KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

b. saderengipun tindak dhateng Surabaya d.layang kiriman b.layang kitir c. dalemu ngendi mas? d. 8..badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13.nuwun kawula nuwun. Layang kang isine kabar kepaten diarani. edaran 11. layang lelayu 12..ora resmi c. Pak. saderengupun bidhal dhateng surabaya c. Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku.. Bapak badhe dhahar rumiyen. resmi lan ora resmi ... kula wis kesel arep leren d... Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara. Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar. a.biasa d. Pak. a. kula siyos ditukokake buku? b. Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d. kula sampun sayah. Nuwun sewu .. a. Bapak badhe dhahar rumiyen. a. Bapak arep dhahar rumiyen.. Pak.arep leren.. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b. layang c. Jenise pengumuman yaiku. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi. Heh! Jenengmu sapa ? b..nyuwun pamit.. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6. Saka SD ngendi kawe? c. kula sampun kesel badhe leren b. aku apa sida ditukokake buku? 7. kula menapa sida dipundhutake buku? c. resmi b..badhe leren c.sadurunge mangkat menyang surabaya.. layang dhines d.. a. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani. Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel .. memo b. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10. matur nuwun.. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c.kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d. Bapak arep dhahar rumiyen..... badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d.saderenge tindak dhateng Surabaya.. nyuwun pangapunten. pengumuman d. saderenge tindhak dhateng surabaya b.. a. Pak. kula wis kesel badhe leren 9. Kalimat ing duwur yen dikramane. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik. Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c. a. a.

” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe. grapyak... a.. unggah-ungguh basane c. pengeras suara 16. gelem menehi pangapura d.. Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c. Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. gepok tular c.14.. a.” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur. Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d. adangiyah b. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19. a. ora gelem menehi pangapura b...bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak. kuncung nganti gelung b. pak. isine pawarta kudu dawa d..intonasine d. swarane ora perlu banter 17. galak.idak. kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b. kudu lancer. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15.. a. ora gelem menehi pangapura . kalah cacak menang cacak d.... Kapriye carane maca pawarta sing bener? a.. media cetak lan elektronik d.sikape 18... mikropon/mik b.. padha karo maca teks wacan biasa c. gelem menehi pangapura 20.. grapyak. Katitik isine pacelathon watake Andi.. galak... bener lan pas b. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c. a. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut. a.. ana catur mungkur c.. kajaba. Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d. Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman. Nemtokake topik sing arep diumumake b.” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan..

Iki lo bukune. a...’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok... ing mongso rendeng akeh udhan d. Wong urip iku mbutuhake. Urang sepikul matane piro. Aksara jawa ing dhuwur diwaca.anak polah bapa kepradah b.... a. aku metu ora nggowa opo-opo ... Kang klebu tembung entar yaiku a.. iki lo bukumu tak balekake! 22.. b.wancahan b. Nyoh.. c. kelebu cangkriman kang awujud.. iki bukumu tak balekne! c. tanggal 15 Juni 2008 25. lunyu ilate. c. tanggal 14 Juli 2008 23. b.. pacelathon yaiku ... cecongkrahan 24.... b... cam 29.sembranan c. tanggal 14 Juni 2008 b.. d. iki lo bukumu! b. a. regejegan c... Pacelathon! Mita Yeni Mita : “.cilik atine. Ukara ing ngisor iki kang bener panulise.21. wong kang tansah nandhang sengsara c. wancahan d..nandur kebecikan. padudon Aksara latine. a..pring gading sedhapur b.. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28. pring gulung sedapur d. a. nduweni teges. pring gedhesadapur b... Matur nuwun ya yen .. Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung. a. pepindan d.. blenderan c.” Jangkepe kandhane Mita sing sopan. sesrawungan d. aku ra sida nyilih! d.. 26. a. Yen..ing tembang 27. Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman. kedadeyan sing kudu dianggo tulada.pepindhan b. wonten tiyang ngagem ketu warni petak.. a. oleh kabegjan kang gedhe banget d. yen katulis jawa kang bener yaiku. pring gadhing sadhapur c.. 30.. tanggal 15 Juli 2008 d.. Maca cepet. a..

a. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani... rambut 33. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung. kedhana-kedhini 31. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung. parikan . ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak. saroja 35.. saloka c... gotong royong. prapteng. sangiran d. sapa salah saleh b.. 32.. getih c. papeku. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala. nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan... a. Apa arane air terjun nang sarangan ? a. Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan. Jumboh karo unen-unen. a... a. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. Ludira tegese..plutan 34. garba c.. idu d. ndandani omahe tangga 20.. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan. kaya unen-unen... Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta. c. sluman slumun slamet 37. Kang kalebu parikan yaiku.sapa nandur bakal subur b. ndandani pos kampling bocor c. tuna satak bathi sanak 36.. aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun. Agung kepengin tuku wayang. bebasan 38. Niagara b. a.kajaba.para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b. kebo nusu gudel b. sapa nandur bakal ngunduh c.ora sah nggatakake bocah kae. sapa ngunduh bakal subur ... jer basuki mawa beya d.. sapa ngunduh bakal nandur d. paribasan d. cebol nggayuh lintang d. kringet b.. Saupama nyuwun bapa biyung. cebol lumumpat dedhuwuran b... a. kebo kabotan sungu 39.b. sedudha c.. Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik. amarga lunyu ilate c. a. a. ndandani kalen buntet d. sayuk rukun. ndandani dalan rusak b. grojogan sewu b.. luwih becik sing prasaja d. suka parisuka c.wajik kletik gula jawa. entar d.

tembung entar c. seneng mangan krupuk b. busuk ketekuk pinter keblinger 44.nggunakake purwakanthi guru swara d. Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a.. karo sedulur kudu rukun c. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c. ukara kapindho minangka pambuka B. Ngisor iki kalebu paugerane parikan.ngasah arit nganti landhep. b. 42.para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d. tembung saroja b. tembung garba 45. banjur gawenen ukara ! a. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu.ukara kapisan minangka isi. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41. a. Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki.tembung garba .. tembung entar c. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a.c. Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43. dadi murid kudu sregep 40.kejaba. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5. Salinen nganggo aksara Jawa ! a. kedadeyan saka rong ukara b. tembung saroja b...

Ojo tumindak angkara murka. a b. Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. amarga lara TBC. Awake surti mung kari lunglit. c. 2. dawa tangane . . Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3. b. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe. d. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. sato khewan. b. a. c 4. b. 1. 5. c. janma manungsa.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu. c. a. a. a. gedhi endhase. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune.Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN.

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful