Disusun oleh: Muhamad febri anto

MTs NEGERI TEMPEL TAHUN PELJARAN 2011/2012

"Ya. Kathok kodhok dadi favorite bocah-bocah.Bojone durung mulih saka nyambut gawe.Mama sedang sibuk tuh. tulung ya..KATHOK KODHOK Dening Tangkisan Letug. Aku dolanan ingkling karo kanca-kancaku neng ngomah. kathok kodhok kuwi istimewa banget. Ibuku ora duka weruh kathok kodhok anyarku dadi reged. Aku mung bisa nangis nggugug ditinggal kanca-kancaku.Bocah-bocah uga wis ora nyebut rama utawa ibu marang wongtuwane.. ing tengah-tengahe dolanan ingkling. Pancen bocah jaman saiki basa jawa sing alus ora padha ngerti..1." Panjaluke adhiku wadon iki.Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok kodhok kuwi.Dineng-nengi ben ora ngganggu. Nanging." Aku omong basa Indonesia. Aku jan lagi buneg tenan lho.. kepengin ditukokake klambi anyar. preet... sing nyedhaki aku ora liya ya ibuku. banjur ambune wah. "Kang Letug... Sawatara crita bab kathok kodhok. nanging wis migunakake tembung Papa utawa Mama.. Ora let suwe.. Kamangka dhek jaman cilikanku. nanging. dak neng-nengane. "Kenapa menangis terus Teta? Apa karena dinakali Mama?" "We. Ora ngerti apa kuwi sing jenenge kathok kodhok. Tangise orakaya biyasane. Bocah-bocahe padha ora seneng. senajan ta isih mimbik-mimbik manja banget. Aku ora dinesoni. "Udah yah.Ibuku ora wegah ngresiki regedanku.we. Ibuku malah mung gumujeng. Saben bocah yen krungu tembung kathok kodhok bisa banjur senenge ora mekakat... Aku banjur dicandhak digawa menyang wc.. njekut sinau nyiapake ujian komprehensif. Iki jengkele ibune sing lagi sibuk nyiapake mulang.wee.. Aku nangis merga kathok kodhokku sing anyar dadi reged kena abyuran saka wetengku.. Banjur miwiti nganggo basa Indonesia. Lan aku banjur meneng anggonku nangis.. Kan kasihan kalauadik nangisterus.. Teta mau dibelikan baju baru . basa padinane campur.. "Besok Pak Dhe belikan yang namanya celana kodok ya? Tahu enggak kamu?" Jawabane ponakanku mung gedhek-gedhek. pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe kathok kodhok sing anyar. Rasane lucu yen aku nyoba nganggo basa jawa sing alus.. Dene anak-anakeliyane wis padha mlebu neng kamare dhewe-dhewe. blaik. Mbok menawa bapak ibune mung durung sempat wae. Malah luwih akeh padha nganggo basa Indonesia. Ibuku ora wegah nyedhaki ambune regedanku.. Letug ngebrok! Letug ngebrok!" Mboko siji kanca-kancaku padha mlayu nyingkiri aku karo nutup irunge.." Aku banjur mlaku nyedhakiponakanku sing umuredurung ana limang taun."Teta jenenge ponakanku mau.Ponakanku sing cilik dhewe lagi nangis. Mulane ing kulawargane adhiku. . Mergane yen dienggo anget tur ora mlotrak mlotrok. Ibuku ora wegah nyandhak awakku lan nyawiki aku. Suara pret.mau enggak?" Krungu jawabanku mau. "Besok Pak Dhe belikan ya. Ngusap luh neng pipine.... dijaga anakku iki. preeet.weeee. dheweke banjur ketok lega.. aku ngebrok (ngising neng kathok).jan ora karuwan! Kanca-kancaku banjur padha bengok alok: "Oeeee.

