Naskah Drama Si Kabayan Pemeran Drama Si Kabayan 1. SI KABAYAN 2. NYI ITEUNG 3. LAMSIJAN 4. ABAH 5. AMBU 6.

MANG KARMA BUBUKA KU JURU CATUR/NARATOR amiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapibodo, bodo tapi pinter, tina gunem caturna jeung Nyi Iteung meunang ilham. Seja usaha,neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si Kabayan?Sumangga nyanggakeun pintonan Drama, dina carios si Kabayan Ngingu Munding.SIKABAYAN ASUP KA PANGGUNG, LEUMPANG SALSE, KULIAT, HEUAY, TERUS DIUKSILA TUTUG, NGAGERE CEULI KU BULU HAYAM, SIRAH LEHEK/DENGDEK, PANONPEUREUM HAYAMEUN, MEUREUDEUY.DATANG NYI ITEUNG NGAJINGJING SAPUNYERE/INJUK. JENGKEL, AMBEK, GEREGETEUN. NYI ITEUNG : (NYENTAK ) Kabayan !Kunaon ceuli téh hayoh waé digéré ?Kumaha mun tosblong, siah ?Digawé kadituh, kaluman kami mah nénjona ogé. SI KABAYAN : (AYEM, LEULEUY) Jééh, kunaon ari manéh, Jikan?Mani taya bosena kana ambekambekan teh, soré isuk euweuh eureuna.Ulah kitu, matak téréh kolot. NYI ITEUNG : Kaluman tuda, boga salaki téh mani euweuh pisan guam.Ngalangala suluh ka dituh. SI KABAYAN : Aaaaah, horéam euweuh bedogna. NYI ITEUNG : Matak naon mun nginjeum ka Abah?06 SI KABAYAN : Embung ah, sok ngambek si Abah mah.Bisi nagih ongkoh, heug kami boga kénéh hutang. NYI ITEUNG : (JENGKEL) Ih, lalaki téh teu uyahan siah !Heug usaha atuh, ulah ngajentul waé.Turutan batur ! SI KABAYAN : Usaha kana naon, Teung ? NYI ITEUNG : Nya kana naon wé atuh, kawas batur.Keun baé teu jadi Pagawé Nagri ogé, asal usaha nu halal.Tuh kawas Pa Haji, miara hayam, miara domba, atawa naon wé atuh. Sing aya guam hiruptéh, da jelema mah teu ngeunah dagingna(SI KABAYAN NGOREJAT, TERUS NANGTUNG, SURASEURI GUMASEP) SI KABAYAN : Héhéhé, héhéhé, heueuh bener, Teung. Asa diingetan, puguh kami teh hayang« hayang diajar wisarwata, aéh« naon ning, Teung? NYI ITEUNG : (NYENTAK) Wiraswasta, belegug !Lain wisarwata SI KABAYAN : Jééééééééh, nya ulah maké belegug atuh, Teung.Salah saeutik mah meunang. NYI ITEUNG : Heueuh rék kumaha atuh? SI KABAYAN : Héhéhé, kieu Teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan.Pokona mah Iteung ulah hariwang, Akang pasti usaha. NYI ITEUNG : Jig atuh, ulah ulin waé. Sing mikir hirup téh. SI KABAYAN : Nya heueuh ieu ge rék mikir.SI KABAYAN JEUNG NYI ITEUNG LEUMPANG NGURILINGAN PANGGUNG.NYI ITEUNG KALUAR, SI LAMSIJAN ASUP KA PANGGUNG.

SI KABAYAN : Waaaaaaah. hampura Bah. SI LAMSIJAN : (KUCIWA) Aaaah manéh mah. Aya Abah. duit mah gampang.Minantu nurustunjung. saha anu nyebut Abah kembu? SI KABAYAN : Nya Abah. Jan. nuhun. manéh rék milu.. SI KABAYAN : (NYENTAK) Naooon? Gagabah teuing ?? ABAH : Naha siah disebut gélo anyar teh bet ngambek? AMBU : (TENANG) Geus heubeul meureun. AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Sakali deui nyebut kembu. ABAH JEUNG AMBU DI PANGGUNG. . ayeuna ge rék nepungan ka Abah. SI KABAYAN : Ulah reuwas. Kabayan? Asa rareuwas teuing. Jan. boga duitna.Ulah diajak ngomong waé si Borokokok mah. SI LAMSIJAN : Hemh. AMBU : Eh. Héhéhéhé. henteu kétangHéhéhéhé.Kuring satuju ngingu munding mah. SI KABAYAN : Iiih.SI LAMSIJAN : (SONO) Eéééééééh. Jan.Nya éling atuh. nya? Oh heueuh.Puguh ngahaja rék ka imah manéh. euy ? SI KABAYAN : Heueuh. Mbu.Mun hayang anu gedé endogna. bieu. ké. teu boga balongna. Uing mah teu nyebut kembu. bit. nya ngingu munding ! SI KABAYAN : (ATOH. Assalamu µalaikum. EMPRAK) Tuaaaaaaaaah enya bener.Bisi tépa gélona. Jan? SI LAMSIJAN : Moal ah. Abah Kembu« AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Nyebut Kembu ka kami ? SI KABAYAN : Jéééééh. SI LAMSIJAN : (SUMANGET) Ngingu puyuh atuh? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung ah. saha anu nyebut kembu?Cek Uing téh. Abah.Manéh téh mémang sobat anu sajati. Abah. kitu?(NEPAKAN TARANG LALAUNAN) Ké.Jig wé. dibabuk siah. NUNGKUP BIWIR) Aéh. Ambu. ABAH : Naha. SI KABAYAN : Ituh geura? Kalah kanceuh. ulah kitu atuh. SI LAMSIJAN : (DARIA) Euleuh. nyah? SI KABAYAN : (SOMBONG) Wuah. pasti méré ari jangmodal usaha mah. étaaa. ka mitoha nyebut kembu. leutik endogna. saha nu nyebut kembu?Heunteu. euy. SI LAMSIJAN : (NGOA) Hemh. ké. geuning manéh.Malah mah moal dililalila.Hayu. Bah.Puguh Kuring téh hayang diajar wiraswasta. rék nempo balong. galakgalak gé boga Kuring mah. diduakeun sing hasill. kumaha. aya naon.(REUWAS. nya hayang naon atuh?Da usaha anu badag mah kudu gedé modalna ogé.Cik ménta bongbolongan. Iraha Uing gélo ? ABAH : Lain nanaon. ABAH : (TATAG) Kabayan ! Ari manéh éling. SI KABAYAN : Heueuh jig atuh rék ka balong mah. SI LAMSIJAN : Wa¶alaikum salam warohmatullohi wa barokatuhMUSIK PANYELANG. da geuning disebut gélo anya mah ngambek. nya? SI LAMSIJAN : Ooooooh. Jan. Jan. henteu? SI KABAYAN : Iiiiih ari Abah. DATANG SI KABAYAN SURASEURI. kumaha mun ngingu lauk engkoy ? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung. Kabayan?Rék ka mana. mani agul boga Abah galak téh. ABAH : Boa enya. da lain rék nagih.(NEPAK TAKTAK LAMSIJAN) Héhéhé. kana naon. Ambu. SI KABAYAN : Eééééééééh boga Abah jeung Ambu teh sarua gélona. éta wé bet suraseuri kawas anu gélo anyar. bagéa Jan.

ulah gagabah nyieun kacindekan téh. Embu mah mani téga ka Uing téh. Ambu !Cicing atuh. geus.. Abah mah goréng waé ka Uing téh. Kabayan? SI KABAYAN : Puguh ngahaja. heueuh.. geus nyebut deui kembuka aing.Maraban wé wungkul. ampun. nya? Atawa rék nginjeum paré? SI KABAYAN : Tuuuuuuuh. urang bagi dua miarana téh. Manéh meunang. ABAH : His.Sok.ampun. jeung Ambu. Tapiii.Urang bagi hasil bagi untung. Bah. maké jeung hayang tepung sagala. Ambu. Uing huluna. léob anggur mah. Abah rék nanya. teu boga modalna.Can nanaon geus nuding nu lainlain.Naha manéh maké hayang miara huluna? SI KABAYAN : Ngarah teu kudu miceunan taina. euy ? AMBU : Wuah. nya? Naon ning?Oh enya. ulah kamalinaan.Nu kitu . Salah !!Geus goréng sangka deui baé Abah mah. si Kabayan bisa usaha. mangke lanan. ké heula. wi« ras.Seja nyanggakeun silaturahmi. meugeus. SI KABAYAN : Eeeeeh. Joint ! ABAH : Naon joint téh. Abah bujurna. salah atuh. Bah. mana nu kudu dipilih? Huluna.. swas. ABAH : Ambu. Uing téh hayang diajar usaha. tapi geulis. tah« tah« awas siah.. SI KABAYAN : Aduh.Rék ménta duit meureun. ABAH : Sok teruskeun. SI KABAYAN : Héhéhé.Sok diuk. Modalna papatungan. da. lah. mangga. kami rek ngomong. atawa bujurna? AMBU : (TANDES) Nya mending huluna atuh. ABAH : Kumaha carana? SI KABAYAN : Urang sapotong éwang.Umat Islam mah kudu alus panyangka. dasar mitoha burung« AMBU : Pék siah !! (NGAMANGNGAMANG SENDAL) SI KABAYAN : (MURINGIS) Aduh. AMBU : Kadéngé ti tadi gé. rék naon manéh téh atuh. ABAH : Tuuuuh.Ulah suudon. ABAH : Heueuh.Sok teruskeun Kabayan rék naon sia téh? SI KABAYAN : (DARIA) Bah. Bah.Can aya dina kamusna. Tapi ngajak kerjasama. Bah.ta ! Tah kitu. ABAH : Rék naon manéh téh. lain rek nginjeum. ABAH : (DARIA) Oooh usaha? Usaha kana naon. Kabayan.Urang déngékeun heula omonganana.Lain. Bah. Bah. Ambu mah ka Uing téh sengit waé. Bah. miara bujur mah kudumiceunan taina. pasti rék nginjeum duit ka aing. moal lutreuk si éta mah.Tara ti sasarina manéh mah. SI KABAYAN : Héhéhé. ABAH : Eééh. Uing téh hayang diajar wisarwata.ABAH : Geus. Kabayan? SI KABAYAN : Usaha... ABAH : Aaah. SI KABAYAN : Jéééééh. Joint Bah.ampun Mbu !! ABAH : (NYENTAK) Eéééééh.Urang meuli munding.Héhéhéhé. miarana ku duaan babarengan. Uing téh hayang tepung jeung Abah.. saha nu nyebut kembu?Heunteu Embu. Bah. Kabayan? AMBU : Wah.Mun kitu carana. minantu gejul waé diladénan. ku héséngomong téh. Kabayan. teu embu. Kabayan. Bah!Jadi. aéh.. AMBU : (NGANCAM) Tah. Goréng kalakuan kitu téh.Usaha naon téa euy? Kumaha papatungan téh? SI KABAYAN : Kieu. tapi modalna Papatungan. éra kunu lalajo. Tapi sangkanadil. cing kami ménta bongbolongan yeuh.duh.

Moal enya kolot kudu miceunan taina?Hey. TANDES) Satuju.Trok. tah saksina si Ambu. SI KABAYAN: Moal kaduhung. moal«. DIPIRIG KU KACAPISULING . Ambu. Henteu mah. Bah? ABAH : Naha maké kudu kaduhung? Nya moal deuleu. SI KABAYAN : Jadi lah«(SI KABAYAN.Ieu téh hasil musyawarrroh SI KABAYAN : Cak siah.Kuring bujur. tapi kami huluna. trok. bener pisan éta pamadegan téh. Bah? ABAH : Heug aing daék papatungan jeung manéh. trok ! Keputusan tidak dapat diganggu gugat. heug.patut mah bikeun ka si Kabayan. ABAH. Abah hulu. manéhbujurna.Lamun satuju kitu. ketok palu tilu kali.88 ABAH : Heueuh.. JEUNG AMBU KALUAR TI PANGGUNG. ABAH : (DARIA. Kabayan ! SI KABAYAN : Kumaha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful