Anda di halaman 1dari 16

BAHASA MELAYU

OLEH: PUAN MAHANI BT MAT ZIN

PENGGAL SATU
1. Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu Asal-usul Bahasa Melayu Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Unsur Asing dalam Bahasa Melayu

PENGGAL SATU
2.Bidang Fonologi - Definisi fonetik dan fonemik - Penggolongan dan penghasilan bunyi - Struktur suku kata Bahasa Melayu - Sistem ejaan Bahasa Melayu

PENGGAL SATU
3. Pembacaan Kritis dan Analitis - Calon seharusnya dapat: - Menerangkan maksud perkataan, frasa, ayat dan perenggan yang terdapat dalam teks - Membuat ulasan dan kritikan terhadap kandungan teks - 300 hingga 350 patah perkataan

PENGGAL SATU
Penulisan Esei Tidak Berformat Bidang tajuk esei
* Ekonomi Pendidikan Sukan dan rekreasi Bahasa/ seni/ budaya/ sastera Sains dan teknologi Kemanusiaan dan Kemasyrakatan Esei Individu: 600 hingga 650 patah perkataan

PENGGAL DUA
1. Morfologi - Definisi Bidang Morfologi - Bentuk Kata - Golongan Kata
Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata tugas

PENGGAL DUA
2. Sintaksis - Definisi bidang sintaksis - Jenis dan binaan frasa - Jenis dan binaan klausa - Pola Ayat dasar - Jenis Ayat - Ragam ayat

PENGGAL DUA
3. Analisis Kesalahan Bahasa - Ejaan - Tanda Baca - Diksi - Morfologi - Sintaksis - Penanda Wacana

PENGGAL DUA
4. Penulisan EseiBerformat
Laporan Syarahan/ ceramah/ Teks Ucapan Memorandum Minit Mesyuarat Kertas Cadangan Surat Kiriman Rasmi Esei individu. 600 hingga 650 patah perkataan Markah 25 ( wajaran: 8%)

PENGGAL TIGA
1.Wacana -Konsep wacana -Ciri Wacana Jenis-jenis Penanda Wacana

PENGGAL TIGA
2. Retorik -Konsep Retorik -Jenis Retorik -Teknik Penyampaian Idea

PENGGAL TIGA
3. Variasi Bahasa - Konsep Variasi Bahasa - Jenis Variasi Bahasa

PENGGAL TIGA
4. Laras Bahasa - Konsep Laras Bahasa - Jenis dan Ciri Laras bahasa

PENGGAL TIGA
5. Semantik - Konsep Semantik - Makna denotatif dan makna konotatif - Konsep perkataan dan rujukan - Perubahan makna

PENGGAL TIGA
6. Pragmatik -Konsep Pragmatik -Bahasa dalam konteks budaya -Kesantunan Berbahasa