ALTINCI SENE — N 1878 Cumhuriyet _HBR GON SABAHLARI ÇIKAK.

SİYASİ TÜRK GA/RTESİ_ PERŞEMBE I Aflustoe 192» tttaratıansa!: Düyıınutımumıye kargısında dalrel mahsuba Telgraf : İstanbul Cıımhurlyci-Posia ku in mi : N" 246 Telefon: *B*5&g! Hmf içi»--! 2WQ k « İ 450 Kr." mOodîT' Türklc İçin Sendlfl 1400 Kr. J .ıjlıgı 750 Kr. ( aylımı 400 Kr 900 Kft Nüshası her yerde 5 KURUTTUR Hükümetimiz Son Yunan Teklifini Tetkkik Ediyor Rize ve Of felâketzedeleri Biıe •* Or ha.»linindeki nejup felaketini» hududu ar -iı. ı......(a fan teklikte daha barU bir tmr«U» MİıUiMı. O t, ,.., . . ı,bir neıl Tfirk - Yunan mes'elesi Hükümetimizin Yunan teklifini tetkikten sonra bir tebliğ neşretmesi muhtemel M. Papa ve Diyamandapulos Atinava davet edildiler dan Man» ¦ Er,d.od. kalır terde hjikm dil Doğru süse n» denir? Evvalâ yiyecek! iarap nlao IH vc ıi il ıcıklkal İyin Mr lıe>«ı gidlyar... ~>u .ı. !¦ r* İlim yerine 'yardın gUrUı daha makbule Güzellik Müsabakamız Tasnifi dün ikmal ettik, fakat kesreti mün-derecat hasebiyle listeyi yarın neşredeceğiz aa.-<n Ur um taraf Un MI Mrtaa «emde Pakal dodiUm dudu « »adıı «M tan.rtl.l- I -ı in ol . . unlıt h ,V I" . ı; ı t» Mtttnkıl-rt d-o- mi- lnrk kalelinde hoıı mm f'ia». ¦ ıbateailntek urtdlı. "et-bim t. aaaha-ında adedla-rll <•"" U> t»¦ulunun ""ılı «klı pmU-ınd. ton feci haberlerini akayan t\ be« fanda*. -1- kıı hadıteık taaretle i» yalıuı hrndı riedjnia mW Iraad» Be «rU.rı»ıl. hemen 6uü Ilın kadar bir aaeblat topla ıııe*i"iıleıdlr. Bu llııuna ¦naaua lakdlı rlılı-ork teaebbdBBİ alındılı uman bili M» »lUf Um!Qa relahrİJudi' ıatanda»l.<r lakı n-ı-: .. - (ii Modan pek ıaa*l ¦(en elinde meıeat .. — ıı II» felaket m»hnlllBe kadar katarak IHI obada yardımların» baalm-m memlekete* ?»pıUc«« jerdUDlmın HllilUhmtı kanalı İle ıa-pılaun belki en ramafık 0»«l M )•>¦ ¦luaklD. Elei hofcıiı beji- lapıima.. HHH c-rdlorse o kaMı mit türe bir pr-t'im «dllerek halk*. >İDı bü<«n mille»*: Peıekl. feHkeOn, rn.Mf-l ee dereural Sanlıen, mı «»rdiimlatın ı.:... *e rhemmtyell Saik», bu yardımlarla ne taretle tc nereler» ietdl olnnaeap l***" villan kılı— ¦ Hu lıeyınn joi'M belki Hilal la bateriiı ı. dahi ..¦ v.. .ı .ı ¦ Ba --' - De »e-ne.1 Mr lir. ile Hllill.lımere daimi aaa tedariki a l*.! dabl Oartelilmle alır. Filhakika bepımlı " rr >l -,h,,,, LHlııuDİııavIn I MaaaalJrTİ eoUtuedl aaUhi flnkarjya glMI itin* Btmll ı> ¦ı al<nıl|tlr-latM)* VebUUe b> ardıl ederek*''.

Yemişle müessif bif hadise oldu Karpuzcularla Belediye memurları arasında bir arbede oldu Katili Sncıt mahkemada Karan HmHHCfl arkadan M yaıuvdau DMJUJI caka 13* £dUnn«Jı Vata --.i , İt jiiutdı ı ttilnljtlr. fil"?. OnK * ry toirmemkticr. öuı loavcl I (irilik Uq 4» lOfetetel kuLdnı-a ¦ Güıeiılk anOaabakAıaıa rejleriel dun kBiptlen taaail etHk. Kraratl Biundeıecal bıtebüe llı yarın -¦ J, Du /ım.iıl: ;u kaddJ aaylıycllra kl binden (arla ray alanlar (119) Mua lia Sutan. (SI) (IS) «el«k (94) Sema, (4) Hicran. (İl) C.une» Hanımlardır. Bu KÜfclltrdeıı en larla rey almıa olan Maalld f^uıan Hanımın retaj milli dm'«dıyoruz. Varın ve eu""*'dcn D,f kıammın daha! resimlerini Btv<dcctf.fr. BİR TASHİH — ODaeç İlanımın dUnkd tamllıe aldığı rey m>k<aı« ı utdutfu halede «ehven 4)1 ¦ ı n--ı r. ı>hlh ederir. Büyük deniz yarışları "Cumhuriyetin himayesine aldığı yarışlar, alâkadar heyetler tarafından mükemmel surette hazır inil» biri c pek kalaybkla •I.Mk(.ıHı.r rlpbe joktor. Ba UkdUde aıUli"'.r,:-,L„ uııavl yalnıı ba jtUca nttarl Ur mllıaa Itr* ludar eaıldalı ¦Imat •• aflrteUlda aenedMı Mera .rUuk B"«"fH;U b*>l- Mkketler anında daha at-viı hlıoııtUr toemeal imkln allma alına.™ elıu. olarla obun nenede ıere..*t *lı Uı. Mir? ¦İr bit fl-nIUcek kadar aa Mr af. ...l.ıd.U k.ıgudr 7«lll eanaf ile m-muı,., „„.ı., hl« le a iu *dllaıl)(eak Mr ".m-- -.|mı.ıtar TahUkalunDa nauraıı. Faıalı .-'.'..ı I..I-H. lne D1-OI.P [ k*e elendi, yanlarında poliı karakter n ¦a.vLnl Bank MI. de BU pulla eidafn hj de. TDItln lUmr^l'. kxı,ı-tınla d-nhurîyet Ucuzluk kuponu I ağustos pnrpamb« ît3 ü rn h ü t-1 *f&a Ucuzluk kuponu I ,13.1-10. üBrşamha AFiliNh S[_ HAİTİ *\ Abıhayat'ın sonu — 9 — ; Bir kumar (»artisi... .fötiin kazancınızı iki misli artırmak için yemden bir kâğıt çekermis klnal ¦>¦¦».ıı im nallar meı..< dinler. <ına aaaklan arala «•' ¦uma. kul un d ur anlar, a faadiD bit kıt I ı imEı»ı.....ımAJtmaı ıv tan aaptarr Katar a-ı*aaa arklaal aaenaıı aa ı .k_ı,.. •*****.¦¦ aaraa n«*-ı ait*-' aatnai xararr ... ¦ '¦ " *>U> ı. BBjaBV Bu . ı da Nr batin . .1 .1 aan "a*ı^, aaaalal dik aMaabaaaata* Banara*, kaıbıBlj ir. radar* baıandı*— aa ».yanma»ı av ban atana.» Ira ajrauatd* ruıartaaup t»il| 11 Mu akaaaı bakara lılUlMuiıl j«mııil ük bir lnhaM Balla | okla. naat. Mı aralab =ntinr..irt" uimM.1. »bm aal.b.aaa.11 O ır*mt* ¦ ıtat¦ Ba» —W akala alama. aa> da r—Bmnmbı»! i'i'iı*ı Paham uran aal—ınadan laatlja.....a. .. k.,.1 IMaaıım ı r. , — •aaaar **u*h aa. r» r-tanı «-

ıtaa. aan aaaar. ¦ inana», ¦ı I—. ^••aa—. ..a *1 Bant .M., t*»» bb,.b—. aâat i Vınınüakllrt undan «İtadı I kapılını dar. «»¦ aıuıln ı.-. ¦ n—.... r'ı- kadrıu-n. bakarak Mr «¦> aa*'. »B"i.. radaj]»atlarda anana Ba* aa ibbbbb i HIM la ita i aaa> aaada. IrmakU ftanu.rı. mrdal 1-ıMı.ııJı sesi bak. "ii'urlm — ¦>».¦•' avdiı aata Miıalaranı taama» ».m ¦ ne allı... bhivarakrr Paktta aaıahl «ar «alanı > — O... ava" Hu ¦ ı ..... «ak İti auı.ıata «ar. danam yal t-n... Iiaa.tiwi.toa ıaaadabI «ad.-rtaaaaV Ot» aaa-raı rakam. rlaai ırbaac alla. la* «kalıt, itin ıık.ııı...- . Iıarutaaaıkan Mr «anallan daı — Km aba* bm Ma... V.. at» ı~. Ma «aha akı tat telan» hin.- Hıaıl kl «a dıkıkadt abl ıw rai a ¦aakraaaau «flan. I" Hardı Ba*'. bn«an bahaıan.mırı t.aaaVa a» kaV.ı «ab.laa. . Mat. fa. .«ar Mr aa»». ¦aaaaaır. bataa da kaaaataaaıı . arat bakaram . İki rua »ei rai re' -i.. ¦ «Ut kak Mn Iranh Oarnrasuııt ki kurl banfaur «n-ııl. lailannıda «aa •alvııınatı!.. H.yd. -¦at> ı— kavdır m.. ha»l««> >mbalm.au baka ah* baıaı aa han. ı iBdmı latama'. Uba abada* lıııın«¦¦* Ba «aaıaaı-amı bir aa katjtd* ati anbaa m.ı»ı kakaaaaa matbaaı*. raafaa, earaan» katatlaklı Mr adan «Urlun' JUal lı.-.ıiıtııl Dit aaaaal aakarraadaa aradır atdh. ait ¦- akaal. a» aa — ha baalar Um fal h.aaaa. Madan kal al had» «aBatı m.»miıi ınuanaaa?. Ban da ibbU latlııİti yımıı- nürml)* naatrım' 0nmr.il' t-, para obana aavu.r takal jlM Mı nıiıaııl" itin kanan ar • a.ı -¦. TBT" • akma attı. MBalı kl arMftıdıı abak-«ut kıla ebemmtı.ti »ak arama* ahara»* «ar baaaaıdattaa k Ira*.ıı hatraah İnala l«kn pak kadar «. ı .. . ¦¦ ¦ ¦ ..ı- mi-ui-i han fcaler *M*-uuu 1-1-t atıafL ı. Pta—ıtn f bıaaUn ı l«lmbııı Bauodrtâ aVdaıi ııamHııı aVari ¦ Ha* ba* anlata takararda 0»aa aaa.aaakarkat: — n • m • . Drmırr »••atlaBa'kaa nar »..(....... manbaıc M« ¦aatıtl vakaraaadı; «-ura -a»Ji. ı...i..- kaâıUarı ı.m Bal.ard.r rahaaaU a.nal lnatıır-,,1. tak ıa tahaiı*»ırraaaaıı kar ..,.«.« ¦ kalıBi - ...ikan affı: —ı----- -.»raaa ıumn —MM! . IM*> balırdı. Kınıl H.mH.ltrf hl( «rli. .ı...-V.ıı (ıllarını aiıt adur rU* «dlrıırdu. f Şehir ve Memleket haberleri Milletin şefkati \Ç_ Siyasi icmal ~)

Kusur kaldıydı!.. Belediyelerde hizmetçi bürolarjle bir de atıcı mektebi açılması isteniyor, Cemiyeti betadly*<to Hihmet Ptı. r.ın iki tehlili Nasnddln Hoca gibi1 tukurova Uıtlm tcti.lirlr. Faka cimi kuruımıya va -.ir. p Imnllne mtııait delildir. V'nlnıı y pının cAroııod>n Upir-to çıkarılır. Bu ülUmlKİn yap un.kl.k alarak «dalafl mıkiın baadatı ai'i-mıyanjn Ticaretodası ve esnaflar Seylâp felaketine uğrayan vatandaşlara yardım ediyor Ada vapurunda dun 600 lira ¦ano t«^aaadı 1 Rııgtı.'i it1-: lanburoi. (a* olur. aaılıı ur. mm!,ıil :lrb.kMi .ıo nanrllK BOlHiMıkk'i 'Ofrlnln «a-cllU Mr lal rvaatr c*tltl-.il "um ulmıtakladır. inhimr İdarelinin t trrrn a 'mUalnhsilItrt kartı aldiG* cepht^ akıa kcnuı rn<naİUa* mu. alı. c dc ııtınaalaiı ılıalttain ve Kaal IHmilııyıl hu; a*Hiıl Malta ı da ataaaaı kaldırdı .ıt-ılMi.ı." i" babl. banal — «adıadlı kimi.» ««ata aa—aaaB n.,- «PklKI •a Baaaı «aa „... »ar—lı . c.ıu|.ı-ı. Jııı j aıaiiı İta bar a matı ¦ aaın (anı -ıı. ¦ttladr lı*' buta balıt dadıUu adam. h*aı U.....irlM tin nt *«*—« bladajuıl ajataaaailı laaainı kain nbil, tabum «u ıa.-..ı av Pal aaaaaaar>r *'<-----ta bıaiı ı baaau la«aami|l —— "------------'— ¦—*— ¦¦ kam aaaıı Uiiiuıulı «ur» hapvran. «.ıı dadahlaaının Uhradın «adil alu. tordu ¦al! Kl.ıi karnım: ¦Htoada. Hrr ı • - ¦ ı «iril Oka M... Itrini - ı h-." (fyatıı *>v~ı rr.uı-ıanMiın. »ıranı «ncnlaalliı dAfUnikitif ıa oaıın bârı fee> >ev-İdi Uaiuad Vakaa İnkiaar Uarmialn hu larıdak' t,»uıarlnı MaanJdin Hoca n.urUui-ııırı oıardalu dalı l« ıı-' ' ' Oos'-u değli mi? ,»ı»l.aln Darp ırr-arıı;Mir. ata e tnup • Antrepo buhranı Kasımpaşadaki anbar : Rüsumata veriliyor : Ankaradan avdet eden Hamdı O.İn beyanatı : *aya* gtaıt ı Panırtfi^lar .-. ı.. ..'..lı Uaae Kani. IkUıri Un dUbbro - 'm.. r*|tı in LU) di M narı m S adadı bir nn< Mnf" (Iralıada laadan bakanlar brmrn lırp biri — Dolanı* Oror <laka> ili' ı ı ı ..'ıl . ¦ ¦ -I ı . . I'j».:ır. — O- «abalaur,'.. llajı j.'ıv la' Otic taa-lrtıl.vjıtu

P\taba i Hamdl D. n utıar(inrmıc tamda au lıahatı Djnımı'da hır ınI rnrn antrepo ıı ı.-kbtııiiaitı baya.ıı m1- e™uien hamiyetli irUerru miııp;erini laaoit ve tebcil edeni lıne re IIUajlahmeri n laarkkaro nur lelâkeUedeJtnıte- muaeent.1 01m»l lirine Parterler lıloıeı.ndn 100. .11 t.. . kuaru maka do*- Uenuyall n:iı lıriv.ılinf>.ıı 2i ve Vunan Anana-)> ım.ıir.iîiuaB M tediye aiıalt .itı.ıı.ı.dan dolayı HUlllaJımer Beyoîtu kan un:1 aaklılteaVdlr Uctisaril mehafllcta Titıijcl uudoi ıçlinmı antr«|iü bulır&ı-ı için blı Komiayon laahll adildi ı . ..m IMalfi ılım Mncl «««* %Cdp f.ı.1" nj.-c ¦ aklında lannı- vC Rubyaya Ihracaıunır hakkında kail İahat ha*araUI hlr dnV*B«4 ¦ili-™ ı>.... ıı lı... . 11 i ¦ ' ı ¦ - lı - ' ı ¦ ı ..... ..ı... ¦ ¦ alındı. : ¦ ı.. dıUı*aHaMt kaıreı. ıı aabae anbariarı n~.- - «nanuıuı »iı-ı -.- . MIH ..i..-- ı »h--ı-..ı \ Idaetm |Um<ı Müsabakamıza iştiraK ediniz! 1000 liralık Mükâfat veriyoruz Medeniyet ve insaniyete en fazla kim hizmet etmiştir? Kazananlara verilecek mükâfatlar: 250 lira 250 lira Silivri laı h- . î-İH.m 'aporu eden t'iayei tahkik ;r. «lUyat" t#Ttat!tx daran- IdtKtlc edileba oîacak mı? ¦Mir. uraitan limana ı .... mal iel -";ı * 11..i1 rint anınpular ardıaak .jrel'ı mıi|k-ıi.ı.ı. Ibaknin- t.ı •«>eaMKa D*a rü ritfü n m n «la Darülfünun ulebelvc*' bir ay .].¦.. lal im görecek Kam ol 3 ıı ardıl ııl'ıı D^rUllUUU'i •ta Znptı ınbıkıa kııa.ıı «a babalUOOan aanea Uda) ¦ IMIhap «alıl ın yapı aıadaıı Maıaı t* Caadet lii>-ı.-. . •anhap m..Mıl-rı •lauaınaauır aramdan anara lioraa tanefeade maama'ı «apamaraan ııımlıaı abamaa. kabbUl laamaıaame CaadU rdaaa>H,ı Baa|jın m Kip olaa laarar laam ı aadrapn banar«aaaa bit taran hal batan« apa bar ka—ıran ı*akai harar • ibttaataıır maadan aaata bal. ni-i" l««uını> »e atuaya İla kbraaal lal-nln yar.ı muhatMıde «adam «ata** l m.uaaeda hararetli ratl-nakB»alar -.ımu ... Bu tikelin ur.' ian ıkıl**' VlkMılHi ¦((iı.ı.ı.ii ı olan amvelıaruı Ualaabdadn •Ilı kı«la lir lararajbn araaıaıba lal

telanı Irlaronların Mr ... timi. laıa ı alamıyacaa Mr atarevı* ı-aulmaaı «met • pa İBaaMuunle a>aar> aaaar eaaaall patWBa*au» »a af t* M «al pa-pUnaaı •* îülıın liramı ana aakl-amıu ~ıı -¦ ıaB|aaaa bBaıaıaUıaa Tanı dav.... mailık anBOakraMlarlarakı ekattl m. -ı ı. nı: enk ¦ ı.. nn« •* bahıuua mnllndc nUrnarkaleıliı ralli , ...i,,. ..,.„;. yapı imaj. anı. u100 » 100 w 75 n t» 50 «t 50 25 25 iki aarlda 500 liradan can? Cnu da yarın yaaarı kıralcı tıiıil ınıLın İdare İÜ— Ülkeni bıyctiala balandadu mahalle hak'ıt h-vrliaden maada bl> lılHna 1. ı. ¦ - |ldaaa*a. IOC* aciuyar. .r. I:-;- lir ¦: -i Kt.inekteiır. •»»tlarV laflcı rpaaaaınaıa mıııııam t uduaU - lıadUauun Itunlf rerteai bu laranaaaoatın m ar ta -fan aan bateaib a«aaukt-ı laara t r-al. ^aıukıiân (arı rıattl kaar* mtl banla ıır ı tanımadım svlnaaraatm Uda adlime mail va krnaını» kat ıv«- n ıranı •rrJmetne-ı ip ktatratUnr tnomOeıı muraeaal (akı «V manlar Vt4haaU I adar» eteapan aa>-'•« naaaat. aaBraım ı «¦*- »a», •etiauen syaairan «areıoda lr Bıtakacaktır Muharram l-arpıl bir hayli yükseldi lı-cılır liram Boranda daı. m. naa'l tereflU ılanştlr Ba anMla«(bat «.¦» rrrrır naıaran M pan j* i ruaatabBbta «mn Bannamı Hap > laas.ı «a aeıbtn laaakBa BVtaa MSU a aad.F terellj raakınaka Bana Banaaeı «-»LI Haaan B. «unları aoyleant«Ur — Il»ı arın I» inde IthdUatı iarUler | laralına.ı rUbadUnm u»n uta Har ıt •¦¦ İlk oOnuılu' Aavatoa lebdi. II*»'.'. ¦amanı rakla«lı Takınala lıımrarrı Bornıyı kamMro arttannın •• <ı yıratnınullah Han IstuMa ş/takt aav. «•bakaranda lal t - aa11 ae -lar>a barada teeleae»..... "aınabkadrcli. nrmu yatan oooeııarırı n. tajiBijjı L; ıı- yapı-nvıs bir d« rcttiil Uaöer. Iharairir Unlıı.ılau erat aluBB'al manalleı darmafa mecbardurU.. II— ı .i.. ...ı. ı -. m. >-¦!( bululım ¦ 11 ı. - - . memnudur. Bu baıraada >a II— lanı mnhlllaa «mktark -•¦itil. jfaahııı lan'im ve İnal bat heyeti realne aanaklp. Inrlkal artlbl anrmoriarı I amildir Uvitrc c.mhurtyeainin 658 inci ' ^^T^^Tu^ Yıl dûnumu rmı katli «.kilde 1-*M te»H elrord.e İmlavıer" kvmr.dera^onunı.n SİB indi ¦>» bulanibalüirın, kanan edere. .va« ¦ e*m|le<dlr yıl tVır.umac: mıksadlt oton battun la- I emun talebe, tasrrılfrırl taah.t -d«-3claıouc4e m re anıl kabul ya- i medUd UkttrO jarınbt ki. er ecir: teMri Pdaenk -e bu IbtPkPdr. -ehnkAU ^\^^ ^^L^i^ uluı>UakUr. Imcbeslrr- ntlı-ıet «rrlte-ektıt. re lak<ı adnsi aeçhul «tan afarkcıy bd-himi Beyin laldı idil mDeed*j«itvc muaranaaUMrı (erası Adliye Ve«•>¦¦! rel^ninde:ı bUdlrümltUr. . ¦ .— .¦ 1.1. lıll'"' fr ¦¦ rr ıı -. ¦-" ımif r muraeaal atmetı. K.ır ,1,-rımİze. nııılıtnlıl muhavuHarında m>nxl-liüan İBll'adeln mı ta • min İçin <3> kupon ne«,-redlyoruz. Bu hupınlrtn ayrı ayrı kSBİp. intişarları tjilnll. liBlBİerlmlzde mllndariç beğendiğiniz Uç m arazada ibraz eder »eniz tenzilata mactıar olursunuz. t A»ı»fo< 1111 ON TELGRAFLAR KomOnİst bayramı ! Avrupamn her yerinde) ievKifat yapılıyOr

Ankarada mGzakerat Türk-Rös ticareti tanzim ediliyor AUm 31 ı II . MÜ.) — i: i' i..rl j .-.u n ı ¦i V. ı.. ı r. ¦ l>lı.ıiııl........ iı Ilım I — - - - "-İl :.ı..ı r. . illi ,.rı.l. .1 ıııLfrk.r > ka>nıa,an •»¦¦rl-al-* Inplnnıyor hır» - Ru"» <i»«*cl maahrdrıl lUıkrr.ıtı lloıktıı jyı avflclındı: üefııııııiı Maır'la Batıp Bıj inalından 1*4 rr e-ÖtlCcHttU Feltıf Boy buraya gelecek Anlam 11 (Hu. Mu.) — Gaıl tini Tiklinin m •¦ ¦ i bulunmakta alın !' ır Sefiri FeUU H. yakış tlrasat Kin ¦ilan bala ııd'i'"IK. Ankara Cemiyeti Belediyesi son içtimamda Anki» II .ıı Mu.) — ı . ın. ¦ Br41 Esrarlı şifreleri hal yolunda MiHtat Paşa tcfgral MpM "atlı sözlerle İkna etrnlj mabaynden selen şifreyi oda-ına oetirtm^t i. $t,ra peh esrarengizdi NAUNAİ MIHINA? Re ucuz , ne ucuz I n-nkD -ııtltktdrn Miıııd- it—İÜ | «en «d~ta Mr k.l»r v«a. II, baradlıl kn-ıc. alı,* laıulr. nanyo lollyarotl attık "i"»» otckllr rn»»f*>na «ı -; . | l«flW Un laı rl'-llı uta^c: bu <.¦:'-.i HMBİMHI »İnin infial vt —Hııuı mrı -„",..<.!-.. rmhUi naıa undan ne done rbcanıl^tUI M-dutuna Rıuıüa dv c*Wrîmt-în m halde slduıhınu cotdrn eW1,1lı ılı İr t .... Ucert - Baıa 'MU"» tnduaan Ur ut* kıAÜr ralî-te M.Venizelos, Romada K«u 31 ıHBNUt; "* •"CllseKv dlin •anıl "ün;. K'idtUı't U i ucikbıi npıiıuunt M. V.ıJatka. Hu-lııılt MCaoltn: tar*lıadan kaDui »«iİjkü >e ıcrrfu"1 «afeti yrrllubmt. M. VrnlntAS De7B-»ı . l.. .<r H1MU( -i...- ' MN kau>n»»»da ı>r ıı *¦¦«:¦¦: 30 (A-A.l — Bit petrol t-oda bir kne nnfodanoeıi ıl"»ı» e» d»ıı vantuu »w»d jrır.rt 'eln kanlan Nr '»celinde yıkünıı ti.:-. ınül jrt" ınraiı autun İMİ 18 0* »Hırı İşti la ıran- kulOblI j^ırcmlBİ >rr» ak İn. bir Dalak 107İlim* mul4J.rtetilin hu-mj lal bak •lyıııutııu 'U'liMİa »• Bursa m intaka müfettişliği Uına» n ıı- Ma) - ıı.' - ¦ mın- , Uk> ™<ıf-ui,&iiuo Ulalya ıs-bum Or. Cena) n. ı»yi» »dildi. Çin Rusya İla mUaakeraia girmeyece .* 31 (A.A.. —Daily Mailin Pekinden ı-.iı".. irin ı ımng Çâı bJlkOmali Ansı aU tUtrlod* Rj'iır la'BİTİMİ Ul otlbHİfra atfMcB '..n cuMUılı fJ ıi!»¦;.? •• e fnatı^nrl nnhıdntda muit lı at ılı kızıl .i..' geri .".ı. n ııı u Aks* Ku*>» İle nMUakcf «la memvk â?mindt uJdaffuiM dOn «--ı: •. .»anviiH hmlndunılB C.«.u v« srufinıld nrtı»d«-obaiDİUadıı. Su fan Mahmutlun amiral Halaona verdiği serguç Londra 31 ı A. muüi ,'¦ ' ¦ .ılı' .r ! ı J L. - 'I ı rj.i-ı-.J..mıj;iıur amiral Ncluna İhda oluna* muraiM Mr ıc*e<ıç IMS IneU lif liraıı UıHadca nııııaftd (¦T T .]-.! J-. Aı sonra <U perde . ¦ ı.;...... !-';•.*! ı ..:...'.¦, ı.i.ıd.. —l'-v". tga, '¦',1., .:\,ı-j,;,7-'-iri Vali P»a ııliyr* diyimıl DraK Zaptiye çjvıı^utıua gidi? ı;el-mpsî yama t,aat slİrmcaitU. Arkiuadan mbdûfûoua

aridijiol vmürn T«lmUdCrö bûylc «bıh »¦ -bah ansmn darc! cdilrunmden Unû kulunua l. Emri dtvla-| hakipayi md İZ '.'«n-n Mithat Pata ld,q cdtn . oturraastt» i]atct etti. ¦M lir» KlİnM **t »aı T-larâl rkuıı-lnac (ana ranta ıtr imali «*¦ ii.ii. »uiı. İm lânılur - - r -1-i... r -1 r. .ı; drbjıu b)r baldı- yifiıhr. Fvd-ıı ri^nılr yrr ıtunıurr Um mcrîtn rtcn»wj* Hvık »Im Ba nnhrıırrr Mhha« nok-ııu oataruıtUn blc f:IUrl k>0 laJıür «ılrn b.tıkın lOorunDD barak bir kanın»» duanda - .r ,¦¦ I . . i ke«ı» ı...!.-, kar ı.. '. ıl. ] r ı,; '. .1., hu l„.,-.l.,. bala AA — It&dür Rey, .n bana bir yaverdcu bak^Uniatiıua. Böyle bir şey hatırlar fıbı oluyorum. Bu ra akiki bOviycti hak • kaada n-.ı- haaıl olmaftıır. McVefcyi t «t) totmanııı vr ken-Gk*TCLC aaU a *taw naaıunca raar-na- Ba> aataı bjtaabaaa caküit vfırl-n roraırk tcap -diyor. Baalaaıa a*» <Mrkri tclfraf -kanr«W alacaiıkr. hrrkablr. Hcotfa baal --b.! i mııim' Sı Bata ama ^aaacat iaı kan »tj-Ict 4afra »ar. Ne buynnar-•umaıa? dco». Telgraf mûdOru l — Pa»a i-.i.ı. lir-, dadı. O tat yatnu Itlanbula trlfraT r eleortimiı. dofmılaa ı.^.o.. (aU-beyni hi.ı:.. ¦ ¦¦¦¦¦ ı ctuabı mul&-I'iıı.'li'n ) •'„¦ («aplar Baran 10 . ı - — -.pcvııL-n n.. . -!: ıı-scı armsaaiE: Kimuıiû H-ıik. uluıhı ııul ucc dofin f rr'i' «"•lirdp Mana ı (altı tevsiine lüzum görüldü BUn JUI Fraaho Et. lattevap adildi ikramlya faali Memurlar paralan alaroyacaklarmı ? Dı. I,'>(id iuııa 4aa karkarua ! — Caatra an «<ue aubaymi kûeaaraadan grlrnlrH1» laaaaânl ala9a>BBu, bunun bir laacti yaaaayda baan ,< :mtı aai ? M-.-iJ. M--.il Bey ded^asn ««Un Teadtgı f'dev* 0> İl TİM ili clÜrcnıeı miaiaiı ? — Nc ıt.-.u-ı.ıı Paaa kauet-îeri, nc mıra.huıı | V*L*b«c hu >a rhMıvatlar. Kuı-unu uualaya avdet mi? Karaknllarda petrol lâmbası vakılacak doğrudan doğ' mayan telgralha lar ve lelı-rafr ra da aslını jlrj yorUu'.. — AHah al serbestiyi ,? r. Bu etler . so( srlmrlîlen ve İskân Ciayrî mübadiller kongresi —Haşa. c(wiimu knlımu/un ır haddimi tilerinde bafbâtibi taıreli şehriyari beyefendi haletleri in bu bapta bir emirlr-İ -. uf uı ¦. .. - .1 — Ya., demek ha şekilde imirc gelmişler öyle mi f Beni linle modUr Hey o.^lum. tabiî ı r.ata gene bugün telgraf gete— Aı Paaa hanekleri, baren maheyi» telf ralharmiai bîzııt (Herimle bcfldenlı bohı-yorjaa. I|U ¦aht k iaUa oiaaak t-aluka ve aafc-aab yak. rar . r,-**.m.r rt.BMI bayar— ¦ Ba defa da Ir krraf Madara Mithat Pasa>< kAti «aaryete diSıûrnıfıilü. Paaa gâlertktea — 3ua ili BM cdlıoınm rmıa tıkunui. İHnıadım ohoaıa >irdıo baaka-una ail telgrafı bina geu'nne-atıl ika rtaa-adim. AaUdınu-mı Kiı *i»t pek n -yade teveccühüm vardır. Bunu da unuüuaıuauıiı hasıatea beyanı rdrum gOruyomaL C« lgrafı brblrdigîmİ uBulihiyuııa. — Eıoriniıİ varife bilirim Pa-?a hu rr etleri İlk telgralı cHc-rimle takdim rdeeegmı. — Siıdea pek memnunum aaUdaar bay.. Eaaaaa fm gfıalar de aadaretinsaa oWk, Ujl—.m >ada.. aCthal Paaa fcayle diyıp efedeki e ar ak İle arıgul olasaya-ba|lamı>lt. ' t e -aftd-efı labaİ Paaaaak nf - 'U ı*'-.)-ı.ı. anlamrya-cak kadar kaka kafalı drgildl.

Mithıl Tata adamcagtı» ağımı bir parmak bal çaluu^lı ki — N. -ı rtcyefcaıli, bîr KT*" r var mı? diye. sordu. Telgraf mudurOoun elinde ara çalan bîr muhabere kâyıdı .- nnıinın linnu dilniin-: . ı..-J ı. . . -v^dw n IrnU l..ır. • "İri »n» d«. Mir. ı ı ı Iı.ıı - ..I..-, (rtiıırr. ı.p.-ıIrrdc Irmiıdr balnndncDm uman otar-.l-ı ,ı n. ,i' • .k.-r, ..ı.i.n mhial ayaa mı • . r !¦. rn ;»/-: DlrBnl dr İdarf edîw. Kuıa Ç«aıu*)< jil—a— cm. uıoaıaouaen ba«ba nakü ¦ -¦i- roaıu. oiaa»bm*r bt i; | Ura <ııi>ı>ıItraY Onan laklak ki Çat-mcfr incik otomobil ublplrrl veya Tavrarc - ... ı. ...,,. iknunlH»İ l.lk.ol.r - . .r ı. ı ı -ıı ı h-n demedim Kak-.m— k» banı*, İM tıraya pal -hv'i.ul lu ban ıVnıoUUlı ıta»V miti milyurdrrlcrııı faplıklan jnaaaart> - - - ¦ 'i ¦¦ 11 kadar ocua! (¦-.¦-i - ı-r. ı rıiı-ı (»inere *apal lılrtmek lıakluını halanudıaçu h« İMrl '¦.«-¦¦liri ..1 ık mlliOTl-ll-ı :ı.i r.. ,. ı,.- „ dc ba un' ...... J-l.l. no-fiııla m I-....i . Yemişteki hadise Ura ... .-İni: >t alaıaa, S aafelka L(ind, oran yuUerce halk Ua dabanvtar. Ba »ajUtt ........... |,..n. v..-.„.., mmaıinl .-ı.k IX bcrajl Ualt atUhıaı :-ı.1 alev 'İm -. 1 &lUh wliıu . ı. ,-. :...ı..i'r ıe lubUokUMn meıkerdıa conderlIeD kavcrl rılijoaiı lulaballk lâv hal'" -1 'i'..... Itadlıe etrınındi «aaflın hanlarıııııı ila «llkfa M pıcak cekUktrrl rtrOlmntor. Dunlardan trirl, «Mal »w., ye -H'-,. (',ı-ı.-.ı?.ı. r«naiı K.ı.diıi t-i-(iku bacıtmdan Ur. Macrnlı OrrHhuaja l.-ı .ı.«-Xn. l. ıl.iril mı,, ubıfa tahklkaU taaljn >lmı>; caaai' lan 15 raalnâna ¦aarkcUaa aerke. dllaılfllr. I llunlar Tab'ada lall nl m..1.1.1 mın ıj dia . ¦ ,. ı d.ı Ua Uların da labidkaia devam cdUmek İndir. n. ?.... i, .....ı ednkıo, uaaf. oro> balara : ııii-:-ı-.> karan •• karpaıhn hı-mıı katil allılardır. Sigorta tarifeleri Ticaret Umumî MüdflrÖ ne diyor? TVrare: Umumi Mnauil Kaka a art oîb-ak oOn Ankaıadan srluunİM eaî-muilr. «akl B*ylıı tanrımı t-a er ıhıonı ¦ n-tı doiaytalrlv dl-geba »ıkeıuıl urllelrnnln Irnıı tecana Invaı akle-¦ucıliyuiı* ¦at bir cok r.ın de (1>• t ;ı. kadar de* ilen laabit :te tas r.cllalta Dunlarrdrrkm hıH cıknııluM lutacakur. ıiorla laı'.la (anbal Tlea-mrr Ali Pi-a ın da I:jİ'-m Dullln BUn ıııknul^df^Mİ-. Ankara palas ( ANKARA ) UutUn •ıılularJa Ikleloı. 'İtak HİKÂYELER sesi Ocejaı Ya? rr-*î oturujor

dum Heybelinin z-nin.lik tnfaflanndj ufak bir n*>. Bunda tır Hac ay ¦•^.ımeml Ban» dok turlar tavuye ela. rakal ne falda? Daim» sabanları """"n r*d»n fiiliyi», va aksam geç Tabi ddtvlt-rdıım... Adanı mini «amadan Utada «¦¦»" yıkamak kaM «»¦lıll »tul o («d d- mUUık) kalaba-lık cluyor; Luanın c eniyordu. Maarnafin Adadan ¦»ırnuBCıım Aklanları er Do re taraI" lernaLa albl o n plakla n... kı KH tea.lt kabul «t-•:a atujordu. Kola-1 yatsa eou taraça|f<tlkca bııı* n ara mu fonda s» .. OUneglerı k.ptınl ff Vuİ^ual^ Vergilerin talısilâtına bir nazar 1928 senesinde. 1927 senesine nazaran, 15 milyon liraya yakın, fa/la varidat tahsi l edilmiştir w biı.n aluada kalarak yaratauuıısür. Şoför yakalanan?. Mecruh tedavi allına alınmıştır. Cttrh ».i ı ık'aları HIçaMı bir yankaalelnfn marifdll Ktvclbl gün aaat 5 fa Celep e-.mi ıı.'im. Bıh-laı Kendi Haaal-dlye cadde»İade liderken tubıka rdan muha rMtı Varidatın nevileri Lira ... b»M.üikn ¦-.::«¦. liradan ',Uvha . bM n »Şal miaM j muciptir. Borsa memlekt haberleri ki. hakbaıl lehdll tamı* A|ır oeaa bfaCalO polis. aHeleje •aCıyaietaU*-Ur. m .i"'- daran-. nUlmekıe orup al h« Hanin* 1 kOTkl levUf colımHUr. lafnabala ıab. ra edilmiştir eU ¦¦....i -.ı ı-ı ı.ı«¦ umt "—»—ı [..-><'. aı : eımu )»Uar. •> Bırrlra«ab» Şoförleri : Arabanuı aOr'afiı ¦•<"< iren baıalara sebep oruyunu- , yavrulara ve kendinize acıyı - ' ou, bira* yavaı aidini*, j Vlrvlidi Nebevi II Haıiraa 929 tarihinde vefal den Orcaaa ythack mektebi rek-ıru Ne,'eı Bey rubaaa lıhaf edü-lek U*crc 2 atusto* W tartman lOsadil cuma cUnll cuma a amanı meteabıp Ni ana Us tada kdla e>v ikiye ......scriflad' mcvtldl cbcvl okıınacaııadan merhumu :ven arkadaşları »e dostlarıyla ıvflll ulebeainla tcgHiierl aiie ni rica ulunur. tk coeııalana B-ı -.jara Iflard Sırurbaa rnkıyıe Ur. A* Uç. kliHiokdj. 3336 YEDİNCİ BÜYÜK j TAYYARE PİYANGOSU tıncı keşide: 11 /Ağustosladır , Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Aynen; 18000 15000 12000 10000 liralık ıkr.mı.e vt 10 liralık bir mükâfal. Bu keşidede 'an 3,000 uum ra kazanacaktır. 10000 cem Müsabaka şeraiti Darülfünun Fen Fakültcsîııdaıı 1 Iıirl, al

2 —Sllık.İ! İ -YÛİ..4, ü — lla.« •*) l.oırlj nûkUlUİl Satılık ev Kadıkoyfade Moda iskelesi | - m--. -ı,ı. .ı .ınuı-¦ odalı, «asi j 5 Kabeeli. nezareti mükemme bir aV - v,i,. ı, . Görmek [ Q ialeyerılnır. Mühürdar kulu- E A blkıde fcctaı. Beye miâraea a ' NACİ T -'BEY GECESİ İcran şkKoannda 5 aguıı<K ıııuurtoı uk>jm NAŞİT BCY JÜBİLtSİ Mr. J. KONST; SAnka"aTE ¦ Ankara Hukuk Mektebi 'MiMörlüğünden: £ 1 - Liıe reja kaaaok mel ıra (satımları alunr. •a l..ı.jııtla Ulclıc alınma;. -al istanbul ithalât gümrüğü müdürlüğünden Bala-I* u.ıabacrcr >aU I itbulil jı-nü m;-ılı- —-n. Sınaî müesseseler eshabina |»lartbul ırııalakacı sanayi rnii.lürlir5ünrl< Taahhütname: ve kefaletname ııretı ¦ !>!>OIIBIIIIIRiaill|i Seyrisefaîn jllZ.VIlR SÜR XV POSTAM I (GlBHHal) raporu arkfllc MXfc v a îloıirdii bîr ıır «es Antalya'.'Posta» '.' CAKAFARTA; va»ır-,ı 4 aÇu» fcaflazv îj Galata rıhtı ının-daiabarefcetlc oti-mrp, Ra,!'» Fethiye Finike Arı-ulyaya gldree* ve döotlt» mcaklr otalfkfje btfkkaı Daly an Mamuru, Satai, ÇaıukkaU Celbolıiyj ıtfnyamfc eeJccckürİ .... .ati» .... ika,*) \„bara <HukUk 1e lerii ederardijlim jaaerr.ndji) **>» her • nlııp la lahaili ıkrcıAla Lı.lar fanıılu'i'ıınn rili ikmal FiıftiM ınara inkth* atilan vaıî-ı ranaan t li) tahakkuk eyledi*; iüıle bîrliLir ık-l'bUıa leriiyo 19 laımİBÎBİ kadim.) ¦aBBaaBVuaı Sıhhat ve içtmaî muavenet vekâietnden • plı ..rl uulll» '20 ımıruVnaajııı ijlirak v.Hlet ı: 1 - .1 ..ı.. Zonguldak Yükeek Maden Mühendisi mektebi ıntidirryetindcıı: 1 ve ubal müdded] intan kabul oljnur. N .!:.-.k,iLK leyli, ::ınude tailnhanran İde hasar.. Cır, ... fcüyer. Uıe mezunları, mekt ep 1 ile >-r 1 . - r' ' 1— 5ı veya ıruvıfckat ¦ılıhat rapora ve n(rtvs tezkere*! »e atı ;¦.'imlet-ve ¦. .--1... ı. !¦¦ t -1 .: - ¦. Ka I İngiliz Hüseyin Küste m Vapariafl Haftalık İzmir posiası Hüseyniye 3 ağustos j CumarlrMlMr l.n-l.ı l'|.nvj Prçclı 1 ıc.jııiıtan llrak KIL T'A l'tfcaacnk Florin -e* 00 b 00 İtalyan lirM 10 afi fterrorfc Dolar 207 00 ft 00 Hamanya Lay 1 3 8 90 lıiKre Pratiki S9 1 2ü, ¦ i-' ¦ .-(ityL Karun Q 06 6 00 Yapı il »vy» Dinarı a 1 00 Mcekora Çarvoaeç 1019 00 2 -90 10 HobU M'il ¦¦ il. İstanbul Vilâyeti Defterdarlığından: İJ.ım*. lııımırııııı l'ı nuta-maddoıi mıı-'Unn» meahokaıı BooaMtanlıı liye Vokaldi Ga)ıl~*ku*

atl* lam-¦ j. ı.ı, ., m ¦ ı,Wr« 31. esdiarüıiııo l«du alo'Ay mftdoViU Daınja m 11 1 nAAr nt luap ve aatîfa olaoacaaı ilia'^tmıuı. îü'Kkrem BehceU tılıl hıctneıi : BoEar. Kulak Uıırvn ; S mütebaııuı I rıı III İlli MUHİK M İlliII II l> paOPRATÖR™ İDr. AhmetFahri! •3i* Mali smanud.. kini, Mİ TU m »İlli I '11 l# 1 ,1 1.....| i cdiinüılir. Ru rılıî ıaOeı~ I Limanda Ur. Osman Şerafettİn Eauazı sariye mıaalıamaa 'Tifo Fİrnvjl ftUliry a Vm«n Kanlı basur. Sırt L:a;:*:ık-lanıı leddvbd ve bu batılallklann labııranıvaı atken mu -¦, ¦ ı.ırı ¦¦¦-i.ı edilit [-iri.ii.ii ıuaja hcreÜT Mr buçuktur, tajal ORla ou addesi l!» tclrlön ¦iUnbuL 893 Butiia teieeek vav»Ur pa¦ ¦ ¦ ¦ | :. -i'.-; :hiü 11 M-.ııM>a ManıhukUB Vııaalm Ilı-riı-ı cinini. lapuııar j".'-ıı ¦>'¦ 1 "ı'n.Hr. H—llUl 11.11 jl 11 l.mif El MıaarayatJBB !lleaaı. I1 K«>-<OUfl J Ş Sıcak l a rd â "1 VOksek muallim mektebi MİM Arlll n (in d o n Afyon Hapisanesi umum müdürı> i; \ -. ı ! l'-. ı ıiı: ı . -...ı Dr. tHSAN SAMİ Manini va nOlaı TeoUrrtnl ala rai lıt> iuui o; unut tö* mal::lloı1nıH '. 0:129 tevrllIıUO ¦ •¦ ı \ KAHKI VE AKI sii'ij 11 •abo4İu ve sirkeli Belsojrukluftu, frengi Defterdarlık ilân lan Dr. Horhoroni aVari:eın vaı-aJa mclrca) hamsuıı Beli M l-ir.ii.3l er muhaıUd almacalı lolne Drı. 414 İçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı.!.,,,;. !.;:;;> ^ .....-Reçeteleriniz taze «âçiar le yapılır Tuzla içmeleri ve deniz banyoları sî^Ş^:'^ Hususî Trr II SVbddn Veh Urnatryc 12 IUO ıi.40 l«ı>S % g Duhuliye: IJ^'mI^kb wtSS„-Biife halısı müşterek: Hananntın kavdı ÜMİ» Octk-ındıi .anılan antik 14-29 SEPTEr POIRE de MARa/ElLL I NTERMOTkONOLE MflOCHE MEDİTEOPAhECfi ET COLOMIAL MMI wm*«i1vM •> — ROBERT KOLEC Kotta kınanı - Ali Mübeod.» ki.ru San., kurdan Irr bcrfrmbr ve cuma cıinu " Jaıt 12 v* LaJar müracaat Ankorada Zafer caddesinde Zafer ulrlındr iki numarada mü -leıcbkil bali tasfiyede bulu nan A.NKAUA MIIJJ MKNSI l\T TÜRK A>OMM ŞIKKI II TVSHYK M KM! Ifl.L'Cl'NDAN: ~1— Ankarada San kınla ci« aranda kıla 41254 metro maranbaı aralı dahaliode tam taya» kârgır o de mertur yevmiye İSO-200 mrlro kumaş imaline muktedir Ankara MüÜ Uraaaacal Türk Anonim airkrtinin müceddet aon aiılrm menıucat fabrikan bilûmum ietiaalı, mebanİ. arazi re mftalemi laliyle blHîkte bil -mürayedr aalılıklır. 2— Fabrika araıi ti binalarına va tcıiıaU mûUallik planlar miiıayede nartnameıî amı edenlere ret «e derbal tanrıya memur larannnan ponfa ile gBndenleeegi gibi rnufaıtnl iın • bat ta «tr ior

3 — F.br.kanm bedeh arakam meal vtı «Mı bia ilrndtr Rai baddi lâyıkta -**ul«wd>ği takdirdr İn mroaurfırgn kati ika-lrjı Kr* edip elan<a»kte moklard-r. 4 — Muınvede 29 «¦>».« 979 pcraemU Anka/ada Zafer caddesinde Zafer otelinde " numarada Ankar a raılll mcntueat Türk anonim lirkeli tasfiye memurlu(u yarıhanrainde «ant un beşte aleni olarak İcra edî'eeektir. Potta ile gönderilecek tekliflerde saati rrctkûrc kadar kabul e dilerek m ubteaiy ati an naıan «ibare aranacaktır. 5 — M .;.,. .1 . • rjtunk edecek «lanlar «neleerrairde nw>ayed« aartnı-ncMn, aynen kattan re bir nuıhaunı ranra ederek İnalı ye iHemurloguna trvdl edecektir. 6 — Am edenler tasfiye mı nurlusuna mûraeaatJa malûmat alacakları gibi fabrikayı da grrebilr lrr. Doktor A. kulieİ -.....«">* Ma..J>l.(, !«•¦ «aı-|. p-aaUt. aaemMoar. Bel t"**» life «II re h>tng»,l afrıaa ¦*)>.• ,^a, "jıı-f.ılı tWı-.,ı İm,ıı ,n^.-,t. ı. KlraOık köşk Aranıyor kı/ılt<>t>rak. K-l-ını-, Fener yolu civarı inli Iiui-Uk.ll. halı-,. ı. ııı-l. denize *akın 64 mlalı Mr köşk aranıyor. Ky-lûldeıı ilibarrn de alık bir ködkü olanların şartlarını nıeklııp< a "(^nıhuriTel^aVUle-Kin.lr ( M. A. | »rlre-inc -ri . HEPSİNDEN ¦ &¦¦¦¦¦> t ,11, aaç. frengi, bela. «CE <*î ve bilcümle tenaıüli ha-talıklar mütrh.iMieı DOKTOH H. SAİP Flit ordusuna kaydolunuz Sanısını Ziraat Bankasında ı hatta- ¦ Hmln ı» rncalupranrj iaam.Lrn Um < her *>a /»mal Rar^a-mlı n İmana ararkkı' MC| 1 leilre vnraaten ilan v.ı m Çarıaralu onu ^kıml) ' Bi-.ı batlı 9114 ı İM* »» ?85 Sam.un lemı/ Lû) denli ı 1.....a 343 1 Mn 199 ıe taâal ı«rı 3X1 Saıamn ve <;ecml.ı tmtû IfbO a». Samdın ¦) HM _ t) \elpaec J7Sİ 74 tu imi M Paual < E»;ı ba|> . I54M Ma CurnMr ı» İH VapraV re M r.<. d MM t it*

M .k .ere» «III kan.eri M «tgır mobıda- ıan yara ve haalsIlıklarım muhitlıl ttckırak Ban'lerlie: be ln-tuklacaan. idrar yont narlıgıaı. proaıal M «dim idar •eyclnnı meal haMalıklnnnı V >cnl 11. ıtn v edilmeye kaaiınılBB (.1 ( Kİ KİClN ıııulıM [ mm aıır'al m kellyclle ıtıliıl eder. Ilır »iın ,..madan maada Beyn£lu ¦¦¦¦M Panrırt Hat >u MI nıam ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ PİYANKO ¦ ¦iM'r.|?'^.r,'\' ¦ • ¦ ¦ 4> ankoloh, 5 İTİMADI MİLLİ ¦¦¦¦ den m» biri ba. ^^bnt»nrarara X enaamae 14 a^.d. taamA ta fayaa i "* . f°* ¦**" 4> . nmr.rae.-w. »aya ^(Btamm 1™ * - . .**r^-îıuw^ fi?* ?• ¦ ^Tew£^-aarna«M T

¦ ¦ lâMltin 4>4>4>4> DE AL KONSERVrUflRlOIR Hareket hasebiyle Gürel mobılyeleT riıayı ta * rafeyn ile aatılacalctır. Hav fSa aaat 10 dan İS e kadar Bevog* Aga Hamamında Kulhaa tokağında İt numarada Aga Hamam ıpı ılımanının 17 atı • maralı daireaine hin ma ta. nrnm>NİH \\ El ——' .\aalai. eoenCarkH nanrek tmnaj lanı u> kabnaı ** hanaı (aynı (il [GOZ„ SÜTÜ istanbul Maaril l']m i illisinden: t.ı.nbaJaa kul. Saran Betin a-rhal Anadolu ajansı mümessilliği •><•.>->«>-> İkdam s uı dun ıan birinci katına nakle tmiatir. Anadolu ajansı ilânat şubesi Her yerde utılır mani DrTçİPRUT •* aae vc rabrenye mn - I m Beroft" Aaraab I Meacit Atlaa Han. Nı ? I Tel efon Beyoğlu )3S ¦ m] 0 O^*^» AmI efendi apartımanmm birinci batına nakle troiftİr. •JaafaaJ» MciUİ Müdür: M. ALTINCI SFNE — 1880 CUMARTESİ 3 Ağustos 192» - ı.l..r,l,i YUNUS NADİ İdarehanesi: Düyunuumumlyc karlısında dalrcl mah?jsa Tttgrai: İstanbul Cumhurlyei-Posia kulustı : N' 246 ı .. ı . BMi»x»âirtı i M»6 ¦ eıeron. T.hrt, ^ttrt. j»e bar* «HUrlı^i, Kllep kıtmn1*72 HFK OCN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ TÛtiK ABONE SH< Alil •KiıiDeT. Tûrklc İçin Hariç İçin 1400 K. 270» hr Ji aylayı 750 Kr 1450 Kr. J_Vİirij_«0 Kt. 800 Kr. Nüshiisı h er yerde 5 KURUŞTUR İsmet Paşa Varna misali Z. n Şehrimize Avdet Ediyorlar ¦ıtaııbul kılıaiııUıı lurıl Bani -sanki kapalı .. ıi-11 > .< ı-n 11aı aa* yertarar a>*ı ı>rnı>r..>. »• ibbb oU.|ı-¦t* <«¦> arlaı Bau MUM har ¦a» mhaııl al hadbı hraa hamı aran \ — j— yapaaah hraa at Mı mllar rabal n-lı. aaaaa* Ma Vaiaaya h.aar r*jwW >"a aralar maaeaaı « btraı rahat aefeı alaaanın tıaklhl air »tirat M.im— u uta™ bulanaranıı Rlir bu hakikati Mr 4ak< Ilın rlUfl mıı k ... ........ Vareıa a-"riae ot kadar i-»- ikm cleek ıral.ı. Vara r.« ı . ı. .. ¦ Deulıln Babrlı. «iaiaa Hİmmu atuaı uk Mı kasab . TMiakan - ı-.-ı. .. bat -. im.au «ıı.ı¦ una* ba ka«*k •> -u. 4ar B-l(.ı >•¦.¦..... tarta haaaaU —1 kaim ılı Malara aatacu anar' aaajrfarl .li< raaaa Mraa İH" ¦ar (rai la aaiaraa M» Ur la a timdir TaOaaaa • n.1..t kadı yuharnaaaa laatüt^ıı ilhakı ıl» Varma j0-i hlalaıtıadıı kaldı lUateu *'!¦• ba f>hlı „ıua.r m.»kum M« aaalyvfa 4tamâ| aVınrktl Salar kala, "İn ' raaı Dimi)-» Varna lırıknln bllbaua yalan danyanııı v* (alı.îaııı .arrupıinHl ker laıalıııaan [¦!». ¦ ı ı-llrabat — laeUrıııa UUı .alh elaıak Mı -iıeme yeri dihiavı daı-nl. »r ba Bfwr4a c. btaaıva kafalau >»ti rafadan k.ıbrttltlal 4a>ya4an kaeaBacaklı abnatf«Ma. k-t-.....nar?

aaaaaaar U ıM Caarita Tara* Mr bat aaaaaur yattan kaaaaaavr aaaa* arata atyaralt Ibı ¦•larlMktraar BU raaı kar plaj ana>htl ..t... .1 ......11». ¦aralı banaa Ihı u< atar alaa a Tt ur tt«aeO t»m .ma. falan ba ¦aataalU Taraara authlrllf m • m İr betlerden |*faa «»are irilerin aıl'dl 12 hin- ıaaü "linin ...... (ehlin atak »d mı ¦aııatraUrıU< ı.ıımji >>iunda rorn-«l« aaUMİi' taaMaa e*ıe baao Hala bahalar leerdrf.ıdr mahal ,at puadklra 1.1lı.mu. tı bir lakı» l-ı."baDalaı atahar ftnart ifba KaraaV¦Mr Mr a.lr*ı arlı. alaa Vanura oft-b,' Taalaı aalalaMa<aa. rtk»n«-¦bu 4>rr a».,... —ırwm Hıl.aana aaaaUalal ıfaar «aaraB > ..«.4ıan Uhıaa ¦•Unballnlar rahaHa AeaBr taraıab irin v..-ı«. ¦ ¦MltarUı ı ...ı aulUııntrklra t.,-a-¦ılv.a.>> l|ln |>ıı »ıı.ıı. alınarak Mr h«aı--tı aaul ola falaac kir parı'rlr rtl-r .....ı. n acaMp. 4lf-.< k.lni' lıUabol fcrr taralı flaaıanıa »ı |4arl 4ralrl*ri ¦r aaahal bir halm>rfc*İla* hı, oraa) kuran ratuaak raarM kir aaaaaaaVM alaa V.o.ı. (r4alrr au- (ibcı cMHar. U'i btaabaMa rabalca aValar (Iraarb laabbaı jaaaa ¦at ıa.a. baaaa mal Mr aaraM hmMar fMronaara Mir harkaBaabar. artanhnMa lahalaa droM* (imrk bbhiaı >..h laaaarT Pa —««.a. Beykoz k^yak yaın üUnkU yarışlarda llaanaların muayanaal w Mııın Pş. H». Beykoz kayık yarışları çok rağbet gördü Gazetemizin himayesinde yapılan yarışlar çok muntazam olmuştur Müsabakaların neticesinde Galatasaray 57 puvanla birinci. Beykoz 47 puvanla İkinci fje lm¥lloı-ıllr UaaHıilik B-ı»ıı Unlmiuı IraUa ¦• laıalraB laralııııljn blaaırc ra>ra Bfarkaa aaaH )ııı>Vııı Mr iTinrta raatUmıiır. ....b.lalar lm .11 UlaUad n:ııı ı !¦«¦¦..- ı .1. ruıllıl. H.(u. >Jİ ıııı aiTİH bata lamı »«¦¦K"nı Mlatriıı.. ra.: İti (Kir baamlai: Ualataaıaan Mruui. Brıkaı İlüam. M> aUW mÜalaMıraı latataraı- ». - -1. ¦mb bi Otu nıiplıailırle Drjtn ftlrlnolı Oalalaaarıvı İtlin M. Tl-ı- . - . ıı.mn.JU. .1 , d*!* oilllr.illardc .i..., bSfaa. Oaialararaj urBaıt, aıaana tak ¦ n- a>aıatatanaaa Oılalaaarar blrtnDl, ıı...... ibaaal a* <UU h«lab>Uaıraı OaJataıarar 1.1 - • ı ii-t— .-i'-.. al4raallUrla Galalamraj ıiı..r Barka* lUnd. İki «III- Sar>a> hlrlDol, Oalalaaarar laron. iti tUte aıataalıkrar baiaia-.-...> :.m m .. Bırkaa ikinci. a« aKla ban unlar *n^ıı-a«aa Sarbaa blrtaoı. Clalala¦arar lUaıl ırtmltar. Su mâabalaMraaa uınra laaalan 110 tp lao rar4a >arm" ti"-.ih-i. » avıo barrak ramiaıon Oıiaıaıaranuar aaıaa——^———~—' llimifc.«1——l^a. iMüstantik ademisalâhiyet| kararı verdi .... ,, u ——._. Dava Ankaraya gidiyor Bugün Adliye Vekâletinde bir heyet Divanı Âli mes'elesini tetkik edecek kime verildi ? rmdau birind-n »Uyak Mr Oionıo-Ml alınıp --..ah .M«!lyc vctlllc-riodrn birine vcrilditlar. kvıalik raUhİm bir mevki nahibi alaa bir lale d< lira •ırildigma dair bir kayıl fardır. Hu vekil halen memlekeıimııde delildir. Maamaii burada alaa dahi Di vanı ÂH İçtima eımedlk(e kendUlndcn her hangi bir ..ıi aormaya Im-kâü >oklıı n. -ı, ı .1 llaı ilo evall-l olomo-bil Gaıailannı dolaşarak Herde yatılar laribıe utomubll mubayaa »«ilip edll edlflnl tetkik etmlırlr.

IrriIU rnlı ı 1 au nillıytl Hıılııu. v -m - ¦ı.-ı.ı . .ı Bey ademi aaltKIyal kararı vcrmlaılr. MOddıiumıımi Kıaau Bay «w vatiyea ve.......ı Hakiminin hararını bildirmek Bıer« dlln Ab-karaya elırnljılr. Varından sonra Adliye Vaktlcllndt ı..,. . .• olan dürt Tamyiı Ralal İla İki Aladan mOrehhtp bir htytı vaılytii tetkik Vfl Divanı Aliye hl talim x«iip yalmıdiClal tetkik ede-(ekleıdlr. Şimdiki balda maıauB-ların al kanonundan lıi ladı ıdl-eeklerlne ihtimal verilmemektedir, ilcilerde amerikan îamilu— - — —. ¦ — ¦ — tnjııır Tak çHtlarln fcahramanı I/mirdo beraet kararı alanlar Kadriye Hanımla arkadaşları dün izmirdeıı avdet ettiler Hikmet Bey da Adliye Vekâleltna müracaat ederek İki ay için mezuniyet lete misilr üç çrfta ele birinci galen Beykoz futanı ı ¦'. \j> 11 'i......: a r. aaara (rait ıııml ¦ ıpıitcı:. Ba raıttk rantlara bllam \tı3-mlthtr. Mblabakalana br'CII oaı n m ı.»ıın« ¦ Galaiaıarar 11 paranla ' • - ¦ 4J aaraala ikbaıl lalına). Ortala) 1 mm ıi-n. ajlmarda. Fraarbahaa. tı.>:rrl-,l. ı ...1:.. ' . ıı .. -.. d( ...r.ıı.lu ı- ... ı I (t¦ınaMnrıaa. ismet Raşa H/. geliyorlar Gazi Hz. Başvekilimizi trende teşyi ettiler Hariciye Vekilimiz de bu esnada hazır bn-'-'udugundan Yunan mesailinin mevzuubalı-se dildigi kuvvetle tahmin edilmektedir OazlHz. ReiKumbuı Hı. oio İS %unr kadar bıı acyakata pkntab-laıı vr Anadul j asbiliaaV ya-pacaklan bu bat crolayı-ailc athrıa»ıtd<B f^e^cakle.; be^aa^edaiaıathlcdeT. Sıhhiye VekiTTgittV s.hin,.- vehiıı Kriık ıı.. «fa aktaaakı ıırrala aehrUlıdaa Aats-ray a haıtkeı «Imlf ve laıaaj lae maaaap erhbaı ¦teninin ve roalı aalre taralından leayl tdllmlıtlı. ffIbnlıal balttndan brr Uanıı bir la kıl ılı ıı.r lı.uı>ı.ıii ııl-'i» *'¦¦< ı. "a- (lı> ka ba auk jrrkrdın birine ftl'.'ih i- ¦ lı-ıe ' ıııl" ıı ı.l.-. .ı.l ip ıatmrk KMar rnrU hoca bl* c n fada rimıiı. ...i,.ıı. de ¦•ut Aafcaaı paaa aarl'lnudL Varaaja «Irllp teini Terkler aalalı'uılar: Onda banja aa ;.._D addafa kıTI Mr adamın r-tıp '¦ .ı»nıa. «itip Kana , ... ı-ı.ı fıı. r..a«>iım iıt Kaa Ba haBelaark .tauBB or»4a bu h bo»*» olana* lam' tCtac ba lalrrl lanalrn ra ktaar Kadrlya II. »a «rkadaşları vapurda Gclrnlrr araımda aadrlye Uanımııı aannl Kimide ve Madlır Hanımlarla «rcl Bank re kardral Nııı idir, ¦¦lîhballrriıır. akraba re erld| - ı 11,| •., n; ir I '¦' ı" ılı ı lal kani Uhautllr tahtı -¦.mır -lıarab aaababaaarl>ri laaairr ııaktraûllp fi ı«Lir naekatrnen Kaanye Banuala ıhraat gribal paaa rapu-¦Irdrıı >rhrUn)lr («lııUaler Mr BBBBBaM 'ardır, n bu ıı.r..ı.!.ıııtl. hnhOanrt h> kraMU^liK aaanıl daıroaaln-Bt raııaaMfSS 4e Bnl-dlrr rok ma dlıaanrrrJaf BrOnerlı hl Mı roılı ' a"< c aaa> 'laah'-. Tamiatına |tm"atrt'ı* Baf-.<« Ca^alİDi kil — Gaat. atan» aa Babadlye aduu ba-uıukaı laah] ı II 111ha İli ı I bajnil «aaaa-. Aaoab b alrJadaaaderı mr—ıt a«iı atara» arJarUm aay ["CumHüriyelı 1 j Ucuzluk kuponu

I 3 aflubloa cumaMaal ! Unir-'vk kupona t f !¦ . cumartanl Cumlıuırl Ucuzluk kuponu 3 ağuatoa cumarlaai •enabı kaaBb aaadrj ı IBa labaJd baaaa ha H> 11 iı Mı.ıııB. aaaaa aaaaaaBarı Ba aBtaat «aayaaiK aaaa aaaaa! aa*.ı..(l atayınm Baj bıtariidı rab..< hm .-«. raB lataatad ıı-"-n— aı m B> B> braaBb ahafanaı pab aa halanıMlU Ve Taru .™ı. J> -analar kl m . mıa> ,-ın - -» ba MI aha ı..... . (alta dar... ' .m,n , aa a>i<llal »kr nahJtal btanbulda. l-p lamak l.t.ı> hilr dıı|Uaiı. lakat bBDU 1...1- yapabil atat Kin aak vı v .iı 1'" prhrln........ladyaaak Idlrak ..1 . 1 Bplrdljrlrr. Ibtlyaç vardır. Blada .1-1' alan da dua aidata .11- baeıla 4a falan banda n Ibarrlla*. Itıalaı Brl'dlrc bryrtl arıb rrrl'rBa < 1 - -. banyo-ıı ........ ¦ yelini llaa Ha raıllratnl MUaaı auıaıak «le tırılla takatin atuaauk IkramlırIh ııtjı—daa kı«u.nrl ¦ 1. .1 Jia* pena iptaıle Btldr bir baba! • -¦ ¦ . lnaJiluıM aayyaJı nal M lura'rle. •bal bOa aarra» bahaelenah abaatlt. tahaia Bpya* trtlriplF aa NVi-i'n-¦h* Bor fard-jı anal ıellrtrr*(!nl< lıu aa>yaJüara e«artaaak balta 1 aakaktanrırr MI- yahtarri. T-av maaS. bbraa iıiBın.r ıı» latan. ba«. > D* alahOanCal fSaMtee : • ¦Aa ba- daUkaİr. re lıat ba lıallıı Mr | • ¦:. ' •¦-<¦¦¦¦ 1- ¦ - i' ."nk rdrraflııdraı ı. D .İd, baklklBel>diyalıayal>hai' Uda» uman bo parlak ktOkbaltn I» „.ı.U ıloimıı- alacakta. Yunus Nadl Bugün satıp yarın aramı yalı m! apflf elari ylıııl Mİı-f Kaaoaı-U. . - ¦ Ta-a^auataaa /arta aaacfa'da larUı aâaaaaaaaaaaaa» tjff* arr» aaaaaaat raam**ı **t—«iı/aV-r ruuı'nı anâ-ıı'f>a>>.V faU-Ua 20 Bananı Jı- • 1 ı~ I jjl'İr. '. n faan'ıp'trı lıUtvr aaraı'raıl—-.-1fit yii.l*.'İVj. (¦«la'.-ı 'jttkJı ıtaoJ fdJ-ı* ır atta» .VI i-ı-^lıa laJılau/ıB»îı İWa Idt-arian kı ı«ıv'.' M Oh i- m,t',ı,<l\UHf-utr fimin Vııkardaki lıkrayı Irmlr gjie-tclerindea alJat. Mlhnklka Etten tene barı aikkndar leval la aıılye Itırnclaın mrnl III.•umuna' İleri 'Brınllyterdi. »elice BuMaraa Kadnlal ı->,ı etrl neuı .aınl lanauıı pahalıya yealk. C'r« a-«.daa.ı. Mrer baalhal Y':an ba Kaıabelerdea -ıilade ederek llııaa (ile* ttdhtrlcrt ata ve Vanıalaıaaa okkalını 2A t'.ı .a •allıfırmı laıulyeyl geae oalaıdan W kuru, laı Iatiyle VI kuruya aldıfımııı; Unutmıyalıml (•mal Pş- Hr. nln Ankaraya muvaa.ılullan Ankara 2 (TrJeloola)— İ8-mel Pasa Ht Haridyo kooa -ıkcü >aat 4 te Gan Hz. mOgarltnileybi tiyaıct ctmî| ve saat tekire kadar g-orn jm'; ¦ .ır Bu mûıakcrclcrde Hariciye Vekili de bao r bulunmuglor. Bilâ-here Gazi Hz. refakallerindo IsınM P?. Hı. olduğu halde »aal aekiıc beş kala ittaıyonu tef * rlf ¦hııı.iı-. 1 ır BasvckilimUîborada Fcvıi F .. Ilı.. Vekil r. aüf eradan banları y yi elral) vc bir aakeri müfrCia reamİ selamı ila eyklDİftir. Umct Pj. Haırellerl baunına ayn ayn iltifat etlikten aonr* Güzellik Müsabakamla?:! Hakem heyetinin karşısına çıkacak Hanımlar hangileridir ? I')uı,k..ı nüıb amuda yûıdcn (azla rey alan guletlerin ilim -lerini ve aldıkları rey miktar-l dercttlik. Bugünde Hakem heyelİııin karjıaıoa çıkacak olan vii.'filcrin isimlerini anagı-

ya yaııyorui : a. — n..ııı.»oa ¦ v ¦ - -¦ » • , II aı eo«ı u 111 n—ı un**! ,1 .1-*. I>n n il itan İL U Car*. ı-a n. ı, ........ — ¦ ca. 1 ... ¦ ıı. a. ttaı j; .ra-ı K. „ n-ı— a. idi wi.au .1 luıu a>» 1 NııaH—a H IHI II* V>>ulı d .11. M. ıı... ¦ ıl. Yukarıda latmlerl yatılı ha • mutların nazarı dlkkallna Yukanda ilimleri yanlı ba • ıııml.ıı-ın aşağıdaki maddeleri Hicran H. No 4 dikkatle okumalarını rica edı Abıhayarın sonu — a Şimdi de bu kaybettiğiniz para için yeniden bir kâğıt çeKermisiniz ? a ani* m ¦> U. GlB|lır — Bakarl — tu artık cu mı ¦Um nıiu der. crkllUdU*. t ola 7 hatif mii'-cbh' i 'iı. Bılbal lu.uiiml arMı.d. "I • - U da Mlbıl ıı ı - ıw- tı Ulu yanmaktan baıka can ı»k Ilı • . • ı. ll.m.IMt.l. (Mak ,•¦!>> denem-, 'k halı). ıtrd-ldl Oaaa da iti kıp kiramı vl.iL>!. oanrı la ı-ıijlrı. b«( ııl namn lı . IrnMen IH (İti ar u Mire h.«ıl «aha al Balıın da kl lıe revan hrll. ıı. .-..ıl HU iriler r...-„,. aaVM laarlıa karha lılıl-L.ı ı - ı — Il.m JJ>. r ..I ıı .1 Dlmilr.'rnn aJTUı arta Arın bu Bu ' r İBııj. Pak mı. kuna da ı Vahfar (aramadı — Baaa .dehan. ZQaaı .nar.. Ban. ıBjr arlı yap.ni> Iımla ı ¦ ¦ ı- ıı>ım ı pala iran kir n Baha araarıa Buua Ba hay* bedeneni, yirmi riarl aaal İçldfa adrr-"*•>•-¦ dan ün? 3a> elde o ilada M pallar kalkardı"- H sBfoa II Tarraatkh heaap drenim1 .. Had) kahal raırae Irafındı | . aııııltılaı uld Şehir ve Memleket haberleri Şark şimendiferinin çok İyi bir teyebbtlaU Trakyadaki meyvaların nakli için tenzilâttı bir tarife yapılıyor aafrr kaı ı-nri ¦â aVul-ıNnu imarın kapa Kaal IH ınıır...n kıuamanaı nar.,.,,.,, Hap htraaıı: w Vah -..ur Ne yıaakl. I. ur . . ı 1 III.. ¦rulariB da pak pa|a »nen ka). hatunun- acıyarak kara m m ı uiiı. yarlardı t ılı m euu eekenırTl» bn ka* ıaap bu» pah U» piM Demli -ı.-ı aa y paraatnı |IM Mr aaaaa* Barda, -aul.ardrr Pakaoaa Birle Mr kakar Bili .-ı|-nnılr K ****

ı ba Mana laldı. ıhac — İla yır. oyaa Dlya 4) Irıılr arda. KSfıllar trkraı dır ildi ıin ılı . ı Pakaoa t ...n.uı Inmitrlrrl. aukBneUe: — Srar bar milyon frank barruıa rai! H-lı araak baı|hnlaaıaaa rjynaıauu •ryrrlaaafr Jiıiııılınır (löl ra»-.. n . arkanın dea.dıı Naaıt, öofl&ntJI-nlat mi? Sarf etmeli için taaaarruf! Sekunaara Karaatat aıaaoaaaaa beyan Ha».....a rapuaaaa nhaaa*. «ah fanan» dakaaı alaa aahıalaııaı yandın (<vrttet'Tflı ba r a puma MrtaCl laahnaa df.rdlıa.1 jn.ii.-ılı Benlıaı hl: L.H'JIİ i ı.Hıl» iki .1 <ııl .i ı\W., L,J larVa Ur haaM ıın: taavtalrJ «aranı j*P<a»ak lalar (ibı 'Bu ruıunuiı da «ı. h..ıı ıı...ıııı.,rı ,,„. raa.ra.n ı....... ... ..ı.ını.ar «btraaı ** - leVnrnu .nndl da balaa kar ki- bark > aartaı a-lhar yrahlra kllrl ııbrSaBl 1 rr UaUyı •*-** Eııl.. k..ı I»m. .1 Iha anan .MeMibaj. «—* Maa, aaaaa aa lira ak IraaakMnl *Baaaaaa anlaaaaı «BM (traadı laakı Kaa4 B>- BaBBBa T avlrl.,1 ha ».dar l.au atıaatrl altaa. Ba lılaımıl ı-w r»adıla»ay. a *. baha iv-., a—bal ılal......ıaı ta* BM ,|._ IİH.İH. IHpa uaatr .Ilı t.lahVa baaaa da alay alaaahlta km Bal ıUm.ılı - BhB ...,..«. baakaaaaab lallrat.korror riauılır mcTralanmıaı ' Bâpab attr bir darba rayaıak rol. mlaııhııaa Mr hararla ..İllimIrrrkra arıklan arı(a iulaıordu Kaal Dlıullrlrrlm de labn t!, (kral ka rleadBar aUlnlr rmiıMıı bur al Baha ayaa Vakau. hhr ınm Kin pr DlB.ilr.vrr: Ira- Ondan. ar.m ¦ i'in -. ıl ıı Brınra h*»r HM bakU — l-ı- banda hım ıapbrll<lnı! Ulyr aaıualıımı -ilkti. Pakaoa baau duvmauaıa (İM hep ahd aayaaa ,bandı hadiakal <k'IİTarBıı ı — Ba eli kaıanıruaıı m rntlynn frank alarakMnııı. Ilrmınkl kir anllraMae Be bar nilrau hatırandan kurtuldukları lıafka ha¦aı.-ı.ıın da Itrtamn aaaraaaaılaar — Yeni Müsabakamız Müsabakamıza iştirak ediniz! Medeniyet ve insaniyete fazla kim hizmet etmişti 1000 lira Şu suretle tevzi edilecektir:

kupan aUanlare 7S-BO - 2: MliaaaBlraaariaı aakla nısfı luraHlı kur'a İla aflO-iBO aBlIrsaartlacamı,.. MadBnlyal «a Inıaniyeta an laıla fil z m at arlan Inflan*B re» ıı lıabaatam Şehir Islort SokakUna laaaarı upa lalahaat -ak ! aaanai cukaıkua leaar raraaa» —a,-kanya-Bdc ..lıruınYeni ı......... hatta MBaanaa BaraBu eırıaana aytaı taka Baaaa,,. nik. Mr hal InaaaBBB ba-ır tUftt. ııa rti'.taı aı Eamarael Hey ati Fabaalye Mudlnıcl.nm ıı r*atı paışıaıaı liaruınıaı urrıauılr Çaaaı-aatua aMan yoru kata ıraca :tL«r ba-¦ap K-nlfl Keyllyeı MOdan Tır* a*ı» Dİidiılaalaur Yananın harap -m|ı MaDUaun idrar bnar ra ınyıaaıda «ava'i »JBran 10" fal-aaee. ıraeraa a»n B au ıpn ra-rıa: kaBari asa eaaar nraUBnB O alın IHI kara bar barıa£ kBBBBBBaa aaH .r ra raaaaaa amvTaaTaabaMraaJ Maaart ikraataBiPIk akur¦ -ı n- aabat mı atabaaaıda „u,.B hailin duaauii rrlbrlam <• 'ı-raa* Beri eaveU-rata Irurtaıma ular B r»frı i sa r l a rtf a Pptrol !.. Irk.-İr1 .in ¦¦atanla B—au raBı Banalk-anaa rdar. BBİIP bar taaa> rhta aaaaaayl bT PaBB ha bVakkrlar 1 ItmM kaap aBaa ¦aar.raaa.rl rarav-aa-TJ 1 .maartara. laa-.. Yanı (tuaıuk larllıaı lalkık rdıarm ır.. raaıraarı Itoınr kalırıyanktır Tarif, ndaniernen birinciliği kazanan marj eni yal harhrnlna ray varan karllarlmlra da kur a ila 2BO - IOO -75-50 25 lira vnrllacakllr. Talllnlr varsa her İki büyük mUKfltaft. yani BOO lirayi ö İr elan kOJnr.abllir.lril, I ar Moaılılı Hûııılı Ur. h. ir t. =»ak-baHIınelı leCUjor ıapılâaaııı>|iır ri-ırlffu Rinumatta Sayrlsetainle vapurcular arasındaki İhtilali Sadullah Bey bunun yakında halledileceğini ümit etmektedir ıı arrt MaSal Oda-ı IH? Ş« aaııriarBaa aaaa*rk)ar ki Nı.rıl ıCarı. -ınrahha. -/aktı. Caıanlyell h-irdi»ram naahaB-ffraıa rayın eirlfl kıdmeian harlr ı>la»lh m- . niı. 111 ıırmr uJraal 'iırelllc kendi kalatmi» <a ha ... .ah. aaakfM ıai-..aı. kala * kaçak et Ikraaslyeai taırnalan . aı kira.ii t Cart.fi Hene»,r-ra. aaa laaııda barı naıııı nııraurlaraaa bakar a »fi ıVaRı anaya lana f mraatı umumi) ı karyılıgı m adın aaara "Icılrthı ıdareırltıtn -Ikrantlyı ı .'linin ı.-.-rı.ılalı. . k ne.ılık ^.ı-ı.mı.-mı. r^»tl^ba>^B^IbİB^rb><7| • drıılı.ııı rllr.ı, ,!, kad rdrrrk dilli buluadUu

' -1.1 'ıı -ıı • . .1 ¦ mi'tk naa umu mu ı^*";! *•"¦"* hto ™ ¦ ¦ -- ____|IHIra ıtaıU -tınıları Ibıı balara (Mı «aka. d İr Pahal aa aaaaa lıaadUaKa eiBBaaaı ayba lak* ıı .Iı». mı ı ı. . .m uaııuııdaı ırl ı Uludağ seyahati Dağ fevka âda güzel fakat yoljyi değil! Virajlar dar ve aıklır için har a lika mevcuttur lı'llaaaban phrk» taaaa rttı-n *saBB laBaıaB hay şah aaav " (¦!• ban nranautlırt- .e bav tarla larm taabab •» aataiu laamdu Vlraı-llaı ant baahm *a raardaı kat jOaaea (mr cok kaaaLa oltıy nr Miuklm bayahkl fHah virajla MıUırla 111 -¦ ı --..II-.—r.ı .. rıaı.¦-'.«ııılir mı fOrd'lk ne virajı Bahada aykadll »a-.irtuaelı nra'iann Mr an a-rtsl hSbD t—a". ııtı «imi ut adlpot. ı——' na baaaaa ar*aa ^BBaMaes hBkv IlIralaUr Su kaide ba kanana ahal af »e Irrtl kanuna mr-tınıridıı ba İrtr dr ha ¦ d- arnı ı,-;t)d:r ki lıerkva bum ya ılı reye çıkmak vry ı.- ıu 'ir OUDo ıı. lııl .r. ra;. iuhm nuvar. anır bukl gleJ. seyyahlar tf Btn ırı nr,KianIar çak l !.ı ijıı.ı.1 ıie:Lı-:.lr ı r/rı (ir^nıak ıroscrja (Oa-rnkior. rlal-D yapüdıtına ırl ıilıarntnbi olel m t kında yanlıt malOmal rai P.m.un da laalılbl Ihaundır. Buraaı aanaioyurn oaaU nuı-aır ZSM rakamlı t» şimale ruauaaoflllı şu rnıctakada aa r- . t r.rr.ım ejtaaıaa. ın uı alaa (a haade ne \llll.l .-» l.l.lh .1,1,1, BBBSai Vaaireıı ı-rdlr tin rirı.ın randana.rr nalla d' l«lıı m Um n Irtlnaıaı rtdlr. Mı'ele İla Idaanl iı ¦ Vı aar>ı uld ar. Ankara 2 — Rıuv.ı mı.>l.d mu »hrt II. oıolıl kot una al ar dahil alan VMnı Mailitah Ir.Vıf HM bO 'fr-ndrl-eın katilimi M hakınıltlIM Uluûağa bOyBh bir seyahati yapıtınk Buraa 2 | Ha.Mil | — rr Banı anaayei effal Caralyearauatıanı Mr I iuda( ıayahara ¦ .¦.prinanın: . Maataa ,i" fadırlar .1 har.Binlar Blaatidın ıı dllaııil' VnMK aranıl İt» hı*. a*al . aaaatahaaf Lıa|B. BC |aa hBBBlUBİ «a .aam- ar»-•BBaVa • »SeaBa r.rıiınnekifı. far taıbaat ta* ¦¦ Baaaa har İtlim ar. Paka dı ıhıaıaııa ı.niür.ıor. Seyahaıe laı (unl Huld-I Bay bir İki fSaa kadar A »rupi)» ¦Matah hMShan a*«aaa mabıiı atcmurlycilnc aılrneı ıSecakbr. Kir Bir İr luuı.m amili ııaW> ....... ..Ilı ı|.„,l. .1. tarhı I raUlDar-uuia r-.l.atı badoı IrBaa İla maanun avukaUatr Baaa Ba bakp aa ..... ı. laik karjıiain noıah U...1.1 (ahir . rrkUl I (ee.>-.-c aaa im nyH M Mı mu arat hı Da na ¦•ı ın.ıı-1 i arıaı U D.r I baıakBİa haaaBBt paahaa baaaa ar kun bu (urjı yaranakıas halka i Vah AkV BeylB nauıavallı narmrla yapılar bayOk hathı yaDmdan ıe aafıllorrt bu hı man.kıkndBr traUaaanan eel Bly* a. m Bedri B*r<e raata

rtt: 1 — Haaıaılaraa hak.m kaydı aanaaraa na vakit pkaeak-Lvaht arma 'mm .i.-jm . 7 - Ba M -«aaaaa aaa>aa«-¦ rl Faril lb.ai.im Bay bar aha-akta HlİBuerl alınacakla . ıdanhantmtıc lııtıal aıllracaal edrrrb birer .ı-uan slraaLı -darlar I aaaraeaa* aaatam oa -na maada btrfâa 4 len 8 e Mal Elanl Lfloudnkl (No. 113) kadardır. ) alının m na 10 afuıtaa cuaraarteaı gafal kat * ¦anar. aktar. 5 — (-i-iteni a aatrarka-dar .İM- kaiarUıaalaaa» rica adanı. 6 — Hakan heyeh l>ar«ııaaa Cihroaklan iıtûılıal ı. . • raran. yarienae daka aı rey aûırrr akaadaBeB bıar llk*t» IW »eyn alfakrn msracaal rimeli -dirler, Aakaıa .¦ (I dalanla) — CtlBt-rOk tart İninin laiBlklBi kadar ¦t aylık muddcı Isl hufOnkl) 1 larllenln İki mı-lı dırıtıalnde ' KUBirBk ıılınava/1 hlhcrl ılı>*ıu ¦ deRUdır. Müteferrik Seıir (üm Kctirilıror I abaaaat tıa»aaıı lahı aıdaiı Mı kana. oa •araan kaa-nınırıı lara ıtıdıa ja' • Oaak ıbaaMBaı naıaa rr aunMaamiflbabnaıB bu npıırtı lenrcattı faa"... Mr raaıl tacına ha. nra '-. ' rdilea hattatlar l'haoBMdatı nrıu . hattaıla-iıe ba-BJrı aaajiMi maa ak, « nr< dırnaKbaUhMSı tkr btraal karan _lunrjanBaahaı oaiayı ( Anadoluda "Cumhuriyet" ~) Zonguldakta muhtelit ziyaretlar Zonguldakta memleket hastanesi cidden mükemmeldir yalnız buraya elektrik gelmelidir ?evrak kazaaında köy kanunu Kaymakamın azmika lamaman I edllmehtadlr atu aaairuf •~aaaeaas|e CkaamarhaB haaBaSaaBBan Baaaaa atak. hata ipi b» pardl raaeab hııaba...a aaa. m-ıt. > ı. a. artanı — «al a»nı Mr BkBPBB raaı ırıdıa Yılaaaaa aa-.ua abajaı takip rdarab ¦• aaaaaa rakıvkaaa ıaıı. yaraa Oraraı aaa* dr ba r..H»a |rı=«ıaPjBjıııiı hat aaıayaraaı M rar r«< ... Barkı Dt^aklayam Baaaa». tak araay ar «ak retana aaaaaB aaaa..ha» LaoB ¦el Bovrt ruaa Ba pnaMBI atn raaan baaaaaa Baraaai — m aaaataaarki ¦ >aaa_r*Baaa aa manaı uhaa ara*, lataatr -manı SaataB harı Ktara-rtiaaln amna. aranuaBk UBha aa-oal tem um aaraaBB hhı aa BrUUhMıı aa aUVıai. Uaaı. Uta! ra Inyaı baıa-autua latbliu Mıaa aaJırna aka BUBaa (Ba Onttndrdlr Kay (analı anan talk İki au*abada tamak BM aı Bide ırı.ı. ijııı-rwr( aiı» calaııarı dalar. Kaptlıl aıartu fcaroırr g.uivIai eaknl BT Kr poOı Pk>mrJ •» KeeıKt Pf-cBk-r baotjtılı-me barut efrciıleıdlr. Otbı Itaym btcBi'ti/l. --'i' . -, •e mhrnaaualdlr Ka~ba Türk O'.ıfc ı ana traıafytr mearu: Tlu.'aaı kaaariıı rrerr raakaBBtaBl aatrıp Btr . Fual ¦ ...malak M IBka Ma — arer na Boan ataya aeruiatı aran aaaıaat. «Muı aaaalaanaı aan> yaaaaaı-raauı aaaarai pM J Bil—I" lakada Hayn BVy t—e hnaBaBaBaraj. nar ba tav: btr ar .-yara» har bajhıa aar. BBfa» feaSata nır-ır "-talar akara aa Paa tı>n-lanr.ı tahaaı -OiJbU ınaan la la hUairn raneoa raahuın. »aıaahtn tas. ItaHdiyr laıal Ur hırıluı haalalarıo ı-rr-klremıt-n yrdlh it »adi II Mail I İlli 'lauBla yabalılet.• _!_u .ut., iulj.i (İUI bil (M pepler Ba atu kalaik Ba (adar rav-

60 hayırB aa arya ufak ruaıauıaeı tpa) ¦ ..raını". naans DenrB kaıabaaaı. aa^Taranı Zmaalda|u> ,™a.-.ı ı ..ı.iı-.: •* ..-(Uta tnrıuı kDBılîl Iralarına ir.uiUIr.Hir ÇftaM kaahB «:.tin-m UMcartrıl afik te toyu cıuntımtfhtelll anziUttan laillatiereriıM ıe m in İçin 13. kupon ne>. redryvjraz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, Irrftyarları gllnU, llfktelerlmlzde mllndarlç bağ en ıflğlnlz U telit mağazada Ibrur eder seniz lenzlt&ta mazhar olursunuz. 3 ACılitot 1OTS ON TtLLGRASUAR Rus-Çın ihtilâf; aponya harici birmü-haieye taraftar değil »'•IcMa İf*J devlet arasında do0ruden dey rüya hail «¦Kh I ıtl . * Hı.ı- :.tnu ı>ın-. «ayar CU * *<» n-i-Uimı tateuark :ıUI,l m-'-U-L.-. İm urtı.ınım'-. 1-lıır.t atıra aan baılri bir MtnM» ¦im um lUcaima «aW taia am n«awuU JıraaıMı __Li.-ı;ı ıt.'.- ıl rf.ii <• || < . I ı^n^^ıı^ln*^! Erazl tahriri ahririn sür'atle ikmali için tedabir ArM I ıBOMUİ' — İKİ ııl ı Mı İm«¦m inan nU tnfcavı imik*. Ka/raıt 'am aknav A-iifta M. rrtnjf. nta. P.Canaıkatc. Oelıao!". tmwa Ta» rv-.n--.i- Tarırtr raııam>a>|pıl *<ı.i». Hmn.ı- lı ım ııa art*. Vnlıı. Ot*"" Kaaaa. anaatasta, »aaaar. aUrk »ki Atsa* .<..-• • r. K » ı. Aryan. ıt«uk>. Tanırlı. Beaa-ı — <« Yaft*>>aar anaar. u — .ı¦ uar. nnraaar»ı. «ara C" ı aV (htraaai'. .1. ıı,.onan. y.na*. Ç*;ırı« K> v— Siye***" vttikavle s» ir nazar j Lahey konferansının akıbeti ne olacak ? Devletler işin esasında feü niyet göstermediklerinden Lahey konferanssın hiç bir iş yapamadan dağıSnıası çok muhtemeldir SIHHATİNİ Şeker hastihfiıniii teıiawisi Puvankaranla çekıiınesl mllhlm bir lahavvül yapı m esi ta Pransa dernokı ız siyasetinde Brlarad ın ııelPaşa gece yarısı nereye gidiyor? j Mithat Paşa Vusul ağanın hazırladığı kira arabasına bindikten k sonra yavaşça: * Yusuf ağa, M nîn evine,.,. Dedi * — tsbe cinayette parmağı olmasıydı heSap v ıı 1 '¦" kup kaçmaydı; derlerdi. Pasa da un altında kalır giderdi. İşte o umsn pek kötü olacaktı- Davayı büsbütün kaybetmek vardı. Rir taraftan da neticeye kada mek vardı-Eğer kendine bir fenalık gele-cegirâ hissederse, 0 zaman incitir Iran solo h ıı1. - '. kaçma» Liri barem taratma geemıjü. albuki her gece yatııdıu cvl hareme gitmeyi. .¦!.¦.'> )1 ¦" ımaımı kılmayı a del edinmişti. Ya, Avrapaya ısıuıoıma ithal ı da Mügür (Süyıaan) Pasa gibi oylarca haillerde çürütüp beklettikten ınra (Bağdat. Ye mene! SÜrûvemabm yoktur. Halbuki rîyade kumandanlıkla v uıandaubk emrine gel< VC I; rdekı -1r, emniyetli adamlarım l | --.va istiyordum.. Sîvit memur başını kafi cevap vcrcmiyordı Paja : — Tejekkür cdı lum. Silin rna.a$ımxa il lul ı-..:.ı-J ...... :;ı Hû ı r uma dır, ben nmifjıp her . j.i gibi hareme başka daha n göstereceğim. (Yusuf) ağayı Sİvil memur tnecidi btne doldurarak eil

gı:ı Sun* varif r.ı ". ı »rıı «Dt'lyen «ı any^nm aya. ev raimi »on-.ede Muhna-ram Fa:ya* Vali Efendide dtink_U_ yarışlar fit neslini ıslah ve himaye etmek için bu yarışlara fazla ehemmiyet vermeliyiz ¦ırana» — Ali Sarı askeri ne- ı Ab o en metin ınaauian cop bul erek ta fırlan terıddBt t e kararaı.lık ıarı- Baalanaalan bdyl hû aryacı gcaler *aa*a »iph™-«kgm*lbd,rWI * alaturka saat üçe doğru vilâyet makamına Mithat afiycii gelmişti. Milhit Pasa da zaten ondan bir haber alabilmek ümidi ile kareme geçm işti. Kiril mearar pak teraslıydı - - i... girer gumaı l — Paaa etendimi. . HOanfı Bey bir bucuk r-aattir makine basında UtanbuUa goril lüyor, •imd i •elmfnajreden o lop kumandanlık rjoıreaâne gitti. İkimi Pata ila bir odaya kapa d-dılar. K ulu nur da beruva «net-mek üıcrc nexdtni«e kortom. Diye bağırdı — Ogium onu ben de biliyorum. Senin knmandanlık daire avıde -ııhrem arkadatm ear mı? Zabİtfal o gibiT... — Yok rfn.d... . kumandanlık ıl a i resindeki r. a bitleri o coğu yeni geldiler. D-'ilıli, Ta-vaa, Aylın ve Uuglndan nak-lettrklrri makanu aarMİrridir. ÇLmkft ali,Lan Golora gs aVror, labıUn..! r;oğu horada kumandanlığa, kıırr and anlı kin kiler de al v. laja trnlmia.. lkinei kordona gınen ınkak oa-\ .ynda beni bekleyinia. Ben yal-" mı galecegim. Yahut a en ttıc-rmt tılshlarmı da al. araba bekleşiri. Sen gel bana haber ver. Haydi ogkan v. Dıya ayaklandı. Hareme gteti Yusuf (a, araba bulmağa gitti. ı Mithat l'aıanın vilayette kend i; I-ır-'i-.ı landosu varken boyla. giıli kapakh bîr kira araban buldurmak istemeni pek tapma olan aidi. Acaba ne yapacak, gîlitcr bîr Urafa mı aaıuşa* ı eaktı? Vakit hayli ¦¦ ı.n-ı;tı. Paşanın oğlu Haydar Beyle luılan cokinn uyumuaLıraV Haremleri hanım ak içinde ıdılev.i Kadn kalbi malkan : ?-'--le i alından ötkrii rrjertma] «laeak- . lardı ithat Pasa lükûnci için- . de kendi odacına (ekilmiş, ev- < rak ve ni|>nlarını »akladığı iki içindeki klgıt- I bula naeıgai omuga bayJarniyU. Paaa mm lan ne yapaeakb 7 Son dakikada verilmiş kararları mı vardı? Böyle bir -.<¦. varsa ta biî tok geçmeden anlatıl a rnk, meydana çıkacaktı ! <,'vk'nerelerin içi kağıtlarla dolu idi Butıljrcian çoğu lak-riUt. K"Ct gibi seylerd. Mithat Paaa en Linmluaıuu saıı-dıkçal-rda bırakıyor, ehemml-yet«tı gördüklerini getirttiği ayıı bir ir (I iriİsmet Paşa. Hz. geliyor lıifin- .ıMiıara raaka' 1 Gaıi H« d- Inrkkt* vagon res-loraos glrmMerdrr. Bilihareva-gona Hariciye Vekili «e Mnl rye ekİG de dahil aia»u>tur Carî Hı Umet Paşayı Gaıi ralaayaaaaı kadar teayi elaaialardir. Bu nada harici Bata Sil etrafında knmıauldugu I ah aran edilmekledir. Yunan hükantetine v eıeee-gimir revabm yano Atina Ul--ııı tarafından Yunanistana tevdi edileceği aûyleniyor, bûaraûıakeıat etrahnda trati .dil-n vesikalar nenrolıanncaktır. Pt Hı «la..onda çok lc»uj ıdı . laUe.balda on gOn kadar daha kalacaktır M Iraur tekirle avdeti ntuhlrmelder M. Papa Ankarada Ankara ? fTeln|onla|— Ban . ı ¦¦ ' ı. yaıdıklari gibi M. Papa Ankaradan gitmiş dcgU" dır. Hon dadır k' aclif - -Atînaya avdeti için rraanrn m al nm at tcrılmemirtır. Aakar» 2 (TeMonla)—Mertti VekSlenan dunkS ıçhnvaandaa soan Bnj-.kıi Umet Pasa ve Hariciye Vekm To-fak Küart Bey Gazi Haı. nl STyaret ederek Yunanlılarm aon tekrrrlerinc »erilecek cevap hakkında uîUu müddet gOrüymünlerdir. ı brn yana Alına safın mu tara* fmdan Yunan hüküm evdii çok mnartasarldır. Heyeh Veajbrys n. ı—t ienı gelea İsmet Pata mllrbaki n. -_-< inayeti m geçiratak öl ere yana ekaprr^. Ulan-mla kareket ediyor. Muhakkak ilan bar sey vana Yunanlıların »on teklifi variyeti ıslah edecek gibi devildir. V*« saik n.-,- .'un..i- ,ı efk arı umumiye bu bu m ita daha rjyado tenevvür edecektir. Rııgünkü hava Ira namsm.ı» gara laryak. ama scaı T da TM .a 14 ta TM aa. noa poprardan e*ea rtıgerm -ıı' -ıı lı ınıircye kadar çılmıf-tu. narartl İte asgari 19, aTamt

i. lluglla rUıgar tıns aya hail la ¦aMhnânl Uuı.-.ı yarıoneoan İtle Inllbn •:- nrvMI II yar»latmm Intoalat >lll. fi» jans U s « dana yuka -tnriHİnı üiın Uki Hali. kan ln(lti< at re i:-: •' -«endi. Dun nuhMitıln. «Malt BSSav muaigtm VH Blandlal- vnnaa* ılmalc İçin ac ni«an-ı da Mit-sebbüslc-ı aklı ba-¦-¦ıiı - ¦ gibi ı geçerek ıbğıua ka-' Bağdat HİKAYELER gozu Oarlp bir İdare; Bursa tramvayı niçin bir türlü yapılanım r I Şark Âleminde ¦M nnılııı Olrlnrııl M*ıat tu parlama* fltlnıı d* annaıi karda al""' ¦atmak iıiı' 'iı«k ok ıuıal fUr*i ılıttı. Hee taraf (aaa Mı aanaı katana K»-at IBIty™ hake a»aı<Ma taaa l.ı..-aı *. adat atfanıln «e t»u*r. m ¦, arak Mvaırue |BaBaı ¦. aByard. nail taıı.ı baad>ıdı Baan... f a* u aaBfayaenu On Bat aaı alu raaUm*a laam «KH fanta* kaDa Hı ataç kal-.. Onan aran. kara aıxan aaalıııı tmt at*ı Naaflıntıne d*d<ı artaaaa uoı . ana* karaVoaua aaaaat ¦MM damarlarındaki lanın eauı Mı ¦altı ¦.unda nauubna narana etıtjuu DlaarlU Yaat kıp kırcım uimuata... :rcı «e ıı»ı <. OBUrm-j atıtı bumın ucuna bala baka yuıuaıı . aundl nenk ıe Oryteo temde Utı... Acaba*... Acaba di lorda. Hala pencerede mı? Bua bu lanla bakıyor muT... Bnsım hıllfte ce>;rei.. Odalerın kaydırdı... Gene kıı uranlıklar re (Ullerlr >eı-eeıelenmit peneeırden iarkarak om KueJlyoıdu .. a • ¦ Klbat o k- * bK uyku uyuyamadı. Talini naldı da u, . ı un varamadı Şifalı kesik >aelı. Myth » t"V *ı» Ur ıılılj d t yalından aj.it-mıyordu Katı «öle. kirpiaiartnl kır-[ı ıiıi onn bıkıyor llanın atıerek ^UmOyındu . Vr Nihal onun her ıtrekrllnda, kalbinin (on- ¦¦ ¦ ¦ iyen bir h« (ı jlj. -rak gOgıUnr .tıtrnıdı'ır.ı. «tmıyoc a*ın. anlıyor ıtu BııaU ıaniı!ı uyuyan /Çilerini acar a«maı tik MI derhal »lyınıaek aldu. V< usro beyni boyalı itti... Orrvç kıl halt pencerenin ar-ıi.ıtfr MI Va MU ceıa bakiyen d a... ' Hlhaı, bu baluıUr altınd nimi, taun mı... Deıbal bı'^rj ot e (ter ek oradan BM III ¦.' .. Arlık bulun fikri bulun dBaanraal o bey ar boyalı e*tn sanır a (aklarına takılmiall... Mı liftin caheeılncr er ne loıın oda auıı (Oran btr yar kealetıl aa Mr daha e ladan ayrılısın oldu... deıdlnı anlatmak onun İrin ol al alacaklı Olııııiı ve arkadapıun İlk aak B Imbu n ıı yandı. Bu mealup nr kadar aal oiınuıCB... Ke kadar ndı nı talyum. İrıcUnvan alaya DUaUndtl. Bunun bir aynını mr k raauu (ikanp o peıı-ıadrkı ar-aiia ¦dndermafl datundu .. Fek»', bu etnatfM t liflen bir» aa laıuılıır utandı, kııardı ve Bun on ı ıı far crıoi'i Bulamadı . »Iha t artık olmu-tti). Ikl e raoyr.rdu... Bir ttln Kar unda yanına ı Kari bundıı Kırı »-I t-ıe kı aular kalardıl Rusyada Latin harfleri taammüm ediyor 30,000,000 nüfuslu otuz millet yeni alfabeyi k abul etti (anandı u. kıvrak luibb İMMbılirdl . Klbat bum (ennifil . Za nı atkı yapı a|k euıen y. Kindir.. Ve Nihat rakaıl.ri. adı Kadriye H. ve rüfekası İzmirden geldiler ¦ ıııılıı K ... H. lıı. . ı.. en bir moboırlrlBilıe il. miıiır I •— Hakkıa l«*III H ı c ı İnimi, ı leaııılı-'iı berıel kı eldo-|Urbanaaanııı mauna narrıeılnl aparal laar.ıaıcn »eıaıt.rJn arır-.aı fiaar aaaaaa <• U. a eablerek .Tanı Tart a> kaaaaj aaaaiaau nn

aunııiır Ko> ¦UM derhal laa ba«İBiEi| va İla aankt-rat mata lal camak anara b» .İlan» labatum kirada Mr vaaMa aaarlnr baıianuıur Ba ıuı>l> yadl arna anal M —yardaki Tartlar artanda Liuc aarfl baıaaaa mıfı- r - O ma.ajıaaııaarı ta »aaa kak MıatM lAUau re taaa aaaaı. mala AmBaytacdan DaAViana va aafn nur ır.rır.lr'eıılera aBlıaaı anar tat Balıma ounak llarıe .Y.ı ı T liri Airnbrıuun ıf.nkaı komllauı nanuyia bir -m:» vurana (allrumltUr Krrıduana ur neycu llmlı.rJr. meı-bul bulundur^ bu tamllanın taaakkı:. Unûen aonra yen) alfa benin va buna merbut mevadin tatMk ve ıcraauıda Inunun temin HhlmltU' Uırftaa komitan Balo. Taakani. vr Karan fablı-leniıDe ak ley ledlâl U( Kumaı mn amille yeni Tart allabaa lna alı nrojatarl bir-le-,-o mı it va umııaı Ttrk-Tatar akvamını matı'.t. tevhit ed)tnu; bir abe vuruda vaUrnvir,ur. rark ntrnıyan mıueUer nın kabul olunan allabecm eaaaı. bu barlaaurU mi) ¦(taboden ayrı ol maman dahi bir tar: marak kabul oiıanıuıııtur. TUıb All.a-.i ı.ı.ı.ı > - , ,,,, KlUrUrr Bugüne kadar fani TUrk *ır.ı. biıiıgina dahil olan aavtım vr nulletlerı benpçhl atı laıni ru: Tark-Tatar nurupuna menaup olanlar: Aaerbayean TUrtlan. Kırım Tatar lan. Nofaylar. K unuklar. TUılOBatürı Ocbek^r, Kır tular. BaakurUar. K -aklar. Kaaan Tatarları. Yakutlar. O yratiar. Uyıuılar. Kar->-ıraklar. Yalea ftubuna menıup »lanlar Araçlar, lıul'ı. Çatanlar. Iııpıalaı KX -... ıU|.. ¦ I..ıBı ıı'. :¦ Lakuar. Adı faylar ve Abtıaıalar. Iran grubunu manıup ulanlar: Aarnnler. Taeltlı. Buhara yahndllari. Taı denlim dallı Yahudiler « Talıtlar Mofol grufinna menaup alanlar: Burla t ItojoUorı va Ddunaayau İni laik barflartyle r.r,r..itnaa anar Türk-Tatar . ''..rnnda yani TSrk airahaumn lanılmınr auha<-ı kemi laların legı-tkUian* hana* an aa-ne aecnUa olduğu Bald a yeni harflerin r.rjii letn buyuk lalar ı^rtUmOttUr şu-.ııin kadaı yani TtUk lArflarıyir MI parsa mektep *• ad.ı. ı ..¦ naarolunmualur. laH aablla ualll adar. bu aaartarln r'iıulana n nbahalail 1B milyon İti ytr alin . blı Mn Baraı ailı be adedlnv Mut oünugiur. Bu aaar yıır. akOr komita taıafuadna naa rMjruuüardJ Dıtar taaklıat UraJıri-dan re i'¦¦ - . j:- (iki kaba) IfM «ne.inde Bakıda taj aannl'rl Türkiyat ırUtabaa ¦raaind* Tart-Ta ıa/ atı a; raum.ru teıked k banal aaı aaaıma ra-lııanıt yani hı baHM dair caaa larJJ aan lataip eaJnaM tartına T%r aaBB aafaaaBB aarryıı Canan aan pre' harflerin laaUaü taktı Ur.kul etruaur. BcımSan bu anthlrr. Mrrkeun nlr raarkeıOrn lda • |raatnı Irmln ı«ın İMİ tarttUndr raar. ıbay-t'-n İT.] ¦ haıfl.rlol k TUrk-TaUr ¦orrtf burtjkUeıi Irk Alfabea) Uaere iıaarulcrı-r. yatana ı. t olan UVanU.' ı dahil - m idaj a ı Turk Airabeaim kataıi aaan 'atar ırkına menaup olan oluı iMana ıcUlya baUt TUrk - .- ¦¦ ¦ B-D..İI.. lyup yaamak -•[,-nen halt Utl '*'""*'' ol.iliyor Muh arram e r — Faysl Nihat bin Samdı. U< eatı ıcalerı — İtte o ruımr telam — Yak b Brr.ım kırı bir ke M.ıi.'- m ur, . ¦ „,.,. ı . ı..,r, ¦ alık liırır dUaCr.ı îlıbarm bu miafida nrul n.ıM.p" ıı-" l rUnrııu nırrdlıeıuı. Kabile mektebi Kabile mrkırblıu» r/Jmek Kin Iıi idi. aa-!ûtojr»f. aıı rapora, nu-ıb«n ırcJlaçe spor

Mıaır va lırnlr tahımları Ba halı a rarfıada Maurıa Enınaai lak.*, ila lıaMr Şamar» ma« y aaaa ak kır-, aahrâatba loaeaataeau. İKtlsactl m«rtafllcI«B Antrepo buhranı Toecar ¦DmıUk'ril malın tmufııa lıtHJ'ıJ-jıdan ırıı-uo burnun tali olmalı kafaanajak Bark vllâyatlarlnda ılral laib-tal l. .ı-prı - >a ıi" - anaıakaa. lir aaı ¦ M. ı.ııd atı Utana karta aal ki ere a bava* l-»ı dola.aıaltad,. Dlvanbckırt aıavataiaı adın tevkil Komflnİıl ba,ramı Bazı Avrupa şehirle rinde hadiseler oldul Fakat bayram nlebeleai ¦U-ûn İçinde geçb hea| yarde tevhrlal yapıldı auna ı | kX. > - ı et-.a • ..ın- ..'.i feçaMıtle. Darlln I <A.A.( - I afual l)0>ûk Mr lUkda lalada ¦>tau| yalmı barı ulak telek aa4 aantataar. VHtvetkrrd* de laaa •ata* bat Bat -traaebMd» LatvaVa 11 &.) — da l.nnn hamBalıı akmayla anılır. Ihı, Bir Ji-u-eı ı (*.*.| - YBı lerladf aBaıam laoaaafa tetik cıautlırdıı. Halle, nBaıaylal ¦ mil ı.nır.1. Biat leaıl eıHlml matrah alam* a> ' .ıaj..ı aaa ı t * » ı - i L aaaıa)t|. biılu>a..>lnıdıı Palla, aııl ° 10 kl,l İlikli <J.ını ,ıı' Viyana I < A. A.) — ktu mkaa Baka* larmıktedlr. i l ¦evka1 «-i-.Hatay»aal ( *.*.( — ra*a Bar kaamaMt ı**ı a baalıı va MBBkBiadaa ıtadırnaıiı marabba a ıahn»tı..ı tevkif ı.¦¦nı.-ur lagrapta bir kim kaatlalal evrakı yakalan a4«n|aaaaa kar oat aatan UvtHal ¦ ... ar.,. ' parla ı f ¦t vb ferafe varaalarda af «aara da syaan Babahkl a>bl aaı Itladı f*vakittir, lalarlal l aettd laraa aMkıan pat aaaar. Aaaal kal karabaaala ı«(<lk adaalar 100 kadar ktal ıı.kH ed< Uaı> Mi»>nm*ı de »ı " aıaı Ban ete mail yal Mı vb lar ınaar ıııni| vldatu b • araaMkııdlr Mr fak lakrt ptar ıtvkM adlıaakaalr. '.ılı 1 < • • > — ı »ı .-(. lomBBi.ı BBmayk) j mtataruBaa f araMaaıi| \( bir kim UmıaUrlfl ııvbll eaibalf da|u bildirili-, nı ¦ a—o a (AA) - Kamaaııa. ler aamaylf leraaraa tataaMı ım I ¦lalar, pak» larakatdaa «atı al aaa | iaraV aa ktal kadar ie.ui ıa» Vae-aarva j (A *-| - l aaraaa toa elBOa içkide |e*Njflf. İNenat Blrakan amale yat (a r. Mıeırm tellhlaN Londrada hazırlanmış BU mlıddKlauban T14 ıraanda Mr lUaU 1-dan ¦ h-Lj: >,-'¦:. Kı U.-.ı raıbalkd' Lunuarı', Utayı meık-er rdiîua • alıar aıaanda kir ıtıUlm t- lMboa3ennı levllt • ..il l.l ' .. İH u^ıjuraaoııla.-ı Iburl rmar bu nuaaıta kail m adUaarıaeUe berabrr Uu ¦> it. ¦ ¦ ı-« lUIII 1 mi!..o Unlıh kiı atta Tansıla l.tOBtOC mi kıyın. Crr.tncreıdrıe «m r.ıL.: jıa Sıka: Hlıııl Mlup rumei ınmi) ve mal möıaraat runMUr. Oroıan idarat (ıiK tındın davayı tayMiueımlrn ti'rl-' (tEılılddU'. SevnlılFt mülcuzıvlre ür.ı 1 b. .. .1 i Otla yapılacak t taaten laıla aklama avdei Ic limit tapur-y açıklardır.

Mr kum bnkamet konrici »-i taralından dan muhasara edllml: İRTİHAL Sadrı eıbak haaı.l Caya naDdl va ııraat baaka» -aB,< amamı ¦adam soku Bay maadaaaa laaaa Hey ı>' > atta da imhan aan nata i)le«ai|iir. (taaıeaı aaa-aa laeıM.<ıaaıadatl Baaeıia-aaa 1 altınları. ı reakk) le meıarlıfiBa deiacdaeeeknr. Kederdıdr alleılBe Bt)aat unırt eylerlı. 3 Afri-t.it IW Yangını ¦araalimrUhi* »ansın Kavafı rartlktt Nl-tı- ¦> _,ı • ıı mt ...ı_( ¦ .m ll-UMr »*¦¦' — ..MM l« ••W ananak rnaa »ırak'Un cava jn-rmao-n .onr« parl Neden marn u)aaa*Ur orta-lı( alev içinde gjmmmfm va aâV fer adalım ın-eyerMa naaydaa vrran rdrn •andllıma?l'rtlir. mhuriyerV;:. fi* söıtuımu aarhn* ha>vg.i!îi «a Mn ¦B ¦ **a *e Vusul dBn lylen »»Utan çea-thUca ¦o ara knvgaya batlaımnlar. bew Raa, pataraenlen] -.1 riı . .-Urdan Mn-Mbftakia oylufcnud II ' ıı.,... :.ı . . Dan av» uwo»ı- u fliti"! «iıiorok uuıp atomal m. iDto-at. "¦¦ İtejl ulur I MluınarU Ia .¦. II ı ' ... ¦ J-, I,. . JUıl ))¦¦ ranaıg atlılar, nu ân» ilanın a* der nüm,^ı- kdltnuK IHlIıık I vasfc 33 a^ıı 10 ¦ l-u-nr 'aUj mı! ıjı .ılluı noı ka SATiE MOTOHLKHI VE TEZGAHLAR* Veresiye size takdim eder Beyoğlu Tünel meydanı Metro Han VMaııhut Beyazıt Elektrik Evi ¦¦¦¦¦¦HHnİMHBaH la-Ur İ Ma*bllUA. Bcyoğlunda satılık dükkânlar Beyoğlu malmi'dürlügünden: laılİl olan n Anana ¦ .¦...ı. ji'.-r iırtrlı mı hki 26 Ununa» Seyrisefain McıkCE ıccnu.'c Calıla Kûf taamda. Beyoğlu Hd&l. S»-K- aıtnuıı MlHrmuiJî* ki . 13 ue (itlafa nhq> '«kçuıyıralı -ıbalu -¦mı lındııf.ıı kal> .1. .'lı ' r r.>n-.ı«ıc Tajiıcj. Ana-An'-Lya, KauıoM rl( leleeaktîr, 1KABZ0N BİRİNCİ POSTAŞ W;$ITPA$A ) vapura S | irinli 12 de Cilaca nhutaıuklaal ketle hcbolo. Sı m; un. Gknaonl >mı\ Kûe. I lapaya jiJ«ef c ve| l'jıuc ı -lî.i'. i. i ı ?K,Tra&Zülı.Tırebolu.Ğ)reaoaJ u, Ünye, MnMun, inebolu,] iUF;.ı upıyarak jt-lnt* : ket tur U vuk kabul Cınmaz. I lann - ıniı ıa 1 ula mıâııı;9ıl« lan 14 ağiNto-

İJtai aaunîbinca marebar ıtıf ı.,., mdbertt Iflarah . ¦: ar. Antalya Poscası (ANAP ART A) raporu * *$u> ICS uaiaı 10 un Galata nhumov dun hareketle larılr CullUk, Bod-n.rn. R.ıdnt Keıhiye lînık» An Ulvini culecek fldaaâjıe ır,-'kûr ilkelcinle btrtlktc Datyaı Marmaris, Sakız, Çanakkale GuLlukya u(rrraıak ur. AU» "a rtit aBannnı an ubı «ata aaa. ıa aan» m naaamn ,.ıa.ııni|kımB. ln*ı: .arJur Imuum aanto iara.aa.la aanrakar ura ¦ Itaoan aac-m ala anı *r Ihjt- B Han» dtkl aaduı a aamanaa'i W. mtıpim vldv-ffu unu nariabtuac aenrnundaa nana-|naaı ularıi. a*W:iu'âne clu xek aaare kaaaatı ımp-rdaa Sarajanana aessarmaı •anlat atananı naaaaannnnM müteferrik —¦ arnaa- aaknrn » PnUa BeMnrl pa* ıaeo:umrıı<ı>ıı Onur I. aaa launnrae avlanan luı rapurda Kıtı ınan> -ti. -n - n .¦ . ı. . - .ur danaaMr «. -nunrr-* t¦ n.« —n. ayaftmı taş tnilı mmI (»aatl faca KaavrtaU>arıadn •ayına atmanı a la hacafıaa ta* («ruMıa* ıe ^«nnlaatyur. Ha «ırk yanlarında bir nfkauatr. Vnadaa laJıUkal ncllcf emde hu ..«amin Anaaıllak ı.nHnde Mr ».r ... an aataga ri.rv-ata kartnar au <M.f «eya kar aktayaar ani karttan „u -c- manknalaı. T a* t at aa a a*. inat r 1 ,..-.:ü HetlaeUeeı kararlar au k*ra> namı anin ıan ¦lnr ka-manaanı a<rnaa aarmanaıaı ¦muaııı fa a arana.' num ıı>— aaana-ar*> a*traal tara* Brentt CaantB, aatnaun. itraaarl Bjaatr. arraaa aıMunrl biiiik aan.nai r-ıı Batraat» im . u nin* hounna naam: uuafc-n aaınrkan ¦ ıi. ın Bnty.ar talrneai CuatharîyDt akıdV.^e bir buket ..tettakr anVaaıalı katanaa andaar naaaaal ı—a, arnnuı. cararal laarhnc tu-n.m«ı >a Caauıuruf- ^_jıaJn aır bukrt Saatlerinin \ılı> mahallarl ı Beyofikmdn : latndal cadde-tınde 356 NBntnah VARTAN liraraehnneni Ga la lada : TaVanl karnraaMat MEYER aaat »carelbannri İnan bulda: OR02Dİ8AK a^ncaatı Umumî daposu: Istan-bulda Celal bey Han No II h-mtatııı mrauoBiaakr KırmLıir Sn:'naüe; ekrrrveUa ratar. ınaannıldaJ kumnnı kahrrJrrrnnr oaatıırau. Tkı -/ıJ un-ıiı-a ^ı-ım 1.0 rv'^tu TZ*ı Dc-j ranoanı rruani* ncauoı l-«u fca—aa llinalia Mi I mnrrnr. «ar ¦kakaanaa eMH —.- r—a- .-. traaa ¦ara Omiınra ..U-auuı paraya Bir .t» ılaba Utır Un—11/ Ik-nadar. anal UMU. 4k anraallranraantk ve nnrnnıa lana uluŞeraîettîn Dr^5«ıu Eaareaı arıya mui'Kunn 'Tâo FVcogJ afrlarye \ kaafa barur. afal Jart ) iMakfc la m aaittMt <•> ba aatraJıtiar-ı rabcraiuvnt m» roorken mu -ayeıaa naat edULt cumadan mnûaB ,.-ru Mr buçuktan cıgai ofjn mınaoımanlye caddeni 11 tdefcva lllanalll B99 Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cernifttine aza olunuz! Haydar Rifat Beyin \İB«ı mc^Eİelen Bir

Ayrıt Habbe İki Bcıçltr Inaorju ar-hi tür Şoförler! Arobanuı lilr'atlı acıkeder-ken karalara tebep oluyuran-raıt. Vatandatlannııa. maıum yatrular ve kendînire acıyı -mr, birar yavaş gidini*. Şuranda •¦¦m Ak bıhlıiyc Banuıdn bir daıpanaurl açnanca karar vcrmîylir. Rearaİ kll^al a eylülde yapılacaktır. hu luSbeııe 1 O ıjli D) E) Fİ G) Patta] PUıml B) K> T¦^ ' ı5rlH "1 | s'i ;*»ı Görmez VtprDk vc diri av } C) C.C K K. v.r. Kı»ı Imİİi IH-ul Tefı'aıı manı ııia,|ıııı - laııııında ¦ Malala kmaıl .ı\-m ım-ııı 1 iııocı kal i' nl '¦ " rııın........ınımıııını: NAŞİT BEY GECESİ I erafc unemıaaıdl S af na 1 p.,.,1,.1 atyaaa MAŞtT BTY JÜBİLESİ ¦ rı aaa >' r rka-nala . varyete, tinema. ...nıc. Hr. j. KONSTAN-TİN0F IdareMn ak» RL'S CAZBAhl mi 1 1 ıl KUHSt9 Dram beyftJ >ALİL KEMANCI) tao. penla. NAStT BE V K- -a d. t -1 iren lıalm lıı (TUFAN AÛA' kıanııl 1 perde re ^SAŞ» KIN AVUKAT) kemed l per ogram el lllnlarmda. Ajraa M. KÜRONVEl. tc .1 .1 -e M«t-.1 TOTO iarahndan xwjbm ve mı. hlrlil danJar a , Hutalıadc Fayya- vapurLuı İ feTAYYAR \r^m VAPURU 1 AgustOfi l'a/ar (Edrcmıtrc muvaıalat cd r. 4* TASFİYE iLâNI -taaerde 79 Mart HU la/ta-tnd* IrpakkU adca l/MİK ]TH\I VT \l IHRACATT08K ANONİM ŞIRJO/MMN au¦«¦¦¦>' a ¦¦¦lam ıtııriyıtM iaıfı.tttaı bara* tmMmm} ta tıyayct H ¦ a«a • I .ıaı aja tanbia • -¦(,» aaaa-r» ... -Matta haaaeaae — Kfulınıı bari atin» raaaatı •Idnfnadaa »Mkına baaaaa af hl makbul aaaaara ta tarihlin şahtan ataaaltrbM •« headhntrlaaa ıtaatctsab ııtıhaı «tını m~> aı lab adreıMrtai 1,-101 att-ayett» kadaı »ı.t.ııa lımııde llMSı Madaki ALfktUH ZADELER VAPUflliHl Millet a«ffaHBMtt — NaSUHİ LABOHATUVARI ¦.eaedenherl sar. i. va Nlhaıaa »t ıtırdı -ohıcı kınamı) olaa Ijbu mattahfiratıo Itaollaa bu kete memlekerlaılıdc dahi hail İçlerimiz İçin Matbaası na momnun vb mütEfliHt: olursunuz Istan Ibul CayaEoglu telefon Kiralık köşk Aranıyor Kızıltoıırak. Kalamış, Fener yolu civanınla müstakil, babçe içinde, denize yakın 6-8 odalı bi . Eylülden itibaren de kun-turat yapılır. liövle kiralık bîr kti.-kîi ¦!.ı ¦ ¦ I . ¦ un sarıl I anılın: r. ı i ., ¦ ¦ »inde (M. A. ) Kreşine bildirmeleri. v Dr. ihsan ^ Öksürük şurubu fi OlcıOrilk «e nefes darlığı i için pek tesirli ¦ İlaçtır .ıaEa.all 3ür?lÛKLARI rt—A^omsi BİOLACTYL S dardaki laham- M hMta-lrr B İSHALLERİ ve SANCILARI J ıStsr. defeder -ıs:ksa>' olanların naiar. dikkalioı Dr. Horhoroni

kılık İzmir postası Hüseyniye h±*) 3 ağustos (.ıııııartcsi |B> Cıil. aa(. frengi, babMgukluğu ve bilcümle lenaallli haftalıklar m ti tebaamı DOKTOR H. saip ail veremi, cUI kasıcrl ee «Her r ..um ı cVı , .e kıtta-lıhlannı ntublelll clcktnı uıullerilc kluauan, idrar yala darlığını, prvılal te adıaıl İktidar, layellnı meaı haıtahhlanaı yeni lal e n.y.ıılı- LLLK'I RİClNmuhtılll feHll'yla ıllr'al -• katlyılle tedavi eder. Her gaa esnada* da Beyoğlu İBİŞ l'aırnık kani No ll< SentPlaaan unarıırıanı Doktor A. kutıei BİRLİK TİCARET BANKASI AlllİKII Mal.*. lalı la irdik i ıvnednt eıtıabı laılıtı.t ev (di ki eri hailelerin bedelimi mukahil vaki llanal ürerine bir g talimatta bul-nroadıfclanndjn lıbu (an tarihinden iıibıren bir ıy lariında Ulviyet bedel ey lemeleri atı kav dr cıa.İycnİn IHIncI maddesi mucibin» -i..... deli olarak ilan olunor. Halis taş deleı içmek için şİM'liTin üzerinde C. B. marka-IB sına dikkât ediniz. Adrea: »Calip Bey Tel* Kadıköy 467' KİRALIK DEPO But alilinde Utla) t koyunda bin aıeııo mPrabbıı kadir .alıktı ve nhnmı havi blly-k bir dıpo oldııtandan »nu edenle rin Galnıada A.npyaa Hanındı Ue-atooıi ;irkeıin: raOracnaıları. Hareket hasetliyle GOıel uıobıŞ ele. ritayı la -rsfevn ile utuacaklır. Her eûo »al 10 dan II e kadar Beyoğ-luııd amındı Külhan ¦akağında 11 ıımıurada Aga Hamam apatıoıanıam 17 nu -maralı datrauııı müracaat Yelkenci Vapurları MİR SÜRAT POSTASI rt; İSMET PAŞ A ptas 4 ağustos l'azar! mu tanı Mat ( ,,ıl.,l, iZMiRE; ANADOLU ~ PAZMl l i satışı undan: ı ay Milindi lan (adı lu-9i0 Urihlnt ıfından par-; UQ) bedcU ide depozito nllen y tjml ejekl.il tanı Darülfünun ilahiyat Fakültesinden. ¦¦¦¦ Ph'ANKO İTİMADI MİLLİ ¦ Çifteler aygır deposu müdürlüğünden: Ddına KODAK fotoğraf m/ıkinelerilı; filimle-ini kulkınmak menfaatiniz ıcabaiın-dundır. Aîlenıut inatnatf ıcla Minoteros K.irilirini kullanınız HAL BASI Fistü Atn* ıvat'ı a-dıvi re nl.r Sıa JİL SEZAİ R MEMELERİ I ve sıracaları ameli, auı rlekrrUde bdeuaür ameliyat ıcn 17 Divan yohıAo ı .. ¦-. _______ _I Macaıiatan ee tekoılovakyanın en ılrincİ kadın Ieni hanelinde taun ıcneler calıımıa bîr kadın tlblıeleri ternıi Türkiye elennde Mı-met aramaktadır. AUkadaranm (Konfekbooaar) rumuriyle tir-deki aJrcıe müracaat ları.' "Kod-fektionrıar . a Rudolf Moue Budıpest. Vaci u İS Dı:;i> İçin -nkıadı Jatn harekrt edceet vapulı

AM-tnS vapuru 2-3 a MOREA 'tuuru T 1.\|u*ı MARMARA rapera |f.|| , Ftılı -al—U ıpa Calıta— Ol an kanındı Um -j mu rai acırr I Telefon. Bc>0(ro *>11 Samsun Belediye riyasetinden: lamsurj liri CIII\c-MMİt'lt delinde -' nnmarnda dh> ı- . ¦ Mıbran Kaaıpyaa İlendi Avrupa eevakatlnden avdet ' — ¦ ' MDf-l rilerlnl aakitl flbl aaal H-12 »S ıt-ı- da kabul eııoektedir. *'-« ve i.ıiı* ce-ıamrııe kariler ha ıtr. Hemen raUracaıl **_îl<b_J aVal Vakit, ırlaDiaif- . dinli. ;| Mm'uI Müdür: M Ag.h ALTINCI SEKE — M 188* PAZAR 4 Ağustos 1029 YUNUS NADİ MtnClMÎ ı Dttyunuumamlya ¦HfMirıda daJrel mahsusa Taagrml ı Utanbul Cumhurlyei-PruM kutum : IV 248 TeWon t IttT^flBtı AK(»M. SEKAİfl ıiH.-jr lürklc lçln|Hanç iclıı Seneliği 140» Kr. t Z1TO KİT aylığı 75 r. 3 aylım 400 Kr. 800 Kr, Nüshası her verde 5 KURUŞTUR Gazi Hazretleri Yakında İsianbula Teşrif Buyuracaklar Sevgili Gazimiz istanbulu şereflendireceklerdir Yazı inkılâbı ¦ jul narfkrl i İrtişa tahkikatının yeni safhası Otomobil mes'elesinde Fresko arkadaşlarına dalavere yapmış Hasan Beye taksitle satılan bir otomobilin dener-lerrfa hediye diye gös'erildigi söyle niyor Deniz yarışlarının tafsilâtı Denizcilik şampiyonu 6alatasaray Beykoz denizcilerinde çetin bir rakip buldu Reisicumhur Hazretlerinin hareket günü malûm olmamakla beraber bir müddet İstirahat için İsta bulu teşrifleri takarrür etmiştir •flnO il: ıı:,.- ICSbH CdllDla «Cfilldir. MûıarİJnlleyh Ht Kusuıİ bir beale Ankaradan nara ket buyuracaklardır. Gazi Hz. Utan-bnJda bi r a; müddetle B*b miM firimir olacaklardır. Miıjiiriiml-yrı Hz. Anadoluda yapacakları ae-y abati Intaııbulda learurlaa.tıra-caklardır. Scvahal bîr buçuk ay kadar devam adecek ve Can H z. 15 tcsrinıea-relde An-karada bulunacaklardır. Dün Rivateticamhur Muhafız Ubnru ile aüvari bölüğü İsmail Hakki Beyin kumandasında !¦-tanbula t cUnlftir. Gazİ Hı. İslanbulda kaldıkları müddetçe Oolmabance ve ¦sean Beylerbeyi saraylarında İkaı buyuracaklardır. Inarltlarlnn ali Ur halıra Reisicumhur Hz. nin Trakya» da teşriileri muhtemeldir. ismet Paşa şehrimize avdet etti Paşa hz.Pendikte samimi surette karşılanmışlar ve Öğleden sonra İsianbula İnerek Kâzım Pasajı mişlerdir Yunanlılara yerdiğimi? cevabın mahiyeti Biz bir nevi hakem olan mübadele azasının tekliflerini kabul ettiğimiz halde Yunanlılar ye niden müşkülât çıkarmışlardır Londra Sefirimiz Ferit Güzellik Müsabakamız 400 e kadar rey alan güzellerin filmini çektiriyoruz!

Abıhayafm soriu Esrarengiz Hint Prensi Narayana Supramau burada da meydana çıkıyor! ır Şehir ve Memleket haberleri — 12 — l.»ı lı.mltıtfrf: ¦r Nr ¦¦¦ıl. na »Mİ Vraıflır r»*Hr''«' — raUVfkeı. - M **<¦; ka |* milin fıon» atıaakl Qra»r< a- —..i aa* aMataut (İM ı.ı.ı.ııımı BU Hlll ılı 1' BHİtHd»! . — ...i..-. k*> irrlnr ttındı tırflM kafa 1 jmı n ihata tdttar. pak ııMan Oı .—and» ata «akı avda aaa'. ytrt »eyh-aıyardu ¦tir DiMilrlfrfl MkraaP"1 a kBrt GdnUn katar. Mr a.ıa.ı.ı...u. aa-aidır-ı Miir.r*.. takadaki rnur.» Mhuatdan kaadl ııtlHdal •>*¦ Oe-ar» kalaa rai alaa Wa Ma baaklüL fit n*< kıiı l.ruaranln im di da|m :zıta — Hu da Ur um lar>.....-.....pı.f — I — Bu bir horllajı andıran esraren tuke-oU kimdir? Eaal DındlrıreT. nh.lt» dOaunebdl¦»* aran atılla bUtaaMı ra kalanla» Mr kavra dafra rarartm d.a. ki» M> karır triBirmlatL Na >aaaıııa>aı Mr tarla Yeni borsa kanunu Borsa Komiseri yeni kanunun faydalarım izah ediyor Resim sergisi Harsım işleri şubesi cidden görülmeye layıktır U Ocrtı ıtıa a-ruiauıuı Oalalaaana) ı*am 1 .,ral|iı «.bol Hum Bar riı.iB i-ar.anaılurart'ı-ı Kr aer.rlıı nuoaıal-HkH W inanan lal a—Kara»al -.u a-»ta »afua Sigorta tarifeleri Nakliyat tarifelerinden yüzde 20 tenzilât kabul olunmuştur \Ç*\y*mBİ icmal ^ İngiltere-Sovyet münasebatı nKıara aran er-¦adıfı aaruiaun daflldl şlaada/a ' fil. a» Ma diki balını .--raaı ' jtı"Ht »ak ıduuıa. fakat hl< 1.11. 1- bt.rU k» baak (ıaı keadtal k>a Meoaae-u «ibu ataaıraa kar para >.>•> bat Uale al •--ılını a ¦**m"di rakal aallrararr r-k—ı. terkaata .n-ı.d. aarraaa akar karmauu ahkiidiii katan* - M .m fetUbi. . aa. ¦f ar ¦ ¦ • - a». r M.hı Ilın-. v»ı ¦uı »a 111 .an. .o.ı>. raekaea kir ı-ı>ı «kı»rri teklif 'imi< atan r di nu daran —dm Dtrcwa. Mr kal daha baraa fün.kll

Kani lıımltrıırt life dala atarak na»aw> k»-llml»U. Fak «a k..aı.. ıruı >>• i." latamnauık k.bO dakikti. faaal • da bbr teı Takat rakaoaa d.K« baaaa taıta bakara! el» .ıı.ıuı.ı-ı Ikanaal aı — ııiDiıuij rl. b-ttif ı paraaıa tan>ıuı andan m .-(iratlara lataraaak yakın "ı Haed abat kana da •araaat-yeeakli. HU ıdaMM yak kl rakaaa aa aaun raraal darl aaal tabada- ». müyun iıı un *d-,pı-.ı-.'ii»ı kltdlEl K>n ka ıılım bn? mum jt™'"! ba ukık»d. Dta.llıt'1-ri" atltna kdc aıjı rtbl Miiı.ıd-fiıı - tdr •Makaaraıek taba Bı ,. .. .. . . nu, ttd*nk laballalıMkaa kM»ataaı daıaaca nefea-aaaak» taaaadk ¦ ına ma aaaaaaa ba, ¦ •lıuu» a» lıwıRr ta* daha* Ha.ı.haa ablıaa bUael kar |aa« daaa ¦r*ıda O da o*a*>da ıtıı talıa ba aaaaaıa>ııı iıbı *"«tI. ,u. ma. «a~.-~u kabı bla bakma. M . — d( aaytf takd». anllı uduıkaı Oba ba kaıuuı ukaaakıaa aaaaa a* raaalalatlral:Bap ankaa dacru dııanıUa, a|B -1" rûrBrkra kırııaıada barla Mr | Mabadl var ) Deniz yarışlarının tafsilâtı Denizdik şampiyonu Galatasaray Beykoz nizcilerinde çetin rakip buldu li|iuı Umu llıia.ll kam loaiH Uraaı aaa BanaOa 1BII* u aeı.. aka en aaatıda :Mlt 11 gitdOktaa »11» Idian t* upuırutn Akı- d™ umeıcde ne au mı 1 rakaraaıiMiT ..n ^eaaa iaiakakaaı Daa i>-_ıvt ujji.i (iil.i. K.y-n nar-aaa kıtıbıp Bey 'eu teelacaaflır. ı-tıfcap taret: Tvuct iddara KniıOn. Hayana Knmıorl ««aılnuıı bnaaal 'JB'jıı (Meabt•'- m'ioofl aap rmeab Ar.a«™a« ban (amu aaifa'ı-ı nıbalı j Yaraflataa la-nnn-!.ı aartya • riya. S-yrkyerala. Uoaa firkarl va Tiran ti Palı riya ¦adlhyctlnln yar-dımla'ı miıaak aı m 11 -kıı. Ba İdareler hayatı aar-riblycnln eaırlaa vaıalı ka». mata* s* alin merakla «akılı ayleealateraar. Yanalına kaleli umumi) a-Lad- tialaiBaarayh-lar « paaaala bi rlacl rtmufkar . BeyboılaaardaaT aa>aala iklad |b* -nuıitrd.r. Fakat yum. yanflaarra-da .Mıın aaaaa-lar tooaa ıddiraa aaaae yarafUarda aa i ki rafeay 41 aa ka dar kaa «a '.ıU 1 » --— Haykaı kakj kar m».anakıyaıer. Bejbaalalar cama raaB atı cllıe i-ubifd.Utdi.it. ,.nc Srank-kda. *\, «riu aaaanvlarda (.aJaı. aaray daalaaUaeaıa laleııakae-Makta fayralta caNalıklannı lakal aıarlaleralr aaykaala arı. acataa kemen Oalaıaaaray kadar puvaa ahaaaına ı ialaıaaara) >ı«ı»ıuın kaplanılın Hu baia '. fıUııiıı ınnkim re ea ¦ arııeu yanyı olan uk jitn aı • demli ı.ıa ynrtfaaa c1*'" 1,11 ko r fena »,lN tafi oecfil7ra Hım Urla Baylardım auiraU**ll'. Uarıku lı*-Jü»0« aaikunba gani rapUnn» Bbtib hejW bUtbabatı av rara-U aa Jaakodftıu CHaanbı aunO icababıl aaMAleylB ¦ II e kadar daram adacaktlr. ŞeDılr Içlorl Kadıköy Uanaayı Cmdar.Kadıköy ıraatray-.nın mal-¦»•¦i ¦ ı-iıc gaani) ra RAydar-kadar aaartCıaarı Hana Birkatt uıvıvaa ıtı-Myl bl'lıacekUr. Narb o.t-;¦¦->¦"•* narhı 1 '<-ı ¦ •dllacdiu au i'iı narhın 1-1* a-*l.ı,ı,ıakledj: VI! Ay atta Maliye mufettüj muavınîıgı DOK Drirorelıırlıkla MnUy MOl-tla» Beı-nelrollel taleb

aaiodfki ktoaııı.t-ıı una aeılaa 'talip OlanUnn ımamanin İcra aOOmilUr. Bi*al»-r Mı ıl »t VnktlaUcdeo nvrm.hu1 elmnur Ceraplar da temhir edi-•a tenlerü ecektür. IktlsacST rmoltaftKlo Antrepo komisyoDU Imgun toplanıyor ı v, muturTl,İDUH a^j, M Antrepo uıa-Uılııla ballı Iı akkanda I , MHffB 11 ata*MU | talkı ıa-tu tnLuan beanıajDa nı** M mluecn 11 te Deniz UcaraU mOdUrlu|Tln-lbıllrak edeeaMkY. 4* Vnptamrat ir'.tttnUa: İkmal eda -1fecacraya ¦*¦»•<. Yerti mallan ırr^n. İŞ" Mi ı-ı.ı.' d: '.mu aanarl Mrlıünaata: I d AahıaUa «M aalı farM mmı m, liU. ' Oa Oalalıalray l.ıaı.ı.ılc açılacak olan 1 (TaıU mallan aanaal) aa InUnDu.da balunan ıcM'un ;am:r. 'f"-'[--ı-ı'. UUıluun -Vİ--1Tmı aıaııan haktaiHia ırıur.tr ™ naUımım Mr fikir ramı»* ıiaare S akna WH uuüunda OalaUjauay rDya BUtüa bjflka— dam odıyotuı. Br'O caraaınba aabatımâan İtBaBB ¦yan-ıçliere acıktır Mimliye yeıkMT tltaobıl ıırınıniB. mamntaam üAıuıak bar raıandaf leln bir raailadlr. U barakam U. aaOdDrt gaidı ta Bananı V Mtıdara OeUU mm t*lmlftü Ticaret Odaundan bir şikâyet Tatlılardan btr kamı İVaaal Oduıca ¦aeaaaal ıtoaa adanırı nmayyrıı lalü an 1. et-mttl'idlr t W» au huauata iHtıka: yapaTıcaret mDalcjan e^lrtor lkuı-t VekUrtl Daın ınialraaıı Suklr 1 ao (un hflıra a-eırutuar , Poliste Bîr kaçakçı hudut haricine IMUUı-ı Yı raıı mesmır t 1X1 !'¦'.].1. kanırtıa ,aıılan akatatk. III rlretlakı bn aana. Men takaka rnanıaal eeerlrr de •ardır, tarknüe Ba aana Bl-BU sonau« aandeıciaiadri) a»eaan o-laı Srlım Bayın aaıa M tak naran dik kail n!b*UneaUaır Geı.r -.. mı,ıt.in lebru edertt Bu elerler -rr,'.• ' OtUel unuuara karnı telada yaıaa .«>¦.¦! Mr mayi uy.ııaıı Ijlkıounc aarUy* takati aninaeoEıcacn nalnla maarifte ve mekteplerde Muallim mektepleri kongresi Uııllinı ıiH-kti'plrıl mauıılan meıkn neyeu Kcepad doa camumı maıkaı BiDauaU inikat etaüt rtraarte ıı-'-ı Olla «.ek'.afi ır fiatamlanndaıı HaU B KlUtSt* maaJna 7.SM aa Ibıar. Beyin mıanp cdflauılanu Bu»* »>aap tvtua aa kaahya mpanı oDıamaa. lelaıa lııj III aja 'ı-tıı'jaal nM t talikan kabı.: auilmtatlr. üenoMıl ıııı.ul lıaaa ınıtın a m .-=j,tiK aBaılaraun a-ndan Kuae mu t-n aiyUyarak ıınaıam Dıllkl ıl-.'.s.-- Umlu adaıal 1.1V1 -. ¦. Dul 111'an ra mcıtaa Bayallcuı İktrtla kn-Kanda balaaaB Mr kat ¦ -.-n/.yı ır*lba*: t"<alrı "ü-aıaa lıll fi r"»lf 1» a taraaeı'.aı- utaı tat •• Vakama kak ham, tantaa yflaje î •Braınjtlı Bıı a-,. (U rUhfr larL'aalr-» .Mt>-¦tam vaadr X> laaıau acalmarUe Yalaıı Ttark m lana Oa rüku deeıtı kaaa-

taraaa kaoı yapuan uauruualda t'.'ıein murtaıı ykadt U ur. Bayat auurUıc4a aaıu'ahıt Hlr Urlfa ntHaauı imaan r-----mi|Un ¦ Çi.ıUı aurt dttn Itır Baban tine 1 et kaaaaaatjD anraar.—1 luasma mD|tur. Hır katil da>aaı ¦dal k-ııda araalra IS De mtpt* eaaam »11ıt-.-ıı Ba karar Manana aakaaaaaaBı ı> mim mam «au ara mdarhıanyıl Bo ka1.1 fkkarı arla UaarBn nUa» Ba mmm da r-«a tekrar 1» »ar- atarak tank* aanamH-bar. BDian BaHu eem—tım 11 av aı¦ ri'«ı> : Mc Ma laaalnal Baıana ,- , -—Lıun. ''=ınr Ji _ JB^ ^|C#İWeTerrlk UaBaaaf tıaeıaukik 1 lam» ılı—ur -'i • uaı.ı,.e t^aakv a> ar ıımamı ıaaaa> aumt — aaaaa ¦aaaa kalıiıı ıııı Ur. raaac a laaa b^ı j— «'-aa lua lıaaa-ral| re haı jıiıl lalla luruKraa laluaa IuliU' 11 -i • ' tüm ıı- dWı ».m aayaaklan Halaka .-ı'Hler laa'-ahnaaaa-aaaa M mmm Um aTaâ^ im faka rıa-a aaaiaaa aaa aaaaaa ak-bada Tam miıdailratl 1 ¦! nı am taraliitfaıt ftfiraIı tın tBa ıaa» alkaıl Ur utrSUa i'-leji ^Jırtla ıahı-.ı.ı.*4. bir ıa«BrH-*. raılr «Ur Baylo mdkalı-1- "Un-JıU iuj-U |M Taa'ıy*t edOrerk alan Yımau «mlUl Oa oıraıul oma» maltlamtuBl Yani hurflarlr Almanı» fjK-mf Idafa na'a- cu adraa . yani Ikı'aır lakaı ¦uc au manan otataadjt ÎJlı' l'l'ıl lıarTTt Ba nüansla paata *a arlB lamım Ziraat maaleeırı Aakaraya gitti bert aoBUBilaar kaka— ¦ v-ıa^u zıraaı mia-diiiıkü kooraaluaıuı um ılınUrOr Dıaan AMr kmj fua aaBnV arUuıara aeoal \ ı-.l B. A 1 ¦ ¦ -m 1 geldi laaur man aaa B DryaelroJı) parluaadu Buafaıar.ıuıı i|lınu raa .,üı Barutta etlmaa .,..*t^ Irlımlmtt~ raaaar »aK aadaıı. Orman loum rrrlâdufa kliıdlrb dtn Ankaraya 1 falı ıaa. ¦rllflrlla 1. u.. ııaaahaliH laanandra • ımalakl -ııiiıi raa kakaaı 1 ¦« ba iaııaa —um ¦iaaıralrt* •ata ¦•¦r. aaıaudaH aauiaaak nd 11 ¦ I'ü ) .İn luthı«ı ıy >ttHİ.u..aa tQ|İM Bın.Iuni rıvıı. atta HarM aariM aa-laaılta üvı -bat tınım tanıtaıa aaraa Laann bir -.ı.ı.ı. l i», tu a 11 ıa» tıktır kaakkgj biiu.ibii.il lwftı 'ur aınflı I..I- ¦ 1 ım > akta h alıı a m aııaı ııh Mıa alm llat-(alrıaiir l-I arıttı Kart"t» imtiHnvaa. hnr(Uı rı aaraa ¦ »aralı Ir.vırrja raptı ta aaııaadaa aauna ¦ Mautm ı.dnJ buıaanaka earar ba b» rabana. tll..b. I

II—. -V.l aatulıı-a 1U-. rlaaıı la. da lıakaulı hakla matıu-ral abları tılhabtiT.a ka ara amil mt lak "inilin <-r. Bauıua ..un Kaaıaa Bay tcrklfaa ulu İM l-rtab.ru trtlntak dalra-aa ı.lb*'" l-< »¦¦*' k»d.r 1,11.-.» etmlutlr Naıım B n "- *• < "»¦ Mekteplilerin Kamp hayatı bitti aa aa laı-U. mil. d.ıt..ı aa-fert «aaai.ua- aBdlrkaark ar aaadaı aaaanata hı Ibonı M laahlHaa Hrıaa ala* ala>a^|. .alaataınfeln -aikiBBrtTIr Irtttıal kCBaBal »aaaaaa a. a haue^ıı BarM fa-darl nf> taban ıdaaaaaaB I— ¦ — — lir Haaimı ja adn BaBy baallaaıı aaal ¦aratia tadat MaB kaamraa aanar aknaat.ıı4»a ıtlarl [alaa kat İlerini lebrlk adarhan (İtemmJıaını kalvnan UT ÇtV.ı k • deofll tıta jangıoa knealmaa. haı Faren* »kart yan- baybe4l MDtahakaUrda bUinel ve Ikıa-Cl f^eaterc Mrer kupa Be aıree bayrak ıe madauclcr ıcrllıalflt r. Hu v ı-ı-ıaria madalyclee ı-. ;-t-lemft larahadan Ihta cdltnuftlr. ı.ı.-rıımıı takrir heye kaa. bakalan Lanaa şirketinin -Dl«rikl_ m mor kanladın takip cinUylı rdir. Akşam mut ("at? (rap ederken Bot az m c-tnır yaafl «ulan milinde lılalar Mr reaaal eeçll y apmışlardır, fle^lı rearainde ma* ttaaımat Baa.t B-T »ark luaUarmrn dala rs'ııuı blh»kkn takı! onm najJ!acuo rd-blrıi, Fıa-arre maalbaaaklnB. ba-ranaaaı aa «am amekaaıı Mr tak ataba *«r-mı:ii Mr-naBB taun mBeler ıurtlufi''--'* ' e llir..1ıilırrı buların uı KıyarB aa ı'^ıUı* idare adam atı B. O-lUn ABdUllıuaaB ¦¦¦¦nıkı .tauaau eadabar aafyadunıai klnaif-ıjvtr ta ıMaııııııaı Btr »attı Memaaa ıa-aı-1 auJUyeBiD ba , .;-.-ii >¦ dUk U(l daa mııck.ıp nialaeı takip eda • Cl 1 1 - J. Qaçan acı ahi aaaaarauar Octca »ana aVaaa va Befaakıı yapılan «anla > aradarrnıjıı Beıkeleri hlr kalıra olmak Uıarı yarıyuıuı t Moda lanylannda (kalaıaaaraı U. Alha urdu II, laaykar M. wm-tan liıUı • yanflıınnda Unlaıaaa-ray m, a.ua aıdu >e fleykoı d i aae Baıaa aiaııylardı. Malt fp IH atin aakrrı talUalrrı BnyuklUnaoda aakerl lalını gOrrn MaUuUm rarkUBI taiede-: De KUyo-'ı bulanan OBİ.uaaraTüUr d^ortıuUrrdtı. Kamrılan ranac ı« Sea uW »nalırak katı trtirıik tor monilaklyet aaoadilınıaBr l»t>ı taranan rvııBlktekl Iı'^ıüHtl. KabalAa <c IıUklkl Uaalarl talin—I de ktaitapcdekl AU| to*kWblna glıarOl-mUı " lalımleee l|Urak ettininuıur. Kdrll-nmlrd. muhlalif mub.ıy.ıatlarında tanzlrraka içim 3 luafaun naş-reüifuru/ Bu kupontarı ayı ı ayrı haalp. intişarları SUnÜ. lİBlalarnnı/üa mti'.r1ar.ç| bagcnıj.u.nl* Uç zada Ibru eder-| sanlı tamtlAla ma*har oluraunuz SON TELGRAFI AR Rusya muallak mes'eleleriu rnüaasebafra iadesinden evvel halline vanasmıvor tl.'-fjIftUtl MTTI ¦.»ietir.ni HBH DUıllf. M. Dm*_ü- «"wnc Kesil . l:a ümranla f.k-1 autıLık bıkın ¦H_ temini ı;in | lep t-atl| ııldııi La Hay koııiüransı

Fransız murahhasları tayin edildi Parrü :* ¦ LeHayde Hu, . ,tcmiı edecek: mıuaiihas heyet İt Brl-• _¦<. Cheron va ;tn,-'ı-ır4*n ep obKiıut Vcınt pltınımr : .: -ı BU de ¦ ı Ren acaaunin toanyeıi muta ttc Nllinnr*! arada \l rajd ila tr-utıl GulUauaıaium t— dey ata iltihak «aateeı lasmin ediliyor. .«tmany-ın'a ı. md- ¦ p-. nanrtrfı Bert» rr.aj*! - förar» içtima »ı-n\-~ ve La Hay kuıkıuıiDi u' • İU a-lınr meyv'lek-ırglitlsat r. ' Vaamataa * .a.*.) — .tromiimr. Jlm ırsaifU baaaaUm ht Wllaan ta Kıy k'-;ı" ¦ . . .'. Amerika namına ratlKirjt filmiyle bul'imnağa rnemı.r MıljrrrjtlrLahet konferansında Alman Jl ı«trll-iK Hayali RitırabM—aya rraaı au olarak De SelıaciU. M XUl(_r K Korte I meaıor eOLrc alecdU. Hey ap:ntMtuacııı rırar alcıaau narca ¦uhlrırrlûi! Çocuk Romanı I amin da» bir aaar r-r'mi.hAnkara 1 ılTo.K». — mmandrtfal t aalyeU bu sene bir nusrorje verarahlU Cuaaratin Hıırlı ıc l(«.l rojnyala «l 'mr. (Uca .l-rierı-H' ¦Coıuk har. aaarindr Hr» bl: «n •aVuda —tıntm dar Canlıyaıır. Ana Marr.ıyı kııraı uta y ¦Oolelrı tmuürjfu:. Ba k~.uı tam aoı Yeni inusaoaaH.aUit] mutlaka iştirak ediniz! Hem malûmatınız, tevsi hem de kesenizi müstefit ede*siniz! um:: Yunanlılara avabı Londra Sefirimiz Ferit 8. Taymise bir mektup Sönderdi t . S-fİrl 11 lıp> •İriiaar. Yunan re«l d—rr. dclllPaşa tevkifini zannetmiyor syö Kifre Mithat Pş. yı seviçle karşıiadı ve bir çekmece ıdc kendine emanet edilen kıymetti e nı taahhüt etti. Kurnaz İngiliz. Pş. yı firara teşvik ediyordu IHFM NA Çene yarışı arayı fjloiyar M. V.uiırlua a* mim Imkın mada da bic. «kıp gidiyordu vesKilrenİn evine aıslurka Saat ne bocuğu g<çc vara biirm sterdi. İyi tesadirf, Mûeyfl Kif re de erinde idi. Küre. Mitimi >'¦¦,' mn (o|t saatimi dosMarmdan Komümsttenn günü Fransa da sükûnette geçmiş yalnız 75 filn amele grev yapmıştır Paris 9 (A A > — Onant-kr. knmlı-lUSller lorolmdan t.:ır¦.-;* ı bolun -raaU ieüı inubap edllm olan I aftr-Uk cuntlnon rmıtar&K -aitranıi] ulurum beyanda atiıi İtlikti riar. Tam »r ¦. w: PUkOm ;¦. r ¦ miı) ıc peyıİBb*. milat nunwm-ınl randalara rtıelsnr. r nmtaıuaır.da 2*1.009 Ü5I7C öallj Hnıı nca* " ii *re» yanmıştır Ciddi !.!¦: bar .¦ j' ¦ ¦ .ı ¦ ctaaiasaS DaTıÜıy" Me-aaraıı ile nnr. F. baa olunan ledblrlrr ba vurelk) la-raauıen aen*ındar almastıır. t 1' ¦ .j I ı r Dahilive Uek Haaa a.-la liri um KArmıyor-na. Bili tcvUil etmek Jİiyecealeıia. luç iannelmem. Belki ii .iil--.niie asOracaat adahV. bevlrl m-;»rtiTden artotanunrı raatka daha .yi atar. (¦' ¦ -' ¦ • fâ-İa orada tekrar «W,e bjurlao-raı.a famat balaaut ılıl'üsa — takat «kullar hana (falca aırktuplır sata bahesaehai trakaf M bnaaaclrirceâjiaia ma -H¦'. t*>.ıı_.ciır — Hay», aaa tor'et rotae»ler — Ak. ak.. Ûc mmt «ıval tearıf barar—a aJaayaknu harada aıkeri dok t oı I ardan Kay aıak.ra ( ) Beyi gürmüf ejİKBİnııuı. Sisi yahıadao (aaa-dıt-ıpı kııvvrllr İddia rdiroroV idi. Buna tevaheı rı'ınıUıı mallı EOnüe'il-i(inl >u tel er al haradUi klik. DüukO naat. «elesinda git-lrr hUkhmetlraİıİıı ıı • in bulandje-nıl Mitbat '¦ " böyle ~-, aakit aiyarelc seJmetİ Müsyû Küreyi dc safirimi}!]. Fakat, teylan îu^il

Istaııbulda H '.. ¦ , sen iuiriJ.ilin bilenlerden ol -dugu itin Mithat Patanın İrmir-den k armak irtedijine i-... ..-.ı vermişti. Posa, »de ialcyirı ımı elsin. Kitre ieltı ondan kolar bîr şeyler yoktu.. Lyte, şuracıkta rıht hîr vapuru bekliyordu, ulithat Paşayı va -pur.ı .' ¦ ı.', r, haydi Allah selâ -met versin.. D yip keyfîoe baf 1000 lira ~~) Şu suretle tevzi edilecektir: laattatıatnııa aatp aattlamah reratHa Işikrak adanlaea kura İla MO - IOO 7S-0O - 25 lira v arllaaafctu-. Madanlyat vaı Inaanlyata an laıla hlamat aöaaa kaaan-lara ray varanak aıararllla mUanbak amıra tailrak adaıılart-Bn birincilimi kazanan maılsniybt haüimlna ray varan kariiorlmlra da kwr*a İla »50 -100 - 75 ¦ SO 29 Itra varllacakflr. ralDnlı varaa har Ihl bO-yiik mükafatı, yani 500 lirayı blrdan karanoblllrolnla t laıaa mit Vanlıalaa Landrada mıT •tUn» 1 lllu-ıu.l— IHUı .Ivım l.-od-radaa laları Ulr.'il lı^b.rl.ılne nn M Vkalsean. dun lı Mavin tl IİU..I - < m <l> .......ı. .ı 1 11¦ ı - ha ları kıta Ma» anhjl enaUıia .....-«'."Tn,.ı. aaaaa aa Ankara I iT-l-f-ala)— Oaıı eıltuBlCde rlr.trıklharman VBpııınn*» .BBanaBBUltM. emirler rcflenirlrr.. — Lûtluı kirim aıiz muhuhbi Oalalaaardy llaealnda açı-lan Raalm va Hanım lalarl Sarollarlnl alyarat adlnlr. Imt». ona Binbaşı Hüsnü Beyin latan-buldan gelecek olan posta vapurundan çıkacak Alî Bey biri ile b rusacağtnı »öyhyefek İki adamın ne yapacaklarına <ok dikkat etmesini ısmarla [Mabadı *ar| Cuma jtıuu latu.ıkulda al yanjı. de-anı re bn atada bir de cene yana nyaldı. aa eeıı* y.eııı acyınıdakl d-nia -.ri-. .-. ,¦ , , ı>rrl1- ¦ ¦.ve hnkem .ı.ı Iluhaa bir Ahm denl -i'Tn veyyahaaın kotra».ila j»p*-üyurd... ruraa îyUr<b aaaalar, Mr ta-ralıa her haaa> b tr yarap kaybcaealaı, ılı e er im .Iı, „ ıjı.. kaann^nUr au nihayri ain dcaluıuuı ş-ı.1 Rey İdi. B*nirJckl janyı kan namıma alana hır lllear fcaıule-;!- bıytıyan bn een* (•iMİıımın hraaiııl bihakkın ^erel Bay kaıaııdı. Kı onu dil tebrik edtTU. Beykoz denizcileri! Bevfcar deata avytaa rientıellerini tak Ukdır etlim Sadi aa caride ¦-:!¦:. r . .,- Cem Baylenm btmmellıırtla ba den!rellcr. eaaıa ftıaa bil ılık Hr .imi nıHler. •Ceaat ta krehnilerinden mlırekben fle dite hanımlar la kını L Oalat<tııiiiıiı raklpte-rtnl »etmek kin rftrk k ur erille ktrrk eektHer Barn- erhrh (ibi 1.--.-U iekmrl<einr rağmen ranımlıkUrım *V anuunımıılar. sın enderle 1,1™m-ı siyak k..ıiifi tephenlerllr Baj-ıaKlnln devri Ibliumını lanlladıian e Ut et re 'ıbliı bîr hilrek lakını ¦. --V.I .İLHl»eı di. Ba-la ıınl »anımları «lıaak Oanm enlı«k.ın fleykaılulin lekrifc edeıim"¦) ı.Mi Pasa; — va... Fano.. bajdaltı tedavimi» sondertee . r "-.i', eden tabip.. Aman a?'•? m bu ul . ıır.d. burada mıdır? Mçia biri gormcroi*)er? Vallahi nyadeaıle memnun ol-dtık. no efendi... — : I..-I.-İJI1;. Fana Bey iki avdan beti İzmir kırnınndatılıâı mcVrle etrafında ^öVusayorduk-O do Slrin fİkrİniıdcdİr. Yani. tevkil edemeıler diyor. — Herhalde hakikati ifada --n.ıV.ı.ben her ihtimale karjı evrakımı »ise getirdim. — Onları kasamda h ceıj.ın. El vaaımıı ve mü tanıyorum, den bîri olmadıktan soı lan kimseye vermiye : ıı ıı« .it Fkram n» r.illim Ansara U (Teieleol»)— ilalboa( rj. Uiduru Eecamenl fckırıt b ııaıartası . : ; ı'i.ı.-. ı...

ektU. İnVarııla .'İn hav suretle .Uikarada ı— Bıhhlye Vekili ı . .iı. Vakb B. alla VetUl taraOı:". ııiasyDOunra -lıdııin .I...I.II ıTaielonbtı — İtalya —in1. lUU ayaret eUl hapİsane sinde ısyaa imarı ) lAa. rlvt.orfc-.an 'layaUas hJâl.-Jlroı: KenOJe.-ııe e«* -..r.-jl utırai aneu makama »*t'.ttii|fi.iilıııı w ba> vanın re» aıra« ulaıatınıı mı.: ı ¦ : v—ılm-dlâ-.ndıın ılMayı RurMaa bDtOaad dıiımııı!ekl Uarınaatr norTor.rJ bir m. I<vıı-.ı* «Mtetd.ıler. wıra pplı yintaıın HldMa roDltaB-Irlen kaıtuuvdı bea m.!;'.(.I vrrdlk-i'iı *¦ rılU-.e raatMi r^nı" ılı "i1 * Yunanıstanın Salaımı zıfaisı asri bir harp itimi tutak Atına S ÜuUnalS urhluuıın utnvt S* Uaiı.na al', murıkeıal hitam bulaı j;.tu - '..llllre-ür mehafllıta, FkJa-I- ı ıı, --I I . ıı -VII IM>U< saıaıımUa aıu esCsra »at tana trttra-kSer. acotent ataeatt va aarl hı "rıı«ıiı "iler re-T.Baraalonda fırtına llar.elun 3 ( A.A. ) - Şiddetti l.:-r algOfin HuTOaf ¦ avdet clraiy ccifPiek (irere hava vasffl Raylt Ceza muhakemeleri Usulü kanunu Pah yattın da çıkacakfır ¦Cera mabakeme ¦lullarl yaJ-atd }tr va feaat eebahıaı alikadar elmci; eern nıııkakrmv utall b llın lıUrrlyellerin İlminindir. ranhnaat " Vevsımia en gbel kattst v] S Ayuatoata KadıUy Ihma- j 1 ycİrtfal cemiyetinin -Uelvtl.do j J vereceği baloya İştirak e dinil. J Cumlıunjtl HİKAYELER İhtiyar aşk!... Ur-llha Hanını huuM bir ou-ıtrt/in BMimi MI rutUr...lı;|u:nder.b*Fi hi« atlın otoumjı karar vermU) vr ku (ararını kırk rafına kırlar tatbik atni|il ... timiaiı anıma mektebe Iırnoa ftBl ¦alan bacan IcrUyaat muaulminin r« llelına Hanım Ur bl( bir artın farkında Bildi — Hadi oturalım1 O MI •* aıı«aaln-dao .i. urun Buruya dair naoerMr Kaimr-. Bir ek<| VakU Mr'.ma Hanımın Kin* ıBphe ¦MakjU Fala! bu ihtimal atlına (al-dike* kendi kendine taan cdlytı: — Kearln benim kardeolBV . Kani ulur da ruıanlunla bana kart) Mr fay yapar, diye tea rlll bulıryordı * Birin, fakat tatlı bir altoma . Ofi nü yakan kıııl kor ufukla »011e-niyoı vr otetln kıvıtcımları deıuadc onfibyocdu... Haıe ut indi v# «Ular «UJ-ın kumI¥Vukuat cerh vak'aları KaotMi ,unl-H»ı bir carı. Oalalada Arap eamlİBda oturan aaadaUri İt aaaa İle aabık altlarda a Abdal kadir ar anada

k a* a ytıaadra aaaaaıaa fatmaı Abdılkadlr bnacaaı çakeeık Haıaa. «i bafreadra a| r ¦¦rıılı AbdBlkadlr )Bkalaamı«, rarerab baııaai)c kaldınlmaflır. Hırsızlıklar *J,aa.«ulunda har hıra..l.k «lehmeı. Ur— keaiade Be kipi dBa rece 1:1-vaayulaada lllıua-el Abdaiierııa.ho4 Af Borsa Staferrlk amıaln davrlldi Kalanı; ıa rec varili t»ıt' bir ftıra-ral ardan biri ala-devrilıniıiir. İçin -ı( olmamadan d< jlurdır. İlâh alanlar a Vcılr ı.H" ı Inrat ve bekçi 8ja> ildi klan .ın*"..... ı vlular aııçii M«;iha Hanım har dakikı Fahlrt Unu daha faıln nevi yordu . ralur de una kam lakayt ded>ldi Fa kal o daha ılyade Bir amirle bir mı ¦ur variyetini |d«ef*r>k mOdlra nanı-ma kam fakta Mr ı-.u-n ¦ ı baaliyorCu Ba hal beyle davam rdemeadl ı ¦¦. lodulır ı-ıll mahaOyr kot lalmı'ı nihayet her ikin d* Mr |tn aenı meıelryt tetkik ettiler ve Bala karar verdiler... Artık dünyalar tlıiiha Hammın ol muatu. Be v iminden kabına nfamyoı ra nifan meıaılmUU lanı e du . Tu latılı Uıılamııiı *t bunlarda nı p nlanalı İki hafta olmuıta.. Bbr *aı a» tu ıı lan ¦¦.tam yorlar, lenfti yollarda, ıtuı aablUrrde haya Un Baharını tadıyorlardı Bir ıSn gene bahçede kaınerykiUı altında, her iklıl da bir dudaktan bul-trDLIenn tekini takl it aderkkn dımtı parmaklıklı kıpır.m ¦n.'i'dndıfını d-ıyhu .irum selen Meliha H rlııc.1 Ir^lm lir' Buruda Uj.r>:<lı en kUçbk kaıdeal I Takdim aıu — ÜHaniım Fal aaaı tkl ornc bir kuıir-ır.n rlleelnl ıık'.ı ku ¦ll |-|||| Va arı f. aana a.. .¦ ¦ . • Fakir an* kuu aak pnl konar.. ı? aanaBB aa inanlı ya ur ya yat ta ¦anda lataı-a lUaaral fi lak ba ., hava» Mlrtanyatata ¦aya aaaaata... Va pat», laaaau .ı-n KahvvdHi Mı (in roaııut BM Uar aatru anfaıiı. Kuietlarımnaluada bıklekner BBC buı aa kadar tıaalu rahtr Mr bı fUnıhhal N «Üne aMd'yı. Mr de buji aMatMfl •raunda p-dralar tını mı», tahta »Ot tul j harabeyi dUıUmııj Um-: kır da una ayı ı heyaean aynı mu »11* Bakıyuıdıı İlki «ait naBMata... VB iki aaı 'arıtan oaaolıkiann amamdan mehtap tantana-Ca baa^mıaU . — Aeaba narada kaldılar < dapt-Btpur. kaaadan n..o. ıklır.ı relea battal Ib'unallar Kınd a bur^.yceea •naat.- jaakta eandtl adatan . OaHverlarea . T.ııı pjhiiaıtı. Ta ha» ık>ı da MI lek araa* hallere fart aan Hatimle Fniur l aaefı. lakBaa- . tatta bUMrlermaın ayriıyerlıral . Kul yabadaki tane kat aı.ti raat- 1 kw ktiada onların lahll* çıkmaanu Bakimi . Kıl.İJi'ir Hinde tU-ilK". ""hra W [da: U — Aman Uellha ablam duymamn r, ¦ .»r ' ¦ ı ı tutmıPa (Ilıtıyordu-. İp İhtiyar ku binler.bir» taklanızı yar- { ft den çıktı.. Her ikiılde »f.rjı'.ılar . ! Ne mylıyrçeklerini -.-; ;: , - rdı , y, M'llbt Hanım hiç atamı ble açma- I U dan IkUlnl de biletinden Isttıı . spoı Altay geliyor

r »smı Kinde mu Altay takımı ırımue celecek ve haadBrı lan •nvı un» ¦aaıklre wm I lı»— lav aa ıa.ı n. .. ¦ ¦ mm * • ¦ ¦ ¦aan l 1 Mmi** m i mm *_ lılı — '•"' ***' 1 .1 II •-bu w aa» m ¦..->». t t •> ma imim Ur * "~*\ a . . • • atıı •4nr].ı mit 1 Evrakı matbua tab'ı ınüdıirlıİL'üiKİrıı: ıılııtı i IHI -7.8 m I.-I ,1,1u, Oı .'¦ I ¦¦} lala BaUaeailir. F.lıp İmle 1-ıUiıJı mnaa rnıel üm- hrr uta Posta telgraf levazım ve mebani müdiirlüg'üntle": .11 .700 ,Jî »t kra edıUeaIrtblıuulrnaİ I.I..J-Iİ Vrni Eskişehir nafia başmühendisliğinden: !>• Ihıl -•Balı lı B—l— Tk?aıti ve Zahire üor^ası Düakıl Zahiri Vaıalllerl ¦ İBkl A>uılİA'iail Butdav 1 -«au,. -Mauı _ lan _ > II ıB — 4 W laıalı Rıfır lublnlır Ihmaı 14 — II — Oa Ekanı Eııırı ıı u 11*0 .5 a» Ekaıı Mnarı l,qimB Ikıarı ıikB att Cet-.L . afyaa Tat» kM Vkaah ---eıe ara •luaaeak ..luıJıflar ııeıılılr bı -, t» I Midııal ıu).ı >ıı-¦•nııulı lauıaVkıla ubu ılatıto baeabcı >**,ıııılı Foı tlmecl Yernl ıono'lor Resimli Uyanış arrveiıfuaun yerine c-kan bu m-earaa. yaal tahrir onvlan arıııcda ıuııi -lümiia maruf koleral m ¦« aubaallerttlk Yelkenci Vapurları LZMIR SLR AT l»<>STAS! İtt İSMET PoAŞAl 4 .ı^usicıs I'aznrl Cjnu uta ktaı iSreGalİAİaa :., İZMİKI; eılctckrjı KAR.*, !¦ ı , j ANADOLU PAZAR Vr CaİBiaoa mrrkcı rıbum ba> çında Celepidl ve SulilnpkO iırıııh(u*« müracakl Terelon l'fM.f.ll I__ BAYr(OrHrıÂT<sîkjÂTr^^ ı-ı -.mu ı -PıRE- MAR6IUA c- Ibkı va • ıır',ı¦ paataaı Aadroa , vıfava 7 al-jnoB mı İlhki" .«tim ıımjk 1 Sen. nU Knaaraıı pDMaa Millet jsz.

bUhevı ıı hata* din hanaeıar CZı.n(uktık, Inrhutu, Cvikiı>r. Samdın. Unyt, Ordu, l>lre*on. Traütcn. Rjat) ya tabaat ıa CS u'mene. Vaktıkeatr ıMrtta) kuVeUlenrK de afTiıarak »v uV. tdetektk . M.ra.aM Mıkaklı aaaab ul *e> m. — Ikaa. altındaki Tafahaa Trlefcaı htanbul IIM Seyrisefain ¦. keentaat l-üata >¦¦ I*(ir,(*. Brropu 9363 $nbe »ruliH Mahmudlya banı olunda I itan bul 1 7*0 . arrl)-r. «Ij* dUıuyorau MılnılBt Talk Umanda Haliç şirketi tarifesi Karne ücrcllcrinden yüzde yirmi tenzil edildi HaricT haberler Sırp • Bulgar munasebafı Salya I < A.A. 1 - Hariciye aarırı ecnebi taıetcciicre beyt-aanndo Vu(oılaı>a ile -n-.ı için aı olunan batan bnant Biyele rıtırnı jenl maniler çıkarıl* dı|ı takdirde hadut laıUetini ıı-l BUlçarHtanıa daha ha-k.ı turlu ıliBil tedbire maraHKı futbolcuların bu mektubuna cevap j verilmemu. klıucıilar da bunduı muî-1 ber olarak arhrı e teldiklen halde müsabaka yapmadan ayniKiılaıdır rnObad ela ve IskAn Gayri raûbodıBîre tevıîal Oiyrl oıubadiUnden acdaed Ualeya dirili olanlara da tevrlat İkmal ecnuniıtlr k ttrCU Bıtenm Un. rina baalanrnıetır Infk İşarlarda Büyült bir içki i mal i ıhan eıı bulundu Dr. O Toı ır.ıi aelcvlc letiııu. larife-tLıi letkik ede lidni'i namtet tarlbe. kimyaya fiille. coKraljaya ve rlyaılyaıa dair binaı Kdieon tara lıpdaa ter-np edilen çetin ıHallere eevap vermefe çal itmişlerdir. t Tin alt kurıunda munuıam bir fabrika i'sl.ı eden karak^ılaj bıkkınla tahki»au boalonmıanr. Davetler, letlmalar Tllcbr knnorekine davcl tâ. T. T. B. kantre nyaaetınaen Birlik kon «rol ı-t-tiB Paaar «.mtı aaaı IS le tklnel Içl'maı dHeeviD den mıırahöOJ arkadaglarm Birlik ıı-naaını teaıtflen. lyynr >apurları TAYYARI VAPURU \Ûıistos Pazar l/.mır-Mcrtın iUrai posutı M • HML I İt ı Ki, I I AK 'T.puOTBİ1 * atuatM oajı 11 da < 4 laka nhu-rjkiraiaa Uikaul çarıaaaba latabı Lıaaltı ıc akaaraı LakkrnV al kaval Ahtalıa. Ailııe. Heravna pdrork ve afta aan Tapuca, Ana ator, Aatlyı. Anit.k. r u|rt varak filrtekur. 'u\ HİklM I l'tı-l ASM TP A» ; lafuru I afuktud I Itaat-alau '¦ ' al1"* r karbcka, taaBBaa, OaraıoaM . Rıaa. lacayaya fkircek ratar ııtelcuik- tllM | I m. \aaı*ua. 1 ıfı nrıtykikk (rele^ekıir. «ali t "t kabul ouınanr l'fi-tasi unda" Ha .'e. Ofik ... Ay-a r roe/aOi «¦aaa M ı lnrnıı,ıla|uı,l.n, karar İM aaauıalı ¦lyra Bjaaaatathj Vneda Maad'» ılıt a» ray rao'erll-II roıis MI'DİBİ lET İMİ EK fallı karakellırı kin alınan! eikan1rr.itlir Tallplrıln leralıı "pa ¦aak Ui're tdare komHıaooaa ve Mu IkUrak lela da İlk »M parana ™i III* tUkr-l Unıarn Ba-aıadlrtyaU Idarr-lnaV . .,ı-«a-10 kfaba

aa haaM'-uBU"' aı«r*raat-Mn İlin oİBBar. NAİM VAPURU l/MİR-MIRSİN ptaju» \0ANA I mt-* Fhl^KMHK tak.., blrbıei r.Bı.aaalıı bartteeiı Kaaakkair lıtaV. Kanak-Bad rai. K.d ... ı.mı.ı Aeıalya. AlalyB aa »|r»>a«ak-ar. Farla lalaaht Işkı r, gıgı ata blıa l n">'/ kaaıata :. aaaaa-rsda aıcatetıfl > Tıl.Hı>atla ItMI U-bU* I» TıUCull ıa Bknaan mı.,J •p edltnkı •* İki• aaakamuıa kakal k| ol ur. ur Bavetan dala.l luruhlu l*ı-i|ir t. laa au ayaa karnimi ı* Me irmik aaa-aatı I Btt Urll uar muudıl alan peevaabe k*»u Mal «batlr Ba -.utlunda TarlaBaıında • ..ı »kıtla Ulmuıejdr larahl rd ind< » tıiıp — -,ı. !¦ ¦ ı ¦ . . - ¦ . ' ¦ - ¦ İM M I-. YEDİNCİ BÜYÜK \TAYYAREPÎYANGQSUl 1. inci keşide: Tl Ağustostadır tSüvük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıca: 118000 15000 12000 10000 liralık ikramiye vt I 1 10OOO liralı* Mr mükafat. Bu ke>f lüeyda I ı 3.000 numara kazanacaktır. kile m.»|.l kanaati ütmen mimik... y» (ikmılıııı-aa. lallpltıtn jeraili i rrıunrk U>»re İdil' r.oaı»fMilin* ¦it.ak.ura İM i»* d* u aı »atar ruı Mal M t. Tlllye» İma ¦ataklı• u .n......ı. mnirarkkll mm tDr.ÇİPRUT -a Cilt. -S M lOfc.tflyr m - I B.,»?.» »—a, I M...- >H- H..„ ¦.„.• I .T.I.t™H.,»,k [staubul posta ve telgraf Başmüdürl üğünden: Deniz satınalma komisyonudan: .MI i" .. Oil. T.HİI CUİKOK kif>W uf! b-.IJ. ıh*m fam ciHnAtir. • W «*. od .*p-ln» *- w«i ı *«ı«fn.4. Jnu In.ıiM irinlin Şeker ve petrol ve Benzin müdiriyetinden: Kazı tüccarV»esnaf tarafından petrol ve benzin kol za motorin ve emsali yağlar karıştırıldığı anlaşılmıştır. Kaçakçılık kanunu mucibince bu hare ziyesine, mallarının müsaderesine tevessül edildiğinden muhterem halkın da aşağıda alâmetleri n karışık petrol satan mahal re ılükkânlan idaremize bildirmeleri rica olunur. Karışık petrol alâmetleri şuulardır. 1-Donuk sarımtırak renkte olur. 2-Fitili çabuk yakar ve siyahlandırır bunun için sık sık kesmek mecburiyeti hasıl olur. Çok i apar. 3-Alevi parlak değildir ve gayrı munta-/.amdır. i-taııhııl Sıhhat ve içtimaî ıtıııa-Mini müdürlüğünden: Maarif Vekâletinden: Lise; Orta mektep ve muallim mektepleri için evvelce talim ve terbiye dairesince k abul edilmiş eserlerden han fiil erinin nihayet eylülün yirmisine kadar basılabilecekler inin tabi-lerin Vekâlete bildirmeleri lâzımdır. Bu kitaplar cetvele girecektir. Bu müddet içinde basılmayan kitaplar cetvelden temamile çıkarılacaktır. PostaveTelgraf umum •avriSI^ levazım müdürlüğünden Konya hapisanesi u-mum müdürlüğünden: ¦¦. - — ..... i .t mm aeay -eridal •art laaaky» ¦»•.»İlidir I-..I .. mı.-1'mılııir I Enin i vet Sandığı Mü d ü rl ii ğü nden: siki muallim mektebi kabul şeraiti: Kambiya I Mıiarda Ka-tfadyaa BavU 'A— 1 ıe tıraıkl kameran . aeetl raana ¦ .-natıkaları rl imdir. Mal • Baaaaı kupbanfl-ri—k. v> ku ler, doUy. . <aU.İ, - h-deii». io a-aw

Urk.ı kanını. •¦U» I— Hc.u.a.da. ı Ankara müddeiumumiliâinden: Eskişehir nafia başmühendisliğinden: UMUM BAKKALLARA f Bakkıllv Cemlretlna.fi: ' Ccaııaefa Kalaylat taaİtalUraa V-">W caa !¦ tatekh I). .nü karakol katyonda Cıraburtyat lU lk ki kam ranaaneta yana*a»ı umuaB topiaaaaa|B atarak eyleme1 arı atamaalvaDe rica t nAmtonuı yirmi bnflnrı paaar «İM ı m. ,.ı icra Kılınmak Oaeıa kapaU ¦: ı j II II» mana««'iv aaiaaaak vt Ordu Vilâyetinden: Ziraat Bankasından: . ¦:........ Antıı, çu.ullarv c.lıln ¦ UM t* bu kolay bil (ir ¦mit.ÎIIuiii!*!! "GiJiooz,, sim Oe keebyablleceUafabM—IİUM aaeukler İp*, ra BM «¦—1 I C-kdr ^HaııraiMbM "KİRALIK DEPO Hofaı^laıl, Utta)* kaiuada Ha •etru ¦¦>•»¦¦ tadar m laktı vı rubana, bari bCjak bar dep* kira in aldagaadaa arıa ıdealrrta (opyaB Hanında Ba-moan .iradini nHıraıaallaıı. UCUZ MAL ALMAKLA Satılık hane naatblaıM Iıldu •aaatıada 1) BB-auılı aralı aaa. bir nala. bir aatmur Uflık, bir mutlak, badının katla bir ada bar ahır ta aalr ınu.lemlbın bari BU boralı tunla, bahçe «ayet havadar alıtap haar aiBaalı nalla -.iı.-. >*ıa dan talip olanlae . k-vlde trlkı ı-l Uıınındı. irdi nuananlı uüunryı ¦aUraraal »lanrlrrı laJcrİnİEİ V< kamın, lirinin ıırttıruu} ö*ur»unuı. Bunu utları itibara alarak 25 Arnrio. 979 daa dibaca LEİPZİ(; Son bahar »ergisini uy ant 11 mt Ilımlı Bu ¦ergide rn nıUaaıt dat »e iaraitlc nv.l,.., .ı ,-' . buluna taklamı . Talep vukuunda hrr Itiılû lalailit Leipzigde (Leipziger Messamt) 1 aralından ve yahut fahri mümeıaili bulunan Galalada Aralan Hanında 111 numarada W1U1ELM HOLŞTEIN Tarafından derhal İla edilir 0AR ;ŞAfAKA MOOURLÛGÛNDEM; Darutaa'akaıııiı blrlnıl «tr.ıfı lic muaUra tu ulun n-|nl. yaıılı ıoı. nalı olanlar elınarltar l aUUKI aar-fa Bireeekje' Kin «art Itri * — Btabaaaa va aaadırı veya valoır babadan aıahram va atamae cırnak B - ¦ Ek mtatrbln ddadıncB kknırına karlı "T* bu derete tah.il aArmUa bu lunmat. C — Yatı ondan nj— un İkiden yukarı olmamak D — abaıaadan attım <* bar «uretta tabela «»erik* atsau. B — Tapalar aa aiutu- -ti a m. ta caOjrertl turayı Ittaranak İl kkaa.aıa aidi aaa aaı'.tr ıtm-ar-tU  — Keto yetim olmak. B — Yatı un yediılau 1)111)1 yirmi Badan yukarı olmamak. C — Olta maktaplatı tehıdrınaracu buiurututt. D — Balkana» parla ir atakta.

Tatrptar takacrafb aaıaa man» m karı. •takana vaakıl n. autkat rapattan. -n aahadirpamak.i l aa ». tan* vaatta ı.,-tktıaıTjla aaaar. atlı peııerrıbe auala-n aaaı II lan n e aaaar raeat a laeakt elmalıdırlar Kayıt muantelrıl ¦1 ıtuatat uunuıCM akaktın blteeea Ve ondan ¦ unrakl n aa Har kabul kfııııifatnl lıı ŞARK MALT HUI.ASAS1 S" ¦ PJB> Cilt. taç. frengi, brlaoguklugu • ı bilcümle tenaıüli hastalıklar m (ite ha «kıtı DOKTOR H. SAİP ¦ ¦ ¦ ¦ Clll vartml, cilt klnvcrl ve dJficr mulılclll ellr yıra ve hu»tahtlarını muhtelil elektrik utBİlcıİle: i»k.i ..ujumı. İdrar yolu darlığını, proıtat ve ademi iktidar, tcycltnı meni haa tatbik edilme) e bağlanılan ELEKTRİĞİN muhtelit .ekilleriyle m "i ve kat'lyeltc tedavi ede r. Her ;jn cumadan muuda Buutlu HIH l'annak kapi No İli Scmpfavan aranmanı "i S ibw İstanbul ahalisine müjde u ve kai'i . ¦ .i. c«re yirmi l)l.lıa. kuvvet ve sıhhat için en nı İlenir devadır. Bilûmum eeıa nelerde bulunur. Umumi depo Bomonti fabrika ai. Telefon : Beyoğlu S83 , ve tı-lanbulda Ekrem Necip et» deposu. T elefon 1> tan bul 78. S I — lf arayaaiaıa derece! Ihıl S dOrl aaat urlıada l> ver,II, cır . 9 2 - Aaa ve orta hiıoıttrlye İhtiyaç vardır. 3 — Sülnlac arı- S mm^ yoruı. Seeiaa müracaat o İ Mübadillere nıüjdeıE^»^™ Katıp. Ktılbr. memur, mnbakip ve her nevi İtti arayanların bj BB acentamıra mOracaat eylem eleri ajBJBJBJBiyj Ile.vo0.lu Afrika han ÎS No I; Au(Otası a>t><-a>*a>a>a>a>a>a> SALI HAZAKI •z*#q&&&qq*>&-v % DENİZ BANYOLARI AÇILMIŞTIR % •jj Muhitin en kibar ve en eğlenceli banyosudur. Her tOrlü # istirahat temin ed ilmiştir. e.**** s 24 Ağustosta Vizede panavırss HANIMLAR! i» ilân aİıi alakadar eder JAKOBÜS Ktim.ii boyatım istimaliniı-de ipekli kumtklannıu kaynatmakla lütum yoktur. VI «IKAnUT Hkı ı '.¦>.. 11." cn «eneden çok buy Nç Nr panayrüı rrurtılaatlru 'iıUU ve lumll nktsıall nanacır ¦»Matbaacılara ilân J| Zonguldak t a Yûkıek maden mühendîıi mektenine muitleri ¦j ve 19-6-929 tarihinde münakakaya konulan kîlap tabiyetî Bj mûnakaaaaı 20-7-929 tarihinden itibaren bir malı daha tem_ dit edilmiştir. Taliplerin Ulanbuldt Şehremaneti karılımda m intaka ma- S B| den mObendüliglne ve Zonguldakta mektep müdürlüsüne BJ Bh mûraeaat ilmeleri ilân olunur. NDR0-F0RTİN HR7J»lSllUKu*JU W^HİA'*-.GAZLEl*:i K&fl*' trtS.llK..'«rlKrwMIJrT13A ? (SOPOfılkSTBİNI Koalaîlıan*>ı-/t rt&lffilDif* İ)ok(or A.kutiel lluvruıı lit'lfiİİve Uıvasolindcıi: ere kapal ı zarf tleklrik icuıatt müracaatlar u/e. İtibaren kırk pın ı baıı ı.'.ı vj Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır merkez Deposu: İstanbul, Sultan Hamam.Mesadet Han Melanet «e fıaU itıbarilt L1-0 Y D

MotÜrlvrİ ttreıh ealth. Tnikıı* ivkB aatanü lekllı ¦>"• K IOHCN l-t.-bol C-UmaJ. IUUL f.anl-ı re Muret. Aaaataatkrta. au|ıxtUrtıde hat 4%> Tedıye haauaunda konryak afla. I*5|U; Şik liFENOİLERİN Tulumbasıyla Sıkınız FLİT ' .j ¦. ^ ¦: ¦ ¦ „r-ı.«rrı J-ı. ¦ Saaııa. "•¦ a, . aka* .• t'_¦>«-1 ¦CfV lurjı. cncıu aut I inhisan EVklırtl rrjtı dırlıjı. proııı bh alt w > K-iakU)«t I oeı ccv,«< IMkvı eder ırUnda II mum muıiuı Pazarlık suretiyle 500 top kâğıt ntırucaknr. 6 tfıının talt ftiniı stat İT de mubayaal bımiryonunk muracaki edllmc'.l. I Türk Aminim Sirkeli hail la afiynda Hah taıfııtde buluaaa l-t.m lork Aaaalaı -irkeu alaxdaraaia.ii M Bf-ktıı ıvja unu.. BBtJBtBI .a» inat aaat onbeııe Idiarada Kara Maatatı ¦'ata cadJ<»adc bal aııı aaaıaaa dbrdiactı kanada atrtaraı markan llaraatadk •ataB.iaeab krlatal le.kaildede harı kanını rica ataatar. Rbkmaaaeı aabıakent I — Taattja meaıaraaaa rapara. t - Ucanı kaaaaaaaa «ta ıau aıaddea. aka-rtkaace kbıan kap aaaa Miaa^a .( atateedaı delıanala l. Cerek eatltika ve rcretaa ..kalma beıen amamiyeye hyrırah ada-baaıek Ieia ktaaadBraaıa ıta tal İt hkaatyt maHk alakalan ve Baaaa aeaedannt Bİhayeı İt atuıiaa l.n tarkklat tadar alrt eua merbeıi ¦daroiae veyahuı lialaıada bettaır bankaaıaa lav di (tatelerl Kap eder. Taıllvc memura re-A:eıı ponlaloa tındın fbarernı. Yalau Ikııftu U D. BLUM lernbuteıır. jr ; Telefon Brıott. 901) tapuna n. Mauaret ¦ipantle' İt toım îı-ll- -il IIİHIHTIMII l-ı.- hırıkallaıı l(la (Uaarık IH ¦aaı tatkaaıtra altaıaa ıntaahaaaya eıkarurniftır T.llpl-rl lı ı.ı-r- Idar* kaaıMyaauna *t hiiuUmii ıttlrak Mn ı !¦«¦-.*» paaal cana uıı II i' tua?n m.u.o Baka-klye aiBdlıirril laareıinda mı>laaaktn Mubayaa tOBlıyoaanı aıııraraallan lUn alunar Meı'ul Müdür: .M Agâh ALTINCI SENE - * 1882 Hm». ı •.-ki JrUNUS HADİ l..l.ır.-lr..ıvr ¦-: ı Dü>unuumumiye k.ır'i-mıl.ı .1.111 ıı .ıı.ıli'ı:- ı Telgraf: İstanbul Cumhuriyet-Potta kutusu : IS' 246 ldnf< mıhlın*. M.-,. »ıı-n " Cumhuriyet PAZARTESİ 5 Ağustos 1929 Senellfcl İti aylığı 3 ay lig. HER tipN SAHAHI-AHI ÇIKAR. SIVASI TÜRK GAZETESİ ABONE ŞERAİTİ

Türkle lvHn Hariç Içta 1400 Kr. 2700 KıT 750 Kr 1450 Kr.~ «O Kr. | 800 Kr.' Nüshası he yerde 5 KURUŞTUR Gazi Hazretleri Yarın Istanbula Şeref Verecekler Türk - Yunan ihtilâfı tirem un* M İnada ıı |»v»ıkrıı k«ndlnyk maliki lundı o unun *- %>¦¦atti (Ih «•«••I.tu Mart<l,( Naran aaa» Maa.a >aıhıUha*ak— laik i,.... , ( atautaarUrıa aHa..knV ¦¦ • ı.-a. H.. :ı< n laaa* n- aaı» tmkan-. a-. ti,.*- kar Ta—atılır ta Tartan itilamla auta aatarat. lal mmm* ataatl tara kam kattı MM larfearrrfiaaiı paralan tatlı anara aıiUeıknmiıUı ı.md.ı. mi d tr ¦ -(.lı Iiiimi'.iiii.i . '......1. r..1..„ i fto. BU dUlUn-rl'rl' ka l.rklıı İta 1 manadaki ItıllUlın . .. ı mittir «İd* ¦.nı- - - Mr .m . . ,-.,( olan»— Bili ınıı rtroı-klr tuk iıimlmlylm H-... ¦¦ llallıukı .İmdi krııdUlnl. el-dr (dlDnrk aaerr olan Wr ItUalı kal mıi. ıılmlı tır>ır Gazimiz yarın geliyor Hususî tren saat 11 de Haydar-paşaya vasıl olacaktır Bu akşam bir heyet vapurla İzmit e giderek Gazi Hazretlerini istikbal edecektir . Re isicumhur Hz. nin şehrimizden civar vilfiyata gitmeleri muhtemeldir Oı <ı Hk adildi Ra, i... te «ayrı ir. «ar ditildi ı. ıı.ı.ıı ........v.ı o Biaa*aUttr nlnıret Mu h t .111 K a un mu r» ¦.- -.1 .'.Mı .-ıı dairen l--' Mahlalil KamlıyanoD yu dahil Bulunan bllaraf aa bıkmaII >atılları aradaki Baea'tJklerln halli ııdm ibaretti. Halta dana fidlurrb bilir kl İti d. .lı 1 arını oda (erer BibHkerrlrra bitaraf atarım adlİBreırlrn bir antant) kat Htı ı>lo *t '¦. lireti ha tırce ııkreııır i'irntı «fır kıl'm tııuuUıı (ımaıl ııakfcı bayla aUvarl büiugu aabilanından bir grup ¦.ııkam t ITelelanlal — Relatcom- reflrodlref *kl*rlnı-. M ıa»t kaldı. Du-ur Ur. oto yonn ak. akanı oaja- tak haliklar, yanı tam tul İt de •la çıkacakları tabıkkuk elli. OarJ hoşu d trenl dorpMaya an-*l »lı (bati ilt.J.n .v.rl h-.d-rp.- ı-ı hııııırM^kUrdıl. hassas olalım I lelkık edH-ı-U kasM bal'l>«t rfmittü t. II. ». tarafından Cerdrl Keelaı B I kjıtaj ¦<¦ 1 fikAaUt.i-- yana anındı dlkkal olunaıuk'a. asilik Ruitn Berin atim kalan barı lUlafl*-nndon Boora Sıruroiia Snkrn Ue»lı> âUaada T on anlılar l a ak lal İl* i itilâf -lar da bulmam nl"rh lıualaıdiD moı-bel m.m. 11 alanlar bltarıflınn ıi. tlrak ettlp >|..h!-in Kaıniıyenan t.v dikin, anndlldlll uman hu.. .11 .1 — Ne illUft* Nasıl 'Ir.m- ta wı bin-hkj baber vrrrnrhılılıı kendi arımıdj (elin tteer atn>u>< Bir her ınıd. do) blıim d' Mirrak edeeeelmlı rantı brrrltrr ırmiıı tukil olmlyen bl< bir MUk(ı mtrmuın ve n.-ııhUiwUıı. İstikbal programı kUUınku Hı. nla «1.1 - —. -1 £*u.ıuu..u.. itanTr. t.tbibi $chrirnîzda Sabık kral şimdilik Türkiyeye gelmiyecek Bece Sekinin baban kraliçenin kürklü mantosunu eline geçirerek giymiş ve bu hali gören kraliç ağlamıştır .lı tının 11 »ılı Han İlanımın tabibi SuMM R,ı dün itilSljyln. rapuru ılı ¦e >ı-İni imi Bey. dun ten-muharririm»' Kra-.1 -j lııbatı 1'-" 1llab İle Krollıe M-

'..-11 lı r r. ... hIj. ırt e İm etledirler. ;,!>-.ıı lı .1 .1.1.I..1 n'u eıiMir. Kral 1......1 .i.- Mr ulu ^ Nacmsilln Avni Bay fld- yada Uyyareeİlik tahıtl etmlı alan ya-lalkt ıtri Ömer bun bul un mal. tadır. Ret. •tna-1 .«.Bidı t M. t 3ı\ ¦¦mette teırıldude mahal carmcoılı11. Ba ı.-ı. 1 1 -.- ¦ itinde »mi iinn.11 nıiierlerden lonra dalıl v».....¦ ılaun Mr dela daiıa dunıMık •dılıilr. ¦tukkrl. lanirm d alUrdlklen Bu BBa *loı>dllrr. Simdi bı rak blı dahi la fil "j blura lUrla brr mn bilditl tir bak den i«ti bundan lerln her hmet alı lı.ı.'ıi'ı'" da I e II Ir.l... pek ¦ ¦ İm . -m (unkd ara yerde ettikleri Uallul o uıaytpı |ldrn bo t IVIdr btrdn blUratl Akşam ûnü, ortalık karardıktan sonra köprüden Etkenler aralınııa bir tuval parçası ya-yılmıe. i^ıı koyun yere kapanmış, bir hltl gibi yatarak gelculn Eccenlıı merhamcllnl tahrik ellikleri ni gOrbrlcr. Bu ı.ır-ın n-.-.ıı.'ıirn. 1 nn 1 n merhametiol degll, arlrcl ve linç. lint lahrik edecek mahiyettedir. ÇUnkU kriprıl oçıande, bn yavrucukları iiı-ri. c ¦ 11 ayaklan altına > ı-1. ı-11 ¦ ıa dilendirmece ne kanon na do İ yet mOkaade ederi Bu .11 -.ıiıi (l ekinli fini. fecaatini alakadar hiç ktrose gdrmlynr mıı ? Bn cocnklann orada, dost du$ratt herkealn gbta ..i ı.ıı-j. ulü K)bl yerlere ıcrilmi; >nlUt{ibt gurentee arasında, hiç tuph*sU. y D ile ce kimse vardır kl reıml vtcllcltrl bı cjaayeü. Itlrkiyınİa medenivel alemindeki mevkiine ka r>ı vaki olan bu çirkin teeavaıB menııl-megi kendilerine emreder. Faka! bilmİYn>L-m ki bu ro tlar kdprüyapan, Bcr klm°« yakalanman, ccztrı verilmelidir. Bu (İrkın r " " dolandıncı-l.^.nın. «001(111 htyalf eıînılrc ve milli .'.''l-'-ı.' r karsı vaki ulan bu bakarenn devamına, bir TUrh memura mUSnmana ve mbıaade edemez. .Milli >eref ve haytlyetc leca-vuı, beıroman, bayrağa hakaret (eklinde olmar; Baran da lııe bbylt "i ir. Bu gibi ıccavDılcr karşısında da nyumıyalım, hn*--.- ulalm ' A. Davar ismet Paşa Hz. Bayvekil lamel Pata İL. dün aabah d.niıde banyo yapnıylar ve akşam Okta alta Kartal civarınd a bir tcneııüb *ra bayar-mu>la.dtr lıaact l'ı Hı aı. <Mo oebri-nsiıtJe bulunan Başvelıalet müıte-,ın Kemcl ['¦ liyaret elmiali "Cü İTİh üh y e t" Ucuzluk kuponu S agıiBtoa paaartaBİ Ucuzluk kuponu 5 afjualoa paıarloal Ucuzluk k «al Ban- yedetl Vunaıı aaılllıinl tamamen '. ıak*ıyet rian-k bBauaanı • :.ı ;. ı- 1 .-ı-ı. ¦:l btltlrreddal ve bil 1 lıiki bulundaeunu »«1 l^"i fattar. Yun rtl) Ilım., 1 ...... metl TUıkiy. Ruııık İtil huauluııu »Mil Bursada kumaş fabrikası dün açıldı B^'-a 1 (Ha. la.) — hkşaau ikmal edilen |apaa dukuraa labrl-kaaiatn klışaı reıml bugtıa I .m

uldaıt i-. 1 m davelliler lıurıırlyle icra edildi. TUrh vc )apnıı hayruk-I ar ile tırıi" edil fabrika binan kimlim gerildi. labnkaara aacasacal kaaal edca teıgtalan, eıa va haya daireleri kamıtea etekb-îkla maeıhhııdk Volan fabrikada Japan Işlerl11. İn Ipcklerlala kullanılıp kulİHiıılnııyacagı mektum tıılııl* maktadır. Iıtaabul meb'a-ıı Knva. lalı im-..11 Brıla nBltH Ddent -Japoa «a-aaaktaa. Tart fara klana, da fenik adt«<(!¦< taam adlyarda. ¦1 ,, ¦¦ . -. bir ktyalel • a Japon ı«l1rl bu ycal muaıaeae-den liiaylkle bBhMdta bir nuııı "S I' 11 . 1 i' llavetlller «iBdaayadaa buauıt vapurla kıanbala avdeı eıralıieraır. Raaatl ktyatıa mtb'mlarda rict İti--,.). Haaadt ( Kaaya), tfataay.a | Uıanban Saflh l.ertı. Seakh 'Hur. ka) Hcılır. lapan Safiri va koaaa-ı.u, mlltl kıynlellenia Bir |aS Ju-uuaı laleDu baıır bulunm eİBrdır. Yunanistana cevabımız Mübadele mesailinin hakeme havalesini istiyoruz Bu hakem de Mübadele komisyonundaki bitaraf aza olmalıdır. Cevabımız bugün Yunan hükümetine v lecektir. Besmu-rahhasımız dün Arık aradan şehrimize geldi Mahlrül Mukaıkle kaauİirunuıdaJıi lı— murıhh. um.,. I'ı.lıl, »I mil D diıa .lakımdan ubrlmUe aidat .1 mı ılır T rina " , . ,1 B, k.ııdiılk ¦ „ı -MllBr ıııılm >twu beraaıtıı lıu -— 1 bakaoKiee yanlarak •evıbl trtlllıtııı îhurımiı knır :.ı,.-.n duru. Ooap, Alınırı cfcnduıllmıtı Binindir m Atina dilecektir. ' - ı-ı..;,' 11 aatııa. '- . - ekimin Cali II. ¦miar aldan mnunlırıl IdnDat tela luıUmu aıd-l ıılcı-llıı. Ovıbın ntrlnl rt "iıjiı ı-ı lu.lıl.ı... a pal (Undu ın ın.ıl.-araaba Cavabımıada nn dlyarua? Dilci .n ... li.i , m. . i...... va iarelak m/in... 1 iı i. mr.... .¦ ¦..i-1111 .1. Tanın hu kamet İn m. hık mı buru ren» dıırl •ım-k . hi... Malılelil HUbaıUb: kamiıı »91111411.1 klıaral arı ahaaaahr. Cevaptı. Urla. Mumların laklUW>iul kıkal 1 j m ....... 1. vu .. 1 'ıl 1 .11 ıfuı' uûiâı ¦ .1 .¦: ¦ 1.11 1 vr m kıtı Bakk*aB]"rHnhi Tovllk Kâmil Bey «loıla atkiakataaı ni.tr jiup. at. Din Itılrınm lıtınSalda tnılanot] -fim* l-rfık RUaka H Ia* ¦¦ drrhal 1IImı .mi <nı.ı,l .1,.. 1 . Mİ. İtliyi ¦¦¦TlrtB, ¦eyıball bbyle atı kıaktû •ayal ıa aliltıtır .1. . .1.1 . Kıtlr 1 eaıp. ırada. 1 ¦ ¦ ¦ - BUatU B. b> reni 1 ticaret muahrak-ı -İm Mr I-I...İI Yunanistan ile Almanya Gayet samimî dosUlacaklarmış! M. Venizelos. Alman gazetelerine maziyi unutmaktan bahsediyor M. Vantealoa İla ntBr*Bİ hlndanbura Atina i | ut">ııı|) fit Vaalzelos Lendrada iken almaa , . 1 ¦ af hahlıterlaî knbul ederek Be yaflatta bulanmus, Almanyaya >upj-ajı seyahnto bliylıh bir ehemmiyet verdlElaİ - .> i: n-> ¦ ve bllhaaıa ¦.ıniarı kaydetmiştir 1 »— Vunaniıtao Almanya ı m .1 ^ .ı mecburdur, .Mail arıik tarihe aittir ve muİBİn aobtai narar farkları artık mev> tut değildir. . _ İle r-.- m¦- 1 1 ¦ .i ı.ı-ı-.ı .. "i - . -1 "-i bir halt Güzellik Müsabakamız Güzellerden en fazla rey alan beş hanıma mühim bir teklif I FAıkt*! Maımaıet r, H. ( BB B, | I Mo »II

Gai'Dlk mu»kalııı mm Urllrak rdrn fillmoV eaılte defuhl» elmel» dafe" ı.L.ı.ımla.da-1 en re» alan betine (tanebladlr. i|. ¦ ¦ ¦ kardeklee ba betj yana ve rnUhim bu t-kllf eahl utmak- !,.,„,„„ kaerabe elllbUn ianra en ıl. tadır. yode muııfl'k olan uru İle mukavrlt •Ankara ru-Uu. Iltlmlnl vaeodr kealldlne ylıkıeb mıaı ea(etbraa İpekti kardı»!.** İllim maaaıc- racek ve milli ••nrmı «ıldırı > ¦. ırıKini hu b'( hanımı, jenl " 1 Wr f MıbıJı 1 .1 1 Je| 84?624 .Abıhayat'in sonu Sanki zindandan, yahut ta mezardan çıkmış gibi sapsarı benizli, gözlerinden kıvılcımlar saçıl arengiz bakışlı adam kim?.. — 13 — Bunun kim ulaMIrrrflnl mıık MMıJun >*ıl. detre ı>UW m M uırd< Karamadaki fala* *» «Mİ Mı luUrıi .111. ana da lımkaı knıl> ıloım btr adan atlı: adeU ı valunu kap*tu. i".......ı ı. ¦ 'i ¦¦ ¦ •'• ¦ —'- arkan aday »Benler |IH banan da mna Bdaıa ı.ı ılı. ı r. i.1 r datucdn. laBal M( IdmTaylr *¦•*»¦ iartam (kararak kalİr de«liei 1u "I" Hİı dajnı tekildi ¦ar.ı-ıı-.ıl-'ı lalar da a larela khn Ur bu lUB. IHlIDi O aaaun attık Dımltı... r u alaUli Ur nanarllı boamı kaldırdı — »a i.UrıraaaT. ıı- ... I.irr ılbl baktı. -ıı i. ı- ıı in baıılırıaı |aa Hr karta aafe IdıkUn. K"l lı--... - ııM.I ı _Şehir ve Memleket haberleri h , »a aaSTaTT" .M" «SSSSSf ZsZr,"' ¦ adilmemişlir C Sıyegl *cmal ' Yunanistanın yeni veçhei siyaseti ı - ¦ ine fiaj ın takı itü-r. atabil tanı edecek durdum DUalUl)'' bular balar ma fi u bin Unl ¦alan» karanı ny*r*b bir yaradıliila ılrİUdL Kutaan -i-.ı •badıi' kadar ¦<a<ı • fcl> kar jrrda adar¦¦»!"¦ ».kat bu ad-aaaa k.ı.-a. «rla blı irık.ı.ıi.iıa .arda kl İlimli"..! kir lU'lu , U«ı. ı •ııaılı ¦»hırada ¦••*!¦#¦ Mada baabaıaa Bern ,<.. ¦ . ¦ ka ¦¦•!<• kar y* bar |—la lr.ua »«• — ¦¦ ll.ıln İtadan karara tadadaddfj İV ardıaum »luada. bd.kdian un kMkbada daeak aara Bayarda ltindrn aUılıı Iniaul/avaaııı >ılı. ¦aldıran ulartatıı ıHddl awı»b Mr Undun gibi. m.ıaı rILI karanlık yrıde tulum iıı>'~»iı alatlann palanka l alrar t-Benk dr kiı ditinr bkkm*dn>hinrdi. DUnitrlral. na «tun» ttea balar heİM baa.rını dbad—ıdar aaa aa*M aa> ¦atbi* ı.ı.dı fJraraafM |eU a— teali ¦ taaaa. takat aaa aaaja ka< baaaaaaaaaaaaa ı.tı«d» na uau btr Ilimiiki kul. d.m da a» <>Bk naı-(aaı Ur*) aiai ada la par aıkl-ı ı ¦udi UlaUlrl.rt k.ndl kanıtla» ark (>•»alıaı »iradi barla hanıma keadfcMBdra diba iı'ııiH ab> a t aaaaa (ilmi

aaaai aaa inattı, »a raaaaaan daha İn aar-anmak aaa, kar ada. em» 1W>« (•kOarava. an ıialııta fcuan •aıarrnıu kaıılıııalaa uakl bir pıM..... alnı ırnr .-ı.ı.... H Mil lal kar adlı kai"11 d-odaıde Olu ı- adrla '•¦ ila ' albl bdia> »aradandı btr k. alkili kar aa-a*aka aaı it aalı adanma ı ı ¦>¦) aarMB I a- -1 - s darın - .1 ıı • alda — kimi bımllıırrr İkamla takarda alsa |ı ı. ni. ıiıı raıiBfiı hU faıkeUdrlık la kulundu laauı krakrlmafcla krrakn hu>at Mr — »MaMı .ara—ak dını kıl* karkara kalın •¦¦atı. ' — ¦>.' IU ı.ı, .... .... Ur. MHaa. — kaaa mtıan «artaae aa ¦ •>•<•'uuım ' — O kadri afMaaadaa ,ak tak aaaa, aaı Ban(ardam, aa aabaı prfc lıjıalaa dr •¦ aaa Kla aaaa Mr I»Ilık rlmak l'IrdUn. Cra* ml< draılnkı ,ıt. ualrlartaa ba Çanir l*larl ¦ Francala hatana 60 »ara , ,a ¦ -1 ir. ¦ .1 iı'-nm nartB ı»ı. ruır.uaııı 1 -»(. ) «¦Ja narhı. M ajara tvaylt «OUmrk io- ı artl)lr M kura alarak M*lut olunmıaj-aar. Narh lan fazlaya francala Ulanlar Bejim ir.intakfci.ndJL naRttao Lııla nalla nranrala -allıkları «arman II, lrr?ı>- rdlImUft tr Tramvay Denccrcltri (monr*. rneıJmrııı uamvarlaıın a ııhaı naıtk .Uı u~ıı><>n a» ıiıı-,. raırl niBdunutuadr trplaaaıak aıraaı . riaırmıklKİıı lun it la aaaı "al (¦aaı -ııiı-ı-ıı» aaifar laaıia—a^i' tklaul lıkâli'lı kıı hmu-u Ikjaru ralru I ııL.ı-11. kalunııaaiu l.auın uıkHı I m ılr Wlnt" ¦uınaaırıı aaa d Manalarla lalıh)i» Mm klıtlfat dit-¦ ¦•¦•da baul di tâaala (•¦¦¦il • K<<tuH<d«ıiB aıauıl ¦a •»'¦i™ 1* ¦ tlrllp n..iM-ı B. — Ma n.........;,ı a-rt-k aaaa uaM blı mitt r>l>abm>am* Haa> baa M| laa.adra bar »ar kaklıaurmam Mrtr ¦a amama dar dada . ..d. kar ka.....aa oma adakaarrnar iaaıaaaab kadar «•» d..-™— aaaa aaad kir ırınk ¦ .ı.. >ıtmi aaaarrraaar. İM aarr baa. aaUaUram m amam aw —«— a.r«aa. ,.rar İki drıU kan kral tıkardı: — Baalarm blrlnda Um u. m Ihan 1_ DadL »imdi buna (Utorar alanın; barlara karkafe ın»">" l.»ıü.ı «elıara mı ı'ıBı¦ ¦ I ııı mııl kabıan curd-a ıı» «mil aamk t. .faı 1 aaı r "i lld. .T.-ıı . .-ı.ı, BU mıunih aiuar oWkl dartart ba-ı.ı. uı" Bada tam bbr •ik,d maraar kHBfca'- nduaaa ıBiıı m. raakdra aaaaa bo klfıt r<*a*km' Bl> mUr-o laaula l-..«ıa'.a OanlB'.. »ana aa* Braaa laU bandan daaa ı.ı . laMkaaa ada* mat ¦manaçaı adam. an an m makim — BVaa. dada. ka »l« Barbakana k>>rkaaa da »ek' r»»a«a ka pı><» rl. bdıkaa aaaua l'.k—ı.ı. ar kadar latn-aaa I —'- Bra^lnl uakııa.'. m arka Hr J.ka ka'.da aaraaalaa bBa Na aalaaaraaadakı aaaardrıkan, aradan h*a aa dak

ika ırımrdra. lıBtua a »alıbakıl¦ tadadı İHimı adna.ii. aaaaa da laarajdm r.kaaa mal haa» bn adımdıa ¦¦naııa kadaı arM ka kaaa» tatlı BU ı.ı..-. nraaa >¦¦¦..-.,• dr«il aalt. DaakkrUal aa dkraaadtal au..>... --- aa ııı ıı aa. ıuuu-.v a. laıi'imı uBd» armaarrarda kt.aadl var UtrJr ııkl ¦ .1 jıı Irknrin Ulıa«lıtr_tı llauıc ıcınıim'lirdir İlminin "n Mralnr alt ıram uarrina bu 1(1» b>ıit>Hİ aeibnrri innaı> ntaamarlur. Takıİm m«»d»nıniD teraii TUUlm abkaraı atralındakl bavaB aamjaarnda kaaa» kara crkUCı kji BHTtrr maakatBU airanor u aaaarm» karan kır ar mrlınaa !¦—a Ha maat. D*a aaaaa ı aaaa t lam kdarı maoara Hm Bar takama «ma» laratfaaıa Martı kam laa# adan amuan orBaaUr. Tnkalm T'rftrtıi" ılı »l|-1r ameli* raılın adia'iaa aajaalne kadaı un «n-tf mukarıar Amerikalı lalabelcı ecrefİDC Tfark Otağında bir maiiavaatre »"ıl.ııl »Iııaalal Hıaraıa lı-Blt ab DaıUllııuaUulaa'i liralını Türk anlkada) BlBatOiBn yrdlıul (Onıı nUa! (rrlıp rıtı İnil allı Adllyed» Mat»wnclenn ju lamme bkjtaoöı aamm bii> anın Mı a«*na aaaa aaa mu_ar kaauaaum. M »d ¦arata* rskarra da Om aahamaMnl aa ar* r-S a»a-ıaıaı> »ra^aardar karalı Ad'"— m^+mmmm ja a. e-» raa aaul |~ — — Cam ıııinıaıMıaıkı uıııı maBaadl ı aUımrrl banmlm m.hakımra Mrtn-'l ar iliniI aaaa laal-kHarlm taramadın ndratir aana*aı«B> I Taul muedai mı ¦ıııiılı adnırai'.ı ull oMn nııkat-mıkı a« Mı hail* birle;! erea dalar ı.ıla aa ai""i aaaada ruvı-'-dUHaama. Adammtaa>«ana rtnı>a. ar <* Dahiliye Vekili Urfada Şıhn KaTa «t- MMMt tMh takasınıgldtctk Ankara a < T »atanla > — Datorıt vtioj Bum Hara aMy Driara arhcı»-Or. Oradan Armiap »• Marala r».,-. ¦Tdrrlndr de lıvu.iııi Uı Ura Ram •« Ol IrUkal mıııUkaaına aaUnat atar-rr"lr Kadınlara sarkıntıhk edcbîizaaa ı-aaraa ıırııaan m Bakam ¦ ıı ¦«*¦ amjaaaaaaa ,«a«da aaam aaa aadada. aaa- r-a- a^aaamraa "'Un rratiamurai karkm-aBE -ıl-rbut» likanda çıngın- aa» aaa ı,_. I a rint Vurumu ¦1-114111. Kadınları çalıştırma yurdu C. H- P. •UmaMrı nk|Uma rurdu M. MaıalUr 11 >ujda aaı tan Baauuı tpn Müteferrik Kadın birliği azası erkeklerin cemiyette rey sahibi olmasını istemiyor Bitliğin dünkü kongresinde reni heyeti idare İntihap edildi Aliye Yıldır gaıuraaaodab katılacak Yıla» eararuvuı aıuvelıt M. Mar-yceara. orada kumar ornalUC^dan dolayı »ulun Ahmrl aulh ceıa krmraUıde !aıı~' eıonk'iu. olma) re aıyajı cUrml*ealn HU'kdrreıınr karat wıtlm«IL Bu karar ta k'nwa3.Trr lasda naal ateydammda BM aaeanrı taaau kmujta \r BarUn I 1 ¦¦ aa aaaaam laraa.aai 1 Mr kar ada arı d dafı >aaaaka akrat Mr t aaı al vaka Bau Bıuattır Oaı»l İyi .i|i..ııu| Ut anı-" aıdına >•»kıınık Mil arkaaan rhDi miıı» aaal-Imıauı km ir —katran. MmrOad-a kaMaaaı a-».a. »arkaa ki a ^..tml ârJlüH"! " **—- ataklf-' Ibafla MI Un resmi

lenrlllne dair olan Kanunun kadınlını aaılır. unı>«ı. aıaıalilana had_ Bild.rUerM balkuı Ur aaaa I ve anu-.ı.t iU.Iıı '-m mrıl rhemaniH't'' rka aftıro. Fırkada Hmin Ali Bey Trdkrema Killl car lataaMu miaiı man krrtaı ¦la Batta Alı B Trabaana ıl'muıu Kmln lu B nmı uilıabat rdnek. lam «¦ n» îivılUııııM ırtllkalla tnı'.uUfkklır l-n ııın-1,1. triıi 1. hakkındaki kanunun mflddelı a^rııtn atr-nunda l-Wrklır v-m .-Umrttk ta k li|iaiı»»ıt<ı aver 1 ola t'ıfinr 1 öre. Hr..-, Yakala, luıam gfarlfBC. un rramnan trnıılıar Bal ulan luynailıı btr ar daha Umrl.ı rd,ı„ı . -Wı,r Halen undan S karm) re h-fdarda» 340 Um. .aaı. alınmakla^.. Yemi Urilede. ua rraau 9 buruk *a by|da> rraaai 6 barak kutnu ı.ıklnlBıılıı Ba ara» (tkaa oa ^•uaa bakma aaaa Amt.^ada baaâaiay ııtibaalib rmrerı aendrrdVa ardır Bu Kibarla, ekmedin pahalılafaıatına hukmı ılılmrktrdır Zabıtan binicilik Müsabakaları Kum plajı elralıoda bu ibUal OiInhU («Hmaa lalırak ad TUrk Kadı» BBUllj «aamkk baaanaN-al. ıaıv ı+i.ı* , .«ır ııa kanamın buluru Ut dan Barla klanı I* Bn. lakMV katur m. tararmdaa aatın.p rdkm anarı M Huaaaı ....MU M -aaB ballı rt raaaaa akak n MarM adfldı kaBMda Mr «a* 'ir * aka kıal ana* maddi amaatiu t alnn.ldal». Bbk-Hio vrtlıllııldlaı. tatdpha-ı mkLaMa .arak kaftaaandaBl nu taai .tiı.ı .1. 1-1. Uarauarrrr frtrn -¦İl bada da Birlik W.ır h»HI Mr nkma-nllakıııUn ka>d>dl;arda. Bardan -anı. ırnl aaae bk<ı<ıl ban ın Hanımlardan kir |rup 1..111.U. kakaı adiMi AyrakB aaaa kaaakatırı alaaam ınk» aaan ı.tu, Brrall lambap .«Udi Hurra ba.aunaa ka aaaakh aar>altafc»MH l.aanarı karam mıauıdı tnrk kar ¦ I tara** akı d ar a kabal ılaada BBIkaae .... Man karam lıkılı-aaa i"ta laaav fcaa naarm kaaa, İn.t Bılaaa HaaMka İBak. T~*¦ 1 1 .ı> Ldada karm BıaUı. da*yr MaaM pakaA Bilimi larakaa. GBdd lal» T*aıaa ar kuram aMaarrai atn | | ¦Banan mkkrlı t aapaaanda bat aara-aı aUBaı nb <aaa>aar ........ aa rrkrk aaa: bnnalaa k*rlr namı. lak-rl aaa HİaıBr aaaa.up ı.ı 11. <ıı..N. m a. mu..ı.ı.ı.ı M aaaun.p ntaıa<au - -'- ' i" 'II krklrrlr umumi m ut »vali İr m ın hm.ıl Har aahada trbakkak rdaml.r mnlar karar nraMI. Mlhajrl aladan UT tuna ir kaı Zallr Haanala-i... HaaaUrrlIr, 11 ...'k.: »r 11 M. M. Brlal rraalar Raarralıaa talimat iriii-rıaıı kr.him akkfi adamdan• kabul adildi « rrol laan inrr*tm* mu..ItaLIvrl umrıınl rddrrak k..ı., 1. yr alkarıl »ınldl Icraaı makamı eıaa Torkirt Zd>Mıaa blalpTaa\ M aaa» a lalar hj>n. Riyaaatı Cam bar MaBafır ¦U rl ı-.ıi.,ıı rabıtam bbuat W ak adu kıtaatı kaamaiB BM tam iamak Hak a. Bay Ur aka d aa bar . un yapıla" talimlrrtı ihıar adil-makıaaar. Vakaodakı raaamlar aaMıaa.a .1.1 .—'a mania aBadıklaram ffBa-uraak tadır. Bu realmlııdra aald a « ulur. Alıı .ara Man. Daf'an1 Aırmı ,\- ı.ıtOr. Olaı. Kadoyr Ba-iaraa Un TBr». utla: raaaM kc KV BUartra ıtuj^t^TL aaeea dhU laaıa muam dmuidiı

I aktır Bab«. Uor.-a, rair*. iı.ıiıf.ı.iıı .m. ı.ifi latlhap rdBra kdarr kaı.taaM aaar.aaa a dMara aanaalamdnr anaaraaaaaa nhkula. don dr caıulaıadlll rllırllr mu.--*. dltl - 11 ı.ı . 1 .¦....ı-.-. . Limanda LiMatir kan BarnaaiıL'i ıdarcucoı ^dadar rapara dun aaban mal ¦ «a rlaıa.»da» k-stoja Mlık (aurmLi *t vap praıBa Adalar •arlaaaau nraaaaMı Om Mİ balık-1 taiı 1 ıi »aı laldan PMB..... 1 pr* HBk* landan Darp .lınaılı lalaaaia-ı Balda Alnıaavadau klu.ank tnmıtaaa lakdml Yav[Orr vi"-arı''ı" lııırp burclarmm 1....I111 w,l.ym,û. reriBr* Un Vrr.arl:-- " Tunanatan Bn aaımalaıa Ka-tı kyen adlmr tdHI>r 1 1-.ImmaH tuı-aıuaaaa iiIhm tnaan Vuaaa aaa utlu, tuuaa ıaa iıliamıııı h Alıaaapaakı payııuuu trijordu «maaua» bu/Q ulır •» funaeıaaaun Ikılaadl .-uyal-nırı Aknaara Ba ItOtf rrkmf ¦Un- l~i.ı ı.iLiı.dııJ.ua yn.'i VrnUrleı firkmcın Atmada «maa M bbyuk ıra: man ıdarupaB- mıılam ttya<rauaaBraam|ru>Kr«' 1 arrtavt-aa allıada aaabi 1 yal aııaUrrka aaaBı Yni.ini-i.il. Ajaıaay-ı Ha naUr babın amanı ta«p rketlıUı MrıkOr ctrrualn If aakllaaııaaat raI1M naran dikkat Dan parçaları < I i: ¦ Iİf'iiT'Harale aaMIC an au nanIHarı rarpm lanp'i larılında nrp rlma biauuua lanın aaı ıw Almaa>uktur Lakin ruauıiaanı Aunaara ¦ maaaa I alalıl m.....Bım-----tana Bark- mr a ıaa »ada tun: •ı—an ıaa aaı ak maa al anamı aara tmananBUn k-uBU. m M ilini" Ti nan lırtrmy-lnin d.hl an 1*1 _ amili T acara «dlkr uııaan MBaakaaaaakaBakaaraaa. aaaaaaB damaaya aaBam m aaaı Hr 1 unu ıır*. raıaauır mkaaıtt bahmayra Banarnata.il Tuaaa raafl aBBmıamı Mmmaaauı aarıuntmı atyarm 'T"-» 1. .¦ m bir anr aaaaM a» Bu mı nmı Tıam 1- ı—iı ib AkaarayaM aa ataaka BBMB"aa Bakama I aa 1 «laı ya da». 'i'" maa.....aıaa Iıa 1 taraaaOnlaıdaa daılr Mr Almaa - Yanan aaat -ladbnrıı taanaB kanarada ' n ba daM* la|aa rnern aaam aBjm draVtr. Innı. ardatı M. adr m aaakara nraaa¦ :,f- -.. ur. ra.., uu . • -ir Mdlbuat Mudiiriyatını İsmail Hakkı Be» tajin edildi Aakara 4 I TaMaaBBİa I — HaiBual Umum HllltaflHBP aabU Annr. tak-beaurrı braall Bakla Bay uyir rdü-DUatar _ aütahl taraCrafl Huat t.men Hakkı Ba> aayıamaa manla allanıiıen ı^rll«rlmlzs, muhlaiif mubayaaIIarında leıul. Iflttan idUladmlarinl la) . mln İçirt ıSı kupun m-rkdlyoru*. Bu kuponlar* ayrı ayrı karnin, intişarları günü. HalBİerimlıda mUndarlgj bağsndlOlnlz Uç muhl rada Ibr.r edor annı/ li'nrllftld nı.ifM.rr olursunup -ata. ^ 5 Alilim 1025Cumr-ı.-r

SCN TELGRAFLA»* Gazi Hz. bugün 17 de hareket buyuracaklar Ankara t i JUL] — Rc*»i- ı cumhur li.ı.'. ıl ¦¦ »ınn aaal 17 de latan hain nakit evce n schrlmiıdcn muiarekat buyura-ukUroVr. İngiliz Donanması Butun kuvvetini Atlas denizine toplıyor Anadotonun gümüş deresi t -rl-ı J .AA — Ih. hım cı.ı.p üiiıibf.b. ¦ f^wıTI't—miti ba-;. ¦kdrslı desaaınaaııuia ¦ılı... . .-ııpn-mrir^i ~'~J savu Sun unu* tmjı aı kakarak t nalı m | dıı »kep ba im Orlmıa OlCo lıı m -İl ıll»—«arttı ta Hct honteransı Koiiferatns mühim müşkülât île karşılaşacak E Iran şetareti larvanı tekzip, erirjor Ankara < (A.A.| — rmn Sc-K tranan ce»tıbrrndaki ikayı kakkmda tatanbn! j"nıe-telerınio t..lI— : . hakikat BOf -nutukla 11 aûrültnüj • ¦¦¦ Tahrandan sefar«l* f\grafta Katara İlerin uua Şi avı İcaaim oldafu bât di-t bir takun mütü -t i »atilerin htfkfrmet | kj- v-t.r tarafın an mohoaara lındrklurı rlive edilmekledir. İstanbul gaı etelerinin bu --ı-n-*ı tekıip ulumu. . Marâtıkovlç La hey3 fjilli Bclgrad 4 (A-A.)— Hariciye böTrcı M. Marir.kr-vi'. hareket rtmr-tir. ....j in.- M. Koc na-¦udı vekaUat adeceittir. ¦Oadı aıkıaa »IdUren t* aeer biram ba< Um 'Mm a 11 illi p.|>*< ıflınıı mitilimi bu b-ıyuk nrıllı-1* ratı ı_r o«t cnnaı Şazlyn rlerrln Kavatada arbede ^t^B&jsrç™] Moskova Sefirimiz I mözakeret »cifi baş I murahhas tayin ettiidİ KomOnistlefk* mâsademcler olda! Atma t (Uamaıı — Duiı aaca «t kkaaBI tide eoi Day inler vekâlet d (Taialanlaı — uayıcler arini'.ıjjrıe tıerıuı laeaıeıur. tayın ealll-n:efllîl ar.laaı.ırınai ¦i ııK-v.- 1a An'ıara d fTHefnr.laı — Bastın petı-nmlrOe maMua lira*, vaıdır. Un r ar el DiUocıte M. ıwk 6d SoUitlaı-d» kJrje tur Utun nyır IVıalnie ceketli r ¦ '... ı kile .-i.' ¦ . . ¦ ¦ ı Yeni Müsabakamıza mutlaka iştirak edini Mithat Paşanın Son Seneleri — 45 — aAli B. meslHkle neler soyuyor ? İzmire o kadar mühim vazife ile geldim ki efandim.., Göreceksiniz yakında, şu İzmir İçinde p h haini bir adı büyük adama neler olacak).. ntı Dcytfl noaaına >erıe*'irtmcr. Sonra da çay , hum- ısmarladılar. Mıllıal Pastam adamı da -..¦'-¦¦«ıı I ı . ı ¦ Bryia oda kapanına yakın bir yare ertıunatıatu. ala Va.er Bcyia aeler Eâeaaap koataanâe-larat. .Saalj, tıda. nW Berke roi«ftn Ali Bey. a lçak aeale bir tayin kranufiryartardı Anı Be -...i. .'ı..'-»m iyice rfitmek ihtimali yoklu . Ki adam bir taal kadar îçer-de bafbaya k.ılırtıal," .lı. Nockn sonra Ali Bey deneti ra'. güle rektea odadan vdtenıj. mm II Tahıl Mithat Paganın adamı da aıkaaıadan aaağıya .C3-.»1, AK Bay . aleltn alnodaki kııataacde peaeare kreanaa yöieamif. kearfkaiaı |[ö<ûp laaı-Taniarla < ukark fKate rriâruaaacfOCBe bı-lanıftı Alı üev: — Birader, inaan rtrdijfinln alacan içinde ohıyormuy Nc derlet ve padlıab hainleri var k i, »eıir olup valiniıucl eieadr-

ı;ıı/ı- İn.ti ı ı- ¦ ı : ile ıj^jkjl ag-ırttıkları halde hİlk fertiklerle aala#ıyorUr. freak laıiaLhp c.lî;. otlar Bu yılanlar kim ursa ohaaa, uallak batı rnaBCBdar. Hem çArctakaiaıı elrndrtt. pek yakaada «a iıaaâr ıcarvie u,,!¦:-.J ¦¦ Padişah kaini adı büyük adama neler atacaktır! diyıp ujınıı.ı '.. Çok trj, bu aarkojluklaa stillerinin aklan İn.ımn¦. rfrn-di kıtıklı rat, arahn İtimden bjit.e ordu? Iıtr Mithat Paaa Malûmatınız, tevsi ve kesenizi müstefit edersiniz! T<5«*>eiCTD.yoî vq i rkcnnlvoto) «n i'aaua kimler ıniamct etml^tür 1 { 1000 lira ] Şu suretle tevzi edilecektir: MIaaBalınman kıaaayaı tfan.arıaa karine tığı Uıa-aaalnmab aaaratıia ..t.r>H aa y»l hıdımina ¦ Harlara kura Ha 280-100 ray ••ratı b artla rlrrUaa ata 75-SO ¦ n lir* anriiacaktlr. kuralla kaak - IOO • tt) • M bnadanlpal va Inaanlyala 2' "ra vartaacakNr. aaa laala nlıatal aeten inaanTalimli varaa har İki atı bara ray varmak aaraUba yllk mUkBlab. yani BOO lira. mUıabılanıııa tpllrak a- yı blrdan haaanalılllralnta I ^ — •^•^m.-**.*-^ - — — »¦amıia' ka"aı m Jular . Bu defa o .hım bl* vaıtfa ii¦mire li.ıı-lıiın ki... Ba ratın lAylc dikler inden ev* erir- lıraırdc balundııtu aala-»¦Idığı halde, Mithat Paıarım eıl oloptı Ali Beyi ranııaadıiıaa aataıyoeda Aala-aıian arail ara» BayruCtaB Iı arirc f*ld>îı y ateaaea tat. lire-d. ktıkaaBaamt atacaktı Hedckatte kahyaaaa lahmm ettiği pb.,-11 AK Bay lımırdra iki ay saval ayrahaayb. Hafryey. xe4aaca. a la—e geleli ancak kar bacak ay kadar oluyordu. • ani, Mithat Patanın Sun yeden ayrılaıaaandao pek çok Mnıra.. Sivil m ...ı. j,,.. 11 bakla Alay Hey i, ütvki dr lımir tilk >¦"! mecliai aıaaından oldukça hatın aayılır bir -' ı. Ikıu d i .:..... — Vay Ah rVyrfendt, baş e^Min... .afata- -..tırdın.. Naal alda böyle efradım, dıyereklca Ab Beyin yaama • aklaaaaaylarda. Ceaur adam aırata arnika: — Eh efendim, vılmıilik ama. .;L- ;-.ıl'lı Vallahi elendim Ba defa aayei (ahanede kaymakam . .ıı Iı ¦ .ıİlimli . yaveri olduk. Ne ıı m m efendim, airade tarar bııytırdalar. Hatta, lıt kadar atele çıkmak met bünyelinde kaldım kı. r rami t h ¦.- If rutini bde alamadık. Tenıde k k- Diye fuMdâV. Alay Beyi — Ya.. ır o?dum Ah Bevrfndı Ceaaaaaı verdi. VâUvct racekai aupyit bir tarafa (ekilip olurdular Alî Bey deeUJer. rai U tekrar yakataya çıktı AatlaHİaa Husnll B.yın yanına fidıyordu, hal Puıanın memuru hu fer Ali Beyin arduıdaa yukarıya çıkmıya Itttum gâıntcmıati. Hem boykt keadneden aap-hmrael 11 ina da aabop akarda. Bu-rrtm için oldngo yerde kalamyı ler cik etanâati Zatta II asa û Beyte Ali Rey otelden Çakacak olsalar, mutlak InUar aefca geçmek mecburi yel iade kalacaklardı. Maliye, fa AU Bey mca'deati artındın tkamouycUı şeyler çı!.-!!¦ '¦""» kanaat getirmişti. Kıııdlntlen bir maıa öteye otıımr. Gazimiz yarın geliyor ( BjI»i •ı^ılıdTİrâııbıV 1 t. - . . ı : ı- •.- .i ıdilmtıUı. Bu akyam limit» akana an Wr Ivttbbal Bay atı ¦¦anyor riM'Atnj nıı.ıınn r> ¦¦ -ır.ıi ¦ -1¦ ¦ıı'.-ınni ntıelblarr. ha akbaaı aaat I* aa Tak aiakıran Beyt* kadrada ka. •ı-d.-ı «-a»., sı*, « car MtlıIii'.< ıı >*kı Bl-"W n t.ı-aın tamıasam tılmhel kayatl, kayeh-tnl» btar-anm la»—1. adrotıi xpwla lanUac -*¦»¦*-¦ --¦ ' ıminlım O. bl uıaa a. dr ba •-pmiı Iı—itr aaaaakakm r. at ti ı.... Kkavaı •• Harvek m »t n. İm alı ı . ¦ a> im »parla barak tlaaryi UtUUatl batn I ımr nO.lt karraate ı ıll ıılaı I .titan Iııı. I'. Iımtll' !..<• Bl ada Bııiımdukl m lırnr r.ıklp ntiitblunl». Haydarpaynda yapılacak İpti*-

bat marıalml ıı... mal tam II dr Hardıtp.tl» Ul»ı. . . ıaul alacakta. I 1 hm mi.., VlUvrl. IiukI f at— devter •rVSaı fUtaryaaya fcr.Hbkal a.-r.-ınlnd. batanla, ddaı .-iıı.......1 lan ¦ -dvniaatia. aa daaıkı #ja. akakaBt (ta* ıı.ıdına«Taa>a bu İnama kan -II..-. H-J.. Haydarpaaadan Do İma badıca aaeatyrna •antt ba brprt br Bnlııfam rıiıu... . .ıı t.,., tt*. ai atak-kal ealccakLu I aıia*BBWaa> aa. ~ ılımı km yalla tyaaa-naaaceTİ leorir adVetaa a-mıudall tapnılar dödSk «alarak anadilinin) ¦¦¦!'¦ ..... ¦Maıakabı» nnjalı aaaat kakak ytaaiap aaafaaiaaal Oaa a. nia arlı.....ı 1.1-..Ilı J C. H. t. ıııtln riOnktl İçtima Daa C ¦ r bfalrtUal Hakkı _ Py aa a>afıae(. rnt.aı kaaa___ •Tt teytanarak. t-.,,,^.,, a. naa tıti-bilirim* ıll trrtıı.ni •tnraıdn aB-¦uılüUaUrdB. B.t-a naMaatar, kmt. taktıII r». aaptaaaaaktar va myataal aam•.İI....11İ. rı-T. 1-. If milHI— .UiTT"! t— >¦<¦ rdecrkaardir. » • •af' aaaat im. mm kamlar ratadıot aaByarT ı: ... Ph. nm akil «anada Kttlbl l'naatm Trm» Kan: BU «a«. • lakta. Haal B leraa katan da Ikın ı-ııııiııtı- ı h r «ıı» ranaaat -ıtiı-ı R. na ıt' t. ı'l Mı aı rvfakat rtıı ı * . mabtrmrldtr. II.....¦ UKİİUI Ilı. İlin V- lıılını..1. Iııı lanacakları mâadel »l.f.lf batan ıınmnaUib karavaaaa da tataabana da Hl lıanrVrrl a fıaın tıaill ¦•hım mu.t ihtiyar almamaal aaeanı im akar buyum. fUrdır Ba ıub*ıfa "t.ri'i nahaeut ¦nbıMııandt uta I-aıt taklar layuı araaaa ¦Bafuada aaaaa kari bâr bavar ma» l Maitalu ¦itaati aa WıyanatJenaa-hur orkaalraaı galtrlMr 11- ...ıi'ıımlı.,ı mahalli M«araı-ı.a pKud. -anıl tdr kana " klraaaılıan.lmı ııtna»— ala rdnmaı pal. ¦ah Har M_n.ı,. bu.1. turna» «ab anad kaaa -»«at«^'a._ araba .«-va t tantali r»e"«t b.tnabvb^ı.ı an atnaafu ubura bamaı itini ıı.". n tn de butun t-tı»...— alırlıklar da İkmal edildi ¦ •¦ar'ır Idareal taralından DalBu-ı Bi.kib.ii a ararla mda Yapılan ¦t ta Ikaaal rdlhabt» ı V arda «ja Hnrkoı la. ll> ..llllı:! Illr.rlık'.ınaı |Q Crtuğrul bugün lan çıkacaklar l' ı'.ı ¦¦<¦ ¦ I. Hırı i;.'.: uıı. I anıl Ulltrajnir. pederi Hnaryin Beyden kjlmj bir bayii emlâk falan vardır. Iıtnil'dc . . İşte o ol a n -.atıp utıp yiyordu. İki ay evvel de latanbula gitmişti. —¦ Natıl hİltr.rm efrttrlim. «I .11,. !pv I.mire Ankaııı t ıTnl'loııla) — Maliye Ta-Blllmn Baıornilı. 4DkrU Uey aartıato¦tın yırmUdrtıl» lanıllr t(lı!'ı,'k tt 0o>mlate yirmi aUn kalaınl mirahat nreeakıır InjjIMart)^ rvtı"îî7r mUra-h ar atı Laadra 1 UkaV) - RaıU?T ravtan t»

ltla>a.eaaa ta atktk yarar t—ıkat kBaVr.m Bm V ava ııapı kal' ar ntbal mü. Batım aa-aıa tafta a> ttaar a¦aaab btr anraııa KaB> asa. ataaak tak>¦aUa m~HI—t >. ..... >.,a un* m ^Oatatkıdan mStaajayaji aatakVBİ •ana rnırlBmıaaı Taiıtaatt auntaenae m'iHı tu ı>w akna aa laı »rai.luaaraltır. İnalllrreda bir hac buta kaimi) olan aa bu tn-'dl*t aarlmda kl. ll»mt«i'iın ı» tatili neıaıall ılıallylr ntttrıdıltt mıılat¦eteler letb ıdrn M»«ıniıi Fa»ı paaanaa «anU hı* htr a-aıc l|U. ı'aıua? aflnracaktır tdtuaranlbrvhan Hadlk avdeti aaFıanu kıub'l— ık^-ı.ı ıı» autu -anı 3 IAA.I — Kllabı-ı akadnntd <y& at. Ben) r-.- ¦-- ..ir. ¦¦ ¦ HİKÂYiıLtft' l r-.1l.'! Mezarın başında ! ¦UM aaıii «•« rakıl pMU haıalc CU* *"«- pu m> ladin |» -Û a knwı HMÜrfe ıdıaı ı p• -Mr>HMH|lta«ll|utaha BİBİ aai|nnı'da yak' n*Muim»i-¦Bıı Hur .. Bunu Hu . Muavin arı: kadının ¦MUnO koli — MU «K punden Mil marki »o;mnauh «b. fundl r-0>«l M IMHUf |a> •W ımatı' IMM ¦M"1 «ma Manim -•«» DII..OUO ta, '.d. A. pu" amilindi mme, ¦" adamın a». • ¦ada hu »Mit oidaaN nalda Akıntı •vıı.iman Lil-ııdıJ-.rıU o — P*kı İntihar mı ılU laıuıedlyoı •uf.-' Bun ar Km M mup M*... Bern. • hiau uh bu ameldir, mı n* fBB>l' kl»«m MlMP». — M* BM W PM- M •» BMNMUiMfU. <Wınj IHııı hal* adn-o'du Mıuıln aınauım -«(i<ı m. Bir aıo-dUı-Ti Hunin *• utun boylı UMI aldı . B. kalıcın konu t ar "artan r**!ı Bryn i|' Bandan tu am» ırta! rakıınMaM-r rantı B *»-*» f atını*» >ar¦1 Trattai —---- ~* —*- . O inanından BM fil afal mmrym!»nr ı; Anurında tur Hr amin almjynrnm Faili Bay a> Brnllıayl CM Mv1 yarmış' aanrlnnıltlrr Kılla oınmoblllııi varanı Cl*nç kadın bulUıı M lalıılktı B>Urd:kwa ronn dedi U — fejH Man K'«n dmun». yorum O» Boa* a Biuı rMiMi ıraap bt.liI Piki bir d afımuu an 'iıı|dı' . — Il.ıı . II I--. -.ı ¦¦ . — onum- (ok pan uuı mıydı".. — Hayu . — BU andar! Mân' ¦ — AfnrdBiataıı Vaha* Bum aanaaC BMm «m *>ruın aanm nu dna>ru «t>l amma..... Una kUu birde nUıı aııdı ¥i....ı. .ı . I.....-l--.il .. I.....rl bU 1*0 ottuk patladı unra dadl kl: — huu.. Il-y.ı ıüc BU tiji|i y,*ta... — I> - ıı< • — TN duanın* ov.. 01» MBnfi a,ı>ııni S*n o kadar »tel sır kadın mıyım'

hfuA'LD parn.akiariyla •"Itırını aı-hıyn duB'u UraûJ... Bonn Nrt flyah kal-tnıı kadının cehre : — O haldi, dadl o balar bu adam nlBonn BtıtMI: — Tl mm m ılın sarduna* ara ?. — aTvıtoıhaaaı »Ufceıelılm "imdi çıktı DcdMr .. Kontta* r muavini Btııllıa Hinimin BM-ıınl *n in" tefetmalına kıdaı Ban'»»». •» — BU ta: UaUm t. ı>ııa fO>.ı.~. «Mi İBB>>dnmaaıU*nraapBM. Kadın adadın -a--ıh(ın aaeıra Milim "ndl k*ndln« dUtUnd'* — •unun *rbrU m oiabi.irdi... Ulc bua»r*Uılimai Krenuyoıı)' .. Bu kufin I necatı yık» bu yem» iv dOrDnr.iaktdl* fclraıhr et* fumıaU xahi«rtı> co-ICı iKKı faltı Bı« bu ta»; -andı dm Bj atarı ı*ı mı m Ça bil Srnlııa Hanım har.k-Uda flMfldl M Mt «kıtı hır noktada nunııı td>nk w pfrıor ı Ukırdı MV: Hp harekelin yor ve oj-t uı tıjordD ki... Bun on Kin badını w.inci mı hK iblfcm Andan bir Ulo.ııl)Jl "; Brf hır lan! Bul olan Butu mı-, fakaı b) Ne olmualu> büml>uıdu... Ulr gUn Mı auk l<ln Sen: Oenc kadın o kartı Udi .. M BO<-ı|>.<!.! - "r mononun yırı fennin otları Muavin' t'' — Amini t haber umu? Sann vul; dr.«m elUHı nUn hamil I ¦Kı . Kornllrı ¦ İn daha ımd kadının baık (i da «artı . — Bonmau. hK bu »-Muı rn | ¦bv -BBjar— bm aıll>-, -BB#ır... — Bunu imren Mllaor mnıınuı? — BvtL.. — K—lııı maırlnl 1101(11111 «• •< «adı ran Banun ar4nı dıaal •* u aaaa BBM Baku . Baatı . Bmiiiu bu naaariana kaurl ıliıadlı bahtıı* <*anı aapaaUıuu lııdıımıtU. Muavin rllnl uıa'U . BUtı... Uı »tin hanreu ı»ı ılMaldı *»>ittaı M Hrtnıu» raabrtauaB. O»*- lı İra babpe >—k kadar MBnol laarl Odlroedu . ¦omları mtınr.1 MnBaaBBB bu yerdi dıi'Dt Va hin.» yırt kamun 1 Mt I-'i 1-- 1 |ltr»rıh lordu: — bu M*... Banına— UH' . II t diye keaaaıdl M« bu m ÛTPi' .. — Ta Bd'_. — Kınalıları— Kim ¦ • mi. ," . — bumımi. bluatın (İlli lopııja ballı .!-•"( Mdl H>ılal kolu . Ve ono> v 1 ııD fBcan lalda. PBBı s^ranra ta —m «aha <•**>r-n« >->• ¦!— BıUijıanBaLyıiı. — fethi ¦ altlı kap rtıyor .. atnuıı oMLata yerde ya|üdı Miriora Bıackm atiıyordJ - Bamiarr mua-vuakaln lyaalanaa aaaaamık UUyar n: a— ¦Unuyorum' . Batarım yek... VıllaM hatarlm yo», dlyı InUyoeda... Amiı ut tıknr -". — Blea («Vrim ayafla ballını Yalan bu la aıaıl «d-ı on'J inama» UUyoraml

O uman sem; kadM bu*, .-rdıcı (Oplıyifak doCrg^lı . — -...Mil.' !»h.r,ııı.U tiradım, dedi .1 ruUjaarao Baaladi: — m. k< ¦ - İdi... A- .un t> . kor .1-lOk iv» dOnmBUU HianM«Urr 4 ol tan anuauMı>dı . -Her*, dır.. dU" ¦ordum »k t**n nnaadi . Trarar dda — »"im kaldın». Bu ufaı: Ee> iti» BaraB kaldunaa kardın Yangınlar ElaKlrn UlüaU banı» yıpm.B IMa ıaaı • da K nkada LUılı ¦ pıriıman lın nın bırruıodı Alı Be>la tor Fahri ut ai B<>ıı daırcMadı ıWkOtomobll HT-atalen İHI OlomolıM haıaaı ı,rdlhp*}*da Mimar Kemiklin mahalle... Cım.I. )Va kaaı^adı arına knı«ı H. Ueıarnıaı fe(crkea im aurna/Llı lıaıoun •ıdemcılaı ¦m,; halırıh yara-lanmı[iır Şulıır yahalaırnifiır. S Ddn Siıhıelda Muılala Uraln de hC^Oh hlr ı>>Ufa II aamaralı aıomobll tartarak mtculııyeıİDe aııar. *l«(ruh çatak BiMaaıjı kUd'ıim.t. (**• )•'•• 1at t ^ı t Kavgalar h .c «İr »rnM MalıiH atkın lioııi laiı-bı-ı.'Udi hallin Flındl dun |[tl* Kıtkbydı tcrhıa Ihl Va-h-dl ik ka<|a aına.a.'r. Vafea> d-:«r Sam 1 • hadiyi dd* ¦«»• lirdir. Muııı-.ı'ır )akalaomı'lır. Müteferrik Kumarın sonu hadi lı. da Kaıınıpaçada lıhelc havada Binil Ahmfdln hab«ı-¦ibdc Muııafa va Hhıı r. "ı un ala HBacyal arhaaıadaa. hahıed Ahmedı de holaaaa damarların k etmek tuııııie eerheun . Carih jakaiaaani|. mıtrahlar huıaaı>a TIMrrlıırtnr. ( Anadoluda " Cumhuriyet Irtıhıl Zonguldaklan SaTranboluya iki kasaba arasında yapılan mükemmel şosa açıldı Safranbolu ka;ab«ı bulunduğu tttt içinden, civardaki yüksek araziye nafc'edilmelidir *lemlıkeılm<ıİB hemeı bıtua IBBC te .•ırkim frbkl m .ı-ntrau ile pik cak kıyan' muhtndlaler ırıı-ııım. ulan etki altbendiıaaıalB ıı aıaılık tıualllm te dır* nmı ' v* rlraaı dukıoıa İlhamı klaıhar Hm- padı'i er l'ı-ı j ...»*. • eylcm>tii' Haaat aa|lınıulr kaa.tahd paıanaal f taa •«> Bara n-brariraBııhaı Bmauriaalı U-.ıtl.ladı hana ll,lk-«.m ha*. dtnlarah I BHrgaad ¦ a . n"ı l.hMdBMlkl-' |ııkıl.i|i lîvalro-umla ıumh.- yani park ılıaııotaa-da i a(u*ııt paıarıol (Kah ah-tamı | lakıiap ı-ıau.. 1 ınati ıan aıharlın | Vahla ılıadl aHoaf | 1 pırda lolun 10 uncu kl toy yol İm on aap kanuni rımızın (köy kanunu) W Çaj cuma nahl)< biıar iılırı BaaaVa. lar-rra — hUBlCA — Irraa» -*-» .Marrl İllin >«ıUu ı» Hlı akaaauaıı lal fttnn -a İt ınnlllr NAİM VAPURU İZMİR-MRRSİN poqa« \ l I \ \ \ -ı PEBŞÖIBE . üMm Sirkeci r ı,,„ harıbeiK ' («.ııahkalı, trmlr. KUMBk.Bad-mm. Rado*. Iifhlyı. Aaıaiyd, Altıyı ıı ".r- m u|tb)ataktır, fal .ı un Galaıada Slld Fraaıcr haaıada 1/ numarada a. 1 Did.ıtibı mıiracaaı. İr'.ih.«Ulu 1041 Yek 11 vapnrlan BARTIN EKSPRE5 POST-'SI

ınonu Z Pazartesi Slrkcd rıhtımındın hınk [Akcatehlt, AlıpU. l-ıejlı, Zona] fiildik, l'..ı-dı. Amı-r m, 11 ılj radiyl 1 ..ı'ıı... »İ16I.J «Ok no(uk «ujundın. y*«ll çınarın 1 UnıU bana ikram iden onbet yaalanı da Monisti ınmlcde hlr Turh yavru» nun aUııı ¦''¦->¦. iki vah no lujkırıjvıdu. bu cecuta « akti «endi" oiırıSıı/ O '.»rnddlıbUr. co-ap mdl: . ¦• 1 .t<:¦ t:nuı kadar ı*wiha BM Aamnullah Hanın tabibi şehrimizde I OOtX>Pf>0<M>eio<rOOf>COnone^^ | Yelkenci Vapurları 1 8 KAKA lif.Nl/ İti." va J SCR'AT POSTASI j 1 SAMSUN la p-fJ ıksımı Sirkeci nh H'l ..111 f ı'.lı't 11 ' 'r' 1 8 Tubzmı SârDKtK ve A . . . 1| KUrcrtliı. leıiıi raünaıcbel ".' İle ryhj'.ı hu-r (Ok ! ı I -rı ¦Mamfir ısla^vona Müsabakamız adın ayrılırken Kul bıııa >n aajraîdll Billcline hanı ılın Taılf». Kalbin r-, . Iirih ı.r dolanılan ¦aatda Tatkiyeyi krnd. mini olu. ve kaı ayrtlmıtUr. t.rıl Hanım flftn Kralının «lırunlad» lığlanan kain vıll'-a kUami'i Tarıl II ,.1111 İle •j Mada palaMan Stıhye nak>lmlal»rdlr. K. ' Tanl İlinim «¦ ¦ ¦¦ ıia rlinrr. habal nUMPrlı (a .|>oranl- lıftUr d "ıu hnıatıa laalrrl» Banlardan bllhan lı. Camadan maada :.ı,,ı aruında n veklu kadar Idarrha- mel 1 ulu d.lnlirtlnlı. K-ıl m»ım mrmlrh»ll» bn İkili.. r..lr 11 <¦ Dara 11 (rürnb*ri han l.ıloarıll.ı'iııı BndUmla v» tallna Anka- (ln>d<n balın ıaun Kadıhbf and» It'a-nya plmla olan banl İlanı 1)1 ı-ır.lı kartlında kah t eri Hamil j Aa Selorrlhanrdea Unl almami|lir, ranlati tl» -ıl-ll Ahmet haptaan laaa-I g»fl. r>uUm CrrUnbata ha raalyH ¦»•*¦ namına e»ılrdl«l ta kanrıındı Bl -aplıiı hrata malOn ılne II Ih-ı nakalal w>ıl«rn İlan j ' -1 i'.l-1 1 olanın. Limanda Hll I UH | I»» ¦ tapunır 1'.." ¦".J M .1.1—. ' İ«0*a7 ''" 1' j Defterdarlık ilânları j YEDİNCİ BÜYÜK \TAYYARE PİYANGOSL hıncı keşide: 11 Ağustostadır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Aynca: El 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye ve [I tOOOO liralık bir mükBIal. Bu keşidede II com'an 3,000 uumara kaza nacaktır. mmmm a Samsun Belediyesinden: 1 Briçti- efokiirik fabrikası ,,',„ OD Iud ¦Ziraat Bank ası İstanbul ^nden

lilJJIC.ClilliJc iuh-.it A akıl, Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğünden: Satılık Han Mevki vcvb toJuD ¦M rn.ımatt Malupr PAtrd Utar » ) * 14 öndrİlkayu 1 41 htueti BfrÇdfl caddt.ı Tatlı . 4 l donUm „ Ahır, Ar-j 4 Tjhüktptıi llııitf, Afiıl _ Mektep Itane v Depo 13 Kııvo lİMf 4 Viç-hı .-.1*1*1 14 'ki vjpı . M.icl. ¦ 14 42 dünüm via IU*idı muharrer emlak pazarlık «ıurrHc kiraya verllmok ıııvıiLiyeti'i I ıı ıaiıo rn-ıdrieue t . Talipleri nk.f Icrirl Uâm.leo İkile (ünü ûAan 4,'eS9.,r5t pawr guaa saat ; liiıiır BınVaama nni-ıcaatüuı. ¦ULU GAZİMİZİNİSTANBULUTEŞRİFLERİJ d> CUnCntlc Ifi.tık oldO£u merasimi Isılirnaiire ( SARAY d> ¦ BURNU) 9 mamen intliade ¦ tımııara tanları d> edUmİ,lir. -utul tasni Ihıar olıınmııtlnr. Maltta la- 7 da ledafcârlıkran .....nıımnıl^. III; Mr * wr1je Ihıar £ ¦ Muallim Nuri Halil Bey ve Semih» Hm J MI SIKI HEYETİ ) horpin ve 4» tedlr. Duble öiru (2 0) envai mejricr ¦¦¦*¦¦*¦¦¦¦<>¦¦¦¦¦ SİRRIV ADA KMLÂKt OT, ANI ARİN l}rltalrtle (HALK* lerayı ah tek etmat-[25) kuruştur. r ı tl r.:ı .İnli olmı bala U Haballbu , k bıaraaab h> ıumaralı l| dlkkaOaa dea hnclıdtn knrlarraak Bel ofju oda Parmak kapıda .lan mllraoaaı edinil. Evrakı matbua tab ı Tütün inhisarı ıınııımiilUdü) lıi^iiınlnı; 'tW :ı:ı ıniısla'dt.-ı IjI/i l**>a. **h*n 3 350 adrl dt-l'er ile M.îOl 10 le Dalttnlarlı KIR Al. İR Bl »eoeıik kiran 11! İMlMdarhU* ya tfcca»<l Viiâv Kanaati da H, ¦anam alt kıranı kemali Dubamı omrım* nn-rr «I Beyoğlu mal müdürlüğünden: un nujtıkdere Du>Ukdere Büvlikdert llafekaa . 15500 ¦ ai' . Aperimen istanbul kadastro riyasetinden Yüksek mühendis mektebi müdürlü - Satılık ev K'Hıkoründe Hotl mkmVaa kmmndı oabes odda, **al bahçeli. iKiii" mükemmel »ar «w katılıktır. G ¦ ııI- 11ıı Mühürdar kulübünde KeıatBeye mürur. '¦ ı ¦¦¦!!¦ .ıl Vakfından MMı İİikmm laafada Vatta *p.rrır-«-ı«ı3 ! VI I numaracı daireleri, Sarıyerde homaaı >"»aa.ıada bah(« mahalli İle 1 ... ı ı dabfcJm. ve baedk dakkAma anaları, Laııiardc derebota İM IH lal ¦—oralı boteaalar . ¦Vd.j.a.d. Akatart maba—¦ ->aJe Vıılr<«,mede R ¦omeraai ham,

HUpıdhaaıada Valdc İtaat nailimin a s kam mahalli. IMir.-nııi vahlı ahar mı udu baltala aaabarrer <ınia> (Miajaûiy kunulmuıtar. laU^lfHı mi mdıayede olaa a|«at«aaa yirmi ,'%.!•«<• «anamba »"a* aaaM oaba). kadar İuanbal I - m(i-dtrlyrllndc Vakfı merkılr IdaraabM *C fa GiKlimcııe mllraıaal (flaDr. Osman Şerafettln Ecnraa mrija matahauan "TUa FL-.njrl Matarya Verim Kanlı lıana, rlbl Sari ha ^ahklann tfdarljl n ta hasüilıklaho I'r.n-.-.r t» reatken mu • tycıua İcra cdült. cumadan madal h T£ön bb InıçokUaı cı(al of^B naıioımanlje caddeal 19 uldoo bianbul S93 Maarif Vekâletinden: lalanbnl h«nclm»H Iba, Orta *p alualUaı mekUplarl uiçfci. ra dUQ| ma-aUlırılrrlndan olup maa nnao IrtarJujJ-d> buluDBomıdaa aatoak Kıa Mil meUtFDIndaa «ora» denm atmak IcU-je&ıartıv Bnt alımj mflneaaLian. Hyavan Borsası intihap heyetinden : Bonn IdaJt bc)cılndc lalıllat ,ceıı kaıap aralık Itfn 7 affuıta) B34 (iir^.rri'iı g*nU »dan I adar KaraaeBC'akl Bnrva binat<mda nıman vspılacdtaır. Ray hakkım iul< retabn luralerl Kı.r-.« ve mer-»abadk İlin ediMllatlr, »n ellare lllran alacakların H nalı aktamına kadar BW bnmKarUgrac mumcıtııiian ilan nlunıır. f 10,000 üı'ıMLEK MACAZASl'i BBEYOCU' TOKATLİYAN SUTtKAZİ SOKaÛI NO. 11 § MATMAZEL NATALt ve STAVRO paRaskevar t Sabıkan STROSGİLO maearaaı cebi,ilk vt kadm «ama|ırla« 8 8 Ravon mudbrl.rl 5 Aralremlplf kadılllnra rnuhiot har rtrvi iıLcchldlk, eamııır Mu/, 0 ooDoooonaoaocK ¦* r™*'« up-jıunaaD' ^ rauaa Kahra Kammm ItaJra laaaH arınılan U ranttır •tafUaB uuk-rw atbxnn lam ma maaanana» m ae-bnn İken mamallayha l'atma Mhaa II ¦ ¦ - t.ııAt ıııl ianrıadaa «M t« laem) laBaıik «ara ni ma naan ¦ıkıüıalııı bal «lalam «ui'lı M So la ama H<a aNraamat •dnrm) »a mrjaa aammamm matmil m Halat-laf» —a» bjat mılmM kifimın auam kakaaaaı aadataadma dafkn rırmaaTrjaı I ama aartaada aal rmaat ak». ¦aaı «aarak aaakaajl aaMn aha ra «¦¦-.. (ak aımedlaiarl UUink bur* ımaaıH- iaal.au taama edik r*k rı , , . ıı. kil nyaj» İlla olıaar. İj'anBul ırrı dainaUdfn f'rc ı~aı ılıimı mabalüınıhı rat (- .ı- ure* «a aabadmada sum» tuna ali kaUa I» n-rmaraiı Bar am Vafaodl arm'a. ımraMh edam. Nu«U afa hamı duvarı, han havana ita aıMm kul ba* ;iiiı IrrbUnd* olup Ua tuada tdı odoaı -Midir HaUmenun hır.r.da btı re tekli vW lira kırmalı muhamme-DaDaV. Ve trar mnimilU handa arca k&lıa i-ıı.- He «daların hududa K>ap rdlıı Kırkma. Aam. It»>ln odaları. Y ua ham it malaU lua-haJb ur mahdıd m jtu rtrmı arma laıaunda bm dan aaa um tajmaal . : :¦ *• ¦ ¦¦!£ tu-dm m Ne Akdaitaıdar « kiımato. ra r-" ana makka* a—lima hanem dtj kalta II İt d*n mla-k»Hp bir bap odanın nudada PscarM a.ı.!.'.. umu ı ad» hanı han ardın-Ulu ««ir.tı maha ' ' deet mel w marabbaiBOa olup maiba-acı Kam* tirandır UfUi» «IU Um k=7nwti mutınmmarob o da:ıın uma-BU mbraTedare knaalmaa"" llapamda ri-tıı vafdat lııııi.ıı™ taıtp nlan-lar *a aha a t almak la-terraMa Drmeb ammatmammdaraMaı Miılr - li.ır»;ık-Karat ıjitT-ldrar \ı»lu Ti--k.ini - kurtlar Haftalıktan itin Tuzla içmeleri ve deniz banyoları ¦ K&peûdrn ;.0S-7.SS-<* Si 11.S-1V15-İ6 10 ıdaıpaoava Elden vıpurtana 'rralrrl mutu • paha H tıriı e. Doklcriar ve bul iler *arnW. ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı ¦^H>lih Vı ''"'"Reçeteleriniz taze ıiâçiaria keman HAKİ I KYIMIH. -Mata Dr. İHSAN SAMİ B«»kurıvi"|i hboratuvan | fak .ı.ık.k kan laaliiatı 1 Vunnıa* lıımulu ) lıı" . ¦ " m NASİT BEV GF.CESİ i afaeiae patama* ah|aan SAMİ BCY JÜBİLESİ Srhnaıırin t» maruf ırönİMmın larvıkııSı luaaaıda. dana. nnıir, ......... Mı I KONSfAN

TİNOF i.larolndc huş CAJHANÎ HLYETİ. KI.MSr.B Dram hry.u iALH. KEMANCI taçla . ptı.V. NASİT B Y hcy.tı trmuliye.ı laralımlan vTUFAN AÛA) knmıdl T per.tr ve (ŞAŞ KIN AVUKAT, ktapedi I perü rof lam el ilanlarındı. Ayraca HL KÛRONVEL »e hfltal ve Mat ¦¦ ırl TOTO tara İmdi a vayrctı v ahaiaı Onanlar f'TMI'l I^uıv. ı--.. Lau aaalar>War>a«â " ıa»«6 •*".'e»e ke.|i \>ı •! "t l fi matc.'t'*' -r*tn ¥t ***** | ıı iv* tı0lm atamı a** ncuıiaaih tutu-11/11, ktf'm m'lmımuhut mımm ¦¦!'¦•»¦'*» •», ı i âi ı TRIKr1L5IN M U K 7=\ u u \ D0*r0*la*a İOfiUNUİ I3> aTaTCTnr " ataaa -«••!< --i vt aaaaükl ctıf* • ,ı-of 3 - ¦-, ı _Çfi«*'#-t "<aı/. ' Bel soğukluğu, frengi olanların aaıarı dik katine Or. I İm İnin mi fınıun aa aa uıulla kail olarak •ati *a ,nıl Nlaafuklulu, Inrfkbaı daılıf. bil (•¦»•¦"e", aıetene w llkuoılr kıj.n takaı^/lann irdin DOK I 0'< H. SAİP CBı veremi, mı haa.ırl va di* ir mukıalıl elli yara N balla¦ lıklarıoı mutaUIII ıl »kırık aaallerlllı i'elıotakluguBu. İdrar ,11lu ¦ darlıiıaı, pıu-ı.ı va a«eml ikUdar. aeytlanı meal haatalıklannı ¦ yeni laıMh edilmeye baglaadaa ELEKTRİGlNmuhletlI ,.klllkr,yle I tOr'al va kail,ula «de vi eder. Mer gOa cumadaa maada I'. >. ı:i.ı ¦¦¦¦¦ Paımak kap! Na III Semp.ıyan apaıraaaı ¦¦¦¦ ! Osmanlı Bannkası 31 kanunusani I9â*9 tarihindeki mali vaziyeti Unıudat ve atallûbal Duyınal 11 kı tm P. \m.um 1 banaaa kr»>'_>nl raVp itaatUOaVBH — — aVvm.ıc t<>¦ ana faaraamaan amafJ aıubaıı anı eaaaa v7ıjş}i ı« atom ahara) hl.m II d banla aabıahm aaJaaaa \ml ılı 4jaWH • - Caralaalaada aateaeeefc oraauV 1. ,aM 17«4JH1 7 10 aeaaatar. 171 At ıı — tmt.ni • 7 Maaatt hin*, «tin UalTJSO 11 t . /1.11.1 I a Vea.li kanalar ve tkceab. camcı .'uım.ı 10 % ItahtAna I KaLlleı i'ıı'n' | — «mlJI7 İD | MuııMenk •MODLIJ yö uz™ ir 11 K'.yuaa a^vtlık oldlat. laldık (Jurıcr LoıuaU M-iuı Mb..-jJ Mabaarh.- (e r iklnd Madur A II Re-d P- llndlet aeant aı.lıbılınde nım* Kabul linkin eankrlar I tayıl menkal milin •* mulı'« Mllıeiemk «MU II ¦ - :1>;i>.i 1? II (.'avamı Mada* l*ı jııataar de l\>npı»Ji'e*h KİK Al IK DEPO H*ta>lı.iad> lıllaya kayanda Ma ¦cıra mBrabbaı kadar laiıhh >t nhumı havi bByak bar İtan kira atdalaaaaa arra edeatena Oalaıada Affapyaa rtaa.aaa Bo-a>aarj aarhırlaı mararaaMan. Hareket hasebiyle Cü.el mobiryeler riıayı ta -¦afayn ile aabUeakbr. Hdr ıan ¦aat 10 dan IH a kadar Beyoğ-landa ^a Hamamında Külhan aokaftında lı numarada Aga Mamam aparttmanımn 17 nu -maralı daimine mttraraat oScyahflllcn a\det laavay cad ¦ uaaarada di» laalbı *,...P... Ileaai a «de- erattadr. Mb)-

raruartal lakıal («M .aır 9-ıj it 141. aa habal (lm«kl«aar. m.aae. m,.|ı,ı,.ı.«d.r. aUllal II U ıb adıı.ıLı II Ubıluk i t lata) kan kttıl BaoarUk luraUıte mu-haraa adlaceaiııuVıı mı. laJUmUnUrjı Doktor A. kutiel ¦ ¦a>a>a>a>a> ^1 | J->|SA I I İLANI ¦¦¦¦¦¦» X Ü1YAKHI-.MH llLLtDl. L>IM)KN J d> iHVARkUllIktl ) kBımıkrı kaaaafedea (aaı barakana ab*laeaa d> d^ hamra.al aayaaaa avv aka akta edklea ( İtten ) Bea Bıaciı haatl db djk ıcaiaaBa laaleıi 10 Afaıkae Rl* laıihlae ka ar Irm İH e dal «mı ar. df, aj)> M ta ataaa kaaalı kart ¦¦¦¦ ıa mlınaka-a h—aaaaa ıcvlıkaa db Saat ıa iarari hadi ya ıa .ırtkeeh lemkaaı da atı.ea od w aıOaakaaa halmeılade laaelh edllmlı du(uadaa leüpl.nu prujı- *> ¦ Icr lela IMyarbeblr Hkltdlyealaa veyabui Aakara ve lalan bal 5.I1 # t> ırmaaall ha yali faaalyealae mUraeaailan ve yevmi İhalede DalTVı *> ab, bek irde bulunmak Utera rart va lemlBaılarmı belediye riytıeılae d> d> İla veya İnal kimileri ilin alaaar. a> ¦¦¦¦¦¦¦¦¦•> ¦¦¦¦¦9.) ¦¦¦¦¦¦¦¦•><:¦¦• Ankarada Zafer eaddeainde Zafer nlelinde iki numarada mQ -U ,1 hali taaliyedc bu lunan ANKAKA MII.I.I MENSUCAT TÜRK ANONİM ŞIKkKIl IASHVK MİMİ KLL'CUNDAN: 1— Ankarada San koala eivannda kiln 417S4 metro murabba. ararJ ili I (ara iaaam kA rjnr t*l.«ı ernkn ile me.lur yevmuye 1SO-700 aaetro bakma, maataae aakklrteau Ankara M.U, Menaurai Türk A aaa ma frkeliaaa akûeeddet ıon Bakteak menaucal fabrokaaı bakaaaum leaaaalı. aaebaAt. aran «e mûalcraalit.>ie blrbkU bil -OBÖuyadUı aatahlrtar. 2— Fabnha ararı ıe beaulanna ve leamaU Bkbtlalkb planlar maıayede aarlnameai anu edenler e b.11 Üeret ve derhal taafıye Bkfaaikrrijfu larahnnaa poala Je gönderileceği gibi mu'aıoa l iıa -hat U venlır 3 — K.brıkan... bedel, muhammen, yırı etli bin liradır. I ... haddi layıkla gorUlmedıgi takdi de taafiye memurluğu kati ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 4 — Mü.., .ık 29 Bguatot 929 perşembe Ankarada Zafer a> caddesinde Zafer ntelindr 1 numarada Ankara m İHI mctuvuıat # 11 II I O ¦ a f\ Türk anonim ki r kel i laklİye memurlumu ya/ıhanetînde ttat ea ¦ * beste aleni alarak kra edi lecektir. Poata üe gönderilecek teklif• Icr de taatı aacıküre kadar kabul edilerek nvn bteviy atlan nııan «j, itibare almaç aktır a> 5 — Maıaycdc.e aalirak edecek olanlar er^aaareir aaâuaveala Hrtnameıiau aynen kabul ke bu- nuoauuam ırala id ar a* talikin 1J knemıart. [kata tevdi eaVcebtar. d> 6 — Arma cdealer taalıye memurlusuna muracaatU maJumat ¦ alaeaklan gib* fabnkayı da geıeba lrler T Maarif Vekâletinden: Talplîlere: Lise; Orta mektep ve muallim mektepleri için evvelce talim ve terbiye dairesince k abul edilmiş eserlerden hangilerinin nihayet eylülün yirmisine kadar basılabileceklerini n tabi-lerin Vekâlete bildirmeleri lâzımdır. Bu kitaplar cetvele girecektir. Bu müddet içind e basılmayan kitaplar cetvelden temamile çıkarılacaktır. ¦¦¦¦«>¦¦¦¦¦ '^~^-m^ --^ X haftalık Kesimli Mecmua (.lîAMOKOM.Alil Devlet demiryolları' ve limanla- ¦ lan umumi idarecinden; V. ÜTÜCİYAN ¦ ¦ J a> Nâabaaı a> S.a*hğ. ¦ | Alt, ,yhııtı-hj Ekinini makıaran.kr Btrlıgk prruaıl adraı kgı Ok ve trearn B-r.|. 1 ılı.nır..ıllarınıtı ıryabal edeum «hu aamakek Baan aolıdıleıet e na> Urİlrler uırıındVıı yu a <l eyttl uıbrlıı »tw> bryedı-tl- l-alaaaa rJUBOLn kraa aa ryıaid* imp>y

Yatak ve yastık münakaşası Maarif Vekâletinden: ılı. ınııı.ı.<t- iır.hıaJaat ıan a-ınlarr-e ı-S^II la.ıbuaa Oafn-os'-ıh»tü. tere olmak İçin •var utjam bir komprıma (JubkV) alına. Pavrit Kasta rvcleel muU>ahh.tı«ri ŞATELEN MÛİSSESATI Oılıj-rijm rathtrojB. 1,. P'BOt BarıabUn a«» ıı 'bil ede* Ba8.raak'*'.n rUknuru olan (JU8O1 ) Inkıbardta muktarlp olanlara muayye» bir saatle etarf 1 balal aimalarlnl lamla adar çıktı J kuru, I 1» . » Müracaat yeri DKM.kl MATBAAM f HANIMLAR! "kı ilân kin alakadar eder JAKOHOS HU I OamanU oayıuw aakmnıye rai t aat Karna I :r 11 |u ı llaı ' talar eaa.Iaa.yW mnr labu yanı iaJrvuJan.1 1 oer (motra aarrbul brulun poo aaaa aaberl t allın ıl le Udiye adUervklkr. f Deniz satmalına komisyonundan. mm Or -jt adrl bma taran Kapak •I aak gBna aka* aa demr Dean •e Irranr* aV at aaVt b oya lırıaı ammmt (Armaa kua^rafcaraı Yanşve ıslah eucümeninden: ¦•>¦¦¦ : AT YARIŞLARI : \*tz\% 9 Aflustos cuma gunti Veli Efendide ¦ ¦¦¦¦ Sirkeciden hususî Tren ¦¦¦¦ Dr. CEMİL PAŞA - Dr. DJEMİL PACHA Avrupadan geldi Ukalalarını Kaakkbyandr Çifialka-•uriardı haneaında kabul taler Telcioe. 3) Erenköy .»Ifful MuJtii M \a\ ALTINCI SENE — N" 1883 YUNUS NAOİ Jare".(n. -ı lluvui'uuniıımın ' karaltında d-Jrci mahıusa T- ¦»" . ı ' ıBbul Cumhurlycı- j fc-n.ta kutusu : N' 24* . elclon: ΫS2-. İŞ Cumhuriyet HER OON SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TCRK GAZETESİ SALI 6 Ağuftto. 1929 ABONE SLRAİ ti ¦OfMMt Târtd* Içlajttanc Içta S-ncIHl 1400 Kr. 2700 Kr. * -Tİ* 7» Kr 1450 Kr 3 aybcı ! 400 Kr. 1 B00 Kr. Nüshası her yerde KURUŞTUR Büyük misafir l.unhal. İki -nr r7.ini Bn.uk nıı-.Hr. ı, i|« l>f>ri.|l 1* aleea*. 4İ--... ..i-...- t,m k». (..ı... -., ultllll . b*,.. ı.ı. koka* kl. İri. l-l.at.-IIP unU'H»- alkaret m-11-11,,.,, ,.,ı d IcU-ae ır ka M uuınıı mmjt - ••< ¦• u" •*rtıc t Mnı-Um |h (.-ı*«ski . .„

¦a kal va â.t.kk.1 -avı» > lıl ı ilat.il baataara*. 1 I »bu» ktta Can ralau aaktM K»r ıtıin, .a .. .m... k d«llldl. O-.ı ••nl umuna, a elyade kal t- ı.tllbal I ala •ukmlrı ..a. ... ¦aâtarlar Ba a.ırit*! k ed«*k ».BlTMU».. OaarU la.haU-Inlanaı ol.,.ı,l.,,~ ...n«. ar Sevgili Gazimizi bugün doya doya bağrımıza basacağız!.. Halaskarımız ve büyük Reisicumhurumuz bu sabah İlde şehrimize şeref bahşedeceklerdir irtişa mes'elesi I ııı ... ı -d..-, aan Badtarlrr kak* ¦ ¦itB.iub w.ıı B kana m kt* •ta kahaaalar • Omlıltr l*ı.*. aaaı'ftr-lBl t. hıhlı>ı«. Mabat ......... (rtralrtır. r.Oı. ı,ıı I) Kta •aıa.-ı.h »ır Irmjn ınaaa rr aaalaı. takın r* Binada Ba Aakara. ıl.* bari b...d. balaaaa Utant*! MUd4il.ia.nUH Krn.ıı B bacan la. tnııb.lı kaıckıl .lıal.lU Kınan Bar, Ankara'* Irlİaı ınra'Ir ıvraaet kin 4.,* Uadrnuaa. k.hh.a , caııa.1 . . ['İmli ¦ Rusyaya ihracata başlanıyor Aradaki müşkülât bertaraf edildi .1 ba.tı-ı U-ır.n da*Mi.ı, n ıl.ıd. ¦„...• .rrltl.ı I mclıaH »birlerini l.lliı. Uddrl Iı Ura Bat J daa lllkaraa Irk •anal ; Sermayelerin bıraktığı temettü Hakemleri şaşırtan iki güzel! um hurıyet kjcuzluk kuponu ^.taala. nal. 'ûmhüriyet .' '"İn!, kuponu 6 adualoa nalı •tır-r ıı.... aaaaaa a-tu lall.Url. ¦ ., Eoidn Macar ouı-nıı Mnlaıaaal Ellaabat Siman Sagun Amarlkalı Mla filan Van lluaaon n rn lauf rlaUaruıd.ıı hm-i llaeıaa II* an» >.kal ali ¦arlında ¦hniMt. ı.p,l.» W.ı..la>Url| muaabaha.ıad. birimin I.I, lan alka.alu MI. m-n Uaaaâtİ İM-tat Vı katııaad.n l.ıanbni Iı- So«-al llcaral ihi.I mildir! . mumoaaill yeline blldlrll. M. SuhO"l mı,tir. Boadan dolayı Tkaatl OJa.ı tenUtrlIe Uıaakal bcarM ¦adara aaa x*c «ak» •caana adacık Raata karacan n--«••rutaniulcrdll. Hu hu<o»ia alakadarlardan bari bir aıonomrlmlıc (¦¦¦ Mahntı .ar* mân -— Tark.Ba. aaaaa ban ata. rl.aaaaea baran arttıt'tı »akü .aklat, laraıe.nHı yBkack b0*aB nl>cı va mnrinln İki aalllcıl ı ¦¦U' eden dostluk »e ali mcn'naılar dnlayı.ilc bir anlatma ne i alarak btrtaral edkUaek Oıeredle. aja teacM uraleıaca ¦aaayyta fantan rarhada mfce* dilemi)ca e-jn bn nnl.ıın. neticeni olarak I «ylûl tarlklae kadar acvkıdllntig buluna.ak, Derİcue-rtrai/ IBrk derUırlnl. IttcearaBat TBrfc -aaaaaa aaaı Kat) aya c«a. «rV»ti keaamn .raiden ılaa tmıı alacaklarda. Htltabi bn. rurk.Kn. mUaaM-uhu ıtıarljasi İçin Icvkalntk ehem* ıal> e ıı halidir. . Ankara S 11- -1 • ¦ — TTek». yedea Ra.yava . Ka.>adaa IBr-klyeye llfcalat va Ihracaı mesel a-binil MlUk eden lurk »a Ru> ata* rakkaalanndan mUrabkep konUayak 10 da toplaadı . itreia.be guak İt*. ıt.;«aıa. a.ja^krâ-. iktisat Vekili geliyor

,.Abıhayaı"ın sonu KoBtDimitinyef sanki tılsımlaiimış gibi baknont destelerini aldı, oyun salonuna doğru koşmıya adı (*,ı:ııl]jclı rt • _p__ ı f Şehir ve Memleket haberleri j — 14 — j — «•»»-•-11. adım M >Iı tip ıl ¦tarhı ••' |l»l (ıılMm («B|r ıl*—mı.« • - dlrtıı ıkıuı agaBalot Mı ¦X ka».' Ban) »da rant* halkalarına ~ IBMUnııı a.<aı>lualı ati» arB. a aaaaa karta aMak-a atta atı aaaaıi. ta ı.Uıb —!¦.«<¦ |1». Band Diattinl ^ IVII** hfB •nıi'ml.r.Klıaî (i" .*>•• aaat ra» taaı ¦ ¦aa.baa tatarının «ılın kr» • haram »a utlar har ı.ı.4i,ı_ı hmcmi ir».—a *a> IBhal —M .««.at tat aaa .akarda. Uıdın MkUalfa. hla-arl-. -*aaar»c i »„„. u. h.r.fU. Uttlt >*¦ ¦¦ lıhaıi. aaıaaa baatl I — Ma atana atana, •¦•aı >ıadı.l uM M> ¦¦¦ llllu -l.ıııı l..ıı lı-ılı ı ı. ılıt 1* a frımıaatD**a »arara» —.« t »ı*t Batar.».,. ...... aa •»**» aa ..... >ıriaaa a-.n aaaaa tadın*. Ma hıaıı» ua* .radı-jaa.aaVaaa.-... DlaUİıı.alU IHaJ.,1 kM aMUi'Mlıra a*r . arb—ıaaı a laman r*aaa*' aa a» a ar .ı u* aaka , m .a. atlanana lıaııı Kaal i"-ı i.- ı< *rir .ı.. ,. Ma Hal >.<¦ Iai.il. < - tat*, ı ıtm,, a, .aaılı.ı tıhıaa. IH)a ».ıl...... atak I — Blaıdl bunu anUlmarı l.nlaı laa. .mr. ..I.ı -. |.ı ¦ . ıMılılıı W aana ... .a- atata Ma hıımıiıaa». Bur (.İnli >u tadanaı ..¦.¦¦•••m aı İril.ı.ıı,. • ...ıl ı«ıi" p.ll İm..ıı..id l-ı. bu *ı* at aM aaaHa amam .titan »r a. Ih lıathaauıiB atalaıı lalatahma.-| Aua.a ..ıı.ı.ıııı 11 vı (tali bu ...... ı n anaaHaaaa ta4*v*u* -aal bar »»a-l ta bcaua.ii »i .di Ha aarın alaa baaaaa ¦rhUArıuııl babııl •! mra.lt ar lıtatl aılıMaalıa liBakarba ... a* haaaaataraaaa ..-«.a» aaa baaaa duıurn.k bu M aaraaakahaat.. Kar borlun banla., (.bulla taıka hlr adaman 1 |akl|||| Biıı.ll t- balinam f.lUaılııalı I - >n baba» »anaaa n» na.» — ¦aııl hlm- kıMı bullııunak ııııı.~ııM. taaıı drtap ınmıılııı bindi ..»İrilin artam •III | — aaaaa katı batir. akaan-aa ba kart. «aba 1 mu. Aaa aanuada .MM ı ¦ ı....- bu Iraal ala <a» ia.h.r-aaa. d'ira aUI aa* lıuı. t.ataaanaaı Ta . _ •a hıananM »a. Ha aa. .,taaa kanb— r-tı. aaaaaa lıılıı -anaarana-¦alaaııiMiaiaa. nVa-ıaı btn» hana lal.ia.... kalktı aak aaa. ıtfM 1 laıniınıı aa* bal.* aa uıdı<ı. attlm» kar bini ¦a. Oııaraıa «.Mıh b aaaatt. — Va anaaa ba*. ha* kara»* • . !*¦ prmla ol* soruna Makudımaı mi.. bataa İrtiın*rı ... 1.1,1 . I_ BM otUr **•*»•¦ arla aal?. — (akal brnlaa auludıaa na «duru •aaaa ba aattr*Mtaı blı naran atnaaıanaa abda Mha aa t a bana.<k alr hi kalr**, unmm Kam Uimıı.İT.r na i...» •rı...«ıa h-aıııaal|-ı-ıa. ,u- , , . aknHn ¦aaiBiaabt adana*» —aVu

Mensucat fabrikası Bursada açılan fabrika Şimdilik günde 400 metre kuma; yapabilecek iyin au ı .-— Uuı-ı 1 .u*i im rai- n -ilıa m— ~*rt**1T'~ ali Sıcaklar «e yağmurlar Memleketin diğer yerlerine nazaran İstanbul oldukça serindir Hususi mektepler Sirçok maaııf adamları bunların maarife devrini laraltar değil Trabulusoarp \ c n c —I j— DTVAS'BeKlO—* > — URaA-MaVlIaaV-i. - -*1 -\\ 9-40 BALIKESİR -1 AN K AO OalTA Ataaoo ŞA*I«. AlUVİtOLU -./.--.ıı. TitTABZOH hanı-ıııdahıiır hlrbaılar |lbl „..!. ı.ıı- .l-ıı İU d. ı İlli' İlli — Haydi I Mı iri tnh!. I IİI...J ..-ır I . • r nar ı.-* hal ¦ruh nidan frUnlr**1 ıı.:........ hK "i*" bl ba ««aitmut aaaa İm ¦ .ıl........ HİM bani aba. ııblt daim be-ıı V..IMIİ .¦¦ tarar»"*!* ıabT*nlıı ¦..'.u-.i'. frrradı Mr hahkahının duanı adı.. ıdır.ı lUfllE t «ruıı.» bW — (ıı. ı. liiıcıı alıl m bı.ıaab bta. ı.ı.< ı.M ıııı ı balı tntt aban ıMd pınlıtaraaa baba. balbıaatab aı — «Ihı hK Tabaata mı. ı-a ı. ¦ ... bar ,...,].! alaa. Ba da -al— daJBl Uılıııılılı IBBBB a(ra>. Mat da ı>." im.. .ıtııım . 1 .ı .ı ¦ . |. ¦ ¦ ı ¦ ı. ¦.' lal ı >¦ ....in bB-aaaı Kt» baaaaa aa aaBart-aa* Manaab, aUaaa. baaaa . ı ıııia ı-ma. «iıı.i'i (İM. ıranı ,.¦ Iıt (tlıl .Ma ba tatla bab ' (irıı arrtarta ba» »i"a aaaaa ındırataı baaaa ,.-.«.- a*, lahlaat aUa*ıınta i. .m .... Hddalaa». BİntabİB bu aM» haluuıt dnad II..n aalaaaada bır.'U' > '>•'! M *b-(*b» rabıta "aaataaaaB baaaa* (¦a* k.adı »(laaurılna dılanıl.- BM a.Mllırlı« ıttarar «rldUmı a<h ¦ - .ı. [-I...UI İMİnıı M. adabl haMabta Ihaaıılı Ma ha-kıala «lataaBaa Ihaıını.inı tt. . ı-ı.» ¦•M batatr. |*rd'—' .....m ı.ı.. ı. t.ıı*. ılı jın.dıa laladı Oaaa lal danauıH Baaanb bat ..,-aaaba —*— a^VD.r.r-U-U^n.-|ıa,l«t Wai«a. » taT.it. bu —..a-, .'.m: .«w inkara, bulunmabd". Ma >.ııW . b*na mmmw lııılnıiiıarılr anlım bu naltadaıı lltthaım ¦ - ¦— ¦ tana rubaaear •.ıinıai» kKb..Mi|rKS|Sa*jf m Daimi bir nntrc| leakil ( a oı' ıı s1'!1' Lima ri d a Vapurcular ihtilafı laaıala Itlaraal -aatıraı ı n fraaakabH Uklltlarlra muvahk gb'raaall a.ı ııcı .t. .>m< ııaaMkkat. aaaa ıl— I¦ ¦ II.Batana» >Lm»*ıUı ILal)tu, oıd.ıauua ı.(i- '"'alıl"İM *ıU ta-Hat. i-iOji 14ı. I la İl raBiıu.uıuuıi|lu İn aıaıd; raaydana ııaaa Mr aaaıaa ı»nıMthm (aalıa. aı rOrtı naaıal mit Italyt abaaı ıaaaM>ı ııaa aadlBnllB -aaıavıauıt* I "aı ı—ad' ıtaaaatıu taaaaia krabaa mnı anHlrı av halı*1 attı ¦

a* nal : ta r* braUaı uJ.ıa>ıaln o-B-Jı VdUı ır„. t . ojen «anar ilan rbmılr lüaaroal t aadar |lu aalu n'i aalaaahaa Tt dhodak* .vaiL.li a »aılar ua mur».ı «araB rraauiaaiaa TUnuı I.B** udaar>da tâatatal ta al laıaııHlaı ItaJraıılaı Fi *ı. .... . .t,tl..ı I Jaaaaa •"•¦at» au. faka. ha*(a tıkar, (rlıraada* Uabaj k.aı» t..,..— ı........ ıih dal, aaak aaa ba baataa aadtB raaaııda . bu (Hi.Uanaıı .m.m ı ı it ırl — .......ı.-.. ı ı. ., ..,„ bU dakik, t**-, daaaara.li' B*rp t aaaaa - ... I ıl ..I Kani IHa-.lr. ıl I •abaıd.B İOB (inan —in hinkaUn ........ •aal.aaaaı ılal a analda, laaha-ıaart . ııion naruu -ılındı Har . ........ Ka>ı.a> I »I...... ı .ar I in beranal Hakemleri şaşırtan iki güzel i Sermayelerin bıraktığı temettü Ur 'dtlaıı- " \ıarıı>*a* bulun.» mu İta Va» Haı ıı ba aı.baaUB İM d..«ı caıiaıaıihr. Oa>" ba —ı inadı -ı.. yr ı.i.....„ tn klkaı n ata-(InBalbıııı lopluan bir atbUdlr ballı b" Ba »ıı-.bab* bat.b T.aa.ra tılıT lan k*|»M .* U—a.ııl -laaNU itilanda dan Vaa Ua.aa. Fr.ıuaı ... n ..ı HI. Itaanarı. Ilalıaa kar-I ilhanlı—*— U Ma—ba lıraaa --rahrlJ- ırana» Ma. -..,.^ı H lllllll İM! i' -.n I ı mildi (»aal a.luır rııallloan niBdura M t» İM h...ı.-a maıi b-aalııtd' . İki ratı* i.... ı..,iıi Ja aaırrl aw ...,ı„ ıl. luıı huı.ıooı .ıknuıUrdıt S-ı-.Jı h» 111 rı daklan.daa lan İn İM ı.ı aV .Baaaaa 1.-..1H. ...ı,...,. aaa laa—a ¦¦¦BnBl Miaabaı inal -a. aanaan mr m.ı.ı laıtlalu mi< tllaa Vaa Baaaa» H • •«naaaa* İkrara ara. «it*.. Mktfaa •• im* >• manava Mall'bıdrl t-Hıı» . ¦ ¦• 1.1 .ı.ı ı.lıı l. t.r.nrl-ıllrl iiipuMM. Mlkab vr hktaaaaabM DavoftietTîctimomrH taattat ¦ M Çaatmaa ıı_ aaaaa a. ıa.ıa^ıuH tıaiBan Tl aaaaıaB ca;ıı at ı naa ••aaaa aaaı ra-h/mio» îma ılrılaaja mwrhat tapıl ¦ ıılat—a bot ar oraılı lana Mılita ıtanıitti ma aaataı gnaııab •lıalaa> vaaun ıı inli Mr miMM u„ H.yatJal ti i" *k« Mtanatal II. mııı balbal K oaaa rı «Ilık M .11.1-I" mt ua ma» «ata °âlb •.Sd 1" f.^drli harlan Ura »«311 HM» :*,!•» m.âta t ¦ - '1 HJH • I IHI" •V» %!•

.akı barları lira acal lıcartlına .luı İskân işleri Hacı Mehmet B. Karadeniz havalisindeki teftısatından -v- • s.jndur (uları ı ¦ ¦ " ı • • — *' *¦» lal dunda ı*»ıaa» katlı t ¦•¦ıırr-' *~ i- " - ı. - nlt»"al a» lıln -ılı*-'-'*** taalluk * ' u-klll 'I bol -loarıaa « aoılj»»! .Vkranua nuırııatl rdnrlU mm 1 1 - 1" İtil» uiaraa X. .rrltdl" Ma id ova SttrMt pM ta**.m mmm b r..,.. . hl ı ıı d akdıiBıııB faa* ataa ....i,., hak kında ı ai>— ... oı aaaaakUdıı HrlUıa-H. ¦a^.aaaa taan btr kaa a.«—---— .-„..» Kâr _ nota .aadlk raaaaaMral ' bu aa jm«UT İki. Una Uunuvn yal Itvraeal laVrnnııalB bir babn ¦raır oMaıuan ««¦araaBaada. aırlac bu l-at-a m a-akadaı ı.lBiuun trltrar .nitratını «ata îUntt 1İ.IM TUahtı* «najlı «ind* ¦«-»»« in0... ıiıar.ı- aUBlaı takanda .anhaa llrmU B bandın baaha Utarl «t H-Mt . .,., ıı. -... iraaa-llalerı-. da l-U*k .rUalarr dc t i larH bar •raai .(....,.ı. .1.. |'m,n nıubakriBCBÎ on, Ktum Trvtiün <*=¦ M..-.'- «abl.-n»dı ve ısKân Holttai B«*ai Tnmtk-kftınd- baiunan MaaHaM .con-roou aaalarınaan M. BaJ-lad mubatarta ton. .laal. mn aidatı «» itanı iıianrar ,rlırunlaa ıvri-ı rtau-ll 0ann tilMUfınllt lir* T-rda ¦>-......¦ ııtU. ajâLUclı .r nuaBaba'l _rna> (kaderdir. üuM>u>Jn da Malı,n ır«m ral/or Bk'aoı baaraan raal '_. rı.!.»•>( kabol KBUlı (S ıdtn, « naın—t adkaBaVa MM ııı ram >^"*'ınrr"*"" ¦ırn"" boa»'¦ ral.,.Tin ..-M.İh. "to-aut r--.. r •'u.cd-'i -.•¦.-Jiaanu- Bo». '-**' aiHdO" m-ha**"'»" dnan» aOBaatada, - -Tu»ı.."ıı ırhmii» t»^»anna nıılıaltBiml- 1» atuntaaa tatıona ktıar r— HıraBbr . lerimtaT*», .tiub«yaatlarında ta Uttan İBlHadalaa-faa mlaj ıı,.ıı ı luıpoa n rı-tlıy uru» Bu kuponları .ı-n a haalp. intişarları gut llalalarlmlada munılaj bagendiflinıj Uç rtH-h| IH m^mtMdm Ibraf idi sanlı- lanıIlata madlı1 olursunuz SON TELGRAFLAR 'Gazi Hz. Ahîmes'uita köylüler arasında Ankara 5 (A.A.) - Caıl Hazretleri İMenbnlu le»rit cdcrlsrıer Ahi-¦ ola ¦¦tasyoaunda vagondan sler ve kendilerini İMmtM eden k. -.kr. dakikadan laıla lıaO.hal buy» Sırplar Bulgaristana cevabî notalarında ne diyorlar? Yunanistan Belediye intihabaiıntiaVenize-los kaybediyor - Kahire S f.VA.' m»'. v»)p tamir* ,0ı ten sonat rcüit tlujl'.laı»' ft nuuKl hMlron kar-n-ic

lı oe tini habrr teı Ardun S itabı laru İmar lamll edimli'İr uııa!arnıın Skn verinde 190 ı (akün Mı Janıarr atıicı cceeefc ¦ ¦ ı ••jırr^ıaîBk'.r YeremıejnucaGeıe Sensde bk lira vererek İstanbul Ve«m MDcadele Cemiyetine aza olunu"/! aan-deler oto* alkh ai*(i m lıaımjtır Mil UrUı naa II.«1 Z.hıLı -ı—ıı vr bınııru ı, Mm Hllr. İki vnmmm ¦- . - ¦... m-ı. OUaot 4 ı*J. — İki v.pur arara tın (şıpı*™- oIbtoi. 9 tl|l MmtUlûr I I abnık Ötere un mu lan unlardan 31 «ı :ııtm*ı<nıi kaldırarnujur Met'ulijıi itıvıliıde mtlseu GaziHz. Bugün 11 de teşrif buyuracaklar;! ıı* »ırka DületUBl Ali M amil B t.ai-rh-ır vr Vali NYvaal ıı ılı »lıir badada "4M. rul.Uırı karla rdlr. liiir: ||t nin refakatlerinde Kartlıiu mu w I Tı ıflk. Mulufıe kıtaatı Bumun-dam hrnılı irakbr vr. »..ver Brrlerle j 1 ., . - ¦ i.....ıı... ı Safiri. M.ılbaut tm«auru ı ...........ı i'..,< . . (laıiayıntıp mrb*aJO Rıln; Alı Pıl-.ı> mrVuEUJ Aıaf. Kblııhya mrl.'utıı Nuri ve «tact>|t I /anin ıı-- i— r ,ı.'...: I Üjıl Ha. Mi İnindi «l.ın İren (imli at Peorilktr Hurıeab aş F.. lamel t"» ıı.* kendilerine «.hak nder.-ktir. I i-. .¦ .. . 'iıııı.j ¦ ı ıı de ıı-' "'ı- 1 da iı-lka ŞrlırrınınaK dr Hıvdama» Kla» ¦ .. ¦ ... ...r-.--.ir"- ı-lır .1 . ıl— ¦ılın er t ıı la ¦'.. ¦ ı b . !¦ . ' eûndeı uıl .Lir. Meralimin »nenn kadit aUnju ,.rd. - - ¦.-,'.ı„. R1. .. l. . j -1 ı ¦ n tırak ederek olanlar lake! alır. "İtindir . -ııi.. N .....Batin ...... I. •.-: Izmlle heyet rjldecek rrti? ¦r»*n. .(İn Harını ve limite dt-•da-malık »»yr-tçln İrsi lir veja ¦ıı ur Yeni Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz! Limanda bulunacak m er <t hin Malûmatınızı tevsi ve kesenizi müstefit edersiniz! Medeniyet ve tnsaoTıytic&c er» ffaai3 »tomler Hivrn-at afcreıiçîır? f 1000 lira ] Şu suretle tevzi edilecektir: M Uaaba hamıza kup Boklamak Buretlla İştirak •danlorn kur* İl* 250 - IOO 75-50 - 20 Ura va rllacah lir. Medeniyet Inaanlyala an lazla hizmal adan İntanlara ray varmalı aurellla Ifl lrak adanlarren birinciliği kaza nan medeniyet Hadimini ray varan karılar!, -ur j IIP 250-100 - 75-E ?'. lira verilecektir. Talllnlz varıa har İki bu yllk mükafatı, yani 500 Hrı yı blrdan k azenatl I Kayıkçı meyhanesinde müzakere Sarhoş Ali 8. kayıkçı meyhanesinde etrafına bir sürü erazil toplamı;, yakında yapacaklar» i? «e silahın hazır olduğunu söylüyordu

Şn halde, ıcr d irmede ıı -tmcklensı, yapıp efigı ant) Beyi tali i' - '.l.''n kahvenin ortalından geçiyor, uçarıya gidiyorlardı Tabiî il... mponır duracak deO da. .-. U ı1 j< - -.i.-ı dışarıya ikim-, maktan nıaga la-'..!-. m- b].:-.rr,,-:. İki adamı iİDirDk Ününde birbirlerinden ayrildıklariBi ı. Hıımü Bey ilerlemiş gidiyordu. Ali Bey denil kenarrndaki 1....... ı :ı i ı- .-!> ı... .ine girmifti. Mlrhat Patanın adnmı pmdİ ne yapacaktı ? AK Beyi ml lalup edecekti ? Yokıa Hliv niı Beyrn ark»ma mı k1..' li'ı-ın.1 Rcydrn bir (ey ..'.>..ı-mıy a cağını o da biliyordu. L&-kûı. ju ı,-. .-.-A. ulu-... iği meyhaneye girerse belfu bir r jaîdebİlİıdl Belki dc Höt-ııü Bcyİat lunâe ;>-.!m ... atcaV oğrı;na>cya muvaffak olabilirdi. Memur beş dakika kadar denil kenarında dolaştıktan sonra Ali Beyin girdiği atejba-neye gir dî. Butmi karanlık, uran bir meyhane idî. Tavanın: eatnı vardı. Tıpkı ârön incir depolarına b du. Kirli masaların ba;.nda --rı. bağırları .u ¦¦• yağb : - " II kayıkçılar it -v-ı -.¦. Bey bir uç kopukla £Öru>uyorda. Mithat Pa-ijuııı adamı oularm oturduk -Un nu-i'i ı yanı hafında ck.lbem . ¦' - - h-m-de Mçak Mile kcdnifuyorlartlı. İçlerinden biri: — Yasa be Att Bey.. dc ki Hünkar Yaveri de oldun? Diye ki Ren aııl ona babın. Hır ı\l gunc kadar lire îhbvacım olarak. Anladıou mı ? Ö lamn «iri al -tına g Yalıurr bü-tiln arkadajlannııla aörüjun, isin nC olduğunu ben liıe löy-leyİııciye kadar bir ecekauıir. Haydi, dediğim gün ve naat bazır bulunacak«ıni'. I'ara islerseniz para, silah İi-l rıeuU silah.. Anladım * mı? Diye rnjlfjyordu.. Kopuklar Biı ağııdaoı — Sen paradan haber ver psjam.. Canımın fedaya hazırır, dediler. Bağnsaraktan kadehlerini ka ldırıp ı ¦• n ,ı...... f ! Reri taraftan Mithat memuru bülüa bu söylenenleri dinleyip i»İdiyordu- Fakat. hi\U yapılacak İsin ne olduğunu öğrenmemişti. Ortada para, silah falan lakırdıları dönüp do-laşryordıı ama, neden ve nîcin? K . aıdöğreurnek ı 'i. ,; s,.,, buruarelı. Ab, eınian da bir oğrenebü-seydi. O rama-t hemen Mithat Pajaya koşacak: — Paça bu adamlar pa ra ve silah dağıtıyorlar, !. ı... id. bir palarlı ...kı-racaklar. Diycıktl. Lâkin İsin : 1 -r yin bulunmaaı «İvil meınunı pek riyadc karanlıkla bırakıyordu. Öyle ya. Bİn-bası rütbcâîndc b jjece gündü/ telgrafhaneden çıkmıyor, sonra I ilan buldan Se>en Alî Bey de m-.viı.ı ¦ nelerde la falan girü paurUUara giriliyordu. i'..i.. ıı bunların bir sebebi olacaktı. Fakat neydi? Ne yapmak istiyorlardı? AIİ Beyle kayıkçılar gunef batiDuya kadar karsı karsıya içtiler, sonra da meyhaneden çıktılar ey hepsioe ayn ayn üçer beser mecidiye vermiş, gumruk ...i.ii.ı.i-ıı hükümete doğru yürümeye L Sini memur ihtiyatta sar-ho)u uıakten uıağa takip edi-yorda Ali Bey dojruea hükümet Ifooağı Ü .indtki otele gitmişti. Belki de Yaver HusnA Beyle bulunacaktı.. Memur Ali Beyin Ote le girdiğini görünce doğro Mithat Paşaya ko-alu. Paşanın yanına girmek istedi; İçerde Alay Be diler, bırakmak istemediler. Halbuki omm bekleyip »akit geçirecek »amam yoktu. İki çiıgi yatarak zaptiye çavuşu İle Pa«aya . Mithat Pasa hafiyenin yardığı tezkereyi görür görmez yan odaya ---ır..-.. gayretli adamını aldırmıştı. Memura: — Ne haber? Vapurdan çıkan adam otel kıraathanesinde öte beri hezeyanlar d» hıılnnu -yor mu*} en imltin mi ? Dîye surdu. Memur da raten pabamo sorduğu şeyleri «öyli-yecekti. Paşanın böyle kendinden evve er şey) haber al aut olmasına hayret etmişti. Dedi kl : —Pata efendimizin bendeniı-den başka memurları mı var ? Efendimiıin buyurdukları doğrudur. Al ey vapurdan çıkınca Hüsnü Beyle otele gittiler. Hüsnü Beyin odasında basbaşa kalcılar, bir kâ Sonra Ali Bey aşağıya kıraathaneye İndi. F.tralma tuplanaıdarar kenvardt değil mi ? — Evet pasım. Ali Beyle de görümlüler. Korkarım Alay Beyi l-.1.- ¦ .'.uı.;. .... I'.l.r' Mllhat Pd*,a ervap vermemâ. gülümser gibi olmuştu. Açık ;..7 memur tabii haber pötû renler.« -*m!r, nlmmllrsB. an-

lamakta giKİoa; çekoseamati: — Fakat efendim, bendeau peklerini bırakınaıkm. Ab Beyle llüanu Bey gumruk tarafına gittiler , HOınll Bey oradan ayrıldı Alı Rey ¦ bir meyhaneye girdi Mcyhunedr bir lakım kasıkt-tarU k nuştu. Onlara "nıu *r:e*ll Falları -ene taı-ı ıı--.ıu eeajr- aeaBabC' aW ataa Ba mamHayv a>mre laıaa Bef - "Bil-mm ame asrnu e*« mmr" ılnıHjiır lak nllaBııı ku facia nn b-nınırlue Uılbau- alU K,.-ı.,,4. ¦-.... 1 pır. unar. ¦ 1-31J. ri'*ı-> \t!.. .luıunr. (ofa pek smdk. — ¦ at l-thbi eımraaıır anma ih .„ . 11. 1 r.ı.-. nct-di 1,. -.. ..ı..- i... 1. -.. Bu ILDaUı kıl'aaı OlraıM: • .....il" BtBUaaa .. s.1*1-.n kaakaha ı«a Itt.. Bak m hn* t> lanı- ara kaba m S-..11- r»-ınO> ornm om — ı-»ı fwtç Haberlerf 1. •).»>. l..ıUI_>. Anana anamaruc e S* mda mMa aeDUrn — — Braa a.r ma Bala la» mnr Ba la«.ıer.om n\M ^m bnkaa-, «eanada m nnaa bB Hı.ı.am karı-, ataı 1. ....... * «rıa Moark Bem Paftam <d«a ata¦-ai »» aaa epnu tınrmaaa Bnaflaaarh er!*»*. * ¦ai'ILaaallı Jıatuaıu 1— FKtı tankuau abra b- nu.a am bl- v>l>eaKIXk rak'uı daVU-- BaolBae baaıa b.-ı Kir ı-r 5 rdlleıı aw kama ta.- ı:r un ... a mi Brrl I urban atr.ıavnCr Jandarma Malı- ¦¦»rina da b> H,ı vtn.laauılır i» r... .,1 maka alıl Bu tentkl fındık uıannulam1!! w »retle Unmp mırmtriT Kanlar kumda II- r«n— ı......B> .„-„,. aa-a kBylarl 1* i(.d"-t| Ama. *-tit. varr n berat* Uman 1. Oaırlt at. linbulu ıt. uinw> •Layı) nenen P) Oıtu at. Palm, Cu/« aa,vırsa reıeMHtkanbat naeak ¦ ......I 1-S -ın-.ıt C^a™^anra. sar ıınaaıi ba B ıl .|Ua mı ba* »«** ». rau o>Ut Uy. m> lardara. aakmra. Babea na ¦ ¦ ¦ ert.ı A,f. -.a^ umıa.1 on UE oanr. ysrau inak. an •*••». kar «m, l~rV< "* m»rba». İki pil korm. — daha fal (.* l-r>"l —f*l< lamMerea :iib: -1 metle Dm; «Madan nannoır opkzmr. Del rtta dnnlJnri- »"»adı rjhlTOtl mbık - m -... t Pay evli* SlOcıten m—-ıv rrar-Jıvı-üı u>ıt DUu RalJ Kendi .1...' , n ı. - İla iDdu-iıt—infijr ii, ' It. .... nuac ee>e-k bıMlanla alet c^ralpar »Ulan m-rmHurdan kari maHu:*ln anJMım. Diri tnaıııa. dUert Ğt ' ¦¦' '¦¦¦« ¦ ¦ "" limittir. na ııınde bn6« id Hiryaa yirnboa ini- I L'^.-ld'l(-| . a(..la. i-!.. Lı. . İrDlÜ ır idi ¦ai.ılm.ıVaılB. aeııeı >e kaıya**-,r «öji Udum. Odanı dikUmıs va

.BIKr. BidM ı*mI . JLfln da 11-' kav hava / I Gatstaanray llaasindo açtı-I lan Kosi.ıı ve Kanım lalorl I Snrpllarlıl zlyarcl odlnlz. ''Mevsimin en güzel balosu "] 8 Ağıtftosla Kadiküy Hima- j yeictfal cemiyetinin "Relvü„de j vereceği baloya iştirak edimi i HİKÂYELER zaro ağa araba altında yaralandı En mikt'rnfl balo Jan »MI «M UV«" bt» <«" •» I °™ «MI TM"" ».Unoriiii.il Faktı «" •Biıııdnbı teı adamdan "*l*r M'»" |. _Erü" r»l aıte W or. W bu m» «ıt-* taUr aamtnii «rı.n ..-.JIIP'I' i lı-. badın* Maaıirn n1-"1"'"' — ar» II t H UjalrodB oUnullu- *•»¦' 1 aaıuiuıdu Jan bunun faikında dt OdaBoB bir eaadt* kanmam a* dna -ı. nauıurd¦ a» ¦» * lW1,,.ll - ,ı.ı . drnrı-ı almatu nmda UI uyarı .İmar" «"M adar « Bunlar bindi' a x|H' B. ıı kaim kano Ubrauyı nııiıın —— * - ¦ - ¦ ¦ m «'al «udlftUn* raaı ula» •Uiıotdu «ı «.. .adıı fM a> ııaın raketim ama™ w . Jan artık badın. ur.uneu. ooıourif. BraUHl daladır fOrUıoıdu Batru dn. cnanhBllll Ya arUanktaa *n a-ı» • knyrnn tu bala mrarm «rprt batıp". fdr> f*<-Ul|* Bu hajıanlıt onu mııy ArUb unu aorınadldl törem, yr iril I*''" ' d* lornuf* M^anunıı r*rr anca oda anada Bar dnaaa kaıııad* M badın ¦"*»* - — • Bir «un D|r ar»adatın. NyaraH in Jamn arkadM1 anrnaıa. aiaman bar ço-T-ıı.ı Odu. K'n varaa potu apar Banan Kindkr ki Jan arta a* tını kalbini acmal' H—mı buldu Derr-Ban lepodrn kl raa kımualula lan pirnrB *ın kalkıyordu ananı btuaıt eıln balkonuna ııtau kai wda(u y«" kakla du Durarıı Br lir Uinyordı Onu O kadım ı<«-¦Oılu Janın ıltman ve tumaıt ar-kadaaı BUe bu '.«h tık fal arBada* Ba kadana dair anara uean konuaayorlaıdı Jan bu m-n malamal alm-aU Bu «n ari kadının Vu bUySk kfaııimanı yem «ld*nı mv-kanada baka in Bakkalla' bu bayat ya plıkiBi ba ak crtrb>rin MU oi-BBdtuBa M Mira »t aureyı Jana ot FE kadında ml" lunıdi yoktu Cna l atmayı antaa-k dc bu dakik, ak rakal «-M.I ka . Aiuk kkautua taratayım batı rurn. diyar— -ia»rm» pOa imlen yrrr aryun «rytnn» bu kadar un ırtror. rjyı. diii uttu bl Faktı uıun au-¦ rıanpl ınadrl »ardır kl bar aynlaranlarcı Pvın onıınr t an b-ıörnbu» ma tamdınOUirl «»din ona »?»»¦¦ »ryUn «orunlu . t>:r caa-aa - — - r Yang.nıar-';:-^"r^.."Cr; Bjnaj ı anarıtr bar ı aıanadan tı Bu aato |ibl rvde oturan raruiıı Muin banacrlrtınl kendi .Utdanı |ibl J.n «UoeO- taBiar H'n.eda kalku Btıldl. lUarl kadın MUooda mıydı dlyr *»BİI Craa rft- t'""" Jm- BBmtj* katta ¦bati'" , Fakaı m>o( tantm o.na laıla l-> tnaka lalıammıl in yob'u «¦ Tumyardu Hrmm erkıldı aradan m ¦'»¦ fa *V* «M a*rt»nda Jan ar y*y">» •*> BBtdl Kal» alrr^n bir mrnîrıt(imi» Hbılıyorıln llaırri

ı ouarl bad-nı "K Bir yarda «arreL* ut ki rl rmıırtamı» mat doEi^utı _.a«a ka.ktı, but'jk btı ma»«nın uttun dabl ırnk rrnk Kkll*r 11 kapa doldardı Binnl krU ve but - liEinmn daja Jana nnauı . bamra tekrar «oandı Jan ya n. M tında idi... Bu yakuuıa t»r*. M'İ"' »•¦ marlaruıı yakıyordu Bu puel kadını bur Barr kueU tac amıU na arrmef »araro Btr anda Batan vıaaıunu kaybatu ee »aıBn -rarrunı topladı BHılrlun eıllm hırtı yrn¦nrfc Kin hm kadının (anına urandı. lUmiriı vr BtnJa Wr kM mcıya p«ı kanana Alem. dar r.eıı ı.Ullltın. d« tvhala alt armam arda barik ıshur imla >e art .ranndan yan«m - .-n-T ¦ I dabı l»Mmm duvar amajıaa çanmaı —* - oaaan aalkaUna ar betmUM Tahkikat yap-"«ladır cerh vok'aları Calalada Bir c.nayat (..ı....... Ka»lakn>UBde mıır (arfaaıaı »ekle -mekia olan Uya-»aada tT»»»! a(ia Saarlyl BfBB köyde mu.lala ç imi» katıl yakaiBBaarftır. Müteferrik Bu adanı denMde bat akta L'ıkueafda rüıkud» H"i klaııcı kdakaadt et-rao İt Taruad. jBBPBM „^M W— mautra BW-¦< kı ram ı«—aeemek bntlı.ndr badanan avvat kirama lamlml «akranlanmı» laBdl ara mablenaa ftarlraUln ı...... Markam eterta avı»-" Meabamaa Borsa kamana •• »¦kar t-«a. baan I L .. n I >->fUa •»< btumu .t. ¦dan i au-.jn memnu l Durdd lan Parv-ı aitual rlml» on. «>-•. DıırddneU «ııno dayanamadı. Arka dBaarn İtam - «d ryl etaua M peln-iüi OM tOBe ffrldlkrr... ¦ıı aanlye a*c.U... BU aanly* dara ın" boJm baUtJ4> upl eeeedl burunamamnlır rt>."«'" Mma <•¦¦* «...aıaala V.Lda aramrUadr BM lı» >r atanan t raondaki kon mtan evin pmataamamtt BaaanH» BaBBaTJnaBaal .,.t-a...t -^ -.'i ">¦""¦ elmuııur Mivn.li. lı rai Itatıahaoeaıne kaldı eılmml" Kazalar İn» ¦Ukıı kkııu.ucrı Bllk"IV' 1' '• * '¦ ior ¦ larbul ırunUhaSinın tt.rkhûnj ¦ — ı l.ı.—| • — .1 | ¦ 'l ı' MaJJtj mamaMaamı r— 4i

Bu driadan ronra tuarl kadımı lunda. nrı uman lMidı|. kıyın MMaıklrr arannda blı Unrn r .m BOmı'ı tnanpjry' kadaı laaıdı * .Vali'i""t -011*1 Faik. Müteferrlkı Ilır denil leneııûhü hakkında | Halbuat eemıyelimn bir lavıiha I Darülfünunda Talebe birliği kongresine müsaade edilmedi "i'uarCT ve Zahire l><ısa$ liOnkB fakir* Vaaatll.rl ıvrarı Seyrisefain mezon kiNCı postasi \I.O\ \ İM »TAS SAİM VAPURU İZMİR-MFRSİN ADANA tama. • kffrray. I'KU>KMBK |übS titan» Sirkati rmıuBuadan karabrda lt.jra.iaie. lın. ham. Bod ramı. Badaa. I< ı <• Aaıalya. Ataiyt «t > ¦ i'i'in'i. ur. rat'a lal.i'kı Kaa Galaıada S.I» 1 (•«•<! kanunda İt aamaBAYHUN UAKnIIJA-fJLSPKI' .1 aSBlL -fıKt. 10. IV da aanktle ¦lovıya »ultuk • t l.'dc kaık-rjt Hu> plecek PÎ burada ı . ı • >rı • liofrıı Kt-ptur* 6aı Hazretlerinin teşrifleri münasebetiyle lankul Hayvan Boni" Vl-tJt l)lrl «atıylar HAVACILIK tv vc SPOR r CN ZEMCIH LÜKS tlCClİUR Çıktı aspur* hadlsauı Sıcaklarda * Yelkenci VapurîaîT| sL R AT İHATASI > SAMSUN ' GAKSAMİİA LOYD TKI^TINO l.ıaıarıımı/a muvaMmO brUtaafi Vapurlar ( DİVANA ) .tpuru T »tNtut VaraianU [ hal ya w V.nam». tan, dan. (flYAMKOU») »anuru » a|u--K> p«r»«mbe BumanTa te Bul' |»«'Ut «.Mim A ; »apuftı * ıfuuınr turna Utlum; uan. ı 1 jıırule anaanımıııliB kanrİM . ımtl •B * t ÜİUİJ IJİTALYA ) »tp-rp P ır 1 • .¦. n.ı.ı tatıahı lam maı 10 da ' Uryd tlapr hu. bcodıa. Vtadduk M lu • < IflVANA > tatnırn B tlutum ' ferıaiı 'Varna. Kıatmtiı SıU-na. kam- t e B«»nım, t ( (IVA NIKlll^l ) »tnuru • I aCtnir- perKmbe İlde (Srltnlk, ı \ı4.-. hre. Parıas rkır-k/ı ! krara. \'cned*İ it TnTfMT } TB> l,al t tada •te.BH" «artttm ¦« rak* btı^iiannıl Wn ile (.uz. I -ı\ahai)'t , ¦•¦taBa ılantı aa»ı w iBbaraa *r lakviurJeıeli" r lata laBp ..¦.!..'> V. ıırkktr l-ltrl aervanrat. >a ktk PtiBBaa maaMrta alil tayyar, mnba-aa lı .a ¦»tan »Av t lalı Ür. Osman Şcraicilın Clati UTTU Lsarr Aıamı k" r j 1 ¦ knıHı LS ¦alı ¦ 1-1 . 1 . 11

K Hhâl ıdr (lamdı vapur an ı rjrnlı Cobia-ı 7- Çarşamba 12 —- 6 AÇiMinî i9i9 istanbul vilâyeti yollar başmühendisti ğinden: Maarif Emanetinden m _ İtim mel - l.n.ı- -t:..... t, u-:l mekelûlnıl.-reoleıuı Em. NdSUrlI UBOBAIUVİRI MUSUKZEUİI Ikr anecBal kalan 'lıuıin ınuBa4thı.l.>d<ı. l.lın B ıa«< ".i. İTİ* dalmlnd'n AI..İU.U lıı.—a... OIHIII II.»M" ¦ki k.ı......ıı. ıı»» aaaa ¦•> ItMII ¦••II" .111. II. n ™ I III MU-, Cilt, aat. frengi. beUoguklugu m% bıufiaale Irnaaûlİ baklalıklar mutchaaeı DOK'I'OK ıı. saih 1 Zayi makbuz Galala İt hali t fUmrılf Undan 9202 numaralı ¦c 1-7-929 tarihli makbul «ıı<-ile evrakı aaire likle layı zuhurunda hilk mu kıt'a ıuretı ııedecetfım.ıı ilin edt BAKUI İNHİSARI ereetı. d» kaarterl >a d«*er mabulll ol t tere ¦ minareni elebınk ataBerHe; feKofuklatuaa. I B aaetatMM. bmui .e ademi laakdar. tcy etaaı meal baı ¦ >•-' laıntb .demeye batlaanaa El EKTkflCtNmyfcıel.ı ( B .ıı-.ı .ı kemnlr ırda.ı ,atı. M.r £ ad Mili ''•'-ak lav Ha lll Semaıayaa .»arım... | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•>¦ ¦<-¦¦¦¦¦¦•>#¦¦¦¦ ¦ULU GAZlIriiZİNİSTAraLiLUTEŞRİFLEKİJ d> Gaakadv lty.1 aldafu nera.kaH WİIMI)i l«a ( SAK W 4J, J BURNU ) aaebıaiB aa.Mii kıtmı aklar ılaamaıkar. Halkıa ta- J S ¦ mamea iatllada.ı umanda fedakarlıktan tekiallmcmigıir. IH, »İr buauala liaılaıda tam yapılmam n kapedaa el abı aaıl>ı Ihıar ¦ ıdılml|llr. «> Muallim Nuri Halil Hey Semika Hanunıa i »tu akile ( IIAI.K + MI SIKI HEYETİ ) hergan vr raca İcrayı abtlt aa» . • lıdlı Dabi* ıı m (201 «•«¦' aıcıckr (25J kuru ulur d> ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦> *•>•>*>•>•>*•> *>«>•>•>«> TAfiYETiUMUMiYF 10,000 (JoMLEK MARAZASI \ İBEYOftLll TOKAlUVAN SUTEKAZİ SOKANI NO İli <M VI MA/EL NATALİ ve STA\ RO paRaskevaJ ELEKTRİK YERİNE KAİM OLAN Coleman kolman LAMBALARI VE EL FENERLERİ.ELEKTRİK İHTİYACINI HİSSETTİR MIYEC EK DERECEDE MÜKEMMELDİR [İm e İn Ur >anaa, •* bir . ... nk ı-ı-ı,ii dan I.HI....I e-dllc-b|. Irra-k kadar baalt — lan bu le-ne-rlr-r »elambalar .....-m.,. kal kal faiktırlar. KOLMAN »lamultlı İmtina al rf. tlkirn aonra aonra bunların lalar* . ar uıiı.-m..1. k ı Uf hayran olarak' aınıa . sarfiyat» kor k»a|l bir |aı Itmbaaıadaa autalır ar V e-ra)lkle>rl aJya e-lrklla-lk aly a-

K OLMAN ı .:, ı. .ı Uf la. al rdrnlrrlamlral ma», rafından mm ııhmrİlada-¦ kuıiu....... a» luriar . M./.ıır Ikııl «İM m..i baı ..... frvkalâd*> kullaaıılı *»• İnil-fadc-ll »ıha, orak *• .ııı.ı. . i... -i«atarı dlkkatlnlal . ¦ TfUtkiVr. İI.I* İMİ VII kl l NI»| «m . ŞtHIKI MfJtSStSLSİ: blrkad Nar baa Ne I l.laaba IMMhBT -».(Oı -ı«HORÛ-FCRİİN nHiatM Kıxâ. ûAILE»?,l . ja^UK^Ya/ıraa^aja^ ™ ıSaOfi-OASTmNi aWl*W.*,-« r»*)*t.Oi» r^^asflfl * SiKAT.'tiN . 04 I-|>İrln vc İ-i'i'i.-i.ı içkiler ini Illlı-.ll ı 1,1lı < hdu Vilâyetindi'iı: leri Batiği mij mı .ııı ; 1 Maarif Vekâletinden: J Tabilere: Lise; Orta mektep ve muallim mektepleri için evvelce talim ve terbiye dairesince k abul edilmiş eserlerden hangilerinin nihayet eylülün yirmisine kadar basılabileceklerini n tabi-lerin Vekâlete bildirmeleri lâzımdır. Bu kitaplar cetvele girecektir. Bu müddet içind e basılmayan kitaplar cetvelden temamile çıkarılacaktır. Gümrükler muhafaza müditrlüğünden: TIRAŞ 3 EH AR ŞAHI Doktor Taşcıyan Pferk wrW»ataıdaı aarnr- *a M ı:n. \Ki \- 1 C O O I.ILMISataa ImnâVfc Ft*. an»/ r-krfcı |İIM\ 'v ' TIK da itiyada ekkord-c kal. reri >r egnac İlada vb* Knua Untatau Ira* aaka. Depo.u Bahtekapı Birine. Vakd baa iBBlikki vc dikiş dersleri ¦¦¦¦¦¦ (îonokok Aşısı lab<aaa\lu|u Ikrimaua. Um mm IEYECANLI GÜREŞ MÜSABAKALARI ı Karbaluterc ı..».r, kargamda ı maral lı mı ¦ alUama Mlarc-i alımda bar ,ıeı alararka au.aı.Cetea .uma icra cdnea moıabaka. mı m acbavaale ataa meabar a.ı>laa aahh.a. . m aabayet ba aaabal. £B... .balı laral İİgyjStŞ jg^m'gS """»'•a—ana ,.-..ı?n ayu-dalataf. aa aat »a şarabiyle k^ecaam r»re, aıâ~.Bab.ı^ a, knaar. "yelen Baaa l>. anaya a. amobk anaya j ... ¦ ¦ <ummm t ¦ ¦¦¦¦¦ Bir daktilo Kânım ara KARON Ki,»ph.n«i , ¦ ¦ a> a>a>a>a>a> a> ->•> a>a> a>a> d> a>a>a>a> Şirketi havriveden: aaaar uba- edUmtatâr. Vapur kıaaSaan» «a) t.Mı da baaaaaeC llavdarraaa .vıaaBaV 1 Tl ııı caloı. Vapae unu aıiaact >e avdet iei.-ı meract ratvkl î* | * ıtnaci amlı lı âıırufiuc. if.».mıı im. miti ııı'.aaaı aaaataaaBarı t ar aaı t aanat ka Me. al Mudur M LLTlNCI SENE - N 1öb4 I' > I..'» ı .- ¦ ¦ YUNUS NADİ ffirehanaıl Dut uııuuıılıınıUc karaısında dalrel mah»o*a Telgraf : IsUnbul Cumhuriyet-Posta lattusu : N' 2*6

Telefon :^;r:iXe, SI ket» ot»*--,r<l: kltaf- ini. |72 ÇARŞAMBA 7 Ağuslos 1929 HER OCN SABAHLARI ÇlKAff. SİYASİ TÜRK GA2E I ABONR frhKAİll MllDoeri jlürkle Ictnjrlanç İçin Sanelltl 1400 Kr. t 279» Kr. B aylıjt 750 K . ! 1459 Kr. 1 aylifi j 400 Kr H00 Kr. Nüshası her verde 5 KURUŞTUR ^âaTâfH Batana1 1 k 6ai tu ^ tmmW Gazi Hz. Pen dikte m a ala k bilinin •Narini acıyorlar — Büyük münol garflo n çıkarlarken — Kâzım Paşa Hr. İnin ellorlnl sıkıyorlar Sükrll Naili Pş ya İltifat ediyorlar BUyllk halaskarın on yon! resimleri lamet Pa. Hz.nın Köşklerine dehll oluyorlar Bir fcııcaâıaın hOrmell •Vagonda- lamat i'ş nın yavruauna lllllntı BtlyDk mUncIyl hamil SbgUllU yatı llallakanmıı muetaubllln amamda haydarpaşa garından clkıp mor dilenleri inorlerkon Folu kıl» *ı-ırnâ(rfvtl. t dünün nijıamkan Yaşa Gazi hartmUn mnenahd dtadraberl tmi lıunM» «« nuanfiH uj*ı llalırrhrl tim «II «dan !*>• hlu«aİM>. kanaattik laanr-(uabnUırl mrıonmaııan ¦"¦ -,ı«nr> LH.Ml.Dll> I lnu> Mr haı.llrrl «a nere w ¦a* <. ut..-. Hu... GtaV! »hu Blaiıatıı ı m ıratm 1 " a» İnananı Mı ya-ru-anaa aa bBrb« aaal-It fcllbb>lınd<n bUlnlo al kdını aılnlııl ı« m»™ t'frblrrlnln r-ra aa . ¦¦ .....- ama* ettirdi ¦al rap"' «* tir radar» mrrh.k» «r «»«¦a 1 ur-iı.n-rı «¦oıala 11. anufcal m.rmUnlnl »uılı-alana emini..! 'I kanlan lir ıapuu| eakl *ı»i' tramtUU Dün bütün istanbul candan bir neşe ve sevinç içinde çalkandı, çünkü halaskarına kavuşmuştu aaaı a»—--Gazi Hz. dün tam saat 11 de şehrimize teşrif etmişler ve bütün Islanbulun lıe>ecanlı tezahüra karşılanmışlardır v Aıl.raaiıi.rıı m ku>uluar karuıaa - - «.i., rubanda batıran lalan bal. nlharel dun. mu bairıaa baaaıak ¦¦ tiradına rrdl MU) Mİ ok balta, dm. ba m---ı haıaamaaııı .ulu abrur ip ırtarrt teinde, batt kayrak-lalla >Uai>nm>.. nihaıal-ll bir «Ha* bahri» balı al alaaalı BuıukMı kk<Ok-lb h Iga laadbl bu donanmala btr ı ¦aad.ı 1 «ahır ara» Ut 1 bıaa br>rr.» «ııal-l «kala. Ha ban aahılir.ı LiaBaaan rua»'- l«neaa al. lapların aranan. ıaB»ıld»rUla * ,ı-.-n. m-rMUra Vaall Naf 11 blll.ın. ıı. i. ııtnalldrıı inil rlaUıllr Oaılpa relakal Bdsnlsr Uuı aa aaaarl. »aaalbl a» aaat 11 c< nrk uaılaa laırllr ıcvı («Uaiâ-ı Aı>k. Zepl în Amerika-da yere indî uı noi.ı uıııuuıu ı .«mı ni" » aı».r ¦aa aaı .1 rrlnkrt alan* irdirin Htla.ua Irdnl ¦ İr ku.uaı -m ı I İr Uaıl Ilmrl ı.l.dı. |ar„ ...n ballılarla..

Sevahal 92 aaat de - •a»^" «"•" ««an. a* m»r—da n «beyanat »at. -«aaaı na-= .rt ,.,.,,,a„ı. „....addu -.laalal.1 vam etmia}tir | j»'ı .1.1 5 ı A A ı - -1 I aafll SI 11 lakı layehaU M aaal to a» II Uda ; »Unlatu LakatU.nl 0 (AA.)— Naajol Tlma» caarieainııı ııınhaBUT. abaTaln ton atn PfM «Mr «aran lk Toacu «a munim Btf ptata Ur jaıniaaTı Blı dairi alana aa-palııiiınnr rnaBLadalı paranın yananı Aı nmuuraaını amd teri vr alları naaUl ulan blı Batar, ke. dıarıındrn W Hal rıtrl Anbaradaa kaerkrl edmltUr . Ba katar, ayal a* --. Mardalara»,a kadar »ıaarai Caıl Mı nl Kİ lal I alan •» aatamaııri »^hamaklarla rr raBlaMırla aııalaa." fauıu.ı ıran. a . ¦ .,. ¦ ıı Barak I Al»... ı. halamı aa laaandakl baıtaı anlarında aarahal .".Liridir İMmM.m vb "MIalna)a -o,uı.. aı a a tanla ıaaa «I.ı aara rl aaaa..«artı ı taiaa .-na* aaBla naaaru akarak ra aMaa j mJZZ ^V^Tl^T.'",''* akarla'', î Bayın u ıı aaal dalan ark.n aate- ,„,(i, >ıkaKtrlahanaara ---- - •¦ aaa. M patra Balardan dana aırada [Man potta if Mkarr. U-nnlan. inik a. balanı t raf(t M M Ur m kıtın <r Baı"bı ıaaa .r.u. lakaana^alu Tın* . Hauarumbur Uı al kanılaaıata t.m Hı iKndrı. ..ı.ı.-L Kkııaa H Bul r> Hı MrUS. upa-aıuıtrr. hrr ¦lar hltabrn ¦— S..ıl... < .Iı. • ıı. .ıı..ı va. -urmu. aaara »mı» d H> aa: GOnün İlhamları Mustafa Kemal liri kavak ı. ... a. aa, MUlı «' BUbM rarHlıı Iaba1 llr.Ula Kraaajlı ¦arrtrrı atanla fa Kaıar aat ¦aara- | daatlll.l't .rai aaal .luıiııia imli. .in maa_.uj( Uıı BlLıaa l*ı Ilı. adak kir ııl.at-ı.lık idH'ralalınl mıKıpU llaıl Hı dr .brrB....İI ır aaaarl İN. ılı. »ılıaadıl *r laakataları Idlaalalrr iataaıaada l'aaank anahaa'ı «BUaHab B. Uaıl Ha na Iaa| aradmU. Baıaaaaur ,..ri arınılın ıı . Ilı.- anı t. m Hırdı .laulı iri. . .'.ur..a B>r Maıtafa ... .. ııa u'akLaf.ıaJa ıı ha İmbatı. blı •ab.iıaaajr aanajıanaarl. I-.F. I ...... hillldl 1.1, ha. (.aı ında ı.i"*v ı.ı 4tı aa ¦akdi auaujaı ı kır anıa. ı kıUauıdaa katflaiaıa». laıa kadııılai"" bakkanı •a ııuııiai iıaı Iaa. anala kari aaalı Arap rltlkraıaın (arak luralaı.. Uuaalaııa alkıaatl la-rtkau alan. aduarau ır—' laaU.ılıaanı (,ııl. . >• ralaU ıı.ı .r bir uı" a.ıu laaUk ıMBlkaUrıad* bacaUuaa .11111. ı 1.1 in I. Odkl Haarallarl bOgUHU «aparundan vıUBrlarharı ( Vanlarındahl ftadullah ıiaadir ) ıı tat*- (nalla VakUlrıı kat VOİ- ¦ a. rıımı.ı-nl ıı ı lamın Burak Uaıl..

I I ıcll.n «a ¦«linin 1(1 bir rmm [alal Buquii itin bir kat) aı» ikam . Raialaumhup Hr. plnatunu ıılıjlıaHllr u muini mu »arifi aBajarlaraan aaalaıak Kin BU W« kabul arvk baTı.n. aahtarlıır «na unu «a—l al lonlajvıı t-""*"—-" kta— aauı, taaal Hr. ~ Ej İra. arkanı ma ıtea...... ıaa. u.'ıı ık, Ur r. Vaki .Gazi Hazretleri Şile nya Imratıda bir Şittligı yaptıracakİBf k Babdıa-bur Ha. ata h» ka, afla ,.b-m»d. n.a.U.1 "^™~,-ı arn... ı.l.k —ara ralı Adaaına •. aı>»a aba» anına aaa | mut balaııa u bavurnıalırınnıbUBUldır ltml, Vb|i„ ı.-rrıı laaallıa ıraurn aahamrımı-a aarr. lamII Balkı lakal Itna .-.'..i ¦mail atrrl II Aaıı k" 'M i Annrrdt irılrranda bir aamaaı ^, haıanaanat raaia-r ...ar kaaa I.ı ¦aaaark Mln madaraCı. dan lınıııt tuk—1 aaratirrl fataalaln adli'lalılı ılvınıaanıı. aaaUlıahrlMn. HU. Konya ve Adana seyahati ¦*"•" aaiataa» un., ku• ralmaıtu |.|>-.<.nd.ı mrklrpll Hanım Krı«umbuı Uı. ala K-ı>. Adana kuUr„ tUluar .ru.ıllklrrl tamburi, !T. Baad-I- da b Bin da raaa ak mantık. . „, umH, „„, „». Un İla kaşa daıru lıfmıla sehrayin ¦¦•Unima uarlflı rl brlHa dun arhaUnlı Ba ıraklı.ta Baatan banı danaldmu- nmı •* hanaad mı ¦ tbtrılr IrarU rdalankalu. ¦alB MI aaklr kadar aarar HUaBr iran ıdlrnmlMlı ¦ rt.n.r kmlr.ılrkı Hamil it r kiraarn.il ¦ - fılatııian Iaa kıl vaVa dlfar Bara »ml'n la llaııl km. Mmlıai Ilı nl İktisat Vekili şehrimize seldi m.-. ı Vakllı ^aklr İL. dsako ık»pra'ı'ı fBhıuaııc aaimıp. Bir çak karat uiakadaa mOkba Vam H. apaadiaıten mor- , unumu aaaaına Uaıl H> Ba B-Mİ |lanp bulnadntnadan r adalmado | bı, bniM takdim rııı ladan caUlooaklIr. Ilrbmdr. HmaranUlur Ha. Iaaa KaUaaaama. ıranın lun.ı aıanmaau'i-aın narrkadınna dr ı.-. rnalahl »ımıı¦ı ¦ıraman luılaya kadar İrinlim . I.ı.lıı I. ıı I ıı .1 .. . -ranaarda. halk. aarkUplılrr ar kılııl .1". ¦ - 1 Halk Uaımaiıa dm Uı Hrrabrdr. f.ak.r karmakamt lUrıp B. ırana rakip oldu IHI akaaraûıdr. Ki. hıkı...' 11.Üİ11.* 1 dıla aa m ka dı-r r.i karalamana .1 ErcUman! («ram B. gald Uaburumaıır Mr. ala (Chilalli Ihal.ndal.r ıt-ıiı bu) ıırılııkİn Baaa.l ırcalc •Aatbuat V. M. LrcUmcnı İkram İL dc UranBala BeloHırlr. krcUaıcnı II. frae aaaaaatlnr layla aduccrfi tt BtBtBari U. M. HB>aadrn ay. nlmnkıa bidat" Hltt|BdBiBaİB I TaıİTî'a "¦Ümhlaıı'l" dttnı alaadltını aeykmlktır. Lr (Umanı II. bir kaka a ııa ti I kaarhaa yeaa arhranirı taltabair llaU»an, tadat ıkairdr

— Mrrbıbı narr hıtaoılr talin bn rarduUr luadadahl laHhbal meraaiml Vali MakdltlB B la Balarda K. Biıkııi NaUt ıtB» > aalaliral Hakkı Mn.H Fa> lu, knauı bir Irrn . aaBahlIMa İla. Gazi Hz. nin mühim bir hitabesi "Türk milletinin içtimai nizamını ihlâle müteveccih didinmeler boğulmağa mahkûmdur.,, dar. n.r. Htlaıl kcadlala ıı nımlılıı-ıı " yllkaık m mit çatları alaybuıı valıamak l.lıjra malan. iaıaabul B | \. VI - Kdlaicam-¦ar ı„!,ı ılüM.11 kamat Uarıvtlırı du:: Di-luıl«viı>ı 1 asara lataabulu unu rrmek Baart i - kırrUrUrn gamılrr. laıaarırada laamu mabkcmaıl bayctl, * ıiıi . aabcnyr. VIIBycı arkBBi. | Badi. vataaıif • Halk ı.pi.ı- >a haycılrr tarata-dan atla m lar. Vaktin ni\ «Imaaıon ¦¦(diiii Uarl llarrcıkrl irendin laarck muatakbillD İla Baabıhalılc unduUr. Mluaauıı-Uaybe da bakar) a gaıata»! rlrlnrr -hakar) a taıeıo-t.. (ikici bir raim.. BuyarduJar ıı muhar-rira tavaccahlı IIBvc »m . * -|>a-.atacri. hukuk rai w Balaam.ı alaa mrb' aa AH UhlM)l gBrdaitr tı (ma Bııabaa ı* fakat . x t aaHrrl irndd. aaaa «akar aaaaa«ar ba aaata banauaatta »maada kam m ka.k ı.ı. •a laaın- a amatanada ba man • a aaaarl amakkBkmla lararaıbarı aaaaa raaaratrriaı p-ı ha ¦mmmaada -am nııtn».-. «« ba maall laaNyaMana ram e t aa•iddcıir rııtdlftal ta fe ba ma m) r kel halkını takip adın ma .1. aanal amale aalba^ıt bil-a milleıin ali mcnla aıiM ko-k aaaaaı takip atllklariai avaehc u'dufu rHUeıln Ba gibi - IlUk ihlale muıaracdb Biri' «e kiril amalUrl aalıya-mıyacak ır malara mttaamaha «dacek kir bayet dadJNBİr. O. Si'ctlı.badar ı'ıbı daim yala r«n Usu yaMaaaVBa aap-ırmak IKiyealer eıı.m.ı ı. kahr.ıü aOylll. amele >e Uaıl Ilı. ralKı katle a-uukıaaı _a tanıra lanet İt Ha- aa ırda etmek la- ( rama. nail. Ban> i lı aaaara kadar Ben dilerine lal abat ı-andımon M badar Irrıı. halkın ı- .... 1 kilim' .ırada Uta a bal Beri dr aaaaaı' lakadır, (a* II Ilı ¦alaların , Badar lal.İlli., k. llart rlanlalıı. Ijaıl Hı. I " '<>•¦ baaakrC Ilııalılmdlı Kah. | laman lUrıUnnıı «a kap ktr «urdan | »ajU aaakakrtada kalaamaalard» Maıhah. naaam' tandıkırn luaarraı kklua ulaarmuar Balk lir dala İdi aaıüı j)aıı¦ rırlrn kalkrai..m aaamdU aailıranl-ı »UaHpaatar. ¦ i i-> ı.«n dire tımk.1 anlarla Batknıuk Balaafcaı. •'"> .aaanda. lataa-IarLaıda lı.ı. ..»aaladııı aarada, laah

— kadal paaam' Ba «a* avamı nllın aarraıunl brr takanın aaanda takmana «tanRllı ra> MI.1.1: II ._!.(.., .1 M. . I a» »ı-ii.ıı r¦ larla naaaıa bulu. Uadl. ».!• UaH Ha aaa avalraUrrl da BtamHIer ır pal kraa.11 kal.ı.ı.ı.ı Ba ..w' Ur arların ¦an d. ¦akkldraı kalk alaıa tâaaL'aaaVre ha. (¦¦aaı¦ kaalamaıo. Ba —'-' traa-¦ t hara! aamlr M.|allu aaadra «aj kalan ¦ 1 (»¦ kadaı deıam L nanııımlıt m ala İnalı» ' t*. " | Ira blı »ah aaaal la a*|aı aata bı.. .e * ! lııımuaUara llıtaıılmdlr Ur>darpaaadaa İMlua balına i' kadar Baaa da kim.cem pBakcu mal. CamlıUrmı aarıruaun aaa nrıynıdu. i...1 11. hıtabcrfcııln aonuada Tcmıir bcyctıne tevKtuhlr: •Hakim ırm-ı ¦ ¦ dedi. ne, baaun adamuuıaıaK. tllariatı» muictiD. .....M hrr ıkrlU kak ve m aaı a allarına «ikayı adak ı kaauniar laldı edamialır. tşaaal I ettlEim nnkıaları ifitım mantımın bayak kaklarım HM- £ Iaa ©lirken bu aokıalar akam- a anymle Batarda tnıalmalıdır.. d BB)Uh Iıa.* »Ur .i Herke. Brr- ı rtada lavbaiBda ı»»ir barakan Ba 1 btınaaıı aalm hıyıcan <a mti- f Bak aıeadıll.ı. aanrplar aaua aı>u Hianme ( *t,mttalm .aparUrı damlrtaark C.a-aallnarrardu ıı>ı a mlamıalardır, ku ¦aaruıi.nn aaaauumbar Hı. nl kamil kamud ituauai Bala ta Barak İmalı i <andaa ara. kam aaal 11 dr a|U r|u llardnrum •ık.ı.lan ı. iı-.. baıaıı .IrakaanaUflrr. baa blrdea |^aarti taanbı _ dadbk eal.r.k fahrin nıınn mUafl- iNbarm Ub mlm(*rln karaılaamaıl rtnln kudümün, rlr.ı . trka r ır ı.ı. lçlm bulun tertibat alınmalı kara.ıa rdrrmd- kahamlndk mahalli kılnalı rlladuJıI'r ı.rrOrı pa»a<ı ¦ , .—Bakrlrr ta II.Uaa Ha. al» aaal aam II dala*nka-, aaaarU tlamknr lundaın akakırl" r. aamaa mkal ı.la Saka..a raı< celini te baaa ac halkıa t» ar dc Bilhaısa ordunun atla mkaa-adc •rmirrajaaTİBİ baran batur ı Sallrlrnlı ı>allyor Papa KBıtm B. Pata Ktnm D. tehrlncre flltniglir. B. la I aaa T%- nıu rllnlnl ukarak. ¦— V...I.....•. Tali Brr. Kı Londra Scllrimlı Ferli Bey ba *B»kht-an.il f*. kr.mtr.int» rmr d. (Ünlerdi- (chrlmiıe (tlt iikı >. ¦a)ak mum. tti ut* ı lı ı - ı. ..l.ı...aı. daal kıtaatı Irltfeg rlmı. ¦ Sa.ıKınıı aı-krr. mrr bir ıtırdan Uular. encrllerı paKblııneaktır.. aamnaanaam m m m m - m m ananım « a' a m m-aanak^^aaaBaaBaenad .— Bar nlrn raaamııa rcıauııu a), iri bı.bnlıuıa ..ı.ıııiı.ı... 1 alaa bal 1 dan rad.n Uiaabal hapafinı BHakan Ilın inanıandııfcl kanuaUnn -— ka mhayıt, drmMardir kral brır ı-ıır lalaabala rMlrtl.nl. ¦ 1 aaı mallardır, (a,.,„ n, aa nauı aaarır irkorı.ı¦aıklardan BUL aminin Uualala aUu- »tları laralıadaa mauadd" tutmlrrltuıııı aıkaa. Oaıl II" d. ba t.nu- am d>r-

Jl.-Hlhayat bani I ¦ ' ı' .i ıi" ; Krlılı lthmur lir. Kalkın nırdlt ".Ikıl-Un irıımdj iarmlarına a.ılrl rimlıı ntı rraandn Iknra nrrkr. •rrlr.r m ı H rr nkaaaa çalana ¦ a harladı Tfaa tam aaal II dr Idn.n. rırdl Ba .arana. ıtaa Ur. rain »ıtaı «arana, karvk naahnia raIcHM* l-.ıık... ı.ı--ı ı-asrı Maall al Xl)a Banım aaJur aa-kır knkrl ukdım rlmiHU. rr taarkkar .ıml| h II —r a paaam'. Hr. la İBlbhl Trrn Prndikı. rfarunea. aBrraS Idr iiiil.il. ı.-:.. iıoMıtııüarriır Ç«b «Ulrl (unlumra kl OıO Hı brr umııı'l .-.1. ıl:n . ' r «eaTrB ıuıl*r. r.a. -'.Mta-dıırMlBr. ...I.ı hannn Bahll alarak dalrrtrHnr rrkllB.ıırkll lımrl ad Hr.lv» llrı.ı K.naa. kaUrdu kamanda nı »ok'.ı talli Pa¦r r» dl*r» »rrnl aararda bir mintana kaldıkt.n arara arıılmnlırdiT. i'UılO' Lahey konferansı dün kuşat edildi an borçlar ve Han mes ulrsllc masgııl nlacab La Hayr t lAA.ı pransır hapelı a ¦ n.....- -ı Ma) ıa ov, ırlmltUr iS ı/. >. . U leınn yunanistana İMAME Vaziyet Yunan hükümetinin vereceği cevaplan sonra anlaşılacaktır ibır.ie Osnur lan verilen pı ıkı"ryl kabul fiuııanya seyahati Hukuk Müderris ve talebesi dün Gaüçiya va-puriyle Kumanyaya hareket ettiler nukul Taleae ırmlyeanln l-rltp BV ' ttü Rumaıu/B tttilk leyanıunr ıtuıa» «klcn biı* ka; ıı ıl uBJrSen sonra Dut ya vapurlle KjiIbo-ce7e hareket evnuur. Ta ı-ı». mkaıi4>!>Li ısrarmJan lent ^onıolıjllr Seyahat BU ta ta.- HJB rr İrcD.I ed)Mithat Paşanın Son Seneleri; NALINA' I i' -ili flrie aDEJi)oo,Edati bana İlcine havı imi nı Vanyrl turun BnV Ha* Müteferrik Tabuda tefiigat ŞebrloUde bulunan Tapu umarn I mlldorll Atı' ıı. don Tapa Idarru ne Giderek barı telıı^ana bııluniTi'ı- Alıl B. ¦ :'ı-ı-ı eda r:- .-¦ . ¦-. -ı ' i. ' ıı ¦ I ! ' :1 r . I !',..-.. ['Or t ..1 I i—i _ . _ ¦ .1 i I. I ; ¦ ¦ I VC l.jJ.i ;-I»" •UMfa «mı; ojn Kaıa .¦<¦.¦.. •«<* AHmet Beyin verme eıı-c Ur tac lUnıuak bıere kıaûn ........ .:¦ . .ı- , yo-ulaeat elan Iclfap it. -joent™ *«*¦•.«¦. Uacdne mite bir süne '-etli rcilaj|iir Mrre-aif bir irt bat CrmLırtl Belediye am-mRaıı ı naili um Ap*~ Sena ¦ ı. ¦ ı.. .ı - . a i.bıLuN aadl Valili 11. • .. ... -ı.> . ... "1 nı'. Bankan Imur iuoetl taud'-r muavini IBkBBa ıp Tutun Tııitnıı eksperle

Mithat Paşa tertibattan haberdar oluyor ¦ ... Kolonuz diyorum ki Pasa akşam Üzeri deniz kenarına çıktığı zaman etrafla htzır bulundur kayıkçılara Üzerim hücum edilip bir kayığa alılarak vapura aşırılsın kimsenin burnu kanamiyac Yunanislana cevabımız Ankara * (Hu. Mu.) -- Yunanlılara tavaNmu bufiln Uıanhul-dan Aftna)a hareket eden ka riye-¦İr larafıadan (Ora r al m ekledir. M. Papa gidiyor bahara • \ MVMb. | — | aaaa seneı a). Papa .«aveaale Klıab uka aarıkel aaa. Hamalı mama- kank vi «aaımab anı. ıra — a I bakabcae paecabor. İtina Belefİre i ntih abalını Vttıuelrsller kaybrttflrr * Atina | tmmaah - tkamuje mu-aunaunla mananı paıiın-T, mır.utlarl! abaniyi knaauıkuı Stardır Kuluiı mal-fcuıt bu nelleryl aikatamab'a- Dona •it.-i ı-mıaaı*re» kir kahavvel nurunda «ellul e)'lra.rauıdlr Var.ıulla. ..;.ı-iee| ka I. . ı.~ıx-* ıV~-ılatl> namarUemunyrld'.ii't-m* iamı nıHi'mlıla adrıeU rey» tin mbıaanuna atbmlyrl vrıdulaıina nlietmrktealıleı Barem kanunu lalı mal namesi bitti Aabara ¦ ı Tefcloata I — Barem baaaaaaa alı ın—aunau bıaaMa-lâr. TakMaaiaameaka imi aaavaaa A a devlet btaauada o'-raa ¦anlın a-mca evrik m ItedıB vermp •¦rVaalyakatıaa daudar. Dahiliye Vekili -rrrtajrta Aabara IIMfc_bba| _ Baamı,, keb+n ItonMaBaabaV V Br'fi **lırt-j f'ıdıtabıkr. Fmnalim kazanç vergisi Ankara l| Mu. abı) aâatrea nnnulaım kar bedeban-ıııı- yarde Mu/.b aletli yOıde y*ı-ml beşi ¦ nc verpel niınma-ı Maliyece ıılılhakaıa tamim edllralaiir. Tahriri nülun lacrllbntarl Dunıl Mdd. -nuiaın: ?ıda 1404. mannuana 123 1)12 av " i-..:¦ 6 An*.repo Icnraiı; leplanı Anlreaa ve iar.ııye mek ûbtra f (.keıil Kİ BU il Ticareti Ua*ırl* : ..i:neıaııJnr İn-il 1 Ula Oran Kli aitm: BM 1 MUddnlnmuml nal IrdfB ne>'le«i tahkiki kında Adliye vekaletine vermek Uıere Ankaraya alan luashul MUddılı Kcnaa Bey, febHnlr< cimlrilr. «ni e (Ha. Ha) — Tcanal Ederek aene yaırdacnk umumi kahrlıl nbtuı.a bBurikk almak aıvıe U( yarde ıcoObe labrlel vaptlıı.aknr Ankara yan o ıi"" da 13 bin Br» •l«orta bedkall var.İdi Sakara a (laaaaaaaka* — »akara ıırr-' ;*raUrc aa-p«» îkTtıllerl taratıadan llâbt Bra Utr,}, cdîlau(tır. Maabuat İare Dana Bubaal "'""'¦¦»Aabara * I Tatulanla| -- mal-anal Madlnyaıı iarenmo >uacal mOdiıi.vkllac aabık Ameri aeb -beBderî laaiall Hakkı llrvk* «a.la edilmen mabiemeia' Ucuzluk kuponu 7 aguaıaa çaJ-paraBba fCür İ Ucu» 7 a#ki luk kuponu | -lı- çar»arr»aa luk 1 luponu | rr jııılı.ı 1 varbeklre cdeeenirrdir. f ,111 KL» »*na— ¦-um-' aa mutlaka iştirak ediniz! î Malûmab.nızı tevsi ve kese nizî müstefit edersiniz! 1000 lira Şu suretle tevzi edilecektir: MU s aba Kamu» kupon ; denlarfen blrlaclllpl kaaaaaklamak aumııia İslim* «alanlara kur.. ıı • sso. no /5-50 • ZB lira varllecaknir. Madanlyal «a kn^anlyaia •n r ı - ı.ı.'ir. a; adan Inaan»rj ray varmak aurBilla mllaabakamua l»llrak e¦ "i ı —I I ı »l~ I ~ *" ' """ naıı madanlyal Hadimin* ray varan kıarllarlmlaa da kura Un 260 IOO• 7B-SO 25 lira «crllnra

kllr. Tallinla v.rıa har İki bU-yUH mlîkblalı, yani OOO lirayı birden KBiar.abllIralnlr I — Sîj hanr bolunun. Haber verdiğim uunan ı^ia ne nlelu^pu-nn Öğrcnirsinii dedi. Akşam Üreri a ar. Ali Bey (imdi Otele KÎ11İ. Kulunur da fıraaUan İBİrradc ederek gorduiılenaki arıelmeğe dim, dedi. Sivil memurun tahmini yan -lı? değildi. AU Beyin kahvedeki atıp tulmalanm Mithat Patay a anlatan lımir Alay Beyi idi. Hatta, berilin teekifi i<üa irlo ı. .Tir.. Mitbat Paja mlicaade ¦ i m. m.. ı. Sivil memurun verdiği meybane haberleri ile silâh hnnrltklnn Mith at Pasajı dtt 1 -T.l !¦_[ • i'.'.H'.l'.lı . Evet Pasa kendinden baajıyor, Hâanfl Beye çekilen telgraflar-daki mu cUmlelerîn ne olda-ğu nu jimdİ anlar gibi oluyordu. — Pekİ dedi. Siı Çene otele vidiııit, artık Ali Beyle mcfgul olmaymn oğkrm. Uen anu kararan b sokturacağım. Sİı ı ı.j-."-.ı Beyin neler yapnuk İS-Udiğİuİ Öğrenmeğe çalışanı. Bca en ziyad yorum. Anla dini i mı t Sîae fevkalade ICvMCİlh to itimadım cldıığnnn dn unutmayana. Haydi Allah muvaffak efann.. Dîy içerde yslnıa bıraktığı İzmir alay beyinin yanına döndü. Memur da llÜanD Beyin yatıp kalktığı otele gitti. Zaten Haini) ikyln odas) yanımlaki odayı ki alamıştı. Belki HüSnü Beyle Ali Beyin ne .i (¦iJ'.ıiui o odadan kşİdcbikceklL Memur yukarıya nü Beyle Ali Beyi otd aalonunda içki içerlerken bulmnalu. Onlardan tarafa bakmadan odasına güçmıı, kapıyı az aralık bırakmıştı. Oleinler oralarda bile akı haaryle ihtiyatı bırakmışlardı. Vükaek »esle " ¦¦.'.ıı--.'¦-!.t.i. ,AIİ Bey '. — Beyefendi. bu iş böyle ı.lı.ı. i Bendenize kalma mCa*e-leyi Hilmi Pataya (ola o aç malı ye! Mithat Pa}B vali bulunduğu yerlerde raptiye kuvvetlerini cüadc bırhmdttrrnak .i. i. ¦ ı" ¦" e ı . tamirde laplive Maksadı ıaı>:ı»ı lı-nn numr-tini kaıaurnaktrr. Vev'rle Hilmi Pa«a ile oluna lımir alt bat ola lki iki laıaltan îilAb pkllı'rlaraklıı Şcvkctaanap e • fendir- - aranya huni aynaları i M" Tu iuBuıcv bitıniaaea. aaer-kemndedir. ll.-k'i.p berefrnnı bape'U.iBBı akj-v-n laaaaak ba e abamm «miamt «Bı öamade balumaaa (ekkndedie. Bendeniı tıvvıum ki... Hüaaii ıi> vi-ı kalın kalın cevap verdiği Huyulururdu: — Berelendi U-ıı aıUlalca -ıııı.ı iftirak cdemıyeccğim. (,'ıinku onan raptlyrlenne karşı bebc -lerkr hareket» geçilmem kanaa-tindryim. r*Bn akşam (mabey-nlkümayuo baıVitabetl erlik-tin den) aldığkm şilrede de ba »-kilde kare kel irade hayaya -kayarda. Hin. Paşa haıreOe -riyia pukaan lalkrar »a ıbıııı yaran tabak |eaı»şraek raa-eba-rıvelıBdeytak. — Kalana! dİyoruaı kl. I'aaa aktaat aacri daaaa keaanna \-ıkli'>ı lamaa etralta lı ı ¦ ı bulu lacak kayıkçılarla Örerine hüıum tdklip bu kayığa afılarak vapura açınlam. Kin-i burnu kanam ly a uıkbr. Halta, aı evvel benîm aadık ndamlarım oran kayıkçılarla da temas eli İm. — Nasd. nasıl dediniz ? Kayıkçılarla mı ettiniz? takat siıe böyle hareketle bulunma iuii koyl n kîoulir ? — Tavaiycyc hacet yok, veri fr mi ynphm Kûm ıl Bey şiddetle aya£a kalkmıştı. Sivil memur kapı a-ralığıodaa İkisini de Pek gUzel --i-1 l: - i ı.ı sert sert ı' i' söylediği işidiliyordu: — Çok fena yaptınız Ali Bey.. Ben kaç gündür lıınlrdc bulu-n ıı yum m da, saadcrlû kuman -dan nlc gdrûjmek-ten çeklniyoııım. Ancak bir defa -.;< ı ¦¦ ¦ı-ı-" Siz hemen mea'eleyi şana buna yi olacağına eminim.. — Canım efendim, beni bn kadar ahmak mı farzediyor -sunuz. Ben vanp ta Vayıkçdara Pa di «abım e fendimiz irade buyurdular, Mithat Paşayı tevkif edeceğiz, demedim elbet.. Onları hazırla dım. Ani işin ne olduğunu neticede öğrenecekle -rîni BÖledİml — Ne şekilde olana olsun benden mezuniyet alma dikta d sonra kendi başınıza hareket etmeni zi uyğuntuz buldum. Artık her defa ok yaydan çıkıp kurtulmuş. Biıim için derhal harekete geçm i başka çare kalmamıştır, demek oluyor. Artık İkisi d. susmaklardı. M.Ih.ıt P/jamo haliyesi heyecan içinde îdi. öğreneceğini de çokta ay ordu. t-, yet bn adamlar doğrudan doğruya Mithat Paşayı tevkif elmek istiyorlardı. Şimdİ o la -no önlerinden gecinte nail Mı'H.ıl Paşaya gidip haber verebilecekti ? .-'..'».ur tereddül içinde neticeyi b.::..-.ı. HüsdO Beyin otelciyi çağırdığım işitti. Otol o elmişi . Ali Bey için ayrı bir oda baıır einı-.ipi tenlim ettiler. Bir kaç kadeh daha çakıştı ra da civardaki lokantalardan birine gittiler. Mithat Paşanın memuru vakit (•ccirmeden kûkûmi't kona.'inn

Gfizcller ve Vartan H«adl Mableerm kanlı rm Hrlm maıhar <a areyadkl V.«i.b tlendlyl ttaırlar. ... '.»--Ilı» maıakıU bakem beT"» -•*•! aamab bu. •<*—*•. leba¦daaa kaıuKada Varaaa t »-al IH aaaı U. a— m ____ı:-- |aj ıı...• yal• i".ıı.ıı .i". ¦ — '«anın b.ıl'ıal «laaaaa. •.Irkln k.ıltnlır aıaunduı İm emil ka-§uıı i yirmili k.i.- ı. ın.mı (UıHlee ¦'"m'"! rkwl —-m-k Bern ı-'. bam ar kakab kar ••kar akOı t» •anda Bkr at-— akl a—Ba.. m- atfı caknaara kkakkakı M aamkd.a karma aıımak (MU ala kâr ¦ yakleeıatek akak» karı daMHalı • Vıılaıı t Irr.dıalu bu M .ı la.ua» rağ-mem kimi ı-ı .... m».ıkı1 ımııln ba-»rm alıııık miyae. Tsyluk 1 İkan bir ------ ¦„,!... ı.,.,r- .r , „„.. anı-».mu ı-ı.ı Mııai acıla, au .-- ı... um..... I ıl amk araaM- — k çatal Bkr bakaraaı aaı. am Mk.-aıaaa kjHka (ab (neel. rakam karvlaamaB Ur nak kanal f» lapı İnli. ır.ıı-, - m L-.'.<ı Mr bu kkialmdaa İrrk-ıUlmk> kır caclıı ıri.ıapi> ı eatlml,' •«laauVırar ki fcraaa lelll MIHI Baha ¦ zent •» ;..a»i Okka akmaaar* d'llfc.-l.ıı Uıa « k talkla fark-İtıı ı BI (anka. badmlaruı »ebaklıır vr(a»talık ellili d-virler M -ı.ı.ı .¦ -1 MeBctepaer Mûsiki muallim mektebi ı . - naaıa-l I Bilal'ı kan nlar.UNat- Mua rrtci: 'tak** »'tur» kB-ral cOn.r.rUı — ¦ anman, ona». Haa^aa» km -afceka akaauaaraBkB"'T.'. . r"--. T"l....alaa ea ı aka mı m Lam-.ı™ mani BK BU ımkmaian Belatıeama». raa> İt «en isala üoıuııaı orlı tukıep ınlıria•İmleri eınııurucına v-kııtu gleeku i: ¦ ¦ dl»« •ırıilara urnbaabı talaka kubal aaJaUlk- Ar uıara kadar ır Jp ıa •bil,*b~ « ram »rıCrM aa«l aamam. »a j--ııtı ı.a aJk^erin ı. au. aa >ı>aıai rjaoe* »anan aerruaa m-rakı maaknabma» tarSBkr kemal am. bulbn. Harici haberfleif trUTlkaee • Mam ¦ - ¦ 'm S /, • — v . , .. pul - -r,. laal Vınr c- beClere UDİ linin n---'. Llr.ıiıl-n raubım ıntnaı edecaBlı.l ya' njor; , ! — Kapt*^H<rıınJann rakıada Uzan, I — :¦¦ ......ı .„.¦ ,,. ...---i-.-.kn* paiıaa-u. i ı» uika» aouueııuia a.ıavıiıu.ı 4 — i»'n~a>kı ın{IUı ki'oaunuı aarl İN kıaanaUlİn mltutlal Prki G '.KA.' — 0)0 actllıclft Cinai c_n: 0'.ıt.nına "j birime tataU Turna-hnm rı>r.ıvl*a.lı: oUn Mr yw» Mcam r-.n<h)>n*!> 7*\n':t İla aıkan m*ir—xl-ı dal alini) ı^an . ... iıil.Tiı İlaveme rtt. rCmOracMir. Bir kuneplre yarılaanıc. UT tfl'llUI kjm-lm la valf ulUakUB,!»!-

Oırl-.ıı.ı. iMiadi)» KdaWııl İla aaaı al Bu harekeli ı... -ıkOBknıal fit):.... araıubntktkdc. ikbal baıi lal • • ¦asilli;. lala cı .lyuıa 3 ıa. Ilrn .lrılrU.1. laDa» ıl — Kunırukuiada btV. '.: Bkbuı ; Jl or..ıaın» t«*dl(l lınkır bL- **ü îTwnı HltbMlI o«t alablrU leb-kence ım|bunı*ur. Tete dokunan Kr kl rlöt elfTtılkleulBIrb" Ot. Eımî"Har. Oen Mm«rluı. Tbbldkar ¦ajamH itlim Mı i IX*' — Uorvnı ıdrol 11)1* mu. «ık-nıpır. VanCJ VkkkDd'.¦ da amvet KblUotbJ eu— Eavıal 'u rallyuB kıl »aU-.ıC¦ , ¦ ı araaıada mllukri" yok ı i** ¦ — Cin - ¦¦"¦ - ı-ı-' ¦ 7aka>al cereyan MUama ve »aı.'i.ıni' lo-jlknaı*«ıa* a*U->ltm*l" curan bam-J kail nı,-Jlr akü hava ılr zannedilen ndamlar i<lnrtr bile, İDtaniyetU fedakâr ıdam-lar yrliaeb ili vurdu de naek ? — A — Araalaa İki ,.n geçmişti: 1297 karaeai naamaaiB rmVdamcâ pa -amrtesi fârm aak akma kadar bîr tarafbaa aaa ıiBamaaılı. Yaver Hftan* Bey «abah erkenden tekrar İzmir kumandanı Gİrİlli Hilm ataya gidecekti, (Mahaılı vat] İakanbuL d Un aane tırak a '"lmnd->;ı aria: ,aa—lı KaaOini Hat:t:ıııaBlr.Sra tn -ı a-.»:»masa «ar*. Cauan baa». mr. , ı*eon II ya kadar tık-¦«ru i'. - im 7 de TM ıe I* la 1S5 D Dun rUıetı «¦rırreU* luduılan aa. lil m tıala n.-al • akrere-rl -tla-m ır. llugan 'Ursar Kafir. ır.nvıuvm aa-' ¦ ın .lnjr.yrua agık l.jl¦ıı.uı'atlır. Oalrtantaray llaanlaaa --«> , laa Kaalm va Hanım Iflarl I Sar<|llar|n| alyaral adini». J ^^Me«İmi'n eo güzti balosu 8 Ağustosla Kadikny Hima- : ycielial cemiyetinin "BelvC.de | vereceği baloya iştirak e dınia. : Cuıı HIKÂYELEtt Hastalıkla oyun olmaz Ç Siyasi icmal )| Lahey konferansı — M- - I' — Anneckllml ¦— Earpunısa .ıkm.ı yakışıklı «Ukbalı parlak nene) radde'.mekuı tamı-HUylr naturam Balkı on gfibaa. Ookıo-m muayeoe olundun Hapat hlo bu tayin olmadığını BBylttynrlsr. tun bu buda erbap or. dogrutu anla «uyurum ll atak Hanım, kanepenin umnı ya n ucanın l| artın aaçh bu*ını tlıne da «nanıau Anısının unun ma cevabı derin bir nknlıdk oldu — Ma İri yavrum, bca bU vehimle bam ksndlnl. han da bUl UıUyunun Oç no" ay evvel na ten. ne »narak bir flıı Ha a beni aaun lı \\. .. ıl. Bayln adresini tatdl

a a a AIU aydnn bari ı'riet tamamıyı* lyl-kmmkj. anmjtııib *o marnı kaouUa-nraflar, mn aniı|i Dcnuu Bauu lh»ı < aabtcmunr «um a> danam a*rre* «rr-Bat U«ra" etUr-mapu OBıtlBdS Bardanaaı* kamını Kamı ak] parka, tatdl Manavtrau utmaktan ttttııu laBaa. bahana! an. .uran vbbm-I.: v* unıtba.ı lu'al t"- «ndık Ban Ma.rkıaai ba nnl ka rBBıJl çak arelr-* Parlak bar «tıdVı yaraştı ve Sadiı ¦eyle Urla* Kanun ••lendllır. • a a Bu .atiiı- kail kaıa uı . kal a.) a aail -aralı• kaUu (a-iı H"a tara! —...» tanlmna Ona lal,.. tapjıaaa* t—mn l ıı »lı hasau• ıııaıiıl bhMiB Kanı ¦eaıBma u..-- Ualnaata. İli mSBdmr* ——a» uma lamanr. nvaı'.'anki larlUn* ı ..t-a Sima*.. ılbı|4 »t üaaaia d-ıl.t. banı ttıüiıfi. r-1. ı. nt»ab »«I k lu-kU n-.ı.u.,, •> ı «. dak> BpBSV ranaa ama eaiıaa ~ a. bakau «a*. m* baran saaaraıSBatan ba ba at ıran— Hmn)l keıaelana »¦•••t» a.ıuıir>ı laımM ı jiıaı ıı ı hbijta.r Pa kararlar bılkaaaa Atrur. K*a Baral aarınal tnaı'atomdlr itki •¦n»n-¦aidi kııUBUbi aaa B«B .arar» .....— lıft-d. b» taam •uıkıu atrapa — aabu* Safıa tam ranta taaltal hertr atmakla karan» ı«al>-maam araaakrra rı arttım) k ıtlmdı l¥Vuı\uAf"^ Hırsızlıklar lanmkap.da mUlaaddrt an ¦ s Bar papan İki klal pahalandı Ban ¦ dairede Kambapıda mtaaaddlı »rtaUtr yapa maktadır. B salına lam satar Br ameri a de a AB Ba set ada*. ktaatm... banin' aam («a yaaa Tca* adalar cad-damladı Mı «irticaa dthhauiBi aaymak »ıtm.ıit»t rlrnl aatıhui kaNnde yaka-laam ııla rdıı. rıu-ıı itfan İane MiMİeıı blıı l.ıalak Taraklına rranau te (IrsURd ibb spor Mtaylılar bugün geliyorlar l>r. Osman Scrafcllin Sıcaklarda İri Kullanımı 4u ¦nsımıyuııunıu. pii.it Kal a t bm undimi hac halde nadan l|i bUlyoıvm ktaamalin bu halime rafuıan. «en* ¦OtnıinUı olmm diye ev!.ıımej« karar «erip »rır.rnt'k için uadtn Mr hac »7 dalıa mutaade U tıynet Un Son ¦*•• ¦ mu " »amaıı •otlı beni auhdıllk raJıal bırakın'. a a a ı.t- -ı haıtaiiklan şikayete takı mrk-btp arkada lUnndan birinin veremden 01- ıı.' «Un Miladı O andan lubarrn aıkıdaa.uın naala-latına dalı anlalmıt Mdu|u Inmuıı h-ı.-i.krodlnd* hıs-rtu Onu pılı rıaıaırUnl eieuıor, Bneeleıl ¦y nen la r ma itin e dlkkal bdlyur. yaBaıiarımn tuann tarar ıp Maı kınsı1la«maauıı «ok tOpMU buluyordu. — Jryvnn ben da »ııeı. . Melek dert aydan beri bundan batta «İl K. -'.in ı- ¦ ' -i il ı ¦ ,. ¦ ı

aat'Mİ kacmuf Utarlue ıleıUı Mr gam. kaaa.a» nokn.U|IU Her ("¦> btlkl yirmi «tın dala aynada dıunl muayene atı. .ı bir topuk .. ,ı ¦ DtlMral inal okabrar ıı raice U koparı yordu Bu-Ba ra M-o Mıtıiu dokturlar Mele (in TUiutc* Uç bir rnhalaikiıı olmadııııı-da Ltrar adlp duruyorlard a a * * ¦ .Nihayet ¦. nalu nünde mirilerden tir |UD Malık Kanun kendini blraı İyi (Uaıeıu. Valıut batın afa çıkmak lal. ı ı'-.ı ¦ bir MkUIr im... tabii kıaue ..i., bile «et irmedi Mrlrb evden blraı uukiatlıaian. la-eıoıaludar. tımıar.ln kendilini «Or-BviyeeaHndrıı emin old temi a bir Oluııurnlr atladı Rolore Uuklor Ruhi mam.ı'i Sadık Bty awdu: — k.iti anyorıun — a» Harı «tm> dtvaraan anu. — Birdi prptaa ıtaeiıdlm pnrnBa dr-gU bkıım baka domu mr Donun Malı Ba» tarda Bat as aenanâr bılv* an hafaı mutthaaaatı «ttınlftctra Bn-|ta mr «rran «ama itiraf ret) —ı«n' kadar baton na na mdidı lav pnterıı aaamn maratmaı. O ra riyada umu «at ruhi ana tadan naauhaUe naa-m ahr y n.]t4 Malak birden batırdı: — Ne t t. «unu yatan Dal tor Ra M Btv mtymu. — Bvıl Ne var Ne oluyorıunr Oaoç tadın yınıık lalrmlraindar. kalkıp yan InrafUbi banapevr. yarat yarat utanarak — Ki.', andl. bir tef dafll Oailba halta. t:m nUkırtlI rtfarltnm agnpar. ay galiba agtımdan kan «akacak' »•allı gaoç kadın Okısnıklet ı-.ınde «ocb^rai — Marnı bkat hx «puB arar mut »a ram aHutu ntyu trdavt ad.hr n:> Dlpa etraaarynrd ¦ a * a karara aaaıanian rabıta m ' Yoksa Dc*. ı Bar.: Bay rahl ledavu^d* baku' Buna hman «Oalaırerk Crdi banttı bu mı mayan tde.ı daha bu bana almadı. _^ .VnklauVa Ahmal Hlda,«I h rarıyrt »urııur llırıauı bBBnmn nah'II Uluna um bilen birini e-du|u mnntdıımtkltcllr. Uene ren* binayı lunır «ir mit teri re alı bası «B-ynyı çslmırlı cerh vak'aları Bo«la ya/. - ı...--- «Air «urana yaraladılar Unbapanınd*. Ytfiı luiumbads »Uran bu,ta gt-ıtr lakımıa Ynaui d yansı t en ¦ne. I ı ve Badı tuıbulu ,lı.ı ı I1.4III1'. fm Ur ram nar-:-¦ ıCAı B. m Brııbeer kalma t U>m 1 ı;i..' Ue rac. rlııaal lamı»s Biıaalıı>ı botun a.;.ınj bu tuıat t» ktıpiaaaıakkuıiıı baBS/uarr. —uib-ı<«uaa orada buyu* bir vrrtlk Beatermltkıdlr «paeı^btraaua da burada Unııı •¦mınyee.uı-ı ayni taretle ksntr • (A A ı — BBBUı taniKivna ABat tasan, talanaal Bamatana Oalalaatra» w PaiMSamca 'aaımauı Ut mat napu* taara *--¦ Pasa »apara Ba baş an kana Irtİh.l Maıtnla aVylı l-|«a mr.< unua kt-rlmeal t« Bdlmr eatafından martıum a uman at barut muOdl ci n lıaat FBaa un halik— lata Hanıma'-udi Mr sat tanıta rafıataatıg, muttan*? urrkl «na-daga ha nt rttuatu U>ıuaa 1 ma Cajvamnn ganu aevsldaa ev.e. asal ıl Ot Aknanyda mnakg Bal Ud a ti kona tından kaidırunrak Mertti RI «abı -m 1 asetataaına Orlnadıle.akUr CkmaHor.a-ı 4-a-i2Maınlttkat haberleri karrautta bir Ba<kıa ndrımJI te «rtto paaaı tûnıl akta im kal on dotuı nddelernoe gdreroiouı Isaru klnrat luhallMlnıJe berber Ahnırl

¦skMktln finde rrhkaıı ıom|u dıi|ur.u-pt tltugl bu- lamanda İki tahtı meçhul MrOaıblre ,vı l.nrrk tide yıtrin bulunan Barbar Ahmr-. Kendin İn Pûytl valaldeal ISıma nâuıunuı Uaarlnr hücum elmltlrr ruı kadının Bogamna mrtlır tM'a batını Halk sütunu |H*r ı-nı.ı. ¦ İBiııiı ptıırı •t aıaraıaaiı ta •tınıta anıtta m*wan baba atar. Aatak oifklarıer geldiği tarik» •naran •utta Makiaplaım ¦¦ıltaa ......•¦ ¦ >t .1.- I ...... tt> • • r ¦ lin'aaaı Ilıın ır 1 raeıken dj«ıı «UI al Unlarda ıı D dukut adat Et-11 Bm teııadı Lırrlı «an badnednı etn aan de poU> men bar adtn mla -- Bir «'-.:.. Tckm arıyı kim BU «ıılyrl kır met Biendi bu « ItndUeıl mtuUn «eturmUttOr .1. l Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Ce-niyetine aza olunuz! ¦ fal çorak aabnıat tallanırbeıı İp bepmat. blıl «imaıliır Kumkıpıda oturan I yoıuıda UanM Umlnfle bir Çoruk^b poltı kon.lırı! Ali Rint irendim o o|lu 10 yatında Naci dOn lalınıskta ta Ilınırlar keıı İp kop-mut cueuklar yere vırlanmujlır. Ma-nolun beyni patlıyanık rterbal <:mü«. Naet lı..' ı r yar-^nn Bir bıııalıı laıvıı d Şehir IslerB Yolsuz bir muamele Btr lıç bahkal mahlûl ura aatıyorlar diya lavkll ¦« Ad-llyoya aavtiBdlImlplordlr '. «al mlıynrlar diye 0u yata. İT' 1 Kİ o Kın 1 inal i Adıl | tit. | »ta... piı r* lUt t. ¦ B0 kaı e* alı Kata W •e m (| 1 '¦fi _ — 1 Hm II ıS ıl ıt ıa «- 1 Lı Balıtlan f la İlli: Untl k.t«rl l Arınıl İS TTliİT 1 ¦aıu.ıt M M pı | 40 pı. i it rl W j *a0 -!•> OARÜsŞAFAK. MOoORLtMONDEK: Dara ata la k a r.m auınrı uı ,ı, u ma-a.Um Buanhu -m! da ranttı h1 uı ' a.1 ı a:.', ...w ııl Buunrı natatn «uıııbnıı tana tanlar A — Banmama m amada* rspa pnlnat babadan malıma as mmnsaaj km. B — Üt mtbbfiıı «ordaaeB suulm tem vrys bu drıarı tahaSl gOranttl bul-jnmat. C — Ysaı ondan - ı-t Inalnn ya* ban ottnual. O — Kmrsanan yanal vs Bar aurrras tnhtiaı el ımtşU atsana

¦ — Tapunenl — kıtı un onanma re jraeeegı tıj ap lııııml o Mala an.ii apa «BiMst saair» dar- •* a — atsas yetim utmak ¦ — Taaı rai yvOidan ban» yırau ikiden yukarı olma «m i, 0 — Orta mtİtaptan lahıSıraiBiad bulunmak. D B.BTıaB ıırtnBa---TBUparr t llgrıfu nSlaa taakeea«rk makup 'tasanaatv ahtml ranarnuv sp -»«ianytt paanr. sah. «ııpımkı fSUn-n mat İt lan II a kadar makıana m«-raıaai •tmaudırtaı K II bluıub ı.ıaırtta saannu blUca 1 -e undan f -. ......... kanal 'a jcmuraoakUr. Sidk hk Biraderler Vıitırürı Un Demi Muıts'iı ıc İtks hum Sakarya V t rmrıı I .AğU-lı Pazar ¦dış barrketlt 1 Amg on S«BU»ar,l>du.r. Sirktik»* Met'aile* ıtrlırıne ¦ g buınbul fIS Limanda ItugOn geletrk ıspuriar irıalı—, I (.ılın) raıek yeık-u'ırm paralanın ve İtfalarını <*l ı İki maıkall haydat ^ landaniıalat',.11.1 ' I-,11. ı.- ,.k..i ı. ¦¦ ( ır yoktılaıdın tuır-uı U Uruı Ur lad ¦aartndakl Banka evrakını, dlger yolu an laruı da hC^nvl ¦an.t.lanm aldtkv.ı.ı mt Binıa ltrar mLfHrdl I Paılleı paranı kaldıkları İçin ıdeuları m4 mydukıannı >e yurleılne bevat betdnı bw.tr ta olomeCtlI çelıdlk- «tr kil İri llıd' eUnltlardır (am ı..ı .ı.ı . ı. lan İr tktlıadt mutlaka amin mühim Ih- , arat maodrlertndan blrt alan ÇamliBUk- . kıı hakkmda Iımlr TVaral Odalına «tlrn tu ıtaut tu tekiidedu İklimdi B.ınlakanm Çam larugı rtkal-İBBİ MO-HS Mn kilo raUdrıUıUarilr. Mmtaka dahlUndt baalua latthul «ta bil im «an fardır: Bamamı IH 3N Mn kllu aDka "lı.., bin kilo. Cme »-» bu BıaPnttn II hin. MBtla S bul banhıl Ul'U t-n Ballı ik Tir» kaıaiinda kDy b ihtarı Mal .-.¦ı »ıc.'., m ı bir . «oj¦ "i1. ¦ fı..... I' ¦¦Hakli - ıii . tı . ¦ . I . Meaı hllrrde uma nlatnı kalmıyan Kı-dflbne «u doksan v» rnnlaıa. Sjjtglıaaen t dUıK ıt tıra S nal t •• ..-ı kabtı re ı ynl yapı! h' v «11 hu. Unfından Dallalaıla Ahi-sülm-r İtatlSteden blrt yata'ar.mjı.r Onara'ln arhMI thı >r Ir.ııksm hlrnl-Or. Bıcıla naturtt ne jaamıl Omuiıiı Bun taam uı Adana «ansal mu-«üıknan InlUU Uraa (ularken Tkrk paralı userlne muamalı y ao mrima-mr rdarak l|l Uluna btlhnr blr<ıim-«u tek tttam dikkat «MSlmts vr Maliye mıl-

frlU|)reUer pırı m n aHybBıdell bu ha-Kkellcıı dniayı (al.klkaU. baılınnualu. Baba - ¦ ¦ . âoaııun dahilinde Havlanın medrese jıabaUeaınde hr^diyarUn tabık vr«-ıı«lan srral Efendi Ut o -ruında ıııkua «ilen b» saıgada hayır-U(!) ctltt hamil bulunduğu tabanca l)« baharını tsUrtra M tvrtl I Isllan I Yeni mücadele azaları 24 UncU Hala Aza Evvelki yekun: 140 Hcybclİadada Bedel, Ava-lıklı Hulisl. tüccardan AH Rua. 1.1 ıı-. i' Zabııa elediye memuru İbrahim Muharrtm Beylerle ı 'met Imıi Hanım >c hasap Yorgl İlendi. _7 Vekfln: 147 a • a VtBtM' bu ılne cf.rUcralyen d.iman. brr «rne Bir kolordu taaktl edeıat kadu Tbrkû oMoravar. Altlltrln altU alan rrmt kırı. mlHıtimlıl. bemtırtttılalB. aHemlıl. ctetıkurunııı vı niiııyr*. kendi . ı -¦ .ı.;i mecbom Bu müdafaanın, veınne kara mıındr«run ılemaan lılanlul İma Maradalı (»¦i.«İne arnede Mr an yanı «randa an para vererek İta oebom. Oıltlanua. temi yet* ant oba hay» ra (ıfkat »'T""'* USmleıUJ kaydeder Doimdan doCrtıya idırvrjnenuaa CamburUtt Verem MUeadele M- . kJıat veya mettup-ı mararnat nrellıta ata kayH v» lenarra kabal ohanar mrı' v'pılmatlı beraber mecrvhuıı moarecn. ıcıp e:'.lg*.nr dair m'icırtyel m tabıOr-.ine de Duaekkeea yanktı uradır lam bir hafta «temi halda Mr d biler reİp t? rıccnmu 'ermedi PeBı rkataılaıt Mr mecrana ya Glüten, yahu; eer'ıan Ttly-rs boldoktan acura rai oıaran Kin - ı- ederle rr. yılı kale MUiyon kanuuıda Ha ıt Abfliîlbtkl PtrrB Baraada GarJ »daramda A Ram I • ya bm daireni haltandıkl anulyMBıH her ne mı madde taarm ederek MMimia U ya al hm ranfaHnla Tıtı.U'e No IK A Hanıma :rnrt ftn «aaMrıa kon-ıtarak tonlar naJa t< Uerrıe rabldlr laıu I Bmrtr daram ıımiafe «emdrnhn itlerdir AdBye lScd».-:ien bu e*hau derhal lahlift at-BUatU Mec.iı ıı¦d» edre mahlot «al saBkjar re Ir.t.ııaı Idamtııln mtnıu ıDMJ adlBr-raa baron coudf 6ç beı bıkkak barsnauunak ra nrbapuı «ant kılrrındBB. «aclartndrn etmekle «etlim es Mıh I.ı't ular topları tır aatanlar dlaıa«ı !<ln lıı^ıurar aı a rli hare kel •Imt-arl kap adar Aa.1 «arlbl eder Ooim İm. ba bp yapan memurun bakkallar a ıBa bana Imuur Idareet lnUyste «e:tl de-NBdtr diye yaptıkı DemrlaıldD maarifte ve mekteplerde Orta muallim mektebi duhul uDliham Orta Muallim mekteblnt (Irnırf talip akta bat teneiu Uk mektep muıı^nicrtndan Mr hamı,; ahir.. İcra edUen duhal BBUhanmm pak ıgır ohnaa hucMlr ımUknna flrmekuı. arfıcamr etuıjtr-du Ba mevtle makta? kadreaa ban ur dntAytn onanda Mıu-J Kemal gahn Baytn rtvaıeıında orta mtii'i ¦uaUaLerlıUn mır.> > Mt kıtıma akU lafcamır Kalfır_ akman talakeU rırieU Parsı • (AA l — Harterra İnan um«aeırmat anara Pranmra, «elnılt ot»heaa~ıılr t'- arılat

ait' kamayı - Imerlka aın»kı tanfraıl I l*_AI — B«v«a lapınyal tar»i -.im Urup rdflsb laanyn oısarr.lar «*:•—*-. r —fla v-jr.ının prner ruamı oor-. ..ııdan ta-1101 onunne U-aleı evvelljeal İcra kı-tınmıl >• Umkı k aguıloe 91* tarihine ır.u-ıdll pnanrUal «UnII ıa:'. on DC bucukla Kraıı mukarrer olmakla tali ilanların yıuo* on pey a* (¦¦ile Kartal Sulh mahkrmrauıe mo-rnrnaUuı uan olunur ¦avtaaıaas «nlh m.um-.-ı.t... Kanametıadt «eaelr-ı Btair rlandi-mn Kaatamonı.rta mukim lutogralcı Re Uk Bay alevi mr ika ma •yl-Olgl kundura mnlarrıı-'i nearandrn lig Ura IS kuras ra baaaaı rinan (4 Ura M kursa ki fanın >M Urs I harstan bahallı davaanın Irva kılua sutbta Btan mniıaleranaınd* mUdOra saryR Refik Bayın I,. mm ı [ta"'«i' ti' nmchal kahrı»¦ hanrbtm Itlıhsr Masam sa> rsr ¦tıamsaıı nane* ıtkhAM ıfaama «ara. raUnt lal Batik karat Cmbhmnyst asaatrmı. uta samur tetaaRat aa sasbal biumi karana satndımptkan addtu yaıudan tablıgsl Uu.ua karar rarumuj ra bu Tsgla'l m .(asama da lS-»-m pnaartssl «OnD anal • ak uui m—ıa «doğandan v rmı r* •aktı SMnttrda mshkaanrO btaPal rspa MirakAM hjjar «ulsnrnnd.lt hskfflrde dniBDia gıyaben royaı aOHeengtnl ma-btyyln Man daralt yan tn mnmaııayh Refik Beyin ker.iıtllM tartlmlç yarine teiiı-.ıt «tare mahkeme ıtlranhnnasms «mldıtı uan r4unur rtugSs *"' ftdecek ıspurİBr TFV^La^aaa^" MBniB tS 1 Itııp.r* «.: "Ml 1,1 -ı ¦¦ - ¦ Aıdıtı l-ı V|.ı j|, | ,t Aılnı hal Tk-|r«e>< ,1,. . run ltaa--.rrt Huri Aae »tvyarıa Vitri ıı Znyk— Duamı ıııaaına 'abı kdj-1 mübadille n/utanım Hım t İmlide Musa Halil tteateatnr »lleyma Ayar. kas namlarına lalının rykanutun M rayı ryledio m oku lıfikmll rr ıılebar ounar kayttndı atla «Slerman KarlİBrlml/a. muhİBİıl mubayaatlarında Ib«/i. lâttan iıMtdıltrı ıı l« . mln için <3¦ kupon n« Bu kuponları mjrt ayrı kaolp. tnlişariarı pünU. HsiaİBrlmUda nıUnder ç baflandlglnlf Uç muhle ağarada Ibraı adar teni; tantıiSla maihar olurtunu; BERLİTZ MEKTEBİ Bfllliı. yı Ziraat Bankasından: "A» Modeli Ford arabanızdan azamî istifade temin etmek için Ö (leıııış t>e ledi\ Seyrisefain TRAEZON İKİNCİ POSTASI \ VÜJVA POSTASI Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdür lüğünden; Satılık Kasır "I .¦ liı-y ikada) l bu ' ı k ;J ıy.t ;*lı-.--' > Mezbaha inşası: Zonguldak beledîyeRiyasetinden: Zonguldakta müceddeden inşa e-dilecek olan yirmibeş bin yüz dört lira altmış üç kuruş bedeli keşifli (Mezbahanın) inşası 1 ağustos 929 r Yelkenci Vap nden itibaren yirmi bir gün müddet le ve kapalı zarf usulilemü-nakasayakonulmuştur.Talipol an-1 anlar m pilân ve keşif name ve şart-

muSinrt °*ere Zo^aak belediyesine müracaatları ılân olunur. Evrakı matbua lab'ı I ııhııı ırıln-iirı uuiUllunüdüriUÜ^lUİı ve içtnıaî SAMSUN ÇARŞAMBA "> ılnf™ I -ı'ır;.'l..'l . Şark Değirmenleri Türk Anonim şirketinden: Evkaf umum müdürlüğünden: TAVII./ÎADK MUSTAFA biraderleri vapurları Tavil zade VAPURU uu/dirt Ayvalık ekspresi SELAMET Kmniyet Sandığı müdürlüğünden! Mücevherat satış ilânı ¦kraı No - Kır, mum* örn» m a—ı - ¦¦Kİ—m fcaaj •I9M Bu alim hırıı »a lutlı ttı «lamada fnimmi ' ' ¦ M. Mıladm 151 «Tt Bir a-rUnu H.*.,.tı* M' MltBB Bu puU.'. .anlın»/. W. *lb. •<-*İM TM Btr «m» kul m« İM 16? Btr mı maaakm «|— 1706I9 Bir tifı rou kan k*f 1 Hm İTİ l«l Bir ıhın mı bir •Hm bı-rı.. mili ' 17i»» Bu lift mm ıaı- bu .... ur.h d>a »" 11' M.U.rt Ni 173 İTİ 11» 17 17* 174UbU I7nft6& ıı. 17606.1 Flir (.fi pufaııta ırkla- bu |..l-nu tokla» •Hınk 177 671 Bir çift pırUııtıı ı-»la» ki|- bir iou tokiaj yOınk bir rlıoaılı Mil bir allın bıbbc gıı-¦ I.ı.,IA 136 dirkanı 17(061 Mır ıl kuık) Aıtık H. Hamili B. ,ı .Iı. «ni bir rou boro? r altın kMrk bir •;ıll roıa ku| ( hurda pırvi'i rııık. 1 lüinrül yülük bir (iılaul. lık U| ;ıU«k 1-17'.) BU roıı pamlıulil l-ı Bir rvıa . ı.uiıf 1-1 '»1 liı roıı • lUıil «a1766 Bir roıı «ildir l.-.1 T*-' Bir ima ırıduılıl bir roıa yüıûk llfTVİO Bir rou a> b la* kııarıl İ| 103 OT Bir (ifl pırlııılı 1.1 la» kip* bir piri 1 «ılnoı i'ııu 10İH04 iki pırliDia •UıOk (bir lı| iiuİmii) iki yUnlk \ bil la) unlun) b m im ıf (bir p*r..ı jiAhb ı illin kalem b.ıı rlnılılı 113 611 Bir (ÎTİ puıintı kkım bir ılım «al halını C™»« II. Dûrdanc II. Lütliyc H. Luifıvr H. Kalını Kamer H. Kron II Uıifı.l.. II. I i' .... II, tni7ü«l Bir <alı imi 10|. btr m» lul.ı.ı. 183777 Bir mukal İnci bu ilim knu-.ı bu allın kMrk bu allın ajnr dun allın JofOtt bu •la—lı ılı .iplik Iaı bar ıkın bıU-ıık B bo>ua darba-. Aaa. «¦¦"•¦« " İM 117 aW faalanla aabıaa fkaBk Fıoaı Vnl.jı H 1*1*?» BU «Jl p..l— bol 4*.—. Ur lak fkm*m adan* bar ¦ !•<¦ t ıhıl 1*1 ' I ln-rnj B. IM7M Bar (ati rmlır.ı.a, —-t. mali l«|-> kr pu I. -ı.l. 1-. batan Hana M.

1160*8 Bir mra naı.lıM.f l-r im. aalr.aV bar alo.. anal ana. v '• ¦ ¦><*•>• " 1HMI Bir paılavlaIı banda «¦! bu partalatı |... danlil bn altın amduıı itadan H. 1*6 640 Bir ımı brhla| |aV l Yankıla Et. İKİM IWm h.İ.L.iI •»ı MJnranar M. 10»86l) Hır pulanib pandantif 106 779 Bİr puUnla paııduolil ı.l'..- .. | 186858 Altı bocuk mi A il inci bîr rmı Loljo lukı-ı ¦Amrui İMİ 610 Bir ııll pırlanlı kılnv bir roıa .-mlııılık 19 aıldııl imi M. Vrlak M. Vi Ali Ma Bu 106 Dil Bil 18700» Kıı IB7190 Biı 1*7191 II» 1X7 Un Ilı 167677 İki 18» BU Hır IS* Üt! llıı - V - .i. hatıranı -Böyök Krmal gfjnrıı)nıo tearbrrla t**V »•¦ : (Uınbul l daa lyntıritra. ( Ankara ) ya gidiyorum ; I *. al...... ı d ı !,.!..-. Hep a yarden defar i nur ) un!. I :.ı : .. Naıım ıi)lıl .a 10 »aabıu mr f'turuvalı Naıım istanbul Gümrükleri baş müdürlüğünden: ss24 Ağustosta Vizede panayır» lali-Ub ma.mn.Miim ılm'ı dUıla 1*TM Irınmua rıuuaııoın lab'ı ı*n Iııı i|ılı nıDnakaaa ila İhata ajo. 919 paıar (onn aaal 16 vr no ban boruYia ıı^k iur)rnlrı in baıuııı İn.ırl kalnııîna «a nıüııaka. O aun İmi mal ak<a4a<aU İMitıbia kaam&ılirı<«( a ıı»..!.- aaanraja mı» aaaıı» - • ¦ . ... HW 41 p ¦• * -ı-.".-ı aa< >»m> ı>aa' aıaa FOSFATİN FALİER anrat'rıOB Mala •nnlı 'nalann »aiioı ravııalaı.ıı ıwi' . ¦ laaaiıh .«oonbaila. adaibll ¦-•'*! >arlı . .* ornan ¦liılriiı. ¦ •U'B oda FOSFATIN FALİER 4b. 4 an» a» aaıaa 1 •aaı>.ı»Wıa ıc>aua uma s -ıa ftt (<'¦¦ İstanbul küçük sıhhat memurları mek-tedi müdürlüğünden: ıklaaUr. Kajd] ı .ı.ı Sıl,-,| .1 ¦......U" ¦» ua ilk dr. 1.1 ıı jı mabalU al alnıak r-lfa rbdirlar »rıaj ¦«oıUrılU ,Var. I->.,J Da Nl ırnanetınden; II .i rcım» aflra f 10,000 GÖMLEK MACaAZASI \ BEYOĞLU TOKATLİVAN SUrERAfl SOKAĞI NO- 11 J JMATMA/-KI. N AT ALİ ve STAVRO PARASKEVAg babıkaa İTRONGİLO . cctılıllk ve kadın [ama»ırlin 0 kayon nıudOrlrrl 3 Itriye mî/de kadirlin matini> her nevi luki trbİKİlk. fjını^ı blul. S kııı-ıla Urtii-ii, bir nevi litmlek. phinu vc erkeklere mah«ıı 8 Muderrıı l>uıııl II-l'ı Bar taralından ImiKiârau ınrlkııırıına (I

.ıiuyri haVkında h ajualoa la rıh i ııt muaadıf pcrımıbc (ûnû aaal J6r| ... Alı danllIllnuD illihaı adilan nıûl«a barbİ^o neıarrli buıaaı.ııla -drhljal ..jı.ılnı darıllmcıaıııoda umunu uıahıoı ıJn>-k ılırır bir konin an* nrİbı »klir. Arru . , Kın vali ın«*trııke<icıı mal satın alanların ll.l'.ll I ıllkk.ll ı ııı•ado0c0oooxoo3cı oo^coooccooooo a* ¦¦¦¦¦ Varış ve ıslah eucümeninden: ¦»¦¦¦ AT YARIŞLARI | ¦ 9 Ağustos cuma günü Veli Efendide ¦¦¦¦Sirkeciden hususî Tren ¦¦¦¦! 'Iıaralı uınuıınır» mı 't .rdıııitiıı 1— Mart avd ı.l ı| I: I ı tc Cnrrahpaaa h.ı-.ı ın-'-r Sinir haftahkHan mOtehaımı S l \ i İi HEKiMi SOKRC HAZIM ^^İMamŞo^ıUa^labmji^ril^^ ¦¦¦BURSA Kİ KL Kil l KAPLICALARI ¦¦¦ y Otel lokanta huıuıl narhı taıbanıh bulum İr inli-II m tc Rayı ^ d>d>d>d>d>d> BOalM «lDSddel hınflrlerlnc ku>adedıı d>d><>«>a<ıd> Ziraat Bankası istanbul şubesinden*¦¦¦¦¦¦»•!!*¦¦¦¦¦¦>--»¦.. \|HA\ II-¦IIAI.I I' -i IGLAJUİ 4> Topıan vc okka İle ¦ d> 200 dan 220 kıım-a knddr # d> za.Bİr-.h VK «i'lkİM ¦ d> VERİ 9h ı *>^«ına Atlı numara/l Lcnl lla.d> d>d>d> !<p •acukarchane-ı ¦¦¦ ¦ — m naonana Vtaaajaaj M" )Crdr «lliır ı ~ MUZA V EDE İLE S/ mil un ı . ı. lı v* haıml n ı ıv Irvlpı ¦' . m- ıı .ı.iın G(KaOZM SÜTÜ KOHSERVALARIDIR Yatak ve yastık münakaşası Maarif Vekâletinden : ¦tkiMaBiçki ve dikiş dersleri nm 2 Bcyofiu *eaxamil Pire Mrhcarl >oka|ı. Ynıui Bey apartman mm Marninıal Entlycdyan. • Ky lMdc yeni kora. raaaı ve »crl udrİTaı. laniaVı layyOr. ınerunrkre naarlllen muaaddak »aha ¦¦¦¦¦¦d em anıt. San VI Heraevbc m z m ıa Ma İbliya'ı um »önalaaa uıUıavrdr •t u.ııl.lı 'J. urıbiodna • aıı ıldarrk .....Iı.ıı ı ı.ı ınıılırm ¦iüh.M papa—ıb. f rıno aaal vapıla-aklır. Şartname ¦ _r.-'ı mouddıLalırım ıluak >o ¦ •«iılrnrı hf. V. mobaraat konnrnnıı rı. ¦-¦ - mAnraıl -.1--. ilin (Junur Zayi makbuz Galata llhaUt fOmrü^Ondan aldıfıanu 930? nuaurab ve '1-7 «-N UribL makbuı «r.r dnlı frakı aaa barlıkir ra>ı r.lHu^undan. ruhurunda hDkmO ı.Iııı-( .ıı ak. vt bir kil a l.ıi'lı ¦ı' '- ¦!¦ ¦ ı .-ni -ı ilam «drrir BARUT İNHİSARI Uoklor A. kutiel • ¦¦¦ -o anamıı ı bmaafaamfa ktaar mtmx mmm. ima in bu bfı m m a-rajıv» atram ardan ra> MaıakArdc Bcıtbıi hnnı mamada M 1 ¦ '>l: ıı k I u - ıı, frenci olanlann naran dikkatine Dr. Horhoroni Irnnin mt aoo um Ur kail ularak ııki •¦ yeni bnV^\JJnfn. kamb far dnrld> bel p»ar*HL aaeıanc

rr ¦Iıurflı İldi" ıvSaııiilıilıı ııdaıı Iı hjt) Kmniyel sandığından: tnıniyrt •andıpmla ku^raV lir'. mt» btr rlma> rbıyımu; ntan rs v aancllt amirini -ın.rac»n <; Jin otu nur._ Mıidlır \l ^çVı Mı ALTINCI SENE - N" 1885 PERŞEMBE O Ağustos 1920 (idarehanesi i DOyıınuumumlyc karşısında dalrei mah«u-.ii TelgTul : İstanbul Cumhurlvei-Posta kutusu: N* 246 Telefon: g£ ^ Uuv mlldür.:^. .11.,. — > : d7İ ADONC ŞERAİTI_ «Od i i Tarhla lçin|Hâno için SenelICI I4W Kr. j 270B Kp. 6 aylımı 750 KrT'İ*» Kr"" 3 aylığı 800 Kr. ' Nüshası her verile 5 KURUŞTUR İngiltere İle Fransa Almanyadan Alacakları Parayı Paylaşamıyorlar Gazi Hazretleri Belediye cezaları trlıUlr w akıl hıl eoııılerek alııı-a İmha edllererlni -u.-t. kaHrede İhbar erledlklrn '<ii.il. nilynU meMlırril. It"tUlerek, Un», -dii-ırk mal bir kat kanma kavundan İbaret otmavn) arabalarla <,¦:¦.¦¦ •¦ kanar kamale "tktl etlisinden bana lırr mail •on be.ll» enlere da W(ı »eririn m» kalmaktan y Sevgili Reisicumhurumuz evvelki akşam Söğütlü yatı ile bir tenezzüh icra buyurmuşlardır Ayıptır!.. Vcgükdydr olurun Lir larii-1bu hat bnyanun boıı mahallelerinde oır lakım nrsır çocuklann Keo oleulanna knr>ı yaptıkları iğrenç lerbiy esir İlklerden bihakkın şikayet çimekledir. Filhakika memleketlmue İlk dela gelen ecnebiler Yedikti-İmlan sonra «. civarın borabh.1 va pisliği r.n-r lataobul hakkında edindikleri ınfibnn bir de bu '.,ıı. kale duvarlarının üzerinde cırçıpluk durarak İr arına bin türlü edcpurtlk-lır yapan bu küçük «merilerin çirkin Halleri dc KAve edilince mUleı kellınlT hakkında yeknuınıda İhtisaslarının ne olacakı kulayıa Insavvar olu* nablllr. llDjman binlerce Ura '.'.:i'i:r aleyhimi) d e Ba kadar ınücssiı propaganda ynpBİBaenaleyh cidden çuk iğrenç. , »ıı hallerin meni ve İnlilerinin! (IddcSlc Kcriyeslle tekerr eydaıı verilmem esine acaba, Çare yok mu? İrtişa mes'elesi tahkikatı Müddei umumi "davanın Ankaraya nakli şimdilik mevzuu bahis değil „ diyor Reisicumhur Hı. ne tazimatta bulunacak reva t için Dolma-bahçe sarayında bir defteri ııı-ı ıı m ıştır. İngiliz sefir) S. CorÇ Klark, İtalya sefiri S. Örsİoİ Barooe, Felemenk: sefiri Uaıou Pioken i e İstanbul meb'uju Aptülhak Hamil. Elim mebusu Faul Ahmet B. ler. Ferik Galip Ps. Büyük Tafta*, flr " keli Direktörü M.KasUbo -T ve diğer ban tevat dun Dolmabahçe sarayına gidere k defteri mahsusa isirole-rıı.ı kaydelünmsjerdir. Rlynaotlcumhur- otomobilleri Riyasetle um hur otomobillerine İsi au bulun resmi daire otomobillerine mahsus bey at temin ûıennO siyah plâkaların konulması takarrür etmislİr. Lahey konferansında Fransa ile ingiltere alacakları î£\ parayı pay edemiyorlar ! ^ M. Ştrezmaıım alkışlanması da konferans için fali hayır telâkki edilmemektedir JnB' ı La Hnjc e lAA.ı Kvol.raikun n* » ;ıl..l:..| IHİlı.^'ı.l.Vİ. .1..^ MtlM .... ' M- . .- ı M BTUoa 'I Vtürtl . ı.l.-ıı-lı ¦ û. .Bl. hutHp. Itun b'r hlUnll MjeUr EU1«>IE>Kİ>. olauMî eu« Clt l*> -Hjbi ıcon rin (K)di« SBi:.aK«lnm can*İpten hapse İki kadının katili Nazif Siirurl 27 seneye mahkûm oldu

Altaylılanlün geldiler İzmir Şampiyonu, yarın ilk maçını Fenerbahçe ile yapacak) Dün »ohrlmlaa nalınlı olan İzmir- Şampiyonu Altay lakımı ila İstikbal adan İstanbul sporcula i.mır vunnivunu \r . . takımı ddn ¦- Derlerle ,al<l"<ıara> ve Mr.tr-•at dıîrl ba çokta Umanım * bahçe IralUpUrl .-.Dinli haşlan, raaebpa .1.1 oden :lPata. vapuru İle ¦"»> 'P« »»bar -Itri mı.....maktaldi, rhılsbİM cemmıltr. tnmir ,m»I|M. *«• ' ,'^™^*,n tpnrda merdimi -sabaan* lk bar,!- i,,.' k^',"^HU. MaaBa H'nuııeııne Kiıeı ııır buırı G?)(n h„.| ,„ k^ıj.n m Uı ek kep Ur. Güzellik Müsabakamız! 400 den fazla rey alan güzellerin sineması alınıyor .tınma 1 il Irak rclrn Sân» l-rû-n » ı in •MâuİHki muddrlrrl dikkatle »İn mal*. IBina ne vııkll (.i.r.Harını .vtMSJ t — Hu H ııırrlııı ri.lıa e.ıel «iril İbrahim »ev inalından lülmlrrl ala* 1 — Hanımlnı fnll İbrahim B*M «t.Abıhayat"ın sonu içte deminki borcum: üç milyon frank! Şimdi bir milyon İngiliz lira» için yeniden bir kâğıt ç niz? Şehir vc MetnleK©! taato©i<*l©t*i • _.__ — 15 — Bu akşamki balo Gazi Hz. nin de teşrifleri muhtemel •Ünün İlhamları Mustafa Kemal ıMfeU ftteın («aa ba> aaranmalana mm t D ır.»n.r«™« (10ı _ Hatılı kara. brıabrr babeer* 11* mm, m* a» Mı «*... — ¦anaalaa..... mı. » aha) •ama bm amma anamda aUaaM ram •a- ¦. ¦ »tM. rai ı... ,. maaaa (•»•ılın. •ıııniı kar .bar bahttan da-laıaı.ı a>ıkJnd..ı «a bananını man-ran hnabnanalınm «ama, aananmuan Oaax laiaa ıa— mr mm,a au«rM Uraa>a>f> anlara—adı, vauıu .rab> •aaıa balı—, aalaı aa»m-a IHa.-uadaa lan laUUn.'. — DbnlIHrel bu paran, mllyarnan" Itllııııııl'ı. alalı Diı.- ... Kum ınmekU ITamıı.ııal butu modan ı«broı> KUı kam. Inknl kail kir ... aaaaa Ki un «dairi. ırııı kadının rauıııdan ¦ > ı atarı ¦Unu boıuı bu atalık bağlarını ı la lıı.i,.ıı > 'Iııı kt. .. [1m.tın feran» atadan aulıo lmıM..,aıa*a III t r lu-llı -l._ıl ıılı Dukıorlonn ıhllaası "Harekat garetesl Şurayı Devletin yaptığı Aleyhine yeni bir dava nizamname Vilayete ikame edıld tebliû edildi ' *2K£ stttts. rdn ki. I um' ¦•• •rrm'bl* ıbı Mu ııka Hindi- aı ı-ılı.- Iran! fitil manini alı paia*ı balnp rnaıııııııı.ı imlam kamını HU'aıU Ha babı. mm Ml ıı Iı hhn aanmrm lua~ tkadma laada ııaı adaia ı-aa>< a. ¦ ıı ¦ mı »mal fjka. na. .«¦*-• lakau madan mtt mıın" rama» a-...-.d. ¦aal IHn.ilil.rl • annkl pak ...t,.-.... laaıamm aamlan arataan m .,,.«„. nalma ı™. ... km llnna iHıklr İra» kı — ima baam barka, aana'- ı w

dam4. Liunaau bar* ınlkı rıllan bn Mimi eaVaııaıınr rtbal. in. ..i... ¦ r, anımdau aaımab Nin kar lıalı-ıııı alııaımm ıılıı uldulu ..ıı-kaaiaaura.it- Iiıııllabllıı bı ba Mln ıa anada b t aaa. rUVI > d. Eaml namllıln t aman bnb kalaba fcCm araamdan aarnanmak ma m mı tıadldılı *a rn.it Iftıaa *-«•- Mr kal .dam attı. la kılara durnıacab kadaı kuka» kar ¦ala: - Vnfcll daha ırkın Mulu r.k.ı... lladı Ha aaalıa (ekilip ııUıunuııı •baam M» amada, aa* atoad Mr aka at a tam minin Iaı mı »i larpıam an mm kart» Mı Mamam, ulama mbir Inla banım lam ank a a——auı aammml iiı-.ı.ıı.-r- bakara ......... dadın . I. . '. f » hB kamınım kVanaldlı M anlar anıtı nlb. ırl RHndBkaMMn^auunaı m Oaaao anım Oa'i Ma. nmrmeaial.il Mı 1 tcant ruıuaunlı &-ı rfl da u|tt( rû«a*ı*ıı m ıh temci burnunu*, ladır &mr\\r lolert M i mm.ıı İaUnbuln da davet cdild. İm İ . naran! '«a'aar u.» tamamııı ıı a., a.. »ar ka iu dmmrm da Duran (aaal.a İlana I —pal. na darada 1* ef.umlı ıı ı.l «a> MoN» mübodtie v* Iskan K-ıuı akan mcaıar lakln nariQuılnranıl*ı> Crma ı.ı.r.aı »l^naaan ıUı ı. »raraıarlMI ttain-r>n-aaldca .iN-.m anları ınaaalıtın ••" ııal. laaakMııanı raı-1..... mamııı bu aaaaa lıunuari *-n*ı- a>na> mun. ı.ı alı baıanı bu ıı tap Btr .oKuilüh m ? blı ıtuıdu t ta «mil -. ı n ....ı.ı, .nin .ı ıa OD vırtaı Barlal M r . ı . I . ¦ ...ıılıl" I leı kem mı rr r buaan an irat unlı ı- olanaı ram -ı ... .. ııı d* ıııı" 1* ııl.. ıdiıraiMiıı .ı,,.ı- ı >1. ... . h- - ı- I uan »* ı ...... mı anı. ıı. -ıiıı- anat-Tia.du.ri \ıra»«mlllıllaalaı aaVaal »l- aarao labll mııı.ıannl rrlalı vnraal a Uf man- ııiaımiıaı mat Ituıudr ukM anlın kayMİ aaa baban ba aaauıraiaal aUUell hu UVIrlUlula <UlıUıak nlkUnlııııı Irr.blı Iraaı I».. Iı. İn amaaaaadak.....b mıaırl ı-ılımı imi. ¦¦¦•m «mrl baaaa mm» a- alama" mınıb a—mbabm amiın ıım*. bakı aıana bu.ıkıp bnkmma) ı ı>. ¦ ı. amlıinlı lıı..... - ..i .rkımlrrn d*ıl ba* fam lanı Mbi aiaadl tanda bm nWkm m-nı ...bara» kavara ..banan. « ardır lakauı kala Kani ll.milrraafla Iı ılımla» barkmn olaıahlı kı anma da I lalım tana) aiou.ii aamaarlıaf. ama mm» l-ım _ Hara. mal baam kum amunma •Katalnaa. lUmallan dalnjı pak Mir aaa takılı»' rlınaklllnaı moıaadr bu

bal»o ıl akı urum olu ta. arı u< ıtrin bar»' Mr "Iiıııı > -v.| dalla rablaamıı Mfla ¦antla Oalbüaaalak. ınUrak dabaoa Uı pala ı»r«aı» »»un ..««ı.ı a. „ ıKiııı baptı ukdlr huıurujorlar ¦»ıı- ır nınd'im'. U\c Um—' lUndlrr kadar buna bm il ur ..ılrıııı bic blrlnd* karlı- kam ı-rl». kam da bUllı lr.l hııııı- 11 nıi dutarraak bir badıur' - - 1 al' Sei ... ıl.... I. ıı lı.l.ıl,.]!. bil toara-lbnlı ıallraraaıkr natbul Han ¦¦ ¦bmaaH amuadobJ nmımıaıa nara» lamamı »ıbianaa ııırlm ualı d* r»kaan lUnnaia. livan Mln da arlık faal anamı» İmlin radla W" ada >»ria m a kalktı uuıı ınlaami laramramo aaaaa .İmal. Pak --aman da ıarpana, maraaoun» ..ın. aal bnbUrm (Ikardı m.baflı m naV-rt can falına H Han ima ¦ Uı dada ı kui rooiı-«uc ınaülB an,» pim) 1 ropılmıatar. JU amamflldl ı ancak Ik) ¦UDİ UMU ctrn'hlnfllrlakadaı Liran Arjaı. itil rUUııııaleU-r lıaoı kaUbolık. hı rdan bir Terdir. L ¦en b'jnun loabtı ll«. ıııı ıı aal f Anadoluda " Cumnuriyt „ j Zonguldak kömür havzası ıslaha bir haldedir mi rr mlUtifeM laalıaı yapnmUr. 1 Kol kurmaları .mini. ı .iik.a — anup Inaaılaaı ınmlama I — Aır.ı*n.!ı. adkbal ıa lalaloıuıı U mbal lal* Uuıia: ı.pUua. IT 11 fatîaa» W ur laimuı kaanakunlln mu vi^ nı;ı t - Uf mUUnl ¦aıacobU aak bir nmaan munamaM okul Ua. B*T bana dlfardo U • Manada <IIO> mUraıı lanaı «aıMalî vaziyetimiz Osmanlı Bankası Türkiyenin mali »lUijelınJ nasıl görüyor İr »Iklyeina-m ıaı I.ıı udiGüzellik müsabakamız | n» Tatnlıdıı ınlılı | • — •ini.. ¦Immaama ıı .ı.-ıIlır. .ılı .. İlin. ballın.ı .İlli i —t.....ı..„. ... .ıı. kanUı amamlamnl bamrlaam lııını na* aaa im d — Makam b»'U bırııııaı ........ m ,.ı.. • ıı ad.aablaa anam ,. .ı. , lama aa ıa* abaa dbfa* bu mlıı baıt»a (llalun maıaıaal alaıdımrlrı. Antrepo buhranı fail oıdu muhtaç "ûlahassıs amele celkedildiği ve asri tesısal yapıldığı takdirde leıade 5 milyon ton istihsal k kabildir 1013.S kuru* . .ıılıU.' ııla..:ı: ı l( au Hamı mm u

1 u kafunaıı UKlaU Aıarıatıka oemıyetı Barkada rlaan anki baaaaa ıaa. laH anam il. ba „ml*1 brarbbdl m bamlamı bmamraamn aaaaran aa mf tab lardaı narama . ama amnnbmaaaaı. • aaıadnt, maaV.M«. ¦miadaaınklıı-laa-ani W halatı ba iBaOınaama ama' -Uıkaaı Ula inamım ıı Ma hla •ifauılu Mad. ¦aaanıp 1-au.ıaı ataarn anam1 Malamı $ daraaia ' -i' - H-.-a Karmaaa. IM^ajlı Oabp mmı mm aakıiddia «... M) dm bau «a ni Paam antunaar M Iıl banUMp baam. ıı bakp paaa amaaam aalŞM karaya ııı mal ab «a" Atletizim faaliyetleri Zonguiaıtı /onıaldak I 'tmk mmJ -. .on amam mmo ti ¦amal. hnnaauuıı kumar t ¦ne m Uru tetkik •UntaUı lana-auı »unla ıalml«nl bir hıalm | Zotd; iılnl'Ji HI iane mrl İdi bir. lira -rıftt- bn I. jutop "namun tuaıl'rl ' aulımı anım uraıı beCrnUmlnFr-t n.n-] m dadmu InınıııiHMlaılııkı la-I ra mHa> rmldan Bir laanal »I ıla kanma*-. Iımr.uıı ıllre rtU Fltblklkıı Iruba-ân bu mlıp. ıa -aUıı «M munnadm. mf W m mbwurlı»ladm ba navmra araalı- aaml fim mr uanuı mıu aa-oı Hr vmt uurlrr kaıaiunra arork" tamiri 3 — Mamul -rai " ni—al-n , M Papa faldı > una" l-ı a ııı" Ankara .alırı M, Papa dun kakriratı. . H, fama rakam» "-ı .adamundan bu ama atlına ladakml mdu.ı >vm I -.. ndiMkiM. Uao a>M-bama arbanmama Mr aal au. M. Panama labd-v maadan bam. aa V mmmtm d|UM|*. Inruijı VliMıınla Vana aban ra «itabı anam kâmil bnaanaa ** -ılı---t dan A imara ınad alma ıı ar. Lan. Ha) aaaaıı ba|aa luıaa ıı....i)i baıanan ıırcenkılr. U„,l„„ ».im.,,, Maakaıa aılınmlr llu.rıın Rn(ip ftaf ı iii-imih fann M na baraja muini...bı- knrabaı ıi™. l-anualdal mnDmi TorE omUamun mau-oıt mim omu im naJ» faau caiım-n — •!t ,™ıu. takaı kadnr.ı Biimatiır'-raır bir tümüm* i la.l Spor «ırrıarı teiadr atletrınıı faalimi bu acıualı — bafia K" -i mcktcdlr. Yukarıdaki rtata t l.edikk kkcflk ublı mcbukl al ¦ j letieri Uı Qı».kın-, •UrUatial Cami alımda >aadao m'a^ aUroaa -oma r,rop balındı »tluermekledir Karllarimlı-«. muhlalıl mubaa-aallarınıla lanı I-tartarı iHlı'oöelorını la -mln İçin ,3ı »up . ¦u kuponları ajrrı ayrı kaalp, İntişarları uUnu. IlalelarImlzdo mUndairıç bagtrndlğinlı Uç mu azadı Ibraı- «der aanıv lanzıuiı maıtıar olursunıaı SÖN TELGRAFİ İngiltere - Mısır muahede lâyihası Mısır gazotalori memnu nlyel beyan ediyorlar Rumanvadajırev 3800 kömür amelesi grev ilân etti ¦ Grevcilerle bîr müsademe oldu, 10 kisi öldü C gjyast »icmal )\ İngiltere ile Fransa1 birbirine girdi

laS-V tonfcranaı at'-J attlrmu UMU* d om ha Ut ır.uratlıa&a.-ı mcnııdı «illi ıtt nubsnu bııim.ı;iır Troojı t-uıah-ıme w burıiUİ U. nrut d üuumm Mithat Paşanın' Son Seneleri' — 48 — Mithat Pş. yı tevkif tertibatı "... Şimdi beni dinleyiniz, hu gece için alınacak tedbir şu olabilir bir tarafta kasten yangın çıkarmak ahali ve zaptiye kuvvetleri yangınla meşgul olur üz de hükümet konağını sarar ., F M-t-lrr iki detn Mı mı PtHIl 'l tmelcrnae kam Kıl» ot*m. knIHEMmih'naİ Gitti I DUaİD ruatal.nl> illa tıVıf'^rlade. unfoz». ¦ - i" l'br*. rahi|_kh. ıılıb Mr raaiaı .r bu r.. bir ıııı mi 3Bm :'";:- : T. - ır .] ı Iaı - ınıi v- o ya«v< im' far insi urlara malum ılaaı laurUra. Hnıı. rrıiTl. Ufcalar ıırılır: uılar ¦ır'ıadea bir Kr— Mald uaiemejUr bl d sirtodaki ıiıj: tüyle deeiA r tu lıı Yeni n**>Vıı »» ¦¦ ...a er n .,r,n» I lor İnalı Hj-iiti lir Vrnl ıı-,lıi er bir rr rı mciM İ lûlaThbr imalinim |. KİınV Ic I lan İt Ta M ¦taBak Mlfitr »aralı rHhrUyorlondra 6 (A.A.J — «mr biralı tu al, avdcl t j i' bagfia Lan dr adan Par «e ptnbaaar. Muşarilkyb. ıa uf a raaa ikada o evvel birici t c aezareü mBı.ıe?arı Sîr Ro-nıdd laodaeyıle uıua B"i1... ¦ d .tt) - v. .'i.ı IneNıere atamada banal oban IDial i.--."- mıaHıhaaina adamakla i lan Mııar kınlı I ıiı buraya ini? ı mit Vekil. teftişe çıkıyor • Ankaralı, Telefonla ) — Adliye VehM *l¦>¦¦¦! I.i' B. I. - • "fle ı-i- ba>aaba aa Traayaya Mr ver abama (ika. aklat. Saya-bal IS ag—aata laaıaf l*a«a ka-karaya aaaht ri'lıı- >aarm ba* -Iı yat ahu. bıraka haalanaal aıkfılyaya rabfndlldi Aohar- I (MıMıı) - lılaabuldahl Yenlbabçı Kuraba h.«raimi »midiye hadar r.vhal Inralındaa idare tı ' - İdi. Sn a . • I Sahajı Vekaletinin iı.fbbOaO. ¦ i' -ır.- k.- Mir !¦>¦¦.- Vahtaa, ,ı v— ı. IrllaaU Tİ Aakara T fTV,.ı Sabbry» Vaka* Batık B. ||ll|da|llı VcUl hey karkas çaa U tir anal rant kür haberleri İki Kal¦ kalık ' Hurin- Ik. Inıeııb aı ervfl Kal; kantta haftan FFhTıl ut rertodeo o»r»b nra, Bdeı. İdam Eih n metn ı«raa cturh Iııı *J.r. baa»uı*ı nulıncııl: fi Oüo I Zirai nzirBtımiz ! Tetkİkat için her tarafa mütehassıslar gönderiliyor ¦akaTB. I IHaamıı - UIHal Vekairiı ırlhmal ıı «a »flerauB» aırıuKbılimıl nral ¦ « . .-ı.-n.ı katımdı 1—1 ı; • yadl mdıun amaleh) jcrVrr tâadr mı eakaı. Baau- ar ıalı arbab hmlnahlm mâ-reBam». ¦ Ham* da aar*r aatafaa I ¦ ı ı Orana araba mm* ra aydm lata—naa Mardka a» kam Mas. awy.ni afaımr lem bual m trafc laya Ilı im maaaaa um "m me amr .«aaaaBaabr Bmaa ııt»ı Aaanahı bav.ıkaiaı imal lalhlhai ına m-ıaı arllak namırbıdra M- OMeabaif M Vaadi r.M«ta»-mrdiı. fotl Mr aaanmır karaaı Tloyefk 1 IA. A .) — loeılrn frıol kili dırtddr »ıVıylınlmanııy bir ri.iu-.ui yıra dlljerak p

) ıa il hlyl o*ır aureııa laTayyaredan sokul 5 Borda 8 ( A. A.) — Cvvelte ¦ u- ni rakaraau kırnaıy olsnlardaa arOMıiBi Baanal Şcbnelder kap au Içfo ı ni'i.ırj. mBıahaka m bir w ebrCIf D (1*1 ilam ral>Uır Taa.1 a«ı» I- Vaadi.:: r^p^ak«...^hu sfS fi" ba-arah Kaaa bbrbDir-. aırruı Kavn «»»m ıca Bi Aaa Bı aaBat BaBbaı m U luaı Ha- almıa"aı I ı |a-ı aa mr-a> r-ararmUaı. Ab B^Jan nUl mMM«mkm- — baıaanralak "^'^ ¦">¦ a ""^uu! S'r luSSoMlriS P**"* *J^"^^?fı-J^. T.Iaa.TI'^'a^ TnanMlıı ¦""¦J""™ ^ *. ^ ——-1mamı au ı """."ı,.!^ ^TT^ "' " armm 1 aı ¦¦tim»na(t» Hı atmullaa J rv Tv-ıM C gamabaliaBda duran bir »ıbıa la auruUn I kKlıı mrmlr anbuUrdaa ba-aln lallıla mia dunGiur.1' 110 eJI/m. Ur •¦ 1111(11 Yeni Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz!) fi Malûmat m ızı tevsi ve kese-^ HİZİ müstefit edersiniz! Maöeniyct ve Insarelycae ©n fo-'-ı Dtlmfleır nismot «tmlstir? Şu suretle tevzi edilecektir: MUnabakaanııa kupon aaMamait aoraHla latlrak eıi.rlpr, ıliir'il ı! j .• '.iı - 101, 7B-SO - 2» Ura amrilacAktar. \*ı.ı.> va laaaalyain oa ı..ıt.ı hiamct adan Inaan-ı.ı. . ray varmalı auraftla ınUaabakamıaa lallrak denlnrCı .t bırİTitîll j? kozana» madonlyEl h:enmlrra ray varan . :~ rla kur'a (la 230 - too ¦ 7S ¦ 50 28 Ura »arrlBcakrlr. Talllnlr varaa her rkl ı. j-,. - mUkaiBlı, yani 5O0 lira-yı iı1 ıtlun kaıanablllralnla I lılı a.ma.m-*»kammım. rai CıMyar. fcpBCT» rulnıı pırı ik'tle eriv. ıPeni anı itbiirM anaMaamH m*, dun iAuju. IndL. a*uıeıı ba hınkııı a^ yar. I, lilK) ı~İU1U Li ua«Ddakı BııiMlı .İki «m.-İm l-'uıtı leftlUC lua. konleruRB ba yı netkeılı kalaıaiı bıfcl jıDcıciıic FKaarın M pnrcktk re :Jlrn> ru ,n»V-'-ııl- Pıuıaiilc Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Veresi Mücadele Cemt-eiina ara olumu i dnjreline i. -.- ı, Hilmi P.--;.ı ı.ı ı ; l',.iiı!-n çnk ; .1-.ı'l.ı bir lelrraf almışı. Bunun için r. ı.-n'j Sryın ~- ¦ ip 1-^- -m- mû-CCCdal «Imeıint bekliyordu. llır-ni, İi.- ı l,ckk-;.. i.-.. Pa---ınn ya&toa aldılar. Ililuıi Pata f.olc iftuBüf vaziyetle idi. MabeyinaVn £Cİen v -'¦¦ 'i şifre Örtün rlc dursyordu. GûlCTcktrn I .iı. in Beye dedi kî: — Beytindi o^tum. Anlaaılaa hakkımda jikâyette ...!..-.¦.-sunuı. Bîr defa insafla dO^U* Buoûf .¦.i. aakerim. amir-IcrimdcD eroir .! . -ı '.¦¦> Gitia bana şii:<-1 r'ı-ir.- yine silin z-il intin ^elmıy olan fifreler ürerine vali pa|ayı nıal tevkife kalkifu-duTi t-.' .' «İr bana Mi that Patayı tevkif edelim diyordunuz, ba'duki «imdi aldırım emi.de ayni ı - . ¦„ fc'ilnîaada unan (Sadrîıabık) Kuta f<u-:'. Pafaaıa tutularak I ¦¦ ¦.j iı.ı/ı-Jil,n-'i lürumua-rlin da bu Cîördinıût 'i-! F>;. i oğlu 3), c£er bîre m., ta dunktl pdtar Mİlbal Paaa h»retlerİni terkilv gilaeydioı yan-Iı» hareket etmif rl .Irtnıjmı.. fıljjiallalıîjljjlâ. ju yzn ı: 1 ¦ için ne cKm nc*

r l .'Jnfjı;:. nttr. Nc İM, ' OİtDUSİ Lütfedip k«sıran Otunınuı da racs'e-leyi müıakftc "delim. Hüır.ü Bey kumandanın a ,ji-aİBianna L... Gidi Hİlrnî Pnaal Daha dun '¦BiırmcVt- ı-.krrp^ ¦imiıi^mı ı tevkil için Kaymakam (Rıza) ^V^^„T ı Bey alayından i&lifadc edcbiletcklerine dair iki ırfin BVanl Kahlra Safiri m Iı . " _ _ Kabire I il I H. Mukiııln Paşa «"yoan emir aln»,b. Kııa Bey Atnıoa annuaa kadar mıroniyel nidıden 4-1-Inıı / ¦. (Colo»a ) 'j aimı.nr | pdeeektı. Hithal Paktının zapciiniıdeki (vadelenl gör.:rnniı, şayet >¦. . .-nl ¦¦ çıkarmaya kai-i.-.....; o zaman ben mlld tdebileee^ım. Sonra Patanın tevkifi csoasıada bâr Ukıaı eriirUltülrr cıkmatı melhaıdur. Bunu ir almak İi • Baldır. Halta, ûyle bîr Udbİr ki. Paşa nrltTv.rm- i VT firUB ı. ......rı.ı-T'..tl . AnlarabihyoT muyum oğlum? — Kotunuz bir şey kolaya -atadım Paşa hazretleri.. Affı* Bıcı nîyaı cdiynrum. — Ya.. Bak ne kadar ulı ı fenelik.. Siz gent zabiUer tec* rübe görmns ihtiyarlan bcajea* m ezainiz ama, her leyde tee-rûbe ve ihtiyat şarttır oğlum , Ben İzmir kumandanıyım. tevkif esnasmda ahali tarafından bir kanpktık (ikanlm sanıdan korkarı . Halk (Sıaiyedt) olduğu gibi burada da paaayı pek Tİyade aev-r. Bu «rbeıtro durup dururken olmtyjcak bir lıadîse '. mı-.. : ¦' ¦ ı korku .ör. i-.' .' !¦ ı.-.i' ur: i'ieLİ i. _r kile lirde , ;urada buradadır, i-' ıı Rnı Beyden btifadf edilmek meı'eleıinin latarbuka pek ioeeden iıtcûyc diî)ür.^lmCı} olduğu anlatılıyor. Yine :.o da: Zanucdcn'ra K ... Beyin âleaaceltt Detnıliden Irnirt hareket ettirilmeli de bu m aksuda me İmi olacaktır. Bask t bir yerde açmamanızı da rica ederim. Doğrusu zatı .ıl - r pek llandım Humü Bey oğlum! Şimdi beni _:.,;_.:-. Bu gece için abtıncak tedni su olabilir: Rir turafta kaiden ftaM H çıkarmak, l'abü yancın Drcrine halk .«itâh atarak, ber-ket de o tarafa aaldıraraktır. Hüsnü Bey: — Af buyurun Paja hazretleri kulunuz SBBC -n'ıava.Tanııo. Hilmi Pb|b glllrrrlrtrn irah etti:— F.fendim bunda anlaşıl • mıynrak |ribı nr var t Ahali yn nayua konacak, kimfe MKhat i'naa ık ibb|)*u1 uliBiyaıak-Aa-hyor rBuıumatl Hûkjanct konaeındaki rap-tıreler tir yangını MMadau-meğe jr.decrklrr tyt* o raman — EreL aamak aaJaıiiiB efen-damır. • ramla haı anken hDavetlerle lenaiı ,,,).,., h.-kûmel k i adan aaa arak Paaayı alıratru — Haea da bılkbadiae erkana. Bana -Miyar ( ıdareı maiUhlü) derler S-ı jenrle» nlaamı (çarp Co yaptıp ı'.mek ıtterılnıı hemen.. Vc lâkın, her aey gn-rfltüyr lah-mmı.l elmeı. değil mi ya î | Ma badi ,a.| IrblbiB. ^ıınn fltnrklr olcum »Ba bayraaliTiDi et b^rmetkaıia-ırda -n-:, m-meıHden ve Bn ve-« nııi, bir hatıra uldrık rnarBa »rr nejr evirmemden İteri a;-İma) Ihlbah m ¦ ¦ ı - ¦ ...ı>ı .. mamnan ae hk nlpha al marna bn panda .-.'ı Misle iki n ıha an ( amı ı ı.-.ımroıs ban (metakrrdt nam maayıın te ,u da Sakır kByBn V..i'iıar Olman Beıin neallaedv r_ Meiktepier J vjtaat İSi*ı %%%m VUiıai ı- iıLer.aıı mı «Vaki* lw> ı-nBV lan Utmr Tklpbvln anan ı-nian mn* ı ...... •<••• ¦—>*• mktabaka -m' 1.TkaUl 1 Beem-ı «v Vapnfaal aah-Bna BMBBSJ la. »i barın rr ana amtlaa " ¦nailırz M3kBBla aban aaaad HtakmBB taam ı mum naimı tm>rm lannm labn dBtacMa mamaakn maabaaı naaı ı-ı.ı ¦tkaaBbı atairabbm vrf terea -«a m banafmf I İn—a On-r-ı-ı. ınkn pr-kl brd-ra Twtm oanm mmmmi Kı i.bol aamUl aamraBam mm evBttan na omb» talar lam a.-.Baanm nam «ıı aanatS .itin ımı mya mmı muamVlarılarm Iraı ada . .ı-ı ı bir . n' .,. ı>D-

*c ı amarni. tuurnn •» ımataıBa fBn. konferansı ıl -jnnwden m t. knllnnmıı -rjr_.L7i Zj:j1 mat 4yud ma* t* Inllbn Ua« rr. -:. 'ı*ı«r) hattı ha-Bnart Baa Mi .enm r t» ogra-lutt™. ptkm. brin bi» mbd-m oı-'. itadır* RnanBBB a ^:>:^i!jr.ma-:eall ijln fana -irJ:ıı-r. aaa t-- Kare 7 (A Al Alnı: k,nıl «J. .-•-iı - ti mııra'ı'mı. 40* mılrhamu Ihf .'Cil eareleıi Ujuıat rlırJjllr M TMa* .-i-. Var. Ulauhlınd. M «nand ve aL :ıdi.->¦ mn araa:ı hu'.ukiar va temrn-nller tn»U olunduktan annıo W rtlreve-ı:ıann Arrava Inlaltılı hakkuadakl rottal nıaanııı m" •laueii; ogleılen ı >nn-a nklomnaa huaud reUrne mla U. | İtîp»r knrirıan m ııiKiıını Vaubt pibnrnm r-ı-..r«urt ImkkıaaB maaaat ¦¦<• mb-ray. ftrfcnoak lar-unr Unj-k-nı-ıi! ırb-îif rıtıa dea narım marbıi mum BUBarmu, aartn. l»Jı atu e- rUrryaB arnnar nakilrm ¦ inal Ratk'raU lîm kamırarama trst ctUai m-tkı varır rabrr».(*J 11 moa~ -'ı-r mumıaLıa arr^Uer araauı< ıımaıı mama mmelndia-tB da r»h-*taalao» M Balana Ma M Oana ti ..(¦»¦!¦.¦ 9 i. .f ın reıar ıııı .aiarekr. _ Hııpinkü dava ıı—.a.ıı. n—,ı—UM» ıvrta.» —1» »ııl* ™ı» ...-« Baa i ar 1U n M la ı—t TU al »un. , ¦¦ ıı. aannldeıı a»a rı» -.ı.ıı İt ulun kadar ı.lnıııla Hıirıırl Ur »uı O. >uau -'» dııuM lal. HaıMı luaraı rkınırrlkr Muıabara aaa. bara BalU bui.il> -rık ataG»lst.ıs..r - > :ı'.n -ı..'ıi nc>lan lîr-.m ve Hanım iıierl Saro'lerinl rlynrat ruMrila. ; Mevsimin «fi gibeİ ba'Oiu "| a Ağustosla KadİkKy Hima- ¦ i yeİelfal cemiyetinin "Belvi.de j İ vereceği baloya iştirak edin z. İ HİKÂYELER Dargın!.. Bak arrde I» »barı ». »W nrat UlİJUali rBruruhkB ara t kaltT m «. »a torknc. ra kano. r<lrrataar Banma*, nr karar aaa Bua-Bkm. -a *• Badat art ırj.a-iTaraaa i Brnı BU aralar mi , . NkT_ Bal* aaa ırka. aaaja ffCr la .a ima BB1 Bir notlara bbkıflr oldu. aauarlnl. aBatariaıa aanrKin trndi.ıdr Laka[ tılaaur-* BBBBB'.. o iuilbiİi balıaaıınııı Ualura haıun atladın lıal mili taklidi Baknııyureuıı' Beknu j c; nın. ruaa* Iklma. atı maaılrnrauıı aariıaa»» ka akar ama bu Bartam* 'a ——¦» •ayanın ara ıaaa rı a' . Bktuı ı.ı.yurnaB . Papa ¦ aa Baran. MBaanav"1-" Bedra atamamo ııa»>aaaa' Dura. yar bmm ta iLiııkaıyr Baran aı aa Baalaf aak burum»' la Badar aaa a|ii(«*un" Odalrr.n-.d. a>UB -a, «a. ıaa di, Bll-B» •¦eadaakdaıl aaa at.rab.iun men Bunda uul:»,' ufıeyı flalrılııı-pü atlı »a MIU, TlUltuik.li Hata bi bu kadaı aıaab?. kadın ban SaBaafBBa* . tayana ab Ulan adı bir ıı rr.kla far ^Dnyaııyoı a aaaa t _ dala a ıra mu* Ck aaaB ka aaat. aa atar artn*. Bu ramı raradaı, ınaaıaa', . anala arkan ..dar Barlanc aa ha-¦¦kk Btr aa»

ı Takaa aaaata aı tak adaba, BM rotam alaka pmtennı aırprrar . ı Ba atar arrun d» ba Inrlmı u ku-u BbnuUıa ¦aranır, lalada Mr ırk ı-Jduun ¦kardı . t«a aba beyi. bu obaıdı baaan umu lanaı balın m |0r»rdJm ¦adi arlık uyanaanal.. Bak aarda aa mBah alarak f_ |*a>M raıaa ortalık aydınlanarak). Oaca aıa amarr Bapta aUlnarak »Cm* larvanıı aaar «alların bark fK-¦nl ...... > .karlrrakl. t kak aa bakar ya-eanyırumt. Kr fcdar aBBnfaaana akmijm Baml. I^IM ara* Taama.' . Takaa ı . Takaa «anda aa hayrım aana,:. İBaruau bu dana B**a>ıyte-t mtakı' | Odnaaln doT-P -aka rldıflnl tart II•rcat .1-. ¦ Öcülerin 41da •¦ hayata kanındı atı*. ¦adı lı»ım maa* Ma Muı ur pınt faatrr . BUmiıı* muıun n' kadar caa arri-ynroml. ak Mr moru* aha da damarlarubda-kt Baaa Baa aut Bir ı»u( jt yaralaarn da İki aurafatf anlatı fici karanlık ra reci tnrırnn Hareketlen kalan kalbin ayhat . Ve hayata Utanan kulaların «uy-ı._ Ab kur matım yaıaburere1. Benıın nl.ln ooyi» aarı, *akatl»"" necim irrtl'-. Bukiyor lütıaun*Artık rır--ın dot«-(unu. batUJmı. «atryl BiehUbt. yarı. kı*ı k ¦aynanı'. Hınca Bu kadar lılajırrln' BU ana Badar. ka amc: ren kadit kadar n ıllaktT. Baa t .a. t mutrm.u,en ra.<aı ,bruml. Vokaa butun bu ya banabil un ba arasua aara ara mı 1 arıyor-. Ha» .r ornat. Badı bak eUaf »ydıolandl . Dıtarda dik «a laae tur bata r-iior . T»c-ır». atiDakBaı ayrrkvtaı bu bun Bara Utı-Kam arter al «yaram atamı. Bafra al ki halli blraı aualııa.K1 . Butların narı! baharın anlı dm*BUfoı ır uluo'. BrrnyniD araka ¦—H.J f** alnı «armıyor Burnun' a DUupi- \ Kulak tarla La*, -at ımraU c ¦ * . A BnaalU aa Daların am| ı< :f . Tramıaylar atemadr katladı. Parka kalturunlat .ntla Da| İMİ'Hata ıamlıay.|or . ¦oy»' . a Hadi ya'. Kedin ı-.aıa Mı kort .ne ra uranlık itfadan ııyntııal*cıııun?_a Kjraht., Ban «damda yalıuı a - ¦ • - ' . Odamda klana yokHiUfjl-Ne a-fin na dr onun Imıakrtaıı yama l rar*. Be'. •• '« « ro:-. •a kkBaa na' . , Ba>|i.ı carda'1. Haraya pUl... PrnterafH. Prnuırn koadrerruni. —. Ah-.ıır.ı acajuk cama dayıyorum'. Brrfiiı aradB'. Ont-rarArkaııra bakmadan ¦JaTfar . HrBaBl cltdlyurl . Tabutıur mr 010 rdıyorl. HUmlaı Faik apor Türk futbolu inhitata mahkûmdur

Çünkü antrenör yoktur. çOflkfl arlık ecnebi takımlarının gelmesi İhtimali yoktur Ttık fathala InhUatB rnahkamdu' ujoı um 1 — Badını cayacekair-ır ire ku • Bkln H*abı: -tır Uııl labı'.a ntrmuıu vı*ıXii;.ı f.k.ıjl («di ıtadramu dald>ırmaktadjr kl «ıınan U haddi nlm lerekUr. Ikând •* an mblUTi ¦•¦'•><•' Maaan mrır ınra naaa auuıa— CunkO luthaian inaktı edrMbBaal Iı... amrrnmlrrr malnj aknat. rrya acarbl M konâırtyle m at ırnmak lUımrhr. BnM.kı Mr lek aımaıau nlm adalı (UM bun BU asan AmıpadaB lakım iMlrtmN as karı m BakaiBkBM • Aiaanrra 't karar kakaabakn Ba la Batkuıtkaataaraı m ırkaku BaaaaaUı ku-ıaaııknaaı kaar-ar r. riady— m Baa yaarr Bra aaraı an.-. hanı ¦> ¦ ¦ •ada tm aneak raarr Braha hk tansr-'ı. fdar aBrbLdlIrr albuki Mıar akanı yal. BB 1*0) dalar. Iaanl|ll k.ıııdadaa Bandan daha ikim tu lalın arURmaam kat (¦jön in ıkn ınumall yoklar. matları |,u tadar 1 akrbt aadu* 1— tktUadl bubnndaı. mlıtmlllt n. 1 itaları ıvır vatlRı riınna MS— anafor.-ulam fnklula. Bu aheplitoan BtnnrUlla mrujııl ola deflUı Çuak'i mu lamınla haaıl ula r-talı luUladecektU b'nf urıatl " cerh vak'aları Alacak yUıUndar. Mir cart* ha arka* kan KAaad. .1 kafa (Barakta a araka a mahallıalade rıuıar İBraaıaı ite alacak aua'e-laaiadıa katta armiılcr, bBr t mil bıı akla Ibrahiml aıruntlaa a|ır «urcıı yarlaayarak kaımıyiır. Mecruh hakiaaıje baldıtılmif tarih .ııaraaliadır Yangınlar Sn.diiruiın bir vanam Dua fiı e aaaı JB aa Blakm.ı aa.ada ukalıyıo «aam.a «atka-Bandan yaagıa pkmnj. ıedırbal adadttrBtmıl.ıılr . Dkkkaa Kam liraya ııf ortaJı atman naran dikkati lalBaıııfındea tahkikata t a.iı.......liralara yaıdım ıtuek ftu^mynıı anlaiBBDUf ola a ııdı' Türkiye •poıunun kand latanbıUlur. memakrlln hrr tatarujdakl Bpor unkltüt.m hap . m ¦- irnılrr laraır Bana r-.ukabtl IıUnBJ apor kuıı.,-. ...... halına, on ;. ¦ 1 •ene01 ikaanıara ııaıı annmıı .. taabul tam okutan ra aaa reııak nuhaı edan Turk rabeluBim ka kaklır Ba aeaırrı.n dnaaaı fakttBıllı tm f-atlakau 'rarM kakaalma aı»l| ahfaBca aabuta 'nannra ka Bakk-- 1 ıaa ... Ahldln Da.ar # Sadi .e hadH baylar laUta .imi., ml ? tlin td^İPİMl ¦ManUaUt* ffıF* bit rjtm\kfiU aattÜ jafcl*tf. BU Ut bllaVIaJl 0TU Hri&UA fmnr.hl a.AajU AlUym ktfv uynrrMak* laUi inııln id*itıi*m'a*ı*if Barabet ml lıtarsinlı ? I1ua1l.1l Patkal Bu İlk ir (ak anne Mr karar» haber akkk Puakal hryml BB harta reaal yaataa aa mada BB*r-maa.)r kakat*. 1 ı aadahp adrrak kartbtl kb»r> bartı adan Idaaknl «par Ulanın Klaaaca aı|Hkl|ılaı karar ıamB İM Bu karar kana. baa. ba r takati kamaya gannnireıal kklaymaalya takımı da her malat ktrınrl kam M.II narttin!

muhafua adarraur FUlkol harfi bu kırarını. t*tantxJ ¦pnrun aan mat'a ¦UUrmanlyey» kanı a*)Ti ntaanl bir eranct rnattalnı brBulgaristan intîhabatı lûd IV.'1 Borsa Bu kat ballıdan brıı mu İr lil trUrlrrlal ((M halk ile trmaa ritim. Bal re harbi umumide n Bu maalrrrr liflet partl.l Mr . r .. ¦ •. İdare*lor mı ku.uk mrmlrbrtln. har naıari takd ir ve dlkkaıl İl . ... w .1 ır ırlat kan melkuırl •ılani> raidir ra ırrıaıı alan B.lıı ilin a lı dan bic birini uııatmadı r»n tarihin kadrine de ,ıll-,Sene İri din brıı taa >- pıra fralak alan a kadim M.krd.ı rıkl» (ibı »alı alduıu ..¦1.1.1:1. ıe Baaıenlrno ........ ır hatla Trak dadı arıaları İltihak rU Ba analar kanı har tıanlnrt Brallrea. hrr (al daran teıailalUr. ka (îeatllk bu analarla mı ..i.. ¦. kulun rra.ll ra taalluk eden hlc Mr ' ¦ rnri Ir.nını karırmı Cer Balkan BBiUeUerl ı ¦urltrplrrlndr - erklder 1 cı alduru (İM ¦ carı I. b.(B| ~ I. la. ¦ar 11 a.» •agı.d I• a an ana a _ aa *. 1. 1 'I.ı |l ¦mm "n-u T, 1 .¦.«..„ n , 1 aaı ..^ gıırgıa - ' —r.»m-a | **aa "T* ~1 * a . . 1 9 -L. *«—- . on'.a* ıa». IUa.. .,„. 1 ...a... L ¦¦*¦*•' lr^'.f aat.. *—*"¦ *-a" ıaa . ~— a_au. ş raret vc Zahire llotiası l'OnkU fakire VaaaıHcrl Bu(day laark — nak takip nebiye k. nrtadan kalkar, ber Bullar ayn lal anarı, mrmlrkrt mrnlaaUnl eder. Ba hail laraara bir dr MUm yakııı mail m 10. (ay İr an kel yirmi unrlia hayalımın kalır La* un Kabrulnnra lı-11 (..m İdarelini n cayrl mUll 1erMye. •Jylr biıyıınıuı alan nrullrnn lıtndr neler eormedlk* TurklUhUn Myade In .laanıın ha rd>rllıır rlaı.lr «bar ....i. Bude Uranlar kamaıtU ¦r.n ba BaaarUBI kar hanft kH Ih¦aalUrı baa re,W yakam M aaraahrbrl nraia.u aam.a. Hare ataayıiur TaMI laheUardekl m. m an ».Ura m-Uaadl alrdtlı bakmada iptidai Mr BOtadlr Aaal aaa ada laallırl marnla lal teaıl.ılaı BaraUannı kaaaaaM-lerrk bir i| a|rılmekte ıı anları ..¦ .1 aBııdrlıainde ha ¦ ulamak ladır llrml ...-i. 1. r.r.. dmn rtmrkte atma.ına l|m.n kılı BUlarlne ...... ..... naan.mi.ri artrmıat krılnmnUl lir Ba a...niml«. ar.aaaaa t and ara. > -•¦ ¦ ........ HBaaııı Bak ara ı.ıil.a lalda ar harlar ma.tam-ama kamha hamba «aıarrak .ıiıiarı (..¦ı.,....d. hrr ma. mr

o pkıIrrır 11. ¦ aan at u.n-....... Taklllll kl rlladr. hrr yırdr |.ınrt Mr ıı. a' balo.an Mr |ear. karalın har tanfl blı darb. a karanımda laaalaaaı-¦1 ır hal yerde hayatını hamamak ¦lı.a btttıar kalfa' maalekfculrale latanda nararat bnaıB fama mmlUia «*»¦ nbara Ma tarta Bmt aaraittalarU >. •. 11. u 1 k . 1.1. 1 .¦. ¦alyra «ilene ima ima» antla n ranta •mıalmal Mr halde hayal m arada Mal .ır al ırak ellrrıar 1 - - kır ...... ah kanatlar ırımah lakllndrdu 11-arın rkarrlya tekrar enikleri Mı fikir •ar 11 1 * ¦ a badar aıııflıl alan takndaaar. |.n.l>rmaı lırtaiırtal tokan laela tarhrrtr mtnadnrmnMMr Draeartaa M* tat Baaa Ba 1 tpBı 1 dr-111 ır«- BM lahaB er tarat tâ maka ata. .(.euıkUa nar. Barata kapap 1 1.1 1* yaralmaaaa alan kr umular hıralta keadUrnal daha kalaııı.ı.r r ın.l II: . Ilım b'lfc' Taamı ' - lan atlad a Cf.ıvl » Afyrn T.n 1 171 Iffl III» İlli 10» Mahı lir* «1*1 w aiaabui Hayvan Bonen t-k-p» Diri aatıalar^ »L.l ¦ •'lam ¦ ı>Uı.l lınnuı hfıı Iıı. 1 -ı riat. il" W •' b. k.r, lmrc.lt alan bu knbnl SBor terli kırıılatmın-ıdn ır İnan bel Apor -7'.'i!j:ıJ.-ıı da tırd.ı İt ..kutur tını 11111 drfa Ham ...,-.-ı Iıtanhul lumlarının 1. blı İm balın kıtal -m. kandili taya. Duat vr dlııman İri aattam Ur tcrMyıl a : u il alı ¦ r I - .--1. kdı rdrıı Bullar-l(iıUtandı da lakH bulun-hoıumrUrıtnl yan Kam killeri ır hlc bir iadan toktan - Ttrto llaû Clael Atgarl 1 AramF* »' ¦- pâ^ katının »"•"I . Bnınıl Ral.taia ¦ara Kaçı •Ju Olu klaadı |f fa La u 1-H y* »p Şehıadebaı Millet tlrıtrsıands m 1-..+* Vabık darunırdi'l ıın'aUlrlan 1 W-J.ll . ¦ '-....ı a nl>r Şalrlıe llammm leVlUat Kr-*n "tıi'/ı 1 dnemı anda — CaadaBa 1 brldrm florana vıdne I* rarınmba aktan.ar. ıtı-(ııa| vfiait tııııı I ıneı nBaUa cıku TaıBye edrna. Sadık Zade Biraderler Vapurları Kara Deniz Hıntuaı re Uks Postası Sakarya

,,v,a.." Pazar Kongra IBhlr ItUıMI Uınlakaamdaa tkx JHO mum ûarrlne ki-jtoa 17) ır |CnQ ak-J pıukarrar khnUka kanı-wn tehir edımna ta Mtunı ranta» rı M huri!*-eti ItbGt olunur mBtahrdr eltlk. Vatan Uaarar mtlll rlr (ermearıdl d Bananların btıl rn nlha-trt hamal alarak Mir kultanmıyaeab-lannı anladık. •» mıül mtraaelrnln hllıoı t»e»nh, elan buruk ttbii a pImM »a-aUT.p kalmaktık Bnlk-arur dı blrDn kadu Hıydt Mr linini. Kan kırdrılrtımlıln muhli* - Ua,lnrl«. V rrt rahmet «e fetUetlrrl Itlbartle MU de aaterralı rdra bu baUrrtnl hlr dr '™~ " Bulıar milli..11 n at lal aaı .nadan e anin ede drrpif edrıık alarunu ana Inlil eden Ta'-illl mrrklrr te ahalırlla hlr an mel tm ^arıd Malt a* racane ı.lmrUni umenni «. . Hrmrh 1.1 ' dr(lldtr Aıl'Ca I » (Itep '.»-.lıırcv .r. rlDi aı) Mlkmal Camal Tdclon : lnanlıd 213 ıı4 .ı * mn»-*» mm.rr fcrrı "ıfı ılr" '** Seyrisefaîn [YALOVA POSTASI] T-PIVER paris praksa çiçekleri KOLONYA SUYü J"I. I. PlVER a s.. I.LinOl i ıS«j .s1*» Anmel Bay eokak No 5b . Tel. Beyoğlu 9044 YEDİNCİ BUYUK [TAYYARE PIYANGi ı»ıncı keşide: 11 ağustostadır büyük ikramiye: 30,0gq Liradır Ayrıca: »3000 15000 12000 10000 liralık ikramiye ve 10000 liralık bir mükâfat. Bu keşidede cem'an 3,000 u umar a kapanacaktır. Musiki muallim mektebi kabul şeraiti: izmir sürat postası olcem<\I,)wrpıını 9 üfusiûi • 14.30 da CuUuıJıauuaıl'ii İLuııktUı cuıudiU fe ve paxor 11.30 dj 1» m irde. bırckellt pBiJcMS] mb «hı ec t e cl.lıı 'tpuTJj mtliemmd Var orket re OZblRl' mevcutlu.". trmzon ikinci posıası ı. Tuütoc 'Potaüaif, talya postası LAj; vapnnı 11 »jt,-10 da Cilalı nhamtu-Hle İ2inlr CHıki. r**l-. yeaurc Finike Anlatan tı.l itim ı^ılr-nlndetv jcetl ElOndlrılıı K±JE< - BffDdlje Üt|m> tyif it.ii 3mi> tmya makabil binan idnrar.- i">nUio<:ı »ırada Umır.-ı.çl.arf-ı- l Camiada Xıb; Allpkio maheiic-kandu M-rtr-r -ca da asin cin 14 ->rer i 30 22 a tnllaarrer bM.?f) mı.-- rr - - vr-. ¦¦' i ¦ >¦: 10 'I 4İ ııncı . :¦. mal.. . dr bartka «• illi - ı ! ¦ kâfini r- I. ! .ı 1 V.ı 'n ¦»¦ı-ır.'lrr. mlnkalla Mr bun IKmır ın dnıUc bir himesi Ind nar ne ı.ı-ı br.< orseıir talibi it.--;., ibaieı cv-»e.i/era bılleıa ıhabil ¦ar'iv.-aı wır. an bk Bbn müıa imıjatnr. kr*."«". i Uıumm bilıiıı nunınb ıtatucbıcn bin İçyllr yirmi yedi bucuk anın ¦-f-bUnıtn olup b .artur. yan ».katla 40 »umunu tucfck Irnirtaıı vn i>vh bir buvu» ursnı kkdr •;uk arjını «Hı aıcacı kılınanı atar ne aııını tae.- iın^ın m a um anı y.-im.ı aainı bacak m mcdıau »luiııula r.v navı «artır omun laırai•hr^ bucaı ¦1 11 11 > 1 boonae bclur.-n nhaırı dltkktan nOkur y03 n aramı lıamaındu. Mokor manalUn bıuiiia.ı .11 .:.-ı.-: ri-kkanlla m-'11- -likam m lorulı KıJt A'ı I»-** cam 11.1.1. neiaiuıuun melbalı ırka ta-iolj Kur AU pası mii Keli lan çaplımı :r:r aıkatıle r-ıMıüuı vnr. uDevlet demiryolları ve liman laları umumî idarecinden: t-- ad*l .-*awkanlı Ual kail. koridor

ınıekaıUı rt-ıyı baM luıurunal LÜKS ince ramııcırınızı muhdfa/a etler havran bflerliye riv yaintz berlıtz mektebi »AVKON-MARSlLIA-EKSPltF.S 1İSIANÖUI. -PıPf.- MAKS1LIA âro-aında lUka atı abr'at nnıla^ı Sk bet nid w. ASRÎ LİSANIM SEKİ ve İYİ bir surette öğretebilir MECCANİ bir tecrübe DERSİ ahmz aıjrr-: !'..¦>..liıı istiklâl <wl<le || Konya hapisanesi u-| mum müdürlüğünden: le at nela ve ¦• ı takı tu aota Je Ur karacı İki ofîuraLk iku nalı biri ...... -i ıa ı-.ı Ket i'üy-ı kumalı dorl »la Mr i OıCer 1.-.1LM ı k. ı «ıı'n ı- bir n .. .-i;ni terkoB suru lec up kftglr ve bOrnn mnılnl tular enerm*rtlr. Klraflal rıarat leydir temdeki ev>ISr klraaiac Miıb mukannen kirmen alu tan Ui dokaan allı lira lama karua-ı-rMr r.iiieyl yılıde be; nara bı ¦ ..-.i.-- mBurra- c,ı,-iıi-u v 'i-' anu pey akocat 310» T. evrak nuoıanunnı UaraK ııl İcr mu.|uiaai' nalfH vn 30-S-09B uruunde aast 141* kadar ınbiayedeje.dri'aın k ItuUll ..f::..-ı£ı «nur. gıllcuc bıçaklarının sağlam Sheffield l'l"« -«a— htı unı aıanrcualuaklıaaaaaıUnnıı Ödemiş IJeledıvcsindeiî l. ı ¦ ı. : ı-ı ı dturanndan Srlıudı- baoınUa tbakadrm mabal-lleuı.in aallmnaa» «« Ual.ıuu'. iii nokraı alamakıada kain rJup Brcrri-Lı. Bayın naurnacaar Bul.narı Bük 1 ccdii a-ftb-* İta ayn kBamnV mırk.raarm bum batar* kariabn r> jttır. ı-ı Bat tanenin makniıah ma> ayyın malıall nln armin ve ebniyaılnkf I nnu İki "-ıı: ¦ m .i yirmi mt arhlm-la Icareıaynu nıoayyaıı maJuıU [iderui'biııia cari nual ma/uıa mal len-.ma a. ı-ı— ııiaaraa nu ın - Mbntr ; raayr atan km a dnmfi kırk baf ı aan iHaaadatke kem kabana mlııjıdı 1 i ana* la-ı bıa badaha kaJuu ı.ndruada aa — ı-ı mantar Baddi IkrıKında I ouu^aiBiııdnıı Ibalel kallyaaı bir ay mlldOMIr krmdl ı adl dudu, luıı. . r.«*. umiı (ana lardr j GiUette \ VAPURU I/Mil' MI I- I ¦ poetabi ia0ana vapara « miujüh plhşlmbk rar.<ıma: barhaa. nkmaaıadaB kar ekme ((.aaakkalr. iamar. »akl.tUoj. rura. Hado*. I <-h m Aata lya. AlBIye va laacıa. u|ra>aCBk-m. faıla lalaıldı Kla lialaıada ı Rlle Kranacr haaıada 1/ nu a- " rada nccnlrlifine nıUracaal. Ill.l1-..;-.. 1041 Dr. Osman Şerafettin emmi ıiiilye muiabi^'t-ı "Tlio l'trertl Malarj» VmT*m Kanlı bsıvr. C.W sari btSubk•luıtola llryln ı hane dlaJer M bllraeakba brrDUndn kty-: olunda in u-urn katından «eplıaai bola-ı roflmoı p«n-ılı ntrıkOr bl-yedi cm -«durma IB) e Wr kumı cl-<t knnıı ykklO dn ar nria kuyuau «alın harapta Ramı mablnt al" yansın "hor kmuunn Dr ıhsaı öksürük suru! Sandıemdü •>¦¦•>¦•> h.:,, ¦¦¦¦¦¦ » ¦h\li:i' > \r,ı.\ı-ı}l d> ı va okka ile d> ,,. d> 2O0 den 220 kurusa kadar 4> naca d> /ABİTAN VE Mt.kttiRlM: 4> *• d> VERESİYE 4> j** 4>Aamn Allı numara I-I Lt.it ll,-d> ^_ lap yatı licarelıanc-. , ı Nn Kıw 06 mcUa

tıModa ahun mun-Mr sola bir hela ve derununda Abit W yirmi yedi mum bnhcesiodr Mr kat Malkar nlM-nln ı sunin toapoUııdar inal hiıtek lallyan-ımıla mn.-u! halt)rdu Vilâyetinden: hiaıaye mudil» ylUflcona aictcnlrU İrilimi vaana eılıll OZO lorlnlndr inal alUya kadar ina nbnl myede aubralndc Itıalrt ır-iCı İlan olunur. S!8m1£,cttyS Tuzla içmeleri ve deniz bayoları ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı,!.;;;:.i..*Nı ••» Reçeteleriniz taze ıiâçiaria ke Perlevnİyal Vakfından: t».J.d. tu «anal .^.ıı.Oı Vudt aparumaaıaıa J »t * mimar.: ¦¦"I ırl. San.ıra. -.batlı MUİ a« M(lt Matta. t» har«- «aaıaaıa .ruMn. Sanındı darı baya im «a l*a ¦ I. MIIHİV . Akaaıayda Altaıbry mahalle-alada Vatlığa .mada ti numaralı hana. Koprubaııada Valdc haeı nh-BaiıaH han- mahalli. fam ı »ı.ı «ı «nalı ak anından baladı ı «atna.....T. laHalr. ¦a m.ıa.ıd. aaaa a* an acbıııaıı ^annmba (Bal aabeıe kadar Ulaahul I vhı dırljenndı- Vakll ın. . ı ve >¦ Imumıı. mil E.O..RAMIR r. AhmetFahr ROBERT KOLEC HANIMLAR! Bu .I.,:, mıi alakadar eder JAKOBÜS I de ipekli kuraaılannııı kay- I ! Batmağa Iflıum yoktu 10,000 GÖMLEK MAĞAZASI BEYOĞLU TOKATLlVAN SUTERAZİ SOKAĞI NO. 11 MATMAZEL W I AI.I ve STAVRO paraskevaj Sabıkan STRONCİLO ma«.ara,ı cchirllk ıe Vat Rayım ınUdılrUrl Mühendisi Belaoğuklugu vc idrar yollan baltalıktan mulehı sirkacl tramvak tevakkuf amana rnahelll No 4 aaaaal Dr. CEMİL PAŞA - Dr. DJEMİL PACHA . Avrupa dan geldi. Hnala-KıdıkSylınde O "kanılarda l>,.....rıd« kabul li Erenkciy İlân şeraiti Askeri liseler müfettişliğinden: Babaeski Hayvan Panayırı Babaeski Belediye riyasetinden: MiDEHS-IMSıaiKWÖ l*"jTir!«"-.GnZLER;i tif«MyiUrl.aYkHMAiAllI^OA * . .ıMM-GASTPİNI hlualarıınnpfr*\ r , ... "ı .n • ^FiYETlUMlJnjJYf Vf htKAnar MHI'iO' Oıanma* N0R0-FORTİN 15 ll.ikika.la et 8 li.ikik.nla Sebze ! t . - ıı ı ı.ıil.ı salılık ıı ı ıı -cellit bıçağı ve diki» m.ıkın,im Kraıı lahrlkaaı alMiılkiındna kir adet 75 taaıim bırak v« b tellimi uı diki* makln -tıhktır. TallpJcrln Ofkaalyc mal banıl O a ıı ur..a..Harı ! Muhtelit Hakem M.ılı-j kemeleri Türkiye Umumî ajanlığından ı.....d, ... Itku aanılr b<* .... .MiıaUMiı Ba n-rlr II Hım l*~l larU va Müsteşarlığından! - rı'raı ı ır.-- < m,.- rtınrK uetrt bmib bq^M»M mı™lt*^l'r**'bl* nlu™: ıtdSri

•MhtrmrVr ialerninden tiki (ılın kj'ara haksı aia-aracc UJı ulunur H." hâ"Mala la.'b aaiınuıMr Maibaaiaaıala arlı. bit unu. ba-l-mm ala. b- knıaalk arrl .U.I-...H Mesul ..luJıir M Ajab jT|rı —-- •r—~' ALTINCI SENE — N" 1886 CUMA 9 Ağustos 1929 İdarehanesi ı Oii>unuuınumlye karcısında dalıcI mahnusa Telgraf: İstanbul Cumhurlyel-PoMa kutusu : N* 246 Telefon: îttZ''^r.: Cumhuriyet HER GÜN SABAHLARI ÇIKAK. SİYASİ Tl'RK GAZETESİ ABONE ŞERAİTJ MCvurjr: [riirkle İçin Harı; İçirt Seneliği I 140» Kr. 27(0 Kr. lığı : 750 Kr | 145» Kr. 3 nylıeı 400 Kr. «10 Kr. Nüshası her verde i 5 Kl.RUŞTUR ingiltere Mısıra Daha Fazla Müsaadatta Bulunamıyacak ingiltere-Mısır muahedesi İngiliz hariciye nazın, bu, Mısıra yapılan müMillî iktisat Gazi çiftliği hakkında Bir İngiliz gazetesi diyor kl Oazi bir çölden bir mamure vücude getiriyor .tt*2 Ol er s liri (!;•;? Perhiz ve turşu t a falojral .l«r«tmWII. mkUleıe «CoM» ma. vb'adC [elirİlıyun I .....rderfk l'MUlktckl hOf.imi bunduk) rnoal. Gazi Hz. dün akşam Boğazda bir tenezzüh icra buyurdular «y radyo İrap) i Doblor Tev-bu hlırntıloe <r (Iradan ırrilmcmcı.1 saadattn haddi azamisidir diyor Mısır parlâmentosunun hararı ne olursa olsu» muatede İngiliz meclisinin nazarı t svibin» arzedllecekllr perfaü n«, bu lanena b nef. dedik. Sil olkaan. Ne dersiniz? Beyenalmllel Sallblahmer honferansında Hilâliahmer İşareti de kabul edildi ¦iiji rerapla. lehi' tar. bUkOmeU tırılındı •«ebBM mtoaadatın ıan baddlnl t..-kil -ttl[.ni la Bdrlk bulundui unu tekblaU rr. ı-lırı ILİn rmmbfe sın timi oldu** kanaalı «bakıyladır kl banların Mıaır mUlılInİB va marlKlaln Inolllr Harlclyn Na: Mr. llendersan ¦BKlMor W.. m İm «rıaitln t*t*Utl unumda «mr ıalnnprr>-rl«ıl taralından krndİMyN Uendronn ut asındı r «Ulema! ekn.ı-mda |n-lrrUrn ınnjSirkeclde bir Iran kazası Tevkif edilemiyen bir lokomotif hattan çıkarak parmaklıkları parçalamıştır Güzellik Müsabakamız! İsimleri aşağıda yazılı 34 güzelden henüz idarehanemize müracaat etmiyenlerin bir an evvel mü arını rica ederiz Curalh Ucu /.luk "ii*"ü'rri''hı Ucuzluk CUmh Ucuzluk Aydın mub'uau no«lı Galip Hey Aydın meb'usu Rc|il Galip Iky CcncvTcde toplanan beynelmilel Pedagoji koogre.kine Türkiye namına iktirak etmiali.

00

(Şehir ve Memleket haberleri Vapurcular ihtilafı Seyrisefain infial Miralay Cevat Birdenbire salondaki elektrikler sondu. 0 aralık Bey irtihal etti Muhtel if muesseselegrupye: deki paralar çalındı!., Diye acı acı bağırdı — lb — Grop<enın berkin mal U«ımr da- llaılıkL ¦«lıl. I»»' — Ffrnılll. tai-llır "r. ı Berkir AmrrlkaJı •Bottu "rlll ».II"il Mr eeoU İngiliz-Mısır itilâfı ¦ liflerde bulundu lan hakkında bir rapor rl-. ır.k ırıliıraUtıUar n kildi Hlr.I rıı Cll.rr I» a» >."•• Kant Dımll'l'ef katandı MHl> lUUI Ur I.ı rl O. h . • • " ¦ adar' Milrarder Mm. har *l"l* hBPMallrıırau ......ı «a ı«» deÛerin Mr uhltı.ı doldurup kart I'..... MnıaHır ıtlındıH ıui1 mtallln «rr.li MT hn•aaMI.-- ¦ Kadı* rllıl herk. e. hm hır »udu — a:. Bada ata? Unr UaıneıaahUa (¦¦ haahadaa Aradan k..rai* lahhı lat-ıı. Han pa- arda..-ı. M.™ mrı ıiuıı .-ıi.in..,, aaaı da I aaaa. alUaa . hala......Itha BM bn. ¦ hanaya «afra bar adan atar ıı ¦« aaraar/adra «nar arak hahd aiaaahtı ana. raaaaaal ' aa hac Bati »aaaa aa -..ıı aaaraa haadaa. tdatllıa aar. lalaUnıyı adalı — BtıU r İr küllinin Baaaunaa Mr aaı «ara 111 ı trtdin h» aa aaaaa aa ortak*» karoma «aan ıaa an Brenin UI elimi 1.1..1 ,.,,.„ aıaUraaaaaı dı.r n -aı«m Tam Bı IMmltrlrrl. bu k.raaaU>a hnaıd. hrdl Cftlıi «arıldar.a ha atlı t"- a-rda. nailaha Mıaı rr-rJ hakıadı Kır.* dıtaor bb-aralık «ani alda bil mrra. «IrUl brnl oenaramaan 1 .k-ılıdı BBIBB kemikler rılllr" «andım konra Mr rl kllrnleıüml aJa- I«(«İldi. laakl eenhte İBroJm rllrrlnıl kaldırdı. i.i.iiti -. 11 . haaktuîı l mal dr. Mr.l-r raknoaı ı.ı 1 m- . ¦ 1 - ... m ¦ ¦ aj| .11. m. d 1 kibrlUer. «¦ Uru hklk o ru-rt prntrr mallarımda daralar 11 ııı.. ark arkları arara hem e hamı. a aaı arı Uıuprmua — IIh klmıe ılııaııja ııkmaaraî.. Maunu. Baladdaki naralar enli""' Osun hu larruduıı da .natır brp hll afaUn ııflı» kupaıddaı . t, brı dakika. hdyBB Mr arat' lakların i'M daibUoak Mr duraunluk eokmutlB Trk (okları da; _Araba »İmdi ar atarak' alındıMlı" a.)ırak ada ba Mr balkın mı ıkr* ıı... nar aaakı nakbfab a. baa

ları.ı iUrtırtaakna: Baa. Bataıia tanın» i -i Cevat Ba» lar «iiir.11 htdenıa luvallak olan hı. aaaoelycdea toiK" aklı tarat U. t>rı nırıkı lira K. m raaackl Bat-ndn dün («c IrtlBal Mit Um» daarııa eMaıaıenı... »nro baı-dım İtadan aaararıaı bUmHnraaa' I ıılınlaba ılı ate harta nm|daa kımıl d •¦¦tadilini fara hıranın tu dakika da harada .:..... , Uma mua!l.r.aranı.ı ba »un «uı ra.ri.n- Brr mm: -Brt mü. .al....imladan f ak rdra ıf. Ulrr i." hlılhlrlnlıı iBiunr ¦unun I. taratıl cihetlin- uaııınnrı. tıı mne Kın aariuıarar atatratatniar. M. Yoacn ¦ lıyor rınaı"ıl laralmtıuıda-ret edilen mimır M. Ynotmiıı mon kvBBbula rraornrı- ırttıtar ot Bunakta Bol 3 buru'tatı faalıya aaUlrror --¦i! kadardı' • .andBankları 1 aralın dan Ihnlu-lluk'i İla aaldırılmır. allan arkadaşları İle dnadaruan cytdil kül .1 etinde Karata A hm ette ihtar luaaa mabalıı mohraıa da rahmeti 1 ıhına 1. 1 ıcıdl edUmbjılr. Cevat Bey arifle* Merkat Kıt maa d ani ıhında va aakrrl MBıe MudurlUfUntk bıılunmn»lur. dkkkat ha r ıt.rr 1 aralı İM >«r-.' k. Bakının ¦ 1 haıaatları >»rım mıtraıı Ura ¦n- 11 •aan ..-(¦.... rtmaku auhı tm.n amir reBkhtmı 1 atB bin Ura arrnurr ılr d.rl alrl etantelır lıımıı. re Idael. Bıhua ank tkkrUrrlata tur maaokl 1 milıaaı M hin Ura. İti ınıiı I bank ar t tahram aM Ma 1 ıı.nrıdıı Barmr maml.animUav.kl Hakkında da aıkn.ı .arma -jarelermi IIMlat ala •aıartmaatadu Tleaıi anamı ılr ıaa tkî ....... pak İri M> 1 maıtmım» nıaanaa. l.ltC.151 Ilı a mıenı İM Ma liri t alladı smııı nl". ar ...... h a - ttlaaehtrdıı Fırkada Halk Fırkası umum, hatiplik bürosu tjj.ıının Halk ti:tan kBIIDI o kaauu. 'a* A mBbnaaua— narnamptaal Bı BamlBaatn İnanda Bal.namı haı'l aU.nw.il. l-a-i lSi .al: . M ı: ki:: ' loam da Ln mahmru rrltBaatk Ba tara aralar bık» arda Ilı... errcl haıhrlUCI mllrnnlırın haleaau kinde ur.ılın Mıl.arder aon. ba tan badın üre hBrblitan .-in. krndlnl kallala Urlal11....ıtıı.hır IflOnıaaroeda tnk ¦anki dbl —Hu ¦ remi dr ataamdanbeıL bul bilinin arkaun-BMra ferkakld-llkler. "Ah relinin Ununa. Pak.unun

.ti.ledst" Bndmlaıın Irifaduu kakUrırk lorla- i^, ( ^aara earad. oran ma—aa nadrn bile amnld-m... a oaarel ada- (-Jld, B< «..^ teaak birde ti jlatûıyn hiemâaû IJtltı mantl İn in Uurye elercıtııdr jap'.ıi-ı latnr. kOprUıltln ıı>tı»': İkmal adlltr.lttır. Dundu, lübaıın kaprudetı laret 1 ta aaa bir kar rlda hnaanMakOlklrr Baaa Mrdmhlre 1^., mu^alarııt bir an "lada «jlınt.rr-[meal bBtUn Banlar anu Mi r laın-lmalı arrrl Barandın müranlar eeaha-dı artık lamda rakk.1 udi harau bakah Mr t i.tir Latin." 'i' (Mabadı aar) Bazi Hazretlerinin dünkü tenezzühleri ata. Hilmi .Malai'.'. h at'.- tun .m. idin. atavnahhalr .1- 1 ..1 ¦. iter kel SaMbiahmer konferansında (Banın aatama-r ata' . tut. r.mı..uerı um ¦faatmakmaa an» nar ılı mm paa. rM1 aaa Bant ıtâtmı. Maa.<ı Palk Maıhıl Uran mriri Talin tailı TılBBIja I »1 »lıımıllıa. II-Btan aıtrtı I t HmUnUl n Aa. Imnbal İt fcl.ınımrı. Dalı makamnrl .- han -lan I UnıUııı UaaD a Mr rr Harp abmVmaVrt lıanlıı «Boa. İm m tamın. d. naı 1 m ım «an Para., mr kan tank Baul, aaaak tmaaaaııtcJaalltM İt laı dan Dabaahahca aara.uıa aıı am inim.t -tmalardır mamur hBkB akaar Batı M dr tatar BBm Ba atakl an ır>ılıman a Taeklre tamhaıı.ılı.ın l.kaıl mm r.lrll.r gaıdlad. knıandttı Banar t* takam atattı bmmatta aaavb A.ı.r. amıaaıa hakubnna. ..1....¦ ta akanmı takara M*a at bu makim. Tamahla *t kadar maddi. (I 1 kırı a atan Ba mukanladr rılr dapaa atada, batak ..k......t.... ma.meU nmıO lama rlrral.lit . Svaraıluva çarr yok atu'ı" H-rn-fadaHl j;ıu^..ı m dcpokdua aldutuUnamut.ı Bö»(ün< kadar lııdaltnn İkmal edilene 11 vr nharcEi aOrlenmraıadlı Benuertn ta-¦BUB'ı iBakal de elan ha'.e njmuna mrbıııiı.-.1" Emanete bir Müteferrik Şuran lütfktUak linkim ¦m- ıra ra ı 'iB a pkaamaamaa aaaı Bbaam aaaı «tat »ııa 1 aadm ea-aataraa Şuam Banaa. Iıııtkı lam bit pak aaradar ım um Bil ııı Tuaapla veba Tar-m srktl ılın adı 11 aoaaVn BB taaaamae Btr Baaaaaa «aka ratTaa BB-atdaftmdr. m.m-r aman meanraaatma bumi-11.1 ulaUpr taMThUt k-nı.unattur Intır Barlarda «attum^k baiüuada Utlakal «*¦ anni kakman Bkuaraa» anaanaaa aran aautaaaa. u a.t.. 11 antta Hnıa Unu' maan-aıi' "- -..... ınamla BuakraaLII M Bal t katım anran mvırı Adnan rnaal mr—a Ban B Mr rrUvUt •dmaiHAir Ba -n-a. hana-Or taktk I j m amaa.. anmur fdm. BB topraamr. araalH «map auinnaaan tıralaalan tahhı auurra -. eatuaaı* ¦ Tıakmo mUUraU ıid.l.aBUr

ı.ikuuı r». aaaı nan umu » imara tara» 1 I I jUJPafı tatam- İmarM danam larl aiıaaeaBCr Mı'a'ıau l'nıl um- rlap >a analı OBaam I mmatı ¦ BBBBI u. aaoB.ı baaıuı Uftl^aadl nriBİhafflIı laMrato ^ ymUtU, atan kataTı DBI u Maka Batan UU da kauaiutuıUl Bıımta «am baha aaMadtkm B. I* tnrlel adraalkaaBledlr Ba Puanı. «Bkıtıı BU ml daatadlr alı |aaam-ı - ima İp kaaaBaa ataklara aamtnıaa aaaana Bar aa U.|i_j umaı —Tın ¦ ca.Uı Taam. m- anpaaru ara ¦n- 1 amam, anma uaupto.. ^ ^TZSmZ^TZ Altın mt am ta s « «ama danama'amanı tanka ınanaaaa. am ,m iii.i_j aavı na tUıra mınham • 1 1 ¦ kar Bakı evrü taUuıb.l Vııa,-ı 1. anu tttrıl "ıtıııı. ımır llı.a rrkan mtUrtUH Baktı BUıaB kaaBitaarraanaaMır namdar far Muhale be 1 bnnoıyr mOdûru gaûrar Vııarriuı btnmaır.l İnadık «lumrt uaera «ı.lulav, «ItmU olan UuBaueheı Baauaurr mBdurUCrmal Ur. n . 1 . , ra bada 1 akdrı ea teerkur V ,. - •. .- tur a. IBıııatan «kanıl makarl ananca ua'rdirB Btr adam «Bahar Mr atraJtk Mu.ı.ırr, m rarrm» rr» ir ımv-bıı paradan mllıonlarta tuunıı. Mnlrn imuaır taat ıva :ı «ta>ı Btaıi vrnnlr dira ımr rtnıltllr. Un ttııllı Alinı.ı. ItpiHt (abr.kaaı aerdde S, I anık «.ktıJaie UriTiıUnUri 1 . paiı'.rlrrıLimanda Se.nn-laııı daha İki vapur (uaaauuı ır—11. adltmkl bir tunu . ır.QU»rlıa-ıınVı lıranaı partm ~ taJktoan.r pıaleaUıı anan m ..mu t-ı uarBM _ h-ıa-lı- DUim laikian laauaraır 1 1. mamut balıın.ı-* Bu da Hunini rai aı imarı aaaa rr mıfa buruk tanktır rapaaa-r au imtatiB alacak I la 1 . '¦¦ ¦ • . - ¦ alr. II ılt mUaak Icin l.alldr kala. 'UllUll IBBİIUBİ1 3nrl»taln mh*UI nıeınr.l Tnldr'Btf, ıtn Bu hmauı btr nrnharrUımaa». ke.itinin [--.-. yukarıda yamlı KtUtl-ItrdtB a,ardaal maddalırt dikkatli okumalanaı rica edem. I — litnımtana haham hryttl harfiıına ne ıakll avrıc. Udu edttırlı. ün ı Baba mel İmi hnaklm Be. tarat.- dan filımlen annaeafS — Hanımlar prrtt Ikrahlm Htya (ııımnrın. aMkemak İrin Idart hanımıı. Pırım ... 11ı adarek karar rtatka ahaahd-nar. I karne arı aratsan ram Hat'adata Brr aaa t ata a e ¦¦-* —T|-r «— atamı, almmaıma lu a|uı-toı eamartt-ü |Bnu BaalaaMaklır i — Okaatltrla a «akta kadar aJM.a

ban n.a alarmı rlea tderla. • — Hakem kayan karnıma (¦kmallaa ittlnkkl tdcctkltr varta yerltrlae daha ar rry alaa di ler bıaıalar kaaahaıt Brere tltaaadta bata tahrlrea «aya tltakca maraaaaı ¦im .ildirler. « Iskan Küfre) alan memur Omal efeni, lira/ıl Kemal elead, Bnanau BBln ımr—Itri-m mr am.mmt m m. na-» «mw 5rtabÎnnB»ar,**—¦atataBBa bulakan nah eeltlıınr «alayı allaataa.ımBa mrtrııa .mi— ıtn arıla ararı a> .1 ~m. Ttaaa mktan r-nter ¦tımlarmm bt11^. MaanaB nra-Unaaıje it «mm «aaa yrmrr-raaadaa a—.a » ar >m oum-mi. ht BBaam. aatBa ı.lledaavı mera* ıtM aı nuaı akmnalar da tadta ¦ mat aaaDarairanundo U-eepal aafcaİtBa. Ulebemala Vahrva l.rterrflhu Bı kim mı aaanrat lal-lam •nm.... Ba aa'i tatruarlı -roda bir mmp ¦ıratakmidır. Vbb.HI oalluo. M.l... V I lıİııımla^tTkaM B 70 ı|....... 1 ıl 1 j I aaa. aır aka kaldıktan araara a^tanrik. ^ «kaaka-a BVt»fh-ln.lı paran ¦¦Blamı Maakata »ıBııtar r*a..r*a katıp t*» )ana «...k=,.,. anı-»ehnmiıd." Barebeı Br.raae..ı ......U-* aaaa paa aan n taanu akar aan »»ımr .ad amr '•«»*•: dunt tarap «Bank .....aı Bmmmm ,1 l; ı.ı. 1 Dovotlor, (çtlmnior l>a-«t I <„a, .. kı/m.uı kakar ita Utall Bdiıyc Vn'I maktrb. u.u.i.llıijeı panU anahayaat kımaroa¦ rrtM Ma. ta krra mm.urttn (uBaaı om m ulan ^ ataaaart AU aerrfı ntmin hm. thrrtmr amlml Aaakrl Bıaımttaam Be BrarrTarekta.1. rr.Uonraer m mam 11 am ... mimi mı. «akam «my auyru lıakkıııtı taaaPnBar* Baaaa IB-arana ka» n^**^^^^***** pa. amanda lııı ıdlrılı'" tmeı.lrer Mbı-¦ adan. Irn earmmiyeue rica ulunur Gnreba haUane-iinde bir frengi kurau açıldı r— ---*rt, laL Beşinci hukuk tarnSkerr,',ına MMIrUmutı: Snarha Ruımın adkan • naaduB bata. an ıa an, ta>u aUBt aaekJaatmda a aaada !)»>_«. VrkkMutu* tu aaBatBat tankatta cmardma-1 tMBi^am iT.Bldanıdan rr rauna Baaınu' atattı-, idiTbkta^ İamnJanahn*' Uaı aaulıı mrauttır Aolnh. Baaa. '«"»- amam, «ma aalBa 1 d anBBnr rer Baa ıraand ba pay tBaatapar «t kp-«anıarayo. n firak er BI atUndan druuuıı da kabul «adrraek irrııVı. uaral Bakam ta kain ı.ı 1 av — — * ¦ an den I 17 kaılraa M» tanhaadc iumu ¦abra takti- hahama M-tnaralar yabapaada trS«e>h>adaı <^ear kfla BBmada I —arada mm-d-ı-ra tan anadan Kaayak kalk akdi Mehtn.t htarat aayla aa-aaıaaBT9 arihmdt refl tftaım. d aralır •« maEa'aııann kendtmae harar »trilmtf olehtfajlla Karata Mbh.ıt Vatkitrı t.ureba haıtBflealade fbaafl Ut olcadalt edBmtal l*ln Mr kar

a atılmmar. Ba barata Itokmr flrentl teklini [Örmekledirilr muddeıl bir «y " -nuBİlImlarlB mOdarlm Bok lorlar Kartta Oakıor rK.ia.1 Bekte t K Oamaa »erai.ta- Baylar Mdriıan. bulanmaktadırlar. ^ Bu fcaraa daram eden tabipler yakında Anadolu 1 * tayin edllaııkcdllmiptlr lerdlr. Gartba kaılantıl yatında Sıhhiye ıchaltBae derreda»!»"'. KarlİBrlmlım, muhlalM mubayaatlarında Itrin-latlan İBlMadalarlnı %m. mln İçin .3 ttaıpun nttay-radly orur Bu hupınlart ayrı ayn BBtalp. InlişarİBrı 0UnU. llkaalarımıctaB mUaan»rlç baonıımginlı Uç maj a ibra/ adar-Bfinr lannlâu ntlUtr diııraunu/ 4 03 ON TELGRAFLAR İngiltere Yung plânım kabul etmiyor Pranta Isa bu olmadan Ranl tahliye almlyscek I* Haya | • - l — Hava» alan-anın al y ati muharriri Itnlrrauıl fana la al «alaa-ıaa rirttılb tas* ¦akladır, lar"'-" -..••<••¦¦ ->knak il eri ¦-lakaut-lar knaaataıkadtkl •at itil». - mtmu t ¦aı lamamUa kahul emlilerdir. DİK" devletlerde Bİhayoi aa t», haile larlrak a•Itmi-Hıd" Ba ae-bep-M taartıramı ıcykttl muu.ı.n. I İli <•<!¦'- ¦ 'c-. ! a ¦ ' lan tıh.m-aıa >a>IW>l Voaatf plımam nakıaata-trıı aaaM (ama olntAt ta aoaJtnta lqf.li? renin •.-anı .¦ ı, . .. , ı. ı.ı1(. ı, ıı. Avrupa mektupları 3 Üçüncü pedagoji kongresi Terbiye mesaisinin hedefi "İhtiİâlkâr enternasyonalizm, e karşı "tolâlsiz enternasyoflaliza, kabından tr-ılnaı" tevili ıdoccCt nnictir*, niımrk tımanada . ala-eat*-r.o-» • lı-an-n pa*» t rt a» akma fâraaıdcı *>*aJ «tnm ¦Ulynlal kabul t imiy »çektir. Siya-I ihl—ııa makiye naullerl merbau raetBlI hakkında • Iklkalla TnaRnaıaka. *A. HılHa. )ana Bk. Saaıvden •a M. Heaalenvna Be nnan.Uı-. ¦ «laatkaaalabB Mdmnıdatı bata -ar taa-aya İBBBBI rj laı, i . ¦ «. •artana »arıaannnln mmriimili la ita. - ¦ ( A. â. > - Knadlniı t*.led-n anara laaaaaı -aa. ndaa beyedir imlin aralaaıada b u ı „ m ..erile e i rllym ı i -11 r a ır. Bılhaıaa M. Rriand Ifl. Sırtarman ¦e nınn u-nOtıa r^rrtKraru>ıO-. Töfk - Ibs ticar^î Ruslar ¦¦¦rralili ait bir proje ferıilpr amanra t (Ku. Mal — Tün - Roı akar*! njı-a-ii'n tcııl •»¦ adam keratan k-ayaka k-n-vB-ann»' latal-BaesiLim t-fan ınrrn i-ı.ı* re daramı re"-"- pı.» ranlııia p nr-mant -nrktpbatlk Taaalıa-arrun Harı On aCrdanberl vuru.- ı lanajrr kalanın artık metal yalımın aan luma-akrıa rar-nıi 3-rrt »v ¦BVaa-al — «.ır' -f- a--.ı « r=;-ırtı -¦: an-mt -: .-¦ <t*o9) den la-t* mıtıtraa-1 avudakları an dokut eakrd* afüııatlı re Baccnl.'i bir UBml daMuıur «a mile cart^-mrlar a.uı. ıxı S'-ny» İt f CU. Japon b». ribaut ş lı »aa-) Oı-aa-aap maru-ay aa ujambn uran amır larından a-.kr.urat u-aaartlaıuoilnrk ilaha Dlr mrmlrat Paşanın Son Seneleri Yangın tevkif için münasip çare Yangm için en münasip mahal alarak Dakik pazarı- MlıMı gafüHrpr. Silâhlar atılacak, aflaliai» cdbcdilocek, herkes o tarafa koşacak MrKıat Paşa da yatı» âvLupup yakalanacaktı — 40 —

İH a-g ¦rr. rr»!£.ıroinr. eanırnı- mumımm 4e;uaen tu* tml-ı met ¦ ¦ ¦ ı"-' -r' İtana hacet yok_ — Konpe ktn T"r»lye ha^ Br.jı bir «eylrr "byler suıln)** — J.(.-.'Ur-«r - TL/iiS-r hayalına ail P" 1da kl faMirJaı&ayac^jhaıJ «r .-..ı ' KU-;^ı* m K.kîıknı* 1U l lelnde ooijar-i'.f.-Ji'.!i'. *"rnnçölden bir çıkarmıştır Ivllr alJul iı dr ılraltılll 11 iııvsrrnin muhlnı Mr lavıidnt nulkl (AA! — tTmyyaır Aa-maa-e"r»rına» t'.r " vajcuk İBM Ikly tayyara ¦a-atnmna-a.c anıktı «m trr Vrı.mıda . ir. ..ı. lana »a#ıUn ılnAyal r Tirana ¦ <*A > ..'i-ıw Tlyamad» bar nbfın atuama mrraet banar bar ttK «Oba-k keaau^m tar lanlu>a . ıi'llylr ur kirinin Omır.Uiı- aahap olan «ulu terkir ulıırnna*-Kur Kaıy N-"f" kalan aaaraaa ba-Paaaıtk aanamUmak kfin anadan kal-dım.ık lal-aif. uıi ı'krJ'n hır tln kaba kar kaıOrUUtı iktisat Tekirtn; ap^mlisit -a»hyab m Mı 5-ka.m.ıd. «akataa Ihtmac vfk.a bnkıa haya. r-.ıı a>aaMI ynrdaaka anaadkılı amıllyalı jaaakmıslır. Amrliyaı OOlbaaa »eri riyan «nera.ftrb m. «rnıl Bt) laralmdaa yakıimt-nr. Olla fbıam btaMamadMa aldıfı. mır malûmata t*aı vakfı bota *artyrn mkbtyati aaaaibı mınm .-nn ..km müteakip ıs»-» * a -i t rantı -e "laaı.-Kkram Pbaabar HarM.n Vekil Ba>l baak—k#ı «•> Nflfaeaı Haftada kvmnma-atarma. Şakla Bay lat a-rat-Mtkct tçUada naıı»n?dtn .<<kıik vasff. Ra^llt _ Ceza muhakemeleri Usulü kanunu Pek yakında çıkacaktır "<A*/< muhakeme uiUa'Iİ tkkat fer vc le-ot trbabını alnkadar «• iki ; cs/s ınuhıkeıne ımılıi kıln lemır'inil-. Bmîm goâterefeğim yol îate ınrJan İbarettir- Araa îiı rlahn ¦guntaauı cü9->nnp bkUn-tikMı o bajl Kentlini- bilir'-Ha.. îüır term da > lı, rv.'iı ki, (yanftn ikaı ) ¦jct'clr'ine ben kantanıım I Om» ala artık ttt V'ıfttı.ı .ı . — Ataa* Pn«a e(e>»i-m<ı. M.lhal l'ati). InU enetejiı drje Innar mahanVVr-ntken blr ali nal kmar am>? — Bak, hık eahil ç-Vzanir ' - ¦ ıı^i- A yaaıaaa makale ıty kaL yakınan ne luıMk, »ar? Şıra ıl aldın Çıplak bir iki araba ol tedarik ettirirarnia, mıinaaip bir artaya ku. durur .11.1 .ı .¦ n 1-1 ,•¦ < n ™m. . ¦ .ı,., adama >nk yere a anı -rniklı. $u yanjpn anca'eleaind>-i#10 pek 1U Ali Penn kartk -(ılarandan la t da (»ırbiktleıdi. Krrrdktnradrn mı, bekb-r--Hilnti l'aaı-ı dedi kî: — fclanıfcarair. al yığmmı la-»ııflarmak meı'eleki botaylafa -«mk»ar. Baı. damat dertakla od — Pek ila apre . Trrüfcat, aadaktan taaarı k m ¦m (K - a) Beyi firânâı. 1 ıbü ankara da gebnatk-r. Hadi-ıb rlrndîmiıin ¦ rl lan at İm aıaaana ben fate j_nunı k.ıılır u vurul, at a*«al $amdî bana aû/leyiaıl bakabn aamını naaıl yaptıra-Caiktknn? Yani; kim t ar Tatili aile rğkatn? — AL Rey vautaaîlc efendi* maak< — Haatt-i Al. Be, bo' Y<*aa <.irin haatka bir arkndımmnaa mn «atr? Va ¦ aat ...ı i..-¦¦ gr knedî? — Papı harrrtlrn arkadaaaan Ct-aelkİ tıamorta». gmmt ÖJİ' âktem W npara ile .-'-i Eataaen Irm yaKar-a» ilmikli a-etJba-/ karraala bar ka.li baba aaVaa ktanm-ı »eak «-aı bar ¦—I — Anlarnadrc). IrnırHı mi bn ut ? — Mrih-' Payanın rni|(e elendamiı. Sabkk en.-teleri. — Anladım; anla di m: SarlıuAli.. O çapkın lniyic peylere rl;.ıl.lır alna, pek jrvı-re bir »eydir. Dun Hrytrr •ilacından — Eve. ma ı. ;¦¦

Bu da ¦ .ıı-.! neyin netidl ? •Sakın kendilerini dinlemek i»1e-yna biri clakkin dı? E «al Hırmai. Bey kâc ı-ı.1 ¦ ¦ıioedu G*rdÖri tralaaa Hl. kal Pınn.t ~:li minin İdi. ¦aahbafi <mıltffi da. mlı bir Lir ^ündenbari pu -rade burada guetneye alııtnı-oku akan ılaudı. Hünkâr yaveri renr abım da-ra.-c.i-. riıııın^ dan rakı çek^t-re" Ak Beyaa yanana gberke-i oda kaptnaı ana atkt ha-naınlı Sonra ... traac a Ali Beyin kttlağana e ğildı — Ali Bay dikkat bdİDİl D-aarda yabancı adamlar var. Gayet ya*a) balta ku-laf.mı a&yarnKrn rl rica - Hat m Ba rece yarra kabthıbk ana -«*.!<¦ .ıi*« narinde bir yaianeı yancın çıkarabil ? Ak llcy; Yangın mı?. Diye llüııılı Beyin yut üne bak-ını>U ¦kte yanf-at. Yal-I birader Papayı B. ram kjatoya k-pardc-,.-Bek fımdı İramın dan Iblaai f'a annrn yanından j eliyorum Mab-Tiııhû-nııtıidaiı kntî emirler jeldi. Yangın mrn'elrıioi atan k karar »e# * aba. — Kan. Paran da ¦¦¦ktikk y;ö« ,ıor ren? Tır».- beni Irr» al — Sındı lanır >c yabol la-atatar. meada-nio ıttinakaanm trr an dejrll brradrr. Sen bana kayıkçılarla (alan oldcfrnndan balm-tmıhtın dej-il mi ? — Ya.. Baa de bani Ira-atiy Ot don Haydi git te aen yap mm imi bak alna' Ben kanamı;o-rnta İffa. Ali bvvin re-rabı MOınû Beyin can* mi m -u Koca mut -hop ynk peı-e kmdini nı» çrkmeye cakfiya . bevkudt vekil »ccarnrardn. AI Bey. takıyı aamra açara St-a pM n adamiar. ba -Ikbilâr reıvrı. oaJar aaylerlrjnB mat tlty i deruhte cdebiliıtrr -am? Diye çnk .'¦¦>¦ ı I, mr aordaa. 7alrn cdertrr mi «Üye anma mana kaldı. Ederler. Neye bFle r^nrierda. Ba defa Al tordu: — Bana bir parça anlı Un , nıul <a nerede lılıyurıunuı? — Valkabi birader ben b Makillere - A'jcır muahede^B lk-1.. aaîvki ı aut aa * katyrl kr lailantaanla ua' :Vı.- oloaarıimlın .uit.aa tmaaıŞtajann karf l a rrtraaabkadkı. r im m ıkk aaaHaU.lı I lalı ı I |4 4 I — Aaarla ta Bkaa.1 Br pataktan ,k.Mıa.hl»n ka »•¦-Tik. lınMıı ««a im a I udi W aaaaa. kal k ıkk ad» kaara. ı-n-babu "-'.™-"" kıllı Kmkabaı afcaa famkakat* aMra. taat URnar nrırıratın lifi MaaBaaBa a«-meyan (lanın ¦ ıı-- <¦.¦¦. çak ikil i.:iı- l atan kan ın-UR ka^lnl liri urlu rtnrbl tn*nfcabaor.ii UmaaaU» katlardılıtın ha»»» kla-araatu lapalar -lUatının ya-Anr hal la*..-., «f l a olarak -r-•a»l analı (tanaitanı ı-<m aa aııa-kıa ka-kıaıa mapaıaı L—ra." ¦-«»» ak-aıa ı •nJarlTi 1 1 İtJal%ttt^a?akj BaptS-ffCt adan- k-aanda,« >alanaaM llfım-a nm -»kan*, ktkat krta T-ft lıılaı ııı daha pak vaaı» ¦¦«naadıtl lakrlkatmı ııbralmabb *( karartıalt-rılıa mul dalulmda Mr IHIlfı» halinde '.ı-ı .-.¦ı,ı.i..,. ı. ,..inim -v ¦- .ı. ı»ı.ı>.[. haı iarM im >• - t it nktat-kitklı kaıaı madafaa ta -.....> aılaaı lartllar. la-B Hum-ı-ı.ı. t. aakynrnu. Bu odam Htıantı ¦ ¦ ı¦ ıri. ¦ yerinden kılktni), taraftaki odaya mr-niali. Hn.ı.ı: Bey o adamı bir lerde -[-muı.lîı^U var gibi mıylı ama. Herif oralarda ıı mış, aşinalı daya amıtnıjlı. Allah . a Yani Mıaır favkalbalo bartıbaaK loadra tt (A.A. > — Rl. Voralnr Inpnıerenm İki—t levl İade botaH>ırr>etnt ray m idamı pik-. ¦ ¦ İngiltere - Mısır rtilâfna-mesimjnnetni Bu marnda flbra Btıaırm mm-knrl Ippall hrtaktn barlrnırfliatr' I 11 ilk 7 ( A. A_ ) — " CaKak-k-raunr . lapla kırlrtye tana atı Maaır Ka. »akılı araala da imar laınrılM »a akil bnvval karlbeye »tlmlı alan 1.--_-lı:* ¦ Mu.r .-ilki-"¦n.n". taat ınAaı edll

an t.-. aakmr: I — ma-m» tfema aaaar.« blum bal m ay m r. I — kttabnı» wa Bktar ar—a-dakı duallvfn -amamı allanmayı ve tîO'.HLi nıiıFinafnıı ıtyldan ve kkknıcı aramada Mr trrrrak «a-rode e-nrikırtyıkr 1 — «lıua Hlmcıı f ıtmy.al Ak,ana bkr an aTVtl ara attaatk aranya >td.uiajc baraatrnta lebi ı ..». ı ıı aaaıkiareye kabul ulaarkak Bıorc ı •m!,..-i Akvam maabadc-ı-lrmlbırtn>r> ma latamda al an •arralt drm*an«a Camevva makppa bbr ¦ ¦ ¦ «« vnrvaraaar. mtgm ¦ere ba lıiuuyı teaıiç ve deruhte (rnttbıvd*ı. 4 — Otaıavca bir hukQm«l De 7_-ııı adtbllccok bar haagt blr Ihıilal vı ınOnaraa. hOkftmrn m;r lOre ila Inkılaı kBBam-abal larMBıc -nl malaıamr-ııa Mr i arıt tı BHtaı ettâtı ubttane laralıym aklak-a ikrrmMı ¦ ata Camfyarfl A ancdcn alıktnnna •( ır-ahbdan mail) (itrİBİn Icabarma ısvllkan halk kala derhal bıPaara at t«l dernhkt . , «aa .*l(Oır 't — Taraftın! akadtjadtn hrr bari a*alarmdaki Irarlak ,J. ketti Hlil elmayaa aaya a *t»r babuuti ltr« mCaıOlıı çıbannak mabiyrl vc lartdadı-da bamaan Mr mealek ve har kntHft ctaabl bâr mcmiat.ııa laltlp cııc.m.aı ıtan-hai «ım ckl.dl.. Ha KahbSdUa uı-ıltı »e la y temde a oUrab t akı'r-ndrn Md maıtrfmmâa htr banrl e-nebl tor atatniateııa ' at. ıp .] . ıf. 'inini mahal*ı<l r--ne m a e i , ı dlfer I ar a İm ıııtna -ntaı ıı'ar edecek tiyaal bir itilafı ka bar «takti tmtjri |lar. m ada kî (caaııMa can >a tır mtaullycll bundan -ır ini"..... raa* oi> fltltre bObtmrlI kaBul ır - -.i- n. i...- ... la-¦a ırnktal Ma ktap enca ıikaı eiakrtaretıir. d'danet maddtye raj-r ynl atldı-dtn hart k>-I harbe kari|mr| baların dht" aklı mBıırrnc aebnl oaua Mıdatlına yeHar» kalmdt taya harp f-k.raada Mı>» Kiralı . ı .nnır arar -ı :ır rflrta MtkritBtıl ve rrl frHltrcrrb, rrctmie unlarından, layyare kandan ta mcmltkcl da* <-Biıi aakllttdra Infil-adt eaantetmı ı«*H va ¦atat lir. ¦Um •< ttrktya (Ibcna-uller va mtıaılar lılbaI va Mı-ır ....'i Unun • lamamta Batta af kaayanı arao cr>r«ldU|na* ' ırdmıanda keBama* um haul ola* ak olana. ınlr.ın Irıı-ll.ı /.l.ıl.n ı-...h M> r.lll ıı.- .... kkmır ıble tımtkıtdlr. HİKAYELER Aynanın karşısında ^Cumhuriyete | l¥VurxUAT ^ hlAİK SUtUnU n ıa jl.l - m_m - — Taşın ||ım vadim un uunMji ar gfj di7 — ıı.v,, ?*dunl? — Hani in imlenir. İn çıkaracaktın — Ba 0«hl. Boyla acrrlcnarak Balllıa Hanım )« rtnOrn kalktı fotoda! mı Un teini al* mak ıcııı (UI kain oku. SaDDa Hanım klrk ı-a».-:.r kadar gknjnıj •¦¦ ı UarıOalak tıl-ullt «Ota d'lakOn keyfine r- i-..- Mr kadındı i- ¦oraaı Crrdrt Baaa olSnee Baaal Br] ıırolode kendinden on yaı daha «*u kiı arn. takarı bir drOkınj ne rvlenmiıtı Tabii hu ırdıvacta en buytti «mil Balina Hanımın ¦ m 1140a. Yedeni Mrlahaı Ua anaaının bahatınııı lama 11 ıhtı jonnden lOrpe. ¦ bu atı kulun ikan Anadolulun aencu tu darlarından Rahmi Bejin k — f an -I .i/.. ¦ ¦ Melihalla kocan Mr ıkl ay Mln Iı tnno..: . «allnot Balı ha Hanını Melk-taall krajktlnde alıko nııııiıı Rahmi B İtlerinin (Okl udundan dolayı m «tem a -diyen blanb.tda kalıynı Takacıda m e bir «eliyordu Halbuki Beaal Ray pak kendini lae «eren t akımdan değildi rallinin ek-arn.nu erde «aclrl yordu Bahusus Mr-llıulln mlıınr olduğu «tinden itibaren tdaiıbvla Inınafl unutmuşta. Snllhn Haram merd.vrı.iFri bir lo-u İnip gıktıgı le|n kalb11.de ani Mr İla le-ın hlraelU. Yemek .. ..-inil.I. ka-

naprnln Uunııı «Akili Bir mOddıt Bjle Kor kapaklın aiırla«ıjDC 1 ¦ blydl Atık perdemden koran Banal Ue ye«eni UriihıUn konulmalın «kırt-mrır.ij olsaydı balkı bu uyuyup Pakı t bahçeden eslen bu I SSde ayıltm..;, bCJvUk Mr iklunbn da dut-ııdu OsUbs ken disim hıll yıkarda tannedlyorlardı Tokan btrtırlertnl mvdlı lenndra bu kadar solklrans hahardr-bilirler mirdi? Varı acık yan kapalı «Oılerl strulındakl sırayı darla Mr İpham 1010 Ktr.de aeoeoilljordu. Karnundatl aynsya acık pençernden Brısl Ue Meıanssn hayalleri makem melen ikinin 1(11 Ac aba rkys mı tdÇanta bu ıkl vaeul yekdigerlylr laıma< drMaı bir ,.11.e ¦ Zavallı Batılla Banımın saaM «er Udi Dlılert derin bir ibii.i 11 gr^ırdl. Parmaklan tırıl iht futograi makl-naainln dıllmaılna dokunda. * OtaklMı Baktha Hanımın msrcudl-petlndan bil- bihaber ftjıtl ıra eleri ne derim ediyorlardı B edbaht kadın Mr on Kin nı ya paralını kr.tır-ınsdl Bonnı uauleaeık odadan tıktı yakandan inll «OrUlıO yaparak nah*»»* d. «a j .r .: Onlar ınnkl his Mr »ey olmamı*, gibi Sabi ha Hanımı f ll . .- |: • Bu «U nah a arlardan İntikam ılın.. Kin elinde inkar ksb'.l etmea bir erir y -.eıej.ı ¦I dr traah-..II . Mr Nereye mnRasRaB M «Syk- iyi Mr ya la berıt-r mamla Onca im indirdi Wn sdrr «BM ta* dsa ke.-aurbM lapMpsml. w--Ta Mslptalv' f «J *P Okpr barsarsakM '* çn, en. «at. sn-amn aAmdı BMdBn saman ¦aRM ır llMIblOs amtırst — asam İsmi hm dedi. enmle amya rUnea ta Be.a,,;e asan duıBpBr camian M par san Çünkü ısrrda sar mmt «BaB «ar atanana asUuuaa mu lir BlOfflhçB cûfmfl meşhut Rall«4r Id'dtdTı-l pBa rabeta bar anarabcByl m at bat hasada yakalaKBcOk m.....uı Ihıdarlys mabalieıladt sıuıaa Abdurrahlm IJtsdı aal kln'.ıii" akur. Dflar parslansı slırm., Bir ka,- (B • ¦-11 iki fese, AbdurrsBfm Eltada-|s ssBracaal «ıme«Ue. Caaferden hsrant mt badhm astang tai laka» kanama h.sdtatai ...-«dt,.- -a,-bssMse» • sdSrrak m tleodl ban-naa 7,i Bra Uısar M va Ikl |Ba aasrs mBestaal tımtttrlnl tayMBorsa ——1 •.- _—— Kantalıarl, tayyar vapur'arı Surıvenın idaresi ansır alyassll nloyhlnda enk lyt ..jll Mı Uruna t — TtyaMD da| Isd-nmay' Drya -mrıldandı ka foaU kalacak cd -utarsa bonbBhmı karrlerıne «Spb-yı davet tdeeekMfdı Bardan ıcrds — Hani rotimlert Basal aBkHUn bsklum rr.ıp varda: — Bin maltlar i. ul ddatl kutkta. — Hıibukı dıkkıt edin din lasaah la eDnl|llm Hayır rınlıui ufolnmu tk) «Un lonra Halımı Bey (ildlM saman Meiınat daha rasta Vatacıkm kBluni|i(a«ııu anykadı Basa hml Bayi* Mriahau banca kapı-uu tndaı Mayi ederken İtabına Hanını m ıB-aahılnn marnım r.kmaal Pfcdt. rassjı. »Harana erki dansa vr •nhatrsı

— BMt tıBanls lytBBl sarı Şansıyı yretmen ı.nrmtı. b-ıkmsaU Dty* kr.a. ı. ¦ . a<yir. .-öo JlsaVaaıa Alıma) rlldayal InıiıİBdan sonra Cev.uimız Atina Şetaretine vasıl oldu Atına a ıHufntM) — TUrblfouln e •iti bu «un TSrk ttlı-rtina «ajniı' BtcH ra yanal har ını.nnın slfrr yi knbal «dns assa r-nra «BaB trt kada Be-1. avdeti Atana I ıRamaBI - TsrB ssfin Br Bryın mrıanaa Almadan bar msdd «ayt-ı.bet etmem V ' ırrMtr Uı tulUı mrha.'UI nlfsılrr b. mstanıye sam m Sanlı Mr manı termal'-Mır M Vratrrlaa neye . hBmmj ¦ Atır-sl 11 ..ıı-t: M VrıuataM, Ubı TBr» - Yunan ihtilalinin Csmiysıl A tam taralından Uhl div daleti hrtdll tıatutunda mrhmrıal ılmrbtr. Atını • .ıı-ı.uaiı TOrk h0kOn-*ı Zeplin balonu Avru-Paya dönüyor islonda 27 yolcu ve 40 Tayla vardır lir İtlim İlecıiriJi biıyUV .iı^lu ulaa M. Kloı lırır. I.r.ıonda prenı .İdil bin Ay ad ir* tabi olan bir raulkkatında demuti lı): "Suıly sadOr tlmehle nldugu muz m-aık ilk İlen bir • usundan ancak orada bu hiUrOmdtılık ıtılu Be ku ult-bfliriı. Suriye maıbutliEiD venli(ı habere gö ra elyetm Parlıtc bu-snmakta oma 11. Pomo Suriye met'cletl hakbınds kın bir SUrerJ lettlye bulmakla mcsffuldtır Suratı muhakkak ur bl Suriye ıi-¦inin ekserin bukurndtılıga taraltardır. Prınta hOkUmetl Surl rye lertm eHlfi M idareyi vermeklen nırın un'laa etim? Surİyeye (dirilecek krala gelince M Uorlt Msrel*ln -üsrrl de l«ran. ila i---- -1 i(i. Bir oehelcdc pek doğru oU-rak. ysadhtı gibi Suriyede bir hu>ıi"> darlık lesrt cdJdıgi takd irde f ranta ya) nu Mr namredi naran dikkate slabBe-cckUr. Bu nsoutı le Prsn» Adil bin Ay addır Prenı Adü Din Ay ad peder tarafından Kmetl. va raide la rafından da Mııır bdkflmdarhguun miıeuıu olın buıuk titanlar Ikl gBa asara giımls-karas da bS>seCaia ynaasda kta-BBsrsadtB saanj gMaPk ) «'*" •* stysrıı, . (ir>t.«fdtr Abdarra-sam İlendi gta.ıre Bbead ss ra sar da paket «erere* ılrsyt aiaıf ı Ra etnsda dtgır ılyareısl sysgs bsikarak kesdealala taharri atamam nıdaguau . .'rn- . stn-r«Bc«)B ısvbif eımisthr. c«rh vak'aları 3-..la. artın. M|aaıa> ada BSr baa lımisda bin kasıtbiu Himil H apariımaaıBds sın-rnn faik ¦sıla agia m MM.. ıı. yak. bssa-hta • acık staafabı Mthmcdıu ı«e-r(lst >ıp-laamifiıı. Mecruh > >n amhaıysr-dsas • ¦ ¦ .Otomobil kasanları ¦dr - ısı *0<ı tlımtbll sMında e ¦ • ' e DSb anal M ds !•¦ *l<b-¦sdba Idsrsstadıhi nar damar ah aio-a.kiı Bebrads bısmts a.d rasadı aıarss Faıaa Hss<m s ) • ı •• . huu niaıaaa tsrpsrah adjpr aaıaıts taralapmi|lıı. |s*lr Ciı . - ı Mscnıb Hı... hatat ir. ı taldırı ır..)ia arata vtlal snml|ilr. Intmariar BaUlaıarif lıltbsılıflır kir |fnç intihar atlı aTamltoprakt ds at ur İD Be ıın neiiı-eı.t.oe in*.hır tuıtı tnlapu-mnktadır. Intthar ı.»hb«au Barjcn-amyeH' 10 num-r. ; arde «baran Leman Har unun «ocanndan aahgı Mı mektuptan mDteealr olarak Ana dol. hanında Ahmet Beyin yanhanaaJnd' «ılifiycrkrn ehne «nırO!|l Mçagı «Ta-.anr aekarak İntibaı etmek U-taaUfUr Unun H naıUneys ksldırü-ssamE

TAYYAR aıartcvı uvatalal < NAIM \ tl'l Hl iki izmir Postusı Bart. RPks «ı a.ı'ııa atsa ADNAN 12 İnci pazarit^i ! 1 . in . ıı.ıdu ııuak BnKal v» (aı»abs fS>« l.a-de- •¦sasmB Cama ı .-mrua - | * Sk« rasnmJ basmda II samtaadS L'mamı ns> m^acaaı T.l.lnn Ispagl. IÛU ianbsl H.. ... Bsrıaıı 14-tB Otrl ıs Uf ıı 7.-TESİRİ. U6t Bıraılfiler Vapur an İMİ Mi "tlH.HT! K Uts NsUu Sakarya „V5PL Pazar trkao ulasna ata kamamla /.*>m |d».l>rl-ıl Mn. ( \l mııır-. Ol di. >mbasa' vs Rms) Ukelalartaa ul ¦ asdst i ırksı TsMsı k> •Mcdaı Mat am allında stsııulılina mursesa *d-e.ı Telefon huabul tII Yelkenci Vapurları İZMİR SÜR AT POST ASİ ^ İSMET PASAJ vsaar. II afUBİO* 1**7 nufl |swi um «atı I S ır OnYİMUl ^^İZMIRE",; edecektir Taht"im Kan mrlulse Velkaâ Hınırda baln nrnınaıas BsUracsal T«L ssambaj : ıı • Ve " v - tart ota ba ramda crirfndl re scaaoofmrj sosntahfıaa atsvaıaıtt Trlctoa Be\=(lu BM Ahdi Iırtleıer Bu İS *» ' aapıtarak tahllden scnmis »« llsıaa famsndııatarındas hlrlse tarparnh dalla m ı • vs j«s tlhıtlsd paıansds karsys aıurmutınr. BasdBB asada " Naasrya. SMstadı bir astdr ds dan MssO-sBndts bsrtbtıl msssmls bir sa ndala «arpamı vs sandal devrt-karsk telada s.laaaa «Set yakea dembı d >«!!¦¦ M ıı s*. Kaıaıtd Kanarıa. msldrl ısra-badsn knrtsssmsass. bb> srabneı arakadan sakteeel abda Radık«y'nde nda-> 1 onarı «ıısh nrptn drsaasmda «ahsan ara bar. Kasa araba una sdun mtlrtmn varaUe UUpsl ağrından «e«erksD arabanın mfrsnları tırkmiı ııabsıı aOrOklsylp lssmnKi"dır Araban Klr.m yer* ı«ıal1snmn| e* batından ve ıfirudaıfln muhlelir yerlrr.nden Sgır lurstla tabının v Inllur ıı rsar AH ıı, gaylp om âtı an le Kranli) kemllgınr iı*ısıttı hskkuıdabl TUrk trklıflnl kabul sdecrk. ınmut Bunun Kin Ikl t*-1 koss ur Bu saıtlsı tunlardır I — bakar*f asanın «»¦bata sadra sunehl nhraba «BH Bre HBgstd.p asara Oe«o-.. birden sıtamlşMar m Orataal edilmedi I — Tuıhıyrnm. bu hakemler tarafından vrıılrrek karan kabul *d*te|1nl teyit '.ıiı-n.eel Harı uiıı ıyettar svvıı ts Tunan er vatan n "-rut yakın & ırağını anSysr-

M-Pa,. (su Tunun «fut M Papa dsa Alıeıayı »unatıı M Papa. oradan Ptamays Teman mobadele bs»murshnt.ı U İJİ» ¦A.feLtltopUİOas. rafiti," THsamtVn A f i I Lat BhBBR ınnnur mrlrr muaıBalanm eaane murıfiath.: amal m &aea«. ı UUrat «erektir, temenni edertr. Kahire; «amSİyonu Sofyad« («d bir mağlûbiyete ı-.ımr«.krfı Vmum U1ıdu<>«gB brU.-HntlB va uıkii rassmrt M'iıUta Rsrı Bey .rnrklyı-:r «ada la mlle bir eatr naaretmU,Ur BM eveds II Ma r-' ith larlIUne kadar ıurnj*n>Jeror bklbtk e dilere t urlhBtr ııah ssDsaal te. .r . tem orılrtltrlr -ıtattagur.ı. t. .; rd'ltrtk ¦'elsrl. la-, lUta t.rılelerde rulu bulacak 'aatBUt Mlmekls alakadar Kin pok bttyfU bıı rcrclaal vbioi Rt sr bUltıc isrsddtlt lert isa» sdecek Mr lisanla — •:¦._¦ m tarife slynteumu rsmfane sır llmrı r rd.uU.lDuaUm.:rûa oafu bir bnuJr.ıt edan bu kıymsUı eten ıldksdartar. kitaplılardan tadar.t edrbULrUr Sıcaklarda Antlrld Kullanınıt -----I" II ' .1.1 l'mıaeUjıtrf Pnrrnmle goı rtmastıncı ru»e:« dlkkaUnnn celbrde». Pakı lir hakikaten goael vs r alrı Irahlı r«rr rtahalreılr Seyrisefain Mr-ter arrnıah Halita koped tasında Beyoğlu 9301 Şube ateniaıı Mshraudlre hsra tlür-tt lıunbal 17*0 ıpumlü^u-Mİ İdarr nhıımıs lıbnlu, I AfvıeU. Botcsdaya mrit-Şj . llfltfrl ' -v «ekcekBr 1'otasl spuru 11 aftat-alıta rl mim Ut GulluL Bod ıc tnuke .kt> İÎAK/flN KlHlM.İ l'Ovj a: ricatını Linuı. ıt postaa rapuru II lata nna¦sba tabam knjgg kal >e11 . i. • • Harbıyede .toonet " BELVİİ, BAHÇESİ Mukatnenal ajanknnt Uıc g Sıcaklara çare j AHMET Bey -... OmJcnHr- cwk kimse ııvumıvor. I Dcfll IBMCMr. DO- oo .ıılcla Ali S*l II IH LIP &a> A ATLARI SKN lOli.l KOLEJİ Cuu. Cn ¦Aat kıûrT* datetbu k^--*!. II KatH MV*ı«ı acaVrar. IMbb» • o lOn-n. earjen rm br . - ânkkkr km n'antata bav) «—»-- -t, nfcm.ıl»-. İka «¦*¦¦ M>n » aşttlr »kadir kar .¦ 1 B' T* £|.ı IS ata' ^dı li'B

¦BaBtıltU yıkat Vıol laktan» nalı* l"'ı'"ı. laikli atı ııtoSırı üa •«a mcVup ifiiUjı.ıfnrııı. lı'ı.J ¦.! ı-lı-ıı- lı Iıı İMİ i. LİF» ,_A ATLARI lEHMFI) Bıry-Sı/ asmnı/.ın adaını degiIsiıüzdc oı Ikıı sıcaklar baslıyabberi peçeleri1 tılitü ndnnı ba s kuru? Mr masrafla, ben. karon w< çcKiiAun -jbaha kadar rahatça uyuy< 11 S ATi YE a ı; RESİ YE VANTİLATÖR Saliıı almalısınız Merin han, Tünel rrevdanı. Beyoğlu blıkfiık cvl Revadır lafiinhıı] <« İşlerimde vasi mikyasta bir inkişaf imkânını hissetmekteyim' (tatarı aaaı aa aak: urk*rnrae -a k» ¦ac ıacıı auaı kam uakk— nkaaabT auııi» aa-.u ıw jn 3>ıv atue afaakk-ai uymatı mntıasım-ııala".-* vıııda ur |-ı .1 (.'tavlat «fır Ul aılh ¦aalkrınrıl.r mlrı:.a'Aan İrr. atanır 1 — Yaaferttaa Ç-ttmü muKıll^lndei ba« aan Uarılı.ar 11. İl nucııab -narlını Mr cdrlmar- ıkl har* va kıifiı İla amıc.eı a>r..ı<w tan ınrlır atmanı ı aartır.-' kHbc.1 aofl n*n>-: *>1 u-lalı VaU atin laakaar. banral <t artsa ¦ııı " aaa— vr tna «et Ur m ahin aat* k ua M a-.anarak Ua Ut kau M- .ku a- Balla ılı «d. bu h.U-daı. u-.ıa». n raâflmk kora. nvjrfaû Malttı >r nlaar Barut tv 5a»!*»• na-ıaaİMiı ----- İl" ¦at m aaı ıı »Bı »aı Cıadar 1 — rıatiı ur Kartal uıotı tasanl I** k«/« aanatV-ta M •aaaâaı aa evlek w eE) kat kanata r*» «wYEDİNCİ BUYUK \TAYYARK PİYANGOSU\ l. inci keşide: 11 Ağustostadır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Ayrıca ı 18000 150(10 12000 10000 liralık İkramiye ve 10000 liralık bir mlikafal. Bu kesitinde ceman 3.000 uumara kazanacaktır. YEVMİ İŞLCPİKİZİN HIR KISMININ Mt.CCA-NEN tPA mİLMESıH, KABUL EDİNİZ Tı'-varmiBrnr* V*all Mtataa iriaJııatımn-a'.-arn Hata kr I kaaaaaaala kk.al ¦ >•:. mm*m tak. «ac-uraa illi mt I ¦'fr-roa.aı.a. Un aos Hta — ¦ ¦mat —an/ltalttaır ba> ı....-akar. itan ** tela e...,-ji «rcduuı babaa *BV ¦ •- İm aareeaal krtttberln lf-„ ; laUl.aOa Ur ki.i3ir.in Ubh turrtl-k jk^¦i'ir.ı kahvl rdUılt. (ila nmao tir lavrab kaıawnunıxı ula Hin at mu. l^I4•^«e.'^;u.,',''"i,"• Kamyon nakliy-rtı rnûlcalıhiıiı bu yen' ALTİ-SlLİNDÎRLİ ŞcvtoIc knınyonu İle kâr!?-rmın artac .-»m-H t-*. .•.,':..;a«.-Urt akataC . ; ı. .. ı..,.-:ı iu,,,.,., 1 t«a-akWsr teaaaD BBMBaBraM av ıtftta-rı kâfadk- atbi ıart.'.'t ataaBalM ram a«»l abı.t:iurdırN 5ra-a-may.r. alil f|i I ıljıilı ^îfti^ * ^SvHS-^ pu îAadel. yeni ÇdriTOle «a> tûr-ttlerr at ılı. sHlndrrll an. feıa- lurterl niyetinde daha fasla „ üa mdelHkleri labdlrkir mu- yük almak ktblllv

tllerl İİBm- « °'ot>"« tahlplerial» t-ıU-iı ifade eder. Y«nl kamyonlar--1.1.1 ıl.ıhlllrıle ekScrM -,.ı-m Hır-ala lırfaat «8-BBB» rol ta raalvk» »Jı ybaal k, aaacaatl. kat tataa 7atarak •> uma «I tavrı .takır iklkkaa. BB tafai ataUk ataaı tkaıuaL takrr tfouctm eiu Unkdu H.taKlauM-r. fadıkn ır> «aenaa lian-.ı. ., -.11.ıl lı 1. l-»takİU a /ıık jiiiiI. I»| ılı» İm bir Btbl. TB artır r.ulobbtıııu- tmuuıa (arlı (Ul. ıt-anı Hm 1 IHl.a-ı «ere¦al Kavra)|ı Hanın. Iatlan «Bn tu 1*1 Hali] barlık arnnbı naaa.. aaraaMI totkv-ı itila a—a rakının jajılukı.n anr 1^ .Mi:*r«ı ilip «AAIIARI ktaaakal Balttl ll k>. I 1 mm: tVau ktar|>a> manan atrakaa re Han-. a-vUtdan aidatı erc Hn Ukaa hain ktaku: d-rat-d* Ipaktk «••¦a-L-n :kl^~AttMl?> Leyli ve nehari «I-ffîaİKIHS:^.} ki;yzIatI lisesi SâtMt Draaaıynk.: Cifle Sam.lar alları ta*bıi adamı. <•„ «krrcki h^m,. ku>,ı v< baba) I* afaaı». eal (ana 11 den kibarca baflaaaıı,»'. aaaaalarl eaanarKtJ, »aurfesl, ...-.mU «ı.ni.ri .aaı M lu daa 17)* banardır. Tttrtaaı »t. ma. »*n aÇ*::?r:;^;3*:T; istanbul ithalât gümrüğünden: rlylaJajcrİM daha vat* atfk- yotaıları zıyatktlcsir. aakllyal yatla Mr Inklyal lemla ada . rauösetelerl, nakliyatı daha ccfllne kanldirlcr. _ aab^ıtte yaparlar, bftlûa »an. aıkı Şcvrolcyl kullanmış, (ş> F-khiuJrn Ju/m tarif . lar kep yeni Şevrola kamyona bxsq£ x^tv%l "ye,,ndc ,cmln mMir-alhn. az matrana İdare r*?!^J^a.^Jgffg jı— gkTanblSana^^ gg» »W j^gg l.ndan .ahn al.nm-ktadır. Ku balmıyaeauıa. İtkdlr ederler, yeni modelin datva buy-k. A-ı.k iL<caıi.n„ kİMrlvla. L'rnra/ Aimtmm 5EVROLE KAMYONLARI - Ga>c«J Motors Mamulat. Saadır / 1 TC" E m Ot raııikb arfierH.Br. brd j 1 Hn M BB ¦Keodu İp ¦ T AC »1 raroak nnaıural 10 DİT 3» Ivkat t DUI i» PacaA akcaaaeat 1 JMJ İt* Drrna- scaane atnaatı 1 Jf.O • blaatatael etva Bana 9 Ct •17 1Wİ ınap I CIC sat Pm=*k tpap 1 İta Ba* tuvat -1 JP m l: ,1 1 ,* ,D * 3 CKE Ul Kaımır 2 JEK »I 1 .İlli. p 1 - .uk J Dauıel 1 » ıaıa „ Pirinç çabuk . . 1 »s 1. Demir fi bak Ade1 Uı'.ıiııaeı tra'jk l-.ı-tlrai, lalllkll ~İ , M.. an »ınul tandal 5*nl bakar 11-l-faV larlhınttn HıbaıcE lı'.an'. B>B|rOr »aiaatac: >â Osmanlı Bannkası 28 Şulkat 1929 tarihindeki malî vaziyeti

Mevtim-.! ve'naüübat Dflynaat bı.ıl | Sb P. Ku» ""--ılar-nn lv>.İ>ui nh-ü -lıl-n.S,l|U|IHtl — i. .ııadı nhn ben ¦ 1 ı. 1 al ınul ul..- d mcvcaı nuku lûu vıdı'l avkntİBf vc ıtfni.ı TıKılI o'ıın. ruıdanaa anar fa<rn«-ıl.-ı la-Uu'.r l>oçkJkr Cayrı rarrAal nıJlı.- ta aruoılyt alu.rfer-j rannl Maü- kkanr-. A II Bad I landbmvı Ibaı edilin lojnoıno — -» Nlrımnaa»! 'i,vl\t7! II S Ihıly.ı JıçeI.Jb.vÛl.l 6 5 MrdrM radavtllda takınan buknod» 1,06401.118 I OiıWr.in..'.Bdan*Btktre.tkr v. a XMto.J*u İt - ktoalto. 7.IIİ.m 1. t A'ırıkk hetafa Carlle. a.an.0011 II II YaoVb bnanktr va braııı «nleı B.IU.H! I? 7 KabaDrr kbA4lb » t Matrkernb i" ' 1.1 -11 1 1 Uaiı *aa.*ht nltafa aaaaak ıtııar Maaa.ıt.. aafl ra .«aan krkbk P. IkaaVr *9:,ı« 9 I mıiTO 16 ta tVfAmt >w « wn\ıaı t 1 vır t tata!! T 4 Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden: Taksitle satılık Emlâk Kİ 111 Jr • ıdı lı .11 I. ı[ı ila! .ıım İr kuretı'.lıj >nk«r,ı Nevi mlı 11 ıiılUm IJra I Hane 10 ? Tuğla Perunu 110 ti ho kanı mü: Brtbahk İSO Devlet matbaası müdürlüğünden; ¦-«an talfcy oholarn 11 ajaıkaı m O* n-alf*--!, mdlvıekkll rno-n.au: ılarln da har fun kanavyan.kMaaallna uıu» I Iltar. AT '/ '.1 rı dikkate ıdtm Ikın çıkarmaca anobuı A 8TAVRO HARASKEVA Llrndi-VtRONUb ııcaırihanEtnUlc ballyaa, UUlUlın I Uluma mıbni muhlinin k titre lltn cylerlı elrndlm. derler bcura-llııneıi 7 1-ıik Ana İSO an rtrkabauV il Dikkat 100 . Lll. , . »«-sır Ana 100 —¦*•!' a itine İTİ llıı Atı lı RıAbac MrUrbiae ,.:tı. küklt a nabet 300 9» •m Abbaaan»k -Jtafp Dtjkerrer $ . t» Bıyjtatla Nıuaı .-ıddoı S 50 Ul AvanİkuU . 4S Arıa İÜ ııı *$.! ¦ ss İM r.be mevkii II ISI NUanı Caddcl 96-34 BalıceU Ddlünl n 310 ¦ımırrcı r"nuJ'U>1 .

.Iltınek im .¦ bllmlı/oyede •an!ar«"ından lallpl-rhı ııı Hı Jı «ubrnMıe müruı.MÜkn. iıılıb. ırı ııı ıı d>t>d>d>d>*> 1 ilâ 8 rvlül 929 da devanı odecek d> t>4>4>4>4> t VİYANA BEYNELMİLEL SERGİSİNİ % ¦ liyaral «dkılı. Atrapanın en mUkraimiI nıBnayaat mrrktıldlr. t> lıiııun AvnBtnrya tanay apanıa <n muhlm detleelcri ¦ İti vt ucu t nai aana tlmmk lı,ın yaıaat lır.aıor lalılıtı «».tarta *> arlar*thaneaıatt alınabilir. I.knabal • bljaaa ( balya larlk.U Danaca # taaat aa katıl »a avdkri baMI | III I Bra yettn* len Hrad.r. HavtyM t> ı4> •arabaları aa aaaaıtal laktUcrl kaıbakna Gataıa M Pttap.ltt t> 4)4)4* karaauaaakl Ftala »t.ıkıl ldartbaaı«*ad«a akaabilır Liseler Mübayaat komisyonu nv..al,.,.l... t— benkfly lu HvrU tadanl leıhıve takmundı k*iMİr cerceta vc daM3 -raa 2 Bibini* mevml 140 ıtaraja a* ab. beli raeeaalar. enanra kapth art 0* ey»bla hklad pata* M-ı «kalt iJfcBifJBılın tabay caıjluıa konakyen llıSruan 56 "BULEKS,, latanbul Ekapaea Vapur 1 jyya; .:yİLu.tri mıuıflı SEYAHAT tataabulda Boran ı No +6*B anana BAMLmoOLG .... Dr İHSAN SAMİ Bakteriyoloji ttboratuvan Pak dakik kaa lakiıiau ( Vaarrmaa ManulU > kûıryra iadad. ok. v> aataa hııunklır ırt'un. lıkır, ('¦(«ın. ihlmi lak Ulau, 1">ji aatavıkupl de bn* akıma ıc mınlnr muayene* favanı olumla Stilim Maktam Doktor Taşçıyan ¦¦¦¦¦ Yarışve ıslah eucümeninden: ¦¦¦¦¦ : AT YARIŞLARI : ¦ 9 Ağustos cuma günü Veli Efendide a ¦aaa Sirkeciden hususî Tren aaaa ' 10,000 G< ».YİLEK MARAZASI "i BEYOCLt TOKATLİYAN SUTEKAZİ SOKAĞI NO. 11 $ MATMA/KL NATALİ ve STAVRO paraskevaJ Sabıkan sivıını.llo mtfıa— cenirllk *t kadın caraaaırlan ö I ¦ i l-o''iı 1,1ıııı, frengi olanların naıan dikkatine Dr. Horhoronl Ankara müddeiumumiliğinden: Odun münak< l'ı ıl" .ıı. -I vakfındı PaıtevnljBl >ak(ı BiaTı difteri ailıarn •* naklü BerrUcrlrlr uekl pa animi nıUteahhia Baare mubaianaa muklerl aoba odunu nıllnakuava ı t muitti talip «Mania lın n laUrak rünek İnere afetti dardUnrO «umarteal tr-ıı Bakar m acın minör perteı İdareline mal eyiemel istanbul Tuz i ıhisa rı baş Müdürlü iden: mn aaa ı I H Ie Ankarada udemiş Beledir «-inilin: Seyahatten avdet daaandı 13 aaatataakl dk> laMM Mabraa Kampına İlenen «.ırana, nayahaıladıa aıdel eaaaefrlı ur.ıırn. . -. • ı ¦ eaaU t-W M U-lt da kaba. Haanklcbır »¦¦•>¦•> Halı. • *>*>*>•><> fHAI.r.l' YACl.ARIÎ ıhı d> ¦ . i, . a> Toplan ..•hi den İM ZAHİT AN '

*>A*mH Al» anma. ¦ ¦4>I.P y.a.dc D'Ekrem Behçet Bogai Kulak Kurun ME8HUK LIP e. MATLARI Postave Telgraf umum müdürlüğü levazım müdürlüğünden: ARSEM'ERİTOS Zafiyeti umumiyede »8 faali1ı: ¦ an ınucı-ıır ilaf (Arsonolora-loS) lurubudu.'. Eeionak-nio <ra açla defoları nd ur. Doktor A. kuticl Posta telgraf levazım ve mebani m iidürlüfründeıi: Beyoğlu mal müdürlüğünden: Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul. Sultan Hamam,Mesadet Han damla (inme» tartı semen romatizma âlâmı mafsal iye HAMIZı KTLM t ASİT UMK ) tTJBaajrt^fli Tıp ala d rina, -ın ınbdB amb-uv ( Laanem Mratn-l eu uranla. -ı. maj u tart» tıaiUbanrlm lanıuakMaVi Şalclvn müeaacaalı 15 büyük mfllUla. banm I -. I !a- r nrikl ile lebârtenaaia. allaa utuabalaB lablı t rHd idindi bul un aut »tanlar aneab URODONAL aayeaiaMİe balla nU bilirin Zira arodoaal; bananı bartı balleden yegâne «addedil bilumum «u akanelerde lanlar. i Levazım u .\yi)v Alman Kitaphanesi içkiler inhisarı umum 1,000,000 (bîr mil>onl boş şişe Inuncalae levllkaa kapalı mrl uaalllr atlbayaa rdiltcekur Zarflar [uaiot tn Cnmarl ol -nnn maal İle kadar mabayaal bomrayonu ¦ Hoca kanal cdllctekılr. Taliptir yarmnmtji komlayoa kllabaılndcn Afyon Nafıa baş mühendisliğinden: MI^IIUR LİF» I-W* rankande inak caaVeegt evvelce 1 | Woiiirtrrmir.ita yapılacak (malan aauUje m uoaka» m Mtnaaa 10* - M0 ı n ¦ • ¦ İM perpembe İŞ ACENTASINDAIÎ: Kkllp. Iiıimu İlanım, .--lıaaip, vtınadar lakılldar. odacı. Mıaıabdl ı« kapıcı alarak himukal oıı. tt mlı.ıahde* ara- Beyo«l- Atrlka Han U TBcs'ul Mudur M A» ??3-$C Atina Sefirimiz Cevabımızı Yunanistana Tebliğ Etti Vergilerin hikmeti Cevabımız tebliğ edildi Siyasî mesailin Hakeme havalesinireddediyoruz « [Yunan haricîye encii-2.lmenî toplanurak bir ¦ı- cevap hazırlayacak z\ Atina sefirimiz avdet ediyor Gazi Hz. cl<ku<nhuı Mı. dPn ft.lt «inin, >« fak silerinde mn evaı oldum halde, SOCUI h İcra buvurmı dnaru Dotmabahce .İçirişlerdir. rayına giderek defıe »imler kaydı W Catİ Hz.

(azİrOMt • Irni-.lr rJ'r İsmet r*». llz. nln avdetleri ÜDfvckll İtmcı Py. Ha. ıs ogattoMS Ankaraya avdet bu-yn ra c aklardır. i-ı ı> ı IV ıı,. dün akısı» Olomobillt Kartal Vs Vakonıto kadar bir tennıOh icra ermlsi Galatasaray - Altay maçı Galatasaray 1-0 la galip Şehrin plânı Mimar M. Yansen Maradan geldi BugUn Şehre m İri II e görüşmesi muhtemel Pd. Yontan yeni pilAıılarını ya-nimar Yansen, dûn Ankaradan jehrimizc gelmiî ve Tarnbyadakİ Tokalüyan ot ne nazil olmuştur. M. Yansen, An-karsDllı imar puanlarını Alnıııı-yada yapacak ve gönderecekt endili dc. icap ott.lt çe Anka-raya çekçektir. M. Y annenin letaobulan imarı bugün Şehrrmini Muhillin Beyle eörtû}mesi muhtemeldir. Muhil lin Bey M. Yan-¦enî, '.-hnıı her tarafında çjer-dircf ektir. M. Yansen bu hafta İçinde A İmanyaya avdet «detektir . Efganistanda Kabilde fevkalâde bir heyecan var Şark Vilâyetlerinde anarşi ve IfiHşaş hUhUm sürmekledir Pattan* ı-H::^:-'..mn sark vilâyetlerinde auarji ve ij>ü»a» hüküm sürmekledir. Bir eok ııiilüi sahihi kimnele-ri hükümetine anı muEtek Modası ! Dünkü at yarışları Muntazam programla yapılan koşulara halk rağbet gösteriyor Koracoboydeıt (jölen gönç cokeyler Güzellik müsabakamız Bugün güzeller filminin alınmasına başlanıyor f Cumhuriyet I Ucuzluk kuponu 10 a.u.lo. cum.rte.l fC'ü'mhurlyet'' i Ucuzluk kuponu Ucuzluk kuponu I Abıhayaıın sonu Amerikalı milyarder birdenbire yerinden fırladı: "Cebimdeki banknot destesini de çalmışlar!. ..,, Oiye bağırdı... — 17 — Ih» .1 M nala tııa«b ak hrp *¦-» hu Mı, hu kılı (atrtakrdl ffM Minin- |. tinini H.İMİ. t.tara M. lllehh. Kaal Iı —.1 ı .( ¦ ı. • • |UTUİ .........¦*« Uı ¦» «¦ İtin. *-«.,. Uı au dun». «ıı. .~<ı*.......1. ark ılı, ,im .MU trtiatn mUtaılı- parafı mn arrdrntr bala» baJa>ı-rup mada t —- ı.ı na ulu . ¦ »ıı-»pı filimi a. .ıaı .w (flk> nlıııa -hutbem. —11— nntn» m mmı ı-ı»ı ••mummmrm ¦—k.l Mı tm «*>•••< MIU tu aıliitUnn ¦ -I ••.iiiIiUji |. İnat I«*r ...um. ¦ı* u nıı*B -. ı-l. ... ı kan» n u.ı-ıı kaıkn Una Baarllaaau. I ık ¦ .¦ Ik) n.ı.a. har an tepkemi vahlırarah ır.aa halanın — Tan. ban- una aa ..ir-.-ı.. akıtonl-oNa. ka« "v - «rMıı' Mala ı »1*.Kını a» u Şehir ve Memleket haberleri ¦nallar sergisi Me-va ve sebze Bu seneki mahsul çok iyi ve boldur Bu bolluktan dolayı mey-va ve sebzenin toptan llatı ucuzl emiştir

•VUna mr meye» mnt.ıuUaıınıı' orn iFlaV Alınan maiamaia »ore> Mnnna— Ram. atı —iiu. ınaalauını dnru7ar_ Zalrn İlindi ıak vara tahin— PakaL Miat fini. Kaal Dknımrrlln reMifi uı mll> aaı 1 d. .ir... ı mr I tak ana... Deminki «¦¦Haaan HMH da aaa 4a ı.ıın.n rlmklır O.ıun ı-.lonuınl«aUııftn hap» «mı •ıralıı.ıl. lıı »la ¦¦¦Iaı ur dl.n.alt I.Uııııa. — I-..-..... iiiik.i.ü. amım. «MI aaad (aMaar* CaMnUara» naaa nida da lıınulıa. m kanan ana ı.ıı ı hakdl banlarına da bnna brıuı Uı kananla (dip gri-f"-a.-ııılaaaah Mn hap I.ı.ıl. "ı , , ,. İlikti ı ahi ad ıhtan nuı ıra. b*p Urdan ayal »danada •İM »dibi. (Oalrı Iı.ı.ı... «..»lal liıı- bn manalı anhıalarıa alDaadtrlrclln ı. n. . ar drmrk «111.1111' 1 . ¦ . 1. . .i . 1 .1. n taptı* adeıale* na •ardır Kar . ..-..i.. butun n.. 1, ba* 1 tasarruflı bıdlarnln d»dlhı>4ıkk fal k..1.. lıalla kalUlırla laaaaUrı tak aıInana tatar, •ah - ¦¦! ¦la Mr hadi-»!*! Iirrkrun atlına hin lafla «ipka pal 4i(i baka» a paaa atat Ukalan aaaadaruai. tama da tatara mımaıı. u.tandra paralan talan, arar a aıalak rai »1. ... >.... ti.. (İM »1....1.. rn-mı |......daa m ....iı-ı.ı.k 1......i ...... .1..1 .•.ı.ıı .daimi Ma- .-aalaiHI Iaı lup a.ıM.1 (aVarnaat habU almadı İka barak 1. bal ......." - 1 ¦¦•aıum i...... mııhıal liıı. taataaar.lııla ılı.lınaa lopla lıı. »'4u laBal. bn adama» da a mm» »nn r ört ar mfl-taalarla Mr. ba aa bin. ain.a alaa ba palaları atatmama na tta-a. -ara.IU..1 ....... a» nal aa .MI|aaaa. . Uları U aarar.aan kab-aaı h>avaa' •rain" »•"•• «kll.pial.llkn hr.ukl eaetakan. ...t-ai.,.n ,eetaa % mm» laa.ıa. Mr barka uta. ...... .1 ..11. ..a.. 1 • (••• »--'•"• bat Makat tarata hanadak »u lan .a . tatp man aanaa lıanlır l.lapırala Myal>. ..alınmalı IpVt bn e.İki krara .rıek aana m bahir.İn .ık..a.. prana l-ılı. ı.ı..... 1 ¦ ¦ 1 da 1-.....1. nıilrnrda-na ımıaunı pah Irl lanadıklan Kin hanı.ıı paraları .. 1.... ¦1 .1«¦ O aanun bn euarrnfk hıımrlıtı >aValilimi a>l> Ihı hlM datıl mahraııaH bkr (ala aldatana ha ka «ara • .... 1. -ı.ı.. tmUm im utla kar I batına katara t • Iaı a(l glm\ hata, kar 1, n.ıikiı 1 .ı.ı naatl Mm at İn ba nata. randa (aaa ¦ akana*, baba» manamı ¦¦« ba.aıda balla Mı aahıar »ı.ıa| mı aa-Ua.it ana (urt İr ili »al .1......' ...1 ball. 1.>.'.!. ııaaıld. ' II" da 10 rkn 1 1' Ifln prrdnlnl kim ıM alma maiaıı ha-ı 1 bcıkıaickı oh»..m. bar. ¦¦n .ıııinaı nn m*tİlli man hap ti rl ¦ ....... amipti — t «ta kam daman. ba*. tavra 11 bar un ha »İMİ , ..1.rlı 1.. Mimli , „ n mut (İM ma* halkalarla eevrlImH uıun ........ a., dam... Dünkü at yarışları ¦run kapa naal IIM lak ' a,«arı al :PM aaaira tabrırU-alalI Bejan I—!¦ İlki al Inal-Ut kınalı htrlorl ruaaafl at lıulllı kıa-... laları «ara İn,im kuralı r>-rldhaaı da tau - anaaaar tt .rra İla MP-ıl¦!» Ura

r. Ikınıl »arı, dbrl ¦ .«inaan lıata iratla .-ı'.ı ir *.rtp .11«-1«'» krıraklan ı.L.ı. rdilmlıU. Mranla HM matrr İdi Kaaraa 1 hareaa ı»«ı Hıarhldım KU-(<ak l'nlla Hrıarintı. 11 İD". 1 liıı... ulur m kaıanarak al II ntnnm İi İt En laıln muktlal aaaaaa taanra it bnna llt> tancal 1 l.aıı linin mukllalını kaıanan . rı İnilti lahjll adDaıi-U lama ar kırnak ııımı "'1 Ha«.nl.r aaa maUraVa katlnrnlda. Krylıı Ml.dı.,.1 Hamla ar al I.ı Mnnrilifi Güzellik müsabakamız abları d<n ra (aarll kam 1....im... hay c HM a Buna rıımı lıaJı Olan Kal bbınlıbc pek ¦... MHP Ad. İye ö e > l.u l'l^llır. Doğru O o AII m 17 Banliyö halîı yolcularının ıjıim.ıhı ne7 l'ır-ımtı ftaı Ha. 4 arpa yada uta la bal »aman kkıaaı gılan aaaaaa ıraaf kama laUaa atafcaı enam pakar ata, ft Maydarpanaıta - i" dakika ıa-ahhurla |aldı. Halbuki bu inala yoknbatını dnık "Ina •»-pur mklaataamt aUufaıdaa Yerli Sergiyi İsmet Paşa Hazretleri açacak Sargı yarın Ga makteblnde kUa .il.ıs jr j y ıl ediliyor U Hak'rai kabaklıları Yeni kanune nazaran nefyedilecekler aaSavçatn aana ı ıı Imala butttn TBrUytvtfa 1234 kazan yakalanmıştır Tnm aneakrıia tan aaa ı ajuaımıa ¦uta mer%e*e tarnıaauı kta mmarıırl' •ıraalfH BBaP r.lıt npaı.laıl dnadn Cıaıtn laalifaıaa 1 man kut kartal a laıaı bir lıa Yt-ni Cna sanakaatltri >nı me uınlk han unun mı lalblkina X afal' totta haplo^rnaUı Bir komiay oncu Dua iflâsı .-.I-ıı., ¦. r Kcauavıırıı Oarnan tttl ti. Iınrılnda kainin .1 ban lira bndar nıan boıcanı 6u»(»*!i"i!»Ua*rn .llaaı lalrp »n*ir Huııuılıflı Muaiıı aadr kluılala rr lalı'. !| Anlı Iırnaaun konana- Bnlak " İp Bankalarına da bantla rmı leaDrr rdranadUtndaıı praireio rdıl-nUaUr Ra nalyri ntlttut Oanına Zabi H lelanUp ilişmen aıaninalıdır Ticaret m Ud Irl yelinde Daim! bir sigorta komisyonu teşkil edildi flıan m -ılırır»ıı—a Mr Horla mimi banik.i~.il ır4lıı rflı ımıtın m Peır ı-ınn-ıia Peri i'., nın mıeırtı antarrruaanıman kabdu ıe lUHardajı Hacı üar<i> Dr/^r ua uBJal bMunaı ak kaldır TU knnılııım u)dı bir dala '.B^lınaıuk. Uıllaata UtMtıaaatı UMıliaan UıiiMaenkur 9*»hBr Itşlerl

Yıkılau nhliDilar l»r>.»tl.. . vt ı ¦:¦ -1 .. nbluniııı vaıulnuda bdalanmıpiH Ba nb-tunlar dal., (aala <akta*n uanum uanUı (Ok maaıat l»U,.uı. nmu aaneadlnaan KvUıl at*ırai tundldeu Docua anune irpr-.UU Caıi koprlUuoün projeni (ua knprkallnUB pvojealnl yapaıal ıiaa tYıuıaia mubenaiBndn) palan nMB'.upla planın ifanı rlıSın.» <**mf it Mr onk matkan Aerapa a«prııa.rmam alıaaa nuasuneler nataıı aik ak mı. Itpııı—ıı... ııpılıralı Mldlrlbnıı*.: Haaaıı B- bugQnltıde A t ru palan '1aı Jarjiaı. . a ıt.hldea bir sapara aarlynr. Kaıanan beklavtk uıuadıo da Ka>daıpa,a Anllndt Inıua' ıamxcO t.a, ıfraiarl)or. Blrnı eaal» dP ta dı Kndıkdy ve Haydarnata Ha kdfra nrataada «>n a>n • a parlar laiıfaa . Çlıktl at aaaa ba lal uı« ¦<-ata jılralaaı aa* lada dar. Va 'laıdarpa,a yaanaann a vnaaar Kad ) andan kalk no H4n da-.ma ayakla 4armaca makhlm dar. Hata h> .nndtrtnt adan laa aınar aaa bana aandnıl andırmaktadır HUhıa I.Ur»Hamı diletmek va duaaaaacta mecbur ulan bir Idarn lala mm .ı.ı ıılrl luıum ¦ ardır/ Doğru dngll ml7 atckcıhka aıtanaaır Bu ıı ıa—... atrıt ,1—1 Frengi mUcadeleal Şehrimiıde açılan kurs bir ay temdit edildi «kil rlrlin P.FİmıııU laianıu ırldllrı. tar. 3a. «ı(.r. 11 lara İÜ.... .aıadtım a bnyvaıı hlirak rtlrnl almaıiuı l'ro înmdı II (*.Mrflmodne n(mı II ti bum .lib.ll a nıu. ır llte ¦MıMrn Kim.in yakanda yaıılı sUıel-lerdca apaZulakl ınaddclcrl dlk-kaıle ukumalnnaı mn cdıria. I — ıı ¦ kakam hayali ı—-¦¦ .ine ..'in .1 ¦• • ay -1 ıı Ua edecttlt: I — bn 14 (kr'Bn dnrm md ParH İbrahim Beı Uralmdan llllmlan Bu ara. nanıa~.ı... "aa. naaHaa. jffbj lıı^~.ıı.n m akort* paaaaaaaM itcarııleı. Oaliuılaiınuaa rr.aluaı OuaBa KaataMaBıOakl I un taUOdaU Mr a) Oa ha uanaıı taaıaaitau Hayrata, mııbnıın raan.pap ta ktrıltn taka» -aaa Dakbarlaı aa •mımm "n.. -.^ta^T^uaa«rı ar^T* *• ıı.at ı ki tıp aananV — . I oaarrelalaB Ticari koOparaUtler bııhtUm kum ııılnu lan Mtmm a aarai kmaaaraiılvaıı aal UnUtaU mamu liıtuılaı cenııırıı dbn BtHU|UC K l'ırkaaı Balure darında bir nejall ...-i,- ıçlunaı akırımlalemu l(iUna harareuı ıHmuı t* canlan urreıl'ilnın unrui. kavdır'nln uta» Ifr mrıy. İrilik -lıı.ıı lı.n.ı lıtrylnlı. Mnal mevruaırrUmtı lıkkında Mr lıkır alın» rmı malı alman nulD bU .....- -. . ... ı . • ırıkiD Poliste Yunanlı bar kıratı kiataıahı rmaktraa-n tabrbkUaM tar pak lıaunnlklıı raaaa a-nUa 1 mm, atata rtanar m-aa, t. Bankttl «m,ı —4ı paba-lae uratmdaa hl atkın I mjmâ npnrlt aa-a* -a* rathaaaaı Sefaretlerde Almtnlarm »İli bay.a-M Tana •¦---'— mmm tarraaUan aaaktnkdan paMaMaaBU ahnaıı arlara, an-' dm m tk aaaml inamı rat>laaaMar

Tdbrhoâ'şlrtı-rtl thtual -apıtıcaftı havailH öoq-u deflıll aaUraıanauam Taıtua aiia.ll |i. »ani motaa popmak batfa amupu *kluklraı InJumımın UU aıkl ¦kara mbakaral rejldal ItanunUgl Ikuu Iraaı allarına alt ¦ tndalı uaHI aanta). hupıa »ibaalı paran ana marta aa-rıoaınulaj. Ut OM Ura laaU ularaa oiı mil. ı liii tanı liradır laıla ılaıab Mr alim Uran kalıl ı4Mayu aıuuu haı mı difiu aruivian laab. vaıtıtıl .14» nllUnrklnJU Bun an aa-badi laMIkalnrın jaı mıkıralı a^la latla Unala.U Pa maları n ..aı tana tap-lpa rtuuıı « Ulıa.ı.u-.ıı. nıara tanunda rapd( Mkteepler'} *aa—a— ı ¦ ı 111 ¦__~S Yfiksek muallim mıklebi nuek muallim mı-ltaBIn* ItTP- Ipu) arıt aenul Hin toraltl »lire dalmanda kalaba kay I vt kabul olunacaklar | Tur k.ee CuoulunyeU labUırlında buluutan. nif.ı ıınr.l bati mlıuıanı mlnutU Bu l.uvuıU Emanrllm aalaBirr.vai Mr aal aaenıaUl kl a— Ba hareaUa aaılauauı BıııaııtUai laı,l. t.r . .İTİ.d lı.«|-. latlül nmâ Tarknt tlrkdl İren... rtull «tınımbml iaaWiUa1n.il Ka m M M utlnrı mn re Iı.m >n met-.. I Baaaıı a M ba balla mada 'Tapadan ktarune mııaar •aUbnaaıtdıı LcdVa WtH... «Un 6, (.ttaed' ı m t m. abdan Ha-ı- a <ıa*anatn.ı Uf Fana a M lamaaaaa» aanaamaa B ¦ kar aan tak puıaı hakka Mam M-; 1ta.T mraMaaadb Vafeal kfar-n mm ımtr kaaMİanbtdı *b^.-iıfcb. ^T**r aaa tarnaunn mabarTm Maa atan kaıak bak aabatnlartn Bnaa-PBa taama|truvtnpıı-.awab .-aan maı ¦nft# ü ı-ı «S K ıı teaaerelen lU lUru oallmıaur İnan Itnuı bar raelokt aı ıtleıi taanUreıarb. rllnde ¦¦ lıaa.nılraU allındadır T.ıba. ttrkrlı taabtıbdank bk blı nvmanlu «Jırfi|l ıpn nııaanlak liahiaunuauı Bu laıarrUTialla (alıtaı TerkH (Irkell İle bir lUkf unltku eti pudu.. Müteferrik Rûtuhı B dün Maryrnbattan K'ldı Myavllrumhur aar>uıari BÛtahl B. ıa-Tık.nı• bırakır Mn AıupaaUı atd» M-•UU Bn.ulu B »l.uı uuıanaı ıe vUimu ut i: ur «mm m-mmtmU Tayyara Canıydı ıcııi Avrupa dan avdcl rllı Bir ipkan ben MarrabnlU HUaaUal rl' inekte ouıı la/rtıa camıpell rain te kUar ır.rb um. lu a' Ö dur.ıu .ajıpırıtr trl.ıUnt-¦e aedrl rtfnlı •» remi»" aekaıu lartrmatp uukbtı »fihkitiir raaı a Armutta .aUiKi..ı aualknL tM bir Ifce nrmfM olmanalle ranttı ınupanraaman baam» nata balanaaaa ıl aMapr H muaaddat t.- J .luuaat.ı t ItaanJat bnlı.rtatabı aalatBa Mı bn-tuk bubU Maanl «aaaaaU -r'i'" ıaı¦ Manı aaaaaa. mmı it Mi tnamtaj.

rubanda ma* toaaf at paraea kmn bulnDan Bm atmmMnMn rırak ta •eoaıkı laaaan-yı t aan. Um k ati mmmmt sanrı nıaıtrtaal. namı, vtıınkr ¦uuırn maalrp uatraaıap ıı.uıaıaa'-arl ı.urı jr Ne ronrlt ın naail re iDıak rnumm mbnnam ra-atetur Infılcarloröza Yeni İBia cdllrcck laonkan iıpiıio S. I.ı .İi Hu.ı-ı .i İkrrııı I - Hanımlar Fırıl İbrahim Reıe llllmlrrlnl aldırnuk aatn i.!... t......... ne Utul nınraoaal aabwtb karat teaika »İm al ııl ırl ır rtkkl da") I — I ılımı.. .Mama. » a(a.laa raaia ¦.!.,.tukljnna mokkaalpı al 1*00 et «Un UtUurU rr-ln.tatar MI. II t. IS Ura 141 Karncabnydnn ve dnn galan eOkanfer •ııl ar ıl (rliTmlaUr. Baniaraaa (»ırl tt ıl (Mu-Bmltnl II tU'rıa İt alhiU. rai (kaba kalalı ıı pk h» ad Vilâyette um ejıuaııı mm al lal m' «eeeuını nabaı aldık 'J.a Mvı*"*' V M mnarbat !!¦«¦ a m ıl- J anin armır ıullan erkanandan lımırb rurıiHH tu ' ryrı tao mnıı to it"""" ıınaı laabu aun bımuiı Kunta Kr^IıUiır git»atlı Hrrrl aradan &napamiHia ~. na-'1"' Memleket ttrH •» |i*n iı. Abuıeı T^ıl HHnr. Mı anı mut— 5-h.r 6eTm ııhhl ra/ııetı amaUtaı mim. I...... .,kı nktm atdat • M M BatM kl/» P> Hı. ...«t attVrrek Nabtr ¦ M ınntı lasataar ınalphn-dkr _ nar...,, «au .lı İlamı., tahin I..-, ır.,.1 fi. dua e ım.mı.ı - V«|« ıt «a kar alaa karıkarlaı Mr İki »a- lata nar Hoııkntt -ılı" Nkaeyln katı» II h«[0a «ınUıııı mattıe.t'ben ıhrıırı .id. o hart kal edecekn/. mm tacir Buâunaoca. debll at UcaıeUiır.r. Irr hirunnr ha i uaır. ima. U «aal.:. unu lubarr ak an ahUlpr »rajanı l.-t banal bit Tanlttl'a» Mnbıl M katman IcM Tillrrtlrrr ».ı laaabn ı^adalnUtUı Tl-mlmıU hu [ırala abdl.ıt İm" adı'matı-T.ler Bu larir* taralı dıı Kukanın aMrkfii bur otu C 11 t nuıbaM baO) BcartL dOD An-¦ırvıu. .i.mali' Banı (ırka mal-ıuallk ama Lalın ak talum ıa haberleri t.'T« ıtuda'.ı naıalj- uıa^ıe. u tan nal ıBiaU ıur> bar ImRadan orr. rı-M IU-ji Arar kayûcda 1» na—ila Ibuyu trdır nuna-tı « -.1 Irrma Anmal Anara da baba ıkVt oltataı ı —m Ba orlı damltai aTuaM Atanın

Dcnuı dbaarl C* İnci (M taZbuada Ra ¦¦TM her mta •ardır Mtan ueatnm harpla arını raatuMur. Kann . mn" uuaııı. Uı kıbı •alınva rrlıaı Türk lı.nımları derneğinin denu unut ırualü. larup aaUmlIaU Vaniai atat İlli aa koprâden . •'• ıı Mi Oa luprapı trdai Mreakllr OkTaj N a>B(M Bntaı (takUd hUaaaV AM-hpj mn Hırka upaanımMıt Vapurda aaabıM. anot au »u. • ıreu ntîaUarU HıaU İki arMu. „e MUdllrk. attı l' IbBIhT -—* lâmra lı»Hıl ta ıtıau: auu ata IrUmiKJ tAatOan annıUceua ItMB adaa MalU* mabaatbalı uır aın.c ır lam Açtırır- ardr! readpU' Meı'ut bir niaan BcraMml 3ıUifr Btant aitibnm Co- I Pıı p ¦¦¦ ... ..-..ı .ur- tannanı r ¦ — B Auaarafi pıat" ıtturtbalaf mubmyaaUarında ien/ı. URan latM-talala. tel te ¦ mm İçin 1S1 kupon nmm-rntlıyorıı kuponları ayn ayrı II b la teri mlzde mUnderlc b«6andi0lnla ılc muhle1H n>a0dzada ibraz eder ¦¦¦la »antaiaie Devletler konferansında ingiltere taksitlerin yeniden tetkikini istiyor Ingılterenln bu ısrarı konferansın inkıtaını mucip olabilecektir U e;e H (AA.) — vılly f.mJınenln-«¦ ta Bnev-ito. Vohb p»imam dtrpıı rl110 Wr«ıı uHttMılH "mkkaı ırUOtliK ıımnc u* bir kraanyon rr-rını takkmıta Mı >an< «ırrtı mcoi rlmı^ır M -mufeyh, HaKOfer'i-1». Aram Dtuıınır. <• İnil ¦» .(kin nmumırır:nln olduaUcu w M kamı ımcvnl mn-KH-ramı kidsrMindr nuıin hj »uı wa kail Âııiudü" ulea cımba s. taaVcırabi i-. ı-bit muımrir corr=Mltı lokdnd- «ki ituilhn ı-'tlârn ir.ut 'İmi* ımujbi mtıl".» il i..*.-n: Siyasî vakayı© öin* nasaı Son siyasi hadiseler Harsısında İngiliz siyaseti değişmiyor belki cihan ahvaline intibak için bir tekâmül arzediyor o tin cihan huzurunu tehdit eden İngiliz- Amerika harbi tehlikesi yerine l;u-un b u İki devletin İttihadı teşebbüsü kaim olmuştur Mithat Paşan'ın Son Seneleri! Mithat Paşanın jadık adamı yakalandı Dev gibi hünkâr yaveri Mithat Paşanın sadık adamını tam bütün esrarı dinlemiş ve Paşaya haber t ve hamiyetini ifa edeceği bir sırada tutup tevkif etmişti... Uarmlet Vekaleti Türk- dayinler Vekili nasıl intihap edilecek Mailem ıı IIılı şart AH Rıza Beyin Inhhabı çok muhtemeldir bavıma ıınomu* TUrt Day-.lrr yast-M-.l «ıi ıımıtı m ma. ı»rni. Tmi «uı-;ııı.ı lUMttlIT—I lı ıııayısUn lllhnraa m-ı'ı/r-p clrmlı İr • tımar aktır. B>ı KUai-fi«w »w. üaviıı»» VftcB Bt-jıtBı nıa M. Mıısolinin seyahata çikacagi bildiriliyor Rama. I-II» AknrnuM' aryıbaıcar ttdtr. natıriyı MdOV im.,.-, 7 - Rum ram ........... ırı?ı ; ' . -t. 1 Ihar» :-m • ¦ ¦ KU/facrsc j raed srklroeforGümülcOne ve Iskeçede belediye intihabatında Türk namzetleri hazanımşlar AUıu D >Hiio«' — Brteüje TnlttıM* tındı zlte'.' m OHcdkOn»" 0» Tur* nanupıkn iaiona-ii.iiiva.il a»>eu'ar bıı >aılyri tn-.ı—n"* ¦ml:.aıı-.:ı tcdıMr IttlbM rlmaık.l talip rtmttltedlrltr oalM U.UuİM'- kum dolreUmtn ttausa

?c hıkalaı mnri-koıır.tmak jt:t. ai-.iu adana •İndi >.ııiiıi-iu.: tk n>: bir ı lljbll.j lunumlrc sukrs Baya — 50 — Bilmem ki, saat kaç mü- I nasiptir? Meselâ sabaha karıt. > — Hayır az daha ewcl yap- { matı. Tam gecenin saat allı ¦¦ı O aaman herkes derin uykularda bulunur. Dört taraf-lan silâh parlamaca başladı on pabucun ayanına geçirip fesini .¦¦-..'..ı .ı ı-, .; dakik pararında) i . ¦ . — Ama o saatte de hükümet konaEı sonlu ermelidir. Lütfen , hana otuz h'ra veriniz. Benim I ürerimde para yok! isi yaptıracağım adamlarîelbel para ister-ter... — otuz çoktur, yirmi versem.. — Eb. çalışırız. Veriniz paraları .. 11 ¦ ı.- ı - Bey para çantasını çıkarmıştı, İçindeki altınları da avucuna silkmisli.. Birer b aymağa çalışıyordu. Birdenbire paralan olduğu gibi mata Uı erine bıraktır*. od ak apışına doğru knlak kabarttığı dı ? Yoksa Hûsnfi Bey difarda bir patırdı, bir ayak sesi falan mı isitmîfti ? l ¦¦¦ - ¦ kapı dı hissedilir gibi oluyordu. Yaver Hüsnü Bey ananın kapıya atılmış, ok gibi dışarıya fırlamıştı: İste orada, kapıom yanınd usun boyla biri vardı. O adam Hüsnü Bey geldiği laman yan odaya çekilen yabancı idi. Herif merdivenlerden kaçıp kurtulmak istiyordu. Hüsnü Bey ürerine atıldı. Kollarını büküp yete yıkb — Seni Padişah haâniİ96ylc. seni "ıı.: Mîthat mı gönderdi? Di ve hum urdandı. Yere yıkılan adam yalvanyoıdu: — Aman beyefendi, ben esnaf adamım. Memleketten geldim. Dürt oündiir b tirada vt<n. ıe ısıtıyor yere savunmaması için basında kalacağını t Kendisini kı;laya hapsettireceğim. Duracak za değil birader.. Ali Bey ı — Mithatın hafiyesi ha! Diye sivil memurun yüzüne hir Sİlte ekledikten sonra ¦allanaraktan çı itti. Hüsnü Beyle memuru odada yalnır bıraktı. Hünkâr yaveri oda kapışım kapayıp sİİrmeliyerck hafiyenin karsısına geçti, sormaya bajiadı. — Ey. Söyle bakahm. şimdiye kadar neler öğrenebildin? Nasıl '.i'.ııd.ıı çok merak, ediyor mıı üıülüp rahmet etmişler, ist* nasıl olsa bu gCee icabına bakılacaktır. Bana doğru cevap ver, dür brni takip ediyorsun. — rfedim. yok yere künahf ma giriyorsunuz. Ben Ciritli fakir bir esnafım t Ödemden > gel dim, yarın gidecektim... — Ali B-vm kapısı dışında ne diye biri dinliyordun t — Ben dîulemiyordum efendin. Aşağıya giderken beni yakaladınız I — Sen bana dikkatli baksana bakayım. Bende senin pinti e-fendine benzer yüı surat, lafak kıyafet var m» ? Seni simdi kışlaya atbrayım da akim basın* | gdairt- Artık hesabım t nbuldn ! Padişahımız efendimiı hazretlerinin hurucunda verirsin. Smsİ astıracağım, boynanu v un • | eagım anladıu mı? mel'unl.. "| HUsnli Bey kOtür kiltür dişlerini gıoydatıyordu. Mithat Paşanın adamı korkup ürkmeğe başlamış derlerse, ya kendisini Istanbuldaki rtndao lara atarlarsa..Kimlere sol anlatır, ki mlere derdini dînletebÜir-dî?. Nihayet öyle bir zamanda yakayı ele 1. ki. Mithat Pasa bile tevkif edilmek Üzere butunu yurdu. K m mc blcrin: (tecelli, taksirat) de dikleri şey iste bnyle insanın lundi avae1 ¦'o II; ; İr.' -ı. eli. :i¦r. t_-«. L-.iılıimrt l.ııı Galatasaray-Aitay maçı ( Blılbt '-Uı Blblll l ¦ ¦¦. -..-..i va ba kalatl rahiy* >»ılı>ra «ıkaaulmıla. Her »Ul •• kur yarda nldufa |tbl ¦-ı- hu kanundaki rıllln JıaMyıl • aî kbkkar akmek- keyfiyim dBaka ¦¦*(•* la m.-fi bir m; ttıabBr ctaUs. IsUnbıd aımptronanon BBulaa Mr amv aRaad)<tlnr mani alınuı<lu>. eahasl m™l..fc»r. M. Ulca Mars

stsskrlır. Tsasastar s.« ı> ııraayı rai-aslslcrdlı. liralı ya u ..ı ¦.. .ı- . I......fılııB rillial. HUmi. ıuron Prytl. Valıkİ, R...... \ ¦¦ ıl Dıunlnlka. Vabas. I. lUkkı, Cafer Beyler. Galatasarar takın da ra «!«».-laldan mumrltkıldi' Batim, rimhaa. Vabl, IbnbısB, m»iı. Saant. yfaaHh, Ş' ¦. I I 1111 1*1.1 n>uasn butâa ı.ı.<r ... ı..ku.a •tmrj> lUiDsa jUrmıyareı, tanka yakanda da Isaier nntunır om bııtan nlhayılr kadar rannt. :"i -.:. 'im- ¦ İki UraJm da kat'i bir hakanıraUBa ..- . i ¦ m Jı ıı dcradi cttlaien aonra 1-0 Calataaararııı ııUMMI İle aatlcrlenmıtUr. ı; ıl -1-- ;ı i' .".ır oyanı . .11-17 uları k imiımnlır. Bu csnnı -r«n îktatal drı - . 1 -ı ban dakikaları Utlına rdUlna albaycte kadar dr mm rtmijtlr. Buna ¦nak-ılıD lııalr şampiyona. İlk dakikalardan itibaren man kaşanmak aımila faallrrlr .. ¦ .1.. aoas lıadar ba alUase •yıunuslır. İtBUrUKı b* aalnkMr urunun laaarRUOI ¦¦ ı1'-'1 İrin (11.-1 Ut hac lırsa ail alınınt¦arılır. ııuak ersek GalnUım* kasa* ¦Hinin mu.-i .-"in orana. tıiıı r in 1 ıı.--i:ıin a UUİAdr rlaırjl Bllmraırtrrl -an vsf-> raslırını ınınl nlmatlıır .UUy, dûn hahlkslrn <ld ı:ın re ranM kir -mi.ı e... - .ıl' hu ' 11 -11 ¦¦ ıl .1 Veban n'H Baron Iryn «îbî rlddrn rkk»k onar alır vardır. bUKı-.sı FerU Sid 30 ntlyon tjluaıe rdllıorsiKiı. Tmnada ***** klsrnın aS»>lad.|i aalnklu Viyana s 1AA.1 — IDDId rrrcir-'.¦1.. arumellnl arsu eden tınm tam Kjılarıı:.» UUhdaf remrkla oUıatcnb beyan eden • HrUn Webren> ımiyi'i lUcsstuvın EuluklariDi nlkısUaı^IsrtUr. Cevabımız tebliğ edildi Yeni Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz! İVaalûmaünızı tevsi ve kesenizi müstefit edersiniz! MeeJeıniye'i ve lınazsrtlysfte em ffaadia fttimlöc Klûiı-.-ıtf'1 ¦»t.rrtlşâıiı-V PÎÖOO lira""] Şu suretle tevzi edilecektir: Müsabakamıza Huni aaklamak aurotll» İşllr-ak ¦ danlero kur'a İla 250 -100 75.5O - ts lira vor lacoktlr. M* d eni yal vo Inaanlyala an farla hlımat odon in» ın-lara ray varmak aureilla müsabaka mıza Isdrak o-¦ 1 . birinciliği kazanan mertanlyd hndlınlna rey varan karllarimlz* da buı-a İla 2B0-I00 -7S-5O 25 lira verllocokllr. Talllnlı varaa har Ikl BU-»İlk mUkilalı, yani 50O lirayı blrdan karanablllralnlr ! setli, pehhvan gibi bir adamı.. Hafiyeyi sürOklîy erekten kendi odasına götürdü. Kapıdan Ali e sesien-h: — Durma birader. Ren burada seni biliyorsun! AliBey oralarda d eğ ildi. İçerde yan kalan kadehini boşaltmağa savaşıyordu. Hüsnü Be -yin ma ine bıraktığı paralan olduğu gibi cebine yer-Icatiımeden dü>arıya çıkmadı. Para bu., hie l'r^ mi? — I . 1 .Mithatın musallat etliği alçak) kamdan bizi din -tiyormusl bereket vrrsin derha l I'..:ı Sîr ılınmayın ¦ bira • der. Siri burada bekliyeceğim. Çabuk gelinir Bu herifti hır o, Ali Beyin dönmesini bekliyordu. Bir defa Alî Bey utelo gelseydi, artık mea'cle kalm amış olacaktı. Mithat Paşama hafiyesini 00a teslim edecek, kendisi de Denisli alayı kumand anı Kaymakam I. Rua ) Beyle görüşmeğe gidecekti Bakahm, (Allah alınlara kara taralından neler yazmışsa) bir kaç saate kadar anlaşılacaktı. |Mabadi vsr| 1 1 "Ini-iııı ulır. Nctrklm r crlrn lnp ba 4 •ılır iBtııa na

llaaanı-ln «Jl-rl ılrrrrjr ûa-Itlr raııddrl ırıluır ınıiii1 aaaaaa hiıaa İÜ». ı.ı ı- b» ,rklr dakUlaa ur anan .1.1 j ır Mr *rkUd« nbt etil. lanar oyun r«n1" b"i ıtı "da lir l> kadar .1. aldırdı «¦ aratl ıyıiBCh/a csrpU abadın «ıkaıdı, trrkrlll. MII hal rWı nshayı 1er. ı.v. ¦•m •m Ceza muhakemeleri Usulü İtan unu Pek yakında çıkacaktır "Ce/a !¦ ¦.-..' .ı ı , k 1 1,1 u ;c ve fc-Ji erbabım ajlkadar el mt/ ; ceza muhiikerne u <uhı bîm .1 b'r'lrcdviln ceminaedır.. Ps*i>fıı HİKÂYELER Onları barıştırdım Pryman e-lm! İlinin lelr«. ahkUl ynltyordu | k — Kalk. «jij.ui otu |ll M fi't allet•Benini tın et' Ula bin onu tanımıyorum kl . — /..ıı.. ı > .l ı.: çok iti bı kim Tin berilin aı» arta a. m rMıaiunıı anlıyaıot ol ulu aminle Delki luı. avu Ben alelade bu Itaıta atla ona akaraeaal aderuo. muayene odaımda İkimi balalın., mı, dutlu, (ferlin benlin atat uya re t un mı kınlı m aaabuttUı İa,l.)ıjı Pcymanı alfelnırıılıl rteayr mu muayene atn,,E.ı Atım. — [•> ı.ji ı aaaa. bcauo Dar kaostun * ardır, »'allı pek t» -- BKa adetUD ıaa ' 1,1 ¦' karimij.ıuı atanım... Paımatıma aaaaUKtl bu u>| kurul ıı Çıkan kan Damlasını Ik cama nUdtL - Bitil, dedi, rınr. ((ieıl-' Uf ar balıl... IILIll. ahdi Tarifeler II. .«(i cerh vak'el Kıl llmılnde beraber Okudutua mı ı»idilim ır•adaıım Prymanın bu Balina ham arıyor. ham de ılnııim.y.r dan. aralarındu oMoke atan turatının ubioim bu kn-dar ouunekle na mana vtrdı bilmem 1 Tahul. mademki arkalınd an bnyV «¦ •arattı, neden İti ay t-rerl katıp anneı Ptynuuı enk ackl ME Hır Mr aaal toımıdı|)tn halde rUınlraden itten bu •]U*UK.!rıi pArlerlmde okunul tu < ~ Hayret alma ¦tubrytl. dayoıdu alye koramın yanından kat tım» Bji in tevabi ta jet Oıut. Ben umanla ıdn Benden blraı tutul (İM olmuşta Beti-japarıaoı dikkatini celbede rur. aanııeuım Heyhat . AMUrmadı bUe ferbıoruın ki ben lakanunai . Ona la lualnundtn pek ı eetlyomııııum... Haydi durma |i' Btr ta Permanı alteöuu*. dr... Kamuraue bu taban Uıeluıı ttıım Baat dörtle beni kabul edetet . ı Tam raBUnde oradayım Karta bn beni beklenin mlenuna aldı. Mu ojene tnaaaınıkı hatla çıktın diye tek-lifnı .r . fi..:1 ı halde auyor . Bu ktl-ük MİıtrkBrlıtı ntul »«paralım Kn*al «iıı doku. t .çık la Doktur Kftm Ulanın muay ene hane ıındrydım Tu-bal leaadül. dtınk'ı ı.ı.r. tene Ben latana (Irdlflm rakı ne odumdan akıyordu Dur, ¦ UM drajudi. i... -,. ı be bakir Mir ..i.uyarda, muayene odanna tirsice brlaı ftymaı htuayent odaaırun kapın atıldı. ı-e-laden tene. eline dalım, kınat ytıılu BU hanım tikli Do ran mr* fkrat Be İtanı tavamı Dedjraaa Prymanın yanıp ıuiu«tmtu kadaı «ar Taama Mi alıa. at u

atlar, man ttaler . (Bat tadıma «Bnl n— aatkam elendi diyordu klf merak ttnaryuur. yana aahah baa «km tr>. fanu »aa atılırla m a atKerdal BUeırıBanayet maarrar adarııtajaı. fcrba taam tan BakattıTıkUm de ., t O iraamryea kUa . rtaaaara Mr »aamM..... aahıl eMnnı kanaurmakia JbBBPal — Bltayrtlılı netenlıdrnt . — Sar itindim -- Hanımefendi. Ilın .rterlDI. bnı.ı-.a Bthl'. latlnnıyeltm . OdrdınDı daarda aaı.a Mr tok n.ıia b-» lıyor... - man arınanı enamı Kinde mi tehep ynk kl... Kanıııuda han "-m mi ytlaU mlltepatr bulundu Bu fil.ti.ti tr-muarıuneal İtin alU aybk Mr ladatl UR CtuaUlılıt alt Unlu lf -ın'uını Krcanm> kay bade ı um oldum I Iaa t a Bakırı kakuluma Bnrıık Beni ataaı kadirdi fvyman e-ken otolln «İnde bek Uyardu Bu pmtan raıımı «orunca uda - Mtaar. aa ttdu. atat damı aaaM-M Hayır rai ram. arala mr. elaal ka-naaaamdam »tef., bm kaatamamaa TBBBatl IBI elır - aamyareı açta abada bııktaa. Baıab arta ad tarda! rarau. ne arta uykulu lahanıı Bar BaattTa* derdimi yanırer ftııt art tu n ı «ıdip lednnre oaaıam ra rtartt «anııyat-dBaa. Btr halta tanra Mr atban poa'arı Mr mtktup ııurdl Dottor Klmtırandan Banı hemen aıuayenehanrı taıuı yordu Muhakkak ledavlıa ba|Uma« «m otarak Artık laala Ilımal edrmrı-dlnı KAıuuırıı beni m Um un kapılında tarıılad» - Alltdanlnu. dadı, Hr yınludjk •lıl rııdıtrye d ıı illi dıı UuaılnUtt lUlıı Kadın pllrUnC Oalatada kadıa yutUadın bir kadiıe nlm aaı ur. Aralarında kir badın rekabeti olan hamal Hatan Ut arkadayı Sarih Cfla r.ala-lada nl'urna taınaf terar a (ııttak ^.rıtnf a ; O ıırada laru kararaı Otomobil I | — s.-m. Carına İdare-aladeki atamamı «aa a Haat ' ' * »14 1. A- «S tapa «arpanı la. Afif aur«ı> ıt yaralanan Af ap kaldırıld-tı ktnanede tı'mUaıür I - (utlar Krmalla idarnındı-kı ,'itnı numaralı atamabll dun Hadıko,uadın (eterkea Madam Katl a Mmlndt Mr kadına tara* anını Badıa a(ır «a re lir n.ı htaautur. Yangınlar Yanana Baa»«H-»cı Othbdarda Ha-(theıaa mahallelinde MU. , ' "II Batla tltorıalı «•lada bum. ... ata ateş katana • ¦"...< talBl) nlmtanaBaa baa— lamalar taıa;muy ¦aa «t c-¦ Kazalar Fen hlr kaaa Bu «alı lıtıer UmUkde BU Uma «bn Çanakkale (aparma actrıkln .Ual rampa kapat a aamıaaa-Ur Dan parmatı ¦ epaa atrala man na,. . u-m. BmUletıe. dttma, Inplıine Karalat aahalkaade ntaraa 11 laakarmde Baa, etnd* buiakrUe pal Buraıa tav-n traaırarm «ılıuna Bahama ve muıu-rıarlnl tarbrdrıra Ortai't UT. ıkh. btpndan alır mır ite ra t abındı • luunııı İlada vere«lyr<rl Mr naldı YEDİNCİ BÜYÜK

MTAYYARE PİYANGOSU n Lıncı kedide: 11 A&ııstostadır Büvük İkramiye: 30,000 Liradır Ayncaı 18000 15000 170410 luoOO hrahk ıkramr-t «t I00OO iırahh bir muhata' Bu rta»ıdada esman 3,000 uumara karanacaklır. Dr. Osrıı.ırı Şu'kl.i'i .Silih.i1 \«- iriiıııai\1ııa\rıiı-ı Vrkâlrlindfiı: deıeteıı pek ı.ı „, rJatiar IM m baht naOr DAfiÜjŞAFAKA MlİDÜHLÖfiUhDEN A Bahadan ve anadan .. -. yalnu takadan mal ram «t- muhlac cdaıat B Ha BMktek.n dt-ddnrs aBBakaa ¦artl leya Ba derene lalana garaı ı baC — T «a aakın aıaat. aa -tiden ya~ kan atan I D — Kmraadan aalım re hrr luıaut tanene eJvrrıtlı ulmnı I — Tapılacak nıUaahaba İm imanını ¦e (rtı. .(l turayı kalınmak II m m ı.ı m nnıfı Km aatUar t unlar-•U _ A •« Beta yatlm uucal. B - Tam em yed de.ı .mi yanal ikiden T-kan atatacak C - Otta avrktetıen a,ru.Cr U-ameai allanıl D — BılılaU yenndr olmak TaBBUr TdltatJBfiı 'Uln> te.ırıerll 31 .* ik.ut.1) j'. i ıtır. OncrnAr _ HALİL SEZAİ BASUR MEMELERİ Fislül \v ıracaları m raaa-i \« ı.ru. arh-t «dır.lmırt havi ııtıdalannı ıııtı 1*0j atuaca urakna VtkatrOM f^baerrCTtletdU. m ı nank huııya idadim , .e drıeı'ilıını • l| ırılt'lt-.ıu mu . .1 ¦ .. ılı .11 Iıı. rı para. ( Bu gam bta ta eba» taam • i lahpln <«raimdaa ıb|fi maklata ara *. > Kıtmtam. Ikaaraaba »Ban. •mu . H..ın kutra . Aaaaa, kamam la m...... eMaak ip» ba batma«.«L,ı.oı. maamaat atMBHtUtatae a ¦ ¦P. mm «dal «ahha ıa da Iıı «e ¦ bk brıl h-al-al naaBıaaB er a. m.af atbnl eaBaaaalr. ı amal et •¦atam ıha tf lB|llr»B om-maa nh-uam amakı aadaa¦ «aVka m Lpamal aaaa.raa V«ltta| aBajaVka -ıtnak aa ama at linki at Uıarı ıtaıf lamaanfha > am ahraf laatafl ( rBUrBa ) una, <*¦ aaaaabrr Maman» ı r.rı-. . ın N n'.ıı ¦ muıı.ı.lut. ınemr nmin .e mlHarUantyh VıluV Defterdarlık ilânları Cum Madk |Mar harllrni t. a İr naat ar.ıra tıb. pald Ifl laflb. ¦olular Mil P0IİS M'ItlRIYFTl^lDFN: Pallı Bırabolları ı.ı., alınarak li;se . kıla mantal »omuru aleaen nu ra -.. k . > ı r 1111 • ı. - taliplerin teraltl n renmrk uırrr Idarr Krmi.>rnuna ır munakaıaya iıliıah Kin de II I »!•." patır , un ı inat 11 ı t l'muru II....... r ,1.... ,,„¦. muUarkkll mubayaa knmı.ı......muraıaalları İlin «ıı ı-. ııı tıi ı: 11 ı ı Imii İBklltp T ..ire .. î r m Sdnycr parkında Buabfam CEZA KANUNU Vodvil i perde Bryrt|lu DArdUncu auln hukuk rcab-keme>] n den:

Bry otlunda Ineuir mtarrthanau kartalında kkın Sa»Trdo a pat tutanının 660 UI «»0 maki ura »a» ılnau mjvak-trnbrr IVIıc r-' tartnamrun] ulan liirumı] ÜJ'I ı Yüksek mühendis mektebi müdürlü günden : IIİIİOI11I r.u.ı aa btnrıırn Kunt atlfıı* Tam ıı i re baran ı-.-.. . , Bu Un ıblaıUn ı Bnlrı lamlW bil «ay rı'ııim ı Bm rtnabarBU Mr Un- -il bir laıılr rrnkay Tranı.a Ziraat Bankasından: Yatak vc yastık münakaşası Maarif Vekâletinden: diı mr. Ul. i ne lıar nveıualaıı alıur. TılajJıllıt adadl ır l.ıl.lıl i. ıi, aralarında ınuaa |"«|r-l lUİapnlne Iıı mrrualan ı intiha bu! «a ona lanla alınır. Dubot inıtıhenlanndan moatea r < piyanı kabul p'.ıölenlerin aderfı rarhlrpı. Uyıa r İril ılık »,ı aıalerımlr mOaabakl imlı oı ıe »erek rm.ın «e lu|—arat iftarı .ınııı brnUıı l.ıla . I......» .«lir. ıuanırle.1 ı^uMcm m. I'|.n<l>ıı etldlda on Irama laliplerîn ına'.l alan talakı tnUalıtle ani ır.« d<rr kıl'a (ol-yrrıllaııııı bîr ntırlrtı rıp I- İt arııınıtr mllıaraalları illa Emvali ıiHlrııkr ıııüdir.vetiııdrıı : !• ıı Vt I h»d -lllırl-ll ı tun mal 1 . -¦ ı 41A Ura niye maKalIrunJe t e cad* 90 liri pratn Imlrlk 138. (tradid en mvrayetlden mu-rnıt.l-ariartlr Ijnıall mnBüyük çardak panayırı Büyük pehlivan püresi, kum janvoıarh sünnet cemıv«'tı ¦•.¦arın ot',, ru.l (' alil »mtl olma. ürere yed. (un d.vam nlaorktu Büyük ratbete maıhaı olan itbu panayırı Hjtlrak edee-kle'ın trbabı Kı—halkı, lahuirralne alın dectk turrtran «raalidrn ı ardak briedıyeaae mOraraat erleauHcn IHn ohınur. lira. bat a"'- ıttoa» l*ı. n Cu>e»e aurak -dr.. pe er İt melen. iBBlareı tımdutrıı (.ardak İHIcdi)eıane ıı-ıııul ı»e\n«,vv AYVALIK - KMİR POSTASI .TAYYAR! VAPCRU 1 Aâıışio» Paza HACI YAKUP ZADE VE ŞERİKİ VAPUR atanttlığıodau: 6tRZEXTJ'P«»RTESİ ¦kaanıı «ul allıda Slrkrel rın-ıımından Narekeflı | Zonculdak, loabulu, SamııiD. Orûu , Trobıon, Rite Mapavrl ve ¦'ı,r - ¦ Itkclclemre aeimal («J avdet («Bctkıir. tattlUM <oib Sirke ide V*Jı Ko»lı* EBddeaMnc KUcUk Kır Zade baa ı-ı ..... .. ı. . -ıı-! marucuilan. Ul ki. 3111 Yelkenci Vapurları İZMİR SÜR AT POSTA 1 1 İSMET PAŞA • ¦•-ı I 1 .ı.-ıı-iı- I .ı/.ır camı maaii m Galata iZMiRF; Tatââll ı,w Sirketml*. VcUaci HarunJjk^iii jhi.Ijiiiu emicim Tek Utan bul ISCS Ve Gale tada lucfkeı rıh a m ha-omda Cclepiriı re Stafiltıpari ım ıınlı(pr.ı rnjMvıat Teldim lkTin>:ı

BAVRON- MARSH-IA-KKSPRES IVIANhKI -l'ıKI - MAK8IUA Anilnca'.liı,'' ; lı iuu tin.i ııTnm I amam »ı*-»ıa Seyrisefain k Mİ/ON B Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi kati karar ilânı ViM Kolaylıkla femizlemek için Nim islak bez ü/erine biraz VİM ser-plni/ ve nasıl temi/.lcyip parlettıgını göreceksin iz. EJkvbk kaplamaları, luerıuer veher nevi boyalı ve çini eşyayı temizlemek için kullanım/-. Bak pirinç e-y;ırr/ı "VİM île parlatınız. Bezvc ve tennureler için cııı-aL-izdİr. 'A'IMI.. kum h a314 i*m IUJ4I Oî -ll'fi irtf+î Eter in "ivBkfiEsfcniK . ttmtg hu »urtric Ira, olıbuır*ûn>. bilcBr HlOlklll, -I .•.„!• „. -(¦ili.-i ihitiAI. lııUarı^u i Gillette Aıııl*alaj tahta, kâğıt ve ı;eııberlcri satışi Saatlerinin ¦atı; mnbaJleri: B ¦.!..:..[. ,1:ı; UtİfclU caddemde 356 numaralı VARTAN ticarethanesi ' ;.I .-..:,1, TûnrJ karfiuada MEYER aaat ticarethanesi l'tanbuldı; OKOZütBAK müe.ıeaab Umumi dcpc.au : İrtanbdda Celâl Bey Han No 11 met Celallin vc Ali 11 . "i'Mlo: Sadık Zade Biraderler Vapurları Kara Deviz Nmtaıaı Te llfts Postası Sakarya Pazar Vapuru I Af"nr C -ılıi -imi:-. kan-iıl I .. ıngDİ I ¦^lnrJ1lv.SiMPbonı»ın.li7il..,(:irafc«ı| lrnV7f.ii m Pı«] lıkdeUrûıe ıxtnr ¦ycı.ıln odecdedt Inl'üal için Sifkecadc Mc?'adcrl H jluııda aocoıeU"jnc nııruuuij idKfl Teleftin : lıun ?I8 Knuıl ve maflaa ıı. K Meryem ¦ Bch:vc ilanı Sikire [514 HW l4S*ı dm ısa? ur AyjcCUvci H V'-«»rıılı do* vr nev'llc mrv*l vc mlljleftırlsı yui cnlbk biralarında Koılrrilen bedeflelle leri inerinde olup '-'4 aftarım 1Î9 urirune ¦Orada1 nımarb-'l gUni! mat im lraçı:kUn itlisin i iduzsy edeye müba-¦/-¦ı olunarak -uı on allıda kıymeti mılum minelerini pçöfj rnkdl -rde ka rvaroıın çekilme*) mukarrer bulunduÛundan talip nlanların ınerk-ı gundc aındılr İdaresine Mal ya kadar müracaat eylemrlrrl m nn allıdan lunrı vofcu batacak nviıaı'sollüno kabul edllrniyc ccgı re meakOr emlake mılıa laüp alanların kail karar emaımüa bnnr buhınraadılcUn ve haska la eylemgl takdirde cvvelhl tılipterin kelHvel etmlf addolooa. caklaıı lllnımu uan olunur. DOYC,* LEVANT ÜNYE .t. rai t Bonn. Aavm, bıınbat ra riL-ruvıh anmada i'iam vc avdrr munnuam pıuulan lımbara H'«". SoOn. Anveo »a .-iTİur*iııı llnuuuanu nııvnalaı ¦ .¦¦.-ıı.-n rapnrlar. JLOS vıpunı llmanınıırda ıMUS vapura llannaandı ¦I -\ rapora 0 .(«¦ dcd> ILOS vıpom İD >&''<•,' doğru V^ju, Varna. Ünııence. Kala* n tbnd lunı Umanımnâan htr-kf rdrert: vıpnrkp kmori ı-ıp^nı bniBMiDiIda NfPnlA ¦repurn «-M ka lımborr. Bum, Anvenk Puirrdam rdj p >*ei|f <ûı lakında limanımdan harrktr edece* vapufUi' ' 'i 1 • vapuru m. -im ¦ ı HOAf iraptımfrllAfatB -.l«n.MdJ M A H VIARA vananı Iİ-18 nlmu»-dı tıhnnldr ' ¦ • İp* 1 'l ıı.ı lı ı. ı kl - ammd acı rıi.ılıtınaj . :i.ı-. l'-vci" 641-674

HANIMLAR! Bu ilân 5İIİ alftkadar eder JAKOBÜS Kumaı boyamnı irtimıtlrair de ipekli kumaflarmtn kaynatmağa İmana yoktur. Dr. CEMİL PAŞA - I>r. DJEMİL PACHA -Avrupa dan geldi. Hastalarını Kadıköytade Çiıtefaa-vurbrda haneli de kabal eder. ; 33 Erenköy Dr. Ih .m Sami Gonokok Aşısı Relın(ııkinalı ve ıhınim"» pek (ılıll vr u« andıt Uraayıilu Subaa IVIıbrouı ırğbrn karaandı Mezbaha inşası: „ Zonguldak belediyeRiyaselinden:;İLi Zonguldakta müceddeden inşa e- |w dilecek olan yir mibeş bin yüz dört >M. lira altmış üç kuruş bedeli keşifli W)> (Mezbahanın) inşası 1 ağustos nden itibaren yirmi bir gün." müddetle ve kapalı zarf usulilemü-1 nakasayakonulmuştur.Tali p olan-lanların pilân ve keşif name ve şartnameleri görmek üzere Zonguldak belediyesine mürac atları i-lân olunur. II \l II' ı ICLARI5 NİHAVEI istanbul müteahhitlerine Zonguldak yüksek maden mühendis mektebi müdüriyetinden: Kesil bedeli 49 bin küsur liradan ibaret olan mektep müştemilatından maden İkicime enistilüsünün üst katiyle bakiye! aksamının incisi kapalı zarf usulde bir uy müddetle münakaşaya ko . Proje, kesif vc şeraiti anlamak isteyenler İstanbulda şehremaneti civarında İstanbul mad en mühendisliğine ve Zonguldakta mektep müdüriyetine müracaat edebilirler. Kapalı zarflar Lv ylûlün 7incİ jjünü saat 16 da Zonguldak maden idaresinde açılacağından ilk tcınİnalı havi kap aha evvel mektep Ol K.OZ.. IK 4 . 4 müdüriyetine asıl olmalıdır. vih.l 4 4 ¦¦¦¦¦¦¦ sı I!>K\'I| İLÂNI ¦¦¦¦¦¦¦ i.„.m.4> T 1)11 Mtllt.h 5 ».».«bckim. I---•» î İl! BEI EDI. 1 SINDI \ : f etle »aa caıı.n , ı-*.». ı ıı„ bedeli ket* X StTÜ t* ""PBU '*> mu.'k.". ^l!m,\ 9 itr Mi Mrarbeld • .emaneti lıcytıi U ¦ ¦* -"•« Buiunmnk •> 'ı. veya inal e im ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mil İU.Bİ1İ4 v, mtınaka.e baauaeaa ııvlika lıtek umiaal da abına 00 ndc lu.rılı .dılm., ulduguadan lalıplerla proje- •

Ankarada Zafer co d dr tinde Zafer otelinde iki numaradı mü. -ic ¦. ,1. 1 hail taıhyed,: bulunan ANKA IIA MİLLÎ MENSUCAT T(ÎKK ANONİM ŞlKKiriİ 'I ASKIYI. MKMl KM fil Nl)AN : 1— Ankarıda San ki,la ciunnda kâin 41754 mrlıo murabbaı araıi dahilinde tarıı inıarı kir gır cıtur yevmi)! 150-200 metro buaıa, imalini- Bukledir Ankara Milli Memucal Türk Anonim tjA.Unin mliccddct ton lülem mcnıucal fabrikası bilûmum leaiaal, Blaxi v0 muslemıUtivlc bi rlikle bil-atrzayede m idildir, 2— Fabrika araıi ve binnlanna re Iraiaala m U İt allık planlar müzayede lartnamısi anu edenl ere bili ûrrrl «e derhal tasfiye memurluğu taralımı.ı. potla ile gotuJerilece];ı gibi mufaua! iıa • hat ta verilir. 3 — Fabrikanın bedeli muhammeni yılı elli bin uradır Fiat haddi layıkta görülmediği takdirde ye memur!uk~;u katı ihaleyi icra edip rlır.-,,.' '¦ t. muhtardır. 4 — Muuycdv ?9 aguatoa «9 r. ,, „.l. Aakarada Za.rr caddesinde Zafer otelinde ¦ numarada Ankara milli mesaucat TDrk anonim prk-ti taıfiyc mamurlupu yanhanrainde u» on be.ln alrni olarak İcra edilecektir. Peata Ue gönderilerek tekliflerde saati mrtkûre kadar kabul edilerek muhteviyatla rt.ba.r „ı„ , 5 — UiVaaredeye İti İrak cdorel: oUnlar evrrliroıirde murayrde mrtrumeaİnİ aynen kabul ve bi r nu-hi-anı İmaa ederek taafive m. -.,.„;„...,,ı tevdi edecektir. 6 — Arru edenler latliye memurlusuna müracaatla alacakları gibi fabıikayı da grıobilrlcr. — ş "Midemi* 14-29 SEPTEMF3PE ıs29 v ¦ hüduıl UBOkAIuVaKİ Mvdl.HZtfu.Ii mmmm J*ı aeocdtabcrl şarkla ve dııl».a mıurda toh.et kalanım* olan ı-iıı. munaluerau* uu.linc bu k

ltac " ' B •MARa/CILLC I NTERTıQTIONQL£ MADCHE MEDlTERRANEEM ET CÛLOfİlAL lir tediyesinden: - ~i (f^aail/-'' istanbul vilâyeti yolla' başmühendisfi?M .e ku..a| a OJeıubj ı ...mla ¦ uaytataaJ . ı..lu\aB ..lıılua. dair mi taıı-iy,.-iıurdur. ı .leklirik ' uehaaırlrH,,ennd. - mııkanaat ¦imli. ,Wı¦KİRAI.IK VAZIMANK VK DAİRhl.KR# t <..!...ıl. Alin. İl...... (i.afuMa >(.k.l I'.m luıM O ttttttetat ı........ mukui t au|undan l,i.ı mımak.rd tr munıakau teralıl ahk ttfmloı 4» lanhlndrn ml anrrur etmuylb. îauplenn yeraUl Hdn-ıı Ankarad. Voli,- „mu-n TASFİYE iLâNI lırairdc -j9 M.ri 1333 Utlbl.de t«.ebklll «drn l/MİK İTHALÂT VK |HR U'.ATTİ IIK ANONİM ŞİUKKTİNİN makbur numara ve tarihleri tr ıkamtlkbh itil ııa/ eniklen ı I >lül «29 alhaycılac b dar mcrkrtine bildirmeleri iltrı nüietariık tnakımınb Ullpltrin 17 afuahn 07', İstanbul ithalât gümrü günden: Bir numaralı İstanbul X*-fia Fen mektebi müdürUiîîünden: TCC 378 Kilo Ptrr.uk an HD ho *ttodır İp T AC IM „ Pamuk DTC 7» , lıior m ilah hrodoc ) den m.iM'.m'.ı Kavı aamani: I ui 13 eylül ¦ ıı-.1. Veıaıkı llıımc Hava Müsteşarlığından: Havu malı l<in bir teau. ue betonarme muusaurnlarflr bu rruama ilettyac varaar. bu aaUaem kandı ıbnHiuınm imı Men vembalarar ve emkı rmnbn-krlte l'lantıulda bava 11)1111x101 K Ank|rtdt hara mû.ıeıtanalıaa moratauarı tuuanml araba 1 • ¦¦ ı- unlıklı . . ebakudan mamul undal molunar maienıbleı çuv ML UM kilo yeni bal mımarrer II kalem efya ll-d-tt ¦ hklra hara Dalma talan KODAK fotoğraf makineferîle filimlerini kullanmak menfaatini/ İcabalın-da ndır. Mİnoteros Kartlarını kullanınız Hır yerde aaufar HEPSİNDEN \\\ ÜSTÜN/// W """i ERİ/HARIDIR s? ,= DİKKAT^ Çok ucu IcİraLk pe»io .* J| taklitle piyanolar. gıamolonJarıl re fokaUde pUUar. Parmak II kapıda Sine Elual karıuuada II Plvan0 meşhuİiide 1 ALTINCI SENE — N 1SBB Unııntîıımrı YUNUS NADİ IdaKhantâl ; IMiyunuıımumlyo harınında dajrel mahüuu Talgral; l.uııbul (Jiamlıtırlyct-Po»ia kutusu i K" 240 ¦ata • ¦I3a».»»ap ma, om

HER OC'N S AB AHLAKİ ÇIKAR. SİYASİ TCRK GAZF PflıAR 11 Ağustos 1929 AK ONE Şf.KAlTl "1 MİDDfT: fîurkle Icin Mıınç İçirt ScnclIM 1400 Kr. 2700 kıt fi ıv r. ı Kr. İl.» Kr. 1 aylın «0 Kr. «0» Kr. nüshası her yerde 5 kuruştur İngiltere Ren i Mutlaka Tahliye Etmek İstiyor Cumhuriyetler devri l'i 'im ll'ı ıı ¦ ılı I ı. ..ılı .ı . ı ı III» -m- ı Iraklıktı rsaı),a kanunoııu. angucu fil av.Umudur klaıaoıı ba-|ia ba» »ıl rbal •• baaaaUaıaiuu BKtiea aaVala aUatı ka. batuaaa mm I aUB-l atarak k »latifi Kla baüıM ttrafaır ..ir,, aioua.a Han «•(U bolun gön.a l<uı borak aba Mİ 7»I1 aa atana» Vardır lmanıama lambaHr" bajaıma *tt¦artl IBk «Uıılaad. .,la I.r..dlldl.i «İM hanımları mil la t IH . ¦¦ ı uma,. I inak Kin bllııtırar Ibllyaı olunman bir rol drtV. belki bbfak kir aalUaltn kaaaaüt babal M tatbik .111(1 kir UÜUİlp Ul. tat... M»*!., umumi bar» banın dûny. a.--ır- umamı -t bant M* -du-mr atta B<|arl<rl a kann bBiltdaa laraata taata. aarnlarak tattı | kala- *aa>. .. hara aaa.Ua. aaaa' la.aolaruı pak *ep,a.l atı nlıama «İrdi Donra ı ... t...,-;. .....ı ... ba hadaı o anaak harbi amıımı ila Ubabkak alana, •İta Ba »ıdlı-aln bUyuk d-, blalaı aa ..linin İmparnıoHaaıınan cuaıh-ıı.. ı lehli İlikli ada*. Avrupanın bo U«ıı .iki. ı bula. «a—aa »hakkak talan barak kokılkatar kl ttıuıult Uda» aa tahtları yıkarak halt eatljvle il.-ıl, ,, haklan h.1........ Ruf.. «Inaaı.fMİa I... Ur |.,.ı ....... ı ı ı, ., . ıar bic b" haklinin., rohluı. arlık onda Kırarrln kurak btr inklitbı İfada atmak *>ı*-k-kır ifanı-1 kırp ta a arctl Ibtht »t Hi.lv m.ıl"kanatan alaadutra kat On Abnınra balara —I-ı »U ba kavaktın, anıt ika Büyük Gazimizin halka hitabesi ı 11 Sizin menfaatiniz için sıhhatini, ömrünü vakfeden adam sıhhattedir, ve sizin için çalışmak sizin için yaşıyor. „ Mim kuvvetim, benim size olan muhabbetim ve sizin bana olan muhabbetinizdir. Bu illet, bu memleket, yeni rejimi üzerinde dünyanın en makul bir mevcudiyeti olacaktır. Be n bunu kendi gözlerimle görmeden ölmiyecegim. „ Demokrat Başvekilimiz Dün sirkecide bir lokantada her keşle beraber yemek yedi l.tanbul 10 | AA. ) — Pariı Uyak Elçisi Ali Fethi Beyefendi. BüyOkderrdr. ikamet ettiği «akıl d On ak|ant Reisicumhur Caai M Meraal Harr«(İtri ,. ı.l.nr bir aiyalet terani|tır. Rıktata Önerinde bâynk onta-finnicanrını t ilikli halk. Gaıi Ha Matlarla, fevkalâde a-.ı.i.rl artılatuı ve yalının ödünde ttttleret ton ve mostak beklemiştir. Yemek esnasında muıık.ı cumhuriyet marjını çalınca halk Gaal HaueÜerini pek çok aJ-kat u tamimi tctahflrala teaekkar etmek «ere balkoao cakan Reiaienrnhnr hin etlen BMhaafakl.rk baaenbalde W fayei kıymeti »unlar, ,e,lemi,br mnim »cin ıa»mai Bnndan nluynrnm.Banloörmak damak. balı..11.hal »üzümü erÖrm.k aknannk dnâlldır. Qnrılm tlMrlarlml lıaulın düyunlarımı gnıııuı ¦ ttaty-n ¦ •mı va hlaaadlyomanıa bu. kafidir, tnktradtn buraya M aun bartt bit muit» olduran. oiiph. yoklar Adana ......... ba'blıı uıuuml luk İli bı fadJflmJıa |orr bu laktUp yalnıt Al. eaanrara baa bir kt«(tr»ı ue.lldlr. 1 ....... haıkla tn tıktbı urları w kırlık rarb-Uı. notan lualan BUklUaı ciharın t» lokal» Utı H KU larlhU W «M a

atm fa ha salı", t-aalı ıa caab kar takılıp ÇartatBa aata raknaaaa aaanlaa taaı batnava etti. t. .»audtn kar kat aaır üerUt aua-_ak Utl.a.ı tu InkıUp dbnyk mntaıeBaalad* baylik Mı kaııılıat VC btyllytl alan laarayı ............. aaımuıa bırakatka btr ıklım vr ¦laaıhaak. bir ır .,1 atar» tikti İtil dan «aval bir |un I*llp ta farlık Hjı-i'inm .-r.n-daill giandikl ,.!>• I boHrattr. Itlıha-ı. Gaıi Harrrileri devamla. — lala karşınızdayım. bıhhattayım. elim ayağım tutuyor. kandı gözlerl-nlzla flöruyoraunuz kl uvvetim yerindedir. sizlere eski dsnbsrl olan muhabbetim yerindedir. (varolun aa daları, alkışlar] — 81* pu aksam benim gazi hazretlerinin en yani olr resimleri karsımda milletin bir kllleal. bir hm sal isin iz. 5lze hitap ederken bll-tun mill ete sesimi işittireceğime kaniim. ısltl nlz va işittiriniz: sizin menfaatiniz için sıhhatini , ömrunu vakrl ve hasreden edam sıhatte dlr. va sizin için çalışacaktır. o sizin için yayıyor. (çok yasa sesleri, atlrekll alkışlar) — benim kuvvetim, benim size olan muhabbetim vs sizin bana olan muhabbetinizdir. b u millet bu memleket, yeni rejimi üzerinde dünyanın en makbul bir mevcudiyeti olacaktır. bun bunu kendi gözlerimle «örmeden ülmiyeceglm, ok yasayın varolun modaları Gaıi Hasretleri cotkan kalka utı fi bal cün«levüü b.ldıra-rek dakikalarca türen alkiBİar arau eyanahna nihayet vefdL Saii Ki. nln dünhü tenezıOhlari Gtfİ Ilı, dûn ıaal II te, refakatlerinde katıbiumumilcıi Tevdik, teryaverleri ROıiihi, Recep ohtt), Kılıç Ali, C.H.F k.tıbtumumiai Saffet Tahkin B. lerle diğer ban levat va yaver Sokrü ve CeUl Blcr ot-dujtj halde. DoknababiB iarı batinde deanrû bnhkaaa Lr-tuğ nal yatı ile Marmara da ta-nerıBkc eıkanftlrdır. Gaıi Ih sin teneıaskleri Babaha kadar devam etlecearbr. Mü|aruaİleyh Hr Istaabnl rad-yn merkerine Detrlyatlanu temdit etmeleri emrini ver adilerdir • • l e dnârtı Sayriteraln U M. SadnlUh Baydan ...I, -mOdirtyetine (u t el» ir g8nd»tU-?>i)tİı: .1. 1 talalz (alalnaı ¦ -«a»..a Gaal Hr. radyo hareline le-l*kkür etüyorlar, ve kendi in-bhap edecekleri bir iki fat el va Barkı okunacak oluna memnun olacakltnıu ili ve buyuruyorlar Sadullari Radyoda Üsküdar Mnalk. heyclile orkestra terennümlerine devam ediyor. Reisicumhur II. o in sabahleyin saraya avdetleri muhtemeldir. Don bîr çok ıcvat Dolma-bahçe kar ayına giderek darları mıhıusuna ilimlerini kaydetmek kurelı otabat Hk. ae btl-• anla ara Uruna t HmuJeroVr Oamokrıl Baavaklllmıı lamat Paan bir yavrunun alini R...ı.lnr..ı laaaH r>n aV.lf.Uarl dan llltkTt ıa yaıaılarl Ha MlUkka aja. kt.lt> Ah felrodı lakanUvaaa fidatel <tta remtCI nl jcaal»lardlr n arada lokaatada bulanan mU|la< ı.ı.ı.l-rı ratln Unırınlar d< makral ......... İkaımaİ .... İla ak.' mitlerdir. Moskova Sefirimi/ ojiti fnosbota BUy«k elcM Mu a.la Ra|(ip B. dBo akyam atBakavaya v . -..¦T- |Ebrlmlıdta bara ftM ananaD>. Sanftaab. MaabaıadA, ktjnarta yeni tkcarct atnabtdaal ataıakcran IcU UU nntdra ı ar »aaaa hama bammktBkiarbr. Türkiye - Yunan ihtilâfı yeni bir safhaya giriyor ; M. Rivas Atinada yeni teşebbüslerde bulunuyoı atina sefirimiz bugün avdet ediyor Ataaa ıa <¦ M-tUt tt akan aaıaraada — K..I htarhıaa a-.^larl konun pbl »va-larya - klaon.t.n lmp.w<»ıl.lu durup darnrkan datılau ¦¦¦la huıa d-.....a. onun enhatından yrnl yani hUklıınaUaı uknuatır. Haıa-ılıtan Hralı ulama. •• bu fldlıla ul nura, akU alan l,.ı a 11.- atta Maı.rih ı ¦ :i. «.ctaaUv^ Comharlr.tlaın batındı Hl.ı.ur-Sar. tvaatana alı Vljaau

tl ı,. -kadran kıwıa; La Hey konferansı da galiba çıkmaza giriyor M. MacDonald Reni İahliye edeceğiz, diyor m. briand tahliye talebini reddetti ""C u rrihiü ri yet ucuzluk kuponu II aSnaiara paınr Cüm huriye* ucuzluk kuponu II afiualoa paaar "cü rru hü jriyisvt'' ucuzluk kuponu ¦ I nauatoa paaar St.hlaUt MBMdalr kwUT.no aaa aıaııl.ı. VI Blraa »» »atuı M. MlbaUkapolaao ıljaral adaa.k orun nttd dal inat - I un m maa.Ul bıkkında ı nismoıiar. H.ı oıukilın..,- "..vık .h-m-l,al ¦aatlıuaktr alup ttıll tdufn -Iklr M v...... 1... .....11.. ,. M. nı... iki taraf araaaaala lUUr lamla! •:.™ raal bla "ri*!". Wu.afcll««i1.l atjl*-BHıU. Vuoanlalnnın ccuab ttaaa M (lı ı.at — autlala aa oaaap atktkr 1 ılın katar .t... ..... aN hn. 1 1. M.ı.ı ....... ...-.i . klraal aaahlrall rna.'al-la> ltU>. l.uaa. hokamalı tardl ıı,tıı„.ıiıı ıl..' . ¦ . ednettlı. Vunan başınuratıhaaı tnbdll ediliyor Allııa İt '"t......— Mulılalll ı.Ubada la kamkrrana tana. murakhaıı M. I*> ananda»u'>..ı ı-ladlfl nıaıaalytl ı ¦ rrUıalllla laaadıa S lUaıulı — at kk.U... aabl ala. karaaıa landa ¦aattlrt baı M H..*aı—aan La Harta Bma aaaar. taktlrr-l rat.l-aıat eradaa. -.i.—.1 Mar Daukt aa.ılıllı — Vakıada takı alacak labllvr k<. pad- ranl bil tıı. ,ı> ı d edatı. VI btr harbin artık lııtn lllil lıl-> tevlit adıı İlliıl k.ılnı il. MI. ..İm.- VI II Lanı. 1 ¦ '.ı 1 rai lı rl. .da da Inıilteranln .11 M R. • s mal ¦lalara falıora Ia Harda mt] pak knvvtUldlr M o Ula ba umu ı kılı"* ı" ııklaa aJ. Balla a bad kl ha ha-oJa bar llaUf lam bal aıaıBaJ aaaaarradknaı aan t ı anin . ram ıt ttJki — ram yotıı-ıM. Papayı takbliı adacahlor atın. in ,1i,.. .. — 4.kara aall M. rapnnın laklp akdoca rapor Pir-dan .. ¦ .1 ".ı-ı. ı-.ı.n.-. lı .kllnu. .ıVnı.ııııı.lır Uu bıraka! aallılıı aaı -1,* haı haıallam La Mavnan Bardı» |tt-ü,..ı ını im al ma .Ubl Ur rl-™i, al a I la lana k t aall r nla hara bar VB-•ı.M pak -.mır., afldtdnaatbla. lı-bl*niiuılraa ban •ak.alar naduau mUmkDn . 1 ¦¦ : 1. 1 1 n.....:-ı aaatk 11.1 ıl SnoMdrnl BlfcaıUıaakU fakal aan da. hbbhta *nn mabaJrraltaa laı ¦•t a itlini raııııalınaklnllr la Har İt ı.k..l>— siraal kw.l..onala kt Mraaaaaaa. Ra. aaa ahlat. aVrkıl i.»",-.....•.laaaaıiır M. Brkand Alaaı. Na'Hi.a aııuıaıa t laaml' f •¦¦¦>« kabul rlaalı aldutoDa tıatııUlarak a. talrbl bafl -..alla r-ddalmkjttr. M. nrUud. , 1 . ¦.. 1komlıroDauun Lahat11- ItUkflnıı mutlbmce lattll adlim-k Iriaıılldljlnl lU.a -ı-,.-..I- Ha, 10 (*«.) — **!.—I k.ıaılnT.,11

a. ... .. ....... l-plını. ttlı, Mlmlay Farhat Bay Uıoııbul Meıbtı kumandanlıltn. layla cdlkD ıHIralay ferhat Hay ... .mı .11/11 ¦ kıymalll ıt ıiı-Ma -ur. ..ıl. ..... n d n "J. r Tırhav Hay bir tuk maharttaeltre lytlrak tnnis. mthim hdımederde bulun rnuytar, fartaı Beye y eni vaaMealntta «t atı ar rakı, etler t cer cnnı cdtrU. Fransa ile yeni ticaret muahedesi franka üt aktedllecth yani ticaret muahedesi îlcaral Odan taralından baıırlanan rapor İkmal Raporda, bilhaaa ta, Fransa U* rakl tkarl mıina-aabalunııda Mr statllb İthaldi «t Ibracaıımıı aravıadaki İti a ira açhEıa lulııi IpB »au .edaitır ilk redlUathİvdir. If Cnaak Iraoıa.a anmak tV racnıunıtm paktı t «nnr.iab.ii t t(i ¦aylcaabcklcdlr. Ha btr nMıtuaııa ,.r, yeni aV cartl muabcdclcrimlıto lanıımında mllfckabl mcDB<i caaı i: rdll kltdlr. Yonan mallarından azami resim alınacaktır Lotan abllaaneal raucibinet ıl BRUito-ta nlhaycl bulan muahede yaHac kaim almak aıtr a Vana* arıtaniB kehrae Hcarat ımtlaamakl yaptimt^BEt leb handen • onanrtıaa ntıartdatmdaı ıa ttt artriatea cvhnrtk alınması ».-.-.- t ¦ •, . - : cdl latif Ur. aaaa—^^—^— ı kb»1 ¦ .^ao^»--»o»oaaa. Rusya ihracatı için efefter hazırlanıyor .kukan 10 ılı. Hu.)— Hu.ra.a Ihruc ¦ ı., f ji.'.ııa tapa ki" Ikatakl ıl.ıhlıı,. madara tvat ta. ı-t.-oou .ita 4 ilim *> ll-lamlı t-.blt va RM «t> m. ı.ılUı.na ¦.. j. - : ¦ . ¦ ı .. t.......¦ lahalrkaırt llı-ı.. - Vrklkal ıl) ı'ilkl ıa' araa ait a--. 9 97 ,.Abıhaya."ın sonu Amerikalı milyarder: Ben hiç bir şey bilmiyorum!., lana hiç bir şey sormayınız!..Diye odasınd dişa -nya çirtraryor, kimseyle gorüşmiyordu. — »»— f Şehir ve Memleket haberleri u'nutm|yaiımi.. ŞehİT plâlll Halkın hayalı kumpanyalinn oyuncağı oejildırl Hı ıırrhralö Uranı hin .ıı H> *>l fini" O mnar ar r- . raıruıiı İnlemeler "•«¦i "H I». »un. -¦>¦>) id» ¦ r tl lı-.t— » Mi -erat »nMde »"¦¦ Ba b.ilııat -»»¦• t» «al«* bbUi etraflı »lı »o. r.tb~ n rerdaTm1'lOUB (lıılıılııı ı. • .1 (Ihl bil uıı-.lr-, ı -i. alimi ı b~— iıM Miı1u' talallh MİM bl !'**• l~Hlhi.il |M keadl reeduklarlal h-ılh»l.nn. anlatmat taun dı Mne ırlaıiıoeduH.l. hu h.dl.' bl m ular» aban. alkilindin htro ¦•ıı) tem. Mmı arteal ıuo rHIrtı hu.(raian crtltıp fiıBtldn bn -lup Ulenlrıde benim "... »ır > .l.-ı. .i.... -ıı... ' "- •!¦ da Mllr-mıU' lah.l ı .l.llmd. la, afar baaal attı • t», aaaMn aıVBfb p.ınl ba •a|ı ili.'.»fcaı HI dr uaun. paptıiıu.ı ptphatl bal—d» O ı< • hab-

aania laalan »'=*• jiıddıjın (abat raiıık Kani IMmılfirena da Oltadan •>ıu bal nraau kallaı ıı| eeju.bilir 11 -,i.ııi...- .."i taj-at «1-1 be> hakte anlatıl m Mı karni ¦daaa. krnalalur nala ¦p—baımaa bb iı.m milyonlar baaaa ba paralaım hep» ha anara i -. Mil I tadıı uaab bankalara ın ..mı a da bUanı na> mhlıı-'i— •¦ dc ¦•aal kayorar. ona!. lODırıaı Yılına, tantana parala! bıalaaaıp aıjlaaı ^ıharılıacry. Iaı ete) «-ııııl.ıuıU. arık lif Hi.ıı aaaaa borada kaUMltralala... lleenlatl Mba.et Dlmllrljrfhı balan bari bm baıına teldi Tapılan ıa halhal Ha Mir tır ».a Mr dan» lakla •ar ba, Mm»*, •.•n.ı—fuı-a. Kan d Ma a puUı Ura fin daa ı.ıı ,.ı tor enaulanah alıadtU uaal — «N t» par ba-m-taam' Baniatlr banbar -al—an rMP.il. naana eardk: and— taaM Mı fi Klm-ıt.n bil lap Bir milyon lira Sigorta şirketleri hanca kâr olarak bir milyon gönderdiler Ilımım ııaııaM haltın m.» my aarbn ıırannn. ptt veın, tanına* InV alarak nane* Mı Macuk ır.ıı Hr.H".*ıı«a U-ma-h'-.raaaM i: atanan a ıpan - aaa atana.* ba - aa ¦ ¦puta harlanma pnrıaıa- anan M t AldaUldr * '-*- ıflı' Şehir 19leri Sara ı İn.r m parkının tenviri Battu ,ıa.nn.aaM rlnalna Mrr.MUavlaTLuk iatalari a* ol naını-raa» npajpnaan bapTaa-naaal dua mat Ma abat* aa kokak I.ıı.İri ,ııl Ult* I...I.I— la-..,,-. baandu-ya ¦¦--alır. Oaanp.li h-ard*. •a anmı.n aana «uant arap|M|ar M. ¦ .... •akaabr - PMraarpaıa IPiınıaıaM BrıiMa. Baaaanaaal da butnıa (a-araa¦B aa Mr banara (adar »aa raaa rea-aal )aı>ı.ıi.' Narkutn .adaya francala um balı Halta ıaalda*ı balet aiınaıak tnıaUr lelkıkat rapUmıt rr nu auralla mum yapan TB rAln ifllr rmırrl laBlba (kınatır. Onnaauadakl aaaı filnlı da I «ıı^-.I uı taalla anan Mr miaıaı ır ?ataıll rd-radı asılı ikim Mıdır Viiayatt* Neıafcb ftaatiya tıııaa. r>aalr>L İmalpr mıı-jrl Man K a» ba, habpada lıkh-kıl lam ata-V rak •¦laio Baaaknaarr varlkalt va »Man \J BarM f» Vtfct«irm natu harar larUuupU. Vapılaa tanaılaia HM dı parlaaa Mı baldaft% nlal.u ı.r.ııaı lurtarm.h „.n barmıran Hirdaaı (iluıa brtnıe hukulr . kandUl ,¦ ıı. ..ı., Takal bu külahı mtar paıatMnla kalaı katar rınıl-taıpaaadıaı naMıaat la IBnlülyrflı Çalınan paralar |lmai a_Oyan aalnn-ndın Mr aralık ı.ı, m . «akmıı. "-.n- İki J.-.ı. banknauHa ıpm.. «lımu?im.- Bu ktdaı ııulUaı Mr pıra ıı rarau nrr l.ı.r ¦*-ı.nı.,|ı, "imarı bana r.rap ¦adark UlataaMİtli

¦labadl ta> Yerli mallar sergisi Sergi bugün öğleden sonra merasimle açılıyor Enen elin «.ekmeıedes harçta*. bb)Ub bir kara f nırtldifl. pak pUkDf anı--,- .ıı"latadal Cferba hadlte Sirkende ab â-Ça» ıa dalın «ak me> rIH Mr yarMvHHai kap t.a dl£e> bir hadlıc kaUnvavdı, kaaa e>uıhh> Mı mt Mir laılann naır kilinden ¦nel rmıajT-- aaktıarjar nau I bVaaı-akaaa kuaaıkapıda .n.-.-ı <•, nuır ltda buıuklutaau ıbbar «UCI kaUta ıran** ae»M<iB«« eok dkk katur, baatra raakuahu mm-aemtrl I m tar aı burak ahaataan »¦. .urjj n halda aiçia daha ve oaiıı ın») haraheı tok . ,. ¦ ,1 ı Mr kat knıatı alana a «Akait alarak Vafaa Bn ".honoııllcr ,oh .... Bir ,.,ı.-nmı ı ta ba I • ıddeılı treıııe Ual.ni "c'lnû. Mimar M. Yansen Emanete bu hususa dair bir raoor verecek (_ StyasT icmal ) İngiltere ile Almanya fransaya karşı ıı-: - ana ununu» a» um Ih naaBtaı•nnn halli icııı lanapat lupaanan kontaanpnraa mm aaahabntM Mlmn kaaa* :ıah«ıada atnaml fm.rtn ırınBdılatlp-ar M Vaaaaa hat ana a aa aaıiaadn aabtJı haa ¦—haı lataa.aa haııau Ihar- mm paaaa ae pataMpavr Rüsumatta akam aJaa' ^âa'naTı ¦ . atntHM Sefaretlerde AJtaanıaaun ntıllı baıraaaı naat ııpaıMaa MOtefarrlk Fıadıa ına han lıı m ur ınıkaan Puıdıh ^...I-lıl» İn, a..ı ¦ butun leranı Kraidere CatteoMa Marn kaahvnacakur Konrarana «ı-r.unda laaaa aatan (artı bal alıaanıptır Ba tatta, om m> Mtı Krahk baptlk rlmat'edırleı Adliyeci* Zimmetine para geçiren ı anma er b.ra|l= dalr-ı imaja tabMI nün latanda balandutu aaaada UM Saadetine ıneırmetia laanav h ¦Ma*» I' ı .ıtı-.ünaj aın nt.m>aada lanuatb Dara nabaaraa lcu> analı BU Sirkat p* katrlaaarnualan Sierra! elliler lavanlıaitaı aıahleall aana lıı» ela 11. muManr tarll.tarda aıDtatd ll aırkalltr Um acr.ıaH »HınıMtı paLa taark— rartcCa'LsıUı^ Tabaln U—ar oiaummm kanlık' labanct Ut ramkunak. arma Ai-'««n nubataecaM tan tatoe adnaalatır Munaa.ınrı aHrniar el ata 1II kananın aal'jııııe.ıdduıdın rtlm>«ııUı baClball unaveU İtlileri mal.Hım oldu Oee*r. tene cıra sar SBn» Monafa Hanın lansU-.O- ti ııUUı araa-uda bil bu arbaaa alnıaa, uma-I de paıalarncıi'n. Ba&-Mıdan Hamel aJdıfı nranın ınlr. Uı I (Boarı. ııaiaiıiaıaUr ralal tlm'ı tı.ır LU . tan d> napamenan eatucuua aonra Atu-! can ııltUraaıı. tarümlaltrdl Ru İki lar. rriarcrcıa «arlı at OBtahtan nvealn» M ıe-. <ahıaaa atılan —1 U dtuakto tuu kanlara bna Haina Urıa- aanaı mauı Trabaan

ra baıaUa Ut Mn kaalar Daıa. Ik|ip nb ıt Mn kenbır Onan aa nm omu m ıaı Bnnau TbaMla t Ma lantu M cam as Ut tmo kaDMadır _ m ar rratl ba m.'-. VM au. tımar labaata alurtaia. İti Vİyaatt ....... u> TTn ııııaıhı ajlOJ Biiaıdb v.janadb enutrah ulan bernebıın-ı pannına İnan bul (Ucnan İl Sat*. adlUBlaOı. mmmi ı datıor Ktnul Iryıı ıvaattı! lUanarpuı."!*! — UMtlI «adiller ıtaareıul adarla TefekkDr ¦ Urnaene ITHkllahnar flattlp *™tTia*P»a : tt kaMB lıaan halkınaB lapalnrlaa medar anttl anara jt «mal uiı tTıı-aar k auraUTK Ibraaı barnljat adan V Itnbnl tOcntrUrıMtr. Man Artf Un bade Htru ıı'amıt naıcuu t iranı (• manian uvaaaı.t bi .ıi.ıiıaııı rrlaatm ılrııdlnı .. . --¦ Kara Ma.ıara anda kaua.1 hmy uı lebVlaMM Inailal adan aaal.ta Oliaı Mı bal ılınmıl tinere onüır.uıaelı mit IHI KarallBlU BUtt Mn-ıırdt aaal TP aan ı* r> mmmr kıuntp Oavaitıar, içtim Davet ıMl Bu UnMarauU mail ta aaalaaU Mr UraJlaa A'manya la rai ları tabak aattırnaier UiaMıaa edı-••memm a.nBr. tar laaanan taaılter* İM rnr.-a ra <ua*ı laraTtan Almanı. Ua rnnm amu »¦ «u.ltaarak ba ba-»u» aaBua nttıal haa latana aa bat namın ııelaanoe uııımainn.iaı ini lan-U nbanrlaau tarnatraikM »aaHmıi-tr InpUıa aıuraiıtıaamı-ıhları n-altıe lataıttUıı amintanı tahin Uda* leın aaenai har lalı tun lajaııuaı İnanım Ulep ee Makat aatan tarafa ana Almaara -M .naana talı^naaatea nıH laag pthBMM İl bul .-, 'm.' ---, ¦ Itaın artara IrapVaaaa taiiıpaf niıaaı tanJt-raataukkı laataa mart*naa. .r. ba na-tiraotarr^l batt-e Ijl ı nt|-Ibaraır maal knalına mml aatı ta-antar. La-afJMat ¦aaaıMU Mı Mn-a.ataM ha kararını Ulan alaMp ta kneılartata bvk-Um lıımtaıınıM Bu kakPaı •araıadkll laauınlt ıHenl dahi İnat Ut luratlMruua banan nr.an.enii hami tjraaMı-nndan tambuab atadan natUecadua Bt> (urumlar ta kanb N>aO'U*l* Mlr> llkeda taMatvDi uttat tdıya BUaaataa MıhılonaUlıa UtıdadL iB-tl numraı Ma taa araalaa UUBpea et hat'lMi. irablMI ajlaarapııı tnUai adıpoa. iPMai aan laCllıa-rrUı ıMJlıuaM dahaak IthfU ilına npa'aat Mr gmm Prananıa pgUluOll rapba IraaoJI Uıalıllar ınrtleeeklle. Muiakalt aUrafi mm.\Htkai Darla (llt-dd) Mark R. 1 inal ! lubrn mararnarı Fener mUltay mı? Bugünkü maçı hangisi kazanacak? ua hatuk mllraa taaHM Brna «ar».' • atlı t.Ura» nrm da pPabalrr tadar PYaa nadan alartaiaruıın laptı tatH|aira haa lunmaaı filetından mrmm) oMuta ufl rki mıltun lafflll Hraa «arar babana tnannıra otaraauı kU artanald bBku. apaOBUi battan attbakıntı kanav. v ¦¦ ... eant m ¦ paaa -ı ııkııia.'*'

AıBrferle bir aahTekarlrk da ratı Ltbuabul alıuvı lıukuk malıtMruıl Bal Miti K-mal Bejle diter 0< ktlı ıjrKIt Mr akBıekkrta İP S-iffnd.fer ka/aları UMtkalı I Baratkı ımm nubııidı et (nıalıaan I eakaa ¦• laa. Una haaatar. kıltıtntl t.thıa.ı. hart aıa-adıı.. kaarranw« drıaa. ıMba atı-V aaaaataa .itaat. ¦ıktatpl tratd-r — I.-.— adan Bari paMabı aa. MıMnbn earaatl ItaaaaV IBran aaaaa (ektatl a-ei.ıda aa-anadattatra kaha-maanfl urtıı .a. aa.di'iai -ıi.«a hateaB-a ttı anam dola Iı mir ra, . a itap maçından bir antıantaaa Uuı hapta Iı Irl hM netice alaaak aaaılıl" eanatata.... ¦ ¦ t P- .1 .....ıı., nu-ı ulanaıraan ymm. etler banntVarll mallardan haanak l«l bb talnna ıııUfUitbnkata. Ut|ır Klanlarda da balaku. Bana lf > ¦ket >t kain rardır Prr,l a...ıı a m—ılı—". ... ,.~ı ra ¦ıraaaUl »ıı Ma rtaafhanâr terahlRi r-ırnıun nır'ttM crk'imen haantr^aı ıra''rl-tlnl raaalı Biı auretlr UUOk eucet oo-re Ttotreı Odutrulı len-kaol eden tnrsı -fon tabada lopUnarak tt -drvam rö'ceîUı. Iautlar flntn—B-r yaptlaıı uakltaı İt ; r.nrrbabte «e tar.Ua... mal eaur.ıt *n tanım (danan rerat ata ıl mrnmrır tnrunaatu Ba aacuatkaba aaraaalm ant rureil atekarrrr uUm o* Ktaal Bara I ıthppl rıpıi'ır - i'fır --i..* cul.ık.a^ Lıarı i-r.r aalm^Uiİktisadi monaîîldo Antrepo nae'rlraı DenU rıcaıeı ınauKaiundf antrepo Dteı'elralııl tıaUatmet Oaere lopUneaaku otan kıeniijon mesauuu ihmal IUDBJ11I hlallpt Vtaaleu Mutuna Del Vmuırira Mir**" faik B. Bu lımue.l* baatUrata Unl faakaaablar Ba ıuı.nla muutahanaa Bb ı r^Pkar-aitarv -ur- ın I..I.I..... prn.rbabrr aerra terteıaırh rurrUiM Ihaıl ilinim.a.ah UbcMadra UT alil" aadnaaan -aal la apt. BaMalili ıl rl aı h hamar ıımpapana Al aa | at> laa.— .le Baaırtnhp - - M pn-»- pal ana h ata ¦ lata baaaa aaal IM da Banım M~kr» tllen au »raaı ntaanam dbn tatıam ¦iıialaaarar »-ut a ban ıhlara raaa tt Umumi mıbol kat>-taaı fuanan abadı ¦ Datat Bav ba an¦hhır -"j-----tart Itnhı ıaıa M • ¦- P-7 de bar m ,>ın* Ba ¦ ı -i Ba pahan) tar nelndr ¦ Huzünkü hava Kn*'"1 en' ımaııaden rnıUeıı u-—0-maU flMa laapl* a un aut 1 aV TİT tt M m» papa ii" Mİ lıuo Pupınnaan raııı ruatanı. ı.r > J Haraıaı lar aatan M. taamı M drBuaan Mr Iroeddıkl ulnupanıa ı .mat •vıar ub-tm «a Uara afi I ai>. atlat ı*r.n tamir aaıaıpiToeınnaa lialatnmraTdaa l.tıa ı- ¦ tar ı

mıh HU erlin t Uttan Mr run anara Prnırle I ralı leln UtU BUnrtbr tllaı. laa. ıı.ıı.ı uahBiaıa narl Içba aaa o* reOnl tarfedereh ranla baaM nT-iT> nah Ur. fener de OtUıauraedaa daha mubayaattarında linan m 'Jdelartnl ta ittin tçin '3» kupon rrmm. radlyoriu. By kuponları ayrı ayn kaaıp. m ıı narlar. gUnü. MaısİBrlmlzus mundarı-^ ba-vandlyinli Uç muhl ada ibraz «tjmr aenı/ len/ıiata maztıar oluraunıır Yımanistana cevabî muhtıramız to!âfnaFnelerin attı senedenaeri tatbik clmmaması ıms'uliyeta kemlisine teveccüh etmediğini isföa Türkiye daima hazırdır •atam 10 )- Amu Lk «alı Ufalmam ıı* •.*•>** ffOaa «tıiMi »ı, ,4iı n.ı .m nerateMae »'•¦Ka «t MM »ı.lıı r.ı bar****! ¦Mu Türkiye tumlui't.Mi: nabdmeti ¦arady T61 ÖC'g.lO mit KaLıkİty atohUslaH I.. IfadıHsybade fl..aa vc Kener» »boBCtJt Ijlijtı. nılılcmlü.l Zavallı Mithat Paşanın bir şeyden haberi yok Mithat Paşanın hafiyesi tutuktu diye işitime Hil i Pasanûı etekleri tutuştu hemen Mithat Paşaya koştu zavallı oaşanın her şeyden bihaber oMnğı sevindi, dondu ¦tır. tarihli nıııtı kıtı a iKsbrıUk. ¦an bnUdmefl atfen mUzakcrarı mı» illiyetti feaaia n ı. •»fcu fj B«c«b ı <¦• ¦ r ...ı-¦¦kukuna Lor-n ı nıkrp cdtn itlıafo» eı— «luhhra horana msıır. Alı kısmı £«zc-Joaye vcroce&jaıU i kadar ahun aradıoeîredfltı.ekrlr.1 inan ırktım ab a eoıi Doğru değil nıi ? Rusya-Çin Mairçurido Ruslnra hatH-! Am rmurlıkiarı yapılıyor I Sırbistan mûslüroaolan neşriyatımız şüpheli i nıiilhpnımîç I lIIU?!IGMIin<J Bularıstan - Sırbistan Bulgar affı umumisine; itiraz ediliyor . aaar«'a-.v.-c «'•ıi-ir. var-.tEl '•¦< mantdrirain Yuteıia* «an u. ¦ laakllil aa aatk W. atili -a—— ban fâpR-j sıhıatın Tayyarecilik { SirbUtanaa bayı «ayyaro m'Jaabak tWeı»r a <AAj - S >ati(i iılırak eden lan irem (r;L-M*k>Wıı. r. ıut ıih mı ta püetu Brolmullu M merpmı-e dağru „) —. «u>kjıjan erk. her aey leymİ olurdu? HuV ııU Bey gözleri hnl luıl dönen açık göa harîye)! odada naad »aha bırakabild — Gel, auairn gc!.. Sen isi-ne bale. Sö/İİm ona ju (iltcn) çckıaeeek tas var1 Her şeyi atık s de kulakla*iyic duyt ekilim e.. Sen onu öp kışlaya kapatA Sen aöyle bakayım: Kayıkç.-laata görüştün nıia? Süt lid " ma? — Elbet, iyica anhvjtık. Tmm ...I.v.U ........ıı ı..,-. — Tam «ot altıda.. Pek âlâ o ramına kadar biı de baro -lanmış olacağıı.. TesekJtor ederim »ay lî Bey kardeşim. Elbet »u yararlığının (Aıilanei a! İye ye) avdetim irde Ve^âaimet *t« ad JfJ.ÜUfvi.i

Birader s» tabancanı çakar, (o kapryı içerden aârenîle, »o (V-.bi-. kelbrn) karsana» jc kumandan paja i ... M, -rhre kadar e«l'l> Uç (kanun ca-vuju) alayım. Şayet ben gelûv ci ye kadar !.ı,_.. ....... >.¦<¦ mad İıtvrse beynini natbl! Par U Hty aonfafaası Galiba çıkmaza giriyor Davrailc -r-j ' a'.iaı-Sa»» Inclllnrayr taviz»! vrrmak Milyarlar' r.na !• t*.*ı~ r*H nur— f »¦--m M. tı, . M , . _ X. la..'¦-» M. ı ir M. «¦!.:. ¦:. >¦ .ı ı lı-r-nnln ih.ımrl ılm-lılr nlıluîıı hlaı Oa laaa»aaı-tk ı ¦-'•lal nıaıu at-nau iııar- ¦aa.adı ılaıraanka kırar ınmUn " lr,cUU"«/£ han kail pUı A'. arlaniln (taranan Aman Beyefendi oğlum ınrle-riniıd.-ıı MUhat Pajumu ttrti -bjtlan haberi olduğu anlı;uı -yor. yapara? Va jim- \ di Irallnp hır tarata savnîursa. ben (Şeariyan akde.ı) efendi -mire o c yuıle cevap verebilirim. Aman. aman.. Ben şimdi «m lâyet .•:¦.. ı,.- r.ı Paşayı sollerimle görmem lâ -rımrlır bey oğlum. Sice j, kanun c.3vu;u vcrsnılur. Fakat herifi aya çrtirmeV irhn hükümet ¦¦.. .ı .--;ı önünden geçirt' ıneyinir »alan.. Zinhar ve (İn-har.. milik yap -maktan sakinimi. (Beyler Mtkagı) var ya.. Ijta if....(..ı elendim, oradan arka sokaktın hapichane yanına çıkarır, kışlaya atanımı! İ,Ie ben ridiyoruml lülmi Paja yerinden ııjramıah. Saa-kınkk vc Ulâaia İfnana) Reye üç çavuş emretmedi de .'.ıjı-. LHr7ri'vı. HOsna Bey: — Amao Pasa efendlmir. çavugların bn^un^n» emriına - ¦ !.. ...'-i emir bayurmadınıı. Sonra be eyapanm. dedi, Hilmi Payaaın arduıdan Allah kİımeyi fasrrttp l.'-.ı.ı . ¦ bir kere: Mitâat .ı. hafiye» tırtııldo deoraca Hîlmî , .,,jııır. akrl mahfau-aj çatlayıvcrnuftİı — Versinler, versinler 0$lum_ Diyerekteo adadan dışarıya sc-ftirtti. Tabii Hflaıii Bey de arkasından bofuyorda. Kuman -danhk daireaî koridorun daki taze Iraa kaylao bıyıklı çürbiir ya erler Paaaaaı ardma takıl -nrırh. Alsy malay merdtvenferi Uaanaaml («neraail ı»U.I va •nak.ıomeU bir ıİ4ha . ¦ ı -..ıı ..... U. — ukl» HHCI nuack aa kır? apt İn IntUU kaıaalnla laavUtlaa ¦ıtkrtn erlFdlclal baracıuhm ~ua Biuaallr.kb UnlmJıa knnlaıanııla flvinJan an bufab dirayet aanrlala r .ı .ıı - i'.ıruı ıtm'uııı.l[n batı I ..i i.. ı .ı ıı. ... 11 .lı (.i. ..ir auoaatt davlvOrr baaıUn »n ılakî tu|IUI <rk<rı tunaraveûkln kakuu Hmjânrı-la-rlnl vınli) mabaluau edecek alurlan* İtalva ata* püabUrUyar f- !.' '.. I. ¦ ¦ ı.-rrı-l-ı M. Su»-d'nln harrkrt tınını «IddrUl iarrtta Irnkil -m .. .¦ i',,.,... turaata ba bamalmm -olta kana bir aa< kaM aa ¦ ıbaa >ulhıına ban ma* n.--.. ki* l«lehbllı ıi'.'.L'- ptı,ıılc aldatana ;auynr. V~ ı. ¦ n kl: H-r. ¦ -.i- lolbaerverblb dat¦I ram 'avla luUıı lıtfUla mulctı'lı belinin ¦¦. ,.,ıl.r,»ı haraaaaa kin »ban lolkana letuHI ¦Utmalmi '»<• yarj IkfBt.....ı. dı ajsı mretlr »»• talra brran elaaakie ve cak tUdeOl Mr Yeni Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz! Malûmatınızı tevsi ve kese-1 nîzi müstefit edersiniz! J hlmlo.- ihüjMinei »»tmlçUlr? Şu suretle tevzi edilecektir: MUaabakamır.a Kupan Bakınmak aurndla lSHrah ı kura ila 2SO-IOO 73-öO • »S lira

Msdanlyat va Inaanlyata •n farla tılımat adan insanlara ray varman au ralli a y«k m tlkalai. aıüaabakamtra Iftlrak o- | yi Olntn.. ka deıılart'on birincildi nan medonlyal ¦....,ı. m. varan karllarlmlaa da kura Ma 2BO - I0O • 73-90 25 Ura voriİBCokiir. Talllnlr .-n . har Ikl bilim 6O0 tlro-lanlIlraJala I VIKbaa Halil Bay TNrfcırya rabarunu kırdı Esfaipabir '> I a. a. ) — Bu^Dn IW kilom-lralik bi^lkui nUaaba-haarada HTincıl'e-l V anıva (ImaHf, (IİII^UI tlalil ı Arıtan 1. vç|i-ca-' Ut, dbnlOacblGSjfl İr) t irdir. Çücün yeterse «İl te Seni tevkil edecekle - Ah Beyefendi v lıvma «ar, ben fakir mun. Nc Mithat Paı ¦İri tanırım. — Sua :• ıı.).... bs diklen aunr Hosna II I a. a. | - ı- ,„„ 2i dakiladn kaieıank saretitt "Ul b.kr tjri-.i',- r. ,..-1111.1 kırmifnr. n» (rAtlerinden --ur: lrroHtor-xia İnala katan amata m,« kml Irrnleımlar ¦.Ytıiinı teeircouern^l İlmi* Tayyare Piyangosu bugün Darülfünun konferans salonunda çekiliyor ¦ .umkuıiyct HİKAYELER Sigara aleyhtarı Trende b[ cinayet Halil Efendiyi nasıl bıçakladılar ye; iıKmrkır -ntııavl İdi Katiyen ura la ki-IUııa ı.r-l» km tamu, lîyan rtnOr falı yrrör oturıraag Ayı» drt~J ya tlrndin» ^rrtcCo tu kara eaıî ftabCm Ko. M tır* Uluako kok-; ¦anan oelıel aaUyara»a. Xe a? Yel uaarayı. anam da fır D—dan vapur nara» fol <l anan çıkar' ıı ı da n»k n<l ıınll". U» tır o aalın İtin ın I II 'Iı DİT t Mı hlyıundı man denil, dumanın pl" pl: flllrll kokutun* dilimindi Kocaü t" alrtmun ılıara kııllm t»»' anlı»» cekeıtu M. dr nUa enliye en'ıyodu «ene1. naarara tuumraa reer-aeraia yraan mmmyıkı Smutm M»..n.l.«4i dmaa 0» ton mrnce eeo- ¦•^ad> t— aorr — natar-ın corurun an ulur da 6U yar da. bn de uiara k»n erke* a-ver-ıı ban nr taparım?.• Ih e cltinlrjnlır bunu aklına Ravmlaıına «ı(dırn.-naKinaye! 8a Di ha Hıııı.ıı ı.ı labmlnın-4*11 bulnrl bih dcdtru sıktı VI mr ku tvatdı d'lnyaya amalar tatil, kıa bUyUdd. Oaı-air on ok,i yaama madl Arui anamı* asanı yauaatyorda.. •aaaı tel fe.ehm ba aıuda ara ilanı» ıVn [ r let arlık aull. Alimallah faııcrîc araun Mr taneline r>Sanki bllllln dünyadaki rıkıklır hep rot blrlt»! rlnlUrr dr tuniı» Marrl In-blanrlyrııı • ıbo lar anam •Tıkakam artcınarn etoi-fanra rnaaM fakr asma ar inam ıtıj»e-dLet' Inniıar ulamı bUmem lınnal kırın amin iıtedl Om da aan drdjır. PUanta tüccar talip «mu. Olmıa Onu da raf' Çünkü o da ¦ -mıİlerdi -aanra Birer ataara tcerratı'. Zaıaab kma ba •»*¦» aa* kalacak, bir - :t:a koca ba'amıyaraku Kına yal alan oldu!. Samba iıarımrîrn"" ' i Ntttno lebe taidafı «*" BUrtıııdbkirn birci birn meydana (iktı. Ararı-1> L ı ay acemim. Sabıha llııaıarlrcdi kın ı> ıluaa-aara «¦> yrmedjnr aaui TıaarJrrtrd fiaurr. bi'.rvJX Dara1. Ucy blı k04ryc tutuld). Kayn.'ııiıi» nanım oır bacı* kurulda ra llklakıya' baaladı. Eıiı. laı.m I.V.n yuıarı (>u 11 Vr ehnah kokan a.: "ı^ı.ııa • tıikflyle kaeaauu nllajt.' .

aman' Aman Mil. Denir1 . Sabl'ı.ı İlanımı İmdi aorlfr'.ı* tna> namn a Hani' . Kr* baykıidt. kari mu-kaaair • O aanıan Nrvm annaarJa t Uupaa *ujı « halıfcr n*:i«ıy*rık drdl kir •—Şry annc«l|in'- Şry Qu »«arayı İçildi ramın falrar daha harantlı ola-far aaı... aan.. llıı _ , •aan . aanra n da ¦ « ı .m lUI.', > — Aman'.. Diye mırıldandı.. Bu md-afbat r*ır* mvıl'î'i'- kırı yolun dk-anrae b:ı :*) , ,ı ¦ t c'n abacı an? MUrniaa Fadh Cumhuriyetler devri I Türk - Yunan ihtilâfı dar m mi. o Ot ırlam'li I umauı ı<>ııı kah s.tar ıı. ¦ - ¦. amaaıl ¦.*<-"¦ aaaıa Anapada • • ı'< aaaa ' ¦ ¦ ¦ e.rayau mlll-ıl-ıl raaıkarlrel İdimi pe yani kendi kaadİlerine İdile rttlf mim Uta eylemb)IU Tek lılk balar krellıklır kuneill Mr ılya karıaıııi »¦keavekal aad adap ıtterch aaa ıal pelerv kenByellar. Okaya lokılakıaıa en bnrlı ıal «İle ruıdetı Mel de larklfl r.. ı,. ı. . ¦ ıı ba (amburlyeUa am.....ı bu j.. ¦ .¦ de lakakkak ellirdl(l kaklkl Inkıllp ka. T kek müık bnlâa ki.,«i... ¦ İebdN eden bıeUl lekBktUn berlarc tderkea .mUn. ı.ı .kkdn.il İla K. ıt ılı ılın mı t m Yunanlılara karcı Yanan mktadrlc bryeUnderı Urea-•mbedrn "...-i maniamla l aa bkhkmelı "...ıı .k , ırrl alyın memlba anbaraİB.badeU ıııma kakraUlfaM haınkn ••>.. J..ı ı m..ılau Talan leaeral Dattra-aaa lakOkl edea Kıuwd arlaral laaaan da milhekıat UllıeeetlM. Tmaaıılılaam retjbı (eldıblea anara ackacu «ılacal InlHıaH martımı hDkUmellmnce Ulklh edılrreb »a maıafıh ı«mlıi>>e TUık er Tuıuu hSkkmcl.rıl la İnlinin Ulnl'rmUrU dbdahiiiye Oörryol " vekili ŞUkru İZ de kaaabı lavııkhudaa 1 kelrlmlyıir . fiUkru Ka .ısınn kûn âalib kıımi} bir «andallyc ka-ımı.1 iı bekçinin vurmaca b.ı-.ıııı ı-ı.r. 11.' .,, feryadına arbrdayi Sattr dinde bir mavzer olduğu balde y llltunifiir. Buatıo üıcrine diterleri de Salcria Hicrine hllcum (direk ıliadto mavıert altudb ıl(ıvm(i;ı b amıylardır. Yeıijcu balk boaları ayırmıılar va mavıcri Satıra iade f ın-ı- '-• Ji r. Saler hı .m ,...ı -„ kavtaya ka^larrrra re dörı cl aıef eıml;. çıkan kor-vıı.ıLurj.'nı biri Akilin baa tıabıl adırık af^ır surene yaikI jmı- Ur. K.ovja eıajıında bahıeel dincine baıındnn araya firen asber Hakkı da -¦'"¦-!= -1 ile babından n mı {lirdir. Kllıayel tak'a maballoa pollılcr ykBfmJş Akif ile Muılafa)! yahalarnıjlar. dic eılrrl kaçmıybr. eerih vakaları Bir aarhoa yaralandı Cıvelkl (da Mehmet timinde blıi sattı 01 oldu£ıı balda ılrkeclde dolanmakla ilen kendiline thlarjınıı i-- -r.ı bıçakla hllcum cımlftlr. Polis mrmurj da nelıinl mtldataa İçin tabancalını çekerek ıMctınıedi bacasından yar HadiiC hakkında ırhklkaı yapılmakladır, Kodın yUkUndan üç klal yaralandı DOn i ı Kurnalıda Çınar Miîııo'iındn bum al Süleyman, Ali. Necip, Kyri rakı İçerlerken bir hadm 1 ¦¦ ™« kavr re Sılletmun pıçagıcı çekerek Ali, bcfip. Fcyci-yl mufctetil yellerinden yaralumı*. ur. Canh Uteyoan yakalaıımıyıır. Londra Selirl Ferli ve i'.. İkinci retti likana H. İtr, dBn Inılıar hiiatıaa alarak uclmım

lerdlr. EyUpta ülr av yandı Eydpıe flç *e. hiılc rmaballoln. de 2 numaralı i ŞcEka llammea eıiada dla t.¦.. lâmba dortte ı 1-.- r. ,ıı ¦ ev lamomııl yandıktan sunin *oııUlırülfi-.- ı ı ¦ . ¦ ; H ' H - ¦!-KadıbtiyUnda bir Inllbar ı.'-n taaı 1.1 da Kadıdandı Caf erata makabınade a ¦adam re»i btadUUH t m cırı ytkıekllajıiHİekl peactrcdta «oka-(a atarak mıcrah onaaMir. Mec adıa up lakdUealac kaldınl-mıjbr. Iniibann -rbebi anlaaıla-mamıgtır. harlelt hatoeıro* ingiliz dominyomlar »"| Merhum kemalettin Beyin nazesi bugün kaldırılıyor a olan m. Lorcnı ccîIİkc alı İn «i ıtı •nailinin kabili telil ide lıer İki memurinin sıkı bir ı.ı (emin İl leilllk r ıı -k r. ¦ r. Komaayno -ı'ı ¦ ¦ mıhlını : ı j» iii iye tim Ilurs amıjın e -.amlmcn vala Soyrlıelain İdarecinin Haydarpaşa vapuru j n .. edilmiştir. Vapur KOprDnUn Adalar t *kelc-ılndco labalı nnbuçubta kalkarak ¦ . .ıı . ¦' - .r.. ve ¦-...ıı onOç-le de Bo'in¦¦¦ . . vdet edccchılr. Şarapçılığın ıslahı Müıklraı ¦; .-ıı- Idare-İBCe Borsa ırun Ilı atı lı dflBBItj lur ra DkkU Ir'ilı ec M. Purtnkaı Pkrtt t (ftaU M. taklan kK-iınan ve !¦) mıar-i 'iıı.^.ı Içlr. mı Uaımamı rly ala m"'.ı- -I- Fiii'-.ı-ıı kVıaunrndakl ıı Mini t lAA.1 — et banı tttn II ı:: ¦¦ . -L lan baautunda left'jı ı ur. aaaîaaılaMı 21 m Jı :tr. Tahtın Bey, baıbLı blı tak ¦¦-taratan diyar diyar tDndbnUtrs ItlItUS aaıbuı flikubi My.nrj nakl matab ITlKı.lor mü . . :.' 1... ıı, jUunel bey. maaanın k.>v.'.r::esnı <tniıi. ekalyo. ruıı ıllya i r ır. bek aada tıklkelır. H ıııeıııdl kir mlllkhamaux rrıVBıl, maclanr dlnullın. lallar-TU! oldu. lalen ayrj normcu otııont an rakın tanı omilD t. İlliyet rı oır atnıra-:.iı ¦:nlm yanın MrletUr*-. manlıeiLi^-ıi akmtmamuı buıOiıkiiııin tarlada rrae tj etaUe nımımıtl oları» la föaıe-rllefallu. Itunll Baynlıır Bakaram* nahtal ntı İtil j'ılır.e. kar". Ip.-ınt ttin1 akl brye.oniann. oe" aklanın edan -r 1,..,. say u3Dl1 ela» liında. kandı Mıısaı-l pMte-.ı.ıi. muhayyala .-ı -¦ ı-ıi'.iı. ıda nrnaklıyan bir uiıop ilerin t ay ıt bir llnnl kucakime edeıkm TeaVI I -t--, tAdreıı ¦ i ¦ Jr.". ır. ror, lakıl amlyıA 'ihtniürj '¦ ırkd il: ¦ mka ciır a faatlı nlm uua ieac>-iyle ahaaltai* bV İtil l| II POUe Mr pal nmıhud akı raoauru Dafre -.ı* larkaOcei _-yaa. aa oaı-n-> kene kıjaçede pasa ak Uaraa m-—I -«- ' ¦ ı " ... tkdunır. [ııJl''. yerer. • IIn MI Pııl~l lıun-larkk-ı :0J mıl,ı»ı ılınmlık pul ete ccçtr«Jeur. I11..-11- r.«ıijciı 11 . ...... Plaktlıı'e 0 (AAI &Ul*>*tlI l/'ındal bflMr<'U>Lı Akvam Vıllılm rakulda ¦aaunı tır cm -ıi.ııie lyuak eoerr-| (a-l Mit* ııt.;iır r.,'i ¦ tu >au . ı ..1 r,¦ ¦ ¦ ¦ Oaar.iı 1 ha.i . pma kocı>>'i kar beyanr' ae-.cena«<- I». Kioii: ••'. • rrert aektyudte nrek ti.'.'. Ktrlnde .» gmek

nraılıır.-ııi< B0M Nkuatıbıılı ıı bamat bir mneii'l/cl alır mr -ılmadıku atHU ıııııapıi L.ıiiı:;:i-.r jıtn m ,. ¦! fin mnd]r-"> m'.....alD *<ı -ı ¦ . .1 ¦ Manı denırı-i 1! ılUlkada (rem * bâr ıııatUıbılt loradrı 1 (âftJ l'InıhUnu V.ııml pBbri HJi™' r-amue. ıaa -t»t» narat b---«-Iaracı acrrartall J»ı at-taa aaVc yamayı n-r ... hkrn ı-trar ia»ıaır;ı aam lrtttU',^' ' ı» (HU -le&a¦aak kia ıwıı kk «.--'«tjaı m», etıırrak-uakr. Avtui i,ms ır «.mi ıın ıeratı bBttaıİTiıle oln* • ¦ aâfl bıı trnUrO-i lafllurtrl Tfrrr.Kİ.ıı aman raant denalnl ılılklariı ai(rbl>«Kl lam hır ıı 1 ¦ ı Tafryarcclllk lahalll İçin âıra\ paya tıundnriiecuK gançlar Tayyare ceaaiycıı laeılıadaa myyarecdik takılll Ickı karapaya (dadenlecık talibinin bankaaltn la oada Muhendl* mtklıltlada mra edılecekıir. Imlinaaa elrmtb btra M kipi müracaat eiml sılr. Karananlar f ıaa.a va Almanı uya ¦¦nderlle^chlerdlr. ı ır»- • ;......»Mı hutur Berim kanunu hakkı bulura | talarnlaıi| va ba harama laraa i nata mnkaırarana Irkkanaı f cevtri «kileye bırakmıaUr. Fmlkkl Maıruke n Dılurdarlıb bu butua-la yapılacak muanııltnta Ifanaı Maliye vrkalallnılı n «ormııfl ıi İr. ingiliz hu-cyin ru-tcm vapurim Mersin - İzmir postası Rüstemiye 15 Ağustos perşembe (.j„ıı uı Hu Mriteı rıhtnnınaan tu.< C.İIİ.J.. ı,4.ı.ı-. Un CbIIüc, nodrııır k.ıloa. Fnhı/e. Altıyı. \ • ta Mermi ) t nimet ve ıfal :Trı ı- 1 ¦ İr ı ı.ı *e tnlıu İçin rminonti Rcıtdifi ctıtJı imli U mınııtt'ı kanan llıinnn RUı'.cm ¦ »'imlan rT.uii.aat Tr't— |ıWb-.-I »7-İ Limanda tluttia * v.ın-ı. had «IcfCb . ,. apariaf likn; llıı il 1 Oocrnı Kadt amam İn Int ¦r •"¦•>>• ı larnd trlıtatn Tıiyeıııdıa Kufiıa c'dceıb vapurlar . ..ı . 1 ~ ¦ ...i | G .''.-ıfl llrt.ıı. kİııt 1*1. gıellı Sıırtf Rafya t/'.» .'-rdlmet Tar' Fil kr. Ala. I"*" ¦ Hım Tı. Bul Mı anaarn -KV.utıtıı iıorıini-vtiDiyı lı lala.» Ur orıUo Iııjin» ) b kudar lırlaCıl'an lento Hamil ve lOlj.iO de ««pftndavalüUde İt», 'ti. İr ııçıl-îO da kapajvmıoUr. te aeıtmi). D.lt ıc ka'ian-ı i» a;ıtılı|ı İ06 n ı... ....... >ı Um ıı,.,,, ı ıı... ı,.m a «..— ı. im Tİcaıcı vc ^ahiro ffonMUt lltlnkll ZaMre Vatarllerl f.HiBrjAtflfl Du2day Tıeıııal — «ıııln — WlrlH — San .¦ H. ,.. uıuım im .-1 ¦ ıtlııbul Hayvan Boraalı I !-*•»» Diri ıatlılar Kııınıı 1.1. ı, 11 ¦ Kon dfiık 1*' Dara Om Kilo Ftab

at I tl sanı!an Kilo Han Âııarı 1 ArâcâT Kî: .yılı Kıun Kop îılır ao at rı o m m ar v;,;ıı r :.ı ı A\'VAIJK - İZMİR POSTASI haıılatîu'u'ı^T \P»ant» VAPURU II AfpmLm Pazar mat 17 ık ^,i,c. rJıraamfj Lsk. vı Kayckl lankrrb Aye DanU M btaaVr aı.mtl re ırrletffj I et e »lir. Dikkat: Paıırtrai ganS [Edrerail)e mııvaıalat «der. Yuk re yolru Kınııılrı Reıt Hıhbm hıııml.tl idare¦_ f Yalca tuled • »r .rvlı ılı " mkktkpkitaplarıi İlk Bcktcplera ait kabul e -dilmiı aıerler lluamdır. Muhar-nrlerinio ¦¦ ¦ tkdam yanında İlham baam ıafldür iye tine müracaattın . İLÂN Hakimiyeti mullye BatıaıBirnü-ıı«'Cİ)erilc DtJEdnk haııkuunın (îa-İBta uurbul ve Bcçopu Dılre maıltıi lümi kı.palı " .1 ır »lı ı Seyrisefain rkcî socnMi; (••Un KC* "lı BeyoRfı. 2J6*. W ı:j ¦ '!:.! nıı;.;.: W la İHaobul 2740. TRABZON BİRİNCİ 1'OSTASIİ İ7.mir-Mersin s ccuııı lURivı-: U'to* 'alı IS d ama Ultotji I fiERZE"^2 PAZARTESİ aksamı <ant altada Sirk «i rıhtımından banketle I 7-onculdak, ln;(ıo'n. Sanatın. Ordu. Gir.ıo Gorile Trabıoa, Hlıe, Manavrı ve Atlet »İskelelerine aıimct va ayni i*b«lclcr ne VokhkeiMre u yarak avdat cdıcckıır . larftllt İçin Sirkecide Yak Kof kü caddesinde Kıt (Ok Kır iade kamadaki acanıe-int roiraceaıan. ul. lal 3118 Yelkenci Vapurları İZMİR SÜRAT POSTASI İSMET l'AŞA p.r, 11 ağustos Hazar] üü >am um ¦ ¦ I ..li.ll.i iZ.MiRK inönü 2 Pazartesi İstanbul ithalât giimrüBeyoglunda satılık dükkânlar ¦ründen: Beyoğlu malmüdüıiüğündea: lUceteunde lılııit jurru-rı ımubıu ile. oıvdau yukarı I îstimale gayri salih eşya müzayedesi i i t ır.** i , Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: IS tan DU.I V 1 I Cl\ C LinOen» ûabm kalan mtiteoavu] . . rtvartili t.hıa kapak İl e 6000 UUıadaaıiııde İmarla m UubİD kiloyu mu w. imi i»c eUeriılİ ¦ *ı.lı möasyede İle uiıUakıu. Talip ul.nl ıl rai* anıları M garlrıırıır-ııi almalın 1*11 ;:..ı- ul komîırvonuııdj _ . 000 küa re- ı.- - Uaırla mtalarva aa aobalaj ¦ak dıere CAalİ I' ¦¦ 1 ¦ Uonat mOJOılûS hal» uUn LÎ-8-M9 larihio*» »ıl 10,00 4a Oalalag. Dr. Osman Şerafetlİı BEŞİKTAŞ -

An bal a] kâğıdı münakaşası Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: ı k.ı.rl- olarak O000 kfig tak ûıara müracaatları ıl y*j lada ı ı iiit:.in. " emiş Belediyesinden: DİKİŞ YURDU Bir 3*n(a: ramaddak diploma verilir. Biçki ve nal ıj metı-lebidir. Talebe kB)dlnc başlan dı. Darılar ey İM birdi baslar. AkaLIP SAATI.ARI Sidik hiı Bindirler Vaporlırı Km Denli Hanlının le Lüks Poslııı Sakarya Pazar HALİS AYVALIK Zeytin yağı ve sabunu toplan vc perakende gayet ehven fi-atla Galatada Mehmet Ali Pa -jj Hanı derununda SaraccUuı Bcyiu 41 numeıolu deposunda «atılmaktadır. Zayi Kvrak çantası Harbiye İle Beşiktaş arasın-da Otobüslerden birinde ağns-taaun besinci paıarteıi göfrtl ¦aat 0 arasında derununda aiyalı kaplı huıuai bîr hesap defterimi bavi evrak çantası unutulmuştur ulan ratın Harbİyede Sipahi Ocağı kAptrısı Emin Efendiye, Besik-ta)ta Otobüs İataayonunda Tüt Sadulloh Efendiye i_sAATt.Amj Doktor A. kutiel Citkıt™ maklnr«Hrk Mkc^ataff. ati dsılıfl. PTOBBH. aûttaaodar. bel gemi' ı I İn Mmnu İstilan nmnında rnruMu karaiEtr olan >-"' 1 jrjr.li Reoo marka kapaU n^mıtot MS taraamba w - ". ı tî j* kadar Safha* ikılraa hunui Blandlnın tamıma-rvbl -dlUMSiBOon Utlp o. lolucda bıuf .allar Uan O Babaeski Hayvan Panayırı Babaeski Belediye riyasetinden: Kasa harman nmalıa,ı Hayvan panayırı ISsAuıtın "irda lii>"1fdt!*r**tt;lÜD ısyıtn ıı- aort gen d- *mi«. panayırı davam edcccgı Jan olunur. Ovdu Vilâyetinden: mubayaa tılllectk evrafa t ı akana<s koıi'j!muttur, ¦yraa lerolol ananında maile oa ruktona kurar vartlon monteni ¦ •okla yarma, rai re Anad olu-din ««.Van yatırı baDn ıı üoeB ZATI : ryDp uacrUk fobaelndan _ldiRim umUIb teurretel bbti atum. Ta. nuir.ı ı ıbıra;.ı sundan laruo nakmft yok»ur d (lalata ,..-,ı-, Ka IU {tll .. . -i .'.ıı ir.i,,: atta Naata* 7*İİ ¦ Tarttr mûlrüaai u,l anim, VtnUlnl hlk dılıdlBİBidrn ellilinin İmimi ,.lıur Tupıaade inak kalça» MtMOrtl ınvıhıım Küt" Bty barrad Nuba .... I»» Doktor .....j Mehmet Ali ] Bcltoğııkluğu vc İdrar yollan ¦ hastalıkları mütehass Sirkeci Iramvak ¦ II Nazarı dikkate malini:; No Seyahatten avdet EUBfc*aP'>'<")a tramvay tart deviade ti numarada dls tabibi Mbran Kaıapyan Flrndi Avrupo •t) ahalinden nvdft clmlfrlr. M*sltrtkrir.1 etkili pW —"a n-l" da kabul çimekledir. Tlearc<bancmlı4« muiıandcn Ikta çıkarmadı mrebur olduftfamur Yani GKA.MATİKA STAVPO l'ARASKEV Mendi-larte uatmaıcl NATAlt OAFVh'RONUK ılcnre ıhan «mirle kafiyen his Mr alakalan olma dığım toruteo lUruma m (bol mııhicrcnı mllatarilaKmJılo ııımıimu nlmak Örere ilan elendim. Slorngilo biraderler ticarethanesi d,|~

¦¦¦¦»> Matbaacılara ilânj^"»» Deyo(hj DfimUncO sulh hntru» malı-j km.Mlndrn. mahkeeıee* maiyet olunan Klrkor K*H«Myan Etcodıntıı lorttı lasamılunda Bulanan B"to»; Ittııde r.nda Yapıukti ISeeakMıt mabBİl-'>->" Hiaı iiMc-i HUaaınO] B Zonguldakta Yüksek maden mühendisi mektebine mukteıi Q g ve 19-6-929 tarihîode münakaşaya konulan kitap tabiyesi ff mğ münakaşası 20-7-929 tarihinden İtibaren bir mah daha tem- ¦ mm dit edilmürlır. um ¦Taliplerin Utan bulda Şehremaneti kargısında mıntaka ma- ag den mühendisliğine ve Zongııldak ktep müdürlüğüne Qg müracaat etmeleri ilan olunur. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ııııııeıııihiı :-ş:24 Ağustosla Vizede panayır ıs?: Helsoğuklugu, frengi olanların nııan dikkatine dr. horhoroni Franln mn altılık kaı'l otuıh ıftrî yra> bcİK>£-'>u£u. .>çn;> İdrar dır*tjı bel (V'i.llıti. a ada raaıuıtlıllın u-ılni olumu. BtjOll '¦¦ T-w ıı.yın yıri'ijı met? »¦..i ıi. No. 83 Tıl B.O. ' usa ) ınnı l.açırmamalıdır. Uç jırr ücvam nkttv'î î'TÎrf'.ît 1 rf. ît! * 'i' * itt. I*. îm*r* .tt! * ¦*¦! SSSS32L^m> Uyli ve neha.i ««b^^ „tek r ^ 1 11 t-i'otlCt I « la[j ViMmlar j Divan yolu: Çifte Saraylar bulun sınıfları teşkil cdilmi; lam devreli lisedir. Kayıl vc kab ul i (florine 19 aguıiı» pararltsi gumındın İtibaren başlan m ıflır. i Müracaat roma omarloi. paıarttsi. perşembe gHntcel saaı i 10 dan 17 ye kadardır. slmb&£3s9&t Tıl.lon: Isı. m$. 34% «^li^iTTa'.'-?»?; Deniz satmalına komisyonudan: Elâstiki Kemerlerin Şoh eseri SufııT lir o-.l'lu auniıl lı.k ııl RdubMİk«aısrl Mı DMİuı ifinbnuı ottan» au •lad. lı\uu' kılı: vc urtf (. <uOldU-l.l l-ım.ıJMİll ımıllılı! -,flı|. 'İn .1 ,r. -.ı.- -"¦ dlNIOIrı • '-'i ''¦ıa »ııam ı* "k Una l«ılı<ruın:ı- ıılıp eSnlz Yagane sıWf ınahHli: ParlıtSbl IrhUiM fabeıi: enyajlunl Tılnı1 m,., .ir', r 18 tun b •ffrtn. W ton Muoen ygı h. , ı tariki İImIv-i 13 paıulni Mil 14 İr. 60 ,. tiaı ., ı kıpatı ralû ilıakai li paıarteıî uıl 1& tır. Sfi Rcnıin : Kanalı rarfJa ihıleıi l'l lımnıvet tın £ilı| ınııSIvıılııı- kolaylık rliıiı. («ımıiir. Ywji ve İmimi i.* #"e Uf mrıuvırluınıif v.^Lı-il* ygptırjhil lnree< varaıiyeıo'lerı aur. Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul, Sultan Hamam.Mesadel Han istanbul Gümrükleri baş müdürlüğünden: jefl 11111 ıı i 11111 n ıı 111 m neiürn i uı 111111 ¦T HAKİKİ BOMONTl GAZOZLARININ ALÂMETİ FARİKASI Ml-^nuw İL I F» l_ SAATI.ARI İde ve barsaklardaki taham.' mllr vc tCSCDimümü temûder ' İSHALLERİ vr SANCILARI J defeder z xss.3X.sal »•••. ¦-.'Jvtft.ÖAZLERI -İİS*,N mS» K-.VftHrtlW^HW ™t iS0l>ft.GftSTP.İM> ' ,„ Itııl'aiikiırı'rf rı t "'*.'" -iiil'i- ı,'İlli -ı l. .1.1.. vb ¦. ı ...... ı aylık . ıi ı- ¦ - n ¦ i . ¦. tab'ı avrı edilecektir. I — HıaleUc 18 ajuski' *129 faaar jflı kn oluuacaklır. 3 — Şarlnunryi ft^rmek îılcıenlrıin buji ıa)ı ijlirıi rdc Kİilcrin o ifâ 3 tenııııal " muUıv'

Gjzji aiselarl Oa>02 »Ifolerl üzerindeki IUzarlndekl kapnolumu* «llH««mlr JJim kaptol vc eakeı'.cncuon ıık!B edilditi cârUldOgllnden bıldkl Boam tıruur.a jçnMk auıı ed lıp'O'. v« t-Jkeıltriırij. uALır ıirarlldUcr. BnıııııııııııııınniMimıuıiMiııiHi ¦ I ÇANTA KOLONYASI J extrait d'cau de colongne ¦ 4> Kibar Haaımcfcndîlerln ni*anei ^ zarafetidir. Paris mamulâtından ^miniyon }iselerde f evkine doyulmaz ^ ince, mtlfcrrih kokusiyle hakikaten a*, bîr e*rrrlir. •"N0RC-FORT1M Kanatlı ¦jlüm» ılının n-rim.-r ;ııIII. Mha kurulıı Şik LI-'L'Miil I RİN Ysıtık L-lblgelerl. M-yartC'ie*! plıjlırda. ıpurlırdı. »Müıdı f >.ne:tk ııılık elUıa ¦ : . ,ı ' - " USIIBiJİ lııı '. „ kıh<e rvn& "W kununi Ur(ık-ı ila heyu •tjt apk kur (moi ı ı fani-İl panti-ju >*ıab« renktir, nu-lonundın ituııfllr^ Ytla» Btyotlu il -oklll cıddr*ıadr d- BLUM urritanr ıındr { Ta-letefl ¦ .1 902) yıpc ınnır. Muitte d ¦ i)-- :lı ¦ Î4 MUtı-kra edilir. Ziraat Bankası istanbul şubesinden: .¦vıı:^.ı ıı_;u LİF» BAAILAİJI • Lndkl (Un ¦!¦ . ı........ ı- ¦ kırkdı ı mı. ;-ı,.-i....;, i, aldırım lar-hn irUırni. tren iı u >e kiİıdı >r (tdinci kettdere ali ne Uyyare bUctl ı* Mı atıklar parayı ba>l cUıda-¦¦mı uıl • ıim ( nr ali «Inuk uıera CıUltd* M.hmurtlvı • addıalııdr lı ¦ lnı<«n >tı{ırdıı Bevaıcıjon ıaıtiiı»ınaı Id-rt iibmalada I 'i ...i. U...I- ... ı elrndlıı' iiıllr-dlfl takdlıd rkUr. Tulumbasıyla Sıkınız 1 J i — ¦ I ¦ ¦ muti aıRracaathurı. Ankara Şchrt'mani'tindf lira Iİrrıtli Ankara ŞrlırrıiMiırii ıııf jı '(¦i- ııırklrbî .....> ' olan iıl:i'l>.....ı--l'ı »-Dr. ÇİPRUT--* Cilt,'saç ve zühreviye mü - I tabası m Beynglu Asıualı I Mescit Atlas İlan. No. 2 I mmm Tdrfgı.rUeyoğl.ı 3353 mmml .\l-- ' M ...i \] A-iH ALTINCI SENE - N 1889 PAZARTESİ 13 AfjUStOS 192» VUNÜS NADİ İdarehanesi: Duyu nıı um um İye karşısında jlalrel mah*u*.ı Telgraf: İstanbul Cumlıurıyci-PosU kutusu : N" 246 Telefon: ^"""Î-Ün.: M" HER ÜÜN SABAHLADI ÇİKAR. SİYASİ TÜRK ABONE ŞERAİTİ MÛDOIT: i ur,,;.- İçin H.ırıç İçin Sencllet 1400 Kr. 2703 Kr. 6 aylığı 450 Kr! <yİ.tî 400 Kr. ' 900 kr!" Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR İngiliz Maliye Nazırı Fransız Nazırını Tahkir Etti Altay-Fenerbahçe maçı Bir çeşit taksi Müsabaka 2-2ye devam ederken yanda kaldı Altaylılar, Fenerin yaptığı İkinci gole itiraz ederek sahayı terkettiler Yerli mallar sergisi dün merasimle açıldı SergiyiMeclis Reisimiz kuşat etti Kâzım Ps. Hazretleri teşhir edilen eserleri çok takdir etmişlerdir

Enis Bey ve M. Rivas geldiler Yunanistanın cevabına, vaziyetin tevazzuhuna intizar ediliyor Atina Sefirimiz bugün An karaya gidiyor Gazi Hz. l.s.ll.ı." u-.hUl. .Tatare) ...»-¦ ııır. ] . ui a-âuao >afkk adama* »M..I. aa-aıaı atanaasn ı*t«.ıu Bakt*a*Bn Mu..-, r.riu. j. !.„,ı«.ıı, Tafc-l-i mitral» buihtiıün afni. fakat nur»- | ¦arı fr«t ı.alUlr. nama (Ibl maatram •..mı «.........ıı annarUnr ı-.ıık bar aaaaafaakve l.k.tla* ü-.hll aderar Mr lak ..ı—......I yaaaavM.a Haa Franıala» lallil akvam -araa» a. . ıtu. âÜr£ ¦Har Ma ntoaır lak.nn -1.1,1, mallı, ta aan»» aram.İl.™ laaaa ıı m r-an ladblrt-r kindir 1 - Mr taka) m.„- ... 1. atla»»al layla ıtmak t — Maaryaa "U maadrl »aı. I.» ıa. ,..1 uk«Sk»rm bn ana.—^,. a... TC um Kür I y et ! Ucuzluk kuponu 12 afjustoa paaarlnal A Ün a Safiri. yılaamıvlır. i mit Enis Bty, Enis Bey dls 1 dan İtalyan ban- vapurda kcudl[ dııah "Tetire, sine rntliaklolan rapara İla Pirebir mufanrririmrlB den acbrhnlıe lunnbula rr.ru bw gaimlsrlr. oco Kcldlglnl VI •9 Enis (ley <îa- buetın Ankaraya gideceğini eflyleP Mllbadcle knmi,Ur. [ olıyonu fcinl * vc Istanbal men1 Atta a seflrtmlı Yunanlı t anın DO usu Tevllk lU- tamun nr evvap rall Bey İle kovereceği mailim , Hariciye raumhhaaı c-ltnadıltım *e vat tarafından karİM. Malûl Cu nrı huri Ucuzluk kuponu 12 afjualos pa/nrlaal ! Cumhurl _ : Ucuzluk kuponu 12 aflualoa peaar' İmralıda çiftlik hak-ı kında tetkikat icra buyurdular Reisicumhur" Hı. evvelki glhıkn tcnenûhlerinde Imıaiı adasına oğr-ırnıjlar ra orada tesis etm nıamıda bulundukları çiftlik bakkırvda tet -kîkat icra buyormaslardır, M, -r 111,,I.- yh Ha. ve ma -ivetlcriadela ıcvatı hamil bulanan Yat dOn sabaha karşı Uma nımıza döunııiftilr. Gani H«. dOn sarayda meagul ol-ojujlar ve hiç bir tarafa U-j-rrf _ bııyı dat. _ _ Far tımuıiı t D«a t Baata* , . ,1 ,11 "... ı'ıl.r. Uaıelm as •ardımı a» ta» »ener aanl aıbaı. i(4ade I<mirt> anaca» Sabık maliye vekili Hasan Bey dün geldi fresko biraderler aleyhine İftira davası açacak »an BU «4.1. lımir ump"onanan. ¦•»haber a. hm aralında UhLarB bir W*" ılmaaa ....mı (iıııın— aahia katladı Ba taslMİta *lı.ı I1U.11. ıaiPrt-

. ••<¦•. 1 ı-ı*. ımral Baa.li 1- bulaııufuı. aslaaklt orana »• FaDrta ır. baba* ka»™*, İm aım> lanaııaj folda Bn aıı -a— *>*.-.. kikin rdvtkv. ı.k J4». baaa aaal Ml bankla aalaua aak lı-ı kW,.«-ku. Aktar takısaanm naau rtaal aat kr tnaan ¦¦larJ.MB^T-^**-**-"1' *"•* '* JJj B lakabın arai naaa.da «s aa* „ , ,. w aıaddal aaara [tat raaaı sariatva ajkKHi Ovaaaaı ka aksaa Bap"— raam ¦ .aafabrasa-a kan tan. >¦ a- lavaSaaak .»aaı kakraaaa tatBnaaj kıt .ıım Hka aaaaakı «aan vıokav 4Jka| ss. aabaabı kanavamda aımm ka.ii 1 | ; vi.n. Sı s si hşî L&hey konferansı dağılacak mı? İngiltere Maliye Na/ırı Fransa Malîye Nazırını tahkir etti 1 kaıılcı ¦ak gl'mi* olan Trabınn mtb'-ve Sabık Maliye vtblıllla*an Bey dllaku akjpresle rcıl nımla birlikle svbrimlıe avdet ct-ml.Hr. Manan llcvin lıllju rac»'rk?lnılc beadivlnc olomnbll hediye edildiği hakkında mel.uh b arut çirksU deccg: baber alttı mısnr. bugfln Başvekil İsmet 30 bin lira 9924 Numaraya isabet etti Tayyare piyan komutun yedinci tertibinin birinci keaideaiut.' dnn [ l- m.lt ııvın kenf eran* ıs -lonuıtdn haşlamıytır . Nihayeti 66, 24. ve 11 olan numaralara 2 lira amorti İsabet İatir. Keşideye bnglm aaat 9 da da devam edilecektir. Kaıanan numaralar ucnniicU salıif emirdedir. İjUlay 10 (A. A.) — Sİ. Bribaıt »İddcill 18-blrlcri lellNnı and va masal eder eimeıM. ıı ı. ,ı ü n -l.ı.. Delçika. İtalya >c JBpon morabCbronıın IH rain kıyam ctmc-İ bu «bil H..-Ian eraııoda-kl ulUakal ke- «bebHc tercumiktir. .Murab-hadlsesl nrertne Güzellik Müsabakamız " Güzeller Filmr dün çekilmeğe başladı İsimleri aşağıda yazılı gOıeNerden şimdiye kadar idarehanemize müracaat etmiyenlerin bir an e caatlarını rica ederiz c:i tiı" ..Abıhayat' ın sonu Kont Dİmilriyef, haşin bir tavurla: H 0 gece kay-bettiğim paraları nereden bulup getirdiği mi bana sormayınız! Sorarsanız, cevap vermiyeceğim!.,, dedi — 19 [ı Wr eevap ha HtJieoElı naktıılan da KOlıln HUI ırlrcrh mlT. . — HeVele eieı ayla drdltlnn ribl bMH «İmi. bu pU* ilmı-ı olfiiDir belki (IJİU (Jj-ırda — FaU d.k-y%e ut iden bn Surla -Hı"»" İmli dal) İta ika ı I lılln.. : ; rl. ¦ _ Kilimci a -ımi'ılll. luııııın bir şr< »dyilyınrıem Fakıl il Vj.r ı Iıı l lı; l._ . ¦ l. bir r ı ' ¦ ırlllirfirlr Wo ' " ¦ b'r I .!¦ ılı'. ıı -il.l.r ..' İL.J dil |Bji... İlle bunların bulun u imii perden tnlmefc İt la Gene her uaaaakl flM •a«ab lı inli kalfa hireı da fcaılıı bir t.-, ur ı.ı cerap rardl: ı mlarûaı 'İmdim, meydana alil İrap rıl.n laee'ele nadir... Benim ıı i'i'ı< kayheiliclm paray on (kırmak kabH olmj •akil.. -ıınr.ı orıden Bakıp reılriBek-ll[ım mı. • bıkara nuıııma uze ¦ rinde kl ¦ ı .1 n .11 ıılınman. auıııa da mll.l II >İ ı I' i. .ıı, ... ı. . I hl II.1-1, i. . İlk ll-l ¦ «ırılm»-! mı?.. İtdfİB yet>

k*dr ek.ik alınırın drdlbadular .- -inli. Ihllaral ki: .kant Dtmlbrlyct ıran yanaı ba Udu parayı üreden tıuidu. (it Udi il-..- i. .1 I.ı .ı ..I . Ohnilir.. 1-ak.l m.,. .L.ı.-.ı- lıfar laptır. Bir .ıkııvcl olmadıkına töre ™-bıtayı d lıIltUıı n ıl«*Htod« vıııiBiakıan ıcıkılnn lıturıharlı hrıılıer ¦ ,'. . I ;ı>ıoa, ya-taı r>ı k**U ra* unu. urden baau beklemek kUlı, briketten ılynde benimdir... ÇânVk, a «ece ııuptınla İnlinde top* lan nmı tır» ralııırt * likada Maun rebtmde aalnnataktlt... Or la ila Mr lUttyetel. bb> dantel aiaaak İc ap adana n da benim!... Cilllp kim-¦Hr» .ikâyel •lınadlm. ayı ml beol ¦orcB.ıuıl allına ılıyeraaaoıt... Onan İlli. ılrl ederun. ba parayı nınVı bol- ' claj ru, arl olmndıâuıa kOrt ba palını dulumu bana fer benUn kimdir alıp i-ııniı.ıniıl blnlra «ıW-tınıur --I.I.1İ....I poın ı-ilo kir İddiada r utar «tını ııiıın dr boluna, .k bir adam laaydana çıkaran M. „,„,. k.ı„,., dct/ıl mir. Onun O uman* -Bu paraıı nr-iden baldUUT-i \q\j, nm Mr d'lı. ti>yllyornm: a bu kıta f Şehir ve Memleket haberleri ] ankaj laknu akanIbUm.lki h kalan-ramn edecektir Irte adaı aıtBUaıd «tada-aaaaa <¦ .«a— kl i— -'idıa.ı lawkUr ka dakikada, • )an fr>„tJU,. at-kl kir mıiran In.ıın HraUk ... daata b-nkaatn anara kaldunnı. klmdaa aldım"'- ¦ l"yt tarmak İr aaılm ••¦ıramıtdu. . — -ı. racaaaknUnlı 1 .1.1 I.... ılr rarap nrnUye maılm anılıra aaaaeaamvm.. — »maa aııuıma ı-mı aman aaı... Ot-1 Mı ıı hı Una um «tın mim reanu Mı m—......-I . .ıı.ı ı J.l kalıllklaılniu mldamakln kK bU menfa-alınlı ila •akla... /'I. - kıı U)ln Iıı yUınadr -¦ > ı - - Kin *yle ıı1.......ı. korka. Bursatia ceza Şarki karip Ticaret Bankası üç gün mu -ameleden menedildi POn cmm:, n mi.'I.v. Bnneaı ul'i» I mac-lniııc*- bîr banka huikınc: muıafc- ' kat mı kaıan vr .laia.Ukl ı Sarıa karıp TİSURI BaıUtaat y^ptUM ?un oılAlı Bina iu.ıiiıııı.tla llrıo nlunmufito. ÇaıpunDB. >ababına Uadur Boru orcntalaruuıan tılo bin bu bocka i .rı.ı . muamele yncn jctUUr. Af kabil olabilecek mi ? a için «n dadra, Imita en bkrU yal, Mılıu ,l,lıl... cııııı bit* d* .¦, ı -:n-. t(dU . I — Kıı kaıU yat »u dr^tnttî... — Elti... — Nodmf... . Ilır hı-ır LiUnan Para ¦ ı-ln olıluİD ıltnrk. Dlı. rrmıa ,^..HIıı,l.ı. ı-aaa «Irmtıkj luldr HHıra aatap ırrlrlaa, 1.1.-.»m mrnı ılı fcıtl. ortaU. İm •'¦»>•• ..I. - Mİ ktka.Ht adan olnuıyıuu da ı....... ila hu «!¦¦• k.ı ı-mı. ıı bnkkımıı etmıaııık lııap adrrı i... .ı —.i i,, u. tı tatmak Ha ya* i ı.lıkik.l nıuatı Baaa da *tama ılnan ııkl kaytata lıK ıBııoı ıımamuınana kat.nl.. aah-lalardan bir taam daka ardıal-nual. tarar ya-TdVdaıkı btr ut alaaakl. k - ItoJı lılllllll TİI l.ıı—ıl". tnı dal.. UavU 111kttmnb bpm Ur tak nt-rtm aammmnt ı~na da am.aa.it m-aljıammaaiı . F-kal baa «a mm tama»

liram." ık ılıma aasl ınlıı ıaaa anma. ıınır— . Blııaan H knaddmı Imtı da indim: ika pat banka adamda bunkv aodka. a maa kakar #a kaytı-ha.» ıılaadaa idim, adama cimim, pomat al dua, t" "» Maula l-oanaam vnaın » rrlı. bayla kw >. laptan ı,r anUlaıakauıuT. . klthUtkkim i' ...ı-ıi Ciıanı ma anaad-lı tcblrrl, paraları kata ala»- Pak. 1h wai-. Santa. H Jiunımı/- Mr kı•onon erbindeki banknol dr.lmlııl kim ,t\ tır yır ııi" ıiindlllll sırada uyan BdU*dı?... Sonr aılaal ııııl aalonundıuı Ur taniyr Mir ayrılmadı, bankaya cldlDp ba «hlrHa h-rırıl|mı İmi Ul t. .->¦.< ..ı... nllın aldı* .. aka kadıarıılB Hlnd. aad linin ıt.nknotlarm mollaka henim I-tnatd.ı. ı k.nlrııi arylrr . ¦-' "¦ ¦¦<•¦• - i< • ıı ı-Jrrûı ı-11t.ı. ı.¦. ¦ t. ..-.. _ı...m i., »tf , M.b.al car Bunun İçin mocrııaların lylteşmalari lânmdır Cinli!. ..ıı. ,ı - lıiı.rtı.ıiı.ı- (akımları ¦rannd.ı buııdıo bir mıidd'l ııtrrtl ¦f »ki.m. ¦ ..-i.... ı- ..i. yapılan bir mâmı bakı «nıımda Uıılalaıuraylı Mıtı-ııni Maıil \f . 1'rııejtı.ıtneden Kadri Bonn dn kolu ...ı.mı.iı Bu hadi>n Aılllu.n İntaka) etnüt. alınıra mlntak daUeu t , lıl ı ı.-. -. .-i . r I ' ııı>,Ür. liaaiırde m.-.-ııiı olanların rj*dyeH hakkındaki Uıbip nıporu henm Ullntak ılnir. -ııı. k........-I " lı: II : n.ikadır bu kodlar umumi al k.ınnaaBun il. in ı .....ıi ı.ıııi. :... ı.... ı . _ı v. - ka d» bu batana hırar ırrtbllmek ı-m katı rapora iııllrar edllmektr re r.-. ¦ rıılıl—ıı ¦¦ il.-lll.KT ' m Imtcn bllâlI ilin.:.; rı. ııılı.,.. . 1.11 ıı... . 1.. ¦11, Şsihılir Oşlerl Terkos gene kesiliyor Trrkrat tuian tou cUnlerde tekrıır ketkınctm tu -^tmıtor. Fır.nnal Mr lAt-karn Ut rtıbtu bumjany aaıun ctun ıjikku~r,ı rcibMmiıUr. Dcrtcrdann ı.fı.-.l-..i — Ba anda lıtuıu tan ,..-lı. rtmoklİr. I çıkarmak İtin. na anıya --..'-ı uı — rahiU. na yap aram alıtn bUt*e(lo aut ,a kadar ınyUyey ke (Inuır kalkmak R — Neden*.. — Kindi parımı v> YterH mallar sergisi açıldı kaan ıtbaagıa arkıı. «ak tnamra C-nUa kararaayı W-ak kVrrtn atanttar ¦tama aarrkae d..e aate amrtıe aleeeaa -retrt teOtlke ba I.ı-,. iı-ı tır. km mimUn ay ayn etalker BBnaaı wleaeaa aoyı kaim. Intta kaaaertıaııl t bfebituı tukutaol.r ta arlaabal kManıaeıbıt am mâ-lareat Ual> etUkbtel kama kflkb'e rlneal laulkl kancM nıtıMaaa rltı aIIer latada. Malaaıkı-aalı Frruı Güzellik Müsabakamız | B):larj -aklkdeı ımtenı 1 numaralı anagıda yanlı M batımı-içerinden en uuıtli - - ..ı.ıv.ı. Uıcre bir bııkem beyetinin tdrtn İM olmak luhbll ıdllmlıllr. U-UnbııMakl luMakhııUl adedi de CUUU tkr. hl Vduacnın t-ık,l..n, BtUTo iman .ııannda r.krl al.r.mık İmra Aı.h.oı.ın iman pıulealnı ¦-)-nai- ftı-.-n Pralaant V uı-- u- vet •ıı.ale» ytmdnutu- Prateanr Yanara t-ı luıoan raaanj.'Ui kıkan-tBatt kaba! 'U*M * ua Uıiiiuı Beykf f.riıaur «raar d tnı arada bur t— retla yaperaımar UaajO Vanaen aı u-.t lal.aa daram ¦aacak t* Bttıdletan lamm arara makinalı not "niten aanra Iıı nen nrytıİkramiye taksim edildi

«ıt l.lıhr...ı mreVletlnın halli doU-> ıtırtr alman mramlrrleeBı mı.1. l.kılml dkn lamamın aala»lmı>lır İI.M* llıalık llramlyrain İM* lıı.ım • i,. ..ıı... f. ¦. n.atiB M».ı imin uı Bere. ü.aaa linım lumnim imui urye. r-nlM- balı bir talonda ym <e mal Kirim *» ıımnıl. loıluıı.ıı laeatı leeıeab-Bt: •ka. «ak [drH -.»..ı ımkkklra *e tanakamm aaaaa lınlkı ı i ı ı Mr vaatle • klıaıaıadırkr, I bı ıaa olarak lı-eapa mamollundea lani~i.il (aıkuı leealot ee mruneOr abı rint ......ıı n o eflfa (ala. na rrnlmıeau- n.ıada lenkH lâka dr-rİUe. >îae ve (..malar, ka.ullıı ae)a-lıat. uruk. M el ian ara. m.rak.naıl hali' kadın ve rıkeb ayak kanlan imli k.rkao elen re kamBara fahri. kanını ¦»« Ukdie .dllıalaar ünfi Uimoii aaıiMmieB ıı.uıa da-vctliıeıe pnekt ı. d,.adaraı.ı.. airam adaUnıakı a. M. M Baaa Naram W% HL tefaal kaka» aaraeamk anknta «a miakamU.-naı ın mr.ue karam ıkıılıl ı— a— Cek kal.adlm tı menınan alana*. Balan a» ak anı tam. ınWi kabiı, ı ıı ti ..,.. ,n: nca edeni. 1 Hammlann hakem beyeli ı.'"-r-ımı ne vakit çıkacaklarını aynen HBn cd-ctjîı. ı: j ¦ ı . ..-en i. ı.ı etıtl ı em İbrabim Dey taralından II-llmierl ulınacabur. 'i — Hanımlar Feri! ibrablnı Beye ı'litnlertni aldırmak için ida-rehanemuc blırnt mllracanl e erek birtr • ı ¦ ı - .ı olmalıdırlar. | Itaracaat laaıleri eumadon maada btr elin 1 ten B t k rdır.) 4 — Hiinılo :-mn .ı-.-. ıo .i:;u-.ki- , m ıı-... ı- Tilnli ( bu|t>n ) batlanacahlır. J — Hakem bıycıi knrtHiaa sıi.nuktjnirii. t-ııf edtcekltrrarta yerlerini dıhu aı rey olan dij hanımlar konutmak ıbcra ryimdiden bire lahrlrcn veya t-llaben mumca al e İm e lidlrter . râtı .¦>.;¦:- r r«ıc/ı. b-lüe l kadmlanna seı neninde biiha-n IV* 11 ii: t j'. ıılı.ı; 'kul yor. ı .ı -. iiiı.ıı ı. ., ir.. mek |.-,ı -¦ ia.la Wr ı -ı.lıır.ı Serti 1* tun devam tdeceklır k elnrmıa.Bapou pamnaa re ana -lat.ndnı uıaa OU ulyjı<la uırl'Jarl- 1—,n>ı c hıriıjrrr kantm.ı'ır Koderlı Bileala. ana arladnılıınn laalve ederken cette, ı>Ju>ırııılıuvM ol lerlı. Mevlit "k-ndll. A|uıitı>un ¦¦ ncı k"iiD rabfal «telin Ipılda-ı nlnranına naıaraa apuıııı ı • II cl cıımaııcıi .n-: -ı nıolldl nebi rUluf.u İlan ulunur. Küçük, fakat elzem işler... laıanhulııo en kalabalık «emil 'KsıİnüııU meydanı nldugu bolde mltaklan ca ırkllbell olan *ct n ı- . r F.rcOm-l< ı n ı ı .i, .ı toralına |ılan otomobiller, otoMialor. .n ve dl£er bllcnmie nakliye ¦ - ¦¦ . ..ı. 11c beraber Jınlkm bir «;o£u da korku >¦ ı ı. Vrnacaml kvmarlnln allından pn kemerin nckudnr dar bıı-"ibndutunu, bıı -.-rafı dnhllbı. de ı.n-.ı.ıı ne kadar ictıilkell olduBıuıu her ket pUrl Fmaneı erkânı aa bilirler. Binaenaleyh bu katneria lam-rey Hindeki İki dUbkfint tıtlcar İle, ne yapıp yapıp ynl bulln a i r.-.ı; ederek piyadelere ınhılalal ve kemerin aiknn da btiynk^o bir elebtlrlk İdmbaaı a<nrmamaı balkın bayatı mcnlaaıleri namına Sehrcmancılac clıcnımiyetie. Tavsiye ederiz! Hayal pahalılıOı

Yaşamak harpten evel-ki zamana nazaran yüzde 1421 artmıştır Lahey konferansında Amerika ve Italyanm vaziveti nıı^-an. ırnınûr 1 n r.i-im'.-harpu-n] y lılıulln 1131 bıl' Tl cam ıı lılıjı hniıkıı inilir. Bu ı evvel yınl ruı larlfaıea tnorauııy-tınd* balnn; MaaenaU nu ter.f fkin aaakma bat .tun a.tm Ba tanrı parn aranadakl -Iırk^ac kert ealmaklaan: Vanan mtb 'nraınm lanrurat aa aanra. bn rjanet ,rrıarnmry«-.n çıtlarda ııantkt errnakUı etimden •ııta.uaıHnı. »ura. ha-t yat palıalılınl IMP ana arama nı^bden lliDnran iıi-aı ılu rda lOUB e ıı.ıa olan pılıalılık nıuıell. bıutun fa Hll dır. Saiıtıı Ahmcr konleransı Murahhaslarımızdan Nusret Bey^avdet etti Cenavreele toplanan beynelmilel Salibi A tımar a.ala.amına Tıııltıye llililıalıcıtn akkUna urlrrak eıtrn nıurahlıt'larmııdti) .'-.ırayı I >ı • İri Krııı N ı»al Bey. dün Tdıern vapuri Un -rlınmuo avdet clııııylu Korrferanaua TOrbİra uamı na Manan Dtyın nyıaılkaılı o-tarak Dt. Akıl Muhtar. AbdaaV karJir « aylar btama-rnuaiarrJut. Kemurranata H.Ubaaaanr hrata-aı kabul auraantm ın anıp emrim hakkimi ı ap.Lr.ai İMİ III leye dair kararlar .¦nirciftır. Ru muamele lııynilmilel ıla-tûyu- merbut ' ¦¦¦-----' '-'ır. Kı-nfr-ı.imia harf» yararlalıları halikındı da baa m.-'.ıl nıllzakatO (dılıuıjlır Bursa mıhtutm Bursada fabrika var fakat buz yok! Halk vamatw nakliyadakl Ihımapdan »Iktyoi adlyor Elganin Roma Sefiri Kasim Han Zevcesile şehrimize geldi Efgan kralı ergeç mu • zatfer olacaktır Kuma. .Hini ftıjit Kam BUn II. .. ı .ı. : ve KmUdt eureyyo Banımın K*tolrc!l Aöe Haıın d tin ıTOvıret .ViptUD D» *"lırinuır relm.]leıdır I Mir ¦ Reamlye Tlıtl H..ı.:.ııı 'iflıı A 'JUi'djm.. Ban İla, l'Manltlanıo fanlara mllıt OuMjn Cryiknı Baa et Ku ¦ Hlın vr.rn.i4r t j . .-ı . . rıılSdd lablM :(.".-¦.:¦¦...¦. Aval bty ¦.: ı.-.r kuıüanınHUr *ylı Kanan Hin r""'^»" ınmnt o(UiOiCuid.il vn ınılannd ıi-ın.- ,r ditti Daıundudu la (-.ıı-ıtnl' nnlmdarmak eden Arnenım kin ' nm istin teraimııyor. Japn ılttlarJar iiiumIi IhIihIi1. Ut Ulıkadtı olnuyan dcıb İU..TIÜ-: 1 -ıı.. :.- Iltlya hk> bU JurvUe mıadabala ı Bunun oır cok »ocuları BinnBUlıa ymUltl ve UJılia klayan bir ;ok tararla Harı iardK Oyla uaui edlyo-ruı kl »İtan anallal yaku bu lamanda 3Utoınc3iaı-jı ıı al aaloTBeak ta KuaLn aıdetUl uatamaklardu Amar.nl atı Baam aaaatda latada ha--a. aah-ms ı ı ııı tın Biattim datra İL?il .»ın ı ıı ı.ı^n aJDr tı-r- Sam re kan laaarcanan pak cafcal »üurtıeii' n.naamt >a noaam bia«-—»----¦¦¦¦ ... W. yakm bir naıalı bkamt>l Mam ede¦m ba nukkaatnı bU nlnaym w«cuı Kıl al Amr-uıUalı ll.n Kumada BUyor muaıllulııla raluıBrl olmakla beraber kaartl nauuıa vr hcmbı.ı. ı.ı.-ı •imcktodlr re ntıiîutln atn mumRer oUmimdan •» tınluı krndındrn Domuzlarımızın talibi var Kasaplık »dan bir Iransız maü'UBu bunlarıFranaaya

nafclohiracek !. BirPranaıa aata>>ı,un «ntldl C*C*¦ ıt :»ı r'ıanem nmk ıııianndatı af. Autu:. -âıCaite AnadalrtnuZırı '.uiap Prıraaya ınr.rıur-canC uıımı etnaahu ana» M. Aonat atbater arat mıaıı lı knaa aSa bntar.aıı yabanı aomtulann l'-l .. 11. -',1,11.1 rr-.-ı* ::-n • .»m*. Ankarara B-leoe«Dfc. Rj lıılaıı verea rvınnı taartetinr :c.-e Anadniuda klıllıv-tıl mlklarda yn-.lanl dnn:n* h.hmnı.tıam mkaM au ¦mala lııkaıı ••nniuıı ma UUyuun Itgiueırm rakı nıeıbuuytel myılliBURi. cam .raniarrUrn mumHı k ve dafcar anama andı y.mm laakknıım amıkııatayta .ıaaa akyam İtama naıı ima raamt bakumau ~ mciaai Mmean aoara InatnUeudaa eanm tiki »-•cak •¦ ¦¦¦akımı laarHmıee. «ok *ı latif Bana kanaat «d... n.ya Y^aJeya Le nane al atan rvvaOtkd tpt «?tM.-a.it ı.ı- - . aıiarmaa ııcmenftn-ana Hjam' [ınıaeada Tnaıakli]i|a mf kam bir —¦ılı Tort kaniLUr» muaıkorapa ttrnaaar PU «IH aatap U Bay kanı.raaandakt ıaOv« un derr%aoa u.uıiUırliiDiUtm. Uuhırrım I ayıl Katmalattln Bay Cenazem dim merasimle kaldırıldı Evvelin t j., aaavnmıic imin Boraa luraaatan marbamı Kcanalclba Brym . -naren don Bc ianmlakı hakiaandaa aaara-aianle kaldınhnıı ve Sahrayı Ceditte ibıar edilaa mabbesruıe .'>'nedı.mı,l.ı ı'-n.rr mera erminde Halk fırkam namına ı ...I.ı Konta, ve meb'ua Niyaıi Adak) Beyler ile. K ahire tefin MahKttn Pata. Tülkn naauaan aaluk mDdiıKl Sayfi Bay. Hanaamat ra M«k, rai kanatan arkana. Ormıoir btaaltam dartfciori ve ban meb ualae. bılıınmm banka mûmcanileri ve Baraklar erkânı, merhumun bir (ok ahlbbam Kazır bul un mu iladır . kabre, muhtelif müeıtrarler laraluııl-ın ııuntlenlnn 25 kadar Ct-lenk te vaı t dikalptir. VlInavOtta tkaataknt -ki nar»ya un-leaymım aıateatup m al eaatırurDinu. r v ıııky.rO BUp va leaal lakr-»ottur. Oane ta t-d aaulınau dolıınılntmu, B'Jauce Ul uıaı m una ur-lumatına lutm ¦..!>¦ ¦ T .. I..-İ M laaaUtl anınlaSilivrideki aı-ı.n'. Ib-efle. tant"d/ t-u yerar «tur-ma< ıtemcB ine aarl Krynaa otrnroak ılaııicktlr. ın,.., mili. b-lodlyeden çok am bir .ontıol •»• ınınakake İfam İM Ivm V.ıl M esinin tur lo bnrı-i-ı ü Sabık Hıdivin valde<ı Ankara yanrını ielain;- ¦1 ¦¦¦¦¦ ilk»» Iha ıcbcrrll etmiıtlr. Emnntı bu eıine n^nder-mtİtlr. Avnl (amanda tlldlv HıJa valdelcrlnc hır teythkUr lel^rah yani m ıı lir . KarltMHmİze. muhlefif mubayaa Harında te>tu>-HHaUi .ahladeJerlnl la -mı ıı İçin ı3ı kupon nay tyoruZ. Bu kupnnları ayrı ayrı kealp. İntişarları glinU, HslaİBrimlzde mundarlç| beğsndifjlniz Uç muh mağazada İbraz adar seniz tenzilata mrazhar olursunuz. 's" ı» < . 13 SfMftm I1ÎT SON TELGRAFLAR Yuı.anisSana cevabî notamız Hükümetimiz bftaraf bakemSeriîi Vunanîstan iae Divanı adaiste veyahut İşverenin trakemligine müracaat edümssi fikrini serdet

mektedir dün çeki Kazanan numaraları aıjajrıya dere ediyoruz .8,000 lira 30811 İ 5,000 lira 33,166 3coo liralıklar IMJ Kİ/H MfiOH M7B1 ; 2ooo tlralıhtar 12SM Ui'l 19109 1U700 «UU* 460D» Mitti»! kim hiRı du ? A ayar raıya; yar mıydı ? Inuı i-.-ın- C bakimi düne kaebu - ala Pası nt ît dm rot -«idi bardak. Ot•alilğına Üvorı jı* mı-k>. dama nı yitip k?*ik> erlere gıdan iki «af uf illeriyle oktanı, «ah n. Çadır-bmdİrma.. Ta-tesmav hkimıu ıSracaat eyJckalkarak kapı UaııKBra aulna t Oc-nlrrdc t>ıaı-lı.*l.uıl< birim Gâ-iî«'i-ı rlmU bir MtJÜIIİ Rlrluık I rt-raı ... . hoiyanîia «t-rrl etmllıl ..i» rllk Mithat Paşanın tevkifi tertibatı p Yangı* S3at altıda çıkarıtaca*, ör sâat ervef Rfisnir Bey" Kilini ^ Paşaya gelecek «e miraiTI Bey askerice cepace dagıtl.ra- cm cak 16 Mithat Paşa tevkii ecilecekr.. Tesadüf hu- blilhal Pajıda | Hilmi Paça ziyade ısrar etmeyi „ Kum popıutl*: ayni | lîkıumaiu ^örtnu^tii. Ne olursa rı-ı gÖrüsOyurdn. Zavallı MlfHat Pa- 1 olanın, heri» ele getnaish ya. Jj* ŞK işte kar gilmrenbevî bir kar- . kendilini Mithat Pasa bite gin L.,' cak ate, üstünde oturur jfbi | nercıi» claa. beyhude yere bek- 1 cayır caya yandığı halde gene 1 leyip chKaeakb' Yok eğer me- -h" ıcjre isleri t e uğraşma Ulan vu mur kendi kendine if çakarayam geceliyordu-: ¦ ie-m ;.r, i,tc muvalfak olma' — sSrOscÜm Hilali Pa?a.kaa- raujU. Daha ne olsun? Zaten retleri,. Cidd.ıı »tı âlilerinden ' •akrt uvUikee geçiyor. dValıbilyük muavenetler gSeOyuror. yordu. Ivlanhııldan r*len son ¦ Şu meşkûr hiımctlrriniıi fate- emirde Mithat Pa-amn derhal raltmııtard.. Hilmi Kana Sivil m.-munı kıtla» m en dSptelr1 tay oaaUrauiaa barına İcanamıluru mretti Basana har afcadg» de-kı. s'1 m teotnb eteaaya daı ırv.ıt m i nıtt ı Hfcnü Beyle yrate mam I HI . ICaay kaanrya y-^ımr Sansa», aad ra^raamyırk e revku* İcm yapılarak harar-Irk —ı.U . iaf. Hakta. Paaa aaaram: — Ojkrea, ne yapbasar oern-eîayıe ılman atacak! yangın ¦Bsfcmmts. ... , am? — Sayei şahanede d iş battı !-' . ı ı .- vu. ı allıda(dakik p-uarıııcU ) Uru ü*. ar ah a cali ...ilJj<i'. — OH. ala.. , mi. hokOmet konağını ......... olan askeri teinin liıım. Malûm, faatlyrlcrla mîlalıeaaaı ı M ima lir.* karyı. — Bcıuku.1 timdi kaymakam Rıza Deyi gfleftp konuşacağım. — Dteraaavmıa O . * aW akaa-mı kadar haHctmrk lirim dır. Bca ( Maeirnda ) bulunan koca R 't,lû Paayaaaa alilkat Paaadaaj ıcîra İDMB1 bakılasaaı f*T*fta" rr.ma igbaan. Baa»» aam na da sî*0r* tdjtf ¦ lııli'H adap. karae ıraımâ|a r «¦ - . ... .M- - ..e - .-.»nüıü IhBiaır. Hilmi Paja çekmecesinden bir kafıt crha-mı*. ttaamm Reyin efln^ tutujtrrrmnı'ıı Hfiarrû Bey

n> >"rıiunDm bu ıa lııl (ılı di «diiammai aadw I (itaaM «Kirim ııııııadlUlrrl ka ur*..-, dud-"»n .' • -.ıı,. a ""i"!' anı --ı-jıı IJ .-J..-vi. I ' -ı ¦,,.¦>.. ¦ Lâhey konferansı dağılacak mu? l HaiKi ¦ .ı ¦ ¦¦-. naam | rehindin Nr nettea omroayacagmı ıbylrmebre re fob mühim gbetDt-| I nin oallne ec^mtt ve afryt remin etmek lehi bonlrransı tehtr m hajkı jar* utmadığı tfk-rin de bulun inakladır. UUıty 10 ( A, A. 1 — .«ali ko-ml>yonda H, Snondatria unkiıleri-ne varvn M. Chran laallle renin :¦•..;¦;.!, ,, j ¦„ «a Almaav yadan yalam Ameritaya aUaa bnrennıı tldvmek -.ı- kafi -n_ miliarıla muıulebatla tını (asrih rdrn Bnrtm : .i ¦ . ı ıı. -_i: Morebnuıılar i-.—, leşinin İçtimaa develinden evvel IMa birinci teşrininin lü onda vuku Sulaa mULakolla M. Fo lncnre İle M. ı . n .ı ı - p.-.d layla edilen -ı:ı ..i ınebaluaaında DiHlabıh balmıalardı. La Haya İli I' ' ! — Yi. rl.u-lard M. Snowden De M- HeadVr-ınn ı: ılyarrr ettarnrri'. Band on <nnrn İnglllı morabbas heyeimva baılbl IH. brlandı gdrmflşHrr. ıiıi.- resmi bir ıcbitg İle nımızı*. Hu tebliğde M. Knnvrdaa İn vı. ( nctfvft habmnda banı kiracılı acr han(r| Mr an? aar gi aklına bile _ mı-d ç.m M. Hou-lardd L. bayan edUmekledtr. m. i.:-; ı. -i: parU. mvnro mcbatllladc ak sm ı-i'n-oıljn Ingillt lisanında Mc bir vcchiU bakarel rtadc eonr yea bazı stfatiar »ılmal eımlaılr. Ba adilerin UIIMadMranc adaedilo-cıjlni natırına gerlrnrla mü! ili. Snov/tlen bu (abirleri sarnl-. '-i. .m., babsolan adiler babHındn luıntao aabıı geri aba> Yunanlı veeağl v« .. IJ;;i.-i-.i>itinlunmıyacagı bu lialml ntıkcırnüî anlıfanndalavsrası 'apayı itilâlperver olutışu İCİn dejişiirdiler ara 11 fim. Ma.j yjraalılarm ıjıılclya na-nn eridthlrr. aonra eratın bılmaanl anıı elmedlb-or a l'aiafpa.-ver noro»n pa İle iMyatnanatop-...™. t*rl lûrkiye Hitaz uostlult mualıi!-rjesi neticelendi Ankara II I-A-..V.I - T&rlnje-IIMaa *:<U vo molbnanu hükümeti arasında bir du*ıluk mu.bn -deıl ekil Içtn cereyan etmrksa olan mDrakrraı ahiren hitam bulara* maebade Htcor fvaoü «¦ m .ltrakolı dnieiinln lemamiyall malkive va isııkUlbaM (aa al imalde dlt<r l^rat icDeo-.nıı de maaimrı ınIHaııdc di ası i-...]?"-¦ ı¦ - . g«'im-i I' .1 11.n ı .:!!,. rlaryo UoHurı ıiorıvat ıı < > ı . -nı.-..- Başvekili m. Zagrrptcn buraya gelin — Esbı Uanİt alin — EtVndnrı benden nar rnb-yoraurruz- SİHn de Pasa. harret-larinn de yanlı«llkbrı var. Adanı a ama benz*nuz nü afeaalaBs? Ben fakir bir adamım . Bani neden haksu yere dvvûyoraunuı. Hafiyenin bu cevaba îi buna akıl erdin dVtrl! Hösnü Bey kun smdaa ııkaeagı Paı* m Beye ne hanmeısa li. Fakat ken-olduğn halde i çağırmıyor, mrynvdıı? İste ırk mümkna andanlık r>da.juiji. ! lılıaı (MaharK var) im Hı, k' ... ..... ¦¦ -ı -lı-ıı-ı ı -7aHiln:r. jlu^ aanıHJİn>a.lııf .

Vi9Sfi RaS^İt Ceza muhakemeleri Usulü kanunu ~(!e?a -njlıakcRie ı^uDeTİ yatm* -eı vc tesit trtıahtnt allkaıtır ri-acz ; eczu mubakeSK muin luUil hıirriırefrrh' rrnstaaıBıar, ¦"¦¦¦aa HİKAYELER Kıskançlığın faydası anana Cımharivetcerbı vak'j" lan Ziya er. ortaya çıktı Sıhhiye memurlarından Ziya Borsa — Haydi canım dc.. Hlo Malili *!¦ M biı adam bu aıealıU AnUrayn e"'" mir Kim hr.li* hami bu -sinaatyle ün-tUUdedlc. HamduncaUı estireni blrdenblıe kanalı. Kıikonciık damarları anide kabardı, llfmın telefona k< aiııı-doMkrhepelılusIBler: — vafcll nece yarım ayol, bn aaalte kime teklorte cdjyortun. — Kime olarak NnlJre . Bakama, ».lanet, o ba ramda Ankoraya pdeerk adam mıdır diyip dini yor.. Eter |lt menusa» ban onu bir mükemmel yakalı-yayım da ıdrjun. Allo. Ma-.nuuel BeyoO'.u 47W. t Oyla , &kl(*h.r - rrrtn« tonundu atanda «can evirip ecelime kt* olan: ¦/.y,<- tir havadis llls«. ..a Anlika mrraklılırınılaıa Aıakal Mahir Berin ki a. «taamdaki .şartıma-maa don cecc bir hıru* flrnılı. Mr teb UymelH »ya talip Otürmekte *an nuanluı hamdunc İlanımın mahlrana Mr ınaııcvresl •ayf-lndc tnlulmuıtor» Mahiı Bey evine lunu gtıoicl haberini drbtetle okutKrn riamdunenlu da >nn*.l bir kur nar t ıkl a hırçın cıUaladt-tfma hayret emekten kendlui «lamıkî.ıı cıksı eskaıaı defrn nlaanIml rt ki bu deiakl : le faydası? olmadı .vokle&n: Ahmat rildayat Bir carh daha Dün ı saat ikide Colatada Rıhım caddesinde sabıkalı «»>» Ahmcde lesndtll eımlf. Musa pıçoemı bdf-rUnden a^ır surette »aralamıştır. Mecruh hastaneye kaldırılmış. Musa yakalanmıştır. Ticam vc Zahire Borsası DOııkD Zahire Votnıllcrl Cinsi ...„ (.varl jw Hujday ' ,1 i » 'Ceüul.* 1 Ar,o, s

inkılâp tiyatrosu tenkilleri Kesiktesin yani parkla İt pararteel nıl akfaası Ce*o kaauflu 3 perde Kad.koy Mrc-ryt ¦ May-Mark-Avoy. un -hevyorb «ksOılcrl „ filmi ndsısrilıackledlr. altay - fenerbahçe maçı lı m - . dcırt bn tahine bltu- I " n,k«l m-ıw »•»«>. rattir. laMaeata- anayı* rak w bimıo dmcdetl »uMialn au-">- r da bun* bul bir orana buladı. Mir müddet *u.rı>lı aara teki. ' ^ -,ı lanniaı arecant k.ı*«| makanublı bir 1*1 J'Blı. topu yienıi Ur «,( M, ,afcl. dikilM». ı" 7.ı'-„ kaıaatmık, likaya* tarı cakbcıı i.-» ih tm t iti-' ¦ .:. ¦aûeademr* »J.:.ı l... ¦; D i o... artla Uç dükkan yandı DUo saat 11,4» te KaçOkpuarda sebre paaannda kotleti Ibrahlmln dükkanından yangın çıkmı nındaki kahveci HUseylo ti* fviııl-nln dUkkflnlanaa sirayet etmi«. ye lisen itfaiye dükkan lar hısmen yandıktan aonra yanpnı anndtlrcbllmlstir. Ilo Junclı >ir ka alIndaD bavca

d arma Ali Bıçakla kahveci Aliyi ogırsurelte cerh «dere* kaçmıştır. Mecruh hastaneye k al diril tu ıs (ır. enis bey ve m. rîvasgeldiser clheüa Başka ««yllyccek bir fey ol-nadıfır.ı UBvt etmişin. Alına sefirimi» ile birlikte MUbodBla komisyonu orasından M. Rİva. la nrefltn sehrimire gelmiştir. M. Rivas, Allnnya ailesini Retlrmek U«r« elltlfclal vc varlycıin icvanubuna I ntUar edildiğini soykmUtir. Heyellmiı reisi Tavuk Mey de mObodele isleri (eva?lııtı etOklen sonra mübadele komtsyonıınnn dorbl Irakyaya nakli ınubiemcl oldıı-; yan ermiştir. Sirkeci rıhcnvı Jan harekece do/ııı ( Zor.|uldak . bıebolu, Sırof-jn, Oıca, Gimon, Ttateon. S ve RJıeya tidece kür. TaisiUı için Sirkecide Telkari ij kiln acentesine m< TeL lıtaııbü ISIS BAYRON- MARSILI A-tKSPRES teTANBUL -PıKF- M ARA ILI A arasında llks vc «kr'aı postan •Pat rii 3 _ >!¦.¦¦¦ ) da harekai <e ; riro > y» inaobul Mmüvı ı<yıt*'i> (AncVoı; »srcoı :c ıfu-!>lli.:l. :'iır v. M-ı.il,-'y. vb SUıJiı Ollalıı Teltloıı rVyn#.ı va BelcJ/ı jutel'i vtgon lııır.pı-ıyıs Seyrisefain merkez acenUM: tîıı'ıu KüpIU bnııııda. beyo£ij S3b2. Şube eccfitsii: Mahnwdire hanı alanda l.-a.bü 2r«. Ayvalık sür'al PostOîi (MERSİN) vapura SA *2iHim ^sJı it de finle Gekbabı. Ç>nak>nl«, Küçük' oya, Edıe H ıkke*. dûı İlân şeraiti Askerî liseler müfettişliğinden: nln 10, It İnal nl Ikmul ctml| indir Kuleli vo Od en ıı ılivcsinden: hacı vakup zade ve şeriki vaı'ur a<.nt»l.ğındjB: mrsdehiz postası 6erze "ÂÇo!2 pazartesi aksamı saat allıda Sirfced nfa-tnDindnn har«ketl( ( /¦¦-. ıir.ı. latbolu, Samsun. Ordu . dire , Olrela ırabıob, Rl/c. Mapavıl va Atma > Isbelrlerlae arimer ve ayal Ukıkicr İla Vabfıkeblr c uğrayarak avdet edecektir . Tatu'laı İçin Sirkecide Yalı K0|-no caddeslade Küçıtb Kır Zada huuadaki acanıcsine mtiracaaıl. Ut. 3118 yelkenci vapurları KARADENİZ LÜKS ve . SCR'AT POSTASI VATAN .^ÇARŞAMBA ye Rivasetinde pıUtak adre-lcıl D'JShaii Islın t Jİ 3 — tha!c. V 16 dadır. le eüitmek ıkrrr* luoeu ısrl avran kauban ¦ -t i icr-KaB idine dair vaki müracaatlar HleV 1 itibaren kırk (A rinde dc ahiren baıı taullat yas] men " edlhnlf ve blrev al kılınmıyor, mi;»adil ptrjenıb* gunii ıaaf Konya hapisanesi u-mum müdürlüğünden: Hıradan anal dc ilin olunan Konya hapU*n>.İnuı ı Udi İlk edecnfti bahrrlı Ocer yOa dırhemlik avmi MO dan 7fiO ra kıdar İkinci nmi bir senelik «kmcaa; i talip mhur etmedigindan M a fuıt» 9î(t -.lı g.lnO -«at 16 te kooya varidat; dnii'iiııdfl «akl rJıınrnık ılıar» (20) güt, uaullyta; yrııiılen mılıı.aoı».» vftirtlnı..l.ıp,ı,rlı,ı |BİI[lluillllB|i»mıH mûdirivauno m Afyon Nafıa baş mühendisliğinden: uıibinde imt- «drecefti evvelce dan edilen Alyoada 1084-SOt klvunarronmda yapılaealı ima latı sınnlyb nıaeahssataıın tl-e-HS porfrmfa in. -t kadar temdit edikugı Olo .- -n .«; ROBERT KOLEC Kolee kısmı - Ait Mühendis kemi Sm, ı kurstan Her berjerabe ve Cuma dûna t dır. tî ye ksdar mtlracui at yarışları

¦ dj - Karacabey Harcından urlen 36 I layranın ıstlrskıle : _ aa, 20 Havva ı'satılacaktırı m&daaebetlylı ' arsanda nlln f.U edlhclglır. NAM VAPURLARI izmir postası 5ctl, (uks ve muntaınm olan ' Dr. Osman Şerafeltin ' tiley flretijrl ^malarya verem

adnan, ı^ inci pazartesiîsi

junbul BUd 9 . * "n ilân llaklnılretl milliye Bayramı mü-:ıı-'.l'iült Oıiuanb bankaumr tia-

lala ltanbul ve beyoğlu daireleri 17 AgıiNicK cotoarteıt xunci Lapılı bulunacaknr. haydar rıfat beyin avdet edecektir. müracuı m-halü eminönü btmiri jsnkak onman ÎO telelon: ısunhul borçlar ka nunu fethi bü , l-.l. 1 kl ti ;< Ilı Sıcaklarda Defterdarlık ilânları Gillette trasbi-çaklannın imalinde yapılan Satılık kârgir ev ve dükkân Gulette l'arisc a/.ııııct Aksaray Knıi Mmn -an—a-«a İatlkbal Meal rtıekleks maaHa ve atDe»ncsl Itıol nny* M an ıra (ei'.l*. - «W ».1 abl Bl—iHortı icattı hin mıbaaMa ianıl Btftnancbcuıe bn "«in» /arkada Parene anacı edecek**. Samalıida Imıaauı ll.nı Bu mahalmi iki tatla * ada. 1 ıofa, 2 mulbn.ı mutm aoaıaralı I nda. h >( müH«nıil ıtakkıU bu aaacde laa tabaat* rarlhnat tartta* İkin •akaaiDİa fl> numaralı lillıealİBtıBİıo ula a M ıı (iketJmı»br. BedeM ita balak liûo mada. Ümitte M afnetoı ır» camadanı |liad aaal ıı ıa Ottıeu.ır. lı.U kana) d* anda ig ııAdalar MaJııuıdürlti^imdcıı: Aaaa* Ban* III ı ¦¦. ı.ı ı aabaa. : darn mı, Laaab ata. ) nl kı: I Mı tak aato* IHH ban ayn kaka) alnada 1 oda I aıuilnk ini banı* tar-i, n kain İmli brdrllala aıalı ptv* <¦ ¦">¦ dlCaıl .İnli lııiblııdııı bu .em. auaıa unla edUaıab ıc ina bilimi dfrnrTI .|i..ırkiı olandı tacille balada nıokaırar bananla ıııaalıail ır-t-VH larihin arra paaaıkk nnobat mırtartdeye vaıoMmlt »kiuflnnaan talip olanların ld-a-*0 KncaUK fıHB aaal I* la «.dala» «alınıl90<>k[Una uılracafttUrı ıian Kgtemilâtile «aldık kârgir depolar Belsoğukluü "t frengi olanların naıan dokkalıoc Dr. Horlıuroni Tütün koymağa ehrri-li d**po «hiılrnııfc!. ı - ¦ Imnı-n mactbmcc »IV! Uf a 11 a-ınnlna taamrab BBvlcın (aratmam yıpılauk w İcra bndHiadrn Baıhaaba icra kJıaaaaaaa-l »nrtil* »« aba aana m Ulvin- ka raplubaımak kırı» mtaııedeı* . .n ,. .... .-. ¦ U kK.ıı ün iki yat en lltadır. Hataya la aaıa aaaı ıflnB nat ıı ıc »I tor d arlıkta tnpdntaklıı (MUme* uı.v.nlrlıı dtpaaan ¦ amadaki Maliye l..........^..... LİF» BAATLARI Satılık ev Tayyare ccmiyeli İstanbul şubesinden: rıaıı.ıt-j*: ytptır-tiirrnı olan Hkpkr Nisaba* (it'w) mu bakkal aatathi (rf4hafiere D» lacaal yapıııma.ıdıt; IWı nrtrr aonranumeni ı jsu»Sabemi/ılır Duayene LnÇaab ntrtıoaDİs' .lana cv>c k tlJnlrr. Mu-iicnankn ¦ımı. ila gabavr "t"' ııılıtadatfcfi Kamyon Sahiplerin*!; tabibi banara ıldmı-mdan l larabak

balı t niı * i", kamtanel orrl. .akılı. yo» oarni'l ıımml" 1.U> ma*. ObalMlMl' Oıvnoı ılı anbalMatnııı Katı «illi loUlıadJ .Vb i badntuai kalında ndanbak. kltamam, mallak, bulan kalka »ıı oda bir »rl». ikinci kılla kar oda. kar Mln ncaatca katla I oda. bu anla. ddeılaa.n kaua I datocayt radataaataa» Mtl I aeaedr ıkı t akama rrrdaark tar-llr ıııhaanaco bedeli i m hradn. Karnede kaçak iari ataate Timine »m laııa eı 411 Ur at» tıaaaaal para «ona aılbajlı Iı bıkk*eia>.««na. J*. adanan* «7« (ankete rrbıadat aaal lâ W »«Tanda»kal»fcl »ata) kaattagıaaBB. eeeecek^rdc. ¦¦M a. at baeatir. Baaab be annede Ud takana traUaack ıa-nU namamnam ina* Uraabr. maayadı kaaa * uf ılaldı oba* tababaı ili maka ¦albaılarıl* UkUaaaaeaerral n aranoı m ..mm. aana ıııl ıl m 1,- ı -i.,- ,r ili. ıı ,5 i....... -.». ı,k A TİLİN ISIIMPOT: ,ıa bopıda tııatrlıh makalbnde Kn. 1 mulamnua bedeli I SM llradıı. Müıav'4' 1» »»aılo» «* paaaı vdU aaal II Ie Daılcrdaı-hkla yapılacak İn. ^AIIUK KhKHZ; Sailaaabmatta Tapa luddktkltıi ,.aıada takta petdr ile .. ııoı.ı ,-ı.ı Kındaki ile T.kı1-ı( lakU »aide nrakanınıea bedeli I» lUaıl* aaM-ytde » afuMt W» aemnıBo tanı ıaal o llaıdatbUa mndataktır. MIRALIK TULU: Balta liauoıada Mn ıa>a Bakanda takd babeeyaaıad* I* .i .., „ urla ile Ikl aaMdekı • dMOoı raodabk ararkal ee-n. »adaOmdBr. aaaMaaahamnaaa bedeb W hr^eı ... anaddeıle kırata ırıUeeekıır. Haaarede II a-nıiaa t» »nur fiai OclUıanıbbld ,ınıln. akiır. aan t LİF» aakta iken «nadan. rM .... naıı. tı...a.Jaala- m I anam Km t», nı -t ma'mıd-n bana akUuuı (lı m baıra makakll .-1.™ I>raf •*»> lıfuıU. SullLr.alune* NUulb.aıl manalb I. nama- • j- • .M l_ 1 IUW LIP karam II» kıa aafeaajede 79 atanıaa «» aeraeaıbe «aaa »aat II ıe Oeiı.riırf .u aara-aab işere araean 1» Ur alır kUrı.rar r» m .raa. aaa* II M CMardarkkaa vaantaankkı. ¦ ¦mi- roaVntUl » caTm.« mrrtı m.ı..,-. pn.ı,»..n m-a. nada fBart. aayu ae.rUain aal Uınlıadn IdB danUmdaı 1 ime arbadnla kb-aya eırllaıckllı. mıiık klrai' JB Ira aıkaaıoda » .{.ı|..ı BH per|*mb* (Bal ıaal N Ic Del la vaaabl lakin «mnLIK MftU Hya* tt» «uılıar mrıbv» aeadrıade Hanıaı br(e ait fan. I nar abıldetlc. aeaekk kıran US kın. mJaar.ar tt aroıloı BM priKmbe ¦lan aaal IS la tı. n ¦ yaaılaeakiır. M1BUIK SKTlflLlK TISI, K.ıbainta Oennr R.aı mıballeııauı Kabalar, 1811111 ¦bllınlnlı aıüelUa anın mlfcdırınılrtl aıaa. nraeUk k-ı»»ı 21 Uradır, attıaııde ZB aa*ıln* 4M tarlMae laUBadlI pırıambe jlı-m İnal l< la Dalın darlıkla HlkALİK OABAJ Cjlalaıırav omıaı aaaBda *ıot «ar|ı raddaaiada \n. II, aaaeUk baraaı »0 Irk, -ı atanana iri «neakj s.a. mm IS Ie tkrilaedarkkla yapuaeaaij fciB*T«T»« TM ISJLftLE re MVUZ KlUlA VlBILHLallB SeneU ı.ıı. atb ara. ¦laıııfc oaaarbk naran*. ıı e*BH «a* «anamkı |Ba* ıaal l> ta diri ıı Barakla. uıalb hm Kavadanü batan baıtraad* Uran kan«- boanda * »alana ı II MI name ııaııBkaaıds faa/ı nıbaıaaa rtıerkaa) dan.nbıa ınnUkaaad ™.ı.ı M icae ¦dMıBfcT kbı a un IJN İnada- Uaıarede I rr-t 91* tardınla anlaadd »aı*. t— aaal IS İt Umumi D'lcranıltfına, yaadaeakbr HI BALIK HHia Uokapanmd* hlaat allı •alıtnındr kttffa. «arbk kiran •m Ura, mOıoyed* paurbk ın-rUte II »TİBI *» ıar|aaaba •«' '* » Deflırdaıiana. hiaailK mıra Sllabdnr afada GBraıia ı.y» metan, anmak raini kaV laaıan im nfindın, «akarnmea edeli 11» Ura Nar madır.a %% ı«m.ieı Mnia-y*d( paaarlıb anr.ul. ıl *>IUI «» ıııunlu ili m» ıa a.lıkla. RIBRLIH TANLAı BbyUadntırle Han Ornıaa bayıı.ada naat tada W ılonUm kulBbııtd* raidir ki. ı. a ı. «uddılıi M aaaedu. mıııatıdı naıarlık

mı.ın II '.'il i." C*U""- fUoa aaal IS ıa lı.ıı. .4..ı m '.ırlıım-SATILIN HASA. Ottle Ktlada aıaııal M aaaklarb «ab.nunaa Uda II ırkal ıı» caıaanaba laa* ı»ıı ıı Ie JITIUS OTO1B0BIL IBfBUeV Badat -Mdtrlı.H *.»H—dB II aatcnv. bm*b badası US 11 Bta. ebbıaıtde oaaaıba fit ıt eytbt m oBba faal ıaal 11 te Sıhhat vc İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Bu sene Tıp talebe yurduna imtihansız olarak kabul edilecek tam devreli lise mezunla rının kayıt müddeti eylülün yirmisine kadar temdit edilmiştir. Talip olanların bir an evvel m lleri sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlüklerine müracaatla muamelelerini ikin al ve Vekâlete rmeleri._ İstimale gayri salih eşya müzayedesi TütÜD itil ılgarı mu mu uıüdürlü^iiıuloıı: Anbalaj kâğıdı münakaşası Tütün inhisarı uııııuıı müdürlüğünden: .bala, Laf., adındı bebr alır. luyı talip al 10,30 da tial, ıbbaı 65 H'~a. -Iklelurda olarak 6000 Uta c r.umoneUei «ıtm.rl ı'ııeen inQr.uaİlan va yat ulıaıaat komili., m unda I-ılımını Istı Üsküdar malmüdürlüğünden Semti Sokağı K.ymeH Cıaaı No DiuhamefKii Mûsteı nuuf lira kad.kny yc-nr-M dükkan 1 IftUO (el k.ndc bir nd. bir I S 5 1 * ., ıı 115-j 1250 1000 S7S V) Mr-H. carlrlrai _ 99 1000 . 101 1250 103 1250 ~ --.i.l.r...i.-. h.h jhı..,, I....-- ii 6000 Dc kaUa 9 odm ili asla mntbafa ve tatara kacLIcAy aalaUrdar bn|(. BTIB ma 22 1500 875 Tihtım mnhnlli 22 1 Balada cinai va ev.af. muharrer 10 kıta emlak salıünak ûıcro 7-8-9» lar.lilr.de ıı ıtibaKn yİ detle m ura »edere v»Iedilmiştir. OAbkaeUarın bedeli defaten hanenin bedaJ, bar jnoed* İki talı.ıt'e Iraviya edilmek auretiyle .taliplerin yOsda 7 Suc-ık lemınat akceler.rnl 29 H - 9i9 tarihin* müsadif perteosbn gtkkfi aant 14 tr Üakikdar naalmudurlû^üade mOteıekkil saba kaaaiıtoenana ¦Braeaal lyİB-lılin Ma Cdbabat._ ^ Rusyaya deri ihracı: Ticaret \e Sanayi oda-sıııdad: 25 Ajvıihlos 929tarihine kadar lîıısy aya ihraç edilmek şart ile mezkûr memlekete sev kedilec k 29,-4(X) kilo işlenmiş ve 279-000 kilo ham deri tevzi olunacağı ndan talip olanların neh ayel 13 ağustos 929 salı günü akşamına kadar odaya tahriren müracaatları. i ... IhardBneD Uı. «.anarla. t»* | Araka Hacımın Anınr.1-kı abtcn-luıean dtUyı BamaDrada Abca 3nDnal ı t. ,.ı j Boop Bkln «Mil 11 reni ı BaVabatUBI ».ııırlrnaı enaMlbnuaar dır r>raan kalında oaaluı lastkl aaTUlöt •t armm malla mnUnkia ur bUB aa» nrn lar narnıç kaheada lakla dolap btnr.tı ».V- bir ıofa Dre.-ıcSe tan jtk1B ve Bcmniı ıkı oda İkinci kal ta Mrla-M katın m-nı ninp ur nala btr taraok fabladır. !¦ ıı. »uyu ear-dır llııdurtn bir lana va arkoaıronıt Papa-oplu ban» va bah[-ıl dlgar taratt DIKııı ant talik II* mnlıdBt o-l«p ... kıı.b* kamarat arda be* Um Da II ıtt"1'"t kımııdır. Kıymeti m men. 11 ıılı. >ndl yB» tlradn- Ta» dal' ktr iimi-Ii m.'aamaaa-nalT randa İnaı.c-ai Bdıdtna-a kara irm emete* ata* ntobetmaı pe, Saatini "rU bat-tm «na*. nnmaraaiaki iS/fc'-t UdDCaaV I.InMMl dOSdaDCa Ura natBa*.

!«(¦ ¦ MHitl tba*«»a kttaal "t bBreat. »arnr.nl J*0 ok*. a. .mı., .„». .n.bbrmr rnbnpuutı lata» en İkMI Ur, ı ı.r rrDW-rell. Knfla patama I pu nl.dnı taaairaluııda Wnp «utan-- buhınnn BeaJklMİa VTd manallrdr Yı'.dri naddeılndr ıî *«« « remi numaralı va *mt Mn Ura LııaııM ma ı.rrn.rı-11 a-mm kail »İla ııtaB bl* anla. m.ılfak. bald. canıaanbane. ulalt BU* kandı» ve baha* kısmına takat nıaaı'ni ve urıncl haren eth* Un"' bı uıta. mr t4y«b oda, kilkr. ba-,4 va •alimlik ktnmırHat ulak btr kata. OM ol' Mrlll dlılert kllllk İKİ nda. BU ..ıı DOM "'<'* "»-k BU- naU ati ..... «frıcar mrlk on t., , . ı.,ıı»ı ¦¦• " -:rcı tar , ... -c-ı - <*r .Iı «ı tnmrm -lak kir ktrtdnr. baT M| «r.lık oda kartının Inata. i icram uran »nama afnimto nar ,. .. ı. inde bet wrtt rai rr muTıtaUl aj;an MM "» mrnıc ve ln*m >o alakuuı ¦ ..-tını n.U^ı.mrı kıaaıen ka«U »» kıameaı *b-Mp hlı n^p ynnn Bat u ıhalel evrallycal lcr« Ulm^ mu> ** larUıl (Undan llltıaren on Bafl «in •ıııra yani 31 aftuab bairadaat tnu-ndil eaı-mıfla «Unu «al unb-tat Utıtı nedelı mukalmr Uıe.lne jOjdn •n namla IıI İn ılkajaıiB BakaitOr eakcalt t>(j-n> ıh.jı kttıyaatain icran mn-*aır<r eUCakbt buaların vc laabn İma» bn**anl*rı<ı BaşUrnas ı.».ı« '**—"«¦ »ln.ii Mid**-üarsar>--K Taş - Kum - Kurt . --------¦ ¦ -- Vlı ¦ I: J <-.< - \i I. . , aTEfc^ö Tuzla içmeleri ve deniz bayoları K£SS Her tarafta en çok aranılan dünyanın] en sağlam otomobil lâstikleri: Acentası:FAZIL KARDEŞLER Beyoğlu, istiklâl caddesi No 85 ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı ^t;!:!;; s.ıiii. v.atiıim aiınız.Rgçgtg|gf jfjJ2taze ilâçlarla kemali dikkatle yapılır Ali ^IIUR lif» SAATI.AR1 f HANIMLAR! ¦ Bu ilâ» 1İ1İ jlikjjjı eder | jakorüs fi Kuma* boyunu istimalini?, [ dc ipekli kumaşlarını», kay Çpjlnii^ lllrum yoktur. mektr^ÎtÂplÂiîi ilk mekteplere ait kabul o -dilmi- f.-ül.r lâzımdır. Muharrirlerinin -erian İkdam yanında İlh mı matbaan müdüriyetine Dr. CEMİL PAŞA - Dr. DJEhttl. PACIIA -Avrupadau geldi. Hastalarım Kadıköyüude Çiftrharınlarda bancai nde kabul .der. Telefon : 33 Erenköy ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Dul cetto ttS6Mİ t gramofonları \^**^ j X Eni Uiütrj sslılır. İt. ÜTÜCİYAN l Hamam 32 Şehrimizin ba» tüccarları " BOSCH „ bujilerinin büyük şöhretinden bilistifade getirttikleri b rka bujüerİ BOSCH markası altında tatmakta oldukları hakkında muhterem m üzerileri nusio na7a dikkatlerini ehemmiyetle eelbedcriı. Hakiki BOSCH bujileri roa*i renkte tüpler de runürtda satılmakla ve ROBERT BOSCH ismile fcr markasını taşımaktadır. k tüplerin ağzım kapayan turuncu renkteki kağıda d okunu! madiği takdirda

i acanleleri: KONSTANTINveJORj ÜASSİRA (1. I.ı ta RaıUalar cadden No, 66İ70 Hakîkî bujiler teminatlı olarak Türkiye için I UCUZ MAL ALMAKLA İğlerinizi vc kazançlarının arttırmtf olursunuı. Bunu najan itibar t alarak 25 ağustos 929 dan İtibaren LEÎPZİG Doktor Taşçiyan ¦ I>Ekrem Behçet: sergisini ? şeraitle Son bahar ziyaret ctuıclbioil IIU sergide en müsait Hat mu bay a atta bulunaeaksıuı Talep vukuunda her tflrtli tafsilât Leipzigde (Leipzigcr Messamt) i .inli idari veyahut fahri r¦ ¦ n . I. bulunan Galatada Arılan Hanında 111 numarada WlT,HEÎıM JJOLŞTKİN Tamımdan derhal İta edilir. Ba* ayrılan Aspirin komprimeleri ile tedavi olunebibı. YahM« fc.mıu. band.rotlu hnbflrl ..«-a-» nml'nl&lına dlkkal .e bu markayı nwurre» lakp edinir llo y d MütÖrlerİ tercih ediniz. Ttlrklye Jftn umumi vekili; JÜZKf IC KOHEN- btanbu). Gılnndi: HtlUl, Franko ve Angtt o Anımuadis majŞUalanndr her da> Tedlyc buıuiunda kolaylık rfiaj Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin «sg f japüır. Müracanl bir hnlıa •*! X Hava Müsteşarlığından: a •BİR DAMLA ESANSINokuna bir halın aacndillıılrdın kaçmasın deneni' Hahçckapd RAMAZAN ZADE CEMAL İCM ve llriıul drpoıuna eialnlr. Saçaklarda tinirlerc kuvarl kata* (çalılık veren limon cteefl koknlıı *S dnrecalık cemal sinir kolonyasını MEŞHUR SAAILARI istanbul Tayyare Cemiyeti Şubesinden: ALTINCI i>ENE - N 1890 SALI 13 Ağustos 1929 ABONE ŞERAİTİ «Odobi (Ttlrklo (Cin Hant İçin Seııellfel 1400 Kr. 2700 Kr. iti aylığı 751) Kr j">4» Kr. a aylığı 400 Kr. ' SUU Kr. Nüshası her vurde 5 KURUŞTUK YUNUS NAOı İdarehane*!: Dllyunuumumlye kargısında dalrcl mahsusa Telgraf s İstanbul Cumhurlyel-Posta kuiuvıı : V 246 Yunanlılar M. Papayı Azlettiler Ve Mahkemeye Verdiler Dilimiz hakkında lâik dilinin dil olar.ık ala<a(ı1 V.ı . I-' ı. 'ı ı ¦ -- ı.. — bir m ı .' ı. «dert bir nahift t İmli ttlkaril*. mana lllhartlrtakl .«rap harflerinin dilimi, o- uma lUkanı* de. mana HU. rrır olmaı t>:u; - ı ı . leSBr. y oklar. Omanlı ı ¦. ¦ ı lorl 'i ¦ ı . nr ! -I I Med-r*aa tahlilinin atara dlnt iiMmu ıtın • i-liiili lapınlar Arap dilini At rınatek ıa ut»ıllnlnı brp • »Bu* yapmak Tornada feraaa *d«c<4mİ«lrTdl. Impuai.,-..l l^afclı ışJııtı Man mnıldai ,ı ,„ adam drmrk. hre ft4'n et-rel Arapıa

a demekti Kafam lerslrlrrl t Ofrenmt*. > İçin --'i- yapmak ib .'-ıli'.r.!. Halbuki Arap mlBBna t"ır jakancı lılı ı Millet mektepleri Başmuallimi-nin talebesine hediyesi Gazi Hz. mezunlara teşkilâtı esasî-yeden bir nüsha hediye ediyor (~^erTîtTe7eTo7cun^û7T~*)! Sanat mekteplerinin gayesi Maarif Vekili Cemal Hüsnü Beyin kıymetli bir nutku Hayatta faaliyet ve tıa'eket yapacak ve istihsalde kuvvetli amiller olacak insanla r yetiştireceği* (*_*,) — Mn ill.Orı l v>kaı»und- b-u asana ¦ekleplerl i C'ıırııı.f' yel ** .\cu-'.n> IW ..Abıhayatsın sonu f Şehir ve Memleket haberleri j — 20 — Önerim) mallı ka - '¦'-..... nıalı -larlo İM dr ile MnknM. Ott» BBI ¦ ISS»*' |Ur kaİB> lala. ıı«dıak t» nralJaHr... P-n dillin >,ı.. .-ol ı-ıın .«ııl-m -kl »nrmt.- ı—»iniıll Iıepaau Ma kssan-mırııiTi — bel ¦' .rMıU" kî* kof rl d*lıt '•>-mr U*ı>*!rW birden .ıjHdı-aın- «ondan »orn.ıo, niaMti aan. ~-.il.. kani Mljr l,,,-'cımm ¦irir dttıı miT '•¦nı rtns rd'"-ı ı>M ru»ı l>y kasMı ı— ¦ ııı imlim»» talmabllıı Mdı aa kanla «mil *dk»a»ı #r> («rMtrrrk ktm I «taamt... ¦ıraTı Mum ıinuh kadaa akaadılı (I M. kandı adamada laarkaaıaaıı Mr kt> ,—ln.L -.klı. II ı.- ııı.ır - İl .....I aı dal Uııaf »la» İlli IIiiMp Ful ııı dlToadaıat Mada* üIj-i- m,- aa*. matbaa*» da )....... «Malaada laaaaaa lıuma aaHaal.il> ıkına»*»- ıa»ı-rardaHı dı-c" «I- Hı ta|kal gaM bmmm Mr raad— adama ¦ lakaak a raf* a* i ıan ma. kırmak latlım-damanamrnaal UamaaU aaaa onara*»* «aa k.il-lııılıam knrkaaaaa* aaSMaSa »a»., z.ı.n Mi.ii e»v»l rla -t» ıSa kaoıi'.m'ı Ml kat -Ha ı«'İlli'a Banla ..-ı.'.ı . da m—ı..»m rardrr ı ¦••¦ul. irattıe o? tik*»! i aaı eruaaaa be* aathaa akM bt*U Mr •arda I— la*ı Oın a anlak. ıiıblıakan aa— w rkaaaaal m buda -aaaa M* M* ı »tıl .»avam a>lM«na aanarıaaa ¦—aaa Mr ıa* da <• ananı aa baaaa Hnot kadana. Bankan ı*Mnam ınaMdaaaa HaMa «atmak m ı .ı ,ı. da 1.1 ıı "karanlık İn Mrbıl |i o ula naat aan-rmı-ra . Plıı kork kavası' kBahalara»* aatriuma-aaaakafaa »alı »aı .laraaıra Mhllkrll Mr raad* bırakan un*! *aal atmadı amibE intanı ıiıtsntaas »rtra* y—*a*ı udu kara»-— -aû*r apsaakan ba* «Ham.» l ita» l bat aedraaa ¦ıbıMaaıM »Uaaıaıı.. Blaaüı dr Mal Man Mnııı aratnaraanmı (iûrnym-"....». ya •rr Hrilıaı. A lala b»nl» akla. ıllrı Itatal itaati ıram... Had», ala MU. «İıaaar* mı I n M*eaaah.. bakma atmatı b« ıı.ıı aniı» . nar» yartanm. r» kıaaaaan Mr abam* 4-t* ra-l- bir '.taatyaakm MM_ Pa lırtattı-el karntaMdtra*. adak -..-(. a bir çak -»»»aa da raaı . M—n rr*m*a. kradl .'iıundrkl .mı ı : 11. ı. m ¦İdi. .,!¦", aa» paralının ıı imI . I lııı II ¦!¦¦¦¦ ¦ l-rlın •anlı

Baabl «raw , .. ili "¦ l'-ııın'. n hı ¦¦ I im. ¦¦ ı (ılımlı-btf rl *• nıi.iırl d'»", ill.il>'-. Tayyare bayramı 30 ağustosta 3 tayyaremize isim konacak T <H V ti 1V**' ^ ^' küçük, fakat elzem işler.. H»primdi Haydarpaşa kM ı.. . - ¦ - ı ¦ klıL! a - Kadı-a rol inin nı yol nMaım-ı KCr-iıd* demir *r ve ba babaaan da neren ynkIBr. bı — ll.ıtM.l t. haklı Banttı Inatftart .ara-du aaı ralai abal ."ııııYataaa . ¦• - ...... a kadar asrın Barda* kıılap ıelıııll(inıı. >4><lraird1 Baa M aladan -ııl mranınrk »iı-ılljlmtı •akta haraa. . — aMnda da ar^UraMInırcım kadarı¦ı.....aaaa. aaanranv DHbaı laala ba ¦rr aaraaaaıaa. aamB kı akala ¦¦ - da balama bt> .. otaaHrir-r -«.a. «ıiıi-i".»..—a lalamratli aalaldırarda. flaaaaı mm si"*»').'! .,nrrr ¦anbrl'iHHrBHa arPI ıini'- ¦ "• ¦¦ .i-iıITndiııı.¦ m .i. r-akıt daha lirada un-ıi11 ı yak al la buna İmkan ...... ı..... kabara, a allı id on beri Kani friMlIrl-*rt aarla kılr aaıa lıaaaln* - ı.U Mta BMiamlBi bar raad* aaw 1 aaa I Iıı ¦ ı ıl ıı. kar ba aam bada Mı¦«* re*n im— aaa lafalmaam a», a...i İm."nı-fıa. .- ,....ı- «.uma t" vay Mt.r.aıan baıkn ıdl O <-¦¦¦ .1-1. . tanrı «II- Ihlla Paluouu hı< bir »<*dt . «MI..— ı.i" .. 1. I flanr bu. 1 11. ı-i"..i . . ¦ .-1... 1 ¦ tr ayra*""** t raaaatarlnt kdb> kaaaaa rtatrr krrr-a. .tyaanmabf akaa» Mkakı arara M* arakak arak kBar—dı Oaaalbbı.ritaraaaa — pa» avımı pra ıra* on.iraıMMi«Ul. f da .-»'i bâr baba tm kaaaaamr|am Vaaaaı «¦¦¦¦ı K- ¦ -«ıkıan yol »rıaama, aıab a4ı<aa ifnada» atta* v. kımaa bar |aja kalab^bk bar balda >a#afa e İta. tıka* yclııılant* •)allarına ıılmr Daı yikadaa ıMrbıılı dOyealer da vardar. r^aaıaalayb *(.r bu babaaıa lll-lilrit"'. .ı'lll lı'ıli-ilıl tatmadı. barreanla bafn-dc — ıvp ama. a» aa yay**!»*., mr lala kafim n« kanalın Ura var".. . ılınıl, tır m. pipi ulrttfdi ) ataaıı -a»a.M»awkm| D bı kanaat a raaıa «atkarava rü maH ™ 11 hi. .«•!.>" ¦an m aaa NaaMiı Maa-a-ı- ba-aalavaarandı baaaaaaVaaaaaaaaaani Tvvllk ¦kaa> ¦ I Enh a»ı w.. Vvaaiıaa» t—*— kak* na«ara*n j ¦kdıııaaraa rıı.ı-ı ı>ı > akr.

Bulıanı mimi .a-»*! aam übabaa f—¦ n-f-kaaaradaa lıimn aa—a n»\; Itmı I a^lrVB*aaar •Ubaaala hwiabaiaa.ui.da aaaaa*a#¦••rat mtm^m a aa-a aaMaaa l—Tıaa kaaaavaf rata M Ha »Mal mm kkMlBİ aaa ak tabakta kat anda .1 ¦ ...r tml|t biv, .... ıı. kraıtarası aaları aırraaa DakaaBavaa w M Hllaa. alla.*. Vuaaaı Ivaal.l.. Ka.*n M . Mlhaaabaralaaa rab* ııUn .........ı.-. Ml 1—»al «••Biatav T««n» H«mi rl »-«d»ıtaViı . .ki» ıa» .—ıa M ııı .. laMleril-rln ıaal. ItrbM drnal-llr Ml •— rtrerr allrml kartmımirıı rtl111 ¦ .1. ¦• ¦ da ¦HU... II» kaldım ..1.... ,1 ..m I» «ay <oklar> Güzellik mlisabakamız (turla» îaviiîîı mıbııı •r an anan >> ana e a. n Hrl İM 11 ..i. h.. . >a I; 1 Mauı <.*m a •• ~ı 1 * <¦ v.ı 11 « M II» f—ı İlimleri volanda yani. ¦u-'\ Irada aşagıiinbi maddelart ıı»ı nin lAııısalonnı rlcn edrrif. VakK t.lir .mr l.m.r, Oaiaia kakalut krmaiamk liksı *ar-rcaı ıcta iMtrnta vaat*,,-* bata jı ıravt lur-ıa •araaara-. ir atataatı ın.ı *SbO Ira-» 1 .-..|-( ¦ lada laata» 1 a»*riva an para laaja 1 ak»tan kaaran m> nakrmıa tuuaaaaaaiı* M TlBIUa ın-k .1, ır—v. baaı rtataj -vatmea ktm aalaaaaflfiB dam a* ırraa ¦ata •"im ruıı.Hv M VtaaM İM ktt »•vb «anar raaevurm vvrımbttt. I'Nı- iatmttaaaıiı VryvrrnamiB «Hr. •« HM** mVtttana¦^rrnurlavırı ııtMıya y lanın timin huaııauada Mr laldctl .«ı-ıı ıtaB- riyada hnraaya. parmaklık banefnr alınarak ea-,.'"iin« .ıba-rılmavıaı. cH£l kal dini maman. Euna- "a.ı . abram vaaaar. aa» »aa»rly» Ha kMabaaBatar. Vaamrlaııa taar*k««>M ıBkıa yı* raaVta tur adam. bar hbrvm hama-da ftabbaaı avaranUravala ıa* kar HtbaM ur.ray..rm. Zamanla» ima»nal t ıan** Htlyaaı caasaBatbar ikaant ktbclryl daka avrat at. dnUam lyiaı yaaaaUaa bn leb taktla an «adı Ma k*r d ıa ba sar >uıumat« m»bur ataryarkav . Ikl ukdenin l-ır anda unaau nıaayaı bir dakika. Halta btr tav njyt /arfmda yapılaaraab bar ladır Tu balda yıMculana bıpa l ¦ amamın nlnmrıttn htt; M» lak*ıtntn al.....1 amaamt !*aşri ¦•«•«¦ Idavcauı*. T.ı vvı\ v ederiz ! Emin Afi Bey Karadeniz sahillerindeki tetkikatıjıdan nıemmım-n civıiel.elti İrtişa mes'elesİ Maznunların tahliye talebi kabul edilmedi Seylâp sahasında aeılvla kalan halk siımli arlık lehli-kc-ıine maruzılur OUIl siı-noı debyeM IIınııyl naamr-U

IKta alı kıı daha. ı*ıı«ean ı*untai -.ınn ¦ vakla kadar . ¦ .'v. 1 -.iı.ınıiiı Tıimbat umumidir Ban aoykria M!i>unlardan- Mı kımıı UılılaynieM Mr kısım-vlrrl ^ottUm pJbl nbrlınaHale icln i.ıjda vmınb-ı ddel- ı« ^ otun maddet, ». inana nü»-a ııaıormkk ımniamıma mulab-aaı »kusdıblbn fıhm bı l:|-ıı laoul rmJmrınuı-Uı. Mbavrif Mıınl 3mini Bebctl Eey dun ınkırayı «l'ıabU'. Munf v-ıu-ı,/., ntıı ml r<ıarjı nıuudD ntrca^.-lrt* Millet mekteplerinde uurcpbrn 1 1 . >> -- i.-j.-. . ...i mn ««ur Kdnsata ûLiljı-a**ıf İlk ¦,¦-1.1.. Ok ınıkttMnı I uiıLıı«.vıctd* lîJııallulUıınıUr. Iı-ına Dır nalr celmlılir. (yaman Kaj» Tımbuıı v* Ca-niıinat :ı ın"mjlnUJİM • .ı.k. lıJJUı lui vil> kaVİ ır-aamır - -,-fB " ¦ aunnıalı-' " *™ .ı-iı.r ratma e» ¦>¦* ¦*» rjarn -*nı aaa» ysbiıııaaaı ab arattı Halam ıraar MSıtaanjaıaa tba aaasrl irasran nısdaokn m> mlve-erk Mr iıaat »jasa.iaiU. Hnansan rr lavaaı laayrr. lanvaîındam um un*K ana',, aiataaa asam. lamaaa ve Hım" m-ııım -,BnrıtaıOırı -ısıkn irrrrs** tıilhllm. prû ve tay lellerl ^İrtlılenaa «t-lîlr. Valnır dan i»- d'lKbstn 3 bm Kadar tüinln «ann ay bin liradır tUMlkıhmer |(ia« meık-ri >ı»yaU Irana» Mr uayrrlla çaUbuuı. M -niıam 1 d>ılaami4, mııhlaM maa-r.-l latıhYıv»' lattlınir«l-lt tut v* y»Ç ıv»â>rrmırır Bn rmlK ıl bandan -uıırt eıiksb muavenetlere ıiıı-.-ıı Hu .-'.'i ııai au ma dıranaltme* aıja notıı :c 1 >. Onn* BUkarranann bibalrtmliprin* ıiaran Bıımanya veyn SuliBfls nımılnun» ntfU muur mubıyna lHr.nl re r. J«o mnurel l-atua» *** ır.an ıbtıneı Btr namt rautaesaar m.-sraa ;m>mlnıeweelr Hayran boranaındı oK.<n H*/w 8ar-ıi'iiai tara tffaa>adj Boıun ırkıma ««-« «1 kta» nınîiitlndf ¦lltılhl . .-¦ I .¦ ııdı C B. FırtliLBin r,ınwn kasap tena13aan Rıatan »-/Ol' müteferrik Malfll sariler naaan Unfİya j:iK« Kla 1 İlk i[l"maııu neırcııilr. m> *-kii va da ban mfl. yum t adlI - Hanımların bakam heyeö V.ur-ı-ın 11 na vukiı takacaklarını aynca llbn cdcecCIr. Btr ablflksmn ınaKkûmiyeri DOn i.:, .-ro n!«lı*ro-ı---''r.-- .'..y:n. dikkat bir kamr vaWrrHsHı. Boran i'f.mdr K yasmda Ur W;a lllbanr Wb «tmrrj» rnetr.un nurunan r."-[. ı-mvı<ıa b»1 a>UaRa >nn maMiemeal Kluuc Dolmut <r> Ha<anHi rlmıt sabit oıdııirandftiı yedi »ene o Cır lıapv? matıMm rrjllm . Ey lata lantbf'iıııl laaf iyesi , 'sıra ijim^ce-vc ınerm rom, vcarı i ııı I Sim (mim c M y: mıKtanı ıisul W1-1- "tiıılfırotetar nup ttm nrsta 1 .-.7 L'ı1. Mr -ı- i .r.-ırl-oe KDttdBtar Iskeçe Rumlarının yeni cinayetleri

Holedir* ıı»*-akallnı lll-*rltrr Raiandı Orya rami aatım laaayM aaaı 1—in ¦» ¦aaaaı— atak UdrlM ima ar maatkap hnkaar t astavaattl a*tJBBaala*B*a> aanV 1.'- -atl-.-l Sfal -rtaV» ba aaa «U lıt'i'lı Itanal.ı' imi X. um Df-j'm ıl-BB-llad» ¦da ber etin t ren a e 4* — i-,'imin alım BgUllI» d 'illi Tu : ., M d» -1.-. 11 ili 1.1 " r. ¦¦ — rlabetn beyert ÇibmaklBiıKılekal eVıeeı yetlerlne dahu aı rey bnırmisf knnulmakOret blae labrîrvn veya 'ila cnsı cim ilidirler. da ır^Vlı- Rntmeıılla rıhtım* akt-lıaıi- ıiuan ıabt.d<blhns'ı iel» tasaıı a Fıîp uıbıı -riınalnlır. FnrlfcafttfdS Hıkkı Ş.naaı Pj.nm leftlta* C H. T. llakkı $nuai 1¦.ıin -n -.¦ . •"¦»¦•» aim*k*tı;tMi: Slnaa p; rmıı de VmUlorv drıvk ytsilkûy 'î BaHırbOV IngaSIllı-'i. Saran L0l4saaah Şstaaw atjasaa atma 1—t laanaakaa taSfaat uaaaa aatuiaatm »dtı nıiü-'i-. rıiBMiaauı'. Sum*ı İlmim Btriutnr plılklım 1*01 Un lalla Salkı ?kumııy<aıı. tnı m. ¦ ¦ - ¦ ¦¦ - - aarla :ma lanta-' • t Haaua V - - >w laaaaUi. ».Irr UaıVM aanttarracden Marnlar fj ı.d.aua'ar TeaekhUr (Tı-nl adnal ırllkimıuaı 1 .MiHbi'I İllim, s™ hararı Uaaa aalı |.a» akaa—1 ~--t ıvnaaa» Uf , --1. .....du »1 umul-.bar -.-kail 11 . .1-1.1. hant Ut d* an mn rn-oat iuh h.ıdar ••iııdrn (ikauırıtaktır »" uiBBa-rlıraV (Iaal adım) C'irtr--al lataıif rdrmırMvb kar aaa (olanı k—ak M*—*at acarrlmsk l» lr.UI.ia*• İlam md VWhaan» ammbar araaaama ..«.aa. adraı a. 1 rıh mı M* kar imlâ »imlaau 1—|lu. Ramaa Mııaı niı-baata —aa ta Ul ra ı-... rrtaı larUa' laadl ııımı-Urriı» .. 1 >«rıal|-İri vr h • . 1 . ı.. rl alduklaıı lıliı In-iıiıa >l odda-d ikna Tm klana baatl atnıartr»! -4d.il.ram 'aaaa mıddatsa bvbat aaaa -a 11 ¦¦Sİ 11 babaasmasa ka*v dah. ~4V tır 1.... nı—-. l-ıaı dacll .....U. V Kadıköy Çocuk Yuva mektebinin müsameresi br p Yahalanan MU tec- nıİBi ilik ve ıı.-itiii «ttlr. Vafc n a dun bir ra* 1 ı.ır-.ı> 1 BUÜ rakt lıımlı nçuMtılor k« llıır'.nı lıı-Tıa-II tJ.bW ¦ 3kU> 111.111.jUn ~frocDi laUyor un >e mamı OnmaL Pıntatı ııkul lı-ncUcı \< kaıablnı Ilıımua al rarıtıı, Ma^ıuı' .. ...ıııin eerek ı-rm» liitv mk ve aereete lıhrlrm ıtira* ¦im-f ıllfann «"m^ıranlr <-*a . n> damın—1.-. ¦. - "1 '.-ın.--e rbr. lanran «««I, kadın-. ı-ntiu__ Bursa san'atlar maklebinin Uludağ leneuühü Kalmtty Çocuk Yuva makiabl m'J-amaraal ndakl yavrular KadakAy Çaeuk Yuva mektebim.!

maral mukSfal merasimirri rama ı;i!-.iı Hale tiyjiın'.ımılıı yapmış muvallnkiyctli hîr muta-m mıtlir. Çabıkan mBÎrleri F-la» Lcman İlanımın v-ı.ı.--ble pek iyi yetişen mini mini yavrulair vc lokmak oyııo-lan cok »Ikınan mittir. Nrriman Ham mm rakıtJatı iln Ukender Beyin kemanla c aldrifi abfranjm parçalar bilbatta takdir erKrmva-lir. Muhtelif Iemsaller ve numar alar tahsin vo tebrike }»>y,v»nV kan inalı "rktı. kaaı aalııı. M'iCMmy. Kailin. -.111 i...... inim'. Akkıı >¦ kel Vaırllıı ImlMlIaraM m.ırOa ..lı-i|!jr. dır r>ıtınl y.ım etin trfllblr HOnaı eaumlt »v tmıalub» dMdoıl raar.ıiyrrr dlr. tt Sun Ov mu'ı". BnıınıılM: ttn ¦aljnlaVrdlı Besua- kavaMnJ, Şrkrr vr petrol İtkini ir. ıv*l laaalr IbaıaJODa bar triuı btaattl aanjaraabl ur loatı ava'i naksal kam isnaikıa* vata-a— akaaa İnim aaylMaka aılm»a-T ftu mu uııııı Irmtr DMIrrdjrbh ır.Usjr Idartnlnn mimrıaltllr I-llll iarr*ı ¦ .111 . m-.. ,#.71, Karakf 1:1*1 f .ırkırd» ıbkıkfı' yaaa-enaur Bir lemı lıryr ana 11aa -.1 .-IT'.'Jr Iıı l.ıl.lı h'-lıı.iır . Yerli mallar sergisi ?Bn dört Wn kafa ziyaret efll laalataanraı da avlan y «rtl malları . m .1 ... dbrl blol ınUlc--a- ¦' "t *((i,ı eaamUulr. Çî aıa n+n». aaaVaay*. aaaa ra aaata la*. nbatatv rlyarMtamfa bir 1- ..» -imik iMtrc k.-n aı mamul adarın dan 11.11 hı.-iıf *sya Itvai aımiı Bant sınan ınt*<*M. Mr Mh cnn -VT-l l'luılı.a pek iınl ılı Mr lar-hit tertip •taalıllr. ¦IrkulAn orvlk luntcrı ât tön turan ba ...hu:. n.ııKi - " atranklari ballanır- l»TnaoıuU o rında oldMTa holıl* fatılakaıla 120 ktlaand .. ıı ¦1 --i-iif.i.' - M «nebi seyyabUludafla Çıban talebeler Unn tıbamıdıkl-rı >nrp yrrlrre ıraa-II Ihan ele ünde •aptıhlan drıolr kan-falarla <ıkmulardı ı.-r.ı i'iıı.i'-ıi'i. a«-k bedeni la-.ıı.m.ı İm. prk atâaaaaU ıdan lakaba eterlerini ¦ .™ •um lerdir. Münhal meb'usluklar Mdnhal mebusluklar icia C. H. F. naroıetlerl yakında teabît ve ilân e dil etektir. Intib abat eylül i (m de yaptlacaklır . .irilerin,..-... nı,ılıl,,l,| mirtıayaatfarında rantı-lanan Islffadalarlnl temin Içtn 13ı huo'in naa-radlyoruz. Bu kupin 1 .ın ayrı ayrt haslp, intlfarlan gunıı. Ilatalerttrılzda mOnds>rlç( beğendiğiniz Uç o-tll mağazada İbraz adar aanız tenzilata mazhar ol ura umı? ¦ SON TELGRAFLAR Adapazannda bir seylâp oldu Sabanca deresi taçtı 9 ev harap oldu AdapazarTiTfA.A.) — Otla yağan yağmur Sabama derelini ¦ -t va uabiyeyl lallitt cin¦ lir. &An01tc Kadar alınan habrr-lırc naramı 9 kadar ev Harap olmuş ve bir kısım ararl *ıı all kaimi tur. Antrepo bubranı Muvakkat depolar sayesinde izale edildi Ankara l't ('(«Kronla)— .Muhasebat Umumiye L'mmBl ttrıdUri Faik ley buraya e d d i. An trepo buhranı hakkında .Maliye Vekiline .¦ j ıı.--- virdi, faik Hey bu butunla baaa laıanbal da muvakkat natre-polar tedarik «inek Mirdik İtlik-bale de alt olmak D m re bubraa k almamış nldakuau sdylcdl. Dahiliye Vekili Amupaya gidecek Aakara 12 (TeletoalaJ — Dahi-Ilye vri.ii. sıı.-ı Kaya Hey Anta-raya aıdcıMde aç can kalara lalaabula fldecek ve •... -ı II». na anı taıimat cdecekUr. Vekil Bay llBitl l Ut. ni , iı ¦ r ¦ ı ¦¦ acyabau bakkuula kaba t , var diklen anara tedavi ı!o A irap a ya gıdaca brlr. Bnr.-m lellmalrıamncl Aakara 13 1 Tclcloalu ) — Bartın lallmaloameiii «ııbıt.-dt-Limanüyc MMa

Ha riyase ündeki keınh»oM lararmdan harınandı. Vana «taRyc Vefctn laılmafaanıtyl laadib edecektir. .____ Sanayi Bankaaının *%r. Ankara 12 (Telefonla) — Tflr-klyı Sanayi ıa »İta den Bankacıma dahlfl ıı tamı -i" ; HeycU Vek n laıdikına iktiran etmiştir. Haklan kadroları ı>B*ırlan*y*r Ankara II (Telefonla > — •»•> arll VtkUett ı.-_ tenckl metro kadrolarını barırîaunaga baıiaoı adrolar nihayetinde Mtecak. eytai ¦puaVu-ında mckicn-ı.r. leblit olunacaktır. Kah. Ula da iki rnuharrirln ma hkOmlyotl Kalknıa 12 < A.A.I Bir ant mccmoBaın muharriri ila tabii, l£-falkkranc n. - -. bulundu kla-tından b er bîri lıaw er ropi nakli ...'..! veyabul 3 aray ¦¦ njı mahkûm o İroni (ur. Bu al bir Aracı ¦'¦ mtdUlÛl | il.-ti~.-an . —t ı ulunda ) namıadaki risalesi™ n«»r rıı-ı. olmakla mtlttehcındlrkr. İranda bir sui kast teşebbüsü Bîr çok kimseler tevkif edildi Pta* 13 (A.A.) — ŞlkafP ın-bi'n treıroinln Tahrandan aldırı Mr nabere nararaa İran jabıMsı Ru n kartı sal kO»l ıcrnbo-tmda bulunmakla marnım bir ,nk - mut tevkif cunbvllr. mevkuf, la r aracında kardeşi Hjsrelüd-devle İle maliye natırı varılır, lam ur lor dlvaaı harpla aıukı-k eekfcardir. İsmet Pş Hz. Ankara 12 (Telefonla) — Ba,-•akü Pf Hz. tan tsıanbntda daha oabcg yirmi elin kalmaları rnııbtdlr. bittirin İlk (İzlim martsuUJ merasimle satıldı lımir II (A.A.t — Dfln ilk defa olarak SI» çuval yeni ıliUm lualı-aulü borsaya ı.ıim:. 25-45 ni muamelesi yandan uıâmlu baajlın n-, -.i ¦ . ¦ bir -ıı vapuruna nakkıl.....ı te ».Arter bilumum sefain dtldtlk çalarak merakime İştirak etmişlerdir. Dahiliye Vekili dönüyor Marsın || (A.A.) — Dahiliye Vekili ştikril Kaya Key .emaly* erkanı atınnurtoo şchrlml/t »elin*Feşlede talebemizin bir kadifŞİoasBğı Bııdapaaia 12 ( *~A ) Bayaeh arikl lalebe konieda radyona baa-M.."i tl.¦! Ilı-, al Atmoa va TUrk murahhasları '.: . t ? ; led-• barp karbunlan .dılbrrir.c çelenk taretn:ı¦ ¦•- fil'. Terfi edecek zabıtan Ankara 12 ( Tiktenim ) — Unum laMıaa iclada rartic aati>-takak olanlarla IU i ak rt ikmal edil* di. dıainsln-su Casl Ilı da lan* di kına vc ayın 30 caıla tamim edilecek ör. Tıp kongresi lı;rırlığı Ankara 13 (Tetelonla > - Tıp Lan)[retİ ejIDI İptidasında toplana-çaktır. Alakadarlar hanrlıfa h«a. lamıslardır, i ¦ -.-enin kalabalık oloın'ı anİJ'Uıvor. niiauıı «iı Piyanko dün ikmal edildi Kazanan numaralan »ır anıyla dere ediyor uz Tayyare piyan kncuaua kcaa ~ dceine ıl.m ¦. ...ıh aaal 9da devam ra'ılmi'CtJr. Vaktin er ken olma'.ınıt uı dolayı ıulon t^ulıa idi Ruvık ikramıydar bu gün erael cıküîı için yakma 12. Oyük ikraaniyu Lalnm'u.ıuycı I iL'.uud ıırn Kofanan 12,759 fO.ooo llrn kazanan 3J575 3 OOO lira kazanan 13970 2,ooo Ura fcasaaân 2472 28859 44509 '.ocr lira kazanan 2616 17379 35745 sot9 22897 37784 5751 13852 31583 317s7 39913 56615 59589 4Do lira kazanan 2894 3456 9089 12954 13428 17597 21396 23777 26233 27775 28469 35499

45016 45254 46215 47507 47723 4k640 51596 53770 36166 1 0 lira ¦ ¦¦¦¦ n.ı: !-..1 m" : ıı m» H un? canlar ura usa Perşembe günü başlıyor Medonlyot vs Insanlyckte an faslı kimler hlarnat «tmlstlr ? i000 lira mükâfat vereceğiz Bu 6ın lira nukilal u sartUc leui edüeuktir 1 _ MUBBİ>>*amııa kupan aaklamak aurotlla i*ıiralı aahaaılara kara İka 25O-I0O-73îa-ZJ Ura rarlkacarrau* . _ 2 _ Mada riyal wa Inaaaiyaka an laelı rmıaa' aaan irsaanlara ray varmak aueall la nalla Malımın laUrak 41lı ıianim. ınrınciı.OI kaıanaa madanl|>ol hadimin* ray •ı»r*n >ariiar* İla iâo-ino - Ji-W - 2S lira «arltacakfllr . laiııniı .aran har Ikl kUylIK mlikatalı, yani 300 llrayr birden haranablllr alnlı . Mithat Paşanın Son S®neferi — 55 — Zavallı Mithat Paşa erkenden yatmak mutadında idi Mtinvar yaven akfanıı buluncaya kadar suyuk bir Sabırsıztık irHteriyor, hiç bir yere labubay onlu. Hatta bir arat* hîHrft-met koneımm ön-anien bile tjsçar-fa Mtaet,ı «a-tıtıiM Pasıp immf uda olduğunu -ljrsnpıijli — Ofluo. H&aadı Bey akar» mır Rıu Deyc wlUneyitw. Bea masalık bsalrnıyoram. Meı'eİEain (ayi ot ma anıdan korkular. Si> ri.ı.ı». ı^..ı Crce yan*ı taat lıeflo Lana celimi Ben iım «aat altıda kaymakam Kıla Bey! ıı,. rim. Kıta Bryio nalreri eaten bö-küıoctra kar*ı>ıada denil kenarındaki kığla kıımındııdır. As[HEM Fiilbol sc jretmenjo adabı NALINA MIHINA efendimiz Deıuılî Alay 1 'Jam Ka,ımaleam ( Rn Beyefendi de: (Teke, rol rafı saadetin Turha n Be; haaretlcıi.' dedi Rua lleyl mutemıu-nİını Yaver Hüao (anı^tııdl. Aman ne (yİ 4ca bu.. ı aan eak yerde Kayme kam Beyle çörtış'ıp lanı-jmi} du: — Yaveranı harrelİ ; kere ani 1 '- - cephane dağıtılır, mea'elc yine bîr anda olur biter., Yalnız saetiulri benim aa at imle ayar rriiniı. Tam aant altıda yan^ıu (ikarılacak. Sic beste bana geleceksin) 2. 1.1 Bey saatini rtkardı. Fakat Hilmi saati İle l.fi'cl. = ]¦;>:„ i araaunua Baniye fark etmiyordu. Paşadan iain alıp olele ^ittiAii Bey kıraathanede oturu-ruyorda. Yamada bh* astıcrl kaymakamla çok dilıçûn kıyn-fttli orta ya^ıi bîr sivil vardı. Kahve i:iu,.-. ciddi ciddi •y-l İl<!<'.!¦ '.ı. HDstiO Bey otel ni bir kenara e*let:- Ay evy.*! yokarda tevkif edıııp ^ö'.ünilcn ndzBiM nereye götürü!dükünü kimseye söylememesini temin etti. Otelcidin dcsUic lAzoodı. bem tatça nıenıurun nereye glHUrüİdüğün-den baberi yoktu: — Aman beyefendi haıretlerı, bİrİm Öyle ( aır I atak ne knddimiı! Hatta kıra¦ otumu L.:ı.ı; BO. - '.ji J.l-r da: dc '. ' ıirj bir . »j^lirıa Brobaıı Beyin eaaSnî çal-roti bir kopuk olacak dedik.. Homat boyo-mayın elendim merak fruYurıaaıın-.A; cok aklımız '.uı-1: 1 urnan ney ac urnn otekh rıdinı^otunun öntınû itile— i -: 1.1 i. öyle temenna clm)>> ¦ :.',.-i. kadar dereden tepeden förUftSler. ( Teke ) Mütesarnrı Turhan Bey I*] Imıirc ınczunİyellc 20I-mifti. İki U( ; .,1.. kadar vapur la gidocektı. Mübat faaayı metbede ede bitir emiyordu. — Ab efendim, pata haıret-Icri -'.¦!>.di îkî yıl kalaklar j.. temenni -'. -m cm. Koca İımn oü ktan olurdu, rliyonhıAlI Üeyle Hua-nû Bey hrrbirkrinia yflderiae bakrstdar: Sakın bu maU sansf Otele ağrı aramava falan -rl -mrs j 1 ' Hüanu Bey kar-1. J.. oturan Ali Beye 1--

.-A- -masını işaret etti Kendisi de ay aklanmujlı. MUlesamfla Ktıa fteyden nJ-aade istediler, ayrılıp yukarıya eıklılsr. Artık nksama bir saat k dar anman ka'miftı. HilanO Bey - - . -' . 1 - i durııyordn. Bir kere au gecenin saat A ltınını Kciİrebİlaevdiîer. Ondan sonra bir kederi 1 ... n:! . .". 1. ¦ ¦ 1 ¦ yemeğini rivardakî lokantalardan birinde yediler . ' Aiî Bey bu gece içki lmıyordu. ya, ypK- >arm en münim ¦ . i- -i . -k ijıım-iıı ( un paıartnda > Uç beş araba çalı ,ırpı tuluftoıulacatctı. MEtnli Reyle Ali Bey c alaturka doğru hükümet .-nr.ası 6n'jtıden ıreçlıler . Hüsnü Bey »¦'-i" H ara", ''«ut Mlınlı . ~. 1 rn.n. kar lıaMı- iı.lı'nlınmlıdfB (iıh lalladır. H»r ıcınıtarkm «yDnenlara. Iı^krmr kakaret »'-ı-çı makak ¦flaVdanler, maaİT'ef aak caktnr. ¦>> imli ¦Mk. oaıı» ı>lâal7cl>al mıwl •kakl karala kakaıai etaack kak aratarüt-*r kant. (ok (ak, a >---<-•'-e -V«m • -iiimi aianık lnMaı spaa vi.-i-.-m aaaMaıkuı r-m alaaUr. ianı ınMı maçta laıaiıtı atav ıTdalı ı'kaok kUar ka n-ıı*»r akı aradı <¦{ lataadıij »Tl"»" ıraım-da kar a* «am ata r-na. irili—.--ı-ıaı moriW !¦¦—¦( kır *akfa; İM 11 . - r ., . 1 ,. . , „1. • 1- ~ 1 Utrrc I. ...i-^ıl ' ı-!s.. 1 ı-ı 11 tıulr ıtımt bdytc r., J.1111-'. atr ^Ikacel (llireeek ka-Irn barrkai. maldı buu DUmcdiLlaıba oUrok |a 11 u Imtıraan ¦ -i . ki ..H..I, falbal ıtiır 1 iı-nıi.ı-rıiic te aa. .1 .-.I .İl--;blUl un 1uı01ı U ¦anlır onu kimsenin ar. >cahuV> Ih. •kuka** Isı ta afaa ¦-¦ ¦>.'¦ -ı-'i- aaaaaS aaaaı aapaa*-------- akaMatbı aja atandı aka> tmU kakrakın im. atları ataanakt*aaaı kakaaa. «a ı.r «trr aaaanaa laanıf ¦at —m Ma w «aaat .w .in 1 ıl. a aaa*ı aıaıiaaaat aa «ata har eaetssaaB— . aaaak 4*4+* aabafa t-.ir.- a|» a-..- kata. ¦mamkaal 1 ¦.,'«..,.-., Ilı» 1— n.rl laiaal vt< -ır -ula a«sbmı »*rt»HI». C*aV» aab a.ıp alaıaı' Lâheydeki hadise a Hail ati'taaa — ¦¦ > taraKr. M Ckaraa Mı İta* araaataa cama k—lantaraaa «atarı aakkraaaH ıl . htr dtla «aka kayna afjkk. M Laaekrar atlıkııaalaaı M Paaa-carı İM M. Caa-.k-i la laakakBer jk kaakMaaa) akmaamlan— KrK Hakanı. »> beraner. M I rabcajal te H PVtB la.il.a4aa da laM( s» ¦akstı, aknemm— t tıHıtı i! |1 l| Mal roıtmra. »ıı n da Lpi.tı.11 aa M. Carttaa kbr aı'-i irat rdrrtk Tuaaf plt faa -.t,, r r M Mataaaabl M »aoardta bor İri»'t' Cakarta latam aayaBBaB aak. ra aaaarr aı knaıakı ve tırvNtt laavUı tlaı-ln uldsslıına MafkaHım. kaatrraaa aıanadiD kar ıadu, bu Ult yulı dakı ılıaaı .......n tdrcab m.hl.ı-ı¦ a, .iıi...J aalalaausdada. Hail ala aaamaaa laklllial aUlıaktıa Ota ;-ıı« lUJııffı ııkn atı d H.r baacı tı» laıttır saıttJ arkı kan bıı rıaa BtaaaaaaBı İm*ıs dtaakaat 1 111 Ibumaltrl baW M lıraar ana aalllrl M Saaaılıa Ha çlılıaaamı. Snotdan »olırel lamlnlna *'<•' Kn.atk II |A A| Mt battk • •aaaa t a ata kan yaadaa bb ıııaaa attlcenade M V-a«ı Ratııkaaıa t 1 muba* idame* CaaeMfr. kt n:.- !-• ıa La Hart drll aatlı kare-urm aMdeue iıakn vt uiıir -ı«t»u fr CDmkaılıtıptrvaıUr n ¦ ıı ın ola a HtraM 1 'Mı »at M. Saotrdra n knlaı bir ıılaırl ır atini »fiumt koa 1'illin.'.ılı

Caaeteler. M da kuuaamıı ni-ı. ıa iı-i ııjaaı .>--' bol. ıtr«b»ı ontamlydle kolrraa» arda ırciruıtkla nMuj» kobra-»sın edik bilet ıcl amıdaiİ iıkaı i ziyaret ediniz hUmır ¦urrtU FıırAii3tla ha lyt *a ajutup al-ıiadr dik. a 1" Paaaı; 1B a*ustaı perfaaba 1-11 tudO- Hini ısta'. 10 da Tapnane rtniımındao İt 1IO ta lalın-.k v. runur.-n (Una rûtahlajln ual tde mcvB«alet etmiş -*in n.ir"rr. SulMobamamında Tinbenıeı hacı ktablllln E ma)ai09llı- Fanıno» :ı -rjı- Stlknlk A>nmaıaaııııı1iı milimaktadır -m tUr-aU 'ti Utırcr ı •wbkt-umhuri*«( San'at mekteplerinin gayesi Maarif Vekili Cemal Hüsnü Beyin kıymetli bir nutku '»•»o nda**. mMıl «a al .. .., hktr lılr Ba*. *an*ı.r kadar .Ma(« p.ı v" " fen -an a. aMiaaVıin nn «a a>M MM»U**Iaı thufit iultt»\<-aa aaa-i »aal mrai.pl-»abı t-m< a*a*mn ¦uı.ıt,., m: . . na* nal. dar Kutan, ıı afi >ıl ¦traal aa-ı -¦ •atı 7 anan Vara* ati Ikıl Paaa atıkl ••»arl a> ı,.ı.m aaaaaa Ma* *Ua«¦ ar».» Ia.aanlari-aı . ,.,.n 'Mı ta haiaa*.' a kanan aamılnla -™ı..l ta turanı*'* kin la.....-ı ıtaardlıınl m- • ortaya kayda İt» ı«Uh. fe.n.l.* d. ayal aatan* -i..™- mabadın alı».,1ar-, BanJaı hlılıa taran anla . ıln aafa ı.h-lı, .¦ ı. hıjaı dalıl İm .lıı kıl m t ın b'klrmık (irurelInSr kılan fiili i .ilin lir Un İn pak kuırrlll ve ba yırtar UtaBtyaib'a bb de 'lalr-kl »a,1-nn tt banı aatMUM »Mm lamanlu ıi ı 11 dnlmn « mld delen htaa* ı# ona tite BarrheUn tamim eden btr «»n'nlhir ıınıfrnıı fihnlıeti dr- l......... eden* ,.....¦ ' tin İRM*MI »ari-rilnde hoınlf «elr.a-ı Barip bir intihar l»A«urlı» 1929 ı— -1 Akit Afntlınun ııllılıul pfiftmbe ııl Mİ labnt meb'onı Bakir T-İli Br.rlri.dli Nilüfer ıı .„,-.,-:.. ¦, ıra ¦Ukltııyola* Duhlor ı- . ., ı Hunıl.B ıı. -, r. ¦ .ılır..,, .k IrUbaa mlenunılı V.kıllrr. Mei.'atlar ır Bir (ok ılavrllılrr huıuri'le I*. arıklan ılııdr maddi hn.atln mimi tak olataıı lamla adın aaatll ıa kabili latlnul klı ılbaa B ¦ •liıaırblir. Onmbanıtı nn». - ¦ , *ııı¦maıa.1 >ıU aaaılafa km aal r.U•nank amil Bil hana. laaı.k ¦¦ anutu II aartmlatt ıtıınaHlaiı .inamda HH-btıtarfd-a *ab aaaaU nn maddr/ı ta anmam nanaai bay aut* kalben ra makta-* -aa at aa atntnrUatta kra>kkflBB abtaablM. Tabaıl'ila* animi ıa Mil* Malt tapan m atnlıııada tab m-Balı bat balanauraa ab*nbUı labalnıl ----* «aıiprt-tlt kl Hı tamlyall taradauıarak namMa kaıaln adar. Ba tabadaki fiaııaaaaaUB ır atlat atdnCa Mn antlı ¦ ..-ı- U -«i

BtUVa adan (IH) Mn kllamtlto au-rabBamdnai m.n. ¦' nkj «0 lf"ııi'...... tnkn ı.-.i- ...ı-rıııı-ı hataldar ad*»llt<*k hat b.ınıı bir IbtJjll rj..ı.,ı..ı,.ı» Ma Matın bir anri.k. »aalfillnl ¦'¦ ı'l laUhbıl* taaall daimi b.ü.fim .İnadı mr, kurlrrllndavl. lua'l aa «rBrl Ilı tan kam mk ka*>b .....i. aky -a .armaya lıı. .-ıl... . hakiki ¦ ı" >¦¦ - ı-..ıı*. r. t» takıl ı-.ı-ııl ..'.....i... vdl.raklK*-,ı r-dlhldlı BayakuntTlanrbnbtı memlr-ir'ı. . — ....... ı. raya tBfal¦Ta,ma.. Takatiaa rican) aaaa.ı.ıa makttUf laınkbUtı ******* •* lUbanta ntem-Irkıim atin knBhml uhalaı aranaa alarak analın aan. afly ı ıt-n-- ıa Muini mnldnln ..ı.ı.f Mak f. Baltk m baınaal baatUttUma MMaal atamklad» »aaBııın '<---,ı:-ıı aa hu nuH.ıt nalları.. ..,.ri hıdd-Badlran Blfrr nuı.m ttya rr.,.. ı •ın HI.ı.ı. ...„. t.ui„ ,*>r Banan Ta.klıaanM İnin lıltdlflaDit mej ıı/-.' aa .. .. ....... )ih-aUlımııı lakvlıayt .... l.tlhUhl aarnıkk.¦.,„.ı ..i. ......ıı.. maddrltıl İmal adan m. tııahol Uyıkllr lıU'adt atuı.ıı . ..ıı Hu ırnr Ir.ıaıını BBtOPHB* (rmııı Um» rltlümlı Ankara Uknlkumu da bnnUıın mnjlllmlrıîni ı* muhtar «IdDjMınısı İlk un'alkaıltrın ballı batlı ıı «nırlamu y .ıvı.- ı. ... lılr miiddrl daha Avrııptdııı lılamr (drcrtU. Mn-1*4 tih.il im i. İn batUUla Cdrc bllhatu ıı. .... ı m*k(apl«rl ı-i--InUhaıl hayalımmıı h.m.n hır wb«l ıı, .m Birrtıan.ıı labaltrdlB 7-1.. ¦¦ ¦ - ı......1 aınilirrt nmblaılır. Bu aatklrplrrlmiıdr İm-rtlll ım1..IİIİI, ı-.- 1,1. ü-n.-iı oy«4lr bn ıtna «¦.,.,.R-.ıı .1-1 r. iril- .1,. .ır| 1. rı.-.,.ıı [II.¦-II Ilı. 1.....¦ r'r ¦ : df Bu Tııf'r !r BBMBİ Wr takiM. ılr»it bıuiüııkd «an. Umul a m L i Ilın talk Ih rdnijı'.rtırai' .¦•ıı ,: ı.ı:,-1. 1,11.ı. rbrnımlrtl v-rm-ııl'i rtta -ıl-rlp. Hatta bufllıl mrrı ut «lan 1 ..ın ji mrt.:».111 aynı [...,¦ .r.. ı.ı 1 :,.[...-.¦-. 1- .i. «dar tan? ındayını. Bir Ûcla mahltln IbU .-.1...... tın. Mr dlkkatt alaa ak lAton eıllr. Saniyen bu ir.li-yatlar trahll tdUılIklrn tonrı clbnlı-d«kl m.,,11 117. i.-.-ı..mı ır tadyrtlnl blc bir roı enilndtıı 1... 1 1. 1 (,I 111 . ¦ v- ..(..mm,., H't, (rl(ciinl db-ıdnmrdrn rttd bunu kimin ¦¦ır.-'- ¦¦ il m tayin *drllnt n laıyvûıı alüklan lonrnJır ki bBTCalfBnjI m«>ltl.r Cal'U 'liillı-. Mı 11.1. ¦¦ ıi-, i.1,1.1. Bt'iu IlUbat ¦¦ bUI-' | tl|| II . . >. I ...l-l .. I . .1 Uunıdır. VrncrtUnlı ırbadrtnaar Ur «enalyd* bkdrm cıutUnlı tata ot rr-üaı- ııldııîuiTiıı.ıı ¦ıı'ıhılfn ıe aMuta ...i ı.ı.. il ı,-...;, ,1. r moakaile taıiyMI bıldlratekUr İd re İnik brr ........, ıı.„ -ı.., ,1. ., laik. (ı almatını Umtn (dıblktedı. Metal-nıladr muıallakl>>l '..,.«... r ferdim. km lat. Ueb-jvJ Sllıevya Pn. Din ola-neblllne binlin nur'nlll- çarpmi} •« nlıı^ı ederek ıuı\* -. Otc-bUale mii|irn buİJDuijJ fiır-laıı ııı;(ıuea uyiBt einu^ıiina Ba derhal Jtrvdml alta Muin elleri jiır autet-'« y»ıalanmı»lır. ZoöıUı dlkkuli-ı sııer hokkUida İBH|,ır ..ilıd: m üt arııilıli Oflll kum •Vnearl ı r ı n Ru^day Tanıtını — Kıuhı — ıa w D 10

•amıı — Sen — 7 ie '3 «B Bax.lı Bıılrır - — — ZaaarMır : e-"'- 3 — 11 — im 10 10 CI Bl uta tfm lif m " m •uı tUa<l . AiyoD tmt* >¦ 114 — Ttpılı —--¦1 Limanda Altay- Fener maçı Bol mi idi, değil mi idi? Altaym umum! kâtibi Hamil ve kaptan Vehap Beyler ne diyorlar Allayın Kaptanı Vehap Bay Rakımın de ıt'dUtl ba kimi bıkkındı oyandan >nnm kmdiallc ,..ı. ¦>- rnub.r-liıimüc .«lat takanı ' ¦ ¦¦'. ¦¦ Vrlınp Bry .lamkjllr —"Oynan yanala bnnkıp mhadan cıkJI riu-nnrrn Tak mUtenalrlı. rakal buea BteebDT OMak. lıınlu «Uı fin bu.il M| BnrOa (.-i.- -m tapuılar Vı- ıı: ı :t.1 ¦.u - -. ı | ¦ -, nin .....RB 1 Met IMaııllıijiıı Bnniya P. nar/ı İta tl. In* itilir. CıaMdıo İJtr-roUlB . ¦ ( rv... r;ı raataıan Hu|rBa z"'rı-'vapurlar V-n-.....¦ lı. ,¦„. ,„,,.. Un )«(?(¦¦ aaaaaa tu. bb -iı ¦ Cıao..<a Erlin ¦alici M,.11 1 tu! ¦ .,.„¦¦ „:, Sanıma •*nr.a.k,* . anar ma.manı iklılalnl Kanaaıiniıı . ı,ı ı ."„¦¦. dahi «ılmn amnaıl kalıtı .„,( , . . ......' ¦ | .t^:::;: •m km ımıBuBın lauamal —ı.l. "B^'""' —a amama -aba.at mimi Ukaak... W' — bn-bl tlnrn a) .. t.mır maamlatl Ilı •*¦« kaarr«.ıai ı.-.-i.ı ..pmada IVıı. mukabil I» dm ita Ur I.ı, r M I.ı.-Vali- ayırta t.ıı)..ı«r! D* Imu.l-lnj j.aaı.amı arın ata.™ .«niütniı-d-aa *n.ı laaatl >a Aa. kıUıar.r ır rr—Bal... t—liaH.a» m raıaal *a>rrh Ulam.» tu naııtılı ••¦»-•lunı "nuntm r . ı. miBtrnnı »'"™-'•"m nıiııatrrnlı n. ,.„! „ı.,ı,.ı, | Dr. Osman Şe raf etti «ı Km'm sariye ınulahasıet Tıln Flrcnil Malarya Vı anlı ta*"r, f.h Sari hBH um ıect«UJ vc btı ha k! ıjcnjM icra conır cumecn macn faergııı bîr bucuk tan çıf-al ofil" nuıuo:maniye caddesi IV ıcl taııbuİ 893 GdlSDi Koprtl j-.t -ı. ı!,.ı. 2302. Şube aCcnıaitMihınıjdiTe banı ılünua ! i.; ı.ı.! 17- . Ay\(alık sürat Postası (MERSİN) vıpurn 13 afuito ı.ı 17 de Slıkccl r.hcmtrdan ha cküı Celltc'..'. ÇiRi^ük. Küçük kti , BurhaTtiye, Ayva gı jldccvk ve dönıl.te rntzku kelelerle tirllkte Alıunolu|B of, lyaca kBL Gelibolu için yaloı olcu alıor. tuk alınma/. TRABZOM İKİNCİ POSTASI ( İZMİR ) t-pum 15 a|OS-to* perıeml* akstım CallU 'i-, ır, <hareketle Zon|Uİ-dak. lneİK>hı, S p, Samsun, ("tıye> Kıt.'a, Ordu, (Ürenin, Trabzon, İm ¦:¦>: gidecek vt 01, Trabzon. Polaüıane in -son, Ordj Fatsı, ^attuun. Sı -DOp. Inebolara jjıavarak ge'e-«kOr. llasb ıprtgc ıbau .ar fınpı tdet 2000 300 300 fllı> 300 Şkitnamelcılndc yı mucibince yed l kalem urbk suretile btlmutı lacaktır'. Vermek i-3cl afi u-tns 929 tarih I (> da leva: i el mele rt. irde sa .J:ı:«etl( OARÜşŞAFAMA MODORLÛdOHOEH : auun aaabm ann«aba rama «aıtkul

* İIH rj.ir.-At" laiirıtai t ' .1 I Blrlm-l anıta f(ra<«Uar nin aarvt atr: A Babadan «a nnadan mya yalda1 baBadaıı Bia'ııum ıa ı--'Uc olmak. B - tik mrktaUıı AbıduneO auufua tarft «aya bu dtrtıa tahaıı HirmD* bm luucak. 0 — Tnaı ondan naafı. on İkidir, ytta kan olmamak. D — Banmadan milat «a har ınn^ UCaUa t;<aru>l Uma» E Tapuarah ¦Batbaka iaii-i.aai.-J ıa c*k-r*t> karayı lamataak U MaaHp mmfı latn aarfau «onJa» mr; a im ya Um camah. B — TM' nn yrdldan aaaAl. yi mi İkiden yukan ntınamal. C - Orta mehtaptan wiı.tlr'.ıııır.a.1 Bulanmak. D — Süüutı yrrlnda olma». Tnllplaı '. -.^ı .;.ı ndiua ıcıkcm>ı« - -. ¦ - - ı... ı . ı lapadan. aj| KbadatuBaalerl .« ae tasa unu :at ıı iıar-.y.t paaa- mlı. pena"»»* CdR'fd rl aaat İt tan IT B Kadar t.ıl>r» clı raraaı ttnt>iıdlrb>t Kayıt amıaıalral 11 atuatoa etua-t akaaı» «'«eti m etılan aonrnkl »îraraallaı atlar kabul Seyahatten avdet BahrcbapiaiBda tramvay cad-dealıde 25 ajnarBda dl» labtbl Mlkran Kasapyaa Etendi Atıv pa •eyatialİBdta avdat rırniMlr. v lerlicrlııl eahlal ajtbt aaat t-12 ı 14-19 da kabul eımeVlrdlr. I.OYD TRIESTINO Lür.nn:r.ua muvasa!iiu beklenen MUHASİP İSTENİYOR l umumi' Mr ticarethane eldd uaulB mıı,.i,.'„ vakıf bîr muhaa.'; arayor. Talipler elıll)eiaa me id 'ellerini, maa* miktarını havi M lepaamelerifll ( A.H. ) rumurl', İt.n178 aumcrn lu po«(B tu uı mi adresine (On derin elidirler. mam *ı I.l.11,1. .1 "I. ın -ı ı Bir dayntn l*nılnl İltifatı lein muhit ve lUıubin mokancı t!!P) re» aa#-ul «e hatır koyun Ue ren kon «S la büyük deniz ı yapılacak e- -ı - Ikıntı m Itndeu: Halikı'ir.em ter;» Hac* Havva Banını dnbonaıakaJKr.du V.lnıı İn ha hil :.m -1 uyl eyleduj ibbar ıltlllndan ınılindrn yrnln . ni.-. ı:. eıhelle «mi honanna taban da biikmB hnlmııaıaiı İlin o tun i t. [itUll Fatihle /mitili fcnyu hââl ı.; ,11 Nn II hanede - .;, , Hllıryln >ai-JXJ_İda. 5 ar-mnum ıj ,\JU.W» ı ;r> ' lialisiiıWfin b)< Bun ktiptgl yıvranı anlıtaır (5 ıılı*; 40 İbare. >ntuuswtaı Dhjcr bıkfl tok, Sthu-Kıınıi JklIK RlhlamN. f Sıcaklara çare Saatlerinin r>-. r, .7; 11 n d a labklâl cadde-tinde 356 ntnoarafa VARTAN ticarethanen t >ılîlt.ırla ¦ l'ıırı.l '-i<-.:unda MEYER iMİ ticaretbarkCM tkabul il I UMOZDıBAK mÛMtjsaL, Umumi ¦.ri....u I lıttnbuki.» Celâl bV Hu No 11 IMn-Pınl lı-r.ı.ı,. . Mı m. o,ıuUtundan:

• IJiuıodınıa -»ı.p lı»> Ctrndlnln Mm Aı-ıvandan hare. aldı*, «t ala ata Bara» manika rantta inat --il." -kukan ' kimlin 'ip ur lakrtcn da ml İM II» «aanaraJı ura.» «i*»' arta ¦• mmm hat Baa t» ¦ar tuttun ur aı»'> ı-au-.U aamaajmj 1 aka lal rtrtUy rainin Kn» Ha tfla aaddamat ¦¦aktarıık-re karanı-Batta' koninden d-.m ı... .ı-.ın.ı &ann> aaa •tokan uhlM atımdln >r*%ı ,.rl»n ¦apar UMra redarıl nm>t»ı. «*• **-aaı atana¦ ı.nı »aaaaa i*—-"' am atık Bat ona hara* aaaaraa HM »Ilı tadar aan. kar aaıeufc atarak mnaurrtı mr dr tar .am rantındı tav nâm hardalı ta .ı..r, tana**. „ ,,mamı, aamaamn banara an aV um artın urkunda "la* kunda hlr İnim lomtl >r Mr kara ta <d.t akana a-|arı ıneMb ar f ayet - «aydlınlf at 1.m.ıı.ııııı. kıymrll m-¦- «i- -¦ i hm Beyni alln.it yrdl bacak liradır. Bordan ,.¦11.1, 1* iman budadu: barbrn 1-' 1,1.1.... ar baırn Arakrl ¦ay ciib>ii nakuı M*nm. anası (arkan una aaıMa ham «•kur iunım anama n aaaaa kV ı.ı aaı taya* «* bahana »makta lılkldıt.o Un mtbdm. a Kardara altı aka 1" • •'¦» BM aram, ••¦ parama t.rtanade pj ..».u nata»' <¦".. -!¦ m- atand arda dahi manaat ılanıım naaafan Mlm'kiam aaaaa aaa aaa r*« »w Mli anın Hitama 1 ddt» bta dt ıaa alarmı >-dl aratnk İka m. naM ...ın. ilam ta İm- kaBa meo• kardın btr an» lir kanattı ı'uama badada ' faıkaa otta makak anakam um n-kalıt raddial ta k nan ra. rama aa balak., raaarl ban— ta Lta-m Iaa Ua an* «akak naaam Haıkana. han- .1 rc tama »al ırılan yal Ilr mahdot kaydcn HM artın kar Baraıak mah.ll.ıı Indatmruıha allı Ma Ihl .ama liran atta «aaı atma» naatnıa t* tat attan tarkkadı anlat odan atna¦ Baa 1 inama 1 tardar kanat la» m-numa-e 1 - Ma Banal raaddııla »¦¦'¦ ak M Mıca» Ina kkm n aka trM AHMET Bev ıiıben gecelen van-um ve adam hasına çucugum iab3h.ı kadar ruhaiça ı 0H.AI.0i; S ATİ YE VERESİYE A ¦¦ VANTİLATÖR Sat in aitııahsmız Metro han. Tünel meydanı. Beyofilu Klekırik evi, Rcvay.ıt İstanbul PUTLARI NİÇİN NIRIYORU RESBMLö AYİ BUGÜN ÇIKTI OKUYUHU -.1. oda bk baa*. Iklım kalın aınl elap bir •oK.ı. faaVdr. tat bnı »hm anla kal»o. tam «ramlar AK halta aVdra- Fa*rnaâ l¦•> akra. iman bnatn anmaya hu aba. aaı kana kanla atananı naa-Btadir «ak-.kınıab aVadr» ila

anı mm Akta dı kkmdm Pl.ııdanln .u.ı.n. drakr Tamamı bin altı yat r«lmal yt* Ura kırmalı nıunBmaı.n.lMHr m.ıkar iH«..tniı. ItOraianna lallo Mantar m daka ıl.Jd. m.IBrn.ı almıt bmyrnlrr DU-rl"' ına>h> Vı.~.ıı ara-hamn>"»lmlnBı >dad* — dr ftr alı' lal *¦ mi-M9t danan aama-raaam 1 ınıakmık lataabal nardan.. Ina ¦¦amılntanı ntana-aa haı tr M-k-m laıiıaam* aaal 11 11 ra na dar lanl'i -'*•¦»*¦«¦ hıra Intnuraaı ilan 1 m.' _ YEGANE' FIRSAT «tabur | Napl I lafHlr labrlkaaı majMUBiıadan •* ttkmlll mllccddtı bat handa . yatana.. »nu* «dolun ta oatnn tat ımtnn vaaaar amarkanı da Bdya|bıada I anal rltnnadn Tahht -okaffıoda kdamıpulat bn-dlkıa 12 numaralı dalraetr.de rlvar<l rdUvbıl'i. RADİUM Tıraş BıcaBalidnkl kilnaya azami dlkkal almak yalnız ?ayıların doğu Radium bıçağı İstimal eden bilcümle Beyefendilerin mnefaatleri iktizasındandır amanlarda Radium bıçağının ttymln »Ilığı sbhrollen İstifada etmek iattyan ban açık gözler um namı altında piyasaya sahte bıçaklar sürmüşlerdir. Binaenaleyh sahtalar. ÜZCrendokİ hakiki kelimesi sîzleri aldatma Sin. v.ılmr Aim.ınyamn meşhuru Alam ROT-BUHNER jabrikası taralından İmal «dilen ve baladaki k işede görülen Radium tıraş bıçaklarını Kelencicller ve Marpuccular va Tah-takaledekl muhterem ar ve dükkancılar -dan arayınız. Flalı: lo adedi 70 kuruş, adadı 7.5o kuruştur. Bert İnde rıımpelholta Rol-Buhner sirkelinin Türkiye umumi vekili Galatada kUrkçlibaşı Ha-uın 4 numarada. «¦Bkvl'hl.i; HRİMYAMelltlHI İstanbul maarif eminli^înden: EMSALSİZ BİR KEŞlF: Coieman K O L M A N LAMBALARI VE EL FENERLERİ riı-nıln Uf > inan hu Uı:ı,l.aljr .imıllje katlir İllini -dll.-nlı-rlr klTOd kalıul Bicı. Sıırllynlları *ılî bir lambanın .arltyutınılun dnlııı -ıhılır; vcrtUfil ııydınllk bı-rrak vr kuv*r>tll<ttr. KOLMAN El In'mlıatnrı ve fenerleri dUttyaja yuyk-tna çllhrril'-rlnt tı-knlûde olan Idarele* Tln<- •¦- «nn üt-rt-i'ı-Uull.ini.Iı ııl nı <ı luriB* me dyuadârlarj. K 0 L M  M ISmhptını' - Irm-rinl hlr çn<-û« daU kull.ıı ılıillr, VunlıU aUfad* >.ın,ır re kat'ljyt>P Isl hlr ittıllbere Bja. ron-İM>nktn'njL. Ihîıyrkûr ( KOLMAN ) mırkaVıııın re^bul^ ılr lıııll ımılı «C IklIlndlMI aot> Ultlleriıırn.;r.arıırı'ıllkUallnl*l >• <-1 b 1-dt>rlŞ IlİHİlrt: KİN iv;-.: -i 1 ¦¦ 1 \i aki . Fal* Rcrrul rc (cılkı s Ut ut ıtn* ^doni Nur Bin No i hıu'M A11I Lnay 1 Tt'jMıe dtpnıu: Meni n vt Konyı V.«mr-. Ukı fer. Dıvınl-d^r >: UıH Ayıaek 1 bııı\alı metruke ilânları ] CnMuda 1 lıldavcndlgar huuuda < 11..ili n>ern>l:e 111 harında mercııl rı«a 14. 1?, |7. 3 039 rariUtrtna iıı-jdll ^arpirn'rn, ¦-;.-ı.l<- rı 1 rııri.ı;a.C«^ll İÜ ilan IZy* klldat ¦! ¦ m- I -ı-nVrr-r Ta tiplerin ıınna'JI -;ıUt konıbyanuna

İstanbul Ranka^ıtıtlaııt Rtujıuırıei miıakerait 1 — r.mk.ı %rıaayealaln ıcinm I lireti Umu mir tat tankın b?ıtı^ıai ball buMitaPn rc-j Içbt f0y9 "cn«l ıf^Mronak yirmi dokuıu^cu peranbe (Utıü t &rllt Itrkalade olaralf aaci içOma cdeftpndtn luktl tUl hiMeyn "ebip olan ¦ --mr. yn rnl Jtc2ı7ûtdae bir baha makaddera '1. -1 -¦.]¦,! lûrttc ıtarUlc bn maraaıa İluur edllan dnbn a aartlanm ¦ : 1.1. m ilen olun ur. İTAN latanbulda M alıma t l>aaaaa BaV yllk V1M11 Hanında 11 <a İR nara c r olu mağarada nııvcal iUIUaDilafa adı biiromie makin. >a ollt vı edaıat «oölık nldııjrcndaa talip olanların mnkmıa l'agada Çarpı bopıaındB Aynacılar aoka-fındo ıı namemle aanfcnm atntalracnnt tylemelırl risk Nazarı dikkate ırtihancmirde mDatahdrm iken «ıkarmaBa nataer oldııtomnt Vabl (IKkMklİKn. ^TAVRO PARAbKKVA E lindi-lana mamnıtl NATALİ r.AFVCRONUK tictuclhancmkUa kat*ly«a hlv bir amaları «Imadittnı co rlılea lOruma mebal mukııranı lUttartierimUia mnldrau olmak ıııcrc Ilbn eylet Stomgilo bira erler Hciirrlha Cİ.-tldlDI. ¦bkri İ ^Lk FEYZtATİ LİSESİ Jft*ul 't- Diranyolu: Çitte Saraylar butlln -ı-ni;. , teşkil edlımiı tam devreli livtdir. ha>n *a kabal •Ji lalennn 19 wtM»V >* paanrinl EÜnOndtd HlbnrM banimi »yor. | "1" ntıracnnl ramanlarl cıımnrte»L peıartc i. peraambe faklkri -J' 10 dan liye kadardır. H.'^ÜSİİTr.î-frîaV Ttitfon.- lıt. W: <*** Kâlip - Daklilo - Makastar Fabrlba muhaısbe >iddo vclâjlIrButK Urero urla ikbıH BOtetaŞ. yarım va boabı 1 ¦¦ ¦ 1 bir dî ila yarı m akla aaı İnin bar Humma va uymı '>>« mnkaalara da lıUutD vardır. TnJlp alanlar muhtutar .n-mci halleri ve ¦.1 ic-emi kati Blrar mektupla Mabmııl fa'ada HctcUcrdt Had llur-cyia mahiunalan labrl»KİRALIK YAZIHANE VE DAİRELER* a> 1, .1....... . Hunkaıı civarında Şevkti l'n^B lıaoıcdu ¦ a>d>d>d>d>t>««d>d> , nunmmyd mbracaai ¦¦•>¦••>*•>«>* Denizli Belediye riyasetin<len: kn^ıada Neenıt H«ye tabr mılracoaı Emlâk ve eytam Bankası umumî ııtre imi Hu.-u* ..11,. ıkical anlak BBaftaanaanl Surun m Caktrpa u.l..-iaa»ı» bana fıı < .11 tında Hbık raObaalr Ak afa nn 11 Wııl| M laıanntaıı Imaııl alı da k *-fc*y- Hkmaraaıada La nala b^. mac ı-aatm^a I :unuuUı boncv ırk. •*""¦ '-rt-r atmam amap mrat ' u » ıkrakı ırama madaB ı.ı laanamama w «al tk-'ir ıkaaıaıaad aaaclııJ bulenaaean. "... llnnan aDlUat Ironauıa ıatm-r, ......I lıım» -IlKlU IU.Wa . .d mvnalnnada ntadnat oaktk mtaktaa aMr. I. 1 ımaıatttrı ma^bal balaamaTıır'a^ mLrokan pamrt Vrraaa ¦oamn aaaaj hakki kt oon apkaanarl a anam aaayk paann) um ..-.i m taaratkada ı ıi| ıaa , ıı».-.iaı .a aanna kanu •¦nanamad kar ¦ X-> -'iım-ıan hakHr omll anlı ıkaaUatt ¦aaıiDunım auradı manmmn ¦unamm m^lıtn. ılayn nurmka n. haakmca ama? olan ıırap kararma buuh a bUHN b.ı ... ıMB mnW< hakkı Ina.

mı. -ım-ı etme uyup kratarmm aranmam «e -.¦ıMaaa kl ¦ Bk> aaaaııad rant aaaı ıı da ıı""ı kana •^¦eunnmı dou-a.il naakart aarfavda rama tıkanan l'L-.ı ,-ınraiM numyrmı tanda k.baa f-rr-ıtv. ıaOı4t moddal lakUtnla rakd¦1. .¦ .1, ikrar N hnkmta naahı a-Mrfana^aCı -ıılll nnkaıtuaa kaim olmak İlama ~ KuiaBan Maamanı amanı oaBm* ¦¦Utum kaiminr haarm ama adal V. ,-ı Br-t— ..«.atâa rainyai aMttakuuırt m, .-.ja r-j.«— karam oa Harika kanımın aranrı ruaraamt tn> ı_. . d.namaa ¦ blı - ııalll/alı -iaro *lmak baaa ol* Ikın aılıhlv*') ımakOrarl bandon nm oarnk nakllral anuc karakkalnU. I. üa:< -a.n»ıı..lan hanaklyU Bakaral Te^ıa arrtrr nrtnmiö moUaba nebka aarynn «aamattae baraker ratarta rati. atr auan amB mttk ilmeni amtni btlnı^Dortra . -ıj-.ı Huaaraa lUtm rihaila «arak ba bmaMa ımtkm Mu .ık.. lln-nır noiayman ra Oınl alindi. ... - ¦ ...lı.. nımnbı 1*1 nn >|Uı ıltrl.¦atını r«rkaı a ein-ian ta taklit ımtlaatntkaur krıaryalro ıııiiilaıuintb Irilatada aalatal tabuıla yaa mahalli kûrkcuUr arma KARON Alman Kilophanesi Hev-ı*.!. Ttır.-I n-.ıvdaTimda îî3 aV-Tadan alman arana UK«OU aabbı. mi atama pntn.1 rı İm Hacmi Tlıllaal ton ut rr .'»naa ıkraat lıim ataat ba. Haya dhlarl ttandl arda ananjmaa t.¦„.. Jindt un lanan allı uı adat ,tı» otu nııurt antııNyuı bny adet (on lam-yauuna raatlU ııuuûırtun. airkala aldı. attı auBkaodaaa ynanama ııa ¦rar mi aaı .-tkatk) taaaaaky ıknılırl ".....'¦ ,"-.<nc: ~ mmnı^f.. yıll oUmlrdndan aoaaddak olan U hallroa una *a IIU-PTt naaaarall barıma Cı"l Bklaamaa BtaDdUtr ta İUU I latam anaabdak. nallUat Lfarl ,-. - . rrmı .'.fa ^o-«.aa akı Mal Mm -tıknaa «a aka aanna olan ha .mı,..'!..-dm btr adamotu KMıhra-ılın I.ı.ırt malıııınaaınen Una al •yhntk' v ¦ . - ıı-mı Uataat aatatlna Mı ataV. baaam da kana ınılaıdaıl at at alma m-ı aa ITaaaat aa pMaıf M-rı-B. — ¦ Cjih.h.i.,,1 —————— ftlhayat >«¦• g»r ekiliyor tkulOCJMh) -* tandın t»U>< ZEiSS IIMKTAİ. . . i ibert tok ıtfib*!*' Nu.ı bar w*ı* •Mm ka tamlar kana uuhu.dk .. •arı taf t» («frak funa*nuı ıraua atatan aha MnUlff» ¦ahalin «toto ÛÖZİUI ,-l:nı./.h-n Camlarını İsteyiniz MİLLER Ayni fiaKaki lâstiklerin hepsinden fazla dayanacağını fabrikası ilân etmektedir. LastikçUikte yeni bir PRENSİP Yeni 'l.jr ÇIĞIR MİLLER r-!.-,, bil ıtnıdenberi >ıni bir laıtik vUtndt |>ellrmcj-c alefiyor İdi ve muvaf fak oldu . YENİ MİLLER Muhit III otomobiller üzerinde ıcm',n l.eUu.UUı kilometre tccrll> -beden sonra hu UHılJt in ntuıl bir barlba olduğu anlatılır. Rakiplere ıbaka Yardım sandığı imlik İllerine birinci vc i her trmtinde imlik alınır vc sa-?Jır. GaUlaea Ada han Nc. "1-8 TM. a 333?

Ucînci bir tecrübe, ayni liplrn 14 otomobile bc.cr yoku konuldu. Bir ine YENİ Ull ı : R i , ...... .!t dünyanın en tamnmıj 1) muhtrlil marka lâıtigi takıldı. Çetin ve urun bir mutabakatlın aoora yaya yret bir netiec elde eehldi I YENİMILLEB tw>ak rnklptariae tak daha laıla dayanarak hm'I bir aaicı kayan»). Yeni Miller lâstikleri gelmiştir Turfayenmum OTOMOBİL THrAKETİ T.A.Ş. 'Uı- mahalli: Beyoşlunda Tokatlıya*, karv.sınrl.» No 239. Telefon B. O. 286., Hakikî RADiUM TIRAŞ Mîllî Sanayi Sergisi llhc rn.'.-a HEPSİNDEN İDEAL KONS ER V A l AR(DIR Doktor A. kutiel EkMf* navio-.H.yk »¦baW*ft *** aaıbfc*. pıonaı. ıdnreknia.-. Wl U**»£| otı .* l((n;M a£tıu (eiart •*(. tuMUr/it l>:"i.ı arın uraunOa ah. . NORO-FOfrfİN^ rmîlKlZUKlA*1 Tû.^r'^£."-'G'V1LE^', VlS<l,Hf'tSaiK..tAHhtıUltlrtOA J , /SODO-GASTRİtl) ' Meıslahr>«/'*-'< TIGİÜIIDİ*T SIKATRiN i Doktor ••¦••¦»ıı Mehmet Ali Bel soğukluğu ve idrar haltılıkları müteb ^Irkacl traınvak ¦ mahalli No Ali! ar yollan 1 tevakkuf i 4 ......a İŞ ADAMLARI Vaktin nakit olduğunu anlayanlardır. Galatasaray Lisesinde açılan Millî Sanayi sergisine iştirak eden fabrikamız zirdeki progra m dairesinde saal 17-18 arasında sergiyi ziyaret edeceklere bir hatıra olmak üzere bir er adet HAKİKÎ RADİUM TIRAŞ BIĞAĞI hediye edilecektir, 12 ağustos Pazartesi: Gazeteciler ile ıMathuat mümessillerine 13 ağustoa salı: Memurini resmiyeyejlönğuslos perşembe: Mekteplilere 14 çarşamba: Hanımefendüere-16 .. cıım: Ahaliİ kirama Radium ticarethanemi: İstanbul ata posta kutusu 313 Galata Tel. Bo. 2878 ASRI MOBİLYE uygu Malaıamuda her keseyi yauhane tatrmlartıc karyolaları mır rekabet kabul ecde ehvendir. Olr aiyaret iddiamın ispata ...... I yokııfııoda fto 21. Ttlefon : lafanbııl J407 AHMET FEVZİ aan» BAKÎEBVOOLf. -ı Or. İHSAN SAMİ Bakteriyoloji Uı Pek dakik knı nevalelere karcı kullandıkları müthiş MI fabrikacının ucuz otomobil satabilin lıtkılir ederler. Onun irin siz de. lirik.-- -ı|.ı MORIS OTOMOBİLLERİNİ KULLANINIZ Moris kullanmak teşebbüsatında muvaffak olmak demektir Acentası: Beyoğlu, Kabristan sokağı Kohot Birahanesi karşısında Nişantaşı: Habl Riı'.ıt Pata konaemda «I - r:¦ va nilı.ın I kısımlarına lolcbc kayır maamele* adar mektep dairelinde yapılmakladır. Zayi — ire» aCu*!««.--i'ir g-ûnu aut Mr »nfıiiı Kuiuy vr KAcvk (lıarmd» Ivlııû* othx3il alt bir nıttpotk »e ik*m-ı*Ah vfKioı bir kac -W miktar par* ıt İTİN numaııl: '-jyara MİM -i.. ı-ı- (anlamı biy US bu^ır'a mOrurrei »e ırsınvet A««Uulılur korlM",). Turhal Iiuııu-t banı» >rrlr*c mnn'-.uf- oiı«ak-

lat Paket rarnrtH» mr.'.ılr lığından5 Mrrunlyvll tılfcun buMuea nalda »•-Uleatne oelmlyen iıi pak>ı ırBoı-rnan muayene mermi'u *Wı*rya Berin nc Ebn '-.lı ' ¦ ¦ ı ı¦- ,. ı ı,ı .i taktirde mUauda addadilacekUr. Mes'ul Müdür; M. 47 ALTINCI SENE — N' 1891 YUNUS NADİ | İdarehanesi: IttiyunuunıutTilyc kargısında_da|rcl mahsusa | Telgraf : istanbul Cuınhurlyet-PâaU kutusu : t? 2*6 Telefon: VXu'Z ÇARŞAMBA 14 Ağustos 1929 HER GON SABAHLARI ÇIKA». S1 VASİ Tl) R K G A / h1 Fj Ş AHONL KAPTI ooır- [Ttirkle lV.n H,ırıy İçin ¦onellfl 1400 Kr. 2700 Kr aylı*ı i 0 Kr İ4!î0 Kr. •ylı»ı j 40» Kr. ' WW Kr. NushaSl her verde 5 KURUŞTUR Yunanlılar M. Streyti Bize Sefir Gönderecekler Mazi ve istikbal M. Yansen dün gitti Gazi Hz. i Eytam sandığının tasfiyesi Mimar şehrimizi çok beğenmiş ve yapacağı | \ 400 bin liralık istikrazi'dahili ile 5,000 liral plan sayesinde Istanbulun dünyanın en güzel bir şehri olacağım söylemiştir gümüş ve altın meskukât dün zi bankasına tevdi edildi uk kuponu . ılı kafilelerini Güzellik Müsabakamız 34 güzelden isimleri aşağıya yazılı olanlar iilimlerini çektirmek üzere bir an evvel müracaat lidirler alınır.* mllılderl a arı jcmtıe (ünU Micccelnd rlııl aşağı) n yardırın»!* lı 1 Abıhayat'ın sonu Hayır gördüğü şey rüya değildi, işte bir ülil simasını andıran solgun yüzü, kıvılcımlar saçan karşısında duruyordu — 21 — Peki nmı. bin ıtı . — 'i. mı tebaamın Mvlf haıinlınaıah kıtlar aarauknaıına <•» ¦¦«Uıl dr — I vri ıaı at ti iv bu rnlı dc kaka— Oaa bahw.au. »Mat bıllaa ba fflruiiııi-r ı.-[> .(mı ¦ .1 - a.. ı .1. o ÇULU. dlır uı.ı — AMa liııln. ın «ilanı.. O .•¦ • harhaai ı.ı ı.. ..... "..ıaı.-t, aabaVM tualaa, ahahlrıkl-ı lu MH.ııı.l.. feaaalrD» aanraaa aami"> ».ı-ıtd>ai aaralarlaMuta t'* Kantin trlıındı-kl lutul af». ¦ada »lamın m |il an* Mini ha talk» >ıaı rlrn har hakka mm y» ı ¦¦ ¦aaanaa- ¦¦ahır, ka han aa ı - — —»ki • > al km oa a*aa lıaaıık Ml ıı ı a* dr rti'-ı kaıkaı hah»a a*atf- O .»,-m Bh Daoa ı. 1.4.m ı»n" .a önoaaaelı n-ıau ijnonaı hac** <*kmm Unu. ¦ ." -i" ı.ıııı un Mı ıı< milli» ll.ılı» lı.ılı l -lık^ll lılı.lllljlr Ben da ..unu bunun iaımah km para artı edim .....n »aktan bir iki al •puaııı IrUl' .İlim; kıbabalim ha anal. — tı.... ha Mı bakakal aaiU, balkı am Haa ,...aa.aad. »hakla. 11 han nhantrraaa l'U> MBa dr araka [ı aMaa> • O» Han (İM aka* • hahhUtt i aaaa» ......t »«mm ta * bav tak- ' aakıı Paha* ı-ı». - aabaana ha kaı ha- . ¦ kanana* hır aaaaaı kar kaıkaı inanır _ j itauı Paklan aa a (ac-41 alkr-i ara- ; j and. akak M» kim mu* ¦* kadar aa-1

mim lutan-im Dimim, 11 tııuı i" ...ıi. da aaaa aaadıya k»ıı>>| inadı u aıahk .»alama htr kat kııl fi<l<,,,| ııın kadın da mua a**ımrmi.r natıu Maaaftn. baa h«¦oarn a.¦ • i.-. . Iıh.ıl kır ImlalalU. bir «ıv-llıl ı-iıııı, ı.ı.. ı.aaMiıdaki ka ¦¦paya a» a maili u aa likada da tene a nrmaıu adamıa aulaaU «uJ-rl-ala aaaaa» («Iim. bra aaa aKaa ¦-ı.UIM. ) .lUı 1 ¦»¦¦ ı. ¦ '¦ I deaaa Mr aaa aatbataa** MM aatMaNfi ıMaaüan hama beyte •— daahac arara kanan imal 0* m<aaHaaa «ra* a (iraraaıM »U*a» lıımaı (Uvn-ı-iı iı.ııı.ı.ı.-ı bundan b*r ıvMaa Mı»tı.ni.ı. ııı-i k. ...iı ı.. hu lUraniD w «mı Kiuda MamıariHİıll (akıl. bu naııl »Uya MİT.. UUnltıUd «¦ imla buiııu luanınun ¦•rlııdı aMalanu lın™tlvaıda. ıi>te lı>h İmam. .-._>.,., ı.ı- rüyadaki akim art*, har »ıııkı akL Uadaa kar ıtı laVa. hVıMV danan a-rairtitr adam «a dr kr har b -. ,.l *.«U-af. U—ı»i).ı MİM « aaa Mıı ıul (ima. Kanı ı lıU ItııBauı nalaa .lılı.mı bua luyır (İM nMyaada Hu ıa» hrnııU. ıtt>ı«k bıkıalı haja-lakkan da kumlamı (ıi'b> * ¦*• Gımhırlvcf Şehir ve Memleket haberleri Hasan Bey Sabık Maliye Vekil dedi kodulardan çok müteesiftir B M IA. ıkınel ralıl «e Trnöa>n roen-uau Hoınn B. cavrllıi tTtt rakıl Baaıukl] uaoal F» 11». r.in P^nrüklrlU koaklrnnocn lııannula avdrv cum» v" Daımabalau* uıı:ıv lr. Ilaaan B. ı. ... Ha. ııLn Ta-rabvadan avil-tlrnu^ tadar sarayda Garbi Trakyadaki Türklere tazyikat ¦u tıabar raaman laayyU) adaraa kemlayon naıdinda baaabukUaai yaaılacaH H-nı.ın hta, badat* KaaıMya-aaartakl hıyı« Btarafcbaıamıı ro j)i Trıtıh Kiııı B. M dun hıtrıımlrM butba mmaiıiııı H BiUfaıUltfla-¦i.™ oıarrkkap bir icıimn >aki vlmuı •« knnlaJ Rusyaya ihracat Deri işi için 25 tacir müracaat etti sıî uldukla.'ı Bre Ue gk "rer;UI ellim. ı?ıı. emai Fransa Ingittereden neye çekiniyor? 3 linin D. IUI .avctr.nnlc iNi'Mip I rauttcartı va ıH:ıu dnfau aojp acmıı "rı -. ....ı.ı. ne .¦':.... . ı rlm Ur: —• ıi':ı -.- bir karar rernabdio. t lokal nlbrll- snUMdnmkta nnc*nw A-dJi,oııı ınalOnvDia ırorr. Kalan ancak Viıanarla d«dikcHuh>rıı hir ı .ı|..iiJi.ıL :.ı.'. :l. OJnut ve detı İklanbııla kVİM -'.mijl'Eni» 8. gilmadl • u:ı ı unrlaatt Enli Brr Baıtrkıl Unı.l »> Ha. na Vunıuılılarla aıanıadü '-.iı rdllra Balolardan muirrruıt rı-¦İ)-l Biralında laakaa) vrrmi|Ur. Lnıı B. Bm niııirıımiı jllUJlae ır lulbı ııraıU UUkkal «111. . . - ıı,.- Lıiı . -rıiıuiırı babeılar tulllını '•l.ıak drr. Mtı««Ll-.h. dun it.- Kaoil B i ılyaral ıln.l.ılı; bu«U>ı »ukaıaya «-IdectkOr. edaceb ir mı ıırraıııclc u Clı.ıl. ıı lanra beıknlu (Oib V. ınlik-

rtndr idi. Itlalı Bıaen blla arlık etralın uiı ba manalı lınfcıal«r»kkn. alııdın Uıiıi. ckılk Mmııaa taull-Uıdan cıı lıaılanmlL. krn.1. l.-rı. Kıı- İm .1 tluvuıııı .-uk n-m..ı aktL (..Ti-rını bırpı>ltrılı: lanta (öediıbli'rinı. d <':.!¦; ıı lıı ¦ -ı ¦ tlaarenciı adamuı Ukrar <ınbanı: — Merak etme.. Kaya «»«ııııiyorıuo: I ı:ıl.ı -..¦>¦ a ( mı i--i.il. bu ifa hu can. her vr'd* eıinırin adliyede rteşa tahkikatı Arabd -..ı Mr u>ha hay ilmi. la tUMI ol aa* lakıa ııd • ı -ı«ı ml mtmt Diauınm. hbaaa »ora»a* — araba , .ıin ı - ı ı-. um * Ilı.. —t. .... ..Uı, Hayır ııldırmiTarda. Sa dakikadaki hail arla drrln Mr ¦yhııdan uyıamtyaı yaka» MM [Bra. dana ........ bir hoyt mihkMn kara ya'•ı • ı ¦ ¦ • kmdln* ırlatfya o - beoıe•alyardB M.b.lk.K U Mı rüya (âru^daı. lale r*i'da a ruanuM adamm, baal har hac ahyaat arwl »¦>¦¦! fnMllabaaa ıııl hnakaaılıı man (rdrr. akaabaıı ı.ıı lı ma. bara (*¦> «Undaa haa aılılı cag daaaaaıardu Ha — - «a. aral mm pm» lyl kaUHarartta, ¦¦ mrı'eiart hn> ¦dm rrha ı-inu. 'ı uı ı. imlan t »t id Bey kikti Ur» Ürfr—• hktt Mllan mt "Tileri de tayanı (tıitnınjı .'iıkJü. :..kl IfihttM bJBBa kati tu LU.'...:dabu ouronuacar. T.'.l-tıkava âa^ıa bir müddet Oeram eBMMMI ı'ıl-ıakur II.-.arla günü» m—uL .< »Ur.ahrrı kUnyeaa laplanan obra kan ila ı. aakarı dan lir mi» hak*a> IMa¦¦ ıraauda I.ı-, Ma*. Ma ve aMiatlya ee.a-el,--. M> e«k a.ln raruvnır Hayvan botfaauıüa Hıyvaa lorıaaı idare meciuı dhn mı ¦a aderth. ¦Dabal olan m*illa rı.nalı" ı laa Kat-«aa Bayi ıl reyle ¦liulihıa laUhaa ebMhkV. Failry atıar ¦âaarat '»raal bar ı.j!jrta (irketi Talan ' ı '. .¦- karar »ererek uı ıı alınlardı mu «m'Ilım laıllyr İle mcffDl ulıa Zi v.... ni Uıidan (ayır. ;...iı 1 ıkell lıallyellae alkavıl .-¦ mı ılır k maddi ıe ıllyor i terenin leııerl aCO.oua IriKlilr ı ı--ıiı ı.lı: InBıı bllytlt poıo-yırr. Franıa ln-rciaruu ılmdira Havai B-tulle İnfllJUreu.t ;la«ll |»Brulaı d ani rrannuıa aldıklatuaa nlı> beunı as cJdıajundan İnaUlerr açıklan .imırıkayn harp b uva III '¦¦i' milyon İnmıa uran Ademuur la> al'a maliye aonrı alanın Ia41 elda i.i.,mi atenm Un Duvak Ul nu uulyoııu lelklı eünak mrıar re bundan Duluyı pıtının tadilinde uru ediyor. Dtffer taraftan tnmıteıcnın nıa^ıiıu ıcrvlc edüdbH takdirde rrauaanın u-n-.nı'.ın laıunU'.led ! htuesl raide m (en yoade ı ineceKllr. Atnerlka dahi

hiiM almak iıtlyor. tngll'rrnden sonra Amerika dulu rcaiallbtnl kabul rUare-cek ol ur uk rranaanm ı . .,ı«Ui ikiden dalar ıak*> inaeaktir. r-ı.'j maliye noıut IııcLIrıı.ıiı. ra arkanneın Ameıtkaıua ma tali Bum kabul edilmsıala Prunı talklarda ¦rlytcnfcısl takdir «r-ledir.nsrnplanın tamilne imci- mu-naırret ^nnemuıktedir. Pr anao. La Ilır kuuleı anlında tnfflfarının nurydan okunman yolma para meı'airat nJıneduJuu ptk iyi bllryor. ÇUnkt) In-CiHervdekl amtda haknmm mı ton cep-acüır. Pranaaıun at-rluod" ¦rtro ynr ribaı ¦ Mı teberrüu er mde Alı Boa Uetıne 310 un (iıd.'irm '^srtiuı 'alfakıycti in. ra- bilir hrtkld>' iıl uıolnui al urduk. ı — Mabadl ür a-ıı aiDin odllyade Izmirde, karşıyakada asrî deniz hamamları ırtnıoj Zorla evinden çıkarılan bir mUbadil «CMt ıaı. iirnoı Ma Ia(IM BkajankM kir. aiakdanakl neadlaa Ubul ellad Anankan aaaaieelle rlna bahn :erta Mallhaı iıınkmnakı fikrini ¦ • luıaUn Uran eiuutur: ıHaklkl ve nıaeıaır Dit l iha1 muahadaaı yapumaa l«Ua ¦i. oaaa ynMlaniı AIubm Anaı l'-odı ll*t» rnrm'U nuyal daka aiaıı i. •amMda Mr <ana«hAr mkıyaı raaaal- de ur.ara rhnUblı ktjereUatvn mlknan W«kMBtar. aabr raıa a y»»kaa b« 1 >dLhd:ı ıglMnlaTj Bar ama aaraa•»•-reni Tura ıxaaian Auuja auaakM- nar. yanı ıı iBaav lîudati laraeaılmiTfeck d..ı.„ü- m(u de'Jan .lakı undlt oiıuımaudır rTarp ve mOkaBUnal llu aucuıurı ırnlU lamanı Uiln haur totuUn :bnya*. nUIib "'.i,. ",tbiua' « mıtrummat daU kaldın im. ndır> lnplu Raaırauuun bu Uadaundan an-Bir yıiaeadder katan laatoıjı '«MI* taçlnarının rran-aj» ¦*»'¦» tam Ti a-aWiMbıb»a M) ki t*rm 3aaMfttaB ',——< Mmaaa udM nane rar«rra> kaianaE na»wakı ("*'*'¦—" ~*~*--wfc**TT*--~f •ııkııMr gu ru uan anana ıt-1""1 lk"u edimi ur RaauMn poıok maia-ran ş-çrrkca vaaoulaıdan iOOlayı Pranaa Mr Sranaornıiı tnaui,aill Volılnı ,la ha-.la ı tlaaua va jnciMiır. F mlglır. ne dıın Ka- saylat »dil hanım Poala ro telgraf U. müdürü 130 çuk rluyetleıınde ir-~<ıi.ı yapmak n cıKmtl: ola» (uu .r ı.rign: unum ın^lUrU ttUı ;::rı !t:;an|Bey Liu .ihmh r-ın..j r.KUl.ll bini tenice ymnımıyoe Murtarram kayal İsmet ve kâzım Pş. lar haıcraü Baıvekİl ı ı l'ı Ua. dUıı '¦ i.... ı... .'.t.ml- »Itnkal ,u.ıi-,k: >o bil mud u ijlerie ı-i'(-i Fs Ilı ıl» Bıınya ¦ n Linet Yı Ilı nl ı ti.» -1 i1 ¦ alırlık yaktaı. ım I1» H" oluldo ian ıı .ı k. . . ;la harrv nıulUa-lıı Kanın r*. MI. ar aıdel edemiUfcuUndaa bir IU •karaya «ıdıırkKnraıyakenm yani dunlı Irmirdc Karuyaka belediye ¦ı-i Fikri UriaJıoğm Bey. Karinde l'İJnhıılıın emedigi derecede mtm-ııri bir denil haana-ı muvaHalı clmıııtıır. -no n arma olarak h 3 marnından Ikl m a ne ara yapılan banyo mahalli, bı türlü bonloru navi ¦. ¦;. kadar da ;-inilir Mı d ı :.ı bir |eben m .-ı.ii bîr ihtiyatım tat -¦ i'.üi ıe temine muvaffak olan rikri Beyi tebrik ederken darı alanbulun ba»na d eril. Mnıabakaaa kaaanmK [incilerin agagıdaki maddeleri OlkkaUe okumalarını rlen ederlı.

1 — Hanımların bakam bayeB k.-r at vakll çıkacaklarını aynen İlan cdccıKİz. 2 — Hu N KlUalIn ılı.' ıı anal Ferli irim im Hey liralından IIi; iti I.ıı ııl u',;,jıır. 3 — Umumlar l-.rlı İbrahim Ba)'a Blimlırinl aldırmak Icin Idar.lınucmlrc nlııai luliraeaaı ederek birer vesika almalıdırlar . | MUraeaal ı-: ı-ı cumadan m r kIId ı ı ¦ . kadardır.) 4 — l'ı.mi" -ı ı. m ..m., 10 n* u ımı cıımarıcU eli a il bağlan < mı, olap 22 akuMOa pcr.cmbr ılım. hitanı bulaeakiır. 6 — Hakem beyeli kar»mnn ((kmaktanıınnkaı edecekler varın icrlcrîae daha ar rey alan dificr l lur kıınuUunkillere yimdldııı btıe tahriren veya fifaben müracaat ermelidirler. Fırka ko.ıgr C H. Pıruumn »nrlar knniKHnr aytr.hVr. utharm baılmmaaı uhan-ar aku;jr ¦rrrii ocak ve ııbly* an Helen npdınat «a aaanl ıkl ayda Ik mil oOLaerıllı Handan -mı 41 taaa kona-ıılr.-ı yapuacal-'r kin r.aıırtlM de «atyal Haag ıl ahMalkanık ra kakanı aa »nianarıl mant hoMgn-ye uık ııh muratıkııMr o-lıa oavctlaar, ıçtimaiar Davai Mtran ¦amae-taah<ınoaı. Kılla» Kerten ¦ >« nahary* la Un ........ aan ICC dndınahı ı, -'- » u ı- , ı-.., ı /ur. . . ı. it iueı :ırka dini)Ulaıblne BiUraraatl. tH'krlorlmla ıfcli vo rcyııpaffl-ırı ..-.-..i ı ni ..ıı • eylipaıa ballında ¦ciro llcrlımifilr. c fcll hallin d a her ?ar klloıncırnluk ıllmlğllr. ca rt.ukaödemı vıruf-i-, c-jn *ır*ıuu »" kırar heyMl loıoruınaıı mi-dılıııUtlı. Edipler konıtreai BuıUD CıMal lın'BMıı nır.man» Ui|i¦ i ı.raan ™U(iMr v. - — • al !) Klana mı-Hidayet Idnıjıı na etat elnUa-v.r Ona».'! bupun aaal 11 de VakU-dorda Nuhkuyuıundabi iıtnoıinden kıMı k Kanraatımetteld ilk- kah-rııtonına ı -ı.. - ı.ı-. ¦¦: ı Doktur buıeyyu HMayat Baya ve M-radnir.e beyanı buıyel vdmi> II m rahıaoı eyımın Karllurlınlza. muhtelif mubnyaadarındn lenzi-lâHan IstHadelsrlnl İsmin İçin 3 kupon naş. redi uru/. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, İntişarları gltnU, II SI 11 erimizde mUnderiç beğendiğini*: Uç f maflazada İbraz adar. seniz tenzilflte maxhar olursunuz. M .•liOli lav0" 411 tu» ınyt SON TELGRAFLAR Yunanistanın yani Ankara sefiri Atina I . ( buvıı'l I ~ Aatrata tatarcıl r,n, etb*k Kar. Ntnrı va Vlynaa aatlri M. Stray t Ktiamnc tnıınnltuM İti memlokrt mdna-Maatınm «aat» «laan> aalbaam •ernkru dolty.MyK Ankara a-Kiaı *>. »itayı (ipi bir üıploraa-¦ra laytal barı mıhafildt m a tip bar ıroMr atarak ıttatk Pıreda »rnv nr* II IA-A.) — Uetal vc Bakam.1 "laa batpiay takara» aaaaaa ataal uda taakktttr. Tn aan ttaıatlraj lafı »a a g -iy»' •makara lı ( Hm. *4a. I— lapa Mncı . Abf Bey IsfanhaldaB ¦nara Bıı'">a vr Irmtr kadavt a kytartal arada» na n" d ¦ Taajnj harçları lallıvıalnaıı»**! Ankara II |Hıı. Ha.) - 1 apu lı.rj.ır r.ı->,„i ı „¦¦ ın-.ılaflk Vlıayaıa tamim ıdilmlyhr. Muhacir va Miraya varilacak amaala d .Ur Aabara I* |llu. Mu] - Muhabir «c haı klı ,ı. ı. r. verllarak tarvalk. tnıd-Bnaa kananuaa arv -lltaıı klym.l.rrUln ar »uretle takdir rdııcctfint dair lamlm vtlbydlırı fandı r>lml»h"r. Bar llmainamaal k*lı*a< •¦•abanı Aabara i] | lb>Ma | - Harraı i-, t ıl tatlıcı braketB . TkbaataıaamtIc cart karada inim am rakc «ar ıtnaaaaı aliıra •vttrkadt aıaraaıara. m, a)dana lanı atara* Maşlara, leltayt »lata tasarrrtaıarc r,...c, b-a.1 .er*.

arlyccatık Vtaal btcaraa nuıhıUtH'l Ankara 11 tHuJ*lu.) — tlevtet-Itrla ricam muahedeler' akli ne n tasar balunna /..kil ve mı.Mata fartl Beyler II ¦ ¦ > - II.....<ı t l*t>lanaıak lııhikal* dtıaıa ef. ¦•kildirler. Ban I »evlan* r yeal •aralı aa ataalıaılT akil tiftılirr-rdlr. laallUltılt imal Mırdılmitı.r. Fraata* v* İtalya ti a* mu-badrlıı m ¦. d.: .ı . i. •atıl lira Vaklll konun Anmamda Aabara II (thıMıı I - fkabillye Vtklll yana mm bucakla Aa. f e Uyar OaalalMn »ahar antartfc.aı Daatıll II I A. A. | — Vali va a*«b aataraaaıaa lptk»kU< ak «dlıa bâr leilaaatla. arârkaneri. Bre atrraaııh btr atbtf (abrikau ınııı karart a jlıeıllBIJIIf Kanadada zelzele ¦"> (Kaaada) 11 IA.AJ — luı.,1, vc IMtarın . ı mn «-•taka EnraMante alıkacdica bir id-iti» Mi II rai fHr . l'nrnnlo nun ybkvak "İmi ana da rahha «lan kim-nlo btr aran a drvam adın ¦a tıairyl pa* fiddratl hlamtalaJae-dir. t „ı m kaıar yaklur. Ntvyork lil (A. A.) - Amerikanı» muhtelit yerlerinde itinle ı.luı.ı-ı .....ıı-ıı ıı ıl I . ...ıl oldut-tıaa dair Hiç bir hatır r yoktur. Mallarımıza azamî tarife koydu ar Atina ıı (Hususi) — liükılnct TuTblycdtn Vu amibinim vaU ola-cak ithalat İiiin aram! larîır'l tbika karar - - .ı• • -. Bıı larlte iki memleket arabada bir ıl:areı uıtıa1i"dc.ı alılrdllııc vam cdectbıir. Jdplln Japony.ıya oidlyoıFriedrKh-JıateB lî f A, A 1 — Zeplin - ¦--"»- ı-ıınn Tokyo} a doCro ııçacnknr. Arrıarrikn - Ruaya Hcaı-all Nevrara 13 (A.A.I — Amenkn çeilk -nnayi.nc menrap Mr lobini ıcral ten ıt Herinin Clenrpan nı MS i n ^ ¦-¦ ¦ "-i- . -cn. ı «Han" İl» 1Sn.«» tan manraacı -ı ¦ il^n . - ¦ ı .ı: n.-. —.. : - ¦¦¦ '¦M -ıa-. - . dair Mutkavadan [•¦ r,--mıı eden haberi lekiı eınriyıir. ¦ı i--..-r-r-1 >ır mllaadama Viyana t-' \ A. A. > -- Hein-nenre&Oe Mr cop omvlenla bulunmakla .ıldufu bir kahve yi in";un ile ropıeımı.ıjir. AK) (ea!İ fıi inn.. bir ..ıı klmıekr murulı olmuflur. Oanl: MoikloU İla Makrıaı . oacmls Londra 13 (A.A.) — Perry aa-mındaki iıpuna moıbrlû btr deail ¦' -1 ¦'¦ ıı İlt "mn- denilîaİ y..."-* e alime n la ^İllere ye ddnmllylbı*. 'i ı .. ı .. ¦ ¦ bu meaaNyt 1 )««ı 2â dakikanla faaUyKan Yerli maları sergisi Binlerce ziyaretçi sergiyi takdirle yarlediyor t..i ,, (...1,1.1,1 (lalaum. r»r I.I-raİBd* aydan Terli Mallan «reirMI dan BI*t katı ııvaıel elmı-llr. rty».-t-M*rr bbc,annada Mr <ak meb'*oİBTmırı. ar»f»! Sefarrtlet ınemarHıl. •rnrhi m-lı.dle mrnaup lıiı vuk ıılldrı ¦' tıvıl Veramle ınücadsie Seiirte bir Ura teıertk istanbul Verem Mttcadcle Cemiyetine aıa olunuz I a-a^ıın lur.lrrliıl ı;nıvlrmı" bîidlrir-lerre o:ı..-.rı da avemnunlycUv n-nvejnliı. Tevlık «alini patanın remlre-r bay-c-ılıei yrıj bu." > ı ılantı' Ujr.paaa kıl feaıı yalı awV'ı'n\ mö-duril OiB.an rttV. B. baa !¦-.¦¦ ma-avUkl Kbmua. mnaayaa 11ar-rlje. ni'jaJjB liri I™ı CrmUr latallav takam Ap. allak. hs\*. '¦»«tae aJaoara. İrana, ma» İLaajsUaı^ aaaV taUtyvL aalaeuı NtrtM Haran UmU-nurv'-aaattra «alı* yalı m-ettot aab-mtrc ramı B. av-a ı;rj Bat:i attı. y.» e-rmam aktıaa aaıOar mvr. urnB» kır. mjt-I.B-. r.n-ııı B'yt Hinim ve Dualupınar »rlıtr yas mek-i'ûi mnduru Bıkın., muavin. Bıon. ¦eib>ı mamura »tanım *» uda Etatn. Hnıan. BUirvmun Iblı-rl. Zrla. Ibval llıytnlr MIMrlban Hanım, odacı tanıktın P'vıv vr ürlaiflr 1-r>. Harı Oübii-., I>ııdl lı'nı nul LIUjur, urıl hryrılnl Icbılk cdlyarl S-r, Uı.ı I ıı rı-]j l.ıılı.. Ml Ml

lebrlk ederek yeril muTlııımu aat» ıindtD ilim*! ermektedir. Şehitleri ziyaret edin «eatlLtUrr. İmar»nıjııdl lütalıni btr mnr Canakîıal^ dyoreı mtK tüyle lerllp eıl-leu vapur "t bj ı- pfl .r. liı-rr i:--, bir san ¦rrctı bm*arkı«lulimittir Ba sı-ru-iii prk aiato oınnduı Kin boyık ve e.ventl) olan Rtan. p ¦/nı,, ı .1 Uirılır.ır.iEtır. Perşembe gOnii başlıyor if<\ JOltl ı , ı f ı;t ve I JTSBUflIV*aNat an ffaat'a.la Ufmltor Hlaairttât. otmlsttlr T 1000 lira mükâfat vereceğiz 8u Bm lira mfejkdfat ;u suretle te/ri zdttectlılır 1 — MlHtKıaııu Kupon uklararak auralll. tattrak na]0.1 lor* hur-a II* MO-IBO-7S-ÎO-ü» Ura var an oKUr . S — Modanlyal vb Imanlyeta an taala hlzmal odan Inaaıılarn ray varmak aura»lla mU«ab*h*mıca laHrak adanlardan blriıiellloi kaaanan ınadatıiyol hndlmina ray varan honiormln- <la h m .-. ila ı<\n. ıım - 7b • tıı - iw lira varıl* Crkllr . l*iı:nı. varaa her Utl bByUK mUhblatı. ytml 5au lirayı blraan kaıanablllralnl a . — 54 — Mithat Faşa uyurken hünkâr yaveri m ab ey n ile muhabere ediyordu Hünkâr |ueri lc!flra!!ıa,ıeye flidarek hz mabeyn lelarafhanesini bularak 'Mithat hami.ni n iki saaie Kadar levkîi edileceğini * atebei mulûnâne. ye Ieb;ir elti. llOsoO Beyin rinünde lamanı | Ö ilıî saatlik vakit varili Gel gelelim, böyle heyeca nlı taaUer kolay kolay gelip geçmiyordu. Hünkâr yaveri otelde ancak yanın aaat kadar oturaMınaiatL Saat dördü gece tclgrafhaeye Bilmeğ düjûıımüılU. Cvrt Mİ1-hal İ'.ijai..- tevkifine iki »aal-lık ramanLırı kaimi} deıuokli. Bu mü beyni Vağfflür. aiamıana vakti lamanı yoklu labii: — Hey birader elendi, ken-iüı.-- gel! ııe oluyorsun? diye -reklon uyı.klayan nrmtnı bir İkinc efa aiddelli »iddetli ¦ortaladı. Memur korkusundan »icramı?, llSokar yaverinin yû-uıır bön br aya baıla-oıı,U. Hİunu Bey fiddeltc ciddi ciddî aâyledi: — Sıü ba ılaia!ık bağujlıyo-rnro . Şimdi ban.ı (mabeyni bûmayiinu tcnabı ınıılûkineyi ) bulun ¦- 1 - ¦ 1 -1 ¦ 1 1. -11J - 1 - ı_ r 1 .... Ben 1»yri fabanede Yaveranı haıreti Şebrîyarİden Binbaaı IfUtnU Beyim, anladın mı? Hm* gece mudur e dinin yanına gelip borada makine bayında muhabero eden Hfisııu Bey., dedi. memurun babında üç buçuk dirhem .¦klı fikri varsa Allah bilir o da ( rivanaamdan ) uğramı* tak -mı$b: — Am 1.1 elandinıir, af buyuru". Irıtanlık bati, uhir kimac-tiılikitti geelvermiyiz . Şimdi İ adem.' yerine geliriıim . B«f dakika milvaade buyurumu. Cevabını kekeledi. ¥a(v"ttt, hem kırtıUın. ftıınklıktın rhkrın aala >« Lj.mrtU hlr dıal. Iırm dr frllaaıarr ve meaiMUre hala •» .....t«- Mr Ojiıı la fn.k >b>tt. kar"i af ilmi. Hı Imn (Ihl. alrr Inlıı.ıııı TartaİBr .lorlc-rlı.dı- tıırıMıJıı nl n lıııi'iııı fatMaaa Mf (ti ¦BiaiB-» aodDııar aataVria bar rBa ke.ı.uları blraı dılıa kınlın -lUyıır renkleri Mm daha uınıp k»lanıar . Arama, aaakı »«hr**» »al uda a »alp jeln. kıvnroea Mt raaCU. alaklaa-ı lıadn aranan Iıı La on inini halli urperatalartr ca* ırka>Ur> n, n(>r. hayvan 11 -ı.:. »ive I-«lı ., ... ,1. ı-M çırjk.jnıı ¦ 1 ıp ¦ .., 1 " 1 - 1 ¦ mn .. İcmiılik yapmakla aıefgul olduklarını in Koca HUkiiroet caddeıindc »et aeda yoktu. Belediye ¦enerlerinin kör ı-ı.ı ancak kendi dtlaruu vurabiliyordu. Telgraf-haoe kapısında, titrek, soluk ışıklı bir fener yakılmıştı. Hünkar yave girdi. Oıt kata çıktı. Muhabere odasında kı niteler yoktu. Küçük makinelerden birinin bafinda bir memur uyukluyor . kÖt& kötü borluyordu . Duvarda da kirden fite»! putları mit büyûceriek bir lambanın fitili eyip duruyordu. İfta burası kos koca Aydın vilayetinin resini potta ve telgraf müdürlüğü bina i..

Şu aaat Hüsnü Beyin yerine telgrafhaneye bîr yabancı gir -ini, olsaydı, tiıpbcsiz beğendiği aCan «ıımc1... lı.Lrı r l.'.ı (u cevabi vcrdıgı goruıoıı. — Hüanu Bey, ( velinimeti biminnet) efendimiı makine balını lesrif buyuracaklar. Ben baş mabeyinci Ham di Pasayıan. Şimdi lımir mevki kumandanı •¦-1.-. i.-i:.. Hilmi Paşa hauolla-tinin teJgrainaneye ctJbi İradei uhanr iktiraaındandır. Müşarünileyhin geldiğinin makine basında if'armı beyan e -derim efendim. Ilüınû Bey aifre uc; — t..-. ûrKIne pasa haıret -Icrl. Biuat kulonuı gidip da -vet edeyim. Cevabını verdi Va arad a }u muhabere batla du — Nereye gidecekainu ? ank -yamadım. Sir knmaodankk tel-grafh a netinde değil miaİBİt? — Hayır Pasa barretleri kulunu; mDIkiy-e telgrafhanenin -deyimi — Derhal askeri kumandanlık dairesine gldiniı. Oradaki Askeri telgraf subesıyle muhabere muamelenin »elimeti namını clıemdır. Ben siri Hilmi anında zannediyordum. t ueçirilinceye I-1 ¦; 1 jilı.ı n ¦ !.ı-. .. ¦ nerı 1.-1 ihtar t tıkır. ,'1 . - ,.ıl ¦ ••rnk .. .... aa— Ul' ¦ ¦ .ı. H>m hatif. İane tana -iifllııvı.ı fer, ber katları hıiyük Mr r ¦ ¦ -.ı. emerek ll r. kirala yayılan , . ml. luprak '-.ı.-.. .-I |il- -• (Bili Mr l.ı-.lılıL ı.rr.ıı: 11 -r 'Ifıııuı ıi ı kuaıaulı hlr haMa rtM HrUıp >aim»ı atan atlan btr uulr uarvcdtla ranlanmnp af aklandın» YeıllHUcrln ¦'"'"deki kaim ta» talakaıı -.Ulanıl. ,l,.VIrrlB renkîcrmi ¦•varlın pulat -. ...ı.-.-.¦,(w net ¦ . ... .1.- . al ıı nala kanal ıırpuak lnjOMn ı.„-._. iı.ı.. lataatın bu |arıl-lılı ..•¦ k ula-¦orW. (iimdl (unet çıkarak. bu ulak rr ¦.!.--¦... -ıiınrnıp uırııne y»l-1ı ılı kanallar Blı taık •ftanmlna fortv yatmanın iı.-- ıi.ni.-.ı... eskten Mr mrleb alarınıı Vetekfcar (İM ,'iı.-ıı.. ı..... ra ¦..¦¦¦< ı--ı hakkuntaal ba duıtnıe ne kadar ıarll ıı ne kadar babatlkllrKabal (UnkHdenMrl taıut dadnutor | v» yaiaıar ,ı,,, ,„, ,.,r. f. 1.1. > ütünde 11 İfritte» -rrl-n ladan aMtoıl-ılr aao»p-lırartar. Ttprak sara a k.ı.lm ıltıılu ' kU kanma 1 ' İp rl r uı 11 ıl, ı - ıı etU, r.a-n raimura allak \\ ttaa- • âanbl .adın Hr aatm» manada bât ' nıhııı kemiıan| »a ba malileri 'abnada her ı-j Mr lı ırlııe (Irmlt-. Bm aslan ¦ ¦ .1 (İM haaaran «nl.rın liBtDBUa lemrllrıindrn ¦ •..- ı :,,l.r. 1,1- -terinden kopan ı[-ıUr Kılla caTO a itana a ınaanlar re bayvanlar var-KrnO aılık. »atma arlık'.. San asrın bin bn- lelakrttro arta kalan .ii-.nl n .¦ıa Mr de erlıyalar ve eaMvalar *>*r|. nln ......iKiııı latıermt... Dır ¦ '<'..¦¦-.lıır (dra. jîhuiui lı. r damljunı rnaiea Mr mrlrh ataraı» iHrlrkler elbl jnırlllk. har*- va arf-kal ¦ -..-.'i. .. hakkı odak! bn "nn. ne h.ıriar ınıııı.. Vt ne kadaı inı.ıllıı ladır!.. a ali» İd*. re, lılil al .i ı 'i naiDUki ııusnu Dey uıay'MO dördüncü p.ı-¦ ' ••, ,ıl«:mını karlar hep mülkiye lelgrafhane-slyle -ı ı-ı=l.' ¦¦ elrniıtir. — İrade efr-ndimîım. Kuhıoui su dakikada Hilmi Paşanın ı i-nına gidiyorum, Diye bir şifre uçu

bere memurunun önündeki mlıaveddcıcri *hp lamba f'lili alevinde yaktıktan unı.ı lelgrafhanedr uğradı Şimdi, kumandanlık dairaton doğru tırar ribi kokuyordu- Kumandanlık kapısında, hükümet alin çaldıİrtihal rikrartUn Riaal (...„ Yaaaf iade Mıhmtt 6Wv n haremi hanım dûn inat üçte vefat finl.r Crnaıem bu,-an «Mt onda Yereb.lan aaftak imam. dan kaldırılarak tyûple mctfenİ mabsuauna drlnatUeraktİr «a-pur »aat II d* atrkeeideo ka[ i-.-l._l edecığindtn bilcümle akraba vc chibbaaınan Icşriflcri ika ol umar. Vasfî ' Raşrt Ceza nıuhakemeleri Usulü kanuna Pek yakında çıluıCBİtHr "Cer-, mi'lıjlıtne ıi'nlirri yl.nJ ıtbıbını a' ıı hıterih l t-itıiııtnelr. Ladır c. Paşa ha/rttlrn airı bekliyor I rlrılıler lluııjr vaverını Hilmi Paanaia yanına gvlürmek isle-talar . Takat aathraar ll.m» Beyi her lamaa Paşayı gbtdftga odayı d-ırra f ar—rartaro, 0 • terine baa arteardayan laktı lan ) ataklara dan o» nunuj dana uıuu bir koridatrdlaa geçirdiler. H. n:ı .ı Bey işkillenlaufti; — ı'akat Pa».. hamileri ikmılrlır" diye durup geriledi. — Huyuruıı, buyurun tel -;• -:!u! ı .I. miİ bekliyor. Biri kendileri kışla kapısına r. cevabım vardiltr. Aala -•alıyorda kı: HataO Bey kıratra-?aıv.... ..!.;iııı-ır kadar ma bevm-kr- Ham* Paşa*, kmataany-Ur raUcakİMck. • Mabaak vac< hlaau-ı ı |«ııı ı ı ı.....a ı ta» > -ada ¦ BaıaBa İn»*, aiaata ra-. ...li,-..i aa aır ıa*aı aıarıaır Ma ıra -•Bar M 1 > .. . . lun» ma e ¦¦ ,ı. tam itr** »¦.i. ..».ın.. ıranau baatlraaı ıa* • r'in. Urrıi Blıranla a.a.ıriık ufa lncluıla|ialıı Mıha lala bir livim.ll «alıa »• ftmı ba •ab HİKÂYELER Tehlikeli bir deli U—t" amma u:iıBaaMj« 3>M bibbjuUb aMuaM-nBart Mr «-«¦r- Mu manyana •-¦»* ¦» o« fe.r"MM autmaytl ftrklaaae an «im Mr MM» da J tu«< ¦ > on acuru* »Hlrıl Mrmr faal» ¦MhMI Rbjı «M Ojn 'V «fıı""i •U-nk r-"( nnrl» haı«.'.lrr »nj-¦ Senrurun a*m ir mbt'artatnr mr kolluk ıtıuııııl ¦ordu: - KtnilvırıUMlnr. ' "-virt Inurla uirıım allan" atarak? Inanıı tıkaca* yaaal' Da aakltccl m.-ı raaı |.m«"ij"invua' Biııuum tanım •tan t»a ¦a.ı..M»-N) Ha-> *llr |H-«rll- kfMM liBaadlyrıır i a» aanaaaavankn ,»|Mira:ıır IM'M h*v'*aanl ryw« Mr aana)-'-•rn paauti «a. kapaju-rua. Baktı Lama ta**- mufml.ıruı nı« -r..--i Mrmr >fci,-,-Hkrr burur afBBtHfta,. »arard. akuayr nr B-taaiı «tonmn(l>ı — Ut H* M, — ıh irinli... — ra .. m.. anft-n igaranlaOraı [..¦...;¦.¦ ra... Ta... Vatana mm*. _ Teraniyr Ma) lraı.1' Futu Be-mm muamt-rm «0 falaklıılıt »a Blltnn yalakları o* ma«uiöUr. — pa... rVna «ar... Su Km. Ra Kadar Mil İt- tıkmamak «r. Cok fa... f>-M ş4j .. Barı ıllnala ı haDanlır «a ¦ ¦« ha Ka... Kattı s»Ur aıl'... Oraadı aaar dHiiııaMı yak kl V»ftorl inlin Mr ada M arala kalk-h Doktora «ııaı uaalank dedi

— TMMktıır aaaaiaa n»y.laDdl Vardl-fjnM laaf»fa* Maaıanr ıdr.O! BaranaaunaaUtlB aaural-a ataeanka-«Km Mnun ¦vnUaa.U Mırajn ret Vf ra.aınu imLı'a laaail-ı hayrat İM aByfcyracfml aa*rnu| Ut at mi . ¦fcnetıair* alfcna btı r** folu oaaları parladı ra >*mrn aua Mı: — rruaLva . tkl «oıcjynn e«t>ı< . Su ılı aaıiıva ınnra lardiyaAlaı lecrly- fird:ı-ı .. DcdOca imalına Bir anı» daha «rai: — rrunıuval Opıralore da aOylr ut-ıı. «.lamt... u arlrı hayrat aUıi'l maaı hu aaOık r« mi',. ırııMaM Bu da rıoılrmaltl. ItaDMiı itipkav.ni. naıı-aubilnd aldı Ta dinin cıan.ala ıtLIıııdı. . Tona' oımaai... •-aı aaaaaı faakatv . n*< -ı. .c- t--41 M» anası . »t ruada ;j-rı*. - at kprri Dok lor caa ft»-ı dedi II — Bu i.;-,. ¦ I alınıal... inam cok Mbi». ı mr delidir Rendi-ıı ı nurki ¦Onura . -.mr :utulmu dururlrn Ban katanc lerılıl tahakkuk nvamarııjum rtlyr lapıUvrrOl K-ndl-aUıl aa:d:nuı drlılr |ıına koy-a-nu... Sonra mldrund* Blı dr kanur rar... Uc gdn perblır koyup bir amali-yat yapmak ;ot muvafık olur laımedleaBık hastn bu attlH MnBl «aklUHry ,..iı ai.....¦ bayi. . Oınp dı*mrt'ıı aaauja rnıla baıa almıılı — Tatru:... Ülya r,.»»ıfdi-. VailaM. Ul'aSl Bro urII dr*llm'... t» aur..a »d aa;im tumutt-a aı Mm . Yapsupn faou .. Ya Daktaa aıkınr Mr tanda ra ıbnta-Mamn ı-rtl— saf... Zavra Mr Ma aaaa *U atmafur.* *ir»ı. w Ma-yanlar. MvaUmal 2*raJ ı adam (j«ıL;rn Dmdl ııranaalan c>'-<at« Baiırsı cJcaCı . Çnfırdı olnıaâı . Talrardı earafı... Barifirr Nuh ı. r «a ı>< t "i-ı daaalyuUrdı... kutan t*wa dokior BUaa yola gallf pta ojou. — »mrk alı dr il < Jcadutıru'i Hldia -.:ı>'.¦!' 6yl' mı'... Bunu na Iky takat - ¦ ı ¦¦ . ¦' B ¦ —. -nrmdc ı»nıjuı» olabilirini, onın İvin ::n bir dalın trlkık >¦ Kİ|ıU lalam: tilıunr nlm — l«a yaaayım' Yanal... Ban MlTlrjtm ati yann kakalım* Dnlfr- Bularcmr. ra aartroa'4r-cn raplu?ım taOkUal na*J«a> Rtnt rarılH najanrıamrnıo la-ataMk anketten oayym taka, raper Mttaaınn arakaaaı u.dna Uaadh.. rarfMt UtaakaM Allrrd Oı. ¦ ¦...... ik-a urraa-yııt m «mı Hnm [fVuK^ATjı' Borsa ¦ Cuıioı Kı^ctı.-InkOar Csmllaraı daalanan lııraıı CaaHlara a^kl»r bir kıran an»all*ı alaa iratla kır», «L-ındr [»oi-aktıua •aap.llar.nl. M. ,:¦.=.- --«B«<ak.rm.ltnr»lr fi b.h .Wr-lr..r. af Ampul bn» aV" hmULı liran dua aataı UaraaOi mi M ¦«>M\4 tlıi mü 4m hapMMaMt. taUkrırı l.'JU İd i da atumaı W İt» M U(a=c dıtu.-.i ınttuda lal İt (a vn-ıı ta hlı tok Eertp nlmııylur. Hıraıi kendine l:vlal memuru -u-u v«r-anlf >• ampıılkıl muaytae eder fettrdlElnl tnlmıylır. Oftomobll hoaralaırı,

• ...i .i...... kir olomobil kaıaaı Ajnalıccf -m*da oiııraıt Huyu l.mııııte Wr s'«"t4 an | ¦ -numaralı oıı>-nrakll GaJaia. dan (istikra tarpanı* ta n-(ır lur ife yarala-ı.i".r >g..,r «bari .,b..i...... Kara feaaıaBmatya yaunimryar. T.kaa.. dr mUar h^aakana-da İMafpa racdrıaatc -»taran r-uurya lrW -.r-*»ıJn Adnar tfrMB aal maaarıd uaerjae Mr kar-par. ıalarak aWu natyıj. Adnan lltaaf ıladryr fay-n m-lırön aır ka* kanla-banry* ¦> ı* kir adam kınd.ai am llniac.ae.inca Ha'daıda i*ui:ti :i. |e . lıiıfln Sabrı )<lmtnl*ri anal', hlr hastalıkla malul lmı|. Uda yine ---ıaı Bir buhran nrllcra rl Inyııııı. cihar 1114. bir ucunu boynuna di (er urunu da kapur.an hallaıana 1 ¦ Inllhur «Iralylİr Çaıtdı ııdıılltn Itıını merine morga (0-ndcılnlıılr. ii'iun arkak* 1. in mı. m 11 demdi JUn irca hadıl.c yünde sob-juu ( *aryya pa|arn ır Muaadtmtn orvrinııa «İleM n iiüc dır ın* r ıınden 0 11 .ımda 1 Beni ıctcp r. ,<• --.lir Hah ^r'-a AİMrd .. Ouıyo... Sn arfnr doktor yamndakllaır dnnafl I — Ftlnaklaa kakm Bu aâarn.n yanaı ıianr~:&r... Dk muayenemde aldanmı-y.ı KrttBMnl .•H'.urrininlı oriıl Bu tene iîin Bir teblı 70» cl'mekllr. Bi«are ıcınıır kapıdan irndl* tini tor ataikan. cp-ralltr llftvr rİM: — r>e*.;... Allah Rrlecrk -rıcoan aaklaaınl... MUmlaa r»lkı Memlsktt haberleri ¦l»ı»ıa •w>-<|b- aıam l>~lrd. ^.1 .kır ¦.. ae Bapakas w. «M ¦ lkrrli'--a. »1 n«»ıh-1 9n-mar>k rraaaaiaa anyacm kal -.-u IUiaw pap.'-ıııiiaakr. • aunmj—1— -i»"» h at) 1 ınM t| au-aa—dıaı Ka-¦m ata btr antaı ava n -•" rl fBnn \utu. Mhk huml yapJ..-.. :umhuny« H-aSk sütunu müteferrik ¦ ı.ı. 1 İpini b ,-. k.I<¦¦>¦« V*:w(an4ı ^i)jj.u ba laaltabı ya-nylara MUfaa eewvk jayıatlaıeaa BUUJ MrKsrt lıacnCa II ji^ir.ıoi k.ı caeuk caaatııyoimjı Uaync Uac* aaua«re ıpır.ı arlırr Maaı; Baea-r.ıda hUdrı.B.ır kaytaa u cı »craaiıjrfe* BaıınıMn va atmanaaj aaabaaVıta-İBB c-rerjü.-yrtınc lanetivrı ranrJrBr. tamha aru hlr ırlkrnllyl bahrdı »"'.¦'' vapuru yrallany rltaıında bir yrlknıılıfi baljmaydr. Iıtanbulda iaat II dr lalltan Allı laplanjı Idaıl imde I i ( lonlul yeilrn ¦rmııl boa olaraa r^llkll/ açıhlarıcda |ldrrkın yine hı.nl .ıldan kalkan Cumbul ly»l vo ¦ 11 ¦ ıılin-, M . aadrma nalkr-in.iı yılkeaU balmı.. içinde bulunan Kart, llutrıin. Faik ve Nuri ıır.lnd" dörı Ukûlnuûıkrdrl.ı iri lopl.lr ı|'ır Vı'alnlııın h--ıl<;ı olan 100 üıa ırmı ile teraber Cji-ıı'.ı.II» Brl(1 nrıKf :.!ıc k «ıı Ml uj-'k .1 yBrBİa.l. Dun |ee* llnııc I tnerı 3-1.. imken mrr.jrUıı [•'. ¦ lw->u .'ınriav ka^ak-i. aaauıda . • 11 y re aarrleaa |rWraWtlr>cur.

Kakam okuıarnla uk>raaı Xauatala kee-tua; fceraBrr oa.ran acıuı nwtf--ınfe-rnavı uıu ae> la<B O oralarda gem bavavaaru kek(T>-tmde-a Hant. aSk Upantm^t^ f&m^ ¦m»» •< BaBaa * aa> > .«ut. ... . aa iE • ma. > BBH> I (..¦" -al Ticaret vc Zahire BÖnM lıunkO fakiri Vaaaflkrl l İnal lAıanıJAnMrt Tın.) ıl KmCea — İlam '-.il. C*> d» Af Va Dara İlmi Daı Hû»' |d mma . (ta-i. af" m m ıa 1 I I .1 m t ıt M a ll ı.v mm Hayvan Konanı tO-a-t» tMrl antı>lar ItalT OM Adil aâayal L A 1. ... 1; •H " Di*., •» it.. .,1 lao * İtinan km "|l.l "2 Şİİ ' >!.. nn. ¦ 11 H -~ıı,:ıııı fcıl" < mil ¦ -. . ¦ Ca«, lnnıl uaaaM bu BeH sı •<*ı.*ı '"EB'i I .., , Ar* mî" • 1 aı t ra TDRKİVE İŞ BSHCâSİHiflH

Paka aa». r(1 ¦arkiBbu alC-r Maman H »r«t II lAayld.cck-stceyc Ut: Oılyn' MaMaMai ¦ -r~ -1..- ıır nı-¦jMal 71' ¦ ¦- lir ' ••Ma ırtsA Cara-mc aaa rıra . BD TbJ BUtM Mtotir» han iaru am,ı.t> Ula l»a». i" 11 lahBta u-«.ı MU t miı 1 1 thlly.iı..r.'.ı ı aaaaı kanam adı Tl - I spor iui.j_.j. t»np ™ Ctaı mmabnMdkm tnMBundri' ş-nji|f-ü. 1 um ıcmııD ka İlk» tu-.- aiıı; II d* Itapıp Brylrr %*r*tm( ın ıllıaı BII İH¦ ¦¦il.lrck1 \ \ H. / \ 1) E \ l ÜSTAFA vc biraderleri vapurları Mnntn/-ım Hattın ekspresi Tavil zade VAPURU !il a(,ııno- prr ¦ n>lx ıl-..mı m •lıd* m-.au u 1 Hmm mem \lunta/am A w alık ekspresi SELÂMET \ vıniRU İka turan** al unu <kUri ıılaa 1 dnı banlnlı atuiaı nka«rhrıme ¦naaVıaa Kr-. r.ajaı pnu. Ur tı aamaaı'at ııpuıı ronc Ayvt.IO.-i laıınrlla punrlr-a lakM buU aran ed.ı.lı. Maha'H n.ırııı-ı \,m>- 1-ı.lııdr I-........ ¦ .M.™ I- '.''i''> Dr. Osman Sernfclti'i Kanlı baıora elit Sııl lu talik-lann tolavül vc bu baıtulıblarm laburnnıvar vc nır.lkcn mu • İcra rrlllr rumaıtbiı madı harpın bir tıucııkun cfııl Odlu nnnıo'nıamve cndr'dl II tcltlım h BAYRON-HARMI lA-tKSPRES P.RE- MARSIMA 1 va adr'al pmiaaı 1 . opera II a|a«.. ultk ka rtkeı ra ( Har ) ra «S ataHomı «i'. . Vlam:ıı <ı 17 BfHtrr. II da araraMba a urtakth lıamUı'tn anakaat 10 taaBC (¦¦¦11' •apara ii ılma-rt aaı: I* (ma-X tın n annrrdraV ır-raı ra aaabe. manian ip. m acenırkı. Ana|a.¦• |mm ra SkAMjlı Oalaladı »IrdJI nbaıc İla» Ttdrrrm neyofı- 'ânlI KIA lialara ra Vrıf" rnb*larl bryıı.ln-nrl vi'tkp npem kuırpa-rıı. Ali ticaret mektebi mtibayaat komisyonundan "i -., 1-U.toa e kapa'ı (iıf İratlar a,b am 1 .'r Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğünden; Satılık Kasır Pata No. . aaraaâ fimin ıl mtaları la bıi.ıiu NiaBe'.iye kaan tamı* marul kanı Uç r_ I B00 kalk alıiap bina y, depenu > r harar »» lakrıBm 110 dhuam ararı. Balada muhaner ma r.ıufieaMlel Kıaptllyr kaan Ml.lmal SMH taralıı aılyt daırıılade murayrdlay iaııjnıtlır. 1 UUıayrde kapalı rarl usakledır. Ihatr l).a-B» l.nhır.4. Ankaıada İdare mecllaı bıııuıunda İ TaBp nlanlar balkda fOııııilen nnk> larda lenlaal Iraraiaa macOnr olup Bu lemlntt .arıktıim lahkl mayınlınla beraoer makbuı mukabilindr binai rt yakut ihalt atrcliatncr yııl|mak aan laalrtuılU olarak poalıyı Irvdi ederlrr 1 lf.il. badıli 1.,. -. pecto ın.ır 1-Talip 4i.~l.i-i, ı-u-,t-.! raya koabt »uhrlr-mue n >abul nınaat KmlaM r.^bıffl** . .um u* ¦ataanl »aromnı."-,» -nuula. eımaleri N muıa. ık-.ıa«* ¦ ... . o na 11 u - "I

rdave ajDtak üıhnda Bir ara «kınalarta. lapıaıaatlari icıp e Rıısyaya deri ihracı: Ticaret ve Sanayi oda-gındad; 25 Ağustos 929 tarihine kadar Rusyaya ihraçedil-mekşartilemezkrtr memlekete sevkedilec ek 29,-400 kilo işlenmiş ve 27,-000 kilo ham deri te\ zi olunacağından talip olanların neh ayet 13 ağustos 929 salı günü akşamına k ad a r odaya tahrire n müracaatları. Bandırma belediyesinden Btrıl bd;: lılı* . ¦ ¦ . . ı- . utaıak kt|lıııe (ûtt Inaa I.I ¦-<¦ k Wft Ura 9'/ -ı nı; bede1 demir akvamı brla-dlrcvtrn var.lraek lorrr İnu» (¦nramot vrcfalr W aua rmkJaVtle ak. al ıranakavar» -ua^mBiâr. â eyial IVt şmt <aai 17 aV ıha'«at u*a rd Ir-.rfr Ler. ukp utanların maa Hr'n!>'* ılalmlne aMraca-; allın ılr. ıdaıu, BandırmaBelediyesindcn lânsct Pa-a ı^ddefloâr "i* o'unacak stTaCk baagriam leka luruaaaı 0!an IUt lorha paaerıumnn m.rayaan | Flliail—I ««e to e>« ıruJJel'e a.ııl münaî.a>aya ra/ct 17 afımoı 9m tut r>koQ I aaıı 10 da ıhılc;! Icıa cdüectiindrr talip ulaalarm Handır m t belediI Z [ vc <I*lfe*lhe mı.racaaİlan :ları nlıııı. Posta ve T. T. başmüdürlüğünden Muhabere memulu v.-ıi.ılrmek ii alınacaktır. Yaftan on tekilden n lylııİMin ,ır.ı ıı anUlTlBb Iİ2CIC mıullrljeie uanrat kalemine mürıı 'rrentur lira uciBili <rki> tnııladn jft yirmi lııju ı yukarı .. n ..n .r,ü'ioiT ıa net (U le tjılır Im| lıi'.'iİ!.' Hüseyin Rüstem ıapurlan Hafuılık İzmir pnstaa<ı cı ağustos Cuma nen i ia dr Sulr: kurkada iüebbMt. Canakıe. ra anf" lraurı a aahnet ¦ ı«do ankkdnfc VBk ra mira Zaatfni Rctıdrrt caddaalnde laaanaralı laviüı IhlMcm Roucm .randan marehanas."» ¦Ilııcm Telcim- Iılırbal —G7c> Yelkenci Vapurlan KARA DT.NİZ I VK* v. Sl*R'AT Kırıllil VATAN ;\\ ..ÇAKŞAMBA InVnn-tdan AjaıjruUak, l"lt';- .1. Sıımun. Oıılii. (miciuM. Tıabaun. Sûraatr* ra fdtej* pdrcrAUr. TalatlM İçti SUkrüılr t <ikcna İlanında Um acvarruıır aıuracakt Tel btanlıJ 1515 n^ooo^noOOOOUOOMOOOuaCl' ,ir.u Oaan, 'İlin . HUMMAYI MfKZAGİ - ISITMA, KANSIZLIK —Zafiyet veKuvvelsiıliK itaUimda KINYUM LABARAK YsmKien e»vol ve <ı sonra oır llkor kadehi at yarışları r Maliye Ilığımdan «aeeeeee ılc[»ı-ıı feaşıııenıur"iscîförîerToto İkinci nevi EAYERSTON lâstiklerinden eski bir stok piyasaya çıkarılmış olduğundun muhterem mü rimizin miiteyekkiz bulunmaları ve FA-YERES'I'ON İliştiklerini ancak esamisi zirde muh arrer resmî acenta-lıkUırımızdan mubayaa etmelerini tavsiyeyi bir vazife addederiz . Aksi takdirde FAYRESTON acentalanndan başka yerden yapılacak mübayaatlarından dolayı hiç bir

mes'uliyet kabul edemiyeceğimizi beyan eyleriz. FAYRESTON İliştikleri umum Türkiye .lepositerlcri J.J. 1İÜİ1ŞT1IASER ve ŞÜREKÂSI İsianbııl ve Bevuîilıı aın'talıklarımız: Maııbukta Sirkecide Nur Han altında Takanak: Amerikan Cami Uvfa H.* «eSerili Şevrolc aceıuası: Taksimde : Oloıuobüciler knoporalifi M. Fail \. Renizi ve .Şerit Beyler tlalataıla: Kiirekçilcrde Arliıı Ikındikyan efendi L'-Ijiidar acentatt: Cjl.jada: tophanede İlacı Molla zade Meh. FAYRRŞTON un resmi aceııtalıllarına müracaat edin Ticareti bahriye mektebi alisi müdürlüğünden: Adliye Vekâleti Levazım eadilak baza sureden. istanbul vilâyeti yollar başmühendisliMezbaha inşası: Zonguldak beledîyeRiyasetind en: Zonguldakta müceddeden inşa e-dilecek olan y irm i beş bin yüz dört lira altmış üç kuruş bedeli keşifli (Mezbahanın) inşası 1 ağustos 929 tarihinden irmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulilemü-nakasayakonulmuştur.Talipolan-1 anların pilân e keşif name ve şartnameleri görmek üzere Zonguldak belediyesine müracaatları i-lân olunur. Giiu, Gulette ı jplaco tutuludaki t 5 ırAilnda 7ın! dibadan SATILIK BEHİZ MOTÜRO mücevher At, esnan tUlyObdeıo UûvUkıIere para VERiLiyorinşaat müteahhitlerine Zonguldak yüksek maden mühendis mektebi müdüriyetinden: Keşif bedeli 49 bin küsur liradan ibarel olan mektep mü$tcmelâtmdan maden işletme enisti-•tu miiu» o.i..a.ı«ı; lüsiiniin üsı katiyle bakiyci aksamının inşası ..7^^'.u'm.ıJ...^.'.''^'^.i kapalı zart usulile bir ay müddetle münakaşaya IJTT..rı*™.'"f-"-.'<"""° lanbu"nuıden mühendisliğine ve Zonguldakta ...... mektep müdüriyetine müracaat edebilirler. iîn^f"Kapalı zarflar Evlûlün 7 inci günü «nal 16 da - I,ORT„K,^= Zonguldak maden idaresinde atılacağından ilk I leıııiıınlı havi kapalı zarflar daha evvel mektep ihsan ARİF 1 müdüriyetine vasılI olmahd.r._ I Posta telgraf levazım ve mebani • "':: j» aa» j müdürlügündeıı: BELSOCOKLUCt Ankara Sı-lııcıııaıırlilııli'iı: Seyrisefain İR AT POSTA» TRABZON İKİMCİ POSTASI ¦.İZMİR ) v.auro ıft RguıLnve. r.iH. Oıılu. Glıevj.. Tı.hzi.n, Kileye j.*k«k tc UI. T'.MOO, :'i'l.rl'.ı.ı... GW»ıı, Ordu KMm. S*dhuji, S-nop, Inebolııy. Dg>*yaı.k gde4646 Sade Sağlam İdareli Türkiye Sitroetı umum acaniass: SARİCA ZADE ŞAKiR BKVOĞLU İSTİKLAL cbduks! ANADOLU HAN 199 TEL BEVOCtİJ 1194 1 VF.R E S I Y E Ve Her nevi InrUiı kll-masUn I-. I.ı 1,1 a.: I,u|iııüı;iı K ipi No 15-16 K.,, , elbise mağarasına bu ilâm kesip müracaat ediniz. Iklİsal Vekâleti lıimatrMnoV ZFtiZÛ BiCKr YtJRI.Xll ÜNDEN: 18 :Dd de» |4>4>a>a>a>4> I ilâ 8 eylül «0 d., devam edecek

$ VİYANA BEYNELMİLEL SERGİSİNİ $ cmıncl mtlbayant mcfkelidir. ¦ ıııpatıın cn ınUbliD devletleri ¦ :;lıırlıric Icmsil Olunmakla julür. TaMlel Avnıtucyn # Viyan* ( Solyn ısrlkllc uçunca a> Ira yerine iimi liradır. Illiv iycı ¦ lunan Aalnlu ve P«r-.-,.».r= ı- ¦ nrclıancslnden alınabilir. + + Dr. İhsan Sami Gonokok Aşısı tJıli'Jjkkgu v; ÜJil.Mii:ı »ujı pat cnrtıl vetıe ifaiır D Sunır rPAGEOL ProMa'it Butlanı mesane Scyclanı meni Bel soğukluğu Gut milliler PAJEOL En kuvvetli ve m ııı: - 'imu/aılı iaaffÜnO •.. Ild , Trtiri •eri vr-(<a;lı SETS JORJ KOLEJİ MÜPTELA VF. MU/TAR1P OLANLAR İÇİN PAJEOL BİR TCDBİRİ ŞALİDİR Paris hflManelerl mglaahhlul: Şuiaien MiirMc*cal 15 büyük Mü k bilûmum eczanelerde îfş-;24 Ağustosta Vizede panayır sş; İü Tukvmtn cn jâtin kiçabahnrdj. ai>anaW poiurjv lw «ne Rtçen *A, j'j ıı ı«l.ı v-L Mvul: ııüi t alıcı ve vaücı bllkcsc S! I i\ -r vunapıdu ıılmııyıın tcshİLlt r/nuı I ¦. . Ijlül bildi!» jj" âja rjcnijj&ıl iu/cıcuk-r luva ve Miyııadan iısltdc etmek tsteyetıler p" M vc üuulİ omrn'lam ması iübarlle cn mükemmel ıllan Viae u . '!'' İ ?.!'.'.''. *7" i?:'* 'i'*. '. !v y.î.' £ * İ S" i S " i.....3eg8i Bedava lâstik ¦¦¦¦¦ I Durma Koş Al ¦ | Hayıriı Zaders Fayreston | ¦B» TEŞVİKİ SANAYİ «|| 1 lanımlar biçki dikiş mektebi TALEBE KAYDINA BAŞLAMİŞTİR İki nenede maariften rmı<addak dikî| ve ırraltaattarhk dıplom ilir. C.ıiM..jpı Feyıîatî Itnelc-rî sarasında I ¦Ml»- Telefon 'iyy4 4HH1MBI İ!*!İ'İ!"'I!",?,»!SIS!»!İ!* İ!*İİİİluİİİİİİ»ŞB#aîıı»iŞ djy Kurt mark* otomobil lâsül.l ¦ » ¦ _ ¦ ¦ istanbul - Paris | PAKE KUMPANYASI t gcraitİ havi götürü tarafından tertip ¦eyahat. Her türlü J j .ı. j r. t Rcbnııl ve şürekasına ıiı ımul Beyo 4. »Ut vc edevat halılıh olduğundan Inlip OUtılarıa Mahmul l'ajudn <yUrii kapr-nıtla Aynacılar s -fınan H nunıtrıriu antikacı mntn-• . -ı, .ı ı.mr. .jul eyitmclcrl Hch âıîıvınıaıiHi^.ınmıpjIpmış ı« ¦İIiiirI'IMİbİI ¦«et mmm be dar a satıyor. tf, J Mm— SirVt^l Saikını ;crl dWJumtu f Hayırlı Zade Necip Otomobil lâstik depOSUj Haseki ıc Corrahpaaa baataneleri Sinir baltalıkları müt.ha*sı« SİNİK HKKiMi Ş CKR (' UAZIM lalanbnl Sultan .Mahmut Türbesi. Telefon 2622 Pehlivan güreşleri biga tuman yurdu menfaatin* 6 <yİU 929 CouBU gaaytt acra edüccckbr. Ban 100 lira Baa alUna 50 ı1 , t pehlivanlara mü ikramiye verilecektir. f hanımlar! % Bu .Un «ti alakadar eder I JAKOBCS S Kumaş bnyannı iatimalinia- f $ de ipekli kumullarının kay- ğ nal maı>a lüıuın yoktur. Odun münakaşası

Pürtevnival vakfında ¦¦¦¦¦¦¦ LEYII * Erkek ¦¦¦¦ BİR MUHASİP ARANIYOR ¦¦¦¦ » lUiuda (olıtmak ü/crı Han,ı;cB>n vc u.ulu muhnncn>eyc hak- ¦ d> tallc vukıl bir .ın., . v . Talip ulanlarta Merkez Rıhlım d> dj>d**d>4^ İlanında Hülya Karsaydm {İrkeline oaiirscajcUm dj>d>^* N iril AHİ ¦ TURAN ORTA MEKTEBİ AnlL'ali j| 2 ITmııın aMıllanı nkl* kıyıl v.> taeı^unc bafrinmulır. Mûıt-ıuı :pa aj^i 4) mîirrp brr (On a dr utup In^ıaıb» mrccınm d) ¦ ¦ d> ADR£S: İSTANBUL AHSA RAY MAsiKH ADDIM. ı ıı.. ıs. ı :;--;¦) t% aid JÜT: m ov fa~ALTINCI SEME - N 1892 YUNUS NAPİ İIİIİICİKII . ; ı Hı'. ili..... . ¦ lı .ıı ¦ ı m-I.ı d.ııı..-. .11.ıh. . 11 ı.ı ıı ; İstanbul l.'umhurlyct-I'. .-ı.ı kutusu ! V 246 Telefon: î^t_^ £2' m*r. -U-l «—— - 472 Cu m h u r iy et PERŞEMBE 15 Ağustos t»2Q t HIK iıl\ SJ.BAHI.AW1 ÇIKAK. NİVtSİ TI'BK GWI II si VBOBE ŞEKAİTİ nOD_.ii TOrhle Içlnllarif lfln ngllBl 1 IW) Kr. 2700 Kr" ı> aytıftı ¦ ı • lı_* Nüshası her yenle _5 KURUŞTUR İM Kr. 1450 Kr 400 Kr HM Kr. 1000 lira mükâfatlı müsabakamız La Hey konferansı Poıit n .ıpıı«.ı> ıc» ¦a ialaTİari yaadıâımır. -ırılııılı -lı II*». kanlrı*ıı>.ı i.iIihihalulıu.ur. I..ı . ı .. -.ı |.. Mİ..,,.., . .ıı. . 4lD • •amil .'İmi..' K„rl.ıım ı..„ı ... ı . İr— ın -ı- ..... ma sLaııa.lır* II ta.!» Mı ı.nn.o. ,mi,„ mr mtl CaıMrMl Alı.— .•MI «•••>¦ ¦» B«aaaia m avı Brumt ma Batakı aımıl Una idO aYtt Ua I. -ı.ı... ....... aıirıiDann w • u-...i., n-ıırıl-ı ..ı.ırm ı.ı »<*-I..I..1 imı,.l.ııı..ı.ı. I.BIft .fi 11III. !¦ ıı ı ı . aınıln ¦> vakıl eUallIe İranlı alundııtu ı.ehlU drvh-llıı hu £ r.ı-.. ..i. (0rt Kanıl.» mail.nar lhtlUf.il.n kail m-rrllr iri..... h.rnr ırrdlkiıı.ı.i İlan mirariaıdı H" I. »arın mali •rphrdrn ır....... an aunıludı- atam »Un. kanal rdUtlı k..... darl HU .,l-u:lg .Unıır.. _ i . \__k_. rm nJı.-•a Ire.rrr nnMı tntaMn amal kal M_____a.f_l. Al. . kanırtı ara nara lakvnH"¦• 'il'e ı-*- raenarn ka pUn ıırln* hain. Mı namtl b-t..rn.n ıkamml İrin arın »rrdt bar Ot bir laruift toktu Ha Itlbaıl. -Harbin b_«li;e». kara rmı daha lirada aljaıl mrnnl ır mi. kral'iv .iM-ok laıun etılr. mimkik • akaaaaak >ııuı Mprak mn l.rıııı. ı.<! ir i.likl.lır» arlık t-a-rrll *.ll..n> • . ¦ u - ıı . ı. emelindi İdi ¦fadrı ,( ünü ¦ .., idi Pmnv İngiltere Reni tahliye ediyor Lahey konferansının neticesi ne olursa olsun İngilizler bu karan tatbik edeceklerdir Dün konferansta Mayanı ve Koblensin ne kadar n det zarfında tahliye edileceği Hesap edil miştir llarlndnn bir maniam

La H nal, H rlnmın Ur M H.aa<r-*a Meı ¦ ¦ ııı.ının ı.ı.ı,,,.,.:<n tcvıdâl -J-.-ı Mart ar oul ıı.üı Harana «a I .11 — M. ¦ -..." N »rr- Taanf anini rr ftıok >nrklaal timi. naıa.lnaı hakkında ra[HJıu uilmkıral». ¦ Uiall ı.l..11. .I..H.-I.,- -..Ti1.il.lir. ı.ı. >a IU r n - ... . «nenede al nanll kal ,„". hOMUark. yani ba ha .-..i. nmkamlllı kal al >l inebil mrh ..... !¦„ t boran Da . ¦ ıı. fik.n borrun araaınd. ,..l m- .,. hal I.».- rd.ı.k .«ol bir plan II. a». lialn karaltına .ıkmak ..aı.ordu İti bil la..11... Mm.alını. .K.„. ... 1.1. li.rnlnl lıl.nı.1.11 «.- .l-_>r imi.!, ».Mm ¦atlrtrıbadı mraiiam .».,, .1. batini alna.h ı.ln '".1 bir pllıı ıı.m •.ı.rrll Alnı Mı 'na an. mıku kıldı h>> n'lmıırl aıaiabıuaıiırmm ayinim -aımtaıladı 11 mn lak M rl- . • Taana* >Uaı ba »rnlahaklan m La Ma) ka. linini ıa a la*- ' k.-.— d. k.ra barıları n t.'-ı... m-rlruı. banıkaiM lakaka «krıa mrrbnl alan ka nün -ebe» ridn Nanlrmn.ın n.r nnu mdur I ¦ Yaanr flamam kabuia. 1 : n>nrn lablin-I. ¦ : .ılıı.l,..ı..M lırrıl rdılrn ... „ 1,. h.. .,.„¦ .ı.-.ı. ¦¦ „.-... 1.. uvkiii gül, ba... ba U< nırVcIc bU kül ı.,kıl olur k Udlı. Hlıblrla» ııi aıaı. laa İler. vrkdlkri.lv ¦'-..ılım >.ıı.rtır.dr bulundukları hin •ıl.ıl.ııiı ...... Btm1 kar a> and ı_. .. ,--Hal MI adan mana onalım İn-am ...,..ı.. alı mrl rmırOr IccıMrrraln m. mı İlaha ır Ulamı bn alı" bakKdlKn mrotaatUı. m.ı.ı,. halan. aı.tladııMr. I..,.ı,. -ı .ı..- „ - .„, ır Haıııibr.l.h.1.1 t|. .Snnrrdm. İn bu aaaaa Si ı«ar lmn bu planın Barrl kabili la-rrııl nldulu hakkındaki kamu lir .m-aı.arnklı. ItanıUn aınaıt.. lt.ı.. Aln.armıın barı una odomrk İrin ..ıınlral. ..... 1. ..- vıpmakta nldatu " auaUaaa da lipariti Icdlrala aıubalıl •'• Ikabıan um*. Man. Im..... I1..--11 bamar ¦.¦..h.J.ı, .. İn. raaı aaarlral B-kta^adaa lapku .mrl. hlka-^ll ba— nmrinrır Batla ha-kaauun rajnnna bı< U ra'ında L-l-lıa bnhıanını k.ld.rm.k bulunda •un. c«ı ba huMi-U Inrilıı naııb .....i--.-. 1. ı,..Ur.rrktrn maı ulhlrtlır Ba aunr, Fran.ır .* Alman ıı.ıklal naıarlaıllr raıaınıı-aklır talin al..ab Inalllf «1 tMlauılın. ı....... pUnımn .Bern'lmıln baııb.. ı. hakkındaki tatlıma moıık.rv.l-ı ,. ..I . daha -..ın. m„. amakmkı» tm .mı tataaı na. dm-lar. kakma*, amh.ı armr.kta. i-..-... nananUı Alamam uıuaadan ı • ıı.ı 11 — «... lafı. M kabal *. lalam atanankıaa ıı .m *m aal- 'Ml (•'aıulmrjı laılaı-aaı. •rırkılı laailfarı-ıa mrtâUMn, f ılımı, I raa« a.ıbal lanTKr. t-.-l.m-». >*hnkh ır aatam Katı .ı..ı.... da- kal müıar. lakal UbavmUn nr ınmaıı lı IUL...I. ı.ralmrtlrdn. Fma ..nı Uma- U»H bakkuula laabhnl allına (Iraılır imi malnaân kaidırıUHUuıı kakal .im.- "«nl ¦¦ ..... 0a ı... ¦¦. ı ı.-. , bil Irarı r.rılm>..na ıııı alaı.kUr. I ı ..... hâkUauıi ıı, „ı, ı, ....., bu _Su-dııı k-U Imıı d.'bllrıl. ı.rrkl [ UıHJI <•!. at » *,m\mmmmJt Yerli mallan sergisine rağbet 3 gün zarfında sergi 25,100 kişi tarafından ziyaret edileli Varil mallar ••rgıaiıırln bUyUk nalon ılnı ırrtlnıcbtcdlr. ? UnkU riyaratçllı

Cumhuriyet Ucuzluk kuponu Cumr.ürYv«t Ucuzluk kuponu 11 ^««••.f.fr'î;™**.....j Ucuzluk kuponu U aftuntoa paraamba ı.Mufuıııı ıaı Ir4 lı. ıı II bunu nı «er rldc 1.1 I mUH n bdıu.....ıiitı Hamı • ulumak hn r.ımın bha muinli kadreII aıllUU. barauaa -dbia. rlmmm mümin ı.Mıtr-.ıaj.. maada, tamtıanm I radrla itlini ıldmllıı tu-tr I ««im-.ı«ı bar bankww trakıl rdn ¦atınıI Mr Mırtl. nnVıi almnb amamda _m<tua..nbrrl b,,.l .11.e. ı Mm .na.kıı aaı İn l',rr-fir İlama ı«lıı>kuı 1..ı.ı.. ¦ mnlli'.ınr çalamı Alma dalına i ikrar ı-tliıt vr(bllt lal ıhı e mil.ıııı. fuunj pl nmanaktır. Iramada. Brlaıııl baki -lan.....ani atlıaı rnankaı- rkıarl] • ani u( .»nah ıkmıı.rtl bir tabi Mn rıaaaaa naahıin'llr. flalbnbı İr Gazi Hz. I'rı-ııumtnır Ut. rvvdkl akt mnlbrlr lluyülm.Uvdı.n da rrlakaıKHndrkl ırtatta birlikte aaal 17 bucukla nnın-M ¦taykndayı tejKl ıdrrck Vallnplo bir ntllddıl itrlrahal pu > urm utlardır. ı ı ...ı ı,ı MUlkift .-...ıı .. ı -. va dl£tr hazı («tat. Oul Hr. nc !¦. ... . . anı taılma lirdir. bugün başlıyor Müsabakamız Medeniyet ve insaniyete en fazla kimler hizmet etmiştir? Askerî manevralar Ankara 14 | Trlrıoa-a ] — Ciimlii.ru rl orduııınıın hfı (CO* yapacağı bârâk manevra »• tatbikatları hakkında haıırlanan talimatname, C.aıi Hı nin laa .. İktiran cylcmia »r rrtııı. caridrdc intigar -iı.n.iı. Tıp kongresi Kongre eylülün 17 inci günü açılıyor Doktor Fahrertie Kerim Beyin İzahatı Kunttu köpek görrnk-r «« kndtır köpekler tar af andan mı -ı.ıı imanlar pak roktw. la • kat k« kr ptk nadirdır.Paıtctır olmatayrlı, ku-dıır kadar, inaan da ;.¦ H.ı..ı kabildi.Ağrından kanlı kttpUkler aaçan. herk'tr «aldırmak iatiyen vc mülhif ihtiln nıJr kıvrana kıvrana nlrn ktı"'¦l.rıllıii lll-.ın.jr - ıııı,..r ık [ bunu " Paıtcur _ e. bu bflytkk Eraaiıı alimine medyntu. 27 Kji....._-ı.-I 1877 de dn«-...dt .< 28 cvhil im de blmn, alan PafUtar. mektebim b atarda İi uman evvela B--.ı- -¦• n kolejinde rou basur ol m uttu, öf, ¦ena lonra Ynkıek Muall m mak-ı-l.ııı- girdi, len dnkloru oldu. MuaUimlik, mOdUrlUk itli. Bir mUrldet aonra Fran sa tm» Aka-drmiıine aza ve daimi Umumi katip intihap edddi. IB74 Fran au V. ..-> Uec lifi l , A hm 25.000 frank atanı K ..I t r.- (J tanın i? tnd *a-h tH"d A akamda K. M. M. biaauada inikat tdrttkıi'. Km» I(iıı ait raporlar ba > ılnı > tır. Bunlar kontrc-dıa evtel arava O. tahranın Karim Bay levzi ndilıııkıiı. İl,....Iııv.n —o.lr.l. IrHlH'I «r»ndrBI nnarUl tnllukrrr kanuml»Jk » ıı-ıı.ı hılkıad. -rrO.il leHII.1 a.ııl.ıı-ahllr Ihln.l tuau »tl.-d. ı. nara t —. ¦ mm,'-Ir-ı ır kınurlB ııDaba Uarial «.ımı^ kaaaM .. tan uenrkm w. ¦¦. ra. Orn-.l bal | .bam ar

ı .. ... r.m.,.1 ıtlı'ı nmdmllıtr tcntil Ikı»İn n ... ¦ . . ı ¦. İBlirak ..i-. im mirim lir blı atılan yrıll mal rlrarlrıl lOııııııu ı Mllvrtr l.lılll Yeni müsabakamız Bugün başlıyor ÜçüncU sahılemizılehi hupo-nu kesip saklayınız Yeni mıitabakamıza buglua haıll>uruı . Mıîıabakını. ¦ >. aekli bandan cmlkı mâna. bakalarda mduğn gibidir. 1— knpoolan keıip nakli-) aıaksınu. 2— Mrdcnİyct ve inunıyc-te en cok hiırnct etmia ndam-lar hakkında verdıcîmil tafıl..ı. da saklıyacakaınıı. ¦ , ...i..,- hu kadar iraba! kafidir. Bİr iki giht atma da-ka l ı tafailât vereceğiz. I — Loula Paalaur ( UU Pa,kw| tahaiı etti. " P)-'-m _ kadar inaanlycte hilmrt > im, anaaS nadirdir. Patteur pek ¦¦«bar a kefillerde bulunmuatur. StHra, ],arap vr birllatın boıuLmanma mani olan Dtuhi kral cdan odnr. İpek bocekaemm ötdah-a> haaTayyare Bayramı hazırlıkları Oün Fırkada toplanan bir komisyon 30 ağustos bayramının programını tesbit etli Üç tayyaremize istanbul Fatih İsntanuul rJayezıt. ve Balıkçılar,, ısımıerı verilecektir . 3. 1 %:* î'î. DUn Fırkada toplanan ravat Hım f. H P. ınd. fırka mufılIM tr Iıuk Tarrare Ceml.'tl lıtantıul ..I...II «katı Ta-vaH Caaatntl kam htır rn. .. re» .-rkaltrrt r.turh rtaM.lamUrl rrrlkırıkt» I.r ı ire Dıılımı [*nlı aınkl.l.l r«r» „e.l...«.„ I.II... aa.k. Sara.Marnn r-.rk. lakurn kahini, t ıtadarda Intlrab kâjdanain, laınlmrr ¦¦ 1.1I mnda ıc rcocrbabıid- tı.'.nJ. nı, uııurıl.. ırrik-rrbllr Arnra Bcbcklr karık .anılan vd ydaauo ıııkKibııkalın (apılaıaklıt. O ıun halka ı . ... rnırıı.ıi ı. ,.ı II. r M alrial. flM bu tnır dr II. ..«thanrR.in «n kaanm) ı.ı.,,,..*, kabul ,-dUr.rk rr maki., lana Güzellik Müsabakamız Filimin aiınması 22 ağustos perşembe günü bitiyor, güzeller istical ediniz imÛA Ç*SazS aVafl Vıldıa H. Mal. Llna Ordn ; Nt> W1 | N ı. ı,ı MU.abnk.in.zda ddrl.llad.n (ılımlarını «ckılnıek Uıtro kraf laıln t*y alaa KdtaOardan bir bı.< tdrn ve.İkayı almırlardır. ı .ıım an ..i., inin,.- ntarncont adtrtk alınma mılddeı) SI a|n.ıo< ptrI ı ibra...*! toioınartıanatiada t>mb< --ııii aıKott-adan muin. Abıhayat"ın sonu Şehir ve Memleket haberîeıi ) Esrarengiz adam dedi ki: "Kadın... Para... bunların ikisi de insanın hayatında pek tehli keli şeylerdir!.. En metin insanları bile değiştirebilir!. „ _ 27 M.Kınlı »d ı.ııı wmu »ıhı. »la im ka»>ttı "mı Bankaa ,eb, mr *+-¦ha m* mimim ı.ı mtmm* . > anara n> aaaaaa tabnMa .ama—a . ı I- - •v«l. kaka» . . .-.-m tlıafıa-

•ı ¦ ¦ kırma ka'ıııh h.di ¦.....ı• ıı »aa ra Mr uıalıan ı........ aartaıanaan ...ı ı.ı. .. btf «aıanaa «a ı.....ı.ı«ıı. ant*". k.kıU.fı<ıa.r. m aa <>**t kaflaimıt. I.Urıın mr,.,™ km ... t ki, hindi ıılnııvaıutuıı ılaıdiıia I«rau ı " 'i Mı aka alacak, aaraaaı '¦¦ lal -ı-ı ¦ aaaaaa ben» aa 4|»aa*.. t ua . »Ma aa atflM ka kadar ı - - -¦¦ . ..ı ¦ ... VMh im .ı. Hanları hatakalan Baninle kuta» m, n'rı'. lu-"" ı BU- .eNe S...... ,. uaan. k.. ...... ...ı-ı labal ka»a<> bitirir. ftaıaıT. ' IH-.1. • - ı aaaaaa ata» •> ¦» etaraa aaaaa m tır... i»|Bj ka>ıal kulan.ı..-j. »tı batta ...in... t'......... iıaatm ...iı.ı.nı"i ı. ,„....!. Ur l.ı.l-l . ...ılı milli.(M .<NMI a.ı.aenaMan ... .«au mm. uı MmU—a ı ı—Mu ı ¦ kaaka «ar aa* f *ıalm<-l>ala> [Mr n-B« ,((••>—1> kil- evde hlUar .., ı.ı. . ¦.. ..... bir aa -....ı laaa M. ... - ,„M-l. =...11- . tan htrMrlaahaa aa*k anairl.ı (an ~.....,iı.xi. kı.-ı-ı aarhkaa. hiaamı taralı», aanıı Mataial .naan. Baaaıı da narcıl mtI-." -ı.....aaeahal .ıı... ktraaf. erime hal.lıı raaalaa. >iUB.Iar. »..t.tu. ara- ha-ı—a-, ıe..- --..ı har aaaar. um ılı nevanı aakknaaa .. ....ı.ı. . -- — ¦ nupea ba ¦UmdaMait.ii aanıuaaa. yahnt U a>B akkana t..........ı. ttaadııl .dllehl Mi ¦ata» bablıı tn»llı1I llha iMil.n.. >¦¦! IkıiMi lı» mı a»aa».ıa»aa »kaaaM, mrnmm maab a»aa|ıaı baa Hrraılyo* aaktbbmn tahlilin atkı •¦ (aranflı >... mı-., bu • ryaan na aa. HaatıatU adara Ol »mıııı Uralıa.U daadu. arnr «yle fM» t-llai. nla-Mu Feribot mes'eles. Tesisata ait tetkikat ikmal edildi Yunanlılarla müzakere Atina Sefirimiz dün Ankaraya gitti M. Diyamandapulos ta Atmaya çağırıldı ¦•rı rankimaahtln I alın emi An karara — .... ı ¦.. . t. İmla Ti ¦ r -. Buğday mahsulUmUz Busene mahsulâtımız çek bereketli Balkanlarda gerginlik ¦•-,\.,V-. »ııUra nuıW« la'—¦ edinim. yuna piMimı alletlı* Balkır BM* aa Ot huri *ıe, laıılar ko-ahtra ihmal tt«.'-¦l- -k-7 :,. tainananı ta, Inotltcıv ... t'lpnmn iı—tı »' k>a~mvlaı ıkmayer. Bayi. a». Vauattvya B. an nara: tltıkln mmr>-¦ «M» «rr-laa» t.rılma "¦ınıjı meta-malı. Ulun lıorJcı.rLan-k-HLaBal- ö-ro, odıyı* Bol,. ¦M>Hı ila,'—

MtaCa talak ıııt ı- ı ılımı Inllıar , . -.. ı ¦ H. MlhBİaHoputnaa ailadllan •Ollar Akyam rrlIklrrlnılıaVı. İM, Yanao ¦ Kaıırı » MlhalakoaulaMin iaî» R. İr —Ukatl . ¦ . . . ı , aarMI.-i. ha.ıdllr kir a-.nl nr-ırrliBlrtK. tMaa Itır, M. Mi tamı İn., H-.İJY* <>ll-lıaiarı taiıfın-lEOniı aakl Ba". ııı.i'.ılınıı.aııuM B-*rıl bv ttnrvır. nrl anuınaa lıdi artıyor, rai. Uı lUıkl la anllıan h-ı hu kaili. ar. turbra rüşvet: teklifi „. n hin -...ıia». hyamıyardu. . Eararrıulı a*t - lyaylr trltene... ıh^lR* jHt^hV nunıtnıcl. «anki t id-,........- BWt hK •Idata yrrdrn kalktıı araya ıı*-. bayie D*- hH" lâavkvn ğmm» aaıanır ınuUaka âW aauıın »». |khhıııraa**lıl«r; yaa-V—l-r ii.nljr «yan . -."...i. ¦ lonrı •ânic iuhI İM nlraı«hJliHu.7. • Mabad .M. Dlydnıandapulna kllnaya o. Q.r.ld. Ynnın mübadele batmuıahhivı M. iıı.ııııııııi()iılı<mn atmaya ıtılıil teyyat eitnekteanr. Teni Vuııın sefiri M. Papa-ki wmmm T...-M..l.mn ıau Turu. batla hır K-n-tıh-rtr.- Mr Müsabakamız '•atan ^lâaara aaaı ahluarı re taJaihakai k«rnrak> xtar. aan al ataktan hakUb «ekerek koyuaUfi arlı aban Şarnea. llatatkJIM «r larnatl bllll'..... care bulan odu. 1885 de haakaaa barM ası yapmak uıulilnü kaa^ad-n adar. Pa»lcu._ kektrnh tedavi utıdlarinık nıuaıuan bir ihtilal ve nakıllp utaradr jrMîr-auıti Onan lavrimdi- .t ıı-'. BB tMenai. aaaeaı ve baalalanu trend, trauUeruu l rfa—aşluıPatteur dolrbaı ila ı jfajı bat-6t »batBarle ta* hdryfak kât naetlcr etBatıtır. Paırearr. ratan tababete değil ayni lanuada sanayie »r alraatr de pek kıy metli lıl. ılıı-llı ı ılı hıılıınnııı- Kil iurell. ıii'-ıııvlın rn boıûL hadimlcnndrn bû-i cılmuvimr Pariale Uaiı ettiği " Paıtear tattttılMUhdc. rai - baştı iyttiu «aaa.ua. devan, lefcaılHıiı. Bu moaaaıeae kkli raaanryete (il. anm bııaaatlar et-aektr ıdaTp keafiyatı ve nOıUhaetatı ile er tene milyonlarla Inaan va hayvanın hayalını kurlVBaktarhr Renin tahliyesi aaaa .... artana*» .-.¦«.,- ı .a.. Maan» a* n.ı-- ... . vmln m . n»ı •¦¦hıb ¦anabil, —m ı Mııaı aaaya» bw •-—...„. anrarana aa> aaflaa aaaaaaaka uunn. vanlaalaraan laaiıaiı ¦ ¦ " ıt»ı •! ....-,.ı-...... aı ..-a. a..!.... ı-b.. ,. nn a. ı„,. t—m...... Mah as~ —... fc.ll ,mU mm b—ııH. ırı-—a. —»ıirran-ıt uaa .aaıı-... -a-aa ..»-¦ 1 nr^lılKı bDİunınıları ıllka m um ıl>hb>lıtıı .elbrlnUltlı ffi mübadiller- konrj-aal

Afyon mahsulâtı Afyonlarımız bu sene fazla ve rakipsizdir MrıoieKrtnn'Jdetl tRun nuıualunar. irıklne ıı.ı.^.-.ı -n'*.*.r ıtknnn laMBBB ılınıa taıMmata »S ı.|. amal Po- Hz. rtı. ı Sıı.ı bf. Pı-adlkMkı kıifklırladcn ıtııı tık m anutlardır. Pafa dr. m dün ko>tier C. H. ¥. karini umumisi Sı İstanbul mib'nııı I evlik Ki lieılet y..:.. elıl Kuırtt aokık TdtOn hıtriınrı II. M. ! B. 'er âJynr<l ıraılelerdır. Mr. nın Ankara] a*dc nahıv«l nmity» bayramı hakimiyetî mhliyc bayramı ıoı.-.>ı-..u- ,ı.ıiv.-1'- -1 gânü de -.air kapalıdır. Adliyede açılan hursa devam adan polisle. lanı ram laahıeaıeVv! aıulb kıauna I laahtaclır Tekirtnde nıaıııı Muııla-U I.II..I. •ı<.nıMrııunbetle Adb.e »uiUr.ld«.-.iaâ. aaM- | owden BndU.InHlr-, I -¦» ¦nemıırlaıı tein bir \w ı İn-aııalıı. Buı.u ınûlı.ıîu^ jmelr}- para ¦ıı lal - İMetlautlu. MfısnırıJı i»- ..-'m ıra bıMı fıunandtkl butun prn.nr- noıııı. enbf.nririrnıa/a ıdır OçV«-n -mır. blı Holanfc .«»ucnn ; ıı. .m ,„k..:tlâ-lı(ı nuaın aa .¦>-" ır-nHlm ¦uoi »ini ajaıJıya yaidijîıaı.'baaımiarda bir an «vvel mamnamııa araracaai (derak nilm tem veMkMan dın ar. •¦ ¦ ı ...ı.. kaıanan» >-u>ıl-krin i-kı BMddatarl dikkatle ..ı.ııı.i;.':., n m. idlric. I Hnannlarm hMhcm hafad it-.-., ne vuklı enıacakiarıaı aynca uan cdacaflı. t — thı M EBreHa daha evvel Fani .»rablm Bc> laralından lî-llmleri alaıaaknr. :ı — Haarmla. ferli İbrahim Kcye l.lin.Un-1 alanın ak İtin ıdaaebaaaaıli' Mrıaı mlracaaı ede-a.k Mrrr taaik- almaMırtar . I yiâraeaan aaaıMrl laaa.ıla.ı aaaadı bar fBa I h»a • t kadara.. ı a(ıi"..- ı""ı"ıı B«M havlanmn otmo 71 Bfaıaı panınbe. (n-ııı biıaaı haMcabnr. i — Hakim kayaıt Baranına CihmaktaaiMitbai edeaakMr vana yerlerini dahıı aı ray alan aktır hanımlar UıımnHl »i"< «inMidtn Mıe la*.Iran vrıa ıHaban narıı.ı.ı. rıııı. l'.ıvi, adamda kaaap A:,ı-7l ¦.. kil -u m-lfiv -i"J erlûnı Parti aoatır.dj ln*ııp İni oıbn ılyadr lerelb rdiım. mıiAdılıaıu- I mrlunu in.. ... ı.ı.ı.-. ılın-. r^b.u..,t ..li ı. ı . ¦ılır l-ılı.l m.himr ı l'lerelıllrrı-u re ban .ka Umr ı ¦ ıırim • klan lnnrnini-.li. .-•¦ıiınrtıniıbn.ı--ı"ıK-ilcrimlre. muhle Ul mubayaatfarırvda trnrı littan rsflfadelerinl İsmin İçin (Uı Kupon net, , redlyoruı. 8u hup-Mİart ayrı ayrı kesip. inUsarlan gürtm. Ilstelerlmlkde mUnderiç beğendlğlnlk Uç muhtel mağazada Harar ¦-..er ¦ enir lunnllla makhar olursunuz. 15 Vfrvtnı l«2»" SON TELGRAFLAR Da. Veki i Ş. Kaya B. ı Yunan gümrüğünde Dün öğleyin Ankaraya avdeî etil Temyiz mahkeır.ebî Komünistler hakkındaki karan tasdik etti Ankara MI Telefonla }— Urnİr Agırçaıa Htlmemasi ..¦ 1,5, I t e birer araç atı- hap*e -,:ı •dilen ı.!.'.'.' hukOmetçI 3n ko> ıııjııı-ın hakkındaki lan TCajJİKG rtddrd:lmt,!ir.

Mahkeme! T-r. • ¦ İıoılr Agır-eez» nı alıktan ini < kararını ifiidll (imcHİe haklan ııılnlıl den mahkamların çıralarını Siverek Agırcera ba, pb,ı 'i. -' geçirmeleri Adliye VckUrtincc len .e iDDİıaü.tiııt d )Olda tebligat icra cdilmia'ir. Slr Kalpazan yobalan.ii Adapazarı 14 <A. A.> — Bugün Uıaabuldaa gelen Kavlini i Vuaal (aminde bir ¦ ¦ ;n-u' raeddt-yrlerl yaldttiay rp betlhlrllk alnaa becıcteıek burn aarroitarına ıu-rerken corrail methal halında y*-kaian mrı ve adliyeye -ı- . Bir hakkı huanr man atatıl Ankara 14 ( Idefonla) — Vcnl harca kanunu luıi.ıbiıı.ı mııbasv-bel kamlaynıtt.arı rrHlae, aralamış hakkı kaıîar >t-riimiyeccgi anlajaimiftır. Dahili): • ¦»alni. kaieriadcn ne joı ıiıınn icap elliğin. tormujtır. Ruslar Cinde taarruzageçtiler Berlin 14 JaA ) — Lokal ancayker gazetesine saz* gaydan gelen bir lelgrofta Rotlan n Mançuri hududunda Pograni* -kaya yakınında taarruıa geç • tikleri bildiriliyor. Rusya uzak şark ordusu teşkil etti Moskov H (A. A.) - Hu-r4i ni urak sark ur dutu tenkil edilerek kum and arı lığına sabık Ok rayna -¦!.. m intak »sı *ef muavini Bluecber tayin rdilmis-tir. Mnmaileylı. Har koftan u zak tanka hareket etmiş ti ı Rus hükümet! Cinle mûzakerat şayialarını tavzih ediyor (şangaysTk) c gönderdiği tntktup vc Sovyet ı.'i......... ¦ ülger r.olulanna cevap tırmnk im eıiiii-ı .--ıı hunua labrlri olarak yapılatalım blldtrmiatir. Suaiyan cevabında : Irtellnkol - laaala mhJıı-fcctesladcn haberdar olmadığını tc blııacnaleyh. tahri initaım bulunmıya.agını bildiıml* ve bir Knvvcı nUıncsıİHn'n Ç'"» namını Cumihıuırlyeie in Müsabakası Kupon numarası — I — Mal (arı miza umumi tarife talbih ediliyor Atina 14 (A. A.) — Yunan hükümeti bugünden ilibaren Türkiye ı-uvaredatına umumî Bir ıivM tarpitfosuıiun hazanı patladı Parla 14 [A. A] — Bir Yunan toapido mrhribinin Luıııı patlamıştır, çoğu ağır olarak 11 yarak Ingjl'.eıa Reni Koald.n emi re ¦.lecek Londra U (A.A) — La He-yeden bildirildiğine güre İti. i.--... en ziyada alâka-dar nin dört hü ctİD kan-'-rai.- net dinde ki muıanhaaları tahliye m Barutta rl. tçin M. tenderi ..-.-.a., [.tudugu otelde toplan mıstardır. Gazetelerin istihbaratına naı-ırı mü* baleme bİIha-ua tahliye keyfiyeti hakkında cereyan eylrnıû,-tir. Malûm olduğr Üzere İngi kendi rskerlcrînıo Noel yortetundaa evvel İdgiltereye avdet olduğunu güı«ıek istiyor 3inarnalevh. Iı.ı ..iti.i Ticaret odasında Rusyaya deri ihracı meselesi tetkik edildi ra Himaye ,-.ı. . . ı otll mm'rhj->ln nııiınho-e «Imajlir. Hamili H. B*ra» laıt-İ te grıek a; .'il.nl-" - illerinin o titretme gorej <t-'i .i lı-.Lı veıib*:?ıe mecbur IjIih-I Mithat Paşanın Son Seneleri — 55 — Mabeyn ile telgraf muhaberesi devam etti Hilmi Pasa. mabeyn h mababerede t jlvnduırtafi n terfi tep -şirini de aldıktan swa yav crtenıi ^911 aralı emir verdi: Emir çavuşunu gönderin kışlayı gittin derhal Kaymakam Rıza Bey aya getirsin. Sir dakika teçırse idam ederimi.. ladır. Bu no D kıt a a kuvvetile aynı zamanı .tini temin için M. Bı çare bulmağa muvaff ' acbafllîudc ki olunmaktadır. Bursa Fırka mü Burtı 14 (Hu. Mn. Eırka müfettişimiz Ad su Cetnal ey merkı fajşl-mistir. Bursada yağ Bursa 14 (lln- Mu. [a meb/ul yağmur Seherden geyen de re iDÎblİr. İstanbul muall Bursada Hilmi Paşa tclgıalhane denen MiİŞı;e bir odada bir batma uhabere makiııelcrüıf tıkırdı-ıp dur e: — i - .ı ı ¦ ' mabeyni hilma-¦ııdan simdi r.iri aonıynılardı. ta tJıun maluoı*tı ver* m Slı de, birlikte .-. d .-ı-1.Fil. sırdrki hususî şifreyle ol ima memnun olurum. Çünkü biaıat kargılarında uü alîuiılu bulu . IJuyurun efen-cim, dedi. Kûanü Bey vmdakl kâğıtlardan birine bîr nürü rak-I. . ı 11 ¦ yaıdı i Paşa ile AU Ueye ve kendisine ait .-. ı.ı.ı-l- m .i -,,.ı.- doğruya şifresin yarıyordu : 3S7-1472-642-36 Hilmi Paaa hazretleriyle bu gere: 173-95-66 da Kaymakam Rııa Bey kul la-rıua: 1961-3071 verileceğinden Ali Bey bendeleri ise 15-19-48-305 deruhte ettiğinde

n ve., ferman., fakat hayret. HûsnU Beyin sifrcâiui İtileni Pası kendi elleriyle (ekiyor du! Bir la-ı.ıf" ..i da r!ı.-'.i. yaveı**ne baıevlit. ijte böyle., di-ı. Bir a-ıkcr sıkıcıma kente i g r af mu ha be rsi ni idare ilmelidir Biz bu «an'ala da emek verdik. Uurur.uz klar iste velinimet efendi-'i . teşrif buyu rdular, itnü Be;<le yaverler yerlere lıbnaraktan temennayı basıcı Hilmi i'' -ı msaa üa-•Ui fe sına ı>ecirmls ı arıedelim f diye Hilmi Paaa Hüsnü Beyin yÜZÜ-nı bılıb. Hüsnü Bey: — Üç araba ;a-b yıkılır ı - efendim. Baatcn büyük btr arsada '•' ~\ çıkarı -lacsğı timali yoktur. Zatı devletiniıin tavsiyeleriyle (barîk) mes'eleşine girûtildi pasa hdirctl cri, dedi Hilmi Pasa sn tevabi çekti; — "Dakik p*/aıında İka kılınacak harik münasip bir arta İka kılınmak tarafı .-¦¦-...¦.!¦: u münasip gibi g6-ı .ı ı,„¦ ve l'n.ı halkı ile daîreı ı '. ainine scdakatlcri şüphesiz bulunan (apUyelerin bu münasebetle harik mahalline celpler i esbabı isbkmal kıtınauğı anlaşılmış olmakla icrayı icabına (AH i Bey bendeleri .-.ıiı..,ie kılınım; ve ba hapta ¦'¦¦¦.i i...., bulunulmuş olduğundan iabu wübar«k paıar-İrsi geresi saat allı raddelerinde yani maruzatı kemteran emden bir saat sonra Kaymakam ı'lir-ıı Bey maiyetindeki asakiri şahane ile hükümet konağı bilen uka r a Mithat Paşanın tahtı tevkife alınacağım anederim efendim..... Be) on saniye sonra makine yine kendiliğinden tıkırdamaya bağlamıştı. tstanbuldan cevap veril yordu : — Efendimir pek ziyade malızıu oldular Selamı şaha-nrİGrİni irzan buyuıuyorlar . H.ıan'i Beyi amlığa ve sizîn de bir derece terfilerioîıe iradei ¦ -i ¦ ı sadır olduğ'imu tephir ¦:" r.m Ka a Bzyi cclbediniz. izmit Itoman-r!.inlim ile Miralavİıja terfî edilH, ırlınna her zaman ı (¦ J ı ¦. u amadeyİr tabı hak velinimet ¦în ömürlerini müıti 'an buyursun u: — üfındinıir ManisAı U, ! ¦ ila MUcydL v ı .ı- mbH- atimarı bt t.—im. ht(ı»Unar> taktlaı ada.. ¦'.(._. ¦ ••* brtınnmı m ,•*.'•« al» a-yninA. 1.1ı ııbnlmı. daar — ra aH İham b.raOa bbrl ralda bir aal batan» tt — ¦• m r- .ıı. bit ala kaldı' Dnaıı Ittr M .Vana*» ka -aaa-rl dr b_.. a™ılı »i l-iı'.Vıılıı damının rn COk-I mbrl ı.nnıt kin Mı plin kili el—.al a* katardı Pltnri.n aanrn dnha ıvrlrr lanm. la asıl oıları bulmaktı . Hcvesalı nelsaniye İçin Huhtelis bir memur 5 seneye mahkûm Oldu Carsucapı malıya ubaiı :- -,ı:,.,-nn-m-ı Oul uncuca rmnda blia.TS kn-latu iJiülla euıen ir su ) lln ıtırmetın-Oekl mabeaı ınıloamamlı Zın.nuUoa ı-ı nekle ı-nmın "lan Kemaln.bak-kııusa odi lnae rayat Mümakvı ııl.n ila» hitam bulmuı i* dlıiı karar telbun edilmiştir. V karara ptre. mamamın 4110.74 ¦raııı-d (ırtmiı nebanıyml leU laıı-ll> ve tt* Ura aymo'indak) rrvbeıan nmmniinu ..-.ı -. ;ı o «tut m> ıl«e Jiııî.r. ova :er* tar ay asır tıantüıe, be* tene e mı'mı.ılj-rtian ntnhıumlraUDc ta bu kadar müddet mahcıjnyeu konanlje alurda balım-d p m: n Kir... aynen «110.7» turonun iki mı ah oturak Kemal Bfradldrn Ub-ıll fdibneılnc K;rar venını ttir. Şehitleri ziyaret ediniz ş-ı . ..ısifi. İmarcemıyeU urıimaın ııer arnr ¦.¦'..>-¦¦.. •>¦. tıyaroc iliyle tarUp edilen ' ane pek mDicrmmct bir turrıta icmaı kaKtUlaBrunuaUr. Bu sryaıml prk aüba .r/ii-ıdıri ıı i- -. hdyUk «a «Irrrltlı olan Rojıl Fsıı ¦ı". ı ı: .r ılj.ı-ı ;-..r Aan't İr rl Myarar. m dljar lıuauutta Becrn senelere ...... r-ı. dana iyi va daha ctalp pıogram tarup ı-dıldıaa ıjı-bı. berkaaın ısuranaune terkaUdr makat 00 İtina ıı'.ı iRraiı famı. Ib aftwm pcıacnuıo Bıınü *ıa', 16 d» Tophane nnumından kalkacak ve ı -:. KODU - j 1 - .ı. •: naat Tdr rtmlf ı" .r- .k-u ¦ (il-' -ı. Sulta di «marnında Tlllborltl h ..ı m.i.iliii.i E rr>acnxosıle mino-nılnde S"l-" - n , - ¦ ı. mtıt-

.maktadır. _ « . Ütftisadt melhB-rritfıa Fındık mabsulilmDz fındık ı-ıannu.Uaı ın. aaa "Ura arlr o-Inı bir hoalalık yCUnden bu ımr peK i..:..... İdrak >¦ ."••ıı- 10 bin lia tocıı bulan it tındık na tene GSM fona duamıiatıiı mmıın-I,. onıaluır; bu r-a aimdim tabminindeo ıbaratUr Bum' Surg l;.n 100 UlotU grcetı tene M tiklin ıoo alan tutuna mukabil «1 «un ¦ m ¦ . u. -.1 ilrıalr. Borsada vaziyat lıinı lıaıblru ıc aabaın ı rı ¦ --i. Biri.ır UraM mı» kuraa 10 paıada ıtıBml ve oUrcMo ™ra arıdan ııı-ıdr talep vaB cudhtundaıv lUktrlrrek İDİ* bujuk tur-aİn knıuıınıııtır. I ajan ısı onr-nu ınia-uj <• un tunrm ı.ı ^aıelrıı :nn har anal l-.-.-ı-i l.ı-ıı bi tanda ol« , ık ...i-.ı-u kkür ttındasnivG-t vca UnsAnlyctc «sn Ita&lzı klrnlor Oılafl-ntriO; ojtmfçtlr T lira mükâfat vereceğiz lira m D* atat (¦ suretle teni edıleccktu t — aManhahnmua kupon ıtHlımıt aarratlla Iştlrnk r.rfcar.le-n kura Hat -rd ıoo 50-2'j iir a variiacaKi, > — ladanlyt >n Inaanl-nbln an ı.ıı la hiımal ndnn Innanlara ray varmak auraMIn mUaabakami an Ifllrak adontaıdaı. BlrlncIllO' kaıanan madanlybl h.d.ı.unt ra, saran ı.nr.ın, ,,",„ aks n ra İla 2S0-100-75-50-25 Hm ¦•rllaccnllr. lalımla taran hdf İki btlyliK mUhftlalı. yunl lıı lirayı ı.ir :.m hüranablllmlnl .-eı.ıtnu Melun rî ata rCc-.'Zumaı aal aade ¦ va Sa-ıan Hacı er iırndl ı : r-.' Iılin Di um ¦ ıDıkl: tebıîk ederim saadetlü Hilmi Paşa hazretleri. — Arzı teşekkür ve ubudiy yet «derim «fendimiz.. Telgraf muhaberesi burada bilmişti. Hilmi Pas mı uı makineye doğru bir daba temenna elti . ğt görüldü. Hey gidi dünya.. Şu kulaklar (tcrtİ falan lakırdısını) duyunca iste İnaan bir b vesselam.. İM,1,1.1, , „ | akis i.. - ı rtanlar ı i.- 12 Ura «kotra, «r-lahTıs pera-ıj-n. i^amj. laktı ¦ J|fliltHİKAYELER Niçin cahil kaldım 1WVUKUAT M cerh vnk'Bları Bir hırsız ey sahibini bıçakla yaraladı Büyük pehlivan güreşi, kum banvolan, sünnet cemiyeti Posta ve T. T. başmüdürlüğünden «ki/ ımuJiim ol ma y ııı kadar lu. İstanbul umumi hapishane *C tevkifhanesinde mtvcut hastaların »i İVİn 31 Mayıs 930 tarihine kadar lütumu olan etin 8 afcus-ı 929 Uı)bine mOsadif perşembe gflnfl ikaleai mukarrer ik en ip lubur etmemesine mebni münakaşanın bir hafla daba İrinli trkarrOr eylemiş olmakla la bpleria yevmi ibale olan 22 agus ı 929 perşembe mfaâ. aaat 15 te defterdarlıkta müteşekkil mü kasa ve ihale komisyonuna müracaatlar, ye teminatı muvakkate ın yü» elli arkir. lirayı yevmi ihaleden bir gün evvel Defter-yalırmalan İlin olunur. ¦yık otmıya raut l yolculuğum mu 'aVior elimden Hn «mmodi DılaraG da birden bnf~.ui yapıyordu . Nıl.ı Bahri asblre vaııl ¦dam. şoyiB mı e maunu, bur kac a OV.', deneler lüstı 6ı.mı. o lad knldırmıyı t- Ftanem yalın biri bitmiyordum ¦atalarına doımj fcar Kindeydi. Tr mendUerlne. ol l htıntdigtm İçin ajKlbll* yaya aat Rüstemiye 15 Ağustos perşembe ^enuntehaioı

kvli.ui>!'. ..„...; bul pulada dol FUltri yumuk y İngiliz Hüseyin Rüs Haftalık İzmir |x Hüseyniye vapUx ağUStOS Cumar I- ı- H ul umumi hapiılıanc ve tevkifhaneainde mevrut haıtalanr isaa.il • .'•<* 31 mayii 930 larihine kadar lüıumu ulan inek sûlıyte kese yoğurdunun n aguttos 1li larihine müsadif perşe be a-ftnO ihaleni mukarrer ıkrn rubur eden taliplerin teklif eyledikleri fiilin ha ddi lâyık binaen manakasan-n bir hafta daha temdidi lekarrür eylemiş olmakla daha avokaa niylt itaya taliplerin yevmi .hal- olan 72-8-9?9 perşembe gdnfı aaat Uta Defterdarlıkt a eatrleştkkil ihale komisyonuna nlıın aatlaı ı vc teminatı muvakkate olan iki • ji üt lir ay r mı •haladan bir git rvvel Dalierakarlak .crncsaBe yab.mrlan İlaat ılaam ._ HaLırkoy Çini'-ııln Türk Anonim Şirk«-liıı<l> n : Şirketim.!* tVTckc yürek v'iei beş tahsil ed.lakı| oUa ıkıiKl tertip hissa testçileri bedelinden yüıd* yirati baştaı* daha talep ve davclilc altı yûı bin l sermayeden tahail edilmiş kıamıruaı dört yuı bin liraya iblâgıaa heyeti idarece karar varümi fta tarihi ilandan itibaren on beş Eün itinde mrıkür yllıde yirmi bejle mı |iıkelimiıin Bahti hamada kain aacrketi idare vtına-tine tediye ıdilmesl luıutmı hissedarlara ilân olunur. BAKİRKÖY ÇİMF.NTO TÜRK ANONİM ŞİHKETt Heyeti İdare rcİaİ 17 BaııdırmaBelediyesindcn ı - Beykoz maçı Büyük çardak pam Lapseki karası dttuilnde Çardak *a»b,..nılı M .(usıoı 919 arae başlayarak üç Cün hayvanat ve lıire mamlılurı vı ¦t* vcrrıl olmar. laata yedi gun devam cdeceklir ı Buyuk ra£b*.e nıar.ha n işbu pınar"" «(»¦• vdrcckKrin «I |trl lehtılcmmv tlıamış vc iştial, tdrak lûtcaran -iıodidt Belediye riyasetinden: Kandırma belediyesi inden Bmii fcıı;. roıs ııı. yi dly«l«ı verili, nl rmın.k..ii> ı iını .dlkcvim mhuriyet §g K i'L'L'". ..-i:"1'i»! istanbul muhasebei hususiye müdiri-yetinden: Seyrisefain TRİEZCH İKİNCİ PDSÎfiSI Yelkenci Vapurları İZMİR SÜR'AT POSTA İSME! l'AŞAl İS ağustos Fa/arl güntl tan Hat ¦¦ ¦ ( ı.ıı.ıl.1. İZMİKE ; tNADOLD "pazar [Limanda KartK^ıiı Fıslık Erik, Ayrı ı Kereste münakaşası: Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: .ekleri, ilaha tatla malûmat aimafc .¦•¦..ıı miirauaaılaıı ilan olunur. Mevlidi nebevi kıraetj Bugün Prevcıc mcb'unu ttbaU mtrhum Hamdl Beyin ruhuna r: imi cdilmtk (kindi namalini mOıcafcın a>a>olya cam» 'erilinde mtttlıll ntbcvl okullurula cağından livan >t thibbanın hatır bulunmaları rica olnnar. Merhnaıua refikası ve biraderleri ALEMDAR ZACtUfl VAPURLARI Millet f SATILIK DKNİZ MOTOHf Saatte 1ü mil safarinde arkadan (akma contoa motoru maun ıck-acsiylc »anlıktır. Muştala Samlı Bay* Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz 1ooo liralık

mükâfat Defterdarlık ilânları Beyoğlu mal müdürlüğünden: Cırca -oııvad* vc gar**** lalla mıfaMrlI ittihada talip mtııır etmeye Kc-r:-.-. nn-:(>i yirmi vedl parea ana ım»»ıedı> »*ıalli raubuaıa rdUmrl türeli h kanan İt MI audflunnia b lıkraıı am tariklndra lllbaıcı bir ay aaılıada paıarlıkla ulıl"-«tı İlan onmafc^iı. _ Yüksek mühendis mektebi müdürlü HAVACILIK -TEN ZENGİN IUK5 MECMUR l2k.ll Yüksek muallim mektebi müdürlüğünden ı/r p iver PARİS lif» SAATLAB1 I0LONYA SUVU 'EAU DE' COLOGNE «• II Bursa icra dairesinden: ¦a.....aa Doktor uiiihmi Mehmet Ali j HrImguklıiiju ve İdrar yollan ; baltalıkları mütchaat»ı £ Slrkaml tr-amvolt inv.ıki-ııf ; MİM mahalli Ho d ..aa..! Maarif Vekâletinen: Ziraat Bankası istanbul şubesinden: ununa medyun Sarat fi »•I lavıkurc dr «llb-k anaımda vc Bcıarlık atevkllnflt (ti. s aitten Ali Elendi utBJrer tarla uden takibi teatdiB m tılUntl ccaubrn Balat an Dola a koy yatlarilt makini ıkl dcatu n sıkılar ııion hra vcçıllftk nın* raailıl y-aan hıkı Elendi milim tJMU '«.bi ¦: ı, H Bu. El«n<» kana ı arka'.. . ı. ¦. ı kiadanya Barıa taatat. atiatnc manimi Hamiller yakt, ı 2 Ikl -- -. mhi'jrı Urla VI ııaım. «arara Nar/ı rleadı ve Ijb. etendi ve ftıloter nvarl, MUHASİP İSIENİVOR ......ı .i -. tıir ıtearadıaae ciddi ıı- ıiı m »a ala vakıl Mr muhaılp araynr. Talipler ehliyetname %u-reıleılal. manı mıktamıı ha clerlni ( A.H. ) romaılle - .. ı:hji 178 nancrnlu poıta kn-İMU hm- m göndermelidirler. H\I.İS\VV.M.IK~ Zeytin yağı ve ubtnu toptaa ve perakende gayet ebven lı-atla Galalbda Mehmet Ali Pa-ıa H anı derununda Saıaeritin Ueyîn 41 oum trolü dnpnıunda «atılma utarlar. Acele satılık t-kodar VaMel atik manMirmudı MÜZAYEDE İLE SATI» Ezine Belediye Reisliğinden: RuOrerhı ııuennın nia bejdııatMU m-fMnee T! TU Ura 41 İM an'Ue I batıran tV> »«binden Uiba flfllplerta Iırltâr. anlnafk tire» «arrie t-, .-.i..,-- 0aire4>ıriai' nuıracaat etmeler, ıa tbaleı Ealfet*al , ¦ -.!., -¦ ilan ı Ödemiş Beledi\ esinden: 1 — Allını* aaaa rnnddeile »vlur ¦Mctuikiy.'e- lavviaü umumi'*""" l« l*aVdit».i («em»/' ac ,a İstanbul Vilâyeti Evkal iJtı Mjacın. nanuı. ıwr-aka-i n». var. •a memulAU r Mü peren« k a»wl«r. teıluuE kul-a tabibi ır. İstanbul Tuz inhisarı baş Müdürlünden: 31 tenrmui parumLıı sim Emnivet Sandığın d amcanda vaah: Zıneartlkuru Han>ant ukatı

Miti**-Barsak 4<araci£er-İ<jrar yolu Taş - Kııın - kurtlar Hastalıkları it-in Tuzla içmeleri ve deniz bayoları KoprUdcn 7.05-7,55-9,55-13.5-15,15-16.10 arpasaya «iden vapurların İrenleri inen • balar a gidip gelirler. Doktorlar ve büfeler vardır. Hcrgü da Hayd SEYAHAT bulda I. t , da Sanaaar No 46. B "BULEKS„ (İstanbul ¦ Iı ¦ ı Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu. İstanbul. Sultan Hamam,Mesade. Han Flit ordusuna kaydolunuz Ankarada Zaf< SEYAHAT acantalıgına ımarada mü müracaat edinir. Telefon I itan bu) 21S7 ıddeıinde Zafer otelinde il tesekkil balı tasfiyede bulunan ANKARA MİLLÎ MENSUCAT T.ÎKK ANOMM ŞIK KETİ TjttnV'iVE M EMİ KI.i:Cl!NDAİN: 1— Ankarada San kışla civarında kâin 41254 nıelro murabbaı araıi dahilinde lam injası kârglr meatur yevmi) 150-200 metro kumaş imaline muktedir Ankara Milli Mensucat Türk Anonim »İrk e linin raüceddct son «itte m mensucat fabrikası bilûmum tesisatı, mcbani. aran ve müşt ylc birlikte bil -mftraycde satılıktır. 2— Fabrika araıî ve binalarına ve tesisata müteallik pl mürayede şartnamesi arîu edenlere bil ve derhal tasfiye memurluğu tarafınnan posta ile gönderileceği uîbî mufassal ha -Kal ta ver ilir. 3 — Fabrikanın bedeli muhammeni yü* elli bin itradır. Fiat haddi lâyıkta görülmediği takdirde iye memurluğu kat'I ihaleyi icra edip etmemekle muhtardır. 4 — Müzayede 29 ağustos 929 uerjemb* Ankarada Zafer caddesinde Zafer otclîudc .' numarad a Ankara milli menıucat Türk anonim siıkrti tasfiye memurluGu yazıhanesinde saat on büste alenî olalak İcra edilecektir. Posta İle gönderilecek teklif lerde saati merkürr kadar kab ul edilerek muhteviyatları naıan İtibare alınacaktır. Tı — Müıayedcye iştirak edecek olanlar evveliemirde mlliaycde Sûrlııanıeainİ aynen kabul vc b imra edrrek taafİye memurluğuna tevdi edecektir. 6 — Arzu edenler tasfiye memurluğuna müracaatla malûmat alacakları gibi fabrikayı da gczcbil rlcr. istanbul Posta ye telgraf baş uıü-iğünden: vt NtKAUAT HajıotoıaKioa* ; NORO-FpRTIH " HMimtZUKlAHl -.f-O" VK5aiK..YAHHİW«)B0ll « /..ISODO-GASTRİNİ ' \_ r'.iTİa'ır.ı'.A-f « rt&ifilıDI>* Encümeni claiınii vilâyetten: P.T.T. Levazım müdiriyetinden f HANIMLAR! N Bu ilan siri alâkadar ede l JAKOBÜS M Kuma? boyaaıru istimalini»-% de ipekli kumaşlarıma kay-P Dalmağa lüzum yoktur. Dr. CEMİL PAŞA - f>r. DJEMİL PACHA -Avrupadao geldi. Hasta-lanm Kadıkoyûndc Çift enamı U/da hanecin de kabul eder. fetefon 33 Erenköy DAKTİLO ŞUBESİ 3 ¦ ¦ oı -ı der» devresi için talebe kaydına bağlanmıştır. ¦¦¦ ADRES: DİVANYOLU Tlf. 20 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Nısanlajı; Halil Rifat Pa$a .,inağında (Leyli vc nlhurî | kısımlarına lakbc kayıl muamelesi, U ¦ saal °-lî ye kadar mektep dairesinde yapılmakladır I.1P SAATLAPi Nazarı dikkate

llcarclhaocmûdc rauıluhdcm ikan çıkarmağa mecbur ııldu£iımur VaNİ GRAMA TİKA STAVRO PARASKtAA crk .i,. \- ı .ı ı CArVERONUN ticarethanem ir İr- kafiyen biç bir alakaları oltuadı*.ıuı , . kr. I urumu mekni muhterem mOjıedlerimiıin malumu lmak Ürere İlan evleri* elendim. tStomgilo biraderler ticarethanesi Seyahatten avdet Bahc ek apışında tramvay caddesinde Jr. numarada di; labibl Mihraıı Kaıapyon Elendi Avrupa >->.'.!¦ m Hırı' avdcı cimladr. ıtrilerini e>ki*l gibi saai 9-12 ilk ll-l» de kabul cimtklcd lr. lif: M. Agâh 48 -V f-T ALTİNCİ SENE — N* 1B93 CUMA 16 Ağustos 1929 YUNUS NADİ İdarehanesi i Dûyumıuınumlye harsısında dair el mahsusa Telgraf ; İstanbul Cumhuriyet-Pusu kutusu : N* 246 Telefon: Cumhuriyet HfiK GÜN SABAHTAKİ ÇİKAR, SİYASİ TÜRK GAZETt^P 1 A II < > \ I. ş I l< A ı r I »ı\Potı Türkle İçli Seneliği 1400 Kr. 6 aylığı 750 Kr 3 ayliKi ] 400 Kr. Nüshası her verde 5 KURUŞTUR Hane Iclrı 1450 Kr." «W Kr. Son vaziyet karşısında Mübadele komisyonundan muahedelerin bize bahşettiği hakların istihsalini isteyeceğiz kuB.ıyomıarinM ¦nail yohmdı ftşrbbmata ktrır rer ılf Ut. Tovtlb «imiı Rayln bayana» Çanakkale şehitlerini ziyaret Reşitpaşa vapuru birçok ziyaretçileri hamilen dün akşam Çanakkaleye gitti Şehitlere hürmeti buldaa giden bîr heyet. Çanak kalenin kıaallıoda yalan ı kahramanların huturunda yalhalkını ^ daha Ondörl sene evvel ¦.¦¦ın m lorda Çelik vc ateş yağmurlarına çelikti sağlam, al eslen daha ku-ın göğüslerini aç ular. Onların m seli bu Çelik va aleş yağmurlarını bastırdı, düzmen alayları Türk sebillerinin kam içinde *• tanbul ve Türk i -ye kurtuldu. O günlerde bütün İstanbul, bütün memleket bir tek kalp ve bir t gö' halmda Çanakkaleye dikilmişti. Çanakkaleyİ Çelik bir kale ya pan hahramao şehitlerin butu-una giden heyet oolarm ruhuna , fatihalar ibda ederken bir de burada, uzakta bulunanlar da onların cevanmcrtUgin i, feragatini, fedakârlığını düşünerek^ hatıralarını hürmetle, şükran-İn, minnetle yadedelim Atlı OİOler. kudaî fedakâr-I iğin i' boşuna gitmemiştir . Sİain eJümünÜ.den kuvvet alan Türki rek kemikleriniri de sinesinde sak-Iıyacak ve »İrinle iftihar ederek hür ve müstakil yaşıyor. Gazi Hz. İsmet Pş. fa. yerli mallar sergisinde Başvekilimiz sergide teşhir edilen eserleri takdir etmişlerdir Ruslarla, Çinliler Arasında müsademeler Başladı "Sporu himaye T HarD başladı mı? etmeliyiz Çin - Rus kuvvetleri arasında hu -S dutta bir müsademe oldu! Harbinde bir çok tevkifat yapddı Reis uuhur Ilı. ı ¦-İki , şam !¦.....ı teşriflerin d Kılıç Ali B. in köşklerinde bira istirahat buyurmuşlar ve gec geç vakit Dolmabahçe tarayın

ıvdct . Gaıi Hı. „ aksa, ı k.ı.l ,1 Yeni müsabakamız Dün başladı 1000" lira Mükâfat veriyoruz Üçüncü sahi temizdeki kuponu kesip saklayınız.. Yeni müsabakama dünden itibaren baflamiftır. Musaba -kamum şekli bundan evvelki m üsa bak ata rda olduğu gibi d ir. 1 — Kuponları kesip takh 2 — Medeniyet ve insaniyete en çok hîunct etmiş ¦diğİmİ* tafsilâtı da saklryacakı Şimdilik bn kadar İr. hat kâfidir. Bir İki gfln soeam daha fazla taftillit vcrceftiz. Ismat Pş. Ha. at rol da Gultaateray lUctlndc nçılso yeril ıtvol rlyarcl cimlftlr. ııiı.ıi almışlar ve bir çok eşyanın acltsııüıt. gUttlIlglae alr lâkdt «¦adİ^ı^Irtu^ F.rlk Pertev ve orda mUfeltlşt FabrtıUo Pş. lar luncr Pş. Hı. nl vaalo , ii >-n kalımşlardır. ılyatıt tünek Dtcre Pendlgc (Mr.k hardarımL.al.ıûaanaar *** İSOICİ l'j Hr. oio Ankaraya bneoultrde aııltılırl ubaml defilldlr. Müsabakamız Medeniyet ve insaniyete en fazla kimler hizmet etmiştir ? Fakir bir mumcunun oğlu. ' kim derdi ki günün birinde elektriğin kaşifleri meya nına girecektir. 1706 da Bostonda doğmuş olan Franklin 1790 da PbUa -delpbie (Kiladolfiya» da öldü.10 yaşında abasının yanmda mamman, filoz ol bikmvUinas ve Mu, İnha matbaacı yamağı oldu. Bütün bof lamanlarını tahsile sarfe -diyordu. Bir müddet sonra Amvrikdd Ingİllcrcyc gelerek orada da tahsilini İkmâle ça -lifti. Amerikaya avdetinde bir mağa başladı. " Safdilin salnamesi .. i*mli bir de salname nefretti. Biraı sonra bir kulüp , bir kütüphane, bir haıtahane açtı. bu- de yangın sigorta kumHİlhassa elektrikle pek çok aeşgul oluyordu. 1747 de bir sene calışhktarj Güzellik Müsabakamız Filmin alınması 22 ağustos parşembe günü bitiyor, güzeller istical ediniz ukl ray sl«n gU*Usjf«saa Wr Sm* | alınma mDdâCti 22 a ı »(ttamlre murat »al ıdırık viuıi " eril Rırabtm i-'oragralbaac 1 Mal. mi .Maraşlı mikayı almışlardır. İllini TımSİ;; I aşağıya >¦ b Abıhayat' ın sonu 'Benim adım Prens Narayana Suprematidir. Sen de Kont Dimrtriyef değil misini. Geçmiş günle ri düşün!. Hindistanda büyük bir sarayda doğdun, sarı saçlı bir kadının kucağında büyüdün değ Şehir ve Memleket haberleri I-¦- . ....< adanı ıiiidu— rı, ı . . ¦¦:¦„-¦ ımı: ı.„, ı . -. . hre-maln i.-!-.. *ar:. an manı. »ın-tbklalı -oııii. hı-n-ılrı dn-HUrır' kn»bomn Şar* da ortay* toraktan »ma alnı - ¦ ¦tin *»'!-•• ¦¦ biı ». io.ii- bn pnmtua muhiti, uı, uiuidi nanmrlrrht-1-n »ı,ı..- ..ı.ı-l..OrH?a ı. itan da eıerrır'.. »ana etN l-iı.ıııı . lif ı ıcı au roiıım.r.l. — anraihdı'. Unlun m atlarl nadan ı.r-ı.- ..,,¦!<ilim. artık i7iıi-ıı ıjtrr anlıporıun!. bakarada kaıandıtım rui banda kalın» balhl nrlaılan aıktna utfdıti'-ı«i" bnna rantımaıantanjı. ruj» aortıannı' onan hin ilk tan ı.ı.ııi,., , ı.ııui.- ıa rk »ıııi.n -ı.ı,.,.1 poaıa brr kaaln .iıphr.ıııı benini m-ı»» ıııinml al.juarı banı potin n aoıııadn, kataman «ırat.l- l.,l.hâ(*ıt kinde cıkılmn btr

— 23 ¦lı ria karıl. mm al ı......um.... ¦ hhaıkjah aaaataaaal kııuı ıııoı ı.. r.--i,,., ... «at!* bir ıııklıu'mıl ¦ nkark bnir ıı amalar, mınaratrr. • brnlüt barak naavlı taunlar çırana aba. aadna fata" aaaa ta ara aharı. tamdı mı dı«ma»m* . lhr* kraadı bra alaa- krrtncaaar kak an İm bttr atar' bladlıtaada dafdakua "*ır> *••••< naad mıuı-uı bl* ımna da »unu? ıs a ni mn .ı ..... bu nn ,hnk bankın ıl.ı hııı.m İm-» mnnr MBaattia bira ıımdllık .»ini. .u kaüa -tlkl batırnlnıını. «.ı ,» nıiınııı»' i" •-........ı, mnbi'aan aatartatın blrtndr dncdtınaı^ S*»k bini daba «.i.,.."., mm» iadı ba taam. lar ula aaurtrtarvaaı»! aa tm mi?. o kad-aıa »hıaa .«ut.1 t^rabimil aaahrr da -..ir m UM, fdnaaman aaaa.* arar.»*, aktardı ¦t a namhı-I aa.-r etki atarar-anuı mm ta aal'. lata - kadın a*nın anmadın dtautrırıl n.n ıhl »lialn aranma, dalım 4aL|ın dinlimi, nalt adamın minini .i.., iı.ı. • bm i, ıı,li.iira.ui f im Muhtelis bir memur Hasta karısını ve çocuklarını kurtarmak için üıtilâs etmiş! Konservatuvar heyeti Halk türküleri toplaDeri [hracatı 25 ağustosa kadar icmal Pamuk amelesi grevinin ¦nailiz mak İÇİn AnadO- Eşyaya derilerin g iuya gitti ,tamamen ¦ ı.ammo b-nlınan o-.ı.ı in irrkıfıraıu-n-n *>» . .-ı_.. ¦mltn. »ünü luM-ınır. tadıı azı ıv -m.ı... »irilin birdenbire kınıtlul tutamadı, »t-rlndrn u .ı.ı. v-rirrir dutıırdnmhi- mal ba baldcn bookıamah ama afinindi i. fakat atı m? ı.ı. ımı.. aaa bar .»»•-mm db-mabamı-, aat» at — «tarata- udoaa- f-nbat farank— "akl batma bananan ^ aaaaam —'J. aat-diaanu andatl, aaaa anoniı hin» kıl rtpnııı bnkal abıaan, mira atmama» na olanak*- boana kir nar. vu ali t F..r«n:ı«,¦ adam onun bn imlimi)*-ıı,,.-.-!., ...... . laiklininim un rorbndt. ıiır. - dam» ıı........ini,., ¦mit — hcnltıı Bdmi lı-" Hnnııı t-ur.. mmahlau. ı »er rım barbmnnnll ¦¦•¦nn banaran mr adam «abı ilanın uta baaa ralaa harama» baraı «aba aaprnat».. makat .ır 1 c almı; hm bmnar aaaan*. mir a* a.nhl anman aaaaat motr •tmlırantlntamdap «tat bant btm.l ıjfca unüı hrliarm' brn ama aa ¦laalaaluatalı bnkraaniai btr fak «a ma-dıa knrlırmık lıtlTaram:. yalavam kanalı bana »mn-roı **-.k-•ln brnldi rani.rroıılm t "»da >ıtuıtektin! brn »ndrn brlll ı..-h btr ır ...i.annı dır. . hır,ınm "1- ' i-.ii.ir. Kadar Mt mın ItaU-aaimllııı k>rıı... anladı. Lbt~t.iiılı ndom brltî brlınlr ri"»nı-ntdl: — normı.r-M'i »*- d*dl. brn tana. ...... ıı. . libi. (analık rtmnk «ITttlnda drtmm brn l««ıin kendi ılw»yııiDi kn.babn.it. blrdlal muU alemlrı-m ciM mberialaila dolu... bir «ok -rn.lrt rntr-ıun ın acil alırundrn birinin <)ının-fla ••tulum'- ıinflıimıı ba nn»aoı

urdan .Mıi.ıî. fakat (bTle -¦ (- rı,ı ı -. bapar ıl. utak bil u.-ı ... jr i'.tııı'ii. ı.l -ı: flnd. bu illinin şamada «r^umeali! brklrmlTmaın- ¥al«ı» kmdlnl bu vr. İmalın İ^lnûo |»ja*rM«k*ln:.. O *¦ .11. -ı İli II- >¦¦¦:< — Mabadl «-ar — Takt ^«İ'Ihılır 3şi mde lraınva>+ann > ¦nTdnnuır. tanına l-ta m.tiinr.cn bn*'- Mt tavla.." anondea «*:iEck e U»ı-ı »i'aiaa. mn « mııvıkkoVbl.- ba'. b mtî£ Mahlut yi' iri »Nr.,ıl!. ¦ paa nmsauilııdm dala; rfl lalrı ly zır ,'-tua'r nrouıaıııı t bir «ıı* dana i--.: Iim.iiiııı: jeUmanU. I &okal Afrikayı geçen layyare Afrikada tehlikeli bir seyyaha, yapan Amerikalı şehrimizde Son vaziyet karş-smda sat aımak mn ut nukmı ur ua kaBM al"ı- rAtâniınmı. ......i..ı.ı,,,/ ı. ¦ rıbcn bîr buruk a» maranktlr. Illll tUrkTiIrıl 1'iıOotn.u lannmımıaa hiımri ıtUîl (im raatuılılndc trtbll -dılrn plikl.ır mı"..lıkh.-l ınuUU mllııtl .ı.ı kurmeıtl bırrr malnmr nlnyor.. 71ya B*j beynin trtkll ¦"¦ .,n ,n »¦.ıı-"., , ¦ . - ¦ ıı. ¦ ¦ İni..- ¦ ı.ı VİUAlV-la*tC Bu aydan itibaren Barem tatbik ediliyor ahkâmı Afrikayı B«can layynracl bl M ı.. .' . ,. . . 'I '.r. I. bir .... . a> ¦ ı : n, ... amil ainadı. han ka ı>.b İli Ut rUnfliB bul '.rlırmiı.. Ill '.I--ıjt.1İa 1 trlınrnl-ır.. uı tttdılı baaml bb tanaır' -ımı, — tın«ın «muaun -ı m.n.-n «ıımaMiı ar rrıııMI* Ibllr.ı rl ı.;.... tu -..ı.ı.; a— aaaankaaan maoı badnr vnaınU r—-ı», i.,....- arada b.ına. NrIK.-.ı lıbl.kılı ulan. ta ralc duı aa-vı: (ıi7or*Dii ıratn» .ıtını aana Um bir ranonat ..ın. mi. «aktan. >«,ı .11 i ıkına» v dc unun vıVıiattıı BHmıır UBıııın nıi[im radır .Mır. l„llara> — enk ~u,-baL bir rafa t.1,1it. nalı tenuı-larınaaUn. C-UrraV lıalaVlın. =ı.d.l-l u. Iınrt. eni UukcD kinde m.nail Linuârn ¦w ıı"ı™v aonkıan naımidau. lı... dini ın bulmalı Mia . ¦ d( ıu nadan. Bıı tit.ii" lullnıt- (okıurltı mnnınnlır. alma. haınhı mın Ut.iu.iad> bamak kauaıdum. I.t.l buruk bu <.n oum karada artaunu m ••hoı ı .¦ ı . .ı, ntr -.— aalıadr l"Um> alıııi>J<|U. AIU viudu bm m.İr. rat-KtlrB hu I |.. hiMnnlır imiu.-h .-ıi.",rı »rlm U/lıı-"rl.. ranl haliı>4. ... ,.,..„"^rd. lam,»balı ıı- tonuuımıa aak «ınnı kat. kal nuanıuıı. ta ânU unıı> ıa»n bıı ¦uaı lin-t.Ui-' ıı kr. atrıbnnın. ai'iur-ı.lı.. ur lanuı (dtn kumlan t. ¦clouaıl bir n*(ia olaa maktam mana ıltta bambıı PDumua. anahadrltna bu* tenin tuk*l u atl ara itlik nal nl ıttrmık, IMİÎHMi matılabtllrtl hb>m,*l* mır labmll r.lrüln kil btt kbllrl tak re. a. bi. kraaıaaan kaenmıt nUırnı. kaahiıaana brtda* ınmakt metal akadan, «a* aafwr beuıawiı* a*ar anı. babtı rnrttann .. takdiri kıymal bornlnyonu i-. ı. »'.... h. ukdtrl ı ¦ m- ¦ tomtıırnıurrma uf atı bakkaıdahl irtakbuslı(pkadaa av kahine daam*tlr kl:

.mbhtrrraı rrlill-ıı m. dit aaaa<ı>.ı.nh,»n tmttbtu e-ı*.-ı.ı. aan laırbbdad ıram ı armı ha fi nlam»w •aaal ıı lan ıbarrl atan rkkalarm «» nadan imli tıniiıi ıraı Br/'etı rtrıırr-iıjıuı: mamnlj «llabl , -> . .¦ „ -'ı . > .... ı'.ıı -ı... ocaısü. iidijd nılı u um .ıı mu - garbi ti-ftj» nakil kaıamııa Utmtlni lakin ımlc .i'ı - ¦¦¦•¦ıı Sı : Orairdr. rtbı Ampul fabrÜtanı Tokyoda bir Tıl, I, aer|ı>ı açılacak tkUEtt VekA>llrırV<ı. Tlı-jrel ICUdlriaeunr Relen bu emi ¦ a» Jabcaı Ua-Baa ¦e ıu-..u:... Hark u-jandiTalını tanıt-Diak leln (TOk da IJapor. - Tur* Crmtveli) namllr btr oeourrr letkıl t41lmMtır. -. -. ¦ ıin Tlırk ı r ¦ 1.1 te ı ... ı .. dUri irı.ı.r Kin Pî.-n.ı (Taltanulıanı) nun ı.lrn ... .ı.ı:- bir ¦¦: f. ı 1 ¦----1 »...tu. uarrn naran mm mı ma ba-u ı-rı-t «ylr btr tm*aaM a>bnamr-laı •¦ na. <a«a.. m mt-nana-ı a.,aııı-aa nammadan ambal haaatiTttıntlIlll I lanattam bnaatma bb Uıka'cıf umn4 praa adama tarpan IIP nttrbnra. ıbatlf r* baraıla aa arak aannnl »malı n pıtnm antııuaoa-lanvi- ai.ıııaraıjatûi M.muujanr, w<a>-¦nu.li atrartr. >a aaruı-n. . •jaaaaaaaa (ta naana namb aaiıı raiı baratıı ı . HablB laatıaU bat bal aaı.ı ¦¦ ııfcj alaeaatı. i' ...... -, r. OiBlUr' Vrkm ve ı Gavnmlibadiller topal İstanbul San'atlar Mektebinden bu sene 50 genç şahadetname aldı 1.1,11. l-'.lmıl Uitı-c-ı Vrlllrıınjı 3 taıibiı ıe BıNıutnMi oran01 ıı- m ura lı •mlm.ıu-lnır . I»* olunur ¦FhUparenirı inıUnaabl |*b-Bmuı n Laıinindr »bıda-. ] UuCunden beri ai'inndaima bbıja kcı.oinımiu• — —almı ¦>,- —.11 >•—¦».- IU.it- mi hııai(lınu ıcnfikr v< •hl.lt.m.kirdi.. lımmı ıir mama aaatr «lot ıninik bir mrhafr.1 mtul.n mnnıımo l.mmn atmıl luıııılaı. mııu-Uıı fmır ı. ı.ı.. .ı..... alnını ranuılı it inal rlmff* bral mı,bu. nıi. innırn .ımaı banı km.ıaı mtırmr. bonulıı hınk Saarara naeretlnı 'ipin be anaıni. vı..m». n*nın unta Ur i - > ¦ »mal . ı. ı... ... amarlkalı amU ba hrabatlnla «bibini tarduk. draı mı - ben buruk kir luar.l.n,.. maaara-lârn. iı...ı. ,.»>(. o-kiiiiii tm Jıi Rım bu ..-i .. tıtmln ı-aara ı. ... flr ı. . ırt na«t~u» blı raalliv mataratık iıt-ılv ¦rmbnlua nnıımlı lannaanun in -ııiil* bomnna marufa . .™nı-™. ı....... ıcaıliuı, bu linetle Uf itini Hurt kıratta lulnul ellim, »m-de brrnanh hır .. ¦ ,ı.. ?*nlım-> Orman tetkikatı atara »ırii.. aarkk blı ıw.r ««...... »¦"" baobaba 1 itlimin- ba naran ¦nur har banma» mmonk abanan, f ¦ ılrmlu banal bal m mkr mat taan iıiım-.....ı «irdir bkrharl -m »ıı. uldrn ¦¦ .... ı ı. .ii.. hapal alınandır, unlaı krmıldr (aılktr rr havalini lauıılnııııı. ırr arada... km bat ortnandanaı ı-ıttt ıra.- .* m.-. ..karan aranı. - »UI.

¦ıtı.ıi tapmak kam. - bniaaoıkaoam lUnl.tu hu anmm anamda ı.1 ¦ııkıbı ut.lııla «mu. ... ... ı.ı r»brrr..l,ılu,lrı, k«l -V||imı. b .ardır. r.ııruı. ululıııl n)..r.lı„. 1 nail,an Ma Mn ı».ıı . uran Ut.. ,ı.„.. ı-. ormamar ba rmoaa t^ttaanm. aaapaun - baka arma d ı draaırtafa > «pdauk bantodn- t* aval m avmu-uo ¦ir a hırolta* nt(t*ıal arnuntaım aukr-tllntrıl kabildir ?ına—baub ur.ıı.'m-dıtl ı.rnvanlar « rok ıraltalı ımı, . vardır hu bal. «bm ıı- . "llvoı lplı-ril«.» ormanların «•»Imı a»rr*«. ..lnatı.r cenap "->ba - adapamr. ı inamdı tap dam» mraaarvala km nakaarta nıkbla. -ıhı.ma ıvaa* wanwaa. banardır ba ravnp awt pr* «-».I pan» ba*amrır mamtaat etmlp »• phm «mı». pe it lııının urnunltrım hlrml.il. İla -in, «unlu •• m.ı.ı»..,... ora»¦lan da ın.n.ı™ rl.bnalı lalIHlı .— —..ı.: Ir.-ı'ır tmu mm ı ııaıı'ı ı ıılatınoıa mbotalm bmnaam irat»abam— ma. naahbarl ıı,...ı..h'hlır ı.orap ı.ı.ıt .,.„, mıtrduirn >nr. bokamrtl* mavna.**. labtnbnl 8.ırHI« mektrbiııl bn una alil elendi İkmal ı-tanM «t krirnürrine .ıı.ıil.iı iJh.del lml-ıır. Mrklrbln IcvUll leılrt-ntı lir bnkltl bt-rvr ... ..ıl ttıll . 11 vatlar» mrounlm m ıı-l ..İn! ı ıı. butondukl ¦ riıı daha itimaılı m ı.ı- .ıl.ı m, diba ¦¦>¦" ı ıl. ¦¦ -.ıranm>«ı timin DlmMerdır. ınururırlr^iı.ııifirnmııııı mn/»ı mr(rlnpir""" .o* ılıt,... ı var.neni v*m"b»r* ul¦ ..¦ ..-ı neıaml - i n- brlunlup ,1 r. ıı.l. I, ..ıll 1 r l ¦ r te ICKakMl f " kltlrr Unonde n..-'. kabın..ı«ıl ka»brtmektedlr. Baki .nıııtUn rnanlahlım-k. nıoatu -ıi"-'- .. ıl'lp nvokanrırk. ba mrklrplı-rln <otıltılın>tma tooır. .ık-ıin-. ıvi.i.l. ruhHrlı^în bel kemltl alan laHlmü umarlarını bu H.la.Urr.-.KIr. Şâkmnn Uı ıklır kl Mnarti Veklieıi ı.ı-jıi",-,- r«k . ı.ı inini,. .eriyor. ıvk »erırılr alaa bn alakarı Vekil Uryln .. ¦ ... nutkundan Üftcnmrkl ........ ¦¦¦ ı.Unhal Saıı'atiaı mrklrblıi' imli bir kadro İle çalınmak 'ınkinının trıllmr. -i mr»kdr nıtltrlcı h»«ı*lı*aeaMır. Karilerimize, muhtelit mubayaBİlarında leniri-İfltlan iBlİladelerlnl Ie-mln İçm (3ı hU(M*n ne diyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları güntl, llslelerimizdo münderiç beğendiğiniz Uç muht da ibraz ederseniz tenzilâta mazhar olursunuz. SON TELGRAFLAR nişanlı Cumhuriyet filo* <| . su İzmir sularında I I Iımir 15 ( LI 01' Uı-ııı füO Aı» — Bu*-' t kov t ellerinden mjrekkıp 'bih adalar nthiıit* seyyar uyyare karargâhları tesis feiilıyor Parisls komii nistler Köylü Amele Banka-sı hakkında takibat yanılmağa ba^iaudı Barem kanunu Memurlar 1 erMMM. ittkaren retmdat isllfaffs edecekler Ansura 16 IHu-Mu .) — HemorîrıincT ¦bilen tu." ;ıy -nnm ram ıMınıeü hafc-lada. raumrKT denir a İlmini ıılı. UkBm TnUl ıraiatı ImBatBu kankanın »• ıi' <« malilim ) bue-ı mitfaFa ce;tnraSi'e. hıibuitı nmır.mi tu mlîyoı.ı OaUi. Oulumıukudn. Zıaıen dee-

leiın ee-.nl»ll aleyhini» l->ıel ICrclbaU •""-p'ıı ) ' ¦!¦ ı ııırıhrakU olan an.ıka mbdON M. Maıant naunada ıl- ¦ ı' .1... l - .. ¦ : .11 .1 ¦ l'nrl* 15 (A. A.)— flihart kaylı ¦ ¦ - ı ı. j 1 yapan kumuni>l İş^l kuytu bankasının merkezin iyaı İcra edllmijtir. '.t)0 e yakın - ıl ¦ ¦ jiji va inlİıarnı monnıara çimektedir . Hiç bir f lir. ııglrdcn aonra da cı>aı ...!.'*'¦ Mineler oraıYağan yanğmurlar •.: • bir çok haşarat yaptı TrnbKC :t inA ı - 3co ironinde y:l.ı*neı drreK de (oımıl ">ızı evleri «n roa* mı Be dr bir naıo; yapmamıştır Inmn ve Sayvanca '.»ıa. Yıltmu- Ba <jım:i bir at.il aıtmn* Kilinde davam el-ı oıiı Kaırra ve Tlrdk Köylerinde !bu:ulc ce-irmıa. bbiüu *_.ıl,rtawı kınam haııı yapm—.lır ıl İpaş anın i ! s on Se neleri] bakaları Veremle mücadele Senede kir üra vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiychne aza oi'jnuzl bu GHıe eüıunnurrn Her rene bu (olarda '-:1ü cdeıce iıocu .'¦i-ı ¦ r.....¦ al-tlniı ileti ılın ıer:ır kalıl ııllKllcılı. jemtlreiııijiıl. kYaveı la e. turu kar v.v. Evet, sam iı — SS — Mithat Paşamı, tevkifinden bir kaç dakika evvel Kumandan Hilmi Paşa Rıza Beye emir veriyor: Şimdi redif la -burunu da alarak hükümet konağını racaksın. Bir dakika teantıur idamını mucip olur. Marş. marş... Saat ta bej buruk nlmuftu. | Yaver Hümü Sev Yalancı yunamın çıkarılmasına yarım saatlik kısa kal-mı;L. b-ı- ¦ oluyordu. Herhalde vakit pek dardı. Hemen Kaymakam Kıra Beyi [*| davet et mek, aekeri silâh bay etmesini rjar-trocktcB başka yapılacak şey '.ı •'¦ HİUai Pofu Yavprlerûve sea-lendi. ikisi Bell bîrden içeriye ¦ı ¦ ¦ - '¦"— . -r : ır ¦ LI v ¦ :: j i6fIcyiniz. bir dakika .; iiıkendilini idam ederim. Şimdi kışladan (Rıza ) Seyl alsın bana (eti nin. Uykuda ise derhal uyandırsın Sıt dc emirlerimi bekleyiniz. Dedi. Yaverler tekrar dtfaııya ko-i. Paşanın emir çavuau zaten di)arda bekliyordu:—Git kaymakam Kız Deyi al. getir. Bir dakika gecikmesin. Paıa karteller: bekliyorlar. Lıııiu. verdiler. Hibni Paşanın çanıpı acık ]£Ûı. okur yatar askerin bîri îdi. h'j a ::r.ı kuşanıp kıılava koıNe yapı haykırdı, bojmım: kaymakam pacaaımu haildi mî? Fakat kulun uı buyurdu junuı şckılıi.- bir iradei scoiye alma-dı cderıeu).. Kc yapacağımı bilmiyorum ercadirn ! onlar ^ene yaruştırırtarkcu Ö-biîr tarafla kumandan Hilmi baaanın canı Mkıluııjtı. Saat tıku ramanı gelip yanaşıyordu. Eğerin bca on deklka içinde anlaıanuılar-aa mahvolur giderlerdi : ~"- S<P asker drcîl milin be ü .-i -ı Te^« ¦ . ı-. I j Bel-di(ı> çında bnkı mınubokaları ;¦ ı.- . ¦ .ki Amaııir onx \ tampıyenu Kefil Bry karpyakanin e en marul ¦ .1 ¦ .r -ı .. ¦.-, .- .r. -,;ı r« wldı rnTani doviısKeKilr. Kemal B aert ynm. mk vurun, cesar bir flenciir " : -.r.;ı ı> i ı tı Baba ı.'.r .h:-: ı ¦ Kamal y»r,ıl[tından mııaabakanuı lanlanna kadar keadlalni İdar l Icin muvarlakiyat ıiıtmailar artar. Vedalla Manaar aruıoılaki matın da HJlaıl nlar.^ııı ıanwıbyur'i Sadal *rl vuran Mrtıbell bir ıcin '¦- r -¦ :if ıır çok ' w* uran ¦Mmakla Beratlar Borun Oyte (ecen hat-»ki oibt ce'jeeyl k i r- eevtreBuyeTefUr. Yalım Vrdıdm Ba teUı esnenen ijı.. .,¦ ¦ r -¦: »rtur...........E"»;w de ı .: c ' . ,:'^r.-.rda bir çok manUakaiar yaıBır DUbaa-ij A acı kıpı kuıubanun aaıalarlerl de nasıl iftaub I alı da

ıju Ol w*aMa oıkdını er FOMMhaı sn a» «-.ı... aa an >«aam l'ı rnl»l aevamiry,— arkkn ¦uı» aüdiren. m lıtuıBui kalabB kefN ktaı---.i.....U ma.ii.Ti •»alın mıı olan aii.. dka Ad nBBHdbı ^te-a. em n—B. iksiakal rmhun/, UT. lUCaıı -h. . .. ¦>!..¦ ..ıı Mr İr parlaI ıe vak Mirimi Bir mr* .aianurjr .-lf (-.•: U OıHU—ıaılnaııa t eyw—« BBkaaB BBSBBI « : hkaıa oyaı w»ı»n FnMbab-eı m *ı m '.r'ıann bir »ila [--BBâBaaM lom «akamı l»ı*ai m\mmm»\mmm$m namalat— e -mii laaar ajunan uuıuan k e-ı UKU «>r>Umrıl 1(1" Kflrlaa i.ııl -..i..- ¦ ...ıı ı R ^.nnU|l-r lüleye n.*ı-ı ıtılm analar: paaB aaHıBuı m»ı>" ¦• t m^or »¦mıaa aakkaüaaaaı ı<un ır M.-3iır ı^ui npdf ua*. -kıl laaul l>««. Ba ne aaUm' em ıra lan Maatm. ı galaıuBltr Vıpraevm.* mralar ıadtm.1-nnmval Ankara I» DBı Mku — Tınınım 'iı.ı.ı anai ııiamuHlr. m Bnnkau ea bildi iıiif* lallmainıımı illim İnliHb-cıaiaı Vadi Matta da tein lanMıaeM Ankara la (Mu un ) Binli}- bnîl •UMc leelı tlljeıı ınmurtnıa mılım •rablardt' Daıraj 11 ımsakaru M1 diktan çare: ıa «aaaa bbbjbB aaBfcıaaHaaaaı San a.-.. .r.„ , Aıalaıa II ll.Ufaala) — Trabıaa «ı» ıw li»-«n Bey b. ¦ . a Crial Leyt—»naaaarim ı nBal. laaadra a» IA.A.) _ BU.n.r İnanla ,'i.........».un Mr l-. ... mi", •/ yaaıada MmBanir Lort ııo.-n dldu Londra IS (A.A.) — Harbi u . muaıldr n.rlnkı hıprir urdamı lu-manrH".. ¦ . . ı . .., „ «tan c l Lael llorn.; don IBe'eiea vefnr e imi,dr. Avrupayı devrsdon tııyyj- -ul'.t Londra l> < A.A, ) — umu ln|l ıııualuf ıındaU Avrupa devrine uy Urak timi, mPâm İt Bajyarnlrn k iale Mı muınıaaal en*i b»dlfi,..ln.dlr. IH.MI Or »enrın IlıenaUı ucmujlur. rriedricbsbaıııı IS (A.A.) — "GraH Zrpplîn. balunu bunUu >nol darda Ha ses'* devri alem leyaha-(İne .- . ı.-. Zeppe linde 21} ynl-cüdan bafka 40 uvîa vc mühim miktardı hamule bulunmakladır. .-:Uıiı Intanbula a eli yor fını lî 'aa: - pim mun e •nsmır liulynıun ?erferuae de lem Jlfcal.r •»l.lırUİHi.aNı:«lnU(a>lnı nbala oawıe u ocu* ,ı—- ¦> ı-ı . ve bu.-liı:..ı mndeBerU. dene* (Irlı -ılilıma U «Mn Hnc mablrSlr BU rayyırrlf-m ııatle 31 BMtre meulr kiırdencı anyieıraır Cumfi Ih u rlVAt Kupon hemen kapıya kozmostu. Rıia Bey bir »ey löylenıedcn emir çavujunuıı ardına <ıüf-mDjtü. Üç be; dakika içinde kumandan iler. Hilmi paja telgrafhaneden kendi makamına gefmiflî. Kıla Beyi kartuuıua g6rünce: Gel oğlum ,!. Bıı gece Padişaha pek birviik bîr biımet ve fedakârlıkta bulunacaksın. S-?nİn maiyetinde ji: var? r— ll iki bin kadar etendı-

— Yok, öteki redif taburuna da tenin umriııc vereceğimi Üc bin olur.. aual ve şcylcı anlı -t(aaı: Paşanın ğlne akıl erdî-rardı? tını irde mı çıkacaktı C şuy mi ı ı in tahriri emir lâzım gelme/ ita haıretleri. lin askerle nene yapacağım? Bey. a. Paşayı iyice tanıyordu. Rm Bey mektepten ınUUıunt nllikle rıktığı aene ikinci orduya gitmek e almış orada ( Şumııu ) da bulunan birinci -iIjv taburun ddrdüncG büJû^b mı lirimi ııınJ'.'inc tayin ıJüm ıl O raman Mrtbat Paaa ( Taaa ) rattni idi Gallbada 128J-12M aradaB • daydı Kua Be* ( Gindr) fit-rcı] yedi anar ;ıarada burada ıl.ıia^ı. 1 vı:ııı da yUıbijı olmu»tu l'a*90 llrıhınde dc v>l koUJıkll Galataıaravrfa bulunan (tıbbiye) mektebini- memur « -dilmi|ti. llir amlık Karadag da lı ,ıl.......¦ . hatla ve balta, meşhur mr kâtibi avkrriyr narın l-'ı ıı-> ııı-ııi Paaanın lıımııtı ' 'ı m, •¦¦ ı , , Pasa Kn-radar kumandanı idi. Süleyman Paıa ( Kııa | Beyi tulmuf. kolağası e Binbaaııı l.ıılıır. ı:ı. an ( MugİB I I - 1 ı ¦ ru kumanılanlığına ırkıl yapmıftı. Kıra Bey HOmi i' ,¦ kararmada aallamyordu Mithat Piyanın tevk tîai alanca, iln ırae e-rvel Kagdada larûlen Paaap Ba»arlaeaamak aaneakta .Crrdl? 93 Kın h arbinde Prr» Beyi takdar ederek Kay makası yaptıran Süleyman Paşadan baskı» değildi. Aıljnı.a biUr na mihneller ifinda I Bagdarta ) sûrunAp duru • yordu H • ııiabaı'ı var • Mayü-srıbnr ı ..... ı ¦ - yiBUr^tı ,ı miktar» mnun Mr balda arnlmınio. ıin-. uKacıUanmaı 'oltgf va ikilerdir. Uı da : . - -ı ı ıpokbiaanram u — ıı rdetı At yaraları 'ııii u-.ı" ¦ " • ¦ Güzdük müsabakamız | slıın • •inliden ıubsb| bir an evvel matbaamua mUracaal eılr-ek illim ilin vesikalarını alMUıabakadn barnıımıı cBıcl-lı-rin aıaııdakl maddileri dibbaıl* okumalarını rîıa ederlı. 1 — MaaiBtlana bakım heyeti kaıuuaa ne vaat! tıkaıadanaı aynea HU (deetett2 — Ba W /jiei.ı lin (vvel reril .brahim Hey taralından B-ıimlcn alıaaenkhr. 3 — Hanımlar lerlı m-.ii m Baya Mimlerini alBuanak i,.a IdaııiHia ıı ».irat avdıacaaı ederek barır •nika almalıdırlar .* ( MAracaaı ı-ıKn cumadaa maada kadardır.) 4 ™ ellimin ıı. ı ı . ı. ıu urıı-ı.-- cumarıcal fBab baslaa-mıy olnp U aKuaıoa pıryemb* {Baa Ulam »alacak*». .....- 'i berııına çık-aıianı-ılalSI edecekler vana yerlerine dalı* az rey nlaa dıçer tanımlar k«nalmakatara şimdiden »itt iNbrlrcn vcva (ilahın nRozet gUnü 16 aCıiMH*. Türk Maarif Cemiye linin yevmi maniam ve rotet RİInBdDr. Tllık milini içinde eabll Mr ki,l bile kulasın a ua a çalışan bu temlyeıc yardım edinil. ı Camlyablnln roaot. lorlndoı alının. al HİKAYELER Süt nine Tren onr. trulden inilen kunuaıtaıı gılmUşl ¦ i-1. dıj jr ıratanda fii»n oibl Kıyanı «t, Son ««..-Mr (adın vaıdL.. bin ı biliri Yalan nı* «ta. »i ıı ¦ ¦ ¦ cumhurljfi ff VukUat m Yangnniar

¦İr «v yandı Fvvtlbl ¦•tesaaı II ıc. KaaanUda muhacir mahalle•Inda \ .1 !¦ ı ı si'-ın... bir yandıkla» acara »4a-dllrblmlitıur. Vaaıtıa, »olur Naeatl «(.adinin l6A)[uıtrrı I02'l« BhrSS w'*32 RESSAMLARI DAVET sss&n m^\mWm fmmWCa İti Bir.. ......<«. u baıUlı Uran din a>oıb Boıııta lOlSM « aciben, aoııa'a renınnda 10)61* • »»dar Itrefmai ab«un Ilı Ddjunj m rvthhıac mis la acaanj »a WH la libannıgtır. aku> ıw atb »uru llr'imı m-Halasa Mrallllr. Yarın Bor» tatil KUfl rl-.ım.Ttl Bıyı.mı ııı laumdjtatl ¦araalırd* yann («U olumklır. n»n ıı. , . 111 tu ı allında tı.ı>a çalışa lrı< db. BUIHı atruı Uarel: par.lolon ır Mr «ılı la m OtardıtN Hiaam alluM btr ktrrB <« baalaı* -aaaar dlUaır rarcror Ha» tak araktı Oba ei - a» im Mı alra yi yır.ıır.i|a bn'laaııı*.ı I atıalıa bıUı bıhal kok-, rajoıHu llrndı clfeklr rr utnon ıınUıı aakıı aaktrll. krokin va ıırt ıı plyor va bunlar baavn fjkı bol «tşeuı ba«n*uıd«ıı aaaı nal rut-atrlanpa k*n,.yıırd. ılıtman kadın aıada - lada şosu-rlnl Baptycr aonrı Mıdanbırr aranarak fflı Itrinin Otarda Kay cl yaka-artarda atmadı nobat (Hm uıarr pnda tt-saaat- s«ki *>• •*»-¦ M»ub|ıı«i.ı. m ama rap a.n fSM abta-kle Byert. Trttı İrtrıık btr lılaıycdan kallra-tan mua abanan lomi badın w»muu İl] ut OıUI tıkan ııic yobi Topancde LUk citer caddesinde Knlkaadcltnll Celalin baht teinde oıurmakla olan Sab ri vt AH met-iıui bir sebeple kav a£ır surene yaralamıştır. Carih yakalanmıştır. Mtcrub Sen (or) hatıanttlıte yaımlınışiır. CM.J.mrü. [ KadıkOyündn bir tıadlaa Dan t' dıkOyoade Mu oein o babvetlne, (^:3}Ssf-..« I t ıccavDr elmiyilr. Mth> i Ddamlaıı elektrikleri ıltr, masaları devirmişim beyi ıl ut nı Ünle er lynkolanmiflardır. DandııriGilık asını aşırmışlar da çutur banda olurun İmdi ODn nece rleyurır-eo tıaoııe İki şahın çık-Kılık eortıilc MH) lira Bursalı ıkulaaauşıır. Kadın ı. — tllı Pttmont In ır.u • - Hayır. Aıtı demir. I — Ben de ı .. Komşu İdiler.. Butlat i»!- Utun urun mtmle. ¦kar;;, ¦ ı n.".ı ¦ :¦ Batın bu r—ı:., ı de ahbabı tu üUmler laydılar. Sor abyltdiler.. Ultman ksdjı evli im corutu varmıt. Falaı M bir aile neıdinde tulr.ı.ı dan. <orut!tnm ba «ar akır.ı,. sucd: dt ot*yi Oenc adam İse u arı tada bir (ot inam* yapı ta ıntın «Iıı Is b'ooıae, Heyecanlı t>'r laklp Hfıt ol. >r. ııı -ın.'.. - •.. m .. ı . Bcflkıaşta Irmvay caddc^lodc herheal mrraka dUfUren bir rakip hadisesi olmuş 7-8 polis elinde tabanca İle kaçmakta nlao bir adamı kuvaiamışiar ve yakala- I onslardır. Kaı Tak.aıı |_Ardtı \K.tt—m I l'karct ve Zahire Kors^İ Duoba Zatılre Vasaültrt

Bıı£day TlDIlU 5mw tkllrı FUı. Blrlo.1 Vuıuîil Aı jart pasar fkaC w|bı Türkiye 1^ Bankası .¦^r.î-^-. .^-.ISlr!»* Leylî vc nehari ' Ka vc erkek Divanyolu: Çifte Saraybu TEYZlATl LİSESİ ^jits f*İ u'k" cfl"mi» û"»t' »haalf. Kayıt vt kabul »"d ,f"rUtt "I paraHnl tB.Undtn lllbartn batlanmışor. VlUracaat .amaal.ri tumari.ıi. p.,.,,^ ««.»bt allnltrl aaaı LBLsssbasaa ' ' IUd" 17 >e *"•'«'"• .r.rr—rrrii:3Ta» T,ıeion: Uı. im. m Bandırma belediyesinden e Ihtiesl miiracaBandırmaBelediyesinden l--mtı hşı ııaddcsIndc inşa olunacak piyade beı&nlart ipn liUuma elan t36"2 biri» çimcnionun asine gdra M glla miiJdetlc aleni münakaşaya v«tdilmî(ür. »7 tj»ıı-ıo5 9?9 «alı j. no tul 16 icra edileceğinden talip olanların handı-ma belerü. ?e daüeanc milncaaüun Din olunur._ Havran Belediye Rivasciindeu; laiaabul Hayvan ı . Ki-fl-UB tılrl satışlar natyab tut "(lık 5*1 'halı edilmek ünün kapalı tart lltvrsn lonbı» alektrlk trdıatı Ttdldlnc dair vaki miirtcaıtla ırmmurdan itibaren kıık «tM rlcrlnde de ahiren bazı laıllltt ya-"lyctten haberdar rılünuş vc t-ıet İrsal kılı r. m nur. d l nr mlludll perKmbe fUnO mit ¦¦¦¦BİR MUHASİP ARANIYOR* & Taşrarfa çnhsagak Uaırt Praaıııcaya va malt mubaıebavb hak¦ küt vakit bir gence İhtiyaç, vardır. Talip olanların Mcrbca ¦ •>«>*> Hanında Balya Kardaydın şirk t Una m Oraca, darı d>*)d> sı ılım <J ¦ ¦¦ Encümen Inbnd şahiryıo akakııblr« atuhiaıl ıtkıtB Mn bUo vt aan'ttltr makUblat mu'ttıt ku« bir kilo a kapılı tarf utuble lara kıuaaa raboakaıı ı ) ntıiraUBde lıaıma talip tukur ttıatuıcMoe binaen mSddeUaıo ıı tKuslos n3 lahbiaa mıltadll pasar sjUaU sın on atra ktdar Um dit aduırdanai - i Itl.lıl re Itmuıal meltuplaruıı vakb muayytae ktdır tneavun» Vilt/ete tevol tylemeltri. tl ¦ .'.'.ı Seyrîsefain Mrrkc/ ıcrnıaıt fîo'ıu Epöî r-d. i;.t .r> 9.162, $ube atı ulun; Mahmudiye ham ılunda hunimi 974(1. Antalya (ANAFARTA) tapurj l8ı|u*-n( parar 10 da Cslıu ritminin Un hareketle lımir (İÛlluk Bodura. Kadı ıı Fethiye Finike Afi-dünbşte ikie DalUlyaya ı mızkür isi yan Marm tltleıle ıü Sakil CcUboluyı -0' paıart Yelkenci Vapurları |İ2MIR SÜR'AT POSTAşSkJ iSMET PAŞA^ vapuru İ 8 jiÇli-ios l'a/aq günii lam saat 13 «Galata : , 'ZMiKi: edecektir. KARA DF.NİZ POSTAa harcın

ANADOU EL PAZAR UM İLİ lül gari eo(iun4m. Ol IclAkstı Haftalık izmir postası Hüseyniye Vapuru 18 ağustos MİMAR ZADELER VrMLUfl İtri, lokl Ktrıccnu pctı Mîllet Pazar **** EyUH ü'l-.-rUi. uül>ı„.nr-n US ı> « .-mL . Mrtdm aan mu.>,-... ı,,. S-a-aM unrı •¦n- '. . ı.. ı..,.. . ¦ . . . .¦rrr müddcLe bilmii'aycJe kira ya veılkkchir. Kat'İ llıaletl 9b ajustos 9*9 Tarihinde İcra kılını-.ıı-.-..- uliplerin o gün taaı 10 da levazım mUdlIrlUtUnr oıjracıttlan MEVLCT KIRAATİ NAlM VAPURLARI izmir Postası Ücrl, Ibks >e muntaram olod ADNAN 10İnci pazartesi Kaıalnlı ibrahim Pılı rubaaa lUıafrn harami tanımdan yarınki oaiDıı-i'-.ı ftad 0(1 r namaamı mulaabıp Şahııdr oaadl ut• Batlı 1 Efrndlra m-n4du arkrrl kırui «Ul. rHtet&ü'. Gılii IrtaırJt l.-- m...., Fın,« huunıla 12 numaııda Umumi ıtc.ta-b|ını marıcıat Tmtfaa Bc,ı>jflo I04t Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz looo liralık mlW.lf.ii vereceği): I efpr katkın re otlun bıea* İStlmtl edencni? kçadıpûj ıraj «mfrktc Uç bıtonitkııhıaıuar-jz kıl E Gulette Emvali metruke ilândın SATİLİK [JİLET1 aataı (oeaUyonmu umu -malar.. — ferktnt ¦ ıcakr . j-.- i-. tMaya-yıt&dajı; . ıııı.l .1 tKIf raHnce rynımae-* auıurat t Haratı kaput- eni ganine, monaksaya kenjîlılV.I r R ejttl 9ft 31 Ih*.)' i»...' jünfı HiBinı ma hıüfiatoaUı. Tt:, . uUarau Uıcre Uıe>ı iTiUnyH&ı.Jı^vıni^aıobıı it&uc-ciır.r Enim* I 8rnıi~ ınlamaı AM* M -ı Botrri» ı re 2:WıB£p »m . «aaı İd ae ısnır cdluacıt MrUılUı atanUniı MBartr t re kbral--ijr.il! 11 mûısrasHan O-l- ratıılllm aıeatrD. -Ar.ka.aao Oan Orta Muallim n*fc-' m*m*m mam» Mttao ¦ ı ¦ RUırvr- raukIMIr Mr len cıc, I..H- mr muavnıa ntq<cc vaıtnr. »*r UU uacir« «u-.ıi ia .k VI j.. 0..-.L. ii l>'ı merna ,*» r.r.ıv.r ÎS Ela, -arı* fen i; m mı olup mora imu atarak; Maarıl fcaı muallim matcıaM rauour İlan r.. BELEDİYELERİMİZE MAZBATA \ Bavranıir Kazası meclisi bcleılisi

numara 124 Avusturyanın ROSENBAVER itfaiye fabrikaları Is-lanhııkla Türkiye umumî vekâletinden belediyom zce mubayaa edilen motopomp ve arazöz alâtı kazamızda şimdiye kadar iki defa yangında muvaff akiyet ve hayretefza iş yapmış ve daha türkeesi çok büyük ve parlak bir kuvvet ve muvaffakiye le yancını durdur-H muş ve harice sirayetine meydan vermemiştir. İşbu alâtla bir ve iki yangı yanmağa mahkûm haneleri kurtarmakla bir sene içinde kendi sermayesini kurtarmış ve cidden çok iyi iş görmüştür. İşbu vaziyetin ve motorun hiç olmazsa böyle Bayramiç emsali belediyelerce mubayaası cidden şa anı arzudur. Biz bunu bir menfaat veya reklâm mukabili değil memlekete yaptığı iyiliği metelm kle Türk vatandaş belediyecilere bir hakikati arzediyoruz. Ve umum vekilden bu husus un belediyelere (amimî arzuslyle İşbu takdirname mazbatamızın tanzimine karar verildi. 21 -7 929 Aza Aza Aza Aza M. SADIK A. CEVDE HÜSEYİN EYÜP BELEDİYELERİ AYNI MEALDE TEŞEKKÜRNAMELER GÖNDERMEKTEDİRLER ROSENBAVER İTPAİYYE FABRİKALARI TÜRKİYE VEKİLİ UMUMİSİ Beledive reisi RÜŞTÜ PEK (OK ANADt .¦>'r. MÜHENDİS HALIT SALİH AGAZA: GALATA VOYVODA CADDESİ NUMARA 15 MEKTUP ADRESİ: GALATA POSTA KUTUSU 482 İzmir Emlâki milliye müdürlüğünden: BarnJU «u> ınaatau-iiı: ı... , ad - uttun, «tofcm bıcııu» ınarciMaunda NttBkCak Bil tutak muntrni ebelin canan vatımı aran ai. ı mam kristal camlan re tnettol ¦¦¦ I ı l.-ı "...rı.PJUUvra İtodar. katip .ıı. ı-.ı r . ,-n>ıur vır. DUnnOr aalı saat onda mthaDi rn* IsKalı tVent rtmaln! ilin ayyar vapurları AYV.UJK - 17Kİ1tt POSTASI tayyar VAPURU lo A^iisiı» Pazar *Ut t kMatelk v«ı mrüimn rtc Ccliboiü. Çınak ylci nnkıylc Ayvalık DikkaL (£drooit)r Tok *r yolca İyi cuddtt. Kıl ıaeıW mutaca Pazartesi gün lat eder. *3 Kn-jivır.ıı Alaylıey 31 33 dttrjt «4 CtcO'l $4 Kır •¦yakı dnrırma Ib a Rahmi Bı» -olalı nî, fert*» n odı fui*l tUHço .italik, mmİmikti i 8 sene ık k., rot :'l!T.ITiC"ıL Vlulıiıj/H •Ankara Hukuk Mektebinin kayıt ve kabul şartları' Ankara Hukuk Mektebi Müdürlüsünden: BAYRON-MAHyilA-CKbPRI-S fc4TA*iOUL -PrRE - MA R SİLİ A Taahhütname ve kefaletname sureti Büyük Tayyare Piyangosu YEDİNCİ TERTİP 2. ıncı keşide: 11 Eylüldedir Büyük İkramiye: 30,000 Liradır Ayrıca t 18000 15000 12000 lüOOO liralık ikramiye ve lOOOO liralık bir mUkâlat. Bu keşidede cetn'an 3.900 mimara kazanacaktır. Bursa icra dairesinden: ¦ana baı tıılııaı uUftm BaM (iiafi amaurraı U Bua MaaBBata *aa» kaaaa atana karlın bmiU>« #a uMu •» amıaıau ar4M tkla larkıa AH Elaam, tıarbaa * Banal aataraı kulan ıMıMn aakkM aanaaa MO jî eananaa Haltı va Deiaa kflr vollaanr n.M-l mı Hanlın ariMan lırl.ı lOou lira cecltllık ara caalM Tttarl Nafet Bira* aaMrea .ııi-n aaafM ycaıiDl Al (iradı mUlıcı »-¦:•• p. ra Baa Elcno

<arl arkaaı Ak Ettaal laılııı craabru larlk Ur auhM IIP IMrrM »ı ,1ı c.ı «L aı. —Haraala ama ra aMaatıtaaMr tart*» ranu-Mılrr MafcajaatM ¦—ibw*\ ırmıira (arat ka»- rt Ilıı nü—I Baamlrr , k Ha aaaaaat m tm •«. ııaaı ¦Mutan aarM ı aaa la», aia a* aaaa * ar aaaa ata* aMatamaa ,...i( daıya Bana »aaaaı. |ar»MBk>-aılıi<r kam »araka larak, ııııln »aıBlıt kwj arı.-ı.ı Ilr aıakhıl la l*M İta Brı.a, lira vr karir.ain kayl dıU »r-kllarlr (attaa Mudanra B-raa foaaau tfaıbr a lİaırDillirr kaili. ılaıalra çtt* Hiy aıantlar naaaaıl Haauılar M craubra larik ılr raahml aaaaı anataı 1 lal «M aıikaarı fcaraı M arkaaa lira kıraatMa* m W» »arkaa r.«-,ı araaM, tart aMal -a aafcaH laM. aaiflaraa kaarıal imi, »falıa RaW aaaaaı *t kWaW uakM. caau»«a B.IM tay taatlUıl ak bmBM t wn tMm aamaban av « m Um kı>*ırlt*d> Urla ,* ankaHakla. (arkam Banı Ha«M* a »aacal, tarta* Maalavra Bia.a.lır-ı halU. alaıalra tariki. ıı—İta Balal otaılN İla mı*lal i an l«H» 17 na yarli Ira llrçn kafeini drmrtlı- murat racrlcMr l<r«au M R.<* rlaaai ır \hnt r lıaılllar nuDIra taalaıı uarhan karakol rr Mudaara amuta, nmaVa nıi .Itadi ı..k(aaı. eaaubaa abi rlradl larlau Ilr nuklal Uıkaaal 4|W kar tatartl IK 3*1 "ra» fcq arı ir rİMttiar ı.uaa atoada tarfeaa Iaa*. ıark*a Baru ltaaa«ra »aaaaa. 11 I ¦ U,m*~ araaM Hr aılktal «a Bt fta »¦a arla 1 aaa kka tasfta ara. W »arka ıfeaiı iarkaa «arkası !«¦»• tfradk r-.a-ı Hlaa .ıra*, tkaa t arHrn kafi Ha Battal I bir dul.... 1 kar caMt MkkHkıı lart* t aHı liri, Haıarlık aha mrt kaadu »itan Uaflaarı radural f.rft.a tkataaaTlaı. fHaatn Bakrl «ay. craatıa tattı Ilr nı*hi»ı r taataı ¦ IM »«M 7 y. - Rra. rr ylat tarlycdr kanıaaaa* 1n-1.nl 1 alllt kly dlH larlnı H I Mı «otta tlllır nrm I A kl n aaMMk akrattmH tırtaa ptııaatlır kanı. |arkaç Mal tay aruataı. t atM taat aamri tank. ıı—taa Hatır Mytt akttaM I anar aVatfaa I Hf ¦aaat aMian tarta M aau «M kVı at Bıktaa*a| ¦rıktulı aartaa mtşM, ftrtaa BalM kahat — ««.aa auta. tunum alaıaaHkar. naa Ha mj ı.l.ı' l«l IK.vBı allımı Mr dltaHaa I Bç r.r.» ıa*lan tarla 1 Uffl Bla nt,kı lira ta Crrktıll aktı Miada aartaa HUubJÜ anaa. (arBtD »|ık Kaıaa Uttaa, flaklra 1,ıb- rlrafll. ıltlkf r.lrkt* Hll vt lınnn rr OlBUB OkBaa tt tttkt prbHvaa <t Cemal larlalktı Ut aataart II dAakıa Urla W atımı Bra aora korada (aıkaa tutu E lradL farkaa at EIM4L fakıa maVtr. raaataa takat yata Ut aıkaıt II aaktr aaaaa adatan karla U ttl ta> ara rc tat» M—Ha aartaa Mat* B.a*- (İM A* BtaML ktaatıa Naatar aatn ttaa kaa a«aItrtt kaatr yola il* aktaki 1 I arttı «*aaa Mlaıt tartı a» «art ark »a Ham karada aarkan Nah ltadi. |irt*a Ntkı etradı »aalaa Nlltlcr artrl. attatta ımltlaıık ta hrr >»hı Ur nahaM • tatl miktar ı larla M kırt Hra rrat horı tnıa ou-ıkiıaılr ¦ . ...ı NaM Haadl. tarbaa tarik rt am. nttrri. taaaktu Nak* Rlaadl laUraı ttrlaalr a.kOnl t alı. dBaam aılBlan ¦ ulaı Hta laM ka ili maa. rakakta Mm ı» rta ataaa dfiatn adtun tarhı M arar aaaa Ziraat ttaakaa atdtaar krfeaarar ryttaaa Ha da da> kırat aHJraaayafat aaaaa eta adUtamV İcbar ¦laaratı t alaam la I ataataa Wt umaadaa Mtatar aabn t*» I amıavrıttra knaataı arıknr runall nyrl otakalaya Urı kamltM HaMI karaya nlraaaallan İlanı otaaar Ödemiş Belediyesinden Pırllbnlll.lı irkliri» ıllıarl K'i i ıa tarrî n kuanl yatını htiı ¦¦'»] ıet(i olan DıOmkl lı-ıîılt ı» îajaalıal kanunun. l-fılaH ......'.....' attıahl Imlandulhma uaac ia ı . . f¦¦.m.j«-m ma'cuarAır. ınl İnfaaUnj ajuu rafakııiuJc itıaai iki an rJaLnriK ı.tılı» t*lNa«İBHt braVH M vOl 11 ıa Irmnıal krl-l't maklııbııaa luıııî* bdediynûada MM «« .nukamkâ ıninşaai ilâmı •»TORYUM MCDÜRLÜCÜNDEN: ;da ValdcbaCıado l*rcıamoryunı esas Blntm catru-ı ... >¦ >c -..-.".h.1H-İ ınucIMflcc iadll vt bir ,<>:ı «ua re badMatanıa Inıall kapalı zari u*uli>l*. ılduu» halda Udlbi lııkıır clmıdlıil illnn aaat I5(c ııaiarlık turtılla ıhalttl matarn.-l>:ıı.'ı:- :ti.ıi.ll.ıı! Kınlıııl Hm rındıklıdo Gtlrel «an-allcr parn veya Itonka meluopla ....!...¦ yuntnda yokack «akluplcr muhaıipUgiadc "illıc-rkkll komUyOKH yevmi ıncrkOrda m uayyen 'oaltc müracaat cjltlntlarl ¦UHilndc Iclklkaı kraaı Itfade ncrfUn mlle«*cacyc milra

c I kalk etti ilin ulunur 90 9040 7299 54 I DOKTORLARINIZA « BİOLACTYL j t Mide rc barıaldardaki (iham- H | müı ve teteoamumu temizler JJ j İSHALLERİ vc SANCILARI fi im.MZvac'- defeder riS»v»-sa«U BEt-SOĞUKLUĞU Frengi vc ademi iktidar Doklor SITKI NKt'll' Pan. (SUN LUI) vc (NEXKER Sanycrde hamam tokasında Bahçe mahalli İle buyllk dilbkfln. ve nuııı dükkanın anaları. Sarıyer dr dtrtboyu ISI vt 149 KAprbbauoda Valdc hanı lımında kapı mahalli. Perltvolyal halada ı Zafıjeiı ii ı li.i ı,¦ -ı ıılmı-lar va hali nekahetin lıu-, ' huıadariAraeno-feratos) ...r-lı ul ' vt * ı'ı İt ¦ kavrat! »derler MARSH A \ yüksek ticaret mektebi -.a BEŞİKTAŞ DİKİŞ YURDU Itlr ttnede mutaddak diploma verilir. Hlcki vc nakit mektebidir. Talebe kaydına haçt andı. Dertler eylül birde ballar. Akaretler: ı.ı No. itvyatlunda Peyi" kadar ı.i»jı lıiı -. \r vı-u- . .-ı ı sarfımı. Hayuğlu iX1Jbn.11 -.u.i: buk mabkrm«uıe mUrtraallatı l mu lUn -.1 ı. ¦¦¦ w Daha ağır yükler için vücuda getirilen bu kamyonlar aynı zamanda daha süratlidirler. I ¦¦¦¦¦¦¦ LEYLÎ VE NEHARÎ ¦¦¦¦¦¦ î 5* TURAN ORTA MEKTEBİ A^İ,aU * ADRES; İSTANBI'I AKSARA V HASEKİ CAUÜESİ, ıı ı Işı , a a**•*•****»*» a •«¦•*¦*¦<>*¦«¦*¦*¦*¦*<» SEVROLt KA MYÖNÜ Ftvtolâdt 6lı ıkiı Ortt '....¦¦ıı. ¦.:¦-! teıayüJünt rifr.cn yen $rv lül'.rıkl mcJelJt'ı -ıbmı «¦¦•¦ Yarış ve ıslah euciimeninden: ! AT YARIŞLARI * 9 Ağustos cuma günü Veli Efendide a atat Sirkeciden hususî Tren ¦¦¦¦ «aabbnııns» teşviki sa IHanımlar biçki dikiş mektebi TALEBt KAYDINA BAŞLAMİŞTİR m İki ¦-n.de ra.ırifleD muud i} ve makut.riık a| diploması verilir. Çarpk.pı Feymti liseleri. ¦ a Telefon 1.1 2VH aübb KARON Alman Kitaphanesi Beyoğlu Tıroel meyd.nm.lfl S!3 L. . Yapı yapanlara ı isyanı ıh tuğla arayanlar ll'v l>ıp.-â,i« İbrahim aga I rıı^lt •icabına mııtncut cıiclıı irlr OTOMOBİL SAHİPLERİNE ve şoförlerin nazarı dikkatine: • «««» Doktor f CELÂL RASİMÎ ikinci neviFAYRESTGN lâstiklerinden eski bir stok piyasaya çıkarılmış olduğundan muhterem müş eriizin nıiilevckkiz bıılıınmaları ve an.ak rsamisi /irde muharıer resmî acenlalıklarımı/dun mubayaa etmelerin TAVSİYEYİ BÎR VAZİFE ADDEDERİZ Aksi takdirde FAYERSTON acentalarından başka yerden yapılacak mübayaat-iarından dolayı hiç bi mes'uliyet kabul etmiyeceğimizı beyan eyleriz. FAYERSTON lâstikleri nmıun Türkiye depoziterleri: J. J. HOHŞTRASER ve ŞÜREKÂSI İstanbul ve Be acentalıklarımtz: acenınsı! taksimde: amerikan (imajı levh hrk vr gerili :rylcr' taksimde: olonıolıilrileıkooponılili calalada: kiirekeüerde arliıı doııdikvan efendi (.alalada: tophanede harı molla zade mrlımc b y

anlııılıla: sirkecide nur han alin m. faik a. remzi v i -ki}. Al .llılll.l-i; uskiidarda şevrole areııta.ı sabri taşra vilûyala dahi yalnız FAYERSTON ıın reşml .-ıccnlalıklarıııa n'.Lr.ıcaal ediniz ¦¦¦ Bedava lâstik ¦»¦¦¦ Durma Koş Al % Hayırlı Zade tz> Fayreston • Kort mjrî.j i'l.ı.nu'^ıi İkiliklerini bedava »atıyor. 4m 4» Bahri ¦ 4> ¦ KADİN ERKEK ¦ ¦ Clll. i'nnı.. ürl-1,,_ u ku^-u vc ¦ ¦ İdrar yolu hu» alı kl on m tn ¦ d> emniyetli ımıllcr \t en ttV8- 4%* ¦ rlgll şartlarla tedavi tdtr. ¦ d> Adres; Bcçofru. Ml- 'olai. • 4> No 11. Tel - R O. "30, m ¦ ¦¦»Lı (00 3-IÜı 14 2U4>04 KİRALIK HANE Oamon Dey jaılnmu civarında Serak tokacında yedi odab clı • -trİk . erk 01 vt hava gaunı havi bahçeli bir bant blrahbtır. rotu 29 dur. Gdrmek arıu edenler İttHalındtbl Şcltk apartımaaı ka ira* clendlyt mOmcaal edebilirler. ftnınt Rifika Hanım vt ummet. $ Hayırlı Zade Naci otomobil lâstik depOSUj ttatttotttattt a ««»¦¦¦»¦¦¦«¦¦¦¦ Kereste münakaşası: tütün inhiffan ıııtıııııı nıütiiirlıiinîntlen. ı aatbtatKada aü> aaabri imV ı olanların ıb*«dı figunııni J 'Jl-B'KD çtrtanba gân-j u: :«e parariık da Golalnıl» Doktor Operatör Cafer Tayyar BcvoClu ıı ji--j'-» arrtlyal aparrımtnı ( ı > oumarada (Vnteya kadar nafıalarını tabu! edet. mcs'ııl .müdıir: m a*âh ALTİNCİ SENE — N' 1894 YUNUS NAOİ İdareliane.^l: Düvunuumuııılyc karcısında dalrcl .u.ıi, .¦¦.. Telgraf: İstanbul CutnhurivCt-Posta hulusu : W 246 Telefon: Sto^aSS Cumhuriyet CUMARTESİ 17 Ağustos 1929 L- *BO.NE ŞERAİTİ SABAHLARI ÇIKAR, SİYA Sİ TCKK GAZETESİ MCDOCTı Turkle İçli flBBgİ 1400 Kr. aylığı 750 Kr aylığı 400 Kr. Nüshası her yerde Miri, İçin 1*700 Kr 14^1) Kr" mo Kr. rlakimıyetı Milliye ©yîe bir nurdur kı onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanaı% lar mahvolur Gazi Mustafa Kemal Hakimiyeti Milliye Bayramı münasebetiyle Osmanlı Saltanatının inhidam ve inkırazının son merasimi nasıl olmuştu? BU,İlk HalBeklr Millet dininde M MaSalıml IH pıınrtml (man Ttt- Jballplrr. bir <0* Meler (•/kdUtıJalubul k>je Dirna man Moiuinin iki uncu H-idili o ¦in» buntmeılrrlnl, (eril resi »Wıjdı. Bm »ılnu:,l„j.u., . •- [.,.,..- d< ı, j.|. ., .,.„,,. T-vlO, n«»4»»*rıln "<-i -b_i llırtc»! Vrfcılı İH »(¦mtl.'.l «* bk nıııl»! M.ftUlUl Idml naıişllı fmomt cW.nl Oııi UigMI»i Ruhnun Mr ulıa JdilnM.-d„l ıı.ı., .:,-<>! .ı ı. , -ı. j ı ¦ ,tOta ttt btlirall....... p*r ¦adınım r.; tu. F_... Ih «BlTM *hınıll> -iiilII . ¦ er h.ıl-l- r .. .. < naueı t

ı amin nldafaan br>>n rd*r*k. I ¦ . .- nı ıı İr» T rrll l*,ı,an •ani b ¦linin buıtrtU Uıl IMlbllİ! 5lilcı; ban* bb Unut ı... naUtafea mbı} GaziHz. l-l ı:r Hl. dUn jl - am ..i-i.r.ı reiakatltriade «lai Karım Pf. Ha. ile al bulunduğu batdo ini -II ı-ı..-. Müsabakamıza iştirak ediniz! 1000 lira mükâfat veriyoruz Bu bin liranın 250 -100- 75-50-25 liralık 5 mükâfatı yalnız ve sadece kupon toplayanlara tah sis edilmiştir . Diğer2 50- 1 OO- 7 5 -5O-2 5lirası ise müsabakada rey verenlere mahsust ur. Taliiniz yaverse her iki büyük mükâfatı yani 500 lirayı alabilirsiniz . 'Müsabakamız Medeniyet ve insaniyete en fazla kimler hizmet etmiştir? Bu gün ıa utulan kolayca oku va bîli> orsamı, bunu hiç şüphesiz matbaacılığa va Cu -tenbeme m . Gatcnbcrg, yanlı» olarak »an-ncdildiği gibi tabı makinesinin İlk mucidi değildir. Tabı makine i, daha Gutenberg dogmadan evvel Felemeoklİ 'Lorens İcat ettiği'tahakkuk etnnatir. Duna rağmen Gufenberg matbaacılığın piri addedilmekledir. Çünk ltl ve edevatını, tabı makinelerini ve müteharrik harflerle yaıt diıİp basmak usulünü cidden ettiren odur. Gutonbcrgin bu muvaffakiyetli mesaili sayesindedir ki onun lamanın a kadar gayet iptidai ve istifadeni* bîr san'at olan matbaacılık birdenbire mu-anam bi r inkişafa raaıbar olmuştur. GGtenbeg Aluaadır ve 1397 dc M.."." { Mayona ) şehrinde d-,.um; 1468 de aynı şehirde İtmOf tUr. _ Rus-Çin hududundaki vak'a Top muharebesinden sonra Ruslar iki Çin müstahkem mevkiini işgal ettiler Gutenberg, insaniyet ıe medeniyet için bu kadar hayırlı İşler gördüğü halde hayalı zaruret vc nde geçmiştir. 1435 senesinde ortağı Fuat Gntcnbergİn elindeki bütün matbaa levanmmı alarak u lıyı kapı ,1ı..m etmiş, hayatının sonlarına doğru Duc Çın, SovlyrtllBr. muhavemnt Bdaaak m-»-" l« UkBU - Bfl»tı» .lınnna nuaran. cim bUDH una, imla kuı..- .-¦ .ıı. ı m,- ,,.^,-ıı-nn autaH-bm» lanı anmısraae daıraaıaıtı ıa Bukaıenııl -J<,.|i Mju .-^ı: —ı.n. lamdn ıı ıs.a.ı — Taamdan Mrıer '.1.1 M... ...riJ-n ı.l.|. Buı - Ol" !»Uıı™ıU-ıa na|ladı|-iDi »M* ¦¦¦i.ı.-•" haberiar aaaaaa ı ¦¦¦ jar ...... rıiıaiu bodaiun (elen wn uieninua* tere ıı-1 ıı-m rn-lll jon tarafrvn ŞBMbh aninin Dr lııOmlı ve butu uT>nı x\\%\ fal( bir •- ...i. m' ni p ¦¦¦-ı-rıir iıU-.'.i:". karal'.anın bayanBtl N«k»rı li 1AA.I - Bamhaa. çm aaa ....¦i. - BBoa-rr-l ¦¦ ı..i,ı nbnj im'ı.-.k uru va ti..n-ın doları cihaa .u*™I nuabadu -..li « ukll ¦«¦¦inat mttflHt baaku>d> Sunun Uf. I ' i:.,ı..... ¦- , Dahiliye Vekilliniz geliyor Şükrü Kaya Bey seyahat intibalarıni Başvekilimize anlatacak Velîefendide dünkü at yarışları nı İbrahim (leye .ujlardır . Oaal m m- luımıatndı SükrU Knyn B. Ankara lalaayonunda Dahiliye VckÜİ Şükrl) Kaya B. seyabal İnUbaabnı Umet Pj. Wı. ne .r.¦. 11n.¦ k üıerc bugfln Au ebrûniıe gelecektir. Şükrü Kaya Beyin Şark vilayetleri seyahatinden Aokara> a avdet ettiğini e istasyonda merasimle karşılandığını yatmıştık. Dahiliye VekiUmizin Ankara istasyonunda diğe ler arasında alınan bir resmini dc dercedivoruı. Bahrî tahdidi teslîhat

Konferans kânunuevelde Londrada içtima edecek İngiliz Baçvuklll bunun İçin bir buçuK ay sonra Amorlhaya gidecek — ııu•> akilin. Va- lanUnnnlı n , bb .....U. rlhaya ~ Cıım'ntırircı 1030 m ¦ ır hr-ıduiın Mı lakım talimat it ¦•Metlini i n nıı-ıl mirde Mal baki anraı*».... ..i— ı.^"...-ı... aaa«r> N Iflıı htr »Ir «t taılmar» tataanfTor tll.-'.ı- »...ul • — 1,1. jrna drfll. bu —. l.j.ı I. akala. ahara—a am ar ' — Oalrvata fc ». i ,1. tf tana. t ı —l b-Bah.'i ıu ...f,J r-ı.ı ¦ -..ı rataaı havalan la-bB .kal—•.. ta.iaaa.llta—ıı nk I I tin..].-- kadar; -.. ..im ac ala nak?. Ben anapıuı? a ntrc (un*, Lıır aı.fi bykt Un kl i'm bK ıtnıanı* ilk» ar« abadaki ha Mi .l< rrctarml) cıbl du Abıhayafın sonu Ben bundan bir kaç zaman evvel hastalıklı, fakir bir genç doktoru ölümden kurtardım; ona hazi eler verdim. 0. şeytanî bir kadına kapıldı, nankörlük etti — 2i — laaaa-i'.. -f- ta.ıtanaia dkvrandaat ant- | —najı "¦ O aha «aam aık ka H. k.ıımndıa adaaudan heri- bkr *a- [duınun e>bı b»k-»ııa t-m•>•• nan ¦ ¦ ¦ ....... .1 . , m. rr. u — m-i.-ji var — ^ntTîZ'ri^k^:. nin m ,.-1 I']""*"1-1- ««'*¦ İlan .11.1 tıa>.>r> ır Ut kınımın nlıvıııı g«VJr.l|U l*»Vnr UarpHı laırndr bir k-rnc hatla;ıkl.» l-ılrjkrn Mrarencır Plas. lavaaat l«navı avala.n kal teren ItllICUİL •a. anıta tü«W rııajtiiiı abat Prm-Btr fa». nln canncte laaatUtNR yıııkırlât 01-!¦ * ¦ınıfaaaaraa .hllıaılat .r.. I,ıa:n olan bb.yurdun ' BUU DtdıHUEu sırc.j; llrlııamar İBrnlnUV bir lUradm r"JJr-'-' ju tta-dacı Olunut-n IrjuUurnııIı Kanyana, DakMı W<ır;»nıi' UıuLl.ı tıtın. buuna karnar3 ıak nrtâlıMIa-. bafboluıhvn tandı Karın Ptenarı Hararı da oca nıraluutlL ¦iıuırr Hin on landa. ItarvoOI nai'.nde bir rakur- Jr .-j-ılarmda g*. bir ganin macrraınıda c aonra do btlr .:. tarat Prera.fi Namııin yanma dâmrJi). onanla evaMıe «nn _ t doaiorla ayrıl mıyor onan rdr harall anduan 1 aı fır Mnraanı bor da ıram tort-ıta yor. fOMlbrl ona utku' ba» utnlauvor-da. ftjrjvıaarjo dal karısı, ocun BİBİ abin*y.>tı ıcnrty. m fitil, tu tanrMbSU aı-vucr. kavratma maıurtk oımnrj ICtn an lım-ttatjn f-ırrlmtan knrrulıp fcafcc.yuttu btr tatara r-crc^-m ntbıbayatııı aonav juv..unm ;*K7an Bu yeni romtnmm «n tm mırıl ûıe»Hu karam i a ¦;J-ıı: «mırnır- adam krndigintn Praut Manama eldjt-ıcu wi1tbU«il taaıhr tecnıoo divo lu-tu kanal- olacak aüL-u ağı naaccca. da 11 kj 1 fa^.ı t krı.J-.la' ılgını adlp Pıaıuata daraya tostkaj alaıa atndan ttaavvrt otmok~M)iı. Şehir ve Memleket haberleri Hububalımız Bu sene bütün dünya rekoltesine nazaran mahsulâtımız çok iyi bJtda* ... arca V. B. buıııba: inal» ollrıurjıin bcrckelIL olması lUnya p:yo»ınına naroron da hliür.U ^udııl vr tur.ı Bbtaal akkran 1...,l.U-lllrrımr balad. Daıannlarıına Onlnnn Iinlisi trtlt btr

. .r.l.nı -ıı, Ham t*a>. ba badum bnuıu d ılınan nı im! 1. Ham ita kralın kadar kurrrUl bit mm»».. irL.ı.n . ku kadın, baari tarmır* kalkb. Onun eBadcH atlttı-Iıı «ot, • im m ilikli Baa dr ¦rL ralan ba daıbtttrc nmkahrte rdtlt-İBrr« bir Haldi) drHlIdlBi f.kı.l... b-n -dl»l"- vur Hıra ptuılj laldhtıııu rınc ao trftaal kadını ^ vı dük ta a aonra butun Hakimiyeti Milliye Bayramı Tllr.ıl 'ataa «.¦¦!.. ir Lir terden, livada arara din itaı Burada 1 mrirk yi olar. ak« ıl..ı-^ J.ıl mal bu nârataa rirtraıı rakal al baıı kaaaatt Btanaııaı r. ı.ı- 1 .1 ıı Bmrı i» 1 aaa-arc aa» mmrrttt .aafccl-tt-ı.r.k unılıı Ilı rl•M)l bı ¦ .YH„|: BmM •m. W>0> tamaa aw*am. aaakn anı toıaar »a.* taiam «•>—*. t. «ur,di. 1 ,ma liaıal 1» twm- ¦¦• 11. >U.n-ı..- ı. 1.1 tûıanrr . .ıı. n-.:ı klı •— Bana aaaal rukiuı. mrı-ıi-ı.ı.ı. ıt ¦miHıiataal laıaara. ı—kl-> HU »¦aıalı j,,,. »..¦,[.., ka¦ tW(faal ııııl ıMa ¦ raantalı. "Oka•H 1—- ma*-**..-, aaaad ılı-ılı ı ıl" ' m" (ı hU- tu |a|boııaJ. ¦arnta mrhM kalunaaı ¦aUatlj Hlihıllıa nar. İkini» l.nıı.-:. >>ı. ııı Zila Hu...(il. lualar ulıınalıa 11 [ııı umma m m kaaaa ıı-a- MidinrtııKi...... narnar. aaıaa aHilar. ı.ı..-.' baılıa amrUrtr anabı ı .. -r.. rlıvrmrlHn takrir .ay* baaaaat 11 ı.-ı.-.mı...ı ..;- ı un- aaaıalı urBaua daar-dl. O mUOalaal bulak (ratvı mm u.u-m>ı nida. i'.. ı..... ıı.... ı..-.. Ombubıi ullııuılunu u|n bireri Manin baktın 11 ".....« antaın dalar. I ı. -.ıı...anı m r*ata>al.a (Baâı ani" Lclİıuauıdıı ayni ın--. - ı- mm* aıaajljnı ları marut ul ..ul hrrauiaamaaı nimdua Gu. nalla hohı 11... ıh . . Urıh^ııbA bı aluı .»rılalıilı . ıılt» M TU arderrt ı ı •» »İla a— Dı . ı. U_lul.il jı ba* ¦Ikmıı ı"."'-Hurra riııkm- Binlik "Hal II ıMal ala-lıiUı.-liııı Bıb rdtnk dr-nirr klı - ı"-' ı.-ı. lalın ı-.r ulfaaıı i-< lı. ı dııklLıuıı budullaiuu bbreı diba tarlam-rı,' - ı ıı rr., ı.ı--ın — ı-aıfı.- murattiamv nllıı. ¦d. - ... Istlklalml dara*dm. ı-Oaı.l Ali U*ıa_ınırı r.Wr jıılu.i ıa uınaıııa laı-ıiı.ı-, Tıl aaUlaU ıa Orna katma amraaıa aaaar g*ltrlll.*ır.. ara taban laHUâı mar».an limaaJI uilı ulaa 1 ur. . . .1- ı. (ak-nr lir hu ltalnraln \ırae ynrnılaD-aak !¦ taalrar. ( 1-j.ni bu itim.. TDrdnraaak kin tu hal», aaıırur. Uulıak bir kata Haıd kî kaaaara İdamı UUam Mir lamı framra ıHa kalp aa variaıı HI Man- haamOBU arnakıta ho-f

III nrti? aferin! bir moamclr reıml IRyıb Dlr ıııcmor vey Ubakkındakl şikayetlere re |Ua.U ı —ama-ı.ır ru. mim ra ıı aaı ıa brr "m katla c*m mm aaa ı-ataı ı aa* ak-m arata, r^mâ artar aıa-aadahi "'H- ataaaa tak kı. —.ıı. *a tam ala.. 1... dt M-»».ı. mulL., ha,n—. laaata.. a> ta- -aa. lifi,, r,„mt, har ı—r I ¦ İta- <-«-. a* aatmanıa atar. taa..,. ır..i ..-Ul B'i aamadıa. u.a.» bn J 11—111 ¦ -h. tın . aa. • ateatm an r-U aa0a<-r- laa»_ , !>**•- ataaaa d aınl irininin çocnnda oldajıı anlı . ırllıaıı. tbr memnruu)anat. kıilm. hu .-ikniycf İle ( matyyti|ier> rrHk ı ıvtakhl ¦ l-r-1.1 1 ¦. ı.. .ı n bil devirde yeri I. - ı-ı..m. bu <>lıi ı - irilerle karyılayiıtımıı m lr. Fakal a«)t leftkkllr cımlycaim bl l.nabal l>ata .c Icijra' liareal kalka ı.mı aaacaa au tM«raaab ıftatanyaar. ı .rr Babnbat kıaattalada ata. baa U«> -ı.ıaı mk.ıı.ıi- anamf atanıpicatai d. ıactiye un ıı. diyor. Cillı.ılııl.ıı bu Idart muaıula¦ Una ı. ı n -'ili ıılıııab afdlyc kadar nt gibi ».biyeller •Ikbaıa -uaı», r-aaatn ¦¦•lltal-kurv. baa ttkılptrr. İıabhar. k utmamı y ur. Cua caalırdt Hlırdara **k*am "J„r.-„, enbaaym «at CtBaa t* ıttcraHa-aa kakkmda l f)-«iyet Breraat dt Pa«ra »a İtaV gral Haamatranaca aym aıatı madaalytyl [tMterlynr va* Mn I Mh ı ..m yardan ' ricali a_nn u II la ...ı.t.(, lala*.-..cimi» «a mbaıbblplarl J. tantyt Cdllmlaılr.,. Cevabım vırlyar. bllinmaıa. bnlha atarmal (lyl« ulut. Halb bOkUmell ¦u.ınui i'" a bu yakı.ır Herkıa g bi. .lı ¦ ¦ 1 memurlarıma da Baatar ta hababaUarl OlabıtU Fakaı btlyahtlk a kabttbata takarda deri. bu...- laablbdedir. lıaırnıu abylımık ln<anıa kredi alaykaaata 4a atta ablbai lak vacibe va-Mr laılUr». Dtı t-ınatml Haaam r, Trtnl Oldamaa^ b. -aaymat kam ıtatBaaMladatı tMarjı taayaantaM bar .-ın- kul-aaaa. Doftru d-jftil mi ? Mevlit kandili ıran Mııhımı-lın dod^BfJ ıı. .irili1, kaadl llnl blltOa mO-mbılo vc iti .nıı-ıı m ı.ı tebrik ede-•iı. KanıPI mH-aaacbo tco .dil mistir. .-..mlltr Mübadele kr iskan «¦aakı Scdaiıılrl' bo|ulaiaJı(b Dımaalı ulıua-ıauı ın hırtı ıt. re Iıı kır u£ Şnaah ibi ıhı ıa ım hanlar aaaı hu uulut I. ı-ı-i.- I ı. .ı .....am 30 ¦. ı. ¦ ..-¦ı.ı (önA ¦ al bay- I mr alaaaıa i-h.ii -aıion. haatı. ha bv-• — "ata a* aa r— — tam--ti -ı. ı ¦¦. a. . a.it tu-dar. taaaa ırt-ta -adar *aatıaaaı ••¦aanin rukaa atan aOı. ı-ı-»ha. aaaııadtııtm taa—aa uahaaaa- . ım. arlatrl *¦ lmm ulıma» Naat Bar. «aaat lı-taata ¦ hattat n aaa •aaaaaa > ¦ nı-» maacHc m.ıa.ıı .*—'*ıı aıiaıaaa aark taIIm11 ı hıılmaBB(t -•->••• alan T.m aka - I " ¦ ......n-ı 'l-r..'."...- nkit-f Irııaa laaaaaal ılmıbl '*-- ' kUtta ma— afi* Aaaa ..—..ta lartOv annlâa ab-i| Iiaa-rjn U.a-Orte a^d , ¦¦maaB' .1—, Ba. tu-ırrl. AOnacra Omratl*. , -.' yrnnc Ohall liram rıkından vnaK bıı.nln tayın ¦ ¦ ı -,ı tay. lcnn.rLI-1 ı Vanan ¦tali "ite-, dr rırr-rm lafannıtatbETi3Wc-aJı ta Itır

13.000 l. .ı.k .hra ataaarj. naml tamım edilmıy AHiTr-ij oıılıkn Ufeta IS baa uraint ı an. raaanuataralan Tnaon Btanm abb.İBJuta.ı naai-nduk. -karanın Mkntucıı yalan aahaatruan —— ..ı.ı Hı-Halat: Et. Ur vaaUee- ılın.aldm maa nava BTtatla 3 İnci »açan -ı m:«l B ba a-^aatlrr,:,. lcp rjrarrİBt BBâl rr.-I: tü. şehitlikleri zlyartm Dün Çanakkaleye giden heyet bugün avdet ediyor Ç aaaı fa'ı aaBa-jmaM uyara» ıtn kam ı ta, ^aah -Huflaa aaaVt ttaab] •J j nar a t. a rdır Rıyi' |«h ııparıı ı> tıc»f rnutıam-rlmlr bu tıyarrle aıı - m-ıı ırlaıallan Surıu-rmiturı Oelıbolu İd tat t R > " - '¦ ırlakal "Iru mjlıablılmladvnl Htaıl hr •apa.ni ta w-dj OabtaNa^a I Oe-CBc.-adu rtaatt re Basna! Bir (ab klm-"taa etr-arr. aytM atanab -ataaa haya ta LUhak r'UUı Ca-k-ha^- IB Hfr-yt-ar ırlakal actaD n-jlıabıri'iıarl-ıı;- -(ıfi.-^-n «anm ABOlorıalaı Oııııı.Ue Bulunma! utrm Çt-aaa»ııhabaı UUtanb tatac BrarU hamlim ıftıı pata Tacını y Caaııtkaa. Bl M I I ı-atabat aatera aaah.-ir-ı«"' Saaı oadr aaaabttakTaBk irim. iı.ıi.ı aam-ı Bn «BBaatanvataB ÜÜruUın Şehitlerimiz... iGasmlari j llrr aahll maa an. .ı ... ı...., ¦! h irrrlı tununa, aatı M ı . ı ı .m. -.ı.... bir r.r .i.-, kil.ıhrılnl iıııtan aı-kaddıı bir -.M'. ıln dar i¦ _-m ><¦ ¦ k n..... . Imaam?I ı. -ıı UrUıa, da-*nı — I— Ujy.Uari.nl. (iık .-.ıı neyecanla* firrnlrr. (ot IcmU !¦ ¦ r ı . .,ıh«--U.- ,ı ı ...in . .ıiu rdi. TFİlrrr kadar . . I.-.. ı.-ı, ı . -. ... ı .ı m l.l.ul. ...I.I. — ¦ — V..--1.» ırm DMurmck'. Bı İm inli bir luııunadar. Vaıalmık Icin btmrb!- Bu. IcrAtulln. julknr bir bamaarlln an >a¦tIi maunaoudur... •Er bu Uıproltlu tetn luııiaCs dutmal ıaktr> , •OdkUn maBt İnana ıjpaıı o pak almi B.ı, .Irâı aı • — Buralarda mat-M .Ipııa EOıO müaa ıı.ı.ı. ı»m tattan jorulaı-" Ikılar bju. alııılr -Ufur_t tmındajı i^tueioc 11 klı. Ballan dün radar, garnltn ın ralcm kayılar trBUic ua-nırlıyk oniarm dlj aı | kadar aaracatt «c yıtnlBUvacaat rm.Br. Tart mta OU Sı Dstl' AjatTanaJar ar dr-adar. os-raıdan â-oUar.muu uaaurak tavaf "'i. '.i -'ı Türk dUnvaanm yU-ıaar Mr ¦ CVvaet Baran Bay Borada bUyUk OaO-nlo lun vakll uidutu (UM valanı nakJ Ktrm.-]ıtatl BBtun bn-batlaı ar.laurkan OhU> aadaaırı mUBlp midi t-Haellrorfla. Ma''it . . - ıılı .tundu. (Uac: ttr hava Mb>de CaaabUladrrı lataabuta dotrj ıMnöamrıı. lactusadT mtshafaic)* Devletlerle yeni ticaret CHİtk yıirrktl RiiırahKIrırlIr Vur-luj iı.-ı..|i-.la UauıdAb uıanııuf yauror* 'Ilır hilal aîruihi yırtn. ot tUnnjlra balıyorl.a - a —

Vaktllr cıkon hlr ı..nı ıımaııuaaı. -.- ¦ ıı ¦ ¦........ ı -.ım - nr.ı ¦ i jı'. an ..Mı ler* aarrUrban altnada neu-ılrrdı Brn ku la huri .1..,... Baakmıraraıu Ba ta, kan n kemik nlıaıataa ırrunıt. -lm.-k rai dı-rı-ı-klır- . Vaai a-un-TU umimı dolayıtlla oaa-Mll^rta ticaret mikabaflaal yanı mm aı leın maatkerat ne vam etmet-tadlr. Bunludan Bomanya ve buUUr» İta tp°yea atral mumakaraı MtnıUj va mo.,!¦'- .r:i-.r Crccatl «00 da Utnnva Da mnB&aaa iman adlımla ta Aı.kıra PtlAJTA Crrr dr Tlyaltt vrı JLj.Ij- ' Br. Halen tlanaa. İbalya vt Japonja ü ıkUmaU-rll* maaafcart-t datam tV Duırrdir. Yeni ca nrcnln uıt.kmc tadar Bn .ı..tı_:,- ı-.-,r da il. -in-.ia ecaJUai mubumtidir. Komıir pahalıugıııdaiı ,;kay-.".).r Vaptuı: ulardan ve coB BocuUr den MBM—I m.ımnulljTiıulon taam tarat. Tkucat Veulrtint mnmeaat va Himtrrsn pabalılığındar. -Ubk'l runla-ar-nirr. Bn buııuta sanayi modiıris-SuaCan bir rapor IrltnUmiıllr rtıluı vekili aaaiı B baato^cdan cuınca koıcıu rr vaırureular t-ı'.ıbUı rat»V'rıf.r mrıpl rlırır-r bakkallar ccnr-«fa Petrol lah i un m ûlettiflcrin d en d a vaa Petrol i:mutemalerlnın tef-luüm ııHaMüıde libkkanİArında Aa-ı-^k perm ani inan ao dan rai la bab-knl Adbyty* --.¦'¦. . beiediyr carmu nidutu ıcın tabJye edlloltterdlr Bakkalr Cemijt-II. 30 .......... A cUtveyc arvklnt maep obuı tııhi-ar mb-tatutlrrl aleynuvt dava asacGklır. Ce-nUvcl bk'-ibı jımıır l Fattıl K pulrola ıc-n uanttıraniann barı tacir.rC 0ld-*ı,r-ı Mrurl ımalklbaı rlarıbır. Turb. >¦¦'' i.. - - ¦ ı - ¦¦ -. bl> maınarljet lıltlkl «bar. (.«akU kendi vt m.. ııl Mr alamla kapılan 't'1"-*"" tmlrıdlr. Bu anavaral va maa ul atara, kavvrtll har va mBatabB tılı latanabr . Rulrrr »n (irkin lıaallaıı nr irtlralaıı rava r*>dBlar laruku ıl-ı-pı ırıljınnıı dahi. vatanın t>rafl mavnıakak* ıianja anman, ¦alt bir rbrbBn bDt, mı «ı -uı,ı aklbrlln alam uMa|n -.,Ium,i aaall BakUatl InkAra mecal kalamadılar. ıTbP lala*Van u'ıı aı» B^lla >ad—ı ¦aTar.ıaıaaı, aaO.ıv aarral kl Ba aataboa laTka ı Atarlar ıhiTınar aabmartta**. na-Baıkıı ııtaBıataıa tata aaf, htr tanla taam kaba a« kbaanı BaBaa aa a^ıkaa. aaaa aalam aat ¦artut a. nar hu «ataa I ıl ıı a» Baataataataa borata aa|-aaaaa taataVH aaıaa a«rta|ı. mıaı kiııtri "alanıram eaba »drj.blUr rai »la t dun Itn k-ıabBrr! al!b=.4o riaa ıBTanamc lltfllcr -f«ır-iıı D'l'îo ^ıra.T'.rjr Bil kt cTlUleoar njjrlBI T arana.» yıpabium dlr batmadı' „¦ Asath laaat jıaıaa acuuaa cj U'^ıılj r_.ıv Olaiuet31. BU Bumıualt t .uıeık hatak ra, b*;,milin Ictbar abnoıalı u.üfryls kava i: .um riBlaut ve Kain mavaaaaa -fif-. nvy BB «aalar m-ınlakccc UHall mamiu utar. uLUldar S. Duaıala 'jTi-ı m.i-j ıi'iaııı cHOjtf'-a ' Fırkada Fm*m İLOmcımm C ¦ r ¦ ıııl mıı artaam »aaa a a. caaymı va-taı-tık Ba «m tamar-avdB «Mıaa •• lıaUa ali B|M aarafuiaru ıbalrattaı UaBlı n... ..'...- .. ıa ...rüya

koaarrianııda »ılUrak aaıaılar kala vt Vılar»! hıaaaıaahlda *-"*'-"---^ ıa uuıuB «lakaahaı murattan laalı aı ¦akaı Sefaretlerde Aaavamba «a aa-pka Saa-arkrt. karademıe gittiler Acırrıka va atuplia atlıılat1. Ka-' radrnıada bU aaymıval yanmak uta:a Irmlt r-iı'im Ur narakal rimtalrrcur. MUaaalt Mr Irthal Yama aoae -dnabrr aamt 0--ar-ıu aackaalıta tamama) Adacatan t cll» va 'ft-carıt lUaLaaı ilk av.aaUaj|ınd<B •traaaaa Man « it craubk bb ral|.i'J-afı tauııakıp I den rn-JI! r-dhal "ir Ctr.uti »«¦ala v.rı n. zonguldak meadin işletme enstilüsü •ıHırı nnlnt~f nlaraaı-aaa*«. aıral atam tanrı srlnul rtlira-ak. -ati. atlIUr Ba aaınMrİYalıa a «.baa* auı. kaltm fahrn rr*- artara aaaar latauıutâılt: ıla.l «uı-lıi tak haUhalıl alan a -ı m. Btr - ¦¦ ¦ ... n = ka Unda. ¦rtlrcvc rktımnıaa .-.i»- -ı —. ı... ı,...t ıı. ;iı.. ıraul drııı mllcaaeul BbBtt Uacurı Turtc Haor'J C*mıWirjr. da •* K/Mları ıuurıi.i"tl milliye bayram: dun aktun tîMltnlJ^r ınn aularalt ceolt ed.imitıır. Zonaruldakta yükvck i.l.ıı ' :i.'l1ı li:,Li'i.:-h da jL.hu. bitecektir. ikmal mektebi mü.tcm.lalından olan c..li'.i'k ...'.-i - :'i BiDatun katı bkurân aaat 11,4» le Çrrbr-'ıtsı eıva-tmda Oaadaan -nalta.l. -.. ..-n. -;.Lı. II nuanaralı km.daa tıaatajlaitl; cakana binuı. rktant raaaı | irabı iı bv Badattaa taara Fy aaıı' mit »en tarnamma dataaaatacaDr _Ikûrllatrlmltta». muhlallf I mubaysallarındai tenzilattan ınlıladeltarlni temin İçin |3) kup n nsş-redlyoruz. Bu kuponları ayrı ayn kesip, Inflyarları günü, tia.lalcrimia.de mü.ıdariç beğendiğini/ üç muh -djj İbraz eder seniz ianzltata tnazhatr C ursuıııır 17 Ağustos 1929V. Ultll' ı -..I ' yağr 'SON TELGRAFLAR Ankarada yangın Yani sinema ve bar yandı ankara 16 tfaksfaal ı) l>ûu y.- biri 40 :'<.' yeni ainrnıa-da elektrik tellerinin kont ak yaaaaaat ta*-!'" )•»¦»¦ çak-¦ata, yena tmrraa *e yana bar. bütün ı-ı ¦. ¦ ...I' ¦ ¦ birlik nde ye -trstnitsr de, ancak yeni barda iri rı- - pek «I bir kısmı k ¦ -¦ atait DahAye Uaateşan Hilaui « V,l ne«nt B-trr yaafin-tn itfasına ı - -». : etmişlerdir. İngİliı ve Amerika Setirleri zvr.30ldflk.la Takibattık ıa |HaJ*aJ - la-fâksıe *a aaaaetku stftrkrrı 0-ıj»a İnat* «apsen Ur barata [riüi.t vt madenleri ftldikleıı anara tra••rona Nurtl > ıtırlı ı Gaal Glflhainda buoUnktl Itrarıntrı aakara ı* | tanla ela | -- lu-klml>(li milliye bayramı mllnaır-bslıls . ıı. ıı * bugun • « .

p in >l ¦ lllmayclcllal matı ı - İne btr [•'ılı np-ll irilip tılıİHı-l" TktrMa kul yakaUn yani f H «akara M (tearlanml— tuna* hulup. apar vc oioınokll >ubcicrl icat* -ı-ı-- m* MBe-nikt, Aak ara-aıo ntnmnbıl ypflanaın «Ur'aile )ap>l*aaı ıçtk ınrbbmt bütan-ataya «t hariçten lafta) >¦» aımıcivarında ma»rııat Maaaalr oldu aakara ı* (Telci onla > - An-hark rarmda » aobar t >»¦ takatuka dakfaa «aaı (bıumha aurnıaı «adakça rahıtcvvır bianş-tar. Hayvan tcletaıı T**> kadar -_¦-Du aan» Avropoye ıbndcrt-iecek naOHaadka naaaaatlari Aktara ıc (Tclrlaala) — kafi* av ca ka aaaa «»rap aya va re yal aılintndlaliffi İçfD t. madrn an'HeaatnlICI Icaa I ra lıarlia bkabeedl*-ı..ı ıı 1 lalakc gcmdartlccakllr. oıiya Vahin aeryahala nkı,-or Aaaı art ,ı (telcinle) — ı-tjM P: Hı ala aakara)a ••twdara> «aa «.ara adi.yt kek l (»aı D. orta anadolu da ıcıte *e-yanallar çıkacak v» ondaa ¦«-ianen lımlrc -fidece kör. An llatadlyaal , Evkal • par..—, l-aal.a. iaaM mm Aakara la (tetelaakki — fkehe-ü . ¦ kar kaçak aeaadtabari ı ¦¦ au davam adca boyllk evkal apar1,m »-'"¦« ' . J. rnrmtakr. Botaalyi, mı an kcin bhlayette ruhaaiaame alınnıadıeibdba Er. kailaa M8D lira İm va MM kir a aa raauuaaryc resmi ı-ı ajae-ledlr. 7ane*rhlakta btr trta karana /"nnfuldal tu — ""aden « -«-laınada lad nlr trta kaabm akım,, aıcfd va laakıal» pa'inUmm tciki •!)¦ da atar iareilr taralea-aatjtrr. ikra—Kya k: a a arana kVar H>ad foaalya laatailalı mııır ıs (A, A.) - Vuıd* o« lairll *B ıkraıniycll Mıaır krrd faaalya ıaa» ula tinin bligunku |Ldı>.adı. ¦ kad ktaniadı ,.it¦ «ı, ota* MUM aunaratı tanvll ivı.aod l!»n ..n-viad. cıkırf-rif alna 174, ali lafc.u r.o.doo ırh atarııaaoa .ıl-mmı- olan »av .au ana-aralı lak ılı *tiı.<ıuQ fraab kkk ikltrd-r. raplıa. kaoabaaaaıa ,.m,ı Js-aacacak Maakova I* (A.A.) — Havanın adertrt mll-oıadealııe Biaatn rıbain balona MaakavaBia -.¦malinde •jectcrtial - n — ¦ ¦ ¦araka im «. *. | - Iaaa. aaaa İt kt "aauk, --ıılaiaa a», maııur. HlrvOlalamla ta-...,Bnl-r Kara**» »(*•*)- İkil de ¦maa* nrmi kaaa had a hpaolc (-alta mr takat m¦¦ narı** ı par. «raleı aaaa, m k6... an baaaar}, bBfMaaaarat vukaa i 1 1 • , ;, ur İare* b*anr mele evir kn lmıjiır. 1— Ingilterede Fransız düşmanlığı ariıyorl 2— Harbin önünü almak için amelî bir çare 3—Cindeki kapitulâsiyoniar kalkmayacakmı? taJcjO m kVjaal IkaaaMkaı ı aaaaı aa ' aaa aa ıaja> aaaaı ' ıı ıı aaa-| ucan nartanasarıvıtr nkama ranaat aaaaaakru- aU-1 »a »a » «aıaıaı-ı it »Kka-j— ır ka nj?«e zzttı-m.M:a lato I Efe ¦ kılım ,iı c-'i: («rpi'i •« Aıaak ıkirUMr aırvıiı.-.l aa mw» rinadır •laakaklarll avalnı iukhi ve bûfüca a»«rın- n ¦ m.Jı ajaartl*^e mel/uıiuı '»u M 'İL» lıuııam pau.'tıâa yanaı I Beaaaaı tûlııjc- bkibıi'.ıln a-ık hlr nuoan k(>k te kail bir Hacla m«ıu tur-ıir rr.'iıaı-* maynktl akuda f|w bu dmıkl: "Tun-; prtnmn mblraTm mrlıll* İMOıOdcIrS' lEuraf'rr r>k»n« nmı u clmll ra kalıul Mıtnl Inllllî İMlBal .ıılüııkttl* «mrlr f'kı-ı'.n- mlMithat Son Seneleri - 56 Bosna' Kamdi Ef. dişlerini gıcırdattı Ooklor kaymakam (Fana) Seyİe R«a Bey birtıirlerinin yiülerinı bakıştılar.. Soşnak Ksmdİ Efend pıdan çıkmaya davram-yordu. Koca adam askeri silQh başı etmeğe gidiyordu. Mba dkçaaai ııliP... kaanı .l*ıB„,.U

latlı «rr ma Uy nw.uu.ui bu aaalprı 15 dCtUD-U PTanaaım «Jıaıalamu ejuıa '-k'"* rlaarı arnuaııymııııi' hıl tulum "toplu. Amele. Ubeıal rt mu-ıhuuklr fukal-ım um bu ırcft !»nr*M »ırr»ıw ir~-<o rt ı«™« ."bı Karıl ay laplarııaKur. Hu u;unackk ı>aalm nuk ¦ - ı:.....ı.. ırcarukc n audalaaıı .*>.ulnr.«lı al-ri!nın mttaı-* "t ki dernekaıra mithat f'a«aya geb nijti '¦>¦-¦ mi? iki defk sadra-lam olan. rua harbi atılacağı ¦ - ¦ t- -i - avrupaya ¦ı . ı .¦. tekrar ı:ı1 fjctl* rilerek ( vati 1 yakılan mithat pa?aya !. rıza rey ;imdi nc yapacaktık sultan hamille mithat V»$& p.ijam. dıycpıhr, Hilmi fa -fanın emrine ıtaataiılik govle -rcbillr aıiydi v Hilmi i'ajanın a rt aert :¦ ....r ı »''¦,¦. ¦¦ ¦ h ¦' d i s — Hayıİ kaymakam Bey.. UetkdâkaJı birral aıaio icia irade aaryaraVaar t lıaat redif alayı) ak larirfma tarfı ı lyraaı -cakauraı Cidaaia. aakcrc cep-baoe daAktınu. ıfte ben de rr~ i'ı'nııo flyüauı Hüanü bey o-.um Rııa Beye mahallinde talimat verecckiiaa. vakttmir yok tur I Sod cmı.m verir vrrmeı Hilmi P.r.j .n kalkmuj kıbıaaı ku>anmaya bale bailam;h-Rııa Bey anatba i obtraaı -.dadan çıktı. Artık aaa ermin baaına C-dıyordu Şimdi ae yaparak, tee» yana. aaLeri laadıra-rak haydut ..- kanar {-M kikumil korajmı baaacak miv-di? Ktradcıı baıka ne .rtcbİür-d ? Kcadi >4prcuuaa baıkaarna yapbrırlar, daha natiyc gırlrrck " Mithat 1 * ¦ ..ııum adamı _ di e ellerini. lıC'Hannı ardına bavlarına iıiı ı_ -ı i.. .ıi ..n. ı-i-.rrn-nmtl- miır:rıırıu:ı Biııw:ıaan aubuauşıı hu vuMan IrrrlIUt ram ahvıll-ı idDıCIc l btumr. aulur-u kaaHICaarcd raıulıl: >al...ıl,lı .1 ¦ ;.^|,.ı,r ıraa>oI: .l«a*a* na». . bı t«*u.lh. aa ro-r 11 nanı -rmaıu intııitlrr bu aaaa- ~-&U rtaut «di fakat l»*.mı va ıMaekr tr«r:.->-!•» » ra W t J* aıd baaf "abk «âta • d aaıuf VıaUdl mum lal ı aaaı raat-'ıan» ııak-ıaa ınaca-a «ealaraır. a-vk->, bn nv-aaraa 'aaa a> Mltkkıa ı|r laau rfatr rlrrrk C-« : aaaaraıaiadı.ukkt» lika n aamaıaa.- r-l|-r»rW.a;-. UtaVar ı-«a>' ka -baa. ka '—.-an. a#M<â? kkkuaaa =dl>n2r ÇU karar Ur. ıtta DkaaaalBar ha (Caka barlu Hl ııltj . raaaaanı aarakav aaabn aaa » ı aaaJı aaaaaa a-yaımtk. Jı aaaa das- -*k«% rurtı ttıkaarl avara» aaaaı -ıa-* auat kceka :>u< ıaaa sarork ra aı arın m <r akıt u kataaaUkn kalhb lan aV-m-nt; lt£ m «a--IU.I(aullm^kuı arb r<Hn aanB-r-' MuHarraaı layı) e kumandaıunın babından geçen' leri bilmiyordu. çünkü vakit gc(ti diye karşıdaki boy odalardan kilip eftrcldc-nerek ı rıra beyi böylı giyinip kıısantnıj efirlîncc jaj.ku şaşkın : pat raktı. rır.a bey du. odadan »scjiyr adiro atar-krn Kaymakam ( Fano ) Beyle karaıloflı. l-ano bey Rı» Reyin Hilmi Pataya zittrğ-i dakİkadanbcrİ merak «e korku içinde alay kumandanın elini bekliyordu; —Kumandanım, doğrusu meraktan ¦ -ı.ı....ı-i-ı-ı Ne var, ne olnyor? Diye Rıza Beyin elini tuttu. İL-.i de Kaymakam rütbesinde oldukları için aenti benli bo-ııı ;aı ¦.¦ cır!ur, Mtcn bir odada dı Rııa Bey; — Sorma doktor, baaımıı bclAya prdi. Riüyormman doılum Şanîdi Vali Mithat Posayı tevkif emrini aldım-. — Mil hal Patayı nu? tevkif mi ? — Maaleacf öyle.. Kumandan Hilmi Pasa limdİ boraya gelecektir. Siti benim yaaıoıda görmcsİD Y n odaya Çünkü toeı'ele gidi tıılclduâu iim bue bile ûtd l-ı . ı.ı.,-. kıl bum ¦ ¦ -mu aa malum inlini. ı ıldıklan laııra tııalra a«4-t ttBVH aaaa lll.ı takaa*. IvaBr «.¦lılukaka >aaa naB «naıaaav ..ı.kk.l taWau-t t«ılı t»IV.V«la.l-a.ıı hırı AlUyın a.Bn.a. aah.ii mm mam arrlEırtıatmaaı •l.tıni. i' ı madan aU1ı> İla lablpı »tıııı alan lııalrllbr. kaynı »Ol 'imi; ktr »alo da > ı.ı-- >-¦>. a»>ar.

I"i •» - ¦ akıadacuBBua larakkl! —— •yir onanı atkar Hıa»* ¦ • ~ • «ı ¦ ¦ardan -.ı-~ı-»-tın? Dtm>a -.-.ııı-im» tdarak Hanrn nanafltp l'ıımvar tanu nı-ı ...ı--, ı.f.ıiıı.m n-atiaaian • l.-nl.hı kakfaaı ıarktt|i—l kkka iii.tii aab^km aaaaı earka—v nraa ıtakrau klfaakiB aaora a ak al •anraa 1 nık aa kaaBr kBaaMfaaaaa roba raUa. "baa akadıaıka ka ba •arak av anal lı analı aaaaatı aaac-iı... i-c a-s. ı • »uı kata atı ı aaaı laakırık -n„.ı. ¦ alarak ..ı-ı .1.-1. RaİHİa-.ırarı, lwlınkalda brı abı aaka-aaalan baata -: •r1U arrbeUar ... darvaa kat budak Irrata ıa|u blkr İkram ¦¦>¦'" akandı. Ihı < Jı.ıı uaaalırana vmr-;i .¦ 1 1 .1. ¦ mraaaakl arannanki kaaa tarh. faaalar aaa iddia rlUCkra! (ili I.—.- nl.™ ıtaaa. taıaakalaa Ha ıaia».w kaaaaaaaml ahtaatjaa avukai ak. baa. baa apn au larkbaıa aaaa bobaa. taar ve n>liralı» haahhalaa 4mİ» IZaaMU yaplatı Hk. batik .. Irapi ronu. Ana«tofl«Bİ4ht«ai "Cumhur Zonguldak « İnebolu ne halde? Her iki Vilâyette de köy kanunu muvaffa kıyyetle tatbik edilmektedir (b»fi bey onu kerio min odası kolai ttUfU. MOı lıx.vıı. alda 3': ¦n avvn İkmal mtıcl edlycr. I oiııı ıCjmiıiı l"Hmr«ıı aklat Verli mallar sergisi Sergi halkın höyük rağbetine mazhar oluyor DUn sargiyi 2Q,qdd elen tazla ziyaretçi gelmiştir Veril malları aeısstı bOIun loamlnietin r..' ı- ¦ ıı' ¦¦ ¦ . ı- davam rdiyoı >.:.-.¦. dûn anajyt ark laUlı ı- bir :-:;<: .ır. vaki ti-, L'.'.'JU l-o lalla cjaı^iîl lelTiuaur. Koıldntlarata İnamımdan - ı-ı.-jı bit ¦ - .< baktım aiırmaaiıır. tl i '.ı-'"i iıii eaaakknn kat t. ociaıitiır. (m im aaı na maffıurlyac haini in* ıl.ı-'.jr 1 DOn tersiyi a-yarel edenler ıcîinua-ıla b.r cok raualI'jcJıır, vc acrfaSI tarar* tat vbjdr II m M rmm Hanın Ta Ba. nln ıpiuaan a- kerlanel*rl, Ordu aut-ircaı; Pacretım da 1 nynmt rdmtrr mayhtımda tmiııarmoMa rdar. bulûc ıueaa/1 nmaaruı. alaamra blri-kre »enrvı iiyareı eamtslerdir. Raıavıi. mrrlCır eıkarkrtı maanaas 1.ıe1tc rriHk KBk 1 ı'-rniıbera I i'-mBİn*-ıdalı OL' pc« 11 .ı'ılnı Jltılîye Hırt ar .un .ou ıab< rah-alln-•jnde .71 alyarri ecen llas-mk'in hömii! mlm-:ak * pk?ü*anu ccieü dairi laviyonlkn slrarrl rıi^cklaıinl bıCorla urtCld*» **tnktıolu 1 ) ı 1 i-a hay'alı tl _ Bat,,, ¦.¦.!..¦,., uiy> kiıvlil 1 Cumt-urlyeî: ia ¦Müsabakası KapoB numarası 80H-.1 Beyin himmeılrriyl-' ı.'i OBU ¦ .. 1-, Icdy

ItVB olnnmıklı. Srvi'ar ııı.il Irrlr ıaa farjoıı mll/icı ır.ııl» et yanm aklından gevıripasayı on sen« tanımış, hama avi wle etmişti. in lımir rıhtı ıa ını (khvc) nin paşanın ıcvkif al ver-edip durmuftu. 1 gece galiba yara un edr e ekin redif askerinle» i m es ıl-m ) lorun boylc geea anlık kıala oda-ırdı? ta.. ( Bu-k ıraladığı evine nıe bir kat g*ce ı-ı terci b dc cn debf etli ın-.-.- muvollak lerce evvel görüp laaıdıgı mithat paşaya giderek meseleyi [Mabıdi var] 't un:hjrivcr HİKAYELER Ders!... Hatim kıpıdan İvil bir Ilı İlk lop Bibi |Vdı bavulunu. t* ulunu birer !.¦ . . fırla'. :> He buyllk aanrılnln boynuna alıldı. Umum. Oılataanrayııı mudan bıı rvvolll Miul:nın Uy*J ul»l»mdrnm HeMu on mH1ı1 reni bıoırııu im: banlardan uAra rYanıtutı MrOk an BKCEla |tı»U tlpTıı dıklUll badat ı«aav »hep «d* • mili * < km *aa t-kUJı «-»-rai «mm B*en). >n fut J Br)»" kın frauanui a—kın ban alıdalı uıd—an»a. ¦kr bafta Un «d kadar uannmıh batıl etmııoıd a Baaan Ukaanı halıjer. baaan 1mm-.11 batırır»', . DU ayda bar «¦«romyo««u k»un katuv Şaauaiaı orada pturan-JMhkrdı Otı.ıı niıt mrue. t ıı hallij'-ıı l&rrcul (TİrCIıU IT« Mt* «ilidir, m lalı Mr neyıt den ilk reıo.ıı*' Hat mutlu İhtiyar kad yv-an Rartıcndu kU maıadı eatıık-an a bir kal daba ae tnitılp icp:jııcıgıı.ı Cıra anlatımın. a B-.r nalladır Ka» iı .i--" . :r kotra teori illerinden, soru irmek yeniri delil t ıı.:'n t ¦ ¦.. bU (e Fakat bu lakin ı hr haber ve bu bal kocayı lıtııy-ana kadar teeyl "¦IntlfU. DOndıllü uman Ornmayı b-.ılmıtadı. Artı4.1 ıı enen (Un dr (OfUklriif InM*. — Aenba rahattır ml? Dlyr ki-tklerlac kadar «itli «t on* ka-jn jı mut blı yuaır in — Ur var. aa oldu:. Snaaa? — aBc... — Haad bat. *>r*öa btr dıavanlak. batta bu «nvuı var.. Takaa batta mum* — lı* — O bakar . — M«»«b))< ban atman ItMaaiyırainn ibii. e^Mkrm ti ım arar »d .yerıun. alvUyyJB. . — Anıma çaban ıBehfl — «lı- . inlinde yaptıklamu* «tatını., flM. bana nıbrr vermeden Sanııır.'' ilanımı uı/ da iiV «SJİ ellin Orfll ml? -¦ 11*1... Bumla ılınılarak ne var?. D..1İİI mu*ı.ı,. BenibAvI' ufacık İlj'•rkada.turun (Ibl yeler "kodum BirDIrle-ramnda batıl lerlfp 11-rkek ve kadınların yala ktı neler yapacaklarını m luıuudlroısun... Bir an bana erkek nnı ¦ r ı-ıiıjoı:ır . Katl-trie lrılo Ur .... lon ıvkırtnel* fWVuKUAT Bir gııııılr »ata la kavga Zabıtaca - -»ı-¦ - ¦--—— laa ınbkiaaia jjşV re Kalyenee hat- /^-JfL. (ateeda klraı t •«kafada bir gecede eatJa havca «letaıier . Bu earerle be eı-baiıe kııge rakorunu lıımı.ur. Dünkü at yarışları Karacabey Harası ve binicilik mektebi ilk parlak eserini dün gösterdi V ı-TıV

¦ Koçunun nll yandı fcvvelki ,. i. fenerde Koçunun evinden »anjin Çıkını} ive de ¦ondUrdlmlI; la-kal koçonua etle llinıliı' ır. Yankesicilik Btr ecnebinin paraaını çarptılar Evvelki tün llmanımıra çelen Tcotll (lotje vapurundan 'çıkan M. Kore isminde biri Karakdydco geçerken 7400 (rantını çaldır -li j n. Şüphe Öterine sabıkalılardan Silki, Agop vc Ali derde mişlerdir. Cir'ılk.r bir t* ılı alı t I ı'-.ir ¦ :¦ Msroe palla >. ¦ ¦ d'iii-OJ Btendlcin »im M*nman II Kııuıamitki no tapum Blıuukcn kcrıdııiı-l samın. Ueırerl aiblarll btr adun İtkice o.jUn if.j Mccnol odan ytrlman Buu-du 6enrwplr ,lr.e tıoar tıkıp etnuı ve fctr arcUt HMunm cet"ln> bit yamrak ru-mru lanla'inı ı*ı>iDi|itr. u'ddı SEO llıu İte ı :¦ llıılık bL- erk v: l ı- Ba currıkfi: idim Grasıjauk'adır. ©rh v4ak*«ai«aır. Şciüı Ha nrabacı amamda KadıkuvUnde Klı«yla J- LCCÜf-rrietfle Bş-ıyn ınLtlır, Hârayln larUrU jlat ve lttu.ii lı-ı- l.l'irılr MlUl Ahmet Hldayat ^¦ahir işleri Limanda tatardaki yağlar tefti» Yeni vapur alınacak mı? ISayrlselaln U. M. İla (dara meclisi arasında Itıtliai çıktı edilecek , !ot;r.u.-rda buJaıu-ki tj lelUte tabi luV-1 Mam* yac t» tdllerıkmaya kara; lermlı tUJanan lokantalır Ur Darâlbedayİ kareden.i tarneıinc (>kıy«« Trahteo Ikkdiye tem. D»:», t re;, artuurrnnrfi aırtne. ¦uteıak.-kıı Tı.baau «ıvetl ve latauia eJı een vedanı r»n bu »ıın fcantı Bbtbi l*u-wdayı —.. .UJı^ı. ıtk «•« bafu Ka-aH KıııCıu (ara ve ölrr tunca tfn*.U!lır vemrk »ylbl aarund 4'M'mln (vd*t edre* t'.rrdlr Borufc ekmek çıkaran fınrJar kanatılacak Kîa^ı l<a:C KIıllH uaı. hlr aıi. blı ır,ni[-ı enel, İdareye bir vapurun taıiü lûnrnıuııı >kl'l rlınlgu. o tamın XI;rr. »a ıDnırk ba tekim rrooraiııL AlIlKiı ki.ı mıhı l>lnluı> JlUdUrl.'*rtL jenl vıpur msbiTiııını lUnan t'ı>U-aıl|ilr Re d» lii eı:.. Maıc merlul. bu telim kabul «tmvmuil aı^er ben -. -r.ı-r. mucirle Idaıe n,i'-:.,l araıırıda LitLaı ı-b. şiddetini kaybetti ali olmu4 ctMdlr. ;mfil B. busun için iellaı koyDcmıtır.1. o |*n-ı!*'i bahrac :l !¦: ı -'lif1-3 j • ı rı 11. ıa HursBzBıBclar |Uf I V \ ¦ i . . I ı ı] ı Satıra Uır aan Hakkı UaakOyd* Tat yıra DaıhılİBiliıdv o'-jikii Aılluln İTİM «11oı-ı ra Kııui.i yıpıuim yakılacmııtır. Müsabakamız i liıl ad ııtiht'o nıtrlr) Adolphe de Nassau (Dük Adolf dö Nassav)ıın himayeline roarhar olmu maaı ve asalet unvanı ile taltif edilerek uraya kabul olunraugltır. GuteDbcrgın Strasburg şehrinde gavet nefis bir heykeli vardır. Bu heykelde Gutenberg t abı makinelinden benüı matbu bir kâğıt çıkarmış, vauyetle tasvir edilmiştir.

Bu kâğıdın üıtünde »u çok i. ı - - fakat çok canlı kitabe | vardır. — Et la lumîere fut. " Ve nur yayıldı. diye tercü ıtır edebileceğini' bu cümle Culenberg îr. insaniyet ve medeniye ettiği bUyUk biınıeti bihakkın ifade eder. Eğer inat-bas e ılık olmasaydı İlim vc fen hiç s yok ki o kadar TU i'l' ı . ı.ı >t ......r ı ;-ı ıl. ıiıbikOiO dUn Vrll Flındı layırında yapıktı. Seyirci «ern balla <¦<¦¦¦< n-rakıadı. Balı-i moıt il (âıuyur. bllhaııa naııınlar laıla lyUrvk rdlyorraıdı. Ordu aıif'tUıl I -lır-l' ¦ P|. ı nir m'b'U'd Rahmi. İkil ı.ı .ı. Muhillin tüyler dunkd yaraanrı ¦¦- ¦¦ -n ¦. ı.ı. Tarndar Um laat 1I.M da batladj Rlrtnıl kofu adıl t* daba ılyıda rafta yerli. Arap allarına ¦•h-m *e ¦ata) «-...... idi. n» ........ dM ıı hajvaa ?«•* ¦arlr'drn knlaııılde. Tayyar birinci, «iblrl İv...- ilinti. $H i-.-. u (eltiler. ,r.. Ilı U Uii ı.ul-ı .1 kıtrundılır. Tayyar, f mrl Mr çıkıtla durl be« m*ı» ır-iıı.m Kibrin tın yalda |tfmlltl. kmnflıjı farkı kaybetmeden H: ;CC ı iri. . Dirllrıı jılun yerli ıe Arap at ve tr-rıll, r ıı .. n .1 lı lı . .1 iıılıl J ı 0" ıl u Q* • al i.-.. MMiir :aaa -. u. uı Ba ı .Dilrıi. O'rrlp ûnılrydl ıe Buhur •anla al 1**1 beraber (utl)orlırdı. ıiınlırı arkadan lakip eden Ueyıh bakıaa kaltulne Ikl ylı> ntntre kalıma btrlUnhlr* 'ı-l.ılı ı.r- ı , r ;-ı. ij- ı r ı ı ılı|l Pakal bu kasaya İdrar edıldl•ırı>Urd*ı> «oıırı ayni lıayıaaraalyıle a*t»«BU. ¦...........' ¦ i •< tu arvındı lekrar edildi ve bandı Al (.'•yata blrlnel. (leylk ıbleel. kotaa l'-Tİln ...... u ((İdi. ¦¦I.h.mıı ». II. *» Ur. İdi. r.ürı... ..... ı.......... ııbm* ve daha yakan Balkı kan Inrthı ı.ı ve km. akları lıiııdl Î4b* mıtredan ulıverlImm S hayranın hrpul de (nılrrb|ll M en tan m «•rteUjordu Uk , ı. ı-ı ¦ ıı«-îıajn fiil) d İr» Ct bap (erlden • ~- Kappinı bir r»yajta öaı ıi'.a. ve bu larkı kaplunadaa btrlıır.l («İdi. KaprrİMaüı ardında Inadnatet kteuyorde. Mn rırajı dilatn-•e btrtaelye y«t*tu. Iıkal tetemedl. Kapırin* Ikl «Ç at l.ttı (arkla Cırlnol jetol. ır** daha cr.i'ii- oltaydı blrra-ıJiıa ka ıkı zinde >e tavana hayran ,uıılı.ll bir raalyıtt (IrecektL e 15* Un mafcaraıla be ketaya byebrab ede nbayıanlaıiB e^ahuiı-nbal Mi-ıi|!i um. aataub (olon Un 'İd ı.ı• I lıiili L««a arısındıkl (aıdadı Ea-eabay baeaıa«myıılUt»îtl»l i hayvan uD at tu, an,. ııu Arap kuralı ««, u9 ya-Iiıaı An|lo • Arap layı Memdnh tll eaUldılar. 0*rdnncu n yakan ytıU ti Arap yalan lunblıra nılıiMt» İH hayvan lylirak . ııı aaNalc 1B00 it. Tık» ( aralıkla birinci ¦¦Haca .iftar rakibi Balım de tabii İkimi r*lU. Birinci 1S«, dit'rl U Um alddar. ¦eataei boto dnllormalı ubiıına buhran " nuılaliTdı. tSH mtlrı- m «Safı dnkUlnde i yarn çalı manla kunnl-¦ etaa. mrıetrO Ok « ara* Udi. Ali*' mınlıdn ıtnup ır>lkllb rUtatyaılurdl. DiirdoBetl mıobdul •¦an Hrnııı «on *ldı ra aldukea ıra-litu birimi teldi. Iklıuİlii) Prarl, a<ancelıı:.ı PaıtrtyU kalandı lld, İN. H lir. ... .r.ı nuktratı ı.. ... «tultr. Dûnka yarıtm rn hayreanlı ..dlıriı Kraıabry I.--- . ,ı .n J.4 . .. . anki er kik ır d>ti Uylann j ¦pİdlltl I olUnıı av idi. IıUü I.n.Unenl ki.. ¦ ı ¦BdHru Dr. ClkUın ibtiDiiBU r- ¦ .'i.. U en' -ı ...... lanın eabıl. .-.lir aıp-

kn t" ı - .1., .ı halde (>nr »eril Uflıılı meydi .kıılıbr. Iılrrtndr İtli yatında mini mini tebauıarlar da buluma bu Tark tseakl br. VHinla .i.. . ..¦ :ı.n .... Dr. çtk|. nin ıdj i. ... ' nııaiaJı |. k*>u>u yap(dar. \ ıı... . ...... .-ın l| -ı m ı ıı d hıllndr uvnıyıllaıı akadarahrnk-dardı kl ıeık ır UkaMe alkıtUanamak kabil ¦ ı• r¦ îl¦ II atlı D(. ı.ı... Uhlbtn nhadan tairra «İrdlhM- ıe <-r.r Hr d... ¦ nalla du bir daire «eritip dendn Ur. Biı kat dalrrden uara vnrıı yariıır «h-dllr». l-Jı- ¦ . târati ır lir ırak btr rai yapldar. Ikinel torda alların kataıe nakik, yar* (IddlyrUnl ılmııl- Be ıa¦lyrltr mealilr> cabıylarln nnandea çıkltıp trrl doııdii. ı.ı, ı.. ... . ır. ı .ı | ya«ında Bıraeabty 11 Kimli kı-rtk biılaaL kAtUk Abnradın bindi*! Koıarabrr ¦ m. kıtrab m<ı- ¦ Tarar., aJtmd.k) »7 dar* kurak ıırıinı u eridiler. Sbt metre kotan taylar hail ,.ni bkprfarlardı, te bealb t-,ni.rıli. TUık blalıl ....„.!.,, coh iyi yellt-tiııin ı^ı iı .-ı idaredt maralla-klyeUcrl millet oamıaa a... ı porUk Mr netlerdir. Bu IKbarU ul. k in¦¦ i,, H.ralar r«rra ve nukle* mudam Dr. ı. ıkı lakalr *a Itn.t .-. ı laymdrr. Dr Çikinİn sözleri Din yan) yerinde Br. Çlki ili ¦*ruş-tfik. Cl'iaaırrl Mıcır mu ılı İmi ıimr latada bbtı |anlırı ıdyladl: — rıal.ıl.l nukUalaln bu İlk anMİ kyln nomr! :- beraber dlyrbdbrbn bl bfitan ttrtf bep ıııına i4tdanoı ¦ Türk 7-.i-i.i-r, TM atlan ve Ttuk lepratı... Ifr > -ı.n.irr-. bir «.¦¦ vana ba kıymetli on-ur ar» medyaneı. Ben ir»»ı Fa, Ba- aln ıHkanıtı earenarek ba kardet yardunaa aatblr coiıtUnı. rûrtiv. beann de btr valilim 0111111 leln Blnlrirlk nı'klabl t ir ı.ı evvel afaldı ve Ibl ıımitıı Bocan elimime M tabb*.mlı rar Hepel te Anadoluludur. I-rln-.l İli -nı uı'.ı.l' Bı c.-' baylUeeelne ra İHİUadma (Hr tokrr, aralın «¦ ıcjia alarak ayrılır. «nadeta tepeatı noak kara havali, mebıul otları ltlbırlle hayvan yeUetlr-asek baeoıanda dBay anıa en I7İ top-m.ııi.r. letiıtırdilHnd. haytaaıaı ea hep yerlidir. Ta aaaa yahel babalı yeri dil, hayranlarının adabı netle**! nde aukbDİ btr ola> rldr tdUeeeK-Ur. ben bandon çak Bnul varın» Mbsyd Çlki TarhbıH kırdtı r-b. at-raa bir tattu. Oeeea h*ı ..<»,:¦.¦ i. eUn Traaıilvanyafa ıl man bb-yük cemiyetlerde T*r* mkılkbı hakkm -do Mı mbhlm kooleranjı trrmbnar. rnüfteferrik Ankaradan gelecek ¦ebuskır AB Cenanı (Uaal Avnraaı. T-aı-al Kâ-mal inUop) ve Celâl Bahir B lor halan anından teArintlm ¦ ir-'tler-Br. Hasan Rîaat B. tehrinainle TtUk nallan nmum muNtıı«ı ınhıl ueuı 11 ırııırlnl llaaan Reeıt B jıtıe ae-ı.ı.rr.iif ae.nj.tır Ziıaat tA. Ş^hrinıiıde aroaı Vebalıiı anal «nltıl at Kannil B boa tı.inyial İçin iı .fO iı-miıe (ebn>ıv.r KâprÜlUlade Fuat B. İt veca nnı adyao k«rı(trr-.ııne ıharak e'.mei uaere k ¦: aOe bUatB. : ¦¦ 1.-.-^-tavec* Rt tlr. flimayeietfalin Balar köyünde İd m usa m ere si Bakırköy llırj.a>;:vllal g 11 besinin tertip rtıı$ı mO-amcre. ımikı jeo ,-.¦'.1- n ¦¦.: Esirgeme Derneğinin Unerıübü Haricî haberler Iranda aınahlar Tahran ır. ( Haausl ) — Iranın cenubu garDiıiade Kuılıian \ (in-yctiodea flddcdi bir uçak dal att geçmektedir. Harartl |6lg;eds (!3) dereceyi bolmu>tur. BUıOn ıtriyat Ijkıi ılurm.ı- ¦ ' Inglllı Kralı artık lyiieell

losdra li (A. A.) — Kral. hattaiıgıeden heri tik dela alarak ¦cc llıl haıı a rlyaaeı eımlıHr. Feci bir tayyara kazanı Marsilya li ( A.A. ) — Bcrrt tellinde vukua ı-elen . K-. raunda aç ki^l aioıltııir. Sarıkua layyareıl Atinzdn Adan in (A. A.) — Komadan {elen l.arıkuf boraya muvaıılai (Imltılr. suni kaı teda Boks müsabakaları DO» rapılan boks müıaüak.ı. Iın munlaiun ve hevecanlı olmuytur Trprnatı bahçtUnde Irrııp .Ilın Bok* matları dbn nunııam Bir Mkıtde İcra nlllihkjtlı Bokı ( .....ıi'.ruu «if-Ur. au -ılıabalakenn r—ıurtlrri. m*m*m*» pm» eotanak Barı huliBoa baaaon attnTaaJ kcbl •Wsel hnaura......11 ktadar btuaabauyı urup -Ornlrr bunu le<V rai yon ji. 1 um», 1-.r.r koymakla (** hsabet ilan İtler, ba urıtır mDıaabıka-lırı reılp Mr nusudyet vermem dır Bok' loallyrlin* bu ınuıam uhlında duam edUlrst rnernltteumlaıu (inmıra ¦adar ınmıi eourn bu akın mr.....-ı.u bBjBk bir n^cudıyele *»¦kip etoenfına td-Ae yokla. Don ramkıa ataranekak» tar-M ¦raınMyo*. ıtnatrn* nam ra »uuasea ¦¦¦tu|j pH. rerdan do (M Myrt camia) aitle ile takip Manm.araı BU--¦¦> Vrdıı - Menaar, Kemal - Baranca tastı. «Un macun *r. r»tnt»d> ,-¦ lenlere «etııea tıeyoean ra arak mrııbnl mm uttur. MıeUı, bu kadar ınuaamU 1 .0 •draıUft tvbelk ederu . hlaaohekı irin ranırabrel orr,.,iıl atafar. Tetm» Hasana rayı araaMiı eainy tejtji Nerrr.l İle lıtavro brrahrro lal-mujlırdır Ahmet lamel e İbrahim da Harana toyı ı-.raabüe leııp ariaıkua lorue Vrdıı İle k*raılaanıı|Uf. ".'da» Moneaeye sayı nnahlM tıUp !• İm nın Ban maaıook* bUeaal B ile ao-^ıaa ¦loauvda • ravant nrarkae |adaVkeıi| ta mrt ve nadotB eansaate* IMiee*. Ski Btouar «e beraat re ıa_»*-rd.r Komaı II* a* — "f on bet rtrı abtıın Ur .iıi.ı.ıı matı yaj»cıtUr«hr Vasfl Raçlt Ceza muhakemeleri Usulü kanunu Pek yakında çıkacaktır 'ir. muhakeme UHiDeri y alnı a ser vc fcsıı erbabını alâkadar et-mon, ce/.a mııhekcmc umiIiI lOo hûrrîyellenn ır m İnalıdır £-»>ılıı BîT^SıTicîrî^eîcîîeı^^ Eni razı serîye mu *THrj Flrentt Malarya Verem Knnh bavur. gibi Sari hs-taiık-lann ted avUl ve bu lıaJttlıUtnn Uboraravar vc ronıkeo mu -tycnau Kra edilir, cumadan mada| ber gun bir buçuktan cı*al o|lu nuruı uma niye caıldoıl 10 te.clon Btınbol 803 Opnett* HALİL SEZAİ BASUU MEMELERİ Plelül ve sıracaları Aasıüyıth imliyim' ıtı linkte tedavi vı 1 .Mı n- -1 ¦ İcra eder. Sası 1-7 ihvan ı<:-'ııAıı İt Dr. CEMİL PAŞA - Dr. DJEMtL PACHA -Avrupadan geldi. Hastalarını Kadıköyunde Çifteha-vutlarda hanes inde kabul eder. Telefon t 33 Erenköy \ Dr. İHSAN SAMİ ; Bakteriyoloji liboracuvan E iv- dakik kan uklilatı medeniyete en ı.ı.* ı.ı eden inıjıılarıian bırıdı ı ı-ı. Her ...o dajıcn.ı; ir^nt ve a-leiıı te-n Btn Ura '-ri.-.;ı halce bu ancat a-l bin Ura lt*enu..in. Btııaaııa>yh bl au Biç Bir fty yifii

m "araktır. Du sene aebıe bereketli oldu&u halde niçin pahalı? . ı-ı.. i'. ıo ı.ı.nı bu nrae pek Bereketli «tat yell(li|ı halde, llaUuı yuktnlllr Alltıdar Bir lalın turdlfl un i.-, «ili'. ı -.i, ı : «tepti.""-ı: Gati ktıpriİsunûn projesi Otu Kipriiûr.iıı plânını yapın mılufl-ıı.ı M rı^u -.r .... ı m anı ttmlt.r. MbbhıJııUı 8 atlık ır.uıld'llen tvt*rl ıırııl^vl 'Vt-im *d"rr.x Tln\r* -i'tdl Cenaze merasimi Ta-rilrade Mustafa B. ailesi Hanım 17 ağustos 929 cumartesi güofl saat on buçukta Fa-lİlıle ! . 1 . .ı.J : Kâmil Paşa konağı karşısında 5 numaralı haneden kaldınlaral: EyÜpto metfenî ma ilc-eeklir. llTcviâ ıihmet ey!evc ¦ ı K<m; ııkIu£;u, 11 vıı<;i olanların naran dikkatine Dr. Horhoroni Faaaaa ana ok.< iat^ uaıai f-aj tat hekn>|eaJa*»« ttnej. an» derhaal d reviıl'm ejtran. >¦ h ikumle ¦dm laiıtıtıılıklan ıtılni olunur BevuClu 1'oUlhytn tınındı ııırltıp akak No «I Ttl ı.'.- (9III> itlice. .'ı^.l.r.rl- vjjıla:ı lala alt lamın j.'-»rfl'ti atanan»* Ke>r. ı&adye Ur-ıbnctn Ikınıl M.ımelc Memleket Irtıabfc bank heledlya r*î>l A t rap !mıl: lıcb-ılf.ı a-i- . Müsabakamıza mutlaka îftirak ¦dini., tooo liralık mükâfat veıeccgiı [Büyük Tayyare Piyangosu j YEDİNCİ TERTİP 2. inci keşide: 11 Eylüldedir Büyük ikramiye: 30,000 Liradır 118000™1SÖOO 12000 10000 lirallk ikramiye vb | IOOOO liralık bir mükâfat. Bu keşidede ı 3.9O0 uumara kazanacaktır. istanbul Ziraat bankasından: Yelkenci Vapurları İZMİR SIRAT 1'OSTASll İSMET PAŞA npuru 18 ağustos Fazaı p,™ ,,,, ts mGâma iZMiRE.;, .''¦.:< a DENİZ POSTASI ANADOLU ,;r," PAZAR İngiliz Hüseyin Rüstenr Haftalık İzmir postacı Hüseyniye r^-^ı 18 ağustos Pazar Sıhhat vc İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Bu sene Tıp talebe yurduna imtihansız olarak kabul edilecek tam devreli lise mezunla rının kayıt müddeti eylülün yirmisine kadar temdit edilmiştir. Talip olanların bir arı evvel leri sıhhat vc içtimaî muavenet müdürlüklerine müracaatla muamelelerini ikmal vc Vekâlete gön leri. Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul şubesinden: Taksitle satılık Emlâk T.miıut mlkun \'dada =em*MİD Mnılaj'iiiııi mrnffuMI Kapalı Çakıda Ovrifc «kağnıda '3-v? No dükkan rabrartplmla Vaildo hanı «Itmda ÎS 30 No ., 18-80 hana aha alabalık 130 8 katı ¦ -ıı 830 S-l Jlukkan 100 Encümeni Vilâyetten. Balada mularıer emlâki LasuîUc icar» vcrıüaKk üzere l eytı" 121 p»«r pimi -mz c-u bire İvdir konalmutuır. TılipkiJl Encümeni daimii VUâyetten: Zlrdc mubiircı cmlaU hasaHye İcara mtllecckdj. Muzarcrlr nnd-deü i(.9-»2«> çarşamba s>hrî -am t hire k»ı!rrr remdit ruilmlırir. Tallplcri-ı Rjclimen. biyele mûracaatlan.

llEMOıU, ZADtlaffl YfttUMAfll Paı/ar Sirkeci rıhrr-nyf.n harekeli (a^ıı4li,lak. U^i.a.E.ıOyC, Muratuı Mahalli: teeflM TİCARİ ŞİRKETİ Hayri Arabo^a ve flrketl !( îürk. FUadrUİM ve ikili •İl «olcu ve -,/. alarak ivin * (TlimrüıH fhtU taf-lUl IcUı BandırmaBeledivesinden liMCl Pasa caddesini,..' i olan ıffît ınrtra vimctnoı -i ¦.. ıl- iten* mu J.ı:;ı Encümeni daimii vilâyetten: Ticaret Borsasından: Hakimiyeti Milliye bayramı münasebetiyle 17-8-929 cumartesi günü Borsa kapalıdır. Umumi kâtiplik Defterdarlık ilânları U-M BiIlvcU Dükkan «10 İfa rdllınek ¦»rflto Mmtfcarede <atıleeı&ndaa taltptat*. ¦a*, onalo bacolsa aOracaaılan. Göl Dokrorlanum nazarı dikkatine! (ÜLALKOtt) iı 1»lalısınırı yegane earel ledaHıl Berimde 1>1. WHCLM A. r,.| fabrikaiaıın uKjhur pıoHW» . IARL HBMBURCER ) İn mı^tahzcraücclsa TÜRK KADINLARI BİÇKİ DİKİŞ 3 vc 6 4J-. 1 ve 2 5.rnedır-¦k kurtla yalaız DicU EOilcrlllr. tn e od me<ot takip cdfl lr. ıcümeni daimü Vilâyetten: lecin yemden yi-dıtuı iltni -ojnaka'j^j kür.ulmjjri. lamba çam. taai on bîrde ihalc*i Saatlerinin -İLİ-, ti | 'ı Beyofilunda: Utildâl cadde-¦indr 356 mrmarab VARTAN KODAK fotoğraf makinelerile filinılerini kullanmak menfaariniz icabatın-dandır. Minoteros Kartlarını kullanınız KİRALIK HANE Seyrisefain Merleı acanta» Galata bajında Bayojlu Şube acentem MahmutU) ılıı-ıd! Inanbul «40. \r.uKa PoSUai 'ANAFARTA) vrrptrnı Iftı Ulreyı ıpdece* ve dVtaO-jt» mefkûr MkBİalerh Mrtlkr. OajV yit NUrmarU Stfcn, Çenakkala j GeU boliTi oÇı-ryarak relecctOr Izmiı-McrTtin sürat pasUM ;\HI l\lirr$E\TiaOTA5A)t*r«ııra, 2Q , j , .-ı ı mIi f S da Galata n > nurJın luTka-ık carasmba sabahı l-miro w akşıiDi Izmlrdeo kal-kurak Antalya. Aîliye, Mer&rı gıdeuk ve dânilate Tatııcu. Ana-ram, '..iv. Antalya. Kajadaıı lamirc u{nyarak .-ı¦.'->. m~ UmpMıl Hnllı. mUdlrl).liı Pelle karakalan Icln münakaşaya erkardan iti Dr. MEHMET İZZET |VCREM. FRENGİ] -saır^-m ^ıtalotlu Maik Fırka» karfıerad* 4BI MİLLER Ayni Mattaki lâstiklerin hepsinden fazla dayanacağını fabrikası ilân çimektedir. Ustikçiükıc r PRENSİP Yeni bir ÇIGIK Mİl.LrR fabrikan bir eenedenherl yeni Wr IJkurlh .Ucude K«llrmei mı >a(l«k , 1,1 .. YENİ MİLLER Muhtelif oiomobilkr ürerinde cem'an 4,hin),wm> kilomeiro ı.crubeden sonra bu ifl-nün n asıl bîr harika .....¦« anlatılır. Rakiplere Müsabaka tkinci bir tecrübe, ayni tipten 14 otomobile beser yolcu konuldu. Birine YENİ MİLLER lâs tiği on ucuue dc dünyanın en lanın mı} 13 muhlelit marka Ifistiği takıldı. Celin ve uzun bî akadan sonra şayanı hayret netice elde edildi; YENİ MİLLER Büyük rakiplerine çok daha farla dayanarak kati bir lafer kazandı. Yeni miller lastikleri gelmiştir Türkiye OTOM! -BİL TiCARETi TAŞ.

Sab) mahalli: Bcyoglunda Tokatliyan karşıs-nda No 239. Telelon B. O. 2866 Nazarı dikkate Tlcarc (hanemi? ılı munuhdem İken çıkarmaca mecbur >IJıı.:..nı...- VaRİ GRAMATlKA &TAVRO l'AR A Elendi -İtri* maimuael NATALİ lîAFvrROMlN llcareinaocmule katiyen hlc bir alakalan . . n-.:¦ _ ¦¦ Bölülen likuma mebei muhterem aıll'lcrikrimii'in roalUnıu olmak Ürere ilan evlcr cfeudlm. HHHelC»> Siornjilo biraderler ticarethanesi AmW îJ ~~ 1 — ¦ Ödemiş Belediyesinden: L ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Nİıantasi: Halil Rifal fasa konağında yll vc nlbari) kııımlarına lalebe kayıl muamele», ¦-.ı, ur mıklep daireainde yapılmakıadı ır ıtOn D ml Bandırma belediyesinden nl münakaşaya -İcra edileceğinde atları ilin ûtuan <4 şarıuraol veçhile 30 çun müddetle ale-3 eylül 920 -alı ^>u uat 17 dc ihale»! .*ı\n Hartdır t ılatreiine muracaLeyli ve nebati FEYZİYE LİSESİ Nişantaş Karakol karşısında *89)<9ıi tam Devreli Kayıt tecdidi ve yeni kayıt muamelesi cumartesi, pararteal. perşembe günleri saat 10-1 6 ye kadı Telefon: Beyoğlu 4039 Gümrük istatistik tetkik müdürü Mustafa Nuri Beyin GÜMRÜK TARİFESİ VE KANUNU ÇIKTI Flatc İlaveli 450, ilive.ii 400 kuru,. Tcvri yeri: HAMİT MATBAASI.______ ¦ BİR tCNıiıil MÜESSESESİ ¦¦¦¦¦ X Türkvc ) 2* bihakkın d> bilenle arı makinecinde çalı, Türkıeye vakıf bir h. >k uı< re biraz Fransuvaye maktadır. 1)1 Fraaıa Oalaıa pmtn kuluau ¦inşaat ilânı PRKVANTORYLM MlDlRLU.l NDEN: Haıdarpatada Valdcbatında l'revaoıoryna e*M btaau caıı>t-nln rribapıakt prole *e lijilımıni m bince tadil »ı bir sekli Icanlye lireti, »'*¦ ve badanalının İmali kapalı rarf uıullyle mO* r ,- .,., ı .....ı.j... .j halde lallll iabur eımedielnde» aftuıluMirı 19 uncu paıarıı» ctlnıı ararlık mreılle llıaleıi m.....• . rırıiır. Taliplerin vllrde v.dl buçuk nlıpetlndc muvakkat para veya Baaka —ekıaplanaı lı.inilen Fındıklıda <(Q(*I taa'aller AkldımKİ yananda yatoeh ¦r *.h»uP'.t-d< -uı.-.,.ıı* -(.mı nıcıLUrdı aaaayyea laaııc mlraMaac ıhalllndr leıkikaf iere»ı tesıvıtv Cdill "i' . . ı'ı HU .ı unıır. MUHASİP MUAVİNİ ARANIYOR knnujup yoımnfn ıe muhoıebe i|leriav muuventl ukleuir bir genç aıaoıyor.Türkçe bilmesi ıcr sebeptir. Talip olonlur biııat Galetada Hanında 10-14 numaraya milracaaı etmelidirler ilân şeraiti Askerî liseler müfettişliğinden: MUHTEREM SİGORTALILARIMIZA ¦>lrkcllmlrln Hurin Acenıaıı Rnrıuda K < ¦ -¦ a hanında *3 numaralı yaiıbaucdc mukim Satvct Y efendinin metafcıll keılrel .ait»al haırbîle Buna Acentalıgımuın Uca oldııtunu muhterem ılfar lalılarımınn naran iıtilaına ancderiı. Kinaennleyn Hurıada Prim me balığı tahıl! «aiahiyellal balı vekili* mi* bulunmıtdıGiDdan muht Hjort altları m ınn Prim bedelaıiBi İle Istaobuldn Galetada KUrek* İla Türkiye modırl)eama:e nl ledtyntınm ancak Şirke timlıta va edilmekte bulunan aıll >e matbu ablllndc İcra edildiği takdirde ı haricinde yapılacak ledlyailaa cdemiyeteglol muhlırcm sigorta' hboıye, haylariyc ıe mı dile de mûlımılııı name Mim • 'â—Hl

ir ' n vllıı Pazarlıkla inşaat ve dershane sırası münakaşası Tıcarell bahriye mektebi âlisi müdürlüğünden: U. M.Tıp kongresi azasına Üçüucü Millî Türk Tıp kongresi umumi kâtipliğinden: Yüksek mühendis mektebi mübayaat VCıl.Ml muhrııJıı mtlılrl-Jide vı 1 iliklimle itılt.-r VİKTOVA do BERLİN Inı.ıoı alfana 'ıi'«.» vitir" Tlrklye mlldirl)tıl inşaat müteahhitlerine Zonguldak yüksek maden mühendis mektebi müdiriyetinden: Keşif bedeli 49 bin kü^ur liradan ibaret olan mektep müştemelâtından madun işletme enstitüsün tiyle bakiyei aksamının inşası kapalı zarf usulilc bir ay müddetle münakaşaya konulmuştur. Pr keşif ve şeraiti anlamak istİyenler Islanhulda Şehremaneti civarında İstanbul maden mühendisl ne ve Zonçuldakta mektep nıüdiriyctine müracaat edebilirler. Kapalı zarflar eylülün 7 inci gü at 16 da Zonguldak muden idaresinde açılacağından İlk teminatı havi kapalı zarflar daha evvel mektep müdüriyetine vasıl olmalıdır. ŞARK DEĞİRMENLERİ UİRK ANONİM ŞİRKETİ: Müdüriyetine Haralambm Anlocuyadıa Efendinin *e murahhas aıa-bkbra da TeVrcardan Abkaa Z ade Abdullah Akağa Zade Abdullah M Erlun Aalonekdia Bey v» Efeaddcna Uyıa cdileais eJe lugo TC 14 ağıntos 9?9 tarlhmden ıt.barea aacak aictar İle beraber diğer murahhas aralarda n buınıo iBliaiını havi taahhâdab»; aaeıi »e amteber okuagı ilin ohaar. Doktor A. kutiel rni'im maa*«rltf ,le cvlsajulkı^ı. kir* d*»Mı. r*ı>*W. bel enark. ı(ı on ve lı«vı»(i(i a|rau Irdı.ı <dlr ¦ 1( leerinkı-vel m Treninslı muıakkntc ıe talipterin Vukıek ır niharcı j^a-.'oı Afyon Nafıa baş mühendisliğinden: S-ft-MT Idiitusde Iha* cdJeceel melen İlin vuiİm Afymda 106-JOO lemcUjijndj vapılarah Hmlâiı vnaive rD-naltaıaunın IZ-H-ü» prrsrmbe _HfİZIKSIİU«!/» C.'lS'1 ^ tKÇ'UK..Y*KHJa*KlM9A J . .(SOflOOASTRİNI " ¦ Vardım sandı&ı ?6452425 ALTINCI SENE - M 1895 Cumhu ri yet HER OİN SAHAMI AKI ÇIKAK. SİYASİ T V H K GA/tlISİ PAZAR 18 ABumlo« İM» YUNUS NADI Uaiıhabtıl : Da>unwumurnl>c karasında daırtl maktuta lelgra. Kianhui <umhorl»el-PoMa kurııaıı : V 240 Telefon: te^USÎ, İdin mudlıl: ¦.ut. Kluu hu-auı 471 A Blı NI. VCRAİri -ıııtırı larkle ı.ı .ıı..,, ,,ır 'Smd-tı 1409 Kr. İS avlıfı ' TU Hr ylırı | 400 Kr Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR .'7M Kr. 14» Kr. -0" hr. La Hey Konferansında İnkıta Muhakkak Gibi Misyoner kız mektepleri >UktTrt taraf, atın •»rı ¦——*«"¦-rma kaık». h.ı.k.u ,-.ı.<ıı,n. t» ka taan-kriu. Maiaatat m- ¦ taıırataa-ı J . -M. ataaaavlaaa |..<o IrraU abaanatnm lahit Mıkk blı natl-ra*« .-rat«1 -..»W W ¦>¦¦«¦ doka. ara haaa» Ut— aalaaal ha ltı..aa.l aMhlralfrlndro a* tadı aaat Mitil d. tara avı ıd k.l. Hı Ulılı el—.1 rnaadna. ı.i'nı ır ıı lamm nn anııiKin fcanıtını ...ı.. llaı-t» (ak aiall bara r Mİ «rom. moblaklBİa nr drmrk oldurun, a.ll.ı», tıaurarık atımdım llnlla bınuı nrada lalrb* Ilı-'il ıı_ ıı ıı ı -ılı bil ...."İl ı.l. . btr rınar h.ıınd* baıml blı mıklııı-U Muini VrkJIrtlı.ı Iıl 1,1 İrinliIIm it.tMn Ka Barktı ilimlim ¦ ırrlnıhr fnplırı (ctl.l,..I. milli, allanl

rr rubl tahribatı aat İptal bıı Kntnnn «.« Mı Tl..lrn »alındı lııbll tdrruna baklkat .ı.ı.. ¦•anlı in rnlD ni-.vd.na haıunut alnı llkrlla bu mektep hakkında ınatı'na iriaia.au bir o—rl rd>M aıkllna* t-nahnı ba,lamuUoa. l/nnku ba »Ir->l-, in haı îrlmt» morrhhrr Uta laaaa-alr harabın. «.ıı. t rrtl Dahiliye Vekili şehrimize geldi Şükrü Kaya Bey İsmet Paşa Hz. ile dört saat görüşmüş ve muharririmize "Seyahatimden memnunuma Ir-ıBıUye TrkUl -oku ¦ " katimi. kalraaİ a. .h— »ad, n Gazi Hz. | Filomuzun Akdeniz manevresi Dan Dahiliye Vekilini 6emilerimizin ziyareti, Izmirde büyük bir meserret kabul buyurdular ye ^ ^ B rtBd.k i.ıaıınnnnaa dair .mt vubatı Flkııt Brjtrr taratnı aan latlkhal <-dll>..l.ılı -..kr. Kaıa Sı, l-mrl fi. Hr. nin .o.ll.ııo- rllanr) TC ¦i- ıi.ıi Baıtrkıumu tarafındın kabul rdilıaiglir. Vrhil K. (-mrl r*>. Ut ne *»¦" " ••¦ Udi. k.rt.mda a mm H bn adria ı..-lı1 İm i"- a ı.iı.ı., bari. ha.alr«.a rokandan BBrnı rdrnk rlai ¦nail «unal.lhlb almak lılarlmbl. Sahih. m-l.l«flrr.nln İt ıBibnr. hl< ol nuaao btıdıkUrrlnm. kiki irkintin mmkm.k kalar bir k, .1 ı,, ı , Uta d.,. miına-vV h..„m„., blUmt m Dk rVUna-ı n hn.U .......... dun. hnblkl M. m.m.k adlnan ba ¦nr.ir.-t-i dolradan dotıu. a. ılın ... f ..¦ ......... hain ıa arraal aal a mora Mt n.lhıup •u<o-ı-K- -Muaana mOıo.1 Mı ıa* .okıl .,I.HIm.k ı,,n. . .a... .nah bor baltba . ... ra-m W. r-.l.u,, pal ar(u marn. naut artı bkr taiabo conBakl dm Bkloant bkr hlm-n tonlar, tr-h.ı .İlim I — »dar«ıı aıhn..nda ın narl kar ¦balrrtlr UrmiTrn tr tntut.unı «narı.! . isbll «firri».aiıı blı....ıııı Planın dahi oı -lı ı-ı" -'M -.i abml rn. •İlimi* ıl kataaaa oMutundan mhb.ın ¦ . Mamrl ha*at UjkB HınUr uıbaıtnll m.mla-knllrra ı ¦ - 1 nırıonr almotlnrdır. Btnacnaln» o dra.ı» ulttarl thıunrn .... ı .. |,>, . İlk Irııı.lı pı. I ı.lı ır rotla M Şrrlf B. I, <ı. hail tarat Ilı t Jf.f BTC * . .ı» ..mı r dfl brt trrva tm Şı.kn. Kara * Prodlk** D.ndra lamı- »U. can dan rrrtrr aan •ıbbatl <ak tn ,.mimmm B.tr. Kata ¦ baua-a llMİılh H: .-iri Kapa Br-lr. . .aanda Inbrahal Iflaı «ı-rnpnra ett-nr» mnhtraı.ldlr lUıırkfl Paaa ıı¦ ¦. DnVllt-¦* Vrkbbnlt .«hrRaya Barla : ıı ı.ı ı. ar laoUalrr. t. ı ıı .....r- bindirip ralrrtk: — ıı-clı allab ıcUnatt rtrtln, dl ve ¦ - ¦ ti -mu - ¦. ı... şatıa Kafa BiT lodadak ma kadar bllrnhat etaalı rr ¦ >r ı tMmabahBf 'iını-n n denk .Valaatnnıbur ııı ı .. kabul --...I-..vr ktndllrrtnt anı taalmat rıl'mn'ıKaâHinmamr nı. dan -*ı..J. ...... rol ılmn|lır ve dnauna tmmamıtlıt-dar. OtbdiB vonra. ke-norlaba labrt. kam taralmdan ™ı-,ı mı

t- atTTar a*niı k a taamı lf«lmab.b. « âmân* ptiniU rr Ooat H. lir baara nimıılırdu mt v.l.ı.T-.,.. ,.1-n Hı Mil'> lılılı ;uıı.- Kara • ontafi «Idtırh Haini. .-¦ . ı Uanltlir. Şukrn Kara brv akamı (•>« tabu kadar O.ıl Ut. Un huıuıl'nada ba lnıı ılır. İsmet Pş. Hz. Baarciuı lımrl p» h, .„„ ukab i--,-- - banpo rapmıplar, ittirdin av tel Di rl. II um .. Fim- N.p*l « I kabul .ımifj-^lr. Rlraaıllaamhai Mahafra kılaalı knaundanı Lmull lUkfcı ıı do ıın tmatl ¦ ¦ . atraırt atat odra DahBİT* T-kBI fakı- Kora mm?m «larıunl kaval rd...* kıaUalı t anal kadar cararmattar lımrl 1 »ı Nt nlMrl Soba al...1. k.lnr.kUrdır. >ı -.. nlUfk Ba. HUl rUamrrl aa anmanda pak trl etrenmlılrnBr. ama aaanıara lıı ram olmadan drnlıd* fin. ra„ arı I-auk tadııiar. I> Hı. Taıll mnlUr —..-it,, ı..,„„ Ir-rd- lnkmr ......ı -d-, -ıı-T,ıı> Pllnmuıa alt İKİ mantara İd .d ,m a|an<ı Tronanmımıım lıAmiral ¦.. ,~ı-ı İl .mı-ı.r İr Umanını rlUftol bakar ter- da, aaNU Umlrd. m-nl-Vr nl.kaatıa ba tmntUfi. TıyU |*tk.l, V- ... -ilmi Dtaı.ı h.fci.nd. tm aubbaun errmtk- krmoabtVM ,ı. tamu. b-ra ¦* Tb-u.v.ı-r tm ı-fi-Ja... ur jmit,,. ¦» mmmr t—r.l (rmaN alan Uaana-(vomap «ardana pak ıa» tmt mulınr «rmlrtrm d.ka «artdoK . Mrıtdlrr frtaalıı* aaiorlrH da kartmNr U-r MP»0 I HM balan balkı . ı - , rmlrrdrn ve Bordan «amndrn dnnaamamıon Uma. frlajlni oamrr1 rvt vr ¦».--,... ... ı-ı — -m I ..İri. I ı..ıı.ıııın.i"iır. . -di j" t ı. .ılır. oı liıı kir 0 bir lllodnr. La Hey Konleran«ı UUn pnıırlmlan aa>.ı»ia Oia.ı hıymalll Oablllyb ¦ahlllrnle SUkril koy Bay D. — Tık İrk ıtk'alarmı kurada alkrrtmrfr İm»İn »ulunmıran lUnel ,..-T-rl I.llanl^lanam bıı lorta laı ıardnnı<.ı *, . (rrdi ta m. — sı™* nnM İnamın >aa daha «ıiB.oooae. ır. - nm mm um am tar ato ¦dom ambara manan m.ı., .< ıau •oMaıtaaMaa MUala. bo "..hı. pt> ovvcta ı.ı. -ı.i Hitan baıabk .1-abil ..İm k-rlf», .1 ¦•.ii. hı. r.— m..,.....ı.-....ı... »-la*. fjblaa hu «..mm . . . ¦ . ıı. . ., . mnbantl rahip ı ,ı..... 1,11.. vrıdl|l oty: «olml'rlılı bir p,patanın da abpi. 'in btr rıantıııu.ı.. m, mimi ubbr d ...... , d**IL »nin niblnr arıinll rulı'.ı. ¦fcaararlrıtıır, bapbh v. uı lılr Irk Ur Pıanaırlııııı U-(t|. t.kat t,al[ Cumhuriyet I Ucuzluk kuponu I 10 nftun oı »tur l'Cüm hürfyet' ; Ucuıluk kuponu uponu Müsabakamız Medeniyet ve insaniyete en fazla kimler hizmet etmiştir? B*acn>et gsuHi^uü bi( ,ûP-km.ii. In(ikt kekim. " )eaawr . * medrtmrlur. O 18 inci a ton »onlarına djjnj çiçek ıımnı lır«f r(n • oltaydı, bugitaı aû ve ben, brlki de birer çopur olaraktık. ' ¦ . i. Müsabaka mı ta giren fi mütecaviz dilberin belki «arıaından (orlaaı, (içekten harap olnu} çehrelerile bu miiıa -ba

a giremiy«çeklerdi Inaın-Lan çirlrinkİtten kurtardığı İpo - Cenar . e - Güıcllik HAha _ demek aaı. Filhakika "Ceacr.. bn-n, - lı > jinı; korkun,, aarl, mûstevtl. oldiirOcÛ kır aletten kn rtaraıakU kaldka-¦ı». netii betperâ fc-aJCİUguıe ker W rotta fazta kâimet ve tenaaûlc buj.ık tardımı I t*..- t'mrt ) dokunmuftur. BuZûnku ir bediî « Icrtemiı, kde kadınlarla ı-H.l aimnlarml " C<-n-ı B kl koafîae medy-nouı . a . . On ttkıjıacı aann aonlar-na !?kita muhakkak! ingiliz mslalibi terviç edilmediği takdirde Ingiliı nurahhaı-lan konferansı lırkedecıhler La Hey 16 ( A-A ) — M. Sooaden ra protentona mâla • bmanlar arnaandab mlkilemoIrrin atk atk ntku ra devamım ¦>ta( etrciftir. Bunun la berabar, inklUın ânnne jr [ılır., r. .y;, ;annoluıımaklodır M Snıv.Jm nctalibmi terviç rttinbedijı takdirde cu mart* t i gUnU j , Hryden ayrtbp gideceklİr , .rü-ml vr rann ınaı„,ı. l<la \ki,m,m aat* latahlır. / Plotun V.laı.l Uıafıodnn lloınovl .'ıı m .ıı-ı.ı.ı.ı:,.:, Illo rrklmon bkr car ıİTolrll rrıHrıekUı. Şehitleri ziyaret Çankkaleye giden heyet dün avdet etti Ormanlarımız Bir Alman ve İngiliz grupu bazı ormanlarımızı i.letmak isliyor Bir Imm* » ln«Hla pupu Znottd-«ak rnuıunndı ırtlkatta ı.nn'iCannkhnl» «¦itlilerini ılyarals gltlan lıavalb ali bir Inllba Müsabakamıza iştirak ediniz! 1000 lira mükâfat veriyoruz Bu bin liranın 250-100-75-50-25 liralık 5 mükafatı yalnız ve sadece kupon loplıyanlara tahsi s edilmiştir . Dİğer2 50-1OO- 7 5-50-2 Blirası ise müsabakada rey verenlere mahsustur. Talüniz yaverse her iki büyük mükâfatı yani 5 OO lirayı alabilirsiniz . Grjp SooraKlaı. aafraoOolı cracan-haruu la-rlmrk arıırmdadırla: b»kı. dorl Ctn ba|oWBr aınkmt-laıdır Hırtmrt bn tatkamiın mam-¦-* Orman mrkleU tabdaırMar-rtn tıı kCnkRa mryi annemi atEfganistandaL Muhasım kabileler Habl-bullahın kumandanlarını yağda hı zerim ıslar.. F"Pı»«er n 'AA > bdrl'r ajımaiaa İMloinld itine aurr. HıMbuilah Ki illin ot-lovallrjıi'iturrh ma. mrvhunde aiı/uıı bit rtıiliılı..'- uAmmıı mUılm rı.ll. m.ı. al-|mk ıa ın Mı <nm.ll »ıl *latl|il' Mııhıum t.M-l-rir njaaıılı mr ı ı Mrl IV erkânı harklpmlnl Iralda ttBrtaua oldutlan bUdJıLmrıladU 1,'anakkalr tîrbltlıklrılDl ttvatrl Hin ...ı. ı, ı,...ı Miırimiı. avdet etaaiıtir. Kf-jllpaM ınpnıo Analarlalar sııûndrn ı ı-, Cevdet Kerim I) l'annkhık dm II1 harın. TOrk larlblode |an rr t**rr ı.ı,..,, dnlduınn mlrf nı'ı,.ı.ıiı.ı" duı.ulıı bir IlıanU ıalalmo|. Ur. »rvdrl brtim B. hlkıbr.indr Ko.U -n.KJi lı a Uı j Güzellik Müsabakamız M una don rot alna ftı ft-hı kılm.k İMİ Kap ıılm ı.-ı.-.. Blnı ı.l ardır. Hum aiıııı ılı, 1 ılhaı

¦lı.l.':. a ı pırjemhe bılucclndrn ni nfn(ıja mil hanım, ılr an ovve' mı'a müı.ıt Bursa taklipçileri j Mahkeme! Temyiz hükmU lııauıtara tatr ıııı» HrlM*Jt bırtlrrr b*r.knar w Tıaı ıra<;r .ılın bar .amaı nab.H .----- — .1 ıh.limon tvnak mmm mm labln ptbrmraalr-rl lan lak ı.ı,-. k...,> I.ıı .rhrt.nı " luık t.daııaı ır Hatır ¦ ¦ ¦ T" I'Bl Bvrm 14 (Ha Um t — TakUbı bbU prttBaıa nb Bbaanra kdabboakrl Tam fU tekrar rıikrrrmtptır Nalaın artjrm tararda rmıhı autıddaİmin raaanl (*Iti_i< uıtmı, olamndıl Pata İl l« Numaralı May Rı.a m atmakdırter. ıaal «dereb için tctlkelaI .Abıhayat'ın sonu: Cumhuriyet Dimitriyef, etrafını saran bu esrarı öğrenmek babasının kim olduğunu anlamak, belki annesini bulabilmek umidile kör körüne her şeyi kabul etti. — 2» — Hccı lı* i.-.- ı'ıt* atattı ciM. da-i ha -lahıtaaMlınrk ı«n m> l.l.k [Hol. ıhı., r IhlU-bi biran alı nah BJ a ı İkana, falar. I ı t Mİ m« ¦aran: enaaaaal ı l—ıra aNBal battalından lııkı h« hla »f 4 nıit""1 "¦ i.*- lomaifanlu Mı-n U» ItMkaıaın laman olraak- Ula I-1ıı...- ı auıİHiılım. muafımın ¦aaaln harln>fc>nni »na andım aaıfluı ıııı/.ln nu>ıjaa!... liran I* §m\ taan aaaaaa ha* ha> aaı hlr ah «M. O aaaaaa. NM arlı ıı...lıl. uıaatn *uv>m< >ı. lı t allı aanınra Uıahıvınk hattanaıa, aı lılaaltı um ™ı«' Ula aaı harla blı »umunr laraıkaa Baa aamkyaaaaBB aiaaanaN aaaaaa •ah ma.- _ aaaraı aaaaa* .ana» ı ıaa Bjnhııııir. ataaVaaMJafaa ıtn anut ¦lııı^ı olana • 7ülı ıı buji t . Şehir ve Ht Batları İstanbula sevkiyat devam ettiğinden Diri hayvan tatlıları ILıUınnoj aı. lafcıi İr artta eıc troenui var mı. Dtn olara*,«»mu.tıltau Ja kaıua-tan 311 kuf'ta ıirı^iın Sİ iten 19 e kem— :nan 13 im J2 *: Hi cırkt'-ıiır Memleket haberleri Doğru «fleol'1 Bayramlarımızı şenlendirelim I.. DOO ' m .ı ı. ı-ı . ııı -ı ı ı ¦¦ ¦. r •.ııı.ı ıJı. Bu bayram, milli rupinin r>ü> "bavumlıırüa kalkıyormu, 'i'1' '.«lıııt ta bugün Ukj — Anlı-lıh lafı ularak ITıum Naıaranaıtan 11 > du,n. .ıı.n-rmı -anki milaru <™cl Mr-lh, malmadı. ilinim Blı yrıdr "ii"i.. ¦ :imi ba pak hmUii .¦'.aan ı Ulmıirli'lln

bre »art kabul Hint rrenaı taun ılı: Uraya nltılHn raıaan nn ıryı dan namdın bir .ulaıwn natandım ıw nlH uaiauakun. Hlr kere dunlar aabj la ı<aa nuı romum al w mııuııa umra na -mı'"""1 dıuunı ¦rtodr yrnidrn reabrı bulanık, damaaüı Mr lakım bıUrjların <jal.ındi""i hilafa** ..M olnyorua... (..-¦¦ Kaııl. blrdca bira halini ini- tl ,|, .„-...,.. karar vı-rdHtfetarat; «M • rabtana kanar kanal ıriB, La,<Mm-h. aaaiarnaaaU laaaalobuh- (laU kalan Mr nokta varan, da Mo l(Bwk W|mmm rlM-avac' ¦Unlun .in ı lultu. ı - ıı-.-ı İDİ. |...--i'|ı-ı. odam '.....1..: kalkr m..i.ıı ı.-ıır. iHiıınn srlrnt*tl. Bn bit almana «nu a|rıaaıak lıllıarmnı atol aardaı — rtal, ak Hıran aaa» aa tanıaaaajaataıa t ıhdalıa akralar aa-adet ¦¦anaaat naana Ur oatret, Mr aaaDuniık ukunıvatvlaı — l • ' ¦ "il ila i .uı' ı.I-ı İlli. ........mln«l. — r-ı. ıı.,.-ıı- rama da •aııaaaaı. Bİ.~ — «*.... takar aaa da attı naram aat.. ı kar aajfa aamaa «adı.. Umdun, hatalarla >aaM|atanaa k baaaaa alar' krala (aa | 'i ' ¦¦ -ı dana Hm HİM rai!.. IMtaa Nranatt Jonan dtdi kadakan anaukrnaak... }a dakikada, naaııa M. aıinlıl jıtık nioauaaat aka .aa—, .ınaı.aı ıdaDaaiUair kl Oalaaı ba. arana ı* ja* ¦Uııa taıUBiaak. On karaalıla lUraa da.ıı—ınf tıu"'iı* aaanu laanllıtıa* adau-ılnl atb|i .-man I ito-ııı •atak BaiMdıİri aaaaaa-akı aıiatan xatata. »aaka rokaaa tmatBalar... bıı • Ol ara ıha. Iıaa aaanu aada- Ü*Tİa hklua nabaıkan , mi. raya bk| lOrOlaaaaa) Mr aaadbf... RaaaJ iraaıinı.lia kaaaiıa ir* taalrt a*l- InanalkNrarak, aalauioıı-yaaak, onıa uaıoııatab_ M dl M buna ıia umun ı>ıu taç bir ytrd* nıratek kaba aaaaaa. kaıanıalı ı di aaa aaaaral batı İn -matı 11 maam nknaada ¦. muı - • ¦<. ¦ — BiB Mıııdaiaııdn jaddbn, anr. aaaa, kara rnaak un lıııı a ı—atan-da rauaaaa; Takan ı ıı ı ı İl uta| Mabadl varf .t hana ıa ¦bvmmi>«Haidlr. Oyla uldugu halde bayram namına ııınnıın/ ".<.-. ıkltar bayrak uamnh, ccccltri Irııvirat yannuk Hım tnlnballk ka-Unda aaka>klarıln d ok. vm akı an ıbumınr. naa'ı, .|imı va hayatan namını m, Mr ır> )uklıır. mi.uk mlUI Mm"m\ 11 ¦¦¦^¦aSŞ" hanay anabaaaak'aaaB^^ muı rna lı.n.l.. ..- ^aıCanllatr Mle aanMarva ununda *alar< llaila, ııula nuvdanlarda, uulüalırıla uıııaıurr, lıavnl titan* ı.-r ııılıı ıllftrr ¦ IUI» rınriva yıapıiır. ajllll İm ¦ rami ıı rdk Avnıpnlıln-"n» raanklı naı bıa neden ) atnuıyaiııa, ıımi.ıı Fıııynk m maaın. cfkaı aartya varıılınb-ınUo ba*'an.lor.ia-a ta.ıp Mr -«kan -a •aaai ><andn B.v.ln ¦ Hareslar «idin İmalı Doktorlar bu hususta teşebbüs edecekler Maııılıaı.ıiı.irda vaanmln -avaaauuı» cbr«ı>M im™ uamaırlaanalu kalra-nrid tiimnııııaaı nakkı

'rrvan mereulJ Sivrisinek mücadelesine rağmen Kadıköyünde sivrisinekler günden güne artıyor bıı aamıiı anın launr ounuıcaionn ¦aalalar aıMrmlmMlic*laeBeiB mra«a»oaa#fllrfıa Teı Tiftik piyasası ıda pek Müsabakamız Modantyel ve İnsaniyete en ziyade kimler hizmet earnlşlerdlr ? (Illrıntı mllaftıı mAaH] kadar beaeriyeff kvcırurraı afrllerded hırı"..ntk lıaalaiı^ı.. idi. Bu felaket müteakip »alcpnlan ile bcaariyelın onda aârinî g8-uı-uvnı-fi-.ı tiarpta "aafe ile en kurtulanlar parmakla aayıkyor. deye bir da.bımoad vardı. Trtıduf cdİcn /İraların toğp, çiçek -ıı idi. aktarların bir «/ınu (Vakainİnek CİCCğik IIG iinllar .iaııla-rın ıte^e tmıarivt' kaaandıklarını KoımUajkr. Bunlar arasınd lâyık olduğu veçbila rhrmmıyı-' vavrn aniler., daT. Alemi bu alatluıı >.urtırmağı valifn İnlen "jenaunr. laaiıyvtaaa bu bedefe t evci b etti. M â m ı.ırı.ı ve tabip, .-t i-«i yaaam ti-ıvrulu.-'j >avıibu>h meaaaaal ¦..'n. oldu. ** |i':nı. Vabaia Hed^touıı Otr hBaânaa "vm tu tapan .ouiavaliı. EK ¦UBrOaıı vt.ıııuıufii -juı lan vunlr riaırerçe ¦ SokakUıın a-jrcnumrtl aukakü "O n*u uraaınaam. Buar aartaafc. lahil— aaı m tadıl aak na ftallıra^ rkkaaar ramı -aca< r-aanur. ıa. na aa iarnnda Jitılfl~o ».kilıla: »a «nll bUnııa poaııaura Mil t-ılvı ll-tu! .ılmınlı Ortan Rananantl ou mlkinr Ma balya t hacı ıı a_ ıaaa »ı lıııılııı Uamn ¦ ¦'¦ ı-"lnr kBUı raraan MMl oaja raarlrllı Bata* ar •aa-ana knanr I aBbaa ata rai «¦ || ¦... -..> t anama IU aur-a/Wn muannit nMmıalu.blr layüaeı ulU'^.ıııa kani ircUmı. nmemnar ......-..ı. i iıaj-acaa yen n IrıiM w tnhftl ttarartan ulan katıtdn .urludan »nl cinlin jul İtin ttarODunat-jı İciiItıılaaıaİU. Jlı." Doğum Robun, knlle) muaUUıılf rınoen va nala naprn-ıı ııKtdıWai'i»rai"B Helllı lâadıı hlı kıa çnrıı Mt ı-ml verlleo yavruya uııo uınlil ailer ve ¦.¦¦...ııı retmk euerlı Ziraat mûtebaoaiâlarının IıUmi vskaaall ıııli aı 11 unaan 7r. ola— renbrrs ıl^ tnunnlnl VtuK ıeDka|>r-ıull Yerli ma lar sergisi .¦ -. r: t. t .m Unla MaarlI Vekilimizin /Matin „ e beyanaü "Ifiz Asya! bir hükümet değiliz,, Gazinin düsturu şudur: 11 Hep milletimiz İşit çalışıyoruz, fakat kimseye zararımız yoktur.,, Bu cıu! uir.r.eıtr pıy» «tılflıîl «aide W 5se| idman nuart faVaal actUaılB lıx,i annusıır. ¦ malim [0>rtt-ajmn Anktarava n-ııiı-iıııı Jt Urnri da nâtrol MaaHI Vaklta Cemal iüimiU Urri- ..a,mu mı m alat ¦ - laıarftnaıtlir. Moaatvfı naaİB-kalaı ı atjlr. t ¦ . —« Da. Ra. Baba.. Aakara.. V..I. - >!;.-'! ' -alnualn ali kaUD-o. , — .!¦ ı.r (.¦", Mr odam bıı hm lalılı ılr Ikaim.anıtında caba. tunun UI ¦* ihaalan knl.ı.ılnı. eahiı | aa şclılr lılml'rinî (iniltiI)

hu --lllAİı -.tilıllll lir-' tdt (III Cnmıl HüıU lUy îıı.ıl. IırakeMa akama Ocı» "ııı -r ı.ın !¦¦ ı.ıiı.ı harf. mi:.lte latrmalmt 'tıı hı daimi har huni hur •aan t> kabul etdJ. fhrf ıa tdrar lltaıra jr btaUıar. Valnıı nadan lafa* daha. Stat Urana! HmMa Bts BBBBaBal M, — aaıHlıı Kaad l«W «un ianllıiB baaı larlba Mliıaal inada "m (il" hlr b< Arrua*. yel * lııallarl ahum dır. ilandı.LlUal-artlrrlHı ..laam. ' ıı ... İtli ı...l. ahi tm Ibin utanlar baa ibbbua. ------_( >IMtn Ma mukifi li. L-eMkİUtl «yl-dll-r. Pakal GmB; dan ııln ar nıUhltt vrrtyernm'» dedi. Yehnai Gminin mr ndakalİn aahıllra-llnlıin lıl bilrıı yaeatar adanı - Idajn natataalarrU. Srk .. ... I. 1.1-¦¦ ...n »ııı rluıaan -'-naı. mu -ı ,ı ¦. 1.1 rı..) rchalal. kuru nU -. slrıt-Tr! ıl. ı'ası 'tı llalp -¦ n.ı ¦ -.r. '.ı ı.ı ¦ -.' .i ı .¦ ..İ.I.: i alM nha im -ıni'--ı ı. ¦: ¦. «ilci ilıaılıı ı «Mİ- . .. ..ol; ııı.:. ..,i!ii.ı..ı_ı'ı- m.„,,ıiiı. . ı nmrall allımla na . Iıarllrrl ... ı-, aakl mtdTiuaardaıı (Utan mualllikiıa «Maa ¦ — Mal aluıudakv lıaıı K.ı aıııa 11.ih1.1n -ulamıda o ..«-. >t"tra l.aje M ı a adin ya-aab klal oarkukHaıiı 'ardır, karraan IhL—l W bJM unu. oa«rolr» lanaü •iıa.BliMİlr llu ¦ .i. ı ¦ Parla . ı . i.jii nrr-ıl» ı.ı....mu ır ı'i.hhii SaUMvaalnl I' llrlrr — Ba iarua adrıa lalraMyr taraâ-•laar tıkaaı nane., aaaı aaa.- .«aan rar — lapbr-U. — Oılrj-ıe bu mıllllrt nkllnı. Tın. alırım Mayak. knv.ıll .a . ,m. na. lanaaaa nam ila laaal -.. — r ilki aaı ka ba fliHan f ak •o-rkuan hadganaaa ¦<"<->¦ adnrı-ı aVallU «fiiliye ıp.n.rtllr btrd> Mr >*h | l.nına mıı ' - . ¦ ı ¦ . .ı ' . ı -l-;ı bıaabıll iBMka aaaa ınu maa. n.m- mn-, aaiam-p-r—ia. « luao.rlraa.aaa ı-aaam da- TikdU. naıı aaataaanaar. laa'•hldrn din Ur ıdar* rdiam vr ıa. narl.alUl Mr Kııkalaaat IdL Malm ballın ......1 ll l.ı.-ıı........ ..... ¦ ı nrrvrr darO İdi. lltanak. kaıatm kl tı. nm kukkaırl adafataınatr. mıllhin halata w .Mlratnarı Ha ; la.» aaaaa aa. Bmaka Manala HaaaaUa İaılaaa -.dul ll-ıı ı-.ılım ıı .im lajı.ıl'iııı iık il uımı»" ianırımıı yoknlra inaıın ¦¦-lı va laydaıı ...ıı ııı aaal» an m .... ı>... ı, - <..... . ^ . lal ima.. ı.JaraıU. alnaaıoaıkr. T aaat aaat ar-uiaır.m ıaaa, ka aaaı ........ oarrt-ı. w.ıaan lUandla* ın>ralnd>. la aan la vanılanndı ".«.u I nı ı. ¦'i—ııcı.ıı / ..... ı.'i knaur. .Uadaaaaaa ıaaa radanadan leı-ararU ıaaa <v -•«ire baaaaa ınallı aaklıran> ınakna.. mı ımı .--* ı -11 ¦ « -rktaı ¦ lanlaat mmiv • ar Hurin raaar laaul va naıu:cdr ,tıJ ıı.alı t -Lık-Dda plâk jlııımı) kon-

trrır.' ı.ui IMkUnrian raaalaaLVj tlyarel-(lir r i. d'.r.ır-.U'jeekUr. İkllaal vraak-11 ananı I flaıutyl nbdU-rû Kanan ıia> mntaaae yrvn mnna •la-an !**..¦¦<« —-mat aaaaa hat rariai uflonimb -~nn ttrae pı ınıtt -kiuı-imtuKo »h-a-amiBara sır rainin, naıoc •jnlır. h%-ndlaıno <W : jra manamı maada bar ..t! .unaB a- •¦«ılantaur Mevadı gıdaiya sergisi Uakaııllar xau\yy.ı yaaaaUa Ukyuat Mr mavadi uıdatycaereoo BtıcaâB kırar yprmiaUr. Uu ssıglnm .-¦¦.¦- rnemio-kellııı'.ale cilan tıûai madıVlrn nalla eııK. kt .I er. a. ..ı juVjOii haliklar idi edilecek lir Berlindekl Türklerin bir tenezzühü Kerllndakl vaUndnalarımıa taneıılllıle m.i-, m, '•• edcbıaark ı,ııı dır. umm vaal araılyl l«-kıl »a*n va ıın ılı... m.,ılı m ıııııll tınlı-yabUneh. ban(< İyi aarmtk nıullrriıııı vayı cemk haıulıklarıaa dalı HtUe(ek naaahaUrr. nıdı.a.ak halaUfalUI lıl( tm ı.ı ini. >olıa. 'la'lala Blout btrl ıık....... ..«rrlllalm» ..l.ml.rı in Unlar Mam hanlrrlnU! 11 Unlara ıı. ¦ ı-ı ı. .ı ıaa (avdalı. tflennnU va varakları ıllrndlrcn vı imi ıil.ı, n aan'Ollrılndc ı '.:(..-. ılUrrn vr hnetnlara , ¦:¦..!. bakımını Dinlen nttıtyalunıtdan conden^oruı. II. .,iı 11 ıl, ı -1...11i.ı latllvr (tİli; — Pkkal ooera«>a. nakial ntıaaıın. dan!. — Bayan Tûrkiıa »ın Ur nnkonırltir. Bia Avropalı ulmak l-Uynruı. u.lolororur vr iylrylı de... r.ıllbd- anana Tnrk IMkU tlllkkni hlr Tork «aluan .mran k. tanı.m iaB.ui ıugaamerri«r. . tlraıı*!*1 lip cdM. r.ı. aamimİ ı ,' -' ¦ bOyUk (t* p.bl atartnln rauhlalit ktvUriaa da|ıl. an- TûrkMrl ana vatan» ıtrtnvll ka par.->.. kain ııa....nl' lucaklar kaırrt¦.: .ı,ı hal t¦ • UrrUıı T-ık lulabu 1 atu-lcs rama ea-... bir l>r ..ı.™ natla m«ı»lr. Bana bu la baybk ıı..,.. m ,„ roa nida t a Lalda Baıliade aalnaan t al dunla •a TOık Vakanın «Ura* -İm-lir Raaal v-aaarha aaki r huküadobı CDİlamı (inilmla. mlW •aıkıiıı ....i.-™», akaanuı kadar vak netin, tok (""1 «UI ,'nimıalı- Silim Rarıı Be«m I.»ııı»••' acy-O'k laka arnanua. Oau—diaml» re .ı>al la-nhh.na.HI ll Kemal>lll" Kaaa faja Ur ırflaalan da dabll aUuüu haMr l»n—.-»ı- Unlananlar-dan -.«ı bir aı U«eııaakr-rfıı. da (Unu». bcygirlarİB tc da baaa enam bar «ten berrak mayım vrffirlan Vakımr lajLı-jıyjna ve alalıar.** ba tankı l ııualllara mk-ıdllliiı(ma dUıitat clmir. Rr-v.:\lt-nn yaralarım varan fharn tr iman ye riayet etmryecrk inekle ri jajldarına dikkat ıttraıa itli. " jeımtt _ Hnatalrtpa ârâa ve ıoyrı üzcımdc mühim letlukat-ta bulundu. 1796 da " leancr „ "VaİiaUB. viroado ıpabanğe har yahni iai ay lonra (ieek viroaıle atulamıs lı. Ba »aka dagib, " jonaar ., bat tabana bayatı ile uyaıyuıaa . Herhalde bu doktorun nefs ine ılım at ve ceaar alını hayretle kar;ılj ı:ı.ı:ı«.j . O şahıuı ecaarelou da unutmamak Hav ık.vuie fedakar Utla (jııimıdul.ır ve hedefe vnsd cddalar Hasta trlıijkeli de»ı?ter geVİrmcdı. tik aıu vaıjılına.'» idî otum tmınaahaat gibi idi. " Jaaa-0«r_ bu keşfini rmsrctnıcyip iki aaaa tetkikata devam e tti. Nıba ye* bâr caa veaaık va debail ita loacebtacı olarnfc krniina dâa etti. Ilıtıı alardatı bir tnapı. rekabet ve cehalet mc.mıuııuy t İla halde bu kaahf ta bayie ı Aaı dö aeoe 'jrfında , ea ücra kÖaclerine kadar nuru* etti. "Uenai B denin yit aaa »ardır., fehvaaurca herke» ba jfiv.ı rağbet etti. Herkes aaı lehinde prııpa^a

yapıyordu. Ruıyada ıaa atı an illa çikiht* "V aksin of _ ıımî vcnldı ve masarifi millet Inra esviye edilmek üzere, tahail cHinuBÎ. A İman yada ~ Jenaer. İd yevmi Iri'i-ilucı. "bayram gtkık. adde-dddi. Düavayı raathna bir a*aa-tea kurtaran 'Jenaer,, aaaıi yal-nı7 tıp tarihind e değil medeniyet larlhuıde de mâhîm bir «v ki tuUcaatır. ¦ arfhl naedkn Mr bncuk aeoe uı uk ad d.-ır. Aj-ae Vedat İlanımı Chllla Türkiye CunUmrıyetl nD. maaaillitjbcc ınuamrlri raamlye llaaite lafllk enalt oltluı maaburtoM un imi nmı hcaahıraa hac bir mimdi ¦ ııpmalı «aldlııyeıl kalmadığı ilan l.ıaar. HarMya Namı atbıht MIlcvauiB seiık Kaıbo Karilerimize, murıtalil mubayaallannda tenzilattan ladajnaleejıiııi temin tein (31 kupan naa-rediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı lİBnBjarlrn'zde müneierıç beğen ılığınız ıiç BaaaİİBj III mağazada ibraz ederseniz tenzilata —¦ t umî.nîerr• SON TELGRAFLAR Konferans çıkmaza girdi! Bütün İngiliz efkâr» ufflumiyesi M. "Snovden„in inat ve ısrarm. şiddetle tasvip ediyor Lokantalarda daha ucuz yiyemez miyiz? tofar. tnöanfl rniftt tntto-mı niibstl > «Je 300 dftr ¦ 15 toruslnk kainin ve karpuzun bir dilimi tâ kurusa sjiılıyarL ııl ln(Ulx me*_.iıUı «Jette Ö-rjl^Urr SdiMOTT. Lu-.lluidl tırann ı. - i. bir n pılan .¦.¦ .ı.... ı -. ı umara <ari£tf) di d... iı. la-jıUanı IHI Ma-J-M-r- or.icr r 1 - yy a»ir M »i. mtam ı ¦¦im» iM' dan ¦M dula bkr ınvlr Wa U • btyfcl KddarlİB HU, l. ı - (kai lı llüanlır ba '¦ ı'>r'.--ı İn ırr. J -"irr-** b* d» r-ray** •irs haı rai klar* uma fa t. imin.. Uı Ealu<uı '•-»¦iarii lu 1>I|II 10 ham inin •aİiKİ oc I hoıaf or urell» teulp ¦¦ -¦. . UUD-ı-di'dac looı lı-üi'a-. som !-rra;ı ETiKaJKHa KjJ3ı»ml-'i:n On atlrcıytte re !)73 fcır.-^da-iuıjrcıs oSarı yuj-tere E- bont-j derielk't Alf.FAj tabi luluJlıJaluil Ic Belen Hilalrint ılı- Irhailıf eUlcJ ayeti •rir.lrrst ioKlıe-I*, rnfl-anı «SU ban Hrj-ouank. bıhruıl «fan «o* inalUrrr- ı jrıtınüan *rel? «Hur *• arlfel e/ı «eefeıterf nw--d'iifo; olan *re —w Irl'ft - ıl' - - 1 j. ml-ıv: DaHÜUukr. İngiliz aEsetesi ile nıensücai fa&r&atO) isrı ihtilâfı Fitomuz Izrnîrdert hareket eüî t lo-ı U »-VAI - a*, ttfatn »en -,<laaaudc nal. omu Un alın bâr fr— Tlrb Rotan bn sabah bana narı ınmknr. FBa bordamı dolabımı kotıtt bar MI b-dm-T tntanındara tt,,, td.rn..tfı. Rus - Çin müzakeratı Rtrsyatıta arasiyie tekrar tas^r lamabn !• »»A.» — haarn adn' Ur-dr. 1* « l üı.'-riao m- ı-s,haberta-ro %**» TAmboan >mm f n un o»j>rr. hUkdaHU l'(lımoıtt naaaamcdtaaaa 'labaMf. kaur^p - inan rtıaV-'. ladeoma alı adap Ur ram and an larbn una» Mıenvotrı-h- namt-a-ir:. taadJ aaaaaTaaaataaaa*aaaaaa*nla leb«r h-lnod.-. (r-mla-a ... *j*>r>rı btj rar. bat lama ga karar vermitllr. kaJorm haytame o aat ra an konaı-n

¦unn xnr mıtate -ıdtjttn onofmıı» ı »». ba/ıı>r. .anut l ı jndmot"'. k-aaabo ıtarit aftan» jı-.#,ım ¦- mii. . 'aokraa- ,ar 1 «JfehBlenziTaret bertti mhorALırl* gt.lt r,eflbnîu I" (A.A.( - V**ak>^lc •thlıllklrrlnl *ı)nral edıceiı nr-ı.ı hamil aatş>a|naTa tapar Mıv'u> dMıt Mg mCtecarlr ba-rvar alarak Anbunıann bnrekct ı»»,^l-r,. ¦btrsa Fırka ..UtaUtı,, ?"CftTi *^ tatr*! k—-. il i». aJI fiıta IfCıfr:¦«•Cmaol rkaaı liılaııı adın. K>;trtutr-y. letik, elaUı ve M B>-ıul İt. oı ra-- lir -i..'- ı lou ılaj llı, ııaaLi. auıuiuın laatııı anrıt miti nam mn abbaJarı r**ıl. aM-M* prm-braab ...aba aı aarnat al kar ¦«taıaa- »"*• aârt maa abam 1-v.ka*. •mark .. boa*» — ı '«om daa. Drr o.-r omrsal raktl-»amryanltta-r tltanbal hıltıaın ba mııUaıh' i>!3ıo lir ordaM ıı-aaıır» mn aı hamı .ard. a-allrr. BOlhran .-mm*» M.h-"..ı-.l. ra* ı*.r» 1 ir.a h*Th. ™a t*r»*frıl Ol. ..*i»rC nalı Ir. rnr m alt Ir.Vaaa •»>! \m\\\%\%\t\ aarn» rtbadr l-AİH' «rom aa Iaı aarfaa ,»¦-., aaaa- »ırala a. ¦. ı .ı =ı r-.. arın taani .at—%-harun ırim»lıı' Jûra»." laaantaaıı oaaa diki n.ııu CrHı br-l ivr,ı (uliınıı bd .......lııulr mr r*uir-._a ır^ıabı âw% -mil lal.aata kam itli O" ı aolaa' Pilâva salanca— MİS tnı»n b* aaaa aMimbu aa arı o» h-ıaaı aıuılı oabil İla. harana mal olaa....... ktlnnhuı Lakaaı ili ıtO tâı lıhnh ılın mal: tadıl »o a.ı.ı ı ¦'i ... ı .... . (.İm kat mana aaa— aa m Uı an» aana-oan-ba> CUI om-ndUla-a- İJ o Ol a-rl aaa..... .;¦ ,t tfll aha.<. M t- ... -ıı-.-IBI akrOara-ba ın ı.vılı l.l.ııUlı.1. ¦ " -'¦ <ıaoar'.. ımhaaa. mi barom' — ıtmı an raaa aolatoa!— lam m aaaaaa* bu>/ lalan m. Ka ..aı. na-aıaaa Kan aaaaBm abda «a mmrt %r~tm rrt-rCfl ırnı mn Hrınau tmaaa.a an— aaaarou ı-n—bralmati an I ınıabn i *o«Oahl ı.. tı.-ı m-noıı »mrr-mdı lıılaad-Mr nmarnalt-ıb. rl Oılıınu am »at-'i-nlıal j4r..ara. r aba IOu.auartı mn <\oM> <>nlo -itm. ı o»ln t|fr ra Vı a Bnaabı. lor ı-aaı* aıı m aıı^ı ıiırtıa .-..,»-... at Maabbai ¦roark dulbn hUtnl nu» -mralrıı. biafc.rrlr.a.lı tlaaa br-laai^-l. . M..-..-1.- »Jbmaoal h-ab-ru' n-mıa» Irtjar kına do .aı hu mar.ua brJnai>toal ıalln< frlıdrıU aonlcı ıılıtmı .a bamaMnetar. La on ır Om y^hrly al'forte ITb.K lı-jı II C*.*.) - Hamldı'ta do batranaka mfmr km m. .m> — ama» ra«-mnr maun""iliyle bir aınaıaaM alnı m..a marn; ma orontaatr. Hanı. taka knldbb. Haram.,! Ibokatın. kan tereflbe Mr <or lif adali vır. aat«a. laa.d' bava» b ıaı Parıı IT (*.AI — bama farV ann ctgı*n ban kaMMlroan n»aa bmiM.il . mı mm-mHa boınoddı. %m. Iı-t nar otta -J.il n «ıırUur^an • nam* Kupon numara ii —-T — ¦ İr-. iı«r-.l,r. Tosyatfa bir köy banlfas? teshil edilecek Yunanistamn cevabı l:avziesin(!c ısr a ima !• — Hu. ııraln >on anla-, ıı »ı--ıiı-ı.ıı laralmdnn --1'-'¦¦ - • mabobll toıap ...<a H . oaaa«a /tkll KL Toada-atna mılnaaa ıtaıl» edhaaaaair. Ba On lBrkr>r Ua I.ı armama ma.ıaı baaaa au. alalarla bakıam a-.aU - laıasıaoda Mkrat........ .-..ıı shraoi amiir oi.. Olyav-

omoar.U.ı «ttiı..ıl,.ıIıcot Una U - kabak Haı »aan M. n Anbmn .«tarcMac ın)lnl hakkındaki bakarlar ¦!* oab¦ a-nr komlay onu odak. Yunan murnkkat. "L Uı>anıondaaulaaua NbaNli hnhkıadak. Bnborlt tokat» m,. Paşanın Son Seneleri — 57 uya .Hrı h., ı. - Dofllnr. karanlık rMİatJa bir ıriû karar ¦ .. r-n.-."iJı-. Milbla ermek iyi m) ' Ya kendisin i 'İST 3a.- Deri ıra *ra yanıp gü-l_m kapıyı Irtor ^jk^cjtfi aıratka ktlırc oıkn-ato/ı Nihu/ct sürettep yangın çıkantdı Dr. Fano Bay, !:orku iV.rde Vıtjycl !'Ohj.|:.i.i rarom kanısına a.oy<ıı. -faafaib iai kayalı gidiyor, dtya y-tiamrarak VaHyt tıyâtmı.rttı. tatmaI Mİ1MI Paşa ra>artrn gııt-Un — Ne ralfaornamnı. Itamatnai? Diye sn '-.-n -.. Ihrkfbr: — Pi-.i inav. ıı ¦ . . g»ı;ırf m>. Çammk ıknı. DaiUoa -ı —v> ii a Famo Hay hin mulLA yönorV ratrrmr tm-ym ı. nca eratına, bana alol "viia..- kalkayaan)mat. aya onma. aVrha) u| tmatınaıı Paşanın tıjy.ıl rjirtiv.-ır. d>T' .1.1-^0 rrvap verdi.. Fener...... MMFMt akiv OlAVjfanaBai mira oaronataonaant !'.._-..- ajaıanndan Ant ;«* itli. Arif Etendi -,.ı ma yiıaû dar rao-armaU kadmr t-rrn. ( Kaaa-bada ) lap» mrranrittyna eolea .11 ı I..U.ı: ricaaİle '''1 i . ¦' mn yanma £İrmiali. Hem n Yn> tuf aja»ı uy—ıaal a». Yukarıya Bbihal Paaa yala* nt aaal nkrytnrrbj. Paaa W foxc saat •Mr yatar anlama nkrmalaaı ka lkardı, Kapıda bo*lı»"i rmartont bemea içeriye alılaLar. Fana Bey knuı ejı^-mden laıiıgt adım uzaklam kir kaaj al talih vr«ı -;,H:i.n..t. Daarbm mmr-kuıundan arVaacm yan tarı'*aki i~u-.il dıyıdı — Aaaaa af akar. kemi aamdi pahaya moturUn. Diye ı. j. aı —Caataı Uvyciendi merak Ctmeyinir, r.r>[«r • »n;;ın .ıı.lı.'-ıına .ıUmrllir. Şimdi raptiyelet fi-drr tündürürler. Hrle au yukarıya hnjı—. Paşa kajaelarn ı-Uklı l. boantymr-Uraauj L DnaUnr. llrmMoeaurr Lamba lutaraktan doktoran umanar diia-lUrr Sîlih iCalcri ırirtrken rrnjahyor. i'ıl^mrı.n 4Ç nmttuaııcaOai umb * » i r — Yamama, raırya» L Dt|t ¦Meye beriye :..L. ,ı ¦ nyordu . Kano Beyi Mitkat Paaanın yalak idi vV|.ı-.l..(-ı . Bu uda kayla AaO ile vaat Vnl.-ıi 11/af ma bıkıyor-tu V itıt Pıvara» «Mmda beyar batûaıı. - n -ı-ır-ıl- rprk , ¦ J!a bâr 'bian oarrk C.oramr ,... ^un. taaVnn>. ayakları»» tmliklrııai p.tr firmbftİ. Doktor Kana Br-yi ,ı.'(ip ııa>ıı ,ı nraklam j-Kt. îpltr gnW ..»»-.i. Smara M» »nfı — dı tıhamianrt 2«n rînyJu KmmarMbaı Rtta Bejin bej nn 1-,. ;t':j'_ r t>kbcakU. Cylc ya -mi P-&w«n -eİer^ırıi aa »o-ret Bana Bey-otrm ılııj namı. amydaV Geex yum baiykalabalıkla ki hdirdi'' ÎArhlnr u-tdtacrk kapıyı ırajjı'ı .'¦ 1.¦!. ..i..'.

gelenleri götabek LiU)U«du. Ayak ıroLtıı na . i?"*Inartyla kakan; mu ¦ar. i-« yaklam- -ma. Pata Ür knrdrm'n f^oınknJn lıir üunkâr tarrnni» J<* HV-traini ganai. AtkaUtnırlaaı üç umtle iki lilkab aak,r aU* gelip Doktor ıı.ı . ıcı- anrâya r:lı"ı. 1 ¦ U.l.r kumandan Rint beyin nduiina gîrıuİjkıdİ. Arkalanı i süngula !¦..¦! dc kapı û.'-t. i.- bekliyrırdu. t -<naı Bey yava^ yuva» meıdi-t*errlerî İnel ca^iM bÜ~ mrrJen km dînî kı<Ja cmüıırle buluverdi. Beş on metre ilerde saat kuleni karaa-ıyurda. Kaic-dcki koca naat mrmçunda pantJıı bâr opk o ardt : korkum; 1. Saal lana altıya öv dakika kaldığı st.İJijli Doktor kapıda H -rl"-- .;.. 11r ..; >r ae ¦.¦ r-r;l-- nnutmuf, ilerde köleleri : ı ı p--:boyalı büküme*. koDat^ırıa dtnjro >*3r8lı -.1.-. -., ;ı Artık ¦¦i,-!il "- ¦ du. Mithat r'_ ¦:¦, i verecekti. Aritatia kakta kaslı ömı--v dcn de , kılakaıkk arareririTo ayatt patrrtıhn -ı ¦lu. Pttktnr bükûnel konayımn aaal kufcaâ mc>'danhtrna men ultuki merdivenle»; doğru t "r.ıdıi. Or Vali ncbnııj ^¦etmermek ialıynrdm. O kadar 'jasarjoa» . ne yapaHFM nauna ül'ı 1. mıhına Cananı birikti inırahndaa gar.-• t-"Vtr ra, ı-aın mkdtı omıın eoma fOna ı«r|l)t Ilı*» klti (lya-m enm. I-,.. J_ O rjon mn*yl liyaret edrtrte--den »ırl de »e» .'dnı ym kntde M rıkkamm «...1 laabil »dllj.a.n ahjnmadım. lumihtdca ı rr. •. ın -« Onlara nrınııU. kapr ma ...u.,,d (irıalarl anya» ilııı.r Uc rk-mıaı. mnarnalcyh, loaanUd t-«l Sanayi b.ılnjı.ıa. - ycrH Hadkar nera*oi_ m ıı.tnl cdeolere an abani oıatoon-m ok «ak bamın aSje hnber teati iman. ı . ny»t beod *r Mn n- oto- rHSI M Yeri: nullîr ser«.si Veril mallar «r[.ı ralrlıre ıa> 'yan bir irtrbbaa matı- Itero-ber çok imi '-anılır, belki de ulmaıngı lc_ln noktan-. IV2Tda Fraıuadan (tllıkıa ınonnımoı >rll-;- ııi'ımı... a araka! ar aaal da bir «and U.aıd». Bat ıaı lı kua tala'otn-ı>aat, _.,...« «ab bdnbk. aaaimam odana aı pleeek atma *Vera Maaar fcaı «M. baeaa Tan krye mabonfat >o m oı t alıma »arma neterin madna.l lam bar aer£İ halinde .....ı. ı-nniı. «a Ma de ırrlkarla ıryriavarlr. S--.- -ı kar fanaıııl oddmcmnı a*ySyerek dagB: aaa* a «a aaeronlı bâr fen (M aayttıatm. Tam a *(tm nt ntb a ıaı an a k ıaı nı bat-fr->dım. tnbm kbame Mr »ay akranı cim (amfi um tiba"i Mat I lara ngırmıo -ulan akarak Ii(*lm Bir bİskOvİt atmoM bor kaoe biror taac. hlgıda aarılı bisH*! ikram ediyordu ama kaaa vrmud ile r. Şekrrellrr o» o kola Ura lan» kliyllk ıkromlanndan da aea ham kırl/.» brTmf» bîr hale in ıa at altııt'dj . i . - . İLİ.I i... . -¦ ¦• ¦Ui'iınv»rıi'ı:'ı ¦ncmuli ! Tam >¦¦¦!¦. şuada ¦a. k-sık bîr s*.; Dvklor katlar tîtrcr.tisjlî. F.-.-.. ıyakayı eke ni veriyordu, neydi? oıvi'" dâUı-düşıl »aman poa bayıkiı bîr ı. ye kar^mn-'..ıL.niii büyük ı ıt|. ¦ ii bir ralıit olduğunu sürünce : Efendim, yasaktır. Bu va te ji.ı'ni" l - ¦- V.-!ı Paaa har-ı i.r.m ıjöriTiek istiyorsnrna »II ba'taki bur.-m kapısına drdi. Teşekkür ederim beyim... Doktor Fano Bey bn acfvr harem kapışma lı Bu kapının iki yanında iki bûyOk belediye feneri -¦ . ı.ılu. Tak, tak.. Kapıyı çaldı. Yaa Urattın bir pencere açılmış fent hir adam* —Rtıyrun, buyrun efendim. Daha geçen gön M. ı'Kitr-t ce-njpLarılC nıuıalarmirdi btıiuaulBöyle gnce vakb iı- ..i sebebini merak ettim clradmı. Paaaeam kayara v-1,ynr bıı..... I btr

kv anlayamarkk Br-yı-lranrli.. fVe var efendim, bir auî kast falan mı haber alındı ¦' Bit böy e neylerle şendere* emrel âfet et -mistik. Malûmu âlinir ( Ni» ) te iken bâr bul gar... Diye jtün3ye-rd», gerçek yapmacık btr oeyif pasa korktır-. ı- ¦ göttermrmrk İstiyordu . Gel g m karşısında eJlrrî ayaklan trtriyen doktorun hali pek lıe^eollccrk eibt dt^ılui . Mithat Pa sa derinden derine patlıyan silih at al erine kulak vererek ayakla bekleyen Yusuf aga ile Arif Efendiye sordu ; — Yangın nrı »ar nedir? — Yanj-ın efendim. Zaptiyeler .¦ ,. r l .ı m , 1.11. dediler. I ma badi var ] ¦ Kamı Pııı '•* 'ûimımn k L-yo n Mi. m t dr m ElM auıiaUndral «k.l ra ıaı ıü. (liııa nulıımıh UUrih rl^nljtkrltaf.n . --...i ¦ ' İki n:,ı. hedlyo kabul ın'm bunları Mr kalorin)» kırk yıl baları var diye yatıyorum: Bu hedl) 11urla blrt, l' oaJVabçe-aindı Erhn» Aa» bay ıtya Ki-ndı-tr «d nr,|i hakiki laOı badeamten yamnama bor tok kmiam (ekeri ıdı; llanala nt>ı|mm Una la undan Hgıri do maka ma-mıeıiıiada ç alnı »a marmaarl ta-lafciiaa htata» .anan mı ıra kagıt ama ytojaaa MI. B» yonmaa-nı byda ao-taşokkur oldaaı kl tarif adamam. y*»hb o pot bnvmtn. ¦ atbaar* kalabalıkla içicinin ban dalrılorl tır Imaiaa. '.(iı. -ı lı-i'ılı .ılnı ı.ıı ütrcidı gömoklerinıdca yan» •la ' - - r .1- - "i; Güzellik müsabakamız , um tıft n. ıı im n. lu .._-. ı...ı ı: ıll r-mna mam >ı iıia. o aa-i* n-ı .arar. a aa na Uûkabakaala kının, rbırl-' Mn» maddtirn ot 11 arı a (rkunalormı rtra rdrrtr. 1 — Üıon—aım bak rai a r. tıi .ırw» aaa admagU. 2 — M» aa (naahm daha .. rl leılt .B'aıı.i'i Pay laralnıdan b-ümı.-.ı »'macaknr. j — Hanımlar Fert rbaaMıa Beye Ullmltrinl aldırmak İçin tda-rchanrmno brıınt mbmeaaı td«-rek eni ha adaMtladırlar . I 'Uı:aı¦ ni tamlarl camadan maada her -un IHIİI «ı 1... ılı ) * — IJ.uıla alınmaıma İli agıuUıı bama rical el"0 haşlan, aan nlup agualaı parya nah» t8n II b" ar» balar atar lı — Haham ba>a» karmaaaaı ı ....Han .. ı.-ıaı ıdetaalır tama yataormc »ab» al rai alaa d.ı<r kmnmktı k»» atmak aıerr ak» d. d a» biıe ubrlraa raya prabe» aarf ıaal nmtbaarlıt -diıın,,flı UİJlife (Ufruil İtlin Hahlmlyafl »mut kayrama o m İma OM almnaı haacMM be-valrl m hm* ıa. »tarat >a »i.-.i-, maoaaetol fUada» bayraklarla ıraolenml». (r<ı taaılraı ya* paluıı l.amlyrH namına "-ıı.- roıol ı. >d oln»mm)iar. liıcıi'ikıı hava Kan.ıuı Hamlanı •nttrr ırrllra ralıal. pfır taa-rav ovan mm I do :.. ¦ • ıı İr İta «I lam ronrar .ıııjıaamaı etaEia. -ır ali aıj'l- m lorta I aartrr aı-a-ayin , ıu ı-ı.-t lor amı W dama re ıaı , Buatm lonatr (.m atm^rh.. aon-V. hava rkaonmnJo mm ooarahue. I '¦ ı . r ;. .1 —— HİKAYELER Beynelmilel Solucanlar ittihadı i ongresi — Mantred Gıber den — suautaıılaı Nı kontrr otutmltltııil f Tt* Bu Mk aaı. Hı kc-nurr 'di BOUın j Herk* mJ^TcuS ! Hedenive{i" si*al! *™ Madfin kömürü

ü&nya 140 sene sonra kömürsüz kalacak! Ia, kömürü dediğimiz maden kömürıi en çok hangi memleketleri İstihsal ediliyor ? Mahmut, bir kavga neticesinde İki kişiyi öldürdü ık İÇİJI an ınn Utul "Bu İre aanlmıkı dürlıırıı ı" lı Bu aat—I' adalelerim ' ı .ırndUmBı naııl tren Kr. MI at* J -tarta): •itin ha' . ıin kan :p bana*ıı lıioaıını ttbatA bir aucııı ı-ı ı bulup ta. Ali... Afi.- Afi.. tpalaan Bat «nala tarla utari.. •pa ktraaiı «a Bark «dar lırUrn. . ytB " ıı.ak ıı ... ı.. er 'derim a( Dururuna*.. O diler. Hemen bir heyeti edip bu aelp hadlıeyt irde allına aldılar, mır geçti Tuı-I tama-aa rgı .ı.-ı- ıarılıııi4lı »balı «ekenden bu len oynadı. Delindi . ..ı Dlr kelebek ,m. I içi Kımıldalon-.ı yordu atların neye y.:acıiıı.ı -]|<in oUytldv. I ıvveütodl vr rrnl-kmdl K rr.ûCaüı Oynadı.aTcaffJa nema-ta. ı-.r*»in aHm dadra anaaaAa Mal* aı Buluranlar meı.ı lc.ir.de İdil'i rlapal Dat koranın batma top! r. no 141ar. ' .HU ı ı - u .ı I ı. | .ı a îdi. BtraM: — »a btr kala? dedi... Ttlnrlat; — Ortada yalnın haalalıt iıimu diferdj. Or ¦ Ulvr etti' — Ani kavala lifi trajka edan katiptir I. Va kar aaak-n lamada ketrtak ıaan .e ıunrı.11 bir unu İçinde utarken to-meanlat l*p an <¦ tınlan haykııaiar: a— zavallı tamamıl a atM.ı-j.a -ÇKetteıv loaarirn kanamla (ıkard-iı 'fba.e Radrlmr>t. Uraatıl bl-krelertn kılıklarına akmlml»uı— -w ¦a', tok yon t») bükmek Artık Halım rıınuaı Hn adım alışta . kadar lecı bir ı*y yordu. .¦V'i.Vr.îY. Mümtaa faik Tahdidi teslihat Konferansın bu sene sonunda toplanması İsteniyor '. '...ıı. lo (AAI — Bulul t*».Ilifttin tahdidi mrı'rleat baklmna Londra Ac V--U1.,¦ ¦ artanda vuku bnlrr—bta HLto m'. J.*! r ¦ atın ark ruti'alt kir BU" Çin-Rus hududunda Müsademeler devam ediyor. Çinliler hududa 60 bin kişi şevkettiler PaıU 17 lAAl — ılLdoptlıtlaurı -i--ı -a tantb ar "H,ıu: BU «anaya ım*. •Paıılâ'r.ı cyaleindcn ho4:£a •hm--, tür tt)l mclrdlUBlIllT Seferbe t-nı-.ı/ ıtaamKi 14,if (AA.I — »'.»i 111 nı 1 "I-Hınuîı r.aııru'v Havların CdJk-rkıl loar Va*karoc teOrl \.n N. al. d .kırımı Kr r re m. cttktt: tUacmtt- -«oanr Al .raaıaaa.r-ıaraı cıo aca Cklll.il* Boalar ararnd-ıüıLH( 'rukı t -lm-1 inKkrrdlr nııd.ır. aııa ta ttlnjıl mil »akla {"tunİki 'i9.fl «IdUran kaili Mahmul I . v 1111 (. .. »ıı-ı 1 koakada mu rap Mahmul, tlaman ıeKûMcm lımiııdt İki arkada|iııı nidUr aıı ile l'ü-ırııı >nrhoa olarak cvltrınt nvdtl ediyorken Ho<-kadahl Inrlbal karakolu Oııllndc katıııa.mıalardır. Bunlar rilCia u| 1. Un.....1 I'...İlini. I. 1. .-»nam Mahmul labanMahmuı lıkıaı lahıııuıı-.m doldurma,, ııranıa ktndlaint Ktldîtlnl anlııan 11 .• . > ka.mah İM ma Bııana yAriycrtk aıey timi» ve a(ır aarclte yaralamatnr. Mabaaat kakmak Mani) fakat ir acıltr-ee ko-aa pulu mam ar an laralıtdaa yakalaamltlır. Afnr yaralı "-a Otman Carrab-naga hatıant>.lnc kaldırılmı,, aldırı yaratana ittiril t blrar a nra vtlal r-1111 - -1.-¦¦ lahblkala mUddtl nmuml Kamil II. vaılytı cianlgılr. Hu ir,. .1 ..... larlıualubian va fı.ıı Lİaıt ııı . ıl 11 l..ı .milin ıK li

(t İnil, lir. Varabalaııda Salt lamlnda biri dan hlflyl yaraladı Verrbalaada olurta va tdtiat Do s-pt.. Talk. IIUMyia *< Apo'iol ItaMnda allı kit. cuo abarbaa-ya ftaVrah aamdala aan. mıylır. itariyK,. eCMaanttler. Ak-(am aadti tımljltrdlr. KBrt SaM hmladt ktrl batlara neredaa (ildıklarml .ını..ı onlarda: -f'idıkl-. tıvabıaı ıtraHsI dlr. Sall |r ııJtruııit dt beni ft-Ohlrratracalr. dlytrtb bıta-iı,.ı ,"ıi". OOOat Itlcne aapla-maya b"i..... ;.ı rlıııı lirin (tryadınu poilıl.r ytlİanilt baldi yakalamıılardır. Kaalar İçinde yalaa mcerıthlar bavıahaatyt kaldırılmıyor. Mccruhlarıa dOrdB a*>ır yaralı İkisi hafit yaralıdır. Yofl.irHa.d3 Allınardu k.IbbUndan bir aatıç yaralandı >ııarl. Maııala ve Hayrahab hmiada u, klyl KadakayBnde Ve-tun,a 4*)maa Kiimi-lcr. dcrca. n karyı aaMtlaa ıtcaıtk Itıtaıylcr ve kenarda durtn Alnoordu kulu-bOaHıı bir aandalıaı fUrmia r. Icladtkl tporcu Orhan Deve «--111 ırnsııı I.m- .11 ı; 1 >, 1 ııır .r 1 -'.i. Icmitlcr o-iuııı Hey taadalın 1 -ı ı..ı iandalı «Idukuhu .... m ^-tede niıi'iiı 1' 1. tarar . v« ıı.ı .ı.rl İl I...'. ım. ..,.,¦,.( uluntB I- . ¦¦ ¦ İm mı , ı I r. ¦ I- ¦ .' 1 Bu tirada oraya vnmıgı |tl-mly olaalardan bir k»mı da kav-a karıyan t* ur. btıktdt Orhan Bey > aralan 11..: 1 r. İta t ah'a krırîae pabsler yrıl'-m»i mBttca.ııı.-ı ıa batfaya >*«-rak edeattrl yakalamıylardı yar aaı ba«anadaa ve Oldaki* dtrladır. -Ci-n-ı ('il iX.--.iaJ.-jri I I- . , , Halk arsamda la* kdmUııl Onuon rl Mur.ill AUaM ianJUtrlcût laıledllir ta lop rıh lan . 11.. kotnvkr 1 Çıkaıüan kOmUron Amrnkamn Uıllrun tok «kı umanlarında rocul Bulan yatındın fa. da Kan&daya. Cenubi ta aonra Iulanlar. ¦ .¦ .-îı-rie cokeıab Anrrua te Panama ktrtiı vemtAUie K6mür çıkan memleketler aladen komllrıl. inaaıUar vt menrnl-yai tgın aıundan, tımaıtan bin k ydan vt lı-uıııludur. KBden kamum tu aaıt mr) hiç kul-:ınıLTr.. mkat bnaun bbtan dünyada favtaulda btr tlta-mmlp et tarar m uy-ttr. lan atrtaıutalt btılka dSoyada yaJ-aaa İt nul>oo lam B>mar kaıLaairû ıan I aauraı BM akliyata tana ıtçaiB)<U Madan l.. , ;-n 1 . -atal va - .MalAQ nanUı aon haldin* tatil atıramıat» At kflmılrle Çok kuvvrl haaıl etn-.'k İÇİD Bolanan umılrre. ptlrot ve (ailayaC-lardaiı lıllltdr. «It>l kurral mrcBalan kaafadlur.ig olmaıma rratmrn. kOmor lana «r.rrrn-ı««ıi:ı. nıubataıa ıiı.ıakta-mm. Madrıı tooıOrt. yalın Bantm «a tuv-rat aanla oidufu ı(ın lamakdl Htratta mlblm Btr atanı Hala jtaolyar aynı msm Mı baata ftuvıar da itana •*!-yaa. Haden kdunı.. rrnfin Mı ı'Jda: IttMıl haıUıraluı: da... Bu Iplidal madd'i'i Btr c«* LiUnlıa tarar Yatı yanmıa madaa Bbmura 0-lan ıkokı t«iık vu ıMkmo imalında cok Ur yarar. " -" 1 rıra. 1 ¦¦ ¦ ¦ mııharr.l' alarak kultaDdı(ımıt abava taab de kU Hava a.j|n-dea -not. latuutjndt UUladt adlllr Bava Baa atkaıılııkan mttlrrr komi-1 Şadın .»aııat. da raaal abar. .Katrana yılın Botradan da aatm nnoıı:. kaimaa. bur cok keıyan ateraCJn >e acralann Imallcde d* aat-nadan miride ıd ilır. Maden kûmUrUniln faydalan ¦ l ;ı ıa ılurlı. danllen ve yolma haanat aobalarda yalılmak turauy a. nuruna» ivin kul-11.t. ti lam mad<n kb-mOrü "ııi.r.r cvUiiv'dI) adi taeıcritr Bant barır iki dna mtdrn tomara vırCı: Y-f 1 oıatam ı<m3r ymİMt rnaaVn tomara Bu ;kı cini karajean BUal dr ırn ajn vara tajıtu ataıak ianavtdr k-ıliana-r Yaj '.ı madan kf». a ık çabkk a*v alır. fatal daha 11 luıaııt nrlr Val^ı kd-mBr daiıa a«ır It daha taaU Darın', iı.ı- 1 rnrr. Bu nen kO-r.urj-ı 1 tn mnthııru «Anlra.nl> ur. Yajiı maden kO Byade >apur-katda. iDkınKilin.'rdr vr dia>r buhar ¦ ¦¦ ı.-a ,-.it u . .'diu'.r 1 1 :ev,f.ı.i.,int ve bu bavtadan laıla kBmur cıkanlmatına latman. mublaa olduğu komnrun BU kı amini Btlçikadan, ¦ manyadan ve tnstlter eden lütai el-

r . ..' - l.r '" " - .m..' -. -1 I r. 1. ¦ mtdrilerisin devamıdır. Brlçikar.m itılbAalatı d> ihiiracından İmladır. Rııtyada Dcıı*C (Dmelr.) batBatUI-aan, batta -t- - ınraa atutı pBi Ltblatan Yukarı Sitttıya ( . Llluıe). ÇatCKlovtkya .t . 1 ¦¦ dt Dulıemya (Sobeme) Bavta-undan bance koenor aatar. ¦ 1 f. tarhta Japonya, çm va Hia-dlçindt, çok mıllıUn komili audtnitrl vardır. Japonya Bdlıln ra:!) kâmını kendi aarfcdtr, batla koman mam— :ekcUrrdın komut IHVal edtr. Oin ta -ı, Rindieınldıki kumar a>ad*n-t*ti; demli yollan kömür hamla rint yıkldilıkça. lılrrjnekle. atmCldra pek cok UmUr ibraç totmıgı fibi ıt-tlkbal ıtlbanic de pak Dmııban* Mr halde rrı tun tadırlar. Avuataryt 't cenubi Alılka da kOrnur icracıca Batla imalardır. Kanada ıtride l.S milyon lon. ¦¦¦. ı ¦¦. ¦. 30 milyon ton İstibat! eder. Bj tt.:. .- ¦ aldıfımıı Pratultoa r-¦BT. TOrkiyedtn t bavtauıUı. baluelmodtn bOlun mrmıetrıicr tomur :uıal .'.tatları rtl. - I - IOt I')2'Jam ; Haricî Ihaboırler Amerika sularında iki femi battı Kevyarb I7(A. A.|— Atak-ıaedı a ..'-Iıı.-da •(harlea lıpe. tamirde bi# mil) aaı re alı Mr ret Mr <|lta«t |taaUI aramda *iddffiı atr matadtma ataatr). btr İki »apuı balmıylır. SBleı a ıtylat tlop f'madiıi ma'dm drsıU< do mılyoatrle ıtıcttt meydanda yoktur. Zeplinin devri alem seyahati ¦lambaı'K II (A. A.) — Zcalln «eni ibda (mcrktıl avrapa taail) W dırırt anı .1:11.11.1. vt M tec iuiu •nrMdt va bn ht>aba KOrc Slbln...' ¦ nbl havallalada uçmakla idi. Halun >aall c 100 kllamtıro aur'aılt barahıı eimtb-Itdir. Ntvyarb 17 (A.A.) - Z.pliala >îmdldta tokyoya kadar aaaa me-valtnia yarıaıaı kalıimlı oldufu va balı »ınrda Tamike^ MS mO timaH ra-Bi-.nd. bBİaadataı raaae-a 1 Snlanao. Ha.t.ı gauaa d*»ra ¦ ilana devam > ima kır hu-taadnCa -a.Uaı.ar "-rl ruln lı.r .abavBI Rerllk IJ I A. A. |— "..¦„¦ «r - limtn . «t madıa aaatlttlala Bcrtıicriai lOiBnatkıt otaa car nlara laarnıl tlmltltrdlr. 1 Jandarma makıul dltmü|iar. Bir Alman tayyaraal dU*tU llambarfl M (*.*.)- Bir Ityyart .11. ... n- İki bb,l Olmafiar, Bir Amarlka layyara al du*ıll Ndvyat* l« ı.s <\ ı - Oatariya Kükıim.ı dabilladıkl bardıa tayları karaiflbıada yapılan ıMrbbtltrt ı-aarıada Mr tayyara yara daımta ıt parçala a mu ur. Bir ıaMi atamı. di|tr Mr tayy ci dt «tu tartllt ) aralın f'idı bir r.no.n Aıiaa IS t A. A I - liııaa adada raaaaMy aaı gayet alatdaOt lı yaaıaa fVadt bSySh taknkaı mmp mıtnr. Hır çok (tarak aeırıptia-ı ıl"» kaaarata atramıtıır. Aıiaa 17 (A. A.) - Hlreaia amaml aaırıpolarmda tabur tdta yanrıa baıurılmi|lır. İU ybr drahmiden laıla baıaral imu|iur. İr.-. ¦ kU Bir ınîulen timi tatNlalı. ovu&n trnı Um Ur ubahAlsnnı .-On"ı-ı tını! Ut bit' -ıa 1 orftB-n t - ¦ . .-. ¦ ayetle cilan ıvakJaı aa ulkl ısilytîttkl btataara lactntrenı Almanya İİ7 iılı "r*(«'.ı Bl IH t a * • > > ttonıa II a a lapmya iriı ¦< tın K-Vı.ı. Rutja Cekcı^ıak »9 10 ¦ 14 ya İt r .-ket ter * t > t > a > t Oünya kömllralli nalım 't trırk' kalacak «il midenle» Şehitleri ziyaret l balad lalıJıtat aoıkaıl J UaaaalB borada da latanı naari kar. •aratafıau -utan »awaıla......İm n aa kirama »a ..1*1 Gaal. ardılı a Ba karydıBaaıHa-, ,.«-.. oalknarl .....' a ¦ttırban entrika aaaUaa1 hatam «ila li-.ı v* ıBBedara lallhaılar HUk l ..ı.ı. m- ı-ı 1 1.11. ¦ ll-'ı. Sıdallln ta 1 .. .» Flındllır tarılmdan BMilll akunnuıf ve arkadaaları m I amir kaılaatar İst

liaal ılaMftOl ' B* aaaa* Mr arala İta al ı-ııU-iata* ataaaa tera baa Ual tuııl «r.ı^ Ba nı**-- kar aaaa lat Mil atarvl utmaklatar. G-Utalalalaı frlaıab aaa Bt huaual Mr va parta U)tlrak . .1... a- .. Ur. .....ı.ı. ¦ 1. ¦ 1 authaUadt I bı I vlıiı'p .1 - -.... 11 a Mr -ıı.ı. daha 1. ıraklar Ba aktdr daha Sacaaa tıruırk» 11. laka bavbrtBV ularlara Banan Uataal kta lak rai hm Battıkta-id • •rdaau rkm ..ı.ı.-...ur 1.1. n- Çanakkale * < ¦ • ' ma kamandan! ıa tittlbulu kaımıta* mı da .' 1 >" -1 m ..'.i mu maarifte ves Barem kanunu ve itk mektep muallimleri Barem ıınan.ıotın ılrrAtl* İlk »ek lif .111 .imlen Ittllatt tdtnllrtr«k>edl' Da. ı:;}i MOnate ırrnıla B 11. ¦ ¦ ¦ bum lülem BU dana M ıı.ı Itlıol.min eder tkbakaurı Ca Uı obtnlardjn lyldlı .iıil.r rı.. Siki su va IsJtaiml ffdglUr Ndhlrleî Nikaragua kanalı Panama IS <A.A) — Yakmd^ BÇdmaaıaa başlanacak olan Sika. rajjua kanBlıaa aiı planları yapacak Asıcnkab mnhiBil İtlerin îti ¦ i" '¦¦ aCnatatun 21 vndc Kt rlntcya ,..ı. ıLr ant cl evi hdınılr ha t cmcic meydandı alımda kaimi* otm bulmakladır. ottur, d kftf <oruı •icnlha H.--M ytrteıtn vc ıcSavlai |ı rılnıi'iır . İnli hulülir. aidini ÇHalBıı dah" bttyli I denk ¦> .1 : ¦ ¦ — . 1 L'ı ¦ . ılkııtuıuı 'onlun.ı-ı ,-La-ımi'i IktUa Jhauunn iKclemt-rkl Caza muhakemeleri usulü kanununun vasfî ftaşv* Tarafından yapılmi} tak nfl-uaclrnoı muklevi atufaıaaf t terhin bınncı cildi halı t İnde çıka iab 250 İZ. Müsabakamıza mutlaka iflirak ediniz (000 liralık ilik afat ..re 1,141.' , İd; m ... Babımı, bil»ılı I I'11.J. 1 b L Ul Ultde tıkılır IH lirayı atmıyac bu İKJrtlv-ı bu t. MtlIbuUrı bir MB mile rauraîlofc a Kıtaldir uitav Yelkenci Vapurları izmir sürat postasi ,;'tr iSMKT PASA vapuru 18 ağustos Pazaıf ikjkâ. Una mt 1 . JKll.i iZMiRE;: .. fcektt KARA ItrUY/. POSTISf ANADOLU «'KE. PAZAR a«««nr- îüizect rJ î CJ^kfcft, Sarawua- OıdaL,

-L SJımtne, ()r Ve Cjlj-jıb raırkrı norm hacda Cc&ptda re StaHiifort avtakajM rnaiKiaL Tdeiotı rroglo «+ Gillette bıçaklarının sağlam Shcifield dlabtbıt llu.. lı-ır izam tm ad, SvuLU uan ul 21 bir oıcı ıaaı ur llıı relmh t^nı-ııa kana; hıTJ Imtu aa aıuııra olınUf-ı rataaraır iIUb aiau.Ll ut. BU -el tan rJa aatn-uıal:_. »•kutları ıa»»» ilhana». I - rr .1- ı , ¦., m lımmıe Kutnuıjı ı~ı>.n C»mil P»f _n ynu la>ı r«nl| uldatU 6.U*— -ıııann eıka» bu yangın «j.»^ ksaı eıerl baoaaeavmi iBtıhıı TOR* AHEKtKA HAKKİ VE rlCABi -i.--.ı 11 Hayn Ara*>•-¦ • Iıı va ,hk,:i Her ud amele bu Mt» leateluaej, m bVv^e oBebsı beyi tut D yünü tçleaci ımı nmau BOndermev* vr r—'-i , ...ıı lan binimi yıuıiıı-ıf'-.ı Ba onu matauaernae et. «1 o*»l4a nün imi--" da rovıaJıSüııM-Uısı yttUnl ...... ... Mr eeklklc ¦ [uca*. I.....H. llaba-lP ı^ılırı» -ılı.- UnUIdcU incir lUc-eartını-.'lın tmılın n -rı-ırin .lucr ku> lıaamu ıı'--» afOjn ve :.. . , , . ,l; MUftMR ZMrflifl Y*WfttJW "î BaB) dike lumeenu pınam ' Millet Pazartesi fiJJlK naz Gazeteler İçin: "urlı ¦ .'¦¦> cı ¦ ¦...¦j.iı.lı -t > sahile lnoar Î.otatıf m akin ala Topcau veya ptrskcik -.inakta. zildeki adrese mı ıcıcaaı clunmut. Lr-TKİırinn lııııaj.veıie j11.EJT 3İ Rac Pı>ıcaa PARİS (Krnraıe) Tıirl.'c. İr anuta ve Alı LiıanlBTi.f .l-ılU,..,.,!,. vakit bor Türk l«ncl ıı* bîr han «nal salı?riinl UKrf bir ıullej.-_*d. terenine ve m .l-.ıh.r, talerine dair vaatle atıyor. i-l.-nr._l yeni poala-na 17b numar alı kuıu aan-etine l.t. rtımaılH ¦ıteereel olu m* m. -, S — İtabı 10-9-929 i^mlta. e-buk ıaaı 18 da Odarnlı baU&yıurlnıla ¦ 'l .11. ¦-iı--. Proje kafftrjn ¦atlkırılt terenmetaruıl >e mokaralal eantivyayi gurme-f î-tleveuleriu tamU* teltdive .-Vakarı re lıunboldı t-tı-11111111.11.11 I..inli (r.ıııi<y«nine ve Odemist* betediye dalreabaa marncaıdarj ¦Mn oluuur. istanbul ittıa ât gümrüğünden: ıa sacdık ı oca Kilo İnek kıtık 3 Balya UB „ Kil h|md| 1 ı. » a K millî İn ' 1 „ 9 . Beyah ftmık m mı— Metro nıikotrı , T.4» 8 170 Kilo ouateill cııacda lorearr Halada muharrer S kaleni "II* 1* -«- MI İm- lılrıOe blanbul llbtİtt fOnirtJI' g Ha) anbarB^da btbatuayede lalılm ¦flı fifla ohıaar. Maarif Vekâletinen: rıı.-ıljıiı mektepleri Ihdracı letn kapak nrf omllyky ¦rtlr i.-ılıin -T' metre -.ı-i-u a adDnıeal

MM VAPURLARI izmir Postası Seri. IUkı vc ınunUuaa ulan ADNAN 9İmİ pazartesi tL Orta ve ı rriRsluıayn ııırakarR'dir. Ikale-I «-¦--:-' arftloa mhıatlf camarard gOna r*v*Ü um ceıbeere Vekâiel mıılny--U Lıımiıyımanca yepılı^akbr. >'iUiNijtt«htı ı<ûrmek ve f—tm auıcli aııjıaddakalarcu ilmik in ey m-İlerin M.ı-ır VckJkU -!L -:in rtyaattlne murtçulları. Oeaea v« nuim . Limanda fin r-i' bniiDLiB Tıtrn ataarıon 11 Btmcl B Hm daıol .^ım. aaılnn kultıbe tdBaBBk owre Mr biUuır llUn» Jit Jo UUıkBUUtata bir hu, lluc ancak yırım k-lo Imttm ıdıanu ynmn mıu ılmırıııaı ne nidodu ._x-.v j n.ıııtUlH-. '..ıı.-, ¦ aamadank atanıd* yel kaıecek --¦ p ... „ı ok, n".nm. ınlcHiın tayın.t katllUı bir bardm (|u( İle :anâanulıı anındı rmuv lıı'.ıa catiMCrcm:' buıiırrtbb bin .ln.'-lUlnıUKUr, tayyar vapuru 18 Ajnstos Pazar fjıkkal Paıarlegâ gi 'l ıl-- m i'.vı.ılal ccktl Emlâk ve eytam Bankası umumî müdürlüğünden: Satılık entrepo MenbiMrila evtn,. ııubsutaaı anafala »aeû Wr pirce matakln labs rafla»/ yedayv krmlmailin. ı ( 1— MUnycOr inpalı mt utakMdr. lialc 1 eylül 919 lanhalue >--"«• İdare Meciul huıurr>le Icea e uoeehSr. Taka olanlar beher evUkOa bUnmıaı i"Mı. ,-i1l: mduarda leoıuvıl IraaakM oecbur uM p bu lemlual venhtem ı.ı...ı mcklaalanle ^eıaber mekbat oamkabılinue bitıal ve ythul İhale to cliaket ¦ 'i.-rj.ı uaere LıaheUU olarak rxntaya ı.¦ iı edilir. 2- İhale btdvH pc>av olarak UM* olunur. D— Ta&p rjniam (ıtaobot veya lımir Suhrlrrinlre ve yahen Uerba' fîmldk r Jiir-rt-fiıne mürac aatla annanaal «artııuıntealat raOlaMa elnktlarl va muıayeceyc ı»ual. halinde b* aanheıı bir au» inaa va lahUl i!.:vtup-lınna r-ıpl e'.nıeitri icap «der. • UCıuiut Kı ıı Si*l ın raahtreM Mevki ve mnH Hudut ve rnmtoel mrybur l.eratyel ve mDlto caeatenuUb bre İt Daon vc Ahtap antrepo Cilaladı kelalal lap ada yanlı B7Lf matulri kûrkealer karamı Balıkesir Vilâyetinin Havran Nahiyesi Belediye lliyasetinden: Vİrmİ iki nffnıloı Ihalmi ilan edilen Havran kasaban Bkktûil laıîubna*! Ic günA leiıir i'dild oraje m laHoınınti vakıada iree ve ille. kcektir. Daktilo bir hanım aranıyor Ana duka aj*naı ılinat S.i ...,ı. jteaf ve <uuı dlUenn tar ı u '¦• hımaıı lûıuıı dol .\>aı ûndı ; .-n- m- ı. hUMd «¦¦¦BÎR MUHASİP \KA.N1Y01UW * la,rede caharoak ürere Prunaacuya ve utnin muharebeye bak- Jg •> "ile -iiV.il bir {ence İhlİyav >ardır. 1 alto olanların Merkeı W m o m d> dbd>d>d> Hanında Balya Kûraiydin < rkcllnc mltracaallniı dkt^dhd) Doklor Mehmet Ali j PrUfrAhnia f idrar yollan J h»««a|.LIa., mul.l.l..,.. • Sirken ıram.ab lavahbut 5 mahalli Ne 4 ....... dr. Ihoan Sami Gonokok Aşısı Musevî lisesi TASARRUF

•a lı'eh*a <•» • ** > Iktraı -rlm kıran Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merk« Oeposu: İstanbul, SuTtan Hamam.Mesadei Han Gençlikle biriktjnııiycn ihtiyarlıkta zahmet çeker. Paranızı Düktor raSCIVan | gömme},-.\. e saklamayın. Kuml>aıılatııııi7.ıljiı İstifada ed,niürkiyeu bank asi !•<»!' İcra Ujtrr-ıınd-n Tavaıneıl **rw>\ «.ı* Lur.den ml-'-v-tla boyda» Mu'at anın tı :<ıs> Asır ve MlKhnl U — f r» d ' teü Fatsa Haramlara M «" - nur. > tualtta cMofa m h*n Ul jt yirmi İt Un a.loa '« »nrveuı »¦ nın feıeerlrrlnörn t» I.DB meekar nhalIMr.üvn Huri r*-M*el Blnna: ve m alı 1 uru Muıtala T te kmet Hanım trfllvr vr teevl>ry.vır.-l l..ı-1'i.tl- ¦ i'.ı.l.tl-;'lı ^ohtet uuaırulıınria b-jlunan Tartanca lıı.Jjılunda tu poyiaih mevkiinde >e Gebteye «Jden yır erinde denin natır anı kırk UDU dnluan no İve ;nr-*an '¦ > ¦ nı... vene.* mıhımu Mnurt hrrknt Un« ve ıev-ıcn Btonaı Haramların nur.euı sunaya., ka*) n ikram v-haEI "-rnJkm yol yankm rabh h w Hnd.il* Oınn Itıu ra rlyvvea nnl-tu tm^nM Tahin kttlmcH ve Snr-3ct aerrcıi Bettir lıaaıan laarktaı Ot E.ahdi.t',-ıı nrınn-iırir ca cır. leyAdliye Vekâleti Levazım Müdiriyetinden: Sulh ve sükûneti İhlâl eder» Kııanlıglı himayeli lahlında uykulum Itıllı .r yıkrı ,¦ . .ı. , r rahahnııı lel» .» Ivltıapl. kumları Aldıiıınvk -tin Flit kullanımı . Fliti UMa kurulaıın. kidnıaljna veya kamam boe>h-Icr ( ı'--.Mi." .u.ılan tabrip. ya> atMİMaıın. lOa .e nlia-ıom baaarafa trUf eder »)»> ra*n.*dı tarar, dokba-uı *t karryrn krkt k-'tkOnat. (Flit M d*tr Ka-aı^ MdOrOt* *» ma>lktrn> ker>,ürmenıat.dW. OaK» bOyûk »e daha »al'I «ılıl »Ir lbah* blı kM «nı'ıı edecektir Tulumbasıyla Sıkınız Atiliye n»myt katara '.ıırıılnuıy l'l-rl. «..Ilır yon ur iLı liri kıl' n lıin ya; OD -'ınuı, .l'V"-> i: tlmak irin aniarsc M'.ıln Ankaıada AJl MBÖiŞAFAKA MÜDÛRLÛfjÜHDEN; ;îi!, Dnrle».Mnan andı Ur en-- ':};" 24 Ağustosla Vizede ınuıavırss. Bair.,.,ı., . ...i . L aarlnrt •-aııra «iım.lrr kır A — Bir-,1-1 11 .1 i. vı babadan aulaam te ™.u.ı-: B — Ok mıtiıl'i: OAıOuncı ttrll ırya bu drrecr tttıııl gû tnnmak. O — Yatı undan i«M cn I kan ounsmulı. D — L-nrataan w,Lrr. tt t. tatille eltcı-ltlI olmak. E — Vapura* m .--ihata 11 Tecekeert) kıı'.yı taııncıat D UaaJun ımılı l<U »ınkı du: A — Rem yr'-m almak. ¦ — Tan oa utu. * .vt akadan yakan ¦üaaasaa. O — Cn-U mmıiL*. 1 .. 1.«>«>•>•>•>•>«> I.KVI.I VE NKHAI.I ¦<>¦¦¦¦¦ | hu TURAN ORTA MEKTEBİ ML:L^ ¦ 'd> AlHttü: IbTAMUU AKSA KAV HASEKİ C ADDLSİ. TtL. İS.I 4%* a am n.r- . r.a | rhad;ran 3>Jcataada etin tar-lanyeâe uı ee-huydıt ktli-cla- ' atı fabMı ie«n a*ı ea ¦ "O • 1.1 • I .. JL-I-ih —' >«• Yapı yapanlara «¦ Liseler Mflbayaat komisyonu rıtatalıaden: I— Ere-*rrf l-t t-'e-i Uden1 urbtıt mit *rit ctmJr o.ıu<c ı rr.uırııı l'.l a'ın'in» KıJıt-/ e.ıvı-.n.ı. uıı 10» 1. lıl.l. ¦ -.1-

ıı eenırrandı m na ur y. j«> •ali tfUatramOnı tu-u aaltn klll/r (.ı.ı ıırıiLıJ. t.».--l Kjn-4 >.HI.-.> an. H IH-11. ..Jtua kuaolrel • ¦•<• ııkVM. oaaeh-rf ,1 -'. »-«-u: R.-mr)u Matbaacılara İlân ^¦¦¦g ff| 7onşııldakta Yâkıek maden muhendiai mvktrbınr mııktezi bf| ve \9-6-t?1 tarikindV mönakatava konulan kitap tabiyesi ffj munakavav. 30-7-929 tarihinden ,r.ka,.u Ur ravak daha Km- 5| dit erUnvittİr. Taliplerin Llanbulda ŞehremaneU ka-rıı—na naalaka ma g den mıihrn.lıilıjîlne «e Zonyoldakla mıklep madüılâtfün, şm mılraraal rlmrlrri ılın olunur. en Sîrr::*::*::^:** i*yu ve nrha., -*H:îf>::«.::^.:;"#.:r: * "e-lek KKY/İATİ IJSFSİ ÎTİbîSİB Uivaııyoluı çifte Saraylar jfc :â; bbıdn vıoınerı K.hll edilme, ı.aı dr.r.lı ll.edlr. Kayıl >ı babul « .!, iyltrio. If mğ levi eUnood.n İtibaren b--laara.tnr. ;!.' Mııravem (e-tenlarl (emarlc^l. pa.ane.ı. pcr|eeaBe tıı»ı.n .... W Itden IJye kadardır. ' KİRALIK HANE O^man Kev rın-ıi"-» .Ivartndu Şelek m » >tdı odnlı elek Uik terke* ve hava fanuı bavI babaçtı bir ha-e kleahkıır. Komaro-'ı Ti dur. i"*tl arıu edrnlrr • lı | ŞAK> ıl* 1 l.f— teeka -I'iı ^ıkar»*a(iı Ji ıHn ot-nar ^.Miattı Ha-rın K'- Ibemaab lesl İcra kdııtmak ı.ı*ıv 1>m"i zarf nalı. I'r mLiukaıaya kuıji amgiııı. Takparrln leraıU laJ **wk ıırrrt kneraVat» 1't.rani-vr r» e-j-ıılb-ı Islilıa, kuvvrl ve eıhhat i^'sı cn mUetalr devadır. Bilûmntt teranelerde bulunur. Urn»"-I de polan !' ... .'i labrikai. TeMon : B*yod>ı U3, v« h> tanbulda Ekrem Neeıp e«a deposu. Ttledın I.Unbııl 7S. Mts'ul MıiJuı M \'\h 16927625 ALTİNCİ SENE — N 1896 YUNUS NADİ idarehanesi: Duyunuumumlyc karşısında dairci mahsuu Telgraf s Uinnbul Cumhurlyet-PoMa kulu»u:N* 246 Telefon7^rn"& mî Cumhuriyet ,_HER GÜN SABAHLARI çıkar. SİYASİ TCRK GAZETESİ PAZARTESİ 19 Ağustos 1924» ABAM. SI K Al rf « nCDDi'i. Tûrklc İçin Harı,- İçin Setteliet 1403 Kr. 2700 Kr. ^ aylığı , 750 Kr. ı' 1450 Kr. t aylığı 400 Kr. 800 Kr! NüsHasi her verdo 5 KURUŞTUR Memur Maaşatının Tezyidi Talimatnamesinin Ahkâmı Yerli mallar sergisi In*.nl.ru, ırmîırt halinde vc tehlı havalımla f'•«mitil rnt la ılıkları la.'.....'....i ,' - rı - .ıı .. notlanıl) teıulr etmrir ]ı>k bıı'ek bir ehemml-yM vrrdlkh,. bir lirini'rd ir. Cnb chl ¦-malı la (da d kalma ın'ım-lerr İaliııarien mrmltkrtl mirin Mr \»k 1 . ,1. ı ... . ., rı;l ı i, |.., . ... I* Iı. I' Mı »kl . rl : Ilı, İptidai î..r rı |. ,. ı . - -ti addolunabilir. Ban. makabil Arro-ı. ı 'i «kl on kal alıl il korutan plMemur maaşları Maaşatın tezyidine ait talimatname yakında tebliğ ediyor

Kanundan kimler ve nastl İstifade edecek? Mesken tazminalı nasıl verilecek? uta) — Deıiel mr ı lenldınr ail halı.,m ı,.'¦'(¦( rt im edılrerktir. Taotrrlje baıka bir ırktı ırrümeılnı irap aiMrasiı rr Uipriı mim arlak bar neonuna kh.ll ı, .1,1.1 .laaııtu-. Euıa «a kar lakalka aayadaa tanı f 1. ..aari| toplardı Mâraru aaaaaada bı<arana>l kar ka- 1 kr retea ka ıtrfartr trUrafe ncrıci lea mnıcırlnı lıraı mir ruam ıra ara (BHU labJI-Irılııd' Mtıara calısıror va ı.ı.r ... ¦ lartakkbbl hic al-ııum kanlan rtyarrl .....1 -----ır. Hitamına dalma Irkrar allıyorduk. Karana nar terin bılnyc »r banan da iirr^r- miıt-rrkktf nldıuDua ıülianerrk 1. .'-I......djıı arrttrr fiti i ramın ini ¦ 1 ki kalben eeIHI Bol .. 1 ılr, a>ı» ııı .lııah ı am al İV—1-— karkaıııaa—. VnJ Tark naüına Mr rak akan- 1 t* |IM ba hoaoala da bnyuh kâr babî-¦(¦a balı balanılujuna Ubal elm., »» I İlk •masına rai om r maval- I laklyrl «aatrrmt.llr. MrmlrVrtlınlıdr ıl' Inijlr Mr Ibtlya ¦m takdir rdtim-p li.nl-umu alına» hrr bold- ali İt» rob .ik.l-. Mr l.Jİ-.t ¦ •-dlunerldır Şarkla .a ardll hl.l-.11l- Irnta adara ka ar*0 , anara takalbrdra kaaı aakıınlııı kh I Hıa raaarhlrdnr aaaUnlf tla kıı rr I mnakrkcUu kaıalı Ihlra-dir-dnia Iaa-Ihın' nunl »rıulara Man-vl ı*"l bn b Kl Hu-anerltrlmıri »M«eh tlbl -.-ı-ı ...1 bir nıllr t-llhkl edeMaiiyr Vekili Saraçoğlu ŞLIkrU 0. II ünra ve 16 İnci u>>.erlrrr kabul -ıfilipte (»rp llıarıl»undan birin* vukufu l1.11,¦,....., ...ı.;ı alınlar da bir ılı 11.1 i. oıurtycfc alınır. Bir dinenim diterine ee derce* lertt edile bilir. Âli mektep m.ıanlitı İtin Itrll iki tcar kabul nlilna.Hr. Bdlmi «avareye inebilmek için lâktık mahlrp memnu almak vr 1. ... tı .1 IS aana hi.m.ı . 1,-, v laı;"!-r.'t Çok çirkin! Ma, aaaı İle* Şenremnnt Unrn-.ilj, tramvay bckllytn b muharririmi!, cok eaet edileer M r bale ğahlı olmu»tnr. birdenbire gayet ajır Mr koku peyda ol maa. her ket bu 1. r. 1, kuknnun nereden rei-dlfilnl anlamak için tirajına ba1 iı.--lıii:.Mir. Bu ıırodu ¦'..i- ¦¦ .¦ ' .1 ¦ . r... 111 iv nkııarab pır -. ¦.: 1. 1 icvHkkal eden tek beyclıll, .;i.-ı bir bulana crnaic arabanının l(inde kapağı İyi mıhlanmamı, bir tabuı cdrlIlıuUs -ebu araba İl a yakın bulunanlar o ftt'İ knkıınıııı bıı Inbuııakl canaıedtn fcldielni .-nl ,. r. IHytlim ki ui'nı rvvalkl £Bn rl ı.rr u-1.1 vtilt .İmi; v« ku sıcakta ısbaha kadar latta-Hib clmrge boylnmıjiır. Buna ılı.", .-k hlr vvy yok; lakal d.m bir şehirde mnteitsaîlı va itlin „ bir cenaıeyl, kınk 4t)hllk bir tabutta ve acık araba Uı n etmek hem gnyn - .hin hem ayıptır. Knıaneıln cenaıt ııiı-uı..I..ıı1..i ılıırıırl.ıı İn ıl'-ı... bir emareyi bSyle afır vo levent bir koku *a<* «a«a <n »UyOk cnddclvnlen çevlreol.re en ba ytlk eera ;o Birim yandı. eiBiı Bir Ikl «alır Itc&SUl vc mnahaıeden İbaret ml kalacalmr? Şehremaneti vr Vilayet Sıh Uye mtldUrlrıi Beylerden Gümrük kumisyoncularının imtihanı Gazi Hz. Dün bir lenezzüh ıcr,ı uuyurauitat Gaıl Hı. dün aaraydan paUDamiglar vr huauai sürfile mcfeul ulroutlarnar. Rciairum-kur lU rretlrrİ eğledrn aonr. Sakarya m l. r n İr »e baniye-lindrkı tevalla Bofaı haneine kadar bâr eneırün icra buynrmuj.ıı ve llolmahobce Sara* yum atdrl ctııikjlerrlır. Dim nuıhlclil ııvılı aliye turaya giderek Rritiıumhur Hazrette-rine tıla anı tarimjl ey lemitlerdir. _ Gazi Hz. nin ımtihane gır

•üdıUlutundr din. kaıalı- 1 Bı. i ıu.talııl.nılı-rl rr kauıiı. Biti ner rlja.ı-lıuıla SuVrıl tamr ¦ «ı.lrtıiıi'rri'iı Ihrahlı , rıUhıı- .ı. '-i 11 Cl İstanbul m cu m n uı Ucuzluk kuponu 19 nilüi'Di paearlenl Ucuzluk kuponu 19 a0u«toa

Ucuzluk kuponu paanrteal Onlar, tatilden nasıl istifade ederler? Londra Sefirimiz Ferit B. bugün geliyor Seyyar hamamı ...... I ı.ı idareai taralından huıuıi olarak denir hamamının 1. -11.. ¦!..,..(. ...m. Hamam yedi ırkiı kiai dolıblleeı-k tnrrdn vc Rciıirıımhnr Ht. nin tart anlılarını muvahk vurcIU inş tur. "Maliye Vekili |tlrror Aakara 18 (A.A.) - Hak>r Vekıh Saracnida Ş&krn Bey talanbula hart kat etaüıtir. Vt-kil b ey, bir mllddrt lıtanbulda kalarak lımır-- giderektir. Ifârüamak uıvre Anlara , ¦ m drcektır . Ankaıa IS | Telalunla | — Londra >. I,,,,ı,.m.- Ferit Bey ııycl alraı)tıı. şark intibaları Şükrü Kaya Bey seyahatinden çok memnundur Dahiliya Vekilimiz memleketteki feyzü bereketten ve asayişten takdirle bahsediyor Dahiliye Vaklllmld ..lymeUl vr laal DıUıllİye Vekili ,uiru Kaya Ueyln Anadalodaıd oıun - . ı.ı KyahaUnl lıillrdi n vanra evvelki «an vehrlmıre ctldUInl ttk. Uablllye Tı-.kllîmiı, ha utun tetkik »•ahalinde COrdDaB arylrıdm cok memnun «irıimn.hlr bu mo-abr ıl- ¦¦ l.-rı -.ıl—l-l- h:,lı .1 Iı. . V".. Vekil Rey ıliın, -eyahat mtlbılaıuu 1--------m, -..,-ı.., amamda ra ıijadc nııaıı ılllk.ı) <r|heıl<n Ka rrt dl Vekil nldırdıaımıa yeul bir resmi ayda ala bnı kUomctratuk u bit Mr .-!•>¦.,. ntraraadan ntnmoMl de ftelin, nnıuurabcn keçil erin bu> ınt-¦¦¦¦¦¦¦ yerlerden boalıa Carnbnrtyel Viluyıtkrl hılkmm [...ıi.ı•ıl". ratrl ulan yollarda . 1., ,1. .11 r oMmoblllara İr, .. .¦ . 1 .rı 1 leyahal rdlyoalar. ^ Ou ynllnnn rk-rrldaln. terrlvei 1 ¦¦. 1 -M irleri yıntınuı kara vr lı>|ı*ak yoOav dan ibaret nlduaunn lûytrmree lUıunt' voktur. 1 Tabii. .......¦ tnutliıdmi dt c'JKrtiblınn lıl-m'-inr .ardım rdlr7 T" -a ¦ , 'i . y Müsabakamda iştirak Piiinİ7İ 1000 lira mükâfat veriyoruz Mükâfatlan almak için kupon _toplamak kâfi Bu bin liranın 250 ¦ 100 - 75 - 50-25 liralık 5 mükâfatı yalnız ve sadece kupon toplıyanlara sis edilmiştir . Dİger250-IOO-75-50-25lirası İse müsabakada rey verenlere ili ı !¦ H - Mır . Taliiniz yaverse her iki büyük mülıâl.tlı yani 500 lirayı alabilirsiniz. Müsabakamız Medeniyet ve insaniyete en fazla kimler hizmet etmiştir ?

,.ı ı. Ur - ı' ('¦ırl ıl:l. '. -.1 19 Afr .ı !i?n Abıhayat".!, sonu İçeriye uzun boylu iki sivil memur girdi: "Çalınan paralarınız bulundu!. Lütfen gelip alınız! iye haber verdiler rH»tlbıl>*l —.ı- uru dm¦ ıi.-ı : Biralına ¦ I. ¦ I ı ı ır .1.1 rjldr- İr İre ,.(.rıı ı il .11. I. ıı ı ıı. mn o-»""" — »cali» - 26 m». b)M -:11.1lı rnr.ıı n»-a* njanınn¦ıaı aıru>0)L..... Blnhtu Mır kapı hnl.l.r "kırU.uı dul latanı lılraa akı lıı. lurvratticr vuıaldu. ¦ı.l-. . .1 . i .. 1.1lı ı '1 f ..ıl ,. ... d- -ı- :ı MİMihrtt. ı-uıılp lakJkkl «¦ n, ıı ıı ı •> lliı- -n.lau.li ¦ı.pı atıldı, a»«lln Mm-: i--. ... fildi. ilİmUrtrtlı _ N» ı II -... - ' İlenirk 1-lar (İni dik lıı !ı.kl.<ılUII ı.uimii. ılmdlıc h.< G.tr-aı.ıılaıuıdaıı Şehir ve dişçi mahlebinde Bir muallim muavinliği imtihanı dün yapıldı 1)4**1 «* i«j (( ı iti da İr ir» l> . ıc ... ıı, . I 11. ı ı . . ¦ Memleket haberleri burna meklubu Bursayı bir hatla Anadolu şimendiferine bağlamak lâzımdır ırra . .!. bakın... ılıiıı.m yala uftadjh , .ı.ı.u. İH, I OordıllU idik. •anal «ılı aratana minici ınaaala halutun «-«ruım.lr rl krr badat. ¦ ¦ t. «uda ar «¦ kaakal Mrartatrll »lana» haı aktarana akn da nanrra«n: rrraı aa naaı—ah' ata Jantı a—«bya taam. mm k-naea,e» . MOnarra-ll Ua dr la alarak. » hcnrnU, ırm-rh haham adam. haaaad •¦„,, hrmaa bir nah" nin Mı tUııl paauaı -tdafau- mylaatlaalkr larlaıı adaktı t|Uı II mm ..dnmr MldaltıH alımlı- _ Hhıi „„ ,r.ndı kmtll riraar Uı. a- . lıtı Bulu» [t -4mmm — »--*- k- Mı mr lak ebumnam ka aam d» anma kam- haramna-banmaan laBmrrnrbu fin» garptan manan tntaa ajt. ıaı. - rakı. anı İr, la» ¦aaMaMr ¦Tanda Mr kakla. kanara br. .a.U..ıdıı l-raan dmtnra «k nk r*V B« «iniydi. iaaarjao Har»- Ikı klıl nıtı ' I..ı.ı.hı lli.ii | Mili adı katkı Hııaıln..! huşların nı- karini lam bil aıaıar _ ıaTı a M aaat aat- ı — ina». **ta»l. aVUUalm..- tomak.. kar aarm atar anamı namaa kanal ata- ammmm aaaanmaa. ınlıataa atat Mr an mı a at. aaaiMı I "Kani. a aanm aa amal I.Mdr aaaaa İhlar karla, akaudı. ıHaaıımrr eaaVnaak- nator ahamekaf. ¦aıaaı. kaaa- .n ur—tı. kam anı- nr mr. dlx r-run «alma- ¦¦nldın... u-.ll M. „„,,„.„, ^ w„ t^„u malin da ı».rruıU Huni nıaaıınln Oul||0, r..naaı..M..IMa«lr?..Km«klIIMkmhl k.r nrdrnm m^ IrU, M Mıtuı kakı. m b* Makarnadaki Mr ,,„,,., -a.-...ır „-,, mi-|—aaaaa Manamalta— ıİllidir-

—¦--ili'-» kM -m— k»*aam ».—ıU„ .... (|, " * m\mum mşmm nakanmnkn nimlın-an «Umtıdılar laknaa, ı.ı-rımlrt. Mmi Mr adam U-r ll — liıı--.. .aklını. ,.ı.ı.ı.ıı 1.1.1111 bir .-ı.ıI.1h.1. k-l.....aı,.l..-,.n. ....... •traananıaı ...... mı ma mı in-dt Dtnutn.n mrm' — Ha inlirııınmnmr, • „-.-.... ta, ¦ a.aaaa, ata* »adar», r-an-ar bnbımraa. Ük atar* aam lı....... aaraaur. b» hıkım dalı Mr maa> 1 bladl; ' .ıki.pç.ior davası Bursa mahkemesi temyizin nakz kararına ittiba etti Bauv II «bb» N»kl — JaaJaaakaad.ı. aan» inaktan uHaalı adara» lab IHr mlrmlı alaa <nbn Irlım bakkın da rı-vrkr ı-.ıl-n kamı nıarhomnn takdir dakılal nn mlı •« rrnldrn ııulı .L.-.ı..ı.r danam odıla>i|iw Ira* ataam-U »ımliakı kaaa» «kanarak »l-Mılı »inal Ibaa» bara» rlaakl »ııauma ırklli 1 1 ... |. -ın.ı.iı Badeli u 1 1-. İninin mnhtbıımaılııı Brr'iıai. tc t» bık. ~.ı-jıı<j. anı ar, uıkh.tr ılın— .>-.-¦.1 ajl-lur nıtı İtina. •ınn'•m aakratrda» ksal n-. .mu mh».ddıdın and» kaal rnkurr aı Hl mudalaa ılmi.lir «IrHırdr mab kumlu atvalki harardıı l.ıurı tabrp Maart BiBMk.rrrr tim İldik im aan-.1 »aaaa ı.-.ı.rı baraıa» IrbOı rttl klak .kınar ıaıa> a. tmm -dnakUt Muta iuiu To*W .VUabrtur ui«ıı00llln eld: ¦iduune-: yuleu. »û«*r wynai Mba « vr »»lir laaidıpno aılılı «dam »lû>j aklmn ufauranah aaahalırı laklar man ıramı mmamm***** aam (arr mllri/r'ı hur ırkı a hk»a ımı kar fimi »»ı araklını ak ladaı anmııartı Mr • 1 MMatl'... umu- batıları BMHtklrıı aaıııa nannln çara"l-ı.nıa Ue-.11 balta ma kamı I—— Mir im M aaa at—fn nnlrrnr. ar IBkr.l rarrarmu* (iki hanjmı a.ıUnr l]lAdliye kararlar heyeti talimainartio'si tOlıınbu ndımLa Uh Örn. olarak har-|i karıraa ırldifl dnlhVadn» beri, l.rl-Oan cmekl a nnıııj VanB)»"»dııı..»BiıiB kraaatınab- Mr bifkalık, bâlûıı I., ı.li i ...d, tkl .'. ıı-ikl.l BJfe br1.IU.hhi1 kl «I buhikaıia .-akbUıiBBUıdab»^netnllrdl; «mi|n,ı.ı ıl. lı.11 UrndlaJadr dıDı bıılı Mr bunal, firman hrmrc ıınıdı. 1 l. |Uı bl< dayma bu. sanki Fırnı .Vararuanm rararrnW*ı knrtrli Mrar da krnOBlnr • al.ul kim ı.ı". nnyl- B.. ...... .1 Man bari ¦.>.-.,. ı_ |>|aVı a Hİııl prınai-ın ,-ıl .i 1 ¦ . ....-!.- afhl nıhudar- I liri» ît L.n,ı.,. -.i... 1 tam mWI-*ıvB: um a» ı ... ..1. . İr linindin bınnin araa naaaaaaı.da ealmna »aralaımıı mı Undu Tallı baBdahl a....11 u"... .1-'... - l-.C.r ..;„ -----I, ¦ Itaaaw. Uk aaa» ana .....M baim m. larranu »•.-.-. — d. h.bhi Mı bar daa. r-ı har kluurna» akamdan MM lamatra» Mr ırnkr. adak» tik ra*tarm-m Mr banandı eVaatoMIr nak bit mrrt -la bırauı t.ısladık «ıia.n narhtır ». aMa«» tm aı ardana .mamı. t..hal bn badlar dadıttm rakı ••>» bau. aU U-aılUlr ı...n. hrtlhrr :. ılı ¦ .11•IMla MI» rn l-ı.ah Mı mnı.rUhıtrl ..i..-.......... unaiar.... it.i ..i- ,aı Büyük Manokya P|"H- — a»-.k. i l'ıll d-Aı ın lıinımn »«nı ıciitır.

ı — -.. 1 T .11 /ılM-.ıv, MlllTi> MIIICIU1>RCd Doatıananceer .'.ıl.jıa.ı ) M;l-1'.-1» 1 anlımda 'i-rret (erli 1l1i u. Mı jul . 7.\ı...ı.ı j_. ¦ : ¦ NakiyrlUı »»¦ ücrijy. ..ı-" ' ¦ Mucınıleyl --inini Kırtrnvv" ve dlffer a ..ar - -l:.ı.I .ılı' B. Bio»klar hakkmda ne diyor? Yerli mallar sergisi B>. ı.llllldıu aııhıl mjaı\ letbln ¦¦ ı:.l--.ini cMrteklL Su haldi baıadı ıılnu iyi yanılaa m . mıUrU.t «ikan lıtuını k.tl.t.ı..... /ıl,. iıualiyıırnk lr>ln. .-tanık defll belki İBİldal » rlnılıl, oı.ılııulılı rUalırralli mkl re minim -.. nıı tek btr vınladın vfiiul cımek t mıiMl iıUlndryr tor II- aıafcannOıı »- bı m aramti', alerı Mr pah. m--ıa. lalardır ılıı di. ikineı ee-lem -11 mı renlemk mu-mr ¦..ir.,'1 Avrupa siyasiyatını alt ust eden Snvvden kimdir? U\ bWt». tanAarum aVt*MH- nmartranv -a»" maalu- bu v^el» (Mit imtllına I— 1-1 . t 11.1lıj. -.. , - tl .Tı ılrylp laptiiı.ıııi-ı d .aıu)um^ tir tutu kl" a-ınm" imnıımaıın. nıalaaaa4 Maaaaaı otu- •r.irnvi *.....-ı—** ¦ra* ıkaiatıl ıJutaocaa lannıaum aat ma lı mbaabarnlm bıkanU kaaBBİ ham» ıMıa»a lana ıau-.::,J. mMhMManldı abm aUaı lın~ lu.,, .- mııaha ra mata nmılaatıınhm aLrn.u-, a.raaı nıı.ılaall un... JaDunya tu Bunlar m Ma ..... rujı» Dlauır.ııı Hluıliraıu-da» », aatıM İnanale4d!*t.na. a»a»|ı Maaaa- kaaa «aatıaa bnaka mr kat bbbW- uıa. maiat dkanU bk Malar. «Bir KaaMıaı. %\%m »m ılı M m. u-araat b»M»ni. aand ham aaanaanba»B»daİM "tır. tın» nvtuaım apnane aaaaaa .aaınr.ı.u. jltuı—. iııaaır. naamtun luabaaı bata»» ıl o-ı.-.ı-ı , iu.iiii. bir auıtue ekaık- .ıldudunn *Bı.rnrra Laakaırılr ı-./Ukr.ıl Bu ¦ jiyal har-41. -ula darı nr-irlaı m*rannaHar. ntal-lı.iıl.n aaMBkır at »akı »at¦aan» UaatM akmam aanmanm Mmı nam rka.aarll hl baattldal» -a> —ıaı atat İmanı mnı lı —ı mM'iıım la an. M m.u—rrruı- Bu nata a..l v«a -rlnarat col .uMır-liau. »um ur aatar aa.-ıth.ı"¦¦ - I tıV.ı.ru-ı-Eİ'lJİE 'laaarmf kutuları .1... ¦ . -.ı....!. ...-=-,..,!.. .. lu.l.l..-ulu. rr.juNtidi: drıimı^ıuı- ırvı1" a-l^.--.ı ..nı ı-ır.ırıulmnntadıir ı.-.-ııı» vOoı hr*Drimkn: bat baı ^rrı f-ın—-,r kl. bnıiBuec katla: daTaaım mc dcrccrtk: Uı-llmala m.'ıt adın ve laıkaUıdr ant rc ılddrlü lıiaıı h.diannı. Mr lira»» Mnble tetilııf olunmaciillı: ftrrjdc akunl n\mi"lb" aiubn -tan a» inmıu n-mıı rıuKunvil hmvlır- b-v.ıa M ribp bnav-nar. Iu*ll'«ı-nıı. alnatliudrki VBraanyugr>bı Undan dır Bu aaniei ahnlupnln aan dercteur dik ıılalı uldaCu «Macunu darbı aıtml btıttu bulanan banl-ItO m dmnnMı hK fctıuuı elmaıUtı Dal-de aırl kendi broDim ta hail ıimak aam» Ilı. Kt.dHi mUlUm metkU bnnln abnaı bC Knnr tatıır annaraao «uı; dm rkiı.a muıemUlSUK lemuu den bU tu.;u« m-m -rnn ıı;- run 1 ıpoııyd ıt Vckûl sunırı

da atılacak sergi •Unlu bir Urmmı uterbae /eli re Tlmır'. <HUn Tak¦ . :ı. ¦ ' -ı.ıı-.-.ıl-j trnmur. naat Dem dr i.-- aıaaı dar -¦ naubiı vatagüî büyük nr ölfhı Uı1. ııran-. rimuuı imıık 11 'ıviirrıçıirı arumda adliye arukalMr re «amanı .-.m ı .¦ tu» leralılaı aer-OT* vıiaiııjı UaraiLnıuatıruı: anaaaaa atu 'ilııııhr-n ı aaaniM •• •aalı kııiuı.ıau. Ulu. ii.-i.lii 1 ' •- u l*.ı.,ı-u. -«garı rSlalıkln> ıra buraa.ı. kama» oan yaaa no a» «m aamama. -aknı kai1 artankaâ- °"r:>**' **" * ¦—"a^- nVaam " Barana . aaanda» aamU rukamuM nam mtr-ıir ! «e su-t Iaal bir ana raamaa h ktamutrMI unu Ihuv dabl Oayrellr bımkarttlıt m a kaat bu» fln-nu ma.ıvrrt ktrıdl kaudbaa t lı. .mlaa. aırrrllc orrmaılaai» hanrha al»— »101- V- -a», mü m bara »I akan ha la—'i na 11 j landa tabaat kajtMlr kaaaati IrıiaMı Maaaaatfl «bT kataaaafl »» ı tF.^..fy.. .M.fc. r..aıın 1 aaıırıaaı a*. —tl 1 Ur an.aml Uıllhaaılıa Irarll-lar* İlamı." ..rmıMmm rra.-u. ın-iıaaM oku, »raaatmr rr barp n-,n_. ınukarr-nan-fl- iiı m Oabır anl-jm aarı.a- mailtrmrtr balı bnkntnki ta'tySnı'&S «ull UlbU-aUUd m ura İlk -ı.., ¦: - ıı-ı-taUtı m .-.'ir, nhamII111 M ınr'r. laaamtmım m ati-aumı. mr «u-mmı aaa> aaaa ajaanmtat an ¦¦ aa* mJ 1''r"' utmmMmm Muharrem ı»,.. — • La Hay konferanaı Snovden teklifatı çok gülünç buluyor la. imt 11 irvavı — u ...... aaaaoıı anaaislkrı vaki raaı. ıwa-ıuılı<.-k. mııuallkhııtn mu.; îutrlır Taar V « kakk- aatar ıpı—Mı rıii-ı — id bb)a-f— -mam» ııııa.1 rmyttna mtuUıı afimi, aam t*n aurr'.m maki. rar-aaıaMU kturan-hıUn--Bi ırıı. MhurtroM kaaııı -nn nn m... —ıiıiıar ataiBba-akıı M MmaBııuı. mı 1ın 11 HCamm*** «Ula aatraarmmn mb-aınt. aana. aamaamv. rttaanrı Ua*. 5 ^•m*mU ' — 11 -taam an. «ara. naıaık kaJakal- »lı •a kl »aaada., knk-ııaj. Ubruı 1 irıUU. Me bu taalıUa nntııı hn -1 v.nltrın.. 1 nı ıMhaaı 11., orun Terlndo dan aamkkuı "a -3kl() ırtbMDial'.r-... r-ı-v .1.1 .eni ır nmtu mwaı*Mir ımımamı yuııa-ı.ııı Har rUnrk lııımdır. Vıııl l/ıllınlamı daddada ınrmUbrUmiıılr İmik... yalmı Mr kumun Ucetl anmrmn»» bu -,¦1— nİBnaamaa Ula aaifUrrm bir dr tarha.a,ı Ma «atataM«akt k han», aa""¦¦¦ak naa.all.kl-rl 1a.r-1.uk. nunami.alll.nk. rai.. l.tlhUk yaDntı naanM aa» ka bH al.k-l,. R, 1.1.1 a. p.t.ra.. -laMamak Iran tm barak lar-to ll|t» jmmmbal kaba al. dnen kain aaaaall Mamlarda miık.» cflıianıı lam.'ıaal la» naananlaiaa antatfcır Mm ı aıaıkbı h«r«b Mr raklr aMaata kanona »irim aakmnda mamt nukı.rtır a.ju ı.mı baıaıi btr tonda «t(i ıa mtlbaram atUnaaııaa abâmrı. bunun Ivl» larM r dm matın marhakaın. lamam, mmrkı.'illı kaaatlurl» m l-aviık 1 .. ¦ ¦ f/t%%mm h 1- ıbılrımrbl

anutlardan I surrlir b»«liı rrlltlan eaki lal İlmek bir Urdu. Irlııl ıoıuiaf rdrr.rl. 1 çalınmak lıll«*ıı I ılı nin eanablaıını va.ıln da bulman ıı..ılı Edip Kanun Tnvfık davaaı Cnamlııktc . aaaa—i ıt ¦ T-'.'ıaln r-tıı»Buıar dut. Kf' eaaa «¦«ak aunBaa^maıi ¦nnaamtaı m pılmıa olan kıullmlnra Eklk mvn|. --I-nuadUn •.ılaaıicıjııni.., .ı-.ı bıruüraıalıı Btr kakaral daram atrratbı aanTı aataM Karaal İlam -Be»- Mr multbkaınr ruuu-ıııda un lir eimlg alan Bece|> ı. blı adam seffartetlerdle PoİMtya Sefiri r-nonya Btllrl Oaritmmi. buCOn merunlyefle Arrıpnya e'dnedKUfrutmmr R-c*ı aam baalalir.raı ınJptalk r.;-¦ „:.ı-ıv re nn tflrriedJg'.nı bUmedI(-.rıi ınniB «ooııu: Kellredc tıaa Fiiıudıır. rmpnuinc karar vcrUer** mabnkrına baaka bir BQnr hırıkılnutiır. -.'.i. laıauı .Upr. mııuneia-jlukUr.rı nniır.r pnıim-rdl Mınuılu. H-lb-lll Har. Mnh ^lere beaantlmaa of ıt m'ak matla • onMdur.ıı nu aal, ... , (unemn-n Tanılan ¦ ... . ınıumele t. müh.dilim ... r gıbnıvjrıım öıîını sunanaır «1 un »Har ... ı_-ı- «arar-UI laCıaıı lafyir edlkn doeym-n mUf-11 "A < tukyal ıl-mialrrdir. * Eİrr «Un uamaö mlldaıladjk jiknıalı takıı>ı k lymek olum nbı Ianan be.aU nnaına 3.mjj>ırt> Vı" m'âOidillrrtrıd-n BUP 0*111 M /-i-' iyileşti ıpnndialı amalİyalı Vekili Sabrı Bey Kaba— ;. - 'i i-r İki .1 lc-nı -.ıı-. Ilurun ınkllrde yana iıa*lamdın eık»ca*or. Karllerlmlra, rmıhlsllt rnubayaatlarında tenrl-lattan l.Hlad*lerr-ını te -mln İçin ı3ı kupon nıllyoru7. Bu kuponları ayrı ayrı kealp. ınllnarlan aünU. Halel e rint lxd a m Unda r İç baOendtfllnlz U uhta-llt mağazada ibraz adarsanız tanzllata maatıar olursunuz — 10 \ty.*y- nr*SON TELGRAFLAR Çin-Rus muharebesi Çinliler ve Beyaz Ruslarla Sovyetler arasında tüfek ve mürafyöz ateşi oldu Veremle mücadele {Senede bir lira «ererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza clunuz! Moskova 18 (A. A.) — Taa jul- ı d Kaalardaa mürekkep muhafrrlırHa Çb cttcferi-aio ,jr, d.' i'.iıi'ıı havabıine t a umularının (iklaımiî olduğu -ou bildiriyor. Sovyet htıdudundkki kıt» at tjjrruaJara re tüfek alevlerin* »ı mukavemet etmekle iktifa ey ¦¦ .- ¦ Macfan kuyusundan! laciâ™" Berlin İT |A.A.| —Kmoı «ıckl mailen koyu» tına* ıBeaotrla adedi İN r. Bir tayyara ml Is tfHatO Roma 16 ( A A , — Suhflcidtr kop atı müsabakan na tanılanmak te in recrSbe oçmtlan yapar .Mr dcai' layyarcjı eGle dOymoyldr. Tayyare harap ¦ ı-ı,. ¦ ¦.tkıl ¦ ve halimdir. Bir Köy y^r' yarıya yandı Parts 19 (A.A.I — rVa: aaHı-yca gmcteıialo Mııl ldığı btr kabare aararan. dihbassırllk yumndcaı cihan bar yaaarın mt-ki kOytıaU yan yarıya rip itmiştir. Zarar t mayona bulmaktadır. Sarı ku» amtırlnılıa geliyor Bahri Mtıhitl o VC A asada b ulanan San ko* camile marul Franvır Tajy ar nj sinin butun jehrlmlre mavaıatauae in-ttrar edilmekledir. Buna - Mutlunda yolunda

Bana t* (Hu. Mu) — MuUanıdan mn -;:ı m 1 ;:i'n Mr Otomu.bitin bapu-r »çıtarak Icm den lelgraf mı mum tftkmet B. d»?m6j boymdan ve muhıerlt yvrterrtNrM hallice ynralanmî?nr. Ankara lb fTalelaau| — Burada sıcaklar . - - Bilhaıta aon iki |Oa ota. ok ak ida. Iran aBaa.ahaHjilrarı .bakora IS (Tcldonla] - Iran aaa-ıakaik ararı Hariciye »efcıılal ııyaıei Edeaeb bir mnunet z' malili. Moskova 18 ( A. A. ) — Taa ajansı baldUnyar Dam aktın t^o/.lrsie taryaı Ruı daa ¦Jrea.ga kar oakirete. b--ainaka ^rrek. Pcatavskae d -vıncda bir KaM karakoluna» etrafını çevlraui. şidd etli btr tütek ve mitraly-i- ateıi açmıştır, jrr'.ıl yeluyeD bir İmdat '-'.-¦'.ı.ı yardıaıile tardedıkuiıtir. ^ LMyı teJiıİJ ıdif-r Aabara II f 1 diki aha t— Maliye VchBi Saraç affa «akra Be;. bir ay mcıanrvcı atrmytar Vekil •. :«. hıaaboMı katacak »okra rtmvr va Odamı < e giderek yaylada Mr aniddcı hutra-hal edccıkflr. Malrsamaaa maRtabl _Z ¦ı.l ¦ ¦ ıll - 1 Aabara ¦ lı ¦¦; »jl ataheadtı attktıM lariBiaraamcvl bcıcai VtU*«a laaatlh edBaalanr ca! KAanl Bay « :11.1i attı Ankara II (Ttrtlaata) — Hariciye memarlanadaa ta anlık-t eU inamdan Beltçcı Kkmt Bey ımijj vctaı tlmktUr. .n.-rbıı/n«• n-ııc aaaratiotiadc 1-.-1 etkim kat Mr çok taval hatır bu laaanıı yanıkta h r taahaatdar Intboln laırrıru.ıı- Uabola-aam Mıhlı nBrl NaaaaUya taarnldtn Zthi ît. 1 akılı an oa mı parsl rmuota kapantı «mimik saro-tllt çaharhlını 11 • ¦•¦ ¦ haber vtrilralrllr Mıniaadk. Jandarma k *e*ftnt yontmalardır, rictrcrnc ba Makama maaanoa aitte* aaia.it.,» •« roaae tiren nc bfCn .laosümd» yapdaa laharrl-yaııa üt> Brı.ı takiaadatı yerdea çtkardmı, 11 ne- et Çnkliriltrak kilimli tikinin kanualye icranıaa hajlanıliDianr. Muhat Paşanın Son 'Sehttlfert: BBBBBmaaBBBBma BaBBBBnBBBBBB*BBhaBBB*J »¦_irr--I-c: Hâlâ dedi koda bor. -.ur."-, vımru ııabalıl -rı.ıaiı lorudaı. uaybouautu; i Hır aaBBaabııdk ¦¦¦ > ¦ "¦ t—t I - • - • - ıı-¦- ¦ koıatnu atarı. V-.k ¦. ¦ 1 -t ılınını ılcıulnıı Kılı İl uUml. VC )a n tır?ıi dil» -.-.I. i ..... I 1Cabce ntiffjU. amThuo ııiaaı koru 1 jı.iı s. _'iı."r aıluna <e kanı tenya). ¦1'ıdİMlr.ır ı.Hı. -ut nıtaMlı ir İtila . I:» ır. -in - ' ¦ . -ı-n .- -1 lım* olalı ojibaea. Oıal mıktıelısnU UU-mılı jno teıLyoıo aun:ı artun banı 1aUcan ruraulun rııtlııuıı ddH:>!Ui'i'4U(. Zart yat naaıl .»o Muntrll: ıcbeptee. ter menuVBri'r *ıar-ı/tui! ikv'İui bem dc sUfoUe dcîUdr-mckirCJr 'o -r-ı-ı Uaın<> İ/afta bCıyuk Mr vürddUt obn-ııur Bl ime evvel Mjsit. Mtün Baıa kir <i iıyı lnr>ııı hıl'ndu Ikvıı alııuli <ııLmj«- Ur Im ulmotlur. MU^ai - - ı kaybKSfr. >>'nıı bu>dıv dMiildlı. ılvan, Kvtlc ve w.ı de. u1 jtl.Jt .11, Dünya mahsulâtına bir nazar 150.G0Ö sevi nebattan insanlar yalnız tanesini eker, biçerler Taw < mm -1 r | rv-'üQ LıBA

-1 vıu LıQA tav du 1 ıv^-.;.i!tır Vat* Arıvpaaa «- arropa m^ııen-Je•-Bilı. P.-ıniiCk. 'T. -ay-- ¦¦¦ kir Cuk .....ı- .ıl. dt nl'l. ' 1 Çtl»> -'i' fKOir. Pide. ucadan. ı.ı.. . ı.-.-.n vtp.-1 ¦¦¦ '•. :«ı Afrika ne Air—>»rn ™ natu ıluııra "itJl vorbıılrıda. l»n?:uro nuTiıim.- ıiabi Mr lettbh en miılılm cıda. maden .c hayvan itdbıala-nam kıyoullerlni c**:(rV am ml grafik. ( Ba !>.rklue ueıaraıı bir nenede bahan Oıiuyada 14 orilyor liralık btıfiday vc p rinç IU milyar liralık la r ~ • cıi«-l>l«i(ktfdlr. t ıı-. 1 •ııâmlı . ¦-¦ ; >ı Ka ¦ ıı' Be'Mt vardır p™prır araanak trmnıarm -*ı? tıl';'.' ¦¦¦ ockıUI lauol Fıkat Ok *» v;tiu aakoaaa. U3U^ :.r1 r In malıda; m-.tiırı bUliut ¦vnu|a mutatlaa alaı .tflııtı tielMİalın manealerl ı-.n ılolt — S8 -j-ı h m* *+ 1 dçreaMrkB. Belki a^tnaak kamp eder. uV4ı. elbMtlctTak avyaat-a;r ...1.1.1, i) oaaaauı kadar nulku tutatan Kano Bey Mitkat fataikaı yanma toltataBaya hı-aat b uamaatB: — Kayam rlnrmı oaaaa| Soat-k>aahrri. kana*. BakıaeakUr. Aak« amkk ba? etlilatt. rkaaai I ' . ¦< kışlar!» emir veriyor. Ka* eınıı. na yanarakaır yaprnır, rat-¦ın.11 kurtarmaya bak ima ytakavk metiv aâyleatL Mithat r'aauaum ay ağma getormağı as- ' wJ.r. aaattalarmaam bor a mçar-ı amali kalaa.,. yerde -.1... I-".- \ yordu. !l. ı-- 1 neneeraya koş- j Uı. İki elini görüne lipcılcdi: 1 Dıyarunı görmek iatîynrdu ne mL-nûVdakdû? İliç oda- ' da aktea karpuıkı laaalaa vaaar- ! kem aaaraakbk iöruncl-h. anayd —¦ i .- I. - Pîuib .. .1 ..1 ıfr-dtlrr. Azalırdan bîri lambayı aüaatnyB pütürdü. Mithat Paja n kışlaya dn^'U ba-loyer. luşia âaûande ileri gen kaya »aaa kaıaacaliaaa kar fok .,.-„...«, gâVÖVOrdm. Ardında duıao I ano Beye: — Çak »ey Beycfcndk. takm kıylaaiaki Bakır yangına jrilme-ğm kaurlatuyor olmaıaa.'' — Harari yanema fitrpek Pat* oMaretteri. Beudenır trm-di İm»ladan ediyonaa. Rica eatrrm. -i - ¦ ¦ Itaanau-, »liııır-1 t.ıkıvı»r. bir luU.trırı.t da [ labitVr de-ıle dcata fijek da-jrh yortar. I|le. Ifte.. . ı'ınııı aak ere birer kire. sokulup bir tryitr i'i.ulıı ovkakkak -I,'''.l." Doktor yank, 10,1 nıı.nni,. Kı|'.A nnirndr aiker nılah batı cdilmifti. Kcptine de de.tc dııle lu)ckt~r dacıttkycrdıl. If-Le kLlbai Paşa Uç £Ufidrn-b< 1 bâr tûrlâ ibutnakıtk iataaıt-ehciaa taaabtu Şıaadi a* yapmalı, nasıl etmeli, narayı) a^trnelrydl? Pantal onunun bojta kalan paçaıını ayagma . ¦ 'l'ft' gibi (Lj.j, yaba la di. Baykt uUkell aasktrda hiç konakta dnrasaya grlateıdı . 1 M .1' .ıı -ır- 1. insan kim vur-duy a ¦¦ 1 aralıkta kaynayı -setirdi- M:t ..1. i'¦ ¦ 1 ıı . bundan karkuyor. aralıkta (oluk çotv rajip aâtmetandaa rekini-yorda ya u*e_ Koca aman oVrntetler içinde kjlakaBb ki, odaya i ,1 1 baa. yuf-tık biri giniL. Ba. Mıt iıaa f atanın Hıı.nu Beyan aritaaiBB koy-d«gu ktoral memuru idi . Hubiiû Bey kmditİBİ kınaya 1 -. brdaVlra acaara. gece yarratnı kadar ktr adada kapJı kalaar}. ! aaker bap catt eben bir ktkayruı bataap 1 ¦. | Dırrnut paaaırİ! |ia»di konağı bı.i!aklar, diye haykırdı. Kaçıp giui. Ardıodaa Kaıtn Bey da L kayboktluytu. Çatak etKmV ran.rl.r B» farara «kûrmmrter* Ickrra arkıra ,..|ıı -!.ı;ı> ' i'.l- trakıif'.ıra rom Jll . *_ 1 10C' im rlm On 1

yoklardı. Mithat Paaa tashgn inmi*ti. Arif Efendi ur ad 4 idL Vutoi ağanın gelmelini bekliyorl ardı. Yusuf ağa harem tarafından nnI.ıİMiM tnp.ı- geçen kapıdan geçnıîı. jt—fAr, ûgrenme-V' gaUrnİşU. kimacılen kir "iK-.a gerive nnod.yu -örulcK Mithat Paya — Yangın rauymta Yaaal afal 1 Diye kııı» acale aardoL Yutul af a bit fey aöyîememiılL ka -dut cariyeler taerditaa Kayında . !_¦.!¦ - -1.- .11 O luıtiar fent d kadar kötü varryrtc rkıımiu' ki. bir İki dakika] taaba karmlarrra ıınmunt mak^oaacakia.. tama-ata askerlerin c Ber ine erayeerkler»'. Ba ıırada kanı önünde kalabalık ayak uealeri gidiliyordu. Bu ayak aeakeri bir buluk aı -ketin |rap. tap, rap) gelip Beç-metnte b-royordu. Mithat Pa»a île «galatı tap'a-ı Vcıilmryl<rtfi. i . ->r-.j topıaa-ı divan ayak ataamrı rlnmaili. Yatan bir iki kstatat kapıya yanaıtıgım bm -«e gibi "IrluUı tyıahl. İste habcreileria B#t-Irı. Uî 1 -r 1 birer beter çıkryvrdo. v-ınd. fâiphcuı kapılan kırarak», auaagöht amVerier koma -gaa otrıı ¦< hrnamı' yaankaVaaB ahi dir. Ba ıra aat. Pata da yabalanıp «.dvcekrı. Y«tut »ta nanlca : — Durmayalım Pıjam Ifle kapıya geldakr. Diye fıaıldadı. Mrrdrvrı hijakdı dvramikica-rft-ea-a: I a«yc daapap baytV-dtgım e*rdWer Daha yoakaaetam kadın iç kırıkları (tbımdaı Mtt-bat Paaa; — Dur oğluıa aabıct. İçeriye grlrmrılcr. sorup kapıdan dönerler belki.. Böyle 1 ıanlaııl» ait na ke-nafl mııfiMaray 1 rl1*"1!**" * nereye gttkBjtkayST* nemrye etakr-bffcr. tor ya carat? deob. ttkraa etmek aabreJL Maikarkı aaaanaUkı ayak aet>n iyoce ..¦ .t. Ij„ ¦ Gelenler kapı Bfiftnrle Juıur gi- ) bi ¦'¦¦i ' -ı -1 1 . , ds YerH mallar serdiJiflfle Tnll -'i: 11 '. 1. n. ¦ r . .-ııı ıl.l: katkort bir nakli riı serclvl I. ı'.ıcı . 11 .i...:, i:, 1, [, .IV....., rirıeri vt etyayl ayfcbathı >vrretaanl rdda. Ia -.ı[r.ı-- boran .¦¦¦1 ,'.: .'i', n ¦ ......1 .„ j ı— bu da atı ¦ :.U ka daaaı .. laah ınıltDcr -LI Btr 1 .. -1 rr kutta tini • lahıır rdrvartjr. I: . .. r ' rârdD(tım teylcrdın binlin n-.„ de tUabeıa ı dc ba»ol- dayarda. BB tok MtUtn. «». utkafavj aabrlomi aı ram.mda cidden barrrl ettatera; atturultı Irokaiv* aaaahar alaMnaar. rıkaı Mr IBBSani bml bkBbittkn -.,="11. TAi Rum kadını ıluıtOkı drntlen rrn-ılı-ı-.* triko lo n bitinin karnandı launialaı. Olrl kf.Biblatk httaa ara. *tjt aınrkHD bayıık bu m .'.iJU'.ıaıl.n lı.cltiı «ılı d..¦Uı-ım. banan da —ı. detH IntUiı oıalı nldufuoa İddia e dır m 5 a a m diki ırriİLau ıtn ı\d Ln^ilıı oaılı '1. * km,1.-1 ..... •Pıra» trlbatal rabrtkaamm t-thilalin ->,-,.„- 11 ¦ , ¦ . I, Maılıla ir ha iki ram kadın araıındıfcl mılnıkııanm etaımı: — Sıkın eıreteye raimi' '> .- aaaa anlılK tVkat Tiıınkm Ha*'^TTt( Wr^^»*Bmr*'WT,armkni, Vfıılî mılTarma ra|b*l U ¦.l-:ntı tcia lıUkıuı f- ¦ ,1 kuıiBİarman tona. Iıtankoıl rrlkatkl UBataabuun ! «rd ıiıkın attoabUCrt, maataritırlaı ¦n^Ut malı ttljt ıılarlır»ıa. Ba^™ İpti fabrtkıterinvmrı »bıırrlyk mallımı bit - ı.ı-1 yiBKtırBiaTbratt— -iır-ı.İl İl., r 1 Rı, in dedikleri btnt ¦raa-a bir tıka uhoafeak itli. ine* yan cayet raael kor bm ktal -Un Btılenaım. Orlfcaıa>bi laavbaaa Bk driB torurordB m. o.-..t.ı. efendiı* Buma -.i-. -¦¦ ıl ." —- ietlî diye hlnıt» abtut. anan ¦ i ¦ ¦ marka — rtlkrt kıvratarB. Taartan ¦Af.ı.l.rı TBlıB. Oalır dı İnatlar.

Fr.n-ıı. 11 .un mah d"- maatttOcrı-nevıi arlar. • | Bini üede ipek erkıh caraatın fnrdûm. onlar da «¦<'•. halbuki hat 7».ıW laUyaa- Fraaarı caraa nı da jıHiermiılrr sa batta BBtV mııııroL.. Mablrrrm kkrbtr. '"' atafla^ mu *ca-hl mah dtve ıkıı— B«k bot Bu **r ılnJUıe de. akatod ,.l nnlı nUBI auniBİll ve aıuu -lı mam*. aaUn Tarh mu dır caya haattaT ılnıok İti emir raine, atnlvan» tablıb Ue jBllarulaıaıı. Bt yalan •IiyltJtytmJ tak -ı...,.— ı.ıtı... Buz, baı\ tiıtmlerde ı-ı...-. ¦. .. .ı.¦( Banmama Baaaaabma baaamaaaı tabaaartal Bnı *• Iıı ular B» a taab-aU oakBakrı, ı-.-ı. ¦ 1. .1. .... - i,,, kdatrmatr. - • v*t . 1 ... Irlrlan «¦'-¦. ' ^1 k». lahnrca BUUlmıa. > f» ııaııııl e- .« aanl ata— acara imkıiıı.ı. rrraam4> ı« lika Baa l»h fWt ederim ki ha ıkütrıBanla ¦allı 11 1 nevine B.ıtar ve rrr dakik ba boa . . -a- - — >.. aı hnkrrmlkUıda kUHO kapıya doğru bulak veriyoılar- [hlr kal harabat*, tirit Beratta <iı An.ıtm kapanın yütarukla -dtf ım iaıttnrr Kapc (ruam, cûm. gücnj dövülüyordu Mithat l 1 .1 titreri bir ses e: — Susnn , 1 r. ,,, trtanryin dedi. Saanbalat. Bat tadaı kapı daba fadtktJl -orak*- dtV rtihn-ğc 11 Kalın bîr tea bağırıyordu : — PadM'k irataeeile açıal. Ku arrt •aatr Barrmar yal*idin bir çıgbk krjpta . Ktftat Pasa deJı atler İÇİadc kaknuylı. k..!¦.„ mn tmkrar boylerdi. Vc.. taaaakta koakaatt aİLaabarkı giruld.d. — Ba 1- ararye aran1 yalı ma kapıyı kıracağı*. Netice fena •har . Bm ms. alay asamaardakat kay-aaakaaa Km Bayaa BCsİ mk\ Yınnf aga. evvnla kapıya doğ-tu a trlrk.' — Ka*. ttaaaai- Ça-darfano bolandır-a kaabadaa arka aokafra -aç' Bea de gefc-yor um, diye tekrar Utbat l'ı-sanın yantuu dAndü Etfithnt Pa->ayı (boaBftı kapraan ) «mûoe ^lürdO Bat ham, fcer tktıaaalt karjı lebelc ıçm yapılmaytı. kgor mlifade aJefaikracw Mithat I' »mm k yılın, kartara-cakhv Dibardaa 1 — Aoaber- 14a n , r...... . be? dayanın, yakud . Dryo ötûn-cü bir emrin haykırdığını Ibit-tilar. tfbr. rorluıı ordu. Mıskal Paaa (adarlar Urafaaa açdan kaçak kanatlan kararlat* uğradı. Ynaarf ağa ile Araf Efen di odalarına koftu'ar: SilAhlan-m ...... lk_«. ukO«, bata harcat kapalını 'orluyor kırdı. Kapı, yerinden oynaaaaga. sağlam da-yanıkâ m -ri âıesiado gt-cırdamağa baılımııb Bâr İki zotiayifta devrilip gidecekti.. ' l Mabadi ... | "D •¦UlHrl" 3n1*r tfHİlyl ıl '.T"' -¦ 1 l-m 711Taaya 11 '*-*» — batha aaat m\m ıa drr-r» n-n *aa>-. .1 10?.aı umor ı.ıb mtı»ide buIiidJuCuuu blldlıoı-ıuıllr Bıı^üuku ba\a ...¦m. ı-. -i.-. 1 - n-i.-_ vveıLm ~.' ı. mili es» kama. -ur. au 1 da İM ıs U M M BB. 1- ıl: -nlı- ro Mrla 11 «atı ıv tıırıık "oıanir. umu- aa aantr1 at aaaı at dmtrd, Mı imci: .-.Matı fona (Sn-U-I—1 ama, hin ¦^¦rrrml- .^a alana-• Catzjı muB«kam«feri ubuIII karvununun Vasfı Raslt Tmat-.a.lıa ya^vakaaı ui atV munrlcnni muhtevi mufaaıal bir feıbıoiıı birinci cildi hafta ıımde aAfmVlktu-. Batı 750 K. Cuınhurijll'

HİKÂYELER •aba ı. Batime baktı: Simdi. dadl ¦ ı" ı baa ar. yor. Tanı antika aonra lakaayoiıua yım Dıuıattı olup nç dakika wm de|il mı' Korıoı Safiyi Hanım cevap verdir rlan ll'i'alın aaetb'.r.l torma-Bulamadan İki loee dudak na hallice artrla mırıldandı: ıdera lnlı Bay*tandı. Ulanbut-bana ta ta imaya çalının |u takibindrn kurtulmak leln H-1 Hani blıinl kargılarda'a. filana dr-|U. eırf kryir re atık nurunda.. Dondiıau laman Şaliye K anuna anlatın a ja boa laıdı

— Brlndıyo rrlal kıılyle btr.nrı sn. ı aaiih Beyin karın banıl bavul mam geUrrlI Tanl U nttna karıaı ayır , ı bir Hanım kl torma. Dalın ntler de nrlar Baba Bey tor fUn bu vaııfrunl İkmal ettikt n scnra lıttlıa ile yemvjinl jer ve Irtlrahjıle uykumu dalardı. Bu nkaam da ber lamankl (I bl ıu»« vo teiarla parmaklıkları («11 1 . . •-. ı be| klik bet o; d Hal .. uı. bir haber yok. Balla Beyin cem •ıt'.ımıya BBUİanıiftı. Yrnl anarn muavin »aha Beyin ilk ayterıerranln (arkında oimadıtl H"ı •ordu:

yirmi dakika — Trend* bir btklediıuuı ml vardı? — Bayır. Ut mUnaırnet!.. ¦bal briliyebiUrdl. bıanbuldaki h naTrabeaUe yalnı» mektupla(rr.tyı kart Ilı adardı Doıüarınn «eline, Hinde Dyl* gree vatkana ı dar jî» vardığı Mı adam yoklu. OfM olduğu baldr trenin terı-n-rü amirine dokunmaktan ae" kalm mkal rırul Beyin «ecirdi» dua) la (allnnı aanır ;up-jr öpen aa muouev «mnımı ı da oyla atılı kaldı Bana D»v bı tevkil Ia»M ani ehlin;»1 Ahmel Hld.-.yel Şark intibaları HaOlte sütunu tın tak nu irldii-lnl le .—Mraılı da .... t hancI bir ¦ Mleeek tam Irl'iılk iü Imilıalarmı aı kin tok r~ra V.ıdilıı; <— GraJlğl Ij |ivl(iı.ı n Qala(ada bir cinayet Bir sermayeyi bıçakla öldürdüler Dfia (abalı Galalada bîr oV nayet ol mu*, bîr umumhane aermayeaj 5İİİ olarak bulunmu|-lur. C alalada Şeftali aokağıntia papaı kızı Merinin urouınhaneBİnln ¦.- r I. . imi. fi Kalı-.J lababteyin eve gitm.ı, kapıyı -•ı.ı. - arkalında kanlar İrinde yalan aemıayelerden Ltliînin c t,..i,, derhal feryat ederek faerkr.i bavına toplaOntl lAdti Cnvııl haranı Tın ¦an İstanbul gümrükleri baş müdürlüğünden: ItlılİuiL ııtrcuı ilalarının lab'ı hakkında -ali ilin Ourinr bu gün ııpılın . mlinıkuti al-rnytula avriltn fial.'nr hrddılivıt. ki rı.lmiıiipî ııhelle lyni : •atkil lahhn rak 2.j jauatnı V'fl lı.ıur atınıl 15 -a 15,6 la Irkîar Istı El talktan Kilo tiatı A-rarl I Aıoaıl iliğinden: irinin B30 mayıa

Seyrisefain | Katİfin kim olduğu „. ı - ¦ mamıstır. Lüaİ tlûlı gtcc umumhanede çakır Um inde biri ile berab şüphe edilmekledir. Yangı onar Ben>ln deposunda yangın OUn aaal 15 le Arap camiinde mahkeme io karında And m ebenılıı ,/£İ\ f* ılr.ı- İBknl yetine meydan rilmcden ¦.'m.,III...... , 9 yarinden bıçaMamı»! Ycmîşıc kemli-yonculuk )apan Şehri etendi kV mlnde biri Salan -yada nturan / . ¦ ılnburnu ku cak labiı ntcbietıl lalcbtıiadvn ban eFenıl bir kadın ¦ralaıında rtctn «Itılndrn doio)i havca eımlalar. Sabıi ılvnöl blta-Kidi ¦. ı ¦ -u titndiyl .ulu), i. ., .ı.ı .ı ı.- . Mtcrnh ı.ıııl.ın iııi'imıı ı... .«ı.r.lH'ıs Sabrı rirıuı yakalanmıtiır. Inflhairlatr Bir genç bileklerini ustura ile keşli Kınlıaarakıa e lor on **.rmrt ( rr . ı I.ı.. . Mmkıde bari tevte-alk kavga (imi*, bundan mcır;--aîr olarak illet nirdı*- M r aaıura ile iki bilt|laı k.-n .-ı Afır aurtııc «aralanan MaMal Cemil Klendı np lakLlıtaine a ilmiy ılr. ıVHınublr gcçraltrdı ktndiainl llaydarpata vapurundan denire «(np yOlerek Sarayhıı kan Mımtl ı.nv ı .. , ¦ .¦ Tc'trr.H Amalık sürat P< (MICRSlN) vanırra i ah 17 te Siıkcd nhamı rrkılc Cellbolu. ÇanalVa rıUn ha r, Kİİçûl iuyr, Edıeodt, Barhınİy , Ayva ¦{a aitlcock ve boanVe iıletılerle İncikle Alıun uyulur, tîclibo'u iyi mcJıAr UıRa ugmtım ikinci postasi (ANKARA) vaptıtıı Ti ajet-l<H perşembe ak-anıı CalniB lıhl;miralar. lıaıck'CÜe Zcnjul -dak, I , Sinop. Sınvıın, Ünye, lalımı, OrdA GlıCMha, Trabzon, Hl7C. Hııpaıa side-tek vc d&iuiiı: Paz le> rijlc Bize Ol. Siiroenr, Trab-«ın, IvjUlhsru.-. Tiırbulıı. lûrecekrj Maarif Emanetinden: ÇucLpaımı Çnak mrLlcLİ ardıledıluıi» at ruh>alnımtaİnu> hılVmd iplal Maarif Vekâletinden: Izmir-Mcrsİn s (MAHMLTŞEVKr. 20«piiiOi İJİI 12 mndaı kalkıuU ı tank Amil tiyr, AmJya, Kıı>av ıgnyariıb gelecekti. Kardırma vc Karnblga poıü-lanmış iş"fln aharc kadar Ulan-buldın II dıı Vn-k.i.dkUrı'dr. Yeki a t ıpurlj >ekteplerine atını .ak lılrbmîn n.fl-Unıl vapılaeakür. ın \ ılİYcilırdr muallim maktanla* ,-r rif MadOHakIrriada (ayrıdaki tarlları baû bulunmaları .rklrplrre m İldi-im veya bu laraâ ı lıiıriik , :...ıı .... ,bu t-', '."iıtıl ıra alınacak Uleaaem yarları il ak >• uıri koaurları baluemamık. ...¦.¦-1:1 lolaaammmka. milim meklaplerint riraek *a ıları ıl-ıUrıiY- fl.ı.ı l.ım :ınak;..«l rnrtrıi Uıundır. mıklobi ubnayan vaya olup (a kulroaııaa darda muıalfak olaklardan bir kıamı ktd-. mrkltplrri na kabul olnBacakür. i.. ı . ıl. ¦ kadar yol maırıflanaı kaod» dıoıuuuıı ma-all olmaınanna mabnl kaıanaıfl olunacak ve yıikaak ıınıflara fiıaaeb ımrk ¦¦¦...¦' Ir-ıiı na euıeUa moraoaat -Uıı.Un laıun. yukarıdaki n..-l.ı Irle drjil dcfıudan doğruya mualli ine mûracaal ebaelari linindir. ...ı..: bi< bir tnuamale yıpılmayatafj inönü 2 v Pazartesi I ..hal

Doktor Ali .Maıkar Beyin matı-dumu Calaiatarey Ihevi ialtbe»în-den Reha I- ', mnpicia nl du£u HBiialıkian oİBBiıyarak dlin ıtlal tımî»llr. Cenaital bugUn eadeta Denir.ila bir coaal Bulundu INI» cccc tabana kar(i faal ,5 (a Ajaplapı dillinde navnalar bir Ctâcl tarBIııı lif, lahı-ırl CSt-dl (ikkrmiflar. plal, kısa boylu, »oil, 8 Yelkenci Vapurları | KARA DENİZ LÖK ve | SCR'AT POSTASI i SAMSUN l«Sri»ÇAR§AMBA I nel gklevekür. Tal'Uft için SırkccWe ! Hanında kiln aocmt-ıine ı TcL İBtanbul ısı ooooooodooooo 0Q oooooo TÜRK AıVİF.RİKA BAHRİ \-E 1İCARI sIkkı ı! Hayrı Aıaboğlu ve Bİrkctl Bar on nünde bir Nev Ycek .b'il -Hav Yor* ırjn munraanı kurpvreoon kumhlAmerikan lapora HB/artea «Unu Hav-N erten «tin Koa-ı avdeti tanbl olan «ılnll doB.,, H.?-Sı:*«n lUn a ularına harekeedere (Ur. ı ü ılnlıOj Aıapyan katta, kain armla-B«vr*-.ı t«M ——^LAM T _ doktor "m" 'TaİTp Beye 5-e ııi m avvai bakar varoaıeal Sirkecide Nemli Zada Hanında "umara 1 TMtton: lalnnbnl BBnBBBBBBBBl |4ag aBBBBBBBBBai İstanbul kız muallim mektebi müdürlüğünden : .Mekubimİ/de 24 atuvlnı 911 dan İUbarvıı nauuei lalchc kaydına IijlanacakOı. Birinci ..imla k milen ncbaıt, dûrdücd vc Lr-r-ı sııuHara IcyİI ve nehart t alt bc alınacaktır. İkinci «imla yerliden talebe elinau aktır. ''ı I 9^9 cunuıini pîna ScıalD Öğrenmek ia-ıkitbe muıacaa^aıı. Vakfıkebir, Trıbuo. kıkcitknnt aılmtı vc ıvnt tıkclelcr üt Fan ve luneır nlnyirak evdeı fdrct Jou tein Sirkende •ini Handa (t) nomarak marıtut TrlefOr* l'tıııboİ aıos nin TU mimi K.tn..GAZLEf*J Sf,lN lVîtÛK..yAHrWİAIOi«* . .(SODO-GASTRİHI ' "J MU5SİÎ!.-!:Srî5i«R SiKATRİNaJ^ SATILIK DCKK,.\T.Aft Tarakeılarda n .... Harun ma-balltvladı 10 vt 32 numaralı iki dUkkân oablbl taralından tamiktir. Dcninllndt Hacı Rııa Btye Batecaat Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz looo liralık mUkafal ¦...¦.¦!.. i 18266251 (HÜKÜMET KONAĞ! İNŞASI) '| Defterdarlık ilanları Karaburun Kaymakamlığından: kiralık gazin Bursa maarif müdürlüğünden: Kira müddeti doku/ benedir Besikiasta Vişne zadede ("I ASLIK > denilen 18293.5 metro murabbaı arsa alunî müzayede ile kini v a verilecektir | Büyük Tayyare Piyangosu] YEDİNCİ TERTİP E.inci keşide: 11 Eylüldedir Büyük ikramiye: 35,000 Liradır Ayrıca: 118000 15000 12000 10000 liralı* İkramiye ve ı Denizli Belediye riyasetinden: Mülkiye Mektebi kayıt ve kabul şartları .Mülki; ı — ana» Ödemiş Belediyesinden: »— ı Mütercim aranıyor maliye \ r-lûlttündttn: ' lak»!*! ede* Seteri ( li* ¦ Uıe flerefi p..*v.l »I-I— Vrlilrti ¦ dadejin. nMfj -lı ijij

«eâr•» «% ofc-İTnı ¦¦iılcaaaWı Rusya}"a Deri ihracı Ticaırl vr Sunayı Odasından; V'IeH tkiı-aı VekUrtırr- de eldik euıh*i< M ı ¦ ¦ ıl ı mit* obaaaııntur dikırar Ul<w> lıleaij dan »aJ. ¦nA-nek oma Joreeto Hİ- - Uen I ıı r. vkv 11130 1M*> yd. ifa. K.r -e kara t «ıbı ettUır ıUhilm.1- 'ide 1 L-ılı u-kaın mıı.Lı ¦» I A1MNA I-HKSI W.- Leb, İfcUfte lefa 3ie« * B - AALklLl USldmuı İTİ BlIrH l.WW İranken 1\ l.l.lliM ;.-.-! Edirne. I V- tRZI III il I.Mr.51- Sıvan» atan. V.n VI IZMİK 1-lHHSIi AnMlv». A «»•la VII KArtlAtlOM LISLSl: fco«nlduk VIII Kkl5e.UI I ı<FM Kim IX — kOffiU USTSI Uyeearan S -SVattir. URU) kanan» Sİ U«I*İ Oırarateki kanar. Tak* 111 —TtlkBMS ı.ınt-1 vı». İbate» YıAeud. «MImiI... .»iHtekna». tai^l -I... lekbVr .tmaukm. i ,l> ... leyli İne » «rU ten ieafcrh I» ... ı"fik« - eW 1 ¦itfa erbabı etinde İkked ¦ f Ifkürtk kefalet mektubuna m nulna. ¦ ı oafa;,.ı.,r-.l!tn istanbul ithalât gümrüğünden: Ezine Belediye Reisliğinden: Balıkesir Vilayetinin Havran Nahiyesi Bele<H ve Riyasetinden; Posta telgraf levazım ve mebani müdürlüğünden: MEKTEP KİTAPLARINA FfYAT TAYİNİ deflet i::.:;! ı,..: ¦ ı ıııüt Sivas Lisesi Müdürlüğünden tCİÜİİ «ıııtSiııı : ı um\ IpMl «vıvccliUı. 1 ıftuelee T^K^t,,;;,;:;-''^^:^: Tuzla içmeleri ve deniz banyoları t Her gün Köprüden 7,05-7,55-9.55- 13.S-İS. 15-16,10 aydarpacaya giden vapurların İrenleri men < İara gidip gelirler. Doktorlar ve büfeler vardın Metanet ve fiatı itibarile LLOYD Molürleri '«eih edinir. ¦ ¦ıl i'ıfcl j'inöm UELU1A SÛ&UNU rr. oâ»Tei|veav lO>ıû' tanlara" >t»ıa yc*rmlıl£*t. stb-kaulakt.ufyin vı •£/*¦* lavı>uata»ıma.'-""l.t\ İl süt vıalm aauata'a .çocvat um aüri/htıihe. u/tm mihihuala fi/ıta hastaukoah aaikaflara. TRIKAL5IN M U K 7=\ U U I %tf DÖK TOPLARA SOfiUNl/Z I rt —sar thd/aLSIn -0"»»i"i,«'ii ¦:: -i ûAaıükJ JCinrte Jader y»/»of 5 MfMrjf HEPSİNDEN IoeaL honservalarıı BcUo&ukiuğu.frtni'i olanların naran dikkatine Dr. Horhoroni Kamili, um utualc Iıı' ulnak tiki »rr- .ı . ifuli i-l-[ ıjıı lıılı.l

bet g*<r-*l«<- -«art « ka-Aunlr entan ııka^nMam telin alarm. Rrv>( T'ladıran t_iuh'.i —.lıp »tık Vr. M Trİ. R<». (31,1) JUBOL-, Dalma sıhhat û-anro olmak için her afcf-.m r,ir komprime (Ju-bol) alıni2f Paris hastanel eri müteahhitleri ŞATELEN MÜESSESATI Bilûmum eczanelerde satılır. JCBOL t Bil lalları yeniden Umiı vc ihya eder İNKIBAZ İLTİHABI EM* USRETİ HAZIM MİGREM lı--:¦ i. ¦ ¦ narımı olan fj-.'iiîılı } Inkı ı.ı.- .*-ı mustarip olanlara muayyen bir saatle ine ınr temin eder. ROBKRT KOLEC Kolec kaseni — Alı Mtthcudi» Sanyî kurtlan İler 'uı .r.':' ve cuma hürü '1 dan 12 ye 1 MORIS,, KAMYONLARI Metanet vc dayanıklığı sayraindr dünyanın en büyük emniyet ve «Ahretini kaıanmıalardır. MORİS N, (atilerini diğer şasilerle mukayv;* edûm. (alı aksamiylc kolan akvamını tetkik edinir, em valinizi hasardan vikaye edecek olan yay aksamına atfı ıi'/.u- edinir. Alacağımı ııciiec aîıi edecektir. Seyahatten avdet BaKıtkapı-ıııda tramvay cad* dealnde 2a aııluaıada dl* inbibi Mltıran Kaaapyan I"endi Avrupa Bdıa ııtıl ctmıtıtr. Mu». ıtrilerini aakiıl (İM aaal 9-1S ııa l«-l* da kabul cBUl «ıcdlr. Dr. CEMİL PAŞA - Dr. DjEMİL PACHA -Avrupadan geldi. Hatta-larmı Kadıköy Un de Çtfteha-ı ujLi.-.I i ,....!¦ kabul eder. Tele!on : 33 tr enk 6y Oa>a>l|.l„a>d>Od>4>«> JIAJ.EP .AOLAKiJ •$> loptan ve aka* ut 4> •> 200 den :'."> buruya kadar ¦ d> / «i'i ı ıVI. '-..i.. d> d> vı ı.ı sı\ ı a> ¦ Anım Allı nuıaara'J l.eill Ha.d> f>d>4>lıp >a(ı llıaırhaneıi Il mı vam ıı butun nakliyecileri trnıhrn Morla kamı onlarım kullanmalar MorİB kamyonlar* dünyanın «a benaaı müKcndra-lerieua vaeadc grl.rd.klrn bar t ebe terdi* Moru kamyonları aranı ade teman ederleri v en anı t iı yollarda aubuletla seyrederin, tabiplerini hiv bir laman raüakül mevkide bırakınaılar nakliyat knygulanadan k urtafta mak Htcrtcnif. m dr. dnnya nabtıyrcıierioİD geri bebeği olan Moria kamyonlarını kull anım/. Türkiye için amamı aoCnta»: PAUL AZZOPARDt Galaıa Itnz Kurt ilan kili: Aııkamıla Anaforla caddesinde KADlti ve FAHRl İzmir aeeuta uLili: «©Birde Paralel cadu ^inde ANTHOMO C. CAI.LIA ¦ha ¦¦¦¦¦ Doktor ¦¦<>¦#> i CELÂL RASİMj 4> Bakriye bİKabsiifil cildiye vc ¦ rühievlyc ini ıchaı n*ı ¦ ¦ KADİN ERKEK ¦ ¦ «alil, FreDgî, BeİBofiukl 11(11 ve ¦ ¦ idrar yolu lıo-laiıaitırmı cn • 4\\ tıunîytiti usulltr ve tn arve- *%/ *\\ rijli tunlarla 1 Ja- i eder. d> 4> Acı« : Df voc.1, Mıı sokak 4> a> No II . İd- B O. ?», d> ¦ !ı mekteai Nazarı dikkate t Hi îâikiirrtri1 -1'. ¦ ^ ¦ İcaıcHıauemUılc mOBUlıdcın iken cıkarmırga mvebur lolduRiııntır VaNt CRAMATİKA RASKEVA Elendi-Icrtc m»ıı.ı-.,.'l NATAtİ GAKYt'lcONl.Tf licarethnnrmrrle kafiyen hic bir a lâkaları olnıııJ -¦¦ 1 ¦. ¦¦¦ 1 Imuma mebni mnhlerem ıno^ıcrllcrlmırln malumu olma lr elendim. ¦ VİYANA

'i-.' da cdece't 4>#*>«g>A>4> NELMİLEL SERGİSİNİ % t\\ ılyaret edinil. Avrupıının en mükemmel mUbcyuat mcrkeıidlr. ^ ¦ IIDlUn Avu'-'.urya aunnyli İle Avrupomn en ml.lıİm doılcılcrl O ¦ taralından ringin vc pek m'ıtaim melerlerle temül olunmaktadır. <^ ^ İyi ve ucu< n.ıl ıntın k ivin yegane lırruıiır. TaİMiai Avuı(uryn >elarefbantMnce alınabilir. Iıtanbul - Viyenu l Sofya lariklfe U^UncJ c^ı + »md atİmıt ve av det bileti (ISI ) Ura yerine ICHl liradır. MUvlycı d> <J> varakaları momeınlli fahrileri bulanan ("idinia vc PcrapalA? <^ ınüaki NuUı atfiı'ıat iderelıoncrladen nlınnMllr. G'&y. u-jııı;nm Orta muaı den: Ankarada Uarı Orvı UUnUUa mektebi kaloriler. elrKink. bu ıe hmaıarl terikil inlerini lda ceye mukıeıli; bir :en memuru ile oır muavine ihtiyaç vardır. Her Ut voıııc aanifti ¦.¦¦.!(¦ • t ,1.1! - 11 • 1 -,¦ 1 ..... ayda 1SD ve muavine "a Ura iıcıc'. ver.lcerk"r. ¦Sk' f^üûmuııı haşaratı kal'î suretle Mahvu tahrip eden Mayii. Novyorkla STANDARD OİL GGMPAI.Y Kunıpanyu»! müstah -zeraimdandn . harara tcaaBrltek rca eVpaUtaıra vc ta.vat '.aV>al,ıı'ırd< umar. Tepem aa» «ahaatk . l^aJat aılı »mâ eaaraSarj ÜaTaaHl Kfal hanc4> PEİÎLÎ7*T"öFrIvIERİ eaaa. ıf>Çanakkaİe TÜfİCOcağl menfaalıııe 13 eylû! 929 e» ¦ cuma yünü pehlivan goreşleri yupılueakl T Tt.aa 1U) lir. i b, ' Orfl.....30 II ılr iâl) kuru I ... i -. a kunağında rııııı talibi, knyıt -nı-.i. her gUn jkıep dairaslnde —•¦Pcrakvüde da yet ?ık lûlr şapkaları eylül nihayetine kadar 300 knruıa indirdik, vc hı-r »apk laulann eaki 5 L ;apkatı mcCcancn Umir edilir. Toptan diîriinrsi lfl liradan boa lar. Galatada. Kurakby, ZUlîaros sokak No 10 Tel. 1*. O- MİS. lamel Acİman. 14-29 SFPTFr"%Df: 1929 ¦ t.: .ı : ıııae Utt ne ıcıııı rTTTTT MARa/ElLla INTTOfSOTlONALE ', ı*İAPCHE MİtDlTEPRANften -ET CCtOMlAU S Dul cetto ¦ GRAMOFONLA I.I dk l.ondradı rr moaUam 'pn^yplm d> İnin I .'i &ccse«MU2AIK SALON TAKIM! «©-s ç> .m i ı.t nadi tıbir 'ınrlh-ı'ir. : audınnı I". ııinn Ukınu smn'.ıl beılvııtı ibvtnn rmnl jluncı o>Mr.ui gınu ıtat 'alı bÛh-ViU GEYVE PANAYIRI Ccvve bekdîveaindeııi MÜKEMMEL BİR KASIK BAĞI J. KOUSSEL bıiı bUtua bp ate-mloce abat taktûlcıı mubar elanı ıtuı İîra tarak bu bağ İle ııaniyel va rabatı taam elde edilir. Bağın ku* »tu olarak talbaklol Jcıaio Valnır Parlstehl A. kutıel aocınıuuı.-,-, M| "C/l «6'UU rî.'f ekti tUUa ' ı ,ı >Jı âl î ¦ V. ÜTÜCİYAN Şoköi, Bcyogtunda Tfiıırl aaty d asında biı'n magaıanada tatilm-ktadar.

" ¦ . : ;ı ve ¦ . ..ı kutıunuu bılJimıek ıuf.t:>[-t.jı.ı,|i,ıUi poata vaııtaıile atre cdinâ. Fıatlan Adi baj 4 TL e . Uka kuvvetli ba| 8 TL. cilt bag II TL Lakı ekto-ı kuvırtli 10 TL (Kl baj IS TL (uçuranın lC;r Un Bân ulunu Saray kazası Belediyesinden: Tnî.yııda Saray kaza^inda rmtııl tuccsıiye w Hayvan ılım sıııını yapılmak 5X08 lıeı »ene ıı,* utat olan cıC)hıır Balçık Panayırı Bu ıcııc de kemançıabıb kı:-ıadı mııkııuı buiundjgundJii hrjrf ede-Cek tJCCa' vr <-ır.'(ır rı -l.ın lı-ı .:'ım ır. flllEGRO a.ı wıa " vi- on am .....¦........... nl ll(lı .. .. ...... ı .ı. .... ı naatı r<n aa ı-.ıiiı m daaa ti, >* m b--ıı, in mu Mesul Müdür; M A'ih ALTINCI SENE — N' 1897 _YUNUS NADİ İdarehanesi s Düyunuumıımlye karşısında daircl mahpusa Tclojraf: Utanhııl Cumrturlyci-Posıa kutusu :M' 24» Telefon: kar» pnWtrf:2tt5> *12 Cumhuriyet SALI 20 Ağustos 192» HER OÜN SABAI1L ARI ÇIKAR. SİYASİ TÜRK GAZETESİ A B 0 N E ŞERAİTİ lort*». Türklc İçin Hariç için nellei 1400 Kr. 2700 Kr. 6 aylığı . 75 50 Rr_ 3 aylıtı 400 Kr. j htD Kr. Nüshası her yönle 5 KURUŞTUR Graff Zeplin Balonu Japon Paytahtına Vasıl Oldu —Mal ¦ ıı ¦¦¦¦ ¦ İş Borsası Avrupa İma.t 1* İ....I--h-......batan I' «' rı-----Ilı I.IMkı . .rı mranlrVltanla ı..F . ,.ı «...,ı... nail •Mata Kala* dhtbum ¦—.-•»! unun rd»• "k emrır dr patran ¦'•«¦•aa Ueas bM >- «eUleel İfa . ¦ m.» bay* Mı ¦ ıımıı'n ¦«ınanıı l>' »e 1—ılı l|-*ıi —»tf»"' bâtna ata _ı utteb «a« ra ı.'j.~ ı.ıtuin. ııi««ıiı» tanka am luN » ¦««¦hal (aVaeb İm aı 11. ır. allrum. talini» men-ep •UaO ııkı. n.no bulun kwm« bull -tt..-..kıu ıınau lala m ot. t; aıll M m m b • »<¦ 1 de tklhlb *dlt>..-_ unul HakMaı Ml utmakla berat't en illide l.raı iıllhdal -d»r N fıra I.ı m narlı bir ucunun Mı* hrr han|l Mr II.....I. marnı b.....ad neft barok bir hala Irllkkl ulunuVaırtutl kanua «a alıaanlaı Uf metnlı • ¦ :¦ atı lurrltr terakki Inul'.r .,1...- t-rlllr (Hm tııı'ı ¦ .1. ra onun l.-ı. ba •ablaları uuı daklatı ¦iBillıdır M .1.1-1 Uun.nl. braabra ı. anttl ¦b—il ¦»»iaawı ima .1—k .» Um mı r«.aia rtra. ra Mİaietam !**-•aa ra auaVue» Uaaaa •***»». lıl-ra-aat aa ı.ı.ı «napaaaa kU yaBan ı.ı» - ra kanlan arana*-».*-aaaaaa mı kabtl akaMMieı kadar raart> mat. nlıuıul >B kar r >uif-?> teeU rtaı.kUalr Hamlan.........ı. raaı aakr peıarlan ata baıunun "t, Mr bfnaa. HUnal rtml fta a, ı.ı ı ıı-..... MI araban* İril (Ibl buran tırBbUalrrarn aartı mn.ıt r>-Ilımak nlur-ab ha lıununa yapılımı bir mır »ekler iradın m a ¦ ¦ - - -ı-ı... uleeal mrrburi..-

Onda........ aranadak) balan man... ı.. ıı. ı ı. -_.i„rt¦ - - aabıl tır •trrlrrr drlkkl ntlıııaatara İh lira c rnııımıir-l.ı Bual.ı.n >-.r (VI tara I Kin at «rrara ' bVJ ..IJ.l-aa biralı karinin İmlama W» edamyanla* p-i ı-i'i lakder <*ıı»n lanıa>«aa n orucu ta. aalıdıje Ittta ta aaabaaa tnatlrtırbndrn baranı H a-naralera la fcuia.il Hin tnbll eenanaı alan «*"-!•• ı-ıin «ara la ¦lika* İHN mira e.ıenr banın akanı mcvdekri .kuuslı alını hanet nn-BanarreV K.n.l n*rl ııın. İm um Atfa. funa i"- ' *lıu.k ¦ . . „ıi ı.utla. Bahrî muhiti geçen tayyare "Sarı kuş,,tay y aresi dün şehrimize geldi Tayyareciler şehrimizi çok beğenmişler ve manzara Mlbarile her yerden gilzei bulmuşlardır lautdJler Un-mlut. > X lamın rayyaıa ' . MddeVI Haaan Fahml h-.-. San Kaı oamllr ......ı ı ,.„¦„ tıj>4i.-ı ı-i dün —ı yaıundl acbrtaUıe ı,r Baful Muhm n . mi. atan ba nura! layyarrrDrr y, .:ı Rayda tny¦ -: : .1. n.,,;-,l. Ş. I . .-mı ııı m.ı nnı IU-naıl. tayyare ¦• ¦ - ıı „ HlUn l»"mı BryUr. I lim >l. Sar. vıı ılıj. r p.V fob bihı l.'...ıı.1.ı1 ı.lıl.'-. ı .-.lıl m ı-1 ır l.ıvvj ¦ avllra Tejil Saydrn bir sloaaebDı ra-klhrn TokalUyın auıldc InmUiır. unda M- mâddrt Blb-abatMn ınnra --h .lir Kolııl.lı. U ı ı . ı ı 11 ı l.ı ıılı, ılı J re tayyare »nılyaDne İnde! ılyarel «lı..n:. r.Ilr C..1.--ı ı..v.«--nkr +>ııl'. y ' \r ı ı.ı. Umrnde dc klelden ma-rakkrpHr. Bunlar lî aCaılmln Parnien ll.'.l "/r I! ¦ \| . .ı.l . «| ....... . R. . Ali İnik. eer 1. ı.lı alır ' t.I-ı (|d.ı:lrrdlr. t. — I ... ¦ r ¦ - i'.iı ı-ı. İr «™ wyy»r*Londra Sefirimiz dün geldi Ferit Bey bir ay mezuniyetle gelmiştir. Bu mUddeil şehrimizde geçirecektir Londra BUyllk ellen Nr l.r v daba met ı oet loor* o (»di lirimi/ İstasyondan çıkarken "— Bir ay meıun bulunuyorum. R eklenin hur Hr. ne anı lorlmnt enikten ve Bafickll Pf l ir. ledc Eli'OjtUkien üoorn Ankaraya «Ide-etetm. Ankaradan Itkror I-unılu.U DUn Valoayı tefrit buyurdular 1 Reiıltunılmr' 11rlUn aileden MMira Dulraıbabçc Sarayı önümle demirli balunan Er-tıtürul Yat l boyurmuı-Ud.r Caai lif. Yatta bir müddcl iktırnbatlan Bonra hareke! edilmelini «¦retinik ler-dâr. Yat aaat 16 d* kareketk .Hamaraya açıknn «* Yalo-*aya «ıtnaıatlr. Qazl Itz. ı m Yalovadakl teneızUhleri Yelme l'l (Ha. Ma.t~ Ret-alcumhur rlr. retaballerlndc >.ı-r Kaya, Ta-flk, Rd.ıılıi, Kılıç Ali Kccep /ııı.u Be.l.r bulundu t u belde n'rluflnıl yarlle Umanımın teıril »uyurdular. Arı m ¦¦ leda |elıa ve Ya. mm aıhlikrlae btribaa balkın alkilleri aramada olo¦ . . ¦ ¦ ı. ı». .mı kadar btr 'e ¦ ¦¦ 'ı yaaıılar. O «il Hı. » .1 ¦ . - ¦¦ini! l(*n çok kıym f . beamnada B. ¦ ¦.. çint)Ct>«( mabaıırierta >aı1y«lUrilı altbadav aieMar »e aba*m aaaı .akuda um. m. ıe anonimi ıaıa-hdrai arsamda yaUaeıaa aıdcı buyu.dalu. Dûn |akrieaU« neleri ıarı -ku| tayyareai rakipleei Dotaıa-bahçe .Sarayına fldarek ıl. I-teri . l I....... imıalamak iu, r. M.- I'. 1 ¦ ...111.i.ı Hı> DC bilvaiıl* ar» Urimal el m ıs -l »erdir.

Medeniyet ve insaniyete hizmet edenler: 6 "Balonnu icat eden Mongoif iye Br, Maliye Vekili dün geldi Saracoğl u _ Şfik»ı B. in mühiı ı beyanatı şıikı-ii B. kilimiı naıııma yaverleri Fikret, 'tılılln Ipnlıar İdareni umııııt mll-dllrtl Beh ylerle.dleer bu<ı taralından knr;ı'l-lıımiilır. Sani'uMu Ibkrtt Uey ı-ı-".ı.ı. Ir.ıı-den ındlklrn -unrı datraea ıı ı-- ¦ " Pasıı Hnırıll-rlnl t>me« l'*-»M ı. i. M -Inı.ı-I'i ¦ Mali»r Vetıılımıı, lumrl Pusa Ilıt' relkrlnin ....... .ı ¦ bir müıld't kaldık. tan aanra metlini Ue Riya. •eli (umi.üi aaranaa altmi*. Relılıum. zrn-lın m t iv ııt um Mevynrk. I» |R."-I — aVpebo. W0 de lyerll taatl Tuh>nndaa gbrulahıhlr. v! ¦¦ l« lH.H-1 — ZepeHo. aaet im le ıHu. inin Takomlk Uılaadra oemue ve Hadalbe ya doCrıı yatana derim etsenilr. FriedıKnehalea II (R.B.| Abaea bir Irlıi.- »oıarao. lepel'" «-h.miryla *aat î dr Tukyoya I.J 0U hıkımrlr* me lalede ¦•¦ B|ua llıııaaıoda bııluamikla kdl. R» Ikl kordu .fMun(aiılyı balanı Graf Zeplin "Tokyo., da... { Zeplinin bu muvattaklyell Almanyada bUyük bir sevinç uyandırmıştır Tokyo. 10 — ZeoeBo buraya f rr"PTl ı ¦UUII¦MlilM hu -ııl-.-. ımırlar-1 *•« ıe ait; I . • .ı ¦ ¦ '¦ > .. .i ı..nıl.r. haklın olmak KM bnrük Mr a*>l*mlılredl> T»|.n(. .ava *»eıe| bUknı'ılrn munlıı kıtın da ı.UV-m-tmeb. kunUı |IM — m'lan lna. .ı ı ¦... . iı.ıa pea <ak ¦ ıi....... .•¦ur iau>Lı liıi.,.i,, mmmm *•* ka k.fıl -,,-t --ı-nr kum atlbtm -i-aua peenakVInl takip alaraJer ra ba aaab.alb bıkan a HM ılmUlılalI¦dıak* la» iren U ik.nW.-i tm-r.t.-e.r. k'ifraınnK ba lllv dabtn-¦ ı . in. A e>rat 'tUkb* * irim l'akaı bıtaarataran aan Meauairira kAraaVrtırdır Ba ıbl bal ar ı»ea Joupb Mim Karon» laı İT** I» Rraa.ana .V Ira ¦ AnoDBB" de dacmnvtardo. h'-m>k a>a ıı.ıı.:,- Hin da. mnn\% 11» da olkardrrtu ... ı ..i.. ı.ı..,........ nam ı.ı. ı>e bnnda rlkannde .,1-ı.krn, Itll.ama mimarlık bedlyonlu. lakefl 'İmli. Iskat tenra. • da bahan. efratt Avunun da lıHladaO mn bie.il l-l.m.mı. mıMlar almu-lur. I (ian-n «ıMI'yl <rvlılalat ,. nı diburulan mtın tulumbaa) k.h.laruımya. knpUıııU kllan . .........m.ı-l.ıı 1 jkat buyllk merakını iiı.ıik ıı *rlrr nm'rlrlrel • -1Güzellik Müsabakamız Güzeller hakem heyetinin karşısına 30 ağustos cuma günü çıkacaklardır Aşağıda isimleri yazılı güzellerin bu Önümüzdeki cumartesi akşamına kadar müsabakaya girip gi ini şifahen veya tahriren bildirmelidirler, aksi takdirde yerlerine diğer hanımlar dav et edilecektir .ıı.ıl l-l'r ula rey ala İt hunimin hakem heyetine ar-ılyle blrlacl. Ikta. d ve llçllnconıln muhali- Ml ,.; — 10* eıımn e'lnll İcra edilecekti' Hakem beyer! İntihap edilmiş olup kimlerden mürekkep olduğu m.ı-uı.ıi. .ı g,0nU

11 Bn nlunataknr. Şimdiye kadar davet fil ı;mı; İt hanımdan.I4U müracaat etmediler. Kıt hanımlar çınlardır ı a yanlı h anın bakı edecek a 3 cltnlyece mır MM tindi foıo l'tınlıa ray nldnlarrJan II numaralı toriha Taellk Hanım melerini ricu »deru. tevop ve-rn*. yenlerin yerine duha aı rey alana lardan dlfitr e Oıelleri düvel edeeetir. Jİ m iv- peeıcmbe ıtiloU bit-m fM mukarrer olan lillm Ferit İbrahim Beyi" OujiI çlltlijini n Mimini vapmuk lUere Aııknraya ftt* m ı,l 'ürerine 26 attuıtu, paıarical ,. .-..i: ı.ı.ı ll eılilrnijllr. aktul düşen İtalyanlar ı «ıa Ro* üüfen Itatyaı yapılır. Bu a muktullerinin FnrlUöy mnearlıgındokl mnraalm ırblode rtlrk a^kcrlle yunyanu h-rbedırkcn maktul »»herlerinin FerlkOydekl kabriMamnda h crseıte mtraalfj e de 1^ afnatoa purar eünD Icrlkflyde Knm muharebeni nda ihllramkam ne mtm- n ı ı . makiullcrta y adedi İmi» lir. ' ("i'mhıırifct Abıhayatsın sonu Artık öiyariçte her şey düzelmişti. Kiraz tutulmuş, çalınan paralar bulunmuş, sahiplerine ver En güzel kadınlar Kont Dimitriyefin etrafında dolaşıyordu. Fakat, bir akşam... f Şehir ve Memleket haberleri j — 27 — . Bu sıcağa har mı dayanır? Şehrimizde bir günde 85 ton buz sarfedilmektedir J Balatana ,ıı ıl. ctuaeal kın .urfUa-Iını :"iı' - .ı . ı. .¦ ,ıı I.ı. LıumtUıı hur Itankm pn Küçük, fakat faydalı işler» K «......ı .«w ....ı.n.,1 bim ¦eaıra blraa ıluniıı - ...ti (rbrık harklar M» Ii.fi.i l'l.r'lrn •aıiı ata nalı 11 tu İfa. C M bM ka saik» ~~UM aamatâanan an. aar. «Maa r yakıl taka k|rai lıruıa|i .n- ı« ... ı aaa: her ı»ıi rfaıatmla hularakıın'. D.m 1.(1 l*> hlpfcajı aidata kil <.'!'• B> -illi»- .'ılı ıı' bokıaunoı. IWI allında ııımı r . - .. aaaak. ktııT-aaa BM mamaetar ukalaj H<~ t—'t «nr|ıa akı aaıaa akaı O —m. m,..... -ı katla m M, lıkrı barka ».rJ-ıaaBı tiki M Oll.'llı (...-İllini-..-« i(ll< m I ... Jıı^fU ,Html* Iklatnla ıl. artı ayrı rtlnl •%>u bank arla irtekkar ..i.. ı..maa aa-.. u. k>» .... aadeat... W«.ıırl>rl Mııı «.um. ka«aıı dllırltb, küMiıiHiı. -i>mm «aanta e arlı imli" h.«aı«ı** k.ViII" . . ı ı ¦ ' Mmltrt.tf kana film kır ramandanbrn alamı i|«ı. Paka! »sca* fcrtteaU l.lı katkaltk Tardı iratlar mni* ... I.-..- .....,..>.. bttraaaUe arlıaUı. mm* mn ¦ ¦ ıalıı akı ...a. **rU> 1. UlU- ı uob , la aa* ıııtamtjı aak OBaarrd**ıfcrrl Srraı

|.. F . I i-".. . I I. . F m bar* kapaaa: aana> ot..takan. akrmBBi palının U< tnılp*a laaaaı »t»ın F.kıı.ı raau aa K—n ııımiım-r. ¦rıiıaı O aaaaaa araa Mİananun . ı. ı.mn. İt e mı ıdnılıııuıı aaaaa ılaılaatakl kak laları falan ıluııı damlan aaıieclır' aa faataaatnb anBaatafaı «AbaaZat kata- • Hana: — O Kaad ın -.. ı. ı., ı baraja Baran Balata (.«ntıEHra MI- İnana an* kast ıBammılrr inaaltmaf. »<•¦ ka ılaaıiario aaa ¦aıiKİalarİBaVıı mairarak. Irtıttalm avaıır suo dert», bunaltıcı '-ıcak.. Kir çok kîmniır bulara, m o» ' -. denil ka lanna. partin yor, blrar ha* a alma», dinlenmek.Uliıahal • intak mıvor. Allah ı.ırl olanı i U t, Ruayaya İhracat Derileri temamen İstanbul tacirleri sevkedeceklerdir Ba dal. ıiıı<yura ıtıru rolle.el. d« a™ Mr kim İMİif'iIki ..vlMIt lı..-Fi .ı.F.ı- mu Mı İni.» ıııânkıaat uk S llll.-l».. İT.flo ı . . Fİ İİ.İFJI-1F Siyasî-kınat Çin Tics'eİMi tskrv alevleatfl i - .. ra naatam ma» «lnıanaaVa ¦H da Çin ladlr taaart a.rkıa mataram ımkal mmam mm mm •* knıı-aaıı n kalakalık m-mir kail a.»a at) ,.-l. ¦arak ItHıadlval alemtnd> 1'vUIUa MnınltrU -ma.ırund-nı ka ı... ¦ a eaarraa» «d— batakta ra katkımı ¦ bia-aıanM aam fa—t* aaı :mr. im ¦araa maçta ktr nraM'i ^t M mum, ..u». ıa» m 11 ¦ koa-•ttanuıi¦..•>*.» öıimm abaariadkaı ı.a. 'ar lıalıaaı ı* vakn ı-ıı.ı'. -ıı Ul¦aal»mairira' .•*> »I.ıılm.ıı icap rotu Ü Mn ıııo naaa dan ın ti bin n«. N.TNlCr. \-1,...-! Isııi 1 ¦ lah-îılne lav aaaı I .IV. T.'. : ı .. t l3töJs.aoıt LToertt-aJülcata \ idjijı mabıuıilll I Tımauı ay: urunda yasattloımıı liCftUıe tamrmll *lu> *"l»lar'olnı-;*ıı. f •< ayf. konra ift an Infcltat V FUnocıraır. B| Arcmka aııruarı nam >o omalnna ¦Jltafll matmpacinMalducu *lbı Ba t:Tavsiy* j^derizJ^ ij r.za usulü muhakemeleri lanununun bugün tatbikine başlanıyor 'eni kanunla sabisi ara -sında çok bllyUh tarhlar Umurda 1830 1BB ıa. „ yUk'»ıı -w en bnvuk nkakrı Çin ı li'iiadın aat/at aİnuML ima* Irrlo r.katıtrlnt lanı '...jKı,„ı «İm ¦» ıcubll .iImi ıaatnal4m IJll.ll.il. Lll.-ı. JıfHl.ı ,| >ındjn rai ı.ıın.ıvr kadir '..ıı-rıkının i" rabat nınııın.ı, Onda aeık kapı ılyawll»(n drruını .lısrrlka Kin ¦afal

(lod..ı ımıaı r. Iit.i-.I n.muı ¦ -..an.....ıa- «Miaala aa ıtaıaaaı.ıuar aaaa) la nrrab laaakıtft aaııı ¦¦ jaılaımira anra ıa—.. »mu auıkraa payata mm~ ¦Ibı ......... kar kat aaaa »aala aalaaa. i aar kuacatU aaaılka pa>maatn. Fakat kl ıa. Bakan adam kaakaSar .\baayi (arkla ı«wtaa katar Folaan (ı>rmı<r(«<iBi (Dair Cin bOkOmrlI milli.'.! "ıM | Tiı-.nrlıı l mJ-/aa»t: k1"11 lftUıracatl aıınnın Anadolu ayn mCmiî ;crı»rı-ıı» kr"Fİ1ni in-.ı.ı-lı — Ha; urunu:. -.ııı aan*. — SlUaalr olak Bir crrl (lıım... Kim bir dm ir «olruTucu la İÜ ile •bu k.dar i'.-ıı.:: ¦ ¦ ¦-- brr barajı: .tluvır.... Bl yonta. FaBat. ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ • OBI M»lr dıaraynraı; bn ı ı.ı ....1 ba rolle -...ı jnu btnı ..lı j<ıktı k i-in k-r.¦¦ Kiıijki ¦namın daha neler *orbfe'L',rı| ,"'l,l""dıı. ypn lı.nMIÎ fant. 'im aılıııiB-dkkl manan ınlJir.ı- clbl dedi ki: — Sn rslfulıık. Hİaİ b.kJİr*n ibuiimini rı.ı-.l': . ;l 1 ¦ 11 . ı .111.'. . utıl ı illi bini .ını..-ıirr.-' (âıdurıı h»ll. o p. lılikkall OV ba ¦ .'I-unlıık ınnlenndr --ıır-ıı.-ı-ı-ınıı . - '¦< • ' ..1. var • Fbl Dirine fibere! W dede ırırac rufta «nk anmurlrtlnin ihraç ¦ .iou7iri-.mil loıbu bjuı bnalkn alt nenw 56tı»9rtr.ımet kkaydlye l'.aaua l.-ısr venuTniatir. inli nallar aer|[ttl Dün taralyl 13.000 attfl ıtfaıel e'Jnl.tır ıtur •Bn ___, »mat Pkaa m raO•a, Jtbra-ı Pay m»»*na-amı maaBoBurrl ımır. abelan «ablTitn bıman-¦rr.ya burnuna«--ıtır i lar ı-lı rr'İMi *• IKm aala» ktCaı an uıları ki<ara tuml baıfllı rık rnomnltrd- hu; hr mraVIrd» mili ıc nl«v>ır.ıı ameller rtala Ulrltml laııillıoı» ııı ı 'Jri'l «nleUaraa < ima abam aarratkaaa maakaar HIBufuı I İla mı takat ' Cm m ¦tııı.ıa ıikaiaı a—«¦-¦* ¦dala -..-..ıı kH luru aaaklkal atta. Hnı Lir Jrıaoral (Vkuül baoataaUnatK RMlıiFi m lu..jiiJu-i.J. «ıiı.nının tıılııtılı kuamn moanam kir nrataı haHetamaiara» raraara a., t amamataaa r*ı uiraı aaaaat Un hakumnı raıaı<eı İL Uman.alı .... .... .11. n mıUı BJİ aaaaa Tkk kanaat aaataaeıa vu buk. ak. «w aal raaa kaaaaadan .taaaaa Ikaa. 1 a arkaa aaba kanatıl kaıkljaaaa W»aaaaa rlıa... ut™.a O" mr*el™inııı aaaa ¦ ulhı ıık.nı Irkdil .lavı.Bi. Muımm* delMel "Hım Muharram rayri Müskirat idaresinin mevadı iptidaiye deposunun vaz'ı esas resmi dün yapıldı MiUbvat ıdarrc 0un Kabatatta maradı ıpndaaryr ııceonnm taa*ı maa retmnu yanmıatu. Kıbouıajia m gö*l bU yertr re mhjld* -miat Hankbnrı-dar. --.-..ıı eaHuzda Uaa bU arsada ya-Dila:ak olan

bu bina Unantıciun en atındır MrrHtıadan hırt r.laouor Ûa ambar mntıtaUf knımFtnian maada blrrr ,»rat> t* UkCr rmabtlbaneatnl ıı.iı - . Hakebbrdir. Vaan caaa resminde Vali «ralli Ua-hivjs. btoaklrat idaren maduna 2tbal. DFlterdar "enfc Deyler re bir tak ani hatır kulunmuytar. Zrkil Day raı^ e*ıa nuTuamlnılc irat rtua l nutukla I blitjaaa : UiUktrat ınbiranrjn. bidayrtrn nıt-ıl luiKinalsr lamın c(m ve mamlakaıUı ve halkla aratanla yatannlann rap-lerlnl doldoraa Btr varidat nldutuno. İm :ı y aam amakt ûcriFfi utul ırak dmın-la edumealnam '.onra btr tok kUnseIttİn bunun LttonUnıpniTıi DB> neiıtkatrint fakat lahmıalartnln vahak-kuk ntmıyereb bnann ba UBn devlet» en . vanaat te min eden Mr ıt oa> 11... 1: . 1 beroDıı Da'Ja matanş .:ıı:.-n^n kuttırdttlm senemla «c bo tbb IVa marul naffcuıfiımıan labah ra Itıynu ¦ alaıa Te.ıj.uır.u likat heyeti ım tclkö» t* >a->ıkuu mama» Ih-¦r- Makiı edntn kTrrn d Uf. Tlcaıet inli -Jı - Ül . rtjaaenau damanın Ihıtlaırde deki hadise Teşekkür ederiz l<mMUiınl; Ba 'HiaiMİa M»,..fi n^klrn-Jul 1tcbwI Mıari.rlar.ıHl'rı tir **l M.klıA.al .OcOnek tuı-fuanıal --^ t 'ı-rruala ilk - 1M1..1...1. 1 nk rlrkla. Iı-nıli ı.raltıa miıauatlu tlrnkn (Un [keaaaaa <>•• r'n.»aıı> »l .u kı araa Ha tıtemtana ^.kl.lamta* n .ala-ila» .lauaar ataa mt.....3 tabla I «M takan tad S t m. HUM raanaaaı mraafct aaaar. «akaMa alan v« arat retao laUnaa ırear* madıarlt lakı Caaıbaaltal MösabakamjHJştirak ediniz! 1000 lira mükâfat veriyoruz U vaz'ı aaaa rsamlndon bir İntiba banajaıında yatüan tc'JUkatlan bnh-ei, .Ii.laaa .I...I l.— ıı ı.ıı kabama bar lae-111 be raataatan aaaaaa Ikt atradar kliekk bu . -..rl.k 1..1..-.1 ...ak kan Ba ¦-varnata ananaltak aktataa. Hr aata-aX anara kkraa alaka aa»»ı--. aaartatar. t—aa M ıı at al ata aaaaal mau Taltakiırtır lekr.ı •laBar Farla Faa kkaaVaaa tat tardaH Sİ afautal HM U aıaotaıta aaakakar am lultkaa •lallar aala ra ttt Bra atu-kilat laaalı elmtaBk İt iara taabı t» taem kıtmi .•>¦>• kanı -Mimi »m re a uaieaiıiKD naıııun ihıar edilir, bilin edUdikteo mnra meraıımı* mbayeı TriUnijtlr. tatar ata. Battal aeao Jaseab Ut ka dren irltlımtta lOt kadını iıı-mni bil balan Uıl -ıı- rr nialre dr Knaeı Ba bu bulnaa l u<la. '-».plı. praiıaa ıklUktl keMrl eıuuBnda. ban nıılıkamları eltmdan kurlhinmaja mu-».ı'.ii olda. l'-iını, -111. jj ,ı.n nUn bu İki Frın--11. bı.-uo dOnyB rtmlına» flcrrl alem yanan in' nalını karmak >arrlajle medcalrrt imaalrele kıy-mrlll klmırllı-r ılı etmlilerdir. liîı' Tayy arata lık takaMÜ Taoaıa Ctmlrell Uratmdan (...-elUt Lulll ula Avrıı^nı* annaaıiaıck oas 'aaomru niımtaka ikmaıkn aan Tul» ¦aahBTıoıa ıutMtMa mma-mır taa-.;askar ktrl taa ımıaı'aımk. «atama aa. .1 atara m Ommx HX Im_w.l»ra kar e-nırlın-laı ıltk ti nata ••»—a tat.uı « ^™n,un aı ııı ¦i(i ul. .¦ bıarı MI uıl LW. melunları bet bucak v» u'J.rVn da bff •T.t mini İr'd 'hlıiR larındirrii! Mükâfatlan almak için kuponları kesip saklamak kâfidir Bn bm Uranın 230 - »00 75-30-25 Liralık 5 nnîkâlalı yatoır kupoa» loplrvanlara lab-

ait edilmafdr. Dıgtı 250 • 100 - 75 - 5o • AS BBaa Isa .û -tabak atla rey rırrmUıaı aaabraaatur . Talimar yntnt bar da bu>tİı MslUaatj yanı 900 lirayı alabaliraino. MUsabakamırırt ilk aflaaSaiıruu ra koponlanau aan Duibalarelan kariltriraûı ipli bir mikta r aaklaelık. Bn nııatıılır hllnı. ılrn ektik mımaralannm lamamlıyınıt. Ildisat veklMmiz dtln hutanadu (ıkk nVlaaat kraHı kakar a— ^« '!^.k>l e«rr*k baalaa.t-a . I aıaln. Vekil Ba». nbıkmlıdı bir mıaaabt ..!.(.'-¦•-. -.. . takara» «İdeaakUr. Karllsrlmlro. muhlsltf mubayaallarında lanzl-lAltatı ı a ti iadelerini ta-maa içirt .3ı hu poa netş-redlyoruzBu kuponları ayrı ayrı hfltslp. intişarları rjUnU, Ustalarımızda mündarlç badamdlfilnız Oç rm itda lor »t tadat*--tcıur Isnzliats maıhar Olursunıu. SON TELGRAFLAR Adliye Vekilinin mühim bir tamimi Cumhuriyet, kendine uymıyan zihniyetlerin her ne pahasına olursa oisun yok edilmekle «ar olur Maliye Vekilinin mühim beyanatı Mithat Paşanın Son Seneleri Vilâyet konağını asker sarmıştı ırmram.yl.r Bıı ah,k.nhia b»iu hır nc yaıın nııçıana «—-iraı. m-acu u.( l.,„n ,„ da henflz ^:v^u'^' r"'B""" nUIŞDJ. Muenaberlj *¦ rti pm m oc Ren „ in tahliyesi Konferansmuvaffakıyetlebiterse tahliye 15 eylülde başllyacak uViiiıb-**. rı YeeG plan... | yel* neUıekndkrl lak a-eatskaanca nnılynu Hanca* m. »VI t*» ¦ ... -..ı.> .1 ı ,n Le r, 18 (HM H Saow9te. .-j-.nm*lr-dır M. Sae*>«Va anırfchlkml : fBaa ynpanu) aUa kildi ta i ter Hine bir ıipiet veınavtk-Mlı ı.lâkm .ünu> uNni-adun Lı Hey, 14 M-M - H. BıUad. ı «en deniri ınarabnaalaıı. upı'an IcJı H,inanı tt M. Slrm-ı-mu km U kn iıl.au eakikt kıynetanl Alcarek aa- Hyrtt ¦eıetıtial fflttlıeuk bıerc ta r Taklibi hükümet maznunları onar seneye mahkûm oldular inin. a, itibar Patama sv — Kr anâyea-anau .l,n.lim? • kûatük kupadan etıaa- | — Mithat Papaya aeajfcjia-ia. İı. A'dmdaa da Araf Haklarında art» sakana) eardW. Kanma, aa-da. r --• Pasa aan b.ı<rp knrtna- anenau İanen fen-eaa simim. ¦ren carıy-denlra bar — A iki Mrtnal Pasa baa¦ avlular Ba araeVa ,,)]„, burada yoktana* rfendand bakertirki <ı- Bm <c»»p üarrınr_ Kaymak m an pajaram uptıye ray Rua Bey arkaunda duran kn* iki ağaaı tta gûrul i:-.,,,,. Hamdi Elen d m m itiler. Rııa Beyi baktı- lıle iverocaıPaaa ı emrediyumuıf yokl diyorlardı. Ilamdî eteneli: «yi. <liyc haykurmuytt. ' — . i. „,„. I\ **oin bildiğin "e ;.l.. tkfdder. Padnyab cari ear. k -d j- Kumandam- Kanapn be» tarif mı anyjcjf'a. Patayı eakknekğı yerden kâ .ıkaıal-lııit. Haydi kanayı aenal Kadınlar kaklarına âtta almalar, aya ttır.1 jnnmnnt. [''-•--. «ranr*. bili «allıkta •karan <a«*n>larln bmrjc. atatan namkuraa kaenh ratb-rn bıtl.rc dondu Mûbaıefcaern» n. !>•¦ de taslakla dneuyoflar. biln bun ınerdrcene dc-jru kakıyo rdı. RtTa Bey de saeala-tlnfttı. Kapa arekndaa cnne (Almaya laaafaa eariyeya Cıloa • mıyor 'lu. Mamdi Efendinin br-denk ir r : — Orada ne dururunum*».. Bavaya «.dua. sn kapıyı karm! D%>l baykarekev eaar «drği .pbldı " Kanayı karna. <m.ı m*rd..enan İC, taratanda duraa knek-t ara yddnum tcmtı yapanaa-lı. Camh kapıyı -avayça arala* .1.1.- Kı.a Beyte. Hamdı CimSarı Koş şehrimizde iyeler korknlanndun yu-uvo«tul*r Zaptiye (A* ¦ j-i::- r!:l.ı kapıya .ırı-.rı-

rmakam Rua Beyle Boa-İamdi Bey içeriye, tafkğa ar. EUerrndcki' enli yaka ar patlıyordu. Arbalann-e< allı zabitle li r bef rr. Bnaaak Hanı-;an «aptîye cal-,met Pş. Hz. Ume( Pa. Hı. d*a Eridikteki .iı»lır.ı« «nı; ulmujlardır. Dna kendheriel Aa- r . ... jebnmne r;i-.ı Mnliyr Saraeogtn Şukrd. 1* 9an-latıı lıtanbol şuberi n. Maam-¦u.r C. krle dkler bam ıctal İr. Ankaraya avdet a Harldye Vekili H. le'rrtnue leM* Zabıtanın terfi üstesi Celâl Bey ceUynr Anaar* m - ıı.¦ Mal — lı Bankam V . !¦ ı ı".- .ı Bey ntlenaıtaa baıe•naıara otobUalnrt Ankara I» (Telelanla» — A», kara - .lı ¦¦ n i - aınhen lalerlTe diabadar olmaya bafhyacaftrrr lobU* ijk:î IcabK edileeck. haa oıobUıler îenir bariclae cakanlnBursada bir facia Bir kamyon devrildi, Of kişi alüıi, 14 kişi -,jrdidn«' Bur>a m trlo. Mn. t— Kamyn-nlle Balıke>ırden Bıınnya 17 yolcu çıUrmckir olan ınttlr MoUi pımr j«lfnıefc^v-lo ^eiin^jıı mcvkdndc tepe inUnk cdun deolı-mumr. Un ant baca nrfteesiııOr Hınn yolcırlor kamyoemn alnn dı kalmışlardır. *<adcni(nl-ı ve nklt. ue ajağıya ku» uçnujacakî rfaki verdi.. Rua Beyle be»-a-Mitbal Patanın yatak oda-I -{iden tarafa «ıkınaya baı-lar. Çıtm tıları koca « irinde korkulu alriüUr yaRus-Çin hududundaki muharebe ..ı... kamaya rıuuuo Maaıbuliye »i I pu "dı'l-l-ın tyeel -la* atO|> Mısır Kralının seyahati mkii hava —»«a«j ¦ı tıtnueorj ul » dereea riya -(earller. »unanibianır nın Helfal S m -*im*llfk iN MtJ3*BAKa\5l ;;: Ne rekel ealecebnr. Tren bir amele çiğnedi dr? iliruluvı.'aku. nalla, aeyrt Ünü dut am edene ¦ kl benim bundan . - -ı- i. .aklar - diğer Mıyak tilere d* emaretle "ı- j.r.hllr<.[- nalun vnlivaranim hunyazlık lık ' 29 Perşembe akam dada Yat MDpte.e-büyük balonun lerti-neraret eden tertip nrası uk ıık toplan • e . ı ... .n pek ntia t irfi.ıtla eattmlacak-ı gibi te- A dank edemiyeiıler balo ak - _ jamı kapıdan alabiletekl errli- _ ' "i HİKAYELER iyi is altı uydu çıkar Boyuna elalcmin baıindan geçenleri hikâye edecek dt bugün de kı-ndi bayımızdan gecen bîr mace nakle ¦tttye ı İ Reunl muoırijrıı um umıy elerden •tndr bir Iflm ınıdı. BİRİNCİ /ıv IHI i ¦ Bunun İçin evvela, bu dalınım, le •un tununa gittim '.•sarım Mucuru baklı UAT

Fecî bir haza Bir çocuk arabanın tekerlekleri altında öldü ----'-— !/0 Afırum ll^'ı—— "f--5-,----« llVı-ıl. C;.uın.'i.mılı goeocc*rır>9coooce«ıoo^ Cumhuriyet >"•¦¦»¦".....- , Yelkenci Vapurlar. SAMSUN IILÇARSAMBA JOOOOOOM mnm arndl vapurları w. l'ıystatı Çar^ııııha . < iklimindi", kut. cerDu vak'aları tll bıçaklı kadın Samatyada < turan Madam | jg/>_ »annik dun bir ¦I.j! İle oar agındur. 0%OffWOOtı kiita alan rı Bir otomobil k.ır.-n Dun aaat 12de Ayvaoanray cadde: ı-ıOı ıı gecen latrı rnlı otomobil d yoa Salih ha ininde blrcncuga •arjımı», boam. dan ve kolundan yaralamış şelflr yakalanandır. i Bı t ü İl» P- lâ v İz'aç edilmekleri bıkan kız CenKtlkoyundi' Tnlirnaıi" taddmindi' .la.. ıı.r.ı yumrjbimiyle. 6'' amîvıl dUUI ve sonra «uı ls Vanndl. Zt-kıyeıım or.uıte Ahınrt ı ıa; ıe Sabrl üımlnde iki fcji «ıkmi) v« NU.. Unun «yıl «m kenaİ'Uıe erimek tekal etmlaler, aoretn paıa alac-ıîun!.. ,om*3" baylemıjJardır. »ek ıı .na -ii ı -¦. Be- t>kl»e bu l ¦ -. v iaden kurtulmak a doüru asır Wjr *e'° kroıüslnl katd.np derme atmıgtır. Feryadı Ürerine etraftan yrtı«eolcı MUmUı Faik ite ıntihır Idegİı meninde Mirim yanında oturan I Ilaıum dun r=cob Ilım |>îr zıya Kemaliye eıraimdan ve mülkiye kaymabaanlıgındae mulıata '.««.ı.'iriı kuvıuytl fabrikan vakibl ede Amer Rarl Dcyia ¦ayıtı M CtdH banda laVal rede Ani Hıkaaat Ba>ka aawaredc>l I .,ı rede Hukk. B. inik... darl »aka «mala eedegandaa buruekd aan fi a B aaat U de Ftr1k0.de Barulant ıaddtılnd< 47 eumaralı haafiadtn kaldırılarak Fırlan) camiinde ağla •tanı badtlıda F deki atlu kabntıamaa delnediltcekılr. < ........ tariki rahmet nleule. Borsa ifa) oğlu 9 ulcfon I Seyrisefain da"! Kullan arat* Yarış Fııcümcninden: LOYD TRIESTİNO LbruırıtTiızn muvaıslah beklenen TRABZON IhTnCİ postası 1 1 r riTİe BU on, Polatlı ı 1 ¦ ¦ " 1. ,- ırn-

vc Karabigt poiia-

ı kalkaı-ablardır. BAYRON-MARSIL İSIABBLI. -PıRF.-L.r.- mi» laka ve *ı VHKSPRF.S MARSI1J* rai poiiavı Musevî lisesi Ingllterenln Mıaırda "i'riV , caöı kuvvet l«adra II | A. A. ] — Şuada, lime* gazclvvî, Ingilterenla Mnır-du yalnıı bir alay »livarı bul uracağını yutmaktadır, advcvş kanalının muhalaıaaı merker kıllı alın a mcnıup ı.... kiılllk b n icrain edilecekSuni dııkııKI un ili1 K.lıluJrıı 1...ı rt. ımrınııuı ıflırrııı n t«- < , • a ı (enrımırdcıı Arerbu^nlı "d»n s*.r...tam rapaıu ûuku. a ııramdı tpUraj 1HD Um kırk t"T »mnıu aıuvaıala: eetı. ra-1 ıı I | Hiı iki I.....----Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz tooo liralık mükâfat vereceğiz inşaat müteahhitlerine Zonguldak yüksek maden mühendis mektebi flidifiyetintten: Kc>if hcdcli )'» hin küsur Jn.ul.in ibaret olnn mektep muşiı-ıiRİ.iünüan nüden isletme enstit katiyle bakiye i aksa ıı,ı;,n İnşası j kapalı zait u-ulik bir ay müddetle münakaşaya konulm oje, keşif ve srrmti anlamak Isfiy enler Istanbulda Şehremaneti civarında k*-tanbul ma den mühendisliğine ve /onyrııdiil-ia mektep müdifiyetine tfaüracast edebilirler. Kapalı zarfl r eylülün 7 inci günü aıtal 16 da Zonguldak maden idaresinde uctijıcu^ifad an ilk teminatı ha kapalı zarilur daha evvel ıneklep müdüriyetine vasıl olmalıdır. MUYtEREM SİBORTALILARIMIZ/T •fakcDBiııia Hana Aeeaı*m B«rKore MıMı H nena arık j >¦->>»•• «mtâk-41 Aareat )«w Bi)ilınm ¦» x.mmni ttaa cdilml* m*»!»» •-ukirr.n »gar- | Btımıaa teyb rbır.eda fnm rekatı© ıntmU ıaıaft<) etini halı veba* îstanbul Tuz inhisarı başmü ¦ diirliiö-ünden: mİı bnlım m a dışından rantı ıt re m aîgorlHl dofjnııla Poııa veya Banka île Isıanbııtd (İter sakatrada Maobnym banında kain THrniye aeûdl-ı.> ciıraiıe (ıw cyaaaneleriDİ ve e*a>rn M 'a l'rtm (edlyabnın oncak SirkcHınlMn vı ıiaawıobleannuıa almdaye kadar levdl edilmekle balu nan asli vc matbı mahfcuılar mUlllu nalburları mababillndc icra cdlldicl lakdlrdı momBer olabil rx<£tn dan »oraiü an «e Banan d e yapılacak kd'y allan Iın-e.ı.Ti:.- ıı Uiç bir mesul nu! edemi.«etini muhlcrcm sicoılalıiar i dikkatle VİKTOYA dö BERLİN ı Sigorta Anonim Şirktıl TOrklyc mlidlrlycıl Nafıa Vekâletinden: Serbest Mühendis ve mektepten mezun fen memurlarına Naat. Vrtikii o moru BBİ Iraya muıaddok mreıUrt Vekalete Ayni vınirler için macb.lerdc* • İtaba! ve trıkİU olunur. KARON Egcr ir. bıçak ^kioiiea-lsude' oır «irene ir« olabilir-noiz. i**.** Jbrf mı aa. >» aHlnr BB^aahad Gulette HALİS AYVALİK Zeytin yağı re tabana toptan — perakende gayet aaprcn fi-ali. Gahtada M.bmcl .41İ Pala H anı dernnnnda Saracettîn Beyin 41 nomerotu depmundal latıbnaktadır. Saatlerinin *ıtr: mahalleri t Beyotlnndaı İstiklal eadde-aİBde o', raamarab VARTAN bcaretbarreri Galatada: Tünel karanında MLYLB aaat 'Karcthantu tnanbuldaı OROZDİBAK l-'mıımı depoan : lıtanbulrl.ı Celâl Bcv Hjn No II Satılık dükkânlar

}*m> Or. ihsan —aaja^ Öksürük şurubu j Öksürük «« nrkeı darlığı |f içirı pek lesrrfa SU-.. no tiHik-^ SEN JOR Her «mm Içb rbı (0 . If ır ( il- ırreU: ıı. crr keren, rtlıhc-. tm mektep ınvli' IıCufrti rettımc:! Mehmet Ali j Belıoiukluiu ve İdrar yollan I I. .;¦ j ıl.l-ıl! ı«..l. I. ¦ ¦ . ¦ Mrkecl tramvah tavakkut " ...... rmıhalll No 4 ¦ münakaşası ı\ vakfından : aan ramına m.ıı an in. >* nakliye va aall) Emniye inden: [Büyük Tayyare Piyangosu] YEDİNCİ TERTİP 2. ıncı keşide: 11 Eylüldedir Büyük ikramiye: 35,000 Liradır Ayrıca: 18000 15000 12000 10000 liralık ikramiye v« I 1O0O0 liralık bir mllkllal. Bu keşidede I cevn'an 3.900 uumara kazanacaktır. Ticareti bahriye mektebi ¦alisi müdürlüğünden: istanbul ithalât gümrüğünden: V : I. lir: in rııballı KvlOlVceJnl I TüRK KADINLARI BİÇKİ DiKiş mektebi lalene kaydına bnadkBiıyıır. Tahsil otaddclt 3 vc 6 ay, 1 mı 2 senedir. 3 aylık kunt a yotnıı Mçki c^barair. tn Boa mcı«ı lakip edilir. Adrcv: ÛcyamB Veuecilcr Maarif Vekâletinden: n.» lı m'¦' I' IraluMBab •* ara>ıloKnde mr I*» mnın» ulebe gönderilecek lir. iptiJur fdileecftinden rslrtıe kart ve kabulüne başİMBBtşor. Mektep ocAairi ve jteccanı olun <d.nni ücariyeye Vapun vc nvıkiniıt ye-ii-«»rn- \T ık-ı.u-ı vııkaekljr. ı'ahsfl müddeti fcnl ili ıAıı.1 uv.eıc Jort seneir. Ali birinci storfa Sseyt re Lali btrinei >aula ttse dokuz u îkrjl eylemi, talebe alınır, re İtelerin ı«uot.u uulkiinci saaîlınıtdaa munakafc Stıre* âe yı edilir. Talip olarıbnn eylftton yeAnei eu-ntıru -ı .um ne kaılar isüılalanna ırkideki evra nr ederek CrTfiıUry Çvagan sarayı ittüaltoJc kam mrkrebe her run Bfjleden kaara ınuracaac etmeleri laztmAr. 1 - Iliviycr cAnknn 2 - Ası şahadetnamesi 3 • Mektep Sahadeuıa ue veya tastiknamesi 4 Maznun ve mütiehim nlıvMiıpını ıl.ılr paUsçe muiiddak ilmühaber S - (Kırı adet kanondu?, rcat graf 6 - Veli, Vcliyclcrinkı muadili; imza «cı-etkri. Ilavran lit'ldiiye Kiyasetinden: 14 ttana W tattandc akak rSmefc jrere kapak aart uıtdk rdaMkaaayi fcaatlaıaj okta ll rmı kaaabaa aarkrm lı ' n ma>aakam aafiılJılkİi dmUj»Caa. reaacl^r-* dair •ak) rantacaarlar ü fjra "--»ir ı-ı taliden 14 bmunu 93) irrk-n ınbr ırfharrn ktrtt gmt krm.'r •iamıpal. 1 — >ar*-! yv aaLıukivi autnamek-ınde ek ahiren ban tarHkk aa-»ıUmk aJ.-v.kii ma a a «Ukcile r keyfrye'.'an ha^rrlar r*Waaj aa Ürer !iu<r«.ı Uı>n.'.jl Sanayi MüdarluCune tr«! kıünmifnr. * — bak!. II ıjtnyr. »»« unfaJit ea6a«BI prrarmbe «OnB «aat lü daıUr. Bursa maarif müdürlüğünden; BuriS Yeti! mcdrc-esnln Möae haine ılregı Içtn ılcnııı'inde lamlrat W itdUll rtpriatakor. I0? lira 7()kuıuı bcdtU kcitl bulanan ava;. A; bina tamim re udOltnuB 4004 İra 86 kunyun I boıci olan t* İnci knım ûıaıaıı 14-8-1W «rtblndejı İtlluren 20 nün mûddatla aleni nunıkuLya r atya IfonOc edecek laUplorlr. MnardB ¦on ı^rtırci -: ¦ ı ¦ :- ı btdunaHH dDİflettlU rllplnmak mar w ravkıatı» 'tnlmman ya *U 7fi depeclıo »kçenk veıatU Jaknlycılnl umüen a-y-î)-?y ^a*ı çi aonra Bursa nıaırif müdilıUJguna Ödemiş Belediyesinden:

ınUraycdle aatılıbtır. 2— Fabrika arazi vc binalarına ve teröata aaMealhk plUnlar mi'ıı*yede aartnameai arıu edenle re biU tâeret ve derfaal taafîye mernaarraufo UraİBaaanı posta ile cönrlrrilercpi y/ibi mu fasaal İra -|hot ta verilir. 3 — Fabrikanın bedeli loulıammeni vby dli bin uradır. Fiat baddl lâyıkta s örül medi «i takdi aarfrve amnırrluvu kati ihaI kaşfi olan rjrflmKD •İti Uii.nl <• iataaUnl .'.i kaonnunl UvfitaH a mftW.WlUr erb.H nâ| i ¦ ¦ ..,'m ,(, ait ıı ıiıı hayali fmnfyya' ¦ una mecburdur. »Ll.rik inıoatuu aaı» ıJar raf.inlinde ikinci v. îkİ aa va . 1-1 : m n^^k bhU. t , rvrliemir Jc bedeli dSrl jfa lira lamİo.| la kefalet maktobonal Öık-o.ûj bolcdiyeıindaj nehrini re muka.elrf İM va bnaoboldı ftij .lıirraana muraw.tl.nl irdir Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden; I per;cırıbe Ankarada Zafer , B-ada Ankara milli mensucat arlu£u ya*.bat.w>İade aaat on Poata İla vOıMorılecek teklii-fdılerek muhteviyatları naran alanlar ovvcliemırdc milıayedo 5 — Müzayedeye ûytirak edecek c ¦ ı-ı ,rı ... ı aynen kabul »e bir nuıhatmı imıa e< mrmnrlUKona tevdi edecektir. 6 — Arzu edenler taafiye memurhıjun» mOracaı . ı : - .ı i:. .. fpbi fabrikayı da |Biebilrler. ı braîndan eyldlkn oa breioa ın evrakı muabile aaıl vryd 10 .rnvınJ. mdıaciallan lUn* CalaU Karakoy Poğaçacı fıiııu ntUaiiudcbİ mahallcbi-cinio (UtuııcSv Hanımefendilere: Pardesülcr <*•**> 14iı.ulan itibaren Pardesülcr (t>«cfa-«>at( hcj ve lacivert renklerde '"'a<'aı1 itibaren Muşambalardık") brr * o]_ uradaıı rı-Tiklr 1 O9 itibaren Bevefendilere: MCvhtlf Maıtdciberr m.ırl. . 241liradan i,il,arı Spor kostümleri 162'''ra<'a 11','Dar<'11 bfec kostümler liradan iı ibaren Çocuklara: gŞ Muşambalar liradan itibaren Erkeklere: Eî Moşambalar gabardinindi 14^ ''r;"'aıt 't'baren Kadınlara: Faniaıi Muşaınl>alaI Q- liradan ilil Ismarlama kostümler 30"™*» lakaille dc muamele _yapılır. ASRÎ MOBİTAE arataım/da her keaeya uygun yalak, aaion, yemek ¦ne mk.mlıırılc karyolalarımı! rekabet kabul tme» dc ehvendir. Hir rlvareı İddiamın lapala kaildir. Ulanbu ncılar yokuşunda No 21. Trlrfu n '. Utanbul İ407 AHMET FEVZİ K OLMA N LAMBALARI VE EL FENERLERİ Ben»İn ti.- fnmm h.. Iftrnhnlar vimdf.ıknrlnr inini .-ıl il ı-n lc r I- uı.-.» kabul firar'.. Snrllyndnrı «di bir 1.'. on Umu aarll-yatındnn dntın nıdır; vr-rdlfil aydınlık BM-rrnk *e kam-ılldlr. fi OLM AN El lAnınnlun ve le-nrrleırl dünyaya »ayıltın ıllhrrllt-rlııl fevkalade Olcn Idarele-rlnr vr p hullcmah nlmnlarınn m o oyuna urlar. KOL MA N Utnbaıını ' vc Jcnr-rlnl hir vocılk d&hi kull-nablllr, cllrikU İiuVatlC \ ıtnırır ve kariyveo

ul edtni lılr tehlikeye •»¦• ı ror.bıruknııı/. —Ueıkûr_( KIIL.VlA\ ) murUamnın Iı'ıkülflde kullanı.ll Klilaılı-lı ...b.., 11'oa.k 1 <• U 1UI«-rl n e -İr nıı/arııllk killinizi cc< tj eder İr Klik llenvı v- j«.lı a.u-tı.1 s,-, i v ,1 Iun sci ^luehlbei'sdkln'îl'vı'r.vırıbıl'r • : hic âyintlk Nişantaş Karakol karşısında «9993 FEYZİYE LİSESİ | Kayıl tecdidi ve yeni kayıl muameleni cumartesi, pazarteı perşembe günleri saat 10-ltS ye kadaı i Telefon s Beyoğlu 4039 | Hakikî RADİUM TIRAŞ BIÇAKLARI Vatandaş! yerli amelesile yapılan yerli mallarını kullan! Yerli malı almak memleket borcudur kadar esir olduksa artık elverir, memleketimizde bu-viieuda getirilen mallar Avrup amn cn meşhur fabrikalan il vc hatta laiktir. Binaenaleyh muhterem vatandajları--¦ih e derek imaldi sahiplerine cesaret vermeleri bir vazifei TIRAŞ BIÇAKLAR HAKİKÎ RADİUM mallarından pek üstün kullanmıy »cağınıza hiç HAKİKİ RADİUM E hesabımıza imal ettirdiğimi/. RADİUM mlcketimizde yapmaca başladık, işbu 'ARINI gerek cinsç ek Ratçe ecnchl için bir tecrübe kâfidir. Artık başka bıçak ir. HalU İsveç çeliğinden mamu 11/1 hc ît indi:: DTIIANESİ RADİUM ardık. Toptan satıcılar \KINIMZ. Imalâoaat ondan on ikiye nda ikinci ekmekçi Beyoğlu 2878, posta ik&:&3S£z&ai\9> Leyli ve nehari •«KE&r.&İa^SBS, | FEYZtATİ LİSESİ Divanyohı: Çifte Saraylar H butun aınrfian teşkil cdilmi? lam devreli lisedir. Kayıt ve kabul jJj & içlerine 19 a£u»k» paıarleai gününden itibaren Baalanmııtır. -y. Mflrac aalarl cumartrıl. paınrtcıı, perşembe Gllıılcrl aaaı jv; • Yapı yapanlara .AT YARIŞLARI ^ Kuracabeyden gelen M* Hayvan ye küç.ük ,5, jokej terin iştiraki le *>*>•><••> aj»»;a 4>«>4>4>4>4>e>e>4> u-v « s,,, ., «>¦¦«>«>e>e>4>«>d> İ SEN JORJ ORTA KIZ MEKTEBİ t ¦ cbme «e pa^n m**t uieVa U.d*a bifUd.. ¦ ^ Harictüü arzu edenler ricam rirrsleri> .la-,tl loçtalı vc itcnogıali ^ ¦ ¦ Feyziatİ Lisesi Müdürlüğünden: <-> *:* Meıunıyet İkmal imtihanlan I eylül pazar guau beşbyacaklır. £ ^, AlAkadartalerKnınmerkûrg tRdemckteple bulunma- * .;. malan ve bilâhare biç bîr maaaCrel kabul edilmiyCceği *î'**"î,'î,C'*a*^"î,*.**î beyan Olunur -•J»a**a*a»*aa£<»;*"***î,*3'*t**!* Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Bu sene Tıp talebe yurduna imtihansız olarak kabul edilecek tam devreli lise mezunla rının kayıt müddeti eylülün yirmisine kadar temdit edilmiştir. Talip olanların bir an evvel m lleri sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlüklerine müracaatla muamelelerini ikmal ve Vekâlete gö eleri. İlân şeraiti I iulIl skzâî Askerî liseler müfettişliğinden "S^S!, ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ¦ iın.ıkrüe DarlıllUnun kı rımtmî, olonl.no Imnhaı Balıkesir Vilâyetinin Havran »««'".r^ .(Nahiyesi Belediye Riyasrtinden:g^gy.a Müdtlr M A'lh r

ALTINCI SENE - N 1898 ÇARŞAMBA 21 Ağustos 1929 YUNUS NADİ Cumhuriyet HKW nl'N SAKAMI AHİ ÇIKAR, SİYASİ T ÜR K < G A Z ET rj^J I ABONE M II MÜUUeT. |T '.Vll-ı,, I İn ]s«nollB' Kr. ] 37.» 1^ 6 ay* , ,3 Kr. 1460 Kr. B ayllp 400 Kr. | tm Kr. Nüshası her yerde 5 K URUŞTUR Sarıkuş Tayyaresi Dün Bükreşe Hareket Etti "Gazi usulün | Millet işlerinde düstur az zamanda çok iş! llrUirumher Caıl MoitotB Kemal Il ------ ¦ Bii>uku«rrdıı Efnai-""' ¦örmekten rr ..: ı ı Mr hryecauın ı - borata teinde çırpına» lıılfea hll.-.l ,:..ı.' . barı '¦ 'I. I', '.r.l I ı-ı. 130 kiloluklar ne halde? Şişmanlar sıcaklardan şikâyet etmiyorlar! Maruf şişmanlar zayıflara acıyor ve sıcaktan hiç şikâyetleri olmadığını soyuyorlar bot i ıi-. ı ı Va • -. ,ı.. i., Talan »le-• •ı ı ı. .¦¦ i. . Ib.ırat al aı a rop I-ı.- eual, ınrb nal M bflkbıl HIM rla an bbfab - ¦kin.Uı rı lamıma» ej-dafa binam ¦mbati-a. T-rt, maluma» amnaaara «-.-»« akut Cali ba M>aa ajıülrnn rn a-araıanı mn aaa T» aık>..r rlUk al Urık btr t-.H.r* an.ek ntıbil-•ab mueııam aarıl'rl ba| an arnrnin aVr ,.., ;.ı,...> ı. ı.ı ¦ ı. , nalındr |rri atin. M imli alla aananln bu -ı.ileeM aarmifkriı daha atrot tana ». »¦»arlan .e-.-ımrkı. eVraaa erbmettr ettafana kat Takmaıa r )a* m uaB-jmrna. Ba-»k.(-'. •rflrılaarn kıB.-l.ıı.nrban ıiaıi mt araumla rabeeb - -¦¦•> ¦ btr nalı mukaddn ku>daiarı — Belki a uMlrrl l,lıl. ulur aralında miDaUn MlBn rji makaaUuıaı *a ¦ uı ¦ eak eaneDertnl tahakkuk etılrlnîlyr »ar - ¦---n ıımnU ~ı ı ¦aaa«aıa aaıanra .rtriTJTr babana kflıDaallrr. Di tuna mabal uJnuılıfmi M.rlreUk. aa umanda | ı r ' ¦ ¦ ¦ l|lırtn »»mı aı maunda lapdaeak lı .Mille* alarnk — •i,:,i. hulundBlnna ankaltak OaD ¦ -Man.a. kafir kr .ıaı. (mr. draal-ııı.- ıı. . iadll kar had tar.fi.-aan a*.u ka* anafı. ı '-> faraal arbJıraa- bahBal-aram BUUMala ki rlraal babifcailrn laraıl man*a> lalar Biatinde yapdan >d manla rla vanl eianur. 1.1.1. ¦ , -ürrrk Ua.r rltlfer, — Ban bb (anaları obam Mrb bb aaıaabtıjl anbl (4* anana anarak ana •aaM .«rr t* rlraal bb mn aavb hane-«ar riw hali.im*[- < ıhım m. Levan «raim: —Mu* arkada nr lr.il. «Imıarak blı |i........ raidir, n* d» halhılııomatıı muhtar bir mr-'rlr. Mamallh wrl anGazi Hz. Oün Marmarada bir tene* zühten sonra Yaiovayı teşrif buyurdular evvelki feee yetiyle VutoR.Uitumhur ¦aaı £1 le Bnıa vadaıt llolrrmbs bıi) urnı utlardır. Maliye Vekili Saraçoğlu Sflkrlt ve lundrtı Blly II telcini Ferli U.l.r İri Dolmobonçe Türlüye Güzellik Kraliçesi Türkiye güzeli gelecek cumaya intihap edilecek

Güzeller 36 ağustos cuma günü hakem heyeti karşısına çıkacaklardır Çl» manlar cemiyeti ralli Akif H. BU kar. caadenbert lalanbal alçakt«h laaıp I.I..ı....ı BWM ..i llili ale* «ıt.-.-mat hm aeaaea bir »Had* |.ı nı-a...... rr ¦•• ı ebankta kakta eaauklarda aee ı liebjana mm aaraUena ba arbtrn kanfanala ea-• 4 ıhan, . anab ılı—, brbaalrm. mlkHdr ahutın heeera n*ı bb arl -ab pbeenr. rVkal bu .arakUrdan ab). D anlı r ı»ı d aaa ¦ maıkrbl. ¦•jıtlar mit B m oı mamla br II r. mmanUnn ao-karyı mekaılm. ... . kam ba dılnıı au|ISp eldublnı hkıııda Mr '.1.1, •iadruı -i. — ... ; .... tujm, krndlııılıılnı. lljado «IDi.ı ıı!..-ı I ¦¦r'r unların buram buran d Ahilik! tel fıkır . ır. ailUla. ııjıi- ¦ i-ı-ı ¦ d* d tlaman İle Mil.. Ilılbukl bb W>1- du-uıımrkle meitr . ka ....... .ı-'.ıJ.ıı ı.ı.. .. urlrr ¦ ¦ l. Bahrırnuhit Marul flamnnlarr'nn Vali muavini Fazlı H, aaatOaı Bir dr »imanların ptklyelltrlnl anlamak lılrdık N «'brlatUSn marul ................... Vali menvtnl Paılı ıı-¦ -r r..ı. ıı. ,iı, nbe Iraifl M-Jfi (.«[un ¦ ıılı l'tauılııı dadıl, k.... . ,.ı ...H(.r,,t fallara! BakHiı Vaılı B. nr «mr — abn aımdl III kal ay aan. bmlbakl alate aaka.rtır *aaarltl|lnb aaabbm a kadar mahraab ılncrmam. kVrkn alan anlına aHahka rdaa «ab eaBleemb aMa|a banaauadrair Ba haannl raahatar "rakbaa atan — —| aa>imnan matrrmb ala.-ram lakMrn han da ...,ı eaaaeBa ankm. U rak)l .¦(¦:¦ kari' ' ¦'• ¦-¦'•< daKa ¦okla. Naamarlb -ı-«ı —ı.k ra acuk-ran hrrk.ı rlbt meır.ı. mUtraıadlrra Urlıvotauna» nalaııkl bralm laılrdllunl (krlıar maaaauı* H ıı im ıı da nr. *a -lı, 1 M"V. **,n idej kahramanı Sarıkuş tayyaresi dün "Bükreş„e hareket etti teblr um blnlua. 1'tlkOal 1^(1 ' innalmıı, Tr ajlr.^Hüo CaraıVAbbjı vı labaln Barlrr tnâtı knııI|BaTre-3tueu_ dan" yapana»: vr XII ir Hur mv."rtX Tf njLI.-ı,A..,, alan balkın * V ı ..ı Var Ota aealerl re alkaglan eraeuMa ardet barnmıu|lardır. Rolalaumlı.r Hr. nln benOı tanın malûm olmamakla beraber yakında Trakya)) •«reflend.recek-tar de tekrer mevtan Dab<olmak' ladır. MII tabakamı-pıt nihai - -1 i ¦ ıi m, yaol eOrcılcrdan en la/la rey alan 'M hanımın hakem fce etlne ar-ılyle birinci, ikinci ve üçüncünün ladhabı W afimin* cuma clınD Icrn edilecektir. Hakem Heyeti İntihap edilmi* olup kimlerden mttrckkep oldntu mUıabaka fonu İlan olunac aktır, şiadiya kadar ciUcImlr ,141 rıteat etmeKarllerlmleln vardlklnrl raylara nar.ran İkinciliği kazanmış olan 31 numaralı Semine Hanım """e. ' " ' lalıolari yabanda yatılı ka. ana . 'ımta" * Bimtordnn muiababanııı lnkenl ,' ır «aB> Bam-t '. . Mtcıdl İl t !U İM)

Tayyarocllar haraknl elmnk Uaara İkan... ¦ ı.ı (Ba Khrlııılıi' i'Uıı Bahri-I lUblll Prnna-ı r r:; .-,:.ı, ıl tetrllne, dan larabyadakl| ianm --farelinde hlr UlU ılval'U Ul . ¦ ı . .ıı. .ı ıl- . Ilı-.:; T : ¦ - -- : i 'üırı .r cehrim İldeki Franau kaine ban re>:ıl bulunma^ ı-, vı , |ı„||;IUf. 4. 1ar<ar* remi. , ¦¦ ¦ -iti bu ki -lUIrlıa-ab elmu*-ır- Cemlyrll M. Irnjl rdrn rrrılı 1 fllhtor ocÜerigB Yîne azıttılar Gcvetı^ürTo,» da Ye-niboyc giden vapurda bir Rum kafile*! mandolin, ve ki la rain r il e romen (arkılar löylom.ji-, ba^ınsaara barlamı »lirdir. Vapur balkı bu hal Bunun (İterine btzıat müdahaleye metbur kalan dok-lor i ıı .:-ı..,. Rumlara bora--Hiı i. ııer olduğunu, binaenaleyh böyle bağıra bağıra bir ağırdan «arkı töylİyerek yolcuları rahatsız, lar-n olmadığını ihtar etmiş, nihayet Rumlar da mırnu;-lardır. Dİğcr bir gün dc Boğaz* dan ı; ¦• ı > bir Yunan bnn-dırab vapuru Amavulkûy Rumları alkıalamif iye bağırmışlardır. Filhakika son g-6nler<Ie RumUnn bıı kabil to;-kıocrt Icrah Gri erine ,abit olmağa batladık . Zabıta mc mm l.ııııı j b0 .!, umumi yerİCrdc halk! rahatsı edenleri menetmek vaıifcaj olduğunu hatırlatır, ve Ruıu |io-likaryalanna a almamalarını e e iti a utmamalarını İhtar ederiz! Medeniyet ve insaniyete hizmet edenler: 7 Büyük filozof Descartes '......,,lıl.,ı - „.,..„, aMrdenlyel Uefarter, i'.'--. .;. ı ¦¦ " ve foıtruıun ıi.ıir. Bu Uıde brlkı blraı iı -. -. ¦ Kara l bir hi.kiki.tllr kl .Ihr-ıarl". fikri b.>.ıi eıaretleo knrlann rek bUjlık bir II-leeofhır. Dr»tartış İHS da 'learalne de kain ¦La Hrvcı dc doCttul re lbM dt Slnkı dikbaiuıl m adi badİKtrı 7 — Dascartaa ıı,.-- . n-...mı barekelleei, ı .Kkanr? ¦ rpan Ikl Mlvanm Barrkalı, frikik rrier. lİUul tıkunrd. ^.İl ..tı myun akııı, baharın hn- dufn Kin daba prk een» yajmılı -ıllü llıl çlbl aJrlAdr hadbalı ¦ : | İtin okkası 70-80 kuruşa Sıcakların rayıllatl>i)ı adam lis.niiiid.in: Vaktiyle l.ıiiun kif lıj-.ı göklerde dola'bml Yağ bağlıyarak hep göbeğimle dağı a'lmı. Bilmem en bu kadar koooftalaftı "Kimden kime şekva edeyim ben dahî '»jlın»Abıhayat"m sonu ..arayana hortlamış bir ihtirastır'. Ben bu ihtiramın aleti değilim!.. Yalnız mukadderatın ye ine gelmesi için arayerde bir vasıtayım!.. — 29 — lı. ı. ıı 1- da ad Şehir ve Memleket haberleri Fındık mahsulil Bir hastalık fındıklarımızı yüzde 61 derecede eksiltmiştir >UAİ< DBUBt İÜ .1UIUJİK..TI Hem Anadolu demîr i yollarından, hem r Seyrisefainden.. Inauolu Demir folla ' «"V> kieıllıııılliKl ı DtıniD han. ¦ ¦ . u ili ¦ . la nur.-.. ¦

Lokar.lalardakl pahalılık Cemiyet Reisi Aptulla. Efendi bunun esbabın anlatıyor Siyasî icmal ,%Aiı ve ÛBtnun ¦ûnanmajart 3eba. ıt mananın c*k nail aanMetna I. J üll *n ınl Mr ¦ - i.:-,.-. us»i" iaiıı tem .-.—mi mt tayanı dikkat bu rktr-air fk"m« ii.^ı ¦ Ainrilaa.il nbob-un¦ dblr rıurra «'.!:¦ - v ı«»' ?-r*. Uğrun au-ıaatı UMLatl Ktıı İki «t- akı itanın <t»ı'<-kruıI nıtı lan — l"lıı ılrdl «ııl boraya '-, ıı. «... rı. .... nu . ' ..ıı Vanamı ad.m. bira. «urdu Acakj ¦tlanılr... fin >¦ >|ıaıal<|ıaa a/kr İr naibi mm, 41' Va4ta aa na •arı»*. BU aalraı "">«u" Dia>iUrl»r karna ııUııı.l.. baaan kıt Haa; — Sahra Mnta la alaa Bari aM i» BanTOı.r daraanıkan fi İr ki. aft-lı aal. dr. |U rai anla adama Mr aaaM tıhmr Mm baaladj — a» barata hl( tlaıtaram arananrla ıHı'tln. ı .....aitıir tı. aaa mn-baadaraam rarlBf .afi tfln «rırrr-t- bar İnaan. kar.Ua a (Uı Mr raaa aaaantı rabaa mm man Mttrl—. aaad ka atak intak ha.tHM.na Ual. ha**., ka, ta. ıbımaamM yanmaftU:, MaaraaUlna MnaanUa b.adl kındin- bir ...... ¦ -. ıa aaU aaearMa a (lni'ıııiıi'.ı. .ı.ııi a Tararla «ıdılr tak ..ı.ir..,. banına ..II» akıl Mr yat-aa U *(lr katlı Badi-,-. I .J ,.,„.., b» MU....11. km cnn bar r-rda. ta aan la. m Ola .aa.ıuı.a Ina4ana. .........Merin ¦¦imam rtMjMn.. O Bmh.aarraUa fena* «atananı İnan nraraaaa tm taaB-nar raaaka atan kabı .kal. BaaMMat mMU b—aa aa bat bb- BaaTaJlııBaı fabüa/_ Maa ....... lata- m-rBreCa D aa tanktdlııalııı Oarrlnae m» < a manama! a.M Mf Uaambin Iralrı ulanaaı*. Batan bıatnlar ılbl mmı m ok ana ıralan m (Man bir hUTTct mıdır, aıuak a tla dll.'UII ..lıır Oadın ba|kaıı ılı la .im brnlm flbl atninmlr dum—. .Inlılrriir la (ürm laaaamar... Baam ........ ân mü ; kı r. -.,. s .... aaa. katta B . rr ,. -ıa t MI aı nt halakalMtaa. Iaal ta-¦arlan aa k aaa. laikli -lan. atan Mr bamudaaaı IH m Un amanda, atm alaa ralaaa Mr luh alablflr: ¦ktbakla abaan a İM.- BU ka barata «m» uıımı-ı ıaal dnluıeımnaı... ..ııl. ¦ ilk ı.ı. ,ı.ı j|, -im..... Oou l ıaı .'ikim Uma ı* nlı yakalat* yapmak ılnınııöı yanlıdır... Benim dr bildi < İm bu lı .ıl." Dımllrlyrl. «ınr Öyle hlc acılal tıkm madan. .ı...ı.ı.: Mr bakıtla Sbt-Irrlııi laiia.indahln.l-.. ayırmıy.ırdu. tininin brnldL «İmarlı bakaılı idam onan faılrılndtlU d.; İni rvı dr akvdu: — tm anda kırktı rlsı ıiıın ıcmııe dr |iak lahit vlnınk hı*.|rri kmkn lir-mittir.. Kaaıll krndmiır .HyabilIr-inU U; ¦ ..«uı b adam (İtil bir makaalln bani dav M ılım- ...ı. . . . 1 . ........ İçin kqrharnB.il; malınn için kalkar-

avaOa mOtMIı- ı-ia Kı..; *ı Şafii, r .1? >;-;¦; Göktü i,.-.ı. . ıı. . Ujı brl-'n i;n-ı|k>rr t İpi ıı r^ı 'lı. anırln ıat.1 Ihı b.,vll. »ınu... (UUıınıu bm Itırla >ry (tirbe i,rBl m-najm: Fapılnııık[«ı. Mmaılar bu İtin blı Pil i'iıi.ı,ba fer., rahat, na malıı.n raraUr. na dr ianıaı. UrUıamıı ki baraUa Mr tak ı. ı,lıı. ı-r rMiıdanm kaM Mr kat aat.ua-ta ana- ı ramim inrbaa toaaaW«Wrto —maıa »atanaın -I...dın^ -.K U.a........I- \ daratdınm.. »lala «linini-." akım lablıhıaarlııl «..rrnlrıla ı.ı, ... «Olur ıı....... ...ni . Ma klmUl da: .İntan hn ın.do lUsın-ı inanarak alıa bu [r 1.1 ta da hurann crrmlrrn. bn»k lalr. aalyaa. alam «»«•« armada ba- . raanamaa •lalrbu bir n.-Ul ımm ¦ aal tar?-a Din ta»*r rArjarnaa- tm mm Mr mrba «artında lltdlbaM I Km din ladaki kndrrli, rlılı Hıuıbn MİBlta daaaa. Snalırm bntılar aaSr j ¦¦ • '"«ır ınlı.mlnnııt M nı u¦I mini davat MLaılj-l. I .ır.Oj ıılbk.,»¦..... ı Olam Irhllkml yoklur... ^mılıllk nM daha Htık<a .-kllilm d talidir. IMabadi <ar| "Gazi usulü„ [lu ı adlin nata t barlar ~ Kafir aaMab Matta la Ka-mal n-./.u-am fatana» OMaaııh ban tan lal' ı ıılaa aha . lapa tan tiana.c ur yalak aambm *ıı ¦ ıldalaan tı aal |umaada nam daiu arurr. aârmak. Myısı Vıabyat «ak matUm Balun nı..11:. ı.¦ ¦ ¦ an kntv.lU datatanldnn lı-Ua »rn.alarl allında na Btlıkıbll UUUu alınıl ad. Mfkll ra Uf Sb i'dilmlt Mt Mr k..... ı yak. Fara naat, m mrtaat. ya*. Hat a mal hıyult |lhı bata ..... uı ki Ankara lianılma.nimıalmn Jalal-kuı narriar UI martı aarHJar mlhııı. Ithhlr ¦.lanın —akala aa atas hm naatnMH hdl. -m.l.lı haan-mCıı Ba hıllu haraaa rdnrk rıMDıc ¦a —da Mn Mla arkada <ak ananla bUlOn uıahaı .a fraaaU Ba kt a (orui.ı» aal. yıldık laa taam Ganiyi bt( istifini buımıı.ın anyal ..kin bir tarar ¦ ¦ • '..... ....... ıı. ı. (ra*cumnn. amin lı '- ¦' nnıi' r ı. ,ı,a. .-.«.. ...,ii,„. tortıymnm. — IHıımınk Vanan ardua «calır dakufaa-k. kmıa taamı al ı -alan b. dasn tatma aiatarnk. aal um ıaı ıll) ¦t iaiankaa faun araaarahı.r. h*¦ -ar taamı dakm bnrnk ırna aana. W' ramın camla hutnam"' İfa İdi. a- alda! ıı. na bn«nk adar kata Ur laaıam dDaknaalramkl haini.ulun hl l*tt mntal maınıınlın an130 kiloluklar ; IMI.alt t.»m.dı» a.ıhUl arriın peıblı rdlyaram. banım i'.in Irılaanlıarutn lımUdra buraıa |rltl|lm raman llt kilo Mim. tlaval IH kMa rrlrraram ıw ., tUauaUrm mar-rr.taıı akıanraVlm raInıı laınaania lata Mraa taba l-r-rlatldiyar rıhlara baltan.pl kar aa-ıi'iıır ala ara.alaaBUaa. Uaam. anrıb b inah lalından Ma. »la» aram V.lu.a-ı< Jm yal «ahar ulnıamak MIMylr ı, Inmrı.aları a ı.ıaı.hı a-

tlyal k.iıı...ı.ı............ıı.ıı *ıl.l|it rlcn.h l.ah.iJİLt atm.Çllcl bllIUpanaal narilbl «Klf II. u a *,„¦ "kır ı hır aklan ııhayrl rtmlymlrr larvamnda nıır-h ı;« aıa t ulu nda ca inin rromrn lıtrhkul rlml-r.ı .İta Hlladaıı tarla -ıVIrlIrkl .ıtııı.riu . .m,.-l mn .(.'Un kamp-"—ı< uı.,uı »ın n. dr bataannakladır. İti AUf B. m dc *a.l.U.kl.rl a Baba btr daaaı. lan dm an attbrlaa ıılauı OM tı—.. ı-.-.ı. daka makaıraırilidir «a.—ın Mr latan da, bar HİVırta aantaia nM. k,r-, da tayılUrdan (aata »aharlandı! «.doku .Baaaa d.<.ını. yani Ubıl M man alan11 ı - -im -' • . ........ ı ta ta..... .!.,. kılındır Trakratı harHiye kolay kalay anlara laukr 'ıhaıad. . ¦ u -Iaı .laka aı mu tu. Ira MdUfUdan 31-ııkiaa Itıirılrr mıtı.ıılrlı r. bayılırlaa, Halin l.l-nodr .ı.n.ıan ıddııaD iiut bir «lal var. ıa Claal uaıılü di-lıcık ıılerl rııı-lalı.h-U. Ilıtın kın 't ide gıcıklan bölülüyor. Bir kaıa Hııinıailula tvıdlcl ha>(u nc>cCHiı İta millik caba-Uıt ayni mUaattbtı•> 1 zllk 'a'jucıo* ll-J paıarlcai de ttkl oiınıi'iıır. Hlnacaaleyb "ıruyoroi; D : .lı. . -ıı.ı.r . ı ı hareket u.ınklan Sabah trenleri ne tcHı vnkllle hnr.ırlanıp ıa tam yamanında kailimi* T tanlarla gı\, kalma» bir ku-uırdur. buauu m.nmı Ulun-B Mkaı Mr ıran un. en btf kiku kaldığı r una lalı r d il maa vapur ne Icia I.ı.ua aldan, kalalı »ta BM ı tu nata htayrl adamam. V-lftkı "—¦"a' pataluta icattı oimaı lu'.uDntUmek (tor muskü t.n nı- /«ınıı laaeUaran lâk V.Jâvıt Barem kaouau telki imbJuye -.-.(..r 11 idam n< ¦I :-.ı, i.-' ,-;ı:ı.:rı. vurul al an -malı inil dolayı m. j- toplanı. IK ı hrbtrln- H-aaarrldr Va-ı-Uımmııunı alnm I alan bn tın-uuutı anlaatlı-Hrvlııırrıyle • nılliıau atBluıilılm labalı İtalya W'-. .jVBiru -n»ırr.rk-TTin bı'd-k :ıklı)ı ;dru.^ıı-ıî,«r Kır.aoel, bunu ııaııaıl dJMaa:a alarak lı-. ¦ ¦. t- :... ¦ .: ..ı.ı.. uuyubadnda. S-Ilice ve tUBeı tou umılri'lr ebDi^ıılor erik hMuk ve r.un'ardır Kav.net teft im devam rareedule Zabîre L'...-ı.ı <re I ..-.u»l Zamir Bnnmnııı taS ına defufci ı i- merim ıcsrede Srfi rucaaetı ikUtıai itleri aUıtUrUııuu de ııüL.imuı ama wli.;i .mLJır.-Utl l:.i". jDiilı.lm4,nır. bunun içip. Imanet ık ¦ -..ıı mudUnl tvllmeUrı ırHjarl tarm-t» i-'aınk almakb nat etniktik islnıinde ııl alOkadaı cLiluCındaiL ii UDv..ırda haua :ryl ol^ı..«ıij v>k«lt> rt aımittir. Morg nakli; dile çek mi ? BnUtiBafUyaa-eı:; üpyııcp auiian. nbv-halı.M imini laıaiıınlan hU ! . ıı'-' -ıı ı.l ¦¦¦ - l: v ı.ı ı ı .". edilmllllr. Bu ¦ : '-. . ı. ı .(Jlltlt tUllucan .•'.¦[¦ .ı: i- :~:tiUtin lulJon ha si olduffu ve ıı-. -1. . : ¦ baranı tr"afl r-v-lnîljı ınuıvıeaauııı jnaku Bl; yere n iki Inl •¦.:«!«.

AÖIİDV^Ö)® Yeni icra kanuıvu «TVnt Lrr. hnn.ır.ıınun \ıU>lblnr bet ey-' lUdıa UaVtınn lıulH-ıailH la.kın-cede "i:.... dclajı mevkut ı>uütıuJ.r da b«) uytilMa ,.*mlM« >elUetr*Jrırar. Adliyede \.\ı Ulili Atııuaaa ın iıvii'.'- umt m.ıbkemak'1 dc d-ndCC lUtııım Mt aycua kıd.ı L. Iıl rancıaUr TklU -" I- 1 «U rr ı ¦--:.' v-.c BM mil hafin davıl-ı,. bu miııldal ru-ı-alü hl-ını ra Iklnal emk ır» Itırım laf ı an. tankı boEUuulır. yö Hain yjculaıınm «.uraharlnl C-1111:11 ..i. Ui. 11 m 11 ıl.ı !ıniahl"(imiynr mu? bu sunlîora çorap, lalarla Muhtelit komisyon heyeti umumiyesi bu gün ilk defa toplanıyor MuMellr. MStudele bmuuyonıınıla»;! brvcıt murabbua.ııııı> 'rvelia san ol-dnmj tltıl mr. ar le iti [eUoukuda. kn-aı&jnr.dakl cınm-II ni v« nar mcaereya ali noblal na-1,11ırımn. ı.ealıiı mu *dlr. Ou mr-yaıda. ı-auancaaı ta mukatciu ojika-ır.ı.ıu nıınuaH Unmlavumlaa lemuur.l UoruOa vaziyet Uç im uda. O Ur. IctUlr Uran bir oi'-ı ,-jn-)*Joiıllr Rtralkl «Uıw nlabaUa Mı ¦.-rıı.'j .r. m Lulltar bualına b-inliden al kambiyo Rrlmnu ve batik! ı '.- ....!_. 1 :,ı 1;.ı_. ı-:jı-.-i:i lalla olmatddır. filrr'.ln öl!', tanah lâlU la n.;.ım İDlt^l e '.n-lıır munmelt eordukian âCtır* I00I1JS kuru,t a kapuıırujur. Allın nur,", la ..ti. re as da kayumurta ihraç a umu Devletlerle yetiden rdUen -:n rn muabclUcın dılaylaüe ymnurla Ibra-(a'amu buı cıtenlı<kı.|lara karn "muhııu. bir ıınıy-1 Ki eculajımHi m'iah'il bir maıkht acıtmaıtur. hlUahlm ttpanynya muJılm mutar". rumoıU İbra: eden ı turtanın la aandı» batma 10 lira tarar a clılaıdD. BrDrr mnılık yumuılalan II t*;rl: Blm'ü* inanıl alan laponyollar. BU delk mm ti pesetn almıtaudaı. t -'-n alnıııkte 1-llllhC —Ll-l ; komisyon buQÜ Mil,'.Hll-. ı..-t Laım leunp t lartr.i-1 l-.ll-.l. \, ! rıuyall umumlyoni 1 tiıplani'ı'Or ııl plysnvn luiabılmak Mln incirin imana rallınıauRlr. TacUlertunaıın inmctlımınn nuıubaualuhrlatuıau l*tn raııynııı rlı ımnktjaiLiatui lameııal .laıakıadlrlaı Yeni kjbrillta' '.t ," ¦ -.nı.m reni vaptırlu-1 40 onla klbcll Kululan Avrapnda<ı ¦ Ut Bunlar. ¦¦ >-¦ ' pl-rjkarılacak ve lal kibruaa tatı 111 -lrTitm >___ l.mrruraıımı baklhl blı aarriıa uıuıalfnb ..anaiıu tfcjaı .lanBiL"' «myar mı ımttmı. aatrrsa IMn kucnııl.'i-mkn ıçta a ıll» tvalunm-aror kamtllıı 1 l-oı. -.mı ırnaraJ daaaala okatyaa. lojman Ur Kıte-r ıktl yifiıllm nraram (kaaratııla an -amala ıaa -alını naMııim na İDİM /Otltu IJ. Bey IrnıMıanamda Mı Banvdmln 'ırmra baıaı aiaataurn Ma batsa baas aaaaib ıtaaMn İsmet Pş. Hz. ıktl lama! r. Ha. daa r«_ı.h.

l*«ı ' ..Ulvııalra lı.utfr --!• M b. aı na a. km aa.al anarrt rirni.li.dır Itaaıraal r*. Ha. Ur raııadel d.-.tı. ¦ 1 ı.ı- ...1. «.i.. ¦.ı.ı..'.. ba »»aan aVInl mJılı„n geliyor lamanı M (Tr kal anla) — lUl-rktlrt MHIranm ¦anaıl S. lamrl l>. Ilı. mr innaraartt mmı* rakında Nlaaaaaa (id mr kur. 1 «omlr-ır. ..." IJ tikliUl payn »ıj İdaıcye : Bı.etlr laklar u;ln Avru ¦ i.-.11 puüar ı.|:" edil mı t '¦ ¦ eür.10 mr»' Müsabakamıza iştirak ediniz! | 1000 lira mükâfat veriyoruz AdllTcdr-n YiJSy-l-1 lOnılMl bir "la m al Hn< ııhrirrrnln lıûıâk aoS-n klı.r bn lâ-tHİıa »alhnmdlr. ta Ma MMthaa Tatmak mBBaaaak-u'hr m İr hu a aaalrai ba dhı. tamt ır, . -ır-.l. '.ulonQi.fiTalata Mlrınlla Itlı. —ır illim kl • ioiı-iii lıllnal (IUİI bu dn.lnr rumla-aalala rabbrrl ıı dır. Ilır llu • uld.r. «aalrrlndrn hakimil(r dr mil-lleart da .1 ...ıuiuudkI eUakk bb na> atnan h.h.h.u kakara, rltlrml* Myamaı — Aa nau.il <ak m}' Yunus Madl Mükâfatlan almak için kuponları kesip saklamak kâfidir Bu bro lirama 250 - 10O -7S-SO-23 liralık 5 mûktrah yahni vc aadecc kupon topLytmlar a tahılı r.111111, ıî ı. . DİJer 290 - 100 73 - 3o - 3U Uran ise mü -ubabada ray verenlere mahıuatıır . tılilnu ta>ermr her üd bOyOk MDbt'atı yani 500 Serayı klahıllraıaiı UOnabaktmı.,. ,lk nmahalanm re kuponlarm. bari -, ..-lUrda. karJrnam apa bir mikta r -akUrhk Ba ?uıhalar bitmeden rkatk mimara lannıu tanumhyiDiz. 0 IMTananabaaBBama tanla n a—ı ı Kıt aaMİi hayal tırrmlırı Tıcarrl Ûdnaı, Kut amali rmyaı manianın m bu mm- lotmonlarınn H Duu vatııalıu b. Hıımıır.' tkca.-Hi.ar* mt —--ita. rr» yeı^aMrlImmın- druum adt-lımkur. bakkallar kt-operatin "ıliıJıı ıurvnuiı.ı.1. I^yaasta yenıd-n laaurau ppaam «La Ihını Diuraı.at vaal .dmı^r^ır Tl-aaa bu uıurMaab kemali ebrtr-onun lr alnu| m Mı bn-anımı »- laamermlla Mıları-araı rrrahltUr. Bu tmytrn : rlutl tabdinla Ha. bUyuı ır loptan alpanml ra alla mamm (MaıyaTt aaaaa t olacak aa aaaav) ta baaaa«am aatal iti ıt amaaBTaam aat.clA-ırj «-ırr'. mi Karllsrlmlza, muhtelif mubayaallarında lonzl-lâttan IstiİBdelanni ta-mln için '3ı kupon naşrsdlyorıu. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları gUnll. llsieiarimlzda mbndaric bepandlglnlz Uç muh ls-IH mağazada ibraz «der-«enir tonzllâla maahar nlursunuz I <¦><)- ¦_ 1 Cnmb ır.frl' SON TELGRAFLAR İk Rus-Çin harbî ı taraf arasında mu -harebe devam ediyor Vat***** 19 t A. A. )— k.,ı,', .akalın bikdin.oı Harbr.ıdrki Amerika IiobioSom fia kıı. »etlen llrU Hmuvc P«>£-renrideaeeB trearvada çm ******** aaa etıarı Sa-ret kereveueri uıtrkil .auntareb-rlrr vrdra Uıauu» Saaataaaa1 haric.vr ¦«• laretmc bUîrB'fbr (.'mlder a ravvatı 3*0 kadar takarâ edJnsek-tedn,

Pekin20 (A.A.I—TUvm ajanımın muhabiri bildiriyor Pelinden varit olan haberlere djiuju lıtattln ınflara mensup olan Sovyet kuvvetleri garp hududuna leravuı etmcklo ve Daliner kSmtir havram ıılıka.ıı.l ¦ Jrı İrmek lı.-ı.I ¦. ¦ radir Moskova I» (A.A.J— Ulaga-s e tekten bildirildiğine naaaran »eb-riıı 14) kilometre »tuıalı gar de ve Amir İtlerinde seyrüsefer eden bir Sovyrt mmnilAriinr beyaı Rotlardan müteıekkll Çin kı atı atej atmışlardır. Ayni ınıntaknda Hanka gölü ve Penrra-niarnnya civarında Çın kıtaatı So alkın ûle-inc tureti caunlaraoıada atff açmışlardır Çın kıtaatının Sovyet ara* liaine girmek ulun ta.cbbuıle.r. kuıl ordu kıtaatı-mn ada mukavemetine aaaruı kalacakladır. Müiko.a 19 l A A 1 — Marbandrn bildirililer Maacari ;ır -nrrotı kuaaanduı yenrral Lıynng <,«n r»ekanat,ı-u yılını Sovyet lebaaraau levha* ve tek ıt elavekle «Vida aearaiyerek balar haktur da daha» kafi ve daha şiddet* tedaktr İmla—la»ana¦ karar vereni, olduğunu beyan etanatir. Sov et tebaaaBBi yerleştirmek ürere leses eeblea karargah IraaS gdmraaae ve yemıi aralrarj br. Lak i Harkla B»ev kar Savyrt tebaası Ibr d Jurnal ur Tevkifat eaaunaacla fena mu ameleler vc bakaretlrr yapı İnakladır Karargâhı ziyaret eden Alman konsolosu karargâhtan fen a bir intibala aynleaıs vc m-Tİrııfıra iğrenç gidilir v»rıldııjtni '.— hır MM kıdır-iır11 ha" t abandığını anlamı alır. Va.-,!!,''"'-'' «0 (A. A ı — '.m lefiri M. «va. Çin hükümetinin bir tedbir olmak inere 60,000 kiıikk bir Imvvctîn hudut boyunca »allı kırp m camı ada »vıl matını rntretmiı olduğunu bildir Yerli malları sergisini ziyaret edenler Yıl t ıcteilr atudû bin b« Ilı. Dıi /elli M "•llıın ¦:-¦!¦!'. -1. n -1 ılra-nn bir bin klıhllr. 'errmtn •l.ınbert M.SM tdnkıan «"İmi ıUr) tıp unaiıi . ¦ ıi etmi». lieriov taelılı.. m r tide •iriliri,.l ı ıpa ı . ıa lirleri - ¦« ıırd' ni- ¦ : !. ııı,.:ı.ı erlZerrinin kapananımı Ivn •.ılıı kel mit oldurundan .uadadr» l.Miyr |ila4ranı ı-ı*. v» vekil tahttır mâriM»ler.- leblır rdtlniBl.tr açıcı lıerrtl mektep «.¦¦.. lalı-lîbatı ve aalreyt kasaltea vc a.w™ı bir -ııfriiı* Uralr cals mıklep ıdan-tııe tevdi ad »erktir. Ceza usulü muhakemesi Gazeteciler hakkındaki mühim ahkâm Aakara 7m> ( Tsk'ociaj — Ba-ffta aertveH »eu* C*.« esell mubakımtlart k.'ııiM roet sanın Muddetııu.au.ilere tamburi' yet II ddciamu-Utl denilıvaklir. Bundan maJa lareıelrrln eıbaa Icrı nr cakıır. ık ve rltmr tiki.Ii Ödemişte ilk idrak edilen tütün mahsulü «mır t» i* At - Od-mlste İdrak e- | dilan ¦ ı i"- ı .¦ ı uun ¦nii|i"ia unv lanmjkıı Plyaa. rFlemenk kuinj>*n-İni i. ı di m m luruftam i-Irr..nr Ameılkan kumpanyan pıynaarı UM, hempa (dkarmanı AaluMnn aabrrdB: atan kampanyalar dai mi mnnurlmtı pfnmmaHı ıan l>Mi anu, ıee tan «Mu. faaıadj ratauı enba -akav-Ircrfı fjiıaejv ea rtmıetRCı Ok «e arneta tavan auaaakdaaeaa av ıauı:r. uruı......) ¦¦ İmi i flit unMımraartrmanıataıala-ı canlar kMa rauırer VUUni : aMmru>aur Tn-ada ar Halon İdrak e-1 atanla, amiıaa ın«uamuaır Aydının ilk ificlrt«ri lznur İt IAA I — Aydın havainin-dan t bin auvnl Uk inriı malmulU fer-I tabıdırlar jalomk. m* Y»kiır Zeplin Japonyada çok; Son heyelanlar hararetle karşılandı sürmene havalisindeki heyelanların esbabı hakkında fenni izahat Şampıılıfc Biüicbamn Iımlııl.

trmlr 19 IAA I — ibrası tc3n e* tiril en mutenaunı M Böler artrrlmire rvarrvk tatk Hm la baatanuıur. Cn n—11 - °«r plarm unoıl mahnkkaktır >ı-ıı» kaldırdılar . ı:• \.« ¦ — tııaal boaaamalıeı IJlıcı arıtKiı.ılakl ^iljI.l!..-ı katdırmn(ı kanar vermijür TPembeıl nu aenalik Torbalı navgnetndc taraik rflı-leeeklar İıaahrdı 7.:,ri.-trmlr İP (iti — Sıcaklar tahammül -ol >-.-¦. btr dereordedJr. Mısır kralı Napoli de kfıcr kralı rtepstl IS (A Al - İlmi Kıalı *uai, buraya muvasalat . ; r ı .ı lı lı" ¦.--lı'.. mm'clcıa tımara m (A. A > takocyu dafla-unda otomobil Ue bir eeveUn yapmak İçere dun Lundradau harrttııt eder. Amenka actlrl fenerttl Dıvrea elye«m laMearpenlh ı^rırinde buluıunı « Moedeaı auı. olvr İr tmlıtııua tıahrıne maa yeniden baa ıauIafc£Uar tere rsecrklır. "Baıdrr kupa.-unu kn-nüuıırkııı laındra 18 (A.A > — SnayEet tanore yarıı-ca lalUKk aoenak alan Plyaı. C ?(* U--..V-, lulya n alın ı..ı. run almalinn- -.uı ve muk&vrmrlter. dolayı .... ı. - du—f-t batmıglır. • .. ... nam tüvitte . ¦ - ı. r r. royyo-renuı rairtm iıt;ıi..«, oielıa mıbalii vok'oda riola r nraimdvn ku*ıammıaur. ¦tuıııunyadn bir millik ' Şükre;, (0 (AA) Sır IrIHM neti-eeunde Bmıreec 6 ¦ . »urc imalede kain L-ımava" kaleılaııı lınoj jlduflriva>> I edilmekledir Iferdcıiletin cUııı-Le?in ı, lalel >lmu| olmanndan lurlıılmuhlnd^r. leınnıına prlaı ı.MI- lıhın r)lpıııtklr. dır Eiaaen ı_ui:i.-r- ekacrm bu aanra vuku bolamk ınültkal. ı ar ¦ neticen haklında hayıltta kap_l-¦aM Umu seldıglnl ¦ymp elmekte-dârlrr. Donanmamız Mutla. İD (AAI - Donanmamı! hılutr nl'ıurjj ve neceyı KU-iOktc gr-". t.: m.- aonra bu raba b MrnııaKaa tıa-rrlıel rtmialır. Taklitti Mkûmel mahkûmlanmıı cezalan Aoknra 2» (Tel elen la»— Adliye Vekâletine Kelen " - . inala n*re. taklibi kokiımci maıauDİ nndun Bursa \vı-ı. i", l ı-ı. 11-. rrı ¦. - ¦, . • •nar seneye mehkıkm edilenler. Cekbeyrakfa Cemal. Sabrl, laman. Kumil. Kadem. Lax Al i. ve Evliya -ir.I.I¦ r ı. r, ı.ü.i. cıwı mahkûmlyeıl ol-dasandan 10 tene a ay, kar Ali «5 «ujıoı bhlrmlf »Dlundutııe sene 9 ay Icnıllilc » eene ' ay müddetle ac»r bapi. eceesı (ereceklerdir. hu Hım I . ¦-, ı... tasdikten sonra mahkûmlar Mara» ajuceıa ba-ıı -.ınn-1ıı ¦ ae>kedllcc:kler Yunanistanın cevabı Atie. 20 |il-...L-ı] - \ „n. . _ tanın mulahli «vabının cumartesi fttalJ-ic kadar İkmal edile ek Ira-auıi Mr knrye İle Anharaya r.Dn-dcrllecefı İnlimin cdiuneklrdlr. Atina 19 (t'06) — Saiahlycılar ıiKİıalIlde laulPOİıındaKuna £I,rc pek daaıoaa bîr İntanla )o_ an cvvabı tûrk BNaaillae bayka bir şekil vere-¦«Mr. Bn bu-naln b tkim olan kanaatin bir delin dc Vnnan hllkomc-linin Ankara 'clarrtl ni doldormok icio eo*lerdl»l isticaldir. M. Olyamıtnılnıııı: - ¦ ¦ ı ¦! .¦' -' ' ' ¦'¦ ¦ ı ¦ ¦- ¦ tekrar bejau edilmekledir. Anbaradakl Yunan maslahat-rflian IH. janea Vana a cevabının haıi'lnııdıfını btr kaı îtine kad l cdalete^ine Hariciye Vekaletine tekli*, cııuljiir. Horlclya Vekilini ıiyarat Ankara 2» (lelelnalal — Boa vr Irun mavi Bkalell'arlan, bu*;lln ayn ayn Hariciye Vek ili Tevflk ınmıı B. I ılyaret ettiler. Anknrayn gidonlar Ankara .'il . ı......ı -I — Mal.

'anlı jıemen ner ke-yr edilmesi mnı-kll vr me-aklcata yoııordan. leNil-'.l ıel ya^k arında tı ar.rjü auıetlle adno :dım rrerdik. fin araıınln Jeole'i» ¦ r ¦ - taamı ve .-ı ı ı telklk rıîi erlr.itıd k-7dettık. 1 ¦ ¦ '.; ırJı m intakalnn.il badlV?RlO 1 *olnitk mauLİo haktki : ¦ ¦ : ı ı merejlt'jr Ilı LirrrUnları ınlac - l-n *ertro ıpnlı. haaı t. H. LrvOıiKDi llrm- va uru ıcdmaı II M. f.evaı U. ler Ankaraya avdal eltiler. Ankarada ı». •¦ Ankara JU | Ivlalenla | — An. kurada havaceıı laslıalınu devam edilmek İrdir. II lı-ılneı ıclde ha-..-an iılaaaa|a ,1 y -i , ı. Ankarn a» | I.UKaıia J - Barana tadıaaaınamıvı. her tarafa la • aaaı Baabaafas Ankara - İMaaa nlalcMin Aabara 10 peVlnnla) — Kar-tal • ı.-r-.ıf araauıdaki tasncakla-neda bir lalanı paılaıaua, bu y nkara - İstanbul ıclclnnu j.i ı '¦¦ i'" "' Arıra lıale edlhnlallr. Ad. Vekili na vakit gelacab ? Ankara m ( Tetelonla I — Ad-üye Vekili Kafemuı Paal B. lamel IX. Hr. ata Aaaaraıa asdcrl erlol müteakip l.ia.am. ,.,d...-ı.f . PırerJe buruk bir ıan3ır Atkae IB | Haeaal | - nreaaa ¦aeusclr ¦ aaaa aaa. d a v—csa rafc-r erapif. m»baBaMa aaay ap eskralea merakkıp aaaaı den adamı yanmıştır, aleakaa lı kalanlar ddet ylna laeavua atmaktaaSr. Son Kiıaterde ukanar adan )j mı ular dolaııalyla İlla •ııalrlnin bllayei¦¦.h;. -ııi.-.ı.ı.|ın ı„ı vaaaitl illa-iyenin Icıyll va takvlyaal için lanın ıtri'" tedbirler çektir. |55 Mithat Paşanın Son Seneleri — 60 — Kaymakam Rııa Beyden jüphe edilemcıdi ama, Bo4nak tlaradi I <¦.'.¦(¦!...i yröıleruıdeii korku at ne ohıne olaun. bu -ı !> »eylerde kira tenin vebaline girlleiucıNihayet RTıtbat Pajan"» yatak odaaını bu İd ular. Ya lak bo~ ruloma, yoiKau bir tarafa atıl -mitti. Paganın terlikleııoin bîrî pencere benanadeydı. Öteki dc oda lıii -ıı. udi doru»ordu. takkrvi karyolanın a -yak ucuna alılmış tı. San yollu entarîai de dolap örtünde bumburuşuk du du. Haoİ ya -t ağı ¦ i r belki de ııcak bularaklardı. Hamdı Efendi: —Ab beyim, bu adamı kaçırdık bir.. Şu yatakta yatarken anttım kalktığı anlaplıynr. Terlik bir ntari, takke Ha;-ka (arafta.. iple an pencereden a eken germuş olacak.. Ücdı. Ruı Beyin yan ına sokuldu. Rııa Bey ban tere bnlmı»tı. Derin derin düşünüyordu. Hamdı Ll>: ııJı perdeyi aralıyıp IruJa l sat baykırdu — Ben demedim mi? Mutlaka buradan göımOf olacak! lale loıla .-.i", tabak gibi afiyor, Ba k beyıaa. bak.. Ase-¦}¦!'! Aı aaker bile insanın borna dibinde dnruyorauif gibi... Haindi ı fend-nin bu aazleri ¦zerine Rıaa Beyle yamndaki-ler pciKcreyc y«aastılar, ch(a-rt ya bakhlar. Çok doürnydo: Zaptiyelerden biri dedi ki: — Elendim, pa»* acele île aaklanmif nlacakl O mutlak boradadır. Bir defa da kadmlann bul unduğu katı ¦ r"... Hep birden tekrar geriye dün dflîcr. Evveke nübeleiler bırakMithat Paşa nereden savuşmuş ? Mithat -,.,„¦ a'ira.ı ır rkı sokaia açılan kapmııı dnüne gelince :" riab içtel. Oi,a haykırdı yordu... — On dakika kadar var a • lendım. — ,.i eo dakaka ? Dernek bl» kapı; i geldağımır unuıı L Bu seter baaka bir hanım tire kanıtı : — Bu ne bikrlim efeadim I Paı» oasıınfia aatıyordu. Belki dr kavkıdaki tadarlarda yatan} eyum slaudjr. Bir. keauklerrni geeavedik, deoV tUvkadı çadartar Lfte keaaı ne Rıza Bey, ne de Boanak Hımdi ' —."iı bilmiyorlardı.

— Aman, baberye bakalım, çadırları anyahre) Diyerekten alt keta ir.rf.i-. Az evvel Mt-hal Paşanın «Atağı (koman ka-i.,-n(h,vm,a çıknU. Ha.-at. la-aM.V-a bar kat rant» uyarıyordu Çadır > ı*n-dlâlrr. Yank ki, bu sadırlarda kimseler yokla. Yalaıa (adarlardan bârmde yaayaaa Sc yatak aerllîydi. Fakat İm yatak -aarll Mithat Pataya areyeaaar • kadar »aprmrşlar. o kadar ıa-aarvanıUrekki. bari de kaanağa ...-.1 .- ..- -aman keadlkkriae İBSprjrı açao taaerya »avue-nun (çadırlarda yattığım) eftyWdığeai ı! ı Araatara taraftım arka sokağa afdan kapı ..nıırır l arabjdimi —Hak >yte~ Urve kaykanatatar. kapıya uftartaler. Kap. arakta, kapak değild.; Boanak Ha mdt Elendi kasaya atak* baMBBI naili) araklan veı» rcâade amrakaaadk — Buradan ıavu)mu| olacakl Rıu Bey : — öyle anlaaıkyor Kolagaııi". e «-vahanı veren. ZabiÜrrla ı-.ı 'ijr.ı : — Kaeaua. nhlmaa. ber tarafa <av.lt-.. anaalak uıakUra ri-d-mem-i clacaktar. Eenriei «eril Ir- Zabitler, çevuaker anfa sola koyuıtnlar. Artık nr harem dairesinde, ne dc çadırla rın bulunduğu havluda yapdacak İşleri kalraaauyU. İtin . da nta ilân! Asrapıda t"k r.»l. -b»......I »ars-Imı re aaarvtaa aa a.Us • .-ıl ¦>.«¦»-dan ıl-ı«ı» bal ¦ ı bakss - *rl . — «.Ud. aVılrr m*mr* kaı ma !"¦¦« kar vrerVDaV aa lı»lı papam ı aaltr • - ler aertt anan*, kası aaaaafaB anne ve İBarataaar »ınM aaVr. haaaaupMaaı — ¦ aeralm aaan raaıaanvaaraa bbUb • - adıaameal kain • • Masat —a-a- — nu «'»anman HihmI ad-rast. umw •t nevmlanaa »a ı ¦ • ¦ -ı-ı ıaaaxklik. liIji Laiıv ıı-HB ve an bet (.¦>¦-.----~Uı aearalabll cı kıllar bu manada yatıp Kalkıyorlardı. Urri banjtaki od» kapan aralığında'! siyah siyah par kaaka fork-rtom k meale-riae b aklar m. gardaJtr. Harada Elendi: — Hey kemtireler Balları-una (tâıı alın. Odaya gireee -giz. Paaa>ı anyacağır. Diye itilendi tekr.vr bîr k>r -o-oldu kadın (ığbklan duyuloı»a ka|taanrn»b Ru» Bey ne kadar ela» mektep naedretr gömü) kaymakam rûtpcıuıdc bu- ala danı idi Kadınlar oıra'eleıuu Itamdl Efendiye bırakmak neıakctaiılık olaca-ğn:ı anlamratı K — Hrrojıre hanmrfrrrdnVr. merak L.ı,-nıı,uı ;'. Lütfen baaJarıoırı örtuaaVı. ŞBylC bir bakıp Rica ederim telâ» buyurmayın. Diye; teminat verdi Rıra Beyin müdahaleci ir, tarafta aydıp ba yılan çolnk tocngn teskin etmiştir — Baryvnrvm elaarhm. hıkın,:»-r. .Rıu Beyle Haundi Efend kadınların bir arada bulunda lan odayı da arayıp taradılar. Ne ezer? Gene Mithat Paladan ı. ı.ı yoklu. Rııa Bey kendilerine arkaları dSnDk kadınlara sordur - Efeactie». nca adı yorum Me rai eâaaeyiaia, betb lfte yan -ir)iık vardır . Paea ne zaman erittiler ? Dedi.. Cariyelerden biri , ı.. -., ı rrvsrp vrrefi : Y ¦ ¦ ı. ..m oeKuyuııaısaı. jıınuı Hilmi I'ataya ne yuıiv gidecekler, ıı l Efradını Papayı katırdık! Ayeeeklevdi? Asıl ten alaca ta tta zaten bu arara rttr. Kota ll'.ı. Pasa. Kthal Paşanın y akalaoacağıatlaa akaçlar emind i ki ki|lada aakere cephane dağıtılırken arka ta -rallaki nda bardan birin hile Mithat Pı Dereri ."ı ¦ nlm.-.lı . en paça lan «ı-. kumandan, ¦ uttuğunu du-p kadar kızarı kahma sığaya dolanriılar . Mılnıı racanın vanınn yalnn Rıre Bey girdi, Hamdı Efendi ile İMcIri rabrHer rhunda kalmıalarrk. Hilmi Paaa Mit bal Payaaın ma-kamın, kuvvılarak kalpağma nsa-ea .n -.alaass. gv)ğ«t,g bay-rmı açarytı Yare* HHvn.ı Bey Patanın karaıaında ortıruyordu. Rıra Bey içeriye girip temenna etti. a neviaç ¦cinde yerinden -ı. udi I Mabadi var I a kadar ¦sakata. ıa kasUrİlnıı-rrvlUr. MeseU auın Mııaiı. Itlardr. Uaaar

ı........ı. aaa ılın- lab(i Batak ılm ¦ ıı" ııırir ıaaı».liBi j- * - | -1 aat-lodaı rtlr» -Iıı »r sun raimi nl hak. ¦anda Me Mr arj m ula—as. aj hmM araunaa aıı.ila. Ihap n.ı.. a».m. .ı.ı ı.ınılın karar aaaaa ¦*M t—rl H lı ıldr. Banpala a. naaa-*>n *H'< bar h < .1 aaa var. Ba f.-tpat.rl» ispiti a Blalaım .ıı uı «n İd lı ıNnalamaannln ImkSal rokler »akak, atı daka, .....ı-.-ı ttı*r*ll» ılaaın aBrmnılrallal —''"• t " kavrama ı ¦ ( " Onan M S.praaSa aarktıak salaalaıaaaaH Baa Hırtalaraaaı raVaPe dıaaısı I ¦a>-)am ¦e dala alınları a Pamtpaa Sandığının iblakırtda. ban. ..... busaa e ı- . .h ¦¦lfırl ¦rrrr.r.1., ıartık Mr Hım va lan aafe-Unl abmuj ulan iiiacılıtı H I llaaana Hlcılır kl V—li M ı¦»! t*r-dai-ıaı.ı man — — at maanaal ¦arya mda. aapaafa: — Ak aaaaa ba da raadrrar aaı m |> — ıı.... ı asemleketkalıdı mm fare* fesler r.pdnarana* la bak-raada ıakt lllbl - ..ı-.ir bıvrvtanaM IMn adap durdak' ı . '. Hata. bana aaaaa— aart trkua* Daaanafe İl ıkıMt .atlı Pa. Blarıl<«ı ¦aaaaaajvt erraam' a Kedî sfl I Hlr varana eark aa hll, tiradı da kedi eti reı-ak aan'elaai. faaan dadamda ar™ «aa. Mm d adSkadanaaı kaara-aaaaı maMaraa. barlar lanaar Baıdar, Badi rai raadr. » ııa ı aait PM kafa Ilı'M a aanra, kam Ml Crr*. kı dBııaıı aarddatı tar. aa aaB renlr Saaıar Brr. lıaaBarrln bu leVfca plı bef*ak|sndan kabardar audtl fUd lîrdııaı »K'di m Sıhhi™ Maamra aak. dakbar Na*al lir man B»ylu. Unu paami aldatana ta derrtM. rı,, .ı - id • inaaalann yadUnevl maddi ve manevi halılar orana ta tavana da, kedi dr rennel lıamı ttaa kalır. İş bankası U. Mü. I| bankası U. M. Cekal Ber in A nkaradan şehname gelir*'' ^ BeaH MajVtkalrM '»-K U (AA) - eaao de Parti r cıı >aınor M Ir.ıad. <l .ar ¦uca Saire mri'klııl Kailin da mil' «ata t if-ır-T amaaV eadııaana ba-eaaaatır M Hnaat, Baaa MOBaka-Uakrra bammana banan • ıa. la sim ..«ut rmaf ta lalel ıınana Mr mıUı'nI "lâul..-3 mstı li f Bugünkü hava ana raaaaeauuaaa veıliae mal'l-tore w<u. dUn mal " da ISI ve ;ra derece *a ._.a rinası pmrjn^n eanJ|. mr akla mrrere "dtı tıUraıtır. Haru.1 Ur Bacın Ü, . l.i.. 31 d»r—a Mk Baron • -nir ek^-rır.iaı poyraıdan r•ıd ır Bo.va_«ıı* oascaklu: 29 ıksamı tlnte ve-terti aea tertip sık nk toplan -ilanım pek keramet H-na-.ni temin İçin aıamt gayr el sarfrylemrkte-dar. Aldığımu eaahİmata ğön biri kailin, diğeri erkek »imak ûıere iki kişilik bilet Miraya, yalnıı ahsır kadın bilrli ? liraya katılacaklar. Biletler arkrm nrub'rbl aeart-

ı -rinde ban mağaid ve eBİ esseaaHa ealtırdacagı »ıhı tedarik edemıyenlcr balo şamıjıaptdan alabileteklerd' »c mu a ıgibite- \ •alo ak - | eklerdir. 1 usaal HİKAYELER Fedakâr bir koca., Bora cerC-û vak'aları] Volda bir taarı ¦Ma* Bnıkrr ucıinrû defa olarak mnddrt t bandanım «ıkanlı t" İçindeki dolarları Aian-.il" ¦*] («Un ditd ı *-* ı -1 ¦¦ ı ir..-, h ¦ ¦ ¦ da Mr İh- rardı. .¦Kat alrtetlıUn muharebe kaleenınd' •tbaırordu. DUjlerlnl »karık: [( — Ka» Ulırseytan hay, dedi. «u ha- Mi'ie.'I ¦¦iıı.-ı ¦eJDdtn nasıl sıtmalı!- la telam ! Bu ı»! daha evvel du«Uııınedl«ı ııuı uKmlr-ır ¦andı kandln- lant adiyoıdu. — 8o a | Kanana alacağı badireyi rakttyla oollı dtgiı fca'.ıriı.nı.. ufuk ırtak nıaara- bepatm c* Budan kasar bej on peıu biriktirirdi —Nam | Oamalulnda eOıduatı o unu korkunu — Camı •unattak aıaraa. «mili kanuna: kın diyoru ( — Udkkjlm. diyecekti. w nin Mr ar- Bir ırl.ı ŞU fOnermrı:" MM meydnn buaknın- dana Mit ¦an. bak aana ne nl Mr hediye eldim . karı ınk-ı ı<»lı.ple-İQ.!».nda ıılıir.malın yatları 'la mıklepleri ı roılerl tel» 11 ... ki. .ı-ı kûıeruı Cl d aı ¦<-.-.ı • Ulı 1 mukavvadaki Kadar lalemi,!! Tam Halbuki u .¦¦ ı ı ¦> vardı DoıUncı Uı *¦!..; budMi Itnellet yapın aı. •Haı btrden leııfliet y Cı dayadı. dakikalarca o»> du:<l' d. SUdan e**l*ıl ta dipteki evm «an akandan hayaline l liytı Vuru hı r" intan Um Mini keanıg tur adam k> meyeat" I Batını hiddetle camıknndan erk ı - ;'»•» I" bvrıldl Ona bu İlhamı M yaya tefrikti! «ırr Dbl JHıılı tnıiı rıromeje tn ¦Mim yulan kaldırıp sol leMutlarn o»> ¦ ¦¦¦¦¦ f Arman o.:-....... ı- ¦ ianen btr — :-¦ as,ı. -. ruiennl d pabp musıl'ift* koçtu Bu kadaı (adaktın? uka baleye badı öU#lı rvıku Ad>• k*ı* Saray kazası Belediyesinden: Tıakjeda S..ıay ka, ¦ emrlal lUccaıiyr >r Hayva rapıünalı lürre her sene ipıaoiim 31ıncl gutt uu Balçık Panayırı at olan nıcahur Maarif Vekâletinen: )ıta ve rmı.iki muallim mektepleri ihtiyacı İçin kapalı sari u'uliyle nııkmaya konularak be n otuz mene pııi'ka multaıa edilmesi rdlfj İçin • ı nOUı.dr ı yani kılıklına Rdetrrmek h . Anara — Ah. bir miaatir $ı aaahmu) Gecyu kauonam da »ukaf

lı Diye hayaller kuruyordu. rdu! BU Ahm* Güzellik müsa- Yeni Musaba-bakamız kamız Bulurunda ccr*)nıı edecek nlan »on kNBulliMJa „.ı,ı ,ı | aaıl...,a. Itllrab edip lOBjytCU. ,,„„(1 ts„nirkın Itrini blıe cumanın rDntlne ka- llo «a* fetaaee raea lahnrca ana». 1 ¦dirini riea ıderU. Cevap «eren- . ~ »—«¦ yenlerin >er!oe dafea aı rey alan- .¦•arka» t. ..»».»4a fc.r lardea dttar Kili tileri davet ede- p""" elen Cdfll. tok Binil I. ı|r m,1EU a Atnatot paryaınbc rBalı bıı- İmi kiı.kı >mmmı rız^r. erts'« ^ s* Bayka Gaıl «nın|iaia nlm aı ¦ " " yapman Uıare Adkaraya fjtaıııl '¦'¦'" iki... Dıtııaa akualo> paıarteM gllnn. [•¦ete«n CarKalanlm SATILIK KÖŞK ı.mi, Vanıkdyllnde çek ,'., ,ı. tı denunt maaMı araıi nhlllndr AvrupakBıl bina talimi» odu, 2 k lalon. I muibah a tntonrıjjk ıtran c«ulla-ı teıeKıulne HUr. MeıtOr ekUtt waiaa-tarthlne inala pr;ir. um 'ıııjcafiır.daa Bit» bllmuCdza muhakemeleri usulü kanununun VöSffG IRa^lt Taralından yaptlmı» sak numunelerini muhtevi mulaual bir terbinin birinci cildi halla ipode çıkacaktır; «atı 250 K. Müsabakamıza mutlaka iştirak ediniz looo liralık mükâfat verecegir rff*~"— 19291 I 'imnur ,.| HAVA GAZI DAHA FAZLA RAHAT —DAHA AZ MASRAF Kftmtjr ı»ıfı.«ı-««ıı tenUn cmarrdcfl e* «el ci|*a hıı t*ku£ian ıal»mcn«rı hatırlatma re TESİSATI İÇİN AN6AK 10-20 LİRALIK CÜZÎ BİR MASRAF icap eden kava ıııı ialimalindc katiyen Umlıiül etmeyini» . Sıhluılİniz için evini/de hava «"azı tesisatım yapınız. Emlâk ve Evtam Bankası İstanbul %f şubesinden: Taksitle satılık Kın lâk ¦ kU uıgaJüda Cinbazlyc Mahallinde yedi Sİtdc Izju;;j;j ,ı tiıgı araaaâ cadâîioöc ;,.ı..ıı -ycJıid ¦ LUnhamamrada Takul.lc Cıddca i.tal^JI'Jf.tia Sıhhiye MuûuUycU llUtaJiude "l'lîiy lî; ranMii naDaUcei Sûîutlj çe>nn iyiiker Vali m üten . ..'ı.-. «jkıÇı eybelUda Rubbtn Mekltlnoe pöen ycJcs \o:u Nır-1 Temini: Un I HtM 50 7 iı?. J-ır.m: 910 23 20 kııtv jlıır alabalık I» Ba hale ¦ ıyt !:ıdj Ham ¦ iMAttIi » Ebe mcrfcn , ım Ccddal S .muharrer emîak bedeli ;ckİ2 ukstae htila edilmek illine 24 ngoHOS 929 e-jauricıi ma t unalhda ¦i M aW«eW 3 6 mtkcırer 3 5 45 44-( II Iııüı Arsa Ihikkln İJBI

Haae Kaface Aısn 3SU 100 İM irs 30J M* SO .MJ 30 50 Seyrisefain Merkez accrıint l>jlıtı Kuprii ¦ ''-i'i'.lj 'tynÇ^ı i>3t>°. Şube «cnEast Mı.rmuJlr; nıını ataadn luobul S?iD. İZMİR STJKAT POSTAS ı<CULCEAIU.)rııp«rı; üjagjrto sıma 14JO da (İjLıu nhlımatdıı :.ıvarile .u zmırı jidevek vv paıac . Uıl d.ı l/mirdeı mcktlle pa/ıntB -ıbahı gcleuaU ''. ıı ı Tijk-mıci bil nrirl ıa ve »ı/lnım rnı.vcuKuı. ^naucıcMrcif yivli evsaı ırjubİEtOC ( "O ) (ON ' rıırnicri Kok ; ... ı r r ı . : rr .- ı '90) landa cı.ıj. uhdesindedir. Ttr>>ü iki vermepe -a'lp üUiKi.ıın 24 JJuSIûı 929 cumaııeû <nat 16 d* I.cvatfim nı;ü ringime •ıcl muM İKİNCİ POSTİŞİ (ANKARA) • epacı » ¦(¦> .ıı -üerjrm.'n- ık' nal C4Ü-I ıl.ILcm.ı.ı ur»» ile /JH1*Bİ • rkmfc harbota, Saranae, L'nyr. 1'eiM. 0**n, <.âreaai, Trvnoek Kltc. M pemj pele-bm vr doamfL Paaai releİrtertyfcı Hıc <H. M.ıııcei, Trab-lOa, Pulimnnr. 1 rıaJıı, Qrc-non. Orda, Putu. Seaaaıın, Si ¦ no 1 iHjııyarth cele-CCkör. ¦¦¦¦¦ PEHLİVAN GÜREŞLERİ ¦ *>*>4>4> a>Çjınükkale Türkncagı menfaatine 13 eylül 929 *> ^ cuma günü pehlivan görenleri yapılacaktır A, !¦ ¦ ..... 150 Ura t B-yâk ıırU.....30 lira ÎBa.allı..... 60 . S KOçük «ırlr.....20 . ve lair VramiırJrr vrrılccaaUâr t Berabere kalacak p^heıvemar¦ da ıkıaaaB)a -m.1 ¦ ¦¦«¦¦¦¦4>4>4>«*>*>4> 4> 4>*> Nazarı dikkate 1 k ıreıkaacrmade nlefalıdeaı laea «ıkareMCa |al4aC>ımaı VaJat (acAHATİKA SIAVK AHASUr«A Mıadl-larte mataural 1ataıi OAt>tXvm2t a>aren> ıııarlı aarryea ada kav akUalan cAaıa *•*«• llııaı atakat aaaMercal aaâaiııkııiaı 1 1 r-aiom- ataaak tıerr »an r>le*n cleadlm ^Haamaan** Storn^ıbı biraderler IHaatJu va CarrabpaM Imlııılııi Sinir haftalıkları caulrhaaau SIMH HEKiMi ŞCKRÜ HAZIM Ulaahu lan Mahmut Turbrr- Telefon 2622 kilo ekmek münakaşası •Mekt-1 . .. r Mnyıe 1930 ¦: kodar IDtlyaa olan mıkun yakarda yuulı ekmek yirmi e*n müddetle ve kapalı rorl umıHyle artkma-ka^aya ¦ . r, ¦. ,.- MOfl aknurya Ijılrak edecek talipler ¦ eylül IBM parar ctlıılt saat on allıda leklll tartları ve » di bucuk trminat nkcaien>lc birlikle hukomctıe lUieackUl mubayaa ve mDeakaıa lo-miay onnuda hazır bulunmnlan »e aarloaBeJerl ;ûrrtırk Uere de eyyamı taiiti) tlto maada her ffl tı mekıcp İdaresine müracaatları İdama ı'-r -ini.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦O 4>«e»d>«4>a>«>4>«>4>4>«>d> 30-J4 Bahc: i DtfcMı 310 ;iti'' ini'ı ;;ı>.....¦ ij::lı. ıtırdın j.j;r: "i ivlk'ûvf rnurar.t r.lları. Hakikî RADÎÜM •mm TIRAŞ (ımm BIÇAKLARI Ûf^M W Guyıı ıııejru rakibunu taruiındaa ti jjfuMir. 1929 rarihU " V.ıkıc „ .^ı/tiı mv verilen llâar iycric ilk tlti,ı olarak ıe»» ctmıs olduüııoHiz labhkaaja. imal edik-n raiueccad HAKİKİ RADİt KI.VRIMÎZT* güra sahıc oldu-{TjnJan baht«4İerck kendi mentaaıı «mhıiToı mpo bir Alman Ubrrkas pcrpaırıındasını ilen *ûrmek istiyor. Kcndifinin bir müHdcncnbcri aleylıimİMni'etelerle ya/.m tahkimne ve taavüzJtaıaııi' ncşrıŞ-an için esasen maka:nı ıınlinc mıi-Eracnat oluamusuır. Ca bei o İnak izci t- verdimi ılinlarm İra; imla İngı-I İt ADİL M lll->T SAKETYRAS ıK RI \TiV. . ./,iı bilseler buluau\or

k de Alaunvadao RoT RI rJJ>ER firkcıi tarafından kendiline çıtluc sniıkrıUfi Ibıdıkların irterinde biznn nııiseecd ıınvamını/. t*l:ır İSTA.MJl IJ)A ti MAPADA RAOIUM L.\MI NB. yazılıdır Maksadı bîrim unvanıtnı?ıı ¦ m .1 takUt Radium bıçaklan sümektir. Cayn bm mer keti atan bakam vcn»,r. M^r-njm ve u-ulıi n.areie kullun atuçayıı ı»lan ijbu jrayn meşru ilan arethaneaıizi tanıyan ve mü>tcrllerimize hiç Wr tesiri olrmyaeajn bedİhidir. Memlekcihnizec ilk defa «Urak retb eniğimi/, fabrikada imal edilen Kadnı |mw bı^akla nnın uzermdekî t _-\_\ -Vtîımıleh kaldırarnk >.ıl -j. Tıirk^c v.m harilcı.. -lUMkJ lt\Dli:M T aSl. -HALİS İSVEÇCEUfit "KADII M |TICARK'LUA.NE.SI ISTANBIL-CALaTa, ibarelerini yazdırdık. Mm hakiki r.-. bıcaklanmızm refatet ve metaneti difi'er hıcaklardan çok ûatû'n olmakla be raber ¦fUtı daha ehven oldopradaıı mutnccrı muhterilerimizin kendi menfaıderi noktai B^aza nfkfan yalnız ifbu hakiki tıraş UıAVınmızı kıiılanmalanm tavsiye ederiz. fUdlıım TlearetlıancRi ı İstanbul Galam Pı^ta kuuıt.11 su < ralatt. Tel. D. Ü. 2878. Kelell zade Hamdi .jpurlan Kara deniz !' ¦ 11 1 Hilâl rTSU Çarşanıha I fjjntı •kıonıı -ir.,ti antJMİfJ kire* kelle ( ZreırnlıMl. linklin, Uıiıe, SırnvdB. Oıatun. k . Vikf.il.>. Trab-tccL ııkrlnnte* utlmeı re irkektler ile Tcıa ıe Cnyeee •4>rrı-« rrdrı (Au Jİ ve ıiern K> ımıak .<«H»nea I -a«am<ı aananama mur^mr. Iriekna İ'RADiUM,, «Tıraş bıçaklarına | dikkat! £ " Hakiki Kadium H namı altında son ta mantarın piyasaya 4^ d> Çıkarılan tiraj bifnklan sahtedir. Şu halde gckll balidald djt 4^ mevzu klî,eye " Radîom _ bıçaklarını munırane iıtemenlı Üt £ meofaminiz icabındandır. Yalnız Atmaoyanm cuefhuru Ueen J • ROT - BUHNER fabrikaaı İsrafından İmal edilen mezkûr Z ¦o tın1 FIR ibaresi ide piyasaya I ardan biıi II kaıdisiıı Ksa&cn işbu 1 muhtereı VAPURL' TUTLZADKMCSTAKA vs biraderleri vapurları Muntazam lî.ımn ekspre Klav il /adı kna rrhnnwıı>uı tııiKkellı atuuı lı anVInnaa uhiadakna •anrt lkr~m •t Odcya mlın'I vb ndn cMc vhıntazam A\valık ekspresi \ aplki; Her -Kkabe aiaijn -mu.t < btam *m Kırdan» ananı «art.- me <* iKfakDB ıcc--» tema oktk t^rcast N A'vılıtı »jvııneî ve parar eânD AyvOıltın hıırkıdc pı'ttıı lr Muin li ¦ hm.: Vcıtıii 1 ¦¦ . ı«> biniler;» l«hla*ı Nt aM S m " Radium „ tıraf hıcaklaruu Ketenciler, MarpuçcuUr va Tahta ^ dh> !>.¦!. -ı.ı muhterem löc *e dükkâncılardan arayımı. 4> Fiatı: 10 adedi 70 kürtaj, adedi VI, kunıatur. 4> Berii Tc lubelbofU ROT - BUHNER sirkelinin Turkjy* O ^ umumi vekili Galatada. Kkrkçflba sı Hanında, 4 ıramamda j 4>4>->4>4>4>PİYER PİRİM Y AN 4>4>4>4>4>î cöoocoûco MOO oo eti 30 OOOO § Yelkenci Vapurlan | | KAKA \ff.wf. I ck< ve 9 SÜR'AT PÜSTASI S i SAMSUN 1 K ;ınû 4İ,j:i.i Sike11 nhıımırır-'Ji §1 İ lıarcki-lk u-iru ( ^nnnılddk. SI l-e aımn-ean maaraa nıı.— m, -i— ——— —• »¦ u u —¦—— en me-ar. mm* «mt > • FOSFATİN F ALİ ER ¦¦r>aarvoe ta«l-ı mm**tf naai«ı>» fener yavı.ıır.r- (Orunne tatana m»M' ¦

aıl.ıaın kuvval .erir. .e an'a» .JıbÛ» X' -v.ı-ı. m- ••anın m.— , oda FOSFATtN EALİER dır. ı A*Hnnmaâa\ »* —• «anJaa^am- rc'i—' •*•*• — '••mt e-mıa ESBABI MÜCBİRE lîîn Mrkcjı ¦.İı1. an ılı -i mm\mLm%\*mtam Afyon Nafıa baş mühendisliğinden: I-6-İS» '.nrlblnen İhale tdiluegl emke ilaç e-k^ra Alycoda ICS I no3 .JametruMiıiflı japdnea k İmalaU «nalye mÛjır.l-.-,-,ır . ii ¦«-«;:> pcıarmbe (Iır.jre kedır lemdıl edeldia-, Uan dIu Doktor A. kutiei Fleknrlk lakktMterMe belmaukuje. Idnr danajk prenuı. «drmi.nri.Mr, bel aevKk-110 Cll l *t Ikrenılyı ıdyiM tedavi «Ur. KaıUuirde Btıuiri Innı tırarntt »t. ı H. .1.11 uı.. 1.11.1 o (caoa oooc oooo caıju ıx>ooxı xı oo do Doktor Operatör Cafer Tayyar Heyetin (ıBİataıaray eerviyaa .ıpıir.....m: t I t aamarada egleye ¦ana»* ajaaaaJanaaa hatmi edeaj. Ibtnnbul kız muallim mektebi müdürlüğünden ! Metrrtem Me «4 acuaiar 9V9 dan Mbaaaaı r.amret ¦ ¦ t* kıydım l>t|l>ea>ıLcr. Hırltcl imla tlml avharL kÇdBCİ, ıkın-ı.ı ve heıınci «rırara l'T I »e rul.ni' ¦elebc alınatak'.Ti Ikhci -ılu!a caıar Mlho-luka 7 eylol '»»o n nmıtı.'el ;m!l yepılectikrır. Şvraiıl i^rvnmel. la- . tlrrrk»! rnii-«iMi'nn. I CclmeUa bukuıan kırlık mallara yer açmak um *atl AvuırrDlya yûıtiinıKıı mamnl. erkek v« kadın koınimnk maaiohık ve pardaalllllk IntrlOl kumu>!.nnı rekabel kabal ermea bir Ma *.alm a£a mecbur olayoruf, Ulok bilmeden evvel Kara-Uyde in-.. ¦ ¦ Mikabında SS aamarada Kcbek trnmvay dorapn-da lAYimAN llcareltun'lec acele mBracant edinil. Ödemiş Belediyesinden: 1—'"ıı ı- sene müddetle trhîr re eır.ırt itin m celp •» teni ve Inırrd leklîrikiyye temalı ım ek Uatİyuım Keie Odute rJı-.li..Kİ (3IÎ00P) Ov yo» on iki bin lira bedeli ketti ol*n CıûmlO ı hre no rıale re nlekllrtk ûlılvıet -e leniat lacnel >-e intutıaı -8-929 Urihindea iriuercn ıl (*" mûıHalI* İhıle kanununa tevfikan, apeli tul ı^ndlu DıoakkliajU v., \ 2 M.; ı ı . -. . ı ı-ı >.ı i. -.Iııı.-L. ..I., -iriı-ı rtıü (etkin ıl of erbah .i ı lı ı. 9İJu(-jnı <e , ..h.ıt bu gdn ir--- -1 un alınıp bulandikguoa dair ıpoııı olJjthı m re aanr>ırı*neıi vey* rufie heyeli lonnijıe-imlen mn'rher *nhj<letname re yıbuı Mı-ıiknem* i tine tnccbardnr. ı II MOkı^ıhil Mhihi laıınıyndeıı ohi|ıU m >e aleklirîk' Inteetme amaa I " 1 I ¦ ı ¦ 1 1 ¦ ..........l-ııı- ' ı ır'İTt kidir nfnlı'nıiı .1 in,ıınlıl,' de ııkrılı.ıı.l.^ıı rncbile Mna-lalrın ml i bit veya iki eu ve -l-kunk ıukrı.Jui ııı lıi •lüliâleo ı.....aıldek bir iııhhU'ubnne . -ır i. keralal İr rehrııllın İv 21 Alu.Iot 1921 Altı silindirli bir SITROEN sevk ve İdare elmek en büyük bir zevktir, zira direksiyonu sağlam, tatlı ve hafif olduğu gib i sevk ve idare edenin esbabi istirahat! de her suretle lemfn edil -mlştır. Ön kolluklar, ayarlı — vitea ve tren kolları IS mars otamatik gayel kolay kullanabilecek surette en müsait mahallere mcvrudur. — Kılaluon ve tenvirat düğmeleri direksiyon üntOnde-dir. — Siper tahtaaı ûıtiindc aaat kontör a etr ve yağ müşiri mevcuttur. — Otamatik tam sileceği vardır Son model altı silindirli Sitrucn otomobilleri gayet lüks olmakla beraber ftat itibarlle rekabet kabul etme* dercecd a ehvendir. — Trdiyattc aıami tethîlat gösterilir. — Türkiye Sitroen umum acentası: SARICA ZADE ŞAKiR

BEYOCLU İSTikLÂL CADDESİ ANADOLU HAN 199= TEL BEYOĞLU 1194 o&zelstsr İçin aszzz? ParU gaz.uk.i tiklinde 4 i» ı IA lahlk bun lotatîf makınalarıg Topun veya peıslodc ohnk Jj Mofate 2lnlctl ndrrc raara.uc :Ui'J IMMl yprtatrâı m EK f »A Ruü Poııau I'AİİH (Francc) & —— ¦;» m MümecMİ iiıımıyor Lı un aanelrrdcnbcri Tllrklye De ıj gören cok mühim bir lira I saloackr fabrikası balon TÜiy eÜerde harman *e Orak anakinelerinıu Sılıa* tein aerma-ye sahibi bir mumr.ısil arayor. Tch lifatın (Jslatada VM posta kutusuna *7lraat. rıınıuıu tahtında J . ZAYİ PANTATİF Bulana ıi.ı .. var VOrtb »eklinde ve IHI II od* (Faı-¦a Stunn) yatılı alım ı. ber bir pamaıit gecen pa-gUou llabııkoyk Gö.tepc akâı raf» hm ılar bl tarafmdajı sc*lo miUIüUu. IBItjı nü BetiKK.u ŞrüLfcdede rnabctir. de Aılriye eaddeaındr Mİ jj dükkanda tuttmrtl «sim ztendiy ıı ı ııflan Pırıl İYETi b^te^a^Ma;WpRp-F_ORTIN _, HAZIHSIaUtKUUtJ J ,'1lS'li)0-'mVTRİhl . ,„ .lı.'l-n;* . /¦¦ . ¦ TtalftıOll* MİLLE H Ayni ftaünki lâstiklerin hepsinden fazla dayanacağını fabrikası ihln çimekledir. İplikçilikte yeni bir PRENSİP Yeııi'bir ÇlClK ¦IİLLER tabrlhau h:• •tardcabcrl ;.eal bir l-ı-k tâcade [etlrtneje İdi vc «avanak olda. YENİ MİLLER btububl otomobiller üjerinde ceman l,*O0,000 bilerse ir o (ccıanedcn ••ara ba ia*ıi£lı) nasıl r harika nldafn u il »j ılır. Rakiplere Müsabaka İl mı bir tecrübe, ayni tipten lî otomobile bastır yoku konuldu. Birine YENİ ' ¦' l ' 1 i¦' l de diınyıiııııı en tsnınmı? 13 nıulı'.clıf marVa l.ı.U;(i takıldı . Çıtın »e urun bir mü s etice elrfe edildi : YENİ MİLLER Büyük rakiplerine cok daha farla dayaoarak kat'i bir nafcr karandı. Yeni miller lâstikleri gelmiştir Türkiye «mum OTOMOBİLTiCARETi T.A.S. Satış mahalli: Beynğluuda TokatIiy.ui karsı* nda No 21% Telefoo B. O. 2866 aaaaa* UAKTERVOUL'l «aall Dr. İHSAN SAMİ j Baklcriyolojl lAboraiuvan : Pek dablh laa lahlıian ( ViMraua Martla ) kaaryav i urlark. t!; ra aaı hımhlhm I rıablık ahar. rdgn\ errabıı aaV I hana. CWı anamakaaı aa baag ¦ ^T>^—"^aâdaT Sabâa Maka— ; Seyahatten avdet Habcekapıaında ıramı ay cad* dcslndc V> numarada dit laMM Mulruıı Kaıapyan l.lıadl A.mpa, scy llndea avdı! ctmlıMr. MU., lerllerınl aıblal gibi eaaı MI US 11-19 da kabul alıaaktıdlr. ¦¦¦ ¦¦"Doktor ¦¦¦¦¦ t CELÂL KASİM J ¦ I. . lyt hsyuNjnc.1 cildiye ve ¦ ¦ £ KADIN ERKİ K ¦ ¦ Cali. Frtagl. llrk.ajraUugıı *a ¦ ¦ idrar yana btıiabau ¦ caMlyrıiı »allar v< «l>«¦ nıiı yarılarla ladaıl adar. t> Adres : in nfba, Mh ¦ No 11 . Icl B O. T30.

¦ ¦¦ ZATİ — Sa.rrrr»anrrc sabam saba* •İnden nldıfun utnoı ı«akarrau aart elllrr V. •. 1...1..1. .>.» ünr. uyun hQkmb jı.lnı Çaıyıkaıı Yol aaoan ban t>ılAnu> maralı Odada III le<rllQi:n O-maa Ollu Ali Davrlı 1 Doktor Tascıvan Devlet matbaası IOOO Kilo MJu-'iı luıka 1CUU Kıla ka.Ta palıel ıpl lOGM Vard» kananca ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı İstanbul Ba? müdinıetinden : Talibi tarafından derunona yozdt izafe edilmek iartiyle ackir fıçı sı hacimde slfc re binl ik ha&ırlı dan: teatisi kuru Ütura ;arap sirkesi. Bı rat idarci inhisariyesiocc bilmürayrt rm ağustosun 25 ve 27 inci Paıar İkiye kadar Oalatada M.. ' .. ¦ ¦, blıl btaı müdürivrlinr rr.il.»,,1 lispctiudc halis sirke tenekesi muhtelif :ahta hp çuval Ingiliı «ı ve emtea muskitlelsoğuklu^u, frengi oUınlnnn naran dikkatine Dr. Horhoronl ALİ(NCI SENE — N 1809 PERŞEMBE 22 Ağustos 1920 YUNUS N ADİ ıdarchjnonl : Uuyıınuıımunıiyr hsrfiımddjlajrol mahsusa Talgraî; İstanbul Cumhurlyel-HoMa kutulu ı N* 24» Telefon: BBrHffi» 5 Cumhuriyet HER f.t'N S A B A HL -VKt ÇIKAK. SI VASİ TCRK GAZR1 fî^T AU O N R ŞERAİTİ nVPOfr. mirkic lçln| ncllei 1400 K'rV ylığı 750 Kr aylığı 400 Kr. 1450 Kr. 800 Kr. Nüshası her yârde ur ye 5 KURUŞTUK Gazi Hz. Dün Yaloyadan Bursaya Azimet Buyurdular Küçük tasarruflar | Umumî saatler ne halde? Saatlerdeki keşmekeş işlerimizi bozmaktadır Başka memleketlerin en küçük şehirlerinde bile umumî saatler aynî ayardadır Saat lam (9) da umumi a m u:.jullerinden al-. * ı.ı. im) akı ı -pv\ n- .. l'f >»k . İstanbul (iti nB- Uın larfınd» kranc.r«tre ue ma Mükâfat yeriyoruz! Kuponları kesip saklamak kâfidir Bu bin liranın 260 - 100 75-50 -25 liralık 5 mükafatı yaluu ve iadece ku -poı lopkyanlara Ubsu edil-IDİB.Ü-. Diğer 250 • 100 - 75 -5o - 25 lirası İsa mlluaba-kii d a rey . ITalilnir yavene her İki huy uk Mükafatı, yani 500 lirayı alabilirsiniz. MUaabakr tHarını va kuponlarını hani Jaimlar-c'an karliarlmlı hlr mlklar aakladık EnnklıyoruT. Matbaamı-müracaatla «halk nu -ıralarıaını lamamlayınır İsmet Pş. Hz Bursa sevinç içinde Gazi Hz. dün Bııısayı teşrif buyurdular Reisicumhurumuzun irşatl arı üzerine Yalova kaplıcaları ihya olunacaktır Başvekilimiz, dün gene yerli mallar sergi sini ziyaret ettiler BiTrcktl I Jrjl.allad, kOjUeıUıd Ferit B. fürk-lngilîz siyasetinin dostane olduğunu sÖyliyor atdereb bl» d er t eı [eceyi (eetrmiıt—,LMedenîyet ve insaniyete hizmet edenler: 8 Telgrafın kâşifi Wheatstone ' Cıımhu'it

..Abıhayat" ın sonu 6ece yarısı tür gemiye binip denize açıldılar. Bu geminin hiç bir tarafında ışık görünmıyordu de Yelken, ne de güvertesinde insana benzer bir mahlûk vardı Şehir ve Memleket haberleri — 29 — PjrVxf rılm "İlin r»Oımu.a» ounjv.ııı uranımı* |nı»lıu»ı>ıı»ı blıi-ı. bn lanl ..¦ . .t.i .... ,ı larklı İBrd.ıı lnı.lııııııiil B»"»" aldmroi" rtndrı.......... dr lıubLumtiu .yım.um — Onun hlr . ı-.... .m .. ¦. »ak,, ıı-.... k l.lrr (İM riuiUU.il.! btıklu tu» ('•• «i — mın* Hür *¦** »*»• ptrnTıM». amama, -..m-, ak*..¦< mı- t""> ¦ -»nm tıimın«innunVıı hnuaıan hnakn Mr «9 daha Ew» A lif ılt> ¦mim tkn UnlkhnB». <umx laka! bırtu. MI .Cenıt tamam* ra*— mama. mm ak . Ol,, fm*»—»- ..uı trrtmm ı**— —«¦ MT Diarftrlnfln reM Mr»a* kil kır.Hm•<l.n .Orunu. Uiimu İm kofamdan ka.hi.lnu. a." bu au — »la.—>anmnB . rt» rardırhanay. Htmrnn (pdiİIm» aam mm uaı-U altroan™»»-¦U ı>- ı>ı(ı>m kam anahtar dakraaMdoU.ııaı» l.ılnıaki. lata ku imanı aıaunda. •U.aıı HiJIjhu.Ii. alfa aut» ulanma-.-. Ba* naklaraun 1 ka mm nm rUalBiaaUn. «ini. k.Mluına da •lıı.uııuı ı...lua.nı •t., dnuunp ciıi-1. »a lac.k Mm ka anımııı luıuan 1 m lıı" Manamı anar manana] Mr nıkaik anda lara. kn duanU kaaımaı akanla baran nrml DtmlMrnfln k—ı-im 1 ....... ınUron bmnul, .ı-ı - " imli .daaııUn daim roma» yla yakınma uıc kuma Udantamaadı.Jfcaat kn af-T*- an ananı •••¦aal. ¦aka. .İnaan ıHamana» karar aaanak alalalnHU ktr narl* ım-ıı.ı.Hi. akkan -. 1......¦ 1 an Oı İr ..!¦,.» .nm DnnMnn n OıPn.al IraUa Mr katal ılaMlııı banm ıaı» almı'arafchn. — Ba BtaMıka. biati. • lıuııl nV —aa— 1—lıı—1 tnknıua intanlarnna kan m-, .1 niır w Irnkrktn. bar ı-ııa.m dn n rdmni'i- Inuııaırmak unu ,.ı.ı ıı.. Hr »m —.-.m n-rla* karna mn lı -ıl.ı.J.II. lu. .1 11 .1 olu'aıdu aftanl ,..'<m ma* mı M«, Batnar • ı-ı- artml ulbılrı.'l hıııılannııı 01111 1.1 UI l«a« Hail udu lı — taata >>m almamı» İmana yak... Baaa. nr m m—av. I ıaal kanan asam na. mama da m*»'l>aaı .na» bmlaM ¦1 nm. Hirttku. karna bu mam» t.ınaıu, -l-k.ıu Dabhlr v. kullu¦•¦•ardu. ¦kanam acıldıkı... Mr bucuk aaal m*a. .anı»a au tamim. <umiaiı mm amma. lln »...İi. üş ııı-.ı. Mı «a b.laM> jmaU rmı ladı.ırnrdn. Sm adıartaUn d. 1 ....,ı.iı. aı, na Mr klaıntndı unk mada. a«a Mm -rak Uımn a* aı 11 inaan »au kkr kanan*! n—M ıııı.ıaırm

— Ifbr, ««laik.. Ha,*l Gtiksu Köprüsü Yeni inşa edilecek köprünün vaz'ıesas DBn Ogkm ıını-.ılul: yapılarak ulan bUymH br.cv. foaruaam trnri cana. reemı ja— aıaa Vık vakan ır >«i"nı j Ua hltOn Bey* Crmlyrll ümumıyn mH-rtij» r* Vı.-ı .1 ı .m,. 1 vuiyr*. ua» Brhıeaukrll 1 ınaaı m 111 ılın ıa btr a> uı.ı bu: mm .1— IMrr~mr- Baanankn rnmcda luırauı rmla lapa» »ar f" um rr mmrntt u». I-—* ka—ak atla rıanrluahatH. Ba IIIhm lı n Batta yıpı.lıti Uııht. P.ulııımn ju lı BiavMıliı, lamrl Pg H» rr Dılılllır V.lclluln Or «>>¦<• Kaya B. olDJu .tilnnHır MuK'itlMn r»ı;.¦uaı ISMlİafl . At eti yiyoruz, haberimiz yokt ¦mrlıaaH . kâlknuıinaı km mt tar*"" rrmdrn ¦nal «Uaaaka onaian aı ıll kaSanmalarıaa rıgm.m - Kottaki nm il al ttan-dandir- dh/a y anma mm kindar lar. Emantı hr* kOfltcllcrla. hım de lıamr > .¦ .-=-., aaıan-Iknıt, :ı 1..1.-11. ınrvlnl mrtrıııri.. ııımr ,.IHıı.ı Fındıklarımız Ağaçlardaki hastalığı bu seneki şiddetli kış tevlit etmiştir TW.ırl .„.-.,ı. mrat Odiı 11 mı e ¦ 1 i»i Ovmn Tl mam malmaaudnıi ra ttııı^TTrgrl arına M „ t,.m ta r ıaı dar. dlmitrl.rl imde. Vcan (amtel arkana ıamM»™trrdmı . utan. 1 lırranndılır. 1 .u.'-ı- m ıra» oamr 1 1 Mr Mr dntmef* ılnUnndui k«mlll«ım i....... kadar trlö.a ktH*k matn> jtıt <|ar Himtnln bnrdaMnn «lamın. uumı..... (-..>!.' cnkt <ıtr ..tUnliar i«lltaMlan malalar lı.-l. I ı'ı.....¦ M IidUiii al.mmU. Fnkal kn nı.maOs taumknmjakıı llılılaaanrtmak tm> Unakam, »mn Uaam an-ndr daıdm aana kir dactnet* imli Kam ıcılın... IH.ı.iLrlKK — 1.11 i.. ¦ Btra ym rrtdt trarkra (kaanden ırrrl kar uaUıı kadar dnmin. - MrJm b*Jund( StndikiNi (*ml kalkma i. dalaak.ru anıafiılaaı Matadl :tkr=; m«m>-ını Uy. Un uiktlc '-"i pncorcı vr ui» UIBMataatrn ¦ı-"' m..ı?:l 1 İr - . -f ¦ ı.ı.MnıılıbiiıiM davEnaiaıe d ram rdıîm İttir. Bu aentuna* lant İT. anı b ramım nttCBkUr Z-nı.n p-i yııınumk jllutmaın 13 mctm —"I"" M kuın akk. («Kin K^ppî17bCn llravaDalecdflnvıı Ur. Paaaı talisi mtıantı l? \» >ıı>>iMakİj. Van etaa nıcraaaUjıden meri. Muhillin M tın-'" .. 1 '¦ - ¦ . ..i i. ¦ mek ln> ICM ır-iır ı.ıp amnutva ynnl acılan luUaıı iniu» aUnbjUi. Bn maca Ipıaaatme ııaret •nOto etr v.»ı.... r n Ilaluıı İmi. -mı-lıa vt labldkat yanUn-ol hatadlu gnıeıelerdn ukur DınUımaz Karnatn^ ıner.nnkaıı

İdare nitel i t İnin tetkik cııîk. hııiı.ıl. ülr lek bile nı I ne dair knyda ıcandol [demdik, j Enanet andemki ımı kotte-îlltele katurmutılunn al cıl kullandığını ve ka.aplarda bayii r dini -r d-|;ını Milyar. ( kcMIdlCIni de mım.-.iak.lı -u'ı Mi'ıır : nımk olduğun» gnrc Du bıyprler nerede kcMlıynr ve bunIBnn inimi. k«MlınctİIKi nnml mUaaade ve mliaaunuha Bu suala cevap mmmaıak aan.il ımKada lı 11 lı> aala-Otn rm Ianala aam nataBanafca k-ı nkkntn mıaaumuaır Hu mamn kanmada ıfcl nmanHI n.1 UduufcHt —nuffj mn nm. rınarlr 1 .iM-.tinuna.il ıt ncıyon An Kik nnııl pm>aa a>»»a»man. dan-a_«» aayı mt— V i nul/an um —w—au Ba moıaia burtlaı va Uııaıai t mi ma Ur OaL-.iıl-:mtl« aa mm.ı aiau m aam m Ikuui nat mua ¦> ıııaaa tatkntm rtana anan Ul•aaıiLıı lumı-». ¦ adatmıi " Urıtırrunı iarnnmaito knl—ima m naannııahk vurandan Mr »ıııun ba Siyasî icmal ***** n IMfa La Bn kmlanaam ktr Imarmn maa ktaaaj m -mrr ıntnJana tmmt m\\\\\ ntaaa»m ».tu* mm\m, maıl> tlaunna m •-."da > i——» an ınmıun tu tranıa uındı aankfaai d*ram etmm Ki «aw»a a..kak* vl.j arı. ı.ıaıı ı. vj bvt u^mmaknıkankma aat aı. ı.ı aaantıiı kanda — tı.. katar '.i .r ¦¦—»al naat ra aıaLUlU. ır1 mm .1j.1l.1111 nwtıa.aaaa aıaudıuulırlni ılall>an t» aıaaaı lyler Mı-kalaıun İm. bir .....1. .1.1. kanka bar Kl rii-.il.ll. La Bar knnla'u.1 InatlUranUı ika» udıa knt'ı mrata» uııllıa-nı ana— ••" amaanadnld — »a»— ıhUUU 11I1M mn. —mm** ¦..ı.ııı- mnrtlMl nam MlaaM-rkt ki a» 1....... . natal ««İki aaat ..:1.1lı. j rrmmn, 1...11 — kananakıl ¦ -> dıklan mn kaaka ab «antta mm.mttUr Inatm arttk laaflumm I — «ama tıaua.luu bal ta İlanı rr ar l..""l atamada »anmnıa bırıttr1 < • - i ¦ -......d-.. ... .a. an—aB taaMn "mu ..lı,,.-, - 1-,-. ,iı(uriıı M. Zaiur Bayramı ramını tesbit etti 6azi Hl dün Bursayi teşrif buyurdular an.nl -tİMttıt ıı«n 1 HUyük HU not Yarnll Da kkama II lana. Havi namnUcn naat M la «Ilı »ılı ¦ bankanla onanamanm taam atmım-r U dıktk. »..nkalUn -nn ¦••¦miB, mmanılıL ka T aıamakaıaı Gaal Ha Omllbtr naat mm. na Banana» daara anmam ıdtı.b aan» la da Bat an k-nrıııllııını' ıT I takar kabka İnanımdan. aabnrabaH kur mmr Iaı yatanı ı.ın.l. IMaunal cdttmt-iı. (.mi "i- kaplar abamak WUı. luaıll.ı H.-U.1 nıııUu. BB- h.ll. ııı İ.ıu I ıltıan " kataada aaaanra*v

aakr" İtam laarbratm udim ıbmlalı'*» Ban ak katı narı» Handanı ma aakrr -l*-~r-T*ı laamtn betan nıradtk.ı k....uı.,mı mnaııaıa lrmhur.Ua kır? d.uıaaU 1 du. Bum. amh'aaun Bcdnk, ffanann. Ot-tm. Manar ffkntm lınaaırkaı Takar»anın. mta aanuaferki ı.ı». .uu Maİn 11, ı.ı, ıııııtiiir Ih. ı.ı <aMns talanı E UUktul Tlaulrı.ıMrn ıa»|ara»t-B» aaııUaH •Imılııdıı. (mmı mama-ıMBı ıt llaal Hı. m V<I .1 - —ıııı: İla nrn»ll"tl '*'»--aVtra. narla Mr ıılıf.ıl. eeatrda. fid..b a...m a>tniarl— ••tali» tataranat BarruaHVta" <kr. Gmd Ha. nin HıaraatBa bir kanj g(ln knlrnnları mu Iıl nm al Krlrlcntnlnır Hr. »İn .Flırlıaiıdı- btr > • (On kalmaları <nfc ... ..-.ı ... .1 1 t.--,ivi yalı Madama baVaMaM >-¦u-anqaa- RK.ulırummı. ılıauıltBı I Vıaratlut. Kaka; •» <*aUnu sarın Bt-trr Caai Ma. Ur keranar Mnatr. baaah. lakJBmt l.*ır. Kın* tu. HaBin fena* H.-T.-' . ...ıır VeU M 1. . !.... Ilr.lr, I üg.guni'1 kOtkllnde, fı'k» l'ıınıaal Katibi ııılıı I'.. ¦ ıılııı.-l l.-l.t 1 ¦ ¦ - 1 ¦ .i ıl - - .ı ;,.-.ı.... .1 , 1. i. Or numaraları \-........ .- aakak 1,..1..L.11 lihy 7.1ı . .i 1. ,!i ıı... badat ¦i'itaaee ırndn^ııı 'mjn.1 1-.un Telkik 'i.... biruJ uruk oaaeaıtlr. Kîlyos yola .-j.Ir-T. ¦¦ ı:. .... «ıdii ytımaıak 1 metre i -oa Ut D( -ılıım. i i"U .. .-i .-•ı»*ıl.lu. lu alladın : i;.. .. ¦¦. - Bun lirdin itll» mctrrrt vıııtn ınâlnalıHdüı /alı daim ¦"¦¦i"- 1 ¦ -. -..iı;- re myaıa Kuıar oluı Umun Mı nıulrfe ,apJmuı klıarlatniDOa r öı I fUn u ut uf & Rum.ııi'. .ty,ı gjdtn OatüHı'iDim-I ular mır avdet «ttıler Bandan un mnddat nml fhuıaıı lakth«ııin eı.riı nmıcf Raounmp» etlen Otltt >¦ i' ,. -.1 labrnnun -rnat «1BnaVaan n DBtdlfhııun ı*ia- ^iMlan İM semt attr boınid 1 . Iİ.Mİ.T,^. 111.nl ra mrklaH dnmaltıı ctMmBndaİBE mekteplerde Sflzel saa attır akaenit.nde mat İnama Bar. ana naat tada» »mrınun. anlaMalk Manuk lamau Bar. aanoiai n. mrnan' bu .. .namımı!»» kramtıutetl bnkkuıdn |u Uanan ıarmi»uı r— Ankarifa aannUalt» aH b.nl cır-tmllu bnlll bntbıpU vuıll Tllkl-ll r-a-uo: Haıah 1 mt» am n mı» aııı tHaaaaa—Hn nakamal ankmt adn maa " aaanmmmm Mr lanuminvnr .«tnat» aattmetk tt bu Uburalnrarm ındıMmı nR llllTelı nur nıUıı ını-.ıy 1.1 laimeol. iMm-nl.

RUbOHt ¦bBbBBB Leıi.,li;.l.n unu Ilt.l.Jul ¦ 1 ''¦ Irrın *rıl Hmuı kuxadur> 4 — bb «e tıioa'.; nr burana İni latUak Uı» M'aUım luyen »e Battı aaı »mr ve ¦Ur m 1-511 .latmın Idn«1. - -i «maluı a» m kndar btkllrtlicakur. aaunc laurak ederek maUepMr İM İt ııt-ıa mr,lanındı [-.%• Ubumluvaran laammun in'bual «örmm Ifio mininin. ıll nltı'ümla vtatll lancıU İmlim »aktır Ruı.rinu uıUda aaamui rM AVtunt nıya ftjor-t-,^, : l, .L**uı : .1 ır.Ul.lı ı=a :elH-dbnraear apnra aaadaaanato a—anl 11JB"' at»—m inama .sn Cc tanın tart- ¦ mtateaırnr HBaaaaıa ..ILtannda Mı lı — -r-:.-' .,1lı. .v\ at -al- ... ¦- .11 1....... ...i.u.: a* irrollifandrn ıriı-ık Omr Ot "astta ı-l'rU cdllrırl IVaı.*l» [Oim-rflı-aktir İ5îîl3a«IT molriaflidcı|ı Rıuvata dert uaiacatı —..ıl.ı. lacm nmalınıMn uı-1 ..i. 1 ..1,1.... ..»1 U4m.>M Maaaafbtrdkt. >mm* ba ...»tı llalrın bulanı kn.-iı.> nUanm m »ımlal.. aa>r>k ı--^. ~— ---."•> inrıı...... Kara. — at^kb..» ta,t,*. a«ıu .metrmı FUaı nara ¦ alı.l knnkaanmnakrna »U V-T -ı-cıual.-ıı hal. m. ,,.t mIi ıa—d< Edime ve kırklardı _ aânkıltaı lalıııfra: BdJcn*. ynun Ur mamda ymU olırak yunbm. yabaorı ve naMer g»nı la illi |Mn İd, camin ı«! yilt n n-ıf-.tı «r.t-mKıyao bu. 'anlıl jeitı ietne gı¦ ı:ll .;,-,[.ı:ı ..iı:ı:.-.yetim mıaralı nin *.antlm rttlaıı ı"ild-t3i. urtmıyaceaı Tlenret Odaat idam .. .-.ı-ı-.¦ vn 1.-. -ı lındıu yamluı tnaeoUUMil uın> j milddelın a(uato» aayeauıe ka¦711 «ai nr Huşların mııvalaknU J -11 ¦' ı«i! 4 -..ı.ıi1.1: Tifrrf 1 11... .. deılle. 1 ....-> ur amaı ı-nklıl^n mnranr Kaimi narana yun lak-maata ulan rauaanam arBıuı ana nak> kında nııUiı umiUar ama laamurn-tt u :mM atu Ci.r-.-J- ¦ i» .1 i-1 ibtmtıır .ı-oııa TT'-dj»rmm Batf-dB BmMBr- bah¦ laliat tkarnana. '»1 «-katra Bar mı ın-nnar numruaada mrnak»kaa»ı j,.....-.nBbm trhno um . aH^BdBMMtn £T ...1 .1,1.1.1. 1.I1..I ataktnıaMI lul hOra brr.lMu ıl aatln. Bn larfbu a IH har» MİM tını» t rm lalfml. M ı.laraam nıMHı... Mm. BnBBam bıaırtlı BtaMrUl m.ir Vın-.ı.ıı kdartan a*ad.n n l .1.1.... m lıarrıdlırm ann nanik. bilin. -i,. .ır.ı-l.rlD baafcnaı bamluıd.H lı-llıdllıutntraim laaıku adan H.ıp. I..|. .1 l'lî - .i. ı. .al».! krnfMat Dkâar maral Ihllr». Ur 1 ar.»da mi nkmde abama».»!! nala alarak Miat atw*> mam lataamt. ¦' aiMlı mtn-amaam ı . • 11 Haııam raararam Baanma. aa bu nm »IraMHna M.a IHHdi| bBBaBal M. «ıl-* dniı »¦ ıııı Hır aurı UHul. mml abanmmdır Vltnıma nakaı

.im milada tatil atı ınlah rd.ıMı 1b01 >ıl ¦ !>>ık bîr ma baban ,.>.!.,1 Da. Ilnı (illrnıll( munMak ı.ldıı lııl.l MaBB bu,«b ıhli a (liri h.lk 1-itr.f. Oa aUfca iBMar—r*rd» ürm t..u— da-aiıraan mmuu m aıkmn.ı..ınt M* ukcU teaa.Uni.Mma, D Bn bal bn- latam r-'-ı-ıuımı w"u"™t tatoala. d. «mtaart re rtuaaau.rlı .1.I..1İB... ı.Ma. •lu-taoan baralı bllılBıilk İlkinim dnâılıp ¦ 1. ı..uı. )». ml ı-l. tın in m j t bil cKllrrtnl bnlap •rnarajr "."ntııt !•*•"•> M damlUMllr kluıaıanuıı lwr ımml »rnt IMir.lanı., I.İMmınul vı ı. acaMallı vırauba. m.4.™..l» urdırru atan ı.ı.... Mr batak aaa ->.M .-. .-.ıa, aralan nllır ...İl TIMHaamı l'i'ii ..¦¦alamrrt aalna» ırtar.l. ..ı.h ••Irrlr <ak aultrkımıl Mr Mİ nala. TeBI ular*' I.UI— IrlnU lUrı.I MM - auaı "ut.....1. .-. MaaaU •Trtcm— la. b—u»..ı.rt m 11 İM I anam .akan b—u.,.. ıı.tuana. raimi kad.il nm but ukeralm inm "«'.• ba-m.t..in. an-mlrtaadm. mmam«B bubam». W»- trfcrmt —»»»«tka, ikama ımun. • ¦¦aaııa, •ıd' UM bıı «ılı l.l-da lanaaajM» nfkam.naa .at au ¦—la—J atknm ma^aamtmınM. mam da. .kt....ı . ... .1----nar anamı letcıalm anranaar «kam. ..11..I. OnlUMU ı-ı;. ,1 . ,,,1 kılını U.<'.ı.ı .duu. l.tiraiKrııı l.aduıdan rml luu. luıa .1 ıi.-.ı. 1. ı«m atim vr naltn ırarlrr ıcıimlkltıl itaat anın mil uııktaUn»! I.Ural İm* an ıl.bH. (IM kim bu , .1» , ... ......... adıla .anı.11 ,. ınnılr mı ı-ı.„« lu.. m1 ludn. Pıul ılfOEiıCın bCnü* M ü% ©fer irdik Defterdarlıkla daveti ı- v— lı ıt...:mdOe -tkari mâlt-t NaaJı vij- N.lık ımıurK mek. :vellıât m !atıcaa/aı ıe" '< » kiua.ii.inla tnm*n ."ılı bey 'r¥^mıruiyı lu ¦ -¦ - cebal] TC 1 ımmly* Bdllnutuı IınMrr UOfr re dliylık 1 Bryir tearrı ve düs (orpıi Kul» <Cu namr- -•¦ «mr*— oa*> tf-4. **~""~ tabuıa. oHvr ı.btrt lanh-kiıa maurC. »mham baBaB. 1» u)*m%. Tnu«u •lavı. jandarma. 1: lalı ıll |r :f. rnuı Tımm I Etııal eemt»vllen .1:1.11 Tilmyan -™Bu lıuauatn aavrrari eden ¦»/»lu" ™. Ou mtmmf revekor TU. lnlUmr;ı«Wi> naanft mub-yaal ırelmU T^öon On du alla rintten 3 milyon *jjwqc> tndtr FanAnlrt tn Fır da n-.,1111ı ıauhlmw. vnmi paıamn tummrtıyie tb lıır aalıale roktan var rrtllıuıa o hm

ınaniel baitcminı rlantnvıalao aacem.yeıreım, tabvcnln iki yerımbr uıflutı.,» munutmm dam mabaııı ycpıınua ııaı on adOBlro Hlje kadar nakml cnıkoııl lallı. nn'alı bir Baya ir. Diyrsuimn U. KsbM Trakynda jr%m-ne. rnııntnanm narı Mr m* Uıdut otmaaına raâmm ranBbMİ r Trljial moblrlif ırk v. nrllliı-tlr ia-ıan"ı -1 iırrılk tı II İle ııın 'ıkı bimtnne İni liran <oa İm drr IH bir mrdrniyi '..ı-.'i '¦¦ .ıl'i'i.luı Bn IbBralırra pakavn ı- . b.lm.ıi. Vlllılnmın 111 mmı tı şanını I ar Uıc bile Kırpnlalmaıla», rhrdi.ala dmr Iralat il. k-ı anmttn rn— tnaninı bnknaaa »ajan. n at *---' 1 im »lı an mm..... J. Bacı Cmn ı—mm anal M» «naln vuKiırian .-ıdaramu» a— namın., K.mkaa Hmnyiıuıı ria.vua Omaneall nuliı İt-,«~ MMmr Sile» rUMn rrra-¦annel ma Kaaaeiıeaanm aBaMİIIIaB»>n-amaM^la>»Bt<4ıbı.ı: Harı rmmrm „rmt dam ama-Iramerr Mr UUOa Turrrtc -na Mn IIm «m, -..i Uatanan laLkıaal kuarı lutam Ham rai kn'Ü Ua kam amut anma batnmr-a«l lanrmB nunmtm kn: .- ^-.ılraar 0^ kB Hr ekM kaaBt akv. . Buttur. BikrU düellom V Kaacu! dünkü vyunada anlrai» batuınaı utll' (eden aoulianîcn l..-..-.-..... BımaUat maı'CH olduSunu ılırl atumnglur. Komitan. mOteaiap ittıraalarmda. Damallar mnValnılnl dt letkar ed-rm bu uu. Ular m ıtrUtftlrlImaM kin —-r 1 • taenkttT ¦vvn iBHhna rlluü UrUnn.r «.ra-ınım 'İU tıııa|il adi rukual Dala lıaOU ulamaaıadır Karllarlmiza. aaabBBBBaT mubayaaUarında ten/, laftan iBtıfadelerlnı tm • mln ıgırt .3» kupon en-rediyoruz. Bu kupDtılart ayrı ayrı kesip. InHaarlan gUnU. lİBfalanmUda mundarlg baflandldlniz üç nıuMle H magaaada İbraz adarsanız tenzilâta mazhar olursunuz. Cumhur1 yet1 SON TELGRAFI AR Rusya ile Çin arasında Çinliler 30 kadar tel afat verililer fafcat bir çok lop iğftnam ettiler MuMoHI komisyonda 13 takdiri kıymet komisyonu lağvedildi >lal l Bl M.a.Ar ar Harlı) laka İjryrtl •ımuml »a-» - 1....... miubub Un .n .....«Onun unrr. dan -. .. I dr M II »Uta dm 11 ¦--> ttndr İtlimi ı İm* Ilı MBıubrral »iı :iı( Katlar dava n kıjnalına mıhına -t »I Tokyo. 31 | H m mn den Çın m>ı uı Prjndc Çallına ile* vuı ¦tınlar IU nal nı H> İr l> Undldl IrtUndr-okunm» ve (alıra (ar*, 'luıkivr irat I) lak.'.ıi ......... ı >. («dalla t tak diri kırana** dr .. . 1.1 ¦ .»•¦İra 1 rain jı kırp mûlılmınalı fdadtıdijıaı jiımatıadıı. çia eılaUı traıt ı.- --< .-ı: Dil £rm M ı': ı:. (¦ ¦ :. ı vlrul : n ".-1 f* r.ı :. ıı i-ı:iıii;:n kılanı lııi. :b,i'ı...' Motkove. 2B ,."..<' ı - -l ¦. j: Mil cctMrrHMt Mknrrar ¦ luij. :¦¦ ı ..ıı > el .¦lir: Ilın ıa nanmamak Hr - -i. i-- ı-. Jı ae Ba »ryaananade »aevet batı Maadan karar leoavflelanv ı......."n u.ııı Jı ¦ babrrlcrl 1-1.1,. :„ „; Jl )¦¦ ¦ ¦ DsvrAHsr kowf*ra«BuvıJa itibaren Reni tahliye etmeğe başüyacak

yeni türk alfabe»! Rusyadaki Türkler ve Tatarlar yeni alfabeyi kullanacaklar :i ın-r ı» rr.-*; «Bm t: amil kal t ¦Mac- Itıij» Mıalıfj: U I ..i. f. -......¦ II I Fmno». « Aln H-]iti ı ¦ laestr'aa arlan ıh'i iner ıdr-ilP-.rtrJ buut. konu; Bokla! nemrl ı -'i.'t. B) ia a ı • Bd h-w> OrlJjn.a.!,.!' v,L r„l (m» mtnian anı falılar n Har. c<MvMr» hamanır —aırı nâr*, la Han*** »nm aaaaaaoaı m akayı a am Ibl larıaır. aa aıumaıia atacaktır âttan vyaltonin anirravtc klt m»r.»»>ııa caa • kakm da Harun eat*rm.Bu av li'.aru raaı anajalU BiuaanUııı r /<*• tutu» laıotr f —ji İneulı lapu »«"»-<• I—i.... a ı uma* aarBu»- .rai-inan lııedBa •OflSI -a»l-« ^ni^ramr kaurı teVanaka» tirar -aıaVaa* tna#ır rriıvıianr Falâkatıatfalera yardım Kolonyana* TBrkUlahrl boam -ı- ¦ Har Sarınan, «art*pim O «a sınmamı fcülkr. Undan ...» '..im.. ı ' • .t ¦nafedllmek IKcrr .-.arciemiE vanıaarlt Killi ak met r lon Ura IcBcrra ermıt'.r Her Rahmanı e m kı tetnrııJ-M takdir*. Laratlar M kcntfl»<mt rcnenaV raVtir. Bir mbblrama l dtpotanda ham* Bokrtf Jt> (A. A.l — Bmnnreniı kaJe-Banlı vukua ıclra inmikıa kaf kanraa ıcld abaimidiır. 7 v zon karat an MMİ mum, kkb*>n edan fk*r ınka» narına:ar ma aaanaı-tnr. Kaanraa «ulaman*. maTm aan amtafa-, -mvı„.j. Bir , ı---. IaM an d arl» a On lanandaHy* il 1 > 1 ' — Fraa-mı kndaa layyarvel llvrnaran. I«tr*.(ın nuıa.a .¦¦¦-» j lamı >* Hakli myyar(İkan mrıalc a«Bnraan kumrauı sankot tifşatn Kirc?te Bikre» ıı ( A» A. » — Sanan* lavyarnal aıran»matan naraya enaaif >a aaal ımji W karaya lomlîln*. tranaatlantıttahı yaıgın Par*» mi | AV aa.) — Par*» rranıaO antı (indi vukma sr'na yanpa .anımda,» Mrr d of m ymidrn k bamı.m Saal v da her ianBk Hlam.ata «ata« K(cjB> mı..' ı.. ¦¦ Wr hac ay .¦' . yet et Ur. bata mı uiı ıl yolunda.. Nevyork 20 I A. A.) - Am» «ayanmanna fi amwg? te|ebbtn ıımtf eana '••Hre* ntyyarccl latMr Crm>K «anı - de Irrcrar. |CMy«. Hamam. •immm nar. n.n.ıam . jji < A-a, > — nnrterel) Kacmrden k>v Bir iıaber yokrar. -.tu fahdaımme ile taltie idare fncfiu^an Aakara 21 [T«Meala] — .Aiyoa IkaoRancUm' hj l*i'ı .ı . iıiı.ıir:. mankomlara «an . -kcri.-ı:, muMarar aratanları yaptırarak ka{nırana ¦¦¦men ka -nir- eden Atyon Vallal ralmrttid, kHi«i.ji-v..ı ıe y; ¦<-<;>.un*un-.k> niaaıcıı Urla '¦..<-1 iv- iı ıı ı. - iHi^nak İktvuı .iiiiitii ılcr-Clkt'n k olan Kcmat Prrjır Karası lay-makamı Halûk Nikaı, «aamBi Uart vcıeîlıe Inüıam ve cidtlîtcii iı kaymakamı M Rua. yala omardaa . ¦ "u :'-<¦¦ palanları kaAm ZmV* kaytoakUB Avım Beyler Dahi e Vekaletince «i...' tlt ı û. .

M.ırırı.o.ıın talimatı ıı.. ... ..¦ ¦¦. ' .ı lurk lanın mumkınMnuu iukılıı .nı»n mrr'ı »Imanı İr* reVn anki naıhıvrakl (e muarmanı . ..~ .ı..(.-...a. ....... .ı nevaıee» ..iM«ıl»n.aıı I Hkkauna mndnraraaı l-U lia.kn.Ji-İU h --i.- - lıa.a.1 ~nl-wi.> Ca knmıtatl lıırlllm —l »aad Drlıedm btfjaa'an Utklkal İktisat meclisi azaları memleketin ihtiyaçlarını tesbit ediyorlar İdimi - i'1 i'. ıı. . . bM km* "»Mı ¦temîrkrTetılr dnHUınde elim. ana im anjjaejL kal Kus: haanl vekili rahalsn Ankaea 31 |Ieleionla( — .*aa-rll VekiU Camal ıl.ı.- ı. 8e> tılraı rabatuı balunduSunıIaa 'rV? mlBr .¦ kır .ır ¦ I. ,ı !İtalya ila liısrei mniflni Ankara 27 flelclnalal — Oım-ı maldaki Balla kalya ile Ticaret - mnakeaeai mazak mama Mala. < nacakılır. İn B.nkannın yıl dbrvjrnrb Ankara « < Telefonlu ) — f> I atamamı «mn M afnaCıutayıI dama-l mil ntıınaı ..pı'j.... .i. . ¦ . r ı -i. ¦ .... );<ıı nıne^a nakil »ıa hmıırlanıl maktadır. ¦nmaurnemhanctar mUfanUnlIcd Anicarn 21 (TelcJoaia| — | 30İaaaaocler mlUcııUlİGİec Aılııa. Pİre 11 .ı - k -. ----- -1 m j ıı İr Bey ray in edmanaar. CBnoarede mnrbırat turnom»! AakaraZt ( iri-ı.n.j ¦— Son kakarda Ccncvrede Cenlyerr Akvam -n ..,mi ,n rjnıme ve nalti jai ve mvriMı BnkkMidn bâr knaleranı nrrn> edlbnla vc .ı TOrk. narJMmı Caatyoik-ıe ErCvhmanl Ekrem S. Aakara 21 (lelclanfa )— ' j -aut: Cm um .*llldDru f.rcürBem ¦ .-.-n Bey ı-ı ı-ı irat» iare ke . Atman lab-aaamın - n. . . i Ankara 21 [TelrKmiai — Alman kon aaanaj arının ki ndi lenııiarı ¦rı- nda evlenme Dfc»mfll vj meranmâm yiipmalnrı ' - ..ı..ı-¦yet — in ..-ur. IHyeli Vckllcce kılıııl :.ı I nı-ı ır Anhaırm Tıp koeuaraol Aukara 21 1 Tılelnnla 1 — Ey tut drt^hb 1 . L .~j 0*1 uıv lı*r***' *r htı 3M*t?trhıt&lıılı; kata-^..Ii....Ja n'|T\ -V VV 4llMl<* • 1 *e*/ee«m J tı\ıi Ba an». KnrılmlE 1 «ı— .¦.kıl n-.ıi--.-1-,m:<a .'-1 'i. ... t .. ¦ katı ıiyr m. - .1* ¦ •nl ImMI etmljlereer. ¦*> t'/ınm ırrklk.iıı lira ta:ıırık » n>n> bıı kaim («jatlftııun imi ¦ IH ..' 1..1; nen ukdfl mri kjJinlin uı» ı> ürtfi »ı/ırtl mtır rr iraHıvta t un: s nmıtr-'K-rjrJE Un ... .ı çrrt ela 6n r- naarciınr) >»nura rrcnyu->n krr e-m lam olun un mrelaketln 1^mutlak. r**r>kk nlthm-iaı«yn freanMe * lıaaı-lı aaafeameB-trdke Tnaama m nae.lmam aaa pek kmd-11. KBemrtrr anamı aa İla. Ut. Beı r-mekvdu Itrjetiıı naauı dlrâelaı: rnlhndm oıl-tim emakkrfc-ajrn Bari di- 111 t_a.mii ¦-.en nam Mh-- t>a UB.-.da knmmmmm Ondalı *ı«ı Cenk . iiljj r«ml aaMan aamaroeı O-.lelm. I - nlsueMl t r Tnakte eıaauna Vattı n>ı. nnll nVıdel Bay «¦ Nuruna! 1 KaU Fxy du.ılVOr yunanlslanın covabı mı

kabul edecekler Atına 21 |Hınııal| Yunan k«kıinrli Bekrref Miri M. l»>m. -.«jr^a «ehara »el ireri nr tarhtı Ml*ııi(lı oBOamamea ueraM aauneı ne.-elı-mmm Ankara mulahal(arerı Tark haile i, 1 v-kıkua ttnaa bnıuundı. emi. kir k.- nnmmaı ukta; edam. ıcbel bOk rai İstir. Itmonm mnüleıryelı makim ık(ıiav. Uiiı<:i RI-bh -«-KlcımlB mâU.lık.1 — 61 — "Mithat Paşayı kaçınimız ha! Şimdi ben oeyapayun?,, hilmi pasa Hitlut Pajanm kâçlııjın, haber ahuca pek taşkın bir hâli aelmj padişaha ne cevap » Htp luzin bitmioız Büıdir. Diyerek kaymaratn rıza l-f\ U tehdit ¦jğ^ — Nasıl Padrknmn redakâr evlâdı, kaim vakaladın mı? Mithat dı, arda BM?lMye haykırdı.. İ*tC ÎHBlılnnıı |u kahpelik -İcri çftrulıun d* Ibrel kulakla -n-ı-ı \; 1»» Kıl kıaıırJır olup Şimdi fhaîn) diyen fil taçlı fcakaüı koca adım. rleha Vur «tin everj omo deedı kreınmcU Eana etcHrrea. nevıl a^ırkyaca— ğını bıkmıyor do Ne denir ? ttııa Bey jr.jckcr. dLalkün cevap >ı — Kafirdik pıaam Ka^mı»' Bir saniye evvel jeeincıiıdctı i görü oynayarak ağzı kulak laıına kadir yanlan ILluıi Pa)a motmor k.-aahnınli. Şimdi Iek<--¦ a kvkUyen Fadışabıı ne cevap vaıecektl? ne ytrrie makiaıa batma emirp le: kacırdıkf efenennuı aUeeektİ ? Kar-pımda ayakla latlanın Rua Bayan nar ime ruru«H. aan— delirrp aktım oyna »ire r n edaro-kkr gibi yulunmafi. ha', karma, a bafladı . — Kaçırdın bav kaçırdın öyle mi? haydi b akait aı gel de Padııahe k ıcınlıoıl diye cevıp ver. Eğer Mithat hamini butaraaı* 1.1 aenin de. benlai de hepi ¦ anı,-in. da fdlijpenie. mabv oloVı -gueıtn «Öndür Siyley'.nia rtaS-•* rneıatmanV Ben amadl a. küı kankanda mm ne yapayım? l actoyaca. amrnaaa mı di'dlrrvun' Niçm auaayor. rc vifı vrrmuonınıu» uy.lunı . Ben ne yaparım aimdi? Ab, beet nn rh'lo eu apGlctİCri lı-.ırım Ah, nJl... Rua Beyi — Pa»a herrctıeri. benderîr aJıkıpm rmn ifa elhaı. Konağı alt ut ettik. Kr yereV bmkı • raadt r —hım ılı olma-«aydı tatnl Mruymaedı MaHrm. kaamam karkımar kra^bbmılea ancak m dıkihadn haber a«a-balmiylİan . demek , .1 .1 — Sıik. euıf hem evçlu heen Sruçlü. Hele ->.. bak, bc-rrüı anasından emdîöji taıe ant kokan ç ennrje rılmv.ır Bir learmakam parçan, bir alâ> ' ¦¦ -1 11'' vekili'yıkıl hm mam dan. (hlnl.r ori tlü}-¦t Bey aV Hlhmı Paya -ıb, m-eahlıanmalı Tam Knta Bey çakar »«1 leanaı Breıme bar mal ahtl koımaKtaa •oluk aotıdja nefe» akıyordn : — Paaa i....-¦ - 1 - .. rıhlun Örerinde bir 1 erebn I yakalandı. Rııı bir irilin. Arabacıvı o bifinda.. Kolon m arka ilanlarla enen araştırırken raeladık. herif aaJa İnkar elmedU. Diyo r. kosayarrİB.. Fcnerk ealrrrtr» /-< - yaruu den» hvrmrnM dojrn tetirden Paya da koçnk rktpeh kammat-d aaUra yol fOalenyarUa. ka-rkoamt Babacı ayaka^laa^ryaaaarehf Ar Boca-a dar bir ara bk başına —¦;*!-1 d. Bamaaı gımrvge gidilmeden arkadaki udi"' çıkıyorAıı. Sokak hasında aingOlû kiker ¦ M. ,., i- ..... ,.ırdıı. Un at- 1 berin onana la da fenerleri - - ¦ -: ^'. ¦ r .. 1 r.. ¦ 1 lıı kira 1. ¦ --ılı ' duruyordu. Hibai Paaa ile HUa-nd Bey il.-ıu-.iıi.-: Arabayı kuşatan jık.-rl.-r eafa aola açıl -dılar. Araba aaeydaaa çrkrver-rnn»U Ba araba Ömre**) doai-len kira arabalainmamaa. Arabacı beıgn4«ı'm b intan na yem torbaianaa gaçirm aomaa. kendi de Bamftak aaıırtnem «a a ammafaraya aleiaMatA. IfıhM Paaa: — Herif, aan ba eakrl bora. da kimi bckbyordıea bakayım. Mithat Paaayı nen g>t*jmla| nûn b j\t mî? Merey* -«tu-rt n? Di." sordu. Aıabam Hilmi Pı-aamn analinr tmemaıiyol eaemi-yurmuı g ibi errıtaraklan cevap verdi. derB ki: ; — Valİ Pata aletin, benim arabama teemmül ılım da na-ml gemrmam ekendua ? Bma (Tılk.l.k) rad deamda bayvmaUja yem keaıirmek îatrmajtua. Bir de baktım ki Vık P.ja ftldL — V.U Pa*m TeVmak caakla -. a-nde ua y^d. -le m, ? — f vr. etendim k*en.,e geldi. Oğlan bol frank ma -balleaıne gotorfte raimiıa? dedi. Nan d götürmem Vali Paaa efeer-dimil dedim. Sen beni lanıdman? diye »ordu. Tanıdım ya, laoı • mır muyum İm l dedim.

v - -' . . ı ... ı..... . 1. .1 . . _ — Ağalarda.. Kaç ağa idi bunlar ? — iki etendim. öteki yaafıca... — Demek froak maiıaimıne gâlto? — Efend.m lıeN ınabalU¦amlc t .ı. . • 1 kaaaoJo¦cvmel ekte hm eerap II.İm. Pa«aya tepenken mme gelmıalı. Ke it~ ı-v Hrtbat Paaa Franaır kontolorhanetine kaçmıiM. ı«m-di yok yere bîr dr aiyaıt gür-iıltülcr çıkaıakb! — Şu bırltı kimdi knronndılPİllı ılmrr'-ıne v,""rtl'lUl. A*varil mallarına rağbet Veek Hallır k.ırl.lndm l»nırdrrhr> ban ınılUımı.. - - .,,, „„, u BM atanı 1. n>U maıı n-ıııı.r r.f kel realmedllIM umal» , Tr.k nulUımı —t*-' ¦ "ı ııınala kâr «krta. 4oa Manala ın> rtllpm r*M IAWdk|-ı kr.«rilol kin j - m OV lıl naanlı rkr.mlrvl av— .1,1-1.a, l-> mml. •eean .. leekUaa. pahO. .la^ç. manana ..ek. u nu.kae -İm daaml *er . ,- . 1.,. ¦ ,4 hy I ııaln .aek|i maUaka a . .,1- . davam -dar Ij Itııanailna. ukknıal rdrrrâı» Ir-ıul»<n uaı.ıu'ır nfrıran kir mal Nr muhakkak rıtkallen dBaer. hlu ¦ mı 1 bir m Halini .1 ¦ - n. l . -kıjınıui ter TUrk ¦aa'alktnnm rnna-Uum ve mdırUmlI H hindi ü-h*lınr» kılrılm O eMm mUlMrAır .¦ man İnli Çrnbrı • İt Tıtla. 11 ... . ....i... ..„.„ um. diki dbnı.... . . aertaU jarı-nu n*c baı Tiırk -.-Un lalla BM VITanada ana/l aan ımıllnl tık al ecndan Bakan, ınenm nal am ınaaaakla kal aman. aatnltaa lak ıfıı 1 ı¥n rıaamk» Ba Vatfaak. akakn aaaara İmkanım anlar lıeıkfc. .11. aa «dkkda—¦ -.,.«« mm ... —. .1-1.»1 '.-.. • aa, ¦ 1-. -» k^. .l..-rd. Oenlard— buı a> bearnUa mm ı»ılı keıkm, k«ı UmtUım kaaaanaja hedeaklr aaemmr. M de km Tart cenalaan dOAkannu la .«ara eallyerdam. I analı mı 11 r-" i' tamalr' ¦>'¦'• ku . ı. - - ardel adatleeaam k. kaamvMnn bMIlrr eltim. Blı ar aaaıa lamlrBen amllUaa aaO-raraat edeerk hır aandak kelonra intrdUrı Ru aalan Mı ma MM aanea Anial--. ¦ . aa akaret ..ı> Ba - .ı..."i. ¦ «İmdi kulu" TUrklyede Mrlımrl Uaam th-r euaa.ı ı-ı. a... mmBordm. haltı Bıiaıtı tafc Baahrnnlaim ata- jaaarar.leaaam n|mm ba aaaUaııalarm ar* (ak mmjiırld vemke. ¦ ıBaaat Kanam a>rj. mm\ mt rvkakm |il ıııı ve amma am amam rr at» kamatl «aaa taaUp etmaaaaden I ikayla"» kı en ««. .ıı.ı.ı.ıı *•*. .taUıtkr l'üia».. ı-phı anapa «* AaaarOmd» ¦Atarak Ma^kBaman keeanaan Bahrl-k .1 >. okaran -..."m ımnU >al Maaena.1 BAmm mmt da baMI alerji Mr tok kıh u »unlu 1-. saell celal metl lavlarda MelB Urla keleniakar. losyonlar n lArantBİar (*>rm«J*' muv>Ilak nimet ter. Ba taredn kar nurraHakiıal. Mtcl. .in 11 n rt dotrul nkla talanın be» Tttke mvkaddrrdt r. / bir Troçki idama mahkûm edilmiş a.ı,. .11. «aaaıwaar «Tı umu \mm\ lı -ıar»n kkıM mnBataarl aakak 8a->*« ¦arbue kaankmri Tr*a,

UU IN>II Ugı tarafın «aa akı ¦nahakaa ^abU|lal ra ha baknaBa kanu 1" eadıtaemk İman ;¦ - ¦ ¦ MUliaaU .^.teaMMrr. .1....... ¦ -.... .Çaka. am beJen aaa* m* ¦. rarma 1.- amini 1 nuıım rrackl rımalla ...ı .. . balaraOau Ikaaal uUmilel ra vaa.ll baaan fıan•ji ....... hebam -1.1.1- bulandetamm -1111......1.. Etf| anlatanda Kabibullah halk arasındaki nüfuzunu gittikçe kaybediyor Paaıvar ti 'A-A' — BBjn.ıı—on aan evlan ı^ameı. ae akiakl t 11 .»"al mat. ita mm t- a— »arn-aku ol^^ı <0>-¦k amd BaalMB llala'lıl. aU aaa-aaBaBA: n*rr- et • -(an a» 'amin mrrCr ı"»- .... — ınaan arırmaa tararlar Zeplin bugün Tokyodan hareket edecek Tukro -1 <A-Al imali llt Ikl lalanı Ilalreı Beiedtyv Madam m H. 1.1.11 .ılımı:, oıcredlr. Ankara ılraal borsnaında Aakara 21 (Telefonla) — Ankara 1 ¦ .-i -1 «e klrribi rnnomUiKiac B. (ayin edilmi'llr 11 aaaiıkp 1 IHI im ban aide*undan bakıcımla'* ııZeıardaı !auı ıpae Hududu milli haricîne. İtan EıiBaanOmbıdra »¦¦>-» imar» bir *.ı '"i nn ımdidn mltı kınıla* na (ıkkiılnııw yol 1- "oı '.I ı.-ıı- l'.v.-i. .1 dair haberi getiren rabıt etile nhtım tarafım İ,aret ediyor, öne dü}mû} haykırıyordu; — Bu tarafa paçam.. Rıbb-mm ibirtrî tokağa çıkan aralık .Vl.i'm: raeayı oraoaMaa .uıp götürmek ınet'eleıinl pek ebem* miyettû, alelade bir se?. eniyo du. Hilıuİ Pata ayağa.kalkarak arabacının kar;ııına dikildi ı aiabaes t* ] m nunıcan ılrrum teni »al * la ¦ıat la-rık-U.U. uvyaa i.-.ı..t',.-ı Ddıvet aa - Jepon - I.rıllîniL'unimi nava Kaetdan: rm" ktkı —t**.***** e~.- ı^aatar a Tabur 1 1 laıBlaa ' *nraM 1*1II I .<..¦ ,y - -* takma Bu Ja atm ili iıtftf '-lor ,.,.,!„.. TnaaB .i - ' de W m İt le feor 1B1 mrıi'U "e »mnlaıı eaaUı aBr_âtmaıattm. B«an ataaB' 't virttir »İmaima al. mmam-atım, m-ı -»ıtmta. HİKÂYELERİ İlk aşk "Anatole France,. anlatıyor (gVÜKUAT H Otnm«jbll kanallara Otomobil ı ... . : Karakamruk* ¦• K«r« Hin tekke»! soka Kında ra BOrsa 'dr8™* Hilâliahmerin " YAZLIK BALOSU KanHy" i* batu Hm bntn » ıî^*li.s. ' 5 - !™'aİT™'

| tun .._ "¦¦¦^ 3 * 3 • ~> | Ferah Sinemasında Bo ak,») Komik C>del II ı.!:.-. M. An âttan tarafındaı bastıbacak U< k irilim va Paka n vapurları ili Bo/.ua<Ja postaa ElJBOLU} vajkıru 2* a*utuM hartleilc Olıb&.u, Ldp'eki, i' ¦. ' ,.!.,- ,.!, dı ccck Vt '¦11.. | i ; , i ,, 1 'T* ı.4nr*ıak plcceMr. ı t dan Antalya Fc