil] Magpaalingawngaw. Hacer estruendo.

resonar.

Peanut, n. [p�at] Cacahuate. Man�

Pear, n. [pir] Pera. Peras. Pearl, n. [perl] Perla. Perlas. Pearled, adj. [perld] Guarnecido perlas. Natatampukan ng perlas. de

Pearly, adj. [p�li] Lo que es semejante �perlas. Parang perlas. Peasant, n. [p�ant] Labriego, patan. Taong bukid, magsasaka. Peashooter, Sump�. n. [p�iuter] Cerbatana.

Pebble, n. [pebl] Guija, guijarro. Bat�g munt� Pebbly, adj. [p�li] Lleno de guijarros. Mabat�

Peck, n. [peck] Picotazo. Tuk� Peck, v. [peck] Picotear, picar. Manuk� tumuk� Pectoral, adj. [p�toral] Pectoral. Nauukol sa dibdib. Peculate, v. [p�iulet] Robar al p�blico. Magnakaw ng salaping bayan. Peculation, n. [pekiul�ion] Peculado. Pagnanakaw ng salaping bayan. Peculator, n. [p�iuletor] Peculador. Magnanakaw ng salaping bayan. Pecuniary, adj. [piki�nieri] Pecuniario. Nauukol sa salap� Pedagogue, n. [p�agog] Pedagogo. Gur�

Pedagogy, n. [p�agodchi] Karunungan sa pagtutur�

Pedagog�.

Pedal, adj. [p�al] Lo que pertenece al pie. Nauukol sa paa. Peddle, v. [p�l] Ocuparse en frioleras. Tumalaga sa mumunting g�ain. Pedestal, n. [p�estal] Pedestal, peana, pea�. Patung�. Pedestrian, n. [ped�trian] Andador, paseador. Palalakad, mapaglakad. Pedigree, n. [p�igri] Genealog�. Lah� angkan. Peak, n. [pic] Pe�l, pe�n. Bundok na bat� Peel, n. [pil] Corteza, c�cara. Upak, balat.

Peel, v. [pil] Descortezar, mondar. Upakan, talupan, alisan ng balat. Peep, n. [pip] Asomo. Dungaw, sungaw. Peep, v. [pip] Asomar. sumungaw, manungaw. Dumungaw,

Peer, n. [pir] Compa�ro. Kasama. Peerless, adj. [p�les] Incomparable. Walang kapara, walang kaparis. Peevish, adj. [p�ish] Rega�n, enojadizo; enojoso. Magagalit�, mapootin, masam�ang ulo. Peevishness, n. [p�ishnes] Mal humor. Sam�ng ulo. Peg, n. [peg] Clavija, espita. Pakong kahoy.

Peg, v. [peg] Clavar. Ipak� Pelf, n. [pelf] Dinero, riquezas. Salap� yaman. Pelican, n. [p�ican] Pel�ano. Ibong tila tagak. Pellet, n. [p�et] Pelotilla. Munting pelota. Pellicle, n. [p�icl] Pel�ula. Balok. Pellucid, adj. [peli�cid] Trasparente, di�ano. Nanganganinaw, malinaw. Pelt, n. [pelt] Pellejo, cuero. Balat. Pelvis, n. [p�vis] P�vis. But�ng baywang. Pen, n. [pen] Pluma. Pluma, panulat.

Pen, n. [pen] Jaula, caponera. Kulung�, tangkal. Pen, v. [pen] Enjaular, Kumulong, isilid sa tangkal. encerrar.

Penal, adj. [p�al] Penal. Nauukol sa parusa. Penalty, n. [p�alti] Pena, castigo. Parusa, dusa. Penance, n. [p�ans] Penitencia. Dusa, pagpapakahirap. Pencil, n. [p�sil] L�iz; pincel. Lapis, panulat; pins�. Pencil-case, n. Sisidl�, ng lapis. [p�sil-kes] Lapicero.

Pendant, n. [p�dant] Pendiente. Hikaw.

Pendency, n. [p�densi] Suspencion; demora. Pagkatigil; pagtatagal, paglulwat. Pendent, adj. [p�dent] Pendiente, colgante. Nakalawit, nakasabit, nakabitin. Pending, adj. [p�ding] indeciso. Nabibitin, �anganin. Pendiente,

Pendulum, n. [p�diuloem] P�dulo. P�dulo. Penetrate, v. [p�itret] Penetrar, introducir. Tumalab, tumag�. sumuut. Penetration, n. [penitr�ion] Penetracion; sagacidad. Talab, tag�; katalinuan. Penholder, n. [p�jolder] Tatagn� �mango ng pluma. Penitence, n. [p�itens] Portapluma.

Penitencia,

contricion. Pagpapakahirap. Penitent, adj. Nagpapakahirap. [p�itent] Penitente.

Penitential, adj. [penit�cial] Penitencial. Nauukol sa pagpapakahirap. Penitentiary, n. [penit�cieri] Penitenciario. Bilangguan. Penknife, n. [p�naif] Cortaplumas. Lanseta. Penman, n. [p�man] Pendolista. Marunong sumulat. Penmanship, n. [p�manship] Escritura, el arte de escribir. Sulat-kamay, dunong sa pagsulat. Pennant, n. [p�ant] Banderola. Watawat, bandil�

Penniless, adj. [p�iles] Sin dinero, falto de dinero. Walang salapi, mahirap, salat. Pension, n. [p�sion] Pension. Pension. Pensionary, adj. & n. [p�sioneri] Pensionado; pensionista. May pension. Pensive, adj. [p�siv] Pensativo. Mapag-is�, mapanimdim. Pentateuch, n. [p�tetiuc] Pentateuco. Unang limang aklat ng Biblia. Pentecost, n. [p�ticost] Pentecoste. Kapistahan ng pagparito ng Esp�itu Santo. Penthouse, n. [p�tjaus] Tejaroz, tejadillo. Sibe [ng bahay]. Penultimate, adj. [pin�timet] Pen�ltimo.

Pangalawa sa hul� Penumbra, n. [pinoembra] Pagdidilim ng bwan. Penumbra.

Penurious, adj. [pini�rioes] Taca�, avaro. Maramot, sakim. Penury, n. [p�iuri] Penuria, pobreza, carest�. Hirap, kasalatan. People, n. [pipl] Pueblo. Bayan, mga tao. People, v. [pipl] Poblar. Bayanin. Pepper, n. [p�er] Pimienta. Pamint� Pepper, v. [p�er] Sazonar con pimienta. Magtimpl�ng pamint� Pepper-box, n. [p�er-bacs] Pimentero. Sisidlan ng pamint�

Peradventure, adv. [peradv�chur] Quiz� acaso, por ventura. Marahil, kaipal� Perambulate, v. [per�biulet] Transitar, recorrer alg�n territorio. Maglibot, maggal� Perambulation, n. [perambiul�ion] La accion de caminar �transitar por alguna parte. Paglilib�, paggagal� Perambulator, n. [per�biuletor] Cochecito para ni�s. Karwakarwahihan. Perceivable, adj. [pers�abl] Perceptible. N�amataan, n�ahalat� n�awawaan. Perceive, v. [pers�] Percibir, entender. M�ataan, m�alat� m�awaan. Percentage, n. [pers�tedch] Por ciento.

Sanggayon sa bawa't sangdaan. Perceptible, adj. [pers�tibl] Perceptible. Namamataan, halat� litaw. Perceptibility, n. [perceptib�iti] Percepci�. War� pakiramdam. Perception, n. [pers�cion] Percepci�, idea. War� isipan, akal� Perceptive, adj. Maramdamin. [pers�tiv] Perceptivo.

Perchance, adv. [perch�s] Acaso, quizas. Kaypal� marahil. Percolate, v. [p�colet] Sumal� tumawas. Colar, filtrar.

Percuss, v. [perk�] Golpear. M�mpog, m�ungg� m�angg�

Percussion, n. [perk�ion] Percusion, golpe. Umpog, bungg� bangg� Perdition, n. [perd�ioen] Perdicion, destruccion, ruina. Kapahamak�, kasiraan, sir� huh� Peregrinate, v. [p�egrinet] Peregrinar. Maglak�, maglakbay. Peregrination, n. [peregrin�ion] Peregrinacion. Paglalakb�, paglalak�. Peremptory, adj. [p�emtori] Perentorio, decisivo, definitivo. Patap�. Perennial, adj. [per�ial] Perenne, continuo, permanente. Palag� parati, pan�. Perfect, adj. [p�fect] Perfecto, acabado. Sakdal, lub�, gan�.

Perfect, v. [p�fect] Perfeccionar, acabar. Lubus�, ganap�. Perfection, n. [perf�cion] Perfeccion. Kasakdalan, kalubusan, kaganapan. Perfidious, adj. [perf�ioes] P�fido, desleal, traidor. Palamara, suk�, taksil, lilo. Perfidy, n. [p�fidi] Perfidia, Kasukab�, kataksil�, paglililo. traicion.

Perforate, v. [p�foret] Horadar, calar. Bumutas, bumalibol. Perforation, n. [perfor�ion] Perforacion. Pagbutas. Perforce, adj. [perf�z] Por fuerza. S�ilitan, sa dah�, sa lak�.

Perform, v. [perf�m] Ejecutar, poner en obra alguna cosa. Magsagaw� gumaw� gumanap. Performance, n. [perf�mans] Ejecucion, complimiento; representacion teatral, funcion. Pagsasagaw� pagganap; palab� dulaan. Perfume, n. [p�ium] Perfume. Pabang� Perfume, v. [p�ium] Perfumar. Pabanguh�. Perfumer, n. [perfi�mer] perfumista. Magpapabang� Perfumero,

Perhaps, adv. [perj�s] Quiz� acaso, por ventura. Marahil, kaypal� Peril, n. [p�il] Peligro, riesgo. Panganib, pangamb�

Perilous, adj. [p�iloes] Mapanganib, mapangamb�

Peligroso.

Perimeter, n. [per�iter] Per�etro. Paligid. Period, n. [p�iod] Per�do, cierto y determinado n�mero de a�s. Panahon, tagal, lwat, l�n. Periodic, adj. Panapanah�. [piri�ic] Peri�ico.

Periodical = Periodic. Periphery, n. [pir�eri] circunferencia. Paligid. Periferia,

Perish, v. [p�ish] Perecer, acabar, morir. Mamatay, maut�, manaw, maparam. Perishable, adj. [p�ishabl] Perecedero. Namamatay, napaparam.

Peristyle, n. [p�istail] Peristilo, espacio rodeado de columnas. Dakong lig� ng halige. Periwig, n. [periwig] Peluca, peluquin. Buhok na postiso, peluka. Perjure, n. [p�dchur] Manunump�ng d�totoo. Perjurar.

Perjury, n. [p�dchuri] Perjurio. Panunump�na walang katotohanan. Perk, v. [perk] Pavonearse. Maghambog. Permanence, n. [perm�ens] Permanencia. Pananatile, pamamalag� Permanency = Permanence. Permanent, adj. [p�manent] Permanente.

Nananatile, namamalag� Permeate, v. [p�miet] Penetrar, atravesar. Tumagos, lumagpas. Permissible, adj. [perm�ibl] Permisible. M�pahihintulot, m�papayag. Permission, n. [perm�ion] Permiso, licencia. Pahintulot, kapahintulut�. Permit, n. [perm�] Permiso. Pahintulot. Permit, v. [perm�] ipahintulot, ipayag. Permutation, n. Permutacion, trueque, pagpapalitan. Permitir. Itulot,

[permiut�ion] cambio. Pal�,

Permute, v. [permi�t] Permutar, cambiar. Magpalit.

Pernicious, adj. [poern�ioes] Pernicioso; perjudicial. Nakapipinsal� nakasisir� nakapagpapahamak. Perpendicular, adj. [perpend�iular] Perpendicular. Patir�, patay� Perpendicularity, n. [perpendikiul�iti] El estado de lo que es perpendicular. Tay� tir�. Perpetrate, v. [p�pitret] Perpetrar, cometer algun delito. Magkasala, magkamit ng sala. Perpetration, n. [perpitr�ion] Perpetracion. Pagkakasala, pagkakamit ng sala. Perpetual, adj. [perp�iual] Perpetuo, eterno. Magpakaylanman, parati.

Perpetuate, v. [perp�iuet] Perpetuar, eternizar. Pamalagiin, pamaratihin. Perpetuation, n. Perpetuacion. Pagkalag� [perpetiu�ion]

Perpetuity, n. [perpetiu�i] Perpetuidad. Pamamalag� pamamarati. Perplex, v. [perpl�s] Confundir, embrollar. Magul�ang isip, mag-alapaap, magsalimuot. Perplexity, n. [perpl�siti] Perplejidad. Kaguluhan ng isip, pagsasalimuot, pag-aalapaap. Persecute, v. [p�sikiut] Persiguir; molestar. Humabol, mamuntot; yumamot, umabala.

Persecution, n. [persiki�cion] Persecucion. Habol. Perseverance, n. [persiv�ans] Perseverancia. Tiyag� katiyagaan. Persevere, v. [persiv�] Perseverar, persistir. Magtiyag� magpumilit, manatile. Persist, v. [pers�t] Persistir, permanecer. Magpumilit, manatile, mamalag� Persistence, n. [pers�tens] Persistencia, permanencia. Pagpupumilit, pananatile, pamamalag� Persistent, adj. [pers�tent] Persistente. Nagpupumilit, namamalag� Person, n. [p�sn] Persona, individuo. Tao, katao.

Personage, n. [p�sonedch] Personaje. Tao, pagkatao. Personal, adj. [p�sonal] Personal. Sarile. Personality, n. [person�iti] Personalidad. Pagkatao. Personate, v. [p�sonet] Kumatawan, gumaya. Personify, v. [pers�ifai] Ariing parang tao. Representar.

Personificar.

Perspective, adj. [persp�tiv] Perspectivo. Nauukol sa t�awin. Perspective, n. [persp�tiv] Perspectiva. T�awin. Perspiration, n. [perspir�ion] Transpiraci�, sudor. Pawis.

Perspire, v. [persp�r] Transpirar, sudar. Magpawis. Persuade, v. [persu�] Persuadir, excitar. Humikayat, umak�, mag-udyok, magbuy� Persuasible, adj. [persu�ibl] Persuasible. Nakahihikayat, nakaaak�. Persuasion, n. [persu�ion] Persuasion. Hikayat, ak�, udyok. Pert, adj. [pert] Listo, petulante. Maliks� pangahas. Pertain, v. [pert�] Pertenecer. M�kol. Pertinacious, adj. [pertin�ioes] Pertinaz, terco. Matig� ang ulo. Pertinacity, n. [pertin�iti] Pertinacia,

obstinacion, tenacidad. Tigas ng ulo, katigasan ng ulo. Pertinent, adj. [p�tinent] Pertinente; perteneciente. Ukol, akm� bagay. Pertness, n. [p�tnes] Impertinencia, atrevimiento. Kapangahasan. Perturb, v. [pert�b] Perturbar, inquietar. Pumukaw, umabala, gumambal� Perturbation, n. [perturb�ien] Perturbacion, desorden. Gambal� gul� ligalig. Perusal, n. [peri�sal] Lectura, leccion. Basa, pag-aaral. Peruse, v. Leer. Bumasa. Perverse, adj. [perv�s] Perverso,

depravado. Balakyot, masam� Perversity, n. Kabalakyutan. [perv�siti] Perversidad.

Pervert, v. [perv�t] Pervertir. Akayin sa masam� pasamain. Pest, n. [pest] Peste, pestilencia. Salot, peste. Pester, v. [p�ter] Molestar, Gumambal� yumamot. cansar.

Pestiferous, adj. [pest�eres] Pest�ero; pernicioso. Nakasasalot, nakagagambal� Pestilence, n. [p�tilens] Pestilencia, peste. Salot, peste. Pestilent, adj. [p�tilent] Pestilente, pest�ero. Nakasasalot, nakapepeste.

Pestle, n. [pesl] Mano de almirez, maja de mortero. Halo ng almir�, pangdikdik. Pet, n. [pet] Favorito. Ang minamahal, ang itinatang� Pet, v. [pet] Mimar. Palayawin. Petal, n. [p�al] P�alo. Dahon ng bulaklak. Petition, n. [pit�ion] Peticion, s�plica, ruego. Kahilingan, hing� sam� pamanhik. Petition, v. [pit�ion] Suplicar, solicitar. Humil�g, huming� sumam� mamanhik. Petrification, n. [petrifik�ion] Petrificacion. Pagmamatigas ng loob. Petrify, v. [p�rifai] Petrificar, endurecer el corazon. Magmatig�.

Petroleum, n. [pitr�iem] Petr�eo. Gas. Petticoat, n. [p�icot] Guardapi�, zagalejo, enaguas. Nagwas. Pettish, adj. [p�ish] Enojadizo, rega�n. Magagalit�, mapootin. Petulance, n. [p�iulans] descaro. Kawalang kalapastanganan. Petulancy = petulance. Petulant, adj. [p�iulant] Petulante, descarado. Walang hiy� lapastangan. Pew, n. [piu] Banco cerrado de iglesia. Likmuan sa simbahan. Phalanx, n. [f�ancs] Falange. Pulutong ng Petulancia, hiyaan,

kawal. Phantasm, n. [f�tasm] Fantasma. Mult� gun�un� Phantom, gun�un� n. [f�tom] Fantasma. Mult�

Pharisee, n. [f�isi] Fariseo. Pariseo. Pharmacy, n. [f�masi] Farmacia. Parmasya, karunungan sa paggaw�ng gamot. Pharynx, n. [far�cs] Faringe. Ngal�gal� Phasis, n. [f�is] Fase. Any� Phenomenon, n. [fin�inon] Fen�eno, todo lo que admira por su novedad. Katakatak� kamangh�angh� Phial, n. [f�al] Redomilla. Boteng munt�

Philanthropic, adj. [filanzr�ic] Filantr�ico. Mapagkaloob, mapagdamay. Philanthropical = Philanthropic. Philanthropy, n. [fil�zropi] Filantrop�. Pagkakaloob, pagmamagandangloob. Philological, adj. [filol�chical] Filol�ico. Nauukol sa wik� Philologist, n. [fil�odchist] Fil�ogo. Marunong ng kapakan� ng mga wik� Philology, n. [fil�odchi] Filolog�. Karunungan sa kapakan� ng mga wik� Philosopher, n. [fil�ofer] Fil�ofo. Pil�opo, pantas sa pagmamatwid. Philosophy, n. [fil�ofi] Filosof�.

Karunungan sa pagmamatwid. Philter, n. [f�ter] Filtro; hechizo amatorio. Sala�; gayuma. Phiz, n. [fiz] Facha, cara. Any� mukh� Phlegm, n. [flem] Flema. Kalaghal� plema. Phlegmatic, adj. [flegm�ic] Flegm�ico. Makalaghal� Phlegmatical = Phlegmatic. Phonetic, adj. [fon�ic] Fon�ico. Nauukol m tingig. Phonics, n. [f�ics] Ciencia de los sonidos. Karunungan sa mga tingig. Phonograph, Pon�rapo. n. [f�ograf] Fon�rafo.

Phosphoric, adj. [fosf�ic] Nauukol sa p�poro �siklab.

Fosf�ico.

Phosphorus, n. [f�foroes] F�foro. P�poro, siklaban. Photograph, n. [f�ograf] Retrato. Retrato. Photograph, Rumetrato. v. [f�ograf] Fotografiar.

Photographer, n. Mangreretrato.

[fot�rafer]

Fot�rafo.

Photography, n. [fot�rafi] Fotograf�. Karunungan sa pagretrato; dakong p�uhanan ng retrato. Phrase, n. [frez] pananalaysay. Frase. Pananalit�

Phrenology, n. [frin�odchi] Frenolog�. Karunungan sa utak ng tao. Phrensy, n. Pagkahib�g. [fr�zi] Frenes� delirio.

Phthisic, adj. [t�ic] T�ico. Natutuy� Phthisis, n. [t�is] Tisis. Pagkatuy� Physic, n. [f�ic] F�ica. P�ika, kurunungan tungkol sa lik� ng mga bagay ng katalagahan. Physic, n. [f�ic] Medicina, medicamento. Gamot, kagamutan. Physic, v. Manggamot. [f�ic] Medicamentar.

Physical, adj. [f�ical] F�ico. Nauukol sa p�ika.

Physician, adj. [fiz�ioen] Manggagamot, m�iko.

M�ico.

Physics, n. [f�ics] F�ica. P�ika �karunungan tungkol sa lik� ng mga bagay ng katalagahan. Physiognomy, n. [fizi�nomi] Fisonom�; rostro, semblante. Pagmumukh� any� hichura. Pianist, n. [pi�ist] Pianista. marunong tumugtog ng pyano. Piano, n. [pi�o] Piano. Pyano. Picayune, n. [picay�n] Medio real. Sikolo. Pick, n. [pic] Pico. Tuk� Pick, v. [pic] Picar; coger, recoger. Pyanista,

Tumuk� pumulot, dumampot. Pickaxe, n. [p�acs] Pico. Pico. Picket, n. [p�et] Estaca. Tulos. Pickle, n. [p�l] Salmuera, escabeche. Achara. Pickpocket, M�enekas. n. [p�poket] Ratero.

Picnic, n. [p�nic] Comelona. Pagliliwaliw sa isang salosalo. Pictorial, adj. [pict�ial] Pict�ico. Nauukol sa pintura �panglalarawan. Picture, n. [p�chur] Larawan, kwadro. Pie, n. [pai] Pastel, Pintura, cuadro.

empanada.

Pay

[kakan�]. Piebald, adj. [p�bold] Manchado de varios colores. Sarisaring kulay. Piece, n. [piz] Pedazo, pieza, obra; remiendo. Putol, bahagi, piraso; tagp� tutop. Piece, v. magtutop. Piecemeal, Untiunt� [piz] Remendar. Magtagp�

adv.

[p�mil]

En

pedazos.

Pied, adj. [p�d] Variegado, manchado. Bat�bat�. Pier, n. [pir] Muelle. Mwelye, daung�, punduhan. Pierce, v. [pirs] Penetrar; agujerear,

taladrar. Tumagos, lumagpas; bumutas. Piety, n. [p�eti] Piedad, Kabanalan, pagtalag� devoci�.

Pig, n. [pig] Cerdo, puerco. Baboy; bi�. Pigeon, n. [p�chen] Paloma. Kalapate. Pigeon-house, n. [p�chen-jaus] Palomar. Bahay-kalapate. Pig-headed, Ung�. adj. [p�-jeded] Est�pido.

Pigment, n. [p�ment] Pigmento. Tin� pangkulay. Pigmy, n. [p�mi] Pigmeo, enano. Pinineo; pand�. Pike, n. [p�k] Lucio; pica. Pakong malak�

Pilaster, n. [pil�ter] Pilastra. Halige. Pile, n. [p�l] Estaca, pila, monton. Tulos, salans�, bunt�. Pile, v. [p�l] Amontonar, Magbunton, magsalans�. Pilfer, v. [p�foer] mang-um�. Ratear. apilar.

Manekas,

Pilgrim, n. [p�grim] Peregrino, remero. Ang naglalakbay. Pilgrimage, n. [p�grimedch] Peregrinacion. Paglalakbay. Pill, n. [pil] P�dora. Pildur�. Pillage, n. [p�edch] Pillage, bot�, saqueo. N�anglooban, n�angharangan.

Pillage, v. [p�edch] Pillar, hurtar. Mangloob, mangharang, magnakaw. Pillar, n. [p�ar] Columna, pilar. Halige. Pillow, n. [p�o] Almohada. Unan. Pillow-case, n. [p�o-kes] Funda de la almohada. Punda ng unan. Pilot, n. [p�lot] Piloto. Piloto, tagaugit. Pilot, v. [p�lot] Guiar un nav� en su navegacion. Magpalakad ng sasakyan sa tubig; umugit. Pimple, n. [p�pl] Granito, tumorcillo. Bukl�, tigihawat. Pin, n. [pin] Alfiler. Espil�

Pin, v. [pin] Mag-espil�

Prender

con

alfileres.

Pincers, n. [p�coers] Pinzas, tenazuelas. Sipit, panipit. Pinch, n. [pinch] Pellizco. Kur�. Pinch, v. [pinch] Pellizcar. Kumurot. Pincher, n. M�gungurot. Pincushion, almohadilla. espil� [p�cher] Pellizcador.

n. [pinc�sion] Acerico, Unan-unanang tusuk� ng

Pine, v. [p�n] Desfallecer, estar l�guido. Manglupaypay, mamanglaw. Pine-apple, n. [p�n-epl] Pi�. Piny�

Pinion, v. [p�ioen] Atar las alas, maniatar. Talian sa pakpak, balitiin. Pink, n. [pink] Color de rosa. Kulay rosas. Pinnacle, n. [p�acl] Pin�ulo, chapitel. Taluktok, pulupo, dakong pinakamataas ng gusal��bahay. Pint, n. [pint] Pinta, medida de l�uidos. Pinta �isang takalan ng mga bagay na lus�. Pioneer, n. [paion�] Zapador. Manggagaw� m�gangadl�ng lupang huk� sa pamamagitan ng pala. Pious, adj. [p�oes] Pio, devoto. Ban�, mad�alin. Pip, n. [pip] Pepita. But� pungl� Pip, v. [pip] Piar ciertas aves. Sumy�.

Pipe, n. [p�p] Tubo, conducto; pipa para fumar; flauta. Tubo, p�aluyan ng tubig; kwako, pipa; plaut� Pipe, v. [p�p] Tocar la flauta. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Piper, n. [p�per] Flautista, Plautista, m�unugtog ng plauta. gaitero.

Piquancy, n. [p�ansi] Picante; acrimonia. Sili; angh�g. Piquant, adj. [p�ant] Picante. Maanghang. Pique, n. [pic] Pique, desazon. Galit, sam�ng loob. Pique, v. [pic] Picar, enojar, ofender. Manggalit, mangyamot.

Piracy, n [p�rasi] Pirater�. Panunulisan sa dagat. Pirate, n. [p�ret] Pirata. Tulisang dagat. Piratical, adj. [pair�ical] Pir�ico. Nauukol sa tulisang dagat. Piscary, n. [p�cari] Privilegio de la pesca. Kapahintulutan sa pangingisd� Piscivorous, adj. [pis�oeroes] Icti�ago. Palakain ng isd� Pistol, n. [p�tol] Pistola, arma de fuego peque� y corta. Pistola, rebolber. Pit, n. [pit] Hoyo, sepultura. Hukay, ba�. Pit, v. [pit] Poner alguna cosa en un agujero; azuzar �uno para que ri�.. Magsilid sa butas, magba� sa hukay;

magbuy� mag-udl�g. Pitch, n. [pitch] Alquetran. Alkitr�. Pitcher, n. [p�her] C�taro. Bang� pich�. Pitchfork, n. [p�hfork] Horca �percha. Panghakot ng damong tuy� Pitchy, adj. [p�hi] Embreada. Maalkitr�. Piteous, adj. [p�ioes] Lastimoso, miserable. Kalunoslunos, kahabaghabag, kawaw� Pitfall, n. [p�fol] Trampa. Hukay na lal�g. Pith, n. [piz] Meollo; tu�ano. B�ok, ubod. Pitiable, adj. [p�iabl] Lastimoso, sensible. Kahinahinayang, sayang.

Pitiful, adj. [p�iful] Lastimoso, sensible; compasivo. Kawaw� kaaw�w� mahabagin. Pitiless, adj. [p�iles] Desapasionado, cruel. Walang aw� walang habag. Pittance, n. [p�ans] Pitanza, raci�. Lim�. Pity, n. [p�i] Piedad, misericordia, compasi�. Aw� habag, hinayang. Pity, v. [p�i] Compadecer; tener l�tima. Maaw� mahabag; manghinayang. Pivot, n. [p�oet] Espig�, quicio. Ikir�, kidkiran, ikut�, pihit�. Placard, n. [pl�ard] Aviso al p�blico. Pahayag, patalastas. Placard, v. [pl�ard] Publicar; fijar en las esquinas alguna noticia de inter� p�blico.

Magpaunaw� magdikit sa mga langsangan ng pahayag �paunaw� Place, n. [ple�] Lugar, sitio, paraje. Dako, lugar. Place, v. [ple�] Colocar, poner, fijar, plantar. Maglagay; maglapag. Placid, adj. [pl�id] Pl�ido, Maamong-loob, tahimik. Plagiarism, n. [pl�iarism] Panghuhwad, paggaya. Plagiarist, n. [pl�iarist] Manghuhwad, manggagaya. apacible.

Plagio.

Plagio.

Plague, n. [ple�] Peste, plaga, calamidad. Salot, peste, sakun� Plague, v. [ple�] Atormentar, afligir, vejar.

Magpahirap, dumalamhat� umap� Plain, adj. [ple�] evidente. Pantay, malinaw. Llano, patag; liso; claro, maliwanag,

Plain, n. [ple�] Llano en campo �terreno igual. Kapatagan, dakong pantay, dakong patag. Plaint, n. [plent] Quejido, lamento. Da�g, hib�. Plaintiff, n. [pl�tif] Demandador. Tagapagsakdal, ang nagsasakdal. Plaintive, adj. [pl�tiv] Lamentoso, dolorido. Palada�g, palahibik. Plait, n. [plet] Pliegue, el doblez que se hace en la ropa. Lup� pileges, kun�.

Plan, n. [plan] Plan �modelo de alguna cosa; plano. Any� banhay; plano. Plan, v. [plan] Proyectar. Magpanukal� Plane, adj. [plen] Llano. Yano, patag. Plane, n. pangkayas. [plen] Cepillo. Katam,

Plane, v. [plen] Allanar, acepillar. Katam�, kayasin. Planet, n. [pl�et] Planeta. Planeta, band�; malaking bituin. Planetary, adj. [pl�eteri] Nauukol sa planeta. Planetario.

Plank, n. [plank] Tablon, tabla gruesa. Tabl�g makapal.

Plank, v. [plank] Entablar, entarimar. Magpalapag, magsahig ng tabla. Plant, n. [plant] Plantar; el asiento del pie. Pananim, halaman; talampakan ng paa. Plant, v. [plant] Planta. magpunl�ng halaman. Magtanim,

Plantain, n. [pl�ten] Pl�ano. Saging. Plantation, n. [plant�ion] Plantacion. Pananim, bukiran na sinasaka. Planter, n. [pl�ter] Plantador, cultivador. Magsasaka, m�ananim. Plash, n. [plash] Charquillo, lagunajo. Law� lam�, lumbak. Plaster, n. [pl�ter] medicamento; yeso. Tapal, Emplasto, pangtapal;

panglechada. Plaster, v. [pl�ter] Emplastar; enyesar. Magtapal; maglechada. Plat, v. [plat] Entretejer. Humabi. Plate, n. [ple�] Plato; plancha de metal. Pinggan, putol na metal. Platform, n. [pl�form] Plataforma. Palapag, entablado. Platoon, n. [plat�n] Peloton. Pulutong. Platter, n. [pl�ter] Fuente, plato grande. Bandehado, pinggang malak� dinulang. Plaudit, n. [pl�it] Aplauso, aclamacion. Papuri, pakpakan. Plausible, adj. [pl�ibl] Plausible.

Kapuripuri, marapat purihin. Play, n. [pley] Juego; representacion dram�ica; el modo de tocar un instrumento. Lar� palabas-dulaan, tugtog. Play, v. [pley] Jugar, entretener; tocar un instrumento. Maglar� tumugtog. Player, n. [pl�er] Jugador; tocador, m�sico. Ang lumalar� m�unugtog, m�siko. Play-fellow, n. [pl�-felo] Compa�ro de juego. Kalar� Play-mate, n. [pl�-met] Compa�ro de juego. Kalar� Playful, adj. [pl�ful] Jugueton, travieso. Malar� malikot. Playing-cards, n. [pl�ing-cards] Naipes,

cartas. Baraha. Plaything, n. [pl�zing] Juguete. Lar�an. Plea, n. [pli] Defensa; excusa; pretexto. Panananggalang, pagmamatwid, dahilan. Plead, v. [plid] Alegar, defender en juicio. Mangatwiran, makipagtalo, mananggalang sa paglilitis. Pleading, n. [pl�ing] Acto de abogar. Pagmamatwid. Pleasant, adj. [pl�ant] Delicioso, agradable. Kaayaaya, kalugodlugod. Pleasantry, n. [pl�antri] Gusto, chanza. Kaligayahan, kaluguran, kasayahan. Please, v. [plis] Deleitar, agradar. Umal�, makalug�, magbigay lugod,

magbigay-loob. Pleasing, adj. [pl�ing] Agradable, plancentero. Kalugod-lugod, magiliw, maligay� mairug�. Pleasure, n. [pl�iur] Placer, deleite, satisfaccion. Ligay� lugod, kasiyah�. Plebeian, adj. & n. [plib�an] Plebeyo, bajo, vulgar. Mabab� hamak, karaniwan. Pledge, n. [pledch] Prenda; fianza. L�ak, sangl� pyansa. Pledge, v. [pledch] Empe�r, dar fianzas. Maglagak, magsangl� magpyansa. Plenary, adj. [pl�eri] Plenario, entero. Pun� bu� lub�. Plenipotentiary, adj. & n. [plenipot�cieri]

Plenipotenciario. Sug�na kinatawan ng isang bans� Plenitude, n. [pl�itiud] Kalubusan, kapuspus�. Plenteous, adj. [pl�tioes] abundante. Sagan� marami. Plentiful = plenteous. Plenty, n. [pl�ti] Copia, abundancia. Dami, kasaganaan. Pleurisy, n. [pli�risi] Pleuritis, pleures�. Sak� sa lalamunan. Pliable, adj. [plaiabl] Flexible, d�il, manejable. Sunudsunuran, malumanay, malambot. Pliancy, n. [pl�ansi] Flexibilidad. Plenitud.

Copioso,

Kalambutan, kalubayan. Pliant, adj. [pl�ant] Flexible, Sunudsunuran, malambot. Pliers, n. [pl�ers] Alicates. Panipit. Plight, n. [pl�t] Prenda, fianza. Sangl� lagak. Plod, v. [plod] Afanarse mucho. Manab�, manggagahaman. Plodding, n. [pl�ing] Trabajo �probo. Gaw�g walang m�apal� Plot, n. [plot] Pedazo peque� de terreno; conspiracion, trama; plano. Munting pitak ng lup� panghihimagsik, bant� plano, banhay. Plot, v. [plot] Trazar; conspirar; tramar. blando.

Magbanhay; manghimagsik; magbant� Plough, n. [plau] Arado. Sudsod, araro, pangbungkal ng lup� Plough, v. [plau] Arar, labrar la tierra. Mag-araro, maglinang, bumungkal ng lup� Ploughing, Pag-aararo. n. [pl�ing] Labranza.

Plough-share, n. [pl�-sier] Reja de arado. Suyod, sudsod. Pluck, n. [plac] Arranque, tiron. Hila, batak, balt�. Pluck, v. [plac] Tirar con fuerza; arrancar. Humila, bumatak, bumaltak; maghimulmol, pumuti, pumitas. Plucky, adj. [pl�i] Gallardo. Makisig,

magar� Plug, n. [ploeg] Tapon, tarugo. Tasak, pasak, tapon, panakip. Plug, v. [ploeg] pasakan, tapun�. Atarugar. Tasakan,

Plum, n. [plam] Ciruela. Sirwelas. Plumage, n. [pli�medch] Balahibo ng mga ibon. Plumaje.

Plumb, n. [plamb] Plomada. Pabat� Plumber, n. Panday-tingg� [pl�ber] Plomero.

Plumb-line, n. [pl�b-lain] plomada. Hulog na pabat�

Cuerda

de

Plume, n. [pli�m] Pluma, plumaje. Pakpak,

balahibo. Plump, adj. [plamp] Gordo, rollizo. Matab� mabilog. Plump, adj. [plamp] De repente. Pagdaka, karakaraka. Plump, v. [plamp] Engordar, hinchar. Tumab� bumilog. Plunder, n. [pl�der] Pillage, robo, bot�. Nakaw, agaw, n�amsam. Plunder, v. [pl�der] Saquear, pillar, robar. Mangloob, mangharang, maniil, magnakaw. Plunge, v. [plandch] Sumergirse. Sumisid, sumukb� Plunger, n. [pl�dcher] Buzo. M�inisid,

buso. Plural, adj. & n. [pli�ral] Plural. Plural, mul�sa bilang na dalawa. Plurality, n. [pliur�iti] Karamihan, kakapalan. Plus, adv. [plas] Mas. Sak� pa. Plush, n. [plash] Triple, tela felpada. Tersiopelo, pelusa. Ply, v. [play] Trabajar con ahinco, afanarse. Magsumakit, magsumikap. Pneumatic, Mahangin. adj. [nium�ic] Neum�ico. Pluralidad.

Pneumatical = Pneumatic. Pneumonia, n. [nium�ia] Neumonia.

Pamamag�ng bag� Pneumonic, adj. Nauukol sa bag� [nium�ic] Neum�ico.

Poach, v. [poch] Medio cocer [huevos]. Magmalasado [ng itlog]. Pock, n. [poc] Viruela. Bulutong. Pocket, n. [p�et] Bolsillo. Buls� Pocket, v. [p�et] Embolsar. Ipamuls� Pocket-book, n. [p�et-buk] Cartera, librito de memoria. Kartera, sisidlan ng sulat, ibp. Pocky, adj. [p�i] Picado de viruelas. Mabulutong, bulutonggo. Pod, n. [pod] Viena. Suks�kan ng pungl�

Poem, n. [p�m] Poema. Tul� Poet, n. [p�t] Poeta. M�unul� Poetess, n. m�unul� [p�tes] Poetisa. Babaing

Poetic, adj. [p�tic] Po�ico. Nauukol sa tul� Poetical = Poetic. Poetise, v. [p�tais] Poetizar. Tumul� Poetry, n. [p�tri] Poes�. Tul� Poignancy, n. [p�nansi] Picante; acrimonia. Anghang, kaanghangan. Poignant, adj. [p�nant] Picante; punzante. Maanghang; maantak, mahapd� makirot. Point, n. [p�nt] Punta; promontorio;

puntillo. Dulo; tulos. Point, v. [p�nt] Apuntar, adelgazar; se�lar, ense�r. Tumudl� umapunt� itur� daliriin. Point-blank, adv. [p�nt-blanc] Directamente. Twid na twid, tuloy-tuloy. Pointed, adj. [p�nted] Puntiagudo. Matulis. Pointer, n. [p�nter] Apuntador. Pangtur� panur� nagtutur� Pointless, adj. [p�ntles] Obtuso, sin punta. Pudpod, walang dulo. Poise, n. [p�z] Equilibrio, contrapeso. Timbang, panimbang. Poise, v. [p�z] Equilibrar, balancear, pesar. Timbang�, panimbang�, manimbang, timbang�.

Poison, n. [p�zn] Veneno, cualquiera cosa nociva. Lason, kamandag. Poison, v. [p�zn] Envenenar, emponzo�r. Lumason, m�amandag. Poisoner, n. Manglalason. [p�soner] Envenenador.

Poisoning, n. [p�soning] Envenenamiento. Panglalason. Poisonous, adj. [p�zonoes] Venenoso, emponzo�do. Nakakalason, may lason, makamandag. Poke, n. [poc] Barjuleta, saquillo, bolsa. Bayong, supot, bulsa. Poke, v. [poc] Andar �tientas, buscar alguna cosa �oscuras. Kumap� umapuhap.

Poker, a. pangahig.

[p�oer]

Hurg�.

Panudlok,

Polar, adj. [p�ar] Polar. Nauukol sa dulong hilagaan. Pole, n. [pol] Polo; palo. Dulong h�agaan; palo. Police, n. [pol�] Polic�. Pul�. Policeman, n. [pol�moen] Polic�. Pul�. Policy, n. [p�isi] Pol�ica Palakad ng p�ahalaan. de estado.

Polish, n. [p�ish] Pulimento, lustre. Kinis, kintab, buli.

bru�do,

Polish, v. [p�ish] Pulir, alizar. Bulihin, pakinisin, pakintabin.

Polite, adj. [pol�t] Pulido, cort�, urbano. Mahinahon, magalang, mapitagan. Politeness, n. [pol�tnes] urbanidad. Galang, pitagan. Cortes�,

Politic, adj. [p�itic] Pol�ico; sagaz, diestro. Pol�iko; tuso, matalin� Political, adj. [pol�ical] Pol�ico; sagaz. Pol�iko; tuso. Politician, n. [polit�ian] Pol�ico, estadista. Pol�iko, marunong sa lakad ng p�ahalaan. Politics, n. [p�itics] Pol�ica. Karunungan sa pamamalakad ng p�ahalaan. Polity, n. [p�iti] Constitucion pol�ica. Pamamalakad ng pamahalaan.

Polka, n. [p�ka] Polca. Polka. Poll, n. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. T�aan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. Pollen, n. [p�en] P�en. Bulo [ng bulaklak]. Pollute, v. [poli�t] Manchar, corromper. Dumungis, magpahamak, sumir� Polluter, n. [poli�ter] Corruptor. M�inir� Pollution, n. [poli�cion] Poluci�, profanacion. Paghamak, paglapastangan. Poltroon, n. [poltr�n] Cobarde, t�ido. Dwag, matatakut�. Polygamist, n. [pol�uemist] Nag-asawa ng marami. Pol�amo.

Polygamy, n. [pol�uemi] Pag-aasawa ng marami.

Poligamia.

Polyglot, n. [p�iglot] Poligloto. Marunong ng maraming wik� Pomade, n. [pom�] Pomada. Pomada. Pomatum, n. [pom�oem] Pomada. Pomada. Pommel, n. [p�el] Pomo de espada. Tangak, bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Pommel, v. lumahang. [p�el] Cascar. Bumasag,

Pomp, n. [pomp] Pompa, fausto, esplendor. Kaparangalanan, kahambug�. Pompous, adj. [p�poes] ostentoso. Mainam, marilag. Pomposo,

Pond, n. [pond] Estanque de pantano. Tangk�ng tubig, law�

agua,

Ponder, v. [p�der] Ponderar, considerar. Magbulay, magwar� gumunit� Ponderous, adj. [p�doeroes] Ponderoso. Mapagbulay, mapagwar� Poniard, n. panaksak. [p�iard] Pu�l. Puny�,

Pontiff, n. [p�tif] Pont�ice, el papa. Papa. Pontifical, adj. [pont�ical] pontificio. Nauukol sa papa. Pontificate, n. [pont�iket] papado. Pagkapapa. Pontoon, n. [pont�n] Pontifical,

Pontificado,

Pont�.

Punton,

bangkang t�layan. Pony, n. [p�i] Haca, jaco. Kabayong munt� Poodle, n. [pudl] Perro de aguas. Asong pangtubig. Pool, n. [pul] dagatdagatan. Charco, lago. Law�

Poop, n. [pup] Popa. Dakong hulih� ng bapor �ng sasakyan. Poor, adj. [pu�] Pobre, necesitado; infeliz. Mahirap, salat; kawaw� Pop, n. [pop] Chasquido. Putok, lagitik. Pope, n. [pop] Papa. Papa. Popedom, n. [p�dom] Papado. Pagkapapa.

Popery, n. [p�eri] Papismo. Pananalig sa papa. Popgan, n. [p�gan] Escopetilla con que juegan los muchachos. Pat�, pasiblang. Popinjay, n. [p�indche] Loro, papagayo. Loro. Popish, adj. [p�ish] Papal. Nauukol sa papa. Populace, n. [p�iules] Populacho. Bunton ng tao. Popular, adj. [p�iular] Popular, amado del pueblo. Kilala, tanyag sa bayan, kinakatigan ng bayan. Popularity, n. [popiul�iti] Popularidad. Pagkatanyag sa bayan.

Populate, v. [p�iulet] Poblar, multiplicar. Gawing bayan, paramihin. Population, n. [popiul�ioen] Poblacion. Mga tao sa isang pook, bayan �bans� Populous, adj. [p�iuloes] Populoso. Matao. Porcelain, Porselana. n. [p�selen] Porcelana.

Porch, n. [porch] P�tico, portal. Pintuang mahab� Pore, n. [por] Poro. Kilabot (ng balat). Pork, n. [pork] Carne de puerco. Lam� ng baboy, karning baboy. Porker, n. [p�ker] marrano. Baboy. Puerco, cochino,

Porous, adj. [p�oes] Poroso. Butasbut�. Porpoise, n. [p�pois] Puerco marino. Baboybabuyan (hayop-dagat). Port, n. [port] Puerto. Daung�, punduhan ng sasakyan. Portable, adj. [p�tabl] Portatil. Dad�ahin, nad�al� Portage, n. [p�tedch] Porte; conduccion. Bayad; pagdadal� Portal, n. [p�tal] Portal, portada. Pasuk�, pintuan, pint� Portend, v. [port�d] Pronosticar. Humul� Portent, n. [port�t] Portento, prodigio. Kababalaghan, katakatak�

Porter, n. [p�ter] Portero. Bantay-pint� tanod sa pint� Porterage, n. [p�teredch] Porte. Bayad sa pagdadal� Portfolio, n. [portf�io] Cartera. Sisidlan ng mga papel. Portion, n. [p�cion] Porcion, parte. Bahagi, putol, hat� Portion, v. [p�cion] Partir, dividir. Hatiin, bahagihin. Portliness, n. [p�tlines] Porte majestuoso. Kilos mahal, kilos palal� Portly, adj. [p�tli] Majestuoso, Magar� magilas, porm�. Portrait, n. [p�tret] Retrato. Retrato. serio.

Portray, v. [p�tre] Retratar. Rumetrato. Portress, n. [p�tres] Portera. Babaing bantay-pint� Pose, v. [pos] Confundir; Lumit� tumulig; tumanong. preguntar.

Poser, n. [p�er] Examinador, pregunta que confunde. Manglilitis, tanong na nakalilito. Position, n. [pos�ion] Posicion, situacion. Lagay, kalagayan; tay� katayuan. Positive, adj. [p�itiv] Positivo, real. Totoo, tunay. Possess, v. Magtaglay, magkaroon. [pos�] Poseer, gozar. magkam�, magtam�

Possession, n. [pos�ion] Posesi�. Pagtataglay, pagkakam�, pagtatam� pagkakaroon. Possessor, n. [pos�or] Poseedor. May-ar� nagtatangkilik. Possibility, n. [posib�iti] Pangyayari, bis� Posibilidad.

Possible, adj. [p�ibl] Posible. Maaaring mangyari. Post, n. [post] Poste, correo. Haligi, hulug� ng sulat, korreo. Postage, n. [p�tedch] Porte de carta. Bayad sa korreo, bayad sa pagpapadala ng sulat. Postage-stamp, n. [p�tedch-stamp] Sello de correo. Selyo ng korreo.

Postal, adj. [p�tal] Postal. Nauukol sa korreo. Post-card, n. [p�t-card] Tarjeta postal. Tarheta postal. Posterior, adj. [post�ior] Posterior; trasero. Hul� sa hulih�, sa pwitan. Posterity, n. [post�iti] Posteridad. Inap� angk�. Postern, n. [p�tern] Postigo. Pintuan sa likur�. Posthaste, adv. [postj�t] A rienda suelta. Karimot. Postman, n. [p�tman] Cartero, correo. Tagapagdal�ng sulat, kartero.

Postmark, n. [p�tmark] Timbre de posta. Tatak ng sulat. Post-master, n. [p�t-master] Administrador de correos. Namamahal�ng korreo. Postmeridian, n. [postmer�ian] Postmeridiano. Maka �las dose ng araw hanggang hating gab� Post-office, n. [post-�is] Administracion de correos. K�anihan ng korreo. Postpone, v. [postp�] Posponer, diferir. Ipagpaliban. Postscript, n. [p�tscript] Posdata. Habol [sa isang sulat]. Posture, n. [p�tiur] Postura. Tay� lagay. Posy, n. [p�i] Ramillete de flores. Bungkos

na bulaklak. Pot, n. [pot] Marmita, olla. Palayok, angl�. Pot, v. [pot] Preservar en marmitas. Tinggal� sa palayok. Potable, adj. [p�abl] Potable. Naiinom. Potage, n. [p�edch] Potaje. Ulam. Potash, n. [p�ash] Potasa. Potasa, sosa. Potato, n. [pot�o] Patata. Patatas, papas. Potency, n. [p�ensi] Potencia, fuerza, poder. Kapangyarihan, lakas. Potent, adj. [p�ent] Potente, poderoso. Makapangyarihan. Potentate, n. [p�entet] Potentado. Har�

k�unupunuan. Potential, adj. [pot�cial] Potencial. Nauukol sa kapangyarihan. Pother, n. [p�zer] Baraunda, alboroto. Kagulo, kaing�. Potion, n. [p�ion] Pocion, medicinal. I�uming gam�. bebida

Potlid, n. [p�lid] Cobertura de olla. Bungang�ng palayok. Potter, n. [p�ter] Alfarero. Magpapalayok. Pottery, n. [p�eri] Alfarer�. G�aan ng palayok. Pouch, Supot. n. [p�ch] Bolsillo, faltriquera.

Poulterer, n. [p�terer] Gallinero, pollero. Tangkal, kulung� ng manok. Poultice, n. [p�tis] Cataplasma. Panapal. Poultice, v. [p�tis] Poner una cataplasma. Itapal. Poultry, n. [p�tri] Aves caseras. Mga alagang manok. Pounce, n. [p�ns] Garra del ave. Kuk�ng ibon. Pound, n. [p�nd] Libra. Libr� Pound, v. [p�nd] Durugin, dikdik�. Machacar, moler.

Pour, v. [po�r] Echar �vaciar l�uidos de una parte en otra. Ibuhos, iligwak.

Pout, v. [p�t] Enfurru�rse, ponerse ce�do. Magmungot, magkun� ng noo. Poverty, n. [p�erti] Pobreza, miseria. Hirap, kahirapan; kasalat�, d�it� karalitaan, karukhaan. Powder, n. [p�der] Polvo; p�vora. Pulb�; pulbur� Powder, v. [p�der] Polvorizar, moler, desmenuzar. Dikdikin, bayuh�, durugin. Power, n. [p�er] Poder, autoridad. Kapangyarihan. potestad,

Powerful, adj. [p�erful] Poderoso; eficaz. Makapangyarihan; mabis� Powerless, adj. [p�erles] Impotente; ineficaz. Walang kapangyarihan, mahin� walang bis�

Practicability, n. [practicab�iti] Posibilidad de hacer una cosa. Pangyayaring m�sagaw�ang anomang bagay. Practicable, adj. [pr�tikebl] Practicable. M�sasagaw� Practical, adj. [pr�tical] Pr�tico. Bihas� san�. Practice, n. [pr�tis] Pr�tica, costumbre. Kabihasah�, kasanay�, pagkahirati. Practice, v. [pr�tis] Practicar, ejercer. Magsanay, mabihasa, magsagaw� Prairie, n. [pr�i] Prader�. Parang. Praise, n. [prez] Alabanza; fama, renombre. Puri, papuri; paunlak, kagitingan, kabantugan.

Praise, v. [prez] Aplaudir, alabar. Pumuri, magpaunlak. Praise-worthy, adj. [pr�-worzi] Digno de alabanza. Kapuripuri, dapat paunlakan. Prance, v. [prans] Cabriolar. Magluluks� maglulund�. Prank, n. [prank] Kalikutan, kaulul�. Travesura, locura.

Prate, n. [pret] Charla. Satsat. Prate, v. [pret] Charlar. Sumatsat. Prattle, n. [pr�l] Parler�, charlataner�. Tab�, katabilan, satsat. Prattle, v. [pr�l] Charlar. Magsasats�.

Pray, v. [pre] Orar, rogar, suplicar. Magdasal, manalangin; sumam� mamanhik. Prayer, n. [pr�er] Oracion, s�plica, ruego. Dasal, panalangin; sam� pamanh�. Prayer-book, n. [pr�er-buk] Libro de devociones, devocionario. Aklat-d�alan. Preach, v. [prich] Predicar. Mangaral, magsermon. Preacher, n. [pr�her] Predicador. Tagapangaral, tagapagsermon. Preaching, n. [pr�hing] Pangaral, sermon. Predicacion.

Preamble, n. [pr�mbl] Pre�bulo. P�na, paunaw� tagubilin.

Prebend, n. [pr�end] Prebenda. Upa �bayad sa kan�igo. Precarious, adj. [prik�ioes] incierto. D�maasahan. Precaution, n. [pricocion] Ingat, pag-iingat. Precautionary, adj. Preventivo. Maingat. Precario,

Precaucion.

[pricoci�eri]

Precede, v. [pric�] Anteceder, preceder. Ipagpauna; umuna. Precedence, n. [pris�ens] Precedencia. Pagkauna. Precedent, adj. [pris�ent] Precedente, antecedente. Sinundan, n�na. Precept, n. [pr�ept] Precepto. Utos.

Preceptor, Nag-uutos.

n.

[pric�tor]

Preceptor.

Precinct, n. [pr�inct] Precinto, lindero. Pook, hangganan.

l�ite,

Precious, adj. [pr�ies] Precioso. Mah�, mahalag� Precipice, n. [pr�ipis] Precipicio, despe�dero. Bingit ng bangin. Precipitate, v. [pris�itet] Precipitar. Sumugba, dumaluhong, magpakabigl� Precipitate, adj. [pris�itet] Precipitado. Dal�al� dalosdalos, pabigl� Precipitation, n. [prisipit�ion] Precipitacion. Dalos, daluhong, sugb�

Precipitous, adj. [pris�itoes] Precipitoso. Biglangbigl� Precise, adj. [pris�s] Preciso; exacto, puntual. Kailangan, karakaraka; ganap. Precision, n. [pris�ion] Precision. Pangangailangang karakaraka. Preclude, v. [pricli�d] Prevenir, impedir alguna cosa anticipadamente. Pagpaunahan. Precocious, adj. [pric�ioes] Precoz, prematuro, adelantado. Maagap; maaga, d�pa panahon. Precocity, n. [pric�iti] Precocidad. Agap; aga. Preconceive, �imaginar v. [pricons�] Concebir anticipadamente.

M�unit��gunitain kapagkaraka. Preconcert, v. [pricons�t] convenir �estipular de Makipagk�ar�muna. Concertar, antemano.

Precursor, n. [prik�rsor] Precursor. Ang nangunguna. Predecessor, n. [predis�or] Predecesor, antecesor. Ang hinalinhan, ang sinundan. Predestination, Predestinacion. kapagkaraka. n. [predistin�ion] Talagang pagkakaukol

Pridial, adj. [pr�ial] Predial. Nauukol sa lup��mana. Predicate, v. [pr�iket] Magpatunay, magpatotoo. Afirmar.

Predication, n. [predik�ion] Afirmacion. Pagpapatunay, pagpapatotoo. Predict, v. [prid�t] Predecir, profetizar. Humul� Prediction, n. [prid�cion] Prediccion. Hul� Predilection, n. [pridil�cion] Predileccion. Tanging pagmamahal. Preeminence, n. [pri�inens] Preeminencia. Karilagan, kasakdalan, kadakilaan. Preeminent, adj. [pri�inent] Preeminente. Marilag, sakdal, dakil� Preface, n. [pr�ez] Prefacio, Paunaw� p�nang hiwatig. Prefer, v. humirang. [prif�] Preferir. pr�ogo.

Pumil�

Preferable, Mapipil�

adj.

[pr�erebl]

Preferible.

Preference, n. [pr�erens] Preferencia. Pil� hirang. Prefix, n. [pr�ics] Prefijo. Panugpong sa unahan ng salit� Prefix, v. isugp�g. [pr�ics] Prefijar. Iugpong,

Pregnancy, n. [pr�nansi] Pre�z. Kabuntis�, pagbubunt�. Pregnant, adj. [pr�nant] Pre�da. Bunt�. Prejudge, v. [pridch�ch] Formar juicio antes del tiempo debido. Hatulan ng d�pa nalilitis.

Prejudice, n. [pr�chiudis] detrimento. Kapinsalaan, sir�

Perjuicio,

Premature, adj. [primati�r] Prematuro. Wal�pa sa panahon, maaga, maagap. Prematureness, n. [primati�rnes] Madurez �saz� �tes de tiempo. Kaagapan. Premeditate, v. [prim�itet] Premeditar. Magmunimun�muna. Premeditation, n. [primedit�ion] Premeditacion. Bant� bal� Premier, adj. panguna. [pr�ier] Primero. Una,

Premium, n. [pr�iam] Premio, remuneracion. Gant� ganting pal� pabuy� Preoccupation, n. [priokiup�ion]

Preocupacion [del �imo]. Pagkalib�g. Preparation, n. [prepar�ion] Preparacion. Paghahand� pag-agap. Preparatory, adj. [prip�atori] Preparatorio. Nakahand� Prepare, v. [prip�] Preparar, prevenir; prepararse, disponer. Maghand� umagap, humand� tumalag� Preponderance, n. [prip�derans] Preponderancia, superioridad de peso. Pangingibabaw sa kaigihan; kabigatan sa timbang. Preponderate, v. [prip�deret] Preponderar, pesar mas que otro. Mangibabaw sa kaigihan; bumigat kaysa iba.

Preposition, n. [prepoc�ion] Preposicion. Pagkakauna sa lagay. Prepossessing, adj. [prepos�ing] Atractivo. Magaan ang dug� mapanghalina ng loob. Preposterous, adj. [prip�teroes] Prep�tero, absurdo. Tiwal� balintun� Prerogative, n. [prir�ativ] Prerogativa, privilegio exclusivo. Pagkakatang� kapahintulutang bukod-tang� Presage, n. [pr�edch] Presagio; pron�tico. Kutog; hul� Prescribe, v. [priscr�b] Prescribir, ordenar; recetar. Magtakd� rumeseta. Prescription, n. [priscr�cion] Prescripcion, receta medicinal. Pagtatakd� reseta.

Presence, n. [pr�ens] Presencia; talle. Harap, harap�, pagharap; any� Present, adj. [pr�ent] Presente, actual. Nakaharap kasalukuyan. Present, n. [pr�ent] Presente, regalo, el don. Kaloob, bigay, regalo, pasalubong. Present, v. [pr�ent] Presentar, dar a conocer; manifestar, mostrar. Ipakilala, iharap; ipahayag, ipakita. Presentable, adj. [pris�tabl] Presentable, decente. M�haharap, m�pakikilala, hind�ikahihiy� Presentation, n. [present�ion] Presentacion. Pagpapakilala. Presentiment, n. [pres�timent]

Presentimiento. Kutog ng loob, hinal� kinikinit� Preservation, n. Preservacion. Pagtitinggal. [preserv�ion]

Preserve, v. [pris�v] Preservar, guardar, conservar. Magtinggal, mag-ingat. Preside, v. [pris�d] Presidir, dirigir. Mangulo, mamatnugot, mamatnubay. Presidency, n. [pr�idensi] Presidencia. P�guluhan, pangulo. President, Pangulo. Press, n. impresor. limbagan. n. [pr�ident] Presidente.

[pres] Prensa, prensa de Prins� p�ayagan; hapit�;

Press, v. [pres] Aprensar, apretar. Hapitin, higpitan, diin�. Pressing, adv. [pr�ing] K�akaraka, pagdaka, agad.

prensar,

Urgente.

Pressure, n. [pr�iur] Prensadura, presion, opresion. Hapit, pag-ipit paghihigpit, pighat� Presume, v. [prisi�m] Presumir, suponer. M�inikinita, kutug� [ng loob], sapantahain, hinalain. Presumption, n. [priz�cioen] Presuncion, sospecha. Kinikinita, kutog, sapantah� hinal� Presumptive, adj. [pris�tiv] Presuntivo. Nakikinikinita, hinihinal� Presumptuous, adj. [pris�chiues]

Presuntuoso, arrogante. Hambog, magilas. Presuppose, Hakain. v. [prisup�] Presuponer.

Presupposition, n. Presuposicion. Hak�

[prisupos�ion]

Pretence, n. [prit�s] Pretexto; pretensi�. Dahilan; pagkukunw� Pretend, v. [prit�d] Presumir, aparentar. Magkunw� Pretension, n. [prit�cion] pretexto. Pagkukunw� dahil�. Pretensi�;

Preterite, adj. [pr�erit] Pret�ito. Nakaraan. Pretermit, v. [prit�mit] Pasar por alto. Laktawan, hwag pansinin.

Pretext, n. [pr�ecst] Pretexto, motivo. Dahil�, kadahilanan. Pretty, adj. [pr�i] Lindo, bonito, bello. Magand� marikit. Prevail, v. [priv�] Prevalecer, predominar. Manaig, mangibabaw, manalo, magwag� Prevailing, adj. [priv�ing] Predominante. Nananaig, nangingibabaw. Prevalence, n. [pr�alens] Predominio, superioridad. Pangingibabaw, pananaig. Prevalent, adj. [pr�alent] Superior, predominante. Nangingibabaw, nananaig. Prevaricate, v. [priv�iket] Prevaricar, quebrantar la f� Magkasala, lumabag sa pananalig.

Prevarication, n. [privarik�ion] Prevaricacion. Pagkakasala, paglabag sa pananalig. Prevaricator, n. [priv�iketor] Prevaricador, trasgresor. Salar�, lumalabag sa pananampalataya. Prevent, v. [priv�t] Prevenir; impedir. Pagpaunahan, paalalahanan; sawatain, pigilin. Prevention, n. [priv�cion] Prevenci�. P�na, paalala, agap. Preventive, adj. [priv�tiv] Preventivo; impeditivo. P�na, paalala; sawat� pigil. Previous, adj. [pr�ioes] Pr�io, anticipado. P�na. Prey, n. [pre] Bot�, presa, pillaje. Nakaw,

agaw, kamkam. Prey, v. [pre] Rapi�r, pillar, Dumagit, umagaw, magnakaw. robar.

Price, n. [pr�s] Precio; valor �estimacion. Halag� kahalagah�; kabuluh�. Priceless, adj. D�mahalagah�. [pr�sles] Inapreciable.

Prick, n. [pric] Punzon, aguijon. Dur� tuk� kag�. Prick, v. [pric] Punzar, picar. Dumur� manuk� tumuk� kumagat. Pricking, n. [pr�ing] Picadura, punzada. Kagat, dur� tuk� Prickle, n. [prikl] Pua, espina. Tib� tinik.

Prickly, adj. [pr�li] Lleno de espinoso. Maraming tib� matinik.

puas,

Pride, n. [pr�d] Orgullo, presuncion, vanidad. Kahambugan, kayabangan, kapalaluan. Pride, v. [pr�d] Jactarse. Maghambog, magmayab�g, magpalal� Priest, n. [prist] Sacerdote, presb�ero. Par� saserdote. Priesthood, n. [pr�tjud] Pagkapar� pagkasaserdote. Sacerdocio.

Prig, n. [prig] Mozuelo presumido, pisaverde. Pangahas, switik, tekas. Prig, v. [prig] Hurtar, ratear. Magnakaw, nanekas.

Priggish, adj. [pr�ish] Algo presumido. May kayabangan. Prim, adj. Mapagmakisig. [prim] Peripuesto.

Primacy, n. [pr�masi] Primacia. Kaunahan, kalamang�. Primary, adj. [pr�mari] Primario, primero. Una. Primate, n. [pr�met] Primado. Panguna. Prime, adj. [pr�m] Primero; primoroso, excelente. Una; mainam, maigi. Prime, n. [pr�m] La primera de la vida. Kasikatan sa pamumuhay. Primer, n. [pr�er] Cartilla para los ni�s. Abakadah�, kartilya.

Primeval, adj. [praim�al] Primitivo, original. K�naunahan, nauukol sa unang panahon. Primitive, adv. [pr�itiv] Primitivo. Una. Prince, n. [prins] Pr�cipe; soberano, monarca. Pr�sipe, an� ng har� har� Princess, n. [pr�ses] Princesa. Prinsesa, an� na babae ng har� Princely, adj. [pr�sli] Semejante pr�cipe. Parang pr�sipe. Principal, adj. [pr�sipal] Pangulo, panguna. �un

Principal.

Principal, n. [pr�sipal] Principal, jefe. Pangulo, pun�

Principality, n. [prinsip�iti] Principado; soberan�. Sakop ng pr�sipe; saklaw ng har� Principally, adv. [pr�sipali] Principalmente. Lalong lalo na. Principle, n. [pr�sipl] Principio, causa primitiva. Simul� s�ulain, pinagmul�, pinagbuhatan. Print, n. [print] Impresion; marca, se�l huella. Limbag; bak�, tand� Print, v. [print] Lumimbag; ikintal. Printer, n. Manglilimbag. Imprimir, estampar.

[pr�ter]

Impresor.

Printing-house, n. [pr�ting-jaus] Imprenta. Limbagan, p�imbagan.

Prior, adj. [pr�or] Anterior, antecedente. N�na. Prior, n. [pr�or] Prior. Punong par� prior. Prioress, n. [pr�ores] pangulong madre. Prison, n. [pr�n] B�angguan, bilibid. Priora. Priora,

Prision,

c�cel.

Prisoner, n. [pr�oner] Preso; prisionero. Bilangg� bihag. Private, adj. [pr�vet] Secreto, privado, particular. Lihim, lingid, bukod, hiwalay. Private, n. [pr�vet] Soldado raso. Kawal. Privateer, n. [praivet�] Corsario. Sasakyan ng mga tulisang-dagat.

Privation, n. [praiv�ion] Privaci�, carencia. Pagbabaw� kasalat�. Privilege, n. [pr�iledch] prerogativa. Pagkatang� kapahintulutan, pahintulot. Privilege, v. Magpahintulot. [pr�iledch] Privilegio, katangian;

Privilegiar.

Privy, adj. [pr�i] Privado, secreto. Lihim, ling�. Prize, n. [pr�z] Premio, recompensa. Ganting pal� kaloob, pabuy� Prize, v. [pr�z] Apreciar, valuar. Halagah�, bigyan ng kabuluhan. Probability, n. [probab�iti] Probabilidad. May pangyayari.

Probable, adj. [pr�abl] Maaaring mangyari, kaypal�

Probable.

Probably, adv. [probabli] Probablemente. Marahil, kaypal� Probate, n. [pr�et] Prueba, verificacion de los testamentos. Katunayan, katibayan na pamana. Probation, n. [prob�ion] Noviciado. Kalagayang sinusubok, pagkabaguhan. Probationer, Baguhan. n. [prob�ioner] Novicio.

Probe, n. [prob] Tienta. Kasangkapang panglitis ng sugat. Probity, n. [pr�iti] Probidad, honradez, sinceridad. Pagtatapat, karangalan, bait.

Problem, n. [pr�lem] Problema. Pal�sipan. Problematic, adj. Problem�ico. Palaisipan. Problematical = Problematic. Proboscis, n. [prob�is] Prob�ide. Ilong ng hayop. Procedure, n. [proc�iur] Proceder, conducta; procedimiento. Asal, ugal� pamamalakad, palakad, pamamaraan. Proceed, v. [pros�] Proceder, ir adelante, adelantar. Magpatuloy, magtuloy, mangulo, m�na, sumulong. Proceeding, n. [proc�ing] Procedimiento, proceso. Pamamalakad, pamamaraan. [problem�ic]

Process, n. [pr�es] Proceso, tr�ite judicial. Paglitis [sa hukuman]. Procession, Prusisyon. Proclaim, promulgar, ipatalastas. n. [pros�ion] Procesi�.

v. [procl�] Proclamar, publicar. Itanyag, ihayag,

Proclamation, n. [proclam�ion] Proclamacion; bando. Pagtatanyag, paghahayag, pagpapatalastas. Proclivity, n. [procl�iti] proclividad. Hilig, kiling. Propension,

Procrastinate, v. [procr�tinet] Procrastinar, dilatar. Papaglwatin, papagtagalin. Procrastination, n. [procrastin�ion] Dilacion, tardanza. Lwat, tag�.

Procumbent, adj. [prokambent] Postrado. Lugm�. Procuration, n. [prokiur�ion] Procuracion. Sikap, mas�it. Procure, v. [proki�r] Magsumikap, magsumakit. Procurement, n. Procuracion. Sikap, sipag. Procurar.

[proki�rment]

Prodigal, adj. [pr�igal] Pr�igo. Alibugh� burar�aksay� Prodigality, n. [prodig�iti] Prodigalidad. Kaalibughaan, kaburara� pag-aaksaya. Prodigious, adj. [prod�ches] Prodigioso, portentoso. Kagilagilalas, katakatak�

Prodigy, n. [pr�ichi] Kagilagilalas na bagay.

Prodigio.

Produce, v. [prodi�s] Producir, engendrar, criar. Magbunga, mamunga, lumikh� lumalang, maglitaw. Produce, n. [prodi�s] Producto, ganancia. Bunga, tub� pakinabang. Product, n. [pr�act] Producto, produccion, obra. Bunga, kath� akd� Production, n. [prod�cion] Produccion, producto. Kath� akd� bunga. Productive, adj. [prod�tiv] Productivo. Namumunga, napapakinabangan. Profanation, n. [profan�ion] Profanacion. Kalapastanganan, paglapastangan.

Profane, adj. [prof�] Profano. Hind�banal. Profane, v. [prof�] Lumapastangan, pumasl�g. Profanar.

Profess, v. [prof�] Profesar, ejercer, declarar. M�kol, manungkol, magpahayag. Profession, n. [prof�ion] Katungkulan, hanap-buhay. Profesi�.

Professional, adj. [prof�ional] Lo que tiene relacion con una profesion particular. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. Professor, n. [prof�or] Profesor. Gur� propesor. Proffer, n. [pr�er] Oferta. Kaloob, alok, handog.

Proffer, v. [pr�er] Proponer; ofrecer. Magpalagay; maghandog. Proficiency, n. [prof�iensi] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong. Proficient, adj. [prof�ient] Proficiente, adelantado. Masulong, may kinatututuhan. Profit, n. [pr�it] Ganancia, utilidad �interes pecuniario. Pakinabang, tub� Profit, v. [pr�it] Aprovechar, ganar, lucrar. Makinabang, magtub� Profitable, adj. [pr�itabl] Util, productivo, lucrativo. N�apakinabangan, matub� Profitless, adj. [pr�itles] provecho. Walang d�n�apakinabangan. Inutil, sin kabuluhan,

Profligacy, n. [pr�liguesi] Perversidad, corrupcion. Kabalakyutan, kabuluk�, kasiraan. Profligate, adj. [pr�liguet] Licencioso, perdido. Pangahas, mahalay, masam� hamak, walang hiy� Profound, Malalim. adj. [prof�nd] Profundo.

Profoundnenss, Profundidad. Lalim.

n.

[prof�ndnes]

Profundity, n. [prof�nditi] Profundidad, hondura. Kalaliman, lalim. Profuse, adj. [profi�s] Profuso, abundante. Sagan� marami. Profusion, n. [profi�sion] Profusion, abundancia. Kasaganaan, karamihan.

Progenitor, n. [pr�chenitor] Progenitor. Kanunuan. Progeny, n. [pr�cheni] Progenie, casta. Lah� angkan. Prognostic, Hul� adj. [progn�tic] Pron�tico.

Prognosticate, v. Pronosticar. Humul�

[progn�tiket]

Prognostication, n. [prognostik�ion] Pronosticacion, pron�tico. Hul� Program, n. [pr�ram] Programa, patakaran. Programme = Program. Progress, n. [pr�res] Progreso, Programa.

adelantamiento. Pagkasulong. Progress, v. [pr�res] Progresar. Sumulong; umigi. Progression, n. [progr�ion] Progresion, adelantamiento. Pagkasulong. Progressive, adj. [progr�iv] Progresivo. Bumubuti, umiigi, patuloy ng pagkasulong, masulong. Prohibit, v. [proj�it] Prohibir, Magbawal, magbaw� sawayin. vedar.

Prohibition, n. [projib�ion] Prohibicion. Pagbabawal. Project, n. [pr�chect] Proyecto, idea. Balak, akal� panukal� Project, v. [pr�chect] Proyectar, trazar.

Bumalak, magmunukal� Projectile, n. [prodch�til] Proyectil. Bala ng kanyon. Projection, n. [prodch�cion] Lanzamiento; proyecto. Ilandang; balak. Prolific, adj. [prol�ic] Prol�ico, fertil. Namumunga, mabunga. Prolix, adj. [pr�ics] Prolijo, difuso. Mahab� matagal, malwat, mabagal. Prolixity, n. [prol�siti] Proligidad. Hab� tagal, lwat, bagal. Prologue, n. [pr�og] Pr�ogo. Paunaw� Prolong, v. [prol�g] Prolongar, dilatar, extender. Pahabain, palawigin.

Prolongation, n. [prolongu�ion] Prolongacion, dilacion. Hab� lawig. Prominence, n. [pr�inens] Prominencia. Kasakdalan, karilagan, kadakilaan. Prominent, adj. [pr�inent] Prominente. Sakdal, marilag, dakil� Promiscuous, adj. [prom�kiuoes] Promiscuo. Halohal� walang ayos. Promise, n. [pr�is] Promesa. Pangak� Promise, v. [pr�is] Prometer. Mangak� Promontory, n. [prom�tori] Promontorio. Tagudtod, burol. Promote, v. [prom�] Promover, adelantar. Itaas, iasenso.

Promotion, n. [prom�ion] Pagkakataas, asenso. Prompt, adj. [prompt] Maliks� madal� matulin.

Promocion.

Pronto,

veloz.

Prompt, v. [prompt] Sugerir, insinuar. Mag-udyok, mag-ul�. Promptitude, n. [pr�ptitiud] presteza. Dal� tulin. Promptness = Promptitude. Promulgate, v. [prom�lguet] Promulgar. Magtanyag, maghayag. Promulgation, n. [promulgu�ion] Promulgacion. Pagtatanyag, paghahayag. Prone, adj. [pron] Prono, echado boca abajo. Padap� pasubsob. Prontitud,

Prong, n. [prong] Pua. Pangdur� matulis. Pronounce, v. [pron�ns] Pronunciar, recitar. Magbigkas, bumigkas. Pronunciation, n. [pronunci�ion] Pronunciacion. Bigkas, badya. Proof, n. [pruf] Prueba; primeras muestras de la composici� tipogr�ica. Katunayan, katotohanan; prueba sa limbagin. Prop, n. [prop] Puntal; apoyo, sosten. Tulos, tukod; suhay, alalay. Prop, v. [prop] Apuntalar; Magtulos; umalalay. sostener.

Propagate, v. [pr�aguet] Propagar. Magkalat, magsiwalat, magpalaganap.

Propagation, n. [propagu�ion] Propagacion. Pagkakalat, pagsisiwalat, pagpapalaganap. Propel, v. [prop�] Impeler. Magtulak, magbuy� Propension, n. [prop�sion] Propension, tendencia. Tungo, layon. Propensity = Propension. Proper, adj. [pr�er] Propio, conveniente. Bagay, akm� dapat, marapat. Property, n. [pr�erti] Propiedad, derecho de posesion. Pag-aar� ar� Prophecy, n. [pr�esi] Profec�. Hul� Prophesy, v. [pr�esai] Profetizar. Humul� manghul�

Prophet, n. manghuhul�

[pr�et]

Profeta.

Propeta,

Prophetic, adj. [prof�ic] Prof�ico. Nauukol sa hul� Prophetical = Prophetic. Propitiate, v. [prop�iet] Propiciar, ablandar, conciliar. Papaglubagin ang galit, palamigin ang loob. Propitiation, n. [propici�ion] Propiciacion. Pagpapalubag ng galit, pagpapalamig ng loob. Propitious, adj. [prop�ioes] Propicio; favorable. Maawain, mahabagin; mabuting pagkakataon. Proportion, n. [prop�cion] Proporci�.

Kabagay�, kaukul�. Proportion, v. [prop�cion] Proporcionar. Isaayos ng ayon sa kaukul�. Proportional, adj. & n. [prop�cional] Proporcional. Ayon sa nauukol, katamtaman. Proposal, n. [prop�al] proposici�. Palag�, turing. Propose, v. [prop�] Magpalagay, magturing. Propuesta,

Proponer.

Proposition, n. [propos�ion] Proposicion. Palag�, mungkah� Propound, v. [prop�nd] Proponer. Magpahayag [ng isang mungkah�. Proprietor, n. [propr�tor] Propietario.

May-ar� Proprietress, n. [propr�tres] Propietaria. Babaing may-ar� Propriety, n. [propr�ti] Propiedad. Pag aar� Prorogation, n. [prorogu�ion] Prorrogacion. Pataan, palugid. Proscribe, v. [proscr�b] reprobar. Itakwil, itiwalag. Proscribir,

Proscription, n. [proscr�cion] Proscripcion. Pagtatakwil, pagtitiwalag. Prose, n. [pros] Prosa. Sulat t�luyan. Prosecute, v. [pr�ikiut] Querellarse ante el juez. Isakdal, ihabl�

Prosecution, n. [prosiki�cion] Querella. Sakdal, habl� Prosecutor, n. [pr�ikiutor] Tagapagsakdal, tagahabla. Acusador.

Proselyte, n. [pr�ilait] Pros�ito. Kakamp� kaayon. Prospect, T�awin. n. [pr�pect] Perspectiva.

Prospect, v. [pr�pect] Mirar adelante. Tanaw�. Prospectus, n. [prosp�toes] Prospecto. Banhay, plano. Prosper, v. [pr�per] Prosperar. Bumuti ang kalagayan, guminghawa. Prosperity, n. [prosp�iti] Prosperidad,

felicidad. Kabutihan kaginghawahan.

ng

lagay,

Prosperous, adj. [pr�peroes] Pr�pero, feliz, dichoso. Mabuti ang kalagayan, maginghawa, mapalad. Prostitute, n. [pr�titiut] Prostituta. Masamang babae, puta, patutot. Prostitute, v. [pr�titiut] Prostituir. Magputa. Prostitution, n. [prostiti�cion] Prostitucion. Pagpuputa. Prostrate, adj. humillado. nagpapakabab� [pr�tret] Postrado, Nangangayupap�

Prostrate, v. [pr�tret] Postrar, derribar. Magpangayupap� maglugmok.

Prostration, n. [prostr�ion] Pangangayupap�

Postracion.

Protect, v. [prot�t] Proteger, amparar. Umampon, kumupkop, tumangkilik, lumingap, tumingin, mag-andukh� Protection, n. [prot�cion] Proteccion. Lingap, andukh� kaling� ampon. Protector, n. [prot�tor] Tagakupkop, taga-ampon, tagakaling� tagapag-andukh� Protector. tagalingap

Protest, n. [prot�t] Protesta. Tutol. Protest, v. [prot�t] Protestar. Tumutol. Protestant, adj. & n. [pr�estant] Protestante. Protestante, ang tumututol. Protestation, n. [protest�ion] Protestacion,

protesta. Tutol; pangakong matibay. Protocol, n. [pr�ocol] Protocolo. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. Protomartyr, n. [prot�artir] Protomartir. Ang unang martir. Prototype, n. [pr�otaip] Prototipo. Ang unang tipo �tit� �molde. Protract, v. [protr�t] Alargar, prolongar, dilatar. Pahabain, papaglwatin, papagtagal�. Protraction, n. [protr�cion] Prolongacion, dilatacion. Hab� lwat, tagal, laon. Protrude, v. [protri�d] Empujar, impeler. Magtulak, magsulong; magbuy� magbudlong.

