Naskah Drama Si Kabayan Pemeran Drama Si Kabayan 1. SI KABAYAN 2. NYI ITEUNG 3. LAMSIJAN 4. ABAH 5. AMBU 6.

MANG KARMA BUBUKA KU JURU CATUR/NARATOR amiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapibodo, bodo tapi pinter, tina gunem caturna jeung Nyi Iteung meunang ilham. Seja usaha,neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si Kabayan?Sumangga nyanggakeun pintonan Drama, dina carios si Kabayan Ngingu Munding.SIKABAYAN ASUP KA PANGGUNG, LEUMPANG SALSE, KULIAT, HEUAY, TERUS DIUKSILA TUTUG, NGAGERE CEULI KU BULU HAYAM, SIRAH LEHEK/DENGDEK, PANONPEUREUM HAYAMEUN, MEUREUDEUY.DATANG NYI ITEUNG NGAJINGJING SAPUNYERE/INJUK. JENGKEL, AMBEK, GEREGETEUN. NYI ITEUNG : (NYENTAK ) Kabayan !Kunaon ceuli téh hayoh waé digéré ?Kumaha mun tosblong, siah ?Digawé kadituh, kaluman kami mah nénjona ogé. SI KABAYAN : (AYEM, LEULEUY) Jééh, kunaon ari manéh, Jikan?Mani taya bosena kana ambekambekan teh, soré isuk euweuh eureuna.Ulah kitu, matak téréh kolot. NYI ITEUNG : Kaluman tuda, boga salaki téh mani euweuh pisan guam.Ngalangala suluh ka dituh. SI KABAYAN : Aaaaah, horéam euweuh bedogna. NYI ITEUNG : Matak naon mun nginjeum ka Abah?06 SI KABAYAN : Embung ah, sok ngambek si Abah mah.Bisi nagih ongkoh, heug kami boga kénéh hutang. NYI ITEUNG : (JENGKEL) Ih, lalaki téh teu uyahan siah !Heug usaha atuh, ulah ngajentul waé.Turutan batur ! SI KABAYAN : Usaha kana naon, Teung ? NYI ITEUNG : Nya kana naon wé atuh, kawas batur.Keun baé teu jadi Pagawé Nagri ogé, asal usaha nu halal.Tuh kawas Pa Haji, miara hayam, miara domba, atawa naon wé atuh. Sing aya guam hiruptéh, da jelema mah teu ngeunah dagingna(SI KABAYAN NGOREJAT, TERUS NANGTUNG, SURASEURI GUMASEP) SI KABAYAN : Héhéhé, héhéhé, heueuh bener, Teung. Asa diingetan, puguh kami teh hayang« hayang diajar wisarwata, aéh« naon ning, Teung? NYI ITEUNG : (NYENTAK) Wiraswasta, belegug !Lain wisarwata SI KABAYAN : Jééééééééh, nya ulah maké belegug atuh, Teung.Salah saeutik mah meunang. NYI ITEUNG : Heueuh rék kumaha atuh? SI KABAYAN : Héhéhé, kieu Teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan.Pokona mah Iteung ulah hariwang, Akang pasti usaha. NYI ITEUNG : Jig atuh, ulah ulin waé. Sing mikir hirup téh. SI KABAYAN : Nya heueuh ieu ge rék mikir.SI KABAYAN JEUNG NYI ITEUNG LEUMPANG NGURILINGAN PANGGUNG.NYI ITEUNG KALUAR, SI LAMSIJAN ASUP KA PANGGUNG.

