KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

aku apa sida ditukokake buku? 7..badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13. Kalimat ing duwur yen dikramane.nyuwun pamit. memo b. edaran 11.. kula wis kesel arep leren d. kula siyos ditukokake buku? b... layang lelayu 12. Pak.. dalemu ngendi mas? d. Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d. a. Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar. kula menapa sida dipundhutake buku? c.nuwun kawula nuwun. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik... Pak. pengumuman d. kula wis kesel badhe leren 9. a. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6. 8... Jenise pengumuman yaiku. a. Nuwun sewu .layang kitir c. kula sampun sayah. a. Pak. Heh! Jenengmu sapa ? b.. Bapak badhe dhahar rumiyen.. a. Layang kang isine kabar kepaten diarani..arep leren. Pak.layang kiriman b.badhe leren c. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10.. Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c. Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara. resmi lan ora resmi . matur nuwun. badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d. Bapak badhe dhahar rumiyen.biasa d.. resmi b. saderenge tindhak dhateng surabaya b. saderengipun tindak dhateng Surabaya d.b.sadurunge mangkat menyang surabaya... Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel . Bapak arep dhahar rumiyen. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi... Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku. Bapak arep dhahar rumiyen. a. layang c... a.ora resmi c. a. nyuwun pangapunten. Saka SD ngendi kawe? c.. layang dhines d.. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b..saderenge tindak dhateng Surabaya. kula sampun kesel badhe leren b.kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d. saderengupun bidhal dhateng surabaya c.

grapyak. swarane ora perlu banter 17. ora gelem menehi pangapura . kalah cacak menang cacak d. a..intonasine d.. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut. Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku... kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye.. unggah-ungguh basane c.” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe. pengeras suara 16. adangiyah b. kajaba. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c. mikropon/mik b... a. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15.. grapyak.” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur. bener lan pas b.. galak.. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b. gelem menehi pangapura 20. ora gelem menehi pangapura b. Kapriye carane maca pawarta sing bener? a. Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman.. padha karo maca teks wacan biasa c. gepok tular c. Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten. media cetak lan elektronik d..” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan. a.. gelem menehi pangapura d.. a. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19.. ana catur mungkur c. Nemtokake topik sing arep diumumake b. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d... Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. pak.. kudu lancer.idak. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat. a. a.14. isine pawarta kudu dawa d... galak. Katitik isine pacelathon watake Andi.sikape 18.. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c.. kuncung nganti gelung b..bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak. Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d.

. Wong urip iku mbutuhake.. cecongkrahan 24.. d. yen katulis jawa kang bener yaiku. iki lo bukumu tak balekake! 22. Ukara ing ngisor iki kang bener panulise.. padudon Aksara latine. lunyu ilate. a. wong kang tansah nandhang sengsara c.. Yen.. c. pepindan d. wancahan d.pring gading sedhapur b. Matur nuwun ya yen . pring gadhing sadhapur c... iki bukumu tak balekne! c. a. 26. Iki lo bukune... 30. a. iki lo bukumu! b. sesrawungan d. aku metu ora nggowa opo-opo . pring gedhesadapur b... a. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28.. blenderan c.nandur kebecikan.. kelebu cangkriman kang awujud. b. aku ra sida nyilih! d..wancahan b. Nyoh... Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman..21. tanggal 15 Juni 2008 25. a.. tanggal 14 Juni 2008 b.. a. Pacelathon! Mita Yeni Mita : “.... a. Maca cepet. b.. nduweni teges.... cam 29. pacelathon yaiku . kedadeyan sing kudu dianggo tulada. pring gulung sedapur d. tanggal 15 Juli 2008 d. Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung..pepindhan b.” Jangkepe kandhane Mita sing sopan.ing tembang 27. a..anak polah bapa kepradah b. Aksara jawa ing dhuwur diwaca. Urang sepikul matane piro. oleh kabegjan kang gedhe banget d.sembranan c. regejegan c.. ing mongso rendeng akeh udhan d. b. c... tanggal 14 Juli 2008 23. a. wonten tiyang ngagem ketu warni petak...’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok..cilik atine... Kang klebu tembung entar yaiku a..

parikan . kaya unen-unen.. grojogan sewu b.. Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik.. suka parisuka c.. entar d. cebol lumumpat dedhuwuran b. a. kebo kabotan sungu 39. prapteng. ndandani pos kampling bocor c. a. luwih becik sing prasaja d.. a. Ludira tegese. a...sapa nandur bakal subur b. aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun. sedudha c. ndandani kalen buntet d.. sayuk rukun. saroja 35.... Kang kalebu parikan yaiku. saloka c.b.. ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak.ora sah nggatakake bocah kae.. idu d.plutan 34. Niagara b. 32. sapa nandur bakal ngunduh c. a.. sapa ngunduh bakal subur . a. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala. Apa arane air terjun nang sarangan ? a. kedhana-kedhini 31.. garba c... sapa ngunduh bakal nandur d. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani. a.kajaba..para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b. gotong royong. bebasan 38. cebol nggayuh lintang d. Jumboh karo unen-unen... nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan. sluman slumun slamet 37. c.wajik kletik gula jawa. sangiran d. kebo nusu gudel b.... paribasan d. kringet b. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan... jer basuki mawa beya d. Saupama nyuwun bapa biyung. a. getih c. Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan. papeku. Agung kepengin tuku wayang. Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta. rambut 33. sapa salah saleh b. amarga lunyu ilate c. tuna satak bathi sanak 36. ndandani dalan rusak b. ndandani omahe tangga 20. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung.

Salinen nganggo aksara Jawa ! a. tembung entar c. seneng mangan krupuk b. tembung garba 45. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41.. Ngisor iki kalebu paugerane parikan.tembung garba . 42. banjur gawenen ukara ! a.kejaba.nggunakake purwakanthi guru swara d.. ukara kapindho minangka pambuka B.para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d.c. Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c. a. karo sedulur kudu rukun c. kedadeyan saka rong ukara b. b. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5. tembung entar c. Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki.ngasah arit nganti landhep. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu. dadi murid kudu sregep 40.. Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a. busuk ketekuk pinter keblinger 44.. tembung saroja b. tembung saroja b.ukara kapisan minangka isi.

Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. d. a b. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune. 2. b. a. b.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan. Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan. Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. a. c. c.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. c 4. Awake surti mung kari lunglit. dawa tangane . a.Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN. . janma manungsa. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3. gedhi endhase. amarga lara TBC. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. 5.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu. 1. Ojo tumindak angkara murka. c. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe. sato khewan. a. b.

. .