KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

a. layang lelayu 12. Bapak badhe dhahar rumiyen. a.layang kiriman b. Kalimat ing duwur yen dikramane. a. a.. memo b. Pak. badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d. Heh! Jenengmu sapa ? b.. kula sampun sayah. a.nyuwun pamit.. Layang kang isine kabar kepaten diarani. kula wis kesel badhe leren 9. resmi b.b. kula wis kesel arep leren d.. Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c. Pak..layang kitir c.. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi. Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel . Pak.. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6.. kula sampun kesel badhe leren b. a.. Nuwun sewu . badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b. kula menapa sida dipundhutake buku? c.. saderenge tindhak dhateng surabaya b. edaran 11.badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13. dalemu ngendi mas? d.. layang c. Jenise pengumuman yaiku. matur nuwun... saderengipun tindak dhateng Surabaya d... kula siyos ditukokake buku? b.. a. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani.biasa d. resmi lan ora resmi . layang dhines d.. a. Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara..nuwun kawula nuwun. 8.ora resmi c. Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d.arep leren. Bapak arep dhahar rumiyen. Bapak arep dhahar rumiyen. Bapak badhe dhahar rumiyen. aku apa sida ditukokake buku? 7. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10.saderenge tindak dhateng Surabaya..sadurunge mangkat menyang surabaya. Pak. Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku.. pengumuman d. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik. Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar. Saka SD ngendi kawe? c...kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d. nyuwun pangapunten.. saderengupun bidhal dhateng surabaya c.badhe leren c.

” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur. adangiyah b. a. a..intonasine d... unggah-ungguh basane c. ora gelem menehi pangapura . Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku.. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d.14.. Nemtokake topik sing arep diumumake b..” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan. a.. mikropon/mik b.. swarane ora perlu banter 17. gelem menehi pangapura 20. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b. kajaba. kudu lancer... a..sikape 18. media cetak lan elektronik d. ana catur mungkur c. kalah cacak menang cacak d. Katitik isine pacelathon watake Andi. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut. pak. ora gelem menehi pangapura b. pengeras suara 16.. gelem menehi pangapura d.... isine pawarta kudu dawa d. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c. kuncung nganti gelung b.. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c. padha karo maca teks wacan biasa c.. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19. kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye. Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. Kapriye carane maca pawarta sing bener? a. Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d.. a. Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman. galak..idak.bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak..” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe.. galak. bener lan pas b. gepok tular c. Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15. grapyak.. a.. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat. grapyak.

. nduweni teges. c. 30. iki lo bukumu tak balekake! 22.. a. c. Ukara ing ngisor iki kang bener panulise.. Kang klebu tembung entar yaiku a. Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman.. tanggal 14 Juli 2008 23. tanggal 15 Juli 2008 d. padudon Aksara latine... pepindan d. Iki lo bukune.. b.nandur kebecikan. wonten tiyang ngagem ketu warni petak...pepindhan b.. a.. pring gadhing sadhapur c. d... kelebu cangkriman kang awujud. blenderan c.. Wong urip iku mbutuhake.ing tembang 27. pring gulung sedapur d.pring gading sedhapur b.. 26. Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung. Urang sepikul matane piro. b. a. b. sesrawungan d. cecongkrahan 24. aku metu ora nggowa opo-opo . a.” Jangkepe kandhane Mita sing sopan. tanggal 14 Juni 2008 b...... kedadeyan sing kudu dianggo tulada.. tanggal 15 Juni 2008 25. Pacelathon! Mita Yeni Mita : “... pring gedhesadapur b.... a... Aksara jawa ing dhuwur diwaca. cam 29. oleh kabegjan kang gedhe banget d.21. Yen. iki lo bukumu! b. Matur nuwun ya yen .wancahan b. yen katulis jawa kang bener yaiku. ing mongso rendeng akeh udhan d.cilik atine.... a. wancahan d. a.. Nyoh. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28. a. wong kang tansah nandhang sengsara c. pacelathon yaiku ... Maca cepet. a.. iki bukumu tak balekne! c.sembranan c... aku ra sida nyilih! d.’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok. regejegan c. lunyu ilate..anak polah bapa kepradah b.

kedhana-kedhini 31. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani. sapa ngunduh bakal nandur d.b. aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun... Kang kalebu parikan yaiku. kaya unen-unen. ndandani omahe tangga 20.wajik kletik gula jawa. a. Ludira tegese.. grojogan sewu b.. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung.. a.. a.. luwih becik sing prasaja d. a.. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. suka parisuka c. papeku. sangiran d. sapa ngunduh bakal subur .plutan 34. sapa nandur bakal ngunduh c. Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung. a. a.. getih c. nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan. parikan . ndandani kalen buntet d.. kebo nusu gudel b. prapteng... Apa arane air terjun nang sarangan ? a.. cebol lumumpat dedhuwuran b... cebol nggayuh lintang d.para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b. sedudha c. Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta.. jer basuki mawa beya d. Agung kepengin tuku wayang.. garba c. sluman slumun slamet 37. saloka c.ora sah nggatakake bocah kae.... Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan. amarga lunyu ilate c. a. ndandani dalan rusak b.. kebo kabotan sungu 39... paribasan d. ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak. rambut 33. Saupama nyuwun bapa biyung. 32. sayuk rukun. entar d. idu d. kringet b.sapa nandur bakal subur b. saroja 35. Jumboh karo unen-unen. tuna satak bathi sanak 36.. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala.. bebasan 38. ndandani pos kampling bocor c. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan.kajaba. c. a. Niagara b. sapa salah saleh b. gotong royong.

para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d.c. dadi murid kudu sregep 40. b. Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43. tembung entar c. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5.. 42. tembung garba 45. kedadeyan saka rong ukara b. ukara kapindho minangka pambuka B. Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki.. banjur gawenen ukara ! a.ngasah arit nganti landhep. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c. Ngisor iki kalebu paugerane parikan. busuk ketekuk pinter keblinger 44. seneng mangan krupuk b. karo sedulur kudu rukun c. tembung saroja b. Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a..tembung garba . Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41. tembung saroja b.. Salinen nganggo aksara Jawa ! a. tembung entar c.ukara kapisan minangka isi. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu. a.kejaba.nggunakake purwakanthi guru swara d. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a.

c 4.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan. a. 1. d. b. janma manungsa. .Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. Ojo tumindak angkara murka. amarga lara TBC. c. a b. b. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune. Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan. b.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu. c. 2.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3. a. a. Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. a. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. gedhi endhase. Awake surti mung kari lunglit. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe. dawa tangane . sato khewan. Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. 5. c.

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful