Anda di halaman 1dari 120

1.

PENGENALAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN


AL SUNNAH

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang
pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang
menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering
dikaitkan
dengan
pengajian
al-quran
dan
al-sunnah
dan
amalan
seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian alQuran, Ulum Al-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan
Tamadun.Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran
Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam.
Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif
pengajian Islam.
VISI
Bersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan
Syariah Islamiah dan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat
menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada di peringkat PMR
yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini.

MISI
Setiap usaha yang dicurahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta
amalan seharian bagi pelajar ke arah melahirkan cerdik pandai Islam yang mahir
dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmu duniawi dan ukhrawi.

MATLAMAT
Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis
ke arah memahami sumber-sumber hukum Islam di samping membantu
penguasaan pelajar dalam pembelajaran mata pelajaran. Di samping menanam
minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan seharian
samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.

OBJEKTIF
i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa.
ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam
dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.
iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan
menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan
ukhrawi.
iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu
pengetahuan yang dipelajari.
RASIONAL
i. Menyedari betapa kurang cerdik pandai Islam yang dapat menguasai keduadua bidang ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi.
ii. Memberi keberkesanan yang lebih baik kepada pengajaran dan pembelajaran
di sekolah.
iii. Mendedahkan pelajar kepada perkembangan hukum-hakam Islam yang
bersumberkan al-Quran dan al-Hadis.
iv. Membantu sekolah untuk mempertingkatkan kecemerlangan akademik
pelajar dalam peperiksaan SPM.
v. Menggabungkan tenaga semua pihak untuk mempertingkatkan prestasi
kecemerlangan akademik pelajar.

2.

HUBUNGKAIT PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM


PRINSIP-PRINSIP KBSM

KBSM digubal berdasarkan prinsip-prinsip asas yang selaras dengan Falsafah


Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut dapat
diklasifikasi seperti yang berikut :
i. Kesinambungan Pendidikan Rendah dengan Pendidikan Menengah.
Pada peringkat rendah penekanan diberikan kepada kemahirankemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Seterusnya kemahiran
2

tersebut

diperkembangkan

dan

diperkukuhkan

pada

peringkat

menengah.
ii. Pendidikan Umum Untuk Semua Pelajar.
Murid-murid pada peringkat menengah rendah dan menengah atas
disediakan program pendidikan yang sama untuk memberi mereka
peluang yang lebih luas bagi mendapat ilmu pengetahuan yang
menyeluruh dan seimbang. Mata pelajaran teras wajib diambil oleh
semua pelajar bagi menjamin hasrat ini tercapai.

iii. Penggunaan Disiplin Ilmu Yang Ada.


Kebanyakan mata pelajaran yang sedia ada dipelajari kurikulum lama
sekolah menengah ( KLSM ) diteruskan dalam KBSM . Walau
bagaimana pun organisasi kandungan dan penekanan dalam KBSM
berbeza dengan KLSM.

iv. Kesepaduan Antara Unsur-Unsur Intelek, Rohani, Emosi dan


Jasmani.
KBSM digubal untuk memastikan semua mata pelajaran berperanan
memenuhi keperluan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui mata
pelajaran- mata pelajaran tersebut dapat menjamin aspek-aspek tersebut
berkembang secara seiring dan memperlihatkan perkaitan antara satu
sama lain.

v. Penekanan Nilai-Nilai Murni.


Penyerapan nilai-nilai murni dilaksanakan dengan menyeluruh melalui
semua mata pelajaran KBSM. Pendekatan ini dikenali sebagai Nilai
Merentas

Kurikulum.

Penerapan

nilai-nilai

murni

secara

khusus

terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid Muslim


dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Muslim
3

vi. Peningkatan Penggunaan Bahasa Melayu.


Penggunaan Bahasa Melayu dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui
semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran bahasa seperti bahasa
Arab dan Inggeris. Pendekatan ini dikenali sebagai Bahasa Melayu
Merentas Kurikulum

vii. Pendidikan Seumur Hidup


Kurikulum menengah menekankan pemupukan minat terhadap ilmu
pengetahuan dan kemahiran belajar supaya muridmurid dapat memiliki
sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha
mencari ilmu dan mengembangkan ilmu.

3.

PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

LATAR BELAKANG :
i. Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah (PQS) merupakan salah satu mata
pelajaran elektif Pengajian Islam yang ditawarkan kepada semua murid
sekolah menengah peringkat SPM. Secara umumnya mata pelajaran ini
diambil oleh murid-murid dari SMKA, KAA dan SMA.
ii. Mata pelajaran PQS mula diajar kepada murid tingkatan 4 pada tahun
1992 dan pada tahun 1993 merupakan kali pertama murid tingkatan 5
mendudukinya dalam peperiksaan SPM.
iii. Sukatan

Pelajaran

PQS

ini belum disemak

sejak

ianya

mula

diperkenalkan sehinggalah pada semakan kali ini.


iv. Semakan ini adalah atas arahan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya
pada 27 Januari 1999, supaya dilakukan semakan kepada kurikulum
dengan menumpukan kepada teks kurikulum dan kaedah pengajaran.
4

Semakan bertujuan mempertingkatkan keberkesanan PI serta memberi


penekanan kepada pembinaan tamadun, pembangunan umat Islam,
pembangunan bangsa dan negara yang menyeluruh.
v. Pada

tahun

1999

pihak

Jawatankuasa

Kurikulum

Pusat

telah

memaklumkan bahawa kurikulum semua mata pelajaran termasuk PQS


perlu disemak semula dan merancangkan pelaksanaannya mulai tahun
2003.
vi. Pada tahun 2000 Sukatan Pelajaran PQS yang disemak semula telah
diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat yang dipengerusikan
oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.

STATUS :
Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah berdasarkan peruntukan
perundangan yang kuat dan jelas.
Perlembagaan Malaysia :
Perkara 3. (1) agama Islam ialah agama bagi persekutuan; tetapi
agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di manamana bahagian Persekutuan.
Perkara 12. (3) tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaranajaran mengenai apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apaapa upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada
agamanya sendiri.

Akta Pendidikan 1996 :


Seksyen 50. (1) jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima
orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-

murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang
diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.
Seksyen 51. (b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain
daripada agama yang dianutinya, kecuali dengan keizinan bertulis ibu
bapanya.
Seksyen 52. tertakluk kepada apa-apa syarat dan batasan yang difikirkan
oleh Menteri patut dikenakan, bantuan kewangan secara sumbangan
boleh diberikan daripada wang yang diperuntukan oleh Parlimen kepada
sesuatu institusi pendidikan Islam yang tidak disenggarakan oleh
Menteri di bawah Akta ini atau oleh Kerajaan sesuatu Negeri dan yang
adalah institusi pendidikan mengikut pengertian Akta ini atau bukan
institusi pendidikan sedemikian hanya kerana pengajaran di institusi itu
adalah terbatas kepada pengajaran agama Islam semata-semata.

i. Jemaah Menteri
Mesyuarat

Jemaah

Menteri

Bil.284/971/75

Pada

02

Julai

1975

membincangkan kertas rancangan Kementerian Pelajaran mengambilalih


sebuah Sekolah Menengah Ugama daripada tiap-tiap satu negeri :
Perkara 8 (b) Sekolah-sekolah yang diambilalih itu seperti di (a) di atas
hendaklah tertakluk kepada Akta Pelajaran 1961 serta pindaanpindaannya, dan peraturan Kursus Pengajian 1956 dengan diberi
perhatian khas mengenai Pengajian Ugama serta Bahasa Arab

ii. Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan )


1997 :
Perkara 3 (2) Kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan
mengandungi mata pelajaran yang berikut :
(d) Mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam Jadual 9;
6

Jadual 9 : Mata Pelajaran Elektif Peingkat Menengah Atas :


Kumpulan IV ( Pengajian Islam )
(a) Tasawwur Islam;
(b) Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah; dan
(c) Pendidikan Syariah Islamiah.

Jadual 14 : Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat


Menengah Atas ( 40 minit suatu waktu )
Tasawwur Islam
:
4
Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah :

Pendidikan Syariah Islamiah

TUJUAN SEMAKAN:
Berdasarkan kertas dasar berkaitan semakan yang disediakan oleh PPK,
kurikulum yang relevan dan koheran dengan keadaan semasa dan masa akan
datang serta boleh memenuhi matlamat-matlamat yang tertentu perlu
direncana dan dibangunkan. Ciri-ciri berikut menjadi asas-asas pertimbangan.
i. agen perubahan: kurikulum sebagai agen perubahan yang mempunyai
wawasan dan falsafah pembangunan sosial yang progresif ke arah
mengisi keperluan pembinaan individu, masyarakat dan negara.
Kurikulum perlu direncana untuk membawa reformasi sosial dan moden
ke arah menwujudkan masyarakat madani ( civil society);
ii. prospek baru: Kurikulum menawarkan prospek baru dalam menangani
pembangunan sumber manusia melalui penerokaan dan penguasaan
pengetahuan dan kemahiran baru dan terkini, dan nilai-nilai hidup yang
menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat umum;
iii. bersifat progresif, dinamik dan seimbang: Kurikulum mesti seimbang
dan segi akademik dan bukan akademik, ilmu pengetahuan teori dan

aplikasi dalam kehidupan dan tempat kerja, fleksibel mengikut


kebolehan dan keupayaan murid;
iv. pasaran

dan

industri:

kuirkulum

menawarkan

pengetahuan

dan

kemahiran yang marketable sesuai dengan matlamat menyediakan


gunatenaga

manusia

yang

berketrampilan

dalam

menghadapi

perubahan ke arah negara perindustrian dan market economy; dan


v. peningkatan kualiti pendidikan: Kurikulum mengambil kira kepentingan
meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, kemudahan
pembelajaran, dan kualiti pendidikan Guru PQS.

RASIONAL SEMAKAN:
Semakan semula kurikulum Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ini dibuat atas
keperluan berikut:
i. Sukatan Pelajaran yang digunakan sekarang belum disemak sejak
diperkenalkan pada tahun 1992. Maka ianya perlu disemak bagi
menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang telah melangkah ke
alaf baru dengan berbagai perkembangan khususnya di bidang teknologi
maklumat.
ii. Berlaku semakan kepada mata pelajaran lain khususnya Pendidikan
Islam Teras. Sukatan ini perlu disemak bagi menyelaraskannya dengan
sukatan mata pelajaran yang lain.
iii. Mewujudkan perkaitan di antara teori dan praktikal . Pelajar-pelajar
bukan sahaja tinggi pencapaian dalam peperiksaan tetapi juga
mempunyai tahap amalan dan penghayatan yang tinggi.
iv. Memastikan skop Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah merangkumi
semua aspek asas fardhu ain dan aspek-aspek utama fardhu kifayah.
8

v. Meneliti kesesuaian dengan keperluan melanjutkan pelajaran ke


peringkat lebih tinggi.

CIRI-CIRI KURIKULUM PQS SEMAKAN :


A. Mengekalkan kesinambungan dan keseimbangan di peringkat KBSR
dan KBSM:
i. Di peringkat KBSR tumpuan kurikulum kepada pemupukan asas alQuran, penguasaan pelajaran Jawi, penanaman akidah, bimbingan
asas Fardu Ain dan Fardu Kifayah, pelajaran Sirah dan asas
tamadun serta bimbingan adab berteraskan akhlak Islamiah.
ii. Di peringkat KBSM tumpuan kurikulum kepada pengukuhan alQuran, pengukuhan Jawi, pemantapan akidah, pemahaman dan
penghayatan amalan Fardu Ain dan Fardu Kifayah, mengambil
iktibar dari sirah serta tamadun Islam, pencernaan adab dan nilai
akhlak Islamiah dalam kehidupan seharian sehingga menjadi tabiat.
B. Penyepaduan ilmu dijelmakan. Oleh itu kurikulum PQS yang
bersumberkan wahyu akan menjadi pelengkap ilmu yang bersalingkait
dan merentasi. Murid akan dapat memahami dengan lebih jelas tentang
kesepaduan antara ilmu naqli dan ilmu akli melalui isi kandungan
kurikulum PQS itu sendiri dan perkaitannya dengan lain-lain mata
pelajaran.
C. Penggabungan antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah di dalam kurikulum
PQS dapat dikembangkan melalui isi kandungan kurikulum itu sendiri
dan semasa mengaitkan dengan bidang ilmu yang lain. Murid akan
dapat memahami perlunya amalan Fardu Ain sebagai tuntutan individu
yang

mestiditunaikan

dan

amalan

Fardu

Kifayah

sebagai

tanggungjawabindividu untuk membangun bangsa dan negara.


D. Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang
berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa
9

dan negara. Murid akan dibimbing berterusan tentang kehidupan


beradab dan berdisiplin yang mengangkat martabat insaniah.
E. Untuk mencapai hasrat ini penulis buku teks hendaklah mengambil dan
mengekalkan tradisi dan budaya penulisan sebenar ilmu Islam dengan
pelbagai pendekatan semasa yang sesuai.
F. Penyampaian pengajaran guru distrukturkan mengikut tradisi ilmu
pendidikan Islam supaya ajaran Islam yang sebenar dapat dikuasai dan
diyakini. Pemahaman terhadap struktur ini akan mengembangkan
proses pengajaran dan pembelajaran PQS dengan lebih bersistem dan
dinamik. Penstrukturan tersebut merangkumi aspek pengertian sebenar,
inkuiri terhadap sesuatu, mencari sumber bukti, berfikir memahami
matan (teks) kemahiran amali dan penghayatan nilai.
G. Penggunaan pelbagai method serta bahan Bantu mengajar dan
multimedia digalakkan supaya penyampaian guru lebih menyeronokkan
dan mudah difahami.
H. Kandungan

kurikulum

disesuaikan

mengikut

tuntutan

dan

perkembangan semasa. Contohnya:


I. Ayat hafazan terdiri daripada Surah al-Sajdah bagi ting. 4 dan Surah
Yasin bagi ting. 5, kerana lebih sesuai dengan tuntutan masa

dan

masyarakat.
J. Dalam bidang Akhlak, semua tajuk lama digugurkan dan digantikan
dengan tajuk daripada Pendidikan Islam teras, kerana disesuaikan
dengan kandungan dalam Pendidikan Islam teras.
K. Dalam bidang Tamadun Islam, beberapa individu dalam tajuk tokohtokoh iaitu ; Imam Buhkari dan Imam Muslim digugurkan kerana berlaku
pertindihan dengan tajuk dalam bidang Ulum al-Hadis.

10

L. Hasil pembelajaran murid dinyatakan dalam bentuk perlakuan konkrit


dan juga dalam bentuk penghayatan yang boleh menunjukkan
penguasaan

aspek

kognitif, psikomotor dan afektif.

Ia disusun

berdasarkan aras seperti berikut :


Aras Satu (1)

aras

yang

paling

asas/minimum dan perlu dikuasai oleh semua murid.


Aras Dua (2)

aras yang lebih mencabar

daripada aras 1 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi baik.


Aras Tiga (3)

aras yang lebih mencabar

daripada aras 2 dan akan dikuasai oleh murid berpotensi


cemerlang
M. Perlakuan yang perlu dikuasai murid diberi penekanan menyeluruh
berdasarkan bidang-bidang berikut :

Kognitif

tentang pencapaian pengetahuan


dan perkembangan hasil intelek.

Afektif

tentang perkembangan perlakuan


dalam minat, sikap, rohani dan emosi.

Psikomotor -

tentang kebolehan amali dan


perkembangan jasmani.

ASPEK-ASPEK KURIKULUM SEMAKAN


A

Pedagogi

Pencapaian objektif khusus dinyatakan dengan jelas untuk


dicapai pada akhir setiap P & P dalam bentuk Hasil
Pembelajaran.

Pemikiran reflektif atau penilaian kendiri diperkenalkan agar


refleksi kendiri boleh diterapkan.

11

Memperluaskan amalan KBKK dengan lebih bermakna.

Penyesuaian isi pelajaran dengan tahap prestasi murid dibantu


dengan kandungan pelajaran berdasarkan tiga aras.

Kepelbagaian kaedah dicadang dan guru dibimbing untuk


mengaplikasikannya dalam P & P

Pendidikan dua hala dan berpusatkan pelajar.

Nilai yang bersepadu dan merentas kurikulum.

Aspek amali dan afektif juga ditekankan dalam setiap P&P di


samping kognitif.

Bahan

Mempelbagaikan bahan bantu mengajar

Penggunaan multimedia diperluaskan

Buku

Panduan

P&P

diselaraskan

dan

dijana

penggunaannya.

Buku teks diselaraskan supaya berorientasikan ilmu,

amali dan penghayatan.

Penilaian

Konsep dan amalan penilaian PAFA diperkemas bagi

memasukkan penekanan baru dalam kurikulum.

Setiap Hasil Pembelajaran perlu dinilai.


12

PKS akan dibuat dengan lebih menyeluruh.

Ujian

dan

penilaian

merangkumi

semua

aspek

perkembangan murid.

Penilaian murid menggunakan kriteria yang ditentukan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Pengajaran dan pembelajaran PQS dijelmakan berasas kepada beberapa
konsep iaitu :
A

Aras:Guru mesti memahami tahap prestasi setiap murid di dalam kelas.


Tindakan ini akan dapat membantu guru menjalankan P & P dengan
berkesan untuk semua tahap prestasi murid.

Kaedah P & P :Kaedah yang pelbagai, berkesan dan releven dengan tahap
prestasi murid mesti digunakan oleh guru untuk menjamin keberkesanan P
& P untuk semua prestasi murid. Di antara kaedah dan teknik yang boleh
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran PQS ialah:
i.

Penerangan

ii.

Perbincangan dan pembentangan

iii.

Sumbangsaran

iv.

KBKK

v.

Mengimbas kembali

vi.

Simulasi

vii. Mengumpul bahan ( kajian perpustakaan )


viii. Menulis esei ( rencana)
ix.

Lawatan

x.

Menulis buku skrap

xi.

Tunjuk cara ( Demonstrasi)

xii. Perbahasan
xiii. Inkuiri / Penemuan
13

xiv. Kaji selidik


xv.

Latih tubi

xvi. Bermain
xvii. Pertandingan
xviii. Projek

Aktiviti

:Aktiviti berpusatkan murid hendaklah dijadikan budaya dengan

guru bertindak sebagai fasilitator/ pemudah cara sahaja.


D

Bahan P & P :Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) amat penting


bagi menjamin P & P

berjalan dengan lancar, menyeronokkan dan

berkesan. Di antara Bahan Bantu Mengajar yang dicadangkan ialah


seperti;
i. Video
ii. Radio Kaset
iii.

OHP

iv.

Filem Slaid

v. Multimedia

vi.

Keratan akhbar/ majalah

vii.

Kad imbasan

viii.

LCD

Penekanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran PQS KBSM


dapat menjamin pembentukan insan yang menepati kehendak Falsafah
Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam.

PENILAIAN
A

Penilaian dilakukan adalah untuk mendapat maklum balas tentang pencapaian


murid sejauh mana

telah mencapai Hasil Pembelajaran yang dihasratkan

dalam pengajaran dan pembelajaran. Bentuk penilaian bergantung kepada hasil


pembelajaran. Guru boleh membina alat pengukuran berdasarkan kesesuaian
dengan isi pelajaran dan situasi.
14

Penilaian mesti merangkumi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, yang


mengandungi kerohanian, teori, amalan dan penghayatan.

Penilaian berdasarkan kesesuaian untuk mengukur semua aspek yang


ditegaskan boleh dilakukan seperti yang berikut :
i. Soal jawab
ii. Senarai semak
iii. Inventori sikap
iv. Dairi
v. Laporan
vi. Aktiviti bertulis / tugasan
vii. Cerita/bercerita
viii. Menulis rencana / karangan
ix. Perbincangan
x. Rekod Anekdot

Penilaian hendaklah diikuti dengan aktiviti pemulihan atau pengukuhan dengan


menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dengan fasa yang lebih perlahan,
urutan yang berbeza atau pendekatan berlainan yang difikirkan bersesuaian
dengan potensi dan kebolehan murid. Antaranya adalah melalui :
i. Latih tubi.
ii. Soal jawab.
iii. Laporan bertulis.
iv. Senarai semak.
v. Bercerita kembali.
vi. Penulisan rencana dan sebagainya.

Format Peperiksaan Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah peringkat SPM


menggunakan 3 instrumen
a. Kertas 1 (5227/1)
b. Kertas 2 (5227/2)
c. Kertas 3 (5227/3)
15

( perincian format instrumen pentaksiran sila lihat lampiran )


ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN ( Edisi Penyemakan ) :
A

Matlamat
Matlamat mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah adalah
untuk mendalami al-Quran dan al-Sunnah, dan ilmu yang berkaitan
dengannya dalam memberi sumbangan kepada pembentukan dan
perkembangan diri serta tamadun untuk menjadi muslim yang berilmu,
beriman, beramal soleh, berperibadi mulia dan bertanggungjawab sebagai
hamba dan khalifah Allah S.W.T. yang bertaqwa.

Objektif
Kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah membolehkan murid
mendapat:
i. Membaca, menghafaz, memahami, mengamal dan menghayati
kandungan al-Quran dalam kehidupan.
ii. Membaca, memahami, mengamal dan menghayati kandungan
Hadis Rasulullah s.a.w.
iii. Memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Quran dari
aspek sejarah, sebab-sebab nuzul ayat serta pengumpulan alQuran.
iv. Mengenali,memahami dan menghurai istilah-istilah tertentu yang
digunakan dalam Ulum al-Hadis.
v. Beradab dan berakhlak mulia dan terpuji, memelihara perpaduan
ummah dan sanggup berkorban untuk agama, bangsa dan negara.
vi. Menghargai dan menghayati perkembangan dan kemajuan Islam
sejak zaman Rasulullah s.a.w. hingga kini dalam bidang pendidikan,
ekonomi, sosial, politik dan pembangunan.
vii. Mengenali, menyanjungi dan mencontohi tokoh dan ahli fikir Islam
yang terkemuka.
16

ORGANISASI KANDUNGAN
Tujuan sukatan mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah
ialah untuk memperkayakan para pelajar dengan ilmu al-Quran dan alSunnah serta memantapkan kefahaman mereka mengenai konsepkonsep dan huraian ilmu al-Quran dan al-Sunnah melalui aktiviti-aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang terancang

dalam dan

luar bilik

darjah.
Mata pelajaran ini mengandungi bidang-bidang Pengajian al-Quran,
Ulum al-Quran, Pengajian al-Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlak dan Tamadun
Islam.
Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca, menghafaz
dan

memahami

ayat-ayat

tertentu.

Sementara

Ulum

al-Quran

membicarakan mengenai al-Quran, wahyu dan sejarah penulisan alQuran. Manakala Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis tertentu
yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu, budaya kerja, akhlak dan
tamadun manusia. Ulum al-Hadis pula membincangkan kedudukan Hadis
sebagai

sumber kedua syariat Islam. Seterusnya bidang akhlak

menjuruskan kepada pembentukan sifat-sifat mulia dan terpuji di kalangan


pelajar. Akhirnya bidang Tamadun Islam memberi tumpuan kepada aspek
perkembangan dan kesan tamadun Islam yang mencorakkan tamadun
manusia dalam kehidupan sosial, pendidikan, politik dan ekonomi untuk
dijadikan teladan. Bidang ini juga membicarakan sumbangan tokoh-tokoh
Islam terkemuka.
Bidang-bidang

tersebut

di

atas

merupakan

kesepaduan

dan

penggabung-jalinan ilmu yang berpaksikan akidah Islamiah yang dapat


melahirkan generasi yang sanggup dan dapat memajukan diri, bangsa
dan negara berasaskan ajaran Islam sebenar.

17

ISI PELAJARAN:
(Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah)
i. Pengajian Al-Quran
ii. Ulum Al-Quran
iii. Pengajian Al-Hadis
iv. Ulum Al-Hadis
v. Akhlak
vi. Tamadun Islam

PENGAJIAN AL-QURAN
A

Pendahuluan
Mata

Pelajaran

Pendidikan

Al-Quran

dan

Al-Sunnah

adalah

kesinambungan daripada mata pelajaran Pendidikan Islam yang wajib di ajar


kepada semua murid yang beragama Islam, sama ada peringkat rendah dan
menengah.
Di peringkat menengah atas pelajar diberi pilihan untuk mengambil mata
pelajaran Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai mata pelajaran elektif.
Diharapkan melalui mata pelajaran elektif ini pelajar dapat memperkayakan
lagi pengetahuan, kemahiran dan penghayatan yang berkaitan dengan alQuran dan al-Sunnah untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan
seharian.
Bidang Pengajian al-Quran menekankan aspek membaca, menghafaz dan
memahami ayat-ayat tertentu. Ayat al-Quran dipilih berdasarkan tema tertentu
berkaitan dengan kehidupan murid atau yang perlu untuk kefahaman, amalan
dan pembentukan akhlak. Komponen bidang ini merangkumi ayat tilawah,
kefahaman dan hafazan. Ini merupakan penerusan pengajaran dan
pembelajaran kepada murid Islam dalam pengajaran Tilawah al-Quran.
18

CIRI-CIRI PENGAJARAN PENGAJIAN AL-QURAN.


Bidang Pengajian al-Quran menumpukan perkara-perkara berikut :i. Kemahiran lisan
ii. Aspek kelancaran bacaan
iii. Penguasaan kemahiran fasahah
iv. Kemahiran bacaan secara tartil
v. Penguasaan Tilawah secara tertil (kelancaran,Tajwid dan
Fasohah)
vi. Hafazan teks
vii. Kefahaman teks
viii. Amalan adab-adab berkaitan al-Quran.
ix. Amalan atau aplikasi
x. Penghayatan

KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN

Tingkatan 4:
a.

Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid :


i.

Surah al-Anam, 6 : 1 - 165.

ii.

Surah al-Anfal , 8 : 1 - 75.

iii.

Surah al-Hajj, 22 : 1 78

iv.

Surah al-Muminun, 23 : 1 - 118.

v.

Surah Luqman, 31 :1 - 34.

vi.

Surah Yasin, 36 : 1 - 83.

vii.

Surah al-Hujurat, 49 : 1 - 18.

viii.

Surah al-Rahman, 55 : 1 - 78.

19

b. Mengetahui latar belakang, fadilat membaca, memahami pengertian,


sebab nuzul, hikmat, pengajaran dan menghayati surah-surah berikut :
i. Surah al-Anam, 6 : 70
ii. Surah al-Anam, 6 : 141
iii. Surah al-Anam, 6 : 162 163
iv. Surah al-Anfal, 8 : 60-63
v. Surah al-Hajj, 22 : 11-13
vi. Surah al-Hajj, 22 : 42 - 46
vii. Surah al- Muminun, 23 : 1 - 11
viii. Surah Luqman, 31 : 12 19
ix. Surah Yasin, 36 : 77 - 83
x. Surah al-Hujurat, 49 : 13
xi. Surah al-Rahman, 55 : 1- 30

c. Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid.


i. Surah Yasin, 36 : 1 83

Tingkatan 5 :
a. Membaca ayat-ayat berikut mengikut hukum tajwid :
i. Surah al-Taubah, 9 : 1 - 129.
ii. Surah al-Nur, 24 : 1 - 38.
iii. Surah al-Sajdah, 32 : 1 - 30.
iv. Surah al-Waqiah, 56 : 1 - 96.
v. Surah al-Hasyr , 59 : 1 - 24

20

b. Mengetahui latar belakang, fadilat membaca, memahami pengertian,


sebab nuzul, hikmat, pengajaran dan menghayati surah-surah berikut :
i. Surah al-Taubat, 9 : 6
ii. Surah al-Taubat, 9 : 23 - 24
iii. Surah al-Taubat, 9 : 102
iv. Surah al-Taubat, 9 : 128 129
v. Surah al-Nur, 24 : 1 10
vi. Surah al-Nur, 24 : 30 31
vii. Surah al-Nur, 24 : 35
viii. Surah al-Sajdah, 32 : 15 20
ix. Surah al-Waqiah, 56 : 1 96
x. Surah al-Hasyr, 59 : 21 24

c. Menghafaz surah-surah berikut mengikut hukum tajwid.


i. Surah al-Sajdah, 32 : 1 30

ULUM AL-QURAN
A

Pendahuluan
Bidang Ulum al-Qurqn membincangkan tentang al-Quran, wahyu dan sejarah
penulisan al-Quran. Bidang ini merupakan asas ke arah pembentukan murid
memahami ilmu-ilmu al-Quran secara mendalam serta mengetahui
kepentingannya. Ia juga bertujuan membolehkan murid memahami istilahistilah tertentu yang digunakan dalam Ulum al-Qurn dan seterusnya dapat
memahami al-Quran dengan lebih tepat d mendalam.

Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis


Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek
berikut :i. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan Ulum al-Quran
ii. Mengetahui rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan al-Quran
21

iii. Mempertahankan kesucian al-Quran


iv. Mengetahui kepentingan wahyu dan penurunannya
v. Mengetahui nama-nama al-Quran

Kandungan Sukatan Pelajaran


Tingkatan Empat:
i.

Ulum al-Quran dan kepentingannya.

ii.

Al-Quran dan nama-nama lain bagi al-Quran

iii.

Al-Quran sebagai mukjizat.

iv.

Kepentingan wahyu dan cara penurunnya.

v.

Nuzul al-Quran.

Tingkatan Lima:
i.

Makkiyyah dan Madaniyyah.

ii.

Sejarah al-Quran di zaman Rasulullah s.a.w., Khulafa al-

Rasyidin dan Bani Umaiyyah.


iii.

Ilmu Tafsir dan kitab-kitab tafsir: Tafsir Qurtubi, Tafsir

Ibnu Kathir, Fi Zilali al-Quran dan Tafsir al-Quran al-Hakim.


PENGAJIAN AL-HADIS
A

Pengenalan
Bidang Pengajian al-Hadis dimasukkan dalam semakan kurikulum
Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah ialah untuk memberi pendedahan kepada
murid-murid supaya sumber ilmu dan penghayatannya dapat dipertingkatkan
dalam memahami ajaran Islam yang sebenar. Ini adalah kerana Hadis
merupakan sumber hukum Islam yang kedua selepas al-Quran dan
mengandungi sebahagian hukum Islam yang sesuai dengan keperluan dalam
kehidupan manusia. Bidang Pengajian al-Hadis menghuraikan hadis-hadis
tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ilmu, budaya kerja, akhlak dan
tamadun manusia yang terdiri daripada hadis pilihan yang relevan dengan
keadaan semasa. Justeru itu ia ada hubungan dengan kefahaman ayat alQuran yang saling mengait di antara satu sama lain ke arah memantapkan
22

lagi penguasaan murid terhadap kefahaman, penghayatan yang menyeluruh


dan berterusan sepanjang hayat.
B

Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Pengajian Hadis


Bidang Pembelajaran Pengajian al-Hadis menumpukan perkara-perkara berikut

:i.
ii.
iii.
iv.
v.
C

Aspek kelancaran
Penguasaan kemahiran fasahah
Kefahaman teks
Penghayatan atau aplikasi
Menguasai sebab wurud al-Hadis

Kandungan Sukatan Pelajaran


Membaca, memahami dan menghayati matan, pengertian serta hikmat
pengajaran hadis-hadis berikut:

Tingkatan 4:
Kelebihan menuntut ilmu

.
()

Kepentingan ulama :
23
) (

Akhlak Yang Mulia:


) (

Mensyukuri Nikmat Allah:

) (

Menjauhi Sifat Yang Buruk:
. :) (
Amalan Yang Baik di Sisi Allah:

24) (

:Tingkatan

Tanggungjawab individu:

) (

Kepentingan Niat:
.

) (

Kerjaya Terbaik:

: :
.:

) (
Berpegang Kepada al-Quran dan al-Sunnah:

25

:


:
.
()
Mukmin Yang Kuat Lebih Dikasihi Allah:


.
()

ULUM AL-HADIS
A

Pendahuluan
Bidang Ulum al-Hadis membincangkan tentang kedudukan hadis sebagai
sumber kedua syariat Islam. Bidang ini merupakan asas ke arah
pembentukan murid memahami ilmu-ilmu dan istilah-istilah yang terdapat
dalam Ulum al-Hadis. Ia bertujuan membolehkan murid mengenali,
memahami dan menghuraikan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam
Ulum al-Hadis.

Ciri Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis


Bidang Pembelajaran Ulum al-Hadis menumpukan kepada aspek-aspek berikut
i. Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis
ii. Mengetahui fungsi dan kedudukan hadis
iii. Mempertahankan kesucian hadis

Kandungan Sukatan Pelajaran


Tingkatan Empat:
26

i. Pengertian hadis
ii. Kedudukan hadis sebagai sumber kedua perundangan Islam.
iii. Pengertian dan maksud Hadis Dirayah dan Hadis Riwayah.
iv. Perbezaan antara Hadis Nabawi, Qudsi dan al-Quran.
v. Khabar Mutawatir dan Ahad serta hukum beramal dengannya.
vi. Perbezaan antara Hadis Sahih, Hasan, Daif dan hukum beramal
dengannya.
vii. Syarat-syarat perawi hadis.
viii. Huraian istilah-istilah berikut :
Rawi ( ) , Sanad( ) , Isnad ( ) ,
Musnad (), Musnid ( )dan Matan ( ) .

Tingkatan Lima:
Jenis Hadis dan hukum beramal dengannya :
i.

Marfu ( ) , Mauquf ( ) ,( Mursal (

ii.

Maqtu ( ) , Syaz ( ) ,Maudu( )

iii.

Istilah ahli Hadith :

Muhaddis ( ) ,Hafiz ( ) ,Hujjah ( ) ,Hakim( )


iv.

Sunan al-Sittah iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-

Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasai dan Sunan Ibn Majah.

AKHLAK
A

Pengenalan
Bidang akhlak adalah satu bidang yang penting kerana ia merupakan
manifestasi dari hasil pembelajaran yang lain seperti akidah, ibadat dan sirah.
Bidang ini bertujuan melengkapkan murid dengan ilmu dan amalan yang perlu
dihayati dan mampu mengawal diri diripada gejala-gejala negatif untuk
27

melahirkan muslim mukmin yang bertaqwa, bertanggungjawab dan berakhlak


mulia dalam kehidupan seharian berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Oleh
itu pengajaran dan pembelajaran bidang ini diharapkan boleh memenuhi
kehendak semakan kurikulum baru, di mana aspek fardhu ain dan fardhu
kifayah hendaklah dititikberatkan, begitulah aspek-aspek yang lain seperti
persoalan halal, haram, wajib, sunat, harus dan sebagainya. Guru-guru perlu
menitik berat pengajaran dan pembelajaran khususnya supaya murid dapat
menghayati adab-adab dalam kehidupan seharian dengan berkesan.
B

Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Akhlak


i.
ii.
iii.

Kefahaman konsep dan ilmu.


Memahami kepentingan adab-adab.
Menghayati adab-adab dalam kehidupan.

Pengisian pelajaran bahagian adab yang memerlukan penghayatan yang


mendalam dan berkekalan (berterusan) dalam kehidupan murid, maka ianya
memerlukan pendekatan yang berbeza dengan pelajaran lain. Berdasarkan
ciri-ciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai
objektif yang khusus. Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut
kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid.
Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria
murid untuk kefahaman isi, pemikiran, terjemahan dalam amalan dan
penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Sebagai contoh dalam
adab ialah semasa pembelajaran, murid perlu diberi peluang melakukan
tunjukcara dan amalan yang jelas dengan bimbingan guru. Guru perlu
memastikan murid menguasai segala pengajaran dan tabiat penghayatan
serta memupuk kesediaan melakukannya secara berterusan. Murid perlu
menguasai sekurang-kurangnya kadar yang paling minima yang wajib
dikuasai oleh mereka. Kesempurnaan asas akhlak Islamiah yang bergantung
kepada tiga dimensi qauli, qalbi dan fi`li. Ketiga-tiga dimensi ini juga harus
diaplikasi dalam kehidupan.
C

Kandungan Sukatan Pelajaran


Tingkatan Empat:
i. Adab terhadap Rasul
ii. Adab berfikir
iii. Adab amar maaruf nahi mungkar
iv. Adab berhias diri
v. Adab ziarah jenazah
vi. Adab menjaga orang sakit
28

vii. Adab di tempat rekreasi


viii. Adab menjaga kemudahan awam

Tingkatan Lima:
i. Adab menjaga alam.
ii. Adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah.
iii. Adab berpidato.
iv. Adab bernegara.
v. Adab musafir.
vi. Adab berjual beli.
vii. Adab berjuang.
viii. Adab dengan pemimpin.

TAMADUN ISLAM
A

Pendahuluan
Tamadun Islam adalah satu bidang penting dalam pendidikan. Tamadun
Islam memberi tumpuan kepada aspek perkembangan dan kesan tamadun
Islam yang mencorakkan tamadun manusia dalam kehidupan sosial,
pendidikan, politik dan ekonomi. Bidang ini juga membicarakan sumbangan
tokoh-tokoh Islam terkemuka. Bidang ini bertujuan melahirkan individu yang
mampu dan berupaya membangun diri, berjiwa besar, tahan menghadapi
cabaran, tidak mudah mengaku kalah, tidak gentar menghadapi ujian dan
mempu diuji dan seterusnya dapat membangun masyarakat bertamadun dan
berwawasan berteraskan akidah selaras dengan sirah pada zaman
Rasulullah s.a.w. dan para sahabat.
Pengajaran dan pembelajaran Tamadun Islam berfokuskan kepada
menerapkan ilmu dan kefahaman kepada murid bagaimana penyampaian
tersebut dapat difahami dan seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan
harian murid-murid. Tradisi lama pengajaran sirah ditumpukan kepada
memberi ilmu pengetahuan tanpa mencungkil iktibar di sebalik sirah dan
tamadun. Ini menyebabkan murid sukar untuk mengaplikasikan nilai-nilai
yang tersemat dan tersirat di dalamnya. Sehubungan dengan itu pengajaran
29

sirah perlu diubah mengikut kaedah terkini sehingga murid boleh mengambil
contoh untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan.
B

Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Sirah/Tamadun Islam


i. Kefahaman konsep dan ilmu
ii. Aspek sebab dan musabab.
iii. Kefahaman iktibar dan penghayatan pengajaran tamadun Islam.
iv. Kebolehan mentakul isi pelajaran.
v. Kebolehan mengambil dan menganalisa iktabar dari Tamadun
Islam.
vi. Penghayatan nilai-nilai Islam.
vii. Aplikasi konsep, amalan dan nilai dalam kehidupan.
Pengisian pelajaran bahagian sirah yang bercorak amali serta
penghayatan mendalam dan berkekalan dalam kehidupan murid memerlukan
pendekatan yang berbeza dengan setengah pelajaran lain. Berdasarkan ciriciri di atas guru perlu memilih pendekatan yang bersesuai bagi mencapai
objektif yang khusus. Kaedah pengajaran juga perlu dipelbagai mengikut
kesesuaian tajuk dengan tahap pencapaian murid.
Guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus melibatkan deria
murid untuk kefahaman isi, pemikiran, terjemahan dalam amalan dan
penghayatan sehingga menjadi tabiat dan budaya. Sebagai contoh dalam
sirah ialah semasa pembelajaran, murid perlu diberi peluang berfikir dan
mengeluarkan pandangan ke arah penghayatan dengan tunjuk ajar dan
bimbingan guru.Guru perlu memastikan murid menguasai segala masej
kandungan pengajaran dengan mengambil iktibar dari sirah serta memupuk
kesediaan melakukannya secara berterusan. Murid perlu menguasai
sekurang-kurangnya kadar paling minima yang wajib dikuasai oleh mereka.
Beberapa aspek perlu diberi penekanan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Aspek-aspek itu meliputi adab murid terhadap guru dan guru
dengan murid sebelum, semasa dan selepas belajar.

Kandungan Sukatan Pelajaran


Tingkatan Empat
Tamadun Islam pada zaman Khulafa al-Rasyidin dan kesannya :
30

i. Pentadbiran.
ii. Kepimpinan ( ekonomi, politik dan sosial )
iii. Perluasan pengaruh.

Tokoh-tokoh Islam :
i. Al-Imam Abu Hanifah r.a.
ii. Al-Imam Malik r.a.
iii. Al-Imam al-Syafie r.a.
iv. Al-Imam Ahmad bin Hanbal r.a.
v. Al-Imam al-Ghazali r.a.
vi. Al-Imam Ibn Taimiyah.
vii. Abu Ala al-Maududi.
viii. Al-Syeikh Mohamad Idris al-Marbawi.

Tingkatan Lima

Tamadun Islam pada zaman Khilafah Bani Umaiyah dan Bani

Abbasiyah serta kesannya terhadap tamadun manusia :


i.

Penyebaran Islam

ii.

Ketenteraan

iii.

Pendidikan

iv.

Kehakiman

v.

Perekonomian

vi.

Perkembangan ilmu : Matematik, Sains, Fizik,

Farmakologi, Pertanian,

Falsafah dan Kesusasteraan.

31

Tokoh-tokoh Islam :
i. Ibn. Sina.
ii. Al-Khawarizmi.
iii. Ibn Khaldun.
iv. Syeikh Daud Fatoni.
v. Hasan al-Bana.
vi. Syeikh Tahir Jalaludin.
vii. HAMKA.

Islam di Nusantara :
i. Samudera Pasai.
ii. Acheh.
iii. Melaka
ORGANISASI HSP ( EDISI PENYEMAKAN ) :
HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah disediakan sebagai bahan panduan
untuk perancangan guru, penggubal ujian, penulis buku teks dan sebagainya.
HSP Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah mengandungi tiga lajur:

Bidang Pembelajaran (BP):


BP membawa maksud objektif-objektif umum bagi setiap kandungan
SP. Ia diletakkan pada lajur pertama seperti di dalam HSP.

Hasil Pembelajaran (HP):

32

HP ialah senarai perlakuan yang perlu dikuasai pelajar mengikut setiap


BP. Ia diletakkan pada lajur kedua seperti di dalam HSP. Ia dinyatakan
dalam bentuk umum berdasarkan :
a) Bidang:

i.

Kognitif

tentang pencapaian
pengetahuan dan perkembangan hasil
intelek.

ii.

Afektif

tentang perkembangan
perlakuan dalam minat, sikap,
rohani dan emosi.

iii. Psikomotor-

tentang kebolehan amali dan


perkembangan jasmani.

b) Aras :

Satu (1)

aras yang paling asas/minimum


dan perlu dikuasai oleh semua
murid.

Dua (2)

aras yang lebih mencabar


daripada aras 1 dan akan
dikuasai oleh murid berpotensi
baik.

Tiga (3)

aras yang lebih mencabar


daripada aras 2 dan akan dikuasai
oleh murid berpotensi
cemerlang

Cadangan Pengalaman Pembelajaran (CPP)


CPP ialah cadangan aktiviti, perlu dilakukan oleh murid untuk
mencapai HP. Ia diletakkan pada lajur ketiga seperti di dalam HSP.

(Sila rujuk Buku Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Al-Quran Dan AlSunnah)

PENGURUSAN PANITIA
33

Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah (PQS) di sekolah


bermaksud kemampuan dan kecekapan panitia PQS dalam merancang, mengurus
dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia secara berterusan dan
berkesan.
A

Objektif

Peranan Panitia Mata Pelajaran PQS

Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan


tugas panitia PQS di sekola.
Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk
merancang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua
program dan aktiviti yang berkaitan .
Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti
panitia.
Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan
dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan
motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar.
Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat
berkaitan dengan PQS di sekolah.

Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai JKS.


Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan
disampaikan kepada GKMP/GPK.
Merancang segala aktiviti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata
pelajaran.
Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan
sempurna.
Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang
lain bagi meningkatkan P & P.
Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu
tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi
dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti P&P.
Membuat analisa semua keputusan ujian/peperiksaan dan menentukan
strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar.
Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti
sukatan pelajaran. Buku teks, buku rujukan, BBM, surat menyurat,
perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masingmasing.
Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan
mata pelajaran berkenaan melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat
di peringkat daerah atau PKG.
Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini.
Peranan Jawatan kuasa Panitia
34

Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut:


Pengerusi ( Ketua Panitia )
a)
b)
c)
d)

Merancang aktiviti Al Quran dan Al Sunnah


Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat
Melaksankan aktiviti yang telah dirancang.
Membuat penilaian aktiviti untuk pelapuran.

Naib Pengerusi
a) Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya
b) Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Setiausaha
a)
b)
c)
d)
e)

Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain surat-menyurat


Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat.
Menyediakan laporan dan dokumentasi.
Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan AJK.
Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa.
Penolong Setiausaha

Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan


oleh pengerusi dari masa ke semasa.

Bendahari

a) Mengurus hal ehwal kewangan PCG dan menyediakan laporan


penyata kewangan.
b) Mengurus hal ehwal kewangan persatuan dan menyediakan laporan
penyata kewangan.
c) Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersamasama AJK yang lain.

Ahli Jawatan Kuasa

a) Melantik pengerusi dalam setiap aktiviti.


b) Berkerjasama dengan guru penasihat dan AJK induk dalam aktiviti
yang melibatkan kependidikan seperti Program Kem Literasi AlQuran.
c) Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa.
35

d) Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi, meja


penceramah dan peserta, persiapan pentas dan lain-lain.
e) Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan
aktiviti sesuai dengan keputusan mensyuarat.
f) Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan.
g) Megendalikan aktiviti luar

BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN


1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan
sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan.
2. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang
berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu &
menetapkan matlamat yang harus dicapai, dari segi pengetahuan,
kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi
tiap tingkatan.
3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan
menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan.
4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar
dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan
melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang
disediakan.
5. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup,memeriksa
buku latihan pelajar yang memulangkan semula secepat
mungkin.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada
Pengetua/GPK pada masa yang dikehendaki.
6. Menjalankan ujian bulanan/peperiksaan dan penilaian kepada pelajar.
Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod
Mengajar.
7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas
pemulihan/bimbingan.
8. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.
9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran /JPNS/PPD/Sekolah.
10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains
serta mengawas penggunaan peralatan.
11. Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang
berkenaan sama ada dikelolakan oleh KP/JPNS/PPD. Menyampaikan
semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama.
12. Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik
mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi
dalam P&P.
13. Melaporkan kepada GKMP/Ketua Panitia tentang masalah P&P untuk
tindakan selanjutnya.
14. Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat BBM yang digunakan,
memastikan BBM digunakan dengan meluas. Bertanggungjawab dalam
menambah BBM bagi memperkaya PSS.
36

15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas


yang diajar.
16. Membantu menguruskan Bank Soalan.
PENGURUSAN FAIL PANITIA
Fail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut:
1. 01/05/025/01

- Fail induk

2. 01/05/025/02

- Biodata Guru

3. 01/05/025/03

- Jadual Waktu

4. 01/05/025/04

- Pekeliling

5. 01/05/025/05

- Analisa PMR

6. 01/05/025/06

- Analisa SPM

7. 01/05/025/07

- Analisa STPM

8. 01/05/025/08

- TV dan Radio Pendidikan

9. 01/05/025/09

- Bank Soalan

10. 01/05/025/10

- Perkembangan Staf

11. 01/05/025/11

- Sukatan dan Huraian

12. 01/05/025/12

- Laporan Jemaah Nazir

13. 01/05/025/13

- Kokurikulum Akademik

14. 01/05/025/14

- Rancangan Tahunan

15. 01/05/025/15

- Peningkatan Prestasi PMR /SPM

16. 01/05/025/16

- Kerja Kursus

17. 01/05/025/17

- Perbelanjaan

18. 01/05/025/18

- Pelan Tindakan

37

4. ANALISIS
KEKUATAN,KELEMAHAN,PELUANG
DAN
ANCAMAN
)(SWOT
BAGI
MATA
PELAJARAN
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
,A) ( IPT


38

5.

MANUAL PROSEDUR KERJA

DOKUMEN
MANUAL PROSEDUR
KERJA
AKTIVITI
JAWATAN

Pengetua

TAJUK
8.2 PENGURUSAN
KURIKULUM

MUKA SURAT :
TARIKH DISEDIAKAN :
1.1.2006

8.2.6

PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN


LATIHAN MURID
PROSES KERJA
1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk
Menentukan Dasar.
1.1 Kekerapan
1.2 Saiz sample
1.3 Penyemak
2. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan
Murid

Penolong Kanan
3. Menyediakan Instrumen/Borang Semakan
Nota/Latihan Murid
Penyemak
Pengetua/Penolong
Kanan
Penyemak/Pengetua
Guru
Matapelajaran,GKB

4. Mengumpul dan menghantar Buku Nota


Latihan untuk semakan.
5. Menyemak Nota dan Latihan Murid
mengikut Jadual
6. Melaporkan Hasil Semakan.
7. Mengadakan maklumbalas dan Tindakan
susulan.
8. Memuaskan /Lengkap

NO. KELUARAN
01

NO. PINDAAN
00

TARIKH
1.1.2006

39

CARTA ALIRAN
DOKUMEN
MANUAL PROSEDUR
KERJA
AKTIVITI

TAJUK
8.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
8.2.6

MUKA SURAT:
TARIKH
DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN


LATIHAN MURID

Mula
1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan
Dasar.
2. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid.
3. Menyediakan Instrumen /Borang Semakan Nota/Latihan
Murid.
4. Mengumpul & Menghantar Buku Nota/Latihan untuk
semakan.
5. Menyemak Ikut Jadual.
6. Melaporkan Hasil Semakan.
7. Mengadakan Hasil Semakan.
8. Memuaskan / Lengkap? (Ya,Tidak)
Tamat

PROSES KERJA
40

DOKUMEN
MANUAL PROSEDUR
KERJA
AKTIVITI
JAWATAN

TAJUK
8.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
8.2.6

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN :
1.1.2006

PENGURUSAN PANITIA

PROSES KERJA
1. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran.

Penolong Kanan
2. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia.
Ketua Panitia

3. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem


Fail Panitia.
4. Mengadakan Mesyuarat Perancangan
Aktiviti*, Takwim dan Bajet Tahunan Panitia.

Guru

5. Melaksanakan Aktiviti Panitia yang telah


dirancangkan.

Ketua Panitia

6. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia


termasuk aktiviti Kokurikulum dalam
Akademik.

Penolong Kanan

7. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem.

Guru
Ketua Panitia

8. Menjalankan Tindakan susulan.


9. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan
untuk difailkan /dihantar ke PPD/JPN.

* seperti : Program Peningkatan Prestasi, perancangan pengajaran, peperiksaan,


perkembangan staff dan lain-lain.

NO. KELUARAN
01

NO. PINDAAN
00

TARIKH
1.1.2006

CARTA ALIRAN
41

DOKUMEN
MANUAL PROSEDUR
KERJA
AKTIVITI

TAJUK
8.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
8.2.2

MUKA SURAT:
TARIKH
DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN PANITIA

Mula
1. 1. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran.
2. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia
3. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia.
4. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*, Takwim dan
Bajet Tahunan Panitia
5. Melaksanakan Aktiviti Panatia yang telah Dirancangkan.
6. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia Termasuk Aktiviti
Kokurikulum dalam Akademik.
7. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem.
8. Menjalankan Tindakan Susulan.
9. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk Difailkan
/Dihantar ke PPD/JPN.

Tamat

PROSES KERJA
DOKUMEN

TAJUK

MUKA SURAT
42

MANUAL PROSEDUR
KERJA
AKTIVITI

8.2 PENGURUSAN
KURIKULUM

TARIKH DISEDIAKAN :
1.1.2006

Pengetua

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
PROSES KERJA
1. Memberi
Taklimat
Arahan/Pekeliling
Perkhidmatan Yang Berkaitan.

Ketua Panitia

2. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata


pelajaran masing-masing.

Guru

3. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan


Menandatangani Borang Penerimaan.

JAWATAN

8.2.4

4. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar.


Pengetua
Guru

5. Menyemak Buku Persediaan Mengajar.


6. Melaksanakan
Pengajaran
Pembelajaran di Bilik Darjah.
7. Menjalankan Penilaian
mengikut Jadual.

dan

dan

Pentaksiran

8. Menjalankan Tindakan Susulan.

NO. KELUARAN
01

NO. PINDAAN
00

TARIKH
1.1.2006

CARTA ALIRAN
DOKUMEN

TAJUK

MUKA SURAT:
43

MANUAL PROSEDUR
KERJA
AKTIVITI

8.2 PENGURUSAN
KURIKULUM
8.2
.4

TARIKH
DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Mula
2. 1. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang
Berkaitan.
2. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata Pelajaran masingmasing.
3. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang
Penerimaan.
4. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar.
5. Menyemak Buku Persediaan Mengajar.
6. Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah.
7. Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran mengikut Jadual.
8. Menjalankan Tindakan Susulan.
Tamat

7. CONTOH MODUL PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN ALSUNNAH
:
44

80


:
:

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
: 1
6 1.
2.
6 3.
: - 4.
- 5.
- 6.
: 2

".. ": 1.

2.
":
"..
3.

45

: 3
1.
: 2.
3.
4.
5.

: 1 .6

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

:
1.

2.

46

1.
2.
:1 1

.1

.2
.3
.4
.5
.6

47

-


-

.1:
2.
:2 2

-
-
1.

2.


3.

.1:
2.
:3 3

- -
1.- -
2.


3.
.1 :

2 2.
1.
2.

3.

: 1
: 2 2
: 3 AJK

1.
2.
3.
:

80

:
:
: 2

1.
2.
3.

OHP .1
.2
.3
.4
- 1.
2.
: 1
1.
2.
: 2
1.
,
2 2.

: 3
2 1.
2 2.

48

3.

-

-
-


1.
/ -

2.2
/
3.2

/

) ( 2 1.


2.

49


-
-
-


-
2
/
-

/

: 1 1


/1.
:
/2.

:
2 /1.
2 2.
2 /3.
:2 2


1.

2.2

:
1.
:3 3

21.
2

2.

:
1.

1.

2.
:1 /
:2 /

:3 /
10 10 :

1.
2.
:

50

80

:
:
:
1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.
3.
2 1.
2.
: 1
1.
2.
3.
: 2
1.
2.
: 3
2 1.
2
2.

51

1.

2.

3.

-
-


-
-
-

4.

5.

6.

1.
2.
3.
:1 1

/
-

52

1.

2.

.3


:
1.
2.
:2 2

-
-
1.


2.


3.
:
1.
:3 3

-
-
1.2

2.

:
1.
1.

:1

:2 "
"
:3 4
1.
2.

: ,

53

80
,
:
: 2
:
1.
2.
3.
1.
)
)
1.
2.
3.
4.
1.
2.
: 1
, 1.
, 2.
: 2
, 1.
2 2.
23.

: 3
2 1.
22.


-
-
2


-
1.

1.
,2.


2.

3.2

,

4.

, 1.

2.
, 3.

:1
1

54

55

-
1. -


,


2.

:
, 1.
, 2.
:2
2

-
1. -


2.

:
2 , 1.
2.

:3
3

-
-
1.

- -

2.2
,

3.


:
2 1.
1.

2.

,
:1 ,

:2 ,
:3 ,
1.
2.
3.

:
56


57

80

:
:
:
1.
2.
3.
1.
2.
3.

.1 )( VCD
2.-

1.

2.
: 1
1.
2.
3.
: 2
1.
2.
3.
: 3
1.
2.
2 3.

1. -

2.


3.

4.

5.


6.

7.


1.

2.
:1
1

-
1.


2.

3.

-
-


-


58

:
2 1.
:2
2

-
1. -

-
-

:
1.
:3 3

-
1. -

:
-

:
1.
2 2.

:
.
:4

59

80
:4

). (


60

:
: 2
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

.1
/2.
3.
4.
1.
2.

: 1
1.
2./

3.
: 2
2 1./

: 3
1.
2.

1.2.

3.


4.

5.

6.


1.


2.
:1
1

-
-

61

- 1.

2.

/
3.

:
1.
/

:2
2

-
1. -

:
-
-
-

:
1.

:3
3

62

1.

2.


:
-
-
:
1.
1.


:1
:2
:3

1.
2.
3
-

63

7. AGIHAN PCG

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM


DAN
MORAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Makluman dan Tindakan


Bantuan Per Kapita ( PCG )
Pendidikan Islam
& Bahasa Arab

Disediakan oleh :
Unit Pengurusan Kurikulum Bahasa Arab,
Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral,
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral,
Kementerian Pendidikan Malaysia

1.

Latar Belakang
64

1.1

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah mendapat maklum balas


semasa pemantauan ke sekolah dan semasa pemantauan Kursus
Pendedahan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
mengenai Bantuan Per Kapita (PCG).

1.2

Hampir keseluruhan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab tidak


mengetahui secara lengkap jumlah PCG bagi mata pelajaran masing-masing.
Ada pula mengatakan bahawa Bahasa Arab Komunikasi tidak mempunyai
PCG sendiri.

1.3

Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjelaskan PCG secara lengkap dalam :

2.
2.1

1.3.1

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan


KP.1574/17/Jld.15(25)].

1.3.2

Surat Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5


Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)].

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002


Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 bertajuk : Pemberian Bantuan
Per Kapita Untuk Sekolah yang bertarikh 16 Oktober 2002 dan Surat
Pindaan Pertamanya yang bertarikh 11 Februari 2004 mempunyai komponenkomponen berikut :
2.1.1

Tujuan :

Untuk menggariskan peraturan dan tatacara pemberian PCG mata


pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolah.
2.1.2

Latar Belakang :

a) Definisi PCG : Satu bantuan kewangan yang diperun-tukkan


kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf
Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. Ia meliputi
PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran.
b) Perubahan yang dicadangkan adalah :
i)
menaikkan kadar PCG.
ii)
menyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan
bukan mata pelajaran.
iii)
memudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah.
iv)
akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti ke-pada
Pengetua / Gurubesar dalam menguruskan kewangan
sekolah.
2.1.3

Kumpulan PCG dan Maksud Perbelanjaan :

a) Kumpulan PCG :
i)
-

PCG terbahagi kepada :


PCG Mata Pelajaran.
65

Jenis Sekolah
SK

PCG Bukan Mata Pelajaran (Pusat


Sumber Sekolah,
Bimbingan dan Kaunseling, LPBT / LPK Sekolah dan
LPBT / LPK Asrama).

ii)

PCG untuk semua jenis sekolah (sekolah rendah, se-kolah


menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah sukan,
sekolah teknik / vokasional, sekolah pendi-dikan khas dan
program pendidikan khas integrasi) di bawah Kementerian
Pendidikan Malaysia.

iii)

Maklumat PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Ba-hasa


Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah,
Pendidikan Syariah Islamiah, Tasawur Is-lam, Bahasa Arab
Tinggi, Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin :

Kumpulam Mata Pelajaran


Teras
Tambahan

SM Harian
(Ting 1 3)

Teras

SM Harian
( Ting 4 5 )

Teras

Tambahan / Bahasa Asing


Tambahan / Bahasa Asing
Elektif (Pengajian Islam)

Mata Pelajaran
Pendidikan Islam
Bahasa Arab Komunikasi
Pendidikan Islam
Bahasa Arab Komunikasi
Pendidikan Islam
Bahasa Arab Komunikasi
Al-Quran & As-Sunnah
Syariah Islamiah

Kemanusiaan
Bahasa
SM Harian
(Ting 6)

Tambahan
Elektif Pengajian Islam

Tasawur Islam
Bahasa Arab Tinggi
Bahasa Arab
Syariah
Usuluddin

Maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PCG mata pelajaran adalah seperti
berikut :
i)

pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi


tujuan pengajaran dan pembelajaran.

ii)

pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, vi-deo


tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran
dan pembelajaran.

iii)

penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk tujuan


pengajaran dan pembelajaran.

iv)

keceriaan berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri


pengukuhan kepada program pengajaran dan
pembelajaran.

66

v)

program berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri


pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran
sama ada semasa cuti persekolahan atau hari
persekolahan.

vi)

pembelian harta modal yang tidak melebihi 30 % daripada


keseluruhan peruntukan PCG yang diterima pada tahun
semasa.

2.1.4

Kadar PCG Mata Pelajaran dan Bukan Mata Pelajaran :

a) Bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah, kate-gori


enrolmen murid dikurangkan daripada lima (5) kepa-da empat
(4) kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 100 dan ke
bawah, 101 hingga 500 murid, 501 hingga 1,000 murid dan
enrolmen murid 1,001 dan ke atas. Kadar PCG seterusnya
ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrolmen murid.
b) Kadar PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab
Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan
Syariah Islamiah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa
Arab, Syariah dan Usuluddin :
Jenis Sekolah
SK

SM Harian
(Ting 1 3)

Kumpulan Mata Pelajaran

Mata Pelajaran

Teras

Pendidikan Islam
- sila lihat Kertas Lampiran 1

Tambahan

Bahasa Arab Komunikasi


- RM 2.00 seorang murid setahun

Teras

Pendidikan Islam
- sila lihat Kertas Lampiran 2

Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi


- RM 3.00 seorang murid setahun
SM Harian
(Ting 4 5)

Teras

Pendidikan Islam
- sila lihat Kertas Lampiran 3

Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi


- RM 3.00 seorang murid setahun
Elektif (Pengajian Islam)

Al-Quran & As-Sunnah


- RM 2.00 seorang murid setahun
Syariah Islamiah
- RM 2.00 seorang murid setahun

SM Harian
(Ting 6)

Kemanusiaan

Tasawur Islam
- RM 2.00 seorang murid setahun

Bahasa

Bahasa Arab Tinggi


- RM 3.00 seorang murid setahun

Tambahan

Bahasa Arab
- RM 3.00 seorang murid setahun
67

Jenis Sekolah

Kumpulan Mata Pelajaran


Elektif Pengajian Islam

Mata Pelajaran
Syariah
- RM 3.00 seorang murid setahun
Usuluddin
- RM 3.00 seorang murid setahun

2.1.5 Prosedur Tuntutan :


a) Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada dua (2)
iaitu:i)

Sekolah Yang Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang


Kerajaan (Semua jenis sekolah di Semenanjung Ma-laysia
dan Sekolah Teknik / Vokasional, Sekolah Berasrama
Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah, Sarawak
dan Wilayah Persekutuan Labuan).
Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG ke-pada
Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan
seterusnya mengemukakan kepada Peja-bat Pembayar
bagi urusan pembayaran dan mengkre-ditkan terus ke
dalam Akaun Sekolah berkenaan. Sekolah akan
mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan
Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan
iaitu Teras, Wajib, Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif
(dipecahkan mengikut jenis elektif).
Urusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang
ditetapkan dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan
dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian
Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

ii)

Sekolah Yang Tidak Menyelenggara Akaun Kumpulan


Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di
Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labu-an). Bagi
sekolah yang bertaraf PTJ, tuntutan PCG akan disalurkan
ke sekolah melalui waran perun-tukan kecil mengikut kadar
berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan.
Sekolah akan men-catitkan jumlah yang diterima dalam
buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu
Teras, Wajib, Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif
(dipecahkan mengikut jenis elektif). Bagi sekolah rendah
yang tidak bertaraf PTJ, peruntukan PCG akan disalurkan
melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut
kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah
ditetapkan.
Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah / PPB / PPD
hendaklah mengikut peraturan kewangan dan perolehan
yang sedang berkuatkuasa.

b) Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah


dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10%
68

daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun


berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.
c) Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun.
d) Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bila-ngan
enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya.
e) Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewatlewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.
f)

2.1.6

Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah, tun-tutan


adalah berdasarkan bilangan murid yang mengam-bil setiap
mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif.
Tuntutan Penyelarasan :

a) Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang


mengalami pertambahan murid sekurang-kurang-nya 5% atau
100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas
tuntutan.
b) Tuntutan penyelarasan ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya
pada 30 Ogos tahun semasa.
2.1.7 Pindahan Bantuan PCG :
a) Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan
dibenarkan membuat pindahan di antara kum-pulan bantuan
PCG mata pelajaran sahaja. Lain-lain pindahan adalah tidak
dibenarkan kecuali dengan kelu-lusan daripada Ketua PTJ
dengan mengisi borang pindahan.
b) Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan
hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan
bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan
kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang yang
sama.
c) Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat, Pengetua /
Gurubesar hendaklah memastikan baki bantuan PCG se-lepas
pemindahan mencukupi untuk menampung keper-luan sehingga
akhir tahun. Bantuan PCG yang telah dipindah keluar tidak
dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu
tahun kewangan. Pengetua / Gurubesar dikehendaki
menyelenggara dan mengemas-kinikan rekod buku tunai Akaun
Kumpulan Wang Kera-jaan setiap masa.
d) Pengetua / Gurubesar adalah bertanggungjawab sepe-nuhnya
untuk memastikan supaya baki di setiap ruangan mengikut
bantuan di dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan tidak defisit.
2.1.8

Peringatan :

a) Pengetua / Gurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada


Ketua Bidang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan
Akaun Peringkat Sekolah mengenai jum-lah peruntukan PCG
69

yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat


dilakukan dan peruntukan yang dibe-rikan itu dapat
dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.
b) Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar
dalam tahun kewangan berkenaan akan luput dan tidak boleh
dituntut dalam tahun berikutnya.
2.1.9

Pembatalan :

a) Surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan :-

3.

i)

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4 Tahun 1995 Pemberian Bantuan Kepada Pra Sekolah.

ii)

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2000 - Pemberian


Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah-Sekolah.

Tindak Ikut

3.1 Semua Jurulatih Utama Bahasa Arab dengan hormatnya dipohon :


3.1.1

mengambil maklum mengenai :

a)

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan


KP.1574/17/Jld.15(25)] yang diedarkan pada 16 Oktober 2002.

b)

Surat Siaran Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling


Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan
KP.1574/17/Jld.15(25)] yang diedarkan pada 11 Februari 2004.

khususnya Bantuan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa


Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan
Syariah Islamiah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab,
Syariah dan Usuluddin.
3.1.2

memaklumkan kepada Panitia Bahasa Arab Komunikasi, dan


Bahasa Arab Tinggi di sekolah-sekolah tentang PCG Mata
Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab Komunikasi, Pendidikan
Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan Syariah Isla-miah, Tasawur
Islam, Bahasa Arab Tinggi, Baha-sa Arab, Syariah dan Usuluddin.

70

Lampiran 1
PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SEKOLAH
KEBANGSAAN
Bil Murid
100 orang
murid dan
kebawah

101 - 500
orang murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan

RM 1,200.00

RM 1,200.00
i)
40 % x RM 1,200.00 = RM 480.00
- BM
: 40 % x RM 480.00 =
RM 192.00
- KT : 20 % x RM 480.00 = RM
96.00
- PI/M
: 40 % x RM 480.00 =
RM 192.00
ii)60 % x RM 1,200.00 = RM 720.00
-M
: 30 % x RM 720.00 =
RM 216.00
-S
: 40 % x RM 720.00 =
RM 280.00
- BI : 30 % x RM 720.00 = RM
216.00

RM 1,200.00 + RM
11.00 seorang
murid melebihi 100
orang murid

RM 1,200.00 + RM 11.00 x 100 = RM


2,300.00
i)
40 % x RM 2,300.00 = RM 920.00
- BM
: 40 % x RM 920.00 =
RM 368.00
- KT : 20 % x RM 920.00 = RM
184.00
- PI/M
: 40 % x RM 920.00 =
RM 368.00
ii)60 % x RM 2,300.00 = RM 1,380.00
-M
: 30 % x RM 1,380.00 =
RM 612.00
-S
: 40 % x RM 1,380.00 =
RM 816.00
- BI : 30 % x RM 1,380.00 = RM
612.00

Contoh :
200 orang murid

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan

501 - 1,000
orang murid

RM 5,600.00 + RM
10.00 seorang
murid melebihi 500
orang murid

RM 5,600.00 + RM 10.00 x 300 = RM


8,600.00
i)
40 % x RM 8,600.00 = RM
3,440.00
- BM
: 40 % x RM 3,440.00 =
RM 1,376.00
- KT : 20 % x RM 3,440.00 = RM

Contoh :
800 orang murid

71

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan
688.00
- PI/M
: 40 % x RM 3,440.00 =
RM 1,376.00
ii)60 % x RM 8,600.00 = RM 5,160.00
-M
: 30 % x RM 5,160.00 =
RM 1,548.00
-S
: 40 % x RM 5,160.00 =
RM 2,064.00
- BI : 30 % x RM 5,160.00 = RM
1,548.00

1,001 orang
murid dan ke
atas

RM 10,600.00 +
RM 9.00 seorang
murid melebihi
1,000 orang murid
Contoh :
1,200 orang murid

RM 10,600.00 + RM 9.00 x 200 = RM


12,400.00
i)
40 % x RM 12,400.00 = RM
4,960.00
- BM
: 40 % x RM 4,960.00 =
RM 1,984.00
- KT : 20 % x RM 4,960.00 = RM
992.00
- PI/M
: 40 % x RM 4,960.00 =
RM 1,984.00
ii)60 % x RM 12,400.00 = RM
7,440.00
-M
: 30 % x RM 7,440.00 =
RM 2,232.00
-S
: 40 % x RM 7,440.00 =
RM 2,976.00
- BI : 30 % x RM 7,440.00 = RM
2,232..00
Lampiran 2

PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH


RENDAH ( TING 1 - 3 )
Bil Murid
100 orang
murid dan
kebawah

Kadar Keseluruhan
RM 2,500.00

Contoh Perkiraan
RM 2,500.00
i)
40 % x RM 2,500.00 = RM
1,000.00
- BM
: 25 % x RM 1,000.00 =
RM 250.00
- GI : 25 % x RM 1,000.00 = RM
250.00
- SJ : 25 % x RM 1,000.00 = RM

72

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan
250.00
- PI/M
: 25 % x RM 1,000.00 =
RM 250.00
ii)60 % x RM 2,500.00 = RM 1,500.00
-M
: 30 % x RM 1,500.00 =
RM 450.00
-S
: 40 % x RM 1,500.00 =
RM 600.00
- BI : 30 % x RM 1,500.00 = RM
450.00

101 - 500
orang murid

RM 2,500.00 + RM
23.00 seorang
murid melebihi 100
orang murid
Contoh :
300 orang murid

501 - 1,000
orang murid

RM 11,700.00 +
RM 21.00 seorang
murid melebihi 500
orang murid
Contoh :
800 orang murid

RM 2,500.00 + RM 23.00 x 100 = RM


4,800.00
i)
40 % x RM 4,800.00 = RM
1,920.00
- BM
: 25 % x RM 1,920.00 =
RM 480.00
- GI : 25 % x RM 1,920.00 = RM
480.00
- SJ : 25 % x RM 1,920.00 = RM
480.00
- PI/M
: 25 % x RM 1,920.00 =
RM 480.00
ii)60 % x RM 4,800.00 = RM 2,880.00
-M
: 30 % x RM 2,880.00 =
RM 864.00
-S
: 40 % x RM 2,880.00 =
RM 864.00
- BI : 30 % x RM 2,880.00 = RM
864.00
RM 11,700.00 + RM 21.00 x 300 = RM
18,000.00
i)
40 % x RM 18,000.00 = RM
7,200.00
- BM
: 25 % x RM 7,200.00 =
RM 1,800.00
- GI : 25 % x RM 7,200.00 = RM
1,800.00
- SJ : 25 % x RM 7,200.00 = RM
1,800.00
- PI/M
: 25 % x RM 7,200.00 =
RM 1,800.00
ii)60 % x RM 18,000.00 = RM
10,800.00
-M
: 30 % x RM 10,800.00
= RM 3,240.00
-S
: 40 % x RM 10,800.00
73

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan

= RM 4,320.00
- BI : 30 % x RM 10,800.00 =
RM 3,240.00

1,001 orang
murid dan ke
atas

RM 22,200.00 +
RM 19.00 seorang
murid melebihi
1,000 orang murid
Contoh :
1,200 orang murid

RM 22,200.00 + RM 19.00 x 200 = RM


26,000.00
i)
40 % x RM 26,000.00 = RM
10,400.00
- BM
: 25 % x RM 10,400.00
= RM 2,600.00
- GI : 25 % x RM 10,400.00 =
RM 2,600.00
- SJ : 25 % x RM 10,400.00 =
RM 2,600.00
- PI/M
: 25 % x RM 10,382.40
= RM 2,600.00
ii)60 % x RM 26,000.00 = RM
15,600.00
-M
: 30 % x RM 15,600.00
= RM 4,680.00
-S
: 40 % x RM 15,600.00
= RM 6,240.00
- BI : 30 % x RM 15,600.00 =
RM 4,680.00
Lampiran 3

PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH


ATAS ( TING 4 - 5 )
Bil Murid
100 orang
murid dan
kebawah

Kadar
Keseluruhan
RM 4,000.00

Contoh Perkiraan
RM 4,000.00
i)
40 % x RM 4000.00 = RM 1,600.00
- BM
: 25 % x RM 1,600.00 =
RM 400.00
- SJ : 25 % x RM 1,600.00 = RM
400.00
- PI/M
: 50 % x RM 1,600.00 =
RM 800.00
ii)60 % x RM 4,000.00 = RM 2,400.00
-M
: 30 % x RM 2,400.00 =
74

Bil Murid

Kadar
Keseluruhan

Contoh Perkiraan

RM 720.00
-S
: 40 % x RM 2,400.00 =
RM 960.00
- BI : 30 % x RM 2,400.00 = RM
720.00
101 - 500
orang murid

RM 4,000.00 +
RM 38.00
seorang murid
melebihi 100
orang murid

RM 4,000.00 + RM 38.00 x 200 = RM


11,600.00
i)
40 % x RM 11,600.00 = RM
4,640.00
- BM
: 25 % x RM 4,640.00 =
RM 1,160.00
Contoh :
- SJ : 25 % x RM 4,640.00 = RM
300 orang murid 1,160.00
- PI/M
: 50 % x RM 4,640.00 =
RM 2,320.00
ii)60 % x RM 11,600.00 = RM 6,960.00
-M
: 30 % x RM 6,960.00 =
RM 2,088.00
-S
: 40 % x RM 6,960.00 =
RM 2,784.00
- BI : 30 % x RM 6,960.00 = RM
2,088.00

501 - 1,000
orang murid

RM 19,200.00 +
RM 36.00
seorang murid
melebihi 500
orang murid

1,001 orang

RM 37,200.00 +

RM 19,200.00 + RM 36.00 x 300 = RM


30,000.00
i)
40 % x RM 30,000.00 = RM
12,000.00
- BM
: 25 % x RM 12,000.00 =
RM 3,000.00
Contoh :
- SJ : 25 % x RM 12,000.00 = RM
800 orang murid 3,000.00
- PI/M
: 50 % x RM 12,000.00 =
RM 6,000.00
ii)60 % x RM 30,000.00 = RM 18,000.00
M : 30 % x RM 18,000.00 =
RM 5,400.00
S : 40 % x RM 18,000.00 =
RM 7,200.00
BI : 30 % x RM 18,000.00 =
RM 5,400.00
RM 37,200.00 + RM 34.00 x 200 = RM
75

Bil Murid
murid dan ke
atas

Kadar
Keseluruhan
RM 34.00
seorang murid
melebihi 1,000
orang murid
Contoh :
1,200 orang
murid

Contoh Perkiraan
44,000.00
i)
40 % x RM 44,000.00 = RM
17,600.00
- BM
: 25 % x RM 17,570.40 =
RM 4,400.00
- SJ : 25 % x RM 17,570.40 = RM
4,400.00
- PI/M
: 50 % x RM 17,570.40 =
RM 8,800.00
ii)60 % x RM 44,000.00 = RM 26,400.00
-M
: 30 % x RM 26,355.60 =
RM 7,920.00
-S
: 40 % x RM 26,355.60 =
RM 10,560.00
- BI : 30 % x RM 26,355.60 = RM
7,920.00

76

8.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

5227/1
Pendidikan
Al-Quran
dan
Al-Sunnah
Kertas 1
2005
2 jam
BAHAGIAN KURIKULUM
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
KEMENTERIAN PELAJARAN PELAJARAN
____________________________________________
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005
SOALAN LATIH TUBI SET 3
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.
soalan ini mengandungi
Bahagian B.

dua

bahagian.

Kertas
Bahagian A

dan

2.
Bahagian A
mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka
gabungan.

2005 Hak Cipta Unit Kuikulum JAPIM

77

halaman bercetak

Kertas Soalan ini mengandungi

[ 20 ]

A

:
1)(An-Nisaa :36

78

ii

iii

iv

i ii iii

i ii iv

i iii iv

ii iii iv

(An-Nur
):6

:
79

:
A
B
C
D

: )(

" " :
A
B
C
D

80

iv

i ii iii

i ii iv

i iii iv

ii iii iv

i
ii
iii

A
B
C
D

B
C
D

81

10

11

.
A

C

D

iv
A

i ii iii

i ii iv

i iii iv

ii iii iv

ii
iii

:
A
B
C
D

13

12

:
A
B82

D
14

iv

i ii iii

i ii iv

i iii iv

ii iii iv

i
ii
iii

15

:
A
B
C
D

16

iv

i ii iii

i ii iv

i iii iv

ii iii iv

i
ii
iii

83

17

:
A
B
C
D

18


A
B
C
D

20

iv

i ii iii

i ii iv

i
ii
iii

84

i iii iv

ii iii iv

[ 80 ]


.

B

(a) 1 :
( -60
) 63

(i

. ( -60
[ 2 ) 63

(ii .

[ 4 ]
)(Al-Anfal :60-63
(iii
.
[ 4 ]
))a

( -60
) 63

(i .
85

(ii .
(ii .

[ 2
]
[ 4
]
[ 4
]

(a) 2 :
.

) (

(i .
[ 2
]

(ii :
))
((
[ 2 ]
(iii .
[ 6 ]

) (b


::.
86) (

(i .

ii
(ii

[ 2
]

[ 4 ]
(iii .
[ 4 ]
)(

(i .
[ 2
]
(ii .
[ 4 ]
(iii .
[ 4 ]

)(

(i .
[ 4 ]
(ii .
[ 2 ]
(iii
.
[ 4 ]

) 4(

(i .
(ii .

[ 2 ]

[ 4 ]
(iii
87

.
)(

[ 4 ]

(i :
) a
) b
) c
(ii .

[ 4 ]
[ 6 ]

(i : :
) 5(

...

.
[ 6 ]
(ii

[ 4 ]
)(

(i .
(ii .
(iii .

) 6(

(i .
(ii

)( (i

[ 4 ]
[ 4 ]
[ 4 ]

[ 4 ]
[ 6 ]

.
88

[ 6 ]
(ii

.
[ 4 ]

KERTAS SOALAN TAMAT

Lampiran 2

89

5227/1
Pendidikan
Al-Quran
dan
Al-Sunnah
Kertas 1

BAHAGIAN KURIKULUM
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH


Kertas 1

(PERATURAN PEMARKAHAN SET 3)

[Lihat sebelah
SULIT

CONTOH SKIMA JAWAPAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH


SET 3


90

) 1(

) (i :
) () (ii :

2x2=4
M

2x2=4
M
)iii
(

)(i

1x2=2
M
)(1x2=2
M
) (ii :2x2=4
M
)iii
(

:
:

:

) ( : 2x2=4
M


91

) 2(

)(i

2x1=2
M
) (ii :1x2=2
M
)iii
(

:
.

)(i

:

.

3x2=6
M
)(

1x2=2
M
) (ii :2x2=4
M
)iii
(


-2x2=4
92

) 3(

)(i

1x2=2
M

) (ii :


2x2=4
M
)iii
(

)(i

2x2=4
M
)(

2x2=4
M
) (ii :

2x1=2
M
93

)iii
(


:2x2=4
M

) 4(

)(i

1x2=2
M

) (ii :2x2=4
M
)iii
(

::

)(i

2x2=4
M
)(

94

: 700,000

:
300,000
:
100,000

2x2=4
M
) (ii :
9082 - 2602

97 ) (
3450

3x2=6
M

) 5(

)(i


:
-

1x2=2
M
) (ii :
:
:

3x2=6
M
)(

)(i

:

2x1=2
M

) (ii :
-

95

4x1=4
M
)iii
(

) 6(

)(i

:

2x2=4

M

:
: : : 93 712 / 179 798 / 86 -

4x1=4
M
) (ii :


-

3x2=6
M
)(

)(i

3x2=6
M
96

) (ii :

2x2=4
M

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

D D

Soala
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
0
Jawap
B B C C D A D A A D
an

Lampiran 3
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2

97

No. Soalan

Nama

No.Kad Pegenalan

Angka Giliran

Sekolah

Tilawah
Bil
1

: 30 Markah

Perkara Dinilai

Skala Markah

Tajwid
Qalqalah
Nun
Mati/tanwin
Nun/Mim
Bertasydid
Mad Asli
Saktah
Wakaf dan
Ibtida

Cemerlang
(15-20)

Fasahah
Kelancaran
bacaan
Jelas sebutan
Suara tidak
putus
Intonasi yang
baik
Lahjah arab
yang betul
Makhraj yang
tepat
JUMLAH SKOR

Cemerlang
(07-10)

Nama Pentaksir

Skor Calon

Sederhana
(06-14)
Memuaskan
(00-05)

Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(00-03)

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

Nama

No.Kad Pegenalan:
Angka Giliran
Sekolah
Hafazan

:
:
: 30 Markah

98

Catatan

Bil

Perkara Dinilai

Skala Markah

Hafaz dan lancar

Cemerlang
(12-15)

Hafaz keseluruhan
Bacaan secara
tadwir

Skor Calon

Sederhana
(07-11)
Memuaskan
(00-06)

Tajwid

Cemerlang
(8-10)
Qalqalah
Nun Mati/tanwin
Nun/Mim Bertasydid
Mad Asli
Saktah
Wakaf dan Ibtida

Fasahah
Kelancaran bacaan
Jelas sebutan
Suara tidak putus
Intonasi yang baik
Lahjah arab yang
betul
Makhraj yang tepat

Sederhana
(05-07
Memuaskan
(00-04)
Cemerlang
(04-05)
Sederhana
(02-03)
Memuaskan
(00-01)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

Tandatangan Pentaksir :
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
52227/2
No. Soalan

Nama

No.Kad Pegenalan
Angka Giliran
Sekolah

:
:

99

Catatan

Bacaan Hadis

: 30 Markah

Bil

Perkara Dinilai

Kelancaran, Fasahah dan


Tatabahasa

Skala
Markah

Skor Calon

Catatan

Cemerlang
(07-10)

Bacaan lancar
Sebutan yang jelas
Menepati baris
Menepati makhraj huruf
Menepati lahjah arab

Sederhana
(04-06)
Memuaskan
(01-03)

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir

Tandatangan Pentaksir :

Lampiran 4
CONTOH CARTA ORGANISASI PANITIA
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
STRUKTUR ORGANISASI
TAHUN ..............
PENASIHAT
NAMA:
PENGETUA
NAMA:

100
PENOLONG
KANAN
NAMA:

PENGERUSI
NAMA:
KETUA PANITIA

GURU MATA PELAJARAN


NAMA:
NAMA:
NAMA:
NAMA:

Lampiran 5
CONTOH TAQWIM SERTA PROGRAM MENINGKATKAN PRESTASI
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
Bil

Program

Objektif

Aktiviti

Tindakan

Sasaran

- Ceramah

Penceramah
Jemputan

Semua
Pelajar
Tingkatan
5

Tarikh /
Tempoh

PROGRAM JANGKA PENDEK


1

Ceramah
Kecemerlangan
Pendidikan
alquran dan alSunnah

Pelajar dapat
menjawab
soalan kertas
1dan 2
dengan

-Pendedahan
kepada

101

Jun-Julai

Program Fokus markah


Ke Arah Bestari
maksima

format terkini

Guru Mata
Pelajaran

Latih-tubi
Terancang

-Latih tubi di
dalam kelas

Guru Mata
Pelajaran

Membimbing
Pelajar
Menguasai
Konsep
Membiasaka
n pelajar
bentuk
soalan
peperiksaan
sebenar

-Latihan
Pengukuhan
semasa
perkampung
an ilmu.

Semua
Pelajar
Tingkatan
5

Mac -Okt

Cuti
Penggal 1

Guru Panitia

Cuti Pert.
Penggal

PROGRAM JANGKA PANJANG


1

Bil

P & P mengikut Guru dapat


sukatan
menghabiska
n sukatan
sekurangkurangnya
sebulan
sebelum Pep
Percubaan
SPM
Program PMD

Program

Ujian PLBS

Kelas Tambahan

Memotivasi
pelajar untuk
memajukan
diri dalam
Akademik
dan sahsiah

Objektif
Menguji
pencapaian
pelajar
terhadap
hafazan ayat
dan bacaan
hadis
Membimbing
Pelajar untuk
mengulangka
ji topik topik
yang telah
diajar

Sesi P & P
mengikut Jadual
Waktu
Persekolahan

Semua
Guru PQS

Semua
Pelajar
Tingkatan
5 Sains
Tulen

Jan- Julai

Aktiviti Tahunan

Unit
Bimbingan
dan
kaunselor

Semua
Pelajar
Tingkatan
Empat

Januari

Aktiviti

Tindakan

Sasaran

Menjawab
soalan soalan
yang
dikemukakan
dari kertas 2

Guru
Pentaksir

Semua
pelajar
tingkatan
5

Latihan
Menjawab
soalan-soalan
topik ting 4 & 5

Guru Mata
Pelajaran

Semua
Pelajar
Tingkatan
5

102

Tarikh /
Tempoh
Jun - julai

Jan -Sept

Semakan
buku Pemehatian
latihan pelajar
prestasi kerja
dan latihan
pelajar

Ujian Bulanan

Peperiksaan
Pertengahan
Tahun

Peperiksaan
Menguji
Percubaan
dan Tahap
Akhir tahun
Pencapaian
prestasi
pelajar
Peperiksaan SPM Pemerhatian
dan STPM
pencapaian
tahap dan
prestasi
pelajar

Bil

Program

Menguji
Prestasi
Pelajar
Menguji
Tahap
Pencapaian
Pelajar

Objektif

Mengumpul
buku latihan
pelajar dan
memeriksa
secara
berperingkat
Ujian Setara
Menjawab
soalan-soalan
Kertas 1
mengikut format
SPM
Menjawab
soalan-soalan
Kertas 1
mengikut format
SPM
Menjawab
soalan soalan
Kertas 1
mengikut format

Aktiviti

Guru Panitia Sebahagi


an pelajar
ting 4 dan
5

Feb Ogos

Semua
Guru
PQS
Semua guru
mata
pelajaran

Semua
Pelajar

4 kali
setahun

Semua
pelajar
ting 4 & 5

Julai

Semua guru
mata
pelajaran

Semua
pelajar
ting 4 dan
5

Sept

Semua guru
mata
pelajaran

Semua
pelajar
ting 5 dan
6

Nov

Tindakan

Sasaran

Guru panitia

Guruguru
Agama

Tarikh /
Tempoh

PROGRAM TAHUNAN
1

Mesyuarat
Panitia

-Penyelarasan tugas
-Makluman aktiviti
yang akan
dilaksanakan
-Makluman prestasi
terkini prestasi
panitia pelajaran
-Perkara berbangkit

Pembahagian
tugas tahunan
Perbincangan
masalah
berbangkit

Feb /
April /
Jun /
Julai /
Sept
5 kali
setahun
Mengikut
keperluan

103

Program
Awal
Muharram

Majlis
Tilawah
Al-Quran

MTQ
(Zon)

-Melatih pelajar
berazam dan
berhijrah di awal
tahun Islam.
-Menghayati bulan
bulan kebesaran
Islam
Melatih pelajar
memahami dan
menghayati al-Quran
dan Ilmu dalam
kehidupan seharian
Ujian tilawah
peringkat Zon

MTQ
(Daerah)

Ujian tilawah
peringkat Daerah

Bil
5

Program
Program
Maulidur
Rasul

Objektif

-Membina
sepanduk dan
Banner
- Perarakan
awal Muharram
-Kuiz
-Teka silangkata
-Syarahan
-Hafazan
-Tilawah
-Khat
-Nasyid
-Syarahan
-Hafazan
-Tilawah
-Khat
-Nasyid
Penyertaan
yang layak ke
peringkat
Daerah

Guru Agama

Semua
pelajar

Jan

Guru Agama

Semua
Pelajar
yang
terlibat

Feb

Semua guru

Semua
Pelajar
yang
terlibat

Mac

Semua guru
terlibat

Semua
Pelajar
yang
terlibat

April

Aktiviti

Tindakan

Sasaran
Semua
pelajar

Tarikh /
Tempoh
Mei-Jun

-Melatih Pelajar
Mencontohi
Keperibadian
Rasulullah
- Menghayati
kebesaran bulan
dalam Islam

- Forum
Perdana
- Pertanding
an Nasyid
-Pertandingan
Tilawah

Penceramah
jemputan
Semua guru
Agama

MTQ
(Negeri)

Ujian tilawah
peringkat Negeri

Penyertaan
yang layak ke
peringkat Negeri

Semua guru
terlibat

Program
Amali Haji

-Melatih pelajar
mempelajari kerja
haji dengan baik
-Penghayatan rukun
Islam yang ke- 5

Program
Isra
Mikraj

Program

- Memahami
peristiwa Isra dan
mikraj
-Mencontohi dan
menginsafi peristiwa
pada bulan tersebut
-Menghayati

- Ceramah haji
- Simulasi haji
--Tawaf haji
--Melontar
--Saie
--Korban
- Ceramah

- Ceramah Ihya

104

Jun

Semua guru
Agama

Semua
Pelajar
yang
terlibat
Pelajar
Ting 4

Penceramah
jemputan

Semua
pelajar

Septemb
er

Penceramah

Semua

Oktober

Ogos

Ihya
Ramadha
n

10

Program
Jenazah

keberkatan bulan
Ramadhan
-Membanyakkan
amalan amalan
kebaikan di bulan
mulia
- Melatih pelajar
menghadapi
persediaan
pengurusan jenazah
menjadi fardhu
kifayah kepada umat
Islam
- Mempertingkat
kan amalan baik
terhadap diri pelajar

Ramadhan
-Tadarus AlQuran
-Solat Tarawih
dan Qiamullail
-Khatam Quran
dan Iftar Jamaie
- Ceramah
pengurusan
jenazah
-mandi jenazah
-kafan jenazah
-solat
jenazah

Jemputan dan
guru Agama

pelajar
dan
guru

Pencermah
jemputan
Dan
penyelaras

Semua
pelajar
ting tiga

Oktober

Lampiran 6
CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
BIL

AKTIVITI

Peningkatan Ilmu
Laporan
Peperiksaan tahun
lalu
Laoran peperiksaan
Laporan Ujian
Latihan Dalaman
Penyediaan bahan
bantu Mangajar

TARIKH PELAKSANAAN
JAN
x

FEB
x

MAC

APR

MEI

x
x

x
x

x
x

JUN

105

JUL

OGO

x
x
x

SEPT

OKT

Penghayatan Ilmu
Bengkel,ceramah
teknik peperiksaan
Pertandingan MTQ
Ceramah Jemputan
Penghayatan bulanbulan kebesaran

x
x

Penilaian
Ujian
Peperiksaan
Penggal
Peperiksaan Akhir
tahun dan
percubaan
PAFA
PLBS
Kelas Bimbingan
Kelas Tambahan
Perkampungan Ilmu
Klinik Pelajar
Bermasaalah
Pengukuhan kerja
Berpasukan
Mesyuarat Panitia
Daerah
Mesyuarat Panitia
Pencerapan
Pemantauan
Berperingkat
Penyemakan buku
latihan pelajar

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Lampiran 7

PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN


BIODATA
1.
2.
3.
4.
5.

Nama
: .
No. fail diri :
No.Kad Pengenalan : Warna : .
Jantina
:..
Jawatan
: ..

6. Bangsa

106

Warganegara :.

7. Agama

8. Tarikh Lahir :
9. Tempat Lahir

No. Surat Beranak :.

10. Taraf Perkahwinan


(Kahwin/Bujang/Duda) : .
Nama Isteri / suami
:.
11. Pekerjaan Isteri / suami

Alamat Majikan Isteri / suami :


..
..
12. Tarikh Perlantikan

13. Tarikh pengesahan Jawatan

14. Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :


15. Kelulusan :
a) Akademik :
.
b) Ikhtisas :

16. Kategori :
17. Opsyen : ..
18. Matapelajaran diajar/ Kelas :
i.......
ii
iii
19. Tarikh Kenaikan Gaji :
20. Tarikh mula berkhidmat : ..
21. Tarikh Mengajar Di sini : .
22. Nama Sekolah Dahulu : .
23. Kursus Dalam Perkhidmatan :
BIL
KURSUS

TEMPAT

107

TARIKH

24. Pengalaman Mengajar yang lalu :


BIL
NAMA SEKOLAH
TAHUN

25. Lain-lain kenyataan :


BIL
1
2
3
4
5
6
7
8

PERKARA
No. Pendaftaran Guru
No. Cukai Pendapatan
No. Akaun Pinjaman Perumahan
No. Akaun Pinjaman Kenderaan
No. Akaun LUTH
No. Akaun ASN
No Telefon Rumah
Alamat Rumah

MAKLUMAT

Lampiran 8
FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
RANCANGAN TAHUNAN AL-QURAN AL-SUNNAH
TINGKATAN 4
2006
BUL
AN

MING
GU

BAHAGIAN

TAJUK

108

BBM

AKTIVI
TI

CATAT
AN

1. Peng.
Quran
2. Ulum AlQuran

1. Gejala
mempersendakan
Agama
Ulum .2
Al-Quran dan
kepentingannya

1. Peng.
Hadis
2. Ulum alHadis

1. Kelebihan
menuntut ilmu
2. Ulum al-Hadis

1. Akhlak
2. Tamadun

1. Adab terhadap
Rasul
2. Pentadbiran
zaman
khulafa alRasyidin

1. Peng.
Quran
2. Ulum AlQuran

1. Peng.
Hadis
2. Ulum AlHadis

1. Akhlak
2. Tamadun
UJIAN

1. Pertanian
dalam
kehidupan
2. Pengenalan AlQuran
1. Peranan Ulama
2. Hadis sumber
ke dua
perundangan
Islam
1. Adab berfikir
2. Perekonomian

7
8

9
3
10

11

1. Peng.
Quran
2. Ulum AlQuran
1. Peng.
Hadis
2. Ulum AlHadis
1. Akhlak
2. Tamadun
1. Peng.
Quran
2. Ulum AlQuran

1. Konsep ibadah
2. Al-Quran
sebagai mukjizat
1. Akhlak mulia
2. Ilmu Hadis
Riwayah dan
Dirayah
1. Adab Amar
makruf Nahi
Munkar
2. Politik
1. Negara aman
rakyat
sejahtera
2. Wahyu
109

12

1. Peng.
Hadis
2. Ulum AlHadis

13

1. Akhlak
2. Tamadun

14

1. Peng.
Quran
2. Ulum AlQuran
1. Peng.
Hadis
2. Ulum AlHadis

1. Mensyukuri
nikmat Allah
2. Hadis
Nabawi,Qudsi dan
Al-Quran
1. Adab berhias
2. Sosial

15

16

1. Akhlak
2. Tamadun

17

1. Peng.
Quran
2. Peng.
Quran

1. Negara Aman
rakyat
sejahtera
2. Nuzul Quran
1. Menjauhi sifatsifat
buruk
2. Hadis
Mutawatir dan
Ahad
1. Adab berhias
2. Perluasan
pengaruh
1. Keteguhan
iman asas
kekuatan jati
diri
2. Iktibar daripada
sejarah

18
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN
19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN
20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN
21

1. Peng.
Hadis
2. Ulum AlHadis

1. Iman dan
ijtihad
2. Hadis Sahih,
Hasan
dan Dhaif

110

22

1. Akhlak
2. Tamadun

23

1. Peng.
Quran
2. Peng.
Quran

24

1. Ulum AlHadis
2. Akhlak

25

1. Tamadun
2. Tamadun

26

1. Peng.
Quran
2. Peng.
Quran

1. Adab menjaga
orang
sakit
2. Imam Abu
Hanifah
rahimahullah
1. Kecemerlangan
iman
asas kejayaan
2. Wasiat
Luqmanul Hakim
1. Istilah-istilah
asas dalam
ilmu Hadis
2. Adab
menziarahi
jenazah
1. Imam Malik
rahimahillah
Imam Syafei
rahimahullah
2. Imam Ibn
Hanbal
1. Tanda-tanda
kekuasaan
Allah
2. Konsep taaruf
dalam
Islam

27
28
UJIAN
29

1. Tamadun
2. Tamadun

30

1. Tamadun
2. Tamadun

31

1. Peng.
Quran

32
33

1. Imam AlGhazali
rahimahullah
2. Imam Ibn
Taimiah
rahimahullah
1. Imam Abu Aala
Al-Maududi
2. Sheikh
Muhammad Idris
Al-Marbawi
1. Nikmat
kurniaan Allah

LATIH TUBI
LATIH TUBI
111

9
10

11

34
35
36
37
38
39
40
41
42

LATIH TUBI
LATIH TUBI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
ULANGKAJI SOALAN
ULANGKAJI SOALAN
ULANGKAJI SOALAN
CUTI AKHIR TAHUN

Lampiran 9

MINIT MESYUARAT PANITIA QURAN SUNNAH


KALI PERTAMA
2005

Tarikh: 11 Januari 2005


Masa : 1.10 tgh
112

Tempat: kelas 3 Gigih


Kehadiran: 1. Pn. Yuhanis Azira Ahmed Mohamed
2. Pn. Norizan Ahmad
AGENDA 1 :

UCAPAN KETUA PANITIA

1.1. Ketua panitia memulakan majlis dengan bacaan Al-Fatihah dan


ucapan terima
kasih kepada ahli panitia kerana dapat hadir.
AGENDA 2 :
2.1

Ketua panitia menerangkan tentang brosure yang perlu dibuat


oleh panitia
mata pelajaran
.Butiran yang perlu ada ialah:
pengenalan mata pelajaran
matlamat
objektif
bilangan kelas
guru terlibat
pencapaian
motto

AGENDA 3 :
3.1

PENCERAPAN

Ketua panItia diminta membuat pencerapan kepada ahli panitia


masingmasing.Pencerapan mengikut jadual dari pihak pentadbiran
Tindakan : Ketua Panitia

AGENDA 5 :
5.1

SUKATAN PELAJARAN

Semua guru mesti habiskan sukatan pelajaran pada bulan Julai

AGENDA 4 :
4.1

BROSUR PANITIA

SEMAKAN BUKU LATIHAN

Semua guru hendaklah menghantar buku kepada panitia


mengikut jadual yang
telah diedarkan pihak pentadbir

113

AGENDA 6 :

KERJA RUMAH

6.1

Pengagihan masa untuk memberi latihan kepada pelajar akan


dibuat agar
tidak membebankan pelajar. Pekeliling telah diedarkan ke
sekolah-sekolah.
AGENDA 7 :

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BARU

7.1

Ketua panitia telah memberi penjelasan tentang huraian


sukatan pelajaran
baru bagi mata pelajaran Quran Sunnah yang telah mula
diguna pakai tahun
2004.Segala edaran boleh dirujuk dalam fail panitia.
AGENDA 8 :

PLBS

8.1

Untuk pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM mereka


perlu membuat
kerja kursus yang merupakan 20% markah SPM.Ada
beberapa bahagian:
tilawah
bacaan hadis
Hafazan
AGENDA 9 :

UJIAN / PEPERIKSAAN

9.1 Giliran membuat soalan :


Ting:4
Ting:5

Ustazah Norizan
Ustazah Yuhanis Azira

AGENDA 10

FORMAT KERTAS SOALAN

10.1 Satu Kertas sahaja.Ada 2 Bahagian A dan B.


Bahagian A= 20 soalan objektif (20 markah).
Bahagian B=6 soalan subjektif.Pilih empat dari 6 soalan.(80
markah)
AGENDA 11:
11.1

PROGRAM PANITIA

Program bersama Panitia Pendidikan Islam.


114

AGENDA 12:

LAIN-LAIN HAL

12.1 Pelajar yang tidak membuat latihan bolehlah diambil tindakan


berikut:
nasihat
penalti
hantar kaunseling

AGENDA 13:

UCAPAN PENANGGUHAN

13.1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.45 ptg dengan bacaan


Tasbih Kaffarah
dan Surah Al-Asr.

Disediakan oleh
.
Pn.Yuhanis Azira Ahmed
K/Panitia Quran Sunnah
SMK Sg Pusu

Disahkan oleh
.
Pn.Noraizan Brahim
Pen. Kanan 1
SMK Sg Pusu

115

Lampiran 10
PEKELILING-PEKELILING PENGURUSAN PANITIA
Pekeliling Pengurusan Panitia Mata Pelajaran
Bahagian Sekolah-Sekolah,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Tingkat 12-14,
Bangunan Bank Pertanian,
Leboh Pasar Besar,
Telefon : 03-2922066
50604 Kuala Lumpur.
Kawat : Pelajaran
Ruj. Kami
Tarikh

KB(BS)8591/Jld.II/(44)
:

13 Mac, 1986

Semua Pengarah Pelajaran Negeri Malaysia.


Y.B. Datuk/Tuan,
Per: Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran
Dalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jemaah
Nazir Sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Daerah, salah satu
perkara yang hendak diselia adalah tentang kewujudan dan keberkesanan
panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. Adalah didapati bahawa ada
sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat
berfungsi dengan baik dan ada pula di sebaliknya. Walau bagaimanapun,
sama ada panitia mata itu berfungsi atau tidak, Kementerian Pelajaran
difahamkan bahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah
ditanya oleh pihak sekolah, atas dasar atau arahan manakah, panitia mata
pelajaran ini perlu ditubuhkan.
2.Oleh yang demikian, surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk
memberitahu pihak sekolah tentang perlunya penubuhan panitia
mata pelajaran, supaya dengan ini, penubuhan dua hala di antara

116

pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat


diadakan dengan lebih berkesan lagi.
3.Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak
sekolah adalah dikehendaki menubuhkan atau memperkemaskan
lagi panitia mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaranpembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.
3.1.

Latar Belakang
Kebanyakan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta
minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari
mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan
guru yang mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai
peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat
pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.
Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru yang terlibat
atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama,
menggembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktivitiaktiviti dan / atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka
juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu
dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk
memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan
demikian, guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang
untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan
lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan ikhtisas
seumpama ini, guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk
mencari penyelesaian kepada masalah-masalah, bukan sahaja
dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung
dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar.

3.2.

Struktur dan Organisasi


3.2.1
Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan
ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar
mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. (Sekolahsekolah kecil yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan
tidak perlu menubuhkan pelbagai panitia mata pelajaran).
3.2.2
Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan
oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah.
3.2.3
Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah
secara automotik menjadi ahli-ahli Jawatankuasa Kurikulum
Sekolah. Pelajaran masing-masing di dalam Jawatankuasa
tersebut dan menjadi sebagai penghubung dai antara ahli
panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah.
3.2.4
Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap
panitia di dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung
dengan isu-isu masalah-masalah kurikulum dan pengajaran
perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau
117

Pengetua atau Penolong Kanannya, sama ada untuk


mendapat penyelesaian atau makluman.
3.2.5
Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa
Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan, Ketua panitia masih
memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru
Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalahmasalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan
mensyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli
panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan
pembelajaran.
3.3.

Tujuan Panitia Mata Pelajaran


Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk
panitia mata pelajaran;3.3.1.
Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan
kekesanan pengajaran-pembelajaran;
3.3.2.
Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan
strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh
mendorong serta menggerakkan kecenderungan para
pelajar terhadap pembelajaran.
3.3.3.
Memperbaiki prestasi pelajar di dalam
peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata
pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada
prestasi/ target yang ditunjukkan dalam rancangan
akademik sekolah;
3.3.4.
Mewujudkan semangat kerjasama di antara
panitia mata pelajaran dengan persatuan kelab akademik.

3.4.

Peranan Panitia Berikut adalah di antara perkara

yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar dengan


peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.
3.4.1
Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru
atau kemas kini untuk kegunaan ahli-ahli panitia;
3.4.2
Menyediakan rancangan mengajar untuk ketigatiga penggal dalam tahun persekolahan. Rancangan
mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu
tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana
ada kaitan;
3.4.3
Memilih dan mencadangkan kepada pentadbiran
sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar
berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi
kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka;
3.4.4
Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau
bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan
118

pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk


dibekalkan di pusat sumber sekolah;
3.4.5
Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan
peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi
tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu, menubuhkan
bank soalan
3.4.6
Mengkaji dan menganalisa keputusan
peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan
(khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun ) dan
mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahankelemahan pelajaran dan pembelajaran;
3.4.7
Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala
sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan
perjumpaan secara `ad-hoc jika perlu;
3.4.8
Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan
ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk
memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu
yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung
dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian
kepada masalah atau isu tersebut;
3.4.9
Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan
baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar
dengan ahli-ahli lain;
3.4.10
Mewujudkan semangat saling bekerjasama
dengan persatuan di sekolah dan menjalani hubungan kerja
yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran
dan pembelajaran;
3.4.11
Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran,
pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di
sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan;
3.4.12
Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan
membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar
yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu;
3.4.13
Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli
untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit
itu kepada semua ahli panitia;
3.4.14
Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua
minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekodrekod yang berkenaan
4.Harap Y.B. Datuk/Tuan memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini
kepada semua sekolah.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
119

t.t
(HAJI JUMAAT BIN DATO HAJI MOHD. NOOR)
Bahagian Sekolah
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia.
9.

PENUTUP

Mata Pelajaran Pendidikan al-Quran dan Al Sunnah yang telah disemak


semula diharapkan dapat memenuhi aspirasi negara dalam menyediakan
generasi yang mampu mengisi agenda ke arah negara Islam yang maju dan
bertamadun.
Penglibatan semua pihak terutama guru-guru pendidikan al-Quran dan
al-Sunnah amat penting dalam memahami dan melaksanakan kehendakkehendak semakan kurikulum bagi menjayakan objektif dan matlamat
Kementerian Pelajaran.

Sekian.Terima kasih.

120

Anda mungkin juga menyukai