P. 1
SOAL VIII

SOAL VIII

|Views: 90|Likes:
Dipublikasikan oleh muroatuddinmagetan

More info:

Published by: muroatuddinmagetan on May 15, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2015

pdf

text

original

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

matur nuwun. Layang kang isine kabar kepaten diarani. Bapak badhe dhahar rumiyen. Pak. Bapak arep dhahar rumiyen. Pak..kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b. Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel .. Pak.sadurunge mangkat menyang surabaya.. kula menapa sida dipundhutake buku? c. kula sampun sayah. a. Bapak badhe dhahar rumiyen.nuwun kawula nuwun.. Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku. saderengupun bidhal dhateng surabaya c.. 8..nyuwun pamit..layang kiriman b. Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara.. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c. Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c.ora resmi c. badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d.layang kitir c. a. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6. Kalimat ing duwur yen dikramane. layang c.. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani.b.. nyuwun pangapunten..badhe leren c.arep leren.saderenge tindak dhateng Surabaya. saderengipun tindak dhateng Surabaya d.. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik. a. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi. aku apa sida ditukokake buku? 7. kula wis kesel arep leren d.. kula wis kesel badhe leren 9. resmi b... memo b. layang lelayu 12... a.. Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar. a... edaran 11.biasa d. kula siyos ditukokake buku? b..badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13. pengumuman d. a. resmi lan ora resmi . Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d. dalemu ngendi mas? d. saderenge tindhak dhateng surabaya b. a. Heh! Jenengmu sapa ? b. Nuwun sewu . Bapak arep dhahar rumiyen. kula sampun kesel badhe leren b.. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10. Pak. a.. Saka SD ngendi kawe? c. Jenise pengumuman yaiku. layang dhines d.

” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe. a.. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d. Nemtokake topik sing arep diumumake b. kajaba. a.... pengeras suara 16.. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat.idak. grapyak. ana catur mungkur c. unggah-ungguh basane c.. isine pawarta kudu dawa d.. galak.. media cetak lan elektronik d. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c.. gelem menehi pangapura 20..intonasine d. swarane ora perlu banter 17. Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman.bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak. adangiyah b. kalah cacak menang cacak d. Kapriye carane maca pawarta sing bener? a.sikape 18. Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19.. padha karo maca teks wacan biasa c. galak.. bener lan pas b.. ora gelem menehi pangapura b. Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. mikropon/mik b.. a... a. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c. pak.. Katitik isine pacelathon watake Andi.. gepok tular c.. kudu lancer. kuncung nganti gelung b.. Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d. Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku.. grapyak. a. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b. ora gelem menehi pangapura .. kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye.” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan.. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15. a. gelem menehi pangapura d.14.” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur.

lunyu ilate. tanggal 15 Juni 2008 25. a. aku ra sida nyilih! d.. pring gedhesadapur b. Iki lo bukune. Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung.. a. nduweni teges.. iki bukumu tak balekne! c. Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman.wancahan b.pring gading sedhapur b. Wong urip iku mbutuhake... c. tanggal 15 Juli 2008 d. a. iki lo bukumu! b. pring gulung sedapur d. 26.. Urang sepikul matane piro. Ukara ing ngisor iki kang bener panulise.cilik atine... wonten tiyang ngagem ketu warni petak. a. d.. regejegan c. padudon Aksara latine.... cam 29..... a. b. kelebu cangkriman kang awujud. Maca cepet. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28. a..anak polah bapa kepradah b. a. a. tanggal 14 Juli 2008 23. cecongkrahan 24. sesrawungan d. Matur nuwun ya yen ... Kang klebu tembung entar yaiku a. Nyoh.’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok. pacelathon yaiku . 30...pepindhan b. a.. pepindan d. iki lo bukumu tak balekake! 22. oleh kabegjan kang gedhe banget d. yen katulis jawa kang bener yaiku. wong kang tansah nandhang sengsara c.sembranan c.ing tembang 27. Pacelathon! Mita Yeni Mita : “. pring gadhing sadhapur c. kedadeyan sing kudu dianggo tulada. aku metu ora nggowa opo-opo .. wancahan d. Yen. tanggal 14 Juni 2008 b..... b.. ing mongso rendeng akeh udhan d.21.. c. Aksara jawa ing dhuwur diwaca...nandur kebecikan.... blenderan c.. b.” Jangkepe kandhane Mita sing sopan....

ndandani kalen buntet d. Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan.. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala.. a.. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung.. sluman slumun slamet 37. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani. cebol nggayuh lintang d. grojogan sewu b. cebol lumumpat dedhuwuran b. sapa ngunduh bakal nandur d.plutan 34. a. sapa nandur bakal ngunduh c... rambut 33. ndandani omahe tangga 20.. a. parikan ...wajik kletik gula jawa. tuna satak bathi sanak 36. ndandani dalan rusak b. kringet b. gotong royong. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. Kang kalebu parikan yaiku. a. a. aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun. kedhana-kedhini 31. kebo kabotan sungu 39. suka parisuka c. a. sedudha c. Niagara b. Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta. ndandani pos kampling bocor c. saloka c.sapa nandur bakal subur b. Ludira tegese. sangiran d. c.. paribasan d. Saupama nyuwun bapa biyung. papeku...para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung. saroja 35.. Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik. kebo nusu gudel b. amarga lunyu ilate c. Apa arane air terjun nang sarangan ? a.. a... nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan. idu d.. getih c.. sapa salah saleh b. sapa ngunduh bakal subur . Agung kepengin tuku wayang. kaya unen-unen.. ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak. luwih becik sing prasaja d.kajaba. bebasan 38. entar d. jer basuki mawa beya d.b.. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan. a. garba c. sayuk rukun.. prapteng.. Jumboh karo unen-unen.ora sah nggatakake bocah kae.. 32...

Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43.para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d. b. busuk ketekuk pinter keblinger 44.kejaba. karo sedulur kudu rukun c. dadi murid kudu sregep 40. ukara kapindho minangka pambuka B. tembung entar c. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5. Ngisor iki kalebu paugerane parikan.. Salinen nganggo aksara Jawa ! a. tembung saroja b. tembung garba 45.c. a. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41.tembung garba .ukara kapisan minangka isi. kedadeyan saka rong ukara b. seneng mangan krupuk b.. tembung saroja b.nggunakake purwakanthi guru swara d.. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a. 42. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c. Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki..ngasah arit nganti landhep. banjur gawenen ukara ! a. Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu. tembung entar c.

a b. c. 2. Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan. 5. a. d.Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune. sato khewan. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. b. Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. Ojo tumindak angkara murka. a. c. . c 4.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. gedhi endhase. dawa tangane . b. 1. a.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan. c. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3. Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. Awake surti mung kari lunglit. b. janma manungsa. amarga lara TBC.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu. a.

. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->