aku arep nulungi Adri karo mberesi buku-bukune Adri sing morak-marik mau. dheweke dadi seneng nyedhaki aku. . Dheweke tiba. Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri. saka . Maksude kareben ora diseneni Bu Guru. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. . Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhakcedhak karo Adri. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. bukune morak-marik ning jubin. aku mung bisa ngguyu dhewe. bocah-bocah padha cekakakan. . Yen ing kulawarga isih ana ibu sing bisa gumuyu. awake gering. sa . Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh.Ing sekolah. saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. Pokoke mesakake banget perawakane. aku . pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul. Adri ora nduwe kanca. kanggo aku kabeh kuwi kancaku. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. yo ditutke karo Adri. ngresiki reregedaning anak. ” Je .Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. Dheweke duwe cacat awak. . Adri wis nganggep aku dadi kancane. Nganti ing sawijining dina. . Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske. ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Kathok kodhokku sing anyar wis reged lan mambu. . Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku. sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. Aku ora mbeda-bedakake kanca. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane. Adri ” jarene gagap. . SEPISAN LAN PUNGKASAN Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5. kelas dadi rame. tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged. 2. bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Adri malah saya nyedhaki aku. lan rambute rada arang. aku ngusir Adri nanging carane alus. mung kanca biyasa. Bu Puji. dadi ribut. Aku langsung ngadek. banjur dheweke ngenalke awake. ess . Ad .Ing dina sepisan muggah kelas kuwi.Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. Wis ngrasa rak kepenak. Nalika mlebu kelas. Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa.” Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu. pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng. Aku yo narima wae. Kelingan pengalaman mau. Sesuk esuk. wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. nyaris gundul. Ing ngarep kelas. . aku sing lagi sensitif dadi . Sikile sengkleh siji sing tengen. Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas. SLB Harapan 1 . Ana rasa mesakake sumelip ing atiku. Atiku trataban weruh kedadean kuwi. Nanging aku bisa nemu gumuyune ibu sing ora ilang saka rasaku. jenengku . Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri. Pas aku lan kanca-kanca jajan.Aku mandeng ibu sing isih gumujeng lan gawe tentreme atiku. sepira begjane wong neng alam donya yen akeh sing isih padha bisa gumuyu uga ngresiki reregedingurip bebrayan. Malah padha nggeguyu.. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. jeneng . . Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. ” A .

”Lha Bu. Aku dadi goreh. Pikiranku wis ning endi-endi. gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri.” wangsulane Bu Neli. aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. atiku wis dagdigdug ora karuan. Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane. Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri. Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun. Sanajan mengkno. aku njaluk ngapura yo . Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi. Ibune nduwe paras sing ayu. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru. Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhakcedhak Adri amarga perawakane sing cacat. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela. Teka-teka Bu Neli takon. Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius. mripate nerawang ing langit-langit omah. Ora let suwe. Kanthi rasa ora percaya. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis. ” Wiwit cilik. Aku sakancakanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung. Bu Neli malah nunduk. aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. malah sahabate. ” Dri. Aku ndredeg. ibuke Adri mbukake lawang. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge.Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. . Adri ora nduwe kanca. saka njero. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane. Sadurunge Adri sekolah ning SLB.” Aku mbuka lipetan kertas mau. Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri.Bali sekolah.Udakara patang wulan sakbanjure kuwi. Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu. ” Sadurunge lunga. Omahomahe megah kaya gedung. ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri.” 3. saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. Aku wis ora sabar. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. Nganti tekan ing perumahan gedhe. Karo kaget. aku nangis sesenggrukan maneh ing kono.. Bu Neli.Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri.mbentak Adri.Dadi Juragan Barang Bekas . Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. Adri mlayu mboh ning endi. ” critane Ibune Adri. Atiku trenyuh. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri. Karo ngomong mripate mbrambang. ” Adri wis nyusul Bapake.

hadhiah kerdhus iki yen diregani dhuwit isa kepetung luwih seketan ewu.Sanadyan paitan wis ana nanging gunggunge ora sepira.” Mugiman sing entuk kawigaten kang omber rumangsa kudu sumringah atine. “Kerdhuse mepet ya Pak?” Mugiman banjur alok bapake sing katon rikuh.” “Matur nuwun Pak. Mugiman mlengeh. Batine Lik Min. Sanadyan prei bapak kepala sekolah piket. Lik Min klecam-klecem.” kandhane mbukak bruwete pikir. Sak wektu-wektu mbok Yekti gelem nggawe. Dluwang wis cemepak sak jogan ruwang tamu. Mugiman lan lik Min mbongkoki tumpukan kerdhus ana ing ruwang kepala sekolah. “Sida golek kerdhus Mug?” “Saestu Pak. kok akeh temen kerdhus sing sing diparingake. Pirang-pirang bentel. “Dadi wong pinter ya ana rejekine ya Mug?” . Saka dluwang werna-werna rupane.Pak Mus. Menika kangge bonus.Karepe Mugiman sepele. bapake perlu negesake. Isih cupet . “Kok apik temen kepala sekolahmu Mug?” “Ya iku merga aku nate dadi juara kelas Pak. Yen kentepan kerdhus malah kelong pintere lho. Pak Kepala sekolah gedheg-gedheg.. Loro-lorone gembrobyos. kepala sekolah sing grapyak gage-gage nemoni Mugiman. Tumpekan dluwang sing mengkilap ulese maneka warna turahan setahun kepungkur isih isa digunakake. Minangka wong tuwa sajake ora patrap yen terus-terusan ngupadaya Mugiman. “Kerdhus-kerdhus niku pun pundhut menapa pun paringaken Pak?” pitakone lik Min lugu. Mung arep mbiyantu bapake sing thenger-thenger saben ndina merga ora nduweni paitan kanggo dodol terompet. “Luwih becik bapakmu diaturi rene. Tekan ngarep lawang. Sak liyane kuwi uga dadi juara karate nalika Porseni tingkat kecamatan. “Pun paringaken… Kangge hadhiah Mugiman kemawon. bacute loro-lorone pamitan mulih. Bubar sarapan Mugiman njranthal tumuju sekolah. Kudu dimangerteni yen gawe terompet mbutuhake paitan maneka warna. kerdhus tumeka lim. Eseme sing nentremake ati diumbar. kepala sekolah mung gemujeng.” Lik Min manggut-manggut mantep.” Pak Mus ngajak guyon. “Ah. mesaake sirahmu. Aku wingi ditawani Pak Kepala Sekolah. bapak kepala sekolah nawani kaya mangkono merga pirtsa yen awake dhewe bakulan terompet. matur nuwun sanget. “Kapan kerdhus-kerdhus mau isa mbok jupuk? Kerdhus wis ora kaggo tenan ta?” bathuke bapake isih pating mengkerut. “Tenan Pak. Batine. Petengan jumlah sing isa ngurangi rekasane bapake. isa mbok gunakake.” “Lha endi wadhahmu?” “Kula bentel lajeng kula sunggi menapa mboten kiyat to Pak?” semaure sak kecekele.” guyone kepala sekolah. Lem saka pathi kanji ya wis cemepak. Luwih sak jam olehe ubeg ana ruwang kepala sekolah.Mesthi wae ora lali ngaturake matur nuwun marang kepala sekolahe. Sekolah dereng saget maringi hadhiah ingkang pantes kangge Mugiman. “Sekolahan ketoke ana kerdhus akeh Pak. Kebeneran sekolah lagi prei. saestu. Lik Min kaget.” wangsulane ethes kaya-kaya wis disiapake. Antara percaya lan ora. …Gudhang ya ana gerobak cilik. Dadi Mugiman ora kecelik.

ora nganggo lakon-lakonan ya ora apa-apa paribasane.Lasirin Dhagelan Kethoprak Dening: Masdjup (Ki Dhalang Sulang) Paitane Lasirin ora liya ya mung saka rupane sing kawit biyen mula wis katon lucu. para penonton malah nanggapi pating blerok sing ora jelas basane. sanadyan dikantheni bengkerengan adu gurung karo pimpinan rombongan kethoprak luwih dhisik. Ndhagel. mesthi melu munggah pangung. wongwong padha luwih gampang nyebut kanthi jeneng “Kethoprak Lasirin”. Apa maneh isih kudu ngonthel sepeda tumuju menyang lokasi pentase. Nek pengin nanggap khusus dhagelan Lasirin ya sesuk wae. Banjur isih kudu nebar panglipur marang para penontone. penonton saya kranjingan lan gemes banget. Krungu wangsulane Lasirin ngono mau.. nalikane penonton padha alok supaya dheweke terus wae anggone ndhagel. Sing ditanggap iki ora mung dhagelan thok lho lur. sing nanggap lan penontone pisan mesthi kuciwa. Mula ora kurang sing banjur padha mangkas bayaran tanggapane.” ngono wangsulane Lasirin karo plerak-plerok nggregetake. sing kepengine mung kudu kepranan atine awit saka . Mula saben rombongan kethoprake entuk tanggapan. “Nonton kethoprak Mangun Budaya nek gak ana Lasirin padha karo ora! Mulih mulih!” ngono aloke penonton. karepe dhewe. “Eeeee…. nanging wose padha marem banget atine. Dene sabab musababe ora liya marga dheweke wis katon lara-laranen dipangan taun. Cekake. Bola-bali wis klakon yen rombongan kethoprak kuwi pinuju pentas nanging tanpa Lasirin. Anggone nembang mesthi dikantheni njoged pethakilan sing katon unik lan nganyelake. Lasirin kaya-kaya minangka suksmane rombongan kuwi. Jenenge saya moncer. Lasirin banjur nembang lelagon sing dipesen penonton lumantar tulisan ing dluwang sasuwek sing dikatutake njero wungkusan lan amplopan mau. Sing nanggap uga melu gela. Banjur para penonton padha iwut nguncali wungkusan-wungkusan wujud apa wae. jajanan. banjur katon siji baka siji padha bali kanthi nggawa ganjelan kuciwa ing ati. nanging kethoprak komplit. Yen Lasirin wis tumandang ngono kuwi. Wis ben. Upama dheweke munggah panggung tanpa lorengan ngono para penonton wis mesthi ngguyu kepingkel-pingkel. Sing nonton dadi sepi. Kena-kenoa. Minangka ijole. yu. malah sok nganti kepentut-pentut. malah ora kurang sing padha nguncali amplopan isi dhuwit kanggo saweran. katimbang nyebut jeneng resmi rombongane: Sandiwara Kethoprak Mangun Budaya”. nang. janjane dheweke wis wegah banget munggah panggung. Malah-malah amarga saking moncere. Ing wektu-wektu iki pancen Lasirin kerep lowok ora melu manggung. Umure pancen wis ngancik eketan munggah. Nanging ya kudu mbayar dhewe lho gus. Tanpa Lasirin wis kena dipesthekake yen Mangun Budaya ora bakal payu tanggapan. Rokok. kepuyuh-puyuh. Lasirin diangkah supaya terus tetembangan lan jejogedan sewengi natas. he he he he he…. le. Lasirin pancen wis dadi dhuweke masyarakat pandhemen kethoprak ing wewengkon kono. Upama ora krana wis dadi sandhang pangane wiwit enom hengga seprene mono. Lasirin ora nate keri.

yen perlu hengga puput nyawane. yakuwi kepengin mangun bale somah karo sawijining kenya nunggal kampunge. Nanging dheweke lali yen kahanan ragane wis ora kena diajak kompromi. kesel pikirane. Aweh panglipur marang sapa wae lumantar ndhagele ing panggung. luwih-luwih dadi dhagelan. gene kethoprake dadi mati? Ora ana liya mung kajaba Dhagelan Lasirin sing klakon pensiun kuwi. si Marno Singkek kuwi. dheweke ora nate ngandhaake asal usule.Wusana dheweke klakon dadi bintang panggung. Kenya sing dituju prana kuwi babar pisan ora nimbange katresnane. Tekade arep mbujang selawase. Uripe mung bakal diudhokake kanggo wong akeh. Nanging bebasan dheweke mung keplok tangan sisih. Mung wae sajake atine wis kadhung sengkleh ing bab donyane katresnan. Penyakit tuwane arupa loyo lan watuk mengi saya ngrembaka. sahengga saya surut pamore. ketua rombongan sing saiki. Nalika samana sing dadi tetuwanggane Kethoprak Mangun Budaya ora liya Mbah Mangun. Rombongan Kethoprak Mangun Budaya klakon kelangan bintange. Jan ala tenan. Pak Bandi minangka jejere ketua rombongan kaya-kaya kentekan akal kanggo nguripake suksmane rombongan kethoprake. Nganti tumeka sawijining desa sing nduwe rombongan kesenian kethoprak Mangun Budaya kuwi. Bandha ora gableg. akandhang langit akemul mega. Wusana dheweke minggat saparan-paran. Jare biyen dheweke ya duwe pengankah kaya wong wong akeh kae. Lasirin nekad nyaguhi. wong kleyang kabur kanginan. Mbah Mangun gelem nampa panglamare Lasirin. “Apa Pakdhe Lasirin kudu tak peksa munggah panggung maneh ya? Ah! Sajake nglengkara. lan solah tingkahe Lasirin ing panggung. Dhuh Gusti. Ora ana baguse sithik-sithika. tetembangane. Ya ora jeneng mokal yen ana prawan sing nolak katresnane. lan uga kesel jiwane. sithik baka sithik Lasirin bisa mersudi kabisane ing babagan gecul-geculan. Ndilalah penonton padha nampa kathi senenge ati. Apa maneh rupa. nanging dhapukan sing lowong mung minangka pendhagel. nyatane ora kepangan dening para penanggap lan pandhemen. Mung wae ana sing nate krungu riwayat asmarandanane. Kesel ragane. Dheweke ngerti banget underan perkarane. Suwene-suwe ora payu tanggapan babar pisan. dalem nyuwun kali damar Gusti…… mesakaken lare-lare sami kecalan sandhang patedhanipun. Karo maneh yen dheweke tetep ngaya lan nekad penthalitan kuwi arep nggolekake sapa? Lha wong ya ora anak ora bojo wae! Kasunyatane dheweke pancen wis ora duwe kulawarga babar blas. Sanadyan durung nate nglakoni dadi seniman kethoprak. Mbok menawa jalaran rupa gawan bayine sing katon ala lan lucu kuwi. Dheweke nekad nglamar dadi anggota rombongan kuwi. wola-wali meh saben wengi. Gusti…” ngono pisambate Pak Bandi ing batin. . Mula dheweke banjur kepeksa prei ora kuwagang munggah panggung maneh. Bebasan dheweke kuwi tanpa dhangka tanpa sengkan. Sadurunge manggon ing desane sing saiki kuwi. Njur kepriye caraku kanggo mbalekake nyawane Mangun Budaya? Wis tak jajal golek gantine Pakdhe Lasirin kanggo dhapukan dhagelan. Huh! Kesel! Dheweke pancen kesel tenan. paribasane mbuwak mbuntel. sangsaya ketara pupus panalare.geculane. bapake Pak Bandi.

Sadurune mlebu ing omah sing luwih pas disebut gubug kuwi. Nardi Meler. “Sampeyan… rak ngerti dhewe ta. Tenan iki. Sampeyan nyimpen kabisan sing ngedab-edabi ing babagan gecul-geculan. “Ya wis…. aku gelem bali manggung…. Macul wis dha wegah. para warga kabeh…. aku isih dibutuhake kanca-kanca…. lan uga…. Banjur nggigil maneh. Dheweke ora tega marang nasibe kanca-kancane yen nganti padha kaliren krana wis ora payu tanggapan. Dene . Pak Bandi disawang satleraman. Banjur panyawange dibuwang metu adoh maneh. Mung kala-kala ajeg sineling gigil watuk saka pendhagel tuwa kuwi. Ya mung iki siji-sijine syarat-sarengat amrih pakumpulan kethoprak Mangun Budaya bali moncer. aku welasana. Yen pancen ngono tenan. Kekarone dadi meneng-menengan. yen wis waras…. awakku… wis gapuk kaya ngene…. Sepi. dheweke malah rumangsa dosa marang kancakancane ngethoprak kabeh. Sing dirimuk durung kumecap.”. Sajake padha kentir marang arusing lamunane dhewe-dhewe. Mula ing sawijining sore dheweke klakon nyambangi Lasirin ing omahe. Apa ya … isih kuwawa… mbadhut?” wangsulane Lasirin karo menggeh-menggeh ngampet mengine. Lik. Ora ana dalan liya maneh. Ing batine dumadakan tuwuh perang tandhing swara loro saka njero sing padha sorane. “Bisa! Aku yakin sampeyan bisa ngayahi kaya wingi uni. Piye Pak Dhe?” pandheseke Pak Bandi. Landhung banget. Tangane Pak Bandi kumlebat mijeti pundak lan gulune Lasirin. karo sedhela-sedhela watuk menggeh-menggeh. Omah cilik balungan lan gedheg pring sing saya dhoyong sajak arep rubuh. Pak Dhe! Dene bab penyakite sampeyan mengko bakal tak tambakake nyang dokter nganti saras. “Sarate apa. “Sampeyan apa gak mesakake marang kanca-kanca ta. sajake wis padha lali carane. hengga rada lerem watuke Lasirin. Lasirin unjal ambegan nyendhat-nyendhat. Yen pengin dadi pegawe. Sing siji kepengin ngeman awak. Marno Singkek. wangsulane Lasirin sawise nimbangnimbang sawetara. ngono dheweke mbatin kanggo nguwatake tekade. sampeyan njaluk apa lan bayaran pira anggere gelem bali manggung maneh!” pangrimuke Pak Bandi marang Lasirin sawise kekarone lungguh lincak pring njero omah kuwi. Pak Bandi unjal ambegan. Pak Bandi tetep sabar angranti wangsulan saka wong tuwek elek nanging sing tansah dadi klangenane wong akeh iki. sijine maneh kudu nglabuhi kanca-kancane. Embuh lerem temenan apa pancen diampet. Nganti sawetara wektu.Sidane dheweke nekad nyoba ngglembuk marang Lasirin. Embuh carane. Pak Dhe. Wis ta. Sidane dheweke nibakake pilihan kanggo kapetingane wong akeh. sing baku Lasirin kudu gelem bali munggah panggung. Embuh apa tegese unjal ambegane kuwi.ning ana sarate…. nek pancen….. Pak Dhe?” panyaute Pak Bandi karo wiwit katon padhang raine. njur kantor ngendi sing gelem nampa wong mbambungan kaya kanca-kancane dhewe iki? Mula ya.”Luwih becik sisa umur iki tak anggo aweh pitulung marang bala-bala mbabungan kae”. Mripate kethap-kethip nyawang menjaba.. “Pisan…. mbakul gak dha gableg modhal. lan ora nggigil maneh…. mengko tak cobane…. apa dene Jaeman Klithik gak paja-paja yen ditandhing karo sampeyan. Pak Dhe? Yen ora ana sing nanggap. Lasirin gedheg-gedheg. anak bojone njur dha dipakani apa coba! Kamangka yen arep padha nyambut gawe liyane ngethoprak.

kalakala Lasirim ora dikabari yen pinuju entuk tanggapan ngedhur tanpa leren. sing ditiliki katon gumlethak lara. Ya mung krana ndhagel iki modhale kanggo lelabuh marang sapada-padane urip. mesthine kudu melek bengi. Penonton padha kuciwa bareng diwenehi ngerti yen bengi kuwi Lasirin ora bisa aweh panglipur amarga lagi nandhang lara. Mula Lasirin uga ora dijawil. Uga bisa aweh panglipur marang sagunging warga sakiwa-tengene. Ayo saiki uga tak gawa nyang dokteran!” Ing wektu kuwi uga Lasirin klakon diobatake menyang dokter ing kutha sing ora patiya adoh saka desane. jalaran ya dheweke sing ngojok-ojoki Lasirin supaya gelem manggung maneh. Wis gilig tekade kanggo ngabdekake sisa umure. Luwih-luwih sedina sadurunge. Pak Bandi saya mantep yen pentas ing kutha kecamatane ora perlu nganggo dhagelan Lasirin. nanging dheweke malah miris nyawang polah tingkahe Lasirin sing sajak kebablasen semangate. sing abote ora kalah yen ditandhing karo wong nggoluk ing sawah apa dadi manol kae. Lasirin saya ngedan anggone dhapuk dhagelan. Seminggu sepisan Pak Bandi nlateni ngeterake Lasirin menyang dokter kuwi mau. Marga ora dikabari mula ing bengi pentas kuwi Lasirin ora teka temenan. Bengi kuwi kepeksa dipasangi Pak Bandi dhewe. Sanadyan ta nggawa resiko gawe kuciwane wong sing nonton apa dene sing nanggap. lan pethakilan ing ndhuwur panggung. Amarga ing wewengkone dhewe tur kanggo pengetan ari kamardikan. Lasirin bali manggung. Bisa nglancarake dalan pangane kanca-kancane. penthalitan. Kekarone padha mbudidaya gawe geculan lan jejogedan kanggo aweh panglipur marang penonton. Rombongan kethoprak Mangun Budaya bali ngrembuyung. Yen dheweke klakon waras lan kudu mangkat manggung maneh. Ganep patang minggu sajake Lasirin wis katon sehat.angka loro…. Dheweke krasa mongkok lan marem banget atine. dheweke sing rumangsa paling luput.. Wis padha diniyati setengah sambatan. Laris manis. Pak Dhe! Tak sanggupi.. “Beres. Ora kena melek bengi. Sanadyan Mangun Budaya bali gumregah. Penonton ora bisa nampa alesan kuwi. nganti tekan panggonane sing nanggap…ya mung kuwi sarate…. Wis saiki sampeyan ndang salin klambi. saben ana tanggapan… aku kudu diparani…. Bebasan kaya dene nyandhung kembang cempaka sawakul-wakul gedhene. nalika Pak Bandi tilik menyang omahe Lasirin. Nalika tiba giliran ekstra geculan sawise jejeran kedhatonan. Sing dikuwatirake Pak Bandi klakon temenan. Sing baku Lasirin kala-kala bisa ngaso sawetara. lan ora kena ulah gawe sing abot-abot.”. kalamun kepeksa pentas kethoprakan tanpa Dhagelan Lasirin. Kethoprak Mangun Budaya ditanggap. Tabuh sanga bengi pentas diwiwiti. Salah siji ana sing mbalangake gelas wadhah aqua menyang panggung. Kosok balen karo Pak Bandi. Sanadyan penontone mengko bakal padha kuciwa ya ora dadi apa. Carane. Mung wae dokter pesen yen Lasirin kudu gelem njaga awak lan mangane. Banjur . sing didhapuk minangka dhagelan ora liya Damin sing adate dadi pasangane Lasirin.. Mula dheweke banjur mbudidaya supaya Lasirin bisa rada direm semangate sing tuwuh makantar-kantar kuwi. Yen nganti ana apa-apane Lasirin. Nanging Lasirin mbatin yen ora bakal bisa nuruti nasekate dokter iki. Ngepasi dina pengetan ari kamardikan pitulas Agustusan ing kutha kecamatane. lan dibocengake…. mula Pak Bandi sarombongan ora mathok rega tanggapan kaya adate.

Pak Bandi lan Damin wiwit kuwatir marang polahe Lasirin kanggo nglanggati panjaluke para penonton. Nanging sajake pancen wis tiba marang pepesthene. Pak Bandi lan Damin padha gugup mrepegi Lasiran sing tiba mlumah ora obah ora onthek kuwi. Mengko yen wanci tengah wengi bisa ditutugake maneh. kaya-kaya dheweke kepengin ngesok glogok kabeh kabisane kanggo aweh panglipur marang kabeh warga masyarakat. “Hidup Lasirin! Hidup Lasirin! Hidup Lasirin” ngono sorake penonton kaya ambata rubuh. Kabeh-kabeh padha nuntut supaya Lasirin bisa ditekakake ing bengi kuwi uga. Kaya dudu sabaene. Ing tengah-tengahe penonton ana sawijining pawongan sing nganggo klambi kimplongan werna putih. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. Penonton saya kranjingan. Kabeh kepengin nyumurupi kahanane Lasirin sing sabenere. kajaba amung Gusti Kang Maha Suci. dikancani Pak Bandi lan Damin. Pak Bandi nyoba aweh sasmita marang Lasirin supaya anggone ndhagel dilereni luwih dhisik.. nembang. Nanging Lasirin ethok-ethok ora ngerti sasmita saka Pak Bandi. Banjur kaya adate akeh sing padha nguncalake wungkusan isi rokok. Swasana malik grembyang. “Merdekaaaa!” aloke Lasirin karo ngepelake tangan tengene. para penonton padha genti ngrangsang para pengrawite. .merdekaaaaa!... Pancen bener.liyane padha kepancing niru. Siji baka siji layang pesenan lelagon saka penonton dileksanani. Lasirin kanthi trengginas munggah panggung sing kebere isih durung dikerek munggah. Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan. ndhagel. sinambi jogedan pethakilan. Kabeh nuli katon mlengaki asaling swara. nanging wis ora digubris babar pisan. Swasana dadi rame semrawut. Jumbuh marang solah tingkahe Lasirin sing saya ngedan. Penonton padha lega atine. uga karo ngangkat tangane. Banjur nganti ganep pirang ndina jenenge Lasirin bakal dieling-eling dening para warga? Kabeh ora padha ngerti. Terus lan terus anggone nglucu. Apa ya dheweke wenang sinebut minangka sawijining pahlawan? Sing cetha dheweke ora bakal dikubur ing Taman Makam Pahlawan ngendi wae. nglawak. Pawongan sing nganggo sandangan putih-putih lan nganggo udheng merah putih kuwi ora liya pancen Lasirin temenan. “Merdekaaaa!” kabeh penonton padha nyaut kanthi serempak. Ing bengi iki ngepasi pengetan ari kamardikan. Sirahe nganggo udheng abang putih saka dhuk Pramuka. Mula para penabuh gamelan nuli padha buyar mlayu ngadohi panggung. Keber ngarep dikerek mundhun. Penonton ora mendha pangamuke malah saya ndadra. lan amplopan kanggo nyawer. . Bareng keber ngarep ditutup.merdekaaaaa!” dumadakan ana swara saka tengah-tengahe penonton sing lagi padha ngamuk kuwi.Lan……meh kabeh padha njerit nalika Lasirin klakon nggeblag ing ndhuwur panggung. Pak Bandi lan Damin mudhun saka panggung bali menyang kombongan. “Merdekaaaa!…. nyawatake apa wae sakecekele marang Pak Bandi lan Damin. Kekarone banjur katon ngoyog-oyog awake Lasirin. Para punggawa Hansip padha nyoba melu nentremake penonton. Lasirin klakon ndhagel.Keber bali dibukak. Salah sijining penonton ana sing alok ngundang jenenge Lasirin. Lasirin tumekeng pati nalika lagi ngayahi jejibahan sing wis diyakini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful