Disusun oleh: Muhamad febri anto

MTs NEGERI TEMPEL TAHUN PELJARAN 2011/2012

. Pancen bocah jaman saiki basa jawa sing alus ora padha ngerti.. Ibuku ora duka weruh kathok kodhok anyarku dadi reged.. dak neng-nengane.. Malah luwih akeh padha nganggo basa Indonesia.Dineng-nengi ben ora ngganggu... Kathok kodhok dadi favorite bocah-bocah. pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe kathok kodhok sing anyar. ing tengah-tengahe dolanan ingkling." Aku omong basa Indonesia. Letug ngebrok! Letug ngebrok!" Mboko siji kanca-kancaku padha mlayu nyingkiri aku karo nutup irunge. Ibuku ora wegah nyandhak awakku lan nyawiki aku. Nanging..mau enggak?" Krungu jawabanku mau.jan ora karuwan! Kanca-kancaku banjur padha bengok alok: "Oeeee.Bojone durung mulih saka nyambut gawe. banjur ambune wah.Bocah-bocah uga wis ora nyebut rama utawa ibu marang wongtuwane. blaik. Mbok menawa bapak ibune mung durung sempat wae. nanging wis migunakake tembung Papa utawa Mama. preet.. kathok kodhok kuwi istimewa banget. Rasane lucu yen aku nyoba nganggo basa jawa sing alus.Ponakanku sing cilik dhewe lagi nangis.Mama sedang sibuk tuh. preeet. Aku dolanan ingkling karo kanca-kancaku neng ngomah. Sawatara crita bab kathok kodhok. Aku nangis merga kathok kodhokku sing anyar dadi reged kena abyuran saka wetengku. Ibuku ora wegah nyedhaki ambune regedanku." Aku banjur mlaku nyedhakiponakanku sing umuredurung ana limang taun.Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok kodhok kuwi. Aku jan lagi buneg tenan lho.Ibuku ora wegah ngresiki regedanku. .. nanging. Tangise orakaya biyasane." Panjaluke adhiku wadon iki.. Bocah-bocahe padha ora seneng. Teta mau dibelikan baju baru . Aku mung bisa nangis nggugug ditinggal kanca-kancaku. Mulane ing kulawargane adhiku.we. "Ya. Aku ora dinesoni... njekut sinau nyiapake ujian komprehensif. Lan aku banjur meneng anggonku nangis.. Banjur miwiti nganggo basa Indonesia.. "Kenapa menangis terus Teta? Apa karena dinakali Mama?" "We.. tulung ya... "Udah yah. kepengin ditukokake klambi anyar. dheweke banjur ketok lega. Suara pret. dijaga anakku iki. sing nyedhaki aku ora liya ya ibuku. "Kang Letug.. Kan kasihan kalauadik nangisterus.. aku ngebrok (ngising neng kathok)..wee.1. Iki jengkele ibune sing lagi sibuk nyiapake mulang. Dene anak-anakeliyane wis padha mlebu neng kamare dhewe-dhewe. "Besok Pak Dhe belikan ya. Aku banjur dicandhak digawa menyang wc.weeee. Ibuku malah mung gumujeng. basa padinane campur. Mergane yen dienggo anget tur ora mlotrak mlotrok.. Kamangka dhek jaman cilikanku.KATHOK KODHOK Dening Tangkisan Letug. Ora ngerti apa kuwi sing jenenge kathok kodhok. Ngusap luh neng pipine.. Saben bocah yen krungu tembung kathok kodhok bisa banjur senenge ora mekakat.. senajan ta isih mimbik-mimbik manja banget.. "Besok Pak Dhe belikan yang namanya celana kodok ya? Tahu enggak kamu?" Jawabane ponakanku mung gedhek-gedhek.. Ora let suwe."Teta jenenge ponakanku mau.

Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. ngresiki reregedaning anak. Kelingan pengalaman mau. jenengku .Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. Adri ora nduwe kanca. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru. dheweke dadi seneng nyedhaki aku. Adri malah saya nyedhaki aku. Ad . Ing ngarep kelas. ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. Atiku trataban weruh kedadean kuwi. awake gering. SLB Harapan 1 . aku ngusir Adri nanging carane alus. yo ditutke karo Adri. saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas. Sesuk esuk. Pas aku lan kanca-kanca jajan. Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. bukune morak-marik ning jubin. pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk. . Nalika mlebu kelas.Aku mandeng ibu sing isih gumujeng lan gawe tentreme atiku. Aku langsung ngadek. sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. . ” A . . Yen ing kulawarga isih ana ibu sing bisa gumuyu. aku sing lagi sensitif dadi . Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa. tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged. sa .Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. nyaris gundul. . . aku . Nganti ing sawijining dina. Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. jeneng . Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske.Ing sekolah. . . Adri ” jarene gagap. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng. .Ing dina sepisan muggah kelas kuwi. pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul. Adri wis nganggep aku dadi kancane. kanggo aku kabeh kuwi kancaku. aku arep nulungi Adri karo mberesi buku-bukune Adri sing morak-marik mau.” Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu. Bu Puji.. Aku ora mbeda-bedakake kanca. bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Malah padha nggeguyu. Sikile sengkleh siji sing tengen. ess . Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane. Pokoke mesakake banget perawakane. aku mung bisa ngguyu dhewe. saka . lan rambute rada arang. ” Je . Dheweke duwe cacat awak. Wis ngrasa rak kepenak. Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhakcedhak karo Adri. SEPISAN LAN PUNGKASAN Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5. bocah-bocah padha cekakakan. Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri. Dheweke tiba. banjur dheweke ngenalke awake. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku. kelas dadi rame. Kathok kodhokku sing anyar wis reged lan mambu. Aku yo narima wae. sepira begjane wong neng alam donya yen akeh sing isih padha bisa gumuyu uga ngresiki reregedingurip bebrayan. dadi ribut. 2. Nanging aku bisa nemu gumuyune ibu sing ora ilang saka rasaku. Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. . mung kanca biyasa.

Aku sakancakanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri. Aku dadi goreh. aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri. Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin.” 3. Ibune nduwe paras sing ayu. Omahomahe megah kaya gedung. atiku wis dagdigdug ora karuan.mbentak Adri. aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. mripate nerawang ing langit-langit omah. ” Wiwit cilik. Bu Neli. Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri. ” Dri. Atiku trenyuh. Adri mlayu mboh ning endi. Sanajan mengkno.” Aku mbuka lipetan kertas mau. Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. Kanthi rasa ora percaya. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati.Bali sekolah. ”Lha Bu.Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri. gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri. Ora let suwe. Karo ngomong mripate mbrambang. Aku ndredeg. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru. aku njaluk ngapura yo . Bu Neli malah nunduk.Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. Karo kaget. Nganti tekan ing perumahan gedhe. Teka-teka Bu Neli takon. ” Adri wis nyusul Bapake. Aku wis ora sabar. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge. Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane. ibuke Adri mbukake lawang. Sadurunge Adri sekolah ning SLB. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela. Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi. aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu. saka njero. ” Sadurunge lunga.Dadi Juragan Barang Bekas . Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane. nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis.. Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius. Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. malah sahabate. ” critane Ibune Adri.” wangsulane Bu Neli. saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. . Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun. Pikiranku wis ning endi-endi. Adri ora nduwe kanca. Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhakcedhak Adri amarga perawakane sing cacat.Udakara patang wulan sakbanjure kuwi.

” Mugiman sing entuk kawigaten kang omber rumangsa kudu sumringah atine. Lem saka pathi kanji ya wis cemepak.Mesthi wae ora lali ngaturake matur nuwun marang kepala sekolahe. “Dadi wong pinter ya ana rejekine ya Mug?” . matur nuwun sanget. Loro-lorone gembrobyos. saestu. Tekan ngarep lawang.Sanadyan paitan wis ana nanging gunggunge ora sepira.Karepe Mugiman sepele. “Sekolahan ketoke ana kerdhus akeh Pak. “Luwih becik bapakmu diaturi rene.Pak Mus. bapak kepala sekolah nawani kaya mangkono merga pirtsa yen awake dhewe bakulan terompet. Luwih sak jam olehe ubeg ana ruwang kepala sekolah.” guyone kepala sekolah. Lik Min klecam-klecem. Pak Kepala sekolah gedheg-gedheg. …Gudhang ya ana gerobak cilik. Minangka wong tuwa sajake ora patrap yen terus-terusan ngupadaya Mugiman. “Tenan Pak. “Sida golek kerdhus Mug?” “Saestu Pak. Mugiman mlengeh. Dluwang wis cemepak sak jogan ruwang tamu. Sak wektu-wektu mbok Yekti gelem nggawe. isa mbok gunakake. Mung arep mbiyantu bapake sing thenger-thenger saben ndina merga ora nduweni paitan kanggo dodol terompet. kok akeh temen kerdhus sing sing diparingake.” Pak Mus ngajak guyon. Batine.” “Matur nuwun Pak. Sak liyane kuwi uga dadi juara karate nalika Porseni tingkat kecamatan. Kudu dimangerteni yen gawe terompet mbutuhake paitan maneka warna. mesaake sirahmu. Yen kentepan kerdhus malah kelong pintere lho. “Pun paringaken… Kangge hadhiah Mugiman kemawon. Kebeneran sekolah lagi prei. bacute loro-lorone pamitan mulih. Petengan jumlah sing isa ngurangi rekasane bapake. Dadi Mugiman ora kecelik. bapake perlu negesake. kepala sekolah mung gemujeng. hadhiah kerdhus iki yen diregani dhuwit isa kepetung luwih seketan ewu. kerdhus tumeka lim. kepala sekolah sing grapyak gage-gage nemoni Mugiman. Aku wingi ditawani Pak Kepala Sekolah.. Antara percaya lan ora. Sanadyan prei bapak kepala sekolah piket. “Kerdhuse mepet ya Pak?” Mugiman banjur alok bapake sing katon rikuh.” Lik Min manggut-manggut mantep. Batine Lik Min. Sekolah dereng saget maringi hadhiah ingkang pantes kangge Mugiman. “Kok apik temen kepala sekolahmu Mug?” “Ya iku merga aku nate dadi juara kelas Pak.” “Lha endi wadhahmu?” “Kula bentel lajeng kula sunggi menapa mboten kiyat to Pak?” semaure sak kecekele. Menika kangge bonus. Bubar sarapan Mugiman njranthal tumuju sekolah. Mugiman lan lik Min mbongkoki tumpukan kerdhus ana ing ruwang kepala sekolah. Eseme sing nentremake ati diumbar. “Ah. “Kerdhus-kerdhus niku pun pundhut menapa pun paringaken Pak?” pitakone lik Min lugu. Isih cupet . Tumpekan dluwang sing mengkilap ulese maneka warna turahan setahun kepungkur isih isa digunakake. Lik Min kaget.” wangsulane ethes kaya-kaya wis disiapake. Saka dluwang werna-werna rupane.” kandhane mbukak bruwete pikir. “Kapan kerdhus-kerdhus mau isa mbok jupuk? Kerdhus wis ora kaggo tenan ta?” bathuke bapake isih pating mengkerut. Pirang-pirang bentel.

malah ora kurang sing padha nguncali amplopan isi dhuwit kanggo saweran. Mula ora kurang sing banjur padha mangkas bayaran tanggapane. Tanpa Lasirin wis kena dipesthekake yen Mangun Budaya ora bakal payu tanggapan. Lasirin diangkah supaya terus tetembangan lan jejogedan sewengi natas. Sing nonton dadi sepi. nang. Banjur isih kudu nebar panglipur marang para penontone. Cekake. sanadyan dikantheni bengkerengan adu gurung karo pimpinan rombongan kethoprak luwih dhisik. Mula saben rombongan kethoprake entuk tanggapan. janjane dheweke wis wegah banget munggah panggung. Jenenge saya moncer. para penonton malah nanggapi pating blerok sing ora jelas basane. nanging wose padha marem banget atine. sing nanggap lan penontone pisan mesthi kuciwa. kepuyuh-puyuh.” ngono wangsulane Lasirin karo plerak-plerok nggregetake. Rokok. malah sok nganti kepentut-pentut. le. “Eeeee…..Lasirin Dhagelan Kethoprak Dening: Masdjup (Ki Dhalang Sulang) Paitane Lasirin ora liya ya mung saka rupane sing kawit biyen mula wis katon lucu. Nek pengin nanggap khusus dhagelan Lasirin ya sesuk wae. Kena-kenoa. he he he he he…. sing kepengine mung kudu kepranan atine awit saka . Banjur para penonton padha iwut nguncali wungkusan-wungkusan wujud apa wae. Upama ora krana wis dadi sandhang pangane wiwit enom hengga seprene mono. wongwong padha luwih gampang nyebut kanthi jeneng “Kethoprak Lasirin”. yu. mesthi melu munggah pangung. Malah-malah amarga saking moncere. “Nonton kethoprak Mangun Budaya nek gak ana Lasirin padha karo ora! Mulih mulih!” ngono aloke penonton. karepe dhewe. Ing wektu-wektu iki pancen Lasirin kerep lowok ora melu manggung. Anggone nembang mesthi dikantheni njoged pethakilan sing katon unik lan nganyelake. ora nganggo lakon-lakonan ya ora apa-apa paribasane. Sing nanggap uga melu gela. Apa maneh isih kudu ngonthel sepeda tumuju menyang lokasi pentase. banjur katon siji baka siji padha bali kanthi nggawa ganjelan kuciwa ing ati. Krungu wangsulane Lasirin ngono mau. katimbang nyebut jeneng resmi rombongane: Sandiwara Kethoprak Mangun Budaya”. Lasirin banjur nembang lelagon sing dipesen penonton lumantar tulisan ing dluwang sasuwek sing dikatutake njero wungkusan lan amplopan mau. Nanging ya kudu mbayar dhewe lho gus. Ndhagel. Wis ben. Lasirin kaya-kaya minangka suksmane rombongan kuwi. Upama dheweke munggah panggung tanpa lorengan ngono para penonton wis mesthi ngguyu kepingkel-pingkel. nalikane penonton padha alok supaya dheweke terus wae anggone ndhagel. Sing ditanggap iki ora mung dhagelan thok lho lur. Yen Lasirin wis tumandang ngono kuwi. Lasirin ora nate keri. Bola-bali wis klakon yen rombongan kethoprak kuwi pinuju pentas nanging tanpa Lasirin. jajanan. nanging kethoprak komplit. Dene sabab musababe ora liya marga dheweke wis katon lara-laranen dipangan taun. penonton saya kranjingan lan gemes banget. Umure pancen wis ngancik eketan munggah. Lasirin pancen wis dadi dhuweke masyarakat pandhemen kethoprak ing wewengkon kono. Minangka ijole.

Bandha ora gableg.Wusana dheweke klakon dadi bintang panggung. luwih-luwih dadi dhagelan. lan solah tingkahe Lasirin ing panggung. . Mula dheweke banjur kepeksa prei ora kuwagang munggah panggung maneh. nyatane ora kepangan dening para penanggap lan pandhemen. Kesel ragane. Ndilalah penonton padha nampa kathi senenge ati. Sanadyan durung nate nglakoni dadi seniman kethoprak. ketua rombongan sing saiki. Lasirin nekad nyaguhi. Njur kepriye caraku kanggo mbalekake nyawane Mangun Budaya? Wis tak jajal golek gantine Pakdhe Lasirin kanggo dhapukan dhagelan. wong kleyang kabur kanginan. tetembangane. yakuwi kepengin mangun bale somah karo sawijining kenya nunggal kampunge. Pak Bandi minangka jejere ketua rombongan kaya-kaya kentekan akal kanggo nguripake suksmane rombongan kethoprake. Jare biyen dheweke ya duwe pengankah kaya wong wong akeh kae. Nganti tumeka sawijining desa sing nduwe rombongan kesenian kethoprak Mangun Budaya kuwi. Mung wae sajake atine wis kadhung sengkleh ing bab donyane katresnan. akandhang langit akemul mega. Bebasan dheweke kuwi tanpa dhangka tanpa sengkan. sahengga saya surut pamore. Ora ana baguse sithik-sithika. bapake Pak Bandi. Mbok menawa jalaran rupa gawan bayine sing katon ala lan lucu kuwi. Mbah Mangun gelem nampa panglamare Lasirin. yen perlu hengga puput nyawane. Aweh panglipur marang sapa wae lumantar ndhagele ing panggung. Nalika samana sing dadi tetuwanggane Kethoprak Mangun Budaya ora liya Mbah Mangun. sithik baka sithik Lasirin bisa mersudi kabisane ing babagan gecul-geculan. Uripe mung bakal diudhokake kanggo wong akeh. dalem nyuwun kali damar Gusti…… mesakaken lare-lare sami kecalan sandhang patedhanipun. si Marno Singkek kuwi. Jan ala tenan. Tekade arep mbujang selawase. sangsaya ketara pupus panalare. Kenya sing dituju prana kuwi babar pisan ora nimbange katresnane. “Apa Pakdhe Lasirin kudu tak peksa munggah panggung maneh ya? Ah! Sajake nglengkara. lan uga kesel jiwane. Sadurunge manggon ing desane sing saiki kuwi. kesel pikirane. wola-wali meh saben wengi. nanging dhapukan sing lowong mung minangka pendhagel. Dheweke nekad nglamar dadi anggota rombongan kuwi. Nanging dheweke lali yen kahanan ragane wis ora kena diajak kompromi. Mung wae ana sing nate krungu riwayat asmarandanane. gene kethoprake dadi mati? Ora ana liya mung kajaba Dhagelan Lasirin sing klakon pensiun kuwi. Ya ora jeneng mokal yen ana prawan sing nolak katresnane. paribasane mbuwak mbuntel. Karo maneh yen dheweke tetep ngaya lan nekad penthalitan kuwi arep nggolekake sapa? Lha wong ya ora anak ora bojo wae! Kasunyatane dheweke pancen wis ora duwe kulawarga babar blas. Apa maneh rupa. dheweke ora nate ngandhaake asal usule. Suwene-suwe ora payu tanggapan babar pisan. Huh! Kesel! Dheweke pancen kesel tenan. Rombongan Kethoprak Mangun Budaya klakon kelangan bintange.geculane. Gusti…” ngono pisambate Pak Bandi ing batin. Dheweke ngerti banget underan perkarane. Penyakit tuwane arupa loyo lan watuk mengi saya ngrembaka. Nanging bebasan dheweke mung keplok tangan sisih. Wusana dheweke minggat saparan-paran. Dhuh Gusti.

“Bisa! Aku yakin sampeyan bisa ngayahi kaya wingi uni. Embuh lerem temenan apa pancen diampet. sing baku Lasirin kudu gelem bali munggah panggung. njur kantor ngendi sing gelem nampa wong mbambungan kaya kanca-kancane dhewe iki? Mula ya. Lik. Ya mung iki siji-sijine syarat-sarengat amrih pakumpulan kethoprak Mangun Budaya bali moncer. Landhung banget. Tangane Pak Bandi kumlebat mijeti pundak lan gulune Lasirin. “Sarate apa. Nardi Meler. Banjur nggigil maneh. hengga rada lerem watuke Lasirin. Pak Bandi disawang satleraman. anak bojone njur dha dipakani apa coba! Kamangka yen arep padha nyambut gawe liyane ngethoprak. aku welasana. Dheweke ora tega marang nasibe kanca-kancane yen nganti padha kaliren krana wis ora payu tanggapan. “Pisan….. yen wis waras…. aku isih dibutuhake kanca-kanca…. Apa ya … isih kuwawa… mbadhut?” wangsulane Lasirin karo menggeh-menggeh ngampet mengine. Wis ta. wangsulane Lasirin sawise nimbangnimbang sawetara. Mripate kethap-kethip nyawang menjaba. Banjur panyawange dibuwang metu adoh maneh.Sidane dheweke nekad nyoba ngglembuk marang Lasirin. mbakul gak dha gableg modhal. Sepi. Pak Dhe. Pak Bandi tetep sabar angranti wangsulan saka wong tuwek elek nanging sing tansah dadi klangenane wong akeh iki.”. Embuh carane. sajake wis padha lali carane. “Ya wis…. Embuh apa tegese unjal ambegane kuwi. Sampeyan nyimpen kabisan sing ngedab-edabi ing babagan gecul-geculan. awakku… wis gapuk kaya ngene…. “Sampeyan… rak ngerti dhewe ta. nek pancen…. Sing siji kepengin ngeman awak. lan ora nggigil maneh…. “Sampeyan apa gak mesakake marang kanca-kanca ta.ning ana sarate….”Luwih becik sisa umur iki tak anggo aweh pitulung marang bala-bala mbabungan kae”. apa dene Jaeman Klithik gak paja-paja yen ditandhing karo sampeyan. sijine maneh kudu nglabuhi kanca-kancane. Lasirin unjal ambegan nyendhat-nyendhat. Ora ana dalan liya maneh. sampeyan njaluk apa lan bayaran pira anggere gelem bali manggung maneh!” pangrimuke Pak Bandi marang Lasirin sawise kekarone lungguh lincak pring njero omah kuwi. Kekarone dadi meneng-menengan. Sidane dheweke nibakake pilihan kanggo kapetingane wong akeh. Omah cilik balungan lan gedheg pring sing saya dhoyong sajak arep rubuh. Lasirin gedheg-gedheg. Sajake padha kentir marang arusing lamunane dhewe-dhewe. Marno Singkek. Nganti sawetara wektu. para warga kabeh…. Sing dirimuk durung kumecap. aku gelem bali manggung…. Yen pancen ngono tenan. Mung kala-kala ajeg sineling gigil watuk saka pendhagel tuwa kuwi.. Yen pengin dadi pegawe. dheweke malah rumangsa dosa marang kancakancane ngethoprak kabeh. ngono dheweke mbatin kanggo nguwatake tekade. Tenan iki. Pak Bandi unjal ambegan. Dene . Macul wis dha wegah. Pak Dhe?” panyaute Pak Bandi karo wiwit katon padhang raine. Piye Pak Dhe?” pandheseke Pak Bandi. Pak Dhe! Dene bab penyakite sampeyan mengko bakal tak tambakake nyang dokter nganti saras. lan uga…. mengko tak cobane…. karo sedhela-sedhela watuk menggeh-menggeh. Mula ing sawijining sore dheweke klakon nyambangi Lasirin ing omahe. Sadurune mlebu ing omah sing luwih pas disebut gubug kuwi. Ing batine dumadakan tuwuh perang tandhing swara loro saka njero sing padha sorane. Pak Dhe? Yen ora ana sing nanggap.

mula Pak Bandi sarombongan ora mathok rega tanggapan kaya adate. Pak Bandi saya mantep yen pentas ing kutha kecamatane ora perlu nganggo dhagelan Lasirin. kalamun kepeksa pentas kethoprakan tanpa Dhagelan Lasirin. Sanadyan ta nggawa resiko gawe kuciwane wong sing nonton apa dene sing nanggap. Uga bisa aweh panglipur marang sagunging warga sakiwa-tengene. Mung wae dokter pesen yen Lasirin kudu gelem njaga awak lan mangane. jalaran ya dheweke sing ngojok-ojoki Lasirin supaya gelem manggung maneh. saben ana tanggapan… aku kudu diparani…. sing didhapuk minangka dhagelan ora liya Damin sing adate dadi pasangane Lasirin. penthalitan. Sing baku Lasirin kala-kala bisa ngaso sawetara. Rombongan kethoprak Mangun Budaya bali ngrembuyung. lan pethakilan ing ndhuwur panggung. Bisa nglancarake dalan pangane kanca-kancane. lan dibocengake…. Mula Lasirin uga ora dijawil. Kethoprak Mangun Budaya ditanggap. lan ora kena ulah gawe sing abot-abot. Nalika tiba giliran ekstra geculan sawise jejeran kedhatonan. Sanadyan Mangun Budaya bali gumregah. Yen dheweke klakon waras lan kudu mangkat manggung maneh. Sing dikuwatirake Pak Bandi klakon temenan. Ora kena melek bengi. kalakala Lasirim ora dikabari yen pinuju entuk tanggapan ngedhur tanpa leren. Mula dheweke banjur mbudidaya supaya Lasirin bisa rada direm semangate sing tuwuh makantar-kantar kuwi. sing abote ora kalah yen ditandhing karo wong nggoluk ing sawah apa dadi manol kae. Dheweke krasa mongkok lan marem banget atine. Wis padha diniyati setengah sambatan. Marga ora dikabari mula ing bengi pentas kuwi Lasirin ora teka temenan. sing ditiliki katon gumlethak lara. nalika Pak Bandi tilik menyang omahe Lasirin. mesthine kudu melek bengi. Penonton ora bisa nampa alesan kuwi.”. Carane. Sanadyan penontone mengko bakal padha kuciwa ya ora dadi apa. Yen nganti ana apa-apane Lasirin.angka loro…. Wis gilig tekade kanggo ngabdekake sisa umure. Wis saiki sampeyan ndang salin klambi. Ngepasi dina pengetan ari kamardikan pitulas Agustusan ing kutha kecamatane. Salah siji ana sing mbalangake gelas wadhah aqua menyang panggung. “Beres. Lasirin bali manggung. Ya mung krana ndhagel iki modhale kanggo lelabuh marang sapada-padane urip. Nanging Lasirin mbatin yen ora bakal bisa nuruti nasekate dokter iki. Tabuh sanga bengi pentas diwiwiti. Luwih-luwih sedina sadurunge. Lasirin saya ngedan anggone dhapuk dhagelan. Bebasan kaya dene nyandhung kembang cempaka sawakul-wakul gedhene. nganti tekan panggonane sing nanggap…ya mung kuwi sarate…. Pak Dhe! Tak sanggupi. Penonton padha kuciwa bareng diwenehi ngerti yen bengi kuwi Lasirin ora bisa aweh panglipur amarga lagi nandhang lara. Ganep patang minggu sajake Lasirin wis katon sehat. Banjur . nanging dheweke malah miris nyawang polah tingkahe Lasirin sing sajak kebablasen semangate. dheweke sing rumangsa paling luput. Seminggu sepisan Pak Bandi nlateni ngeterake Lasirin menyang dokter kuwi mau. Kosok balen karo Pak Bandi. Bengi kuwi kepeksa dipasangi Pak Bandi dhewe.. Kekarone padha mbudidaya gawe geculan lan jejogedan kanggo aweh panglipur marang penonton.. Ayo saiki uga tak gawa nyang dokteran!” Ing wektu kuwi uga Lasirin klakon diobatake menyang dokter ing kutha sing ora patiya adoh saka desane.. Amarga ing wewengkone dhewe tur kanggo pengetan ari kamardikan. Laris manis.

“Merdekaaaa!” kabeh penonton padha nyaut kanthi serempak. Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan. Penonton ora mendha pangamuke malah saya ndadra. kaya-kaya dheweke kepengin ngesok glogok kabeh kabisane kanggo aweh panglipur marang kabeh warga masyarakat. . Pak Bandi lan Damin mudhun saka panggung bali menyang kombongan.merdekaaaaa!. Penonton padha lega atine. nanging wis ora digubris babar pisan. Bareng keber ngarep ditutup. Lasirin tumekeng pati nalika lagi ngayahi jejibahan sing wis diyakini. uga karo ngangkat tangane. Banjur nganti ganep pirang ndina jenenge Lasirin bakal dieling-eling dening para warga? Kabeh ora padha ngerti. Apa ya dheweke wenang sinebut minangka sawijining pahlawan? Sing cetha dheweke ora bakal dikubur ing Taman Makam Pahlawan ngendi wae. sinambi jogedan pethakilan. . dikancani Pak Bandi lan Damin. “Merdekaaaa!…. Mula para penabuh gamelan nuli padha buyar mlayu ngadohi panggung. Penonton saya kranjingan.. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. nglawak. Lasirin klakon ndhagel. Kabeh kepengin nyumurupi kahanane Lasirin sing sabenere. Mengko yen wanci tengah wengi bisa ditutugake maneh. Kabeh-kabeh padha nuntut supaya Lasirin bisa ditekakake ing bengi kuwi uga. Ing bengi iki ngepasi pengetan ari kamardikan. Terus lan terus anggone nglucu. Swasana dadi rame semrawut. Swasana malik grembyang.liyane padha kepancing niru. Jumbuh marang solah tingkahe Lasirin sing saya ngedan. para penonton padha genti ngrangsang para pengrawite. Keber ngarep dikerek mundhun. Salah sijining penonton ana sing alok ngundang jenenge Lasirin. nyawatake apa wae sakecekele marang Pak Bandi lan Damin. “Merdekaaaa!” aloke Lasirin karo ngepelake tangan tengene. Banjur kaya adate akeh sing padha nguncalake wungkusan isi rokok.. lan amplopan kanggo nyawer. Nanging Lasirin ethok-ethok ora ngerti sasmita saka Pak Bandi. Kaya dudu sabaene. Pak Bandi nyoba aweh sasmita marang Lasirin supaya anggone ndhagel dilereni luwih dhisik. ndhagel. Pawongan sing nganggo sandangan putih-putih lan nganggo udheng merah putih kuwi ora liya pancen Lasirin temenan.Lan……meh kabeh padha njerit nalika Lasirin klakon nggeblag ing ndhuwur panggung. Para punggawa Hansip padha nyoba melu nentremake penonton.Keber bali dibukak. Pak Bandi lan Damin wiwit kuwatir marang polahe Lasirin kanggo nglanggati panjaluke para penonton. Pak Bandi lan Damin padha gugup mrepegi Lasiran sing tiba mlumah ora obah ora onthek kuwi. Ing tengah-tengahe penonton ana sawijining pawongan sing nganggo klambi kimplongan werna putih. nembang. Kabeh nuli katon mlengaki asaling swara. kajaba amung Gusti Kang Maha Suci. Sirahe nganggo udheng abang putih saka dhuk Pramuka. Siji baka siji layang pesenan lelagon saka penonton dileksanani. Kekarone banjur katon ngoyog-oyog awake Lasirin. Pancen bener. “Hidup Lasirin! Hidup Lasirin! Hidup Lasirin” ngono sorake penonton kaya ambata rubuh. Lasirin kanthi trengginas munggah panggung sing kebere isih durung dikerek munggah.merdekaaaaa!” dumadakan ana swara saka tengah-tengahe penonton sing lagi padha ngamuk kuwi. Nanging sajake pancen wis tiba marang pepesthene..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful