Anda di halaman 1dari 9

BIOGRAFI ABU BAKAR ASHSHIDDIQ RA

I. NASABNYA. Nama Abu bakar ash-Shiddiq ra. sebenarnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amru bin Kaab bin Saad bin Taim bin Murrah bin Kaab bin Luai bin Ghalib bin Fihr17 al-Qurasy at-Taimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi saw pada kakeknya Murrah bin Kaab bin Luai. Dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Shakhr bin Amir bin Kaab bin Saad bin Taim.18 Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi kuniyah (sebutan panggilan) Abu Quhafah. Dan pada masa jahiliyyah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. digelari Atiq. Imam Thabari menye-butkan19 dari jalur Ibnu Luhaiah bahwa anak-anak dari Abu Quhafah tiga orang, pertama Atiq (Abu Bakar), kedua Mutaq dan ketiga Utaiq. II.KARAKTER FISIK DAN AKHLAKNYA, Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus, berkulit putih20. Aisyah menerangkan karakter bapaknya, Beliau berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggang (sehingga kainnya seialu turun dari pinggangnya), wajahnya seialu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, tidak bisa bersaja dan seialu mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun katam.21 Begitulah karakter fisik beliau. Adapun akhlaknya, beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, seialu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting, banyak toleransi, penyabar memiliki azimah (keinginan keras), faqih, paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka, sangat bertawakkal kepada Allah dan yakin dengan segala janjiNya, bersifat wara dan jauh dari segala syubhat, zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah, serta lembut dan ramah, semoga Allah meridhainya. Akan diterang-kan kelak secara rinci hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini. III. KEISLAMANNYA, Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam, walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya, adapun dari golongan anak-anak, Ali yang pertama kali memeluk Islam, sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Ternyata keislaman Abu Bakar ra. paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya, karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhan-nya dalam berdakwah.22 Dengan keislamannya maka masuk mengikutinya tokoh-tokoh besar yang masyhur seprti Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidil-lah ra Di awal keislamannya beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.000 dirham, beliau banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah, seperti Bilal ra. Beliau selalu mengiringi Rasulullah saw. selama di Makkah, bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi dalam gua 1

dan dalam perjalanan hij-rah hingga sampai di kota Madinah. Di samping itu beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah saw. baik perang Badar, Uhud, Khandaq, Penaklukan kota Makkah, Hunain maupun peperangan di Tabuk. IV. ISTRI-ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA23 Abu Bakar pernah menikahi Qutailah binti Abd al-Uzza bin Abd bin Asad pada masa Jahiliyyah dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma. Beliau juga menikahi Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah, dari pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan Aisyah ra.. Beliau juga menikahi Asma binti Umais bin Maadd bin Taim al- Khatsamiyyah, dan sebelumnya Asma diperisteri oleh Jafar bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar, dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu haji Wada di Dzul Hulaifah. Beliau juga menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani al-Haris bin al-Khazraj. Abu bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian mempersunting putrinya, dan beliau masih terus berdiam dengannya di suatu tempat yang disebut dengan as-Sunuh 24 hingga Rasulullah saw. wafat dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah saw. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kaltsum setelah wafatnya Rasulullah saw. V.BEBERAPA CONTOH KETELADANAN DAN KEUTAMAANNYA Keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. sangat banyak sekali dan telah dimuat dalam kitabkitab sunnah, kitab tarajim (biografi para tokoh), maupun kitab-kitab tarikh, namun saya akan berusaha meringkas sesuai dengan yang telah disebutkan al-Hafizh Abdullah alBukhari dalam shahihnya yang termuat dalam Kitab Fadhail Shahabat.25 1) Beliau Adalah Sahabat Rasulullah saw. di Gua Dan Ketika Hijrah Allah berfirman, Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluar-kannya (dari Makkah) sedang dia salah seseorang dari dua orang ketika ke-duanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. (At-Taubah: 40) Aisyah, Abu Said dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan Abu Bakarlah yang mengiringi Nabi dalam gua tersebut. Diriwayatkan dari al-Barra bin Azib, ia berkata, Suatu ketika Abu Bakar pernah membeli seekor tunggangan dari Azib 2

dengan harga 10 Dirham, maka Abu Bakar berkata kepada Azib, Suruhlah anakmu si Barra agar mengantarkan hewan tersebut. Maka Azib berkata, Tidak, hingga engkau menceritakan kepada kami bagaimana kisah perjalananmu bersama Rasulullah saw. ketika keluar dari Makkah sementara orang-orang musyrikin sibuk mencari-cari kalian. Abu Bakar berkata, Kami berangkat dari Makkah, berjalan sepanjang siang dan malam hingga datang waktu zuhur, maka aku mencari-cari tempat bernaung agar kami dapat istirahat di bawahnya, ternyata aku melihat ada batu besar, maka segera kudatangi dan terlihat di situ ada naungannya, maka kubentangkan tikar untuk Nabi saw. kemudian kukatakan padanya, Istirahat-lah wahai Nabi Allah. Maka beliaupun beristirahat, sementara aku memantau daerah sekitarku, apakah ada orang-orang yang mencari kami datang mengin-tai. Tiba-tiba aku melihat ada seorang pengembala kambing sedang menggiring kambingnya ke arah teduhan di bawah batu tersebut ingin berteduh seperti kami, maka aku bertanya padanya, Siapa tuannmu wahai budak? Dia menja-wab, Budak milik si fulan, seseorang dari suku Quraisy. Dia menyebut nama tuannya dan aku mengenalnya, kemudian kutanyakan, Apakah kambingmu memiliki susu? Dia menjawab, Ya! lantas kukatakan, Maukah engkau memeras untuk kami? Dia menjawab, Ya! Maka dia mengambil salah satu dari kambing-kambing tersebut, setelah itu kuperintahkan dia agar member-sihkan susu kambing tersebut terlebih dahulu dari kotoran dan debu, kemudian kuperintahkan agar menghembus telapak tangannya dari debu, maka dia menepukkan kedua telapak tanggannya dan dia mulai memeras susu, sementara aku telah mempersiapkan wadah yang di mulutnya dibalut kain menampung susu tersebut, maka segera kutuangkan susu yang telah diperas itu ke dalam tempat tersebut dan kutunggu hingga bawahnya dingin, lalu kubawakan kehadapan Nabi saw. dan ternyata beliau sudah bangun, segera kukatakan padanya, Minumlah wahai Rasulullah saw.. Maka beliau mulai minum hingga kulihat beliau telah kenyang, setelah itu kukatakan padanya, Bukan-kah kita akan segera berjalan kembali ya Rasulullah saw.? Beliau menjawab, Ya! Suraqah bin Malik bin Jusyam Akhirnya kami melanjutkan perjalanan sementara orang-orang musyrik terus menerus mencari kami, tidak satupun yang dapat menyusul kami kecuali Suraqah bin Malik bin Jusyam yang mengendarai kudanya, maka kukatakan pada Rasulullullah, Orang ini telah berhasil mengejar kita wahai Rasulullah saw., namun beliau menjawab, Jangan khawatir, sesungguhnya Allah beserta kita. Diriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar beliau berkata, Kukatakan kepada Nabi saw ketika kami berada dalam gua, Andai saja mereka (orang-orang Musyrik) melihat ke bawah kaki mereka pastilah kita akan terlihat. Rasul menjawab,Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang manusia sementara Allah menjadi yang ketiga.

2) Abu Bakar Adalah Sahabat yang Paling Banyak Ilmunya Abu Said al-Khudri berkata, Suatu ketika Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan manusia dan berkata,Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara dunia atau memilih ganjaran pahala dan apa-apa yang ada di sisiNya, namun ternyata hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Abu Said berkata, Maka Abu Bakar menangis, kami heran kenapa beliau menangis padahal Rasulullah saw. hanyalah menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikan, akhirnya kami ketahui bahwa hamba tersebut ternyata tidak lain adalah Rasulullah saw. sendiri, dan Abu Bakarlah yang paling mengerti serta berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, ,Sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Rabbku pastilah aku akan memilih Abu Bakar, namun cukuplah persaudaraan selslam dan kecintaan karenanya. Maka jangan ditinggalkan pintu kecil di masjid selain pintu Abu Bakar saja. Diriwayatkan dari Aisyah ra. istri Rasulullah saw. ia berkata, Ketika Rasulullah saw. wafat Abu Bakar sedang berada di suatu tempat yang bernama Sunuh- Ismail berkata, Yaitu sebuah kampung, maka Umar berdiri dan berpidato, Demi Allah sesungguhnya Rasulullah saw. tidak meninggal. Aisyah ra. melanjutkan, Kemudian Umar berkata, Demi Allah tidak terdapat dalam hatiku melainkan perasaan bahwa beliau belum mati, Allah pasti akari membangkitkannya dan akan dipotong kaki dan tangn mereka (yang menga-takan beliau telah mati, pent.). Kemudian datanglah Abu Bakar menyingkap kain yang menutup wajah Rasulullah saw. serta menciumnya sambil berkata, Kutebus dirimu dengan ibu dan bapakku, alangkah harum dan eloknya engkau saat hidup dan sesudah mati, demi Allah yang diriku berada di-tanganNya mustahil Allah akan menimpakan padamu dua kali kematian selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar keluar dan berkata, Wahai orang yang telah bersumpah, (yakni Umar) tahanlah bicaramu! Ketika Abu Bakar mulai berbicara maka Umar duduk, setelah memuji Allah beliau berkata, Ingatlah sesungguhnya siapa saja yang menyembah Muhammad saw maka beliau se-karang telah wafat, dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesung guhnya Allah akan tetap hidup tidak pernah mati. Kemudian beliau memba-cakan ayat, Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula). (AzZumar: 30). Dan ayat, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad) Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan

mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan member balasan kepada orangorang yang bersyukur. (Ali-Imran: 144). Ismail berkata, Maka manusia mulai menangis terisak-isak, kemudian kaum Anshar segera berkumpul bersama Saad bin Ubadah di Saqifah Bani Saidah dan mereka berpendapat, Dari kami seorang amir (pemimpin) dan dari kalian (muhajirin) juga seorang amir. Maka segera Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, dan Abu Ubaidah bin alJarrah berangkat mendatangi majlis mereka, Umar berbicara tetapi Abu Bakar menyuruhnya untuk diam, Umar berkata, Demi Allah sebenarnya aku tidak ingin berbicara melainkan aku telah persiapkan kata-kata yang kuanggap sangat baik yang kutakutkan tidak akan disampaikan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bepidato dan perkataarnnya sungguh mengena, beliau berkata, Kami yang menjadi amir dan kalian menjadi wazir. Maka Hubab bin Munzir berkata, Tidak Demi Allah kami tidak akan terima, tetapi dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir pula. Abu Bakar menja-wab, Tidak, tetapi kamilah yang menjabat sebagai amir dan kalian menjadi wazir, karena sesungguhnya mereka (Quraisy) yang paling mulia kedu-dukannya di bangsa Arab dan yang paling tinggi nasabnya, maka silahkan kalian membaiat Umar ataupun Abu Ubaidah. Maka spontan Umar menja-wab, Tetapi engkaulah yang lebih pantas kami baiat engkaulah pemimpin kami, orang yang paling baik di antara kami dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah saw. daripada kami. Maka Umar segera meraih tangn Abu Bakar dan membaiatnya akhirnya orangorangpun turut membaiatnya pula. Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata, Pandangan Nabi menengadah ke atas dan berkata, Tetapi Yang kupilih adalah Ar-Rafiqul Ala (kekasih Allah Yang Mahatinggi) 3X. Aisyah ra. melanjutkan, Tidaklah perkataan mereka berdua (Abu Bakar dan Umar) kecuali Allah jadikan bermanfaat untuk manusia, profile Umar yang tegas berhasil membuat orang munafik yang menyusup di antara kaum muslimin sangat takut padanya, dengan kepriba-diannya Allah menolak kemunafikan. Adapun Abu Bakar, beliau berhasil menggiring manusia hingga mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan mengetahui kewajiban mereka, Abu Bakar berhasil mengeluarkan umat dari bencana perpecahan setelah meninggalnya Rasulullah saw. setelah membacakan ayat, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad) Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (Ali Imran :144). 3) Abu Bakar Adalah Sahabat Yang Paling Utama Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, Kami selalu mem-bandingbandingkan para sahabat di masa Rasulullah saw. maka kami sepakat memilih Abu bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Usman bin affan Diriwayatkan dari Muhammad bin 5

al-Hanafiyyah dia berkata, Kuta-nyakan pada ayahku siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah saw. Maka beliau menjawab, Abu Bakar! Kemudian kutanyakan lagi, Siapa setelahnya? Beliau menjawab, Umar. Dan aku takut jika dia menyebut Utsman sesudahnya maka kukatakan, Setelah itu pasti anda. Namun beliau menjawab, Aku hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. 4) Kedudukan Abu Bakar di Sisi Rasulullah saw. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra dari Rasulullah saw. beliau bersabda, Andai saja aku dibolehkan mengambil Khalil (kekasih) selain Allah pasti aku akan memilih Abu bakar sebagai khalil namun dia adalah saudaraku dan sahabatku. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Malikah ia berkata, Penduduk Kufah bertanya kepada Abdullah bin az-Zubair perihal bagian warisan yang akan diperoleh seorang kakek, maka dia berkata, Ikutilah pendapat Abu Bakar. Bukankah Rasulullah saw. pernah menyebutkan perihal dirinya, Andai saja aku dibolehkan mengambil Khalil (kekasih) selain Allah pasti aku akan memilihnya. Abu Bakar mengatakan, Samakan pembagian kakek dengan bagian bapak (Jika bapak tidak ada). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw Tutuplah seluruh pintu-pintu kecuali pintu Abu Bakar. Dari Muhammad bin Jubair bin Muthim dari bapaknya dia berkata, Pernah seorang wanita mendatangi Nabi iH, kemudian beliau menyuruh-nya kembali datang menghadapnya, maka wanita itu bertanya, Bagaimana jika kelak aku datang namun tidak lagi menjumpaimu -seolah-olah ia meng-isyaratkan setelah rasul wafat- maka Rasulullah saw. berkata, Jika engkau tidak menjumpaiku maka datangilah Abu Bakar. Diriwayatkan dari Abu DardaAku sedang duduk bersama Nabi tiba-tiba muncullah Abu Bakar sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya, maka Nabi berkata, Sesungguhnya teman kalian ini sedang kesal maka berilah salam atasnya. Maka Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah saw., antara aku dan Ibnu al-Khaththab terjadi perselisihan, maka aku segera mendatanginya untuk meminta maaf, kumohon padanya agar mema-afkan aku namun dia enggan menerima permohonanku, karena itu aku datang menghadapmu sekarang. Rasulullah saw. menjawab, Semoga Allah mengam-punimu wahai Abu Bakar. Sebanyak tiga kali, tak lama setelah itu Umar menyesal atas perbuatannya, dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, Apakah di dalam ada Abu Bakar? Namun keluarganya menjawab, tidak, Umar segera mendatangi Rasulullah saw. sementara wajah Rasulullah saw. terlihat memerah karena marah, hingga Abu Bakar merasa kasihan terhadap Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, Wahai Rasulullah saw. Demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah -dua kali-, Maka Rasulullah saw. berkata, Sesungguhnya aku telah diutus Allah kepada kalian namun kalian mengatakan, Engkau pendusta! Sementara Abu Bakar berkata, Engkau benar

Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku ? Setelah itu Abu Bakar tidak pernah lagi di sakiti. 5) Abu Bakar Paling Dulu Masuk Islam dan Selalu Mendampingi Rasulullah saw. Diriwayatkan dari Wabirah bin Abdurrahman dari Hammam dia berkata, Aku mendengar Ammar berkata, Aku melihat Rasulullah saw. pada waktu itu tidak ada yang mengikutinya kecuali lima orang budak, dua wanita dan Abu Bakar. 6) Orang yang Paling Dicintai Rasulullah saw. Diriwayatkan dari Abu Utsman dia berkata, Telah berkata kepadaku Amru bin al-Ash bahwa Rasulullah saw. pernah mengutusnya dalam peperangan Dzatus Salaasil, kemudian aku mendatanginya dan bertanya, Siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah saw. menjawab, Aisyah! Kemudian kutanyakan lagi, Dari kalangan lakilaki? Rasul menjawab, Bapaknya. Kemudian kutanyakan lagi, Siapa setelah itu? Dia menjawab, Umar! Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan beberapa orang lelaki. 7) Imn dan Keyakinannya yang Kuat Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, Aku pernah men-dengar Rasulullah saw. berkata, Ketika seorang pengembala sedang menggembala kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala memangsa seekor kambingnya, maka spontan pengembala tersebut mengejarnya, tiba-tiba serigala itu berpaling menoleh kepadanya dan berkata, Siapa yang dapat menjaganya pada waktu dia akan dimangsa, yaitu hari tatkala tidak ada pengembala selain diriku Dan ketika seorang sedang menggiring sapinya yang membawa beban, maka seketika sapi itu menoleh padanya dan berkata, Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk tugas ini, tetapi aku diciptakan Allah untuk membajak. Orang-orang berkata, Subhanallah! Maka Nabi bersabda, Sesungguhnya aku beriman kepada berita itu sebagaimana Abu Bakar dan Umar mengimaninya pula. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa menjulurkan pakaiannya (di bawah mata kaki) karena kesombongan maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka Abu bakar berkata, Sesungguhnya salah satu sisi dari bajuku selalu melorot ke bawah, kecuali jika aku selalu mengetatkarmya, maka Rasulullah saw. bersabda, Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan. 8)Kemauannya yang Tinggi 7

Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa menginfakkan sesuatu dari dua yang dimilikinya di jalan Allah niscaya akan diseru dari pintu-pintu surga, Wahai Harnba Allah inilahke-baikan.Maka barangsiapa termasuk ahli shalat maka akan dipanggil dari pintu shalat, barang siapa termasuk golongan yang suka berjihad maka akan dipanggil dari pintu jihad, dan barang siapa yang suka bersedekah maka akan dipanggil dari pintu sedekah, barang siapa yang suka berpuasa maka akan dipanggil dari pintu puasa dan dari pintu Ar Rayyan. Maka Abu Bakar berkata, Bagaimana jika seseorang harus dipanggil dari setiap pintu, dan apakah mungkin seseorang dipangil dari setiap pintu wahai Rasulullah saw.? Rasulullah saw. menjawab, Ya, dan aku berharap agar engkau wahai Abu Bakar termasuk salah seorang dari mereka. 9)Keberkahan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. dan Keluarganya Diriwayatkan dari Aisyah ra. dia berkata, Kami keluar bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan, ketika kami sampai di suatu tempat yang bernama al-Baida -atau di Dzatul Jaisy- terputuslah kalung yang kupakai, maka Rasulullah saw. menyuruh rombongan berhenti untuk mencarinya dan orang-orang pun berhenti bersama beliau, sementara mereka tidak menda-pati air dan tidak mempunyai air, maka orang-orang mendatangi Abu Bakar dan berkata, Tidakkah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah saw. berhenti dan manusia pun berhenti bersa-manya, sementara mereka tidak mendapatkan air dan tidak memilikinya. Maka datanglah Abu Bakar ketika Rasulullah saw. berbaring meletakkan kepala-nya di atas pahaku sedang tertidur, Abu Bakar mendatangiku dan berkata, Engkau telah menahan Rasulullah saw. dan manusia sementara mereka tidak memiliki air dan tidak pula mendapatkannya. Aisyah ra. berkata, Maka ayahku mencelaku habis-habisan sambil menusuk-nusuk pinggangku dengan tangan-nya, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali takut Rasulullah saw. terganggu tidurnya, sementara Rasululullah masih tetap tidur hingga pagi datang dan mereka tidak memiliki air, maka Allah turunkan waktu itu ayat mengenai tayammum, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).(An-Nisa: 43). Usaid bin Hudhair berkata, Bukanlah ini awal dari keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Maka Aisyah ra. berkata, Kemudian kami membangkitkan kendaraan tungganganku dan ternyata kalung tersebut berada di bawahnya. 10) Berita Gembira Untuknya Sebagai Penghuni Surga Diriwayatkan dari Said bin Musayyab dia berkata, Telah berkata kepadaku Abu Musa al-Asyari bahwa suatu hari dia berwudhu di rumahnya kemudian berangkat keluar dan berkata, Aku harus mengiringi Rasulullah saw. hari ini. Beliau berangkat ke mesjid dan bertanya di mana Nabi saw, maka dijawab bahwa beliau keluar untuk suatu hajat, maka 8

aku segera pergi beru-saha menyusulnya sambil bertanya-tanya, hingga akhirnya beliau masuk ke kebun yang di dalamnya terdapat sebuah sumur bernama Aris, maka aku duduk di pintu -dan ketika itu pintunya terbuat dari pelepah kurma- hingga beliau menyelesaikan buang hajat dan setelah itu berwudhu, maka akupun berdiri berjalan ke arahnya ternyata beliau sedang duduk-duduk di atas sumur tersebut sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulur-julurkan kakinya ke dalam sumur, maka aku datang memberi salam kepadanya, kemudian kembali ke pintu sambil berkata dalam hatiku, Hari ini aku harus menjadi penjaga pintu Rasulullah saw. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar ingin membuka pintu, maka kutanyakan, Siapa itu? Dia menjawab, Abu Bakar! Maka kukatakan padanya, Tunggu sebentar! Aku segera datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya padanya, Wahai Rasulullah saw., ada Abu Bakar datang dan minta izin masuk! Rasulullah saw. berkata, Suruhlah dia masuk dan beritahukan padanya bahwa dia adalah penghuni surga. Maka aku berangkat menujunya dan berkata, Masuklah sesungguhnya Rasulullah saw. memberitakan padamu kabar gembira bahwa engkau adalah penghuni surga. Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah saw. Sambil menjulurkan kakinya ke sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan dia menyingkap kedua betisnya .hingga akhir kisah. Diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik dia pernah bercerita bahwa Nabi pernah menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka tiba-tiba gunung Uhud bergoncang dan Rasulullah saw. lang-sung berkata, Diamlah woahai Uhud sesunggnhnya di atasmu ada seorang Nabi, seorang Shiddiq ra. dan dua syahid. 11) Sepak Terjangnya dalam Membela RasuIullah saw. Diriwayatkan dari Urwah bin az-Zubair dia berkata, Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amru tentang perbuatan kaum musyrikin yang paling menyakitkan RasuIuUah, maka dia berkata, Aku pernah melihat Utbah bin Abi Muith mendatangi Nabi yang sedang shalat, maka tiba-tiba Uqbah melilit leher Nabi dengan sorban miliknya dan mencekiknya sekeras-kerasnya, kemudian datanglah Abu Bakar membelanya dan melepas-kan ikatan tersebut sambil berkata, Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena ia menyatakan, Rabbku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu. (Al-Mukmin: 28). 16 Ibnu Katsir tidak menuliskan biografi ash-Shiddiq ra., teapi beliau hanya memeberikan petunjuk dalam kitabnya al- Bidayah wan Nlhayah kepada sebuah kitab yang dlkarangnya khusus membahas kehldupan Abu Bakar, harl-hannya, hadits dan hukum-hukum yang diriwayatkannya. Namun saya tidak mendapatkan buku ini. Akhirnya terpaksa harus saya kumpulkan secara ringkas mengai biografinya dari Thabaqat Ibnu Saad, Tarikh athThabari dan Shahih al-Bukhari

Anda mungkin juga menyukai