YUNUS NADİ l<tarcbanesl oayttnuumumly karjı^ndajal"*1 mBh*u"J Tclgra!: Uunbü'l Cumhurlvet-i'os u hWuw : ti" 24* : ..ıb. KII-H >¦'¦"_'j_4jf.

_ ABONE § h M AITI »I0f»fiı Türkle Içln-Hartr. K'ln Seneliği I40U Kr. 2700 K< 6 aylığı Î50 Kr. 3 aylığı 400 Kr 8QI> Kr. Nüshası her verde 5 KURUŞTUR Ankara - İstanbul Telefonu Bugünden İtîbaı ka Açılıyor türkîyeyi ve Türkleri Amerika ve Amerikalılar kadar zengin yapmak kabil mi? Ânkarnya telefon etmek istiyen-ler ücreti peşin vererek sıra bekleyeceklerdir Şirket muhavereyi temin edemezse bile 15 I.»niş vermek mecbûrtyetindesmîzI 3C telefona abooe ohrıub . «MI de(lldlr. Ankara İte fnrO?m«k İBtlyen-Icr Irktın merkatından yol alabilmek m-, «life de muhavere ü retini pe»l» vermek mecba-riya-ı indidir. ;>ı>bıdi i* ı- >ı id»; Lamia hanım davası Tecil edildi Bununla beraber Dr Kenan Hasan beyin mes'ultyetl tesblt edildi mm Hı-*P yapmak ... Bakkalın M»lıtı. ! kftnaı çor»™ b.p . .. ı • I ¦ Iıı h'P bunııa-" .[.. î dfJium »o «at hayrctleo hayre*? m4ibı l IriMU Ue a»-o., onu »liıaytt bînhlv loyrvt ve Ua-Merdi" 1 ' [i ' I*"!"" 9*" bir ¦»«« fabrUMııııu» »olubi >*• pır-"- IlıiUum-' **in- »erik olmak M,tı,ı. bin..»* tOiyor. Uurtın yalım nllıon ıltonrlık m----. M Uda İl BfUraaıa vu t>" «it muhlin töln , J. p 1111.' ¦ (Mft»>'»™ kumla «ak ihvana ıı.hakkında i İJ-ırl ı kın fa la* belr^tljkl »OH l„t. rılUmllİlr. B»' ;,.:ı '¦ _rı..¦ ı balı 0- yeniden İta» ve !¦¦¦ Tınını uıaa on ao İle mUUhauıı antlldc haraldu. Koyaanar dcı troa" .lir.»., uackMIıı ¦¦Tıı İla Haıbt unıaaudrn yenin Inaliyeü tok '¦¦¦ KKCı II-'.' -> lar va maznun: orladn Dr. kanan Haaan B. juharda amin Hanımın voli da») va hemşire*! hanım lar etn Haydarpaşa - Pendik trenleri.. Qo yat da aayllvekt* oldukla "..."¦ vardır. Hlr çak. aile1 Ur ıı .[.. ,ı .« Adalara, ıı- . . darpaşa - l'.n.n. amadaki aayflyvUre laaıalatalardır. Bon , va Mlaıı Şlr««ıiha) rl ı ya İdaresi Duvara Utananlar." adt»>ı aramak lala ı—lıa (.iki !U|i' ı( yardımları yapmııklad Idarati. Adalara bazı dogrıı noılalar ıı"! mit»'. $ark Şlaıtndi-fcrlerl ,: btı« İt** ejhk dae ı> dlı» «etmekle aıııleher - palalar Ikdaı ederek yolcuların bilet almak zahraıMadea kuna Tccaaarfc kaydodiyoruı ki 'Anadolu Dcıalr yollar İdareni yolcuların rafeaı rabal flldlp IBİOMİtrl l;ır Mral daba larta .- , n aaaaaaaH aamaa* İldir . lleçeatanlc Mled»( dair raıdıtımı) ıaaaıiF.ıı kayıtlardan aarfına/ar. kan .iim'.p bir va£Oalarda Maraeak >. • ı ¦ ı-ıı» ı. aahaabıklarda yak al a)eckurl)«llDde kalalak-ladırlar. Ba Dilin İdare de dlftr aafaa. aa.elw »ı- yokalana* M> rakadeH ( uaıta eıaMi, aıaml knla>lıklar gdMeraıaııC kendi bindiği dalı baaaa (atilin -«.¦n irin, dllaar. D ıı Anado veMarıadaa. DkBBIa aaklt.. .kkeil.r-ad.n daha laıla kolaylık. Muadlar bcblarlı va bunu immrk hak-kjmi'dır. I rak II/.-İ raakıa BiUakat "la ntaanl I*a« aaj"J«Itr" çıkanlar irealırdc banı» atarı lama lablahle B*lecek »cac bu taraflara nHfat oimtrler. kanun »eball, Taran da bar halde bu rabaııolakları «rradaa kaUI-r« Biyaatara alı olur.

Doğru değil rrıl ? Aliye H. mes'elesî Tahkikat son safhaya girdi BupUn Şlall kibar ilamina l ı-(cn cuma günli Ankaradi yapılan lik ro«(indi AJuhafıı gC,v& MkiBUDiu Gençler bitliğini dr ederek genr Anluı. şampiyonu olduğunu yanniştik. Bu oıâubAka büyük bir seyirci huturunda (ok fyır.ırlı olmuftur. Bafvekîl tsmel pa*a hî. Maliye ile vekili Şökriİ B.de sahayı le*riı edere aabakaın alâka ile takip etmialerdir. Yukarıdaki resim, lamel paaa UZ. ile Saraç, oğlu $0krü Beyi, müsabakayı takip ederlerken göst rmekledir. Posta ve telgraf teşkilâtımız ihtiyaca gayri kafidir! Mütehassıs M. Orth ne diyor? 14 Posta ve telgraf hidematı harpten evvelkine n i s betle ivi amma.... Foua i* leirjaT'iakrtBi lelku el-atk iHir Alaua>a hiı trUnl aetareU aubabeıalı ııatbm ¦âdarfi O ¦«¦-!». aaı rt*aMaaa> ahuak M. |J>ldj vr »I Maıerdea ¦¦Mkkıa aM-Tl fiil bejel Mf ka< aandok-rı şakrtmtr ,...ı m lalara! derakr ve t--eıafanlmı tetkik .ı.««n..ı.r m. -ıınh. »'-"'!'¦'¦ ¦ tvvtl •» h-irp ı .. .ı i. -dx raklelwa|iı -ılallln aırmlekellmlıde İm lan d ucu tef • kiblbnıla taaarn rakıtlu. »l-r.il. v.-ılmltMe ıı-- mOddel Ikanel eleah «lan M. •Ortb» ı- . ,.. da -n.rırıil-tır M. nnh «Un kcadlıl D* r-^t" air aaııh ırrlrimlre UlkBUCı kakkmda t •Hyaarltla lalaaaıaHa*¦_ TıUUUUaua* Aakaladaa baajbt iz il l"*ıi. ¦* Ufcrra» IrakJUU 0* İdari ban kaaualuı ı.ıaı* nlılaa. Ovadan Hanya. iMolı. h Ta*. tat, Urrsia, • . .ı, ,. v.....Karıhlor. RuUUjj it tabJ'.elıir a«>la ve letıraf MUlalıasaiB M. Orlh hakkınd' «InKUllk ille fcall'klı :-' İn e ıı - ¦ ¦¦¦ '• ¦ .'-'."I" >np' IvnDı fantini rineditn. Trtblkai i..ııhı.ıi.ih ionu Fo-U rr ttlE" diri unııııı-ı-i lıUnbula ¦ ikti lelbiü -n-¦ Hve veknleiiıı* ı<*»' t4r,t^ı»h hal «uMaruu («-bil ve rapon lanılnı edeıeiiı Hin» kldu IrLIao balmtılır (a ve Mitral le di re bilir iat Iılı»al bide* lea «aba ırt iat la ¦ani .11. tana tkadalari rnedl|> Uhdlcı. ıll" İlini. I Şişlinin kibar lonınıla ı ¦ > - ¦ ittir. Bu ««MI- ] it .L i. ¦ > adlaCihan hadisatından intibalar veriliyor vınün Icvıi İngiltere ve Hindîsta"r __jdı dr kanîAğaoğlu Atiftik hlrhmel Uey— Va, Beyefendi luurctt rtMr¦tıalilm böyle erkenden bufej iuna»»(iiHi\ ıra ,.. Diye hayretini a-klayaJ^^Ç'-' Çünkü Rag.p Be, topl * ra hcr^ «man geliyor, t ı sonra çıkıyordu İbnaalî caıûİBirklı- , ¦ ;u I l'ı-. Iı-ıl ı. lll.l. a*>«a>l uıuıııııllııV n \S-r varfkBM ta j|" .[¦«UK^İC r İNGİLTERE YE ft< HİNDİSTAN Şehir vf İngilterenin tarihine bir nazar Tarihle bazan dostumuz, bazan hasmımız olan ingiltere dünyanın bejt« »irine malik bir devlet

tir Muharriri: Ag.ır.alıı Ahmıl tetkik edilecek ;.„.,„.<,« h.»..e < j Kabotaj MStâr^ize î. ...T"'" 6ir ?*"*• Terkos şirketi Igeçtijin» 3 unc urk Ocağı| lyankosu aleyhindeki şikâyetleri'haberleri Zengin bir piyango i .>.I.\hıı donumu f dün darülfünun konfei _Cumhuriyei ; Buflörtkü dahil, , harici naborlerJn fUrh- Yun,,, mühK,rat ftı.aoaa. Orta ım„ır,1(1ı„ "rakllı iflûu «der. paıtâi «I İril.!..;. .... -«di. i, jiju klba[ mu_ Si!ir*«".rt nwım **w* S D,rl'' ..i, .ma ,e vMudlf | "¦Ubml.r MıMtOr. Harici olan » «W v«.. farafurdan 'iii.li l mı .m 6JJ«ıaB Fraktan, Burçlar ,«, la'n.':-ı ¦ ¦„ ranımanınta -.,.,r rerkflfom § Ki Ijr; ¦ i ı ı,!,„*,, Sulan tcHfiınrlan i mmü-MIr. Türkiyenin tediye muvazenesi .¦lı.- dört ı m dU .,,4.. Tarttır n,< I* aVvItl o* ta kad t.U İnal», ¦>< dr 6» kıdıı Imlr ar, Uje a* <H ta ...l. ¦ <«—. ...... lln "e erin tılbırlı I. nah mil İmanlara h UM Mata#l T*ab*r Hamili (.»11111(111» akan i Mafcllm-k ).|n bir ııı.UM t,., m» katır D ¦ i......M 1 1.....11 Kuala -lllüu-. . Mr kac mm m. <¦> I jlinlrr. f> Ur. ı-.ı,,ı.,, aa Ankara telefonu Meşhur Hint Şairesi Naydu ehrımıze geliyor Haridyr ut işleri mudurti jrldi 1 liautcl y* Vekileu rai l«*M1 Miidlifiıı' umu Uamıı. Uey. wtnsam plmıjiır. Emtılar Cemi) eli nerİEi istifa «İti? \"aJZı£,?J2L» *mmm atam ıVıarıl *ı- f (OBlfi'C Uur-u lıkvcti lıtlAkdeniz vapuru davası

1 kıımrt Uanrı*vn«lrı1nd> rl i.. 1 ]. . a.< 11.....1. m «..........i.-. - ....n- Had. rdr» . kliui mpcIHİ kendudae trvdl olan» d mcmıa mcıkılı pro,.?.. kjlr "}» la..k mııUH* v. ..Mil -Inrntı» Kfr "i' ..„,>.. -nın ttdlr.- -„,...-ır-rt. ne dair Ali Mrraian UrUntâ »il-.a <lr.mli.*- luUm -4Uİ,' 1"J k»ı-« • 1 r.,-^, .„ .....,-. -.ire-* »Bimc" u . ır ,lıı,.. k. IflKl^l VT İr Ut ~afcjl< Uc İ..E.I. . ki":______ Eylülde memurin maaşlarından kazanç vergisi kesilecek VU.v,. V,k.,J. li.ıiK-nj,,,, ma-.Lsi'-ın'l-»' 'S k.ı.'.ıı.ı. verptl hcsilmcsinî. Barem üaulll 1-drn itıb«,cn ntbık tufitkMİJtt-' "m bu katiydim devam tdü<Kcğiıu U«lt«f ¦\ nlı.- I.b.ı. m İstır Uıtlrtllıııl Raraııı

tuaaaun , Karilerimize, muhtelif mubayaltlarında tenzilattan laliladeler.m te • min için (3) llu pon noç-nadiyoruz. Su kuponları ayrı ayrı .'. sip. tnUşariarı glinü. ı-.iiflifr..'.uı mUndQriç| oeııfndigitıi/ U zada ibr*»* sanlz taıuilala mazu -olursunuz. 07999 ON TELGRAFLAR Atin ad a neşredilen bir tebliğ M. Papaya verilen yeni talimatta hiç bîr tadil esası yok! illlal haricinde kalan mes' (İJ GayrİımıbadiI ıralardan bir ' rumUrifi «t»»1' mesele», ( (eler : na aıl mM'deler, ¦k • Yunan hakem Türk - Vunı AdnaOj m«ib rumrıını'-. im SıHHATlNJ HEfr? KORU ffi' BeJsa§i;kİBğu ıiı am, laıda ¦lıJ>L hımunp '«lıl ilkin vf ¦anadaI laaa ¦ m. ftal ...I..... -ali İm ı ı . .1 ı.'.h i -.--k.ı.. MiraıKınU w(Haklı ki ı ¦ ¦. -^ . .11 ¦¦ i.- lî ı mı ¦i-.- .......bir .ı ı'ı 'ardır Ancak bu . :....iıı.ı. .ı..... uı- bel» (i. Ihı i ıı ruhin- rdrr Nıııllı.n bu baltalık hamamlarda m»lrıtt~ b»<lr»den •* -.ı .'. ııray Mithat Paşanın Son Seneleri Aksakallar meclisi nevmît Cevdet ve Nedim Paşalarla Şehislâm Elendi tahkikat yüzlinden mesalıhl Ümmeti , bile asmışlard a netice çıkmamıştı. Pehlivan Muştala Qunterce merdiven aralığında aç susuz, ayakta bırakıldı HlrlU : -—Evet dememişti — *u — I bîrinin haberi trionyorda. Kr Dudu di.I. Lbrukeı . ¦ ¦ 1 . '. ' »rnaıüar Sullan Hauûdİo IUa> anl-tmıya başladı: j kâtibi al Salt ı>a*ai- >- \ai . . mm ,m\. ¦ — Bİfel *">ı'» kafa İtaI n ııl >aaWı v<ıa*aV »arlı »ir fi— e*"- •«•>¦• alınır atnllra* «ahali latlp r*lıı>ıu> lı.......mi-. «¦"iri yamırlııılı >..ı1lıkl«r ııındr bir BUtak kay dahi [deluıdU Ondan .»m., hatır bir Sirlıirînln omuma )ı4ıraı< alan kul renkli rrI.ilY.illl .1 ı;l ıı lııılıyı 1 . U.ı uranı. .ı aillik *«¦»*> T.kl.MM,. a.fc. W foaa- bar lıkSlı kuta. »ar Bahaın. bir takr danan, bâr wttra> Ma» ¦ kralı a>-tattı *>W Kaaanaam alı»ıp hakan ardım. i'ı.n. ..illim la rı ıhı mal a oluşan biı (1ı. I İmana lu'ıphlIKU. brr ıcrunlll linin im-in '-¦d bir anın. ederek yuH.ırua \ı in, in- tir Har anı Iryen v. t/4kan,ı><. lanıjı rrt?n buyufc İsmet Paşa gezi i Arılan M Ulu. Ankara Hukuk mektebi • najın I* <llu Hu.l —İmalat m-k eoıll.dc imtihanın mı ierumuıdı bile Kalfa-.

Kahire sefirimiz . Ankara M (Hu. U(U — durura >.. laıun K.ıhırc -rfıımıı Muhillin l*J^< bulun rrkAnı huulımetl cimi; İ" Fransız sel iri gidiyor inkara » İlin Mu ı — hunnbulı Elden ı ,'i -¦ «mi kani do Sunıbiıiı •aıadaıı Paıur t.ıiıı.küı Rutvselaret müstsşarı hariciyede Dr. Onman fanpelctlin Fransanın Âmerikaya borçları MUttehııi... Amerika Fransanın tecil talebine ret ceabı verdi P-i¦ ¦ ' I."*. buır]4ıurtr MİU hakkcıda »nlahiıııjlan aafhl u kal . Mermim dolayı • *î>l< (cvkaladc ıcıabflrot >apılıı.t> İrr. Harbiye narın ffirk »e Macar heyeıi aınraiınaıalan ı îti af ti «r mi) lir. fantim amete hakkmt» bir fikri I '"--'..,-> M '.Aı — M. .1 , , &o: ninni: lifeıa jv.i, (inin r--a yaaau:ı ' ! tır aUUc.1- Ur ItfAr: aıatu Bulunan ispanyol tayyarecileri {«CtuınâUAr cemiyeti »m cKMİrıtr; teiuhdem ¦yeli namrel •aııı -.ıiıHra-n Kii. »en •anı Hraal llidurlUgü ı..iı-.. •uMlarinn ail bir lal ı m'İnama Mah-ı- kabili <'i*k.-inln -nıı.mtlft- Şoför abama, atb nrvkeder-ken iuznlar. „b*p oluyumı-nıu. V«lnndasl«ım,^ yavnun» v« kendinue aoyı -nıı, bîr» yavaa «idini. Kandilli Hnı. 760 VhO Aı 1 'ı i'i , "v-ı puyraıdan 1? m el re aür'alle e» m ittir. i I arar e t a- . 14, azauıi 21 derece İdî. Bücür» röi£ar poyra/ ¦ - ¦ >k kava >i('k alaraîttır. lar. arhb vakit 5-'. nLdu . bugünlük bu kadar kâfi. kadını biı defa da ben güreyim , buyuruyo lar . J - j . .'-..,. I ., J , ¦ alip -'.lı.ırM''¦ ¦ i!»ı 1..t..: ¦ luşJardı. Abdrdhamidin kerameti mî vardı ncvdl ? !".'"'•' ¦ ."¦ 1 1 Vakit cok ıfı^ıu ) odada kota karpurlu lambalar ıakılını}-L da djkj.nl 1.1.-, buınn de haberi ı>1"- ¦ Bl-er Uıjrr babceye dlkOld-ler. h-ldaya-raktaa Sara. babfavae (Edikleri Hrıidıyr t-tyı — r dojfru ) îa rûdylrr. Biri de. «vayda kalıp yensek yemeği nktedrtrk knldr dcfildi. —2— Aradan onbeı gün kadar hu zaman grcrniflı . 1 ¦.. Aıiaîn 1 iTiıclııır -..ini ¦¦ i 1. knyk bek de Çadır kö*Vilne - . - .¦ 1 ¦ 1 ¦ r ¦ . ı .1 :l HımUr 1 Prkkvan ınuUaJa, Boyabatb Hacı Mehaıef ve Cc-zayrHi Moalalı adadaki ıdant-l—H. AH.IVı t en ıryade ,arı>a<ak alanlar da ba «H .,». .d. PadabVa. Murtafa dedikleri adam. r*~ ktrderıbcn Çadar kankâusüa jci-d«n aralır-ndak. {mttl mu İlkte) aç arrmrr ayak» a bn-ataldıf/ı halde, iflr bir türll : i .CIUILI ,1 Ceraıyrrrı Mımlala isr. Sultan Aıiıin aidûfi) odaya hile çık-madıgnu iddia rdıp duruyor: — Sen BBrüH«yb i.ilıim. ar-kada«lanmU .1.1. .1 kuatubr. Fıkat ben hatlıda kaldım, di-yardu . |(ao Mafcntrde )[ıiı>ı«. O. büı-i. .'.m inkar cdıyardu AbıkCha-mıl aaa'rioy* pak uyadc rhem-1 wrynvdH. Ça-ib> Uakuodr caHan ke>ei. amadan kaktulam». baremde turada dnaraainı- nak let-tıramrt 1

O lamam karlar ka/ım taralında bir hodan «altılımı gö.ıılıiü ııjdılm. ¦... . .n, Bu da AbdûJkaiBİdın virlı lakbikala burun eleııdmın :j......¦' ! .kj'. hcyelme iütinaf 1 . ¦! ¦ . ¦ 1 1......-1 (Lâtif) cfcodİ d>' kjnıtırılmifb. Muılantik Mrhmrl Beyde. { !'¦:¦- Felek ) Hanınmm kaynatau Mahmut CelAIelli o Beyr yardıma memul edüraîfti. Sarayda pl/li t.n .: >apınvaı 1 tabiî birbirinin kn'ıımmı &öyli-yebilecek hal yoktu. Ifn olrkin-deo öteki de berikinden bete rdi. S&ruri efendi her tarafta badı pa>a torunu dr dm ekle meşhurdu. Abdûliıiz merhum ta -mam ada bîr iki defa öteye be -11,' sürüldüğe dû tevatür edik* yordu. Mithat pasanan ( Tuna > Val bulunduğu laman (Rus-euk) kadılığında bulunmuş. Rotların { İdarei Vilâyat ) trdtilâtı aleyhi paçan dalarına uyduğu için Mithat paşa lara -tından bir gün ı(îode Rusçuktan j Lıl ıtı. -_. 1 Zaten Sultan llamit te bun-lan iyice bildiği i(in l Sâruri ) efendiyi >5 hlrjina ¦•eti. r.rvı münasip «örmüştü. Uu iat. Mil hat paşayı eline yecirr«ek olurla ne yapmazdı? Sûrun efendi her sabah rr-kcı in; Saraya ttdîyur, İatûıal müdd,ı uranmiai Utif *e mua-tantik mrl brvkıic bİrlcıl---—¦ — »1111111. m-.i' meklrhlul rljarrl rlıık. K.ı. 1. I> bir» 1 ¦ .' .ubalaaMam wWn ptli lıll/ıl- raa>—TW - SMaadM . 1 .-- baca 1 ¦• katını ali Imıa labıiLı ııualıu--.itilam Hırı» beaıM lUtaıâıoı'. para ¦ 1 a 1 ı«ıa —ta mekbaı mada kstnk Mr «alını «>*•* h> ali bir kıt rn>âmlı kari aldan, buru. ulduııma «ataufum raail ¦ a ¦¦ il.it.. fm inak* ¦ •rn.ar.ra.,. .... mlmam: k rak ısrar rturla» hılur kabal dA lautıfka»*enati 1*' 1 eaa ana¦ba«L -n.ı -I» ¦ Lâmia H. davası mrı.ıılı iDulılnı ı.i.ırU cekb.. \ Meelic lop^rnkak. C Mahmut paaalaıV Set fendi de banr .'1. .,.. Sürür i Efendi . liuyt manian tatlıma ..!.ı 0.i yıncı Ragıp Beyi buıd» ı'.ıiı:ı.ıl~n böyle crkead da Dİyc hayretini ta) rnıfh. V -i 1 1 Ragıp Bey İt lara herraraan ,ti crhı en ianra çıkıyordu. |.H.had ¦¦ .1 11 11 1. I ıır Bu 1 . |,„ .1 . Ur. |, ¦. . ¦ '" "I' l.l I . . ..... %t ı<k*> maaı m nı, ,, n-a.. .1. 11. .am**| aaaha) auUı Mıııı nı. .. laıtıfı lı.ılay dii-> bn 1 biaVaıaala »»• • baııan 1 nıklınr lUaura ^Sıanlym ı.ı.u.'.a. mmm*> rallnı lakfca m«M aaaata HC II* b ı»l Mm aaûlalaaamdıa aaara >uU<iavı vrtll. lanın H.....-m KanTaaa bulunu. a«1rr< Maall HttM biı nui'tıf.ıı....... ırrmelı lıl.Mrj. balaa4ajuııa rajataat, » dr krııU I ılım kam la*aaaı 1 ı'malılk.

M.(. .ki*., a.. ktaaa* ataam ana ıl . . ¦ .1 I..1-... .. 1.1(1 1... ...... !,ıj, Hrnan II..-n Berin ¦lunrpıl. lalbi-knu nınbar ..iıiıuu ı. ... . - « 1 a._i ¦ aVakı-rUna kaUl m»arıJmı .- eaaldklkai M*aa— i»m aıuw.«ıiı aıauru. Irıı h.r adamın Imkaba tıbılıral hak-kınılı im aartlı'mrk hakkının mahkemelerin n r.-d. mı ( m ..¦ - .¦ («kan av 1-»- ¦ uaaıiuıiı ..-mi irem kısanl H( kak a4a-¦ ak ı,a.ı.-. — 1^1 KıaWhu mataraı IdJdla 111 d»anm m .ı>ı\ri vr ¦(taltaUaa aU lıakalla ba¦uanuB ar^ıır müaMH Trklll. «iti İreli' l.ıbl W ..._JJ.ı un um bala br.ıbade yer* 11 «Hatana re ba hu>»U kaaka Uf dan» aarlılmaıl aUbuı m-.1.1 -1.. .;... ¦ - ¦ ı-ûı 1...1. 1... makamı J'. .. . 1 . . ı'idrd'i'k daramın IrlthİMidrn. ı.ıhıı-lerm ıcbadeBnaVn ı« 1 a im u nal an ı-lnıİM »lb»l O". Krauuı ria-an Bram aaaaaaaau Caraaala dUare-umde —*bılılıBl l 1. unalı. ....—U.. iubarıir (arar»il L.IIUI.I namaajHila m. aıaunı mim* -ı-ıi-ıı -T.ri lalI .iınıâa lUrrUnl «¦ •ı> m>mım-rbe Matei--1 «iı ulun-•tiııl lalep knIH kı.u-badİH İnil t aabDaıu. »™ıe ınuıa. uu Brıiıı ¦Mkauabl •lir dıraauı umumilice ¦ ırlıldiil tu r. ¦ . ı^Mrfdrıı 13 ttlOJtl i-UmİHİ Daİm j Itenç vı- .¦.,..! oka âh isler misi nîı A A N İN T T R I î D ¦.ut 1:1. Kull D iri.-. U'.c ıi\ ııır posatsı 2 temmuz lllıllt.lKI'lı kctarılıd* V» lı.ıı-de ı.kllırdt 46 t Orta muallim mektebi kabul şeraiti &anhul ithalât gümrüğünden: Kap 1 Su.ıdık Parça. Sandık j

Baff 1 D;met Bil va 3 Sandık 4 I M 4 * 3 a ; 12 Balya f IUU> mu t» ve (ID9 590 J*1 bııyalı diıgrac ''¦1* pamuk 2T? muhtelif ;j|tkj 210 paronk mentuı»

n C S C L P P T M M 1 ı d R B K Z P l> V" c J m. H S > 0 V 1, PHILIP rar-cr Oj -nİM

0 pirinç tlekırik İthalât Cliaıru|n ' ibaren aıcnarccsL pazar-17 yc kodu btanîu' nlacajl itin oljııur. Kmuiyet sandığı ınüdürlüğündeıı: vr 5 inci nuddeler bııntmUr. 3«179 lir. olarak .» üıalı.l L.m.ı.uı»» İP27 lorib n 230» ı larilûndco itibarca 3 •Aiprlilıni tnmııı fi Çakmak ve çakmak taşı tacirlerine Kibirit ve çokrııak Lrıhisaı idarem i ıi'len: 10 ImaiHfl 1929 laribll ıcml eareiede Intiaar eden UM numaralı Haııun ıııı-cimacc lacakur 1 . n lubarcn Her nevi çakmak ve çakmak laflarının İmali, lıhall vc ¦anlmam hllkamcdn inhisarı ndnd'r. I — lebu mevadı iahlMfi*«ı1 salmakla Bulaşanlar bit ay zarfında )¦?! 9 (emram (923 akşamıaa k ycılcrlndu Uuluaaa ¦. m ikisi İle çakmak to*lannın * — Adedini B — On- «¦ nov iul C — SallS lıj'.lıınııı D — Dunların bnlondnklan mahalli ayrı oyrı gû.t«»ir bir beyanname m ıı -1 m 11 e lirine II kuruşluk bir pul \ npııaiBrak ve rica r r-h: n [İril* ı n l«lm .c adresini de İlâve ederek Sirkecide 4 DneU VakK handa Mftrll ve çakmak .nMıar İdaraal aa varmakl* rnukBİkflİri.r. i — Mebhıu raevadı lnhi.ariyedcn 10 haılron İt» (anmadan evvel alpnıiı edllmlf buluşanlar a a I& akşamına kadar Türk limanlarına çelmek jartıle İnhisar idarcalncc maliycı fiyatına «atın a i .lirim- malı buluna*1 tacirler Dunların A — Adı dini B — Cl«, mvi ve markajdı 1 C — Ner*jc lunu' firmaya sipariş cdHdtCial * ıı - ¦¦ zaman ve faan£l vasıtayla reieMSini E — MaJIyeı fintını Ke/allk bir beyanname İla £ temm» ıkgaın n,ı kadar inkisar Idarolnr bildirmece mecburdurlar, viıkanda sayılan ka>aaaam«-lerl vaktinde vermiyonler vt IS03 numaralı iahi.ar kanıınoaun sa ir Blıfeâmına muhalefel edealer yellerinde bulunaenk mevaddı iatuıanyc moıadcre olunarak beh er çakmak İçin ttcf lira va neher çakmak m.-. İçin 2T> koro* parn terası aiıadıkıan başka (ka aki kanun > mucibince teetiye olunur, notemmim malumat inleyenler Her xlln inhis ar idareıi emtia jUbe-dn* edebilirler. 130 takım Elbise imali Lutün inhisarı umum müdürlüsünden istanbul Maarif eminliğinden: MÜSABAKA İMTİHANINA GİRENLERE TÜRKİYE İS BANKASINDAN: 16 haZlnn V2'J caiUlbdı: icra Cdlkni; olsu fiıu>uba*a laıtibanıııd rnavallak .¦¦onlıu kevliv eıruuuz "21 anlında do^ıudıuı dograyı adresk'iiv yaalacak olan »nktupkula htÛitlteeetinStt .jıı'..:iTm/. Bütün haşaratın düşjuıanı biamanı olan (FLİTOKS) a itimat ediniz ıtırının telvis eden s klerl< hnmamböctkler FLİTOKS elbisclerirûri bal'.ıı-ııid ve metrıısatınırı kemiren . mahvrden küveleri öldürOr. FLİTOKS mevcOdİyeliniıî zeiıirliyen ve m-rhij hısta-l.l-' 11 ¦ sirayehne .%cbep olan sivrisin kler, öldürür. FLİTOKS kanını» em.a vc .'I.-1.ı-.ı,. bor^n tabla kuıulannı vc pireleri Sİ • düıür. FLllOKs bayvanalı ebü-yey* ıılırap çektiroı ufak sinekleri öldürür. FLİTOKS kömos hayvanatınızı <Hdflren tufeyli şaratı Öldih-Uı FLİTOKS " ' (* *X Leke yapmaz - ^ Kokusu sıhhî ve lâtiftir Umumî acenteleri : EHRENŞTEİNve TOLİDO Irtanbnl Altıparmak hao birinci kat IBbbbjb» TATİUJ'lilM/l Kaplıcalıırın kraliçesi olan

VİŞİ (VICHY) ık- geçiriniz Uaabalan Hamam teanaü OteUeri Casâk» *a byatrolan Sf>ar ve eflenreler Vlfl l-.imamk.inir. mtvkll ^bao+üaml bir (ohimt aalaaV. Ihın.« i bar Iü**, -ur* l«« U|l arj. -*«dm. Mmb. nlannır. kıym-ıl d»ar,Mİ ı.kıe>ılr Rn «n u^ıarla mOcr-ıheıdm Er. Ulu »f .aMp «B>b nılan. mal pnllan, r<rbml çiçek v* ualıçıltıı vınac. V:,ı h»'"'-'. I««;.l-n Vt Irdavlye BnıhUç ••!ır.lına Ulkıuu-ıkhal |Ela) mı başlıca menbalan (İRA-Nl)K-CKiLLE !^'*.^ HOPITAL ——^> CHOMKL OKLSTINS *;:ı^;;:_ P.T.T. Levazim müdiriyetinden; 1 . Mühendis mektebi mubayaat komisyonundan:..... j.Tif Ji-;l*rîıi lufiıauııı -.i.uuuli. i ,ı , ....... ..... , ,., . irmrı ,ki"ı,.,....-. gfM aaM t' »' >':¦- il »kunin irrı^ı n» .»¦>: ¦mdarı onbir» kadir nıaarrt' emiııina m.:..ı.-jji mUııeİHii. bnlııııııı.ıı nlüU|ia,. Maliye Vekâletinden: Devlet matbaası İdare Komisyonundan .\lılSiı.uU li. Lâleli harikzedegân devatri müçte-. ı miası müdürlüğünden: ?1?6489442 İKraysler Otomobili Kİ. ORGA En mükemmel ya/i maktnesi oldo£j lıalde fiab r*Inıı 125 liradır . Vekili umuamu: Tabnn.de «bık Eldoradoda - Merscdcs • Bcıu - Kravat» , Otomobil acenteliği. İKraysler Otomobili! ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı,', .Salih Nccatidcn alınız Reçeteleriniz taze ilâçlarla kemali dikkatle yapılıı DOI.CA. NES'llâî Şirketinin TüRKtYE Fabrikasında imal cinsi vardır. Biri yalnız sütlü ( Turun iketli) diğeri de s 'vkalâde lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTI.K, MÜSABAKALARI NA iştiak edilir. çikolatadır ılım CMon j-' zengin Vebavı tevlit eder. Onl.n hic koku nr»relmtkPastoksin ile imha edinil . Pari« Pan-tor laboraluvan müslaİueralındaudır. Deposu: J. beri ve şürekâsı dJnr» Voyvoda <ı>kı!ınrta HKHH: 39Bİİ SKHKÎSÎRSSHBJtKîffi i) Hacı Bekir zadeticarcthanelerind;-;!] Gayet nefis ve lezi z I 1 ÇİKOLATA İ «Dulcetto ftrfjfl * ¦ GRAMOFONLARI VnmH I ¦ MEYVELİ NU6Aİ kat r.ılU'i'. ayrj lioclaıo ladır. V. UTUCİVON ¦ «•«••«•«•«•••• ¦ ¦¦¦«•¦¦¦¦¦«¦¦¦¦ w* Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin •«$ Pn ror sdnnctlerkarryen acıuı ve *erl yapılır. MUracaal Mr halta J& _aV;a> evvel olmalıdır.

Tramvay endde.indr. MUıdaa nalil Hanında < Ş* îbî Resim edevatı mubayaası asssi SATILIK l'İAT OTOMOBİLİ Hat marka SÛ3 modeli açıl ftavel at kullanıldı;? İlıtiLıİ I acele uUİıÂUr. Etnîıglı da kak veri Melunu elendi; Dijfcer yarı mal hususla faik oldu£uııu İddia etmiyoruz, fakat ispat ediyoTürkiye umanı mümetıiH: BOURLA BlRADeRLKH >e ŞÜREKASI .Matı, Voyvoda caddt:. So. 3">-4'i| Tvl ton ı & 3W4-»asS DAKİK ZIYA roiüMfmî! MUSİKİ " ¦ il,. | ... J ¦ ıkııım ¦ 4>4BP^İKTAŞPARK1KDA4>«> DAKTERVOOLC -a Dr. İHSAN SAMİ Bakteriyoloji lâboratuvı l'ek nakik kan tahlilBiı (Vıatnnıa Matara) kOrej udıdı, Uu « ıııımn hı-talik 'teıMn idrar, bultını, etıılut ı hUn, l-k Divır. i!>1 un ılo t lUrbttî kırsıtuidı Tl NORO-FORTiN ilsiahz&n pek tesirlidir. Blumum eczanelerde II ... YALOVA KAPLICA! ARI... 3u sene her HlrlU esbabı İstirahatı temin, mükemmel bir suretle tamir «e tefriş edilerek açıl Halıcı- — fiwira.Sr.dj I lamam «okagınrln No. d.6 f ev, baaŞB, tim* ve babçv ÜÇ LkJ ı.- ¦ '¦ iicdc doku, hl«e«, tu m1111-..h bco»i 4ûı) lira, bedeli defaten alır>acıknr. Mıuaredı rmmrrkk 0 temaw 1020 »aâ gllnii neftcrdarnkıa. ' § 'aslık Ar*a Kadıköyülıdc Hama paja mahal] eıiııdc Cikl Kutba! dr-? vrri ;Jlı Ahmet Kemal he da tio. I keroüçi nş-ırındaı HALİS" HALEP VE NEFİS AYVALIK zeytin yaffları almak UıerMfi» Utaabulda Aşna ainnda 60 numarada NÜSRET CENAP Vo( ramNlIıiBNfkkt nrtlrıcut ıdUar. Sah) :upıııı VB pırajende. Ttkdoa 1 1601 tedel caknı uyak) p (448) istanbul Posta ve Telgraf ,:.„.::....= istanbul tuz inhisarı baş müdürlüğünden Doktor Seyfettin e*» : KOKNUÜL -' SİGORTA ŞİRKL'll Yauhanckri Istaobolda yeni -......... Poatane arkaamda Eeki 7apli;« başmudurıyetınden: ^»^* «¦-» .afla 1B d kadar M tİstanbul tapu mikliirlüğünden: Kadın Erkek İMODA DENİZ U.uivumi p:*ııtı mnizdlr. Kraysler Otomobili ORGA ı makineal olduru holde İlan yainıt IÎS Uradır. Vekili Umumi"! Takalmdc sabık Eldoradoda " neraeda» - Beaı - KrayaMr . Otomobil »canlalıaı_ ¦ lamaaİBian Kraysler otmobili Mes'ul Müdilr: M.Aoâh 9 Türk-Yunan ihtilâfı Moskova Sefirimiz Rus Hükûmetile Müzakerata Başladı

Şüphe ediyoruz L Yangından koruma şirketlerine niçin karşı gelinemiyor ? Alâkadar daireden açık hesap istiyoruz rol tan b.r ı Ur lii Ilı lu Da noktaya UUnl MA »alıı II ı ı kUlrle artıa İki laıalıa Yanlış hesap! İthalât ve ihracatımız arasında büyük fark yoktur M. jakar diyor ki: " Gümrük "istatistikleri yanlış hesaplara istinat ediyor, iddia olunan açık bir efsanedir . M. Kum lak» tur. mi n-.. . ııı .lu ¦ faaft İd* İlmi M . .-.1 0araırk. anların ııiiı.kiıri Bunum •İma» aaaalljlt i.'.-,¦ m./.iu. vc in-ı-ı -'m-. demek!. pa rİT-lif 'I "I.l. '1 I. I.ıı.II fl ıl I - Iı-ı »lorda Ararı dalmak rolleri ıkı U"((- d* Kabal tdiirn ta lam (Ur. ıtı tararı dı beraber alarak mwt>lfl.fi U İmamdan nıhi]rtU)<: kadar merauu kahır» iler, re ııll.... ¦ D-ı ı ı. \(iıı DLakul buldutları ı«ni,r Kkillrrial tırlaı* kı.v¦I Ru hlr n»l m Onken ML »e 61Urufljuın teklifleri mullako ahim lehimlide def-Udı. Unlar daba ti) idi iııiımkıiıı adaletla (Kik ItlıumandaD tok imli miran; ulan bu u»»«'el»lrriıı bollu iBmal cdıtnutfnı UIIjMlarau »> alru .ZüTtUıI İn lıl-rlB -nlhn ihlal .(mi)—ı «Ul KUull MUrtlmraıiKt'Ti (bareMt Bu Mtanftann (amameo le-Lininde elauvaa ırklıfltrİDİ kakül fitili. n*>ı- yapmak Ictn Ul »sile tabi bul on ut oıdak: 1 ; —Yunanlılar rt&ı bu dr biı.ır.il.D1-I.I--I- dun.vaam k-!>>< . ınlııımı racaCı bir n-ı.i, 1 ..-ıı. r**'«mM alordok î — mm t kao4ka.ii aafci W ihıa»ı-lum aukoi namı I Ü kar kodla m-nrt Be arlıoaa »ı*aı—¦ tan İdik SnlbBB Lfcl.l. IBUBUİİBJ BUO'D rrllıor (*»¦" ttm »ajanı ana detlldl nııarrı'i.K '-kl 1 . 1 torafimırdan kabal «laouakla - ¦ 1. - uı ......... .n im. otarşinde >k-nlr<l bani ulmuı oMu. fUU olarak Vanan atarahttalları da Killim u-j-l balUl» 1 U|a detaVıdl. talaa ifrata k uu un* Irrlad. kakamı Baratan it aab* •>., iri.....ı M» an—aaa 1,1.-^.1 Dİ' n-Ük-d- W—*M kohkutaa (.I., 11. Roadaı «a-iar» anık Ukarrar ,u.ı, olan lul.lfı boaamaadı fa iglc banua ¦arrlnrdlr kl II-.ı.l.' VrUUmiı rıldl. 1 ...1 ¦.- 11 .¦ 1 Mlllrl Kremine V-...-altlınla tapılın ı.tlııkmltıiıı ilahı „<l!.I....... ¦ ..M.. YakamUaberl •ertlen n.hıU (¦>¦• H.n.1>. ı ...ıimu I-..1' yaaarbra lımı—¦» kıkalul »e»aoao kal *t" k" kodu* ¦a— ka »rakaUra Wl Ala» tıhrar aja* iıi (Marti ¦aakl kar fna Jnmı-ı bandan Mllaka Malm Bari. (•TC Vekilli»!, ¦•»•al drfildlr. ıiır.T BMi'rlf 1.....(tl..m.,lur. Bi>ımot'elc bir d.ha ....Harar i'iır~>>-'-. ı.vl.ll-....... 1.1 j. -ıı.uli ra•>U(1> U IHI1U.u1 1 i.lllr Vııuıı laa • HU.. > ¦ 1 .1...... ham» 1.1 bak chaHk. ¦ .mu .u~.>Hiı laratırd* aaat»>u aabaa lamaa rai I» kir daal un."' ¦'-"» naat ..•f ....,ın kaklar— —». w art* önada ka Htoo. n 'i 10 kta parsı analnudıak. • r fakat *-"mi.Unduı >ifj, .,!„ aukrıl Be» ........... >¦ . .m denOr ? İkramiye!.. * i-nııiui Şehramanetiain çok borcu var, bu bureau Odra. m.-i İcJa alacaklılarla limancı bir

ukavele japu, Şalırtmlai ! j-¦(: olmak 1.r. bu i-1. ı.,, cok dirayetli bimsclerlıı biınıU -.. ;„. Dunlara KljKHI Ura ikramiye daSıUlacah. I9 ({Örenlerin mtlkalat kaıan-manına lAıOmOı yoktur, ama bu dirayeıil znUar Mrna dnfea gayre te K*"P fthrln fcoiak islerini de dbrelrlrlerae a<ıl o laman "ıı parayı hah cdetler.„ Yuka rdaki fıkrayı " Kara-¦." ' - arkadl^ıioılda okuduk. LDoğrusözene denir?, ıa hlr ¦« nnııl lir UUlfa rarrrtlm: — Veril bniılı> ılatı. banada MncUk ati atarak. IC.'i ar nfcka>ı İT Hıg, M. Hamil J»w 1. rdirmkft' 11 inin»' Hraeal itaiartı t kunrun kaydediyor. 2 — Kura ¦•duı. 1 - 1 . - .1.. 1: 19 kura) »•bu 'dümMIL 1. ... .1 -ul, M t' ru, cû«eliyor. 3 — luclıleı. loruda ffl koru] 1 >r«"i>ı( ¦:. 1..11 4llk(«l Aliye H. mes'elesi: Şişlili şahitler ih zar en getirilecek! Herant Beyin gazetecilere yeni ifadab i:- ¦. M.-Mii' Mır.nll tudlKal (İn (iDOam adı.,r wi.kjk.ii. haû ,-:,ıru. i,-ıı,.' erlmeAklcrl Ufla Mm<eml<tlr. ("Iı......1 ..hıll-rt- >rr«ry.fl ¦(.ubıubu ıidılı hakkmda Cskâdaur nt.ın-«- Jıl tjmm ı-ı- hşhı bnıitil. DOo mnharrlrlmlıMm >laV jln ıırılrri ITeraDi B"vn C-Jiu.r nIcDadr teudbt etmlt, hu DadlHnİD Çok para kazanacakmıs! Asırdide Zaro ağa bir haftaya kadar Ameri-kaya gidiyor Wıa-b>lua m«a*or atır -dldtrf Zara o-E..ak.ad. A-mırlkaya pdo-cekrkr. Zaro at* Amerika, ya ban klm.ı-ler taraluıdan davat adlimi*-Br . A.trdldt Ihriyar d Un Şenrem anadut r¦ ¦¦- *aro adja . •¦: B.l 1 I t —1 . ¦ < ¦ - ¦. ava ,) r, Zart. ata b» nanjada fareltcfitr* laaadai aıml. *• onlara • . ,....(, ba*adHlbl va#«»k damıatlr kt: ' — r.vllı, bir lıaliaya kadar Arı--r k.ı . . , ..I. . .. ¦ 1 r. .. I ¦ -: . rıııl.rdan .1 . ... Orada İki 1!, ay kadar kalncnfım. Bana Amerikanı. lüt. ıhtlkiimet Paklanmıyor. Ah! eıklgOnl kıymetli İdi. Afta Amcrtknya El" JIII.IHCIİII1İCI1 İ7ln alaca mla: Imllhan sananında :iurllnde. -bito Daadoktoru Bayd beyin n/aae-II İmtinantyn bu meninin İcra eunlıur ıll nlanhıı jlrm iyedi Rusyaya ihracatımı*. Şikâyetler hakkında Moskovada miizakerat cereyan ediyor Ankara I fTeMoada) - Uaa-U.ı Seluıcau. Ku. hukûaaeblr hiçeanmtrm flkiyetien eırafıa-da mfiıak redcdkr. Ikınıl VekUrtâaeV dr. bo KOCİP TBrkivcKuaya ithalât ve ibraeab hakkında tetkikal yapmak ürere yalanda bir komlnyon 1..ı ¦ m <¦ 1 iıl 11 Kaymakamlıklara 'ayin edilen maiyet memurları f Ömhu pj yet' ; Ucuzluk kuponu 2 lommur Salı <Cu(^hüVjyet ] Ucuzluk kuponu 2 Mmmur Sait

Snhlr, Raral. MulOıl Boylar tlKklrlıi maikh-' ntaunlarından 1 mm btaobul VUkyett mal ti 1 memurIıı, 11..'. -ıl.H.ınıu IİJ1I.1I "(İlki. 11 rı h.\: ı.ııi.ıiııl.i.l.ı 1 tajla i'dllıııl|ler;dlr. Bunlardan Halan B<» Kuvaklı. Şalür B>» i1.... .1. ı;., .1 Be» liuHır •1 Hjnnlnılılııal torla rdlimitindir, ¦¦'i ¦•¦¦¦=¦ UınUİTc s. 111. iıı.ıi- ¦ VIYunus Natli Ramide ceDreıı airüan vn dolnndırılan bir eve bırakılan l^laobul sekir ve halkının bağına musallat ulın'ış bir lakım uok ıBpttrüCiiler sirkelJerı var unların elinden İllallah diye feryat ediyor. Gazeteler yüzlerce dofa yazdı, alakadarların naıan dikkatini celbetti, rica etti, zavallı balkı I 1111 .Arın elinden Uiiil.ii ımı* dedi1 .ıkıl her mdiiı». luv bir Oatra bununla alakadar olarak nar me netti, ne gazeteler in ned*M yatına cevap verdi. (akat bu adamlar tacizlerinden. hatta -hakiki Ubirile- d ulandırıcıbkl afabıdi 111 3 ; Galatasaray izmirden döndü t mirliler İstanbul şampiyonuna pek samîmi bir hüsnü kabul göstermişlerdir Oalataaaray takımı lam İlmice ^llnıl^ ntan c...l.iı....... ..i _¦ .ı-n ..... ¦ raldul -. ı.ır.n dün lımlr ımarill m"k arbıımiır antet rtn.iaıir. Maar K|tnrrular kolllraln* rtyaact eden I Ivlıall Ablılin Dnırr Bey arfcadnaımn »er*lı.n'.-.ı ır lımlr 1 jıUf ulırllr v.ıii alan İr m ¦ - I . 11. . ııı 11 11 1.. 1 ıl. Iı.ıl. ...I. ¦ ı 1. M: İv m irdi bU< Cihan hadisatından intibalar nndiA notraekle nlan İka una nasıl ayal literiyor . 2a-len onan nok> uikı. luiranclf yah ijarr t asa* eri Eflıleriyor. ingiltere ve hindistan v ->tîîr ve Memleket haberleri t 'Umre terede inkılâplar nasıl olmuştur? Dünyanın en hür memleKeü olan Ingıjlerede Jülıin labavrâlter anane tarikile tekemmül etmiştir «uhnr-r.rl: ftgao*lu Ahmnl Hu ¦. p-pVi ila ...ı ,.ıı>nk mın ı. ¦. - ı. ı. ı... ıı ayı ıln-ı-laı. ir fceuml r.ıı.mı. -r... I.'iııir. -bvi 1.1 ıııııtaıll liabH <¦!(¦**. |.ıu 1 . rıl, 11 movlelrrde muuranr eaıneât, tın w- !¦> ıulkı» oldukla ı-ııı İlan e ¦anin 1.1--1M j 1 ¦ 1 <»îctltıii|l*nlır. Vr bu ycı i' m - ı.ı rsl lullU rlaUgbr. Ayni -tt-İBtaa ı» m'>pv,< mebde olmult mamla ,ota BMmtckr* l .ın bir ıdlıaral emndtnbeeı raBbanıa »tını kaim ¦11. i... martta. Ul bil rnahacnr m«bİ- na l. in odur Bu moı yeUı.l 11. natır. Ba ıılaUa İneılıı lehu- Uelt Bit ln*lli( klimanın!! ın-ımi Mkatı Cumhu Kadriye İzmire gönd şahitler meyanın mühim kimselerde var Ankara telefon dünden itibaren işlemeğe başladı Fakat luattoneleiı bur.d-, .:rlıde u"n4ıiet 20 lira muhabrllnda *1K Kolla »eni Bir mllkavela yapmak lâıım Şehrin inzibatı Sirkat vak'alart gün geçtikçe çoğalmağa başladı BugüıiıJıU dahiUlvA Ojoifİci înaöeırterljı hulasa ,1 lirl.il ııkuıin 1 I.l «ı çilli .1.1., «... uddr bul.tmii-.inir Fakat. Bala. ıfnıtl

¦I - i.... - -I» ¦1 M ^ıknı luletlr lojı-k-eje a deme mer ¦ HMİivıbatlar blı 1 Iı 1 Iı 1 aaınuı hangi maııkr melerde vr banal kUld.-I» ııaaelap umbakınıc coıkiTtl nr lEti' ıvlıı vaHd lamamla hıiyiik lalam İntihap edilen ııı-ı yed) uttan n-nnUı |. ı..ı I- ı il memleketin >dar Ur» •lıtrim q nal et -tın*Ur maheUVI b.ı,..,. ,-.ın Dlı .11 '- ıl- la on ı. -m . um iptldakınmu hukuki *4r «*vL.ı h— kkûl 1 im¦. vc lortlar kamaruınm n»w«l ¦ - . "... ¦.•.ir. bulur. ınilll huı ri •« !!ı ıl la l.ul.l.a uo.üir 11 -m n İlk m ııi 111:1.1 mavalını İkrar vc bu »a ¦ ¦ly etlerini «tartana asahafaıa ederek ııı-ı- irlıaıuoın te-l-.ıu IcaMn elmaflerdB. r...ı Ba hırım lııkHalı lorıp ı-e •»»¦» hiç Ul memlekette r rtnUıUt. Bttkbarr li«rııl-ı. lıulıı«aW#aalı fcıoni"' -001 wri ınM.nb... bank. ı.ru y». ve dmi M. -«¦ —¦»3*»a--ja.. Ur. Halbuki b- *¦» noktal duııjaııu. »"» ••, Btrb -** U" Kurada butun j , *ıvuller balun lebrddultı*r kindi kendine tr Irdnr-n Bani otmuvttrr. vr hayattan decarat «an rahBer ukHade av on'ane tarlUl Dr trklUnid Tatvanl-LuBA-r fi,..-i. lala laaılı moaVıvııı. «iBlııun bir ( aaı) ocvıul ıl-l-iıi-. :¦ 1........ 11 namına <aulı alana ı- r kat tcaiiıa nıiı. tc bu vr•Ikalai da aanlarra laıılalaıla krallın -.I.../.. koJmııliTiıv mi.iVI .1 J.ıı il... 1 m -. takaai hn y*r ¦ .11 ' BiândınoİDUr. Haalar naaıo »alınanı- ; 4a >* hıkımlrruı iromalkrındr nv~ I MaUK mv«-tl,«l d-4ıa lnj,n„„ ,.jpBİlk DHIıumıDdı ,"-"""J,"n VTİıamaa: lala I....'., ta- «rnlarak anUll bir kBMr tr»a> ıtımlalı 1 rtlıir.i.ı İUIİ.-..I Kı. I. ,,-„..,.¦ L, ¦„,.!g,, lagUU Kl-I, .I.i II . , . ,,, ¦Ulan ı...rm-u vr anlamak İtin Irurl- m Oaaanlı iKairriurl jı bMvır: Ib bolUycrtDla rn md.ıılı- amlllrrua ama* kaanılanadan (Aobot.tmt I d«a oiııı IKcmbrld)) w . i (Oha- ntrnmrh blınola vr fayı »usta 1» f.rı 1 d'ı iilfiiinial.iii.da.il Llrlıdnl U- almıoan r. Haoıt raıtrnı.nın ı..-... yarrl -tm-k kaildir Bu Ihtirar w |n» kaMIklIkln ¦ynluıık krndHaı -.ı luntnıı ¦ tuln arujiaımda 1 imli > IndUı kUBvgUUn rctU laka vr b (Ul aoıı ^ulunu'iıi Ip Bunlar aarvltr milli vc mUalaUl (aafUcan k uuutao*'" <->>>-•" nmeaıniBaatıı * 'ratûa* fftlıK-n l"rdl BfvoafnBv a. ¦«• kaktaano ıvw- ı-Mim 'ir-"" şeüTiıir 19leri Karsı sahildt elektrik imtiya Tlcaral muvazanatnl/ hlaııaılk ¦Uliri ovn-c-iaı *%. 'Kama |M(r hMMI < f ıbrocanmıı araaıoala batyCk larfe oa-«ı-ıl.ı'iı kındı 1(1*11- .1 . laUpodtn hayan ctmrkır vc ;iıoiarı ll*vv «ırarklrnlr: ¦ — iddia alunan ¦ bir et-^aardar. (lınacDalcyN ba alıklara kanamı »i—— bana» o>ntıkr. larkıı aa* «a malt lak» dumveıı -luıoaı da >ir hnvaldh-.. Y. ¦ 1 .,1a ona Aı Iı Jiiiııl. ¦ada i > teri -r isaf «diyor ta 1 kik 'nırOva-?vto*D> ır.tlatr naonıı coBltr1 Ipckcl.iklr br-> aanayıiana mr -«BHrrrtw Inakll -M Uiıtnllı «dlliıllaD retim lrak>..io adliye ı:(Ti-ıı,- lıaı-ııııat .n "r § Venl Adliye Mn.ıramı Ferit 8. uun Ankaıaya tfilmlfilr. & Zam \;.ı bir haftaya kadar Amarlkota ı-ıd.-..Hır. 9 K.rv valaMo lUkknk naaryau İman ila 1 ırllmlaar.

S Kaaarlraaıoa ba »ana laieıilc-mryoKfeHr. ft Aliyr II. hadlaaal lahklkanna devam cdna-ıılirdir, dcraoı B. kınam (tbtll mrklııbıı almaılnrraı »r.ıl(mr»rlr. S l>Un büllln aıoklcplırtlc İmli. hanlara 5 Aakara-iaıoaam lalliaM Jkka-dca lübavva laataııaa *a )i—auı. »anını ¦t—bal almiırmU baaa-«a >lra<un kam » Ura vererak >«m btr mııhuvcHr yanmaları linindir Harici Cronaa - Iran ¦uabco'caİ Iran ' ı„ ">"Jı laadlb eJ.l.ı.H' $ Makdımall aSuatoaıa Vasini' t—a tidir Hllı I Bar tayv art Haaım ¦,!!>¦¦ dû:ma« K»dr ı»t-aal.rdmı 5 B*tmmınTaıar. Ş Bu İmarlı landa Uıa-i (brilaı-den dolayı mahkum lılaa 250 kial nncdiiBjiîîlr. $ AlİM I.Lİlli: >.r r.ill J. fUrttl lllaıalnauıaoial Haiıııjmbuıa mkdim 9 Modlr Man KİMİ* dotru ydrlImfVlfdfr. _____ blrrr baall inana-Ur UUlcı. Ruıuı, lar mul.u ,ım bina -.1,1. Iı.lin. almbUr-dır K1...1 ,n.la, (|| .n-i «orda tanal-ei) aiaa bn monuta-lar mabnfaaa tdUnaeUr. Bonlaı Buıunku aarl Laalrl-Mv. raauilclcr. aunuıınanlar lir vı. • «ili -ı-aınıkınflıı- <III aıırnaabcrl baiua lu crllc Uru karını daıuıarlaı. Bu bar* mluauu. larlnl nJurkıı, blMka lıı.ill. tart. hl ndat dnVArmvo*. , -ni1, I ... 1.1 11 . 11 11 1.1,...- ,.!-..>. ..ır-'l- "ı-Uv >> 1. . , ıl -ı-nı-ır ^TJ ;-n innan ıbavatına (Ore Ballanılmaktn laanûl l>~H. rtıııi|4lr. MUlıirr la.ilhı , Kralları knotikiı-t ardrı etmek Irk-* .... mil 11c d* millet Dlr krrre (Mi elmh) 1-I.IJU.H dini tailkUUnl kofbrtaaatı Innn..ın..l.r IfU , uk.rj- ,,k,. 11,, ,,, *• lapna Uriblndcb ınbdnp harekklı bundan IBoreUlr. Iiiumti ollcmnc nıUU l.irJcıi Kari l.u.lıH... »dol atanak ı-ı. rL,„ l-.. -ı-ıı.ıl- avam kaana tlır. Ilr.ıl rartnnanı dniıtnuı. faknt trlr aa anara Bar-.- muhtaç aMntaadan <* ¦ııll-l ı. na Mllaadnl otnu¦>» ..-n„r„-ı.... miati|in dm --r-r [iın .1.. . Iı Sanue B, -aom ruıılı ¦Ira Boımıı ftnkaranın meşhur " Keçiören J minin butun dairi anıillv[< da bui lı-n ıctcbkul ramaıtlr. '.l. .. ı. Crnunlar. bı>thlcr_ l>a o ima ikalılar lıı.ill. m ı ı , ı ...... . anj>on.k>aD İlmimi ıirlıınıijl'-Dir Mutun bu İnanların İm U/aı imla d bııfun kuırrl anda en Inllaar etnu? nyaBin rn mukrmnul lUdc .'ııı addrillim IncUUce UıcBkul .il.hu. Mrtrı. MHI onlar. Bananaar. Inu-navr. ler. I.li. - .'iRiill.ı D. , a uTraant cıeranrlnl na Bmnda vnaı—atardı Hukuk i* a.vlı ı iı.iılı.iı dM ,m m .gıvrd. bUııH rtn-.Oar. İlaV •ahimi .......-i..,.' .r Ba '.m ı.- bM blr vo ı-ı.¦ -i.- aaryaın ver-V-aafk fakal »™ lamanda da merııp "¦odu ınklgal etUrervk nıaırııuıll-n ıi-.ı< * .ruj;- ¦ Toronuk: lalı Inailiı ¦kaka vv devle' n Iı .-1 ınkırıda bil loııl_. ......... nnte-

m.iiii la IlUDetı ıua Intldalınnda naili tekevvün elHkiadrıı i.ı...ıı-..ıı -lıııdl Ot avnl aı m kaaaaraauHn na'il ¦ ı--n- vllifini tonum «'al naraya InUjac Iıı..-m,av. takat bUyUk T~~~r~ ¦tlınVıl olnukauın ",,ı vaat unlu.- .ul.. ... ,ı. gara kıalB barktın ,....„..,,; ¦¦>..,*. fan ol'mr< nmraır Bıı unp .-laiıOoi ahaUnîn ka nalın.ı> mıu baıecak ile de bu zear U-dlirmlyerrİttir CUctO Aeniiı lalttmc rdiamnnmnı tp tali '¦sralar yaru;n..nuıia. Fırlenun parayı verm-ıden evvel Kaarların kanunıoılnklıııodan (İka. yel n bunlaını leeaıyeala -Ur. Kral ı........ unnâa* vavnlka. .dan ¦ ı-'.r ıfurdıı leda etmek mecburiye Un -dc kalan (tır. lahit ertesi jçn* makaleni ı.l. i tnltarup İdam . 11,ı, hfir ¦ raman purlrvnan •ilkhn müracaat etmlı. vr amlarındnn Kıomcl ubur ederek cabraa talmn re IM9 ı. | IX Kralı İdam ederek famhurirvA Mn . um* I-1.ınh-11 hseai ni'-runiiirırlııı Itncrîûhö I ı- .i. , ¦ 1.,-k ı u.-ı.r -i, M HU aruen mca unları mrktep hatır olarım rai vr ıcKkAra ı«ai:ı- olmak jane 1 '.n,ın pırar çnn' n u-nearonc pıleceKlrroir. " ı.-.-r: raaıaaı k*yflymu-ı. ı ı. ¦> ,ı .¦.„.. --neler o U tr Adola; uknibilndc bu. euu -»bal : i:... ..: ı ¦ . ¦ MektepİErte imtihanlar başladı Dân. ı.i'ı -:n. l.tm. Orlı >r n-.tuiuoı i-.- -rı.r. umacı'. Imttiıan. .larlrru^ kırk paıılık 1U AUaaııır r pü,ra Tipııuınuta karar >wrml|Uı. Bu mralla (aauyaar raiM.ua PB ae-nci tur vu.ri.diii mmumu tukmuı alararkur. mübadele ve Iskan ımnımaaaaaann m amma»dam ıı'lakman lero raumlını Nkan U. M.,-Iı„„llıuı ulu.JCn Idovn mBdln mnumaaı Han uefuna: Bc>; ekn KBmdrnlr raıulllrrlndea) nli-yiüamhl lakaıı muamelatını Irlktk lîln ' ı ;ı ,ı '.ıp * f I ¦ • *cabAli| ınjcl-' Aokaraauı an ut wH)i»ıınWı .Jn FBtıın ııat lan- -'i m*halini clRIkte lerskaj et-I surouaU'ıO-ıı "«kl'dlr. Aokara Ibkluik alrttU baıara larale lıdJtaUU. «raran da •armı>Ur İ Wlk *e-ınalt otradan»erıembe tuna urkrt on- viyıM "aaına ve B-r-ln- aUtllı »o rUyalettr Vafı» 1 B-rep. to-oaa iml'jfUEkk.\im v""" v* «•'•«¦"¦•' " m-«"il«nl-nı Blınn I. III a ti İm ıb icat knlonuonlar "Ivaleı 'oh ıtmfml ,.lmu. ıa Rı._u..uıl imı |W ıimııilı na onadı ı ba ı.-.r kkul ilmi (Ur olan fırkanın namı Valıerltv lemana tarat lor o llan kaılraBHnûan kinaye •karık ballılar. İranıly* ulaş Bll.iılrr Vikl.ı ıa Turtlar mı. la da ysumob tadır. _(ıMubadi vat| - ıı-i|;l kad. alyoıUıdL Banlar ,, bJ,... mlr lotlaıdı. İtle • günde ıı ha eUne bir kanun 1001 Lan an deıTIIbrı id", bir teamBI olırak kıınııytn. »"¦ad huni „,-.,,......[,.,,., aılHa*,».] m ıı m-vı ili. i. ayn aju .ı-rm-. ederler, »e mea'elelul ayrı .ıyn nıuıaken rdee-ler. İlk nk. an halk wU«ı.-.-ıl

İranda isyan İranın cenup taralında vuku bulduğu yanlan İsyan kibirleri Ueyirl elbBckUdir tıyamn BB-Wai »« aa'eienrlrir. Ban kibilr!er vrryı vrrırmek ..n uyan rlmııl. ıdır İran hükûrnrM tarafından bunlar Uıunoc -¦ >. ı I kunrllrrl «rvkrdılmi.lir. Türk-traî. hududu ı i .ı -I....' ..i birer aakr.ıİ kiNDİaynn tcıkil edilmu| vc hn '. -..ııKil! ,ı hududa müteve ureket el mitlerdir. YunusTİâdi B. Başmuharririmi! Yunul Nadi li dUnkC ekıprcale Ankarıiya eilmtıtir. •nlrV-llr İki fil lal.rjlı IC't-JOl DHaiımıdıı Krıl larattaıı imUnaıılaı; ajın atı haaınOr lulam „ MıiamlRır »unıa malraaln eaıerı nır ırnııkr ,*P,"-T rr.ujL1nletln:r. «fllMI allınnl,,,^ d" a—ujıt (ıkaeahlardtr Lݦ..]..'] lerbiyaai kaa-aıında imbkaaiar id»? CaC'ı rn-a-r. -ü ikhM . laıara Irrtavrt t-em-ra** -aml.ml"-. IIbbjk. <e mykırv. dBa lanaMnl im-k »o*-J cıasamttı TaJe*a vaat nuae otu......il lanaan" : i- l.ı r ıı ¦ 1. i II. tl vıkek n-.lıCkKn aıaıındai) mıUUçlarda nuvallak oMiıyanloıın laır.ııeılni tMBBattur lluxlar LlendUıuı .125 t JB leveUuUıUeruı l&'.janrcuUj. Hüteffeppik .¦--!! jllıil.--in kuklama <ı n yu Mu tnmiırvnu ırUMlalım IhTııl -::ııl) Ur raaıyele . nOüıaoa 1U ıı—ı ııHı Oda astianaja rertna -rredrtfomteaı -mm rraa.il aa-radaıı bu-aa reaaalnır -nıı "dnekiır Poliste Eme Faari B. -riW ruba MtourıveAl km Malama laroınd-¦." kaamı . n .Uouıtı. lla(ııW Bmmr mniplarl agfaaıml. trmJm.» a^a-T mm-k IL ! ^^'j^Si^ZSm »m-m. ünuandf. İCalumt «hama -naJ l«mtm_ atı Iddaaı- Unu Pah- Ory a. la-ul c tmulallaııa tmlll ttu bir hı ınHJMIı aBrvnaa ——t— *m ammaayam aaMaS Mm Paneı B. aha. nfalı—Bpa nuM- Leaaıai . lanUMlarhhlB armamda»! -B-rek hudu'. Tanrı ne «Imrıtına-ana mani 'ibl.arı (¦allKİ«rkur ıxac*a-ıııı uyuynrıra -W» lir lâclıvık aıraatı maaarU Hrev ıı.ı. aâıterdiii laallrelten dakıvı u.~.ıur ve -iller mudâr M. Do>kc ile Illrh mUhenaX -ıı - -. m. ıı.. de latdlr aduaalalir: :ı ¦ ı i'-r ..,ı .. -ı. - . m ....... .m mı k ı ııı vrar unntdv__ Fırkada FCtıuf cenîyelleri iflimaı bcyuıı e-aıflrjeFnmı, Uskudarda çocuklar için kum bahçesi H.Jr.-p.:. ı I -.- .1 ıı -btr Kııaır. ııloıdS> elti la kim-, alyudr i.-aır levut etn OeUl r-i Hakka ş.naa. P(. mildi TY.By.va «OU* DMO CMT blulem,ı Hakkı aomal Pnıınm hu—ıı I.ur.'•aba ..«alla- rlıaar ata—ıh ılınır vllAyotce leaaa Bddır.k fadmakk VTaytn mhnmar aar amut ...tau» re t , ' aanba iradi BUaırdr .ıııv-aı dan bal.lhaalaUl VtUprl BJaa- e uıMtt 1 mau. lleı «a mcı'rır aabaacda vau

vrkjl MıaUttan Bey» ınıOjanrjBUhı. Iloar-Jusuı CBUacada bubınar ' lAyt maliBMbM k ııtuıi ıvalii' ali tnıj Jt bâ aıarlda l-alı —lırnı"ııl mu>.l-m-.lir Fntgi 11 ¦ gtUi Maa-iRe ınlEtd eden CraHvcı; '-el koKtryonuri) ban ımbamm rnr* alarak ia Craa eden İm* ¦*(¦» PM«b) İla. t^lu-tmlar avurt eu-dııır. Kum Rüsumatta Yeni oflmrUk tarifeli Yeni eılntritk inn:rsr.in me-rkil talkla» vıo-viKır.rM ir.llatrnMlan li, uy ananı nU^ıvuıdon er.l tahfe rdr KOI hAl:ıulı< l:ı'/.;ar elrnlıli: BnhiîBıle Dyıııyan cnCuhlnr . ı.ıniırdu liaaualar paıkmda m cııHar t(tn ya palan kam habred. navn Uım - - -1-11 ¦ . - ¦ ıı. 11... Me cin mbab ton 1*5»ma kndnr ^acaktarm dılml ef I- m ¦ ı* i.. m, yeri -İn.¦ 11. - ıı- - . ı ¦/ II k ¦ .i . r'-ı I <Ocaklar iyin >->|i|. l.n lıu kam btıheamada uııar mahalU Da ' .."iv lan cak nt teneeB vali İt i'ı.r mektedlıter. lUkanlaki re™m, minimini .-..ıılr.r "ıırada k*uaı<ııta oynaıkeo (bıterıurk. <¦¦¦¦ .i V .1 .. ba >.ıh, . nııı hlr ıl ve oM Lanı ın bara (Iıı bulu•ar ekoe-infaaMa*. KarlbarlmUa. mutılelll ¦nubayaatfartnda tanzl-laitava laiı'.ıcİBlcrlni famla İçin (3ı kupon n ı'ııllyııiLir Bu kuponları mjfJ ajrri kama», latif ıHan gunll. lintclerlmUde mUndenç bagandifllnia: Uç m uhla-III madarada İbraz adar^J saalz tanzllata mazhar -I lj. .111.1.. SON TELGRAFLAR Taklibi taikümetçiierin f Emperyalizm muhakemesi aleyhinde kongre Maznun Sahri cemiyetin 6uiyi; Kongre bilhassa iagmz kaçırmak istettiğini inkâr ediyorj ter. istthdai edecek Y un anlılar la m öfca rt M. Rivas yeni talimatın1, talî mesaile ait olduğunu soyuyor M. Rivas bir giln .çin gelmiş ve dön l*»ftrar ı karaya MHha! Paşanın Son Seneleri Abdülhamldin dolapları — Efeedimiz f5vetverini çektiler, öteki eline de (Hazreti Kur'anı alıp "Seni Mekkeye göndere ceğim Mustafa-, dediler — 11 — | olunsaydı ya beyefendi hkirct— Sorau>ııuı Beydendi baıSabaha kadar y;cne t uğrastıl. elim-. İmi! — Yaptık. Beyfendİ tık. Malama devletîniE (Lâtif) ve (Beyhan) i UNYON Hayal Sigorta Kumpanyasının k. Sa-hir de ır Ba,Ü'vtin-Üedik...ılu.u İtin bilini •¦¦alaeuniT ıe» - ıı ¦ i... ı-mı. m.-.ınıı snel deırlrld ¦ • -!.ı- Irlil .Irai, «14n*ıı r/ür jelrrı balı er lrln naran . ı'.t itlerinara-lm'k Uucılilr İm aata* mebdei ve Uww t. inhitatı lı.-n. baklanda ı. ... -,-ı. kır lıkır (Mmrkleıı İbaretı mı rai konteİdreek şüphe ediyoruz

Idrındau bir an bi med.ler. Daha evvelki eil ı-Jl.lğûıde Um dört gün dört «ete ayak Özeti aç *u*uı bıraktır -dik! K*^ mermerliğini bilirsinir. m ustur .Soğuk, ratir> ve karanlık bir merdiven Nasıl bilmem etendim, kani ne*; AaaUnam an <ukaek ma-¦rr* ..amili r e|. uubh, hayal illi .ıi . aklanmak ramnr.vlU bnla-lamlmılan Una* alnım Vb bamri Mı İleri c'fTL un idare «!¦¦-rdlr kl Ur a>arirk ı re alelbuuı (ınıla mâlemadı ı matı al (ahi* e İt bahamda bar on.mı» bMavrt-asın henar h«Hni.uL bainnaufu İzmir haberleri Bazi abidesinin M. Rantnikaya yatırılması takarrür etti PMnı -lyerm tnaınMi İHida» oib6.li 1da j-aınce badıt ılc wwıl*™î latlU hay keli yapmam ¦ tak nı Çeşme p!a Yozgatta ttola ve yağmurun Uhrtbztı \ojfaı 1 |4.a.| — OM a Abda* madtnaıde racan, daha Ha fcaaamk «.-raı-rta.J.-" feaaH alan t al kir aaanpi. mı akaab haaarSaS TC bkr «iclirm.n. )ikam> ba.at bar Urme kaprar* udm taatiır. " ¦•¦ kayda raMnırla'ı Be (¦•abana knk(cKrı «*c vSM* **h**a enıbeımdı batara b( raim alır. Yanlış hesap ıu> Imdrt, tıtaııbal-Aı M .....• Kııılnl. ı untiatitinav -( ila. haradaki Mihiı. ıhar iuJUI.k an anlı İlan lirmi .bir kt lalar. Iı.ı. nılhıı-a İpi-¦tastı 1-1 ¦ kanUnan auırana Tıa lıı -ı ¦aaaMaaaadk iomiinistler mjl »uıtıılt ınuk lardir. Varın ogleı naımuiıı serdi roıı Umlrdahl Yuı Kitapçı la yardı leriu ehemmiyetle naran ibretlerine -II. I" 1 LII.-¦..1. Buna iyte sene körûvuruı ki bu şirketler kafiden faaliyetten geri durmamakla. hf( kimseden korkmadan pe rvasına ceği' diye 135 kın j$ alırlar, ve 90 n-.mir.ili puUu> bir raakbuı ı dciolup giderhıralcldclan s lor. Bir. biilüa sika) ellerin* gaı etvle rinie ılanbul balkının ;. .i.... İstanbul bir çok defalar yarmasına rağmen bu jirket-İcrin hâla iat İllerine nihayet verilmemeline bir lürlü mana Açık -ııvlu !ı ı. ¦ |¦1 ¦ edİ-ynruı. Evleri yangından koru ¦ yan değil, bil akla alevliycn bu ulmatı I- -rım gelen Daire hanftıi ve • dairenin bn *>l* mı *gul me -anutları kimler m anla rdan aiphe edryanıı va htndlrcrin • den açık be tap lanyom njte uirdıkieri ev «e •>!* mak'auı " Numanciya „ nın kurtarılması tüpanya Inglllıreye teşhkUr ediyor Bir çeçuk anyonı< .rlnlhaamııda hpeden <alı;iınlaıak üıere bir (r-eu** ¦ brı>BV ı ¦ ¦ ıl ' AHU ¦ Jırl.r.ıı idare mOdirlycılne mllraca

1 "~*a İt -onra tocufa ı rl(l« Enntlnnt m_d (Çil) k:.,,.„ UtinUkım bili-yaıunm. Zatı n.ın unanıSın-nin leaaiircnnrlrn aonra lan dört anal aki - Lifim . aenade aafalriardak. Lı.ndmir barem daırrımi Irarrl bnyur -aautlafdı. Na mlı a rece yareu herifi ir*dr hm nı mıı-)ıı Tabiî kullarını arkama b-ağlaltık , barem daıreaine |*| çölüfdük. Elendimır yltriınh nirûnû kana-. ek ellcrtle vur-lular' , a .... m buyurun Beı-cfen-dinıir açrın »tıp ta: r »et. deniyordu Bnavan nıeranr Karıp Be. bâr >>fnra yakb. Bar d? S«-ruH FfenaVya terdi. Sirnri Elendi me rakla aarnV — tvet. tmnun lırrrar Ra-gıp Bcyetcndı hauatleri? — Bunun Hicrine efendim, Elendimiı rftvelvrrini çektiler. Öteki ellerine de (Haırtli Kur'a nı) aldılar — Bak Muıtafa. İtte fu . Mı*-haf) hakkının atni caibUndaf-raıra< afim Bıarada kul imanlar da. kUaU harrctlrrİ de (a-kil ui>snr F.gcr dnfrvtaana aoy-i ersen »cm çakjk (•cocıania ( Mekke ) ye fftndrrirlm Maa» bağlarım. ¦ I - - ¦ - ¦ - - - kadar ...ı..-nir şider. bana dua edersin el su ifİ yaptığım» »oylej Diye mır buyurdular, Ne mttm bun l.„ I ... ' lİalla Kat.Mabc-,-ı. Hamdi pasa mcl'unıuı 'rnes ine idil.:., bn Ttunruk ta m dr d. tâ ı ııe loı > nııH. BairaaVi ¦¦ > m,e ha.uı basana enTûrdnk. Vuıûniı fdiûnll yıkattık. Tekrar (Hı»tim kuma -yunM a semaiııl ııir.hıhııdi .i.ndi) lıaıret-leri (Mı.batVrd)î ellerine aldılar. Herife hır bardak >u d du (?') EbulhUda un i, ..... .1.,,, nyetaerle hadisler, melaaa asla kard • aacak: — kdertam.1 bana MdnrSn «fr-lm kanam kalâl alı un. yapmadığım aayi ı.ındı nasıl .aplım ellı.n ılryrysm? Demebia mi t — Hay hınrır, hav I ikkenee Araplar, mel umu yuime knrfi her çeyi sasyltddcr . O. gen* | yahksL drye bağaroV. Bunun merine EicndİDuı ceİjI!am.ii.ar ; "Seni kopı&nim bir basma. Fahriyi de üleki bajmn asacağım!,, buyurdular. — Çok ..r, Mabeyinci Fahri Bey ı« -kıl edildi ari ? — L^cahdimiı Fahriyi "20ÜO.. ktuaf aylakla çırak bcı-uım-aı • lardı lyiptc Otamrıedu Bu rece rşı jırliee evinden davel cdilırck Çadır köskûna tıkıldı I —İsabet. ııal.ı ı I vur! ve nbiı celbini niyaı ediyordu» da İnam; " SBruri Ffrndi i cdrynrsun atı derlet ¦ir. Isı reame danana, dedıkod çıkar. O. acabmda avnenrnura içinde saydır, mrrak e tuı buyunnuılardı Demek akibı (Rııayı âli stretmımram ) nld ha.. Bellendi harretleri? — övle rfendimir. hulâa Kâhtane imamı rlcndiyı baht sıair. ı»m > ıh lık otaraktrr her halde Llcnd.mn - an sadık | osabrem bende I*rindi ? oJmakl beraber, inasn ıdrlelmekte pc mahirdirler! Huturda İm am e fendi dr hasır bulunu)ordu.'m efendi: ŞevkctICı efendim bar - ¦¦ l .ı.. ... cıvclallah Kabın »ovrctanm dedi.. Efendımlı de ¦ haydi efem gut ey am sem bn*wdular.. Imaı sdı yanında bir menytu .İli aaUTim -lStS-n—J nm dnrkai irllka eı-I- l,'n lir kl rl.n-ad. ha, bu vlrkrl ba ¦af haanat ekse rdaı Sn İr l ¦¦ — kavı al knmpaaiı ¦ İnanı I uı aya af alalı n muhlra naslfiia asauh ¦bIumbu. la* «asan ı--'r.ı alır—k llıun r. Su 21 kananın ıı »I i" ı ¦ıll.ıl- ı -¦ ¦ I.-Iİ..İI lı .ı ¦ nı-. ' 1 lll.lnl Irana ala a a* kafir* bavk • m. bal—a* ıikSM »inean ii.ii Inlmımılılı kS ¦Sanal alıı b ıla*B amam aanahi aiBi s* «enabi otmab aasv* *¦ bt-

I nart kırmell-rd.a raatrırhklld». uscafe ku Ihllval ıkıeslnın mılhtaı bir iıımı İI..U, ıları ¦akd ....... niBhseNi ---...ı.ı.i. ı nara! lfh-.....¦ ¦ mnamr aaaal ılmK ıl—fa *«T— aaamaS -!.-anı .iı-.-kı. va a ı Hkbn I.-',tı uSmı ¦¦muin—O ***** hir .ilkeli getirmi yatırdı! filklEl Pehli h Te her neıl ¦k arren bu ınaın aktarı harıaıh aa-ı rndiieil.il n »nrrlle bre ımp.ıı>a«ıı-hn b>> rab¦abKe: Hvaıl ılajnrtaıani llhal etmece mı «umpaıı. lıcaılır» Bu ır t'umhnr'-nblfal etnua buyurarak bıraktırdılar. Herİl »imdi (lavuk I de) inliyor. Lâkin, ağın kelime almakta mürnkûı dı vesselam. Bendeni* ka sticvapla meaga Vallahi gollerime bir uyku girmedi elendim. [nlaba >lal<l.all "lualmı Nıl" n.ulmdını ıı. ı . ....... rıleıla .ı.ı. ı, Iı<h «Idıî) /nmın m. ¦ m u. .. ¦ illini man inadı/, bahir*ll.ınkile ' II. IIıı.im aVyılınaiy. I -...I. I ... I lı -I . .ıl.-l . .1. I. . Sıratındı hıiımMbt.Mı. • <ı.n .w ı... -i nr».ı.naiıe: Ir-ahk.r ıd.ıl- İt Mi mi,in» --..i.,., ;«(lıw. ' Adliye teftişleri Bir avukal 4, Anı M ı I. Atuıtm* a Ubjîm (ûııd Iki doklar arnunda Galatasaray= lllar geldî Çocukların lebaillhavAİa Bulgaristanda 250 : mahkûm affedildi 'Uh\UAT HUrriyoll obedlyede Bir kunduracı Mürüvvet isminde bir kadını öldürdü! Borsa Yelkenci Vapurları VATAN j ÇARŞAMBA ; 'İngiliz ,ıüseWp-#flı*f<-''"» ¦j]}&rffa'humr postacı r~ Rüstemiye Yeni birjıaçahçılık Kamalın arkalığı içine doldurulan ipekli kumaşlar! yl^m Hüseyniye 3 temmuz »W"1 jçaraamba pın. akjifoı (Bdı \tr.i siner kumpanyı Karanlıkla bir loryal I E>»dkl teee eaaı yirmi Uç | jgfc^J bucııhıa tin kapa-uı köptûMl ı unda t yal Ifltllmiatıı. , Sesin jeldiKi \ iarala liujao no\ Seyrisefain TRABZON İMCİ POS LOYD TRÎKS'I INC Ununum» md\.,sı!alı tclJoeı» .ocaöından: İstanbul Esnaf Bankası ¦ıruı uaııııifiikliti

¦ııoaimi kanat Uaokau M maya W U'Ihb icfialadr brj Urana* ı. ıllkan aermaınl (I00DU0I Oradan (ioiono) U«u luıll Nİltıtıisllr llı.kıı.ı.. ııaslyram rraaaacl naMc* amclbmee Krat nHnaa ktb l iıjuriı »ıl .mı ı. ı. (»i'muy atat va anlından Mr laılası lan M faJWtaWvi ı hamlkat »ıı ıra r OaartsksrJc Bjai.nn aati hlaaslmaa •j..b ..Ul 1.: . ııııibuı-iı ¦ " ıi'' Katı kısaeaarıannu haaı asautım bttrr bat .....)i ¦¦¦¦»¦ **n ham subay aa ı dan Ihı l*M: TaM aM| ataanaı MneSkria ta aVaB baraaal a* aıılaalıj se-basbe*. kJrmra mu mı t ma. rtasM «aaafa M havas, ftskhı rtHBaaa* afMtM MM» £ıkı ..iı-uıMıı-. ı b*be< h..isabet rflaa ddtl . ,.II Matsa «a* ...it,... - aaah-raa aaı bedelini aidi."» laah etaadata artlhla haahaanıa !*«• »•.¦ - Mail «lanMiıbar. Ba ¦ohom sartnda Balkı ratfeaaı Malla a w ay no-larıa yakarda di |aı>ıık anıtsıya.) kakları ukıl ahır. Hakkı ratbaaiD türen ulunur.: ıı . ... r .>!¦ ...runıj-n ıbbaren 16 lemmna kM İMiklar kadaı banka. ¦ıaa mUraıaal ederek yca ta natarsa »mUhmeı ıran «4f bHf eektlr. M.ı«. ".-im-." Baakaea kraallrtvar fMdrnlrırk ulaa kayıl varakasını doi dama laua BaııK.aıa t taabsna obaıak trval etmr» «ut»m» datı yem bıısraYerr aI akmana». Saitli trdıpı ı M.bi..ı «•kkratk baaar ı ıı ı lal ıs n li I «aanai baaaaya w.* saya jaaM adafaaBakr IMstnaaan batı ata eki i «darama auas a* bararau fkrt akaBH aaaaaaaaDr. TaaafBaBI artaak-t aar tıada baka abaıaa bada* U**}f ea» aajva fcaı« aaaalılaına Mksrt yaarkat. mm laaba tasaUnuk | ıılktu Bsakadsai laydı aarv •aabbk tuak-rek aaa tara aaaaanbr taa.li ah in. v<bı nUararıUı ¦-...fılıi.. tarat manaca! yanı bbaaabaaaj tW» acarı trarDuaaua ıslau akı aybb kutuasa laBrab -raatMMsh lsrdlr. I*M tenesMdea itibarca >taı bııaekrr rıhı blaıalcrv hukakaa mıMım »İnaklardır. -= S A T 1 E =Muhtelif nevide Vantilatörleri Size veresiye takdim ederMt-tto iı.uı. Tâncl mt\ılımı l-ryojlu Klekrrik evi-Benzi t. 1-amılnıL .«¦Milli ¦¦MMMMa'nnnnnn Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden Ankarada satılık emlak M i; -ıı '.M Zamla batu"î .Mutfak, 1 G •DKtİ r. t »543 Ahır, lal ada' «ırila* IOUUİHİMrı.I AJoeltiH i il. M. ıiırıa ukamıda Karacabey Belediyesinden: 1 oka. 1 baki «avali lın™ ıa taoıkluk. Tkatnım Uiı .ı 1 uda. 1 kala, U130 1 -ala. ktoâui battal d oda, 1 ¦.'.<_ 1 b(U. 1 baki. I aofd ¦a ajrnkaraaa •ııaır. aaanajkaabtl S «Ja. 1 -a .¦ . 1 ¦ .ı. . A ı..| ı I fak Lalı <\t) kirama al-ılllVHı Zr.,.,Bi kay.ı mmi «bHf Bad. | IGİf l.ı*ı: SadB, laaskak, A I kaya. tntaaı.1 bal 1 Utta. kaf baSfaal. d ı -r.il. a.W»>. 3 oda. 1 , nıtB.L. 1 baayo, 1 h.U. I kapı. 1 arka -aaaa vardkraa. byatan aaanaırar Iıad <ı bar-aoM alr parnâl la talan aaı MI l. ..-i™ i lııalanaadn » paain |aaadhr. a '¦.....i- ıı.mbıiı . ı ¦¦-ıı » vıltde ba* pay ab^aal k m.i,l.rl laraJi-arl-1- l.MJİrtlrık bank- ı-maaraa Va .akın n akaVII> Makh» Inrk'ub.. ibı-

aı nbnral iskisehir Belediv<>imlıti : I v' l*i> mnaıiS. ibıl^ L'dıkn kivnuıi lsca>üı .)duri\«li I'mumijMİ™ banan Suldy' «edld aüftİyeh yokun. istanbul ithalât gümrüğünden rı... ı-.,.ı !¦! I'.l: M-..-il"... '.r. (.¦ ı, -I ¦! -. ta ve telgraf levazım miidiirlüğiıııden: u>jı ulunacak »0 bin adtl W; nati patınltc lımım kopili yiuii, adef adcı adc adcı baıı 1 :* 1 00 a i 1 I İt >ıııu -ılıır. ı 04 02 1 İCM kılma-ogınıbiıı Ulİplcrin -larİni Uvdi KÎO ık> ınrthdi! İla yfnipHİanrde ınilkajaal Üsküdar Tramvayları Uıküdaı • Haydarpaşa v« Bağlarbafi ile Karacahmet arasında temdidi mukarrer (ramvay hatlarmj cfcrri toprak hafriyatı. parke kaldırım IcshO myn. ray vo makas i erıs direk rekıi V. S. g ibi iimr.liyat ile bin lon kadar demir ve hasat hat malzemeMersin Vilâyeti encümeni daimisinden ;..llfc'Ct .1. »IW ı •¦Jalİ'U IUÛJIJ vİıcnd' (BUtn.ct hataTl eylemeleri U3n oljüut ainîn H.-ydups^a rıhtımından gtUergaha nakil 1 tcDJi itibaren oohtf gUn müddetle ve kapab zarf uıutilc v,u'i'dilınistir. leliplerin ^uıergab pİlinuu totbik ve anJamak Ilı-crc (.ur nadan maada İter gün Oskttdarda » kurbiındeki ¦ n-..: merkezi idaresinde ten - n . 1929dı KARON Alman Kilaph^ı B-.fof.lu VJnel meyOıUii Perlevniyal «aklından: t ' T» Ha.'Y^rmuînye^ »lan 10 bsoımns kadar htblll*»! Bvltarf ıııoûlrlyetlnd* 1 ı'i^^P^f İ Pcr-*vnıml lilnıcıone veya 1-neUmcne ıı m ıı il' eylemrtart-Pertevniyal »aklından: KüpıU btta llar.m-U att-l ve 11 numaıalı odalaıU -mml camebB^oâ*'mu:wrr'^ emak JlırH «ün Yevmi muruKde M ırınmuı 9» Osn-eaı etme* iflUnr.leHn ?evml lueskOıda t »ol uu bani kadar : ..ıf ı B>ka(l mUcbrlyetuvde Vakit ı.. -r. -ı¦.- veya | Saatlerin en ıtlağıdır. Utan bu id Fincancılar yokuşu 27 numerolu ASRî Mobilye VC tak I Ollar İli I.HUMİ1 bul rlmcr derecede ehvendir. Bir dil- Telefon: İatanbul İ-107 AHMET FEVZı inçlik «e giızeTFıçı idame. Snub v. - > '. ı .I..,,..-..: .:—.,„ SEM ÇATLAK denlin liri Ma y*rrit mutun rağbet alan 'MOUSON '*nn drjnİ.-l» kr, ml.nl. muhi'ld kokul.. THK le TDVILBT SUIHID1. MTKI. LCV.1 hT *. KOLONVA. LOı.lH " ">» tuıalei muUU>'«»uııı ...>>ou Fa mlnafctıam .e (ohanye U( tldbanrlcı İnde bal UMl -ı IORHİVE vihuın re -1.1.1,1 . SATIŞ DEPOSU HU Cml l' :>.,.» Crnunın ban Nn. 4Ut) TrUl-ıı Ittımbul 161 ARSE\0FEIIM0S Zafiyeti umum iyede en l;Jı neknhbfteen mflo*-w üıç (Ar*onoîe>rot o«-«urubudur. ^»neirıCflV-tS «Cfl.de. Kilimleri ve (omları İfiiliiıı tene//iiJıle.riııdc tana arkada» ulımlıdır-lar. Sen onlarla cn i) i Oeticclerî elde inl

Agfa Lüpeks kâğıtlatr ile !'il!ı.ı--.ı en mükemmel kopyaları elde etmek kâridir. HALİL SEZAİ BASLR MEMELERİ fi 1 ııi ve ^racaları Ameliyıriı ımcUyıîtıj ılfluıkk edin >e h&tiürılc .uuLİiyıı im .fer. Sim I İ l)*.|ıı .olnA. K O L M A N LAMBALARI VC EL FENERLERİ Hrnjln İle . jiiiii bu lambalar «İniltiye İmi» İmal vdllenlerle kabul etııın Marllynllnı udi hlr lamlıunın > nli. yalından daha aidin vrrrilpl ntrlıııUk be huv•rlllrilr. KOLMAN O Iflmhalnrı V* Irnırlrrl dıln>a>a ' ıı ¦ IUn »Hhr.ıir.ini fevkalade nlnn Idıırrle. rtne ve «un ılrrree kullanımı, ıı ı.. ¦.... ( .....I KOLMAN Llmk.nııı \e it-rıı-rım bir ,i"«ı. daıbıl k âlla ata bilir, «UakV «Hr'atte yanar mal edeni lir lehliheye nan* ru> barakmat. »Iıı......t. e ' " '. ¦ ı .i ı. . Mi.ni lı-vkullıda knllamıla vt- KtltnnVli aaiba, ... .1 ve UlUlerlır de- nnıarı dlkkallnlıi rrlbrrlrrlf ¦ •aa.ni li.ii 1 al aı .\ı.t..*ı leı* ¦enıl « *•>*> —¦ n-at, avaaraı «mMenin •• kimya. Hı pırc. guvc vc nurun r vc İfna eder. Leke yanm; tir. PLİDA lı; Selanik Dördüncü beynejirıilel sergisi edece'jll.'. I;üı±k ciro lıuU mullmur atmık Doktor A. kutıcl " H.lır . - ,1 ¦ ,¦ . .; darlığı, pımuı. ¦¦ ¦.....1 lifti cin w btcjktbl jpi Majriı i ¦ ..ıl ... 11 ¦ 1. (ikanla» haftalık reairuli nacmuı Bu^ün çıkan 21 imi ını-lnı-ını gördünüz mü? Ntabaa,: 3 Kuru, Senekf> İSO . Allı a, lıiı W _ Müracaat mahalli Devle* malhaası Dal ma yala 11 KODAK fotoğraf makinelerde ¦ ilimlerini kullanmak menfaatiniz icabatın-ıl,indir. Alanlnbi İvtofHEıt Kin Mİnoteros Kartlarını kullanınız Har yarda laubr Yüksek mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: SATlUK »lal mart H»yeı u I nU>nH>ln1 aı da kah «er muidcaiL PUNKTAL AMI.ARI If i dahî caa 1 ııjıyı- Us-* cimin I «adı bu* ddvfu jl liaua (kırıyor. GM-ıın ve hı laj Flîcla yerli dima&İ, yerli amelesi ve yerli sermaye İle yapılmıştır. Klıdayı tercih edîni/. Fliıiamıı müsıarum Hasan Kc?a depocu sıhilıi meşhur Hasan kolonyası ve et şurubu mûscah/.ın Ha>an Bevdir. Fllda bir sah eserdir. OozlUkçUn İladan mullnKa Camlarlnı Ialnyınıı deposu. Markıana — YALOV A KAPLICALARI Bu sene tıer tür:U eıvbabı istirahat! temin, ınükcın mel bir Burette tamir ve tefrif edilerek açıldı. istanbul Esnaf Bankasından: 15 Temmuz 920 tarihinden itibaren Bankamu tarafından 928 leateni hiaacl İcmettüünün tevıiino baalanaciiçındao keyfiydi hİB* t(|jraın4 ıııalûnı olmak Uzcıe ilân olunur.

3 OSMANLI BANKASI İTİııhterem Sİ l'l I' KSMü-ı.ı ıl ı nm/( Son günlerde piyaaaınııda rnesbur St PLF.KS mar-kab tua, hıeaklannın taklitleri şurada burada görül-mliıKir. Runlaıı aalaflar aleyhinde lakıbatı kanu-niyrde bulnnulneaklır. Ancak mublcrem >Urı-lerimirin ba gibi takatlerden a akman alan » -1 (ak. St biç aklarının iarflannan dafk anaa *« ber paketin sjnlmaa olduğu jelitmin koya vijne (Oeiffl rtn-Ciii'i- »Muguna dik kat edip bunian almamalın rîea dun tır Yalnır itimat 1 dükkânlardan aalıo abnacak SL'PLEKS ma.kalı hakiki tona b.eaklarınm 10 adetli beher paketi 70 k-.ri.a lur. Suplcks acanlalıCı. Calata Cıki Gümrük tokak. Madır ban No 13. *** BEŞİKTAŞ PARKINDA *¦:-o Bu aksanı: Hâzini Bev tarafından % KARAGÖZ $ .:••:••>*:»:• sinema ve mü/ık *>»:• SATILIK KAKA/ Cikddaıdu Sılacakta bû; yatann enk.ii -jnltlnr. İt on jıiıı uıtında { CdllU Ahit Hark km 3. N raenadan. I-'. 11.'..I II r ¦ ' , I binden. Teni Cueiee elbiıe (M <* iken i.::m Ulaama K<mr w Ömer Çavuşun iıunuaiı l İstanbul İthalât Tuzla içmeieri açıldı Sabahtan aksaflM kadar müsait (irenler, doktorlar vc 'ihtıl büfelerle sair eababı istira hat temin ohınımııtur la la plyanen mlldlcIreMiıde nı'ıUHar* k» larrare m«bay»"i komn*nooi müracaatını 1 Mesul Müdür: M Agâh AL1INCI SENE — N 1849 ÇARŞAMBA 3 Temmuı 1929 YUNUS NADİ İdarehane! I 1 ".e. „nu. ... 'i'. I rı.l-M'lllllı •'«•*< l l Tliahsu»» Tclktrat: t.unhul Curnhurlyel- | m* kıltıı.u :N" 246 | Telefon: |BEİ&35| Cumhu riy et HPH OCN SABAHLARI ÇIKAK. SİYASİ TCHK CAZBTfcSl \Kl»\r >l bf \l rı MtODrt Türhlc İçin Hant Iç)m (Stnciıtı UtıD Kr. 270) Kr. ıvlığı 750 Kr İ4M1 Kr. (3 a>U(*. 40» Kr | »03 Kr. Nüshası her yerdu 5 KURUŞTUK Bu Seneki Mahsul Memleketimizi İdare Edecektir Türk tütünü Hırsızlık vakavii çoğalıyor S^t^ Polis Mü. Şerif B. halka bi,.^nr^n teyakkuz tavsiye ediyor *-""c"-">Şerif B. diyor ki: "Müteyakkız olunu., sakın kapılarınızı açık bırakmayınız „ ¦Uıbl ¦Vurur.» kadar ınti iıl. r.ı.lı.ıı ,1ıııı ¦. , **, «mm. «ıII İKİ ¦ - I. J t' 1 .ıı. .-.lir K.ıİTİ- <• "u ... Mr ıni""'1'"-" un>>mı«ıu ,_,a,B «•>'! İtti mr. 1«I ¦> ,,..4,-1 ıırfıı İn. eden .rhamın ¦.4 UbM mun.l.fllr ......lebrl -ene Bene Itte-llll IBH-lMd Amerika IH,»M>htı UM»."1--1 İmliler, vr İIS.ÎUU.I*» ¦ )M.Î"»«00 ¦ BlDol.Un IİU.K «.UM* * Iti.Ttd.OtlO •

Çin «[..1M0OH ¦ IW.IOn.M4 • Alman m İlim.-' • İKİ"t» no» • n.ı..'i.u- ı.ınn.M* • is.30D.M4 • lınınııUıı l MU.0(4 • IHOO.aM, ¦u »•¦•Mr olunan tBtdaılcr Mİ lahıl 1 ılrı.r .11.rı IktanU d-,11,1 r C> bak ıe ,l('.-.- Il.ll.nl. ril. ripul «I ¦¦ı>lan da ildir İnci* »hrır. Mır- .1. II,-,-1-!w*arak Mr hato .etme*.. -.4.. -to-I Wort.-. Mana bunlar. rn|m-n nekat K.vrli a.lMK al kanunandıu İlkleri 1, .1.1. |MI-l-lı. kimıelrr Tarta Sirkat enkaatmm M| Uranı kun.ı-ı . ¦ 1 ¦ pdmaktıdrı Kanundan lıtltadr rdrrrk t e edl Irıı .Mı.W alıhtlrıı kıaı bir ¦.imanda Kamı ¦ ¦ ı.¦.. ......I rln-ll ıdlIırıYi Irıdi . ıl.ı-.ı. im odedl İS» ııMı.n T*.-.f I. .-.i' ... Iı «I Ul ....... <..ıır.. .ı bunlar hakkımla luaan en afur ırtırı lathîk .lin.bi.ili> r«..ll m .ıhı •..meleri meehafen reırr«n ermektedir Sonra W b.~.l ırrlrrr •ark rc lehlileri mahairrıdl' »unu.. J ,cin d. Uhahm* rriı.....ı Ba adamla I rm Irlan kabal. İn... k>- ..!-> ."«»klan ÂCİ z mıyız Pelin MUdUru '.ti B. ılı (udumdan kendilerini tunun mkul halbaaV lakalavuuaıa kanar ha. | M:;ı.. ıl nlkl (iaaV lala- leıOlıluvoı bajBk M, rıı-BI larnlmeul arlık afra» i-tlao*- ' nln fu» l.,uk<. dahi lalla likamı 1 i.. ¦. us • . u ,. ıı. ¦ ın. • IfnlunaVi-t hı.lf.ıı-l-ı, II. TuBanHtanın Oı 1 •İkan kalbinden ba* luııal » halkın Ua.ıUdU UlıUlİlf Ul. İkbali da »tırmıılır 11 ¦ m., ı. ¦ .... „ Hibe—• 1101 ü. İMİ •.nelerin'. >k uılılo durur kaimi'dr Onun :ln in 1: 1 1 ¦1 ' Ut11 ¦ ba ramın - , ırııı anrnialı alarak «aalırllen lakrı- | en in mllııın Ulu Ur İlla den 1Mb ja 1 adar alan ıtııtlrılı. . ,.,ı- ¦• u-l-lıtı ulunan II mllınn kilo Mi Un aıunuıda ,i.ı. Mr ... Udlf I "aı her h a,. ...1. b. ıı-...-." e laMI farall v. «er.. anUra UM abda- | ¦ a a Ban ıllbnıa almaeak hade d* balan bnıbllkaimıa her ten. hu Aaba to*a>al eaYeethae bakanı Balan oan'ıeaBi latan vaıf*. ıtınar ¦ hart» u...-da«. raflama aaek .. Bhıaeuı laıB Ihlaalıılala feMMai: nada lanla Mı 1.....1 mb|ıhı dr aka aaatnabla rr hilal O laman anman hah an a-arı *bı»Ii.kİladır Bunun en ba-ıı ¦ aehebı l-ı ıak n rlıı kendi ¦laflerınl lılUual rlmrlerl rr bir .1ll 1..1 ¦ ftro» 1 Aliye H. tahkikatı dün ikmal edildi Alîye H. katil kastile cerh maddesinden ağırcezaya verilecek uır ıoru nata <r* orak an-nanftrtl »ırW e ilerinim terarTjı-l<(ındrn klanbul balkı rc aileler ni korumaktaB kör mıyurA AJiltadar daire bu sovj'un-«uluğ* manı (ilmik ıtın hiç bir Irdbir alnu>acalı mı ?. Btı daiıe. : ıfipUrUcÜlcri. nin cebren evlere -ur™, r • . rkl'iıuı i.enler hakltındn ukil.il vapdacağmı an da mı itîrdir ' Civanmertlik Şehremini ve ruf ekası alacakları ikramiyeyi, hayır müesseselerine teberru ediyorlar Sabrcma-atCBBİo ala-caKlılarlIa 10(11.(1 inlalnamcd* nirmaıl «ö-rulaalara bafda Sehr.11.mı bey olmak lUeıc ura lkraml)« <«>MırhlUn B. il ..'.in¦ ..ıı. bugünkü Cemiyeti Lmumlyci Belediyede karar . letefinl . aımmi

Habar ¦ : t - -- ;.'.¦( ıchth* edilecek alan İkramiye Belediye femlycr-Bde katnd M « NM »a n .kitrem mat fta* bamla SthMahsul hakkında iyi haberler Şakir Beyin beyanatı Bazıtaraflarda ı;eçen senelerde görülmemiş derecede feyzü bereket vardır Ankara 2 fTaİelnnb, — Orta Aıı. ı.l... ıı,l.ı „,.,.,! Iı.ııl. .I.lrl ilkbaİıar ıcr'iyalı i.in bir buruk rnılyoa lira Ibraıalla bulüiıun I ardır. Aldıpım habere ,ur. bu sene: Konya, Sıraa. Kayatn •ukyetldrubdc h. r ir neden fasla zcr'ryat y.pjna»»lar. RuraUrda brı hm bira 7 •.....<.... < bu »ene kr* 10 mabaol ai.naraktır F.l,,.!,., «« Ankara barali' hinde balb v* bfibumrt Porank Iklıaat VBklllml* »ahi «c Sakarya nehirleri be Danada bentler yapmak M etile .ulama ısl.rme ejkemmiyrl rrrmı 'eıdir. Orta Anadoluda Kıtıl İrmak | Mabadı H4 M « ıı] 4II« II [Hm. ıiıın.ık hıdiarıl Uakııurdıu mUraraıt olunmuıluı. kındaki nllaUlıllklIk ı ı, dun hlMm. Mannlk lovri ' - ¦¦¦ K'.nln Aliye Um bulmmiMr Ufln. »ıı »Imah Saarn Unun. M. Belerin bUldn ı.ı.. .. ... lavı* (runuııda Ur. uman bulunan Bey- karar İntikam 1iİ-hI lı.O.ıllJı lı.kkıııılıkl II D. Ur erine mâ- I rbdert uıcrlne bn ıkl tabldln ı< I. -I, ı roaıaat olunmaflur «eyll II re refika- 'birine ...,...! laıurau hı->edllml|ll> >ı da M llerverden k.aıan deral aldık- IJu i"<: tr lereenln •erdlhlrıl ıf..l,--Luıı.'l ¦ ı> erine ha nah lal na- . r *f rtı | m I at Kalyoncu Kolluğu cinayeti Dünkü muhakemede yalan yere sehadtt eden bir kadın maznun mevkiine geçirildi BM mde ..ı,..m IiImhıııalarda Sark vr ¦ mı.--, hu «a olan brln m -. i kae r-n ««m- de ha larebrıi arıt ila. ab. -I baıdi almakları naraları Ulaa-hulda maıtuı bayır aoSeueMİe-rlne leık vc lebe11e ermefe karar ırrmla dir. Bir hu havadlM mrmrınnlytı vc »Ukfanla kajde-diynıuı. I .'i .L.ı., l.ı.ı .,«\ uıli:.-... yuk diye 'ı ı. m hajlaneıl ın-. batlanambiken. ınvallıve k ullura. laklr, (ukalaya ceneleı. drnbert yardım eden. açları doyuran, hatıalarn ila-, bula n, çınlakları «jydiren bir tabım hayır mU..ae.elerile Verem Mücadele Cemiyeti phi en mamla, e (al-deli. en bayatı, bir Cemiyet* yamlmakıa alan ««(da dçer. ı.-., ya. MI . laaarral baha'n cHc meydanda nek «a iken H">r bnıç.Mnden 2»uno liranııı bu Mirılic .arlı (Ibctlt <nll olmamak laıımdır. l-ı, -ılır,mini Beyelrndl İle nıııhıırım nrk^aa^lan drıhBl <n ılt.e.u. m dllrllM »eklide lıartkel eimialer ve bu parayı ulduKu Kİbl hayır mDcnbcıckrlnc tir t ıra efe knıar verinizle idi r. Kendilerinin bu yllkavk civunmertllklerlnl takdirle karcılar ve ıchir hnikı namına ı¦.-.¦!>ı-'i-1 cderlr. • ı ı.ı. yuk ki varifelennl I. .... yapan hcrkcac olduğu elhl »n aavata da Lnaml Belediye Cemiyeti »ehır namına teAchkOr • « lahdıılc-ıal Beyana karar veHe u . m lefefthlr Mrhaar* maddi hır makaUna* ekbelıe daha b.ı m,nı aa». Esrarengiz bir cinayet Cemiyeti Akvam mesai fubesi binasında Vehbî isminde bir adam ölü bulundu Reıtiflnıi'l ' 1 ¦ m ılı. ¦ ¦ ..ı ¦ . ıı ı ¦'. r i i akranı lı.(n.lmtl-l m--.ıi bıhaıı l-Unhnl .ııbem blna.1 dahilinde evvelki »<** ual II u> bir . ı.ı-. -ı olmuı. meebnl Mr rı bu tuna dahlUnda Vehbi ¦ ¦...... nmela hıralelli bir Tarha ¦>! ¦ dur man ur M.ıld.ı anı om ılık Iı B.ı kıtı »al'uet

eimnnr i i.,.. .ı. I.b.ddnm eden badBal -a ¦ a ¦ - ıı- ı> v-.ıı rdamuhUlı anı atları. ma.tabd.mlee.r-I., V,. Ud.-ı. .....kl fi' l«nl «rı dılrmla Unknu ..( — .. f*e. «Bİ II dr dandac* taannn Lıpıoın ma ı4*-lu.,.. .-i....1-1 Udimle ianındı bulunan arkada»! İlan ı-lr . .... ıı. .. ¦ - ı.ı., ı. .......... ulflrmıb). tı." imiti,.l.ı bodrum kılına Inmlılrr v «ada 1,1lı..t-, m. ....... . maktul tır.Cindin Irıılb edilen bil tabama İle ¦ ı.r-.l ııı.ı. ' .11 .1,. .ı. Oh»). a|y, h,. ¦ irinli m ,ı 11, i,,, iı . ı . ı ı mrlbui Can taıallakl ka|*ııı lıılmafa kıı.mu-lnrılır Ihl Rıı - .,. ..... urıûne ..-ı I ı: ınm.n bebtlnııı de orayo datıu *ıiılıjim ..iınıdılrr. >ıiıde bunılın ti alarak tekrar kırının hulunduılu tarafı !•>-•-ı Ulı . 1. arına c*rc bu ¦¦¦ı-ı %'ebhrrl imin kinde v.nbr . ı ¦ -Hairuuılarann II -I .rııı ..1.1, ..... . m ¦ narı VekM bu aat ı .m halunan haıududU aa ! laları almak t\m film» re alm»Ja da ¦naat ı akala -dı)ını ır taraftan .1.....1 .ı.n.ndı dr -naa eden dedi b-daUrdan bVİ 4* bi-nanm •<• i.M.J... k...dan «apdıeak Uıkatln makini Vrbbtyr tahmili k. 1 rhbınln bar le l.lı OahlllndB bir cbbb! bulunan CnmivBlI akvam mim -..¦>'-•¦ 11111.111 kıii.d. 1.41:1 ¦erkeBndearr laatıa ajnl ¦ ¦. • 1 4. (eea ara.a da.M *«Baarl do B*rlrna>ektedle. ub ..aidi ub-•Mi rek aıaıBa. ...halK. d.ı.aMıkiul tehH de Be|a> «enaaıdan a...ı.r, «I tarafındadar. Ta laralmdaıı ark raadamııırah Mı •ekil ¦ Iı... rj. ııi. ı. uıı'nWıı. Cihan hadisatından intibalar urunda BUaertn naaa ..11 c.l,*. — -„ ,.. i.,,- eddmlıtlr I « ı,r,.,,.,..ı. Kain a a Ahmat tf-nfllnm dunkn »uhak.m~l| kamla.- ...... ..„. abmn oclcdrn enet re aonra olmak ıbakım-ılnı dun Arı» iMahıdı aî ,1 1 « Dahiliye vekili şukru Kaya Bey Harsta Uf 11/i 11 i' urıytBi kuponu İlli 1,1. Iı tr m II İlli , I Ucuzluk 3 'orııııııı / Cumh Ucuzluk un f&t kuponu Çar nam b a ürlyet kuponu Çaraamba hbdı umunu ilhan 1.ııı.ı.1 aaeaıua rı|an (art IBtou ne at ıabna m reeub.r 1-ır anma kin . 1 lalanl.rladen «alan ı.n llıatUBBhın BhBMU ha iddi (ben ı.ıblı. ıl- >•-...¦.¦ 'U»<IJi aaiui.n-aia.inbr O-kllBrv Ban | ıımıa.1 (ruvaec kelâm ra Benlt darya-I krnoe ııCrıam bun aaauml irtar.brbnaıı» lOaaım : .ealme!*^ aadahartykı İBarvhuuBmml. Maba-ta^eat, kaıkrrtr Mr . medarı ..... ederek anarı t» SaubeMablp Edip ' . . .» nı ı-ı.ı.. yanpıırlan kurtulmak lı,n yapılan iallmlar • Nevyorb rı,-I.U «aaılan makavala ..., ¦ / ,. ,1......¦ ,¦ ¦ l.rlUa ¦¦almlodıa.

Vr.- 1 I 1 .-¦ I, rl-ıııı-'. kı İÜk11r>t.ıııl"ıı l.-rli|i .iIhm.i. I.ılım i)« ¦ ... .i. ¦. ¦...n yangın toO- lerde yan?" luhur ıdrn Ur dûrmebl* ı» lif al ebniyor, ay btoBBUl penceraaildlan yrrr Mlamaayda ahall.a de ya-pn «a- « *¦»••-" ı"hl,6«ı.b .ti . i™ZT- -J— bar «...ite nat.l atlan a, .Jı T7T.**,kTWâm aabtli bir maretle ah-l... |S kahbmrU derkler ft *HWkttd.r Bu t.l.mk. var.Aavrnkada ıa pek aı kala ofuyoe. mi meydanlarda ilim. efradı - İNGİLTERE YE HİNDİSTAN »A — 3 — Şehir ve Memleket Medenî devletler tarihte hep İngiliz devlet teşkilâtını taklit ettiler Bu teşkilât tedricî surette hayatla ttv'em olarak teessüs etrast'r ,.!«h.rrlrl AOa^lu Ahmet ıWşl Hakkı Şinasi Paşa Trakya teftişatmdan dün avdet etti İzcilerin İtalya seyahatinden sarfı nazar edildi A&ırcezad Vefik Beyi öldüren komser muavininin muhakemesi MahaulUtTiüz borekeHI jlıı-n; Vekili s.klr II. .».akara notofc biı gcneki ır.urvulOn MEnı-Icktıiıuiıiıdara adccık derecede (ok nlJueunu re «mı laıair lerde K«lrOlm;nı» derecede leyiO Kn-keı bulnnduteleîonu flUp e<"lı»'- '<• aırallyel nukamın N«l.ı- ¦ inilin hukuku ih.il.xi".-. ı-mııuı eeıkıl -.1 • ¦¦¦ 11.1.,. CetfaaV'v k»ı ^lıar.ııln.Bıı.-ı.m. ¦•"»'! Irkj.li ı.l.ı^.ı maBkemenlr. '.-.im CİHr anaUn* h4SkHl hKt Inellteı (rvan-ad- n thrVaclıel" • .1.1"-.. Mr \İHBI'IİIl k meedeu '¦><> InellU hakan» mı-n ¦•¦tin IıUuaalınalı. manim Ur mmmX ¦İmin «ter ı-.-n.r kamamı 1 itilirde <—•¦ alt tur kanan ramn-, aaaurtanm " A->am -iu-.ır." da n ojeyi maaıuV 1 .İn;. etjulgür. Inlrat |>-"1-•1 »ere «a,-(r.. .1,. eeeel Varnla taral-ulnn leltip pîUiaıia le.it"" naka* " uu ı. i- ¦ .. ¦ananım levull «ten ta laKn ılfeHenn w—mı trıkll adraı tor ırmnBeyoğlu aboneleri bugün Ankara ile konuşa bilecekler baılanU ve «u >m,üii edanınanaı <»ı mit...- clmlrÜr. rnlmk iarlnıe iBil VI luifhb ıranı .l.abuklnr ks-adaa Mcmuılur. -Un * diyar anaw»r «S İtelim »»ası IOKi.SU kapan-•ut. S Halikı ŞlnoM Pota Trakya Kjlutaiından avdeı eımlfut. $ Bu sene mekteplerde ikmal imtihanları derilerin umumundan dcfi.il ılnıı İkmale kalınan zümr lerden ya mutena lir. 9 Ankara telefon* eucüadcn t"haren Be>Oflu alHinelrriae açıS Hamide dun aln lakir «vl Ş İlcilerin tlnlya «eynnaunOen ariınaıar edilmiştir. Harici Ifarılrrtı laci Wr kanyon kanarı "•elma? İki kfa>l Memur. ım De, rist yarulamuifirr. § Enjaniatandan Nadir Kama «rnr alügi rivayet adaanekledir. Ş tlnnnmahMi eccen rayyane eıİngiliz lirası gene eetulr inelliB liramnın lakaclme*:»'

emiyelinde Aliye RtakikatıUırsızhk vak dün ikmal edildi ı yii çoğalıyf nen nrnnr. »»"inen İmli Ubblkala U-1 Tainut Tatmikni na ruMlcn vardl t«m«. (.kadar naoıuk ı.atoou Prnau a. 1' i.ın unıeMlyeyl cı>»laıa»en»rri İMal .uıd.r. '. -den Mı ıladlUanulo tuıdla-BU» taliki- pma»0»> kain- »U'ak hlr •nabarfUr İdari' etral» ,,,, H bir cOt arm—U>rl dlaleaaek mr-ti-lc .. . laknnfelrllanaaaaa^^ !„„!,., ubıla lulan t m .kını lıucun n Lı ıl.-..". lâı .UM raava.aktır. ¦¦1 .,,1 . . 1 ¦¦..mıııllll ranHoD rakı UUkıblve" BİdayelUn kip eturjnaen bw fOTt Müessesesi ve tahmil tahliye isleri ılareal ylAiUıa (I-i.. ¦ ¦¦ ......., .-ı-lı-.ü...... M.- B >¦ »"i.....n ılrthlr.e tneOl erieaııl ee . -1 . >ı..,„ -i kaili :—i.» 1. . .11. ıiji .' ¦ Il'dokkı.1 .aaraılı.i.ktrJı. .hu .(.I.--I^ duta a|rnım ... 1 ...... ..m. miri a- . Lj«U>iiuiL1ii Ui'inıu -ab umu nUr-j* mlv<r(i «al ÜV .rl»rd.. - .n, , ulımln ' KarUerimlz». muhtelit mut>ayaallanndB teiKl-tattan Isttlodatarinl la -mln için 13» kup on neşrediyor uz. Bu kuponları »yrı oyrı ncBip. laMşa^lart gunu. llsteterifntuie mUndsrlc baacjeııdiAıntr üç mu maı>ozada ibraz eder neniz tonzilAta mazhar olursunuz. 1 SON TELGRAFLAR İzmir komünistlerinin muhakemesi Maznunlar bulunan vesaikteki el yazılarını inkâr ediyorlar Karad eniz u$agı — S «lıl»W ¦'•id. i.it ıı unu- lana-maan-, «h>-«•w ».«-«*- HıHM Mu** Cnaa-rai<atk- lârıMı uMBernk» UıtabjMaHbı rıtifib »"ı*ıı auk. imi. ¦ lar. [4*4 ırk. ı—..U. UuunU. "d<ıd> maM lam D<MHf ıırnda W «i ... Uru» artı -ur'alı intikal, ye eetlhllk-laıina "MI oadacu kın hır-amite «I» r*Wet S» İlliHHHıhl.rıııl E Mithat Paşanın Son Seneleri Pehlivan Mustafa anlatıyor 'Ben, hiç i; yapmam, bT$'"seM evvel (Sılaya çırağ) edildim, Abdülfcamit elendiniz 500 duruş m aş verdi, çoluk çocuk onu yiyip padişaha dua ediyoruz. rr.buyurnede bugnn crlnİ itiraf baki) ı. hümayuna sı d »kat re kemali mrrbutiyrtiradrn naat ¦l.'l l.ıl '¦ 1 'i ı -I I ¦ ; 11 î .. Diye. gizlice rapora batardı. Su variyette han;>i babavi'jît - .1 - I İHEM İSA İzmir hatıraları C.Iİ1İU1I i ıı. I .i' ¦ bel ılı.İraııır |ip«ı[:nı iryabat bir mıı*l»l ıcin beni ınutıleıetn kaillerimle hasbıhal ıcrriı i ı mahrum eıU. '.¦-r-¦ lımlıden de uil. • almak kabildi. Takal Mı m-' . ¦.... ı.ı .,, .-ı n t.lUn airalaanla iaiı«ri ı«aanam* baıka lâhırdı edilme™™ >«. ...„ inini o*da. ;lmdı ysyle halinim Iıyıraa İrmır- alı »m . . • .1nmı yamak bUvorom

lı-rt-ıı İlam a nmınkl la-Uır men. UarirL b Aiîerika Fransadan alacaklarını isliyor Fransız gazeteleri bu talebe ateş püskür -memedirler İngiliz kralının nutku okundu Kral nutkunda umum/ siyaseti anlatıyor - Yunan muzakerati devam ediyor Sivas civarında sellerin tahribatı Ihl höprli ve 200 tcl-ıj- .ıi direği yıkıldı Ankara 2 | telclunla | — S», »aı dnı-n'ı liddell >a;ı". 1. unut ,:.m >. lınl 1 rar ak ıntmr't*. Ta>aa at bir, -laı kadar telgraf dıretıai alıp e-vturmu-IOr. Ba yilıden • eV> ¦ arda lllrtaf muhabernlı InkıIrk. 1 . 1 edeeek her taraf Molerlii İriyiıL aanaUlUr lapmı-n elr.ılını aldı. denir aldnkcn dalc-lı. bir buruk mı-vuna, naaıuna der.i arha-ı ya» • yuvarlak kaea onanı» uenuıteoı. mmmme vuk*eltn ««bir «ajo ¦¦....„ kadar km" İtile rraunl,ır>ı ¦liınrat flbl «em «* İr ılıırı Hurırlı Alı lbl< .in şekilde . r.-.kinde I Hareket gazetesi Matbuat Mü di riy etince mahkemeye verildi Ankara 2 (Hiı. Mu.) — ilalCk-I .ıı-ı . r, ¦ ı-..j r I :ıılanberî kullandığı lisanı. Matbuat Umurni Müdüriyeti zevatı âlîye nİ>-> Iıİıı<!<. vr lecavUi te hakti oda dava ikame etmiştir. Salâminin sür'atini tezyide çalışacaklar Ziraat Bankasının çiftçiye yerdımı lııair 2 (A. A.) — Tütüncülere yatHİaankta olan ıkraaatıa hitamında Ziraat Bankan I' .¦-)« ba tesri elana» alacakta?. Vali Patayı ¦ iyaret eden banka raııditrü. kredi kooper a lifleri ba k kında dıtn iminim bir millik al iera etmujllr. Erzurum demir yolu İzmir Belediyesinin taaliyat proqramı lımır 2 (Hu. Mu ) — Belediye İl !¦ . 11.... -.i 1111 1 alacağı 2 milyon liranın İlk takatli nlm> 1 milyon lira Üe «on 1 .¦ ,, , dagru ilk olarak i-h.hi yan acaktır: Hayat pjhsrmgı ile macadVle İçin Basdarakı 1 bar nbte ve et hali Merarl.khaa.adn bar ekm ek- f atarak aı- ınaa foVecktir. Bundan haaba kanal.ıasynn dahi |in,,jı;ı dahilindedir, tşei ücretlerinin, indirilebilmesi içi" •ıhhi evler yaptırarak ameleye ucnıra kiralı) araklı r. S in han sokaklar, oeni|letile(cktirÇorumda on şeki «< llıı>eyl'uklıı-ı yuııdcrı çtri' Nadir Han bir -ıılıli"! lıdlen jna.ııı»ar. baaan dılııtlora .¦¦' ¦¦¦¦¦ hl>ı ralı «ııa- tapana rakla^ıl-ı. Biri <ı.lilıa i'Mrell --i'.- a ba(r>ffat: — anafı araıa Aanm-. Anara O n» «r-at. ıaa eernlılhV- T.kn-nin hır ba'iınlan bir karma kektik jıfcl ae klrai Vana|lılır »Inpayı CpMİ ¦'-k..l.ı. Ur aada l>alatla'l< harladı" lınl-- IJıarlf bıJıdı kir *Lau U>.....¦.-aMafar. all>«ar ¦ .U1 ı .¦ Tarım laılia aın narı baajahn> atddılar. Olura halka ka. cn ı .. , n,... n , balıra çıkara, kir laca b>r -aı haealııa. bacalıta •»•nrn bıjbılaataı au j kabı iman Karaahralı -nı.' Kaıırl re

ouh ».!¦¦¦> l.ijri" •Mm*. . MUM sının Cumhuriyet ucuzluk ku-{ ponlan mukabil<nrJe ten -¦ zilât yapan müessesat 14 üncü liste I . 1 «-a--..», akada ı .,..».:.,1 fn>tll IV- 1 ¦ ¦ 1 ¦ Corr.pl* r.,170.»kurul verine in k»u|| 35 hanamuk abonlman Ueller. İM «. : :u< verme Oi -un. »imi k ooı-ar. ang aaruı renna ICd Kr. r. laa.brıpmı faatatı. Kırakay 1 .1 .-kanjı 111 l II 1 ıvr ¦tm Carıp IK-ıluı ve Mat) •felO C.mıı.ek lllaail) %ID Cuml>l 1 rrj-lj 1 ¦> S Şapka lK>de> *• Cerjk) '. m C*ıaUı •alt MaaaoKu iUaa.ii tnı-rtal -,ID Ki>nt "i,ın Ilımı...!, r.ıKanan C.lıllyan mamu Ilı) !..¦....-ıı ıtımnrl 1.1 ölü ur ılır Konanı* - 1 ! V. ¦di kendi-ııeim divc lûyletmeğe 1. .lı, m Ne buyu* nılur Beyefendi h>rrrllerî? —Hay. hay Birar ntirahaS İNiyurunuı, rrlbedeytm! Sâkun Llı m J. — Aman Uf yf endi ha «re İleri. (Aıitanı aallaaalta Kiri rahat nn rjnrmı,' ' Huda aalut «İmliden grlıe Vabnıuael < tendi mırın ueurlanna <an fada etmekten çebi yiı. Allah bibi tı\ bef geceden beri (öderimi ıc 11 ¦ - ¦ *rirmî -ynr. (Padişahıâlempenah) dimilin m mu - 'ı - nrı'f-Irk-rden dolayı ;ndc-ayte n -kıldıklarla, dnanndlkee. yemci [ i\mer oldu k vallahi ve taUabi' Bu »ırada Mahmul Beyte mualanlik Mehmet Efendi oda* ya j-irmİalerdi. Sürnri efendi: OÖ-dfi nUı mil i«le Beycfcadiler j de letrif buyurdular, mîfeçi-nashk böjle l..r cfcncîim.. | Hımnre nal taklaülcibal ). Kenaen İatın İlki ara devam edelim dedi Mabannl Beyk Ueb-oaet deadı 1 — Ha» hay cfendımiı. bizler lı-ıın; Cevabını verdiler. Kaffip Bey * ¦ - * ¦ • çere sabahlara kadar pehlivan Mustafa ile . 1 j-.ı.. 1 için hilkîn bir haldeydi. Gel gelelim odada-kilerde övlı ynrynotıaktan falan anlıtatak Irraael yeJthn. lı yapap taranmakla bhbâHerryle yanf «diaarliadl. Memen Fılılıran Mmlafayı ¦atvtbkr. Kalrrakrrı kasılları haıırladdar. Kae ¦/mırl.nbcri pehlivanın acundan bir açy ala-n tabii jahta da geçi ıımrınııltrJı > imli ne "lı 1 ne obnaı hanr t anı varlardı.. Derken Pehlivan Muaüfa dedikleri adaanı iveııye getirdiler Bu. »an benııli ufak tefek bir şeydi. Öyle pehlivana falana benıer ı 1 .ıi. •>¦ ¦ biçarenin.. rıplak ayaklarla ınercner flrrrinde tüneyip avaıJıvaı. b^are adam. belki de aaraya gcld-gi g ueıdenberi Şn •aaka heyete ..nu-ıl r Kambiâri1 Adam.a^ını. >anı g*rU amma** eûrlikler içinde idi. Kola kanadı kırılarak tuyteri yolunup cami varları altına .'...n .1; (Kerkcai) yavrularına dânmü|-l'i Yoiiratlı Mlı->tafantn elleri l.ı.ııi'. ('OIdılar. Buyle adama *u İm ek haı»ei-lüsttt. - " t ile efen¦"¦I 'un ' i !. ıı.l ı.ıı ¦ ir. i. ettik, diyeceklerdi. Ayakta altlanan Mnatafa neden _¦'. 1 r.ı kurman damacım 1 -ıl ala İni 11115lı Sünni Efendi *u ak badadı: — Mı.-.lafa dadana doğru t. Efcndmaiı bayie irade Ho-yuednlar. Bak Handı ye kadar -tüyle dik lerin den bin bile upla geçirilemedi Soraraklanma bî-rcr bû-cr cevap ver de Beyfco-dik r y altınlar. Söyle bakayım 1 Babanın adı nedir? Nerelinin, kae yafandaaın? — Etendim adım Mustafa, babanunla Aptodah. Otur attı yaasndaviB. Yor-ralliyım.

— Pekala. nc za-man geldm? n*e beteyvm etendtm çnlc ye ne oKıyor. Çoenktnm . — Ne kj yapardın? — Amcam Şehıade Efendilerin köşklerinde baktikk yapardı. Beni rle Sultan Murat efendî-ntuaa k e bekti yardırmışlar. — Bir daha Saltan lakırdaum ağona alırsan lenin. pa soba ma-aa-âyle afltm yarlarım ( Murat E l.no.n.n ) knakûne m. ? — Evet efend.-nıı. Mnrat «-fendinin i ........ . — Kav -ene oluyor hatırlı -yabılıyor mu-un — Beyefendi o uman Cen-nrlmekâfl AbdUlmecit efendimîr merhum olmanı ıhlardı. Bir nene aoora merbıım ol4ular! Sanırı rfeadı -f*ılen pırtı*a-raklan laptt tutan Makmat Beyle Mehmet efendi,e sü.kdı — Yanma. 1376 aene* lucri-yrslnde ( Murat Efendi l dairelerine intisap eylemiş. Malûmu âlileri Abdlllmrcll han hazretleri 17 lilhlcce 1277 tarihinde vefat etmiylerdi Pehlivan Mutlara «rrıem sepet dinlivordn Çok bu adamtar SnHan MeeinVn Mon.6-nS de bana aa-rmatınlar takın Diye dori kı.l.k'. keslmiştL Sûrun efendi ınrdn: — Demek onatiı »ene Murat efendiye hirmet attın Ayl* mi 7 — (i.ı olacak rlrndim. Siı daha İVİaİllİ lı .1 ,ı.ı . 11- 1..'. Sûrun efendi hu »efrr cahil adaml . .1 ¦ . 111¦ 1 İçin dedi ki: — Sen memlekete " ¦ kat nene oluyor.' Memlekette ne 11 y»-a,*-or»-an? — ban mı .tenaVm ? ben (adaya cara-f ) ' bes -rne dolaıak. Ilıc bir 1) yapmam. Abdülhamit Flrndımiı bes yttr kuru; çıraklık maayı ihsan et tiydi. Çoluk çneuk unu yiyip ..ı.l.-ıi ' dua ¦ ¦İmimi! I »ı..ı... 1 .ar I 1 Danâı ¦ ımıı kaim *»ia-icl. 1 şarkılar aâıl hah vaauıllrınd.- Hunıra k eeıarellnl ; ¦ ¦ -1 - -' 1 ana Iraıiıin «arfrı . . ...ı ı.ır.ı. 1 . 1.....nrl.b ' .-, Inaııkar aracına kar taklalar ıa:l* 1-1 — B » ajlâİâV laasar talnu Vııaın • -: ... n.ı.- ¦!-(' kandilin* 1 .'-I.ı. ¦¦ (irhı . bUlalaaaılnr O*." InaOr r-aaH banar ••mm a nara» .* lanla mah.inaaar.al> e-Ak-adea I hin kat sn ¦. 1 H temraıi» I unkD slıadl ¦ 1.... lualnıi' luUt ** aaahm Tarh F tamir maıubk.m larvkli V.uı.ntMnmfaa «a laal aaaa HaaıeUrrlIa tııuiil ıidmaı Iraalna caaıDaUrıuadin bahaettta 1 ¦ - bilir, ham kilem vahlhl : .1 -hlr a-hre aUa V Fual ı<. - ¦ U. -— I—arsa laka laaıBakhıaal hlr iair.mil ter «unum ılmrmiıllr fl.l" .1 1....... 1 -¦. ;. .1 1 .-. .İL-.ıım. 1 1 - .nılıı virdi', lıma-ı aâtarel edan kta t Vanan m-aharnrUHO jarokmaı ..1 .1.111.11 Hu ır ı- ı.ı 1........ oa«tarıni "leı mualacne- Inavav uktrala 1 ..11 rtaaatal nu-kma*an İm -tana* d>(lar- -atsa t a* d-afiadae. aahama. 111 illaki darkaeda lılaanaıl ve •••%*!• ma .ıımotak tattı millilerle yilfear* Ira madevreı .. g«ırrau»adıılı. taaaarm tnııaalııbadı t— arrL lı.l »ır «.ırltl» 1 ardır" rrnt'redrn haklı bekliyen I .uı-IUiinl ¦k.kılen arla teker meker

1 ...-.'i... »İbi Itnnlrl ırr .1.. 1 . r ¦ hejbellt Mn vanra İtmlrl daha üiıidin Davar Güzellik Müsabakamız Reylerinizi verirken nazarı dikkate ttıcıomız husıut 1 — " Cumburiyct g&ıel-lik müaabakatı memurlu^u.-na fondereietitdı mr.tjba ¦unlan keryaraknnı A — Ne»r»ttigımiı 6? kupon. ( lamam olarak ) B — En ıaa beğendiğimi UÇ (nİMİın ilimleri ve a-aıe-tede çıban ura numaralan . C — Kendi aarih rain* ve adreıiab. 2 Kuponları ve reylerinin aıı-ai Irmmurun (20)-ıneı jrâmûne kadar gomderc-bilirainir. 3 — Ekaik kuponlarının idaraavaa-eoauden tedarik edinil, taşra kanlenmıı bir mektupla müracaa edebilir^ at O nhurifet HİKAYELER Antika meraklısı Saffat Beyle süse düşkün Fatma Hanım ;ııu NbUiii oyıı -jt: Ogıenlyor, »ar.ta nıllan ııi:ı :, ı ... Nl ı bil Bitin Ber. Fo'lh., Hanına .¦ "r lWVui\UAT '^J K ^roadolud» ^Cumhuriyet n 'j ... .. M. Kemal Pa*a ve Karacabey'le Ramide dun altı •A Temmuz I'i29 fakir evi yandı ¦ ¦ ¦< «I I Bu iki şirin kazamızda köy kanunu muvaffakiyetle tatbik edilmektedir mı Hah» ser. a Kıymakna Bey. Jaıı enuM «ılı 1*1- Hin, oey b.na »*«"'**«'>. in».:, ı,tn :nl(til Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine «a olunuz I İr! ıî iri cA biı fırını* İka teeek de bir kBÜın Eiım^lır. İkbal, kıymetli ¦ayaları topla)ip arka j kapıdan >avu,n konifulae tarafından ¦... 11-..— ¦ ı.- ikmale Cerh vak'aOarı «*¦•*" rtnl M Unkapanınüa yaralanan AH 01(111 lıUBka ntfcrıı»-mı>da Ali Mmla-de bIrlıtnİn eı ı tl-fti gece yarığı Unkepnnı knprC-üOnUn Ilıt a-landıgıaı yunnf hk. Ali. don naıtanede «InUhj.ar. Carinin Unkapanınüa Haraçtı Kura M.ı-.r.. i v -ı g .1 ¦ ¦. un Hatan rafa lininde biri>l oldu*» aalatılrai], vc »bılH larufındnn İr. kil edilmiştir. Hundan baıka ¦<< I i tUrum Olmak Uııre Mehnet fenunde biri daha ynkatanmıııır. M emleket ha&erleırl İkmale Lalan Uİebeııin imtihanları nu ¦tİhal taaaonda ranUınnnlu Ket yalı BBK nn ci.-ıi..'. ¦ .i itin kıc n-ı etkek olarak ur Balında i t« -nu-tur. Şakir Beyin beyanatı ııı-ııfıbıd'II M( -il .efarn lerad laıoı.ı iD'n^Ut.1 nda atık t «dil reıaa au bıbve candan d aliyi n ı.ı llıa bedel» onup ınu-ık anıl Ma»

¦• TAKSİM BAHÇESİ » !k defa olarak1 İti l'k defa olarak T1İİO İVANOFF arık caııha/.ları 1. ı » anrilerde bu im i bindi- tr ur. Mei'.l rı ALTINCI \TAYYARE PİYANGOSU] 6. ıncı keçide: 11 temmuzdadır Büyük ikramiye: 200,000 Uradır Ayrıca: 50,000 40,00© 30,000 20,000 15,000 10,00') liralık İkramiyeler ve .OOO liralık bir mükâıai. Bu tıaşıdade ı'ott: 33.OO0 numara ka »a nacak tır. TAVlI.ZATKİVlCSTAFAfl KflİrnP Rp1 ve biraderleri vapuru ¦! Miiniiizam ftyMilık ı'.rîpretij Selâmet VAPURU İla esinden: Tuz inhisara baş müdürlüğünden: İncili? Hüseyin Rus tem ¦ 1 : Mı:ı*iu-I'/.ıuİr (pastası Fujstemiye II» f lwn T,||lj ky •andırma lur ndan: ¦lımaı muavenet Balâda yazılı emlâk ve arazi bilmiizayede ki -raya verilecektir. Taliplerin ihale gün ve s aalî olan 21 temmuz 929pAznrgünii saat yarıma kadar bankamıza müracaattan. Deniş satın alma komisyonundan: Hüseyniye3 temmuz ™«f»yenden: • " Mülga lıiLİul nfalûj-e rr.ıidUrO nmı.ı.! iU/i...^ .<,*¦;, oıûlrt-il Df. t çarşamba ?un- n \ı ,UnuH n,y„ m.Vim.l Uknum- orii netti «luıvıı Kutunu ilan olunur, ı ıılnnıı—.dun .-ıinU.lı . -~-—--— —JMuhasebeı hususiye müdiriyetinden: Limanda oooooooaaoaaoauaoao 3£Adoooooo s Yelkenci Vapurları | || SABA DENİZ LİİKS ve U Ş SCR'.VT 'POSTASI g | VATAN 1 i ;S ÇARŞAMBA Şii— \ il âyet daimî en cümcniudeıı: : - ¦ ¦ ı-. ı gelecek tupuil.tr Buğun tidcccK vapurlar İ lı. | ¦• ı 1 I ı Dr. Osman Şeraf ettin ><nnm üiljc cıuiskısua " 'l'ifo FUcp&i -i--: Verem Kmir bmur.. £$bı 5jiî iı.-_iıi. î .ı ı. ¦¦ VC V'J lutUhLunn ı karet vc İCahire Borsası ı .il Zahire - ¦ a il : r. l-ı . ıVü-1 ftajvan Harta Dtrl lantUr Cimi JAUM Didtlııa ıc^ıcJ. istanbul liman sahili sıhhiye merkezi Ser tababetinden : A-f.nH | AHDİ Seyrisefain Posta Telgraf re Levazım müdürlüğünden I '. , ;;;; j,1:

-İI.1. . I- .1 verilen llivıınıo n|ıl>r*i tarik «o mıhlını—İ >n( laui laraiı »at 11 ¦ (I J I »* < 1 ' - ¦» Ulan ıı- «Ilı hap >Al »»lir/ h.r.ptanlann (.ilanda blı bap uın* sn Lüleburgaz Birlik ticaret Bankası: İstanbul nüfus müdürlü^ a Intİraa flîft d™ Û30 «can» m»jı* «».oafc.ıv lıbolosM'-l. İduıı? (ııi'-ııi im-. uıL n»U ı i« , ¦ ¦ ¦ fr -¦ t.ı¦ -1 ı< i. i ¦ ı : . ..it ı, .ıj.rn 25 Irm faJıpl'ii» r.ıilut mlMiri>«tûıc mbrı<u>ll»n. I/\IIK STJR'AT l'OSTASJ ı^irKMIl.' vnow.ı SKB TRABZON İKİNCİ POSTAS! ¦mnen «rîinri mt^Hr.:*! BnbHM rıııivuUUâUıtd* ma-1 :itıcn İhbar ır^UI->«Bri>yand.> hanı tn •tikim .l.ı.iınıaan ntMnUı huıma .kiBr Uı* ıCJMa Allama İlamda 11 ııo-ır.ımlı ha«ar makin; İZO l*vtl* )UII>> HuiuIIm Ht-an Solttı 56 ! Hacı Bekir zade ticarethanelerindi Gayet nefis ve leziz i | ÇİKOLATA FONDAN | ı MEYVELİ HUĞA' DDKKATS Otomobilinize lâstik almadan evvel Amerikanın yegâne fennî ve en mükemmel lâstiği ulan taban ve yanları yekpare TTI î 11 e r lâstiklerini tetkik ve tecrübe ediniz Vebayı tevlit eder. Oıtlan hiç kolcu net.efmtk-«iıiıı kurutan Pastoksin ile imha »diniz . Paris Ph-lor liboratuvorı mu«utu«rslııiL.ı ı lir. Deposu: J. Bert ve şürekası Voyvoda Hıtt^ndt • Voyvoda IIjiiticIh .V. I ALTINCI SENE - N" 1850 PERŞEMBE 4 Temmuz 1920 IIJ .ıll.ı' ı.. YUNUS NADİ İdarehanesi: Düyuııuumumlve fc.ırsısınd.ı tljlrcı mahsusu 1 clur.ıl ; İstanbul Cumhurlyc'-Po*U kulusu : N* 24B Telefon: rTîî'îrtSo'Ui 323* Cumhuriyet HbK ftC» SABAHLARI ÇIKAR, SIVASI TÜKK GAZETESİ ABONö ŞKKAİrl ¦otr: Tflrkle ı, in ti in , iç İri Seneliği 1*01) Kr. j 2700 KİT Je aylığı 1450 tir" 3 aylım *M Kr. «00 Kr. NÜSİUİSI lıer yerde 5 KURUŞTUR Yunanlılara Mukabil Teklif atımızı Bugün Yapacağız Türk-Yunan müzakeratı Türk tütünleri ve ihracatı Iıı.-... ..!,.[» kulan J.,.,..nııı ' -I ¦ ...'II.alındaki ı ... .,1u IMkık •UnN •» "m-m -n lıj.M» lılu-ıılıı çabuk >¦ oihbIl alfan aleıhlar »Ürik adı •!(•'•)¦ ,t.-ı rin.ı.ıi MUuUI asealekeO-raV kuM — I-*ro inil ¦* im» ıi'i-ı.ı «<¦ r-"* " idi -Itırı ou....... .-SlMehJ cadnl bu htiKi-tnal farkı ı-v »ir Mmaa m*lul h>ı«>ı>ıırak M.r.11. ııııtrrlr. M»

.1.(1 Viptali >M" Beber rmo. İ<ln baroten •<>" hm ıimdl M'fi i'™ ıı>; m m ıco u t ~ zoı Bil r-.-1 -.ıi.ı.i mu<1' Ifırrl d.iıUto idi -¦gara C re balla dürt «bil le-¦ıluıu (Oralar. Fransadı Uf rl. . tullüDildıııııMukabil tekliflerimizi bugün bildireceğiz Evvelki günkü ilk içtima d a, konferans müzakeratına bitaraf rüesanın di İştiraki kabul edildi olan konfe-raııaın ikinci iç Uma nida mukabil tak* trfterimiraer-dedilecrb vc agltbi «hti-¦t al muza-kerat kati safhaasnuı (iM. rtalaru: recektir tmı ı«t»oTahkikaücaa rore. Yun antlar m hailini istedikte ri üc nokta (unlardır: 1 — Gayri mübadil Kumlar* dan bir knmına ait emlâk İki rökor Ankara «rfstonbul aratm-da iki dakikada görüşmek kabil olurken Trabroadan 27 hazıra eda Sa dık Zadelere çekilen ticaıl bir telgraf 3 temmuzda yaoi 7 gOndc İntan bula geliyor. Bu iki rökonin ikisini de yapan blıir; birincisi yüzü-muzu ağartıyor, olekisi kızartıyor I Uzun löze ne hacet... Var kıyas eti Hayat pahalılığı hakkında tetkikat M. Rlvar. ramla yenıBîtaral riıırdan den başlanmıştır, bu içim ıda, tarafeyn, cereyan edecek mûzakeratla mubtelit le komisyonu azasının da bulunmalarını muvafık gormug Icrdir. Yunan murahhasları, i < ti ma da evvela cereyan eden miirakc-ratta kararlaştırılan esasl arda mutabık bulunduklanoı beyan etmişler ve ban teferruatın baDüü istemişlerdir. Bu teferrua hakkında, bu sabah toplanan Heyeti Vckilede Hariciye Vekili Tcvfık Rüsrü B, taraf uıdan „ toplanacak 2 — tstanbuldaki Rumları* etabll me*'eleai. ' — Türk - Yuoan muhtelit hakem malike meşindeki davalı meseleler. Yunaolılar eUbli mes elesila muayyen bir takım Rum emlâki rae&'elCSİDİ Muhtelit Mübadele kom isyonuna vc davalı [ Uıhııll ı-'ıılftl Komünistlerin muhakemesi Maznunlar oraklı çekiçli mendiller işlemişler mahkemeye de kırmızı çiçeklerle gelmişler Itıaonni men'. İh-.... i'asa JUn .ali muavini Faili Beji ziyanı elmlsllr. tı ¦. ıı Pasa mecZlal ıı m ıı mı i vllftyr-Ua ik İcraatına dair . -i.mb.il mab usu ban D>uı lıtaan Pa. aaaaaa atausn*. Bssaa Pasa a>> al P'l.ii ı l> hakkında iMBİhaıuı bulaaa» akladır. M. Yansen geldi Mütehassıs Ankara plânında 40-50 milyonluk bir tesanüt yapacak A ak aran in İmar plftaırta yap», lacak ladlıaı İtin mütehassıs M. V«a»ıa oBa Avrupadaa teari r. M. Vaa-ra Mr ••barri-rtaatza !¦ ı-ut- ¦ < İmar prafeaı Aakara plaaı hakkattfa dea»l*nr ki * — huabtılaa İmar oroîesl bakkıada baaa M« bir ııhlil vaki ulmami)<ıı, f| " ı mcı'ele)* dair yoklur. Ulan-bıılun iar/ı İmarı hakkında likriml »uruyorıiıoıi'. Hu urun v« mrutlı ifil.il.n ı ıı bir l*Hr. s-.'ı-rin mshaliı hınııalydltrlnl hllmek "Cumhuriyet, Ar lamanda ibda Cltİgİ büyük eserler ilibarile Cari H. zamaaımııııı en mr|hur ve en maruf bir i olda. Bizim Müşarünileyh hak-k.odaki fiili |l Ilı cok kere ve çoğumuza göre burmctU muhabbe le memruc tatlı vr bndutaoı hayrete peyveıle olduğu görülmektedir "Cumhuriyet. , uhıkalana uzaktao daha iyi >•<lidıklaricû nazan dikkate atarak. . ., . -R eis M Rehber.nu. kaaJoada şimdiki medeniyet (iham mu tefekkir ba|lanaut n« dılalln-dükle

rini anlamaya tetebbu* etti. B*l maksatla bûŞ muharririmiz her memleketin yüksek adamlarına tahriren müracaat etmiştir. Peyderpey vari t olacak cevaplar bizce muayyen bir adedi bulduklar «ınra bunların nesrine geçilecektir ¦ ~ -----——: Rusya ile ticaretimiz Moskova Sefirimiz Ankaraya geliyor Hüseyin Ragıp B. hükümetten talimat alacak Nlko. Boylnr Melımat va Daklvr Hıkı I <lfj Mil ) Kıınıuı.ı.lll/lll M ,. 7111! Ill.ir Moakova Sefirimiz HOseyin Ragıp Rey Movkovadan baro* kel etmi.Hr. Bir İki güne kadar . .hrlmUe gelecektir. HOavyan I'jcp Bey buradan Ankaraya gidecek v* Ruslarla olan mm-ı:¦ ırh.tım-- hakkındagorueerek akteddeeek olan yeni tıcı. muahedesi hakkında lalimal alac . Ticareti hariciyi M. Ankaraya gidiyor Bir müddettenberi aebrimiıde bulunmakla olan l ktit.it Vekaleti Ticareti barioye mudir* A mi B. yanaıki tiretuV Ankaraya avdet ed ecektir. I . . ¦ 1 .. de >aıdıldığl veeihlc Avui B. lüıkiyc tacirlcriylr Ru-lar arasında Rusy hracatı dolayısiyle hadi- olan ihtilaf haacbİyl* ı-ı¦ kikal ifin -ehıimı;. gclmi|ti. Rutlaım TOrk tacirlerine ait bazı malları ve babusn* ecnebi mıh bebaoenleTârk dcnlcnal* ı.l" .m tetkik etmiştir. An» B. simddik raporunu ibıar et -mekle meşguldür. Bu husus İni kında Tic rcÜ hariciye nü-liıil bir muharririmizr rspo • Moskova BUyük olçlmız HUaayln flagıp B. uao yapmadan evvel bir ;ey ¦¦¦! i. ı-ı.. m bildinnl}tir. Cihan hadisatından intibalar ıı.-....... ıı..-. yeril tDlUnl-I larllysliDa rhemmir-l t>rme>ılııj- i. na-l butun Z*rk Mtdnlerl ivin ııı mutum Te '.ııılı uDı ıuh Avın ı. ... Bunlardan....... < v'ı- > ¦¦¦ ¦ Tdık UlU.ılı'l iviıı pek buruk bir ¦iiUum olfunk huılr-liFii halıdır. Al. " Habbe „ ve " kubbe „ mes'elesi ti. I Ucuzluk kuponu 4 lommuz Perşaınbc CUITI Ucuzluk kuponu 4 temmuz Pareambo Ucuzluk kuponu 4 Ismrnut Per-ıamba

rill-klln fİK*... .¦»>•. Islanbıılda ıon bir ay zarfında hırsızlık vaka-yının nazarı dikkati cclbedccck derecede ç<r-ğ ya.nııaUk. Muhterem bir refikimiz, bu ue-riyatımızı "Habbeyi kubbe yapmak. OürbU Kcfikİmirin "Hı bir görüş m es ele' Ancak son ay 176) dan İbaret o ve iddia ederiz. Refikimi, bu bı dişine, son bir a rınm, bu miktanr isbata amadeyi/. tora bbeyi ku idir. Bun zarfında madiğini, bcrayı ten luraa... bbe yapmak, ı karışmayız, b irsali k vak berinde , >arfuıd: bir kac srar edıyorSi ki nırsızkk v misli faıla ol akala duguıı Amip peklerde Amcrikada kö-»ite bizmellerlnde büyük istifadeler timin olunuyor. Mücrimleri yakaUrbak vc binaFakat İNGİLTERE VE HİNDİSTAN e Kral nazarî olarak gayri mes'u İrilir filon kendi hususi maiyetini bile müstakilleri intihap hatıkında^rnahrumdur

niuMrrıri: Agnunlu «hmol Şehir ve Memleket haberleri P-.ırlmanl 'cimi • da Cemiyeti Belediyede İkramiye mazbatası müzakere edilemedi ¦ Uw yojr.il>-* e„ - Böyle mî olacaktı? dunun bir en evuel çakma-, sının ¥• hayır cemiyetle-1 'ine lefaerrUUnlln leariirnl lamannİ ed rle V Sandalcıların şikâyetleri Kasımpaşada bazı kimseler esnaftan I fuzuli para almışlar haMi hUMMl Vunanlflann i&ledikı-ıri AnkMudo Vuauıtıuria mua"kirala muiii etkimekledir. Vuajınlu>r ı ...ı. . ¦.;,-.„„, »e muo.v,(« kazı »tam emlaki >f-i"ln ->Dhı.llı kumtovonu v„ damlı iı|«r)>ı de mnbıetil ıtı o ,. „ '..-¦-ıı. bu um >M¦ MnKabil İrkiltil Idedilv^V^r^ Dahili lallar ebedeı.ıı rdımea. dlin taraf! «11. hil '..... .11... | tUı nıula-laVralıııı elin. MIHIIIIıu») (kbi İrabını • ¦.i ... ¦ ha in <*ieu bi aankumı da leevuı? eti banin *u*I waıaoMl nuboı O»!' InaıuUI al nuiı'l «alil kavıeıUdlı Mr>>l» hvıMİ kAIUi ¦»"¦''I". ieUnuı *ıı w III lı ¦ I M ¦ am-' a ûmiı (V v.M al-¦lllnuy. h aklımı v ı... .... İn calice bumeaı CinOr ıı lir? ¦ - ...il.'. ı...ıııt edemiyordu. anfUı-Jrı •>< ıM Su laıljıtUD Millide •arrl ırkide* r" lunavâl elma»-•ar Bundan ¦-unm ikini İmline bll-ın Ikadl* Kralı trblır, eriMfk kar *«ıU>* Ic.ıı ı ... ı-1 m - Vekllkte aralarında en tı&lbl d «lın alan kmnae anu ha larilr ile ınbkıllfl kılmmlar ıe Eti ...i- b. »İl». ırkil .IİHH..I.T II. n..,¦ Kraliyet makaBiııun kıukuku bakamran lımınt her rt»(i bbv-indun mahrum oldıUuna dair inpin kanunları .ı i . ...illi ıı-ı B«r m. '¦' ¦¦ l--.il 1.1 'm.-,. Matbaa {C1-l , i ¦ İIIC ıl.. (ııı kumda lllllll ..(.,], r., l İn dan hahuHlrre* «ihu ki: ı link.mi n. Inrıll; inilir linin vjıhdeU (rnı-ılıMir 'ıı Ili-— -.i i .ı ııuıU uıu« _ r.u n lar vapır. liiiı.-ı.in rctılaur. oaaiıi ic>n rdrr uaıvaıılac .mu I...İl i..... .. im." k.ii.-M.ii. ........ ."..ini., aıaÜnır. ı..ıı-- ur Inaarrlrf adm, l«Ur.e bir cunar 'l|r ıdanu lorMok ...umanı mı. - '. . • ayal cim dr a kadarını aarî «tu. Farımanı t n evvel bue lalll adnlıllir. En mantar cUıünılııi »"*'¦" v* im ı im inini.. ı yapa*k'(i tık Mı mn'uhıvlr rrur balan alrme harp ilan eder. İn ç ninenin «i mcnbaı Boana ınıaı laıuıdan IBaUM) hii.li>,: ,...ı kaial ladal •UlkUn Haııu diyar k, (tr.l «*l...ıl.nı>ıl*.ı. ..uf..,). m- .ı.....¦ ir r ,ı. ,ı„..-i,., bdlıın faaliyetlerini ı-ı. - aemlaatb-r.) 1 Kral fUea lr.ın-.ıt reluumBuım dan ıe belr Amerikan rruındr: dil : at milli iv r Ilı k mad hOr. Onu melal-mrk. nnHlaU kadar meamuduı Alam kanunum lın turlu loür *• ııiıiııul-ıı aumurı au aııaııare cevap teri? !

imiyett Akvam bürosunda bulunan ölü! ,-----' ' r- ...... II. , BMjymn ¦Kaabakehmıac tHmıkledkr. 9 Iicarın hnıl.ifi SI. Mu.)a II* ı. .¦, m-, bakhuıdakı lelkika-Uaı hıılrınl ¦ ı. ._¦ .. Ankar t Uaande KamaamHena m aba >ma>mdaK dıi- d( devam tO.>mami. '. afiye ti. bakkmdakl ettak gillddcı umumıUCc verilmlıılr. Harici Mlırdn mt.....adi .ıdd—a ...um aimaa buı ıma>«*M Mu..ı-ı. . ınl-n -Iı' k krlmo ıiıı Ktvtra baıtalae* Wl|ll( I JL VoUiafcM «aatbmı »¦.-.-raaaaaa morak «taceknr. K kralı fatİM ;nıı'«t. HoBiıada drhjcdi Mr lırtma ¦i ıı.. bir ....ı. lürDUri sular ahp [inotmafiur. $ Sna i. ........ elvarnidaki •Uı t. ıı dur Miyfrya %aaMPt.br. Türk tütünleri ve hhi kuruı ihracatı •blil I v- hem de banları Irıııln .... ı....... .. İçin mulrm ıfl-vMi drnıılrr .."....... ile maeadele rlmck ulırınndadn. Hu.unu:.n. Kİ lutlUn Bile ıcnlıllall .-¦ ..ı i ıiıı bu hadur i' ı.ı m .i ve tarakkl .il... blb • - — I. -1 - - İl», dl •¦UıflİanBdnn ¦Idıhlan nutısvll* ırnenin anıak ıkı kavuk atım tefire-bUirler. niBKbaal dokuı aj. ben hı ıklaB |rtn edalara mu tin laı. Bu laıâvııl lo.iliıi lalanın lıarMlı» clkııı.'ı. .1.., . ¦. .ı ıl ı..ii ¦ Wlh*.l|-Umir. t-ıbvı ı- —m...- Hilaı. ı- u|.. tr ar bal larbl ha Mllmın leıUI -in., lu-¦ ıl.ır.ı,. . Mabadı vnr • ¦auılıal ı\n mul lirin da ı. kırının ¦• lılı 1 l.'lı ııı-nıı. ii.ı-11 ¦ Iı. ¦ I..I-. ¦. ,. blIVNM T ilmimi. l'..-n ... n._ bİlıhl'ı l| üMulıı unun fcptıınl-vık iitt Itlt. s' - . ¦ - n ¦¦ İt U|l ı şehir nçleriı S1.1 OtkUılar balkı vapur ûcrellcıınını1"" iM'iı.ını ıatıyor Immr — mk Ulı»"n vıoac tiıuıu»-. I k—uJıım maıı I. lauıuiM- uakaBal"-"* mil tinini. I ." • l'jrlK lı-ul. >lı [eflri" bmalaai -mia IrmaanMbi u u r.tMaa. ,*|C Igaaa^eiaahbkvdH I -İn ün c.ıui:ı Bu hiLt.uU İmi İMı.nl-Ki.lır. :LI. Aliye A lif* labbıkalının Bil uta bntdacuna vıımıı-tık. ıı (it <cııı.ıl B. ¦-*-*-¦' (III kını dUlı ııı .1.1.;. I ııınuıııillir Iı-tdl l'dr. .-kı. ı . ı .. Mm riıkihana jeol bu »»hidln ı; ı . " n '.-i. m' -uı . . rı_! muit Ur Tahkikat., rakı dun .!»<*• |*n .akil BI....İIİ.I umııml.l«erlInUHB lan munalaıa almak mıı ki, -pi.kl.ri lalım ve latbıy* elracgt mak«ı. ¦.......la» vardar

BaoUruı en m Oh. m. Berim camda Ca%,, IHI Ki pek terbi) eaaae makamı mı ki maıeııeacaı.. din. Pnııya /ıhıiınma ait ulan bu mnesM'tfdr cinayetlerin ve ıe nitenu ııJeriııı bulatak. yahut mu ndr kullan-mak um Hiratı mamnmarlı Wû-¦akUar larbey. alı İtam.. mVnyba. Alman (mm. köpek laridk km mi.......Iı rcfftırdmcklrdır Bu muıaaa-rdr bor (un kö-paklcrr «amirlerini âğıctnıch itin lalı ııı leı yapılıyor. Meseli re pe-Imm burı maçtım raHıab olarak bâr pak* bmmm tamama» çakaryor •t kirpev». ,»d*da (ajanya. Böyle Inp.bl.ımdfcamn keakaa •imiB^dU. kam. raabmk ... eden pollı aartıaı t,, kamacı ve ıcım' bir kapul giymekledir, Yunan nıüzakcratı ( BliH.ı .ıMI^n nuBUl tderâa da muhlrlil mrKbemrye bırakılmaııaı ı itamı e kla Hırlar •Hna maMbuab nalKdddrn ıdkbkı n"- ..../..-.i Atma ^ ptamni] — Matpuat aalikıydUar maka mata ttnû-aaas olarak. Ank ara müıakrıa Iioid nrlnea. hakkında büyük bir nikbinlik uhaı ı-|lrmrkt,dır Mııuli' ı ı'ı¦¦ IS gün .aının. biteceği umunırrı lahınm idil mektodif iPoDisfee Rami yangın labkikab fcvveiai E un Ramide B'.>,ıak mahal.: ünoe cuan yonoın bakaıııac mbtlnc: o lahklMal ıKnuıl rdümlıllı- Rı lanklkala eOn yoaRinın ynllanıı bu ıııKluv'J vuauııderı lü^ly nirmenvr.il na>ıı ve o civarda aı; BıUı11-naıııa,.nidan lk;l uı.'lır.re koııltran. ı-vıaniB: t. atı Ju eacıi r.].- ı ı ... ı-ı, - ¦,; .. .ı,,. - ¦arn-ı «ırk )ltl| «»«nnlrrioılen mul eaUUr >.-..,.-"u cl laik tulum*. ı- . """>¦¦" -«ı¦ -1.....dife Ulu ¦ ....ı.. bal:UU de rtuaıu..-uf « Bavul MaM aıunaa 1>İ Diemlc<ı u - Uabcl . ı.. ¦. ..-n ıı in, laralıan lılı ItfrbbıHlır. lUcer laiH (.m da IKk ... |»upaa*BdJlaı ¦ - llıriı»Iı b-rlu lunnılnUı ıııh-.-Imd'n ı>»,.ı.. kadı seven naı aata arımda " Ue mı.il;..i.. ı.ıij anmKiw. Rımun ıı* -mevvel Ab—ayı a ala ( ..ıl...... »kan idiun 'ı.. nten Yanı alalın bn .. ..ı.....ı. an ılı.l.j' mılıoııluk Bn yekuna > ¦.ıl WiM"lıi' Bn leiayline ıMara ülihlaır kalnuıı jıtmaıı bUjtlk har amil ..ı n.. ._ la beraber ea boyut ubt» rıpılaa l ı.,,ı ı.. i-,. ı nıcmltaal ıı'ıu .ıl .ı.ıl. .ıı- •dil» lı Iı.n.l. r , ',- 1:/i.: in.'.¦ Idludir ılnuif rakıa ..lan memleket ı... -- l . Balgallılan. Hır-, •.-ı_¦.. ı . . l. R.-ı.ı ve baıia m.......Oı'a ı d ' ılı lııııııı I ıı: ı r I-. ..... Hm ıl rekobrU kını ııKBUnn) l.-ın yapıla--cak tı-M. bUr* ¦ m.'in im. ..ı,ı.-..ı' ¦ ı Tı-ı irinin ¦ v>- momtifau btıhıollyeyl kabil ulau* ğm kadar lenkh ...... t. iki. .i.. 4\t ırlat lebi ıi.ıi.ii: ıe barkı aunettl bir tatilini ram dr ceUrmck Vc Ba le>küıırm * knvvcUmmot Ifin pm(ı>(randa lir an.» * ¦ ¦ -. ¦ - . - r ballanmaktır. En hııit nı*ıl. ¦ rıı mulııın i.-u. .i. ' .f Butunun v».\aı* «im muıalfablırU ¦aatab i'.ı.-in- ikttavM adar. MemlckıllnUı lıa.alt ibllndi.ıMııtH kuvvetlrn-m--ı dr ,ıı .1 dür* . ¦ ...ick'Herin e ¦nplı . ve Balcı •ıe.-<ıı ı ¦ --i... ¦ ı-ı.ı «İçmek -n-o.nd- k.-.Bıl jamMireeMit. TlilaaeMİaatlambalın ıni.'xat< tein Buran -M.»ı hu h*llkııl peK l .Ukİ nıılA'iir—.. Baılamıılır H*r terde aan» daH "-mi ** «ayırt narledllmrklr Mİdu^u u.ıı-ui m'lirdir **-¦İhlal re I4ibl-kal.ı dair rok muaim * .lın ba nokı«ı <jrtnkl mUalcdı 1*1ktk Hu':"

Habip Edip <ku ıı.ıiıvı cı-.ıiı drjoı klv mıdiK >:U.d<¦br. MuMmantar bir yerdir, dlfrcflr san ¦iDKunıeUrdO. Havdaı Pıtıl r.-l':. ıı- dana kar Hı. aall^dmıaMdlr. Aku.a..... mımhadan y.ıut latl Urrldr bul ı*r -ı. tdk .. ı. .. .ı . I Kraıv' rciıflurıı M un mı. tı,icı Scyın Ra.İt Bey Avrupaya gidiyor jckvaanii alıındaiM ı ruiıın ı.rıw! be>-eıı ınNaı» r-i.ı ta- iba^oakiır tnuhup hayali bu hmkd-ılı m», uı >? m*tuiJ' - miim*hlbl •an»--'n ı Mı*/ ankara/a sldeıelllı. IfUnCı Inıbıi pdcevkllr Ankara • Ulanbul leleionu Aiıkaıa Imubnl '.loloııı dkLdan III-Omn bcfiıllu -.banclırıııv da lapr.ll nftl-DJllll'. lılır Knrtcv va llntırifl »iwwı»ı.n ¦>• r-an*.^ I.lldn- aılartekl-'idıKarllarlmlze. muhlelif mubayaallarında lamı. ulun laırfachilerlnl Ie ml« ıı;m |3t hL.pi.ıı ..osre'liy nr-ıı.Bu kuponları ayrı ayrı keelp. Inllfarları ailnll. listalarlmirde muıulcriç Deflendlftinlz Uç uhli». III maa.ııada ibra* adar «eni» tanıtlâta m artı ar olureunur SON TELGRAFLAR Trabz.ona çıkarken Yunan kabinesinde tebeddülat mı var? JMtfcanra safâratlne M. A-giropulos Be">ormu9 ] l «u.u s •h««»<>- "*» •ot»!***** *-n^« aee.»«na ' —p—n—¦—t i ı— ¦ ¦ — Gazi Hz., çiftliklerinde : bizzat çalışıyorlar j t Ankara 3 (Telefon-1 I la )— Cari çiftliğinde jj dündenbcri hasnl a ' melİyalına b.ı -I. rı. Mahsul , ok1 iyidir. Cari Hazretle-E ri v'-Mlikı. bizzat ça>i lıçm.ı^ı.ıdırlar. | — 6 — falı- îlr 1 il ..I ıı. ıı.ı kcetlk-ıı['-idi(imn filreaan olilu Rıı elltel W-hlrdı U< s'-ıl 1 .Ptnle trba-•o lıi« dr vvı» llr.ı ><ıi|i ılvlınaso ilr dik ra l-rıj. ctklık İttırada It-rltU İCBJtriı kıl» balına h» II ıı.l.ı'.ı ı II ¦ nur* niceli •andaki BM* kadir Hu m — 1 İeln ıı-liLiltrd' .il.m H aııjaı' ır.u-ıı' ¦ Jlİdlı « riyası Hebrides adasında şiddetli zelzele Misyonerlere alt bazı binalar yıkıldı Paşanın Son Seneleri Pehlivan 3o lirayı neden alır "EfethÜm merhum hünkârın Hizmetinde bulunacaktık, delirirse meselâ, kollarını tutup zaptetmek .., İHEM «1 İzmir İntibaları I™»*» Gaeaaa.ararm <aa*>t> anarca lir kaindim >ı<M Ba amin h.lraal : > . . U. ..... I ,. krp I . « ı nl< VI InfıNı i* af (nlafl ııdan tnUSap 'dil inilti Hu .• ..¦ ÜM ' . . olarak blı laUHİ macmı Vltal lMr'Indrn b-t mil,.in.. ..ı... -ıı» 11 .1 .. ea ı-, tiı.. gelmi*. Hani -¦¦ -.. Mustafa '..¦¦-'¦i. ı.Y.- tga \) kasabasında.. Sarayda i? verilecek gibilerde n e *elâ..-Ardından kayın valdc. telgraf çekmiş (gel »ana sar ayda İş lıuldnm) diye mesela.. Telgraf» getirene ikişer üçer mecidiye ÎUhfişbîlr vernnatâV. Y — Ya ıı arkadaştan -ot da verdi ini? Bak onlar bu para miti olmadık diyorlar, demek yalın/ s en almıssiD ?E

Mustafa : — Nawl efendim. Ceuyirli dr aldı İlacıda aldı. Şimdi inkar mı ediyorlar mit ? Ilryr. yuhark *">' «alana al-Dılüaruu da aOylcdi — S a.. Mekea.1 fclend. . Of arkada) olun' lııa ».mıhlar. Tabi) hu parayı bir kötülük için değil, .'ı-.nrki..! ıı. m., mu -kabili aldılar, Öyle dgıl mi oğlum? — Ev'dt . . ı mı MrrhulU kuukârıu lıiıınetinde bulunaıak-tık. Hanı, delirirat mesela, kollarını (ütuo jjuiıtııiıik tei inken brn ar »•» kadar doirnle* ilk ¦-¦<!...... •'«ıtrin Manenlı ana lalUyeUari Ilır del» sn*a bol. radde*?*! faeıde bir ka. d'lıı ualîuı»m. kir ....... • .im Blto lal kavli bU Muinin nal katot, ¦ı ¦ ı ..';ıı. ¦ ıi. !¦.ı-:ı l:ı ıı ¦¦ ı.. taya (oıkn :. . ¦ . yancını, »tr». o kan kat ¦»I- l;ıı"ii""i ranmadan, MMidiirîlA. Ba «u ı. ıı a r -. ı - - -i ¦ a ıı--- ı ı ı- :ı'll batma d'41 m. ¦¦mirde bir tul nı . nardan; Dır »kaçın u ¦¦ ¦ . .,.,. ™ .. .m w nlıuUnl 04i*ıı» kaaaaaaj, tıkır lika. bW kadının ambolin i ¦¦ .-. - ı--'--i lı.ıııı ananalcUcrt ItıeddUl «»lıtmla ..'.]-.. ... ı ı ' ...¦¦„¦. demedi., ¦¦mirin allı ı- -ı. ..i n kibrit kalunundın tjfnlua aruncaklaıa beınljar. I ı ¦ ı . ıı. n imi. ınlılılli fclAnr lntUk bir al. İla ıtn kotarar. naran vllH frlınee durakliTar, a >anan l>aa>. Tayalar tt )..ıv l«^«» br.cirr yaldım le'a lııan.ıı dayanırarlar. araba y«tcırdı.-ı lauıan Tuık Xab. Aı kain 3 (Tele lak lırkaiı mi* — Erer. s Jaıaat nar?!-- tâ-» r.vahoı.-u-ı Alfl-.ı TÜ tîbiıye «ınt-T. iskiı ed;lBiUUr. . . Crt» Mıı-ln *lrt.HUl ıosnaı mI.i ,J, . .ıl'ı I ı .. ıı l'-ı arredlikra' da Bil ı9a ıı>"k BaHw(t'. yallJ -i ıe Cav Eini)<ıi.ıdı laUlk ıı'lntree ir. it ı il-l Ccko>aH-l»ı> rr^aac ı >»" ,:„iı cakaıla"ı*i" :,-rW>ın t >îıı0*' 1 ırr-- ımrında «aa» Şoförler! • ı io.î-i.'i sür allı sevkt küi lr»-alarâ aebep oluyı nur. Valandasbarmi'a. m: yavrulara ve ni/e aı mı. bira» yavaj gidini*. -Kılman |i*a .ıra. Güzellik Müsabakamız Re »içti ıızı verirken nuarı dikkate tfacajınız hnsusal 1 — * lın'sL'.ı .'i '-I ¦ Iİk nvi-ili.il.;. m, , I, m . na ([anderıccğiııiJ nıckluha »unları ktıVaeafcaınıt lede <ıkan Mri numaralan . 1 — Kemdi u/.h ium ve adrcıınlı

2 Kuponları ve reylerini» ııımı Icmmuıuıv (20)-aaci gbnTımı kadar ffdmderrbılırım.' 3 — Ektik kuponlarıma ıdarrhaaı milden trdarlk edi-aû. Tafra karilerimi* bir mcktopla m^ru aal caleblarkr . — Tanı, »enin onlıy Mafta gibi feaat(dara uyarak uadt»alt olduğu . ¦! . .ıı aeıı neredeydin? -!.irildim.: ,1.1ı. ¦' .'d'1 -r!ıyulda>lar İm dr tüter külah kapalım d ( CerayiHi ) İle (Hacı) hep bnden BV^ktaj aaI '¦. ıra İMftuk.. —Ya* Caraayirk Mustafa re bacı Mr rimelle pO>> almak. küUk kapmak itin öyle mi'-' — Efefndım bu tıkara adamlant. birim alacagımıı postla kapaeağımn külah n« utacak ! Onlar efendilerimi* )[ibi kalemind n kan ¦ I ım.'11 .ı' pnfalanırus mıydı ya ? Üid adı (10,000) hirr otuıar lira fin pefln.. i gulerektcu m>t-Clcndlye baktı: rfrndi oülum dikbtr ağaya bennyorsun T Vah vah 1 Sana yok ycıe etîyet ctıoifler Sİtc otur li -rayı kim vermî}ti oğlum? — Kim olarak cfcudİm Mabeyin Müşiri Nuri pasa hat-retleri... ' '"i' a. ınaanıtk naıı. anıım kendini kaybederek elinden bir kaaa da vıkabilîr eğil mi ya? —— Naaıl kaıa elendim ? ao-hyamadım 1 — 1 >l- ^lunbıındı^.iH.ıiııyaeak gibi uc iar ' Mdibum deli nlup etrafına aaldınnea elbel »iı- ,-.iı;d '." Dcıken ¦ İn.ı. r katadır edttı değil aai ? Maalafa teLâ> ,tiıtde vtlurdı — Aman efendim, yaıaaayıo oraya bayie asjam. Durun da ..¦ -mı Benim boytr aey -Icrdcn haberim yok efendim. Bia Feriye, dairesine hile gir -medik Murat Efcndımnin lahta grrtrginia Oçünrn günü bana mabaykn mödmrn (Abaact) aga geldi . — Gel. Sem Noel pamı iatiyor dedi, gittik. Nnri pasa haıreİlerinin odasında Damat Mahmut pata vardı. KııLar ağaaı devletlO mayethi Süleyman aâa (fcndiıaiı vardı. Ilarine kethüda.. E ard. tpV Iİk o da Hafn Mebavet Beyin yerme bas mabeyinci olmıi} Sıyıl Bey vardı: O da ikin ci mabeyinci olmu». Onların kururunda bana emir verdiler r Abdulâaiı efcndimîı çıldırmış. Sah eÂykumc. arka -d i ı.ı .i. - . Feriycye gri. Ayda bir defa nohetleıe irinli eıkar --.mu de diler . Bite yemin ettir-dm ı Nuri (j.ii ı olıııaı da iarı lira hanlık Vfldi. etü. A ıı I l.m bunların l' ı-n ı üıere puajayi hamide takdim edecekti Pehlivan denilen karg; kalmış adama torup deı | Mabadı \ -ı :ı. ıl.ıi ı.. . bak, I. .ıı.ı .) dtı jlrl ¦ntnuaal ".. tutuıiMdu. M.ınıaraja (urr kaıaı hıbkı varda. ilin eııltıi. Ilımına Uk Mıdı dev-ııJ. . . ı.l.[«- li .imi) alan M kırlka-"U-.. bedel.. rUklr m ¦hrln dil» k- seahita (>p ırroarMe kaaamferi t>» -i..--. HaamıUıutda. btrımkılerden farta akoak aufa* •* *B> aaanUraa un a. kara* ayna «ar. Ba a* nataı ¦alaaanlarea. [fflcUt MıDa •¦en ala* alauulUını c*rawtnlBl trartn Kin eeb ı. ¦ .ı.ı nıa* .-ı- -mıd-hi »..¦¦. kır)i ı. aynalardan İS)jlıb ı.lıl.d- idildin leıtı bttun Iran raj ¦ - ıı um an. ima alam *al Jlaımı Iı...' btrar nynn banlurlrm.ı lımlırir ¦>¦!Im ılııjum »manlar m.lılabı InıtdOf etlıfl lem ereHfrl Kartı latadan Irnlrı Hjıennck rMden enle* lıir '...ı ¦ ı. i . dakların meklabını nrrrraler rjIM. fahal bmodaki kareni tateinec mukabU bmirin raıhlapl. ı . ı. aıaııııUI Mr - - ¦ »İlik rar! MehUp c-ı -ı..... ı- !<¦-»' arkasındaki dadana alneıUıe tıkılaır; pırıl »ınl j.oan bir (ordaBİıAa krulynr: meBlap la lamlr "......ı k-p --..il. -ı ıı IC iı.1İ..iıl il j fllfİJnl.v» ..... Abldln U.ıvrr r

Büyük atletizm bayramı 6alatasara,lılar cuma günü "200 müsabıkın iştirakiyle büyük atletizm müsabakalan yapacaklar Ankara palas ( ANKARA > Bmü* cdMaeıia tebdeat, ueak ¦ ir* lakV/erı lerrt" IInrt hıavada anavtmaaflİ0 unataaa kıtı b-a-ıa ve m in-(trr Anaenkar »am. rairaera, dt> *el ve t..'rv'ıtı nı*ılr> prflUr jlor.il, yanvlaılbııU. fail ¦erik, LuluOrUanr, yatak ı «a?m-lir (kilini ı arıniahf luo rcrlro Büeıtklrr. 300 me-.ıo. uaun allama. Uuı aruında 100 metra. «00 metre, ettlı nin.n nmiıo ı. .. mı -. 3 adım allama. 1300 metro. *ınkJa yiık-vr. atUma. moın-nar, Inibalenlar. ob Oalataaaray hultıhUnün davatJ btulaaaeaı Kadana Ilıı>DMra Bu •¦ata r.." i ...Ir.ı - . v^ıl (İr ı.-iii.ı«r(i kulu I........¦ i.-ı-lıl n.ium iı.ıııııııı |an aaiHaHb I' ¦ ' ' m I" .ııı.ı»cıı ¦.......I I. II. ¦ İt . .iı.. lateakakflaM ı~-tı-'iMiaMMa. aaben •» malkl (rttaı a» arana». wm ae ladan (ctfcaa. taarI >( ¦ . aı.-' I.. I. .tl . - tf Ilrarın.ı M.,|;,ı .ıırı İle C. ti. «I.dvmıu«. Hly.-.Und.n-ıtlelır». denlimcnıup balilıı -l.ıılı . I.ıı elin»" . h ulun omları. HİKÂYELER Acaba rüya iniydi ? lava. II K.ıcfiı.'rı tir kllc.uk «.ilmin »¦. Kelepir ¦UkMnH*jrmı . C<ur jo» »ıi* brn o> nyamaurım . istanbul vilâyeti yollar """"" 'J" Daş • i mühendisliî ,inden: IIlDİu l,!l,.>li Jıullmlr S.ılil.li rivıg|luU k«ld 1,.). IüIIkIm-Ic H'tli'l Nrtın ÛB-nııdf Il fto-ı .Iîi.1. ı.v.....-nl:'. .1 ..-1 -Tiıaaanaaaa....., M i ıkşam Ferah sınamada iı.Uk ınımaıj 20 !-.:.l.ı; Krurhu'™" ,B,n*h.rnlalao.hj-[34ı) Ur İt-11. ladlıkiBi, Yelkenci Vapurları Yani Elana,,, -.^».a... | ll-ı.ü. ««I,* 11 ikİHBa, .,,,d.ı, İSMET PAŞA kil. 8«nf B>, Ullt>*Hxn Hrndakin It.lunfUl« ko«o.«(l(, ...a,,! »uaartı H> tfraıll ; ımrkid ahi' ı -indeHuum ..ı.ı.., alacna ı.-'m.nti L***d" °""'4"'">'''B H—« Hunıl i 7 temınu? l'azaı ı™ «uı ıs »Galata İZMiRE ', ¦....huu.rt.ü.. ntrnm teklifim IU»n . i'ri'ınj katar ı er liralı « muhatrnta n ııı *11 pauıltaı (unD Hat 11 dr talik t. İm om »l'nıandan jcım ngiliz Hüseyin Rüsteııı Mııbıclı' l 'ıl**aündeki orta mektep*** mimhal r-.fcnan dlK4 - aujk Idııe*. nı.-l ı.-.ıi.k*ılıw tana edilmek ıMı* im'.'ııı laltp olanı arın Mersin-İzmir ihi^i.isi >^ .— _ lir nı-. v. lUmı ¦ utiöiia ananı üiı nuhıiian tak5J"ı"J,klı'" ™'aram "»«trtrt '^lİRüsterniye h» ühanSı^"'1 ^'rflj'ı^Jtni^aiT.u.ımız IVi-semhe ı — Tilkinin yadımı 20 den 'tat*' ıstan bı m erkezı sı istanbul tuz inhisarı baş müdürlüğünden Kâ£ıf ve Posta ve Telgraf levazım müdürlüğünden Kuvvetinin sırrı ?

J)iv anı muhasebat Murakip muavinliği için müsabaka ilânı JEn büyük Ikmm.rlr,, kuauaı İTİMADI MİLLÎ ederini. Akıneı Ufldcye k4fidcMl ' J .,'.-ıu..n U-v.'-ır. .ı pi>(tnt'> mUdirivoliJlaahf. fabemiM bir Karacabey Belediyesinden: Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden Ankarada sanlık emlâk Marmara üssübahri Mus. Mv. kumandanlığından olunur. Tel.loıı 1=1. 4M2 VulMuıu irB.I: BlirhJprtiİQ«n..g Yazıhane nuklİ SİGORTA ŞH.RETI Yan hanek» i Ulanbulda yeni Postane arkasında Entu 'Ltptoyt T oku >u n da Belcer Hanın a nablrdilmıalır. î uksi'k mu bendin mektebi mubavaat komisyon undan: AOLER YAZI MAKİNELERİ 1 huirao bulul elti. Un muamele merbutl nlaral eni huReılc juılmılıdu. ADIİR YAZI MAKİNESİ Avıepada IB08 «neıındr ilk nı! edilen bir yuı mlıneıiılir. »ıJtı-t kadir bakın dünyal MAKİNESİ ¦Hır- .V.ıılu'uyı "iuöt maünr ıilm»ür Ull.l.K MAKİNESİNİN HUSUSİYETl| I ur İlerin rnüvarİ vuruşudur. iı, lıbıikunııp iCoiji olınık tibnAb (lajktljr. uUil dllrmaff. &¦ -ı.ejn lıtı kopya .ilamid mümkündü! ADLER MAKİNESİ t*Mv UAY.VNUaJLİDIK. \lll,Ki: MAKİNESİ ¦n İyi İMr makinedir. Anadolu için lali aıantalor II iılı-.1VI'. Bir Alman müleluuktin idare» altında İManbuldu ter : ıı ı. makine lajnirl için bir Umirbaa» k ri ı-b-.ır oyleri». A ıl Icr 111 ak\ı ır lı ı iıı i ıı baş aı.Mi'i.ı-ı IÜŞAR VOLF Galatada Voyvoda Hanı 7-10. Galala |>orta kutucu 447 Limit vr civan ulı ıııı abjı •i.'oıiAaofM A mi Bay, ı...... ı ti. tio M, ¦ . Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: lıı-lı'ı ¦...>(. llmnmiyrdcn k bbalU ibBUn» marhıır althivpti yoklar. Şirketi Hayriye den: luktedir vc hesaba a^inı iardır. Talip olanîjrıı Zon"i : mı irin m üd İriye t ine m ür a ta»! Maden Mühendis Ulıba. kuvvet adkbal ivln ¦-nı:,,.-, devadır. Bilûmum eczanelerde bulunur. Um mu i depola. . Bomonti fnbriVaai. Teltfon ! Beyoğlu S83 . tı-I an bulda Ekicin Nranp ecra deposu. Trlr-t- !¦ Intanbul 7B. ^İ^İf !!l İstanbul tapu müdürlüğü. Çakmak ve çakmak iaşı tacirlerine Kibirli ve çakıuuk inlıUas idaresi udun:

Ki tınıîran 1929 .....ıl recini garclıdı- eden IMH namaraiı kanun mucllılaec merkılr laHfıtrn itibaren her neti çakmak vc «akmak ¦aylarının İmalı, ithali a--ı hükümetin inin.un alimdedir. I — I. > ı ¦ ı ıııevnJı ı n Iı '.-..iri. . )1 -ırıi'ıUı.ı Bulunanlar bir ay intfirjdn ynnl 9 m.i.....r MN nk?amınn kadar yellerinde bulunan çakmnkUr r bir beyanname .. .iri.rliiiii.-l-l.il !¦ kil banda kibrK tarihinden nvcl .1.1- r liri.. Halanıma nalın alınır. mmuı - . ı m. kndar İnhisar Vuknııdn sayılan beyanname.-.ı ı ıı.ıi.ıi Inhlıar kanuaoamı ellerinde Hulunaeah mevadet r çakmak için ben lira ve para OHBH alındıktan bnaha n) mucibine* lecr.lye ulunur. . ınhlıar ..ı.ı" - emlin eql>e*ln e I'iliıalen vr ('anıları l'illllil lı'llıV/.İİlllClİtHİ!saoa arkadaşolıûudır-lar. Sen onlarla CO iyi leticelerî elde edebilrsinl Agfa Kı'ipeks kâğıtları İl*- i ıl' en mel kopyalan inek kâfidir. ıııükem-elde etnumeni daimisinden HÜNKÂR SUYU l'.kiiHaı istanbul Posta ve Telgraf başmüdiiriyetinden: skıselııı IİIM'MIII len: ,-Dr. ÇİPRUT-, I . .». v, ., ,«,„•„,, _a-l I ulı ı ı ı fertU Aank I I M....I Alks II... No 2 I İn* Trlclon.B Ull^^ DoklorTaşçıyan P.t. ^r.ı.v.aBJ^t mc.tt 19 ı....*.! I^V1 UnuUnHffa 1. . . dMfetırc .W. «».j. »k....tlle tali *¦ timi RİTrM Knın anûnıl.. > ... .«^ 15 ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızıll,h;k°H.s»'ih *~w'-" '¦''""•ReçetderiniiUrM m«fo km*» DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TöRKtYE Fabrikasında imal ettiği veni Sütlü çikolatadır LCA nın iki cinsi vardır, biri yalnız sütlü ("Turuncu etiketli) diğeri de sütlü vc fındıklı o etiketli) dir. Fevkalâde lezzetli vc ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin BiiTi iN- zengin MÜSABAKALARINA istiak edilir. Emlâk ve Eytam bankası İstanbul şubesinden: Pazarlıkla satılık depo *:ıutlCi<,ın.T evirmeleri. EKSKLSiÖK BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI Galata Kamkdy Poğaçacı İttisalindeki maballcbi-tinin üstünde I hin mı efendilere: Pardesüler (Kaşa) *Her renk ve son moda liradan İiîlıaren Panlesülerc^neh-coat) bvj vc lâcivert mıkliTilt 22^ ''ra,'au itiBa'rCu Mu sambalar (<p*m ) her * Q J. liradan ¦aşkta Iv2 itibarını Beyefendilere; Minderle eu_t) tar. tej Pardcsülcr ı 24^ ''|'"'an ît»i''T'i'it Spor kostümleri \ 6^ I*riMİam i (ibare' bfede kostümler J lil "l.iil İIİİIIIT'II

(cvufc ııın İn kili: '.«i-ıra «V 'i'-'' kostümleri pitJb liradan itibaren Pautaloular (kaşa) her C [ liradan renkte V2 itilıannı Caketler Blö nıa ve grî ^2ö l'r'"kuı iflbareı Caketler |siyab, lacivert vc Krİ alpaka.; ^J- liradan itibaren jlsuıarlaıııa kostümleri 30 L .....taksitle de muamele yapılır. — YALİ )VA KA PLİCALART... Bu sene her lUrlü esbabı ietlrahati temin, mühem-j mal bir süratte tamir ve tefriş edilere k açıldı. .rî"H*a> Bursada Çekirgede <^3_*î*£2fi Sıhhat otel ve banyosu «aıtnı n-t'd vr ,1; deki 1 MÜSABAKA İLÂNI'Devlet demir yolları ve umanları Tasarruf sandığı müdürlüû'ündcn: Şimdiki halde II,,yrb, ifayı varit*, etmekle el tasarruf tandırı için üç memur naauıdi almadı alipler aakertiği bitmiş olmalan. l.. !¦ ıl orta mektepten menin olmaları, evvelce bulundu kları resmî ve muteber mahallerden büsuüli-l vesİkaaı KcÜrmeleri, ahvali sıhhiyelerinin müsai ası flittir. Aram. sinni kabul otuzdur. Talip olanların 4 Temmuz 929 tarihine kadar Haydarpasada sandık ¦¦¦¦¦¦ nu müracaat etmeleri lâutndır. Talipler aralında t I vıumu-uu 6u>ct günü saat 14,30 da (unulü defleri. hesap, fain. tenasüp, iakonto ve hitabetten mii s-b-kıi yapıl^t-ıklı'. _________ Devlet matbaası idare Komisyonundan ^nekahat'^ N0R0-FORT İN müstahzarı pek kesirlidir. nana DARiiTT ALİMİ MUSİKİ man ¦ Heyeti her Cuma ve pazar günleri S ÇUBUKLU BAHÇESİNDE S5S£_? f Ilai'i Bekir Zaile Ticarethanelerinde —ÇİLEK— —gül— —KAYISIBu srn.ııtn laar n>.yv.1.rın<lnn r;<cllrri vapıMı Klişe imal edenlere ilân •' Flit ordusuna kaydolunur Tütün inhisan umumi müdürlüğünden: Sıhhat ve içtimaî muavenet Vekâletinden: H« nevi İçimi ı; öz ı.l k Mi; V. ÖıUdjaa. Sa Haınaın BELEDİYE BEİS! Müdür: M. Ag*i HbiK GÖN SABAHI.AKI ÇIKAR. SIY A S! IÛKK GAJEÜTLSI * 5 Temmuz 1929 ABONE ŞERAİTİ ¦tOuosı. Türkic tein Hariç İçin | Seneliği 1400 Kr. 2709 Kr fi aylığı 450 Kf. |3 aylığı 400 Kr. , »00 Kr. | Nüshası tıer yerde 5 KURUŞTUR Türk - Yunan Konferansının ikinci içtimai Dün Aktedildi Yeni bir irfan yurdu Tütünlerimiz ve temini revacı ı IhlİHartljede « ıl ıı* fetihtik ara rrl l.tklk -ini''- ¦ Aksarayda Pertevniyal ilk mektebinin vaz'ı esas resmi dün yapıldı

aananananaV ^ '4 l^a»^am^[^f M ŞZÜıTteyplere| Türkiye-Rusya iki kısa cevap taınl yapılırken ı— 'crtavniyal VsUİI mütevelli»! Osman Bay vakıf 30 bin liraya ¦ - t- bir t.h i. -ü luundırdı.1 cim ber «ne mearls ¦ ........ ıo bl lr> ..-.-.-..ıı. rt ı mıklep İtli [M Vapurculuk arasındaki rekabet eyrisefain Meclisi idaresi dûn toplanarak bu hususta tedabir almağa karar verdi Soyr-loBİaıı. İdare MacHal azaları arı-. rof,li.l dün Irk- Utİ *r..ıod.kl rakabrtlen ı i'inı aklrlmltür. mektedlr. yani volen alma) ılıman İdarryc a» kan Urlferl kırdı mı di*»ı laral ıl îıkı.ıı anara, milli va- '. lalrplırl mevuıe bnhBir ihtilâf, bîr" varidat menbai.birceza kararı!.. Kapanmanı n.ılkı «ıkıntıya (iLisüı-Biı bir kapı CchrcmaiK.İ il* Evkat itin-'â'rcal arasında •iuı-ı..- ,ı... -yedek) aplesanc yAıOudcn pir İht fcmı*, İyi bilmiyoruz. Şehremaneti mi, Evkat mı. ham )l Ja're İne bu aptcaancnla ıı.-.-ıraral apaımı;, 12 I e«ek Carsı ı t«nilr aptesane)! acaba t>üıM. Kalenin Se-* W v-1 filîmizden hür- . metlerinin Ga-^m-<v Hz.ne arz mı & ¦KcV rica etti \ p Hüseyin Kağıp B. Ankaraya geliyor Moskova * (A. A.) — M. Kulenin, tflrklyc sctlıl Hüseyin Ragıp Beyi kabul ederek her İki ¦¦¦ı :¦ alakadar eden cflalin .ıı.-. .ki..r, hakkında ;;om;.....-Hlr. M. Kalenin Ankaraya aılmel etmekte ulan Türkiye ıctlılnden hürmetlerinin gaıi hac retle rinc anını rica etmisilr. Sovyetlerin Ankara tetiri «s. Sııric ıııiıiakaiia hatır bol Ur. Moıkova 3 (A. A.) - Türkiye 1 nefiri Hu t. .m I' 'i;. ıı Bey Kellon; \ m »akının mavili meriy t • ¦¦ nı mubcyyln Moskova pruloko- ] İlintin laülkmn müteallik v Soeyeı nauamenOe «evdi etm j Moskova 3 (A. A.I — Hlbeyiı Ha£ıp Dey Ankaraya hareket etmiştir. . _ (Irakilc yapılacak olan hu aile ti un Bayramı, dünkü ntl* bamuda I sor el <ı-aıi» oidugunıuı * re cok müstesna ol ocuk lir. , şimdiye kadar yapılan bir tok I nece haslı Stadyum, herkese ncıvj '¦¦ ¦ ı i- Moıabakalara saat) Türk - Yunan_konferansı toplandı Dünkü içtimada ihtilâflar müzakere edilmiş, fakat neticelenmemi s. t ir indini levlrıtmefcl'riir. Ankara t (Hn.Mn.) - TUrk -mıltakcıanna lc.ln ınplaaai *m? k dağılmış lir Verilen »aha-ta cöre bu letiraada lltlliarn noktalar ararında mûtakereler cere Clmls, takat neticelenluıoıisılr. Konferans paıar ^unu saaıyedide' tuplauacaknrUcuzluk kupon Ucuzluk kupom v>nu .ılımran ıl-O.r belinde raddeler dm inerek mluarlıb"»* lıul«nnt«ıl«r te babalarının ve vetüertnin i<ki içmı* ve urhav ıılmak (İki aile hayalını b*r-ı..ı «den ılı trıle etml-I"rdl>.

Voeuklann t.»kU . ıı.,. ndraarl, nlaılaıı hlr allıdan ¦ H.ıhıubun i »İka • ıllr* nıOlem-di'rıı ba*ırdlfa nere »«rtı prol"" elıifclerlıdf ¦tin biivük bOydU lellıaUl tıı ...... İBtaJrurta ıMUlea tevbalnrda aı. leatrr ...nlıdır: .«arhow luk amale ıe ıJllelnln ırnl bayal kııe^ nn.ıııa mani "¦'.r-1 -"¦' ¦¦ !• ka .e bin'-, •««!)" itkljl huak!. (Diuklann hu nhmavi,kri Savyel hiıkumetl ûrerlndr t«tı>.lı kalmama] n »tka Imalklımn tahdidi lındldef knrarlaıtınlmıılır. ingiltere ve r*^ HİNDİSTAN — 5 — İngiltere teşebbüsü şahsinin canlı bir timsalidir Hİthmlefcelef bile hep şahsî teşebbüslerle tevekkül etmiş ve kilâhire ana vatana ilhak edilmi Şehir ve Memleket haberleri KbJ'ii' kurgunda Dönen talebe M. Jon-sondan şikâyetçi Emin Ali Bey ve Mahmut Muhtar paşa Necmettin molla Bey İki (aralı anlaştırdı I MUnnnı KbM.it P*. bih ^ ı~,ı.ra rHrtı lnt l'.ı ı . ıı'. ıı '.I ıı, i' amkc-l ınİlk—Her bu UmHiv umum* dsmra Inklı.lı Idn mamı "*r ««1111 hmırta•e kamu malı Bacından kir larılun teri Cınuınl uuaıi liianvrl Ih mı rimele 1 1.-. o* 1... an . ıl' M. .1 hım k»lar ¦¦ataa-ua—r faika aka fDrrrtoaı fTa.iral. (»mit.») (MU tan) ba damr.'* |iİlmini 1 ah t*-mıılıı Be ¦ ntanmiııiiB ma—ı. (|*rv«nuTT>. ffnna ¦ 1. ila*.. O mm**-ıl» M aaıb m ınıml-lıı n* anıtım* k n nar (erdi anMpiııu —anı» - -»mm* mama.»*, mnah amnmmtt " »İn». kaı.rkk. loa. ni' ¦> >»« ......raaaaMa: atamı-tını nrp l'iu.ı ı.ı* k-rahhânH hıarmaıiaiBO la.uı.ı. nannaıl ¦¦ IBM İM İr lu «tımat ¦¦İr* Injllıı kılıineel lniıetblall (I) — İlmin- l—dıı (II - HaiifF mum («1 adi.-' •etm, kul—• kamara. ıu ¦ nut II) — kmkılye Mim t» — •mu*i İtan erini İR) — Di bil ly t Sanrı 4TI — ktnrl.-lıe Hum (I) — HıulıKe v .. 11. <¦) — >-¦- ' *mn (UT) — ıı-ndı-ı.-. Kaaarı Bu 00 arara kabine rri.1 aleıOaiBn (11) — IV ballar lanla III» — «11- n- i 11 n lıur 1 .ıılıı (II) — Ret ttılıtî>ı lordu |14> — t „.....¦ 1. dafealıtı İradi' <ik> — Ziraai büron refci yani ¦ al »miri tU| — Ti.nret karara ıcltl ran <|TJ — MabbDI İdarele* lıılramı t*l*l ¦m — Maartt burara reM v . . man), -nlı.li... aman—kl muivuı nii.11 VmmUriııUılııı ıVaııı u>.ı im. kat). IkUI aiılh.ı ıinm. mtaran'm lı •¦ıı.ı- . a-Mrlaadahl aıdMem lakriki ı« .i....*.im dalrara Uırtltr-rad.n hırrvl fi—1> a itan -mM—rı 1.1 -•.¦ ¦. 1.. 1. -1. ..i.,-.- ı. ba hana muirarhkltl-. hradl aaaootraıaa ee lıalı 1 .. 1. ka mnıanarını ma HUklra. 1 imardı »ika» m*a.l>t<u>r aaunnaam onara •— rabar. ana ı.Um ka ark—akıferdir. . m,.«a. aana lanan le a* bar. amil 1. l-lı«BH .runlılı ..i--. ......... 11. ıran* (daVktllr ln,aratana» ... .1 al -.ıı-ı ¦• -V rkken invıat amana u» ¦BaaknaaaaVm

im *ı.. i-.... L.ı.ıi km ıa katken Hıı.aramııı, km.-. ıra aamakbaı .mr-ellodr.ıı. Vanı ınld I..ıilı.ı~ln iat rlkcn İTO hora ........ ı... ... 1 . 1. s,ı karının 1........ ı.ı-.... «5 ".1 rvta.ı—.ı.nı„*.ii nalmaa ımr.11 la* lahrlbaa 1.1- Balttaaa vaUalıl .m lı» ,.ı- ........ .. 1* bar* .->..-¦¦ Inatnı baar* m btunkn Ivkı ın-iı imII (a*—aalraa M> BUrre-1 t-f.11. *nan 1*1.•**•** Tam ...¦¦.•. 1 mmı»ı aamnal m-aSi 1 m iana-e kar -«m-™.. »ar rak—a- raerre» Tnina I ajn.u hunau ıuwaaa_a «kana ab» ba IkrafaOa ılfta—I » BBanl bapaaUrı Be ¦an bmaan •*mkbj>naa aabaar—ır ¦km«ı ka mana a—km*.1 .ı.ı. ¦ara ellar* *a.an-a loalllı kj hm«ı am Iramı aılam ıii-j'' .11 .ır:ın» İka» 1 «ka . .1,.,,..,, |.ı. ,iı.. kaaar mamm .ı-kıı- Tıı—Ba -in-. alan bir an'aarr* fOr* ha malın -.ıı. .. rulaaanaahl rkarrı—« (irk—m. m.11.111» tılmalııUr. Traalıle II") Nalı» 1......1 1., .. 1 k*nıwr> (M) - Ibamml poa— a-ılri (II) — a.ı akmnmt aaaaa-ı İt» - k-raara nkmıl 1 İka) — Wmaaaaa t—na—n **kı»*rrı (tl) a. H....,|. F—tman VbnUel rm - narMf* fartnun Mbr*l*ei im) — HlnBOrmn Faılmaıı kekreleri İtli — KaBkrnuafee V. i'-.iın.ııı Iıh< reten 1 .'• ¦ — lı IH ¦>¦><-"t Mkre. ft»ı — kkabataa VHn|lıal lak» _ Manan âda L.r • 1 ..1 (JIJ - ¦naçjn tein ları amianra n-ı - 1.1.D" I I. m I ... I ı ' il — lıUaı)) Uta Bil . 1. . .. r İMİ — Irlaııia Km b>< .ı.ıl.lri 11 atı — lıkaiBaa k*> anana» MmM. kta baara ananma mamamen ala n «. -Uh*|ı >aiTTltn ııtıaıaa a...t mı-ararirr- 'lıaarl ar mar rm-lebelıa Idaıeame n-ıaıel 11 mUıakıh* nârı. Bn ¦ ¦¦ -¦ ¦ ¦ ' • ¦ ' ' pıılm..."-i. rkterlrel lıtbaıaBin re-lal Makak «t.lir mm m ka~» m kkmnıma —-ı ataaak aalaarrkr karın* anaajıjl imal eamr. B-J...U «UakMi ma bBnmı *-.-...ıl mm <*knı 11 r.um iHbIi. Hin kuraıL. bel rabkl-ılıı avı> ıjrı naaal haeeb'I rllUlal kaklll ılıı-l d*-Una. Valan ¦¦•. . 1,. •aaa nıaıtemlıhll nakilin nee-knar amana trarkkaf ekmen meebarm*>-. na-a. anama baoaV ralaaV ııllıBıı «*•-a—liB aan. auaaS d* ona »ııırıdı-ı fckwat>(mıaan MUlb .J.n.. E" ı.ı. ' m >• araMBbtnmmBBnoıa ;-ıav*ı -jiicitiij-ttr. M : j.m_ae. «ıa» anamrı aar « ¦ ıtalılırl kıtal, maatn. 9ar. aklan. —kaamı •*> mmn'.a-ırı tanrarr^k olan aı >anOamrınıanD bn onjıı B: biı here', hara jT--) biı "irtlf . x. a 1 . 1 1- IHUru' ¦a aha a.kıl rdcnCa baJoV muır. ra antoamr t aia nalnflaaı»» m kandı e no* k-n*nmaamaaHaair ıralraiHaH ilan o> âbaa maalaiı amkrCUnaırııl ılMl raa.» Tneli ndiinn bnlndiyn camları Son trel'. 1* >' fcaiDCO (Wlıvn*-^ Br*rtıra ik>i ^ ¦( t» UZL ı-jyı naki rknKz nft-sn m biri eoı—"naau talatl. lir.u.l ku bn>ıu an" edatetKI d Uf ini» ilce dO

Sokaklann auta 6rllıe.ıiBuelıe.ı» J-aaen l^raıea -*>' ni., SıriTne ilin- »nimt Huııı'1' * 1 11. lı, B*rfl— Nanmaı Habtıı ftrara. '•ııraarlaın nıraaı dalarL.il» i"»» o-JUÇn&oa >U ar-alnlın alaylı ınn* IMIıa ryleim H maral a en ..m nara kanan aaM Mlkn-Bim o. *...¦..i. m- «anı amam ra aran aank kv nada'. "iırıle 11.«k aaba rakManaa i* ¦nal luNra imk Mam maa unca eun-' 1 j kakan* ıramı k—ı it ararap **¦»¦ rara-an uaoan ra mBauiı am-ı*dm tam ana ra an nanam baamı «e::a! ra nmar .ıram İKtHBam mehafllde Kara Kemal şirketleri Tasfiye İçin bir lormül aranıyor Kon. Karaal rakaikamka laanaaal Q>-U.ı-11- »11 umanı artraMptar ta«ll/<je Bemuı Inııı.ıı-»» 11* nannl nıkn lta)ln r'..ı»»U .•Ilımla lıplaninulaıau. Londra olsll cinayeti Dün katil kofakosun Müdafaası yapıldı Unan •!-İl mulkuıniı Rbmıln liri oMaımık w Jul 11...—rm lı.auı,. n< •arakuaahka -......• kalanan -ı-ı ara*ır>»> HiaHi. araauk**»-ra* dan AC» «>. aral.>>.....a»* «a. ara ennnU.ni D.ıal mahakam* 4* —munu .. i.iii.t. -1 ..i ıi. ıi.ııııu •anınıdarılan cok ekili Ka-lı: ı:... . 11 I Dinilir...mi - -..i .1......1.. ¦ ¦ rı.ıUklaıını bir ınaaoın bn kadı. al-ıBUılık lıı......da martı Hı bakam karamg na|m »adaba-a. brvr ımmman aa> km Ira. ka>»raara b.-... 11, ¦ Jsr)aa an h.h bari""—a miat . ... ,1.1.,,... Tr11nu-.11 mm» Mr b.ıtıı nMnfuna »11—ı.lu onTb-aal ffen. Ad 1 iyede Apr «ra riyaseti ¦arkanı mm -uaarmral ..id itama Ldın Bej Aman Tfrıımı 1 anv trar» ••*¦ ia karaa raıka •krana tammrmra cıkoecaur Naaaa lk-n Uttib darı-J manbal ba-lanan **jr cem ıi»n—11 w bon ram lan-lduai*. iki ıjaaaaar tlduHraın'a --«ra-emr. C aralı «M «..m liaa dakl Ha ı'ı-ıteel; Una t man UU : ..1.. ~;Bm-kt-m _ _ ııtnuı mora aaSrara aorraaur kiımabia: icuibIu- lauanr tUSMc naartı^âıM Abyc II. maı'clcai *lla* - Mm kfaaaık imOtarm rıaBbrnaai taU^kaa raraaau TJaiaanr nMM:tt raanatav *n««i9i •aamjıu •IvdılH UB-Jrl flral II — lıçaal «raa-..101 nenkr rnu*tanuailftr lad* *wıeMmldcı umilli makamının tahkimi erraamı ramanen ıkıl laa> ra»-«|i t aju ılık aannınaalkn ırar aMmatrd raaana m. laıuuu u.ma«fU uuı «OUMaudır Vesaiti nakliye tarife-len tevhit edilecek Sehrcmnnri'nflB yan\*rvd« bir komisyon ttşntıl olunuyor OeaaryaM Bakr*)i>«ılı. ..vrihi aanklı ıltlnıııııtı ...d*» r.nııı Ali H maili uBalk. ı_ı<ibi*ebalıı Inlıkm kıllnlı ¦ekllfalla -ul ım aiu kaİBmaramnr. Oa naa «.* <-w. >ıra »-11 Hlmil arananaa • ıl**!» arakı k*~ maıfan telan .»i

mı na-na her arlı ttıs Ira ut darrl 1 anın a tarUrlerln tcrtaUt hıtHinda kBra.l.. imin Alı takrir ıılnr ı.M.kıııda "I Mramrdı m-ı-iii,iLtı ıi-v«a •Dtınranm her la 1 alı ada kımuiı urumbvı. mUeBKiaılı »muidi a-vml Iramı m, ....... .../i. ar lalkkkl ¦< -.1ridlr Bıu mimi re brnn aıalanndn be» ...kii.. ı-ri rarahr, n,. . ,1, ... k» „aaru ı»ya İreni ku ırmak mOılıBI Mr — ı.lir. Bu ¦•menmyet nuru C. fL V. nııı V ..n• .-1--1-111- ne »jpıimniı lnt leleıln lerbMI hem halt ee nem ûf ma .'m- için 1 :.ıjıiı »iuivıh GümrÜMekl hile 40 kadar buğday taciri ve gümrükçü mahkemeye veriliyor ¦kmerlkadnn crl-ı. huırdn.lnıdan İt nıııM ti. 11.1 üt. rami .1......m aldvcs ....i..1. I 1 Halbuki İm bntdarlnriB rrOlUUI . . I ... V.l. ıııı Jı 11 İllimi 11.' ¦ ıl..... yi* Bİak Mr .l.ıru '.ıımlııul HİM hir ;ı. ı. .1. '¦ nûıli ......... .-. ...ı.u.labİ luUılda|unu ı« balı Bnnırluıa ' r .1 ..l.r. . h .1 - ... ailhlbi7rı lerdlklernil 1 u"iı'» Bn lan-fil ıı».t .nı leia*al 1 ı^ılnıı:. ı ilan tali d 4*1 ı. , . kiaıl ı".' aJıiran Mally* VrkkbrU ¦„.,. uı... la'i".n hej*lln» -¦ ¦ ...ı.ı.....ı.ı. Rapocda 1U e fıhm labjn hımnıo iT.ıılııl.ıurlrrî laltp edllmettedrr Ba noyanılı Malala Ueıı-ı ¦auıBılnden hı/ılan tir bir («k taıtdır loelrlerı de urdır. Rotken için rransıı «rıarelhj inde Altı bin liraiık ihtilas davası Sabık Çarşı tahsil memuru Kemal B. in bcaabatının tetkikine karar verildi Çarm ı<m tarak nara a men ana b.n kBanr liram Breni. ..ır-ara «hamıaaı rc»rme*ne makman kamara Ntmal ra arta a a ¦ LM Enmamnai aukakıaıubaı dna Afırccıı aııbbıınmie dr um (aHnı I ııı r. MahhtmaıU oku aaa crrak anancıılı ıııc.ıııı Mr ırnlrel fce-ede Kımal lUadmııı ı.aıjı euul^ıdan Ilı; kı>ldıı« alaiH ol d «(ıı ana (ırayı 4a ayrına rlmracrme Un liraya lllvcal m-".¦ ¦¦kraafti nBmrlImek-ırydl. Naımn - .HU mini ma-m utların ı a mukefıl uCunu lOTkıntllra «amra nam attilaa paranın k.lalfı -a.dafra.ra kırâıluıiaııı nakl ınıı .dd*t..a. .a hıınhaı at «metlim «e lımmkıı baamr ranar» ıa»» aka. «laddaı raanai km. raııi|im kaaı r.nallan arnm anlı ıı ı hı ı alla almn ııldunanu -ıtvtodı letkaana mayii kıaknc njıiU. 'dilen ınrhikf.iB bdanmaf ntun al-madı|ının Mrliaınına m m m ¦mtl v* tı*an»*l Ilı delleılrrlıı IMr Bamaan or--«k d* irfunat ı.hnkî Baıanm* ıa* ktramtaı ı anıdnu- rJ<C •^eıîmum ladandır C%mak*kml iftarını çından eain m".»fl» ~A-a taarBuida >B Keck-Uır » .... kan ı-iı..ı. ¦vnU-se^errllK JA. Jakar gitti an .vı- . ı ¦ i'. -'U UUo ıi; inkar, alin Tieıı vapun. 'ifa kİtUtlî İtalJ»»* Kl'ıAU*'

ar, lılı ka; «Un ltel»-aıu knlBerlîi anjakaanl :lr ınlu aıorUw rarammı. komlrar ra rr.uarınlen lopUannik rrap taÜOOc rr-.:n:ler. (t Kl Un k)tlr. fi ı mflnaaeball* k ıır.ıapr vp ır.aanrı.ee l"3l tTlnİTT' ıiaıı rranan ¦akmnml mamm *»» rrıaan ma ¦ ..m- - kakaanra ua-rJknmnı m amalar . Umanda Anlrrpn Irnbram İrnannl BaraoMt Baaaudılrn Hakkı Be*, ur anB.itırnauı. rrai tımuiık u-c^Hkaa aikaaı ammı ulara ıT- *W laortar dHıraiıs la» *m (-"_!»=<IV omuiB. ka nnm maman ra.'... Un mjbt™u. taka* ra balı. mr» Ot Karşıyaka izmirin gülü. Knmal B. aıahkumıda bey en I.; -, meaftnılaa lelbiklat Karar veıdı. Hunim Ularlnc mnliBkClDC J7 Icıumura kaldı. RıLlt. Tanahhllr aut'uuie »rnta •t Ofdır keııdn VOklCdıl.nl-11. ¦Uut mrnirl ktuı v 'i. . lanndan tit>rr< raıntuı edeni SGI^Dlrr Cemiyetinde i.._...ı j.ı. un nal ajj^lan cc-Ict'.iiU. vrtıUU Hacrine xarıırQ'. uıiaıieı>k idam barrfl, du • labık İki e em)/r ı.l.ı trurltınmc ealne l.i-i vmnlıur. Heyeti tdn:Hnılanna nonun etm ver. smnıı, M ICUmaa âl lıbel BmkBilHmfl mDnal- uOdııintralııl 4* Karırı- «Lıjir k6y)eı i;.j;-.ji nuLir.>H>-"yr lii'.'i -l.ı'l:! Ankura ulelonu ...ıı -ıı ¦ Iıı.lii- 'Cicfar.ii —İğini' (FYianUe vtOatı aUrdatCrKict) uinel alı v:.ı-ı :ı tnatcrir r ¦ ı ¦ -. lıuanııl ıclclon DtkcU nutîabcrc e deceklıdeTi depemto jıcdipı ri'.ıeı;:*l;nb'ilrl:ı:ı kıuı ıhtılar snhr. Illtıni eılr. 00 lldDU r-lr. 100 knjı lnlunbu. t'.ııı. : . .-. ı.'.ı.. .İJI.U-T..I-.. :.l.ı. Tabcdilctck (iı.ı pullar Yem nnıdeıUnıaır labattUMak on'a puJiorjr-u ıjlc lur Amerikan <v tal CııDU murjBt'iBibıır. lalıp gidjKImııı: yorciKiıik. Bu ı». lıvifreUunknotmal-baaaı nlon ürel ranlkBil- <alıp ulmaylur tg Droknı: tib't senetlerini i.«elen (m raa:bno. Atmel Ituaıt 1 5. malbaatacı .--cj rl-nr. Ilmkîl «Uke.'.n¦¦ ı.-ı . Genç bir doktorumur Vlyanaya gidiyor Sılıhiye Vekaleti bcaabır IMtnlrenoloj* ikmali ıh'i.--^ eyienrak uaetc Tıp PakuHni Rönli-ennl.ıji a-lisUaı dnklor Mutıtcreın B.in Arr paya gönderdin esi lenaip edilmiştir. Mu- Of. Muhle miri B maıleyb »imdilik Vlyanaya -/ı-d cceit badebn Almanyaya ur-çectkllr. Bir iki güne kadar hareket edecek olan t.. ıı; dnk-t otuaiuru tvbrîk eder. W.-. uJr • ketimiıde nütekanatları n«k at «lan bu fubrde muvaHak "im-ıtemenni edertı. ¦Maarifte ve Bir Rum mnhtnbl ınuvntıkaltın kapatıldı UauU e-.ıc.ıtı uı Bun a* . . . müddetle -.ı ..-n -in İla ..-.i ı ¦¦ i,.- - - ., ¦ r^ı-u: ı... ¦ Ur au.li» rarnvaarlrrı kaiMal ımlıUl bolde nırirtcp IdueE mana.ıı tur lı-.~ .1 ¦mmmaatir.

Ij-.i.ıı ..ı sn ;J-ı:i >«»ri olan Kararyatta Beladiya bıtfıçusi vn Bala di ya dnlraal Rarjı l.; ı . :¦¦„-,.,, -m,, derler. ı—unu bu ..«-.i ,;,.(ı,.-.ı .-, Mr ha ınslyetl Urdır -tr VUAyel. "* nahiye, «e ka» m. . . ı . ¦ >r ı. - . -. ı.ı.. bald- mımtaiıl l<f'e nullk. nıuki'ilır hlr indi: (iltnl ı* lıumk. be İmi pırın e bir denli bonı«u Taptır' n ıki.Jır Kargı Taka imal kulDbnı» bir taba (emin etmujllr. - ..-ı Tıka belediye d.ııre-lnln kam kıılı ıı«.ı.ı. t.fl.dive koh|f-l vrmr(«U bit ....lı a rııı «olera ve »İlhama kamU.vrleıuı. ! mmı .1*11 Linini ı.ı.ı:.:. Inmı Ilın nraraıda ı u' ¦. dolreaınl li.iLiranuı. ı.ı.ı.ı ı Kana takııı. blanbulun ı.ıı. -'.ı- lıl.... j.r. On bu Hindir kl Kanjı lak-aulaı. kat BMllUbU nevinden lılr kul Up Irala rl.iii-l.rdii a ur no . hm ı m.'i" ı .i okııaaı tiolrenuUa enıttındı talar. Kargı Taka hahlLııeu limitin lııddr. r'ranaır Sefın Ankaraya a^diyor Traoııa tetiri U lu *oın t*.ve Tnruva ila rana «anda .koeOlleifk tlno-ı ı-aimm ım.HLa-.ın, d, eim-a Um- hlr loag bw~ aadaı kakaiaya flde-erâTm SeUrttı Tan— aak.*aı lıtııma hakralrı tatta anVanr Fırkada Ecaneıiar rem>r>ti tıamıet ju-lrırıck Daarılıı IVmı/akl do d»n C H. T. lut Okrat nmmmü. FVta bu remırel Iclrda rnuaarc ratUioMilıi m rai-Mm ıraaı-¦ -ıı. ¦ tolra . in. K.ırilp— ifiıi.-e, mutılttlll mu lljy.-),ıti.tr ııııkı lanil-laitan islılaMİelorİnl la -mln i eşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları gUnil, llalalerimu-da mUndenç bagendlğlnik- Uç muhl ll mağazada İbraz nıl.r.| aenız tenzilata mazhar olursunuz. £3j SON TELGRAFLAR Tahdidi teşkilât ve Loit Corcun fikirleri Sosyalistlerin komsiyomı uzurı bir komediden ibarelmiş il-'.": 1 1 * I' ~ hfcerallMln a*-n M u kabil û-vl"lr aınmlıeı d» Inhıl «"I""1 w de hiim» diret edllm Mr I M.Saılteyll «n»n*ııı Ifıra.ı ul-ıilaı ualttvıt W- ......m-ıı bruft. t ¦UCI3I ırîlllıtt hbmı «¦i ui.ıdu olaurmıtıu «0111 etnı.ıu BviıuMsi'ııı ¦ (pruı rlnlfUı Buruda Ualiyetler Bur» * ılı. ' - Nalla «¦-¦ar um-n'i mtdura ¦« İtalyan aaaı<h»>>-< karaya iddiler, fto •m Niur tı Mn ara urfNtNtMk. Btr Akta* «ımnyueeda. Kâ -kanadı damak ta, ırMıı imi» ¦f rıtar. Vana Ikhad M kamuları y »Cila* a* tır. öl. HlkflMllA ¦«71 »I bark 4 İn- «n 1 — Baftın Dr. IHkiutu.it «I yaıan hırafi.lnm aju-¦ radkık ¦ dkMi Ankarada stenografi kuratı Aakara 4 (İka. Ha.) — Mearil Vekaleti a|uıtu> a>ı İçinde Aaka-rada İki ı.-ı.l Wr 1 bur%s ataenhıır. Üsera konfransinda Teklifimiz reddedildi Onr.rr 1 im a • — Türucalr; uaa ak—rr mm leavteaekm usaDa eaat ¦Maalac rr aar»•ıslı ,1 cnVvt »OsroaM kadanam prvı/t ıroa-fta aarauı kMII't ¦ hmaırı-t tara t/ı" - kEuaa em-> arak e» bre ¦tarlada ¦daaaaı «ar <nrra> —- &mm> atak aka lal tatma! jaaataa a aarruad* Hara amr-Jı-

fc-. unma. rH- il m IrlLKI ,teoetpadffa ......... ¦. -..1.,. »anda Bıı lif aır 1 lav* 1 Ourvlrı. Orko» kDııH» iımlrmaan .-ıhtık 4 u Parlıaaıın UH.11111I icap OMMa atmaM kanal a-K 1. ....... bibi» lakaaaajBkı umu «temeli d» kar mbc.i «.,,Hııı.rır.. l*.k 1 «dllml. 'l.ı t "i'« BilılıırnmiMBı. mr Hal.an nam-» ¦aamaj aaaaval TB*n 1 '*,*.> klaikıut «SerrıC badı arattı ¦¦KlrlrrUv r'" k MıaarlU-lı Mılıanao Mı ıialıan nhr.ııl Uldie». .j -anr. ıı«— —a u-, aunL- l-ıi "*Snr A-taen*. ¦•mıaılaa mıa a^nnu .aaıamraı •» Anaaeaanuk-e bav* (av kmtl hadıaamıa. vaka Inmmtatım I.imam --— aa»m «ima 4 ıkAt - aSako-a*. »h aaa. U)CJ4 kM ftiaMaa mu» M Taaau T— '->•*—— aml ndmıiam w aHv-taa aamraual« - .I. laJumma aamım» 4 *.* ua-aı Mvya--e<ıleıırden C**4e-ı 4«a laıyaı—I lan Aafele- imilrirıı nuarrı kakana Uc «-'. --.ı.ıitK faoınır-laıuı. kamaka kail. »1—'¦»••¦n. alIK daı nlrıı bar aaıar vara > ı«a 1 — Paıla Mnıui haluk pC uJIdıDahiliye Vekili Artvinde Ankaıa İ «TflrfoııU) — Dahil İv r T*> 1(1, sm.ru Heıra Bry. .\n-,.,. *>r»krl . i....-.i.- Oradan 1.1- vlıırnirrinr ta myarıfiıLlrr aidrrrklir Müdafaa Vekili geliyor ....... 4 ıTl-Irl.., I , , «l.ı : ||,.|, raa Vekili " ¦ m>ıunea b¦anfeıılı ıldrerk re 10 tm kalmaklıı ı. 1 ı.ı. >ım i.-. - -. 1 rlıu«.ı m.hlr lıuldkı mm\ Mndalna V-kll*<» Ikllıal V* kül ¦ ..... 1 ......ı-. 60,000 ton üzüm izmir üzüm rekoltesi bu sene geçen senelerden fazla lımlr I IA.AI 11 m ¦ .1 ' iiıljııııır. ıvIldrMıî. ıjmn ıtıluul mıııı.ıa.ı dııhıhnar I" ırki Uıim maktulu bereketti oi -¦ . '1.1 .ı.'... «it kemale mırıl hk' mm lıblarıllı >Wlnk «İtınrılnıl'r '¦¦t .-Lu .- ¦ d . ... uir .İr- mnrı (orDlmtmi'l" Meııll bııl Cumhuriyet ucuzluk ku ponları mukabilinde ten zilât yapan müessesat i..;.... ı. I... Beynaıu Utlklkl r»d 319-111 .... Hrltaı % .=:•>¦ ii.-1 ........<%ı Iiî-mıco-^ıılm *tı -.1 - ı.ı . .. n . . 1. r l,ı .. nrınfiu. letıııaı cta. ı\t TotmAr» Oomlrk KaJj rı.ıın .¦U-leB. IMaKlkaard areala U< >.>. Ia.1 I»! potrajıaf re «Blimm I. ¦ .' .. . '-ı>r ¦ v1 İM re Ut. \%ry K> > l"ık"i: r» r~>r«kkrn. Çim re idene iye Knual ıralar Caul bi'.a* <Ijj<.

e 1 ramue kaplıuna e kml9||| fıı.ılj T un. 11 hnl.Uni'llııln battı barı kelini ianumrıı tııntp nnırmeMe uldncaıdaa ba mraaıl bu ııetleere »~. 1 tnılmedrn. dndlllk .«.¦¦>.ar nnarrlı *"*-**— ilııaf rı İr biralı Un Eatrarkef larla mücadele 4ab.um 4 ı- ".oiaı — makara Fa-IV. «Mm ..... ¦¦rmlflf' 1 iıruauuı «..¦1 near rerenlrr aaai-»e İngiliz damlar vekili «»kan. 4 ılelrlaala) _ bajMb a,, iriler reklll FI4. Vavl, llıllje \-Lı .... Ilrarelle hlr r-ılddrt (urU|IU. I.lanlıul. » ıı-f-l rtıı Rasat raporiarı telsizle neşredilecek Ankara I |A.A.| — Aakaıa aaeıkrd ber fam ı<Hir tete-«ûBia MM ..la*,,,, ırertadca «aM ir> ıc M ketimi un. -.,1 21 df Milim A.rupe dahil ııldn(u halde lurkiyeala hava lapurlannı nejıe I" ınırSamsun Vallai Ankarada Ankara 4 ıT.I-..mi.ı Samı sn Va¦ ,. Kkeıea r.,ı raeıanra buııra laldı Baaı lalrTMn ı-..ı.. ıa> l.ı ¦¦aml» (ia•akam-. Tamga resmi vb kamaiyo catvallerl »admra I . I- ¦ 1 — Uabre »e lUrtl labfa rr.mlne nı. alarak kainine" natlannın allı aılık 'elırUerlnl 'u- 11'......-¦ 1 .. letırllrrî VII»¦ *l* tendenlTfhllr. _ Edipler fırkada toplandılar Cdıel San artar BlHfi rainle, -"man ıaaS bıy'eM Har. na-haha» lein C. H. I. mm m(o>up ed rprer dUn Fartaya davet edil-miyltr. Birllte menaup han aıa* lar da ülln heyeiı idari rd5İ Emle AH Btıi ılvareı rıml*ı«rdlr. . İni lı .1' -ı 111 Iı (Un daha - - - -1 1 ¦ 11 r ..i..../. (ahmln cdilmrkudiı. t?a>en birliğ ancak 1-10 kiyi aidat vermekledir. İnr 1 hattata eril al vermıyenlerinde l»ti* NM cim e?i takarrür ttmbtlr. 'Teni Mrikaınn Üeyoîlu. TıK'im uırydarj UrkOll- ılKitne I Tabii dol haslı Iı ...1. bak ... -- ¦¦ ¦ ¦¦ - ir 1 ¦ lılntıbul. BahCf kapu .-.;.-j'..ı Vr Umkll yUi'i'i M pamukla kumni-lar Flhisr ıkının >e erkek' ¦ Ezyın btyııye Itl.JIı -nwfı kum Hıkı* um j* l'rtat.-i - ıra^tılmler Mamı MiaaaMMb tGveafk labrlkau) lıu» 1 aaKtan Hamam. K*—t batı uı — :ı Dikit * mı ine • 1 11 I iir.i lOOralea 'ham) 1 Andan kani t lıeydU. BaUk p>M ci.r: DM •*»». dil re e »«ara PnmmiL.. MırA»> : KottuVaralar | lucr ve i<a. a | laıaro Feaeaıa mıhd ¦uianinıL Oaiata «r k , Mufaınh'i ÇlceaL k>a» Perde TVJ>t MerriMta ad kmratl OrtD R-ya* rakımlaı ¦ Güzellik Müsabakamız Reyknnın verirken nazan dikkate «Uçağımı hususat I — * Ciibi.i. ¦, ' ,jrr! Iıb mamabakau mmuraafB.-nı ı;ûndvrvırtfi"" mektuba ^nılmı keryarakaamı 1 A — Nr»rrtb|pru.r lı'i kupon ( Tamam olacak ) B — En ¦.. .1. beğrndiKİnıı 6c ffüırlln ilimleri ve mııe-lede ııkan >ıra numıraları .

1 — kendi eanh mm vc adrrmnlı t Knpooiarı ret reyle-nanaa aumi Irmmoıum (.111 anti fum-ve karlar ¦ randerr-lalâram.. 3 — I >..ı- kuponlarımc lularckancıınııl'-ııi. .lan., edı11./ Taşra karık-ıımıı bir ¦ueklnpla .1 1 ileliIİnler , ktaaatae. amıaı *¦ -aur ¦Candkt IUI iriye»»hen4c,l * Harılara er >Beek. Beemlta. Teke sak M3 Tın rmutneıeeı - 1- r- ¦ 1 ve M.lılırmlan l-l»~ı.m ı.n Hamam. ' Kuma* ı Kadın ve erkek ı;ıoı Kamir ve ;oh ¦ Dıvlı Kera<a mrtmtla. laiıııaı cad-»»» Urlroaaı MameOa. kamm) Kremal .1....1 İm .-im ¦ 1.-.«.» DM. Mi atezoıaramr ıkmMI) K mu.. ı.ı - .J.trtUU h-yotm. a-ınv* pa*a|i 4 Kunduralar 1 narın ¦lehti» i.. -... 1 ılı..m.- .1 ı1-/.oı. . MlfeMj Tad j9! ratnlTBl vr aıanniıurın r. Bala III BevBtnı Ten: cara *» aamartarrıa mada Ira .reJMaa» — «ammır J. aaalaram BeTnlK. IıtMU Cad Oarra •> •ftHaKr.de'..t.h: . luntiTelıa »»1 ve pactutiaı İMithat Paşanın j Son Seneleri İstintak komediye dönmüştü — Beyefendi insan meselâ deli olmaz mı? — Olur, oıur. Deli de olur. Süü göre damarlarını kesenler de. Kendine kıydı da derler HEM İMALINA MIHINA bir haksızlığı tamir lımi'.'dc kul m. d ır|* um »rada hlılın . ırlill, nııiubakaı-ı lııı .m hırlımı, .Muayyen mUd mutatukara lıtirak m».k loıyen ber kat (UavUn rnüıılrli Li.uuUa.ami?. M UU> - 14 — Oğlum um bir yy daha •oraeneuB- Sen imarûnde alb-yoı kuru.-a, faıiı maa« -*m mi? — Ilı ,r .(..i-, 1 on da gornacebm — Paha, »en benim bel* ayda (unbın kıınif) ma a) almadığımı biliyor mamul ' Itıı ılı nnlı ntıli.ıı Cıl kuruı ş maa, vnaeıııırr r — Bilmem elendim, emekUr kö}k bekçileri ut d j. umu* îcîn »S olacak? 1^ - - Mıı.: :ı I.- dr.-. -ı ¦ ,ıy kS.' :ı* dc pek âli bitirsin ki bir köyk Sirc 1 r.uıvı Köyliyeyîm: Ben, Murat Efendinin hi^MDctiııde yirmi bes sene '. bekçi hacılık ettim I — Dlkkct et az evvel sdylealtı m bekrisi bir d a allıda di iğine göre ona dır. — O kadar oUıın elendim. Ne bileyim ben. o uman çocuk sayılırdım l'adiıah ulmaıdin eni krnd. daimin»; al • Uırmı.lı O.ad. i...-.-,. ¦ ^.,-„vordmmv lakta mmmfk B.rkktr •araya lafaodaV.. — HtrU: Itlcn Llendi .araya- Vekabt da..'.inde otom -ynrekı N.rde. nrte.e Uaaeaimu? — I.lrnc.m be» lam-dak diyorum îyle.. Lleııd.ıım ttfM -tan, hirmrtklrian hlinklr Hu • reainc n-ıi... .1 i"... ' Onda

on.ru baai.. CnmarlCkİ y,ontı ( 1 ) Sultan Arîrin hırrnrlinr jjılrrektik. Bir rfltn evefl Murat Elrnrli nîn ndım kurta XıK acilin ha;ına patlar. Ben sana andığım için bunları soruyorum. Anlatılıyor ki, 1-1 i.l.1 kSIck '. 'I¦ ¦ hakte bala11 I" ¦.-1 gelmemi} olacak I Çabuk »öyle bu (10.000) ku-11. '¦ 11 merhumu vurup üldüınıek için mi alacaklımı? — Bana: ne vuracakatı ne de öldüreceksin, dediler efendim. Nuri ıi(i «iradi bir çeklerdir. Drdî bir de gittik.. — Harem ağalarını gönen tanır mnın' — Ah efendim nbl Onlar efen-dlmiıİD huzurunda da yalan şeyler toylcdiler. Güya ben hani me selâ, (,-ıkı ile keamlfinı ccnnetmvkâıu.. — Yalnız onlar değil, Fahri bey de, Harı metim et tc' Caıa-yiıli Mustafa da öyle soyuyorlar. beyaz saplı imi}!.. — Yalan, yalan efendim.. — Mabeyincileri kalmadığı iciıı bekçileri mabeyinci gön -dermek btediler ha?! Martaval Kuiıiı . Hani demin Sultan An» de lir İrse k ollarını lalan tutup laplvUoek için di -yordun., bımdı abeyinci tın oluyor iuoui? — Beyefendi insan mesela dek olamaz mı ? — Olur, olur. Deli de olur . ' i'>' göre damarlarını keser -terde.. Kendi kendine kıydı da d erler. Mesela sîzin yaptığınız gibi.. Haydi, seninle ağraaaeak de-ğiliı. ftoyle sana çakıyı kim verdi? Merhumun kollarını ark an kim tuttu? dizlerine kimler oturdu? Sen nasıl isini i'.'-rup bitirdin? Ondan ha ber ver. (10,000) kuru; t....... u, bekçi parçacına bîr Padişahın hususi hizmetine tayın etmek.. Bunlar meydanda, anlaşılır şeylerden h — Beyefendi biz rahmetli Hünkârın yanına hile varmadık. Cumartesi günO {Feriye ) ye gittik. H rem ağalarını içeriye aldılar. Haremde eıkeklere m.ılı yer olmadığını soyliye-rek biri kabul Karakolda kaldık.Ertesi M" kikle, nmaha ajamraeye anjıı dukam »it. theeı ¦ w hana ı-aterdUrv. nr rapakan diye 1 ordu l.ı r. Kusur ve kabalıal lıulau w Ula Caka ¦aermurunda Mı ın-... a... k.aaaaaaıa vah »eıbteeaeı btr t—l*—, kieiea tuta* mm ymalııdın I ıklıaMa aml 1 mı el•Uauua setm İMam, r-»»«e ua.e el-lia> mrhlaknnda dl<«rdu kl; ¦ .i... laıamaeak .....ı.ı, ¦ eter nael «-m kail detkhllr Aral uuı.4l aekM W ataaaa I...-4.. ava hem alımım, ama* da arlr-lı» Oaran HB !-•'-•¦»•£¦¦«¦¦ mit ..ıı-1. ......mu ¦ m emvnrum.ı Salıllıa kelli İlminim ».mini del-eetmenw4ı h.UMibh aaaraktı: lakat eauubaka da klauvlı »i •embm. kamam eetaamam ha hakankem laaıa-iın lanın edeyim dadam vırhi-"-.. karUerim. aamlMı mâmı».1. ..m ıı".eden fuaellerl mllhıp edrrk'n ... 1 .. '... resmi d. ıınaımafaİNft ^>Mba (elik Kanım. Miri »'ri-eJldl bo-mı rnohahaab Mr hamaaaa|>aı anane .eetatlm «a. hanmh kar kam d-luıimı >u»he eMMMaaH n 7ii.il vavaı-j il.i Fuzuli tekziplere iki kısa cevap . 1 -.l^-Ivl nuMT I tlklerladen IUOM Ula.. I11l1nl.it Ikra-mı.rıua aalaloıı amfMMB Iı ha mıhlan lakat erm'-aek aljıkkıaldaı* 1 Maa-

... .e" h«e l&ıılkl . ııı 1. ..... 1 da Wr delil'! ve lav..tut nellumlnde pek yaktna. 1.-.0u ™..ll. I.ll.*»e-ct1 VBBİmlr-a.r I ..um alnrıa daha fart» laakal la .-«bııın. ıl..- rtaarn hu ınreMe İkramiye alma* hlı ¦krom kir kabahat midi! kt hu «-»i. |anim¦ undan •h ler bolaanw» re hndı.e tekatp ed.la.ek kdeedyar. İlim > nbkU a. peilı Diıduıuııhn (a-eeKaaiadf MUaar ealeaı »oıl.rMIr M km kadar «.ın malında ımn.Hi yani ¦)*•>•¦¦• be• > anala leaadUt edılemer, Pı.llı muluıu Br> »t. İnli İler İne IIi bu »•* ı>ı bir a-rbedrmk yekan lan mı bu t rabı-llaıılır. lUru dilin Mır. ha.h* hlr na da Imkln yakıt bandan İbare l ¦II tekılplere ne Şoförler! Arabanızı sür'atlı sCvkedcr-ken kazalara sebep oloyursu-nuz. V.ıı>-ı i.t'li-ım.-.ı. masum yav a ve kendinize acıyı IJugunkıı ııava l)Qn 1.1.". ' 1 1. ¦ ıı 1 7 de 1114. on ddrlle JÜ4 İdi. l'lı.T.lr p.. r,/,!,,, || ,-. l-c ,nr'aılc - .7 r. Haram azami Ü, 1 II İM. Vana rllzetr pnyrardon ese • cık, hava az haloıln ekseri) «ita açık olacafcnr 687698 HİKAYELER Yaşı geçkin hanımlara ibret fttantt* *dİ|)l*noa>tı birinin buncan pl nmaıı «rttj neti ol utun uı ttr ro-»ot nurlu. -Bir i dinin nonbfinnrı'ı Oi-jı betim acça-lı k» dalların yautunUrc her iiv.ii.ti-. aile tıi. Muhalimi Beyle Brnrluı- itamın <i» ıl»\»l edilnıiılrıdl Keli ek yendi, bunaı. hafifl¥Vur>,UAT OLOıriOb ti fr.CrOl^' ı Meçhul bir otomobil ;>cbrc m tanelinde oturan [ m ¦-.huri li>« inl e be t İnden Mu. «evin Ft.ııdlyB iç Fatihle r«wl pB<a caddemi-«c n l,. . bir oıomoMI çarparak amıuır. Solde araamabladır. Kuruca amada bir lana corht Karart-aıa , ...id,... jt. «olar P efidla İd a rtv I ıı d e h ı otomobil, kemde am.l.-nnleıı -Dkp»n. ırak Yeni bîr İrfan yurdu 'UtaUJ nrlriff ndba- I lira lababı >lını* bulunmakladır. Mel lohiu ..hnii I bin Birler. narabbaı ¦ •«inedir Una di.ıi taraflı t* M im ıı ııı 1 adı I"*" ı» kı-lık o-nttlaune kahırlı) re «İre oıutıeroll.Mı »midir. Belan arana «taralı bUhıua enıid mimarl.ı rım a dan Sum Bey taıatında ¦m> edilerek «Un bina mudern ve ne ¦¦lam ııhhl ve bedii amc rami ota tıktır. tMaanııı İkmalindi ıı CDuıakl dala maıarıfıtı da meıkBt vakfa alı «laral lar. Borsa laaMd i Aı'-k lama: ¦armalardı B ¦ı-ı daveti ¦ inerle İM iü.o-niJiJi,c-.ı kalma leye, ocioa ruvaya fa) $eıı d anmıyordu. Fakat f'i, .Hat ma bıiylime 6ı kcamop u(nU9 elbi her leyini ııydurmuıtu. Her rtm • yor. lUmanlamamaaı Iı tara kendiunl mu»)»ııı •t tul m fula atık ren -diyordu. Zavnllı knıl'nm (acın: 'a bu tekil y.(aynın i 10: etmem; cuıajdı.

Blratmda l urdur) il ¦ -111 a yattı neneler *» lümıera t'isur eünlyt Sajtml Onun laledı âu va Ankara bUaltCu kaimi*, haıındaa yaralaıımıt. ha». taaeyc kaldırılmıştır. buruça*rrtada Mr baıa daha kuı-..-ı-nı iaddoiadea ceeea Caaak tapaıu Ikaıi kapıoaı Han Narl CtcBdiı* Bular Sabrıma Mİ ma »IH ^aramm. Ham ünri E. ehemmıyedi «oreıı yarar laami). baılaneye ¦ aldırılmıyor. Otomobi y nıUaaaomaai - Kum »uı i.- bir iraraıay ırabaı İla gofdr tvyrlııla ¦cvlıeıııgi ote-mobll mırkcıi "¦¦i »ılı çarpını>lır. HUtadeıat pek - .ı.ı- ¦ n olmu; oHmıoblılıı oa knnı tamamca barap alma im r. Hırsızlıklar çobanlığa ha»rotmî»lar *mnl AhM M ıı--.- iımıa. de çabamı 11 ana* ıyıı Bert ma/ Kanım d onda dünya basına yıkatıyor ıunne-ıı. Muharrem Bey aurlıltıtıu. rJrüHlUiı em : Calibin tamı yapmak. Kin oynadı-tı j.-ı. MailH|pam kantarondan dolayı kan ¦ -1 'en _ahmet Hldayol lakatanmıılaadır. «bitle im .i ¦. karakulda: *— No yapalım «Itndlm. bU mcmirkdıı lubandık, Ihı tlilUmPıdc ı m ... ı hn-'ell'. . demltılr. 20 kayna -«bibine lodr edllmljıir. t Cavgalar Vangın *or I nldabı Kıunkapıda Battan ¦¦>>» Cm da raa »aMr hacı. dda t«e •nrbo, lan» i ¦rif, kteacııı V ranlı Ibrabimla karı» Saklna İlanımın uıeri lcam rımifllr, lak knrkaa Funarlllarln hazırlıb nıüaabakalaı-ı Halk ;;ü"l<_'Jütli scl'cek Mmr takımıTa --p müsabakalara kafirlik almak öı«r« bcncrbahca birinci takımı buelin RadıkliyUnda üıbll-dar-Ucyltrbıyi İle hoıuıl bir mdıabaka yapacakt rışları hazırlıkları Temıııuruı m unda yapılacak ııajıı u>:uailLeıden Biri mw W: •Oajeorrvi' aanUtrafra nünaiti »m hic ej bi j"i- ı iı^ia bir pruGram yapılmakladır, t'rcaltrdc ten>illıiı bir larile tatbik edilerek vc ayrıca ntoblıı tle î^lelîlccckiir. Varırlarda bah'I mıirtcrtk yapılacak ıe mu-ılka iralundurulaıaklı âtdîğı ttHÜnlvr

Keylerdın »ö)kaıtıcH O KrJuır > Mlemiekbart Ulı lalım luyle Jlı: butıl'i n«.«n kJ». i din RHil, (cila JOUra. kamh panak jn.ıon ça ifcaoı. (Mdar ».«jt., «oı mr^tn», baaapı »pm. aabal ti.tu». (aUrdakalI a .«w. uv: «MtO. ıı-lamul ;utt«ı mm», yutat lam. buı< Crfl lö.urr-. j imddı. acın atran <- İK. klitur. Oecen Batarın BBldaıı ak<:ııı yivde 4b 1 teviı ytııee a*. jaaae «. teıelye yoıde I onbel yuıd* M failidir. 'ıı- ir^ıde >. butiıs ydade X. oryan yıadv 10 •On ta yamaı ytmle 10 ı Müthla bir Iı 1 ...ı. . . . . ¦-¦ Ta Cin arlıacı >e -ekerlime ma retina vaat doe-u \ailyr.Jil >erebHrn»k •" İhracat İle n-.-'.ı : oteık -am İtinada bir lUtri tetsıl ¦dlhni.ur Haydar Rifat Beyi Mimi. meı'dekıi Ayııl Haklar BırvV lamıı P

"icaıct ve Zahire Borsası in,o.ı- Zahir* \ t. -.. ı ı... Mfir Uı H'nı om Usu Bır.aıl Vuau) Ilır ı.l fin Iktıl Seyrîsefain ¦ ..... rRARZON BİRİNCİ PUS ı \S

.

ı ra Amal :ai \ -i a l'o-taüi i ,1 mm »Ulı» ¦ . , ¦ ¦ , ¦ ¦ 1 , . . cek vc dûıtû-tt Scılc bd-ılkte Dol. : ! 1 ¦ . "i ı -lal . -i r. mektep n baialudcniarne İS ten ı:..ı ''¦ biKtıkı', 1 \x rUbü sa*t bit ¦ ¦ 1 ¦ m yirminci gûnu .1 ... ı 1 ı ' |j . 11 Akil »teli met ham mimi ıl Hatmiye İlmimi.» I-idare heyeıı b«».«ıih» ¦ lı Ilı Iı ıl n ¦ .ı ı" - - - - ¦ ¦ ¦ = - " ¦ ..iti - ıı jzmir Postası Seri. lakı vb munliram olaa ADNAN 8 inci pazartesi Oa|>a ııhaam'daı banarda i bmlr |C ıe cuamed ı.~'i lımirdea Ijıa-Î* hmefter eder 0-iıu GJouuk kamamda ftte Fr.mım lifini muruıtı l.iımn Ur.'aJ'.j llMl Hanım efendi; Caıibr nite m ıık a ve mel edecek erkek tasavvur edilemiyor. Sn.., ı. atfift Mon Parfüm _ pudran ve lâtif "Mon Parfüm,, lavantasıdır. Puİ8!c ParfumeH BÜUKJOİS l>irl eaıııiı B >*aXa İN Clntl K"o Flan ¦\ ¦ i .i r ı | a jımı Ku pa| Kıı pa «I ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Mîllet ' Pazar f*f Limanda OoEUn gelecek 1

l

... ıı. ı ı. 1 -oı. r: ur ş Hııeliı elde tek vapurlar Raıit Rua Bey Artım KoUı ı.-ı.n Hey Hlılm Lokantayı Bo>acıb0y rnıinosuna lukletmişılr. tlu i ko.adı yapılacaktır, Yelkenci Vapurları İZMİR SCR'AT POSTASI! ; ,İSMETPAŞA| guıMi um <aut ı •; ıe Galata İZMİRE Maarif VVkâleliml Şayanı ifllhar htberlerdt a .11 m ı m ııl.ıu .... . alın lı, ¦um (İbda) ya İMtruem ml Dr. Osman Şcralvllin

•ı ııdıı tılıfûn lideriyle munnaii20 anadolu ile trakya ve avrupa «¦¦¦ BEYNİNDE NAKLİYAT nn fceır t.ınnrd.ı-ı re ıtirm','l:ımW', '• itin sahillerinde c|>Oİj.'iodın I ı ı.d Islanlml Baytar müflürhifründen: umun alımı cn:ım:laai gam-'- şehremaneti tıariudıı ilere tdbrrkulm tatbik ve teceoS Kriterin efrilo» tenin ¦„ ,. -ı....... i,ıir.t rden ter. na-m unlama* nemeleri alUadaranı il Bandırma Türkocagmdan: Inrl lleetınm takt. ta-ı „,r..ml.ı bulunan .Rendumının jrkil I"-. :]<|< ¦-mde İki kıllı karai ti binau varinıtnaaî :emkk«n -.::blıkUr. İB lannvıfdj î bal mi itfa e.lılce ojenden tab> land Tdrk Ocağına moracaallan ilan nlmıı.r. Tütün inhisarı umumî müdürlüğünden: fitlt. ksatıut 11 , > . ^ iv¦ . Ift Aran erini; fil " iı *f" s i • U Kanalı Mrf ra .larti .D.nulmx Hn<tuV 2fi-T-9M laıımne ¦tu ediMuı JUtmak. ^'ıt. Yekuna talin allı ir ıim.'ıtıpi ve Lnn fııl tûldiu; miden bUalıtıııda mulurrrr e/aa ve uaV naıarJtkla i«a «dâlıee|i ilin oluna:. KİKİ îua! WI0t •otyroBo l? OM j ÛC0,2ûO I 1600 | ! İrmik bir arada ihale nli.terkti r. ; ('»**• EKafar re hey.n peynir i Kura UrûOı >B Vojbi ! Sabun noo] :.w £ .S.oV^ vtı:. ya» . Et: 10W ¦ Mııhb*uf tıue »bre e karlon müuakasası lisan umum müdür Ülkünden: almak i unrtHi $üufl mal ır-ktu ıılırıııı l-'dl Marmara Üssübahrî ve Müs. Mv. Vilâyet daimi encümeninden: San'allae auklabiac mukimi imlada maharrrr ora** kapa] unul.l- |'M"»ıMerk bvOo.U.,--- fcceıulmujlor. Tıılipb-rııı İçenimi 4ıu 929 MrUıio* ınkıadif < manto ırnnu İM ' P.T.T. LEVAZIM MÜDÜRLÜSÜNDEN: NAFIA MEKTEBİ MÜBAYAAT KOMİSYONUNDAN: ¦k.C.pt.r. I 10 İl . :.>!.! • Iwkaf Umum Müdürlümün den: i-el-e • n-İkaJarını İstanbul ithalât Gümriiflünden: ı |jp lan ıı ıık m ar. bİrıkılmıglır. Tik» F.ıfel h*r«ti mer ı.ııp raporlarının LırnatL bıabpUrunu l-lkiil re 'İ28 erosal vAittetk aıalana «likeni •« haklı hunırlenıuj ¦ ¦ t . .ı . intihaca ve nerelinin teıbili. Edirne Belediye riyasetinden: Acele ki bur-k Mada Zil" T numarnlı han* karalık Teninin ta ramından! - ¦ !aaW.e" ¦ 3 '»».* AFİFE HANIM GÜZEL İSTANBUL R A M O N A Pilâklurı pek yakında geliyor ODEON

Borsa ile alâkadar olan Tüccar ile sair Zevatın nazarı dikkatlerine istanbul menkulkıymetler ve kambiyo Borsasından: ,ıUıı «60 İzmir metruk n&rf'ar müdürlüğünden: hv.. .1. .. Mai sema altında Zavklı ve yayanı hayret dakikalar geçireceksiniz KODAK Fotoğraf makinenizle tesbit ediniz. AUmlnlıt Folograllsr İçin Mlnuleros kartlarını kullanınız HER YERDE SATILIR AEG Yazı makine.!, hû t Un d tin yada tanınmış «t h.( bir fan Bkakkteı.mn eaakk »Imadap möıteuıa tı etaa ) llMl nukinecfa. Tal«# »«•n-uneJa M« kr laannutffl mUtar.mm.ı. ¦ I-"•»""'¦ lacruanni smi-rtllr. BOUKLA BİRADERİ ER re ŞÜREKAM Oalala. Vayvoda caridnai No 36-42 Talalonı Bayoftlu 3354-3 355 FARELER Yabayı tc\lil etler. OeJa.ı bit, koka a-tjrrtmek-auan kumlan Pastoksîn İle imba «dini* . Paris Pas-tor lınn>atııvan rouatahr.rra-Lndand.r. Deposu: J. ileri ve -ıiP-k.ı-,1 j KAPPEL Ş Cihanşümul yazı makinesi q Her cibvli Lafca.! olımuı. I 14-29 SEPTEMBBE 1929 rOlRE dc MARa/ElLL IftTERTtöTlONOLE MAPCt-IE MEDlTEROANEEn £T CCtOTılAL I LIP P Üt MİRİ ¦ -«:: ut. 11' vı ıı, frengi olanların nıım I l.'..,ı„.. Dr. Hurlıuruni HALİS HALEP VE NEFİS AYVALIK nnjM > afları almak ¦¦uncen KlaabaMa Aama otonda an NÜSREt'CENAP r..~' Resim edevatı mubayaası m rJUBOLSan. ı .»> hakııı'voülg -aaaı Or. İHSAN SAMİ Bukit-riyolııji Uboratuvan Pek dakik kan lahlllatı Uea Lttalıklel ı,:.' Mm balfi.-a. -atkltr. lloı ıraknnUımı de kufi ¦aharı* w »tam Eaırneıı Iflı m ılaa t Sakn Jlakm.t abken tmıaadt Tekila b «I rav ««*—m r>ıı* koenDrlme (Ju-btH) anana Pnrnj tıaalanaiarl mUteahhiticr ŞATELEN MÜESSCSATI olanla-a rr nanen bir uj>. deli | SANAYİ TEŞEBBÜSÜNÜZDE İÜ HiLMi NAiLi DAKİK ZİYA Haiıkatııa Miatlar; itere* ¦itelen* »lavlırden bert ..-.-..».< .e mllkemmtllyelı laanık >diUn

ae en.uk ndandır. _ DİZEL MOTÖRÜ MAKiNiSLiK KURSU Devre dersleri 10 temmur 929 da baalıyataklır. ..abat almak ve kavi ulunmak istiycıüır Gal atada Voyvoda eaddeamde İtimadı I Milli Hanında üçüneb katta kur. idareline müracaat ede ilirler TaaMaat «n ton sisle m Um M knmpıcıoreUa U.atel makineleri Hilali hem amelî ve S em nar ar i olarak ıera rd.le mekted.r. Defterdarlık ilânları 1 -.....-.t f.Mİ-i CÜSt dblaclrni I l.ra.ı.1.. . yerli ve Inıil!* UlMnbul F.minûnu II... o Kö,.Jb.;.Nol»-iaKJ.J.« clbu« raai-aıaııaa bu lUoı kr*İD^nâıacajWdi. (KSfcMEllATOS Zmfıyetı uıınımıjeM ularıU J r' ....... a ti lUkbec k_; Eaol Sah' caer*e ıcın alma* Alımı» aentl.k «hanvnmal achrei «e »o »aH e kıy* t kal ıs ı • del u.f 4*W* KCZambi mnı » ıvetuaımı i'iıcı ıinden: AvkkaeS* KARON ^'mnn Kiiaphanesî ''lwe bana eaddfca bdai» 1 11 111 Laar ~L*fm*t M laat.'| ¦ i-t.i ¦'••«*?< ,-...a.-.. ı-ı a Mo'ul Mwhir M \& i ALTIN'!! SENE - N 1B62 İdarehanesi: UDyıınıııımumlvc kjrşısınıln dalrei ırubsuM Ttlgrnl: İstanbul Cıımhurlyel-1*05111 hulusu : K" telelon: «r!sa.îS Cumhur iye HER <iCN SABAHI.AKI ÇIKAR, SİYASİ T ('. K K GAZETESİ_ CUMArle&i 6 Temmuz 1929 AŞOSE .Şt.KAİTI } üddbti İTürkle İçin [Hanç" İçlıİ melî'î ¦¦• '¦ Kr. | 270» Kr. ayl 400 Kr. I 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Gazi Hz. Çiflikte, İşinin Başında Ziraat mı sanayi mı ? Gazi Hz. çiftliğinde, hayatının Fransa Sef.nin beyanatı belki en mes'ut günlerini yaşıyor " n ituâf her iki hükümeti de Büyük eserinin basında Gazinin memnun edecek mahiyettedir,, Paris muahedesi bunu tetviç edecektir wl.-;-r ı.-im lakribafa a«*ro Jtlâyı ttkUnĞr -ıı rrjl» •-«--¦¦. 0* lah, W>taV km- >¦.¦..¦ >,-. .1 ı,.. KUktdrc bnUn f^i.r. Bnacrtn IıakJıak f4.ıı taba-Ul an aaanrl taıakkiıl j- . belki aM-«ınuaı ıl.ininin te ffnitnn lerakkıMdlr. BUüldalki bin kil" ». ı.,'.!ı icı-.ı ne -m 'i nc de nua'l btr terakfcldlr Balkl Mdcec ıh» M fennin ambaıaalaaı "lan 1... I- bd «fclı< .........i,

nıerl a»Bu sene mahsul her taraf a pek çok iyidir Gazi, soranlara! Frana.-! «otlıH M. Şambron ı<lr rifar Ur drrana clmcmiııır. DUıunü-jakdcnlıdrn IHelr'r kadar. Budat kart no» kl. Ilnıaa edil'i. .111-ııı rhmnılyrtl <ıır,ıı.< I.lııllı -,lilmi-Ur V» ba ita. hal baladadır) dtuUnanua Ki diyordum. İki liralın mütekabil h Atletizm müsabakaları Yüksek atlamada Türkiye rökoru 1,78 olarak kırıldı ingiltere ve HİNDİSTAN İngilizler taban mağrur bir millettir Onlar diğer insanlara »e, memleketi e re nazarı hakaretle bakarlar Muharriri: ÂgİoÖIu Ahm*l —i— ' ahali hırıla>aaktaa rt (ir illimin U' i'.-! - aaraauı. hmeıa»4a raıap oiıa-kartı*: Hindistan _ Ku mUalll„ lnıHgavl tam.„ ¦ııa ı ¦ ¦ ı i.-.. »"¦¦(¦¦ '..ı-— ,.,ı.:, .. ... . tahtrtm. d-rh.ii 1--.It. Mert-Ha» ha>l< oaaaiu Oftr. tıııum r~nHm< ıııu«İlin. n-ı " vıı» ¦ Iti.II taurtı klıoylrlr ara*' l.I-İİHİa firiği. I. I Urumu im Şehir v© Memleket iıatoerieri Islanbulun sayfiyeler' Sayfiyeye gidenler bu sene Adalara rağbet etmiyorlar Narhtan ucuz! Ucuz ekmek satan fırınlar teftiş edildi 90 numuneden: 30 u matluba mııualıkitr Sabıkalılarla mücadele İnşaatta çalıştırılmaları için istenen tahsisatı hükümet kabul etti üuşjSJnlîtö îitaG-ıiint v« hUsaMaSSI * Gazi Hz. Çil'.iklerinıliî iş basında fiarl Hauailcri bet «ün ıtırl»••-mıi' ve lıinln beaınılu ma*. Sinilir BSDoif ır nr dr H...... tanhlnUr. B ı -jji ftı. talikini rtbt mı bunlar ham detuaır; Inmhıı 1.11 llare nhli.rU kin I» (ı.l'.--. irr manammma **•« ¦aahalo Hin yarmlUmııJardır. BU İn (ili. diyor, kl Fail m tul We»l )• »nı ı - ıl ı. ¦ ¦ :rr-.- Inatn -haU «ani: Şart Barktır. t"l >mm ıkt aanm. hl< rasjet et-in Böyle bir Î!'_IlJ LAİKLİ: »*rn luı«li.Il.l4t ,.- Irir >nral ın i"-.. ¦ ¦ı-P-MhılUl | Bahri lamfinia isplanan.aallı v.l -.m*.;.- 11 > ı11 i;«a ı ı llntı ı anamnaan maral İtti ¦ I. ı ¦ ' ı .Uiıi.liı. J - İL" - _ I ¦ .Mili I ıl i. ... . mili ıl ıtrinin mili >-hhrt ftlr olıy i\trt bile mı." . ıl... -ı- V» Ti-I .t- iuı.r I. ... . ¦ rr.-r : . ılnl l.u.J nklıı v. •»•drlir mr«al ab" .h.llâBe- haberdarı ıtnr .Iraıe*»»", «.mrır-kHir. «m «kiki- •>"»>' ha ı.. ır "¦- meydana . r Jı yar ı "im 1*7» ntbdu Mn bn yar «aralı •rıllmltUf. ıtnttal « hu ıa" ı. ..... ..., ... ..i 11 I ı -ı — .. . .haltyc , ru«ııırh ıı, ..ıı -ll.r. ı( lar her ary hahiâa..; ura Inaii»!'».. A «ya .r »ir..,, kl ¦»»•• aMu>rHvl. ba «M hamillere «mı Inaduı aftan**. Hikarıııiıı alıl tanp ntltliı. kanara tahkıhal eıuevınıiı ve İlle hadenn bunm bu (ulıkUtaı ı> aaa) ruhla Urluk -u.ıı-1. —, clrlIlleMI ır kl '¦' . ¦ rarpolı olan ah ılı I Inralekderln imalı İt alınıl mnlı. yerlerin ı nau «a.H.ı

lala re «eOıi i Ziraat mı sanayi mı? I r»; »Uıkdıa Kabul l*»i" banan ıdraalia «anayı—en »ti""- Iıılu-ileılını teıtt.ı tehhmıllan hrııuı ıe lı»l» İm memlekelle ¦aran İcabı ulduıana ılhahr yontar. U u. ı. ¦ ¦ nraalın ratıdnlMa delil, belki iıi ıiiiiı ı* nedir; Niıınıı-aam Ali Metin dCdlfl Ilhi «ul linininde bile . ı..ı-ı,ı: i. ctıK neksannır Her ¦ıılııı mel onları ¦lınıırtrıirı beOUı ııınOrn .Mpi.İim bulııanm en kuvvem b'r »ebrbı bu İdi. ıı. m. . Ul . ı , ¦( ¦ öyle ola orta lahdi' ı|.>il. Katla her naııjl blı ima bile ı.ı'.i»' ı...¦ ıi.ıııı ¦ bu kadar dnln nnem-ır »ıhl.iıi İniOt>e h>. > jrr laiı-.l u-ıl dnilen k-rahra anık durul taam la mı hilenle. ılıtdt IıBr'J donu' nuuat'İ IW' dır¦ııırlı. UbUtırı e (uduaaınu <» lan bıı anaami I e ır.>.¦..,(. . ..iıâ5dan doeahıl'i .¦¦ır Faalrmlıı «la »aaa.illetli: uranu BtaU İM ıınn lklnrlıuf<» hurıycunde t> İndi. .um yapı-, O ahi II Sı «enc adalara MmK enateril-neml-ııir. Halk daha uıadc A-m d ot ıı hu Ilı ciıanua »ıı-ı e İt 5Kad«»fl) aıckirtKi Ulan bul a -leklılk alrkeilnc gc«miijilr. Vatınla. Lrenkrı>Une badaı ıcnv nlrnıocaaiır. f) 11. ¦. ı:. muhaaıı -ı.ı..'.. arına l-ıaı Irn.ıırıl'i v^J-'ı' - :k .1tet eıhlml» ve Inhblkaia baalanrnatir. % Sabıkalıların dtmTr yolu lh-paaıında ^aiı^nuk l,lıı iııenilen ıob<uaı kabul cdllaılştlı. g Burbadıa İübaren inekler, l.ı.ı vmmk mllcmlelrve baplN-tat'aklır. Ü Ku sent ıllktek mDheadlı nektcblndca II EEn( meıun ol-¦UjUır. İ% tı.lın. ıc-n...ı n-.ı........-.-.ı ;'! ı' -j -' ı r. Harici Iranda Mayenran msaıaknunda »Vlddillı r «t i el eler efmaMur . Ş .ı;ıiıi.. ı Berllne mmeveccU ¦en bir tayyare hnrtkcı crnırerlr bu tayyare bu<ımc ihalelerde lere inmi.tir. § ı .in-.-.ni ı bir iren ....-.!.-¦e«ı olnutfiur. yaralı tamdır. B . '.r . 7,. l.ıi.n: Binlim «rdır. § Viv anada ıddrı ı İT-lı-lılar «lıaıynn »mıınîlıı hatla lUltalyedr ¦ ı ..ımı nic not yoMaı. dmnek «alı| ı ..¦ ı ı .. i. ı. . ¦ iı .i. ırnnıyllıı . Gazi Hazretleri çiftliklerinde lakım lerrtkeirre um Wontrol-lanoı - ' vı r .!• Gali r m mı ıo e , ıh lifi jarın bûlûıı AnaHûK.) a Uımıl olraaa-eak mir (ok lıcrfabelerm artık ea ~'\-----' mueaHakiTCfiaric am kat ı aodnnimnme aamne ol • m akla namen m köre e fr Kem-o ermaalir. Geten ime butu. s..la ku rakkktan (ayır cayır imarken Ijan (iftLa-ı yeryrr yüâoe, beslen o n aekİM kadar laabıul alın.Mı Bu aone mahaul umu* mıv-'l.- her lıı.ıll.ı iyi. Can» wfttii-iii.lt İle ekmrlrlı, Gali (imdi ba mm affak ntmut btytk rıennîn havn*rmn belki Ciı ııırı'ı.ı t'iınlrııııı va)ıver . Reumlcnmır Gaıl Hanclknrrin ,,-ıl.-N- ır i| baıııı..< lekbil niufinuıı a^lî^arriıiir Bunlar ç eiaedar. İsmet Pş. Hz.

AhanM —Ih—ala Bo) Vakit Lamel Pe+ı lUır-tieri bu katta ecanak ,.r.r,«:¦.¦¦ tKiyuraeakUeoar M.ll. nuadalaa «ekrlı AbrHrlhakk Berin oV bu gUn An kara Han lerinrlıe mu «a -«alilini inlini edilmektedir. Zaro ajanın Amerikaya (.n—mı." ad ıt'.var MU ku dela Amertkaı Bi«ıe«e »aı-ı faUButir ¦.,,-r »bklâl mektebi talebesinin hep bir arada çekilen teaim -LİL JjT"1" *" "~" İ leri ni derredıyoruı. Mektep talebeni »an'alta da bûyUk mü.alla Yunus Nadl | yet gailemi» ve yapılan bir sergide te-khir ohır Karilerimize, muhlelll mubayaatlarında lanzi-tattan Istitadalerlnl temin için ı3ı kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları günü. listelerimizde mUnderiç beğendiğiniz üç muhle raz edar-¦enlz teazltâta mazhar olursunuz. SON TELGRAFLAR Müthiş bir ittiham I9t4 Ie Barlindeki ftus sela retti nü c Uç adam mı katledilmiş? ıieıba \ (AA • - 's."" *' *ıaiî »i**-»*.-! «alo». lakiMl *.ealna O"-'-" »" Şikagadan Berline gidecek tayyare ¦(_ s.yagu" vakayie t&ir raaızaır ^Jı iFransanın Amerikaya borcu Fransa4flfl,0QQ,flBQdolân verirse İngiitereye de o miktar p ara vermek mecburiyetinde vermezse iş büsbütün feci bir şekil almaktadır Mithat Paşanın Son Seneleri ı.,.». :i. - ı: ... .. dahili n hm. luıBUkalaroria IbUbUui u.antr aii.ii d» BarU Btr f*r» rardır Hım» ı .,1 H.r mil» ¦ûkUaııl BB ıdıllıldl nuar-t «ı hkll n Blok IrlrTt.ı.ltn* dul halka mH.nl M lulu . HHMI bari.-i Mı»*» amiri **™-a»u de >cir müdafaa w ınotıhele ;Ulhu»nı ¦ Yaz-. Raglp Beyin gidip gelmesi o kadar uzun sürmemişti "Askerler silâhlanın bıraktılar. Ben de girdim. Bir kadın elendi iaçlanm yuh. aklar, kendini denize atmak istemişti. Ne olduğunu sorduk:' Efendimiz kendi Kendine kıydı, dediler., — »5 — ¦ Sürurİ efendi dişlerini eıcır- I bedeni hırpalamak itin samanlı BBabmattM - dhlınaı bn a*¦f - «ıh. bokaln V* ı ¦ • ¦ ı hü> r ¦ : . r .. -¦rvor Bb ılık *r ı -n -ı-ı ¦. halli da-Uıuıut *ı<l„td< 4i.lt..><•¦ vı kalamara Mr -evle haddi? «a Ih- laa-al malda*. «ahıHn ve «aklın ¦ dala . t-saira ıtır ıaja •M . J.ı ı.k danıdan Urı •<(•!¦••• ıı .apr.Uuıa aralı™*» "-J .ı ¦ iJBlialf.lt .ahardan»— — I — n...... * . lu »naat alaılrr Lifninv.it lutubıd' ıı ıı n ralerlihl-ıın. ı>~*— l-•. aaafcl d- Milim, ıılıa rmrıı • daUuıar - < emtlaln -ura (kr-daiıte l;i7Til. kıtula MI «nllen fcıda*.Umre II ı vııının rahııl ııııkll ı mj ini onların tın un İlanı aBcahlaıa ha-umu.... Kir |.- .uf tnrıl n rer*Yogoslavya hududunı — BU ahsa"1 la*1 dahi ¦ara Kelebi* »onendılrr btasy* ¦¦r--..dr B kl»*k MI aruo Tu«-Uaı naııı un bunu mı nepıı nuııaın--ı- ı.a-puan-ıludcn çıkan» İt lahll. elerin-dea wıtn zlUUt Vm« •aılrahru haMaraattolaraa Banı. •!-Irrl h-nın tesM --ı m VI.kamil tunların i İl deline inaııaumak-ladn Bahamı ı - ji-ineO*" lahit*' edıhaMa ıf ıl.....ı hakda-ı ha-aB

m>U atbanlar. > ruılı timbal •• ¦•hUlkatı İmi ¦Im-klBilIr. İranda zelzele Tahrın 4 (A.A.)—Marenm-n, mıntıkasında Bahrifarat, I ,r.>( *r Amul şehirlerinde »iddıtlİ »t-1 ol mm t ur Bursada al par f arı Dıınl 5 (IİB .Kal — ı.lMI ¦¦ >">'" bopiB balet;; haıurunda yapılmıştır, ko-ıım» hıniHilvri. Halli elendıBİB Salınl. hamdır. Bursa Valisi *»hrimirt ¦•llvoc Buna 1 <Hn. Ma.) - tıHmıı. anı kapmalar ııitmaında ballın-m»k la Hareket eııL Wm»M Cııiiı.ır 1.1 .ıiı aaylAp aahaaında âofra 4 (A.A.) - Kral Bc-ri* Keveaandaa ın^ıarlp «abaları alleleriae muavenette bulun tmiBiur. 4arr m*,'. !#*ii.»n hail. Fara > tA.A.1 — Po*l FnrUJ;en - Bak, ı yutsun ujjn, _'|-ti:.. Ne ııekk I dc gürel ny-ıdın efen-kıırtardın ikan s Jc Sult Er it) te Bir İdam Menemende O uaıo kimin, tacı mr-altrlM para îcl nunurln ıımirde y meleri ncilcoındr «evin İda Mebr hn'ınc ve SMcya hapı t malikim nlı kainle... Ulanıl sdtelerden )>i-oydular, o nazik ¦aıama IIm oldıı(ulııı ju HUoı'n Avnl Pa--anuı iBiaimi |Miaenİ söylelmenin yulonu bilicim. Tabii bemen saraya gidip yan-laduıii? —Gittikti ciendin),5vle yap -hktı. Sonra da Çırağan sara -yında . .-I-I- V, . mu:i.,L üloa-di iı "padişah olunca beşyüz kuruyla çırağ etli. Beo dc ma -asımı memlekelİıuf covirtip ¦*• laya — Bir bafka diyece^n var im ? — Yok efendim. !¦:.--'..".. .,ı. Şu herî'İn hu kadar İffaaı kâfi gfh'r.. Mtihim i*lrr yakaUdıirin» emniyetim emen harem ağalunoı n..,--: buyurun efeodim, dedi.. Pehlivan M»ı*tafaya köşedeki sandalye l. t- ,¦>¦!- oturmasını i>arut «ttL Rsçıp Beyio gidip ¦¦¦\i-a.-i o kadar uzun ıdraK misti. Ö-nuıu-'v /ebellah gibi ü irapla içeriye gırdijİ görüldü. Ragip Bey: — Ivte Beyefendi harretlerı. Harrm ağalan bendeleri kalırdırlar. Buyurun I S ı-ı elendi çekleri eevapları bilivordu. Malum r. ıı ı .ıı .ıı - 1- Ltl._f.Ul ı-UrliınL Be -»¦- lenll, Beyaı camlrbtJ dekıdle Mr İtıı t İndi ini nar alçadaaaauaı nevi peoMiiinaan almaj-iır. faeUımı lUnodB lalmdın Omnlhiı JaaJctlUU ¦ ılıl.ı' .ıı. pı>ılu-ını laflU mıılır ı -i .-i bmblr enelln havana. nu acıyan cıtaılı Ur kaka tır _ — 0 — Malı İri ,h ¦ . ..ı..... bîr raydır: Kı.-;-ı rvin pıncımaİBlbl bir aa İçin jaiDUhp Uayhnlan kaaaral ha bu. tıv ¦ ah kir manla allında *>ep<nın t-ra. bu elek. uıan kırptkU btr »lı lıdnrl (ül lıa«iB >ü ir İt t-ta ı.ıl. !.... nlıkl-ı t-Unt... • Uer .ıı ın kendine mananı I tu unlu Ur edası ıaı: Sabah. lülUar hscuBanaa bil ¦alin - ı.. ı¦ ,-« n ıhıuuı Bum maları İr yanıp tutulan alstll Ur dilken han ¦»». *knam. n-.. .... ı um t-.-.ı nal tıııyan levdılı ve bUlıalı hlr kadındır.

Nöbet balbat I.biatin uraestıran rı-l.nıt: Sıbihm mabmaılu£uada ka%lar taal TJlıarlar. «nil-n ao blrı-•m havalında bdeeldrr -ı ¦ ¦.<¦ nallarla'. Aklımın bavauı : - > r, jium.r ı ¦¦ ı . . u r".ı ...il.ii ;¦..,[], -.'.lı ı"l. j ıırvldı-ln -ıı... ı.. ı ıı.ı. ısına ılı;.. ı •r dnllaım uclanada Iltrcr. doiıaiaııu kanUlJİnrinıl* rın.....r BB hocnh seıtt kurbıcalarıo luvuılarmda vıkanır-Apj3h İte et Err.eklera_müjdo I Kalın elbiselerden, yakalıktan .kravattan artık kurtuluyoruz : ı-ondra terzilerinin projesi ciddiyetle karşılandı Utmaya başladı: — Nasıl tanımam Ona Mestur Peh) derler. irapların verc-çok evvelden ya: ( hinunet) ¦ Karabiber ubit elendi vardı. Anıa. Netip Bey adlıu «ete ¦.iımiiı, »tediji »ffijn bareme girip taktığı i iyi tanırım. Mahmul pa&a harrellcri o Netip Beyi (kıılar vapmuy dediler. | ıı.ı--.i ı var | V.voık 4 (A.A.)— Londra-mu bUyilk terlileri tarafından erkek .'ı.v .'iım caırl «aıette ıslahı ileri iBrûlea proje aiddrtli mijLIji dolayı-siyİB son dercar tıdtfıyelle oa-imi itibara ı'—r aaar Yaka .r kraaal liBiBm arla d an Iti.k,. afca t.pJak kalacak saıtetr paataloa kava olacaic, ceket yen ne ralıaıı acak bâr tavı gdanlnk kaiaı aaacaatır. Bu nıınaır:,fiır »a.ereier yana iarahlanada erkahtena 10 libre sıkletimle elbue laıımala-rının nr kadar elim ¦ >l umu, halbuki kadı* elhiMİeıınıa Bata bre geldiğini kay H e I mak Ie daı Urr. Havacılık vs Spor Mecmuası ikinci sayısı çıktı HİKÂYELER Cim karnında bir nokta . Ali Fen! P> fc< ... , ...ic , SU). litbtalne I: 17Vukuat ^ Cerh v«3ilk*»"5>0-i]-ı Arkadaşını yaralayın adam rak.leadc BUha< ladini m (tiril ne e labuncaıına ianimi), atef (in.. : r. < mermi Muılatayı mcmeıtndtn yaraiarnıjıır. Hılat yak a lan mır ur. Kanlı bir badın maa'nlnnl Galetada Saran İlkelerinde Seyrisefain femir-Mersİn lUte ve akıamı Umlrden hal-jtanli Antalya. AUJfç. M«<he &kk»> ve d:imı<ce Ttfunı, Arı-mor, Al Anta'yı. ftif*a*İç bmlte u-nyarak Kx.rxlU,. TRABZON BİRİNCİ POSTASIİ Trasus Belediye dairesinden: iıbfirda JK» k.tıjeâî Tuz inhisarı baş müdürlüğünden: ılıul Ziraat Bankasından: mı ınıılıaklufc jıten İslimle a . Drhartlt bin manianla .lcil neaetcttl tem .-ı \ :.-.ı.-. yangın DUn «Fitnen „ biraı evvel Kİ.an , tletizra müsabakaları a> Dr. Osnutn $crafeni'i[ Eiiırfıiı «itfa nt'.nnhratiin ¦Mlfa Kirejy.i afalnrca Veri Kaili bfcur, giü Sari Ki'lîJıknr.n tedacid vc bu Küttl'klı t boçAikuı c-gal o{l ı ılyccndıle'l 19 uV;« i-linhıü S°3 SÜNNET — nmeliyeıi i^İn .) '.im- M. Talip Beye ^r^TAYYAR Balıkesir Vilâyetinde Kavr i 7 Ternnıuz Pazar ..- I.' fc , nı-.-n. |an ramkctle GeSbolu, Çnm lj >Oa vc bıhiı« azimet vJmto ¦İ...V: . aAroıek iale>«»Uria lalaniıiildı ıfirfce . KİRALIK M08İLVELİ ODALAR Riıl i.jIl'ii diğeri yalak 0-da» olmak filere

aydınlık

havadar iki oda kiraya verilreeklir. Ayrı ayn da verilebilir. Banyo vardır. Fia t ehre'idir. Pançaltıda Bile -lİkci sokağında 56 numaralı Fyyamiıade apartmanı ikinci 9 Yetei Vapurları İZMİR Sf.lt AT POSTASI 1 ,1 İSMFT l'AŞA .a m - 7 temmuz t'azar (Malala l iZMiRE1;;, 1.1. . .'I'!' i ,.,„la :¦ '¦".-I - S fL | . B . r L. 1 _ ' ¦' rü I." 1 ı >eaDEaM UllutmayiniZ aaaBB» I Der glln fîdeetpnir yer a Moda - Bosta ncı Banyo ve. plajlarıdır ' İçin ayrıca ¦flOaB jl..,ıı..ı..l.r vardır " alemdar 'adiler vapurları Mînet.;;1 ? 1 Pıt/ur |"hAÜL SEZAİ basur MEMELERİ F e sıracaları AmelıyUı ı-nelr/Miıı ılekcikle t>U>mrre, Vakfıkebir Gûrelü) IM\ÇK LEVAYI ı '. Müracaat x.;-ı jfii kWrfl« 1 ' ' ' ' Uejmer«tikwı dnndaiiyjrfta< MÜHİM İLAN ¦ 1-ı.ni.ı.ı.m ^^-^

i ' 'nıı-^r'enli ırmd "i* «ırnH ıı«ıı" ... Fotoğraf levan matının aldığın» maçaıadan İsteDoktor A. kutiel K.-fciıııt mıkıneleııylı bene^lıı^u. Mm J-ıfıjl" . -r.,ı .,vı...,ı. i ¦ MI Iıgı tili «• llıt-ıjı,! ûgrtın gnlavı eneri HartflvJ Matbaacılara ilân Kiralık kö; Dr.ÇİPRUT ıhıcviyı Beyoğlu Almalı I Atlas İlan. No. rfonficyoijUı MSI ¦¦¦¦-g 6 'Umruz IW¥-u-j— ---D OLCA »OLCA nedir? DOI.CA. NE5TLE Şirketinin TÜRKİYE Fab DOLCAnın iki cinsi vardır. Biri yalnız süd uneu etiketli etiketli ) dir. Fevkalâde lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NKSI' MÜSABAKALARINA iştiak edilirettiği veni Sütlü çikolatadır iitlü ve fındıklı olup (Mor Şirketinin BüTüN zengin ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fındıklıda ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦[¦¦¦¦^ halk musiki ^HEYETİ ¦¦¦¦¦ t F R MİS KONSERVE FABRİKASI *|î sar A v bvrs i;"f a R kIN D a ¦ ¦ • İW. : au«rreitr ---t..-ırJa, tiı *lusınc*n "w ¦»¦--»'- Jffi kara-Ai WLi Hamın *i*hl ¦b ¦ FOSFATIN o da'FOSF atin FALİER di FALIER. Beyaz ve sıhhî DİŞLER ıllar bit agııa malik i ancak ok&İjeu sayesinde ulunan BİOKS Sevriscfain, Ciurabai milsliıııiıı hastanesi, Huâliai*;ııe! mektebi ve sair •Tnttcs>a»ü sıhhi en isıânal edilmekçe olan "FMa şiıck, sivrisinek, tahta kumu pire pivc \c bütün hasarau yumur alarile ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kaı'İ v lâtiftir. EL t DA haşaratı öldüren biit^ birin iliği kazanmış ve Fransa hariciye kivc schbenderligincc resmen tasdik e n İmla vc' ıiu sıhhi ve iat arasında eti vc Tut ınilm şurubu müstaltzın Masan Beydir. Uıda Markasına dikkıt Hasan cc/.a deposu. dahi en yüksek mevkii Çiinkii yan yarıya daha i/dür. $wcsi S0, tenekesi jokcur) diye si/.İ aldatmak ışıratt öldüren bütün ma-ranya daha ııuadur. :rli amelesi ve yerl ı,\ müsutuirî Il:ısanEc7.a ;olonyası ve Hasan kuv\xc ir. Ihda bir sah eserdir Marmara üssübahri kumandanAslan ve. IvJuhiear ¦ ıııftitehil çimento TC sıı kiırri fabrikaları anonim sirkelimi)*": ¦ Aslan «t mhlıııı mUltehÜ çlnıtnıo vc an klreel labrtKaları aannlnı hlrhclinco yeniden mevkii brae nluaaa fejau ıcncdaııaın sık) M«*c «cnedaıiviv maCkaia r»*aeteri .mukabilinde kaydı İçin layln edllulcl ıs »a 3» natron ll» ae lıan •ediimıj olaa sn pm uıtıddclln f*nu ıcmmuıun nn berata nar aritmi Bdno akaam flwıi Mt bulaeatı nldUadarann ilan olunur. İnrıa: Mcctfei idare

ıl II de (kapalı ziıRa) in „ (aleni münakaşa) Kulak ağrıları A S p İ T İ Iı komprimeleri IsItmalI sureliyle falde «örül Yatma kırmızı bnndırollu hakiki ,.«a*a«-omhelHlına dikkat kayı muMRCO -lalam edinil. ...YALOVA KAPLICA „ ı*-'>Mnb* lıı -Y'nramaz çocuklun yolu getirmek için IBu ¦a>n*h*r türlü esbabı tatirabati Icmln. mlıkem-g inci bir aııretto tamir w tefrik adile e* açıldı ¦auDARÜTTAUMi MUSİKİM»»; î Heyeti her turna er paıar . . I... 18 ÇIBI KM) BAHÇESİNDE ZZSZT 8 ¦¦*VE*B> oemaa Lfe.ıd, kjartaindc 4B«N»li}; Yüksek mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: IJJ 14 IS 16 17 10 14 (kapa?) îarflı) 15 <alcn' MMm) IG I 7 iarıllndrn irl-inaifl'aya kımranjlır. ıı:ıfıOd*»-ıV >nım aJnu .liMöm ak -l-ı anhatilıl '.: v«akılı-1 nenaı lis mektebi mubayaat komisyonundan «i eana ea in «naili ıl*-tl utaakauı* laaamlaıaj ılı mıİKiiııin »ı.ı-t embırırı aıeıı a*-luıı i.i.mtine mâ?449 KAPALİ (Condutı, uunMV C. i TORI'tDO C. 1 BEKLİN ALTİNCİ SENE - N 1853 PAZAR 7 Temmuz t9?3 YUNUS NADİ İdare hane'* i • IKiytınuiınnıntlyo karcısında dnlrel mahsusa Tclgrııl: İstanbul Cumhurlyet-Ptma kutusu : IV W» Telefon : "X» ma j a Uit< ınlMilrJ ""T """" l Cumhuriyet HER flCN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ T0RK GAZE"TWi I_ABONE ŞERA^. j.rtOonn Ttirklc İçin Hariç İçin Scnellei 1400 Kr. 2700 Kr, 6 aylığı 750 Kr. İ4'ıI Kr. İ3 ayl , HHII Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Evvelki Gece Yapılan Tevkifat Türkiyenin teşclrî V>*ı.ıty*ıiıı ii..,. lam» ol»» » amberi mrmleketlr r«r yer re ¦ -ı in «dun atar. bajrnııu i «Ilın bakma <nk kınlı M" rapdı»» Halla hm .narlkııUn i"Ukl»l (İl Tevkifat ve esbabı Cürüm, irtişa, Cumhuri-l yet şeref ile oynamaktır '^Tevkif edilenler: İbrahim zade -Lfltfi,, 'Jan. ¦Mı ve " Jak M Başat, " Jul, ve Leo n „ Fresko, bu» l -kemal Nasi efendiler, Nesîm Ma/liyah ef.. Tahkikata vazıyet eden lailnlak hakimi Nar. m B. ıe P. r...I.p- Adliye VrkalcUa-I Buruda l'iılmımı iinİ, m>blıı|ıUr

I- 'den ı-ı.ıııtui Moddeiumunıilıjine frv-I ve senetler torbalara konularak l>mrkailde meTUm ee mahrem bir fitre «el- Bir ee PolLı mddorljclınr. aradan da ide bu Adliye va zal ? Un ankaradan salan va adil ¦ ı yay» sevkedilan Nenim Mnzllyah al. Madde lannanllik ı«- ¦......... m.-, y«. bMaya hm mahran ı .ı,-..L Bunon -oerine l'olıı muddr muıeini Hu.ııü. I mil lube M. Itırı rılın H. lerl. '..¦ip .murUrıJjıı İmi..11.1. vı> riya R Tnharriyat yapılan yarlar va tahtan ta r»b«Mk«ird.ki ttraretnioı Bey iade LUlfı ¦¦ lu ıkaınet1... lı.......U I... i,, Adiline . V, 1,1,,., l ¦ r.. .¦ ı-, rfeoti iı.hif . .ı.i<ı¦ ı. i de •tunlardır; 1— Jul moka, î— I.BHII frı-.kı. 3— Jah Banal, 4— lan Boıat. Ş— k, ... .1 Na*î. fi— Ibr.him B. rade Lülli B. MeıkulUr. Anka») Moddtiamamill-Kinin leıkıl mnıekkrrcılle derdes dt KrCk .. ,H. ,1,1,1,1'.!. ı *e lUrıliıı Frı>kıı ta tU-at hıra-ıl-ıılıııluıı m maruf tenimle* r. Gecen «ne trafo blrader"ııl İntibaı etini* re hayli ıtrdl Bulunamıyon İki kini Un • . ..ıı. bibi ip olan_ mes'eled* . uıeıiııldar oldukları .ulaşdun 2 kKI hınû* drrde-l Ur. Bunlar- : dan biri Jan kıu olup bir müddet evvel İtleri b-.iuL.raU lıın^y. filini «e mecbur ciminin Jak Ke.ko da henû. j ele eecu ileme mlıtlr. Tahkikata dun da devam en iıdi Tahkikatı ! Iıırl n.UUınllU Sırım B. »ayal ttmJ-tir. Dun IMahlm U. ı •aate la>tli « . Narım B. Uraltadıu I ] saat -vı İr ,ıı ¦ ni* lir | Bir fok kimselerin Madam Lutll di- , I. Uı.ulıktarı aslen 1:-'. ¦ ı olan hanım İdil) Beyin kWnwhtni. neıdlndrn tıkırken çok muteheyyie. hltklıı. laptan Korunuyor, şapkan İle m...... ..ıjı-ıi......!,.. Mevfcai, Jandaı maların «ahi- nkınafaaBaaamk, tevki-(unedrkl horrrıine İade ef.lmh.ur. Müteakiben moslnnlik Navım B. Müddeiumumi Kcmn B. ı ıjyarel ilmin, lıiin. -onra da Kenan B. Narım B. in neıdlnr gllıni-Iİ. R. ı...--. atara, Na«n> r. in '..rl İmcimi emre İmli lir. Uerrk Renun ı. «erek ISııtm B. ler geee «et vaki» knd.ır adliyede v........ ¦ .. II..O.I. ı. mııleaddll hlmuleeln lla.ı.ı ıı.,..I. Necim Mncllyah El. Adliyıdıı n n y ı Juk kuponu ımrnııı Pa,ar Ucuzluk kuponu 7 tammuc Pazar C'uiın uı riy^nVİ Ucuzluk kuponu İngiliz terzilerinin modasından sonra h Ow suale eevod» fsftflsHaeî Acaba hangisi doğru?.. (IkkUdarda arabacı Sadık uEtendl ,-ııı.uj, Nri. Knnn-jun ıı t ıı u, j, ,..„,ıı Aiikiilrhc.li.

ulıındıı^u ahınn ö-nünde nal -.ahibile kira hakkında mtiaakasaya baflarlar. Bu esnada orndon lMtn gecen : -Udur merkejlaln Ayama mevkii muavini Rahmi nendi, arabacıyı yakalar ve cebren kuraknla cflılKirek biçarenin . u7 ıı ne Küzılııı yumrukla vıırııı, tchılı eder ıu ka le vermtBini dc cm rey İr e. 7avullı arabacı tlnkadar ıa-••bıia baş dokloılıijtnna pile. rek uayenesini İner, vc doktor dnrp »erleri meydanda olduğu halde Wr şty yuklur diye rapnr v erir. Halbuki arabacı Blİahara Adliyeye müracaat ederek bir kere de «ıraûn mıı»)(ne oluınur v e bas ,¦¦ ı..ı üs onbes Zlln tedaviye muhtaç va (ekrar muayeneni clıemdir. der. Acaba bu aradaki Mmaveknr larkm nebebl nedir ? Zabıla dukturunun raporu mu. yoksa Adliye doktorunun rapnru mu ıl ıı i I ı."l...' Acaoa nanclsi i Bu suale cevap isteriz! Meclis Reisimizin ziyaretleri Kâzım Pş. Hz. dün leyli talebe yurdunu gezdiler M. Reisimiz tertibatından, talebemizin çalif* '"anlığından, bilhassa yatı mekteplerindeki in tizamdan pek memnundurlar Devlet Matbaasında Sui istimal şikâyetinin bir dedikodu olduğu I',. ¦ ı. ı ii-.ilDanamda bir katır m Un aka. «ast l-Unde yol-tıırlı-U yapıldığı İddla'lle vaki slkflvct örerine Maarit lettls lıcyetl rcKI ln »cbrinıl» ucl-dicinl dUn yat-PHfaVItlr mulınifimi/iıı bu meı'rlc çıralında esaslı lahklkal; isin bir dedikodudan Ibarcı oldu-Cumt üOsıcrınisılr. H. hadi B. demiştir kl: -—D. m.iv.i-iüh raaaril< Anııın f). Hz. talebe arasında Rııviik HUlkt MeeUal Helal K ;..... I,, r-I fim u.. ,n .,!< ıı. .1,11 >ı< ı. -.-..L i'ı-.ı ıı.- ıı-,. . . .ııi ........i, u.,(,-- !',-. laUııbııl MeVun NureUtn .ılı, dan adarı' . ,ı.: ., ı->ı, Talebe Vardana unut, Msartf taalnı ıiehcel, ¦i> ır.i rtntkılır. Namık laıull. Adana meh'otu Kı,llr. mtanaarhca* Güzellik Müsabakamız Reylerinizi lütfen gönderiniz Şimdiye kadar gelen reylerden bir kısmını tasnif ettik İIK laanlftn an fazla rny alan git/ellerden dördtl Gllıclllk masabakami7.a IsdrAk eden karileri m lı reylerini peyderP« -.'ı'ı-'c r.. „-ı.-. -Cumhuriyet,.İn nbonnlnrl " - ."iıı nBndarmBden yalnız rnylerinl gbndermak ve mU-kBfat kuranına Isllrakotmek hakkını haizdirler. Şimdiye kadar aidıcıiııtt ı.--; Mıroiı at m ı-?«t J Cihan hadisatındaıı intibalar 1UP biridir, >tdutu ribi ttii.it Nur) Hey. Emanet muavini Şerli Bay. Vunuı Nadl Bay her yerde, her . ¦ ¦ da tcfflf edilir. Bunlardan maada deveran rı mtıbtclll fnyıaı bir dedlkndudı İM.ır. "iı.îsx.et Pş. Hz. Ankara 6 (Telefonla) — Ba, Vekil İsmet Ps. Hr. salı «ya carıamba ¦.•¦mu lıtanbula hareket ede r. Umct Ps. Hf. Pcndİkte bir ay kadar istirahat edreeklir. Milli Müdafaa Vekili bugün Istanbula geliyor Ankara S (Telefonla» — Milli Mudoıan Vekili ,M. Abdııllıallk B. bu akfam İMnnbula haraheı eıı l ıı Istanbuldd 15 cila kadar kalacaktır. Moskova ve Çin Sefirlerimi* Moskova sefirimin Hüseyin Ragıp Bey bıiKİİn çcbrimırc gelecektir. M.,!¦:.,.,, Bey ile birlikt selİrimir II.iİ.m I ı ¦' Beyin de lehrimire mııvasa-leline intizar olunmakladır. Ediple bok »Ör ahbap Oluvnrarllee Kaplıcalar, tayf İyeler ve denir I ba*ka olan mesnhİri birleştiriyor. Iınnyoları meslekleri büsbütün Meseli cihan a$ır Sıklet Imka B3B

I ¦L 'II lıl IIYlı İNGİLTERE YE HİNDİSTAN J&<\ iz siyaseti umumiyesinin en mühim amili Hindistandır 6u sebeple yt\ açacak her delik, her Kuponlar men'elesl 6ümriik hasılatı -etrafında dainlerle bir ihtilâf çıktı 1 Dunla puıU »e «i™ «Cnf Müitıiî bir facia çizgi i;gal edilmiştir blılıu. ctlblul I nayı: Sevkım, ı J —'kUasıi olaıı m-jiraıtıl,' ımıBMn tan ıü»ılnl6k ralııul l.jıl.. .m. i bil UM UİBıltıLı M I i-ir-i.ilı. I: *»aDabu «Nmaı baııılntuıı ııauııııı laıuaıı mımlenül- ] .k>.ri>. ıı ..^..Ktın •¦'.i •*>!- aib-Ukıl •¦-aba ak Hu..»» aajtf aaM»a ı-ıB*p İl «ı . CıM.. •4aw. ıı brıni ulab.nl t ban a4-u «Monral m O ıvhtaı' i'.lıılu. Mulı ı-'MI bMi'iı>'iıı « • a» — — an -arı frıM min l*-r-'"jı't ——a ¦*¦ ı -«¦¦'. ı ı natllı miiiI—»t ınrima- ı «mal bana* ııml 1 bm'al ı ı >ı........ ..ıııin IK-anUaruıanm aUha taa»mıaaBhB< .- un" "mm HiVıU Bualaım ¦ ¦ ı ¦ . ı« Kıtali t--...ı «ara Mm ¦ .¦¦nıiıa.b—ı. aa »¦¦¦m a hanaa-ı»ı a ..ı «ınaı uaaaa >aaal| naa ».- n«*aı ılı» —ada baalaı ı.. '. I ııal -ı .".i ..i. re barkl>.->. an lalar i~mi.ii.li. I—Uı I.... • tadan taaır akuaar. Hıı mOaıırtk M. ı .. . ¦ınlııtı M hndkıtauek ı .m I- ı il»! M> MlMHI—l ¦»<! mm. ıı. aatmam w U-ı.ı ¦aaaaaa» muu b-ıa—ı unİl.vah. aairaawi.aa.ii .—l.a.aı-r ı". . - — ııdıblflm kabul . ilip rlımmUı. ...M.ııtKi İla 111 anrıknl bakaaatım laka a Malı aldaıu Mı Bal.ırbt.. itini. «II|i «bhM'i> ¦!a-.m.iOiih. alıdaiırl aa—a rtaab» av-arat.' -uaa- » ılbı* ı-«' ıiaııbaaiıı: r»Uıı a haMe ba cim--- ıı.- tnfuu mım.aılı il. Ikdi bbaak ......I ı.-ı. tel mna-a ı~» ı.mı- I > ılınıl. .I . ' I . ıiı.u.iıi"i-,ı ¦• aral MMnr <>.-.. ii ••v-4 ...mi a. «.m riıutat-.».. dabı a ¦. > ¦ tuı • uıtraa adaete ¦ AH ri'i—ituı aaan aı —.niı M-d. •du*aiıaar atamam bili Beşareti m Itı-rinlm utmnl m.. ..... I ı ,1 ıın.ılılı.ıı.. balında BayMe «aal* •sed" lan ııl hatta fbt Iha HakııUl "indi drparııatnl hnlnuuvor. Ba uıınn ııl-drlıl. krr HI.I..III lı «ı| WI»>! IIHlI. ¦¦<l>-ıılıı«,g BUlU ruk»*1- -l> m mr • imİh ântihap atBat aaa™a. B-l-P lalaaı » r.fUanıaa a»-uıul.>aia atı mr-»ı.:-« -i... an lal" ınıııtuı nnMulraaa «'imkıl Oııı-ı-llılıı .iıaulld Hatlım ılın. UM d.jıiaitl.ı-. nem t un labalh ı.ı. tını Mart rahvan TlrmUrMıı hlrkai k. ı., ,ı. ta a »iniy <« mu aaıi ..i. Uallttt nıtfetakl ntâaaattaU ba-bar r~|.ıl CaoanM Alnkı MVrt Be t»ev rai ahr ¦Vaacaıa WH ¦* O i alnı . Ur. .ı.i'-.ı.. —"ıİm *>la. rlrte liii.mı nh>r. Ba ntıartt ¦>¦«-1.«lılı 1.1 n. .....

am—il Mr mfakıbr inaa —unutBir adam karısını öldürdü çocuklarını bağ-' lada, sonrada evi I ataaCİAnfîn LmaT' I *-a*» namen. Dabiir. M «ar w — — ;«¦!«•.1-.4iı .1.11.1:1..-bl T. Talcbs kor gresi Murahhaslar bugün gelecek, kongre yarın açılacaktır bullj içindi «lılimlt.lı ¦¦¦'¦kul ¦-.ck iuikai.ii lalan.- Uat-nm" h' Ulltll tOr* I ii.ii-.iii" . .ı -I-..M -ıı Bu faciaya aaahap aatarrıırı BaaNa hlfini o«BiııeaiOlr I"." il .l.lh•".aal-İtit H-aU->3PİıitPJ[. t^ınliınâigı ¦» aakıım banıl» w Başat ulraderıer ve 1 şüı-:km*.. taafkil uolldl * Aaitll lalıuarmı bir ıtinubi jifJ..ı .. aevıatton „.ı..-.,,n -.ı.-ı.n i:ı-¦ 11¦ r:; ı ¦. aldıklaıı pala lak^iitnnj- uvı kıracaal clmifUtıJiı. Ilı: tın, eaHHıkanJaİBBCil-'lordan boıılurı, bjrul İnhıSU'iııı atiain ınkıblndc ı.-.. ırtalı Ali- | j«j< hrdijaier vaıdıklcrini aOJIrnıijltr \r bıınlann pnraam dj ılahilt bısap «diinıvıiııi i-unı.,l(tı»jr. Kcylj.val. ınakanıaH alı..... ıiiıtfi -iıımı-l. MrUcD I eım> Untin. ibraHîıa lada l.aalı f B. hs Hanı t-inıürrl-'t "0 Jul I vc l.ton tr^ıkıı. Kental Kau I tevkii vr Ihlliaiıan menedıımi((lrll Duralarda Jan Naiıııın AM ı-ı- ¦ ı ı .1. |ji ı r - - i. ı hv¦ -..ı ... n. .1 Hakem olarak hıı lf lı buluıiııı betim Abj-ıly*h fcl. de. dün Anaaıadan fiel 1l>e>e Mikedil-ni>|tif. ıl.at; bu iiiu>ujil1i:1 mâdnlaa »ndiı la. Muit. Sim t. ¦ ıı lıot. Ba1 bunnn l<U ı&c*l " Bulta Ur reknb İn in . NapaMe. Ba; 91 konak, FIruiiIi Üyede vaki olm 1 . ...lı HLIU l I ta hanı ı.. . ı. t reis «mut-a-i Miiherrer sigorta şirtteti 1;. suıuadû a- temmuzda taaliyete başlıyor ı . ı .' ı.>;„,.¦,,., ,.,,ı. jiıktiı bu 07111 Ifhm Morgda ve- u,„ ırıtb^,, nui;-.!. k-ıafklh.d^nbiram„,„„,,„„ tm&*ı * occvı Bre-emalı: 7uaw eunicı cOKerrvı t.mıu-rı aswU ıUlcellae ureeb mtebünye!iraltırıiııdr bir dil «t Su llrUılV? ılk«l. bnlcUer™! ADahil I ı.ı',l-.i ı 'ildedlkadudon > vı o edan rlola e lı>leo in Sfflelvılnıif.n mu>nBalallanna ;ı k( ıvıadi* vaaı ıkbrrjtmiıl Imart w' nioaur. önele oıın »rkll.ul ......._l. . truahan mO-edijar. lir. ::\ -jo• InsUö Uca-

!-.llıa£ı. d aıaklıı. turacılar. . .IV-1 '. ¦ m naıaa-ııda ı-m.. ,, -m.m ıı.-, a-..L-ıl,(lf, ba nam-., kırba hadaı Bdare- ommnıuı I Udaı fi-ıiuam.. raakal .IiBbmii i ııaılrUıı ıı ı-r i.ı ¦nlnablHtıı mrri Uaarre iaabaac - i».- r ilmi ıı ¦ am «a- aabaal— anar -.a"..-..ıı... BraaMmatnu M ıt- -m-., .-uı . .uoa-ıı mmmrmndnamı. Bambu BainMU lı|ıi)a ba kumOıılı" odaı tarabmdan Urın ulanın nıeanuılıı «ıralmama tının ır-lııuiiil1 • ¦ aaaJıgı a .u.-.-ıijiı.1: lılıuı eden ı.ı n.ıt k. ın var dulenvı bu oadl-nııı ur bin aıi' ¦ UaadHUn un yanlı »f de»t Güzellik müsabakamız if. | ..¦ . ı.ı -.|...| ' •a bir iummı t aaa 11 ıııı Ru ilk ve muvaMaı aaBceH k»yOe-damnu 1 ıı- — avaaaa «am ıı .1 — hama M •l - luaam» II. ttA -¦ MI 11." lapulahı •2 — lal arakıi ı«2 — beyan l.vH H. •I — aba . .ın H. Uaaa Mt (on ray «bbatar var-•a-aa amaaaa. BBVdh» laafhm f-hr. ¦aı «a aa laata tay a*aa On ¦ma* akamı Mim. laaal har d aaa 11* taama" 1 *« ray -ei-i-ccı Mtabıılaalr uu Ü4tı 312 a»ı tan İTO 176 110 İti Eksik kuponlar için pul yOllavaBIHraınlt .laaı karlierimlf ıkılk kupoa-lar ırlr pal >«Hamak rallmktln olup almadıfmı lonıvorla İler ebılk kupon ictn bıg kurn;iuk postu pulu cbodcrlIdJci labdildc mikanı ha^ıl Olu r. Mlıkâtat ve hediyeferlm.2 Reye UKrak eden karilere )u ıııi.ı ..'..ı-ı ı.ı.ı ı- edil ecemle ra 23 « ü 'U . B . Ii> - S -. Ruadan manda 5 kaılımlrc dr B( avhk -ı.ı '.mu. i'. ve lullieadd» «anicıc dic*r beılıırl.. ı İBkdlm :ılıl . . - : ı. »akan bir hayırperver bujun lebrııııuv mu İDtUpr :ı......ıi.ıı ..ıı 5 1ihi..ıiı-- ... .İne 10 ¦ommıuda baılaaacakur. 1. Ivkuu ı. ıı»' bircileri leoıil $ blodalaa \. .».. . laanaBBa lertı bucBİBı banaıamakıadır. 6 haıeı raaa Hı. ba baaea zar-tanta 71-brimııı rr.nr bn) atacak-I ardır. £ »m. Nı-lmı ıhta L..Iİ Talebe yurduna Utanı eimı;ııı. $ rlolk-anlı talebe kımrTBsi .urın DarUl'dnna honWtaa< aataannda atılacaktır. S Anna lelrraflanna nuaraa VamılıltfU nıJialriı. ı.naiaar atarak, vaıikcek patıma laamt-maa elana aaa «¦¦»>« ııaabbaıaa.

Harricf lotuu i' iıBiaımin «ıl daaabaaB-"de >ap>lan BBOkUar oaauada 144 kl)i varalaıumılır. 5 17 --¦ 1 havada kalmak »¦-reliyle Cllıan mukavemrı t O kotu kırıl uiı« ur. « VıjauBda bınacîmtirl kaaler kOBgtfT' t. |»1I1H1İHI fi mput Har. üınn Keaaa biraue uafe>«-aa-a eta-a m m*.ele oadaiBaa mıK-.ur S A.rnpod» atadı da lırtıaalar anaaşlkıt . l,*BoaM> al vada lar ircaı bil. dıvnml|Mr. viıayoitt* Ve o i Şile karıııakamı çile 1.71111 kaıulrfı ı» la Tir .ılıma» Kd/t-I- kavmoiLBmı Vaa-t Bey anbır-naar çriınu tt ¦¦aiiMin' Baalamai: araa» Sler- lı>m«r» tmalvUı Vaal Brja cnllaal?' lammar.l -kn. SıHHat Ir-ıeH Dört tll'r^*1' dılıkınluun fetka -e. y.ı e>c—r.ıeı^- aBlaı taan * ¦ -¦¦ -i-k- de-ı.k. .! minim, leani — .-ııı ¦¦aUıvaa-ır. u.-.iL-.11 .-..ı.- aaibi dtdıi ~¦ barım eıaaaı -ı«. ıh ılnm larnunı» İta ballı UuUuı&atu •aır ¦¦ ıııırjıv-ı'. Cim I ıııııı. ¦- İle tuıfdrlariıı ve- ihtimal aban *at-b iyi linin on metanı edibi IHer-fiard Şov ( üo , yann uttir Ahat rlmek î(İn Briıniyo ... ı.1.;Biri edebiyat meydanının aeh-auvarı ve diğeri yumrnlı meydanının sahip kıranı oktu bu iki sim piyon Süleyman Sıtml H. . mininin dr rc elliği mi 1 çocuklar Boıüyük merker mukteHt mektebine devam eden (akır yavru lardır. Rıı ronıklarm tıka-ralık n"l.ı> .m ile I ıl' n malınım kalacaklarını notta Boırt -yük inden SlUryIıavtığı çocuklar man Sami Bey bunların }>>e-cakle.ini, clbiiclerini ve yatacak ¦. ı-.l. - ini temin rdr eek vok bUyûk ve her jenoin iç» nn\\-aalî vacip °" bayır IjlomiTlir. Sölevman beyi 60 çocu*^ kikî babalık etllftl İçin teb»k .¦ten' . u ymııtaınıt ihui-. - ¦ — . : - i» .ı." . ¦' ı . İD BUıı MI«ıi-do m-ulup bjlııııUuiar li-ta ıhıofı{i tebtj munut Karilerimize, muhtelit mubayaallarında tanı. (âttan laU la dalar in i temin için ı3 kuuun neşrediyor uı. Bu Kıi|iı»ıltirı .ıyn ayrı heslp. intişarları aünll. Hslelerlmlzde mUnderiç begondlfitnlz Uç ynraün Ibraa- ödersem/ tenzilâta ni.izh.it | oluraunuz 33fr* SON TELGRAFLAR , Yuoaniılaıia mMere Tazminatın sureti tevzii görüşülüyor Etabll mes'eiesi etrafında henüz HIM edilemedi Erzurum delikanlıları ıbüanm terfi listesi ve barlar hazırlanıyor Ankara 6 (Telefon- -fa) — Milli Müdafaa I Vekâleti 30 ağustos- I l« kesbi kftl'ivet ede- i — s — Muhrn<kıhanr barblyeılnde (.lirde • kr» Miniınıııın «n mui-i.i-.lp en luea n». ta hnlAk ıc en rm '¦m lıl idilin d-o (tkn (rnılerdl Bn yabı-ıılı ılr Iı Kan İlinim hal 9e Ilımlı(yaret etlim. ti.nl i Iı lyatlı-riııl ın bu sentlerin muallim mektep-I lirlerinden mem emek. boıu rakıı-un mu diye, «ur- j Mithat Paşanın Son Seneleri Reyhanın şehadeti müthişti 'Efendinizin kapısı Önünden geçerken bir de ne güreyim: Cen-nctmekânın kollarını tutmuşlar, b damarlarını kesiyordu. Merhum "— Allahtan bul Fahri I Başka bir şey demen.„ diyordu,, -16 — Demek üç yü» kadar (pe¦¦¦¦¦¦ ı I - ellilini bu »öderle ; H üm..

— Sın, mel'un arap; bir daha saltanat u a m usuna dokunacak gevezeliklerde bnlunıır«an ağzım larım, senin. Sen Cm-nclnıekânın nasıl fehît edildiğini anlat. — EıYiHİim bili içeriye aldılar. Pehlivanları almadılar. Onlar karakolda im.™-.:-, .ıı -ıı. Ertesi paıar sabahı idî, ku -Innnr. Sııllao Azil efendimirin oturduğu ' ıı dış tarafındaki so resinden den İre Pehlivan Mu>lafa yerinden aiçramıjlı : •— Bu adamlar yalan »öylıyor. bıı karakoldan giren askerlerle beraber yetiştik.. Yalan erendi ir t. .-"îv.ı n etendim.. — Sus, !"..¦! Sen söyle (l .-. m ı ata : Paıar sabaha Sen ı". r ı d, vd'i: ? — Beyefendi kuttıouı his bir (ey ,ı-- rı -Hı¦ ¦ ı Ben alt katta idim. Yukardan cariyelerin fe -rli'iı m erdirene i" Merdiven batında dal kılıç bir 7'!'' vardı. Kdıneım savurarak : — Geri.. Fellah 1 Şimdi se ağırsaklarını deşerim, dedi. Korktum tntrdrâe-ın:ı alt başında kaldım. Arap susmuştu Sünni erendi İle 1-V'.;.ı Bey bıyık altından ' gülüyorlardı. Mııstantik Mehmet I HEM SU O Ördün mt» IntıhaM? ı^rlafı ftau W l—d lif ır, -m. ea-;> »kan BMaaim kH.I Bej» de lıkl.< ıJalatl. «a*., an. a ¦**dam_ k~ain. —.. v*-,,—ı... rtmnrları ı.ı-,. a.ı,.', >.<..defni; ta* ıı ¦ ı--aı- ar faksa L,. mmımı Maaaaatlh. H-"->m Bilal ¦eti» I.1-—H.'. .,rlı» «ernaetahHn da. ı •pnrtanaın da. leirula llm-lr kalmılB'iııın İmkanı -M-, Allah eairamainl Krudl rivayetine umu bayatlara «-•n nı-ıf aınnı Bınaal rinanı asla »ar. Srn »—«..ı (Nmedje kumar reni*. «-.- »»Ilanrl ki mı umma 7,r. «(¦¦¦a ıınt anhuyın <ıaan|ı h, .nıkraa. ..Uan «¦*¦ ıı*» -ı.. — ı..ı.. uan» .*— imle» kar katar. l/ınirin Mechedlsl Uııın l.jı.d-lı-ı;. krıa-n brUm, 1- u. har adaba. .r.ea»Un*e4l> DU» ¦er-dkm-U -e t»» kapama. I. aairianaUr kıaaı M Hınknlı paı—aa. Sata. adam km- «amanla bmma-datan» -.ı.d. tuauaaeum laka* i a.ııM-u,,. uenae mr knf naiaannı ılı ı- ıı.ıiı da-inm t. X. B. re H. » Beı-lerte balık d.niı-n l>.*n.-t« inek ılvoedaL Bu iri hnıMı del den eelirdıler Ben k-ndeıUrln irBM ladan ı - w. ¦ mj ı o .im, batunrllnm. W / II B.. a*ka ¦rterek dedi k): - BnHm lırrııl imi mr» nra*. mradm kar kmmı Oefen . — »kımm tala.ıe» yarda 1 ım Pal-Mi merana f — nım. Ilnlate alacalara kır ı-l yamnrnue* M. N Ber lanla >tt«uıl ıııeUner er-kadaım» eUeıaı tekti Brıı d* BJUf Bere ılımırm lleMırd taıiJ. .'..i ıriıılırrn limit inadı ~ı--n-nt HftlntlrniMlnT Iıı.ı .-' 1 Yunan bahriyesi Şarkî Akdenizde faikıyet niyetinde değiller Avrupada fırtına Çekosiovakyatia bir ireni bile devirdi Renin tahliyes Meclîs Reisimizin ziyaretleri ııyııii ıidi. Nazırım beyanatı rerd r rırnnımırı — Ijitiyor musun Mustafa / Bu ifadeye karsı bir .ı- ......, ı., var nu ? — Ne diyeyim efendim, iftira ediyorlar. Şu adam daha iiç gün evvel kendilerinin (Feriye! sarayı duanda trelea eîyiiSüruri Efendi arap Reyhana anUtOMuni vml etti. Arap trlrar anlatmaia I- ¦ ı.l .

— Fahri Dry Cennetmekinın - .1 -nıı lutmonui. ı — Ne„„..l. , ,.»..-, m. ardın ama mı. aratanicn »m? Ora-unı anhrtnana — Aı - J'-n.lan rlenlm» . kumdan _ Şu ,.-M.-.>nın iki arkadaşı da rfcndımınn dillerine ..-,,„ ıı ,1 Pablıvan mır-mm efr ' cır d u.. K a uı ııı.ı ıı v anında iki .-.ılı il [t tahdidi içine bîr parça sflpbc gıcıklan düaeıdî. KakaL böyle İkisinin birinin aşağıda kalması daha ta i acaba? S,:- ı Efendi pehlivan Mus-laf ayı tekrar ;ıkı .lirdi: — late )|örûy orsuB ya, artık inkarın faydası yok. Bu iki sahil senin kûprû basına asılman alın da kurtulayım! Sİı de kurlu-lursııiK ben de.. — Onun da sırala gelir. Senin (annı bilim n çok kıy -metlidir. Memk rlme lamanı teldıOı .-ama a rnrrainl Sen cevap vrr bakayım C.m-nrtmrkarnn kolunn ne ile kesiyordun? Ayaklarına ol ur aralar kimlerdi I — Bunlar uy d anıyorlar beyefendi. Ş« arap: f'amri Bay konarından karramantı diyor, Çatarın l i Beyi. baka km ne diyerek? Rajıp Bey Sururi Efendı.ıîa kulağına ığİBe ımldadı — Fahri dalı- mlitvap rılilmedi, dedi — Ne taran »arr1 Öt'bı adm-da onu da iıtıcvap edeni $u saate kadar elde elttfjımir deliller I zrrinr imada barı leyler löyleteır^imiıi iınıit ediyorum. Ka'.'n> Buy çau,ma odalından ı.l. -i ramım .ı ¦-¦nl.il. kora galonda haı mabeyinci Hamdi Türkiyenjn teşciri I Rai natkut | olmıyaa ytrterd* »liyürıiınnl kin ner rerde talblaıaıa ¦ -n- lUoa .ırl..ı... enk kir kanını ihnar re nesrine laitrae eaıdkr. Bu «oksalla memleketin ber Urafında ıe bu İK <n ¦ 11 lertrrînda l.i.l.ıl (Uluda .. ¦ -ıl - . ı. lir l!«mlekcumlam <>aınb<ı. mıtt. rr nunaU fliti ralen ..ı ....,„ı,- karr»Mmna> belki tearie tein riıha kalay amnter kamaa-Mtlr. falmt.maıen at»*» elan yarlar »İn fidanlıklarda mrrtl nıaluııııd* yrıiıilrllmls lldanlarm en . -. -rı udlıir aJJııiu en uf. mi'ina ıeı-ıı .-.ı-ı ¦.. ı Wr u- u'' •¦¦¦ .ı ¦ ı- :n- i •.(ınnı İki lekUde U' . ,. i. etmek mamkuaaur. loi baııaa baaa bUtBn mi-i.l-l.Hn Im-lrl. dliert aimdllik 1 ..-ı ¦ . kaaabalar re saşler elrnlınm l e—ln. ın r,ıı . Iıı.ı m eak mmırn e- fan lıtlyen bir mir. Arrapada b"r eıeer »aı ¦lnlılUndc haırkel ederek umumi İnik .mcllycflnt muTt yelkr tatbNV eden mcmlekellrr eardır. almaayanın tan'I arman yellıUımektrlu mrkaret K ... . .i .¦ .mn- malumndn>. ı ¦ , ¦ kir mı yakan ¦¦mandnnt beri tıkıp "«"P »uim.-ll meıal İM .e. ıı İden <9k reebayıık anrı-nlae rtiMHmejjr ııınramk «Innaluı | Blıe «re bu Ikanel wb lelkBı eaonnu(a .: . . , ı. („...- -ı.n.ı.iı. «elılr-İri. . . ¦ .i... ı ı ¦ ee kayler ı. .-..n ee - ir.. ¦ ¦ uı.Hllrl. -ehtrVor-. kanalnnrdı te kaçlerda . i. ul ¦tMl*. ' ¦ - ¦' n>- kadar mumaıın--e n kadar faal» mekrnl ajıc ble ¦• maıırıİfeU llib mrarrımi Uoılur. Ba u*Üreye «bu! ıılmnk îtin hukomelv» Ha ur lamlar a* bir «mum dıılıillndr rı"*-"' kr> Ur. İt a nen ne si'e limlr merak rife bir «ey lamam) daiııı yürüyorlar, eş «ene evvel • mıııı rrkfk ıijrın. Kiııarın u Hıyara klan .klan taraflar (hare mk ku ıı ı.nıi'-ı kendi

Itubadl var) ininde alat*erh«mn ır adunauHuklal .-.ı . ..L.ı eda>ak dfaı leeeaarn eabıh. ı— Ku eaae«fc. tartara.— Bandı ıII" alık kiıilnramı kal aeram> ama alı, re ba kaldr nennman baban ,.-,..!¦!., i. ı.--.r.,ı bulan -nanlıdn Yunus Nadl M. Jansen Ankarada Aakara a ı¦ ¦ . Ha.| m j.-ü-¦ea Bacaya tem ve ban pa. Hı. iarnl.ndaa baOnS cddl dk |.m.ıı yarıuda» kabaren plama laıbıkıaa başlıyor. Bugünkü hava Haaaiaae raaaruaa naaaıan aaa Muyib ; de 7*2. m m raaiaU. 1,. ¦ • metre •ar'aa* pay m. doa ıımlttiı. M ar anı aınml ongarl İT da inceydi. B.ı «İn eeıl. hava a çık ur. Tevkîfat ve esbabı Cürüm, irtişa, Cumhuriyet şeref ile oynamaktır ff Vukuat M\ Tepebaşında bir kaza Bir otomobil iki tramvay arasında kalarak parçalandı Defterdarlık ilânları Karacabey Karası Müdürlüğünden: istanbul Esnaî Bankası -Htl 'Umanda Yelkenci Vapurları İ İ>\ICTPAŞA| 7 icmnıuz Paza ünü tam -u ıs »Galata i/Miiii: AUMDAR ZAMltli YJPURURI Millet Pazar ; Seyrisefain Ayvalık suı'al Postası TRABZON BİRİNCİ PUSTA* baaaTÂYYAR Hilâl ;:. pazartesi -_mm ALTINCI \TAYYARL'.PİYANGOSU 6. inci keşi<le:11 U'mmuzdadıı Büvük fkramive: 200,000 Liradır Ayrıca: 50,000 40,000 30,000 20,000 15,1 10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 liralık bir mükafat. Bu keşide** ceman: 33,000 numara kazanacaktır, IE İcra ve İİİA9 konunu Şerhi miiellifj; Alin î Refik ŞÜT A ı / ı !¦ ;iii.r.Kivı Yırtık <H««tf(l, /¦ İJMkntk. Jvlili.li frisa»* •.ubkvlbu *>ıxı«ı-. mnaal mi, 4ık.e ıcnçı rtf* •unum kirjeket ı> beyi? veyı acık Wiunı ıca^-adc l>niU pnnuloa vejalmr r - ¦ rı ¦ panU Otomobil Lâstiklerinin Şâhtdtr Merkez Deposu: istanbul, Sullan Hamam.Mesatiet Han Olum müvGzzii ! D. BLUM muhli* Ituınnumikroplarjflem sinekler eviniıl Mili un sılıliaih <ı le* idil ederler.

Sinek, fivtl «İnek »e ıair bu k*C ıhkıkı tartında mıhveime gibi haşaratı bir iv» Fiil ma Halis taş delen-, İÇlUek İçin gİşi-hTİll üzerinde CB. marka- S •ı ı ı ¦ ¦ ¦ k k.a ediniz. i Âdnaı «»Galip Bey Kadıköy"* Doktor Taşçıyan l'.ırîs teririyaandao mezun ve 23 M '.ıırlilıeli Kreıgi aÇnsız 1'nelerle : l''ıukliı*u idrar ah cin i.ıir , '¦ -i-ıi .¦ kafi <eri vc agruu da™ Kinin »mirde, Izmü goka-Oda N - * Tulumbasıyla Sıkınız Ti,IçîV urUlUl ll-ooau hım,.ı.. Mearfı v««dı m.~ m. Kiralık köşk ı ....l. ......1. k ,.1 .-, ,. ¦.,¦!...¦„ dr »M bir camlık orleonda Ula i.i dı.ı teali bej» "Ilı "da i- mııhAyrli fclr ı. ..k klrauklır k "-lr»enlerln Kmafcaf i.t.x,<ııuır»l.. berfcrr Ali Be»e rDür.'rııllnlt ERMİŞ İH İKASI i Darülfünun Emanetinden: UüVhiMit FskUlt.'si r-inlcrnsİLi: rit;-all!lJ<i;ı uııııımn maU<:~ ^atanıl Akmcr gnme Hev Uıiıli kruhkıı Ifc» ¦Vj"i 1 Kemal :; Bahi'-ve '.Mir CfleHrarı -fthktnua.mrıh kiMplanibnda idihcûc ¦ ı.r¦ 11 -I.ı •Jirk te>Jvi"E'.rvi^vte İmdıııo mevki. l&¦ gtae ¦•terbiye KOINSKIUK KABKİKAS1 ^ Ktoimlc-faVua*: •l-Mıseı»eleri sarasında, er. Hininin her ıwrvP^' * lıTTıTIYr lanın «fcıı mıl « Bnat ecüBUı^ j .tıtJjfcreın miii-f.lc-i'n Belsoğukluğu, frengi ı..I.1uijı111 naıan dikkatine Dr. Horhoroni leııni» ea tun uıuüc uTl olarak ve rem teL'<£ıiiotu. frengi. Mı ıı .lıılıüı, bd ı*<-Seklİ£l, lil.iııole kedili ııbaBukUnn leoari Ii!rnr> Tnku I. n',-rt- Nr\ Sil T t ALI.F6R0 ¦ i.l.r.'.l.1.ı>ı>.ı Ur '•iHiıııinnaaHM «Ma«> I— H> tini. I>-I ¦. mı — —t ıı—ııı. 1 )arül ilinim Emanetinden: Hakuk fakültesinin tatil devresine mahsus umumi av'ık konferansları 22. 2?. 21 lernTnıı/ I, S - 12. :5, Aa«r, ¦ ¦ r ¦ I' ¦ lloınır, yBtni) KODAK fotoğraf ınakinelerile filimlerini kullanmak menfaatiniz icabalın-ılandır. AUaılaU kredililer tfln Minoteros Karılarını kullanınız Her yerde «alılır istanbul Esnaf Bankasından: 15 Temmuz 929 laıikinde m temettü unUu tevziine basla malûm -.Imak iiıerc ilân olunur Türkiye'Millî illıalal vc ili Anonim .şirketinden: Bankamız (aralından '928 ından keyfiyet hİsAcele kiralık Kaviik Mnda 7<<ı Pu«a ^.Ijiınıl* İt ııumamlı h.ne kiml.Mır. CÛrnuk İ-U-renlrrın leHHennaM 24 r««l Ciıiru-meıV inlerenlrr I < ıı .ı'uı.. 11 anelesi mubaıebeunde «¦ : . Rı>,e jaaMcaatau-ı JCİIİ Vcni çıknn Kırmızı lınrdnnhı

RAKISIN teerübe ediniz «ok memnun kalaeaksuıır. Her ^i.no ve her bakkalda bul Ankarada deposu : Bomonti bira deposudur. S Şahlık Kusa • ıı'ıdımta SU Tl- ır.urka aia^ • mukaıuc bl: lnjlilx kuoaı tUa aaiıiıkiır. Tı>oane Llnardl a ti cıuıuniı rııiımna mu»Columbia «f3 KOLUMBiYA ViV - Tonal 112 A Portatif modellerini takdim eder, Elcktirikle ıııılâ edilmiş Bu makine, sesin BERRAKLIĞINI ve İHTİZAZINI aynen muhafaza el.....si itibarile şimdiye kadar imal edilenlerin hepsine laiktir HER YERDE SATILIR Umumi acantalıırı: llluınental biraderler Katırcıoglu han: İstanbul "Mesul MOdoTl M. A:Aİ Riyaseti Cumhur saz heyeti Darölelhan Hafız Kemal Hafız Sadettin Hafız Burhan Hamil Bey Hihmet Rıza Hanım KOLUMBİYA Plâklarını okuyan şehrimizin medarı iftiharı hanendeler ALTİNCİ SENE — N" 1854 İdarehanesi: Düyun ut«numly« j kurçısındajtolref mahsusa Telgral : İstanbul Cumhuriyet-Pnsia kutusu : Pi* 246 Telefon: Sn»» g» _PAZARTESİ 8 Temmuz 1929 HER I.İ\' SABAHLARI ÇİKAR. SİYASİ TÜRK GAZETE HlCftftf Uenoliffl S aylığı 3 ay ı iki t tane ı,ı,ı 27O0 Kj. 1450 Kr. TOrklo İçin 1400 Kr. 7S0 Kr. 400 Kr. Nüshası lıer yenle ¦î KURUŞTUR Adlîye Vekilimizin Tevkifat Etrafında Mühim Beyanatı Anlaşılmıyan mes'ele: ikram ye bahsi Yeni tevkifat yok! Tahkikatın mühim safhaya girmesi muhtemel Dün bütün gün hakem heyeti1 maznunlar isticvap edildi Muhittin B. Emanetten çekilmek fikrinde değil! Yunus Nadl Millî Müdafaa Vekili geldi çıhb ? IdMtarı ıbbet! b Moskova ve Nankin sefirlerimiz Hüseyin Ragıp ve Hulusi Fuat Beyler geldiler imi^ Mahmut H- eyin Ragıp Bey Ânk arada TÖrk tücca-rkrune arnf imisin. * nın şikâyetleri hakk kükûmetle teraaOrekâean «U-a Rf, i frîro»r «"Irtîr rı abuk i,;,. UaS-kı tOytemoHerdlr sa.aan Sabık Efgan kralının kain valdasi ve efradı ailesi şehrimizde I Efgan Kralı Bazi Hz. İle Ismef pş. »e levfik Rüjtü Beye birer mektup göndermiştir ( Hüseyin Ragıp B ( ) Hulusi Fuat B. lUUn taamda aldmımK rıHmleıll >lo»kvv* buyu» el \ İmli Hû^jin Ra«ıp ilere beı.nı nooamedJ elmmır. ItBteyle Kasıp ır II al SU I ToknahyaBa minritr -11... . riUanyln Ragıp ttnyln beyanat ! Maskota «ftnnul, kendi^1,1' I»rir-cn bir aıuharııılmıre hısıcı ;ııı.lpırl

«Un Anluraya A BONE ffEKAİ ll tu >21 — İNGİLTERE VE HİNDİSTAN Hindistanın dinî akidelerine bir nazar Brahma ve Eudda mezheplerinin esasları nelerdir? Muharriri'"Â^boûIu «timart - Kablrlnulat rrmıyc kad ¦dili analını, .linin t-lır Şehir ve Memleket haberleri Eski ve yıpranmış Ur umu' t**l* , ıı.i.-.i -ı. Hindik» *anui|i*Ml Malar yutıl MU i»rv ¦Millidir ulu' - ¦ ı «ire ...... ta ta ı.ı. ıı.ılıı"iT' Yıldı rııo lUhi •ladır* İdi. FaBal WUKi« ıı. ¦ - - ¦ 1 'onl rBkAanla» bu -— x ¦I ; I- lir- I.-.. -'.i iBbd*l> •b*bu>. PundırMmF «aal .ibtu.br. ¦"ular din ı..ıiıwık. iıülılniaı »aiı vatta, »aiı mu*., un V© halı T ı i; 1 ¦ BıltUli iaad.il l( unum UI MI «.ııimı-1" Hin nr badat Uttu kanaran —ı al da bb um arta» atla** ¦ ¦aaMH a. .- ,, imn anata dır. k..•...ı.ı. ı..m. Ba v> >.. ai'bdrl vr ¦-- 11 ıi alaı ktauıda m dlırı .¦¦-¦uı ak nuıbı Ha* al. bjıiF ı.aı a »lana .c aka—, ıfH. ant İBB»BBBt - • « " B> Har ır >-ndıu laaaall adılımm BB kaM, laaa.ı <c aBlı Had l-lll.lll ."İlli uau oiU İtaVkj-tnVt w *a k*a lana Uıı M-llaau adat *• laanaBİ da alrıllr. Bu İn .... i., t kamalı bB nura O • 1 nu-—u.vnuurrlla ntaıı. ada ı İn. daal ruhıır Ilııni ablaı—ı Ba İmalının rduaı (nura» Fabal) ba ikaıtl-. mûMm i. namar kıtaat ı..n mM abattırlar ınıla dl. ar . ... İnanlar don ¦¦nata . ¦•ıJI — abalıatan annnV raıkb. alırdın «' IBBIn İta m ıBBaa edat. I.aaa»k-ı - atatan) bb auaıta ıkaı t — ....... . e. .ıı. .i' ı Bıkar -laıFı; I.L. Hulul,. Ibarctat. ¦rlaaeı ... ¦ ¦ ' ın*lur BB HlnDuı —ıl' I"* d.>V-¦ ıl.ı .aBlı «ııdır. Ilımın lk kaıaanVvrk «« tjUo.il dtalr - Ma davlr . «Milmll.il »¦ .... —..ı.ı—n naandı-UIlt d-.l ,01 ıtnrunr tadar .ı adar ıı-.'.-- . UaaBkn Irar tlllfl .<MUn. — nıiıatrkn-b auıııarılaı. tıııdın nvıllnsıi" hl-ra a ılalu a ¦auı-ulal inakla. UHiin kara -n«—*.»»¦ ha* 1 .n-.,...-.11 tan .-ııı.« bBnaBBI —•in, 11.4. maar IBhbi caa* a-»»1 Bimiii tanatSblark. '...taanal. Baka», abı İnatta mumı «anı '-»».• «Uı nHaa-t-r. llltBta bata ab ıkata «ı talinin -ıınınUn.. (i~......" İUbllj (rkllanfe. allatıl v» hatıl .-t.. ..i. Iılranvr «r ms-abaa-iM ılıUnt«li' I.ı ..lıi,.1 Mr <«k IM..I- - . ¦ .11.I.1.Iİ.Iİ dan ...... t «ıı barata vıkıl »Imna tr tuklknU brtlnkrrı* BM.1. makamını UanU ilanı- 1 ır Kitin ! t. % t t ulntlıı rvı r . -. ¦ . 1. .. vakıt alınla! 1* I» 11 ...la. ..... .ntnna» pr* İtabı«dıı bfcaaaa Baaaı na ıaa« . ı—Ba ır

»— 1 l'nO «aaaın ..ı..|. — —«•-¦-*¦¦ b*aUb.nr dııudar a-araı aMcaa.h -k-aıı-abtı — nbıaıaj» anıl kilatjl d.i 11 Bildir* Ura ym* ita* «ı.-i.ı.-..... bla bBBaaB rt nanlırkFn n kulun ıkrnrlul ixhii.ii>Iui l!«r Ba imrık. ha ıbrnbaMrlk ¦> .nmMıı. b hkıurrııln ,. ¦, ¦ .....vitrin «ıımi m- H--.i-it.ii.4-ai İlk naınnJarı I|JİIII.1»|.. .1 . . 1 ....1 . . av. nlmn Mr kanal*» ııalı-alııl «aılr Kadr 1 atı an Bararrtm . . im Maa<.ı BUBBnra Ba . Hafi k. a>*ka*>n HıiBijılıa la aaaa* kil*-«w..1 V" «arkrrm mı.Ba »a I Bl I ¦*—--»•'- bBbibbBB laHlBuK ¦) • s-B k.rtBİaua «-aıada*»»* kttB • n- - .rr a aaaa «aa. -laaak. • kfitlkB krianr (B-mafc» arada nnB Orn'.HcvU-¦ayı dtattTalir* Ba. ba» h) d<m arat bi aaH htf Baı can ad luıaBat 1 a nl hu Mrvnıl av.bullar. BMlıntı ıllnlı.ln (ııhıuv nıual-krıb Mlhal n UtrfllİAn maili ı.ı -.ı< kim mı' 11 u o mı •r nr > .1-...t II»umdu~ Bv*a4k Irrdır'U. -nh-l,rlı .. ,1. ¦¦- myAliye Hanımın muhakemesine yakında Ağırce-zada başlanıyor Mn-a H (itan MaımU 1. ..Il--ı bak ¦tunlll aaW<> UİliUk-lt l.ll.ı.ıl lır-n - J r 1—I-• bardam- «bM. .anı a»BBMıd«tk«" «t», ana. k. BBıtlt anın <.b*BUUBUB — u- -11 ana*» «C ...at.t-.11 ...M'$*hİI r*.....n >- -..... 1 '.' İl. . • .•a-luan If aaJB) ajl—ıia. ir BBİU BnaMv -İr tim. >lMbıak|l tatUBna İla -. 111 . Irtlıll u K-'taBuı ıııUclanlUl (rmııl B. Ura '.->¦¦ ¦¦. aa^aklaa uma a» Mı»» lardı ııUlm »>b«l««a rııı 14 Bul II t*. I 1 anı nar- ..I (.mini ce"d "iki a>Bd-a*l ¦¦Baand ıııaıHf—ı. .....an *aal •• maaBaBtlk Caanal H--I». 1 ılıman m.kl,<Httd.- ı'"-But tlmltlmh'. *ll,r ll-nııaın ha haıaluH Tuık •>-< an h......tınının ırt Muı mııldı-U BHııl" UMr H< ır.. 1 nuddrlasr !<¦« .I...1 ¦rdl, «I la.! BBMr ¦n.ıJUBB. aa. k-aı. nr b-umuı bu tUmıa kumu lr.lt. ¦ cBtb kal aa ini 1.1. ılaaBd aaanait ¦ Akil) ırıaıda "iııııım Ma -ti. alan .|-ı ¦ -Jl a ın 111 m .....nl." . ¦TlııırBı*) mt lııl un . ... «m. ..ı.ı. ıl.».ı ocnr h.ı»> anacını ¦aılrlılm ı«r ınlılıaıBIH hıkbıntU S atar ata lınnlı imanı atBumatuıuı ll'...ıaıMıara. nlın al.. I • •aaavVaı U 11 m Banko mt— Baan •-ı.ı.ıa aı.aanaa alna.. T.i.ua.ua aa »alan» mn.ii nrv1..1- bn a... lıtaaknl Aaıraaa. nutı-brnı<ıiBda a mv I rtliıV.aBlU. Talıklkal rvrakj dun lUkıadaı mUddıl uıaıınulaıl ı...lı-B*n IıUnbad ı-ııMıl umuıııintla» eıad >•¦ d. JaaBBBBB Baı aaH. ı<naaaBa ı-k nakıı I ij»ı n >~fcX!iBiab>a» «... Şehir .9leri Caai lı.i|iı.nu 10 paralan Okiı 1 ¦ ....- ...i ,r. ıcm nw: iknVI)>.' urtaUarİBdBD aunaıı II paıui nn «."lalı tfm bm liram ibcbvi.: Umut.i »1 pbi» u.-l-r-Ur! laıaTu.c. dut--- m dlat»BB.aBBtB3B nBBBBkBaat¦aaır Olkuılar Iramva.l^ıua rBJrb-t Bu acna U.dnMar - Kıaıtlı Icaa av lh>rııı> lııvl- 'bttbKadll'1 abt-^ur Tr-ır.-iBr/:ı..' nar u ,r»k laMrnrHtr. ıi 1 Cı.ı rna bu Daııa ıt-lt ^raba ¦Uacri' lira bu anar M itaba tbhrM praı» a <k .akaraataıiıaaBaaBBa:! Staa-nn baaBaa «ııa rıaaiajdı rtr-'ı BUalif Oıkûdar- llaydarp aıa tramvayı H L km r_"> t ul di fJ Ti. üj.-i iı.lunrna* •

Metruk strvetler.. Pat Bk adı da nldıık- lUaKn. ••cıdta «adda Bjniadt kâr <*k tu,.,. katta baadıkla rtUH»- aş aBBadaBbari alıkla bırnklItOı) ık»lıll m .11. r. ılır! vardır. evrak, naktiye nasd değiştirilir ? . ¦ -nl nakliyenin lıbdili bak* kındaki konun sureli ju nkildt viiayaıc -i. i* edilmişti r: PtalKal ¦ TMtaıar IH» CUMIIftSUîıEI lllillli u ,11 ' ılı-.İMunbul lullıııın parmür mı'i'ıin Bu n.ıılıııı 1.1 11 p.ı-.lnm ı-ından va kullauılmnma»adaB BMi'al »ıı '..> ımı - dtfa aoracaktak. Fakat ne carr ki rıB ıbdt aaBM abla (a ajan ba*- daBİaBiı, Bataat»taaııa«a bu stn ta)tb*m: Hfkm«1lnta«n sual olunmazı.. I •»«rHıf.ıt nlratt'nıl.. Intaa %a cuatbu'lycıin ftıcllia oyBaınııBla marnuaca mrtbal nlan'jıiııı n.tulara ll< mcvbBf-l xaaı <ııikitrı baklmKai d ita mu M.ılklBiBt Mfct.B aBkV •Iflatdir. Vaaddı • fttMlu yakaa | da .-..iBBaikith^t naat Ilı lıma »laT'BBaBa lUıa gar atan.: " BBla<<Na.<; .1 \uUj* tıkm takmamı t -ıı II. bakara bMiWi. mUc kcyaflaıırda t ıııom iıtısa .'.-.!!¦¦- V1.1 .'. BH*«k->İ du(ru*BB dB>rtı«a u-kaB vc meydana cıkannıatıı ı uınhuntr. | IİB - '¦ ıınL.r 1 İM ilimi/, yakalarıudadıı. Ilnaplaıt i- ıl.ıı .. 1.1111. I . Sağdan, soldan itiraz! BakkallarCemlyatl Ticaret Odaamın hayal oa*ha-lılıgı grallklarlno mm ediyor Tlıorf imuııtm rajal BalıalıaO; noKlouıa v>pudi anının- bu- atr aido Ba rra'uuı anBdaaı aBBktn uuaa* avanı BB 1 «m M ana «MkBkl Baaaat-.ı CHCI7-İli İP ^ ııaa^nu: mtl n*> ha ra*>t> id. ıııalan ırn ana Uıı. ı 1 ¦.¦-im . Inii. hu-!K puhaUlalı latırO anBina paftul • iıaitAtu Mb 1 laBtaıa »11 Uama .-m nal» mm a t—ı-ı a•<n_3v. «d M ı-n ı^ıanaaı M aaıa ¦ i Buıua ..... 1 Vb M ranlar. U-kııııa da 1 Iraıua baauaauıal» Hal anut*«a M aaıadH ı*~- aBjBBroaa MütefrerrlıH lif'. ım'ı . 1 . ıh.1,1 ı.|. orman yancını ClbUBBi.1. llaklrı.H>,ı '1'IIICUjdr UaBBat (BBBU auaa- ¦IBalMlI Y)nCICB> 1İJBB1 im UUmaa iBaa. jıaatafına İm 1 ılbııl —-ana mayır Sark .....,ıv,.„.. aaktn -rrB>«fc laya Kın. In.-jn Baru-ı Vaa miyuurn ıbUt ..- i - ¦ -—UUb U....:..-. W unaı -azı-b U Vim ı-bt-r I ıran: W ** ftaı luıu bttaf ilkini haaiUK-ı (I kın lbbadana. UaUl 'dilnılau. 30 tahriri nüfusu UM '.uiıil.l 1 "lı... k» ıl'kodıu' ınaUUıUtiiaİ MM>a Vekili >du. :«k-Ur. Ankaraya

11. iur. UI 9 — V ¦ 1 Vaııohı.ııI Ilınır «e iUıaulıdır. I .»ıl. Bbbbb 1. m de BB (atarrl - ¦"i «v mhı ıı.ı. I j. . 1 i.. J. 11 . - i vr cila. t_ıl'! 1— I "Bahı ¦ .11 ıl ve|»a itada --V ¦ 1-.- > .1. aaarlr B» i<Uu>ıi ıckiı Ub bna ali ]U • ı-.... < ali Di alBUullıı Vııuya t.jHırdan ¦¦ St-dr» avaklardıın lı.-. ııLmıııiuı Bb nıralari. >.drdılcıı ¦mı Ilır da b Bu kinininin dBnıuuka bir a* Parta irılnll I» - 'ı-ı- il ıllfrr ¦. 1.. 11. ¦ ıl. 11 kataUDBi 'i l"ı- i 1 - m lı-l.ı. -imi. heınıhl louuı ki11*1-1 inden Cin bu lotırl ¦ .' loı- \ ¦¦- ¦ . tıriki mü- I cabrdc ı.lıırll-.lır BvrrlA nel» -' 1.1 Im Bunlar da dotıs (Braacb. OıInııiHt-m»b. ılağıu kaııuBBiah. duğru lıaıakı-l lurrlurpnı M k.ıı,., (.UUI (Ban ba »ıl b-nlı. yrr-brrd' .. - • ta. an aatıl aluıUd. BtBtda ata* aa-baaı «a irk.i* aacıaabıa «a iBaaaBaBr Ba »ila Baı CbBarul mi ııın ilki ua bıııl» ırİBBBtB aaaaaBkfc bn avalbı. aaa. bul- lanıaa Bibuıa taba Hakla M al«¦dı k.adlUrlal ıkatftltu •«¦ rıaod iı. 1-. .i-- .... iMbadbıtda k-ndıUrl. ur alu (urla İni r lıddr KOcı-r drpolı .Ut .1.... iki .1. koııicrdıiB BaBBaB n-r3ı* ' . 1 . . -1. I-. tltaylı Bati B. imi ianıı Berin «»ranın-lan 'rOUr ?>: konifrcu »hıyoı ¦ .-.-.m_:. tık*» DahFI dlin 1 1. I. -. / J.n - ıl". § 11 .1 11. L-. -..«.-.. en yüksek dtrctci kararcıi kuvdedlImi-Ur. Haranı asgari i' azaınr 91 derece idi. Ş ¦ıı:-. 1 m ¦ .ıı-., nuıeyin Rar|p ve Mantin m net u ha ıclif arınız dBn t -.. ¦ 1 ¦. - â Sanık l.ıcnn Kinim.n kıla . ıı i;.- Kcunıye larıl MaBinı, «ftu ve refikan ve kraliçe Sn rey ya tir 1 - 11 iiLn-.r- -ı A e Hanımlar ,cbrlınlr.c celrnljlerdir. Sı lalrbe tuııvr.rint âytirak cdaiKk murabhBslar dun yeldiler, kulları |...-tıLıı açılıyor. § Vliayrllcrln . . ... r.. .... ¦-nine »¦r- ı.ı. alarak »UU . .11- >trp larlıcdaMIcccklerl İalaabııi vilayetine teBüft edlIiBİaHJr. § II .'i.iki: it 1917 kCBCIı al* iıiıcMiıt kadar alacaklı olanlaı i'iııı «eacai niaaycılae kadar md-racaaf etmelini rlır. $ .Madam Maanlei terhedea AUye İlanımın yakında ogır eeıa maııkcmcurde makakemcaMa ba. lanaca . Allya Hanımın cBraıl b*i -tor BÜlr bapkl mL-ulıimılır. Harlcf Olr lutyduı Balgar BnavaklHae "laarruı rlmiıme dr Haıvebllt bil jbj olmamı^Ur. S In-fUıerc lamtral konleraaki bakkında FraniBya yeni bir aota veımutir. IngHıerc bu no la d c kanleranan l.oadrada loplanma--ırda iarar etmektedir. 4 İngiltere harldye noıın Aram kamaraıiBda Ren araUıİBİn ...r -alla lohllyenlne larallar oldu anu . .'• > 1 c m 1 -. (1 r $ Cmannllah han Marıİlyata «n-.il uldu-

Ihii'.i-- eden bir maliye memuru •''¦¦¦¦> -mı,r.-.-n, ... îlıri '-1 rı.-.ı..- 1 1.... ¦ t lir. dolayı Uleu c BHfetaUr. lerau. 1 K. ... illi ı .." -1-1 I lalanı Maimaıel NtrnHt 1 iDuaiFlUcItı.t'irlarB an iılk" rdeeek* ¦an na uım lıen- | Konyada bereket Mr ı«mlel|c»Hr. î . '.k.-.,,-,,,. HüKÛmetlen alacaklı olanlar tu liKCB »nc kBiaklıkUnı dcLıvı ark 1. i.. Mr aarlyete • okla klaıua kene ... 1.¦bu 1 ¦ *lrfunl'<ll. amılorı. km fkaBt •.imlinin BBİİ ııliUİİlDtk ıı:ın «Ilk4«rd»kl ıtaret atr zıaartn dr »I l.ııktk* iılr.k ttlavdikı. tn.ııdıbt^. dn.ru 1 ala cirvmı-ı. Z ıratdbt tv -ııjıiır 1 - Mab . Ilı-J.'-. . 1 1 h. IBT 1- ¦ 11 - i-::. nuamn biıuvınL bakır n-ıtutvtt^ıi v rmda aajılb 'u^L ¦ Bl» uUn/Hin* ta nuü atcmurltiMiı 1 ııUıııdja macfe>ır ula uıtıaau man-an" •Ui-iklı Kftüiadjıı l..ı. lırîmlıe Eclmb) lan İtil ul ... 11 '¦¦ 1.1 '. 1 •¦ ¦. ,1:.. bitine Fı-ıı »nr . ı. .I.ııi. kur uır-] dırıtnr makrmnıclrıı intj- dllilııl I 1 1 ...l-.-ı-, adBBB ¦ ,.s ...1 . ...l-.ılıi,... I .t eter terlyal matın laıa olma-11, ı.uiu.v .vuı bu aana ı.,ı...«n rtebatli . ..- -1 ııui.-.ı n, ......i.ı ..:ıl.ıt rtdr -dc.^l... ..,1., 1. Talebe kongresi bugün açılıyor îmalE'.vn. tatelar w Köprüler tuıtırAıM Ikıtan su^mner )>jl paren İle m-irUrl nUıdaıa tıBkmî l nikıuınnlı bt ter-l iıutt vf elbkveciDe matur. -uauk-lan Kiıyce teblüt eails.HIL' MiılalvllU Sut. a H. ut Ul :» 111 - «I.I Ilım I.n.ıl.l ¦ - MaL Arabnl Ut — Bir ab lanı H ¦ U laaıall İM • || — fardu »..iık M. MB • II — atatrh Baban tt İH . • — Bin» ¦ İta a •7 - kfat taam . İH • U — taun .1 .. 11 11 Ul • 6: — Hal. v-rnuyı Brakl IBI ¦ İtaba hlr vat ra) ala atat vara. da h>B*mı kaada Iviıtın ıaıaı»tat ır ta ¦ ¦alık an lafta i Atılı -t.ı 1bs aatıı BB baaaMlM .1 r«] •«."•¦ «Hkf.atl aanBıılıaV ¦ hattı -.par.!*' yOHByBBBtrannU h ... . ...l.-rlmlv rknlB BBBcııl.r ki» lallar ı.,.,ı.... . J.l.-.

SB Uta a • ıt . İt a Bandını maada ¦ UV -M Mllllll. II . ırtdil kıuinıır dltrı DUn galan uenubl lalobu murahhasları «Uhiırt kir «ala cavatp lar kabada utBİBılı bairaıaan .Ha U.aaa-lk-1 laaaal >- aj „. m,ımı. ı.ı. tar kanBanı*. 1 ilan lapta «bankanı dana. ıtBBttBl. BBBdM — ¦ Barka ata ı-a ataaaltb m ana-, tacı '* bn Bantar kar a/lir aef iradı. Uııalı Iıbalaıl..... ı.ı bıBBıl n maUlaataaı akmak laaun.kta.ii a-rtaa aannar Ha autıaal >mıM aVCBBir Ci...k lajtaatB Baı ab fen unv btaj.naba. ı-*drıbııdl. kaaııa tnrın-(lliil k....... .1 ....-t. ...11-.-. lı—. muıabtiıulırı Hin .Kul. DulaıtT.1.1 Kraoıtc| ıi'arrl rdraafc ba Pttı^r-tu-d. Itt/.ı tılal nlıha. ııvi-.auı ¦kıran un a n Fauncb 1 kvtal ¦ '11--11. I>r. KaıVl ovm B. ne. ı- " > •(*¦ aialır. ıblıı kivili rrlai Mab-DııuH.ıı-1. EaUaial BuıuUa cam-naıı^ar. ..Uı kuıiirıdııı m r<kk ley alan ,- «u ^ l ¦ .....J. .ll VU -.11.1.1.. 1.1 111.11.. litren.M ı-......... 1» ...... arauudoıı iuUlıapî"H v""• B",«*r M,*U,"l"t' •¦—"»•• •dılmk Tiırkio ¦•ıınli i.iu ı»y içimi- aair SulııolU. ı&ltlau Klaukoll.. Jlaıuı. M.ı.hk.ıljp r ıı.ihi.ııi. İmi ılı- ı.k-ıtn rıl.lr.ıkllı, I mnrubhaıdııı ıIHmnı di llaar.? ır <Cab. -ılın Bir nümayiş Darüllûnunlu gençlerin teessürü Itır müddetten beri Rcatnlli Ay mremuartnda bflyflk ûalat Abdülhak I Limit ve aair Mehme t Emin Beyler aleyhinde vaki neşriyat dolay ısilc d On Darülfünun gcnıjcrindcn bîr Jrrup Relimli Ay idarehane aındo aûmayi, yapmıyordu. Gene bata I).ıru İhı mı nıu jenıltr yevmi gaıate idarelin-nelerini (iyaret ederek bu nea-nyaltan müle*«llil teeaaude ritıi iıhar a Flütlerdir. Bugünkü bava Kandilli Rasat önekinden verilen malûm ata taıytk dün saat 7 de 758 ve 14 (o 756 idi. Dun rüijjâr. pnyraydau S ¦.¦¦Tc- -jr ıiı- canuabr. Hararet îte geçen gilnlcre-¦ ..'i.'n en (ada olmıuy -wır: 19 aaaaı! 32 dereceyi bulmuştur. Br._'iın ı.ı.jjr mülebavvil CbC-eek hava açık olaraktu. KarMorimlrB, muhlelll mubayaatlannda laıui-latUn iBİi.adolarlni ay. "Tlİn l(in ı3ı kupon M f-redlyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları aUttü. lİBlolarımiıdo mündarıçj befta ıı d Ifll n i 1/ .t J J ibra, nd°r .' lonıllâta ma ıhar alurıımuz SON TELGRAFLAR İsmet Paşamız yarın geliyor Aukarn 7 ( Tel«aW« > — Ba;veW lanset P». Hı yara ojeden aonra h»*"" "enle Uı ^ bu:.- ta.eket ****»--Paganın refakat'«in de aileleri arkam ile yaverleri bıshınacnktır. Pş. Hr ıûn Paıdekte iutne-leri rountcraeldir. İncemi patan Itrtlkbal Uaıet Pmıa«<.ni nrtİfcbaİ için erkanı mnbnlllyeden bir tıırop limite n lr. Türk - Yıınan_ konferansı Yunan nazırının değişmesi vaziyette bir tebeddül yapmıyacak Ankara 8 pV'elonh] — Saat yr.-.ıimbrri Hariciye Vekilinin riya-etinde davam eden Tit rk-Yuııuıı murakrrntı Luııfrr-iDM fâsndi dajddı iatüiy«lta> bîr ae4>* hana Beyanatına f«er na asınız olan ve itili'm etrafında bj/ı teferruat ee laeribat nakza kere ecffleniktir. Bu meaail Aç eetimaoa nihayet bnlmnıtur. Tamirat konferansı nerede toplanacak? Iîv, ı.Iı-r-e» lonerj-» ¦ n Londranta loplonmaamda

Ancak Vuııaniatae lldriciyo Naurtaen de{u<aneu d«la>ıaale «akı mukarneraten mime ün» umhaiıu elmiyeeesi he-nm maluır. değildir \bmnuf. M. Bİahakakopalnaan vaııyette tebeddül ¦ ıi .¦.. ıı d dair beyanatı, menci tn in l'al ni kamet* Icodn mıkUdW. kıt . •aıtr"' ancak bir eki e Un tuıırn vnki-gaf edecektir. Bir tayyareırâ Yeni tovkîfat M* I BMarı aıiM-an <••<•> ' ...'...„.. —•••mstur. .ı.ı -ı dr. ba ı-.-j.n ^u»N------14* b»e*jı«. ktaeea.mm ııeartuM ¦Mi nen»~M ttanarler* .etd.kierlnl .ı'. I- B1 . I ¦ -ı Maa'alf hake ma -j.t «¦ ¦ I Bani 'I Itaneımla urai ılB>an laam'ete "*<» njwt- Ün| ..-".i. . Bae.il el yi Ba»« cUnrınedaa. B ne al Cl. Bar ay d muncul •emi» ¦aman ¦*•¦¦* B.ı«ıı »' *e Brreıea mm - .m Hmı, »r hn^ıraleeın <>>li al* ¦ııı'l ı I ı I . rııı. İdUO - 1 r ¦ 1 I . I I* [IMIIII I I.l-lı«l tklVUll -I. İn ılılı aatıı rila-a-» H4aai ¦arı İM Jt, .n-.. yeni - -¦ I :.¦.«¦- «ı*l .-mi.. ..-¦ -ir ı... .1 rl.nhı vekili ¦oyn av. ir iaharıyı alderek ba.-ı mn-fc**>Ura fi 1 rrtiı'ı Utım* pılliıl ıw-am-ak.. £«rerene** balar »ırjtmcm Lam KM -i'n iı.kiı cvakim -ıl-l; alı li.li» kau-artı Mutu uW İnbnline rnnn îayyor--nln ra> ha* İçe (TBi aljııfTl"*jrietılır Innnu 7 ( Mu. Mu.) — Çal Varaıına aiı Mr tayyare ba '¦nah -.ası MBlı maklnr-inr anı anın ^atu een» rınriır lnm("Hf. Tayyare baaara uffumı., valnplerl balllçe beee-Ilii melerdir. Kaymak am PayM vc İtaat Bevee* k*i> nt*>*Dnı; Cietem •'¦-.!-.:< «eb-e geıtirecek ûıieahaılarmı l :iri ı. " '•' _ İırçiltereniT. haricî si Hariciye ««tt-t Re-afn sür aile tahtlyesina taraftar olduflU'iıiBO^llyor — 17 — Süruri Ef. tahkikatı gentşletîyor * Damadı hazret) şehriyari Huri ve Hahmi CeUieltin Pahlar ha;dıb,irı!n hemen tevkiflerin e iıadci seniyelıcisin şerel mmaa chnoîinr tstersera de..... Ratpp Bey: — V .Uabi Pajamır. e ten ciron . pefclİvan c. -ı, ıneJ'iHSU - 'iyleüaek pelc moşMMİ şihmiı kareaa -lariyl Evvdkİ ifadesinden sasınıyor, bnyunfnur, herif İçerdedir. Ce«=bıtn verdi. HiBMb paşa ile R*&î> &?J^m rurl i.: yanına dbüdüler. Sııllsn Hamidin oeuîivan MusDiter ıcrae-¦aa naro^i bâr meabaeian af ¦ renuıifunlıc Kare bu (fi itk defa ney d ana çıkarar -malla paıaeı e-hemmly aine ar-ıcden nft| SI* ya» m(h'ıu.ıı >m~ Mı Isı'ıerdan -mrı R«rrzİ Bey Kur-ı lî. Iı- Sivas mnbuaa laarbül Heder ¦ Ramai Boa S dan . ı K:.-. *t K,ıe.vrr anai -«en«n Mmr<e eaaraa İdare aaataal aıan beJıınauym . mumaileyh, bu elrkmicrİa pllânco-l-M.'ii. M-bO ar Ma liralık harı ms>ra*ıuriF eibı .1 >e ı "aı ı r*»****-nr:«>r<we 4-Ürtıat eamâ) « aarCt«0 idare - ¦ " - >-¦ - >¦( kay deınaernı MMira »laLye Vckaicnnc de ını mailim uı mlamiılir. »*•*»> r darfak UuM vvsUl s* y -re OM*! %»ıa!ı^i.. ınf\k»ı:-rın — Herykat, efendim îr, yalmi « lihetİ inkâr cdîyar. Bununla beraber ( VeGnjıaetihiminnetimiz eloofjmrbn i. '.ı: ¦ merhum ernne.tmck<iiia fciune-tine' kimlerin IcnSâSi örerine nasıl t ayin emdiklerini söyliyor. VnacT lira f-~ ¦ - kayrıl(Bi|-lar kî. kulunuı ıuı>uıı miktaııberaber SUn-ri Lfeudiyı de ıs- I temifti Haemdi pasa : — Eaaaua I rraaicı aeaiyc dahî bu \ '- lı-.:¦

dil. RuyıırunuZ b:i p.dtlin). R=Sıp Bej e! endi şıı nraplan mıhpeılerîne lyapattıtdıklan sonra pehlivan ocnücn yuluk lı? Iıuıara şei-ı iü.i . Ce*a-bm nrJı Sünni Efendi »akmul Ceiâ-tettia Beyin elindeki »bet ki-îılijruıı nlmi}lı. Mutlautik Mehmet Ef in yarıp ciırllvi kâğıtları da derl')-ip tnpladdar. Ilaotdı pT> fle birlikle çArp gâUikr. AbdBmnrir>. kadm efendilerin daiıderinden eıkraıı fa-k.l. gene karem dairesi kapın yanındaki Lvadİac (aalısuı binaya bcldiyoıdn. Ilaaedi paja Sûrun cfcadin* re'd-pei haber verdi. C^ıde .ıV.-ri uıkn uyara,«an vcsvuolî adam. Süruri tteiiüıyı Abdiilbi ınbul Cim UCM NALINA itİCrl NIHINAJ tefle Cffinan» censn Dar>l HHnakı MtM ıe*-rrtı CıM-Hn'i u.rainin eere-un' •(¦¦amh eaVvlM Irr ir alcı İr eınjılık'ırı l-ın dr Biraz aCbaUfta Ceğil ai? ı-; t-'-.- — uae tm »ma aaaaa laa aanat lr*-u aa rM>e*l«aıa>na-a» omiIMl Ur Mhr *aeaa bm-aaa> d-dMa —. ııllı -HalMt • t*ı, rısimiı im da «i jt- ttmrmk la ¦dnınee Aırupci>i|tıiıııı metfemr HaralHI vı-ııır laf ı .. ... ,u yaa aaaebae.ee>!, kaauva a> »ar-airf dem t-m'—ııaatn ........ ..u„ be laia l-rdupaıl ı earlaı karma» hıueı er -nı-v labiane akaankalaaaal tebru aataaı ;r-«ah. *ta> !—ı—d-lanın» taa mmnmmm la* ¦ .. rfefl i. 4i*n'4i mfia M ı-kraı irtar (imra. |r» f nn.ı-HDıda Aı İh haı arı susun. Şehre-"kılı jo ¦ rd"*e ırrînla Ulı i»h I» ar-. Illkmetırı • ..::r..- : ı a-kdjfl oı» ihya ede — Hasbcssadaka cateret ederim eiciıı livan I. habisi' tfopkrtva ve Naukin sefirlerimiz sekli mfldei *™w*ylr - ıı.v... •. Un »dullc.ı • ll P-.HII B Tjll'H' ıııuliiirırıınecdekra hahrrlerlııi -etmeaıva leJlrîmlr. Mubevadua aırı-J. Kalenin uralıııden kabul ır. Hiİ-r.vüı Raerp B. " • ' ne haımellerlnl nnedeeelrtlı*. ıra ırtlrl" . ırol ınmandı. y-. Ru« tleeırt nrb»h«ab İle de ı va İle S| •ıhın nU alna -i*jyrtlı*1 nae-ık*<->daki Unuı ve leeebbâ>U. ı LUAUn.rU m-ri-r.v.vr sllıdl Ankara 7 (Tcıefonla)— btan- , bul Agırta» mahkemeli riya- > ¦etine BlrâKİeeaa reifli Haaao ' Lûtfi Beyin tayini aııiiUreroar. ' Dayını er v:1' {'.-?.>. Ankara 7 | lelelnaJa ) — ' Maliye VekUi Sasa^ağlu Şuknl , Beyle gûfİJvtmı. «u beyana la I butundu : -—Daİolcr vekilini yakında tayin ,-e..-ı-r,':iLi Menür bu hutaısta kim i Uym «fcce£un»ji duaun- : Birdik. 928 bülceea n' ! ¦ nalından mühim miklarda fatl -i:l eıktığı doânıdur. Haırrla-dıjfim iktiaadı maKnnatı bîr iki gUne kadar gazotclere ,İ'atı. _ Yeni Ankara Şelıreminınin ilk nutku Ankara 7 j Teacfcola ) — Ankara Cemiyeti belediyesi bu-gUn ilk defa olarak ynıi b ehre mini Nrvıat Beyin riyasetinde toplannuattr. Nevzat B. arka - < daılannı hürmet W »d amladığını süy'.iıertk daima ankadnıvlariKin fikrinde» ı ¦• etmek eme -İm. olduğunu Şakır B MUM Mudalaa Uokalatİnde Aa««em 1 (leicfaala . — milli müdafaa Vekiline vokaieı e Ikılsaı Vekili Sakır u. bütan Ur rnOddcı merkOr vaküaı bderiie ¦,,-¦¦.1 ohnatıur. yeni Ankara Ankara 7 (Telefonla,- m,~.». V,. Jau«n b«ııa 1>ahiliye ml^ıe-)arı Hilmi Beyle birlikle Ankara

pil anı ürerinde leHıiım b*y\a-mıı ııı. ankara hukukunda frierasim Ankara T frcleionla) — Vana Ankara bnkuk mektebinde «etıa-decanme u . ,¦«......, yapılaeabıır. AVeraıimde Uaı>akİI 'kmel fi. dlr. ve vekillar herır bulum-«ftlır MUer.im Ül Şehri rai ı ir. ma CD'larnıdan Haiın ahrm d Ha vclM «İl babrr aldık, rlelm eH p<* aiı al tu* undan vetaı ıı . ıı 111 lı r. pek Uy ernıiflir. Cif an n sam İd le Cal Hendek sokacınrJı sununda icra edil mu hak Freak* aile sine hcvanı la ',000 Um kol meHel nıı Sal lam Cctnik Sımanla I - *. - ¦ Rm aeTİrî Jeneral ^ l-ı. >¦rf ) etekler dolum ¦lt.nl-.i bÜe levalur -C-lip dnıaa;Uı. Ae-deaVamidaa cU<rrenW ıon-ra. (rıo.le SaltaaaB kırmırı (ûı-kı aıa^ı reni padlfabıa pek ai-iy gul) kafi -yeler icat ederek I. ..... 1 be» ffiin eykamlara, vrevraesere dllfaren -..-d.k bend.lrrrVn en I»'.ıı '< oknuf.o . Arapla Süruri elejvdJ baefckic bar-ra prıLatı. AMaİkarant Surun elendrrrrn rkndctci labr llara laa re t ederek sordu: — Onlar ne elendi? ycai mll-h'i" hır uy mi w ? L tendi Neeip de ;ı lıl.ll »VIIıın aaraltâtai ı ımlrtku. 4r etsabata leyanalı ı-).hıt(Uııı h*r r~*a 1.-ılı.1-1 foe Islan-reld ve etap el-I eden M. m'fıiu el..i.- - ¦ bîr İNİ (Tn nu*u. la ıiun.n ba ukıınırı ı-ı -kumu udun' ır .ViranîOıy-n- ve lenre.il !...„....!¦ I.lenb ve Irr.. uyın eltilrr. ııvdnı llTii; e bu ılISj<'lıı ılın. buıHn '.j llııı.kl.ıjir.. • «onra 5nkarUnl lir:. . İr, m diemleki'l» uo maıdıhal-ıırıimıt ahiu¦xUr. r.V-ı luanonal • Unu". rafından) Sf ek tuleb.-N iaahifelij .IIII'HIIİ JCI HİKAYELER ilerin Kavgası -Frnnen hikayecisi " Reni bi [WVUİ\UAT Bir adam bazı dedikodular yuzllnden intihar etti Borsa Son fUr.l-rde Bilim pamuk drl*-sellı oddun i ı ı ,¦¦ -ı bu[rjanlif ¦rndlmll (Ok l.f»-: . ¦:¦ Uı:-,, ı nn kapanııta ilden menfaUoılıı »."«i i- la mı bl> «keman* On-taun pat MI, pak arrun olmalarıu Ifcüıı.iM.I ı-hr-vl. IrUfit «HJDjr.ıII-ı Iklılı leri aye| Baran

Ticaret v* Zahire Borsası IHlnaıl z*Bi,E \.... ,1 ülomoCCI faciaları Otomoblt kazaları ijehrcmoncAtomoblll dün Galaladan vraAaıtarl tıv" vr kiaabui Hayvan Bor» r ı i j »eyrısefaın Ayvalık sürat Postan ( VlERSlıN ) vıpurj 9 (emm^ 17 de Sirkeci rıhtımından İıa >ekıle CelıboİL-, ÇanakVjle. KBftif it. Bubini ve. Ayva ga |pı!ecclc ve dönlljic me/kÛ: keleîettc birlikle Alftırnlııpı ııj» uy Cclibulu Içfıt jalnu ı alınır, viik aiu)nw. Izmîr-Mcryin sîir'ai po*uc (Mabmuı S Pj$0-.gpıırıı Kiralık Un fabrikası Bankalar âleminde S-us m ıı bile binmişi tr ffir*~î< s" (' ve »aatlerce gei<-A t ¦, dikren ınnra par vermek iste- *ı j y miyerek folUr <| \ Mchmedi eaıraUılırdir, t)c arkadaş yakıl nnaamıjtır. Bir çocuk kuyuya Düşerek ÖlrJU İllin «onı 12 da ba^ınpaşada knraalık-eŞmcdc (iknıaz ınkakıa •6 numaralı <vd< oturaa Hatr,« h.ın.rrııı bl( butuı - J- ı.jO-r<* kırı Yeni Yunan hariciye nazırının beyanatı Atina 7 [Hm—l] - M. Uma-lakopuloı Harıcıyc nrıaralİnî ikilikte «der ctnrr aaıcUcileri kabul e Türk - Yynan meseleleri hakkında beyanatla bulun m uı. bu) uk encUmen taralından trabit edilen battı hareketten ayni n-.ıyac ağını, ba battı barakatl» bir bâr nmural nhauy atağını, en-»ûaeenm bu baptaki kararının kati aJdueunu ve cunku Bav ıekilin rlrğiı m ediğini, ber ıa-m rbiya ik Joıtluk, tahkim vc ademi teeavfır »adarı üıı-rint muıtrert bir miıak skriî 'ekip cyl Atı-karadan da • e. l e ma yalan ia-bar edik. cg ine Oeıarrar bulun-dnğuca teykaıatlf futfin salın alacalı lir Alman zengininin ziyafertj Sebrimuı: va.l mikyaıU tütün mubayaatı İtin geldifii yanlan Alman ıcnginkrınden Koni Şünm. du lanta bir Öt> nyafrl. veımıftlr. Vali Muhittin B.. Barka Sehttûn.. Kemalettia. bamı paaa. Tntüı : ebrun M Beke*.!. Ticaret Odwı rem Mıtbdt B, kr. Al-"-^O dan emtıek aftl jaralamBU .1 ve eurrahpsM haattdMJlI* kaldın: ------.—-—tt Fenerbahçe mağlup ... ;-„-..ta t,;ıauürouıur. i Efgan Kralının I.ÜII İK bir mîubıkı lipmı-lır. . - I _J _ _ ; Bu inUJi*!ütı<ı Hos* dahil alın | Halli VdlUQal et salıkları Cln.l Kilo Flalı ¦'...mi 1" ı i' İv sa Bnmni Jtanyıl* «nı m Imadı t f M 40 Limanda llujUr E«jncctl V,r.-„. ı.--, ;ı .ıı "— Ilı Crmrıar Animi Vur. Mj'hI. ama V.lı. Bi:. SrlIoiİHu Tmnıl lir. AokiM Tır. Bopıdtı. Cldccck spurlar rnkinn "iı Midini ' ' ~~ Oa« Al». •Unfcrjı Kanomu Sattı lılcıJ, i,<yt «HU Wa TJ(. Kceu>a

llllu. Akı. Kaini Ad HnnUıon tnt. Konıatcyc ımınq Va.ljr l«ı İne »rİTrflcU. . Avrl Etaııdl aley-. fn-IM (Jüri da»-'a oUn tankikatın' aaallt ikam^Unln Akmeaelt mahalia<l İn metrunaı nidan at, ld,9/Mfl tali kıliDdUuidan y*r-J vuttul «imrdijl (nın Riyaa-n İntaç ra klmMın' Oh.mirimi AtaeıuK •din lorf ıblalı im. Bffu ııkıUI ,,l,.m l—t -.WHI ıa Mk.UUpıo m.h.ll-.l.ln i. d. ..dil [1.1 1» drblbln »•II IninılU r. r i.,.-... deilr MimduMd' •>•¦ >•> Itı>adı»nd> ı» de bedeli iddi ...ıl.-.ıl.. ı.lm .o,.,.. .., riu ı-mnıaı manıedeılıc Yeni ¦fls©rn«ır lürk MaarHComiyeil defterleri Manıillmlıc büyük biımtüer İla er.-. ıı-.ı ı - ..i . ı, tevekkül «ımlj ve fakir lakbe i«în bi if Crıaiyetl talebe :,n defterler m-. Hem nenz, bem de ncfıS -•. .¦nı > o[>ıi". ı- olan bu de lerler, bu beyırlı («mlyeıin >ex<nc 'aridnt ¦ıtnbRi 'iiıin-ı. kin K<rek ı alyecllcrc (trek ın def. (erleri kıı]laaıc#!.<rıtıı (evciyi ederfa, İngiliz Hüseyin RüAtem!aii""" Haftalık fzmir posatsı ^ÎİS* sjAHuseymye 1 -"in « 'mitlft;:. 10 temmuz !h_^ 1.,';».^.'.. Iı pazartesi irdim latt-8 Inel rctC> avyablye evrakı hıreva ıı torı üf'ünden : yr^ınm. hîo Türk Tay varc Cemiyeti tarafımla" Tayyare •ııuııuiHiıa auıtmumaH Mühendisliği tahsil ermek ÖRcre 929 şeneı Avriijtaya gönderileeek lalelilere mahsus; 3a rl name 1 -MiikkbakB h ır,.,,, t. fcebBl İCİD «M »arılar So«l*«-l«: 'ı Tllıt. ol Biat ı< rnr-o'-' " "i ¥•)! OB .11-11 »¦(<¦ w f| Uvıi muinli amn«» Si Yaln s B E R SL İ ¦ MFKTEBİ ¦" «.....ASRI LİSANINI S SERT ve İYÎ bir «ırcll.- uEmtcbatr. * MBCCAINÎ Bilî II ı Kl lfl> EEBSt alım*. B ¦¦¦¦¦¦ v,. . -~, ¦— Tuzla içmeleri vc plajları UTINCI BÜYÜK [TAYYARE PİYANGOSU} 6. inci keşide:temmuzdadır Büyük ikramiye: 200,000 Liradır Ayrıca: So,000 40,000 30*900 204)00 15,0001 10,000 liralık ikramiyeler ve 0,000 ;.r _.dk bir mUkdfni. Bu keşidede I rn'an: 33.0O0 numara kuran acaklır. uya k. IBıı MmtM ¦ derkal > I yamıı IMebcltB aUyaMla Gı Uııulıunn- rlyacrrc yabcnkınıa veya yikıık ^ eeya »on - ¦ ı- ¦ ı-.-ii arana bubumak (rai

kı dereetde «ıkademamc alanlarla bunu muadil lahıli (Ördüklerim anana. Halkalar!» abat aaeekr de atıakakay. kabul oknurlar. Boca W ytakırk labnı s . :. ı :e= mUeabafeJı kataamı* namlar Btc melunlarına lertib »nmTlard , Katn: Tjiıhm ev kama bahıamaaiMi bırclh olunur. I -Ntaanaka .mtıbıama ti a*mrluıı V~ Uıikinde lıiaaaııl layyaıe Cenuyeb r i'"- l*o " krlrıularfkicıaedlleeeknc ' gmı iarhnda Nnrurtekbr..... t (anrıı ve yak'-k ınuneadi» mektebi birinci ve 101 2lS*-> Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin ¦tanın edilmiş | 5£ tn ™n «Bnneilerkul'iyeu nakil vc »eri yapılır.ataracuat bîr kaba) anan. j evvel olmalıdır. Tramvay iaddcmne Mum un Nuii. Hanın 92!) senesi kaydı kaHtıl Askerî liseler müdürlüğünden: •diba halta M k leehrı iki TsbM bendem. Hiyllt inin;-.' Hi.aeh tanHyy*. veteiaralı kaaspj için: I llu.akWk ¦ Mlkanik. MtaeN labujyc. İlmi heyet tama IftatH ı. manaaal) Terane Fraaııaca vtya abasncu. |hmp lUaoaas birml larcih oMr) 1 Mutjuıuıtunua murakıp bar neye ' nmvae.haaUıd* yapaetak ulan ImDhaalar aelıecemaV ea çok mvallBkıyrt kbUeecnttıetB nlrlu cl .-..nı - - ¦;. -un ; -1>> .ıı ¦ m*ncmıde t ırhupılar kamHre. TokaL >r £ııla mıûabıkadn nıv'.r.B' o Um yan " ¦ 'lea >c «jlmyelo launarı olnunuca (î) 't (8) bet sinirim ka ed& I .1 -. - (mrdİl Harım kaba) eda™** !**«'"« ıumflı-ı (ılımlar, sarılır. I edilecek lambanın yaalarıı ioii "i paaaı (Ci l.kran dj anann inkara atmarak eeadyelia Miyarı mmtivade artanı ] .ılakımt* k*km emtia M Hıraadya levkı takarrlır ulmUer nrk I.r.eıe -ımpın m»- ramk lanlkmimhn »MiMklk I Hl Mm ı ılaı meali m* »mıMıı. Hr nam ae aar nardı nV apar bal !¦¦ ı aı.mal rt ırdet yal ma « labari ılmmım •mam tdee UU ammânm *JW| aatar. kadar mmm (I rammm) amvaHaajjemı Mra TinMyry e «•damnM tayyare Ctanye* •nmn taatanMık ymJe Bmbdaa rfimuEı maddekr lamaa ve >amere* | laree tam» ı*" au<a(ı nııı Dı Tık BU ıirnlıakıp tıauyrtm -kradl ırra ve kararı umraHadr ban Harana ¦¦ımııat wt leneıaMıikmı uikik <* UKabdau b*bw> ıiıMc«(. 1 Umlkıl'i ¦« Nvr-ea bakamrllaia tayyara mlkıanımt» lauıimda «Haaa «ura m... MMttD laalit -dı*(«klen deli ı«a b«| bla nra mbaalal | >eram*«ml. « M.ıdı.U). r*«ak niı.ıaler nmdamrıaı ...mı^.a. put -latanmd |ıamr Ba„, ı ......ı, .Patra .aı -liınn-a ¦ Tıntbana E>r Camlytn »aketerlar ve Rokııada Cemiyetin Umumi maıkrtlar <a «et ¦amı *,» larmmr kadaı veı anmalarıaa .¦¦.,¦-1. mak vr İl lımıleaima tan mmt m.ı»ılarmma |eBadrlBBBtrlr>l ¦••>.> ılteııat ımbmıMn. mraa) -ırımaı ılâlmrıia daU pemka marrmaMa ¦nld birer mm mnu ederin la ..ınımrm aaaeer ¦nuafaıı mı at Jıfa ¦a amam iiMiim *apa ba amaanma hamam aıı..... İm aaa Ut caad.a. I a t* ma ammnfata mam manana nUııtuı maaaana aytaa aoBı | İm 11 »lam ı>am« kal »anaan |ba aa meUc*ıra 01 Bniari aMdmrala (D) 1 .'1 - ¦ ¦ t Fj raliplerin ımhl n a» e ilik 1 1 etllakıl Tayyare Cemiyeti gubrlnl heyeti >ıkbiye ¦ardeUlc Defterdarlık ilânları larmadan. leıkıdOretloml yaman evrakına rapleefleeırkUı. I : 1.1. 7.ı-.-r-.D i MUM 08 l"'- matraHırı »e ınuveli İetıac dnau» maaraüan karnleria

bV. t Oaba tana launlit almak muılmal ddınâacu Cemiyeti tobelerme ve flakara 11e eiıarıada 1.. imı-ni 1- i ¦¦¦¦¦¦ ¦ I kenar amaamat elarndu-leı. I 1—Bar talip .«.m.» Uı imadan ea tec üv eda rnH Ma"' ' Ulankal Tayyar* CeaıyrU lubdeeıne eva mı l»d> rinlı bulana R| bet "anell nımilm. eedrek. BJ Dntel Oentetre ı C| Kbuub kalem. Uatk re »ire. imi nı 1 ¦•¦"¦¦ ¦ <eya Umaaın iıı.-.-ıi. kunun kitapları bulundun istanbul liman sahili sıhhiye merkezi Ser tababetinder ' vkuf I İzmir Jandarma mektebi müdürlüğünden: lanurde dörl numaralı Jandaını Dek lebi hetıualUH ıııurlmtAV Ue lıım. knlad* ve Wr kılını da edlr \taa«ı iıerali inak kıdmılı y-f't-ff 1 ¦lnımiıliılır üteanu vaıllrıl almıyan laSpleı n Vilâyet daimi encümeninden: istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi sertebabetinden: ¦•UıifiBçm.İn" iıliplarin .tlu?iılı.p>ı> «nkoaıııd» ttııl eylanjıl ûtere IH iksek mülıendiş mektebi iibavaat komisvonundau: :,...u-V «a »i. r elnü, « (10) onur lıuluımıni noklen (¦lanma* istanbul vilâyeti yollar baş mühendisliğinden: HanİM VİUyeli iL.lnTni.la îtahnS ararıuıl.ı kara laluıi kurnanda Cediı kAn Uaeriad^ 166 metro lflu.l* bet— ım^ flUrok ima,. ınÛW.hhidıa» «¦ilmi» iken ıo..t«hSidıaİB laalıbıktbnn acald-n İ kUpranûO mfıteb.kİ dom 3» 6-9»» u.ihmdan 23-1-11* „ihiu« '.adar ?J gün «rnddetk .e kano!, io mnnakm.ya konel™" TllnilHIİİ !«cıili üğrennouık >» anu<l>n.>» ayıma almak I'*™ Aanarada fnllar uıunan ıııOJb dn ViUyat b*| 1 i'.l.-ıııe liorı.."' ı-.lemnlî ilin nmaar. Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: ! II..xen kanamamaV İMinma ataatanV mUtf merkeri «e amaami | 16 haman 19(9 larihindc a. 1* ""aaa VJtİf larihtae kadar e*» pm artd< delk \' kapalı tuf ııoıbnı mOn-kanara bmnm«aK. I Hu kubata «İt prnıe İW tarmmam f-. niye va m gOrmk «myer-leri.. lu.nbıdaa (»d» «UanuJ. *.n»yi ve Mmd ımTıhrıycium «av» Huvraıı Baledİ.r Hi imelrri rt lalnderin ihfie f*"« alan 14.'3;9» t.hbİB- rnarndü paıar (llnu ,nal 1* d* mklif meklnparila, jûıdc ^dİ t'"ynk lenı.nan nravaklaU nama mektuhu .aya Bmua^yana, ™- makburu .e bııbanuki enli.td lenni'P ^ûkaUnnı Havran n-l-.i.ycEdirne Belediye riyasetinden; ıl iima-.ur '•-'•< ı.nhiode iham aaVmek naare 4A ana mamtam ra; kapalı tul ümide- »Bankmart knaıuan I'...... ••Iırınuı alekluıi 1. •¦<¦¦•% ndüakı.......•'.•Ideliııüı ılkilıjı hambıla aklil.lm thıur v. le.dd İnama a*. aaıd^m 1 1 mdadetiı. 'mndidi kmkmda ririetmr İmlimi .mm aaa mn-> 1 raaamar mecKımaatk n anaı dmaaaı aba—k -kamt. -mı amil I mmm jn ImıMaden ııaUnu tü kırk (u. t—t* amaTjanml ılllılm bam Urtıyet il»n odamı: Ihın II 1--. . 'W# 1....... r.ıa^ıdd parvaaıhe |Ond m.ı IS daaV l-7-W_,' / istanbul tuz inhsan baş müdürlüğünden: Bandırma Belediyesinden: Kayseri Brlediye riyasetinden: İstanbul tapu müdürlüğünden: ıcdit uluolar ivin viınü gûı lılîaleriıı Tapu daireaiedeki n.ııbayuu komi* kakı alan »tıildm *-« atnn* a» ¦,î lamır.Ji 9W tkr.hir* nıktanU (aı>.u:^a i lannrnnıftDr Taü ene mk- ¦ Bandırma Türkocağından: l:.......Tûri U^uuıı Ulak baarı.ı:uada bulum. Uaııdı«nuıa aenil •iiu.11 Iky (oıiılesindc iki katlı Unjir Tadı (ka|ı binan akrtnamkd • ;¦ .. Ip'»iılr ..lılıku ıbalaai icra «dılaugı*daa tdıp I Um Banarının TUtk Oculuıa eaıatıutan illu oldapr. 23 DOLCA DOI-CA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TüRKİYE Fabrikasında imal ettiği veni Sütlü çikolatadı 'CAuın iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlüC luruııcuetiketli) difteride sütlü vc fındıklı olu

etli) dir. Fevkalâde lezzetli vc ucuz olan hu çikolata ile fVESTLE Şirketinin BüTü>T /engi n MÜSABAKALARINA istiak edilir. V F- R ESI 8 ''a ay vade 75kunıs . E Hm nevi yeeli ve Intrilir kumaşları Ulan but bnün&ntt K-ı ¦ ı ıNo »516 K.ı. ¦ ¦ elbise magata eıip müracaat elini)_ | KAPPEL ¦ Cihanşümul yazı makinesi .Lifli, l.ırlııı ve Silglaill Her ciheti taahhüt olunur. HKLIİDIYR REİSİ ¦ 1 5 IIBIIIIII1HIIII1IEIİIIİİBIH :£:2?:;?:&SI> Bursada Çekirgede r-?:^: I Yeni otomobilinizin tekerleklerinde kullandığınız Lâstikler her hangi marka olursa olsun ihtiyat olarak yalnız FORT Sıhhat otel ve banyosu ;'ın.'ı lir :.r<I: t'(L-> ...tılrıi'- > .ı".! --ı . .Iı «flit rdrcıif milhcıılctmı I-itann «hıcr.jyttkdı temlrtttm fcrıhıldt memnun «jtcrpmi vtdıı mt rul man verlliı. -m\ s * s: w. :-: :~ » ifblın '.rlırıl « jf. Ret. *33Z&1 - YALOVA KAPLICALARIBu sene her lilrlli esbabı istirahatı temin, mükem mal bir surette tamir ve telrlş edile rek açıld m-J KİRALIK MOBlLYEtl ODALAR Biri salon diğeri yatak o-dası olmak ürere aydınlık vt. havadar iki oda kiraya verilecekti r. Ayrı ayrı da verilebilir. Banyn vardır. Fİal ehvendir. fanusluda Bile • lİkcı sokağında 54 ralı Eyyamirade apartmanı ikinci daire. [fj..*: Resim edevatı mubayaası &s£L JB ZoaguloafcB yüksek moden möbendki mektebi Icin rnukteri ıc ftt S$ Ûluauneu tıSO llıaîık dar retim edevatı roıbıyu olumcagıııılaıı «3 mo'JS1* urlhlndeo Klhaın bir nur müddetle mOnaka [il Şeraitini anlama H iriden mınluktn n fİÎ}; -pirKjal «yttlK lenn l.'tnr.bıılı'.a şekıeokiııcu civarımla ,f, (İne vcZor;ı l.ilil-1.-, nektep müdtrtyctinji fındıklıda ERMİŞ KONSERVE FABRİKASI avv» Dr. ihsan jj Öksürük şurubu 1 Öksürük vc ucfts darlığı için pek tesirli Bav.». !*»¦¦•• İlâhtır. Doktor A. kutiel 11 î; ıı. İdi İl ¦rkiım mtaımkı.ılc tea Hli^l. f mm. adtüuıfcliılı f<* ¦' Utapyı nfjmı Bm.ku 1ııım Pertevnîyal vaklından i- mamada ık »cb/e In.ni'i.rleri anamı id, n < .riı.lnn heı nevi X K konnrvelrrindı it kili uukta rdj İmal ¦<• IhnHl ttüğüıf 5 n midini!»ir.* vc chall ki:"rın Ilı ve btyU amif.V «n, <.•¦» | Dulcetto ¦ GRAMOFONLARI •> ¦¦¦¦ d> m' i ....... I ¦ ıdeı imal rdl ıvukl ' ¦¦ UsLal ı ..i -¦ ı ' . ı ı ı ¦¦ ' ¦ ¡ Is'ıin. İlli ı t

Lâstiğini bulundurup kullanarak tecrübe ve neticesini mukayese ediniz. Eabrikanın Umumî deposu: Isianhuldu Yeni Postane arka-sında Baker hanındadır. Posta kutusu: İstanbul 468 No Mevkii 39 KscsvnKa K caddcünde Baladaki aminin deye cıkdtıira. Iali{ mı be^C k.ııla* ır isin*. Prevantoryı \wıUür atınca ;iıı Jlrplc: muharibi ı trirtüOI ' Mu ll»("i dıı ilin olunur ¦¦¦r> Cihansirda <¦! J Kiralık hane ¦ Cjhaııgiı ™ . ; ıınleyi hail | doku/, odalı hjp.c kirahk ¦ t», tîormck : ¦I kı ı ın i; ¦: 'i numaral ¦!)¦ ç\ t ıı.. ı;:v.ı:ıtlan || ıS^mBnaa* ¦ izmir metruk mallar müdürlüğünden: ismeti mulamıntııcsl 7795 Ula > TATlLLERÎNl/aİ Kaplıcaların kraliçesi olan VİŞİ (VICHY) de geçiriniz I HiLMiNAiL r«4»l Alımcı Kellk Bıyin Yeni icra ve iflâs kanunu $erhi CylUldc nıtı'l) ıiv-clrc^ek ulan jccjl kaann-o mühim UUkumlcıiııİ rırafilc anlamalı i^la bu k ht cdmlıye laıMya ,ıvakll. Oban ve Ikbot kOiUprıurKlırlIc Barutla vOz elli koruya •ııılnıak-l ır.&- j» CiIcti ¦! ıııl'lııııl İç* <-l,n iJii-.:tii-i ı- limit/. GAYET DUN FİATLARLA İPEKLİ KUMAŞLAR KrepDöşin Emprime kîJiS ««â^ KrepBirman Emprime kıymetinde İken 475 Fulard Emprime TuaİDösuva Emprime k^LS Krep Saten Emprime mmîS* 6?5a Fil A Ffl ipek li roplıık ı. 35 J .1..,,275 o»'. 39D KARLMAN müstahr.arı De* Uafrltdlr, BMmum. «»anaırrde ALTINCI SENE — N 1950 3ALI 9 Temmuz 1929 ""»¦"'im ı' YUNUS NADİ Idıırehancsl! DOyunuumumlye karsısında da İre I maruusa telgraf: İstanbul Cu m huriye I-Posla hulusu : fi* M6 Telefon: \X Cumhuriyet HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. SİVASt TÜRK GAZETESİ ab e m: ş i k a ı t ı '""¦..rı Tûrklc İçin Hariç tçin Seneliği 1400 Kr. 2700 Kr" « aylığ İ450~K>."" :i ajhg-ı 400 Kr. 800 Kr. Nüshası her verde , 5 KURUŞTUR Sevgili Başvekilimiz İsmet Pş. Hz. Bugün Son ievkifat miinasbelile rumban ıl aaa •a.u.n tamam *« aaha aaaaahuı barak *" «•* '*• mU' • • (mallarla ı »-ı-.ımıt lan)-'Of" .l-n.ı.i, »ıiK.na. ı ,.«)!«.i — ' au-BHaı, aalUnat Hanlen-dan tefllb r-ı-n ea bUyıll laiuala-t'i la *a renin tantalin Maa.1 kendini olma Unda 141. t.'i'' ' — 1 halkın ruhundan, millılln •" dinindin «lan hat idareni kllka lallU '.liri ı ¦ ¦¦ • da aaa**a hakanı jaABar

FaBal "f-a-t-ar."! f.<11»1ll( *•!¦-¦alana haaı — k/ılller ham Mr md" ¦kant im-1 — ' ı.n*<— danaler TM.IIamlı yanal aar-araan. maHe-aaadaa banka Mr aaaaJ n faya «taarran. rıhlarınaa ber ne «•kna* «t amil' •lar» alann pala kaıanmaklaa ln«ı Mr ma/kara aUal ranauran hu HM *eelyontıleı. U"..... hnalan unun. «ı «<ıııı-7IH. ı. •ııaıırnnı la kanam . I.-lI.i. Mr ¦ - ¦¦>-•-•¦ Iharal Utlkkl ad-ra ı.ı.....! a!.....¦¦¦¦-¦i J- ,..|,, ...... CarMaa varaaiddar Sabam »arara Upaa -alan raini» para utan ha aBaaM. kın—ırMi tın kMB r* matta*! BiaaUrlyİB aı.Mı falına Hamil da inadı, yanal la ¦ m --•Bfear, araraOrta aa pa am 1 I—Balla sarı «dan Harbi amanı BFcalrflaata »aanaalll a a-.in -•«¦!-- r. l-r-.NuH.. 1 ı.l,---. ı-. I. .1. (anl-d anların bak» naralar (İM pa*lı ı - takl .-r.iı nakliye t ..ı.ı klıll n.danlariBa imim . ı i.k ı.iıiı Puıün |fit, (aorn anne bâldn ınıın. Maca bryrcan İdindi' bırakan "lııaı vb hana.. davBauıdaa abaa m "•aaanua. Cvmha 11 -. 11. ı...ı. ııı.ı i tim-i •a han ı mamanı bar Ulan aftmmaaı lannamdı W aaa) ara». kıraı lak MKr {*•*» <• İmali rinam beana ¦arala a.a harat anaaramaı al nıl K*a »ıı. .ı al ana »a itada adana kadar hartana* (MUIbb ba adamlar. "i-..ıı f araban. yrlM adaJalt kaıııaında henp ırraM »aCT^I TC ını-ı lıaı Adlı.- v.hlUaılıln dedirt |1M. Derle Un 111 'lı Camharl.rll- a.er.n.1. aj Kayanların • alma ma yapaıaırtır. saha nunlautlrn km < rialıuri.atin (aalunaat Uı-a.va edenlerin, memlrkc da Itaalt ua ay. lanın lura ib uav •bnark banranltrha ba bnt.keUett fl balM rennrn ı.ı. .... ¦ ı- . ., . bu a**-U raayrı ¦ anıyı kmar, aya f.Ucr n nedırmı ••ralMl.rt kıblmdı b MaMaaaai Hıaatmı iaı.1,.1 •"¦al"' »*¦ aadur r.V.I ya,.t fara Mahal nUrak ba hidralardan bur bal., kal tenuneai mar dana < ika» ak ularca T.-a. — Mania., r. ... 'laainUr »l.:UiTl pM Vumbulrılln (aııldl Mam., hababalUlaaln. kim otuma ı.ltan rıuUıı-aı -..in.i 1..... ¦ M% laatur. uıılılııı.ı Mr ı.kım (ani lluıalırla Canüıurl»! ı.lur.inln ır l«-Hnl ('ambanyrı çıkanının nıann- tc bay. Bi>'Unl. Ukataaıa.a oabaan ba pbl adahrl baıarana mko. »--¦» »a.*"' Mtahbaa Mr halli.ıu balBüaıoMa. Ca-1. Mı takım Bâa •a ni|....., ıdımlıı 1. .1.,., ., •Umai an armana, l...,^,, a.ı.^ adaa.il/iaui .* aaraurraUrl ana taOnı dütnrk aumlab'IM rll.ı.Mr ., t»lul"kir «t kaaaaUal i"iı.ı. „. harrnriar; n.,.,,.- „ ,,. ¦ı-'ı.i d^ lyk rnlr. ıı.H.lı namına da bil rl ti' h.yıılı bir latnr İr İta ınita dstaıı: 1 rubanda taııan fa-* umburl»Ua tlıtlri 1 «ab* |,ba t cdrrrkllr Çumhurly Ucuzluk kuponu 9 lammur Salı 'as'üm'hürl Ucuzluk kuponu e teinim.1 Salı Cumhuriyet Ucuzluk kuponu 9 tem mu* Salı Tevldfat etrafında

şirketin müşaviri ve iki maznun isticvap edildi Jak Fresko Ef. İstintak hâkiminin yanında dört saat kadar kalmıştır Barut r ı.ı-.:. ,1 - ı ¦ lıtltaya art ad-UTr tahkikatı dan dr 1 .<u.... (>t . 1. .- kadar ıl'iıaı ı Iinn aktım fft uklt. ba mra'ala il» ablkaılar slaaUrdan hir mu-rılnn daba ı-Tkıl HtUdltl 1- ¦ 1 otmıu lir dr .1 iladırlar Mı hnn> -d-ml ra^dmat br-tan (bnltlfrdlr. MOılantlk Kınat May bn tahkikatı ...... 1 :¦ İkmal • Uln ¦rcrU jııı-ıiiiıi- ı al B|iıı ak ladır. Mûdd'i umumi bBt muarlnl beyit mm. -.1.1. Rİkmal R. Naaıın Hıyt nu-tBBel rlmrklrdlılrı. 1 .ı.ı.ı.k ilik...- dilıı Jak 1 ... 11' rllw.li ,|ı .1., .|ıl-.. ....... ... muur. Jak Fmk*nnn lılıoabı d«rl a>aHıâ) nala detam 1 m,Naıııa h 1.,. 11 -ki.1.ıııı ı-lı.- . 1 lı ıı.l , 1 ...... II.-lılı, umaml Hrnan Reyi ıiraıcr -ııoiî ya. rım «at kadar ('""-'¦""¦-*«' Udn ba İki merkattan hıtka b flrk'Unla hvhuh r-i....... ulnp ayai 1 umanda ba ;ırkeitıı haaıbıtı İle d( I : Mevhullardan Jak Frasko Et. mctcnl olan *e An karı da yapılılıüı hl. dla ulunan nıatıat aululaiınıa atlı I '¦: 11.1 1 Balkan talebe kongresi Darülfünun konferans salonunda açıldı Misafirler şerefine dün akşam Bebekte Turkuvazda bir ziyafet verildi Dün açılan kongreda bulunanlar s-.-... lal-at ........ dan u-< ..r„. ınn lanfmat taluaunda Uplaamujlar. EtıaU. Kaaat İhmar B. bU «lal bat '"»ek UlaMrî ı-l.ı-.l.ı.ıı n kaaaraıl ¦-.mi- .1. .-...i: 1 ... . nUrak >aInnan ıe Fuıânku rialkaı.l.lae kHııe.İaİ flınu «den men» ¦ ahın m. T. t. Blrlil r.1.1 r.nui. n. birer nutok lurk 1,,,,-ue >:. raleı. tuı.ıara reldl sarılsl Bulgar murahha. ella konuşuyor İrat et mlılerdo. Mvu.hılım Hukuk nufanlımıdan I»a( HıMdi -a J .1 «da 1 İstanbul» seyyah jehri yapacağız?!.. fk" dua Ilı Oluna Allflh ^"adedini arlımın diyelim, dün saat dSrtlı Aysuoiyadan geçer-bıa Ale dar caddcıİDdan yıı-barı Bir çak olomobillcr fcell-i'.-.ii'. dikkat «ıi'k ecnebi seyyahları— bu .¦ . ... ı cr caddeden ' kalkaa loı • ¦. ı-ııni.-m tiraflareaı ı.ı--. v. -...,1c Jı.r-nn. mendillerle a&ızlanm. buruninrilll, rı ııi -ırr.ı ılı l«i"imı,Ikrdr. Bafka yapacak Ur -r. ulraadıgından IDbarle çekerek malbBaya ' ,.m'' ram an etimde bir kartpnMal verdiler. Vaı .-i..-.. ... ..-k tçin dftrı tarafı denilir çcvrlluılE İaıan-huidan kalkarak Varna plajlarına giden bir dua luaııı ıdan ge 5 temcidi tatili» kartla nynrn funlar yamlıdı ! Ba Rabah Varnaya geldik. Bc> l«dly* buraya gelen yaban, uların al d alıl m amal an İçin bi r büro :.; m:., oraya müracaat edik re dtrbal bira nn e e- sjU-ııiıı.c tkl Ola levaya ( 30 U ra > İki kaıyalab, ı...:ı.:. ber turta lııniı-ru camı. J ı ıı .- ¦ i'nı-tı ) tıkın bir ada buldular, nraya ı ¦ -k-ı k o . 1 ı.ı. .il kabildir . UHndt yemek, 'çmek matariti İçin in* ¦an babına tkl, İM buc.uk lira in-..|. etmek tacındır, bn «liretle adam batına yevmiyi büron mn--r.ii uç. Dç buçuk lira İçindedir.. İlah. rada ioi derya^dda Uyoıen ecnebi teyyablan gdr. dBktiD. bir Varna belediyenin la l aMnctlara cös-eıditl kolaylıkları Öğrendikten -mu., arlık: l.'iın tâli ne h.ıı—L. ? Uşünelinı ve Ibral alalım I.. İsmet Pş. Hz. Bugün hususî trenle Şehrimize teşrif ediyorlar

Başvekil Umet paja Hı.nî hâmil hususî iren buj;ün saat 13 le Pendik iılanyonuıui va-«ıl olaca ilebİ istikbal İçin rrkânı ınalıaUiyc<dcn mürekkep bir heyetin trmilo Şehrimize geliyorlar Edebiyat mı, Bolşeviklik mi ? Gençlerin Türkocağın-da heyecanlı bir içtimai Beyannameden : " A, Hâmit, Mehmet Emin, Yakup Kadri... Onlara uzatılan her mütecaviz k alemi ve eli kırmak Borcumuzdur! ? Ünktl Içllmada bulunanlardan Mir gruu ocak önUnfla.. -1'ııtUn kıralım, leelkılıi'i İle yınUd ||# han m.ı ııi ..i. <r rdlplrrtn t«lı--ı.-iı edeblyrlrrl ...- ¦ ı.ı m - ıakl alan n-tri.a'ı pralnlu nınkaadlyle dun Talk oealuıda llarUllSnıııı (en(krl laralıa dan Mı leUnat '.ı n Ha e»1 mada rhaerkanl Up !¦ İtilir al Mlı.-a" oı İri kil tdea ruıltrrr IMM banal Vn hanmaalar Malı TM ııırt ladırn-ı İmin kaba» t ıtri PJımBBaıl *a->. bun da İtaat aa larımk rlral • - • ¦ anında lf aa "anada aranın dn ram batıl av — -ı> Zaı aUnu mananın laJn.aa'•!¦ 1 - - Mtbmal İnin 9 ntı 'knl .¦''¦in; »n bitaba Hal ttmaj -. lirin ini.»ılıı •lininini fatvaıaitdıın I..h-I ili.,1 TBi ..lıamııdı •¦¦ıl.l-l-. 11111141 ¦ . . . ı. . ftr ı.ıl'm". 0.11,1 . Ur ı- . ¦ .. tanra Vakap tbdrl H ba<->.(".!. la el n fald.< Apılblhak nı—ıı Barı vaptıkUrı ba bnhırderek ha«.ı ıı ¦ ıl. k< ı.ı r > n ı ^Orllfen hnıı ı-ı... ı-- i«kuş Kad'İ Rln ha mı-Vlıder. hah» Mı m.ık.ıleılnde mevcut: .supurte tohumu ite lıdıumıe) eı-nyİT. - . ı 'ı -ı.ı.ı pıntelvnla cucler'- camlelrrtne tlraı eı-nütlcrdlr. Takııp Kadri fl. huni,., ravap ımIK-.lla, dU ılerv d'eıldlr, vlı aksıyaıı • ,|„Bu|Ua . «Il ''1 '.' - .ı":!..- ' Kandan »mu dl|er bu tene ı. . ¦ ...-.i t BU rakap Kudcl ı-. - - ı ¦¦ duba mı nntnradibiıf İlana bıeıiın- BMtan reiulı bıılıyaa nıuıakrrr bu. »utun . i[i.ı-.ıl.ıı rıkamV eOrUltÜ iı.vl .i .ı-ı,. Hukuk Fııkultni katibi clııaanal Uu MU Al Uy |). .ı 'H.ıı . ıı.nıiiıımın '¦•.II'..r|.. ... ı. . ...I . Il-ı.lıl.lr llill. Mı eriri* ı ı rvıdri fteyld yana »cbebıyet ıı ¦.,11 i11 _n Suphi Bcyİıı Fdıhlyal blrliüm- rrll 01-mık .- ı : ı . ıc ..... .i; .i ..i ı n-: ¦. ır Cihan hadisatmdan intibalar KöprÛ tahsil memuru — Han un. on para çkslk verdin. Kadın — Şurada natıl olla elini açıp durr lügürllükte nc vcriHcm al da haline -ukn ı ' yı trfyî ediyorlardı, lamel P». Ht aaker. jandarma, polis mi'ıl rcrrleri taralından aelaml anılıljr. Ismcl Paşa çok naş'ell İsmet Para çok jendi. Arko-¦ -1 : ı.iu.l'.ı aralık Saraço r takıldı: — ."-..ıı Bey benimle gelmek .i'-mı-,lı. ,lmdı vaa geçti. Dedi ve ilave elti: — \. -.1.1 i-...mı.,:.: ıı İtlim noılmi'nıin maahur «İncirli kllIUphane I.ynılı , »n aafcavala ınaıtblncc turumue .- M1.1. ..n, ¦ re.lml.rd.a — • •Jalenlorda ırhemia buy«t Bu <,u uınoiı ¦¦ " nrr rtlt ....uı.. | yet aıyuıetUı bir lUluplıa mah.u- bir ıln.» ıw tala aanbal hıılaaDa e busun muhle.i bblundn|n iubı n>unuk IıUyvn tur adam dı el yııaaaıı mUMm kitap ban* mnein» BtaTaMImtlI yeeaW oaata' klu .... hem aelrata' rd.lmıü kdUlp-Iai, ıln.rnı.lıılll. ıırr. huriyi: O Tımııuz ingiltere ve himdistan if Şehir ve Memleket haberleri Curr,n""v^ ; b_ * ^----_ j ', san » ı - -¦> «na

— 10 — Hindistanda Türk saltanatı Avrupalılardan Hindiba .a ilk ayak basan Portekililerdir Muharriri; AQao61u Ahmet ıe bunun «**u lUbrl"" tBnda.-ıılabıLI akmam» d ı <«-»nMın»>-»¦¦•.... ınnr.ı ........" 1 lı.mı "«-»i İM Anhnt arauadn rı-tmıı pek .ak iuimih k ¦ İn» tn-taır. ib», Aranaalan —ıı rraltn Bada* »ardır ita t n— »M ananı Ouı «-'•"•»¦ ı n*kı ıHn, .....«<• baıuavr p"— dal— ... lın. tu'> .k Uman bir Arana»-1 «a hu lıKbM a uı nW aana kail .e-tu l«ı Bada t lir «a kaBdrdu . a—an- kadar anam raMpah* M* ha O krwBM.il ı ¦lahit' ala ta ban —ı I . ı .a* ..ı ) ı İram»*, ıık HlaanSaana CaaBıınaa bl — ilan Manan aaaaaj. mı .ın fakat ba aa intan Hrar •e ilaral anklti aaanıaıa «..aa». l.-ıan'k. narahUn-im*. k_l.ıı.Or Ta». tanknllnrl.il pah lua BM lurlkal ı.ı.ı ı.ı -.ı.ı. Sal» . ı... .c oorl.ın lı.ı tmlıı im.ıif 11. (a'1'UbU'UhııllBBi. A uncaV lbıtdml**l M.iu.ar a3rrrk inıajatı .4,|a>* bnnar lın.., ...o 1.1 tlıaıaVıai atmak ...... anunrM »¦ ıılMM Un» jaMa Ha nrtartı lanın*an kitabi M İnlim. .....iiiim. lalai hana.MBanUnt Sultanı Babrr lliadl.lanı aanhıMI ba ıaraka* ınamah» hıı tn.it. MBlk ananı MandU lakta* btı «ahnl ııunıl M-—l lia—Lf ı. urana Hata) (Balak Ma ¦a ı ¦ an—la» »aaadn kaınn B—a .*,. jar, UIa> m,— .mu... anan altarar, haaua latırlm » İtHİl MİS —.ıiir uîT*-ı>.n İki M Rab lum han ı. •¦al ¦ ».—»«I» aanaaVk Hnad» .an karalın. DBOiaUul •• ra.iıaı.knrr Mn larhhaıaa ıMtaıa atlalla. Kanda (avırnib ha lıîltt aa ırlat ılır <hlulantaıUu! ali arara!aaa Kk.aa.rt tır. Vana! ebbrn in. ...Iklt-nia na nam Hrblr ıı ¦¦ ¦ ¦ . ,.ııı ı mam ıl.ı.ı. dar ha lal mania ir vr rtll nna hakanaı- ı.ı. m. . .m. ı • UılıtaKk ırkıı el daılıt rtmı.uı IU- ılı ulut rtmı* r.İn.ila alın kaıun lanttarâ kUartantv- elan ur. ahları haınlir karakula «anı. Kr Harada avı •abana* -anBBl aa İn- W lııııhaajlıı Ba MlaaUı tdVrM. mm. n-ı- ı-.M».«. a-ava ita».. aaa« ^ «a^, .u. %a l.aal Maaa.». ¦¦ili-, ı ı I. rıanal atu « aapano taaaan tart, M» Famı kana •<• „ -iranaıı ı laaaıa ' ı ıı ıı11 ba~ -aiıuı Ba tn» la—aban.. BMdl. , ,„ a. «Hrr. .Ma. nh-nh. Mraürt» 1-nJ.B kalarak Maarn (anar.) »» ¦ „. ^ ,_„tet llHlat, ,.*„„. anAa.. İnam Ma» rw.ll. Ba lanUcre ara ¦.„,,_ »^.i,. lBfmS. «p ı.lanlarflan aa narana». İmba f^lt rapnaja: adlı u.lık.nırlrr laaia uf* Dovlsl matbaaBind.ı Müfettiş yalnız kağıt mes>fesini teftiş elfflektedir liııi.ı matbuannda İni ..iıim-.'-ıı.ı. . .ı. ı-ı.... .ı ......nala MılıUanlt nal.r kah.r ..uılranklı halııııdatlıa | Zarar gören kitapçıla- Eman^"^" ^'^n ra kredi açılıyor Be!ed'ye azalarıyla l?, Emi Ak «e'Ziraat Ban- baerbör (JÜll MaÇİO hl"::™clh yolu tetkik edildi >alı • I • "-ar IIBI Duuıünhüı cCartifli ve İTJao'ici' H<aöerla*>ırln* t-holla si sızzı umm ¦ (Avoka) dır Aaaku I-n ¦"-.ur' > dua .ı.ı.ıuıı rahat ¦ıfallın ma.nı. nlltıh ııi ıı ı-ı. batan* kanan ba lalMkl anma-l-ı. I .aaıa ..lıı.l.ı ıı laUa aim Hin aer-"vtl ıı>ı. *• -m¦ '¦ balan ............ Iı-u... Ihbul ı> .-inin arkaundı ko ¦anları r-IMIml|l" Milin... ........ı ,BB " .n-'a II....'.-I t.kltl-r ..III» nuılll. Uıl

Mr maalaVI .narı ı-ıı.ı.«........ı banlardan ınara da mlMdaı Uı,an( aaranla aaMn Tavb anan laiıır kanal IhaanrMaı ••¦aıı ala ana bhaaah-ala. Ba I..kanada, «aaka ,!M -ardan lamla!ıaı ıılıaam n hamav* etnua m baana-anaı T*.M rta kakknaııılaı İl mm m\m inana* Hnan.ai.Ji mm»' '" "* dlnmt" SS* ^-"'rZmV^n^ ma Mnannlan Muaaan HHtand» batla naniaıaaa hiriaı Gı aı laa t and. anarla» atmut lakla dı r.nıılıı t». S.tlhl- rıf in İM Hm "i ilmi. lira .lana Ir-rirı tanaııtıd¦ IIınflaatauı atı m MU» InUtlr I1M aanaanM - nnı. nunlar Bu ...ini-.- Biaaaan HahıarU-•tanda lUlUbaaa Ir.ıa rtu.it. ı iıiııln "laİkalın m.ı ka¦ " I-İlmi ı l.ı.ıalıı l'kaMI namın* baLtıaat - d.- Ununın ı.UıgmiT «İmandır Dutun uınl.H an» aırıâı ntıaııetaaatdi; halU nıahlulll .I...I-.- m.... m. aleman lnpUrarak huBlaıaaB mablaUl. n nmutraa *aaaB . n ı |- * Ma dan UrUM w aUuaa-da tnanaanar. laka l Hılıl. baaaıa ı•. : u;.r-.ı flM bu alnenap latauM-t' lııu.atlak td.ınıınııttu. .H.linlalU ...in aban bu i.im....... harır ile ¦ .i i.... .n 0(lu ¦ m-...ı . |aaT aaMiK kadar baltmdal*f* at-aaı>ıtr. bnhna InbaatjM - I ntj a* hama MV atla »abı ( abaa Mır arnanU. na kan* on >a rlmlatlr. IrlU dr -ı ı ¦ katil İlana i'aHat mb Bu Çatnnnlii.il bıraktın rataltrl l>IMu Cıı .ttuauau». «cihara nanatotanaa |( Tultl „ ¦un.aua** ¦ " ıı n illi ııan Jıl -----aala ¦ rantanj ta»aran eanMaua ¦ ¦• lalı. Fak.ı >u bMbaianı aamıarr -lıMatol Inta-r-lnılurs anık .lal-- ıı: lalaıaa. Mr t fit l'naılcı i.iju alıa tir t. .ti .. ( I.ı . 11 ¦ - da '-..ı.ı f ah namb^Ba aal'iıM Icrava k i—a-, ¦ ı.l anmnnaM m laa la tntllbl ı da ¦alnaadı aaabaıaaı. i-. " abuli - BıarİKtanıa A.rap» -lanı InrlıHıı. ı-.ııı-.ı — tik Beta ııı.-.. 11.. - ayak batan AvrapalUaı Pur-l.*iablıannt M., hur Vatka d» Kanaa InH mnanİMİ- vfaUbar -..hltinl. ki... aıbalan t inal, t> a {tatta HıbaKn »•nnrntnaıt ¦••^•rıa ..... ve aBBht>W Halılar, "tkonıra- bat .- ...ı.ı.ı",. Un allımı «ur .. ...ı.ı. ı.r, . II Iıı rll mUatıa-i'in boada. mmm »m emrtnd- İdi latan*! Un fatbaal auıda H..I mdılU.r aaıUu _ rama.'--rarbk.tlaUt ba-.u.ıtu a at-¦t k a» aort al TBaalUantıı mtmml Ban nnala ve aalarot mla» kaka. abrah |drn« bvlnı tnarlal ıııkaııı Mtkba-ri "ıırela bikir- Mı»,. çalıma..ı.-a. "|ı.. ııı.™»}* ma. I Un atnJaaaal anıda »ranaml [iril. H>.lan da Ula ta Ban ¦i r ,|.....¦ ||( KİMİ ..... I-ı IB ıbknıı laııddıîı (İM Hamil ı-¦ ¦ hVma Balrm aullı ¦¦ biat ada -a btrak. Vtrfltm ... ¦ -¦ . . *atr ... n naana-¦ in ı-ı.ı («lııı.'- uaulU dı i- ¦ IMta r ılı lan ı l.labn.l PJ ur.M»> ratılnı,-'. .-. ı.ıHk rdflauate 1 İn ı a »ar. Rüşvet alan bir kadastro hâkimi Aııra re i f ilk- -alo Ceı«:< B ¦ardLrmrt eumu m«ıh kil .ılLIfll iTvi-r lrwll Mı aı İç — Botun ı hattmctı t i. .ı • Irlıiı Mü Ura rtfavt hulmdr •aaj.imt

blada lltll l:l*| (>„jl. Mm uı ıı. alil rttııu.' .I„.-U. ı Hindi.. fakat Uank râ,l »tabBUmrUatuıdı kaim taba, t İta¦»mn nbl.un.ı.ı k—and ıı ula ¦ I >-l.ı-c..ıı: f.-l. ı r .ııunıl. t.Uİ»na ı.l.-.ı. ıılu1i-.-..I n: kanal hulıll «lanltl incili.ı.-.- ........... aabu-mnaatfak ı K tarananaı takat l . »11 j r .ı.. HUseyııı Rjgıp Bey Mtıakaıa HUyUk rkılmU Ilım n Kasıp B- anfUa lunrı Pnaa Ilı. om ttdkaai namanaııa ı r>urak e*c;«ı_ bu akpaaa «eja tana Aakarata ııldııuikUr. M un MÛda-tM Vefctn MİUI " ¦ .... ı Vaktti M.-.,, , AfuUlfaalIk B. ıtllıı hnn ri|nretlr.rde balunınu^mr. Vrhlı lı iınıii-i İle [Aruten muhnrrlrlmlıe kıtaca — ¦• ¦ ¦ kî : -— Sı mı ılın de anu) acarımı va*aae lahatunm. Mr maddtt IntMahal kfa l.ınabaU l—nal Ba vaııvetf* [uıulırt adyUyeıek kr -f>™ >n«ıu- s l-llbakıka Aplluaallk H. İn teri hlr aı ».--in. -11 \ .kii b. bütünlerde Pcrapalatlaa avrılar k ak-ı ha'.udum birtnHt Baaİladc mUn. flr oüCBlnır. Kahlra .-' -ni, » im hur; utnmı MahitUa " • nkartdaa ıcfırımuı a.dil ernM]ıi'. Mj'uıı¦ >c11 hıtamıada Ut'ira aıdcr (ıirLriı.ı l^^abadi var 'Ocırk daİT'" kacUl ...ıiı-ıin atanında . Utn-Uıala Kalanı m*dUaa—barana aa-aıl ¦>.ah. -dlIdıtnVf a— Mnlm ¦ -itanı.I OUMw---IUI kan ı anal kına »a n ınkaMn mnaalaa «Iraak aartldlı O-lur ¦anana a......¦ iırl.r bala kauıdıhulnl unaaıı lUntdulU- -b>M Bar hanbukann daııldıtk ¦ tank aaank ntaaaa. unıv.ra tammaa. anartl 1, .."ilini mnwauıı>aa bini uldaUrab hlıMuntlhtn aMaklan paralarM Bmuma aaaan ** aban* raantl ttınuMa bankana mamaamaM abı batı nn«aua aktandın am ma atama w ı.¦' ı ı.. . Atnbaauaa -r taaa-I-..-ıı-ıın ¦. -mı im. aakuıalartna mrvdaa .>.m-m-t-.ini anrtaaak ana-vanat lakap Badı. ama 'muhabbataan ilan j.ıoıetni ruha* Me Mr »İp lakında hale fim.a InUran Ihaan •¦¦><.- Bft rai'iUulnılıtan ianıılmıjla IUBUaklben barı UI.Mkr. d» ıtri «-Urah ı ».. , , bllabrln İrat mildik Irn nnnr» ItUaı.a rubavrl v,-"-.. .r, • aan latnanlarda nubdul bir klana •alaaaiu nbina tdtbaıal atanan*-tan takBada »e - '.ıı. in ..... . an.anı ılımda uaaaUa bakakatu ıdrbirat .. ;3_ı..-. k*raUnlıuı ruhun* j-.ii Turh ,-nvliı..... b«Mab.tnataaı o.-ui-------lı Irahmin atanan. Hin Ma Oa-¦ 11*11 bat» Tanı »Hu-lll-ıı ıınııınııı.ıı ı.ı- -ıı-ıu ı ı .ı.ı U ba - -ı- . . ¦. ı r.ı... aall .. ... I... b> kalı ahan aaa ıınıM nkflHm. Biın»adın rn-tan ba nltıal.ı Mlaınler hl naaan-ııı İtan yallıla milidi Butun lalUrtlı. hbrntn rllı|l M aı'ıiınn l.....ı.ı. .aa» a hırı kaau «ab |Vm Mi tanda -fUal aa. ıtaada da fü' -uı .ı.ı.ı n.>ı.ı.....at Mil ı m atrntaı nban bir ban battı BaYUb «uı. .tııiııltıab Hkmll. MV İM ...ı-..m lanUı nilıa.

a ıaıa.,ı >a-bbal «an da alıaa.'ı • r U-U Mahırlrl krlla aan'atkUı ı. -ıi-ı alıntı vr l> Güzellik Müsabakamız Rejleriniıi verirken nazan dikkate alacağınız tıustısat m-...,, nclbarande bet kl-ınik bir krarn~T*n Unktl ••a>..U mi-naaııı ı ..ı ... t -n -ui'*.- M J ¦ .. ı Vılıauı ılnıdllrı! -ı-vçılımırf Uıtavıat rchucllnl Mı krrr daha x«a -ı. ı nıcı.n İcap idene daba mOtıatr -.-ur tu (tranatııı ki ı >.ı n •rtdljll adandar man ııı! arın Mendiline ocraTnrjk (Ibı v.ıl.n. rlr{llt.rdlr.a 1 — '* Lüiulıuriycl gUr.d-lilt roUlibakau memurluğu,.* na günderı^eğiniı ınckluba futılan li' .-: A — heırelligiaıiı 62 ku-pttıı. ( 1 .¦ ı> • ¦¦¦ olacak ) B — En <ok hı-Çı-nnıjini' tir 5;üıelİ!l İlÜUİCrİ VC uaııledle (ibuı aıra numaralan . C — Kendi <arih ilim vc ı -lı '...ı...2 Kupnnlan ve rejleriniıi ¦ lemmuıUD {'20}-ıı.l. i(iıı.m. ¦ kadar ^findere-lıİliııiaiı. 3 — L'.-.ı'ı. kupOlllnUBlIl itlarotiaDcmiıdcn tedarik ediiıı/ . ı a*ı.ı karilerimin her ektik kupon ivin bnfer ku -ı n'.lıık potla pulu vüüdvrı -bilirler. 4 — AlıODeleıİTiûı kupon .;diiJ'iı.ı- ." n n; guicl lullhap cdorcK isimleri biıc ı¦¦ l-in"l .i., i. . . ! mitti Ik^ııl .ııı-».ı.ı. :«cıcsı momi rnarr.ır-j ı.vtrtna. rai jBTieaBı I ı ¦ i ı i'.ji •v-n '.hıah lı. -vukulı -ın. bL na: ©0*0=11 k Târk H. ı (tferUı* phh-n ; nmı o ılıtın.ı. t— i ırnrjch»Tarik bedeli on lira kabul olundu orktta-leıtaa ;j.ı: ı. '. ... I d-.O InVkS- ı Une ittının earred taıu Md«ü nBm-«ını II Ura oiarta kabul vfoofU Ta- | İlk latMI, IHTlıar. te traciate'uddV ; aiavab; lUan iki taaaUIc ukib cdi.*- ı ¦::¦>.: Yol ^ı.11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ b*d«aea :io ; etmek BatMaM < Fos-.j in -ritımJ uıconu modnre ¦'ıtırı bat. Uüıı llUnbJ ıuı,ı knnmuılalu Bc Bırakır !>bu uU'iynuarını ı»0»r-* >-*-II|Mla '¦.:!ıi-rı. Selim Sırrı Bev ı. lij-i .... ı '•-ııır Bun s Bina unla kudar yııhılıtLoaıı mu. ^\*aa ^ı... t .ı lııbır»"rı ;ıa«rkllr M emi e Ket ¦ anBatM rÜSb-C Mükeıreı Sigorta şifKüti llu-rar - tu ar Uma na aju >Vıaıu hmBpme 1 a*tı »Ibı M—M ^- I aaa. tatMa. ıntta-amMa ¦ ¦ -naanB--! taalr ıı ıMı» Dan tdB-

ur ılı an Maartıaı- atamla tır beti lan.arl' aa. • ur* dlacr *a?an- «ıBmlntL 'trıtrBaku-kP l:vt*a icap -a«BMMt. f-aıı hMCannı lıaiı n-ka Bat am» m.mcıl kınaı*3 Vtannn.natkn>ananaanmabatım. Tıı.kıAJ.uaa. Hl (U(ın a«ıkı>.' uhuuuıdea ol firmı ynmı but luaamnt'a Bl 701da ı..ıı r.- - ¦ ladır, re rranrı-rnı. ¦¦¦b...ı. M. . :ıı,_ıl j ...IIJII VIK JJ'.JUUk <r tbirrrrnaa ı.ıtlttk bulmak . ."'.ıl . ı. ¦ -. .¦ -ırmo t bckı'JrT tı--ıdnaaıı >ıaaliBmuiardu Muarear tu fit'- *bUtıWt.rı nnlaaıhnı ba İki a.ı ı.'hı kim ^rnklan ben-ır tdiaaıkırBirrarnır Baro. ¦ ııı Jttaabul lunorhanraaıe ^dnamlmclo -ı tnkaprrrr rl5Tıl*rtT lunLr coidolerl bir an ı-ı arlılar bmb beiedlTFalBin İdllItDt ettin ¦ .ıa.Liı- ıı-..ı ,ı* -..r-n.ıı iw_ııı ıtbaiı .îükkanta lrmlr ça-Mr-t. Mr Mtkat Dfı,.ıı... -.-i,. .. .ijf -(-:;: mr par* la -¦'.k t >. uı uran . .h-.... ual pil i ura uılpl-rına-t ¦rr-Ttık - iyi Mr -¦»:-l,lı,ı.ı li. OarülfUnunlu flençle-rin h.ı r.ır .illi hlr içtimai narUlraaan tıa,utı dan lü.k"... ¦< u.ı bir ı,ıı". akıtde-reb - l'aatarı aaki| M*!' aamı aMada bir mr.amaaa anar, Bıam bak Hamil Bet. »ebantı I atM Ba,. tabup Hadi! Bc* hakkında ) aaa a a a.-«rl>aa jw*n*>ıu ıımıı ve ba kuHi^la Mr Be bc Min.amr ae-r*lnıtUIr. ada \uh knraretH auiuktar irat -.1 , ,ı .....u.ı Datifi ıcjln Kaçıp B- bu nkınm ve-'ya yarm Ankaraya pdecektir. S ı-1- kHabı ¦. .u-ını- . ra. r itapçılara 75 bin Ura mrbıaıınd* kredi aeılatakıır. S İm-, ir Uranı dUn im» .2: kn-ruftu. § lamel Pata Hı. buKUn n (• busubl İrenle gelecekler ve IVn-dlklc İkamet buyuraeaklardtr. * § larlk bedeli nn Ura nur ak kabul e dil m utı r. $ ^Uı re m inin tu iıtllaaı gayiaları labakhıık ¦ ¦ u .. ıi.ıîr. S Karat , -.'.Kki irlUD ınr.elf*.! hakkındaki tnbklkala devam edil m ektedir. $ Balkanlı Talebe bont;rcw diia DarüıHıalında emin \.- ı.ı n.-r bı.iı-. bir .mi. ıl. Bealmr«tlr. Harici Prrnv Karni un konuma Hcıgrud* da ..mi 1. mini;, -.r.ıi,, orafa k.ım.-ei tUyltao tvailctJlr. % Mmr kralı HI)ona vbuı al-nufilur. $ Ann burnunun İki vapur raliiademe elavıallr. iki vaparada bir şey lanı aralatır. § c.rnn.-: Alrikada fadinm İhracı iıjn bîr aiıkaı teakll edil-ınnpırr. § Hain ıi'n-11 1 ..mır." takdirde don sabah bîr tevyarema flevyork-mıı r.'nmı-. 1 hareketi mu arrerdi. § - Sat" - ya kar yatmıatır. ISmeU'ş. Hz. ( ¦¦"... - lllı.ll I il' . ¦ olan o lur ta davel ..'lıce^nıı. Lj cacmcoiı dajil mi? Maliye Vekili Şükrü Bey: — Belki İnlim ulur ut Pl ıl..ılı Fakat linm olurur diye davrl.ı; -jrlarl. ııa.ıl olur? Paya AnKaraaVa

Ankara pedagoji şubesi mezunları ¦mm^ m i R Ç 1 Aakıta MU mualhaa aathltbl r--*i"»' .i. 1. bu arar biml haaun Unuk İdim M b.| i mrıan .Imuatar. Vu.-rnli.ll (.-¦-11 lanı ıncaanUrı fMlaraHkUall. M .¦..ııı. 1. mlı ıı l,. ı-'.l.i .1 .'• I Ön un — ¦ «»«dan Itlbartnı- B.maVtun. *aii. M.Iıa.rl. Ilımı). Ikınal ura: Vaıdk Saıtal li'i. Nurivt, Krank riajtn. Kımıl Kar». l'ıan. a ura- ABbmi BauuU 'l.-Ulı Knık-ıl IdtU l'artnt. \aıi H H W lamel ['». Mahmut I -i' Beye "acaba f{iaW nal meran an kalaı b7..i diye tordu Arfliye Vclöh— Har nalda «.dan un ın mandar, dedi '-.İni., vr -...m.mı Bafvckıuaıı ytırnniı kır t? liran bâr IH1 ¦ 1 İm caamp - r.d, — Zannetmıyorum, yıdcn ar-kmd.ii.rtn, ba-akbati ku. daha Çtak mıMetjaaar ahar Maa-aut Eaat Bay Ba.. tkili Kakyaya şâm* • lt— Ar iv atımnaanatı Itma-ıbrılnıı 1İ1 lult nın bu tir k*rabar veUlmı Pa«a bata ladtıcllıaıdı hem bcfus potunu.tırrlıı Trrn hare-k«l de.krtı arkada*Larıaa ba Kir.iı — Arkariaflar. İManbuidan ¦Lrr ne velircyun iıtcrııniı'.' Bu aaıa avbtaakap mmVılr.em ynlruyu tabyan katar Urınbula dvgru koıanaga baflaaupb. I Kadrıje H~dâ»a.ı lancf um.: ¦ 1 Ma. Ma. » — 1 *a«nra aaaddr -ı_.¦!•¦¦.t BadVitt <• tB> kabamı da» ant a yana baılf t Karllarİmi», muhlelll ııuDayaallarında tariaTİ-;artan latıtatlclcrinı M -nılıı İçin J k t. Bu kuponları ayrı ayrı keBİp, Intlfarları yUnlI. MataİBrlmiilla mllnılerlçj baf)ttnrll')lnli' llt maga*-ada İbra* eder atanla lanıllAla maıhar olursunu/ - .^r - ¦ W\\ y *¦* •* s . SON TELGRAFLAR Ankara Hukuk mektebinde merasim ire! Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza oiunuzl Um ot Pası JluhKr.m .! ınımlnr. Hakufc tab.iıe rln buclin diploı Paşanın j Son Seneleri! — 18 — Abbülhamit canavarlasın.ştı Osman oğuilanntn bu cebbar haleli bûjffik sobayı kızdırırı * Sokun şu herifin başını sobanın verdi. Pehlivan Mustafanın başı cızır cızır erildeğc başlamıştı — i ..v ı ağalan merhumun adası içinde küıçlaruıa dayanarak kumanda edem iki rabıt ten bahsediyor yarına kad.ır mutlak öğrenmeli ve merdiven altına hkmalrsınır.. 1 Sünıri l-Jendİ. Pehlİva n içinde mukim nok-r vardır. Bu Oç kaba herii asıl bir P it i İl II! l bizİnci Ah-ı Necip . AbdOllüfekçj bası Tahir ¦ .¦ iyi istetti. Tabir affa korkunç bîr Arnavutlu. Yanına iki atılı silâh padişahın bulunduğu yeni grldi. sobanın Önünde korkulu onlar geçi * riyordu. Arkasına ba&laoa ollarındaki ipleri, daha ziyade sıkıp kavil estirdiler. Abdûlbamİb — Açın «obanın kapağını,. Emi ' verdi. Herken ne olacak, ne yapaeek, bakalım? gibilerde bakıy oca sobanın hararetten kııaraıı kapalını açtılar. İçerdeki ateşlerin sıcağı, kapağı açanların ehlivan muttafa görlrıin: ynmmıı\tıii Ne olarsa otsun dayanmıya karar vermîjtl. — Sokun su keratanın basını sobanın İp'ne... diye !j.-uk bîr emir isi d ildi.

Tahir aga isarel etli TüfekÇİlcr ¦'!.';¦. .r;;. ı '. ".ır.n..ı ı.ınatırdılar. Biri cn«e*lae baup baf.m eğmiş, öteki. lavallı adamı iltriye kaknuslı. Muştalanın v.ulmus. basındaki İskarpinlerim Aynı ı râtrkı t(l>0l l«»ı.l ,. ..Mı.- Btr rakal birdrnMn »«•*¦ mranı II Ummur oldu, a olama di mahlemeHtr. Aal.nüın. aıkıdatımııın karilerimi •aa>tu;ı <.. ı . ı. ı.in. I ırmmmdn jrliinifiıır. 't'.ırın allıma» nul Buhranlar! Smablar buladı, bııhrantır d* ır. Hu «abranı. ın vn buhranı, batıranı-CvrelM almam Sallat mı eli bat ardel ellik-r.mlba. birlere yıkanarak -ııR»¦ bol» Bizim moda! vcnl Mr -"-- madam edimi}: ı ¦ da crllrse 'il hıJImma. VUUa bdtun ı ı.., . mevtana çık»ih». S cbbekUr. okkalı karınlar, çarpık baraklar, dren-t bollular hep ¦ ¦ : ı'. ¦ ¦ ul ' r.> ı ıı. bu I bir ,irkimıt ırrjldıı» —»Mola. l.ık.ı Mtaa .,.:.•! t..nku ııdan rsrr eOemMtiiP; hlurnalryb. tamı meıdana ritmi¦virccekıir. (alki)lnr). İzmîrdeki taklibi hükümet maznunlarının muhakemesi B» kısım maznunların 116.147,119 ve ÎTİ inci macdelerle tecrimi sienildi Irmir 9 (A.A.) — Taklibi falikalaribçcsi meı maımevlarının mıtimk-.ıııtriııe rek bur mt/at Najfa, A vramoglu bllg 1 li .ll.-J ¦ _ ,.-if ıı J..r... .. J ¦ cici oğlu Meç devam firariler hakkın- Osman • \ı «2fo Ulusta d*yalı Ibda muayyen olan muhiti binici*. rahim. A ı Sımanın den gıy eben muhakemenin cereberacllcri ııi, dikerlerinin at 146,117 yanı kurarı *cKloijlîr. Dnkıor tu""*™ ™<^îkrn*|TI lîu'ibinclUkıarı Beyin ehli vukuf lapnru ınuırinıi) . «rini talep e "''Smune okımorak tnbal cdilmhmı. eme çarşamb İddia r-. kam vtkayîin nıun talik edl kafamr. Temmuz criasınaa Yunanlılarla mUzakere münakalât durdu ParU b ( A . A ¦ ) — İ aaıalİSûûD ybkack yerleri yayVmıs, münakalâtı nrııv ten dwdunmjjt>«*. bir kaç metre peyda elıcistir. Berlin 8 (A.A.) — wel Montac. gı-i'leni son U larda nVıı^erada hüküm ı olan (ırİm-mn 31 kisi Savuva„ ya karyağdı Etabli meselesi halledilmiş gibidir müsademesi I nn IKpâının et ması tnubakka Hu. nann Turk-Yüuan m tün dosyeleri memurların verdikleri i rahatı isti ma ay İçmektedir. Bahtı muhiti gaçecek tayyara i Tayyare piyango müdürlü-! günden: Altına tertip altıncı kesi-İdenin leıomuıuull. cİ pertembı trunü sabahleyin saat 9da yapılaca nur. 2ar eyledim, dedi. Pehlivanı içeriye aldılur. Zavallı adam korkudan ayakta duramıypcnk hal deydi. Kolay mı ? Cimlerden -beri aç susuz bırakılmış vucudü yara bere içinde kalmıştı . Ahdü ta duıuyordu. livanı görünce : ¦ Daha Mİylemivrcck mîıin Pel ı haydi to'ırar dintonüi thriklar Haıan ağa i!c musahip Be hum ağaya döndü tur verdi: — Çabuk, salon kapısındaki büyUk sobayı yakıp kıtdmn.. Aman yarabbi, yoksa pehlivan Mustafa bir çaresini, içine adam alarak kadar büyük olan ko

ca sobada mı yakacaklardı ? Arapları odadan dıjaııya saldılar. Muştala ayakta Diriyor, korkus an dikleri birbirine olan pencerelerin perdeleri iyice ı. r\: Irnı'i indirilmitti.. Pehlivan Muştalanın koltuklarına geçtiler , kapı yanında gürül gürül yanan sobanın karmama Abdlllhan.it inliyi. — S liy er ekten yerde du. köpek niye bile m kendine k.y-ranıp iyiden İyiye Sersem Abdülhamit, yasın layıp duran İbriktar il ya ¦ ı>ru|i dedi ki ı — Hasan ağa. se sın. Oıa'.arda eşkıya ¦¦:'.ı.ı ı isidiyorm. Havı lelraek İçin ne usul I. dûıl aga ı »nü: — Efer eskiyo yakaladığımız »man ormanda büyUk bîr ate> yaktı-ıırdik. Haydutları çırçıplak » yrıierini kılgın sobaya yanaştır mıhlardı. Muşta fan »o yağlan yavaş yavaş erimeye baflamif-ü - Mabadl var • Talebe^ kongresi -ıı n tunu" uuın'i «iıJiliar. ^"-lr.r tUm.1 rr^llilne — r.nr.kh»*lfmdan (."" kSllbl uamrû İntmap " -ml.l.İEıür. BnnOrn mtııl tonr.r-ııtn fOT^rl laanyM ura m—'-imi bâkkmda mi-ı..V..M .• nad! «ime i'"1 ılı.anlar » ı. BJlap ı—B>IHbb »rmlrtrlUrl .. .-...i-r bakkada »UBulgaristan Türkler» Teceddüt ve inkılâp yolunda çalışıyorlar Bugünkü hava Kandilli Rasatancsinden verilen malûmata göre tazyik dun saat 7 de 757 « 14 te gm 757 idi. Dün lûrgâr «imalden aramı 10 metre sür'atle esmiştir. Hararet asgarî M, a.amİ 77 drrree i*. Bugün riirgâr poyra id an esecek hava açık alacaktır. HİKAYELER Şayanı tavsiye bir usul un reeurt iaden ayo'i , ..in ıl ı (t . .m Uı« iat.:ıcıtından tin drr 11(11, Ne bn?... Babalı eicuuıı bcyuııa r- :<¦ dedikodi'-¦n atj dinilyeceku?. . ArKfc Hacı Dayın" yuiU Mn dr tına grılrrıDU... ranUne «adın artı* Ha> bıtonıgıı. raket kol kirşti Ekini klra"*«» tu; İrmiyor bn b»j«lı turük Hıu.. r»dlme kadın, Hafi lamadıiı »vklen, cttltlk k aan «guıun otlu AJdrn de 1 Alı enin" toyuna, ın yarı llsklidarda bir cinayet Bir Rum ark-atfu^ım öldürdü, diğerini de yaraladı Iı.vıC, fraklı yanuM... Fatal ne dıa N*ı»r degnır-j kuvtrUl erkeal" Bİt 1 1." : I : Adanı (en ıl» ı II: ¦, Dayı ili İ kilik eden Mko ) İde banında kahvec W ılih rtfı-n irinli 1 mm ı'^;"", *|.ıaı KcyfııllaN -.-..i.....;r, Teyrul-1 lah Nikuyu a(ir surene yaralamıştır. Mir, ıtrrohpaşa lıasr sine , kaldırılmış, hayalından Umll fce- , a . < laaan&ttaM j m'lmişllr. reyrullah yakalanmıştır. Bir balıkçı arkadaşını yaraladı ¦ ikicinde ıchlikcll s ir.*.*'.

en rai deu»»U ıcıüyor mı;1 İrccekain, bn nkuu-•ro de Ut -kulnu-. Ondan innaen)-mıriim eeıj ea bir ga>k4,>Undc *nkln Uya* nflu .Mn< tala köy kah\ esinden hanesin , --ı.'iL iken eşbaıı mevhu te ın rahndon başından tehlikeli suren cerh id i İmi »tir. !-••¦¦ H.'lrJ. Bir gene kır tagayyüp «ili Kurtuluşta duvarcı «n i i( udu balıklı Knçneun kırı 16 yakarında aUtabtn) Vnrvft-ra Mr kat gU el babasının kendisini j>tıdirııı-ı'.-"ınlı ıı ve ipekli elbive yap111,1. '.'ir Jj m dd rılarab birden • bire anadan kaybulmuştur. Btı-(Un rabıta merk tilerle e hadiıe bildir ilmik te dc .Maımaıcl Varva-rn tlan bulunamam Hır. OtomotJİO faaf-felertr" Otomobil kaiol: ıı Gazi Hz. nin yağlı boya {e! ratu ¦i,,- • ... ceihcdllcn Berlin Sanayii nefise akademili rtljl reııam pıotegor Artör Kani tara fından yapılan. Gad Hr. nln vattı baya rckimleri Vlyannda pek neti* Bir b aı un İmiş br. Bu resimler İstanbul Vilayet ve kain şu bele-rlle marul licoretane ve kUlupha-nelerde «alığa çık rılmıştır. Cİa*İ BOylll 111*11 Hyatl ıı.-.. r>tk«ıı 130; .70 lıioo _ 6S,» *OU IIK..ı lınbul İcra ılıı.r .i'.ı'ın. irsi efendinin. Yc.Ja etenuıûvn jMı^ı ıııısya nv.tjtbî rataen (ti kıpıların lev-ıt: «e kumpsı.ya pencereler •« demli muma» uç bin Ura kıy (arıca Kurbijetı n e daba n-,liy<ı>r k-.ymntl !• unu lübbeünde 1W Ma yn mii-ânıreai msıaye-elmlerl W 3P> t 10 yn kod an İlan al onur. rUgari I AmüT -p*; 1 Haftalık İzmir posatsı «££5 Hüseyniye 10 temmuz < 101 ulı-lviindn ınlel karyeni IdareMOdeki «V İlli numaralı ofomabiün allında kalarak- sol ayo£i kmimışiır. § fuadın uı.-ıiı II numaralı ulnmcbH Şişancdca ge-çerken i yaşında Lea aminde bir kıra çarparak incen biyeline se «ılmujlur, Feci bir otomobil kazası Guialndn Ateıııkupı yokunun da Ferah sinemad; Kurt köpeği Saldıktır. Kıııltoprakta Pa- [ paı bahçesinde Nurettin Beye. Ij müracaat. Dikişçi Hanımlara .r.ın . .prrye ^uslanılır araba kaıaaı HeyoaıKa oluraa Halldk hminde bir kadın evin* . -•• ••.. bir arana «ltında kalarak atır (urct .0ln.mı,1,.. 8lr amele kaıaen yemlendi va dirili Dun aaat III «e ;amandırada bulunaa Vuaan baadıralı A ohuııiı vapurunda ameleden bacı oKla Muradın bağına kaparla lah-(aıı dllşerek oıccrulıîr eline »ebe-blyet vcrmUıir. Tedavi oûcioccoo ocooocjccsc^oooooo Yelkenci Vapurları KARA DV.NK 1.1'kS t* SlHAT POSTASI SAMSUN ÇARŞAMBA tyu'\ âi'fl-tit Sirkeci prnrnıııoan hartkeılc ı'olru ( Z<rm\Aik. T NO.

SAMAlVfl DENİZ BANYOLARI Neıalel ve fevkalâJesUn kuşat edildi. vı| •Iılu-ım lıunuı ıl'lteelml ?n)t .-ıı.... k'enhiı dm ¦ ¦ ı İmi ıı .. ..I ¦¦. Ia3 —. ALTINCI BÜYÜK \TAYYARE PİYANO OSl 6. inci keçide: 11 temmuzdadır Büvük ikramiye: 200.000 Liradır Ayrıca: 50,04)0 40,000 30,000 20,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 li ralık bir mllkâtat. Bu keşidede esman: 33,000 numara kazannnnklır. Şilililerin -n jlû?ıüir l.lanbul İcra reisi Ahmet Velİk Beyin Yeni icra ve iflâs kanunu şerhi Yeni kamına ı bu yeni ve mat» h şerhi Vakit Cihan vc Ikhal ı/r p iver PARİS 1KOLONYA EAU DE SUYU COLOGNE N" 1 I j N: 11 Pnrhımnrı L. T. V V£B a. - ,1. —'¦ ı*l_ı Up> um1< 56. T.' ü,,..,,!., .u:u vm> Adliye memurlarının *i nazarı dikkatine Bilûmum resmî elbiseler " aeryuş, yaka, kordo henailler ., ehven batla imal edDir. Temyiz mabkcmsıi I. Ci reislerine 4fl Liı Ccıa" rersl ve aralannn 8» Temylı relilerine M n TOZ, İŞTE DUMAN Salgın hastalıkları neşreden odur onu kogmayıoız, t, İınkir iekrar tfefrr LÂKİN ELEKTRİK SÜPÜRGESİLE onu Yakalayınız "SATiE„ de MECCANEN TECRÜBELERİ YAPILIR r VERESİYE SATILIR Matsa Hau. Tünel meydim, Beyoğlu Elektrik livi Heyazit, İstanbul P m . dairclui iuum M -» ¦ „ var» amalnmıa 15 AtlUc II Iıı ı vc İcra relilerine a» m •m • ¦ m •anlarım» m b ... ara malanın Ur ma 9» . A*fc,t cernrelılteHK *» „ >ıa •* ¦••traaüklm M ¦¦arriHi 70 A.aknlUr. K . Zam. aaruakrrMe <jateı I .« ,.rr„. İt . Wün*»ıri<rv (aermıy ve tayfta bernkır) ittik. knmafından 17 . Mparlftt* dorkaı Mn edilir. Posta llcrcıl »lıe altık?, ¦.ii ı ¦. zade ı'tmcı Lani: Ittanbal Yani ı--,,ı, , ¦ enddasi YAVUZ TERZİMANSSİ Her ınrlu Urmrla vr mektep ı-lüi-. 1. rl Flida sayesinde rahat uyku »ı ¦ey. İktnel «mu mı udulu uyu» eo *<j Ura kını İte kuemkar Krem: Bu. eiuteı borat anada ayda «

ra Uc M'Him^ aacal**). UnuncU kalın Şf nlStBMa USıUkUVMi; bal *e Utbaı. mrnn. 'v t ¦ , una •¦r amana «ta* )«*¦*¦.. uroaour ııun«ı ıbimar. inamr dua*»Po mr. aammdı ıuu-¦ raaJMı mantı amma ban W MU Mtaıa ıımmsr. mantamj m mn-brn lukkınıU dona lal (SM-ibbo • ııamaralı dm »undadır. ¦Kıyanlar mtmaant adeHUtler. ULıa-! i »m- Udlp Manmı (uyumu sıimıı yüzde Oaıı imin- jıni- pay jk- J —Müsabaka ilânı«—ş ıgDcvlet demir volları ve limanlan" Tasarruf »andığı müdür Uiğünden: a r.ıtu^k: hafck.- Haydaıpsiada ıiatı «arife ade-ı tutusu! Müdıp M i :1i rr.-ınıır namııdi alıu deti şerjiti iıoiz H ıııaîıcı «c heaaıı titiiaıu-, lalz. ükOTitöl rjsâEİİ defleri kini* (ten « U.îı ^kcılıkk hallerden h mrklc|ilcıı iılcr m 4— Malûl ** ?— Bulunduıiu ıC6 ti/. einnıL 9— 0 a olmımaV. 3— I Vilâyet Daimî Encümeninden: - Seyrisefain, Gıırabai müsliınin hastanesi. I lilâliahmtr mcklcbi vc sair muc9»es.ıtı Bhhl-y icpcll an bıimal c:li1nscktc olan Flida sindi, alvıininek, tahta kurutu pire güve vc bütün haşaratı yurnurtalartk? katiyen İmha vc ima rder. I«kc yapma/. ıcmjri kati vc kcıkuMi M ve lâciftr. FLİDA ha-jran öuluren bariın auyiaı arajıod» biratdaajti kazanmış vc r"ran*a har nezateti vc Türkiye saobcodrrlısinu: resmen tasıftk rıltlıniştir. Sanat vc rekube: a^raindc dahi en yUk«ekaawvtt^adcmmKİerkı itıtaz carustir. Çünkü yarı yanya .a ucu/, vc tes-ki yti/.de ylhulıir. Şişesi 50, tenekesi 7B ve pompası 75 kuruttur. Flida tsieehainiz hakle .te-ıri uıkcur/ di»e sizi aldatmak retivenlere Uıanmaymı/.. Flida lıa$aratı «ılnVıren :»ut. n mı> uttan daha müessir ve yan yanya daha ucuzdur Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermaye İle yapılmıştır. Fiiüayı tcikih totai/. Fitimin mıutıhaiTi tkaâin Ecza dcposıı sahibi mı.lıut iladan korony;ı* an kuvvet -urubu mtişrahzjn Hasan Beydir. Flida bir joh eserdir. Markasına dikkıı 11asan RU depıısu. İki adet deniz motoru mubayaası Tütün inhisarı umum nıiidiirlü&ünden: İ Ih/el deııls *(fe5 ır mlnıtı 'ırmaUnı. m müdürlüğünden (tıalal ve üıracat irketinden: ımivrsi rrııiflik nlplâd" ¦ I ¦ Urara imi ıneıkuı laribı* lopluulmsmıS eJıln« 19 m ,ıj..... fflUıüuc birik ılım tur. Hİıe Anl-radn Huudyei Rt*ıl beyeti mm¦ |t ¦ - |. ¦ ¦' — I i l l 'iır ..ı.i-rnun tetkiki .o 'JIS ınnml l'TOdlıı iMiaanl minen '<ı> no .ueko Vtıcas va airkor DmmHyhn luIifoc stıı astına mnUMt oıaı, ha tairp ımstur ımMr « Mn edilmeli uırıv ıCıımhurU'l' 0>'*U*l-ne Icabl öIjuui. B. I.TS9 '¦¦ . .'üjii' '¦ Noteri .111 Mutlara KARON Mıı İmİhabı Itakfcı U'JEkirlsnma iııTcünin hnbii:. haftalıkları mûtebasunı KÜ H İOanbul Sultan .Vüduamt "lurbesi. Telelon ^ ¦ki VC Carrahpasa hastaneleri Sınır rUBttau iiıNiK UFKİMİ Ş(1KK0 HAZIM l-ı.ı Lu!¦ l.ı Ki uca mı Lir muknaunrla 27 ımuıarulı ASRI MOBİLYE Magaranu/da bci kcaeye uygun yalak, Mİon, y«a».k M fazında* takınılanla karyolalarımı* re et kabul 'İm" derecrdc ehvendi Bir liyarrt iddiamı" «bala kilidir. Telefon l.lanbul 3407 : AHMET, FEVZİ YENİ MODEL 521*525

FIRT gelmiştir CMSALSİZ BİR KEŞİF : Coleman KOLMAN LAMBALARI VE EL FENERLERİ "' " ' »r> »anan ti» llnıhalar ¦ n,,.ıı.,-harlar İmal r-d;lr-al*>rU ym kabul rt-me*. s.-. ı mi .ı . ., ı. hlr lambanın - .ıh-yatından dalın nadiri vrrdl"! ıı><lı ak ve knvvelllrllr. KO LMAN Kl -...,.1.-1.111 v* t. ".-rl.rl ıtılıı<ı>.ı *¦)¦. lan -...i...ti. ı 'm fevkalade »lan İdarelerin.- *f una drm-ekullaaıalı «İmalarına ntoıtyım KOLMAN lam hatim *e U-nrrtnl hlr t«r«> «ahi kullanabilir. pUnku tUr'atlr yanar ve hn*•I*»**» UUtnal edeni hlr lehllhry anara» hıra hm ar. 'I ¦ ı' ı I Kus \ \ | maıküvnın lr-\hnlA-ti- kull.MU.i IMIInrtrll «oba. oeah »e ın .-i......- dcnıi'dlı dlhhalinivl • . Ihı ¦!¦ ı m ıı itkin Kin ı Mini ai ı sı ıı mı ahi n«|< hhMyv **»¦'•» k> "'h-llıı m" U ¦¦¦¦bImiI Kuvvat v* sıhhat anı ıhvn »• ıfnlrUı UjB<lı* ad>n Arsenoferatos \\ - Ha temin aW«j Em**«artı *cn ww danalarında ı.-'-....i Haydar Rıfat Beyin ocoo*.oaw> fW tıklat § nlKtS.nrdu |B Akaretler 6. No. oo Kocoeooooor -.oooooooc ooot < HALİL. SEZAİ BASI R MEMELERİ Hulul ve -ıracaları Taksim FİAT jraraiı Tel. B.O. 4030 JLt$&L HAZIMSIZLIKLARI ..fJuER., GAZLERJ ,WK'H tKŞİLİKveYANMALARINDA ,Ş ,<S0D0-GASTRİN) MusLıhziirı/^K TtSİRLIDlf* Sabahları m ^ ¦ » AKTIM YOOL<j *¦•¦) Dr. İHSAN SAMİ Bakterlyııluu liboıacuvan Pak dakik kaa lahlllau Darüliüııuıı Emanetinden: hukuk fukü:t:sinin lalil devresine mahsus umumî «çık konferansları İLE onlari OL DURUNUZ»! FÜT0K3 BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜRÜR kanaM Hh ve *¦* Vra) vdamM I ttK SI, î". Jl ıC 3. 7 apaşı* Sinek, sivrisinek, bit, pire, tahtakurusu, hamamböceği, karınca. KOrtUSU GÜZEL VE SIHHİDİR LEKE YAPMAZ I u/la İçmeleri ve plajları İlci gtiıV atarmaden /JJV:_5S-v.5S-IJ.US-I3.I3«ı.l» da llıyıtıi|ii(mjı jldYn lapMİenn ırenkıi ln %c İtler. dokunla ı ve bükler vardır DAKİK ZİYA MUlrhaa»» damarlar; muhterem ailelerle «ııııUıdrn beri tecrdbv vr mıı»<mmrll>rıl la.dık edile .. ,,<..,.:¦ Sıhhat vciçt mai mı javenet Yek âletinden: 1 Irmmııı ¦UÜ tMİkmdrd iliba lU-aun» ıtuıııı '--i .......an ™mmm.- ı^»........ ¦Fr.nl i MaaBuk BMie nnıdulan S.iu.hi to Mimui ııııu' mııaırnrl lununı BİQİI|lnj|»»ıı ve" Um»*»* W*VM " l'l'mat ama»>MI cı<:ıl%rl'ı«fın' mı'uaıaal Maarif Vekâkrioılrn:

tkunamH rnjrmrmmlne tiranı ırıîir. Tnlmlcfln evrakı mudâır-nıW VckiİK ınıaar fimreâna Mallıaatılara ilân Zo-ırılJjkuı V.ıl.ck Maıier ra\-btadal nmanata kjlo nuklrn (kta lıup^nm- ub'lTeU (9-i-??9 mn ametm lObaraa Ur eaah mvi-ıVllr rM.nakaunı koaıalau)iar. Vraainl aaİTAnafc .*T«rlnr« kiMtMda tchıemaırn llıırakjt Mldrn mıı.uUu *,lhrrdiJ.tf«T« M Madrr mudmvetİıe Vrkllfti lyiuıai,' mı.ıa.aııl ı.lun-l.H lUü nl.ırar. j Mr;-ıl Müdür M. A»ab İBİipUrinj 8840 al'ıncı sene - n 1856 yunus naoi İJ-ıfı-tunr-t . Hm tınınım.ı»iw l*r:imiıj. dal'cl "UWa« K....ıı l-i.uiii.il Cumhurl>e<-l'ı»U kuluna : N' 244 Telefon : nü*-im...» m* UlHt ...«OH' Jl*). "—" *>1 Cumhuriyet ııtr nll\ sabahları çıkak. siyasi ı 1. H k <> \ 1.1. t t si ÇARŞAMBA 10 Temmuz 1929 ABONİ. S K R \ | | | iMonurı lu»«ı« ı,lı* Hane İçin SttınMıt ıi'1 kr. 710» kr. a dviıjı ,ukr ' u» Kr. aylın «00 kr. J HOO kr" Nüsha<tı her yerde UR miN* 34m ^mm\\Sm*mw ^mWm%w mu tm m m av wll ¦ mm \tm ^ +\m\*Wr «fjp p -yiıt. &K»S Nüshanı her yerde -i..,. «ja mir ı,(ı\ s au ahlahi çikak. siyasI ıııik <,\/i:ii.m h KURUŞTUR şvekil İsmet Pş. Hz. Şehrimizde ...........llllllllll"............ı...........».ı.ı.ı.ı,.....»I l|l|ı ¦ııı ¦¦¦.......ı.ılllıl......................••« ...........'"ı.ı..................... ^1..™, Hoş geldin, İsmet Paşa!.. Başvekilimiz halkın muazzam tezahüratı arasında Pendi£e indi ........""'.....'...............................I.....l.................I......a Sen [»«İnd- imi UI »raalrh. I iki' IrlrrMla mduml - ...u. r..... oakaUrıh hak— «tik.**, «lt«a-w atıuıgn kının mt Talkı?» Caaafc*-"7»II ...ı..ıa —••• bar Mana avm c•«"¦'-»'- •*••«•-auıUK. MmlM .... U>IWkl M Dan Ihii u. aaaaaa.b.lıaaai r"»"' «Va r.a.u-e a*«ıMi> «r.*>ıı>- aMakrdtr. N hi> ¦ >¦ MaTdthal il ı .m * ¦ d. • .....*<kl> atan M a».Ba»eba.ı-ı dan .ı.ı..-.. 4«*l a«~l d.r>«ııııd< d »<lın- »İd uruna kail retle ••¦ııı rd.MlIHı Kut ¦ Tüık dallaiu-¦an tnıulmı-. İhti •Uph' >"kİsmet Pş. Hz. yolda muhtelif istasyonlarda inerek halka mahallî ihtiyaçlarını sormuşlardır İzmitten Paşayı kar Balkanlı talebe kongresinde Darülfünunlarda balkan lisanlarının tedrisi Evvelki akşamki ziyafet esnasında Macar talebe île Rumenler arasında bir hadise oldu şılayan muharririmi-ı zin intibaları Mııtıtrrcro BıııekUlmıı lımrl l'ıı.ı Mı. «Un artırlmul learll ».vardalar MaıaıanlUiTbl l--tikl.il lı ıa Mı mahaı ranmıı lemılr [ılımı ı-> tanır! Pata Ur. ıılıı hala» UiKlırih .DuıcakUkl Iruharalı Lıkıp >e i dan... ra aaı f-I M m> ımnı^.1 ... «> kalaadala a. mt.m.1 ıı kadar ¦¦ Sana* *WİM" »_,.„. ..bar. >*Uıea*B uklri m.Arıl. rinde ıı kir mühim mim tetkU cdH«* dealtıe Hal *r dikkat .i...-, .i., kl bu kıtali aıanıım-da Mr ııı.T.ı deflMlr. "-ıı. ....... '• ¦ hal tok liralını, .ıık a*..İl Mı ılı.ıllol

fak •• )lık..kili Zil.. ıı 1.1,1 ... l-lllı .hedreıaın aklın. ıı tatı ¦r. Bu- - ınıi. m ¦aaı m ¦•Uı ¦ nal ¦- mr-raa ı .lıuJı <dalaıa»ar balırUrdı kul i'-'i' I «ı -ı harlan ¦ ran-mır h-p ıkı anı ın İr kal «*•¦adin 93 bahan aa»B.ta attı. U.» har Mahra kiralı kl haıaa har u ı »rı hana Mm la rafı kwa bn Ihl karalı •• ¦aırkrıa •¦¦> ¦ IUU • taaaaıaa. ra kı kr»' ta ı .•.¦Muini ara en lıjlt -» «• aıaan» sırtlı W rl Ihl Bi(pl>k-ı aUaUaıkaM ~-, karta anuLarcUn ,..-mi <> (*n haıan a*« —• - .-ı, u.ım tUUmi allanİH aUlMHh 0. 4, .„, ıfcj tarafa a<al b..kık.lı hlr ı..,. ıhlar *l »ak.....1 . Hr ,.l.„.ıMan »»rlrr aunlar 1: TBrkl»adr hu».«un. Uallr.ll , . fan luıı klınMlrr IsvlUI alaaıııu>lar. »¦hııhF»ı- ulu nar I: bir caıriral 1 . ,.ı.. hu ılaalanıı ı.ıl,.Il-.l.l. aliıkadaı »lanı. TSrlIrr tuıahurlyrU 1. n,.. ı.-kk.n.., ¦ ı.ı. dtla hlıiaı bakkrrauda im paaanaahhl.n —iM- n»l.....«la* .aranı. h IManhaiaı »nı buna ........ .. «*n «Uf. .a>hı harı ....ı..n.

Irmltl«h 1»-l- «hal laııasaı maraaımı mm ııalp. Aaaaaahrna «a ımititııi mm tk aahha-a .nadan afet hakan IC(lr»an rlı kl. feraıK aıaıaıı.a Mı 1 banrlııupar. İatailaı ¦-an-»*" M (iaMııl.rh- alada Ktahmm* lırar» P| Hcndıklc Kinra Pş. il« mılıafaha editör ılrıinl M du.r »alyalMrlaıl haaıll İM hmnı» .ınıııı drtau ıır-luniı ........... 1 ...... 111. I ımJI lalaırannna r, bu a ¦¦• da m a ilk* wU> hara' ¦-i- M«. nln aMarı ¦n, Mr kar . - . , 1 ..nu Ihl ıcııiı 11 hlı - m..ııiıı tr (klaklı »04-011,dnn mUı-ı. 1 'ı 1 - ¦ ¦ ..ı.n ıkrlııato lılı iiUiihiI-1 dl»« Ihlnnd hoıa »r bânrk '"i taaalı aalıınaawdıı Tr.li Uiaıı*ııda Irrrkkal triir»-. hatla hrhı havandanı >>¦. paaa. Ir ¦MI «H- r—< r.~habrl kı I: s-—..,- lurm -a.ı,- 41 ,,ı. n. b.ı.ı —W*, ba>r mrmmt^ *•>< ad. ata» lala* Ur lımcl Ff. Hr. kendilerine Diilla anı bo^amedi eden mu-harririmuin tliuî sıkıyor vunda bir aakrrf mafrı-» mnıı ilmi t vr orada Ur , . .,.1, . -ı.- ... laaMBakı incili UaınkUlınlu- ka-ınaukU ır«km»lil.r Filhakika ıaal U» ıa ¦ m e*,,. Umut rau m m mhk-ma rrfık-l.ı.lr . m aVUnaı tasevgili Umc( Paaamııın dün hususi iüi.,:ı.ılıııın/ larafınılaı alınan rcsİiDİtrl a— M-ifUii lıl huldnaı. rahat, ba ...ı-I.I...ı- . .1. ¦........ nlkbrUnl İri h)lınulk|inı ı.ltı rklnl-H coh rukark .â..dU... . ra>ı Ilı A>ı» 1 . .. . 1....I.1 J.1..71 U.-1. 11 1 ıa I I h | ¦hl ... ...ıı-ı.a4-ar.a Tarhirr*. k.kta k,k4» 1—«a. |«m bar mt, d.h. uı,. ,(m,u *„n,|h,r — ..U. Klk,.Ul Vol4,„n

. «.U„ hkank..» Muıah "•«• *iiıp h«„ rıırhi,, * ......... a - -.. h.lı.mdu nıalıakh. ıtrn _1 mh.Mı ¦¦ 1 -11 j j: 1 ! Ucuzluk kuponu ı ıo Mmmuk caryamba | fCumlıuriyet'; j Ucuzluk kuponu i 10 inin 11.uı uı .111 1 . i Cumhurlvrt j Ucuzluk kuponu IO lanın.-j çar»amka ItaKt Ka. Hr. Kâna» H, H, ,|t b.,l.lı- l'.r.d.kir .aaiMİlerıne Tabı:' edilen köık cnuad oloaıotHİI<nnd«n mırlrrkfn at* no dorslnıız? Sahanlık bileti ihdas etse!.. Dlrka^ dıla taraıb, haıaa da "umun.. .-110 da yaraca-I ır. Aaadnta Denur radlar Ida-rcâ Ha yda rp a; a - Ifdrh balnada ataraa bakı M\ lı num nam cdıaı<aıtk(cdi'. İttik bttııl.r hakkmdıkı «mıal ıt aıaaauı lah>ıU«r. (arak taıaa iıınkMaı cttaaMCI yaıaadra • •l.ırfar (öfe ııhıalı (ıhaMkUdirlcr. Idarıdm Mraı harabat ¦¦ i;...'.-! *.k hıkkım:ıdır. Oeıta tun dc dıdl^ıml' pbl I '1lılı bu .'ı.ı. -ı V« !)•>>¦ disi netice ıi.i'.ıık kendi nln-hlnıtllr >* kladl MndlGl dalı ' 111 ı-.ıil ¦¦ .....iim.I. ıl , Dûn akkanı blı/ut -ahit olduk, bir ,ııi. tııkolur. vagonlarda •ı-ı -. ..ı.ı. ılhl ver bulamad fc.m.n ı.irı lalla »okıiaılı ıımnaH anıl. de*. EMSJ M,. j.,r,,. . !¦,.(,! .oUBİan ba (İbre: Siz ne dersiniz ? har 1. -.....111 rUma-ıı marıhbııUrmdaa m. l'rrfceı rt>u«-t tD-Uıllr ¦ ¦ -m. .-1.. ki- KaaR, TbiHhi». Tıh-«Uı ır 11 ıııı Bfylcrlc dilerleri kaatau hUki-B-l Uleba murahhası ola 1 ak I* ut ı-.t.ı-ı, rlanUUr. '..i..,, ı.-ki.n-, v- analar .... m.ı. İttifak bkiıl '1 . ¦¦¦ et nı z'.ır.ıı kalın• narrundo. patauonanlarda Mal-.••atı talebe haacrea. dâa M- ».alda. Hıamaı U«>l4i» |>»UM hv .-¦¦im t.l.ı..!. kfiau . ıl.rrk ¦(« karrur -mm ın •" • •'¦ ır u,.,, ık'f.ll. hal ederek mr.al.m- d...» ~l—kab: Mlaaflrler dan mbıh .'iken »ıraaaf. ai 1* ı,t-.|. -,ı 1* ¦alhtaabmedl rea-maıterdlr uuıı afflrden »ıı at .D<-rın.naa| .........1.1.. II...... ......ı.ı. . .. dk »trlmlar (rlmiıllr HujU.ıku ınurahrıala »tırık rdeeak> I - .I...I ... U,l. , İrtişa maznunları Tahkikat devam ediyor, dün de bazı şikâyetler dinlenmiştir Haral iabiaan n-e^ rifiıdı ırrl-»¦ marMeıtadca maraaa \t kal bahaaaalar haklı ad k ki tahkika «I lıtı.rabata dıla d« ab)am gfi .akılı kadar ıl.ıam -dllaıi-ılr. ın,-. maaaunu bulana* J.k Ireeknnuada »tiaıak ve tahkikat ¦«İkilinde OlUddel oaıomlllk taralı n lokKİDC muai erHterlIdlglni v* rabıUKa yapılaa labanl-

yet , !¦.'.. yakalanarak <<"-yi|c cerır-Hıp mUılantİklİkt* Hv 1. 1. .1 «oal ıladc alındıktan levknaacıı aakhrdaalaılaı jaammm. i ak rroı-rrua kendi fKUreb *.ı -.-.-ı-ı ald-ca hakhıada. ¦1 ıi)i. doi-, dccıidie. no., sa. lamoa ba-ı l*«tad< HM d« tabla t.vUU al!ad«ı »0>kııml} lı. banıl lahııart, ırliıa iılad* (ayn mıvkaf atarak l.ıkvap . 1 ı.ı-k ¦¦•! , Dün bu mea'ela ll« ¦iniı 1 hinle nmiıilr. Güzellik Müsabakamız Reylerinizi 20 temmuza kadar gönderiniz Şimdiye kadar aldığımız reylerin bir kısmını daha tasnif ettik ıı ¦ ¦ H. rrelBa laıdk M. teıı Na. 107 No. II *Ja. »I " ıı'ıyımıı ij.ir.ıtta an faıla ra* alan uJt<<liurdao nm-.HI ilden ıIdıjunıı rrylerln hlr a .....i ellik. Bundan ev İlerin netle el erinde «ıııı iıkl-e alılu. Venl neticeyi r" lılm .iıiııı rey «nlar R. W« ıh., kula > kl IH.I Mm İkil M ¦¦¦¦ ... İl ¦ ¦ . II İM Hl Mel Aıuaııa Kılkl 111 111 Neıahrl frmll H. I» n M«l. t. B. İM 11 İlidir. II (Uur^l.l IH ti Mel * Kl » Mrl I. U ' I» r Hı.ı.ı.r.1... hkaada blrd.s .are hadM rev alınlar ••!» di hı....a.lUh M lalla raf Uk> m r—un "ı..,!.dere ka ak UI. raUr—aı ..--ı.ı kadar bar ha.U t., aah. ııMrU mm» hali ı..-.( M Ümit ıı ıda raklar. ingiltere ve hindistan ingilizler Hindistana nasıl girdiler? isi İndiya „ kumpanyası aldığı imtiyaz sayesinde Hindislanı kasup kavuriiiuşIlr Muharriri; Agoorjlu Ahmet Şehir ve Memleket haberleri C. Cumhuriyet Buz yok!» Lokantalarda balıklar etler hep kokuyor lokantacılar cemiyeti İktisat vekâletine şikayet etti Son miinakaşe HalitFahri Beyle Hukuk Talebe Cemiyetinin protestoları Her münakaşaya fjlren botscvik midir? ¦¦ııÛUu nnler lapı bina ı• tr-rk Ih-Hı.l.ıı. Mudanya-Bursa' Bwwü»»itu «aahuiv» Vagonlar 90 seneden beri değiştirilmemiştir Müdiranı umurun bir ay faaliyet göstermesi lâzım İsmet Pahamıza dün kavuştuk Ot-Ciil Başvekilimi* Kmcı Puja UHacretlen dun halkın mu alam tcıahüralı uranında djle '«ri Pe je murnaultt buyur-< uçlar ve hanelerine gitmişler fcmet Paıamu ([Uıtrkalıl* Laayonlarda i nerek tarifler v« ihtidir. muhle uf halkla im lan 'ı>ıırıu?lardır. u ı kiUII* ıl -l.ıl.-'i.r »1 bir liralım FıııuuUM. dıırr ki d* jetrl ıMUıHI ıvrıiBleı ll« ¦aa* mtl tıırlTt4ınrt* lulmuılı -. ıTn Mutaıl'lr MBHBaan inııllılıı — I -.11....ı.l.ı. .1... I ı.'iın ı ¦ık.l" I -r,. ¦lınr.l".ın.ııı lllııl l.-lırj i','...i- ırann Iıı iri* >« nwrln .

. .i. i..... >Arlı |-.--ı.ı: ıı .......I'l vr Imkuı ııinü nı-». Mu ItıUlalI id* ira aakvadaaı ¦>•¦"¦ .mı (m* nıııı . ı........ Bu ı,"-."! m lUri ııılııı Hum ıı Man '«ııı fiii-anın nethar vallU ıı.mı.ı. Ur. m. Muı İni Mada .ımkBirlr tapar- r*—yta. .I ¦ ılı ..Kınır-ip «tiBiMnal bu M daaa Mt Mr -ı.ı.-. ım.-lkı naaa* nrHı ~ııf r.ıi. ın|i ¦arı ak »ıı mi. «• anara •»MMn alarak dklrr >¦*¦¦ Mana •ııı. Oad İMİ pnntramdaa («hm Mr ı I...ıı.' lUaaı aldı. Halasa, -ıl* ..tımar UrrddUl r iranlı > ¦ l ı.ı m i'- ıı--i - ¦..... - " (Ha» Eftand aaaaajtai IndUl nam I İlla ıı.-ı İl' I ¦¦ . u ...... ...M ııı i. - . I. i, t—i' ¦.'.ı .am.. ıl.'.i >r «ı-m.k arnaHcrı ........i. nı. mi,. laBauh. Hara »¦ninanaı ımıık. aaaılı A—m aa ur «ıl ...-Maki ı—rfi uru*** anbh i.»n.«i ı laana tıı t——»fa— ararrl m" İT* kanan uau» ı.ı ı .kıi ku J> auavri iMnMı va MaıfUı ] ı-1, lıaarat nıdlırl ıara« ¦ .-ı. kir drıtrl (r-|klt dm*» Mlrıruanr Rai ı iiıiı. lllıııUtlıandala mahalli I . ul*l. .. Ul . ııııdınıılılll. ı »ıı uiun-ı.ı.r.ıa. .1. i-.im <.ı ., ¦ ı.. Uranı La**r Hamı - a.ıiı i rai». Iı 1 Baka Ikmaıkı» kır» .•-.t.iumaM ka naat »ımı Mı Uran, oaaaaaaru I Ifka ku anal kUı Mınaı.Uoın Ur.* ı ı ......ı. ¦ .. ---i n-m.. -u . j-ını.- (aikia ı......... ..... I«nl»"-"" HI-dirtaııdB İlk radr rO*H ..Iıı hım.ııı .1.—ı.l.ı m,._,.. krakaaha iiim. w ı ıhı . >ıiiih lulktunı ani aıderr rıanrk aamufUu. Kaa>|>uı>> u•ajaaaaa İnan raaHVM rd*a ao»a a a ı | L. ular* ..»„ vay , .,,< ar iraan aMnca makara» n—u m* ¦ ılı Ü......kal ikam » [¦¦- a.r>aetlr k«dIHa« anuıtnaı «aUn aba ¦Ur ¦ -r. ı. ,>....,..,., tvah ı . Irnaa d- ı .... ,----k-ı^ına --i-kır basaa m" Iaa ra ıınHcabBiaUıi <hı tfl" bU Buıııa ........ıı lııaluaUHuı J. lıııiı ıııı u laı. m ıı m dıııJIV lçl« 1f gaa hin im. lanın rinana. um lunaadu Hır ' . 11 ¦,. ... ,„,,, tı um Un isalı ııaıaı bıı» mtoıı !mi-i fıitund» Kabal varakan tınımı •nJm r. bulanın Inuılara. Dm lauullmiMtalr-l'-unrllu aali) n»vklWrlnl Ua Inull c bcd Ada <aiDİan ııUa-ı.1 laaaaaı ka larjl l.-.ılaiı I'.'' --i." ¦.ufkinin ıı'ı.Uı Vrr(¦Bln unuil mnaannda uOnul aluı.-ıu IMjli» ..-i ııaMrah danaaa alaanıakkadar.. H.- ı-.ı..| . ¦ .- kadar arak t* •an» aiaa hn laakn krr ınııa uranVa kaaa»a*jaa% v"H »B-rahr* ı»axl « kıi^lvu», «ayaaM Mn bar »ahin. ı a.ıU Mh Km",-.' ı . iı- a* . ı iı. ıı irim ıılır Kuıa |ıam anın ... m.ı-r -ıı«. ı kampınla Uııluıdın vaırdUuı B-hrl ıı.mu ırrlll Srlahiıall hrrkrnta mUarltaaıı ulan Infllll lıLlılı......- .....Iı ıı .....ıı ' (IHı ka>l rı.nııı ı.ı . ¦ı.r. . ^nM <Mn*ut HnıdıiH.nı nam aarrlndr kıım|.uı.>. oaı bulaa ba ¦ • mII. ıı......I ... .I-.. ...lu.. ....... ¦¦ laakdarıaı mr ...ı,.- r....ı.. rak ,. ..i,,... aaıpaaranaı •llm unnbal ka

kalım lafcMimn'ar llıoı ııaa-Sal dr akaaraaanlaa. laaaUdı™ ¦ aailmıdıa ™l Manaaian <aUu> Ira »mı caxmdlrfB dıdal aıaı «naata ¦ata «- liı.ı.. . ¦*'"*f i"*» d «a «ı l-ıl'iı ııııı-.ı. aıl ¦¦ ....... umjM mıIHıM HIM M-aıılı İlini ku ¦aM rıJioı ııı rnvrUıun pnMr-.iaıu ul baiüı bıuduGumu: riCBUDdaıı löur» Hufj nya^ellcntea vmıt ayetn 0-icediji.nü: Aktl 1 ¦yarini N*«be H. berael . (ti Ocdkb ... .... .. ¦¦ ı- . lon ı..ı,L UıhfcuUıî bu mrklbc UrOırimut rr gam morun MUbe Bkuıııu ı.ainuı olarak iıDnlreabar i ..ılrıı.L , . ça: Hr.ınıkı dava>4 Tlırluuıju (onur cd« onnıyaue uru-r.y jt yapmaIcla matnun iHıLıınunon IIi-.mi I.,, (aarten a.rvı ı. ınl--. ¦; j uı-.ı.ı ı-uıvunc bORhu njır cveı ia.ll ... 'l.ı -.r.ı. lı-.(-.|ıuı ıl . Htm dı ıtaıuıklı kimli-linin llkdc -ıı .1' lı Jı a- ı V U rıaalMir. Odrrv ¦i. mnm ıı lallarını IUHUJ . İmi > m. Urdu. ıı,. .o m İril. fa ¦¦ --l.'ı, İ ; i Ll /İl .11 ıı... . ı -ı . Urilani- n tompa^ ılnın lıarUıa ııkaı lu/. Hav moındo "-mıı UuunaıUnı i İm ıı.. .. ı ı ' ' . ı ı 1 i :.l ¦ . ..ıı ıı | Macar avcıları ¦:-n>.»r Dahili Pakmah Iıılıuun butundan irir""ı ıı bujlıyataktır. j> ı -ı. .-.iii.it i..- Cemiyeti kor bıılamadıUlınndnn dnlutı İB e flkA)euc lınlıııınıUBtdr. Ü .Sılm ___r-1. .¦ r. 2h ını. BW«V dClle ¦ 'i' ¦: ¦ , ı.ı-.ıl. '¦ ıı-1- ır ş oıın ıı-, ¦¦ .¦ de cdlKcdc b» rarel u derece idi. 1} Horonıka davatına > ı;ıiı i- cdıleetkılr. $ llli;a IHV'CİBBİ ¦ kl.ı:ııj^l.ı (ahktkaia ehemmiyetle devam edHnıckıcdİı. Iiandc han ...... 1. ıı.- -r M-ı.r. § Halkamı ı>lcke koıılcranamda Halkan Darülfünunlarında Halkan libaslarının itdrifi lakarrlır Horlcl I m .r.'i ¦¦. , bir lelıola almııa-Llar. ç| Ingılu HarİL'iye natırı IbmiI-terenin Kcnin la MI) cilala ıtteoVefni -...\ml-.ır. § Mtaıui.ı ¦ Kadir Han ı;-.^ -ır $ .ı:i-ıııüırı layyartıi Ok>a> noa ıdarlna .ii.ni.Mir. S Uui.r. ¦ ı. bir Icıaı ıtnihalı kafir dil mi} lir. $ Yunan kadnılarına inaa>aa> ..... >ınlmc>İ hakfctndakt Utyifea mccliac leıdl edilmivtir. S rlindisianda - ıiıu-ı. Icycraa-lar o unu? bir sok yerleri u aaa-majür. Rol üste Bir mıntakada bir gece İcİOdtc dört hırmlık ItbaUi m ınrara'- ı™n*' ınoveui Mıuırlıı ^aiı Beyden an mcıiumı ¦ ın». P>^r Uııılonın» lalhaf rden

ı----'II ¦'. ı: - n- aanıuaa " ¦••«» bu turan enaal aıau «ana «ahiını taraMan ka kah ıl-alırı raaaanh r*a-rB> ada v> karaaunaa kanar nar. larana ~rmmmm anaaa~ naada .aa—aa a^aana » I ıkıl aaa*almaa ** aa uma nt maaaav kanmana» ima-* ıMnıiM MM .an »ııaa aanara a.aaaail aMKa . Kanc 10er m a. auaaaMa ınaılaı a» na dua aaaa *> »M* «ıa|k»|ll « kal mmm. Bu laeVcjrye kıl natakbumu ıe'ln-.ı< . Iıe-r lunn vJbUjoo *.yık- ooucukiii, ı-vPİîhUK etmek v er rnıinaKa«aTaım leal bMaevlıc aılılrMneic dc«ıu dcVJ- tt lusya ile münaseba M. Jansen Ankaramn ma >- .>:.ıı lu .•-Ont Mia ımının-•İBTim al>nılUBfiajDisaa rnerasidii an. LbaM i. ~...ı lan imarı için cali: Bir» a ılı N mor. karııan tul 1«>I» İm da bmbbj « dr(iMB. Vc lanma ııı İmar komınyonu anarkalı ıiiaın lananh ¦ımı^ mln rdcılf n»ı İki (aıaıum Iıı Kâna munbtıı halde İki m. ı 'lı-ıı ıı m-l ki)i takdir ..Mi...,. ıl-ı.. ¦ lıı.yk oıbbu nifB'ckt ......¦¦ .ılııı ul...-ı, .lu kalifur ıknkd naili alimdim rl vc ' m..,. ı. • i,, akan ılikkallurım bu 'mal I* babUrını m.Ilı hudulUlı......... dahMane I ... . . ¦ -. . Mı U Bu lılıim tamla* ulduiu kuUr ıık »ınucllMUdlr. Milli hudutla lunrındcb) ııl.l_>Uıımı>"i Uli. • İnlidir hakkım» ıılnudıiı Kil.i ı drvl.l ıcjlaılııl »nane telin İn-rı ...ir.ı, .. .i.... ı Ilrılıı .11 oUrık bil Iraıiıı .u.-Mllıır. Mrr dedi ...in...m la.feindı hır.....ı . ¦ vardır; ¦ n.ı . Ra. ..... ı,.., Ba ¦! ..m,,.,,, i,.lijl Kibluir. IrnalıEıuın ıınjı, j ¦¦mi ııuaır-llr, ır birce Unla» kulu. (aml. ıııirı'irklU d Yunus Nadl .-.ıı. iman içîd yaptıip ı. kabul -Hı.ıuıj .dıJıı.u ,ı >-üe Profesör |.umn A.ıl..,, ..I, ı kık.ıt .t bıjl.ıı.ıı,l,ı. Bir ılı>'.,.ı.11 üe ¦ehrı ve Gaai (i(ii|pni : ¦ ¦¦ ıı 11 s. cÜ'iklc KÖrduğA oğat vc biraıhu kcD^ıi tcıir I....- ı.ı...r l'n..|..>ür ura-dj bulunduğu mürlılrtre Halk ı'h..ı-; l.ıııiMiıd.1 Ir.'ı mabaJdc caht>ncaktır . Ç- a. ¦ ı " M- lun-'-Hlr )ebıın hontaıı yapdokuı . ı ¦ -tfundan yeni pildn letbik olu ProfeBdr kendini ile ı.,. ı.m 4 mubendıa ûoteınialit. İlk i» ulkrak ' .r.ı ....... ıı kı Gjji bulvarı taahib n'.ır. Prerfrıörûn pil..,ı.l. ve her inle iı-bnaı ettiği it( ¦ —. vardır ki onlar da şunlardır: Iktital. l. Onu nal 13 (H tulOmum SıMn ıtou-ır. ı vc muallim :¦»-¦,-ı.-.-mı

¦t .iurırıie DnıUJmnıın kımırıanı u-¦nundn yatuMekk olan teda meıoıl. HM geltnvk-ıl rııo olunur iki aıeraHcaden tonu Ka£ıi:ııa vapıla ......... OJm -.u .in.,. lil«eBlJ*6_ Boğazlar Homisyonyirün protestosu Karllarimla*. muhlaUf muba ya atlarında ttuıai-ı.i'.ı.ın laPUdaUHaH :t . mln için |3| kupon naş» raıtlyorui. Bu kuponları ayrı ayrı kaalp. ınflşartni'i yUnU. MalalarimUd» mündatnç bağandiOinkz üç ıtuıht or m adlar-, »•m» teriz il ila maafıar ı.h.ı -...rı.; 27 SON TELGRAFLAR Kadriye H. muhakemesine dün izmirde başlandı llazruıntaıin .eşcfcMsfl vesait İtibarile eski sui kasttan farklıdır Gezi Hz. nin barimine k adar girilRtEt istenilniiştir. ingiliz ataşe militan bir kaza geçirdi ŞaV.si aitaüsile M usla ta Mithat Paşanın Son Seneleri — 19 Sobanın cehenneminde itiraf... Eıet sevtetliiîi Suttan Azizin damarlarım ben kestin, damat Mahmut Pş. "Sal kolundaki da maıtan kesersen çabık ötflr, işte meselâ bfljieca işini biltrmeli-diye »ana_gnİT «rd„ — Aauo Allah, yanıyorumU Bca bu tşi yapman. dedim, pagt.d.kçt ateşe daha | Yapmar-nn hakkında fen» olur. m de tkmei>i".i;den olurıuımi, fi, bmaya §BİMfl (..--- biriodr b*r mt, ..,•.<!. bâr .(iadJjr d;ıte BCdarlaaaac bt'uı bar la r t nur tu. Ba ıtaaai a - madır , bel*rj*.Mtd«« babur Tinere» keıru rri d..-, atnamada •nrm.n- ba;>nmH}_. Mu. •....«ale ^?anma» ,„. kıdemli aa çak a*faıka «l*cr mbdarltr m, ij tçM bu fitadi). ııılıra .'.t. ı rıiır,-: ıcaaırdl rt—rrmny b.ı-r'-mm *d: — Ok bu,,,s fiblla ¦ Uemab luıetîla yattı ve bay -i.tıiaia ıllk-MtctJi tanmna dO(-mtf î afuakh..-ı> aanlBİ karm-,t taa.k-r.jn .«yM.M yatyata e: en dia.it ba *a**ar *• anaacn İl> bunum a^nraitkaa EUnua birinde dair. ınıiaurmu tt-lrinna ça¦.lıl.-giriyorlar 1 i atı tu faraa mrotmâk: dimi* «IS- "ı II teletna-ı magma nal uÜtoin 4 pna iwiııdcn «tit Alilin ikinci u.m,mi Kıtal» I rîif.ıdnn bapttin İÇtir. lı ır dumdıim nplar ipim sı ak ede. Ot türap otn-nek yiyenler, çınar, »upaı«a diler. dördüne* bir ek: .yeirb uIBPlarl. M =0« şı r jln mııhııiara buAnkara 9 (Hu. Ma.| — Yn-nan »eriri AlinaeUn brkk-diği icabı alarak saat arkitaie HaaSety * VeUüfci vyaratld yarım «ı.ıi kadar şnım ¦. «-, . ¦:. SclirtUn koota Haıieâjıe Vekili Maliye eye Mfmi. m Isyatıtı Araplar şiraza doğru ilerliyor

İlerlemeğe b a »la mı?! ardır. Divani Âli 17 temmuzda karar verecek Dahiliye Vekilin üy daal kadar konuştular. Bn ... I im im \ n : 11 ; ¦ ¦' ' ¦ ' rdiği cevap ile alakadar o!dn£u tahmin onamıyor. Vunaa lıûküme-tİnin cevabının İtil ifa muini ¦. ...u;-u ¦. ı...-.-. i. Feyezanlar Hindistanda bir çok i su bastı yerleri Madras 9 (A.A.)— Hûıdistar nıo garp sahilinde kuvvetli riiı-tfûlaria birlikte olarak gayet şi detli yağmurla? ı i.ladır. CocUin «Un u haberlere nazaran, feveranların mâtem a diyen devam etme*' dol ayniyle geçe n hafta variyet .«on derecr. tabiin idi Bir çok esteri solar atıp yolilrtnûî bîr çok kasabala tahliye.İni- mecburiyet ha-hI olmuştur. Trivnndrum den 'm.İ-.i, ..: göre. içinde H İfiji bol tıs an yerli tir grtni.&a -bil aç.khn-.-h devrilmijtir . İçin-dekîlerdeıi Lıic birisi meydanda yoktur. Atnur t:* tır: la atı Muakuva 9 (A.A.) — Amut n"*hri bk* çok yerleri iu altında bıralemalır. çînUTerİe nıeskûn havalide biı* çok lam İngiltere Renin tahliyesini istiyor kaçırmak nuıd<fr aleyulııe şctıa^rl ahiren aColuoarak bîr ır.jhkûın oldu, rsta kendisiyle bir ? bînn vc lâkin reddo'.m lemistir, katil ; r.înavc-Mnî itiraf ı N-v'jh'ocıı . in-gilis OGİaıcti ku hadiadyi pro testo eloıtıai^r. İrtişa tahkikatı devam ediyor ¦ .i'. ı yeni gtkatf Kibı nl -mırJu ! L \ hemendıunya trri;a mes'cleuadı.M muvknt bu-'i . " tbrablm I.dtff, ı-ı- >ıı. Jak l!ı¦ ji, Nenim i-yalı. jlll Krc*k.»_ ve .|ok Fre^ko-OlBItık Ir.îtcvııp edilmekledir. . -i ıı mevkufl an laMIye edl- -:uı Lı. Dcğrıı iabıntak arkıdaiıu batı Bin riııe llt*uıuf;llı nekie i.e öe MUddei umun tutaı yapılman Dun HU>ı ¦ucınıuıtl rh. Sur jınanUni ıt tutu'aı Odada!. .¦ •. Harem akalan da irdi- Onlar içeriye girdiler. ¦ o kccb karakolda kaldıktı. Sûrırri Efendi: -ŞcrkeîH Padİşabna. Aa evel edelerine verdikleri ıfaaVHe ıhi »u ciheti aynen ilîraf ct-n ve Btrta dabi «etnıİslL hbiaPehlıvau Slıuri tîfro •^naakuu bvklı,nrdıı. Gel lim. Süruri Efendinin beyni %t-ctklaıınuşlı. eyinci Fahri Beyin j[vlip kendi-irr-ı alarak. .r..ı. aaltlnğuBa aayk yordu. Aoaak da* a «««ait* . aaray anarrlerlarımn rabit < fvetip ) ?eyde olduğu aıılijı!nuftı. Bmt-İ lubitleılo beraber gireni» simaları Lifim rlır ki, arap-l>r da AlıdaİB«i« lıııı lı k>Halkanlı talebe konKresir.de IHr.ı.l ı*>lî-aa. ı,.W] MuatıH.-..-.! aa -kik Ta» r»kJI'-.m. maili» unn ..ıı* ı¦ —¦ rkad Okuılıeııda Tryr"*l«. "aa.. ...ıı.. ıallım aıltfcj aa j19» ı. tan uaklardır. «anabt d. BkıUliaBB la»aa«a Iv-nııatıa bipr.lU. id ıı (ine f.ıajıUranda bâr ılralet •«Hrrrklir. f İkan kccl liiaketla.' •.->¦•> Tal. ae Bol..k-.«ra bâr Irtrrrf e*aaMakk. bu klmtn lir» r"r aımtr ı fi nınıl edrm. . -rn.ı. ı.ı derin kaaa«BrVf .a* kınar -lı.ırkkr aa konç rai. a~>.llak'ı.l BJrTirkl'J.ıl-r takıcar ULaaa ıl* ROrr*n ı : .im • ul.. bir ..-l|. -»HBkaaiadr kad—ıB akOkaaJi laJrba ¦-'•'>"' earlkl ant Ndkl Tarh tak-ka k.nkıı kar<lmaiD SaNaklr TarkTajda m. aa.ıldiıım v.ıımntrk. I ı. (-n.JcH^t re "tara* -n BBlUilae aırafanrk" ide. rtıa«rlTettn .ad*» MuUOIa kaıaaBBBUl .«.uı ku lOBİanmaJiOt' unt>

.1,1.11 Mı alınılan . i i-. ...lı. ¦ inilirim .i -!¦ Ir-ı-..:' iı eiurana erirat SügöBkü iıava ve dünkü sttak Avam Kamarasına kadıniartn nümavi: yı alıp ılpı (C !e »öylece aolulı—bvet .... Danıal IVIabmut Paşa b-ni çaEirdı elcudioı. '¦l -ıi. anttan Azİaln kolundaki damatlarını keıip iıîni b I jl.ııı.'. . — E„ devam ct bakalım . Arerm. bütün doğruyu ve ha -kik.lı aft, ledigin aaJadlhyar. diıe. ¦ baı rlmek-taa taıkı <arc çireoBear }lı_ Peklr..— Kapının yanında bana be-ym »aplı bir eakı verdi. \leıe-li «İrildim: îşt*' bununla krae-ctkv nnelmekanm nda ¦na s.ıdak,. Fahri Bey arkaaına dBtaup -»-Ula tatfta. Of ayırK .İr Hatı Mehmet d.jl.rmr oturdular. Ben dr r fendi m .»I kolundaki damarların, bir iyice kettim' - >ı .«i ıı varRirufı Han Iran .-¦ nk... ml utuyor Iraodaki isyan ^ukuanndaa şchrûnlıdclî han mchaflU de bab rrd ar dır. Uyanın terci vermc-ıu,iktlycn bir lakım cahil ahatlnia kıyomiBd.n İleri geldiği anlaşıl-maktadır. Fvvelkİ ..n Tahr Siden Iran Seflrl Fnrup Itaa-ıetleri İraktı Kiralı laranndnn vaki oIbb davet U/erlne t" fn,l,ıir. Mumaileyh 9*ntn mukatrlbinirı. dendir. Iran )'¦ ¦ .¦ ¦ -' ¦ ¦ dcnmıa ılını-ı nuıhıe Tjyyjrj piyango nui'Jür!'.gtinden: Altıncı tertip altına kesilenin tcmuuuunll. ci pcrkenıbı (Bal sabahleyin aant 9da yapılacağı il An olum A ismet Pş. Hz. dün şehrimizi teşrif ile Pendiğe indi damla (İnme) fan. semen romatizma alamı m al salıyı? iiAftiUi.Br.vtJN (asit umk ) ın.m<\ANi.Aaı Tıp akadcnuM 'W>l ¦, "i p*r>h-J'<» ( laiUCRI )ufihndm lirayı «ıl'faJıOı Fart* haManiPih-rı «Ar*ıhMri0« Şatelen müessesat» 15 büyült mûkolaf ,'bamin bevt (Mil uriMI İle tehirlenatHJ. ilin vı utnbabn lubo l-.liiMlnH- W ıın m uı olaolar uııalı URODONAL aay'ind- ballı. olabilirler. Zira urodonal: hamili b**tV halleden yegant maddedir, bilumum ecia hanelerde sabUr. ¦Haseki vc Carrahpasa hontaııeleri Sinir hastalıkları mütehawı&ı I 1 SlNiB II K KİMİ ŞÜK 1 Utanbul Sultan Mahmut tû.br*. Telefon 2622 Ur. Ilnan Sami Gonokok Aşısı I. ... pd Klişe İmal edenlere ilân fcmguld.Uu Ukıel m.-Vn.mûUn.ri .nrllrbi i.in .....kbli kli» im.liM-ıl'iı ıııiıılkl...ı mdhrndHİİaiv ı. 7iiiiiiiil.ilIlı. .irilin mlldiıivrlİnn mn». Dokto Ryi bir meslek sahibi olmak isti) en gençlere DİZEL MOTÖRÜ MAKiNiSLiK KÜRSÜ Resmi ruhsatı haildir Devre dersleri 10 teıuuıu* 929 da baalıy a çaktır. İıahat almak ve kayl unmak iatiyenler Ga latada Voyvoda caddesinde İlîmadı Milli Hanında üçüncü katla kur* idareli müracaat edebibrler Tedrisat ta ıoıı sistem lam ıe komprrsnrıriı Ditel makineleri ürerine hem eli ve hem nararİ olarak iıra edilcmektedir. iki adet deniz motörii mubayaası Tütün İnhisarı umum rnüdürlüğünden: Marmara üssübahrj kumandanlığından : BAŞINIZI KURTARINIZ Eraıaıı dahiliye VERE M ve gügui banaUiıan ıı.ıt.'ur'i llohior SEKİP II ATÎ İP Doktor A.kutiel Ekklını makineleri) İr tcUnfudui-u, ulm dulıjı. ımıai. nkmııkllıldi. bil gev*»-ligi elli vı ' KarUnyor 6veMı ı.-nu .ııinınlı :il ¦Mt> Cihangirde •>¦«¦

5 Kiralık hane S ¦¦¦ Metanet karoseri fabrikası Hrr nev' otomobil ve otobû* karotcrilcri imal e süratle Kilim edilir. Taşradan sipariş k abul olunun ¦ Fabrikamızı ziyarer. etmeden siparişle ¦ n.pL- mrııhmlni. 1-nKukr Beyoğlu, \....... Tel lî.o 2179 *> I USTA *>•>•>•>*>•>«>*> ¦erine- • ıı FLITOKS istanbul Esnaf Bankasından: 'BİL UMUM'HÛŞERATi e ÖLDÜRIJR Kokusu s/Mneâtiâ/r. Cilıanuir camii ci tua 15 Tcıumuc 929 tarihinden senesi lıiââei teınellüünün le\ wdaralıca malûm ılmjk üıcn ıl b i-..:. Bankamız tarafından 928 .ı.ı ı- başlanacağından keyfiyet hiıSAMATYA DENİZ BANYOLARI Nezafeti fevkalâdesile umuma kuşat edildi dokıiT. odalı ham* kimlik- §ğ Br Gör ne ; in J "aki 9 numaralı j eve müracaatları | mj KöU; ¦ ¦¦ Kiralık Un fabrikası ¦¦&¦£> EmİnSnB Yenicami kabında No 98 jj "Yegâne talili ki§e„ Allmcı keıidc II lemmuı ııbab aaal dokuıda icra lılgınııflaı H den muufcıcnı ınllfl irilerini >aaıiııc kadar ¦ tebdil edecettmDl arecjleıır. j, !¦¦¦¦»> Malûl Garİ Kaimi 4BBBBBBBBE İstanbul Esnaf Bankası KURSLARI Erkek Aı.;-..ı Hayat mektebinde Şimdiye kiri t r vu/lırcc nlebcse 'e'ıaılcu İl .nl İH'BİB'İİBİ«İPİ»(&F.mİnBnü ki^rdc Vj s Bra<B^»l«lB)ia<Ş Uğurlu Gazi kişesi ııııin.f.m muıitrilerine altıncı beside perşembe gUnlı saat MoP (ekiliyor. İjbu dnkıkaya kada m mılsıerlıeılmln fl Mirilerini 'aklıyorum. İS aa iıB.ı a, aÇ. Malûl Gazi Cemal •Diıg'9ı!ıI'l:Iiâli) İÇTİHAT Ehven ücretle emlâk idaresi milada bir >c on allı suhlie ola-rak çıkacak ulan < İçtihat) bu II temimi* ntKhatıodn Kem ol ..un Mml. f. Cetaleıun, Nahlt Sırrı. Va(ar Nabi. Kenan m„ „-¦ V.,(, Mahir. - .'.r tul. Ccrdc l Kudrıı, Kcdrellln beylerin yarıları 4 fllr, 2 hikaye. 4 makale. Osıal Cenabın edeblyalımır akkında gayet : 1,1ıDeniz satın alıvıakc ı-. ,1,1,.,: relıi Abmct Vefik Beyin Yeni icra ve illâs kanunu şerhi Yeni kanunun bu ycoî vc eaaa-lı $crbi Vakit, Cihan ve İkbal kütüphanelerinde İSO kurusa satıl makta dır. , Halis taş delen ( i'iıi'-l, İrin şi^i'lcriıı j ÜBCiınde G. B. nıurka] -IM ıllkk.ll illi/ . Adres: »¦Galip Bey Kadıköy 46i Davel FRANSIZCA . I II 1 I I ' I I ı . II :DrEkrcm Behçet

Rılal kaımned I'-.'...,Kalak Burun mütehaasuı nııhkeıunlndcn : iılanbol binil bankan 14 ,.ı.-.,.ı 02* IdnbU ıcıkalade heyeti amumiys tanm letiikaa sermay en .ı... lirada* |»0)UD0| liraya Irtııt edilaüıii'. Mskaıckl eıaıiyeaıo heıiaıı ¦¦¦¦¦ . . msı bet Ura klymılı ili bari veıladc |WDC0J adcı ve Bnlıadao bir (arlan tam ve mütebakisi haminn e alı yeni İrsi: içselleri jerjılı aliye dsirnıale bıakaııa rıki ¦..u ukıp olanlara arıakıoae Mıhlan Gıkı Blnedarlarımıı Dalı oMııklrrı bebrr bir hnıeyr mukabil dflıl bine mvbayaa edebıli Brdrli; Veal ıhraı* olunan leacllena İli banktı berır<hi *li GuileriMkt' fe-kihlıdırı Kıymrli iyeti 3 hrı. reıml dam£a 10 karnı Hakkı ılillla— mudlrli IrliaiHlı Faki hlııcdarlarının h.h-f hinıvyu lıabel tlra ddrl hiıuyl IS iramaı »29 taı>lılır lifli- mub lai a(i(ıdj ırak niandaju ¦. .ı.ı. baakamıu levdl vcva ırıal ılmelıîlkr. 8* ıııJddel cırımda - j Una yakarda meıkar mlıuıı ıcralılc muba>aa hakları »akit olar. Hakkı ı '.i'i lınmall, llı»eı)BrUruBiı bortnKı ılıbaıea la lemmuı 9» lariarae kadar bank*-buii mıırataat ederek yeol abııaa puslalormı laca edrblletrkUr. KııindsrUrımıı BankMd kıablrrlar e,lflds">*"k ula* kar'I varaknıaı dal-durup im/a ı» Baaknmn laalılllM alarak rr-al etmek wf>lıh- daha y*U İn. k İt ıı kayriolanabiliıtır. !Wreb lediyoı Mubayaa eddeeek kase •.:„.. i, ¦,„ ¦ '..MI derhal baakaya ıcrdi ıry» İrsal edilmelidir. ak.V blllkare mrcli» ıdareakı lılıum ve karanM İkmal ulanmaktır. Vakardaki maldet iarlıada l. ohmaa brdrh l'»>>ve edil. mıye» kayıl |i.mılalarıaın hOkalI tuklur. Not: Vaun yatılacak puıulalar Bıokadıkl kayla gHr maamele yapdaııltır. Yc*l kııırltria lemıltulı'l Ikrav ulnaaıak yrnı klısrlırla ı«2* «ratıi tu luamıa* L,llı»k (debUMekU)j|r. |*jg ıınıılnde* nii clınklardır. ıımlara 13 ALTINCI SEME - N' t837 İdarehanesi: Doy unun nuımlyc i..";* m.1.! J.cıı.. mahsusa I ı !;.; r.ıt ¦ I-'.11:1ın' I ¦.,-.!, ııı i ¦¦ - I Posta kutu*u:N' 2« Telefon: ?Z ABONE, ŞERAİTİ mUddet: fTtlrkle Içlnfları; için »encUH | 1403 Kr. f 270D Kr i aylığı I 750 Kr Kr. p aylıe. 400 Kr I 900 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Boş bir liman İsmet Paşa Hz.nin Yakacıkta Köylülerle Hasbıhalleri Balkanlı talebe kongresi Bugün son içtima yapılacak ve kongre bitecek eti ile buglinlrrrlr tan ¦ ı;. -'.-n Zonguldak, lii Efçraııi&t m isyanının mahiyeti Bir takım menafi düşkünü mollalar cahil halkı iğfal etmiştir Kıraliçe Süreyyanın kardeşi Abdü attıkları ıl mDrUrOl' 36 sene hizmetten sonra sefalet K. " .Mudanya ~KUSuınal aabar Ati . İmzalı aldıjımı* mektuptur ı ~ÎA sene ûç ay memuriyette bulundum, uftitım Tabir Elendi inde ttdat olarak ıhoıeb. iştirak «İti, alıı yerinden yaralanarak :. in. oldu. Bir htıcnk *e«e avvel vaılfemln İlgası e açıkla kaldım. Almakla nldugum mala neşredilen kcsildl. Teka-oıiıi'iurıı faredim. Evra 3 av ..-..ı Mudanya ı ı ¦ -; ¦ ¦ . MUdUrlneu vatmasıtc umum iı ıj • mlldll>lu£c ... ı lakaı / bugüne ..ıd.ı- mOnbet veya T menli Mr toop erimedi. Selo-t kl İsinde kaldım, daha ookudnf feldtgl. t bildirin.' t I.inlim.., İ Bu Imlıc ne ce. î ceglmlrl bltmlyoıuı. Kongre raurahhsları şerefine dün akşam Tokatlayanda bir ziyafet verilmiştir • valuaofl Brmuy- ı

r.ıdı dun -Hı.İınlıd, ¦IS ¦ın, lıiı-.ll. I cıalel teinde bırakılması clbeııeeolı denlidir elbette en bOyllk Ur günahı». ediyoruı, acaba bu , Şikftytılcriıı lıcpM Ünitenin oku-vup dinlemediği birer. Varak» mihrüvef 'ismet Pş. Hz. Başvekilimiz atla bduivetıtıap Han va rartkan yakacığı teşrif ettiler Başvekil lamet Paşa Hr. evvelki aksam yakacığa kadar bir tenenüh icra buyurmuşlar vc Yakacıkt kövlüle're İhtiyaçları hakkında bar. sualler sormuşyukarda: sağda Bulgar, nalda Macar, aaafiıda sarıda İtalyan, solda Roman murahhasları Balkanlı Talebe kongresi mu. ı ınbah başlı) an moıaberaıa rahim «I arı dUn d* Da mı (Unun d a [ mnıalıha» M. Çerket riyaaai Irjâaı ed«ı taftan D Da * etmiştir. 1 Amınullıb mtpaH mm İle ..>...,- :-ı kıtale ı>n mrmltk elini trrk.lıı — eftanulanın ¦•r,.uTürklüğü tahkir davası Hronîkanın mes'ul M. Mm. Eleni 3 sene ağır haps^ mahkûm oldu1 lardır Ucuzluk Ucuzluk kuponu paroambe kuponu Ucuzluk kuponu paraamba Evveki ffUr, şehrimir.c Yugoslavyalı 15 DarölfÜnımlu Kel-miştir. Bu talebeye Profesör Beograd Realke Toms. Y. Ilurhovie ve M. Milas isminde Ik rr-.irıHrrdir. Maarif İdare» Galatasaray I..T ¦ ,nı .i., ettiği bu ka -filenin refakatine şchrimiı mîi-¦ ve nisi hakkında "atın idamektep müdürü Şevket Beyi tayin etmiştir. Evvelki ı;ûıı Sûleymanîyc, kariye v. a. semtleri ile FeoCr. •"¦yıp gezilmiş. dOn de Topkapı v i ziyaret edilerek kendilerine İ,.ıhat veril-miat ir. Öğleden sonra da miaafirle ' Büyükadaya «ilmillerdir. Paşa Hı.ııin aileleri de potla Heybeliye kadar bir te -ncnDh icra eylemişlerdir. Başvekilimiz dûn köşkten dışarı çıkmamışlar ve ban ziyaretleri kabul buyurmuşlardır. İrtişa mes'elesi Tahkikat devam ediyor Ankara 10 (.VMonla) — l«-lanbulda İrtişa tahklkaünm aür'atle devam ettiği, neticenin tok yakı alınacağı anlaşıl -maktadır, muhakkak olan bir şey varsa 300,000 lirayı şuraya buraya verdik k suretile arkadaşlarına kabul ettirmek ve keselerine atmak istedikleri tahakkuk etm ektıolmaudir.Ad-liye böyle şahsi lueıılaallcr için bayaiyetl hükümeti lekelemek isteyen müfte i eheraiyetle takip edecektir. DUn dinlenen şahitler Barut ûıhisanndaki irtişa me**-elea i etrafındaki tahkikata dünde sabahtan aktama kadar devanı edilmitir. İstintak hâkimi dün bu mes"-Jo ile alakadar olan ban kimseleri şahit sıfalile dinlemiş, hake m heyetinden Arif Muştala Beyle, Sekip Adul Beyleri de yeniden isticvap eylemiştir, Alakadar makamat tahkikatın sureti ccryanı hakkında gayet ketum davranmaktadırlar. Yenid en tevkif edilmiş kimse yoktur. Mevkuflar hakkındaki ıl.istetmektedir. ' Yeniden şehadctlcrlne lüıum göriılen barı kimselere polis »ısıtauyla tebligat yapılmıştır. ûrkliiğü tahkir mahiyetindeki neşriyattan dolayı roahkemesnde muhakeme edilmekte olau Hron ik gazetesi mes'ul müdürü Mal. Elcoİ hakkında dûn karar verilmiştir. Marouıı vekili mllHdei umuminin tediye talebinden tekrar müdafaada bulunmuş ve llronikad a bu yanhr intişar ettiği vakit Türk gaıetckrinin gençliği tabrik ettiklerini. b< ûıerine Dar unlu gençlerir matbaayı bastıklanoı Söylemişti

Maınun vekili bundan sonr; "Agriyotera_ kelimesine temaı ederek bu kelimenin İki mana Uç seneye matıhûm olan Mm. Elenl ya c"a gelebileceğinin şahitler Güzellik müsabakası 20 Temmuzdan sonra rey kabul edilmiye-cektir. gelen reylerin bir kısmını daha tasnif e ttîk Peyderpey aldığımıı reyleı 7 ingiltere ve ç HİNDİSTAN >q — 12 — Hindistan idaresine bir nazar Burada iki idare tanı vardır: Biri Ingiilerenin, diğeri de yerli prenslerin idaresidir Şehir ve Memleket haberleri Cemiyeti Belediyede Verem hastanesi için 60 bin lira tahsisat kabul ediliyor Sor. hadise Tıp talebesinin bi mektubu ve Türk Ocağının tavzihi .Misâl ha mi syonunda M. Jakarın izahatı esaslı bir tetkik mahsulü değilmiş -" Cumhuriyet oi'M^Unkli «fethim va (naırlcl ına&aplerlrı Boş bir lime 1 ıilı.nrr,: uıAyakla naraversmleı 1 Haydarpaşa ile Pendik arasındaki mesafe ne : kadarcıkmış? «n |H iBMeııtyMajHK ^ Efganistan isyanının maWv ti Karilerimize, muhtelit mubayaalarında tenzilâttan latltadelarlni temin için (3ı kupon neşr ediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı Kesip, intişarları gllnü, listelerimizde mlinderiç beğendiğiniz Uç muh ağazada ibraz eder seniz tenzilâta maıhar olursunuz SON TELGRAFLAR Yunanlılar uyuşmak niyetinde değil müzakeratın hiç bir terakki Her iki taraf arasında ciddi noktai nazar farkları mevcutmuş Aıiı» H iHuHİS» - »nlıiiraS» i'unan lı ¦ ¦ ¦ ..... - ılı"' " ¦ ¦• ¦ I- > lı ¦'¦......" snııln lİHtill e**—*!• nhu.. n«b»od*l-svVkıİM balkında 1UUI tası» aMtutum dair l-Ki-İm m,ı ıı I.ı, ..... Talminfîca 4 milyon fazla taiisilât var Aakara ıa (TaSatan t — 921 kikI lulU laridat ccııcU v--pildi. «• blMçe 207^JUIUkH Uhtaûs af d , ikee ; Nnaaaa. hr. taOakaak aıtiıila«ı»ur. ttrıaaa jnAD.OOD lirası tahlil •dKmlftrr. Ha »ur ahminden l mfrj-fl klhu* »in liralık kula, lehsüai vardır. Du laUalık yeni • samlı ıard«ı May ki alan bula llhahu rıaafhıdca ¦en ctKati laaaedtflyer. Terkip kllsu/at hakkında bir tali nata arne Aadrara m < Tein -nı. t — Kalya VcBaJcat kdaaraM uvaâdl ¦ukınılıl. kanun HMtın-ır-n «iren İnlblkı halkında Bir lati-— sın.Liın lanrlnı ennl.il/. bi>ahiıe raıan bu ıalınar.aamc b aıı halledecek mafcJycuedk-YUSyttUn leabt edun^ur. MOkadala adllan «aradan 6 milyon Ur a acili r-.l.. ı- i"»»' m raporu Anaara :« T**mır.bı —Taabc im» arneıl laHu.dtt: rapor Una» nedir un tzmirdcki muhakeme Karar salıya kaldı lam.Tr 10 ı Ma. Mu. > - Baf.ua taklibi bMfcWa«l auı.el;n ır udalaalarıaı >aj>ala». Mu «anlar bar aıabakraardr ılda*» jıkı be. ¦•a MiralM'ın da al . .. I. ymB-

¦üüanada nrmr auacr. Beraat »udiler Karar .alıra kataı»ur. i/ıııiı '¦ . .1. '.. .' i-M tamaha . ı- . ta yakalandı İrak ıu İM». M..| - Matidp ktcı arda>l biıiıj-inan ılı M arkada,' ut ianake ,.dr ıı"' auui .lauretmu»-İstanbul an lıoılrda yonldbn v.i7i- : muamelatı y»Dilntşrrif ( Arın» 10 (ltu"i«: — hiınMM.ılıi Tu Müsakkafat vergisi Maliye vekâletinin çok mühim bir izahını neşrediyoruz Vergilere yüzde yüzden fazla zam yapıldığı doğru değil Kesir icria tevhidi hakkın dalı i kanunun musakka İat vergisine taallûk eden -Kırnı hakkında aliye Vekaletin d«0 Oeitcrlalıiı-U. aMMuSp ¦ m kaUkathı anla alil tj ı;ın "ı r - • 'ıı i! zarul ın Son Seneleri - 20 — Sürurî Efendi dedi ki i-tn Padişahım Boyabatlımel'unu bu habistir.Hemen irade buyurun v V, unun başını şu kızgın so sokalım da bir ayak evvel canı cehenneme gitsin Arayıp? bu neler Abdolbamil- r pehlivan, bir çeyrek naat kanı-pajıtBujtardı n>ı:> u^iunıuak laldın • . .,-.ıı,ı: ı ¦. iİ Yahu! Sultan Azil dedikleri zatın bir el ense edû)te değme pehlivanları yıkan dev gibi bir a dam olduğu dünya âlemin bil-d'Cİ seydî. Büyle Küpe gündü* or! asına giıcn üç çelimsiz adama n mamıştı? Bu adamların Adflulâyizin odası nj (id< ¦ '¦¦ arkasına gCÇİp koUarını tıı'-n.ılan ve z Hanın derin uykularda olmadı la-ıım gelmeı miydi? Rahmetlinin o saatte uyu-mayıp ay ımk bulunduğunu da, hilmivenler yoklu. Uu ne biçim. nın akmasını bekledik, demeivdi ? Müşkilât hakkındaki sualimize henüz cevap vermediler Aıuırı II Telefonun — 3a::ar Odca rjMMKIdatkt*) lueearjııucı (»ıdıVl-ı " "ıı ı s -' n (V.|ı •mmırın^ImlM-. B-ı kıllıya >adn '.;'>'»}¦* Ura? edJeeeb cb~ Dural tan tBt :-ıl.- eli.. Balın muhit seferine çıkacak tayyareler Santander 10 i A .\ ' — Tayyareci millanu ile Yar.eeyİn Amerîka-Rnma »eferâi yap -makta ol dıiüarıPathiındcr tayyaresi bcuıin yüklüğü dobyıaİle Santander de karaya İumİalirBordo 10 (A.A.) —-Santan-ater,, den alınan bîr teltû. Talhafuıdrr,, tayyarrıinîn he-:uen hare et etmek ürere bulunduğu bildirilmekledir. Nevyork 9 (A.A.) — dan li:ıl viiea "Unliu Bow>n;unku :ıhnr edl »elif rl, al -ııhrrl lalııir ;<.ren ye nar -it para u.iel bıertnden «Urdlr. Uunljıın ırrsl Bl«. n lluaıeUlUllI İle d'jirı ve ımıılj lininler de Ira* lyelerlnOı kUvarıi Un be¦da Isııe! edlidlfl TİtaÜI ode ulduKu lıafah — E»et efendim. Ben de meıelâ etendim, aol kotunun <..ı,. .ırl;rı-. bir iyiyce Sağ kolunun bîr kar yerine de Vaki bitirdim. Kanı iyice akün gibilerde hani bir çeyrek saat bekledim. Undan *oı;ra. Hacı Mcbmetle dışarı ç ri Paşayı gör -dük, Saraya gidin, dedi. Burada Pehlivan Mustafa gene mühim bir aGy uuutmustu; İlacı meluuetle difaı.ya çıktık. diyord . Ya. Abdülâzlrin bir dizine otnrdjgonu söylediği (Ct/ayİrlİ Mustafa) ncrdeydİ? Diğer turallan Ceıayîrlİ Huı-t:'.- da evvelce verdiği ifadede, Bir çeyrek uaL h: dîye bağırıp hayali Abdala»».. Ve Havaiyat!

T.i ı-ıiı .'un ttiınbala aleı yıtıynr-da. ........ kau ı-enerda kat \a«ıv • O (Un bar hallerini kını l't leinde ntüdıı.uı. uman brndl kendime: — Tabiat ta aa naubrUÜHıl bıı*k¦a da iKian ">#• Oamm adja .ula mal«a>l;en d*îıla> tsa anlar lift w. «a de bir lanaak! Rı BriatbaVM « Gagkc AllabUP banka -»t mir* laıMIm nün hav. birdenbire serinledi Wt\\ lal an bolun ıtr kadar !©*¦ ıra kemede okunaeak clurıa. dio-liy enler : —A.:.. - di dtlzulmir3bat Bir i adam, ko'.larıudaki damarları ı kesilirde kuzu gi bi durup bakar mı. lıııidtlülı»a»aiBa büe(!) bayrama» ma? LXanafa> miydi? Sultan Mamit tcloa içinde sordu: — Pehlivan, siz amramm I damatlarını grserken hiç sc&îui I çıkarmadı im? Dikkat et. biı de Umire bir kaç aaatllk Mani-sada idî. Abdti11itrr.il neticeden umul la mynrdu. Naa d olsa. onların baılırmj ı.iı.uı ıcak bjlhar.slu.r birer çorap orerrklı — Sanan bana. Baryabatk İlacı Mehaırdi fetiria: emrimi verdi. Mabeyinci RaXap Beyla Tufe naıeİ Tabir aya bodrum -lara kollular. Hacı MekmcI. karanlık, ru-tubtUi bir mahıene kapatıl-iuişü. Ahp g6IGrdUt«r. İlacı Mehmet saf biriydi. COnlerdenbrri arkadaılariyla kcndiainr yapılan iakenceya rlayaramıyacagmı anlayın ca isi drlihğe vurmuş. Ikknt aöktüre-memıati Delirdrfmi anlatmak için >a çana aapaa »öyleme j dıkça, sopayı ver ediyor • lirdi. Hacı Mrbm-î. aiaadive kadar Abdfı İha midin karıuıoa çıka-rılmamıab. Saf Boy a ballı odaya gi rı kaılan ntttlenmiı Muatafanın nancar enbi miıır. alnmıu. buiBnmuıı dalda ıı. bu kadar kaıaı Kadı kınada bulunnr. Emanetin düdüğü! mırın tıUnhula (alb aldosa ¦ -j-en hUl d* IrmUıl* afleyrn bntan Heri ojaı rlm<b Icin bir lop .itil-ılı vln.-Milır Kı ->y-ıt» Imlrda l. lunel Blrkrıuıbı ¦im alan i'H» rurraı uda» ark-«lak. an»n ..Bira hiI '^-i. da larıa bal - taaM ¦» f-J.ıalB*. «a-laumı andırman ..ra«. taeiBİuah |m aaı. HıiDıı»*. ¦adar Mille* lyaraıe, alı da borana varanauıu. Iıenınl'l kıpma ta mıhbflB k-. 111 ... .nı! demek Ur... VaUl kdrreal l.alala kule-ioin U-ra—lı,- ku>ulaiM>ı. aadar Uıınkubld da «Eiefin bir aaı* Un a a** <.laaaa mal İma aıaaarlp rarala»>ar«a aaUai gam *ananaB{ be* !-•—<> atat. mft> d* bedava bu Sadak balda» Baaaa taba «a-lıyıa aa kıkm-aa I----ı. Idarnlam le-ıbıı» karar vrrdıcl -'«ııl-ııiı. «ıpafanan dudafd) T .. . i .. karanına tıkılır er rmanrlbı a im ma Mrr. -incir' ty.ah'.. Kılgın »oba yanında ¦.!)-'¦: gibi Arnavutbr da du-ıı. ^ n ıı '¦_ It.Jİ Hacı ılehmrdi odanın ortasma doğ\ ıı - ıı coıü (kanrc Pehlivan Mustafa •im ¦ ¦ . lehlivau Muafı koca pekit hale gelmiş, kovuklarında uu kuyruğunu ı yohık (sakıt dönmüştü, 'an , erki arkada-süykmi*ti : Alabadi .ur | Türklüğü tahkir davası mkuaaaa —vaı ] larafmdaa söylenmeline benaea esbabı mubaıftfa addedilmeatri lıtemijtir Bunun Ozertaa mOddei ummnf Cemil B. " mıhbrme mficriaak. . yetkaran Terirkra bu c iheti dGşOa mUstUr. Esbabı raubaflife yoktur.„demi|tir.

Heyeti hakime müzakereye çekilmiş, yanm «aa! aonra avdet ederek Hrearika faıetrst lürV mille tim tahb.r ertrğınden doUyı Tı.rk can baaaaaaaa 158 «• 1S9 uncu ¦¦¦Jdilı.bıı uvfıkaa mezkûr ( .ı.¦ ı.'i üç tene ağır hapse mahkam olduğunu leb-be etmiştir. Londra Satirimiz gellyoı Londra Sefirimi! Ferit Beyia ağustns i arlın d a y lu'm-r geleceği habrr aUaâıatır Kalyaya gldacek Rus tayyareleri İtalyan tayyarelerine iadei ziyaret nukaadıla takında Ilal-yaya gidnak alan Kus tayyar elerinin avdet ve aiımellerindo Mİııimirdı-n veccckleri haber müfettişliği Masal (kj tatuıbul .ıttr* lıyın edılarJ*¦İ!:!::'i:mi liava Kandilli Ra^aiaaeılnden verilen malUmnla ııore idıyik dun saat 7 de :*0 ve II le cene ;s fl İd). Dılıı " " eaen rlueana sllr'aıl .m ..L. ıır. tnıe kadar ç.hıniflu-. ¦ ¦.-¦ . - - i II. azami 21 derece İdi. Burna rUreâr poyrardan c^eceb hava bulaılu olacaknr. Hnlîl yne-¦nur muhtemeldir. Tayyare piyango müdürlfl-ğünden: Altıocı tertip altıncı kesi-lenin temmuzun 11.ci perşembe; günü sabahleyin saııt 9 da yapılac unur. HİKÂYELER I I ¦ ¦ lif - ı ¦ -¦-" 1 ——-ı — EVuK^AJ_şg BOrSa I Seyrisefain* l ııujj İM T» «ıraLiııı r- -t. M> .•>• ir,ıı ., ¦¦mIh 1t ÇtrçHtmi ..»udiler re ıl •M tahıl t» ııı«in yjçad.l Su tukanu rıı MM bMBt aod-. Zamma ııtnıı. .rkı-p. «V. ı , „ıul(-, t. fct.»»ırw*j RJI-.B Str »-4 dete «m. Ml Fentun. torla yati'.n-O'ne Kadın uı laman.»' «ımıyordu Pakal bit* gün I ¦ama bvrıulıya-ı rnd anrda, kaeiMinın 1« tlıuı.-ıı. mryı ijtıı^iM. - «W. < ladım tensı* ukaanı bir Idrı* (»««rı, f-ı .i-, v.u... .i 11 eit kakarsak. m .... a.v ı şimdiye v.ı.ı.. ırr.d'n Bu ıılır-bımı uıfc.r.cıcı BuaJıı fil* WH bana fanla ıCyltlUn. Hadi ya>ıum. (tcbk cin.» aı.» khhcı «Oai.-»>rn> BnttUU Su. - OM d-d-tn rM t-;»! tonttu-: a" aııcne* fi lal nr jasar-m fcmdl-n. nutm ab mı turum Hav a tu oir lere Bile jmu.ıj ıBraırdlcım o »adımı batilinin. her an. her dakika ota muda douv-ıi ..«j.. ılM ı.l.y.ı-rum Mkaocatıan bo, ter* ktrfsUM-¦ yratır «av»iaa u b*n lafla» yı ırırtedrm. ... ı. badi. ı - . (eıclıı «on •art yalan soy Irm* km C ,..ı; .; Alan kakan yok $Vul bu tadı»mı|. meni «tmı atn» Funılaunı u -tuWj. o fTlrır-r: — Caıum catdl Mr kaduuı-; «jt: kırdı Myllyunan. inoan m-fcakkal nrııram mı ariaıvir' Haysumuı loama ı ¦ ... , oldaBunu Bili atın. aaııOf)» «ııi vrr» g.},ı ı ¦urup rahat r Batsa spor Cuma gDnU yapılacak maçlar r.tUcl Jın.ln.-.. j Balkanlı tale koncfresi Saat n dr I*t*-tı ¦ Dıı-ısı ¦«m tarmctılc B., B ı ır.-.. tBUyUnde rapü.¦ ¦' ¦ Teatim atadır inanda r ¦uı 1* da a-Utymanlıt • ¦u BUrm lı—l ı- . ı. »: dı

B)-I>au • OıUUutı, 11b_—ı ¦rr aua>tu uttu ¦«»"• . imi. attauu. Ujiiii:. m, Btn. Fikret. Merjn.t HiMir. Ki ¦ııtonn. Adlin. Elltl Kıi'iım.l İn» Onmlr. U-*",—_ KeW. kın. tıpUnı Ztıı Pffav ıifBiı.ııa fWUn. Pın**-T banal Boka •ne* ft-yaunuadı <Wîl ıe ..-:>i¦ E' ¦ |»i"; cunat barr« tınjımt! oku bn«ı_r bu:ı Btr iıııimd-n lufilûm bal» mîabUtlUl İrilip ~iiln.il ir Temn.imi.-i İB unr* omu .ur 3 Trprat.it b-l-ınmcc atıı imi tacil. >w--u (jı Bu atabun m *ea ıa:ı ...... çu., ııv:rıuL aıaı.«kıdj. Iluıı I.»..,. k.riıı.ı> ...... S»« »Bl *« «• K.«.-.p".t.. < / B<,iı. odun Scpoııcaa cdoa Uvt r-nr.r t-«u- uaukıı Ual ram.- atn.-jı t>aun< tfc.-ui.w_i Hukuk m.. j.ıl.ı 11¦.11, şahadetnameleri Beyntimilel talebe Irnbadı jrr'inde Kalkandılar aam-aa t aoklaut [M.,... Orada tı<an metttcsiaHi batHeddipetine .,..„ a.Blan uoıB.U| v< yan mcvmıiur. Ilıı "l.ı ni.ı.m in. ,,¦ ¦ mu ADLER YAZI MAKİNELERİ 1 haıiran hulul ettj. Un nuıatHİı ırvrhui nlaııU '•uî bariUık M.ılauhd:-. ADLEaî \A71 MAKİNESİ Aoapafa (»m ^«uod. || ¦al rd.İM Ur ymı mıklnn.Jıt Hetdıyt kadai Ulum .l.inud» 180.000 ADLER MAKİNESİ ADLER MAKİNESİNİN HUSUSİYET ırflerin anuvaıl vurufudıır ADI.KH MAKİNESİ PEK DAYANIKLIDIR ADLER MAKİNESİ en iyi lıir ın^kiııedir. Anadolu irin tali acantalar araanalttayıı. Bar Akman - _ır-.„ . ¦dareai laiaabulda her gûaa makine Uaıiri (çın hir tamîrhıne ktlaat erlijl-niıi tebşir ayltriı. AdKr ıııakİıı. leriniıı baş aran tası KIŞAK VOLF • ...I..ı.ııl. Voyvoda İlanı 7-10. (Malala po*!a kotan 447 a»ams*ı MÜZAYEDE İLE SATIŞ ."..Jl K 1- I Blllul.Ml W 6. , ,« .... Jr mir • di ¦ıHaı -aaaaJtı. m aafaaı ut ¦roıek maatuıı. Uıobotoı. ınana>ıı.|i>>t ma ıi.r. lular. Uaku.t. ausısakaUı. «ar. »kmıar. eMjetlr.. j. lııı <e san n>a-ı ili n> j- -¦ A«m t) ' ı T— ». ft'U aıa«--vdı tbOH Ktoul do Bııtvın in. Buı bu Etap t -' ;. liabaa aıyatalindu

Duako au.r..«ı.zd*. ¦¦ıı..., blrlaia l/ahaı.na aıtrn tatdıa.mM "Bebak. .ı.n,.,;. hadise ¦taaf ij,f-fIBUBn 1 liyil ıdı.nıcmekıtdlr. ıkâı aıatı riyal mi e ¦ unutmayınız m Hır (Sn (idccefıakj ıcr Moda - Bostancı Banyo ve plajlarıdır Hndınlıt itla ayrıca m, hamamlar vard» mmm Yeni icra vc iflâs kanunu şerhi Vrni kanunun bu yeni ve esas-şerhi Vakit, Cihan vc İkbal lüpkandenndr imi kuruya ;,ln..kUdV Ur. Osnidn Sernfeiıi Jbat-(j\jt \e ¦ «in ma-lyrı.ın icra edıii.-. kumauaı uuJa ¦inim bir bıifuVtnn cıhl o&.ıı ııı rı.ı-ranlyc .",l,lı-i 19 icl,;'^ aranıyor Tuz intişarı baş müdürlüğünden: Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deoosu: İstanbul, dultan Hamam.Meoatfet Han istanbul tuz inhisarı baş müdürlüğünden KRAYSLER OTOMOBİLİ f ORGA ut kineaİ olduğu halde (tali yalnıı 125 liradır Vekili umumisi lakemde sabık tldora doda -Meı*ed .ı-Ben*-Kraysler „ otomobil açan t alığı KRAYSLER OTOMOBİL] D OLCA a^\m\\\\\\\Wm\^k%.r' Veni çıkı # ANKARA DOLCA nedir? DOLCA, KESTLE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği veni Sütlü çikolatadır A nın iki cinsî vardır. Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli) diğeri de sütlü ve fındıklı olu etli) dir. Fevkalâde lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin BiiTüN zeng in MÜSABAKALARINA istiak edilir. Vcni çıkan Kırın m kordonlu ~ HAKİKİ BOMONTİ GZOZLARININ Bir krre tecrüW edinir çok memnun kalacaksınız. İler gazino \n her bakkalda b [ Ankarada deposu: Bomonti bira deposudur. 11111112! Kendi kendine u&ı olmak . liüir. la kat ter ve laze ka lebi ı .-I ti- itlamh-lll PO KF.R TRA§ BIÇAĞI \£ POKER ** Um x Hıwı>l hurilodın imi Kfn ak Ran-sel kemeri dili hı ıcdın ««ilinti ı.ı. mıılııp ıaba,katja»u» caıu >¦ tuılo. > —jöıfl pbıO*U( ¦dıı VIi>uiIiriiiii ı.,ıır ,ı n.ı •ıı-ifr -ıraıifuauJu lılıp etini İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Umum müdürlüğünden : 8,000.000 adet mantar 20 Temmur. Comarltıi «üntı »aat lı ıe ihale edilmek Orcre kapa İlle münakaşaya bunulmujlur. T in şartnameyi mum jbayaaı komifyonu kilabeıin SAMATYA DENİZ BANYOLARI Nezafeti fevkafâdesile umuma kuşat edildi -Dr. ÇlPRUT-% Cilt. saç ve zühreviye mâ - I • Beyoğlu Atmalı 1 Meaerl Atlas Han, No. 2 I TelefooıBeyoirln JJ5Jaa-aJ Haatcpuaa deresi Vıiıiıa a uurend» be* odan man boi>.a namlı bana sahibi yenile «ıvenî ;:ı..ı ne denuıUıtdflk'iınn markalı be* kişilik avık bir otomobil («O) lira kıymel konak -1 ıı - r-. -ı. niadt ı,.' :- e tu ektedir.

lekl guaa *aaı 1,30 da mozavcı.o İle ı -k-.ir. Taliplerin' mürııALTINCI SENE — N' 1656 YUNUS NADİ (dara ha nesi ı Düyun uu mu mlyc k.ır--ı -.ın.j.. ıl.nr ,ı ııı.-i' U I Talgrai: tsiajıbul Cumhurlvei-PoelR kutusu : K* 246 MU. M: ŞElfAİll Tllrklt İvintin; İçtn [Senetlgı | 1400 Kr. 2700 Kr. njUiı , 750 Kr. U50 Kr. J3 aylıe 400 Kr. | Kr. Nüshası her yerde Yunanlılar işi uzatıyorlar: Müzakeratın son bahara tehirini istiyorlar Üzüm ve incirlerimiz Darülfünun mezunlarına merasim Bu münasebetle hararetli ve samimî nutuklar irat edildi, Mezunlar dün gece bir vapur t enezzühü yaptdar deşin m.17 Halka, halkın hukukuna hürmet istiyoruz I Piyango dün çekildi 200 bin liralık büyük ikramiye dün çıkmadı 50 bin tiıa 54,127 numaraıa isabet etmiştir İngiliz ataşemiliteri M. Heyvood başından geçen kazayı anlatıyor Vak'anın bize hora, terllp edilmiş bir sul kast rtlIİlfH difli anlaşılıyor lakat ben b '"k h lr tehlike geçirdim lllüı .(.yliy.ye vıkınlanu vt J^DoŞru^degil mi? Bir Türk san'atkârı tırnakla resim yapıyor Kâzım Paşa Hazretleri dün Güzel San'atlar Akademisini ziyaret buyurdular GüzeUik Müsabakamız Bir hafta kaldı, reylerinizi lütfen gönderiniz Dünkü tasnifin neticesine bir r.azar İNGİLTERE VE HİNDİSTAN 4W — 13 — Hindistan meharetle kurulmuş bir para makinesi gibidir 8u muazzam teşebbüsün sermayesi Avrupalılar*, safü ameli yerlilere aittir kan I6ıaı ı< Balıuıı Kin ıl* lı«nılınr mal" ¦ıı» —»IHI vardır kukanda Ma •kkrrk-lUtfnlt mmhlm l |..rlı.- ..... .... anki aka aa-an- tab he ar. ha m alaka Iıı ı.ı.ı, Kr* aüM aa Hır.»,.-... .fnı.»ı, llm kaimi ¦I ¦¦¦¦İM mm t——i. boanı brtM »*¦*•* *W a Bııhıl ntıaa. imnu* mı ¦İn ıln ı »*r U Un '» B*br«fa iaar.ii «aa» ı ı a*ajw atı ı mm ¦alu noana >ı ı laa la hm »iu UkiıııU» ArablaaaiM. Iraka ve battı t.ıkııı,, alt Inııiü .....ı-ı. av¦ lıml. HhmlMail .........1.1. H....11.1.11 «ala ~-i.mli, a4d*h(i nail. hır Uab-•m n... .ı kılma saklı ılırlar. 'İLİ' -i. ¦ I ıl, . -I I ....İl' I ı||l|l,'IM İlli •auuiıl •*>«¦¦> InılUUıı Be< milimi kllaaırlı* mnıahaaı • »! l*r)Ilrıtd«ı lahrlhtıı ı ¦ıraı . ....... -ı ııraai abran >aau I ı.r,ı Ki"»'..... -ııı aaaah .... Manaa akılı. ı aktı» •mrm mm anaaraıaa aaa— l%akal aa«aaaaaa aaaraaaaa aaaul abra ¦«•farlar? FİM ,apH- ı oklar a. ka Haıt llındH-la.-... ı.Uıııı ıhakmdll Hlııl InhUal tturm..u. HHI aalM. hn.kn anırtır laa*.tur ¦ lı».. kaMI d'liMU. l.ı ı lı ııı HlnaUaUua Tabanda ıl» .ıı.¦ "ııı.-.ı¦ ....... i"- karat racnkaUıı Bu ....m., aaaaM tama? lıtfcmı. -ı—.. aaataa aaaml ... ui.ıı ı* ma... Manın ıımah Inaıiı.ı..... İlk ' laaatlı laaka <aaa ralaaı au>#ı.Uuı IHibaaru «jaktaba . dar* ¦"«¦" Vr Mi .aamsaba ılı ılı Ikına* aa—baı ınaa laaaraar amada laglab d..UU>la HaadMnıaa banı al. mtm 'ilin» İBVTI l-.ı-..ıı .-ıı-, hıa-«bar ararı an atanm Wn-dini uı rarnıl-k-tlıılııln hlr ılııiı (iki Bıknıınıı-lıırnn. Onu Mı Ilı nar 1 nurum -,ı... •Vrl Uaalaı ha> ıılmualanlı. Mn larm ı.). ki...... ııaUnaal atarak b***a h*e...w.... ı ..ıı... ıia**l*nm İki rihram teacrtaı rtlırauılııliı Kroki • ba TW mmJZ^İ. ' lUam,. . m*nm\.

ma r.-daaaa......b kar hakr [rlır Bana.. aadlaa İmi IHI ı al Hınkniına rımaaa batan •alaan. kbtka MM lıkanul- Mihataamur rırrU' mr ,o\IrdıHm (İM Mı ..uı,. InnlmkHi Ak dııılHlrıı İlini kanlıları 'aran yol uıe-rkade »ki BulBa attlhlm Itlrılr u. nah-lalaıını lapi »İM hara unlu ı. da ninnin >¦!.. yal . ¦ bBMa mamlrhı M mı aaaatı »r balao |ntiuırl ııktaıala u« id m—laa Ba. rk.mk.aiui a« Maa******, aaaab rakam. ¦faaabdaaa. Inm. a***, .—.aa. ^a bMaB mabkm Bmakmaı. t>clB*fBB bar»tbaM Mr ma* ı* aabaaiH na kâna. kanan aıUr-maUr TabrhMm kırk ba* aaar ı, r. Khrou 'Iraa ır Iraa m«ı>l«Mi aamı ¦llıadıı ı-iinı, •lılufıı hlr »ant.. ılmdüi.ıı. liralında aa Bu . .ı-....... ı ,.,. drılriinkrıı İni ııırt.ı.ı.. hekrmaalıl Mr «I I kron tlmi-lir Kuk Ilı 1*1 nı.nıı- ıı - mıllr. b*lyi I,- ıı.-ıi- laI almuı'a. ¦Jımal Altbiian nkılını*. rurkikbttıu. v .,.'...1.1 dr|ll Halka.m*aıı lıaınlan maDaia,ı rıllrnrkMını I...... ıı...ı... . tanl ,ı ¦ .ı .i.,,,, uı mı atermaabr laılıaur rlm-h r— ı.ıı. (Hı.,. Ba «ahaaa da ün a* in- mm. mu laalıı» iin.ui.mii Itrull n Mlkaam I—İM . a mm lak.ı kaıaııaa İtaam «lan ıııuıın* Wl.,a.naaan kM kar w »ananhjı kar a.ak.am. İlimi III külli. ¦Ma aaUı-I» M -a il<İlli rrkdıi'rHu raaud.n »maa-kian Bal laranaa aaaaaıan alUaH* Ma bUamrlrc rkM m**m*m Mr ,.W ~mm a*Hd obaaı laa Mı ra ¦*•*< 11 rvldakı aaaurl lahM ı.ılı« lB«Ubj HM kadardır 4rnı uaaaadn rııkrak .nıaı mamı lar İnin InkUn-lım UmUı almiklaıdlr. I ıı.vm h-l'..-Uda. Kıııı.iı.. ¦ -i . .ıı . llll'lı . -Iıvlır.ı. mu" addlt Iıbrlkalaı mrrrallar MM rhBbe >aklat U hu I** Ikla-l laainUnı.ı l*ıd*laruıdka bu kjııaıı "Ilı -Kıl.,. .ı. ..... aball Ba ahi laa d» a*. ¦akan am*ılm >•hal ... daaaa». kadar: ¦mam da u.ı naıamm ar—.. mmı ıııuıl - Isı. aaaa Fıaam Mkır rkrl Maraal hn-*a karMıraru: Be m*b*nir klMImm Ma «-»na*. klıaa m ıHılkHl*ıl ılı Bakılaılı !*¦*¦ Ilın auua arnika ha bkr lu-ehanala ka nriaa** moaıaım Mr para .„,.,.... tthl -nUkl.,.. BU muamam laaekbk-¦aa .-i...... . •« ..ı .,. ıi Aarupnlılara ¦İttir, aa» *a «mrl ••- rorlllrrİndir ¦tinimi r* ı ı -rın>a|> İle >ayU amal aıaaında tar'i miı»a>l alarak Ukala. . ,ı.ıı... Illnaı.iuıı h-MHaa ııı........im ¦rnılnlrıllıdlli bal m, knıliıı ı-ı.. k-alnıaktadll' Aını mıı-llıl •«•*•!• .0,,,1 bir Hatlankflı*ı- İmimi*... unlar•Bara>a aak>* Mn mtmnt akma ka-hanbm w laıaiılıı kata .. ¦biaam aman nkrlı*flMı I a*> kda^kb amnmı rajau a*k*aı*ı-r mâmı hahbamk* Mu •ta|t bbaare

re uaBaatU. kaa-U I..II.... , .. ,,J.|. ı. rm tem* ¦ ..ı.ı....... ı.,L. . n Mı UıkUlUn kutun n.hllr.l. iMaral, ı.nj.1 ır I.--İI-....... urnaıalr* .. -ıl.ı.. I. ıı.l. allmka Ir-ıarhUa ¦ItlıaaMrı ındadlr . — hlabadl >kl Şehir ve Memleket haberleri İrtişa meselesi Tahkikat şümullü bir safhaya dahil oluyor Banıl inhinan m i-' ırlifa aMa'dlrıi haklundab. lalıkıltala aaa dr rlrvoaı ctlıln ¦ -in i .i -¦ türeli eerjam kakk-odı rlkkaaarUr (.ok krlum daaranmakUdarLar Vaıı>(Uen an .mi ¦ ı, 'lı.'ırl. yoı.- fa-U l|>r> Ikhl.ıi..,ı »mmı bir U.v aun .»..I -m... ¦ .1 ı,r Bu ı ¦ ¦¦ .¦ .kı lah-krk ı ıtk »fankü fckildea hil •*-nkimlur Bu ..i. . . !.¦ ile alakadar ola-lar iılıevap edildikti- tamiki icap ram yeni yeni mcı'e lrlvr çık-BuklaaVr lalrauk dairvaİ dünde kan ¦amnleıu. (akadelleriııe müracaat e latadır Ve nidan levk'linr luıum pr-riıleıı |iıadilik kım-.ı \nklur şehir l9>o<*< I.ı-ı.m-ı ûl (elkikati abı ıı ıı lada -«akaaa. ıaı m aban •ü İm* alıra ICBS »lama. npatıı lir. Dr AU rjntı.' B b- harmiı Mr rıraı. rakaraiiu Muhillin Beyin Irllifi Adalar elektiri.i Maltepe ile kartal arasında bir fabrika yapılacak 9rlıı-ın»Btlı Adakm* trevi.l Kin oıı larnitan lakel irrJU iıBr.rır v»ıı-*'"~ "*~1lallaB «ııı Düyunu umumiye ihtilâfı halledilmedi - Daily Mait „ gaırteainın .rııiıjı habere v" (.l-n-nı'i karşılık vûnlerılıııis oJ.uı ..ıı . I.I.-.lı I. Illveg Katil komiler muavininin 'I1I.I..I. - .'¦ ¦ . Bir Türk san'atkârı tırnakla resim yapıyor Unu," bîrden ıkakai i urnakla hattatlık eden bir uttan «remlini bu utBlll rcemr laıMba muvaltnk olmııjmr. Gcrs. >un'uılı¦: Avnıpada retim >c heykeliıraalık tahsil «İmli. tırnakla ıc-iıu yapmak uaulUau kcndillRİDden i ¦Bbl ellırn-.tır. san'nikkrın japtıeı bu orijinal r.-Bmlııi. ttrluj|ralK M.JIII KanıUr latoerklla kepya tdcrtk ynkarıda ^Brklcn şekilde lıkmr eımıkııdir. IV2H acneuade .fT.>r.rln-ıı cı I. ı •ergilinde jari heyeıiade aaa vc eıoieil müteaddit ıc'sllcrde ma. daiytılaı alBHf bir tanatka aiau M.Kunılrr da bir kartvizit dzurine V*ıUcn Bu raatmlerl laıusruİB .ılınıl. ıı: r lı.lr "ııı£..-.'.rrr.ı,;. ¦ Her İki Tuflalkknn mu-arraklyeıı İngiliz ataşesi başından geçeni anlatıyor İlle lıı-iîıin ı,. :eıı iı....ıı.ı Bdyllk hlr I Iiınku llr-ı-ln. al mın «anından iF|-nu< (ekil IH Bar ly l< m bu Unrl .- M... a* Uu ı. Uı -ul kani -Im.ıl.jı tekir* katli H-rrdnıl e inim, Mklblı im> Orıkau ı ıp ,....... l.-.r.ı . ııll.. i fW Bal Bnla (eldim Karaya ocrıyan îıj|ı,!._r:ı] ı bulunun ayal lumalb Mı u Sn »...ııı ı d* I- I ... ¦ kuı FHnuiBda ||ıı I, ılın C'ir.l.ıı u... j..ı. I Katil Kafalna 12.S m hapac mahkûm ot

an aa m» M "i-, D. n İU ¦» sıı.ı.. aaaa ¦ ııı M lOaka ¦ >¦ ınld—) Ul I Marki BakaL ıı m M awı h. m ita M Hal Un ¦— İlk m--a tas lab NrL ııı. Maaa*b Ul aaa» ¦• HaaBıaaa* aa ,a* nr alan II ı..- ¦- ı. ta*aahaakm aenmdl-T*ra« •İr haç hart* . . R*> mau.aannm »a ¦¦ laal* in m**mwm namı »mi» nıaiıl Bu ıu<v,a«a** I..- klurflıktalı oc Ucuuuuif.ıuk hllkkla -l.lılmda'adu fbıtUn nV^kiupu iır-r* »-.undaki 1UU n'M... ..i-., — .>l ı lı, BmaenaVyb lejhnUı nmm-l bir ıı ¦¦ ¦ ¦ . ¦ 'lal u_auun.kU vf lıaı>rur riudUU nıahroı ¦Ul'. Ualuıı. nnr l.-.l. __ıru£u, .¦¦-..İm., -i. r.cr.ırı m». ¦ .r"ıc.. 7ohlr ¦. . i,- i,, l-abyt'^ıc nuaaau mnka-ıaaıaı «ubanuı nv hmnra Kanahha-a>a-ı aabuap» r..lkınM»ı-. Ramıe l'alılı II. taklıi'l. halahlk»! vauılmtu. Kahire ssHrimiz K .i ıı mı»; M..1".; " pa- | ıa. bugÜBİcrde Mnara avdet cdeeektir. Muhit (in paaa. imli mü omc balinanın eyı olduğunu , yakında taralcfn araıunda bir tıeartt nuıabe-deai a için Atı- . karada bubnacagınıj mı ¦ İsmet Pş. Hz. Bafvekılımtt IOn 6UIIimc hısUnenni »ifaret 3Lıu-3- ¦¦ RatıckJ luart pat* Hr. dan ıa...la.,lr hallklr ,,1,,.,,-nt.a PerHrklem SarayWauna fitinizin vr undan (.ıılhane baı-tanefûi ,.,a., ı .mııalerdır P**m Ml Iı.ı.Lı... ıl. hr-v'e-tı ıtıbbı ve ıııuallnıiıiı laralından ı.ı, ¦ .mn,,:., MudUny-d adasında bir müddet .ıi.ulı.ı iı ««tarı» timin varıvctıne dair hukuki id' hulunmuaLkrdır.Paaa Mt, aktara flıta PeDnafe avdet l.u.u,m«.».l.. laaıet pa*a Hr tm> ¦¦lıhrfan fcıaaadladı d* hmatıaayı r. ~y> -a mmrtarıp oldufa aVpm. mua.erm atbrmı.lıı Mütofferrlk MU bada la hlMbi um um lal m ıh i m MMıaHı» Kırmıarım u kaimi MUlnvcIllUr Ceı Berlin Sefirimiz glHı Berlin Selîri KemalerHn -mı, I'bî* mı . ılmaaunudan hareket eden Mlella llllatya vapuru ve Veaedik lariklle mabalh mımurl-yeflne mCKeveeellıca hareket etmlî-tir. Saflrimlı rlktımda Alman î.'.ı-rnii erklaı ıe bir «ok mab'uılar v* dO'rl*n tamimdin lejyl nlnn-¦mHtıır. Balkan talebe kongresi ı dün hitam buldu Kongre, PeıjtBda takrar toplanmak llzsra alhlştar arasında dağıldı Balkın ı.ı.ı..- k,„„........ dün ub.iı .un ¦(İtmamı ııHıImBplh K«nıııalı i.aı.ı Kıııılınmııı.Ba r;ıp.ı. isal an BueaktB lıı'lkat rûtrı lonırrıp ırvdl adUaa« ra la-ak ıılııı.r „ ı „ Hu aııkın-ııi . anman lal-b* mubııMı-.l ı.ı.iı. •a-rvajııuiır.. ı-ı-iı-yardım Uakılallaıı Unı ul olun-mu<lur Aynr.ı Lılunbulda blı »•¦tahal B0-'«va t»M"l ı.l.ıırur ıl.nl.Ilı Blı aı prapajıadı Baıa-.unaı aarulnıualUr.

Hlr dc Beı-neirn¦. ı ı.ı... ı ı,.. . I. kadmu dıhlluıde ....... Halkan blaAımuu bir Balkan Kon İr der») unu UıkUl Bakkınaakl uaüll likit un.m. ¦auvalık. lalut ı-.(l -k knncı*<e taliki naunnılp ı ..ı .ı l'"'|ı ı; imli hakBıada kir nlıanuıame tu ¦ ıı ı hatamı Turk uumtullı IBrıBin. H... I.ıvalr rdlImHMı K..ı...i. mr-a.nia hllamım aıkla-uAI* aıra II' raurahhaalar -lı.n .I-ı vr mnlabıHılI 'Ihar ve Blakun kan*-(cd'n ıııı.ıı Ihmıp -ılı». 1 "¦ ,,ı •» '¦llhHI hara re lir aırryl U^lımak ..ı.tll- TUrk Talibe (¦¦¦¦.¦ ¦ .-i. -ır-, nu'a'taklvr-tl lekru rinailler ıe me yaktık İnlini CIMUlUlln vrb Ilı. ıe muhıb.....':...ı. TUrk ...!¦- ¦ u.ı ıe .kil lab<ıl «-nelerine Iblatını laik surahı, .-iıl.,. rica . imi.ltıoı. I ıııl ııııı. -iı'ı.1 .111 1 dl İllini .'!< ,"-,*. ... ı...... . .....ı .ı.-.rrı.ıı. yad ıe Tarh Hm. ¦ . ı ır Ali tahlil ;,'ı lUiUUn vrfckm va m*habhallrrlnııı Kıl-kan (o İr Belerine na »tml|rahba.Uvıaan lıklIP Ilı liau llarrel l*afa* a* l—n r ... Bal ıı Mı ıM ı lnrf al '-ıı.ıı... .-» .i.—.. amin Tart. B.irıı *r B— Bka «abBM aa ı —mrtl, raaa ' .uı tahaaaBan ... . IBaıı i MIMbaı kıkai ı IBı ırk Pe-tear ı.k... I alıııB* ıh İm. N—mm ıl»>'«>' -ı-k. -Ikıı-I IrrBOf ve Sürmene hava-| tisinde feyezanlar Zarar milyona bollu oluyor nOtuaça da çok zayiat vardır T r¦*¦¦*. Ib ( Ha. Na. ) — Ot. rta« b**U)ip a> aaar de.am «da» > M m un ar bir v>k baaarau nbıU:..l ........ > • Katarlardan Batıl uk*n Mlfcar bir \-ı* arar... tapirim., Balı fcdylır de au ulunda kalanaiır . Lk.tr ıı. İmler m,mı, barı tırtırda tOptfh I mm.MU Sun (iiı* hahırlm hı.urana tahmin ıdıldltlndın (ok ulıluı-ıınu bıldrnıor. naaaraaa yahaam nui-jaaa bahK aatya*. *>Ula*ca da :.j.a! (ok lar. >iaıdijr kadar «• ırtlyar kabar atı—aabr. Trmkaaa .ak. İtlimi Be, rafa. kanma kar had dadumr •* «faş alarak lakabaı laahaBıaı i|akr. Kd teaaaMMnı ma* ı Mil mpm Tr a Binada re «(laaırda iane ka-ı*Hyaai*rı ıı-nı edlMI. Antrepo buhranı Ticaret Odanı Rıhlım sirkati hakkında ikUsat Va-kaletfna müracaat pdpcek Arıma a^ar—¦ ijbmdı Taatn* odat. sa vıiai ¦¦¦ Mabkamaar Taadam iıa 'u-m'uıaı ı. ı ..ula ¦ırtaaaa* M laamm aP. tSJ Mr Un amıaa a*mi ıln|| -ı»ac ıı ma* mrpiha* cama pm la-utmı. mm. W*ıam*rm aaraıun amm») mm*, ba Babraju.. daamı mmem-m '• amini -ıkıaman *ırl*ımpn immkAn vr=nu Od. Ik-ual » Mal.ıı' Vekalr*. bp Bry . . - Cet: /u.l. tu*, nllal H Iıııı m M/al •"•Hrrlrfirı- nın.k tebbe- R*ı" Ölüp Karilerimize, muhtelif mubayaatlarında lenzi-latlan laliradelerlnl le -m İn için ı3ı kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip. İntişarları g(in(J. listelerimizde münrferlç beğendiğiniz Uç mu zada ibraz eder »eniz tanzllflta mazhar olursunuz 0 6727 Yunanlılar bermutat müşfcöKt çıkarıyorlar Müzakerat teşrinievvele katırsa muvafık olurmuş! Yunan Sefirine gönderilen lailipatta yeni mGsaadalla klıuma-ması ve vazıyet m-amelesinde ,) -alayı hakömetimlzi protesto Hm e sı pıiıi r .ı.,ş a.!.... «MM** tuiin. art^kamr^ *un* Satirimle »biatin M.Vj -aa*» Al» 4. «a» »»¦»-.riL. nlra muhlm Bir muta ...~Lr i...1 "' 1 katla b-lunaca<

mtblH ] RuHİn .ı- umııli *r-ıdrl<rflr ba benlik ıkraınıvriı-r-- ¦ bniı 6 ıa> bin liralık mıtİnanıl ne ¦¦¦¦¦¦ ¦>¦" Inıınkl lı-i'm ı ¦ ı iin.utıd* ikramiye *.ı.lııu I a,a tu ¦ kadar W aunau* konnkaıak HU vıkil-ırk S ıır-un.1 ¦ i.....li ..tini rdrıckllı. ¦¦¦>! i nnnıanu!an 'M.*M >nr (mnrli : - r. ı rvll>(akili. c;'.O retim iilC'i-acvrltan la -.tfal bir 1%' Mahmut Nedim Paşanın şefoadeti i acı KchiMdin ifade ve nalQna.il. parmak tasdik ile beraber şehadel ederim „ İ.LnnVf>\\tt - Vanan «ti -rakrraı. mı- eltMaı dair Yunsa b..umeruıdcfl kenar h-r cevap «.hnaananı. Ha^ajıMraaral km au^aaaa bara kfla aaarnl kanaat | arya» ve ırdaka ri'ı .ferman j Rubakkakıır. Ilaarı ı.ınaın.je. hukümtıin bu kadar ItdnkArtıtıan j farla manandekarlığa «I-H»ırcıinr Rurlyyta tyl blrnmarlı | ba.mı-acıktır. -.v. Aliaa «Ijr/Bllnn dagru la e Vupaa hUkamcılııiB ye-aiden ıa>lk «lyaaetı talip ederek 1>> -.rı." .-.-d- tur a «o ve yeniden kana mrtmtUitr Bıe-rıade mana.-, aaara. atamak bfc-tadafî aaan*îıjai Baaaı kavala )>paiıiı L ıı •>)(•« -.ılık da-Jlltfır. tasaca -latat-a kadar bOıua I mrs ekler kul talkide mUıalure 55,847 ÛCOO Lira 11,33», 50.058 4000 lira hnıananlsr 11.629. 3I.9M 3 o do Lira ka&ananler 42.80». 50.021. 57.333 Haa» Ura fc aaartanlar 15.845, 59.932 1,000 lira kuanaıılar Ma M JİMC DM ı«W iikib -mn J41İ3 3!b» -lava 29373 jok-i m:gs sıiot «»a: ırroa *ntı 4mm 4M33 SİMİ ilftö StSM 500 lira kazanınla r 2ıs3 «011 «mu 7is7 11108 1*041 im» 10*81 *M17 34»M MHO 3Sİ1İ MİSİ ÎMW lOiSÎ •Ba d.ılr maaaK bir .caaia ibuııaa ba- I flba ıİmalı lahana M»..ı~lrr »Ua-| Kadriye H. muhakemesine bugün de devam olundu Bir şahit "Nasır 8. paıa kazanmak için her şeyi yapar, diyor İzmir M |Hu. İta] — lılanbul-' dan davet olunan şahitler geldi • | elmkti- Hamide H. agı (İnden Ducun Kadrlycnin istika. | bav'ı, utlu vc Nadide II. İyi kadın-kametine devam e dildi. Şnhit Dr. VM"" 1 rehua laltcv abına (ıvakcn: — Kadril- M. B-abıdlr. dedi. h't - ..--i. ,• '..-.r ' çağırır, takat UOsnea •..' . ',; . ¦¦ b Yalan H MBM evvel etki ı intihar el -. -n. Hamide bata, ıı^lıı vc Nadide II. İndir, j .ı.riüi İyi bir cmm. Bnyle bir kanla edeceklerini ,-im- . .¦ ¦ .¦ ¦ ¦ ¦ n¦ -¦ r-. Doklar ¦ maca. Naaır Be, para .cır vapar.- Mulıakeme faV talik «di bm» hıkı 27097 3iiı0 41 ON «103 »SI» KİVİ ;.n. i j-:ıı:ti İI4I İİTt 370* 4118 «ÜT ^^u moj? etsı 0718 I3M8 10159 İCAZI

TÎ33 1310S 10381 13T0» İlli i'JİM 1W*I »447 t7» 2^1711 253*7 2r*»] JiıM 33815 îk» ıfUD 3'.»0e 33150 4052» 3390 41j72 ISÎSS 0bh5 51128 52701 13030 450» 54^41 63*14 00200 İra knıananlar 1801 2111 2mb 3013 1731 SıS4 0451 fili 3M7 13113 13810 14437 I7IJ) 173(5 17139 MBM 13111 3î7ı8 3im4 3ib9ı ıb3gi İİG733 5îsm nllRÎ h07s 41ü3.1 4I7S] 1*030 ı07bb d/ı II» 4b7w 4M73 ;3008 ııa:o lioı* gsisb Pathfinder tayyaresi i Sırp - Bulgar hududun-Romaya vasıl oldu da müsademe . a*ii ;o Aâı *ı.-«*aiı la'jar Vaıuıaa ıl* vYlULunıın "14 ımlıard ı mrWınl!h Ov katekak cuııj la}. V. ^aol neayaa " n cun İBnaıııad^ Soatsndif lunsııır karaıa mtnl) edin raihr.ıdcı unaı ' İm dil 2iy> da . ¦. i.ı j .r ..i lOH Itl cim Svarmıj va bMit »İr lı kV'drdn •Bnalk-ı ıınM Ittr -"aıMüslahdlmln İçin idi heyannatno vcrüaceh Ankara 11 11 ....i— !;.-ma müe»«vlı.rin kullan diki aı imin hdi'.LıucLı iki btIn .. l.-.ic bi iiiıurî Efem ¦ li- -.n hacı — Elendi. >ntlcf3C«îı. çıkar «arl lalıkahk elraiıiaB m KuUft.ııa^ •i »İıİ (McfcVeJyC nafile yere tanınırdan Bİmur v.,)rİkW. do^n-Jur. K-'aaaV cfcta Bataıll Jı | dm re dcritl) hainlerini ,:. .ı ,.r... ¦.!^;ı,. Sia arada vaıııtaıiBia oClum. Bak ¦una pehlivanın ıİAlIrrin jrda ıllulc . Diye TısıIUftui. ilacı Mclırnrl: — Pelrî rîr-.ıi a otcsnnlar. ÎJ IHı ML ŞiBadİ. Maslanlik UeltaKt efendi pehlivan M m t alicin az rv*el vbvleı!.! İrrın. okuraa^a bı^lamiffı. Hacı M<hm«t aptal Kplal dinliyordu; — E»tt «¦(endim. Ü>lc alda. Nuıtafa abanın anbtlıçı fM .....iiı Diyn BMnlrlancıâiBi iarrlileT— Peki Hacı Mehmet ûı* kuınamla eden ubit te vara»}.. Harem ağalan böylece jehadet ediyor, de er.. — Vardı elendim. odada rabitlrr vardı.. — Va. Ccrayiriİ --¦-t- &/> — Valabı r feadıaı. ben onu SiSrrnedıoı. Kin» bun- . ? Saray havbınıda mı kalnuj'ı pnnee -red vuflı ne büeyün ben? — Yok. yok - Onun pencereden aaw>tui(uau Zcvkryap kalfa j:-.-...... — Oy*e e; e adım. «jo-Jı a -darada-. S-«o,..mı o!-- Alır! — Hacı Melı.nel. <vr otolar lira »erirlerken (Feriye)dc ffi ¦ rere^irûı «un kîmıeye açiDiya-ı .ı de ettir • İlen Mca*n*t Nk defa do^eı creap «reirt*1»!!!. Seardakrlan |u sual > anl>| «V^ildL AbdûlaruıR ¦¦riivma .-.tliceL:k oluyordu. İtte. katnier-Ikîsİ dc eli ilimlerini adıllar u sfiyliyip anlatıvoılardı. Abd[ilh>mU: — Gel Pana... 14 ta jjjrol jı bar scyl olduğu • gibi anlatıyorlar. A rtık cen-nctmrkâmn gebadetİaC şdobo ı ı .¦ . . Zabıtları. verinîr. Bîr de(a gfcdcn «eeİraİn-ler. dedL Mabmut Nedim paja labrt-larn siyle bir gör taraman vurdu. Oh, oh.. Ijler o kadar y oluna :.tiı ki değoıe ç-îtaİDİ Abdiilhamîr gene Mahmut Nedim Pumaya söyledi:

— Pajı, (« Hacı MabracdiD ffadcıinlıı allına sahil obrak ¦ ı ¦ n imr.a koymanm rradri edî-yon — Fer.aan sevkclli mehabetti P haaretlet AudOlaıiz Harun eaki enal tar Sadraramı, ıkineı Abdalla midin ayaklarına kapıklanrır:, Mustaı Mehınvl Ikyia VI tığı Lji'ii, kalemi abat}. Ha >cHiabı rıindir ifarirM allı ¦ Merkum Uehmedin malo-roatı »e ifadeçi ft> tahrir den ibaret olduğundan «ebadttiai merkum i stirham eylediğinden işbu parmak :u,. . ... -.n parrnağı oldoğunu tasdik ile beraber sebad et ederüs.„ [I| Abdülbamİl Mabmut Nedun r tekrar yol verdi: — Pasa. dedi, ben »imdi r. .. amcamın ikinci roabeyit* ı«l (Fahri) yi »Ja»lıracağım. Merhuma bıtaoıt dolayr-siîe belki tahammül edemeın-nir. ¦ üil'i*. heyet erkanına selamlarımı tebliğ e erimi bekletinler. Bu gece almadıktan sonra nnı İstiyorum. rmİriı dağı'ı Ab M ıh m da ıı Abdü lerini gece saray Ka» ı a. len rtte-eden raytr traUyrı Birli »kat ne es« taântı vc tatyaralar . H'ikl.rma kir okka IBBİIİ pır. ı ¦¦¦k *tm<a leiB ı.---: alaaUr ıy. Hj.ln.ru btr naraa »Ol ;i>tuno'k ı na^Te! ita.nl-r -mdrr. Rakı ııın.mı ıtırdan çıkarmaN l(İn ı-(v-1 ılımlar Hır. SlaaaaİM i» a v-l ilanlar vardır t~rHır* batıvabJar al-fabrı btn a - . -¦ ıı aavrl il. Jı.4. a han .t-a an ban Braıa kadar Hianara bar adn-auaa'a aaaaaa »ima maa ulınaıti aaaraa-aai aara-an aaata|t|la antoa ta bar bar nvaBı „, T-aaa alaaaal rndaatala aaaafaal hraVıı aaraauada hanr* kadalı haaar mranaMMcaftal «.ı_. akvlr.n.k ffaarelbN «launa darflat hu adanı mi olauiunu bnılıırralramıTRaınt rsaaaa aW>l-aaar(a aaâaaM bu «taU kaaa awvıaaaar. Bu Oa kaka b|iaa UaaUkMuU Vara» hanaann. d* dakada Urauai a»Malara- ı<a>M anana--lanaı ıd<rla>a ırmaa b tr andı kaa-kB rlaarıl pek labualr _*narı Iranı Troçki Rusyaya avdet ediyor Sovyet ordusunun kuman ¦ dasınıder'jile edecek! Morninf Pnat gtıelewıi-ı namının iraden ^cdim paıa ( Caı Z& muhabiri •e göre M. İn verdiği h>-Tıo<Junin Rus -Stajla İle IV.- reyan elmckte hitam bulmuşSovyet ordusu ! Madam tderilmişyannamC ver m aubece vergisi dîk -tllüdfclMI ııııııuriyct. akat ettikti hareketin-mi orduda evik aleybliaajtj.il i 1 ' v MahNedlm paşayı ( Camlı t) yrtirdi. Mahmut Nedim ı n ava nesinden vcrİ-0 tf*yik dua :e geııe791dİ. ilden sâuiyvde .....'. 1 ¦arl 17, azami HİKAYELER İnim ut itin Vatan t ta rdtaaıUn t*| ¦ . ı .ı-ı l«lnn uplryan U«01 Ut «•<• taaınmıslım mn bit yardi. Atka-

lı.ı X-vı~ i--.!.- _»..!¦¦- - .ı•.u I kor. bu »adiden «oç»n puyrts kervan.ım «talin) blı td uluyordu... Suyu bol. Haıaaı bol. atacı boldu Hela biıun bence bağlan s«a|i o BBBnlIk T* . ı - .1.11; n . IU ajucıglnı gün bahirce iuIbiui las-la» oy« oya *tta|ı menus baaında İki ........ı f.l İli ,1.1.. ¦akkanımı11 6.i" uyku (r t Um la. ir aılık bı.ıada şehrin Bundan luıüluiuinden ut ak but artl yapı* t I da oosucı eınlendlıeDıi-oK Bı . ı '¦• . -i -r _eell <İVı Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza olunuz! Borsa - ' —- - ' ini II ı 1 ' 1 YAŞASİN DAR t I KM NI.UI.AR Huğdaki) I Hauaılar »lentl) nüt . ( Allyc hanım bu linayetl acdeı yanlı? ı tt .. - balıakl nlkr Alemi) nde. dl, nrıin bu tu auyardu' K , Kamun ¦İllim... Batla VII ha:i n.:ır. ¦ r ¦-11 »¦ ı , . kat-ıoıııdski komşunun Mbçralndrn 11( inaı tellyonJu... aan gdı Durdum, dakikalarca thn ıımui bı- ım . ter, lıa (Uudl UUn dlyr bekledim.. Fakat d ¦ j. :;ı-ı-'¦¦ ¦ adam anudan? bir «HLide muttaaıl balU'tm «allıyordu.., N.C.r b. murıe tOruiluyu dinliye- | VÜIKrt eekUk... «vinçlin" payen yı Ere gStclm Yrmefpral yMUn t» M*- n:m ojm^ıu... rar babçrje tıktım. . Beadrii:ıı:' »'in . Balta bcM jUlsaje', tünel dlnm^K. ,„e mtai Kaıırnı Birdenbire afallar araaından bir ^ miyar, da'»* aydınlık turdum. blatrcJycrdura... Kual bir alev teytan d:iı ff.bl maya- m, mûifcla l »4 gecenin koyu battUU yalıyordu... Korun basta t ıra Bu na demcku7... nyonno*... Bu ı-ı -.ı.ı ne İdi?... -Kr-em id t; cîduı Alcfl btr Vrrr.rul -.ı-.- ı- maralı git- dulll.. tikte eosuyur ta karanlıklar Kinde er- DİDialıov.n uuliıı fcennem lebaııilfiir.iıt ¦....-ı/in ayba ımısKis. labrMdj... açmadım.. Yalntr l i*n.u baktım IfVÛKÜÂT^Ip ... | Bir karmanyolacı yal.«l«.ıc;ı Sabıkalı (urubundan Temi illin a. ktıcOb MusıapajuJu yin k> luruduılda lalı*ilt!*r «merin Online ne çıkarak, lalı-il cılifii 42 lirayı mak tel em içse u\ yakalanmış ur. Cinde- lOli'tik'l'raoatanda^ı ^ ' Katbln II t A.Al— Hf te* uj*n-ı ile bildiriyor: Ç'jt ve Mane.Mii mm.uılaı: "a j çın (jurU Crrr.l: jül.i.ımn letrf vı | teistal dairelerini Bol teri l; pır.pa«ar.« Kr lebt'un bakıyordu... Bu adam ne yı 1)1 nı iciî.. Vc ba »tak tel D» um ta kar; ısım un?.. Dakikalara in. Dr. Osman Şgrnletliı lû-iıiuı sariye :nıiöha"tM îı'u rıKMİ M-I"rra Veren Hutıi" fel'cet . ııp.r ır '•Para, ı |BM..... -,.,„ bu. IU TkinI lllııtadım h.l.'tcMdu Bu-ün 7.ıüt,ık Taaaabaı v a pıı Har 1 tat r-vıner» Bananap NOVOTNi BAHÇESİ birahuiic ve lokantası

Maestro U. Stcmat idaresin MÜHfcMMEl ORKESTRA üijle Ublîdolıı bahçed Bey lemsilleri FRANSIZCA I AVVAllk I/MIR fOS'lASl PffcTAYYARl İF-^İ VAPURL İ4 Tt-nııuuz l'azar ılılı.ııın Carosk BAYRON- MARSILIA-hKSPRES İSTANBUL-PİRE- MARSıLıA arasında lOkt va slr'at postan ( Andını > vıpuıu 17 Kasmut c«r-!»nıh» (UnU Cilala ııhumibUa hut-k>Jr Fku ve Marnltft tıımt» Gazi H2. nin yağlı boya resimleri T. Ta. C taraîmdan sarsıl ı-... 1 - -...Oii Ldbtdilcn Btrlİa 5a- I nayll nelise akademis i reisi rsssaın ! prtıTcıOr ArfOr Kapi laralından japılan. Gıui Mr. aln yapı baya ileri Vljnn da aa«tmerh> bir te r.. ¦ ¦ Bu resimler bul Vllayeı ve im subele-rîlc marul lUareıant <•• bülCpha-nclerdc taiıjfl cıbarılmi[ti'. Cin BUytikllıta llynıi (kuru-ll ıa<b' .ibimii 1» Tiı 1000 KADİN Galatasaray İstanbul Muhteliti ile karşılaşıyor İstanbul Şampiyonu. I 7.mir Muhteliti gibi „,„„„ b. İstanbul Muhtelitini de yenebilecek mi ? ba»»ja»ai subol îpor Yelkenci Vapurları IZMİH SÜRAT IH>ST.ASIİ İSMET TAŞA 4 lemmuz Pftzaıl n sa»t ısceGalata I îZMiRE; 1 11M I.ı t"k njııu 1 bu UUtılelİt laktın ¦yunrulam balalına iyin karanına (ika* II Buı.ılı Silady. Muhteliti o rom püat aktır. Mnabuldükl ¦•tuncular -*îHo djiaU ıııııhiıllt ık^eHle »iride mdletek-Ii.iiiIm onuna HAYATMECMUASI 28 sahife-15 kuruş 15 TEMMUZ Günü en yeni ve mütekamil bir şekilde çıkacak ve blrlün fikir, aan'at İhtiyaçlarına cevap ver 929 sciK-si kaydı kabul j Tıp Fakültesi riyasetinden: \skerî liseler müfettisUginden: j*^;""^!!..1^ dişliğinden lanete* laleli kadro ı.uur. :knub icia I (rüıtırül i.düriü«ündciı <r> eski edun ...ı.ı«v'" "luniîium n IbkUl U.ımıaad-ki •tmatbaası müdürlüğüı-ien: Av hilpefil aranıyor Beyoğlunda -Tl HKL \/_ 'la gnakou ı>!« il •toin.it ıkcflanle ıreımeıî Rderarl; Adlive Vekâletinden: saat k»b»« it ..ı .: ıi »-.iv ¦ ibare» k uıni— i Harita Umum müdürlüğünden:

l--AnW*J;ı IlıriU umum madurlııffdne merbut le-lt •« meccani l bm meUehiı,* (M 1.14- alınacak A) Tu devreli lı-» i' nıutcÛI annklrfUıdar. romuanlmak. ti) Hcaueiıc-.niiıimi ıJ.niv.uUr tam -vınlİ lu» derraieraden , kadirdir. -u arSM aıleenUerin takandı C-kuoİda ' ıa. aı •¦• ¦«*•" Maajnuı«ı-.a— Nodd'aalajb: M«eca»;lp I uii ı n ¦ aaaer Kem" otlu Maka* Melımel AH V. tarafından «- İkamı n alacak Saralının k>.k.-ı..r--r .ı. <r»kl llMjptj rai İcabet elmedaitnden huttoku u manii km rlrrl kanununun s»l imali---- ie.rn.an h^naard. . ¦aran MUtHa*. «addat tarailan ı Km edllm-ktı muhakemenin ır |ı> o-, lı. ..ila m badallla i"ini nı bn» II e-lil in* naat it e lallk bül >e l"uuna. -mn.¦-ın«mu «n.dl kabal a*d*e nutaaaaı tabal ulunoıınaıaraı- «e hbn kı oam-üi. taria* •etaati***- buı d. irtra. h.ham.. ¦Basuru « ıllrat rderek ananı ol fitnu ronajrend» br»b»«e m biM' aaasBmaw « n. (fı--. muin I •'¦>' u* aaa lOrle. ıılm-. m S* maben ı una, maala t* "İr»' «ermer-n ¦M. takdirde »Iklk «lanarık Sârüıar» kabul ¦«¦¦em « "I" nıedi atanı ¦an -IUÜ rahatlar d» Banı m.njblh—» WaW uıanu. 1-ı.r.ı.ul i.ra * ealuc Bayın Ba.-u-<4mdaa **ar» rnaneuı bulunan b kauaında Ucca Atsaurn mahalle' .tbhmmıra caddesinde kain «t. ı P.T.T. LEVAZIM ¦- orto nektepleıı rtorde en hürlik edeceklerdir. mûroıaalı kabul 1-ranta vnai'i u>UijraU>.W ini mil (dilmek bu» (6000 • 10000) kil» l.rı..in re (300 «00) Hu makine >•*! kapılı rarf uaaule rt.Un.lau.. İÜ) ¦ ı ır ınd m ? —27 kanaya 95» cuuurlf» aûnû munakaun icra cduecegindau talip oUnhna IMlaiBM ılmnfc icia «i dukra ı*Uifaanw ve trıtünıilannı ihıi.ı nanay* kapak lurlları ler* *> d- me.kûr tarihle «uu 1 u»™M. h.-.1.1iiıı1. Edirno Belediye riyasetinden: küçük zabil Makinist U». taıibıuaVn İtİhurea « ,, .. j 'l.ımu ulnıık flıere taş" tıgııtıdcn: Unun. nı ı"ı¦¦' ı - •» mr ra wr.eaiia.Uai'«4* ratındau -.k' olan mû-mi> „• ııjl. - - ¦ 6 ucuanm indro ^k-darmua »ai .ı|ııalaı 3tv U-ihinı dachr. 1-7-9E9 gedikli kûcûk mbtl aaslHsI Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: ^ kasnansmda \*W » Isa. •*.»*** akkıHI. m-nWİ « »ah-Van aa IB*' larıtıuviaa. 14 U-ouı kM9 la' ar otaı g** «*d-kapah rarf laraLda naanakaııja bunınullıır. U lt.u|. a.ı passa ik »ulaam« Irunİje w ınüaabaıa »*ılıuu™a*a.. iua.u.1™ l-t-ıkaald* lârb. n.u. tssm nrnd.»-"'"-«an BelaaV lujnadia- mar-e-u» '«P^j»" "«f^'akkab hankı ıneklubu .-t- Bel«hye«iBı lUpUki eMijali taaranVa vrailuıUnuı Ilıeran Rrlrdi>«Karacabey Harası Müdürlüğünden: Hara B-r*ennde .n^a edllora* (!«;> ürn bedeli kejinı llaımna bMast nnf .s«e 3 7-1*9 l»r-nad. - lUbare- «tran «kn m**** m^lj ^ııimuaiur IS-7-H» lurmlnde İhale adıleceHİr lalıp olaalarm se rmek »S» her Rûn b-rn merkeaina -e Duraa Brıvia. ı.i-l.rljeüne aıûraeaallar, -e **Ac ÛaA anal

Sltt lUın ınerkaslnda kabaranaket NAFIA MEKTEBİ MÜBAYAAT KOMİSYOHUHDAH: istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi sertebabetinden: istanbul liman sahili sihhiye merkezi Ser uıbabetînden: İstanbul vilâyeti yollar baş mühendisliğinden: rak ws-swı ooeya mun laıltur.dr İsUnbal İcra-----rtl icra memuruıanua aaal M-ifl r> kadar biooi veya btUekAle ır.uracaa ey*ıa«Mri ılAn nluısr . tıunarr-maıvej-i'' ^' »•¦• j.^-ll". ¦.v.tl-tm'l>.l!xf. ili.- ¦¦¦ a daıreıiı»' rrnaraallan Ulrun ı Tnliplrrin »naili v*rr-ameL aaıırlı.— '««kı «knak **» A'Anada ,„ Wıw »U» -.lı.lısriûsna*. Mai b-: .»ftlveadaıtOaSTİat uıtr.e.M r^le-n-li üka stıaıuı. 33 55 "BULEKSW ' J™;r İst ı Ekspres | Tayyareyle I.,....,:., hur I., t .. F ı. . ea rahat, en eğlenceli ve asgari aaaaraJla SEYAHAT için Istanbulda B civarında Saııuar Han No «B V E R i: SİYE Her nevi . yerli vc Inrtli' kumaşları İstanbul Rmınflnü KuprDba*. No15-l©Karakas elbise ma i atasın a bu ilânı İletip müracaat edinil._ | KAPPEL S Cihanşümul yazı makinesi " HanC. metili ve savlam H r )ti taahhüt ulu S Y. Ş;NO^KVA\ S.ll.y, lu. 30İ1 ItfukATıUsc 22SQ p ¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦:h ! Eyi bir meslek sahibi olmak Utiycn grnclere DİZEL MOTORU MAKiNiSLiK KURSU Hcsatl rııa*aıı lıaitdlr Doru dersleri 10 tecauıur 929 da l...-.'.. ¦ ¦. : Itabat almak ve ka olunmak Ut iyeni rr Galatada Voyvoda raddesinde İtimadı Milli Hanında üçüncü katta kurs idare ine müracaat edebilirler Tedrisat en son sistem tam ve korapresöraüt Ditel makineleri Öt erine hem ameli ve hem naıarî olarak İcra e d il emekte d ir. KSffiSfr HALK MUSİKİ M her Eüa ve gece SARAY BIJR.NL 1'AKkIN RKLKOIVK RKISİ İYETİ «kik» 1 [fjîîS;fIİts<> Bursada Çekirgede ^rSHHîSîÎTf; Sıhhat otel ve banyosu Kiralık Un fabrikası tfukblK ınütaitüı. TaapUt Anlmort llaMmiyıli MİÎlİvcdc Mtoril Hejı nıurKiıt cjuicli0n.ii. ınııtııııısıııııssnısııı D'Ekrcm Şehvet Rotfaı Knlak Burma Lt.l I İT - 1. i:l>' .( ..II; • *Un*t. I^jİI apunaumı -ı-vl tu ; V..'J id.'M*. ; ııteaıssısessııtaıaıtî Bono Beşiktaş, ooocoooooo

DİKİŞ Yunlu f Ur scaede - -.ı... | uaal aetW.il sa.ur. kap, sçUca. e i Aksırık- H Na 3 »oDooooooooojc*-oo»ooaeooooo6 Doktor A. kuıie! İktidar, MI gevmek-afıa: tedavi okr İfa* •ıısurdu 3t. AfiSEfo'üFElttTOS Oorok biralığı müteakip, gerek fazla yJısualctan oıQ(evuU.H rakrûddema i I: aro gayet mdc*air jr. \ Eoiaııorerle uo*a depola-' ruuia buh Za DOKUMACILIK *lakiactcn Boyalan Eetalan I ı ¦ .ı. rr.ıi i Utanbulda Sirkeci Nur Hanında HİLMİ NAİLİ Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han O «f n s* 11 k ve öıızcllicı Idurnc. BAYGINLIĞA YÜREK ÇARPlNTISIMA F.MSÂL8İZ DEVADIR HER ECZAH EDE BULUNUR Beta Hrr yeıde Tül* it TÜVHIT SiRUUtl. HTII. İEVlITI.lİÜl.T. inİİİ ¦e salı UWaU> mnual.a.. mu ar««u. En mlnd«,.K..ıo*ıS,«üe»ml>...c*..nd« Dulumu UMUM TGBkİYE VB . ¦ SATIŞ ufPOSU lefoıt ls-anbt.1 ıhl ı >.h, mı. _ı (UuCı<n SPJRT •! C.AllAK dcrlırl tedtSİ «der raibel oUn MOUSON'„„ d* ,llv^,, alaAI "*'" £gg ^¦"¦¦pu Cem»,, hu No *M1 :-y::^: Resim edevatı mubayaası t&$$ « S>nguldakta yUİMCİt maden murrrrjfc! ıntkıelı! iç-In rantatti *û KAtlKÖY.ME$HKRl-Kadıköy İskele caddesi Sekerci Haci Bekir ittisalind« Müşterilerin Gösterdiği bir ticarethane için en büyük bir .saadettir KARON Alman Kitaplıanesi Beyoğlu Tünel meyda-unda 5! Maarif vekaletinin rubıatı resmisini hair UFUK BİÇKİ DİDİŞ MEKTEBİ müdürlüğünden ; IBg*lrBtala<S kujjl edilen mıkirbimiı haıirAo 192 ¦ >cocsiadcn itibaren TÜRK KADINLARI BİÇKİ DİKİŞ MEKTEBİ İMnın* tebdil e.dilmt) ve lalebe kaydına baflanmıstu-. Tahsil müddeti ı 2 scue. 1 atnr, 6 ay ve 3 aydır. ÜÇ aylık kuralara dnhll otacaklnr.n dikin bllmoal aarltır. I52r|l,a...m0-r0,°l •»»•rtııanMr. tern maıbu noralt BOnocriıir Aürcsı Hayatı! Veanccllorde 7Urk kadınlnr biçki Emniyet sandığı müdürlüğünden: Eskişehir Nafıa Baş mühendisliğinden: AEG \ alııız hu nam; ma-kinenin kn ıııoli hususu oda bir «aıanti teşkil eder. Türkiye umum mumruilllgi Roıırla Biraderler «Urahaaı Oalaıa, V«yuoda caddnal Net. 3*3-42 lololon B. 33a4-335Sİ Doktur Kokolatos aı ua slııyıı kadar Sandık bktıosUte n . ¦ , . ¦ s Bbtj BMaBralı mUrHx«llj(ın Hatıırieıhuneye karar .Knataıds hatır bulunduğu ve b*«l evelkt labbln m>Uay<ded<n crkiknl; addohınaeaeı mpandl 41 1*1. M. Agâh ALTINCI SEME — N* 1860 m~~mammmm „^ 11|,„„ı„ YUNUS KADI İdarehanesi: Düyunu umumiye kar$iMnda daire: mahsusa telgraf : İstanbul tnnıhurlvCI-Posta kutusu ; K* 246 Telefon: fffî^laM»,

' _P Cumhuriyet _HRK lil.N SAHAHLAR1 ÇIKAK, SİYASİ TflHK ÜAZETCaT «ZAR 14 Temmuz 1929 ABl;M-, ŞLRAİTI MOiııtcr Jrfirklo IçlnjHJarı; için Scicll*, 140» Kr I 270» Kr 6 aylığı ) 759 . i n>lıç. , 400 Kr. 1 800 Kr. Nüshası her yerde î KURUŞTUR Türk - Yunan Müzakeratı Tersine işler Yunanlılar nikbinmiş! ;S Türk-Yunan müzakera-j£ tının, taliki muhtemeldir .ili,1; M. Rivas ise her noktada itilâf edildi, fakat ıifûD yalnız bîr mes'elede Yunanlıların cevabı bekleniyor demiştir ıva.ülım di», «ili.!.,. 1... eakUlnl ı.. i..: Pek nikbin olan Yunan Ha. Na. tt, Mllıalokobuluı ' YanVn hana tıllkf edilen ve rdUemlvın : ııuh t uların neler otduCanu *o'm.,ım. Hukuk talebesinin son hadise mii-nasebetile gürültülü bir içti aı Akamete İstikbali düşününüz efendiler! Bir tUrt.i co/dülmirın dertle-"rlmizin en acı kıllarından biri de -¦¦ı.ı: memurların mua^u -. . „.:,.,. rerlde bırak-tıkları klm<cti; duDara, blkcs ya»rulara aylarca, yıllarca maaş I' fclnni -I., ıı . - PCk (Ok dela yaıdıgımu clbl m alıçlar*, yeılmlcrc rasgetiyeruj ki kocaları, babaları Öleli iki oc sen uş l**al bunlara bir tUrlü maaş bat* onamamı >ur. Bu kadınlar, ba yavrular .bu unalar sene lerce ne yer. ne içer VC llflUl :,. lu. n Lj Mı, dûiûniımr mıyız? Ollphe yol ki Dualarla sebebi Yılıma! ve lakaydidlr. Halbuki dcvlel memurlar Oıecceldir, nldıblan nı .m- maramdnr. hl». mel müddetleri mevdandadır. bir larat m.ıddi ilr*t crf >ana muharebede yanlıdır, maaf almana hakkı olan aile tiradı da mahalle lhli>ur heye ti ilenu ba-bcrlcrilt (c.hir ediiaifa.br. Buna raimin, yarım laaıiik hlr hesap, latı-i» mu amelesinin ikmalin* kSnoidufiu Halde, maatees-adl hakıkai vc llliyaı taıuauıcB (aban tabana bunun ceddidir, niyellm ki paraya, pala vaıi-"llyeı olan ve hesap vermeğe mecbu r bulanan memurlar İtfa devletçe bir IUsi*l kalmadı^ anlaeılıncaya kadar mm- ıah-Slst bir mU ddet leahhBr edebil-Sld, lakot para İle hiç alakası olmıyan katipler, muallimler, mcklup cıılar v* msan' gibi ı.n-mutların ailelerine neden nlhn-yel aıaml bir ayda tnaas lan«i- r.ln- ¦¦ ı .,. .. Vb -I..-:-A-ın t Açlığın, ¦ ¦¦..m i .m,. ,1 ''müddet beklemeğe İnham-maili yukıur. Anıt bu kırtasiyecilik için dulları ycilmlcrl, ökeleri senelerce - -...ulu-.- maaf Inbml ¦fa. mutlak »ürerle ydkacft < n-mlıuri.eıimiıdo ıereline yakışacak yeni. «alim, sert bir şekle. u«ule raptedlhoclidlr. II....... . - lâf imdir ki bunu ••bir an evvel yapmıyaalarır, ¦yenlerin vc »ıı ıuua-cbir. İshal fdcnlceİD de, bir *dn ay tmak uıokiindcdirler. Mİ S .'i'i-ıı nalı ftasia .vtDdürl. Ie, bask. a bile kendi dr-*.. Fakat .İlmide ble ı ¦ i" ¦ ¦ dahi «Irni'iH Ad ıım a»aıaın bakmu—iıiı Venî fani j«j<l»lıı adeta kalıt* halin* kanatmak I I.,--" ıl ı ulan lıl.'.ı ı hinde Mmdl yaıaj yara . -1ır-1. . i- edan keııler lum Mr lukllulUr kl fcc errdıtt >nde yeni ataç t dleccklnlııd'n tna tarif*! Adalar «ınanurınıu ı nnı-M. ı - ¦ - a mftdd Do£ru değil mi? Reşit Galip R. Beynelmilel üt muhtelif kongreye iştirak edecek Doğru Gidiyor Piyanko dün bi ti 200 bin liralık büyük ikramiye295No ye çıktı

Nihayetleri 0,1,2,3,5 rakkamlariyle biten biletler de bu keşide neticesinde kamile n amorti kazanmışlardır Güzellik Müsabakamız 20 temmuzdan sonra reylaöul edilmiyecektlr Reylerin bir kısmını daha tasnif ettik, neticesini aşağıya kaydediyoruz Rusyaya ihracat mes'elesi Moskova Sefirimiz Ankarada âkadarlarla temasa başladı 39 MIHTI ta iti" İNGİLTERE VE pĞ HİNDİSTAN ^ Şehir ve Memleket haberleri -15300 milyon Hintlinin bir senelik varidatı 4Omil-yon İngilizin yemek içmek masrafına muad ildir ingilizler yerli adalinin manen yükselmesile asla meşgul olmamıştır muharriri: a\0aoglu Bhmıt Irilşa me*'elOBİ Müstantik hesap defterlerini ve dosyaları da tetkik ediyor Ilıt ¦>: dan ı.ım»- .HIK», i. arldrkı rakımlar ba ıcc-ıalla ararl-ıdr ne haddi lafruu (IIMI " ı.ılıtm li'. ...ıt.tlIFııtı.lır kl ba . lr ııın hırmı .i'.ını bortlu lenıi" a1"1 S* nal 1:111—' Vellvıt IHHM lıbı -ı ir-. ..a da lıaıar laîjH sUrrilInıtılIr 101 > >f dar ba nu-um -il dkukIiii • wmı "11111111 ıı.inin a tıp (-ı.-- n.ıın , ku Bak.rl ı.. ¦ .1... «a*af ka ıfl( >nı ntUı>uiab iiim al İlim maral »•-rtdau kak naUınlah laaıtvn abartaaaaa ta kal »aa—h laıl Mla aaı ihuiiatıa -.aıırau anana >.ı.ı<IL da InBnılıa dataaaa amili», talaUftıa haUkai adaa «rraSaam adlını .a ı a. ı... ı- ıib Naat kBaraa* I al ılı ¦•¦«•haaa aaara ka (BM laıaan lalakm-¦ a aıkafl -n.i-ti.ia ¦ •«al ba«-a MlaaBUa ba*kava*a-laulU laUunar > M d>ı ki (m ¦lanın» laaıı ¦tırtaaıl ... 1.1 ı.ı.. avrakaa da *4 Bt ¦kal Içakıl •*rı VorahaHB laMn-yn* ır I|— lak w. M „.ı.. tataaa laaBlı. ı f |auı ra. ıdı ha» aa kaaaa. I ııd ııaaı arara • Baaaaıa.aaaa ılı I aaaa.li Bka-dhıuaıa rrrrk akkdaavJ* *¦ ¦•*»» karinada .atakta katta» Babı ı. W W. daarr "-H.UII maaaaahrtı.U Badala a ıı.-t baaakaaa UtıaıııLu lalem >¦. I i 1. .— ıı.... . Ilı'l «BCIla* d* aa mu.iımi.k... daaial* U'kalUkl ......... v.tıaiı aaalıaa ura ıIhı bir bata la iı ı --... ..ı .ı Ba aaraaaa »antaa aa dm! 1 ¦ -¦ ¦ ¦ -*- ii.iiii.iiv kldrmalı umunu'->• — >• lltml.ll. ı..lll.fcl.l-ı de İM' mbfalaae I U Balatanı <• Ikn da '.m' kartı ı.au.ın -ıbııılıkı ail baae-lardı Oıı ............ ..m. . n.,ı.-. - (Uf-la llınauriaaaa haı -¦«—«akla. UaU-7alı haklat* Maa-lal aae aa» aaann dBahaa ¦J.vaaaaaaaaı aa aal aaaanrı -aaaaı Ba bu tafc kantar ra-aaadı haı ..hı ba halbruaa tâl raıhtaı »aka •(vkaadat Baaraa aarr» datradaa dadraıa hihua.it la-ııl.ua.ıı .. (alal aabıUar <au ıu.n >.;..ı.... aaaa ..ata. Ulama) M» kıioaaairata ¦mimıııdlr ar ha

ballar 1*0» illi ..ıı<..... haaU. jjj bu ..i.. ¦ ı t" ıı.ıiı-ı. Iıı. alarak .... • ı>.|i. . ... ........ ir |]R ¦nakdi. ItM aanralar kadar hba aiahaadaa ....... ı.ı ıı.UUı ıhı «lu ¦Irtaı lııııJla Viua.Ua ıı.ıo» ıaal lahnbra ıııı ıl HU haa aaayaa laetBı latan İrat akaaaala BBaVJtBi dBUıi atanda aa. 1 TıBIBIKıa BBBaaaBB »«k—a-aart.. latUıtiı ı bum a takaataııau hadkaa ılıa ba |BH ı.alı. mı iaiu.ı mi. riaıaahBtı. ha Basaa tnaa-- ""ı akalaaia katıda ı... *».... Itruat baıkiBHlaaaMa - ıa.aıar IBanan - dıu m ..m haı Baaaıab aaaarlaaa haklıjı »«II ahali lir aaaifal al "¦a*ı kandtfl MU Mr MI lalrbkl rdrr IfukM ı.l.t lata baaıın ivindir kl InctlD jerK• il. ıı iv- «İBlBIllfl (iM hu jbılınln iiiiai.il baıatmda. i> l.ı'l I( I ' ı... 11itli .11 .11 ıı.. .. ¦ »it.. II . ı Iaıniif. Mh.U alrafia bıkhUılMaı .....,„l- . im ha-1 auv.uUur. ,.,ı.ı akall -''Dİ ı.mr u ııı ııı nicr RkaUfrılrlo UaUııt rdrearılrr. m.-i Urıaden bir mk tuknUar re ili .-(İlli. lılıııı. I... ılıı h.l. I. . . _ı ......mi. .11. ...ıl,Ut kili* I-...I ı-1ı..ıi" rr aavallı . ısrdır kl nrİMİcrl re IrmııUn İle t «¦ kıtaııaı tclvlı cdtrbır kufkıua Ur kim--ı ¦ ı s. i.-.i.... ı.ı ı.ut. ... ı.ı j- ıaal' İl ı.ı . ..ul. Ur iı.... ı ..¦..-...-i. <u'flı«riırllııa>u><kr. - Mabadl var Türk-Yunan müzakeratı ' Bir ııl .. '.J,v uadaa Sualin .,.ı... .ı.ı. nuıaanaı:. Bil hl-taral a.a. Ililklnamr hna* ıB Ul ı-ı -Birdi'. buBiııı aıubMil kaaakrranfiı ı..--dlkiıır aair alan um laiaka.Miiı.ı mi -reli (Hık. Ba ,aııfrı.ı.- . hllan ¦ ı;ıl i..... uıınfdi' yarar. Arlık lUlafıa kail I." arkll alotau un krıan ıılrr-h fw nr laaaamanııblulı Vanan Sflırl W. da ku larlırll la fil. pu .ır oı----. ı kl a— I ¦ rı DukBllll ı.......- ¦ , li _ı j ¦. .¦ ı kl lnırklrdi' M r« .»•ııl oıııaıı kir anodaluiı flualjaf uj ılr kauıiı; m aanadn iftkUdr ¦ rliuı.ıJ. Vnn.iiilll.il firari rıınılarm avdallnda ıırar aaUvnrlnr BMiral aııdan at. HakyUl buana *-*-!.»!n laarlarlaa ¦• katanı¦aahaııaıu lartlk aUaUl aaaaı aa ı ıB» ııı-n/ s.ttl Baıfar rr anır lıahalr a. ..... lala ¦Baku ala>ıı ıl. a. haaatallat»-aak* •erhdkt. labaahtaf IBI ı aal a-Uauaı aıutnllııı a> (MtD r BiBa.,a. alaafc Baar •Inuklt H Iı"......ıımı. barana kal balındı ı.ıhlh rdataı ııam-aai m.-.il aıa.ıııda lıaUratBuk ı-ı.ı n ..Hu ınUhtltne prh nıuaııl Bir ¦lurttc ııı-ınit. cruimeklc ulan ıhıtiBflı uahtahuın Bol ve Umun r-lıi<f-.fı lıık kındaki Urollle* ı->.....¦ -ı mıhlıdır. Yunan Harlclyd Hnıırının buyan alı

A ¦ n ¦ 1* .Iıı-ı... - Har Naım M İtalyan tayyarelerinin boğazlardan geçmesi Lahey divanı Boğazlar mukavele nam esin İn ikinci maddesini lelslr odecak Gariptir hadise I Kaçak sigare kâğıdı ariyan kolcu da kaçak kâğıt kullanıyor! l i'. ı-. . ¦ . r tMM ı Vıthiat kmfkiatl ty i V Cumhuriyei. r\.(.. :ı r.-aı., „„ haricT rBat-*or.ı»3ırirı rrtUOAaVBSl .•tında bU ..aaı ıcratablir. Tarakkı,.ı ııı» . ... MAıauna r«l«' " ..--...fil' .«'d •»»»••a»" ""«' Saatlerin ayarı bir olması için zevalde düdük çalınacak ¦aatlBMBH l.tuıbd mtlrrlmı oıac-lımt IMtılI İKn Oalala tuLnU:.> bu tikli kil»»] luyiDKCa »>nr 'ııl. . t... .ı 2ı .. ¦¦ crtareLıirı İBİınlaTl lir' k-namnı -.hriınUf. Ankara ya gilti DellaMAiİU lAlkakelaa» illldaıu Alut Ankanı. tlur.i|ilr Atmanın katili Kelli Mecil 29 seneye mahkûm oldu BanrUD alr muddtft evvel Iıapıtfu-.edrn i.nOBmra ı--.ıB»laa»sında r-k-adltmekte :k-a Kaampaş* r*nk ınıtn ı-ır.ı ıtııidaıı anan n,r mat h*rrn vk»r toptar-ırak ımıhap | ll-.i kam Inftıraratın Maarifte ve mektoplerdeı Orta BBuahıan mrktrbBtC pr*OC.o aoaBıaı m-bt.b.ı.u (UBtk UOjrtı ra lana haa um UdraU Mn ilk mralatı auaillnurnıın «ur—l -.ii-aa.ni Uc ilhamlan. bj halka aaaaa ııımtıtna n»-" hu tancknl-ıre -j-ih* ı=3üsu matta Rüsumatta i( takip edecek l'icardhınc mü> t hadimleri dn * imthaa edilecek iBal.kapulaa • -imıallu halı ufka 'alının \ Ka;ık oyun kafıtları Hin rJı.ta.uı ııı imal lnakiiau la-ıııdaı- OaLalada ktanknanr tutB.auı IB laran .«aaıkıi kilidi harınkır-¦ •af.-.juı.l..Seta ret terde Yr>^baa>-y« .iMDola.ı. Ubdal «kld. -* -kamaa Ya|.ııaııaB aın. kanan- . lehdkı «uavfW , Bari -..............«illi ¦1 innaıMlııauitı MBtn aaUaB Baba uwıbuılll-lİli» I «ııUll TIUIİBUI. Fraıuarlann milli bayramı kati; C& rımn içtimai .ı tadıı kail* tm in i. m u--İm Baıı haberlrrr ı >"¦ ı .... ı ı ı ı' da hu - -ıl>«llrıı rarm-npn d'jil eminin brh-ı.ıl-.ı ı .1 ııı . . ıı ,.i|f llVIBie Ur ¦alaerh re kal'I ncllfe n ıdacnktır. Kıtacaic nııının Suluıuıı nejiftııı. vr Raaim irııuıd- iki lutıaeaUi mutıalımrltrlne dun Atfır («an muin ren? iııif I:,.tL>i"ıir.iıj ve ondaıı 'alla İUlUl ılı .-ı.ı: ı ¦ 11 " McUee de evrakın n.ıi>.>iu Ktn mu-l-akrmc bajkı Bir eu»« bırakıl miı'^r Hariciye Vekili geliyor

ı ı.r..ı;.ı Vekili Tevfik Kültü B. in bu ay itinde aekriuıirc gel ereği haber a)ınmı,tır. * I bin llrahk baıDb IkraıMıa »S ¦ ı«"«»ı •¦¦•'•Bir I Dahili RraaMyı Taral Haaaaı ıı kral.a ¦aklubuıu (laal Maırı (larla* •ahdaaı kaka Aaharaya k^Bakyakr. ¦ l.(«-b.l m.,,1.,, .aıa İMkaata M |lıı ı rakinuar. I OlBiabalcBff. ar alamda Btr »arktı ¦*>*< «treakkardar. S lrı.»ara.a.la«habh-aa lakv kıhala dr.aaa ,„¦„,. ,o . «\ıv¦ aanı BBa ln.aa da İM Mana l «a ¦rıkmı . 'aa„ıı. t Mıı.m- a.aı ayarda olman İcra r.ılaıa kulratat •ıklı kBrrld .¦¦-....ıı-| n'i~p.ı«lı Atan. Aı.aı.ı. -ılın." •!,.,( f9|atBly« ıı..ı-iı.m ••laan>lur. Vtnl r.umrok lanla.I 1 ir-rl-"i *»»- ı.ı- itlBİh - ıiı-ırkltr. S Iıın. -. lira» .i-;., ici.ii.i.. i i'n M.ıiMiı ı l( ınkly aantk '.. ..ı.ıırl.-ı.ıı .11 ...i a Ful.n.ıı ll« ¦mil' ın (dılMtkHr. rlerlcl lıiaada hUnyıtl |llbra .maıin-"atltrl |tt»i da.ara (imtkitdır. 4 HataHnlniB IflckHtratı «nK-cegl Bakkaldaki bakarlar ithafa tdıiınıhladBr. I Sam bay da ¦¦Bıltrtt fi .çiler arauada Mr hadkkt ılihd. IB» k¥ ...aıa••<*». t İBafJSSntal aatak dalgan, haham aarmaklamr. 9 TiBrUdr raMraı lanaahu «-»n *a Btr hatfn naııl d haa. a, tBr. İ I - . a...... KOM Ut I ıkıl ld... vr . uı...a LB Barla dna ¦kl tayyara ila llabnmulııı M larla a lıkaı ıılardır. İngiliz lirası düşüyor Sebebi bufiday ve un lltıelâlının ezelmeeıdır İr.- lu İni.. Boraada duane-K> baalamıalir Ba UBrıfJftn iiIil Iıı KD g.ırılfldı hllfij) «b aa arkalatman ııaBıaıı aâmabbbW. Yerli Mhw<Mı.kaq*mm bağday İMUkEHDaB hanelra br^dı, crlırmıUrm' katam bf ,akma-.,l.r dkm* t ar Jaaı liulısıı... lıurdaTİar'iaıı nncaa makaaluar rekabat rdahalauk-tedâr Bu »vbrplc :-i!.kıaiaıı (BffUU mu hıka ak uaaarkka lııkılpııkurlır . Ruadın dolayı 1006 ...... .ıl parada avlan mgtkt lira» 1004 kuru, W baıaya drtımuitur. Alt m II..t. haıMmda 867 ku -ru ftur. I.lıkraıı ila kılı lalı v dlerı 95.75 lan M.İ7.5 • n.k.r l.n.r ll». UuylİBu murabhidc lıhvilaU 1R3.S tir. İsmet f afi Haıretten Ba.. . ... I-1... ı | ata I İr daBk ftUtİBB aaara. ya-aatrrryU bu -lıkır atla bir Irmcush ,uı btt>BiBiB|lı». K-rUl vr Yakarak v ı. ar t rı Ja duia ima* ar dır Resmlye^Tirîl M. Et. AnluM-eya uıhFffBtı kiralı Cma-uUak IU-nıa ırh'icıı.n gelen kayın um) -dal.'ı Krımıjr H Ankaraıa (rtmıılır lı ' arıieybyrrrk laıimal vr Kıralm Ii.kiii. ..ı.lı. ¦ ı. mektubunu takdim ed-CaUif . Killerimize. mullleHİ mubayaaHarmda leml. latten İBilladelerinl tm. • mln İçin .3» kupon n«şrediyortu. Bu kup'inları ayrı ayr kesip. İntişarları gUnU Halelerimizde munderiç bmtınnılıyınız Uç muhle da ibraz adar .| seniz tenrHâle mezher DİurBunıjz mm ı

son telgrafla Rüs-Çin harbi mi? Tenkit ve münakkît Harbinde bir baskın ve Mançuride askarî tahçidat II .ili- Uartlod-ı- »rt«but» Ç*" Un m>'k*rl ¦.... --im ta* m- haa-,a bal a-ır-aadık» art-İ»»f mıılı ıl-(.ln ¦ .»ll.fl Bumla» nıaaıU N.'lyvrı iubat m«n»--<ıılııl. tv*-«ı <ı. ir- tana*** amin ¦¦*..<. fcy« ¦ -ı ¦ —»»I ıı «a ı.- ı-u tiL, aat-atart «JamMrırk Mbaahr-Maninindir aa k.ıder Ita-ıyel .l.ı.ı.r )ala ı.ıiBnıu ".ı.ı ad lı yalları aillılıl M Je-asar>a' Uaııtıaa*Ja ahlatı kat aaalra* aram •¦¦araun D-aakandaa r»4»J- pI alla ¦>-»•.r bn İnlimi lale» tdıtmi>tlr. N J»m-t:.".' bu talebi MoUdeh .'in 11. ı .1 İmi İhlali ı»lı>. •ııodr i.I.i„j„ii-j .W! turıi'H t*da>4H(W.a>u f-*r*. k»ndl. a>r*4aa aaaatıaı ..atfetti tad» aattlılam- rdiı r«ri- B«M»d.» »aaIrrtkn .n-.mrlaı iham* alunrrıu <ııır. Ben v"**k lakluır. c*"l.-r •»¦ »»• •aaı ımıdıırlıılrıl yp -arn-rl PuMmIii |..ı»a.all*n Bevaı Baataı ¦aeuünl «lı' ISıtıtaeal ıındaıv ** ¦¦»¦' ram "!>»»»>>:..'¦ taka ..ı> . .»u^ui taya »atma <¦¦; ı ¦» bir ta» U—Ur imU( nlunaM-t.ır Ba ¦abirlllli b*ra-¦I-ııcıaaMe si"r*l k namla Wvun<a I". l-'-rpamtı ardrrr* -«r aal—.ıUa da -ı v . -ı.db Ahıatsanto İş Banktaki suba açlı U taVaYı - IibiU ıe Manin-m a* aaa «...-j.ı.r e* ¦¦¦¦ hmaSa kaı-ırü, I. fabr.l dan j(ilrantrı b/a -.a». clyaratlar ...I,-d İM --.m-fl) — MuhleH btlbadahe henarrc-r-onvadakl b•tavaf an M. ıı,--.a( ve Vaauna »eE*î ajn ayrı r-H-f*ctye VebtıaHi evvelde tatbik edilecek j Ankara 13 (lalclonla ) — t Yeni (»ıımrUk laritciinin tab'ı j bîtıniı va jrc^ıcdilmiflır Tarâle, 1 1errinicvrnld. .ı ıl ibaren _ tatbik e-aUecckUr. Devle "» r ¦ onlarnnı>nm narana taplanacaftı halikında Ihttlif | Roma I? | Hususi ] — Malî meı'rlettr ve bilhaısa \oag profaai apta tOnplaaacak edan koad rraa» KakksMİa Fraasu. İagillr ihtilafı kuvvetlenmektedir. Ie/ l kabinesi, k on İn an -•ın la ¦-.) toplana*aaı hakkındaki i-1 ınm hıALme-tinan karana 1 Tj;mtt konfrraruan Uanİracha *« M nakdanalebn nyaırü alımda topianmaaMa I karar vermiştir. Amerikalılar da Yong pı ojesi için t il edilecek bevnrlmıl-l tenekkblıin amerken I e*>aVı okamak lan-a celtkfcı fikrindedir ;fiçıltp"!üt sıcak dalgası Bir ı*»l Jt;rf.tiı-mek «İn anun ~%-kikin! vryo daba l'Uinl jrapahllnırU liri ılrilkliı; Bihlinli» rlbhpyl trnntlı ¦¦- Inrvi 1 kabryı b«cnml«ıı llrnn »el m t ı I ererin .nl.rdıjı ıtak-hıu.duraıı niıı-i'i I, Fahal bn tınn-ınblı ıtr»l.l«eUnl Iınlı almak leln. o e ¦ nım:;i ¦ ¦ ki' aadıcie malık bulunmık Katil : • <ı İl. r.(een''>ıdı hu *JI>rııHrvln •»»•nletn N.;hı-aiaU -1- bir im yumıllna. atin indirten AvııHJK. S. Fahri Bey haykırıycrdu ''Bînmİ? Ben mi beyaî 'saîli*çakı"" verip Sııilan ftmin damarlarım kestirmişim? Va vttkalâ ns lihüıleûlSl kanlı makas nerds?... mm bil' , nl trhıl ı «amil.

iılr ara., t,ı, Bfcre eenirell'-ı İt re aee'r1' ı,k eeahrlı ı D -1 I Ilı l.'l ıs mı — Don M 'u-ı-.j ııı ¦ ı ...ıı-, cırmiıliıf. . UaCUB lı-Iı bJ m^dt m. musnlini inıiliereva irtmivacek Bamı u 'S*-' Jıırnoie v .ı.- ca-ınaı u -i ¦ .ı. . .i. kaa^aara davın j-.-.-Jn»- oir Iikuj ¦na n1 oJSuSu lıaberl -«ksıu -ııuek-^diT. Bir Yunan tafetolbahirindi kazal Oaen II <A.A.) — Vaasaiııaa b a abına hM>a «dihnekie nias - Gloks i tahUHtafiTİna ali ban "-linin laalılpelanr e*" Du nBea İfrattı ır BBuhlıUI '.Tiralerdea — lakı*. aakVaatr. Ba ıiıkarkı der»l*-xl.ı kı. leııhtl. Iıroıen bulun İlimleri ıMiıa tdeo euk ıBn bir saa'al H iat ıumı>ılu bn ¦»(•¦¦-pıtır. Bir tok BaaBrkhaWT Tardı* kk atnanolar... arkalan kmrnıak bin. biı ve Medan hlıidııla mu bir rnıırabı •İBuk lanın [/*»*¦ baJea»hp*aa* ranlal-mamny mit ar» admıa ı—m-LI," . - İnim > •' - • a ı Hakiki munckklll". kıaı.akrrlrıe s™ı*r1,' «an'al «ra.Wı1aL Be* tarla b*m *t*ararV*d*a rnbern** alarıh. ¦ti *a IMrıann hnvntll ıraMginaen irflrılıkl-" anara. ınnaıhrOr ra bana.riınaı ıtyatt dattarlara •* maabel m Ta ıkın Mnul aSraı SW lakla (avara aaluad* ı ararlar agAr ırrrr ile. d.jen mol.1^ roruiluı ieiıı. ebe-urdaki inlin*, re , ı ¦¦ .- atefc-ncr. cıelflrplecım:-n rece 0l«»adar :r.-tI.ı. ¦¦' s!aîi d4hlllr.de yalı .ıl.ı.ı.-.'-ı .'1'ıtırido;. ruiuje'si' v nuırr^tıeı lUında veri -i\-jjıuıaluryue knlAiic ebem ıt «on'rrar.ii.ıı en n ı [ey...-. Verem aaraSese m. ııı. :n-iiejl- > • iı.lau'¦¦rıı -ara£"~?ra'*r*'t: tn^k »tmlş. ae la;*b*ı* nrainaı Mr lalz.'^ı.ıa kjiakeiın bil'' rceveı.! clrruıdıfmı maaile—*uf ıtrr-rjnl-rtir Çatakların ır^lvanMCe ¦nııtrrr.-ııh rab-Uırt t.iuBmın t» lelrrınev» bU »a-rrate b«X'lı*ı nucas derbal irrrA Krıa hlnneıı asfcMfaanta de m*k-'sb meneln.ı 1'n farkı yoKlıır. Uudıü ır.rdenl meaUrkrtı*Tde ble-r.frloı ay* r-drn -»«^>ar* Kal<--a> bna-ane ve -aı -lea-rna rr Mir* r*t — I — Tl I""***J ddrt »ete -uıIrada Kakaı 1 t*i*«i arıaa ıılın rrrrcattu *>*cr»•«¦Ualıu «elinca, l"'^^ n™;"-1 ai-Ma venmı aaun yasaleaanaıılt «rı-enn. ıt.iuap ovnbanerimupr 3ıı/!- uaırna tlau-H-ap tukur-jı jir-rrlt ve ledsvl letn ¦ ı ¦•>¦• mOromaVeremle nasıl mücadele etmeliyiz Vereme karşı yalnız tiateföî vaziyet almak doğru değildir yapılacak şey Vereme karşı taarruza AMulbau.it : — Koca Küflü pıta, -re... Muhat. Diye annl -BBBHJk Zaten bjlîııı yıl didinnae-le ma., ta. omo-aıa pna-don= dâsarMap yara .ur-lmaa asaya.? Fahri Beye devam rimCoİni işare t ettiler. Fahri Bey -rOrtlp lnSdıkİFtini IrUrar anlatmtya başladı: — m111.¦ ' ı paıar -labahı «ok enVea kalkmıtlaıdı. Gece geçirdikleri bulıranın alenine olarak r. Odalarına re-ftaor. Zaan-drnm aptea al-dılır. Kapı Annde ulbctçi ba-ınvedarlar bcH.yur'ıır Semra Valde Sulundan (palayı I iate -dim, guUUllp karakol labiüae tcs'lm cttiın. ( Pal a ) kiendi -mirde deeildi.

Avdetimde Merhum Elcndi-mirin gnrul Kurul l-.uraıı oku-rhAriarrm iırttk. <,'ok çın eden (m akaa) ren ( ayna ) ıMernivlcı. Kul™ Vaida ( Pırtavniynl Sultan) banc'lrrinin yıa&ırraAı ûaoiu lde Snllaa I pek kederli irlilar Kendilerini teselli ediyordum. Bir cariye llo bir haınedar CennelmekamD sakallarını kırp-mak için aaakaa ve ayna itte-dik kriai !,!,r . Kalonuz ; 'a-an SuHanaaa lobimi I . tüye ısrar cttrtB. Perte-mıral tienlıaeit t —- Ben arslaıuau üzmem. FTbet verirlo. Ruyur-dular, dediklari Kİbi de yaptılar! Cariye, makaıla aynayı alıp K&IUrdtt. Bir mllddel anara telaşla yaaınııra rrrldl, - !-..-. i. -»tn tıda kapıaını iç tarafından •ıırrnrl-dıaJcr-tı -,4y!rdı Merali ettik, koytnl Kapı kapalı j- Kim açssaya cesaret eelebilecek? Valde Snl-tao bile L ¦ .... ı. . m çevirerek İçerden sürmeli olup oluıaluaytnrye cesaret udtmcdiler. Aradan bir kaç dakika geçti. İçerden bîr yty «Jü-r:ı gibi olda lNn merak ettik. Içrjrde deria bâr sessâa-bfc .araV bbnltkk. Valdc Satlın elcndimiılc yan odalarda* birin* Lc/.uk. KaBa-BUî r "Oradan pcncer.-drtı ba kalım, belki aorurli/ . „ ÜIBUllıkmı ı,.hf i,,,ı uLı:ıufluiıi. (If — Ab alçak nankörleri Çünkü merhumun şehit cdilcccftiıri biliyordu malûmatı vardı Tabii otcıi oramardı. — BtBraBBBaBa BMm'aJ Sİauğnnıı arra mlıraaerrl edetisa. — Suı -uı KSpıl.. Ani ka-lİllcrdcıı biri dc senainl ' iı.'.ıı. .-ı-n ikinci mabeyincisi Fahri Bey BBBafhJ yvre çokQvcrmn>ti | — Aman. merhametli Padişahım. Bir kere di Valde Sutları Klvndiınİrdcn iılifaar buyurun. Uu ku unu? daima kendiler! nln yanında idim. — Ondan da sorulncakltr ¦ Senan amtsnua ardından kifa-raot tutta^uan j^ı .. aabiller Dia kta de-rild.r. Simdi yıl »ine har-,1 "¦"•1 "*'<-' tivvU ı su arkanda duran iki hrrlla bakKabri Bey titriverehlab .•. dına donmüflÜ Oîa-'a *(irıLl*i laman hayal roeyal -«abaslanaı hat .t'.ildıjp akı adara ayakta dar-maylar kendrıi-ıc bakıynrlardr — Efendimiz, onlan tanımadığım , ı .'i./ıı.ı laman da ar ı<-1miılim.. Ah rfeııdiıniı, W olunu adan fiyle »,y nasıl ar-Ulîl C Valde Saiun Ef cad—^ daba ba bayram kalunur. (att alim) atiyye j*rlnd<riBİllerdi. Ca nından liyada ıvvdıği ( .:¦¦]..ı.ı.ı.ı Ica-tilinej nasıl olur da her bayram iu:ııı-a«n ı kanıu. A naay-ı »bulan . ıl.!* m> ! ı î '. leyid bu aöuılı vtın eden luea |ld¦ ¦ rl.-MI ıl.İHKiını L /. K. Bey ba m t-mır aaUl borovun lıiı ıl» «r-mini . . ¦ : r ¦ Bu mSIhbı iıuroıun mmlnl de rnVarr** hordum- E. 7. B. Bey ba knrkunı hnraaa-na Euvenrıek bororla nmakla hakb t-mi-, •-ir. muhterem, baruranun aalan nereli ulduîunu yaunr/ar oraaıa man -urıuına naraıan n da Mr-brdl ola cerek! Niçin ? bilhaük lamaranlarda ihiao- I TUık 0„»ı. ha hatta Tanrıda ta. larda bulunurlar ? | h»'1-»»"" haknu mini aac L - D ., s'-av-n ailui;. ' m»»l>'l» en rarll-vıette rlylnran oeao Fahri Bey çok doğru aöyb- ]Binı„„ tırat0l blt mmuı . 'da s AbdOİâıitin valdeaipcr-ttvaiyal -adın Cer hayrana ra ramaran Fahri Beye «nVaar, ,u-zer altın hediye -rnnderiyordu . Ondan meç kadar auphalaıııuİ-l olsaydı, hiç para .m . , .ı miydi? Abdıllhamll Süruri efendi: — Vekniraet efccd-.mirîn mü-e-aadelrrine ijüraren «ana al>y-liyoruın. Arlık yeler. Bu yribı b -yanlarlj kttdinİ kurtaramar-sao lıie >u adamlardan biri rmactrankarm ekune olarams. fiteki ıcnıa verdiim (beyar sapb bir çakı > ile kan damarlarını l: -m11, nen, sen de mrl'un . ar-kasıodan kollarını tutmu^sua. M.rbum anan Allah! di,eferyat ettikçe.-. Fahri Bev eHerüu ilcıiye dog-

I ipil;! II.Iıı m lı. yıılııla inlılıap _bmıı-ı sandı bıe raıi|hulala ıMr>.<ııanacını •âıpka aai. u. (lf »>M aaauaalaııa aafc tak aJacaJuu falf Uaatarlrarara. I ..Ilasıı »aı raaaa. aa^aâanı •« a.;.1H r .,, — 11. mJkllalaB yaaen yatB raılı enea tum-ıluı haaoJUlfi la a*. kekL-ra Ur |*r ı*"an*owbindeki blb-rrMII aDhrarBadıa) T ak-a b>n*aı*ar> 7irl( ı.i'iıijn kuHandarraak l(ln mat-Ij-. mUhlfala mı İhtiyat var? hukuk talebesinin içtimai ( Ih-lrcl .ıl. ı . | dr Tıl.lıtyell kardetlcrBe rı. ı ¦ ¦ ı ulduhıarmdan »alı.ıt* Tiirh ¦ ¦ '.....ı ronden cune arlan m im re I »»kının bu naBelle yadk leaıt ¦'.I.--, l-rılir Tıkap Kadri Befin ır ¦.. ¦ ı. : ¦ .. . ..• V .i: - ¦ -¦aa nuk^ıallr ıııınıi fır Ul-br d, kabiliyet e eeröeta »ılunmuıl ıı ala d.ı ¦ i* ¦II »y re barekul Ira »>-.ıir İle ıı-ıı f .1 imi-' •¦ .1.- ...r ı.ı- . eın i. 'i.ıi'i' 1 aail •İirrnOiteranla ıı illini LU alae II" laıırvlje*HllllK ıllir. Yala duuı ı ıuı*ıto kasd n muıakerere ...!¦' -¦¦ I„İB MiklurU. ıhmamı]Mr. Bu t f Un lopland-jHuıl-ı.r. . eli hava ulane rapoıuna [bre dıiıı taarlk 19». HU |eno TM İdi. KUifikr S , -.or'ıüe 'im'«Ur. A» l.ararel «. aacarl İT dir BafSa ı.ı-n..... acık. kraraen bulullu or, lafar «ıtalrImvrll r.eeekln. Cum.ni ri/f'. HİKÂYELER Ûkatil değildi! Kadriye Hanımın ikinci muhakemesi Istanbuldan gelinler» sahillerin anlattıkları ¦ ¦ Alçak tavanlı faprut »mlnll blı oca...... Aydınlık ım>u yakın priucroıln demir parmaklıkl»ıı aracrıdakl Bcunır.'-1 | ¦ ı ut» ve Uprak yeıl kalcı Kalcı bay uyur... Hiıtrıte dinardan davara bulatıinımnr bu un hııı>la davam ediyor, yar lan dccn.ır. UGmaıı a)U dole dula dd ttlyordu . Etraf karanlık*.!. . Ulaktın ı-rai-ı uluyan »iptklerlı I. I ı. l-l Ü I' U.d: Ayal ı ve k<ri Vb Keti r.«ahk hey o* |ım «ran aı taife. ırnn «a bn BU acara elreı . Oec. kadın lertafrt pBJaaafcBİ ıkl - » dadacı ınt.nde «¦¦**''¦Harak: aaS aa — Btaaaaaal. .... Orya amrıhtandı.. cam •aa ecaıık «yayar... kirrdk kaktıo hu ı.,;,ı. tatıla

kuaap — lata «un Tartı «rar-aa mt-a .. |" l'run lalı aarob la bana Uru mi ımt... [ balerini ı. •*> aı yııavaratımt 1 Sofal — Cmautlnda aa var MI... <ıa...<. Oeaf kadın haraa ua.iedl. . n.rav-tı »cısuı taradanı karama » muor tutarak | _a baktı: Bil bu mı*rın leta1 ı*ı ji ııc al: de »oea.ma ıı. ut' u .. Ve bu . ı l1 - ı ¦ bMauıda alMlkcd ıidorilenrrı yak-n dan ayada mUUUt t'.ı rır arı da. IdElena adaktan — MalrVrl | kaiftao Mr aba a^nanu «ualnie.-ı «ısı Heakjyar. «o o-l-i a *m Bat ran* an»-- v,w ,kalfa ¦ Orrjf karha awmaa yasa ~T~"~ ı .....m . aiac oelT. inda* . Kan...... Kan...... Kocamı ııı r.djıtl ban Kinde K Kocaıı ballan afatı kan koku) kani 0*oc tadın («aılaıiıı.ıı hiıtln atarak bay kırdı. . Vardvkkr ¦m" ara; ı-jdaj -anw— tu: ua bı ban ar • Bty. bun' . in yapüı par* Bıyıklı adar knakr ırrt hlr t*U* eenp verdi' — his) dlynrıım aınal... Ba u İrrtml, f/.'iıii'»iıni vr... ve fa Vili'nııjım' . üeee haftl ılrrlrmiill.. Fa*. ı ır.U.ıt an tıkıl t tarafın-alouiut edan ılndrıi s cemi,lir ıl t ban noktalar var. on-nlr. Kadriye Hanını; fırıılm '.-j.ı bOBl Uteıey fsavahafe not Barı) — 10 — Trabzon B*v* (vnkut trafaaakfa. Tı.U-aaiLu i-..-.- a......ka aaaata rnark arbcMlB ,.. ...nke Tarla kan aka kar aaiurı-r-o-rUB «ar Taaaao ¦katan ı.tin r.a | fa ı.nl. Badrraiml..! (...Uı H«4 aokhel. kik», kani fciı valileri Aıınpa taııa-kıa., halde Mi -¦, .ı. HBI '.- inaaaa bUnnrl Ik fmntycl verem Mr brl'dirr nftM «ar. fohir dduhıj I'¦>!>, ı vlar ıııuıılaıam. i spoc____{ istanbul "Şampiyonu ve Muhteliti maçı Mütevelli MehmeİBer ne tfifor? lıIıaBal .m. ıı» Cklalaıarayıa IıtanBul aıabl-lıılna kartı kmaadıtı •aa* aıüaaarbrtllr (lalal ban ılalrat V» fa' analla buluııınutlur • —Galalamrar. I>la-B.l mgtıirlııı rar. Fakat ¦ulut'ı ıll. I 'I iyeler I ırhre .,.,l,al. Piyanko dün bitti (hı imi labMcı nıhut) .'ııı.M* lleilık baviih L.-..H ¦¦¦ eada birini lUrketlde kamp Iır.ll t ı.-¦ T....u. Ba i. ı..... onda bir pıı uıının da EcvoaıtU kankaıaıı m( m 3W Sfi;a OTİİ um im-ı ı?ıe? ı?ıs: »ut Oi|» hlr •'iliden aardaB). Bayır iıı'liıı. .- -r idin: r Beyleri Dİ anlsaadı

-ınıı ı..r ı-o ıı bayır a da drtu ı ııb ıırlll;ı hayal ¦ ı.ı. ..ı.ı.ı ¦.. ı. -ıl.ı fadl. O lı.lılı t »ilik edadan <>hinlrlrr fadl. *h barok . ¦ ı ¦¦ ı ¦ ı. ¦ blıl d*|U nd? aaa Trahıı n. yerlimi ¦ I.<ı.¦..¦¦ ¦ fakat drar, nubelen tenbel *e levkine m--Hpl Tahkik etlim, r.imaa, m.1.. ı.ı •a ra Anırtltır .. ...ı...". taafat. ıirkol -• bun..-. ı'ııkmııa. Bana Imıunok ,-ı-r- ¦ - ¦ ¦ -etlıie ı balkı fındık moJmulu II' feckarr. BdtUn menileri eylalde tunlar, tukaita hilr*. Ondan loara kaıandık-lartaı t-rlr r. n . tuhi Humtar rldinı* kaunelaır >bıd* ydaarln. Bir-drn ıı inin olanca W ıcfahata dâklâItr, o ladar LI, an Brne Itl&de cllrrrndr ıvaCı-.-. ¦ olanları ı.¦ in-ııııer »e kindi fakir dUıteler. «elli bir tak un c .karamadılar' Bu matın d. s. Innn...ı ardıl cdrr elmrı . yapılıcafı baltn rri nullf.da. öyle alıl ııi a kllfa muhtalil ıırdea ba| , ¦ ¦ .ı-.ı.l. ' I ¦¦ ı ıı dıııı ... .ıı.ıı ı .. L ¦ mıyan n> ¦-¦ ¦ ı. ¦. . buılaı. makadd-r bir ıı . .--ıı iı ¦ ı ir acrioaaklan hrndllrri"ı kurtarmak İrin aynomadılar. Sonra ı-....... mahlalil takının takta» oyaneuUrı da peh Ut İdmanlı u.ı. kil bilim '-¦ j ı f m ; Vc M>l m.-' u.ı. mlı İdmanlı ditildiler. Muhtelit takı ¦ mm. bu (akıma t İrmeli rüyalarında bl Ie ¦ ¦¦ n. ..ı-ovunıalardan teıckkup el. mı ha arkadaıiara tartı kir bakıl.Iıh ur. H.ıı.. Hnaa, n. ,ı ş, m. hmf-.l.lh.-lıi ı ---- ı ¦-¦ ¦ - ..m brp'i ı¦ ı ¦ Bir ı -¦ ıni.ii mabletllınılr pek BU m-- ' ı. ılıcak kıymelll oyuarıılardır. Dıin karjımnda ekalk alan | bılS.-.u Müritler ite llû-ıı. İdi Orta. da bir ha da ki lam karıelll Mr ı -. ı n b u ı muhtellll ancak O. 8. ta ı lıtlraklyle yanılabilir, harıımııa tıkan l-.ı. ~.lI ûiuI.i. hıinl Bettnmlyealerr. tunu da bat ula lir un kl hlr kat ıı ne mel Pm*rbıh<r, Oalala<araylıların İatİıak elnudihleri bir ItUiıhuİ mahte-liti tarafıadan mı(ltp rdilmlyll.a Mıeır maçlarına hazırlık G.tatataray da. Prıırıbahıe da II. tG re M (e rr m urda. oekrimiıa falerıh olan ıı. ı-ı.;.. . tartı bir lımaa prot-ı. i., batarlıanılardır. O. R De t. B. batla de turna taau do a>rı ayrı Ikl lahımla mkıataaka yalpa çatlardır. | Ikl knlbbUuıDiun oyuntularına 1)1 biı ...i.. ı aluub ¦¦.m aramı (aırrllr i-iı-t—ı.rı-ı ı.ı. nıı -..ıiıımak kafi dillidir. Maa yapacaklar huauııi lu lallarına da ¦ '--vermeli. ?l|ara . ¦ .-ncııri. -tyt neticeler almak ancak İyi taıaymak ı» ¦ . ı iı ı ıı.. kabildir. Dkrt [i alda. 1er...-¦. lak'ın -k r>l<<.>n. kan M Ekiteferrlk Nankin seHrlmir Kon kin --'i HelCa Pat B. yarın 1 .- -o».ı f*ll.-ık-ıj. Ingîliı dayibict vekili Aiıtamdan rvıiı- rden : : , DayUılrr rekU M. Vkil. PaTlıe «tmaylır. VI. Vavl. flntaTie.ı lılml-l «ümı Jl'il ¦ -afg.' _ V ——— . . | . , ı . ' ı ı aal I^VUKUAT T% Cerh vak'aDarı lladımhöyda bir cartı vah'a-Binın İDİM Hadım kbyde

SirKoclde bir cinayet Sabıkalı Arap üamaa dün |i-e* Mıkatidı Sabaa iımıada blrila bavfa (iml« va kabam ınbonea İle diB ııhhkall aareıta ¦ ırılıem«Irerah naıianıdo O'mL.ınr. I laaırnıa aaara ka.aa Oını rabiteye maa» alma|iar. Hadı.eye >ıbrp Mr alacak m«a'-a r. Kaybolanlar B ¦ hıı ı-B-.-np bili l'ı I -ıı lar-labaaıada Tırrl kntonua kırı II yalında Maımarıl I lın bir kl( (Go evvel kavga rdcrrt öden cık-mı, va Mr daha avdıt eımımıaılr. Ku takarrl ıdB-aıkııdir. Hırsızlıklar ¦ - ıı - r..,ı#., alandı (Jmaamaııa gt-¦<¦*»>¦ balya-lanadae I i lap İpekli kuma» far ka; (un ıvval Mutıala. Mtkmcı ı* a (alınarak bir TUccara ıtııldı(ı ve n ılleearın da baaları lınılr* -eıkr-H, aaiae.ıen.-'11 ı aliler dardın olunma*, va kutsaflariB İstirdadına da '¦¦ m¦ .- I' Otomobil faciaları' AyaooeyadablrolomaBII Haıatf 11» aama-rab •'•emi dka [cco Aı ou.ı:. <¦ >la lleadlaM ı e Ihaaaa çarparak aaec-ruMyelkiB BabkMyaı urın.,ur Firar ıdıa «aldr araamakıadır. Intlrıarfar Bir kadın kendini kastı teferrlk duada Uı|l| t •¦puı.ı.'^a Ikl ay rvel mer Irlİnl hflttB ıı,ÛU ye kırat mı-tır. Ddnkd kcıide manian, t.itip «dlyoeuı: 200,000 295 30.00a Lira kazanan numara I 55885 ı>occ Lira kazanan numara t I40S4 ıı 4ooo Ura haaanan numara S5Î5 3ooo Lira haıonanlar IUC4. 31S6I, t32*J 2OO0 Ura kktananiar ı ı .cas km» ıtaa kîiv jııot. ?kmi i âfidl ı*usi s»*'.ı ırnn «ooı ıtsıı i r. i : M I 1000 Lfra kazananlar l 1110 WU1 HKU İMDİ lî&n) 1 lam . ^-"m ita" :r/. mau tu'ü »rm »tiHj ı.azı 3«s» k»:* se^nr. ı «¦M İMBÎ tîlll SbVM SİVM 50o Lira haıananiar j| lan 20is iaşe jb;: İHI »10 i hiii Bd« »ita ıı)4i4 ıut.ı: ıiûsa , ilkin nr>w 11201 11101 ikim ı>ı:ı .' ıaıoı ums; ı;w ııo.tı laıu kotu ,| iieuiı iKia ınıı m» mzı mu iK&n ataiı mi'iB 3m.M labjs kron •', 3PMI lu:.'. im; aut 444üt 45014 . tkCH 443h 41101 t?:m uını i»wtj ,. twı saik) »oku 20O Lira haaanarılnr |y 310 İ03 M 11T0 İBİa ıs10 9 ı.nnı. d Ie nerıyo atasında ir hadise

mrnnliüiııı Bul jladıu dolayı E* İr yana |Vlalı PalLı>c "tali tiUüu' I» oHI 35-T Borsa Seyrîsefain . ı r.-.r 27 10 . Izmir-.Mcryin sur"a l ; Cumherivet ) w Tununu* ulı 12 MG mmr-ır. kaUur.l carf|

»jilı rıhu-obtHbibj atfen Lnl

TRABZON BİBİMİ w«ft"" T * de <ı ı'.'i:' POSTASI Ticaret ve Zahire Borsası IlıJn Bi ¦lahit t \ asa ıııerı ta ! Buğday *-*a..... | l*"1" fol 11 î! .Z T, .MI»»»; v«pr.rıt Ifi 17 ile SiıLcvı ııiıtımın etidUltulu. (jıtj.tılı. BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU »EDİNCİ TEKTLP l.jncj keşide: 11 Ağustostadır Büvük ikramiye: 30,000 Liradır Mutıasebei hususiye müdürlüğünden; mrMelûrıin .-.h;.p. ııs HUMMAYI MURZAGI-ISITMA KANSIZLIK-Zafiy«w*uwetiiauk halatında KINYUM LABARAK Ha» asrım, oahı biraiıar ıs kuatal s.srsuiaı ıslımsl «oınır Yem«k(en avvelve ya sonra bir lik Satılık motor Sadık Zade Biraderler Vapurları Perkun markalı maıııu* muit Kara Deoiz Mmtaun U.'^lnıBe'' .i1"1*"',. * ve Lüks Postası Sakarya * Ter/Hafi (lalla anlıktı. Galata 300 Pazar .1 . . |ı .lı K l I.O iûOıİ Sut 400 Kuru «rJall ı , ıı allını . .¦¦ ...l.I müracaat Ulr* Ti eîoi iiaı bl i uS İta,«W1. ÇABUK GEÇEN TATİLLERİNİZDE 1 'I I ' 1 1 I li I mı - I : L tl»kik;ı|nrııı -ı-viıııli ve canlı hatıratım bîr KODAK fotoğraf makinesile tesbit etmezseniz o güzel tatilinizden hiy bîr eser kalmaz. KOÛAKSIZ TATİLLER ÇABUK UNUTULUR Kodak makineleri vc firmlcn - VELOX KÂĞITLARI AlâmlnUt fotoğraflar için MINOTEROS Kartpoulalİanoı kuHaaınıe Her yerde satılır. Daima kt m. ve şüvl olm sk ist ermişini ?. A A N N I* T R R I i D D kujanıı.,Antrid, vevmn leülttlni ır.ı1 ¦ buıu L.I. Lİ...FI |

Da «(.alaca - Kara Muştala Pa?a sokak 45-47, et salanlara hususî hat ve ?cratt. Beşiktaş parkında Pazer vc Çarşamba Cinleri İNCE SAZ lillnftin ınuallİBilerinden Şeref Hanım İdaresinde .11*. -D rmıumııı ııııaı ı ıı saıı Ekrem Behçetl fctül hastanen S Basar Kulak Burun 1 eairtebaausı Mm i ..jiH-i saal 11 «e uuımsll Ait mı nar» ıı m akatırkay -ull .....ır.ıl- Milli uı -j ¦ ¦ ..-m V... bir •rUHI mo..JıUk «ind'tm—ı akıl Iıılde ın.bı İr uı- İllin ı;ıvıılıı-n M tUlUlirS-¦I »¦;¦>¦ ıluu raef-u va müddeti mıkiur ı-.. ouar-coat eMneyunlarUı kanunu mes-Uüi'..ı. â(0 mel maddesin' n"»l"tau ml-ıiMlan ne «ahsan vc ede (erekeyo lal-.ı:ı ..ı:.-. ¦¦ ı.-:ı- .- - ' ¦ ıianolnU1XL SATİLİK VAT VE KOTR \ •"ek ar hallamkaif banka latmt, m*a«Sya >t saSrcyt mabassi I» beygir k'uuellnde ınoıor İla o sueehaer Hm ton .»««mdlrjds a kamara, kamam .c 1 lafcjpi havi SI Mn İBKİlIr Hroal »asliyle v Ucade çeten bir ı.ı acele »antiktir. çeratsuM aalamak arın eden revaı Cal atada Kredi İtene B v k armuda H-ı ı«a£la Maaşa da T aataaraya ber ena 1/ d«a iktjc kadar «nn-e. taya biua* ¦¦rac Vlilll m iktifan vekaleti telılcsı deniz labrıkalan umum nı lidürl iî.Çundcn: lıbrlkaUı iç»; <ufcao, Sarans. Sı^aaya tbrtya»' oUngafnlsn ura er - J-.ktU' t .snssas sassdaa*a|aac bn gai mataeaanucı ika Odatjnjr Tahlisiye umum müdürlüğünden: iss usarke bal» ILi.an e» paaarlaUs derhal anıaayaa e«d*r..ı.ı. TaHV aaaoktna ll temamı m asa arssss aaaı oaddıUe Gıhıa nMsm nllııSslı «arhm kamndaln «eskaai Idamye amraeaaLarı D5/5B |si,iulml ¦ okuma ASRî MOBİLYE Magajamı/da her kcstye uygun yalak, salon, yemek vc yaııhaı laktralanle karyolalarımın rek abet kabul cinin derecede rhvendi. Bir liyaret iddiamın isbata kafidir. Telefon: İst anbul 3407 "AHMET FEVZİ Ur. İhsan Sami Gonokok Aşısı Belırauklotj emli «e tut ıjukr l I''' ¦.....ıtlfceıi Kiralık Un fabrikası HAKİKAT Muharriri Tercıimc eden fn<il Zola Hı*al Nuri Forma forma ncftirdilen bu büyük roman kitap balİnde çıktı. Fıalı ?00 kuruttur. A|,| CANİP EDEBİYAT Ociir lığından: Fialı 135 kuıııjiıır J DEVLET MATBAASİ S S.!,. ,eri S ••¦¦ssıssıaııı saıı»Fiıii»Hi Marmara iissiibahri kumandan¦¦¦¦ ALİ Afj + Güldürücü, sevimli- +1 O tiı-i veViiy.;irdirıuıga7x- Ol. J ıcılir lttı>i;ııılıcyi İlcide¦ >""'• ¦

¦¦¦¦¦¦ ¦ Doktor A. kutielj jYÂZ EĞLENCELERİ AİLE BALOSU ş II- Temmut per»embe alt*ammdan£ İtibaren her perşembe akmamı; J! Arnavıııköyundc cini/ IjriKitu'.n Z' Bosfor Palas grand z Olelİn mukı.'-.r. hahcc<fr jC j yarden parî ' Şarii f.\ceii . ğı Baloda elbise serbesttir, Z iBuhıelif eflcncc vc lıcdi- S yeler. Her aksam mokcmnııl catbant, S dans. lamlı. Otelde BUİ taataat " Alaturka Alolronıa c-rvls , btl. Z ¦ ıı. ti)aletler , tertip Z ve kabul olunur. Bollar „, , . 3 dildir . Telefon: Bepek 182 ,,,,": CDluın İcra dar>e<lnden: YKSLA.N Kİ \ \i I s\"KAlil Avrupa kuvvet ilaçlarının en faidrlîıidir. VUcude olı lakkında allloulflrca methü sena lıâfi ? Iıi. iki çi •ütün iddialarımı?m «ahididir. Bacıca makbul hassası kaı Bre kuvvet renge penbe vc vüende ( ermesidir. Her eeıanedc bulunur. Depo: Bahçekapı Şekei İr arkası M. Kitım ecza d su Aokflrada Merkez :afcr Tayyar, Samsunda ecza taciri R,si| Can Beylerde Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul, Sultan Mamam,Mesadet Han Tulumbasıyla Sıkınız FUT İZMİR SEPET ÇİÇEK ŞAPkA MEKTEBİNİN ¦ sergisi l m 18Tcmınuı 929 ncr>rmbc glınıındrn umut pazar aksa- . dan 20 ye kadar 1 nağazada —A.m c.".-.ı. v......ı oee-r sımeııAu 14-29 SEPTEMBRt: IS29 ' POIRE de l: m raH m INTEHT(aTIONQLE MAOCHE MEDırtRPAn^EM ET CO.OI-(IAl| •>** DİKKAT X Müşterek vc serbest e*- ,*, d> lenceleri bari BEBEK vc .J ^ YENİKÖY deniz banyoları * d> herkese tayan tavsiye ve M *Jr en jüiel leoe/'ühtûr. A <• •:• ¦> *:• •:• •:• •:* *:• * •:¦ •> ¦ •:• * Prevantoryum müdürlüğünden: Fre'antof romda naıamam cW ıtmalt tein tcü». edilen aM :ı *oaUa pro)^irilir *r*lf re ıcrat, unuya i» [OBzUsaatBİo m-ıslml mdOakasa rarrOle ıı trır.muı Kİ. rtesJ nün» malası ter* rduecci .!. lutaai pımvun Inıar rd idare etmıs aUmar)anla>l lalipMrut ALTINCI SENE — N 1061 ¦Uf mu karı İri YUNUS NADİ İdArchftiH'ti : llnyunuurnıımlı. karaltında da İre i mıhMi-.ı Telgraf: Utaebal Cantaar!;/*. Potu kutu.u V /« telefon: î. w <İt Cu m h u riy et HER GON SABAHLARI ÇIKAR. SİVASİ TCRK G-.7t.TtM Pazartesi is Temmu* nn* sı 1/\t 11 ¦nOof>.-ı tmm ((irrfkvıt Icla. Senelig, 1*93 Kr V701 Kr . 6 aylıp T M Kr 14» Kr 3 kilriı «M Kr I 930 Kr. Nüshası her verde ki m şn k V.''- ,-¦ uru M s ->iumi >gı çikah. sn w. ii.kk ı,>/ı ıtM 5 kukııştıır m Kız e de Dehşetengiz Feyezanlar

Müzakeratta fasıla •biaııılana har ıkl taralın kak») ı »an MR mm harrbrUeri a-ana» tak ba ac*kmya . halta taaaU. t karı aıuıhU t-ı.ı.ı.,;j«ı »—an M.ta.. r.aak*r.<M hal«¦ıtlaalr M bala a... -ıı. »atanda n.İkalı kl taaaoı „-i«tb aU Rize havalisinde müthiş bir afet Seylap ve heyelanlar halkı dehşet içinde bırakmıştın Seylaplar evleri,dükkânları ve halkı sürüklemiştir. Yüzlerce insan ölmüş,yüzlerce ev yıkılmış rılın.ıt..aİH. ııaa rlltr*. Haaır» karar, tak ı, ..: IttM Hal—flı mm. ...... « .kıllarında ¦Ilı V. ta ¦.<.¦..!¦.. ... . murannaılırıaa ı«al talimatlar .mı Ulıl h hu atla Mtıyoı .1. ...ıı. ı... \ ....... ,...ı. ıı.,- ;.. (tanrı d» Ji, tirildi. *rı İr umulman varlı» MıbaM .11 d I klBkdl Vlo-». 'i ı ı ıi ı...ı¦ ... ... mbukrrrlrn nln Bulun ıla.r.l.rıııı i-lMiık). hânları hanı kı »inanda I-İtil ederek Ud> •darrtnılı Bn trtkık vr 1.0.1» İn"" rrn Ultat ntMh.ı.Irı. kı.ı. ıdan mııaıahlır l>U aaaa (mal •Jıvalln ka mrı.m raa aaunr alı. ı... . Man* "ı.ı.ı............. .»i. r.r la. ı..,ı... inala rtmrb r» lııUaıtıav bntmr«ıl*a.t unu atar mm aaaa'.lMMB han. hKa.vauta >a Ta->¦«, „,.ı, yatla». ..I..I. r-.k.~.'i ¦ ,-(..!-, Mal I al Bil ¦¦¦ - aavlu v< laatıılı M Mum aavaaarn t-km Tam hat.—.1¦ ........ ,.ı,-.. «an, u« raravam ı> »aaaidar aMaata tona ı ı.B.etaı.' ¦¦¦ hail — —|— 1- ılı l,r tanı an-n V.n.ınl.l». inanlı lanı ». ıı.'n • IrUkılr •ıııııkKa.lı nlan .ll.<' kavı ılf.ll.rln —II. ...lakü .......i,.., najam, „. diyarlar filhakika va »a barakal m.n-iık ... y- utrkl «U0.I mann.udır. Ulan ullnua. lın y»r Y.(.ıoıt| ıkl «ele varmıı ¦¦......... -umu ¦" .i, t ı .... Hr Vunanl.t.ıı •r.-ında buldu lıudul-lan ulı.l Hr muayyen bulunan bir va-..yriı taalıy» atmık ,.k .uru.B K na demı-UT Vuııanl.l., bu y.dldr Halk dağlara Uticaetti Trab» 13 ( A. A. ) — Va-;;n şiddetli vabajurlardan dereler taşarak Rite ve Sürmemede otot dukkim tahnp etnı.r.r Rhcd*- BBBj SUrmaınd* 70 kadar nûfuı rayi olmualur. Of köylerindr uyiât ve lu : t nn-t'ı.-' i. Kaıa dahilinde bilumum köyler seylaptan ve müteak ip seylaplardan mutr -mi olrnuttur. Meıruat (Bek-ta ) « ( Soialdı ) vadilerinde yucde elli ila «urda doktan der.cesinde manvolmuktur . Şimdiye kadar tcıblt edllc-biMrğme f*rr ?3 köyde 4\3 *v vc 93 dükkân tamamen 54 ev kısmrn Har p ı-l-muytur. Nûiıik rayialı dbrt-yiırü naâleea'jdır. fffffffffffi w////$ ^^^^mhu/ZÛ///////^^^^/''' *---»y^^Ey-ı _ 5^MEr^<<ay TtPABZON Y^*r*Q ı R<ZE / * \ lalabBt mahallarlni goaterir lıarilo II... ... . I. ..I- kalk «cylap va hayalının dahıetlnden datr-Ura ilticı ctlltinde» uylat miktarı - .... .. ,¦ anlaıdam tBi(1ır. Barı -¦>. :n -n-nnli manakale münkatıdır. Gok ItÜrUJtUtU jiki «etler M heyelanlar ra latnaro devam etmekledir. Ban Btuılakalarda meklrplrr ve lamilcr kârailen harap olmualur. Meaût bie bir haber alına-ıı on kadar koyUn dr harap olduğu tahmin edilmektedir. Valiniu r iyasetinde bir heyet Ola ^.m.., mliıtaeel yardım tedbirleri ittihaı ederek avdet eylem i|ür. I .iak.tr* .1, lere avevadı erıdaıyc gönderilmektedir. Meb'uslanmız toplanıyor a

istanbul ve mülhakatın ihtiyacı tesbit ediliyor Meb'uslanmız evvelâ lytanbulda t<-n ' \t yapacaklar, bilâhare miilhültalı Kezecek1 •t MaaBal mıb-aatan Baaapka LflLBİ H ar I ^**11*********>**,M,**,'***>1*1***1W ' ıı I «han Banar—ta parka. Uaiaııoı ¦d*. n. mm» 1.1---). t>». BbUıaclan Kaa uı alkal • a aaaa, a karır unkM aklar Tel-kOatı •ı>.la l.ı.--.,ı -..ih.k ,-.«.. m'.n ı. ,,ı.ı .. .ı. . KaelaB. M. «i..- ıı Jı,.. mathukal ,,-.it,..ktiı Bu Kik İkalı ı,.l. m..l. ıı... Hahkı nail n da ifn l.l^.bul .--....... aidata Kin lıllrak tabakaMMı Ilıktı -m ı-ı j„,, bit muharnrlba lu.'iıiı ıu Beyanatta bulun mutlar: • —1 Varın labu.bul mab'uMl arbadaıI ı rıııı ı .11 o ' .11,,., BU lıii-l«ıılı...ıl. I.. ı «'"' mi'iııttı vr ber mrb'aıan yaptıtı llbl Mı dı* dalrrl lı.tll>ab>>rnıl<l m.k Hin haanr v**>ı*(iı. Evvela tvtanbul malhakaunı ceıneb hutur ıkıl ¦ "Unm taabll ı ,ı. HOlhakai ı, ınm.ı.n ı, (Ba <mreeebtlr. ı ına.la Bu ı . .„.„ , „„ ,. Ir-B.» ed-ırp. Bllkbavr Utanbal d.-BHlal dr traree-iiı • ftagtr r-<a»naaa kl »ı.l ¦ . ... aı. ı.*..<...¦¦. C. M |. vt.rıaJM nahbı »Ina.l B İrakla ı ünasebatımı/ Türkiye-Yunan Şehrimize gelen Musul m.p™ayfb?^ yare ile yeni talimat esi muhtemeldir mutasarıi'uıııı beyanatı türkiye , Güzellik Müsabakamız Beş gün kaldık istical ediniz! Abonalarımız kupon göndermeden reylerini yollıyabilirlfr " Iraklılar Türklerin dostudur Musulda bir konsolosluk ihdas edecektir..,, Irak BilbamcUnin Ma'Bİ mulv-aoıl ı. ıı. bar . .. •ı. ¦ ¦¦¦. ¦ ı ... |,u hu>>ın«->ı lılı kınam* d aka lumrv v maval U> akdlannee brm ınu. kl UMyarUr. amaaM .la> Mı. tarat 1 anınla.» ka. — mm<m a. m aklar ılmak Unaad> ıı k- ı. rıpaaabaa baf Mr «ey bam.av. ı — lal. fcatkl mit. raa* arr kaıı_la>.c> Baal.laa» Bal.aa.arl» !.<• ter •*•>.. Tuıklye İrak ıraMndakl ınunaır^ıl davlBnrdir Kadar Uıerlndr Her .ama., har yırde BlaMIra Ba-I Hlılıllı hanraada .«.mi aaar İl aaaa. Ban., aaa dalı as Tarklıı - trab Ba mubidr mi.» I •av Irak taraftı..' da. raarm Tarhiye Uı>r.ada ikaya* imi kata «ti* Ba aUreller. I.rkı.-. - , «anaı •aralla ¦ birik Hnmıayaa ir İDBİınjııklır • V'L M. HolBİal «a Nabtl •. da Ankarıılun ualdllar Vınn-ı rlnı'r.ye ıınnrı U Mıhn.bk ınJeaujı. alan ı - i- - . yı f eO'ara* kaBaabra tiıinin tmjrk» layyare İle nl ı-. :ı - I ıı..- ı III'.ılaahaaUBUl Tn'ıı Kaır»! B Aataıada m aeyaaal<ı ba...V'I'IH —t MaraHnı tınauı Yanan Be r ııifmu Atmadaa tabau' t-ı ı,... R. t.ı.aıtıa palirt ı Da. «» . nkne •..--laaaal-I.ı

«Um İl ıRaiaal) — Tbrk . Yanan T.aıaaHiı. kakkuıda BufU. jtal bar haber yaklki kitııaalllı. man.'tlıı at. dr t), cıevrut . -•. iı'.ı Ukdtr itmekle n*rat>'*. nikbin.Hini ktynrru->nılt tır. U VcnıarlBi u Bu ıııı-uvl ı te, nulfa t ılım ıııkUn Icllnap f'-nwıl< doktorumuz Paya gidiyor Mollh.ı II. Mel. İlli Marazlı I Nh *l | ( Ku İM MUıabakamııa İatirak eden ' k iril eri m irin jiSod erdikleri reylerden bîr kıtmırı da tatotl ettik. NeliceıiDİ ajaCrya yaıyo-rul. ¦ı . .um. . uml ¦ıi'V.ı MJ II bemia' H. 11* II < . ıı II* HaaJll >aa.n PJ. Jli an (Na MI (Bı III >W lı- ... I .ı..J..I 111 -¦¦ -i. lııı I »I >M *rrık.l Turbka Kn.lm II Rlrran H aa>ıa> Bula. M. reeıha im.. II «d Klaa PbaatM Sakal »• ¦M a a HH aatmm. Kıakl M İM kl •Ki MI m m III III Ul xt4 tu hbi rai m Fransızların millî bayramı Dün sefaretanede bir gardenparti verildi uau-u hlıır arını ¦m hlr uruni mt. mam T-ı* t..ı. t,, Cumhuriyet Ucuzluk kuponu IS bana m m !-.„¦•--.. curn huhyet Ucu/luk kuponu IS bammua pararta.ı Cuınhurlyet Ucuzluk kuponu IS lrn.mil/ |] .1 < .. r-I. a I V..'|..l .1. I imi - ı ¦« - ı-.-.ııı-.ı.-leytt ear Bitim, jîı kukuna rlayrl rla» M ' Ba. ...ıl. milli ¦ablam kha..l ¦ " ¦ ¦ ı "i . ......mı laııi > VI 11*11. f>|lvah*a. a*da« -«."I-katay ala. akla .H.* Taak . i.... maa-brr.k. .- u.—mm ti .»r ...t. aa .»•.>. ¦kik...!, ı^v btt k...k.ı ¦» «•"" " bmba.. Ba ar ne *( anlam <• *banı.a|uu ba laıaalaı** maaıl rUaa* ame tvnpı Baal.a» .« arada Bala—n Tarh auluum baaaa- •*'" ••»••> riab. ktakak-Ubatmi- nımıu. ıın. aaaaervkmebla. ne raı'ıya* «laa— r>.ı.n-.-. M^tı.ta- "1 W tabaılHUı laaıaklaaaı ıı- laj, ajuu Bnlıanl Hey I •yekt. •alaalte

aaa K. aaa 1.11» , aahdl ¦ H.h,,., ,.K. H..I....J. ı....... BarvB.I .deBq,.t 1 rlıbba-ındaı. m» Hakkı U.I» la ilil.il oldu- ' Bay MraıBarta (.adılla..fcl.rdı. Bu .rv.l .. .I- I.ı. I iki.il - -i MYtıtıtlB Nacli .aıırl-ı muavinl)|İni ila .dnekl.rıllı Yukarıda gardanparlfdt ı n'"«rı bir • alır bir davam İla konupuyr r Dün 14 temaur. Fracuriarın maili bayramlar «na mltadılti. Ba manaıebeUe («trimûdcki l'raatı ıcfarelhaneiindt, ıcfır Kaat Da«*a.beea tararından F-ani» tebaa.m.n l.b.m.b kabul .d.ImnydA Ru. kabili 'ramını müteakip Koni Do Şambdn alkıılanan bir ııntall İrat rtmittir. Bundan sonta 17 bucukta kefaretle bir gardea' parti ¦¦¦ . ı. m ..i ¦ ı- . \Mr ingiltere ve Ut_ hindistan ¦I .mı ı".iil" — 16 — Avrupa medeniyetinin Hintliler üzerinde tesiri bu sayede hindislanda millijet ceryanı başlamıştı Muharrir;: Âganglu Atımot M •»har ilini anlrı lakı adadı imkukıbii ııu-lr dal •aMBBİal .«.«llrlUl. t......Ul Un —pnadı. MU amanı, >• kabir «¦atar —mUtâtU praaBBı I": • ı <-an> I mrmnmı-mı m m aı.riı Ur alda* •a*» l-tntaını lalkıılUrUl it-ı.-ll-rı»' "-M" di altla 4a BaUaal.ıIrı (Mnuaı lak. ıırrUr Uıh'aaU a-ı.ıuı-u. k»ıuaı**.r*a km⦠, MU MM ı ıllı>rM har aaab Mam *• —h ılrktarr Baka 1~'n ¦ " . aaaaaaa, a*m> ıMııır (•Ha* a- ilki vr Ban* haaa-r ı-abal ¦-fMaaa*ı «um MsMauaoa mm(luaanulı ır•| .'»ınııtUn aaaM«aa*Ml-¦ n ıı ıu r u hal» lU - t r. ı ı.™ u-n* mattı., Mı ı aidata» «aı namı •Lan trnıkı aamalau amana* autaa«¦njin.il a« Mantara taktta», tauttn» Hinat«ı..ı.ı hıra- aUwHB>aaak tatMaı aaUaalı Maıı IHkud al» tn-uttlr. .r«ı«. hiç ala» M. |«ar-oH| 0BI tUltdlUaa.» atkl n.ıl ruh.. fmihui Fakat bJtalc v ilimi inil. ıııı—al ¦ ««*•< I «aı Maaaaılı-aa aatılauı tara> Mı lak aks *ı malt lahıaı ılwqiıt. Faaatılı a clalUr dr ¦raum imi mı ı ¦ ıı.l.nU.ıı D Bad.ll :l. um hatlara. labranUda taamı kılım. W aı mm*** hu U xna> »anini» aaua>> »ı ı •< Ba •antla aa ¦aau atanakaft* kaigaaa aa aaaıaaan «¦ l.lı.. T* roJfrj ;.rl lıı.l. .. ¦.. mm. tm afeakn o rai aiı eli a ur aaaaJc.it an trıı ı. ı.f.ltr ır .:ı taatktHlUr «H ataaaulık l.atMatltla (aı Uı ııdalartaa laMnaeu, " IH 4» «a MaMU ta. a» »«-arara*. Mr aataaatıdı tantaı «a ınuııııı mıaaı madaıl tama d. drıll.r MU Iün—tan (a«Sarart aırriıi' UUıdrıı bal) balr-matıı. OaltatrriM İM—*ar.-<ır taaırı -...ıı- raıaa Inılbb «..- t. Balana rU Bar***. aaa*>•>•**• ıı. m mı. **•*• H**at> ıe*a*m»¦¦«« nrıMru Mana* Aııaajı |a¦ «maja aaıı n« >ou: ı-ı- au.Uıa da Mtarn Mı-mtlt. İr İti"ıı.Ur luupı Ma haklat »llly r l ı »ra > anadan m * ı ¦• «ar Iidır. (alnı Avrat» tUnl-ıl vc ı. ı ı.ı-. ¦UaMaataaaa -..ı abat. w...*— cimin »>«-• ataa iaua.ti.in t——had- unaun «Mabrıauaı. Mlnlıı al. atan «!¦¦»'-

un ı ha.n*ı bu " • - -i •* avata k> ı.ı kik (drıak Atı car al Man» v. fcılraaaaa laall* --».ııı.ı ların HlalUln ıl* raaıı aaaı A»> t., lanaı »ıım İni lıbıu (yrm elmra—Uı aaraMı* »„„....- U,.b--.. a. kaakın. aaaala -MIaanıMaarn ...rau» kadar MÜH • ¦clıllaaıaMrtı ııılıaıu hilkaıln m lUılar. n DHI-*rl ılrrıl laaaı bu ırtun ra aM. (*¦ UatU. r*ı Irakla münase-batımlz m-lnı ubU» ¦ aııln -Uı Mr •••¦HUnlak İbda* ılııınl 0-labaıntr r>l>ralabk. •aarMrı "r* kU mır l ¦aktar Um ıı «¦••(••. ıtUıC lallııkua- I akan um |ll na». .toıni.ı.1. • ..-1. allı . Mı ¦¦»'«* alnuutnı Kin trtUl.ıı ¦ lıımı-ı dahi ı*tu»ırıııi|lif . Aplallah H ka aıBUaıniMiı inUtala*.' Rajlndranal r*ıjoı bakır i.». ».»it- <•.«mantı m,--»mı ¦aba«»-ı alaakt <r akaadka bca ku> narUk an mir* aiı bMU Ma ala* «iııda Unun Uındıı ıi< O \' r ,ı ..ı ı,. . n bJU>.l-'« lnıtlidrıUı lllııllılrrc k.r.ı ilnar dtlk-km ba m. ba trfccbtor aaM«r •"arıcı* •* tlbakl ı I baaaa «n a>Mk lakırmı IMaatndn naa Uaa*l ha karır.t lııkkıaMa di. ¦Bir .... .ı- . .. ¦. ¦ drırrrl krnall e ¦namlırİt- >arad> crtlınH aMatu krntMt* ¦ ^»avı, ..... Uaaaraaaa •*• na» k aaıaj** m—-¦¦•bnaaaaaVMıkılaUnl uıhıaıl •illim.bı aHatlİUrt ¦>_•¦.ılın miata'i •»¦•-¦arl anal *<>•• Maada. lı.aMalrr» —I. -aaa har ban. ıım klıaıafM» aaiar biat bu itki butaatu 1-u.ı l npııı >, ı lıbaı "i tara lılıM.ıı.-r kari|l i'lı.'lıııı lİMkK Kam a-rar. ,- l.n. .-, - l—m. ..ıı,.. kna k.Mlr.1 r.kab^aaa m. ¦ada* ıryiıalaıı. lal»al-W- maadr balar, brarıtarlı karı ıruafe bu uı>-~. I mo buanuıbıı Miat n-ıM-l-ıinin br< ' ladl.l BU' >'.^ı.ıır (ııı-.ı.ı UlutU (Uitd.lMt.il bar unltaa An.r. kMadarau «< — aa nlaaı ta raime, na ¦* »nasıı arlı -•»ul ..ırcûııi' dlfır ı • rai tan mj bcadl aaaaiunaı. kttuH İMalMiıı !-¦ mil Hırıl.U.ı.ı !¦ i' ¦ ı ¦ —nar AfBU aBMaaaıa. laMUu " ..h. lu.aM.nadi aanaarh. aaaaaM aanMra Ur aanta ı bl adı »iMta—»nlıt. Bltfeaaaa Bu aaaaı.l (tırtbaabar aa>rl—lıı abat m.: 11 <Ucr. İla tMı ırk blı mu Şehir ve Memleket haberleri İrtişa m««*els«l En çok kimlerin mesuliyeti var? airda traraVo t,.- ...ı. , ••• iM.lıı.ıı ,, , .,ıı. bayln m un İm rol OynsutnaMn anlı tılı.ıır mu suala cevap . -i t. ı ecnebileri değil, türkleri himaye edelim... Karaa||M( ,nc»b.ıHn-,"db dSrl lı<Ulk bir *jkc> ınralındııı Vıoyı- .. zirai laallyeli Ziraat Başmüdürü Reşat Beyin izahatı Bu ıtnı .e-ı*aca- M "OO lira labaLaal ha aama < -in ju km •ntu abanla*ı »aitao,. n.c>ı il.. ı . ı maralı VB-. 11 bulUn Irvh*'»d- Kik'.-»""! aaat MtaabM .uini--

'annarl la (a-amuı UU* r»Qr*icl hiçbirilerin 11UffiG5a:^ı m«(l UHİnnıtı,;ın latklkdlı L Uı bul aaabuıUM buUin t. •İL r. aaan MUUIB» Ilaka, klkiııını İ.uainMkdıı >apaaak' lar. bil arı* r» mülhak an tcaıafd* ıtiiıiıaJII ıbıı,*ıl»n ııabiı edrlnlaakjul lıalkıııdan lıer a> İki yundu do m yaı ılm>a kadar n*a* aluıı Mtrbahj İdare anıl>>*bia ntultiaıcuı aıa> Lan bc ıh m«ı . «Ijarlc. CaanUrı «Maaa **»**j*a>r Mat t Oa ı.->(¦¦¦ ı« T arkı veratr etnik) ı*ııı katbauaiak n bana nıUraada >c ıııı' mudur I Bu sualo esvap İsleriz! mu- Ujuıdc ImaMcı aaı** Lu'.lî İle i'raıhoların Dalıa elırnıOlycU rol uynaüı'iar. utûaktintak Ekmek on para çıktı Ubeydııllah Ef. Fazılı muhbararm lürriB-men lyılhraaraMı haslane-o-ı- Ckhtı dmm tilerine l«IC't mtrau-rtı laaılı mujılcrcm I Mıuull-lı ti. il ny-danbıri lı-«avi «AHİ. mttue at-dua;u c«a-le^Mak. S*«frk yar- İKıat Ulu>>*dulaaa> Bl duadan ladcl artyaı natı okırak dun «ıknıı» >c yaldı ada Vnal ıua-rtjludıkı IkaıuclKAllMıı iilmlııir. Inr.ılı müh¦nmmı (lal vura^lCICI llar. uı -adın, kadıncık evini.de ttturunuı ı. Dun U^urnıı ataa raakkarnnlnıa tanad ,lı mil ııjrl ¦uıllllııl" V<<lul>ıl>< ır*nııı nlaıı Mrlkıı >^ Mkıırvraı İtki.uaIlı •«¦uuıata bati tr aiu b.uuravı. ne hukaivlK MUuUuUıı tlb»»' jr-kdl(fil akurıU' BMHıüi'i U... ıkaifı Mmi|lrrnu'. Pun ll(UD lî r*jaUa bD Marj ı.ı--. nlıknıa >a rai. ı.Udari vr ıcMItai lıaıırs-laıa lı.laUu — Bat IBalI aU tf UlaM aMBaaBaafaknU. »ur Du boll'ilııdı lıkrlbrn «İrini İdil ' ı >ı. 1 ı ji k*dar kn .aldit >.r • ¦ atak. ta r. Kır avanaar. h.«laln Ut tıı kaaktr rakaMU t* bı kır arla aMkUfdrrınM- taknaa» lo lir kadar kır .ardır llu arkak raıl |uım*rtrıur 1*1 blıı >.-.¦> üılrhr ııtrr İpim., —.ili.'., ¦,!. jdrdı *kı ı il,—dar B*ad.ıM.a Ma a», bini kaı —ktıaanaa a» aaı *a»aacaarr*> a-kapın aralı no adartı aı . ı-.a-alrru, Ur ¦) ı.ı:l..ıı, (,«.-.. (dJror. hrkrk l>ırlılmualliiBİuLıı adtdl İM tr bu Daıa r BB dU.BaiBdaı atılı baı laıaattaıiH. ¦ araar KalhaU **Ul.lıl la aaa _a r- aBBBMk*. «aınl.m,..,!1»hi ¦nailaar ak av av . aaıadarm adr aı taknkan 1! nalıaı nfccH •• .Ilı Ilı tan I il ıı 11 — m..*.Ilı ... — Türk-Yunan müzakeratı r^Ht.rl^ ait ;ını jaaUrtUHn Lrtbnlen i-iihmci 1=.»'-. mdulkaıaıı Bu »jHvılıraı iturırr. hum» A.îır 1 rcııı*«"«llc« aJsuvcak. vc laalr toû ¦ - -mı.Uf "-¦ ıhtlıl Marmara - kararı u- "ja^c. ¦aedr'la" ¦oharı daıra mm. ı -.ı.ı-ı-lıl- olan aVmlr .ulu KnlıUi- İta. dar ılrihram: bh **aa<--ır., lauk» «JaU*ıU.

(MİKsatTo^ıte ve ıaa o ıa» i; n M aı hnairr nı>ı n. NrtLI ıı t |. İL auuiıa H. Md liTİ Malatlı tikin H u,., -.ı ... Mel leM ^ ... - ,..ıı Mil N. H. Mebıltun II. H.l M.dlrn M.l l.in* de» 111 ita in ist İM ma 113 İti II* 115 XZ »İd. ıı İİ Mal Bin vm-u 2 k.. i... luuaıl II. Sİ Acllr IIIUnu I II « M,| T. T. Hanıı d. raMMa, m iteo ıl dciıtll Kntı lar un -411 III lUf ıdt ıat t m ıı i i, ı ¦ ut i ae -.ıl ıı. .. Ict kail 10 tim. mektepler nc »aman aıalauk U-j uonr Uk raetctepUr l& eylnhic. Orta m-Urpirr tt Luete: ı»lde atı:**MkiaMit terr bolu rrlk 4t ıcrem, ilin eı t»ı ¦m tam 00 ıel nmt•*t aaan n> p *taa*ta ¦kataa Uadıa rduıate ı..-.n .. ı »ıı Zira. i mini ak a mır djlılllndm Ua BaaMtaala nıvmı nıaıt aaalırala nııtau i.--.i buıiı m mirdi- rakam |ı*lıır atanUBatBia Ma klima- bn ıat >rrU»Mı na.ıt ani eaat—trtte tiftaı akaad»- B»« aavrttr* ¦aıın»» ıaa vadi aaaslı " laalraraı /..ı.l adaUmd.u n|U..ılJak İm.m a «ıılrt arı Ihar Unaaı aar ¦¦ >• . o., mıui -n- i ı-1 ı.dr fdı:ml(cerkb il Slbı lıtnLı ırnııle Ar •MI ıuıı)l »i.*.k tu «aaaraıi. . ..i... O- a.ı.eı ™ «mı ı. Mnnaukt ı..'.¦aa va e v¦ crkaaıadaıı bir .ak ıa*a. alakadar aaaaı .. amt-dl h ,.-..,!*.. onuı.a-t,U.•aar- ...um miUna t.ıaMı|ı aataaMraaaar. Hııcıun uıtrtac M»t ad a. *»r*ba-¦ınııı ¦< >tr;enı İdim VahUl Marnu : ı-„ı .*.:'.,),,, mavalakaiı dr alındıktan -amta İM kadranda bjtaanaaMUl. Sanayi »-"»ı ¦ Nuıl Bayır ı-lC Unkk »Ur. Ayrıca Fırka Bina d* - ....i'¦ >'ıi-italep rdumıa. murllal**' ruoiıKt P» eda i ı.r.

heı .vstoıı ç.ırtıjntU]-larannn-mrictrbl rlf lOaır--. t ¦ . -l".:-l: -,n urun amaç tem'ınni ederken benmainc İki ddu nuaı allakIyelle .ur ı ..¦ tatbik eden doktur beb-çat sabi; fieyi de tebrik Clntck F :ıı monterrm. Bu*.el baklI B. c rtaraı duvdıntıı ^Ukraudan uıuıı utadıya bah-eımebie rllı.nvı -ıı hll -. ıı r: ¦ h.:'». Hav; Tıc dan ı lıalıu den > tctnı Lı-lı ı~_Hnjlirfa muallimler birliği kongresi Dahili I buutlu\ılu tabur. ¦kıda bîr «t „ avı. c Otvctlllejc verilen İle VılByel fl ıriı-a rotm etin Haklınds'ı ı jhkıiaı.ı devan edilmekle dit. ,1le eleae İbrahim /« cylt İre alo bııaderlarin taıahııu rai ufiuduVları u 11 o *ı I ıa a k tadı r. k kıııiıuıohur H(. nra »ıryave-rl K.. ¦ . v iıı, dtla :..rıırım-ıc iriBDİblIr. jl linkin Muhiı Muıo<arnlı Apıiıılhah Hay dün meıuntn l-ıan-lntln «tfaılMir. ğ filfkİye - Vnnan muiakcraiının ı . i'igmgu Uıtrrnc ıMlIbjdrir ıhını, nııırorıhn«ıınır N«*lı K.> vc Iritaral ataılan M. Iloigıaı ı-ı..ııh.iıı «luüır M. l'ıou'.i butun tayyar* II* y uhtemeldir. 8 Dahiliye VtkUi Bcyaeıte gi\ ¦nltllr. S ve aurBicncdE ılddtlli Icycualarılaa bir fok ev . -... ve ıı.jlı-ulaıın mühim kınmı malı-vnimuktn'. Harlct Rl. .ı.m; ıdadcrdig) bir mou-0a ilıiıUlı tnufp MiedFcleiınn lıatıı î«ûı bîr koni*raa> ivtjian e Kuayatııa hak-kıaı mUdalaa ı.m baaka vaMIatara ıı iril ı.ı. tılı.g...ım be>an (tmİylİr. 9 Hcltafca kiralı Olr plabla d a, - ıı .ıı,,. ı.ı. -.i, taall vc ata-dalyuau >c relakalinde i aabilin vaattiI .i ilmimir ^*AM>criba ıa» yaretiltria dan Hta> •W vc Kcinhardt n- um j..ı ı-.m İla.,l.lı kJİ*rak cibon muk*vc i yi. l'u ı f»bnrınlftıııih yeni ılsiauıia kabuachlal tatkilc aaiMiur .d. *>..!.r f atayardarl rtaM> fBt. aeykabtr aadmkarhh bb'.i ıl üı Mklr sy hammt «e nat.aan m.rt CCIM)! -.iki:... -uM.i' ...nı. ¦ laltp edildi_ M. Troçki ne Ingittereye ne de Rusyaya gitmiyor U Trattaatn İB^TBaUBja BaUaM BaV Bada rraıkıa-ıMa taoBa aataaalbt-aa >~ntrrı «arar IrarnU la>namdaıı ««Jul-Bianr ait »adar ıdbiıi' mraaiAMuiM uıaiıını-ui.1,1 Dıkaı larallao M Tııaykınln ki J. -Un ıu BUıaıınaDm -ılt*l*|ı 1 Kini nadanı i. karta ada tı ll uarra rUıafBBja tadatlrır aıhıa—rr cr-. eac tuiamtiaa tncku ..»uurtnla Rhfj r.ı_»ıaaı:lar.rv alterı Mitfla^rl M Trotainın M anluua •taaınUukl iirri'i ,¦ ı» r. ur. m İtama la ı. n t ıı-. ği içtimai aaımeU lnlc4ımır,-, ' Gayri mübadillere yarıl leuıiat aayri mûbadLlenli'iı a onan Hatrr-luıai edUm M aıl-ye dr. dandan IH-barrn UlirıUAklaTinın vr

rrrın* banan, mutu. Urla muallimler hrhjrrnin seaeLk kongrcai ahiıcn toplae-u»»-. Kongre raûnaatbttile Urfu muallimleritwn grup halinde aUtoa*v.'i bir («tmi dereediyorur. » ali UkrUhîınuer. İtile eUark . eaUbl lUjp vr Ua..11 Unun auabalı Ule,r'r ı . . u-._ık- naur-eu *M- er. oonlr MJtl TOrtC Tal«br Blrllfl Mnaanıa tf»-rtrlfrı ı-^a orımtır. HrrMI Urunu• ¦ıyjy.',yi'.'.r. rı '/w/'.'A'l//ıV{ı < (l'avyare Caıniyall laralmdan) g Ç (Avrupaya gönderilecek lalc-lıc fj ' hakkında talaili t 5 inci ¦ ,'ı.- S i fe 1 - 2 aolunumuıda) Karllarlmîae, muhlelif mubayaallarında tanzl-lAltan la Mla dalar ini le . mir» (çın <3> ku taan nea-radlyorıu. Bu kuprjnları -ıyrı ayrı kealp, intişarları ıjUnU. Il«lelarlmlzde muntferiç baûendiâlniz uç m tarada İbraz «der-aenlz tenzilâta mazhar oluraunuz. SON TELGRAFLAR Macaristan ile Çekoslovakya arasında bir hadise l*ir Çekoslovak şimendifer memuru hudutta casusluk yaparken tevkif edildi Budapcıle '* (*- A.)— Macar ajan» bildiriyor; X'»»anlak ya-paıkra cOrmiı ».ılıot hnlmdc yakal adde rü hakkında kin ar Hariciye narın Çekoslovakya Hariciye aciafcHaia notasına bugün ırvjp erecektir. Şime 3 dit ercinin tevkifi Dırnoe Çekler ayın ıkiı'mden itibareo Hİdasneacti hudut Ut a«yonuuda trrn nı una kılalım ke «mislerdi. Macar o olan evvelemirde Çek mı morunun aldı i iılî askerî malûmatı okurken yakalandığım trakit rlmrklt vr cini Çek mrmururun takaluudıktan ran müddeUvnberı böyle gidi askeri malûmat aldıfmı i tirat eylediğini bildirmekledir . Tevkif adalen 1 m •nendiler ci bîr aydaaberi hoduttaki Çek ajMiHiiaı mmi memuru olmak Sıfa tından lebrrri cimi» bulunmadı,;: icîn hudut ÎUııyonu için mevcut ılJaf ııım.-rı mcvııaba!u " tar Bandan maada jene mcıkâr ıtdefaamcyc nHıdmnamıb İManama Hacar t>pra(ı ..--«d- ker inkarla .-, kanan, .e kmaanafasa tabi bedommıkJadsr. Cardı srrvr» kabade bakın »cak ccosbi mimarla r da ayni şeraite tabidir. Binaenaleyh eaeaıkak ederkea C tineri naesîıut (kilinde yakal adık-lan fimradderr>yi trıkll etmek Macar malumatının o/ayri kabdı ret hakkı idi. Buna binae n Macar hükümet! t-vkıf edilen mtıuu-iuu lj!ılıy,im ve Macar hükümetinin örür dilemesini lale k :ı:U .1 -rm. 1,]¦ telâkki etmek mecburiyetindedir. İlmî ıstılahlar merkez heyeti dün toplandı Tabrllerln naradan alı* nacağı etrafında, dil en-cumani azasının İştirakiyle müzakerat ceryan l'lılaftlar m*rkar haı"!. lîîııı Oııülfû-ı'JUı Emluı Dr. HeaC'. Oıur Hna ılrnaı¦"- Dil :. ¦ -. — i ; ¦ ¦ .1 1 , F. .. Ah-raa*. va Yalını lad-l n*>'-rm ı» »İr >**i Mithat Ra şanın Son^enelei*! nalına Tnit güıeline dair B-*m mueluılii aıtutı ou--.-i.ih MU-jalıa»fuıırın hj-.!nıfc «en ZoTtleTlmlıdeıt Mn, reyini İh m Ktne sına Uıvlını -u mektubu da . VeremİB~miicarleie Senede bir iira «TtefeiH islanbu) Vereni Mücadele :,.. an u'ı-j-ıjî ı Belçika Kiralının Plajda saal ve madalyonu ayrıldı Tayyarecilik âleminde Amerika tayyarecileri eni bir rekor fcazan.-iiî:? li Çın i',ûk£»etiae eceııerdgı bir rnrtı-ln tonu Cm «BUiyolu hakkında «İd De ntûtakereye akri asyaiır. Unvyt'lur biilia.ur mer-iup rafonf }.|lı"»ı .:...'!-. serbest m kanıma muaajlt hare;-1-n*> v'> itamtsı su-Ble, ban-- bu^ı-ı^nkunu beyan eusı-'ı.3o:VI_ıll-ı lıûUn.e*.l JlUUI ve CUd BiİB olan mıaulılııl hıllelm-k <'_<-ı kir Heybeli Rerber tjtkı sıkı hu 20 Anar ArlUBiUli*: Heybeli İstiklal kasabı Sadık Ficndl: He ybeli Kömürcü liuıan VekUn — O. Krrtyeyn relUKJ miydi? Hem bakalım teni kuten amcamın yanında -ılı kuyum ılı Ur mı? — £temdimu. ejjci köyle ine koluı.mun 1 halden evvel) «Ü-keti ikt aalaımm <iu -u icap ed'ior Bu naad «kır? —S*u Lım'.ın irsi ipe çekecek olm> maUaaamde mukakr m e edJırken ı4y İcram? Şimdi bana ücık f ul pata ilf naul anlaymıaiın ?

— ......¦..- ."li..!:! — Fch> edvki kır.bırın SiC-rine n:wr < mi? — i-'. „ km da Fıen-duaîpe yaakj* alarak rrzclDİ}-kr_ Ceaaciuck.knm irtlöaOc-ı-indrn an^ra k» kere baktı-i;.nı i^ilrmıtıın. Hem Ccr.ırton-kâu saa}kuu , .: 1. -i - ti kıllar likcnır hlr da (kular ağan) tayin edilmeni yakrjık alır .--;ı? — .;.ı..- kayır. Tt\il cime 1 S*t*0 Makcaudua Frrvyr elacrc-aâıe yeldıymı ar h:- ajan* lAr-n ayaz \ 1 g*—»aK|;ut.â jürere ler vV —Kj'.ng.lı fvruiiaöj mû? Şa bakİK ( beyu aapû takıyı ) Ar-zıniyaz kalfaya vrrmi-. olacak.. O b, ah.. Nc leÜkH?! — Sen Arınılın» ( nUar ıra matem Içın-11 anhjneme cc* M milli rnatfalı knîdr bavak n-BHmıı »İd -luııv Yunan b; salimin imasına & — 24 — Kızıl Sultan feveran etti — Sen tanıtan seai ipi çekecek mabkemîd; mı-akme cdî>îrken saylersırı. şıfl* fc-M «;ık iipt; iı anlaktım ? İrade tanı dokur Ma* ekmeğini yedim. Ihnanlarını tarknldnm . bir iman efendisine nasıl kaste der t İlaydı bunu büyük bîr raemfaai rnakabduade katarl etmek >*«.lkjûode keatnmm. Fakat, bar nem hiımeU Dao-kabd • adaamn Ur kofede ter-kedümc&i can olur alayda ? Kulunuı Murıl Lfnıdi hesabına vükelânın aıiusunıt yapnuUa neden hdynk bir varrlcyc kay-n! m r mıı* m 7 — Vakit kalmadı, aakit.. — Naad 1 ¦ -¦¦ - .. ( bal) iyini hi'iran paanlardan kom-*mm :..sıktan lenmkk -r mâ ştri-i..... kimini, de W kaa; derece birden terfi ediiJijûn iaiRik Kukmaa neden ibyip) ; u« lerinde ınıuluiıııu'uın da. ned sonra ti.. Ikibln kıınif maajla çırak buyurmuııunuı, bana" iftira e Ayarlar I '.. ¦¦ j ..jıiı.ıi.ıı garlen bûyâ-mCgliî. Pcbliran almlıfıja dön— Aaaatl tararda. PetıLraa m>U ıl t v kartr<r*da kızarırken loylerlı klerini birer birer aıılalmıya badadı. Zavalk Falın Bey, İhtimal rüya gör kvanrlan •nnr.ı *ııa Cvıayirk Mebmcde gelmiıii O da ' ".-.I gibi anlatmalı: — Öyle alda eitm-kcav kbav tafa -a ..,ı,.( Keatanoı Ortrrnelu. dedi Fahıi Bey: Yalan I adı. ada.. EfeoJımiı.. diye pddelle reddediyor d». SOrurİ Ffendi: — Efendim'u, irade bayurulibn. Harem ağalan ! -..m 11: dahi pı babıaio yârime İtkftrurreaane ycbadet etaimer d.* bakalım » laanaa gtoi L'.kara mecali kalacak im? d cd> Faditaki etekledtRvel araplaıı dinlemek lâum-.'1 Mabeyinci Ra?ıp Bey '.'>-ddlhaıaidin bir işareti li*erine (C amlı odjdHDİ dışarıya ıcğirlü. Rakım, Reyhan ve LAtiti adlı. araplarla beraber I Camit oda! 1 di. Fnkn Bey ar apUran ûc jaâ eke •arıyordu. Bunlar (AJkelâUboa) vefatından bir gnn evvel, yanı c marteu fBal) (Feriyeye) gel-miılrr. Fahri Ber tarufıadın ıCJiiluıı.. ™umr AnvıUmtı aa>/•r.n h«e uib^iıhl ı><.dr'llı>u .kıclhk ....... .tıvlr .-«nlar. b,p.-ı -1 -1 '¦ "i .1 -«(.«aı uıra-ean "* •*•'* '-«aviBBBe m armııı aanea j™**** aaaannm aa k Cfc.«. lU-vl.ra.u 'j«ı| aui7m ıfid lnı=Da [i-ıp w, tıaıyr-. ıcrm 1» bir raar-reark—uaMı/!. b» - rteclr-n gnoraal bmımıiı tnus «and urlba m mr. mim w nniııam mum. Ber f>3t •'•af-, can. aacıduiHaı 1----""uıpKaa. a. mika jnalrıaılalil1 BUkt « '«bil ee «nı me> pn»V-r vır A «rol l Mıııııık aı. kakıı, amaa M • meal To ararota cKayor. **r> ı ı. anım -m l^kUM* ı-r.21 uuıok (ieukr .luuıdı eırrlV . :Ur-»- - .- ¦ ¦ -ıı—,— .» ı .1- >.».ino. Ameramm tımw «aaa-ktUX «m IUk aaa>: « ıl mm a nar. akm «ımunla ..-»mı^ı. üjak datUfKı (N aı^l <uk. Kıden tok* B-ol l.ıvlr ,-,ı ,u. •¦ I . ¦ ¦ II 1 Miln.nıllım m*i|i.l. k—knaa, batta r—.-mn Mı raaeBM ıltaj» aaa-Iraakakta «.-, lıraaı laaılıb

»ırı-t-iı- ı anuıikılıUr HKI de ba bBlDilıeıınd>n daları onu ıll[rr rakip-krtM ırrıMelrnl-fer Tuıb »ı,ı . baka). ".....t er aaİH mıetıfl J-nlU»! a<llıaıaa Ra lıbll arı fark km fcrm var* »id* dır IUh.<ılı|lraıı ı—Irrkı m m«»m ha-.ııı Uı.ınılıı> Hrrl tetir n»rrl mta-limlcrdı ıtnrl"dr»b«1 kadıa arbak beraber .ııımr al b»la»m>r «a* rkf fcraaı ııaı »•¦> aatkı'a» "aba T-tanaa fıııl laik V.d.aı mkakU ¦: -i ¦ kalım nvcen yırtana c-"-'r m arkalına bakmalı ayıp u-Ukkl «de cdlcinU (tM »ula lantoalar reat alıldıkUn h*r aayalaı n« ,*-.bı km» OıniTi'rT. ıııırmıılıı ka. rakl ı m lııruııı-.....iııtff Maı«ala «mı orU'inı balan ee mrlf. lemkı ubaaakmlylc ı. ¦ . ¦..' edenler nalı . »mı «ad ve atıl Tıiık skıeli de ba e*barr -ı-lllîhin ku-Dv^ruduı'. 4Ü, birarle-¦rları una - r '.ıı_ı .-Jİj'le: Uu la vaidesiKr-a Rüş-' L Mü'eyin «¦ladır. ava aftah arkına zahmet e'meyı»! 'ikram Uda- ha-al aaanldıjı bak' tim la reaOdtn k-tkkkaUa halana***-ana' Oda İki defa ka amalleri talka rıu. mi., .. ou n. aaa M*a barerıaribrl — u mm r*pw debrybada -«.•! ıbaııı"- (-akaaal vaıılıılarla, «ilen buta (ık~TDııl<ima hilal «bhaMıiuu lulıbaınu ılıumiıa uriB» kala>urııa*aı. Kilyos kampında hayat nasıl geçiyor? Sabahleyin denire giriliyor ve öğleden sonra ameli derslere isllrak ediliyor orde.ı TrrKym auaavaian mman okııı Inlebe ıl* orj rorklealer muılllnılrn :,ıı K!i;.--la ar.lan laıapm i - • ı ...» -ı . ren \m ıll takayı ıagıi eeJen kıı ve •ıiek «ava ır.«t»--»vir rnUdaıiaUrr ku pratnam a'tıaOa tabahlan aka k aniirMıı ratataıı-ıev daed-?e «im:r*vnirie.KnbKlUıIan ionra ¦ondanda ""--« K-«P bayihtı eeJUaar*. vmanıak» aanea'ı meraldir. urOe yemeli reha II ¦tama kadal ıcu iıailye:-113 ve BeyMı Maejm imaandı mrıiı' dan ¦t-*™ lıcell» ceretan % ı.ı İn «irdi ı. lı-bHlınt lev-'.auinUuiıı-dasmdan ılo-r»-l mlSetOl r. tır rnlmmere canlr. ebmn-¦tundrn ba» a lir* ani II .Ttıâı <ımplı irdir rueb" ¦leiıı nimak hava mekanı şehit edip kıırtulmasa karar verdiler. Sizler de yapmaktan cckiomedİDİz!.. — Efendimif, Cennctmekâo . ı-" mabeyincilik hiımc¦ M la zeııe 1» rhı. Dbo nı-'.-ı ladaelan » metre Hr*al• raaılltlr. Haraıet |î. »al i derere İdi. Bu (ün rbicar aıotrbavviı rweeb. ha> arık rr >»eı hutallu nlıııMır. 'HİKÂYELER Kinin dehşetine bakın! Et kürde kunv ı VbUjar .m. : i.. ... ı Yıaul tranuvl Rakın blı hayat yagıyiHiariı]. f Çor uc btuı Bulanlarla tılaı Erabfdr oldOfil ICln ıt.tlrar rhl BOton -.t...- v* -.. r.ı. ¦¦ ¦ . «ı : ran&iıiı t Vaalil culuılıı;) rUVnttp gat «l«ı ¦aail aıuuti onu ¦Utrr •«*,• kar kl>r. lutla «obanın p.. ı ¦ :¦¦ lakır!" ¦olmoD «en. nn t M ¦

ı duam f tbuta- • ¦jı bu kııb 1*1 VdeOmikrıUl) |ı | Ittnynnın 14b a»n- IBIkfBU el tnaıı mıınarr fcrJ.. Alroanl naılk elliler beıauı rnklu. Uanyı b*u •unuaa »arı ¦ ylııü IUU t*n EVüryUAT M Şişhanede bir vak'a Bir sabıkalı bir polisi yaralandı Defterdarlık ilânları 1 DcfıenlırMtkeSk Uf alı Dciıcrrurnkıa Dudaktır. a- lakai B ruıudo nalk Ulı (oicr atakmıs t Nflşil bey temsilleri ytrârM Mu,Byea.' Hafız Ahmet B*> Incrtat neyli Bu jjp^.klu »ete Kuıoıll Uya u vı unda Yuba* komedi 1 P. va ryete Dam dlol duhuliye İO kurut. Beyoglunda "TUHKUA2, da istanbul Adlîye levazım müdürlüğünden: i ekmek münakuau 1 UHddeıuRnmlIljifldrnı , • - . . 1, oMuH eiUll lırıı. mr '11 in-, 1 . .ul 1- levkılbaaelrıl için ihalenin laadikkh» ' rııu ..1. 1 ıl. 1 . I .ı[. Mil UlUyl* la ıtri r-On W1 larlklnd* lütn-tor.u mıhbaıa «aal Bul .dUrmiyreaji, III Olunur Seyrîsefain mOteferrl Efıay-ş Hinim ¦ konferans verecek B.r.lnd.ıı nnyn-lmlı l kadMlkl ı< ar nı tır ujtırık eden Turk kadın tır d>h. k.a.r.ı bJirelMhBi hmlJan Ba!i »e kabul saıaili II. Z MİL MUSTAFA! biraderleri vapurları Hunin ekspres Tavil zade VAPt'RU K İngiliz Hüseyin Rüslem Haftalık İzmir posatst Hüseyniye 17 temmuz NAM VAÇLIKLARI İzmir Postası -aptedilece! nah veler rnSerıd"Vapıırları 1 ; KARA DENİZ Li KS ., 1 : SURAT POSTASI 1 VATAN 1 ı-T«ÇARŞAMBA ,.™ ut™ SRİ.Ti ı ıniyeli laraf'mtlaıı Tayyare etıın-k «inere 92'* »ı-m>i | ilıvık uUebntere mahsu* YEDİNCİ TAYYARE PİYANGOSU] ı. inci keşide: 11 Ağustostadır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye ve I 10000 liralık bir mükâfat. Bu keşidede I cem'an 3.OC0 uumara kazanacaktır. PARKER DUOFOLO mürekkepli kaleminin ucu yalnız 31 ânlelive İhliynç hîsseımUıir PARKUR DUOFOU) dûnya-ııı'i en t (--.i-,., i marekkcpli kalemidir . Parker İçin 31 ihtira ber atı i<rtihftal edilmiş *C 17 milyon şahı* Parker ['¦ >- i'ı.ıı istimal eylemekte -dir . Ak m;

1 i ima lindc gösterilen İtina vc kulmadan aırf tcma.ıı ile yazmak imkânını bahseder. EHnuin her hanj-i bîr gayretini rairçer . Pa klarınııı sıkmak beyhude bir talimettir Haosmiridiura denilen bir maddeden mamul ucı yaııuıza gelir ve mürekkep kolaylık ve intiıamla akar. Kııtaaryeclletdc Parker Du of oldun muhtelit -renkli ço -»itlerini göstertİniz vc bir tec929 senesi kaydı kabul Askerî liseler müiet.işliğinden: mıyan Uhbv obuyM'IrTıf. fdueıeh Caj oanoları Uumpi-e sanlar; ¦rır «ct-ade-narne. vay* UadlU-at.-ılıklardım om i ı-rralU -jtlnmi*!-ülan hakk-ı-d-ı AdliveV îtinden: llırlcer Duofold Mahalli müracaat: Utanbul DIFLMANN ve HİLE IIIlllMai Kırklareli Vilâyetinden: Emlâk ve eytam bankası istanbul şubesinden: Büyük çardak panayırı lüviik pehlivan güresi, kum ¦.....-g— han volan, s.....ıct ccmiv'ti Harrta mm müdürlüğünden: rab-ılık 7IS ¦t donumla-)* •al, bot komlrtı m ai ntnndı tOl * numaralı I» MeMr emvoln birer annelik btde' ın'.tıe ıiikı-« nlıın İhale nuatned-r ı bulanan Ur bıheyupuda liml»' 1 . .rr.cldııl..t muavenet ekâletinden: Devlet matbaası nıüdürlüğüden: Klişe imal edenleri 56 D OLCA ?* DİKKAT *** > •> , Müşterek ve «cibril eğ-. lenceleri havi BEBEK ve 4> , YENİK OY denir banyoları ... , herkese »ayan tavsiye ve Jfr cu gfiıcl tcnerıuhl DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Sirkelinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği veni Sütlü çikolatadır LCAnıniki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü (Turuncu etiketli ) diğeri dc sütlü ve fındıklı olu iketli) din Fevkalâde lezzetli vc ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin BüTüN zengio MÜSABAKALARINA iştiak edilir. pmmtM* Dr ihsan s*..**; j* Öksürük şurubu İ Öksürük vc nrfe* darlığı itin pek teairu Ma««tZKi> dâvtır. »avıra: ¦¦¦¦ I KAPPEI Flida sayesinde rahat uyku Helsoguklufcu, frengi olanların naran dikkaliııe Dr. Horhoroni ¦ Cihanşümul yazı makinesi ¦¦ Hafit, ıııi'liıı \p •.ıjîlnui m ÜN eiheli laahhirl olunur. I ¦ »¦^¦¦¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aK ¦¦¦¦¦¦•¦¦aa İZMİR aaaaaaaaaaa ¦ SEPET ÇİÇEK ŞAPkA MEKTEBİNİN \ SERGİSİ W per

18 Tem ıı 4 k-d; >ktu »embe gününden 28 Icmmuı paıar aksa- B ccek olan sergi ***ı 9 dan 20 ya k rağında 102 numarab — Ag .arelcİlerc acık bulunacaktır. Duhuliy< perakende aataj lapılareaklır. ¦¦¦ OCOoKOOio Bcfikta» oooooooooo Marmara üssübahri ve müstahkem | DİKİŞ Yurdu g mevki kumandanlığından ¦ ^'^Tı^^^lımımîlr^in • 3000 ton NOCtn kömflriir.ı.n i haltı 1 S2-7-Ü29 cu» ic'I v v E r ı: \ı SEKİP HABiP hmer mcrctcbl vc sair miirecsau sıYnslııek, tahtakurusu pire pmaz, tesiri yatı yarıya daha Doktor Seyfettin Zengin olmak iıler mî sin l» s tipile s İz O r>ıı . ni'ı. ali afa ^alemini ¦)uaaaaaaaaıı*r.ıaaaaaııı>of KUİK düdüklü tencereleri Tokat vilâyeti hapisane müdürlüğünden: PAGEOI Flida yerli dimağı yerli amelesi ve yerli sermayesi ile yapılmıştır. ediniz. Ridamrı mıistalızın I tasan Ktva depocu sahihi meşhur Hasaa san kınfvct şurubu mii&ıh I tasan llcvılir. Kİ i ila bir sahı-scrdlr. Markasına dikkat * AMORTİLER 330 KURUŞA « Prostat it İltihabı mesane Saydam meni Bc) soğukluğa . Cm milliler PAJEOL En kuvvetli ve "in... ıı mu/adı taaflunli Devlidir MÜPTELA VE ML2TARİP OLANI AR KİN I'AJFOL BİR TEDBİRİ SAPİDİK Parla hastaneleri mûtaahllldl: Şaıâlcn MUcascse») 15 büyük Mü m eczanelerde .satılır. ^ İSA BE Mukabilinde bilet ŞarUlc aıuo< tiler 330 kurutta Poılaue civarındı İSABET KlŞESİ ^u^sshl 16$ATIR ZADE sııhl'-i Eyupu Camiikehir caddesinde No. 16 KÂMİL I YALDIZLI ve MONÖGRAMLI KÂĞIT İMALİ Tütün inhisarı minim nnKİürlüğiuHİen -Ilın ruMıı ı-ıı^umlı '«'.I OM -III" GENÇLER BUGÜN 15 Dakikada et 8 Dakikada sebze Pişirmek i<trmeım Kuik SİNİR ZAFİYET? AUtMI İKTİDAR VE NE KAH AT HALİNDE OLANLARA NORO-FORTiN müstahzarı pek Mairlidir. Bilûmum eczancitrao Duicetto jjpjji 7 Kenara fcoyac&0ınız4Opara YARIN Kuracağınız servetin temeli olabilir TASARRUF KUTULARImlZI t ÂLINIZ j AMERİKAN İHRACAT^CENTALIÛ Merkezi Nevyorkla bulunan ve Mûtlehldeı Amerikanın rn m ı ı.-n ıehirl;rinde şubeleri bulunan ir Amerikan acenlaaı bilhassa mckAUt mevadınd» temsil edilmek üıcrc eenebi bir müeutsc ile t

esisi münaacbat etmek arrusundadır. Vekili murah* haıktnndan birisi yakında Romanyaya ge lecektir. Birinci derecede banka rcfcraıuları vardır. Keıa bir amerikan sardalya ve tuılu balık fabrikası İçin mümeısillcr aranıyor. Alâkadarları " U 814 „ rumuıile atideki adrese müracaattan: Kudoll Moese, Calea VictomL 31 Bucarcıl, Roumanic HA İjİ'lalık rrüimli Mcrmuı 23 üncü nûıbasmı Okuyunuz Nıı-lı.ı-ı H kuruş DEVLET MATBAASI Salı» yeri İril. <-.< ı- ifssaaıa Uık Anonim llrtril a ıc ant ı •ul «... ğııbnl nmar ı^'i ı.ııiıindnn HiBoren Beja'lu.~Kl:rn:lff CadOMod* IIH «mi UtkMa EtI> nakh.l,ınaı.*.ı mu» BUUye Ibbır ulan ur N^âfU.I İh - ııi .n ı lı I ¦ (,1'VII.Iİ . ıl , defTJn taminl ıımnınd. nmheul ailnnnda «emin *e fy« oene*;aa ır.fi J aa LneK mabl naili ti ^arıamea «onu »al on Olrd; ılıl ndı :Un a un ar ' ifıccin Dardânrf ralli Baku» nua* Iıı ı,ı. ¦.....:. ıı BeyotlıındB Pangaluda haaıam «Hı ı t. ı.ı Kn7lı.lı : t.ı.«dı".'.ı. IH ı.ı.'nıı^-ll aparunamn IKlrıei dılnvlnde s»w( iken 90 nl 1 den O'ı-Mıes lıkaodaıliâa .feaduua ROBErTf KÖLECİ «JSS Kolec kısmı — Ali Mühendis kum Sanyî kursları cunj umil 'J djıı 12 vc kail; 1 ALTINCI SENE - N 1662 YUNUS NADİ İdarehanesi: Düyun uum um İve karsısında dalrcl mnh«u>j '1. i ¦ ¦.11 ı ¦ ¦.11.ı¦.11 ("umhurlyei-l'osta kutusu :ff 246 İABONE ŞER AIT_l_ ^ı»ı»rr Tûrkle için Haftç lehi Sonelltcl | 140» Kr. Sı İn kr [ 6 aylığ Kr. ' r 400 Kr 1 *•* ^ Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Rusya Çine Şiddetli ><>^<tM>t^<a»aaw»aam»aa'aa«a aa—aıtmmaıaıa »¦ n w ¦^»^¦¦aMafci"*^!»^ a»aaa»»aaaa^a-^^aap Ordu mektebi Altın başaklar arasında Gazinin zinde vücudu bir çalışma abidesidir Bir Oltimatom Verdi Bir mlUrlI j-nrlrvllrnk*. Hr dillin i........¦ iı.iki. ıt»a> ba Hayat vermekte (mtaatal keııdi-iııd-n bl< lırkoMıı l'ek 'oeuoı.. Mr metteki» ı.ınljel İçinde oynadıcı hayuhlr rotteri» ı>" k*d*ı ?¦bıı>iı nlılujunu l n> ıı..i. hayat ve kuvvet menimi olduğunu hurnl arı. ûınlndeh) MİM mıllHlerın h.ır»ıUruı- b-haı-k la ınlrrabltlrlt. n-jijuko roülcllrrin l .. .i :...unu. .ı. .. maarifle •¦-turulakdlr. Maa rif isr ;.»«* mekle»-leede imnıal •lunabtl" hir mtladır. mektep nlaaaa, janl adet yerini bul>a» Qaıl Ha. orak makinesinin dlrakslyoı bir vasıta «Jm-ılı t Gazi nasıl çalışıyor? mi ? Mekteplerimiz için bir tehlike!. Deden (erbivc-lnl memleketi-"mirde yükseltmek, lamım elmek İyin Isvecten bir mütehassıs ge lirdik. Madde» hitam balan bu mUiehauıa ıblr iane daha burada alıkoymaca mu. vatfak oldu k. Hu rafın voeu. dllnden bihakkın Ulîladc temini Kin Manrit Vekaleti muallimlere mahs

us b.r kur» acu. Kurslara dayu gı diler. i;:: califaı n letlranndan a kazaaama • rdUIar, dediko-kadar atselllrt cm fena t«kll de i»lc Ejer hır ıtayrt aun, hatasından, mUdOrlInden her mofitkl talebe eaı ele I erin maıahcrctl Ue hakkaıanmah isterce İşimi, dumandır. <;Unku bu tahdirde disiplin om» dan kalkar ve onun yerine anarşi kaim olur kl tale bir mektebin İler. Iııtar yeri kaim ar. Gazetelere aksi. maartrimlı İçin bpyllh lehttkeler teşkil eden Mı gtbi badtaeter vuku buld ukları terlerin dOri dubarından dı--nn (ik anlamalıdır . diyoruz. Doğru değil mi? Darülfünunlular arasında Dün Türkocağında yeni bir içtima aktedildi Rizedeki felâket Seller bir dağı ortadan-yardı Ynlnıı Riıa havalisinde hasar 2 milyondan fa*ladır Rİre 14 (llu.Mu.r- Son günler larfında mütemadiyen ya -gan yaCmunm t a hri batinden mütees sir olmayan köy yoktur. Duman kaza köyünde 12 ev laroamen yere batmış ve köy daki «?ag ortada yani jftır. Bir cok köylerde binalar yı-Imıalır. Ofta pir köyü tama -ı-.ı SCİ basmış ve her şeyi firtlkte havalisindeki ha-ilyoıı litadan farladır, lolflke (iadelerin e t Mr be- diki sariyle aradık] tene Ur» lulllmaa. a ene İla araam- rtpUklr lanll ettltı m ana» cıkınlaa n ¦«¦İyııt hakkında «ii- lüınt»¦ *|ir -n» Ilı tenkil rdlInıMItr. .al trirhhiimlrri •.ah nkl davetine binaen ı ı-rı neatmda İsevi i.-dtn Behir Sılhı B. r ıılib.ıp '"ildikten sonra Mu . nurtujlı^ı trvlit ıdrıı Türk Cl*d d KIİbih ve orada ..hred«-n kon it imaları ve bilahare üurekti icılndr İntişar edin Takke Bir Feeruh Be;in beıanalı **ı ıırtuklur kral edibnk, m g»n«leT ı. Iımıd.ı hır lerruh Bey. baranalmın Harı kel |aItıın- rakl olmayıp II"- ıe '-IIİ' ıraHia Vah» nıeteaanden Ikubaa a* Mitini lı rı.i.. ıı (itabında ıioidU^tûil tnu yullu laılaHlıa -«ilerin • rlravete dakl bnuıal einedl(lnj ive etı.hW«ı sııara <Ba , \ ıı. iı. *:•¦ ı-i:tır ederimi drmi-llr. • ..i. . Pırrub Bey; (aıeiedeat uda-, linin olrdillimi nıaarul .. u .iııra m ^lalene Cemivei! r-i.İ Talil Beya I olduğunu buyan elmlıtlr. millimi ı Kadriye H. davası münasebetile ağırcezada dinlenen şahitler Bir kadın {ahit Kadriye H. ın biraz yaramaz olduğunu ve eski kocasından bun'ın için ayrıldığı İNGİLTERE VE 6^ HİNDİSTAN J&K — 17 — Hintliler niçin ingiliz boyunduruğundan kurtulamıyorlar ? Brahma dininin halli arasında tevlit eltifli tefrika milfl vahdete mani utmaktadır • •ıl< I.I.--.,. m%9M " .11 .l.< Urrıtın. Ur i» *w Raaaıraaa n« •¦ aanU.. mtat aı ıralaarmıtaada- Ih raAa>al.ldl- ıılıvl* kl NlB-tl-llM¦aaaatl ¦»¦¦I»» fclı* ¦* ¦. kaJ¦atı» o.a-a-tı.EBra MMafr rbraVaa buıuı ıı Malı hilr .ı.( ı m ı. IMıılrH» clıııaıı: Hal aa l.aear

ı.j . .. .!¦ ... I.ı ı.ıll. itiliri -iı-.» Miı K..-..H mu.0..I.,-.. <!**. İntak*' m «v .-—»man» «—»>¦¦ aw Uaıau MW» » I ımaatr»*» -Mir. rr.nl Mal ıHmkrrl .raı««a aht— •Umul maral kaııniBBta A.ıupa rt Amma. l"ıumın»Uı»H tUnlIn m nı •!¦!•«' ¦—«¦Hak »iaa*ar mar mimi aaabaainaaa lnt ¦)»¦ aarr kel »Ma* Avrupa.....im lıınıı r—m» ıRatr-alrant ftaavl T* ¦ji, ...m.. ırt»aaa*etr. Ha ¦•.¦( re ¦Untı ı*r -ıntf. M» naallaa ahalinin I.ı Ikânıı alMiaaa . r<1 v .. ¦. lam .k.m.ımı lıırek r-ı mıııın HM! rahat hiırıdn luıı. ¦ ¦ ¦ MHIII kfllı-r Ik «ıııVo aar a m ¦BaM ¦ahu rılr dlıfer. •HOllırt deme nala ıhmttain İr' Şehir ve Memleket haberleri Fırkada içllma Isatnbul.meb'usiarı müçtemian halkın ihtiyaçlarını diniiyecekler iMv.iiii met c II. ı'.raı ¦. ıı*ı met ihathiıu: o irtica mes'elesi Maznunlar dün de isticvap edildiler Ihtifâîfin memnulyat kararı devam etmekledir Vilâyet meclisinde Bütçe tasdik edildi ve meclis İçtimalarına nihayet verdi J— ^Cumhuriyet - boMl rawk ırıaıi.r't .-url'i r* ntlklrrirı cin-haala tarlan matı dmr»Ur aaraartı Hiimih mu ta* aanİBBaV a—aı ı ı taarafı kartal H—a» taaaaaımm alan muıılıı araaaaata Hinaıaın-ı aa :.ı Ihan. dm •> ırk mu i.. ¦ .. -ı rr ....ı.ı. ... ;¦ ıhedı ..„..¦, rfjfej] a.. ... Hu,»...- aa> amarae ¦» MeraMler talkınlarla akik lalı im. ¦IL..<ıdur Dunl.ı lamajekfian lıar la rai i». ıtı.ılBUtlar atı İki ya» MI' akall tat t-.r. ¦balım'I' kamurdıa kaaau ..... «mal taftrrtr* aa m aa aaRfaıaa ataaaiaaaam. aa aU paaa laıttarnml ıa>aaUne. arklı mu (¦m Ruddd dinim ıhl militan laala-tlı. .¦.ı.ı. İki ......... ..îmnılm»! mrıiı-'i. ı •¦ BiatabahM mr ... raallur. Val . tUklı » ıa etaarr* ¦M-ıavtav lımı Iıı «a taradı avam. r—l. «anal.aalıa—jl *aıh*fe>. nıı- l"«ı>ım rlmHIaaM H. ıı «.¦•mı.. 11 ¦ ¦ ı ;.; ,ı . kl '.i........ har fide .-nı.-.ı MİM burada da laşlalı ı «-» mo-tlırv aaa— »ıı» laraai at Kanan ıHo ¦daa .im. ¦ i... din barraı an . .. ır.ı. ¦¦vaat defildlr. hu d , . bu hıo-ılı nı maKinl*3ııLK MlOmıl f«lpL-. İDcfclse-tlî ntr>ı«]*rıi"iu«l4= İthalât ve ihracatımız Sabık Rüsumat U. Müdürünün M. Jakara cevabı dc;w!öi.rlıtı yavnnak ıc:'»Jij™n dedıi* palıac dılıerdaılık ]aoaam^ ımaibuian»uı<j*n mr mrfcu UU 1 " 1 1 ¦ " .-- " " ' ¦ ' '

ylnee teminat nkfaalnı kabul ktne-m?ktedlr. bir <ok klm>r:*ı in muıku-utlon docan nıonaa a»act Onne>kl*n İm Una ı, ı - - :...r ı. bu paran latlrdaı etmek İpo de ayni makoi&ı. n*ai kırtasveclllk mereottur. ralbnkl Bugün 70 Romen talebesi geliyor Huşun KOMeneedec Vrentlfeto Maı-T* •apri'u ı> ?n ıtifilik bir Reanerı ta-kikc heyell iKlmkuı ılımdı Cıra - ı&iMroA Hır ılı "ilnlım. kr» m ima t»»" kaMI İka »tow*l< . I... . I .1 ¦¦ Iıı kenditlne lallk alanlar ; I...Ill'l ı- •¦ 'ı. ¦ ı ..- ¦ ı! . arni >amaarfa Irlkrn »H«l hw»Ma»l« a>nl ¦..1.1..i. ., i ¦¦ i'¦ *vni ırtn re*ın* katana . aaenniB «M Uırah-tonlar de Maı». manlar araıında IhlİMriıea. fnân-aJe- ] i. ıı re «.mt-olılrl-rr bt**V olmakla-ılı». MntaaM» addaliinaeı bir n»»*t» Mn-liıı.ım.r laralmdın k«llm«l bulan b- kelden -l"l"e ver-r-k kanlara | bir mom gatacı dikı aaııı v-njk.ırlı!«ıı * vardır viabadl v»ı Ordu mektebi , Bir Japon gazeteci Ba] ııımiıdn «bık. Ctnc Tlirl. I. mıılıurljf ıı .¦rr:ii-ıı ¦ .ıı ıı 1-h. ku inekten İhmal elmeaa'kle mida|u ıımmnunı*ell* analüBiumaıdur. t>aa*¦ ardnmana ku namkupua ıı"* --de» dıha ..y.cl. labtl I :ı .. -ı -ıhıUdoı ııhuı trn>ax medar" ¦l»n '»"J*"1" monlırUa Tûrtl'r l«- ıl* d*(rudnn da»-ru>a İblbradl mnnaw»at leaMnr ebrıumtyel .eemefir ba9laıui|Urdu. J.p-n mlllıllııld GırpİM daimi ('"I nnlırce sı. İt I- -ı. ıtitı -¦ i -a l_ ,ı «tıairiirı va rta»rC£< haborGorln C-tuO Asası Trabzon aeylâbı Ir.ıbidn lın> nü- ııdtki >v>laplar i ulamada idlerin ıcalriylc bir Cag ortadan yanlmıgiır. Ya lce .¦. ,ı,-" , ¦ hasar 2 mıKondan ladadır. 11 ev aıriar alımd» kalmr-ıır. Dahili ScjrltcfnıMa İli vapur nkaocınden babı-le Tloarel ¦aıaa »ikBvcııc bnlunmujlardır. ı Parîı SlTırınılr IiukU" EtleUr. i Vllâyel Mctlbl dlln bblç*»! lîk almla vc l(Hmalarına ııilıav «mattır. İ l'fanMıl mıb'utlan dun I ırka-loplanarnk halkın ihiiıatlannı enıeUe karar v er raiyle rd İr llıc bir karlnn fabrikanı ıiaeakiır. | l>0n a£irccıa maBUcmomdc ¦aba ı......ı. ».,.-,ı. H. nea't •Ifflll'lda barı 'ahlllerln moSllufUn 70 rumen ıı.utıı.l »ehhmlrt eelrtcknr. Haricî Duvya <,ladekı Raa memurlarına "yapılan keyfi muamele Ürerine Çlaa tlddaılı bu oilımıinm ta*> ir. ı, Htm «arlında ccıap ve-rİlmi »e batka laaaMc nMUataal ¦amaeetrl aakdırum.kle*.». | Hakrtankın (afnaaCa re,.bnl- Cdra la* ımerru Mr adaya ı*a><c< meetaır aMaaf ve le.ıka-vab aaaafjaj mfcala yraaaa—aar. İsmet Paşa Hz.nın refika -»arına dişlerinden ufak bir ameliyat yapıldı Ua«>rkal laflat ı-aa» Hr don mbıS dıalaıııulan mııriarip Mluııaıı laflfatı UaıumetmdU. I* bin

^ı ftıiıiıai Yurduna titmiıhrenı yurtta, lamel IMuı Ilı nia ırlLkalan Hunın-ıtımdıvr ı. M ra*r.*l r. urratmdan dit e*jnundan «hak mr Hai'imetendınln bir mu kınlmıı •» Ok) ati Itnnacı Tapeatı ıran dl( cıkarıl-mad>ı. »H oetr kOcU mr ameliyat .i":. ıtaum ..¦ .ı m <uaiur. Amfiı/at muTBi'auyrııe ya»ı-om ve ktenuaelandı dua ı> ¦ ¦ . ¦ Sılıhat yurdur^la UCranotlc arf Pua Uı. de dun evce SıhhaV y-urdunda kaJmiklaıdır. Kadriye H. davssı . klrmıl adaıak» naaaml -..,1...II.,1.1.. .,),.! . ..I... İl ..kar taaaau dMtraaalt •• ha «ahll I-. kadri.. Hanıaaı kta-H ıaafta».ıaa» ¦laadafa Itka la>alıt «V lua^mı »lakmil MMa Raalrfe Haaaaaa Hf ™ n av aaaa a.a-.. -• -mr. aataflmaa «aa-ı.. mıaaaı aaa. aaaaaaa bal at ¦ aa.laaaa.tir. Baa.a aaarlaaı akala, ReaHkH aftaaa. •a -.nı aaahal ak RaaVlre ıl. aaaaaa lataar kaıaaaK lula aıaanaata — ada Maada aaakC .n.ı »Idarllealr kar •adn, utarak n»«i ail. .ik Mal.....! /-k! Bayla nmıa.ıad.a <."! Vlahmal fakı Hava k«ak aMadma •• •laıaiiaaı harkarek Hal» IV talikan I. --I.l.ıı. rnıılnı a*>. ,1 «aklar Oanmaı /-.ı a lar.lınalın '•davı -dilta hıtdnaa - —' - ¦ ınlak ila-rl>> Hanı. brıan elKlUI Jl -„¦.!. Ma ıı paraka t. M Mel mtoa 1|« N.rıbrl »I Mel ».B. İS Mel Alpn II İman H. IH MM O. R. II Klliiler Hıra H. I NnU ı: 'i. ıı 61 1,1 H. lOB Mel tlfı M-raelı 3-. Yıldı- H. ılluî.-jıv' II Mrl IJ-I Yuvaaidl K Mel K. U M Şah.Ib.it H. M MelMadlrn nı Mel Una ¦'¦¦(¦ K 1 ı lıl- H M Mel İlli Vaıl-ntan t Rellka lımall H ;ı Atar minnet a. M Mrlf. T. /.rin H. i; vı.uh. U.hmul a. a Mabmara ¦. nr. Semana I II 101 Mel tfrnl 110 MHIk.ll ih mı lGt 180 156 Md III ın İt* 116 III ııv im 111 İta ıa?

