P. 1
SOAL VIII

SOAL VIII

|Views: 93|Likes:
Dipublikasikan oleh muroatuddinmagetan

More info:

Published by: muroatuddinmagetan on May 15, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2015

pdf

text

original

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b. saderengupun bidhal dhateng surabaya c. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi... Pak. 8. pengumuman d. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani.sadurunge mangkat menyang surabaya.b. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6..layang kitir c... Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara. edaran 11. Pak. matur nuwun. a. aku apa sida ditukokake buku? 7. Saka SD ngendi kawe? c. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik. kula sampun sayah. dalemu ngendi mas? d. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c.layang kiriman b. Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar.ora resmi c. memo b. Bapak badhe dhahar rumiyen.. resmi b. a. kula sampun kesel badhe leren b. a. Bapak arep dhahar rumiyen.. Jenise pengumuman yaiku. Kalimat ing duwur yen dikramane.badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13. layang dhines d. a....nyuwun pamit. kula siyos ditukokake buku? b. badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d.. Pak. kula wis kesel arep leren d. layang lelayu 12.arep leren... kula wis kesel badhe leren 9. a. Bapak badhe dhahar rumiyen..biasa d.saderenge tindak dhateng Surabaya. Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku. a. Nuwun sewu .badhe leren c. Heh! Jenengmu sapa ? b. layang c. Pak. Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel . kula menapa sida dipundhutake buku? c. saderengipun tindak dhateng Surabaya d. Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d.kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d... Layang kang isine kabar kepaten diarani. nyuwun pangapunten.. a..nuwun kawula nuwun.. Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c... a.. saderenge tindhak dhateng surabaya b.. Bapak arep dhahar rumiyen. resmi lan ora resmi .

a. adangiyah b.. kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye. gelem menehi pangapura 20. gepok tular c. padha karo maca teks wacan biasa c. Nemtokake topik sing arep diumumake b. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat.... kuncung nganti gelung b. bener lan pas b. pak. galak.” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe.. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15... Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. a. pengeras suara 16. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b. a..idak. grapyak.... Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten. Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman.14... Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. galak. a. a.” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan... ora gelem menehi pangapura ... grapyak. swarane ora perlu banter 17.” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur. kalah cacak menang cacak d. ora gelem menehi pangapura b. media cetak lan elektronik d. kajaba. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut. Kapriye carane maca pawarta sing bener? a..sikape 18. a.. Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku. mikropon/mik b. unggah-ungguh basane c. gelem menehi pangapura d. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c. isine pawarta kudu dawa d. Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c. kudu lancer. ana catur mungkur c.. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19... Katitik isine pacelathon watake Andi..bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak.intonasine d.

a. iki bukumu tak balekne! c. d. tanggal 15 Juli 2008 d... b.cilik atine.ing tembang 27. lunyu ilate. a.. iki lo bukumu tak balekake! 22. oleh kabegjan kang gedhe banget d... Iki lo bukune. regejegan c. a.. Urang sepikul matane piro. aku metu ora nggowa opo-opo ... cam 29.. a.’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok.. a... Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung.. Yen. Aksara jawa ing dhuwur diwaca. tanggal 15 Juni 2008 25. Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman. 26. nduweni teges. Maca cepet. blenderan c. padudon Aksara latine. Matur nuwun ya yen . pring gedhesadapur b. aku ra sida nyilih! d... Ukara ing ngisor iki kang bener panulise.. wancahan d..anak polah bapa kepradah b.21.nandur kebecikan.. Wong urip iku mbutuhake. kedadeyan sing kudu dianggo tulada.. a. yen katulis jawa kang bener yaiku... a. c.wancahan b. Kang klebu tembung entar yaiku a. wonten tiyang ngagem ketu warni petak.. b.sembranan c.pring gading sedhapur b. ing mongso rendeng akeh udhan d.pepindhan b.. a.. pepindan d... 30... Pacelathon! Mita Yeni Mita : “. cecongkrahan 24. pacelathon yaiku .. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28... pring gulung sedapur d. Nyoh. pring gadhing sadhapur c.. tanggal 14 Juli 2008 23. a. wong kang tansah nandhang sengsara c. b... iki lo bukumu! b. kelebu cangkriman kang awujud... sesrawungan d... c. tanggal 14 Juni 2008 b.” Jangkepe kandhane Mita sing sopan.

sayuk rukun..ora sah nggatakake bocah kae. nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan. getih c. a. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala.... ndandani omahe tangga 20.wajik kletik gula jawa. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. entar d. a. a. sedudha c. prapteng. jer basuki mawa beya d. Ludira tegese. rambut 33..sapa nandur bakal subur b. Agung kepengin tuku wayang. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani. idu d.. papeku. sluman slumun slamet 37. cebol lumumpat dedhuwuran b. sapa ngunduh bakal nandur d.. kebo kabotan sungu 39. a.. sapa nandur bakal ngunduh c. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung. sapa ngunduh bakal subur . Saupama nyuwun bapa biyung. paribasan d. Niagara b. sapa salah saleh b. kaya unen-unen. c. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan. 32.kajaba.plutan 34... sangiran d. Apa arane air terjun nang sarangan ? a.. luwih becik sing prasaja d.. kringet b. a. Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta.. grojogan sewu b. a. ndandani kalen buntet d. cebol nggayuh lintang d.... Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik. gotong royong.... aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun. parikan ... saroja 35. Kang kalebu parikan yaiku. ndandani pos kampling bocor c. Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan.. bebasan 38. ndandani dalan rusak b. ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak. suka parisuka c. garba c. kedhana-kedhini 31. kebo nusu gudel b. amarga lunyu ilate c. Jumboh karo unen-unen. a.b. saloka c.para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b.... a. tuna satak bathi sanak 36.

para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d. tembung saroja b.kejaba. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a. tembung saroja b.c. b. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c..ukara kapisan minangka isi. ukara kapindho minangka pambuka B.. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5.ngasah arit nganti landhep. Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43. tembung entar c. tembung entar c. dadi murid kudu sregep 40.tembung garba .. karo sedulur kudu rukun c. Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki. Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a. 42. tembung garba 45. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu.. a. busuk ketekuk pinter keblinger 44. banjur gawenen ukara ! a. Salinen nganggo aksara Jawa ! a. Ngisor iki kalebu paugerane parikan.nggunakake purwakanthi guru swara d. seneng mangan krupuk b. kedadeyan saka rong ukara b.

Ojo tumindak angkara murka. b.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan. a. amarga lara TBC.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. dawa tangane . Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. a b.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. a. Awake surti mung kari lunglit. gedhi endhase.Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN. c. Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan. 2. sato khewan. b. a. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3. 1. 5. janma manungsa. . c. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune. c. b. c 4. d. a.

. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->