Naskah Drama Si Kabayan Pemeran Drama Si Kabayan 1. SI KABAYAN 2. NYI ITEUNG 3. LAMSIJAN 4. ABAH 5. AMBU 6.

MANG KARMA BUBUKA KU JURU CATUR/NARATOR amiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapibodo, bodo tapi pinter, tina gunem caturna jeung Nyi Iteung meunang ilham. Seja usaha,neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si Kabayan?Sumangga nyanggakeun pintonan Drama, dina carios si Kabayan Ngingu Munding.SIKABAYAN ASUP KA PANGGUNG, LEUMPANG SALSE, KULIAT, HEUAY, TERUS DIUKSILA TUTUG, NGAGERE CEULI KU BULU HAYAM, SIRAH LEHEK/DENGDEK, PANONPEUREUM HAYAMEUN, MEUREUDEUY.DATANG NYI ITEUNG NGAJINGJING SAPUNYERE/INJUK. JENGKEL, AMBEK, GEREGETEUN. NYI ITEUNG : (NYENTAK ) Kabayan !Kunaon ceuli téh hayoh waé digéré ?Kumaha mun tosblong, siah ?Digawé kadituh, kaluman kami mah nénjona ogé. SI KABAYAN : (AYEM, LEULEUY) Jééh, kunaon ari manéh, Jikan?Mani taya bosena kana ambekambekan teh, soré isuk euweuh eureuna.Ulah kitu, matak téréh kolot. NYI ITEUNG : Kaluman tuda, boga salaki téh mani euweuh pisan guam.Ngalangala suluh ka dituh. SI KABAYAN : Aaaaah, horéam euweuh bedogna. NYI ITEUNG : Matak naon mun nginjeum ka Abah?06 SI KABAYAN : Embung ah, sok ngambek si Abah mah.Bisi nagih ongkoh, heug kami boga kénéh hutang. NYI ITEUNG : (JENGKEL) Ih, lalaki téh teu uyahan siah !Heug usaha atuh, ulah ngajentul waé.Turutan batur ! SI KABAYAN : Usaha kana naon, Teung ? NYI ITEUNG : Nya kana naon wé atuh, kawas batur.Keun baé teu jadi Pagawé Nagri ogé, asal usaha nu halal.Tuh kawas Pa Haji, miara hayam, miara domba, atawa naon wé atuh. Sing aya guam hiruptéh, da jelema mah teu ngeunah dagingna(SI KABAYAN NGOREJAT, TERUS NANGTUNG, SURASEURI GUMASEP) SI KABAYAN : Héhéhé, héhéhé, heueuh bener, Teung. Asa diingetan, puguh kami teh hayang« hayang diajar wisarwata, aéh« naon ning, Teung? NYI ITEUNG : (NYENTAK) Wiraswasta, belegug !Lain wisarwata SI KABAYAN : Jééééééééh, nya ulah maké belegug atuh, Teung.Salah saeutik mah meunang. NYI ITEUNG : Heueuh rék kumaha atuh? SI KABAYAN : Héhéhé, kieu Teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan.Pokona mah Iteung ulah hariwang, Akang pasti usaha. NYI ITEUNG : Jig atuh, ulah ulin waé. Sing mikir hirup téh. SI KABAYAN : Nya heueuh ieu ge rék mikir.SI KABAYAN JEUNG NYI ITEUNG LEUMPANG NGURILINGAN PANGGUNG.NYI ITEUNG KALUAR, SI LAMSIJAN ASUP KA PANGGUNG.

AMBU : Eh.SI LAMSIJAN : (SONO) Eéééééééh. bagéa Jan. leutik endogna. saha anu nyebut Abah kembu? SI KABAYAN : Nya Abah. galakgalak gé boga Kuring mah.Mun hayang anu gedé endogna.Puguh ngahaja rék ka imah manéh.Ulah diajak ngomong waé si Borokokok mah. kitu?(NEPAKAN TARANG LALAUNAN) Ké. Jan? SI LAMSIJAN : Moal ah. Jan. Kabayan? Asa rareuwas teuing. AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Sakali deui nyebut kembu. duit mah gampang. Kabayan?Rék ka mana. SI KABAYAN : Ulah reuwas.Nya éling atuh. Abah.Malah mah moal dililalila. hampura Bah. Iraha Uing gélo ? ABAH : Lain nanaon. éta wé bet suraseuri kawas anu gélo anyar. Assalamu µalaikum. SI LAMSIJAN : (DARIA) Euleuh. SI KABAYAN : (NYENTAK) Naooon? Gagabah teuing ?? ABAH : Naha siah disebut gélo anyar teh bet ngambek? AMBU : (TENANG) Geus heubeul meureun. EMPRAK) Tuaaaaaaaaah enya bener. teu boga balongna. SI LAMSIJAN : (SUMANGET) Ngingu puyuh atuh? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung ah.Jig wé. ABAH : Boa enya. kumaha. Héhéhéhé. Abah Kembu« AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Nyebut Kembu ka kami ? SI KABAYAN : Jéééééh. nuhun. Jan.. nyah? SI KABAYAN : (SOMBONG) Wuah. bieu.(NEPAK TAKTAK LAMSIJAN) Héhéhé. ulah kitu atuh. nya hayang naon atuh?Da usaha anu badag mah kudu gedé modalna ogé. Jan. ABAH : Naha.Bisi tépa gélona. ayeuna ge rék nepungan ka Abah. DATANG SI KABAYAN SURASEURI. Bah. Jan. Uing mah teu nyebut kembu. henteu? SI KABAYAN : Iiiiih ari Abah. SI LAMSIJAN : (NGOA) Hemh. SI LAMSIJAN : Wa¶alaikum salam warohmatullohi wa barokatuhMUSIK PANYELANG. Mbu. ké. nya ngingu munding ! SI KABAYAN : (ATOH.Puguh Kuring téh hayang diajar wiraswasta. ka mitoha nyebut kembu. . Aya Abah. Ambu. da lain rék nagih. saha nu nyebut kembu?Heunteu. ABAH JEUNG AMBU DI PANGGUNG. SI KABAYAN : Iiih. saha anu nyebut kembu?Cek Uing téh.Minantu nurustunjung. SI LAMSIJAN : Hemh. SI KABAYAN : Ituh geura? Kalah kanceuh. rék nempo balong. bit.Cik ménta bongbolongan. manéh rék milu. kana naon. Abah. SI LAMSIJAN : (KUCIWA) Aaaah manéh mah. euy ? SI KABAYAN : Heueuh. NUNGKUP BIWIR) Aéh. ABAH : (TATAG) Kabayan ! Ari manéh éling. ké. aya naon. euy.Kuring satuju ngingu munding mah. nya? Oh heueuh.Manéh téh mémang sobat anu sajati. SI KABAYAN : Heueuh jig atuh rék ka balong mah. SI KABAYAN : Waaaaaaah. kumaha mun ngingu lauk engkoy ? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung. dibabuk siah. geuning manéh. mani agul boga Abah galak téh. Ambu. nya? SI LAMSIJAN : Ooooooh. pasti méré ari jangmodal usaha mah. henteu kétangHéhéhéhé. boga duitna. da geuning disebut gélo anya mah ngambek.Hayu. étaaa. Jan.(REUWAS. SI KABAYAN : Eééééééééh boga Abah jeung Ambu teh sarua gélona. diduakeun sing hasill.

si Kabayan bisa usaha. Abah mah goréng waé ka Uing téh. Bah. Tapi sangkanadil. SI KABAYAN : Eeeeeh. tapi modalna Papatungan. Kabayan? SI KABAYAN : Puguh ngahaja.Nu kitu . aéh. nya? Naon ning?Oh enya. nya? Atawa rék nginjeum paré? SI KABAYAN : Tuuuuuuuh. teu embu.Héhéhéhé. teu boga modalna.Sok. ABAH : Sok teruskeun.Urang bagi hasil bagi untung. tapi geulis. pasti rék nginjeum duit ka aing. ABAH : Aaah..Rék ménta duit meureun. wi« ras.Maraban wé wungkul.. maké jeung hayang tepung sagala. Manéh meunang. Uing téh hayang tepung jeung Abah. Abah bujurna.duh. geus nyebut deui kembuka aing..Sok teruskeun Kabayan rék naon sia téh? SI KABAYAN : (DARIA) Bah.Tara ti sasarina manéh mah. ABAH : (DARIA) Oooh usaha? Usaha kana naon. meugeus. Bah. Joint ! ABAH : Naon joint téh. Tapiii. ampun. Goréng kalakuan kitu téh. SI KABAYAN : Jéééééh.. Kabayan. Modalna papatungan. geus. Kabayan. AMBU : (NGANCAM) Tah. Joint Bah. ABAH : Tuuuuh.Mun kitu carana. AMBU : Kadéngé ti tadi gé. SI KABAYAN : Héhéhé. miara bujur mah kudumiceunan taina. salah atuh. tah« tah« awas siah. heueuh.Seja nyanggakeun silaturahmi.Umat Islam mah kudu alus panyangka. ABAH : Rék naon manéh téh. léob anggur mah.Sok diuk. ku héséngomong téh. urang bagi dua miarana téh. Tapi ngajak kerjasama. Kabayan. SI KABAYAN : Aduh. Embu mah mani téga ka Uing téh. ABAH : Eééh. ABAH : Ambu. dasar mitoha burung« AMBU : Pék siah !! (NGAMANGNGAMANG SENDAL) SI KABAYAN : (MURINGIS) Aduh. da.ABAH : Geus. mangga. miarana ku duaan babarengan.Can nanaon geus nuding nu lainlain. ulah kamalinaan. ABAH : Kumaha carana? SI KABAYAN : Urang sapotong éwang. swas.. ABAH : Heueuh. lah. Kabayan? AMBU : Wah. Bah. saha nu nyebut kembu?Heunteu Embu. euy ? AMBU : Wuah.Ulah suudon. ulah gagabah nyieun kacindekan téh. Bah.Usaha naon téa euy? Kumaha papatungan téh? SI KABAYAN : Kieu. Bah.ampun Mbu !! ABAH : (NYENTAK) Eéééééh. mangke lanan. kami rek ngomong. Bah. lain rek nginjeum. Ambu !Cicing atuh. mana nu kudu dipilih? Huluna.Urang meuli munding.Can aya dina kamusna. jeung Ambu. Salah !!Geus goréng sangka deui baé Abah mah. Abah rék nanya.. ké heula..Naha manéh maké hayang miara huluna? SI KABAYAN : Ngarah teu kudu miceunan taina. Kabayan? SI KABAYAN : Usaha.ta ! Tah kitu.ampun. ABAH : His. Uing téh hayang diajar usaha. minantu gejul waé diladénan. cing kami ménta bongbolongan yeuh. Ambu mah ka Uing téh sengit waé.Lain. Ambu. Bah!Jadi. SI KABAYAN : Héhéhé.Urang déngékeun heula omonganana. Bah. rék naon manéh téh atuh.. atawa bujurna? AMBU : (TANDES) Nya mending huluna atuh. Uing téh hayang diajar wisarwata. moal lutreuk si éta mah. éra kunu lalajo. Bah. Uing huluna.

SI KABAYAN: Moal kaduhung. trok ! Keputusan tidak dapat diganggu gugat.Trok. manéhbujurna. SI KABAYAN : Jadi lah«(SI KABAYAN. heug. moal«. tapi kami huluna. tah saksina si Ambu. Abah hulu.88 ABAH : Heueuh. ketok palu tilu kali. Henteu mah.Moal enya kolot kudu miceunan taina?Hey. Bah? ABAH : Heug aing daék papatungan jeung manéh. ABAH. Ambu.patut mah bikeun ka si Kabayan. ABAH : (DARIA. JEUNG AMBU KALUAR TI PANGGUNG. DIPIRIG KU KACAPISULING . TANDES) Satuju.Kuring bujur. Kabayan ! SI KABAYAN : Kumaha.. bener pisan éta pamadegan téh. Bah? ABAH : Naha maké kudu kaduhung? Nya moal deuleu.Ieu téh hasil musyawarrroh SI KABAYAN : Cak siah.Lamun satuju kitu. trok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful