KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

.. kula sampun kesel badhe leren b. a. saderenge tindhak dhateng surabaya b. Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku. 8. Pak... Nuwun sewu . kula siyos ditukokake buku? b.kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d.. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10.layang kitir c. layang dhines d..nuwun kawula nuwun.. badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik. kula sampun sayah.biasa d. a. dalemu ngendi mas? d. resmi b. a.. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi.. layang lelayu 12.arep leren.. a. saderengupun bidhal dhateng surabaya c... matur nuwun.badhe leren c. Pak.. nyuwun pangapunten. a. a... Layang kang isine kabar kepaten diarani.. Bapak badhe dhahar rumiyen. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c. Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara. layang c.. kula wis kesel arep leren d.... pengumuman d. Pak. Bapak badhe dhahar rumiyen. a. aku apa sida ditukokake buku? 7.saderenge tindak dhateng Surabaya. kula wis kesel badhe leren 9. Bapak arep dhahar rumiyen. Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d.. Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel . Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c. edaran 11.layang kiriman b. Saka SD ngendi kawe? c.nyuwun pamit. kula menapa sida dipundhutake buku? c.. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b.badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13. Kalimat ing duwur yen dikramane. Heh! Jenengmu sapa ? b.ora resmi c. memo b. Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar. resmi lan ora resmi . Pak.. Bapak arep dhahar rumiyen.b.sadurunge mangkat menyang surabaya. Jenise pengumuman yaiku. saderengipun tindak dhateng Surabaya d. a.

.. ora gelem menehi pangapura b.. isine pawarta kudu dawa d. a. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c.. Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. gelem menehi pangapura d.. a. adangiyah b.. Nemtokake topik sing arep diumumake b. ora gelem menehi pangapura . grapyak.14. ana catur mungkur c. Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman. kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye.. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d.. Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten. a. bener lan pas b.” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan. pengeras suara 16. media cetak lan elektronik d. galak..” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe. Katitik isine pacelathon watake Andi. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b. Kapriye carane maca pawarta sing bener? a. a... mikropon/mik b. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15... swarane ora perlu banter 17.. galak. Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku.idak.. gepok tular c. padha karo maca teks wacan biasa c. grapyak.. Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d.intonasine d.. kudu lancer. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c. gelem menehi pangapura 20. a.sikape 18.” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur. a... unggah-ungguh basane c. kalah cacak menang cacak d. kajaba. Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat..bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak. pak.. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19.. kuncung nganti gelung b..

Wong urip iku mbutuhake. a.... wong kang tansah nandhang sengsara c. Pacelathon! Mita Yeni Mita : “. Yen.. Urang sepikul matane piro. aku ra sida nyilih! d. cam 29.. a. yen katulis jawa kang bener yaiku. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28. tanggal 15 Juni 2008 25. iki bukumu tak balekne! c. c.wancahan b. iki lo bukumu! b... Ukara ing ngisor iki kang bener panulise...cilik atine. pring gulung sedapur d. tanggal 14 Juni 2008 b.. tanggal 14 Juli 2008 23. pring gedhesadapur b.. pacelathon yaiku .. Nyoh. Iki lo bukune. kedadeyan sing kudu dianggo tulada. blenderan c.. lunyu ilate.nandur kebecikan. nduweni teges. 26.pring gading sedhapur b. sesrawungan d... pepindan d. a. tanggal 15 Juli 2008 d.... regejegan c. b.ing tembang 27.. Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman. Maca cepet.. b. padudon Aksara latine. a..sembranan c....” Jangkepe kandhane Mita sing sopan.’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok. Aksara jawa ing dhuwur diwaca. Kang klebu tembung entar yaiku a. kelebu cangkriman kang awujud.....anak polah bapa kepradah b. 30.....pepindhan b.. wonten tiyang ngagem ketu warni petak. ing mongso rendeng akeh udhan d. Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung.21. aku metu ora nggowa opo-opo . d. Matur nuwun ya yen . b. a... a.. oleh kabegjan kang gedhe banget d. wancahan d. c. a.. iki lo bukumu tak balekake! 22. pring gadhing sadhapur c. cecongkrahan 24. a. a..

Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik. saloka c.. rambut 33. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala.sapa nandur bakal subur b. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. luwih becik sing prasaja d.kajaba. sapa ngunduh bakal subur . a. c. gotong royong. kedhana-kedhini 31. a..... idu d. suka parisuka c. grojogan sewu b.. sapa ngunduh bakal nandur d.. a. a.. sangiran d. paribasan d. kebo nusu gudel b. Apa arane air terjun nang sarangan ? a. Jumboh karo unen-unen. a. kringet b.. tuna satak bathi sanak 36.. ndandani omahe tangga 20. Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan. a. Niagara b. a. sapa salah saleh b. a. sayuk rukun. jer basuki mawa beya d. ndandani dalan rusak b. prapteng. kaya unen-unen. ndandani kalen buntet d. garba c. 32. saroja 35. Saupama nyuwun bapa biyung....para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b. sedudha c. getih c. ndandani pos kampling bocor c...wajik kletik gula jawa.. cebol nggayuh lintang d. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani.b. entar d.plutan 34.. Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung.. ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak. amarga lunyu ilate c. papeku.. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan. Kang kalebu parikan yaiku. sluman slumun slamet 37. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung. sapa nandur bakal ngunduh c. bebasan 38.. Ludira tegese..... parikan . aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun. kebo kabotan sungu 39.. nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan.ora sah nggatakake bocah kae. cebol lumumpat dedhuwuran b. Agung kepengin tuku wayang.

seneng mangan krupuk b.kejaba. 42. tembung entar c. tembung saroja b.c.ukara kapisan minangka isi. tembung entar c. banjur gawenen ukara ! a. tembung saroja b.. Ngisor iki kalebu paugerane parikan.. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a. b. busuk ketekuk pinter keblinger 44. ukara kapindho minangka pambuka B. Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43.ngasah arit nganti landhep. tembung garba 45. a.nggunakake purwakanthi guru swara d. dadi murid kudu sregep 40.. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41.para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d. kedadeyan saka rong ukara b. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu. karo sedulur kudu rukun c. Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a..tembung garba . Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c. Salinen nganggo aksara Jawa ! a.

Awake surti mung kari lunglit. b. c. a. janma manungsa. Ojo tumindak angkara murka. c 4. 2. . Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. 1. b. a. gedhi endhase. c.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan. b. c.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. a. 5. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3. a.Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN. amarga lara TBC. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe. sato khewan. Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan. d. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. dawa tangane . Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune. a b.

. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful