Anda di halaman 1dari 8

Kandungan

MUKADIMAH

iii

BAB 1: HUKUM BACAAN LAM PADA LAFAZ AL-JALALAH


Pengenalan huruf Lam pada lafaz al-Jalalah Rumusan Latihan Praktikal Ujian Minda

1
2 5 6 7

BAB 2: HUKUM BACAAN MAD DAN JENIS-JENISNYA


Pengertian huruf Mad Mad Asli/Mad Thobii Mad Fari Mad Wajib Muttasil Mad Jaiz Munfasil Mad Lin Mad Badal Mad Tamkin Latihan Praktikal Ujian Minda Mad Iwad Mad Arid Lissukun Mad Farq

8
9 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21 25 26

iv

Mad Tazim Mad Tabriah Mad Lazim Mad Lazim Kalimi Mutsaqqal Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Mad Lazim Har Mutsaqqal Mad Lazim Har Mukhaffaf Mad Silah Mad Silah Qasirah Mad Silah Thowilah Rumusan Latihan Praktikal Ujian Minda

27 27 28 28 29 30 31 32 32 34 36 43 45

BAB 3: CARA BACAAN HAMZAH WASL PADA PERMULAAN BACAAN


Bacaan Hamzah Wasl pada permulaan bacaan Rumusan Latihan Praktikal

46
47 49 50

BAB 4: WAQAF JIBRIL


Pengenalan Waqaf Jibril

53
54

RUJUKAN

56

BAB 1

HUKUM BACAAN LAM PADA LAFAZ AL-JALALAH (

( - :
Terjemahan Ayat

)
(Surah al-Zumar : 1-3)

Kitab (al-Quran) ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (al-Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari syirik). Dan orangorang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka (sekutu-sekutu itu) mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. 1
TAJWID 3

Pengenalan Huruf Lam Pada Lafaz Al-Jalalah

Huruf Lam pada asalnya bersifat Istifal (tipis) kerana ia adalah salah satu daripada 21 huruf-huruf yang lemah dari segi sebutannya.

) (
Huruf Istifal yang 21 ini telah dihimpunkan dalam sepotong kalimah berikut:

Walaupun huruf Jalalah

) ia boleh dibaca dengan tebal (tafkhim) atau tipis (tarqiq) bergantung pada

( )

pada asalnya bersifat Istifal namun dalam lafaz kalimah al-

baris huruf yang sebelumnya. Huruf Lam

( ) dalam lafaz al-Jalalah diberi tanda sabdu (


) ini juga berlaku pada kalimah

) dan baris fathah ( )


). )

Kadar panjang bacaannya ialah dua harakat. Bacaan tebal atau tipis pada Lam bersabdu dan berbaris fathah (

Jika bacaan lafaz al-Jalalah

) berhenti pada akhir huruf, maka huruf ha (

dibaca tanda sukun dengan kadar 2, 4, atau 6 harakat.

2
TAJWID 3

Terdapat dua hukum bacaan bagi huruf Lam dalam lafaz al-Jalalah 1. Wajib dibaca dengan tebal (tafkhim)

) iaitu:

Tafkhim bermaksud menebalkan bunyi sebutan huruf seolah-olah ia memenuhi ruang mulut. Huruf Lam dalam lafaz al-Jalalah huruf sebelumnya berbaris fathah ( Contoh-contohnya: a) Huruf sebelumnya berbaris fathah ( ):

) wajib dibaca dengan tebal (tafkhim) jika


) atau dhommah ( ).

Terdapat huruf yang berbaris fathah sebelum kalimah al-Jalalah.

b)

Huruf sebelumnya berbaris dhommah (

):

Terdapat huruf yang berbaris dhommah sebelum kalimah al-Jalalah.

Bacaan tebal (Tafkhim) juga dikenali sebagai Taghliz. Taghliz digunakan untuk hukum bacaan lafaz al-Jalalah.

3
TAJWID 3

RUMUSAN

HUKUM BACAAN LAM PADA LAFAZ AL-JALALAH

Dibaca tebal (tafkhim)

Dibaca tipis (tarqiq)

Apabila huruf sebelumnya berbaris fathah ( ) atau dhommah ( ).

Apabila huruf sebelumnya berbaris kasrah ( ).

Contoh-contoh:

Contoh-contoh:

5
TAJWID 3

LATIHAN PRAKTIKAL

1)

Nyatakan hukum bacaan bagi huruf Lam pada lafaz al-Jalalah yang bergaris.

( 2)

Tuliskan frasa-frasa yang mengandungi lafaz al-Jalalah yang dibaca tebal (Tafkhim) dan tipis (Tarqiq) ke dalam kotak yang bersesuaian.

( - :

6
TAJWID 3

Anda mungkin juga menyukai