Naskah Drama Si Kabayan Pemeran Drama Si Kabayan 1. SI KABAYAN 2. NYI ITEUNG 3. LAMSIJAN 4. ABAH 5. AMBU 6.

MANG KARMA BUBUKA KU JURU CATUR/NARATOR amiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapibodo, bodo tapi pinter, tina gunem caturna jeung Nyi Iteung meunang ilham. Seja usaha,neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si Kabayan?Sumangga nyanggakeun pintonan Drama, dina carios si Kabayan Ngingu Munding.SIKABAYAN ASUP KA PANGGUNG, LEUMPANG SALSE, KULIAT, HEUAY, TERUS DIUKSILA TUTUG, NGAGERE CEULI KU BULU HAYAM, SIRAH LEHEK/DENGDEK, PANONPEUREUM HAYAMEUN, MEUREUDEUY.DATANG NYI ITEUNG NGAJINGJING SAPUNYERE/INJUK. JENGKEL, AMBEK, GEREGETEUN. NYI ITEUNG : (NYENTAK ) Kabayan !Kunaon ceuli téh hayoh waé digéré ?Kumaha mun tosblong, siah ?Digawé kadituh, kaluman kami mah nénjona ogé. SI KABAYAN : (AYEM, LEULEUY) Jééh, kunaon ari manéh, Jikan?Mani taya bosena kana ambekambekan teh, soré isuk euweuh eureuna.Ulah kitu, matak téréh kolot. NYI ITEUNG : Kaluman tuda, boga salaki téh mani euweuh pisan guam.Ngalangala suluh ka dituh. SI KABAYAN : Aaaaah, horéam euweuh bedogna. NYI ITEUNG : Matak naon mun nginjeum ka Abah?06 SI KABAYAN : Embung ah, sok ngambek si Abah mah.Bisi nagih ongkoh, heug kami boga kénéh hutang. NYI ITEUNG : (JENGKEL) Ih, lalaki téh teu uyahan siah !Heug usaha atuh, ulah ngajentul waé.Turutan batur ! SI KABAYAN : Usaha kana naon, Teung ? NYI ITEUNG : Nya kana naon wé atuh, kawas batur.Keun baé teu jadi Pagawé Nagri ogé, asal usaha nu halal.Tuh kawas Pa Haji, miara hayam, miara domba, atawa naon wé atuh. Sing aya guam hiruptéh, da jelema mah teu ngeunah dagingna(SI KABAYAN NGOREJAT, TERUS NANGTUNG, SURASEURI GUMASEP) SI KABAYAN : Héhéhé, héhéhé, heueuh bener, Teung. Asa diingetan, puguh kami teh hayang« hayang diajar wisarwata, aéh« naon ning, Teung? NYI ITEUNG : (NYENTAK) Wiraswasta, belegug !Lain wisarwata SI KABAYAN : Jééééééééh, nya ulah maké belegug atuh, Teung.Salah saeutik mah meunang. NYI ITEUNG : Heueuh rék kumaha atuh? SI KABAYAN : Héhéhé, kieu Teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan.Pokona mah Iteung ulah hariwang, Akang pasti usaha. NYI ITEUNG : Jig atuh, ulah ulin waé. Sing mikir hirup téh. SI KABAYAN : Nya heueuh ieu ge rék mikir.SI KABAYAN JEUNG NYI ITEUNG LEUMPANG NGURILINGAN PANGGUNG.NYI ITEUNG KALUAR, SI LAMSIJAN ASUP KA PANGGUNG.

ABAH : Naha. kana naon.Cik ménta bongbolongan. nyah? SI KABAYAN : (SOMBONG) Wuah. SI LAMSIJAN : (NGOA) Hemh. nya? Oh heueuh.Puguh Kuring téh hayang diajar wiraswasta. da geuning disebut gélo anya mah ngambek.Nya éling atuh. éta wé bet suraseuri kawas anu gélo anyar. Bah.Minantu nurustunjung. leutik endogna. Ambu. Uing mah teu nyebut kembu. SI KABAYAN : (NYENTAK) Naooon? Gagabah teuing ?? ABAH : Naha siah disebut gélo anyar teh bet ngambek? AMBU : (TENANG) Geus heubeul meureun.Manéh téh mémang sobat anu sajati. étaaa. ké. saha anu nyebut Abah kembu? SI KABAYAN : Nya Abah. . diduakeun sing hasill. mani agul boga Abah galak téh. nya? SI LAMSIJAN : Ooooooh. Ambu. Jan? SI LAMSIJAN : Moal ah.Mun hayang anu gedé endogna. boga duitna. henteu? SI KABAYAN : Iiiiih ari Abah. Kabayan? Asa rareuwas teuing.Hayu. pasti méré ari jangmodal usaha mah. dibabuk siah.SI LAMSIJAN : (SONO) Eéééééééh. galakgalak gé boga Kuring mah. Iraha Uing gélo ? ABAH : Lain nanaon. Jan. euy ? SI KABAYAN : Heueuh. Jan.Puguh ngahaja rék ka imah manéh. nuhun. aya naon.Ulah diajak ngomong waé si Borokokok mah. SI KABAYAN : Ituh geura? Kalah kanceuh. ABAH : Boa enya. euy. SI KABAYAN : Ulah reuwas. SI KABAYAN : Iiih. hampura Bah. EMPRAK) Tuaaaaaaaaah enya bener. Assalamu µalaikum. henteu kétangHéhéhéhé. Mbu. Héhéhéhé. AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Sakali deui nyebut kembu. manéh rék milu. Abah. Jan. SI KABAYAN : Heueuh jig atuh rék ka balong mah. SI KABAYAN : Eééééééééh boga Abah jeung Ambu teh sarua gélona. geuning manéh. bagéa Jan. duit mah gampang. NUNGKUP BIWIR) Aéh. kumaha. saha nu nyebut kembu?Heunteu. ulah kitu atuh. bit. ayeuna ge rék nepungan ka Abah. SI LAMSIJAN : (SUMANGET) Ngingu puyuh atuh? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung ah. Abah. SI LAMSIJAN : Wa¶alaikum salam warohmatullohi wa barokatuhMUSIK PANYELANG. rék nempo balong. Aya Abah. DATANG SI KABAYAN SURASEURI. da lain rék nagih. Jan. saha anu nyebut kembu?Cek Uing téh.Kuring satuju ngingu munding mah. Jan.Jig wé. AMBU : Eh. SI KABAYAN : Waaaaaaah. ABAH : (TATAG) Kabayan ! Ari manéh éling. Abah Kembu« AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Nyebut Kembu ka kami ? SI KABAYAN : Jéééééh. kitu?(NEPAKAN TARANG LALAUNAN) Ké. ké. ABAH JEUNG AMBU DI PANGGUNG.Bisi tépa gélona. SI LAMSIJAN : (DARIA) Euleuh. SI LAMSIJAN : (KUCIWA) Aaaah manéh mah. ka mitoha nyebut kembu.(REUWAS. Kabayan?Rék ka mana..(NEPAK TAKTAK LAMSIJAN) Héhéhé. teu boga balongna. kumaha mun ngingu lauk engkoy ? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung. nya hayang naon atuh?Da usaha anu badag mah kudu gedé modalna ogé. nya ngingu munding ! SI KABAYAN : (ATOH. bieu.Malah mah moal dililalila. SI LAMSIJAN : Hemh.

meugeus. cing kami ménta bongbolongan yeuh.Héhéhéhé. SI KABAYAN : Aduh. Bah. Uing téh hayang diajar usaha. Uing téh hayang diajar wisarwata. éra kunu lalajo. Bah. mangke lanan. tapi geulis. ulah kamalinaan. ké heula. AMBU : (NGANCAM) Tah. euy ? AMBU : Wuah. Kabayan? AMBU : Wah. kami rek ngomong. Uing huluna. Bah. SI KABAYAN : Eeeeeh.Umat Islam mah kudu alus panyangka. SI KABAYAN : Héhéhé.. lain rek nginjeum. Kabayan.Sok teruskeun Kabayan rék naon sia téh? SI KABAYAN : (DARIA) Bah. pasti rék nginjeum duit ka aing.. Manéh meunang. lah.Sok diuk.. Abah mah goréng waé ka Uing téh. aéh.ABAH : Geus. tapi modalna Papatungan. heueuh. ABAH : Ambu. Goréng kalakuan kitu téh. Bah!Jadi. si Kabayan bisa usaha. Bah. Modalna papatungan. saha nu nyebut kembu?Heunteu Embu. ABAH : Eééh.duh. salah atuh. Joint ! ABAH : Naon joint téh. geus..Urang bagi hasil bagi untung.Maraban wé wungkul. swas.Can aya dina kamusna. Kabayan.Seja nyanggakeun silaturahmi. tah« tah« awas siah. SI KABAYAN : Jéééééh. ABAH : Kumaha carana? SI KABAYAN : Urang sapotong éwang. Kabayan. AMBU : Kadéngé ti tadi gé. Tapi ngajak kerjasama. miara bujur mah kudumiceunan taina. atawa bujurna? AMBU : (TANDES) Nya mending huluna atuh. ABAH : Aaah. ABAH : His. Tapiii. Bah.Urang meuli munding. geus nyebut deui kembuka aing. dasar mitoha burung« AMBU : Pék siah !! (NGAMANGNGAMANG SENDAL) SI KABAYAN : (MURINGIS) Aduh.ampun. teu boga modalna. mana nu kudu dipilih? Huluna. ulah gagabah nyieun kacindekan téh. Bah. Ambu.Can nanaon geus nuding nu lainlain. jeung Ambu. moal lutreuk si éta mah. ku héséngomong téh. Salah !!Geus goréng sangka deui baé Abah mah.. Kabayan? SI KABAYAN : Puguh ngahaja.Nu kitu . minantu gejul waé diladénan. ABAH : (DARIA) Oooh usaha? Usaha kana naon. mangga.Tara ti sasarina manéh mah. Abah bujurna. ABAH : Tuuuuh. urang bagi dua miarana téh. nya? Naon ning?Oh enya. Uing téh hayang tepung jeung Abah. Ambu !Cicing atuh.Mun kitu carana.Usaha naon téa euy? Kumaha papatungan téh? SI KABAYAN : Kieu.Sok. ampun.Lain. Abah rék nanya. ABAH : Heueuh. wi« ras. da. Embu mah mani téga ka Uing téh. Kabayan? SI KABAYAN : Usaha. maké jeung hayang tepung sagala. nya? Atawa rék nginjeum paré? SI KABAYAN : Tuuuuuuuh..Urang déngékeun heula omonganana.ampun Mbu !! ABAH : (NYENTAK) Eéééééh. léob anggur mah.Ulah suudon.ta ! Tah kitu. Bah.Rék ménta duit meureun. SI KABAYAN : Héhéhé.. ABAH : Sok teruskeun. Ambu mah ka Uing téh sengit waé.Naha manéh maké hayang miara huluna? SI KABAYAN : Ngarah teu kudu miceunan taina. Joint Bah. ABAH : Rék naon manéh téh.. Bah. rék naon manéh téh atuh. Tapi sangkanadil. miarana ku duaan babarengan. teu embu.

trok ! Keputusan tidak dapat diganggu gugat. JEUNG AMBU KALUAR TI PANGGUNG. tapi kami huluna.Trok. ABAH. tah saksina si Ambu..Kuring bujur.Moal enya kolot kudu miceunan taina?Hey. Bah? ABAH : Naha maké kudu kaduhung? Nya moal deuleu. ABAH : (DARIA.Lamun satuju kitu. heug. Bah? ABAH : Heug aing daék papatungan jeung manéh.88 ABAH : Heueuh. DIPIRIG KU KACAPISULING . SI KABAYAN: Moal kaduhung. manéhbujurna.patut mah bikeun ka si Kabayan. TANDES) Satuju. Abah hulu. SI KABAYAN : Jadi lah«(SI KABAYAN. ketok palu tilu kali. bener pisan éta pamadegan téh. Henteu mah. Kabayan ! SI KABAYAN : Kumaha. Ambu. trok.Ieu téh hasil musyawarrroh SI KABAYAN : Cak siah. moal«.