Protuberance, n. [proti�berans] Protuberancia, prominencia. Umbok, usl� bukol, pamamag� Protuberant, Prominente, nakausl� adj. saliente. [proti�berant] Nakaumbok,

Proud, adj. [pr�d] Soberbio, orgulloso, altivo. Palal� mapagmataas, mapagmalak� Prove, v. [pruv] Probar, experimentar; justificar. Subukin tikman, patunayan, patotohanan. Provender, n. [pr�ender] Provision de heno y grano para el ganado. Pagkain ng hayop. Proverb, n. [pr�erb] Proverbio, adagio. Kawikaan, kasabih�, bukang-bib�.

Proverbial, adj. [prov�bial] Proverbial. Bukang-bib�, nauukol sa kawikaan. Provide, v. [prov�d] Proveer, prevenir; abastecer, surtir, suministrar. Magtaan, maglaan, maghand� magbigay ng kailangan. Provided, conj. [prova�ed] Con tal que. Pasubal� Providence, n. [pr�idens] Providencia; prevision. Talag� hand� laan. Provident, adj. [pr�ident] Pr�ido, providente; cuidadoso, circunspecto, prudente. Maingat, maagap, mabait. Providential, Providencial, d�akalain. adj. casual. [provid�cial] Nagkataon,

Province, n. [pr�ins] Provincia. Lalawigan. Provincial, adj. [prov�cial] Nauukol sa lalawigan. Provincial.

Provision, n. [prov�ion] Provision, v�eres, bastimentos. Baon, hand� laan, pagkain. Provisional, adj. [prov�ional] Provisional. Pangsamantal� Provisionally, adv. [prov�ionali] Provisionalmente. Samantal� Proviso, n. [prov�so] Caucion; estipulacion. Pag-iingat; s�itaan, k�arian. Provocation, n. [provok�ion] Provocacion. Aglah� hamon. Provoke, v. [prov�] Provocar, excitar, incitar. Umaglah� manggalit, humamon.

Prow, n. [prau] Proa. Dulo ng sasaky�. Prowess, n. [pr�es] Proeza, haza�. Tapang, katapangan, pamamayani. Prowl, v. [pr�l] Andar en busca de pillaje, rapi�r. Mangharang, maniil. Prowler, n. [pr�ler] Ladron; estafador. Magnanakaw, tulis�; mangwawald� ng salap�ng ib� Proximate, inmediato. kapanig. adj. [pr�simet] Malapit, kalap�, Pr�imo, karatig,

Proximity, n. [procs�iti] Proximidad, inmediacion. Lapit, kalapitan. Proxy, n. [pr�si] Procuracion; procurador. Ingat ng pamamaraan sa usap�; tagalakad

sa ikagagaling ng usap�. Prudence, n. [pr�dens] Prudencia, discrecion. Ba�, kabaitan; hinahon, ingat. Prudent, adj. [pr�dent] Prudente, discreto; circunspecto. Maba�, mahinahon; maingat. Prudential, adj. [prud�cial] Prudencial, juicioso. Mabait, mahinahon, maingat. Prune, v. [prun] Podar, quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. Kumapon ng halaman; mag-al� ng mga sangang d�kailangan. Pruning-hook, n. [pr�ning-juk] Podadero. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. Pruning-knife = Pruning-hook. Pry, v. [pray] Espiar, acechar. Tumiktik,

manubok. Psalm, n. [salm] Salmo. Salmo, awit simbahan, awit sa Pg. Dyos. Psalmist, n. [s�mist] Salmista. tagaakd��taga-awit ng salmo. Ang

Psalter, n. [s�ter] Salterio; libro de salmos. Salteryo �instrumento na tila alp� aklat ng mga salmo. Psychology, n. [sic�odchi] Psicolog�, ciencia �tratado del alma. Karunungan tungkol sa k�ulwa. Pseudonym, n. [si�donim] Seud�imo. Pangalang d�tunay, pangapangalanan. Pshaw, int. [cho] Fuera! quita!. Sulong! al�! Puberty, n. [pi�berti] Pubertad.

Kabagungtauhan; kadalagahan. Public, adj. [p�lic] P�blico, patente. Hayag, litaw, tanyag. notorio,

Public, n. [p�lic] P�blico, el com�n del pueblo. Bayan, madl� mga tao. Publican, n. [p�lican] Publicano, tabernero; posadero. M�iningil ng bwis sa Roma; ang nagtitind�ng alak; may p�uluyang bahay. Publication, n. [pablik�ion] Publicacion, edicion. Paghahayag, pagtatanyag. Publicist, n. [p�licist] Publicista. M�unulat �marunong ng pamamalakad sa bayan. Publicity, n. [p�liciti] Pagkahayag, pagkatanyag. Publicidad.

Publish, v. [pablish] Publicar. Maghayag, m�tanyag, mag-ulat. Pucker, n. [p�er] Pliegue. Pileges, kulub�, kun�. Pucker, v. [p�er] Arrugar, hacer pliegues. Mamileges, mangulub�, mangun�. Puddle, n. [padl] Lodazal, cenagal. Putik, lam�, lumbak. Puddle, v. [padl] Enlodar; enturbiar el agua con lodo. Papagputikin; labukawin. Pudicity, n. [piud�iti] Pudor, modestia. Hinh� hinahon, bait. Puerile, adj. [pi�eril] Pueril. Parang bat� tila bat� Puerility, n. [piuer�iti] Puerilidad.

Kalagayang bat� Puff, n. [paf] Resoplido, bufido, soplo. Hihip ng hangin. Puff, v. [paf] Hinchar, inflar �llenar alguna cosa de aire. Papintugin, punuin ng hangin. Pugilism, n. [pi�dchilizm] �pugilato. Suntukan, babag. Pugilismo

Pugilist, n. [pi�dchilist] P�gil. M�ununtok, marunong manuntok. Pugnacious, adj. [pugn�ios] Pugnaz, belicoso. Palaaway, mapagbasag-ulo, basag-ulero. Pug-nose, n. [pugn�] Nariz chata. Char�, ilong na char�.

Puke, n. [piuk] Vomitivo. Pangpasuka. Puke, v. [piuk] Vomitar. Sumuka, magsuk� Pule, v. [piul] Piar; gemir. Sumy�; humibik, dumaing. Puling, n. [pi�ling] Gemido. Hibik, da�g. Pull, n. [pul] Tir�, estiron. Hila, batak, balt�, biwas. Pull, v. [pul] Tirar, atraer h�ia s�con violencia; arrancar; coger. Humila, bumatak, bumaltak, bumiwas. Pullet, n. [p�let] Polla. Dumalaga, man�. Pulley, n. [p�li] Polea, garrucha. Kal� Pulmonary, adj. [pulm�eri] Pulmoni�o. Nauukol sa bag�

Pulmonic = Pulmonary. Pulpit, n. [p�lpit] P�lpito. P�lpito, t�uan ng nagsesermon. Pulsate, v. [p�lset] Pulsar, latir. Tumibok. Pulsation, n. [puls�ion] Pulsacion, latido. Tibok, kib� kab� kut�. Pulse, n. [poels] Pulso. Puls� tibok. Pulse, v. [poels] Pulsar. Pumuls� Pulverization, n. [pulveriz�ion] Pulverizacion. Pagdurog, pagdikdik. Pulverize, v. [p�lveraiz] Dumurog, dumikdik. Pulverizar.

Pump, n. [pamp] Bomba. Bomba.

Pumpkin, n. [p�pkin] Calabaza. Kalabasa. Pun, n. [pan] Equ�oco, chiste. Bugtong, sist� Punch, n. [panch] Punz�; ponche. Pangdur� pangsurot, pangbutas; ponche. Punch, v. [panch] Punzar, horadar con punzon. Umulos, sumundot, dumur� bumutas. Puncheon, n. [p�chin] Punzon. Pangbutas. Punctual, adj. [p�nctiual] Puntual, exacto. Ganap sa oras, maagap. Punctuality, n. [punctiu�iti] Puntualidad, exactitud. Kaganapan, kaagapan. Puncture, n. [p�nctiur] Puntura. Dur�

saksak, sugat. Pungency, n. [p�ndchensi] Acrimonia, picante. Anghang, saklap, askad. Pungent, adj. [p�ndchent] Picante, mordaz, �pero. Maanghang, masaklap, maaskad. Punish, v. [pan�h] Castigar, Parusahan, papagdusahin. Punishable, adj. Maparurusahan. [pan�habl] penar.

Punible.

Punishment, n. [p�ishment] Castigo, pena. Parusa, dusa. Punster, n. [p�nster] Jugador de vocablos, dichero. Sistidor, palabir� Punter, n. [p�nter] El que apunta �pone

dinero �las cartas en ciertos juegos. M�anay�sa sugal. Puny, adj. [pi�ni] D�il, peque�. Mahin� munt� Pup, n. [pap] Cachorrillo, cachorrito. Tuta. Pupil, n. nag-�ral. [pi�pil] Disc�ulo. Alagad,

Pupilage, n. [pi�piledch] Pupilaje. Paninirahan sa mga bahay na p�uluyanan. Puppet, n. [p�et] T�ere, mu�co. Manyik� Puppy, n. [p�i] Cachorro. Tuta. Purblind, adj. [p�blaind] Miope, corto de vista. S�lipin, malab�ang mat� Purchase, n. [parch�] Compra. Pamimil�

Purchase, v. [parch�] Comprar, mercar. Mamil� Purchaser, M�imili. n. [p�cheser] Comprador.

Pure, adj. [piur] Puro, limpio; casto. Taganas, pulos, dalisay, wagas, malinis. Purgation, Pagpurg� n. [purgu�ion] Purgacion.

Purgative, adj. [p�rgativ] Purgativo, purgante. Purga, nakapupurg� Purgatory, n. Purgatoryo. [p�rgatori] Purgatorio.

Purge, n. [purdch] Purga. Purg� Purge, v. [purdch] Purgar, purificar,

limpiar. Purgah�, linisin. Purification, n. [piurifik�ion] Purificacion. Paglilinis. Purify, v. [pi�rifay] Purificar, limpiar. Linisin; maglinis. Purity, n. limpieza. kalinisan. [pi�riti] Pureza; castidad, Kawagasan, kadalisayan;

Purl, n. [parl] Murmullo. Lagaslas [ng batis]. Purlieu, n. [p�liu] Comarca; l�ite, lindero. Nayon, pook; hanggan, hangganan. Purlin, n. [p�lin] Viga. Anam�. Purloin, v. [parl�n] Hurtar, robar. Umum�, magnakaw.

Purple, adj. [parpl] Purp�reo. Mapul� Purple, n. [parpl] P�rpura. Damit na kulay pulang-dug� Purport, n. [p�port] Designio; sentido, tenor de algun escrito. Bant� panukal� kahulugan. Purport, v. [p�port] Significar; designar. Magkahulugan; magtalag� magtakd� Purpose, n. [p�pos] Intencion, designio, proyecto. Nas� nais, hak� panukal� bant� hangad. Purpose, v. [p�pos] Proponer, formar una resolucion. Magpalag�, magmungkah� Purse, n. [pars] Bolsa. Buls� supot.

Purse, v. [pars] Embolsar. Ipamulsa. Purse-proud, adj. [pars-praud] Plutocr�ico, d�ese del que tiene mucho orgullo por ser rico. Palal� [dahil sa kayamanan]. Pursuance, n. [parsi�ans] Prosecucion, continuacion. Pagkakasunod. Pursuant, adj. [parsi�ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. Alinsunod, ayon. Pursue, v. [parsi�] Perseguir; seguir, acusar. Humabol, mamuntot, manun�. Pursuit, n. [parsi�t] Perseguimiento, persecucion. Habol, paghabol. Pursy, adj. [p�si] Asm�ico. H�ain.

Purulent, adj. [pi�rulent] Nagnanan� may nan�

Purulento.

Purvey, v. [parv� Proveer, abastecer, suministrar. Magtaan, maghand� magbaon, magbigay. Purview, n. [p�viu] Condicion, estipulacion. K�arian, k�unduan. Pus, n. [pus] Pus, materia p�trida de las �lceras, etc.. Nan� Push, n. [push] Empujon, esfuerzo. Tulak, tabig, sagas� Push, v. [push] Empujar, estrechar, impeler con fuerza h�ia adelante. Manulak, manabig, rumagas� managas� Pushing, adj. [p�shing] Emprendedor. Mapagsimul�

Pusillanimity, n. [piusilan�iti] Pusilanimidad, timidez excesiva. Kadwag�, katakutan, kadunguan. Pusillanimous, adj [pi�silanimoes] Pusil�ime, cobarde. Dwag, dung� Puss, n. [pus] Voz de cari� para el gato. Ming, tawag sa pus� Pussy = Puss. Pustule, n. [p�tiul] P�stula, grano. Bukol. Put, v. [put] Poner, colocar. Maglagay, maglapag. Putrefaction, Putrefaccion, pagkasir� n. [piutr�accion] corrupcion. Pagkabulok,

Putrefy, v. [pi�trifai] Pudrir, pudrirse. Mabulok, masir� Putrid, adj. [pi�trid] Podrido, corrompido. Bul�, sir� Putridity, n. Kabulukan. [piutr�iti] Pudredumbre.

Puzzle, n. [pazl] Embarazo, embrollo; perplejidad. Sagabal, kapansanan; kaguluhan ng isip. Puzzle, n. [pazl] Acertijo, enigma. Panglito; bugtong, bugtungan. Puzzle, v. [pazl] Embrollar, enredar, confundir. Manggul� manglito, lumito, lumigalig. Pygmy, n. [p�mi] Pigmeo. Pandak, unano, pinineo.

Pyre, n. [p�r] Pira, hoguera. Sig� Pyromancy, n. [p�romansi] Piromancia. Panghuhul�sa pamamagitan ng apoy. Pyrotechny, n. [p�otecni] Karunungan sa mga kwites. Python, n. [p�on] Pit�. Saw� Pyx, n. [pics] P�ide, cop�. Munting kaha na sisidlan; ang kupon na pinaglalagakan ng Sant�imo Sakramento. Pirotecnia.

Q

Quack, n. [cu�] Curandero. Manggagamot na d�nag-aral, arbularyo.

Quack, v. [cu�] Graznar como un pato. Humuning parang pato �itik. Quackery, n. [cu�eri] Charlataner�, habladur�. Sats�, kahig ng salitaan, tab�. Quadragesima, n. Cuadrag�ima. Kurism� [cuodraj�ima]

Quadragesimal, adj. [cuodraj�imal] Cuadragesimal. Ikaapat na p�; nauukol sa kurism� Quadrangle, n. [cu�rangl] Cuadr�gulo. Ang may apat na sulok �panulukan. Quadrate, adj. [cu�ret] Cuadro, cuadrado. Parisukat. Quadratic, adj. [cuodr�ic] Lo que pertenece al cuadro �cuadrado. Nauukol sa parisukat.

Quadrennial, adj. [cuodr�ial] Cuadrienal; lo que sucede una vez cada cuatro a�s. Ang bawa't ikaapat na ta�. Quadrilateral, adj. [cuodril�eral] Cuadril�ero. Aapating gilid at panulukan. Quadrille, n. [cadr�] rigodon. Rigodon. Contradanza,

Quadroon, n. [cuodr�] Cuarter�. Ang ikapat na bahagi ng anoman. Quadruped, n. [cu�riuped] Cuadr�pedo. May apat na paa. Quadruple, adj. [cu�riupl] Makaapat na ibayo �doble. Quadruplicate, Cuadruplicar. Cu�ruplo.

v. [cuodri�pliket] Papag-apating ibayo

�doble. Quaff, v. [cuaf] Beber �grandes tragos. Lumagok. Quagmire, Lumbak. n. [cu�mair] Tremedal.

Quaggy, adj. [cu�ui] Pantanoso. Malat� malab�. Quail, n. [cuel] Codorniz. Pug� Quaint, adj. [cuent] Pulido, exquisito. Mainam, maigi. Quake, v. [cuec] Temblar, tiritar. Mangin�, mangaligk�, mangaykay, mangatal. Quaker, n. [cu�er] Cu�aro. Ku�aro [isang pangkating protestante].

Qualification, n. [cuolifik�ion] Calificacion. Pag-ur� sur� buti �sam� Qualify, v. [cu�ifai] Calificar. Uriin; suriin. Quality, n. [cu�iti] Calidad, la propiedad natural de una cosa. Kalidad, ur� likas. Qualm, n. [cuam] Desfallecimiento, desmayo. Panglulupaypay, panglulum� Qualmish, adj. [cu�ish] l�guido. Lupaypay, lum� Desfallecido,

Quandary, n. [cu�deri] Incertidumbre, duda. Agam-agam, pag-aalang�. Quantity, n. [cu�titi] Cantidad. Dami. Quarantine, n. Kwarentenas. [cuorant�] Cuarentena.

Quarrel, n. [cu�rel] Quimera, pendencia, ri�. Basag-ulo, babag, away, k�litan, k�alitan. Quarrel, v. [cu�rel] Makipagbasag-ulo, makipagbab�. Re�r, pelear. makipag-away,

Quarrelsome, adj. Pendenciero, quimerista. mapagbasag-ulo.

[cu�relsam] Palaaway,

Quarry, n. [cu�ri] Cantera, el sitio de donde se saca piedra para labrar. T�agan. Quarryman, n. [cu�riman] Cavador de cantera. M�inibag ng bat� Quarter, n. [cu�ter] Cuarto; trimestre; cuartel. Ikapat na bahagi, labing limang minuto; bawa't tatlong bwan; kwartel.

Quarter, v. [cu�ter] Cuartear; acuartelar. Apat�, papag-apatin; ikwartel. Quarterly, adv. [cu�terli] Lo que se hace cada tres meses, trimestralmente. Twing ikatlong bwan. Quartet, n. [cu�tet] Cuarteto. Kwarteto �binubu�ng apat na magkakatugmang m�unugtog, pagtutugmaan ng apat. Quash, v. [cuosh] Fracasar, anular, invalidar, derrogar. Pinsalain, hadlang�, pawal� ng kabuluh�. Quaver, v. [cu�er] Gorgoritear, trinar. Patiningin ang tinig. Quay, n. [cuey] Muelle. Mwelye, daung�. Quean, n. [cuin] Mujercilla, Masamang babae; patutot. ramera.

Queasy, adj. [cu�i] Nauseabundo, fastidioso. Nakaaalibadbad, nakayayamot. Queen, n. [cuin] Reyna. Reyna, haring babae, asawa ng har� Queer, adj. [cuir] Raro, extra�, rid�ulo, extravagante. Katw� kakatw� kaiba. Quell, v. [cuel] Subyugar, abrumar, postrar. Pasukuin, sup�in, daigin, talunin, pangayupapain. Quench, v. [cuench] Apagar, matar la lumbre, extinguir. Pumatay [ng ilaw, apoy �sunog]. Querist, n. [cu�ist] preguntador. Tagasiyasat, palatanong. Inquisidor, tagatanong,

Querulous, adj. [cu�iuloes] Querelloso. Mapagsakdal, mapagsumbong. Query, n. [cu�i] Cuesti�, pregunta. Tan�g. Query, v. [cu�i] Preguntar. Magtanong, tumanong. Quest, n. [cuest] Pesquisa, inquisicion. Paniniyasat, pananaliksik, pag-uusig, paghanap. Question, n. [cu�tion] Cuestion, interrogacion. Bagay, asunto, tanong. Questionable, adj. [cuesch�abl] Cuestionable, problematico, sospechoso. Nakapag-aalinlangan, nakapaghihinal� Questioner, n. [cu�choner] Inquiridor, pregunton. Mapagsiyasat, palatan�g.

Quibble, n. [cu�l] Juguete de vocablos. Pal�sipan. Quick, adj. [cuic] Veloz, lijero, pronto. Madal� matulin, maliks� Quicken, v. [cu�n] Acelerar, Papagmadaliin, papagmaliksih�. urgir.

Quicklime, n. [cu�laim] Cal viva. Apog. Quickly, adv. [cu�li] Con presteza. Dal� Quicksilver, n. mercurio. Asoge. [cu�silver] Azogue,

Quick-witted, adj. [cu�-uitted] Perspicaz. Matalin� Quid, n. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. Putol na maskada.

Quiescent, adj. [cuai�ent] Quieto, descansado. Tahimik, tiwasay, timaw� Quiet, adj. [cu�t] Quieto, tranquilo. Tahimik, walang im�, walang kib� Quietness, n. [cu�tnes] Quietud, sociego. Katahimikan, kapahingahan. Quietude = Quietness. Quill, n. [cuil] Pluma [para escribir]. Pakpak [na panulat]. Quilt, n. [cuilt] Colcha. Kulch�. Quinine, [gamot]. n. [cuin�n] Quinina. Kinina

Quinquennial, adj. [cuincu�ial] Lo que sucede una vez en cinco a�s. Twing ikalimang ta�.

Quincy, n. [cu�zi] Angina. Anhina [sak� na pamamag�ng lalamunan]. Quintal, n. [cu�tal] �sangdaang libra. Quintal. Kintal

Quintet, n. [cu�tet] Quinteto. Kinteto �binubu�ng limang m�unugtog na magkakatugm� Quintuple, Mak�ima. adj. [cu�tiupl] Qu�tuplo.

Quip, n. [cu�] Sarcasmo. Tuy� uy�. Quip, v. [cu�] Zaherir, satirizar. Tumuy� manuy� umuy�. Quire, n. [cu�r] Coro; mano de papel. Koro; manilya �dalawang pu't apat na tiklop na papel.

Quirk, n. [cuerc] Pulla, expresion aguda y picante. Tungayaw, dust� Quit, v. [cuit] Descargar �una persona de alguna obligacion, libertar. Palayain, pabayaan. Quite, adv. [cu�t] Totalmente, enteramente. Paw� lubos, pulos, gan�. Quits, int. [cuits] En paz!. Tapus na! Quittance, n. [cu�ans] Finiquito, desempe�; pago; recompensa. Kat�usan, kabayaran. Quiver, n. [cu�er] Aljaba. Sisidlan ng pan� Quiver, v. [cu�er] Temblar, estremecerse. Manginig, mangilabot.

Quiz, v. [cu�] Burlar, chulear. Magbir� manuks� Quoit, n. [cu�t] Tejo. Bibinga. Quondam, adj. [cu�dam] Antiguo. Dati, lum� Quorum, n. [cu�um] N�mero competente. Sap� na bilang. Quota, n. [cu�a] Cuota. Kwota, ukol na hulog [sa pamimilak,] abuloy, ambag. Quote, v. [cuot] Citar. Banggitin ang sinalit�ng ib� tumukoy. Quotation, n. [cuot�ion] Citacion, cita. Banggit, tukoy. Quotidian, adj. Araw-araw. [cuot�ian] Cotidiano.

Quoting, n. [cu�ing] Citacion. Pagtukoy, pagbanggit.

R

R, [ar] R (ere). R (ra). Rabbet, n. [r�et] Ranura. Agpang na salaysay. Rabbi, n. [r�i] Rab� rabino. Gur� Rabbit, n. [r�it] Conejo. Koneho. Rabble, n. [rabl] Gentuza, canalluza. Bunton ng tao, kulumpon, umpukan. Rabid, adj. [rabid] Mapusok, mabang�. Rabioso, feroz.

Race, n. [re�] Raza; casta; carrera. Lah� angkan; unah�, p�ulinan, karera. Race, v. [re�] Correr con mucha lijereza. Kumarimot, tumakb�ng matulin. Racer, n. [r�er] Caballo de carrera. Kabayong pangkarera. Racing, n. [r�ing] Carrera de caballos. Karrera ng kabayo, p�ulinan ng kabayo. Rack, n. [rac] Tormento, dolor; rueca; pesebre. Pahirap, hirap; sudlan, panghabi, habih�; kakan� ng hayop, p�absaban. Rack, v. [rac] Atormentar, Pahirapan, pasakitan. afligir.

Racket, n. [r�et] Raqueta; baraunda, confusion. Raketa �panghampas ng bola;

gul� kagul� kaingay. Rackety, adj. [r�eti] Ruidoso, bullicioso. Maingay, maalingawngaw. Racy, adj. [r�i] Rancio. Maant� Radiance, n. [r�ians] Brillo, esplendor. Ningning, kintab, kislap, kisap. Radiant, adj. [r�iant] Radiante, brillante, resplandeciente. Maningning, makintab, makislap, maliwanag. Radiate, v. [r�iet] Centellear, relumbrar, echar rayos. Kumislap, kumisap. Radiation, n. [radi�ion] Radiacion. Sinag, sikat. Radical, adj. [r�ical] Radical, primitivo. Nauukol sa ugat �pinanggalingan.

Radish, n. [r�ish] R�ano. Laban�. Radius, n. [r�ioes] Radio, semidiametro. Guhit na mul�sa gitn�hanggang sa gilid ng bilog. Raffle, n. [rafl] Rifa. Ripa, s�alarang lar� Raffle, v. [rafl] magsapalaran. Rifar. Magripa,

Raft, n. [raft] Balsa, almadia. Bals� Rafter, n. [r�ter] Viga. Tahilan. Rag, n. [rag] Trapo, andrajo. Basahan, pamunas. Ragged, n. [r�ued] Andrajoso, trapiento. Limah�, gulagulanit.

Rage, n. [redch] Rabia, ira, enojo. Poot, pag-iinit, galit. Rage, v. [redch] Rabiar, enojarse, encolerizarse. Mapoot, mag-init, magalit. Ragmuffin, n. [ragm�in] Andrajo, mendigo, pordiosero. Limah�; pulubi. Raid, n. [re�] pagsalakay. Raider, n. M�analalakay. Invasion. Paglusob,

[r�er]

Merodeador.

Rail, n. [re�] Rail, carril de los caminos de hierro; baranda, antepecho. Riles, daang bakal; barandilya, palababahan. Rail, v. [re�] Cercar con balaustradas; injuriar. Hadlangan; tumungayaw, lumait.

Railer, n. [r�er] Maldiciente, murmurador. Palatungayaw, manglalait. Railroad, n. [r�rod] Ferrocarril. Tren. Railway = Railroad. Raiment, n. [r�ent] Ropa, vestido. Pamit, kasuutan. Rain, n. [re�] Lluvia. Ulan. Rain, v. [re�] Llover. Umulan. Rainbow, n. [r�bo] Arco �is. Bahag-har� Rainy, adj. [r�i] Lluvioso. Maul�. Rainy season, n. [r�i sis�] Estacion de lluvias. Tagul�. Raise, v. [re�] Levantar, alzar; elevar,

promover, ensalzar. Magtaas, bumuhat; ibangon, itaas; ibuny� itanghal. Raisin, n. [rezn] Pasa, la uva seca. Pasas. Rake, n. [rek] Rastro, rastrillo. Kalaykay, pangalahig, pangalaykay. Rake, v. [rek] Rastrillar, recoger con rastrillo. Kumalaykay, kalahigin ng kalaykay. Rally, v. [r�i] Reunir, replegar; ridiculizar, burlarse de alguno. Tumipon, pumisan; hiyain, tawanan. Ram, n. [ram] Morueco, carnero padre. Tupang lalake. Ram, v. [ram] Impeler con violencia. Manulak.

Ramble, n. [rambl] Correr�. Pananalakay. Ramble, v. [rambl] Vagar, andar ocioso. Magpagalagal� tumang� lumaboy. Ramification, n. [ramifik�ion] Ramificacion. Pagsasang� Ramify, v. [r�ifai] Ramificar. Pagsangahin; magsang� Ramish, adj. [r�ish] Lo que huele �chotuno. Malans� Rammer, n. [r�er] La baqueta de fusil. Baketa ng bar�. Rampant, adj. [r�pant] rampante. Makar�, malikot. Exuberante;

Rampart, n. [r�part] Muralla. Kut�

Ramrod, n. [r�rod] Baqueta. Baketa. Ranch, v. [ranch] Torcer, dislocar. Ilihis, ilisy� Rancid, adj. [r�sid] Rancio. Maant� Rancidity, n. [rans�iti] Rancidez. Ant� Rancor, n. [r�kor] Rencor, encono, tirria. Galit, poot; sam�ng loob, pagtatanim. Random, n. [r�dom] Desatino, desacierto; ventura, casualidad. Ligaw, suling; pagkakataon. Range, n. [randch] Fila, hilera, linea, clase, orden. Han�; lagay, tay� ur� taas, ayos. Ranger, v. [r�dcher] Colocar; colocarse, ordenar. Maghanay; humanay; mag-ayos, umayos.

Ranger, n. [r�dcher] Guarda mayor de bosque. Bantay-gubat ng p�ahalaan. Rank, adj. [rank] Lozano, exuberante, f�til; rancio, f�ido. Malag� mayabong, matab� maantot, mabah� Rank, n. [rank] Fila, hilera; orden, calidad, grado de dignidad. Han�, ayos; ur� pagkaginoo. Rankle, v. [rankl] Enconarse, irritarse, inflamarse. Mag-init, mapo�, magalit; magnaknak. Ransack, v. [r�sac] Saquear, pillar; escudri�r, rebuscar. Mangloob, maniil; saliksikin, siyasatin. Ransom, n. [ransom] Rescate. Tubos.

Ransom, v. [ransom] Rescatar. Tumub�. Rant, v. [rant] Decir Magsalit�ng kalaswaan. Ranter, n. [r�ter] Pedante, Maingay, b�ngangaan. disparates.

pomposo.

Rap, n. [rap] Golpe ligero y vivo. Tuktok. Rap, v. [rap] Golpear. Tumuktok. Rapacious, adj. [rep�ioes] Mang-uumit, magnanakaw. Rapacity, n. Pang-uumit. [rap�iti] Rapaz.

Rapacidad.

Rape, n. [roep] Fuerza, estupro. Pangdadahas, panggagahas� pagtataan� ng babae.

Rapid, adj. [r�id] R�ido, veloz. Mabil�, matulin, maliks� madal� Rapidity, n. [rap�iti] R�idez, velocidad, prontitud. Bil�, tulin, liks� dal� Rapidness = Rapidity. Rapier, n. [r�ier] Espad�, florete. Sandata, tab�. Rapine, n. [r�in] Rapi�; robo. Dagit, nakaw. Rapture, n. [r�tiur] Rapto; pasmo, �tasis. Pagtataan� [ng babae], pagnanakaw; pagkakamanga. Rapturous, adj. [r�cheroes] Maravilloso, pasmoso. Kagilagilal�, kamangamanga. Rare, adj. [rer] Raro, escaso. Bihir�

madalang. Rarefaction, n. [rarif�cion] Rarefaccion. Kalabnawan. Rarify, v. [r�ifai] Rarificar. Buhaghag�. Rarity, n. [r�iti] Raridad, rareza. Katangian, kadalangan. Rascal, n. [r�cal] P�aro, Tampalasan, palamara, malikot. Rase, v. burahin. [rez] Raer, borrar. bribon.

Pawiin,

Rash, adj. [rash] Arrojado, precipitado. Padalosdalos, pabigl�igl� Rash, n. [rash] Bungang-araw. Roncha, sarpullino.

Rasher, n. [r�her] Lonja. Hiw� Rashness, n. [r�hnes] Temeridad; audacia. Daluhong, sagas� kapangahasan. Rasp, n. [rasp] Pangkatkat; kikil. Rasp, v. [rasp] Kumatkat; kumikil. Raspador; escofina.

Raspar;

escofinar.

Rasure, n. [r�iur] Raspadura, raedura. Katkat. Rat, n. [rat] Rata. Dag� Rate, n. [ret] Tasa, precio, valor; clase, orden. Tasa, halag� ur� ayos. Rate, v. [ret] Tasar, apreciar, valuar; rega�r. Tasahan, halagahan; magalit.

Rather, adv. [r�zer] De mejor gana, m� bien antes. Subal� bago. Ratification, n. [ratifik�ion] Ratificacion, aprobacion. Patibay, tibay. Ratify, v. [r�ifai] Ratificar. Pagtibayin, papagtibayin. Ration, n. [r�ion] Racion. Rasyon, kaukul�g bahagi, pagkain. Rational, adj. [r�ional] Racional, razonable. May matwid, may katwiran, matw�. Rationality, n. [racion�iti] Racionalidad. Pagkaayon sa katwiran. Rattan, n. [rat�] Rot�. Yantok, uw�. Ratteen, n. [rat�] Ratina. Isang ur�ng kayo.

Rattle, n. [ratl] Rechino, zumbido. Lagit�, kalat�. Ravage, n. [r�edch] Saqueo; destrozo. Pangloloob, kasiraan. Ravage, v. [r�edch] Saquear, destruir. Mangloob, maniil; manir� Rave, v. [rev] Delirar, Mahibang, mapoot, maginit. pillar;

enfurecerse.

Ravel, v. [ravl] Enredar, enmara�r; deshilachar, embrollar. Magul� magus�, manutnot. Raven, n. [revn] Cuervo. Uw�. Ravenous, adj. [r�nes] Voraz, tragon. Mangdadagit, m�anakmal, matakaw. Ravine, n. [r�in] Barranca. Tibag; talab�.

Ravish, v. [r�ish] Estuprar; arrebatar. Magtaanan [ng babae], manggahas� mang-agaw. Ravisher, n. [r�isher] Estuprador, forzador. Ang nagtaanan [ng babae], mangdadahas, manggagahas� Ravishment, n. [r�ishment] Estupro, rapto; fuerza. Pagtataanan [ng babae], panggagahas� pangdadahas. Raw, adj. [ro] Crudo; d�ese de la carne viva. Hilaw, bub�; sariw� Rawboned, adj. [r�bond] Huesudo, membrudo. Pay�, nangangalirang. Rawness, n. [r�es] Crudeza. Kabubut�, kahilawan.

Ray, n. [re� Rayo [de luz]. Sinag, liwayway. Rayless, adj. [r�es] Sin brillo. Walang ningning. Raze, v. [re�] Arrasar, extirpar; borrar. Lipulin, pawiin, utas�; burah�. Razor, n. [r�or] Navaja. Labaha. Reach, n. [rich] Alcance. Ab�, kaya. Reach, v. [rich] Alcanzar, llegar hasta; alargar, extender. Um�ot, sumapit; mag-ab�. React, v. [ri�t] Rechazar; rec�rocamente. Paglabanan. Read, v. [rid] Leer. Bumasa. Readable, adj. [r�ibl] Legible. Nababasa. obrar

Reader, n. [r�er] Lector. Mangbabasa. Readily, adv. [r�ili] Prontamente, luego. Ag�, karakaraka. Reading, n. [r�ing] Lectura. Pagbasa; babasah�. Ready, adj. [r�i] Listo, pronto. Maagap, hand� Real, adj. [r�l] Real, verdadero. Tunay, totoo. Reality, n. [ri�iti] Realidad. Katunayan, katotohanan. Realization, n. Pagsasagaw� Realize, v. [rializ�ion] Realizacion.

[r�laiz]

Realizar,

efectuar.

Isagaw� gaw�, ganap�. Really, adv. [r�i] Realmente, verdaderamente. Tunay ng� totoo ng� Realm, n. [ri�m] Reyno. Kaharian. Ream, n. [rim] Resma. Resma. Reanimate, v. [ri�imet] Reanimar. Buhayin ang loob, buhayin. Reap, v. [rip] Segar, hacer el agosto. Umani, gumapas. Reaper, n. [r�er] Segador. Mang-aani, manggagapas. Reaping-hook, n [r�ing-juk] Hoz. Karit, lilik. Reappear, v. [riap�] Parecer de nuevo.

Mul�g lumitaw, muling sumipot, muling pakita. Rear, v. [r�] Levantar, alzar. Ibangon, itaas, alsah�. Rearguard, n. [r�gard] Bantay sa hulih�. Retaguardia.

Reason, n. [rizn] Razon; causa, fundamento, motivo. Katwiran; sangh� dahilan. Reason, v. [rizn] Razonar, raciocinar, disputar, discutir. Magmatwid, mangatwiran, makipagtalo. Reasonable, adj. [r�onabl] Razonable. May katwiran, na sa katwiran. Reasoning, n. [r�oning] Raciocinio. Pagmamatwid, pangangatwiran.

Rebel, v. [rib�] Rebelarse, sublevarse, alzarse. Manghimagsik, mag-als� Rebellion, n. [rib�ion] Rebelion, revuelta, sublevacion. Panghihimagsik, h�agsikan pag-aals� Rebellious, adj. [rib�ioes] Rebelde. Mapanghimagsik, ang nanghihimagsik. Rebound, v. [rib�nd] Repercutir; rechazar. Umudlot, umurong; tumangg� umayaw. Rebuff, n. [rib�] Repercusion; denegacion. Udlot, urong; tangg� pag-ayaw. Rebuff, v. tumangg� [rib�] Rechazar. Umayaw,

Rebuild, v. [rib�d] Reedificar. Muling itay��gaw�.

Rebuke, n. [ribi�k] Reprensi�. Saway. Rebuke, v. [ribi�k] Reprender. Sumaway; saway�, pangusapan. Rebus, n. bugtungan. [r�as] Acertijo. Bugtong,

Rebut, v. [rib�] Repercutir, volver atr�. Umurong. Recall, v. [ric�] Revocar, anular. Baguhin, bawiin, alisan ng bis� Recant, v. [ric�t] Retractarse, desdecirse. Magbalik-loob, tumalikwas; talikdan. Recantation, n. [recant�ion] Retractacion. Pagbabalik-loob, pagtalikw�. Recapacitate, v. [rikep�itet] Recapacitar.

Magbulay, magdilidil� Recede, v. [ric�] Retroceder, desistir. Umurong, itigil. Receipt, n. [ric�] Recibo. Pagkatanggap, recibo. Receivable, adj. [ris�abl] Matatanggap, tinatanggap. Admisible.

Receive, v. [ric�] Recibir, aceptar, admitir. Tumanggap, sumahod; tanggapin, sahurin. Recent, adj. [r�ent] Reciente, nuevo, fresco. Kapangyayari, kayayar� bago, sariw� Receptacle, n. [ric�tacl] Recept�ulo. Sisidl� ng sukal, kasangkapang panahod. Reception, n. [ric�cion] Recepcion,

acogida. Pagtanggap, pagsalubong. Recess, n. [r�es] Retiro, alejamiento. Pagligp�, pag-ilag. Recession, Pag-urong. n. [ris�ion] Retirada.

Recipe, n. [r�ipi] R�ipe �receta de m�ico. Reseta, hatol. Recipient, adj. & n. [ris�ient] Recipiente. Tagatanggap, ang tumatanggap. Reciprocal, adj. [ris�rocal] Rec�roco, mutuo. Magkatugmaan, magkatugunan �magkalaban ang dalawa �magk�il� Reciprocate, v. [ris�roket] Reciprocar. Pagtugun� ang dalawang bagay. Reciprocity, n. [risipr�iti] Reciprocidad.

Pagkakatugmaan �pagkakatugunan. Recital, n. [ris�tal] Recitacion. Salaysay, pananalaysay. Recitation, n. [risit�ion] Salaysay, pananalaysay. Recitacion.

Recite, v. [ris�t] Recitar, referir, narrar. Manalays�. Reck, v. mabahal� [rec] Cuidar. Mag-ingat,

Reckless, adj. [r�les] Descuidado, indiferente. Pabay� walang bahal� walang ingat. Reckon, v. [recn] Contar, numerar, calcular. Bumilang, kumwent� tumuus. Reckoning, n. [r�oning] Cuenta,

calculacion. Bilang, kwenta, kur� katuusan. Reclaim, v. [recl�] Reclamar; reformar, corregir. Tumutol, magsumbong; baguhin, ayusin. Recline, v. [recl�n] Reclinar, recostarse. Sumandal, humilig. Recluse, adj. [ricli�s] Recluso, encerrado, oculto, retirado. Nakukulong, napipiit, n�atag� Recluse, n. [ricli�s] Persona retirada del mundo. Taong hiwalay sa kapw� Recognition, n. [recogn�ion] Reconocimiento, recuerdo. Pagkakilala, paghakalat� pagk�lala. Recognize, v. [r�ognaiz] Kumilala; humalat� kilalanin. Reconocer.

Recoil, v. [ric�l] Recular, retroceder. Umudlot, umurong. Recollect, v. [recol�t] Acordarse; recoger. Alalahanin; tipunin, singilin. Recollection, n. [recol�cion] Memoria, recuerdo, reminiscencia. Alaala, alala, pag-alala. Recommence, v. [ricom�s] Empezar de nuevo. Pasimulan ul� Recommend, v. [recom�d] Recomendar, encomendar. Ipagtagubilin, ipagbilin, ipakisuy� Recommendation, n. [recomend�ion] Recomendacion. Tagubilin, pakisuy� Recommendatory, adj. [recom�detori]

Recomendatorio. maipakikisuy�

Maipagtatagubilin,

Recompense, n. [r�ompens] Recompensa; indemnizacion. Gant� kagantihan; bayad, upa, kabayaran. Recompense, v. [r�ompens] Recompensar, satisfacer. Gantihin, bayaran, upahan, pagbayaran. Recompose, v. [ricomp�] �componer. Mul�g husayin. Reconcile, v. [r�onsail] Makipagkasund� kasundu�. Volver

Reconciliar.

Reconciliation, n. [r�onsili�ion] Reconciliacion. Pagkakasund� Recondite, adj. [r�ondait] secreto. Tag� lihim. Rec�dito,

Reconnoitre, v. [recon�ter] Reconocer. Kilalanin, saliksikin. Reconsider, v. [ricons�er] Considerar de nuevo. Dilidiliing mul� bulaying mul� muling isipin. Reconstruct, v. [riconstr�t] Itayong mul� gaw�g mul� Reedificar.

Record, n. [r�ord] Registro, anales. T�aan, tandaan.

archivo,

Record, v. [ric�d] Registrar, recordar. Ital� itand� Recorder, n. [ric�der] Registrador, archivero. Tagapagtal� tagapagtand� Recount, v. [ric�nt] Referir, contar de nuevo. Banggitin, salaysay�g mul�

Recourse, n. [ric�s] Recurso, repeticion; auxilio. Pagbabalik, pag-ulit; pag-dulog, pag-abuloy. Recover, v. [ric�er] Recobrar, reparar, rescatar. Mabaw� m�saul� bawiin; isaul� Recoverable, adj. [ric�erabl] Recuperable. Mababaw� Recovery, n. [ric�eri] Mejor�, convalecencia. Paggaling, paglakas ng katawan [na gal�g sa sak�,] paggal�g sa sakit. Recreant, adj. [r�riant] pusil�ime. Dwag, matatakut�. Cobarde,

Recreate, v. [r�riet] Recrear, deleitar, divertir. Maglibang, mag-aliw, magsay�

Recreation, n. [ricri�ion] Recreacion, entretenimiento, diversion, pasatiempo. L�angan, �iwan, pangparaan ng panahon. Recreative, adj. [r�rietiv] Recreativo, agradable. Nakalilibang, kalugodlugod. Recriminate, v. [ricr�inet] Recriminar, acusarse mutuamente. Magsisih�. Recrimination, n. [ricrimin�ion] Recriminacion. Pagsisisih�. Recruit, n. [ricri�t] Recluta. Bagong kawal, kawal na dagdag. Recruit, v. [ricri�t] Reclutar. Magdagdag ng kawal. Rectification, n. [rectifik�ion] Rectificacion. Pagtutw�.

Rectify, v. [r�tifai] Rectificar, corregir. Itwid, twirin, husayin. Rectilineal, adj. Matwid na guhit. [rectil�ial] Rectil�eo.

Rectitude, n. [r�titiud] Rectitud, derechura. Twid, katwir�. Rector, n. [r�tor] Rector. Rector, punong par� Rectorship, n. Pagkarektor. [r�torship] Rectorado.

Rectory, n. [r�tori] Rector�. K�anihan ng rektor. Rectum, n. [r�tum] Recto. Tumbong. Recumbent, adj. [rik�bent] Recostado, reclinado. Nakasandal, nakahilig.

Recuperate, v. [riki�peret] Recuperar. Mabaw� bumaw� gumal�g. Recuperative, adj. [riki�perativ] Recuperativo. Nakababaw� Recur, v. [rik�] Recurrir, acudir. Dumulog, dumal� Recurrence, n. [rik�rens] Retorno, vuelta. Pagbabalik, panunumbalik, pag-ulit. Recurrency = Recurrence. Recurrent, adj. [rik�ent] Panapanah�, twitw� Peri�ico.

Recusant, adj. & n. [riki�sant] Recusante. Tagatutol, tagaampat. Red, adj. [red] Colorado, rojo, encarnado.

Mapul� Red, n. [red] Rojez, el encarnado. Pul� kapulahan, ang mapul� Redden, v. [redn] Te�r de color rojo; ponerse encarnado. Papulahin, tinain ng kulay pul� mamul� Reddish, adj. [r�ish] Bermejizo, rojizo. Namumul� Redeem, v. [rid�] Redimir, Tumubos, manubos, magpalay� Redeemer, M�unubos. n. [rid�er] libertar.

Redentor.

Redemption, n. [rid�pcion] Redencion, rescate. Pagkatub�, katubusan. Redhot, adj. [r�jot] Candente, ardiente.

Mainit, nag-aap�. Redness, n. [r�nes] Bermejura. Kapulah�. Redolence, n. [r�olens] perfume. Bang� kabanguh�. Redolency = Redolence. Redolent, adj. [r�olent] Fragante, oloroso. Mabang� Redouble, v. [rida�bl] Reduplicar, redoblar. Papagtikloptiklupin. Redoubtable, adj. [rid�tabl] Formidable, terrible. Kasindaksindak, kakilakilabot. Redound, v. [rid�nd] Resaltar, rebotar, redundar. Lumabis, umapaw, lumag� Redress, n. [ridr�] Reforma, correccion. Fragancia,

Pagbabago, paghuhusay, pagtutwid. Redress, v. [ridr�] Enderezar, reformar, corregir. Itwid, baguhin, husayin. Reduce, v. [ridi�s] Reducir, disminuir, minorar. Pakauntiin, bawasan, awasan, kulangan. Reducible, adj. Mababawasan. [ridi�sibl] Reducible.

Reduction, n. [rid�cion] Reduccion. Bawas, aw�, pagbabawas. Redundance, n. [rid�ndans] Redundancia. Kalabisan, kasaganaang lubh� Redundant, adj. [rid�ndant] Redundante, superfluo. Malabis. Reed, n. [rid] Ca�. Tamb� b�kawi, buh�

Reduplicate, v. [ridi�pliket] Reduplicar. Papagdobledoblihin. Reef, v. [rif] Tomar rizos �las velas. Tiklup� ang layag. Reek, n. [rik] Humo, vapor. Usok, as� singaw. Reek, v. [rik] Humear, vahear. Umusok, umas� sumingaw. Reel, n. [ril] Aspa; devanadera. Salalak, saklang; ikir�, pang-ikid. Reel, v. [ril] Aspar; hacer eses, vacilar al andar. Magsalalak magsaklang; gumiraygiray. Reelection, n. [riil�cion] Reeleccion. Pagkahalal na mul� paghahalal na mul�

Reenforce, v. [rienf�s] Reforzar, fortalecer. Dagdag� ng lak�, palakasin. Reenforcement, n. [riinf�sment] Refuerzo, nuevo socorro. Pagdaragdag ng lak�, bagong saklolo. Reenter, v. [ri-�ter] Volver �entrar. Mul�g pumasok. Re-establish, v. [ri-est�lish] Restablecer. Muling itatag. Re-establishment, n. [riest�lishment] Restablecimiento, restauracion. Muling pagkatatag, pagkakapanaul� Refection, n. [rif�cion] Refecci�. Pag-�yos. Refer, v. [rif�] Referir, Bumanggit, banggit�. referirse.

Referee, n. [refer� Arbitro, arbitrador. Tagahatol. Reference, n. [r�erens] alusion. Banggit, tukoy. Referencia,

Refine, v. [rif�n] Refinar, purificar, pulir. Painamin, linisin, pakinisin, dalisayin. Refinement, n. [rif�nment] Refinaci�, refinadura. Inam, linis, kinis, kadalisayan. Reflect, v. [rifl�t] Reflejar; reflexionar, considerar. Manganinag, manalam�; magbulay, magwar� Reflection, n. [rifl�cion] Refleccion; meditaci�. Sinag, silay; pagbubulay, pagwar� pagmumun� Reflective, adj. [rifl�tiv] Reflexivo.

Nanganganinag; nagwawar� Reflex, adj. [r�lecs] Reflejo. Anino. Reform, n. [rif�m] Reforma, Pagbabago, pag-aayos. Reform, v. [rif�m] �formar. Baguhin. Reformation, Pagbabago. n. Reformar, arreglo.

volver

[reform�ion]

Reforma.

Reformer, n. Mangbabago.

[rif�mer]

Reformador.

Refract, v. [rifr�t] Refringir. Ihiwid, ilisy� Refraction, n. [rifr�cion] Paghihiw�, paglilisy� Refractory, adj. [rifr�tori] Refraccion.

Refractario;

obstinado. Palasuway, matigas ang ulo. Refrain, v. [rifr�] Refrenar, reprimir, refrenarse, abstenerse. Pumigil, hawakan; magpigil ng loob. Refresh, v. [rifr�h] Refrigerar; refrescar. Palamigin, pahingahin; magpalamig. Refreshment, n. [rifr�hment] Refresco, alivio. Pagpapalamig; inuming pangpalamig. Refrigerant, adj. [rifr�cherant] Refrigerante. Pangpalamig. Refrigerator, n. [rifr�cheretor] Enfriadera. Sisidlang p�amigan, p�inggalan ng yelo. Refuge, n. [r�iudch] Refugio, asilo. Kanlungan, silung�, k�blihan, ampunan.

Refugee, n. [refiudch� Refugiado, emigrado. Nanganganlong, nangingibang bayan. Refulgence, n. [rifuldchens] Refulgencia, claridad, brillantez. Ningning, liwanag, kintab, kislap. Refulgency = Refulgence. Refulgent, adj. [rif�ldchent] Refulgente, brillante, esplendente. Maningning, makisap, makislap, maliwanag. Refund, v. [rif�d] Restituir, volver �pagar. Isaul� bayaran, palitan. Refusal, n. [rifi�zal] Negativa, repulsa; desaire. Pag-ayaw, pagtanggi, pahind� paghiy� Refuse, n. [r�ius] Desecho, sobra. Tapon,

labis, sobra. Refuse, v. [rifi�s] Negar, rehusar, repulsar, denegar; desairar. Umayaw, tumangg� pahind� humiy� Refutation, n. [refiut�ion] Refutacion. Pakikipagtalo, pakikipungyag� tutol. Refute, v. [rifi�t] Refutar, contradecir. Makipagtalo, tumugon, magmatwid. Regain, v. [rigu�] Recobrar, recuperar. Bumaw� bawiin. Regal, adj. [r�al] Real. Nauukol sa har� parang har� Regale, v. [rigu�] Regalar; festejar. Magkaloob, magregalo; magpig�g. Regalia, n. [rigu�ia] Insignias. Tand�

sagisag. Regard, n. [rig�d] Consideraci�; respeto. Pitagan; galang. Regard, v. [rig�d] Estimar, considerar. Pahalagahan, mahal�; magpitagan. Regardful, adj. [rig�dful] Atento, cuidadoso. Taimtim, taos sa loob, maingat. Regardless, adj. [rig�dles] Descuidado, negligente. Walang bahal� pabay� Regarding, prep. [rig�ding] Concerniente � Tungkol sa. Regency, n. [r�chensi] Regente, gobierno. Paghahar� pamamahal� Regenerate, v. [ridch�eret] Regenerado, reengendrado. Lumitaw na mul� sumipot

na mul� Regent, adj. & n. [r�chent] Regente. Naghahar� namamahal� nagpupun� Regicide, n. [r�chisaid] Regicida; regicidio. Nakamatay ng har� pagpatay sa har� Regimen, n. [r�chimen] Pamamalakad ng p�ahalaan. Regiment, n. [r�chiment] Hukb� rehimyento. R�imen.

Regimiento.

Regimental, adj. [redchim�tal] Lo que pertenece �un regimiento. Nauukol sa isang hukb��rehimyento. Region, n. [r�chen] Region, pa�, distrito; comarca. Lalawigan, lupain, pook, nayon, dako.

Register, n. [r�chister] Registro. Aklat na t�aan ng mga pangalan. Register, v. [r�chister] Registrar. Ital�ang pangalan. Registrar, n. [r�chistrar] Tagapagtal�ng pangalan. Registrador.

Registration, n. [redchistr�ion] Registro, empadronamiento. Pagtatal�ng pangalan, pagpapatal�ng pangalan. Registry, n. [r�chistri] Asiento, registro. T�aan ng pangalan, p�alaan ng pangalan. Regress, n. [r�res] Pag-uw� pagbal�. Regressive, adj. Napag-iiwan. Regreso, vuelta.

[rigr�iv]

Retr�rado.

Regret, n. [rigr�] Arrepentimiento; pesar, dolor. Pagsisisi; pagdaramdam, sam�ng loob. Regret, v. [rigr�] Sentir, tener pena. Damdamin, isam�ng loob. Regretful, adj. [rigr�ful] Masam�ang loob, nagsisisi. Pesaroso.

Regular, adj. [r�uiular] Regular, ordinario. Karaniwan. Regularity, n. [reguiul�iti] Regularidad, m�odo. Ayos, kawastuan. Regulate, v. [r�uiulet] Regular, ordenar. Isaayos, ayusin, husayin, iwast� Regulation, n. [reguiul�ion] Regulacion, m�odo, reglamento. Ayos, husay, palakad,

p�akaran. Rehearsal, n. [rij�sal] Repeticion, recitacion, ensayo. Ulit, pagpapaulit-ulit, pagsasanay. Rehearse, v. [rij�s] Repetir, recitar, repasar, ensayar. Ulitin, ulit-ulitin, sanayin. Reign, n. [re�] Soberan�, reinado, reino. Kaharian; paghahar� Reign, v. [re�] Reinar; Maghar� mamalag� Reimburse, v. [riimb�s] Isaul�ang salaping nagugol. Rein, n. [re�] Rienda. Ryenda. Rein, v. [re�] Refrenar, contener. Pigilin. prevalecer.

Reembolsar.

Reinforce, v. [riinf�s] Reforzar. Palakasin, magdagdag ng lakas. Reins, n. [re�z] Ri�nes. Bat�ng kataw�. Reinstate, v. [r�nst�] Instalar de nuevo, restablecer. Isaul�sa dati, itatag na mul� Re-issue, n. [r�isiu] Nueva edicion. Muling pagkakaulat. Reiterate, v. [r�teret] Reiterar. Ulitin, sabihin uli. Reiteration, n. [riiter�ion] Reiteracion, repeticion. Ulit, pagsasabi ul� Reject, v. [ridch�t] Rechazar; desechar, rehusar. Itakwil, iwaks� tanggihan, ayaw�. Rejection, n. [ridch�cion] La accion de desechar. Pagtatakwil, pagwawaks�

pagtangg� pag-ayaw. Rejoice, v. [ridch�s] Regocijarse, divertirse. Magalak, matw� magsay� Rejoicing, n. [ridch�sing] Regocijo, alegr�. Galak, kagalakan, tw� katwaan, kasayahan. Rejoin, v. [ridch�n] Reunirse. Pumisan ul� Rejoinder, n. [ridch�nder] Contrar�lica. Tutol, tugon. Relapse, n. [ril�s] Recaida, reincidencia. Binat; pagkakasalangmul� Relapse, v. [ril�s] Recaer; reincidir; repetir. Mabinat; mul�g magkasala, umulit. Relate, v. [ril�] Relatar, referir, narrar. Salaysay�, saysaysin.

Relation, n. [ril�ion] Relacion; parentesco; pariente. Salaysay, pananalaysay; kamag-anakan, kamag-anak, hinlog. Relationship, n. [ril�ionship] Parentesco. Pagkakamag-anak, kamag-anakan. Relative, katug�. adj. [r�ativ] Relativo. Ukol;

Relative, n. [r�ativ] kamag-anak.

Pariente.

Hinlog,

Relax, v. [ril�s] Relajar, aflojar. Magpalubay, magpalwag, magpalambot. Relaxation, n. [relacs�ion] Relajacion, aflojamiento. Lubay, lwag, lambot. Relay, n. [ril� Parada �posta. Hint� tigil, pahinga.

Release, n. [ril�] Libertad, soltura. Lay� pagka-kawal� Release, v. [ril�] Soltar, libertar; relajar, eximir, aliviar. Pawal�, palayain; lwag�, gaan�. Relegate, v. [r�iguet] Desterrar, relegar. Itapon sa ibang lup� idestiero, palayasin. Relegation, n. [religu�ion] Relegacion; destierro. Pagpapalayas, pagtataboy; pagtatapon sa ibang lup� pagdedestierro. Relent, v. [ril�t] Relentecer, ablandarse. Papaglubayin, palambutin, labugin, palatain. Relentless, adj. [ril�tles] Empedernido, inflexible, implacable. Matigas, mapagmatigas, walang aw�

Relevant, adj. [r�ivant] Lo que alivia. Nakagagaan. Reliable, adj. [rel�abl] Seguro, digno de confianza. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Reliance, n. [ril�ans] Confianza. Tiwal� pagkakatiwal� Relic, n. [r�ic] Reliquia. Relikya. Relict, n. [r�ict] Viuda. Babaing bao. Relief, n. [ril�] Relieve; realce; alivio, consuelo; relevo. Tampok, lilok; ningning; ginghawa; kahalile. Relieve, v. [ril�] Relevar, remediar; aliviar, consolar. Halinh�; bigyang lunas, paginghawahin, aliwin.

Religion, n. [rel�chen] Religion. Relihiyon, kapanampalatayahan. Religious, adj. [ril�ches] Religioso; devoto. Banal; mapagdasal. Relinquish, v. [ril�cuish] dejar. Pabayaan, iwan. Relinquishment, n. Abandono. Pagpapabay� Abandonar,

[ril�cuishment]

Reliquary, n. [r�icueri] Relicario. Agn�. Relish, n. [r�ish] Sabor, gusto. Lasa, lasap. Relish, v. [r�ish] lasapin, tikman. Saborear. Lasahin,

Reluctance, n. [ril�tans] Repugnancia, tedio. Kasalungatan; yamot.

Reluctant, adj. [ril�tant] Repugnante. Salungat; nakayayamot, nakaririmarim. Rely, v. [ril�] Confiar en; asegurarse de, contar con. Asahan; ibilang. Remain, v. [rim�] Quedar, restar. M�ira, maiwan, m�abi. Remainder, n. [rim�der] Resto, residuo. Tira, lab� labis. Remains, n. [rim�s] Cadaver; restos, reliquias. Bangkay, mga buto't bung� relikya. Remark, n. [rim�k] Reparo, consideracion; observacion. Pun� mas�. Remark, v. [rim�k] Pumun� magmas�. Notar, observar.

Remarkable, adj. [rim�cabl] Notable, interesante. Halat� mainam, katakatak� Remediable, adj. [rim�iable] Remediable. Nalulunasan. Remedial, adj. Naipanggagamot. [rim�ial] Curativo.

Remedy, n. [r�idi] Remedio, medicamento. Lunas, kagamutan, gamot. Remedy, v. [r�idi] Remediar, curar, sanar. Lunasan, gamut�, pagalingin. Remember, v. [rim�ber] recordar. Umalala; isipin. Acordarse,

Remembrance, n. [rim�brans] Memoria; recuerdo. Alaala, alala.

Remind, v. [rim�nd] Acordar, recordar. Alalahanin, isaalaala. Reminiscence, n. [rimin�ens] Reminiscencia. Gunamgunam, alaala. Remiss, adj. [rem�] Remiso, perezoso. Malubay, mahin� tam�. flojo,

Remission, n. [rim�ion] Remisi�, perdon. Patawad, kapatawar�. Remit, v. [rim�] Remitir, perdonar; enviar dinero de una parte �otra; debilitarse. Magpatawad; magpadal�ng salap� manghin� Remittance, n. [rim�ans] Remesa. Padal� Remnant, n. [r�nant] Remanente; residuo. Labis, tir� sobra.

Remodel, v. [rim�el] Reformar. Baguhin. Remonstrance, n. [rim�strans] S�plica motivada. Pamanhik �luhog na may katwiran. Remorse, n. [rim�s] Ngitngit, pagkabalis� Remordimiento.

Remorseless, adj. [rim�sles] Insensible �los remordimientos. Walang-bahal� d�marunong magngitng� sa sarili. Remote, adj. [rim�] Remoto, distante, lejano. Malay� Removal, n. [rim�val] deposicion. Paglilipat, pagpapaal�. Remoci�, pag-aalis,

Remove, v. [rim�v] Remover, alejar, deponer del empleo. Ilipat, ilay� ihiwalay;

alis� ng katungkulan. Remunerate, v. [rimi�neret] Remunerar; premiar. Bayaran, pagbayaran, upahan; gantihin, bihisan. Remuneration, n. [rimiuner�ion] Remuneracion, retribucion. Bayad, upa, gant� Remunerative, adj. [rimi�nerativ] Remuneratorio. May kabayaran. Rencounter, n. [renc�nter] encuentro. Banggaan, sagup� Choque,

Rend, v. [rend] Lacerar, desgarrar, rasgar. Hapakin, punitin, kuyamusin. Render, v. [r�der] Rendir; volver, restituir. Sumuk� pahinohod; makipagtuos; isaul� ibigay.

Rendezvous, n. [r�divu] Cita, lugar se�lado para encontrarse. T�anan, dakong tagpuan. Renegade, n. [r�igued] Renegado; ap�tata. Nagmamaktol; ang tumatalikod sa pagsunod sa Pg. Hesu-Kristo. Renew, v. [reni�] Renovar, restablecer. Baguhin. Renewal, n. Pagbabago. [rini�al] Renovacion.

Renounce, v. [rin�ns] Renunciar. Tumangg� tumiwalag; humiwalay. Renovate, v. [r�ovet] Renovar. Baguhin. Renovation, n. [renov�ion] Renovacion. Pagbabago.

Renown, n. [rin�n] Renombrado, reputacion. Kabantugan, kagitingan, kabunyian. Renowned, adj. [rin�nd] Celebre, reputado, famoso. Bantog, balit� magiting, buny� Rent, n. [rent] Renta, arrendamiento, alquiler. Upa, bayad. Rent, v. Paupahan. [rent] Alquilar, arrendar.

Renunciation, n. [rinanci�ion] Renuncia. Pagtiwalag, paghiwalay. Reopen, v. [ri�en] Abrir de nuevo. Mul�g buks�. Reorganization, n. [riorganiz�ion]

Reorganizaci�. �pag-aayos.

Mul�g

paghuhusay

Reorganize, v. [riorgan�s] Reorganizar. Mul�g husayin. Repair, n. [rip�] Reparo, compostura. Paghuhusay, pagkumpun� tutop. Repair, v. [rip�] Reparar, Husayin, kumpunihin; tutup�. resarcir.

Reparation, n. [repar�ion] Reparacion. Paghuhusay, pagkukumpun� pag-uul� Repartee, n. [repart� R�lica aguda �picante. Tugon �sagot na nakasasak� ng loob. Repast, n. [rip�t] Refrigerio, comida. Pagkain.

Repay, v. [rip� Volver �pagar, restituir. Bayaran ul� isaul� Repayment, n. [rip�ent] Pago. Bayad, kabayar�. Repeal, v. Baguhin. [rip�] Abrogar, revocar.

Repeat, n. [rip�] Repeticion. Pag-ulit. Repeat, v. [rip�] Repetir. Umulit; ulitin. Repeatedly, adv. Repetidamente. Paulit-ulit. [rip�edli]

Repel, v. [rip�] Repeler; reputar. Itakwil, iwaks� ipakipagtalo, ipakipaglaban. Repent, v. [rip�t] Arrepentirse. Magsisi. Repentance, n. [rip�tans] Arrepentimiento.

Pagsisisi. Repentant, adj. [rip�tant] Arrepentido, contrito. Nagsisisi. Repetition, n. [repit�ion] repaso. Pag ulit. Repeticion;

Repine, v. [rip�n] Afligirse, consumirse. Magdalamhat� mahapis. Replace, v. [ripl�] Reemplazar, reponer. Palitan; panumbalikin, iul� Replant, itanim. v. [repl�t] Replantar. Mul�g

Replenish, v. [ripl�ish] Llenar, surtir. Punuin, pakapunuin. Replete, adj. [ripl�] Repleto, lleno. Pun� bus�.

Repletion, n. [ripl�ion] Replecion, plenitud. Kapuspusan, kabusugan. Reply, n. [ripl�] R�lica, respuesta. Tugon, sagot, kasagutan, tutol. Reply, v. tumutol. [ripl�] Replicar. Tumugon,

Report, n. [rip�t] Relacion, parte, noticia. Pasabi, patalastas balit� bigay-alam, salaysay. Report, v. [rip�t] Relatar, dar cuenta, contar, informar. Magbigay-alam, magbalit� magsaysay, magsalaysay. Reporter, n. Tagapagbalit� Repose, n. [rip�] [rip�ter] Relator.

Reposo,

descanso.

Pahing� kapahingahan. Repose, v. [rip�] Reposar, descansar. Magpahing� magpahingalay. Repository, n. [rip�itori] dispensa. L�akan, paminggalan. Dep�ito,

Repossess, v. [ripos�] Recobrar, recuperar. Bumaw� mul�g taglay�. Reprehend, censurar. pagwikaan. v. [reprij�d] Reprender, Sawayin, pangusapan,

Reprehensible, adj. [reprij�sibl] Reprensible. Nasasaway; dapat sawayin. Reprehension, n. [reprij�cion] Reprension, censura. Saway, pangusap. Represent, v. [repris�t] Representar;

describir. Katawan�; ilarawan, salaysayin. Representation, n. [reprisent�ion] Representacion, descripcion. Pagkatawan; paglalarawan. Representative, adj. [repris�tativ] Representativo, representante. Kinatawan, katiwal� Repress, v. [ripr�] Pigilin, supilin. Repression, Pagsupil. n. Reprimir, domar.

[ripr�ion]

Represion.

Reprieve, n. [ripr�] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. Palugid, pagpapaurong ng parusa. Reprieve, v. [ripr�] Suspender una

ejecucion. Ipaurong ang purasa. Reprimand, n. [r�rimand] Reprension, correccion. Saway, pangusap. Reprimand, v. [reprim�d] Reprender, corregir. Saway�, pangusapan. Reprint, v. [ripr�t] Reimprimir. Mul�g limbag�. Reprisal, n. [ripr�sal] Represalia. Higant� panghihigant� Reproach, n. [ripr�h] Improperio, oprobio. Siphay� paghalay, pagkuty� Reproach, v. [ripr�h] Improperar, vituperar. Sumiphay� humalay, kumuty� Reproachful, adj. [ripr�hful] Ignominioso; infame. Kahalayhalay, kakutyakuty�

Reprobate, n. [r�robet] R�robo, malvado. Hamak, masam� Reprobate, v. [r�robet] condenar. Itakw�; parusahan. Reproduce, v. [riprodi�s] Muling ihayag, mul�g gaw�. Reproduction, n. Reproduccion. Muling muling pagkagaw� Reprobar;

Reproducir.

[riprod�cion] paghahayag,

Reproof, n. [ripr�f] Reprensi�, improperio. Saway, pangusap, siphay� Reprove, v. [ripr�v] improperar. Pintasan; kutyain. Reptile, n. [r�til] Reptil. Ahas. Censurar,

Republic, n. [rip�lic] Rep�blica. Rep�blika, bansang nakapangyayari ang bayan. Republican, adj. & n. [rip�lican] Republicano. Nauukol sa rep�blika. Repudiate, v. [ripi�diet] Repudiar; renunciar. Hiwalayan; iwan, talikd�. Repudiation, n. [ripiudi�ion] Repudiacion. Paghiwalay, pagtiwalag, pagtalikwas. Repugnance, n. [rip�gnans] Repugnancia. Suklam, rimarim. Repugnancy = Repugnance. Repugnant, adj. [rip�gnant] Repugnante. Nakasusuklam, nakaririmarim. Repulse, n. [rip�s] Repulsa. Tangg� takwil,

paghalay, paghiy� Repulse, v. [rip�s] Repulsar. Tanggihan, itakwil; halayin, hiy�n. Repulsion, n. [rip�sion] Pagtanggi, pagtatakwil. Repulsive, adj. [rip�siv] Tumatangg� nagtatakwil. Repurchase, v. Mul�g bilh�. [rip�ches] Repulsion.

Repulsivo.

Recomprar.

Reputable, adj. [r�iutabl] Honroso, decoroso. Marangal, kapuripuri. Reputation, n. [repiut�ion] Reputacion, cr�ito, renombre. Dangal, puri, kagitingan, kabantugan. Repute, v. [ripi�t] Reputar, estimar, juzgar.

Halagahan, hatulan. Request, n. [ricu�t] Peticion, ruego, s�plica. Kahingian, kahilingan, luhog, pamanhik. Request, v. [ricu�t] Rogar, Mamanhik, lumuhog, sumam� suplicar.

Require, v. [ricu�r] Requerir, solicitar. Hing�, hiling�. Requirement, n. [ricu�rment] Requisito, exigencia. Kailangan. Requisite, adj. [r�uisit] Necesario, preciso. Kailangan, kinakailangan. Requisition, n. [recuis�ion] Peticion, demanda. Kahilingan, ang kailangan. Requital, n. [ricu�tal] Retorno,

recompensa, premio. Gant� kagantihan, kabayaran. Requite, v. [ricu�t] Recompensar. Gantih�; gantihan. Rescind, v. [ric�d] Rescindir, anular. Sirain ang k�arian, pawal� ng halag� Rescue, n. [r�kiu] Libramiento, recobro. Pagsag�, pagliligt�. Rescue, v. [r�kiu] Recobrar, librar. Sagip�, iligtas. Research, n. [ris�ch] Siyasat, saliksik. Escudri�miento.

Research, v. [ris�ch] Escudri�r, examinar. Siyasatin, saliksikin. Reseat, v. [ris�] Asentar de nuevo. Mul�g

ital� Resemblance, n. [ris�blans] Semejanza. Wangis, pagkak�ukh� Resemble, v. [ris�bl] Asemejar, comparar. Iwangis, imukh� Resent, v. [riz�t] Resentirse. Magtamp� sumam�ang loob. Resentful, adj. [ris�tful] sensible. Matatampuhin. Resentido;

Resentment, n. [ris�tment] Resentimiento. Pagtatamp� Reservation, n. [reserv�ion] Reservacion, reserva. Pagtataan, paglalaan, pag-iimpok. Reserve, v. [ris�v] Reservar. Magtaan, maglaan, mag-impok.

Reservedly, adj. [ris�vedli] Reservadamente; con disimulo. Palih�, paling�; pakunw� Reset, v. [ris�] Recibir g�eros hurtados. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. Reside, v. [ris�d] Residir, morar. Manahan, tumahan. Residence, n. [r�idens] domicilio. T�anan, t�ahan. Residencia,

Resident, n. [r�ident] Residente. Ang naninirahan. Residuary, adj. [ris�iueri] Resto, residuo. Tir� labis. Residue, n. [r�idiu] Residuo, resto. Labis, tir�

Residuum, Kalabisan.

n.

[ris�iuoem]

Residuo.

Resign, v. [ris�n] Resignar, renunciar. Magbitiw ng tungkol �katungkulan, tumiwalag. Resignation, n. [resign�ion] Resignacion. Pagbibit� ng tungkol. Resin, n. [r�in] Resina. Sahing, dagtang namu� Resist, v. [ris�t] Resistir, Lumaban, bumabag; magtulak. Resistance, n. [res�tans] defensa. Paglaban, panananggalang, pananalag. rechazar.

Resistencia; pagbabag;

Resolute, adj. [r�oliut] Resuelto; constante.

Natatalaga, hand� matiyag� Resolution, n. [resoli�cion] Resolucion, determinacion. Pasiya, pagtalag� Resolve, v. [ris�v] Resolver. Pasiyah�. Resonance, n. [r�onans] Resonancia, retumbo. Taginting, alingawngaw. Resonant, adj. [r�onant] Resonante, retumbante; sonoro. Mataginting, maal�gawngaw; matunog. Resort, n. [ris�t] Concurso, concurrencia. Pagdal� pagdulog. Resort, v. [ris�t] Acudir, concurrir. Dumal� dumulog. Resound, v. [ris�nd] Resonar, retumbar. Tumaginting.

Resource, n. [ris�s] Recurso. Pananaul� Respect, n. [risp�t] Respeto, veneracion. Galang, pitagan. Respect, v. [risp�t] Respetar, venerar. Gumalang, magpitagan. Respectability, n. [rispect�iliti] Consideracion, caracter respetable. Alang-alang, pitagan, pakundangan. Respectable, adj. [risp�tabl] Respetable, considerable. Kagalanggalang. Respectful, adj. [risp�tful] Respetuoso. Magalang, mapagpitagan. Respecting, prep. [risp�ting] Con respecto � Tungkol sa, hinggil sa.

Respective, adj. [risp�tiv] Respectivo, relativo. Nauukol, nahihinggil. Respiration, n. [respir�ion] Respiracion. Hing� Respire, v. [risp�r] Resollar, respirar. Huming� Respite, n. [r�pit] Suspensi�, respiro. Pag-ampat, pagpapatigil, pagpapahing� Respite, v. [r�pit] Suspender, diferir; dar treguas. Ampatin, ipatigil; ipagpaliban; magpalugid. Resplendence, n. [rispl�dens] Resplandor, brillo. Liwanag, liwayway. Resplendency = Resplendence. Resplendent, adj. [rispl�dent]

Resplandeciente, maningning.

brillante.

Maliwanag,

Respond, v. [risp�d] Responder; corresponder. Sumagot, tumugon, gantih�. Respondent, n. [risp�dent] Respondedor. Ang sumasagot, tagasagot, palasagot. Response, n. [risp�s] Respuesta, r�lica. Sag�, kasagutan. Responsibility, n. [risponsab�iti] Responsabilidad. S�utin, sas�utin. Responsible, adj. [risp�sibl] Responsable. Nananagot, dapat managot. Rest, n. [rest] Descanso, reposo; resto, residuo. Pahing� kapahingahan; lab� tir� labis.

Rest, v. [rest] Descansar, dormir, reposar; quedar, permanecer. Magpahinga, matulog, magpahingalay; m�ira, m�abi. Restaurant, n. [resta�rant] K�ihan, restaur�t. Restitution, n. [restiti�cion] recobro. Pagsasaul� pag-uul� Restaurant.

Restituci�,

Restive, adj. [r�tiv] Repropio, pertinaz. Mapagmatigas, matigas ang ulo. Restless, adj. [r�tles] Insomne, desasosegado; inquieto. Walang pahing� balis� malik�. Restoration, n. [restor�ion] Restauracion. Pananaul� pagkabaw� Restore, v. [rist�] Restituir, reponer, restaurar, recuperar. Isaul� ibal�;

panauliin, panumbalikin; bawiin. Restrain, n. [ristr�] Refrenamiento, constre�miento. Paghihigp�, pagpigil, pagbabaw� Restrain, v. [ristr�] Restringir, restri�r. Higpit�, pigilin, bawaan. Restrict, v. [ristr�t] Restringir, limitar. Higpitan, taningan. Restriction, n. Paghihigpit. [ristr�cion] Restriccion.

Result, n. [ris�t] Resulta, resultado, consecuencia. Bunga, n�apal� nangyari. Result, v. [ris�t] Resultar. Mangyari, m�al� Resume, v. [risi�m] Reasumir, empezar de nuevo. Mul�g pasimul�.

Resumption, n. [risampcion] Reasuncion. Muling pagsisimul� Resurrection, n. [resur�cion] Resureccion. Pagkabuhay na mul� Resuscitate, Buhayin ul� v. [ris�sitet] Resucitar.

Retail, n. [r�el] Venta por menor. Ting� �ot. Retail, v. [rit�] Vender Magting� mag-amot. por menor.

Retain, v. [rit�] Retener; Bimbinin, pigilin; ingatan.

guardar.

Retake, v. [rit�] Volver �tomar. Kuning mul�

Retaliate, v. [rit�iet] Talionar, pagar en la misma moneda. Gantihin, bayaran ng gaya ng ipinautang. Retaliation, n. [ritali�ion] desagravio. Gant� higant� Desquite,

Retard, v. [rit�d] Retardar, prolongar, diferir. Papagtagal�, papaglwatin, ipagpaliban. Retardation, n. [ritard�ion] Retardacion. Pagpapatagal, pagpapalwat. Retch, v. [retch] Esforzarse �vomitar. Magpasuka. Retention, memoria. pag-aalala. Retentive, n. [rit�cion] Pagbinbin, Retencion; pag-antala;

adj.

[rit�tiv]

Retentivo.

Matatandain. Reticence, n. [r�isens] Pagkauntol, pagkakaungtol. Reticency = Reticence. Reticle, n. [r�icl] Redecilla. Supotsuputan. Reticule, n. [ret�iul] Sakita. Supotsuputan. Retina, n. [r�ina] Retina. Bilot ng mat� Retire, v. [rit�r] Retirar [se]; apartar. Umuw� umurong; humiwalay, umilag. Retirement, n. [rit�rment] Retiro, retiramiento. Paghiwalay, pananahimik. Retort, n. [rit�t] Redarg�ici�, Pagbaligtad ng pangangatwiran. retorta. Reticencia.

Retort, v. [rit�t] Redarg�ir, retorcer un argumento. Bumaligtad ng pangangatwiran, maglih� ng pagmamatwid. Retouch, v. [ritoech] Retocar. Retokahin, ayusin. Retrace, v. [ritr�] Volver �seguir las huellas �pisadas de alguno. Mul�g tahakin. Retract, v. [ritr�t] Retraer, retractar. Paurungin; bawiin ang sinabi; talikwasan; magkul� Retreat, n. [ritr�] Retirada; retiro, soledad. Pag-urong; pag-uw� pag-iisa. Retreat, v. [ritr�] Retirarse, refugiarse. Umurong, umuw� Retrenchment, n. [ritr�chment]

Atrincheramiento; trinchera. pagtitrinchera; kut� trinchera.

Pagkukut�

Retribution, n. [retribi�cion] Retribucion, recompensa. Pabuy� gant� upa, bayad. Retrievable, adj. [ritr�abl] Recuperable; reparable. Nababaw� n�sasaul� Retrieve, v. [ritr�] Recuperar, restablecer, restaurar. Bawiin, isaul� Retrograde, adj. [r�rogred] Retr�rado. Paur�g, pabal�. Retrograde, v. [r�rogred] Retrogradar, retroceder. Umurong, bumalik. Retrogression, n. [retrogr�ion] Retrogradaci�. Pag-urong, pagbalik. Retrospect, v. [r�rospect] Consideracion

�reflexion de las cosas pasadas. Paglingon sa nagdaan. Retrospective, adj. [retrosp�tiv] Retrospectivo, que considera las cosas pasadas. Palalingon sa nakaraan. Return, n. [rit�n] Retorno, regreso, vuelta; recompensa, retribucion, cambio. Pagbalik, pag-uw� pagpihit; kagantihan, bayad, pagsasaul� pal�, sukl� Return, v. [rit�n] Volver; repetir; restituir, retribuir. Magbalik; umulit; magsaul� gumant� Reunion, n. [ri�nion] Reunion. Umpukan, katipunan, pulutong. Reunite, v. [riunait] Reunir; reunirse. Magtipon �magpisan-ul� mag-umpukan, magtitipon.

Reveal, v. [riv�] Revelar, Ihayag, ilitaw, ipahayag. Revel, n. [r�el] Jarana, Pagsasay� pagkakatw�

manifestar.

borrachera.

Revel, v. [r�el] Jaranear, divertirse con grande ruido. Magsay� magkatw� Revelation, Pahayag. n. [revel�ion] Revelaci�.

Revelry, n. [r�elri] Jarana, borrachera. Kasayahan, k�waan. Revenge, n. [riv�dch] Venganza. Higant� Revenge, v. Manghigant� [riv�dch] Vengar.

Revengeful, adj. [riv�dchful] Vengativo.

Mapanghigant� Revenue, n. [r�eniu] Renta, r�ito. Bwis, tub� pakinabang. Reverberate, v. [riv�beret] Reverberar, resonar. Umalingawngaw, tumaginting, kumalansing. Reverberation, n. [riverber�ion] Reverberaci�. Alingawngaw, taginting. Rever, v. [riv�] Reverenciar, respetar. Gumalang, magpitagan. Reverence, n. [r�erens] respeto. Galang, pitagan. Reverencia,

Reverence, v. [r�erens] Reverenciar, venerar. Gumalang, magpitagan. Reverend, adj. [r�erend] Reverendo,

venerable. Kagalanggalang. Reverent, adj. [r�erent] Reverente, respetuoso. Magalang, mapagpitagan. Reverential = Reverent. Reversal, n. [riv�sal] Revocacion de una sentencia. Pagbabago ng hatol. Reverse, n. [riv�s] Reverso. Kabaligtar�. Reverse, v. [riv�s] Trastrocar, volver al rev�. Baligtar�. Reversion, n. Pagkabaligtad. [riv�sion] Reversi�.

Revert, v. [riv�t] Trastrocar, volverse atr�. Baligtar�, iurong. Review, n. [rivi�] Revista, rese�.

Pagsisiyasat, pagtatal� Review, v. [rivi�] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv�l] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipust� manirang puri. Revise, n. [riv�s] Revista. Muling pagtingin �pagmamasid. Revise, v. [riv�s] Rever. Mul�g tign�. Revision, n. [riv�ion] Revision. Mul�g pagmamas�. Revival, n. [riv�val] restablecimiento. Mul�g muling pagkatatag. Restauracion, pagbabangon,

Revive, v. [riv�v] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul� Revocation, n. [rivok�ion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv�] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag� Revolt, v. [riv�t] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs�, mag-als� Revolt, n. [riv�t] Revuelta, rebeli�, levantamiento. Panghihimags�, pag-aals� Revolution, n. [rivoli�cion] Revolucion. H�agsikan. Revolutionary, adj. [revoli�cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapanghimagsik.

Revolutionist, adj. [rivoli�cion�t] Revolucionario. Mapanghimags�. Revolve, v. [riv�v] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; paikutin, painugin. Revolver, n. [riv�ver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, Alibadbad. n. [riv�cion] Revulsion.

Reward, n. [riw�d] Premio, recompensa. Ganting pal� gant� kagantihan. Reward, v. [riw�d] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal� Rhetoric, n. [r�oric] Ret�ica. �karunungan sa pananalit� Ret�ika

Rhetorical, adj. [ret�ical] Ret�ico. Nauukol sa ret�ika. Rheum, n. [ri�m] Reuma. Reyuma (sak�). Rheumatism, n. [ri�matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap�ing gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r�m] Rima, consonancia; poes� �poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tul� berso. Rhyme, v. [r�m] Versificar; rimar. Tumul� magtugm�ng mga tinig. Rhymester, n. [r�mster] Versista. M�unul� Rib, n. [rib] Costilla. Tady�g.

Ribald, n. Malibog.

[r�old]

Hombre

lascivo.

Ribbon, n. [r�on] Liston, cinta. List�, sint�. Rice, n. [r�s] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag� Riches, n. [riches] kayamanan. Riqueza. Yaman,

Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandal� Rickets, n. [r�ets] Raqu�is. Sak� ng ulo. Rickety, adj. [r�eti] Raqu�ico, caduco. Unsyam� pyangod. Rid, v. [rid] Librar, desembarazar.

Palayain, pawal�. Riddance, Pagliligtas. n. [r�ans] Libramiento.

Riddle, n. [r�l] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing�; bithay. Riddle, v. [r�l] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r�d] Paseo �caballo �en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r�d] Cabalgar, andar en coche �carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r�der] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog.

Ridicule, n. [r�ikiul] Ridiculez, rid�ulo. Katw� kakatw� tuks�hin, l�akin. Ridicule, v. [r�ikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak�. Ridiculous, adj. [rid�iuloes] risible. Kakatw� nak�atawa. Rife, adj. Karaniwan. [r�f] Comun, Rid�ulo,

frecuente.

Riffraff, n. [r�raf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r�fl] Carabina. Riple, bar�. Rifle, v. [r�fl] Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh�ulo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan.

Rig, v. [rig] gumayak.

Ataviar.

Magsangkap,

Rigging, n. [r�uing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam�. Right, adj. [r�t] Derecho, recto, justo. Matwid, tam� hust� Right, n. [r�t] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r�tias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r�tiasnes] rectitud. Kaganapan, kabanalan. Justicia,

Rigid, adj. [r�chid] R�ido, severo, �stero. Mahigp�, masung� mabagsik.

Rigidity, n. [ridch�iti] Rigidez, austeridad. Paghihigp�, sung�, bagsik. Rigmarole, n. [r�marol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r�or] Rigor, austeridad. Higp�, bags�. severidad,

Rigorous, adj. [r�oros] Rigoroso, severo. Mahigp�, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap� Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant� gilid, bingit, bu-ngang� tab� Rime, n. [r�m] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu� pwang, bitak, butas.

Rind, n. [r�nd] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r�derpest] carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, Singsing; buklod, bilog. Peste de

c�culo,

cero.

Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r�guer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r�glider] Cabeza de partido �bando. Pangulo ng l�ian �pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Siningsing, buklod. Anillejo, c�culo.

Riot, n. [r�ot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul� kaingay, sigalot. Riot, v. [r�ot] Causar alborotos. Manggul� mag-ingay. Riotous, adj. [r�etos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug�lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap�. Ripe, adj. [r�p] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. mahinog. [r�pn] Madurar. Pahinug�;

Ripple, n. [ripl] Agitacion del agua que mana �hierve �borbollones. Galaw �kul�ng tubig, bulwak.

Rise, n. [r�s] Levantamiento, elevaci�. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r�s] Levantarse, ponerse en pi� salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumangon, tumindig, tumay� sumikat, mag-als� tumaas. Risible, adj. [r�ibl] Risible. Nak�atawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah�, sumapanganib. Rite, n. [r�t] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamamalakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r�val] �ulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw�, kalaban.

Rival, v. [r�val] Competir, Makipag-agaw�, makipaglaban.

emular.

Rivalry, n. [r�valri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r�v] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r�er] Rio. Ilog. Rivet, n. [r�et] Remache; roblon. Tut�, tup� sils�. Rivet, v. [r�et] Remachar, roblar. Tutup�, tupiin, silsil�. Rivulet, n. ilog-ilugan. [r�iulet] Riachuelo. Sap�

Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r�sted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal� Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada �tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag.

Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r�er] Magnanakaw. Robbery, n. pagnanakaw. [r�eri] Robador, ladron.

Robo.

Nakaw�,

Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r�ust] Robusto, vigoroso. Matab� malak�. Rock, n. [roc] Roca, pe�sco. Malaking bato, bundok na bat� Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, patigilin.

Rocket, n. [r�et] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r�i] Pe�scoso. Mabat� Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca�. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. Mapagngatngat. [r�ent] Roedor.

Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p�aro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r�ueri] Picard�, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r�uish] P�aro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar� palabir� Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat�ogo.

G�long, ikot, pihit; rolyo; t�aan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r�er] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r�ans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp] Muchacha, retozona. Kir� land� hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir� lumand� Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r�keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal�

Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c�ara. Sil�, kwarto, salas. Roominess, n. [r�mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r�mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P�tiga del gallinero. Hapun� ng man�. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p�tiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] pinagmul�. Raiz; origen. Ugat;

Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis�panal�

Rope, v. [rop] Hacer hebras �madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r�ari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d�alan. Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r�iet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r�meri] Romero. Romero. Rosin, n. [r�in] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r�i] R�eo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir� Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse.

Mabulok, masir� Rotary, adj. [r�ari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit. Rotation, n. [rot�ion] Rotaci�. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r�n] Podrido, corrompido. Bulok, sir� Rottenness, n. [r�ennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir� Rotund, adj. [rot�d] Rotundo, redondo. Mabilog, bu� Rotundity, n. [rot�diti] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul�

Rouge, n. [rudch] Colorete. Pulb� na pangpapul�ng pisng� Rough, adj. [rof] �pero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magasp�g; bast�; maun�. Roughness, n. [r�nes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r�nd] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r�nd] C�culo, redondez. Bilog. Round, v. [r�nd] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r�ndish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil�. Rouse, v. [r�s] Despertar, exitar.

Gumising, pumukaw. Rout, n. [r�t] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk� Rout, v. [r�t] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r�t] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. Kinabihasnan. [rut�] Rutina, pr�tica.

Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggal� gumal� lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han�, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw�. Rowdy, adj. & n. [r�di] Alborotador, pillo.

Magul� maingay, switik. Rowlocks, n. [r�ocs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw�. Royal, adj. [r�al] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa har� Royalist, n. [r�alist] Realista. Tapat na loob sa har� Royalty, n. [r�alti] Realeza, dignidad real. Pagkahar� Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp� kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus�. Rubber, n. [r�er] El que estrega alguna

cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri�bifai] Rubificar. Pumulah�. Ruby, n. [ri�bi] Rub� Rub�[batong mah�]. Rudder, n. [r�der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r�di] Colorado, rubio. Mapul� Rude, adj. [r�d] Rudo, r�stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur� walang tur� musm�. Rudiment, n. [r�diment] Pasimul� pinagmulan. Rue, v. [riu] Llorar, compadecerse. Umiyak, mahambal. Rudimentos.

lamentar, tumangis;

Rueful, adj. [ri�ful] Lamentable, lastimoso.

Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r�fian] Rufi�, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta �pu� de camisola. Lup� tup� lil�. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban� na panap�. Rugged, adj. [r�ued] Magaspang, bastos. Aspero, tosco.

Rugose, adj. [riug�] Rugoso. Makubot, makun�. Ruin, n. [r�in] Ruina, perdicion. Pagkaguh� pagkapahamak.

Ruin, v. [r�in] Arruinar, destruir. Iguh� ipahamak. Ruinous, adj. [ru�oes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir� Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p�akaran, ulir�. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun� mamahal� maghar� Ruler, n. Tagapamahal� [r�ler] Gobernador.

Rum, n. [rom] Ron. Alak. Rumble, n. humugong. Ruminant, [r�bl] Crujir. Humaginit,

adj.

[ri�minant]

Rumiador.

Ngumunguy� ngumangat� Ruminate, v. [ri�minet] Rumiar. Ngumuy� ngumat� Rumination, n. [riumin�ion] Rumia. Nguy� ngat� Rummage, n. [r�edch] Tumulto. Kagul� Rummage, Manggul� v. [r�edch] Trastornar.

Rumor, n. [ri�mor] alingawngaw.

Rumor.

Balitang

Rumor, v. [ri�mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit� umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla �obispillo de ave. Pig��kalamnan ng ibon.

Rumple, n. [r�pl] Arruga, doblez �pliegue. Kubot, lup� pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb� karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb� kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda�. Baytang. Runner, n. [r�er] Corredor. Tagatakb� Rupture, n. [r�chur] Rompimiento, rotura. Pagkak�ir� basag, sir� was�, gah� Rupture, v. [r�chur] Reventar, romper �hacer pedazos una cosa. Masir� mabasag. Rural, adj. [ri�ral] Rural, campesino, r�stico. Nauukol sa parang �bukid.

Ruse, n. [rus] Astucia, ma�. Lal�g, hib� day� Rush, n. [rash] �petu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigl� dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw�. Russet, adj. [r�et] Bermejizo. Mapul�ul� Rust, n. [rast] Or�. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r�stic] R�stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r�stic] Villano, r�stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas.

Rusticate, v. [r�stiket] Residir �vivir en el campo. Manahan sa bukiran �kaparangan. Rusticity, n. [rust�iti] Rusticidad, groser�, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastusan. Rustle, v. [rasl] Crujir, Kumaluskos, lumagitik. rechinar.

Rusty, adj. [r�ti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri�z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw� Ruthless, adj. [ri�zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw�

S

S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s�az] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s�er] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd�al] Sacerdotal. Nauukol sa par� Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. Sakramento. [s�rament] Sacramento.

Sacramental, adj. [sacram�tal] Sacramental. Nauukol sa sakramento.

Sacred, adj. [s�red] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n�atalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz] Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s�riledch] Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegio.

Sacrilegious, adj. [sacril�ches] Sacr�ego. Lapastangan sa Dyos �sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, Malungkot, mapanglaw. melanc�ico.

Sadden, v. [s�en] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw.

Sadness, n. [s�nes] Tristeza, pesadumbre, melancol�. Lungkot, malungkot, panlaw, kapanlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy�ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah� ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s�gard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s�ti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s��n] Azafran. Asapr�.

Sagacious, adj. [segu�i�] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin� Sagaciousness, n. [segu�iesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalinuan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb�g; taong marunong. Sago, n. [s�o] Zag�. Sag� Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar �la vela, navegar. Maglay�. Sailer, n. [se�er] Nav�, buque. Sasakyang may layag.

Sailor, n. [s�or] Marinero. Magdadag�, marinero. Saint, n. [se�t] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s�tlines] Kabanalan, kasantosan. Santidad.

Sake, n. [se�] Causa, raz�; respeto, consideracion. Sangh� dahilan; alang-alang. Salad, n. [s�ad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s�ary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil� pagtitinda, paglalak� Saleable, adj. [s�abl] Vendible. Mabil�

Salesman, n. [s�sman] Ropero. nagbibili ng mga bagong damit.

Ang

Salient, adj. [s�ient] Saliente, saledizo. Nakalab�, nakalaw�. Saline, adj. [sel�n] Salino. May as�. Saliva, n. [sal�va] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s�o] Descolorido, p�ido. Maputl� putlain. Sallowness, n. [s�ones] Palidez. Putl� kaputlaan. Sally, n. [s�i] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s�i] Salir. Lumab�.

Salmon, n. [s�on] Salmon. Salm�. Saloon, n. [sal�n] Salon. Kabahay�, sal�. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As�. Salt, v. [solt] Salar. Asn�, asin�. Saltish, n. [s�tish] Algo salado. Makas�. Salubrious, adj. [seli�brioes] Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng katawan. Salubrity, n. [seli�briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s�iuteri] Salubre, salut�ero. Nakagagaling, nakaiigi.

Salutation, n. [saliut�ion] Salutacion. Bat� pugay, yukod. Salute, v. [sali�t] magpugay, yumukod. Saludar. Bumat�

Salvage, n. [s�vedch] Derecho salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, Kaligtasan. Salve, n. emplasto. n. [salv�ion]

de

Salvacion.

[sav]

Emplasto.

Panapal,

Salver, n. [s�ver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s�vo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil�. Same, adj. [sem] Mismo; id�tico. Rin, ng� kagaya, kapara.

Sameness, n. [s�nes] Pagkakapara, pagkakatulad.

Identidad.

Sample, n. [s�pl] Muestra, ejemplo. Paris�, mwestra, halimbaw� Sample, v. [s�pl] Magpakitang ulir�. Sanative, adj. Nakagagal�g. [s�ativ] Ejemplificar.

Curativo.

Sanctification, n. [sanctifik�ion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pagtalag� Sanctify, v. [s�ctifai] Santificar. Ariing banal �sagrado, italag� Sanction, n. [s�ccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut�, payag.

Sanction, v. [s�ccion] Pahintulutan, payagan.

Sancionar.

Sanctuary, n. [s�ctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s�d] Arena. Buhangin. Sand, v. [s�d] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s�dal] Sandalia. Sandaly�, sinelas. Sanded, adj. Mabuhangin. [s�ded] Arenoso.

Sand-paper, n. [s�d-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s�di] Arenoso. Mabuhangin.

Sane, adj. [sen] Sano. Magal�g, walang sak�. Saneness, n. [s�nes] Sanidad. Kagalingan, gal�g, pagkawalang sak�. Sanguinary, n. [sangu�eri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampalasan. Sanguine, adj. [s�guin] Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug� kulay-dug� Sanguineous, adj. [sangu�oes] Sangu�eo. May maraming dug� madug� Sanity, n. [s�iti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal�g ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat�, gat� dagt�

Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s�ient] Sabio. Marunong, pant�, pah�. Sapling, n. [s�ling] Renuevo. Sw� supl�g. Sapper, n. [s�er] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s�i] Jugoso. Madagt� makatas. Sarcasm, n. [s�cazm] Sarcasmo, burla �s�ira picante. Uyam, tuy� birong nakasasak�. Sarcastic, adj. [sarc�tic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy� uy�. Sardine, n. [s�din] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C�gulo, cinta. Tal��sintas na pamigkis.

Satan, n. [s�an] Satan�. Satan�. Satanic, adj. [set�ic] Diab�ico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo. Satchel, n. [s�hel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s�elait] Sat�ite. Kamp�. Satiate, v. [s�iet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set�eti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s�in] Raso. Raso. Satire, n. [s�air] S�ira. Tuy� uyam. Satiric, adj. [sat�ic] S�iro. M�unuy�

mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s�iraiz] Satirizar. Manuy� mang-uy�. Satisfaction, n. [satisf�cion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf�tori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s�isfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah�. Saturate, v. [s�iuret] Saturar. Tigmakin, ibabad, basaing maigi. Saturation, n. [satiur�ion] Pagtigmak, pagbababad. Saturacion.

Saturday, n. [s�arde] S�ado. S�ado. Sauce, n. [sos] Salsa. Sawsawan, sarsa. Sauce, v. [sos] Condimentar, sazonar. Lagyan ng sarsa. Saucer, n. [s�er] Salsera. Platito. Saucy, adj. [s�i] Descarado, atrevido, impudente. Walang galang, pangahas, walang hiy� Sausage, n. [s�edch] Salchicha, chorizo, longaniza. Langonisa, choriso. Savage, adj. & n. [s�edch] Salvaje, inculto; b�baro. Taga gubat, taong musmos; salbahe, mabangis. Savageness, ferocidad, n. [s�adchnes] Salvajer�, crueldad. Kabalakyutan,

bangis, bagsik. Savanna, n. dakong lwal. [sav�a] Sabana. Sabana,

Save, adv. [sev] Salvo, excepto. Liban, bukod sa. Save, v. [sev] Salvar; Magligtas; mag-impok. economizar.

Savior, n. [s�ior] Salvador. Tagapagligtas, mangliligtas. Savor, n. [s�or] Sabor, gusto. Lasa. Savor, v. [s�or] Saborear, probar. Lasahin, lasapin. Savory, n. masarap. [s�ori] Sabroso. Malasa,

Saw, n. [so] Sierra. Lagar� Saw, v. [so] Serrar, aserrar. Lumagar� Sawdust, n. Pinaglagarian. [s�ast] Aserraduras.

Sawmill, n. [s�il] Molino de aserrar. L�arian. Sawyer, n. [s�er] Aserrador. Maglalagar� tagalagar� Say, n. [se] Habla, la locucion. Pananalit� Say, v. [se] Decir. Magsabi. Saying, n. [s�ing] Dicho, proverbio. Kasabih�, kawikaan. adagio,

Scab, n. [sc�] Costra de una herida ��lcera, ro�. Lang�.

Scabbard, n. [sc�oerd] Vaina de espada. Kaloban ng tabak. Scabby, adj. [sc�i] Sarnoso, ro�so. G�isin, malang�. Scaffold, n. [sc�old] Tablado; pat�ulo. Entablado; bitay�. Scald, n. [scold] Ti�. Bantal. Scald, v. magbanl� [scold] Escaldar. Banlian;

Scale, n. [sk�] Balanza; escala; escama. Timbangan; kaliskis. Scale, v. [sk�] Balancear, escalar; escamar. Timbangin; kaliskisan. Scalp, n. [scalp] Cr�eo. Bao ng ulo, tuktok

ng ulo. Scalp, v. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr�eo. Talupan ang bao ng ulo. Scamper, v. [sc�per] Tumaanan, tumakas. Escapar, huir.

Scan, v. [scan] Escudri�r, examinar cuidadosamente. Sumiyasat, sumaliksik. Scandal, n. [sc�dal] Esc�dalo. Esk�dalo, kahalayan. Scandalize, v. [sc�dalaiz] Escandalizar. Mag-eskandalo, humalay. Scandalous, adj. [sc�daloes] Escandaloso. Eskandaloso, mahalay. Scant, adj. [sc�t] Escaso, raro. Bihir�

madalang. Scantly, adv. [sc�tli] Escasamente. Bihir� bahagy� Scantling, n. [sc�tling] Cantidad peque�. Munting halag� Scape, n. [sk�] Escape; Pagtataanan, pagtakas. evasion.

Scape, v. [sk�] Escapar, huir. Tumaanan, tumakas. Scapula, paypay. n. [sc�iula] Esc�ula. Butong

Scar, adj. [scar] Cicatriz. Pikl�. Scarce, adj. [scars] Escaso, raro. Bihir� madalang.

Scarcely, adv. [sc�sli] Apenas. Bahagy� Scarcity, n. [sc�siti] Carest�, escasez. Kakulangan, kasalatan. Scare, v. [sk�] Espantar, amedrentar, intimidar. Sumindak, gumitl� tumakot. Scarecrow, n. [sk�cro] Espantajo. Panakot. Scarf, n. [sc�f] Faja. Pamigk�, panal� Scarfskin, n. [sc�fskin] Cut�ula. Kutis, bal� sa ibabaw. Scarlet, n. [sc�let] Eskarlata, grana. Escarlata, grana.

Scarp, n. [sc�p] Escarpa. Dalisdis, dahilig. Scath, n. [scaz] Desbarate, desbarato. Kapahamakan, sakun�

Scatter, v. [sc�er] Esparcir, desparramar. Magsabog; magkalat. Scavenger, n. [sc�endcher] Basurero, barrendero de calles. Tagalinis ng dum��ng sukal sa daan. Scene, n. [sin] Escena. P�abasan ng dul� �p., p�oorin. Scent, n. [sent] Olfato; olor. Pangamoy; am�. Scent, v. [sent] Oler; perfumar. Amuy�; pabanguhan. Sceptre, n. [s�ter] Cetro. Setro. Schedule, n. [sc�iul] Esquela; c�ula; inventario �lista corta. Liham; s�ula �katibayan; t�aan.

Scheme, n. [sk�] Proyecto, designio, plan. Panukal� akal� hak� Scheme, v. [sk�] Proyectar. Magpanukal� Schism, n. [sizm] Cisma. Pangkatin ng relihyon. Scholar, n. [sc�ar] Escolar, disc�ulo. Ang nag-aaral, alagad. Scholarship, educacion kaalaman. n. [sc�arship] Ciencia, literaria. Karunungan,

Scholastic, adj. [scol�tic] Escol�tico. Nauukol sa nag-aaral �sa p�ralan. Scholastical = scholastic. School, n. [sc�l] Escuela. P�ralan,

eskwelah�. School, v. [sc�l] Instruir, ense�r. Magtur� umaral. Science, n. [s�ens] Ciencia, sabiduria. Karunungan, kaalaman. Scientific, adj. [saint�ic] Nauukol sa karunungan. Scientifical = Scientific. Scientist, n. [sai�tist] Hombre de ciencia. Taong pantas �paham. Scintillate, v. [s�tilet] Chispear, centellear. Kumisap, kumislap. Scintillation, n. Kisap, kislap. [sintil�ion] Chispazo. Cient�ico.

Scion, n. [s�on] V�tago. Supl�g, supang. Scissors, n. [s�orz] Tijeras. Gunting. Scoff, n. [scof] Mofa, escarnio, burla. Tuy� uy�. Scoff, v. [scof] Mofarse, burlarse. Tumuy� umuy�. Scoffer, n. [sc�er] Mofador. M�unuy� Scold, n. [scold] Rega�n [a]. Magagalit�. Scold, v. [scold] Rega�r, re�r. Magalit, makipag-al�. Sconce, n. [sc�s] Baluarte. Kut� hadlang, sanggalang. Scoop, n. [scup] Cucharon. Panandok, pang-lim�.

Scoop, v. [scup] Cavar, socavar. Humukay. Scope, n. [scop] Objeto, intento, designio; blanco, espacio. Pakay, hak� akal� tudi� Scorch, v. [scorh] Chamuscar, tostar, quemar por encima �por afuera. Isangag, ibus� isalab. Score, n. [scor] Muesca; cuenta, deuda; l�ea, raya. Kutab, uk� katuusan; utang; guhit. Score, v. [scor] Apuntar, rayar. Magtal� iguhit. Scorn, n. [scorn] Desden, oprobio, menosprecio. Paghalay, libak, pagpapawalang halaga, paghamak. Scorn, v. [scorn] Despreciar, envilecer,

mofar, escarnecer. Humamak, humalay, tumuy� lumibak. Scorner, n. [sc�ner] Desde�dor, escarnecedor. M�unuy� mapaghalay. Scornful, adj. Mapagtuy� [sc�nful] Desde�so.

Scorpion, n. [sc�pion] Escorpion, alacran. Alakd�. Scotch, n. [scotch] Cortadura, incision. Hiw� kudl�. Scotch, v. [scotch] Escoplear, muescas. Ukaan, kudlit�. hacer

Scoundrel, n. [sc�ndrel] Picaro, bribon. Switik, malikot. Scour, v. [sc�r] Fregar, estregar. Kuskusin,

kiskisin, hiluran. Scourge, n. [skoerdch] Azote; castigo. Hamp�, pal� parusa. Scourge, v. [skoerdch] Azotar, castigar. Hampas�, paluin; parusahan. Scout, n. [sc�t] Descubridor, explorador; espia. M�unuklas, tagatuklas; tikt�, m�unubok. Scout, v. [sc�t] Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. Tiktikan ang kaaway. Scowl, n. [sc�l] Ce�, sobrecejo. Mungot, sibangot, irap. Scowl, v. [sc�l] Mirar con ce�, poner mala cara. Magmungot, umirap.

Scrabble, v. [scrabl] Ara�r. Mangalm�. Scrag, n. [scrag] Cualquiera cosa flaca. Payat, manipis. Scramble, n. [scr�bl] Disputa, pelea; arrebati�. Pagtatalo; bab�, agaw�. Scramble, v. [scr�bl] Arrapar; trepar; disputar. Umagaw, mangukyabit, ipakipagtalo. Scrap, n. [scrap] Mumo, p�tol. Migaja, fragmento.

Scrape, n. [screp] Embarazo, dificultad. Hadlang, kapansanan. Scrape, v. [screp] Raer, raspar; ara�r. Katkat�, kaskas�; kalmut�. Scraper, n. [scr�er] Rascador. Kudkuran.

Scratch, n. [scr�ch] Rascadora; rasgu�. Kamot, galos. Scratch, v. [scr�ch] Kamutin; kumalmot. Rascar; rasgu�r.

Scrawl, n. [scrol] Garabatos. Sulat na padask�. Scrawl, v. [scrol] Garrapatear, escribir mal. Sumulat ng padask�. Scream, n. [scr�] Grito, chillido. Hiyaw, sigaw. Scream, v. [scr�] Gritar, chillar. Humiyaw, sumigaw. Screech, n. [scrich] Chillido, grito. Hiyaw, sigaw.

Screen, n. [scr�] Biombo, mampara. Bayubo, panabing, panganlong. Screen, v. [scr�] Abrigar, Kumanlong, mangubl� esconder.

Screw, n. [scri�] Tornillo. Tornilyo. Screw-driver, n. [scriu-dr�ver] Destornillador. Panghugot ng tornilyo, destornilyador. Scribble, n. [scr�l] Escrito de poco m�ito. Sulat na walang gasinong halag� Scribe, n. [scr�b] Escritor, escribiente. M�unulat, tagasulat. Scrimage, Basag-ulo. n. [skr�edch] Turbamulta.

Scrip, n. [scrip] Bolsa; c�ula. Supot; s�ula.

Scriptural, adj. Nauukol sa Biblia.

[scr�chural]

B�lico.

Scripture, n. [scr�chur] Escritura sagrada. Banal na kasulatan. Scrivener, n. [scr�ner] Escribano, notario p�blico. Eskribano, notaryo. Scroll, n. [scr�] El rollo (de �pergamino). Balumbon, ikid. Scrub, n. [scrab] Belitre. Masam� Scruple, n. [scri�pl] Escr�pulo, duda. Hinal� sapantah� Scrupulous, adj. Escrupuloso, dudoso. mapagsapantah� [scri�piuloes] Mapaghinal� papel

Scrutinize, examinar, taruk�.

v. [scri�tinaiz] Escudri�r, sondear. Siyasatin, litisin,

Scrutiny, n. [scri�tini] Escrutinio, ex�en. Siyasat, paglilitis. Scud, v. [skoed] Huirse, escaparse. Tumakas, magpumiglas, tumaanan. Scuffle, n. [skafl] Quimera, pendencia, ri�, altercacion. Away, babag, kaingay, kagul� Scuffle, v. [skafl] Re�r, pelear. Mag-away, magbabag. Scull, n. [skal] Cr�eo, casco; remo corto. Bao (ng ulo), bung� sagw�. Scullion, n. [sk�ien] Marmiton. Alil�sa kusin�

Sculptor, n. [sk�ptor] Escultor. Eskultor, manglilil�. Sculpture, Panglilil�. n. [sk�pcher] Escultura.

Sculpture, v. [sk�pcher] Esculpir. Lumil�. Scum, n. [skam] Espuma. Bul� sub� sulwak. Scum, v. magbul� [skam] Espumar. Bumul�

Scurf, n. [skarf] balakubak.

Ti�;

caspa.

Langib;

Scurfy, adj. [sk�fi] Sarnoso, ro�so. G�isin, malang�. Scuttle, n. [sk�l] Banasta; carrera corta. Bakid, batul�g; takb�

Scuttle, v. Kumarimot.

[sk�l]

Apretar

�correr.

Scythe, n. [saiz] Guada�. Lilik, karit. Sea, n. [si] Mar. Dagat. Sea board, n. [s�bord] Mar adentro. Laot. Seal, n. [sil] Sello para cerrar las cartas. Tat�, timbre. Seal, v. [sil] Sellar. Tatak�. Seam, n. [sim] Costura. Tah� Seam, v. [sim] Hacer costuras, coser. Manah� tumah� magyano. Seaman, n. [s�an] Marinero. Magdadag�.

Seamstress, M�anah�

n.

[s�stres]

Costurera.

Seaport, n. [s�ort] Daungang-dagat.

Puerto

de

mar.

Search, n. [sirch] Pesquisa, Paniniyasat, paghanap.

busca.

Search, v. [sirch] Investigar, indagar. Sumiyasat, sumaliksik. Seashore, n. [s�ior] Ribera del mar. Tab�g dagat. Seasick, adj. [s�ik] Mareado. Lul� nalulul� Seasickness, n. [s�iknes] mareamiento. Lul� pagkalul� Mareo,

Season, n. [s�on] Estacion, sazon, tiempo. Panahon, kapanahunan.

Season, v. [s�on] Sazonar, condimentar. Rekaduhan, lagyan ng rekado. Seasonable, adj. [s�onabl] �prop�ito. N�apanahon, pagkak�aon. Seasoning, n. [s�oning] Panimpl� rekado. Oportuno, mabuting

Condimento.

Seat, n. [sit] Asiento, silla, banco. Upuan, likmuan, luklukan. Seat, v. [sit] Situar, colocar, asentar. Ilagay, ilapag, iup� Seaward, adv. [s�ard] H�ia el mar. Sa dagat. Sea-weed, n. [s�uid] Alga marina. Damong dagat.

Secede, v. [sis�] Apartarse, separarse. Umilag, lumay� humiwalay. Secession, n. [sis�ion] Apartamiento, separacion. Pag-ilag, paghiwalay. Seclude, v. [sicli�d] Apartar, excluir. Ilay� ihiwalay, ibukod. Seclusion, n. [sicli�cion] Separacion, exclusion. Paghihiwalay, pagtitiwalag. Second, adj. [s�ond] Segundo. Ikalawa, pangalaw� Secondary, adj. [s�ondari] Secundario. Pangalawa. Secondhand, n. [secondjend] Segunda mano. Lum� nagamit na.

Secondly, adv. [s�ondli] En segundo lugar. Ikalawa, pangalawa. Secrecy, n. [s�resi] Secreto, sigilo. Lihim. Secret, n. [s�ret] Secreto, oculto. Lihim, tag� Secretary, n. [s�riteri] Secretario. Kalihim. Secretaryship, n. [s�riteriship] Secretar�. K�ihiman, pagkakalihim. Secret, v. [sicr�] Esconder, ocultar. Itag� ilingid. Secretion, n. [sicr�ion] Pagtatag� paglilingid. Secrecion.

Sect, n. [sect] Secta. Pangkatin ng isang relihiyon.

Sectarian, adj. [sect�ian] Sectario. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. Section, n. [secci�] Secci�. Bahagi. Secure, adj. [siki�r] Tiwasay, ligtas. Seguro, salvo.

Secure, v. [siki�r] Asegurar, Itiwasay, siguruhin, iligtas.

salvar.

Security, n. [siki�riti] Seguridad, tranquilidad. Katibayan, katiwasayan. Sedate, adj. [sid�] Sereno, sosegado, juicioso. Mahinahon, tahimik, mabait. Sedateness, n. [sid�nes] Serenidad, calma. Hinahon, katahimikan. Sedative, adj. [s�etiv] Pangpatahimik, pangpahup� Sedativo.

Sedentary, Palaup�

adj.

[s�enteri]

Sedentario.

Sediment, n. [s�iment] Sedimento, hez. Latak. Sedition, n. [sid�ion] Sedicion, alboroto, mot�, revuelta. Panghihimagsik, gul� kagulo, pag-aals� Seditious, adj. [sid�ioes] Manggugulo, manguupat. Seduce, v. [sidi�s] humikayat, umakit. Seducir. Sedicioso.

Umupat,

Seduction, n. [sid�cion] Seduccion. Upat, hikayat. Seductive, halag�e�; adj. [sid�tiv] Seductivo, persuasivo. Nakahihikayat,

nakaaakit, nakagaganyak. Sedulous, adj. [s�iuloes] Diligente; cuidadoso. Masipag, masikap; maingat. See, v. [si] Ver, observar. Tumingin, makakita, kumita. Seed, n. [sid] Semilla, simiente. Binh� punl� Seedling, n. [s�ling] Planta de semillero. Punl� Seedsman, n. [s�sman] Tratante semillas. Ang nagbibili ng punl� en

Seek, v. [sic] Buscar, inquirir alguna cosa. Humanap, maghanap. Seem, v. [sim] Parecer, semejarse. M�awig, m�angis, m�amukh�

Seeming, n. [s�ing] Apariencia. Any� hichura. Seemingly, adv. [s�ingli] Al parecer. Tila, war� Seemly, adj. [s�li] correspondiente. Bagay, akm� Propio,

Seer, n. [sir] Veedor, profeta. Tagakita, manghuhul� Seesaw, n. law�lawinan. [siso] Vaiv�. Larong

Seethe, v. [siz] Hervir, bullir. Kumul� sumub� sumulwak. Segment, n. [s�ment] Segmento de un c�culo. Bahagi ng isang kabilugan.

Segregate, v. [s�riguet] separar. Itiwalag, ihiwalay.

Segregar,

Segregation, n. [segrigu�ion] Segregacion, separacion. Pagtitiwalag, paghihiwalay. Seize, v. [siz] Asir, agarrar; secuestrar bienes. Hawakan, pigilan; hulihin, dakpin; kamkamin. Seizure, n. [s�iur] Captura; secuestro. Paghuli, pagdak�; pagkamkam. Seldom, adv. [s�dom] Raramente. Bihir� madalang. Select, adj. Hirang, pil� [sil�t] Selecto, escogido.

Select, v. [sil�t] Elegir, escoger. Humirang, pumil�

Selection, n. [sil�cion] Paghirang, pagpil�

Seleccion.

Self, adj. [self] Mismo, propio. Rin, sarili. Selfish, adj. [s�fish] Egoista, ensimismado. Palal� mapaggiit ng sarili. Selfishness, n. [s�fishnes] Paggigiit ng sarili. Self-love, n. [self-lav] Pag-ibig sa sarili. Amor Egoismo.

propio.

Sell, v. [sel] Vender. Magbil� maglak� magtind� Seller, n. [s�er] Vendedor. Tagapagbil� tagapaglak� m�ininda. Selvage, n. [s�vedch] Orilla de pa�. Gilid

ng pany� Semblance, n. [s�blans] Semejanza, apariencia. Wangis, any� hichura. Semicolon, n. [sem�olon] Punto y coma. Punt�t koma. Seminary, n. [s�ineri] Seminario. P�ralan sa nangagpapar��nangagpapastor. Sempstress, M�anah� n. [s�stres] Costurera.

Senate, n. [s�et] Senado. Senado, kapulungang tagapaglagd�ng kautusan na hal� ng p�ahalaan. Senator, n. [s�etor] Senador. Senador. Send, v. [send] Enviar, despachar, mandar. Magpadal� magsug� mag-utos.

Sender, n. [s�der] El que env�. Ang nagpapadal� Senile, adj. [s�ail] Senil. Nauukol sa katandaan. Senility, n. [sin�liti] Vejez. Katandaan. Senior, n. [s�ior] Antiguo, anciano. Una, matand� Seniority, n. [sini�iti] Antig�edad, ancianidad. Kalagayang una �matand�sa lahat. Sensation, n. [sens�ion] Karamdaman, pakiramdam. Sensaci�.

Sense, n. [sens] Sentido, entendimiento, razon. Damdam, malay, ulirat, ba�.

Senseless, adj. [s�sles] Insensible, privado de sentido. Walang pakiramdam, walang ulirat. Sensible, adj. [s�sibl] Sensible, sensitivo. May pakiramdam, maramdamin. Sensitive, adj. [s�sitiv] Sensitivo, sensible. Maramdamin, mapagdamdam. Sensual, adj. [s�chiual] Sensual; lascivo, voluptuoso. Nauukol sa kahalayan ng lam�; malibog. Sensuality, n. [senchiu�iti] Sensualidad, voluptuosidad. Kahalayan, libog, kalibugan. Sentence, n. [s�tens] Sentencia, dictamen; frase. Hatol, pasya; pananalit� Sententious, adj. [sent�cioes] Sentencioso.

May taglay na aral. Sentiment, n. [s�timent] Sentimiento, sentido. Damdam, pakiramdam. Sentimental, adj. [sentim�tal] Sentimental. Nauukol sa damdam �pakiramdam. Sentinel, n. [s�tinel] Centinela. Tanod, bantay. Sentry = Sentinel. Separable, adj. N�hihiwalay. [s�arabl] Separable.

Separate, adj. [s�aret] Separado, segregado. Hiwalay, kal�, tiwalag. Separate, v. [s�aret] Separar, segregar, desunir, apartar. Ihiwalay, ibukod, kalas�, itiwalag.

Separation, n. [separ�ion] Separacion. Paghihiwalay, pagbubukod, pagkal�, pagtitiwalag. Sepoy, n. [s�oi] Soldado natural de las Indias Orientales. Kawal na taga India. September, n. [sept�ber] Septiembre. Setyembre. Septennial, adj. [sept�ial] Nagtatagal ng pitong ta�. Siete�l.

Septuagenarian, n. [septiu�chenarian] Septuagenario. May gulang na pitong pung ta�. Septuagenary = Septuagenarian. Sepulchral, adj. [sip�lcral] f�nebre. Nauukol sa libing. Sepulcral,

Sepulchre, n. [s�ulker] sepultura. Libingan, b�nan.

Sepulcro,

Sepulture, n. [sep�tiur] Sepultura, entierro. Paglilibing. Sequel, n. [s�uel] Secuela, consecuencia. Bunga, pakinabang. Sequence, n. [s�uens] Serie, continuacion. Pagkakadugtongdugtong, karugtong, pagkakasunodsunod, kasunod. Sequent, adj. [s�uent] Siguiente. Kasunod. Sequester, v. Kumamkam. [sicu�ter] Secuestrar.

Sequestration, n. [secuestr�ion] Secuestro, secuestracion de bienes. Pangangamkam.

Seraph, n. [s�af] Serafin, angel. Serap�, anghel. Seraphic, adj. [sir�ic] Ser�ico. Nauukol sa serap�. Seraphical = Seraphic. Serenade, n. [seren�] Serenata. Serenata, tugtugan. Serenade, v. [seren�] Dar Magserenata, magtugtugan. serenatas.

Serene, adj. [sir�] Sereno, claro, apacible, sosegado. Malinaw, maliwanag, tahimik, mahinahon. Serenity, n. [ser�iti] Serenidad, claridad, sociego. Linaw, liwanag, katahimikan, hinahon.

Serf, n. [serf] Siervo. Alipin. Sergeant, n. [s�dchent] Sarjento. Sarhento. Series, n. Pagkakasunodsunod. [s�iis] Serie.

Serious, adj. [s�ias] Serio, grave; formal. Malubh� malal� mabigat; porm�. Sermon, n. [s�mon] Sermon. Sermon, pangaral. Serous, adj. Malagnaw. [s�oes] Seroso, acuoso.

Serpent, n. [s�pent] Serpiente. Ahas. Serpentine, adj. [s�pentain] Serpentino. Nauukol sa ahas. Servant, n. [s�vant] Siervo; criado.

Lingkod; alil� Serve, v. [serv] Servir. Maglingkod. Service, n. [s�vis] Servicio, servidumbre. Paglilingkod, paninilbihan. Serviceable, adj. [s�visabl] Servicial, oficioso. Mapaglingkod, nagagamit. Servile, adj. [s�vil] Servil, bajo, humilde. Mapanilb� hamak, mabab� Servility, n. [serv�iti] Kahamakan, kaalipinan. Bajeza; vileza.

Servitude, n. [s�vitiud] Servidumbre, esclavitud. Paninilbihan, pagkaalipin. Session, n. [s�ion] Junta, sesion. Pulong. Set, adj. [set] Ajustado, fijo; se�lado.

Nalalapat, matibay; n�atakd� Set, n. [set] Juego, conjunto �agregado de muchas cosas; caida del sol. Ilwego, kabuoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan, ibp., paglubog ng araw. Set, v. [set] Colocar, lijar, poner. Maglagay, maglapag; lumubog (ang araw). Set off, n. [s� of] Adorno, guarnicion. Kagayakan. Settee, n. [set� Canap� Mahabang likmuan na may sandigan. Settle, n. [setl] Esca�. Likmuan na mataas ang sandalan. Settle, v. [setl] Colocar, fijar; asegurar, establecer. Ilagay, ilapag; pagtibayin,

itatag. Settlement, n. [s�lment] Establecimiento, domicilio. Kinaroroonan, t�anan. Settler, n. [s�ler] Colono. Ang nananahan sa ibang lupain. Seven, adj. [s�en] Siete. Pit� Sevenfold, adj. [s�nfold] S�tuplo. Mak�ito. Seventeen, adj. [s�entin] Diez y siete. Lab�g pit� Seventeenth, adj. [s�entinz] D�imo s�timo. Ika labing pit� Seventh, adj. [s�enz] S�timo. Ikapit� Seventieth, adj. [s�entiez] Septuag�imo. Ika pitong p�.

Seventy, adj. [s�enti] Setenta. Pitong p�. Sever, v. [s�er] Arrancar, sacar; separar, apartar. Hugutin; ihiwalay, ibukod. Several, adj. [s�eral] Diversos, varios. Ilan. Severance, n. [s�erans] particion. Pagtanggal. Separacion,

Severe, adj. [siv�] Severo, �pero, rigoroso. Mahigpit, masung�, mabagsik. Severity, n. [siv�iti] Severidad, rigor. Higpit, kahigpitan. Sew, v. [so] Coser. Manah� Sewer, n. [s�r] Costurera. M�anan� Sex, n. [secs] Sexo. Pagkalalake

�pagkababae. Sexagenary, adj. [secs�cheneri] Sexagenario. May anim na pung ta�. Sextant, adj. [s�stant] Sextante, la sexta parte de un c�culo. Ikanim na bahagi ng isang kabilugan. Sextuple, adj. [s�stiupl] S�tuplo. Makaanim na p�. Sexual, adj. [s�siual] Sexual. Nauukol sa pagkalalake �pagkababae. Shabbiness, n. [si�ines] Vileza, bajeza. Pagkahamak, kababaan. Shabby, adj. [si�i] Vil, bajo. Hamak, mabab� Shackle, v. [si�l] Encadenar. Itanikal�

Shackles, n. pangpangaw.

[si�ls]

Grillos.

Damal,

Shad, n. [si�] bwanbwan.

Alosa,

s�alo.

Katk�,

Shade, n. [si�] Sombra, protecci�. Lilim, kanlong. Shade, v. [si�] Asombrar. Liliman. Shadow, n. [sied� Sombra. Anino, lilim. Shady, adj. [si�i] Opaco, Malamlam, kulimlim, malilim. oscuro.

Shaft, n. [si�t] Flecha, saeta. Pan� palas� Shagged, adj. Magaspang. [si�uoed] Afelpado.

Shake, n. [si�] Sacudida. Luglog; paspas, pagpag. Shake, v. [si�] Agitar, sacudir. Lumuglog, umalog, pumagpag. Shaking, n. [si�ing] Pagpasp�, pagpapagp�. Sacudimiento.

Shall, v. [si�] Deber. Marapat. Shallop, n. [si�oep] Chalupa. Bangk� Shallow, adj. [sial� Baj�. Mababaw. Sham, n. [si�] Pretexto, Dahilan, pagkukunw� fingimiento.

Sham, v. [si�] Enga�r, fingir. Manghib� magkunw� Shambles, n. [si�bls] Carnicer�. P�ayan.

Shame, n. [si�] Verg�enza, Kahihiy�, hiy� pamumul�

rubor.

Shame, v. [si�] Avergonzar, afrentar. Hiyain, halayin. Shameful, adj. [si�ful] Kahiyahiy� mahihiyain. Vergonzoso.

Shameless, adj. [si�les] Desvergonzado, descarado. Walang hiy� bastos, mahalay. Shank, n. [si�k] Pierna. Bint� Shanty, n. [si�ti] Caba�. Damp� kubo. Shape, n. [si�] Hechura, forma. Any� hichura. Shape, v. [si�] Formar, figurarse alguna cosa. Anyuan, bigyan ng any� tabasin.

Shapeless, adj. [si�les] Informe. Walang any� hind�tab�. Shapely, adj. [si�li] Bien hecho. Mabuting tabas. Share, n. [si�] Parte, porci�. Bahagi, ang nauukol. Share, v. [si�] Repartir; participar. Hatiin, bahagihin; m�ahat� m�abahagi. Shark, n. [si�c] Tiburon. Pat�g. Sharp, adj. [si�p] Agudo, puntiagudo, aguzado. Matulis, matalas, has� Sharpen, v. [si�pen] Afilar, Patulisin, patalasin, ihas� aguzar.

Sharper, n. [si�per] Ratero, estafador.

Tekas, switik. Sharpness, n. [si�pnes] Agudeza, sutileza. Tulis, talas. Shatter, n. [si�er] Pedazo. Putol, bibinga. Shatter, v. [si�er] Destrozar, pedazos. Basagin, durugin. Shave, v. [si�] Afeitar. Mag-ahit. Shawl, n. [si�] Pa�lon. Panyul�, alampay. She, pron. [sh� Ella. Siya (babae). Sheaf, n. [shif] Gavilla, haz. Hay� bigkis. Shear, v. [shir] Trasquilar, Gupitan (ng balahibo). Sheath, n. [shiz] Vaina, esquilar. hacerse

caja,

funda.

Kaloban, sisidl�, pund� Sheathe, v. [shiz] Envainar. Isuot sa kaloban. Shed, n. [shed] Caba�. Damp� Shed, v. [shed] Verter, Magbub� magbuhos. derramar.

Sheen, n. [shin] Resplandor, brillantez. Kintab, ningning, kislap. Sheep, n. [ship] Oveja, carnero. Tupa. Sheepcot, n. [sh�cot] Redil. Kulungan ng tupa. Sheepfold = sheepcot. Sheepish, adj. [sh�ish] Vergonzoso, t�ido. Mahihiyain, matatakut�.

Sheepskin, n. [sh�skin] Piel de carnero. Balat ng tupa. Sheer, adj. [shir] Puro, claro. Pul�, tagan�; malinaw. Sheer, v. [shir] Alargarse. Makalag. Sheet, n. [shit] S�ana; pliego [de papel]. Kumot; pliyego ng papel. Shelf, n. [sielf] Anaquel; baj�. Pitak ng aparador; dakong mababaw [sa dagat]. Shell, n. [si�] Casco, c�cara; concha. Bal�, kabibe; sus� Shell, v. [si�] Descascarar, descortezar. Talupan, upakan. Shelter, n. [si�toer] Guarida, amparo,

abrigo, asilo, refugio. Kublihan, kandungan, ampunan, takbuhan. Shelter, v. [si�toer] Guarecer, abrigar, refugiar; amparar. Mangubl� kumanlong, sumilong, umampon. Shelterless, adj. [si�terles] Sin asilo, desamparado. Walang m�ilungan, walang magampon. Shelve, v. [sielv] Echar arrinconar. Itab� isulok. Shepherd, n. [si�erd] tagapag-alag�ng hayop. �un lado,

Pastor.

Pastor,

Shepherdess, n. [si�erdes] Pastora, zagala. Babaing tagapag-alag�ng tupa, pastora, sagala. Sheriff, n. [sher�] Sher�f. Sher�; agus�.

Sherry, n. [si�i] Vino de Jerez. Alak na Her�. Shield, n. panangg� [shild] Escudo. Kalasag,

Shield, v. [shild] Escudar, Mangalasag, mananggalang. Shift, n. [shift] Cambio. Paglipat.

defender.

Shift, v. [shift] Cambiarse, mudarse de un paraje �otro. Lumipat, bumago. Shin, n. [shin] Espinilla. Lul�. Shine, n. [si�n] Ningning kintab. Resplandor, lustre.

Shine, v. [si�n] Lucir, brillar. Paningningin, pakintabin.

Shining, adj. [si�ning] Brillante, resplandeciente. Makintab, maningning. Shiny, adj. [si�ni] Lustroso, brillante. Makintab, maningning. Ship, n. [ship] Nav�, buque. Sasakyan sa dagat. Ship, v. [ship] Embarcar. Hulan. Shipboard, n. [sh�bord] Tablon de nav�. Andamyo ng sasakyan. Shipment, n. [sh�ment] Env�, cargo. Mga bagay na lulan ng sasakyan. Shipwreck, n. [sh�rec] Naufragio, desastre, desgracia. Pagkabagbag ng sasakyan, sakun� kapahamakan.

Shire, n. [shir] Condado. Lalawigan. Shirt, n. [shirt] Camisa. Bar� Shiver, v. [sh�er] Tiritar de frio, temblar de miedo. Mangaligk�, mangatal, manginig, mangilabot. Shivering, n. [sh�ering] temblor. Kilabot, panginginig. Shoal, adj. Mababaw. [shol] Lleno Horripilacion, pangangatal,

de

baj�s.

Shock, n. [shoc] Choque, Sagup� umpog, bangg� Shock, v. m�mpog. [shoc] Chocar.

encuentro.

M�angg�

Shoe, n. [si�] Zapato, el calzado del pie.

Sapatos, panapin sa paa. Shoe, v. [si�] Herrar un caballo. Bakalan sa paa ang kabayo. Shoemaker, n. Magsasapat�. [si�meker] Zapatero.

Shoot, n. [si�t] Tiro; v�tago. Tudl� supl�g, sw� Shoot, v. [si�t] Tirar, arrojar, lanzar, brotar. Tumudl� magpahilagpos, bumaril; sumupl�g. Shop, n. [si�] Tienda, taller. Tindahan, p�ilihan. Shop, v. [si�] Andar de tienda en tienda comprando. Mamili. Shopkeeper, n. [siopk�er] Tendero,

mercader. Tindero, may tind� Shore, n. [si�] Costa, Baybay, tab� pangpang. ribera, playa.

Short, adj. [si�t] Corto, breve, conciso. Maikl� maiks� Shortly, adv. [si�tli] Brevemente, en pocas palabras. Sa madalingsabi, sa katagang wik� Shorten, v. [si�ten] Acortar, abreviar, compendiar. Iklian, iks�n. Shorthand, n. [si�tjend] Taquigraf�, estenograf�. Takigrapy��pagsulat na natutugmaan sa mga tand�ang pananalit� Shortness, n. [si�tnes] brevedad. Kaiklian, kaiksian. Cortedad,

Shortsighted, adj. [si�tsaited] Corto de vista. Malab�ang mat� S