Anda di halaman 1dari 7

SISTEM EKONOMI DI ASIA TIMUR

SISTEM EKONOMI SARA DIRI DI CHINA


1) Keadaaniklimdanbentukmukabumi di China sertakesuburuntanahnyamenyebabkankegiatanpertaniangiatdijalankanterutama di Sungai Yangtzedansungaikuning. 2) Padaabad ke-19 terdapatlebih 80 peratusmasyarakat Chinamengamalkansistemekonomi yang bersikapsaradiri. 3) Masyarakat China mengamalkankonsepaktivitipertanianmestilahdijalankansecarabersamadantidakmen gutamakanhakindividubagimemastikanhasilekonomidinikmatisecarabersamadengan saksama. 4) Masyarakat china telahmenanampelbagaijenistanamansepertipadi, sayur-sayuran, buluh, barlidankacang. Padi Kuning =merupakanmakananutama(nasi) golonganpetani Sayur-sayuran =turutmenjadimakananbagimasyarakat di China =ditanamsehinggamemenuhitanahkosong di halamanrumah PokokBuluh =penggunaannyatelahdipelbagaikan =rebungpokokbuluh; dijadikanmakanan =batangbuluh ;mebinabangunan, buatperabotperabotdanperalatanmemasak. 5) Bagimasyarakat yang tinggal di tanahtinggi pula, merekamenanampadihuma, sekoidankekacang. Gandum =ditanam di Manchuria =tanamanutama di utara China Milet =ditanam di Kansu, Shansi dan Shensi = ditanamdenganbanyaknya di Lembah Sungai Yangtze dan Sungai

Kaoliang danminyak.

=batangdandaunkaoliang ;buatatap, anyaman (alas lantai),

6) Masyarakat China jugaturutmenjalankanaktivitiekonomiperusahaansecarakecilkecilansepertimengubahbunga plastic di Peiping, membuattembikar diChingteChen, danperusahaansutera di daerah Shantung, Hopei dan Manchuria. 7) Perdagangan di China -menyumbangkepadapendapatan Negara melaluicukaitanah, perdagangangaramdanbahangalian. -perdagangangaramdimonopoliolehgolongandiraja China. -aktivitiperdagangandgn Barat terhad di lembah Canton sahajadandijalankandgnmenggunakanperaturanygketat.

- Barang yang diperdagangkanmengikut Negara adalahsepertiberikut; a) China dan Barat China -teh China, suteradanbarangbarangtembikar Barat -kapasdankain-kainbulu

b) China dan Thailand China -berasdankayu Thailand (ayudha) -bahan-bahanbinaandanalat-alatsenjata

C) China dan Filipina China -tembikar, suteradanmanik Filipina -kulitkura-kura, mutiaradanpinang

d) China dan Burma China -sutera, kertas, teh, kacang, Burma -kapas, gading, batuambar, batupermata,

daunemasdanpelbagaibuah-buahan.

Sarangburungdancandu

e) China selatandan Vietnam China selatan Sutera, tembikardanteh Vietnam

8) China jugaturut kaya denganbahangaliansepertiarangbatu, besi, tembaga, bijihtimah, timahhitam, antimonidanperak. Arangbatudijumpai di Manchuria, Shensi, Shansi, Hopei, Szachwan, Yunnan, Hunnan, dan Shantung. Kerjalombong yang masihlagidijalankandenganmenggunakancaratradisionaltelahmenyebabkanpengelua rangaliantidakdapatdimaksimumkanuntukperdagangankomersial.

SISTEM SARA DIRI DI JEPUN


1) KegiatanutamamasyarakatJepunadalaekonomisaradiri 2) Masyarakat kampong ygmenjalankankegiatanpertaniandikenalisebagainoson, manakalamasyarakatJepunygmenjalankankegiatanpertanian di tanahtinggidikenalisebagaisanson. 3) Pertanian Aktivitiwarisan, dijalankansecarakecil-kecilan, danmerupakanaktivitikeluarga. Padimerupakantanamanutama, banyakditanam di kawasantanahtinggi ,hanyaditanamsekalisetahunbermulapadamusimbungadandituaipadamusimluruh. Iklim yang sederhanadanmasa yang singkat Menggunakansawahbertingkatuntukmengatasimasalahkekurangantanah Menggunakansistemperairanterusdarisungai. membolehkanpetanimengurangkanpenggunaanbajadanmembolehkansawahdigunak ansetiaptahuntanpadirehatkan. Menghalangrumputtumbuhdngncepatdankekalkankesuburansawah. Tanamakedua yang diusahakanialahbarli, gandum, pokokteh, kacang soya dansayursayuran.

4) KaumpetanidigelarHyakusho. Terdapat 3 jenispetaniiaitu; a) Petani yang menjalankankegiatanpertanian di tanahmiliksendiri. b) Petani yang menjalankanpertanian di tanahsendiridansewa. c) Petani yang menjalankanpertanian di tanahsewa. 5) Petani Tulangbelakangekonomi Negara jepun Hanya 30% masyarakatjepunygadatanahsendiri Tuan tanahmerupakangolonganatasandandipandangtinggiolehkaumpetanisertapemerinta h

Keadaaniniberubahsemasapemerintahan Meiji apabilapenguasaantuantuantanahtelahdikurangkanmelaluireformasitanah

6) Sumbanganpertaniandalampertumbuhanekonomi kawasanpertanianbertambahmelaluikegiatantebusgunatanah. 1597, pengeluaransebanyak 18.5 jutakoku ; 1700 , pula sebanyak 25.8 jutakoku ; dan 1832 sebanyak 30.4 jutakoku. 7) Faktorpenyumbang Penggunaanbenihdanperalatan yang lebihbaik Penggunaanhaiwanuntukaktivitimembajak Pengenalanteknikpertanian Penanaman 2 kali setahun

8) Masalahkebuluran Padatahun 1732, melibatkanhampir 1.6 juta orang. Berlakudisebabkanagihankekayaan yang tidakseimbangsehinggakampungdikuasaiolehtuantanah yang kaya sedangkan 80%90% petaniadalahmiskindanterbebandenganbebancukai yang berat. 9) Aktivitiperikanan Salah satuaktivitisaradiri Perairanjepu kaya dgnikankeranaterletak di persimpanganarusHitamygpanasdgnarus Kamchatka ygsejukdekatpantaiJepun. Hanyamenangkapikan di persisiranpantaidgnmenggunakankaedahtradisionalsepertijaladanpukat. 10) Aktivitiperdagangan yang terhad Belanda =hanyadibenarkandijalankan di Pelabuhan Nagasakidankilangdidirikan di sebuahpulaukeciliaituPulauDeshima. Jepun Perak, tembaga, besi, beras, dan lainlain Belanda Sutera, kapas, minyakwangidangula (popular dalamkalanganpihakatasan di Tokogawa)

China

= kurangmenjalankanaktivitiperdagangandgnJepunkerana China kaya dgnbahanmentahnyasendiri.

11) Aktivitiperdaganganinidijalankandgnterhadkeranaberlakuperluasankuasaygdilaksana kanoleh Barat. Atasdasartidakmempercayai Negara Barat, Jepuntelahmenutuppintunegaranyakepadaperdaganganantarabangsa.