Anda di halaman 1dari 21

PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

MATHEMATICS FORM 3 MODULE 1


PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

LINES AND ANGLES II

MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA

MODULE 1: LINES AND ANGLES II


Arahan: 1. Modul ini mengandungi tiga puluh lima soalan. Semua soalan adalah dalam bahasa Inggeris. 2. Modul merangkumi tujuh konstruk yang diuji K1 - Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3 - Memahami istilah matematik dalam bahasa Inggeris K5 - Menguasai konstruk pengetahuan K6 - Menguasai konstruk kefahaman K7 - Menguasai konstruk kemahiran K8 - Mengungkapkan idea/informasi dalam bahasa Inggeris K10 - Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. Murid hendaklah menulis maklumat diri dalam kertas jawapan objektif disediakan. Murid juga perlu memastikan maklumat konstruk, nombor soalan dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru di dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. 4. Bagi soalan objektif, anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan pada pilihan jawapan A , B , C atau D pada kertas jawapan objektif. Contoh: Antara berikut, yang manakah haiwan? A. Pokok
A B

B.

Kambing
C

C.
D

Kereta
E

D.

Pen

5. Untuk soalan subjektif, jawapan hendaklah ditulis pada kertas berasingan yang disediakan oleh guru. 6. Jawab semua soalan. Modul ini mengandungi 20 halaman bercetak 2

Two lines that do not meet, even when the lines are extended are known as parallel lines. Which of the following shows a pair of parallel lines? A B

Transversals are lines that intersect parallel lines. Which of the following diagram shows a transversal? A B

In the diagram below, UQS and VRP are alternate angles. U W

Name the alternate angle to WRP. A B C D

WRS VRP TQS UQP

In the diagram RS and TU are straight lines. f and g are a pair of interior angles.

S e l f j g h

Which of the following is another pair of interior angles? A B C D f and j g and i j and l f and k

In the diagram, m and r are corresponding angles. m p q n

r x

s y

Which of the following are corresponding angles? A B C D 6 n and y q and y x and y p and q

Which of the following is a transversal? T P Q

A PQ B RS C TU D TS

Based on the diagram, p and q are

A B C D

corresponding angles vertically opposite angles alternate angles interior angles

Two straight lines that do not meet are called A B C D perpendicular lines parallel lines intersecting lines transversals

In the diagram, PQ, RS and AD are straight lines. A P B C R D S Q

DBQ and ACS are known as


A B C D corresponding angles reflex angles interior angles acute angles

10

Which of the following is a pair of alternate angles? x A y C x y

D B x y x

11

In the diagram, PQ, RS, and TU are transversals to the parallel line AB and CD. P R

87
A

67

93
C Q What is the value of x? A B C D 93 90 87 67 S U

x D

12

In the diagram, PQ is a straight line. P y w z Q Which of the following is a pair of interior angles? A B C D w and z x and y w and x y and z x

13

In the diagram, JK is parallel to ML. RS and TU are straight lines. R w J z T x K

y a S U L

Which of the angle is equal to a ? A B C D w x y z

14

Which two lines are parallel? Q S U W

100

110

115

100

A B C D

PQ and VW PQ and RS RS and TU TU and VW

15

Given that x = y, which of the following is false. x x C

A y

D B x x y y

10

16

In the diagram, PQ is a straight line. S B

80
P

120

120
Q

80

60

R A Which line is parallel to RS? C D

17

In the diagram PQ is parallel to RS and JK is parallel to LM. K I P x IV R III S L II Q M

Which of the angles labelled I, II, III and IV are equal to x? A B C D I and II only I and III only I, II and III only I, II, III and IV

11

18

EF, GH, IJ, KL and MN are straight lines. N q p r x M I u v E w K y J H

G L

Which of the following has the same value as x + y? A B C D q+u u+w p+r p+u

19

The diagram shows trapezium EFGH. E a c b H d Which of the following is true? A B C D a=b b=c a=d b=d G F

12

20

In the diagram, HIJK is a straight line. H 55 x I 112 J 68 K

Which of the following is the correct step to find the value of x? A B C D 180 - 55 112 - 55 112 - 68 68 - 55

21

In the diagram, JK and JL are straight lines. J x 100

L 55 K

Find the value of x. A B 45 55 C D 70 80

13

22

In the diagram, PQRS is a straight line.

128 P Q

R x 58

Find the value of x.

A 52 B 58

C 64 D 70

23

In the diagram, MN and ST are straight lines. p

120 M

r S

q 140

Find the value of p + q + r. A 300 B 340 C D 360 400

14

24

The line PQRS in the diagram is a straight line. P Q 37 R x 27 153

S Find the value of x. A 10 B 27 C D 37 63

25

In the diagram, WXY is a straight line.

115

125 b

Find the value of b. A 55 B 60 C D 115 120

15

All questions from number 26 to number 30 must be answered in words. 26 What are parallel lines?

27

Describe the alternate angles shown in the diagram.

a b

28

Describe in words how to find the value of x. 70

16

29

Make two true statements based on the diagram given. Q


20 20

R
20

M 120

60 K O L

30

State any two properties of the angles shown in the diagram.

a b c d

17

From Question 31 to 35, teacher reads the questions to the students. Students choose the correct answer. 31

s t v u

A B C D

s=t t=u s= v t=v

32

P R z x k w S Q y

A B C D

w x y z

18

33

Q R
10 15

S T Z

105

X A B C D QY RY SY TY

30 30

34

w X A B C D 30 60 120 150 R

30 S

19

35

x 120 y

S A B C D 60 120 180 240

20

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF Ujian Diagnostik


Nama Pelajar: Tahun/ Tingkatan : Nama Sekolah: 3 Mata Pelajaran: Modul: MATEMATIK 1

GUNAKAN PENSIL 2B ATAU BB SAHAJA. TENTUKAN TIAP-TIAP TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG. SILA HITAMKAN JAWAPAN DI BAWAH MENGIKUT HURUF JAWAPAN YANG ANDA PILIH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E
PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA YANG ANDA UBAH

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Jumlah Soalan

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

Konstruk

No. Soalan

Bilangan Soalan Gagal Dijawab

Kegunaan Guru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K1 K3 K5 K6 K7 K8 K10

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

5 5 5 5 5 5 5

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E

A A A A A

B B B B B

C C C C C

D D D D D

E E E E E