P. 1
cerkak bahasa jawa

cerkak bahasa jawa

|Views: 434|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Lutfiyanta

More info:

Published by: Ahmad Lutfiyanta on May 19, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

Disusun oleh: Muhamad febri anto

MTs NEGERI TEMPEL TAHUN PELJARAN 2011/2012

Aku mung bisa nangis nggugug ditinggal kanca-kancaku. Kan kasihan kalauadik nangisterus..KATHOK KODHOK Dening Tangkisan Letug. kepengin ditukokake klambi anyar. nanging. banjur ambune wah." Aku banjur mlaku nyedhakiponakanku sing umuredurung ana limang taun.. Sawatara crita bab kathok kodhok. basa padinane campur.Bojone durung mulih saka nyambut gawe. "Ya. Ibuku malah mung gumujeng. Kamangka dhek jaman cilikanku. Ngusap luh neng pipine.. aku ngebrok (ngising neng kathok)... Tangise orakaya biyasane."Teta jenenge ponakanku mau. pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe kathok kodhok sing anyar.. Lan aku banjur meneng anggonku nangis.jan ora karuwan! Kanca-kancaku banjur padha bengok alok: "Oeeee. Dene anak-anakeliyane wis padha mlebu neng kamare dhewe-dhewe. Ibuku ora wegah nyandhak awakku lan nyawiki aku.Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok kodhok kuwi.. nanging wis migunakake tembung Papa utawa Mama. Ora let suwe.weeee.Ibuku ora wegah ngresiki regedanku..." Aku omong basa Indonesia.. "Besok Pak Dhe belikan ya.Mama sedang sibuk tuh. dijaga anakku iki." Panjaluke adhiku wadon iki. sing nyedhaki aku ora liya ya ibuku. Ora ngerti apa kuwi sing jenenge kathok kodhok. Ibuku ora wegah nyedhaki ambune regedanku. Mergane yen dienggo anget tur ora mlotrak mlotrok. tulung ya. Teta mau dibelikan baju baru . njekut sinau nyiapake ujian komprehensif. Aku jan lagi buneg tenan lho. blaik. Malah luwih akeh padha nganggo basa Indonesia. preet. Nanging. "Udah yah.. Letug ngebrok! Letug ngebrok!" Mboko siji kanca-kancaku padha mlayu nyingkiri aku karo nutup irunge. Iki jengkele ibune sing lagi sibuk nyiapake mulang. Saben bocah yen krungu tembung kathok kodhok bisa banjur senenge ora mekakat. Pancen bocah jaman saiki basa jawa sing alus ora padha ngerti. Suara pret.. dak neng-nengane. "Kang Letug.Bocah-bocah uga wis ora nyebut rama utawa ibu marang wongtuwane... Kathok kodhok dadi favorite bocah-bocah.wee... Aku nangis merga kathok kodhokku sing anyar dadi reged kena abyuran saka wetengku. Mulane ing kulawargane adhiku.. "Kenapa menangis terus Teta? Apa karena dinakali Mama?" "We.. Aku ora dinesoni.. . Ibuku ora duka weruh kathok kodhok anyarku dadi reged. senajan ta isih mimbik-mimbik manja banget. preeet..mau enggak?" Krungu jawabanku mau.1. Banjur miwiti nganggo basa Indonesia. ing tengah-tengahe dolanan ingkling.. dheweke banjur ketok lega. Mbok menawa bapak ibune mung durung sempat wae.. "Besok Pak Dhe belikan yang namanya celana kodok ya? Tahu enggak kamu?" Jawabane ponakanku mung gedhek-gedhek. kathok kodhok kuwi istimewa banget. Bocah-bocahe padha ora seneng.. Rasane lucu yen aku nyoba nganggo basa jawa sing alus.Dineng-nengi ben ora ngganggu.Ponakanku sing cilik dhewe lagi nangis.we. Aku dolanan ingkling karo kanca-kancaku neng ngomah.. Aku banjur dicandhak digawa menyang wc..

Aku mandeng ibu sing isih gumujeng lan gawe tentreme atiku. Kathok kodhokku sing anyar wis reged lan mambu. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. jeneng . Malah padha nggeguyu. sa . pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk. . Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru. tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged. Aku langsung ngadek. jenengku . Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri. Adri malah saya nyedhaki aku. Pokoke mesakake banget perawakane. Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. Yen ing kulawarga isih ana ibu sing bisa gumuyu. Dheweke tiba. SLB Harapan 1 . Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas. Nalika mlebu kelas. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane. ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. kelas dadi rame. ess . Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. Wis ngrasa rak kepenak. awake gering.. yo ditutke karo Adri. sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri. bukune morak-marik ning jubin. SEPISAN LAN PUNGKASAN Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5. Bu Puji.Ing dina sepisan muggah kelas kuwi. Aku ora mbeda-bedakake kanca.Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. 2. aku sing lagi sensitif dadi . kanggo aku kabeh kuwi kancaku. . ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh. nyaris gundul. . Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa.” Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu. aku arep nulungi Adri karo mberesi buku-bukune Adri sing morak-marik mau. . Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. Adri ” jarene gagap. Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske. Ing ngarep kelas. sepira begjane wong neng alam donya yen akeh sing isih padha bisa gumuyu uga ngresiki reregedingurip bebrayan. pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul. aku mung bisa ngguyu dhewe. Nanging aku bisa nemu gumuyune ibu sing ora ilang saka rasaku. Nganti ing sawijining dina. Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku. ngresiki reregedaning anak. saka . . Adri ora nduwe kanca. lan rambute rada arang. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku. banjur dheweke ngenalke awake. saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. ” A . Sikile sengkleh siji sing tengen. dheweke dadi seneng nyedhaki aku. Adri wis nganggep aku dadi kancane. . Atiku trataban weruh kedadean kuwi. Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhakcedhak karo Adri. Aku yo narima wae. bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Sesuk esuk.Ing sekolah. aku ngusir Adri nanging carane alus. ” Je . . mung kanca biyasa. Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri. Ad . . dadi ribut.Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. Pas aku lan kanca-kanca jajan. . bocah-bocah padha cekakakan. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. Kelingan pengalaman mau. aku . Dheweke duwe cacat awak.

Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. saka njero. Atiku trenyuh.Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri. Kanthi rasa ora percaya.mbentak Adri. Nganti tekan ing perumahan gedhe. Karo ngomong mripate mbrambang. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru.Dadi Juragan Barang Bekas . Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi. Ibune nduwe paras sing ayu. Bu Neli malah nunduk. Sadurunge Adri sekolah ning SLB. atiku wis dagdigdug ora karuan. Pikiranku wis ning endi-endi. Aku sakancakanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung.” wangsulane Bu Neli. Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri. Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. Sanajan mengkno. ibuke Adri mbukake lawang. ” Adri wis nyusul Bapake. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane. ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. ” Sadurunge lunga.” 3. Karo kaget.” Aku mbuka lipetan kertas mau. Adri mlayu mboh ning endi. Aku dadi goreh. aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge. Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane. nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri. karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu.Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. . aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. Teka-teka Bu Neli takon. ” critane Ibune Adri. Aku ndredeg. gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri. Ora let suwe. Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhakcedhak Adri amarga perawakane sing cacat. Adri ora nduwe kanca. Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri. ” Wiwit cilik. Bu Neli. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri. Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli.Udakara patang wulan sakbanjure kuwi. Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun. ”Lha Bu. Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin.. Aku wis ora sabar.Bali sekolah. malah sahabate. aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. ” Dri. Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius. mripate nerawang ing langit-langit omah. Omahomahe megah kaya gedung. aku njaluk ngapura yo .

Aku wingi ditawani Pak Kepala Sekolah. Lik Min kaget. Eseme sing nentremake ati diumbar. “Sekolahan ketoke ana kerdhus akeh Pak. Sak wektu-wektu mbok Yekti gelem nggawe. Lem saka pathi kanji ya wis cemepak. Kebeneran sekolah lagi prei. Loro-lorone gembrobyos. Batine Lik Min.” “Matur nuwun Pak. Yen kentepan kerdhus malah kelong pintere lho. kerdhus tumeka lim. “Kok apik temen kepala sekolahmu Mug?” “Ya iku merga aku nate dadi juara kelas Pak. isa mbok gunakake. “Ah.Mesthi wae ora lali ngaturake matur nuwun marang kepala sekolahe.” Mugiman sing entuk kawigaten kang omber rumangsa kudu sumringah atine.Sanadyan paitan wis ana nanging gunggunge ora sepira. Luwih sak jam olehe ubeg ana ruwang kepala sekolah. Antara percaya lan ora. Tumpekan dluwang sing mengkilap ulese maneka warna turahan setahun kepungkur isih isa digunakake. kok akeh temen kerdhus sing sing diparingake. “Tenan Pak. Menika kangge bonus. Pak Kepala sekolah gedheg-gedheg.” kandhane mbukak bruwete pikir. Mugiman mlengeh. bapake perlu negesake. kepala sekolah sing grapyak gage-gage nemoni Mugiman.” guyone kepala sekolah. “Kerdhuse mepet ya Pak?” Mugiman banjur alok bapake sing katon rikuh.” “Lha endi wadhahmu?” “Kula bentel lajeng kula sunggi menapa mboten kiyat to Pak?” semaure sak kecekele. hadhiah kerdhus iki yen diregani dhuwit isa kepetung luwih seketan ewu.” Pak Mus ngajak guyon. Tekan ngarep lawang. Mung arep mbiyantu bapake sing thenger-thenger saben ndina merga ora nduweni paitan kanggo dodol terompet. Petengan jumlah sing isa ngurangi rekasane bapake. Mugiman lan lik Min mbongkoki tumpukan kerdhus ana ing ruwang kepala sekolah.Pak Mus. Isih cupet . “Kerdhus-kerdhus niku pun pundhut menapa pun paringaken Pak?” pitakone lik Min lugu. “Kapan kerdhus-kerdhus mau isa mbok jupuk? Kerdhus wis ora kaggo tenan ta?” bathuke bapake isih pating mengkerut.. Lik Min klecam-klecem. Minangka wong tuwa sajake ora patrap yen terus-terusan ngupadaya Mugiman.Karepe Mugiman sepele. Dluwang wis cemepak sak jogan ruwang tamu. …Gudhang ya ana gerobak cilik. “Dadi wong pinter ya ana rejekine ya Mug?” . “Pun paringaken… Kangge hadhiah Mugiman kemawon. Sekolah dereng saget maringi hadhiah ingkang pantes kangge Mugiman.” Lik Min manggut-manggut mantep.” wangsulane ethes kaya-kaya wis disiapake. Dadi Mugiman ora kecelik. Batine. Bubar sarapan Mugiman njranthal tumuju sekolah. “Luwih becik bapakmu diaturi rene. bapak kepala sekolah nawani kaya mangkono merga pirtsa yen awake dhewe bakulan terompet. “Sida golek kerdhus Mug?” “Saestu Pak. kepala sekolah mung gemujeng. Saka dluwang werna-werna rupane. Sanadyan prei bapak kepala sekolah piket. Pirang-pirang bentel. mesaake sirahmu. Sak liyane kuwi uga dadi juara karate nalika Porseni tingkat kecamatan. Kudu dimangerteni yen gawe terompet mbutuhake paitan maneka warna. saestu. matur nuwun sanget. bacute loro-lorone pamitan mulih.

Wis ben. Lasirin kaya-kaya minangka suksmane rombongan kuwi. “Nonton kethoprak Mangun Budaya nek gak ana Lasirin padha karo ora! Mulih mulih!” ngono aloke penonton. Tanpa Lasirin wis kena dipesthekake yen Mangun Budaya ora bakal payu tanggapan. Ndhagel. Apa maneh isih kudu ngonthel sepeda tumuju menyang lokasi pentase. jajanan.. Umure pancen wis ngancik eketan munggah. Mula ora kurang sing banjur padha mangkas bayaran tanggapane. malah ora kurang sing padha nguncali amplopan isi dhuwit kanggo saweran. Jenenge saya moncer. Cekake. Anggone nembang mesthi dikantheni njoged pethakilan sing katon unik lan nganyelake. Yen Lasirin wis tumandang ngono kuwi. Rokok. janjane dheweke wis wegah banget munggah panggung. Minangka ijole. Kena-kenoa. Lasirin banjur nembang lelagon sing dipesen penonton lumantar tulisan ing dluwang sasuwek sing dikatutake njero wungkusan lan amplopan mau. le. Mula saben rombongan kethoprake entuk tanggapan. kepuyuh-puyuh. nanging kethoprak komplit. Bola-bali wis klakon yen rombongan kethoprak kuwi pinuju pentas nanging tanpa Lasirin. Lasirin pancen wis dadi dhuweke masyarakat pandhemen kethoprak ing wewengkon kono. sanadyan dikantheni bengkerengan adu gurung karo pimpinan rombongan kethoprak luwih dhisik. Nanging ya kudu mbayar dhewe lho gus. yu. Sing nanggap uga melu gela. Krungu wangsulane Lasirin ngono mau. karepe dhewe. Banjur para penonton padha iwut nguncali wungkusan-wungkusan wujud apa wae. Upama ora krana wis dadi sandhang pangane wiwit enom hengga seprene mono. he he he he he…. Malah-malah amarga saking moncere. para penonton malah nanggapi pating blerok sing ora jelas basane.” ngono wangsulane Lasirin karo plerak-plerok nggregetake. mesthi melu munggah pangung. Lasirin diangkah supaya terus tetembangan lan jejogedan sewengi natas. “Eeeee…. katimbang nyebut jeneng resmi rombongane: Sandiwara Kethoprak Mangun Budaya”. Sing nonton dadi sepi. banjur katon siji baka siji padha bali kanthi nggawa ganjelan kuciwa ing ati. nanging wose padha marem banget atine. Sing ditanggap iki ora mung dhagelan thok lho lur. Lasirin ora nate keri. sing kepengine mung kudu kepranan atine awit saka . nang. ora nganggo lakon-lakonan ya ora apa-apa paribasane. nalikane penonton padha alok supaya dheweke terus wae anggone ndhagel. Nek pengin nanggap khusus dhagelan Lasirin ya sesuk wae. malah sok nganti kepentut-pentut. Banjur isih kudu nebar panglipur marang para penontone. sing nanggap lan penontone pisan mesthi kuciwa. Ing wektu-wektu iki pancen Lasirin kerep lowok ora melu manggung.Lasirin Dhagelan Kethoprak Dening: Masdjup (Ki Dhalang Sulang) Paitane Lasirin ora liya ya mung saka rupane sing kawit biyen mula wis katon lucu. wongwong padha luwih gampang nyebut kanthi jeneng “Kethoprak Lasirin”. Dene sabab musababe ora liya marga dheweke wis katon lara-laranen dipangan taun. Upama dheweke munggah panggung tanpa lorengan ngono para penonton wis mesthi ngguyu kepingkel-pingkel. penonton saya kranjingan lan gemes banget.

lan solah tingkahe Lasirin ing panggung. Dheweke ngerti banget underan perkarane. Sadurunge manggon ing desane sing saiki kuwi. Bandha ora gableg. Nganti tumeka sawijining desa sing nduwe rombongan kesenian kethoprak Mangun Budaya kuwi. luwih-luwih dadi dhagelan. sangsaya ketara pupus panalare. wong kleyang kabur kanginan. Mula dheweke banjur kepeksa prei ora kuwagang munggah panggung maneh. tetembangane. Nanging bebasan dheweke mung keplok tangan sisih. bapake Pak Bandi. Pak Bandi minangka jejere ketua rombongan kaya-kaya kentekan akal kanggo nguripake suksmane rombongan kethoprake. Rombongan Kethoprak Mangun Budaya klakon kelangan bintange. Mbah Mangun gelem nampa panglamare Lasirin. Kenya sing dituju prana kuwi babar pisan ora nimbange katresnane. Tekade arep mbujang selawase.Wusana dheweke klakon dadi bintang panggung. Jan ala tenan. dalem nyuwun kali damar Gusti…… mesakaken lare-lare sami kecalan sandhang patedhanipun. Nanging dheweke lali yen kahanan ragane wis ora kena diajak kompromi. paribasane mbuwak mbuntel. Suwene-suwe ora payu tanggapan babar pisan. Uripe mung bakal diudhokake kanggo wong akeh. Lasirin nekad nyaguhi. Wusana dheweke minggat saparan-paran. Penyakit tuwane arupa loyo lan watuk mengi saya ngrembaka. sahengga saya surut pamore. nyatane ora kepangan dening para penanggap lan pandhemen. Aweh panglipur marang sapa wae lumantar ndhagele ing panggung. akandhang langit akemul mega. Njur kepriye caraku kanggo mbalekake nyawane Mangun Budaya? Wis tak jajal golek gantine Pakdhe Lasirin kanggo dhapukan dhagelan. Apa maneh rupa. yakuwi kepengin mangun bale somah karo sawijining kenya nunggal kampunge. Ora ana baguse sithik-sithika. . lan uga kesel jiwane. Nalika samana sing dadi tetuwanggane Kethoprak Mangun Budaya ora liya Mbah Mangun. Mung wae ana sing nate krungu riwayat asmarandanane. ketua rombongan sing saiki. yen perlu hengga puput nyawane. kesel pikirane. dheweke ora nate ngandhaake asal usule. Sanadyan durung nate nglakoni dadi seniman kethoprak. “Apa Pakdhe Lasirin kudu tak peksa munggah panggung maneh ya? Ah! Sajake nglengkara. Dhuh Gusti. Mbok menawa jalaran rupa gawan bayine sing katon ala lan lucu kuwi. Jare biyen dheweke ya duwe pengankah kaya wong wong akeh kae. Ya ora jeneng mokal yen ana prawan sing nolak katresnane. nanging dhapukan sing lowong mung minangka pendhagel. Huh! Kesel! Dheweke pancen kesel tenan. sithik baka sithik Lasirin bisa mersudi kabisane ing babagan gecul-geculan.geculane. gene kethoprake dadi mati? Ora ana liya mung kajaba Dhagelan Lasirin sing klakon pensiun kuwi. Dheweke nekad nglamar dadi anggota rombongan kuwi. Bebasan dheweke kuwi tanpa dhangka tanpa sengkan. si Marno Singkek kuwi. Gusti…” ngono pisambate Pak Bandi ing batin. wola-wali meh saben wengi. Mung wae sajake atine wis kadhung sengkleh ing bab donyane katresnan. Kesel ragane. Ndilalah penonton padha nampa kathi senenge ati. Karo maneh yen dheweke tetep ngaya lan nekad penthalitan kuwi arep nggolekake sapa? Lha wong ya ora anak ora bojo wae! Kasunyatane dheweke pancen wis ora duwe kulawarga babar blas.

Apa ya … isih kuwawa… mbadhut?” wangsulane Lasirin karo menggeh-menggeh ngampet mengine. “Sampeyan apa gak mesakake marang kanca-kanca ta. Omah cilik balungan lan gedheg pring sing saya dhoyong sajak arep rubuh. Nardi Meler. sijine maneh kudu nglabuhi kanca-kancane. Sadurune mlebu ing omah sing luwih pas disebut gubug kuwi. Mula ing sawijining sore dheweke klakon nyambangi Lasirin ing omahe. Piye Pak Dhe?” pandheseke Pak Bandi. Tenan iki. Embuh lerem temenan apa pancen diampet. Marno Singkek. Ya mung iki siji-sijine syarat-sarengat amrih pakumpulan kethoprak Mangun Budaya bali moncer. mengko tak cobane…. Sampeyan nyimpen kabisan sing ngedab-edabi ing babagan gecul-geculan. awakku… wis gapuk kaya ngene…. Mripate kethap-kethip nyawang menjaba. Pak Bandi tetep sabar angranti wangsulan saka wong tuwek elek nanging sing tansah dadi klangenane wong akeh iki. Banjur nggigil maneh. Pak Dhe. Lik.. mbakul gak dha gableg modhal. Sing siji kepengin ngeman awak. dheweke malah rumangsa dosa marang kancakancane ngethoprak kabeh.”Luwih becik sisa umur iki tak anggo aweh pitulung marang bala-bala mbabungan kae”. Ing batine dumadakan tuwuh perang tandhing swara loro saka njero sing padha sorane.ning ana sarate…. Wis ta. Yen pancen ngono tenan. Yen pengin dadi pegawe. “Sampeyan… rak ngerti dhewe ta. “Sarate apa. Dene . Pak Dhe! Dene bab penyakite sampeyan mengko bakal tak tambakake nyang dokter nganti saras. Nganti sawetara wektu. Pak Dhe?” panyaute Pak Bandi karo wiwit katon padhang raine. “Ya wis…. sing baku Lasirin kudu gelem bali munggah panggung. Sepi. lan uga…. Dheweke ora tega marang nasibe kanca-kancane yen nganti padha kaliren krana wis ora payu tanggapan. yen wis waras…. Sidane dheweke nibakake pilihan kanggo kapetingane wong akeh. wangsulane Lasirin sawise nimbangnimbang sawetara. Sajake padha kentir marang arusing lamunane dhewe-dhewe. anak bojone njur dha dipakani apa coba! Kamangka yen arep padha nyambut gawe liyane ngethoprak. Ora ana dalan liya maneh. sajake wis padha lali carane. Lasirin gedheg-gedheg. para warga kabeh…. Pak Bandi disawang satleraman. Lasirin unjal ambegan nyendhat-nyendhat. njur kantor ngendi sing gelem nampa wong mbambungan kaya kanca-kancane dhewe iki? Mula ya.. Embuh apa tegese unjal ambegane kuwi. apa dene Jaeman Klithik gak paja-paja yen ditandhing karo sampeyan. sampeyan njaluk apa lan bayaran pira anggere gelem bali manggung maneh!” pangrimuke Pak Bandi marang Lasirin sawise kekarone lungguh lincak pring njero omah kuwi.”. aku gelem bali manggung…. “Bisa! Aku yakin sampeyan bisa ngayahi kaya wingi uni. Sing dirimuk durung kumecap. Landhung banget. Tangane Pak Bandi kumlebat mijeti pundak lan gulune Lasirin. Pak Bandi unjal ambegan. Banjur panyawange dibuwang metu adoh maneh. Embuh carane. Macul wis dha wegah. karo sedhela-sedhela watuk menggeh-menggeh. Pak Dhe? Yen ora ana sing nanggap. hengga rada lerem watuke Lasirin. aku isih dibutuhake kanca-kanca…. Kekarone dadi meneng-menengan. lan ora nggigil maneh…. aku welasana. nek pancen…. Mung kala-kala ajeg sineling gigil watuk saka pendhagel tuwa kuwi. “Pisan…. ngono dheweke mbatin kanggo nguwatake tekade.Sidane dheweke nekad nyoba ngglembuk marang Lasirin.

kalamun kepeksa pentas kethoprakan tanpa Dhagelan Lasirin. Penonton ora bisa nampa alesan kuwi. lan dibocengake…. Ngepasi dina pengetan ari kamardikan pitulas Agustusan ing kutha kecamatane. Mula dheweke banjur mbudidaya supaya Lasirin bisa rada direm semangate sing tuwuh makantar-kantar kuwi. Laris manis. Mung wae dokter pesen yen Lasirin kudu gelem njaga awak lan mangane. Ganep patang minggu sajake Lasirin wis katon sehat. sing ditiliki katon gumlethak lara.. Carane. mula Pak Bandi sarombongan ora mathok rega tanggapan kaya adate.. penthalitan. jalaran ya dheweke sing ngojok-ojoki Lasirin supaya gelem manggung maneh. Luwih-luwih sedina sadurunge. Sing dikuwatirake Pak Bandi klakon temenan. Uga bisa aweh panglipur marang sagunging warga sakiwa-tengene. Bengi kuwi kepeksa dipasangi Pak Bandi dhewe. Sanadyan penontone mengko bakal padha kuciwa ya ora dadi apa.. Bisa nglancarake dalan pangane kanca-kancane. “Beres. Yen dheweke klakon waras lan kudu mangkat manggung maneh. Wis padha diniyati setengah sambatan. Sanadyan Mangun Budaya bali gumregah. Sing baku Lasirin kala-kala bisa ngaso sawetara. Bebasan kaya dene nyandhung kembang cempaka sawakul-wakul gedhene. Banjur . Seminggu sepisan Pak Bandi nlateni ngeterake Lasirin menyang dokter kuwi mau. Nanging Lasirin mbatin yen ora bakal bisa nuruti nasekate dokter iki. Penonton padha kuciwa bareng diwenehi ngerti yen bengi kuwi Lasirin ora bisa aweh panglipur amarga lagi nandhang lara. Pak Bandi saya mantep yen pentas ing kutha kecamatane ora perlu nganggo dhagelan Lasirin. Yen nganti ana apa-apane Lasirin. nanging dheweke malah miris nyawang polah tingkahe Lasirin sing sajak kebablasen semangate. Marga ora dikabari mula ing bengi pentas kuwi Lasirin ora teka temenan.”. Rombongan kethoprak Mangun Budaya bali ngrembuyung. nganti tekan panggonane sing nanggap…ya mung kuwi sarate…. saben ana tanggapan… aku kudu diparani…. Ora kena melek bengi. Lasirin bali manggung. nalika Pak Bandi tilik menyang omahe Lasirin. Pak Dhe! Tak sanggupi. Ya mung krana ndhagel iki modhale kanggo lelabuh marang sapada-padane urip. Tabuh sanga bengi pentas diwiwiti. Ayo saiki uga tak gawa nyang dokteran!” Ing wektu kuwi uga Lasirin klakon diobatake menyang dokter ing kutha sing ora patiya adoh saka desane. lan pethakilan ing ndhuwur panggung. sing didhapuk minangka dhagelan ora liya Damin sing adate dadi pasangane Lasirin. lan ora kena ulah gawe sing abot-abot. Kosok balen karo Pak Bandi. Amarga ing wewengkone dhewe tur kanggo pengetan ari kamardikan. Kethoprak Mangun Budaya ditanggap.angka loro…. Wis saiki sampeyan ndang salin klambi. Nalika tiba giliran ekstra geculan sawise jejeran kedhatonan. dheweke sing rumangsa paling luput. Salah siji ana sing mbalangake gelas wadhah aqua menyang panggung. mesthine kudu melek bengi. Mula Lasirin uga ora dijawil. Lasirin saya ngedan anggone dhapuk dhagelan. Sanadyan ta nggawa resiko gawe kuciwane wong sing nonton apa dene sing nanggap. Wis gilig tekade kanggo ngabdekake sisa umure. Dheweke krasa mongkok lan marem banget atine. sing abote ora kalah yen ditandhing karo wong nggoluk ing sawah apa dadi manol kae. Kekarone padha mbudidaya gawe geculan lan jejogedan kanggo aweh panglipur marang penonton. kalakala Lasirim ora dikabari yen pinuju entuk tanggapan ngedhur tanpa leren.

Lan……meh kabeh padha njerit nalika Lasirin klakon nggeblag ing ndhuwur panggung. . nembang. nglawak.liyane padha kepancing niru. Lasirin klakon ndhagel. nanging wis ora digubris babar pisan. Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan. “Hidup Lasirin! Hidup Lasirin! Hidup Lasirin” ngono sorake penonton kaya ambata rubuh. Banjur nganti ganep pirang ndina jenenge Lasirin bakal dieling-eling dening para warga? Kabeh ora padha ngerti. “Merdekaaaa!” aloke Lasirin karo ngepelake tangan tengene. ndhagel.. Kabeh kepengin nyumurupi kahanane Lasirin sing sabenere. Ing bengi iki ngepasi pengetan ari kamardikan. Terus lan terus anggone nglucu. Pawongan sing nganggo sandangan putih-putih lan nganggo udheng merah putih kuwi ora liya pancen Lasirin temenan.. Keber ngarep dikerek mundhun. Sirahe nganggo udheng abang putih saka dhuk Pramuka. sinambi jogedan pethakilan.Keber bali dibukak. Salah sijining penonton ana sing alok ngundang jenenge Lasirin. Pancen bener. dikancani Pak Bandi lan Damin.merdekaaaaa!. . Lasirin tumekeng pati nalika lagi ngayahi jejibahan sing wis diyakini. “Merdekaaaa!…. Nanging sajake pancen wis tiba marang pepesthene. Penonton padha lega atine. Kabeh nuli katon mlengaki asaling swara. Penonton saya kranjingan. Mengko yen wanci tengah wengi bisa ditutugake maneh. uga karo ngangkat tangane. Pak Bandi nyoba aweh sasmita marang Lasirin supaya anggone ndhagel dilereni luwih dhisik. Kekarone banjur katon ngoyog-oyog awake Lasirin. Pak Bandi lan Damin padha gugup mrepegi Lasiran sing tiba mlumah ora obah ora onthek kuwi. kajaba amung Gusti Kang Maha Suci.merdekaaaaa!” dumadakan ana swara saka tengah-tengahe penonton sing lagi padha ngamuk kuwi. Swasana malik grembyang. Swasana dadi rame semrawut. Para punggawa Hansip padha nyoba melu nentremake penonton. Kabeh-kabeh padha nuntut supaya Lasirin bisa ditekakake ing bengi kuwi uga. Banjur kaya adate akeh sing padha nguncalake wungkusan isi rokok.. Pak Bandi lan Damin wiwit kuwatir marang polahe Lasirin kanggo nglanggati panjaluke para penonton. “Merdekaaaa!” kabeh penonton padha nyaut kanthi serempak. Kaya dudu sabaene. Bareng keber ngarep ditutup. lan amplopan kanggo nyawer. Mula para penabuh gamelan nuli padha buyar mlayu ngadohi panggung. Ing tengah-tengahe penonton ana sawijining pawongan sing nganggo klambi kimplongan werna putih. kaya-kaya dheweke kepengin ngesok glogok kabeh kabisane kanggo aweh panglipur marang kabeh warga masyarakat. nyawatake apa wae sakecekele marang Pak Bandi lan Damin. Pak Bandi lan Damin mudhun saka panggung bali menyang kombongan. Apa ya dheweke wenang sinebut minangka sawijining pahlawan? Sing cetha dheweke ora bakal dikubur ing Taman Makam Pahlawan ngendi wae. Nanging Lasirin ethok-ethok ora ngerti sasmita saka Pak Bandi. Jumbuh marang solah tingkahe Lasirin sing saya ngedan. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. Penonton ora mendha pangamuke malah saya ndadra. Lasirin kanthi trengginas munggah panggung sing kebere isih durung dikerek munggah. Siji baka siji layang pesenan lelagon saka penonton dileksanani. para penonton padha genti ngrangsang para pengrawite.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->