İti I" Efzayiş Suat H. ın konferansı raklır Umanımı» bir Japon vapuru geıl/Or lapı ava Be faaaaaJttankul ara m ât J., . paıtılu trını Ut.rıaı ri«|i~"« l » mamı w. a. a ararı «lata l»mafi—a ı-..ı.«. .lı-».. ¦•ra. eı*a*a l*k defa riarak ıırm ilkah tlıMaaınııa İN. •ılakı.ı maıuı >apuıu lılanbvl i.l.ı V00 lan --|ıajı hamildir Kıımnın >t JapnuTa-triBİr-trtııııhııl .,...,.ı t «ııl "u pı.-lı la alı ruv - lıPaa-i» Seiıriuıir augiaa feliver Hm ı-lı—r-.ır yIRi a ba aatu.ı ¦¦ıaıı aı r>w >iar. fajarlaati pura ı» ıa,ı.-ımlr" nrırc-jtaı Hnettı ı- ¦ r baraat .¦- ar r. -.....¦ tıianüı %* uv*1 meran Mnm a»ü.. au* ynb>n>laıl keskıerlmaa mmmm l aaVSenetslz tasarufat nizamnamesi Şurayı Devlete gönderildi Autım ıı m*teula> — ¦rrotıl tokamda ¦.-.pı ı-. (.«¦ayı Ikartat. n -."ı mha numltktriı X uıUteeı taııa laıusm . ¦¦iıiıiıı. ButUariD km bir r«pl«JI-"«l labDiuk Tnl ı..'...- ¦ .-.m .. mrel-aln ille rsı'-ıiro» eıkarıklır Cıkomı mrıeuc Vattutra beratlretnj aata. ..... ı :¦ ıi ıHdtar'r'l|ı. aBadl göl bira bl: ca* j.ılı«nla- »*J Sıcaktır Bu ö»ı«k>r-o lir. OrnKnlı Banla a rnDaHHı. MTaı-V euaı*) Sa>l PL«* M 1 ponfW . aw.und.- m*. eil>-ıı<rı nınkodr rr-aiırljp. ™ lala: mn^j, ı^t-o*- TUrV bul mkıtıemu tnarh« ve mnâyıM.» f^o^t nam Mibbbb BffAUP eo» »"»'- ¦«« b-Jİucmutrjr. dlm Darullunım lumiuer Banka mUdCrn m VtMttUAı: ,„, dlttaı bil B-mmu 'rrnUr.-i lir madiır urantfcJ M Kopil iBiBlmdac ¦aaaaıyalarkt Hal edllmIglarılU. YtCI yet jnI.ttM "'"¦l,l|>dr m-v^ffnt»! I~- l«t". -.aa dlairyam-ra.a hlr |rar Cıden ıMu|uııu (oylamlf re bunlara t r»l>r .ikrarlart* labat -UnlaUr Kıdıoın ı.ıiı|ina« mertnıılye'-: aiddCunu uav* eı-lUcûn >aneu marum'Rrtn evli «e k» ¦inala uaauıda lanih "I1— Lcfm rdUnemrnnı Krcer.nı r-miriir. Ve Berlin »ytiadaft ravnal" ınial Inllbıaiını nradakl «adınlıl 1—llyaUnl T. tadın m ıı r I an l>r araarndo kor. trrtn&na nıhııart vrnnuRiı. H Tu": kndımaFi raeoıKarllarlmlze, mubayaatlarında lanzl-lattan tattiadoiorioi la. mln İçin ı3ı kupıın neşrediyoru Bu kuponları ayrı ayrı kesip. İntişarları günü. ı.s.nlerlınirrJe ınUnderic beğanttiginız Uç m a* adar seniz tenzilâta mazhar olursunuz. i 79 SOM TELGRAFLAR "Cinde Puslara karsı »e/'' muameleler Rus hükümeti Çine çok şiddetli bir nota verdi Eğer üç gün zarfında cevap verilmezse Rusya M. Papa yeni talimat aldı ye hariciye Vekilini ziyaret elti Yaıaaidar err':e MM'lın tus'ckkria yımdc*. aatah» resiai isliyorlar Veni /un** âa-iclye unfi mbıakarc'ın ipnaileıda b.ıalıea ımllilr M.M.I.I «.lUMcU!. l*n.n>HLııl •Ulun mır.»hm»... f>. I.ll H la «•"I-.mim lelâUUI rwı«* " "«¦¦akanlaı aaa aaaMaı rr*U alman -»•¦¦ ;. ,l!ı M ¦'¦ (in <*fri"ifi rv»IÛ-aııla e*". ılUk mat.il halledıl-llkleo ıa Hatiaivı* N*« »eri İnde l*-kj hnlaıuııur M. MiİMİaLa-rrU nç.ıl um-

-UtU> dleer ban aıi'UlUB l Iıla Tunıuı «Itri M. P'|X» r lâleline m"ratn»l ui>.ıW(lr. k.ti'i nnulal ı ¦ ¦¦" Son Seneleri — 2S Peygamber Vekili bir Neron Abriülhamidin mei'anet jvc şeytanetle icat elliği işkenceler Osmanlı saracında Engizisyonu t anzir ediyordu. Fahri Beyi söyletmek için koltuğuna kızgın yumurta kırıp husyeleri memgenede ordu Odanın içinde de iki zabit vardı.Kılınelarıoa dayaıunıslardı bunlara kumanda «diyorlardı. All lece jehadel ederi;, dediler. Hunim tizerioe Abdüihamit tabancasını (ekerek Fahrî Beyin aılüja dayadı: — Seni geberteceğim anlamut .--t. Fcriyeyı dc şehadet ediyorlar 1'ahrİ Bey KCue Bu arter kagılbanc dem aldıkları gibi j lîkanlıuııı ( hayalara mengeney rd. Bey bir kaç dela b «eldigine dedi. m er? Ab, ler, dedi. kızgın (ilfcnkci (İrade koouli ¦ İşle. meydana akara ok! ardan biri de şüphesiz Nori pasa İdi. — Ben gidiyorum, su köpeği bodruma atınız. Avrıca iıtintak Sabri, Yetim, Kadem,Âfi've Evliya 4 buçuk,Gök-bayrakcı Cemal 15 seneye inzimamen 2 seney e mahkûm ediidiler kanın tefini Kararda n-aır. tınların taklipte an hûkûmcı moksadilc lırlfak Iklerİne raaiıkrmeee kanttan kB haid olduğu ve 146 inci madiktin eürmüıt'ln mil • IIMıı-ıe» Ih'iaaUıh «l.»Iİ ma-âm akfeia mmtr M> m mm • hm i-.ua r» Pakter ¦¦krel "-ana lar-lmdaa* İrnau«. aaı»Irral »¦»*>• f «id- aramUrma • — kS '— rtafeMr. Brhe>l MHt B.ı. baeel au-iot—t ı«nn mm> ».u «a*"imi ı ¦ arı-aşkla an» w alamı Fek n kul» .ıı ... .ıılııı .ı-ı|l ınıuuı >*b >ı.... , bekaad», tbıydeklıi Uraan h»u»l.- *>-eıkaana e-akm arat *a~l mmm htm mmm 4m ıjt hatim Mm fcaaaafa bateae «aiı-r-n-ı* ıKrMılı mmmna mmrnna ı-imı aa<>mıl>. "Müjkûl. ıtö," "mflşkll. mi7 uts)dbllab Me-ıcaaao baaua ı.krama ın -¦ ..-ın. aa-raıferı -aadakkl- aakv raue ~ırf~ i-IIi cı-aa*» »ad. m» ahi bu ¦uaae.aı d-an— • mttf.lt İt air niy-vkalnu ki eski araM aatara he-«ıJmar. «tmoMI ımaUııtııan l«kıtır, y-rle amma nar ılı lulM nNaff vardır Ve L-ulı Lleaiinae a* ç»t araM eaameıer laltniaııam aav •UK atara» arapeaaata aa a jaaUuMı- •Maatll* »arta* -lAauth ¦ehaaVBe yanar .:<'• tIn U t.malının f-n -m- a*ı-nı--eeı lamdi) pata nle damat anal davet hûma . mııla nenlyeye ) iuIİzareu ah-j. Haberini vermişti. Ab-idûı -;ö<lerİ pırl.ı.Lı.u. ptîdivanlar mes Fransız Sefirinin dostane bir nutku M. 00 sombrön "iki mamlakat artsındakl ananavt doattuOam İhyaamı meaarretla aatlfnlıyee¦t-|IFU] ftlD .'! . . -.ı.-..ı M ' 'i itil!" «-.Tanıınf mumoit ddaıunduı mfn.vrl.ıııoıla Mı im>I kaiDal -OiuCIeI «e Mr etıdı-nouıl > - . m-i *aa--"l i ü-mı TAuron rarc>aae slnn U Urard bir nau.il irat adana «nn-unm ralK »)ff meaı tabut «ib1« ¦ . . . ıu-

Itîır.ır. İTO CaJulU&lB mfll K IX <3un>rbn> un ¦--¦<¦¦¦¦!- : -ı:-rt- ¦ ¦ ¦ ¦ ı ı)eı« rranua tubnıvtnın "u-wi'î«l» laBlıtlr.l rica L-nl t; —-...i .1. HtlJI-ın -eera» i H. Ef. neidiııde Mu.) — Bu-kralımn kayın larıî H.iDiıa ılın dan kabul m adetti. Va t rr.'k. , ln.ıhtı Pişerleri de hu tiade>e iştirak etiller. Hevcu hakime bir aanl mtlBahnmuhitijeçeriıen Leh tayyaresi feci bir kazaya uğradı Tayyare bîr adaya İner kon Idzihovshl ttlrfü a: kadast do yaralandı . Oazi'riz. \İ imar pı Ba: AhdUl n S ımidia e kad daramın falan haremdeki kendi alınması icap Reaakiye Hanım Fif an reka-hakkaada ? kaat kadar lıa-kal -mdi. Busun lataabula atdet rdivor. incili. Kralına imaliyat Londra 1* (A.A.) - Kral ma— rama mm aabab ¦. ca>4c« mevadlav kKent Mr aateıhaıkra ıdkmlfato. terahaMI yaraya varabilmek IcM npcraınrler dç babur(ayı bıımaa çıkarmak mecburiyet İnde kolm lardu. ___ Is Bankasının Odamlş şubaai açıldı Lıiıır IS l*.A.) — I. II...kanıtın ıid'im; )u!-t-.ı. bn.un <aat Uçta merakimle anılmıştır. Kı hcyler. Vali ve Mr çok tavM ¦craumda *'£rm*9mmm"""t* Hırı,ı>r VekûVain Ufarctleri ¦nama. ıı maı4a¦u j can hude-komUyoeu dunda bir Ttrt -Içllma edecektir. Iran namına bnmlıyona Aye-IDImUlk, Ceaernl AbdUrnıa ttan İttir ak edeceklerdir. -{ası Necip Bey vardı. Yeni ^J., kolağası olmuş.. I ,»*» naıiM Abdûlhamİt potininin burnunu , Fahri Beyin tnıratına vurup dürttü. — İşittin mi hınzır? Bak Mah. Rlianır- «lıtı.l Pı—ııı. ı^l j.ı.ı.!<.(«• ••rltaıV il'. ¦¦¦İmi b.....i- ¦ <" Mll>aı EL Meısimln en güzel balosu j s Aiuatoıla Kadiküy Hima- f ıcietfal cemiyetinin '8rlv0.de | Kime niyet kime kısmet Borsa İKİifr-sıal Dikler' _ Bir «abıknlı Yarabatan ¦oymak latorhon yahaldiıdı Yelkenci Vapurlan '•¦ KARA \>v,\\/. I.C8S »fl SÜIVÂT POSTASI VATAN Seyrisefain TM Borsada merhum Kemaiertin Beyin hatırası taziz edildi NAfol VAPLRLARI zmir Postası II8İHCİperşembe \Z \:ıunoiu^- i'? için yalnı TRACZON İKiHCİ POSTASI ingiliz Hüs ı Küslem Haftalık izmir posatsı brv. Hüseyniye f^k} 17 temmuz cırfimbı rü"U ikana l8dt.Sı.i_d 1 fii.ı «m ,ı,.' hartkanc (CdAehuCn»lM* rı depu Itmiı > e re tvdM edecek». VOI* K JOİcıı ıpıı Fmlnnıİ Rcjıdlyc etddeıtndc IZruouııtı inftlia H-jhij Klima 'apu

aiL Telefon luııthııl !B:ı> BA YRON- MAHSIUA-EKSPRE? İSTANBUL -PİRE. MARSıLıA ¦raunda İlki »e «Uı'nı poııaıı \Limanda IMH »baki t Mıı;ılHnllı nbnoı Ilın. 11613 Cıltta -r-.Ioıkl vj'ıUı jOYD TRIESTİNC ¦Jmıırım<za muvan'Mi beklenen Darülfünunlular ....................Mısırlılarla yapılacak ffms-ttş: maçlar için hazırlık f lemmoi NE OLUR? i^^rr^r-zrr > * Kndizl, jîdenı. Yalnız bu ikimi: ma-kiııcııju kıymeti hususumla bîr ayran ti ıeskil eder. TOrkİye umum miimemilllğit Boıırfa Rirarlrrlrr va :> ¦1 Oalola, Voyvoda ca«dn»t No 36-42 Talolon 8. 3304-33551 Ki uları çalıştırma irlii 2ü tulcıı: unlu ti Uza yede HALİL SEZAİ Fi ASI MEMELERİ Fislül ve sıracaları FOTOĞRAF MAKİNESİ ''İL' cesametinde va em-(aalane obtuıator ile .ı.v. ¦ -H|mat 4,5 objektifi; mükemmel bîr fot oğraf makîneai temmuıurı 18 inci perşembe ffOnO. Sandal bedesteninde «at> Uçaktır. BELEDİYE REİSİ kının iiptOtu Sirkeci Teneke * -anlık kıı-Eumultı Nıkkı YEDİNCİ BÜYÜK \TAYYAM PİYANCOSLA l. inci keşide: 11 Ağustostadır Büyük İkramiye: 30,000 Liradır Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye *fl 1O0OO liralık bir mükafat. Bu keşidede cem'aB 3,000 uumarj kazanacaktır. LTprVER PARİS Türkiye ziraat Bankasından 177400 lO'Sİ" -Rll>nlftlr, P 0 0 R * ¦ E 3 AN 8 KOIOIV* SUYU L03Y 0 Hı Pomney» Floramı Viviu Pntia ficvdor Şlpr Fujer Kinin PorlBmBf i L. T. P İ V E R tuŞ., Iltanbul Şubesi Ş«,ll Ahmal Be, »oka* No. 36' Ul. Bayo$lu »0*4 "'' I HAYAT | |:En mükemmel ve yeni i | bir şekilde çıktı i % En yüksek ilim ve sar.'at mecmuası t 28 sahile ıs kuruş Balâda yazılı emlâk ve arazi bİlmiizayede ki -raya verilecektir. Taliplerin ihale gün ve saa ti olan 21 temmuz929pazar günü saal yarıma katlar bankamıza müracaatları. Üsküdar mal miidürliiiriiufİ n: Jifil.ıırr.ıml UD( dcoııu, ttıanholdı Un. ti. Aelman ulefar. lıanM V*W lıdite bıı na|Ur oırUlcr; ininken deriler, pirin k«ni| (fUli- fıtrill ı ¦¦ ¦ uahnıklırin 2 SEPET ÇİÇEK ŞAPk MEKTEBİNİN sergisi _ a 18 Ttmınuı 929 perşembe çüoündeo 28 temmur. paıar Aja¦ roma kadar devam edecek olan sergi »at 9 dan 20 y» kadar

5 Ueyogluııda İstiklâl sokağında 103 numaralı mağarada —Ağa _ Cami ûvaruıda — ziyaretçilere Duhuliye ¦ ¦ yoktur. Toplan ve perakende sah$ y aptlarvaktıı Saatlerin en alasıdır. Halis taş deleı ¦1,'iııi'k irin ^İçırlr-rin J üzerimle G. B. markamii lİİkkal ııliııi/. Adres : 'Galip Bey Kadıköy 467 •>*•> DİKKAT*** *•* Muıtcı*k va mboal eft- % <• lenceleri ha.i BEBEK ve * ... YLNİKÛY d.niı banyolar. t> d> hcrk tvte »ayan Uvıîye *• *) «Ja en gürel tmruuhtür . d> *•;••:••:••>*¦:• •>•>¦:•¦>¦* . ¦ unutmayınız İler ı-ı (idrctfınu » Moda - Bostancı Banyo ve plldandar Kadınlar ı«w ayrıca mm »ımamtnr vardır ııı ı ııııırıeııu......BSSSSSf :D'Ekrem liehvetj I Bogaı Kulak Hunaa ; ınu'.l..,...., I "lr|i<Ul|i lımıı-ıı ıııaıy.ınu kar(»ntl> * I M unda lıuıul »ııınıın-m blrlna kıl 9 r l l£&3£g«t5k» Hursada Çekirgede <«3HS3Si5 İ Sıhhat otel ve banyosu | W C-'k bmycaunu hıvi .ıuk « unlr-lyelr- Uıoilcn ytBMB* HStl edien* *,1 ihaleli Harikzedegân Apartmanları devairi TOPTAN KiP ALIK HANvcDEPO Davet : IIO Moeaînde me'ceni Tıbbıral «kt«İ«öen nejeı eden .rkadulanfi ıroe'ırini leı'lı lafa vn* Ürere mV tcılcruu LılUSraıtfcflnı ânı rılnriaı Sınıf çnüfj FBfıpcjlIı JulU»' IKlBl «-mi Dıvaa yola numıre 16* İdili umum müdürlüğünden: ¦ı istanbul liman sahili sihhîye merkezi Ser tababetinden : Doktor Taşeryan I'ını ırTiriyalıadat) ırtrma ıe S8 k-ac vcrabaal Pteoçı afn-« fcjoektkı K+i'jfckara kfcıı darajı raab er. >iycua rkknrtklc kail Kil vr <Cnux leJavld tmin uı.ûndc, l/mir soka-tuıdl N . 4 ^¦ııııııııııajtı 3Y AZ EĞLEMELER | AİLE BALOSU -IH Icmmuı perşembe ««taımı - Illoaran har pcrsediB* aa,aıaı: • \ ı ı.(..ııil.....u.lt delil? kalınındı 1 - Ifubfor Palas grand ; ıtlelİn cajbre«rm l-afcocaaaie ¦-i-U' pani " S"' ftced .. I'..>'. ı 'ı . h -c M-rbc-ttir, mııhitilit efflcncc vc hcıli-yeler, II rr ai.am t l t. mın. ı (aikanl, § dana. laaıS. Oı.lde a.rl ıralaaJ Alalarla AlatraORa ..»*... ylk t.».I.ıi.r . dScaatır larSp kabul olunur, flaılar muie dildir . „,, telefon: Bapek 162 mggm. Vınnetl muiıammenell ölr obp Uf-nı. kaolll lakalm nin-.jm»-ından jıyuun oU ualeame karar rerÜ y ve ınalaı en. -lıynl t-t-m yırlhlnde İcra kilumcaıtı ~ •sebile ıo;ip olanların ylude Wa pey yle UoaBylk lora dB:rwcn* m ı-ıetaılırı ilin ulunur. Doktor Kokolalos KARON Alınan Kiiııııhan UUfw, kalp oada ıfuıuo. BenCanılO

hanede >m 14-la ^1 Nafi hamulesi SOP Kilo örtülü kamyonet EN DAYANIKLI KAMYON Yegâne eskiyip ı'ersudeleşmiyen 500 ve kilo nafi hamule Jik SIT R O E N kam vonetlerîdir. Nafi hamulesi IOOO Kilo Plato Şadedecekleri mesai hesap edilerek iın.'l edileni) elaıı şasıilerî en Riuskil hi imcileri dah ranmaktı un ve Jmsıır olarak ifa edebilir. Karoseri şekillerinin tenevvûü bu iki model kamyo netin her dUrkl ihtiyaca Iı lalmûı etmesini temin eder. İSABET KtŞESt mj; H Şube-i Eyııpl ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ .Mektep eylülün İt uncu perşembe glina acil ataklı*. Kay" re m kabul İçin ngu*l<n o da eylül 6 ya kadar îaiı vc cuma a|t| d>*>t)d>d)d> eUnlc'I m Udim eıe mPrece*ı edi lmelidir. d>d>d>d>d> ¦....... Mcs'ul Müdür M Aafik ALTINCI SEME — N" 1863 ÇARŞAMBA 17 Temmuz 1929 DBt<naMrnri YUNUS IVADİ İdarehanesi : Dûyurıuumuml» karsının d a daire I matı su Telgraf: İ-ı.ınbu! Curnhıırly l'öst* kutulu; N" 2*» Telefon: \Sr&.«m M o" madlirV: 23*3. >M™ 1 172 I AHUM _Ş_C«AİTİ_ • [mOod?f Tflrkle IclnjHarıç İçin Seneliği 140» Kr. 2700 Kr 750 Kr İ450 Kr. 3 aylığı 400 Kr. 803 Kr. Nüshası her yerde ı_5 KURUŞTUR Yunanlı Emlâkine Mukabele Bilmisil Elsenör kongresi t'- ı Uaraaaarknd. BeaaalıaiMi K IHimMit paıiılı IUM nara**» btr raaala» Ba •" anaranaa ber t aaaMI frleeek ¦ıa>ıı'w afaımaa ı-.r. -ılr kaetda T t «I ı ¦—IH Hıa-l-d *aaalU*ı aaaabjar Rr rihi .alaalaeınrf - Uaaaucaklaı Ranfre ¦ Be>ar1aıı,>l n"l lerMye lılrllliı Ur atındım Irrıip ı-dil... 1(11 ¦nata «a*™ ı*«l Ir . M-.ı. n .1 B-HIDİDİril inam ;¦-•-» bunlardan tatbiki neticeler cakaraut M hatan ataya terbi-ya aateıaraclcel «i'" "4ı carrrt « ¦aaaal t-iU/ı • araabr |HllıWl kılı Fi aa* karalın >. aaıiıaı art — . laarkaajterd'n olan -• - - .¦. Inndrsda bulunan -U>vrulaalM »»al leeb'rr birikil, aln hrdrflrrl |drle ha lam edilebilir. Yunan is tanın cevabı bekleniyor! Yeni Ankara Cevap müsbet olmazsa M Ja,n"n müzakere inkıta edecek Hükümetimiz son vaziyet üzerine mukabele bilmisil kanununun tatbikî ivin hazırlıklara başladı 'jpa. Atinadsn reni I İne, abam Terfik Rujlu B-yi I ba muitiuua Die-r trılluk edeerk bal «rın. bide devum rlme»'e. m rr-«ıı ,11, ..... I ıh İle Halledilme rıı< r. **n -ır'nn-im IBI. Ba , .117-'! ¦ ea bekledifhaeı re. .bayırı dan

kOnır'I muıtel oe-İr i.--... kuiııl ıı-ıımc dernal lm->m-n'I -lılnıla lak. lemnı <n<aa buıi» ustur. IS*- »ı.l ...l.ı |aı|| Uıo>>r 'İr . ı ( ı-' ¦¦ ı.ııın. ı ı. ¦ . IHI 4a i-laUlıı da. .ı.ı. ¦ - .ı .. ¦ ı ita tt ¦Maıılr*-Manlnıu. da. «¦ . ¦ .. ı .. ı ¦' ¦ d> • Uaıdrlbrrf •llrlılrlhrrtı de. dnrdancıı kan (Kil İKT de >L*kırııe-lararna.dl aktrdilnlıllr. ı «„¦,.¦ ıtml aaabata>l e* ¦ulUp »tefmani .m alaa ta »cterbl kuanade ıran rr lanın ıdBınb babhdertn UIII b.ılıUr analarda!. I— T rai falar Sert t— Itel Uratta fil I aal a— çama m «an 4— Oalaa aataa 4— ftlaaatk* leknlfl I— 4*1 m..(-,ı... • baneelrrl re UB achteatn a— ıı.,..,» • . ı-...... talana . .ı .ı.ı. ,. m•!<>¦> Danimarka bal! m -ıı'i.ı-ıı. *— A Ur irinde rbe<rrn f roeub t».U,.l«< 14— Beynelmilel nıılııma l«ı.l|.-i II— Mektep i- ,. i- ı .-ı etrafındı bitirecek mülaki..... I: ı ı İn.-. . İrmekti dlrler. Yeniden hu btr men'eienin masakerraine ra» slanıyaraEinuı fceadl-Irnnr büdirUnuıtir. \ ı ¦ '¦¦ ıı.ıı t*ı ir.kıar uıatap jırl bir moııkere kapın acmaâ-ı nlrjlıkları. I.ıi.. .i m-.iii.iil.:. l„m......ıı aralının da iıûtı lUrırmdadır. Onlar da. İtilafın ukrre «dHJıı-lıı.. ııı - .ılı I. . I ,,, ,ll ,| .11 I -., . ¦' II . > lediricr. M. r.|i.nın Alınlıdan aldıiı lıhm--lın. ItlUlm InuBiını lolül İr n,.l, ¦'iı- olnblleufl ılmldile Aakandan barrkıUrrlnl tehir rtml( alan M. Ilul. -Ul ee - ¦ --Ni-ır tHm~ Terfik Klrnll aeıle ,..„-. .ir •* tailrAeetaıh:, ba la-llnulm da barı bir mana İfade cir.il (en inli nldut u ünlvıılnuM Uıerlne ablanı AnB mahlelll I Irrdlr. BaıUn ErvM >e ıbu bnaamri mabafııı Uln ¦ mi lunaa nrlIDoarl* aaraDbaaı İR aatlrı M DlyjmonrJopuloa «O M. Papa Mukabele bilmisil yapacağız I i»tihbaratımıxa na-¦ iımelim i 7. Yunan -nnecrac liyıaetle -eıasİ! tedaair at* ı tumledeıı o :bikı dc karargir u hususta îcap atta bulunulması rlara kat'i lebliiir. ıSB.taa İBafaa ılı,- dana ralıyel ı ¦m »laik ı,ı-.«( 'Fi: i ¦ -.L-ı.'. vı ı--1.1 Mııhunt Mü. la lıl'inııır earlfe-İr. Yunun eaıtibl |,ırıüiı ardadır. Şehrimizde Kümen talebe Dün 70 kişiden ibaret bir Rumen talebe heyeti şehrimize gelmiştir Kurt.iil.li İM aıe Maalraforl, Brlılvl drn IH. I> l»wr<ıl|. "njalUll Dr Boup. Ur Bun. Krrtılı-rıelen *. R. Manian i ardır. Her ırrda aidata Hbl m• mlfkelimli-«r ıl- U anı mı. ulan Hint rdlbl K.ıblml e -ıh ı ¦,.->! -m ılı,,, alanlar <ır> gındadır Runftrnln ralltrıleı araaaıaa dalnıl a.lb lalandı bir i ...ı .„.rhai>-ı ıı,ı tın»! ı........ ¦ i'-- klllleUr rı- 1'ndl raf.1.0 ...*.ıl,.ı.l kar-Men <- .ıiıaı. ı id ¦kıllı 11 ıı ı.ı.|ı aakalal-aa .„•¦.., t-.« anara ılBıBın, y-eab har •aaleur. -a.aı.af araatları aeaaaada

U-aaaı. utau. .. aıasaas aaerB lefiae d-aa, baaaaaı ı. aaradaba eaaal-ı-ı ı--------ansaaaa na baı kartay>. >.ni Ur aaiSb laabd aaarl M. inaldır Baaıaa .Ikaaı-aıal Mr lala* .,|0v,ıl aiaMlına-ı a» )-r*a sır danıa .uı.rıai aastl *Hm t nt»-!¦¦»¦ — ! ~~ . ~ Cumhuriyet i Ucuzluk kuponu 17 lımmuı carf amba f Cumhuriyet ', ' Ucuzluk kuponu | 17 iı-mııı. çarşamba Cu m hyı Ucuzluk kuponu 17 lammuı çarnamba salırlmlıa goion Dan ;a n ,ııı. Raaaea Islebeıi. K leacedrn .r..-..r..-. »an" -«aara. arari-aiı* |-la fil »da asi n erbak: laaaeb UkaU l*rr»l ı-nıl-ıdııı Baırhkep alaa ba lnjrt SUaıra arfarrll rrkanındıı um Iı »İlin Uııkm raalıablrl Ha-laaıllı, Mıaa a |yı-lı~d.- KUbbal eaaauai.-ı , •*ıi.",ı.n r-blaaı (rbar (atamaa •kanr eaar- la.mır laaaavm-a ab>lllHral- ¦-¦..l.ıı.n ......bini tim ..ı.rab andı.- rUııu kaauerrk ıı.ı~ı raniaıı "-'-*-¦ Raanakrr karada kiı.t ».Mmbal rı . abdan ¦¦ ı.ı.. Tak-laae ı ¦' ¦ - . tr alada kafllr ••I.l kir aalnk Hol adrerk k* (İM İr mı. a kammı ı"ı rnill-ı jıııın-la fardalı anlaamalar rr rr.uf- ı.ı- ¦ ¦ ı l'.NI (Hk/ıni... kakael kkfcbtUl terakki kaaalrt-etM pal re leablr •Irar-ur 1 Ufka*) mn ıal Rizedeki facia Su altında kalan köyler ve şekli değişen arazi Hilâhahmer, felâketzedelere yardım için esaslı faaliyete geçmif ve İmdat heyetleri göndermişt * M. Jsnsın la basında Ankara li ( Telefonla ) — Yenlsebirde yapılacak Nal'-\ 'kikti binasının pilini hatırlandı . Binanın 700,000 liraya mal olacağı tahmin ediliyor, tnaaala başlanmak Baeredir. M. Yanım, pilin öıerâdeki ted-kikalım onbej ^un sonra bildirecektir. Bu lellıikatuı hlU-mına Intûaren i al î(iıı nılı-aatiye veh İme m ektedir. Bu julden amele fiyattan bayii düf-müftür. Paris sefirimiz Faltıl B. İril ay maıunlyatlB sahrlml^B galdl BJyüb bir 1*1 Ah ala •ıhnı olan Trabsto 11 — lıabsao, Bbu, Ul re Surmrae baeall.lndrkl (¦yasanlar hak-kıada alınan en san ¦salfinul (adar: remin D ıu ıı ıraiıı.ı aaur (UaB mal aa del*1 ¦> >¦'' ¦ • " ** 111 asal. bassa dala de aanadı baaaa aa .-ıuı. ,ısl raian oıolhbı rı|a>ardaa aeealer eauab |â-ralasesanı ee eak Barkaae har araBde UIU. Mu aaaaa ««kra ar mi bansa. b»»»aa. aaabaaa. e*, adana. MJ„ a«-aaı ana ı.. »lal» haaaaaa a> raklereerk antaU Mr atddeua d akaaala bnaladı Feyessaâsı arraraaladı 81 m .aaaımim Badakur ¦aaı.ıeakBdf barak rr Takara bir kor berelka akU im.,,, İnancın l ¦ ,, 1.11 ı.» . ı ı, ı. nal |*Urıln re aar-benllrrln trsrbkllhln* aaaı İv dss in bal Uıprab da sn fBUcrlala (as-tlkma ı ı. ı ..i...... ri buii. Ul nakl-larılan ın.» Sn > J.....- k*ı<ab bir felıkala sskap alda. Rlza asrırlno donladan bir naaar* Ulu ulı BU cnınlIU Mr boıının fular Bıüllılı bir I.... ,:- .. . t.,- I. ,.,luf *. der ber maniayı deelrrrek kir «ok körleri t^Sraı*. Of ı..-.,1,' Mr aaat rnksn mcufede ba lonu bir n.Uye . I- ". - - kılı a boUn mereudalı İle m.ıtı-lelmlıllr. Yollar kspsb aidata lala 1,1'ıp.r. hakkında p*>derpe> malanuıl ¦ lınmıUllılır Ollnkl baural caat nı-himıiLı SUıı. MU iaraaj „<:r ı-nmrktrS-vlıp bnrıam nııunııııı tnnd-maraeab deanede dr<ltUraiM. yeni yeni !• jı-irr. yeni ftirUmr. dereler boanı* .. (.ımi,ur lülen lalar »iıkırk bir docıa etrafını ada jlM v*-ılnoiıUı. Bu ıi-

denler «dnlerdroberl ([ ee Mil' \ laarlal iflUiiıKicdlrlrr. Silınsrnr buaıiDdakl mhrlbsM (•>lıbıdl Sl. • Sİ 1 dr' i Güzellik müsabakamız 20 Temmuz geldi, istical ediniz! Abonelerimiz kupon göndermeden yalnız reylerini yollamak suretiyle müsabakamıza iştirak ed ebilirler Kar >le t handen aldıîıesıs rey-leıdcn bir kısanı daha tasnif rdlldî. tide ettij-imîı netiee judur IHI» tearloılıe fldea r.lkl 8. >e altı ~l «rkleı Meıaierl MaılUm kumpanyuın ın 11yer Lotl e mııe «etm matı )e metlin M aparu Uc Hırdlyadan »eKıl Hlerldlr.FeUıl B. OsliU eıb nl muavini Hlnııt. Kenan B fından ka rnaıl tel Parla • aagaanU bula ,.ı,ı ¦Iıı) lılı iki B| 1,-. .i', k.İlı-atını. İr Iıirb - Fi ııeeek bir li 'iler>* Aııknrara da nil" imli <• 1'.i,.!r.ı. |,|n .arİ~. ıılıtiMİı.mı aftaa -tnU^ 1 «emine ın S M. i. - bkı ¦ ıu • Srau ¦ M9 ; t ılı,...ı, »mıın ¦ MI 11 BSet Eleni lâeudaki İM I Meali İnil nı 1 Km, > Kl ¦kama ¦ 111 ¦ Mel Aıak.l lif i »aıan Bnun B. Ilı . In 1 ,-,nı t tm ıı ı p. .i,. ı.. :.¦ İM *} Mel fdlna IS* IU N'i.n.t ı.-n a, ııı Mrl I. B. m 1! Mel. Arpam Knkı 110 Ifı M-l. D. n ta II 1 a m 1 MUUfr* Hua ¦ m ¦» - ı Refik • IH 14 M.lıh. ¦ IK ıra Mri FBI -.ı....ı. İki a Mrl. T(UI laroakB ıet ıs r.idn ti. - .-'.i. ¦M (S Mrl M. B. İla İd i< ımm n B. ¦56 Slrl Sladlrn ııs M < H. llî t Velda • 1» Mrl »Ilı Vaetanva n III Mol Llna G-or, < No J» 1 > ¦¦an ıı )>«>ıı ıı 131 V ı ¦ FF . ı ¦ ır» M ı*r»T. r. ııea» 2arla a. ıi" o Mrlüıa Malın.u 1 ııı « ıl ı İHIMI - ¦ m ııı M Krıaahal m 11* İM Mr* Kleııl ¦II ııa M.Ht« B. IU 5 Mel M.ı P...Iııa

M M. a. İSH ııa I,-.. Hunlala a. ı»; SG Maakalr Srrlaa . • 1(1 i Biniye s 1S3 in CcHU.. ¦ ısa Bu (Un de <tne Isdar re» ılaııunl.-ır (B («elin daha aldaYlı rı re) mildim . . . Ilıi Sabık Efgan Kralı Marsİfyaya çıkarken kekleaıeCI l»Ud-l¦ , ,„„ ,,mm MrQ nıak dr nı.kUr. dkhıl'r blUrlrr. n.ın a m I. ¦ l-.ll, alacak lı-..,ı - iıı-.ıı-ılnde lerl .ılıruyUTT k, eak (kelıermrkrmeilBlıUdrn boUplaaı.-laıda iip/O-h karnar^» naklnlıudaıı kl rı dr tıa'bk ha ıljad- umumi barplr iarer laıaaa *r ısdanle da)nıuı ,:ıı..,ı, min.ıırrden (elmrk I le lalaıl -I olnıoııılıı .Ih ır ebedi aıahallDr Reşit Onllp A|dl. FİL F,',- i. Frllıl I) all-Ule birlikle. r>irk-lıl»| >• ile Baıakderne ,-.ın,ı. eeaıellın a in k.iak.nr mi İsmet Paşa Hz. Buvrkll Isaael l'a*a lls. erretkl Cı*reıi r.ı.1,1.1lı ıı efendinin dillerin. drn kUıDk bir amrlljal ,.ı,ı-ı. . >lril -ılı".! turdundrı leclrnklalrrair u.., II. I.KIIİI .ıhlılıı.ınlıı i<lla>niM retlkalan II Ki, ir birlikle, don «fledrıı ınnra l'rndıklekl knUrrlne Btdel hu. ¦ ıı -ıı ıı - I ı r ,1 ı Anıanulfah Han, Kraliçn Sdrnyyn «a muhduml barobnr Mnrallyada ırlyla ingiltere ye hindistan -18Hindistanda milliyet cereyanı nasıl başladı? senesinde " ulak . namında Hint ¦ttfter cwmre1(_.. m Nunarrirt-. ««noglu münevver bir mecusî teşkil tım&T «»mat Hlr»». la udi mi titret «rr-tTiımB ırinim-ııı-ı ¦ -=¦ -¦ ¦ Ur ar ır» ır- ılım IntUSd in unu m riaıratBdIr. Yakanı da Kındın ıı in |j„:k. ı DU l.ı-lı. ı I. I .ıı.¦ I -'IIBV Bel tını IIı.ıı ıl' I-- I 1 ıl<li(i. 1 ı.ı'ı haSBaPI*lı<ı> atı iuiiiU ı-FBiruı-»ı.' vı: I1111 ¦ mani «İmik laln mmıl I.».. v.ll-ra İli' raflara .ata. 4a rmh-taatf '"Ijl ıı tak» mm*—tınVı m-. "af... Utfe M. Iamatltia.au .al a—latadırlar. Mı.ı..-. ....... ıı dbau-d. hrı (im ıl .lı ¦ ılıadr t¦ < ıirtıan •<¦ dil. ıı ıi.' 'm tam ı. ¦ ¦ laM lUvr ıtlım-ıalal. kl İBalllIkrat Baı atan halin n> •*¦•»» lı —.ıı Ilı lı . amal ı«lıı.pıriHİrraa ¦'¦'~ ..... ı.(,ıı,ı.. - aaa i..- ¦• ¦ .i.'.'t ila hu ı-lttt .mel •InVffell-Oll I" İBnUkkka ll.mlı.t... lallı uMn .il.ı.lı da a (IWf>- arktı yanı ı i-......uı. aa kaalajımır Arkalılara. Maralları, ı..... »Hara. t* SonUUra •aratcıja kaaat hata» a ila. m *ıs I ta İrat mm m. ı traaıd al mana utlar 4 rr HnVıhlkı ı.ı-->"« at aUaalrr katan >»taaarı kaa Knal'rla lıln-ınl kalanını (afeti. I...İL ... bil İl.. r-ır | . . . . | M> İL ¦aa >' .ı.—m Mr -aVU..Bı -.a-ı •¦¦dal - Hıaa ha bbbbbbSI iar.au a*kr .afurma». lahatataar va maatral-II..I..-II- ta • ı.-.uıı hav 1.....1 Mr-1 . 1. .1. krrnUnl ı.ıan m—m alam m»a.aatrrl rıun ıtkaraıah -İkimi Bkr*-

•.-..laartıraar la^T La""' "***"* " b- kaTralaaTaa**aBd*JtB-a*BV.B>« u ' **-"-» ™ tı-l. a. ıh. uta taaata* Bh.a.tnr. mi*. "-»««^-'--»«*¦ -•** alt • hıkla » tin IMtc • kaa. uag.l* . '^T^''', "'^\, Jy"^ ¦UM (••a ve Rfavat dl .''HM'* v» bu lajaırlrratan har bari -aarıaıı n> laa~ ta»»' • ItlnaatM Bfrdnrar vr leh falarda . 1. .1. ¦ - - "ilan a daraca ajulT-ı1-..... kl MrtsUıl hsaaaıa dlğernU £Uaurlndaa bbbtata ûvU kat ı.lı.rı- I 4U Uataa Ifl (II aaan:ılı »haeat M UBataB taralıanaıı luiatal raluauhaadar. (al MaralI laflccat I» raahıaB namlı ralınf - l-UmaM (dun» kirdir. O 1 l'r.. 1 •¦ in .-11 U e." "iı naluı m.ı.ı, lallaaal rnlttmnm«I»dl». Ha. 1 ali laBara* n nulma (11 Urtra l.heaM C talUaaı ¦naataadakt lalkaıal .l«Ynr«l.a" O) Otakt lak pal a anlıaa a aran Lan'rnaaa Urllaaal -dBaırlIıalı IV mı- Icktatl 1 arftaaaı nalaa tartlandM i-ti-al rdtaaatUadir lahMI ¦¦—!¦ ı. Datattl ıt» 1 II mm tâataa d* hta lat-aaa mat.nl I m Trlaa. *İ tıllna - m «aattl W mmlmm I 1 I Haoaraa 1. ..a .11.. Ulakta - ¦ taUraa - <f) Oaao | raü-I—Üatatatj aatan IhaH . Baı m. aaaalr. al, 1 Bf-dlı hl I mil (i» aaUİİ Itrulmıljıı Urkn m khırlrria haalaralaı BM laaal tabBiBB. HaktkaIU hm mm latıa-tarta BBİadkBl taV lala ckttat, lal» Bin ctataUaıı İti ıtalkaJ lana aatBatt aaaar—tan I MBİ tat Kakai......M, <mt¦ D rai rrr fanına taaaı dlBaaBBt >aBtar ıra.11 afi ha llal Ihı 11— «ta iBIIBUı kadar a.unimdU. UUtlrlnl ¦nlı.amnaa lataııHım maılaırt nt(Bhn ır m«lr-fafe llUn '"ilmi. laalaı...' II.-.-I ı.ı.ı aafe m ata UM Bc tıkat ınuBBUl bacaaka aa taltBi raf. İla aar. -*na> hr. d* Iaatlı tratt ¦**"— >•"!•¦«. »<* at lata BBt ara» alaufe, mmr. ...... aa*. kakı a la» at ku» eda*, buutta Baara 1 ..... mılnaat ı-.r.aaaı. laatlraVı Hu aa^allr lı ıılıı lı-'ll «oh .'.'.- I .i.- i"; I. 1-. rınr mnanaılaı nnrrtaarrr. m.ı .n.l.c ftp mkiu lla-1 .r nlII kın. 11 . 1 . 1 1- -ı 1 ¦ ır-rr- tb ıiir-.ii.-i...... ait har latll . - -. 1. ..i...... uttıadl ** dlM rat-r-l*M B»*t"'ttrt talkık raiatalaa aa mu talan ttaaniı batltaiBaaıaaı BU imimi "...«.I. in:, iu nrt («arclı mı .-umu rr kanota. ,.l.rr .Ira.-.. Iı.ll tılnaltll l.ıkal Baarbrlfa hııınd» halan«nl.. ¦ ın,iıiı. hu kadar Irnri ,>t. ml-Jı.r J11 II u alıı ılın al Ut In|in*ırdta atfdtnak l.krlni İl.-,., .ili-,..",. I' .ili. Odl»cafcaı. İnkla I1T> Ccaatbl 4ln» 1 I.' ıl I > -. II - l . ¦ * I . 1 I. -II. .1.11.1 l|«Y MI Itf HM lauhUıİTrtl latılır. 1 BaUt U'-. n> Harllanra "nnmmnı İn» ı-in^ı --imiktir 1 atıl BB -.ı-.ıı ¦" ¦ 1. imı-k lala İM t arı Ol 1,. .......ı.ı.. laraaı lO-nmıı da bıırthrllıı İlk bı)lı-• ırıaı atan TTlık (TIMk) ısnuauaıİBn Idrab olamnajta r hanjı >d»t>a münirlr llııunıu. -i' :<r tuartın dn tahllatrtJ rip.ii vr? .atlına! Iltanaalaı ,tiı-ıı.. , ta ha-mrllı/r kartı ra-uradtlc.

laU -- ... ..1..I1 Tlllk ......... Mb^ vra bir mrraai ıl* rl-r. ntroa* ÛHir JVBııt oaılıiFiTrrlrıdcn bar II.ul ıflIBglar rrtaiyrtl kil .inn.iır Hu ı-ml»el laUda hafi İdi. t akut InfiUı-lır ı-U va aanaal Mr rrrnljaB Irnlh .¦L lp.rinl.-r "ii -.-nr-ınıl- 1« ttlBVİ' v»ı IhfeıralItanU O* dala Almak ilıti' IMilti IBbI kaan ahMIlatltllr. u sunandanbrrl ba 1 1. hrr umm ıh-lıınuı. İBHtavria kuntn prh mul.mı Mİ ."oı -İni. İn 1 dlı ıvır aaaİBha) >r mtırhutiyrt tnaaıltr. vr JiUv. In.-llı; ll'.k'.ııırU.lr İI..İI.. rfaaıı a-nııımlrnnnııı dlfekallrnal ra m*BBun ıbutıriuı Satnu 1 .n..ı -hatana f/u. i-ian.nr ia.h ttt cMr milli CaBrUır tBbolllr rtaır.r I,..K.u.. VB I '*' 1 ¦¦ ." - -1 • el¦ » -1. . 1.- ahi ¦'. .... BT-1! .ı-lır .Mııln! llı-l'ı. nrabtarlrrl pi'.rtlür.-.uıi ..ı.,,. ıi11... ı.- lalı.i,ı W l- 11.111 BBBtl'lİBa m.. rtcaal rir- . .. ¦..¦¦:,,¦(.. - M ııl> id 1 var . ..Abıhayafın sonu İki û; *f rrval saatle m irere l.-fnkj 1..11I1.U i Bil ınn trnrlttdc rcııclıı II • .inimin Urcflatc edl:n ra> -naanlann rn dtUalı. cn ruarak n ¦. i ABIH/VYAıT, ımıı %>m-etj t kadar raca*- raam.ak.rdon kta>Hfaıı bataka utoVafu ı<a. ;ji«İBBBlll İl lltl| biiIm buvuk bar Sr.ttatda. Ourm* hm ...kir bu -Bca-B uln. I |l t - T t» M a* ¦ rr» ık . ...a.. ¦ ------ •• -¦¦ rrl.. - AKIMA YAT . ab iB-arfer -Ifatı vakalar. ilk -.-I. --. -I. brrabrr Bat yahu i-» imam, pak ıace bu tr..rl-u dr vardı "ABIHAYAT. , Mtnuta kadar .Au(aralar kentt. hantlattun şm> »ııallrrı .orıBUtİB-dar — Ba i- - ¦. ..rı.. sonu acalu nedir t— 11..... (lata* - IHhraMBi . Pıcntt" Sata Ilı bııabcr 1 atarken Ccnc kaJıa na.ıl oImbj la Pıcıu naravtata ¦ -m f„ — CbnrrafB Prtaa. Ma«a>aatD -hala iHia.it ia dalaa— rtvbaı ataaba ttkrav barata | hınk mu t — I .•.. Hargaaaa II aı .-laadakl rikktltdaa dalaa c-tBaJa — Ebadı --. |. ata» bu öltaalar «ula ı.k BBVtM BdaVo-Itatauı >.r yüııuıda inam lakkatc \ur>ad la baitndc Prcptat Nara İM ı.n-ı k>r- ¦.. Rriaııycacl tnl f ABIHAYAT Yem rumanıraıı i^ir bülttn hu BM perdetarai kaldarıp bâabûIttn hryer nniı. h.nhiıMn ııı.raku bit ınıı-r.ıvı !ııkj>r ¦dccuklıı. ..Abıhayat "ın sonu Şehir ve Memleket haberleri İstidayı verdiler Kadınlar da polis olmak istiyorlar Yalnız r.ıiamnama kadınların mü »otla h vczall1 Hatuna piU-jm*M dagll Çorum mektubu Çorumda Sıhhî müze hafka büyük bir întil.a hasıl etti Üsküdar - Kaydarpa^a I ar - aj lıatlımn mılıcmrli (rtrHj-r Uuıtdtı r. .1 vııvi n: meciisı idatet •lun tovlaunıı ymı rıUam Inum*) nuBBanda, rrıllııİTir 1 Uıkâtaai - Hardarpıu tmllınnı -m.1Düngene isticvaplara devam edildi Müdel umuminin malûmat ver mor. Üzere Ankaraya 0'tlığt fayidir H^rr W «n- BBBl Srt ROmuatUr ¦ urun Biııurr. ~İ9 ¦ niat ıroıln cd lan 900, vıaıuiaı ıciktuııc 1lu !Ur miuu uır.arnm 330 Aınrnka - açrlan davalar bir ntdw Kııkı-Vı BUMU B^ybuıc -arudarı rn^raiTır

.t*ntt**ındı- tmiU %kI<1İ . hata laya ona nml nnı Httan Itniauı. .\flTt•'• I .'..i-'-1 UKaUldoKl [lı>-k .*' I.... lıVi'll J^ııPck )jkınd.ı aa«lenıi/!İı ltit.ua cdıiccr-l.l 1 Bmancl lıll.-ı a(t|i> - Rrılim uv '•tiaTnı incin dmuıut. rrmn-.ı ¦ .. toplanıyor OmltUl rmomtTH UHr*«a b ibU laplaatarıM «M uru ftcaatt kati n naraBU. nata* Wa>ı| kUlU U na ııt>arj|>M taıl(adru ymat'ımı tUMral lano »ıl". - -ı fbuki jtarrnd ¦l-l-aTalnT.aBI IBBllI fflı ta-l mImdart. Btblti fantadan Bu Bmadın llıtjııvn laltBn elılrl ı«r'.u.t>pıjrıtruıiıB vr Rmtnnl ijıdı.a ılaiılllr.dekl ılaırndllar l^'nıyoniaıınc -ıhM In-.dı Itftlv. mutrh.ı.11.1 itı.uı VlyıtrıaBn fMarn* İfa »r ıcaiıttj -•M tçtn E&taart aan taarrarsh pCkcarı au;ttr ıtnat*» at> I Mi 1 IPla a* itaati tali 1 ağa; M «ta o utBamaBr. tt- • ¦ İm Ura r_. ¦ . ludıı fc^ccrjıtu. I aksım mr.-Linin.ıı Icnİİ I'it-ır.ı r -yılmanın lamtml lı'lıı 1 ıınatt dün nrtattl >ı<ı«iB«nnrn ,nu; na tır.«rii d» aanrir .uianüMur M*| blyrı Brdrnıyr burtundakî .ı.rl.ır hakkında St4im Sim B. ur daya»? Ifttuyr raaaıtt ipr,r ara• ..vat t* .' u.aı laıalBiaaktı m?a TBtU U> a*n alı.aıa Mı .ata tıllar. an r. ttraaatı.ı fa lr raatkaaaJ ter ıdnanı.- pru....... 1 «1.1 an.aa -Cuıt 11 otrı trmmm,,mt ~rnMf rdan tv.ı oıjlkt-ı'r-r.ıı» danılflu kl — çıpoiat-' valfan MriTcrr.mo? AaıdıUndıı o.ıl.ıcuır. İçin Bu mrn'rlry»" nuiBlt-rf a»ırtattr Vıttahat. iBLıiuıat. mnittıttltıe .jplırıa«tı r.ıBal tıtıvu XI Junvun .1 Jkaıtuı ıhı ıııtulı.-ıı.ı oaıruurk iıttynutıa ftıaı a.vıul.ı.B tı M.lorma UıXttUı <T I»nl II- T.ii rıjıstı: bil adatatUr On-i. TUrtnı»* Itniar : aurtBat BO afra BB* M'ıı lar ,...:.t •: tkaya drttrı t- TviıMftd- rrdbBt rBarnar rUraar ta. - UBBttatalı'ı*auaBi yttUBB* »tan rokıw. 4rM_t--1 U U « taata .Ur Bur B> ata* lafaHalıtBdB «Biati. •atH«->uu auittk.li ııa «ılı. I.ondiada bulunan bir lalcbamiı | tJmnl-ı-lı- ulut. atımcı-1 İr. dm 01 ¦ rlnd* vr otuiun nall n tabou ımn •tietı:ıoc .ıııdıtdı bulntıan Hararc H raminde alı .•l.baınıuı Iı.aiJrırı.ln iaii u arOrl C.nc .MRlrruaı, AMıCtaıır nıılC ranta imi" 1» l.atau aıa-ıı. arftUııbd.ar ¦ r 1 c uaarirada miantmtaadar ' -'ı 111'11 bina Bfaaataaa Utla. kaar •• li alkım naat--aU'la-v IBVITlar lıl hBmLrLr ftaJır-.. Ollı 1 nBidati m .İrfan :-îıdU» ıt tauaUaaıtrtl raf» batin dr otat Otüt. dlkiı. lıunb-ıl laatUtkdrrı bU (Imnı tabbr «- "-uıiıtlıid HınırtUrına BB I '_? 01 ln.nl>al raaaal latr.Ddt- I Ban ananott ır,*rr. b!*-*-» aaurtar rDtı-rtBrat(tr Ab lâtBBtt V-Â 1 rırrUa' branut din d~ 1 -.ennem, ur-rım rtnu->,r tlurta knmıtrrlîî Kcmalrltl Ur>dtn -.nlııiai ** tomanlınn- tıblk TUH

mi.floru aayn aarrın utyln . '.'-i-uiıff' in Zthtrc ..... 1 üf' .. ni.ı w . .1- tMtıtku ,.•'.-.:« ¦-..( t1 ^kivata ¦tan bacan lapta nacak obbji dan-, r.- 1 1 ı. r-n: r-y-t 1 1 II Tıaıraaa lıllt öuftiiTihü ıdnhiır'vT" Iriıul Yunanlı smtAkln muha-^J bala balmlaıl y-ınncat)!/ Wmaaahlar a«âr taa aaUr da ¦hBl'I .:.«n .«ıattUBatn.1 m.ılahrrai BBBaıaa •*¦*¦> a. ıkur. MdBBBuril VanaBa»!...» baı .aroacıotc W1 attııa 1 karv •¦• kınriı bilMlıı! kttuBBaBB latb~km» kanan .tma. mm Baı in«n 1 i. - ılır ara ıra h.ıluaullBBta Mm d»-taUııiııı Itrim flBtta lahUtaııa BBdBBaBBBBIar Dahin: İlk mcbtta mu aiı: a —amal a d 1 '111, ... .1 . .'..I.1..Iİ. -. İL valfa* .ı 'ııı.y-.u.r mıM-k . I..1TI U... kl' t .flrkttpltrdt ImlUraalar bilmrjltr. 9 C>kdklar-Ht>d*rpa>a haıuaiB 11- 1 ¦. 1: 1 -1 tibbiburı;ıan ynla v-kanlnufiu. $ 1.-.i... mUlflhauıaı rkî Haftaya kadar gelece mir. & I agutruıiaa' itibaren UıuBbul idl'i 1ıtlı«İBC n.ı.'.LHLicbkur. $ Vâpuşık naralar ledavtlk cda-bt kaçak tir. 8 Hain .irken Oanata öc uai.k-pararı araunda nakliyat yapacaknr. Ç İrtı.j mtt'rlcıl Hakkındaki tahkikata ehemmiyetle devan edilmek t cdlr. mudddurruninüı bu ı 'clc hakkıada malumat . ..-.i i(|n Ankaraya ta) (dar. Ü İM" nr.I.ı îi» I-. rr.tr. talebe il . ınn ¦ lp Harici : Inraıaoda »enider! -âfdctll Bir 'rlr.de (iinıuttur. Mlhıtca layla, aldtr. ğ Yanaıab eica Leb tayyareci*! I.'. ¦ ¦ 1 ' 11 ¦ 1.0 111. lULfiIlilDI ı.ı-. 1...1 adatıada yapılmıaUr. > Sırp ¦ 11 -1. ar hadi d—ıl t hntıHtelcr devamı ıimrl ıcUlr Bul narlar '••oıından CBlfardlItB iki Sırp ....¦.,.111.1-. -¦ il II1 I ıl ¦ $ 1. 11 ¦ Rusya a/atında bir harp tı - -ı cırnakladır, (ialilajr 1-1—1 ı-t >"¦¦»¦» BB*«T BlkhalıBİf* Ivtülr. İlk mektep mnaHimle-rinin imtihanları Muvaffak olmıyanlar mesleki en çıkarılacak İlk iTi-kl-jı ır.ıulOm»rrrıd«ı BU ininin untıbını laU lul liıntltn ta-îırruı clımttlr Mtn-afTa* .1 ¦ r ¦ ¦ ¦ -ırrrBtr«w r. riaB V'mVtlı-' f bn Imtrrjtrra u.ıuııı ürer -»ar ¦ .'.niıı:'. Trtl'amn im bt 1 .ıı-.tı lubiı rtmun Uanun :ttc iB>ınl*t>BtiBalaİB 1 aihınIII n.ııoaJ»rlraIfJia mııallm m.r.ı.ı -¦1- l.lU.II !'Vİ"I kuıUaıa navara edenler, kursa rlaımıı. ilaca k-n (uma tnyde— ırrrmvv ımtirra— kııabıı «-¦nra^ ve InU-¦> mr -1 d*rt--^rjoı . .1 .ıi.-!.,.---'itnjtn : ¦ ı-ı . I.ı. I. . . ıniilar. PrUtk mu-

.liacatur. . Kom'I- anutu:W rrtardıılcr mual•yırrcc Wy"rmri7. ¦ıH.rr dmak urr-r. -ı.ı.--.-'... İn -1 ¦ i. Urun in rt 1 i].-'. .ı gfintlfrilrrrlrtalrrır I I.ı 1 -11--¦- tafulât S ıtri ta- : nln 1-? tOfunlannda ] n»yctl Idarr HeMKcralnTlcarrt OîiWhap *Polla MUdtUO ve «Ut-r ıat.1 t«ıt tara-fııınaa Irayt tdllnkUtlr. Sür»yy» P». Aurupaya tfrtt, laıanUai m*0*utu Sbnrjî» Paaa. I«tr>da>ı riûn Arıupaya -.t.1 'Karilerimize, muhtolif mubayaallarınd* tenrl-ISHan iBİ.Udal«riibi temin İçin ı3ı kttptatı nt« lyoruz. Bu kup.nlar. .1 yrı ayrı keaâp. ıniişarları tjunll. lis'elerımııda mundenq beğendlfİniz Uç mu da ibraz «d»r-| sanlz lun/ıl.ıı.ı mazhar olursunuz ı---.— I . ı SON TELGRAFLAR Rusya-Çin arasında bîr harp havası Çinliler hududa 1500(1 asker göndererek burayı takviye ettiler Halkta. M (d. »1 - Sovyet elhoaluma .tun flıunr. kiahlb * latolin) tûtl lal* liflfıadakl ılcmif yolların.? ı.ırl kımıaı lobı'iya el»ek Oiere o taısllaıa S000 (la »her i ffladnUltr) •ihi bunuıtaki Mıırkail şeferiflr tt kunifhdia bu bıvsUd*ki SutjM abla idbi bir albayel rermek icln el,adar i t'.t* bar şeyi yanıp ısı matı tem rl ol sıkla berıber. O» Balya BUM >rHırlara (iud ıiauUndr çıksa tkt> II lı lılMıklı bil* ime) e talini allar Siiamy niBiniind» ı»naeluflnvflr. Naı klı BBkaaarlı Nakden hakeme linuı prl ¦|İUr atrallr ı*b fu BaroJel ¦ılınmaktan br Cm-Rai niflaıebalııı ıcnldrn Kılı eytrme{1 arım ıdlyar fib ;• -ıı'-.-ı kil ı. bir njaıcl kabul ilmi) aMoia-ıs bUdbmakıı.liı. Hinciye narın mk.Ur. Nlmresiml bir btbtrt nııanaı t> W«e(. Nankuıdr -Jeİİld.r. Mamaık-iıia evvel blcbır sry »apılıorya rop ıınaedllnekle re keaJı sinin tafla .ı-|»ı ısylrnark. - rottuıi-n"*! Tali •R*r ¦ .l:ı ¦ hb dllDitt Olr -11.¦ r dr;)>l kftr Hlakl z»n dur: Ö>]u mailenin maı re her kolan u aldmıı. r. Çuotab lall eeeee aıılı «M-ulacını luiul-nıa ). ııı i Tıiı. i'mkuların a midi d»l»j»n hlr d» ena avl.ıuk Km ntr L ıılhı 1 lir ab tvılati V i.bir Bari kutudur ki man. ıslrdtti a. 1 i' ı * 1 l j' ¦ I^Kall' ' al m senin baııoa kanı ¦ini. ihtiyarını. «ilrcU n-oı de renMınlıİMİı almadıkları n.lıl- 1)1 bir labUn luttonı urnmnUna. mu-Utıa» adımları kMO bir j.ll 13 IKIL) at dii makable! büdiriyar: I ¦ n,- . k ¦ ' 1 İl — i ¦.,....' rnia ¦ ıaa| »ırkatine bir ı ir-mitil.. Ba mel tu İma ı ene »I nemin». Fitil ra' Umanla şayan bir mroan rdiVİBİtne töre B>lticnaüı rla i.., telayı i.- ıı.. ıh emir ırnlm.jri' Ofta heyelan şiddetle devam ediyor Sjfjs zayiatı yerJiyüze baliğ olmuştur. 3,500 kişi yurtsuz kaldı Bir çok köyler tamamen mahvo Trebıon 15 < A. A.) — Mütemmim malûmata nararan bu güne karta- aayi olan nüfus adedi yedi yüı maktadır Uçbia bcşyuı aüluı atakta kaJ-mıstar Srylâp re hrytUad-moteeanr oUnaarm vekim» art, Jifl olmaktadır F.vvelkİ gün Souk ka yünde barok b„ dağ heyelan -i/r..,ı.. Ko> diba av.nl Ubl

edildiği ıçtn aUhu rayiatı oIrmouş ıı« de köy ınanvolmuatıar Yûbaeklerde yağmur »e ael devam rrrbıon 15 <A.A.) - Son yağan şiddatll vağrnurlardan Fersude paralar Yapışık evrakı naktiye tedavül edecek Fertuda parslar ziraat va Osmanlı bankalarında dcfllfllrllacab Ackara İt ıTrielacU)— fml. raU-iıj< İn .--k-'i.-ı.ı. uııaUlan» ali j.. ruuuiet :ıii lifli-,!'TıCnulrjıccnıo neıciıe tndur ikmal »dT.me—.<>-il. TUr.talarU ır.uulı'i' mayan -'-n-.aılndan llart ari Tallmatmınayr «oif. bUdo-.um ya-PHtırUn-i olun lanı parçalı rrratı nık. baul olan »ellerin Sûrmenede'* yıktığı 100 bü) bıa kıymetinde lekaeo dDkbândan maada köprü, j r ormanlarda yapbğı tahribatın miktarı 6-7 ı.ı: bin lira tahmin olunmaktadır. Of köylerinde i n ve evce rtfohim layiat vardır. Heyelan devam etmektedir. Selden riyade heyelan t ehlikesine marnı bulunan Ofa ten heyetleri gönderilmiştir. Felâketzedelere yardım için her t arafta kumiıyonkır toplanmaktadır. Belediye ve Hılâliahm-r heyetleri köylere çıkmışlardır. Bahrimufıiti geçerken YanarâİTölen leh tayyarecisinin cesedi İfJzIkovsftInIn cenaze merasimi Groclosa adasında İcra edildi Parta U (*uCj — : • ı . ¦¦! soCarell KuMUdan --„.-ljv, bq- l«laraı aımiiiır ı« lemmuıda cemlnuı olan bu lel^ıalla »Öyle oenumeE'tfdir 'Tıyyare yere .r.- u emmuatur. T»V7aıv yarjyor. idökoo-i ¦ kıyı alevler Icıude n ¦¦ ¦ .. ¦ . ...-, M | eenp çıka kemar lulı-ne rrlınlgllr Vasiyeti »on llmiaVı m-nırr.dır. Kırni|>.|j tjtlarrr.ac jmLd. • II il tu Rumen talebesi Bu nuika ı.laiebeıi namını bir tene ıa«p venaaı. l"i ııuluk »ıi.....ndallar laratmdan ı\- . tercüme cdllmııUr. Randan lama nılıallrlrıîmlı araHio-da ıkl ıı 11-1:u.ı r- t > -1 n-. cİtekler)nden ¦y, yıldıı klrrl (,numanyalı Islebo İle blrllkto kadın rprotocl rn-l Abidedeki TU» nkerlnln ayaklarımı ¦ ı ıı-¦ m, !• - ılır Bn ıı-- ıi' ötcrH lıitım -ııimıı- ve oame. munaıebeı um-aUje mud9ı:u gj:f »».lı.uııu.* Komünistlere ait karar lırmr ( Ba tlbrralın baş ı,,, lı aknamamratır ] KoraOniBtlere ail kararda cürOmleri ayn ayrı dolun mu »tur. Kararın tefhimi ¦ mumda numunlaı ın akrabanı daka keyacanb uürilaAyorlardı Makkbaı 'dı.erjtı karan Irnııır ııhııhlııl ».ied.l.. Beraat edenler tabiiye ok» dalar r>a*W( Baokaaı hakkındak: Ncr mesailin süratle hallini u-min edecek en elvcrifli usulün taharrisi icîn Londraya salâhi yeti tammeyi hail bir Rus murah-hasının ıramı hususunda Norveç hükümeti vasıtasilc Sovyetler netine hlr davetname gönderildiğini bildirmuftir. Dahİlİvr V-.l-.Hr.rn ' " ferilp Ka. Sıra No. T. lirası a ı ih 36 300lı İM im »ÎTS *» M ül 49 10 «J« 43 III 2110 M III Ul Sn m «7S IH ¦ 0 4û7B al A 733B M 5 211(1 S Ul 5 mm ¦ 5 TM* ¦s S

ııı* 1*4

72 3 50 S 5 3 ın;a 100 anın Son Seneleri — 26 — Abdiilhamit iğfal usulü lana bir fedakârlığı um Abdiilhamit ri Haşanın Murat ligin unut mu} ¦ İntikam almak-Halta.. i'.-:- -1 s) maaş t a bağ-'aaa Qvcy kayın lü arma j--.--.ibir koltuğa otuıltu . kendi de karşılına |[e^lİ, dedi ki : — Paaa... Bana bflyfık bir hiımct ae lodakirlıkta bulunmanın rica ediyorum ' Bmıın yerimde u> kıra vc ibliaul (rarallı deli biraderim) oba idi böyle benîm yaşrtrğım glbî »in karşLîioa grr tmai, belki do derhal hapatttirirdi. Fa -kat işte ben bunu yapmıyorum. Buudan soma y apmıyacagıma -da şeratina firerina aör voriyo-nım. Yal di r bir şartla... Nuri Paaa kayn baradcriaia yfırtme. röek-Haa bakmak cc -- 'sı götlermiatİ. v«k «ey. vaaveadi adam gene nelerden ıleıuvurmak intıyor, lıuhsacıyorıluV Ab -p'lınıımn i riDi v>h, tok yarlerden ülhjmit ———--A ı ¦ İHEM mhİİnaI Hartanın en möîı.a haberi Bir ırtik'ınir ın-ıleptl^r aıuinda mr edebiyat va ta*-u-cUlK muaaosUan ocu Mokiep talebni hılumn en ınO-Alm haD'ilnl bulup bir mevru naUnde parırortar. Geven '>a'<a müsabakada ¦ ı ¦ ı anan Galatasaraylı Sı-İthali in Elendi. Iıaltanin en mühim 'lilGert olara* Vanan IcıbLaeemoe raka bıdan a'ı ı. . .¦ ya*ıni3. munar-Mr bu trbeadDlûn ııımıutal TÛrUyır -Tunan ın.aakeraUnı f<ı-,-cju soylıror va ou teUrdûlUU ba daı ızı rtep ediyorum. Yoksa seni İlahi asarım, billahi asarım.. Aman yarabbl. beş sene evvel I dolma bahçe ) sarayında Ab -dllllâririn hizmetine gönderdiği flç pehlivan görünün ününe gelir gibi olmuştu Fakat, bunları kendisi bulmuş değildi, (cuma) s tan Muradın valdesi (Sevk Efta) kadın Nuri paşaya haber yollamış: Bu a-damtar Abdülaıîrin hiz ine layio edildiler. Mahmut Paşanın haberi vardır, göııderlıin . Dedirtmişti... Sultan Arire gelince : Onun intihar ettiğini Nuri paşa da biliyordu. Bununla beraber , o ram an pehlivanlar id ne icîn tföndcrllmek islendiğini anlamı- Uala gülmemek kaBÜ mi* M Papaya havadan »aUn bu taU-ı.i-. jj pek hatal ntaeıtun stlpne etene aıaaaa*. Bir ı»ı lecrub» inrmaB oiaaTOı Vıaan UtanrsUıdakl tetmrldailı ib Tlı.-klvn - Yur.ın mtus-krîîtıun bir kın.. ılı lu laaimara uC-nur.ınm Mı Ie .. aberi aadrtmrıaıl CunbU laman ır.ua, r I«ıll,aa Bu mankeni Mr Mr defa. Snmlana-ma> ranaaa Maamara utramulır va banUa i ıı din B l b. l aaldU» ve lalıta baaeC.en katTaaan an ¦¦ıtn den «¦ e-ıecidurvbkb ı • —r, rnaıauettee Ulcıinn BBianaımı «•ndnaa f autum C«™ad« aer-ırı. .-im dt^r-eecSMa rjaplıe rUnııoıuaa. Bir irııral nm..ıı-ına naaaran An-karadatl Yunan Hrtlrt M Papaya A-Unadao kemali iıtıeal u> h va pona«lyle yM lailmaı atııyormuş Bn ı«nyacak kadar da sal değildi Tabii aldığı rrarı yapmıştı. Pehll-vaolar gitmişler. AbdOJariı d gün lonra kanlı bir surette göçüp gitnaiftl . Knrku ve telaş icisda I — M.ııd,cı..' - dedi • haşa. Ha*a ve kama I Cem-et-ekaa <f-..d.m.i.a föndrr.lrn b.ı.el-kârlar hadan şehit edüdifi rivayctkıi attlrad>r. Hem Maanaa b„ .damlan gÖnderetelranı, diya ı-n r verdilerdi. Onların bir Uta mak-¦-• ı göndar olmalı ruu nereden bilirdim I — Sen bana karşı kendini müdafaaya kalkışma Paaa.. Pek beyhude ohır, naBle yere çeneni yonaui

unun . Simdi beni dinle j lvı- Ukrar ediyo-naa: Vallahi ve tallahi «na dcŞmiyecrğİM Bildlk leriai olduğu kibi »i.le Cuiıki. herifler için »caan de b.r takını tariflerde bulunmuş okluğunu itiraf ediyorlar. Anlıyor muson ? şeriki cür&m oluyorsun ' Eoıir verca amir oluynruın Jıtenem şu dak ka sem hapacdar, muhakeme altın* aldırır ve-derhal asarı id t Vallahi anı mı billahi »«um. A«la düşünmemi.. Nuri pasa athyaraktan Ab-dûlhamİdin ayaklama kapanmıştı; — Snlri:. PaoVaaaa. • ramın her iş. o^ualerde taraTrJa geee t undu ı toplanış halinde bulunan d afi kışıkk bir vükelâ hoeaısvoaıaadaa geçiyordu Kula-ı.ı.ı ı parUivaadarm asemuriyetiai Val letti. Ben de komiayon reiai Kora Rüştü paşaya gittim: "Abdûliiiı Haıua hizmetine üç kişi tay miş nr buyurulur?,, dedim. Hlneyın Avdİ. KavMrilı Ahmet Mithat Dansı Sultan Ahmet meydanının başına ^¦hrrmıartknr bar harlı iışıaaaa. v,s.,.ı kan 3ac*l Hlı alır HaoBanan iki uaradıkl UrlM avlara aralıklın laBSrtvaa tara* aaıraa» lull alla al Un «urt hST** l-n... .-i bunları mi.. parmaklık v* ı . birer bnh<a ¦ -ulu Ba aaianlard* deraDa baıbıa»«kelaa*a ba leaalaiaı i. Irerta lış—ajdjaıı a» •rll-r rderbea Mr BO ^kw daha uıı.ın ılı»-..ıı celVlMiS m%%nam: I — Ba •urUıın ınmda fanahu ı. ıı... k ¦ .... -ı. n m»i" dalma raftı duran Badar ıj^tar Olbır-H «Bıa-dikl < tu e ¦> fıdınlır pek rıın ta naaını .ir.fliı t — tyal raddeda. Kabıklı «a un— dibiadrkl la| ıı(mUnııı Trıaanrr hıımpıııı m aradan kallnoıl lıdır. J 1 — - .ıi ı ı mı: -ı er \. ı ¦¦ . ı ıand-lert araııadabl meydao r-ıı*»e yeıd bir ,ı,,., mı.ıı irs41 I- "l «j tarlnsaaa daeda R.—ıiıaoaa u »rbm (rina !.¦¦•« kap cmı »'t**1 ra rBMi ren ol» buae w İlle dseru ıl-İlidir. O tıslan oradan kaldırmalı r* rr- ¦ • -. .. ı - .« demir parmahlıbtır yrrlrrlne kanalup arası da.Bk bir «Imeallk hatlar ırtıHlı>rlUılr Ra baeuk tkl »«drajTM Bu Mdrmua arS—miıia ba kaş •ırı-usl •»> nM.r aa »raıbBırta laırvıada laa' sanm ruaaal kn.rt.ı— Hu lav dikle' rim pek aa »ara. Mra -lla ra bıa IBI dı <r.nı. h.o.ı.r.ll Ih>Wtemt ••ıl. -.1 -¦ -j Hamiyetli bir TUrk Kırk bin liralık çiftliği Hilâliahmere terketti laBH.de Bomaradı *~-"~ Han ramt '"¦¦i ı 1- İlan ı. banı Bar. "'"»¦— deli ^ir'Jllııirı rnıllıta Mr kımuı.1 MUBBa nı-ı Orralyrtınc tırdlyr e'sdıtı rtnot ntattı Berin Cranrrr** biranı*, aıaa vd udre voı abı l hb'ııanaaar rınljıtl taanr v-bM ¦aanaa .rubai j: - ..•¦M Hum Bar MarM.aa BM" da*, sanda Han luma mmı Uı Kl-*¦**- ıra: aıal Mpaı (um» IUUU3rr> •¦dam lUUB] ı>|iıın> topıo;aomur'ar. Hurasanda yeniden bir zelzele oldu! TaT-ran 13 ı*.A-) — Son gönlerde >uku bulan lelıeleleee aakae .¦ı.ı" Huraaanda bırgaa ysnldea alll Bir hareket olmuşn». Dir cok kOyler hBrap olmuşlar. Mûfua lavla" ardır. lu'rünkü hava mlı, m,ümit îb3 « M b>Ll>vae en ıııum' JH lUrnce lal ilden eıeeea -ara I Ankara palas ¦ ( ANKARA > Bj'.ur, of\|ıi*d.ı Irleton, »cıt j-Lımur.l.v re i» lita-keMtıa, er-Isus peni ıw. nırai. ılı vagon.

V.;.....'./l-.. ^mmjs Borsa nü ma riaı-lentlifdjyol içmişi £^/«fcl) '— M* Mu planına» fcUd. Sırp-Bulgar hndudunda hadiseler devam ediyor - - fr-j -(^( I katmııtr. bigerl j«BiUnn»taı ^y»> vj'I kil» Türk-Yıman Rizedeki facia IjJS^** fck, pîjÛ MCn ¦jlbn.lııııa ¦Uh V* Mlkj.l.rı rr>it|.,< YEDİNCİ BÜYÜK LİYYARE PİYANGOSU} 1.ıncı keşide: 11 Ağustosladır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Aynen: . 1800O 15000 12000 10000 liralık ikramiye «e I Yüksek Mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: Tokat vilâyeti hapisane müdürlüğünden: Karacabey Harası Müdürlüğünden: Posta ve telgraf levazım müdürlüğünden: leuıüııl <* taklit mektupl jeıiıf pJiarMıî gtlaO Ul id nur «•alilin. P.T.T. LEVAZIM 20 T on eaz m'ır.ıLıııyl talip bulu: Sifuulmj t lari idarei u»«»îy«*iBdco 46 Türk Tayyara Cemiyeti tarafından Tayyare Mühendisliği laİHİl etmek ii'/^re 92(> *'iıt>ı Avru a gönderilecek talel>elere mahpus riname: PARİS KONSKRVATI \KI\D\\ MEZUN AFİFE HANIM 202567 a- ramını*. lı Acırn K;ıba 202568 202025 a b 20208.İ d a düzel istanbul I- Mmı Bev Vakt çaim%to.ı kok.-croc I' ı ikam ıi ODEON ELEKTRİK PLAKLARIMIZ GELMİŞTİR kaim vapurları lımır- Mersin noatatı ADANA 18 inci perşembe Ikaryola ve battaniye münakaşası: Maarif vekâletinden iden birini tercih ederi ırı İle tyjna muadil tohill gUeeolrr I»;i l,m, ı- . ı ı F*liı- l-mlll •* -namımı "Rı-ree Frunsrra*-veTB AbnmKtf rıeho -ıfJ-l" birisi tercih ede») 1- MıııeluBsrıbb-daa ntarekhea bîr 1evei m>lv«o«rıc*anıle . -s. ¦ ı. oha bv imtihanlar neticcımdc en w*, muvatitrinyel kOmui»"—fden biracı mad. denin (C> fıkra» da namrı ihbara ılınarak Ceearıetin ıniıyan nMlvlinaf ;eçH$

ve tahtı) nraddctndctı kıdemine fflee> ta&y doJıdon (lîO| dolara kadar r 0 i'.'ı'.i" -nııvjinı.., .'i!.- amrıp TarMyajn avdetinde Tayyare ıcımvetı Vralındsıı iteler i inlilıdaag •4mia)i ıuâddeıcp İblua» ıv« ı ¦ m - >ı drrneeıiee Kurt alacağı ra-n). D) Takailı nıüleaku, Ceaajyebn krem arın ıe Varan daimmdr ban Avrupa mucaaaaal ıe (ıbrika'ıar letkıiı ve teteoboata memur edi reesi litPhr.e'rier j- Avrupa btıavnebnBaı tarpare nohaa dıdıa) ırnaaiıoda ıhbtaı Ihnra ııblbl hurandaaaarı tasdi* emleorMere delaıen hrı bin lira mm ektir. 1 — MuMbanaya girmek ineyenlrrı iihViularmı -y*imli* un b*""- l»r*a"M ranıir. Hurra, Kakls anlr. Edime. BalıHnaı Huoya Adına. Sannun. Trabaort, Tayyare Cemlyan" fuurV-inv A-kamd a Crenl>eıUı Umunu meTkerme en «ov M temam İH* tarihin- "adar ı rrn- -. . ¦ ondalarına -.. m . evrak ve vesi-kalan da raplelnıH) |İ11-1- '' ¦ -Lir A) i- (bu sene meganharmdan ı- r ¦¦-ı benû? ellerine verlleıeyeolrr. tarind resddeam (Ilı nkraardalı seram halr otdDklanıı dltr mektep ıdaresmdsn muvakkat birer veaka Ibror. t-ieılcr Bu .(likalarn pjaure «tudu name oto alı de deptt lrltmıal ga'ları Hı rtnrua teakereaı ı-gu. bu ıııablyerte laKilan, i h-,i ."atı han matebe-r Mhıyx Ou'dnm Cı t-'i Min buUmautm nUrnrl Nal karda tadâUrriirr aut .!,r.-... ¦Uımr hal vmlka*. (bu ko s bir meilepleo Un ivin hr nosnd BM eenkıana lıuum yoklar.) ı 00000000000000000 Oûoo-500000 on i Yelkenci Vapurları S \İ7 LCKS »sms I lava gedikli küçük zabit ftfakinİ! Mektebi Müdürlüsünden: vatan iissuçarşamba lıianb-J Tlvvare Cem ¦ ¦ :¦*. nüj brral Aı 8e. haneli lagar B) f>ıM deılmelre C) Kuıyuı iiIcdl. I l-leyen Franaııoa ı ı-ıij ve t ıı. <orla eOrsraor ,ı.l- .vüMlarila mektup 'nhnlinl M K^r enlerden ı lalımdır). .!¦.' nı ı -ıır-l lnkkmdaıl 1001 fakıyyelle Iknaal ,f. ,11,,-,-kiı.rtBi oTiılj-ı -.ıır.». I )eniz salın alma komisyonundan: Aliye hanımın esrarını • e Tart taryaaieeMU mm- rM kıra-caklaeaB ¦aalııanl 1 Hıaıa'ı ı Alem. | mt Aı lı an Sanayi aarlcleoi mu¦i ¦ ¦ ı.,:-ı,,<ı-„ t Kafi ve kabul iaraiti aıken ınm-nnr uaram ranauı.-<£* naMMr vmaıaaır,, •aaaa> mmı* mmmtri Baaaai BWır rirmiıina araeutd aal mm ¦U - -™ aa raaMnaı datal aka* i. Ba" ıi'i-ı,-» u-ı ııı. ı^iaaU mUıalı ılu.ı.ı I-..İHIİ.I.U. m^—oatım» fiBDa riyali ı.lirindin ıtıoı* edLaMtt A A>ı>n l»t ''-'i- ı -i -«ıı ı, ..u, . ' ¦ ¦ ¦........ mli^Tta ınıaa-ırar- .....aaia ıt-.; emek •« laaavM m,. "nlınıı -• l>rmll«l«ı kât ırnaaa varrı>k ı - a» Mlı W arenan nam ekamana*.' ıe ıı>ı aııııı mafaafe parı m Mm: ren" «ar kar mau aanaa >»l>m.aİBt. ¦i. s. . ....i icla lOıh-e «nam, luıl hraaf) ...... ırbia. k-arUda. kraıl um' ı*ılnL rn-'1-'-- hendeır aı,nl>'' rlndm ııılaakıkı unUnaaı Mea w İmtinaa da marllnk ukank İçin Ura. Buma-a OM Hakalim 14c b.ı Oamtrr. wn aaaj- aamaru »aa»='l »ImaK aa.-1'ır. M'ı< taaanDmaaa *rm, unaaı ı ıl. ı.ar— aakarı* ı» ııbııi i aa— vr ad id* t^«rafı ¦v-O-. aldaf, Bnkn. I«ıdl d vaaaa Da vuiLb.ii Kr ka-da m ¦atlrp mariaijvu» ¦umr. Iitaır

-1 m l111, •mmm>. yılı* Ldnı Aiaııı (iı,.nnaa. Moııı .'lı' ıılırrı—'" mııMıiıı giraıaı „ la-aıı. ırlr-ıi" « ¦ BBIKa laiıMmı lasınnan klralıkur. k.,.;, .!>«- AmmU .«aa.»" K««l ^nm-ırMllMl l.KUka«t au Itiılım Beyllla IHI. Acele Mtakk k*fk ¦evadaa aiee > i. ¦ ¦ . r. | ¦. . . mmb* '.«ana» .ı ... .ıı,., mailim Uearuh* <11-m*>a.ra.nı- RdılUdada Mum lad-dnlndrhl kiaka II lanmu Kİ »"'r—w aaam a»naH a^fc •rtimm-¦e Ibahrl ı.tı-."i. keaaı aalıt» >«ı rlla marnır İt..... ı - ¦ ı.ı kUbkeaaaahBlın aKTkl Stkt mJ .iline «1 akB alı ın ıı laın ın r;ı-lirı.Mi minaıı ; alan 'maun hıkia.'uıda ıtrinaB ohnku makarıvmlt leoiıfi elınrk Oarır iımıı manan I rrm) 1» ta tonar NN aaM raBOa mılukaa ımtr. v-l«n aaaanB m~ıaraae ı jf ıl fl ı.ıtanbul vüâycri yollar baş mühendisliğinden: I )«'\ |*-t ııuıtlma^ı mnriüTİügitden: ırk P.T.T. Levazım müdiriyetinden: Gümrükler mulıataza müdiirlüğündcn Vilâvct daimi encümeninden: Seyrisefain >(eık,eı jcctıU": l«ülı Köprn ııar.1.1. Bc yogin 2361 >jiıe accıu"!, "Mahmudiye hart iı.iHİı tmezoh ikinTpostası • l/MİR ı vanuıU \t temT POŞJ ıiuıu II tcmauııj Ura nhnmıtıUaı ı uıbıhı lımuj ı,İO ılıı l<mirdn ı^ohı prlocetalıj mııel btf KAMYONETLERİ YAKINDA GELECEK». KONTINENTALnLÂSTtKLERİNlN TEMİN ETIlKTLERi İKTİSAT VE MENAFİ r!er rİCVİ yollart'a uzun müdtkl dayanımlar Ie sabi I . Mukavemet oûklai naıanodan em*aüne bihaklı ı V rhr> merbûr Unnikler ı. i*ti««ii ZAMAN ve PARA TORKİVE UMUMİ VEKİI.I: C C«TAV KAHN. Iıtanbul Beocibara Han Telefon Iıtanbul 1191 M EŞHERİ Taltaiv. So.a madara*. ^ııliııeııl HERKES Vana beni okutacaktır. (.Onkıı Klltcl »an ve bikdjelrr. r efe tablolarla M «ahi'c reokil o larak aabai matbuata cıkıyo* rnaı. Gam va ka*avetl ancak beni okumakla (eçer ALİ AGA <m . ZM I R SEPET ÇİÇEK ŞAPkA MEKTEBİNİN SEKGISİ 18 Temmuz 929 prrwmbe gününden 28 temmuz parar akaa- aj mına kadar devam cdc«k olan serp saat 9 dan 20 ye kadar ¦ Beyoglunda ktikıâl sokağında 102 numaralı mağazada —Aga — Camı civa oret(ilere açık bulunacaktır. Duhuliye B ¦ yoktur. Toptan vr perakende sah* vapılarcakbr. Zayi BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜRÜR Sinek, sivrisinek, bit, pire, tahtakurusu, hamamböceği, karınca. KOKUSU GÜZEL VE SIHHİDİR -LEK E V /¦ P M * Z Haaekı •< CWa*r>i)l h.vıı;*ri Sar hııtalık'.an aHılılma SlN.K HERİ Mi ŞÜKRÜ HAZIM Solan Mahmut Türban l.lcfon 7b72 Beşiktaş parkında - ş ri" PaZI'l1 \V İ.JI-Jllllıa ;tih|. il ¦

İNCE SAZ Maarif VıkAlellaln rnh*alı raaaıiyeı.al balı Türk Kadınları Biçki Dikiş 3 ve 6 ay, 1 \c 2 Mitedir M ÇAMLI BEL; Edime Belediye riyasetinden: Nuh» »-beremi v* ulrett İT* Mkanu muhtevi cüzdanımı ıa)l ıj Udi ııı Yenilerim Bİaıa[ın>d... . aJmıdfıru nka «ı.m Ve:a.ûr Man** oavi.il No S - -I ;:'(;- Cccd aaaaa< BAKII.HVUOLİ. aaaa aj • Dr. İHSAN SAMİ \ ¦ Bakteriyoloji labontınan j ; fek dakik Lan tahlilin ;, S uda*. 13» ta aarau kluıalaı fi t »ataaı. ahar. batpat, (arata aaV I 5 . "ni| lllvaııtobaada Soban Mahmo- § J UtriNat Vaııııtnda Tc'.efun l> ''"l £ »DİKKATÇak aanu Lunkk pi|ia »e taklitle piyanolar, graıaofoeıia ¦e fevkalade plaklar. Paraaak kapıd a Sı ar Etual karaıaında PIVfiHÜ MEŞHERİNDE No 54 =r= l'.clso&uklııj>u,freıiKİ h olanların nazarı dikkatine Dr. Horhoroni l'cania m Hin Diubk Uı'l olarak uld ve yeni bebctmUulu, lrtnp. idru .'.ııl.{ı.tıe! ».«Ilır,, me-ıın ¦< bilcûmlr kadın nhabubUan inini olunur. Beynglo TcnAilıran yanında mektep n*i»No. 35 Tel. ftO. (3IS«) YALDIZLI ve MONOGRAMLI Kâfili İMALİ Tütün inhisarı umum müdürlüğüne en NİHAYET— V Anılır, pKullulnu atfcrrft kikim |! ,4tan- ıo> habnde w^|taij,feı<'eı tul» btlgN DMinîlİtinft "GUIGOZw Sİ II •%,bj»bbbb Ha »erde satılır , EÂN Gümrük Tarifesi v^!^<lâ^um!,^ Satılık Kurt köpeği '1 lira liali.ı mnum l;iiapcıla:v.. -alıln TOPTAN KiR ALIK HANveDEPO Bayram müno'enelıta Hankaıının Calalo. Iılan-'Beyo'lıı daireleri 2i Aıih 5989 13 ALTINCI SENE — N' 1864 VUNUS NADİ İdarehanesi: Uûyıınuunıunılyc h«rrrrKindajtjilr«l mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhuriyet- | Posta kutusu : N' 249 Telefon: K"i3«. lam muaS.1:, 2üS- ""O kiCumhuriyet _HER f.CN SABAHLARI ÇIKAR, SIVAŞİTÜRKG A / R Tb.SI PERŞEMBE 18 Temmuz 1929 j AÜOM. >I.KAİTI ¦i 'ı ı [Tûrkle tçlnjrlarıç ıvin | I4»!t Kr. 750 Kr 400 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Jiu\< Kr i45ö kr. 800 Kr. Gençlik arasnda Heyeti idarenin ıskatı ; gayrı nizamî telâkki ediliyor

Kadriye H. Teşebbüsünün Gizli Noktaları Anlaşılıyor Güle güle yiyin! Şehremini B.I e rüfekası* na 13,000 lira ikramiye!. Talebe birliği Cuma günü içtima var SGae no derBinftM? Mesaii faziletkara-nelerîne binaen!].. Rumanyalılar GaziHz.ne hediyeler Rıımanyalı misafirler dün darülfünunu ziyaret ettiler Bu paradan Şehremini B. İn kendisi için ne ayıracağı henüz malûm değil 1 — Bııim argın dam al fiylr bir yt-la gıldi ki sorma!.. G<(eı ünü Rene dil uıatıyordu. Seni Bo seni, diye bir çıkıştım ) .ıı. bu gündür ağımı açamaz <Jdu!. Havuzların tamir edilen > htımlan Üe fabrika binası Hamdan, (»lirik* Ur. ıılılımlaı la r-ıilmi.. İlam* kupuMaK İndi t rolle, re* kabili Uılnı.l bil baki kanııtmus, Uıyikl n İle İnle* una ma «İnere* H,.....l.r SeyrİHtaln ıdııreMnln elin* çelikten sonra ktarenln UrlIe, donun» oelsinl hırta olara* 1. rene at ..„-.., h.vıerl.naSM. tamir .JUmHilr. Rııııları ar.-ınıL. a-eelkı. Isver. l.ı hin Ue. sarfelml. fBlal mUy«edaW Sadaflalı Be. yaradıeı l.rtl v» Seırnrlnln .1 . 1,1. buta* memlekete lıîe Tersane kn.nndi.mah> ladır, an me-ı-ur fa aliyeti takdir *4* E-eSnVH^ •aaaaaa-aa^ 'C.bnıfcıınyı İNGİLTERE YE HİNDİSTAN -19Falar [ Şehir ve Memleket haberleri Şarapçılık «enayimizi İnhisar idaresi şarapŞahtan ve TnbtBgarp harplerimin hm! muslumanları Üzerindeki tesiri Ingıllcruım TUrHıyeye harsı aldığı »afiyet hıat mlıslömanlarınııı (jû/ltnn ajnifiıı MharrIriı Ao-t>uiu ahmai M*tJummlıı hırlı hu Unullnr | . IfUr.k rlm.mMIrrdrr a*|l * aka Ha* I Ma ı' HU 'ıının p»nalaîı baalar 1 ¦BM nnıMı »rob* (bu- — »llıı ı • •adılal r* BBr*a*t»ri alarak I ı-a.r>.. -d.aiı.r kan. -a.a-k*aa« tVEmnlyel Sandığında Halktan 10,000 lira dolandıran bir memur yakalandı J.......I <¦«..... ısalUaMutıı-'ı bir kal la «aal MM- ı-.ı:. BanKı W. pr>ıUıll awıı BaBUn» ı iı-n «ıbBı. ll« Taka maıata. mu** likide Müskirat kongresinde İnhisar sistemimiz takdirle karşılandı Kongrdekl murahhasunız Naim Cemil B-an ııahedı çılığın himayesi için tedabir alıyor 'Ba aaı-vaiaar». lala*.*»* aaall.ıaal aauuıl>>ı»d> -ık uk İnada! alanda-(onda. aa-aafcar. bakakal*, baaa aaa-laaaal ¦•mıtnı İnalı ¦ ika Maa llaadatıaaaaı aaaajıurr Urla.Iın* .... m.d maıiaaıııl.ıı.ı n lal nah.....aaa». Bu ıtfaaM Baa.aima.aB kraılıı- --ı.ı.. ....... ~-ii.il v.rı.ı.ı. ınlaıvnbuca uıaıa ballı patklıılıı n.ı.ııı.ı ı-jı-tm ır ı> ı-ı- ..ı... .....a... . «a* ar......ı aa aadablu in. ¦ «klka^aaaıal.naataaaakl .IIibBBU k>< •• ı~u aaaaaaaaaH. ¦ llı|lıı ....... uKnataubataaaaı -.»a-aaa Mlı Mite .-m.- Ba aalaaa «a BBUnklyrlı rakBia ile kroM oalarrl aiaaNHr «¦*......lukkında aVfaalı aaaaaarl ¦ ..a. ¦ ....LaaWı ....-.-ur *Aj M. ¦ ..h. a, d. I aaaaal. Uauaal mmm aaaa tabi Kraaaa kaaaaa aaaaaaaı ffanl laoa.Il a» uHaaaMıı ır »aı *fıM> taıUlı BıılınMMa ka—nUI

Bari >ı >in Uı aaa Ha» kaalaa lafbU'Mr' aarıkul ra ala". ImiiI I lıllm rmalırU) •• flrifk l hl -laial ı ¦-. ¦ ı ı. ba adavlaaın - .ı.ı Marn allıad. ka BW*.I ı ka aabaa. ak» adada tulMkMı *akaı Mal-il ¦ n raaaa a* Bara ra ı.ı-1"-" mm **a Ma> ı... ı.... k.ı Hini ııBıBı ılaıraıa forrirriBi nail*". •*» ban «• MU Ali ırtbl uUl > •iı— Bek. t re llahnal AH auadrd** la>.ı... llaUrl ka-,r.-' Uı .İllin. ı*n*>nll arauaaaa bbr •a*>ar*>r< ba-aaa* |ila.(. lıılı antlı B. ...,\ı, baabn.n Bf «aıaa ataa aaBk bank.1-k» »Bu baaa» fahaaaa aaa* mm BBT-rarBarıa aB kakar laan btı kaanatat Halk kııl.l.ıl ba BurkMI-n.. ı.... ınu-Mla*. Ilauauıı Baltan ioflaklu ıı- I Balaya! taratan. uı mı •• —akan. aaall Baba ılık—l akik. mmm—I locıln aaaaıM (. — nı kartal. 1.-.ı. İlanın mm baa» ı<... 7arti 1ı »Mla. a» aaa>Mu> km n¦aaaa kaOLuak bar rai «akı Mr .o raaaa ........ .ınUBOı BM labRalıı. aıaaaoll fc.Hınıl. bir rikU- ...™..ı »aln atideki •ı.rai-a.. kat.-.. !¦( »aaınada laialıılı aat.nl 't aaaVaai lallkı B-au B. > IHI mmmm mm aaAalar Uİ aa MBB aaaa. al ad» a> ¦» aaaaraaıa kaklt aaaaaaj faal t aala-lı .Hannl.f Ba aa*(dc ıı.n-ı. ¦ ¦ Bal (•- daha .ı.aa>fc.adl IBtl;-.l.r—t l l.taıln elınaâa baalamııtır Mıını l*tl aracaaBda «kadlUanan a-ııı... .ı 1.1.1-ibKır.ıa ı.lı.ıı '.(' kaaaana akkal akaabalan Baaaaa aaaaaı. d. Hi:nr—a.a.a af. raaaa* laaa «balı Mit aa—ıl Bt Itt aranrai. "-*a .ı.nm.-n. M.rı.ı- —kadar Hnada.Ua. um."miiji.i .oıı.ıic. rai al «(ta İlan aanunar alı barak ını.|_ıU.ı..ı kı ıMAmm Uıalıı adi.alda »abal haıalıı baaıdaı. Uauvl <ı=- ı aaa*aaaaH> aa rahk III . «a* kaaba laanaj laanaa- aarlaada a— aaa* tO bt [aaa tmj .•ıMaaak aaam ıar mmmı,t al Mil aaaualaar HinI ı-.ı.....• ralıı Inaaııaı lulalllu Hin l.b.l (İmli ı.l4ıi(iı Bit kanıl. ı.ıll-.ııılıık rı B mıKonla. an*** kaaaar I» lll İMİ aa*rana> Bkt aadı Ba* uuııı Ma*a*t> BH ıı «ıa* »alı t aaa nal aaataaV ra*r I.IIM.I . ı.~ .ı. ata ••a=ua»a ı ¦».— **tı*Tmmt oıma*tkar. IIIIIm. ...-u.ııı Ilı.r.II IBBD It< •Hadr la* aaaran İBclllı 1'. 11"*MI I» .r—aialr ba rakam «M BMVBaa | I ı.kmı,!.¦aaaUaaaaan bafsaloak I u.aula ¦ -ItaıdU d. laaaul .laaaau laııl aaaara-ıı it ı. ¦ ¦ (• Maaaaa. ı. "i." -.i ı ı rem bal¦akaada Ittr -aa.)İla bu labl.alı tafra**a adan >t«1i ki karraaaaaada beaM darvaa* a..—- •• ¦ad Wara»M< mi-i<u Sa'faaıiM hadaı arata b ıl»-ı .ıınıı tara İmada baala aatav. ıı.ım. er (aaaartıldaı kl Hiaı lmi|.ı.ı..... II. ........ .^r... iaU..tıı.nıı »r bunları - • ı.ı yaları r**n ıır—ı ı a.nı anam ımml <a aranda* kı Hakka. imuiD aV I kaaaı*-Mt Di" IBI >¦ I—I *BB» I . Ilı. . ı. , ... ı.-. ¦. i*. aaa* *Bba* t« ....ı aaİK-ı-ı iı.ı-ı eıaBa)»'. Kurak laaaınrı | lakUalı lak.»Ula e) hlr. mı >• .1 una Barbar. aU k-.lı. .a *I.UUI.ı 1, ı aa*aasa b—Haaıl . - IHI

ı IB ..ı.ı.an *-¦¦ bıaa-an M mm «ıı- klllaaılıı *>ra. kaldını I' I -.il. Bt ' • .»-i. ıaakarrı.1.......... ı. ¦k-Hda kaTdrlraılTİ.1 Hu b MM Ba« nddi (adaHr BM manıablııli' Kodoı. rıbrk. ¦.- ıı- ..¦ .ı.'.. . ......... kadaf kulr in inim fUıi .aii.iirii_.il. >r aman baıdırı maka bu k* a*rlr - **— rrıln kaaaaaı *r> harana atn al ¦>¦.!. 1*1 i-...-- HuH> rem Baık — İMİ arar* kı—...... Güzellik Müsabakamız Reyler 20 temmuz akşamına kadar kabul edilecektir Muaaual ıı.nı«. ı-.:,. .¦ ı n.. t u._-. . ı. ¦ . b-ı Bu rıtajm aare laol-.-ilr lOaref! JklkâJajfBUnHU d art III v» Htaricd HoboiFİerln hulâsası Yunanlılar hâlâ cevap vermediler Vunanlılsr et'an ıcıap ıcrrae-¦ millerdi). BaımaranliB.ıruı/ "ıı Iıı»-Bala denıİMİr kl i — 1 .,- -l.-ıı». PaMr- | Iiıırı :. . . ı.- ; -, - menli ceıay vcrlrlrrıe n ,. ¦ . ¦ her.l İki urel ıa «.rıkiMMa ^erbe-t .. . ıı .. k?r. OUlyan Iıı» «u E.lrJBi. mil:'m tm >V»i. .ıı Rüsumatta I l'ır"",r ' ¦ ' i-ı»rıul lUııtaV mmn,rmTı m iBMlaia mdar B..- ur nakıakl «*ad.W ffT*.-lalkı» <a7naaa*Trraır fTaartlı akUlaatak aaaaaı i ı—aunaaaa». a Cm* BBM1 ¦ıııMlai'ı İnhisarlarda Şarap «e İlker mfciehaııaidn MlblUa: inlimi Idarfııinet Pıanak-Oan eerbeOLen varap »ıırrıaııjı H. Bmıl Rafa aıdırunıa bb*j >a**r*lraln rmı laVîlarî. ajou 1% |-ı de- | bd'laı*»: >a»aan »ı ...ıa. ;-r^ ¦as •aralı__^ I }ra*fa »r- . a_ws ila aattee TmmJ vmmmL aUUa>>- ı ı,b. J*ı ». can ak- aıMMibııaıı kaaa ı.Mrbra' ı»..ııualuid., alkol aorıkiaı. .u.n la... maakm. Tan rana.ııı>Jk luabıeınei»nı»ıı init-. Iıiaıı nMınn M. bııak. i. nuura-i' Iii~.ii,uti:. r.ı . ¦ u-mı; . ¦ ¦-ı kanala Ba— —Uı I «. aaac^ı ka^.aa» «etaari a.ıu.^.111. " Har*k«l .. alaybindekı ıla.alat Jtarekıı rn-ni --aylUar Hl:. bt ""kıl ianraaav.- laıaıe ma aaaaı "rai al-ums aa> Taanran an* ***-----illi tat. 1*1 <anwı Bn*a*a)i UBfie- aaıuauu ¦ ıır*Unc ıın ııciııuıı eraa mani.amelle» m Ular nn an. Ivrakı aaıayı abıe raudovl ııaı—m taıatındaı ılaır- ulanan Baaa HaJBMI inilin r M a un. luwl aBaa—âi bauau mmm *Xmt **a*ra. —anal. Baaaaada* IrBl Bil 11 I mı ¦lalın m-n». aıklrıı wyleıekBi»J lıarliOldatlina ılıvlı^auau. Kaiasnı ,..:eet Himanı PiBC di BkW»--'*"r.Cakmaklafi buhraıu vokmut iLOrl-ruır baalBICuUr.

V.rk:, Be» Aı-rai id. bulunan ınııaıtırat lorıi-aarı rnadOru Zeka; Der. cuma ftln* aer. ga*«ektlr. MüteıFerrlk Mea'ul bir iuliea', Bieıasimi lılır.ıl malı aaı )ı Hkaıylı: Bt™-. .dereaik T>W rıuB^betlyle «rj|i '- '.ı'c:ı !"'"'" .aiatllaj. eakıır«Ua.ıIlı. Dil kon Peyderpey M ita bîr burnını ^ıran daba nU.-r taamf •1 '.1 ¦ Efel Y aran* ıa >ıiriı> tı aaaaal 1. Mel. M. 11 m uı ıtı ettik, neticeyi ıifrağıya dereedi* ıa sıi.ıı.. H. İM yaruı; Muarızı 1f*ı '-. Mal. M . ıı. .. İM ua.iı rey R una taran u. ıı; II Samaar n ma .H loMa İM ıı ¦.(.!.. aafaa ım Hl 11 Mil. 1 Ur Varla.:..ali İM M Bas» ¦m »b t l'lıl. ı-.ı. K. U3 U- Ma.Ha raa.aıı B tu M aaOa 11 ... ¦ ıtı 111 M<1. I.ı. ¦.. 1 BaM Kn U rdak T. T. İM m aj*k inıi m Mi M »erlıı 11 111 ¦I IMaaa -» SU 11 akttu Malam al UI * «Mma Uk 1 MahaUUT ¦ Uf ¦: kari Araaaİ İM m rramahal a 114 Bk >.. 1. fkınn n« m Mel. IKni 111 IlHkln BaU* u» İM Mrlikr B. as 11 Faılha IHa •m on 1 "i-ı. Maryanı 1 ın B1 Jarl. mma iti -1 bl •L Ilı 111 MeMlut Uraall K at IH r.r 1. a. IH Mel L J .1» aa Maabair -mtn. • Hl tr Hrl. ...... Knkl t» K ¦*¦>.. • UI 1» Hıi ı>. a Ut ıtı rrıut • İM ai Leaun fl ne İS MM. llbl ISI t< W. a aa m /¦••¦' Tl-rt * - İL İM 1 Nf.li Kelli. B9 Sınîiıı İnalı m ¦ ist Bl Vlrllha B ra aknun d. ıırrıHı. laıla re» tun «1 aa. )«• Hrl İlli ı.ı. ¦I* ariaa Markmnı dm.dirBrd'Umum mu ha birimiz yar hlr aayahale çıkıyor 1 «.o 1 aaaVk.» ıM r 1 a a. »aaı Q. baran baar •**¦•>- ; M -i ¦ cMatak. a b es *-laakaı,-da KaıiaımiBİ Taiıyaala va bilahare || ¦3e Samaaa »e aıSllıakaıı. Ordu, ı Irakta*** re lk ika Ha bıdanaıalın I ¦ Bey ııılı ıc "fin ıBianaı brr—ıaı caak» «a laok rritıı-pı.' 1: tllelemll* .-.--J. ratekür. Abıhayat "ın soıiu Oabllf: lımıU: an 1 ıı kalalı e 1 1.-İkimin ¦kara! ıımmu t, ıua/11 unluna kı.uıı aıamı bı>|i 1 iHalıkııın ..I-m altlardır. •f '-iki-bi inimi tarap(ilt|ıa rıılBoı.-. I,B-I UtıBırl.r ..),-„,1,, 4 M ta malıak. ara ara. I* «*i"i..ı. kBaianaeakur. Ş Marsfcet laıcieuau. alay bandaki da Talana im, cim e ka*la*mı-t, Mdea 1 ı-bae aa , a 1 laıMoera* »T...... 9 KenrlMllrl aaakıral koajrr-• mai, tarktyt Mbraar BBBRa. takdir cdaMltUr. * 1 - ı.ı.ı,, no. bayan ıda. rıain bir kr** ınlebı larMindan ıskaıı itirafı..1 sayrı anlamı t llm t kindir »-»ffı cuma

i""' lealaaaeakıır. 8 CeaHyetl Deladaya bvrvlaı una. n ¦.mi. in lı.ıuarUıribUrıı da* layı BıBraaMal Bayla Mblabaaaaa ¦1 aVa ara HraaMya ıb.aı «aatar. Harici: İraada ...... 1 rai» llMIII .-m^m\mSmm M**H' t *¦—•¦¦ Taayara Laaaatafja .o-laada karaya oisruaaf «a ¦ayladan Mı tıuguima,'a,ı i i,ib hnataeıı Uaalara caaakl ¦•adayı ııim.ıın Burada Raa raenıarlanaa kıryı ya| mil' mnrıır fA.IrrlImr $ leılu aul kailindi Dlın |andar> ııınlı.ıı n eaaaıa minimi MHaııant leıaharaHa 1 upıimı-nı Irllaa maa'alaaı Jül Fresko dun sabahtan aksama kadar isticvap edildi ln«M MMM ılı ı*akııatat. vauıKBla M—ft'i'ır aaıaan Lİı**H*aar. Dan oa. anlrHaiık.. JBI »ooar HrWrap rdjaıutuı M frıdıınar kaa« laBanan iBjm BM oakka aanaı baka ırakHa daran MibUIIi M>Mak~l ıırnııml Kanan BB*ln lakkıkal BUBMaU «lıaluıUa ııal* THIBlk uaree a..alkı «un Au1ai.>. miu<I mi uaıiı > VNiJBialı Hmuui Sa. ikr*Uıı <ı)due»ııdaıı «1 t»" rıp-ı tı-^ir'—f* Keuan B takkıkaUn bb* dJlla UrEeouı AnMUaaell bir Olum ¦aaaa •t.ıuan.iaıı Tatar, nikaı.ı .e V*k.O aylar» Baıanı laılyet tSel'._ Kanleriıniıiıı eyvelte büyük bir merakla laîüp ettikleri .ıbı-bayat^ ın bütün «arar purdelcrl n mer-ıklı yeai romanımın bir ka. *aae kadar takibe baılıyaıaktıtut Eemn ternbaduu baalamaddo bb gün «rı-el ( Abıhayat ) m K nesf'Miİinıit »lk kmmıuın tam bir hı ekeMjifKarllarrmlze, muhtelll omlı.ıyj.ıPI-ırırı.l.ı İBnzİ-lâttan laMladelerİnl temin iç... 3. k rodıy oruı. Bu kuponları ayrı ayrı haalp. İntişarları günü, lıatelorımı/alr; mUndenç beasndiginlz Uç muht ibraz adar ¦eniz tenzilâta mazhar oluraunuz SON TELGRAFLAR Kadriye H. muhakemesine izmirde dünde devanı edildi Tevfik Kâmil B. in refikaları Kadriye üın Ankaradaki şüpheli vaziyetlerini izah eden bir ifa de vermiştir. •Uni* »e Vpıı» » riya»tr nazı evrak ?rerrk B>yabKT;uin ticaret baaıllr ei-duĞııou l-ı - - eUn be ıie F .¦¦¦'!-..- Tl." ¦ i 171 UZI noktaların bıatuna re Kadriye Uuıısun İddia, vr Ir-mas nail cinesleno Um tun? karar lı ılh—1 UMtt^ttar t Ui'j corzart.Yunanlılar el'an cevap vermediler Başmurahhasımız diyor ki: -ballı ab er* bii.rviir.iie. Yunanlılar «aport ma : a I e .,-ı rlo menfi ¦ • ,r,p .n--.ru-. kaav Iki laraf. r _( ı.. MuhlrUl mllbadrlr knırleronu rnül II haiılnr. ııe Hlr» tıc/eıı mır»'im an r-m TnılJı Kamil 25 dan AaBBtBfBBl Itfl Çin cevabini verdi!. Cindeki Ruslaralarşı yapılan harekâtı mazur göstermek istiyor u 4'jdur; Bıh»«: KAmi r 1 ".¦ 1 . da- . ¦ i Jecı İt re eüıa-; erselinde onlunan ıya 1 olacakla diyor ? Rıttitat ta bize'

ruofjiu-»vnsöt itanı calduzmdın şimdi taruıU IU- j ma namında Vu< ra^rjr.rtfedlr. Cu1B. İle n*.<-.nı W I ır.u-l -¦ . »e 1C tfu'-elüJ-rı< ¦ İrak ¦ r .11 . Ci geliyor uumıa «on ıı,«ıj w Kuvioıutu lefirmin yakanda teurar mumu bıjıcK a'tfrt edeerc*. ılJve ok Iran isyanı devam ediyor | Asîler gene bir şehir işgjd ettiler Tahran lt>(A.A.)— Gecen pazar günü .'.ni.ıij-? civan n d» Son Seneleri — 71 — Vefakâr eniştenin dili çözüldü — Tabiî bir fikirleri vardıli Âvni Pş. " banların en akıllısı kendi kendini icra etti, haftad cülus mu yapalım, demişti.. İHEMmihİnaI Aman olmasın! Amin olmamı dije letnerınl el Ut; İm yer. >u - Çin hnrblıllr. Hu temenniyi Iı ttıl "-. flj ...... ı I.. .1 -I ¦ rı ¦ mm. fıkal wuı vamında dlfer bir endişe ilaha beni hoyle bir Harbin vokuı.ıı - -i-, n ve tehirlerinin İntanın hnlı"mı crlUtlıb eden cari) ırlmlntnl betlııaı'îr ve 11 n utmamla* t>lı;nuül re vıdıp Sadrazam Rüştü «ordunu, o tu yanında raitbal Paşa bulunduğu halde gülerek:.ko*ı f.çe» dtritıU % d-dî öyle mî? Mithat Pasa da bu Hiçler! İşitti tabiî ? — Nasıl Ujitmeı efendin». elbet işittiler. Zaten böyle olacakına şüpbe edilemezdi I —Nasıl ? amcama) şehit edileceğine mi İşaret ediyorsunuz? — Şehit edildiğine dair malûmatımız yok efendimiz, fakat gönderilen adamların şahıslan kulunu düşündürüyor. İler halde öyle olmalı. — Biraz ervel (şişko Mnbmu-¦Jun) pehlivanlar meselesinden malûmatı olduğunu soy) emişti-niı I a bulduğumu! jahiller (fifkonun) Feriye dairesine memur olduğunu soyuyorlar. — Oyle bîr şey hatırlıyorum efendimiz. Hatla ( Necrp ) -e {Ali) atlı iki zabiti maiyetine ve rmiştik. Ba zabitler reriyeyı muhafaza «den askerîn Iramandan la rm dan dır. Abdlîlhamit: —Necip «e Ali_. Diye mınldandı. — Evet şevketlim. Necip «e Ali.. Vaka günü knluonr Fer-ırrye koştum.. Hüseyin A »m Pasa orada Sordum i " .Ve otr>ma ifi/ aaMştl *•"«*• Ira-ttittf if'rt «•!{ . Cevabım almış tını. Hem çak n boyla olacağını raten anla mis hm. — Nereden anlamııbnn. bî- | •tim sadık »e vefakar eniştemiz? Nuri Pasa şu iltifat üzerine I makara jphi çözülmüştü: — Efedioüz, dedi. Nereden j anlıyacarım ? Ssiı akşamından yani ( Murat) Efeodioiu (Tabu salta atı gasbiJgunO aksammdaa itibaren teruna) gecesine kadar saraîda yatıp kalktılar. — 1 kesiyorum Paşa.. h'ak.ıt ben bımun o raman biraderim Muradm amniyle oldu ¦ {unu îşilmiıti — Doğrusu efendimiz, ürk -rr.-.:- !-¦!¦.. Ana elmiı olabilirler. Kuluımzua Avnî Pajanm tehdillerî derîniz (Murat) f'fendinin pek l[iiçlerine gidiyordu. H&»-yio Avnî Pasa ikide bîrde; • I+tt ırmun.'j ıvjk ınjnn ı^lı *ı l.ı —hfftm i'.ı.''J*(aıa>WI' fibt tehditlerde. !......¦!> Hll'u Yani: Seal de flyle yaparn. Demek isliyordu efendimiz. Biraderiniz saltanatı tcrit edeceöi-nîzi .'j m . mi) ve yahut leeodisinin hastalanması üzerine korkmuş olmalılardır ki, b Dtün yalnız kalıp kurtulmak İçin şu azins cinayet lauvvaruna k alkıştık lan anlaşılıyor. Kulu iyc) kasrı davetini de şebıadcgan efendilerimizden vc hasaaten velinimet efendimiıdco ku rtul lll.'l':. i'..II. . —Nasıl, aasıl? Ne söyledinîı? Yoku bizi k&şktr tehirliye tekler miydi ? Desene brnim jüp-bele gitmemem iyi olmuş ba! (1) Demek onlar yalnız lavaih anuama Heğii. Şehzadelere do kıymak istiyorlardı öyle mi ? Bundan maksatları ne olabilirdi? — Kulunuz maksatlarını bil* raem. Bilirim denem kendileriyle ayaktaş obsuun kap eder. Ve

linimet efendimiz de takdir buyururlar kî, o zaman Sadrazam bulunan koca Rüçlü paşa pek İki yûrln adamdı. İstediği zamanlağ-ladığOmeşhur olan bu zat ile Mithat «e Hüseyin Avnî paşa kull de oturuyorlardı. (Murat) efendinin cülos ettiklerinin ikinci günü olacak zanoo* derim. Bir iş için Rüştü paşanın yanına gitmiştim, kulunuza Şeh-zadegan hazretlerinin ahvalinden bah arı sualler sor-¦ ¦ :: ¦ ¦! '!nt Paşa yapılacak ia-kılipla millet ile hanedan ara-smda fark k amak Lazım ua-leceglni anlatb: 'tlendimbunlar bu ana kadar rntlleb babrdılar, mahvet tiler!. Gibilerde teferrO-hatta bulunmaya lür'et eyledi. — Mabadı var — (l| Un n ı-".l,(. Ber • bil İbare MeatSuk fkıa ılUrmMI. Bnotı lürkcpmızin katilleri . Sabin, ubtılrrlmirden ¦:>- .n Ben a»" - I banı hlr meblurıra bir de el 11 tm ;bn. İ.trl, hn rikn "i...« naklini >ı ın dır Ulr larafını aman aheanna. ın ¦11- krır T>nn» rat: tt«v«a Tnnaaı A.İp H'ıfen ı'ır bu Uı |.'"*an İBBİ Tt*).m ıe\dM«t>-adb> mt Mı basa aşfe Ab ah aaJeanna. aa a! aaa>.a.u »analı An.V tnaVn aimnB!pW sala .man* n. 1«rea adeta (Mat aa «art «Jit.r-.ne ti nnsaaa w 1 1 a* ı-l| mlı» Bar, krBmalaed. Mr aaŞB ılı .'l'l ı.ı | banea ..ı,.ı,.. .u» iHharaa maw*•<al b>r aara «ve ra »ana raaUaaUn aa taba' Ba '-.mi. lana»»—un fn'k>ah>-«am aaaaa maral aunadakta. :.... -.1 w! bulamaaaınıı' ' 1 r.aaal laık,.ınlı> kldu.ıı W İlana kanıımnln dlltnlal ka«..H' olno j>kr raaksadım o ciheti ığıldır. (Itendei aa-¦'mcli istiyorum ki, t hilhassn HiMeyin m...I..lal (Mr Dikili»' naıın 1> f t l.-f,l*. I.--I.I kendi da Idnr ra»r. Meaaduh p>ıa • raman Sadaret m.vı.pha^u idi. ' ". -11.. .-': "-¦!¦!... ııa • lalına 4m — nlıar almutlır Bit ka mat-- "'n a*iı Menfamı rbnn.kMynm. laklt kandl k.n.anral.S Ir. Belli dr lunao Maıadıı ealSaal km dllİEUd'n Bdyta Bir j.yt («nvıır erıan matbuatının anınşenl TUrK-»o bir ^lin Tılrir - Yunun n.r.ı'rlıler. I.? ¦¦r.t tu', uian komisyonj yanma •.«suarak nnkniH mllule atının yeni vaıiyetml leiKII; etauı^Hdu. bl. Pupı Ankarnrlaai işebbiukrlran 1 i reUralla bUd JrmUlir. lotanbulda vazıyat adlItKomlş 2S0O dan (azla Vunnn emlj'l var Dell-m» »i Knnan em likit» raaoM ralımesine dur bir emir vıruOurıe İnEmanette İkramiye f ıırnvn panifl 1 l-.i'-ı lınnın L'manel makimi emrtnd "ilin f,1 ma..f1k 1 tr%hmBBnt*' İteli, maıbafeıyı reye »o?d» »e ,mantık. -, -! , ı,,l, adildi. Bu hvnatald Aml tarat kakrlrtaaa Ba Şayia dnadanuhtu kal: | ISDS iMıluaıını ali IMarUanenaa 1. 1. ra Unamlada .- -c-!ı |Udaıllı !¦.! ııı'Kı- er muti un 1 mıh^klmd* ¦ ''ı-ırlar ¦iilır Bunlaru nMaB fartl.l Urana karinin aMkalaılandu-ri-m.ı.. ı.nıılrllr. I» IrıklU UııBiuuno Mrell mnumlrer* tektU eda-rto< 4 femi»eti Baledlyanto ır.n.n IS.IS* lirinin .1800 linm Ihrablrn Faaıl Bara r-1 ünrkdr 'Iııpıjllrıka melen Aııkaraya (İd İn faUrksa nar Han asa Urakdl arına ba 3OM Uradaa ıer.j-11 rdllarr*a>. (

¦'Ijlebakı 1«US« lir ayı. MuAllkn B. r„m-^l-t tarâlenlere laml rdecebua. | Bn leral Bmln Ali. Kanaııal mali"' GrbMM \ Ilnltuk latael U Mulına ve Varidat nL Nail B. Iard»n Ibaenlua,' r-'.ti.ı nlıB-ıı henSa anl»ılam>4 t. 'lulıiıı-b Rayln ila krndlat im ne miktar hine ayıraca*) irjioniıiiaş ..-kin Rısa KBlndlyaalne da 5,000 lleacık varllabllpı ¦unaan *amrm ...mdannl irubnna bu kıpmam nyınt link' ¦mdakl nılılulı i-İmi rdı !.,>., Ur C-Tr* ¦;¦ ¦ ¦ 1 1 ı-(n'i - .,-ınr radyatıovl ¦»•«' ı-'u ¦ 1 1 alarab . .ı,.... Iı'--ful" Remel Bnyin iki »arıinı mamının —rti. rr.e-.ı UlUlt edilmişti. Batıjr runUınanl mumalleybjla ne - ır-II- ¦. 1.3.1:11 ı-nldl(tatn crreU karantB tum. (.:.., ..¦>¦¦ ı-. 1.1- karar erimli ve ba nt-net kabal edUntUtU. ¦ . ¦ ¦ 11. baprıunuır lalulı ¦¦¦ 1.mi SU.n1» uranın verem > ......ant ¦ ¦ ¦¦ . ı.ı it ¦ ---i-.,--, tekili eallaalatL PneUmeu bunu ıil,.. 1. . :¦- -it ¦mumlırde dr mu-ıp lOrlUDiUınle. Rlie I..., ıı.ı ıııııı.ı vi-.->.. !• kalınlara yardım olmak drere îos eerlluıeal taklil «e kadml alana tklknt •id) — İşin alay tarafı: İstanbul meb'usları halkın ihtiyaçlarını tetkik faaliyete İsmet Pasa H2. BaşvekO İsmet paşa Hz. dua akşam rvfakaiuariaı yaverleri oa-dırğu halde Kartal e. Yakarak erv runda atla bir traerıüa kn bo.uemnulııdar ME.iımın fo gSııl balosu " 8 Afuatoıla Kadıkuy H.mı-ycietfal eemiyetiain "llarvü.de ' .-r-ır^ı baloya ıştır.ılı cdıaic.^ Ahmet re».. * - - GözumlıU patlatırım ha!.. Bundan sonra i.-, -i- 1 .r ¦ fcua İçki ve artık meze vermiveccksinîı?.. l^ayeUr ''¦ — (MmhıMtm Bry' Yeni yapacaklarından var gec-lîm. Şu eski hayratı olsun biri İyi muhafaza et 1.. ı .iı H&scyın B. — Aman bu sefer olsun hayat pahalılığı iı ta tiatık leyine dikkat edin! Ye* olsun! AbdUlhak Ha mit B. — Sîzi Euat gidi çapkınlar sîzi t. lövbe Suotoı • d n bakalım bir daha İçirmeye akıl e dil utalımyacağınııa!., bakalu Süreyya Paşa — Y« bakabml. "Nuru aynım Vaafl Riza haor Panatesin, şu karagözcülüğü -bileştir .. HİKAYELER Tayfanın isyanı!, GlOlflUTİ}' IffVuftUAT M Cerh vaBc'alan Bir katlına •vlnda lecn.Uıl I i'......'- r . ¦ — Pu-rn tok-tmda I oiıifitıı r«viıı< e- V^—aı* fendinin »evtt.l tf ^ J9Ü -13 Tcıntnoz 102 VZ_ »la Ot ı£ İmciler -u/n bm .ıavjo. .. M rUltaii N Uylt* kara Ulıtı ı Mı buldmdaı'... Ceninin luvtı tule kalmadı. . ı. ı,«ı-ı tı kı t*!-;atını e*ur e atta Ih mtKul . ı kopuklu i nrak coşuyor. .

' ' denilin Hırı Mısırlılarla yapılac maçlara hazırlık Lt tirada dalgalar tene tudu* bir Kapla ila «minin kabıııta^nnı catu ı find» bl akıyor, o n toısro denin oya unut bir gayya aftraR anvallı* • '¦¦-(. ı-. .1 tk namına denUUı yunuılu dt-ıtjaakaUınit yektu... lav'a tuk-.fk (dal* Bakırdır Bonn aoyier ujyleror* kıık ı..;: et kaı ı'ın- İfanmiftan ıukabi; Herinim. .,;¦.¦] mahalle» cı toka kin rtU a bal'i» biı baa> papılmtk uanra 1.1lu'. ' ı ve Ayat M-lUn Rendi !>•«*• Iui'.dcI .İt ÛMm ar* üd'ı ¦ ba» attın "di ılUk rt yila ıl.ıtp ve Uç baba ıT.ırınd; VLı'.ra e ıkıntı katta tondur. rai o<u iki nala loUak TB bBhc*-vt İki dut tfcMa aiı* takınanını W«/lll2T dosyadır, nail m ıi ne ıl ılın liranın yiıtda onu nla-tÇ'Unl Utılml itan tt--KS larıtılndr ata* id ya. ıtiltti agı uta İH Adiye mahkenır-ı ir/tM ' ¦ ritlrr •lııdrn UUddtd» O Una H ın AyıııaltncaA* cır.ttn «muin Rtflk Bey 11 aitten ı........ C ¦¦• .""i' undan dciajı alan >e laiBlrya nnturjnıya İMHA-ıııttt»minin atada ana ma ir dair bu« tu SU No varJ mOddel Bİf/n ln-*bllai una ip -dil. fetkl »Anın DUT !U« aneaSM laiıtMil* kirlnı-l İksiri dalanı lıı»rıl bantta I*, aıarmdan Fatihle Falın tt e-dr mukim A Raarl mini lafllf kınana ,ıı ..-.¦¦„ imle biia ı-bii4 lada r.len aer.ı*xn anla* ly ataklık. -ı »rıı kırk kitin bir BtBBtujtn Ijllp baktılar. : Kaptanın »nvgiilil «trıo lı Ç.krıiıykı'aıtii Paka t kapıa.ı ı kuı Ur an e>. MUmlaı fr\W Talebe Birliği ı Komünistle] IZMlR-MERStN post» ¦ADANA «pUT. » havran 3 İP£RŞEMBE akçam. *rn I Slrkee. rıhtımından Pıc re kent (Çanakkale. Urair, KiMI0k,Bod-rum, R Ttıhly'. Antalya, Alilya v« Mertlnc uütayacak-Hr. taıln taıtilftt İçin Calalada Sata Fransa anında 12 numarada acenttilfinB m Ttl.Bc.ntlu ..ı-ı |t r*tU Tular. ( T. B. T. rrlvl Ha; lUiıı Bejlerin Immlarite atldtk taba aldık: .Etindim. VIUU T örfe Talebe BUUn IdttT ataltrınuı inlllıtp, BtUlBkakc tf htıı plıamnımrl mabm-ııııa lı aadere u.u¦ boıi|;r'~înln •nıunıljıaİDe mevdu; -.ı . ..m ıl dir. Dljrr lın banıl bir lopUnrat aunalııı aıUfukne it bil kutra ı aaLUUytlIar .ı., ... İKtm-.l. Tu.ıc ........ .. ı „¦ . . bU lOı ¦aıetelcide |aml'iı «ukarıeral mı ve kaneru taHarfttlat ttraılııAkrturdb. MttoiıııHı- ktralıatır.ln Btra rAVİLZADEMUSTAFAl ve biraderleri vapurları vluıuazanı AtvbMe ekspresi SELAMET Damga miidiriyetinden: CsjnEa oıalbaau ivlıı lnpalı rtrf uaull.r ur Bul kilo ram ki ar afal maha-ı vaa ttlütfi-'r a

rta rdilen fiat ntcot ematu VAPURU - : m ucum. RH| etade mall'l-r BbUk le.rlkiılııı B.İİBİ Ulna loru A ve Bu «ul r in'.ı.ı bir kı alâkadar tde ¦luorsraı.a ulaıak uunl-ııı tûııû >uJ ¦ -: ı . ¦ nrf işu? sui_kastinde Ölen iandarmaların ' »: cenaze merasimi .__ TU!I Bljel M- BHyan Parlsle Bulgar Ha. Nazırlle görüştü Millet* Pawır S AR. Bclcrot İn ( A. A.) — itap tul batılade yaraianBrak elen )andarmaların etııarc. meıo-'imıne b trct lıalk Iftlrak eylenıi> va Makedonya kumıteelierl nlevhiodt W«Şirketi ımmonı tc «it nn, CalaiB, M u" Itrîııbe îabrika letlı Bursa uç tayyare da. ıl 1154 II mu. 1 puta-ıkınu, kani fa LLIMt tevo&lunda RKL'AZ. «la Defterdarlık ilânları Maliye Vekâletinden! < 1 ağustos 929 da acılacok maliye müfettiş mu-iivinlt£ivmüsabnkn>mu ait duhul şeraiti ile İm an programı luMbkkn imtihanı YEDİNCİ BÜYÜK TAYYARh; PP,-Aı\GOSr\ fcmcı keşide: 11 Ağustosladır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır ' Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye <e I l'Emlâk ve Eytam Bankası istanbul Şubesinden Marmara iissübahri kumandanSanlık Hane Kırklareli Vilâyetinden: flracaamift ilkti okuıtır /i m mı lı lak Yüksük Mailen Mühendisi mektebi ıııiiıliriyetinden: '/*maX& -Vıık^l Mad.r.vletKbi, leyli, mı-ı»niAİ vr nh I n ıdfcd kumlan: i liseler müfettişliğinden: i bOtiû kapalı iarf meaUrda Vilâyet ıtevcaleruı lılanbol Ankara Hapishane müdürlüğünden: yit 1930 RiycHne mi «On rfccldttU va ılarin '-'<¦•«. liralık ıranı lİnrı »o Jamttin' rai ıLln olan ur. Üsküdar Tranvaylari idarei umtmK/cainden takudarlal «»ydarp-ıa ıc ofl|>a»l*>. IU ı-. rıea >,r.-ı ıııs .-,.in temdidi culidiirı Tromvuf rri tu-.k h-trlya'ı, parke - im- m tr-.r.n insin, ray «i"kat ler*i, dire» reaaı ve latrc RiM ın..l..:t Ut bin ton kadar demir e* ıfvı MI mabtemraınıa Hoydaısmı rtıbnııadao iuıcıaaha IRt dan ibbaren oa bt> n-En nUtJdeue ve kapalı ıarl muhle r.iin. !...«> a varrdllmt|dr . Gortdra ttrum ûırrine i »bu nıûnskuBamn 33 lemanıı IHfl r ¦ ı-ı- vUrm ıaa1 11 e lnhir »ı) arın ualon-ı olmak Eıcro Türkiye Ziraat Bankasından: Posta ve telgraf levazım müdiirlugiiüdeiı: 1 M....... olunacak 80 bin ¦•*¦ btf <n*\i .poraebn fİneaa İd •it ınnlilo laonakaaaja konulmtu/iur. 2 — İS ay" luihınde nı«uk.ı--»t iti blınatagıııdıu tabiat

1 11 Ie If'rnlıvMıı ycııîi">slaıınıie mUbaVMİ ı».pı.ı ili. ov,!: B-Rd.l M0 UMakart „ ¦¦kl-l'...ast» Katk C<>«P»r< bia* Hane B 'iı l-ı ¦ 14491' Imktıln *^r.bafcir ¦ 617*, Haae -Cefne ¦ 17'<aVlıın (dûnum) 2 „ VeMejırmen! «31 nane lıbavma S» „ .name, .1*9 ı atandım baraka ¦elli p.«ı 517 lUac. baraka bla»*on 0 T.ıca d On Ura 3, ılra 331 K CeHnmiı 0 i-- ¦ ¦.,„!.¦-. 1. ıiı*3M B •Kulak 0 ıleıla donanı 2, ,U« e Çaba 0 Tarhı dönüm ı, «m m e. I 'Tamaıepe » Tarla ofcom l. /ka 9K C Taabbav-ır <ı 'M. Maadva UOntııı. ır. ılr Cib-ı 0 Tarla donum 1, »»a J« E İstanbul nüfus müdürlüğünden: yu aaı-tain* laılır olan on ikî aylık ı komilin 11,1111. Ilıı ...| ılaâmuaeyi re 2&.Umnnıı fl Posta ve Telgraf levazım müdürlüğünden ıbrikoıı ve Ankara aa iki yiu eOI tuo thale» ma kılınmak Uİ olmamak. ıf., olarak ıbraı clmele ı nnea mugaddok surei. ı Je İnime». laıaarJ mealin -Jalne llıtdaıaanı ı I ahılıl bghiBir.eIi.-bi. -ia*k.aiU ttVX> kâse vopı.l I--------İstanbul tnuddei umumiliğinden: İstanbul Müddeiumumiliğinden: (ili Aaeart .yirmili oktıdju .en ekmek. IiblO lovlikg.e Tahlisiye umum müdürlüğünden: • ı. j-l*>lıuin ueıral odaııaa roım,y,,t ttimala". lUru-aıı Un . ,„.,- |XOI^TÂN ] Az«rİ Türk gençler birliğinden ı . ,,.u, Bafat«kı I* Temmuf l»i* tama ffBau mat II ıc Sulıaaahrmelic -türk lalebir dup» BaHI I b e birli t i. binaamda umumi Jelîmı yapılacacmdan bHıımuın araların 1 l-ıneaWıi Balı ALİK HANve ¦PO Tl. İm i ılımıi sürmek murt ¦ılıcılycyc morailâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı ^.-aı»!.-.. a'-^ Reçeteleriniz taze ıiaçiaria keman di flit ordusuna kaydolunu BOGAZiÇiNiN EN GÜZEL GAZİNO V! ALTUNKUM DUR Doktor A.-kütleli I.ICT ıl. roMıUtr'ıylr Mfaıfuuu&u. ıjıır «¦ılftı. pi'.vj'. ademül bel jiı,:t. .*-Dr.ÇflPRUT ¦% I (Ml. ı«.vc jübreViye mâ- I I iBİıaMi" Beyoğlu Aşmalı I I Mescit Atlas Han, No. 2 I «Vanan T oğlu İİ5i anana! 25 kuruş = "îrv 20 kuruş ? kulüp binasWa: sabaha kadar Çorbanı • Varyete - Hoıaıl odalar - Deniıc nanr balkonlar. •:• •:• * •:- •:• •> <• *> <? * •:• •:• •:• •:• «s* •:• •: <• •;• •:* •> *:* * •:* * •:• •:• TUZLA İÇMELERİ VE PLAJLARI Her gün köprüden 7,05-7.55-9,55-13,05-15,15-16,10 da Haydar-pasya giden vapurların trenl eri mcnbalsra gidip gelirler. Dok -lorlar ve büfeler vardır.

Ke)n|ltında Tramvay eaddctl h£hll '.eloretbanol ııtııaiinde büyük fmpekiy u. oteli yegane TUrk mlltssc'eü olup kafte mobily eleri > enidir. Emniyet, tesstrj k, ehven i) el ve knntor iııharlie emsali ne lalkıir. Sabık lımlr A.kerl uleli ve Sirkecide Osmaniy e oıelİ ve lımlr Askeri kıraat-.banali IBlkUadri ¦aanaBBanaaBBi Ömer Lütfı ••¦¦¦BBaBBBBBaBaa Tahlisiye umum müdürlüğünden veresiye f 'balalı * .......... i A \/ı.û.l\< ıı I Kl ?! AiLE BALOSU V JIS l.mmı.r perşembe a Itarnıedaıı •.- I .. I ...... btr perşembe ahşamı: | Aııı.vv4rt>anıJt denU lı-tfiroua : I*.*.-f¦ ır Palas L'find S Otelİn xıbnrj«m rahfeaaafc J -ı-rı " ...... . II Baloda elbise ~>ıhc-thr, I ınuhtcliı" talente vc hedi• Her akşam mtlkcmaael carbaal. ¦ flanı. famll. Otelde aarl learsal S Malurka Alafranga e4rvts.be>. S «Oh rlyafeUer , dBed.ılrr ıerO> S ve kabul olunur, tlmlar mirle . S dild ir . J,.„ Telefon. Bepek 182 muM Mesul Müıliir M. A'ah İNCİ SENE — N 1866 * ¦H"WhMllfjl —3 YUNUS NADİ aw Klarchancsı: Oâyunuıifnurniyc m K.ır-ı ınd.ı j.ılrti ti.iIi-l.-i ¦ lebjral i İstanbul CumhurlyctPıınla kimi.,,; N* 246 Telefon: Tabın mm*** KM Cumhuriyet HER GÜN SABAHLAKl ÇİKAR. SIVASI TÜRK GAZETESİ CUMARTESİ 20 Temmuz 1929 '-- A.!*V.\^..?C**AİTİ_ " ıı...7 TOrklc Icin Man; İçin Senellil 1409 Kr; I 2700 Kr. 6 aylığı Kr | 1450 Kr 3 aylımı 400 Kr. 800 Kr. Nüshası her yerde _5 KURUŞTUR Kredi Fonsiye ve inşaat şirketleri hakkında Ankaranın Eski Kısmında Ankaranm geçirdiği felâket 100 ev, 500 dükkân ve muhtelif mebani yandı -• ambarlı*-iı İn 1 : '"i uıUül p>larlrU binbaşının bi»aaak*lr<.ıiıdck' v.ı,o-ji.y.ıh mObtrkUl krtdl lon-iyr l.™iı»m m-m'rl. ı . İr ılr cınblr aîlGazi Hz. bütün geceyi yangın yerinde geçirerek söndürülmeğine sarfı mesai buyurdular m.-HUİİTCİ rlr.ırunln itlim ™» »TBiilir.il« >.'...¦. PrH olarak OMı-ııı.. tek*mi«c«*>â. KiMa edrrrk n*N dlnl> ..".i.. nrm dr .1. ¦ " mtat-1.1. ılrnn lerthklyal kından (•rrrrk Milada avlamak '"rr \li-na r« tadar bir luı -»Ut tayan*1 idim vıı- ¦ 1 . aılaı-diftlm »in ıı -ikil \ 1, m 1 Btâkrvtt ".»-.ır -.ır- vr ¦tiuabıı—.1.. ,..>lın..ııı mıtllıl r|ı»..lln. barıbrv (rırrkrn Bolrlrrt Ur (tu (¦ Udi) t dalı «İni dr ¦ ul: munirtrın Br-pnnılariuk Bb-lıi't ırrmct ¦aafcı "<"Ct.ı "t.ı. naan Mdjadhtd ırOria ¦(fMatt' —d.» Jaaıta at. ran tc larMataa aa k.-tt htratca vnamâmm bfcr »ııuı-i" ıH »in*, kkn.-Bin da Brbrdlr* Bal..-t halaadarnco tOrİDİıtB dalı. bUıuk ı ir- Oılı kaba* (III-atrnrırı »irdirin lir Ilkaut lır.l. I. -----I .ır...... . Uludu, b'l Btrl 1 * M*Ur ,n>itlltındr Balana» Bk.rdlrıakrau. bat Ib. uaanı urrlrn «tfl bUıUtrlt art<ıtr. l.muk rınlıı kılııdr Iha**, parlaktı. Uıttı ir leryı altadan narailnrtlr MI Frıkaladr ta btralrl fkn avtar aeUkrı

adam baı laı uı -b.h« afrraate haı 1 lakin ı n-1 altta. O ılı.a. tir d,afal bhivlkrp dlıft trraou TaBanva (atlat Ok* kıllı, iki . - .» ta. »mm- --I kadar ılı labma lat. ledaa («ma >urttr kıpı aadnut. r.ııı rı-ı kadaı ınlııdr ..İmi rdrn I.j.i u . ır (rnlt ' 1 lirdi İn--mDUaddlt nan Ura aıU inini vf davrlIUerı muvi.ıi olnıtk ...... bir Ufla! karma kımııibiuılu- Banan clrtll rm„>iıı iv rrıır"-"* ftÇrkJerlr tnyln olunma* vb o rı.ıı l.lı » .-ı itamı ' . ıTl.r hır mnrl ballnr İlmi olunaıa'la. Hıvellilrr mrnılı-krl ınrb'udın rai "oku lıufku ba k> .1kiılttll Uı -.11 .'....jltlu H>B<r« kanUtundr nılrr lOtlraec-k aeahı' IMı» aıarat ilmindi bthıl aıl* Oalrraln Irrıtkalıaa ¦>•»»( ıdta bm >_rtardaıı ı.ı.t.k ••İ (ataa •aakıb «bİBİatbtdaa nanklı» lam TC arlrk V.-aııaı trcab aa..ıı.ı-rda >• ana rdraralırt akarvl B.iaki—,... da -k.ı- dak. -. btatatrl bar aantka w**aai .. ¦inal /¦¦kala laaaMI BİBb arkrı vaadbaab I» naa fatarajıal ¦• ¦.. ı.a,,. auuuı... adııBBal drraat .a.... ı.na.ı kıl. $rl ıla»l»aı-a lahaba nallkm nr nlırlnl dr maıak.ı. lavla r)Ka»kIra Ifcarrl Mala. a>—dr batan bı. dnrl arla bavie aataatl dava» va HUatalar ıakı ulurmuı tllt allin'IBllınıır Uk-ıraD Ucuzluk kuponu ZOlammua eum4rlaal Ucuzluk kuponu Ucuzluk kuponu anBBBBaa p (Yangınnasıl çıktı r v Büyük Bir Yangın Felâketi Tufan felâketi devam ediyor Kay an t o pr ak lar Sürme-neden eser bırakmadı V»r kıyas eti.. Böyle "tasarrufa riayet,, e nazar değmesin I Çar|amba günkii CemiycIİ umunıiyci Belediyede numa-rotaj vt sokak levbalanoın tebdili mcvz uııbahiı nlduğu laman atadan biri hûlâıalen: * - Kanun sarth.Hr. Rnann nDBin'alar için Bedii filini' tak btr ılp kabul ve llba eder. 'Halk lannaıaıalarını ona ffire ya. phrır. Huuıın hjt nel bütçesinden para vererek yeniden mUlılâfi nıOrakabc itıckkuıirrr Tamamen yandığı blldlrllan aanl Ankarodan: (lalıkpaınr caddaal [ Ulanbuluıı mrthur wc bO -yük yangınlarından birini evvelki gree Ankau getirmif, Ankara d a roeteul olan bütün Wıamaırtan yanan Şabrema-nellna giden cadde taite müracaat turetlle rilen çok büyük gayret ve himmetlere -ı maelesel kolaylıkla ıfindurmck nıllıııkljıı alamamı>tır. Muhabî -ri a İlden I ele fonla aldığımız maili miti dcrtedİyonit:) «akara 1$ ¦ ı -1.1< L, . 1 .m,ı- dan : -ı» raıuıadan tonra -.ı ¦ Mr bnenkla ı,ı.ı-k,ı..-, Hafn Bat p. ktrrKfl i'. ¦......11 ,ı tıknuvlır. 0 emtda ¦ı|" *I bU raacar ribikl* cldntu clbcllr allına •lınııltıılır. Yınfiıı rn lîtaıtr H.lık Patan (t»fl unda ıınd'imı (oalrniM ı« Bitir an Mpm ıı.tiiv.ırdu. vatlycıin tbcakaıiydinl k>lr alan Taıi Hz. S.,¦.,'„ I.ı balımın bı Ilımanı kılalm vırd.ına rıUraB ataar • Irrlnl -in-.ı-ı-r.ı.' ıı...... . ılırrln* nıuhafıı bılıtı lir Bir jıkrrl alayı vr Bu n kendi İntihap Dairesi olan Adalara yol yaptırmak ıv ıı ancak 8.000 lirama gut beli alın dığını, ta-larrufa rİayel edilmeli Ulun t[eldîgİnİ soyllyen zatın Şehremini va arkadaşlarına 13,000 lira ikramiye verilmelini teklif ve müdafaa eden takrir sahibi tat olduğunu haber aldık. O halde arlık:

Uzun söıe ne hacet. DU*ünellm ve ibret alalıml Nüfusça zayiat 1500 den fazladır. Denizin üstü sellerden gelen enkazla dolmuştur İrtişa mes'elesi Başka şirketlerin defterlerinde de hediye ve ziyafet faslı varmış! Of nuMrlnln fcl3kcll İki manzaran Ot vr Hur bavtdflndrB] ı-ı.l-ı ornat ...i..;¦ ı..Bu IrUbrtl kıtrarn earrnlrıdrD batı kimırlcı trb* ılnıl» ... hı... . .,h: Ba mayamla lı-rnlı vjpjrıvlr adm Erttcı l rl.l trenn Bry dr bir mabanbunlır dûn yt lalMIH vrmuliı. — Bbı ı. ini- Balanmadık. takat taparla ıctcrbcn dr alide ,•< ıı hin galirdlii haıijrlavrr nınurıılnrı lahll olduk. VapuruiBBIda umanı |tn-dırma kumtıırlaaı |u. umum Kuıamaı .MDdbrD İBıan Bifat Bry ancb'diı Nlyarl Avım n.. dr rardıjtt. blilrrde »yUbın ceUrdld nr* ^iu; hUluhlrrİ, rv p-rçBkırı ta «tinDBiorı dikBBU rrIBrtBUkle Mı Karaya fiklıtımıı »man rjln l-r..li.. anladık. Hakikî i. .1 .r-,. r. u ...i m SBrmenrde cvıtikl potar ubabı ura"' '•>•¦ ıl ı dr Atım Hrr-M laaaıak drrt uıerinılrki t* kadar kdpravû ...... vc dere bayandaki inim urlalannı l aatanılylr mab-. .in. ¦İBBBB •rur l**M lira narlı Ur ytpdmıı olan Ak.n ad ncklrhlnl dr aMdmıiıUr. Tajıat II liralı kadardır. M ¦ (oıııtmllı .-. .i...' . ¦' j. ı .[.....nl. .1 yola kalmamı.lir Kııılrır rfa( larfk) Ur ,.¦ ı ı ... h ¦ m.!- mı kadar hane Um.mrn vıhılmı,lır. MO kada. halk iti itıılıı Hilalli baterin vır dun hrıellrrl mıha Hin l vr iobb1.1-1. t...'. I 1111 - . .. j. f I ' ¦ ¦ Cn OfdB "' "i L ı ıı r İM-, den tatla anıl aldat» ani j ıU» ab ladır. K ıJ.,lı.ı. Wı»l lir Kımıl., varanı bamıleo harap .- —.- — ¦. —- kor na-hlvıaâ S00 buıikid» Ihaıcı «dan ahaliıllr birlikte "mıoılıl. mınıvlrno'tuf. Ruslar tahşidat yapıyorlar Çin Reisicumhuru bir konferans toplayarak vaziyeti tetkik etti Yeni harflerle yeni mühürler 5 dakikada bir mühür yapılabiliyr .o ~. Oarphanada çalı3nn aan'alkArlar va bir kar; dakik yapılan bir mühür " Iterplıanede mubUr iraall leiıı ahi- ] ttkllı rrn ırni bil uml bula., m«ı-lar. Bandan harfi • m.hut İmali um -¦¦-İt mu'.ur |pUU ı-.ı-. hallalı Tatdirdma». >onrt (atat. I Taı nfı ılınarak ank .ur.lllr ı kadı Talebe Birliğ* Bazı Talebe cemiyetleri bir kongre aktîne lüzum gördüler jandarma kumandanı Zeki Pş. veRüsmuatU. Müdürü İhsan Rifat Beyin teftiş seyahatleri Umum Janda Abıhayat"ın sonu livara kam Eririn BIBflHaH batlamadı un tam bı Zakl Pa«a -c Ihaan RHal B. va bir alyalat asnaaında ıdakî rUsunurl mctki.'e-ini teftif için Er ¦;u I en ingiltere ve hindistan — 21 — Hint millî cereyanının başında bulunan Oandijtimdir ? Gar.dı ba kilime ila 300 milron hintliyı harekete gthrmtge muktedir ir Muharriri; Aa.ao6.lu aı... ı

Şehir ve Memleket haberleri ; cumhuHy, Kamp hayatı Darülfünun taburu Maslakta kamp kurdu ve talimlere başladı ıtanbulun dilekleri ııuuU' (akar. B" ur 1*b>i-' ¦ra cn««.ır ¦Lakta .-aramı r 1 Muhterem Utanbul meb "*-| lan Ker/ca son (ırka binuiMada toplanarak, bu «ene dr Ul aabul va malhak.lıada halkın m lannı tetkik etmeğe sarar ve(-dUrj. MebUalarıraıı halkın ar-su rer, birer dinli) (kekler <c mıiyacları hakkında not a ıı Mactıa aııutı ¦¦ «hj\ ! Hikmetinden sual olunsa!.. Adadan 15,20 de Kadı köyüne gelen vapur neden yolcu almıyor? Hirrel IfUiMi ınıılııı IkarriUr: r«* ör '• aVoaBM • i aınk-raad-n M Ma He Hka t* -t >l<<ıa •Bnır.fl.-ı >-¦•• ttaa terk>a*Ha Datau^ uarta* raahkui' B*r«a« -ı-a-a laamaMı*». Oma Bnaarl a—«an ¦ ¦ a*ı adarak l ı II >«tı ı aa ı . ¦ ¦ I ıada Mlı -MnlıiaT latan» haaUe kıa,**. •« feUtahar •.kMraıaOa aaln .alam nhalfci umuda auhaı rlmlıllr Hunları da tahrik ¦dm aııUI «ma itlik H itmı* Kanlık lir. 4k Bn alrar M-ndı bayla!'-rai Baaıaı tnaa*> ¦• HaaaM ııadaCır tara ıını kııtm .......in Munlar brr Otjl alimi cnaniği "-rn----tana. ıılıııaı | llmukal * ır' ------¦ifama—leıaaı Arkam «aıaaı adan. om a|aa*a> haa *a aort laılı bafal-kadar H|y»a> lııi'BrUe ¦ - ¦ ı 1 ¦ .ll.ı.l «I l'.U.'ll • ¦ealear vaktaalırtaifl» Mııı. harabatın fcai'n* ««an» alan mUnenvrler ...ı. ilin U.I.- ı... . ..... ı. (IBahlarlyrlhı laalhaak II. ı k. »ahiri «Iıı daha mavalı ¦arul ıkalaa na—njlnl aay İçmekle* jt mmı mal—, »a hteakrtkrn kraaB a*. Barbata aadra mvkedt» f-*Wam Bfm amulıManda i na*l cenyaa mei'ullı.r Ilı Halktı, miii. .. ı, ı Miran: Ba aa. (erııun batındı tatlı ar Mlfth bııhına. >W Ba ıal Mr ı.ıartaa araml artarrl" M..I.I..I.. ı. talep elnarkle İn—her rtn-ı larallaa da rakl Hini Baaahılnlı >' lUkaltanaıa mıhı BaanhBi iiirmıair<ı>. Bkaaı. «'..aa M.leaU Barana <• par. trnan.. aaaı.aa Bfenaaa d*ir>ı I Baha**- . . . ı ı ı ....lı. I .. nı .-.,1:1ı..rel ı.ı-lı ıı ı .iiiii.i-i.iLr Bunun ı-liri* ve tealiye! ı ••itanı liri>r ve İnkılap bar. Bum a lıutonayat. Fakat Balan bu tanhlellf erreyınlar. kandı tıhatannda lamrdhn ır aatujtı pak her ı.. a. ı. danam w ita laa »ana. lak» UnMIrv teınafca CaaatL «aaaa* ta kkrvBvrtprdtr - Tahaıal. lacnta kakam. UM I Jiaı lar Ba «..-«'i .ı aa ¦ - .i. ı ..... Ibıaı - "izi bâlân »(ma lalam cemı>el> da mal kantininin lıi'l>>ll|ıııl aarteann-Uk. Haalkalla bu makim naltoe ı an dinin trar.bha>a va mraalai -ayvama* DİA* edaa.ı.ıir Ba Barak .Hamın la*. OBmrl halı li .lh.aaa aavaVtaıar BaanVi «Vaadi aaaaaa bar Baal Bla.iai.nin DftBaar LaadB.da Bahak takaB r>M Bh O ıı----*'- Laadra laaBıffliı 4ı (lUıO «adan mm ıaBı-ı Uu*. aaaanT l.h-ıiim Mm M»lın anm ar-rajB lı. .i'i Ma r»abl Unkara :ıı rada «alaa re auııtaı-lan alau Kolllrrla İvil vaali'H ba an (raaB va . -in ¦ lak nmn aVrln B

U Bana- krra alaıuaakt. Ba laahr aa.aa bBIBa baralnu «.n.Oaaaa. M kalBar.ıa k,la¦II» l.aaal •»laııa alaıBI ¦noa. <nha»ı l-»>H. h.ıaaaen ıaa«M i..d. 1=...Ur. Baamı ııaıılna t>anai nm.jaVlıyl llırıriı.ı-ıı ı ı.akl'imiıi" ıiıı-.ıt» ba. kaundıu kalaa B.U'.......,lı 1 Ii :......mu Balaıutaıa ı..v . taralından verilen Ba frank auaala ¦> • lamebledar. İle kaba baaaVa • laüaa kir «alan lanı apak ıı.ı faaıai ka? haa. Nkaıata. aaa ak B"i—k.. aaaa" Baharlar. M kak. .Ihaılak Taai auıkaoaeıur ı.aaaıaıa aan -uDugunka daniir va harici haborlurin l-kulAsaaı «—¦' ıııaıaiMi ¦ AnherBiln mtllhlf btr y.ııiijın oldu fukarada aa.elbi hm aaaiBBf "Mr . aac.a /ahar .Umm, VBB *>. '. haa, İ İma. btr cara, hlr mn> -ıı. M* kamam yanımpıır. Paciatı kaher alan Hali Na. baııaı [in mbaaıan felerrk lanm (elen raalrlerl .. narateedlr. kaaapa laaMakaaaam mûr ha—m •epamadka nlr-mı Maıaa alı ı.Uilaı k,rk.« ........mi. •PelCTl 'i' -i., a IdiIibe eder-Uiltl-l .' Kkipıtaı 'BODiun latab*. r :ayıap rıt^mk a uta1!-' dlje ] Maşhur Hint «alanparvarl ObbbIİ .m .|>ln. İntanlara kan muhabb. Ur luniıt ı. .i .1.m,ıı. ı.ı..; balu lılı ııı .'-.ıı ı ı.ı. .I.lıı ¦ Ilı I.ij.I . lı. ılı .ıı ıı p- ¦. 11 j 11 ı. ıı- . ıı I.*;ıı-Lr.ı I.ı-lıkalımı olan ba adam bir (ân Inaİltı haaimleımr armlatlr kl. l-rnim lııııkltım lılı hdııah aOdolunı klltr. fakat henır hu 'III n<akıdan Bir ı ratiredlr.* | Oandi lam „ bUyUk blı wI lallar, na nah ti raa. ıal bıkkında Hin aUdaa naaın -.¦ ¦.ı-. m... i.,.,. Inılliı ktırıaauadua diyar ki: \ «—Onanla eaıuamek ve koauamak • — ıt I mı ı, .ıl ..M u. - il. .¦- ın . ı 1.1 t mı bal n Hu ıal Hin-jdlıtao nlıuııi-ı ve rshlvalıııı uavin|am tetkik ranh ıe Butun batnn umdurun harafından BIU tefriki ilam nı.-jin.p ı...ıi:- alu ıı inaktı ılır. r.andl ¦' ¦ n-'-ıı ı' ı -¦¦ ....... •atlıediyor: ıUvveke dahiMcBi mail umanlar ili niiiiniii.il Ii1.-i.hil.-i.-ii banUn n -ı ıl ı-ı...i ıl. I m. ıı met in halkınatı ve biri diterinin dinine hâraıet ve riayet cinci, butikle hareket etmeleri, unl>ın haal ...I..... muhataıı claıeble brrıbre kantlar »ı-ımlıkı ırı»ıi4!ınılerln Iralt-u. bunların ¦ . ı .n. • -r ¦ tr-i.ji ı .|. ı lı..¦ - ¦. ıı kadınların yukaeunetd. N kendilerine bu hak verilmen, hıra i. ı.-r.ı. .i... makul ItlyaUlrıa ve iti kıl Urın kalka. a-ı. Bı alnın dininin ı.ı ıı.*-1 . hle dahildi. lakl|ı ıdilr«k balina lirdefİ tıı.liı.lı. kam .i.-. ı ¦ jellaır: (la haaaaı ali lîındknla taıOre ellUtl tam ".¦••¦i ı (aıvafi ¦ . .lnıınut) Ke-ı.-.ı.ırr- ]'.¦ kıal. katil, -ri-hl. hır-m* .il.; vaartahn •IddeHe .. tına ııı. ka» dAlmrl Hintli la raim d an ceemvaıuBıllı (Mu lıııılıı tj.Unmalı dır. O nam ıı-. ntli d* rmıkakalv -Imrlldi.. Paha! Hint irin na- mııe.'drlr "l.h. In«llla b -nanlarını. İncit r mııhtımrlrrinl. Ia¦rMnıt'kı IIUt'u ıjmııan ııUntUr.'lU. Eakı eLbaatlar Utlar «dilme<W> •atılını. |U Blaaı.a raanlaatn ¦¦ıruıiııv. leaall am raa. eaiaaı ıntai ı-maı [ «ur. -ar tan aaı abı —»¦(¦a ataB»

— t^aua.¦ ılBada ıaai ¦tatlıaaaaan Utıtt alaaaraı I l'm. »ar-M. 1 BB'^n aaı ıra ıı taBairai «aataraı. 'a«'i — meaaaak>B tut* namnmalı aanM mm pvaaOe*. tııfllr aaaahaBhBhU aaaalaadj »ı akiaıd a. Darulbeda.ı.ı. ki( tmnrbkian tMHılImdBil Htt .Unırran ra ılı •4l1*<ı » ıarm>y- vaııeoine* oum LTtlıae' Tt «rıı.i Un ıhtır kU lakın IlıtaUB levanmalı (»hnU'11 Bıı aarn Htr. w>l »"ııhrr Scnljııuı ri-umu' rıiutaıklp ra*ı 'aalıyete ertıireıatır KoınUı, benlin v« gaı •Upoları arda. V ıııalanaı riea ıdarif. Vaaınnk tıizdan. yapmak va yaptırmak ta aavnlll mab'ualarımiadan.. 1 — Ulan bulun, deıukoduau senelerce devam eden bir derdi | Bir çuval undan kaç, okka ek mek çıkar ? Bu mes'-ı\v artık kat'î aurette lc.hu ve halk ılı İm ı.l i d İr t 2 — İstanbul halkı. baca ¦.iıpııriK ıi firketlerînîn tacizlerinden, tecavurlerindea bm bir de t etti, bağırdı. Fakat kimse derdim dinlemedi. Cj elbette o kadar güc halledileeek bir t nea'ele dCgHIdlr. 3 — Istanbulda bir kaaap-ter '.ruıtii oVduguaa dair ay-laı-ca devam eden neşriyata regme rt bir Hııli) et ucuıla 'ı,;m.dı:' Halkın en mühim .yi d-m ilurino kurulan böyle bir Iroatua laaJiyettcn mcn'ı ,.ı,ı .../mı gelcD teİB,ikat ve tcşebbûıatta pek .ilâ bulu -nulabîlir . — M ..da. , Jl, j .ıı.t UafUM bıırulm ıtıitlr ayak ayal :d lemekJr mea gol Urlnl anatarlr. Tolcu. bu taun Midine gider, i* (13,30) va puıunun roleu vcrdittı naJde. uUDBaıau.uı tebrülnl 9u cevabı alır: İstanbuldaki hırsızlıklar neden az gösteriliyor Polis İstihbaratının vermediği iki sirkat vakası! Vakit ı1 i— .. au nndao!.^ OOko: raııp ¦¦.m mt' . M-ırıarare devam ndar — **a« aia ama... rıaea BuşaluraMi |iakU lajnalnuroı maT... i aitle una pOıe tamim 'OJlıııjtcr Kem dr. ba lapar. -iv »aı.,r .1 ^: — r.kal cılanla/ yokaı bfM. — Bota oaaaı k) Bm -apar Hı pot Lıavaarr* latrar TBB ah* m» OeMktl mal har a»W anaana ı*ı Bm na ucetnalJ utar -¦«aaı unBka» a-rBı atıral tllJİla mmmm raami . Valcu bahar kl ikna -d ¦ n va aaruı Mr rıvaa aıaaaa mamıon ı.t hluhan-reyl uıamıapa tanua aoe . Bre raamur Brr) ııaalMin ahaujn Içeırardr ¦*:>¦•• auakır «r naaar laaa* hfl vapuruıuı iı.lliBrı naalaı But fabrikaai Utar Jul.. ...;ıı.J-l. I ı--ı ¦..-: >ıe devua j etUUnc-Itedj Bmaı m. raaribayı ayın m llnOr iMrlram ıılar^k. ılcılbl bc ııuliua DıahyaralrUr. Sor 1— yolrn IV» kl ı-ıai ııiediAUn.! ıey-er tunlardır: i'. ¦ .. tamiri ıı bu vapur. rUcIn ııataı1 9er memurun taTbeirr.ekl iddi .t. tıaaıaamn

ı-ır.nınj anDahtllı fl".' ı ,.ı . hıp Icla kannaa umakladıı . % <—< va B.a, . (M a...ada Mııeaı dınaatan ararhı yaaaaa ıckbkfakndın valim yerlerine na» Icdiiccaktlr. h AdU»*dı yaı tanıt n-ıt'a ba»lna. abur . lanna k..(Ba t«ılı-.ı-kıır fi Tam devren liaelordı kamp hayan ha|Unuflır . DaıBIIUiıun taharu da Haalakla hanap huraletl mkihı. Mr halde devam et -mehıı. I . Stlımeaı dcaUoah Btr yır kalraami(lır,llırılar bap a •Ora kir maktcdlr . »i..¦ ı. . : lıaılarya Uıy.ehlkM Mr adam "mml kaat yapmak tı»rk*eıaaae Bajlııama.ı | «a ı ıı...m.ur 11 Kniaradada da dır ıraa ırıaa-fa .ı. im - .ı-.ı batirlmuırar. (i MM aayadalaa lillata -anı ve a aaa Qmr4 finale narlı paaalaa ıaaa#vv.aaM har «aa oaaa'tvl r.rıkı bnrunmn*Im* fi Suıya ı.Hi. karpı »-"._.. ...ı mlkyaaıa tatıpidaı lapaııfcFlorinalı Nazım B. veda ihtifalini yaptı çer upur KaduUy - Kûpra tjı dr «Uı noktal muin ıı mmu d« vanlıt bulıı-pııı ner |Uıt Kadıkoynııe •U-hına BOre c.-«C. tıek- Nail Orta muallim mektebine oirmek iaHpaB muallimi eri tı imtihanları va karim ani Malin* ıı. <aum BVT. Aı. «arıyı. ı ..alı B BU- vana. U.U-Uaîe EaMrlerm ılni diret utr-Uttrak n-.utt!. •ahim' MlUt İsmet Paşa Hazretleri Umet Paıa Ht. dûn Pendikı. i- hanelerinde iıtirahat et -mi,ler ve bazı Meb'ııı Beylerle vali vekili Beyin ırynretleri i kabul etmişlerdir. katma nı " «ır •ankaaMaa m ntclıynlML . ubaıı ıııkatUkl-vı vada . ı.ı. ı. .i ııllıaııl lamın ve EH lULinraıı b ı- iık FTknMUi runıı luamcun uhaıatuı. Evvelki gece yanan Mercan ham tufan Ba kat »••••fca .h. kanBlea ıl»rr>a ea-¦U lıilk m alimdi ¦•Imıılıı l'lak Mr e ara* aaaıaı n> aBarafc I ıılgnmaıMı 1 hap. aha inalı •alaalarrıla bkraarl. «ere ^«T...aa.aj. Taaaaa aaaanBanati ı WZLmx« a il—ı aaaıBaa"— hafMkr tl.Baaa laau maaaaa aaa. kl k|lOm t. l.l.ı Maau dajra flhBahUd» lUıaaaala -atarı •afeiner d»ta ı|I-.l Ulahlara dafla -arlklc-mr IHH. (Huhih)— Of ıe Sâı-menr frUkılııar-leıIne Muıı Ura IİU>-derllmlılir Aynen lllllllıbm.ı maM-ıı ctmde kir b-yetl Mhhijr K*ııderilml>llr. Ikııv.ıı- («ve di Baııekll t yaşılan m aaı 1 ıı hat ıtfmı.tı ili bugıtn bağladı ¦ bMt mlıkenıcieı Uı -jb ve bunHım varı. nwltrln Ub Idocvim. tUoKeo lltbaran b»n-ı Ba UU yaırmıyım »ıtaKOıtlır. trmafja Ikeaıer II ( AA ) _ (Kolara-dodal lahıa bir kAprlyU tcıaaahıa Maa har ...... Vaat d. . -ı... l mm baiı.d. hmhaaaa .naa«o dapmaa-rBr. • 'ı.ı m mm 'ana yarak ¦ ardır la noarpıt I* 1*11 — t'aıB.

nadav layparıl rakiplen v>.mam> ile tun. yana »atı 7 ## Laadraya .naık IH" ataklarOır. laluaal bugua baklaıuyor aaaaıa 1* Tıldııl ı Va—• Brlı. rhaB faım «aaitaa ta ip» i I abaaaı maBınıi'Miu Bu la'dtnla ıırıa «aıtalre Vılıiı- ¦¦¦ •.¦ana aMaBU. Evvelki gece »aat ona doğru Mercan yokuşunda Mercan hanının Umamcn uıııiı.n" dûn haber vermiş dan «onra (oto-erafcımırın aldıp bir resmi de buzun dcıecdiyorur. Ka-llorlm./e.. muhtelit mutıa yan Harında t«nxl-tattan iBİıtadalerlnl temin için (3ı kupan ne -rcıiıyoru/. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları gunli. lİBtelorimı/ıte mUndenç begcndıginir Uç muht da İbraz ederseniz tenzilata mazhar oluraunuz ss ?ı> lı-ntnı; son telgraflar Fersude paralar "Kare,, usulü sui istimale müsait t! Mu ı - kl-ell«e «"¦'', 'killi hj-imCıiı ııl ...,| r. ı Ankara "i-i. ı kira parala kanının tatbik lalı Mal*. V.Inıı UÛAtAM ( Slyagy vakjayiı n asaı Casustuk mes'elesl Pariste taharri edilen gazete idarehanelerinde bulunan vesaik Paırı 18 (A. A, | — Huıaauîıc vc Anım , .i ^- : binalarında ele ıı vesikalar hllhasta komünist ocaklarım alt ¦ m i'j'ı.nıM i ı askerlerden gelıalç Olan mektuplardan . I a * mOaaıebeıitlr - .-i..,. ¦• lerllbl Hakkında merkeıl komiırltrdon terlini?ulan (narclılr. MUblm btr |re* haraknH ParM la (A. A.) _ .r.,j. ¦ Iinia'indao Bir yafana al ra y et .ımeıi ihllmali ulan mühim bir grev harekeli karcısında bir çok | mUleahblller lergAhlunm kapamış- ! Iardır. Takriben 20» ameleye yol verilmişi İr. Avusturya Başvekiline bir sui kast teşebbüsü Viyana IH ı AA.) — Başvekil, U. İri -.ı, 1. .i . L.ır..; bir' i ak, kendiline doğru rnvelverlnl çevirmiştir. Bu harekeli «ören Mr polis bu şahsın tlLagfıı silâhl k'i.j- . leıkif e un i j lir. evkaf kendi ı.- naran dikkati cclbcımck 1(1 u Inr havay a endabı ermek llkn'nds «Idughnu şoytemlatlr. Dİ «er bir -abis la ijtîrlrklfn ı mts'ul letnkkl tıtfci M. «iklna. rovelverte «darım* Içu» Bi in pu«n kurmuşlar, . arada bulunan bir pu'laln mevcudiyeti bn adanın . r hnre-keı eimc sine mani olduğundan pilisin ÜZcrlB* Hır) ermiş i-, t de kurşun yolunu »apılmışlır. Mula-arnı geçen ,en« tımarhaneye ya-iıniıtn* nldujnnu şrtylemişllr telbahiri Rİyo dd i.'i ' ttı İt < A.A.) — Italyada İnşa edilmiş »lan H. me) n namındakî Brcıi !balılH haraya ttimHtlr. 1 abı el bahirin se* yuhnli 12 telin devam dmratlr. 1 - Bu sene siyasiyuna yaz tatili yok! 2 - Harbi umumiyi tasfiye edecek konferans 3 - Yunanistan Almanyaya teveccüh ediyor 4 • Rusya ile çin arasında gerginlik Mithat Paşanın Son Seneleri — 29 — Sultan Murat hadiseyi haber alınca diyork. : - - Ulah ajfcjad aKu««'îrdavt$im ıdlmam idini n, mma nıUet bar.j beıden IV.. aaaamaajaaaa, cftavİimiıı — Beni Pek memnun b.ra-kıyomınuı. Şu hizmet *a fedakarlığın ırı asla unutamıyacağım. Şimdi ba t (I) biraderimin haı'a'çından malumat kemaaı. Csaaetmekin amcamın »elalındın evvel na iıoora irmişti'/' — Vallahi Kati ısabam, eevcl-cr pek şiddetli bas sânlarına Rey askeri gör -mubah (asına gelmiş! Bunun için nışmış! Ab e.fen-ı.ijhıi...-ı.ı birine : — Ya sana mı amıaamr riyakâr

. -,ı_nnd :ı ki î'.u.-ı u bir şjuıar aı.nnıadn iki aaşsı Yanını» Un ilıtaCk-¦ al» bH ı. rai¦ ıi alanın sabık maltr-Billıere ee ı ulı mm ¦d llrrıraimin •¦»¦» liri l-slıl .li.kl.i'oi mm riıı eevadkn Hjuati.nl menalll ita eakıd* (erlime* ıdetla Fıa^ia kap-Mihlen nen Be. İm. jatcI edrenklir. Ba-uınlalan •rı-mda bb "nrâ.Ul-ı ı ti t fa-çin Senetler açan nga pı ııuiı ıı iıı^ı'u.l pmeramı lata nutllr. V'amiT mamın m ™.. I Ih- aVımu .¦.. .i, kir ı... ' -a ih<-mai maana Muharrem Feyzi Kanavan HtS Kanaja badat . /mı K ıu, un 1414 Kufi.™ kada: 0 i:0!K-«ıi! lan İla* Kuı—.ıı rıSar ein t ICaevaM «banan paSa cf.knaV r ¦ aıauı mamkS laaart'fas aaaaab» ar bu aue aal aaaaaa daaam ıaaa r«a—j—v B4r talebe kr-ın hatrhan Ankara II rSa Vb : — rmjftın aj muallim mrkl-bl lal-te'.-nndrn m Hanım irııSLinfleot teeıvt ı lIMr el oılillr - ı-ve autum ıul ¦.. vaalyal el ali «iki »nea dn ataacıl Vaaribnı lı-ralmdar» tamukai «ra oiı.uı.u - aaaaaa tayan a,,,, kano maaa» aarharak aeıysı-as eiauraui» -»-ten ı»«ı Bu hııu.naal ena» v-«»i.ı ır.tkal ¦nmuronuna levdl «hi ır.ıt..r Nüfus İaUtiatik) Aıuuua ta ıHu ata.)- Taataa* dalı ı ^- ..di.ii.i- ¦ ¦ ı ¦arat aaaaakakkuaa an utaM nbn: BBnaJ -daraaa asra» IS Tlar-run BOBatal •Banttı laat.Mn Ba uunınmn flnaıık o-am »e. ş«nm llıraı M«ı"»*f«f. NUIuata unıuniyrve atı yaş DialDIl tat lam menai. meı'.ck. '.ıi.ıiı dara cad Bursada dünkü maç koca kogıtlann üzerine dök -müşNi. Altına da mühürunu bastı: — Buyurun efendimir, atebeî SCniyelerlne refedrrİm. dedi. Damat Nuri Paşa Abdûlba-mide bUtun snlaltıklannı yalan gereck yaıraif, mubrile de tasdik e ) misli. AbdOlbarnit paşama yazdık-lannı iyke gölden geçİrmia, sonra da kalemi eline alarak öç aeye iş edip altını çizmişti Padişahın pek ziyade chbemmi-yet verdiği noktalar şualardı : 1 — Pehlivanların Sultan A-7ı,m hlrmetine verilmelinin Sultan Muradın taldesî tarafından d üş kararlaştırılarak Nori Paşaya malûmat «erdirilmesi. Damat Mahmul Pasa meseleyi biliyor demes i. Bunlar sultan Murat ile »aldcsini einayet tasavvur ve tertibatına pek gOzel karıştırabi lirdi.1 Hazır ele fırsat geçmişken Sultan ( Murat ) amcasını katlcLl irme kte maznun olmaz mı dı? 2— Nuri Paşa Sadrazam Rüştü ı V ¦. .-ı gidipte pehlivanların memuriyetini sorduğu zaman. Rüşt hâV ftnrnr, AateT>'«ı,;r ıvırrfr>. tf^ıı't'ı'in/tt dîye glÜrocii vc yanında Mithat Paşa ile t Pasa »e diğerlerinin bulunmaları.. Bu da. Rîietû Paşa ile Mithat, Mahmul, Hüseyin Avni ve K yserdi Ahmet Paşaların mes'de-ıri bildikle.-in i oÛs t ere bilirdi. Sullan Muradın Hftseym Avni i hakaret vc zorbalığına İJİurnuıül tdeuıiyerck istifa etmek iste den soma pehlivanların tayini, şehzadelerin (olabctive) köşküne davet edilgünün fllhamBarP) Gençlik nen^Bk. uruaaV ertUlbala. mnkadfratı Uhhib ka .Mdedir n. >u tarta dır bl k.ı.aarııllk. laıllei ır «aml Bdyal ı..ı., —»— (M-ılU. ba>« hkbJralf «*L badak «aba>'»n Mr rata* BnBBB kl. ea bmai ¦•^•Hardın hile ..rıiir-. k ha . . ı. keadlnl alama». r.ear*fk aVaBea -«ar ve ka • ıl ııpan g-va lar.lı Btr bahar kad.r Un M-

trtse de mjneıl «e fikri fanımı balan bir -mroıı \nm ınrrbalr-lnr kadar ta. rirnı.Hk. ral|an btr aelslr. ı-- .ı-. kir "•hlr îlblcliı Onan hr*rranları, akH•nt <r -ı >ı m- - ... - edanraa. [«aa) ı.kaırae h«mr>t brcasan atBM km.ılr ermeni) '"1 -11 ıı aıaıar ¦ dt fildir. a..i rr rar iletir ha tere dnrıı«ı hlr cre— Seyit Bey Imkau.. İbra* derîau yemek yiyorlardı. Ça-kxriaaı katşastnda idina. bar den -bitr fSryi» Bey kulunca geldi: - £fn.4.m-4 •Mat, mim hâUaaatt aa*V<ar ıinı tapum >aW .Vrfam ıaWaa*_M> lariaaaaa >lıaakrlr* aal ne/al rfl¥. aVda |1| O anala bara-derinilin cimdeki tataâ dişti . Kulunuza : t" ne sa/dar gtr ı.sltıl •( . emrini verdiler, bayıldılar. AbdulhamidİD kaşları (atılmıştı: — Bayıldı ha ? Diye tekrarladığı işitildi. Nuri Paşanın şu izahı Sultan Muradın evvelıe veralea kaurlaıdan h adığını snttrnyordo, öyle olmadaydı, neden bayıl.o' neden I • Şaaaa prant anda .' • Desin ? Şa halde sultaa Azirl öldürmek .slrycaİrr ıtarat tfea-c r n valdearrkr Mehi paşalar olaraktardk.. Bu (ibet AbdulhsaBİdia ış.ne gdmeıdi. çaanva a , btr batla bir kaç kuşu birden vurmak isliyor Sullan Muradı da ( katil) i"i"il|l »a.ı. dfil. ruhta. İttir*. M k.hCIl'ıK. arıaaalata lltı alar İki im1— Hraur kluı .-.nı doJdjıınan»-,. İte Her n ııa la. .okaab anık lap Mada* bilinde ıı-1.. ,ı , .ı — nnıı* ıl.-.,;. p.ı- „ hır ı.ı, i,.. aa mulıM r..l-.l. Iferlı dadll adn rabanıı Hdedaeıh tir aeUıeUr kama -atr «rap adeMralanı I JalS BfaBarl| ?l eeıberr d badın ab ktr fam haa» •kor. ı ili; ıı ı .pı ı'lrarmda an Ul adam bir baokade atarar 11 > \mâ*. (it mâ*>u>Bnda babaa t.Bal aaarlananları raidir, rabal aralara laoaıaın ablıadıa Mİ. mlımıt. ItllBBBl hatat na aaUUku faklar 1 m., t— ka«^k> Uttan. "'^aa^T^*" *%%*'a»anıı"ab Ba U—m. r~r daadBr mmf 1— İt» .m battal tetautlk- S-aanl I •.<.!. .ıı—'ik rna* haak»Bafat ¦an beden ktatanUrı raayu a aaanımandaU atalardan bteakl kt! ı ¦¦, '¦ ¦ ¦ - ¦ .....ı T ardan Savana kadar iuiu . .. ı_ ı Icl nar \-\ t Ularlarla a.,ı.,l-r «.w.ı.ı-ı,« bana | (itmeıdta e»»a| ı» akabun »alUkUn aenra btr k*t banaan kapanır. İtim va ı ı.n.ı lereıaamrona .lakiprdrr. Orta. ba* Hini bar rmo kadar -i .tiiiu re .f lf»eytt« bir delikanlı ffbl ra aeebaaBr. Bu adama İhtiyar dam'te dlbralt earıbıllr ntlf - ,-m.i.i. ı,.,r-i .. bin kere leda ottun' . < . \ ıı 11; ı r buk îîdİp fiyle.. Sea ameamı o Ne nlrJıı? idimiz. Hüseyin ¦ umun mubarrk lamına nakletsana malûmat iriyi işaret etti. n şekilde (inlilerinde on sanında tahmin eııtırap içinde kıvranıyordu .. Seyit Bey kulunuz da (bellerini) uyuşturmakla meşguldü. — Biraderim sana nc dedi? — An ediyorum efendimiz. Kulunuza hitaben; • UılMk mı' J?ıı rır fcnl.'M- demişti . Faciayı sakladım. Ehemmiyetsiz bir yara aldıtfını a Müteferrik

Papa l ıı.... baaUl fana CT-aa llrndlrıkt hata haaSa kaaSa baln.Um,^ haber aimaıane Bir Alman profteorlt leikrkı. tim bitirdi ve gitti Bar ¦taktMkroacn bıbi I ¦ İli klpr^9t>tn VI ıtutaaan ıba-ım boa*. SM eraııalf M HarUBUUkBB on «tB »'UBIİI AnMU taraUılBlaar Tamaurtata af ktr aftan v^rvaaaattlr U. Rarlman Kapralt aada tkal m ra uır —IıderrUlaı laraftndan i'nl adlBal»* O. Ocakta mltaamerri rakaıye P(r« "ıilından -TeBanarun ¦ laarlıllûnunluiuı ırevllna ..illi Mr biJ;am-rel ndtalya ... --ın. .......- Oeuklı kudeUrrtmU ail*Wuto birlikle ba raOaa-awr.'ie davKUdlr albua aarbaalr. Tarkncaf. btkmu ¦trena BBntaı Tı nUfi ı mans Tını Oratı Bılıaa a>"braan.it otmoı «a eartl Bilir OT lar.kH ranaan bar anar a_-ı-m: '. IL- ::a»ll knra adr* ılatr. Hayvanlara etiyet yok I MiKayR Hayvana' Cim İr ılı lıavvanlara -a»ı adanlaıu onlara faahı rak ybkkr!enlerin larturau iajn tbUudUrana ¦ ı .'1.. bıı ......ı e R ete d ilen kararlar Irınmanı Bıriılte CB.ıtUâı İddia ıBllın Ch-BaLkerrkrl tabak Okhr'.TaT knW»ı»Ui C M Hana aBanen ar daıem eanet nanTi r matsa mtben un at . -r „bo Unttaa Hbarno RkbnMl va Rıfat va tamir-r Bn al eana-nja VanarJılana taırtkı -urun kt-ii mi\*r. tmılr lılınal maM-nıen am ı taOıkasımUn Br tabık Obta ı'iı memarlaundan Halkı ve davete tııbet elmadia Beyan -Hilen savarı mrhı.t Srıele ndlIrr M'kınu :vap veriniz., şey işllrigimi ur. nenler ıra ustası kletı-ı.-ıt-ı ta~ ındanna milis-İan-.r.Ü balkı, ereri ırıılanm ın venl .tıtraaIKAYELER Üç el silâh!. r¥VuK>UA"Or3 Kretli fons'Ve ve_inşaat şirketleri hakkında C.H.F. KadHilarıı;;ılı-iırnı;ı Minlu ı_ı ^.-ılılflnpl | ».'»fniPk. mM<) kaveie biı...... udu ip*.rk edaentı,------—---»--^-İTTİ llTSf ZI.KIai'aiıuB,!, „l,„ oa bı'ı «örüp İr hıırrt* yr irs'«t ,lık< Uı-ri tH her tryde İİniıl*||-dıkjaftrmrh nUnl." m-? Deıb»l een- «d fcaadl ilik.rl.nn. „¦¦,.,.„ laln , iri HALİL SEZAİ"BASL'K MEMELERİ iıd.riytiinden: n M naddl dr 11 »du-•ile Topupı dai|e*ordUınIt İÇ •f.'.'.l ı.illl.l ıı r.'.'Vl >ı. ı:ıi):lıı.ıai4 i. tamdan ben .»«.«nmıen diliyle «ııl*!- «¦ i. . . *M (fltlar mı#lwr... Sonra >*»¦.» yaraa ı*k«tı.a«ıu y»« > ı , -ı-ıc- i "¦ vc koru «I»*!» - Dur n kınarJ.iı dr lal.. «ıa rendi delılIrlM daûrak on m •»»İte mııihit (kıtla ı mnı>g« betindim... Hen' «natura boftv —............... 'akH vu:ulır.ii," m «nuı proje iblnee kapalı ¦ konulma) ye Irmmul rleal «Unu ıaal on batla .-¦ mükerrer BuluniDuf-l yUUJr y

edi . ¦¦: t lauıl-ıdı gittel Mn'aUar ıl aliye mail ede t et a | ka ir. ¦; • - ¦;.ıi ¦. ı. b c umhuriyetf pvvn Dr. ihsan [j Öksürük şurubu£ S Ökaurttk vc oefe* darbfr I I rfln pek tesirli I «#«a»ı> ilâçtır. «¦ ¦ ¦ ¦ BM tlrndljc ılı înk doprn olabilir. Fakat •ibAynr gaielrd* yer rer-eolleeek İtlerden det-tldl r. aloı Suriyeli İmli lirnrlıll I ».ha» . gergi lımadiyrıı aktığını Vı'-vucı yordam. .. Bu ousuaıeler alasında Tıbbiyen (mime ırımııtlml Durdum. Bir uçara r«kura„ Pertevniyal vakfından: R «tında v.iiir Hanında U-l ı Pertevrujal Vakit akaretinden Ida muharrer emlak yirmi «un Mrce mUayedeye konıJnıua lur. mı moıajede 24 lamının ttt U ~ e muradı! raraamba gUnadUr 1 rlmrk Uı:yenlerin yevmi rnuk I on bete kadar klanlıul 1 iYFTİNDF.N: I Ifln alınacak l*K liran m iı imam-Talıalrrlnl.. ymlt* »e le.mlnyou.uu ıa Ankaranın geçirdiği felâket iryîuu ikan ,1, K.yfly rn mlmUı-M ı »er» II otrea-iı ıı ı ki r»-lr.de mı.l.»b> Defterdarlık ilânları ithalât gümrüğü müdürlüğünden: Maliye Vekâletinden: I sJSoaos aüt) da av'lacak maliye nıüfetlis muavinliği müsabakasına ait duhul şeraiti ile i tihan programı Üsküdar malmödürlüğünden: ' ı '.'inJ, ı 'ı.ı d.ı ı.lı-ıi-, Tıukdl flif. 22500 k«e yoğurt ıııunurvuöUk istanbul muddei umumiliğinden: KOR ÇUBUKLAR SIHHAT ve İÇTİMÂİ MUAVENET VEKÂLETİ Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Müdiriyyetinden: rauaj HM w. Muk «Rllc 11 UU ıs' yağındı I mvm »W pcrprmb* gunU dc uat İki» ddtr bMovi'I —a»a nıdtcsekkd nâayMI »omıtTOi .: Devlet matbaası idare komisyonundan: nbul ithalât gümrüğü müdürlüğünden: İstanbul p Basmüdiri Yetinde 'NAFIA MEKTEBİ MUBAYAAT KOMİSYONUNDAN: mjm gaytslrıc Varlıır Ur enedik «m. ekmek ve ¦i- CTTİee tekli! edlten by-ıkı luddiUyık pır. m urr^neıl plnu iaâl 14 ta l»atp*Il ¦aamktUcrr ayrı ayn rniinakasay. konnlnmrjııin 1er ffln ve r.uııaİBuyj l<afak etmek attey^ t taraiye mula*lİDİl*lnc tenli cdf.ekkri •M7I5 fak» Jkv.l-:;. ¦ 1. " ; ¦ ..-ı ı r.ı. I¦ - Lı1"."". teklif ¦ e*T-d ¦ GCınttj Suyunda -nekıeçM kora*»"Büyük çardak panayırı -kçı-Vrtlc knini-ivunj -nıiTjnaq[b-ı iljo Sıhhat veiçtimaîmuavcnet Vekâletinden:

Mahrukatmünakasası. Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Adliye Vekâletinden: * lc.uund-ı raudariorû» Marmara üssübahri ve müstahkem mevki kumandanlığından den: Riiyiık pehlivan güreşi, kum ban yolan, sünnet cemiyeti Flida sayesinde rahat uyku ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ J/M 1K lutuıMiı SEPET ÇİÇEK ŞAPkA MEKTEBİNİN ¦ S l. RGİSI 18 Tcmmuı 9ÎV pcrscmhe gününden 28 İt romu» ptıu aksa- şj mim kadar devam edecek olan »ergi * dan 20 ya kadar ¦ Beyoğlu ıı d a İstiklâl sokağında 102 numaralı mağarada —A ja "** Cami civ retçilere acık bulunacaktır. Duhuliye p. ¦ yoktur Toplan vc perakende salı» yapdarcaktır. ¦¦¦¦¦ ıjyyar vapurları 77!rTT!d7 S*nmTAYYAR| l^OaaTM V M'l KU 2İ Tı-nmıuaz IVar ,ua a mar I r oV Sirkeci nknaamaj l.ı hariçtir (-««Al. ÇanakDikkat. Peiarlcai ftnl lEdremıtk muvaaalat tdr>. Scyriscfaİn. C.urahai ıtıü«Iİınirt has Carini, I lilâli;ıhmcr mcitehi vc sair müesscsatı sıhh n buma! edilmekte olan FLİDA -inek. si\risinck, uhtakuıu-u püc güve vc Initün haşaratı yumurt larilc katiyen İmha vc İlna eder; I.ckc yapmaz, tesiri ' kal'i vc kukusiı sıhhi vc lati ftir. FLİDA haşaratı öldüren lıiıtlîn mayiat ara-ında Mıinciliftİ kalınmış ve Fransa hariciye iye şchbcnderliginec resnen tasdik eılilıııt-lü San al ve lekabec âleminde dahi en yüksek mev -ehiulettı nineleri e ihraz etmiştir. (,'ünkii yan yanya daha ucuz ve tesiri vtizde yüz dür Flida istediğiniz halde (itim ysskur )dhc sizi aldatmak tsuYenlete man:.tayınız. Fli da hasaran öHıir:'i bütün mayiattan ilaha mükemmel, daha müessir ve yan yanya daha ucuzdur. Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermaye ile yapılmıştır. Şişesi su, tenekesi 75 ve mpası 75 kuruştur. Markasına dikkat Hattan ecza deposu BOĞAZİÇİNİN EN GiiZEL GAZİNO VE PLAJI ALTUNKUMDUR röTG'Â" I ¦(«TASI u d m mu ~ıo İnci cumartesi 9ı seti rınıım nidan hart kelle [Akçiîchlr. AlapO, Ercpi. Zor,-ruldak. Karan, Ama-ra. K urura tMaa)a.BllflflBn1Bnl>iaa OT VE SAMAN MÜTEAHHİTLKİİİ\İ\ VE ÇiFTdLERiN Nj\ZARİ DİKKATİNE B Meşhur LANZ 1-ABKfit ASİNİN Traktörle müteharrik Ve yevmiye yirmi ili obaı ton ot veya saman prese eden ¦ BAI.YK PRKSLERİ SSflg, HARMAN MAKİNELERİ J SATIŞ MAHALLİ: İstanbul Sirkeci Mithat İv-, İlan Ahmet Rüslü Zade Mehmet Hayı En sinemi uldutu halde BaM yalau 125 liradır j Vekili umumîsi ğ Taksimde tabık Ddornİdede tttriedtı - Ben/ -Kreyater a nlamnh.1 J aocntabCı X "HARLE1 DAViDSON,, ¦ i mi»T()sikletli:ki cm mistir Z ¦ Adedi mahdut cldutundeu ıı par itle riuifi vermekte at rai J ¦ .dini, f X n.lll.ll Galalad.. Voyvoda caddesinde Oamanlı Banka» J d> van.nda Vovvuda Hanmda No. 2(1 d> ¦ *•*•¦«•>•>>«•<> ¦ liursnda ÇekirKede lûııı. İzanı : I.tan bul ir-— % Sıhhat otel ve banyosu % net BtnyiKiınu hıı « iıiımlı bir türene ıcrlp

îfı H^T fıtri ık (ııtijiı lir «ssai JUBOL-ı D.ıim sıhhat 0-ıere olmak içirt har ahsam tria kompıima (Jîi* bol) alına. Paris hastaneleri m ahhitfor; ŞATELEN MÛESSESATI' Bilûmum eczanelerde aatıhr. eaflırıa*tseın nanmı olfl" (JUBOl) (Mutlardan mustarip olanlara muayyen bir saatin deli ıı elmetrrinî temin edfc' NOVOTNi BAHÇESİ birahane ve lokantası1 Maestro B. Slcraat idaresİud MÜKEMMEL OfiKESTRA tablidotu bahçede İİMatıbııl yangve ıslahrncünifMiiriyaselimlrn; At yarışları 26 Temmuz (,uma «ünü !v-li çf.-ndMcsaatl4,30sla yapılacaktır Yelkenci Vapurları İZMİR SÜRAT POSTASI i iSMErr paşa vapmu21 temmuz Fazar ¦ taat 15 (,,ıLıia IZMiRE ket cdcckDr. KARA DENİZ POSTASI ANADOLU DA7AD şvn,ı aklımı SıtKecI nbOmmdan harrkelte dodru ( Z«n(utıla'a , M. J Uı>.«. Ctıcson, Gürele, VakTkcbit ve 'l'rah/ur^a pdceeklİr. TabâllI ipn SlrkeLİuc Vtlknd İlanını!: itin arnıuana müracaat Tel. :-'.,ri„.: 1319 Vc ¦¦' ! ez rıhum hanında f'elermiİ ve Stalilcparl a«rtl»lı(ına müracaat. Iclclnn BKI.KDİYE REİSÎ BAYRON- MARSlUA-CKSPRtâ İSTANBUL -PÜtF- MARSıl.ıA araMnda l«> vc mH'..i peMaaı 'Paldı î. '!T"iı I 'Juılor <*t-ah{ ^uh-i .lal >n Banketle tfj II.. En iyi müstahzarat. vVe bilhassa " Aspirin,, Komprimeleri ekseriya taklit ~ addırlar.1 TakliUerıııdej --.....¦ xı. için dalma kırmızı bandırollu markah Kabili nbtdâjına dit kal ve diauriej-ım midallaU. — NİHAYET «— a. A-ı''i, (ıH'ullaim, jt'.erli lakin ••thy Uvli'ir ¦¦¦..m„:.ı> .' ¦¦ '-GL1K.O/.. SÜTL le heıllrebJıcetİRdV. Mrmedtkı çocnthu içti ee aıU lunnel -ıjıit. Haanllcı yerde ^u.,, ,baammj HAZIMSIZLIKLARI »a^KİrEB-.GAZLEllİ ;c|0^ eKŞIUKveYANMAlARINDA f \ .(SODO-GASTRİN) . lo mas\a\\zariP£K TtsiRLiDi" ınlan IcAa bilet Üçüncü nnd ulMia.l Traliit . iıeynclmllrl yataklı t Bcyoilunda ir_ri-.iv caddol İnalın ıcıoıeıhanetl ıımalindt ll( V l k BMPERn M, OTKI.I \c£-m Kırk ıı'.,.- ¦ : -. -; ..i ı,. ı., DieoİljCİtri yteidlr. tanniy ıcınlalih. ı-h. im. u ı lalbıir. Sabık irn Askcıl oteli >e Sirkecide U>mııl>r ileli vc Iroılr Askeri kim. banesı nıUı aaaannnnnnnna Ömer LûtB 'maBBBBaBBaaı Acele satılık —— h'USUHİ IflBORATUVflRl MÜSUHZERÛTI —-— 30 -tındırııbcrı Şartla vc bilha*ıa ıHııırda ^Ob'el haranıuı; olı işbu mualnlırerann imaline aM haıisn-> -1 rl

novçr levam ütrrr. lUnhuif. Brem. Anren. Urınlıal ve IlıhriNvth arasıııda •ıbnel vc ı.JU ınunuaam poııalan. I It em, ftcMn, Aavm vt HiHııJınnıl-n İlmin anıt Buvatılaa !»lk"«n varıarlar. (»«.lam) ..|-. -. I — ,-m..,., lH*Jtl.\\n . »mamura MARM\lt.\ a . sira , aı Kurnr. Vtma. Kânenec. Kalr< «¦ ll'Ul ipn Ümırmri'ıl." haııkcı edecek tıpurlır tlARMARA >j|iuruSd-2S-7d(l>hım]ıle amKı-c. Bre a. Jlaacrs, Kııl-ruVn lûnclc ictn ratmda lİman n htrelel edrerk vapurlar IK)VÇf .AXD vıpuru İNnannnı>aı | ü - I'''VOLO ıdı I lalada (hakim tat eccnıcUgir» Doktor A. kutiel r — — - — —. •*¦- -r- — ¦' S **S —-"^ [i'llacı i'I.kİRzadelicarelhanelerinder^ I ı -ı -ıl ı-.ıl ıı. -"l'-.'ıılı .ara» aaw, bel nuleta me>tı ALTINCI SENE — N 1867 PAZAR 21 Tamımız .92<> ¦ıı ı—n»ı VUNUS HADİ Ulaca anca I ı LUyunuumumlyc brfMtnte teini mahtuu Tdtgr-Jı Utaobul Cumhuriyct-Poata ItMlMU ı N* 344 Tdrfonı iftat^S: laara mUıl.1 ı «ma. -iipii 4)J Cumhuriyet HKK fit N* SABAHLARI I.IKAk. SİYASİ TLRK GAZ6TE8T | ABONE ŞEKAIH İMBMTı TbrkU içli* Kanç İçin Seneih*ı İM) Kr UOO Kr. o aylığı | 7 M Kr İ4M Kr. 3 ayin. *)0 Kr. , «M Kr Nüshası her y«rdv 5 KUKİ ŞU K Otta Heyelanlar Devam Ediyor, Halk Dehşet İçindedir veremle nasıl icadele etmeliyiz .«¦•¦»bB-bB mm naâjfcaaaaBB» itam», ata. lalrr.ip 4- -..„ - ,ı. aVna l-dau .¦¦-..> BkaaalratBK llhaa .IUtla.ll .»—•«-!< Bl it «¦ıtUlıTı tMntJaatl •BB» •* • rnlt raUnıdcIedr ıhltoı lıın d«*ı.v "nl'iauın !«..ııkaltt nl- ıı- .ı-i ' > "•ilinim ıuntı av.uı mn ¦Miti ¦¦¦....... ¦ ı«rl«t bil ba4a inin •»?¦ ı-ı.. r4*ct« »-nl. ¦¦¦nal l raalrıianı «.lana (t frenci Uatı ¦al " w> «İril Ş0M I .... n raataa ı.ptar-ı. «attı »•"¦ t.aaa*>W ..aa.rrMrrıdb> nhrlaabMC ba — ¦uı."" »"«a aıa..aı*~«ıa> haanni.ua .-.mı l—liıru-ım. <ah kav.rMI bir .afdıaaaı ¦oaBj.fttedlri.r. bal. k>Ukkal ura -»mlrbt-

¦Unaatr ıhl V.rtaı maıodrle rr-n»lvt*l Tarda Banlardan lılıl Inrdrdr. dl|tn I.ı......ı.ı-ı.¦ İtan» V.rrm .ı.BcıdHe (•mıı-ıl lıatlıri- tul un «urum ...d. t. multbal .ltii.li.. brrrll tdarr ...I-ı. . - laBfhl mu-..- ıt-kU. MM.t B. -.!. i. -ı un - ¦ m.l»-.l. («rr. Tnıbırrd* Tmml aııMadrlr M>n Ir9*1 kul adan Ut atrıaadlı. fraılırl. bur - • — -I BB aı İraba! rallin*a "tt tat aı •ar*» lınu Uf ılı laldan mmn ba Mor Ittt lira ıı Ankaraauı git nd.*;! büyük felaket* arl inli bala/ . Sağda aahaanada geçiren Gan Ankaranın geçirdiği felâket Yangın yerinde alevler dünde devam ediyordu Gazi Hz. dün de yangın yerini gezmişler ve alakadarlara bazı emirler vermişlerdir ¦*ı > ¦ fn ¦ Icfoala)- Yangı» tabauadfl bocan »e ba gece de alevler de tan eta *« hala d< ediyor. Gec e imi Irroaaaaa kftJ olan Sebat oteli civarı yanftnuı de.aou r m tamda. Ortada butun fcceyı «a ngın Ha. Solda Babkpaıan h»**hnode yangın devam edVrkcn daı. ıa ....... Hfı UaıııakUı. ırunaadrr *r »kr ha.H • ındtl Untla tlmahladlr Bar atma-ı........ nlırlla lım •Boa tak., da ıRara ralmaı maıkıutdt ı.ı donam traıl Mim atınnuıltr. lıii..r Vrrım Mlı» ulak ( rmlvrtl dr, M."baldaki tlbt timdi" kadar Oalla tlvıdr. Iıllhıa» ınahlvllr atlar »or-...... i.' . Vr». rar ı .ı.ı Bıttırlvvt *.""»"-"' '»'» »1-1»»—d- lıaraıB. karlf—Ullar. .Nal» rlaal.ltr na-r.l-aaah nıtatratrr. ..J-.l .. dalılmak ..ki N.utt yann alıaaeablır. tmalyel klrked- Oaal İla. .ant»"'" »Ufalh» adndUrUlmaal İçin alo ı... ...ı.jın.u.. arrrlrlar hnn ial.au. tanıtır. ..< -. ıtrdtr ı —.... Barana dablarltr n»rbıf bUuıındı. Dtontn-.nl. btr fan buta ta bol t. Irdaıl rdrn Mı doklar ıardır İd Vr. ....m İnim."., mutrnıadl a-taraU tararı 130 bin liradır. DunuB M Mn llrou maldır. 50 bili llratı da alacalı - - .ı-......i ki htptl da yannufnr. l>,Bcr laıalıan labklkala da devanı nlnamakiadır. Va»[in yemde baınyat yapılın., ladır Va-aaa c-k y.rltr »l«ff(ai nldo-tanda, yirkeıler dr <.a.k>ta. T.lata* vc bVa •erattılar, tu ha laktır. taajBB-tdirhı r. MtıebakM mime yCrlerUrilmltllr. VanBn yarlerde >tal plana gart hrmtn Hifaata atUttaad* ed ilecektir. Gaıl Hl yancın yrrınl Mrral geımisler ıc \trim vrlvıı rmlrlerl ve imikte id İr. Oaıl Mt. ıı>.İki abtaın yaagın yerinde seç tabla kadar kalmıı-lar dır. Gaal Hı. aln Mr arttık kartı uraimdayıkılaa dakkanlana Bıt-rrodr Mİmtı bar tavreıle terane mt Şar .ıı MM «e aayledk. Ha haagl banttı B»> r.ıhfbıHr' talknpanr Inalcı Mebaıelılk. lir.. Buyurdular. Cari Kaimlerinin gOılcrlada iBkdlfklr $lm;ekl(r çakarken hlr bıkm kadar tatiaat man ba lın kerpiç duvarlar, yıkan bir atkcrla tehlikeli •aıiycıc db^ıutoau tOrca rtcl-knatbnr Hair lleıl durdnen — Arfcadat I Anık yeler. D«. HHÂI. Aıkcr bdyBk kaaundaaıa «aart duyda ve cevap virdi: Faaaan »a koyryt da kurta-<•>—¦Bîr balta darb.ı. daba. Ballanın .apı tanatnmul ıdeatlyertfc kırıldı. Mebaıetcik eliade balaa . parçasiylc c*kl'ind<a daha tiaiıli vc heybcıll bir aılmlc de-• om elli. Yanında Maliye Vekili, Hariciye Vekili, Katibi !¦ . ı ı. ı.. .

ı-ııriı'i. Iıtka la IU«ı umumUl MM. Kılıaç Ali. Kallh Kılkı Reyler ve Dakiliyc matrearı «lan >ıaa (tllnce ... nıuratatı ¦<¦> ba' rablar ıtkdiaı <<" Oarl ha atnlraıadlyea dniııaıtl yaagıma bir aa tvtei «aaae (<..».- ...» caiııaol.n le;«k efatHlırdlr. ¦av. Vanaa Kt. adVto ftl t| lâ-'ını blrt'tatral ¦• a.. -ı. .. ı - ba* laraİBtdı mmt bar k U UIUH.II". mokalar. MaM«l fit™. Orta muallim mektebinde imtihanla! Iıl* atıla, baıuı. hahwinıab ı-ı-dıtianı n-hia bwd>' Itll.MaHıaır ,.ı. . .,k bir V.r.m . ..ı- ¦ Irınlltll ıdıud. «rllrrark ıı ( ..ı.ıı la 1 Hiu' f" ;....... _..... „ > f"Cümhüfrvei" Ucuzluk kuponu 2) lommut paıır I ("CumhurlyeF Ucuzluk kuponu Sİ lamaıtı paur I f Cumhuriyet \ \ Ucuzluk kuponu J , 21 Itmmaı patar Orla rr.ıııll.m duhul imtıhıııljnıı lanmıştır. ¦rktrbinr grlrmrg- ta dUıı vabak F p olan ııuallim genv muallınılerın mektebinde bafDOfjru sâse n*» denir? Temiz şartile! Mdıtkaattl bw tekilde intişara çali|an b4r labah arkada>ı-mil 5rh.ra.ioi ve Vali vekili «t uhlııiıı H<)tf<ndlııla -Fdianel •a YlUyttte çabTaıabla va yor. .iu.ll . ,, 11 ¦¦ [IİCI.H BCKIOI. vuaıa gBaleıl kırlarda nasıl Çikardıgıııı ...... ¦>Utel ve »İri» bir ¦• acartderab; ->ehrln Valiline leıtnt «ava olmağı dahi çar görecekler • ar mıdır, yok «udar, Mlmlyo-rai. di Bu 'ibrayı okuyaa Mr arbi.mlyeeek almak haydi -tın* yalau hava ¦ calr Dedi. Doğru denir ? Irgıldir ! . söze ne Heyelan devam ediyor " Of „ ta halk havf ve dehşet içinde kalmıştır Şchrîmizdeki Of Tüccar ve meb'uslan felâketzedelere 100 çuval un gönderdiler Olrraandan ı . - .1.1...»in.. .tatı ıt ' 1 ¦!...•¦ vrnldm dal.ı « vafrnar ¦ 1........ Ol vr banara. ¦.¦....,!.„ kara larlll.l. h.-„. ın.btl Irtnla rdllcn.d.. nadrn Itılı ItltUbl alı Vahan I Vefik Beyi öldüren komiserin muhakemesi Mahkeme Ahmet t .11111 gayri mevkuf olarak muhakemesine karar verdi İnanlına aukıaıı baVI tarnır MİM- -. r%na|ı -*<ı. vteı vardır Olta 12 mm daha yıkıldı Irıpatn 11 l,İA) — Din Of k»ı İtrinin -ı ..1 ta a İden hcıclan "ti"-|lar II rv yıldatıelu. Nbtat ıa«l-tlı ıırdır II.ilk rirha.1 l.lı.d.-dl.

Halkla havlu dahini Ti'liMiıı İD (d..V) — Oltıın m\ ilûn-drabrrl rıımı tuh.' n»ln« ı.ılltlr. CJr-I. - I. . 1. . I.-. |. oldBCBBU ....ıv11 y.ırlaı l'c lUndrnbrrl ıltvıtrı rom ¦t ¦ a i.- ur 1. ı.ı. 1 ııbuının dabill-ıdr balan halkı bul >. ılvlıurl - . iı, . 1 İrdir San -«..ııl r udu urla. rr rot 1 illi- llıı dlfrl .»..--.-ıl .11 ı-.l...tı da —..... -1. ot¦ h|llr. Tr.hran mrt'aılan^d*« kadronun •an. W T f.Utm bfknıdı eaaadfâ ak Maslahatgüzarı ' eyin cenazesi dün l'iıi'tr.dıiır katkında Hatini <rrra Tıabıtı ıtat'.ı.u BUlayman Nuri D. i..-/- olldrkl Uıhaü ........n. . t— Itabıotı kavalIMndr luhara ıt* Un lalanı IrUk.lln mrıhm Ol kıta.. -nl.. m... .... ... atalarla mlı.. ktdır IrcHiuı r.l-ııı. ¦ hu IfadtDIu a.hldldiı. Raı.ıı.n Br.rll amuralrr-l ıt t.ııı. vıu.HI taarallıral .ı-lin-H. .11. .. Iıl. m ır lakaa alnaaıak btr bıMro mIı.ı Kıııiı drvaat raVo I Malan ta IH 114») merhum Sabih Vyet merasimle kaldırıldı Vefık Beyi öldürınekle nıın komı.cr Ahmet kleudının mııkabrınrtine dün devam rdil' ıı . I lı -k.ı rnıı I Polia mlldllrll Şerif Beyle birinci |ubc mHdlIrÜ İbrahim, ikinci luhe mOdlIrii Şükrü, ufunet i (ubemUdürU HUm) Beyler müdafaa ¦ ıl..ı]ı olarak dinlrnmif i-..!.. Sabitler, mainunun taıi-f finaı bir memur olduğunu, lakdimameler aldığını *r.v!m-..İr.d,r. M unun vekılkrirûn Abmrl F_ mm. gayri me vkvi olarak atu-hakeme.ı hakkındaki Ukrbı ka-bul »dı -rek taUryc eJnomu^lu. Mbdde. vekitterl Akttl rleo-d.nm vaklile bir yandaratay. da AlddrdOgUnu iddia et tiklerinden hu hutuaun istilâmı (için dava baaha gunc kalmaytır. M.rhiMi. Sabin Na» 01 Hay... canaıa maraaimlndan İntibalar Vrlut. 1. .1..1. ,ı,i". u nbtha-ında ecnebi tUırmılı.rl.».I.I| U»l».*n.ta I.....>l-.....t, i~.li lnk Mikam.ı.ni.. 'luıkl.r ' . 1.1 -I.,,. ... ¦ -¦ 11, Mrtrl S. 1,, ırııtırvl dUıı nı-r..lı-lr .Idııılnın lir. adadakl haaaadJMbM kıldırılarak «Molihavrl. «atıla M ııutnııolı vtponı II» Slrkreljr (.llnlml •lıhı.1 Uk.lr.ınd. Vali VrbiU M»bll-II. Harlrl». arattı Ibaahkaı İlakBı n l.rl. ladUı v. atr~ - -1.1 -t'rr er1 .-. 11.'t.111 Mabada*, um aabataJadr kat *a*İr.» .a...a B.ah. MI ... Btrdlral ab.dl.lo. d.ln.d.IralılU. . ... ı.ı... htııltrı v. te'ml rlblv Ih. 1.1.-1411.1.1 : h.ı.ıl '¦¦ 1 1 ıı.ıı-.1 ı.-lır Ani,.., ...t.. tOOtlUr AııU-iu -'¦ ıl'lrlıınlal— Irak Mat' lthal.rOui.iilB vrl.ıt. 1. .1- ¦ 1 baıada ...m m.,ı-ıtıı,t. bdvok bir ı.-r.ıdr ul indimnlar. Harlcly* Vaklllmla-ln Irakı laılyoai A akar* M İlla. ata] - Hariciye Vtkuaml» Te.nk Ra-ıa K, bak Maalıhaltaitr. SaBlb ht|Ct Beyi» telan ba.ebda Irak Harf. .¦i.t Ünaın-T.."* Say ll.ax.dl«C tc m.rb-raaa Kukalarla a birci icltral çekerek bOktat(ıia>lika ve ktadlala bu ııyaa vltmdın ntllevelltt ¦ .-ıı".-. ı- .1. ¦'¦«•¦>. Vcııt Beyin meıayatını bayır İla yadeylentlyllr. ingiltere ye ?tv hindistan — 22Hindistanda muhtariyet cereyanları hail izlerin I9I9 senesinde Kabul ettikleri ıslahat projesi Hintlilerin hakikî temayül

leriIe istihzadan başka bir şey değildi Muharrir): Ağjağtu Ahmni Şehir ve Memleket haberleri Rumanyalı misafirler Bu akşam tepebaşındaj Asrî sinemada bir müsamere verilecek Barem Emanet ve muhasebe! Malûl gaziler hesabatı Hesabatın tetkikinden miiuiiiii iiiihiimi— ı son ra mevcut parama husus.ye memurlanna |ft||Bre [mı* ıııı »»amkıaV ıınııar mim «t ¦*aadc malam Mıııı bir lataaMl m—l—t tttbifcın. »nııi'<ı. n.ı ı-1ahelllr M»İH Hm 1 lİMlMı ¦."•¦» • 1—t -.uı"-" 1 ır*ı intak aaaauiH |UB»1İİ - hattan •atayat IhlMl .Mntrjın InUH ı*ııılı V«UI aU¦ -i. m. 1. ..11 n icarı mu>,..h hala bir tura aaaılMI ı. -.. »m eauı Ru Ihl aıaımM.ıt ItaıaUl. aa hatanı ılı ı.ıı.« . . ¦ ı.ı. uı manı ıa IMfcaj M - ¦ mu 1.. .ıı... IMML Hu... * tr.t_.li---------| n ımıııııı hararları valmea laııimr ırırlanaNı V.ll Ih rai — laiılyrtı mallak alarak haMdı. ¦a banar 4ar . .rıırr lam* -laı-ıırU-BMi alın ıtlaknı Labaalllc hMaarr* lal-aaaa raKaaraı rr l»aMar kmı rrı-t-nlın aıba atadaki. tıUadı ı.....i. ¦ «. i-ı.ı.ı U ı. — -.'i aır. darlrr h.aaaı harabatta tnraa ¦ ına» I lir •< llııırliılıııı . .im ı-.ı . . .ı. ¦. 1 i aletin nulaklar Ut ¦ badeyi nıanka.r.ıırt. luılaa aaa». .. lUaaM .m, hu aamhıv-lala- ıı....... ...... aıaa «aaatalirr I»r ın... ¦ Ira. kira lıa.k» bir ır» oe allılar. Ar t. Una*, llmdı-ı.- badnı n. m.ıUlrr! tır m t ¦ nuM AlrlAaya. Aıaalaı.iı¦ vı .Uaıl alan muhkaııvı ı lliı-ıninn it—ı <ah ed tala.ihk.aa an kata» lamCaaadı » Mtfcmıl Ali bktaaVrV aaaaaa ılmadııdıı Ba ana . • aaaaaa baarnaH aaa. Lal la*. ıı lan <¦ k«Hi Ulamı» Ura IU i Mı takat HlauU.hu. —.ın Hanları ıtu Iiaurar ıdı Haaıtaa» alııl b.ı imaları un bir naahlakam ¦>•¦*• lııuitiı Hu tuthtup I.MI <">ıcı halk n ..... ı.ı... . I mi «aaı Maııkaıniu kabınr atndea alam N UM II- MrUnarl > BaMt.1 Alı hUadnrannr. Ir.k.l analı 1930 da tatbik edilecek dahiliye vekâletinin Çok mühim bir tebliği Vilayetler mulı.nbn huıuv > ele ıln ilen m aaa alanlarla. Ş*h-remancUeri «e Belediye tuenıur -lan ma maaş Lan hakkında L)b -biye Vrkâletındrn bir IcfgTSı Jje İm. ılır Malûm uldufu u-rrr Vilayet muaatr.br. hkttaavyrm «yisUes ¦lıbarro V dival —I alına— ıaaa|uu B m kanununa g#M tediye ıtıa ı-rımaı ılıttır. Şch.'r-manclı da aynı vrıjule hamlan m akla ıdl . Dahiliye V. k.,1. .. hu teljrru-fında; Muhataba! butuaryelerk Belediyelerden raaaa alalılara Baremin 1930 hamalımdan «U-baee* İMkek eri.... e,d» b.ldu-.SeftİT. def er taraftan yeaı v*rgS tara cbirtl.it f>d*« I.Mİılı icap cden Iv„ı .¦ ı.m. vc »I Tı-nımıu Kil'}—— _Fararlı rnrarnuı HU BugUntkO «lantnvÜ Oı tm el el raattı sel «arlın rtUlAKataSl Tufan davam ediyor fil kuamnda ııılan lelkkc" udavam dnakudlr. VcnlaVan «»(mıırlar yattmif rc ney tutular nlmu|lur. 12 ev daka )ikıimi(in. Halk dcnfel *• heyneam ,111i, dır. Miıua uylalı «nklar. I akal benUr (cahil edilmemi^lır lal. kı

aaı k lullr l«l bire yaAlı IH.* 1 praja mm kilDealmanuiıı .ıl .1 .. -1 ..:ı.ı!.-ııltr. ba kail eden '«ıra 1 ıkın bn ndab baklkalU mandan «c »ek rıdl i|ııiı'-.ı>'l aaafnaıaaıı . -i. . ¦ -mUU 1 'ini. Bil ¦aa teaauni ralecefclt. R< va .in.- . aU 1 arayı derki. ¦BİCİ m—H- UI ı.ııLm a.ı lal tl l.a.ta IMraa yirmi 1 ¦» 1 . naıaa lan İlim . .Hur ll<laaUrııı>ıı »I.ı.ıB rûc oektı Btanaala bıkı— yarak ka aneeaaUa¦—aataı>¦—a. karamada» mıaaJrd rrm......a aıar.lbaaı ll> 1 ıln MrHl arabM aaaaaa. Mı lı I ıl. aaMari-f»«l (a* raaadal ML Bar tak BM'rlrUrl1 mu.,... 11. , 1...... ¦--»—*n-ı malınımıl- 'ı.ı, Mr -i,. ..m ,. -m........ arrrlır ıııaamı alnından haaan leblr* r- — ¦ - hararl nln m- lı—1 aaMklıeU *arı.»d. ML I— r ¦»eakaraar ula» ycaa >.i|ia. bh-kUarr.n lıaMnu aıaraa ataaaaaaa ıar-mmUm,, >iım.iık.k<~u ...iıı ¦BBtınınılı. laadıkmn IkUraa rlmrlldlr «.ıı» ır 1. .nı mreaiBaaı (üt 1 Keeur • Anıl • . .i ¦ Uı. Mikam» taıHttUo Unara. CDyaırklıınmam 1 mmm%) **» — ^reaaaaa» atıl «maı ¦ ıbljıK maldır. I aaı. Bm . -ıdı'ıaıU rubai aaıraadı aaabl bet »a. akkııl Hat* de ttnkrrkU* ılIlcUU ı.ı ı.ı ¦ . 1 mi . Taam meeU.." la* W*—al laaUC Nal ılakl Mİ aaa I.... m ¦ ¦ laraluı dalın» alur kıllının bllıı.nıı UmU -11. . - a«k i- Ur jiıı ""ı.ı i' ıl. >H krr lıaJlll b» air.rl.di a *l I ır V.lii elin Arat) r Ayam m«Uıl yer», kal- ala» 1-1»» I -aoliülto. oa d.". I^ı- .-İm' r banunda *• ai.ı '¦ II ti layln .ureUie lefrkk rdUdlI h. merlDir ..ı.-.nJi;- «tbl ••nanukl -K-ıı-». vuı alilde kın bür mubaha la ttlirak rlUrlkma-mekMdar. Butun ba Ikllyal <e ledbtrIrır ı> [mı 11 lankUlarln atUUUy'l>>>> dr mi.,ıııl. tatdrdaaUp ."Mı tAjtt ı... nlU'i ır lılnn.ıI naml Ur ve Nlaf alarak Kin-,'n .1. bir (ah . ..ı-Jlcri-ıı •» .-lu- . rlı luMumaa. ahmenaa aıınan mm-l>—aA Maa ıla.r «la»Ml>ı. kl IlınuıU. m> lı ılr Maa M! ı.ı Hatim cratr la ilin raaaı ıı 1 lıiau 1 mıı kmtmm lakıblaad, „ »1 ara «na... af. »ak aMI aa aacrhann Mac m IncM» lam Utrhhara (İM dr (irılllı >r (iılılı.rlı tir m. -İmi alın .milli 11. Uıuı .....-ı-ı Um amrlhr rklyr ye mn.ırlrri ırıarlur lull lalmaaı 1 M •liat.M. I...»..!„.... I...I-1I.... ........ aa— ¦*! 1 mm.- rraaaarh aaiiaeali.ua ayak «aa ea a.ahi eaahaia ¦aaaM haiHİaruu dun ¦a MU laalhahıltııa malık K i.- .m pak arıl n talan Man tııailUlaı aıaumiuıı 1 n-ııı. t »ka. kala> kralımı netaaaaMi >• ITlaal----- aaaa re elim ınıun-ılBaat ola.ua (İM manı aaaâata kakaı bala »araa paaaa aaaaaa haaıaaua ta har arta aaa al aaaam Uaa aıaaaak • amma hayal mit, var .-.1I11U.1I...11 lı mücadele

bteanul vıuyelı BüMaablırm nıkı nıı ipilIMı ı-M in'.chnıüııını n ılıka* vuku im.i. ¦ - - ¦) ^urelK IruUUelr ırrpılnkanııl IVUı miMI' ıı.-ı.ııı laku cıaualk. 3ır»lrîı«tt (Işltepı Di« ... .¦[¦.'-" lıakkmda bir tebli. Mütcefeı Har.-.- >.?¦:.-¦. Maaapa VakaMkC-dea: Ihaauıaaa meıarr irdi/aımır. nı:iaım l« |UD-( ra»ar*dlk--k >M0 Un.,a taUMr oaa iman 1 Iıı pBmr. uu •* taaraımhe .-uslaııada *rr bandın »aıi. aVanlaııa d* nbnak abaul Irtfı,- Nmı atı mııtad* ¦¦-Un'ian ır aa.uuım.a^ minin Miama .aaa -arr- 1 ıl— onar alm Mrau-aa ıılbıldal UDayı iniı—da mim <aını imam ¦ıa alanl 0«a hiTianın ınııayy-m larUye | ¦'* * '* fjUbl. laHklı. ı'p^Ü ır |n ı .* ı.Jır (Ulı blUuriıi UııUun İlan <lunau heeai aaakak mûcadakaı ıkcafel aaBU -Lııi.ı..-. m 1 ı-ııairakı > ıra Mı illa oa»«ı ıl—* nU:ocr--ıl laaaal Mllrru-;tr. Uu ı.ı.-.1 ilada niil.ııan mrlairr ınaha rfilhıılaur KHnıı ma. taVaraUtF llarlal N I'tadil < Bt aıuıaı âl baakannı qlır Hrı-br-hada aamal-y. ¦¦¦ I ¦ kaeaeâı llayria.ua* m*k<jrynaıuııaaa 1 ..altla- j r». roelllamr Dnrulbralayl •ıılatlermd-r . Hatun » afmıları Kııacıı örn.lılmu- I lir Hua lı laklhMk tar ana a.—laı ¦raadı Kanaat oyuıaıak a.a Ur «aka a'iarmaaılaa |.Mkm aa» *«ur 1 Papa l.ltım rfe^arku). ha.Ulığ. Bir tı- aauara brrl -.. - . Iıhfa aa- | un BlUuı ı:inıeı. Ire-au «UııraM atate -Sarp Aeupr. I nalı ııaılı ı .•-.I.-.jbIi Pa*ya Eîllo. cı.--naa ıa*ııl— »iıbiamı«Aad<. ----- hararı-" tim dar-r-rv tadar , m-r-' Lmun Âlı tk, Lak.;--hır den ferdi ..... ~ nam tan m lııiıl' ¦{IK'rı Dahili: ¦ıra hlraay*ak «kını banın .1-1. ini)" para-ıılık »IIl'i'ı.l ı>cnet bey-nrn mevent lUecebılr. jl yeni maııar «eriı-ı tun İlk lıaııa.ıada açılacaktır. 'İ Irak mBilahalRlIıarı aepık Br alıtıle ¦ ,: ini ııır-M w limanda bir antrepo buhranı vardır, t.cim vapurlaı hamulılc* rtni hntalımadon (eri dönmekl edirler. $ Vimanlılar paaapurı metale* alam hakeme Havalelini lalımtk-...1 ...i Hu teklif bHceg ayaru ka-kal otmadıCıadaD mDıakcraı la kılan 1 . r.......¦. ' . b Aakara >anfin aabaaında dün da alavler donra cımialtr. Vnnxındaa İt* alk mBtecaadr o*> mrrııur. Harici: İn Kil iı Dahlll>e Naım M. troc. ¦kinin niçin Inallırreye kabal edllmcdlflal Atam kamarasında lıatı eımlaur. S Voltada bir Rua nemia: «ablk bir Inrpıie. (oıparak baımtfiır. 4 Hudutla bir Sırp t......... a*. kltn baaraıtlır. {S ln.'iiiırı-ık -1. ııl. dalcaaı yardir. « Çla alaylıiiıdc Kutyada ml-11; .1 r > apıladaklır. VajlyeA degı» mcmhjıtr. İrtişa tahkikatı Irtraa mr.e.r.ı adrammam k. i-nitıaaı. dma «k de-am edam-antatur Dua Jul t'reako mu» -tatr tak Sum B UraharU. tekrar mtıevap oruiMaıı«*ar11 u mea'ele rtralında d&nkB Duthaaıııda Koıaili mebuıu Re-41i Satict Bayın çr>kaa>aıııdikka

aöllcri >aıılı Bu mr, riı etraİnada mndıl.Ki.amiı Kaaam Bay Ur eaukanırtanııe de-aaâtte ki; — r I ıl b ftkrap. ^rdijm ttuhuamOa itap aafma cnuıınlr \ J|ı.l«. a n ' ı. İsmet Pasa Harrellerı Baavıikil lanet , Mı. dun akaam . rol aka l alada yaverleri Fikret Bey edeka^ı h.ld> k a.tal ve yakacık (learanda atla bir grrınlı >apruıamrdır Parla Sefiri f eih. B. ««rafta rt* ItamH Paaa Mr al oy arr* _ Cüzellik Müsabakamız Artık rey kabul etmi,oruz.~yalmz rJün postaya verilmiş olan reyter de t asnife dahil olacaktır ın yelli yayonu. b'ıdan Tltl-1 «İllaki (optar.ııat KloUı y*ni ı-'-aaıl ba alıyor ılı .PrrauMn V1U "vır*'!' Ak fleır-1 «nlnUıbr iteni ml'i'iMta kpJıraJl 'Semlıa-nı ile Urcııı-ııı/ı Aldığımı? reylerdea bir kısmını daha t.1 .ini ettik.Sonuncu v« kal'1 oetieeyİ bir ka( j-ûne k asnif. UrMBMn ikmal ettikten DOnrn karileri mite ar l)Unk-.ı tatnirm urlu- . -.indiMuâJli Suuu haıurıı. diğer hanımlara l-ıkadum "iti Hrl ilmi laeıı urrrraıa JU.ktı re au «ınu-leeı tevil» 1 yeni azalan Miaı ..i.11 .11 am j Mr »uua aeyyaıı r^le***»iı I şdKUnud>kı leyahal I geben ıııalamaU «ûre Am. COB ;ry y *-"ı Vopurlan yol Bn yeni e-yyaA KaltleMri da iBjııyaoalılaıdır _ Namı. Blü im III Maalıt »aıı 11 Mrtrk tıtıı II -ramlar M Semi U Ümmu I Harran 1^; «lyah larl *j ... ıoy a &11 im n aa a 11 1 m MA aa s* ıs w Mrkma a rrlrt »ılt aLmıaiı rtıl Et» lavuueı Mel M B lehb X. 1 ı'l ıı 11. . .1. Şrlırlaar. II SH tU sn ata saa (u ti iat -ıı.. . M Hatim " '" \'alile" (aılı rey alanlardan bueâıı 0. (niKUn i«aık tkaıklırı rry rathIHUıaı labarlU drrrrU*. IttıUl' dt-raın rdiyaruı. . . ı.:raı: maırokb jiap. a". ,,„ faiııı.ya İlam» mraıı Mut. loadu4. ,.,*i yanlam» tabH «l-tUHraı raulkl

mUl'nıhn aım din ¦"'İM"" Idıuıılu. » — uıaahvl Uıareı vr tasayı ndaanaa bu aaranna r.tyı -ırae7ealar. liaıeı .r !>uıayl e-taltıı aanusıır.uu beılctl mtr.br-ı mırıbuı:e tn-ııvı edileef«l»rr.'.«ı Mil la atanu atytı p-ı-ı i...1 uıeıedır ı*u ay : tTİHnar ...ıi(.ı' nlnMıyUk ur eav"*p i""1 rammu Hm-lı'adlr. Muti» cu>r mıdaelrt «b. bir fo> *r i İr (dan lıUlMk maMınntı lal-n mumitUı. Karilerimize, muhlelll nıubayj..HJrınıl.ı lı-nrliman 1 Buladalarını ı«. nur. tçfe (3ı kupon neş-" l'.orur. Bu kupnnları ayrı ayrı ¦•¦İp. intişarları günıı. liBiolerımı/fle mundınç bflğendldjlniat Uç r r. seniz tenrılil.1 maztıor olursunuz -rı/ rMVes SON TELGRAFLAR Nihayet inklta ¦ fûım'ıulycî-s Rusya - Çin harbi başladı Rusyanın her tarafında Çin aleyhinde mitingler yapıldı Harbinde idarei iirfiye ilân edildi . l ¦- 14 ıa.a.i ROyirr atanı: niMra nail aimaMüueu ıçm UenoiHr-.in-an Te-krodaı -<Hı barını uaını-an RarvHMal tınl.r rylrssltflr. t"™-' riaırl artlye İlla t ı ı ı Ssj Udafala eımyec^k raetkvr -halı il ar ailıb-a neşrolun ı» Mı looflra, 19 |H «) — TokycıliTa beyııontrede yalan banar i,-a *awl» Mail tne\tVmt Mldlnlu.- Taay» NflM rla itim ınatılı Itıılıe ıjjeıell.orl . malı l_ .aunm maıarHadrei mmılii Yunanistaîiıii manasız ısran bu akıbeti hazırladı M. Papa pasaport tne*> •leıinin hake».* havale el rai M* İM ediyor AlamrahanMHaırariar. Vmi ırMithat Paşanın Son Seneleri _30 _ Korkudan dudağı yarılan adam! e kurnUvcıvınCakl ıı M. Diy*maDao-\iıa srfjlrrjje ot. iletr-;.ı-! ,;ıi; ' rahaut aıudtfeiı Ticaret muahedeleri İngilizler'e yapılan müzakere biiiıilşîir Ankara (Telefonla) —- Ticaret muafıedelcri katimi nyonn çalı** maktadır. rrrtlttrterto mDıakerar b'nri-ı'r t-ın-17't'i re ir.x_v.ir. larla devam ediyor. Mıntkabll "H ıı" laail edilmiş nhıp larofeyn ıılkaoatiHrlnc* iclklk edilmekledir. Hükümet aıııalıedclcrde yeril «ıı-muijLi.iı himaye umhşn era jumrok rearainden len.iUi yapmamakladır. Ar.ak bu rctlaı-ler imalatın ve İhracatın mlk lanna tire azalıp çoğaldı*» İvlo mikınıı ıtsiaran yerde nlıbeflnde tenkildi yapılmakladır. Emniyeti U. MUeMra Ankara 20 (Tclemnla) - F.tn-nlyeıl umumiye M. itilaf 8. ear[¦:-.-.¦ Berllac gidecektir. Orada bağı "aklarını ıcdavl ettirecektir. Marlcıyn Vakllinl ziyaret \. a> (Tetafeıtla ) — Iran :-.¦>- -h¦.' Harlı: İye Ve kil lal tlyartr cTtulşlh*. İmar rrıecllnlndn Ankara 20 (Telefonla) _ i ,. ... nn.ii. bunun -ant 3 de toplandı, ıii. « i- eiıl. ararı merine yeni yapılan Ih I» İmal . ıdre inşaata mnaaatlt edilecek lir. Dahiliye Vekilinin seyahati Ijdır 17 ( A.A ) — Bu »onarı kar*<aıı hareket eden Dahili) c Vekili şOkrii Kaya Hey yanında B ml m m c İliş İbrahim ToJi vr Hayaılı v. ¦ -. ı ,ı Bajkı (le »Overl rrrkaaı huaıaedaaı ¦ ı--ı m an ve Kulp karalarına mm yar ak naat İP da ledıra frefr-Işrir. Vebn Bay yol uıcıindtl;! ba ra merber Itrinde ve neylerde halkın «ok ırıinell ttrnhuraıiie kar-.il a o m t,tır. Inalllnr -auln sıcak rlaluanı

Londra l*r | A.A. > — İngine -rede nıcak dalganı devam ermekledir. Kuraklık h ııtcbll c an ku panya*'! ahalin verilen ıu mtkla-nnı tahdit eimlşıir. Dlger lara'ıan halka tıiiaben ncşredî bir be. ır ede .ı .m ı - raf olunmama-, iadeye edlleıekledir. II abı bu II ahin clnava-Merl Pe.aver 19 <*.*., — Kabilden ROyKr a)aatma fden balı haberlere nazaran Atnanuilthtn baba clhcıındcn kardaşı olan Hldaye-lullah İle taraftarlarından ile ktfl Habibullah taralınd n r...- ,1,.-,-1 _ M. Troçki İngiliz Dahiliye nazın Troçkinin niçin kabul edilmediğini anlatıyor t-^dra la <a.a |i''ilror-ane nW Tro;m lam lirdin > tu balau ı ı ı ¦ nur. II iı-niur.-iL $a an eir i»e »roı- p BR. M. 7.... .ı ı -ıh'.jj.; (Vle:»r. h nljmn IreebbeJ-j 1 beril ı ¦ ¦ - .-.ı-1 nal ml i-..-- etmek AEnC Ufrtmi4 re t mr. Innl'tarvy* -r ati UlDUııla lı-nri ¦Ut mtıanbile e*, mitin;-- :y.\<u\: ey ¦fkeiHcmıe mi ta uıııen aonra noyıe aır -feye khnse İİIİ.U ecktmeıcli. Ab d diba m ît buluntuyu bina-f!an geoe kendi dairesine geç-!.-.:-'i Zaten haremde k adınların bepainin daireleri ayrı ayrı biralarda îdi. Sultan Hamidin kendi dairesi cîr bordamı hepstodcn ayrı ee tam kapının ;¦ tar^fmdaydı. Sultan Aıir met'ele*ti alttan alta ¦ ' -' ¦ ı, '.'ı; uman heyelln nakledildiği bina. ûjtc bu binanın pı yanındaki alt l-.Ij : ¦ ¦! Abdunaınlt bir dehliıden jfe-cer ek buyUk havuzun bulunduğu bahçe taralından kendi da-ı' "T. r ~ i-r-ı , p-_¦! i v.-. - ıMu-ıta-la ile Fahrî Beyin işkence edildiği (hamam) yanmdaki kısım ukarıya vtkmifh. Kari -dorlarda kimarler voktn. Her biri dörder beşer kapılı oda -lordan b irbirine gcfip gitti.Ost katta bir talonda duvardaki jile baatı. Bu rulonun da bir çok kapılar! vardı. Yabancı bîr a -dam han^İtİn'ın açılıp kapan -dığıada tereddütlere döjcr. elc vemaldrnata t'ıre laıylk. dün -nal 7 de 711 vı 14 I* 7*1 ıu. Don r.ı-".ır i - |4 mttlre ¦Dr'aıle eat-rlftir. Hararcı İte nafari ıs, aıaml derece idi. Huğun nircar almnlden evetek. ha-a ekırrlyelte acık olacaktır. 1)1)111 allıyım ılı misli diye iıtitan edcceklîm. dedi. Onlar konuşu rlaıkcn Hafit ( Bebram ) at* da yeli|mıfll. Alulıilkı-r.ı-ı Abdiıthamidln oda¦ ıiııı koftu. Çok 7-1 '.'ı-d-n f/frive dündü : " Biraderimin w!*«si ewnttin m ibV-y.îhi Eleftai" dedi Br Kadın L Efendimiz (kamam) yanındaki camlı odaya teşrit buyuruyorlar. Herifi oraya ifetir-ıiuler buyurdular- D*dj. Hep birden Seyit Beyi aldıLar. Pehlivanların çevîrmeaini yap -tıkları ¦ bamam ) odaıtna illil Oradaki buyok soba. botun hamamı kırdıran (alâmet ) bîr şeydi.. İkinci Abdâlbamit orada yu-mu}ak bir koltuğa çomulmüf tG. Seyit Bey musahiplerle emni -yet ti iki mabeyincinin arasında ilerliyordu, Kuroaı r.ı-rî. — Gel bakalım, Seyil Bey. Sana soracağım şeyler var. Ha* iı-lı.-.' vv.l. . ¦ n geni aut edece Yalan aöylediğinl bisaet-liğinı anda geberteceğim! Baıka çare yokDîye Seyit Beyi karşıtına davet ' Korkusundan adam-cağuın dudağı yırtılmıştı . — Seyit Bey. söyle bakalım: Ccnnetmekan amcamın (Feriye) dairesine gönderildiği ( cuma ) jfûo en Nuri pahaya çidip pehlivan Muatafa, Hacı Mehmet ve rl. Muştala alh adamların amcamın hi metrae tayîe edildiklerini söyledin mi ? — ' :ır. H. 't. ıkulunuıa Valde Sultan ferman buyurmoflaraY Kurl paşaya söyledim—Biraderi rain valdesî o adamlar için sana ne demi|ti? — Git Nnri Paşaya »oyla, Mahmut Paganın da haberi vardır. Pehlivunlar yüıcr lira maaşla Abdül 'endinin (ııı-

metine tiyio edildiler Göndersin, buyurdular. — AbdütânıHfrodmiD, dedi oyle mi? Nankör kadın!. Sen Nun Paşaya gitmiştin, o da herifleri Küs sormuş. keu sen ı I Sev ' O — Şimdi bana söyler roi-dn? Bu adamlar niçin seçilmişlerdi? Amcamın aklına oynaklık geldiği i a koli arından tutup yakalamaları emrini veren sen değil misin? Şehla deleri a>ni gün ( Ni sbetİyc) )1) köşküne riyalete çağıran gene ten değil İHEM ^1 frtaVİMal İta» ••bak K-rte. mı ı ¦•. ¦. . .ı.ı.» t rı--ı.ı nı il' t-'- [rl-ı..v- ¦¦: Hmt-laed-uı M* lıı k fedUre mm aıaırrıra !¦ ılıara laıjnlmı tek e-rt İtan Mu bh .-lın aubBat *V tr-ı-ı.. *e aaıltan Ala »et laarUtarl ,r.^..l.kı mera... Hfta ıbrel'dllar. biri dâr. ı ı.-m yuna taaır kan anana» lı ı -ıl-l'ıı t ı. .-.ııinn eatel PH .."-ı medeniyet abrdnlnln araamı. bin*- lar| tirajı, lal dtpru n. hıllndr. Sırat, ri.ı-man luraaıe aruünnk. ¦ .,k<n e Dindir. Onun ula *r prafaların kan>-..ı.ıiı u i-.ul-r ulandım kl elimden gtl-aeydl. imini hu moioıloktan utaklaa-¦ tttt \ .î. . . .ı —na— . -...... - "ili.. \ ı ıı ¦ ¦ I ¦] II I ı ıı (r l-ı,. mn minareleri Ur lada mntal almamalardı, naanahlak. - ı>> ti tınları d> notan ttlduurH«i , - bean. unllIl J> ' ıı.hı '.ıı .l--»rll »illutll KİD -¦¦¦¦ıı en ır.ıt ı-ı- . btr rrrlndr ulka. Cim ili bükmeden* ı-tmalerlnl t*mt0lenn. 1-rrl-ı ı ı-ı .in kl banla» aeıSn hnlıındn;naı jorada rrakn alan BflM lafları ebemmlyrl vermedi: dlrerSrrinl bunum. Şimdi. İkide lılıdr « ¦ . . . • ı.ı'tr-lnl ayalel edra l .., ¦ ¦ -. «rkanıodan -uru-jıieunı ^ Farille - ı. ¦ n ı > , ¦ mr>Sanında, LoDdıadn ¦ 1 r.ıtütar SkaeKOe. Uulla-dr -.IHaıu Jpmn^j. Viran ada ıM.V-i.ıılll-ca. mrıtanında. UnıM ; •RapHatr ita t* Aımpunut ankr bUy ,( m.-l-n-.il. beldelerin medaeı UWaaıt ^ alan tarlM abldann belnndnklan ro«r-danlardı. btylr lat yutınlarmın ı ll.ir.l I.IMII (llllı'I MbT | Aırupada halla ! aDeaolrkcUoındr Mylt clıkiaia fdeIrtUnBı ı.ı. ¦ a*"aı*drnU İM ıuı' | AvrnpaıdaUU I.I..» v..I.--.rıu. ¦ (Didutunâı arclıktıa daları yapanuyonuna*, bari aralarsa ini -ıu- liilnlı trriırl narana da ıtn—->' lahammdl elaBarla n vapUrmaruıl - Hle -i. ha ..ı-U ııınn trıeı t den • ıniıı..... be fbıal •erınaltrnn, ^ in efjendlnneklea ba.k. bir raldeaml e ü mı ut olalım! ( Veremle nasıl mücadele etmeliyiz m btr | na; (r-ta!-** nnı} ' \rt' II. murjilrl-aill.il t—ul k la j erden, idare etaank . Verem TnuııO'leıı runınSiıloınIra -.I. ..... kul VT ı..-ıl.l bir q cl-ıı.n ı.l j lyfAsdh bir ¦ ı »loa.k .* iı-n. n memlekelre Vrrrmr harar »ı' lan eldal be ırkini barbfye forarıneıfl

ı idare e ditmek Damdır. Fı'.t m*nnVa linin İroni rrpheıinl bir ¦>-¦¦ — ' -1 ! İdare etmek ar tirem ae. mahir -i IU yerlerde leıehkll ı J-u tubalcre di malı re İdari i.. ..ılı- --¦ !n--iı \r ul '¦-i.- vıraıtb le a katlar elıemdlr. .kaeok hn n-dir ki nn ke< ar udi temrindeki, VlUrrllBSetl VrıaaalUaıln; kendi > ar dun Ur ledael rdildhtlnl .m-' rr» dana bâr-ab btr aevk f m»m»4 çalısı». I Verem MUradele letkIUlı Yapanına' ¦ak k ul ır (.klı alan yerine de linkti ruı İd Vrrrnl alnıl ı ı ' »l nııı mali, lıuliılt tf ee müı*-»a>aı •r ınnkrıdre ¦ lıı-l ı. -m . 1 llmlıl dafıtıe tahılda Ûaver «İdi )ıiım Ot» ı^aıtaıı aıiıa ¦kanı Ban, Parl*> alkthİ beyi ıra- Snka-t er». Bâj-âW ire* ctnüt« - Mahadl var* (l| talml -Ovır-llri- haaıku. Kcnatbl mottcafD t.ı-mryelı Akvamın bir şehrimitae Crodyell A»»ur. ^«araouı M IM-İrr artknrıaar ı-ı- .|t> Staaiiaajbı. Ma ani ¦arrle a-r-rat r-» ¦••lî Hıtâ aav Artıat kaa.ı Una »Vv Uft»aaJçtate asrrtcea tar aa.hail.adt fckayacnkdydt gmt** b*e iBaana aaanaar. Mealimin ın |fcı.~balm " o AguıltMİa Kaehkıiy Hıma-yeıctfal («autetının ~Belvu_dc vereceği balo.a ııtırak edinir. Kadriye JHJ. davası Kadriye H. masumiyetini isbat için mebus Tevfik Kâmil Beyin zevcesi Hayriye Hin mahk emeye celbe-dilerek şahit olarak dinlenmesini istiyor Borsa !.¦..[ AJj. ' ılıi.-:..» .ı d» İKr H4r.ii) Ur .rkadaılar.nLn d Ba devası edilmektedir Aym II aareyan «en muhahenıejl din hün lamir adliye daimine t) MlUn korlduıUrı dolduım |hwı \ı ı—«es vet edilen tuh ajeloı-uuieıl «uUyıldıktan >onn Bul ra Anaarada nvalûır.j.ıJur.» •aaı rdllan t bmlre |U tan vc jaaelcnuıe deıveıl.l-11 Ilı ra daha wıu* Anaarada ifadaı nar. Taahan palas oteli »anıtı ¦ İn ifada** atranmuılur. •evli B: vaktiyle palın* raU ¦ır uun müddet taifem tir Kr »in Pnınıyriı Bmumıye m Bilal B. ke eaiırarak I*u dan bir han.m geıeectinl; Taılu krin kalacak olan bu kadın ta hni.r!jrjriiür.ı. nal;'... t-1 I it al Bu kadının anval vc narrkaiı •dil «etini flevkl rMytıı d* tendi uı I «im"ii imi..Uh H1UI Slnemnaınd* H Uru re a; pararicrl ıkaamı Mili B Dumballa IibijiI B». hlrllhte kır,' bamya Hain Mu. : ı •- latenaı hareli kanon ııı- . . ||. p. Varyete, l' rSeyrisefain Yelkenci Vapurları İZMİR SI K \ 1 POSTASI! İSMET PAŞA] vapuru 21 Icmnıuz Pazarı

(ana (ta *ı iSteGalattal iZMiRE ^ Cılccktfr. KARA DENİZ POSTASI ANADOLU PAZAR lünil ıboır.ı Slıkfcl rılmmınJa'i KODAK folograî makinelcrile îilİııtlerini kullnnmak ¦ : 1..... 1 i ı\.! icabalın-daııdır. AUnnuı itıotraHır İçin Minoieros Kanlarını kullanınız I Her yerde »aımr BALIK PAZARI POLİS NOKTASI KARŞISINDA ılrtjı • Uevıkll.İ liırhlyod,. ıRAMVAY ŞİRKETİ SKFFRLEKI Çaren amil Mrire taunu iiaraıye. Maçkainin İcrasına iplnlar edileceği vc tfleimc '¦":.„, Aba lire rMn duru.', amııada Uk utobaa Soa aınbanın dakika harekeli HaıiVUstaıı llarhlteve 10 IS Harbiye-a!ncl;a-a«tllti»t hatlı M nı-ayı havimr: Harbi. .¦ ¦' Maçkadan Ucgikuıa | ithalât gümrüğü müdürlüğünden: YEDİNCİ TAYYARI: PİYANGOSU] 1-fncı keşide: 11 ağustosladır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye »a1 100O0 liralık bir mükafat Bu keşidede cem'an 3,000 mimara kazanacaktır. Defterdarlık ilânları Mahrukat münakaşası: Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Maliye Vekâletinden: 1 ağu&tos 929 da açılacak maliye müfettiş mu-avinlifii müsabakasına ait üuhul şeraiti İle proçramı '¦'.lı,: muietli} muıvinap -aa Isınntı-do ve Ankarada bıı rnaıabaha ımoaanı laıllılne kadaı Ua-at pOMektrr va Un ilimlerini reptKi uy oı! miüıril yü müdürlüğünden: tdllarh] tmlııneyili'ını £b.» DARüTTALİMİ MUSİKİ «*«h Heyeti her cuma ve pazar günlı ÇUBUKLU BAIIÇKSİNDK "çor»" Meaeit Atlas İlan. Nu. i Alenî teşekkür rrmmmuıı *>ı ue-nro (onu mu (um İki bumk vaanda Urdu. Uejloıda Mardntaanuı o.m ¦.. . 8.7 mclra yak> «kin ı ırJr olaa Iklnrl kalınıUn - . ,. . ü.......>uh «« > ¦ amamın daktoru Bııınii ıı-.- marıı.>ıluuida ı ı ... 1'ih.derhal •''••<rtı '«adaman haya. ıım karlardın thhl Ut .uı> urlında iBa |p ıSHI „rir rİPRIIT» ¦ "*J|V,JV -rra.««V^.-ı,,..., ,,,,, t r. V" ¦ ^ BEŞİKTAŞ PARKINDA ClH.aaç ve zuVaviye mi. - fi ¦•>«>«4>e>«>â>4>d>d>«>««-4>'>« •><»¦¦¦ «>•>•>¦

t ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ Z talefoorbapoğln İK3 DİKKÂT Çok ucuz kiralık peşin ¦ | lakaıtto piyajiular, gramofonlar] ve tevki..,.-ir plâklar. Parmak kapıda Sine Final karcısında PİYANO MEŞHERİNDE ===== No 54 = *> .Mektep eyiiiidıı la uncu per.eaıbe {Una açriacahtır. Kayıl re d> t) kabul lç>a t) an eylül 6 ya kadar aalı ve cama d> +4>$4>d)4r ciiııi'.'rl-.'-üdirıycu müracaat edilmelidir. d>dbdBdh,d>d> ¦¦¦•>•>¦ fOIOÖRAFÇIURlN NAZARI BiKKAfİNE ->^d>d>4> ¦ unutmayınız am Her ~l!o r.ideceemir yer Moda - Bostancı Banyo vc plajlarıdır Kadınlar ivin avrıca vardır aam ıtııııııı D^Ekı Kasten çıkarılan harı saytat hilafına olarak evsaf j vc întiıambııı sayosinde bütün dûnyarla kesbi ^ fohrrt -.'.i.ıı, olan alârnînüt fotoğraflara maitıu* d> IMİNUTOl ve (NOVBARUM] kartpo»ıall;-n ile ¦ CEVAERT | Fotoğraf kâğıl ve plâkları H 1IEUCK ¦ Efendiden Uteyİnİr. Telefon Beyoğlu 2074 ¦ * OB (¦«İRSİ but Darülfünun Fen Fakültesi Elektromekanik Enstitüsü i -ili. S. had rinamı*: * • Ilı TttÜbaSj blrtDd l.;ı.ı ...:ı . ¦ d,- . ln;.ı - aclaret hanesi misalinde .MI>KR|Y\f. OTEI.I nlup kalfa m «bilyeleri yenidir, tannlycı, Inr lılDurllc emsaline laiktir. Jitb.li lımlr Osmaniye ntell vc Irmlr Askeri kırnal-Öuı.r Lûtfİ <tbbbmpaaaama>ababi dd ddada İcra ıhokn bir defa 11. nLıi-rlr Lu ırtıl «111- Anlam ad karoda .1 rddemerlcr. ı ıiıyln oluaa1 -Metle bir ihin ıııiutaeakjpadan ovdat mile elamla alılma I. ullla. LalııÜ va tevhidi İmtihan Croj ı . ¦ .1 ıtiisıi i'mli'i bakkmdı umunu vc nıuiıudil «aklUan, boıcla umumlypm hık a t. nndıı takip «ditaınii Ift'ııııgrier. 1 eraıleı: smntye ve İrat ilreılne len ve mahıufieri -.edrnirun «ayn menkul emvhiln Mumrhata alı alıUnu buava-ı venplr. )U(l->«de buatta can olan bTuuıum vergi >a raıımtar Ue tarh ve eabayat alin. uvaiu :.«¦¦.! ve lambab kanaaiye. ¦: M.üûiaoeı umumiye kanuna ahkamı " hu huaui'akl aalar. bîlıea '.ıhı nie-ıftu h«i kaideler, semi aaauye va darr*! haaabkya, mrveu hu ramlar, aaNnD iı-1lye«i v« Ma eaan vr baKjrnin Biııraaahan - »illet. î_TMkiyMruı malı tettllbı hakkın al-S— HırkaM ıcue, hakafe vo aaaa mabkeraaaıri uaajam dan malamai *—Baaji ıe mllmaaep tau beı plan. nıabeı ve ....... kaideleri, Hbh va cim ınumhalad, yana m ihyamı uahı W—Tieıır ıttata deden, muhı b-uiıe vc nuıufı riakkıada ¦ ma 11 - Tarihi 11 l>aetuG« İkiyi ¦0 iı la amamı 1.ı^raTya, larkıyrauı ıdan ve iklusdl cagrafyıu. ~"/(.ı ııunci 'Iraıiiunda FiBanu<a>laıı nnid a lukul dahi arrua nalaıı dıkkalr almaeakb>.> istanbul tvlcfon türk anonim sirkelinden :

71 temrnur l'f") lanbuıdın (tibaru Ankara ile aaukaberc eyieaack ut iyen al—Lı ¦alıtcaemefuaı cuma ve eyyamı tataayc mûaleaavı akmak tam fen (âm aaal 9 daaı 17 ) e kadar Ltaarlıau. Bcyoğk e Kadıköy •antınüianada bukaaaa uaamaıi merkeafcbr laaiUaıle telefon edeUlecekleıi alakadaraı aaı arrohnu. Kıma -..i 1 ... ücret p«|iacn tedije olunacaktır. Şirkel de Ştrket neıdiade buna asUtcalli muameleyi İfa . ı .i. 1. 1. ¦......¦ dairelerimle de latanbul - Ankara telefonu h i imcimden iılifade edabiltctkJcrl aııolunur ai|e; ntr nane «al miatları va Bet haımı ile 1 manine ao ura n Mil -'.r.i:ı.ı ¦!' I' hal o:u naıı vaac nar. nrrveelıl m mamıam mam İstanbul MürJdei umumiliğinden: Şirketi hayriyeden: Kömür va|HiHyle getirilen kdenüılcrm Kuruçeşme deki depoya tahliycıi vc depodan mavnalara tah ili ve mavnalardan Köprüde vapurlara Icvııi Kamalıya" mevcut prinam esi mucibince eylülün ipt dasından iHbarcu bir *cnr. için mBnakaaaya konulmuı olup ibaleî lıat'iyeai agustoınm on b<|i dçi perfembe günU saat lf> da icra oluaacaktır. Talip olanlar m bea yUr lira teminatı na lrtîyeİB' rilr mubayaal miidiriyetine müracaatları. ırklareli Vilâyetinden: n.kli im I, m lıaHebîlı-ıel cadacal «a HBau Bayı» Ulrk htr boyaeı ve let-eı itin »ir. ¦¦.jr.ıt.,11. lıkur. Daıaur leıtah vc hırlusu bir yardedir nicinıkı • ibaret lıirabvra ın "Uda naksuya 9845??743?0941 46 Plâklarını/in uzun müddet dayanmasını lemin İçil. SAHİBİNİN SESi gramofon iğnelerinden başka iğne kullanmavır.ız YENİ MODEL 521ve525 FIRT gelmiştir T. ksim F AT «arajı Tel. IU). 4030 A£G ; U'ııtı "İn ItUtU rnmmâ Hin ~ny.ii S ÜMUU t" "t:\StU Burla blradarlar v« aUrakaaı .\t.u>a rorvoıu < ıiuva En..» d.hü,.< \ E K K M Devlet ınatlıaası ıııİMİiirliij.İMİen fulumbaRiyla Sıkınız lı'U'i nUJMHnlrM ıkınr lf-1 Çrlı Oıi»ı >f>l Kil» MjBJfılI ı.-Hi.a.a KKİİ' II VKi.» FLİT »•>.«.»• H,ta ••»*¦-' r,...,.... U*H "•¦ ' Fahri kalurlar Kimlik \r -.ıllllk GrU..d. K.r.«(l.n •*•.>•••'* M .t. mı. mrl.r nmTmbbaı ıl..rmr »in •« II milin ¦¦¦alaf*. I.I» ».M Tl fablilu *U>.h 1.11...1. -»••II bU ba*. Htatıfe •* ulıl.hlır »«« rt-rfn. ¦ta bt ini ı.ı*f« .... BnanVBİ IMcKıin. Ubrlr.11 MUI.nwl.it Mesul MuJur M V^âo 2376 ALTINCI SENE - N 1868 PAZARTESİ 22 Temmuz 1929

YUNUS NADİ ld«rch-ne*l : DUyunıııımuınlye fcaryısında dnlrei mahsusa Tclgrat: lıtaııbul Cumhurtyct-Posia kutusu : N' 246 Telefon: Kffî^ laaı. mıUarP: 236i- *¦«•> ¦ UZ MER GCM ŞM1AH1.ARI ÇIKAK. SİYASİ TÛKK GAgÇTfc ABONL Ş£.I(AİTI__ aoorr, [Türkie için Hanı; Kin »nalla;! 140} Kr.". 710i Kr İj aylığı } .450 Kr"'' 3 aylığı 400 Kr. | »00 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Of Havalisinde 10,000 Kişi Meskensiz Kalmıştır Mısırlı futbolcular geldi Yangın derdi > kıı, d d tlroılrk-l jnkitadanjsonra... Hükümet Yunan emlâkine vazıyet edecek Yunan murahhasları Ankaradan geldiler M..I.I. tok v «obanı jmi ıezunlarıdün muallimleri î bir çay ziyaleti verdiler r yerlerde her yancın Ol < tinini bola* H kil bu nlhajrt hlr kulobe dahi bir rûı Irıbll etılflne »ara ner brt rarnanda ve ner „¦......ı. (çfarl ladblrlndr ku-ar rl memeh »e* »hrmmij.Uİ mı raHledl danark du. V.n«ın.ı. ününe aeeeerk tedMHartı IU akla >¦ iı " belli buldan «anlardır 1 — Kaaa balarım m n >»ıi idinin U aarkade -ı.ı. I<tn adeta kanun maM jrilnd- BBBrl kırarlarl peydtrper « rtleallrllar.r.1. llWulılı bunlar, stlrdl)«UltlO bl Ulm m !..-.¦ .1 ve bdedire ı ... ..ı. Cümhurtyöİ Ucuzluk kuponu 22 lommuı paı arta al [' Cumhü riyet j Ucuzluk kuponu 22 la m mu* pazarlnal | "C'üm Ihı ü riyet i Ucuzluk kuponu NMnMUr. ı -... .ı Buy nalbanda (catlifln bujOh 1 Kirinin -.n.ı luDilB, aydınlık (aldı 1 Ueriiyt<*(inl »avunU» ı .Abıhayat'ın sonu Karileruniıuı evvelce büyük bir m<rakla takip ettikleri * Abıhayat - ın bütün eırar perdelcıf an büsbûtUn meraklı yeni romanımın bir kaç süne kadar takibe ba»-lıy atakıım'. Ecarûı tefrika-ına haşlamadan bir ı-ûıı evvel (Abıhayattın ıu.-tıetliğimu ilk kısmının tam bi drtc.u. Doğru 1434)11 | Üvey evlât muamelesi L Anadolu Demir Vıdlar tdalarlna İkramiye verirdi, f ıkat unlu dı*i-,miye yala. Hara verilm İBBİ viiı.an memurlarda yalamakladırlar. San-(alınanlar i» Bİlr-merde her Ifl dl£erlerİ gUrUr-leroıl$ elbl l_ v- böyle olmakla beraber haber aidıCımıra E"" İkramiyeden nıalırdııı edilen fayriiaal memurla p oldoklan kalem amirUrlne. mlldOrlerİnc şeflerine ikramiye verildi».! gibi bem {ayri' nal hem kalem me-moru olanlardan baiilannın ila İkramiyeden laıi-naen istifade eiılrlldl p vakldlr. t ¦.,. - n( »kl trrfcedn memurin ınl'maıaamealnde, ne de bilen tatbik edilmekte olan mcm orln nlaamnamoMade İkramiye tenlannda mcmarların faal, sayrl laal diya İkiye lelrlb ed Uecıgla* datr btr baydü sari

¦ ı .¦¦>;¦ ayni İdareye tabi nıemurlann bir bnunıaa bu şekilde Bvcy evlat muamele*! yapılmak; Doğru değildir! Galatasaray ve Fenerbahçe için imtihan günleri MısVfıîar, profesyonel değil amSior futbolculardır ve bizim aziz misafir -lerimizd irler, onları izaz edelim! Felâket sahasında " Of „ ta yağmurlar ve heyelanlar devam ediyor tnaebfauaddllmlallr Trabınn 20 ( A.A. ) — Dün Ofta sürekli yağmurlar devam etoüs VC heyelanlar olmuştu'. Hava bug de yağmurludur. Barı yüksek yaylalara kar yağmıştır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey telıcrafl ül Dün aohrlm.id galen MınıM vapurda ( koşada Mıaı M. ¦ mı lulboleolar dbnd>ııb>rl lılan miunilaldlı. Bir kat mm HM fulhatoularımm MnıfB eUtlkl". vakll, arıda fevkalade Mr koma kabul ıı,,',,., »alır bilim mi-Mıarlıları lıai ve ntram (İmea. brm hribalcuUv \ " ••) N^a/ bO.no kabule mahjlwlrrtlıı.lunmab iıiiı.,1 Jt bir vaatledir. Ba r aıtle yakma Mııırlıları divel eden (ialıtojaray va rrneıbahee knlbplrnnı delil, reoml ıpo lMımır.. vc h»tn ş-hr.au-nrttnr de t eve etlin etmekledir. MiMrtı lıılImlmUrı hın.11 alan «aa a dan «b.b sual 6 da MnaaIsbat elmek hyln kem ila Mınrda Tark lu Ilı, ılr ularına a la İLİ Bul h.ıik.ılld. Limanda antrepo buhranı Gelen vapurlar hamulelerini boaltamadan geri dönüyorlar Cerrahi kongreler Operatör Bürhatıettin B. Avrupadan geldi Sepet, çiçek ve şapkacılık balen ba' âtnrda helrdtyeefllh Ur «ah handı bu bokumun ufll ı.uUndueu-mmlerln ve fenlenn mobfl«wla-ı alan r-nru «..l.ı.ı.k ......r ıı llııııaba ti. illin halın- Irtika rtmi.ıı. niıln YuflUS Nadı faali Klmrhnvr UıafiBdon prk «ıııl. Uıımoılur miri ¦ .„¦!¦..,¦ II ,ı-ı-i,ıı lUbarın ('(• ...,.:.ı o.r.alıdne baalamııtır I I . I. ı.,l ¦ ...pk* mektebi ırab lAkaemhar. -rrsi acmraıır. na ..pm. «lorklrr N _.. Mrklep «dai"l l.lanbutda ıl. "İr .atıı Taba-ı «Araktır m.kl.mn Oltl ıbb.-ı '•ritl. f . (tcelaı uık.Ulıtı .K.ktiıik. lanı.» -a.1tıh-ll nUddetl Mı arnadlr v rııpnd.1 ba unaHIrıt lıhul elmhunr. Srretdrbl m.llıl A.rU|.ı m.n.uMlı da-rorılııd- ı.lduju ba I* diba u<g«l,ı 'lri.lrb.ii brm kır h-m »bak lılıVnl laldır. Hunim ı.ıll'l.i bltlrui' ıt lılrrtrrıe »telyr- lı .mm'.t dı «ab-, «akllerahl' ingiltere ye hindistan — 23 — Hindistanda millî vahdete mani olan en mühim amil dindir jnuAİa bvater Hindisi*. Şarktaki, bılh.ua lârkı-etfekı teccldul cırttiMn4M İkral aittik ,ıwaa mmmmı rlH; *»—¦¦¦ mMmmt ;«lııı ¦inli».. ı..u. kın um.j ¦baba) rdllaılalif ltbh.ll.aDli* hrmrr. ¦V hM imini •¦¦» makamı - KM* aaalB . blkaıUnn •< hm.» TJnUruı araıını U-lıil rlauStlI. llıllB bit» »ıı muharririn drdlı, pat: ılllKk)H||dk banla aurrddıtl banla -İnlinin mtllılt İP I " lı......-.. ¦ II ııı ktllfl urjıaınl»«»I I -.... - en İpi İrin hfıafri» kuıdr bn-talnıakUdır (UukUJ) llbl yılkark Bırlbumlıı onan d iden prk ¦nakdi. Bu mel hsanl«rr» kap rtıırdıtı (ardı -.ıı.... ¦ .ı. .ıı İminin olaJL »bibi ır rahatım har «ryıtı (rııım-.ı ınaaa niHana «ı. Ikahı...linini.ıı »rai Itrrddal ıı yenıiı.- Um ıı* kadar aaBIMy Mr ma kan um II kan «nap ıııa-

tMrakııletıadra kork* t» •.•nı. nalı BJbaatı .aldlı «akakta ı. .ı. rdaa ma4r*ar bar ir.t.uı. naaaat *.».«,,laaaV. .aadraa» ala*, takat arrnakn ka-» -akaki aayat ».«.an. uı>ı yaaai ıa ra aaaalı ı. — ıiirı ılaiı ka. raUaat W la»al kar ıiıa adnda tm-UrdUrr Ba Naaaaa haal ...d.ad.a ı*. irilir Uta—ıı bat al.b-m a>u"ddıl rlııa. taun alaaa • r«al kaldoltr ı »aya MJaırlr-rİBİ baıılaıa ha hal ılllı-aak 1-lryrnle-rta kitinin, karar Mı «ndı ahaaıba rJMM. -a—aa.ii »aaı «lal M ı,u-aaal aaaaUl Hiı.al.ı.ı.d. ir.ni.ai rdtr aa mndkıl Ur ınataa hl» kim atar (tbl «.ı.ı.ın. ¦¦arlt itada Blrnı ıı/ ı. imanla! pah haarrtn t» ft lm\ balad a* Ilı Aral aaaaaaad. dapar kar <<a>aaaaaı da lalara* ataaada. takılkkmııı .. baat aanalab.n nfalaaaaaaa kaara> bay tayaa ritataaa-a ,_ı. | ııaı ılaaıUaaar. Iln İki lanaat tnaaav laım •* kaaVata aıkadla >n.ııi!ır.ı IHa rtaUytrrdı «halı panama fa »a ta-ruuıtrd r«dd«im«k lala ba kadarı barı İdi: Hl.ıdı.Un Hudl dra ııın Mrnlndr bu bııvııa rriDİrr-ıldıi yor hı, »Uru kır Inrcı hırnayr Hin b adamı oldBnnrm: Fa r İmanın havilini kurtarmak İtin '»da rharan » Avrupa muharrir yr m» İr Irk kırlarınla HlnlIUrrlB bd mokarrmrll karaı-turda ıl.ı,ı ı llul' l ı-.-lı-jr.ıı-' Irrt nryr aıaalaaılllir? Banı a İMİltUı* ¦ulalrlcn. İnkılaplara. Irr lllmaLıya darlarının dtrkl taraflarına ı .ıJ.ıi nraıcM I ımıı» ¦•• btç Mr umu Hlndi.laa Baall laUralyrtp frllanr araslarra danoı par d ıı-ıu h akimi, rtr m"'" kaalan — i-ı. ValaaH|iı İBdla: mı. ı.. ıı. I. mı ıı . ıl. Iıı. n. ı-lir 7 I ı ı ıı, •IrnU m Uyun lak a>u - ¦¦ ¦ m bir kllknıın ¦-. ..-.1 ı ¦..ıırlıııılrıı - 'ırıuı t ı.l-lı ıı f r Irikiııa IvIltiHİı rrr.n İlli allardan kı<-ka mrvdanda a* rardırf Kıklkaltr baatalık bu HıadaUnadr. ı.ııu iıi.in rdaa rllııılııiİrdir ru alh-ıı ıı-' hayalı rnktrriın yr . ı -.m . ı. bir Irnılık -: ırıı.ı. Brahma yr lluılı ku ha«tta ıımiı. Iııiiııi.-ı 1,1-,ı yalamaktan bur-in m .iı in. « ktır. Brabma Ur İlada aıauada¦ ı «atlı fark Inaaaları bo karala ı ..il, . n ı*k (alları ı ...».'¦ıı = Bari bla btr [,..„ıı... , -m.m İpkan-rrlar, kaıbanaar. İbadMJrr. aıaau mlıa-tıkırb. bduıı m a llar ta raiye rdlynr. linin Ur. nıaraluba ra arlala IrıblyraİDİ trrrtb «diyor. Bir qupbr y ntiıır Hl hnlklal daha yUbatk daha İn-aoıUdlr. l'aluı natkt llll>araV> bu da mı., kadar ıtldılrBıtl. ra yıkın drill ııılıUr? IdaoUi hayalı uldârnıahtra. I*¦ ¦ i--. .-¦>.. ı almaklad İbarrl olan bir Irrt KU arlık ¦r (llm hayatuu uıkırlllnaraı İnanana halır nu? Fr\abadl yar : 1 Kavur dr dnı- Mamtaa, lala İtti lüzellik Müsabakamız Reyleri tasnife devam ediyoruz Aldığınuı roylerdeB *p*y bir kı-^.ını daha '...ıı.! atrlk. Ba tasnifin ncticctini atayıya der ruy\ ı .ıı ny ¦I MI »-..... Iıml llb ıtaatBİ aaUB B ¦ I <4aWı lakuı B II İrayda* II M ¦•ma ıı II Otmet M. I ıı ı-ı B. Ut alyab lurl H. II* Bıal laratat "¦ H Vaaan ıı . ı.. M tl l-ı.İn Irrlat 11

(t «m"-" n :¦- Mini il III Nnafcal " m 15 Kıl I I I St aran ¦ M '1' 11 ıı ıı M lortan Raıaa B It Mlulrr llııa rl tl Iraaaa B. 1 Nralt Batik II. M Mahtm ıl tt Takla ıı ı- rau ^...... ı. ıı İS Mal M. " II Itt tdaaa BL ( n -......-. ıı. m t« Mrl -l.i' ¦ 11 Mt tu an' *y ıa im 110 s 18 M t» tu N lau gren II FBr tarlanyaa H. ¦ ¦ - II.ı M Nal T. T ¦. K-l.. I . ¦ trrlm II "...ı.ı - B. Melih. Mıhlan! M «ı-l.l. . II 11 Mrl D M. H. Aylrn B. •ı ¦' ¦ - h'rim II Mal Liıal II Zabra ' ¦ ¦ ı ¦ ıı srmıkı İbrahim II Ba ranOa B. MarrblKi tkmıl II ¦omu- II Abl II Mrl hOf-a. II Mraruaı B. •akran II tl ı-.ı. II. M V.-l-nı Ilın ı-ı' B W laM ll.~..ı II I M i'. 11 Bactmda ikram lalla m «» taran ı-.ml. n- ı ir ı .m- -ini .ı.ı yardık. TauUtr daıaal -M» rai ita im İM III ¦ II I!» ıtı Itt ıtı İti ist lıl 1» ııı ıtı ¦ın uo itanı III İl» İt! iat İM

.< ır.l.ırn.1. rı ray nı*-rdlyaror. Şehir ve Memleket haberleri ı c»m\,w İrtişa men'cıebl Reşit Saffet Beyin de malûmatı alınacak lrti|a roea'eleti etrafın da ki tahkikata davan edilmvktceirr. Dün bir kaç tabii dinlenraiı ve rot v kullardan basılan lahatlerle muvacehe cdUroistir. Kocaeli ^leb'u tu Ref it Saffet lir - ı:ı lııvunalı üferlna ıııml' ¦ ı umumiliğin bu buıuıta tahkikata batlndıtı yazılmıştı. Bu tahkikat hakkında uıaddeiıımimıiık m taunıak-tadır. Bu buauals Kt.ıi Saffot Be-yİB malûmatımı mUrJcı.ıt nbı • n ıi-njı haber verilmektedir. ŞttBalir İdleri Etuanette paraaıılık Su bentleri İKnnhul rlvınndrld t-oyiık "ı brır.)-' lUUE ianlıtno yulmıda Uıalarjıo^ır Baaalı bir «uıeUa ytpuaead olun ucatl nAıakaaaya run-lmjılur Heybelıada mi dcpotu ikmal adildi llrrBrılıD- '.-alu«r.an«H Unda rdlfe.ıkv ı.b!i yani ııı dmwaııı ützaal edlanit ee IraUatıa mı|iu BrytrUflr bandan arnl mif ula-. •» ıraıuM Bu oapo ı Vaal kıya adl^n ı;n KnUkdııı i-"..- ıtd unüuk tu depcn -ai oluyor. 8ryribrltl& UUıruU buuûn>rc Uya Kromıım fJaaali »ya tal lıyaraklır. ı muır.ı- aureııe m [ ¦tb 1*0(*i baall l Jl rırrırk l-ledtaı- J m„ ulaınaılım. üaal I İM ah kabü oimndı. \ ¦I cvaaaaaucalnddtı J . -ıı ıralıll-aı M.'" \ Doğru doğ II mi? Geceleri doktor la zım olurda dişçi olmaz mı ? bir kanım» diyar U: - G«cea abaaıı »aı - d« dı*!-.nttiu . ıı biri moı'ı- aurellc BİCnınaKa baalaUı. uıullırlt ııdnı ıt üı mnvaliaK ot 9 da r>u iı-, acıdan i- iı- krndlral c>daa ı ır dlıgütrın en ı jır'".m j..,ru I KİlliBn, ¦ .ıı. yauh 1 ¦ bulmak Bejlr Ktıaa aııraltıta. Ali* Kdiır. (I(h}>'tli agnlar Ictnde -..m.oi. pa auaca da ırara-yayla Beyanı, l Itm Ba bire kadar ıı-nı VatBl Bir acak dhyct aradım- Vok. yok. >.>.:.--rdkaaıua da&a kim bilir bu nan (ibl kat tane Myle uı vekanirr vardır... «eaka ali olduğu makam, ccıaııeler tıM bir dr» ü u da t>cc*l«ri nakdiyi bırakamaı mı ? Vaboı hie olmaıaa aaaı .-ı rje kadar mantahap inin tak rda bir dia-l. ı nın acıb bnluııdurıılaıaaınıa lurı luiDlma-ı imLanııı mıdır I Cece vakti dnjltrl blrdcnblra jjnyjo Mr ravallıaın sabaha kadar uyknaaı, azap lıjodr kıvro BJBBtı ılbetle laiı ulraar! Doğru degü mij?_ Talebe blrltylndü Kongrenin yann içtimai takarrür etti auMJı-mu dartiiiN harici haborlorl hulnfkatası J^"^ıoarîlTtarrıo>^rrtı^^ rebn lehılaı Tart • Vasata ¦Mafetraııaıa 11, m mm lalına -f------aıanar blbaaa«U«a4) alaı a» ı.deMr mı. anala Ut utarak Yaaaa >¦»»> «* ..ıııd ıdı IIat». I":.- AnaaraaUB aıd.ı >d«a Vanaa murahhanlan. tarlyella acıaktal lıaaaaıio har «amal btı beyanatla bulunamıyaı aklarını say» muti* ra .i.

Oahıll: i »irhaUma ,.,.„t,ı kBalih lırkla İpka cuılıuıaıır. MUddtl HU' 11,1.i Beyin Irlloa mu ¦t) ' r. -11.1, aıerlm bu hu-l malümuııntı müracaat ideba Maralı aaıtı ı .rmlaı »l ıdmab KniatteBt Uataja cn fakûUoat talebe (rmayetirala bir İtabı i VaU VtkiU Muluddm Hey HaMarkarıaa üıapaa-anaı ırlUa •(la, .ı.ı- Kemerburcata Eiımı-ıir. ° - ¦!¦ . .ı -ıılı. m nuunları daa muainnılcrl yıratln* brr rlyalal Ahiıijuauı mekityaıar. . Muht^orm ,eruh8ierdlr. Ç Ol ¦ ¦......-c heyolâa va ISUr-rmrjit buKUZlkB niiünuj.a» M T TB 'nrt'rirletı va rr-tı-,iı Dryır. tatm Ehmehteht İhtikâr Bir kilo ekmek fiatıbir kilo buğdaya müsavidir erkaulLr. aL^tıulm ¦-ır..miiıfii,d—tı kayIlye'Miı Irvataııh ermcuul tamlı-rıı ıtbu * kalbin manın ır ınumraalı laıkaaun aahı!«au 0m ee rta »at«atana T.Uto aaaal.'il rran tkrraa vıır.v«>**e Silivri Kaymakamı ile ban meni ur Ur hakkında lıbkikat yapJıyor taı.r-ı ...an.aaa» ar ttat İdaba ılyador uiı.-ııl Icraana Maraan tonU-nesar V.ııyn Tan latrel Mlıo:nı Utlar*! nayiı- rlyaıound k Ktlı» Ht-lU.-S HUıııı ıa "olu DDotl BUM 31*10(1 -.M-a narlarora alin I IH bar l.no-at bo> Ş ana İm atarnya ılıailı Vah Veba. kamerbarvata gttb VaB Vataa MaBBBat Bay. ata aatnaanata-n «anar rb-ır«aaa rtUBlauf Banan Vb Euada ynrıl nm ,buiei dMoauarr -vddnbı .ı-v- Mul iuii Bm ba .4>|aaı>aıl lrfu| »v.lap ı .açtı divanı (diyor. İl..al.,ıım. r. lalabM -aha.ıaa BaT ba.aıı aırMUya (Badcr*nH«r. fi Bakara yaaaraaaaaM . «at llfcBBO ııradar. I flit-' laabalcMM daa ark» rtauıa ıııHuıylardlr. (. lairt» rUrlrtl koap;ra«t yarat 1-i|.l..ıı_. ... ı.ı Bakırköy - Yedi kula yolu Ha Bakufcdy 1» ÎB&kule atoandalc yoae- 41 nln iııavıU llarlamakradlr Uaalaataa ta- axl tatyeye tadar olan tc«* de notak c4arat °* inan ¦¦¦ ii" «ın 1 Verebatanda inhidam teblikeaî yok Orbırmuciı Ptn Bfy'fU ibiatmdaa Yr¦•batauda- lı'-Mkıl yapglma va Uılılılar. latılatnal o aıaOatı ooUıaJBualır. Bu clracdı mtltı ınnhnuB oidutu —'*T*" bin evl>r rnımrUra yıkan ılırabla. K.ıdıkr,yimrlr elektrik fabrika. Kadit»? Ilaadrat akrkrU IV H-Orrm'ur-. uuında orreyan rdra muaıcrraı naUarltr.ml.-j Tcablt Cdlka nmikamrala .m. KadıtDi-UDde jerai bu Zlektrur FabrUan yapıl aı-tk re Trr^J,, '"-"•-"-«'«ro d. b-a*a> if—l b-n rtn-at : aodrdl.iblll.^ ıali, (!tJt) ,nia»*.,«,r bir çuval uodmo cı- . *i*ıl lluordaa ın imıııtı d* rtr-vanı «OIIVHOM bul mroUıu lıuuryln Sckır dilenci DaBrakcmeyc verildi B. bn IdrnaıuıOa moaUdlr Mrb'uılarıblamrlBb riutlrrınaraı rlalayı ııonaca mu l-tasbalaıı ılılıyatlarını ınkutkrı' »balara, don kadan ta ddn n». dun .ıat ııııiı da Mr I Craaın meclrtl aıeb anam kabl-' arya bryaaı Ittaıaı idare* fratt-aaaaB A martta *a laıatnr»;» aat*a>an fc.».-^-a. iMaJaaaaatarl laad.b Unkifdr.

tl Ituaya ila l^ıa araamla laaaBaı »aıp İlla cdılanoal. lakaı Maalaa ilmim fuaraaicaaya M a naat) pata* uııııı ı-(_l rlnıı.lı rıtıı 5 İtamburiıa kamBalaılırlo ra-Btla aratıada Mr .arpaaata oltaaa bar aaBa yaıaiaami|kr. 5 t ahaıda Ittat aryaal art atarı • aNartaaoadaa ya* tlft t«tkal etaır . tnaaMaasH-r_ r aûaal kaaaac lllidîli ¦ ---f "IfTlIlf ha-aahanealadr kır -trır» t(1n ... .ı '.-„l,ı . ı-m, . . „ bMJ »rt-BOa. .;.r.m ı-ıartrdır 0MUrBbmO>bkr. _ ı ılıkotin bnBfııı ır-nî ı-ıau«> ~ 71 . . .krataM Emanullan han ™»« aaa MBrBal ? aralı <a aaa Sabık kml. İtalya haibatl m a ııı I c ke Iln e *yeh benze* dlfllnden orada uluracah çalmalar Ulûmu Al.-, r Ticariye Son ruilnındo bu rulet karar eamiıltlmlıı Müteferrik (Tnrlrıg Kulüb) Un teaeııübli Tir» «vy-bln raaıryeU irraram-un L'ü ıııı-ı puıı tınu bir cmıı erSıMlcI Felâket sahasında lll-an-ı ııhnadra nu..ıı' vaırreti bakkınata malumat iı-tetnâatır On I.IB klfiaİD raacka kaıaamda ıh t ana a ItBlkbld r Ş-ıa*ya kadar top. lanan ıSB« ataktan aajauubia lirayı tecartr elmlatir. Teh.-rrü-ata devam r d ilmektedir Fallkat mınlahaM ÜOrolcürın ılı.-.ıyr - .ıl.rdır Son hah.-rkrr j-Arr Kir-, .Sürmene ...anadaki feUket atmtakaaı G»'otaaaa Raurye ¦tadar r*Mai I ıılılıiı. Şarla*, fteti». rrlarae • ç ber pay tırakraaııuydr laa— rilBt 1-ri vr craktı denarin urhmı kaplamıalır. Tahleııemm i >"¦ . tike gürültülerden halk heyecan ve korku içindedir. Halkın yiyecek ihtiyacı, civardan yapılan bütün yardımlara rağmen tamamila temin edilememişti Dağlara iltica enen halk. heyelan yürün den oralarda ba-ıınamamıktadır. Yiyecek ihtiyacı için lan halkın mikta-n 10.000 bici lahmin edilmektedir. Bir hayali aıhblya gondarlldl Arakara 21 | TolelonU I — Hilâlîahmrr merkcıi umumili. Rİıe havai l»an r miktarı kafi rlnktor rerandan mürfkkep bir benli nıhhye gün'Iermîjtir. Varln ıımamuhlınana 93'T btp »jnu Ura MUr«rıtndrıı buaauum aılDIda*-! arın naat * M da kkorUn .l ııtrlruudr iıanr bulunmaları rıra n-lonıır. Bui Hz. ve inkılabımız hakkında kıymettar bir eser lıci muhlplaıud'a »lan Frnaua ¦olmTl lıllııtıo M ı. Matra -'4ı lala Kıa.1 ı .lal lnKı.ı. aaıaaı ıl» karnarllaı ndr - — ı anaılmllln (taat Ma latkik ııataraaa «taa ba rarr. taaat M* aaa —blıııı bar irarauarl Bati Ma baalııor dttamr ~raaa> nattraaa. -laatu turnana* CaıabnılyıMı na**iı aktaran a* aaadaa aaara «VbBjkUaıBırlıMı u-ıaaaı »aa da raradr (riirdaatarı id akar . - ı — .. aauaat aaaa ¦ ı r»ı ı taah ıtaain» Mohantr r. ılMıı aaa tl man TUklrr-İr...-. «aaaaarkaL-aa rt Itı aaOlrt ii.ai.ru bu *% ml aa aaarl daarJaaTBB aaa aaıutt* aarloada k* kat daka takıtyrl laldaiu.o •• TSrtlra mw Franuı O.ıd. ..I.ı... ıı.nl.ı.. Iııı nl l'n Mil' | nal boıaa «laaatlr M. Iran tarara ba t—rata r^arl Har rrii.nl- rtrall •.aaaaarıunıım makin-UI nHiııaarh«n*fl* . akaa bıpıaıl-lan.ıı ııakrrdrrrh liBlrlııtal bir kal daha Mit rlml-llr Iranı* Valll ıı m „",¦(. ı ¦ - . ı-ı halam! m."-., ini.iii.il v» Fr«aaıam r*Tk.ıindr kaaata-rll|1 .akak mııd.ri. .

riadrn alın H Jran **'Hb tanınma Mr mu »i "1 rd I. nsc^ann lırUıınm rrmyM yaananr'¦ıılr.i 70 t^r.ırıııa kadar almalar mr rrrjdor. C.HK. m erke finde yarınki çaya .urh .ıla. daVCt ediliyor rıUoUllr {nhlsar.arıja Mukavva fabrikatı Ttltûn lııblaar loaram tırofıcOtu Mr n-ukarva ı.nıuaaı yıpüıcagı v.tJnuaı Tnblıar İdarcol llm daa MraUa ırrUı»! aaalOauU ......a • aaaa al lak Han halfama ıkbıal ahıall .- ı.ı-ı I ( .ıı . ],.« I I.ıı .„ ı.ı ı- bonırdıctnatra hamda IkUyaıı İkaırrıip tutturanı. ımrak rımrk ı-uyen ufaıu rdarabUı. tarndaa baata CtraH Ti-.ı,.ı Kral riyama ı.ı.ı.ı,. ı.,.. .tadır RaoıaBiiı tlUaa ya abrdrbartal ıiiım fabrltan. rla rlı-po balııır lauıllaututf , POlİSte , 11* yalaîı olarak l'n'iı müdiriyetihde tebcddülal l'.ul ırrkdlnynU baraBB re Uraara pah .-liuıı ûrfuiL-UmM >a yaal larllmakto olan ....-i., bitti B Bıltballln Bry laraiflr r» muanakrı Da ma. birini l ıtlnrı »tat* d laa yaal ıoaa j ı hıalıı.ıiu. kanloraih- ı ticaret ve şeJıbenrJerhk şubesi melunları Şrhrimirde buhmaa Hariciye muatcaarı Nuatan Bey, bu gOn araVrarııadaa Aokaraya gidecekt>. _ eT>î Hz. Başvekil tımct paaa Hr. rlfln-dc, akaama doğru yaverleri reftkttraBa Yakacık tarafmd a atla bir Keıinti ya pıtında ıdır. Milli MÜdaıâs vekili M.ılı Müdafaa Vekili MuaUfa AbdÜlkalik B. Tarabyadan Peaa> pala* oteUn naklrtmiıtir. Vektt B. bir mudoVt ilaha »eh rimJıde kalacaklu'. Ortada oturanlar müderris Kenan. Mekki Himmet . Muammer Ratİt. mektep müdürü Hüsnü, müderris Vehbi ve muallim M a m d i Beylerdir- Meıun efendilerden ayakta duranlar Kadri İbrah im, Oamas. Hakkı, Nuar.ii Cevdet, Ali Roa. Sev fi. Kemal Kami, Ahmet Cdmü. Kıtal ve Ni meti Beyle rla, ûn sunıda oturan Ziya, Vaafi *e Yekta Reylerdir. K.i'ilor.rniro. muhlelil mubeyaallariarda tenzi-l*nan iBtlladelerlnl la -mln içtft (3ı kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, inlişarları gUnli, llalelcHmlzda mundertçj beğendiğiniz Uç muhl mağazada İbraz eder ¦eniz tenzilata mazhar olursunuz. e-^*^***9*BaaaBB»nBnnBBBa .Sür1 'Cuml.-intSON TELGRAFLAR Rus-Çin muhasamatı Ruslar iki Çin şehrini işgal ettiler **kln tIMI1 —Kı"> Banal r~*'>n«- jm-ll Uıafındin 70 ırr.ıınıır akumuu ve MukuII -.."««••¦»l *r varil .!....<!.rnı laıdU KııBınaıLI Mı'rt .l.ii-ı.1 »-'-lı- j itr,„oı|,ilt. «ı ıı. «m' i|. ıc ) emrazı sariye mücadelesi Bulgarların Vereme ve çocuk vefiyatına karsı aldıkları tedablrler Vırnu İt (R»i|- M*ht,.-m ır-kada-ııt. flp. Onman Sırı-l-ılın nr* ll.ılrln.1arrrOb* Kikim tm l.nlll.1 İH hl ¦Haa

-S» Varlı «(AA Mı nırırj Tanı <ialn BrlUf «¦tun. Imaa>| yetkem Hı - p. ¦ Uf h'l '-irl.il. ¦Mim unMıı. ........ I,,, |.,,I.ı iyinin Bn m>ltıl~l M Ih*-) — Sn>»el Mithat Paşanın Son Seneleri — 31 — Yıldız mahkemesi toplanıyor Süruri Etendi reis olacaktı. Lâtif Elendi de mtiddei umumi... Mithat Pa;anın tevkifi için Izmire hususi bir vapurla yaverler gönderilecekti — Evet efendimiz, kulunuz davet cimi. i..- I ı.-iT! 'i' m-ba . - olduğu için vaz geeil-mîa lî. — II . ¦ ;ı ı ı. "'..i' ? Dili benim bu/urumda Sullan Murat Efendinizden mi bahsediyorsun köpek ! Söyle bakayım ? Gönderdiı'ini/ jH.ıolar -avallı arıHEM NALINA .MIHINA yor. verenler de ikrar ediyorlardı. Mes'ckyi Abdülhamide açtılar, A bd Diba mil, keycü'u < .¦-.-batığı odaya kadar indi. Abroet elli lira İhtan vererek ¦ -(¦>.¦¦¦¦ bırakmalarını emrett görülürse eski rnabtvın müdürünü ''bit oİFıruk Dedi|im çıklı ! r.a»-l«a> aruaıBarmı. .daranana. ..vara* raVn İmi ah Bar <mh—t, hana rarrh - luım. rau akıı almak MUark •Idvi-r.ıUn Balı «ılrır! ha huıuaUkl Irkrtral •armuila. B*a da — Ba auUrıla btlarrâU. Bj mu '«aal aM aaa...» hac W ka-al dadıI lı ikalı •«..ıııı^ı a—ıua -¦• Bana. .....ı (.-a BcaBananı Bu.dı.iı."u ¦«¦»ıı r> ¦„...... ııııatnamanin .... ¦alanaıık Onr. —Ucv illimde <•heakı baaki »--.¦- aaa» hm ma. MU»» hal: lakal hanla ahvanaı «at* .- dnuaı mani a...ıa, «lUkan a** .»¦a •rnnr . .-. . «la auııalı (•vlç'l e ranhlkauuuu balalına hanini a laaıınkl BedblnUtUaa hah vari». lata. BaarBa at . .1. - aa ha mana liralar «rtı. .Uaınfn ••aaaa> Urdan drclraa I, Baht •baaah- Unaan aoıaları. ba lan lavı lar (¦•¦nallr f*M «araı.arart tıatuıiı Mhakaan] Ankara yangınında zarar 2,606,500 lira! r*angın sahasının tesviyesine ve arsalara kıymet takdirine başlanıyor T«nn yanp.n yem tapı an arak uark ir ııı—mroene; - U<; ard'.r Hu hayell kıynt»! adliye ununum ı tana addedilerek emler* kur. Arsal» nn unlp*. »[rekor «rsbıt elllelnr «ör Un mrar re ayan emtia (aran HI3.0I ı vanamın niam.ı Irn ıtlaıye muıe-v le ..i"' I* 31 |l*h a i minin runı..hara ru etmltıır. Satirli gidiyor r Atina 21 |hu»u*t| — M. Ve-nireloeon kaynanan vefat etmiştir , müteveffiye Londra d ¦ kocaaını kabri yanında defnedileceği için cenazesi Londraya nakledilecektir M Veflİrcloııın Londraya adar cena ıtye refakat etmesi m ünlem ildir Sıhhiye Vekili yakında geliyor Amerikadan Londraya giden Sıhhat Vekili Kcl.k B. bir kaç {rune kadar avdet edecektir

. Refik B. in avdetini müteakip aıbhı te.ıkİUtıımıda ban ıslahat vc tadilât yapılacak ve eylüld da toplanacak İp kongresinin tarihi tesbit edilecektir. Kefik B. kongrede, Londra ve Amerika acyabatmC dair ıı aha t verecektir. Vasıl Bey geliyor İ,m İr 21 IHu.Mu) — Vanl B. Ulan bul a hareket etli. Ankaraya uünyarak Berliode toplanac ak Parlamentolar kongreıinr gidecektir. Illiaiiah>nar 300 çpdıraO.ıdarol Irmir 21 |liu Mu} — llılali-ahraer Sürmene felikededelerine Î00 vadır gdnd-rdi. Daha da yo llıyaraktır. Ankara yangını münasebetile teati edilen telgraflar Garlmiıln tnlgratnamoaln-dan: "... Vanan ktthna tıaea. faların yarin» Ankaraya layık bir m amure vlicuda nalocaölna «minim.,, letanhai ?l (A.A.I— Ankara Aatııı i Ankara mı/ v anpnın bal? ilanın dolayı Kasım Merîkes hapisanesinde tir isyan Merale* 21 < A. A. > — Hap), tanede tayan çıkmıyu da çabuk bu it ınl nııı ;ır. M ev kullardan kaçmı.br. Bunlunu derhal takibine M m', 11. ".ir brıap vakti grldi, catk Hepînîıi birer birer köprü aıUraLağım! Haydi haydL »oyla: Murat F.KııJinîn valdeai mi mcrhnmu Khit ettirip oğlunun nlıkbalini temin ¦ 'm -I. ittemi|ti? — Allah fabidım. Kulanın kuru ,im gunahuu aLaaıaaıl — Söyle diyorum »anal — La — Soruyorvaa fiyle mi ? Kal-rbrn (U habîa aaer«au tarak kûmevaac k a pata* . Tabir ağaya a aykrrm. ilbnaf taVaany* kadar Kabına hak— Artık t* radarnUr* gollerimin öeûnd. earye* rd.,meamd*n rtreeûyorum1 Rapp lley Sorun Efe ndiye gitfiniı . ma bc yancı Ahmet ağayı bulup frtinaiflcr mı ? Ojrcnınlı ve basa aaalû' mat Seyit Bayi gbtururlerken, AbdAlhamil odadan tıkıp kav bolıııuflu. Ragıp Ucy dc Suruıî Hfcodi-ye gitmiftt. Mabeyinci Aluuıt ağa çoktan butdorulatuf. Ab-dûlhamit içerde Seyit Beyi aor-gu aııalc tekerken, tahkikat bereli kumulda i«licvap bile Malümya Cevdet Pa^a Adliye, Mahmut Nedim Pa|B da Dabî-liye narın idiler. Verilecek kar arın ikiıî île dc alakası vardı. Sultan Hami t, heyet azasına iıin verdi. Hepsi de gece yarun sarayın arkalında ki bahçeden geçerek Mecidiye kapmadan crkıp gittiler. Sarayda yaltuz Cevdet ve Mahmut Nedim Fav alar kalmışlardı. Abuulhanul Damat Nuri paşaya yazdırıp altını mühürlettiği kAğıtUrı Cevdet Paşaya uzattı: — Paaa. dedi.. Artık tered-dfide sebep kalmıyor. Şu evrakı bir kere daba gölden geçiriniz. Nu i 1 '"..ın:r. - . ıı, mbhürtiyıp taıdik ettiği ifadeai gayet açıktır. Bundan >oora muhakemeye İcap ediyor. Ben derfaal t Mithat | ve ( Rüslü > Paaalan tevkif ettireceğim. Yarından sonra heyetiniz resmen çalışacaktır. Size mabeyin cburesi ile haremin iç kapısı arasındaki (camlı aalono) >t cllİrİyorun). Artık Faa -liyetinizi gizli tutmağa sebep yoktur paaa.. bvvelee m ün «ip görüldüğü gibi Sünıri Efendi mabkeme reisi olacaktır. Müddeİ umumi de Ulif E aı evvel hu »uru nurdan çıkıp giden sakallı Mehmet Eteodiyi müstantiklikte kullan a bil inunt . Zatı şahaneme ve saltanatı seniyem hukukuna pek riayetkar ladık bir efendi olduCn şimdiye kadar leeriibc edilen ı-ı-'-n malûm oldu. Mahmut ı iti Pasa ile aiıi bu hususta rey vc mti taleanııt beyan etmek için alıkoydum. Rjiib açık söyleyinir. Mithat pjaayı rcamen tevkil mi e k İcap ediyor, ynksa onu da anmııı mı yakalatalım^ Mahmut Nediuı Paaa sevinç sır ders ı ((mhrılı laaın ıitıada hain?*» rB. P>n ba kderlnl -mr. duer >r Uan dıhlnd* hordahları kaldııımtarı da dun tımkr n 'mini «Ur*h vıkıp nııı'-: Oıadahi haldııuala* bir HU bil' baıuk kalnudı.. llalhah* lı lan Balda blılm atlıimn kaldınmlu k 'i.ı ¦ ¦ ı. halta e bmah dana • ¦ ıı-n.ıı Mam yapılır. Arka aokaklar. dakıleri kar. ahacrUa. ¦anki boalar kt-

¦UD -.-ilunını .ir ilimi. ,iM baıBdiaa V.ıı ... ı. ıı Daninaarkalıların lalerl biler man ] (Ona ¦aadoe yapakları ba «mir M lermim. bari Blılm İtkayt brlrdrTvefle< rim-' btr den «tul... anb Maari Ul.ııl Fransanın Amerika ve İngiltereye olan borçları Meb'usan meclisi illlif nameleri Jûsdlk elti Parv ai (AA ı — hUbuaan meta* Va«lıurtan mvJt»>elvatnl ?B1 ray* kaış S00 rayla uudlk ermlııır. Parı- l| (AA) — ><¦¦.,-.. nvaelıa İnBUteraye olan borçHr nıtnrdıi İUlAd el kaldırmak lurvüU U r. M. Brlyanın nutku AnadotD aiaı-" malûmata namın bnr;la- kaafcmdkap IMIhlInrıu ıra-rlutr maıUervaı aaı .«anda R-.ri-elye Kan:: M. Bilyen ımt eUiH 0U nututete rraruacm 1-4 mllyonlak bil borcu Odama»* ktlçllrrnıyrotlnl va maıt'/e ali harplenn j ,.-¦ iri: ı--.ı -İKin larun zel-l.îlnl •ı-vl-rtlirUnı »rm-ra drmifar kl: • Pr*îi'-. ¦ . ¦ ¦" 11-. wndld> marul t: .1.;: rranıerJr modalaa tr>rttbatı almak !cln buruk nemJrk'lI'rdan ptra :¦>•¦'" e. vakti terenne ve :mmwrun lli-haıına 1... 1--11. ... ¦ u bolun , du. Borcumuzu lUc bir vakit İnkar etinoaik r'ırı. , İliç btrl 11 vtkayet nukok maddmtnln ıttUUa dercini Ameılkaya ımba\ *4 ti il marnlatır, ntlntın blrtnde Franıa yem bir harp tehdidi karautr.da bulıiMcak olunu yardım lırrımek Idn nası! Mr ranyM .'u kalacaiını dtıganetım. IVmı-»r.ın frı*'.ıyvj knnfvmnM vann rarette clrlıml» bir yoldan r lu itllknann tınias ve lıtimmetle ina-dik edUaıau la om ceUr. UUaJunet İnadı kt lıckftrjır b r hale getlırert olan bir kabul Uruna muvafakat «irrtea Siıiıûmrt vaıir.'-lr.l yapmıg nldr^B a-nna'^rjdrdir. Bunun IBcdir ıl c; ¦'. 1-ta oUun hlr rerıaUT ee r^daırtat duy-m ıy araktır > Bu Mirler u.'cı ¦ umunu mim t r re «ıiHnıiiiılır M. Brtyan nuikandan autım lam al ı.curicuni ileriye sormiıı. meetu u ntıiıumele beyar.ı lUmat rimMtır. Puvaukare istifa ediyor Inndra 2\ (A.A.l —Deylı raeı Nn Porlı muhabirine naıaran nıa-hatıll Myaıiyede »nyi olan bir r eıe en re M. Puvankaıe harp dllyuau hakkındaki mnitavcleknr paı inmenin 1 aralı adan derha l ka-nnluau moteakip Reİıicumbur M. tloumerrue îtirlanm temektir. Pavankare enbam »ıhhlyrıİn . den -1 meclisin &00 rnuzake • relerinde haıır butuamaini|tır. ALENÎ TEŞEKKÜR Irak Sefiri merhum Sahih V-.-, - Beyin cenaze ,-neraumin-de harır ve bilumı<m beyam taziyette bulunan ırvata ve pek elim mat emi mır e iştirak edenlere beyanı tejekkllr ede riz. Ailesi Mevsimin en güzel balosu 8 Ağustosu Kadİkiiy Hima-yeietfal cemiyetinin "BelvO.de vereceği baloya iftirak ediniz , j C.ı ıı r.nyct HİKAYELER Son mektup Blıadl Wy> saklar yok ıı ¦ lata bu fUAı »munda aline erce* fııntisrdan ¦Xnk nuuaı b.frı latam ir UU'adr edip eplce bir para yapımı oln ayrı ¦ lılala aa|".ıi'.i|ll bi> «un u>, agbj eedu. aan karsı Saldırımda (ılı ¦anıca fûtu, _| Knırn a ta ı anından s«m olm eo Uı I fini oaaunıılı tftı.OJ. Kanunin arı ' nj« naatMı Urllafdı »mui uı Ulrrd.ı baltnn.nun .1 9-. y—l 1 P-oor-r. ¦C da ra ankUanauafendaaı fak»» taaia battal Uı daıı bM < :aauda < »akut fN av*«a«>ar «.I IT— a* bu yarda

•.lUdaelar ura Ut auv.-'al •arata - Paaaai. d—M. baı samda aad ata >xbd> an ver OK vaj r*c ta M dan' Kayıl hamdın İnal " <• lat'ar» lua adana hoı.tarana kı fcau; - Sn hla va d.|>i'<orr. ad ¦ armlrr. Bir fUnda Hn kadının cam yakan hain r»ıı|Uanlir Zınnadly tvııuı kl benim da t|tıın re «rıı alı İni İler pbl rl ra «nlr mas'aleıla ¦v> tan oylr o>y acı Un***» tdtmrm «ılkbf bir melrk N bina mrv'ııllıı' lu ıı'n-'in kıyın un latdlr «Imlyarak atta Bursa seyahati İstanbul şampiyonu Bur-¦ atla bliytik bir hUsnU kabule mazhar olmuş ¦«ıralatan? tabanı Dr Buıııva fldrn ıı. ı-. ,, -. ., yamar: (.ı lalalara r luik-l (al. mI [FVuK,UAf^3 Veremle mücadele Senede bir lira »ererek istanbul Verem Mücadele Cemiyetine Olomnbll karaaı Şişlide oturan lnj[lllı AIU ¦la km Malda dan >olar Alt-Bln idareıladc kl 1752 numaralı oıumob lla m dunuz I nırsızıiKiar Ooşlktaata bir hırsızlık BcvıikiBşta Ihlamurda ) auma-ralı berber Afcmet efeadinia eviaa ieıı yarııı hırın girnuı ve b eşya .alımını Hınıı ara ıı m ak ladır. ib»ır'i)i». n* ıia bit |iıi tırpır.sr. tt*ap alamumittı. ¦ - ,ı t.,-,!.- ı mearui alma/km bı.| fana andım Kr Kadaı olsa sikada tatil asit B.aiı n i"in Cam; tatırlrıtndıı. -ıııu.Up arlrn natlf D anın fam Dal pa.il.km * J İnin TU an .7d-an.ro- tem adanun r-ı. far- «.-.la-rau < banaaıntvjı al'. tadar uaanıımda Yanana yUUataK I - Banı «aduas. : ... - maanr •aoaaaa bara*.- mnm ara*-, ba arl tanı uuuU aaayoKim -d» İcad a M maat ra »aıaırat olaaydı bacra or ¦a an İtana Um |*;m*ı asırdır Tab. yob aı»a r*ı.p varda ¦t ılIlaHıdlUllını bir ırırl nl ip olr aafını bılıyar mıynl UınhUn bir ouaıobil —I İdil •o*ıra yanımıada m"»b,ı. bu marlaı flurrl btr ibot modeli ımuidj. O.O. ¦! - - Cllta luni'uiar. alı burada ne a Hariciye Vekilinin ziyafeti Ankara 21 (A.A.) — Hariciye vekili Tevfik Rustfl Bey şehrimizde bulunmakla olan Mosk ova büyük eltimiz Hüseyin K.,'.(-. Bey jerefine dûn aksam bir aiyafet vermiştir. Ziyafette baıî vekili erimizle C.H. Eırkası kntihlumumi'i Saffet Bey, HaAhmet Hlllnyal Mısırlı fulbolcu- Umanda antre-lar geldi i po buhranı | Uran .UftJıı. ıııb.ll ) oımıu tala.li! İr tapu,un rr* ¦rla.nl dolııı.ı.ı. raiuflılrrlı llkh ulan ¦alnıı talbul i".iı ı.ı •»¦,¦, ı-iıi f.v b. la baıı lialataaaraılıloı ı.iı- batan matlar. Mı-arıılrrır.,1. 11 ila ta adil ¦ tıaııfııl Vaaaea* n-ı — a>*vlrroar Okra baı.l II bKatra man Oı .alalar ••ılııln Kaban ı.laJUb Naaaıl dal İr., »tabla» 'i ı.-.r*: ¦Ulat MnavlaVı Um* M...n ¦alaımaıı »ı ı-ı *|uiı.ı ırııl-ı dub. Dada, ¦ İlada. Mııhl.ı. Otaun, Bu Uf Bin uludan rkırılvlal ratbalrulafiıı ı.ı laavlar. Bu lar.„ biBBiı atımı 1*11 tılra>| Ba lıUrab alıaMrr ve bil lıı ı ><ı.„.ı.ı ala.utlardır Ml-.lir bonrUa ka tadorUı KBa lalİM.I,.la.ır.ın .-, ¦¦ I llnav aafM Rallp b.ı.- ba Takalbnaa al>ı>-> ra.» Dural lar »». atan BHlıı e. Uaa aktaki.'.-, baı Iraaaua atmıdıfım Ibl laral lalkaL bardaaaa k.ıı .ilalarab

da. ı., ,ı-.,ı .ı,.., «Tİamlttlr Mı«ıı takınıl banda a( l,ı, -„r. m- .1. ı. I-..,,--.., Ur kluif falhat-ıılalı. Bk ı> bu m —-lıı, lınm rrtdıtlnı a trdlrtr. Elektrik fabrikasında feci bir kaza ı . . r , .a i,.,,, geç vakit Silik-iaraea eleklrlk labrlkt.ında feci bir fcaıa almsa ve bir ki*ı afır ¦ ı-ı ır ¦. 'iril Fabrikanın hazan tıemıada ta-lifta Orljori büyük bir borunun bir Itıaltan dl|er tartla nakle dilmesine nezaret tdi.vurmuj.&lrdınbîıc boru bu'tnlop Grigorlala bayıoa dfl.|BiO|tD!. lıii (»r boroEDn allında kalarak afır suretle mecruh u'muy-t«r. m ıı ı ı.-rnnr ¦ ¦ ¦ yatırılan mecruhta hayamdan Ümit be»llmi?tfr. Müteferrik Bomontld* bir kadın yanarban burlarıldı i'ı ıı (.Ifltde ıı, ıı-, ,ı r,.ı...- ¦ > arka Mikafıada, poliı memurları bir kadının alevler armıisirr, ve deıbal aıeyl -ı"r ı'i 11, r l hadım haataaeya kaldırmışlardır. l'-ı': ., tavrı muktedir bir faalde bulunan kadıma ¦¦¦¦ n,ir bir i-l'uu,..-. ¦. I nmıı' ve Umioln Aaaeıatya oldufcu 60 vaıında bulundu t u aalafilmıstır. -ı (lı, oıorak Rıza aranmak t* Cır. Ihl randnvu avl kapattırıldı Beyoctanda nturan güliter ve Şah'aia evlerini (izli randtıu evi haline eeılrdlklcrı anla^ıldı dan eıler -eddcdHmis ve İçindeki ka> İlendi; llcybeliadada lokanlalı Mkn Elendi: llcıbcliadado berber Va)i-lakl Kleadi llcıbıliadada mezeci ı <ıı*l bwa4b Vtkfln Tı. . '. bu ıtar ıdrtnm.ı.n dûınını kir »ulııı Oı laaku ecemk kadaı darltor alıdarlb al.il alan vr r— - Cj.ii . ,1. hr„ ¦ -.a:ul .¦eaun, latatbıııbi ıı ra amapn beedı h rırv.' ie.:ıl' amin »ccuı 'ılaatal r«-ı-ı MkraaVJ Cr-vı*eO na handa aa) Baa >aa* şanda on para rararvk aaa Muı CıartntJ). m Irala ata a*u< baro* " ten.1 nutlpıVnnm fabaflarbu z.rdad.: Dc(r>d»b dolnırb Uanha-rmlaı Ta-ı. «ı-.ı Param ıı.,a»r,« ntr nurlajnıa kOıl raya mrkıupla mbıaraıl tarttlyU' aza bayii ¦• '¦ )•¦¦ ni labıl etuntt. Fen nihayet fotoğrafı da konuşturdu Londra İl < A. A. ) — va»lag-tondon hlldlrlldltlae edre Amerikan erbabı İreninden biri let uıral-ları konuşturacak ve levana! etBorsa icattı vc Zıhirc 11*>r-UuakU Zahire Va.atlltrl ¦ .¦.¦i r|A>j[arl II: . .... lııib|al 1 irili 1 — aa Hartan ıjlar ıo-ı-«n 1 KİK* ^FÜıfı-| Aaaal* f'. T, luıın tft 1-1' Djbk Ug Sim nttı in .d •a s b« satıUan Cla.l MI» Han Azami ¦ K„ pâ K ı-ı 1141 BM. Kıvııok Kumla »Bil I M, ,.. sı ^> aı m 1* -u'» -o w m m Seyrisefain

eerum i islam Kİ ıtoilu ?3o8 coeaoocKiorMococ^nıoooo Yelkenci Vapurları KARA MİILS ve SL'R'AT PDSTA9 SAMSUN (.:ai«s\mba 'ü iki kişinin artardı Parisle sıcaktan bayılanla Londra it \ A.A. ) — Boyu ajansının Carltlcn »narına nı zeran dUnkO Mddcıii drtıaaı nıfmen te derece gldde bir tırak hukiim sürmekledir ., ı.jirîii' ¦¦¦¦ bir çak i'm baranı lı-lrllr hayı ¦ılık. llCıicoooooooonoyoodce kUrm |İBAYR0N-MARS!UA-F.K.SPRKS STANHLI. i'li'l ¦ MAPSıLıA "J#|B*T.^»a! r- DİKKAT! —. Eczacı ve Dişçi mektepleri müdürlüğünden: Ticaret ve Zahire borsası intihabatı Borsa intihap hcıctidcn: YEDİNCİ BÜYÜK YTAYYARE PİYANCOSU\ 1.ıncı keşide: 11 Ağustostadır Büyük İkramiye: 30,000 Liradır Ayrıca: 11S0OO 15000 12000 10000 liralık ikrami»e v 10000 liralık bir mtlkalat. Bu kesil OOO uıımara kazanacaktır. Ankara müddeiumumiliğinden: | Defterdarlık ilânları ltPJVER T wr~ Reye 4 of Qjt ' ESANS fffmWm\m losyon l {Sfflffial pudrası ^««^Su Pillimin t. T. Pl»£R A. ş.. İn ıntul Şubesi ı yogin 3044 Em etruke müdürlüğündeaİstanbul mmrükleri Sirkeci gümrüğü merkez müdürlüğünden: başmüdürlüğünden: ve içtimai rjenjz satınalma komisyonundan muavenet vekaletinden Maliye kırtasiye deposu ba; Tuz inhisarı istanbul başmüdiriyetinden: Afyon; Nafia baş mühendisliğinden: Mahrukatmünakasası: l^t^t^^S^^^Sfz Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: ;ır.rjr^r,^^^^ Bolu maarif müdürlüğünden Posta ve telgraf levazım müdürlüğüıulcn: ı izmir Postası ADNAN 22iııci pazartesi;.,

İspirto ve ispirtolu içkiler inhinan umumî müdürlüğünden: 16 KALEM KIRTASİYE LEVAZIMI 27 temm 29 eueaarlen günü w at 11 de pazarlık mat* almanaktır. Taliplerin mu baya jt komit yonu katiplisine mltracaa çarşamba SD'Ekrem Behçet] ıı IiüjiimJjii; Deniz satınalma komisyonundan. Karacabey Harası Müdürlüğünden: ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanıziB^d^'1!'' v-ati.ı.n3i....r..Reçeteleriniztaze ıiâçiaria yapılır ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I kappel Halis taş delen iı ıı:.l. için gişelerin üzerindiU. marka- J. -m ı.M.ı .m ediniz, 8

Adıc*: M «Galip Bey Kadıköy 467*»* Dr. İhsan Sam) Gonokok Aşısı laait"' r >c.ıhıuaıaııııa katıı p>l Cihanşümul yazı makinesi Hafif, metin \e -aglanı Her ciheti taahhüt olunur. L'iDuml accntfti: V. SİNOKKYAN SINIR ZAFİYETİ ADbMI IKllDAR VE NE KAH AT H ALİ NDE OLANLARA noro-fûrtin muM.ınra-ı «k ImrlıOı r blumum ¦ :.-.nc-dı aır.arınız!**se3£E bir hasır stokadır ig^tt(:t!V1HllKIW.. şapka ¦»"fr^^j'ı ¦ ¦¦<¦¦¦*>¦*¦•>*>¦ •> + d>a>a>* ¦ Dulcetto uoktoı Umu ıstanb. r A. kutiel lakkallara Ur.lt Müdırıvcd drn Ut tahd, ınbııl Bakkalları ve mûs-minî cemiyetinin idare heyeti intihabı 24-25 temmuz 929 tarihine müs f çarşamba, per-aembe günleri İstanbul Balık paıoıında Nevşehir Hanında kain cemiyet merkeıin e saat ondan an altıya kadar rey kabul edeceği alâkadarana ilin olunur. f HANIMLAR! B jakobos 1 Kumaş bo, asını iıtimabeir ¦ de ipekli kumaşlarının kay-J natmava lorum yoktur. Eyi se ıeo«>n bar »VOM MAÜtM Al W Ah .r.usan-e ... ¦ Tefcl.fet Riser Voh*. Voyvoda han N o 7,10 (. .ı.ıiı i.-.-.1, i kutusu 447 ye gönderilmelidir Kadittir ıtliki mln tıukuk dalre-nanaa! Suyularuun uaiau unu>ual> JÛBryutlund. Irfl BOS iarrthnncı) lııl«aliede îK kmperiyaı. oteli eri yenidir. Emniyet, ; İniktir, o ama omlf Askeri oteli veSlrkecîıIC Osmaniye Olell ve lımir Askeri kırnul-, hanesi mtlalccirl ¦¦¦¦aHmna d Ömer Lotfi «BnunnsmnnBBnuaBM #İİacı BEKİR zade licaretİıaneîerinde^lj * w Meyualı nuga gayet «üacl foiicl.il* nefis çikolata racesİmln [.-j^ Si tate meyvalarmdan cilek, gül. k,ıyı>ı, vişne reçel vc şurupları. £ GRAMOHKM.Alîl jtaaııhulyaıı§vcıda.ıeıı< -tiıııaıî riyamı iııdt-ıı:, At yarışları 26 Teramuz Cuma «;ünü !vcli efendide saati 4,30da y»pıi«aw.r EKSELSi OR BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI Galata Karaköy Poğaçacı iınnı illi.alind.ki mahallcbiııiıın uılurdt Hanını efendilere: Pardesülef .k»*-' Her renk ve mn moda S lirjı.lan itibaren 14^ iin|r-llkt('.encj..loal> İH-j ve lât i\rr( n nklerdı 22~ ',ı;"'an itibaren Muşambalar (¦»*»*)

lırr 4 Q I liradan rrnkte I İtibaren Beyefendilere: meyusu Mındcrhcrg markalı ı-coto tan be) ve Mel ver t ROBERT KOLEC ıpıjm Veli I VCMİI Vvıl ı ve balkı* Kolec kısmı — Ali Muhtndiı kısmı Sanyi kursları II,- buftarita •< Cnma guab ') . -.r.: rı. ı. mârtt TUZLA İÇMELERİ VE PLAJLARI Her gtln köprüden 7,05-'.55-9.55-13.05-15.15-16,10 da Haydar-pasya giden vapurların ir enleri menbalora gidip gelirler. Dok -torlar ve büfılcr vardır. ¦ ılı ıl :.rr - ı il ıı KÖR Ç06UKLAR SIHHAT ve İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Müdiriyyetinden: TASARRUF KUMBARALARI her ıvle bulunması lirim «elen tansı ruf kumbaralarımızdan para vcidi.kviiio nasıl istifade edebi-leceffioni Öğrenmek iaterseni» 3-d(;ıör.ki kuponu doldurup gönderidir. Türkiye iş Bankası turkîyctt Tasarruf kutularımı hakkında iıahat .'iı. rica ederim. lum: Adres: KIZ AMELÎ HAYATmektebi müdürlüğünden: Hususi daktilo aıodında Ötedeııben verilmekte olan ¦uyu müdürlüğünden: an* uca bilmek ta «7 «cim» oldutuadar. «S» lumarada IIIKcıin »!• Kantları emirlikler lıtaıisıik vc Tetkik atBdura Muştala Nuri Peyin Gümrük Tarifesi ve Kanunu Yal luccariye, dılıcr t-, al 1.1 öğretmek İnere yapılan ytni .un vt kepye maklntltrlrl ¦HM İtmam cdliaişllr. Il.phuru u'iılû moaıaklme »e Bayii r eevl lırssn ve koabau leccarlye. MUHARRERAT VE VESAİKİ TÜCCARİYE: 5ST mirleri IrtalBI İhbarnameler' vu'ul vc aılrmi >u«ıl mutıarrrrntı; (cmamcIcR fatura ec envai; tnnşlmtnlo »t emıaJİ. •bao, yoıdelcr ve lairler, Iıkon-tıal makine »e ¦.ÖnerilecekUr. lalıpltrln lemmurııa 1*Mrxa ç Ondeo İttharrn şebrl meıkurua nihayetine kadar ber gufl saal lu dan mektep İdarecine miırnıa atlan laremu ilan "j"pju^_ mu'ukiıı: lloabaU HESAP MAKİftfSİ: Panlesüler 24"> ''r:,,''miıîiui'i» S|*d»r k"-lıım|t ri |()-, litj'lan ılıkıı. n| J^latek koslüııder ^a^-ltr.nfjn itibart-u ceret lea lafUkr rat«d vr n>b ku-liiıııleri ^lîjl ih'i'ljiı ıtıhart'iı Panlalonlar fka,a( bn al rrnkte \l2 Cakeiler BiÖ ruı 12i Cakeller |-vah laovert ee m aknakadanf liradan ilikın-tı â'-ıtı 11 l.nıı.ı ktı-luınlı-r 30iır,ı,'an ','^*rın lak-ille de ıııııa-mele yapılır. izah ede tertip

»30003000 Evlâdını sevenlere: Fennî sünnetçi Ömer ta* oBclııecUe *B*«et vefıı- r-IUını V-TJc! istanbul Tuz inhisarı baş müdürlüğünden liradan itibaren re gri liradan itiimrrn Fotoğraf Icvatımnlıun lığımı mağazadan iıteTicaret borsasından: 9t* larânJMi rnu-ıHil -atı bûnfl Milli bayrım oldufunılan l.ıılkoy Müh nuakmı hindi ıı ıt.r deynl rrjtıkOmbthin lemlnı Itıl-ms »mm m! - mertıun ve mtıtmıuına kamr verUen bir cifi » ril m penin terunurun M uncu çarşamba ranu rartııyu keMrde tearemaneıl mu-myede maha ilind e İri I mü yede *nu laca Cuıda meal mudüt m a*ah •sar* ALTINCI SENE - N 1869 SALI 23 Temmur 1929 U'iili-iir.l YUMUŞ NADl İdarehanesi: DUy unu umumiye karsı-tnda dalrcl mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhurlyct-Posta kulusu:N' 2« Telefon: İdin. naao.il 7M Bl-p i..—i 73 Cumhuriyet HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASI TÜRK CAZETEö™ ... SE ŞEKAJTİ TiDnon Türkk IçInJHarı; Içta ' Seneliği 140» Kr. 2703 Kr. 6 aylığı 750 Kr 1430 Kr. 3 aylı?) Kr. 80» Kr.' Nüshası her verile ! 5 KURUŞTUR 3 Bugün 1o-23 Temmuz Hüriyet B Kredi Fonsiye ve inşa-^© at şirketleri hakkında t<B\mmum, -2- [l| Bet sn (ud rvııUu s nete lulunlıIıiıd< bu HM («bili • rvcUermlo tuh!" ı ... . aamla hul(»de hmM kaiiyyri cyledHi mf Dhsnuyoidıı rjupbc (ah ki *>tuiD ¦¦ r ı_.- ¦¦¦' e>*ı bb-ıiıııi. iki ı, m . Mr kurak nvrau. w . .1 nultekall kir IhıiTjr. ıııı.ı eıamllden bir halûııea(. bana ¦ ı ........ yabul İriline V Çalar m'nır,«rıl.rll. Vıınlin.ı- '.Irııra t ıkludır Banlar Bıımelmr|> ulıımkl»- ¦ astadında daha an Uraıurle mıi'iiın.ı ı-'nıl-ı amma ar ıarr m. - - i- ... ıh, kanuniyi ¦ ftjnlUi.. ır kanun m madır Şikayete I hUkma yobtnr. -., - v* İnsafı- \ ma bur 1-1-11 -m ir ılkayele hakkım» I olmadığını İlham .der. Anıak mai»' j daılutı d* baıon nü uru mum İhlal "IPır. Bn nakınlıb letnda bu pahalılıkla m Ok rllr m.11 asallıanin arUınlma-ı ¦ıılıı.-i, arJ bit. Inaal Ikıım detll rol diyenlerim)' hnHın.blHr. Liri Ur nob-tal naıardon baktı ammı Iıl kıtta ıttkr ... ıjıı.ıi m ian te malı om r..... ... rrsllrı malrrt ulan mesaiyi teshil rıle-aok yaUatm laıa-ı. «<¦/ narUc Bakeltl(i maufııın •aki llmmi, rahmetli e'eodialn traılıı rılrdlt! erimli ma-tı-nın da man t > laman Hini" d«vI- lı.. ....... ııı.ı...... tyledlft oklımııın tedUl ir trm-di|t U< ¦UUI nmumİTrıuı M tedablrt Imarl-yanla IcbubI butıaıün va allm.i^ ı,mı.-,«»kıllir Bulca aeik istibdat ifritine ilk darbeyi indirdiğimiz gün!

I'-İjmi tl lemmuı. Uâmyel Bajra-mıdı.SI teme evrel un nılUM İı Updat va Sallanıl aM İlk darbayl kantar alman. Büıçr malet <"n . IndtrmMfr. Bu tfttt, IbV ramanlarrİH atmak lebi dr n. .v. :ı. ıı- ¦ .. mil it.nl artmaıı lamrldlr. Artık ddııya Ulunu bor ıırdı- v bayata pshalı-Uıüımı.ı.. Bkhaım, aUeUrln, eemaaUortn. a..k.<tar-» hep,*!» dev- ri«r. Babalı yayı malı mrebarlyetl tarandır. lîeua ruamın taka* yaklar. Bunan 1 bar İr M çak eılmp raılmkan oldamıjllp almnı [Ul jund j. fakat »n--Jtlan alla ndı ..'uları' drvaoa »ttl lî.ılMkbitım kınrTİemek., yalan nanos ve Iftfllnr rt. haultl «IblUysI mterurealne sahip ve .adık kal- ' nı•<* aımcyiemıkilr. Tbr* m.um as-lao necip •« tabur ur. Düanan kını- I mada bayatını *'vt iıUhkeı eden j bir mlHailn hu bara! miıeHdalmiııda da I tahra aabal İle >••¦' (Deiatu uııbım edreetla* <u^h» «aklar, aaeab ba '-- I «aklı nail la- ta- havıdn l-rıılım t .'rn.il maUlıluU Uj»r r>laanak Lr (İmsm- 1 dar>n. 11 -' • ¦ ve (ayrtUne lertttbp eder. ¦*¦¦!¦..¦ ılalebet fedahtr rr mbeadll >«n;ıı»kii' frdlklttık ve maaadde kendl-'nln vaatı m.. < Iıl. aaedarı temra' " Ifıthandn. Kirrrir kl Udar bayurulaun Ikıl.ı I— 1,1* nıa-trBoddİP mraılrkrtt-rd- krramrll br.--1 ¦ ¦ ,ı- n .¦ - . ,¦ Utrık ledablr re Uı-blUt Ut her mnbarrrı»y» ber Ir.ır makavemrl edrcek kodrall i.iılı-aallıaıl berrdl'ina tınıla edip llrrlde l.iı ı.ı 1 daha ırtaeab ıılıa m -kelle II-fiUrri d> ttrc »ve Ifata hatırlamakta*. tokta her mıdolıaııııı İki yünü vardır. Bir la rafını parlak tdrnp diter rl-htHndrn leıatBI o mi" m arutıfı halhuı m. la. Un I darallıa Ut Ubılldııın 'ıpıauıa darınmaaı. a an ali meakulmnla kar -tloa loaabbaı »iı-ni ftbl 1 aranı ı-.ı-.n ¦ tor tylrnkeı Bunan Icindlı bt ble Mr 1. rd- ılı. lı. d in hırlın ıin.." terfilerin baıUn İnme 70• alilini-ıkjına laadnl atonamaı •> ¦ . I" kalada de dotrudan dotıuya tUba Biab-ll-llıri- dr kaUoaüır amma her naaılm İnan vayahul d jpUi.. i -.. ilki-tahb lem-llahu n. «Irml, alan rmla-kialn rk>arl)aUr mrıhcnı alan İradı İM" aallyaatn» btVı mBkaUanyaU altındı .ıLiı> - . ı-ı ıklbrtl mıhm bara-blyr monrev otur. Bati. nenaallkl mu-lamrddlnedr otd tıhı amıanı calı-«ınLarı IriTikın yrnln-n 1 ¦ pıLırak uır -banlnlu oları amM aarıutan minnad .1 . i (ı) tlıi taralı Ittt numaralı ve tu , va larlhB naabamıl at a.-. tden mi -1.!.. i, ilk inleri ou aoUU bayramları mı ıdan .biri dlı Cunaharljet MareUnde bıiı al jayayaıı '..mır. hbrrivat l'j-.r ımını tebrik odeıtl. BugUn davalr latif (I tenıııını nıiııı bıyram manaııbente baıân davalı Lalll .ali-. ,k takat mrıaaim yapılmıyaraktır. Lozan sulhu bayramı L/vaııı . 1 '. , f... . .... (llr.u olmak muna*ıo«ıj')e. ber mne oldutu (iki v*ıuı nukııb Ttlniu ıvml/rtl Uraftsdaa Ddıtıl-(ucun kanl-t uııda Mı laı'll üıt* IBdıal yaprlaratUr. Bu BHBUııİraU jbtun uUcrrtakı. om «bap atUı »a maaUudıtl \lr tıleb" l;ilral M-ı-iim^ı hnommdan aecıa .an ¦» CartUUnur. aralır.dan potUlar tt Unu» Daia^aj ı.ı- . edJfe alnedı '-'1 bandjpBB. da bulnnkuaktır. ¦u suale cevorp i ~: 1" - -I" I Haraç mı? Kadıkdy au {JtteU abonelerinden Ocıed maktua diye her Uf ayda bir I2ft ar kuruftan ıca ede iL; lira alır. Bu pata tamiratı ranıemadîye mukabilidir, -. , . .iı rrl .-|..ı HUtatta yapılacak laalrat l;in abnncleriıı : U. Mr bedel Isıcmcmeıi İklimdir, Halbuki barilcriotlıden mııb-terem bir zat gendırilcn »un (alııramo digar laluralara nlıbe-ıc oldo£uau lOrerek --¦ atinin boıukİD£undaa «Ophrltalr >e oirbcie moıacaat ederek mu-ayenealnl Uf er. Şirket aaatl mn. ayene ederek bir boıokluk ol-u. beyan rt İade eder. Fakaı bu del

a plrbet. aaal kontrol un-r.ı . diyeayn birlalura KOaUtrerek 303 knrua daha İslar. Şirket butun abonelerinden lamlran mütemadiye ma*ra(ı olarak ddrt taksine ftenede bes 4 r Ura ..--.i böyle xbbc ken-diBİnt alı olan bir laatl m,:,. t-na eltim diye ne bakla *e at diye ayrıca bir bedel lalemck ctlr'cttndc bulunoyor ' ŞJrkeller neıdmdakl fcamlur-Itr, .-:.ıı.ıı; ur mamorlar, bu babgt'lıklntı, yelonıluklan £A-rc bıa bıı BtklU türelle toyulmasina "i-ni oiamıynıiar mı t Bu suale cevap isteriz! ve Sürmene felâketi Devam eden heyelanlardan 1280 ev inhidam hâline geldi Hilâliahmer felaketzedelere yeniden 3000 lira muavenette bulunmuştur Ankara tt { telefonla ) — Hilaliabmcr OF ve havalitine bir heyet gSndermiştir. Trabz on Valisinin riyasetinde yardım İtİn bîr heyet ^ılmı.-h'. Ayrıca JO00 liralık muavenette bulu muştur. Bandan maada mahallînde bulunan Hıl.iıi.-ınr.ı- ¦ müfettişi Markım Beyin bildireceği ihtiyat; nîs-betinde yardımda b ulunu la-cakür. Hılaliahmcrc geten malu ¦ mala göre Sol olıl ide resin d e 38 köyde 185 vefat vardır. YıkÜan lerde 65 Ur. II. Evlândan 1280 ev maili in-idam bir hale gelmiştir. Ekser halk Bayburtta Şen -gol yayla sına gitm i ilerdir. Karim Paşa Hı. nin teaanllrlarl Uıanbul il (A.A.) — BUyBb .Millet Meclisi Reisi Klıım Pasa llazıclleri Trabıon ve Hac vılayeUeıIne aşağıdaki Itlgralı nm-dermişlerdir : Trabıon ve Rlre viltyı il erine. Aılm (aylan mu lan ha-diaalı ahi reden dolayı hal km keder w taıssUrltrlac tttlrak ve rollleıin .¦ bu Rİbl lıl.-'..|. terden masun kalması ırmenaU yannda bulundutumuıu HByDk -Millet Meclisi namına aneder ve dn^an felaket olanlara beyanı (ariyet olunmasını rica ederim efendim. n#mie MıVıl 1UU tit/ri KBzım Rusya-Çin gerginliği Sovyet kıtaatı hudutta istikşafa devam ediyor Amerika efkârı umumiyesi Çinlilerin h ar ek A-Bugünkü maç İtini haksız buluyor. M. kellog da n hakeme -ha vat e sile sulhen halledileceğine kanidir I Fenerbahçe Mısırlıları yenebilecek mi ? İnkıtadan sonra ... Mübadele komisyonunda vaziyet tetkik edildi Yakında Istanbulda bazı Yunan emlâkine vazıyet edilmesi bekleniyor Mısır takımı Irııelin İlk BJBtuu Fenerbahçe Da .mı...... Duadan bir ı ıı. etne evvel. E-lltllbat lakımını fc u mlîtiîtv^art j j Ucuzluk kuponu : ; mb«-Miıi,_^ ; fcumhurtvet] ! Ucuzluk kuponu | 23 lemmuı aalı .-et Ucuzluk kuponu 23 la mm t» r anlı MUbadela Başmurntınaaım» invtlk kimli B. Tart . t jaı: m Ula karılının Inkılu atradıtı nallatır VrUtrliııoVn Ma"irUt atnbadoir k.mı-.«mnı resmen !¦-..( ..II1....I. Baaan ı.ı.nı.1 . hlUrıl atadın M Itlvaa, dan Tark vr 1'unan hryeslerl .'i.l.ıi lavtlk Kinli Berke M ¦ ¦ -mandapalamı naadin- d.v-t rlml|tlr M. Uı. <-......:..... daha .vvrl Taşlık Hamil i" ¦ makamında ıtyaret r-dertb bir osdddı ı .or r.ii.ldr. Bu airanMi mnt'ukıp Ul batmanh. Ba. M Kimin n.ıdlı.a .. ı. .ı.. .ıı, Uu I ilkin ta İm. ¦ funan mılıa. k'rılmm rnmr a aaan ıı oerla* baaıl .ı.n ..rlı-lln rauhtallt im> alt

Ur. M. Rı< IjUaaaı aaBUaklp forugan aaırlrıHm lam ra uttur, — .ı..ı.. Kamil dapulma davrllr k* Istanbulda Yunan emlâkine vaz'ıyet edilecek Ankara 22 (TeltlOBla) — lUrk - Vanan mtıakerannın Inkıiaından sonra. Uk otlicelrr baj [•' .-'¦-1 ¦"<cc basiamı«Ur. Bn mayanda, tstanbaldaki bnzı cmlbkc var'ıyet edilmesi muhteme ldir. DaftardarlıhT natırlıkları Ikmaal attl * 1-n.11l.1~fm Mübadele tUta-imı akim bırakmala erine mukabile Mimini kanununun tatbiki korantlr ulmu*, Üefterdar hb lıap ıdea hamrlık lan ikmal etmiştir. Sahibi burada bulu-ean ¦ .1-.111 emlakinin adedi maBi"P men FtBCrlIlcr bn-Kİln dc Mr taler kalana-bilecekler ml P Bu KUnkU mac Olim piyat (ne* III ccFener. yarın ¦¦ •' ıi.-.ı kudret vc kuvvtılerlal ı va 7-1 lekesini lemUlcn bu rly dindedirler Fenn: ı ¦ - ' ¦ ¦ in..-, seri vc.» muvallaklyeıll bir oyun bek-liyoıoı. Ilalklan da Mısırlı Kardeşlerimize karsı misafirperverlik ! . r ı w>ı' ' netrelıınname hıkUında N'ınlaran harlln ; :. r-, ı - ola a biberlerden pel ı.ı ur İr ddımâ^lr'dlr. -m ..ılı 111 ¦ .ı 111111 muıııır ulduklannr uı haharler. Amerlk.ın efklrl ır" nuriude mosslt Mı teılı ılı oldutu vr ncıbOı btyınnı'İhın e İkan umaıalye-dndr fin ıı.,. 11 Mıi" du-ur'-ılmdmıı ... naiDiı M. Kellot ¦ Ka.ıanııı haıbe «iılvnıljrcekFırkadaki konferans salonu bugün açılıyor Fırkadaki -onlaram. «Jİorıu ıısl 1 dı T. B. r. Maaşısın [ M. M. trlM KBaunı P» Ilı »u|jr»a-»k(âJ ... ja_LUr Ajrıea btaabaıld. talıınaa biılkn m«bV BBtoMI ı ...t eddaerk-r. ^ ^ j-j |||||f|> Hakkı şlnHl r, Pırbs .rkanını da da. İri «ır— ımq vptan» "tı ununu I i.'... v Mr (>y dyafe» ıııUeıekltr. Mrrıtlmde Baıırkll lamel Pf. Ilı, B. tel Hmitili. MeııUrade ınııUka da kastla rı lar ratınıklı i ı?<i ;3 TlIDR.U t'İİV İNGİLTERE YE hindistan — 24 — HindJstanın atisi mu değildir Şehir ve Memleket haberleri I cumhuriyet musbtt ilimler brannıniıme bir darbe indirecek ve şarktaki intibah ergeç Hindistanı kurlar acaklır muharriri: agacrfilu thmıl agırcez^ılı ¦•• Halasını öldürmekle maznun Burhan Efendinin muhakemesi Limanımıza gelecek Japon ticaret gemisi Vapur latantiula senodo aeklz selar yapacaktır * Ok, ıı.lkl İrtifa maa'eleal Reşit Saffet Bey Müddei umumiliğe bazı izahat verdi ougunku dahllf va harici r.at>*>rfa>rln hulaıar.1 »ini mrnbalırdnn tu ¦lan •¦ •rai tlklMrrdan mnli.rm atın Sal I» tarl-hatmiıı hllnıolUrılrrl n rini bu iuu.ljra.abir lar Ilır a taraktır rlnılıır; mv ıuph* rakıur ¦» İB-anıtuı lılım ıumr Irliam» ırlhlrılıır yani rr >ulnl ba ramak ur» <ta. tıkıl ıını akan»"! ı ılı ııııddııjta <¦ n kar c .Iıı, bu ıı:i'lıı ..Iıı. ııı.ı.ıı.

arada 1 tahribatı aıırlnıfcr aracaatl ur MBII slıauıluı ıı .(¦ II I ¦¦ Iıı I ı 1(11.111 ıı. ıı ¦ .(j 'I III aa>. luuıllm ™irhr' IttmU» ümidi tak madan ı. bir brır buran muhakkaktır kl bu ¦ka mlııtın nimlrrU Tt Mil ıraMıUB mu miraları lım ıım İndi ta • fan. mrklrp m. l.ı...im ..r ..at hU takıdlı *ııara imalı»amalidir kl |bn InrddUl ır yalauna malalan ı.kl.l flm »alını d.ıtldır; kınbkı ,rt.ı naan aauurdan bari ¦>•¦• rai artr dniaut alan hakan halk ıraalaaaaiu bn»nr>uu uııa tkuıadaa tl ¦Bd—ıbllra rdaa mnarnım t*ak m-baaı batlın ı.ıı U ulunu t'laıkıllr. ¦¦ ıı hu ba aamuuaa bat atam tatulam a.a., kama", ıir-ıtciıı ataanaınm rama k—ı-aata »aa -lıa atılı la ¦ -ı—a— *»th "»¦*(« ¦¦ Bf|mman lıaa tnrnvnaa lıııi-aaı >• ı ... .a... a-bm darm kaau-fcaurr «ıhı ola.arlar Baran aar b. ı un. la Hav II asra ıt*tı.'unn¦ uda. hıkın hu aacamd k.rakatan f kla^l'l ff\a *"V fa t"Ttj ita* lıBİajllBfl M tfl d l |fl ukaıl hılımaa. kıtaların ... mııl ¦¦¦anıı ıııımlı illini bu Maanul rarBar. mi bıtnuaaa «ati taka haaaBata aitrrlrrl Ukaıl kalamarlar. Iraama Uhuaba katan atraaa>> avaalaadudı. Tarh. lapım, l'lıı İnkılapları da bulun barkı ı*t.r Iılmn julljulırmı. ı d» ıiınrliıiııı da ba umumi rrrrrana ••Pilmalı Birıbarlrriuıl. .1 ı . .. u tlmdldrn maııllaklrrU »mln Hin ikim, alan buları <akack malı lı adi atan fil ıı 411 lan i ılın nrrrrrt art ataanlakatı.rinı ba yui. arim btr ı. .ı.karhk ar rırrrUr BMkrtmrhtrdk-lır. ^İDuUra k.d.r .alkili İı trdrtal tıura-kallaraaa ı . •¦• mm* . ..„! aUı ıı Aaıanada da .İtti. tıaıaa.1). i—.-ka kakaları rlUkalnıak m.r.dır Daha ılımlarda Iramanı ra rakarlı Ilındı • ÇUtl m «akı m-I. "rirrınm umumi «alili imde bsluna-rok ba ıı 1.(1. (arkı ul prrda rlml> alan muhlrrrm »1o>»» Sa-ı-ınıı r.ml. konlrraaı ulunundu I-ral akma aldafn a.aa 'akılıma bir naLku Anuaa alkkrı umumijaauıdrkl bu lakrddklun numaorıldlr. M-ıı¦-¦ iiarn ba nutkunda Anapara mı* aa mbı.d.l>)l dajll la*auill ır muıırdtU Unlrr rdq-or Artık *ark •kınımın! .U uraaa*nk ba raarl raaidtr, oannla tul...:.ı.- I.. ı. .ı ¦ rt ı -. -,. ... - aalaaa hn— ı. ı -" -ı..f trlbİ ıı ı»lı rrrmrklen ı.lı tur rtmarr Irmln rt¦arı. Aırupa Hin ¦-¦ larlkaaıkblaıa rai dini tlmek. onlar İla dikIrıı lonaa lıIHrahma lwal -ı ™. ılır. bâılı. n ıirmı nUtı laadutu ¦uak-brn ıı-ı.brıı hıluımm buuklarılı <>ıdifini. «ıkıal al tralnıUrti ı.ıpıifim •r brndlnlnı k»ry haharıtir klana ¦ tt.mı- mı m alml>Ur. Baılua Blrndı um. ı-rarın. kan. b-ılaıarııa brttlluı -tim krUmıU ..r. ÜbI bllıllruıi-llr bundan sanrı ııMtlrr rılbadilmlt ar iradi'İni abumaıır. •aaBı. Bur. bıı la ı nı, la ¦ hu alla ' ı . . .m. i.. banı una alarak btr inanı (aaıllnrl a t«« ıı mu Unuaıaa ııul elmatlur. dun |ltı ın labH lalubal innıaına ¦asi atmanı lıkttala hu fand bı-m anada kw fan Uta ıra m bmaakı aatanp (tairr tartmda ıntkjr r laaan au maatmana BM lou Baasd et Bmaılhaa u.h bımbaat ıfi, Cana baadaa narı aalrrkr* djpakaj rdrrrt Laaavaı* kanar chartakar la »on nam ¦ t. -ırama a raan» ¦r ¦-' «>>.••

¦ attraaab Bint t arlar, milzakaralın ınkılaı üıartna TBrk- Vaat ikil nı mul ıı. ıtM fUtrtaa tatım ıiltn ... mltr—at «t fm IMmabbadaT. lata ı.ı tun ha rral .—UI-. Nı..lı.ı.»ın da w iri mundlab ubHH|MMİa t'aha ta ta-ı.JJ.ıi ku.k.mıı.ı rralraar ll'ı MM)* M.ı—l Pnnara aon •*¦ atarak ta mbII Irnl adi) ar ¦İlli.II.Ur- »atiİlhak .1.(11 mlta naa taval PaaararU lı.raı.llı Bil dr aaa aal atara dlro».I.ı.klıı hrm 'iliTir. hım dr - SOK — Güzellik Müsabakası Dünkü tasnife nazaran birincilik gene Semine Hanıma geçti; fakat tasnif dah a bitmedi ¦ la.ll ¦anknılll ntı-lll nkırn-n-dakl tırrı iıaııuıi laıuk rlntak nura ¦uhhuarya hlr lablp r unan taktı mııuhııl. n alnunau-a> takra rlmhbr \.ıı.. ja ı.urlı I..alan* haaako ima» ıınıaa a ban. mkkaannı ** baha. ¦¦—b.dıra ıhım—i kakıma» (tlnrt «torda haraı hıını aa mn~ fcahaaaalr krrkm ur.lrr» kahü atımadnlmd.n moıı-'l n.nımıa talda-¦atn da raar*rkl nlaartr . - tu.,, kal al «arlIml* ~..b .«.,, . un. inini u .-tnıtsiü hıı.kırnımıı şeftir .-.teri Karak0) kı"|ııuıtluli!i (amai kspr'.ı.'iıı kaini ut ¦ j-alıalrH] kuj. anam ınmirı kaimara ru lunı lakrar ananı..»ı-'.ı» t"akl j.rka*r dadb|B> a**c««tlr anından «n >( hkal--da ma .atla 1 mard-ııc aatdı-nla-ı» r» arılar aktır ı»(ar tnrarua bura anaababamam ma nr ı ka a? ırabinlin fcndau bluriıl labut. Şraır mu.... atmamınmt balbalda btr narur mam M ınudnr karır «rruuftlr bu dana* ıcin «o ılın kadaı bir para ıb* antıı lıu anıaki battrr ıdıçıııdan m uranın ir Kabı arı» b ¦I hraurı. tl (ıl V İl-' ı ,|,& • M Baau 81 Ilı lir, . • hUv'.a atrak la.ı maıuu a IU Mrl lıl. M.ıaın 1 H-rta brflk b. BI kılda a |İ H« Yarınatı • M im ¦a 11 idam I ı ..ılı ¦t HHMuM II llnı üıcı U EBr VııUnıaa 11 4ııh Ih: .ı.ı ¦MI Ul 117 ıu IU

tat m ih ¦Bl m an m a« rai ¦ot mı riı.ı ti--M.«mul Ut atrakr S Mal Mamnl II ¦II an BU MI ¦41 tas İM ut III ııı ıu ul ııı ıu ıı-ıo ııı ın ısı ita ııı 1*7 tabiim t 1. Hama «ah amirde ıı. tahra *¦ laptır vr mm ana» ta ini----aa 10 mal mı lor* k ur du miutdc *IMl<ttlliar ali !•'<¦ rii: klluaaasrr iıuiummakur. Ink.lap miamıi ruamjı m^ı.-ıl bl.ıatuua ll—.IT'' laaıiırıı amanm k."t a* maaka taamadır TmMM ınkuaba aal b*=6i pak mı aaer ı ılı iajl|llr. • m mu imi acıkuktan aaabb larajkap. aatur a kosuıjujuı aaalan amiıajaı pdatrk mrpanmnatıakt vata fdamuunt «r krrıdtarrudan ıntılana «ıl unr-narekur ılıt amt baalaaanlllrır m ha» lırtr.rr. i' lar a ıkıl Sokai* ..; .ıı. para hHa lı Uarn.1 '.i... kule e Slav ııhv-ak M (hd(rlnıklrtllı JanaaiadM bur.,, uta oaad (lal. landa al arlar bıktı Ma a» a bır.ıı. ¦ııı İd lifin filmaklaaar Jaaatt nargial laaaa tarfia at bb balu asara ar> httabh*. japan arrp bapta art ınaubl bam-naa laırrbı hm »aaa Bl rBa bmkam . rabta |am> a.,, to. ....im, ,« •aaaam Srremla htoal mtıaanundı |nrl | jaaaator uraiıadaa. ırrrkm hUlm la-' ralırfludaa laıalııa »taiMbıtı unaabv ali nulbalar Irtl rtiıiırılın jtpoa ıti(l ti'itllıılrıı Ur buutu dba ı ...ı -..iı-.,. ¦m.- (imrrk joX [Baırlık l.nirıı bahkında laaluaat ılaittir. mahkamtılerae "harıkıt. saıılesi ale-hindıki davalar

* harakrl , fattltal .ı.a'ıt BM luddrtamamiltk la rai m d aa ctkbn ırh.kı ıdrr mabltatla aa»-rlvalia bul.a arak . dkj arl da bir rad-.am »-rk»a kar aha tan mmvjtm oımlt a (aratmak lummlertndr* duıavı acılan İki aınnm td«hldıa r.ı..car dDn mlınıtı ttta oıııl.ı^-mcalndt ılııı-i" . -I'lııı v. .ıi...-. m .1. maanaaların yalan »cklll pulundut« t>•"". makakc ın« " raatibıt . tiMpiırl hım al va SAat t akanı ıu, ı.no da mahkımtAa labsu vBcnı ıımdırlaa IBaum BıBcıda Ba daaaaan ray ıttaı. * liaıahıı.ta bakkaar edam *• da.au ¦ t» ıh kat »«rea - akta jatatan arla iki ika. adlimi t nUat-aa kr-aıad. iladıplr " hn-ka da-(unı . ıtaııtrıl airıhıedt takiba amadaBıma mnkal-llndca laıliamma karar »atbm*a ¦ i m una k c aı r .ıı ıtmnıuıa bırakıldljı Mı ¦ktistacll mdabiöi'H«a« Tvlıu IdrloD firkcli muamelt-lını la lıl etmiyor Türk 'fiti ulalan bukıunln uru MH-II' ıra mu.m.İtanı t.ın röcco(l (I«ı 0j. maaı taırınr «ukat rcuhaarbcria dun bit mubarrinauao hn*» mı tarln kallran »an-, a un arlı t ilaku uım rnuamtuV t II, ıı. nnn w o tini laa ntbı ahır alıma inabı (ili mlihodılı hnmi.yonaaa rtamta bıı a ır t' mı »ılı lluaun uırrtn* m. pltaa. türk »( yunan hatmirabka.iır.ir alı muklalm batrla na s.kıid. laaınal ıdbı |«— andr blrbamaıtar. blaım.r aha aıaaas lavaa kaa at—i'na aa-ita «daranı» naftat. marakıra 'ddmhj man ıialıadaaı lajaıı bt-rkaan latruuna bnka Bam kBhail hıaaıjıı ı (iıııl •A). -r—r—. lakna Kum **»••..., lada" r r>.praat¦ fta.lınmı. | liriırrdarhb vaı ı>m bntırablamrr bıtırml(llr oatrl mübadiller, naa > aal*al Uiırıaı bir bumi>a aktıdrtahdalviu : Du Karıkıl fauml ım>kta> dab) davaların rUtıımı «taam IdHmM M (UCU -alnplıriBin man. kemrte davetine karar »ırilmi-tır. ^Irııjo meB'cıc.l hakkında dlB Rcşiı saiuı O. naddeiumuauılta ar.mloıı ¦.¦ı.erojaHr. S-ın>ı birliği sertriıi BaaiTl Brkutanden: 1 — Bana*! BlrlUl mrmal 6 adualaa aat mlı umu Otla lam rjr rackUbl binı.ıcoa •Rl.ıallır. t — bira 17 tenunuı m cuaaanaa m-1 bıhmdan 1 kluaUM pia „>ur m^am kkaanıma kadar mamuru maunu luaruıdaa kıbul ıdlMrak-^r 1 — Sanı?! BUltflct İBinlırUıl ¦ırdal' '.ınıut alan anımurartrrtn phUnSı BBBSsafl Ihlar Iuib 4 — ıkbmi ¦aadnaa maayıaa lannua aanrı au* kaaul ru-inUyo- nl^ıiaı, alaaa-.^arlu-jı mra'la Pı dinileri rlan ılnuu1. Umaadakl antrepo bukranı ıbıı»Aı lıaaın mabaa tatamnia n jı-.* ¦ı'ı Iiiimi ı n'trınıaaUv jik JT jr mm humaai W ¦ in namına mrl ı ,;. ı-nı-ı -«.i atarak n- m.. -.. , ba tâaku noara na .Mı(. ı»*WW barı brı n valili uımı tıkat kaim trıli|(m nraıbakemcal akdnalma maamın b-akmam kaa-n. tevrâta ¦¦baaNna.iııa *m ata tuta ntankanMaınaV dnaaa ıdıjelatu.

ban anuım aatuı aaaaut* »an ut nniE kunauu trtn ıııamamır» rakl ukan ı-Uttaan. rama» ta—udi» anaaaıl!*«¦¦"*¦ kanı raunttu aaauu ıu a» BMamrMadarantı I »akUBat btr.aıv nail memuru bulun-M| ura lhtuaj lapan krmai blaradinla in Aâırcraa UlUnlt re nımctd a «un lalı m ¦.¦/-: ınr? rıarlrrlıı — ırılDMllf tcrınu S aaUau«n Va» mekteplerde vatı nı'-ttpknıır abnacak laieba Bu kiic «alı mrttrplrr.il* j olu raBkaatlf arkaara sanan kalan |im.lına tartınan maklrp>ara' tan •- kabntldttnı ". n t .d.r. •arma . arı..* manuur B ta ul —orm ¦—ananla a kıpı cabatk. m aabannnl l'" ıklar bvkrantoru aı ikanı ha ı ll»a» darülfünunda tah-bd ilan" har tnnrtrhı aaal «BaB îatu buIH ¦i rr ı.n» ah har »Fırkadaki haadaraart .al»su bugojı ıi,ılınib.tır. fi Um aaaa yak at klaplarla* n»-. ya*m -¦---->¦¦.b saranda »darı naa mm ... a-cak atoa Bayat aaa har. ta. «ona ¦r. S aUBi mB..... Vaka. yana Aaa-raya rid.ı.n.r « Mtiailalrmar IH ra bu ... • lalakcııadBlcrtaB ıtaldta saınıırn yardımda kuUınmuflur. it k IU *aiat -ardır. Halil İnhidam a ilana miktarı da 11*0 atar. 5 Hımr mrab laaa'aya 'mmm •amuatar. S Alp dutların ukan tıın klm-cl.rin uı.nt. (ıı daambf btr klıl BlmDf bir kak klal yaraim ¦¦mil adumımlr. {İ ı ın-mu. haduduBda var. mı a. d ıaukluiala ılr-ım rıınrktrdl'trr. kuaiata hak v ırmak• 20 bin lira rüşvet Btr şirket bl) suretle kazanç vergisinden kurtuldu ruıı kuam ¦¦•li: lui l^ui.m_. «.„tularak kıune mu raf fak -ı—ut', rllânrl da bu tinkaun Uı ta bul menuııuna hakin I abah lıu n "larak mıiUn. etr yakuua nalul kaaaac tdobatradon fcur¦ ır»-..ı|ti"" »ıu TıJ#ıw ramıjH! Btrııto uıhu oun d«rr bat canur-a da canlardır Başar -luareannıktrı wl onda T inrlıı ¦Ada icuma •dasaknuatr. Abıhayat'ın sonu " Abıhayatsın hulâsasını yarın neşredeceğiz Kariliıımııîıı evutke büyük bir merakla takip etlikleri " Abalı ayal. nı ivındeki batoa cır a tan boabdıun meraklı vc ycai bir lomaoa baab) atagu. (Abıbavniıu noou)"Abıba)at_ laki harikulâılelikleri ilmnnı edeook derecede kurvrtlidir. ilk "Abıhayal, lelrik.ı-nıı okumamış olaaiiaıırAİnıaı-erayt anlatmak, okum tıklara da hatırlatmak u* l.ı-.ı ı-ılrrrj:i/ vr yarın nrşrinr lıa.?U\araŞız. Çaraamba vc pataambe gOnları bu balkanlar binecek vc cunta u. aıl dr " abıbayattn sonu _ iamindeki tefrika bajuıaıaktır

»/ •..l.rınrl.lü IhtUllm bakim NUıkr b.llııibiı.bllaaattaa kani hnÇapadaki kız san'at mektebinin sergisi açılrl: ÇcDselkayûndc kpnek lûrûlcrj uda un rınleııla una Iı,ı. tur ı kn|. Il-ıirı '¦;,Jihij| Uanerırıi at¦ Udır I D |A.A.>— Ol rai a|aıı-ı nı-bakin irl.ı.tl. b*lolrt»ar İK. nı" fr ul.ın I b.ıı «l.mıllı-ı ııi'i.ııllur. ılı cinin mail rr dahili ıtyaarl »alnımda manii buknMukUrı mutkulklrn ba Ihl lıbluRıiıbı bir harp I bUnBaı ıl-¦ ulur lirini mani .1.1 m. da haran •dl-Urar. banan itfadır ht maadlal «akalara ik i t ar ı İm birbirini hıırturtnaafa baatat barrkrl n IrfMuıl'il ıvıuıila hakdmau Uan nr'i'. böprurr iüiu hsUnd 'ınuna m arı anı. ¦•bu maıbalı luınıtan ıkul .ıltrurnk çocuk trouacnınlııı ballan n-t". rı-ı Edıradkap, halt. ¦aranı bdlmatapı lnunta> hauaeuı au*radiı.rto ™rw rumrja - rnırııbim ana r-«a-m - lakralaa Kral amkc'tı rııiantı kr* arikiıauı UHU.U ı mı harta, bb- nanvu antd ¦«¦¦(¦» ^jaıaramıın bu malım ut aa raatanttan e — I mkarv ttornl taaaaamdba varrada yrknt—ann bmrah baıran - kmrn-k.pi arbıub ana ıraumaı ahaahat Bftrtla-ı" Limanda 5d,yahla, luuya uandımlı .natniraınuı ¦C*lrB> rapurları ila llmanınuaa 3M| ttdar muhl>lll ı- ııı-"-ı- mrnrutı aah «lünltut l..r,,aa*l kıı Bryyarılsr yarın Akdrr.iro •âbtltBlaMU. dunkıl ntml hufalta bulananlar lal m-ktaatndı ta- lıtaaltlirdir. MıktajU. atma- lal Ba-knbrnlB Mr ..aallk nııan Hinin kın.111 nadU ahaam mablaplnU» davam adan aanerrlannd'n mduaakkıl bb »tat atüaıuur. Dta mal II da auaTaptc lopUun bir pah nrral. ha. aanal afinin ı'.itaı mtutnt l §amıha Banım m d.ı.-rıı.u »alankırda tBaklI »dDan. Bar btrl badU hirar aarri aanal atan anrlf (ı - ¦ ı.nl l.ıkıllrlr -.jr-'r-ıtlı'l-'r lurklja aanal mıkUplrn •adandan aaara lalakraua .mal ıtUü ıhual. paatalır « ı.ı..- kraa adBaaHUr Hanımla talim 1....1u1. Uknft *a ba ann'a! barhl-pl^nln inknttuı araaal akan "ıriıl.n Br a» baaaaı mınnınaltıl D*flnr4atl k tafta) mam 11 tın an kh ısırrrl pasa rt Ba;«raıl ltaatt paBB İÜ. dua Pend.lrtakı maklaımd. katara-bat rtmı>!r r dışarıya çakma -na|la Paaa Ha. karyraa damana gtr-atekre <a bu banynlardnn haninde elm.kledkrkr. kJkUl MBAnln» -a.m «nata nnjt atdalaa VaadB Aad-a-hatıı 11 yann kakara»! barekeı KaHhatSmlrt». muhialll mubayaaUarıtula tan/ı-tattan latıtadalaclnl -o-mln Içkn ft, kupon nı> . reıiıyurua. Bu kuponları ayrı ıyrı kOBİp. İntişarları jlMU. MstaleHmlzda mUndarlçf baûand.çjlnia Uç muhha löa 1 br«/ • <1 r r anrıır tan» IA ta ma/har ulumunuz.

av rtt*W'\\ S ' dt ladat r^avavda-l 66 SON TELGRAFLAR Kazım Pş. Hz. na Yangın dolayısiyle Ankaradan gelen cevabî telgraf ¦•ianemi - Aahara aehreaneenVara B«Jİ* <llBel Nrm i i,—«—e fH'a .«*••> lelgraı mim *ad»r . laıaebul B. %. Macun rclU Klıını Paıa Hazretlerini : Ankl'ada lubur edaa yancı'-dan doUyı krderleiımırı ı»rlral buyaruldafaeıı tulaarrn c jııllın aSBaaaJ berten)tmcetuıadı maad*. Orak -ama deakıtlert «t r«rak B M. VtttliM namın* Ibıal va lıbar bııyıırulaa laaılınl alftka va r*ikaıım dıda>ı nlanrı >< aük-ruBİanmuı ıhtı aaaııaa va fa l.r.aı «alt •( ş<iırc«.ıt -n'ü jraMM Ordu terfi kanunu &Otf>e) ıtmaiMrilercilen Maaaaıa 21 (a_a_| — Çaa »art aâamar yıBir.aaa tavyal ¦ ıılat kaaau. -tadara |H-l.la laıa .arac* haıata—rt laruu. Ingilterede yağmur LaaaV» ıı (A. A.» — Kuraklık devroi dlla aaaırın tukur eden şiddetli bir ıa|iııııı lırıınaıı ila hiıam bulmuş-mr. Bulgaristanla Sırbistan arasındaki gerginlik Zafrap 71 ı A, A ) — Cnt-teler Yufualiıyaam Safra ee» flraaİa Bulgar barkıyr raazniLr ı; -rtiBl i- bu arifi . katn İki memleket mtaursebatındaki ferfintiıp giderebileceğini yanyur. Emperyalizm alayhlnda Frankları İl (A.A.) - Eaperyellim aleyMndıkl ikinci cthaa .ir ('(-ı - . ı ¦ ı rarau ima — ¦ >-- k-mıaal ı F»-u B II' ZaBBU aaaaaBBfcmı av aful- -ı* raanM tm— ..- jl aa «ııkın r »—nafT lı aa* Vı hUimı I nunin ahaaau imal at*»—el; an akı cOntkauc alarak dan •% had anttı *•¦»> -aml|kı Uı l»0»ııı^tiua> ¦ bojtoı '.nıdiiiarı bal l.. «¦..-..". !-¦ M*l r... Borçlar mee'Bİoal Fransız gazeteleri Puvankarenin mesaisini takdir ediyor Peru XI < A. A. | — Bereler bık kardaki ıı Ukalana leadlkHu au.ua, MIhIii gaı.ı.ıır M. I-** yarak»ak »—ı.au ««.UaaMJva. daa. -ınııt-ı gay*** >• a-raurna kradMnMa raheuulBBd.fi genlerde ir reehalehtun dalnyı «eh ,:ıın bir >ıkıl almif olaa hlr m»».diU)i kaıaamafa mavarlak alan M dıa dlraftı. attiUı •aillbarından lahdlrle bahıaınuk-Udi.. fckeerlyeı »ıhtı riya kadar ıauh> olmakla beraber tiyaal bir bnhıaa ıhi'maiı ıaraamllt bertar Bu günkü mühim maç Fenerbahçe,".926de Millî Takımın uğradığı mafl -lûbiyetin acısını çıkarabilecek mi Fenrrhahçenln kapraeı -Maçın nelicesl hakkında bea.»in değilim .. diyor ;> .ıı lı ıi-'iı ı.lı::ouır nr.nljl'il bulunan Hvıt-.ı IhJ. ılrıi"-¦ -.ı»iUı t'a ıniankann P?rg:oır*r» uaun-rlr/a-Mbbbbbi tfaaKı fa uran--ı aamanaam aa ¦anaa raal * BhBİ Caıtauıer ¦ raaaraaaıa aaahanuuau M— ¦»a.-utk t.:.ma» laaıaıır ıaht -nLll Oyır-u n al ı»y«> IHI .dıa.plja&ncı ın ılı UıniJD' mı Mı-_ı m;ill :oium y tnııJamu-. na

nlmuMu İra an-Mısır muahedesi Tahran 21 (A.A.) — Iran-Mı.ır mııahvdaal buıfln İmin edilmiştir. Simavda mahsul Irmlr 22 (A.A.) — Simavda al-n milyon kilo bufday. ddn im,.n milyon Ulu arpa. 0( milyon kilo mııır mahiDtlt al m o c afi Irsbİl hnhhnal r-ru a) (Uı - Hana raıtu mlaaaua'-r ı . ı. .ı..-1-, ahhıaıi Laadra II lakaVJ — mcL'"e LUU-l'iı ı.l.ıuılılı UaMaHa hatauRi rtu wInkıtadan sonra »lı ı. iMIiJl-i ı ı-ı. IIİ ¦niıBaılrlf Hliuı-ı ıhba.lU» Kamil Be>| alyarrl rlmlılir. nufeloı ¦ .ıı.ıku brrabIrılik l«il i)tı-.Jı..ııı. kamil] mul'vrflı Jr-.nl Dol lı bu- netine j mmi.iI aran m Mithat Paşanın Son Seneleri — 3Î — Cebi hümayundan.beşeryGz lira ihsan I Mahmut Nedim ve Cevdet Pa«alar Abdülhamidin ayanlarına kapandılar. Beşer yüz attın lira bu . illere kolay I — Evet. iyi dUıüntiyortunuı. Ing İli ilerle pek ulu m ıına ae beti olan bu .ıl- mm Avrupaya n p yeni bir gaile fakaraaaga çaba-aaamndaa korkuiur Stt aaiaa-Icanıo arzetanedafeiı Cev det Paaa luzretleri. — Efendiaaiı bu abti kem-terleri dalıi ul.ı,, dcvletlu Mahmut Nedim Paya hauctk-rinin müta leaUrına ıılırak ederim. Reamen tevkif i{in uzun boylu reıml muameleler cereyan el meal it ap tdr-r. Halbn ki laman »e mrkanm buna müıait Oİamıyatagı kınaaliuı ııhara cüret ederim — O halde neaaeaı ..md. aa-nai bâr vapurla Iranİre bir iki yaver gönderelim . — Efendimi» | baki payı şahanelerine ) yQı ve gor. ıBrerck arı kliitablıguıdh bulunurum ki... Bunu ı.,, n dahiliye nazarı Mahmut Nedim f'aaa idi. Hemen yerinden kalkarak Abdülhamid in ı.aklarma LapaarmşU. Abdûlbamıt geri (eri tekilerek dedi ki — Soyle> n i paaa . Sel bebem andak ve ca ve/aklr bea-(irmıiniı Çekinmeden açıkça vijieyiniı a. ne var? Bîr mahrur lalan mı gerOvoeıunuı? — Efendimiz, evvelki maruzatımdan uukul ediyorum: Çünkü »İatdîlu halde cenne(mekanın I ¦eha kkuk ediyor. Fa- 1 kat erlada eahit olarak (Zt-b-yap) kalfa denilen karlınla b ir mabeyin mOdUrtl Aborl Efendi »ardır. Bunlardan Zevki yap kadın merhumun oda p. n t ere imden binmn battığını aorSyer. O adam Ceıairll Muıtafadır. tkÛKİ •ahit. mabeyin muduru Ah Elendi kulunuıdvr. SeblKİet fdeYalnıı ben Nuri Penadan aldırım fu ( takriri ) lire tevdi ediyorum. Söyleıbgiuiı gibi likitle i mümkün mertebe çabuk tedarik edinil. Gene burada çaluac akımız, ilerde mesele aleniyete dök ; ¦ uman («ıaIHEMmIhiKa'1 >ıü >r. nerede İdi? Eraanrl. RaratBydr. rlrklıbkU mil-krkarvtk. r—ıh Mr iıar.1 huKal lam— mjmı Ba naıHal kale a>h detaeak alan *¦.".. ¦'.«»d > arada eafa»id Itatri nvnnıırııaa lı aı rllt. dardn halk- Bu bhı lar. »rımadı. Bu -l-kr.ıkll ai'l.blrtktl lt.r.1 knlnl rapıiırk—>. Bu «UM (ırU laka ••'•Irrln mam - ır 11—.4 ravanın hr& l ınara tBM va halı »ah* w • t — ar-bari ıı hn İı uir aeyra art**** mam •Baıuı ıı.Ur ıı-ıııı rlrhtrUk. İranlı aotolci" aV[H mıana'm mııhılan ellilini vaımııtım. Tılı < (BIUVİ| afraa aâya »ar kereetk bBr nlraBnB. BUadl P—aaıiakl aBUuaarhu: — Ba laara* a a mi hhaar katnai utbOı »e IHI laa. avtIMn: d*vnr*>nnnr Bir d. unları dlvanıı hı

— Kak vapılmGdıtı .«'I ıllınıı ır. rrrf. r"' ubnıp kay bol m o* tu . baylarım hıld-daklan karauarınıia ma bf Vinci Beri buldular Kag-p Uey (fulerehtenr-f endi naiı ı-irnı bayurut diyordu. Yani, fideki deaaek ulıyurdu Mahmut Nedim Pa.a önden, Cevdet !'«:• arkadan kapıya yürüdüler, barem bahv*ain« çıktılar. Bur t baremin dı* bapıama ineeCklcr, orada kmdılerinî hckliyen arabalarına bioarek (Mecidiye) kapuından Ik»ikta, taddetine cıkacakUrm. (Fanuı) cekrn barem ajalan gOıılerdcBbah pafalan bahta tarafından gotıin.,. gab.mtje alıvou| bırdı Karaakbta İnlerine du-tnlrr Az •¦¦¦».« kale »ar harına, ba -..m du.arlanma alt na grimi,' leedi Bacada âU kanadı bayflk b n dh| bankere eaktt-Lar Aı uzakta Çadır kökünün •avk tılreeeaı pencereleri seci -Iryordn. Cevdet Paya ile M.hmui Nedim Paıa kapı dışında bekli -yen Mabeyin (banduıuna) bin Müteferrik •kkAvunde Mnavaet doıaaâ •ruaan M aaode B-ou-r »BhaB-ı '«.alınaar. Ucaî. Baı-nrıU ballar urup .nı:-n abanet aaiuaı. .i c«fl matuftu ıuı.uitv> ¦I iren nlup |-ce yarıundan aan -ıı .¦¦ vapur da vmtn ıdılanelu rl ohk reıın KadıkO'. .¦•od* ajı*r-3^ımakv-ei' leyat Ka. Ceaaabi Aaaervha.a sevk edildi Uye-.t havamı- Tıttnb^ıaH aaaal imizde üji İımiMaı l 8 Aokaraju Ma/har Oamaıı Bay Avrupadaa teldi Av.-upaaa bir letklk aayalıau vaparf Dr kTubar (Uman B. Bin fiil m'u [avdrl etmuur Uaıra.- Ofarıan B. Avrupndn Mbar. "Memleket haberler aahara «atam aa aaamm bakan aat , ABkaıadaa. aa«am — toeak bahıal aaaa ı . na mutan tJM r anana *e ¦M I [MUB olaua aarrr IIMI aU, BunUrdan *lı hadm ve lal eaeok haa* la ¦¦,..(¦..,» laiırılanaytı: reci Mr uaaaarau Mat^ri PoUı k.-ıu rdnll raBH Hamal j Brr-n damadı kl».. VtUyauru UM ' Baııauyu nanireal mOdhru ZlhıU av molaa-klrll* Tııua gldaılro Btr «Uımvvbıl keııdlunr urpan " zihni B ıııüııuat-1 ¦:.;rlor.! ,ı MlilnSı. U« .dite ulur -.ur. ı. rr.nde nhul .: : ı ı ue aı iümiI namına kaUndı fır. «nam din' BU u Indan levı.al^n-ı ^ n mamura utap ınuraılıııan para. ilktir. «n takaya iic-ıtı mnb' ıl Saray ka.nıılıUr. 1 etr . alimdin gali hıı .ı-vını lılm rdi'rcım Midir Ba lıu.ualahl ajalhaal* I. 1.1 a aaaaaa va ı**aaı mı ¦mu — flaıı 11 fimam manam raima, aartaa- UkiH ıdllı ı » > vrnUıııUi haBal *d*ma*b-> knralıı.ıı den*» eeBlaat paçam

baal. IU- | kalıra Aı naau. man BBJ ıhhaaaaraam l-laahal. Urlu. ı..a».m aaıuıt.ratm Ba« * İM Paaa araıuıda • Batilinin İhtimalin*"ı haJıırdl I4> r.-rı. «.—n n. hn buuma ıl. ııl.'.-l -I' ¦ I "ida. Hu IKanBuM.il Oayrirnaiı..ıııiı. ı ur mu crrdttiı» laagıl ..İri ..m.l. ı ¦ ... . lm bekli' Yunan h.ı-. , („|„ haberi yohmua ¦ diki., m.-I ı b'ilıidor* «rltmrfur. O" I0IMB ..l.r uıUr İH ajıiî-d Zait* .k ıkü havıı Uf f II U I! fm» Ul. 1 unlprar II ıh)ltr. udan (rerak. ! .ııı l'ıı lüzel balosu îadikiiy Hima- ; HİKAYELER Cenazeyi ziyaret M * " EVLİNE LE MAİRE _ in "EldirMili ¦dut „ (imindeki i o man indin bir yaprak KolM.Rir .da btr dolu ;">aı» fetutun; Kanniı(a autan v<urrun e.» ¦* < •I yaı I¥VUKUAT>JJ( İki intihar İktisadı bahisler BUcuk kovu I1171J tutya; oı:t olıun nıi-¦Iji'idıiEi Bunun l(ln Girime berikine •ora tora nih ayet kroe-nu bulken un e.-, kırmızı uip eayratı uiianaa luutar.c nln CnOndc Duldum. «— Buran'.. Ar*0,,ım yar Ourau MI... Kalbim adda yennocn "'a tUMaır.iı ¦tbı ıidotle alıyordu... ı-151.. »1» «alıp tt"r bana müddet bu. VuıUmeha İO.'j' *. t-:.':1 b.r.iTT-at.-.r U(ın l.'T r I', i fakat ba bat rabbi'... Hc kadar tan Vc uykun da Orldlftlml dul Ve bana «rUi-ı açmadı bile' . Bir genç kendini denize attı, boğuldu, biri de tabanca ile kendini vurdu HaceadeB İM) ır" kanuni rle.bcaadı tıauru tam SarayMuaaaa t (Mit) ta ¦11 Kaim ııkrıl Banı lıVrbrııcılrı Siyaseti iktisadiyede Gümrükler Borsa aaaarlkıda mrınl-btlln ntlklkll la-¦ala rdUibrtr toıladıcı (Udin Itıharttl naaaay< «•«ini lalbık rdJmlt •« bundan a** mbfıf nrllrrln lflinul alun-aanatar. llîa tarihind lde rdllm B ınıMl ün nar uumlıkrl Unu ulan M-<*• .f.L-, tnıal tdllo.li ı< i;» :-tnt dılm» i.Un I,,.)! vr n»m 1 maklnrlrı İmal -dm fabrikalar ¦ .1 ban ururlUı Iı 1..1 " ıl |g Tarll.nl n bıihaata Hırlı .lortlattm dalma tor Ubanal» tabi bibi 11 imkanmıa Irmlnl. Umanların iButHnu TarU) atdik. k-rl bu I ¦ ... ¦ lar.'i. ı.nl .... ¦ *a>ki|o •> nahat «...ı 1,1. (Ul l-.lı , dralr ı.nayllııdı tak faili bir ııUltaf haaal* r-Iıa 1,1 ir. Hu larilıU» laara ¦ta* ar.....ur kadar Mrar «ıbral •*»-traaa dot'u bu Ir

(MUrlHnlt >t OBaal Ur rrnop armuda {«Kılık uttan.» Inhlaı rdrn IhlIUtlardan nail alman nB unlkl bir miktar Irmll etunerantar. İtiir» ararundr ttbrar mil r jIi tır rln.l> ir arlık t m 11:1 »ııı lir. Bundan maada Amrrıka «ernuıe bunrukr Arrupa aanalrlndr dr alaka .ı..... rr bayaU Utttadlyni ban «Ur 1 ..... .-i-, dbl doğrudan dalı 1111 1' ¦ .. - labl dajlldlr. MrırJakrılıı tuna.au kttUualaıiBia ıdaktt M»-¦uıdan lıdı.11.m dabUd dildi» tim., li. . ıt alımı ba .... kal doka c-,.ı\ im olur. 11 ¦ in Rû-tcm - İzmir j.ı.-ı.ı-ı Rustemiye ) 25 Temmuz perşembe ¦I» 'ini rıhlınV'dll bul.. ?ıriWıl lımlr, . Rndoa. rtthırr. Alttır, ma ) • atintı v« .yal tdccckor izmir posatsı e 24 temmuz brı I. . ' .' »1-11 ¦.-.!¦'! bu Iıı." yakman ItM *fta mir . Btr tat adan »tava mi araam Bre-un ka ananına mirdin-, •.. naıa kara ra takaavu (iraakrr* batan Mu yaralı ..tr,ı ıra da bırakır. • kottum •* .aıaVttuıM omun aramda ancri olan ya(u bayalı kıpıyı atlım Oda karanlıktı . Karanlık, ııtin karanlık« ., pmlrktı hı-iın aıatı inlbl... Genlerim yalnıt İti '.link •* tan mumun uyanın laılrdıynr. şrnılcı ili abra antıarput nar. kr t cKttirn mm ¦acıyordu... 1 ;-ı-ı- nara yoklu... aOcta' . natnan* hırlıyı MİM yaı ¦BBtna-dan mnJirum rim.1.' .. Blraı trnıra kn«M alt* parcalaıutın y 1 "a|ın bryaıl.tını farkatıim. yor... vc on Kaul ıtır.l doya doya a Ut kadar 1 tim!... Tatlı s" t — Otlml. aıat ona dalı Bllklnlyor' arar tdiyoni - Slnıdidı ŞehzarJerıaşı Millet t.yal Kredi Fonsiye ve inşaat şirketleri hakkında [ Bırihi lüıllrlm nıı.<.: ) 'tat ta ttaküat.» m , L-ııı»ıı.l> c¦ • naan «nrlrrdrki lııla mroıfl aa- Ualıl Uyrkkulıınr frk arrl* atarak çalainabı mtlı-ıılyl Una tUkkl*» "-"a **- 'ra bulnaaua tmrlodt noııirak rr 1 darayı kılan «•»İ a- nıııınn bUkûnurUmlır lama 1» İkna ma.» la.lıunın ınıt oUıak l'dlır- bJ mm-t İn i dlrlt *lnu rr rlauntn. ıÇuiTthurİYe HaEk sütunu | _ ^^T/*' t ^71 KARADENİZ 1 1,:" POSTASI GERZE T"™?PAZAR muZ al altıda SMrkrtl rıh. tkcıtc ( Znntnldok Lif. TRABZON İKİNCİ POSTASI YEDİNCİ BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU} i. ıncı keşide: 11 Ağustostadır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Ayraca. 18000 15000 12000 İOOOO liralık ikramiro ve | 10000 liralık bir mükalat. Bu keşidede 3,000 numara kazanacaktır.

Devlet matbaası idare komisvonuridan: !en Cet haddi vcnimh) oVd» ıcd RÎlnü 19 2700 kilo koyun eti münakaşası istanbul muddei umumiliğinden: iünü'il amuml luprahanc *a l—kgUnc hasian-ai (hUra* lela tanM aba-mayıs Ptt larUak» kadar Mtm «ekon 1T00 Kflo bapan riH Eczacı ve Dişçi mektepleri müdürlüğünden: Mileıde &*£ ıfcdc biflamak LzeN Flllk mııalLıai Dı Ktzım BCf («afindan Beyazına yçi mek'jepıerır.ıîu • Diş tebiiûcûnec tajyolodee ıK - Svibcst deı^tr takrlt cdllecepnden aız lir. i Çaromlıa ı Di» ıcbabctlnc vc afca ¦ımubkUıında RsdvolO|lnln (Te|hü vc tedavi nokuû nt-zatUK iyeti vc Romken giıuDiıın havamı. Cumarml ı Romken ta*jbls uııkUieldtl, Rady ııdlya|nı>«Ok. Ç Radyopall ahaı ,eralti va plâk m(|rnleatı. Cjroaruıl; Dls vc cavf bsKal&sr.nıı Radenlojit mouJaan va fkuBa aU tavc»rlr'.r tali «• revan lardan miıcve-Lı aıteji ve tahaffuz Çareleri P.T.T. LEVAZIM 1 — Pral. ¦ --lıi tailty. il arın -u-iı •ıvc atmak Md faantd e*b kapalı iarfları -Hl lam •* < .ı.-:.--¦¦ .¦ ~n«.i<. mub jemıuı i Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin-gll Defterdarlık ilâııiân : sari yapılır. Müraacai bir haft.ı mg Tahlisiye umum müdürlüğünden ı Hrnr-ıt Imffl ra na* lir... baBfl alea KOjûneokl r-.-ui.-a t-n.V.nr-3 niniı kapalı wt uauHa .e bed-B kast. (8000) ve k*aar anıya baflg ola* v-vul olmalıdır. Tramvay caddcainde Mfi.datı Nafi» Hanında il« V«4Uei bnıatan «rinam, .e .mim e alı Meb.aU.. ^-ml.d-. Ofnn.k -———-----i-——-) ntoyeadee-.il DefUrdarbk ten heyetine aı8ı*e»ot:Uıı A tu OİuanN Bolu maarif müdürlüğünden I», e-, koıau -ı.ı ¦vr.u: I. yedinci Ün allı , ı. ¦ wliaau lıatlantlıp natauıaıo aaltuı dk madıtep MmaiBafi İkmali Ins**n H 106 ita âl aruıu» bed .n,,- muûblnca ra k.palı iari utmK)e re lılııuıırk* uıer. fava gdı. m*dd.tltı mlr^mlıılır. T.lİp olıaUnıı BaraM lAİamıb ın«e baabulda riltyrt Posta ve telgraf levazım mürJürİiiğünden: nan kopalı ruj ımulile <• vlrn.I altpler tarafından lokUl .dllaoi kbatelerU" birlik!" d »Aırnıo. SM liva Vrkll-'i milli -mlUı mOdılc . talip olanlarm kaattnaoM mtıkflu kadar -.--.'iı tc S „ı-ı.O temUyaı Hatalarla! ¦Breaob flaani jstanbııl Tuz inhisarı başmüdürlüğünden; Hava gedikli küçük zabit MakinisJ Mektebi Müdürlüğünden: -YEsruıona. hm b**»<ii waa mm «as ..mui ianm. u. Basaauaj , -«o tonaj İ'ıpFakültesi reisliğindon Dr. Ubmun Serafcllİ ştanbul Sıhhai ve içtin enet müdürlüğünden: Maarif Vekâletin banimi n un takası maarif Kırı inli »inden İstanbul muddei umumiliğinden NİHAYET «—¦ Aialal. iocokjriı-. şakartl lalla rafelmU ıcı .bıan.lt vc beıaU gaye kolay liHLM onaBikıntlan "Gt 1G0Z.. SÜTÜ

ASRÎ MOBİLYE t aram,ra a her tni)< ,artak -alan, yımıh v ac takımlım- karyola! an mır rekabet kaba) elmeı dert ftıcadir. hı- ııyarct iddiamın tapala kaildir. Kıanbuld olar yokuşunda Mn 27. Tclefoa : lılna M07 AHMET FEVZİ ¦i Yeni çıkan Kırmızı kordonlu ANKARA RA KlS ARSBVOFLRATOS Zaliıatı u ın un uy «a r olanlar va hail nekahette Co-lunanlar t A rsetı O-faraloEI<ay-¦abt aıhhıt İbdei luvı 9*f tecrübe edinir çok memnun kalacakıımc Her tiaı.no ve her bakkalda b Ankaradft deposu ı Bumonli bira deposudur. Fenni sünnetçi Ömer Irıınln ra tan ımelıyrıilr tıinsd yıp-ı lalıdır¦ Ma 'ıı 11, (an :. .-\ babrr ıtrnrlidır Kıuuvejmv Tramvay c*ıWe<: \ı. 70 Tak Bebcit lf cawoooS| ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦¦^ I ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ |! d> .Vtcklrp t.lfllDıı l« ancu perşembe (Onu afilacahlır. Kayıt vc 4> d> kabal İçin atıu " daa eylül d ya kad İktisadî buhranla mücadele Günde 5 kuruş İle tayyare bileti veriyorum. Emînouü küfede No 57 -¦ UĞURLU GAZİ KIŞESİ •» Kı>e:ımr yalntı bir defa e; Lîuriu kUcmlrden Mlcl alan nıııhıer liniı tafailat flluııt adreamUi bırakınız I a muauri!irimde CAZI al|ara>ı ınkdim ıdlyorum. j^ MALÛL GAZİ CEMAL 4)d)•>•>•%«) Kllnlrri mlldlrlyrlc müracaat edt ılı ve cuma d> Jist .inimi yarış vc ihlali encümeni riyaset inden:. At yarışları 26 Temmuz Cuma günü [veli efendide saat 14,30«İa yapılacaktır 11-10 14,11 18 - 19 dan bur; •İddi luabıUdı malum»' ınakaBil tHrtr-ı «oaOa Irmlnal Ha* ..l«B.I KaıUıl lan» Âiıa mdarauıde uaaııuı kanununun nevin* dan emi ru-ntra ma a balı-» bU ba|> hu.: Ua aaıaJıu J.a'1 rtırUrraaıiTi kjau lön etaı aaa a>U tlr Btaırrof )<r raıouBaatada nal uıaiı zanu Bn aaaa *• aaabaan, ani anam av ıılLıal vana. arlaBap ram Bana aa lal-i>-ı i uu.'c i—u an haitımı ata» aal hakaahım a» yat aaı atam lirana dr ahap kanma m ra danana aahaj bapMi aranı mancanı ahşan la dm ıa*b buşvJi hardı» «railan taamca tat a mm harkl kamu w ı-ı Bc aıvanu kene barkın •• da aları bonUmuı anııp a-liııv.ı aıtmı va >ırml aaklı bueuk an.ıı ıı bah«o> kandı odunluk » un a atauub- kıU'ş» hant* mutlakur B*±ı«K^ıolann inıiumı M halim nUıaâuı Kmın edU-ı Duhuliye ı nevin matım- îüO - fitline! laf) İkinc ıfı^Liık ll«-u|tnr Elektromekanik Enstitüsü i ¦İ&.I.--K. CJ,,j......-.a r FUDA Liıc mczurılın kabul crii Çaktır, TalıîUı için ı ıl : mine ıruracaal ,a Lfmlliİ«fî"9!«İ« »umıcm dnlknde nımıkln İn armirıl (imento. (omrkacla oola âırr'jıdr'a; eda blı hail bir Ular I ajrvû koltuk kapm buhmarı sülfat. | TrlıvUa Ualı kıırlılm ıhwlnde lu tembul) . kanı btr bala trnlcl ma'.'a rctllıı orokiı-1 da. Drcı|iU4r )rkp>ır IrSınn kapın 1

Sc> rbürlain. Otttl mcıitcbi ve sair müessesat edilmekte olan FLİDA al pire gıivc ve bulun iıajara:ı ve İfna eder. Leke yjp na/, l Ali İlli MerIstanbu İTicaret ve ı sanayi odasından: -ıı:-.. Uorı I' . marı DU» racltebl bıunnd- -ı-r ;ı „ı lan mı. aduıfiKiır. ılnmumu roıaı cuniı ıaı ¦uı allıda ıhaıe «diannı Uaarr tıpau „ ¦ /.ıı- - nı -aı.--. aoımıafiu Tallrıı Un aartnıme re ı.ı:.a.. aormı Umre konUnanumaa maruaaıtar: EMSALSİZ BİR KEŞİF: Coleman KOLMAN LAMBALARI VE EL FENERLERİ Rrnrin llv yanan Sn Umhılar ılmdlır kavlar laanl rrlllr ı.l. r la MaTtal Lalıul etann. Harflyatları ani ..ır lânaftuıaı «.nı-yalı ad aa «aka naalırı vt-rdUCI aydunlıh •r t-IIIHIr. KOLMAN El lAnahnları v» fe-ar-rlrri dünyaya yajtlaa »nhrrll.-rlnl IrskalAalr- nl.n ld«rr-|r. rlar *tr ua drrfr hallaaışlı nlaaalnriBn HM I I'-I.....I . KOLMAN Umhaımı »e> i.im. ı ıl tılr ..-.»-uk dahi kuilıınabtllr. •<>• «anar va hal'tyyo» lallntnl celrnl lılr Irhİlkeyi- mn< raa bıraknıaı. M'iku- | KOI M t - t markaııaıa IrvkalA-J« kullanııtı vr lalllaılı-ll taba. or r rin- dr naran ıllhkallnlıl rr'b*-<lrrlr. Flida yeri S üitıayesile l'lidayt tercih dcpt>-u sahibi ; şurubu tnlitah Markacına ı!ikk rckahcl Ie ihraz 1 yüzde ırusnır. rt yerli -an Ecza n kuvvet aheseroir. Ba.-ı11ı/.ı k ıı JJİ $tddı.İIİ uçaklara Uı-, mg bîr lıa*ır ş; Calatada c-LI Vnyvnaa caı! ¦( I MİM Khr I.. 14-29 SEPTEMBPE ıÇ>29 İt! I Madenî Mcvat sanatkarları cemiyeti: 1-7 3* daa İtibaren Kfekkul cdittnden rcadtal mavat İle iailyıa ¦ -n.ıiır n,,r|ı . bırlundabl abık cemlycıler mUalcalb rılduÇu clhellr İşbu eaaaha cemiyete koyu oiunmah uıere Kaçakpaaarda pmrhlep hirıa-ındakl merkcrlae mSrrcaaf ermeleri luıorau İlla oluaur. KARON *'™"ı FOIRE be MARa/ElLL INTERMÛTIONQLE MÛOCHE MĞOlTERRAMEEn ET COLOMlAL istanbul l icaret Öarosunaan; Kalorifer İein elli ton LnKiliı Kok kflntürO mObayaa rdilcce -ginden itaaına talip olanl arın »eraİlİ anlamak Ürere Um m ur 970 gaycıine kadar Bona levanın mrmorlnğıına mBraraallan i r. HALİL SEZAİ BASUR MEMELERİ Fislül \e sıracaları Aaxl«ad. ımaııa».clrtanUa | oooe oc oc ooot oooc ooot oc e ¦ Di» Tabibi PERTEV ATA Bej { Berap tetebbu \ azimet etmişti det cılecekttr. Utanh.1 llordanra lir

Caadan. Uehınel fiallm. Hasan Hikıa.l, Rtt-aeytn lor.rl Bcjlrrtn Haralamboı Ka* rayaımputm oaıı boıc ldıkları para-ya makabil birinci dereer ve -ıı at-raiı İpotek Irae nıledjklen tna-klaf aUk ye i mahahr cadlt Kdyıeı VUaa cadden Bokaıında atik M cadil SI nıamaralı ham- bnrrun venımemenn* den dolayı Uule. evvell-ramin kaaat tein otua Bun ¦-.-¦-. ,¦ ,,e-.'-konulmuıcur Rududu Untt-iL Baiıyaııin ve Nlaaı duan arkan Hacı »»1:1. Etendi va Hadlce ıe ı.... ı Dnlne H n bana ıe balıcab-ıl vr baaen ana 11* mandal labmınen 5h meuo lerbiında ve aıa> ııden lut 'nabbaı bina mille-bakui yan vr arkaamda balıcadlı. I tvıaf mbıUmlltlı: Bokak eUleiloda oç bahc* nnrunde don tatlı ait kat pencere İr r demli pano aK.u*iı kooaaın pokak kafuaında mnlnl cımrulo yan bki'.rr.iii :r.• '.ııalıı.l trıkıl rden aydın* tıkları a-relhlrktreı Ikl ayak laa ¦»rm-¦endeR j'ir.ır.L mermer flcmlr parmak korkuluktu aana lıhlan orta kala meı-tOj mhanl.klan korkuJut" demir par* maklıklı "o dört ayak kefeki bu mrr-direndan baOfeye Inıldikie diler aya dirilik mahalde n ali kala ıtrlur Arka*, dala bahee »t duvar Örerinde rtıatı kagir korkuluklu otap bir kor nea rrlf kayın ve bir mayva aitarı vardır u>ı-kor konakta inat bay-jk uç -ofa Hc luaau rUk lO dotaMı Mrt ı-miu- aıi'rt r.mrla nahalj odun ır kcoıarJUk aarrutlı mtrmrr Irk-mu ali kaıa roaoavU bulunan malla, ocaklı ve aalreyl havt olup deruninda Raatm Efradı. Iha an Hanım ve Jaanar-maıik Kanım kıracıdır Caph* lamban tamire inuyarı ana ru.n-.ijrn şahnişli ve balkonlu .utlunla ¦teklrık lanı ballı MM) lira kıymeti muhammenrU olup Iştınıma İnlin o-lardar vr daha tlrad' malûanal akait I» kıy i muhunaırıırııuıın ı nuneUnde pey akc*mı va ricaya nuınaraaıoı mıUlaald* Bul İcra daimi m ja wıt>» mai U Un IS ya Invdar Uıa-f*\ İcra ı.:.(¦¦.;. : ı¦ ola* Mlnaan rr»fl« "i- ¦ ur. i dulu Vınaaap iyeni ynadr Rxp-aı ALTIHül SENE - N 1870 YUNUS NAD! İdare ha nevi; Uuyunuumumlye karfiaında dolrel mahtusa Telgraf: İstanbul Cumhurlydi-PoMa Kutusu : N' 2« Telefon: raZT-tt^ ldnri mUıHlr* : .ti.- KUT ¦'"t'1 fTa* Cumhuriyet HER OCN SABAHLARI ÇIKAR, SİVAS. TÜRK GA/ETLS, ÇARŞAMBA 24 Temmuz 1029 || ABONE ŞERAİTİ vtoiıDtii Türkle IçInHarıç İçin Sendim 1400 Kr. 2700 KıT fi avlıgı . 750 Kr. ylığı 40» Kr . WM) Kr Nüshası her yerde 5 KLRUŞTl.'R Lozan Muahedesinin İmzalandığı günün Devri Senevisi Lozan nizamı tik •*lı<l. ı muaıl larlb ItlBartlr rllı.ınv , tmaıııalalı »Imıyan bu hadi» mili t I Ihlmlf lılkarllr •¦u.ııiı «ViMl-nat j kadar Mılt fa artUUaadlr Ba hMbr ' aaMI ba-a-rıa habal. .UnMin nün taa. ba bul ¦¦lir barkıra|ı bar aVrrl m- «ntn. a. aaaa kta. ıb-r i* mmt ı aaaa «lanıaaı rakam mafcJal a. tu rt- : MmaytUal «ahi man İradi haaaUaanr ra adıaa «amam aOrm-aUrtı rU «froa ! Msrak bBlbn onlUrtf* s lıo/nr-.ı BMfc-U- udraada hayalı bit -ıran tadaktr-|..ı,. .. birimi ni ¦<« hır<ıa>olaan lb- ı t'*r alllklrn tarara ayal arana İr.d» taa.m aatadrub. Ondan aaraa ra ata ı ba bataa -* (»"• ov la.aa aauaıa Mr ifan -Jaaııarr. ar laadJk adana*, Hr I aruaall kV ..... adrbalDdıb tf arada barı, «a ırtulatknı.l taaı nUmahia arar ıtâHıre aaa lan.alaraarrra tadar «MValaV drıaana a»n.htf Mlk İtin.. I.ııan tanfrran.ının ra er-Ha nbnati.nlan uh olan anıl ıln terlndn Tbrk fl*|«nar.lıha*ı l.mrl I".-naaaaa fk.ıl ıı.n.ılrru.- |...dr.ai|l bi

TUrk hürriyet rr MIIU1UI lamanda Avıapaauı barla ar ham etinde barak Bfrı anı Urla aauab n arca aaı fa adata «anla ta ılı <..ır.~ taalardarardoL ta* k «narlı Battı bayına Mı boBraaıa » rdu I Itı hû imlinin umu pil UlIrnaUvV nıhrabkeı olan Ballım-rabbaraa» tipini. mabat ılrn aal fala traanada trrapanın basan rantta Baltalarına, baran yalcın kayalı naa l-'l IdarraUıi d rr'ahlr ett>â> l*nu*l ra ta ab İr naaarrralarln uMrael nınılllna fotornırL iıin n"..... limanın Maa atlıdır a.n.,..Un . ,r aratman | hu.atUaı tabdtd ı tanık nırı.. haaa ¦ adakaltlU Crjnnııın .'-.l •( ı ihbarımla buyıık Oatty* anı hal «diyarda. Tabarıdakl İlada rı- bir t*l«ıalaın . bir parıomdıı ¦Ubahtka lataadn Bb hlr ir: ».rufa BM taıpanl*liB aaarı atanan anut daha ılradr manhrı hlr »atı.-.,, «ar. naat ttaUU' İtiliri d.la hadodu haka-kııaıaaa adım adıa farta par,a koparmakla duam rdra I Tart, aMaaaaaktnaaı dan ba Badada kokota i."' kanal re -hliı-ı» harp sabalarında müdafaa rlmlt olan ¦•Ilı. ta r|tr snlh ulanın r dr namı oarof.ılnl en I.I ' lı hlrl ML Laaana- TUrk B.-aaarabbaaa ..ı... aat hartan katta . ı.Hanaa aadara kantat •< boBU har aı Ba ta. h. attnta Kın «at- ı han ısa Irakta balla*»- da pat trl • •kıllı ıı ¦ ¦ i biı marahhaı harp ra aıUh araaında hrr haıift bir artUıey* «arana» İrin hablraarUadra lyrrı ta-akmal aha atta a baV narlnial •arata-kflaa «o < aradlr b rm.1 Pata raabl T ark daraaUr -|ba balla. (.t-aM brr •. t andan nldutn Hin Tblb ml llrll unun harf «badanada ı-.ı..... (Ibl vıiı •adllrrtnBa da m ra Mtraa llrakal rr -*¦•>. ıln lı hl pbrıı t-aHra anladı M ..ut alaaa. aaralı ataaa anan ¦lıbarıaa.l aaUırtrr |Uplı»u ¦lınısll.'.k nıtiı.Mrln aan kaUeri olaıalu lararl Tana TUrk ordnnaııun ınlrrlrraa* bvuaut aaan«m ılttlrt laaaaBa ha •a'artma krllhdal .ıılil mika aıllhaal adrrat dondu Ba arth arr lara m.ıuıins milli had oltan dahUtndr narrtral UHhUUnl -rllrıll laaaml hark* ı.ıu.ı rııı<ınin ra-aaaa Batkıa*ardn *aa kaataraaı kap. bataa» »an>rnlaoaadaa bB dlınll l«ln ra -ın kara aarnaabah* MU, «r mtiuriklrrlralılD'rıbar u aı anal Gazi Hz. diyorlar ki: "Bu muMİıt-dcname, Türk milleti aleyhine asırlardan be rî hazırlanmış ve Sevr mna-hed e nam e e ikmal edildiği zannedilmiş, büyük bir ıui kastin inhidamını ifade eder bîr vesikadır. Osma rine alt tarihte emsali namesbuk bir siyasî z.nfı-r eoeridir,, Dünkü maç Fenerbahçe "2„ ye karşı "6„ ile yenildi îrlUaabaha çott aamlml bir »'-'ün carayaıı etmiştir, mi-=,-.111-1 =- :¦!¦¦.:arı!¦ oyun aailmlatlr Sofarlmir.o aılı mltutlrlarl Mıurtı kardtglrıinıiı dlln İlk moaokıkııı ftiKihuhı... lakı mim ııla laftılar rr (iıL bir oyundan ¦¦mı t-S callf c" dUar. >liur '-.ııı..i1 -.jın Ur Irr.rı"<ı.ı > japısaajı muaabahayı (ornat bacrr dan Tatuiııı Rtodyomono bay hin kadar •nyirrl ırtmuıtl âeylreBat aııyanuıfla «ıtır Kni.. B. Kahire -tii'imn " ¦ Taya. .»tırır --r.n.ıi rrkAnı re bir «Oh alnlaı ıcrat kal on o yor. bendllerlar fahtU edilen honunl nuhalkr-, dr lil-l ıl ,¦ ıl . ı kolordu bamandoDİup mi ıi..- ... ıı ...'i,.' ıı.-.i,. tıandoeD Stadyu-nun bir tartımda bir at ilmi. nja-

ı.ı i. hllnmın. kadar (âraal partolor le-rpnnam rıraulllr. Maırlı mlnarirterunlı, atat H.tO «1e aJ kırlar arumda inhaya trkmıyUralır. Kahire jampIyoeB boyar pantolon te ¦abuli itini... br»" forma Ikltaa rlml) IrrdJ. Ota dakika aoara PonMlıahe* ı<iı um da «n ı-ı -1 arananda mba a dahil olrarjlor. Baha 11 n, .1.1 mrra>tm jaBaşvekîlîmizin tatil günleri e ismet Paşa Hz. nasıl vakit geçiriyorlar? Başvekilimiz sabahları deniz ve güneş banyosu yapıyor, akşamları atla geziyorlar Leaan traıBrlnln bUytlh kahramanı la mal Pe. Ha. ba oran laıaa tolauana laaıalaadatı (Baöo 0lı.on Matı dı.rtoeaJM İdrat rsUyarai. * Latataa gBUar a aan ba kt^ah h«Vt ka<abau Tfrk lartBiaty* k-aa ¦aaaa. biat de Maidrl ca kayak Mr m«thı t'.faı;t3r. ı,BakB TUralya Lataa Maabftttolle laloıı Ura ir d« kaaaadı|y oı-aiaını ralorln neılecaınl ıs kılmadı, ayal ı. mada kaCnl kıy onlardan at Oütllıı kııyndaııan arade olarak Bir vc nflatıklt datlai nltrak meydana ( im. ıik Gaılniıı itedlCI (in, * Hu mualıedaaaaıo, Tam DiUletJ alcylıiJt aaırlardanberl bnıııl r iDnahadsıararalla İkmal amldl|l lanı ¦ ıJ. ı- ¦ .ı ı Mr ani katin mhldaraıaı İlada rden Mr . ¦ " Lozan „ a ait hatıralar Murahhaslanmıı nasıl vakit geçirirlerdi? 24 (emmuz günü muahede nasıl imzalandı? flBrrtahft . ı . .ı.ı, . 11 . 11. ¦ i hlr an pil dik ton. bUkclbtr laatl «Bildikten aortn Ikl lakua do yekdliertıU jruan-u.iıır iır '.ı.' .i..in'. İıtanbal Spoıdıo I «mal ıı--. lu kdareılndr bat'anmı-tu. trnrrlllrr nlrjlr ıllır-.ı dB»mUal« ml --rı. ¦ . -,- . -.i, ¦¦ , i:, raoa roartrı l-l- -lertne ılırık oyuna N.ı|i.ını-uıji« İmttard anıda Millî lakım ım ııı 1-1 n> t'"!' edrn. .«ırır fılllll La kını ma yr. di i.-. -.ııı Baranı Kahire oauıpiynııu dtn -ıı kadro Ur oyuna bayla m-î'11 AbdUIBtmlı ilamdı V.. ¦ ıı.: Mrtımal Ali Bataa) 'UnbtJl 5.a ııuı; Batta lamrt r, Tflrklyanln en bu.. Mrl «e foteletii'r. taaaa- lam «aklı kaaatıamn baranlı "Abıhayat,, ın sonu Kariler im ilin büyUk Ur he-ve merakla takip ettikleri ( Abıhayat) romauınıu zeylifli ir «'ml edea yeni ro -iDanııuı/a bajlamadan evvel ( Abıhayat) ın bîr balatasını derecdiyotu*. B B, beni evvelce ( Abıhayat) ı takip edenlere vekayii faatırlata -cak. hem de yeni taki p ede* çekler için eaaalı bir mukaddeme hirmetınl görecektir. İkinci sabitemizde ukuyuııur. harlıln «onunda taalr rdmn bir ın frcüı Ü'mH ü irTySl,'' ! Ucuzluk kuponu I j 14 lammuz carBambB i tumhurty^t I Ucuzluk kuponu ^ 24 tamrr.ua çarpo"-in i Ucuzluk k aldoiuiıiUn do¦Ihh diye ı ¦ , .i ¦ rlrrtn irBainmn ...m m. dı> hapi«ulb dlje annF11 ¦ 111. ı ¦ ¦ ¦ . ¦ ı 11 r ¦ ta dana barla tamla olar hapIHıll iyonlar* ıha* dadll o naraya 'Mel İraklı.! lan d o ttraı (dnnlyrcrtl edrn BV.-y.blld'r. ¦attn nirn vr Kni" ı-'i olmny ba-orrtır ettikte bdya daha kanrUl

Sevgili lantBt PaşumiT. dün Pandlh plajında yUzurkon... ıı üatvrklılnılı ismet Patı Rr. baeBn lam 16 fim duror kl kendısloi •ramudn cdrmeklc bebttya. n ls-lantm! halkile aynı baeap ı.'nrrr"-1 clmrlladlılrı. '- "¦ ¦ ı Papa Dİ. bu bsdar aı bir fit-1 manda eU<sı<n Bayii UtUadr etmutir i'".. Mr muharrir Un! ile. (ota. muhabiri «rindi d m Mrl. 1 ¦ .ı . ¦ Pata Rı. nln I Pendıkte kl keıklrrtne rttınlılrrrllr. Ma- | harrlrlmD tam* t rotan ın raktini na-sd rrrlrdlttnl Irlklh re Ishlp elmlrllr. Pata ın toto muluMrtmnt N«nık Hm do drabde rr knnıaalda mllmbıllr İken | ır."i- ııi-ııı a - ı- i-.-İn\ almaıma mb' ad> '«Maıi-rdlr. —muharrlrlmlrln mırtnhrdhlm.ı r* elti mu tama ta edre, frmrl Paıo n« I ÖMkr B. Pendlhtokl kHfklln tınhçoalnde aalınoakla a ali aniye r Pi*. Ha. bir uıkdd-l ¦ -.. hidIra, har ııı,, .ıı de :¦: -n ¦¦ ¦ alo. moblle btnrrek nrnrdakl Prndlk pltju na .-ıı-.ı. , İt..-1, ,-l.ılır- imi banyo rtınrlrtl latU atık rahltdc kti{bk Mr drnlı .-mamı ıdcodc rrtlrltmlj rr dnnlıln ılIMnt hum ıU«. ı ı. ¦'¦ I.... Itr. drnİBdc, doklortarın ı -----" - I1-20 dsklkadaa faili lalr.iiii.rl - İlli]avcı!.- prh yBl. mak bltınjyen Pakt Hl. 10 (Un uı ¦ ¦¦¦¦'.ı 1 ı . ı ih m ı ı ni.'l" ı.'i. Artık, bdytlk yatıaıa Oııırr B. I ba* İlmim İni ıtrıılıdit . ......n-Vio »e ııvruııı ılrıılır balırıp \ikarm.kla* dır. timrr 11. banyon bilip Ic dmlıdra ıı'.ıııı.ı dafrurı sıblldr i.jiu ınarı kurn-^l. .. ' ¦ yalmakıa. tUcodu kam' lorla DrlIllmıktrdlr. Imrl Pa«. 11- hlıar dalın ılı'nndd kol ırak rlrall.ı yılım halkın . ¦.-.-n» tu rııroab ladır. ' Xla)adl <a t -a I d« ; Halk fırkasında dünkü merasim Konferans salonu ismet ve Kâzım Paşalar Hz.nin huzurîyle açıldı i'atvr.nhBlıla rilyak jarraiarı nlnl ıdnl ,m p.darUrlaln ı ¦ trmk Kil •< kc> .kim blallkllfl l'altl -m al alın OUbnda _ ... i.. ı.ı.ıı mal 7 de kalkmakla, kahvaltı 'lu «nnra sorlmH yarruları Ömrr ıe trd.ıl il* bir me-tul nlnıautadır. al**1 _J."1 Ismol va KSaııtı Pa. Ha. Fırkanın bllyüh salonunda ¦ tamburiye! Halk FUtan tum lir mUkrIlrl Mr (ay ılr.mi rrtlimittir, yeril ırı.mnlnıı II* Mrrlt (c (an- 'Fırka Mbbii bıylan bota trtrlr rdılaan| lllrn ulanan .... ..ı. ı,,...¦¦ ı.r 11. Vıi.ı.lı ıı ¦ . .D t iı I ..Abıhayat".!, sonu Şehir ve Memleket haberleri "Abıhayat,, ın hulâsası I Yeni Ir^rikaanimoku) acok ¦»vata bu romanın "A baha yat,, ntaramnı taaıyaa birinci kıımmdı uyan eden rak'alan Hatırlatmak için o kıamın bir kuli-aaaıuı takdim ediyotu*: | OUUı Menin lnnındr ıapu\ baıtalaUı. I.klr bl. «.". bir a»"" kKanlmrı. at* ba-ındı arlık Bir ¦ u. • Nl" akımı baJavaaBiıacak kadar Mikln bir baldı. ¦¦mu dıaaUnurırıı iıiıdrn Mır kapı palındı. ,ıiıNılc>ıl-n kıt tlrmalar »rıhtu »m ¦ barltı. Mr adlin krrlp» (İrdi: ı — Dukier Mattan'. «adL m daldBada ırı> o İtim O dutunu.nmıı' ¦** . ¦. ¦ m Uttııar. anan prn-(aUndın kuııalıtıırk ur. alt ı na Mr imin bolınıı-faruıa. d'CU aal* lak. ba «ar». itUn*-dan kuı lulııaanm (anal Benim rlırnd . anana İsin iatdkat. . Bnnlaıım. kabul fdnvn ben aana akılı.un .*-rnıflm. »a da hana kamadan

Bu bulabil ı. Bıltraplu •aml •ati var I r*ll'iHtla> hani — laenİıat.ı. ¦«« J^ta-aı... ¦ak .maunda Ura. ••Halimin Hrelım. —a ahthar>iı lı. bea d> kanını ' mi". ı v.ı -ı.'.ıı alfiioı kal b-aı ı> ı dhakr .nrı la ı.ı * ¦k İlan»— raaaaaah « •MI» «B.lBtınrı lataftp kr trıa.m-dlkı.n h« ... -uı ujln Halk btr karar tertmlycmn. bari krndı kamadan Mr bat daakla ıiu .r..'..ı ırBl yardu. «o»uye-b kl «ak («andan oırukıın. hkc mu bana btr IfUlb ;>pmıı ıl_' ulur. I ha.la1.klı ha nından Mı bat dııalB bu .anr»ıı«*ı ¦dama lardı ı.-n. Malarına ba ha ı.ı.ir, «ut alanaa dııarııa •ıhaııo aaarıada. laabaaf bSsrııa •l»dl k.ı hanla ha¦BinıaniB ¦¦Banına ba kadar >*hfafl-arariBra «aa-H • laabanaa bor*t ı"ı«" ¦alada» ba.balaa adml tannan. — Ha abat aa *~l'' baal aaa da baaa ¦ I haıaaakaa karsa tarak IWi ah. ıı inanı rr.n. ihdunoa « bk.ak bk ta»>ı •¦ı.» «ardaki aaa ı. wmUm ..... dahk* graafaM • »•Uıınpuu. hlBIlblaam «H-Ub» "«1M.ırnı hiamdtraldB* OSataa» ¦kV a«a*M aaıa . I.ı.. 'k.k...ı. l.lı ¦ HBi—dan aaırhmı —hl abı abra fak., aanhi h.hnd. an at ıIBr. .«..aana l.l.llıılıı ha Idavıaa. •ar» brlaa. hındınd.» ir.ll Tahrar adarını b«U|i lamı lı (Hm). «İM kr adında klı »aı ıpde: avaada hrnnınl /mor. ¦ Rı. Iı.n ifiiıım • |>ı,r «uılırla* laı-Arlıh n da ı-kadl imal* Antrepo buîtranı Uman şirketi M. bu işe bir çare bulmak için Ankaraya gitti Tl.: Japon gemisi şehrimi/d t Ticari münasebatı tesis için vapur dün 500 ton kaputbezi getirmiştir İalugOnKU dertlin vr» rtuJ.'.naM Lozan zartarlnln yı! dönün, ü O »s un Loiaa mikamın .«ad "ün rlye-n-c mUımlılılr. imci l'a.a rtaırrılarl 24 lemmuı i'-i ıe Lnıar.da >oHı muahtd* »İni Imıalamıo ıg TUrk ItllkloJiol . Ttin; kudreı ve knvveHnl BOtlo dcıktMn ınad» .rtlrrıl-ll . Ha l nmı belli iin.an Da rdl TU ıı unda da mahur aı ı¦rn'maknr. ıl' Dakanuaru . Japoa prniU llmar.ımada ı ıa.-ı ıı» ¦ uarra ila da-(•MeeClnl raıa* ı . kj . . . ¦ I Ilı j ! .. rf İsin lah•nt it AnıaıUİan bol ırVnl. lajm ficrarl ir>ıU mrbdı oloıı« .t* ıiıdı ıı bıavlınnı bttr kir haılne rrrrrafta bl (aml -l-rr Mlıırmlrrıak.'iı hav-'i.ıı dl i'lniiilılhr. -.ur. Idavıaa tın ı.ı. .1 ...ıı u.-niı dmlariB inatla an «df» r*i ¦¦ ırlndr bUıvaraaB baaı.n arbamdan «*L aba-karala ı.rlal tmıu, ««««ariTlan I Haklar W ..«.a ha -wnraa«M ada-aaaa .1-k.lla. Mr BBM1 hiBaıaaUı bara W» na mrlaahırl baamıari han* aban-- . Pbad ram atak. laaıhahı jlt,mb r,"f" **" IrrKrrd. kartı aaftar aıuaıı hk klanaanla nah laamadd)! Mı (İdi bir -aranıl aaraaı ; ı m.. i... ı. lıahı mı (tbl ¦». hanlı iciı»ı-n hala. bn ubub hant l kmB ranUral al bay.l («aa laahı fma Haranu Saaraada a—*—mtm ı r Ik kaaara an... ¦ ¦ arka. dan Htavn INauM İBaBlaiBkı balsa* ala bbM .-lı-ıu reihar

i kayak Kr Bafiıln lı ı-.l. ır-Vılı Mr BBja ındrru ıa.h..ıi. da ¦ ı.-ı". ba aara Bİnn renkli btı halka .u-la barutlardı Dahtat Manın .i. ılı kl — ||W banu l«U|ln laBua alilinden kuru.,.. abadı M. hanın nail ol. »ah ıı . ". - ul dhkaa taora da banim batıa aarratlan, nıuaı nr» mnaaa Arı* hane nnhdaia mu' BBTJ—*a. akakavial «a» baa,I.... aa>-hdaa ba an aba ..a-l.r bar lana ram ahamıd. fa-uraıa btını rrraa. anan t,«lr bJm bUMr nrdrn ı.klndlfiBl «Ornaaa — Madrmhl dadl lk.hu.lı Icaırk ¦ uuıvın iclBdr bir d m kariBmıa (ikan ..- bl> Mn-.ı-ı dnklnr Mor«ını tent bir kadının » Sararanın •Naraa İdi. nfır baalı bU ulan «ne l«l~ı bu kadının (BitDlfl kaitınndı kıııdiııd (teab «İM ,.ı.„. .ı., Pna-t. Nara. bo.-ıı.n.uı ııldılrtınu Ofrealncr aanhl kar kuue bir emaltea kuılulnnı dbl nılıı alda, Morun babiiIb InnB'İBhn fren" »yı.ı.ııın -ıl.d ıı U'm'ı."- v.-.kıl «X-(irrrab kamını İhmal el kadmıa harad* ıdıla iuUih hlr halde •auduİıaı „j,.,. ,|. N«ra• .mı. -ıı-¦- . ı . ' ¦¦ ¦- Doklar Matlama Preana .Nın Ilı «rlınınnl nnUydl. Gaac doklor bu ktdınl* aılrnıı.ı ¦ - .-'link raaı alda. Butikle bn «aı.r>.ıi[iı larB.dan m iIiIt VtBtdlfr CildUar. Orada bir k*( «Un naiHbrr Taaıaıht aa anara Pııuı Kara malam dr.ra.lal (af ırnseh lotn Vrcdıkl™ «II U. Iitr er* d aklar Moreu 1. m Fiaıataam n«ı ı-jıi:...-.. ı .r ...... .... droMıe odadan İçeriye > .ı .... . Mr aıl.m alrdl. Bu adamın «(.darındı Irpkı r.nu n.i- . m .... . gtta canraaftı Wr kıvıl.>m. pamaf mda da lıphl oaarı parmıemlıVı (ibl (iHp Mr rıirdk vardı Manana: • lı-rl-in- «irdi-(ın ha blaaıl lan enimle bf-nber (afaneb lalnmaaı nılırtrı?j Dedi. Oeae dacrtor mı oHu. r-rnbar VrnaJlklan cdrtdaı. bnmiflı bir (.mİT» Mudllrr ¦« «'rainin hinde blf taıh ı .."ı ın SuıBi iılı.ıı endine d>l(ilar ımıniııı «cu.ı.t ClMıdL frJemenk («nlcllfrl uranında i-iI'ub Mr (eminin kaplanı olmak m.n lıııamn ıCean lındalı. ıd.ı r...ıı.ın kahramanı atan (Dakhlr) lamlndrU bn adam, dah tat Mot«a«ı.*»r«rl ıııbndia efııaninin kahrınım aUn .Itak Lâkeaem. Ur dr lantıtırdı Irlr-I (İn Mr adanın aminde durdular hım» llıllım.l ıı II.i. ıınııı b*« eendrHin Btrkaliıdl Dahlar Maıean bn ¦--.i ¦ -lı-. btr Mi ıklftlihl.n nmamı ifUmadB bınr bulundu Kararendi bir lalım mrnutmr lıtlrıh etO. Yahudi ..ır Güzellik Müsabakamız Reyleri tasnife devam ediyoruz •fuaaar.ıı temi 11 Srmin. II Mrlık 4al.il M Kema ll« 'I - ı'l. -ı II atan t a«ff ıu III rtraı lataa.kl İR hu ah İnci M »aaan Havan II PtrthB rrtnk M MtL AaahM *t M.l FdMlB

IH Sı. ıd-l ı . - II i: Mal. t. B tt Mal ¦Mrl D B «UUIıı «IH ¦ H M Mrlib. İM Hri fad aiaraak 411 Ut l'ırinaa W HM Madl'11 Una llnn II t ildir ıı M laU Vanan yan M MM. T. % al A(IL: Haini. I • m ¦ Ülfi ¦ Hl ¦ İS ¦ uı d* ¦ I» > (11 na • B..J ¦ atatıl Bp) M hh* (aa* BM fttftk ¦ MA m UaaBB PM a» » aa hbnham a ı« «1 BhBBatHi «knaaı . m kft «Ma mi n «a-^ja»-. un m o-bu i.. i* uatma. «.,„,.! ,,llr Ma ¦ a.n , »i •a bm ......ıı in N HM P ¦ ıı. tt atak Kad.. (M III iHjlaarna D t*B M M.....I. .. nira ua ¦¦' y.ij, T a İM • laaaaa lal* rai .UnUın.ıı ¦aaabıılal aM.kla.ı r». aıla-laıbannı aaa-r«ı..nıı İBnMI nnuı b*t 1r :-e-.'iiı r ı Bn um»'. kâtl» Cltu n-.C'.lr bl: da. İtbalkt MU rlnDe'lıı tinmı romıi ı.ska ''..-ı-.' muıera:r. ¦ Tlnnl eakOslne (lı* ır-Jıinl odaaı umunu n*. w"r#a deııaı-rar. VUTde i: Bn ııta. pnaıdıı f? ini! *ıı f*»*..ııılu GiüUılc c Dıııak iııırı ır.ılMlnJr » birer mJiıı ı«.na pauaCan Ulrû-t

L«I mll.-.ıoj Ksnla rnrcolı.-ll. J.pıu I «ılıı—in Jl MI ualıl ı mıı'.aıalaılUa | jaUaH bul. 'un Jii>: o ı-f neyetı t ¦emLlılrıdJ Japon aarfjl." ı •aıarı dahB BaM luıa ruııekM ıe bunları Ttualndr en fitli ıflmlm ıtUyıı ¦aracından olmaama •1*1.1 • im.kındırlar. BUE-dın dolapı bu (anana aaıa>dı Kinıbalara (İDİ barKMn «*an aay.lar e> nuda mntl '.'aıahu/ mınaada Bırakır lınoa lar 'aaıaa anı n lalan aaa n uul -ma da Bamal adkHaaM|laT. «MfMi ataıl hermtMı hl Bunda Mr aıM ıııın— dBBBJUrM «— TBrkT* Ba lkBıı> Baactıarat laaba n Dncıu lckla.1' atla arı |t «(aUBapak Natal njsUan uı aaaH nluaıa Jip.fi .«na Baldan Bir kuam Uahar han tanKiclricA. ın.'" Mabı<.ıabUr. Baaa 'enjBı ulan Mı lakım nam ıııaSda-bfj da ThıkltadaB -niı.u -ın..» kaMI '-llüı BIMuıL . slaoıl.lır > ""nlHı ikrara ınma'i laf>l*Iİ CerratıpaŞa hastenesi CBrrnhnaaa nanniıonaiiıuı '(l» .dilmekte olan kumun Uı kae ara kadar M-.vr.i-Beı yeni kınrn laauurjir aırl lent-batı havi «arak yapıl nnku te aynea Ur efnraıı aartre koKu n ıntın rt ¦fır/lı ,1 r Emram aorıye boŞmu ramakaniarl' nınlmıı iki—r rıfokok re M ret hala Ue mnUnku hatl ayn «om od an Uıl-nkkrcIU Methali attı btr korldov n iiiimjm dafrucjaıı dofraya har»" KJm.l'ı .laı-flta.if nır. cU3n *üin,¦ la aHkaaı bnluru^abtadır. Kıanbıılıın rn Itırlı ve mınıanacı Ramhnotteıinden bUt olan Oarrat: pafB haatabanMinin Maraal lıal'.pil aatrl kabuı inkâr ı*n baaIranlı bir «eyyah Ebülkasım Han Anado-luyu yaya dolaşarak şehrimize geldi EbUlbaı Han ..¦¦."¦rı l>--t kBMbMI ,hk Ilır."'» ¦ i-ilBaaım nan atı lamlnde ¦ene btr «at lfM aencaı n>>rtuuo ÎİUt^-l «nlı Rnı'tan TBTB c!n-Bk »hıha hekim fîuata Sayı» bu yani Bıuuın İn- J " îtkmj» RiLTyanın eanıt. tarafUneı n t irtibatı h unutanda auıl ı» «B»rai va tıınmatl (apanı aUkl Takaııtvda dgiaacd y««i şmnımajıııı r»« ~>d- mm? part yıpaaaıi I aaavwrundadır BU af İane*? yenMa Baıa bar altı hanı oba. eabnr şncprod. .İçti Hm.ııi Çıka» bottaBd* SUdrıan rapr-ıt tein r-t.at Bati Mr harar nr-¦amkatır- oake yıuaı. aaM ıdaa-aa^adf Odıır Bdarı-L • Hu liraya aUnabOnafı anjıı-marta.-OBUar,- bıMarabkrman alaatteen oLanlü MCI Tjyjfrtm\M*r\X\'4*Q1rt OoMtler Be|(Vtaaa iaByear Btrrarıl - TU tür. ı-tVrin'jıl yapan TBknrny rnirrmf. c*n--Wrrı bu hat» lahtil -reı *v ra-ıoı ler Hal. Myt n> ¦»«¦« anunaa ııU-rnrtt haf-ismi*ıdır OtetnaVı Hımn.nnı n». OolınlıHnn -^ra MitBn AnadUuyıı m-unlıUr İ't f°n evtaj g.iı-imlm frltn Bb'jitaaım t' d3rt «ı tluldan haıkrt «Ota» n> . «ır dan baalifarak Atroparı haftan baaa aw«rtta> Dan BBalBanaaaBa mmhPfl ba Baytkı ?laraM IfM (tmaM ¦jMn-UaBı Haata OHı on rk ur

Brralııll nuuıada n1|alıa4alııu Baydrlmu «e bir çoh (o*d>rı(laı Umi| Kan fflı'Jtnuım Kl. n*ıınla>*rıba VUlil Icnferanılaı «mp üman Seyrîıefain Lwvu<ları fleyrl ¦r.'ni.ı uı» aahlller vunurlerı(iBtafa uacka tarîldle 8ltmtk>dl.ler „„ un,|flU M| MMPlfta *• mı Yeni ve ge& Davulları ıı di vır «16- nrmıiın. eubaıhr.aiTlıırlır Ha Felâketzedelere yanlım tSeyrİtefaİn ve Ame-frika ¦•flri cenaplar.) 1000 er lira teberru •«tiler S't ı ......i »daraaı Rııe havaim lal aketıedo kari i«rn (1000) İM koBder.n.,tlr Aaatrıka Sefiri M.iırGnı cenapları da, Hinin' Vakâ* İBtl ramlaıüt Rmt leUkatıa-.!-¦(, Ujua İO node-tnıaUr. Iratir 2J | Hb. Mu | - I*li .at.m.ı ' .T-.r.r İr lahetamd- -fthi yardım .,m lana deften açtı. ¦nmaa»aaaBa«aa»BUanaB>aB»^aaBaaBaBB !"tl-odl m*rıaf1l Tûrkıya - AİBaanya tuare* muakedami BerUDdan franatı B>UK-triııin« tbm• r ,i r- . . . :- TI! .11- . •¦ .^".nda ım unranhiunda ABmanıa Uı aa> lad^mü «Ma IKB_1»-ııF-dıaaaa ¦nam-, aaaarıfrm ddn adanMlı Çiçek ta ıep*t Barjpm bugün küaat eddeeek (amir pkyab. mpat n ıaaıaa «ılı a lahiDlr. (Mtutluakda cnU atBBD rın ? irin Baal M M M>ı (oaml TUa.*rıira Mn. m IBImml«ı| thhar.ütda rapUaeaVklu KBaBL mrrnal nünde C II 1 moletun 1i.«ıı Bi'ıatı Pnaa t* maibual -rbhm Uı Mr uoh aaıt 4<ıl>rnaraaı j Darrll'ltrr ;.?«¦. ¦>• fd*. ınımllT' n (»pa» «ıı.'ı: •and) IcaUr —pn cıprı aı mı •• aanaanM — i.—rl- . 1 ı »a:iM > .¦ .r r o* ı|ıırak ¦d-e-ktu. Milli tabntalar ı.ialı rrlıleeek UDU fabrikalar p laıhBJhlı n part makara «o.vrniac raabaı ar-anaBta alCUtaradan laııuı taBktrtl d* au'l! tahnkaUıoan banUrmda *t Mlhaau Be Dahili ı Ulllı ııbrlkaların ıslahı İç» ıet-"¦kmaı yapı m aktadır. s (İne* 11 ktpel tergtıi bogOn ¦eraa 0 il.n Kıdr.t c H. mı- cini «trahndB Kıt* Kam,. ıt., ı n¦¦«dümiarlr. 9 Fırkadaki toaleran* aaionn dun I™, \c Karım pa. lar M««e-ratMia huıurlı« llıyaı cdllmifl S Ba ıea>e Krr man Kin ¦nriıc-bffidın lu). trkek araaUlm naebı«> binden de 72 fenc meıan ohıı i İlk Japoa temtıl dlın Ihmanı-tama ecloalftfr. Ö kilin aanayi aarglu Oaıaıa• irat mıh ıı »İnde a««İBiaBlıı. Hnrtcl I Nlvjorkla bir haplaaaede ISnO met kut tayan r --.-er ft Irandakl tayama nihayet bııldugu tıiJlr.lmrkı.dlr. i Almanı anın her IBrntiBda »* ¦¦«it batı mu .ı.ı.» .r otmoytnr. 8 I ı .m-aua bayana Ber yerden

UMII -ı ..i. 1.1 MI d irilmekledir, tt .'¦ ¦ ¦ - İla Çia atamada batp ¦r< ur olmakladır. Milli sanayi Mrglsl Sergi yakında Galatasaray mektebimle kuşat edilecektir Iıl). mamııktl ft tOKTimı HB 'ııtnarUat «Ucandan 1 fııaKa İH r^ıaaı atoıB aaaurriına ¦ ¦•Md neılaaakka aa ¦ona vılrsafı mıeburdur ¦ ¦ . ^an».^^ ¦ OartiDf Onunda DaıtUltarun dit anında DlHJjaı r-i'.r. •••bili «an D. *f hkaaam rartpı imal fallı—Ma aaa. . .... - «-«a-ı«aaaı..lıl ı- r_.«, eaaaala. a* -l I ı'l «lal M ajBı -am laM -.'aaaaı ınlnaatp adi Dav*»*ld»r. letmalac TatriM Bbm«ala f.ttelMe I*.ı.ı »--.-m pa«|bbmı (aa: mb! atada HıUahdr tonp» allı kem «• ¦ar. arlan manan ta» aajtaınl •aay kuaandad>r*an MUMajm lıdBlO M aBpr v. laanUranun auaaM'ı l.h%B rrokarMa-i' lanıa mnrafdıaaları aıhaOkalarımKUi MrBaht UOrl'I'M lalene alıntrııyor IlUm: VaB»Va«nlr i| ın o a-mır bu M-v »anal. li/aaı ,aramtna>> utan. ahnP an-ıa— m. —mrlaa. a.m^ı.r kl •~ Ant.rnaa panl Mr Emi aa—BBB kapı nBl laBM .Idalaaaaıı m I JaBl ama arı «ıı P, h«-l ."'ir nahtlr. m U ve IskAn Mübadele kn^MyıımmıU bui-Un.ü İÇİM. BtU»l»eH M^BaaM ka-^.-a^-a. aVktotaı haanaa laBaBkrl Bp-aaı aaa. nmn w aalı kıaBaararı Mtlı-tnın BB -uralk- İla •dlh-raO «ı'-Un-l—kBU H-am laMıuma Tam j a un Mr »uıtatnruıaiar Inkııalan aan-rakl »B*ıruıı dıei.mıı Dİmadıiıcı toj-Bamlıtıı Karilerimde, muhtelif mubayaalarında I»nıl. IMın IsIMadalat-mi la> mln İçin J kupon m>ş-red'.oruı. Bu İBBBfJBBjMaVM aryn aryrı lİBİalerlmlrde mOnder.çj begendlfilnlr Uç muhle-IH ır>aMa'ada İbraz »dar ¦emir ramrlMla marha luraunur Kacakcdık taUmatnamesı (•Ayete lebllj adileri yrııl «»-.akçılı b ¦lımaoiBm'alnr «artı mUakmi. ıuuln ıııın t»B\l: te ııırr ; ıl inhUara İn M tan =ıe» ı'l: kaçıran. İn ;cak oldu rmabildin bald» "atın -Un. lalan. ¦ i."... naUedrn kaçakçılar araauı-da «-""vBerr"^ tamın -aa »lar tıahunda n>n kaaalf'ilur «ınt m naile Uokıpetı orııında bir radde «»lehi 1.1 . - - ı nttdBeerkllı. Itmırda aikbî bîr cemiyet teakil «dildi Maarif cer::»eti balosll Paça» eşyayı İBÎaiıllrjk eden mraıarlt: mr4ıııT- -i lard-dlW-kltı.^' Yal ÜBİhpla ı .r-ı.riı laralınaan Mı hala nnlr..al nulaaadar Ba-Barı ı-ı-r.kl-r Ma «a .apar Lar .ardın IMJII M İlimin kakkaa napna «BaJan affır«maB —n ¦¦¦ n ntaaaarl. Baran aaM IUI Ba aapraflan hal-aamh aaaa BaanaM Mr -.par Bin*» raaa a«r>w.k d-fn Bu nkadaı. «I-¦tınHar Bm na. badan Manda -daaaanaa- atap nal ın d» K.4.rarVUar Baaıtrktar .i. m .al (tı da aı Kamran nal:'. ıvn lapa' >ıMıı. •a*V»<^-»*

V SON TELGRAFLAR Yeniden müzakere kapısı mı? Yunan hükümeti M. Papaya yeni talimat verdi Ankara Sellrinin labdilinden de bahaadillyor Siyasi icmal Harp tehlikesi rt ili-1 1 '»rın.n ' ¦¦¦•Akili ¦•¦•I Biz* rnuhakeıt* bJImlsJI yapacakUr MHhaf PaşajîBrîî , SünwSeheieri Şehremininin Sadrazama jurnali -faremden çıkan IMdoyu tecessüs eytodim: Öiv.etlû M. Nedim ve Cevdet Paşalardı. Hsdim Pş. Sad olacak Sjruri Efendi iz Adliye Kametine.... Yoksa Mil.mut Nedim Pa-a î desi ISrerİodelci harem kapnın-*>eue udıaıım mı oluyordu'1 dan bir lando çıktısını tjû.dilro. İHEMa«U ilâm hürriyet hatıralan •Ura oflryln ¦hu- laaljı. l.laPVBla •UNİijfn baıııUır. hana ItUM inama -¦ana. '¦¦ ı- ı .i-. -ı . .ııi.rı. , « ju.-ı• kim -.' ılrı. l-rı-.ı ¦-].. aıılllllıl. halli r. ıı a ı. t, .„ r .-i - - pı,!» ,.al (ikatu. tr-in> ıılgul ırınılle aılaıtl aaat•aiarr (Umarllaa lazan. UH hlıllıl auitaal amn alaa raıkUı %mmt«tua awı a, • uwa ıinm I ılamm. -BVıa.1 .u-.. (.»m Baka» kainatı. n...««ıııı.rı btrt tat 'aaıauı laırua* nisama batan M lan"" Kini» darrl "l.i'U..' takalnlr Intu'a *»l>r.lırır »nıdlv? l, Mr alalama!., lıylal B . YOİİBİİV" 1ut-ru-rr nlnarm I Tw... , . nu.anı mr..,- alı »ra*. " Atina (.jiOlOlerinln Olr tekzibi m.ı. .--m. fer* ¦ ı.r ; - " Rusya - Çin mes'elesi Harp ihtimâlleri azalmaktadır. İhtilâfın sul-han halli muhtemel ttrrk Buya vr «erek cinden ı uicraiuu-ııı Mr İki Urana da ı •aiDDe-u-«imci gartensıekıe eidu dı). F'."»-ım lavanautu airjakora M lAA) — Harteiye saWrbıp rearetuii ıcniktde dıyo ıFrınu nuıomal vyet-Ç'ın 11 (mı aıuılınane bir 'arada iıaUe lınr uraaaula lekJi «Uniiiır 1 ParUlr al. Brınod . a»f iMgıler*. kıy* v. Meakuvada M. Be t* lanfından M Kanlıma yapı tu. ıı Smryer. r.u naı Mazhar P«a e rek Başvekil Saİ hareme fi* -vİne gİüaiye-Paçının ko -seleyi bir bir nüttü. fa ol» dikkatimi celbeyledİ (iendİmlt. Mes'clcyi Umİk ellim- Arzet-^Sail P*tJ seü ti lriyereklCD ¦ordu: ıiAgına gidip OV vakit çok jjeçt—Yanı, Mahmut Nedim Pasa hayrola, diye en* baırellrri sadrazam mı oluyorgece gAzUrâü \apiyamadi. larmış? la.aU. Şehremir, aaaıl uyvya— Evet cJcudİmU. dcvlellü bil*iodi ki, Sait Pa,. gittiği Cevdet Pasa hazretleri de da Lne de gebrem inek dûıecckt ekledi, Babıal nurken, Saıl Paja da xc'mUi''-Maabaa Pa%a btmeıı Sail Paşayı fitdiyerek elektedi. Saİt l'aaa memuriyet hayatmd» tok odda bir adamdı. Herktiler oma kapılanıp ıı nanik i--teoSUe i tulde. * beVytr -eyie-re aidır.t rs~... -n ukuadanJt. Her ıtı.ı mr - - -d- gedince kapılama ardına kadar eetanp dayatır, i ¦ -- netler, memuriyeller dağıtırdı. Gel ııel-ıını Sait Plaja da, inadına kaptstnıı grlrn 'r>nyy>ı

rmemek lablaitode Idâ. Sebze m. n. Maskar Patayı. JjtUcl güzlerine kurulu? lutvl -thaga İçbb d.«.1 .ıb.„V eli fjr. <arallıSUBdaB jlıı.n liluyC'dj. M.ıh.r Paaa-a — Naıdnmr Pıan hamileri; ne var ne yok? Diye iltifat •-derek pbajlj r.ılmrl> istcmiylî. Kakal Me/haı Paja baypuau z «orünen tok kuma, ba.vekilln biliye nezaretine.. — Çok ney .. cok $tj. Evet ikisi biramda olunca fiyle ol -taak iktiza ede*. Peki ama Maibar Pasa baarelleri, Cevdet Paja hazrellennin adliyeden aynlmalanna bir sebe p göremiyorum! Mazhar Paga diıjundu, taamdı. Cevdel Pasa adliyeden ayrdmca eraya kim getiriJebdirdi ? Olsa olsa son zamanlarda Mahmnt Nedim ve Cevdet Paşalarla sıkı fıkı düzüp kalk ün İstinaf Surun) efendi.. Hem bn ihtimal pek kuvvetli olabilirdi. — Sünni Efendi harıeÜeri efendimiz., dedi. Saİt Pasa hiç cevap verme * miıli. Mazhar Paıa Saıt.Paıaya yaranmak l(in tekrarladı, dediılr -der. elmnmMI Teraiun ı - (P- ¦-¦ :.ıim ¦ u aancl v...ı. ı . ı ıı kir traorrr ..ıdm> ., .. .11.vra. -ır-. ıll.-ı . m ¦ r k m hu yanlın »e a am-• titan Rarartann hali Mi. T-rrilaar-. Kraul >¦•¦• rlralmda kıtmrn bir dil» . . , .-.ıı. Bn darredrn nbakaadı. ja tHrra lebylı e«B«.mdB yaadma . —Pa nü aılEaa e bardı. Hlmeltbu kl Padiı aahın ...-ı.r: aılani hıiBua kaİHBİia - -rr-l. ı-.ı barkorarda. SitluıUbı tilkim * İmdim ir dl bamı..hıi...-ı...ı-. UllBBkıı "iı>l mıırra'.ıp ' ,¦,--..-> kimin haddi MI ROyt* b*r •¦-¦¦> (i,» RaaBBİ Bt> ıriaaya, ıim bitir, hıart -kl bil |cn(lrl k OanM hürdrll ıılmaylak! ' r«,« I Bermanya vapurunun , KhrMa ;„„,id!iLs.iip«Sİ IbüyiikbirmuvaMiyeti ^^z^t"^ '"' I Bahrimuhili 4 gün 18 - Nu» *™>> •««*-*¦. ^'«aalte g.c«r.k bölün % ıbafl edl- rökorlan klSTİI . dan hos!anmanıi5İar.. rt elye»m Hrvynr n 'i«"ı- s^rr.--ı ı**ıı — Aeaip. çok »ey.. Agrep. ar. Ara- yn.' n-yt" al"-"» ;™">--'i-»ıı* _ f:vrf efendiroil. hatta a Pa^T rmlerdenberi »araya daK*zım l*a. H>. n'n refikaları B.M.M. Reliî Kir im v*. Mr.nln Abdûlh u>ul ile dikçe amidin çıkardığı kir sadrazamlar davet edit-araya gidchİli yorlardL Ue yakınlarda saraya relikalıın HaBime'eadİ. din viya-K.'üiim 31 <AA) — Biaaıar l oySaK Pa vare meydanında pek yukaekl'nle manevin vanmakta olan Wr aakerl ta yyare ;<:¦ dılyrez parealanm^ur. Pilot Bir d e. Mahmul Nedim ve 11. mnaahlt telef lUmuttıır. I? .r.. latl.a Bana îl ( H. M«. ) — Vaat taam •riıll -aadaeılat K.mal Oya B. bar ınaaneiıaa taaMaa fkm.tr. UI-d.B. ı- .....i. aeıyadaaıU Bar.* 11 ( Ha. Ha. ) - A ati j UladaB ••yahaıi cama (UnL ya- I pılaıam aayabal* Ulaabaldan ala Mr niıiıı if flra diyorlar. ¦zMireko* -icııı aavynh harniaıal beafcy/l 1 Hu. Ma. | - h.,u* Prerıdaa IBmsi «aamnı a* Uaarrc jri btBBHh Mr .«,.»¦ haabaai r< l-aal* »c a«hn |tıd>hMa ıaw Bay-rala hareket u-n - ¦neccvUn.ı ır M. Roo1lı» girdi. "Vaadaa'abk-

f Mevsimin en güzel balosu ] B Ağustosta Kadiköy Hima- : I yeiettat cemiyetinin "Belvû..dc '. vereceği baloya İalİrak edi niz HİKAYELER Pamuk, pamuk, pamuk! MUpalıado v* nttlllhaı-a Ecnebi mekteplerinde vatan bilgisi 1 Fenerbahçe (2)ye karşı (6) ile yenildi l^Vukuat"^ — Kaııl Sanrı ıdan CclranOrr porrun C ojıa dayaı anı kutan Kıı hane rr kellanr bir kadın ¦İSI SagUı ma Cârini M¦ on. arra ı*rpe ,ırmıl mr|rraa ar-r-nl». Dondum «İdim Pamuk hail ı'.nvı. H-r t akil îoIib ha; k*n •(rafında nnl fuıı denen ; ¦imdi afi ala gtbi batını dınp bakımı a truraui aimijo Onun bu hali yavaş yavaş I leılr p-'j--.;.- bapaeauu BaUl •aıı otnkaıavdı fahıcllnl daha Ora akUm Fakat Pamı onun yokiutuyla malıııuı d lakai a • tarara yakalı a m iş ur. Cerh vak'aları Bir kadın davası 1.111 iki akşam |cc vakii Haa-kd>dı kir ılaajtı alma,, (aval la-aalad* biri Yaacf ıcnadıa a(ı anını- ) aıalanmış-ın. Va*ıl haıtaneıı aaluı lakaı (Ok kaa ıa)l'ıııl|in>Jı vaha dan taara haça-ışlır O yele Mbap k*ı »adan maa tlr>w intiharlar tt-tlıruı|ol ıçmıj Kadıkb-ıUadc kaaaplık ıı 1 «L-iııırt ((tadl laaıllıdı. Icerch lııllhar aımrk l.nmlşn Kilyilarak tedaıl allına alınanı ¦allbaıa >rbıp şudur: Ahmd eh di iaaıadrk: hlr adanı Mıkctcadtaıa aahaıa-.. ,aW»| •¦ aa kir nail laaıım claaılaT. Haki alanal baada ol: lıuihar «inak ia Müteferrik Haşlanarak olan çocuk BUyBkdoıdc oturan Uupaoıa arl Jln Başvekilimizin tatil günleri ! ı. ¦ . .ı nhllrdtı rubaa J raaı. arlık ilh ı........ aaaaılııına aldıktan aaantarlann ı><ıiıauııaaa nııı '.rr. drncadc <. ilırbUmekUdııIhT, t-ıaarl Paşa Hı. drıı.adaa tıkıaıa. ¦¦i......ı ı... ..ı.ı. ....... ftrrtrı ıı .i. .. atanarak ; II dakika acada ithiih.it .im. atı ,ı • hmıt Fata Hı. vaal II ra da*-.» otomobUk ¦ ¦ ¦•- aıd-t rlmakla, blr.r uı ulli.L1.il ¦ııın ¦!(]¦ ¦ ¦ m-L.ııl İrdir. r-. Hı. . ¦ . .1- . anma. Aakıradıu «rlın Irlcral ir aıuhaırr-alı aknıa-ak Uıım |ihn rmJrirri ırımrhlr va haıın ¦linetleri kabul buyurmakladırlar laraıl Paşa Hı. lı Un bula Mr ay bUrnhalıfmrk Uırrr rrldlrl tulde alınıLozan, a ait hatıralar ıa«a ba-lıma. daha „,„ ,\, p„(Bk yaşında VIa ı daha ..ıl harummanfalıa Örerinde duıaa çay daa-Uf devirerek auhırlıl yrrltrlndea b-daa a- ' yaamışur. Tadavi allına alınan çocuk bir aıaddri aoara Olaıuşıar. Fırkadaki merasim ı «aa laanlı hlr balda tanıla» alunmaa> ır ¦•> taıalla Haklı »aıal Pataa-Bı aa aavbl •allan aaan >'»• -la. rralatu • - laaaı Paa nı ta . M M Btaa kl w Faaa Ha aahaw makardar. •aaı aa hraaaa Mıhar» a.ı-uaa» rlaırtr haalaaıaşlard-r lı'ka tıaa-ıaai ¦lıin aalaaıları a«rlm Kalan el»..1111.- afatında lala.

•laaaa bhiaa mab-aalar. rrlr* ı.......I Baludl-a aıaa voıı.ı aaaUrı I . ¦ .-...lı. laaaaaaata -. .......C ¦ P. raâaM. amlh-aıl ¦ ıWm. ı Daralt ¦.?an I »un ¦« M,d-m nl-n an u tak arval ı......... -ı. W< Um I ¦ ... ¦ HUM ruşa Indr kiınk relerken e* ia blk (şairi t-mk: — Hadi lira iddim! Ur rindi lUerlndr Uta Fe-tk Şiıkıa NaOl ıılUa ¦ İla -ava ¦¦ .i- Irşrtl .im. I ali katında ha-laıahndaB aaUm- nlııiı.ı II.IH • rrdi|l foıulı Ba.vrkİlİml yaverttrl yoıl alarak aUa h ılndc ulan r. ¦ada halkla ı dirlrr. Paya II. I Selin Ankaraya gitti i .. ini miz n rnUfarokalları ¦ımrl fa» Ilı. aıı kat lalı daha Wh-rlaaUdr kalarakUr >•- lımlr Urikilr ¦apuıU hııckrl cdrıvk AptUlhatlk B.ln lamal pp. IIr. na vadaı Oılll Uudal.j Vrh.HI \, m r...ı.- B. dan prnaıklakl an.ll.rndr lanrt Vllr. ni nyarrl ıln.l>ın Aplalhaltk B ktı.d.tıl. I.,ıu«n mn halrlrUnlır. Bacan AnLarıja aıdrl ¦dv'ı-E'iıUrn Haşnkıl P nd> rtraChBİ aaylrmi'Ur. aaj laa ıı (İti lıvf.ıe halkı Mı aUkadarlır. i dan ılıadc rururırl Kindrıdı O ranu llrı lıakik .lın sulhperverdir. Saat dinil* Dal bil Un an un ka.if.ra». i -.ı ... . m.rah!t..l.r ta daırUllcr i blrrr Iklarr (rlı-ııce baıladılar. Un lı lîu akşam BU* uı MtUkiyr m-:»ui|ii(on* anıran -arrrk Ben komıvrlrıtn mllr.]»ri:-:ı .. j... h*ld* lüel-li l> 11 Uktc if iirothaor suıalarmın ualande luun-t ctuienni bvyan re pkMyn «-mıalertur Ba «tkare: h^-jetl teııtıtya'** Uttiıc ı-nurr-ktedlr. •ına ıbnfcd "karak OUlatU bulundukUn «ar ıllkhal ola- M-lı- Rahimlıle brrBbrr aaa'ı kak kur. ı. iI.'ti bıuada hanrtaAl. 1 nan Balar' davrl adil a. lalar, duada Cuaaa fMİ >—'Bala I R Hhm Ur -.m ....... ... ¦ r.UKv hrrc4nd(n: mv . •. > ¦ ı h-krar ruban kaU (ihd. ¦Uru -Oadyamda Bı,|ır. ila i ıı.ılı ¦¦ı-'ll lvla|ı>f'.ıl.ı>ı H. hlnal-rUıl kurara! I*aaa Hr. ¦' ntrn rı .Imlrıinl ,ıkaım>şlardır. Hu -ı.lıi ¦ M. M. HalU M i Um r.ıa II- blraı »İni» dillin duraa Ulanbal mr»,. ı«-ı.ı ra "kl mubarrlrindan AUmrt lU-lm H..ı (aaUrvrrk d'fnlşlla •o '-mnııı. »a yapılacak I.tbU 5*at İd da nJr-rmanlır - l*-t-umul-a-ar -laldıı ABJ Onay HayalıAdliyede Kadriye II. meı'deai elrahnrJa dinJcorn bir şahit Irn-f Alanla -uhkam-*a-jvfla anuta lata (-allar renim (•lırı.ıaklal -ullrn Ahaarl Halim B. dr mana ¦ anjkU Bmcal atuıaala

r!. ın-n uımıı- miıı.-lmu-. vr Ah-arfl aa Brjtn allık ııanadırl -«.!*¦. m. llcaklbaD İnan ı Ur*. M nal ır •an. uklıtl aaaddrk Haaau R .ani Mdaa marakkap Ikl Bu 1-1 t aadl-a . . f trrftnla luln«ı-a tını . widif rjşa Hı. clrrkleri Ukdlr rıUnag • I dr ıı.-.'n (a a» bel | daha İti -Ulaktır' Ra>urnua. Hıyıtyc HmaHa «uı HaCaal da ajnı aaıaldad ¦öre ı I IBM matı ıılyeye dr mrklDpiı "jrr.. t-'ir.İt:-. BaFııeUBİp •rklUmıı arOa • rda (denil ¦rekat Sarara r. mufaırkala ud l'j'.an laa ¦ >ak l>. bala Tabii ıı İv i&rnhurjyeM a İlk aCktiü nu [•"¦ — .-ı.ı ¦ laialı •» »e ¦lıaraaU po mı.. M — - ı.t oh». 11 ¦ . mrllı I"'.;. Ura» oarar.a »ma lalalar, «.«..i,,.,,- aıalltk* oisıaıı ı* tlfidıt yalan Bir laı tar.Br.ıııijia IU5 biı 0Ufi «analı Tabı »rljcmaarlar-ln Stıvdlyp plaun. rjicn raimin letrı 'M' W* Slmyct o YEDİNCİ BÜYÜK JTAYYARE PİYANGOSU] |n Vinci keşide: 11 Ağustosladır Büyük İkramiye: 30,000 Liradır Aynca: 18000 15000 12000 10000 liralık i-ramr-e n 10000 liralık bir mil kA ta t Ba ho 7 İdede cam'an 3,000 unmara kazanacaktır. HUMMAYI MURZAGİ-ISITMA UHSIZIIK 3 ataflyeı v« k uvvetsizUk haiaiınd» kinyumTâbarak ¦la* ha.- m. OalU hııaymi ıt («nal «arıtımı lablUl edmtr.j YaPMklen arraj va aa aonrı bir Ukö Uç makine ustası aranıyor Devlet Matbaası Müdüriüğüııdcıı: Dcver Mithat Ûıoınalîk dpo msUııcUri i\in ü, ınjl.i-.ıe u.U huya,- vanltr. TYip o'nr.lırm «ct c M&ıbsa Ten ı KÖR Ç06UKLAR SİHHAT ve İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Müdiriyyetinden: Ujcsc-ınb Körler kamına biı «ne (cm iki} ukbc kabul cdU««kTn\ Türk clrnıi. yadan vddkdaa afat Urkrn yukarı tjlraaaarik *«. j'i >m;ı tık lirdin j'ım lı ulunmak ürere her İki fpr/den mah Irna "*.ı lıejjr.e kadar kayıl ve kabul olunacakııı. *0 liradır. Fakir İçin mm! bir matta:* hbüt &nellk istanbul ticaret Borsasından: l/AHıt. KARŞIYAKA, Slîır. ,e köılcı mucaeıed. tayım mkmtiiı Çuroa vmlmuj bir ratüa lıaUuıda tekrar talep laKaunaa uukotu ıra» ötülmeyecek a . ıkiorı ıktu tedlyeM zaruri oluyor, aoıan-lln bu bata Batı halkan DukuKu-Qu daim- mahlut bulunduracak mıret-1» adalı eıoıerJ ya ılınan rüsumun au-Oü arana»* rMIMrkrra ..... , . .i<-t bıraluuı memurlar* atu ea-aalar termen ı*»ıa.nır dUıyr landa ma kamı od* o mm İlahi s .-1- Mr r- ra*n*ı tc'.n Jandarma (aralından vuku bulan milin".:. - OaerUıa Hflom incrnde btrlr.ın jandarmalar taraf~ı*tan alımlı Mr >l-UuY.» oldılrtldlhri yaralrnifU. Alaiye kumandanı. Klairnn ;»r.tr -ün. .Lu l..--"-ı..ı Uceı r kadrilin lie beraber aierj ırr****" nınaan ]ır.darmalann mata kaaıikı va irUmukakela atu

ttarı ıl&n-lardan çıkan bu Itıra unun ı-abett Ur mu ; dOatOMnn ı.'.'ı:mriı-ı r Mana ala M - u- Çmalrrea muraiaahratırıi İdars riuA-aD MI Urar«ban--nlB Vasiyeti İyi «lbor-oıaı inin obuana» ayındım SırlcU |arl* ¦ ¦ '¦¦ ••** -atı - - ı.-ij.-ü. I* ı.jıı ka a ibrahim B. raııuıı ila Zira Ikllaal VekBle (la den rlra 6::LLir.ll Mr «Itr» OMunuroraa. NUlUBum'K alu yB» kadardır Maitetimu «rrnanrılıae DadtıCır. Pakal bOMmaı ,b*a «anadil aı orman r.... - bu aaruy da orman variim*-r*'*« oluıaa a« aaaaoadıı Vokalotı aldaeaadan mir. ıbaaumun kabulünü noa edarU. Karaımluıın Cannuanı anaJiai aa-mma n.mit oklu: M. lam lara okul Hayvan Hnraaaı 2i-T<*>» II i rı »anılar "°^a*.. FU" ^•fl I Arım rüer kin elU (on Inpİtr kıA klınûrû -r.ÛBa; İllin ¦¦ .'..i.. ];ı...ı ..1 . 1 ¦ ı : 11:1.11: ::jı-,--. Ijtıı.-ıj mOrımilan ilin nlunur. Yoîkenci Vapurları kara DENIZ LCK3 vc SÜR'AT POSTASI SAMSUN iSLÇARŞAMBA § ,1.1:i ık-Li'n Sirkeci rıhamından ( ZonıOilıJıık. Oıdu. C-n.s;n, llllll bt-tofM S9W. Şube iccr.Uot Mshmudlyc bnıı aaqada tiÛKİfü . Kırklareli Vilâyetinden: Bedeli keall UAllo) on slbbU yte oobes Ura on ıskat MruMaa Lbaral Ifir.raıla r-rbde İüba rile lılGG lam metiD oruıada mrrcul laariyal UraDIya llmnae tom ıe bilukaı in)on T ofaat oı SJ» larıaab* gOall »ati no alada 'İmle edilmek lıtcre and ve tarmaaıeD dshl„nde tıapah mrl ile meaakaaıyı • onnıutlur labpl.no Ivuldarell daimi eaeQ-ncrune -nuraooouan Uda ohmur. T8ABZ0H İKİHCİ POSTASI cankaiia; mpıru » tem beden P Atterl Miteı leyrar. kıllleyi »:¦:»» ItJ'j elımok manalı UkUllUUl EIIUUUUI UIIIUIIIIIiyillUblK Bm Cıll Ameri KAOtt tasan j'.ı.'.'! -j '.--m: ¦---n - ¦ nıp.lrırJ erıafı balı Mrlad oarl oknmtL U'onmıl re DakUdar umam ru«maa« ve kviıtlhaneJerl Igtaı UUİenln ı—MH-d Iran ıarmlnden :'0 lır dar muklaıl ekaroK kapak rarl oaıBrlı ıvkti uıünakarıya yjre^lrnljdr. Oûnaak l-layanlarln cClmadın mada bar fm aıılııl Ad!Hf levatu yaflaa va urthl ıbnle olan T^t,>lMt lnründe Irtam ı VıKyc» umum hotutrly* USdarlrattıula raıl .otekkll kornurroou mabuM Maj ¦e kodu nUroeao' cytecaaltrl va bu nallan ronra baba l ¦ ı-'-- >anjt, ır. - -ır ; :.ı--ı Odamda rnubarral bulunmalı oıryml c4do|u Ut oraour. iT POSTASI ıpnro »"9 rem mu? alnın rrıiTnılıi Deniz satın &\]makonüsyonujıdan: '4I> nırlrn mikıtıı m.-hleüf Vleı-fiin - tzmir jwstasi Röstemiye 25 temmuz ' perşembe lakla v» karar» mûnılıaal alaarra ial «Û-T-M9 laal 13.80 da -iı» budak Wooiı. ra lak-a ınfatra 0| aaal U ak \ .Ul Mr "raal.l-1. ., ¦ -kıaaı alaalra üa 5« mal 34.80 da lı*l»t IU .yn'.' ¦ i :-.i alanır* Ha U-?>Mİ aaal 14.90 di f ya nb *D* U-Mİanad* mentaırek ¦r «Oa re -artnak iaiitonlıutl

İtA (idi alma kryrruiTorjnndf ı ¦ . , i.',. ; ..ıı. ¦rl İcra adOooaklk. /ı'nafk lıtajanleriıı mi M illa C.ı- ¦¦ mmndrle flamnıya |ialuir«n roUracao'.ljıı ( İnil laı f. Dr. Osman Şerafe(tin| Irntıtı -nriye muUİ'klUl *Tifo Kirenji MaUıya Verem Karık bkîur. pbi Sari liJ-UJk Ünn (eılavl vc bu hjsiülıllı-ıiı •ıburıiuvar ve ronrj-m mu ¦ ıvrnarj ıı-rn cjlur çımadan maili Vapurun btrlncl mllkemmel ve muuı maraton nldujıı f% colanna matiMi* cb yemekler vardır. T keçide Vali Koşl KUçlIK Kır ?-"de haı »İne mUracaaıinıı. BAYRON- MARSI İSTANBUL -fİRE E A7UIT1İ f.llıac .Vali t Edlrna IHtU f inil an Baray • '..ı.ı cuman T>aima kenç ve jOrel olmak utarmııiıür I A N fi T T Kullanım. Aıı-lri «'eçni" laukcnı no-ini*/) eder. Anırldt Lfkc. fli, ı-(tntık, atvllco. kepoklunma. VUf a cvfuauklukJarı tule iil*ore(l-ıl halidir. K Limanda BdUn- lUltın Inblauı Zakrlya Boy LtametEkl batkOr «ıt"n innuar m bayii Vafyadia 11, nrı aylMUl mamul lunın 11131 kuru» alacak dayı alay b yamanını ntankı rVu İlandan İtibaren ı ¦arar rimoM *a mahkrr fllnvMI -kıl Mkdlrde naarre ıi vakıaları dan r T.ıiı rUnuj addra baptaki rouMkrmenln Pbaar ıa*ı ncltcek vapurlr Kuvlln mdecek vapur lıık «d'ilra i'lr. ravil zade VAPURU ¦ Orfc ıftr*al«rlııe ırlmtı vc ıvdrt deertaiı. |Muntazam Ayv.nlık ekspre-i SELAMET VAPIIKU Mu pnfmbe ak|imı Sırkrcl nbtımtn ilan baırketlr mnut iıkrl'lrrinr og ııddrton <onm cama gucıı anuı y« ¦.. . ı .-. ı ı ra <¦ [Onu Aıralıkun hartbelle parurrıl Inırrhstı ırdrı adamı*. Mahalli moıarm' Yormı Tırllrado b-raderler. TcMon İat »10 Afyon.- Nafia baş mühendisliğinden: Mw.ii .ılljrtiBJ. ra lOt-fHO lıl.-mMraararla hrfrtrot >• .).....M ı ı İlam İş kiret harçla •> kara oarrar <ıı«aaı va kaatk rotu amaJijaaaıı •ti' fiil AıerinoVn laal fknt ÜMaa arrlıaak Baarr opali iarf aaaıîb m{Hukaaaya tammualur. Talip elaaJaraı KafM (ab] ûbrarnUmlrrûdan >ara*aa) 'aaa* akü......a. I arak bor ah ar m ata ka* aa* rrriadaa ve ranCauVıa* kananıma harfU.. Halnmaıraa haraahaa oaaaaaaaj li.:-r re rUrrel aimraarial jllırı ıl ra (afata* ılanak «nara aakm fmt . .. .1^ J.- r.O,, _ Karacabey belediye dairesinden* Karacabey- kaubaaaa aa Ol liloıar.r. ajoaafad. OMadlk <ır.akıla« ıııtna iıale tdilrcrk luyan lfnam. ora)* ra planlanma iınaimi haa ıpolı rorf uıulılo vıpdaa maaakaaada ı-klıf oraoaa lamula* haddi irilImrıti,>in-l*n har mucib albnal SI lamımı* *lw (araamba _ ¦. i ual . II. m ılık .01*111* ihalan talarrl- -İn it tir. Talip maniana maddabl »lılm mrfımlıi Kıracabay aaladira m*dknr.e mılfooaat rrlamalari i

lla İstanbul ithalât gümrüğü 111 ii dürlüğünden: 14 d1 H4 • 18 ¦ B ff tt S d % a ¦M . w İt ıı ¦ : örmr -..H. Drtner kolluk Eloj-r Sahp. ... M V.lun.....r I Rarlıılııl 10 SohpL, « Doladı çinileri mnhırrar bvrkirramn lopun unlanandan aarfı ııuu Ut bunla- lakını lakım Mblaca * Mr Ukımı hangi mOfatrl amdMaltlk anfatV mr adara- mflfUH m.mrifl kandadna ılı olmak at ara o bakımı gümrük dahi Ünde yo beye! hamrunda bar»rmara»l taarbımaga mooburrlm'. kTT/7,'.0n rihio* mdaıdif cartamba gûoO İMaalıul llhalll gnmrilğo ..uı «nhannd. Ib.lni kaK r*aj icra ı in eJ.roae. ?999999999 Eaorc of|u hanında «n İT numaralı Jak Artman aldm feanbol 1f' •amarm m pnde ¦Mm, mm. hatan sardı, ¦-mılır. man»:' ıltriar. f. > w"ı ¦¦V fktoç "* bt> karyaM *ı~n'dan adaıma İm lanUsahaıdk DAKTİLO KURSLAR; Erkek Amel. Ha rai maIrle bar.de TdfUaali^re -aeaanUf mıbulıl uUrvtıı.ıalırıl raıirnKrı; Utplı kala umlt CetaUıt tamir Hayal nekıeb.nc rDuraeıaTedınu UtlU-Irnır huTiıkrO Flida sayesinde rahat uyku ANKARA HALK iş İDAREHANESİ BALIK PAZARI POLİS NOKTASI KARŞISINDA Sryriselain, Gurabai müılimİn hastanesi, Ililâliahmcr meâlebi ve sair mıicsscsatı sı'hiyjce c ihan istimal edilmekle olan FLİDA sinek, sivrisinek, tahtakurusu pire güve ve bütün hama ratı yumurtalarile kat'iyen imha vc Una eder. I.ckc yapmat, tesiri kati ve kokusu sıhhi \c lâtiftir. FLİDA hasıratı öldüren butun raaviaiura.smda hirinriliPi IH.krem Behçet Hogaı Kulak Burun mutenanın Tıpcbıf- uaınıay ulu-«m t uyumda MııuU lıraail ıpamaıra tar.nd tat Ku.1» ul 34*1 Doktor A.kulie tlehnrı. manaca*!)* ¦nha^akltı, ,im «ııi'. ı-mrar. adem.land*'. bal rr.mb. •* o» „ ¦ „,,„, tg -^eati tama m. Haydar Rifat Beyin Miras mcie'eUn ILİr Ilı Ari llıl'.r iki . Bûtylaı kanunu «ıhı Bir , Utul kütüphanesi Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerü sermayeslle yapılmıştır. Fliılayı tercih cdini/.. Klidanını rniistahzırı Ilasaıı Ecu deposu sahibi Meşhur Masan kolony Masan kuvvet çurubıı müstahzın Hasan Beydir, Klida bir şaheserdir. Hasan ecza deposu. «¦»a&a£3MM IHUIIUIII İstanbul yarış ve ıslah encümeni riyasetindi At yarışları 26 Temmuz Cuma günü veli efendide saat I4,30<la yapılacaktır (Haseki ve Carrabpaifa haılaneleri Sinir hastalıkları m Ote hastı it SIN i R HEKİMİ ŞUKR t HAZIM ) Ulanbul Sultan Mahmul Tor beti. Telefon 2&22 anaooooc-m Evladını sevenlere : eıooöMöoooor>oo-«eoo i elini sünnetçi Ömer Fennl-ı m Kin amelıyeUle ulamı yapar. f.ı Iıdmı iuhsm emreerk rey* |«r lat Bön n«l hatırı vma Kuruçeşme Tramvay caıidol No 70 Tele. Bebek 22 UCUZ MAL ALMAKLA llfenaili ve launçUnnuı ananmı olucunu/.

Bum neıan ilibaıa alarak 25 afuıtoa 929 dan itibaren _ LEÎPZİG SON BAHAR SERGİSİNİ maral - I ır. . Bu sergide enmii>.nt ful \ e şeraitle mubayaana bulunacaksınız. Talep vukuunda ber liirln laf «ilki : Leipzlgde (Leipzlger Messamt) tarafından veyahut fahri mümessili bulunan (iaUiatU \r slan İlanında 11-1 numarada. VtLHELM HOLŞTEİN tarafından derhal ita edilir. I»* BÜYÜK TAYYARE PJYA.NKO UĞUR GİŞESİ SORUNUZ! TAHKİK EDİNİZ! Göreceksiniz ki gişelerin en muntazamı ve en fazla İkramiye kazananı UĞUR gresidir, isa betleri mecmuu şimdiye kadar yarım milyon ı» Caflailofllu Kapalı lirin 24 OMEH RIFKİ. Hiç bir yerde tubnnl yçh-.ur. v\^Ba^H0Bâ^^^lBlam^ aV^^a^lH^miaaV ^a^^HSVB^^^aaaV^^^Haa^^^^^^laSaalU Eczacı ve Dişçi mektepleri müdürlüğünden: AliJo mukıııct i'.ııktı'r uıl ikide basamak uere Fm« ar.ial.lmi Dı. Ka/ıaı IV r (aralı ada a c Ihttl mrhtrpler.rkk - I)ı» «haberinde radfolo)i«f aA - <**ben d.nlır lak ti t edatoa'Bmd cn af İm rtval trtr.1 nle'ı İn 21 Aftuıun Caı;dmln : Dİ) IcbaucUnc ve af» baltalık!snnJa Radvnlıılniı 'ir.lılı ve i 24 , (\ımaıiı.ı ı K 28 m (,'ü raa mlııı : K J ehemmiyeti vc Rootkcn ¦i-:.:ıin-ıı hı..,- ı. terfii» makineleri, HadyodıysgıOiSk ıi|jrıli n e pUk ınJulcaiL nt ha.-ulıklannın Rndrolojl» mJtalcası ve <uoUc Ul leırıılirlÜ Ull mucvelüt a.haı ve IfriffaT carc:.ıi. f V K RESİ Y E 8 ay vade vc »kurut ISBnnîük™ Her nevi yerli ve Ineilil kumalın Islanbul Emin6n8 Kupruba»! No 15-16 Karaka} elbise r.::.ı bu ilinı kesip müracaat edinir. SUİ halimden ve inkıbaıdan mOıtarıpmlsıniı ? Her (On bir ın kadehi drruntında bir kahve .. . o'a "Frnll Salt" mejvr toto. ahun Alimi, senehk <ihaa;umnl . ve muvaUekiTclı tcalri atal'lsİKC delildir. Doktor Kokolutns '.-inin dahiliye iGdfav kalp nida ıi»ıU<m uttfıl nMıtchaııtu. IMv..j anda - : >nınıi_ .i .> \.. hanede ıaıı I* 14 "BELEDİYE REİSİ Lntaje mebani numeıolu IS Galvanıradan kabanına numerolar 9 t;.lwri-.ı sokak ICYhılsn 43 kuru • 3 ttpıiL»al sur'aık iiIikİciULt. Slıhcu Teneke saç i .'..akanı. Eyl ve rengin bir KROM MADENİ ALMAK . ı .¦¦ .un-dayı.. Tekltfal Küjer Voli. v*oy voda ban No . 7-10Galat , -ı kulunu 447 ye (Anderilmelidir. k-. ... :. ura dalrralndm: Rifaı aaala Camal I Ii-iOIbUS bakkal Hadi MabanM aVaadldea aha va »İlki al f ıam aadain d art kın lirara mukabu tımiaal oUrah Iraa rtnıi< ala du|u Kollukla Akta araçtı nıahaaU* ¥akarı paıar ı. met ı nda 1-fı-t numaralı ¦¦!¦¦[ an Ikl atlıU ve arhrl otga lira bedrll kar ¦•tırnak mabl'riu vc lal bul be» jmi ılra baya oaalU vr tabunda bir dfikklnı ır jtıvta babcMİ «mil ata» aa|mda "allt memuru lUmlı Klrndl Iıanaal ranaa' hu boataacı llamn ada hao'U Şar.' kan va »İmalen rai n* mabdal bir han hane İla İroUUc Solarak mrıkllnda .mı Hain ıı.'mı fcfındl'f Cımal l ı. m.'ı i. r .ı nı:.ıı aerbaa v> bu har* rı.-n¦ :n ... hara ara «İmalen ttattndifar haltı Caıhaa San «rait *• İmlin Haeı Rıfat k'<odl aad* Cemal tUn&i ar hkıafdarUmım Hlna m ıı .....¦ ılı nilmklı maral Urlaaı >a f.ıııır-ı, danlı Ua mabdal »1 dhataa'

ta hrr UrlU aabea VI habeball jataj.; ¦ . ıı- . ullh ı. ¦ ıl- Mr d* boaUn lu-(uıu Uc brk<l ka nhfalnl vara d baba» donama a) Un m Dm kıymrU muham.' ¦n.,..ı. ı.ıi.ıuı, ılı.l.ı mavakkaSrâ laa' rlhl ı...-i.'..:. lata .... mada drllr Iha İM kallram İcra adll«a.ıadan Ullp alanlarla »Dad» an ar? akıaauu ve «I - UT sıra ...... .1 . .1....1... blbcn dalrrl larara muraaaal 1 Im.lart USn alunar ULUMUM CCZANauVDK SATILUI 2 A AK Bl ŞEN VE ŞUH HİKÂYEYİ, EN BOL RESİM \K i:\ CAZİP YAZILARLA YARıN "ALI .\CA GAZETESİNDE OK U /. veresiye Bulun lanın mu markaların en ucum 8 büyük mûkafatlı maruf LİP saatlekLne herkesin kolaylıkla sahip olabilmesi ivin Galata Osmanlı Bankası civannda LAŞİVFR ve JORJİVA DES mayarası vade İle salmakladır ispirto ve ispitolu içkiler inhisarı Lmum müdürlüğünden: Lüzumu olan 500 top kâğıt ÜBmuBcılnc tevfikan kapalı rarl atullle mubavaa olanacakur. Zarflar 30 Tcmmur 0?9 Salı C Unb saal li c kadar mabayaaı komlıjonu rlfnacUae kabul edilecekılr. Taüplırln koml«>on klıabe c mDracaatlan 1.1 11- aalh aahfcamralndfn Fdirna lUlUn lalıkaalı vekili umamla al /<ekrrira B»r Ihaaaifhht mrthal Sarar kaıaaı luluıı lofallar mamı ra-h.kı .İhmal fhhra Dendi alarblııf İka-Bu ¦ ¦ :< 'ji(i 1S .- ¦ i«h< ¦ i - • ¦ ı kamunda "¦*¦*-¦ ıj ¦ lOrıı kvraı M 8S aanlım lUrradaal lalıall «illiı l drUnadl.l II harmı I malla v* hendUlB' laanan adlUala ikin lada i. r.ı ıiı.ı bir adrl muaa raba brdrll t», kanat *d aanuas u eaaa'aa IH1SI ka> rm -a mnthm akacak davnaıoda mud.' d' • > İr ıhın ır minini hrlrml) ueu(un. dan Urlhl IUimUb rUharva fclr ar »arlında lllrar rim •« malık-mn« («. ı-ı ı.in ,r im' ıi .«ıl Ukdlrd' m aaa m.Ul hanunlrr İla ar lahıaUn lkra( vr lemladrn »Ukal rlml| add^lana. . -,ı ve be lı.i|>Uf el aahak-mrıılıı 11. ıı-'.-.- Urib aaaar kulu •mal aaa ma-alisk ..ı- .m Uan eİBaar. I-lan bal laU mrfeUplrrl muhaıaa komlatoDB raUUalnal»: OrtakOjde Oajnpaaa. Balmumcuda Dunılun-'-r. VUdıada Baklıaljeu m'Ia Uya Yau rarkbtfiterinin *10 arnaat m* yisuun armana kadar aade yal. et, en* inek . kok. xker. prtne. vomorta. vabiiiı ihtilaçları luıul. «alt uauJÜ Ua TIRAŞ BIÇAKLARININ ŞAHI GELMİŞTİR ın lUııdu Blcall Telrlnn Manbul 39l9 latır. altit-ır ootı/ıJaıı DrpoMi Bılıtıkapı Birinci Vakıf han ALTINCI — N* 1872 YUNUS KADİ | ldarclu.ru:*!: Dû) unuıımumlye k«r*ı*ıııda daire! mahsu*" I Telgraf: Istaııbul e:umlıuriyct-Posla hulusu : N' 246 Telefon: MSa,»» tm Cumhuriyet _HER GCN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TORK GAZETESİ CUMA 26 Temmuz 1929

I_____ABONE ŞERAİTİ MODDCTi Tflrkk lçln|HAnç İçin 140» Kr. 2700 Kr. I 7.'.» Kr 1450 Kr. 3 ajlun | 400 Kr . 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KliRL Şfl.R Yunmanı Bulgarlardan ders alalım! E mı II sı koni® Şehrimizdeki Yunanlı emlâkine ne zaman vazıyet edilecek? Hariciye Vekilimiz Başvekille görüşmek üzere yakında şehrimize geliyor Garabetler! Dayan Galatasaray! İstanbul Şampiyonu bugün Mısırlıları mağlûp edebilecek mi? '¦ T, mmuz 1020 ¦ .Abıhayat' ın sonu ¦I Hafik — 3 — yasu ml.ıt. a*r I*... Madı ad>. ı< ..i kuta nıl>.rlaı ı Mi*< ¦İnm atı dalga*, liralı ıııatM*" •ak. ,(„.ii Naaaaa Kat ahaaaa •«>¦• S*M lama* Aa Bap teladan kanatau <paı Aaa. ya-iBiaıBBUa. ı. ..ı.-tı.n al «atlar** HH M/tat .....lan ¦ ıırn-fl II— adi mn ak Mr ınad* baaaaıa.ıvTi kılr rr. aaırt . ..in Hi|aU At MU tıtlnerB -•— Iı ¦ Mi itli ııMMı ı lu %-Uaa Uaaha ktr ,nea kata* bu tantal ıı Hmm Bnı« kadar -"ı*r**l" rrkakto** (Vaarrl b*. ana.au lıraUa; {•¦mak. nkın an» a/n ıımıHt aan •anahklr U*ı lir- rraırtl'n ysnl kalkmuiı Oltluı bujsk -alınııpafcı. nlouun fcaundrkı |uk Haran) da sakla!, (ter .ı- badm. irken, blaal bir kalık. a**t i'Mtr, ani' -'• ' kanamın. (akMıaı. Irrrlyr ti», alıla tık"«Har* fıra») yı açılaa [<•• kapıların kallahlarıa karner milıa!nun ı-nr. kan. ttk aSlu. Tak•taro. kanılarımla d lalan dan l>.| Ur ı-ı-, ' ;,„. ¦Mbnatda > Bay ak* esna ka aaaaa akan da. aaas aa fanlar kadar uıaala bafea kadar Mr karili»!! r ¦•al.ni. İlk bıhıata intana asaıaatr 1....1. feakıı.I.rıaı halarUkaa Wtm Wla Pahnaa. arak *an w* ana* ranan baıao. •ah ılal takıl Bara. naaUar. btraı aratak IH> kanlı, akmasa ana ka>n~..>aıda henbl •aaanral.ıı .ntl lan!..!.»!.- i» ıiuıtan tat balı .«rai Ha-' «'¦>¦¦ kmn ... aaa nak akBUaıh Baw,aaaa. BaUsBt «Ma a.r -tu» -a—>•>«¦ Çaa cı—aa. ka*'«. Mı .rarbı. ınlMlı raraUnau* aı ar *«nıa da III» ntalalırtn-dWa m .1 lıl'.!. 11 ı- 1 ihmali atkUa InıuH akkati İnanlın a> BBa. 1.1ar. lalın a aaaaa aktakUa aaa m da MaUıı Pakaaaan raara'ıa asada. ımıUı. -ıı.ı-ıı ila rai nııiBlaııııl 1»aktn.-. ...i. ara uuabn harara. ılı. tum > 1 »Iaaaı İn H M.... Ba.ni. ka.ni eastb aa**. emV aaa .mim kaaaın aa lıknıl aeaaau dan 1 BB 11 araalaı an, |a*UaU Bir •Badı ¦kunatlnuıe*, akı •atıaad-n haanı.aa. aaınaa >•¦ İH -... an raaaaaaa. 1 aatfak aka kat kamı artı artı akrkl'iı ıırk ılııatankt (Ha, akı (kalk akaı>.ı< laUı Baklalar.----- ıMBa kart. aia*|a ¦* kmuay lnn uta Bada ha akı Un susun* aata. aaaaa taaU duSdarau ¦ıkrhlsrhs H*bB> mm** «Baaıını BU atı İlindi kaUamııa ara¦ada •akıııanıjııa. Un alı aavı kin aaa »ak*, .aman aaataal Baaa.a. ,*¦

aaaaa miıasnı 11 karı Bı. a*yı.ıavia BH ta. .ı. lUrrralraa. ¦aranrtaa haı Uaur .»İle, ıl-a.ı.-nair.. kak.ı Mllua ba ¦»(İtrin hıa» raS**aı akı &,><•-•*, aaaai. anaa-a-a uM sar taa-ı k-aktaanab haBUaV- 1 ¦arlaılı Ur fn l. lıu 4l>.ı «aklan >kUiv ut i ima.i kin bBa> buji ar anraa-l hrnMar •¦kardı Iılaa rakına. >taşrMnin kskaJa. asa-aalı •aakMlal Ba......m., aalaaav •utnaı ıtk. b*aı«B kır nail dBrsan «ıiaairaıdB Fahaı . ul.. j. bir kırı, fuas aa<nxl>rdrn >¦"•¦• UlUa lir. ¦ana aıdafi mlıı BVn ıkSnr» aia..aia o n>¦naa. Na Bıim fukaan h»d'-Uiır ti rluB.a flitimih" I.IBi''-' I.l' -n. -arkr aııdan kuBI aUuu laBUmıı a ın* kat Baha lalaııa »aaaaa aıka* nurkl Uta* hm Mı .1.1.. ı-«ı. .ıa. .. ..,1.. rınl slırlaria IBUaıalkl M »l.ı ¦¦• •arirsan kak- «rkıUa anilin, bakan ¦>. raHrsı aaallaııaıa .ajaUrıi Ba I am li ırıaMI O ¦andrnaırı arlık hn c-n- tat İn hafi ılaa MM laıkhH lırpkrll rk» ılır t..„. ¦MakV*aı. has a aa ti" aaşarakl atkı bu atsaan d* bap MUdı Bıaıa aalalı>Br. uiılUalr ana .r><ı.dta>a.hıaB> .barn -»İn dr knkarnWk*ta rrt- dkaBı-asardı. Oaa< kaaUn t. ¦ darda. ¦ . .. »nkl btr k-> aanlf t bir vııa da hana «lMrdl Okrkkl" da t»|> bUdra kaalalaıı ,. 1.1 u.. Oaua babl4> '«»' sabhnaı m«. Baant nam «at tarla na Baa ,.~OI ıu» Baaaaı ı-na.11 Uf Hani IMBBiır...! dı lUai: avda. Ba Baaa ıBBıiı dıBıklarann *raaaa-laa dahalBikrn aaakl Bindi kandı ar i'.... i.. .11.. ıı-1 bit iı ıi- iardı. BU. "I-. J lif ıı ı-'-". •!. li: 1 ıı yaa kadan kardrnk.ır haabalaa <>.f .1 a-akrrı I al UkU sartaa.: aatfaa aaaaa »ıriı anaları. .... .ı.. ur m i. ¦ .ıı.. ama llBndl... nabadı ... Şehir ve Memleket haberleri 8uria mehlubu Bursa ne zaman tramvaya kavuşacak İmtiyazı alan firkat aimtJıyo kadar ulah bir hareiıaı bile gdatarmedl mı sü»v*/ fk-r taarrl »•hlr ııtalıl aaklly» Tl ¦>lrkıılcrlnla bllıl jiyıirrlndın _| halkın naııt bllcl nldıtını kalı} ) 1 naırdı rrlır. Ticaret Odasında İltimaslı ve ehliyetsiz memurlar mes'elesi Hamdl B. bayanaHa bulunmadığını soyuyor ama tf böylo değir Vertmle jntiMdt.le Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine a» olunuz I Ara tabi yaban: Isa (iiadBdu Yılan ¦-.!>. .m -.ahlbl Lepldı. baaap a, babvMi Va ai. ırbırti , *UI(U Tuna. balıbtı . bakkal Vanzcl. Tınn-htsıl. kabuti l'andcll Utnrrn c-A^Ualrrın rdırll otuıuıcrı» ; .: r :J- uullıalr yımlonla.1 1 -..1 .... -ı -»X ¦ a.r IJlık't nem Baatıyaiı yapara bibi diye ınntuun çıtır .'.-11 dctakttı l»rarabakuü-la:utBki nnlaiya ku'.ıuı ini EaDI nıtıoııiıoı. Mcdrr.l srMrlrıln »cuUU DSflTI-

Talebe Blrüfli kongresi Dün toplanan azalar'heyeti idareyi iskatve yerine yenisini intihap ettiler İti' jiın-IUı 'ıkımll vurjdUnU adamak Blraı ¦UtlUı IgUlattalI uMumlyanın lıunlnl ı.un.r.iı; Bılrdı>nnıaa>ıı ocuulla uaiun muroakr cinuvkinı «a kajhk İrilim amiralinin vat>rtı «cArin innyıana aayn fcalldlt Potta-na Dlnaauıuı Mı *fly«lnc ycrlc*u.-IMr. Trlelon uıniraiı b layrUullk yt-rtındfn alı İse aanurabl dana ayrıl'

" "İT a* 't J T l ¦ * ' a. " '^laAfc~ I "aaıana¦ tiıacnır ıcu aaasaı a | Şia day mı ptVj 7 | laarılal U. MU din Saffeti Ziya" B. dun gece fuc'etcn vefat etti DBB caaa HByakadada Vsl knıunu .Haaril CaaHyıoaıa »ale-— «ardı. Halaya KSkıalat araaıaaa I.yr tadın İkaankU Mallın Ziya II. da vuluauynrdu. Ualonıın cıı m- . ' bir uaaaaıada nallııl Bey* c Mr Kaabb |Blml| «a in mı «elat «ımıaur. VaaJaa ani t.d.bi' v« avaaaıaı m. lala* ıraska ımıa ba Bal hsaftac imUalı taftaBkak •Itlmlslır. Sartcrl Bayla akla (•'-m , .ırk ınmıı harlaaıı bayaa-dlihırraıai davıtıliır Uıırl a kaman I- IH ıdılaı..11. lidıbiyaı -1.^- ıs aarlıl kuaıUınaM IkSaft Mr aBrınat aaıaaaa nathuaSBB »Man BarksM kaasaasakr akas«ar. Kıaaıaniı . • k nı ı.ıi.n «akana. Müteferrik Rrfadıh-n kararlar İknaanrn ntnk neda ııatal miaB o-I «auarın-ı.u Baun. KUM ın-ulyr laıvaılıia.ı İt. -. 1 Itakkı Mim .ıa <n. il/.... Alüiı Nitlb ha"-. Ula. l>---r naa.n.1.11 ao-rı laaaian ka rar A". ı<nıaiH Raokaaa aassiaasas aaıa ı>*>Uana l ıl l Mali 1 anasVaa Tuı! Us» İt.... nl ıdraı raya-*. IOr» tcılır «Kadir Malûl yarılır heyCti rWı> lopl anam ark Dan Mallıl unllı paasnrana Ufkııaıuı makanar ulan Mâltk saslr-ı »anıl m m ı«a rantın" »nl *•——İH* rina*» ¦ 73 aaj oıtınaa. lalrbr Blıtıı. lıryıD htaıoiıır . ı-ıııi. rlı laıafınaaa I BBIabı fa lal t.L'r . mi", t. '«ilada inin' aaaı ¦h anlık.....latkai .m le aa» kı.ıııııyl a ırkll nr d• lir. lifi, Mr O Mdulrn i'imıı HiIbbbb laan ir.rtin «Va Hain aay *aal amşılll a,mas• ~ ¦anı tl.aaai launaBalaaB fH.tdı |UBi(c Ihrakaaı >• arı- .-.....» Hr.rıı ¦¦ka.. din-k —ı. kalann a* aa» ¦aan B*arr laraluadaa .ıriMa aa. inal ı-.ı akana«a aaana-na (ar-•1 h l ramak Banı Balanın ar r» ıı. .i nıbalkrrlaa BU ata t**> darllıtıh kaafnaM ha baran lablll adılı.ırk ıııraıUdı <r >alaa aadıır dukan IBıalııaa ıiııııı ..ka*. Tart T Urba Rlrlıtkai Um-ıl .ImaaSaa Baral <ırl|. BL BUkhaı* ulaır ı~. ..bala 1 alınılb> ban aamaa kah kavata haataBı — Baaa Staha-aUau.ua ¦nıBB f ra I ila 1 İtki Ba haaaanaan ia1k><. ¦aıaadianaaB naaSan autı T'Iimb IraankaaBa kUnlak MUI haau atada ndnntkb ıaabi'-.....ıi.ı.. lakal BanDlncUı hakkak rlU*l Bnl ..ruhlu >. ol nama 11 arrıı I*..

dt|l Un d riaıı İdil hallnd- aıl.nıl I UAIIII hıbul rdlldl »1 Mrl P. H. İt! Ul r.aU-ı.n H. IS* aı Mrl Vıdı a İH K Mflirtabcr Kua İL 1» ta yad» T. h 119 bh 'i ..... 11 ¦ 11 inin toplanan aaaıar aka karar, mallak Mr ıknrlyılt Ulın.ıt . imi.. ııi .. yarıya yakın aaa, adar» IttıttlnlB. »Iuhlndı maddi dilin İr* . :. .i ..'-. 1 ı-.l- )apı|. naaaa uran ırlıiı nıllrru haacıcyr tHldııilmıalrıı naraUUyıılrrUir karar v-nlanınl adllkaı hu Ilaıal Uhal cdıldlklcn lanıı h-aabulı Ultlı rlrarfc ararı dnkaı klrlük Mr beyi I Intlaap rdll Ikaı knaaUa Mr baltaya kadar Birlik lif-jDl.ırıı.ı İrili- rinanı 11 11 (Iıı . ¦ hatıl* r.aa lla mrabi p.r-HDihr («aı. 11111111 rılırrlı Bnr"' ı.lıdiTi.if-.ı muı-alak (arUldiı. Mnl.uk.i-.ı Bitlik l-M.tı ır.nn ¦'. ... Icıa .-m-<. 1 !(!,.„.ı... Haallttn. t-!¦¦ ¦. i - .m.: 1 Kkrnn. Fd>I...-II... Slıulala. t.uıı. ıın'ıllıroı,,! Srraırt ıı ¦ • .. . Karin . - - . | kauadılat. Bu «urıılr aSokaı saal dıran rdıa ku lıUaıa lakllu r ti İksir ıl rır . .- ¦. 1 Orvıaı rlmlallr. ? L'nkU kongra nisamı doglt n>!7 Dlftl latoltan Talibi BIHltl ulvi Ull İla.dar B-->drıı >1ıli(uaııı Mr nvhtapla danka IrUmaın nıl naa-t-ı.ri. halı .ılımdın bıyan vr Hyaaa-tbı bOlun t..-i!i.ı..ı... Kakar*., nlnadı-i> .1 aaun mal Mr «İkil. ninni Mr .lUklıılI balı bBaBnasadılı ıLUal ¦ n a* k lad 11 nya*r> ba lll Dindi Iıı mır 11 ın S 1--.11 . .1 rama (UaU laııl ına. .1 mı 'II-diraa-Urrfıt_~ 11 II M. U it) İM II 1 ¦ ¦ U. 1» Barmı > -ıdrn lıılı tıy almıt alan t" juı-ıın kdanlırlnl vı aldıhlan ttj nUHUnnı "...-.1..-r. li alnp bir Ibl saar kadar kat. ıı'iıcfi M kirdir Mrmıkrt'a hlr yanfin al-luğu nsDianlanJn da bu laahhılr ila-. ram idem ray haıl nuar . akınarıalsylı usuIbo «im nasik Bir ««Un bassüda Uuluuaıılarııı İmi daha dlakaı rıulrıl tt mı tarım lımtn rlmr» pıala ınıntııriıiflınUn variinıtııı rınncdarU Ml'Sa Adliyede lıtıiA labkıkalı Bcnil ."¦ 1 -,!|. kStıral rfcbruaun alı.'ıvaa Brj İfa narratu m 11 Umanda Muhaıir naklcdrn (m,.1.. Kınan or sturas aaaun. aaaau 1 ıa |ı .-vı- ^1 . **r. :.-t laalaaan "1-JJ İttin tak cınaaında. llnurJaraat) aahıl ı.t hı>- memur»™, mal'una t >ırıı.ı|c mrtarar aaUıuvd na. san dUbau alnaUfi lan ata Tılı I ı> aaatUar auınaı I! k'-dûnuaurı-vn 1.1.II1J «llmuur »Ukl imi M tan mnrmdan ?¦ ¦ .1 .m aoylrmlsllr. Bundan ¦anayı aabannıi mudUr ı^iıınmaaı*] san uı vut auariaUaıı aa aı '¦.lam™. UanUan y »•hlr isleri Eluaak I ...... rtaail naUBnna M pasa Bana mmmıı-.tıjaU " İkil ıs.1» kuru* ıınl -atı ..."......iı. Tanı aamrah unraanda un naua-tına aaauııMiıaaaı isin lauaau. uıtlı lan laUavbUvdan nara V kan ııdar ^oaınt. rayaMiaKtUTOkr aaaajkM ıtınıail as Uıarn :ıaaa bu au .ıu» oaddt 1 .mr alt-...... laMıbala basâanaaıMar ¦" ın iDUlalUılırl Mı kav sui.» l.iaı ranar-

lannı »mutlirdir OanalBa l^bun ıMaıı Wauı.la»iui d. lan.:. «•ııa* n »tıuav paav j 1 . m Ba alBB atbuâkl . IBBi' da ıa kabak aaaakB m>ı ninaııu Arksuiat. oa««naa< .ap.-.ah rUrktırik fabrtkaa laHabııi airabnk sırkau maaurU M. Ilaııaa dan Avrun/' allmlsllı Oliaat] rauasru m*ikna LalarUıul .'-t ».sata taiıuai rrrmbur Bu kal Aııad-l. ıstıru nacklnl trı.ıUBluu da aaasias mu t aaa III ¦taun«a n Aaaakvaln rıbılııaili Mr ma laBanaaıı ı-ı- .aakU/ kl Bu haaasnM 11.^. ııaUl aaarak ı|lll !>¦> HımıHı..- aaaı hayuurlan ı.-ıjıii. i.-..; İtaıahlıy* ıjyMalırı naaata*Baakı lab-rraaınuı bu nıa* lacaır aı nanıktaaı nır. inr irlrnatr*! seulınnajırunra »Btraı »m n kasna u>n İt Ma urana lav/Man t 'ananları [. rkıaaıne U>n «dasaıa-* cıau-nı atlı' ara*m lausıaa ayaan* ta. unuLaaı nnuf) II Mn lira tanı m r raksı tuBkıruı nr mtHlat aldık lan lıakluıvaa aakkadartıı t«k kıt um BMaanıi ad ırası a» oiaaran». asnaam ınu «au an, navavaannasn as Baksana Baku nSaa/aasa aaaaanna ¦ ¦¦•ataann. ansı Bana aaasaas-1 B UnaOan hnaaBal V.,aa. MaraSaa. CVanınn. ..¦ ıası Bat Un —.1 ¦ıa-a* m yara ima .as aloaıa Uaa-.-ıı.« .«au..u an .... Kara M akal na.a.iaıtnlr IranlarlM BajCaC". Don.—, kakan. ^naaı a.ıa laaBSnaı nau antliBla Bl.....I aamiıSt na kayU n 'aB-m Bana ruhnar Dayan Galatasaray! I BlnVaa ııhBSIn nahaa Ull a naa ta T Şahını hararla oa ¦ «1. ıl. I II ur katı. I akı Suphi, -.'iv Hltbal : Monllb. Sad". ^iı^ae^. U-Ul. iı- Mı B »İmalı -ııph-.ınlır Bu ı-ryıniB Oakalaaıısy İyi. .1 - - -1 - w an—llahlrn tl hlr ovun n.ınıa.. gupbaaM artarak kıraımU uı um alırdın knrı. (Uil ıaıır.tra.l).UI BSr .......... ab ..Ol m - ¦'¦ m. '. -i'-' ı.ı....,.-. ı.uı.ı h-.-u UrulaadkB ¦ . .\riaj [ Sarıl» ıdllan (Uraı naUabakaUı san1 Iralanarak Ur. İsmet Paşa Hz. .1-11 dursa kız muallim mektebi mezunları glrııdi,. kaynar USSrvOul taca 11' ocuuıika mr>rbjl "IAn Borsa kabbl uınumılifl tatlıma Ikuu l KunaOrrr ıdccfTUr. Ani repo komiayonu yarın toplan ıy 01 anlarla Hayatı lallı ıı.,ııan laasaı ı> İla. aabalı dealı Dausyosu >ı »a ak aan uaın Kartal ıa Vı O*anada aı.aan kara BuyaraiBBlBBakr. Başvakalet" mtİBtaaaii geliyor Ankara U ( Mu. Mb. i - 11. .. .ikanı mıiaiı-Bn Kınıal llı> Ulan tınla Killi. buhram'*İzıte rt'ltc*' Aakara /> |H- * I - Baraıa ¦•Ua lınaa sirkasl «L rtaaadl B. abtıaal VıkJB B* f.Ar*ala Mı.a-re r laılalrtı yBrBadıa kasta ulaa aaırrau buhranını isal* Ida harı tımalar lulcan mublrmsldır. Sıhhat Vahlll Barllna atın Sıhhat Veton RavfaV B. 19 lıasasaıda brrîllrTrıiea Berine aarakat rtsaaf «e LâvırpaJ as* '¦¦j fkkı IUrn.,0 Nann. Hanay e eı kana ii.ua Mistir Rrndel. binbaaı Oakaa ile srfinmiı I eri t Bey tarafın -dan Irayı r dil mi »tu

-ana mnû,M,m72 v.uiH ¦Ura MBBaasa VakB. m aaa «a AbdBHaalıh B. «bb BtlaaM adan Aahata pıaUnaar den n.Bi.f.lat n— . . ,.ı..., Tr-ı . .1.-1..... cakur. unun asaları rica ..iıi.iı.ı elindim. 1. BaMabarsr¦ .Mı mı' Ra.lın-.lUla rallskıyel kelli s» •Arlan kakala del ar ini aa-mı,ı için ı3ı kupon atı»-rn diyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kaalp. intişarları uuııll. Ilatalarl mfzddj mUndaHçf hıfllılBs|İBİı Uç la ibraz adar-1 aanlf lenzılâla ııısıhsr olumunuz -»26 lıTfr SON TELGRAFLAR Kelfoğ misakı meriyet , mevkiine girdi ¦« tnünaaebetla Vaaing-londa muazzam bir m«-l rastm yapılmıştır Rusya ile Çin arasında müzakeratmı I Moahovada m uzak e r.ı tm başlamasına İhtimal veriliyor c Fransa-Macaristan Mithat Paşanın Son^Seheleri Kemal B. Sait Pş.nm huzurunda Aykırı meslek lulan bu iki" adam birbiritrini severlerdi. Bahusus Fasanın siyaset saha sında yalnız kaldığı sırada Namık Kemalin ziyareti Başvekili pek memnun etmişti tit aea hah #aaaaajaaaaj| VaUnai anakaa. ktaTf««.vte değil .» fakat memleket ea*a-IOİtIc r akhjBBVuı' Mcamuatıma «*re Mahmut Netim Pasa başvekalete jr!ı, ^!,m-jj! dedi. Batta. Na/ Mahmut Kcdua Paşa mı? Naenık Kemal Bey t J.»a dua-muylu Mahmut Nedim Pasa sadarete g eliyor demek. Mılhal I'a tan m da Namık Kemal Br limîr isle * ¦İlahi Pafa talih arlık dahi rahat aya kadar bir ıjürc -dip çekil [adliye vekili yatoanabada fttl. Ankara 15 (fi ı ı — AtfHya | V'.im «labraaı (.'- Bry r.-ı.h.--a*e aNMkM (mr. art ouk ra hantal • KM Vabaamaada (flantalr azt uz. ne ankaralılann teşekkürü Ankara 2) [TrW«.I.|_ Ce- j m ı "I ı.m .ıırı..fi belediye ı-iv sao yangında kark lahuaau p'l'tek yangının irfan için kal- I l"l ' «tikeden GaaiHı. I Türk-Yunı batında ti n munaseAnkara itfaiye kumandaalı- mlsllr. Ru -: ¦ :1er '¦ askerler lıu¦ tayin edilmiştir. Şükri B. «"Ul.*.» teşvik edrlıoekte va bir kac güne kadar vaiife-inr b.nkamn »lan miinn**,v balından bahs«lutınakiadı:>. b>«l.y saktır. Haricly» Vaklllmlrln Muallimlerin kıdem zamları taziyet telgrafına Irakın »na »»ıtri- cevabı Hur"3da (tiyatro > da. nene i. m dahîliy» [t e boyuna r, ortah™ı bavlımaktadır, ueyirınu mamoVri navldu* yıkınfl rmnmor alakadarlara d* Zabıtanın Iterfi iste: ara M IT«*ahmIa> — 7aH Br.ı- ıı-ı'pl r.yaaetlr-a ggçtnaalni rsr. rai.)" 10 Karaağaç Müessesatı Kâtibi Umumiliğinden BUZ

uhterem halKın nazan dikkatine Schraıtıncu buz bx\ ,iiTmr drpotor !a ihtivaca k.tf ır. buJundunıu**! .^la^taakTj.t:'. Mııts^cscnin İm/. UMka» arhrm ü*i., ("gOL, BOL) temin clctek derecede bu/ s''>k.ırJ>*.ınuan her hanel blrj sebep vc behane ik bu/, h ulunnuitcı veya bıılıınıunaılıgı ıJc Ücri - ailecek ¦JİuIju ııuhtcrm thalımı/.m ı ııımam. ilc reJJctlcn ye .....-ı.: (ÜtJKTJRUŞTAIN) la'i.ıvj -.ırmak mirm bayilerin i4mlcrtBİQ atideki numara-Llara beman ırklonL ht1Jîrilmc<: rmıhrrrcm ltalkın-<7ilin ttiıınmiyftlc rİL*a rritiTkur TcMon Numara»! ı (rtindti?. l'tt* l cy«*alu <!ccc vc fctinılüz W>r Dftİl planı Ankara 25 |H Janıcn piamn araı ¦! yaparkr». vcrlarin da luviiaii İclkİkalm bir a) mukıcaıclıt Rusyaya ifırat Ankara 2İ (Hu.ff nrnin İhraca» İçin K Icnen cevap b*nn? m Oı ok nata baakaaa Tavşanlıda fll Seylap felâketi ve Sefirlerin ttessMeri Ankara M (AA.) Ol ra aoraunar Makat. >' Anlara yııncmı mtlnnaab: n> An.rr.ta. fnri'i l«n uian w Mı* au - "l»«. Banrırr v«ın T»mk Rvrıa n> luııı »• tmtmrtr'mm aa. -»:-*-rtar Arn.'ikn t» rmaaa teonan fmaaM-n4H-t> tara rmunaı oacıa arnca -lakdl l'OarrönUa u bulur ırııılardv. larram *ı ııı n. -»"¦»»¦ İS rlamanuaı) — M aça um tayyar» Bayramı Kin Tayyara Crmiyea ı.'BitiııUn haaı.ıklam n Hoabeslen aonra babaı memleket iflerrn* ^tirdiler. Sait Paşa: — Zaü roukrimlcri delik bir latamıı Kemal Beyefendi, duyup Ijittîmı mî efendim, ıu inlerde e bir (lebed uk Iı) arak ı ardına ^ GUnÜn llfıamlnirı) Afetler karşıcında M........I. larnaAar. m*m**m,. fefr ¦anlaı. kuraklıklar lanl">ıı launn-•aı '••ranlaı. «1 ıunı t—¦¦—¦ rtla#n n» Imultta ıujı nıırt felMUı .iı... -i kl. — I — T.kıl ,l,\Uı battrka ııM-ıualan im» ut taraa —ii-.n. kanı mamun arı >ıra ı ,. - mi ... n-..ı ıı. .. —a — la»lalla aarUrraai naa anana Bakriarn Hılıı mmıUıl •aaUrka --ta kiki aırnıı aa U>aAa anat-anaj . ¦ aaı.ı. fuanaaıı *• kılar. mmm~ lalar. IbUraıkar |U« hkfeaVU •aranaaırla Uyık aa.aHı a" kana. klVlaaaaı uuuim t In-ınUaı lalakkuc nr I ¦ayran*- auuahk-ı alamtt laraaaa Altıfeı kUa tankı (narmk kar aaaaa auaan ¦.. . — • — I ••mı>a v. ..ur-.. <ya Ual-I kVrhaımı »a-ır» tu i .....-m kan im Ur. k.iHİı llhnlll .« ha—ıkalaarmin m..'alt(.lı*.ı AUahaı r*kMn«ık laUraa farillfr4H ¦aaaaan nnankt nnr vı«an Mnlerte r*l bir anna au# uiy Kı-.-l rlnı—.r.dır AlOİ |n.-ılu:all (¦>, 1 •¦ ı. kem^a k ilitı11 .mı kaıul kanıca sııiıı- ¦ tU» Iı fin» -.¦.-.ıi akacak Kadar sueın ait od e rakluBil*| •lan. lulanna bu* <n ». ı .. ı (Ibl • Mr HU»!t ı'-vtnln Icma-¦ını h'bll>*ıı ha lahla ¦liıalnrBM iiııti' • kadar lı nııktın tartuln»ılmlı ™Ma*naur_. —. tan Atİı ı iddiaNamık Kemal Bfy pek dikkatle dinliyordu. Zaten kendi -aİ dc l-ı;ıiı.' ve KraaAU tefa* rc I han eleriyle duima 10 matla bulunan ban ecnebi dostlarından Sait Paşanın ¦oylediğina yalan

rivayetler duymnıtu.Ama. ehemmiyet «ermemiati. i.- ı-ı- lataabukıa düıen ve dedikodu yeri olduğuna pek gSrel l-ı h.orH.ı. Günde en aşağı bir irmi otur şayia çıkar, aksama birinden e -ser kalmaı. ertesi gün de ya -lan dolanın far eleri dönüp Hır ın.l. m ı¦ r J.¦ ıı 1 mtıveıı. bnyU I IHI Nl muı.f.rı- .iiiJ» t f it. X Haca-JC» Lanu :... ı-1 -1 - ıı k.tin a«ra«» ' mlann gitliec ,atr Mcaıar Uıaki«ı >Muıum uau-andığını veya inal' İn tahirrtrrinl Mamıyan . ?tber aldua. ¦ 1' "¦ •" "" 1 - -11 ¦ .ır I b* muaııaaı Mı baılf -nhnamtJa İnlu ubbchetrÛ | uo|ı(| ıılnıj ku<| „lamr« enne dokun- [ anemkimm »a«aa kir say atu.lına.Uea bir hu«Mnlrr aaraaû r*alin<1* laaavTtn ru>rlw_ ¦arlı Sait Paşa lüpbe cdileksmf) demek Kemal Bey: unılan mea-düıfır.dıjıü Rı yrraı fauna kıt .mir (-raaaa atat. haa yara* harmkn atar, fakn aaünraakU M narlana — .laka t. kt. ba aal ••»¦ "anı lanMrBaaj ııMu takat ••mmı mıı jitaıi 1 m Kartı larpaıaı aa kar lıllnaaa ba lıurt Hrnl alarak Ublalıa Iirıi m—" hani ı>.ı.ı<.iı. ıiro i.ijı.n , ıldu-ıml ır kadat Uiaralı . ı.: ı.rl-r _«g»h İnat Yunan kabinesinde istifalaı Umara B (A.A.) — OaJTy k*a-: ¦- AlûtaAan . ita kulan lirama • not tor* taodalaaı ıMlıaj» alt atea'lltslnd* Mr larnandai beti maliyi nalın IU nrdn kntnan< danlı£i aıaaıada nu ..nı İhtilal harbiye mliaiaıarı Jıaıral IIC 1 'kam »..Bi,. tatil j.aıral .•Acrcflllılnln Utllaıına müncer W -aurarar. VMiıatoa bu iı ana MriacKiaı kabul tebaı Hkta lıknl Par,ite kızıl gön t Budapaaıe M ' A.A. t — bir ar j.Tii.ıa f't.ı.- ve ı*ıı,a-flar yapmak rtirttlylc hırıl bir ffia ıctılp etmuk Içlo l*ln<knvBdan (Ondcrilıa Mlcbıl llnyl tevkil etin I) Ur. Çin manlarıalgtlfarı P.ıysdan a-rr-ılıyar Laadra aS (A.A.I _ Snvyrı aaaamaaaaa >dah) Ot raa>lahaıcBıarı ıl* (la ıılarcd crhannıa paaaa>urtlart«ı > <M>tl bildiri) mealedir. Bir Kamyon Kasana Biran M 'Hu Mal — HDkuanelm n. ııı ılınan kanı) m ıhar uı» tamı ıuun> dar »««cıl'TkrT afaalalı ı^naauta kaıttin: cıronaı. navrulı oacustOr. r- , 1 aaya«4an v :-a aktaaa Sh (Ru Um > — ifatfeakı aut* CU-ac BU lUtrırı »r«»J Knrı aattlı e«rar»n*ıı bit mrrlte laynal' en mi ur lanCıırı |MM|| tnîıarr.yva huuui ula/ak aldığı haberlere ehemmiyet vermek Uttan gel oSğiaı yatak ¦ Paaa, pasa- Allah aakıoa olum krndiauıl dı^Onmcuerıiı air.i ıav enlerle ma d eri vatanı »ta lırlavınu. biran evvel sa^uVıeUaaete çıkmak Bıet* lıaaardaa -.0.1-r kamdır . [MabBdi .at] metot InlIUlUr İki Ortam rlnlalıı UH yamaa taıla hlr la<ııra aaıa» Kabal a ¦ A «.. — BİT aıkeıi ıiuamu» rakibi ulrl canuaı» m İla a Ba hlr M ı.r » taAl — rmaml ınaıaıakınla Wr yanam nlıt -Bmk IB nUlym lira» nauıa ıHeO lt f Mevsimin en güzel balosu 8 Ağustosta Kadikfty Hım*- j j yeietfaJ cemryebain "Belvü_de | ) vereceği baıoya iatirak^e

dinir-l HİKAYELER Hanım aşeriyor!... . T*Mp Ba» mafFıur lıulUarMMB. O fcdaı Maltıı lı Unanuı «Urken kıl' V*aP •»•m/ı «mil iı'-nı.aal Onan pr pranaltH •ardı Kanıl -.imi-,. ..... | v.ı.. . mi . . dJaıaM Iflıı Tb:iii Hr,r riır.ı ı«r*ıı t< -kan M kuaUrebUlrOl I Miri ¦amellryl.ln blı ar ııru varO: pıı naatoa Hr fOn kaaaıa atraır.ı: Bittim lıı.ıı < r. Irı mr-mHKL- Fa Man arca* rar.aı.' uraaaa anı ¦M aı —»im» Baa-au 'b'ı I a* mmût HelUt-¦b Mı mr —<-. Talip «na, — «aadi ama dadjkv mr» HhnBtırı ¦Maaaaaama adjane tn.raı I aknadlaUarı aaaaandarbarl ba) ar-ı tı bahar M «acMUn ıhnıan-¦hM badonn «u,r uftn» vDraaaar ol M*N (BM ThBB »arın Ibanerm W; mn vermemek UM'.r. «a patanUr vaadr Maamatın hanını «oruh lııırar ra Mi ma-, an konuya kcanıure: Nmluıdu. birim dr aan aat.li mavi imla hı .»•ınmıı" okeerdı' Diye drrl .ı Haırallan kaçınman lalip Be» dr toru* UU)<maiı amma. ı* rapaın s mr- r.r !>' ı.ı ı : mu a"U" aaııu Talip Ur)- hlr beveO.-taadıi llabaıın lal mı bm tThrruD' AmnadMMl. - Drmaaı Haa fa* t—ada ham bu mm Bm mm Taam •afta baru ıaaa Manan, ¦aaal aatoh ta amam ı.dj . I Bar <aaau accibe'a melih oanak f".ı Mr my mirdi >. a • a Mauuba Hanını |lmdı M ınlree kumama yapu tahıllını rin ı Hle hamil* bir ha'.mnın hm Hr tr'I fikrrda »apılmaı olar BttuT. Ya aaara ataaıailah ... >k duarıv" Hadi har aryan aaıtınaıar h)\ M mryıa İdrak aOMdan tan r. um oui-fer para»! vemrk. OtMMBl mm mb Meale ."j-i ramaak har balda «am halı «arda aaaaa taâaa utma . Çaruaar Talip Hav «t bı darda ee-ı»oraıı . t «ana. im «mdl arUk e-oıl aarra »1-ataju. aaal aralan Hr Mr cıkanyorcu Blaeıte çıkarır ianir' Onunkuı dc ıaadı Onun da gvı-V, aneMlktı vardı ı Madan alairm (ili }l|lp Icnceln ne 0>n linki a |lbl |allp turit b«ın7. Hem uaıaııa • blıaı r.nrlrdektl . Yaa aujj-aı hıı. ajııl ma hm İM doUı • ' . - ı asri' . B olu aı» «a* lale Mamın Uln klall.br Karam ba İta ur Mala aı ııvymou "aadn ranua na irndarda oaa ıpr «-. auab'Ri i Cara raa rrteu taca lUnunan ananMı lamerMnıyerd ı I — Bu aknem •un rai r •rrraan.cre.r Oma da prd' İmdi -:-ıirr rru «aijıtr ur. — He olur brnım ce t! — HrıKaln kıtlık kl -.im nrdrn olmaaın' — BU nenen alnro.a> — Vallahi bu ccupla akimi-, kr. iz¥ûKMm Borsa Otontobiı Kazaları i ""^ ¦*»**¦ *mmW mmm İki ııiı.(u.ı.ı i,-. mlleademoel KaaMyo haa rufum c ıı «ıı. ıı o« (iıuriiını. vananı laauhl malıkrau hifilannda lürOnOr-•Unl dly kifamr f»W kadının lı*r Uledlıı yapılBonıa ır. a nalları ya BU ıtri (i|lva-riraa'. tıadı ı - InMj b

altında kaimin* 46ıunQıtU. Btr sun M İni erkeu blUrdl va Mun onandır. dOgUne dtıguno tvt ıv^dl — B. . . - . .ıı.ı.ıl.. ı , ^1 '.- .--..I . Karın meydanda ¦¦ ı. ¦¦; »r .. .r -.-.ıı ¦ ¦- Kapıyı açtı . y m.. . çıktı. Talak odunun .. . -.ı aclu Drhaf I' racla'. Ka . Ka karııı it— I*— >¦ ¦ Mr duan iı:-u:!i.t Mr vıairttta çıkarmadan bu mülhlş manreUJ. İttin onarcunl lopla taralı kanpe ka.-ı ıdvlaırn'l. SAjla nı j-n. ¦.. . ntınO batını jan janya ka-ıvap vardl: f\"J - flry koca:ı|pıc' . Kıaa-r jok IL Itna mı - Arn bar -.anın BâVMMM daha İyi | «CM. İl klar lgt« bunu ratarr.auınl. — Mrden' _Krdcu olacak kanun uyan olarl. I Mumlar Fnln M « m I o ket haberleri Kay im dc oraıluk 8u -e* r- . . ' ¦ ı İyi yrutmcd J-¦rr.r.r Rııı-.ır.ıl' '-.ı - batmam 110İM kanıaa ıal ilan unlar 100 kanıta d»4nıU|Ulr blatlrrık Mııila vlltyrtı danil'iı" SMkara ıo-pan lıM Pulluk I orak makmaal Hakler ıım elti ha.vam "e? t oryruı •§'567 ccnurn tapın tap.ıı; anut vdiAdanada maktadır. S renye ha do |s Cumhuriyeti^ Halk sütunu (Hır aarll»V~*Ta"rîlı traralı .laa.al -LM.LI, lu umuda mrvıaa Bıka *)ar. Aaıah aıklapUr I'ielfl larlb* aoıaran aıraıa Ubl ¦alalar, vldiarl.ıın aulll laıu •* lli< ¦ talan aır uraku >arrlamifiır. • nrıîı ı a k ularım,-lı • Bir ganç harını Un annaalnl yaraladı Bllyllk vekm«cadc Gerdıa >Dode 2i .i. .-rindi âh SlnaO | (¦El ı AH kamı İle aanct-lnl bıçakla yaraladıktan akara llrar aunlb ı vc bir MOddet vooro Ktl lm <¦ ı ¦ ti _ - .. r. Ali claayrıc ııbıp ei.r.ık kamından (Ophe Deri allrmrktedlr. Kavgalar Enlflo-haylnblradnr kavgaB ¦Uraa < ali' Ha • it- HakBı EfcaaM kavf a .1-BUJer. Hakkı I-feadl at aNak aı. ¦ı; vaCalerı da Mbajıar . Zabıta kananları yakala* it ur. Hırsız Polla mUdlrlvatlnln naami-madlöl kir hıraırlıa. .a* aaı Mİ >.d.|.ra . ta. bere t: t, I.ı.. IİDUB lOMf ı. lerlndea ve aıB-hendiB m«httbl aıual mı . - jI ır I'- Cl* han fin) a Bıatla •' l_i .-.i ba-aealac i<\f ¦ a ı (BnJ akaamı * r•ıı (irerek tibi-ır. ajakbaaa aevaadea barı ea-jaıı alıp comrmM)iM-. Salim B(> labrlaya - -ı.ı- . -ak m İhbar ılalfOr. intlharyar Uaal Ivaa kadm Piın aaal 10 da Numanın tada Şaıcf aokaloda BB numaralı haı aılf Dukua Haydar KlınairUı amaal fJioa ırjlı Hamı Lıaol «ım InUKar aUr-rk MUb4|U> b.lBa.-a mart i.ojın m:L

M-ırsdaa im. lükaınıır aauaanaa Ka.ıuCı aa*M-.a. «oı Tr.a.u- Url- ¦ >ı.-aı ar- »O U>C ..-harlı hara» auaUaUr Uaaavia IU.-i.-r. Bueaan mdlaraıu cda k >rl^rdlyrf H m.k mrrUrle ınıllıar Hm*k IKemlIlir PiliT lamnr.ıııia talujürrrk llaaraı ha»-l İd - ila. ı Ilır Kazalar lı>-n hnıOlrr bar aaamabUr (aıplı ilân Ankara caOaaMıd* bu ytx ara» Uun tay.arUm uabaerh «ıra-j» bMMb(a uıldiı'u HayvaMa/ m-ar:* bU ı lıaıt-r ;a^ıa»>» haaara aCTallık'^ı Man ¦iBai'i'-aa v>\- ¦ Wm ham» ..... Cnuuvdr pMaanı amraı aaaand* Hr hacir, e» m-mıu*^mama\"y^uŞ1*' oa,.~ ...ua. kı..m ııuıa ıvaMi Ticarci ve Zahire Borsası DflakU Zahire VaıaıHcrl Cloal ^-rn'i : m Butday itaatli ¦a ı ıa 1 EiAjca — — — Meur - — Sen ¦ M ıı an "anı" - - — lal Iralat eanaı " »0 Arp> • ¦ 10 İM Maa Un ¦ _ _ ¦_ Ua kkıua (Bıııı ı*a> IBM aam «o ııaı ¦man ¦ ¦ ¦ .i «' •M ntıuo Bm »10 IBM Bun . CeihKi. oae 1*0 Arrua M ar» Ttauı un «t ¦ a «•

Seyrisefain 'ON BİRİMİ POSTAS ^^an'îaTn^n^^ayy^^^a^ru^^n AYV.M1K • I2M1K POSTASI v-»TAYYA yt ¦ VAPURU I' n-ı ¦ ./ Pazar »nu ua) 17 ce SırVcct nh* ¦n hareketle CellUdu, rikkat Peıartcıi giinil trmıllr mulauial edrr. HACI YAKUP ZAD» VE ŞERIKI VAPUR ^rt.Ljj.nJ.a: KARADENİZ POSTASI 6ERZE TmL? PAZAR ak ,.ır laaiaBlnda Slıhed mm.-L'on barıkıllc I Zooıııldak ıBcbelb , Gene, Samana . Orda. '.-¦¦¦i- VaklıkcHr, Trabıoa, RlBe Mapavrl | lakaleltriae aıİMd a>dıt edecektir. Vapurun blrlael vı İkinci amil mükemmel ıı MuaıaraH lika ka- | naraları . ı ,.. kamara ,<•'• raahaua ehtea llaıla Daha .,ıın. ıardır. lalalIBt ı.ır. Sir-keçide Vali >¦¦¦!¦ caddaaladB Kl haaıadahi ncaahaaıar mUfBiaalları, Dr. Osman $erafellin|

Enuan Baılıe mutahaısıu "Tilo ı : 'r-r (i MaUrfa Veı Kanlı basur, gibi Sait b*üa lam ırıUviıl altalıkla J- j'i . -ı ve ¦ ... rr ¦ v ¦ ' İcra edilir cumada i • benjuıı bir buc-üıan cujal c : r.ivo caılded 19 tele letanhı.l M3 Türkiye Ziraat Bankasından: BlBTJMÎ Markı aaM .., Cinai ,n umar aaı MılUpa lı .aalUh Bnfl 11...' ¦V* Imrlvnl „ ¦ ¦ «vr l.dlaujru 14 >l /ınlârbkutıı Pırın 4 1/4 BıBdal eadıla^ Tarla 78.'75 t « a Hurııoaaar 4 1 dı Ilın 4 lı lahUkOpıd II ¦ Urkuap ftapo ae.ı ».kum Hana y I Kurn 4 a »•idal eaddaıi . ıa n ¦aU vapur iakalaaî M/US „ Kiki vapur ıakıla» I M/M KarUl Maşalı aıaımı M 14. 41 Mııbadıl aokaf» .. 11 ItaUda m ul.anar aanUkin mUla^tderi Hr hafta aıOddailr lanıdıı cdt» «tini!» laliplaria yatmi ihale olan Umaıuı W jıaıırıaaı cUnD aaal ı.ı.. kadar ll>tıkamıaa muracaalları. Asan atika müzeler müdürlüâiiaden: Ferah sinemada Hıı akaam ve bn (Oa komik f.cvdel bey tem,illeri ıe sinemada kürklü kadın lllveıen Tartan cdl c Hanım efeodl: Çehrrnixln gUıe Ilıdın ıram ıpn Panue oıeıher Pariumcı DOIKJOIS ı ara tından ılrdclı duı İmi Kin lif Uda ımıhırırr aaahrııkal ıı.ılıııkaM lOdılılogûıı* <o «I • M - 92» v*r*aınM ,a lalip olanlana MOıalar mnlıavaal Yüksek Bay lar mektebi ne talebe kavil ve kabulü Yelkenci Vapurları İZMİR SÜR AT POSTASI ,! ,, İSMET PAŞA vapuru 28 temınuz Hazar günü lam ual ıs u Galata İZMİRE ı kavil va lıUlBad inliıııl Wrt ı.rıl. ikuıni v latılıünak ;dı t dtrlı. DİYANET İŞLFRİ LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: llayrıu ranleta Mialuıi 0000 Lalo Raaarli aaMMaİN aaaafal kaâanmfl rBlmalaaaıı •eaeenBBMtU' l« a»-.k>. pararUa. pta» •«.lerah irat ' 1. . r-alllm UtaÜraV aaal oraa dkalani -ara hd....aj.ıa.iaıı maa aıUıı* da.a uda* MMIIana raaiaaHarda laUaavaJ t.lal da-aaaoda Ilı.aaMl ı Oİrri letaoM ida?*B4^-< ıaaraıaaalaaı._ Emlâk ve Eytam Bankası Um u m \ I ü d i i rl i i günden: Satılık 1 lan la lBDUrtel Diba i Hin .... ..„ . y<- -'nlıık alan ba d aıJ'.o o a •rtıtuK ¦ ¦ ( Sardık Zade Biraderler Vapurlan Kara Deniz Nuatazaın ıe Lüks Postası Sakarya Pazar BAYRON- MARMI.IA-LKSPRIİS ISTAMfiUI. -PlrfE- MARSılıA aıaıında "k- vc tür'ai - ¦ I

Vıınıara.ı Ur/I T«MUMİ ıııJılan T. L. ¦ 1 Galalada Kn- . ¦ ..... Wy 41 J.3.3 1*9 33 Erruroıa Hanı I hOO JOI naınıl» ııunıl maa «M 17 -"a larc.ı <lrı-> ul M.rka» ;.ı. ,.|iı<| İSUNBUI TIAMVAY ŞİRKETİ Otobüs Servisi »»¦¦•¦'ı ¦ »••) »•*•>*• ¦Mrvtl... r.a<a*.. W .1—- aerv** km. rmldı/knl aa-kUraa* mmmVt mtm t*" Bu «"ıh. *»,.Ha. timi batrbral SBattaa ' h. ... .. II. T-..J.» W »*f*BBLl b.ynıad' r« 11 ıl -.-ııılırı Irakla 'dHtktlr HAKİMİ 1 ikiti.mil. a-mitum Ihl*IH ı .drWı.ltı kaini <Blrkrll linin- IMlMn IMıa-Ira betafıd'diı 1 ¦t iat1" Halk», aaardanı • !i -.mı- V TaU l«U.n.4n aaaad. —I ' da- B lu-i..-.ı, u,.ık., fa— <« laill t*aaa*l >aal 1 dakika M *a -ak.au. I .. . „ rama >. Ulıl t-><"' kaa-kalarr kar t dakik .ala kat dala • .kı ..iat aklat ' istanbul yarıgveıtlahenıiimctıiri).ı-ciindeıı:^' At yarışları 26 Temmuz Cuma günü Veü efendide saat 14,30da»»»"»* N AFİ A MEKTEBİ" MÎIB AY AAT KOMİ SYON UNO AN: prrranlı urYEDİNCİ BÜYÜK [TAYYARI. PİYANGOSU! I. ıncı keşide: 11 Ağustosladır Büvük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıca t 118000 15000 12000 10000 liralık İkramiye«I 10O0O llr.ılıri bir I 3,000 uumara hazanncaktır. Maarif Vekâletinden: ,---24-, \ . , iı Kırklareli VÜA-yctanİD Vhe ka ¦ b asında ne olacak? Beklerini* dört gün sonra dikkatle , i,ı.. .. ¦ S DOKTOR la RINIZA a " BİOLACTYL ışıklardaki ta- I ¦0 Ie- I SAN- I merkurda Vılâyei Türkiye Ziraat Bankasından: Kıryesı Mevki raya sakatı No. Nevi Miktarı Tendik ı. . . CM Hane «1 _ Vinci Noter- İstanbul ithalât gümrüğü müdürlüğünden : 3K m b 0)9 ktkjk G2U Dükkân m koik &IB llane i.;.. DUkkan BIT llane Mondı a baraka rS cdU» L rln im B 1 Tatla d emim a, ara nı e ı

mUkftlat.

Bu ka»İdede

Tarla .onum i. ar a ı Tarla d finlln 1, ıtri in 8 ¦ Tarla d AnDrn 4, Dr* -31 B 1 M. Ma udu a donarr 11, abra T B Tarla ıum S Mü tr-ı r jir.; «a 1 vanada ikaleMri wy*de,. Ç.knrılmajrır .«!.;¦¦ "İn yana *C Dr, Ihları Sami Goookok Aşısı E::.V3Mİ: I tıulı ve oue İM ılur--. Jüh v: ıhcllcamı kâfi pek I ,j .- iı Ma ınu I Doktor Kokolatos r.mıı/ı dıluii.r (phaaı k*IP and* aaaBaaakl II n Ll t Hl tl X1111L a*BBBa*| Her Kan tfdecceıalt yar Moda - Bostanca Banyo ve plajlarıdır Kadınlar İçin ay ne» bjbbbbbj bacnamlar vardır aaaaal utar Oa=kamıu 2700 kilo koyun eti münakaşası İstanbul nıuddei Emvali metruke ilânları klTansfl 'sP*r*° ve ispirtolu içkiler inhisarı umumî müdürlüsünden: 16 KALEM KIRTASİYE LEVAZIMI 27 lemmuı 929 cumartesi gÜnU saat 11 de paiailık surctile alınacaktır. Taliplerin muba yaat kamisyonu kâtipliğine iDuracaallan. I Türk maarif cemiyeti İstanbul mûmessUlİğİndeü: ¦ TCRK MAARİF CEMİYETİ ¦ MEKTEP DEFTERLERİ ; umumî liginden: .ı( ;ne v,- levklıbanc hsılnnesi ihl.yatı İato tariki Iba-•ıı. W1 -mi ılne kadar larım çelrn ayım •nma ibkyUS mukarrer butondu*unC:n talip 'ilanların ha baptaki inek jO'i'p -ıjııadan maada der gtn UlanUi Ad Uy» laaanm i .halesi Olan 8 afcaıloı »2» peıjer unıl d* aaal batta . hukukiye nenOndrı mııvıekıil mubayaa! koaüay oouaa vr lali|i)eria licarr od.ır.ma muhayyel olmaktı amama 4oOO kilo I 22500 kâse yoğurt 1 iı. bir tekilde cıkmı*ıtr. ı, klmsc*ig kardeşlerini I depocu: Uıanbulda, Ma naradadır. Kr lalene bu derlerleri almı İstikbaline yardım etml» t ıncılar yokuşunda Şark ham »Satılık eşya Kuifaacukı* sadık Bcyîa kflrelr kAakande In/iii mamOlatı gayet kıvmeliar - ı-.-. yalak oda>ı. -olra lakımlı [ ... v- Iran hohlan le^air klymclH eşya 2«i lemmuı cuma flUıU aaal III a mUıayede sureliyle aatılacaktıı kâBâKaSNSnWB1flBlfAİI&~IA'rt>^H>ia^»Ü<M İstanbul posta ve telgraf BasınüılürlüSiiıul' .1°'^ münakaşası İstanbul muddei umumiliğinden: lakı larat ar ısıım gelen tahminen IMO kaO nırrlUe mııbnına-ı mukarrer baranelerini leıkîk ^taıek Hrere euiMdaa tıdinyeii»ınrJıl -i olan İta dcrterdarbkıa umura hakuklyr liiBiiyonuna murataal eylemeleri rosta ve telgraı levazım müflürlüğünden: ... ır. . ı mu, ka ardımı »¦inlini myl t İt İni AEG a edemk -¦(l-a vıı. ııkınraidir. Hir -irmi.nnn.imn naadamaa fwU~ .... .., ¦ .... .-. ıı vomtm Ifl.klraoB ı-naaklltrnlı katide. ¦iCh-KiYE mtm NCVKSM Bourlâ biraderler ve fUrekAaı '1 .....¦( |

.Kı rt Ttlrron Bayajlu BgjMİg Doktor A. kutiel Ekkırik «aklmaırlyrt ke«d>rJ**a. İM dı-iı£r. pıoanr. adasiaVOdar, btl jmytk-Bftl cm «a .¦•-,-,-] jjraB raaaıi rdeı* ourrari ramı ıniamaa 11 KODAK fotoğraf maki neleri I e filimlerini kullanmak menfaatiniz İcnbalın-dundır. .\IAınlnC< :a«ı#!afal lela Minoteros Kartlarını kullanınız Har yerde *ankr Defterdarlık ilânları Postave Telgraf umum müdiirlüt i levazım müdürlüğünden: katip ARANIYOR rr? J'.ırko». Almana» rr llanaırra ırinıını MhaKkin bllan bu kâOp *. .11j- -¦ ¦ Mf ıM» Alma-lll ına Hrylere ınllraoaat. LAIİ ¦ S28 aenealno* Bura» Oraal kteundrn alnuı olduirura tmdtkaa-y ı. hunret cltrdanımı ro y l. maant »n rlyetl nden aldıfem nımaaipkl ıdanıidi sarı FlUm. Vatı.mı gUara[uıııi.ıi: .-nylln :ı'Jkm0 OlmadılVu Iın.tl.ırı İlan olunur, . 05062014 «BULEKS„ 27£Z17S£S SEYAHAT 'Ittftir "BULEKS„ SEYAHAT Ulub.il F.l..r„-, T.yyar.yl. ta ».„.„, „„,.Ba icia Han No «6.B (blanpul Fkıpr. actalaagaaa Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul. Sultan Hamam.Mesadet Han Folograf aldığımı mağaıadan isleOT VE SAMAN MCTEA1 IHiTLF.RiNlN I VE ÇiKTÇiLERiN NAZARİ DiKKATiNF, i i Meşhur* LANZ FABRİKASININ Traktörle müteharrik 3 Va ı "n V ıım.ı Üt OtH ton M veya aaaaaa. pKM <dVn „ ¦BALYE PIİESLERi„Vu,„:;."r,.HAl«MAN MAKİNELİSRrl S SATIj MAHAI.I.I: Ittanbul Si.b.cl Milim Para Han AbaıH RlktlO Z,d. Mabaaıt Ha,n A izmir Emvali metruke müdürlüğünden: ,lı..ı lııraıO mutamme-u-t No Mu<L.ü numara>ı cimi ıtun lulm ırrlaan mUficmllaiı lna Mullharal 70 Urvıyaka utharlya h «¦ laHİUcUl 3155,» 019? bedeli * n-ı.'ı r kesla kolaylıkla aalüp olabilmişi iıin Çalamda bankan civarında LAŞİVCR ve JORJİYADES IHflI aram vade İle »jlmnnUdır «il Kuvvet ve tıhhat mm ib»n w ..r,.rtCı takva;* od» Arsenoferatos edilebilir buıtclerr) Ol •NİHAYET' -GUT60Z,, SÜTÜ .Her verir .atılı 7BİL UMUM HflŞERATI „ ÖLDÜRÜR !**Ts*küdÂr*7heT* ORGA En mükemmel yan makinesi olduğu halde fialı yalnız [125) liradır. Vekili umumi>i Taksimde sabık eldora-doda " Mersedcs - Beni-Kraysler- otonu e> Mektep a> 1010ı 0> kabal itin ¦ 4 •*>*•>«> eüııltri mOdlrly. perşembe tiino açılacaktır. Ka.ıl ve a> ya kadar »alı ve turna 4% KARON ^,man Kiiaphanesi i komlsyoruna makbuz mukabilinde ALEM TEŞEKKOR

AIU borak aydır ranUrlp bulunu knon Miktar* Haramla pak fak d.,.. Urlar tarafından B Dlanlmayan bula-¦itina dtrhal aaandl.ll tryMu kayaa yt ..nı. (arjamka lUnk dr •> 'ı*arrnı kayak kir n-iiiaflaklyrl ır haaakal-kr yapan nırmlrktlimUla la umana tt} n»b kıynıt.U tU bbayy aaubltrrrnr.li,. dtn 1...... Baya baaiaatıl ¦-..<< .» ha— rtnlre etil kaymakam epri. 1 ur r.-J llıiıı Beyrlradlyr ana ktlMmin vııioa m: ¦ Itytkk Ur Itrimi .Irnrn Ukr* bir kert bildim. IfakieaakJJ Maarif müdirh etini D.C ALTINCI SENE - N' 1873 CUMARTESİ 27 Temmuz 19! Ön | ¦¦banin YUNUS NADİ idarehanesi: Duy unu umumi ye karanında dalrcl mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhuriyet-Poatn kutusu :V 2*6 Telefon: fS-T^»* .?» Han ¦aauıa;2in3' *"•» "*"¦: "-' Cu Galatasaray Sıfıra Karşı Galip sayılır, Böyle mağlûp!. Bii' fırsat daha »onun.-' kendisi.!- aiaıniidnkl nüf'U kati ııhlUU «rrm'k kin bn» BU (mal n.ha aundu. Bir aral tamamen alap lıilmi. «aaılıbllen Türk • HER ı.ı n SABAHLARI ABONi; ŞİİRAİTI MÜDOfl; Türk I - l(ln i I.r: . ı.ia -.¦ii.-l.ji 1400 Kr. 2700 Kr. 6 aylığı ) 750 Kr 1450 Kr J3 «yliEi ! 400 Kr. | 8 00 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR e Mağlûp Oldu Dayan Galatasaray! Demiştik. İstanbul şampiyonu hakikaten dayandı ve M;»ır-Iıları dehşetli sı bir çok goller kaçırdıktan sonra son dakika dr. bir gol ile mağlûp oldu unda. Onun um it. Ut rncu İnklaı nniıunn mil rU-.......¦ lur. Bb niıi .: ıbUOJI ıı- ha»ılır lehim ¦"-fi U-.< d uf Hintlide ,yU m Uf rb». lirdi. y-.ı- ıl ı'nDialılı-OldııkUn ayunbo»cublyet nl-»ra)l)iır ila »aiı I. .i .ılı DUnbü maçtan bir enutnni.-ıno t|-.rlı ,.. .ı„. d* lakaaiııl -.İLlipilUl-H <.:. .1 .... .. ! . I , I , I , ¦ '¦iki nıl..l..a..ı . ¦ ..ı.ı.. »r *ıo dakikada yıplıhlııı Irk alt »ayı Ur talip ¦>Ullar (¦Unbal aaaplıonu U« Balı.e piyana ara—da ııpıUceB ¦ .una batı Ti k-anaah fam dun ıra ...I-aaa la Biuo« «atanır y ¦faar ırnn İBrıbUB (talip Barla -lam «la. Kıb. Hllnaalı M akil ¦a raaa. BaalBın— tak.*» *«B*a T.hBnda alar..«I.r*. »Um Bat Bata . .....natanaaM nBlalar. OBdraı .lamUBdıUr B*r>. narı, (.ii.ui.rxiıi.> da .- ¦ —..¦ atadı aaaan daBJI Mdaiır. Baba nlnıa* ı anuı mamla, ya-pdab 1) ala. Um a < kulunumu Ikinrl rakıf Bbldln Da.ır B. (ak «aaı !.«"**- na>akj kat adın. aal¦a riı.rirala' ¦•frak •anaılallr

Ba ra.raılm bil İlk Uı. Hım.. (¦» .-ı.ı IıBaltrrlal talimlim.balı. li.tıai|a ceptir BİBaBjlardır. r.ül.Unı.v «a kad-rn Ur lalulTa tikini.li Mısır kalecini r. ;;.. Kibir» şampiyonu da cunvt Bulnı. Btarban. Valıl, Suphi, hUltal. ati kadra Ur ..umun -.1 j..lı.'...n Vll'l. .1. Maadlfa, : -¦ ı «(adat, LBUf. . (M.Udi U. 4U ıl dil At yarışları başladı: Dün ilk yatışlar Veli efendide yapıld: Halın I..T-I. "..ıı...... ı,ıın...ı abadı İdi Bu «."..ularda (ark m ur ıh-kaatarı Mi.r¦ ıı-.ıı- in.ai.il ııuılnaıı lal İr. 1 .lıı BU aUaiı \t Mı.a.«*¦¦ ı» aanalalrr dr aaa f*r» ı.aiiaiBaanaiuf r..ni Batta Bap bu aaılpn* ait brTinaUa laaaaaııbl aal. aaaau a.fnaH Tb-tontBrl bar apba barakH aaıaa km •>¦¦¦aa k.aaa.H— aStt* • BlrhıaİB (ara ladadr mr.» aaaa ana nd|M bakamda bırkal llaaılı ¦ıBtai aaıan badaı Unaa baar fdrr aa kaj — la aal hrakll «loan-nln BBk-awU da Bnnaimdadar M.ı .l ll.ag hakikati bala ba ¦«.•ıt. tı ba kadaı nılU Bldablaa -.....- U.ıfımıadan lal tu ıtluBirak mukabalı hllaıUllda sr-UB una bid.ii larfddBd* Oaal.nl kal-athanıa atar /..ı. . ....... .¦ r.ıa fıı ba m., rl.nl» baaka bir a.111 lııllı alaı-aı(tn> ...ı.. Ma MMnM dala -tank baı ada Mı «M a> Ban laaı.ılıl.n lUlala r aaall ¦ a>ı)aB kaili Baalı nbap oni.m. t....,Haan«akl Tarh mallan»! ı. a.a...... .aalBİf.t aUnalarıaa muhabB MMaa TanaV yadıkı tama» ataUarıaa apul a»aaaaıUrt aal bık ila.»" n ikanı .«W mataktulmtmtu Um |n» ala, aralı [Cumhuriyet Ucuzluk kuponu | «T bamm.a »m marta W |; Cumhuriyet Ucuzluk kuponu 2/ lımmııj ......-ı ı-.ı 2 Inel koau Bltarhnn v-a)r Ucuzluk kuponu m mm curnırlı ait*1!" bi)auala lak p ıdıa »ılrvllar, taılrahaı nııaıında Trll B'-ndl (»ınndı tnUp rdllrn i.....: .:¦:•¦¦ İlki dan kalabal dahilinde İm alun.ın uıuukırrlırdıiki TUrk ¦ lonnn muıahrrr bK W' ¦ahke (.lım.unlun alaadlj* rklrr Bnrah IHMI.I v kadar • drdlflaılr pbl brlbl kin dalı ' ıınalla bululun Tüıh Hl (Yolcu almıyan vapur Hergfln Adalardan gelerek vc fatr adadan yolcu alıp vererek saat 15.20 de Kadıkö-yUne uğ.ıy m bir vapur vardır. Bu vapur Kadıkdyûnden u..j(ıj köprüye eelİr. Kelini tarifede de yer Fa -kat Kadıköyûnden - yolcu bı -raktızı halde - yolcu almaı . Bire pek jjî-'tp gelen ve hlk ati bir tOrlü anlafilamıyaıı ba hadiaeyi geçenlerde yaı -dtk. Evvelki gün " Aksam -refiki mu e ayni meacleye tam bir sütun yan ile temas etti. Bu iki " ıı.ı'-n dikkati eelp „ yansı, nedense, dik -kati celbetmedi. ba kOcllk Bİkİyetlerl bile. dakika kny-bBtm rkaİıin, eheuDÛyetle na-'art dikkate alan, her bangİ . ji'i'. bir if veya muamele ¦ı«- r... k tiyyen ısrar etmi-yarek. derhal tashihe (itap oden Seyriselalo İdaresinin bu 'tle ha kkında tekrar buuan dikkatini ealbediyorua ve soruyoruı : 1 — Tarifede yanlı olduEfu ilıerc hcıgilı saat tam{15.20)-de Adalardan gelerek Kadı-koyünc ug yan ve bu İske"e'yalcu bırakan vapurun ı -]"" yolcu almasmda oc iL-haur vardır? 2 — Vapurun yolcu almama"! makul ve mefru bir sebebe istinat ediyorsa niciu tarife de bu vapurun yolcu almadığı yazılmıyor 3 — Sı. .ı -. I,\in îdaıei mer-keiiyesi hergfln bir çok yolcunun, latifeye aldanarak iskeley e tehacüm elUgtnden ve asebdestikte» maada nahak yere (40) dadika daha bek -Iroligin deu haberdar mıdıı?.. Busuallere cevap İsteriz 1 Dünkü güreş müsabakaları ..İfİrdik Vailyelln re İliklinin htU bundan ib.nl oldutunn ıı» bulbn ddn yanın rdıU »nuııdr c ı.ıiı -''i t"'/ l'ki lahıl ¦'•¦ıı tulaııııııı vı. yrnld'K nıku bnlııak

hayaaBtıı — Ben n< > .:pı j im. lunanlılar yaptı........ .lı.-n I...I.I.I.ı' İl,-r., kı.n Ibaırl il.mır ?*n burdb ı.ı-.-ı ıi.ı-ı.-ı ..ıı..¦ ifa...... bl» pu lıiaabul fflray bayaM taralıa-daa lerttp adilta BBraf ıt--.. ......ı dda Beeatha 'i. . heban hin a undaki IdMaa «aloaBa. da yaBalmıylır . Iı-.ı" inlMuM.alar.nl bir (Ok lfUnı>>lrr Ipdrak etmlfMr ._ ¦¦•alı Maa Maral YanaaUılaı af»» unu. hl ..»ıı (n-naıbUılıı Tart piSlBl I.aaB -BÜ.B1 aakl.lala. ------*- BBea, rr nanaıaa nnı IiibiibB a-alamı amfi l.r'ı — aadlUrrlnlaa UlaUa m «nl al.a.. Yunue N.ııi, ı ¦ - . ' ¦... . ¦ ı iraiit.nt.il Kurara ada KadHyo H. Faik D. Hamide H. Evvelki gün Izroirde kadriye H. ve rûlckaunın muhakemesine devam edildiğini telgraf hava disi olarak yatmıştık, itolr muha-bi'imlı muhakemeye ait olan bu resmi göndermiştir. Davanın etine bugün devam olunacaktır. Mukabele bilmisil hazırlığı Tapuda, vaz'ıyet edilecek emlâk tesbit ediliyor Bazı emlâk sahipleri kendilerinin Yunan tabiiyetinde olmadıklarını iddiaya başladılar Tu mn ¦ ...ı.ı i... nı ırrl l<ln harrrlıklaiB denm rdlüBaktrdlr. Tapa ıdar—a a..Hır iBbrlerlDdea £r-. ¦!<>¦ İMU n-UklnlB kr.r-.l-..-. U.I.I .la~J. hlllUBrm meial (•¦ ahasma kadar h.ya»U ramla bkfâk Tsaaa ıBMUllıl tt r— ıa um ı fi hanı m Ban -rr.l Ik .ahlplıN «¦ lanın ala»-dıkljıııu ıd-ll ıı. I_|l.a>.tlardıı 11 ıın-lanla muııııı edUeeektlr....... - Bu m»;-mil. MObadrtı Komlnununu BcralluDdı IilmI .111(1 binanın tabibi atan ...ı M.ı."i ... Tuna» ta bUreUndr almınp Bu» n dnfu ti d' ı adılmlıUr Ba l.lnanm hakiki .Bit.aU da Tapu Uı C ¦ V - -' .- 1.. .1 ı.r BblaıırSaa nı Tıpa IBanal. I a>Dpıaba» as aklat Iran laMIhMI hardetm.Ua aancuMBr SBlaan-du kaaalara na^f.ı .'.;..' ı •-. ¦ R.rl.-I-r > rıılı Ta.flh US hında aahrlnun faldlfl aaı Bele BlünUlf lılrıı baılanıeıklır. O ( bilini t lıUrıkı.ıo B. ya¦ rı muin. m.ına kııl*r Ilı tura I tır. Şı.hrim"ttrkı ı....... . h^nilı . ııbII rniba» alanuyarak n n|ln rd.mifenler r ¦¦ ı ¦' nıeıkldr. kal. malarını luıac eden mnııkcıenla Akim knlnUHin.lan .ok nullm.lr Ol. mu ıl H dır. Vunanistanın Londra Satirinin laylmoo gönünrıllgl mektup \..... M 1 Hu -.ı . ) — Tflrk • luaıa muıakrraimm ınkılaı lunanlalanın lııltı har.kıUnılın ll-rl «.İdlılnl İddik eden HakimJreU HUllye sn»I.Unlo ı.ı bı una kak ılnln hntımını ocırcdrrı Tı.nıl- «.ııctnlne Tona ula tan m, Londra sefiri btr mektap (Ondrrerral l»«k M. '¦....-.. ııhlı M. ıı.iı ,ı.ı-

kepulo-un İlllaf ı ¦¦ ..: ı.ı: millin trnıtnlne ¦ . ¦- nı.' ı-. inlutatH.d'i. Tunaiılatııı nıeiul otnıadiainj bUdlrmekıe re Tur kivinin aulba hadlal, ııl m i). ıı bu .....ı. ¦¦.-.i . ı r. .lir ¦ mu unı.ıv.ır ¦ j I -1 - u « n ¦ eyle* mrlUdlr. IMıLıdı İli Sİ , 1c San'at mekteplerindeki teftîşatın neticesi Ecnebi mütehassıs, gençlerimizden sitayişle bahsediyor Türkiye san'at mektepleri umumi uufeUİBİcrl Moayd ve Madam Ruvaıle, ıehrim>(dekl ısn'al mele plerlDİ tefdf etmİsisr ve rapor-lurmı .viaarll Vekâletine lakdlm etmişlerdir. M. Hovaıle: bu mekteplerin simdik! .uaiyellerl ve İleride | neler yapılacağı suallerine ce vahen bir g muhsrririmlıe yo -.i-.-: varmîytlr. J— -rı. .n.-ı lir- r mekteplerini İyi teık İmkanını buldum. •¦(«ar ue'al «111,Btııdı lıvtl-ll l.llr-lıa ıııınaı «ılllrn pir mal »kat blılm rn birinci Hlmıt meha teplcre Mr talim rr ledıtı ınrtDda koy. ataktır, (lerrk kar. reh erkek ntıktopl-rlnrir maladlk ı.lııı.ı.» rkalkllfl («ulmekledlr. Bir ledrU »e talim ın "-i .-m 1. ı. 11 ¦¦. ¦¦ • Bina (Ihrllnr (eUneeı lıianbbiu.ayns ¦anunılı hU nn'at Hİı'IdIr. TakUdıe kin ka ian'at mehlebL UH blı cin. aal l(ln «Ok kh.ııV n ,|,rıUII .1- -¦ .l'.ir. UUbaaıa feee drnkrl km hh; un (ela mn Bunda: denn.lırı rlırm alan) ¦ LHİ.TI' . . ı- ıı ¦ ¦ İlim ır leaa n* muslenll h.ıılı ve mrludik aryleB ¦¦rr--.-- .1"- ¦. .¦ ¦ i.- -.ın lahtuı. Çal padakl Srlrn »eli» banlar nr Hl i..-!.' Erkek Sanıl mıklebi dr a)ııl mluja bBlai n darlık ItMdadtı. Tartla» 1(1(1 •ıı. alın rbrmmlıaU bulda lı.ıııd.rıdıf kl».llr RİB, ırllll. 1B0| ı kl İmhan apılırıkOT, ..Abıhayat'ın sonu >vl£ t'Jlf Şehir ve Memleket haberleri "Wc,jn^nye. j - 4 — •hmıiıı *ı1auun fc¦•¦¦M»11 h*tW« ((••JbI karbrtoıuı İM Hant DUnllrlj»*. •¦Mum* m*»- | d»: ba kulunc klı marta bankı ivm *• -M». ««daMBta eartnM1*1»' ••.« 1 yani ki> ı 'iı 11 Itanl l-BiltrMf. •parkı-im h-palai >MnU barak. ..t ta anı j. laikli Mı ı—ii.lt Otaktlı.... M*W: — öl' Mu Rai !¦!¦»«*¦ d» nar ah•aat. İm akıntı, buııı pak lana d.ı-«M> IH- hatlarını Bar — lı ¦.. kına aMaâa a> Mintanı hl kur».* atana hnakırarOt»* aad.tUıı Hlr uıııaelUU — Da ...I.I. uUI rahl ata» lı ı.ı taflan», buuta hiç E tuılı-tk.ıı .jııLaı.u Baa.ii aa bir laralUı Hııı. ı ı lakaba! »narh Mkljl.l bH Ijrııl .1. M tu «J Uı bu •rkııt Mit l'rtjniı. ıııuı.ı O aralık Ula» tararu aaı BaUU bu dairin ¦ ...... ı....ı. .. . I"t ¦•allın ıvumi'i'du Oı. . .¦ .1. - ı ......ı. .... lı|{ •ofaıtoı-dan kaoa> uyarlat; ba helke»? Btajd.. . ahuyanau. ..ıı battan likan-dakllrıı auaaork afu kandlleılaı

dadru geluı ¦•nıl . . a)¦ — h r inlini Haı.l lıımlırt-f dı.r tanı-Uı bu Kul hrr hain- ı.ıııtı ı.ı alıi ............ — ıı.. r. .d- .ıtvım paBarhlr-mıdr n icatla ulundan -aylr Mr C"tt>ar. cndııı ıbnr. d a kııııı ila-nljoı. — Bıı ...I...u.I.... Ut ı". ı- huıada balını- m.ıııı .onıa panaı bil mı t el*, dah bl ı... Ol' aa na M""ı «arıır mı.\. ırirrıı, ¦ -i- ... palaljaııda alurudi,ı udıadrle'd-B blrl-ı .Ilın. .1.. ı.ı ...ı İlla M' raya. bu llrmr kınım.ılır Un» IbO-ual kl lUU ' kamar arında dr ili. hadınlar aralında rnaaarh ennlındrdlr. Fa-kıt Hajı laluau dMdurın a—«I n fcaap— krpalııln bu Buı (aut (im dntaadaaanr lıpkı bun. hauaar hıll-yalaıl. aruılu ı .dinim dalaıUİ'Ba •inlinin:- Hım tad* laklı lar drııl Mı <•• (»cm erkekler hlla kendileri e dm daha mak, um. nr yapıp ııpap u»b rh crcuack ivtıı bu>la an harak atıllar-dı aa m ı. ....... .ı.ı aauayı 1> —1--hdapd) ¦-ı. ıı m hu aaa uılen pch m. uUıdı. bııuııudahl mı .m açıklan i(ilı Uı alı) urdu Ahıamdan brn brn.ni Iıl' atol tını Kılla ("abanin d atanları da •latada, "rı----I" IU aluKuu hlr lım.. UaMhV — aahUı UraiBiıı lıakk. ıaı .. dadı. (Hıkı.t btaûBUn baauldnUı Kimi aı aut.au tlrıauıniıı hatırlandı; UU1BI "**'¦..... haklı »ulıın..- İm. hail Dunil.ırei... aW,h.ade hım MI» ıha Bıl.r uya? dok met lalar gibi kımıldandı Ml.lt Brı.ıı. .imdi dr bınır hulyalı kb«ad»; — Mam ..ııiıiii.imanı. Iııuıl Ilımları-»r lı H.ıi'iı t. kuuyumuıuı! Bu Etmlo hl| l.lmacye Oya k bil «ak laulcUuu bir «ok ,. ı : par.. Basra .1.1,1- ¦¦ :n". . .ıi. liralıma bakııaıaa. ila. halim ııınn kadir Ul ıuKamp hayatı Selim Sırrı Bey Kilyostaki Kamp tef-tişatından memnundur kuyok. klor ıı M kaamtardakı ımı-'. Dûn sabahki sis Vapurlar saat 9 a kadar işliyemedi fiacn bir lanaıaiıiı «apuru ala yUıUndan aabahn hadar oldu0u (arda kaldı Duyunll Umumiye Dainler Vekilleri noktai nazarımızı kabul ettiler r Taaaaal II BugUnKU dal.HI va harlcT haottriarln tıuiasusı OUnkU maçta Galatasaray bir şayi İla «amildi Mıttrlı mlBaiırlcıınHf darı '.nhııl faınt>i><ı-ııi >.mala-ıra» ııkıalllı lar^ıla-mıııır. ı.ıı'ııı.-ırıı tamamca hakim btr -ıımiıLıın aonra aon da-, klkadd raııırldana >ap*|ı Nr paralar ula.', dun Da nko7ibO" 1" PM eke ¦fBBaajı M «aglıı kuıu un. ı . ..I. ¦ dini ıliiıı ••« kauı.. — Madam*I paıaaı iBhaaaaı. kumlırı -akulaııır' — iıiıı.u dMrraaah UM a.d.. ...

Ama l.u l.tlb I.ı luaaal aadr Bulal Bahan aıuHiBiı aaaaaau ..ııl Bani~ı ınladıfıaıa mtm binlin ani. BBaaaadı haın baaan. ı.-.ı. 'Baaıı aaaaaaaa hapdaaal. takat la Cralı (aaaUlı.aa baatdaBl 1- ı . . .11 I Iibı Ilıtıl ııradİBBi ıMaaı-aah aaaau.aa har b.dıa la i-ahmuıkaaaaa aaaa.ıak. a. da a •aUa. — ı I lUıa ad*« fdM a. tamı ...i — -..a. ula rfMfe 4ar BBBanaı.....«¦ lap dama hu tadan ı. btaa n.... «h aaaar. ka taaalrru hat..m dala hıahaBB talan. Ia«bah»*ı tu. aa.lat.al.rt aaaarrı «pj. Babfa.Baı.1 aıM dalıı- atataı laata Otaturı dr, adıla Baalaaıını. «ta •aMu <•"' kta ataa aaaa*uaaar«k 0 •aaa.. c** tadıa t ataa rana aulr ¦aamı... i.-.i.j.... . bada' alâıll Mr «W — " Mi d. a.1 Ur Dadı ı.r Kani Hı-.ıı,..rlı n« Mal ktaııan m.ı-ı n-l- dr ataa ba MMrrlaaıl dut.-. Iııelulıin ba s-auM ırttrmr-dl|...'. -ı 1.. ı^ı...ı.. ı.ı.l, „¦'. abi..nı cakaaUıaaak laka ı..-ı... İm kadaı Ula» aaiıorıuıiBi iham.iki. m. ... dav r 0;hski OflOVeremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Ocmiy.tifie aıa olunuz! co*«ırrD»X lottuaiusu Damll: Tapu IdarcaiBdrti iıaMhalla •<• ' raka >ıaıdi>( kadar Mtl llralıh Cktlk pal yapı^tınldırı nblaarlmımir. «! Vddır ahalml aiabartlcnn S dalıru lalclliacUBİ . .ıcnıı . olrltr ? -Balbaı Sırrı I. ı-. ...kl Kamp ıtlbanııaın biını.ıad ra ııl ı rı ın ndur . fi San'at mahlrplrrl ırrUlanlıl M. Havali* "ıclrr.mtıln Itlldai ve bablliycıicnadcB takdirle hahı(tatchicdır. % Utıvuaıı < nııım.n lahaillirl m- ı... rt. datalır vahiUıri ooklai nıııdinini, kabul ilminindir. % Yunan cmiakMc vaı'ıyeı n,ld tapu Idaretl haiırlıklara haıiamıtnr. $ İllin Yıl! IJ.dc >aı at > anıları a a H.-I.ı. un ı.-.ı Harici: Cranvıı a<nn mcdıaladc Amiri* ' hanın lıııııı AnllUcrlnc ı*ı .l-lııl*! .ı»>lrntiı..ın 6 Humanltanla mtı'ul Madara Utkil cdllmltliı. {T Alman Baftakill ı>ıU-m.-ı.'. »t l'..r -ıı i mil,..n İr «ak faddcıı d a dal andına bir ¦'m -wi" mı | tır. S idfiuı Hariciye Nazırı Ingtl* ıtraala İram dalma m ıu ta kil ta'İlli 1 --1I.1.,.ı . -ıı, icnııln lalın mıı nl ıl Imıt-flbi bulun -lı.ıaııc ! lı ..lUlıı ...H.ıı—ı .. ıı.l.' artık -¦ , .. ... ¦ ¦ ı.. ¦ -

tardı Bir. a. daha Uıri aMrı,.ırw hıuıl |.im nr i" . ¦.¦¦..ıı duluna*, t'iılı |Mn ı .im ¦ mi-.i . ıu ..... .nr-...-. anlamulaıdı. M. t.ı.1. ..ıı le bitmişti San'at mekteplerinde Bıııbılıdıa atatan Bu nı'hlBp I Vaniaaloa aayyabala AUıu M 1 buaıı.l ) —bl baha.'ıd-lı balu miraı >wl.ıl rdaoekUr. ı.U mudiliU ¦atlri m. Faul), la M YaaiaMu. Avıapada an ctrrl tamimi 11 A kaili».! ful nlaııa . rnıtı.lı ....... , ,.l.. ı maaıu aaUrm» Tart - lııııaıı manıı.halı la lana* nl.lı.nn mu.lılımı- .i^aıaU lı...'- . .. . Aaıupadı ııılıal ¦ . ... 11'.. Takdiri hıymnt homıayonları AUa. !a |>uıl) — Tbbu.i haklı-mal. maıakınluı iotalaaaıt.ıı smua rain olmak latım etlin »Uaa -- . ¦ ¦ diapaj »Hut» «Uııaaııı. takdiri kı.nırl hnmaaıfBBaının LıiaaBa murıtıkt Saffeti Zİjı B fin [|lftWİ ııhlUdll. ti.ll.lll I "... lı lıı'i L-.lf r .ıı- I. .. . . . İn .im;- . . '•-ıi pak IM 1 a ¦ I ¦. ı İ .¦. . . i ı d. 11 .. I Ua hal. daha mmlaan aa d>ha buStikM-| İnin b.ı tr ı ¦¦•tl.-r 1..' al ııııl.ıı —ıı u -drlıldu ı-ı-'- <-da tanı acıurtn bu. aa ur lanı Diın aiakaiındu. han. C«nk mrklrplndrkı ı m.-.i .¦ Rirfe talhn b<pattıldı muirraıl tr nail t tikli aaıuıııahna «uuaaukAa. bii-. Mr m -I. -.!n tı hu ........ :. ... ı ¦ .ı-ııı ıi.: .ıı ı ¦ nilhıua Mırfaa. Bahıraa hu Bu». .. .ı-l'i UlCİndrkl m.ı.vı... ıl- la'BJll Uk-ırdlr Son Dlaıak rrllhamdın Qı bıbxdr-¦ ı .ı-.ı Madam KB(t»r. ruıd ı.n-ı—¦. btrrkrl rdlyo*. İyi can TO uth riııı bir n dMr ıtaatr. Yrltunl ıandan anaiaıul. unal havalında < allıklar ta kıymetler yaI .1 .nalı . — Sı»'ıl atattık inil tiplerinde ctbuluıı lııısuutclı llUlı dilkıl- alia — Eni. bu ba t tapar luılrr (Ibl a. rmUrıinc ıaan (alil 104 reci a. C lıaiınd. aıaaaIm aıjıarjoujt^lııeuee rtcmiaUr. vtı&yutitb Sllıtriye giden hrytî TablUkat ton üıürrıjc md*-'i Hara tunca İle ntUu? ı^ iMalı IkJmV tuo- mı Dcaaıana mbmbmm Bu madıIttBaı. >¦"¦¦• lanı mu m... . lu.ııaal İm ((auıı-Un. "matı Mı Ilıt >ar.l r ."ıl- en para uanutia atı etBaaa. flaıalanm ceadprtr au Olta Iıl TU" rr •atul ublpimb-ı "!¦*"'-' laıd'daı. I>-v.-ikU.i dcduıı rcU-c romı t<aam .l_.aıl... I... ..... : Bimai «it naahatıpaı muraıaat lur-ıiyla ata kanı. Ubnııl kıbııı ulunu' At yarışları ! Mnad mhaalaa aaıhat ] aa «kalalı taaatt* «laalakrr rr Bör-ralca a» »BMıın naıaluıi laıkh. Bota-mm Uaaa kama* alaaa. CtaBlB Bava I aa Baha Iatları -t-takl .-.ı. .. aaa a al rr laıılMııııa 0-1H.U-.I.

•a . ı.ı . • al hattat .taaaa. ...... ı aMkaial Man ana liaa>ı atan matı. ma-¦ .ı-n. s...... lamındaki ..".IHaı dan al ...ıııaııUı ItiuriHiı al laaa aba. a. a ıı BM BtP da hhcah « <*" la-¦ataatali . ,.ı. . a» ıı a .baa.a laaa 1 .a daha pahan >a»-bakl hadka kaa aaaBaM al ¦• Maaaaı İta» atataa m. Ba hmnpı İl iıı.t "I.r. a. allam barla.Ut»' tıf mı.. Ikınııntı al» a>ian Mminarhl tnıfin abaırıllbnln aayahall 11 A.A. t— Unlu-rtı Haya ba* hareket cımlvlcr«1(1 Vunaı.lalamlf baı Alına 2* [ Hu.u-ı | — ı.rı.i Anoada. narak »UAytUerdc kaaM-nlıllcr araaıadt Mr tak ihtiyati ıcı killer yBpdmBkıadır_ tUVI erinde köy kanunu tatbik cenaze mırasimi rt*Mhl ı ¦¦.m Valkah.plckl balada ta. <Mn irUBall dartucıta «•Va Mprlfal Baflerl Ziya lı. ¦ .a haat.<ıadıa lalamla, 11 raaıaı, Kamıü hı.a.ı .»aBaa» ada ıdilrt*ı n chtdl taıiıaaaicB*aaa urdi cd ilecektir. .Merhum,,..kamı «. dırlı. •ectınr vı laıl>ııltMBklxlarredtnr. ımVm Ba lî Md.'n mamı anı aa aaıaa. ıu.,. , bılııı tali 1.1 aı Baraipu.il hkatti» lataltd ı a. »arta. IU la aaMaataKk. t lıiBiıın ı-ahMaMemaaMtia U rr lıralıl af aal »İl İn fıtta kadaı. •¦ bir ıB MfPBa an da. Baaaa tas»! Mtl.« aaaaal.kıl HU «. hU.ak btr İlanım. Bafııtl MuH*îGr.l-:-s ta (A. A.) ki v^'ıvrıt rvtk erin Uaaûl cdUnjuKUr. aılr' ¦- de rbrm ulan hu iılı. -1 »e crrr ktır-laıı ir ıııln (drrrktlr.ı .if.-.j-ı.. i.;.-. İki ay »n». bir mutiA-mt ıtıdı. '..Oıiniı.ı-. ımu nar rina ka-paudıBımaı U atanoıaa «ctalıaor yoKor. BU hatta matta la Krrnkeyunr kadir nımak IHimdr.. Vilayet. Bc.Mtvm halkınııı uMil al ı ı • (iırak'idır. Orduda muntaıam btr haldB glpdlrllan Uakçilo(/¦ İn »aiA^earMiadaH' Ordu Yaiial AH K«ntaJ lUy buıDn villyeı dahulnflrkl koylarde kdy kau.ıauau talMk «Ootk Ula canla batla t anam akladır. Keodr*lne Jaa-darma kumandanı dn bahuıuala bflytik yardımla rda bu lım m ak ladır. Bu cumledtn olmak cıoe b.ktılır leatlk ediinuf tl teadUanac btp bir onut «ibîtc aerimrlaıir. au ....-i. ı.ı.ı.ı.ı Ma. tbmrt ı* a> (bk>u 11 ıı» muUlıi almaılaıdu b Mail t... I ar daha Iatacı . ,,u ... ııa.ı trıB ra arı» al t nnb. ¦orana ı-ın.ıı". Handı lir— mriıa atrıal- ıh- mnartlt|l Mı.u. ıtıı.ıUıri Nrbl.....nl..drkl aı-ap alara kav at a. laatı Mmladakl • aal. Bar al ^-----fbb earatAB ¦ta. Tt aa U tama* taabmki.atr. Iılıtaa ¦Balata. _ Srt-hijrc Vekili dûn aelmedı |>aa. A.rupa tarlanı Amarıka-daa .«nrımıre avaetı baliaaılaa SJtMjc Yek* Beyi taahhalraaaa •« ,, .< cır.-,- arktan <»Bak u.aı ---• ı lıbaıjı atıada taUra' elmiıMraa d« Yrail B. ıı.ııU.. ,ılııı-:ıı. ır .rtıbll prj»lanıın-ıı ladıl ıdıldııı ra|a;ıl-

bbvbbı İ» ibb-ııiBaM urjaıibun jbfiesi Froanmı M taVA — Bl Baaal ı ¦ ı II Bn'.n.m auaaaı tm mm* mataaBaı. a. acıt mı»ıı Haakaıuıı K.. ılunını/ı-, muhlalH «mtıbayaatlarında lanıl-Uttan lahUdaltirinl la . mln İçin (3ı huptmi yoru*. Bu kırp s nl.» r ı ayrı ayrı Koatp. intiharları gunu. I i atalar! mibtja mtMdarlç baoandtûınl unla-Ut mafiazada»toraaadar aanU taıuHMla nuMtaar oluraunuz 14 ¦t.l-jLffjj ( Siyasî vakayla btr nagar Rusya-cin |l—Lokarno ile yeni koaferansın müşabeheti! SON TELG gerginlik zail olmaktadır Mes'elenln muslihane halledilmeli bekleniyoı 2—Fransa Ingiiterenin siyasetinden emin değil 3—Cinlileri intibaha sevıcedeme. ¦dır Mithat Paşanın Son Seneler — 34 — Namık Kemal JJ. in bir mektubu Nam* Kemal Beyin yazaiik kendi uîBğile İrrrtire Mitt.it ?aşaya 9ünderd)$î bir ftaz mektubuna Paşa. ûbdülhamidin Hjlıllvir sillelerine kapılaraK, -Beyefendi merak borurmasınhır- diye cev p .ermişti Gİbilerdcı tup yaıdı. etajaa, tesl — Hemıı pot» atla., h.ırcbk edr Patuiud bir mek-Mcktubu kendi ı etti: !¦!>¦' giden va-¦¦¦ BİWn. İn., fal Mithat hat rt tinini bul. mrktubu-tsadi cliac teslim et, cevap e al g el! dedi. ouk ¦ ... Beyin uta*. görenler «eve beriye yerksti-ritmisler, trmİr hükümet konsol duvar Ur urun barı yerleri but ç tla jhjIl Mithat Pata releele olursa canını kurtarmak İçin hükûotet haviiainuı arka tarafına çadırlar k batla bir İki gününü bu çadırlarda recirmisti. Istanbuldas Zongul-' dağa giderken :-¦ vr-iplr. ı vapurlatyle seyahat cidaam refcatnr ?ar.a Jılkk ır ı J H.| lıkuı w :,. ı. „r i""U! oryanıtknım tatmak Mere bağan tUKl -ıı- rrne terk ".ı. .-..m İmi- ¦afr-toııyıı birinci amit plfnV-3nt- bf ım> Mbar bir «m yatcnaUı M.l. r-r.|- II»,, yi*. ..(-.-ın. nuUI l nı--!- >.-.¦ im., sok roBI • .ı. yirmjol vıpur ¦ . ...v. ı . .... . lam i..:.- ralaıUaı ararsa .imn-vıvUir tarel ...„.=-¦.. Veda re lluuâ ¦. j .. y_,:.„.. a-aler. I>«ulen boyuııâu. bu uvain canlı re tutunla blnr llrao ScrlduerlBOra ayıılı-na kadar sn nic bir »:>.m yoktur 9en vatlrl-rlıe. «abı tm arıyı ta* «1 (¦• Rusya Mısır fevkafâbe Komiseri neden istifa etti? Havai adasındaki volkan faaliyete başiadı I ah ar rem fay*! »r piMr* ta*». İngiltere «re Iran -tt-mr-------¦ . Mandırıcıhk İngiltere İranı daima r"af-Sral| müşteki! görmek istiyor ı Fransız Ant gfiı koynıu;! Frsnsada Jtoınünİsller Komünist partisinin bütün azası tevkif edilmiştir Londro 2f i A.A. ) — U«tJ Mail Ko/eieMnln Paıiı m oha biri bildiri vur : Korur ai-ıvr arasın da

riyadece k ı<.. ¦, atat ak! diyerek oaWa .akada Latam gûa dc . ascacJtmaB laıhaahak mmboslok hahle rs -saaeiama (eylerden olmnchyaa Baladı. Kemal Bey bcasea hareket eteıcsini tak/ar lenbib etmişti. TcaadOt, no-üa de iaaBİrc ( Nemse ) vapuru vardı. Uaak iı ... n vapura ati* mı j iki gece bir 'iınHr lamirv (Anutta. Doğru kükOcact konağına gitti Mithat Paaanan kuarunde oldıaVua. aa.kdattf. Hakikat M Baal 1'.;. M s kaaatavı bir kafini karem yapaaaa. Çolak 'û.-ııprk amada atara-yorde. Kı mai Beyan uşağı içeriye haber yolladı. Namık Kcetal Bey adım iddiaca Mithat Pas* da merak elen adamı harcana aldırmış, Namık Keraal Beyin mektubunu unm boyha ekuuıufta. Lakin, nc cev ap >e-rccclrti? Namık Kemal Beyden earel belin bes cm ataebr duat u da Mithat Paşaya ayai aeyier-«Vn kaarericr .hat ıanalara.. Mithat Pa*a hmaye'çrre beş altın verdi ı — Haydi oğlum. Beyefendinin jullerinden ofM-rtas. Merak beryunnanaalannı aayle' dedi . Tuhaf anjr, bülün Mithat Paşaya '¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ sarn|ma -«im tavsiye edi yarlar , Ahdûl-hamil: bahane rV -m mahkeme-, ip raahvrdrıek. §fiı-Icfiairi ar rai» A varlarda. Halbuki Mâthat Pasa an ysraal dfirt sut ieabrde Abrkblka—iri n kerrdı iamıaaırlr tara öç ( taltif fifrem) aleustL Hele buelardan brr taacsı Pasa Cildi, gca-ua almi| olduğu icsn kca-ılı.m I a nramy aralara aert bar adanı bıaraai iLaiıaıaa. Hakika te sekn gibi tatlı »ahpetk. yumuşak uluı biriydi.. Hamı Paaa ifleruıı biti'dıkleo sonra tfitmeCc davranasuıtı Mil-hal Paaa üc ayak ürerinde har ha girûfiiılcr Bu arada aconyr =.«¦.,. glrd. Mrkr-,p«yM ctâhde kar lel-gral »ardı. Mithat Paıaya anttı, dedi: — I l-iHİiiLiiı. ,ıı- mabeyni lı niı.ı . ı.u CeaSabl nınl ...mı ,irn bir (taltif tclgra+l daha. ktaa-bulda P.dııafcım.. efendutûrre rıyaaaelen altanda laahsl a dflea (Uı komleymaa) ıa«ı dedahmUİ aıa tayin buyarraaibr. fhareI.'1 ¦ ı -/.uı K ¦ " 'Vlrabaiıi takdir bayoruyarlar. — I- un yarıyor ogfua* 9 — Maheyİn ba|katrbi Beyc-feaak— pekâlâ tarafımdan muraaaa* e;vab ¦erirrlr. teaekkir «e ta • .¦m..¦¦: ulu velinimet efendimi Uahıpaylarına arımı niyaa eM. mı 1-iiilırilİT .. Mıtbat Paja mcklupcuya ta-liaaat «eıdiktcn sarara tekrar . mr <r djıı-ajıı i i.' Pafaara <bai taktı: — Beyle Paşam, mutlak ıstı alılennr de takdir telgrafı ke-¦ ı-'.- hııvumlmuş olarak. Çünkü br arıelmittİm, dedi. Hilmi Pasa gUlerckten çıkıp gttli. Mithat Paşayı yakara Mithat Pas* soe . ı.Iek. vanyelmdeu cidden memnundu. nojll imhsı vrrm tımlr npııu laVt tm Kananda da yıpılmıı. cidden pek ama olarat 7i.mf ı^eıin ¦ - ¦ nı,i' "" -nar Bıifn »yrılnı aaa jnplııııuk mUataân ıılıaaıktaıı nMabaayuloı .flyJyocl»! 0JO1 bryı>r >«Un'..ı Urlpu mıılme m-calıBm otaı. bu Mailin EMıleln bUlucl vr SI ICaU UiDimı »ır tınur ı» mil luroU r. . n.ı ton houı vtpumuadar lAılı uıııu İrMU U-orala -0%ı>r»alı B. 7M** A¦nua .I..H.-. acasnfarraı Ba ayı-U" eoMttre t.«kı-» «ma rr v~ •• ııaamua »-wrm ..u. ...ı auatrmak rr fm*<lm Ira. -¦¦"•< ¦.. ıı-.ırır . Mrryart llroanuıa w*mkm.ıt «la a vıklı Ammkı-mn mm/im mr heyeti sultfısMuayı mmmm .-¦"Vrütn-ı. ba ı-j Ba* k-tl H r~t»MP bmarirr tajyri.barkaı nıavıtı mara da ı -»mm mmt~ mmmmBOMrana eamlbm aaaya ıblalı > ¦eren t-, n—-ıir ınearMa ap al UM.li.'- L-|ı.r.3u«lırm. ııUUoUl at - Bocan, w- traDatıaBcn a-ua Skmru*. rroilı ürfluıa anlrıınül, |Hn £-•«—*• »«um BoPonn »ab mrsfe ¦maa aa vaaı r—karlar aaıM bara-baonı J (lavMaar asre Bt

--ir, urlrr irraar bea-emam X. rasl SIHHATİNİ jy KORU Şeker hastalığı Soa .......¦¦>ıiı atadr dakl sr«er lıı-.ı: i ( ıl ı .. latada r : ¦-i. bı». landı. E .itlim ba marsa bar ar kalır ¦earaaaaraaaa ooraasaa «oaıaa»aerll * Inyaa aaa aaaıaır arter vı-nı't aaaaam yaadr aaan IryU ıdeeek kaJor autalaamar «.-.-. biı inliye* "üiei.. oloa Hr M» - -.ı. ba bmana fOr. ,_k> kıp »rk.r ... na ... ... . ı.Jflır Ba auraı .a-.iM IrıaiM boanl nrrtkr ara aaaıaauaatma Jciabrl raW. Iıı.ll oUrik .'ııı ıs nıla lararılcr.c* bnulı grka fflıkoı yasI bıadı mrıcııl olas S'brr ı>rlrdurneı (rneOl rdrr ı r nikaırl idrar İle bonrr ıtkar. Rtıaa fta emamrak raau rrcmwa-k. mi larraooaak ra baki tali alime artır tu.Ulıt mın ..Badı aırymaadada. Keder, inij Oıiydnce ba atınım Mkn> —i"ar ark imar Tardım rak-r Sna arafattin ın mûhen-liirmüşler VarJUIİı'aakrı'.rrl ıiaaMJ tevkıt rfiımnur K'llaı a Psru M (AA a,«ııoa illa ıa CdCnUl oları üfı muksl.ıiıru * ( Mevsimin en Qii<*el balosu ' 6 Ağustosta Kadıkûy Hıma- i j yrârtfai cemiyetinin "Belvü..dc il ^vereergi baloya iftirak edinir. | dımlo UKTasıyordu. Saku ıclıelesi lı de tesirini gösterir MaaaOfra brMMkn buaiar* aaaı 1 aasai aar*aaa> afanaSr. aa>aM ya'il*m*lara*ır Jımıını Hnbafa* BaanA iyin ı.mruıdekl oııllr-aı ınvlacıslılrrl d>ıİO0I 'dere* adliye» IraBm r-mırlluluda) seyahati Harsa M [II¦ BtaJ— 4ırl .n. cl ~'i-ı..-n« ı ıı" ı: uyana-tine İM kl»ı Ifdral cin. Saytıall oı btsU leaun .iBilyıiı. Kalılc ketle barckıı ,»,. ... r.lS ıe .attUn yaaay«*t> yera aarmry ve b tm ıtrı.c (rbaayhr. ha.a eok safakıu barı mıniabı. Iıı da kar vardı. Uaaa HİKAYELER On sene evvelki aşk blı «l.»M.r ae|l»lı.bMtıtı ¦unum bonacak «Utun tHun bc»* UTler innıu >y> fltUı Maunaniı t•¦ fan* btı-ı ıal eaıe'.Ja niUı-.l«U Fala! lUalıııı " bUrU ¦»¦> •' «fal taratorunu na unuttu; — Ot) "ı t» daılı Naııire n* kaoaı Kyılrnllg' (ıııllıl blral t (Ot knnl yere indirmek» mttbnf anamlu. fı Dibin ıı tıeel Fımn İlanını rıırı. ri" m.-i .1. ¦ — Ha yal babalını «acuBau. tajoıea. afc,ı» lı bfoaarOM la aaı Ul aaa .-.a ban'... — I.«aıillini taa ıua •aya Kaa\M-Mlna Inarafu. mm Uiaaaaai 0aam a*KanEeJ o* «aahuı.: Ya . Ya... Dire hıı an aaMyaedı I — Beni evierMlın.ta UUıorUr. nem | de kiminle HUyoı rujun». Sa'tt Eeyle Serdikleri raini n l»ıı u« pr»ı —-me(ı nvacbu.' »dam Velüp kjr madıkt »yiv dalgın Ula) Damrk jjı-.u.)- a-ılaı luaKtıiilerl aK ta bov-ca d-filo A(l pbl «u adaları lakrar MU:

— Hadue... be olur bani brkâeeey-dlft.. Crlrcek ime trnbrUIk ırnıeıarnı. muhakkak mektrhi bi unnm... O aa-man tkimla atlanlM ı Bu Mrat da tu'''<>'. Oıı ıkuBjj yirmi imı*ur. Kbctu' U.ı ırr.rln arlan, dlfl nerd c (OruUnuıiu > Mattır Vrnibin kendiline kartı olan UlUı.r.ı larkrtniLyor Uf,,.d', takat I¥vukuat ,m Kavgalar Ikl eorhoeun lacavUaü (ialaUdı ı aabıkalı Ah- J» t İle KaMmp.-<Y» ^rS. . .oc. »l«a.X-' VOT'^B» lal aaıhoflakl Umladc blıi in- haldi <iefcmoşler, ıal görü- / ¦II takaılaımıılar- / CftfU tıkan i'..-., haglaerje >aunlani| rauıcınlfcr yakalan-Mı«ur. CerH vak'aiarı Gbıu donan kn> ııaaan Sabıkalılardan banal kar Haıan 'il' .1 I . .J Dr. Osman $erafeliin Emrazı aerlvc muuheıua *TUu ı .. .i.1 Malarya V. Kanlı basur, pbi heri ha t. lann udaml ve bu haftalıklı labuatuvar ve rtmılrn c ajrna:ı icra edilir cumada i ı neıjıın bir buçukun C naruüMcaruve caıltal IV kal Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletindeı « ua-ılıle ııarlci KÛa eaej* nah I.ıı.utl kl izmir Postası Beri, ıska ve manıaıam Man ADNAN 29 unti pazartesim tanlnıl Tuz inhisarı başmüdürlüğünden: Kaıaıleniı ı ¦ Mı fiıllar baddi ı.ı S"-"' paaaruai ağca I t«n m.iania tabanda r.. Maarif Vekâletinden: ıbe baıa ooıt Mı M relini BCelrrrocelr 'akıt esti nea/eıl Hı .a. t-'cvjıe m leolode ııı uran evde fl ıran Alile M. , X yerJa.-dı. O »man gömülen kuruluyor, danı baelıyordu. Vct.lp Kaoııenın oaaaaUrtlr nanaennrıln rdıı. Halbuki kaıtıkl kıntım koakUn ejiu Badi Bey ....... pat dllıkan kiıjordu. ?ene kıl kalM ne kaDar ola iata.aU kapılır. Baell Bayi böyle boylu bt»!j ¦Oriınce, bal ıua ua j ıb Mr Bankada mudUr muavini oldukuna lıldlncv S a dire de ona fuler ylıı Efuırrmete bma. ladı. Aradan iki ay (etti. MrkUp ladllnır. aon gtinten yakaBamıııı Bir akşam kameriı'nin alUnda iki ¦eıu; dlı cik oturuyor, aidi. M anı re neni kl: — Vtnıpciaim danima anuna ımıa Una Mr haberbn var tiriM. adam Mrden aaurelı: - Ur var. ne oldu? Diye ..- ¦ ı .-rı Hadiıe ırd heyecanlı nevam elti: »illa alııoda kalarak arına yaralan mı ı tir. Kasalar lal ıru< aaı yaraUdı anam lîtadaua km ıı

I. IU Kı»»yin pt-nair.ın Un Kaıaa'lmKık reddi-.efcılerkm aıt-Uruıda.ı molnuk>ıln onacdm ¦nuldrlK yMİgıloduı an kibar Haırkl haeıaMh-. L'M— vn.ıp rica rderun beni . ...iUli1 Oenc adam Kuıini k uçakla rantı. Nadire naille yere ka cp kurtulmaya ea-uaıyunlu Fakat birden bütün kuvvetini kaybe-.ıl. lltrek bir otele: — vcnıp. dedi. hakikaten o tamanıhtııet Hiddyal Sa«k îitt Biraderler Va^urlan Kara Deüiz MmUun ıe !un f:\-i Sakarya Pazar lamiâllpn Sirkecide Me- adeti ara akınca BCtnte'i({ine muıscaa Adre-İ Telefon i Llan bıl 213 İti; M leruar, m daralrnaa* ¦hol Arr ıı al alı •aıUlTa ıial Jıı.-nıea Bolu maarif müdürlüğünden HACI YAKUP ZADE VE ŞERİKİ VAPUR acantal«ınaaa> mm*\ımnu CtRZE «e-j PAZAR at|amı ıaat altıda Ufkin nfe-nmıadaa barıkırlc ( 1 ooıuıılaa , mıbelu . Gene . babama , Ora*. . Vehhbebtr, Trebıae. Bna Mapa>r, | kkııcıır ae a..-ıı va avdıı edııehnr. Vapurua Mrincl ve İkinci aaaal ¦Uemmıl vb nunlaram lUha kamaraları ı>ldufu frjbi kamara »olc ularına aaebaaa ebiBBI flaıla aeBa yaaHhlar . ardır. T erteni kfa Su-kachde Yak KafkB taddeeMda HBcdlh Kır Zade haaıadahl ..ıtı-ı ¦ vVı galatasaray dün talisizlik yüzünden mağlûp oldu ket fen* ıjoru ¦ Idaıe..... ¦ i ı "i-'.niıi HaVBIt oUH Dâake maabaka hlv H—MI ¦aln İt—«Tel bir .. ı.,ı.. ceıey ¦la. CaUtanaray Ukımı «ayanı Mr epan oyımnuk -n . iırı» ' kayraa bırakmıalır I,.r futbı ¦unda da. dl|er .po.l.rri. ekda amtau hı->aı>i,lr <alip |ı Imrh * İdi dunku matın lalibl. aen da Mr lık u>ı ııpaıı nntıılirinim! baıUn ııı ha >r ta kaılar her aa '..... ¦ ıı ı. ¦! .1 ...i ı.. ¦ . lalip m Hu mnubahaaın bulan Irtrr hlUyc rlaıria lûaum reknâV, I saraybUı Mrlad drvrrıUa Hk 4 undan oluıunıa dakikauaa had brr hBhlmlyel tul» rimHlcr. ¦vık vr IdarmUkr. lanUolUa cl m ut Iıı bu uhddal ırlıada n D0YÇE LHVANT LİNTE Hı ı : \ Cumhuriyet^ Hı ¦ Halk sütunu ...__ruıaı ...ı_ __u __ı. 1 MARMAllA vipum lırr. , Süu . aı . UOB v , 7 istanbul sıhhat ve içtimai mua< \ enet müdürlüğünden: Darülfünun Emanetinden: Temmuıua yirmi yrdiad cumarlaaı gflaı) larbıve ınıldrrrıai Hallj Br- mı (nidan ılı'nal faktillrai bir numaralı dafaneaınde | <e rürk au'ıuaal :.-¦¦> ıeal on al Uda umuma ruah.ua bir k^ı •eriİBeeaiîr.

¦ ¦ Diplomalı 2 eczacı isteniyor ¦ ^ Gene ve pratM.1 ı .t-.- % wbj laerada amilini ecıaı eler ¦ Itfn lateıtijor. ¦ ¦ bal... Kapıda mazon ve BOIION ecza decii^lniia uta Emniyet sandığı Müdürlüğünden ıe m.rlor Mil irund ınukırnr un uluya ıivct sar Müdürlüğünden: ^^anBBBaBBBBaBBBana A A K N T T R k ! ı D D I Yelkenci Vapurları ıllRSOR'AT POSTAS İSMET PAŞA ' '!}'¦ lemmuz 1'azJirl j ram >aaı 15ir(Jalala i/mirk rtanuîsde^âjtât^atîj^^ »tayyar VAPURU ¦ ı rmmıız Hazar dc Sirkeci nhurnuı rillafll. Çanak I I Parartesı «Qnt nuvaaalat eder. ^w;a^r,t;^™T:'" Tuzla içmeleri ve deniz banyoları M. M. V. Tarafından icra kılınmakla olan kamyon müsabakasına î»urak eylem, j MERSEDES - jien2 markalı iki adet büyük ve küç veyahut yalnız birisinin yolda büyük arızalar göstermeleri yüzü ya «levam edememekle oldukları hakkında bir takım bizin kimseler taralından i&aatta bulunu lduğu nıesmuıımu/. olmaktadır. Buna mukabil her iki adet MEKSEÜES - BENZ kaoıyonlanmız ise. umum dünyaca maruf *Jan nam vc şöhretlinle mütenasip bir surette k vazifeyi bihakkın ifa eylemekle oldukları .-abıt old uğundan, kanıyuıılanıtıı/. hakkında bu gibi yalan isaatta bulunanlar için mahkemci aidesîne b eyleriz. MEKSİ'.DES - BKiN/ labrikannin Tiirkive Vekili Umumisi Her gün Köprüden 7 05 - 755 - 9.55 -13.5 -15,15 -16,10 da llaydarpasaya giden vapurların İrenleri nen balara gidip gelirler. Doktorlar ve büf eler vardır. kamyonlarımızdan her ikisinin carımızı arzu eden menfaattur olunan :timizi YEDİNCİ BÜYÜK \TAYYARE PİYANGOSU i.ıncı keşide: 11 Ağustostadır Büvük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye ve ioooo liralık bir mUkflfal. Bu kasidede ceman 3,000 uumnrs kazanacaktır. ANKARA HALK iş İDAREHANESİ g BALIK PAZARI POLİS NOKTASI KARŞİSİNDA 5 telı.kın teı.hba11 "Seyrisefaîn j accnusı Calau Knprll :er.lau: Mahmudiye ham : at pastası ) vaparn 30 Calau rıha-jjmbj ubahı Sinirden kıl ıtje. Menine Tnuıcn, Ana-liva, lımlre Hava ÜClhklİ kîİOÜk ZabitMakİllİbtİ Saatlerin en «lûsıdır Mektebi Müdürlüğünden: *l ISTAKBUL-VFSILKOVDE. Hava urdıall buçuk rabıt mal

V K R F. S I 6 » $*y «ade v 75lcuruş ör ı h otla mekteu (L»e aceunact «mil tarnlli.il «mal t: ı m. ve atamı - it., vaımda olmaları l£ i edenlerle orta mektep tahlilinden , ni.-. ; ı ., ı serenle lairui ediKrlrr. Sebil. MalUJ. Asker ve ımo'aıkar «v olaaaar lereih edilir. Mektep kadranı orta mektep Mdutı teke nde orta ır-.-.ı.-1 lubailınılra dm taam pOii > İ MuiJ.lv!. ,l. ' i -naımkabul lOeylii Ihraeaaaar makbul oiıuej • ı - Oeratrıe eyfcl on Her nevî yerli ve biçilir kumaları İstanbul K.,,.ı!.ı. No 15-16 Karaka* elbise marnl atma bu İlanı krıip miiraraat erliniz. •mnanamMMHnaBBB UIHIMU Q»8ııııdflflaibb TASFİYE iLâNI l.mirde 29 Mart 1333 tarihinde teaekkül ede İZMİR İTHALÂT VE İHRACAT TÜRK. ANONİM ŞİRKETİNİN nuumoameal mucibince ekseriyette latflycslne karar lerilmi* ve keyfiyet «m dela H Eylül Ul tarihinde alakadarların malama olntnk Dzcrc ilan «allmifiir. Yansın dolnyııiyle »irkeıin hiutdaraa adrealerlal bavi deher yanan, olduğundan alrlteıln Meçc iarmın ellerindeki makbul numara ve tarihleri ve miktarı buselerini ve kendilerinin Ikaaıcifraiı milıtı? ettikleri maballerin muvaıata adrcalrrlnl Kylci 92$ nihayetim- kadar girhetin Irmirde Sen IH bandaki merkerine bildirmeleri İlan «¦¦¦ne Mnnr.f vekaletinin ruhsal, resmisini na.r UFUK BİÇKİ DİKİŞ MKKTEBİ ıirtMltlaılm.! I' senasında kaıeı edilen mektebinin belirtin i"-" acncıladen itibaren TÜRK KADINLARI BİÇKİ DİKİŞ MEKTKBİ laeanae tebdil adılmi) va talebe kaydına ballanmış tır r.ha.l moddeti "2 anne, 1 ee»c 6 ay ve 3 aydır Uç aylık kuralara dahil olacakların dikip bllmoıı «arttır. tadhaal aoıı malol u anu edenlere matbu »amil aondnrlhr. »atma; lieyazıl veznecilerde Itlrn kadınlar biçki d iki» mnktnbl. Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 9M Satılık Hane F*e> lumııaıı M,vL. Na Cimi Teminat mı-.lnn Hant 92 Buyjiadada Yalı nnde Topuz Sokanında Ttılüda ev>alı muharıer hane lılnn . n cağı tallp'ırfa İhale (Unu nlan S.a-939 tarihine mıtmdil panw-i tunu *"« on nlüdu ! S ıhemi/e mıırıcaıı eylem T lif HA ıı nr Haic^Bi aıar-ıon» İNoaofFaçnH HfiZINSIIUKlnltl j . .iSODO-fiASTRİNI ' .„ ™.y'.'-\?~-.r:" rtaf/ft/D''* t— 24 — AguatosU Ku-klareli Vilâyete nîn V t- -.: im,-.m! , ne olacak T Bekleyiniz dort gün «nnra dikkatle nku)-unuı. Emlâk ve eytam bankası İstanbul şubesinden: pazarlıkla kiralık emlâk an belcdivc m\asetıııderı: fa/zcxm. Oı ihsan J Öksürük şurubu Okeüriik ve nefes darlığı n pek tesirli ar e- ilaçtır. 1 i«rürs 901 SO* lıli ııler ÜC lı- ..lı t allar uıt bık (Un Udilit ya-i vc biter osl&sı ti 2? temmuı ,ıe nhtınun 0h> UparaU

¦ ¦¦ I.ı-, ı ,-11. Jpıekl, Geli-¦letektlr Antalya Postası ( KONYA ) vapuru 28 Tem nu< p-.'.ıt 10 ds Calau nhaonı< dan bareheıle hm ir Gtlllılk Bod-muı, Rados Kethİye Klnlke An ralyaya gidecek ve dOnofte merMr iskelele rle tarakla AndU-U, K.ı.kan . Sakız , Canakkale (ltl:lı ıluya upnyamk (ekcekrlr TRABZON BİRİNCİ POST AS < K.AR * DKİİZ>vapunı8»temmuı ıpa»rırıi lî de (Ulaıa nnnmındanl hueke n, tare^n| Trabzon, Hile, Itnpaya (Idcock ¦dünı.ıic Pazar i«keleıdylr RiıeJ İS' ı ı.n:, n, Gorete,(-lıevınJ I -.iti.:. İnebolu^ Koı.LL.Ma^a Dvarak (eleeekılr. HaıekeıpInU ytlk kabul olum aoAlâkadarana q İki nenedir yanundı çalıaan ]j Mehmet Nort efendi »0 Temmaz fi 9Î1» laıalnnden İD haren yen l 0 çıkalı alikadanme lan »hm 0 St'ltnn Hamam Hûda ver İl Ha-Snrad^J^^^Jjjat Anm latan bul Ticaret M üd iriye * tinde ru Ulan bul Dukumao. yalana vc i»lemecflır eenslyeiuıla İdare heyeti . .:liji-.ı pazar eûat Sirkecide paket pneıaaeal karaı-aında -j flaaındakt eeaılycı meıkeMade yapılacak ve saat 13 leıı İfiya kadar rey kabnl edi-tedffJ alkkadarann İlan olu ur. ¦¦¦•».»¦¦Sl ŞERAİTİ İLÂNI ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ imAKUKKlIt BELKÜlYnSlNDEN: î HALİL SEZAİ basur MEMELERİ ristül \e sıracaları Anırllyıllı ımellyatar ddnıtkle ıjı.i ıe tdeCmlr ametlyn İcra ıder Sıal 1-7 Divan fcanAn ınn. m rt temamı ¦» paaarıaal (ünll tam «aat an allıda Alhı BMema'inda bayvaa baaiailkl lc ırda.İleri hakkında ıdaierllee.k lıliınc lllbbayi baftarlye bey efendiler davetlidir ler. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦^ Borsada intihabat İntihap heyetinden: feoıım» nihayennıle mildıleti hitabı bulacak ulan ticaret ve zablıt' honeu heyeti ıJııe-;nln İntihabı 30 temmuz lalı (ünü İcra ıımnacakur intihap etmek hakkını haiz nlan zevat ve muenes ml mczkflrda Mil or. bucuktan hire kadar boca heyeti !<lare ruuf. vırnlaiYmHnrn •Bak Kırakall.ıı Ifba alıaanık ITiaf a «aaal kamam alenen üImUm. pa ,>a.aıumarla l»lıH"'" a-ralU Eğ* ¦ aan-ııııı taabab haa «a ll/aVm pnar !«•• aaal II W «Mr** V—mrm ¦ıl ıl iı« •dneeeanaetaaaananana amla rıt »ııııliTan—a maraaeablan OBa *haiHie. 4 Pabılkator, erbabı aanayt atını miı tr«ebca ilere MI HIM IttN Iı-ju-.DuJua uearel markrelnde ve denl» yatan Mr raahatar kmlanaa vaa matta maraaaaıaa a bm Mr mmm lınıaarn eaya — r-ıoa ı»l-*a. aabaape ee aun okanat ¦¦aaı edaaaaanr Taıif-erln latanbad-da Hnın.iBÖnea Val AHAK ıe aarvkkaina mUmeaaı ayla* neleri. Sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü sayesinde cihanın en büyük şöhret ve rağbetini kazanmıştır. Hes şoför yalnız FAYERŞTON lâstiklerini kullanmalıdır Zira bu lâstiklerden azamî istifade temin ceği gibi en arızalı yollarda vazifelerini emniyetle ifa ederler ve sahiplerini hiç bir suretle yarı yolda bırakmazlar. Lâstik müşkülât ve dertlerinden kurtulmak istiyenler yalnız F KSTÖN lâstiği kullanmalıdırlar Beyoğlu ciheti bayileri: ı Amcrilun garajı, Lc.U. Mrk va „riki. Tabiim : Otomobilciler kooperatifi. Galata : KUrckfilerde Arbn Uundikyaı. .fendi. Galata : Tophane Hacı Molla iade Mehmet Bav O.küdar. Şevrole acanlaaı Sabri Be,

İstanbul ciheti ve Trakya acantaları Sirkeci. Nur han alunda Şc.-rcje acanlaa. M. Faik. A. Remzi ve Şeriki Beyler. Tclrirdaguıda: Yarapaanh Hata Tevfik Bey. Ediraede: Yaaef Civre efendi. LülcburgaKİa: Tutuncû Naci Bey. Klrklardinde. Koyla birfrgi lıcarclhaoe.l Utun >...,„,..:. Zaklr efe ndi. Taşra acantalıkları: Ankara: Ford acantaaı Koç tade Vehbi vc feriki Beyler. Ankara: Şevrole acantası A. Avnl Bey. Ankara: Bankalar caddesinde Mehmet Resi! Bet. Konya : Cûıel tade Rıfat Bey. Eskişeh ir: Alâİyeti »de Hasaa Bey. Bursa: Posta müteahhidi Haa Re<cp iade Mehmet Feyıi Edremit : Bcnımci Hasan Bey. Mersi nde: Giritli Ali Rııa Bay. Adanada: Maıhar Hasan ve Mobür biraderler. Denlıllde: Cinllov i ade ismail <e Fehmi Beyler. Aniaiyada: Fiat acantaaı Plctro Korenie Santakroec. lirde: Salepçi oğlu hanında M. Bedreddia A. Ethea t. Aydın: Muharrem cavu> Muğla: tatanbul patan sahibi Ahmet Hamdi Bey Bandırma: Kont Ahmet Bey Kastamonİ: Şevrole acantaaı kasap iade tsmad efendi Samsunda: Aldı kaçtı iade RustO Yeg-nler i Sivaa: . Sivaa fubeai Samsun: J. J. ıı. , re fibekaaı .Şevrole acantaaı Müftı iade Mehmet Hayrı Al Ve.. (Mebmet Ali Beyler Mtsul M..,„,r M \M ALTINCI SENE - N' 1874 PAZAR 28 Temmuz 1920 YUNUS NADİ İdarehanem : Düyunuumunılye karşısında dalret mah'usa Telgraf : İstanbul Cumhurivel-Posia kutusu : N* 248 Cumhuriyet _ HER 00N SABAHLARI ÇIKAR. SİYASI TÜRK GAZETESİ ABONi; ŞİİR A» Tİ ; müddeti Türklö İçin Hane İçle neligl 1400 Kr. 270t) Kr" 6 aylığ 1450 Kr. 3 ayiıp 400 Kr. 800 Kr." Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Fransada Kabine Buhranı: M. Poînkare İstifa Etti Bu gün^ yenmeliyiz I Galatasaraya teşekkür ederiz! Serseri bİr siyaset I Fransız kabinesi istifa etti Puvankareyi M. Biriyanın istihlâf etmesi çok muhtemeldir M. Puvankare sıhhi vaziyetini İleri sürerek İstifa etmiştir. Kendisine bir ameliyat yapılac aktır Iranın ıl» tenup nadarilirinin ııl ibuuıuıımııd. ııııaı aaaarj eadıısa-bibi malumdur, rnaaı i runu-U m III» I halinin uıafip (İlme -ini., ut kadir ıı ı ar hl«ır HU i-r ¦ bu İhtilafın mlıayrl lUUfa mııbrd-dal si m um dan da Ubıl " kadar mrıa-nnn al Iıı l u mrmııaıüytümlıl |i(du>ımır hu ha.makatrde »m-ahailıUadr dr rttlk. Bun. ratmen Berıtlı ıl.ıı Ilı .1 anılır. II in., jlryhlııdr ılry ¦M rluııan UNc rr Irrlll ptb i", bir yry •İması rrrrktlr. f'raam SnHyrd* ra¦Urlardı) h*»ıa İla i'drmlyrn Mr Ih kua adamlar mibdım rdlyar. Bunluna allada F-....-n.p. Surlyınln dOnr kadarkl ılrurtl bakuulcn rrraeri bir mr yaantll (Oryan) ın <uı> mi ... . dr aolıyarur kl o d) ıırl »aa lllltlUn ¦unm da lB.hl.-lim d'İ*tUra>ıc»U ye ya malıl,<t."i drflltlrmlyc brnuı takatlinin yar» vc yakamı matbull İle hı.- lankab'lc ri II Uyurdu. Dlıaman ıi .-. ;. .. . maralMonuyocı%va «ora âarlyrdra Nar yaalı«rlaıı mokabcicicMc balını hayale teUairt «ak kadar (ocukça Hunini kallanılıli' tun baıan acıyarak, baıao da oclrcl

tderah fOruynrrlıı» Ka m-a.l-ı-l-r'" anda birine nmi rrcap rerrrrk onda ı.r ..ı.di,ir..l.n .ıııırUı (Jlıc «arayı «• lltmbUer rr b-Mn.nlıı aıAılarak iıUlaunı M. Ihanıarra takdim etaueter-¦fi r.-.ıi.-.nui ani • Uaklllna II Brı.nd. oı.aıaı elam .aj.um.idi. m...ı. «artar, ¦. r. im n aneblı» * Daa •rr Ba M. Bıalaı ıa. kaaml ata.aa.ar lHbraVa> arara da ayıa ea auk'aau kartetya ¦• ...... .-..».ai.n rabarn ar • . . taka» a-.n. at. r.......ı- atıla m-aia -anda lamaara tadıl akbal alaaaal ¦ıln kaıaaadaa bir antalıyat yapılman «um ıcututtnl ra yayıtma-lrla ¦adan 'sara mıııln rk nokalul del- | rlnın l ııı 1 ay duam ad«ı|l, binaenm. Puvankaro Mnmaileyb. M. r...- .hakkında•l-yb. bu i-mı dablnade r.dfaaibi I M le«e«obatma karır le0 ııırrll.- ila ılrı-ır.m T''fil al ««akar rlııın" vr ''l.ı.ımi'ı .1- I.ı > •nadıfını beyan rlnırkUdlr. .Mlbııli î. I II Münevver gençlik ktıdsî vazifesinde — Eeneb ka» adlıya İllidalllllı rai aa milli nı I hayılyrll lir btlr »Uf kaimi -I¦er. m.. . ¦ ... mamur? naretladr crrap yrrlrdık CHınanlı anıuralarluıla allında Ikrıı dahi Sariye kendi avladı»-* Mr UU. I'aauaıl ha/hlr. yalın, adı d.(l,aab| Mı IrUU aaaa atarı Maada Ba BaatJ laB aam •aaaat altaaa Ûmmmmt aaaafa Mabaaaı fa* aaal —ybı—baknak tak a-,aul, y-urr 1 aaaaaa rdarra lakı** kakan m, abaı uma* ra aatabaa ayıdaa.. aldak-tan nara o k adar laılaauu aanaaıh aak la Ualm vaalfamlr aamaadı. kıH. aalahryrbmılrl Mar «rcrraU oaan Hin acyUnlaa Unm d'mah ııkkı labll brnn İçin daha movafı» İdi bodal ra bnlmhaiiKiitl.il hıh.rdrrkrn Üorlyrdca bUe kar*ı ydkatlıllrn ı.n. va Uarraı «adalarıiyi kulaklarımIıkamn n-r. b|U mmmt aahaM *a.lr.- ka 141. M Ut İm luıtfın ».m..I.uıaruc nmaaa Mr yan ıkaaauaıalaaı da bakkama ra aaaaaa —-aa. aa|l«.aama atat <*•-••*-*« auraa ba aaaBa m» dahi hlıua Fraaaa alarbaada bale nmaa autaiaarar «im... -ha Ihı ¦akçalar, ıl.rl 1.I.1.UI. I : — Ta Mıılıra. Praam • Tarkl-J- mnn.»balını 11 Ij lk -u.ralıı Ul«. .1. ¦ .... ..i.. •f.arrl bir U/aMI rarBır I: — Tahal ba tljnarlln ıdrald. rabaa r ' ¦ »banal¦*••**n haberi Ankara ufuklarında bir Cumhuriyet ve vatan nlkehbanı Ankara Hukuk mektebi tale-beaİ 15 c-ün ewcl İt M at Mubahı Alayı karargâhında Kampa (i!*mı;Ia Talebe cumar-teai gunll İmtihan edilerek tm-yanı n-. ı:urj".. ¦ 1 bir netice cİde* ettikl erini bllfnl göat ermişi erdir. Yukarıdaki rcnîmdco bîri talebenin labitleriytc birlikteki kamp bayatını diğerleri de talebeden birinin j- ¦¦hu nöbetin) goater-mrktedir. rCümi h uırtyet' İ Ucuzluk kuponu 28 lammuı paıar rCüm Kü ırS yet ' Ucuzduk kuponu 28 lammuı parnı f'C ürh İh ü iri yi"et İ Ucuzluk kuponu 28 lımmuı paaar

Of ne halde? 1000ü kişi açtır Of karası kaymakamlığının reami raporuna güre 3S00 nilfui melceaiıdîr. Aynea heyelandan evler terk «e seylaptan mOtceatirea ac kalan 6000 insan tahmin edilmektedir. Arazi ve mahsulatını <*ayi cimi? ve vesaitsizlik içerisinde a( kaimi, olan 10000n»f>iM biç olmaısa iki ay İçin yalnız ekmek temini İklimdir. Çünkü Mısırlılara hakikî Türk futbolunun yüksek kıymetini gösterdiler <;nlaıa>ara}lıl evvelki KÜn Mı »İlli lakımı d tk ola Yeni Borsa kanunu Yeni kanunda spekülasyon yapanlar şiddetle cezalandırılacak HaMdl Myt> komiser vekili Hasan B. »ıbri-¦ire avdet miti ir. Hasan H. Mr rnuhsrrl-rtnizt su .'1 11 Hor». namlaar< ¦.rrmiv.iı- 'akili fT" V >— ....... loaden lllbaren :r.L.Ur. Ilı TlmlUr nadlyui'ehll. nfn karcımda oyna-' dıkları hakim vc mıikı-mmel oyun-larlie TUrk ıpor-(iıluguna bUytlk Mr bizmel eıriler. Galataaaray, cuma nUnO. Mıaır nıllll takımına Olcmpİyaıia raag-Idp olan 1 ur. İHkımiBin İyi r e İyi Idara edilmedir) hakkındaki İddiaların aıhhaiul isbaı erd.. tialalasaray. coma Kin D. Iıirk ve Mısır laibolB .rmundald tarkıa 1-; degll l«ıc.My le nlhay eı I den Ibaral olduğunu va daha iyi İdman «imi», ba-Iirlanmıa bir TSrk günkü maçta Oalatnaarsym kaptanı «alan Nlhnl Iln Mısırlıların kaplam Hlndanburg SDlayman 1 rrden ıtı, 1ijUImi.1i ıl yani kannnlı lam a m ile ıkmıl rdılmiyltr. Inglllr llraaının yükaalmnal (ieven badı 1 .. :ı- Urau ıtos knroıla ka|ı.ıınıı,lı. Bir >.- ,¦ -iHira lalt. lurıi'û kadar tıkU/ını Ankarida balırr Jİrf.m B de on Mr ;._miu kadar manim bir («rk (ılrıilm'O bıennr d-rhal btbklkd bal1 . .1 1. Hrr ',.1.-. taran r/l I.'.I.....¦ : 1 dlr kl. 1 m.-, maB «Ibin re nıllll crıırll ¦.»- -¦ . alanık ..ı 'ninnilerini Irmlne >rllanrn hara 0•unıaları alddrllr takip adUrrekUr. Borsanın tebliği İııanbul Kambiyo re Menkul uy-.- ı. ~ı ıturnarı KonUaeriıCır'Sen' Bornâ kanunun 10 man Du i.....— Bugünkü Maçta î Oynıyacak futbolculara c.¦:.•!.< ... -?yr- va ranar-: lidin:-ii tulbofculsr I Buglln | alal yani bir İmtihan bahll-i yor. Cuma -.¦mu Galatasaray \ uu-.ii.Tdl hl Mıaırll mlsallr-: larlmlz. yanemly ncsğlmla E bir takım dctjüdir Cayratll : va İmanlı bir oyunla, kıy. " matll raklplarlnlıl ma| Op = ertablllralnl?. Obaların kandinlıl aa- lanlarl Olamplyal mablûbl- yetinin lakaalnl ellallnt I Saffeti Ziya Bey merhumun cenaze merasimi Avrupa >" lO.ılın- tıkaratı km mil h-mmılrıı 1. t n....... ,. ,j. ..1. ri... Ur '.n 1 1 mukabIL Dalalaıaray Uoaa man hin..ıılı ¦.,.1.1. Raıı D.Uıl>s|.r. (h'llı ır.l ın ı.;ir-Url l,lr-n tılbarlylr ı'ı »ar» ı-t ar] alışır istiklâline kavuşuyor mu ? Lort Loldln İstifasından Cevap vermlyan daireler sonra İngiliz siyasetinde ı hakkında takibatı k.ınuMıaıra harfi mahıua nlyo yapılacak ve Vekâ. bir inhrıdıKi' -sr I 'ele müracaat edllocok \ğır cezanın islilâmları

re naırva aM«rr («rap varaıla olmak ııln yaıaıal batıınnyaaua. Praaaa ™ıı.-trmlrka ,..-'-.ırı,L ı.,nn nmlta bili-lı hakikat OUn . ""i- cim ı.iı. t .nıııı aleyhUrlutma Alnım u. , 1 ¦.,,;1 laalr rlmly ...,,-t>- ,^,(_t„ı >.|> (brabllirtı SuriyalaallarİN movadı Ahnanya il- >.<r IrkartlP nyaaaU takla rrfa-tıoı teesaûrlt k ay cettiği m iı Hariciye Ve-kâleti teşrifat M ildir i umumisi Saffeti Z ya Beyin ceıriciye Vekili Battan ziya a. amma Hariciye Murı hSası Ha-1 Hakkı Beylerle , Amerika . d manya. Leb, Felemenk, AIngllleranln aoDiK Mıaır aomlaarl Lort Lall l.ııdra 21 (AA.I— İm ..1. hakflmı InrUar lntmaravında M dahUl I agırcaaa Ruia Voklll Nuarat Bay akt mahkrmr-l ıliln ıdllye bka leln cok rayını dlkkal Mr ¦ — hbıtlr. *a ¦¦¦¦¦ 11..i. bir mdd-xrl drtam rdllmcklc olan Ibd rdır. bunlardan Mrl 1 ııllrlrrml mi r-lm aıarnan İki ılrlUyrırmur* bakkındakl riıva uta-kırka, rbaayetl davalıdır. ırı Iıı da ban hakiki Itri Iıı leirln....... , Hı(aymakımliEinı. İkimi hukuk 1..1h.I.kı h» üanyunın KİM ıVunus Nadi '("jmhuKyel* Abıhayatın sunu Şehir va Memleket haberleri MI Un ¦tl] ¦bl dı ı. II ¦ ¦ ftihar aleminde meçhul bir adam ... — S — ¦¦n ınuaa d.» fujıanur ıraular «e rra. «a İmlanın aerırri UI* iadraIrB anarlarını loımranbl' ı.lı>oıdu ¦anı fandan Mandalı kıan ndl-|ra ««un IbU'uıı Mr tadın ¦ıl hin nayta kar kac adını lltfll IIoı.m.»llu aaıiuıdıu ılı*ı-ıııkd.mı}ut. bakitir.il .1*1 malı 1 «altonla, ¦¦kak... kl. On kl .ı.llnl «at 1)1 kulunır*> Koni lı ...ın Mal o 5onlu MltyardaıUı fiac kı-Bı-avuna bafll»» »lamla¦Mata taama «ah aaaa». «at . hihidi •»«-" ıiuı inli rnmUllU. ¦ .:..ı dm lı, nura rakıa bil laaaıta mira ¦ ı ' .1 ı . ı . Hiı r. Iıunhutnıı buaahMart ı mj d.,.ll Sarada, Jlt «•>¦ mtmm lu ¦ ı ı ¦ ı ¦!, - la kadaf mm ma yara. latrr (Ihl '.«ıını.ı ¦ ¦ - -.... lan daılı" - ı ¦.-..¦¦ ba-|inı «••İrdi. ı.nlı ba ntr adam ta Kani U.ıı.ıırı.-I taa rutin nuru an BU MllllC MM l.vllnlı. Tanların. ır İn atı atana narı mi tudırıp Kıadırmııaufaaı anlamak Içla ffjm bar battı. Dimi i'Virl ana .rltaılarlaıı Hl» fıllaııı ıl adakları da batu belirtir Mr fiılBBıvı..lr kıır nllrlırlr ııaarıl •Irrrlrdl Valnır. ıl....... ı.... Ba a Antrepo buhranı artıyor iuccar eşyası mavnalarda beklediğinden liman şirketi vesaitsiz kalmıştır Kan (inlerde limanımın («lan İthalat et>ıanın lı>4aiadr arlının ¦ -«rtaa IIwuı lablaaı «ırkıU (iımrııl 'ırUrıUıln laliıllılııdı ¦ mil limanı ı m arlmak ııırır. aaal «İpli W rdar . -ı .-i. TaV3(vcloriiTlla Pazarlık usulünü kaldıralım... Bir Pariı KaKlr-.iede Mlla. ¦udan (ibilcB >u ıclfralı okuduk: Iktiaadı Mitli Nerareımia Mr lamlmine e'ırı lıalyada haleyle' luunı cmg maltla tınılar Ur ¦ ı akl emir *oh 1)1 acıicılcr ıcrmlıl.r. Bu ta-mimde. ı-.ı vilayet iıderaa* yoolanmn ıaiahi)cııa -ların ra&llclcrjıri ınlvl)c «itip

«t nalların knatınlUndc binlik Yani Borsa kanunu Yeni kan.nda spekülasyon yapanlar şiddetle cezalandırılacak Ç siyasi icmaal ) Mısır mes'elesi tıılıjıır anlııl olutıiu incitti ir lamB K-y bl MM. tir.... rai (aklııır (U4 atarUndiı I. . . ı.l.lu Bu Mr İM a rtarl unlan bUıbuıun ratlacmn. m» laruıa aalıniaU. OUaJtrı MaM> Dramla dar ilam-m >k arda lı.karata ban belir T alna Mum "»«u». t* m ita baılarmı l(crab alla nadllor rc.ır. da btr adım kadar ıerl>. ••f tıı.ı Haakl Undı ¦ ..[¦:'... ¦ «İM Bu Bdrt be* t 4ai.brrı bit ama J.11,1 IHi.il Ulıefl dr? kımıldadı. • •aradan buradan boana». Kimi DinUtrlr«l. ba (aatlarin bl*. blrlnln «a..r.ı.ııU -Ulalar fi» aaı ılın aa »Olıiıiı ı.ı.lu lılr,,ı lorab aa .aı.ııl.r »rrlyı aaniı mm. -w m aw aaam aaan • tap tama dahi ı.ll.ııaııı Mir laıam I—W »tt. aaaavı. aa» bu taaan. aidata ...dan. «aııUBre «e* tl: — aaaaaa ba mm- ram «kamın aaı kılı lu ...... ...«.dı... ..UM ba nata f.laandı Bat! > —. ı-aini'Hıııaaı mıı O kadar aâar baalı. batla bUna dı «afıt ıtruıun Mm fitin h.ıdrn btrr ampa-au Zakra Mlau Nraaa. aalartn raalarra-aaa aaaala.ır ta Bdal ..lauı aıldatı aa-aaaa. «an taran aaaaaa. anan» rtaa km kıraı I bb- aa«4..W aalaal.ı-m. 0ta. Ba rakmatak aalltılınaaatl tfht kari r-Uaa.-a aaaa bamb kmad M.. da i.... ı..ııa.. ..i d ifa. . aaal lıımıınrr» tırak. t-'".....-¦¦ rij (İM. kav a lıiı kat «nı 'nabtajmıa aujyaıdtnn kan. Mr an "m haaıaı Uaunı udi: lan kl na 41 jrı.(ıııl a ilki Brlacr dbidu. Iıı.ı- klrdınblr* raalrrtal vakrar Ulandı. - i'" "¦ ¦ ¦ ¦ ¦ btraa ar-vaat d arı ur .«dua banvrlıne irim Blnkıc mııi.r d« araklara riaâra baktı Mm MI» lırdtal da halk. •trraral o ¦lalıııadan ir-.ıi I ivlni.ill.nl.ı Halan mııllırrn laMI>ral tim liman Inakar w hakli a .-mil .. ..ııı tl tarat alrarauılnaten .. ba «ajanla aatU kaaaaaada aaı ak rauıtBlı'ı ¦arar lıi-ııt İd* <ah marna r» ıahl> ra, -aau >> l matlar. barhalm auaaa nakaı m.bnlüad.. tat daa İnam auta. lauae >aaaaaaı Ha data alarak aabrl laufanar Aalaaaa babraaaaaa babı bakaaıada li|ib*aaattb bal an mal arara .kaba-lafa «Ita-iı atan «b rkal mani n>Bda-ra maaaaa »ta. ba Katla Miada aıhrtMraat mta nall'.i oaaıl tlıalaataUa lırakaa- IbMran I ¦ n aaaaal lak atamamatlada Şehir İçleri Garaj mai »linulı mıanrıla * aramla bir aaı uuiji i"idurur.u laıınarua k.dır.aıma muavmt "-ır 1 b dan bir mul-ıııbnaıaa aauıa-Ur kl' lantuai bar kac ila tadar bile«¦la. BlınaillB bu lı natır/a imimi «*re:b InfİB>a mal rl takdirde < l'uıeaıe | jcmri alınır, vc _ .. n . taralından (eabiı 1 ¦ ,1 n 11 - fiaııan laıla salanlar da bir bentte ladar hapae va (1.1.1 mı) lirete kndnr ccıa>a ma hkûm nlurlar. . bot bir bakırla ;..-..!¦ llmlIMTİr oerlnai, (ıklrMıul P'« k-ı.ı.-ıı- 1 ıı 1 aek O. nı dene a olar; brmlm n 1-

lı..l 1 İni «OT 'Inıllrlfcl ba ttıllııtı 111.. I Mhakt «nl.ıııı.-. II..! nl( aldırını fanımı (İM MBr kl kendini de BBtrn bandan batkı Mr ... bctlcml<Drda | Mabadi var 1 Bugün yenmeliyiz! Galatasaraya teşekkür ederiz! da »art roıV Btiyalı UmbıaBrdarır.ınarraaı kaUUaaa-liri da tlicl.lt Sllatf «a lahılıi io\u. han lirada ¦erucn nanamlır butevlr:. »rrek nrUre tur İti anne tidir ımn; ı<91waaalr. Seyyah tercümanları SMıirmiıtcJ £uulıl Btledljcnm Oıul*!-Dilırn lebdılr luıar •rrmlfUr ÇunoUI albtarbKtlrbl naıla Iar kalkarak n ymııc ı^;k ırrlt kamı oumimr. Zuuacl LcrBiınu yrrı rt«Ude Mr oumme Tiparak ¦ ¦ Ur O.onıalıı: lr!ı-(ı..a 11,111 ui'ilıa u Ilır balde (aralryndeB br-S rinln aidaıuno£He nrncelcnca S nazarlık tısıılOac lhnycı terli-S milidir, tlu vat kl iarıuiyc *« jrıdaiyede olaun anık scbıc *c ¦.nı ii'i .n hıüdtbi dalardan 7-H ¦ lalla olUuüu ¦u Miada i..- .1 r 1 -1 kanirolB Içla bu ua ulO Hclcai)cmırr de ekem-İycile : Tavsiye ederiz. Yunan crcia» Ne zaman vaz'ıyet ıjavtin Uuuall 1 mıunead.1 'm alalından >*«m ıı vtıkia kanı lı bar ubrddU m onnr 1.1 .11 -undatt inalın 11 ın oiduniı^. rai ı<*l vı»anın lUd* K-tırmrrîn eden mjtıata. i V 'ıı-l •katın bkklmi uyat «• mitili al et ıra ra alın ulhı bılilat ıclu bu Lart •* lu "iımı eaaın mr tok lk. "nail ılıma» aaaa* ) malardır _ "*" * ' Mı.ıı lakuııı mı>ula labaaıdl aaı fana, daba I.I 14-aak Mr Calnlaan¦—ka-aaı MbuaM «a İri amua» a* Oa-UMa-.Mn ala.kr.n .ıa. bmariı Taa yar aa Bert 1 Bitim Ba/ araaran adın ka tarala-lrtak karıı.ında baaaan datnu Moırtı raa dilini ..,.....,*„---l*»ı a aaı aaaaaa mm» batIıı -larııkkallıı CtBM bal batkı ail.ırldann dafll **-¦ı'nııı UİBiıa Mi fatal baaaaa. kandı atarı Htm tartılma, aaaa-a. Ma-ı, .u ba»»mın '«rı altına uı. jam inhina bir larul tardı • anı.ı aldılar MaaUaa taama baaaU daba lakın nidada kaide M»-ırtı atımla ita aaı aaSaaM baaarau d...-Ilrd. ...ı.ı.-,.rabar mmlaal. «ba^aa aadata ralarat kam aaa aaaaaaı-l aaaaaaaaal Mr kail bar.rı.ı darnilraanal Mmn* Mr bata. İ«—»1 ..1...I1 .İma Hal itam -»•Ular aı »dalıa ....... 1. . 1.1......aa . fuııu ıuaa rnrnıro janu'la Oalataını»> bulunun (un» labal .-Ilıii Ula aekkbr cdniı. mrl Mr an bir (iMnlmalıda. Uu cn «V • 1 MI lıl-ı . I mı. ılı ıhlmll.ı Melik n onlardan da lıtllade cimdi dl> ¦ — «lıl ıt-ıvıravlılar da. Itanlıatr dr rrıı -ır ilk milli K»-r l..ı ıı aıunl . _ ı -

ırlrdrrnk. mutlaka naımrl ornaın.lı. İM ta rai la .lıana maç? ««-ıln mat karni atmak- Sanal •tacirin intanın ¦ aabBm-t itaa tabı mm nanıl ıdaıadını alkaak i lılın- aaa ıııl aranılırın ıl. mnaHa «I l«B Mil—BB maifcn aaaoa* tllrn Ur I ..1 Mr Htaa aaar.nl! .Uf HM ati -1 M »—.«— aaaa rajaaa dnka l.nu lav. «m*, »a•aaaataM «•-. —aamma 'gml ",'aBba dBraa.aa.it> tnkll •attan. mm. taklana ılBdndııı- dada ataa baa-MI Mı nlıBata ¦IIIBUİ baaball.laa boa a»ı. dm» nal m aaiı V I — tan im marta aa rtbark fal e*"'" n aMrlaa aa m*k I — lal İdi linkim badanalı .. a.ı. I.. irmlııınıi' ıııml ı.ı .ı.ı.ı 1. laaarran m........... m Haiti ıi.ıı... 1 ........ ..m.,Mala 1 1 , ¦ ı.n, artık lakaaM ıu mm— d Hı. .dılaaah kaaha bir aaa Kakana haa almalına Balatasarayı Mısıra davet ettiler na.Uur.ia ..aaa raa la kakım İl—mı IH' Kainleri Pat al Ba» Batin laatauaaamı «atat aranda mmm. mmm I ır-* 11. datat .taatr II .a aı aaıi t-ı laıUaılr ımn.ıl. -rtal aılıı.ı.ıı IBaban amha aa Ml n.ı.r. Bataklar. Iitama alımın 1 klanla data* ni...m.«ıaa karon ndlıaalaıdı Ma bl( umll rıuırdll hal re natılıa ılıkları İt 11. ur. tı t. alü I . ... ¦ - . .ırl ı-.ı . 1 UlUIı ilan (i.lla 11. ı„ ¦ 1. ¦.¦>,. . .,.,11.. malttı uırııııı Itlaabal aam|n>ımu Mm ra maı c.rc «atlı a-Ba >l. -l.lll Ulınım ralıl. rımlıtır. bahçe İBlhul TB BrnİB takanı oa k.trlar İd lardlt. Oyuncuları davet tMIha? tdiieceh tedbirlere İsmet Pç. nın Ankaraya avdetinden sonra başlanacak ! " r un mumkciburıuı imamı hacri-, ne hani olan vaaiyatta iıanUa mı ttbeOdül ıııkin: ı.ı.».'. Ik3 "'İka. re mu ı alna «uimeıipaır auı nnaometee. maa-ı ea mUoaCaUc tODuijanBBca ilUimiı ttam teten lınamrcuj. h lebmatın ittihat ada w* ıraunr bir Aarııiıl derırs (rçırmet^mr ba On rcı-.ın dalıa 10-ıb (ua lurrcra-, re idmrt r"aıa h» nln ankaraya oedatui ma-laatıp. adrııUB ıvlnde lal M ta una baa-incarazı bniasıtmakl Ba eıuclrdcn alarak seltrımıaactri tıruk yadaab rtr.lbklr.ln llutrsl ll.rnr ad'lnuatlr. rtluuuak IU.11-11.- uuu lamel l'aa* hı le ımıuamek umre hoiitiye vciuı nın lıuuıbula srlmeıid uiıun rsrıı maTnafUr. '. jıljtuîı ltıık. nalluei. tnul.tel.ı l.cmio&m a I' olup. banttı dnn Umu ¦. ... 1 .1.- -. 1 .ir of İr mukarrhraamru un atına ıtıltrı-¦un aynea taibua lelev I' .....1 1' aıitam SI (hu kin I— vunın m. Papa Banriya- Vekltlnı bnatm ret eececKiu m lıal lı.r ıctlu* m manırlırar! Atina İT (Hu»uat>— mabladl arlr keaulRanu taiaml ilanından Klııun pnaapurl meıtdescm halli yn Mr ıckuı hannambita Har n-onrall n^tuttlunce uultbaı celi: maur \ , ı- II Alnın Z? ıHuaıuBl — tuıtlje darı l-lanbuioakı Yunar, rm^tkj na yeni raayei 1-dmrlrn ııuhaaı mera uaatıne vı nur.rı Mr wdb

Bannt ' .,"r>- 1 M Papara rn bu rc.oain- lallmat ıe ıtkaUaUı. m "----"-' lam bir la lamamu ilalBnı-ak Ilı naoıuj 1 Jrl lairtıralııiiı inanı ma •arın I vara lal mlMMUat. la lata mâ. ("i'.ısıjı laralınUon turllalı rmapUr ) m — frııatai mamaraallarac ma>-makjl ır» da-raaatl »atıl olan bir as«ıtc tora itibarlın mn *ı > aOul ırradan «uu tmaataav ıVaıaaM maaa*lalakret «a mr——ama.|_ ^ AâTîyede A-li|e«'b:f kua KOÇU* kir ÇOCUK ı.ıarrll.nn. aaaa BMarmb OMU, rllbbalala-lıgı gor|,n .i annaal rnahatB maya varilacalı cl'ı brra ıratın vr faaaımnuı mr aa eriri ta». opamm moıaa mmııtimklrur pak toasar u-r- majdl m oeyu (ta,aaı kut rn cok nır.mlu o> jalamılı |a-aalnl" ır.pıulrna ırak ıe aa bu ¦¦m tnati-' tmparaaarlı karı nhrtu-o hatim w ınıılaa kip ..•-y.unon bulumuambd narrarlbrdı ıfur ba at-caı «am uaa lara an abaiikim mamam bar *~* *•. ı- rı , I 11. . uokkl - ¦' . .r la ı.ı buaaıltt bu mkıuund manı< maı oat abmalia aaruı.tar laaum rtcblam - r f-indin ta taaraaBamatl maa -ıl ana.-! mı a had» pıaınmtaa ao-uaıldı«ına ırmr badas mitaam oatır.ajıaraıat na rmm la|ııımi uı laftl ol anan ba ı—1 aıımtıaaı ıratum lll'ıı 1. .-.•.lEba.ı 1 lyaartln na» nflem akietmct, ta üt ıdtl rertr.l b.lırtrr. aj/aıcın'.ui'l nl: *e tm ban mrtrı yutarkl mm in liıarıne dae>UttHı a ceıırrunde lantlı («rujun tu lamı) vr retat etn.lıtlı zaralu carnıaa ba —1110-raadaaının uruurunu mueto oojıc mi laela luarauında bit ul ıtorn relcu :.<jtı-ı smulmrnlıtlr uup mutrfllt rarelu* umhuı :tır muırır.ıl¦Ilı H ıu~ırel ılmuur ChjIuii da-lroaıp B t«nrra mumbnaa arma-mom mmıl «a ıfctamimı, kormuı-.ar munulr B bu eurumlı malıaıınrr ı»ı lW»luf Noban oldurmakla Rahminin d»wıu kabar imaualc bir ma-rrıuH kaurtmeklc maamııı bakına a im.:. inin mulukemvıı.'i1' nan ıa nanammmUıdı draam Dılmka mnbııirataıılr IH aaiuı BM. va mlamlaa ınlıiUnua «aaa u ¦¦Ul ır ıınata-.- 11 BfllMciaa b taMarierr luoraı bılmalrr ra lerHkt*.. maaiıra Itanatar ıırbıaa» nunnrbal lanro- «dam* a-hnal art maa an r-al utnillerl * radikal larlerırH katmnıNIor m—bım taama Imaaanjılıa uı rmaamuıobuı tabak aa araaabaeaaa pa-nldan kapı açıbnuı ahmuı tartıa ma malum ıratırl-aum-, ha amj mm. r*m mh ada» taafes rdtaar Mu'ıarram Fa yıl İsmet Paşa Hazretleri MI Itmrt P. Hf. rhta "balı hataa,|q| ckaiı aınyoaa yap w ı-l II rr amU-rUa aartra Ut an bul a inuu|lrr, ahıam Urtu Paadıja a-rled bM|âaaıa|LaraW.

Sınh.ıi Vakiıı dUn de laB.dı>UI'raM I.BİBiıı-ıa, ı. aırbab(ı ma,lan ha ı. U 11 rııbl.« amdear - huıtyaTeiCHııı ıı.ı (atıar. ba yaataı) ataa Galaıaaarar .« Iıacraaa<ı btrkjd ratbal tahaaHa-naa ataa.ap laibakatarta t i'M ıa panıa:..» .(ı,ı. aaal ı- " a kukaar (nalaıaaara] kniubaada ba-m baMmmtmrl BblMU. Umaı vapur ücretlerine ram v .']¦! ıv ¦. .1. BrntaılalD Idarert Ur rmDI ".fa Wa¦¦ ..ju tu milim ali vı^aı m:-' tt-«c:cnnl arUıracatmn mam bahaalmat. andır. BÜhımı Kamdıalı . ucnaanrUı ıul rlı-en <Knı|u " banlara Uacmlıı mr eıamobıi parıa<ıaı m»h,ar t.lmad. La-apr.li U. baamı ıiminde bir otomoSil tirik» karadaa «cbjımue uclcceL Buradan Vnioı- larikitle Kayac-nym gi de taktir. Sefaretlerde &rr> Şehri lebdi! rdihryar cılıaaeıae akaamemma 1— mm» baftn Mania tamt »a»a» knau ma arBr adataak mnra .İdada bmmr abvaatbr. HbM Tıdlc aadat araı ırartkuı. trtiaı aamMaM hattırdıtl m anla ». BM larj.'lalı Cba mmaiauı DBn <aiu Lam B hbtdal dıiriıj (« a oel. "maaa baarı oa baa datlta' Tabaut»: mm dm-avn :ra ıraa [ Imtı mataa mbiııı ja—jr e»Müteferrik Srmctair taaarrafat kabbadak) mbn Ymıl lrnı aanaı 11 11 mal .-.atamda baaarttaaı. ı.uaaınaaa lapa **liWama|pe ajaT*»"rf *#İ^.araJ sıhhat vekili Doktor Reftk b. in berlindcn avdnttlnc don da intiaar eddarua-ede «.el ma -miatu. bugüa gelmem rrmMe -meldır . Kaa-llarlmUrB. muhtahl mubayaatlanntia Imri. rain için ı3ı kupon nov redlyoa-uz. Bu kuponları ayrı .«y-rı kesip. İn»korlar. gunU. lİBtelarlmlzde mUudorlç beyenülfilnU Uç muhl rada İbraz etlc-r-saralı lenzıtAta m «a har olursunuz. Zelzele afeti Tokyo ve civarında Ekvatorde, Bulgaris-fcanda büyük haşarat Kadriye H. m muhalce esi Dün Müddeiumumi maznunların beraatlarını talep etti İmıh !I (Hn. M» I— R.nri.r H rblıkaaı mannkrmrılnr butun df ı um rdlldl. IılaaıhuMa UUnıhr ı* rlı.ı-ı Uavıltc I -llnöer d''a... <¦¦.?!¦ m*, ı- 0-mb-rc* ren va , Sofya a» «<l -Çırrunıi- nılıhlm C rnnur TUıro 1" 4AA' U. duyuUıı ~ iıılk ¦-J- - .-iıı-i'..:.. aut Creabıı f»rt>Ulr.rlM ¦lııeıııBMI M canklar ta ¦ ¦ . Pı (ak ' mimi m ilen* «r tlM-'i'1*! İtin acil (o T ¦¦¦¦¦¦>.- s ;U • n... ıiiı Mı -p- trbtl hrni" I ¦-• u — ım-n haııp otamalar. Tanhlllaûı a un nıımral raidir Yortan hükümetinin yeni teklifatı mı ? ^•Ilr «tin T.RÜşlOR. •• gBrUf» Anlara İt (Ha. aan.}— T anan ¦•firl bauını nd.ı- HarlMye Vekili ı ¦ n< Ruftll leyi ByarrUr bt dar (I-IU.1U lıu muıkkaun ıcUlum nldutu «r n-tlrt* rml tura ııkllfalra butunRiıfu lalanın ıJjnaj'Ol HaıUJrd- lal. U lal la bulundur" V.rijt" 'r-ıı :11ta taı • ruara M. *Z1 levanı jur ın.>-' n-l.aleTı «rvm~*

Rusya-Çin Mûzakerata başlandığı bildirilmektedir ûuguu n BU «h yetinde bulunma RTlmııtır. Unıkova M (A dirlror Çinin. Be ¦aUnaDNl «lanı ejyaları aıanında rd i kurıun. filinüt vc JO.COO hr. Hayrrın r> «rintten Vadldr <t tlamıdr llanıvlıı kb.i an beye kodu hapluardr hararla uıu alar. >l j... İrme mıınanların müdafaalarını n kırın k.İm..lir • • • .ııjjmSı gDnklî muhakemenin tafsilâtı Kadriye n İle .ı Uda*Uı .. lımir Ata oeeı anivıtı...-i- a, t-.,- t6r. d-...,.-. İngilteı p Kusya bovyeı gidecek Muıkola İd <A.A > (Soryl Kanadı) Aero kul ip tarafın «an «eki davel İnerine Moakeradan yolunu keben; «Ur.ffc RiUioadeılnl a.n .ı-tır Romadan Letırlraya uçseaktır Dahiliye Vekili Savunla Sa-ur 17 { A.A. ) ¦ Dahiliye Vekili ŞUkrO kaya Bey karamıza | ilmi] lir. Mnnçurtde lekuncaler Mnılrnı W < A.A. ) Hnba. resvklan bildirilme*: »lançuride Sovyet lehıı,-¦ sflm halinde ı..... e lana muameleye labl tutulması devam çimekledir. Avam kamarası tatil edildi Umara 2* ( A.A. ) — Aram kamaran bugUn ılıtma «evıeainin ton celsesini ak:cinektedir. Varınd an İtibaren b o-livan yar tatili teşrini evvelin r.ı ana kader devam edecektir. BJliS Artımı VılU —iyi u-ııcjıı. I ı' .im- .<..bunlu bıı'Jıın -uıl - Pır ıln kapUıı Ti.İn inn nr^nlır ıglır Karaağaç Miiessesatı Kâtibi Umumiliğinden. BUZ Şehremaneti bu* it depolarda )hm;:c.ı Kâfi ı iılır. ÎV1üc*<c.->enin buz [Mithat Paşanın Sor. Seneleri — 37 — Mithat Paşayı gizli bir ziyaret HEMN BOL, BOT.) 7:!;:'.-1 iından her hangi bir nmadiCi veya bulunamadığı .'itanı muhterem clıaiimi/.m Telgraf Müdiri "As.anetaıiveû1 mabeyne bir şiire çekmek vaziyetten şrjphelenmiyen Mithat Pasa buna da aldırış etmemişti. Zaleu Sullan A m rn es'ele sinin kurcalandığını, çün¦ ' ¦' ..1 kulaklar dolusu isi-dip durmuyorlar mıvdı ? Hem bundan kendisine ne gihi mes' -uliy-et gelebilirdi ? Olsa olsa nubeyua ba]kgıiplİ|{iadcD mahrem bîr tezkere yarılır, res men sorulur, o da bildiğim yaıardıl Sonra , Sultan Ha m id in fena niyeti olsaydı, tınrınn her kısa gününde Mîlbat Paşaya ü( bca telgrafı çeker miydi ? Iı. bunun ifâı, Mllhal Pasa Istanbııldaki doıttanum evhamlı adamlar ol bOkmcdiyor-du. Ikîndî vaktine doğru İzmir telgraf müdürünün çeldiğini haber verdiler. Eh. telgraf müdfirü Vali Paşayı liysrete ¦di- - I Tabit bunda fevkalâde bir şey olmazdı- Bunl hemen her runan her mamurun yaptığı şeylerdendi Kim bilir telgraf mfidü->':11un gene ne müs kölüolacaktı ki, keodUini liyarete gelmişti. — Gelslnl emrim verdi. I'n'r telgraf müdürü Mithat Paşayı cok geven bir zattı. Yahut her memurun amirinin te¦ . cc ulı ünü kaıaamak i\ia yaptığı gibi, Mithat Paşaya karsı yapmaaktarj sadakat gösteriyor al de hatıra gelebilir, fakat İkisinden biri için kal i hOkum verilemeıdi. İçeriye giren telgraf mOdOrO-nün halinde bir başkalık göze Çarpıyordu. Adamcağız telâslrydı, Elleri dudakları titriyordu: — Paja fIcnılioıl/. zatı fabi-m an elerin in m alAmatl an 'ar mıdır bilemiyorum. Bîr uat evve

Istanbuldan j;elen vapurdan (Hüsnü) Bey ^tamında bir mabeyin yaveri gelmiş, telgrafhane ye müracaat etti. Vc bir de hususî şifre keşide etmek istedi efendimiz.. Diyerckten koynundan bir kâğıt çıkardı. Mithat Pahaya urartı.. Telgraf mûdurirniin pahaya ¦ .¦''.!ı.ı kfigıt doğrudan doğruya mabeyin başkatipliğine Çekilmek istenen rakam dolu bir si . Şiire. Mithat Paşanın da bilmediği (gruplarla) doluydu. Mithat Pasa mcVclcyi gayet tab ii görüyordu. Olabilirdi ya lalanLu.¦!.:.¦ 1. . b:r Hünkâr j-averi gelebilir, gizlice askeri isleri teftiş eder. muheyne de bildirebilirdi. — Tefekkür ederim Müdür efendi, fakat bunu pek tabîi gorflyonım ben, henî haberdar e mek hususundaki .>¦¦¦*.¦¦ vcrt^înîıe de ayrıca tc^ekkör ederim. Telgrafı çrkmrtneıİik etnı iksukacaıdı. Benıelıeleden mütecasir olan ahalinin ahvalini gozdrn cecirip Padişahımız efendi (arıı malîlmat) ¦. . 1 !. üzere geldiklerini ıan-n ediyorum. — Fakat pasa hazretleri, kuen bir hünkâr yaveri gelip istediğini arzetmiş. fakat bu haberi umursamamı;.) Bunun Üzerine tehrraf mUdOrfl tekrar telgrafhane oy e gitti ¦ Mithat Paşadan aldığı emi r ürerine mabeyne yanlın fifreyi çektirdi. Mithat Pataya Eelînce ; Paaa telgraf müdQriJn&n söylediklerim ııt.ııf ¦ J.I1.ııuji: Iı'.!lstanbuldan bir yaver gelmiş, ne olmak İhtimali vardı? Pasa aksama doğru hükümet konağı karşı umandanlık da-iresine gitmişti. Yolda Denizli alayı kum scdauı Kaymakam (Rıza) Beye rastgc ldi. [1] Rıza Bey (Golos) kumandanı îdi. bir müddet evvel tımira gelml,. Aydının ( Mili* ) alayını alı .; ) geçirmeğe memur buluamuytu. Hatta; Mithat Paşaya müracaat ederek pek ziyade yardım va di de almıştı. Ardından ( Aydın ). ( Milas ) ve (Tavası) gitmîı, orada ikea ( Denizli ) alaym akledilmişti. Tabiî Denizlideki alayı alıp Iz-mlre , ı.rm.;.ı (Goktsa)git -mek ıı-.-re hazırl lunu • yordu . Mithat Paaa Rıza Beyden ayak üzerinde ( Deniri! ) ve ( Aydın) taraflarından malûmat aldıktan sonra Hilmi Patama bulunduğu daireye geçmişti. Giritli Hilmi Paşa akşam üzeri serinlemek için kışlanın deniz kenarına lemis olacaktı ki, Mit aşayı oraya götürdüler. Hakikat. Hilmi Pasa deniz kenarına sandalye attırmış oturuyordu. Mith ile tatlı tatlı öteden beriden konuştular. Mithat Pasa mabeyin yaverini hatırlamış gibi : — Paşa hazretleri, zatı âlilerine müracaat ettiler mî? İşittiği m e g&re bugün gelen posta ¦. ( [).,— ..i. 1 itn ) mabeyne mensup bir yaver gelmiş, İamİ de (Hüsnü) Beymiş. binbaşı rütbesi unu yormuş.' Diye sordu. Hilmi Paşa böyle bir şeyden haberi olmadığını söyledi:— E-fendimiz zatı munimauelerioa yanlış dilmiş olacağını zannediyorum . I*mirc Binbaşı rütbesinde bîr zabit gelseydi kumı D İADİığa m iran ederdi, dedi. (ÜÇKI aya -.unul. Istiycıı bayilerin isimlerinin atideki numara-hcırınn ıdcfonl.ı bildirilmedi muh terem balkımı/dan nııiyetlc rii.it olunur Tdtfoa Numarası i tiıîndüz 10(14 ItcytKîlu (îccc ec eıı mi 11/. *dir : 1 maocy-ilûkaneye) rîf buyur-il Be» oll\/VI_ll>trl a lahsizlik kudufum bası r"rk ra ııaıM tarla bitaplarında * T aal aara ardaya yaver ıbaa«a. »aıea« ı»rB k idimi »I '«ıı *ab de ınanmaıdm Ta! «alma .ımetlHera yardım t«n, tslUlzilbien ılblyeı ıdıa taraf jayıl olandır, derdim. Ra «¦laaeeml İki bıoıüa. tkl saka vı İr adı ata çark>t*r|ı bnaal naaabafcalanBa «a laşfsa ila a ve bakan ıa meM mrnrı aıı.ı rdr lakımlarımıııa yarı1(1 nen'm y;Brrmcdr('|m maçlarda bu tali vr talrstztlh snıltrlıl [Ar-dOku nartaHyıU tevt l ıdrynrıar. -:;j - Fabal Galaıaı a,ıa aaa aı-, bana ¦ taı-. «a.İka ¦ıpknl kavınia la.-.ılır <ı Jur.ırıu [tı.ı, 1.1 Cana Rünohaaim vc lalb atan laral, aaa dabıhada * (ali . ba saHM vs h k-»- KiOdakalcıılc yenildi Iıı. a fBakl ayna laaanka. ii"ım «ana liri» ana avaa-rap ılHr«ı lımlrdt Allayla >ann(ı ıik ma a«a Oalata-saraya yardım edan va Isıaabul •amply«nııııj lımlr şamplyoau İla bırabarı kır ak t .., kir -i.»* ftbl Bniaa-içi «IhkaaaruuınaarakMiNB faaa-lenan hasafna naldı. Hundaa aoara * latlı hara . ¦ablrint «a. tııiboi ı.ı.-....(..i. da İnanılalım I sıhhatini-p koru

Şeker hastalığının arazı... B-kn haalaiutmm m, nakbaı ana •arda-, aa baniler «ab ynsn. «a oa kirin n aak karar -lorlar Ur.Han rasta aa İliklinin «akarı »ok in alr rnurtnttr '. • ¦•dint-iıif rotana ıkıaMan ku-T. nı ri-iınu Cnkak yaralaıiu, ıı .¦ 1... Saika Unrlorhadr hur rerr. rUUarl faaba Bauunır. haodll-rindi -..ı- adaad İkBdar aunınıt.r aoadaa kafan aolar naa Vali |< mm aab ana ıntr. nolnada aaabkoaf kaıııinaa aaa ka aaanaan t. anki lulBİl ı ¦ İr-Ilır 1.1..H1I Bı l-ı Han enanlarm aobeol •akrr baıUUfidır Baarn bunlar abaann halini ın-rık haabanm m nanaaıa hn Irm dahi Ba hktanlırdV aaboa •dar rı baU Mr anaa aryrvrln ia.aH kar UMMs Uniyaa) «• n yıhn Mlla asdBI IdrarUrı an anal ıMııı ba hhanlırla aabM bil' ' I ¦•laaklın aaUıılıf. Dr. Osman Çaro'atlln londra asirrlmu grllynr Londra Sefiri Ferit B ia busun-lerde şehrinize gelann naa -kaıyor _____ Bar Kı 1 laaüiı Bana Alına tl :¦ ni'i ite ¦ < fllaH laaaral -o.iaı.r.San Mrl ...kkar-rula mdalıl Uülmnrı yapark-n Danbunr K. »..aı and. bir lap paUamal. ata nabll .Onıah «Ul «d aak— HM tlaaun, Iiabuuı V.«ai «av*rı IMUm AaMnu* r ıTatanaanal tkansllya VeBli «Bira Kay» a Mıtaı am aa—r> f.iıalfUr --¦i-. >.kuı o*~M Imıet inden ılkrti ( amam -..m «.1 .mr. n mittir M-'/iiınin tfirfuniaı— Maliye Ve« ¦k rdllao 0 aılıa mıskU' ıuaU Aal «tvali. Via-lıllr Oat-rete _0t». In_ nll tıstı in») tininin Takdirine AH MklrıUrr (Telefonla) — Araat «>¦1 r., 1 -11 rı ¦ 1 - -1 - ıı'- Far¦kıiir * ıtuıne dair nlaüyrllır t- - . r t ınıtyetla teini ı talimat vrı-mlttlr n tıfttas tıkarak muknrrera'ını unalt ılann surıtl MUhadrlrıl Trlrlonlal Tıpramnıl II -ı..ıi_ıif ¦ .i-.- dair U-1 Iıa tabii uoıuır.lynı» lk-Ma. VıAUl uralındar. 0* nı- tatbik Sn 1 ulur Ijtlraklrr a. blu.)— Ticaret Oda-• arrfUlne pik cok tjstn ılı Ue İştirak ediyor güzel balosu ' Kadiküy Hİma-tûıîtı "Bc)vü_de 1 1 îfttrak edinir. \ hikâyeler Kaz gelen yerden tavuk esirkenmez! .. Qtdecrk-.: ımma Mİ.'Jcnber. blıı*- alfedenJDlı. ¦UHI T»* san aiunım Beıabeı a*l"ı- alace4ı mı* htı.l Mam Ih d un yarın bin ıuıij hail mil Va narca ı Brn Mekke ynDannda eşkıyanın «Una dil- muti mı mt

••m»... (. Oc ı Onan bjlıı M imayı fcOyOcde blrsk- nama* Beri j autfa karar verdi... bilirim' .. I Paket nereye bırakanı?- Iran «ek- Bacı Mana e. abani ¦ ı • ¦ ı ¦¦¦¦ • ¦ ala) '-ıı- aı. Bedir FH ul Atr laman mevcutlar. Bal lıl din Binil afi toprağı katarken fbrOı nllınları aor.ıa kadiraa bull... ı DUaUndD laaındı. Uajr-IbayM köyîn KaıLaına emniyet a< > tarar rrrdl Kadı tfn< dn,„,.ufiu i" y ı. banim ha u.-ı-ji tıloıly ocd j ı. ramın riu olmadı frun y<M diyordu dı — Dulundum lanındım, nihayet yat etneta tarar terdim.. . Du t benden eıınıemeulnıı antlı mı'. — Bin Uç Umuruji mauna el v Bu rinada çat va'' hapı caluvlı I Hacı «aıı» ur fena baldı ılıurlrr.d MU s(nr.ı yumds etıılın'l... . tbrlalm krır içindeki s rtnUn dnı.r.dr [ıtır (iki/ oj a*t)yuıdu... ; Kadı aaifDı- «.ildi ve »vatı nklı, kadar batırarak: Btt. Pay (amber kcefcjıu. AilaA Inl.u fnk nııı. delol kaıejımUr... Diye bl Butıuur ı* t ıı Oı arap doÇ . Bicar* Havuun ınK a uf t kim ak (a HU yokla. ı Bir taralını, allınbııımu Ultlâın dı«er taranan Ca basın* e» lr r . -:: d1 ¦ . . .. I llscuun hasse «".ıciıil kdyda (t>j ur ı «mutlu Koy «(rafuıdan I anu.r.de (ayet bayırprrvp İyonuduymn'.ı. Herae - aman Harım ne yaptın t»n> — Ha y»|w ıj.ır. i.uliJl.i Mf.,1 ¦ ao-ıdım yo - Vaa gnc bu •*> attın. Kadıya n fecaate!.* deli: .Hrn ..klımı ka; ıV.-mtar FalMısır istiklâli Ağ.rcezanm esti lamları IFVürüJÂf Bir sandal parçalandı ÜÇ genç dalgalar arasında boğuldu irdir elaa Bedriye hanım tıp (¦-.annesine yannlmuj, »olur yakala unsur. Cerlhı vak'alan KUClIk çiftlik parkında bir cnrhl Mavunao Osman iımisılc biıl dun KOcukeiılIİk parkına (ritmi; arada bulunun Cemil Efendinin D aldı» Kariye Haaıma ıtl masif. Bir aralık Oiiaan bıeaifiaı eskmij Cemil Oend.,1 kolundan eher mi-kiII auretıe yaralamısür. Mecruh banananeye yahnlnu;. Osman yakalaamıelır. Slllvrlda bo alonda bir cerh Mllvnnia «.aata karyenindin II0m.II 1,1i. u: un klznirıc)*) Crcglill Salih 0«lu Kanı» K.cc «arteamn ellmekıe iken yaloau kuybeltni» ve civar bananlardan birine dU> «erek bo*ıan bekellcriudcıı Fener kuıyeii ..anı", Adil ve Ahmetln tatabadan babadan ceıhc ilmiıtir. haataneye kaldırılmış, vade derdest edilmiştir. Fransız kabinesi Seyrisefain Sadık hii Bira J erler tiporian Kara Deciz McnUıan ıe İlki Pcstası Sakarya Vr;: Pazar izmir Postası beıl. IbU ve muıt.ıan «lu ADNAN: 29uncu pazartesi;,':', Yelkenci Vapurları İZMİR SÜRAT POSTASI ; !,, İSMET PAŞAl ¦ ı 2J! Icnınıuz l'azarı |Unü ıam ssal l.SteGalalit iZMİREtî1 edecek lir.

TtUm için Slrkedıle Yelkrd Hurimin klin actnıj.«ına mı.taıaaı Tel. istanbul ISIS Ve Ua latada rkea rıhtım ha mada Celepldİ ve huliU.pall aceriahPna m.ııacaaL Te'.elnn flSn BAVRON- MARSH.IA-FKSPRlGS İSTAMBUI. -PıRF- MARSıl-A oraıında lllks ve alr'al poalaıı 'Panlı t, lacceu 1 ıjur.tn ııbıhl Cl,«l A,p..ı | >,^r ,TAYYAR| VAPURU 28'reı»muz Pazar ;..i ta.ı 17 de Slrkcd rıhtım n ^irckcılc Ceübolo, Çam Ic. \c KCIrlci urUiiylc Aevtltk, l llikili ve l/Mire «imel ve .vele ilecektir. Dikhat: P.ıarleıi sünO (Kdremil)e nı<ujİ4t eder. inönü 2' Pazar \Limanda """lî'1"*""'- HACI VAKv.:,, 7ADI: Vt ŞE- | im Behçet: HIKI VAPUR «anlablıııdaiıı IcSST'a-- I «•*««' ÎM , m»**. : gerze vîf"„~« pazar Afyon: Nafia baş mühendisliğinden: Seniz satmalına komisyomıdan: Samsun Belediye rıyase KUvuk Kır Zade - Satılık ev «V Kadı köy ünıîc Moda iskelesi karnımda embes odalı, «ani j bahçeli, imareti mükr mı ¦ , YEDİNCİ jTANBUL tramvay şirket Olobüs servisi Madlrıi'i rhUkUu Marka larlklle •eratıü.......ı>a... m m»«ı uma İrat . ,1.1.1 Kim -.>Uıı- akilli-- Han eeVr ',. -.ı-ı. tWaa>u* npt lakıMi ••¦«"¦ evre«le Ur («koda* «. aa-*»u.ı bcreında *eı teri M' ¦ ¦¦¦».ıı vatması. ıw>"i H.,ir- takılı nea.» İta—». aVyefla: kanana, ı aaıydaaı • tMi«aa4*« iBaanıbaata »er •»'» «aavt* Tatil m-ı-«beden amada mi 1 diki» »d.» -ul II | kadar (oma •* "ıiii ,-..ı-ıı Hal 1 dakika M dan '.n 1 HM kadar Cuaıa ır lalil ıllnUll İMiok'llar hır ! dakikada Mı dala »ıkl ala..Mır \TAYYARE PİYANGOSU 1. ıncı keşide: 11 Ağustostadır Büyük İkramiye: 30,000 Uradır Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye.': 10000 liralık bîr mUkAfat. Bu keşidece cem'an 3.O0O uumara kazanacaktır. Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi kat î karar ilânı İfrat eyledi*! ı:.....l,i,., GaiI llaıan paaa nuhallral kaili »kafi aadll îl No. . -; -'. adaaı aulDiun kanyir kar hap alnı dukkinıaın oıııf bltml iı-delmaaaTi-dr ¦¦: •m illi lir. ¦¦. j-l!. takibi abdHInc tna hilHra Ihal'I k ıl*i*'">ll> na bn (On ııınddrl-Ie i- »i ¦¦ •!-.- kODDİDıarlor Hududu: , »r II.ıbiiııij-; ¦ Uf ılınıl brt İlla bırmrll doiumıar nah utup alrblrlk K-ıUnallıdır. Harın-IH ata kırarıdır lip rriaalar w daha '«.dr malıımal ilmik • -!,¦ ı-ı I. ¦ blı»><r mo>J|ı kifmall ma-ramır..... .. .,- pr/ abeaalal M »'»«IU Na. yı mualaahi-betı ı .ı...i.nı ,ı .ı-ı.. i. Ura mrmurlu-tona uararaaı rlm Wı Urıhlad* , ,..ı II ilan IC -. kaıdır Ula-lal 1.1i i. ı.ı !.:ıiı ı;ı ılın ¦,:,, ... f Halis taş delen, W iııui'L İrin «igclerill Ü fi, iim-rİutlı- (_>. B. marka- t t -nı ¦ Jıkk.ıi ediniz. a '¦«»Matbaacılara ilân -

B Zonguldak** Yflksck maden mühendisi meLtlrhirre mukleti fj ve 19-6-929 tar ihinde roûnakaaaya konulan kitap labiyaki cDunakaıaaı 20-7-929 tarihinden itibare n bir malı daha lem-dîl edilraialir. Taliplerin IstaDnulda Şehremaneti karşısında nunlaka ma- S den müheadi<liğinc ve Zongul dakla mektep mndûrlUğüne 3 pjl müracaat rimel eri ilin olunur. •,¦ ¦ııiHmuıu ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ istanbul ticaret Borsasından: Pul satış komisyonundan: HÇB) paniğinden 2us,ııorı adcı fiBjn nıltsinmtl pul bOU llray_ ._ uhfc*lndeair. 3 ajruvlat m) cumartesi nünü ıaaı IS ıe ibaleal yapıla eakıır. Talip ııi.ıni.um aynı cUn vc eaaıtc ytUer t lemlaa tir t aealoClıında Tayyare < -mlycıl blnaaı altındaki pal «aka kanılı yon una mü tları. Dr. Osman Şerafcttinl Devlet demir yolları ve Umanları umumî idaresinden; KOlabyada Devlet der-ırynllor. Idnreı umum nine aıı cUrp Oenıanlı bankanla tehn UiAMnada bul unan ve mudden karihan nuUkaıl olarak olan ardiye. Çifteler aygır deposu müdürlüğünden: < .İh.ıh Tülün fabrikaları müdirîyelinüen: i .-.".ı.im -ıı .ı.ık.. i..--...- ınr.u. S» Kn- lOabcki beri. aotaı Ke- M Ko- kapak ve tahıa (elik ırl, - 34 hcı. I3v» kola lenckeai. a eakt mleamba, 5«.« -.ki tenor laa. oeuıımun 3 «e rduma ettaicrt alenen mbıayede adıleecemden, alaeaklıİHnn >Ur lira pey ak od eriyle s«oı ond an on altıya kadar fabrikada bu Ilınmaları, numunelerin bir Kilo lobrikada ı:hilc i I& Tahlisiye umum müdürlüğünden : Kola (amidon), gaz, benzin, sabun, hurda kurşun ve jilet mubayaası iJoktor A. Kuiıci Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: ¦ i,.- mımtaru.ıB ¦laya ı¦ ¦ ı ' ¦ - 'I .v..1, ı >:>Ml İcra atananı gOrnınb Oaerv I >rf tertj eye muraNİHAYET ÇIKTI l-'nloşrol markalı-1 arının yeni lab'nn aylardaaberl m-bıraıllıkU hckla • dttltri SclklUk bonmarataM memleketi mUde jd • ruomcmla bir nala • aeHe matbu ItO aa • hile ve UO reokadl FOTüClîvVP *• sinema KATALOGU i Burjlln çıkta MOplcdlIer l(la an lodeıiadrn ea Meraklı amaıdrtera n mflkcea-radiae kadar bar oa.lm a blaulgrlebil-. İlmi e lelerman muhtrvldlr . 25 kunıaJuk po*ta pena mukabilinde y. i.J-.ti.ii . Uk aidarifte bu meblağ faturadan indirilir. SKİ. .a.MKUONMARSESI II'F.KÇI KARDA^LAK Kcıiırülıaşı - Islaııhul ' -ı...ıni-ı enbüyak fn ticarethaneni YENİ PEK ÇOK i l ,,n :tii • (-1 m ı -I ı r . Geyve Akhisar belediyesinden: Doktor Kokolaüxs FmiL.ı slıhıL<e itnaîûa. kalp mide haıialıklan ıı' ıTI mlHıbaıaa». Ilı [1 mj aa;^tıeııı!a *t Zayi - Bandan bir kac BUn evvat aıı ı mUMrOart tayl evirdim. YanUa u ..kameiaimdan ray llr.ln blknıû utauı .ukak 1 neaaa. «j ıruıi.ı. m ıiDilUn Ml 7-i.i 06 '.'« Temmuz 1029 ı İKTİSADÎ o* H C&

iktisadi MUHAFAZA VE İŞTİRASI EN UCUZ OTOMOBİLDİR t, 4 yakut C « SİTROEN otomobili Avrupa arabalarının mûım.ıl oldukları ın (,0,1) Bir SİTROEN gayat aı benzin va yağ »arfedcr. Zira : Motoru »egari h Bİr SİTROEN olomobill pek u lâstik e ki Ur. Zira: İleni baliflir vr. hem tikleri l Bir SİTROEN otomobili pek aı yedek aks. , ihtiyaç ıı tseder.Zira: Gayet ryi< laÜİBl likür: Iküı bina göre arami semereyi temin gayet mütevaıin olarak tevzi ed: mal edilmiş olduğ ibi hiç bir suretle aşınmasına Türkiye Sitroen umum acentası: Sarıcazade şakir. Beyoğlu istiklâl caddesi Anadolu Han 199 Te lSB.o.1194 Kekin Tulumbasıyla Sıkın.12 ---24 Ağustosta Kırklareli Vilâ-yetenin Viıe kasa hasındı obcok? Bekleyiniz dört gun dikkatle okuyı -DİKKAT I OT VE SAMAN MÜTEAID IiTLERiNiN % | VE ÇİFTÇİLERİN NAZARI DİKKATİNE | '! Meşhur LANZ FABRİKASININ Traktörle müteharrik | Ve yevmiye yirmi ilâ oluz toa ot veya saman prese eden ^ *BALYE PRESLERİİmc°$.hakman makineleri» .;. SATIŞ MAHALLİ: Uuı.lul Sirkeci Mithat Pasa Han Ahmet Rüştü Zıde Mehmet ttayn. .*> •;• ¦> ¦;• •:- *> -:- •:• •:• •:• •><:><• •:• -:• •> •> * *:- •> * •:¦ * •-¦ •-• * •'• •> İstanbul yan, M taloh vucüıucnı rıya&clmrlmAt varışları: 2 Ağustos cuma günü: {£:S^'rS'IniS.'ta* *5 F.frnıli.lo saat 14.30da lapılaı aklır. (LTıl'n-T _ Hususî Trenler: | e Dr. ÇİPRUTeUrt VcH Eleıd!>c- IS-iaflO-IlıM li.OS ;IJ | Cilt. *aç ve aûhrevlye coU>haas»ı Bevcglu A.maL . Meseli Atla» Han, No. 2 l1l!İIHİİ\.f Mevkii m.h.u. 200 - BUmeı'lM I ıınuııve. „-ataK« sata»*». f); Büfe bahsi müşterek: tf Hayvanatın kaydı Slpabi Oeağ<nd 30 temmuz salı aks, Veli Eter.dlye Iskye- x l'elvfoıırBeyoğiu 3353» >ct Müdiriyelemeelleı ,--.nn idaıa kadar. •*« nryeti İntihabı ¦ paıar •Oaıl "ai;;; ^ İ'.TTİ '"^l. »l.*,;*"^'.rV:HJ Sirkıtiu. pukei pmınoe-l karsıda MlrunoKlu hanındaki ccmlÇok ucuz kiralık peşi taksitlr piyanolar. gıamolonUr ve fevkalâde plâklar. Parmak kapıda Sine F.tual karşısında piyano meşherinde = No "4 * VERESİYE < imiş markaların en ucuzu s büyük mlıkjlatlı marul Lll* SAATLERİNE kolaylıkla ««İlip olabilmesi İtin Çalmada Osmanlı bankası civarında LAŞİVLK ve JORJİYADES _ |> mağazası vade İle utmaotadır ^BarBaraaaBBal ¦ ¦ Diplomalı2eczacı isteniyor »¦ HANIMLAR! Bu İtan bili alakadar eder JAKOBÜS Kuınas boyasını iıtimaiıuU-de ipekli kumaşlarınızı kaynatmağa iıınım yoktur. C«ne ve prati*l kuvveni B .. ¦ Kteaiyor. ¦ ¦ Bsbfı KnpıJ;. HAZIM ' ı Taşrada makim eczaneler a BOTTON ECZA DEPOSUNDA

Kırtasiye ve matbaa edevatı münakaşası Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: teecGI allkodarann itan olunur. PAMUK İPLİKLLRİ MENSUCAT LENAZIMAT1 Tûccaranının doğrudan doğruya Pİerre NEYRİNCK a LYS Jes-LANNOY (Koni; Iran, cc aıtre&lnr m.racaat tl meleri CZUM MtlZAVEDEST Kızıl toprakla fener yolanda merkum Gazi Ahmcl Muİllar fm-şaaın bacında mevcnl envai djQm bi lmBza.cdc Itlahl edtkecüladtt talip olaolana 924 cuma jrOnD saat zevali Nrdc mabual mcrkDrda hazır »ıhlamaları boyaB .\k--nl M ..i r M \.:\h ALTINCI SENE - N 1873 PAZARTESİ 29 Temmuz 1929 YUNUS NAOİ İdarehanesi! DUyunıturnumlyc luKSiSinda dalret mahauâu Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- P PotU kaı., -.ı : V 2*0 HbK O ON SAH AHLARI ÇIKAR, SİYASİ TCRK GAZ MÜDDET: i . Jflfl 1 İJfı, l,ir, sendin 1400 Kr. JTtO Kr.' •> aylığı i 750 Kr 1*50 Kr. 3 aylığı I 400 Kr 800 Kr." Nüshası her verde 5 KURUŞTUR Muhtelit Takım Bire Karşı İki Sayı İle Galip Geldi Olempivat mağlûbiyetinin acısını çıkardık Dünya ile münasebeti mız l ...-(¦!.. .i. ıı-....ı_ .... u ır (tun. ratUırlanler aH >U»||«I ta.ali «I maka. d»a» adlı» Ha* ka a-.. aaa»Unaaaaaı .aaaaaa) a lalnıı amı MI atı---M— «a da***» BM aal kaakdı TiMıln' ¦------ Mlaaaaa ¦BM 1111 I ---- ttnaBhBar da> . Baata a-t..ı adnaetar «amaat* kıl. MM yak ta. OrM M MHMamıiH. f—»•!-¦'-'•*«•' anaı.tt- yara ra Myaaı brlaa kıadavah ta atna-aelrrınnıa.n Mnarrl. ..." ıal.1'1. al. dalımı, — ı.m.B an d Ur— aaU Bakana» -İleri lalarını» al radıfı muahaltl aaa aaı raltındır lı kail ır-.lı ıı.ir. .-ıı atan lallf. mutıur-nr «Un İtin I Urdtr İM «atan arnıhl d> ftllrml, ..I-aa b audatnbl Btrınl.h.Ilnaltdr >•"»!-tuh lal'nıl.n Mr *11' Mı kıtım man-laall t> -Itri m'ml.irllr hatırlatır Batta ~ıı laaBanMur. ».mal. ıttılal.ı .. ¦ . Itlll t* <•*•••¦ -i.'.i.tI, balaa denyaaaı r......ırl-ıım rlavİB ataiıallr t-anlatan kalır.' i- "ı kar Baaa a I.ı..,.*. n»a>krkr1KB cl «aj (MM rratBrr aa nal al.» Baaa «i—-«akl Ki.Ml Bia/aamana ta-t-.-'-k Bir aaarta ¦ > t BBal.il ıra a» da (aaM atat-j.lıa. mt-U* .laMa barBBBTae Oadaa «ata tan «.IU- ta. Btr bata* anda» «aaa ı.ı., Bat taaı-t ba ak ¦aaa m,aaM Baı.aradın .U-afıaü lir Maada yalatıl .Mananda artı i arak. ftaJ ı. kadadaadaa Baa at •!¦ Ma> ıat.n Bakaaaıa raya BBnıtaa BraaoMlIrBlBa lıaıan Milin har aa-Btan ItltnkaMa MI. ..-..<t.|..." rı rap.mu..alının kadaı k atar, -»«al n aarl Mr («mildir Bunan adını oy-Bada Miti atakla «anlUı- ııMdlr Mat «I ralanıtd mnaadı. daha IH, (ta I lal t atı »ulunmak •• kullu, bn . mail ra fada . rar.mil arlık (hı.iah ol" .M» kalma artdl Va (araka! aradadır M m-mi-k-ıl--rla n>aaıl..ıl"< «a »»adı lar afi alına ¦tali» atdara kadaı lan latmı ılı atdara aaaaaatarah har la aaa a İtada» aaaa. Bir traml kı a alları fhra ntıa.1 ataa ba BtaatMhH. a. rtomıt. |.aar «.- ı.ın.n fakata, maa ka taBal. ftMfl M Hamı BMBU.lat mu hah—..kal Mr 1.M--1 Bat», m ..i... ,,ı, • Ilıı .l-llıı.l. ralli takanla aada yeaı.t •" (Un'ndılf*. al om» MI |i- ¦ • ¦aılalııııu tart ivrlr. ¦4ar a adam Iııl. altlat Mr dr • mam-takılar h) artana Mr aı

ir 1. 1 ¦ la ¦•alreer.k .tamah-mT. âûm laldr hr......1 Onun Ifln mahirdir ¦temek kl Mı krre erat bire mtııkuUl '-(ı- i-"-.....- .'-i. -etbuatı malini .»ıirrm-lı Bu. artık bcdıtıri Baremindi mr lkal aldutuıldaıı ı..ı 1 -ı ' burada .. 11. » bir de onan rinde uma Ihıuaı . ... ..mı Batan Baamlıkıllmiıln 1 ,.. drinvı mı.nlt-».ıı.r. .1. UK.-.I. tirarl m-n.-brl-Irrlndrndlr hl Mr nek bahttlmek bHyarui I.bata 1 im.. ¦. yoktur kl nnrbl m-mlr»'ilf t .ılı ılı.ırl.n hararı ee-lr..l)eı bıkkında ««-.Irr.ctjlmlr uthıiaiı. batta daha (ııU miıı... : ba Biaml.k-il.rl- akta U.ırl alntllıl'ı mııdı ılı |...frm.,. -.¦ ....,„.¦ İtiraf Tavsiyelerimi* Kandî kendimizi aldatmıyahm' fino uçaktan bunalan dört "ırkadna Ktlanuaıa bir hae »aaı aaadalln dolatlıklan taara cviırlae taoıtk Bıerc Madaya (ıktrlar. BnalardBD btd Madada »İr baı bayiler uğrar, biraz bu< Biat ok taıtr. 1 • Saal I oldutu baldr ¦ Ba, oiıaadıfiBi taylar. l)ıikbftiHB »anında oturan Bir palm konat-¦at it — Elendim faraliı adam at vapajn. aabahtaa beri Bc dtladır dtfKiya haber idadırl-vor. fıtıı Mr tunu bur alamı-y*r, dlya babahatin dakhlaeıda oİDtdıtmı anlatır. UaklCaı bv.k alubt "Karaağaç n-r-.t-,,.. kartbl DmuDİltU. naııl nluyorda gmzt-Klerla ta muteaa lahllelcrladt bOyak hı.ll-r...- her yerde, brr ismin akkan bç kuruya bot bol bu; bulaadugunu ^ı;-.m - fere fere İddia rd."ılıyor ? Qu Idaıa amlrierioe de Btadl "kıadliartnl vc halkı aldaıma. m lamı 1 Tavsiye aderiz I Fransada kabine buhranı M.Briand yeni kabineyi teşkile memur edildi M. Brland Pari» 27 (A. A.) — M. Dumergue M. Birtandt daret etmüj »e mumaileyh aaat 18,45 te Eliıc aa rayına gelmiftir. Rmicumhur M. Biriandı yeni kabinenin ¦ejlıilİne memur olmittir. M. Biria nd teltlirt kafienç bahriyelilerimizin çelik vücutlerinden bir Cumhuriyet, arması Bahrlya Gedikli Ki'cuk Zabil Mahlebi InlnbBlnrlnden mUldaakklI T. C. »arilnı-l ınM oedlbl. Rotuk tabii I bt*nyemerl»i.in icabınna ııl laraanrde t.mi meydıam oıadalatn l(irı ruf ¦İlerini ılpır rafn•uod* ıttulen g. (\ harnartodtn em., Camborlrtamlrİ raeaıUerlrle kkr, btr TUrk,K caaa narl(.U \ UrmıU N M, ,rmi, .u(.d, (r«nnHrn Muhtelit takım dün iyi bir oyundan sonra Kahire şampiyonuna 2-1 galip geldi Muhtelit takım iyi teşkil edilmiş ve takıma Fener bahçeden iki oyuncu iştirak etmiştir. Goll rın her İkisi de Galatasaraylı Lâtif ve Şadli tarafından yapılmıştır KınrU aalaınıtaılmjı uı m nl al bat ılı OalıMmraj - fennaıhıa maniamı u. ....-ı-ı ra han baraı BM UU) Bl mafltr alırık aakavdaB .-nl auBurdır Frnar!,.l,,.nııı a t. O ala Batar a. 11* da ¦¦iri bu tfâasaa tBum l-a majıat almaıı iyımıb drft rafttaa ba aıİB-baamya humıl Mr ahımmla*- r-rmlBr. Dan Mılıum. laal.paiB katil kala > aatat ba .Ul.li,ıı ıu Battı arata kel Kahtrr aamalıaaB Ba j ml ok tan ı ta In kalan. laik tılt fıkı habTM mm.ıınl t-aı...-.k rr aahmflrtr.M kının.. mokham lahıatı -ıı- tan Itahll almak ıt™ aallrnıdu Bu mı-.'allyrlll rttlla athl r.. 11. . I. daruıtnu rMH aaal lira Seya tard MunmBtta. iBtal Uya Ba». .... la t.m. it -ini.., ıl. mt t tıkırı oaaklı aikaaı. .Ulah t ta M'tı btr bakı. ı„ la -tBiun. Blatm. Burna*. Vahi. »aaM. Malt Mıtnıl BıtMI. I*"l aVakL BadU. ait Ba -ıır-ıı. >ı.ı.ı. ı.ı ukım unu al tiQdı rıkan takımdı dekoı <ı,ı.ı... raylı, İki Irarıll lari'lıi.-.ı- Cuma ınnkll oyunBBdan tanrı lalınım hu auıetM trrO» rdlloıa fl sok Binlin PtaMbahttdaa ıhl ır—ta aa Mkrty. -I.ı-r (laltbaaany bakımı «ta ba> "ll (lallt r. r.r.lalan fa aohaıa (J

Ba*BB» Mlaaflii.iria.ile felıoea. mimi «bl Itlorl MııbUr .......... oldttu ifln omanıaııııı. man yarini baakt bir ayuıvru Ikıntt odllaJıllı Takımlar .ahıya fOmut. malal m-n..,md.a aaniB hakıta Aadıollıh Ur yfaı Mamtatv ayana »nlııaa te ba bucak taaBâb dMlımıdea taara «-ahum iakn 1-1 »ıı» rreaalaılT atar. Oalalttarty - Bahırr «mpl yann maıah-ia.ı kadar tı — - - ...ı.. Dün muhlolll I ^1 Muvalljk bny k tevkil !• coılp olm-mıılır. Cuma lunkU flaBakkakada ta bulun ıııı-Uııi «ııl.tmb. lıaır tnkımına bayrak vnrlrkan mıharrlİDl (ö-terml-ll. ııjun bııUB PU tarat nihayete kadar tlnlrtnl kapana ı.ır ulanra \ (Maratl '¦ I ib 1 ılı' Bursada yeni bir mensucat fabrikası kuşat ediliyor Fabrika pazar gtlnU açılacaktır Güzellik Müsabakamız Neticeyi perşembe günü neşredeceğiz! aı M.im kıtal .t,„. ı:„.-¦, hktal Ul ¦uıda t lanı linrrt adtltıuata >ı kaı.Uartad hdhaau ıkl -Mart İl II II I Uaatıuk a.aı..n. I-ı lala mı aı.a. ........ a.ıa.ı ......... BU|U raa arbd. ¦ ' "ı-munrlı. mı lıabkmdth mBıktltl BIMıHl kbaıadı ı ¦ b-lha.aa »II m. Ur t rahat* akta etlinin (fmutMa ataa ¦«.....rtaBı aooaUl lml »ajırmm ta Balla hana kaaatadM a» •aaıaa ~---Batlhdtatil I ıa ta ,aal dea ııaathlııı baauabtrhr* bit bu dik BBd va BkBBMm BaBaaraMhlırrak arra Kcyleri taanİle devam ediytı-ruı. Son tatnitin nelicetinl perşembe gilnli neşredeceğiz. Blrlncldon lllbarnn 30 numaraya kadar olan gllzallarln lalmlarl noaradlllr adllm n* Ferit İbrahim Huy bu gürellerin Blnamalarını yapmıya baf-iıyacaklır . D il n kil la mil in neticesini lea-rilcrmiıe arzediyonu : MeBba ıı Mal. PIR Mımılı TU ¦ hin Rai İm ıl Nr«!l Rrflk ıı Mel. Etil 1 -v . n ılı Klda ıı Mel. Nadirn "•fil hu ıı lumarpıtı İtml 119 Muıllâ Surun H. ıt Semine H. 18 Melek ddaBB B. Bl Srına M. I Uleran II. îl f.ûn.» B. 111 Mel Hem IA(ud*kl «delim bl İm t ¦orak bir Bak II >u.ı dır™ - ¦¦¦ Tıırklyadr Hm. bulun dut unu M ¦¦: ı-.ı T ı.ı Mel İlli 1 ırlınv.n Mtl Una Cr-> Vıldıl II ¦ ıı., ¦ . ı '-i Mel T. T. Mahmule M. .tule ItikrB'I F. Re lika lını al! II. Zerin M Semi bal II. Mel. Flenl Melihi Mahran II M-Ilke B. M ikbal e Serim II. Mel Utrt Zehra Terfih İL Rrrun H. Stniha İbrahim II

|'~Cu'm hür İyot ! Ucuzluk kuponu ¦ 29 Umma, pf ı Cuımrıurlyet. : Ucuzluk kuponu İ 20 Itmmuı nar-ntlaal r Cumhuriyet : Ucuzluk kuponu 29 lemmuı pmar - -i" -II. .,. , ya ttmrBk rr. kabıI.n bar Ikl Lrhllkell (ilmrOklrrl nal L.r - cır. rDtanın re aml ara aaat 0(la aaat •.klıda kana ¦p rdrknirirr ra«ıi ba taret lıtkn.ı w r.ı., ,-lk muraıaat adıbflrrrh hlr Bialdn. Ital harla Ihın f umruli. rı..-.,.ıl- I . man Demen ha* a Ban anı' atlı buran rraldeD . -rvmi.nn,.., rlh.lınr al. dulundan rdlUyor. ..'.I.r Bilmaııaa tahap atmoıııdu-. Maddi, manevi pah tuh ımıUıı alın ba .Un Unlar (.ym-k mümkün delil mı' Bu Ir.lıl.ı.n fayrtmamhnn Mir Mm asa ......... hthrnıetıal mumlun kılmak ııılf.mlıdlr. Ilılbahl mUlemkkl m.mlrkcllarde ba İller pek lahit bil raraıan IflndB htlaylıklı olup bilmektedir , kl hu nelltalar blraı dikkat re İlini. Mr.. da ımıı Ihtlmım de ı.n.l- de pah ala temin aİBu Bl-i..ı. İtle r. , edlytrur. Irmla •1-n.an. Yunus Nadl C .> :ır»>ııırı > t-I" kumu/ \Wl Abıhayat "ın sonu Şehir ve Memleket haberleri > His Evdin levent Rus asilzadesinin cazibesine kapılıyordu — 6 — ¦İla - ı ıı ': -1 '1 ¦ : Onan hu HU nn* ban» dı.iı.n.1... lamel; laka! Im> babt» »mautıııl.-ı,.,-.,LiidaW aa>tbi> M dril-llı - (İM nlJıı tlnn ymam İl mezat idaresinde hile Bir memurun ıüz mu muhakemesine karar verildi -• V-alau a* taaıana b»d>»ı>.. ruiL mbm ¦ mırordunua darU ™i- m«. " «BH ¦ reşit saffet beyin ıtllhamları Şirketler hakkındaki neşriyatına dair "elinde vesaik yok „ diyor Mtlddel umumi Konan Beyin beyanatı zari esham ve tahvilât Komisyon kanunen muktezitedabiri ittihaz ediyor BM* kıaıaın onunda aa* Iröı ıaaı aıkıidı MH • ıtlml* - uf...*. MM .««.^ı. baUr.rda. «*.»a«ia«-¦ «auM-t* «arta m «Hana aap» aefjML onana Ma M la. «I asjaMıaı ¦<ı.ıı<ı¦•> I hllıı ¦niı İkaanımı ra» maaai|i-ı •••dada k • Ul.r Ud-.-ur.-da V.K Bdtaa a* ı.n.lariıı hM MH»» ¦-'¦*• ll—Uaa Ula itilam nadan» ¦.«t nUnNrtı.ra. kana »ııaatan ¦«•'• im-»atana kat»—* Iıı ıİnamıkabamda raraaıaaraıt boana hm Haa (ramun »Ud.r.lı.l(.1. ıı». ¦¦ kl* ı.ı .Iı kata .»uı kakıaatan MU HUa fil

da rbsı: ¦MU boai-ıuıjlıılı dly.mrm. fottabi muııılfakltrl aktlr ft.lkl kavut katlan I latnakllr. BaklrmeaİB rai vınlar (oh d. fa matuahlanna Batara-nulıı Slr ae babımı r»»"l1 l ftnulıııı ...-I.-, a fırınlı kUaabnlraanla •Hadi lılt bir sıaııl kalma» uanıdrifcuı Mı- kakala bu ¦ M-nco- pek amik blr ralı almata biir amibin jumumitlı (i'.ı - tallı btr mı r.ı virdi «arı. İlk vtrdilı ı ¦ ı ıvuu ulama r alanuı, bira «ertjf danmık nirinli atbuai: (,»ut baranı > -i' İril ı* ¦¦! - ¦' d« aftşaa*» ul... ., Sabini r«İ7t donmrk b4t/amu| |lbi, adaUrln i: - 11»* blmakla beraMr.dadı. ord. ^ ull)^Ul,,, ,„ «ok tabii bola kıbaının ıHJI[1 olanaklır Hem U(,,,aı Hır Pofum blr ;.... m kamu be.aa? rdlfor. blr tanılan da l-u Rua ıdrdifl ban ö>l« ....ıı.uı.ı kıta «ab lıakkı var. Zata* a kakala blr U yupmnı bl!-. Tanı • aralık kUMa Uranı. IkUı-- kaduu -ıvıuı» tekrar T«Oı 11 j< imli.li. IkiakaM flı ¦ IH ayrı baklı. Ibl-ıi"rı Mr (M'l-r.Tuln ftrtı İn. aradı — Hm retken, ila •aatuı ıc. ¦ . Makat .ıu..J. anarak «ta Mu »>Uala «¦ ılırinaV»! (Oia'Jın onların rorvdaarandoki v-<• amin. ila ark kala) anlardı- lakal Kont (Kaıılr...! a kaaVarfsaafc »UrOna ¦i ı.. i--.- ¦ ıi ı illi ıı Brara ı kurak blr «»m kadın ıl-mıkaa. bu dur (im. aaluk ı-n< kıa kin ıi-ıı mr anaya do-febHiı an ı> d ı" Bundın rana hig okahml atmalım Mlılı . h.. .-.ul kıaa^-iiııı u-'.nnr alarak: — Nrtir» l-.yn-n.-ri amatUm:... Mjfıijn tek» barata, yanımın ceimıı BİMiılı. arlık aanUrrea naaakal dln'ı-mafc nunaunı olurdaki-. Ulara u. »tuk* aak unın IH tını l. r. • (di ı.. , ı auaub «>ı....... kıta dmatauraaı al.. <«¦'!¦ araalnıu artg—Ua oataaa banaHırlar daarıı •akaaaralifiı torvıra ala a. a«m larla Hpıi tal Mili «Bl kırrr mm ,. " BaVla »araya dlaUdtlrr Madır PhIub anlaıa aı»l> >»lana.vı kar Wla>"i|. . aVaatt Mam I .->. mm aahuaual laaa-Uakadıa mm, >¦! ııı ı biıal I aka aalITrla ıkrn ana mr koa a—IIaml)a n-d* alabrl ımnlr* laıum iMUjaraTiuı karaaaıa Uurururdo •1 ıı« .ı .i. ı rakam. Uıamın vanana *•• Uaav. kaaıl OaaUiımb «aılr batl>r ı ¦ i ıı ııi)-----¦ ' ra aıı h* -.1— Na aT. DaaU. ala UaJl knralard. mı d*ia.ı.»(...... ı ' BVıı MU. Iict'İ ¦ Olun ulanuml < —ıv«rılın Vaka» Iı tMaM hadaara maaaıaaı— baauada ut aavke ıımakaar. *aa aw*»ata "U" İMI —1111111. anamalla kaanna ifmV. |M.ba.'ı var) llKttaaeır

Trs*iki na farı'-', m'. p;" ¦„,t 1-ÇümC ae ırvaı lala Sanayi *yl Blr» YrrU a ı. ¦ i. ı.ı ..ı.ı .¦.!!¦: karan vrrilar'I >kvİ ..... ¦¦ .i > hatla.bil karar ıı.. ...ı mabkemtec vrrılrbUir. Fransada kabi -tıe buhranı ) Manii laklraam anbaa ] bul rlıııı.-. ve x = :tlCClJ«C tt«c"bü<lrnıı- .jf.ii aabaJ) baaûya-cagını sâylaiBİalir. Yani Labııır-DÎn «ıreti ('trkleülttoe dai bah afaoabıfcroeailir. Haris '.fi (AA.) — Radikal tOâyalut : r¦• • bı- . ueırelmiflir. Bu buyutnaınede M. Poîncarcni lıyrli hakkında ItmonDİyat nhar e» dilmcklr vr mednân taariî-me-aaiainî İkmal etmenine nui ol tatil rmirnanataünî uujan 4aruna karsı proteato tdilerrk .«ocak -uf kraıi tc la iklik ur..'.ıi.|'.- ri'ı. UV--UD bar 'tabip ¦ r-k alan bir hfikûmcle beyanı itimal edileceği beyan «4un ııı aktadır. P-¦<.-. 27 ( A. A. ) — Soayaııı.'. Riubu -.ıh.Iî nfikaknel al-y.binde ann derece |iddelli bir •takrir kabul rlmi|târ . Rsdlkallarde yar»! kabiney e girecekler Pana 27 (A. A.) — Caıefc-Icr umumiyetle Mthkalltııu yrni ı.kabineye dahil olucalıiarı mü • ta adır. M ujkiilai dahiliye oaıırlılriDa kimin graWc*)ğûıd«dİr. Radikaller lıu nozareti Blcrack Mısırlılara 1-2 galip geldik kaaaaan aaaaaa v* GıUlturann t*ı> kar kabam Ira ¦ araaada ınanaanL. onoLıı a... .1,-1 ı i.-...- ..i.... ' Kaa-«• «una oanvıı b-Jonmulı tik dnm bu ı ..ııııı.l.l ı .11-'' l. ı.ıı.ı "I V» Mİır atfıra MlU tim dairenin İt İnil dakl-fcıaıadl BUmrU*a«t»n«. ,iro—. larin blr fautailın aataan ! UU..1 takunı İlk ¦" -.-net f.ı .»a.i'-n kar-Maalı Ikınıl ılrvı». klrRudr* uuıın d aba I. .ı.ı. ııı İki larıl la hu derıvvkalak»(a«uUa.lı ıkıMal -jaaıı-' i ¦ Tt kari -lıl i taff ı I »l.ı İM Ur aaaaamılılııın- karauluU* adar* aaVTTk Ok a— «aaaaaıla. M ¦ .rı.ı........ iki dakika aanra «¦[ .,-.jiıi7iııı..ı... ı.ıimL ... blr .ı ıı ncUuaaandr bunu cıalıahcl* Maaialıidlr. «d mu dak>k.d.ı HM M pmtOtTtl «akanu ııavıv »Bktatil tabam ba «aaıllı amU* dHmi|1r taıuıtaUr av randan »aa İki anıam nuMual. Man latb-Ualıal» ıl. TOr* lulboUfj|(unun jı.ı>tııd.«l larkı lıımcıl llılı • ¦ kvIr <ok ı.nanı dlkbıl ıdaası lurk Mı ur Intkaılıı araamda-U talkın ı.''-.a ataanaıı^ı »ukaa ı laaiıf ¦¦ Blr can aaajafl erim bn ¦¦¦akıaıCı; ¦akan İnan »ol • .m um" a btr «un -~>¦a tenr -••ıl ııı II' ad ilada m m*%tp aiuak taknııt auaıdııııaiıilirkr. tıun bu m/tm(Ubınr aıaunda badur.an l'.iıiııl ıu •vaıii_lıun kaıaBal-u ku anatU kir UakUdaı . kadıkn* lı.ı.-.u- Intaalı-ıa aaak ¦ ıi ı. ¦ -..i..... -i.. Tram ra) raylarını ..-l ırk-U i aauadmU aaalaaanaıl uatlaa dı-Kkalı Dttrr ıı- -t(.n I -«»a ı- laaanrar eriri» .1. r.l... İM » I ¦• Hllljll ¦¦ ıkı-."i IMU-ıı. Irar- - •< aUaaaal ılıkaam kkata aaMaer. Bu kualı IS ııvıHala Uıiııaıldr lıaannla taam ynmmmUr HaaK.aaaamaV nam ala kUC • lUaaaıa aıraaaıakmada dafm b.:-ı- -ı ı. ¦* hmaıU İM bal ı. İJ'ıUrpj-¦. ¦ ı kadir m..... ilin I --

ııldardan t<ı<ı«» alan 1^" Dnfinıı» Jtaauu-fi - ııtvkoa »olu > — ¦lllhuratn. BUr.r.rl. hii.1i IMptUır. 4 *'Vk >; - Kj.isih J"v-M paaa mm i Ta«« - Af» Bl lorrvoBOr - H-mnd*i> rmU. t—Kanara aeı«aau>ataua>aamr mpn 1 t.(iü| - t:\-r. vr CUMa Crlr~ • ¦- rol.ırı Vilayet encümeni Bneumcr.ı aaimıı nity»l dun içtima Mrrra M-11.pir re lUruır.ıı nl.ıı »dua:arı m'.iaj.ı.ııda liMU >un.;-.r Müteferrik Haracıya baraacı faabe BaM t** lt.rtr.rt vnnuctl aurk-'i fab* btodOra Sıal İn. ~~aurlv«rf Anbaıudaıı aahDm Ur .rlmj'.iı 10 AKOalıaata üç yeui taytare-muc abım kaeMlk İrfanın lir. mu 'rHM<.« nrtaıakt"-.0 Ura .i---1 ı -ı-.-.ı-.njlJl.tını ıim>k ııır-ın & Inııl: ¦aıaan ıe Olc itUtiai ıhına bı ><U le'.uiBp «n. m—ı .... n- ¦ ıu ..r. r-v -m üt İki latıka re oank-r rnuraluaumdaa ıe-¦ıı^tıl edrek ıa a/amalardan bin e» rı-i'itv* layla <dl ımaesifllfte ve et-*». Antrepo buhranına çare ariyan komisyon dün toplandı Pomcare faciası PlallU rykdı ıı ¦Irk ta.li .¦-Vliü» --I .1 mvı -¦ .»..il,.t i m-l*'loda larnrü .1rJiı iiim iıkıı .m kuvrcllna>o aytat nb»n,-n ı Uııc ilinti iı- İkna rımre-"dlr. B-lnnt'TilH1"* da lanınmıt •> ı»-kamo mtaaiırıııı vOcudc i»""" kiıytu: aUrnHI ınarn'I «"duflımd»" kl Br..n*l Puir—. ı m..]ii^ib uıaladab ^»--ı atBBI Iıı».—r.C vo bLoaıaı. tart «O BlVıa mBkui ıiiîrlı runiı" Iclod» Umrala w »İvr-ıkU Mr r-cBIJ Mj»aWlr Yaln.ı fBk^'J'ı-ı M vruıyM IrılliLi MMUalI Mulıarram fayal m"WIA a panufk"TU?1 ' MUı.bhrr Alunrl B. EM oa «Ubran H, İti lOıi UUI U 1« n Mrl. Ha Ira 18! «a l-k- II İTO ın Crlila H. IS» ı« Naı bİb ¦ u İSO tt »mrc-iı 155 114 Muaıart II. 14B M Mrl. n*.ocabl 115 14 Mrl. r. H. 141 11» BMaarıı h. 141 ¦1 MrL Nadra ıu

54 MHırlıhı r İL ııı K. IU CIİ LU dUimlar BUıacı. ¦ LTeek la lebe mıau lllıı-İDI Amrrlkaılı Ncvrllkls baloııın karllınlı la yrnl dünyadan muaı l,Iİ.ak ı ¦ ".-HU Nırrorklı balaaan banımıı II r aat. ( İlle ı i ıı, 114 l'rnhan Mıı-I.'ı nımlaıa rey vrrmMlı. Antrepo buarrainyanu IcUma hollnea ¦ . - -"»¦¦ »-«¦¦ »aaam laataU' «f"a«-«»« «e—ı aankaaaaav mfm' hmmmrr.a dua TWr— aHahrlra aak , Ura II* «aabB laılılr, ı m-"-.n,.ı baaU ı-T".™—ı« anma r ,.ı.,nl, barakBa M»a,. V-I.I.II r.m.ııa ı mr,l,r. tnl.r-J.r. (ı|cn «Ul.-ı.'ılı uaıuaalıı lilnna aiparl* •rııtıa) ııUfcata aaaUar —uıla ur.- , laaaana .lUuıiı 1...1.. riUil Il'arri. akaaafa Badaıa /rkl aa •» Bauaıt aBaaa aaaıaaa aa OaBa. a naaMlrar an.ı.r aabaU mır ' Kaaaanaaı tt—raanaa v» "---laı. lalı «a-" kuı Babal tkraaı araaaariııaa( II )¦ katar daram ılınWUmnn »Irkell mU..UI .aıtynlla Aalırfla »aHr—aaaa aataaaaa *• karaa-. laaaaa aaaJaaruaa laatbla •' —t kır »Kant >taaaau-ı aBaamBBI Urkr» nukıaa larurtara kafDiıan- -™.Min ma Urda re »arı-m—ı lm.1.11.. nUala flbl ¦atn »tıa İla dabl laıall ı.nıın ı-ailıa»-rUaUıd. 11 ıl Bll Un da artmalı klıBplaaal İnin Uman »irHalinin blr taaaubUBfJ aarkara ¦ lak »aal 1 _ labaakal ta»—¦ aarbam ıeaı Ulum aaaaaa uta talar. aakBan a—.»—. «am labaa-aai 1 »arnata »I mâ a ı ua 1 nurla baaaB •aubıa •aftlmaıla tıiriUı< taklit Hmanır v-aiirf. kuım r—* »11aaadt ı.ı- .1.1 ıJır lıllınııU Bill.oal arl™l(ilİsmet Paşa Hazretleri ¦¦a-ekâl amam Pt- İta. dea anbah dm id* bnaın ya penalar ve »»Hdin ««ara kaaınhat ataa»*-l*r, erkmamnUardu. İsmet ve KAzTm Paşaların hukuk talebe* İn a cevapı Lataam aauabcdcVmn yJ «tenora a ¦¦bbic. batiyle DarflUe-nonda yapılan mcraııradı kaai-iİü-.i. ar verilen tan ma t telgraflarına alidtki ırvaplar jrclmttttr. U. Uru. R FakMeni T Ceeat-yob na» Uuhıtlut Beye DarOİtunuD -jjrntırrınm Lo * ian yıl dönümü mDnatebetilc ¦akar ettikleri kıymetli ve aa-raimi naiardaa cok aaûle -kaim* oackee Tıaullıiır va raukabbellertBİB kıııe4aıe>a ıb-l-,ı:ı. IİCB e Başvekil lamrt Hukuk T. CaaıfyeU katibi umuffiji^ııiı Lantan aaaaaİkreVraaana yd donumu munoebetlle aaW akı ¦ tun 1 .nurlu hiaaiyata t»t*kkür ed er .¦ ı.ı.n-ıımınn laadct ve vf ¦¦ 11 11 m 171 d muvallakııelUrini temenni ederim. B. İL V... . remi Kl. .11 Emnty'lı umumiye müdüre «eldi LuMiıtıi U. «ûdanı Rifoı 0. «Ba An kor adan ^cbrlmlıt -rrlm.» • c iukaıUıaa aacUae lamMuV. Rlat B. mldmmdta aaauiyal almak aacre tu.i.-ıı.ı-dc *na- -. ¦ . (t. dccckrlr. Karilerimize, muhtelit mubayaattartnda ttmzi-Unan .-.'ılaılelerinr le-anin İtrin (3) k

upon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip. İntişarları gUrtU. Üstelerimizde mUnderlç beygendıgimz Oç muhte ada ibraz sererseniz tenzilâta mazhar olursunuz ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı i"Uııbuldi Salih IScratidcn aüııız ¦Reçeteleriniz taze ilânlarla kemali dikkatle yagŞ; İstanbul Cay. vc Klckrrik ve te^L'l'lıusait Sinsiye Türk-Anonim şirketi ( SATC ZEL "I Kaiyjmncuk »bor Kurguncugu lagdıyc eden elektrik (CvcItUrOnu ( Suma il« bilaraf nj:ı ¦ Ilıt vıılırnn 220 voli ahvil edileceği lıtanbul gaı ıe Elektrik ve Tt)cbbdıatı Slnnitv Türk Anonim Şirketi (SATGAZEL ur[ooeuk abonelerine İlin olunur. Bunun İtin ve bir detaya matı-¦uı olmuk lUeıe mcıkûr kahve, ain bikklnıle tesiatındakl ampull ve elektrik cchlıolnln £#> voltluk ampul vc tehire İle mee« nanen tebdilleri İcra edilecek tir, Venl tevttıOr İle cereyun ita*»-, ¦a ballandıktan mnra artık eski eçhlıe ornpul ıe laireden b imal eelilmlyveck ve bundun böyle laculunacak biIcOaıle yıııl claklıik maltemcal 220 volKuk beaamUnr. Cereyan in kıt ama sebebiyet .-ermemek İain baladaki buıu>ıa ri«arifelerini hm hu*u*unda teaht-Ut gtlıtermelerini mııblerem ahaYANGIN TEHLİKESİNDEN KURTULMAK İSTEYEN BELEDİYELERİMİZE Dahiliye Vekâleti celilesinin tamiminde m usa r ruh evsaf ve şeraiti nıümtazeyi haiz itfaiye Motopomp ve Arazözleri ve Alât ve Edevatı Yalnız Avusturya hiiku-mutinin resmi modeli dünyanın en maruf İtfaiye fabrikası. ROSENBAUEK mamulâtıdır. MOTOPOMP] ARAZÖZLERİMIZ Her yere girebilir, kolayca kullanılır, çiirümez. bozulmaz, yuzunuzn ağartır. İSTANBUL TRfiMVAY ŞİRKETİ Otobüs servisi Alideki belediyelerimiı ROSENRAUER motopomp veya araıüılerinİ SeOelerdeDbcri e n ufak bir (amire ihtiyaç ¦•örmeden muvaffakiyetle, memnuniyetle kullanmışlar vc Milyonlarca liralık serveti miHiyeyi kurtarmışlardır: t izmir 3 tane ), { Bersamn). ( Ka.fi - Yaka 2 tane ). (Sivrihisar ).(Muğla), (Ayv alık), (Bayramiç), (Milas), (Dcnİıh), (Çivril), {Menemen). (Mudurnu). ( "I-,.. ¦ - i. (Zongu ldak), (Cirr^un 2 tnne ), { Eskişehi» 2 iane). (Gemlik 2 tane), (Ayancık), (Herek* fab rikası). (Devlet Demir yollan), ( Zineni şirketi), (bmbr ,ıii ı.l ...ı lig, ı (Tütün inbisan ane), (Dumlu Pınar yatı mektebi) ve sair bir çok müeaacaaL iMra<KStr.v; uv.ni edilir. a:ra tatbik ctoıcktcdlı. ¦•t riayetine cd musau -eklideki rulumbılat 24 muhtelif modelimiz vardır EVAZlMATl nidan doğruya : HıNCK ' (Norfî Ftaotc anam» BAKFtrtvooi(. «annıa ?r. İHSAN SAMİ Bakteriyoloji lâlıoramvan Kak dakik kan tahmatı ' S 3 ¦ t r ılı ı' ı ¦>. . ı > lldldı. tüo v* ıteuua bnrıîı'ıîın. ¦emmi İdrar, behR.ro. «rıhıc tah. t'iln, tv'4i Tnlkrmkopi tal .e lOratte maıyeneıl Urranronındı Solun Vınmu • rarhtr Lar-ıııadı TrMca l> Set ; Kelsoğukluğu.frt: t olanların namn dikkatini.' -Dr. Horhoroni Ban otomobil fabrikalarının yaptığı dikme, uydurma, dermeçatma ve çabuk bozulur karikatürü ad umbalardan alacağımı yere ihtiyaç vc maksadınızı mueıaucmiac bildiraenî* şehrinize en müsait klif ederiz yukarda İtmi geçen betedîye TC mtlcsscsat gibi sil dc biıdeu memnun kalınınız.Ted yatta teşkilat »c hu.su.sata fenol vc İrşadı malumat ve muavenete amadeyiı. ROSENBAUER itfai7e fo-mkaları Tl.rk.vc vekili umumisi: Mühendis HALÎT SALlH müessesesi Meşher ve satış mağazası: Galata Voyvada No 15 Mektup adresi: Galata posta kutusu 4B2. Tel

efon B. O. 1227 Müessesemiz bundan maada su ve elektrik proje ve tesisatı, her nevi motor, kamyon Hk _^^_otobüs ve makine satışı yapmaktadır. - 3ü "l>: B.U. diri} '>NİHAYET aaaaaî .'.nalt-. ;o;-i 1 . ı. ,.lı•!: alim tdi-ieu ter hıftnde va beımi eııel (olay ı- Ora rr-_ı¦ ı "GlTCOZ,, SÜTÜ Mr VERESİYE Bllldo latunmı; morkalann en ucuzu 9 blıvılk mükafattı IıtP SAATLKRÎNF. in kolaylıkla sablp olabilmesi için Galamda O*, bankası dvanndn LAŞİVtK ve JORJİYADES aağausı de İle »alman tadır «(Ham1 YEDİNCİ BÜYÜK JTAYYARE PİYANGOSU] ¦ ı.ıncı keşide: 11 Ağustostadır j Büvük ikramiye: 30,000 Uradır Ayrıca: 118000 15000 120UO 10000 llralih ikramiye ve I ioooo liralık bir mükafat Bu kasidede ' cem'an 3,000 uumara kazanacaktır.' Defterdarlık ilânları laa karakol binan kapalı aırl ııanlİle r* yirmi Iramalar, Talipler liralından lekllf anılacak teminatı muraUnirI-.il,. lıuUklr « agoelc» «9 ual 15 Ie Motive' '>.¦'!. loîlll emlâk maddi m rııtnı il- (aa d —-Un? Maliye Vekâletinden : Karacabey belediye dairesinden: Muhasip ve tezgâhtar aranıyor *ou«Uldek lımuvatefbrrindrn an Mr müh»İp ır ı-.(sbt«ra Ibtl.j, n dır. Taiı»l<rin Urk» I Haltı ¦ ı ¦ ı Kafi bel anbarımı nbah saat jrdldea doku» vc .ı.-ım ¦. d t: Adliye Vekâleti levazım müdiriyetinden: Geyve Akhisar tıeiediyesind iUAUK GAZİNO ARSASİ w ı: ı ıııİİdılrlİ ılokıı/. "iıılır btaşta \ i .m- /;.ılr.lr(Ta^hk)dpüUeul82935İ uetre nıurnbbaı arza aleui mü/uyede île ' kirııv» veriiivor EKStiLSi OR BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI Galata Karaküy Poğaçan lirim ittisaJîndckı fuahailebi-eioin --t.ir.ri-Hanıın efendiler*!: Parılesüler ik»**) Her renk ve aOn moda J t^.- liradan itibarer PardtvsiilcrP'raeh-*"*) bej w. lâcivert renklerdi 222'"adiın 'ı',"n'' VIıirjamhalar{n>cWf) her < Ql liradan renkte IO2 İtibaren TCcyefendUere: Mejlfjr Müi.Joıbu^ markalı (ireri'h-ooaO Kn be| tc lacivert Pardesüler "İradan itiharenl Spor kostümleri \ '"'a,'ao 'übare blç.«inde kostümler ^a^-liradan itibarer (ICok ifln lıı.v ¦ 'iı ti 1 te ıp« 1 kostıûadcri pJîJt liradan itibaren Pantalonlar (kaşa) her fil liradan renkte İİ2 itibaren

(a ketler Bİ3 rua re gıi laaaf2 "ra^alî 't''laron (Maketler falyatı. lacivert ne eri alpakadanj (f}- liradan itibaren I&ırıarlama kostîimlfjı ^Qlİradan İtibarca taksitle de muamele yapılır. f HANIMLARI' Bu ilân sîzi altkadar oder JAKOBÜS Kuma» boyasını iatimalinrr-I dc ipekli kumaalannm kaynatmaca lüzum yoktur. f"'«rivr i j: («itKtiSîı ^ ¦NORO-FORTIN MiDEHftzt,,sıa,K[A*1 * , ,'SOOO-GASTRİNI ' ,v r*utaljian«>e-/«. TtSfftttOİl* „rt S'«ATRİN. ^ ı.ıı.j.1 lu ' r«i knrbctUaa Tanha-¦ 1 ¦. ¦ 1 r. baaaaO yo*-(ban rendi* imajı 8. MaOaİa halı. konaol ivrprmüe ıfO"KONTİNANTAL,, Lastik!erinin sevk ve İdare emniyeti profilinin tevafuk ve mutabakat! ve çarkvari dl slerlle temin edilmiştir. Bu keyfiyet aynı zamanda motor kuvvetinin tamamen ve mUtes avIyen tevziini mucip olur. ¦ KONTİNANTAL.. lâstlklerlle do nüm noktaları ve kayar yollard a emniyetle seyredllllr. Î^TIİ Vn^ıı ?OSCM-»«"»«.nın ," büyük şöhretinden bilialiıade gchrttlkl«i b4,k. fi™ fegS a .atmakta oldu-lan hakkında muhlim mü.tc.de.imT,;.. dlkkallww. eneımn,yetle cel hed eriz.^!» kiki BÜSCH bnjlfcri mavi renkte ttlpler d*.™..-.«.e aaoimakla ve ROBLRT BOSGH Umile Hakikî bujiler ancak tüplerin ağrım k^ay teratnııtlı olarak verilir. TMriyc için Umumi acenteleri: KOKSTANTİN vc JORJ DASSİRA «-,la:., kakalar «id markasını taşımaktadır . ın 'ı.ı....... renkteki kağıda dotnıno.mac.ığı takdirde ıra fifc'Vıl komisyonu Türk heyeti murahhasası Kiyasetinden: " ÇtngelkÖy'jCdc TokaCı-an Ok:i nda Mu. tauhir'Jı a. ım/suıe ıncııup göndcmıiı . ibaccle Icjır.nyorıııda Turiı heyeti ¦er. mlracaıl evlemc-1. ııii-ıl ASRI MOBÎLYE v-.-* her keseye nyr.ua »ulak. salon, yemek ve ™. I ,"kl0,,0'"« ""rynlnlanmK rekabet kamil etme. dere-. ¦t0d,r. Blr '«diamuı l.pM. kafidir. İ.tanBuIda Fincancılar yokuşunda Ko 27. telefon : l.ıenbm :t4n; . AHMET FEVZİ ALLEGRO HM APU •> m <j„ ını I--ii.ii. Ut» !•>¦¦¦¦ ... — " . ıvllıı >4V*a»frauVl Cj.ır. ¦ ,. .1 l,..l. T.h. ... i (armanı Bevmu sulh icraıındanl Oalaiao* mmkeı Rırtam hanı sltın-OakJ der—u e[i1Ba, muhiebıe^ al', ded en, kitap ı- £alr*n-:ı merci »an mubleUle Mlu»UB)vu> M(dMfe. .Ondan, lalla olanJarıo atıuiosu bi-Jltrt persenlv gılnü isal ondun ıllaa-j«n makaiu mastarda, ubnıı vücut et-Jt-ltr. J&n alu ur. Haftada 2 lira TAKSİTLE - CRİFON . ve • LA BOR . h naklettir i ve ZLMT.KOI.UİH I-YA. PATHi: ve SONYA fra-molo nları. otomobil lâatıği, saat ve aoba utun vade ile aatıkr. Yeni postane karşılında Eski zahtiye sokağında .'i.1 No. MFKİKÇİ ticarctaocsinc müracaat I " Yeni çıkan Kırmızı kordonlu RAKISI

7Aütt Beyimin ruhha'aa riyaseti Blr kere tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino Ve ber bakkatd Ankarada deposu : Boınontî bira deposudur. FENNİN SON SÖZÜ ***** FiLiPS HELYOS î-'Unbul İcra dalrulndnn Bir oeytrtdcn dola], malum ., ra-runtu mukarrer mahfup deyi n ıimitu. bert ll'i, tarihine masadır ı-ıgomba Fimi saat ondan on ikiye karlar istanbul BalıkpazanndH M-fcsudiye hanına da Mlmıl» y»d? «ıılatttg.ı.aan lalla olanların malıal.lnde ha runa müracaat eylemeiert Mesul Müdür: M. Agâfı 23 ALTINCI SEME - N' 1876 SALI 30 Tem m ur 1929 YUNUS NADİ İdarehanesi : Düyunu umumiye harsısında jlalrcl mnhsu * Telgraf: İstanbul Cumhuriyei-PasU kutusu : N" ¦'' • Telefon: t3X:*Xîl*, £££ '««" mlM»W 1İMS. ' m ABONE ŞERAİTİ mOodfi. Türkle İçli SanollBI IIW k> lyitgl 750 Kr 3 aylığı 400 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Harı; İçin 7709 Kr. 1-r.tl Kr •> Kr Yeni Müsabakamız : Karilerimize Bi im işsizlerimiz Kadriye H. ve rüfekasile mülakat | Kadriye H. muharririmize:( Niçin g tevkif edildiğimi bilmiyorum)diyor Maznunlar beraet talebinden çok memnun olmuşlar, hatta Kadriye H.ın annesi .sevincinde n hastalanmıştır DalU I l.kelir ku* •d-merİT tanka t; msl badbr bir ısı * tuta demdir, om « Idıiaı uuUlcrlrats ur dAİ>. ImurUr »i. hlr *d-< İle IgMıha. ¦Ul] .ıl ' r .. I U tttM ter ol I Umde araba rarhl 1000 Lira Mükâfat Vereceğiz! Gazetemizin himayesinde Yeni Müsabakamız Karilerimiz için iki cihetçe istifadeli bir müsabaka tertip e-Sdlyoruz. Kallerlmizej Bu cuma, deniz yarışları yapılacak, bütün kulüpler bu yarışlara İştirak edecektir Abıhayafın sonu Şehir ve Memleket haberleri — 7 — Kinayeli sözler meydan almıştı: Güzeller tenbel olur, ben, onları sevmem — Il.ı arvla. k.mllae Hl» hlr »m.m url brrJl MUiaider l'<k« .-nur. ba tr-«abından mit lıaUmHna athı **¦>-rln. » . .. — O_ Dtr* ıM.--m. mm- mâlim -•i"- (Ih- I ı«..iklıı—«¦¦ hW fı— harara* Mr nın «amam aldatana ı a* tUal tıtatra U-ıavi..: I ahat Hacrimi» lılrı «.aralı. a»|ta ta aalaanUıı tM taamı m ık ahu hı< ı -...... »t! Uraı. Uı .'i baaaanr, yanal aa Hr Maıaıa Kllı.lı .lı ¦ ,l,l.l|..ı. ll-lı.ı.l.ı .. rı>.ıı ıl kadaı farla. «ıııılll ,,,...ııı|.ır-.ıı,.. I Bak*»ı almak i.,., arlık Mıaı ' ıı. n aaıılınınu Bar hatda ataa ,atında vi! "iır. dedi mi? Or ji-M. m.ıı. .m¦ 11 oUnaktan baı—a uırn İçin mı yak!... Palan, ha»ıaıa<Uhınl taualııuk ı> Uyarımın ılM İnadına ası aialrr ahyll->'.ı.. takat ı.ı.m Dtmltnyel İn mar-anrrlrrl hım kok dar bn lı ı .ır ı-ı ı-.ı 11 ı.r. I,., Fakata bir kat ••ot..» darda ı.-n. ¦iıı - ¦ ilaha uı. Mr darba ..-».uı ol m ak ı...ı ».......I...-h İl» Klll.ll. Ulll dadamkaım. makta, (ak alarma*, allat»», ı HlBBBBai aba—ar. ta.atı da «ar ...„,. mil lıldı ı. a haaktr lanOııMr M'.. Bma . ... ı adımları da ka; ¦.....mı' llaarkar

fmm .i- i. •¦.->..-1 olar Ur!.. tluıellıhla. rıııı ..vrıılılrr. ralıınıaya lllıtaı t*r-¦"lı ı' ' .lıııııi'i alır. ı.ı ......... t .im... ı.ıi-ı.,. ı.ı-ı da hayatta ın lakharlı hatla arı aaaartar Dalamaklar ta.' «aal tHm.tr., .( «adca i. a aearaya Aldan ba aaakrrr hat kıt— an fakı karat-lata 4ara<ardu 1 aaaaaa hlr har tUfaaaı ' ıılltiraıdıa dadı Mı l — fail" ın rain «** lliaaılll alduıa-at ..ı.ı.. -1 atlı aran!... bak ralıtaua. pat plımıı a ral lak ..i-flauı Mı adatn alıl urunu, »ta. muhat hak kl hıı.ıtı pak İyi pek vakmdaa J tam—rr...' ıı..t.ti rmaıtırijıını İra*1 kotlr .. .Nauhata ihll yaıım «fa, yahni haadlmi ba —ıtrr-mahıtap fa ere itaydım, alri eaıı l. ¦ ¦nl tınlla bunlar. ..unlu... I «ma aal naram' Hamı. aa lUnl-'»¦H ¦ ılı.-* .4 ınla.ıu ..ran'i—ka bu-ılamaa alaamaaam am ama aavaa. •yar ımıaını, aa ı-anıHn MaıMI dma d!» -i... alıaaaau ata ataa ataa ı ıdmmraa km 11 ıı «la Bı-ıa — -—-dar.....«¦¦¦ «Mabatta*. eMytmaaajıata araı.......i, ra» dlalıımmu »m adaııııa hılyl* W; j Vapurcular »u Suyrlselaln Vapurcular mukabil tekliflerde bulundular Prvn Srda.r. Mr -.dut ııl al. IU*t haJLl Irl.ı »11 ila Rakı' tanatnl T& VS h V *S'a â f** I£ Denize parasız da girilebilir I Sİr mllddctfcobcrl HUyukado-aın lıfıı un tokakları'nda Bel.-ıj.vı.ıı .,. D* . .1 ı.;,ı,:,(.. ..-ıimıtıır; • Apmia il. ı ı- [ , Jlm rt ~i.ii.-ii yapak o kadir bot hır ın-an nlmtılıî-tnı j Edae/lrıl'D!. ondaki H(uk hınlılıh mil-.-i..'- . ı.ı yaraı bıınmn jidiı.ı. ıı Terkos sirkelinin pir mUnasajbtyİBİzlİDi Tr:... . ... liMub~li.il kati I i- ı.-i., aunaoınavutı BUlOrtdor. kot i.nıa-ıl.ı-.ı- aıkluiıu •«varUktl.aratltrC-H bili <H hııanaıa.nllah. --ınTiı.<>. v-n'nıhtUrnuı Puadaıgı arıllii. ..1..ı..1: i.. Iuııânılnl. .-..ı.ı.- ¦ - ¦ Oır kirlimi! l.ıio yardımı mck ¦¦'ııtrlıı hıı ilinim mtırn-ı. pabajHİ dcnîu uirmııh yatnk da- I mr» rıldııuııaii İddia r-dlynt. Li, dtırr ır., ,ı.ı„ Mr . ı.-..-m den* ( hamiiımııa ciraıtk İçin btr filin an . ¦_¦ bir lira larl -iııı. iıatnuhi baaaaia hlr, mağaran Ba* allı a*Hu ch-naek at ı na blı c t cr in i s*y U l-ıı lınrllnılı ; ı,, ktıı dcıılıc Ürl İm emminin Biıde yanlı» ula-¦ak tatbik .uı.uı?.m d, ilftata F'lhaklha, Avr-n-Ubadk haraaıaı .niıımıiıiıuitnır hara.KUrnr dinlidir Htkdlyc ¦nllur (101 tatıHkaatr aahlahnl laatn rt itan ..tr. ttruıarda. Bar ynamt BtUa ı.tlal.ra.Nac(ur| | > tf akkt hakıatya kı»aaıaa daI BİBİ II «tkrr. kakk ha pat—m daaı» trarak h-aı ıl..,., takr. ¦î.'^^a^ata ı' lamllaît. aanMr caturmtl BB ona mımrıtr matta rl. muıarrat olan Klantmi ha*.:divr.ını d* Avronada mu kr-ıın.l.n lalhak adlime.İr alnı ı.....-ulu Tavalra rriırrlr

İktisat siyasetimiz Anadol tetkik heyeti dün şeh-rimziden gitti A* ikllıal mrrtlu la illimin Vrhbl, laıraiiHtı Btaı, SMahnıiB. utıiı ..-ın. kalf kcrdrl. Muhtar BıyUrdrıı nrdrrl-kap BaaMİata lllhak hıyrll dUB hıra l darılı • --rliriji.nl. r. luraarl | "aHlır. Iltı.ı nırja TıalHuaa ıldttak vr un aıra lir lalıll »aluıİBrku acar u Rnataiu ila l 1yasî »ciıTTai ") Terki teslihaia doğru Uma mı terki ntulum »ıı H|ı Btn evıtı natı rdıuırınm BC rtdr ım.I» l.rl 'aman ı„ ...m ... .-.-i-*, i"'--îlı*- nulan buhranı rjuvnıııl-r • ılıııl y» •Dİilki blı burmet hlv nble*; ¦ .'„" "ulı.ı Hâvıauncr... lı.l.ıl" I a on. Allık mr.AllIrnnı KnnılnyOn İllin da lupl^njrık iniılltn sirkati mUdUrUnUn İzahatını dlnladl Heyıl laaudaa Muutrrlı Vıhbl Bhtr a ıiıaı ıı lıımn ta aaaaata pıaatıı •t-.».». - akryraaat brrtatı —aaıaaı Trat» aatahaa haataıaıat e baıahaıa ıak,l t* «mi . ıu-ırrrnot a.tnbal ¦apaıaıuır. Tartumtt amal aya**! matında lı.ııırt.nıraı rllaılıdı Mnl matrrııır atıl •«rda- BU aaMItr hııp etildi ye'lrrdt -ıi.ıtıı alarak mur-.pvıta er rthut tu•akaaakat. aa taaBma Hnadr imal rf—a-. İlik aım. ham —«a ır w birli e* a, ıkaam atı atılı aa . .ıt* Ba maaırta nınMr ı.—ı.aıaa mı TBrajraam tkatM trrattakBB ı—a ¦maartl aaıaumıa) utaeaktır BmıtdrDU i...... ¦. -.nı.ı-ı. ı. aanra Irmır va havtlııı de Irlbl» r.nıroak ra n "... .lı kia de Iklnıl hlr trvabat <-ıaıiart»l.ı VMâyattc Ziraat 15tan * mar.lok.lln Har taralın .1 aavKiKlıİBdah VekAhtU mauatarı tbua dka rlhryrl rr ıiraat mıl•uii.m... ... .,-1 ilmimi Bama Baatta bay ' ¦> arrapa-irı Itri Irkı yıpdlacık vr-Oa batrtıodı latktkaHa baka.ma.ln. Bu hayat-araBa .akman lata tuna daha ı-ı..-t rt m.m*Phıha BBaaMkl mınall.rt». arvke-ddtaaMlı Ba uuk yınrrOr aaHl naaafc Mta k yuaUr «adat "tıl'ıf yatı asal .ahkdMMaaaB»^ iı-lk!. talbu, ınaoiiı t.taamalııı aaaa i.ılıiııl. halaliaka letıılııJı lal l-l etkmm Talebe murahhasları illin Fırkada toplandılar D.rHluı.ıı >a ...ıklUl.l 1lu- lala-btm arı -.tadatı ıklBBAaraa halli ktbn daa C II rabııatdt iı ak-Iatıla.t.Ul Ba Hlamaa t B r latamba* h-t. ı. tamraat a¦ atan aa r-tı kmaa la ar» anana imli *-¦'--*("-> fark T M t. taıııalraa ataaa hry«tl ¦« (erik Birlik kar»Ha. .ııhl tatttamm «»uitrıl t-aan am .Urda. İt aramda bar MU hani ha IddAı-lartnı .1. r.H.ı.ı. «laalılrraar. Buı Lıit-bealn ettralrrda lupluııaitb lıiıllk hcyaa i d ar., kal ı aha la karar ırrmrl-ji ladatra (arrl kaa>aal aarulmuılur. Çdaka ha İçtimaa IIIiliklen klnıv l|U-rak rdrmemrallı ll. amafllı Nl İçtima daaı kjTtıTI HtlIBIB Blblll " Hareket _ Ltavası Dün Hareket gazetesinin sahipleri_dinlendi "ii'\ i..;ır um aavanb bir illiden dolan "türekel, ıat«Ma tlrykln* mad.-1 r ıı mu-.. ı' ı. la ı.ı! m Oje atıloa elkan rnıımıyeyl Itkviv daraıOM dun II vi.ıı.nl ttıada devam cdanUıllr. Çeten takam* eamtlyıa Hltcktl oa-ttltti uhiptenoılea ilki I Ktmal Sual Taktİa Bi)-lrr da n aılttaitrdlr.

HtvlytUcrl Itabli «dıklıl.it t <¦ ¦ - ba fllria aa au»talla Mtifdildici tdrul-nailin. Ujınmol tu crıtbı vcıaıiıldMahBul İthal ta ber tan İyi II ıl.ı ra ıaı olda:1de tu». • «Mercie. a ~— manjura aanılıarrı kraabatı ıııU.tr. ı-iiM.il.- DUIIB b.aa.ıııaur asvltkl -ayanı. Fmlııııan akka luıo. re -S.ıırı. ><<,.-mrt-nnla Maııll ¦ctut peaatatamdbı. ıhıaa ..laaaaaataı »iaaı a* uaınaaı , - ¦ ı ı-.'UT-alı aaıBkmaM atanma aatarm BL Bkttaakk kal »aa anmadı "tr fta» »»"• er-.; Uûı I amaaar h--cu aaaa> taaaaatı ntaaan --aarr ••**" "T*» "»aa lı aarrı lııa,a«lı (baı aaıaaaaaj. m ka aaaı Bııaaaı tema. jmı |uhi|.ıaı ta « i Itlall rtpudabaa aanra Ab&ıaıa -•lıûariın tart* edBnVka» '*tr-aayl Bm m.ı'larikiarh! aanaM ta Bt-• hhûl ımtrlbtBct JWr. le.UT.iHo umamı laKtn mraaai ntaaalı Baki aaUlım O— r-'T-l-ll ıF il l-lkl taalllnl ¦dtaUrfona ta ı.ı ¦..'. . ı. ¦' ¦ >ı' bu mm uf roshaim i"nr CİmiBD Auctajuya kartı ıratılıvrı. mî na.-l ıUADla.1 «ali ayaaaaai anıluad. -iıı.ll uldabaannı lanaıan aıımBnılHl lııtlBt t.l.aıuı ¦-»dOott dalıeauaal «urlu ı .-il*, tat la>TJ»trnBAB oOrill Bakıl Era-lakuaı 'aa.unar tıru ktr «d» -e-ani Mr -aıü»«* caarak «milrakı «aataam» de BB ara* aaaa ataaaaaB m Bdaa^arjb. htT, 1^1-^rVtaTlaaama-ı Br oum.-ır—• "ttl nı—wı ctlufua^ İlan rtBaatar , .î . ama, ıhı ı aanaa baartaTA adMıdırlı «atttıııp m"i rarcaıı ön -Ha «ok paıutUı Craratlrrl ııMıafa ıt dr"w-Mraı a a -»eter. de İnalltrr- İla a ineri »m aınarnda cak «k» .-ır .eni »ayal haptl lı'lı uır.ı İtin ııam'rl t"1!' II midin aan çar..mim (una ı ,-l..ıl.ı kir .ilin,, daba ııHıdllatıM Uarollaa taıgtır. Ü ununa haılar kaJaW ınıırabkadın kenti <emt»<Uerl İle tekıaı lem nl-+-, il, nln. f.'.ırumbı aabahı om hatun murak-kııJar Itrplanaıah laılrtll ılnaıctrktardır. Talthr Birlisi dedi kaduıu ı...iu ı-.ıi;..,... ımaı l ......-«ııdr lak.ıt edilen telUı •Uurk Bu biailik havai du blm-ındıi lellııı dan t* — baaddİM tl Oladtıblll-r v.'ıi .1,.-. Oeya» latttolaruıdakı ııaicıııJıM-eıaa-. (İdadide iTniıegollıhtBUı lOyhaltlC yaplıklan takım n m..... kuyut Lınjr.,!. dıiTUade u.. . . buaUı. ra» baiafi taUalltlr. ¦akıl kankn-aı mikbrli' ırkraı bat-im, atla irmik tkuatalıne kartı koyluya hllap taıtlüt muml uarı-¦ •rtarı ıkjı euılmlTilır u naifnncu te * Antaroyt r«tır kat I -an ıınt cin nârı a ıv.im ıvnui»a<soı©

ve Iskan Gayrımubodlller honfiTMİ O.iti EEaVbadUbır Ortnlpall vaatyal arlı" -an Vanan «B-IH'taa Bir aa oıacl ı.-- - < d tıaaıtyana «M» detn hjd DU W maıantıt rc-arauı kah Tara ı>adjuıdı ı«aka»takar. VLagf. u.ıl-jaaiaa ııaıdUrn takBma--U :>rr n.ı-.ıiımhıı,n lamlaıı haalranBtn llJbar ^lıMıl ITMatkr. Bir nalla.., tadat ¦marn^U uunal ¦dı ıı.tt ulmcak ır uualırılrrln Sanı mtmmbarıâbabbj ¦omanya-lerlıp elli lıı- ır-, . ...]iı.,..nala aiın urla! FnılatâMıiBdtu d naat ! Alili ItBaM td ilmek nrııeüıı UnmM ıııaaiııaı fckcB Alnıoyıya (Oautnltn «Itadıl ea bil eatkrmirnM Ilır) tatile cûıcclladan. Orman va baytar mektcplarl iTiLiu.n arının ıllaaırları Orman vr Baylar mekteple/iaden tıkan lakbc dikte Biaktlitri Jnys Uicbııi Kibi ita mta* olarak ¦.n kuran alatakltrdtr. Sıhhiye Vekili Amerika vs Avrupa seyahatinden avdet etti Stbbiye VokiU RcHk B«y dun sabahki Ertuprckic Amerika sry ahalinden avdet elnaif v c Sirkeci İotaayonunda bir cok tevat ve Polia MudUrU Şerif B«y laralından iıtikbal edilmişti r. Refik Boy Amerikanın pek çok y L-ıiır.nıit ki m ı.ı' viı-tatı 8lh.1 v ı-.. liyarel elliğini vc nem-I ek el i mit için ç°k islifadııU lelkikatla bulunduûunu nı l sorduğunu, Ingilia hükümeliuiıı dkvcli ..'.erine ton-draya vt nr-..-..ı., da Almaayaya * g iderek oradaki tnûctuetalı aılıbiy>'Cyi de gördıığilaQ söylemiştir. Relik Hey dün PenSabık kaysrrrAI manyaya döucbilccck Bu husustaki memnutya*. rBİedildl ntrtınden Para ravHatarlne muea oıalılıı.u'.a namran Aunanyuda umlııı rlytUlı ıı.»haininmim duıl oîup • .Hat ¦_ tttaeru laıtaa ktaWtdtad*a —fır Vllhafcn tiyarm Uatdr.daı,ıı nam »nr.r.r.ııınthı bir taltıda İkamet r-^neı-ı» >¦ ıı.-ininin n roercUlrl aahlnnde ,^rt«»t<j« " ıııi'aııJr eûUmrm-ı Melihi H. Mıdnıarrl M117 an II Ilı ıl.i.. Hayli II kt. M.kbule Sevim II. t.İli'^v Hakkı &lnatı Pata ıtiftı davam atmışıl'jr^Qnı-l v- |/-|.. ırıot etnıınr. j matta In-m '.kamat a:. yı nndudum ka İr Almanya İla ıpor^ rltra ıınUı. laaıı ıntpaa «den »tan tur atı aaıidiı. Bu-TipamU/uk Al-tceo aaaııadll-ludukuiiikn tn kıtı bin »bık •Jtıc ¦ 1 ı-ıı:'.I.ı.: Bir «birin* Kayt-r .r 1 , i n..'¦«(II : 11 ..-. .... hnalBa Vtllı-ln» |«t trmrBbta etin latanımtl >tte o-ıaa . ıcaddlt-1 a BUiuk nktkaBM M ¦ t ¦ ¦ 11 ¦ - 11 İM

Ut II, - ıı- -1 B. 111 i;-mn de yuıdta 11-1. rey alan ıu-atilerden bl ıinın hkoieıını ve aldıkları i-:» oılklaıunnı Kivaseti Cumhur Muhaiıı alayı kumandanı ismail Hakkı Harbiye Mektebinin 23 atanaai t orumu sınıf arkadaşlarına, mezuniyeti irin in fenci devriyesi ««01100 bir ziyafel >crmİ,tir. Yo -kariki resim Har biyenin 28 melunlarından Ankaıada .rl.-.. ¦ lan £ö»lermektedir. hlnıın iHiuaa Bleadl M Ta lan laı I* Ma arata Mı atıa akaa* aahâa*aw Kar llcı-lmj.c. muaTHaıkB j mtAmayaâkUjr utata Icnıi- 1 attan laiı'adabaraiM tay. ¦ ¦i" İçin on naş-rtadlyorktz. Bm kt#p aniarı ayın ayı. ktsBİp. InlnjBrkarı jtıntl. Ikskalar ımtada ¦bJ_bbWbbI beflHnrtifllr tahta- ' Itf mağazada ibraat uder hi-.ii/ lenzüata mrrrhar olumunuz *) Tercini./ I13<* ¦ Kadrile Hin son muhakemesi 1 Cuml-ıHvet" Fransada kaöme MrM Müddeiumuminin beraet talep ettiği Yeni kabineye celsenin tafsilâtını neşrediyoruz eski nazırların ekserisi, girecek ¦dd-luaıurJııLııVır.^jurimoi. m?' «s m. Bul«ı ¦'n.î I Pula 'i 4u ..ı.l •na. careterllrıı laaks nu. cauı a (*«¦ ı*ik» ırknaSrr- U«a e-a- boui ¦«•-.¦'. . ı*"i ¦aaa taea<-V- «¦nt.-ı» »ıslar <ıa ¦"25 t.....an cakan an*Ib*Maaı kmuiiu »araş- _,,r ...I-.,— wmx tana) ata» aaaaftaaataa >raıı.uı, iıkibbu. rıwb"a»u U»* ılJlfnnııo. ot» ¦sarana «l ı ¦H 11dı e*n.. b. nail anlını ı Ccyan « elt» .-ı ¦Ba..ıiri luıBn'v- iuio Radikal aoı; iştirak atm ¦•«ir .'- — t>, m*naaıı-l uw;-/r un -n":. t. .1. V Hrtl'lll) İl !!¦¦ - .'.-. ı Tun dııı n-fıa.'t ıuni" jr ı.ı... ı -. , -:. Uı bn «•"-•aı baaaaa h-n-o a maıı-rrın r ¦ m-.: ¦.¦„.-.. ¦ 1C ı. ...... ... im ¦amfiair Parla ıı ı a.»ı - - s.lnr bul ı.ıtaa b'jumHC !BlUü eyk*ır i •- anım tr ı" ¦ u . hu.'. h«r- ad*ni>.ı y.m-,.1 " ; M. .: ı-ı-.ı.i! lısrlcly* ""rantlni da sim Pavta »,A.AJ — Kablsıana ay» rrveltaa ıe>akkcl etüt -ıakıll Haraıl)a mn.«ı M. lir-aaa taı-lıadaa deruhte ıdldlgl ICcvyOl almakıedlr. Venizeios Avrupa seyahatine çıkıyor AUna W t H•»»¦>) bt v.-ensrlat buaılr. 'm ireri rdettetır Dondu vr çakarak Roma/a. omdan parl ı* Lco-dr* btrüdla Lafcevc mıılı ı.ı-ı-ır «.. iz m irde gene zelzele oldu rahat rehblhamd ha defa hasar >c.:r İıarair 29 ( A. A )- -1>«n 19.30da bt» saniye devanı eden şiddetli vc gece yirmi dörtte, ilci bucuk saniye devana eden aa şiddetli ve ikiyi yirmi sckiı çere bîr buçuk aaniyr devam edeu hafif bîr itlide o*tb«jtw Zeltılenin istikameti zarpten şarkadır. Şehir halk. btr.uk telâşa • aniasse ele hasar *• aayiat yoktur. Ottaki seylâp Jandarma umum K. Zckİ Paşa île Trabıon ve Rize valileri ve iskân umumu mUdîini Ofta tctkıVatl bulunduktan sonra avdet etmelerdir. Trabron getrle r-v.irTaldtfc T lan fJsaMnuln roce Ortala ha -aa» uysai, 8490 k^id. .. FeU -ketten •¦¦ •> Rim k&ricnode türeyen « k„a 6, mor m«re -

Patiste komünistler 109 mevkut açlık grevine taşladı Parts İS (AAI İlerletin emniyeti-rıe karsı latal bulanmak U r: 109 ı. .¦' '.'.: . ...11. ^-•illi- '¦ la--ri: laM . Parts M .'.. Le Jurna! cueleaL prıgernbe- ennllııün SUktDa »çindp gnce-;r^Slnı tarınc».- . ¦ pe-lj uıacbii/«l t-ı¦-. Farutekl ıe ı-varoş'e-ı ¦• ¦-1 cersaıUan. ¦badeleri. mcbacJjl re mch S'^fttııu. meta-opalitauı tstfi^.mlannı aaiur^c .t. ¦... . ı... elmek '.-.-.ı.ı.ı. almıştır. 00 aaajls mıJıafaa, !0na btieûiye muba '.tli, SUSU ... ..-..A: ¦ I '¦ ¦¦¦¦ .1 ;;-u1niını^ 30M seyyar ™allatır to lar.aar-ma kl ceman 22X00 Hatlık Cır kurret but'.ıııaenktH Psai Abkell kıttaI bu vetona dahil etildir. it.. ın-!!¦¦-! 3oiya 3B (ajv> — ı ... ¦¦¦ n3ma->iiJerjıl;ı ıcen'I rcakMadJe JJ km bev-tfll ve M; lıanniam t# atil edllculaui'. _1 ¦... Veremle mücadele Senede bir lira vererek istanbul Verem Mücadele Cemiyetine m olunuz! î-ıı akvama vuiııı n Vunaclsıanın da L maniam u unca ¦ WMt r-.ıvtl ııuıuî. Ba laaiırde mas1* rac tiniiıinde bin muaalaa edavaıu. Semuls M. Venıa lln' e«a— b ı -11 r ı -. aran vı lerindr telıaüt moatlaı ¦ '.ııııM ' . Terkov b.ı, Ankara 1» •'»İr İrcıid.lıı terkaı lu V-kBSell '•.tfınSn' n«UI»rj> bu art. eor:imu»ım şu kel k'dJ. >c ,i aıLı ka. Veni mücadele azaları 23 Unctl Hata Aaa t vicahi vekaec laa ¦ '—i «e Tatatye eeaaryetı ians Han-aaı « et al «esi I ilete Itlmdlı r kerveuatSe ahsta S aaj RIM<n anan Beyler: i anbeVda a »İr etendi m*a-•a «i «amarada ı ıı.aı.pVaver Hnsnü Bey doğru odasına gİnnisli. Mithat Pasanm memuru da herhangi bir yolcu yıl iı oda-.ırıır. nnundeki salonda o-tuıuıustu.Çay ieip narep'lc tokur-j da (araktan avını gör ordu. ! Vakit hayli ilerirmiyti. Nere-l deyse gece yansı yaklaşacaktı. I Otel mer divenlerinden vana bir Mithat Paşanın Son Seneleri — 39 — İzmir otellerinde hafiye dolabı Mithat Paşanın hafiyesi mabeyn yaveıi thlsnfl Beym yastığı artında sitre mrfahını elejeçirTTi bîr ıey hırlan ahi I irse ne âlâ , yukaa »u korkulu te|ebbûstcn eU boş çıkacakla Halbuki Hteuıü Beyin ne ba-vulo nr de el canlau kılıliı de-t>ldı. İkiaJ de apaktık duruvoreks hal Paşama baİ.vcai' .Ihi. bavuln taraşladı, ne gCICr? Burada sırma aaeak apulcUÎ ¦ »rrt örgü lıı resmi bir aabıt clbiscaiyle bir kalpak, arkan mahmuıln salabık yûdü hır Lastik tora ve 0ç as-lektcn başka bir seyRe yokla I Memur ûannaİrllk n.ndc karnı ı> . heyecauuodan tıkanır gibi olmuştu. Ya, Hu-nıı Bey dcnl-I. n Hünkâr yaveri timdi apan-su lircrlne ueliveıirse, ya rekip : ÇmI— IRy« knrşuau yapaşranve'ı(ı= . Kim ne dîyebderda? Padişahın vaeerinın odasına £İnp bavulunu, cantaum kariibrmakl yap kty »ey miydi ? Adamcağız kan tere batmış, mmi ..-m'!.- dc bil defa çantaya •I sna«aıc|Us. onda da her şey bola marsa, gece gündür Yaver Beyân ardınrı -çimekten başka faresi knlaaırsLak, (Yave e en sadık ve tanışık • tel yaverlik I ederekti I Akıbet el çantasında da killi don ve fjjajjeklerden başka bir şe y olmadığuıı gOrdu I Yeîa, ümît-a»Bt m karkutar icaode Hem-nü Beyûı karyolası ûıerîoe oturur bir de sigara icmektra çokınouye-cekti. ¦M-mıı.- dirscgiyle yaab^a dar-yamamş rSitşansuyarslu: Şaasdi aaı yapacaktı? Fakat 0 sat? Dirseğine sert kab bir »ey dokunuyordu. Bir sotukla yaabğı çekip fırl

trverdı Ne muvarlaki-yet! L)te oıada, yaşlığın altında küçük bir rih-eleer ile (tel.tin) bir vardı. Bknlaruı yas- | tık allında n&ululup bırakılması llûiaû Reyin dc kadar arda Kii',*ın, k adamlara bile anlatabilirdi Kapı apk bırakılanı, yastık altındaki cüı- f dandanla labanra a maga unututmuştal !yu halde Hünkâr yaverinin «ok ehemmiyetli (sar şeylerle) nğraşlıg. aeds ao yordu. Mitbat Patanın memuru ta-ıı j ı j ehemmiyet vermeınİ)U. O ne bulursa duldanda bulaeamuj olaeaktı kî, ilk ağırdan telgraf çavuşuna cevap veren bulunmamıılı Neden sonra: — Dur, bekle I diye kahnea bir ses ifidilir gibi nida. Ve sonra., tlllrnj Bevin ya tb^ı oda kapısının, gnırttt. Dİje açdıp aralandığı duyuldu HBs-r.ü Bey yukaak — Hndü» elendi laa^retleri-ne teşekkür cttıgmı söyle.. anladm anı? TeJmfhsiiealeD bir yere ay ar. Ben siaadî geleceğim, aonra seni mesul ederim ha1. Tl.yordu. Arayıp^ Mithat I'-•.mııı alv memuru dört kulak ' Un lâkâa bir şey İşitenle misti. Sadece Hn*nu Reyin kapı »Kim kapandığım duyar gibi ohnuıtn Aynı lamanda merdrv enden İnen telgraf umutırn aeaUri ale ge -liyordu Çok germeden Hüsnü Beyin kapım tekrar açılmıştı. Sivil memur yavaşça k baktır HUsuU Ueyin acele acele merdivene dofcru vr i ı; ıi n i gördü. Hah işte. Hünkar yaver aı evvrl çavuşa söylediği gibi telgralhıneye gidi -yor olacaktı. Mithat Pasaoan adama aaaska salona eakamaj. Ne yapıp edecek aanttak. şu ı ever beyin o daaına gııetcktt . Merdiven başata gidip boynunu uzatarak =tiğiy. sealedi, ııı un uuan dinled Koca otelde; eıl yoktu. Valmı otelin alt katındaki aaal ron, ron, ron.. allıyı vuruyordu. Demek gece yarıaı olmuştu . Hafiye, usul usul »aver Hiaa-"": Bevin oda karn-ına ythrûdi. Telgraİbaocyc (iden HuaoO B ey yaram aaal e kasalar ınr donebıI - d M.'Mık. oaksda baessl çanta gibi a»-l»ıı kuıı jlsy.p ¦>rıhtırmak için bca OO dakika yetip artarak, çanı bile gelecekti. Acık goı adam - jpırım topuı lamak iıtemLfti; Hayret d. Kapa kiliHennıcmi» , ıl ile dokunulur dokunulnıaı I ıZ"" Beyi tında bıraktığı uürdanının İtinde en can alacak bir »ey vardı: Abdûlbamidm hususi utarak verd rı!. Birde tim ire ayak h astığı dakikadan beri Vıldıadaa aldığı telgraflar. Atik kariye licnd. ne yapacak, bunları oldur... gibi abp Mithat Paşaya gotlrttek asi ydi? Böyle bîr »ey ar tehlikeli bir »ey mi Olurdu ? Ohaldr nr yapmalıydı? Otum* telgrafların suretini alsa dir saaltiiıı rivadr uvrasmsk laıımEH NALIMA MIHIMA Kıyamete kadar süreri Alnaau- ı»b-n İ ı Sırt rrt ı—. T«-—bun Ouha T~ ı T ı' * *~1 lartıv . t-inn'^uU.tı KaınUnp -ı.r asdat... «!..>•,¦ . ..I hH tikli! p. ,- ı- ı tohhn maaaaamtretsı aabai • :~ > ıe - tsrk 7»klaf ima. aaOfcad