Naskah Drama Si Kabayan Pemeran Drama Si Kabayan 1. SI KABAYAN 2. NYI ITEUNG 3. LAMSIJAN 4. ABAH 5. AMBU 6.

MANG KARMA BUBUKA KU JURU CATUR/NARATOR amiarsa, si Kabayan anu kakocap pinter tapibodo, bodo tapi pinter, tina gunem caturna jeung Nyi Iteung meunang ilham. Seja usaha,neangan pangupa jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si Kabayan?Sumangga nyanggakeun pintonan Drama, dina carios si Kabayan Ngingu Munding.SIKABAYAN ASUP KA PANGGUNG, LEUMPANG SALSE, KULIAT, HEUAY, TERUS DIUKSILA TUTUG, NGAGERE CEULI KU BULU HAYAM, SIRAH LEHEK/DENGDEK, PANONPEUREUM HAYAMEUN, MEUREUDEUY.DATANG NYI ITEUNG NGAJINGJING SAPUNYERE/INJUK. JENGKEL, AMBEK, GEREGETEUN. NYI ITEUNG : (NYENTAK ) Kabayan !Kunaon ceuli téh hayoh waé digéré ?Kumaha mun tosblong, siah ?Digawé kadituh, kaluman kami mah nénjona ogé. SI KABAYAN : (AYEM, LEULEUY) Jééh, kunaon ari manéh, Jikan?Mani taya bosena kana ambekambekan teh, soré isuk euweuh eureuna.Ulah kitu, matak téréh kolot. NYI ITEUNG : Kaluman tuda, boga salaki téh mani euweuh pisan guam.Ngalangala suluh ka dituh. SI KABAYAN : Aaaaah, horéam euweuh bedogna. NYI ITEUNG : Matak naon mun nginjeum ka Abah?06 SI KABAYAN : Embung ah, sok ngambek si Abah mah.Bisi nagih ongkoh, heug kami boga kénéh hutang. NYI ITEUNG : (JENGKEL) Ih, lalaki téh teu uyahan siah !Heug usaha atuh, ulah ngajentul waé.Turutan batur ! SI KABAYAN : Usaha kana naon, Teung ? NYI ITEUNG : Nya kana naon wé atuh, kawas batur.Keun baé teu jadi Pagawé Nagri ogé, asal usaha nu halal.Tuh kawas Pa Haji, miara hayam, miara domba, atawa naon wé atuh. Sing aya guam hiruptéh, da jelema mah teu ngeunah dagingna(SI KABAYAN NGOREJAT, TERUS NANGTUNG, SURASEURI GUMASEP) SI KABAYAN : Héhéhé, héhéhé, heueuh bener, Teung. Asa diingetan, puguh kami teh hayang« hayang diajar wisarwata, aéh« naon ning, Teung? NYI ITEUNG : (NYENTAK) Wiraswasta, belegug !Lain wisarwata SI KABAYAN : Jééééééééh, nya ulah maké belegug atuh, Teung.Salah saeutik mah meunang. NYI ITEUNG : Heueuh rék kumaha atuh? SI KABAYAN : Héhéhé, kieu Teung. Akang rek badami jeung si Lamsijan.Pokona mah Iteung ulah hariwang, Akang pasti usaha. NYI ITEUNG : Jig atuh, ulah ulin waé. Sing mikir hirup téh. SI KABAYAN : Nya heueuh ieu ge rék mikir.SI KABAYAN JEUNG NYI ITEUNG LEUMPANG NGURILINGAN PANGGUNG.NYI ITEUNG KALUAR, SI LAMSIJAN ASUP KA PANGGUNG.

euy. pasti méré ari jangmodal usaha mah. duit mah gampang. geuning manéh. SI LAMSIJAN : (DARIA) Euleuh. Kabayan? Asa rareuwas teuing. kana naon. AMBU : Eh. boga duitna. ABAH : (TATAG) Kabayan ! Ari manéh éling. bieu. da geuning disebut gélo anya mah ngambek. henteu? SI KABAYAN : Iiiiih ari Abah.Kuring satuju ngingu munding mah. SI LAMSIJAN : (KUCIWA) Aaaah manéh mah. da lain rék nagih. rék nempo balong. ABAH : Naha. teu boga balongna. bit. saha anu nyebut Abah kembu? SI KABAYAN : Nya Abah. saha anu nyebut kembu?Cek Uing téh. hampura Bah. SI KABAYAN : Heueuh jig atuh rék ka balong mah. diduakeun sing hasill.SI LAMSIJAN : (SONO) Eéééééééh. kumaha. mani agul boga Abah galak téh. manéh rék milu. Aya Abah.. étaaa.Puguh Kuring téh hayang diajar wiraswasta.Manéh téh mémang sobat anu sajati. Jan? SI LAMSIJAN : Moal ah. dibabuk siah. ulah kitu atuh. galakgalak gé boga Kuring mah. nya ngingu munding ! SI KABAYAN : (ATOH. . Bah. nya? SI LAMSIJAN : Ooooooh. EMPRAK) Tuaaaaaaaaah enya bener. Jan. kumaha mun ngingu lauk engkoy ? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung. SI KABAYAN : Iiih. AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Sakali deui nyebut kembu. SI LAMSIJAN : Wa¶alaikum salam warohmatullohi wa barokatuhMUSIK PANYELANG. bagéa Jan. euy ? SI KABAYAN : Heueuh. ABAH : Boa enya.Jig wé. Jan. henteu kétangHéhéhéhé. nya? Oh heueuh. ké. Kabayan?Rék ka mana.Minantu nurustunjung. saha nu nyebut kembu?Heunteu. Jan. Jan. ayeuna ge rék nepungan ka Abah.Cik ménta bongbolongan. Abah. kitu?(NEPAKAN TARANG LALAUNAN) Ké.(REUWAS. Abah Kembu« AMBU : (NYENTAK) Naon siah? Nyebut Kembu ka kami ? SI KABAYAN : Jéééééh. Abah. Mbu.Nya éling atuh. DATANG SI KABAYAN SURASEURI. Ambu. Héhéhéhé. Uing mah teu nyebut kembu.Malah mah moal dililalila. ABAH JEUNG AMBU DI PANGGUNG. Ambu. leutik endogna. SI KABAYAN : (NYENTAK) Naooon? Gagabah teuing ?? ABAH : Naha siah disebut gélo anyar teh bet ngambek? AMBU : (TENANG) Geus heubeul meureun. SI KABAYAN : Ulah reuwas. Iraha Uing gélo ? ABAH : Lain nanaon. SI LAMSIJAN : Hemh.Bisi tépa gélona. SI LAMSIJAN : (NGOA) Hemh. nya hayang naon atuh?Da usaha anu badag mah kudu gedé modalna ogé. SI KABAYAN : Waaaaaaah. SI KABAYAN : Ituh geura? Kalah kanceuh.(NEPAK TAKTAK LAMSIJAN) Héhéhé. éta wé bet suraseuri kawas anu gélo anyar.Mun hayang anu gedé endogna. ké. aya naon. nuhun. NUNGKUP BIWIR) Aéh. Assalamu µalaikum. Jan.Ulah diajak ngomong waé si Borokokok mah.Puguh ngahaja rék ka imah manéh. SI LAMSIJAN : (SUMANGET) Ngingu puyuh atuh? SI KABAYAN : (GOGODEG) Embung ah. nyah? SI KABAYAN : (SOMBONG) Wuah. ka mitoha nyebut kembu. SI KABAYAN : Eééééééééh boga Abah jeung Ambu teh sarua gélona.Hayu.

AMBU : Kadéngé ti tadi gé. Bah.Rék ménta duit meureun. ABAH : Ambu. jeung Ambu. teu boga modalna. urang bagi dua miarana téh. swas. Bah. Kabayan. ABAH : His.Urang déngékeun heula omonganana. Bah. ABAH : Sok teruskeun. euy ? AMBU : Wuah. si Kabayan bisa usaha. tapi modalna Papatungan. Joint Bah. ABAH : Rék naon manéh téh. Embu mah mani téga ka Uing téh. Abah mah goréng waé ka Uing téh. Uing téh hayang tepung jeung Abah. ké heula. lain rek nginjeum. Bah!Jadi. ku héséngomong téh. SI KABAYAN : Eeeeeh.ABAH : Geus. ABAH : Heueuh. Kabayan? SI KABAYAN : Puguh ngahaja.Usaha naon téa euy? Kumaha papatungan téh? SI KABAYAN : Kieu. tapi geulis.duh.Tara ti sasarina manéh mah..Sok. tah« tah« awas siah.Sok teruskeun Kabayan rék naon sia téh? SI KABAYAN : (DARIA) Bah. Kabayan? SI KABAYAN : Usaha. ulah gagabah nyieun kacindekan téh. Bah. Tapi sangkanadil. dasar mitoha burung« AMBU : Pék siah !! (NGAMANGNGAMANG SENDAL) SI KABAYAN : (MURINGIS) Aduh. SI KABAYAN : Héhéhé. Kabayan. éra kunu lalajo.ampun. ABAH : Eééh.Héhéhéhé.. AMBU : (NGANCAM) Tah. Ambu mah ka Uing téh sengit waé..Naha manéh maké hayang miara huluna? SI KABAYAN : Ngarah teu kudu miceunan taina.. Ambu !Cicing atuh.ta ! Tah kitu. geus nyebut deui kembuka aing.ampun Mbu !! ABAH : (NYENTAK) Eéééééh. Goréng kalakuan kitu téh. Bah.Seja nyanggakeun silaturahmi. ABAH : Tuuuuh. Uing huluna. Kabayan. maké jeung hayang tepung sagala. SI KABAYAN : Aduh. salah atuh.Urang meuli munding. rék naon manéh téh atuh. Bah. saha nu nyebut kembu?Heunteu Embu. Bah. ampun. heueuh.. mangke lanan. miarana ku duaan babarengan. wi« ras. SI KABAYAN : Jéééééh.. nya? Atawa rék nginjeum paré? SI KABAYAN : Tuuuuuuuh. Bah. ulah kamalinaan.Urang bagi hasil bagi untung.Lain. meugeus. ABAH : (DARIA) Oooh usaha? Usaha kana naon. Salah !!Geus goréng sangka deui baé Abah mah.Mun kitu carana.Ulah suudon. minantu gejul waé diladénan. Abah bujurna.Can nanaon geus nuding nu lainlain. Kabayan? AMBU : Wah. aéh. mangga. Manéh meunang. mana nu kudu dipilih? Huluna.Maraban wé wungkul.Nu kitu . Tapi ngajak kerjasama. Ambu. cing kami ménta bongbolongan yeuh. ABAH : Aaah.Umat Islam mah kudu alus panyangka.Sok diuk.Can aya dina kamusna. léob anggur mah. Uing téh hayang diajar wisarwata. Modalna papatungan. kami rek ngomong.. Abah rék nanya. lah. miara bujur mah kudumiceunan taina. ABAH : Kumaha carana? SI KABAYAN : Urang sapotong éwang. da. geus. teu embu. SI KABAYAN : Héhéhé. Joint ! ABAH : Naon joint téh. Uing téh hayang diajar usaha. pasti rék nginjeum duit ka aing. atawa bujurna? AMBU : (TANDES) Nya mending huluna atuh. nya? Naon ning?Oh enya. Tapiii.. moal lutreuk si éta mah.

patut mah bikeun ka si Kabayan. moal«. Abah hulu. JEUNG AMBU KALUAR TI PANGGUNG. tapi kami huluna. TANDES) Satuju. ABAH.Moal enya kolot kudu miceunan taina?Hey. manéhbujurna. ketok palu tilu kali.Kuring bujur. trok ! Keputusan tidak dapat diganggu gugat. tah saksina si Ambu.88 ABAH : Heueuh.Trok. Bah? ABAH : Naha maké kudu kaduhung? Nya moal deuleu. ABAH : (DARIA.Lamun satuju kitu.. trok. SI KABAYAN: Moal kaduhung. Henteu mah. heug. Kabayan ! SI KABAYAN : Kumaha. Ambu.Ieu téh hasil musyawarrroh SI KABAYAN : Cak siah. Bah? ABAH : Heug aing daék papatungan jeung manéh. SI KABAYAN : Jadi lah«(SI KABAYAN. DIPIRIG KU KACAPISULING . bener pisan éta pamadegan téh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful