P. 1
plancongan_&_rekreasi

plancongan_&_rekreasi

|Views: 595|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Fared

More info:

Published by: Ahmad Fared on May 19, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

^ a^ S . M ^h

PELANCONGAN DAN REKREASI
W
«•.

Kejurute fZLtUMWM

l'(-i1oni
w ^

■I
^- / •* t

'\ (:\:u(A(j(A

»

V
^

rg

Lin
•Mm

\
sS&i

-If)

o

Rumah Tangga

..?».. arl'
l« l *
B HI E j •iltrrrJiimWitrmi

£tv*.

* j

s-ss»

ci j j w

/"Mt:
*j

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

■■

1st Pinting 2003 © Ministry of Education Malaysia 2003

ISBN 983-2357-18-7

.

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Pengagihan Waktu Organisasi Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Garis Panduan Pelaksanaan Modul Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan Dan Rekreasi Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modut 7 Bahan Rujukan Panel Jawatankuasa Penggubal Kurikulum : Pertolongan Cemas ti iii 1 1 2 3-4 5-6 7 7 8-9 10-11 12-13 14-17 18-24 25-27 28-30 31 -32 33 : Asas Pemandu Pelancong : : : : : Pengurusan Kaunter Perkhidmatan Pelancongan dan Alam Sekitar Rekreasi Darat Pengendalian Acara Perniagaan Pelancongan .

MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :- □ KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN □ KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA □ KELUHURAN PERLEMBAGAAN □ KEDAULATAN UNDANG-UNDANG Q KESOPANAN DAN KESUSILAAN .pelancongan & rekreasi RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak m encapai perpaduan yang lebih erat di kafangan seluruh masyarakat. m enjam satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi in kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknoiogi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia.huraian sukatan pelajaran . mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikm bersam secara adil dan saksam ati a a.

em dan jasm osi ani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.pelancongan & rekreasi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk m eiahirkan insan yang seim bang dan harm onis dari segi intelek. berakhiak mulia. masyarakat dan negara. . rohani. Usaha ini adalah bagi meiahirkan rakyat Malaysia yang beriimu pengetahuan.huraian sukatan pelajaran . berketrampiian. diri bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

kepakaran. Setiap murid mempunyai keupayaan dan cara belajar yang berbeza. Selaras dengan matlamat pendidikan vokasional raitu untuk meiahirkan tenaga kerja yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri. pihak industri dan semua pihak yang telah menyumbangkan idea.huraian sukatan pelajaran . Bagi menjadikan kurikulum aliran pendidikan vokasional ini lebih mantap dan relevan. etika kerja yang cemerlang dan bertanggungjawab terhadap persekitarannya. Bahagian Kurikulum Teknikai dan Vokasional Jabatan Pendidikan Teknikai Kementerian Pendidikan Malaysia. kurikulum ini juga dapat menyediakan seorang insan yang mempunyai nilai murni. Justeru kurikulum berbentuk modular dan pendekatan kontekstual diperkenalkan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih fleksibel dan berkesan. masa dan tenaga sehingga terhasilnya kuikulum ini.pelancongan & rekreasi KATA PENGANTAR Kurikulum aliran pendidikan vokasional mendukung cita-cita murni dan unggu! selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi menyediakan warga Malaysia yang dapat menghadapi cabaran era globalisasi dalam abad 21. dan Kurikulum ini juga digubal untuk memenuhi keperluan artikulasi ke politeknik / kolej komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan memberi nilai tambah kepada semua kursus aliran pendidikan vokasional. iti . Pendekatan pengajaran pembelajaran yang sesuai perlu digunakan supaya proses penerimaan pengetahuan dan penguasaan kemahiran menjadi lebih berkesan. Kementeian Pendidikan Malaysia merakamkan penghargaan kepada semua guru. Penguasaan prinsip dan konsep dalam mata pelajaran ini melalui pelbagai aktiviti pembelajaran akan dapat membantu murid menguasai pengetahuan asas bidang yang dipelajari bagi meiahirkan tenaga kerja yang produktif dan kreatif. Kurikulum ini disediakan sebagai panduan kepada guru dalam usaha membimbing murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran dengan berkesan. pihak institusi pengajian tinggi awam dan swasta. unsur keusahawanan diterap merentasi kurikulum bagi semua bidang kursus. Asas pengetahuan dan kemahiran keusahawanan yang dipelajari dapat membimbing muid ke arah berkerjaya kendiri. Penggubalan kurikulum aliran pendidikan vokasional ini telah mengambil kira keperluan tenaga kerja negara dan perkembangan teknologi.

keharmonian dan kesejahteraan keluarga.pelancongan dan rekreasi MATA PELAJARAN PELANCONGAN DAN REKREASI PENDAHULUAN Pelancongan dan Rekreasi ialah satu mata pelajaran elektif yang ditawarkan kepada murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Teknik / Vokasional. berkemahiran dan peka terhadap perkembangan serta peluang-peluang di dalam industri pelancongan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoieh mampu memupuk keyakinan diri serta memberi sumbangan kepada sosio-ekonomi. Hasil dari pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini.huraian sukatan pelajaran . ianya dapat meiahirkan murid yang kompeten. Mata pelajaran ini juga dapat memupuk minat dan kecenderungan individu sebagai laluan untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Secara tidak langsung. Mata pelajaran ini diwujudkan bagi membolehkan murid memperoieh proses artikulasi dalam bidang yang berkaitan Kolej Komuniti dan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. MATLAMAT Matiamat mata pelajaran Pelancongan dan Rekreasi adalah untuk membekalkan pengetahuan dan kemahiran pelbagai bidang dalam industri pelancongan sejajar dengan perkembangan industri pelancongan yang sedang pesat membangun di rantau ini. Penekanan juga diberikan kepada penghayatan nilai-nilai murni melaiui etika kerja yang baik dan kaedah berkomunikasi yang berkesan. Pelancongan dan Rekreasi member! pendedahan kepada murid tentang asas-asas kemahiran serta ilmu pengetahuan yang perlu ada di dalam dirt mereka sebagai persediaan untuk menceburi bidang pelancongan dan rekreasi. ianya dapat memupuk minat pelajar untuk menceburi bidang pelancongan ini kerana ianya menjanjikan peluang-peluang pekerjaan dan keusahawanan di masa hadapan. masyarakat dan negara. di . menjadi usahawan yang berjaya atau bekerja di dalam industri yang berkaitan.

pelancongan dan rekreasi OBJEKTIF Objektif umum mata pelajaran Pelancongan dan Rekreasi ini adalah untuk membolehkan murid: >]»!fulfil MilEMiHg memberi pertolongan cemas. dan t»Jl£3iiirilril memperoleh pengetahuan tentang pelbagai sektor perniagaan yang boleh diceburi di dalam bidang pelancongan. [•jqailliti M<I!3fJIEil Wrlr ^ -] melaksanakan tugas di kaunter perkhidmatan.huraian sukatan pela jaran . MilElIUlia . memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang rekreasi. merancang dan mengendalikan acara. mengamalkan sikap mencintai alam sekitar. memperoleh pengetahuan dan kemahiran tentang profesion Pemandu Pelancong dan dapat menjalankan fungsi asas memandu pelancong.

2 Peti pertolongan cemas 1.5 Alam sekitar dan kitar semula 100 20 20 20 20 20 .4 Balutan 1.4 Interpretasi 2.5 Bantu mula 1.3 Alam sekitar dan pencemaran 4.4 Penggunaan peralatan dan kelengkapan pejabat 5 10 15 20 20 20 90 MODUL2 20 20 25 25 25 115 MODUL 3 15 20 20 20 75 MODUL 4 PELANCONGAN DAN ALAM SEKITAR 4.huraian sukaian pelajaran .2 Kategori pemandu pelancong 2.3 Memandu pelancong 2. Jumlah bilangan waktu untuk tempoh tingkatan empat dan lima ialah 700 waktu (466 jam).5 Simulasi teknik pemandu pelancong PENGURUSAN KAUNTER PERKHIDMATAN 3. 40 minit sewaktu dan berdasarkan kepada minima 35 minggu pengajaran setahun. Bilangan waktu ini termasuk juga masa untuk menjalankan kerja-kerja amali / projek tetapi tidak termasuk masa untuk lawatan atau Iain-Iain aktiviti pembelajaran seperti penyediaan kertas projek dan sebagainya.4 Alam sekitar dan daya tampung 4. Pembahagian waktu bagi dua tahun pengajian adalah seperti berikut :MODUL/TOPIK AGIHAN WAKTU JUMLAH WAKTU MODUL1 PERTOLONGAN CEMAS 1. Pembelajaran akan melibatkan teori dan juga kerja amali.1 Pengenalan 1.2 Alam sekitar dan kebersihan 4.6 Cardio pulmonary resuscitation (CPR) dan expel air resuscitation (EAR) ASAS PEMANDU PELANCONG 2.1 Kepentingan alam sekitar kepada industri pelancongan 4.2 Ciri-ciri staf perkhidmatan kaunter 3.1 Peranan kaunter perkhidmatan 3.pelancongan dan rekreasi PENGAGIHAN WAKTU Mata pelajaran ini dirancangkan untuk diajar dalam 10 waktu seminggu.1 Profesion pemandu pelancong 2.3 Pengurusan pejabat kaunter perkhidmatan 3.3 Pengamal pertolongan cemas 1.

4 Sektor perkhidmatan makanan dan minuman 7.3 Litar berhalangan 5.3 Pelaksanaan acara 6.huraian sukatan pelajaran .2 Sektor penginapan 7.5 Perkhemahan 5.8 Memerhati burung PENGENDALIAN ACARA 6.2 Merancang acara 6.6 Sektor tarikan pelancong 7.8 Inventori perniagaan pelancongan 5 5 5 5 5 5 5 40 75 JUMLAH WAKTU 700 .3 Sektor pengangkutan 7.7 Sektor persidangan dan pameran 7.1 Pengenalan 6.7 Merentas hutan 5.2 Prosedur dan arahan aktiviti rekreasi darat 5.pelancongan dan rekreasi MODUL / TOPIK AGIHAN WAKTU JUMLAH WAKTU MODUL 5 REKREASI DARAT 5.1 Pengenalan 7.6 Pandu arah 5.1 Pengenalan kepada pelancongan rekreasi 5.4 Tali-temali 5.5 Sektor peruncitan pelancongan 7.4 Selepas acara 10 10 10 10 30 15 20 15 120 MODUL 6 125 25 30 40 30 MODUL 7 PERNIAGAAN PELANCONGAN 7.

Ruangan Cadangan Aktiviti Pembelajaran menumpu kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan bagi sesuatu topik. Daiam ruangan Has/7 Pembelajaran. Modul 4 . la merupakan cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu murid menguasai sesuatu kemahiran. Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan dan Rekreasi bertujuan untuk memberikan maklumat terperinci tentang unit-unit yang dikemukakan dalam Sukatan Pelajaran. Semua unit dihuraikan dengan jelas dan dinyatakan dalam ruangan Bidang Pembelajaran . Walau bagaimanapun kaedah pengajaran dan pembelajaran lain boleh digunakan bergantung kepada situasi dan tahap kemampuan murid. dinyatakan kemahiran dan pengetahuan yang harus dicapai dari topik-topik yang berkenaan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran.Asas Pemandu Pelancong Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran sebagai profesion Pemandu Pelancong Kebangsaan serta dapat menunjukkan teknik asas memandu pelancong dan teknik interpretasi yang betul. psikomotor dan afektif. dan . Setiap Unit Pembelajaran dipecahkan kepada topik dan sub-topik di mana setiap topik itu membentuk modulmodul.Pertolongan Cemas Modul ini member! pelajar pengetahuan dan kemahiran asas tentang teknik-teknik memberi pertolongan cemas dan rawatan apabila berlakunya kemalangan ringan di tempat kerja atau semasa menjalankan tugas.Pengurusan Kaunter Hadapan Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran tentang peranan dan kepentingan kaunter perkhidmatan dalam sesebuah organisasi. Ruangan Bidang Pembelajaran mengandungi topik dan sub-topik bagi setiap modul yang harus disampaikan dan menjadi panduan skop pengajaran dan pembelajaran. Modul 2 . Ruangan ini juga digunakan untuk menyampaikan maklumat tambahan serta takrifan khusus kepada topik-topik berkenaan.pelancongan dan rekreasi ORGANISASI KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran disusun mengikut Unit-unit Pembelajaran. Modul 3 . pengetahuan dan aplikasi prinsip-prinsip Pelancongan dan Rekreasi. Kemahiran dan pengetahuan ini merangkumi ketiga-tiga aspek kognitif. ciri-ciri asas petugas serta pengurusan pejabat perkhidmatan kaunter hadapan. Sinopsis modul-modul ini adaiah seperti berikut: Modul 1 . Pendekatan modular ini bertujuan meningkatkan penguasaan terhadap kemahiran.Pelancongan dan Alam Sekitar Modul ini memberi peiajar pengetahuan dan kemahiran tentang peranan serta kepentingan alam sekitar kepada sistem ekologi dan industri pelancongan. Setiap modul pembelajaran mempunyai objektif pembelajaran tersendiri dan diajar dalam jangka waktu yang ditetapkan. Aktiviti aktiviti yang dicadangkan adalah juga untuk membantu murid memperkembangkan kecekapan penyelesaian masalah. Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan dan Rekreasi mengandungi tujuh (7) modul.huraian sukalan pelajaran .

pel ancongan dan rekreasi Modul 5 .Pengendahan Acara Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran tentang tatacara dan langkah yang perlu untuk merancang dan mengendalikan sesuatu acara . untuk .Pemiagaan Pelancongan Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran memilih dan merancang memulakan pemiagaan di dalam sektor tertentu di dalam industri pelancongan.huraian su katan pelajaran . Modul 7 . Modul 6 .Rekreasi Da rat Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran merancang serta mengendalikan salah satu aktiviti rekreasi darat dengan menerapkan ciri-ciri keselamatan pada setiap masa aktiviti dijalankan.

. Di samping itu pembelajaran secara kontekstual perlu diserap bagi memudahkan pemahaman pelajar. Kaedah pembelajaran masteri diberi tumpuan dan peiajar boleh mengulangi modul-modu! berdasarkan pencapaian pelajar. Pemantapan penguasaan kemahiran berlaku dalam tempoh dua (2) tahun tanpa mengikut urutan modul. Pelajar-peiajar perlu menumpu dan memahirkan sesuatu modul dan peiajar boleh mengulangi modul-modul berdasarkan pencapaian mereka.pelancon gan dan rekreasi STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran adalah melaiui modul yang berbentuk independent dan hands-on. lawatan dan berdiskusi.huraian sukatan pelajaran . aktiviti-aktiviti simulasi. Setiap modul adalah bersifat independents dan boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian situasi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pembelajaran dan pengajaran adalah dengan memberi pendedahan secara teori. Di samping itu. Politeknik dan Institut Pengajian Tinggi yang lain. Pelajar boleh mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam nidang ini di Kolej Komuniti. projek berkumpulan. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MODUL MATA PELAJARAN PELANCONGAN DAN REKREASI Mata pelajaran ini mengandungi tujuh (7) modul. Guru berperanan sebagai fasilitator kepada proses pembelajaran. pendekatan pembelajaran secara kontekstual juga diserapkan bagi memudahkan pemahaman pelajar. Adalah dicadangkan modul 1 perlu di pelajari dahulu sebelum mempelajari modul-modul yang lain di sebabkan modul ini adalah modul pengenalan kepada industri pelancongan. Modul-modu! ini dibentuk berdasarkan kepada topik-topik yang membolehkan pelajar-peiajar menguasai sesuatu pengetahuan dan kemahiran. Semua modul ini bersifat developmental dan dinamik.

BIDANG PEMBELAJARAN 1. mengenali ubatan dan peralatan pertolongan cemas serta penggunaannya.2 Kenal punca kemalangan dan teknik rawatan i kebakaran ii. punca kecederaan mangsa dan teknik rawatan. 5. kemalangan iii.3. 2. melakukan teknik pemulihan pemafasan menggunakan teknik CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) dan EAR (Expel Air Resuscitation). Memberi maksud pertolongan cemas Menerangkan prinsip asas pertoiongan cemas HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan eiektronik Internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1.1 Maksud pertolongan cemas 1. 1.1 PENGENALAN 1.2. 4. 2. 3.1.huraian sukatan pelajaran • pelancongan dan rekreasi MODUL 1 : OBJEKTIF : PERTOLONGAN CEMAS ( 90 WAKTU) Di akhir modul ini murid akan dapat : 1. menerangkan maksud dan prinsip pertolongan cemas. Menyenaraikan nama peralatan dan ubatan di dalam peti pertoiongan cemas Menerangkan kegunaan setiap peralatan dan ubatan di dalam peti pertolongan cemas Menggunakan peralatan sesuai dengan kes kecemasan 1. mengenal pasti sifat pengamal pertolongan cemas. 3.2.1.2 PETI PERTOLONGAN CEMAS 1.2 Ubatan dan kegunaannya 2.2 Prinsip asas pertoiongan cemas 1. melakukan tindakan bantu mula mengikut kaedah pertolongan cemas.1 Peralatan 1.1 Sifat-sifat pengamal pertolongan cemas. lemas Mengenal pasti sifat-sifat pengamal pertolongan cemas Mengenal pasti punca kecederaan mangsa dan teknik rawatan . 1.3 PENGAMAL PERTOLONGAN CEMAS 1.3.

6.5. 3.4 Pitam. 1.4 BALUTAN 1.4.1 Jenis balutan 1.6 CARDIO PULMONARY RESUSCITATION (CPR) DAN EXPEL AIR RESUSCITATION (EAR) 1. 2.5.1 Maksud CPR dan EAR 1.2 Teknik membalut dan membebat 3. Mengenal pasti jenis balutan Menggunakan teknik membalut dan membebat sesuai dengan kes kecemasan Menggunakan anduh dengan teknik yang betul Menyediakan dan menggunakan pengusung CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1.4. 1.4.2 Teknik pemulihan pernafasan CPR dan EAR 1.5 Patah.1 Menilai keadaan persekitaran 1.2 Patah. pengsan dan lemas 2. gigitan binatang bisa dan terbakar 1. pengsan dan lemas 1.5.huraian sukatan pe lajaran .3 Keracunan.3 Merawat mangsa 1.6. 1. gigitan binatang bisa dan terbakar 3. 1. Menilai keadaan dan kemudahan sekitar kemalangan Memeriksa keadaan mangsa Meiakukan bantu mula dan rawatan awal terhadap 3. 2.5 BANTU MULA 1.2 Menilai keadaan mangsa 1.4.3 Anduh dan kegunaannya.7 Pitam.5.5.5. terseliuh dan renjatan 1.4 Teknik menyedia dan mengangkat pengusung 4.6 Keracunan.4 Luka dan pendarahan 1. Menerangkan definisi CPR dan EAR Menggunakan teknik pemulihan CPR dan EAR .pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 1.5.1 Luka dan pendarahan 3. terseliuh dan renjatan 3.

1. sikap 2. mengamalkan tugas pemandu pelancong. pelesenan 2.2 Etika Pemandu Pelancong 2. kebersihan diri iii.1.huraian sukatan pelajaran . 2. tugas ii. peranan dan kategori pemandu pelancong. menerangkan ciri-ciri dan tujuan pelancong. etika.2 Pemandu Pelancong Alam Semulajadi i. Menerangkan teknikteknik latihan dan prosedur Pemandu Pelancong 10 .1.pelancongan dan rekreasi MODUL 2 : ASAS PEMANDU PELANCONG OBJEKT1F: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.4 Peranan Pemandu Pelancong 2.1. rupa diri ii. Menerangkan etika dan peranan Pemandu Pelancong Mengamalkan etika dan ciri-ciri Pemandu Pelancong Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1.1 Maksud Pemandu Pelancong 2. tugas ii latihan dan prosedur iii. Mengenal pasti tugas bagi setiap kategori Pemandu Pelancong 3. menerangkan maksud dan prinsip interpretasi dalam pelancongan. latihan dan prosedur iii.2. Membezakan kategori Pemandu Pelancong 2.2 KATEGORI PEMANDU PELANCONG 2. 3. ( 115 WAKTU ) menerangkan maksud. 4.3 Ciri-cii Pemandu Pelancong i. mempraktikkan teknik memandu pelancong.2. pelesenan 1. Menerangkan maksud Pemandu Pelancong 2. 5.1 Pemandu Pelancong Persiaran i. BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.1 PROFESION PEMANDU PELANCONG 2.

Lisan ii.4.3 MEMANDU PELANCONG 2.4 INTERPRETASI 2.Cetak 3. Menyatakan maksud interpretasi di dalam pelancongan Menerangkan prinsip-pinsip interpretasi Menggunakan teknik interpretasi yang betul Mempraktikkan teknik memandu pelancong menggunakan teknik asas memandu pelancong dan teknik interpretasi 4. Mengenal pasti ciicii dan tujuan pelancong Merancang dan menyediakan program lawatan Melaksanakan program mengikut jadual yang telah ditetapkan Menilai program yang dilaksanakan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan elektronik internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Pentlaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 3. 4.4. 2. 2. Perlaksanaan program Post Tour Evaluation 2.3 Teknik interpretasi i. Sebelum Memandu pelancong a. Perancangan dan penyediaan program Pelaksanaan a.huraian sukatan pelajaran .3.1 Teknik Asas Memandu Pelancong i. Tujuan lawatan c.5 SIMULASI TEKNIK PEMANDU PELANCONG 11 . iii. 1. Ciri-ciri Pelancong b.2 Prinsip-prinsip Interpretasi 2. Elektronik iii.4. ii.1 Maksud interpretasi 2. 2. Pengurusan Masa b.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 2.

1.huraian sukatan pelajaran . mengamalkan ciri-ciri dan etika berkomunikasi dengan pelanggan.1.1. Makanan dan minuman iii. Perkhidmatanperkhidmatan lain Pembentukan tanggapan pertama (first impression) 1. 4.5 12 . Pengangkutan iv. 2. BIDANG PEMBELAJARAN 3.2 Pendaftaran Hebahan maklumat menggunakan bahan bercetak (brosur dan Iain-Iain) Menerima bayaran Perkhidmatan jualan dan tempahan i.1 PERANAN KAUNTER PERKHIDMATAN 3. 3.1.1 3. mengamalkan aspek pengurusan dan keselamatan pejabat.pelancongan dan rekreasi MODUL3 : PENGURUSAN KAUNTER PERKHIDMATAN (75 WAKTU ) OBJEKTIF : Di akhir modul ini muid akan dapat: 1.1. menerangkan peranan kaunter perkhidmatan di dalam sesebuah organisasi pelancongan.3 3. Menerangkan peranan kaunter perkhidmatan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Menggunakan peralatan sebenar Teknik : Kajian 3. Penginapan ii.4 Kerja kumpulan Perbincngan Tayangan video Pejabat simulasi Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Peiaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Ceramah 3. mengenal pasti dan menggunakan peralatan pejabat.

3.6 Mesin kad kredit Mengenal pasti peralatan dan kelengkapan pejabat. Menjawab pertanyaan iii.3.4. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menunjukkan gaya diri yang positif 2.4.4.2 CIRI-CIRI STAF KAUNTER PERKHIDMATAN 3.3.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 3.4 Keselamatan staf dan pengguna Melaksanakan pengurusan pejabat kaunter perkhidmatan Mengamalkan aspek keselamatan staf dan pengguna 2.3.2 Susunatur pejabat 3.5 Pencetak 3. Memberi panduan iv.1 Kebersihan pejabat 3. Menggunakan etika berkomunikasi ketika berinteraksi dengan pelanggan Sumber : Media cetak Bahan eiektronik internet Penceramah jemputan Menggunakan peralatan sebenar Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Pejabat simulasi Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 3.4. Memberi pandu arah v.1 Gayadiri i.4 PENGGUNAAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PEJABAT 3.2 Mesin faksimili 3.2 3.1 Teiefon 3. Personaliti yang baik Etika berkomunikasi i Menyambut tetamu ii. 3. 13 .4 Komputer 3.2.4.3 Mesin fotostat 3.4.2. Penyelesaian masalah 1.huraian sukatan pelajaran .3 Keceriaan pejabat 3.3 PENGURUSAN PEJABAT KAUNTER PERKHIDMATAN 3. Menggunakan peralatan dan kelengkapan pejabat mengikut prosedur operasi yang teiah ditetapkan (standard operation procedure).

tasik Ceramah b. punca dan kesan pencemaran alam sekitar serta langkahlangkah mengelakkan pencemaran alam sekitar.huraian sukaian pelajaran . paya Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan d. menerangkan sumber. tasik Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan 4. 4. isu dan kepentingan penjagaan aiam sekitar. Buatan manusia a.1. tali air c. empangan Menerangkan kesan kemusnahan alam sekitar kepada ekologi dan industri pelancongan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c.1 KEPENTINGAN ALAM SEKITAR KEPADA INDUSTRI PELANCONGAN 4. sungai Menyenaraikan sumbersumber alam sekitar Mengaitkan kepentingan alam sekitar kepada ekoiogi dan industri pelancongan 3. Semula jadi a. 5.2 Kesan kemusnahan alam sekitar kepada ekologi dan industri pelancongan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 14 . menerangkan jenis-jenis. laut e. 2. menerangkan maksud. kepentingan dan kesan alam sekitar kepada industri pelancongan.1. menerangkan ciri-ciri. hutan b.pelancongan dan rekreasi MODUL 4 : OBJEKTIF: PELANCONGAN DAN ALAM SEKITAR (100 WAKTU ) Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. kesan dan langkah mengelakkan lebihan daya tampung.1 Sumber alam sekitar i. 3. 6. menerangkan konsep dan kepentingan kitar semula serta langkah melaksanakan amalan kitar semula. ii. merancang dan mengendalikan kempen kebersihan dan projek kitar semula. BIDANG PEMBELAJARAN 4.

4. 4. 4.2.1 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menghuraikan kepentingan penjagaan kebersihan dan keindahan alam sekitar Mengenal pasti ciri-ciri persekitaran yang bersih dan indah Mengenal pasti isu-isu kebersihan alam sekitar Merancang dan melaksanakan kempen kebersihan Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 15 . i Sistem pembuangan sampan ii.2.2. Etika dan sikap positif penggunaan dan penjagaan harta benda awam.pelancongan dan rekreasi BIDANG PEMBELAJARAN 4.huraian sukatan pelajaran .2 ALAM SEKITAR DAN KEBERSIHAN Kepentingan penjagaan kebersihan dan keindahan alam sekitar.2 Ciri-ciri persekitaran yang bersih dan indah.2.3 4.4 isu-isu kebersihan alam sekitar Kempen kebersihan di sekolah / premis awam / lokasi tarikan pelancongan setempat.

2 Punca pencemaran 4.huraian sukatan pelajaran . air iii.1 Jenis-jenis pencemaran alam sekitar i. udara ii. ALAM SEKITAR DAN PENCEMARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4.pelanconga n dan rekreasi BIDANG PEMBELAJARAN 4. Menerangkan jenis-jenis pencemaran alam sekitar 4.3.3.3.3. hingar 1.3 Kesan pencemaran Menyatakan punca-punca pencemaran Menghuraikan kesan-kesan pencemaran terhadap manusia dan industri pelancongan Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 16 .

4 Langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar.huraian sukatan pelajaran .5.5.3 Langkah melaksanakan amalan kitar semula 4.2 Konsep kitar semula Kepentingan kitar semula 1.4.5. i. Merancang dan melaksanakan projek kitar semula 4.1 4.1 4.2 Maksud daya tampung. 2. Menyenaraikan kepentingan kitar semula 3. Kesan iebihan daya tampung kepada: Destinasi tarikan i. Menerangkan maksud daya tampung Menerangkan kesan Iebihan daya tampung Mengenal pasti langkah mengelakkan Iebihan daya tampung 4. Hos vi. Sumber jaya (natural resources) Langkah mengelakkan Iebihan daya tampung 1.4 Projek kitar semula 17 .4. Menerangkan konsep kitar semula 2. Mengenal pasti langkah melaksanakan amalan kitar semula 4.4. Flora dan fauna v. Laluan hutan ii.4 ALAM SEKITAR DAN DAYA TAMPUNG 4.peianconoan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 4.5.3 4. Jalanraya v. pemantauan kebersihan Mencadangkan langkahlangkah mengelakkan pencemaran aiam sekitar 4.5 ALAM SEKITAR DAN KITAR SEMULA 4. penyediaan tong sampah iii. 3. signboard /papan tanda amaran ii.3.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. peralatan dan prosedur keselamatan aktiviti rekreasi. ii.1 PENGENALAN KEPADA PELANCONGAN REKREASI 5. 4. melaksanakan aktiviti-aktivti rekreasi dan mematuhi prosedur serta arahan apabila menjalankan aktiviti rekreasi.2 2. ii vi vii 5. 3. iii. 4.pelancongan dan rekreasi MODUL 5: REKREASI DARAT (120 WAKTU OBJEKTIF : Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.1. Menerangkan hubungkait rekreasi dalam industri pelancongan Sumber: Media cetak Bahan elektronik Penceramah jemputan Internet Teknik: Menerangkan maksud rekreasi darat Mengenal pasti sumber pelancongan rekreasi Mengenal pasti jenis-jenis aktiviti pelancongan berasaskan rekreasi Ceramah Kerja kumpulan Kajian Aktiviti: Perbincangan Kajian Penilaian: Pembentangan 5.1. peranan dan hubungkait rekreasi di daSam industri pelancongan. Litar berhalangan tali-temaii perkhemahan pandu arah merentas hutan memerhati burung 1. menerangkan jenis-jenis aktiviti dan destinasi pelancongan rekreasi. 2.3 iv v 18 . 3. v. iv. mengenal pasti jenis-jenis aktiviti.1 Hubungkait pelancongan rekreasi dengan industri pelancongan Maksud rekreasi darat dan sumber rekreasi darat bukit hutan rekreasi taman rekreasi iadang/estet taman bunga padang tapak perkhemahan Jenis-jenis rekreasi darat i. menerangkan maksud. vi.1.huraian sukatan pelajaran .