Aya Abah. da geuning disebut gélo anya mah ngambek. Abah Kembu« AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Nyebut Kembu ka kami ? SI KABAYAN : Jéééééh.Nya éling atuh.Malah mah moal dililalila.Jig wé. nyah? SI KABAYAN : (SOMBONG) Wuah. euy. NUNGKUP BIWIR) Aéh. ABAH : Naha.. Assalamu µalaikum. Abah. kitu?(NEPAKAN TARANG LALAUNAN) Ké. Jan. ayeuna ge rék nepungan ka Abah. kana naon. bit. ABAH : Boa enya. ka mitoha nyebut kembu. SI KABAYAN : Ulah reuwas. nya hayang naon atuh?Da usaha anu badag mah kudu gedé modalna ogé. Iraha Uing gélo ? ABAH : Lain nanaon. Ambu. saha anu nyebut Abah kembu? SI KABAYAN : Nya Abah. Bah.Mun hayang anu gedé endogna. Mbu.Bisi tépa gélona.(NEPAK TAKTAK LAMSIJAN) Héhéhé.Puguh Kuring téh hayang diajar wiraswasta. . étaaa. kumaha. SI KABAYAN : Heueuh jig atuh rék ka balong mah. Jan. SI LAMSIJAN : (DARIA) Euleuh. ulah kitu atuh.SI LAMSIJAN : (SONO) Eéééééééh. AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Sakali deui nyebut kembu. duit mah gampang. saha nu nyebut kembu?Heunteu.Manéh téh mémang sobat anu sajati. SI KABAYAN : Eééééééééh boga Abah jeung Ambu teh sarua gélona. SI KABAYAN : (NYENTAK) Naooon? Gagabah teuing ?? ABAH : Naha siah disebut gélo anyar teh bet ngambek? AMBU : (TENANG) Geus heubeul meureun. Abah. nya ngingu munding ! SI KABAYAN : (ATOH. AMBU : Eh. Ambu. nya? SI LAMSIJAN : Ooooooh. SI LAMSIJAN : (NGOA) Hemh. ké. mani agul boga Abah galak téh. nuhun. Jan. SI KABAYAN : Iiih. Kabayan?Rék ka mana. ABAH : (TATAG) Kabayan ! Ari manéh éling. éta wé bet suraseuri kawas anu gélo anyar. hampura Bah. EMPRAK) Tuaaaaaaaaah enya bener. SI KABAYAN : Ituh geura? Kalah kanceuh. bagéa Jan. SI KABAYAN : Waaaaaaah. DATANG SI KABAYAN SURASEURI.(REUWAS.Ulah diajak ngomong waé si Borokokok mah. leutik endogna. henteu kétangHéhéhéhé.Kuring satuju ngingu munding mah. Jan. rék nempo balong.Puguh ngahaja rék ka imah manéh. euy ? SI KABAYAN : Heueuh. da lain rék nagih. bieu.Minantu nurustunjung. ké. nya? Oh heueuh. geuning manéh. henteu? SI KABAYAN : Iiiiih ari Abah. kumaha mun ngingu lauk engkoy ? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung. saha anu nyebut kembu?Cek Uing téh. SI LAMSIJAN : Hemh. Jan? SI LAMSIJAN : Moal ah. dibabuk siah. pasti méré ari jangmodal usaha mah. Jan. galakgalak gé boga Kuring mah. SI LAMSIJAN : (KUCIWA) Aaaah manéh mah. boga duitna.Cik ménta bongbolongan. SI LAMSIJAN : Wa¶alaikum salam warohmatullohi wa barokatuhMUSIK PANYELANG. diduakeun sing hasill. aya naon. SI LAMSIJAN : (SUMANGET) Ngingu puyuh atuh? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung ah.Hayu. Kabayan? Asa rareuwas teuing. Uing mah teu nyebut kembu. Héhéhéhé. teu boga balongna. manéh rék milu. ABAH JEUNG AMBU DI PANGGUNG.

Joint Bah. Ambu.Maraban wé wungkul.Naha manéh maké hayang miara huluna? SI KABAYAN : Ngarah teu kudu miceunan taina. ABAH : Heueuh. Abah rék nanya. miara bujur mah kudumiceunan taina. Tapiii.. salah atuh.Lain. cing kami ménta bongbolongan yeuh.Urang meuli munding.ampun..duh. SI KABAYAN : Aduh. ABAH : His. AMBU : (NGANCAM) Tah. meugeus. miarana ku duaan babarengan. aéh.. Uing téh hayang diajar wisarwata. ABAH : Ambu. Bah. kami rek ngomong. tah« tah« awas siah. mangke lanan.Seja nyanggakeun silaturahmi. lain rek nginjeum. geus. Tapi sangkanadil.Can nanaon geus nuding nu lainlain. geus nyebut deui kembuka aing. SI KABAYAN : Eeeeeh. Embu mah mani téga ka Uing téh.. Modalna papatungan. Bah. Kabayan. Uing téh hayang tepung jeung Abah. Bah.. tapi modalna Papatungan. pasti rék nginjeum duit ka aing. Abah bujurna. Kabayan. ABAH : Tuuuuh. Ambu !Cicing atuh. saha nu nyebut kembu?Heunteu Embu. ku héséngomong téh. AMBU : Kadéngé ti tadi gé. ABAH : Kumaha carana? SI KABAYAN : Urang sapotong éwang. ABAH : Aaah. SI KABAYAN : Héhéhé. ABAH : Eééh. wi« ras. nya? Atawa rék nginjeum paré? SI KABAYAN : Tuuuuuuuh. ké heula. ulah gagabah nyieun kacindekan téh. moal lutreuk si éta mah. Kabayan? SI KABAYAN : Puguh ngahaja. mana nu kudu dipilih? Huluna. lah. ulah kamalinaan. Uing huluna. SI KABAYAN : Héhéhé. Kabayan? AMBU : Wah. da. atawa bujurna? AMBU : (TANDES) Nya mending huluna atuh. léob anggur mah.Usaha naon téa euy? Kumaha papatungan téh? SI KABAYAN : Kieu.Sok. minantu gejul waé diladénan.Rék ménta duit meureun. Salah !!Geus goréng sangka deui baé Abah mah. teu embu. Bah. Uing téh hayang diajar usaha.. heueuh. éra kunu lalajo.ABAH : Geus.Sok teruskeun Kabayan rék naon sia téh? SI KABAYAN : (DARIA) Bah.Sok diuk. teu boga modalna. Tapi ngajak kerjasama. euy ? AMBU : Wuah. Bah..Can aya dina kamusna. maké jeung hayang tepung sagala.Tara ti sasarina manéh mah. Manéh meunang. mangga.Umat Islam mah kudu alus panyangka. Ambu mah ka Uing téh sengit waé. Goréng kalakuan kitu téh. si Kabayan bisa usaha. Bah. Joint ! ABAH : Naon joint téh.ampun Mbu !! ABAH : (NYENTAK) Eéééééh. urang bagi dua miarana téh. Bah. Bah!Jadi. ABAH : Rék naon manéh téh. ABAH : (DARIA) Oooh usaha? Usaha kana naon.Héhéhéhé. ABAH : Sok teruskeun. jeung Ambu.Nu kitu . Kabayan? SI KABAYAN : Usaha. dasar mitoha burung« AMBU : Pék siah !! (NGAMANGNGAMANG SENDAL) SI KABAYAN : (MURINGIS) Aduh. Abah mah goréng waé ka Uing téh. rék naon manéh téh atuh. ampun. SI KABAYAN : Jéééééh.. nya? Naon ning?Oh enya.ta ! Tah kitu.Mun kitu carana.Urang déngékeun heula omonganana.Ulah suudon. swas. tapi geulis.Urang bagi hasil bagi untung. Bah. Kabayan.

tah saksina si Ambu. JEUNG AMBU KALUAR TI PANGGUNG.Moal enya kolot kudu miceunan taina?Hey. Bah? ABAH : Naha maké kudu kaduhung? Nya moal deuleu. DIPIRIG KU KACAPISULING . tapi kami huluna. ABAH : (DARIA. moal«.patut mah bikeun ka si Kabayan. manéhbujurna. SI KABAYAN: Moal kaduhung.Trok. trok.Ieu téh hasil musyawarrroh SI KABAYAN : Cak siah. bener pisan éta pamadegan téh. Ambu.Lamun satuju kitu. Bah? ABAH : Heug aing daék papatungan jeung manéh. ABAH.. trok ! Keputusan tidak dapat diganggu gugat. Kabayan ! SI KABAYAN : Kumaha. Abah hulu. Henteu mah. SI KABAYAN : Jadi lah«(SI KABAYAN. ketok palu tilu kali. TANDES) Satuju. heug.Kuring bujur.88 ABAH : Heueuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful