KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

Jenise pengumuman yaiku. resmi lan ora resmi . kula sampun kesel badhe leren b.. matur nuwun.biasa d. a.kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d.. Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel . Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar. Pak.nyuwun pamit. a.. resmi b.... a. a..ora resmi c. Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku..sadurunge mangkat menyang surabaya. Pak.badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13.. aku apa sida ditukokake buku? 7. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik. a..layang kiriman b. saderengipun tindak dhateng Surabaya d.. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani. edaran 11. layang dhines d.. Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara.nuwun kawula nuwun.saderenge tindak dhateng Surabaya. Heh! Jenengmu sapa ? b.badhe leren c. Pak. Nuwun sewu .. Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c. Bapak badhe dhahar rumiyen.arep leren. a.. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b. Pak.... Bapak arep dhahar rumiyen. kula wis kesel arep leren d. nyuwun pangapunten. a. Kalimat ing duwur yen dikramane. Bapak arep dhahar rumiyen. Saka SD ngendi kawe? c. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi. kula menapa sida dipundhutake buku? c. kula wis kesel badhe leren 9. kula siyos ditukokake buku? b.. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6. saderengupun bidhal dhateng surabaya c.b. layang lelayu 12. Bapak badhe dhahar rumiyen. 8... a.. memo b.. dalemu ngendi mas? d. kula sampun sayah. Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d. layang c. badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d.layang kitir c. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c. saderenge tindhak dhateng surabaya b. Layang kang isine kabar kepaten diarani. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10.. pengumuman d.

a..” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur. ora gelem menehi pangapura .. kajaba...intonasine d. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19.. kalah cacak menang cacak d.. pengeras suara 16. galak. mikropon/mik b. pak.idak. gelem menehi pangapura 20. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d. a.. galak. ana catur mungkur c. padha karo maca teks wacan biasa c. Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman. ora gelem menehi pangapura b.14.... a. grapyak.” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe.....bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak. adangiyah b.. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15. Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku. swarane ora perlu banter 17. isine pawarta kudu dawa d. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut.” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan. kuncung nganti gelung b. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b.. Nemtokake topik sing arep diumumake b. a.. unggah-ungguh basane c. a. Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d.. Kapriye carane maca pawarta sing bener? a. bener lan pas b.sikape 18.. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c. grapyak. a... Katitik isine pacelathon watake Andi. kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye. gelem menehi pangapura d. kudu lancer. gepok tular c. Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten... media cetak lan elektronik d.

pring gulung sedapur d. Wong urip iku mbutuhake.. aku ra sida nyilih! d. nduweni teges.. Maca cepet. Iki lo bukune.sembranan c. wonten tiyang ngagem ketu warni petak. Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman.” Jangkepe kandhane Mita sing sopan. a. a. tanggal 15 Juni 2008 25.. ing mongso rendeng akeh udhan d. padudon Aksara latine.. yen katulis jawa kang bener yaiku. regejegan c. Nyoh.... pepindan d. sesrawungan d. a. oleh kabegjan kang gedhe banget d. b.. 30. pring gedhesadapur b.wancahan b... tanggal 15 Juli 2008 d. kedadeyan sing kudu dianggo tulada.. pacelathon yaiku . blenderan c..21. Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung. iki bukumu tak balekne! c. kelebu cangkriman kang awujud.. Aksara jawa ing dhuwur diwaca. aku metu ora nggowa opo-opo .. iki lo bukumu tak balekake! 22. wong kang tansah nandhang sengsara c.. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28. tanggal 14 Juli 2008 23. Matur nuwun ya yen . b.nandur kebecikan. c.ing tembang 27. Pacelathon! Mita Yeni Mita : “.. cecongkrahan 24.... pring gadhing sadhapur c. iki lo bukumu! b... tanggal 14 Juni 2008 b. cam 29. a... a..cilik atine. a. b....pepindhan b. Urang sepikul matane piro.. lunyu ilate.... Kang klebu tembung entar yaiku a. Ukara ing ngisor iki kang bener panulise.pring gading sedhapur b.’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok...anak polah bapa kepradah b.. 26. a.. wancahan d. c.. d.. Yen. a. a..

. Kang kalebu parikan yaiku. suka parisuka c. a. paribasan d. Ludira tegese. 32. sapa nandur bakal ngunduh c. aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun. sapa salah saleh b. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung. Niagara b.. rambut 33. kebo kabotan sungu 39. papeku.. ndandani omahe tangga 20. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala. parikan . Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta. Apa arane air terjun nang sarangan ? a..sapa nandur bakal subur b.. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani..kajaba.. amarga lunyu ilate c. Agung kepengin tuku wayang.. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung. saloka c..plutan 34... getih c. kaya unen-unen. gotong royong. kebo nusu gudel b.. c. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. sangiran d. jer basuki mawa beya d.. ndandani kalen buntet d. Jumboh karo unen-unen. garba c.... sedudha c. saroja 35. sluman slumun slamet 37. kedhana-kedhini 31. tuna satak bathi sanak 36. bebasan 38. cebol lumumpat dedhuwuran b. entar d. prapteng. a. grojogan sewu b.. sapa ngunduh bakal subur . luwih becik sing prasaja d. Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik. ndandani pos kampling bocor c. a....b.. ndandani dalan rusak b. sapa ngunduh bakal nandur d. a. sayuk rukun. kringet b... nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan. idu d. cebol nggayuh lintang d. Saupama nyuwun bapa biyung. a.. a.ora sah nggatakake bocah kae.wajik kletik gula jawa. a. ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak.para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan.. a. Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan.

. ukara kapindho minangka pambuka B. Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki.ukara kapisan minangka isi. tembung saroja b. seneng mangan krupuk b. 42. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a.kejaba. banjur gawenen ukara ! a. busuk ketekuk pinter keblinger 44. Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43. tembung entar c. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c. tembung entar c. dadi murid kudu sregep 40.para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d.c.. a. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5.ngasah arit nganti landhep. Salinen nganggo aksara Jawa ! a. kedadeyan saka rong ukara b.tembung garba .. karo sedulur kudu rukun c.nggunakake purwakanthi guru swara d. Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a. b.. tembung saroja b. tembung garba 45. Ngisor iki kalebu paugerane parikan.

janma manungsa. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3. Awake surti mung kari lunglit. . a.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. a. Ojo tumindak angkara murka. a. amarga lara TBC. Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. a. a b.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. sato khewan. Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. 1. b. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe. b. dawa tangane .Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN. Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu. b. gedhi endhase. c. d. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. c. 2. c. c 4. 5.

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful