Anda di halaman 1dari 11

http://eprints.utm.my/10740/1/Pengetahuan_Etika_Profesion_Perguruan_Dalam_Kalan gan_Guru_Pelatih_4SPH_Fakulti_Pendidikan_UTM.

pdf Pengenalan Guru adalah pendidik dan pembimbing kepada para pelajar yang akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan Negara pada masa hadapan. Sememangnya guru memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan negara. Selain menyebar ilmu segala tingkah laku guru akan menjadi contoh teladan kepada pelajar selain mereka dapat membina masyarakat yang mempunyai budaya yang bertamadun tinggi. Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti baik hati, pandai berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan (Mok Soon Sang, 1988) . Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik dengan baik. Menurut Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan, Datuk Mahadzir Mohd. Khir memberitahu bahawa daripada tahun 1995 hingga tahun 2008, sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia, 18 September 2008). Antara kes keruntuhan moral disebutkan beliau adalah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Media juga turut melaporkan kes-kes lain seperti guru memukul murid, guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin, guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan.

Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion keguruan tergugat pada mata umum. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar, ibu bapa pelajar, rakan sejawat dan masyarakat dan Negara, bukannya mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Begitu juga dengan guru yang menyebarkan ajaran anti kerajaan di mana bertentangan dengan tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan Negara yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia, 18 September 2008) Oleh yang demikian, Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guruguru dalam menjalankan tugas mendidik. Bakal-bakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia. Perbincangan Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa guru pelatih mempunyai pengetahuan dalam etika profesion perguruan iaitu dari segi pengetahuan guru pelatih terhadap tanggungjawab guru kepada murid, tanggungjawab guru kepada rakan sejawat dan profesion perguruan, masyarakat dan Negara serta tanggungjawab guru kepada ibu bapa murid. Pengetahuan

guru pelatih terhadap kod etika profesion perguruan adalah penting dalam menjamin kewibawaan sesuatu profesion. Pengetahuan guru pelatih terhadap etika profesion perguruan iaitu tanggungjawab guru kepada murid adalah tinggi. Pengetahuan guru terhadap tanggungjawab kepada murid adalah penting bagi menjamin kebajikan dan keselamatan pelajar dan dapat mewujudkan hubungan baik diantara guru dengan pelajar tanpa memilih kasih. Pengetahuan etika profesion perguruan di kalangan guru pelatih yang baik dapat membawa mereka ke arah menjadi warganegara yang lebih bertanggungjawab pada bangsa, agama dan negara. Namun terdapat beberapa diantara mereka yang masih lagi tidak tahu akan kod etika profesion perguruan ini yang berkaitan dengan pemeliharaan mutu pengajaran dan pembelajaran, prasyarat seseorang guru iaitu tidak mengenakan bayaran terhadap pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dan aspek kecekapan ikhtisas. Begitu juga dengan pengetahuan guru pelatih terhadap tanggungjawab kepada rakan sejawat dan profesion perguruan adalah tinggi. Pengetahuan guru pelatih terhadap tanggungjawab guru kepada rakan sejawat dan profesion perguruan adalah penting dalam menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat memartabatkan profesion perguruan sentiasa dipandang mulia oleh masyarakat. Namun begitu, juga terdapat beberapa diantara mereka yang masih lagi tidak peka tentang etika ini. Antaranya melibatkan sikap untuk bekerjasama dan tolongmenolong diantara rakan sejawat dan penglibatan guru dalam sesebuah pertubuhan atau persatuan

juga adalah penting. Selain dari itu, pengetahuan terhadap masyarakat dan Negara juga adalah penting dalam mewujudkan persefahaman dan kerjasama yang baik di kalangan guru. Walaupun bilangan guru pelatih yang tidak tahu adalah kecil, namun tidak seharusnya mereka mengabaikan tanggugjawab kepada Negara. Khususnya mereka perlu tahu penglibatan guru dengan kegiatan masyarakat masyarakat setempat adalah penting dalam mewujudkan hubungan yang baik dan mesra. Pengetahuan guru terhadap tanggungjawab kepada ibu bapa murid juga adalah penting dalam mengekalkan hubungan yang baik diantara kedua-dua pihak serta menjamin hubungan yang baik diantara guru dengan pelajar. Mereka yang mengetahui bahawa mengambil kesempatan diatas kedudukan sosial dan ekonomi pelajar dan mengeluarkan kata-kata yang boleh mencemarkan nama baik pelajar terhadap ibu bapa mereka adalah menyalahi etika profesion perguruan merupakan elemen yang perlu diambil perhatian oleh guru pelatih sebelum melangkah kaki menjadi seorang guru kelak.

http://s6.zetaboards.com/DRAGONIZER/topic/760392/1/ Kepentingan Etika Guru Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana: 1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.

2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka.

3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.

6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991). http://kamalfachri.wordpress.com/2011/05/04/bagaimana-guru-yang-profesionalberetika-dan-berkepribadian-yang-luhur/
2.1. Etika Secara etimologis etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethikos. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, namun dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah adat kebiasaan. Kata etika ini telah dipakai oleh filsuf Yunani besar Arirtoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukan sifat moral. Maka kata etika berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti : 1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Secara terminologi etika diartikan sebagai, That study or discipline which concerns itself with judgements of approval and disapproval, judgments as to the rightness or wrongness, goodness or badness, virtue or vice, desirability or wisdom of actions, dispositions, ends, objects, or states of affairs (Meta-Encyclopedia of Philosophy, 2007).Studi atau disiplin yang menyangkut dengan penilaian akan

diijinkan atau tidak diijinkan, penilaian mengenai kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan, sifat baik dan sifat buruk, sifat disenangi atau kebijakan perbuatan, watak, tujuan, objek, atau keadaan. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujudnya dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok Etika hanya membicarakan segala perbuatan yang berkaitan dengan manusia. Karenanya ruang lingkup etika hanya berkutat pada manusia. Dengan demikian, etika juga berurusan kepada persoalan manusia sebagai manusia. 2.1.1. Standar etika Guru yang beretika luhur dapat diukur dari berbagai jajaran norma antara lain; norma moral, norma religius, norma hukum, norma kesopanan, dan norma adat istiadat. Oleh karena itu guru harus siap mengorbakan kebebasannya. Yang dimaksud kebebasan disini adalah berbuat sekehendak hatinya terlepas dari aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial dan individu. Idealnya guru profesional harus sudah teruji dalam segi rela berkorban khususnya demi kepentingan anak didiknya, dan umumnya untuk kepentingan masyarakat luas lainnya. 2..1.2. Indikator etika Etika berbeda dengan norma hukum. Sekalipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlukan. Norma hukum tidak menjangkau wilayah etika, tetapi sebaliknya etika dapat menjangkau wilayah norma hukum. Seorang guru tidak hanya harus taat pada norma hukum yang ada sanksinya secara jelas, tetapi juga harus taat pada etika yang walaupun tidak ada sanksinya yang tertera jelas seperti norma hukum. Disinilah pentingnya guru yang profesional juga dituntut untuk memiliki etika yang luhur. Maka indikatornya adalah segala bentuk hasil rasa, cipta dan karsa apapun sifatnya dari seorang guru harus memiliki citraan yang positip di mata orang lain, apalagi dihadapan murid-muridnya. 2.1.3. Alat ukur etika Secara rasional ukura etika seorang guru dilihat dari kenyataan dia berperilaku dan bukan bersifat sesuatu yag abstrak. Hal itu dapat diamati dan diukur mulai dari lingkup terkecil sampai pada lingkup yang besar, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan dimana dia bekerja. Pertama, guru adalah bagian dari lingkungan keluarga, berarti dia harus mampu pula menjadi contoh atau teladan bagi anggota keluarga lainnya. Kedua, guru adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, berarti dia harus mampu pula menjadi contoh atau teladan bagi sekelompok masyarakat lainnya yang bermukim bersamanya. Ketiga, guru adalah bagian dari sebuah lembaga atau institusi dimana dia bekerja, sehinga diapun harus mampu menjadi pendidik dan bukan sekedar pengajar disebuah lembaga yang khusus membidangi dunia pendidikan khususnya dan pengetahuan umumnya. Maka dalam hal ini dia sangat berperan mutlak untuk membentuk generasi muda penerus bangsa yang beretika dan berkepibadian yang luhur.

Kepentingan Etika Guru Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana: 1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.

2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka.

3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.

6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan

etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas,

serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991). Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian. Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan. Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibubapa' dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain. Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid

tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian terhadap muridnya. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan

kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan
http://zamroniye.wordpress.com/2011/06/11/pemahaman-kecerdasan-moral-guru/
Ada tiga konsep tentang norma secara umum. Pertama norma sopan santun yang juga disebut norma etiket- adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Sepeti cara bertamu, cara makan dan minum, cara bepakaian. Norma ini menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan manusia sehari- hari. Norma ini tidak menentukan baik buruknya seseorang karena terbatas pada sikap dan peilaku lahiriah, tidak menyangkut moral seseorang. Kedua Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan bemasyarakat. Norma ini mengikat semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, yang menceminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat. Berlakunya norma ini tegas dan pasti karena dijamin oleh hukuman dan sangsi bagi pelanggarnya. Norma hukum biasanya dibuat secara tertulis agar dapat dijadikan pegangan dan rujukan yang kongkrit. Ketiga norma moral; yaitu aturan mengenai sikap dan peilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia yang jadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia. Di sini seseorang dinilai sebagai manusia dalam menghayati profesinya. Dalam hal ini apabila seseorang dinilai perilaku moralnya dalam kaitan dengan profesinya, yang dinilai bukanlah sikap lahiriah dia dalam menjalani profesi itu. Bukan -soal datang tepat waktu atau berpakaian rapi untuk ke kantor, selalu tebar senyum dan keramahan, mengajarnya yang memukau dan mudah dimengerti , saja- melainkan dibalik semua itu adalah tanggung jawab dia dalam menjalankan profesinya secara tuntas, sikap melayani klien, atau orang yang dilayani, sikap menanggapi keluhan, penderitaan atau kesulitan orang lain, tidak diskriminatif dan komitmen yang tinggi secara total tehadap tugas dan kewajibannya, membuat semuanya menjadi baik menurut standar manusia dan standar Illahi. Tindakan yang baik adalah tindakan yang tidak saja sesuai dengan kewajiban melainkan juga yang dijalankan demi kewajiban. Ada tiga pinsip yang harus dipenuhi: (1) supaya suatu tindakan punya nilai moral, maka tindakan itu harus dijalankan berdasakan kewajiban. (2) Nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan melainkan tegantung padakemauan baik will to be well yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu; (3) sebagai konsekuensi dai kedua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Andai-andai seseorang dihadapkan pada dua kewajiban moral dalam suatu situasi yang sama, namun keduanya tidak dapat dilaksanakan sekaligus, maka pemecahannya adalah berdasarkan pada pertimbangan suara hatinya sendiri. Sebagai contoh karyawan diancam akan dibunuh atau dipecat karena kalau ia sampai membongkar kecurangan atasannya. Ia dihadapkan pada perintah kewajiban untuk mengatakan yang benar, namun juga ada kewajiban untuk melindungi diri dan hidupnya. Suara hati adalah kesadaran pribadi setiap orang mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi kongkrit yang dihadapinya. Suara hati adalah lembaga normatif dalam diri seseorang yang pada tahap ahir pengambilan keputusan moral merupakan satu-satunya yang menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan

http://nroslan1.blogspot.com/2009/07/peranan-guru-dalam-membentuk-generasi.html

2.4 Mendidik adab dan budi pekerti (Muaddib). Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, guru berperanan untuk mengembangkan potensi insan yang berakhlak mulia, seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani (JERI). Guru muaddib adalah guru yang menganjarkan adab dan budi pekerti. Dalam hal ini, guru berusaha memastikan adab dan budi pekertinya adalah ditahap yang cemerlang. Ini adalah kerana guru merupakan model kepada murid-murid dan masyarakat sekelilingnya. Guru tidak seharusnya umpama ketam mengajar anaknya berjalan betul. Perbuatan ini amat dibenci oleh Allah (Tuhan sekalian Alam) seperti firmannya amat besar kebencian disisi Allah bahawa kamu menyatakan apa-apa yang kamu tidak berjalan (Surah AshShaff ayat 3). Guru Muaddib bukan sahaja perlu mengajar nilai-nilai murni tetapi mesti mengamalkan nilai-nilai murni tersebut. Antara nilai murni yang perlu ada pada seseorang guru adalah sifat daya tahan dan tidak mudah menyerah kalah. Sifat yang demikian akan menjadikan guru lebih bermotivasi, kreatif dan inovatif. Guru yang muaddib akan memandang ke hadapan dan tidak mudah menyerah kalah. Guru seperti ini sentiasa berfikir Jika tidak boleh melalui satu pintu, saya akan keluar mengikut pintu lain atau saya akan buat pintu lain. Sesuatu yang saya mahu akan menjadi, sama ada dalam gelap atau dalam terang. Sikap inilah yang boleh menjadikan martabat guru dijulang tinggi dan terus berusaha tanpa mengira jemu dan putus asa terutama dalam mendidik generasi akan datang (Saharudin, 2008:11).

Anda mungkin juga menyukai