KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN ULANGAN AKHIR SEMESTER II MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

LEMBAR SOAL MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER HARI/TANGGAL WAKTU : BAHASA JAWA : VII/GENAP : :

Petunjuk Umum. A. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban. B. Tulis nomor peserta pada kolom dan hitamkan bulatan disamping. C. Hitamkan bulatan kecil pada kolom mata pelajaran yang diujikan. D. Tulis tanggal Ulangan dan nama peserta.

A. Pilihen Wangsulan sing paling bener dhewe kanthi menehi tandha ing aksarane a.b.c.utawa d ! 1. Dongeng kang paragane sato kewan diarani.... a. sage b. fabel c. mite d. hikayat

2. Crita cerkak kang di critakake kanthi lisan kang duweni tujuane kanggo nglipur ati diarani.... a.parikan b. dongeng c. cerkak d. guritan

3. Dongeng kang nyritakake perjuangan diarani dongeng.... a.fabel b. mite c. sage d. legenda

4. Ukara kang nggunakake basa krama alus yaiku.... a. simbah karo bapak padha ngendika ing ruang tamu b. Panjenengan dhek wau rawuh jam piro? c. Ibu lagi wae kondur saka pasar d. Kula boten pareng ndherek bal-balan amargi jawah 5. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus yaiku.... a. Bapak guru ora rawuh amarga p[utrne lara

. Bapak arep dhahar rumiyen.layang kitir c. Ukara ing dhuwur menawa dikramakne dadi. Bapak arep dhahar rumiyen.b. Nilaimu pira kok iso mlebu kene 10.ora resmi c. resmi b..... a. Bapak badhe dhahar rumiyen. aku apa sida ditukokake buku? 7. a. Nuwun sewu . dalemu ngendi mas? d... badhe matur kaliyan bulikmenapa wonten? d. kula menapa sida dipundhutake buku? c.. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? b. Wulan januari mangsanipun kathah jawah 6. memo b. Pak.nuwun kawula nuwun.badhe matur kaliyan bulik menapa wonten?\ 13. layang lelayu 12. Saka SD ngendi kawe? c. saderenge tindhak dhateng surabaya b..kula menapa siyos panjenenganpudhutakae buku? d. kula wis kesel arep leren d.. Ukara pitakon ing ngisor mathuk kanggo takon marang kanca anyar. Ukara pambuka sing trep nalika arep tilpon Bulik yaiku. badhe matur kaliyan bulik menapa wonten? c. a. Panganggone basa krama inggil sing bener dumunung ing ukara..layang kiriman b.badhe leren c.. Pak. Perhatikan kalimat berikut! Bapak arep madhang dhisik.. Andi dipun dukani bu guru amargi nglanggar tata tertib c. Pak. Bapak-bapak kaliyan ibu-ibu sami gugur gunung d.. pengumuman d.. matur nuwun. resmi lan ora resmi . a. layang dhines d. layang c.biasa d. kula sampun sayah. kula sampun kesel badhe leren b. edaran 11.. a.sadurunge mangkat menyang surabaya. Heh! Jenengmu sapa ? b. nyuwun pangapunten. a. saderengupun bidhal dhateng surabaya c. kula siyos ditukokake buku? b....nyuwun pamit.arep leren..saderenge tindak dhateng Surabaya. Kalimat ing duwur yen dikramane. Pak. Pawarta penting sing kudu di informasi marang wong akeh diarani. kula wis kesel badhe leren 9. Layang kang isine kabar kepaten diarani. saderengipun tindak dhateng Surabaya d. Jenise pengumuman yaiku. Perhatikan kalimat berikut! Aku wis kesel ... a. a. Bapak badhe dhahar rumiyen. 8..

Nalika nindhakake pacelathon kang kudu di gatekake yaiku. pengeras suara 16. Watake Pak Karto ana ing pacelathon kasebut. padha karo maca teks wacan biasa c. pak..bocah ora nggenah! Tanduran dak openi rekasa malah di idak.idak. a. a.. Kapriye carane maca pawarta sing bener? a. dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan c. Pacelathon! Doni : “ Awake dhewe iki anggone kekancan kurang luwih wis 5 tahun suwene. ora gelem menehi pangapura b. kula boten sengojo ngudak taneman jagung” : Pangaputen piye.14. kajaba.sikape 18.. nemtokake isi /pokok-pokok pengumuman 15. ngrumangsani salah senajan dheweke ora sengaja ngidak c. a.” Paribasan kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur.... Bab-bab kang kudu dimangerteni yen arep gawe pengumuman.. kalah cacak menang cacak d. swarane ora perlu banter 17.. galak.. ngrumangsani ora salah sanajan dheweke ora sengaja ngidak 19. gelem menehi pangapura 20. ora ngrumangsani salah awit anggone ngidak tanduran jagung d. Katitik isine pacelathon watake Andi. a. Carane ngumumake pengumuman biasa lewat.. isine pawarta kudu dawa d.. a. ora ngrumaksani salah amarga ora sengaja ngidak b. adangiyah b. media cetak lan elektronik d. gepok tular c. unggah-ungguh basane c.” Angga : “ Iya Don wis akeh banget alangan sing dialami awake dhewe. Nemtokake tujuan sing arep diumumake c. Nemtokake topik sing arep diumumake b.. gelem menehi pangapura d. a. ana catur mungkur c. grapyak... galak. grapyak.....” Doni : “yen aku nandhang kesusahan kowe mesthi ngrewngi Antarane aku lan kowe sanajan... Basa sing digunakake basa sing gaul lan modern d. Pacelathon! (Kanggo soal 18 &19) Andi Pak Karto : “nyuwun pangapunten. mikropon/mik b.. kudu lancer.. bener lan pas b..intonasine d. kuncung nganti gelung b. ora gelem menehi pangapura .

ing tembang 27. kelebu cangkriman kang awujud. a.. pring gedhesadapur b..” Jangkepe kandhane Mita sing sopan. nduweni teges.nandur kebecikan. padudon Aksara latine. b... iki lo bukumu tak balekake! 22. Sesanti rawe-rawe rantas malang-malang putung.. c.pepindhan b. a. kedadeyan sing kudu dianggo tulada. 26. a.. Cangkriman kang dicekak pamacane diarani cangkriman. iki bukumu tak balekne! c.... Nyoh...’ : “Apa wis rampunng olehmu maca?” : “Wis tamat kok.wancahan b.anak polah bapa kepradah b.. iki lo bukumu! b.. Urang sepikul matane piro. pepindan d. d. wancahan d.pring gading sedhapur b. Wong urip iku mbutuhake. wong kang tansah nandhang sengsara c. a.. tanggal 15 Juli 2008 d. tanggal 14 Juni 2008 b. aku metu ora nggowa opo-opo . cam 29.. oleh kabegjan kang gedhe banget d... 30. sesrawungan d.. aku ra sida nyilih! d.cilik atine.21. c. Ukara ing ngisor iki kang bener panulise. Aksara jawa ing dhuwur diwaca.. Maca cepet.. lunyu ilate. a. samubarang kang ngalang-ngalangi bakal disingkiraki 28. regejegan c. pring gadhing sadhapur c....... b. blenderan c. tanggal 14 Juli 2008 23.. b... tanggal 15 Juni 2008 25.. Pacelathon! Mita Yeni Mita : “. pring gulung sedapur d. cecongkrahan 24. a. a... wonten tiyang ngagem ketu warni petak.. yen katulis jawa kang bener yaiku.. Matur nuwun ya yen . Yen.. ing mongso rendeng akeh udhan d.. a..sembranan c. pacelathon yaiku . a. Iki lo bukune.. Kang klebu tembung entar yaiku a.

getih c. Wacan! Aku lan kanca-kancaku dhek liburan dianakake kegiatan hiking menyang sarangan. a... 32.. a.wajik kletik gula jawa. sedudha c.. ndandani omahe tangga 20.para pemain basket iku awake katon gagah prakosa b... sapa nandur bakal ngunduh c.. sluman slumun slamet 37. Sang begawan kasinungan ludira kang awarna seta. Niagara b.. saloka c. Apa arane air terjun nang sarangan ? a.kajaba. prapteng. Kang bisa diayahi kanthi gugur gunung. Kang kalebu parikan yaiku..ora sah nggatakake bocah kae.. tuna satak bathi sanak 36. kaya unen-unen. aku lan Kancaku kabeh ndeleng air terjun. nanging Agung ora nduwe dhuwit babar pisan. parikan ..plutan 34. grojogan sewu b. kedhana-kedhini 31. sapa ngunduh bakal nandur d. ora bakal diparingi sebab ibune Agung dudu wong sugih malah kepara anggone mangan sabendinane ora nate ngrasakake dhedhaharan sing enak. Ludira tegese. Agung kepengin tuku wayang. kebo nusu gudel b. jer basuki mawa beya d. Unen-unen nganggo paugeran kang gumathok diarani. a. c. a. a. rambut 33. ndandani kalen buntet d.. bebasan 38. a. Kang dialami Agung kaya wacana ing dhuwur iku jumbuh karo unen-unen. Jumboh karo unen-unen.. luwih becik sing prasaja d.. ndandani dalan rusak b. sayuk rukun. suka parisuka c. a. gotong royong..b. idu d.. sapa salah saleh b.sapa nandur bakal subur b. kebo kabotan sungu 39.. sangiran d. paribasan d... kringet b. Tumindak apa wae tansah lancer ora ana alangan lan gangguan. amarga lunyu ilate c. entar d. sapa ngunduh bakal subur . Sapa sing tumindak becik bakal nampa piwales sing becik. Saupama nyuwun bapa biyung... papeku. saroja 35.. Tembung parama + iswari dadi tembung prameswari diarani tembung. cebol nggayuh lintang d. cebol lumumpat dedhuwuran b. garba c.. a. dene sing tumindak ala bakal nampa piwales ala... ndandani pos kampling bocor c.

Coba sebutna lan jlentrehna ! Ukara-ukara ngisor iki dadekna basa krama alus ! a.tembung garba . tembung saroja b.nggunakake purwakanthi guru swara d. Bapak wis krungu manawa bulek arep duwe gawe mantu. dadi murid kudu sregep 40. b. saben saukara kedadeyan saka rong gatra c. ukara kapindho minangka pambuka B.ngasah arit nganti landhep. Simbah wetenge lara amarga mangan lotis 43.kejaba.. seneng mangan krupuk b. karo sedulur kudu rukun c. 42.. Coba golekna tuladha sing kalebu tembung ing ngisor iki. tembung entar c. tembung saroja b.para siswa siswi nindakake upacara kanthi khidmat d. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 41.c.ukara kapisan minangka isi. Miturut jenise dongeng kapilah dadi 5.. Ngisor iki kalebu paugerane parikan. Salinen nganggo aksara Jawa ! a. a. kedadeyan saka rong ukara b. banjur gawenen ukara ! a. Apa tegese tembung ing ngisor iki ! a.. tembung garba 45. tembung entar c. busuk ketekuk pinter keblinger 44.

. gedhi endhase. Dongeng Sage yaiku Dongeng kang medharake perjuangan pawongan (kepahlawanan) e. c. Dongeng Legenda yaiku dongeng kang medharake dumadine pangonan. tembung garba yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro kang digandeng. Ojo tumindak angkara murka. a. sato khewan. Bocah isih enom kudu ombo jangkahe.Dongeng Mite yaiku dongeng kang isine medharake kedadeyan alam goib. Simbah madharanipun sakit amargi dhahar lotis 3.Bapak sampun mireng menawi Bulek ajeng gadah damel mantu. Awake surti mung kari lunglit. Tembung entar yaiku tembung kang duwe teges ora sak mesthine/ lugune. d. amarga lara TBC. c.Kunci jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D A C C B C C D D D C C A B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C B A A D A C A D B A D B B D C D D ISIAN. a b. c 4. a.Dongeng Fabel yaiku dongeng kang paragane sato khewan. 2. b. a. 5. Tembung saroja yaiku tembung kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan b. Hikayat yaiku Dongeng kang isine madharake raja-raja. c. 1. a. dawa tangane . b. janma manungsa. b.

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful