Anda di halaman 1dari 10

1223/1 SULIT

SULIT
1223/1
Pendidikan
Islam
Mei
2012


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TINGKATAN EMPAT

_______________________________________________________________________PENDIDIKAN ISLAM

Kertas 1

Satu jam empat puluh minit
JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan
2. Jawab semua soalan
3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan


Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak
1223/1 SULIT


Bahagian A
[ 40 markah ]
Soalan 1 hingga 20
Tiap-tiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan A,B,C dan D. Pilih
jawapan yang tepat bagi tiap-tiap soalan dibawah.

1. Orang yang keluar daripada Islam digelar..
A. Munafiq
B. Murtad
C. Musyrik
D. Kafir

2. Penyataan yang manakah tidak benar mengenai rukun haji?
A. Niat melakukan ibadah haji
B. Wukuf di Padang Arafah
C. Bermalam di Muzdalifah
D. Tawaf

3. Perkara yang tergolong dalam dosa-dosa besar termasuklah
i. Menipu
ii. Membubuh diri
iii. Melakukan riba
iv. Menderhaka kepada kedua ibubapa

A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. ii , iii dan iv
D. kesemua di atas

4. Perkara yang berikut adalah tergolong dalam kufur hakikat , kecuali
A. Enggan membayar zakat
B. Tidak mengakui balasan di akhirat
C. Menolak hukum yang ditetapkan Allah
D. Menyatakan solat fardhu merugikan

5. Yang manakah antara yang berikut tidak menerangkan tentang syarat - syarat sah ibadat
korban
A. Binatang yang cukup umur
B. Binatang yang halal dimakan
C. Disembelih oleh orang bukan Islam
D. Binatang yang sihat dan tidak cacat
1223/1 SULIT

6. Yang berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As- Sidik
sebaik sahaja beliau memegang jawatan khalifah
i. Memerangi nabi palsu dan pengikutnya
ii. Mengemaskini sistem pentadbiran tanah
iii. Memerangi golongan yang enggan membayar zakat
iv. Memerangi penduduk Ghassan yang membunub utusan Nabi

A. i, ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i, iii dan iv
D. ii,iii dan iv

7. Yang berikut adalah perkara-perkara yang membatalkan iman
i. Syirik
ii. Khurafat
iii. Minum arak
iv. Menagih dadah

A. i dan ii C. ii dan iii
B. i dan iii D. ii dan iv

Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah:
8. Penyataan di atas adalah menerangkan hokum terhadap kesalahan zina. Apakah X ?
A. Hamba
B. Muhsan
C. Ghair muhsan
D. Muhsan dan ghair muhsan

9. Antara yang berikut, yang manakah yang menerangkan cara perlantikan panglima tentera
pada zaman Kerajaan Umaiyah?
A. Mengutamakan orang Arab
B. Jawatan secara turun temurun
C. Secara sukarela menjadi panglima
D. Tiada keutamaan pada suatu bangsa

10. Penyataan yang berikut, merupakan adab-adab ketika menziarahi jenazah, kecuali..
A. Mengucapkan takziah kepada keluarga si mati
B. Berbual-bual tentang mayat
C. Menyembahyangkan jenazah
D. Menghadiahkan bacaan al fatihah
X Disebat 100kali


1223/1 SULIT

11. Apakah hukum melakukan pembedahan plastic untuk memulihkan kecacatan akibat
kemalangan
A. Haram
B. Wajib
C. Sunat
D. Harus

12. Penyataan yang berikut menerangkan tentang akibat minum arak
i. Disebat 40 kali
ii. Punca segala maksiat
iii. Akal fikiran tidak waras
iv. Memudaratkan anggota badan

A. i,ii dan iii
B. i,iii dan iv
C. ii,iii dan iv
D. iii dan iv

13. Apakah tawaf yang wajib dilakukan oleh semua jemaah ?
A. Tawaf Qudum
B. Tawaf Ifadah
C. Tawaf Widak
D. Tawaf Sunat

14. Pilih penyataan yang tidak benar mengenai sembelihan
A. Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan
B. Menggunakan alat sembelihan yang tajam
C. Memutuskan urat halkum dan urat merih
D. Penyembelih mestilah orang lelaki

15. Bilakah orang Islam disunatkan melakukan ibadah korban?
A. 1 syawal
B. 11, 12 dan 13 Zulhijjah
C. 11, 12 dan 13 Ramadhan
D. 11,12 dan 13 Zulkaedah

16. Yang berikut menerangkan hikmat sembelihan kecuali..
A. Membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram
B. Dapat mengeluarkan darah yang mengandungi kuman
C. Daging sembelihan tidak berbau busuk
D. Binatang tidak terseksa

1223/1 SULIT

17. Penyataan di atas menerangkan tentang..
A. Cara berfikir
B. Adab berfikir
C. Kebaikan berfikir
D. Panduan untuk berfikir

18. Penyataan manakah yang tidak benar mengenai perkara-perkara yang membatalkan
gadaian
A. Penggadai meninggal dunia
B. Barang yang digadai rosak
C. Penggadai telah membayar semua hutang
D. Barang yang digadai menjadi hak milik pemegang gadai

19. Penyataan yang berikut menerangkan tentang cara berpakaian menurut Islam
i. Menutup aurat
ii. Tidak jarang dan ketat
iii. Supaya kelihatan cantik
iv. Sesuai dengan lelaki dan perempuan

A. i ,ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i,iii dan iv
D. ii, iii dan iv

20. Antara akibat buruk munafik termasuklah..
i. Melemahkan perpaduan masyarakat
ii. Masyarakat mengamalkan sikap mulia
iii. Menghancurkan kekuatan umat islam
iv. Menghilangkan sikap percaya mempercayai

A. i, ii dan iii
B. i,ii dan iv
C. i,iii dan iv
D. ii,iii dan iv

Soalan 21 dan soalan 22 adalah berdasarkan rajah di bawah
- Mengetahui tujuaan befikir
- Mengetahui perkara yang difikirkan
- Mengetahui kemampuan akal
Jenis
Riba
21.
22.


1223/1 SULIT

23. Tidak menghargai nikmat yang dikurniakan oleh Allah S.W.T atau melakukan perkara
yang bertentangan dengan suruhan agama ______________________

24. ________________ ialah menghilangkan nyawa binatang dengan memutuskan urat
halkum dan urat merih


Soalan 25 hingga soalan 27
Lengkapkan rajah mengenai perkara-perkara yang membatalkan iman


28. Perhatikan gambar di bawah:


Gambar di atas berhubung kait dengan amalan masyarakat Melayu sejak turun temurun yang
bertentangan dengan ajaran Islam.
Namakan jenis amalan tersebut. ____________________


29. Kitab ______________ adalah karya Imam Malik yang paling masyhur

30. Seseorang mengerjakan haji untuk orang yang telah meninggal dunia atau tersangat tua.
Istilah bagi perbuatan tersebut ialah _________________

31. Menyembelih binatang ternakan sebagai kesyukuran kerana mendapat cahaya mata baru
dinamakan sebagai _______________

32. Di manakah para jemaah haji akan berniat ikhram sekiranya dia mengambil penerbangan
terus ke Madinah?_________________
Perkara-perkara yang membatalkan iman
26.
Syirik
27.
Kufur 25.


1223/1 SULIT


33. Sistem urusniaga ini merupakan suatu perjanjian untuk memiliki manafaat atau faedah dari
suatu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang ditetapkan.
Urusniaga ini dinamakan ___________________

34. ___________ adalah gelaran yang digunakan bagi ketua Negara Islam selepas kewafatan
Rasulullah S.A.W sehingga Kerajaan Turki Uthmaniah

35. ____________ bermaksud menukarkan barang dengan barang mengikut cara yang tertentu

36. Hukuman hudud bagi orang yang _______________ adalah potong tangan.


Soalan 37 dan 38 adalah berpandukan rajah di bawah:
39. _____________ ialah hasil Negara bagi Kerajaan Umaiyah yang diperoleh daripada harta
rampasan daripada orang kafir Harbi tanpa peperangan.

40. Khalifah yang telah menggerakkan semula tentera Usamah untuk memerangi penduduk
Ghasan yang membunuh utusan Rasulullah ialah ________________Bahagian B
[ 60 markah ]

Jawab tiga soalan sahaja daripada bahagian ini.
Soalan 1 dan 2 wajib dijawab dan pilih satu sahaja daripada soalan 3 dan 4

1. (a) Ibadah haji merupakan salah satu daripada rukun iman

i. Jelaskan pengertian haji dari sudut istilah syara
(2markah)
ii. Nyatakan 4 syarat kemampuan dalam ibadat haji (4markah)

iii. Terangkan 2 hikmat ibadat haji terhadap individu (4 markah)Rukun sembelihan
37. Binatang
sembelihan
38.


1223/1 SULIT


(b) Firman Allah S.W.Ti. Mengapakah berlakunya perbuatan memfitnah dalam kalangan
masyarakat ( 4 markah)

ii. Terangkan 3 akibat perbuatan memfitnah terhadap masyarakat ( 6 markah)


2. (a) Manusia disuruh berfikir untuk mengetahui kekuasaan Allah S.W.T

i. Nyatakan 2 sumber utama semasa berfikir (2 markah)
ii. Jelaskan 2 hikmat berfikir menurut Islam (4 markah)

(b) i. Nyatakan 2 aspek berhias diri menurut Islam ( 4 markah)
ii. Jelaskan kelebihan mengutamakan kebersihan dan kesihatan diri (4 markah )

(c) Terangkan 3 dasar kepimpinan yang diamalkan pada zaman Khulafa
Ar Rasyidin ( 6 markah )

3. (a) Islam telah menggariskan beberapa cara dalam melaksanakan amar
makruf dan nahi mungkar

i. Apakah maksud amar makruf dan nahi mungkar (2 markah)

ii. Terangkan 2 cara amar makruf dan nahi mungkar yang disuruh
dalam Islam ( 4 markah )

(b) Jelarskan 2 cara berfikit yang dilarang dalam Islam
(4 markah)
(c) Nyatakan 2 sumbangan Khalifah Abu Bakar As Siddik ketika memegang
jawatan pemimpin Negara. (4markah)

(d) Jelaskan 3 usaha yang dilaksanakan oleh Muawiyah bin Abi Sufian untuk
mengukuhkan organisasi ketenteraan (6 markah)

4. (a) Menziarahi orang sakit merupakan suatu kewajipan orang Islam terhadap saudara Islam
i. Nyatakan 2 adab menjaga orang sakit (4 markah)
O4Lug^-4 OE-
=}g` u-^- _
fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan1223/1 SULIT


ii. Jelaskan 2 hikmat beradab ketika menjaga orang sakit (4 markah)

(b) Nyatakan perkara-perkara yang di larang semasa menjaga orang sakit (4 markah)

(c ) Nyatakan 2 hasil karya Abu Hanifah (4 markah)


(d) Penyataan di atas merupakan polisi pentadbiran yang dilakukan oleh Khalifah Abu
Bakar untuk meneguhkan kedudukan Negara Islam

Terangkan 2 polisi pentadbiran yang lain. (4 markah)
Perkara utama yang beliau lakkukan apabila memegang
jawatan sebagai khalifah ialah memerangi golongan murtad
dan nabi palsu


1223/1 SULIT


NAMA : TINGKATAN :
Bulatkan jawapan yang sesuai

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

A B C D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A