P. 1
cerkak bahasa jawa

cerkak bahasa jawa

|Views: 464|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Lutfiyanta

More info:

Published by: Ahmad Lutfiyanta on May 19, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

Disusun oleh: Muhamad febri anto

MTs NEGERI TEMPEL TAHUN PELJARAN 2011/2012

. "Kang Letug." Panjaluke adhiku wadon iki.. tulung ya." Aku omong basa Indonesia. Tangise orakaya biyasane. dheweke banjur ketok lega."Teta jenenge ponakanku mau. Ibuku malah mung gumujeng.. ing tengah-tengahe dolanan ingkling. "Ya.. Lan aku banjur meneng anggonku nangis. "Besok Pak Dhe belikan ya. dak neng-nengane.Dineng-nengi ben ora ngganggu. "Besok Pak Dhe belikan yang namanya celana kodok ya? Tahu enggak kamu?" Jawabane ponakanku mung gedhek-gedhek.. Pancen bocah jaman saiki basa jawa sing alus ora padha ngerti. Saben bocah yen krungu tembung kathok kodhok bisa banjur senenge ora mekakat..... nanging.. pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe kathok kodhok sing anyar. senajan ta isih mimbik-mimbik manja banget. Rasane lucu yen aku nyoba nganggo basa jawa sing alus.. njekut sinau nyiapake ujian komprehensif. Aku ora dinesoni. Malah luwih akeh padha nganggo basa Indonesia. Aku nangis merga kathok kodhokku sing anyar dadi reged kena abyuran saka wetengku.. sing nyedhaki aku ora liya ya ibuku... Kamangka dhek jaman cilikanku. basa padinane campur. Ora ngerti apa kuwi sing jenenge kathok kodhok.Ibuku ora wegah ngresiki regedanku. Mbok menawa bapak ibune mung durung sempat wae. Teta mau dibelikan baju baru . Aku banjur dicandhak digawa menyang wc.KATHOK KODHOK Dening Tangkisan Letug." Aku banjur mlaku nyedhakiponakanku sing umuredurung ana limang taun.we. dijaga anakku iki. Ngusap luh neng pipine.Ponakanku sing cilik dhewe lagi nangis. Kan kasihan kalauadik nangisterus.jan ora karuwan! Kanca-kancaku banjur padha bengok alok: "Oeeee.. Nanging.. Mergane yen dienggo anget tur ora mlotrak mlotrok. preet. preeet.. Mulane ing kulawargane adhiku. Bocah-bocahe padha ora seneng.. aku ngebrok (ngising neng kathok). nanging wis migunakake tembung Papa utawa Mama. "Udah yah.wee.. banjur ambune wah.weeee. Ibuku ora wegah nyedhaki ambune regedanku. Iki jengkele ibune sing lagi sibuk nyiapake mulang. blaik. Banjur miwiti nganggo basa Indonesia. Aku mung bisa nangis nggugug ditinggal kanca-kancaku.. Ibuku ora duka weruh kathok kodhok anyarku dadi reged. Aku dolanan ingkling karo kanca-kancaku neng ngomah. .. kathok kodhok kuwi istimewa banget. Suara pret. Kathok kodhok dadi favorite bocah-bocah. Aku jan lagi buneg tenan lho. Dene anak-anakeliyane wis padha mlebu neng kamare dhewe-dhewe. Letug ngebrok! Letug ngebrok!" Mboko siji kanca-kancaku padha mlayu nyingkiri aku karo nutup irunge.mau enggak?" Krungu jawabanku mau. Ora let suwe...Bojone durung mulih saka nyambut gawe.Bocah-bocah uga wis ora nyebut rama utawa ibu marang wongtuwane.. Ibuku ora wegah nyandhak awakku lan nyawiki aku. kepengin ditukokake klambi anyar.Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok kodhok kuwi. Sawatara crita bab kathok kodhok. "Kenapa menangis terus Teta? Apa karena dinakali Mama?" "We.Mama sedang sibuk tuh..1.

Nganti ing sawijining dina. sa . 2. Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri. aku sing lagi sensitif dadi .Ing sekolah. Pokoke mesakake banget perawakane. Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa. . jenengku . banjur dheweke ngenalke awake. Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. . . aku . Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. Bu Puji. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru. ess . Ad . saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. Adri ” jarene gagap. Sesuk esuk. kelas dadi rame. Pas aku lan kanca-kanca jajan. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku. Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. Aku langsung ngadek. ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh. lan rambute rada arang. Aku ora mbeda-bedakake kanca. . jeneng . Adri malah saya nyedhaki aku. tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged. aku ngusir Adri nanging carane alus. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. bukune morak-marik ning jubin. Kelingan pengalaman mau. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. aku mung bisa ngguyu dhewe. dadi ribut. Malah padha nggeguyu. Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas. pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul. ” Je .Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. Ing ngarep kelas. Atiku trataban weruh kedadean kuwi. Yen ing kulawarga isih ana ibu sing bisa gumuyu. pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk. aku arep nulungi Adri karo mberesi buku-bukune Adri sing morak-marik mau.” Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane. wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske. yo ditutke karo Adri. Aku yo narima wae. bocah-bocah padha cekakakan. Adri ora nduwe kanca. ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Kathok kodhokku sing anyar wis reged lan mambu. Dheweke tiba. . dheweke dadi seneng nyedhaki aku. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. SLB Harapan 1 . . mung kanca biyasa. sepira begjane wong neng alam donya yen akeh sing isih padha bisa gumuyu uga ngresiki reregedingurip bebrayan. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng.Aku mandeng ibu sing isih gumujeng lan gawe tentreme atiku. kanggo aku kabeh kuwi kancaku. Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku. Wis ngrasa rak kepenak.Ing dina sepisan muggah kelas kuwi. Dheweke duwe cacat awak. Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhakcedhak karo Adri.Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. Sikile sengkleh siji sing tengen. Nalika mlebu kelas. awake gering. Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. SEPISAN LAN PUNGKASAN Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5. ” A . ngresiki reregedaning anak. bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. nyaris gundul. . Adri wis nganggep aku dadi kancane.. . Nanging aku bisa nemu gumuyune ibu sing ora ilang saka rasaku. . saka . sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri.

Bali sekolah. saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. Bu Neli. Aku sakancakanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung. aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri. ” Adri wis nyusul Bapake. Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri. Pikiranku wis ning endi-endi. Karo ngomong mripate mbrambang. Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin.Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri. mripate nerawang ing langit-langit omah. Adri ora nduwe kanca. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane. Aku ndredeg.mbentak Adri. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis. malah sahabate. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge. Aku dadi goreh. aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. Bu Neli malah nunduk. Atiku trenyuh. ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri.” Aku mbuka lipetan kertas mau. Adri mlayu mboh ning endi. Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhakcedhak Adri amarga perawakane sing cacat. Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun. Ibune nduwe paras sing ayu. karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu. ibuke Adri mbukake lawang.” 3. ” Sadurunge lunga. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela.Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. saka njero. aku njaluk ngapura yo .” wangsulane Bu Neli. Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri. Ora let suwe. Sanajan mengkno. Karo kaget. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. Teka-teka Bu Neli takon. Aku wis ora sabar. ”Lha Bu. Kanthi rasa ora percaya. Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. Nganti tekan ing perumahan gedhe.Udakara patang wulan sakbanjure kuwi. Sadurunge Adri sekolah ning SLB.. gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri. ” Dri. . Omahomahe megah kaya gedung.Dadi Juragan Barang Bekas . Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius. Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane. Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi. ” Wiwit cilik. atiku wis dagdigdug ora karuan. ” critane Ibune Adri.

Tumpekan dluwang sing mengkilap ulese maneka warna turahan setahun kepungkur isih isa digunakake. “Kok apik temen kepala sekolahmu Mug?” “Ya iku merga aku nate dadi juara kelas Pak. Tekan ngarep lawang. Mugiman mlengeh. Dadi Mugiman ora kecelik.” guyone kepala sekolah. “Sida golek kerdhus Mug?” “Saestu Pak. kepala sekolah mung gemujeng. Saka dluwang werna-werna rupane. Sak liyane kuwi uga dadi juara karate nalika Porseni tingkat kecamatan. “Luwih becik bapakmu diaturi rene. Eseme sing nentremake ati diumbar. Sekolah dereng saget maringi hadhiah ingkang pantes kangge Mugiman. Lem saka pathi kanji ya wis cemepak. Lik Min klecam-klecem. hadhiah kerdhus iki yen diregani dhuwit isa kepetung luwih seketan ewu. Isih cupet .Pak Mus. “Dadi wong pinter ya ana rejekine ya Mug?” . Luwih sak jam olehe ubeg ana ruwang kepala sekolah. isa mbok gunakake. Kebeneran sekolah lagi prei. Minangka wong tuwa sajake ora patrap yen terus-terusan ngupadaya Mugiman. Bubar sarapan Mugiman njranthal tumuju sekolah. “Kapan kerdhus-kerdhus mau isa mbok jupuk? Kerdhus wis ora kaggo tenan ta?” bathuke bapake isih pating mengkerut.” kandhane mbukak bruwete pikir.” wangsulane ethes kaya-kaya wis disiapake. Sanadyan prei bapak kepala sekolah piket.” “Matur nuwun Pak.Karepe Mugiman sepele. Batine. Sak wektu-wektu mbok Yekti gelem nggawe. Antara percaya lan ora. Mugiman lan lik Min mbongkoki tumpukan kerdhus ana ing ruwang kepala sekolah. Dluwang wis cemepak sak jogan ruwang tamu. “Kerdhuse mepet ya Pak?” Mugiman banjur alok bapake sing katon rikuh. Pak Kepala sekolah gedheg-gedheg. kok akeh temen kerdhus sing sing diparingake. Yen kentepan kerdhus malah kelong pintere lho. Mung arep mbiyantu bapake sing thenger-thenger saben ndina merga ora nduweni paitan kanggo dodol terompet. Batine Lik Min.” “Lha endi wadhahmu?” “Kula bentel lajeng kula sunggi menapa mboten kiyat to Pak?” semaure sak kecekele. Menika kangge bonus. “Pun paringaken… Kangge hadhiah Mugiman kemawon.” Mugiman sing entuk kawigaten kang omber rumangsa kudu sumringah atine. saestu. matur nuwun sanget. bapake perlu negesake. Kudu dimangerteni yen gawe terompet mbutuhake paitan maneka warna. “Kerdhus-kerdhus niku pun pundhut menapa pun paringaken Pak?” pitakone lik Min lugu. bacute loro-lorone pamitan mulih. “Ah. kepala sekolah sing grapyak gage-gage nemoni Mugiman. Lik Min kaget. …Gudhang ya ana gerobak cilik. Loro-lorone gembrobyos. “Sekolahan ketoke ana kerdhus akeh Pak. kerdhus tumeka lim. bapak kepala sekolah nawani kaya mangkono merga pirtsa yen awake dhewe bakulan terompet.” Pak Mus ngajak guyon. mesaake sirahmu. Pirang-pirang bentel. “Tenan Pak. Petengan jumlah sing isa ngurangi rekasane bapake.Mesthi wae ora lali ngaturake matur nuwun marang kepala sekolahe.” Lik Min manggut-manggut mantep.Sanadyan paitan wis ana nanging gunggunge ora sepira. Aku wingi ditawani Pak Kepala Sekolah..

le.” ngono wangsulane Lasirin karo plerak-plerok nggregetake. Sing nanggap uga melu gela. janjane dheweke wis wegah banget munggah panggung. Sing ditanggap iki ora mung dhagelan thok lho lur. Umure pancen wis ngancik eketan munggah. wongwong padha luwih gampang nyebut kanthi jeneng “Kethoprak Lasirin”. Upama dheweke munggah panggung tanpa lorengan ngono para penonton wis mesthi ngguyu kepingkel-pingkel. Lasirin pancen wis dadi dhuweke masyarakat pandhemen kethoprak ing wewengkon kono. mesthi melu munggah pangung. Malah-malah amarga saking moncere. sanadyan dikantheni bengkerengan adu gurung karo pimpinan rombongan kethoprak luwih dhisik. Ndhagel. Sing nonton dadi sepi. Jenenge saya moncer. Nanging ya kudu mbayar dhewe lho gus. Lasirin kaya-kaya minangka suksmane rombongan kuwi. Lasirin banjur nembang lelagon sing dipesen penonton lumantar tulisan ing dluwang sasuwek sing dikatutake njero wungkusan lan amplopan mau. nanging wose padha marem banget atine. Wis ben. nalikane penonton padha alok supaya dheweke terus wae anggone ndhagel. yu. katimbang nyebut jeneng resmi rombongane: Sandiwara Kethoprak Mangun Budaya”. malah sok nganti kepentut-pentut. kepuyuh-puyuh. para penonton malah nanggapi pating blerok sing ora jelas basane. Banjur isih kudu nebar panglipur marang para penontone. Cekake. karepe dhewe. “Nonton kethoprak Mangun Budaya nek gak ana Lasirin padha karo ora! Mulih mulih!” ngono aloke penonton. penonton saya kranjingan lan gemes banget. Mula saben rombongan kethoprake entuk tanggapan. Kena-kenoa. Bola-bali wis klakon yen rombongan kethoprak kuwi pinuju pentas nanging tanpa Lasirin. Anggone nembang mesthi dikantheni njoged pethakilan sing katon unik lan nganyelake. banjur katon siji baka siji padha bali kanthi nggawa ganjelan kuciwa ing ati. Lasirin ora nate keri. Krungu wangsulane Lasirin ngono mau. sing kepengine mung kudu kepranan atine awit saka . “Eeeee…. Lasirin diangkah supaya terus tetembangan lan jejogedan sewengi natas. sing nanggap lan penontone pisan mesthi kuciwa. nanging kethoprak komplit. Yen Lasirin wis tumandang ngono kuwi.Lasirin Dhagelan Kethoprak Dening: Masdjup (Ki Dhalang Sulang) Paitane Lasirin ora liya ya mung saka rupane sing kawit biyen mula wis katon lucu.. malah ora kurang sing padha nguncali amplopan isi dhuwit kanggo saweran. ora nganggo lakon-lakonan ya ora apa-apa paribasane. Apa maneh isih kudu ngonthel sepeda tumuju menyang lokasi pentase. Upama ora krana wis dadi sandhang pangane wiwit enom hengga seprene mono. Banjur para penonton padha iwut nguncali wungkusan-wungkusan wujud apa wae. Dene sabab musababe ora liya marga dheweke wis katon lara-laranen dipangan taun. Nek pengin nanggap khusus dhagelan Lasirin ya sesuk wae. Mula ora kurang sing banjur padha mangkas bayaran tanggapane. Minangka ijole. Tanpa Lasirin wis kena dipesthekake yen Mangun Budaya ora bakal payu tanggapan. he he he he he…. Ing wektu-wektu iki pancen Lasirin kerep lowok ora melu manggung. Rokok. nang. jajanan.

Kenya sing dituju prana kuwi babar pisan ora nimbange katresnane. Ya ora jeneng mokal yen ana prawan sing nolak katresnane. Apa maneh rupa. Sanadyan durung nate nglakoni dadi seniman kethoprak. Tekade arep mbujang selawase. sangsaya ketara pupus panalare. gene kethoprake dadi mati? Ora ana liya mung kajaba Dhagelan Lasirin sing klakon pensiun kuwi. Uripe mung bakal diudhokake kanggo wong akeh. sithik baka sithik Lasirin bisa mersudi kabisane ing babagan gecul-geculan. Kesel ragane. yen perlu hengga puput nyawane. Jare biyen dheweke ya duwe pengankah kaya wong wong akeh kae. bapake Pak Bandi. tetembangane. Mung wae sajake atine wis kadhung sengkleh ing bab donyane katresnan. akandhang langit akemul mega. dalem nyuwun kali damar Gusti…… mesakaken lare-lare sami kecalan sandhang patedhanipun. Njur kepriye caraku kanggo mbalekake nyawane Mangun Budaya? Wis tak jajal golek gantine Pakdhe Lasirin kanggo dhapukan dhagelan. Bebasan dheweke kuwi tanpa dhangka tanpa sengkan.Wusana dheweke klakon dadi bintang panggung. yakuwi kepengin mangun bale somah karo sawijining kenya nunggal kampunge. Nganti tumeka sawijining desa sing nduwe rombongan kesenian kethoprak Mangun Budaya kuwi. wong kleyang kabur kanginan. ketua rombongan sing saiki. Dhuh Gusti. Dheweke ngerti banget underan perkarane. wola-wali meh saben wengi. Ora ana baguse sithik-sithika. Jan ala tenan. Huh! Kesel! Dheweke pancen kesel tenan. Dheweke nekad nglamar dadi anggota rombongan kuwi. Gusti…” ngono pisambate Pak Bandi ing batin. kesel pikirane. Lasirin nekad nyaguhi. Penyakit tuwane arupa loyo lan watuk mengi saya ngrembaka. . nyatane ora kepangan dening para penanggap lan pandhemen. Mbok menawa jalaran rupa gawan bayine sing katon ala lan lucu kuwi. Bandha ora gableg. “Apa Pakdhe Lasirin kudu tak peksa munggah panggung maneh ya? Ah! Sajake nglengkara. luwih-luwih dadi dhagelan. Wusana dheweke minggat saparan-paran. Nalika samana sing dadi tetuwanggane Kethoprak Mangun Budaya ora liya Mbah Mangun. lan solah tingkahe Lasirin ing panggung. Rombongan Kethoprak Mangun Budaya klakon kelangan bintange. si Marno Singkek kuwi. lan uga kesel jiwane. Mula dheweke banjur kepeksa prei ora kuwagang munggah panggung maneh. Mung wae ana sing nate krungu riwayat asmarandanane. Mbah Mangun gelem nampa panglamare Lasirin. Aweh panglipur marang sapa wae lumantar ndhagele ing panggung. dheweke ora nate ngandhaake asal usule. sahengga saya surut pamore. Nanging dheweke lali yen kahanan ragane wis ora kena diajak kompromi. Pak Bandi minangka jejere ketua rombongan kaya-kaya kentekan akal kanggo nguripake suksmane rombongan kethoprake.geculane. Suwene-suwe ora payu tanggapan babar pisan. Sadurunge manggon ing desane sing saiki kuwi. Nanging bebasan dheweke mung keplok tangan sisih. Karo maneh yen dheweke tetep ngaya lan nekad penthalitan kuwi arep nggolekake sapa? Lha wong ya ora anak ora bojo wae! Kasunyatane dheweke pancen wis ora duwe kulawarga babar blas. Ndilalah penonton padha nampa kathi senenge ati. paribasane mbuwak mbuntel. nanging dhapukan sing lowong mung minangka pendhagel.

mbakul gak dha gableg modhal. Lasirin unjal ambegan nyendhat-nyendhat. “Sampeyan apa gak mesakake marang kanca-kanca ta. Embuh lerem temenan apa pancen diampet.. karo sedhela-sedhela watuk menggeh-menggeh. aku welasana. sampeyan njaluk apa lan bayaran pira anggere gelem bali manggung maneh!” pangrimuke Pak Bandi marang Lasirin sawise kekarone lungguh lincak pring njero omah kuwi. Yen pancen ngono tenan. “Bisa! Aku yakin sampeyan bisa ngayahi kaya wingi uni. Sadurune mlebu ing omah sing luwih pas disebut gubug kuwi. Embuh carane. Pak Dhe. Banjur nggigil maneh. Omah cilik balungan lan gedheg pring sing saya dhoyong sajak arep rubuh. Yen pengin dadi pegawe. Lasirin gedheg-gedheg. Pak Dhe? Yen ora ana sing nanggap. “Sarate apa. dheweke malah rumangsa dosa marang kancakancane ngethoprak kabeh. Nardi Meler. awakku… wis gapuk kaya ngene…. Pak Bandi disawang satleraman. lan uga…. Lik. Pak Bandi unjal ambegan. Apa ya … isih kuwawa… mbadhut?” wangsulane Lasirin karo menggeh-menggeh ngampet mengine.. Nganti sawetara wektu. “Pisan….”Luwih becik sisa umur iki tak anggo aweh pitulung marang bala-bala mbabungan kae”. Dheweke ora tega marang nasibe kanca-kancane yen nganti padha kaliren krana wis ora payu tanggapan. Sing dirimuk durung kumecap. sajake wis padha lali carane. Mripate kethap-kethip nyawang menjaba. Ora ana dalan liya maneh. nek pancen…. aku isih dibutuhake kanca-kanca…. “Ya wis…. sing baku Lasirin kudu gelem bali munggah panggung. Embuh apa tegese unjal ambegane kuwi. Marno Singkek. Pak Dhe?” panyaute Pak Bandi karo wiwit katon padhang raine. njur kantor ngendi sing gelem nampa wong mbambungan kaya kanca-kancane dhewe iki? Mula ya. lan ora nggigil maneh…. “Sampeyan… rak ngerti dhewe ta. Banjur panyawange dibuwang metu adoh maneh. Mung kala-kala ajeg sineling gigil watuk saka pendhagel tuwa kuwi.”. Mula ing sawijining sore dheweke klakon nyambangi Lasirin ing omahe. Piye Pak Dhe?” pandheseke Pak Bandi. apa dene Jaeman Klithik gak paja-paja yen ditandhing karo sampeyan. Sajake padha kentir marang arusing lamunane dhewe-dhewe. anak bojone njur dha dipakani apa coba! Kamangka yen arep padha nyambut gawe liyane ngethoprak. Tenan iki. sijine maneh kudu nglabuhi kanca-kancane. hengga rada lerem watuke Lasirin. para warga kabeh…. Kekarone dadi meneng-menengan. Sidane dheweke nibakake pilihan kanggo kapetingane wong akeh. mengko tak cobane…. Dene . Sing siji kepengin ngeman awak. Macul wis dha wegah. Ya mung iki siji-sijine syarat-sarengat amrih pakumpulan kethoprak Mangun Budaya bali moncer. Sampeyan nyimpen kabisan sing ngedab-edabi ing babagan gecul-geculan. Landhung banget. Tangane Pak Bandi kumlebat mijeti pundak lan gulune Lasirin. Pak Dhe! Dene bab penyakite sampeyan mengko bakal tak tambakake nyang dokter nganti saras.ning ana sarate…. Pak Bandi tetep sabar angranti wangsulan saka wong tuwek elek nanging sing tansah dadi klangenane wong akeh iki. ngono dheweke mbatin kanggo nguwatake tekade. Wis ta. aku gelem bali manggung…. Ing batine dumadakan tuwuh perang tandhing swara loro saka njero sing padha sorane.Sidane dheweke nekad nyoba ngglembuk marang Lasirin. yen wis waras…. Sepi. wangsulane Lasirin sawise nimbangnimbang sawetara.

. lan pethakilan ing ndhuwur panggung. Sanadyan penontone mengko bakal padha kuciwa ya ora dadi apa. Kekarone padha mbudidaya gawe geculan lan jejogedan kanggo aweh panglipur marang penonton. dheweke sing rumangsa paling luput.. jalaran ya dheweke sing ngojok-ojoki Lasirin supaya gelem manggung maneh. Bebasan kaya dene nyandhung kembang cempaka sawakul-wakul gedhene. Laris manis. Kosok balen karo Pak Bandi. Ganep patang minggu sajake Lasirin wis katon sehat.”.angka loro….. kalakala Lasirim ora dikabari yen pinuju entuk tanggapan ngedhur tanpa leren. mula Pak Bandi sarombongan ora mathok rega tanggapan kaya adate. nalika Pak Bandi tilik menyang omahe Lasirin. Tabuh sanga bengi pentas diwiwiti. Mula Lasirin uga ora dijawil. Luwih-luwih sedina sadurunge. Yen dheweke klakon waras lan kudu mangkat manggung maneh. Wis saiki sampeyan ndang salin klambi. Uga bisa aweh panglipur marang sagunging warga sakiwa-tengene. Banjur . Penonton ora bisa nampa alesan kuwi. Pak Dhe! Tak sanggupi. Mung wae dokter pesen yen Lasirin kudu gelem njaga awak lan mangane. Salah siji ana sing mbalangake gelas wadhah aqua menyang panggung. Seminggu sepisan Pak Bandi nlateni ngeterake Lasirin menyang dokter kuwi mau. Pak Bandi saya mantep yen pentas ing kutha kecamatane ora perlu nganggo dhagelan Lasirin. “Beres. Rombongan kethoprak Mangun Budaya bali ngrembuyung. Yen nganti ana apa-apane Lasirin. Ayo saiki uga tak gawa nyang dokteran!” Ing wektu kuwi uga Lasirin klakon diobatake menyang dokter ing kutha sing ora patiya adoh saka desane. sing didhapuk minangka dhagelan ora liya Damin sing adate dadi pasangane Lasirin. Sing dikuwatirake Pak Bandi klakon temenan. nanging dheweke malah miris nyawang polah tingkahe Lasirin sing sajak kebablasen semangate. Carane. sing abote ora kalah yen ditandhing karo wong nggoluk ing sawah apa dadi manol kae. Bisa nglancarake dalan pangane kanca-kancane. kalamun kepeksa pentas kethoprakan tanpa Dhagelan Lasirin. Penonton padha kuciwa bareng diwenehi ngerti yen bengi kuwi Lasirin ora bisa aweh panglipur amarga lagi nandhang lara. Ngepasi dina pengetan ari kamardikan pitulas Agustusan ing kutha kecamatane. Nalika tiba giliran ekstra geculan sawise jejeran kedhatonan. Wis gilig tekade kanggo ngabdekake sisa umure. lan ora kena ulah gawe sing abot-abot. sing ditiliki katon gumlethak lara. Amarga ing wewengkone dhewe tur kanggo pengetan ari kamardikan. Ya mung krana ndhagel iki modhale kanggo lelabuh marang sapada-padane urip. Lasirin bali manggung. nganti tekan panggonane sing nanggap…ya mung kuwi sarate…. Marga ora dikabari mula ing bengi pentas kuwi Lasirin ora teka temenan. Nanging Lasirin mbatin yen ora bakal bisa nuruti nasekate dokter iki. Sing baku Lasirin kala-kala bisa ngaso sawetara. lan dibocengake…. Sanadyan ta nggawa resiko gawe kuciwane wong sing nonton apa dene sing nanggap. mesthine kudu melek bengi. Mula dheweke banjur mbudidaya supaya Lasirin bisa rada direm semangate sing tuwuh makantar-kantar kuwi. Sanadyan Mangun Budaya bali gumregah. Dheweke krasa mongkok lan marem banget atine. saben ana tanggapan… aku kudu diparani…. Bengi kuwi kepeksa dipasangi Pak Bandi dhewe. Wis padha diniyati setengah sambatan. Lasirin saya ngedan anggone dhapuk dhagelan. Kethoprak Mangun Budaya ditanggap. penthalitan. Ora kena melek bengi.

Kekarone banjur katon ngoyog-oyog awake Lasirin. Swasana dadi rame semrawut. Mengko yen wanci tengah wengi bisa ditutugake maneh. nembang. .liyane padha kepancing niru. Siji baka siji layang pesenan lelagon saka penonton dileksanani. Pak Bandi lan Damin wiwit kuwatir marang polahe Lasirin kanggo nglanggati panjaluke para penonton. nanging wis ora digubris babar pisan. Kabeh nuli katon mlengaki asaling swara. Salah sijining penonton ana sing alok ngundang jenenge Lasirin. kaya-kaya dheweke kepengin ngesok glogok kabeh kabisane kanggo aweh panglipur marang kabeh warga masyarakat. “Merdekaaaa!” kabeh penonton padha nyaut kanthi serempak. Ing bengi iki ngepasi pengetan ari kamardikan. Penonton padha lega atine.merdekaaaaa!” dumadakan ana swara saka tengah-tengahe penonton sing lagi padha ngamuk kuwi. Bareng keber ngarep ditutup. Lasirin tumekeng pati nalika lagi ngayahi jejibahan sing wis diyakini. kajaba amung Gusti Kang Maha Suci. ndhagel. Swasana malik grembyang. sinambi jogedan pethakilan.. “Merdekaaaa!” aloke Lasirin karo ngepelake tangan tengene. lan amplopan kanggo nyawer. Jumbuh marang solah tingkahe Lasirin sing saya ngedan. “Hidup Lasirin! Hidup Lasirin! Hidup Lasirin” ngono sorake penonton kaya ambata rubuh. Nanging sajake pancen wis tiba marang pepesthene. Kabeh kepengin nyumurupi kahanane Lasirin sing sabenere. . nglawak. Para punggawa Hansip padha nyoba melu nentremake penonton.merdekaaaaa!. Penonton saya kranjingan. Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan.. Terus lan terus anggone nglucu. Apa ya dheweke wenang sinebut minangka sawijining pahlawan? Sing cetha dheweke ora bakal dikubur ing Taman Makam Pahlawan ngendi wae. Kaya dudu sabaene. nyawatake apa wae sakecekele marang Pak Bandi lan Damin. Sirahe nganggo udheng abang putih saka dhuk Pramuka.Lan……meh kabeh padha njerit nalika Lasirin klakon nggeblag ing ndhuwur panggung. Kabeh-kabeh padha nuntut supaya Lasirin bisa ditekakake ing bengi kuwi uga. Pak Bandi lan Damin padha gugup mrepegi Lasiran sing tiba mlumah ora obah ora onthek kuwi. Pak Bandi nyoba aweh sasmita marang Lasirin supaya anggone ndhagel dilereni luwih dhisik. Lasirin kanthi trengginas munggah panggung sing kebere isih durung dikerek munggah. Pawongan sing nganggo sandangan putih-putih lan nganggo udheng merah putih kuwi ora liya pancen Lasirin temenan. Banjur kaya adate akeh sing padha nguncalake wungkusan isi rokok. Lasirin klakon ndhagel. Banjur nganti ganep pirang ndina jenenge Lasirin bakal dieling-eling dening para warga? Kabeh ora padha ngerti. dikancani Pak Bandi lan Damin. Penonton ora mendha pangamuke malah saya ndadra. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. para penonton padha genti ngrangsang para pengrawite. Keber ngarep dikerek mundhun. Nanging Lasirin ethok-ethok ora ngerti sasmita saka Pak Bandi.. Mula para penabuh gamelan nuli padha buyar mlayu ngadohi panggung.Keber bali dibukak. Pancen bener. Pak Bandi lan Damin mudhun saka panggung bali menyang kombongan. Ing tengah-tengahe penonton ana sawijining pawongan sing nganggo klambi kimplongan werna putih. “Merdekaaaa!…. uga karo ngangkat tangane.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->