2.3 Keselamatan Persediaan program Persediaan peralatan 5.2. v. vii.2 Pengenalan litar berhaiangan Peralatan litar berhaiangan i. 4 5 6 1.3.3 trek litar halangan stesen aktiviti jam randik 3. Mengenal aktiviti litar berhaiangan 5.4 Jurulatih bertauliah Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Teknik: Ceramah Kerja kumpulan Tayangan video Kajian Aktiviti: Perbincangan Kajian Lawatan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Folio Mengenal jenis-jenis halangan Mengenal pasti prosedur keselamatan aktiviti litar berhaiangan Menjalankan aktiviti litar berhaiangan Mematuhi prosedur keselamatan aktiviti litar berhaiangan Jenis-jenis halangan n.2 5.2.huraian sukatan pelajaran . Titi berayun panjat tali tangga kambing terowong tembok gayut monyet gayut tarzan merangkak menyusup tangga tinggi 5.3. 2. viii. iii.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5.1 5.3. 2.3. Mengenal peralatan aktiviti litar berhaiangan Mematuhi prosedur dan arahan apabila menjalankan aktiviti rekreasi Merancang program dan peralatan aktiviti rekreasi darat 5. ii. vi. 5. x.1 5.2 PROSEDUR DAN ARAHAN AKTIVITI REKREASI DARAT 1.2.3 LITAR BERHALANGAN 5. iv.4 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Litar Berhaiangan 19 . iii. ix.

Ikatan. 20 .4. Ikatan Silang Tungku ix. ikatan. Mengenal pasti aktiviti tali -temali Menamakan jenis-jenis tali Menunjukkan cara-cara penjagaan tali CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Tali Kayu/buluh Teknik: Ceramah Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Perbincangan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Folio Mengenal jenis-jenis Simpulan.4 TALI-TEMALI 5. Ikatan Silang Gunting viii.Tindih kasih iv. Mematuhi prosedur langkah keselematan kerja tali-temali 6. Lilitan dan Sembatan 4.2 Pengenalan aktiviti tali-temali Jenis-jenis tali dan penjagaannya i. Ikatan. Simpul balak 5. Hawser-liad iv. Ikatan Nelayan v. Polyster v. Ikatan Serong vii.4 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti tali-temali Taklimat aktiviti Personel yang mahir Situasi yang selamat 1.3 Jenis-jenis Simpulan.Karamental iii. Simpul Manok iii. lilitan dan sembatan 5. 2. Wire rope 5.1 5.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. 3.4. Membuat simpulan.4.4. Buku sila ii. Ikatan Seraya vi. Nylon/Perlon ii.huraian sukatan pelajaran . Lilitan dan Sembatan i.

menyimpan 5.5. tapak Menunjukkan cara memasak makanan secara mudah 6. menjemur iv. Helaian atas / fly sheet v. Khemah berbumbung /Ridge tent 1.5. penjagaan Folio Menghidupkan api di perkhemahan 5. Khemah ringkas (bivoac) iv. I. Ceramah Perbincangan Kajian Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 5. Palang iii. Pancang iv.4 Prosedur berkhemah i.5 PERKHEMAHAN 5. Pintu 5.5.5. Melipat khemah.5. 8.2 Pengenalan Aktiviti perkhemahan. Khemah berangka iii. 7.huraian sukatan pelajaran . membersih ii.5. lilin 5. membasuh iii.6 Menghidupkan api i.5.8 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Perkhemahan. kayu api ii.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5.5 Penjagaan Khemah i. 5. Tiang ii. Jenis-jenis dan Bahagian khemah i. Memilih tapak Mendirikan khemah Menurunkan khemah iv. Organisasi Pergerakan Menerangkan prosedur aktiviti berkhemah 3. Menjalankan aktiviti berkhemah Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti perkhemahan 21 . Personel yang mahir Situasi yang selamat IV.5.3 Bahagian-bahagian khemah i.7 Memasak makanan secara mudah 5.1 5. Taklimat aktiviti ii.gas iii. Khemah'A" ii. Mematuhi prosedur khemah 4. Mengenal jenis-jenis khemah CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Khemah Tali Kayu/buluh Teknik: Menamakan bahagian-bahagian khemah 2.

3. Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah Menjalankan aktiviti pandu arah 7. Wise! vi.6 6. 5. 8. Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Pandu arah. Mata angin Membaca dan mengorientasi peta. Menunjukkan cara mencari kedudukan dan lokasi dalam peta 5.6. Borang Kawalan v. 5. Menunjukkan cara membaca dan mengorientasi peta. 2.3 Teknik Membaca Kompas bahagianbahagian kompas ii.6.6. Kompas iii. Tanda stesen iv.6. Menerangkan dan mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah 5.6.4 4.5 Mencari kedudukan dan lokasi dalam peta.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5.1 Pengenalan aktiviti pandu arah 5.Mengenal 16 mata angin CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal peralatan pandu arah Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta lakar Peta topo Jangka sudut Teknik: Ceramah Perbincngan Kajian Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio Pelan Mengenal bahagian-bahagian kompas Mengenal mata angin Pelaporan 5.2 Peralatan Pandu Arah i. 22 . Jam randik ii. Aiat tulis 5.6.6 PANDUARAH 1.huraian sukatan pelajaran . 'puncher' (penanda stesen) vii.

Menghuraikan tujuan aktiviti merentas hutan BIDANG PEMBELAJARAN 5. Menjalankan aktiviti merentas hutan 14. v.7.5 12. vii. Sistem ekologi 5.Tanah-tanih iv.4 Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio in. Menghuraikan tatacara aktiviti merentas hutan dijalankan Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta Iakar Peta topo Jangka sudut Peian 'Guide' Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video 11.7 MERENTAS HUTAN 5. iv.7. Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah 13.7. vi. v. Organisasi Pergerakan 23 .1 5.huraian sukatan pelajaran - pelancon gan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 9. ribbon dsb.) Borang kawalan/laporan Pakaian Rangsum Peti ubat 10.7. Fiora dan fauna iii. Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah Prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti merentas hutan Taklimat aktiviti Personel yang mahir in. iv.7. Situasi yang selamat iv. 5. Penyelidikan ii. viii. Mengenal peralatan dan kelengkapan aktiviti merentas hutan iii.3 Cara menjalankan aktiviti merentas hutan Berjalan kaki Berbasikal Kenderaan awam Berakit/sampan/kayak Mendaki bukit Peralatan dan kelengkapan aktiviti merentas hutan Tanda stesen Peta iakar Penanda / Tunjuk arah (plate logam.2 Pengenalan Merentas Hutan Tujuan Merentas Hutan i. 5.

8 MEMERHATI BURUNG (BIRD WATCHING) Pengenalan memerhati burung Tujuan memerhati burung penyelidikan fauna aktiviti masa lapang iv.8.3 Peralatan dan kelengkapan aktiviti memerhati burung teropong buku rujukan buku catatan iv.8.1 5.4 5.8. 24 .2 Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta Iakar Peta topo Jangka sudut Pelan 'Guide' Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio 5. Menyatakan tatacara aktiviti memerhati burung dijalankan Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti memerhati burung Menjalankan aktiviti memerhati burung Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti memerhati burung 1. 6.5 Cara menjalankan aktiviti memerhati burung Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Taklimat aktiviti Personel yang mahir Situasi yang selamat Organisasi Pergerakan 3. 2. 4.8. sistem ekoiogi 5. Mengenal peralatan dan kelengkapan memerhati burung 5. alat tulis 5.8.huraian sukatan pelajaran - pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menerangkan tujuan aktiviti memerhati burung BIDANG PEMBELAJARAN 5.

pelancongan dan rekreasi MODUL 6 : PENGENDALIAN ACARA (125 WAKTU ) OBJEKTIF : Di akhir modul ini murid akan dapat: 1 2 3 4 menerangkan jenis-jenis acara dan kepentinganya kepada industri pelancongan. Menerangkan kepentingan acara dalam industri pelancong 3. Mengenal pasti kerjaya di dalam sektor pengendalian acara Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Tunjukcara Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Lawatan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil tugasan 6.1.1.2 6. Menyenaraikan jenisjenis acara HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Buku rujukan Perpustakaan Penceramah luar ii iv.1. merancang program dan melaksanakan acara. v vi vii viii ix l 2.huraian sukatan pelajaran . mengenal pasti kerjaya didalam sektor pengendalian acara. BIDANG PEMBELAJARAN 6.1 PENGENALAN 6.3 25 . menilai pelaksanaan acara.1 Jenis-jenis acara: Mesyuarat Seminar Konvensyen Festival/Pesta/Fiesta Pameran Expo Forum Bengkel Simposium Kepentingan acara dalam industri pelancongan Bidang kerjaya di dalam sektor pengendalian acara 1.

1 Awal i. x. xiii. 6. iv.2 MERANCANG ACARA. Penetapan tarikh dan masa Penentuan lokasi Peruntukan kewangan Perlantikan pengacara Penyediaan teks ucapan Raptai dan latihan Senarai tetamu Perlantikan jawatankuasa pelaksana. v.2. Mesyuarat ahli jawatankuasa iv. Menyediakan kertas cadangan Membuat persediaan sebelum melaksanakan acara Media elektronik Buku rujukan Perpustakaan Penceramah luar Kertas cadangan Video/VCD Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Tunjukcara Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Merancang acara Menyediakan kertas kerja Mengendali mesyuarat Menyediakan teks Mengadakan raptai dan latihan Merancang aktiviti sokongan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil tugasan Hasil acara Sebelum acara Penetapan aturcara. Perlantikan ahli ii Jawatankuasa iii. sambutan dan Iain-Iain) iii. Kertas cadangan 6.2 ii. xi.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 6. xii. ix. vi. 26 . Sumber: Media cetak 1. vii. i. viii. Melantikdan menjalankan mesyuarat jawatankuasa 2. persembahan.2.huraian sukatan pelajaran . Surat jemputan Program promosi Kenal pasti peralatan Aktiviti sokongan (jamuan.

1 Penyediaan tempat dan peralatan 6.3.4. Menyelia kebersihan lokasi 2.2 Mesyuarat "post-mortem" 6. Sumber: Media cetak 1.2 Uji lari penggunaan peralatan 6. Menyusun peralatan mengikut pelan susunatur peralatan 2.4 Laporan penilaian 1.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 6. 6.4 Pelaksanaan aktiviti-aktiviti sokongan.1 Kebersihan tempat.3 Susun peralatan 6.4.huraian s ukatan pelajaran .4 SELEPAS ACARA 6.3 PELAKSANAAN ACARA 6.3 Laporan kewangan 6.3.3. Mengendali dan menyelia pelaksanaan acara Media elektronik Peralatan berkaitan Buku rujukan Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Menyediakan acara Mengadakan mesyuarat Pelaporan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil pelaksanaan acara Hasil laporan 6. Mengadakan mesyuarat "post¬ mortem" 27 .4.3.4.

2.Chalet iii. menerangkan kepentingan sektor-sektor pemiagaan pelancongan. 4. Homestay kuiz Ujian Tugasan 28 . Mengenal pasti peluang pemiagaan dalam industri pelancongan 7.pelancongan dan rekreasi MODUL 7: OBJEKTIF: PERNIAGAAN PELANCONGAN ( 75 WAKTU ) Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.huraian sukatan pelajaran . 3. Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor penginapan Risalah 7. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Teknik: Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Penilaian: Kuiz Ujian Tugasan Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Teknik: Kajian Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio BIDANG PEMBELAJARAN 7. 2.1 PENGENALAN 7. mengenal pasti pelbagai peluang pemiagaan pelancongan.2.2 i Tapak perkhemahan ii.2 SEKTOR PENGINAPAN 7. menghasilkan inventori pemiagaan pelancongan.1. Jenis pemiagaan 1. menyenaraikan jenis-jenis sektor pemiagaan pelancongan.1 Peluang pemiagaan dalam industri pelancongan 1. Menerangkan kepentingan sektor penginapan di dalam industri pelancongan 2.1 Kepentingan sektor penginapan di dalam industri pelancongan.

7.3 SEKTOR PENGANGKUTAN 7.5. 7.2 Jenis pemiagaan Khidmat kereta sewa Basikal / motosikal sewa Sewaan bot CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Risalah Teknik: Kajian Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio kuiz Ujian Tugasan 1.4.3.1 Kepentingan sektor pengangkutan di dalam industi pelancongan.2 Jenis pemiagaan Kedai cenderamata Penjual barang antik Kedai kraftangan Menerangkan kepentingan sektor peruncitan di dalam industri pelancongan. Menerangkan kepentingan sektor pengangkutan di dalam industri pelancongan Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor pelancongan 2.3. Menerangkan jenis pemiagaan yang sesuai di dafam sektor perkhidmatan makanan dan minuman 7.huraian sukatan pelajaran .pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 7.4 SEKTOR PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.4. iii. 7.1 Kepentingan sektor peruncitan di dalam industri pelancongan.2 Jenis pemiagaan i. Khidmat katering Menerangkan kepentingan sektor perkhidmatan makanan dan minuman di dalam industri pelancongan 2. Pembekal bahan mentah iii. Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor peruncitan pelancongan.5 SEKTOR PERUNCITAN PELANCONGAN 7.1 Kepentingan sektor makanan dan minuman di dalam industri pelancongan 7.5. Restoran ii. 29 .

Menerangkan kepentingan sektor tarikan pelancong di dalam industri pelancongan Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor taikan pelancongan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Risalah Majalah Teknik: Kajian Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio kuiz Ujian Tugasan 2. Menghasilkan satu inventori pemiagaan pelancongan di kawasan yang ditentukan.6 SEKTOR TARIKAN PELANCONG 7.1 1.huraian sukatan pelajaran . 2.7. 7. Penganjur Hari Keluarga ii. Penganjur pameran 7.2 Inventoi Peluang pemiagaan 7.6.7 SEKTOR PERS1DANGAN DAN PAMERAN Kepentingan sektor persidangan dan pameran di dalam industri pelancongan. 30 .8 INVENTORI PERNIAGAAN PELANCONGAN. Menerangkan kepentingan sektor persidangan dan pameran. 1. Menerangkan jenis pemiagaan yang sesuai untuk sektor persidangan dan pameran.2 Jenis pemiagaan i.7.6. 2.1 7. Mengenal pasti peluang pemiagaan.1 Kepentingan sektor tarikan pelancong di dalam industri pelancongan.8. Pengelola Majlis iii.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 7.2 Jenis pemiagaan Kolam air panas Dusun Pusat pembuatan kraf 1. 7. 7. 7.8.

C. Schmid. Eric Soares. Chek Mat. (3rd ed. J. Managing Festivals and Tourism Eve nts. Wiley & Sons Inc. Tohar & Ahmad Fawzi M. East Lansing. (1991).. Extreme Sea Kayaking . J. Kementerian Belia dan Sukan. Cranbury: Waterbury Press. UK: Van Nostrand Reinhold. Manual Jurulatih. (2001). (1998). Leonard H„ David CD. Bever. Michigan State University: Extention Bulletin E-2303.1996 Professional Restaurant Service. The Survival Skills . William J. Alexandia : National Recreation dan Park Association. Basri. Modern Restaurant Service . Outdoor Recreation Management . McDonnei. Louis: Mosby Year Book. R. Hoyle. Thomas JA Jones(1989 ). Michael Powers (1999). ManagingConventions and Group Business. Easy To Make . D Cousins. Philadephia: W. S. Cooperative Extension Service. Utusan Publications & Dists. Safety . Pengurusan Rekreasi.B. Hart. Meyer. & Spiihler. E.huraian sukatan pelajaran . Pemimpin Rekreasi Luar. Manual . J. Convention Sales and Services . Bhd. New York: Cresent Books. Protokol di Malaysia Tradisi dan Amalan.Party and Table Decorations . Sdn. Milton. Saunders Company. Fuiler. Kuala Lumpur. Allan (1978). Marty (1998). Park and Recreation Monthly Journal 1993 . NewYork:John 31 . Special Events & Best Practices in Modern Event Management 2nd. George E. Borland Lois & Schleider. USA John Wiley &Sons Jubenville. (1999). US : Mc GrawHiil. Management Planning for Park and Recreation Areas . US:Amacom. David C. Leonard H. UK:Hodder &Stoughton. UK:Brockhampton Press. The Step By Step Art of Table Decorating. LondomSphere Books Limited. (1974) . (1995). Ashley (1991). St.). Foff. A Conference and Workshop Planner's Hoyle.. (1995) Business.. Forrester.Ed.J (1990). Kuala Lumpur:DBP Moxley. Ecole Technigue Hoteliere Tsuii . (1994). Gordon J. New Jersey. (1981). T & James R. Dorf. Lillicrap. UK: Van Nostrand Reinhold Mokhtar Haji Mohd. & Smith. & Shiner. National Park and Recreation Assoc. Thomas JA Jones.pelancongan dan rekreasi BAHAN RUJUKAN Alexander. Michigan: Educational Institute of the American Hotel and Motel Association. Professionai Table Service. MLUSA-IHMA Managing Conventions & Group Joe J. Food and Beverage Service.A Personal Focus. (1991). Phil (1991).. David L.. Goldblatt (1997). (1992). Astroff.

D. Dis. Group Travel . New York: Del Mar Publishers. Inc. W. Matha. (2nd. Swimming . 12). Co-curriculum Training Centre.pelancongan dan rekreasi Rhonda J. Introduction to the Industry. Ed. Utusan Malaysia. (1991). W. ms 30 Wiseman John (1986). Utusan Malaysia. Utusan Malaysia. Alam Jadi Tarikan . Rekreasi Satu Gaya Hidup . 28). Taylor. Rahimah (1998. ms 13. Rahimah (1998. London : Collins Harvill. Montgomery & Sandra K Strick (1995). Publishers. Manual. D (1981). How to Sell Banguets .huraian sukatan pelajaran . The SAS Survival Handbook. W. Dept. Walter Cryer.). Dis. Nota EDU 3515 Pendidikan Luar. Arizona.D. (1997). 32 . 27). Gorsuch Scarissbrick. USA:ITP Meeting Conventions & Expositions: An Sarbeus de Sonto. Elakkan Pencemaran . Terengganu State Educ. The Instructor's Unit Pendidikan Jasmani.D. Universiti Putra Malaysia. Dis. Rahimah (1998. US: CBI Publishing Co.

PJK Pn. Syed A. 5. Norlili Juwita Bt. Aziz Shah. Sarimah Bt. Wan Azmin Bt. 9. 3. PJK. Mohd Said Pn. Shaharudin B. Tahir Tuan Syed Shik B. Kadir Pn.huraian sukatan pelajaran . 2. 8. Othman B. AMT. 4. Mohd Abu Bakar En. 7. Ismail.pelancongan dan rekreasi PANEL JAW AT AN KUASA PENGGUBAL KURIKULUM Politeknik Johor Bahru Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu Politeknik Seberang Prai Politeknik Sultan Salahudin Abd. Kassim Prof. 6.. Dr. Arfah Bt. Khaairuddin B. En. Yusof. PERHEBAT PERHEBAT Universiti Tenaga Nasional 33 . Khalil En. Mohd Ariffin B. Shah Alam Universiti Utara Malaysia Politeknik Johor Bahru 1. Arshad Pn.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->