Anda di halaman 1dari 148

SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI

INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA)


DENGAN PENGOBATAN SESUAI TUNTUNAN
RASULULLAH SAW


SKRIPSI

Oleh:

MIRZIAH HALIMA
NIM : 04550005
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
MALANG
2009
SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI
INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) DENGAN
PENGOBATAN SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH SAW

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Malang
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Komputer Strata Satu (S-I)

Oleh :
Mirziah Halima
04550005JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
MALANG
2009
HALAMAN PERSETUJUAN

SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI
INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) DENGAN
PENGOBATAN SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH SAW

SKRIPSI

Oleh :
Mirziah Halima
04550005

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing IIRirien Kusumawati, M. Kom Munirul Abidin, M.Ag
NIP. 150 368 775 NIP. 150 321 634

Malang, 8April 2009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri MalangSuhartono, S.Si, M.Kom
NIP. 150 327 241
SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI
INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) DENGAN
PENGOBATAN SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH SAW

SKRIPSI

Oleh :
Mirziah Halima
NIM. 04550005

Telah dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S. Kom)

Pada Tanggal, 11 April 2009

Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan

1. Penguji Utama : M. Amin Hariyadi, M.T ( )
NIP. 150 368 791
2. Ketua Penguji : Syahiduz Zaman, M.Kom ( )
NIP. 150 368 777
3. Sekretaris Penguji : Ririen Kusumawati ( )
NIP. 150 368 775
4. Anggota Penguji : Munirul Abidin, M.Ag ( )
NIP. 150 321 634

Mengetahui dan Mengesahkan
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Malang

Suhartono, S.Si, M.Kom
NIP. 150 327 241
M
MMO
OOT
TTT
TTO
OO

Og^4C 4g~-.-
W-EON44`-47 W-ON4g`-47 *.)
g).Oc4O4 U4^-4
Og~-.- 4EO4^ _O>4N g).Oc4O
U4:^-4 -Og~-.- 44O^
}g` N:~ _ }4`4 O'4C *.)
gOgj^U4`4 gO)l+74
g)-c+O4 gO4O^-4
@O=E- ; E= U=
-Og4
W
WWa
aah
hha
aai
ii o
oor
rra
aan
nng
gg-
-- o
oor
rr a
aan
nng
gg y
yya
aan
nng
gg b
bbe
eer
rri
ii m
mma
aan
nn,
,, t
tte
eet
tta
aap
ppl
ll a
aah
hh b
bbe
eer
rr i
ii m
mma
aan
nn k
kke
eep
ppa
aad
dda
aa A
AAl
ll l
ll a
aah
hh d
dda
aan
nn R
RRa
aas
ssu
uul
ll -
-- N
NNy
yya
aa d
dda
aan
nn k
kke
eep
ppa
aad
dda
aa k
kki
ii t
tta
aab
bb
y
yya
aan
nng
gg A
AAl
ll l
ll a
aah
hh t
ttu
uur
rr u
uun
nnk
kka
aan
nn k
kke
eep
ppa
aad
dda
aa R
RRa
aas
ssu
uul
ll -
-- N
NNy
yya
aa s
sse
eer
rr t
tt a
aa k
kki
ii t
tta
aab
bb y
yya
aan
nng
gg A
AAl
ll l
ll a
aah
hh t
ttu
uur
rr u
uun
nnk
kka
aan
nn s
sse
eeb
bbe
eel
ll u
uum
mmn
nny
yya
aa.
.. B
BBa
aar
rr a
aan
nng
ggs
ssi
ii a
aap
ppa
aa
y
yya
aan
nng
gg k
kka
aaf
ffi
ii r
rr k
kke
eep
ppa
aad
dda
aa A
AAl
ll l
ll a
aah
hh,
,, m
mma
aal
ll a
aai
ii k
kka
aat
tt-
-- m
mma
aal
ll a
aai
ii k
kka
aat
tt-
-- N
NNy
yya
aa,
,, k
kki
ii t
tta
aab
bb-
-- k
kki
ii t
tta
aab
bb-
-- N
NNy
yya
aa,
,, r
rr a
aas
ssu
uul
ll -
-- r
rr a
aas
ssu
uul
ll -
-- N
NNy
yya
aa,
,, d
dda
aan
nn h
hha
aar
rr i
ii
K
KKe
eem
mmu
uud
ddi
ii a
aan
nn,
,, M
MMa
aak
kka
aa S
SSe
ees
ssu
uun
nng
ggg
ggu
uuh
hhn
nny
yya
aa o
oor
rr a
aan
nng
gg i
ii t
ttu
uu t
tte
eel
ll a
aah
hh s
sse
ees
ssa
aat
tt s
sse
eej
jj a
aau
uuh
hh-
-- j
jj a
aau
uuh
hhn
nny
yya
aa.
..
(
((Q
QQ.
.. S
SS A
AAn
nn-
-- N
NNi
ii s
ssa
aa
:
:: 1
113
336
66 )
))N~E}@O- ]ON`O~ O>4N
g7.=Og)4- E) _ +.-
__u4 _O>4N *u4
.E)4 W-O^ ;}g`
)_g4O^` _ eE)UO
7e4-gL~ egEO U^O4Ug
E) ^gEO +.-
kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
(Q.S An-Nisa : 34)
H
HHi
ii d
ddu
uup
pp M
MMu
uul
ll i
ii a
aa a
aat
tta
aau
uu m
mma
aat
tti
ii s
ssy
yya
aah
hhi
ii d
dd


P
PP E
EE R
RR S
SS E
EE M
MM B
BB A
AA H
HH A
AA N
NN


A Al lh ha am md du ul li il ll la ah h, , P Pu uj ji i S Sy yu uk ku ur r H Ha an ny ya a K Ke ep pa ad da a R Ra ab bb bi ii i W Wa a R Ra ab bb bu uk ku um m
A At ta as s L Li im mp pa ah ha an n R Ra ah hm ma at t d da an n K Ka ar ru un ni ia a- - M Mu u, , Y Ya a A Al ll la ah h
K Ke ep pa ad da a H Ha am mb ba a- -M Mu u Y Ya an ng g D Dh ha ai if f I In ni i. .

S Sh ha al la aw wa at t d da an n S Sa al la am m K Ke ep pa ad da a R Ra as su ul lu ul ll la ah h S S. .A A. .W W, ,
U Us sw wa ah h H Ha as sa an na ah h B Ba ag gi i S Se el lu ur ru uh h I In ns sa an n

J Ja az za ak ku um mu ul ll la ah hi i K Kh ha ai ir ra an n
S Se er rt ta a B Be er ri ib bu u- -r ri ib bu u R Ra as sa a T Te er ri im ma a K Ka as si ih h Y Ya an ng g T Tu ul lu us s
K Ke ep pa ad da am mu u, , Y Ya a U Um mm mi i Y Ya a A Ab bi i
D Do o a a k ka al li ia an n S Se en na an nt ti ia as sa a M Me en ny ye ej ju uk kk ka an n Q Qa al lb bu uk ku u

J Ja az za ak ku um mu ul ll la ah hi i K Kh ha ai ir ra an n
S Se er rt ta a C Ci in nt ta ak ku u Y Ya an ng g B Be es sa ar r K Ke ep pa ad da am mu u, , A Ad di ik kk ku u T Te er rs sa ay ya an ng g
K Ku u I In ng gi in n K Ka au u T Te et ta ap p S Se em ma an ng ga at t, , A Ad da a A At ta au u T Ti id da ak k A Ad da an ny ya a D Di ir ri ik ku u
Y Ya an ng g K Ka an n M Me en nd da am mp pi in ng gi im mu u M Me er ra ai ih h C Ci it ta a- -c ci it ta am mu u

J Ja az za ak ku um mu ul ll la ah hi i K Kh ha ai ir ra an n
S Se er rt ta a S Sa al la am m C Ci in nt ta a k ke ep pa ad da am mu u, , Y Ya a E Eb bo o d da an n A Ab ba a S Sa al li im m
D Do o a ak ku u b be er rs sa am ma a k ka al li ia an n, , D Do o a a k ka al li ia an n S Se el la al lu u K Ku ut tu un ng gg gu u D Da an n K Ku ur ri in nd du u

J Ja az za ak ku um mu ul ll la ah hi i K Kh ha ai ir ra an n A At ta as s D Do o a a D Da an n S Se em ma an ng ga at tn ny ya a
K Ke ep pa ad da a Z Zu ur r_ _d dy y
Y Ya ak ki in nl la ah h d da an n T Te ek ka ad dk ka an n S Se em mu ua a Y Ya an ng g K Ki it ta a L La ak ku uk ka an n I In ni i D Da al la am m
R Ra an ng gk ka a M Me en nt ta a a at ti i A Al ll la ah h d da an n R Ra as su ul l- -N Ny ya a
S Se em mo og ga a A Al ll la ah h m me em mp pe er rt te em mu uk ka an n k ki it ta a d da al la am m m me en nc ca ar ri i r ri id dh ho o- -N Ny ya a

J Ja az za ak ku um mu ul ll la ah hi i K Kh ha ai ir ra an n A At ta as s D Do o a a D Da an n S Se em ma an ng ga at tn ny ya a
K Ke ep pa ad da a M Mb ba ak k F Fi in nt ty y
Q Q_ _t ta a B Be er rs sa au ud da ar ra a K Ka ar re en na a A Al ll la ah h, , U Uh hi ib bb bu uk ki i F Fi il ll la ah h

J Ja az za ak ku um mu ul ll la ah hi i K Kh ha ai ir ra an n A At ta as s D Do o a a D Da an n S Se em ma an ng ga at tn ny ya a
K Ke ep pa ad da a L Le e I Id da a, , L Le el le e H Ha af fi id dz z, , K Ka ak k M Mi im mi in ng g, , B Ba an ng g A Ae em m, , M Mi il la a, , I Il lh ha am m, ,
R Ra az zq qi i d da an n K Ke ep pa ad da a S Se el lu ur ru uh h A Am mm ma ah h d da an n A Am mm mi i D Di i P Pa am me ek ka as sa an n

J Ja az za ak ku um mu ul ll la ah hi i K Kh ha ai ir ra an n A At ta as s D Do o a a D Da an n S Se em ma an ng ga at tn ny ya a
A Al lu um mn ni i E EL L- -W WA AF FA A d da an n P Pe en ng gh hu un ni i V VE ET TD DA AM M 3 36 69 9
( (A Au ul li ia a E El lf fa a, , L La ai il l, , M Mi im mi i, , M Ma ak k I Ii in n, , d dl ll l) )
S Se er rt ta a S Sa ah ha ab ba at t- -s sa ah ha ab ba at tk ku u Y Ya an ng g T Ta ak k T Te er rt tu ul li is s D Di i S Si in ni i, , K Ka al li ia an n T Te et ta ap p
D Di ih ha at ti iKATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan segala
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Teknik
Informatika jenjang Strata-1 Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari
peran berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan
motivasi. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga khususnya kepada:
1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Malang.
2. Prof. Drs. Sutiman Bambang Sumitro, SU., DSc, selaku Dekan Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang.
3. Ririen Kusumawati, M.Kom selaku Dosen Pembimbing I penulisan skripsi
ini yang telah memotivasi, membantu dan memberikan arahan yang baik dan
benar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Minirul Abidin, M.Ag. selaku dosen pembimbing agama yang bersedia
meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan terhadap
permasalahan integrasi dalam skripsi ini.
5. Suhartono, M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika
6. Arie, S.Farm,Apt, selaku spesialis ISPA.
7. Fachruddin Alamsyah, selaku spesialis pengobatan Nabawi (Thibbun
Nabawi) dan pemilik Klinik Herbal An-Nabawi di Jl. Pahlawan No.24 Bale
Arjosari Malang serta Idruz Wibowo selaku rekan kerja di Klinik An-
Nabawi.
8. Helda dan Mur, selaku spesialis pengobatan Nabawi (Thibbun Nabawi).
9. Seluruh Dosen Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Malang yang
telah mengajar penulis selama empat tahun lamanya, dan memberikan
dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Asisten Laboratorium Teknik Informatika Universitas Islam Negeri
Malang yang selalu memberikan bimbingan serta keceriaan.
11. Orangtua, dan Adik tersayang yang telah banyak memberikan doa, motivasi
dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman di Universitas Islam Negeri (UIN)
Malang. Khususnya MAjib, Azwar, Indah Nurul A, Mbak Isti, Mbak Nia,
Mas Rozy, Mbak Pen, dll.
13. Semua pihak yang mungkin belum saya sebutkan dan sahabat-sahabat yang
telah membantu hingga terselesaikanya skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentunya tidak akan lepas
dari kekurangan dan kekhilafan. Maka saran dan kritik sangat penulis harapkan
untuk menyempurnakan penulisan ini sehingga dapat bermanfaat dan berguna
untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Malang, 8 April 2009

Penulis
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iv
MOTTO .......................................................................................................... v
PERSEMBAHAN .......................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xx
ABSTRAK ..................................................................................................... xxi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar belakang ................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 3
1.3 Batasan Masalah ............................................................................ 3
1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................... 4
1.5 Manfaaat Penelitian ........................................................................ 4
1.6 Metodologi ..................................................................................... 5
1.7 Sistematika Penulisan .................................................................... 7


BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................... 9
2.1 Metode Pengobatan Rasulullah SAW (Thibbun Nabawi) ............. 9
2.1.1 Definisi Thibbun Nabawi .................................................... 9
2.1.2 Hukum Berobat dalam Islam .............................................. 10
2.1.3 Anjuran Bagi Setiap Orang yang Berobat .......................... 12
2.1.4 Sebab-sebab Datangnya Kesembuhan ................................ 13
2.1.5 Klasifikasi Penyakit ............................................................ 13
2.1.6 Prinsip Penyembuhan ........................................................ 14
2.1.7 Petunjuk Rasulullah dalam Mengobati Diri Sendiri .......... 15
2.1.8 Perbedaan Thibbun Nabawi dengan Pengobatan Lainnya . 15
2.1.9 Metodologi Thibbun Nabawi ............................................. 16
2.1.10 Pedoman Praktek Thibbun Nabawi ................................... 16
2.2 Pernafasan Manusia ....................................................................... 23
2.2.1 Alat Pernafasan Manusia .................................................... 23
2.2.2 Fungsi Pernafasan Manusia ................................................ 25
2.2.3 Proses Pernafasan ............................................................... 25
2.2.4 Kelainan dan Penyakit pada Sistem Pernafasan ................. 26
2.2.5 Infeksi Saluran Pernafasan Akut ......................................... 26
2.3 Penerapan Pengobatan Rasulullah SAW Terhadap Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA) .............................................................. 37
2.3.1 Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut (ISPaA) ................... 37
2.3.2 Infeksi Saluran Pernafasan bawah Akut (ISPbA) ............... 40

2.4 Sistem Pakar ................................................................................... 41
2.4.1 Definisi Sistem Pakar ........................................................... 42
2.4.2 Sejarah Sistem Pakar ............................................................ 43
2.4.3 Latar Belakang Pengembangan Sistem Pakar ...................... 43
2.4.4 Ciri-ciri Sistem Pakar ........................................................... 43
2.4.5 Keuntungan Sistem Pakar .................................................... 44
2.4.6 Kelemahan Sistem Pakar ...................................................... 45
2.4.7 Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem Pakar ........ 46
2.4.8 Konsep Dasar Sistem Pakar ................................................. 47
2.4.9 Antar Muka Pengguna (User Interface) ............................... 48
2.4.10 Basis Pengetahuan (Knowledge Base) ............................... 49
2.4.11 Mesin Inferensi .................................................................. 50
2.4.12 Struktur Sistem Pakar ......................................................... 53
2.4.13 Kategori Permasalahan Sistem Pakar ................................ 55
2.5 Perangkat Pemodelan Sistem dalam Pembuatan Suatu Program
Aplikasi .......................................................................................... 56
2.5.1 Diagram Konteks (Context Diagram) .................................. 57
2.5.2 Data Flow Diagram (DFD) .................................................. 57
2.5.3 Entity Relationship (ERD) ................................................... 58
2.5.4 Pengertian Sistem Database ................................................. 61
2.5.5 Bagan Alir (Flowchart) ........................................................ 62
2.6 PHP (Hypertex Preprocessor) ....................................................... 64
2.7 MySQL .......................................................................................... 64
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM .................................... 65
3.1 Materi Penelitian ............................................................................ 65
3.2 Alat Penelitian ................................................................................ 65
3.2.1 Kebutuhan Hardware ........................................................... 65
3.2.2 Kebutuhan Software ............................................................. 66
3.3 Analisis Sistem ............................................................................... 66
3.3.1 Dependency Diagram ........................................................ 66
3.3.2 Perancangan Pohon Keputusan Identifikasi ISPA ............. 68
3.3.3 Pembentukan Aturan (Rule) .............................................. 70
3.3.4 Analisis Prosentase dengan Probabilitas Klasik ................ 74
3.3.5 Konteks Diagram (CD) ..................................................... 78
3.3.6 Data Flow Diagram (DFD) ............................................... 79
3.3.7 Entity Relation Diagram (ERD) ....................................... 80
3.3.8 Struktur Basis Data ........................................................... 81
3.4 Proses Inferensi Penalaran Maju (Foward Chaining) .................... 85
3.5 Flowchart ....................................................................................... 86
3.5.1 Flowchart Pendaftaran ....................................................... 87
3.5.2 Flowchart Login Pengguna ................................................ 88
3.5.3 Flowchart Input Data Pasien dan Konsultasi ..................... 89
3.5.4 Flowchart Hasil Konsultasi ................................................ 90
3.5.5 Flowchart Input Penyakit .................................................. 92
3.5.6 Flowchart Input Gejala ..................................................... 93
3.5.7 Flowchart Relasi Penyakit dan Gejala .............................. 94
3.5.8 Flowchart Gambar Bekam ................................................ 95
3.5.9 Flowchart Relasi Penyakit dan Gambar Bekam ............... 96
BAB IV HASIL DAN IMPELEMENTASI................................................. 97
4.1 Implementasi .................................................................................... 97
4.2 Struktur Menu Program ................................................................... 97
4.2.1 Desain Menu Program Pengguna ........................................ 98
4.2.2 Desain Menu Program Admin ............................................. 98
4.2.3 Desain Menu Program Dokter ............................................ 99
4.3 Penjelasan Program .......................................................................... 100
4.3.1 Halaman Menu Program Pengguna ..................................... 100
4.3.1.1 Menu Halaman Depan (Home) ................................... 100
4.3.1.2 Menu Halaman Profil .................................................. 100
4.3.1.3 Menu Halaman Pendaftaran ........................................ 101
4.3.1.4 Menu Halaman Login Pengguna ................................. 102
4.3.1.5 Menu Halaman Input Data Pasien ............................... 103
4.3.1.6 Menu Halaman Pertanyaan ......................................... 104
4.3.1.7 Menu Halaman Hasil Konsultasi ................................. 107
4.3.1.8 Menu Halaman Cetak Laporan ................................... 109
4.3.2 Halaman Menu Program Admin .......................................... 110
4.3.2.1 Menu Halaman Login Admin ..................................... 110
4.3.2.2 Menu Halaman Daftar ................................................. 111
4.3.2.3 Halaman Tampil User ................................................. 111
4.3.3 Halaman Menu Program Dokter ......................................... 112
4.3.3.1 Halaman Menu Login Dokter ..................................... 112
4.3.3.2 Halaman Menu Tambah Penyakit ............................... 113
4.3.3.3 Halaman Menu Tampil Penyakit ................................ 113
4.3.3.4 Halaman Menu Tambah Gejala .................................. 114
4.3.3.5 Halaman Menu Tampil Gejala .................................... 115
4.3.3.6 Halaman Menu Tambah Relasi ................................... 117
4.3.3.7 Halaman Menu Lihat Relasi ....................................... 118
4.3.3.8 Halaman Gambar Bekam ............................................ 118
4.3.3.9 Halaman Bekam .......................................................... 119
4.3.3.10 Halaman Tampil Bekam ........................................... 119
4.3.3.11 Halaman Laporan ...................................................... 119
4.4 Pengujian Sistem .............................................................................. 120
4.4.1 Rekapitulasi Hasil Kuisioner Tampilan dan Desain Sistem . 121
4.4.2 Rekapitulasi Hasil Kuisioner Keakuratan dan Kelayakan .... 122

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 123
5.1 Kesimpulan ................................................................................... 123
5.2 Saran ............................................................................................. 124

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 125

LAMPIRAN PENELITIAN ............................................................................. 127
LAMPIRAN KUISIONER .............................................................................. 128
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan antara thibbun nabawi dengan pengobatan lainnya ...... 16
Tabel 2.2 Perbandingan kemampuan seorang pakar dengan sistem pakar ... 43
Tabel 2.3 Perbandingan sistem konvensional dengan sistem pakar .............. 46
Tabel 3.1 Pembentukan Rule ......................................................................... 70
Tabel 3.2 Basis Data Pengguna ...................................................................... 82
Tabel 3.3 Basis Data Gejala ........................................................................... 82
Tabel 3.4 Basis Data Penyakit ....................................................................... 83
Tabel 3.5 Basis Data Relasi ........................................................................... 83
Tabel 3.6 Basis Data Gambar Bekam ............................................................ 84
Tabel 3.7 Basis Data Relasi Bekam ............................................................... 84
Tabel 3.8 Basis Data Analisa Hasil ................................................................ 85
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Kuisioner 1 ...................................................... 121
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Kuisioner 2 ...................................................... 122
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Saluran Pernafasan Manusia ....................................................... 25
Gambar 2.2 Sinusitis Pada Manusia ............................................................... 32
Gambar 2.3 Epiglottis ..................................................................................... 35
Gambar 2.4 Titik Bekam Penderita Rhinitis ................................................... 37
Gambar 2.5 Titik Bekam Penderita Sinusitis .................................................. 38
Gambar 2.6 Titik Bekam Penderita Otitis Media ........................................... 38
Gambar 2.7 Titik Bekam Penderita Stomatitis ............................................... 39
Gambar 2.8 Titik Bekam Penderita Ginggivitis ............................................. 39
Gambar 2.9 Titik Bekam Penderita Faringitis ................................................ 40
Gambar 2.10 Titik Bekam Penderita Infeksi Epiglottis .................................... 40
Gambar 2.11 Titik Bekam Penderita Bronchitis ............................................... 41
Gambar 2.12 Titik Bekam Penderita Pneumonia.............................................. 41
Gambar 2.13 Konsep Dasar Fungsi Sistem Pakar ............................................ 47
Gambar 2.14 Proses Forward Chaining ............................................................ 51
Gambar 2.15 Proses Backward Chaining ......................................................... 51
Gambar 2.16 Diagram Alir ............................................................................... 52
Gambar 2.17 Diagram Alir Teknik Penelusuran Breadth-first search ............. 52
Gambar 2.18 Best-First Search ......................................................................... 52
Gambar 2.19 Struktur Sistem Pakar .................................................................. 53
Gambar 2.20 Proses .......................................................................................... 57
Gambar 2.21 Aliran .......................................................................................... 57
Gambar 2.22 Simpanan Data ............................................................................ 58
Gambar 2.23 Kesatuan Luar ............................................................................. 58
Gambar 2.24 Simbol Entitas ............................................................................. 59
Gambar 2.25 Simbol Tabel ............................................................................... 59
Gambar 2.26 Simbol Penghubung .................................................................... 59
Gambar 2.27 Relasi Satu Ke Satu ..................................................................... 60
Gambar 2.28 Relasi Satu Ke Banyak ................................................................ 60
Gambar 2.29 Relasi Banyak Ke Satu ................................................................ 61
Gambar 2.30 Relasi Banyak Ke Banyak ........................................................... 61
Gambar 2.31 Simbol-simbol Bagan Alir Program............................................ 63
Gambar 3.1 Dependency Diagram .................................................................. 67
Gambar 3.2 Pohon Keputusan Identifikasi ISPA............................................ 69
Gambar 3.3 Data Context Diagram Sistem Pakar Identifikasi ISPA .............. 78
Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ........................................................ 80
Gambar 3.5 Data ERD .................................................................................... 81
Gambar 3.6 Flowchart Proses Inferensi Penalaran Maju ................................ 85
Gambar 3.7 Flowchart Pendaftaran ................................................................ 87
Gambar 3.8 Flowchart Login Pengguna ......................................................... 88
Gambar 3.9 Flowchart Input Data Pasien dan Konsultasi .............................. 89
Gambar 3.10 Flowchart Hasil Konsultasi ......................................................... 90
Gambar 3.11 Flowchart Input Penyakit ............................................................ 92
Gambar 3.12 Flowchart Input Gejala ............................................................... 93
Gambar 3.13 Flowchart Relasi Penyakit dan Gejala ........................................ 94
Gambar 3.14 Flowchart Gambar Bekam .......................................................... 95
Gambar 3.15 Flowchart Relasi Penyakit dan Gambar Bekam.......................... 96
Gambar 4.1 Desain Menu Program Pengguna ............................................... 98
Gambar 4.2 Desain Menu Program Admin .................................................... 98
Gambar 4.3 Desain Menu Program Dokter .................................................... 99
Gambar 4.4 Halaman Depan Pengguna, Admin, dan Dokter ......................... 100
Gambar 4.5 Menu Halaman Profil .................................................................. 101
Gambar 4.6 Menu Pendaftaran ....................................................................... 101
Gambar 4.7 Menu Login Pengguna ................................................................ 102
Gambar 4.8 Menu Input Data Psien ................................................................ 104
Gambar 4.9 Menu Pertanyaan ......................................................................... 105
Gambar 4.10 Menu Hasil Konsultasi ................................................................ 108
Gambar 4.11 Menu Cetak Laporan ................................................................... 110
Gambar 4.12 Menu Login Admin ..................................................................... 111
Gambar 4.13 Menu Halaman Daftar ................................................................. 113
Gambar 4.14 Menu Tampil User ...................................................................... 112
Gambar 4.15 Menu Login Dokter ..................................................................... 112
Gambar 4.16 Menu Tambah Penyakit .............................................................. 113
Gambar 4.17 Menu Tampil Penyakit ................................................................ 114
Gambar 4.18 Menu Tambah Gejala .................................................................. 114
Gambar 4.19 Menu Tampil Gejala ................................................................... 116
Gambar 4.20 Menu Tambah Relasi .................................................................. 117
Gambar 4.21 Menu Lihat Relasi ....................................................................... 118
Gambar 4.22 Menu Gambar Bekam ................................................................. 118
Gambar 4.23 Menu Bekam ............................................................................... 119
Gambar 4.24 Menu Tampil Bekam .................................................................. 119
Gambar 4.25 Menu Laporan ............................................................................. 120DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Penelitian ........................................................................... 118
Lampiran 2 Angket ......................................................................................... 119

ABSTRAK

Mirziah Halima. 2009. Sistem Pakar Identifikasi Infeksi Saluran Pernafasan
Akut (ISPA) Dengan Pengobatan Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW.
Skripsi. Jurusan Teknik Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi.
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
Pembimbing: (1) Ririen Kusumawati, M.Kom (2) Minirul Abidin, M.Ag


Kata Kunci: Sistem Pakar, Thibbun Nabawi, ISPA, Forward Chaining,
Probabilitas Klasik

ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) merupakan penyakit yang
mewabah di Indonesia. Berbagai macam penanganan telah dicoba. Obat-obatan
kimia menciptakan penyakit baru terhadap para penderita. Thibbun Nabawi
(pengobatan yang diajarkan Rasulullah SAW) merupakan solusi terbaik yang
banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem
pakar yang mampu mengidentifikasi serta memberikan solusi pengobatan yang
diajarkan Rasulullah SAW (Thibbun Nabawi) untuk penyakit ISPA. Pembuatan
sistem pakar ini menggunakan pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data.
Dengan metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining, dimana
prosentase didapatkan dari perhitungan menggunakan probabilitas klasik yaitu
peluang P(A) dengan A adalah gejala, n adalah total banyaknya gejala, serta nA
merupakan banyaknya hasil mendapatkan A.
Hasil pengujian yang berdasarkan kuisioner menunjukan bahwa, aplikasi
ini membantu pengguna dalam mendapatkan informasi, melakukan proses
identifikasi ISPA serta pengobatannya. Hal ini diperoleh dari sepuluh orang
responden yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan peradaban manusia mampu menciptakan budaya
konsumerisme dan materialisme yang menggiring manusia untuk mengkonsumsi
berbagai jenis makanan yang dianggap praktis, lezat dan penuh variasi. Akan
tetapi banyak diantaranya tidak menyadari bahwa produksi makanan semacam itu
seringkali menggunakan berbagai jenis bahan kimia berbahaya, seperti borax
(bahan pembuat sabun cuci), formalin (bahan pembersih tingkat tinggi) sebagai
bahan pengawet, water glass (bahan pembuat sabun colek) sebagai pengenyal
makanan seperti mie dan sejenisnya, bahan pewarna tekstil (untuk membuat
warna lebih cerah, seperti roti, kerupuk) yang juga sangat berbahaya bagi tubuh
manusia.
Dengan demikian, obat-obatan yang diperlukan juga terbuat dari obat-
obatan berkomposisi kimia berat yang juga berbahaya bagi tubuh manusia.
Teknologi pengobatan manusia pun semakin disibukkan dengan berbagai
penelitian untuk menemukan berbagai formula obat-obatan baru untuk mengatasi
berbagai jenis penyakit aneh yang belakangan ini muncul.
Di sisi lain, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan
penyakit, Dia pun menurunkan obat bersama penyakit itu. Obat itupun menjadi
rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, baik yang mukmin
maupun yang kafir.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Abu
Hurairah radhiallahu 'anhu:

Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan untuk penyakit itu obatnya.
(HR. Al-Bukhari no. 5678)
Abdullah bin Masud radhiallahu 'anhu mengabarkan dari Rasulullah
SAW:

Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan
pula obatnya bersamanya. (Hanya saja) tidak mengetahui orang yang tidak
mengetahuinya dan mengetahui orang yang mengetahuinya. (HR. Ahmad 1/377, 413
dan 453. Dan hadits ini dishahihkan dalam Ash-Shahihah no. 451)
Pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan sunnah
nabi serta metode terbaik mengatasi berbagai macam penyakit. Dan hendaklah
manusia berdoa dan yakin akan ketentuan Allah S.W.T.
Namun pada kenyataannya, masyarakat masih kurang informasi tentang
Metode Pengobatan yang diajarkan Rasulullah SAW (Thibbun Nabawi) yang jauh
lebih baik dan halal dibandingkan berbagai pengobatan yang menggunakan
bahan-bahan kimia berbahaya.
Disamping itu pula, tidak sedikit masyarakat menderita penyakit pada
saluran pernafasan, namun masih terbatas informasi web yang membahas tentang
Thibbun Nabawi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah sistem
diagnosis dengan tujuan untuk memudahkan user untuk mengetahui dengan cepat
mulai dari gejala, jenis penyakit, dan solusi pengobatan yang sesuai sunnah
Rasulullah SAW.
Dengan penggunaan komputer melalui Sistem Pakar identifikasi
penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) diharapkan dapat membantu
masyarakat untuk mengidentifikasi penyakit dari gejala yang dirasakan untuk
membantu memberikan alternatif pengobatan yang sesuai dengan tuntunan
Rasulullah SAW.
Sistem Pakar menggunakan penalaran inferensi menyerupai seorang
pakar dalam memecahkan masalah. Sistem Pakar identifikasi penyakit berbasis
web adalah solusi yang tepat untuk mensosialisasikan pengobatan alami sesuai
tuntunan Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka dibuatlah sebuah rancangan
yang dapat membantu masalah tersebut, yaitu Sistem Pakar Identifikasi Infeksi
Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Dengan Pengobatan Sesuai Tuntunan Rasulullah
SAW.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, didapatkan rumusan
masalah yaitu: Bagaimana merancang dan membuat program aplikasi Sistem
Pakar Identifikasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Dengan
Pengobatan Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW dengan metode Forward
Chaining.
1.3 Batasan Masalah
Agar memperoleh pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, maka perlu diberikan batasan masalah, yaitu :
1. Jenis penyakit, yaitu khusus jenis penyakit Infeksi Saluran Pernafasan
Akut (ISPA).
2. Jenis ramuan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW khusus penyakit
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
3. Menggunakan metode Forward Chaining (pelacakan ke depan).
4. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL.
5. Hasil akhir dari sistem identifikasi, untuk mengidentifikasi penyakit
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) serta upaya pengobatan sesuai
tuntunan Rasulullah SAW.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk merancang dan membuat program
aplikasi Sistem Pakar Identifikasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
Dengan Pengobatan Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW dengan metode
Forward Chaining.
1.5 Manfaat Penelitian
Besar sekali harapan peneliti akan adanya manfaat dari penelitian ini
bagi semua kalangan. Manfaat yang dimaksud, antara lain adalah :
1. Membantu masyarakat khususnya penderita Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA) guna mengetahui penyakit dari gejala-gejala yang
diderita.
2. Memberikan solusi pengobatan sesuai Tuntunan Rasulullah SAW,
khususnya penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

1.6 Metodologi
Pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahap pengerjaan
yang tertera sebagai berikut :
1. Pengumpulan data-data yang diperlukan
Beberapa metode yang akan dipakai dalam pengumpulan data:
a. Studi Literatur
Pada metode ini penulis akan melakukan pencarian, pembelajaran dari
berbagai macam literatur dan dokumen yang menunjang pengerjaan Tugas
Akhir ini khususnya yang berkaitan dengan sistem pakar untuk
mendiagnosa Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).
b. Observasi
Melakukan pengamatan terhadap data yang diteliti, melakukan
interview dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembuatan program
untuk mendiagnosa Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) yaitu pakar
ISPA dan spesialis Thibbun Nabawi.
c. Browsing
Melakukan pengamatan ke berbagai macam website di internet yang
menyedikan informasi yang relevan dengan permasalahan dalam
pembuatan sistem ini.
2. Analisa data yang telah dikumpulkan
Membuat analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil observasi
yaitu menggabungkan dengan laporan survey dan kebijakan pemakai menjadi
spesifikasi yang terstruktur dengan menggunakan pemodelan.
3. Perancangan dan Desain Sistem
Memahami rancangan sistem pakar sesuai data yang ada dan
mengimplementasikan model yang diinginkan oleh pengguna. Pemodelan
sistem ini berupa Dependency Diagram, Pohon Keputusan, serta perancangan
database dengan didukung pembuatan Context Diagram, Data Flow Diagram,
ER-Diagram dan Flowchart, guna mempermudah dalam proses-proses
selanjutnya.
4. Pembuatan Aplikasi
Tahap ini merupakan tahap pembuatan dan pengembangan aplikasi sesuai
dengan desain sistem yang ditetapkan pada tahap sebelumnya. Sistem Pakar
untuk mengidentifikasi Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) ini dibangun
dengan PHP dan MySQL.
5. Uji Coba dan Evaluasi
Menguji coba seluruh spesifikasi terstruktur dan sistem secara
keseluruhan. Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem yang telah selesai
disusun dengan menggunakan kuisioner. Proses uji coba ini diperlukan untuk
memastikan bahwa sistem yang telah dibuat sudah benar, sesuai dengan
karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang
terkandung di dalamnya.
6. Penyusunan Buku Tugas Akhir
Tahap terakhir ini merupakan dokumentasi pelaksanaan tugas akhir.
Diharapkan, buku tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin
mengembangkan sistem ini lebih lanjut maupun pada lain kasus.
1.7 Sistematika Penulisan
Guna memudahkan dan memahami penulisan tiap-tiap bab dalam
pembuatan tugas akhir ini, maka dijabarkan secara singkat sistematika
penulisan tugas akhir yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi
dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Landasan teori berisi beberapa literatur, analisa dan
perancangan sistem, yaitu menjelaskan tentang teori-teori
terkait dengan permasalahan yang diambil, sebagai acuan
dalam analisa dan pemecahan masalah dari studi literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan
nantinya akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan
dan memecahkan masalah.
BAB III : PERANCANGAN PROGRAM
Menjelaskan peralatan dan metode yang digunakan dalam
membuat perancangan sistem identifikasi tentang alat-alat
hardware, software, metodologi pengumpulan data, serta
desain alur dari sistem yang dibuat dengan Context Diagram,
Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram
(ERD), dan tabel database.
BAB IV : IMPLEMENTASI PROGRAM
Menjelaskan tentang implementasi dan hasil perancangan
beserta penjelasan dan penggunaan program yang telah
dibuat.
BAB V : PENUTUP
Penutup terdiri dari dua, yaitu kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berisi rangkuman secara singkat dari hasil
pembahasan masalah. Sedangkan saran berisi harapan dan
kemungkinan lebih lanjut dari hasil pembahasan masalah
yang diperoleh untuk menuju lebih baik.BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Metode Pengobatan Rasulullah SAW (Thibbun Nabawi)
2.1.1 Definisi Thibbun Nabawi
Istilah atau sebutan Thibbun Nabawi sebenarnya tidak ada pada zaman
Rasulullah SAW (Nabi Muhammad SAW). Istilah ini dimunculkan oleh para
dokter muslim sekitar abad ke-13 M. Istilah Thibbun Nabawi dipakai untuk
menunjukkan ilmu-ilmu kedokteran yang berada dalam bingkai keimanan
kepada Allah S.W.T, serta bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah.
Thibbun Nabawi adalah metode pengobatan yang digunakan,
diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang
mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Metode
ini sangat meyakinkan untuk menjadi sebab kesembuhan.
Pengobatan ini bersandar kuat kepada akidah Islamiyah yang
menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta ini, dan ditangan
Allah SWT terletak kesembuhan atas manusia. Allah SWT menurunkan Al-
Quran yang berisi petunjuk, keterangan, dan penjelasan.
Sebagaimana firman Allah SWT, diantaranya:
ElgO CU4-:^- =UuC4O O
gOOg O O1- =}1+Ug
Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertakwa. ( Q.S Al-Baqarah : 2 )

Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah SWT, sebagai
penyampai risalah kepada ummat beliau hingga akhir zaman. Allah SWT
memerintahkan agar mengikuti sunnah beliau, karena apa yang beliau
sampaikan adalah dari sisi Allah SWT dan atas perintah Allah SWT.
Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran:
W-ONOgC4 -.- 4OcO-4
:^UE ]OEOO>
Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S Ali-Imran : 132)

;- 4p~ 7 O)
Oc4O *.- NE4Ocq
O4L=OEO
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan bagimu. (Q.S Al-
Ahzab : 21)
4`4 -gCL4C ^}4N -O4OE- ^@
up) 4O- ) /4 _/EONC ^j
Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (Q.S An-
Najm : 3 4)

2.1.2 Hukum Berobat Dalam Islam
Pengobatan memerlukan fikih tersendiri. Terdapat beberapa pendapat
mengenai hukum berobat, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.
1. Wajibnya berobat
Berobat menjadi wajib apabila ada hak-hak orang lain yang akan
terabaikan dengan adanya penyakit.
2. Sunnahnya berobat
Berobat menjadi sunnah apabila pengobatan tersebut dari hal-hal yang
sunnah. Dan dengan pengobatan tersebut lebih banyak manfaat yang
didapat.
3. Mubahnya berobat
Berobat menjadi mubah, apabila ia memiliki niat baik desertai tekad
untuk menyempurnakan ketaatan serta lebih giat dalam beribadah dan
melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka ia
diberi pahala.
Adapun jika bersabar dan ridho kepada Allah SWT dan dalam
rangka meraih sesuatu yang lebih baik dan derajad tinggi di sisi Allah
SWT, maka pahala atas tidak berobatnya.
4. Makruhnya berobat
Berobat menjadi makruh, apabila dalam berobat tersebut
menggunakan hal-hal makruh atau akan mengakibatkan dibukanya aurat,
tanpa adanya keperluan mendesak untuk itu.
5. Haramnya berobat
Berobat menjadi haram, apabila dalam berobat tersebut
menggunakan hal-hal yang haram atau akan mengakibatkan dibukanya
aurat, dengan tidak adanya keperluan mendesak untuk itu.
Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan
sanad hasan berdasarkan berbagai riwayat pendukungnya, dari Abu
Darda r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:


Sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obatnya, menciptakan
obat untuk setiap penyakit, karena itu hendaklah kalian berobat, tetapi jangan
berobat dengan sesuatu yang haram( Aiman, 2005:20)2.1.3 Anjuran Bagi Setiap Orang yang Berobat (Pasien)
Sebaiknya seorang pasien memiliki keyakinan yang benar dalam hal
berobat, diantaranya:
1. Meluruskan akidah
Hendaklah setiap manusia berperasangka baik kepada Allah SWT.
Meluruskan akidah dengan menyadari bahwa ujian yang menimpa,
datangnya dari Allah Yang Maha Pengasih. Allah Maha Suci. Dia-lah
yang menguji, dan ujian merupakan kasih sayang-Nya.
2. Tidak sibuk dengan ujiannya, sehingga melupakan pengujinya,
yaitu Allah SWT
Banyak orang sakit yang sibuk dengan ujian yang dihadapinya.
Seharusnya manusia lebih dekat kepada Allah SWT pada saat sakit.
Karena hal tersebut akan lebih memberikan manfaat dan lebih
memberikan harapan ketika mengadu sepenuh hati kepada Allah SWT.
3. Berpikir tentang hikmah Ilahi dari musibah yang menimpa
Allah SWT Maha Bijaksana, ketetapan takdir-Nya tidak lepas dari
hikmah. Setiap manusia seharusnya mencari tahu tentang dosa yang
dilakukannya sehingga menyebabkan musibah datang.
4. Berobat merupakan satu sebab
Perobatan adalah satu sebab, sedangkan suatu sebab tidak bisa
memberikan efek apapun kecuali dengan ijin Allah SWT.


2.1.4 Sebab-sebab Datangnya Kesembuhan
Rasulullah SAW menyebutkan sebab-sebab datangnya kesembuhan,
yaitu:
1. Mempunyai pengetahuan tentang sebabnya penyakit dan pengobatannya.
2. Mengetahui kebenaran penyakitnya (dengan benar dan dengan diagnosa
yang akurat), serta resep yang diberikan hendaklah tepat.
3. Adanya izin dari Allah SWT untuk diperolehnya kesembuhan. Salah satu
doa Rasulullah SAW adalah (Aiman, 2005: 17):

Ya Allah, Engkau Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan
dari-Mu

2.1.5 Klasifikasi Penyakit
Penyakit diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
1. Penyakit Hati
Penyakit hati terbagi menjadi dua: penyakit subhat yang disertai keragu-
raguan dan penyakit syahwat yang disertai kesesatan.
2. Penyakit Jasmani
Penyakit jasmani adalah segala penyakit yang nampak dan terjadi pada
tubuh setiap manusia.
2.1.6 Prinsip Penyembuhan
Prinsip penyembuhan diantaranya:
1. Prinsip Penyembuhan Penyakit Hati
Sesungguhnya iman kepada Allah dan para Rasul, yaitu akidah yang
tertanam dalam hati, merupakan solusi pengobatan yang terpenting bagi hati,
yaitu bagi penyakit jiwa.
Hati menjadi baik apabila seorang hamba mengenal Allah SWT dan
meneladani Rasul-Nya. Kesehatan dan kehidupan bagi hati manusia hanya
bisa diraih dengan hal tersebut.
2. Prinsip Penyembuhan Penyakit Jasmani
Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada tiga prinsip pengobatan penyakit
jasmani, diantaranya (Ibnu Qayyim, 2005: 3):
a. Menjaga kesehatan.
b. Menjaga/ memelihara tubuh dari unsur-unsur (unsur dalam maupun
unsur luar) yang berbahaya/ pencegahan penyakit.
c. Mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh
Adapun pengobatan penyakit jasmani ada dua, yaitu:
1. Sistem Pengobatan yang sudah Allah ilhamkan kepada manusia dan
binatang. Pengobatan ini tidak memerlukan adanya tenaga medis, seperti
mengobati rasa lapar, rasa haus, rasa kedinginan, rasa lelah dan lain
sebagainya.
2. Sistem pengobatan yang membutuhkan analisa dan pengobatan.

2.1.7 Petunjuk Rasulullah SAW Dalam Mengobati Diri Sendiri
Diantara petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa
Rasulullah SAW biasa melakukan pengobatan untuk diri sendiri. Rasulullah
SAW dan para sahabat tidak memiliki kebiasaan menggunakan obat-obatan
kimia yang disebut Eqrobadjin (Ilmu yang berpangkal pada penyelidikan dan
eksperimen terhadap berbagai jenis penyakit, lalu menyelidiki berbagai jenis
obat-obatan sebagai penangkalnya, dengan mencampurkan satu jenis obat
dengan yang lain.) Sebagian besar obat-obatan yang mereka gunakan adalah
makanan sehat non kimiawi.
Kalangan medis sepakat, bahwa selama penggunaan makanan sehat
sudah cukup digunakan dalam pengobatan, tidak perlu menggunakan obat.
Selama bisa menggunakan obat-obatan sederhana, tidak perlu menggunakan
obat-obatan kimia. (Ibnu Qayyim, 2005: 11)
Mereka menegaskan, Seorang dokter juga tidak boleh ketagihan
menggunakan obat. Karena apabila tidak menemukan penyakit yang sesuai
dalam tubuh, atau menemukannya tetapi dosis dan penggunaan obat itu tidak
sesuai, maka akan mengganggu dan merusak kesehatan tubuh. (Ibnu
Qayyim, 2005: 10)

2.1.8 Perbedaan Thibbun Nabawi dan Pengobatan Umum Lainnya
Terdapat perbedaan antara thibbun nabawi dan pengobatan umum
lainnya, diantaranya yaitu:


Tabel 2.1 Perbedaan antara thibbun nabawi dan pengobatan umum lainnya
(Ibnu Qayyim, 2005: 108)
Thibbun Nabawi Pengobatan Umum Lainnya
bersifat pasti, qothi, dan Ilahi, bersumber dari
wahyu, pelita kenabian, dan kesempurnaan akal
bersifat analogi (perkiraan, dugaan), dan
eksperimen (percobaan-percobaan)
tanpa efek samping terhadap tubuh manusia memiliki efek samping terhadap tubuh manusia

2.1.9 Metodologi Thibbun Nabawi
Metodologi thibbun nabawi terhadap penyakit ada tiga cara (Ibnu
Qayyim, 2005: 10), yaitu:
1. Menggunakan obat-obat alamiah.
2. Menggunakan obat-obat Ilahiyah.
3. Mengkombinasikan kedua jenis pengobatan tersebut.

2.1.10 Pedoman Praktek Thibbun Nabawi (Aiman, 2005:227)
1. Bekam/ Hijamah/ Canduk (Aiman, 2005:229)
Bekam/ Hijamah (istilah dalam bahasa Arab) secara bahasa berarti
menghisap.
Jenis Bekam
Pengobatan dengan bekam memiliki dua jenis, yaitu:
Bekam Basah
Bekam basah artinya melakukan penyedotan dan penyayatan pada pasien,
sehingga mengeluarkan darah.

Bekam Kering
Bekam kering artinya melakukan penyedotan tanpa penyayatan pada
pasien, sehingga pasien tidak mengeluarkan darah.
Ciri Darah Bekam
Para dokter dikejutkan oleh pernyataan ilmuan Damaskus, Muhammad
Amin Syaikhu dalam artikel ilmiahnya yang luar bisa tentang bekam dan
rahasia umum tentang mekanisme kesembuhan yang diperoleh dari praktek
bekam terletak pada dibersihkannya tubuh dari darah rusak yang menghambat
berjalannya fungsi-fungsi dan tugas-tugas tubuh secara sempurna, sehingga
tubuh menjadi sasaran mudahnya berbagai penyakit masuk. (Aiman, 2005:
231)
Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat hal-hal sebagai berikut:
(Mujizatu l-Qorni l-Isyrin (Ad-Dawau l-Ajib), Muhammad Amin
Syaikhu, dihimpun dan ditahqiq oleh Abdul Qadir Yahya, hal. 113)
1. Darah bekam mengandung sepersepuluh kadar sel darah putih (lekosit)
yang ada di dalam darah biasa. Terapi bekam tetap melindungi dan sekaligus
menguatkan unsure-unsur sistem kekebalan.
2. Proses bekam membuang sel-sel darah merah yang rusak dan sel-sel yang
tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh.
3. Proses bekam mempertahankan zat besi yang ada di dalam tubuh. Zat besi
tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan dalam proses bekam sebagai
awal penggunaan zat besi tersebut dalam pembentukan sel-sel muda yang
baru. Hal di atas terbukti dari penelitian bahwa kapasitas ikatan zat besi dalam
darah bekam sangat tinggi (550 - 1100). Kandungan sel darah merah maupun
sel darah putih dalam darah bekam tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa
proses bekam berhasil mengeluarkan semua kotoran, sisa, dan endapan darah
sehingga mendorong kembali aktifnya seluruh sistem dan organ tubuh.
Keutamaan Berbekam
Diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah SAW berbekam ketika
sakit. Allah SWT membimbing Rasulullah SAW ketika sakit dengan
pengobatan paling baik dan paling ideal.
Rasulullah SAW bersabda:

Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. (Musnad
Imam Ahmad, dishahihkan oleh Al-AlBani rahimahullah dalam Ash-Shahihah
(1053))

2. Madu (Aiman, 2005:281)
Anjuran berobat dengan madu
_OEOu4 ElG4O O)
^4+O- p OOgC+`- =}g`
4:_^- 4>ONO+ =}g`4
@OEO=- Og`4 4pO7-@Ou4C
^gg Oj>7 }g` ]7
g4OEE1- OUc
+lc l)4O 17O _ NO^C
}g` E_g^O7C+ _-4O=
7-)U4^CO` +O+^4O^ gO1g
7.g- +EELUg Ep) O)
ElgO LO4CE Og
4pNO-4-4C ^g_
Dan Rabb-mu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit,
di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian
makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbmu yang
telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda
(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.(Q.S An-Nahl (16): 68-69)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda:
(Aiman, 2005: 242)
: , , ,

Kesembuhan itu terdapat dalam tiga hal, yaitu minuman madu, sayatan alat
bekam, dan kay dengan sundutan api. Tetapi aku melarang ummatku berobat
dengan kay.(Shahihu l-Bukhari (5681))

Rahasia Kehebatan madu
Beberapa kehebatan madu dalam pengobatan yang terungkap oleh
kedokteran modern, yaitu: (Aiman,2005: 282-287)
1. Bakteri tidak mampu melawan madu
Madu memiliki spesifikasi anti proses peradangan (inflammatory
activity anti) serta mampu melawan pembusukan oleh bakteri dan
mempercepat pulihnya luka-luka, luka bakar dan borok.
2. Penggunaan madu sebagai anti luka
Penggunaan madu membantu pembersihan luka. Madu tidak memiliki
efek samping di dalam pembersihan luka dan digunakan untuk melindungi
garis tepi luka-luka yang terjadi selama proses operasi pengangkatan
tumor.
3. Madu dan luka bakar
Madu digunakan untuk membantu dalam pengobatan luka bakar.
4. Madu kaya kandungan oksidan
Anti oksidan fenolic yang terdapat di dalam madu memiliki daya aktif
tinggi serta bisa meningkatkan perlawanan tubuh terhadap tekanan
oksidasi (oxidative stress).
5. Madu dan kesehatan mulut
Madu memiliki peran penting dalam pengobatan penyakit-penyakit
gusi, sariawan, dan berbagai gangguan mulut lainnya.
6. Madu dan pengobatan Infeksi Selaput Lendir akibat radiasi
Pemberian madu secara local pada saat dilakukannya radioterapi (pada
pasien yang mengidap kanker di kepala dan di leher) merupakan terapi
yang efektif, serta tidak memberatkan untuk mencegah terjadinya infeksi
selaput lendir di mulut..
7. Madu dapat membantu pengobatan Infeksi Lambung (maagh) dan
tukak lambung.
8. Madu mencegah terjadinya radang usus besar.
9. Madu dapat membantu mengobati dermatitis (infeksi kulit) karena
minyak dan ketombe.
10. Madu dapat menurunkan kadar gula di dalam darah.

3. Habbatus Sauda(Aiman, 2005:254)
Habbatus Sauda/ Al-Habbah As-Sauda (Jinten Hitam) termasuk keluarga
tumbuhan kala, disebut tumbuhan nigella sativa.
Nash-nash tentang Habbatus Sauda
Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu
Salamah, dari Abu Khurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

. ,

Hendaknya kalian mengkonsumsi jinten hitam. Karena di dalamnya mengandung
obat untuk segala jenis penyakit, kecuali As-Saam/ kematian
Manfaat Habbatus Sauda
Manfaat-manfaat tersebut diantaranya (Aiman, 2005: 272):
1. Ekstrak habbatus sauda memiliki pengaruh kuat dan dapat merangsang
sel-sel lymphoid (limfosit) penghancur sel-sel kanker manusia di luar
jaringan tubuh.
2. Minyak habbatus sauda mampu menghambat pertumbuhan virus di
dalam hati dan limpa dan antibody meningkat di dalam plasma darah.
3. Minyak-minyak asiri dalam biji habbatus sauda dianggap sebagai
faktor kimiawi yang kuat terhadap kanker di lambung, karena berpengaruh
melawan oksidasi dan infeksi.
4. Minyak habbatus sauda mampu melakukan perbaikan sistem kekebalan
dan pengaruh aktioksidan yang terkandung di dalamnya.

4. Zaitun (Aiman, 2005:200)
Nash nash tentang buah Zaitun
Allah SWT berfirman:
~ONC ... }g` E4OE-
lO4O4:G` lO4^O+-uCEe
lOOg~uO= 4 lOE1)ON
1~4C Og+uCEe +7//NC
O4 +OO=O;> O4^ ...
... yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon
zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah
barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak
disentuh api. ...( Q.S An-Nuur: 35)

Sabda Rasulullah SAW
Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abdullah (bin Umar)
bahwa Rasulullah saw bersabda:
,
Gunakanlah minyak zaitun sebagai lauk dan gunaknlah sebagai minyak rambut,
karena ia berasal dari pohon yang penuh dengan berkah.( H.R Ibnu Majah,
terdapat pula dalam Shahihu l-Jami (18) dan ia berkata hasan.)

Khasiat buah Zaitun
Berikut beberapa khasiat buah zaitun, diantaranya:
Penawar racun
Mengatasi cacing
Memperlambat rambut beruban
Menguatkan gusi
Menyembuhkan borok
Mencegah bau keringat
Daunnya bisa mengatasi demam
Menghaluskan kulit, dll

5. Jahe (Zanjabil=dalam bahasa Arab) (Aiman, 2005:315)
Nash Al-Quran berkenaan dengan jahe
4pOO+C4 OgOg
cW 4p~
E_N_-=Gg` 1):O_Ee
Di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya
adalah jahe. (Q.S Al-Insan: 17)

Khasiat Jahe (Ibnul Qayyim, 2005:383)
Menghangatkan tubuh
Membantu pencernaan
Melunakkan makanan dalam perut dengan stabil
Mengatasi penyumbatan liver karena hawa dingin dan lembab
Membantu/ menguatkan kemampuan seks
Pencegah dahak agar mudah mencair
Menambah daya hafal
Mengharumkan bau mulut, dll

2.2 Pernafasan Manusia (Dr.H.Tabrani Rab,1996:2)
2.2.1 Alat Pernafasan Manusia
Alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan,
batang tenggorokan, dan paru paru.
1. Hidung
Hidung merupakan alat pertama yang dilalui udara dari luar. Di dalam
rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Rambut dan selaput lendir
berguna untuk menyaring udara, mengatur suhu udara yang masuk agar sesuai
dengan suhu tubuh, dan mengatur kelembapan udara.
2. Pangkal Tenggorokan (Laring)
Setelah melewati hidung, udara masuk ke pangkal tenggorokan (laring)
melalui faring. Faring adalah hulu kerongkongan. Faring merupakan
persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke
tenggorokan (laring) udara masuk ke batang tenggorokan (trakea).
Pada daerah tekak, yaitu di langit langit mulut bagian belakang terdapat
anak tekak. Pada pangkal tenggorokan (laring) terdapat katup yang disebut
epiglottis. Ketika kita bernafas, epiglotis terbuka dan anak tekak melipat ke
bawah bertemu epiglottis. Udara akan masuk melalui melalui pangkal
tenggorokan. Ketika kita menelan , epiglottis menutup pangkal tenggorokan
dan makanan akan masuk ke kerongkongan (esofagus). Tetapi jika kita
menelan dan epiglottis belum menutup, makanan dan minuman akan masuk
ke tenggorokan. Saat itu kita tersedak.
3. Batang Tenggorokan (Trakea)
Batang tenggorokan terletak di daerah leher, di depan kerongkongan.
Batang tenggorokan merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang
rawan. Panjang batang tenggorokan sekitar 10 cm. Dinding dalamnya dilapisi
selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Rambut-rambut getar berfungsi
untuk menolak debu dan benda asing yang bersama udara. Akibat tolakan
secara paksa tersebut kita akan batuk atau bersin.
4. Paru-paru
Paru-paru terletak di rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma
adalah sekat rongga badan, yang membatasi rongga dada dan rongga perut.
Pau-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru
kanan memiliki tiga gelambir sedangkan paru-paru kiri memiliki dua
gelambir.

2.2.2 Fungsi Pernafasan Manusia
Fungsi pernafasan yang utama adalah untuk pertukaran gas. Secara
anatomi (Ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian/ struktur alat
pernafasan), fungsi pernafasan dimulai dari hidung sampai ke parenkim paru.Gambar 2.1. Saluran pernafasan manusiaTerdiri dari: rongga hidung, rongga mulut, faring,
laring, trakea dan paru. Laring membagi saluran pernafasan menjadi 2 bagian, yaitu saluran
pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. (Dikutip dari Respiratory Emergencies,
Shibel, Moser). Tabrani, 1996: 2
2.2.3 Proses Pernafasan
Paru-paru manusia berada berada di dalam rongga dada. Rongga dada
dipisahkan dari rongga perut oleh sekat diafragma. Rongga dada dilindungi
oleh tulang rusuk dan tulang dada.
Proses pernapasan terdiri dari dua kegiatan, yaitu menghirup udara
atau menarik napas dan menghembuskan udara atau mengeluarkan napas.
Menghirup udara disebut inspirasi dan menghembuskan udara disebut
ekspirasi.
Berdasarkan bagian tubuh yang mengatur kembang kempisnya paru-
paru, pernapasan dapat dibedakan menjadi pernapasan dada (pernapasan
tulang rusuk) dan pernapasan perut (pernapasan diafragma)
2.2.4 Kelainan dan Penyakit pada Sistem Pernafasan
Alat-alat pernapasan merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jika
alat ini terganggu karena penyakit atau kelainan maka proses pernapasan akan
terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian.
Beberapa macam gangguan yang umum terjadi pada saluran
pernapasan manusia, yaitu Influenza (flu), Asma (sesak nafas), Tuberculosis
(TBC). Disamping gangguan umum di atas, terdapat pula peradangan/ Infeksi
pada sistem pernafasan manusia yang dikenal dengan istilah ISPA (Infeksi
Saluran Pernafasan Akut) dan ISPK (Infeksi Saluran Pernafasan Kronis).
Infeksi saluran pernafasan akut merupakan infeksi yang terjadi secara
mendadak, namun pada infeksi saluran pernafasan kronis merupakan infeksi
pernafasan yang berkelanjutan.
2.2.5 Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
1. Definisi ISPA
ISPA merupakan singkatan dari Infeksi Saluran Pernafasan Akut,
istilah ini diadaptasi dari istilah dalam Bahasa Inggris Acute Respiratory
Infections (ARI). Istilah ISPA meliputi tiga unsur yaitu: Infeksi, Saluran
Pernafasan dan Akut, dengan pengertian sebagai berikut:
Infeksi
Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam
tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala
penyakit.
Saluran Pernafasan
Saluran pernafasan adalah organ mulai dari hidung hingga alveoli
beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah
dan pleura. ISPA secara anatomis mencakup saluran pernafasan bagian
atas, saluran pernafasan bagian bawah (termasuk jaringan paru-paru)
dan organ adneksa saluran pernafasan. Dengan batasan ini, jaringan
paru termasuk dalam saluran pernafasan (respiratory tract).
Akut
Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14
hari. Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun
untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan dalam ISPA proses
ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari.
2. Penyebab Terjadinya ISPA
Penyebab terjadinya ISPA adalah virus, bakteri dan jamur. Namun
kebanyakan disebabkan oleh virus.
3. Faktor Resiko yang Mempercepat ISPA
Faktor yang mempercepat terjadinya ISPA, diantaranya:
Perokok
Peminum minuman keras (alkohol)
Mallnutrisi (kekurangan nutrisi)
Penderita penyakit paru-paru dan saluran pernafasan menahun
Udara yang tercemar
Makanan yang tidak steril
4. Klasifikasi ISPA
Asuhan Farmasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Drs. Bambang
Sidharta,Apt.MS Laboratorium/ Instalasi Farmasi RSU Dr. Saiful Anwar
Fakultas Kedokteran Unibraw Malang) mengklasifikasi Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA) menjadi dua bagian, yaitu: Infeksi Saluran
Pernafasan atas Akut (ISPaA) dan Infeksi Saluran Pernafasan bawah
Akut (ISPbA). (dr. Anton C.Wijaya,2003:5)
1. Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut (ISPaA)
Infeksi Saluran Pernafasan Atas dalam Bahasa Indonesia dikenal
sebagai ISPaA (Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut) atau ISPA
(Infeksi Saluran naPas Atas) atau URI dalam Bahasa Inggris adalah
penyakit infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan,
hidung, sinus, faring, atau laring.
Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut terdiri dari: Rhinitis, Sinusitis,
Otitis Media (Radang Telinga Tengah), Stomatitis (mulut), Ginggivitis
(gusi), Faringitis (Radang Tenggorokan/ amandel).

2. Infeksi Saluran Pernafasan bawah Akut (ISPbA)
Infeksi Saluran Pernafasan bawah Akut terdiri dari: Infeksi
Epiglotis (pita suara), Bronchitis, Pneumonia.
5. Diagnosa Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut (ISPaA)
1. Rhinitis
Rhinitis adalah suatu peradangan pada selaput lendir hidung/
rongga hidung. Rhinitis disebabkan oleh virus, misal virus influenza.
Rhinitis juga dapat terjadi karena reaksi alergi terhadap perubahan
cuaca, serbuk sari, dan debu. Virus tersebut menyebabkan produksi
lendir meningkat.
Diagnosa Rhinitis, yaitu:
Hidung tersumbat
Adanya cairan ingus
Bersin-bersin
Gatal pada mata
Sering flu
Hidung terasa gatal
Kedutan di wajah
Gatal menjalar tenggorokan
Batuk dan berdehem berulang


2. Sinusitis
Sinusitis adalah peradangan saluran pada rongga tengkorak yang
menghubungkan hidung dan rongga mata. Kata Sinusitis itu sendiri
berasal dari Bahasa Latin, yaitu sinus yang artinya cekungan dan
akhiran itis yang berarti radang.
Sinusitis adalah suatu peradangan pada sinus yang terjadi karena
alergi atau infeksi virus, bakteri maupun jamur. Sinusitis bisa terjadi
pada salah satu dari keempat sinus yang ada, yaitu:
- Sinus frontalis yang terletak di dahi. Sinusitis frontalis
menyebabkan sakit kepala di dahi.
- Sinus maksilaris terletak di dalam tulang pipi. Sinusitis Maksilaris
menyebabkan nyeri pipi tepat di bawah mata, sakit gigi dan sakit
kepala.
- Sinus etmoidalis terletak di belakang batang hidung di sudut mata.
Sinusitis etmoidalis menyebabkan nyeri di belakang dan diantara
mata serta sakit kepala di dahi. Peradangan ini juga bisa
menyebabkan nyeri bila pinggiran hidung ditekan, berkurangnya
indera penciuman dan hidung tersumbat.
- Sinus sfenoidalis terletak di belakang sinus etmoid
Setiap sinus tersebut berhubungan dengan hidung untuk
pertukaran udara dan sekresi (ingus). Hidung dan sinus dilapisi
selaput lendir yang berhubungan satu sama lain. Infeksi atau
peradangan sinus umumnya terjadi sebagai kelanjutan infeksi
hidung. Setiap kondisi dalam hidung yang menghambat aliran keluar
cairan hidung cenderung menyebabkan infeksi dari sinus. Seperti
adanya infeksi virus, bakteri atau benda asing penyebab alergi
sehingga menutup hubungan antara sinus dan hidung.
Disebut sinusitis akut bila lamanya penyakit kurang dari 30 hari.
Sinusitis subakut dan kronis sering merupakan lanjutan dari sinusitis
akut yang tidak mendapatkan pengobatan lebih lanjut.
Diagnosa Sinusitis, yaitu:
Hidung tersumbat
Adanya cairan ingus sesudah 24 48 jam
Sakit kepala pada pagi hari
Nafas tidak sedap
Tidak enak badan
Demam
Letih dan lesu
Batuk-batuk pada malam hari
Nyeri daerah wajah/ dahi
Pusing dan nyeri kepala
Nyeri tenggorokan
Bersin-bersin
Nyeri menelan
Gatal pada mata
Perubahan pada warna ingus
Sakit kepala ketika ditundukkan
Kehilangan nafsu makan
Indera penciuman melemah
Nyeri pada rahang atas dan gigi
Nyeri diantara kedua mata dan hidung bila disentuh
Berkurangnya pendengaran
Wajah pucat


Gambar 2.2. Sinusitis pada manusia
3. Otitis Media (Radang Telinga Tengah)
Otitis Media Akut adalah infeksi telinga tengah oleh bakteri atau
virus. Otitis media akut bisa terjadi pada semua usia, tetapi paling
sering ditemukan pada anak-anak terutama usia 3 bulan- 3 tahun.
Diagnosa Otitis Media (Radang Telinga Tengah), yaitu:
Demam
Kehilangan nafsu makan
Sakit telinga yang berat dan menetap
Gangguan pendengaran sementara
Nyeri telinga
Rewel
Keluar cairan dari telinga
Berkurangnya pendengaran
Mual
Kemerahan pada gendang telinga
muntah
4. Stomatitis (mulut)
Stomatitis adalah peradangan pada mulut.
Diagnosa Stomatitis (mulut), yaitu:
Nyeri menelan
Rewel
Luka daerah bibir
Luka daerah mulut
Luka daerah tenggorokan
Lidah bercak putih
5. Ginggivitis (gusi)
Gingivitis adalah peradangan pada gusi (gingiva). Gingivitis
hampir selalu terjadi akibat penggosokan dan flosing (membersihkan
gigi dengan menggunakan benang gigi) yang tidak benar, sehingga
plak tetap ada di sepanjang garis gusi. Plak merupakan suatu lapisan
yang terutama terdiri dari bakteri. Jika plak tetap melekat pada gigi
selama lebih dari 72 jam, maka akan mengeras dan membentuk
karang gigi (kalkulusflosing (benang gigi).
Diagnosa Ginggivitis (gusi), yaitu:
Gusi tampak merah
Gusi membengkak dan mudah digerakkan
Gusi mudah berdarah
Gusi luka berwarna putih atau kuning di dalam mulut
6. Faringitis (Radang Tenggorokan/ amandel)
Faringitis adalah suatu peradangan pada tenggorokan (faring).
Faringitis bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Namun
kebanyakan disebabkan oleh virus, termasuk virus penyebab
common cold, flu, adenovirus, mononukleosis atau HIV.
Diagnosa Faringitis (Radang Tenggorokan/ amandel), yaitu:
Demam
Pusing dan nyeri kepala
Nyeri tenggorokan
Nyeri menelan
Batuk
Mual
Muntah
Suara serak
Radang pada hidung
Nyeri di perut
Amandel berwarna merah dan bengkak
Sering ditemukan nanah di tenggorokan

6. Diagnosa Infeksi Saluran Pernafasan bawah Akut (ISPbA)
1. Infeksi Epiglotis (peradangan pada pita suara)
Diagnosa Infeksi Epiglotis, yaitu:
Seperti ada benda yang mengganjal di tenggorokan
Nyeri tenggorokan
Suara serak
Susah menelan makanan dan minuman
Banyak ludah
Sulit untuk berbicara
Suhu badan naik
Gambar 2.3. Epiglotis
2. Bronchitis
Bronkitis (Bronchitis; Inflammation - bronchi) adalah suatu
peradangan pada bronkus (saluran udara ke paru-paru).
Diagnosa Bronchitis, yaitu:
Demam
Letih dan lesu
Pusing dan nyeri kepala
Nyeri tenggorokan
Batuk berdahak berwarna putih atau kuning
Mudah sesak nafas
Sering flu
Wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan
Pipi tampak kemerahan
Gangguan penglihatan
Sulit bernafas
Dada berbunyi
Tenggorokan terasa gatal
Pembengkakan pergelangan kaki, tungkai kiri dan kanan
Dada terasa sakit
3. Pneumonia
Pnemonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan
paru-paru (alveoli).
Diagnosa Pneumonia, yaitu:
Demam
Kehilangan nafsu makan
Sulit bernafas / sesak nafas
Batuk
Dada terasa sakit
Menggigil
Batuk berdahak berwarna kuning, hijau, atau mengandung darah
Dada terasa sakit saat batuk dan menarik nafas yang dalam
Bernafas dengan cepat dan pendek
Muka kelihatan merah
Mudah berkeringat
2.3 Penerapan Pengobatan Rasulullah SAW Terhadap Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA)
Penderita ISPA di Indonesia tidaklah sedikit. Banyak upaya dilakukan untuk
mengatasinya. Obat-obat kimia semakin menambah penyakit baru. Hal tersebut
karena masyarakat melupakan sebagian dari sunnah Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW membawa risalah yang sempurna yang mencontohkan
pengobatan yang berasal dari alam dan bersumber dari Ilahi. Thibbun Nabawi
adalah metode pengobatan yang dicontohkan. Banyak sekali manfaat yang akan
didapat.

Demikian ini adalah penerapan Thibbun Nabawi terhadap ISPA:
2.3.1 Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut (ISPaA)
1. Rhinitis
Thibbun Nabawi terhadap penderita Rhinitis : (Rujukan dari Klinik
Herbal An-Nabawi Malang)
- 1 sdt serbuk habbah sauda (3 x 1 hari).
- 1 tetes minyak habbah sauda (diteteskan).
- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 341)


Gambar 2.4. Titik Bekam Penderita Rhinitis
2. Sinusitis
Thibbun Nabawi terhadap penderita Sinusitis: (Rujukan dari Klinik
Herbal An-Nabawi Malang)
- Ramuan untuk rebusan: minyak habbah sauda + madu murni +
jahe/ jahe merah.
- Ramuan untuk diminum: 1 sdm minyak habbah sauda (pagi
dan sore).
- Ramuan untuk diminum: 3 sdm madu (pagi dan sore).
- Merendam 12 butir biji habbah sauda di dalam air selama 1
jam, lalu meneteskannya ke lubang hidung (2 x 1 hari, pagi dan
sore).
- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 341)


Gambar 2.5. Titik Bekam Penderita Sinusitis
3. Otitis Media
Thibbun Nabawi terhadap penderita Otitis Media: (Rujukan dari
Klinik Herbal An-Nabawi Malang)
- Ramuan untuk diminum: habbah sauda + madu.
- Ramuan untuk ditetes: minyak habbah sauda.
- Ramuan untuk ditetes: madu dicampur air dan diteteskan ke
telinga sebelum tidur.
- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 341)


Gambar 2.6. Titik Bekam Penderita Otitis Media

4. Stomatitis
Thibbun Nabawi terhadap penderita Stomatitis: (Rujukan dari Klinik
Herbal An-Nabawi Malang)
- Campuran: 1 sdm madu + 1 sdt minyak habbah sauda + 1 sdt
minyak zaitun. (3 x 1 hari).
- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 338)


Gambar 2.7. Titik Bekam Penderita Stomatitis
5. Ginggivitis
Thibbun Nabawi terhadap penderita Ginggivitis: (Rujukan dari
Klinik Herbal An-Nabawi Malang)
- Berkumur sampai dalam dengan madu dan minyak zaitun
untuk sakit gusi.
- Berkumur minyak habbah sauda.


- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 338)


Gambar 2.8. Titik Bekam Penderita Ginggivitis
6. Faringitis
Thibbun Nabawi terhadap penderita Faringitis: (Rujukan dari Klinik
Herbal An-Nabawi Malang)
- Minum air rebusan biji habbah sauda.
- Untuk rebusan: jahe + madu + minyak habbah sauda.
Diminum 2 x 1 hari sekali.
- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 340)


Gambar 2.9. Titik Bekam Penderita Faringitis

2.3.2 Infeksi Saluran Pernafasan bawah Akut (ISPbA)
1. Infeksi Epiglottis
Thibbun Nabawi terhadap penderita Epiglottis: (Rujukan dari Klinik
Herbal An-Nabawi Malang)
- Ramuan untuk diminum: madu setiap hari sebelum sarapan
pagi.
- Ramuan untuk rebusan: minyak habbah sauda + madu murni +
jahe/ jahe merah.
- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 341)Gambar 2.10. Titik Bekam Penderita Infeksi Epiglottis
2. Bronchitis
Thibbun Nabawi terhadap penderita Bronchitis: (Rujukan dari Klinik
Herbal An-Nabawi Malang)
- Ramuan untuk diminum: 1 sdm madu + 1 sdt minyak habbah
sauda + sdt serbuk jahe. Diaduk dan diminum 3 x 1 hari
sekali.
- Minum dan menghirup minyak habbah sauda + minum 3 sdm
madu setiap hari sebelum sarapan pagi.
- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 336)Gambar 2.11. Titik Bekam Penderita Bronchitis
3. Pneumonia
Thibbun Nabawi terhadap penderita Pneumonia: (Rujukan dari
Klinik Herbal An-Nabawi Malang)
- 1 sdm minyak habbah sauda dan menyedotnya.
- Minum + menghirup minyak habbah sauda + minum 3 sdm
madu setiap hari sebelum sarapan pagi.

- Dilakukan pembekaman pada: (Aiman, 2005: 336)


Gambar 2.12. Titik Bekam Penderita Pneumonia

2.4 Sistem Pakar
Sistem pakar dibuat pada suatu pengetahuan tertentu untuk suatu
kepakaran tertentu yang mendekati kemampuan manusia di salah satu
bidang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sistem pakar telah banyak
diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, kedokteran, ilmu
pengetahuan, teknik, dan lain sebagainya.
2.4.1 Definisi Sistem Pakar
Berikut beberapa definisi tentang sistem pakar, antara lain:
(Kusumadewi, 2003:109)
1. Menurut Durkin: Sistem pakar adalah suatu program komputer yang
dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang
dilakukan oleh seorang pakar.
2. Menurut Ignizio: Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang
berkaitan, dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya
dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar.
3. Menurut Giarratano dan Riley: Sistem pakar adalah suatu sistem komputer
yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar.
4. Menurut Martin dan Oxman: Sistem pakar adalah sistem berbasis
komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran
dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh
seorang pakar dalam bidang tersebut (Kusumadewi, 2003:109).
5. Menurut Prof. Edward Feigenbaum:1982: Sistem Pakar adalah suatu
program komputer cerdas yang menggunakan knowledge (pengetahuan)
dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit
sehingga membutuhkan seorang yang ahli untuk menyelesaikannya.

2.4.2 Sejarah Sistem Pakar
Sistem pakar mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 1960-an
oleh Artificial Intelegence Corporation. Periode penelitian Artificial
Intelegence ini didominasi oleh suatu keyakinan bahwa nalar yang digabung
dengan komputer canggih akan menghasilkan prestasi pakar atau bahkan
manusia super. Sistem pakar diagnosa kesehatan telah dikembangkan sejak
pertengahan tahun 1970.

2.4.3 Latar Belakang Pengembangan Sistem Pakar
Seorang pakar dengan sistem pakar mempunyai beberapa perbedaan.
Darkin (1994) mengemukakan perbandingan kemampuan antara seorang
pakar dengan sebuah sistem pakar (dalam Arhami, 2005: 6).


Tabel 2.2 Perbandingan kemampuan seorang pakar dengan sistem pakar
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005:6)
Faktor Human Expert Expert System
Time availibility Hari kerja Setiap saat
Geografis Lokal/tertentu Dimana saja
Keamanan Tidak tergantikan Dapat diganti
Perishable/dapat habis Ya Tidak
Performansi Variable Konsisten
Kecepatan Variable Konsisten
Biaya Tinggi Terjangkau

2.4.4 Ciri-ciri Sistem Pakar
Sistem pakar merupakan program-program praktis yang menggunakan
strategi heuristik yang dikembangkan oleh manusia untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang spesifik (khusus), maka umumnya sistem
pakar bersifat (Arhami, 2005:23 dan Kusrini, 2006:14-15):
1. Memiliki informasi yang handal.
2. Mudah dimodifikasi
3. Heuristik dalam menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan
penyelesainannya.
4. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer.
5. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi.
6. Terbatas pada bidang yang spesifik.
7. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap.
8. Dapat mengemukakan rangkaian alasan.
9. Berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu.
10. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap.
11. Outputnya bersifat nasihat atau anjuran.
12. Output tergantung dari dialog dengan user.
13. Knowledge base dan Inference engine terpisah.
2.4.5 Keuntungan Sistem Pakar
Keuntungan sistem pakar, antara lain (Kusrini, 2006:15):
1. Memungkinkan seorang awam seperti seorang pakar.
2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis.
3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar.
4. Meningkatkan output dan produktifitas.
5. Meningkatkan kualitas.
6. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar.
7. Mampu beroperasi dengan lingkungan yang berbahaya.
8. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan.
9. Memiliki reliabilitas.
10. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer.
11. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap.
12. Sebagai media pelengkap dan pelatihan.
13. Meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah.
14. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan.
2.4.6 Kelemahan Sistem Pakar
Selain memiliki banyak keuntungan, sistem pakar juga memiliki
kelemahan, diantaranya (Arhami, 2005:10)
1. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan.
2. Sangat sulit dan memerlukan biaya besar.
3. Boleh jadi sistem tak dapat membuat keputusan.
4. Sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan.
2.4.7 Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem Pakar
Tabel 2.3 Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem Pakar
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005: 8)
Sistem Konvensional Sistem Pakar
Informasi dan pemrosesan umumnya digabung
dalam satu program sekuensial
Basis pengetahuan dari mekanisme pemrosesan
(inferensi
Program tidak pernah salah (kecuali
programnya yang salah)
Program bisa saja melakukan kesalahan
Tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan
atau bagaimana hasil yang diperoleh
Penjelasan merupakan bagian dari sistem pakar
Membutuhkan semua input data Tidak harus membutuhkan semua input data
atau fakta
Perubahan pada program merepotkan Perubahan pada kaidah dapat dilakukan dengan
mudah
Sistem bekerja jika sudah lengkap Sistem dapat bekerja hanya dengan kaidah yang
sedikit
Eksekusi secara algoritmik (step-by-step) Eksekusi dilakukan secara heuristik dan logis
Manipulasi efektif pada database yang besar Manipulasi efektif pada basis pengetahuan yang
besar
Efisiensi adalah tujuan utama Efektivitas adalah tujuan utama
Data kuantitatif Data kualitatif
Representasi dalam numerik Representasi pengetahuan dalam simbolik
Menangkap, menambah dan mendistribusi data
numerik atau informasi
Menangkap, menambah dan mendistribusi
pertimbangan (judgment) dan pengetahuan

2.4.8 Konsep Dasar Sistem Pakar
Turban 1995 (dalam Arhami, 2005: 11), menyatakan bahwa konsep
dasar sistem pakar mengandung beberapa unsur, yaitu: keahlian, ahli,
pengalihan keahlian, inferensi, aturan dan kemampuan menjelaskan.
Keahlian merupakan penguasaan pengetahuan dibidang tertentu yang
diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengalaman. Contoh bentuk
pengetahuan yang termasuk keahlian adalah:
1. Fakta-fakta pada lingkup permasalahan tertentu.
2. Teori-teori pada lingkup permasalahan tertentu.
3. Prosedur-prosedur dan aturan-aturan berkenaan dengan lingkup
permasalahan tertentu.
4. Strategi-strategi global untuk menyelesaikan masalah.
5. Meta- knowledge (pengetahuan tentang pengetahuan).

Gambar 2.13 Konsep dasar fungsi sistem pakar
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005:4)
Gambar 2.13 menggambarkan konsep dasar suatu sistem pakar
knowledge-base. Pengguna menyampaikan fakta atau informasi untuk
sistem pakar dan kemudian menerima saran dari pakar atau jawaban ahlinya.
Bagian dari sistem pakar terdiri dari 2 komponen utama, yaitu knowledge-
base yang berisi knowledge dan mesin inferensi yang menggambarkan
kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan respon dari sistem pakar atas
permintaan pengguna.
Knowledge base berisi pengetahuan sangat spesifik yang disediakan
oleh seorang pakar untuk memecahkan masalah tertentu. Contohnya:
knowledge dari seorang dokter ahli untuk mendiagnosa penyakit tertentu.
Knowledge planning disediakan oleh seorang konsultan investasi.
Seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang
tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan khusus
yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang
dimilikinya (Kusrini, 2006:3).
Knowledge pada sistem pakar mungkin saja seorang ahli, atau
knowledge yang umumnya terdapat dalam buku, majalah, dan orang-orang
yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu bidang.
2.4.9 Antar Muka Pengguna (User Interface)
Antar Muka (User Interface) merupakan mekanisme yang digunakan
oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antar muka
menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang
dapat diterima oleh sistem. Selain itu antar muka menerima informasi dari
sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh
pemakai.
McLeod (1995) berpendapat, terjadi dialog antara program dan
pemakai, yang memungkinkan sistem pakar menerima instruksi dan
informasi (input) dari pemakai, juga memberikan informasi (output) kepada
pemakai. (Arhami, 2005:15)
2.4.10 Basis Pengetahuan (Knowledge base)
Basis Pengetahuan (Knowledge base) mengandung pengetahuan
untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah.
Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu
(Arhami, 2005:15)
1. Penalaran berbasis aturan (Rule-Based Reasoning).
Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan
menggunakan aturan berbentuk: IF-THEN. Bentuk ini digunakan apabila
kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu,
dan si pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan.
Disamping itu, juga digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang jejak
(langkah langkah) pencapaian solusi.
2. Penalaran berbasis kasus (Case-Based Reasoning).
Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi
yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi
untuk keadaan yang terjadi sekarang (fakta yang ada). Bentuk ini akan
digunakan apabila user menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada
kasus-kasus yang hampir sama (mirip). Selain itu, bentuk ini juga digunakan
apabila kita telah memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam basis
pengetahuan.
Dalam studi kasus pada sistem berbasis pengetahuan terdapat
beberapa karakteristik yang dibangun untuk membantu dalam membentuk
serangkaian prinsip-prinsip arsitekturnya, meliputi:
1. Pengetahuan merupakan kunci kekuatan sistem pakar
2. Pengetahuan sering tidak pasti dan tidak lengkap
3. Pengetahuan sering miskin spesifikasi
4. Amatir menjadi ahli secara bertahap
5. Sistem pakar harus fleksibel
6. Sistem pakar harus transparan
2.4.11 Mesin Inferensi
Menurut Turban, Mesin Inferensi adalah program komputer yang
memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam
basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk menformulasikan
kesimpulan. (Arhami, 2005:19)
Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol inferensi dalam sistem
pakar berbasis aturan, yaitu(Arhami, 2005:19):
1. Pelacakan ke depan (forward chaining)
Pelacakan kedepan adalah pendekatan yang dimotori data (data-driven).
Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan
selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan ke depan
mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IF-THEN.


Gambar 2.14 Proses Forward Chaining
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005:20)
2. Pelacakan ke belakang (backward chaining)
Pelacakan ke belakang adalah pendekatan yang di motori tujuan terlebih
dahulu (goal-driven). Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan,
selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk
kesimpulannya.
Gambar 2.15 Proses Backward Chaining
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005:19)
Kedua metode inferensi tersebut dipengaruhi oleh tiga macam
penulusuran, yaitu Depth-first search, Breadth-first search dan Best-first
search (Arhami, 2005:20).
1. Depth-first search, melakukan penulusuran kaidah secara mendalam dari
simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan.

Gambar 2.16 Diagram Alir
Teknik Penelusuran Depth First Search
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005:21)
2. Breadth-first search, bergerak dari simpul akar, simpul yang ada pada
setiap tingkat diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya.
Gambar 2.17 Diagram Alir Teknik Penelusuran Breadth-first search
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005:21)
3. Best-first search, bekerja berdasarkan kombinasi kedua metode
sebelumnya.

Gambar 2.18 Best-First Search
(Sumber: Muhammad Arhami, 2005:21)
2.4.12 Struktur Sistem Pakar
Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu (Turban, 1995.
dalam Arhami, 2005:13):
1. Lingkungan Pengembangan (Development environment)
Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan
pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar.
2. Lingkungan Konsultasi (Consultation environment)
Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna
memperoleh pengetahuan pakar.
Komponen-komponen sistem pakar dalam kedua bagian di atas dapat
dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 2. 19 Struktur sistem pakar
(Sumber: Sri Kusumadewi, 2003:114)
Komponen-komponen yang ada pada sistem pakar adalah sebagai
berikut (Kusumadewi, 2003:114):
1. Subsistem penambahan pengetahuan. Bagian ini digunakan untuk
memasukkan pengetahuan, mengkonstruksi atau memperluas
pengetahuan dalam basis pengetahuan. Pengetahuan itu bisa berasal
dari: ahli, buku, basis data, penelitian dan gambar.
2. Basis pengetahuan. Berisi pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan
untuk memahami, memformulasikan dan menyelesaikan masalah.
3. Motor inferensi (inference engine). Program yang berisi metodologi
yang digunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasi-
informasi dalam basis pengetahuan dan blackboard, serta digunakan
untuk memformulasikan konklusi. Ada 3 elemen utama dalam motor
inferensi, yaitu:
b. Interpreter: mengeksekusi item-item agenda yang terpilih dengan
menggunakan aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang sesuai.
c. Scheduler: akan mengontrol agenda.
d. Consistency enforcer: akan berusaha memelihara kekonsistenan
dalam mempresentasikan solusi yang bersifat darurat.
4. Blackboard. Merupakan area dalam memori yang digunakan untuk
merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan
sementara. Ada 3 tipe keputusan yang dapat direkam, yaitu:
a. Rencana: bagaimana menghadapi masalah.
b. Agenda: aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk
dieksekusi.
c. Solusi: calon aksi yang akan dibangkitkan.
5. Antarmuka. Digunakan untuk media komunikasi antara user dan
program
6. Subsistem penjelasan. Digunakan untuk melacak respon dan
memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif
melalui pertanyaan:
b. Mengapa suatu pertanyaan ditanyakan oleh sistem pakar?
c. Bagaimana konklusi dicapai?
d. Mengapa ada alternatif yang dibatalkan?
e. Rencana apa yang digunakan untuk mendapatkan solusi?
7. Sistem penyaring pengetahuan. Sistem ini digunakan untuk
mengevaluasi kinerja sistem pakar itu sendiri untuk melihat apakah
pengetahuan-pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan
dimasa mendatang.
2.4.13 Kategori Permasalahan Sistem Pakar
Secara umum, terdapat beberapa kategori dan area permasalahan
sistem pakar yaitu (Arhami, 2005:23):
1. Interpretasi. Pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk
diantaranya: pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi
sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan.
2. Prediksi. Termasuk diantaranya: peramalan, prediksi demografis,
peramalan ekonomi, prediksi lalulintas, estimasi hasil, militer, pemasaran,
atau peramalan keuangan.
3. Diagnosis. Termasuk diantaranya: medis, elektronis, mekanis, dan
diagnosis perangkat lunak.
4. Perancangan. Termasuk diantaranya: layout sirkuit dan perancangan
bangunan.
5. Perencanaan. Termasuk diantaranya: perencanaan keuangan,
komunikasi, militer, pengembangan produk, routing, dan manajemen
produk.
6. Monitoring. Misalnya: Computer-Aided Monitoring Systems.
7. Debugging. Memberikan resep obat terhadap suatu kegagalan.
8. Perbaikan.
9. Instruksi. Melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, dan
perbaikan kinerja.
10. Kontrol. Melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan,
dan monitoring kelakuan

2.5 Perangkat Pemodelan Sistem dalam Pembuatan Suatu Program
Aplikasi
Dalam perancangan suatu sistem informasi memerlukan suatu pemodelan
sistem untuk menggambarkan dan mengkomunikasikan secara sederhana
rancangan sistem yang telah dibuat, agar sistem mudah dipahami dan dikoreksi.
2.5.1 Diagram Konteks (Context Diagram)
Diagram konteks menurut Pohan dan Bahri (1997:11) merupakan
kasus khusus DFD (Data Flow Diagram) atau bagian dari DFD yang
berfungsi memetakan model lingkungan, yang direpresentasikan dengan
lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem.
2.5.2 Data Flow Diagram (DFD)
Ada empat komponen dari Data Flow Diagram : (Pohan dan Bahri,
1997:16)
1. Proses, merupakan kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin
atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk kedalam proses untuk
dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses.Gambar 2.20. Proses
(Sumber : Kendall & Kendall, 2003:265)

2. Arus Data, komponen ini mengalir diantara proses, simpanan data dan
kesatuan luar. Arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa
masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.

Gambar 2.21. Aliran
(Sumber : Kendall & Kendall, 2003:265)

3. Simpanan Data, merupakan simpanan dari data yang dapat berupa
database di sistem komputer, arsip, kotak tempat data di meja seseorang, tabel
acuan manual, dan agenda atau buku.

Gambar 2.22. Simpanan Data.
(Sumber : Kendall & Kendall, 2003:265)

2. Kesatuan Luar, merupakan kesatuan (entitas) di lingkungan luar sistem
yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di
lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari
sistem.


Gambar 2.23. Kesatuan Luar
(Sumber : Kendall & Kendall, 2003:265)


2.5.3 Entity Relationship (ERD)
Menurut Edi Winarko (2006:13) Entity Relationship Diagram (ER-
Diagram) adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan atau relasi
antar entitas (Entity), setiap entity terdiri atas satu atau lebih attribut yang
merepresentasikan seluruh kondisi atau fakta dari dunia nyata yang ditinjau.
Dengan ER-Diagram untuk mentransformasikan keadaan dari dunia nyata ke
dalam bentuk basis data.
Dalam pembahasan tentang ER-Diagram, terdapat beberapa komponen
yang terkait dan pelu dibahas:

1. Entitas

Gambar 2.24. Simbol Entitas
(Sumber : winarko, 2006:13)
Dilambangkan dengan lingkaran elipse dengan keterangan nama field
didalamnya. Entitas memiliki fungsi sebagai simbol untuk identitas nama field
yang ada dalam tabel.
2. Tabel


Gambar 2.25. Simbol Tabel
(Sumber : winarko, 2006:13)
Dilambangkan dengan persegi panjang dengan keterangan nama label di
dalamnya. Simbol ini akan berhubungan langsung dengan entitas dan
penghubung.
3. Penghubung.

Gambar 2.26. Simbol Penghubung
(Sumber : winarko, 2006:13)
Dilambangkan dengan belah ketupat yang akan berhubungan dengan entitas
yang menghubungkan antar tabel.
2.5.3.1 Kardinalitas atau Derajat Relasi
Kardinalitas relasi menunjukan jumlah maksimum entitas yang dapat
berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain.
Kardinalitas relasi yang terjadi diantara dua himpunan entitas (misalnya
A dan B) dapat berupa:
a. Satu ke satu (One to One)
Setiap setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak
dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu sebaliknya setiap
entitas pada himpunan etitas A berhubungan dengan paling banyak dengan
entitas AGambar 2..27. Relasi satu ke satu
(Sumber: Fathansyah , 1999:77)
Entitas 1
Entitas 2
Entitas 3
Entitas 1
Entitas 2
Entitas 3
A B

b. Satu ke banyak (One to Many)
Setiap setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan
banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya , dimana
setiap entitas pada himpunan entitas B behubungan dengan paling banyak
dengan satu entitas pada himpunan entitas A.
Gambar 2. 28. Relasi satu ke banyak
(Sumber: Fathansyah , 1999:78)
c. Banyak ke Satu (Many to One)
Setiap entitas pada himpunan entitas A behubungan paling banyak dengan
satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya , dimana setiap
entitas pada himpunan entitas A berhubungan degan paling banyak satu entitas
pada himpunan entitas B.
Gambar 2. 29. Relasi banyak ke satu
(Sumber: Fathansyah , 1999:78)

Entitas 1
Entitas 2
Entitas 3
Entitas 1
Entitas 2
A B
Entitas 1
Entitas 2
Entitas 1
Entitas 2
Entitas 3
A B
d. Banyak ke banyak (Many to Many)
Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak
entitas pada himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya, dimana setiap
entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas
pada himpunan entitas A.Gambar 2. 30. Relasi banyak ke banyak
(Sumber: Fathansyah , 1999:79)

2.5.4 Pengertian Sistem Database
Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah
komponen fungsional (dengan satuan fungsi atau tugas khusus) yang saling
berhubungan dan saling bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu
proses atau pekerjaan tertentu (Fatansyah, 1999:9).
Sedangkan basis dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang
(Fatansyah, 1999:2), yaitu:
1. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang
diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan
cepat dan mudah
2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama
sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk
memenuhi berbagai kebutuhan
Entitas 1
Entitas 2
Entitas 3
Entitas 1
Entitas 2
Entitas 3
A B
3. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang berhubungan yang disimpan
dalam media penyimpanan elektronis

2.5.5 Bagan Alir (Flowchart)
Bagan alir (Flowchart) dapat didefinisikan sebagai sebuah
bagan (chart) yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur
sistem secara logika (Jogianto, 1999: 75). Salah satu bagan alir :

Bagan Alir Program (Program flowchart)
Menggunakan simbol-simbol:

Input/output;
digunakan utk
mewakili data i/o


Proses;
digunakan utk
mewakili suatu
proses

Garis alir;
Menunjukkan
arus dari proses


Keputusan;
digunakan utk
suatu selrksi
kondisi didlm
program

Penghubung;
Menunjukkan
penghubung ke
hlman yang sama
atau hlman lain

Proses
terdefinisi;
menunjukkan
suatu operasi yang
rinciannya
ditunjukkan
ditempat lain

Persiapan;
digunakan utk
memberi nilai
awal suatu
besaran

Terminal;
menunjukkan
awal & akhir dari
suatu proses
Gambar 2.32. Simbol-simbol bagan alir program
(Sumber:http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/2/jbptgunadarma-gdl-course-2004-
imamahmadt-66-perancis-r.pdf)

2.6 PHP (Hypertex Preprocessor)
PHP adalah bahasa server-side programming yang powerfull untuk
membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Sintak PHP mirip dengan
bahasa Perl dan C. PHP biasanya sering digunakan bersama web server Appache
di beragam sistem operasi. PHP juga men-support ISAPI dan dapat digunakan
bersamadengan Microsoft IIS di Windows (Sunyoto, 2007:119).
Abdul Kadir (2001:1) mengatakan bahwa, menurut dokumen resmi PHP,
PHP singkatan dari Hypertext Preprocesor, yang merupakan bahasa berbentuk
script yang ditempatkan di server dan di proses di server. Hasilnya akan dikirim
ke client tempat pemakai menggunakan browser.

2.7 MySQL
MySQL adalah suatu database server yang sangat terkenal di dunia dan
merupakan open source SQL database (database SQL yang opensource) (Sunyoto,
2007:145). MySQL merupakan database server di mana pemrosesan data terjadi
di server dan client hanya mengirim data dan memindah data. Pengaksesan dapat
dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja dengan catatan komputer telah
terhubung ke server. Lain halnya dengan database dekstop dimana segala
pemrosesan data seperti penambahan data ataupun penghapusan data harus
dilakukan pada komputer yang bersangkutan.BAB III
PERANCANGAN DAN DESAIN SISTEM

3.1 Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :
1. Rancangan sistem pakar untuk mengidentifikasi ISPA (Infeksi Saluran
Pernafasan Akut) guna pengobatan alami sesuai tuntunan Nabi saw secara
manual.
2. Data yang digunakan untuk mendukung sistem yang terdiri dari :
a. Data penyakit ISPA
b. Data metode pengobatan Nabi (Thibbun Nabawi)
3.2 Alat Penelitian
3.2.1 Kebutuhan Hardware
Hardware yang digunakan:
a. Processor Intel Pentium Dual-Core
b. Harddisk 160 GB
c. Memory 1 GB
d. Printer Canon Pixma IP 1880
e. Mouse, Keyboard, Monitor.
Hardware minimum untuk menjalankan program :
a. Processor Pentium III 450 MHz.
b. Hardisk 40 GB.
c. Memory 128 MB.
d. printer
e. Mouse, Keyboard, dan Monitor.
3.2.2 Kebutuhan Software
Software yang digunakan :
a. Windows XP2
b. Appserv 2.5.10
c. Macromedia Dreamweaver 8
d. Adobe Pothosop CS2
e. Office 2003
f. Mozila Firefox
Software minimum untuk menjalankan progam :
a. Windows 98
b. Appserv 2.5.6
c. Macromedia Dreamweaver mx
d. Adobe Pothosop MX
e. Office 2003
c. Internet Explorer 6.0 atau lebih
3.3 Analisis Sistem
3.3.1 Dependency Diagram
Dependency diagram merupakan diagram yang mengindikasikan
hubungan antara pertanyaan, aturan, nilai dan rekomendasi dari suatu basis
pengetahuan.

Gambar 3.1 Dependency Diagram

Dari dependency diagram pada gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa
gejala menunjukan kondisi yang mempengaruhi rule set 1, dari kondisi
tersebut menghasilkan kesimpulan berupa diagnosa penyakit ISPA berupa
identifikasi jenis penyakit ISPA serta solusi thibbun nabawi.


3.3.2 Perancangan Pohon Keputusan Identifikasi ISPA
Diagram pohon keputusan merupakan suatu rancangan yang digunakan
untuk membangun sebuah sistem pakar, di dalam diagram pohon keputusan
tersebut akan dicari solusi hasil akhir dari setiap pemeriksaan. Diagram pohon
keputusan akan mempermudah untuk menyusun basis pengetahuan dan aturan
serta menentukan faktor kepastian identifikasi ISPA serta solusi
pengobatannya.
3.3.3 Pembentukan Aturan (Rule)
Suatu Aturan dibuat berdasarkan diagram pohon keputusan yang telah
dibuat sebelumnya. Dengan rule dapat dengan mudah mengetahui hasil akhir
nanti berdasarkan rule-rule yang ada.
Berikut adalah keterangan dari pohon keputusan :

Tabel 3.1. Pembentukan Rule
Jenis Infeksi Gejala
Infeksi 001
Rhinitis
G001 : Hidung tersumbat
G002 : Adanya cairan ingus sesudah 24 48 jam
G012 : Bersin-bersin
G014 : Gatal pada mata
G020 : Sering flu
G044 : Hidung terasa gatal
G045 : Kedutan di wajah
G046 : Gatal menjalar tenggorokan
G047 : Batuk dan berdehem berulang
Infeksi 002
Sinusitis
G001 : Hidung tersumbat
G002 : Adanya cairan ingus sesudah 24 48 jam
G003 : Sakit kepala pada pagi hari
G004 : Nafas tidak sedap
G005 : Tidak enak badan
G006 : Demam
G007 : Letih dan lesu
G008 : Batuk-batuk pada malam hari
G009 : Nyeri daerah wajah / dahi
G010 : Pusing dan nyeri kepala
G011 : Nyeri tenggorokan
G012 : Bersin-bersin
G013 : Nyeri menelan
G014 : Gatal pada mata
G015 : Perubahan warna pada ingus
G016 : Sakit kepala bila ditundukkan
G017 : Kehilangan nafsu makan
G041 : Berkurangnya pendengaran
G062 : Indera penciuman melemah
G063 : Nyeri pada rahang atas dan gigi
G064 : Nyeri diantara kedua mata dan hidung bila disentuh
G065 : Wajah pucat
Infeksi 003
Otitis Media
G06 : Demam
G017 : Kehilangan nafsu makan
G036 : Sakit telinga yang berat dan menetap
G037 : Gangguan pendengaran sementara
G038 : Nyeri telinga
G039 : Rewel
G040 : Keluar cairan dari telinga
G041 : Berkurangnya pendengaran
G042 : Mual
G043 : Kemerahan pada gendang telinga
G052 : Muntah
Infeksi 004
Stomatitis
G013 : Nyeri menelan
G039 : Rewel
G058 : Luka daerah bibir
G059 : Luka daerah mulut
G060 : Luka daerah tenggorokan
G061 : Lidah bercak putih
Infeksi 005
Ginggivitis
G048 : Gusi tampak merah
G049 : Gusi membengkak dan mudah digerakkan
G050 : Gusi mudah berdarah
G051 : Gusi luka berwarna putih dan kuning di dalam mulut
Infeksi 006
Faringitis
G006 : Demam
G010 : Pusing dan nyeri kepala
G011 : Nyeri tenggorokan
G013 : Nyeri menelan
G028 : Batuk
G042 : Mual
G052 : Muntah
G053 : Suara serak
G054 : Radang pada hidung
G055 : Nyeri di perut
G056 : Amandel berwarna merah dan banyak
G057 : Sering ditemukan nanah di tenggorokan
Infeksi 007
Infeksi
Epiglottis
G011 : Nyeri tenggorokan
G053 : Suara serak
G066 : Seperti ada benda mengganjal di tenggorokan
G067 : Susah menelan makanan dan minuman
G068 : Banyak ludah
G069 : Sulit untuk berbicara
G070 : Suhu badan naik
Infeksi 008
Bronchitis
G006 : Demam
G007 : Letih dan lesu
G010 : Pusing dan nyeri kepala
G011 : Nyeri tenggorokan
G018 : Batuk berdahak berwarna putih / kuning
G019 : Mudah sesak nafas
G020 : Sering flu
G021 : Wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan
G022 : Pipi tampak kemerahan
G023 : Gangguan penglihatan
G024 : Sulit bernafas / sesak nafas
G025 : Dada berbunyi
G026 : Tenggorokan terasa gatal
G027 : Pembengkakan pergelangan kaki, tungkai kiri dan kana
G029 : Dada terasa sakit
Infeksi 009
Pneumonia
G006 : Demam
G017 : Kehilangan nafsu makan
G024 : Sulit bernafas / sesak nafas
G028 : Batuk
G029 : Dada terasa sakit
G030 : Menggigil
G031 : Batuk berdahak berwarna kuning, hijau, atau
mengandung darah
G032 : Dada terasa sakit saat batuk dan menarik nafas yang
dalam
G033 : Bernafas dengan cepat dan pendek
G034 : Muka kelihatan merah
G035 : Mudah berkeringat

3.3.4 Analisis Prosentase dengan Probabilitas Klasik
Probabilitas merupakan suatu cara kuantitatif yang berhubungan
dengan ketidakpastian yang telah ada (Arhami, 2005:137).
Rumus umum untuk probabilitas klasik didefinisikan sebagai peluang
P(A) dengan n adalah banyaknya kejadian, nA merupakan banyaknya hasil
n
A n ) (
mendapatkan A. Maka frekuensi relatif terjadinya A adalah (Arhami,
2005:138) :
P(A) =

Dimana :
A : Gejala
P(A) : Peluang gejala
n : Total banyaknya gejala
n(A) : Banyaknya hasil mendapatkan A
Adapun perhitungan probabilitas diagnosa ISPA yaitu :
1. Rhinitis
Terdapat 9 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah 1
sampai dengan 9. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan bahwa
ada 9 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang sama untuk
tiap gejala.

0,1111 x 100% = 11,11 %
2. Sinusitis
Terdapat 23 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah
1 sampai dengan 23. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan
bahwa ada 23 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang
sama untuk tiap gejala.

0,0434 x 100% = 4,43 %
3. Otitis Media
1111 , 0
9
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
0434 , 0
23
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
Terdapat 11 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah
1 sampai dengan 11. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan
bahwa ada 11 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang
sama untuk tiap gejala.

0,0909 x 100% = 9,09 %

4. Stomatitis
Terdapat 6 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah 1
sampai dengan 6. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan bahwa
ada 6 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang sama untuk
tiap gejala.

0,1667 x 100% = 16,67 %
5. Ginggivitis
Terdapat 4 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah 1
sampai dengan 4. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan bahwa
ada 4 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang sama untuk
tiap gejala.

0,2500 x 100% = 25 %
6. Faringitis
0909 , 0
11
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
1667 , 0
6
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
2500 , 0
4
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
Terdapat 12 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah
1 sampai dengan 12. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan
bahwa ada 12 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang
sama untuk tiap gejala.

0,0833 x 100% = 8,33 %


7. Infeksi Epiglottis
Terdapat 7 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah 1
sampai dengan 7. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan bahwa
ada 7 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang sama untuk
tiap gejala.

0,1429 x 100% = 14,29 %
8. Bronchitis
Terdapat 15 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah
1 sampai dengan 15. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan
bahwa ada 15 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang
sama untuk tiap gejala.

0,0667 x 100% = 6,67 %
9. Pneumonia
0833 , 0
12
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
1429 , 0
7
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
0667 , 0
15
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P
Terdapat 11 kemungkinan gejala yang tampak, angka yang muncul adalah
1 sampai dengan 11. Berdasarkan probabilitas klasik, maka diasumsikan
bahwa ada 11 kemungkinan hasil kejadian dengan nilai probabilitas yang
sama untuk tiap gejala.

0,0909 x 100% = 9,09 %


3.3.5 Konteks Diagram atau Context Diagram (CD)
Contex Diagram merupakan aliran yang memodelkan hubungan antara
sistem dengan entitas, yang mencoba untuk menggambarkan sistem pertama
kali secara garis besar (disebut dengan top level) dan memecah-mecahnya
menjadi bagian yang lebih terinci. Contex diagram ini menggambarkan
hubungan input/ output antara sistem dengan kesatuan luar.

0909 , 0
11
1 ) (
) ( = = =
n
A n
A P

Gambar 3.3 Data Context Diagram Sistem Pakar Identifikasi ISPA
Diagram konteks diatas menerangkan bahwa arus data secara umum
yang melibatkan tiga buah entitas, yaitu :
a. Pengguna: Pengguna merupakan pengguna/pemakai dari aplikasi sistem
pakar untuk mendiagnosa penyakit ISPA. Pada entitas pengguna terdapat
sepuluh aliran data, dimana lima aliran data menuju ke sistem, yaitu daftar
pengguna, input username dan password pengguna, input data pasien, input
gejala, dan input saran dan kritik.
b. Admin: Admin merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mengelola situs,
di karenakan pemahaman yang lebih luas mengenai program yang dipakai
oleh pengguna maupun dokter. Pada entitas admin terdapat lima aliran data,
dimana dua aliran data menuju ke sistem, yaitu input username dan password
admin, dan daftar admin dan dokter. Serta tiga aliran dari sistem, yaitu login
admin sukses, laporan saran dan kritik, dan laporan tampil semua user (baik
pengguna, admin, maupun dokter)
c. Tabib: Tabib dikategorikan spesialisasi penyakit ISPA. Pada entitas tabib
terdapat empat belas aliran data, dimana tujuh aliran data menuju ke
sistem,yaitu input username dan password dokter, input data penyakit, input
data gejala, input data kunjung pasien, input gambar, input relasi penyakit dan
gejala, dan input relasi penyakit dan gambar. Serta tujuh aliran dari sistem,
yaitu login tabib sukses, laporan penyakit, laporan gejala, laporan gambar,
laporan relasi penyakit dan gejala, laporan relasi penyakit dan gambar, dan
laporan hasil konsultasi pasien.
3.3.6 Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang
dibuat untuk menggambarkan asal data dan tujuan data yang keluar dari
sistem, tempat penyimpan data, proses apa yang menghasilkan data tersebut,
serta interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada
data tersebut (Kusrini, 2007: 41).
Data Flow Diagram ini menjelaskan proses yang ada pada Aplikasi
Sistem Pakar Identifikas Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Guna Pengobatan
Alami Sesuai Tuntunan Nabi SAW.Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1
3.3.7 Entity Relation Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah diagram yang
menggambarkan hubungan / relasi antar Entity, dan setiap Entity terdiri atas
satu atau lebih atribut yang mempresentasikan seluruh kondisi (fakta) dari
Dunia Nyata yang kita tinjau (Winarko,Edi, 2006: 13)
ERD menggambarkan secara sistematis setiap komponen-komponen
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan
beberapa atribut yang mempersentasikan seluruh fakta yang ditinjau dari
keadaan yang nyata.
Gambar 3.5 Data ERD
3.3.8 Struktur Basis Data
Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur basis data dari file
yang terdapat pada Entity Relationship Diagram. Tabel - tabel yang digunakan
dalam aplikasi ini antara lain :
1. Nama Tabel : users
Kunci Utama (*) : id_user
Fungsi : Untuk menyimpan data pengguna
Kamus Data : Pengguna
{user* + password + level + nama + tempat_lahir +
tgl_lahir + tlp+alamat}

Tabel 3.2 Basis Data Pengguna
No Field Tipe Panjang Keterangan
1 id_user varchar 10 KU
2 password varchar 40 -
3 level varchar 20 -
4 nama varchar 50 -
5 tempat_lahir varchar 30 -
6 tgl_lahir date - -
7 tlp varchar 15 -
8 alamat varchar 50 -

2. Nama Tabel : gejala
Kunci Utama (*) : kode_gejala
Fungsi : Untuk menyimpan data gejala
Kamus Data : Gejala
{kode_gejala* + nama_gejala}
Tabel 3.3 Basis Data Gejala
No Field Tipe Panjang Keterangan
1 kode_gejala varchar 4 KU
2 nama_gejala varchar 100 -

3. Nama Tabel : penyakit
Kunci Utama (*) : kode_penyakit
Fungsi : Untuk menyimpan data penyakit
Kamus Data : Penyakit
{kode_penyakit * + nama_penyakit + definisi +
solusi}
Tabel 3.4 Basis Data Penyakit
No Field Tipe Panjang Keterangan
1 kode_penyakit varchar 4 KU
2 nama_penyakit varchar 100 -
3 definisi varchar 500 -
4 solusi varchar 2000 -

4. Nama Tabel : relasi
Kunci Utama (*) : id_relasi
Fungsi : Untuk menyimpan data relasi antara gejala dan
penyakit
Kamus Data : Relasi
{id_relasi* + kode_penyakit + kode_gejala}

Tabel 3.5 Basis Data Relasi
No Field Tipe Panjang Keterangan
1 id_relasi int 4 KU
2 kode_penyakit varchar 4 -
3 kode_gejala varchar 4 -

5. Nama Tabel : gambar_bekam
Kunci Utama (*) : id_gmbr_bkm
Fungsi : Untuk menyimpan data gambar bekam
Kamus Data : Gambar Bekam
{id_gmbr_bkm* + nama_gambar + keterangan}


Tabel 3.6 Basis Data Gambar Bekam
No Field Tipe Panjang Keterangan
1 id_gmbr_bkm int 10 KU
2 nama_gambar varchar 100 -
3 keterangan varchar 100 -

6. Nama Tabel : relasi_bekam
Kunci Utama (*) : id_rls_bkm
Fungsi : Untuk menyimpan data relasi antara penyakit dan
gambar bekam
Kamus Data : Pengguna_Admin
{id_rls_bkm* + kode_penyakit + id_gmbr_bkm}

Tabel 3.7 Basis Data Relasi Bekam
No Field Tipe Panjang Keterangan
1 id_rls_bkm int 10 KU
2 kode_penyakit varchar 4 -
3 id_gmbr_bkm int 10 -

7. Nama Tabel : analisa_hasil
Kunci Utama (*) : id_analisa_hasil
Fungsi : Untuk menyimpan hasil akhir diagnosa
Kamus Data : Analisa Hasil
{id_analisa_hasil* + nama + kelamin + berat_badan
+ alamat + telepon + pekerjaan + id_user +
kode_penyakit + prosentase_penyakit + time +
tanggal + bulan + tahun}
Tabel 3.8 Basis Data Analisa Hasil
No Field Tipe Panjang Keterangan
1 id_analisa_hasil int 10 KU
2 nama varchar 60 -
3 kelamin varchar 15 -
4 berat_badan varchar 3 -
5 alamat varchar 100 -
6 telepon varchar 12 -
7 pekerjaan varchar 60 -
8 id_user varchar 10 -
9 kode_penyakit varchar 4 -
10 prosentase_penyakit varchar 6 -
11 time time - -
12 tanggal varchar 2 -
13 bulan varchar 2 -
14 tahun varchar 4 -

3.4 Proses Inferensi Penalaran Maju (Foward Chaining)
Berikut ini flowchart yang menjelaskan bagaimana aliran proses jika
menggunakan metode forward chaining:


Gambar 3.6 Flowchart Proses Inferensi Penalaran Maju
Dari flowchart 3.6 dapat dijelaskan langkah-langkah proses inferensi
penalaran maju (foward chaining) yang dilakukan yaitu:
- Masukan berupa fakta yang diberikan oleh pengguna adalah data pasien,
gejala yang dirasakan dan jenis penyakit.
- Kemudian data-data tersebut disusun ke dalam kaidah berbasis aturan, dimana
setelah itu terjadi pengecekan apakah kaidah-kaidah tersebut sesuai atau tidak.
- Jika tidak maka pengguna akan kembali mengisikan fakta-fakta yang lain.
- Jika kaidah tersebut sesuai maka, kaidah atau fakta tersebut tersimpan di
dalam file berbasis pengetahuan berupa basis data yang kemudian diproses
hingga pengguna bisa melakukan proses konsultasi untuk menghasilkan
sebuah diagnosa.
- Dari diagnosa tersebut, akan terlihat apakah pasien terkena penyakit ISPA atau
tidak.
- Jika tidak maka kesimpulan hasil konsultasi tidak akan ditampilkan dan proses
berakhir.
- Jika pasien tersebut menderita penyakit ISPA yang disimpulkan dari masukan
gejala sebelumnya, maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pasien
teridentifikasi salah satu jenis penyakit ISPA serta solusi pengobatan sesuai
tuntunan Nabi(Thibbun Nabawi).

3.5 Flowchart
Dalam hal ini, akan dijelaskan bagaimana aliran proses jika menggunakan
metode forward chaining yang dapat dilihat pada flowchart di bawah ini:
3.5.1 Flowchart Pendaftaran
Gambar 3.7 Flowchart Pendaftaran
Flowchart 3.7 merupakan flowchart pendaftaran, langkah-langkah proses
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Pengguna diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada menu daftar untuk
medapatkan username (users) dan password yang akan digunakan sebagai
login saat akan memasuki proses konsultasi.
- Pada proses pendaftaran, pengguna memberikan masukan berupa Id User,
password, verifikasi password, level, nama, tempat lahir, tanggal lahir, telp,
alamat.
- Kemudian sistem akan memproses dan melihat apakah ID User telah diisi,
jika belum, maka proses akan kembali lagi ke tahap pengisian data. Akan
tetapi jika Id User tersebut telah terisi, maka query akan dijalankan dengan
memasukan Id User, password, verifikasi password, level, nama, tempat lahir,
tanggal lahir, telp, alamat yang baru pada tabel pendaftaran.
3.5.2 Flowchart Login Pengguna


Gambar 3.8 Flowchart Login Pengguna
Flowchart program 3.8 adalah lanjutan proses dari flowchart program
pendaftaran, langkah-langkah proses yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Setelah pengguna melakukan proses pendaftaran dan mendapatkan Id
Userdan password, kemudian pengguna melakukan proses login dengan
memasukan Id User dan password yang telah didapatkan dari pengisian proses
pendaftaran sebelumnya.
- Kemudian sistem melakukan proses query dengan mencari Id User dan
password yang telah dimasukan pada tabel users.
- Selanjutnya sistem akan melihat apakah Id User dan password tersebut
benar atau tidak. Apabila username dan password tidak benar, maka sistem
akan mengembalikan pada proses awal berupa masukan data. Akan tetapi jika
benar maka proses berlanjut menuju pada kondisi nomor 2 yaitu flowchart
input data pasien dan konsultasi.


3.5.3 Flowchart Input Data Pasien dan Konsultasi


Gambar 3.9 Flowchart Input Data Pasien dan Konsultasi
Flowchart program 3.9 merupakan lanjutan proses dari flowchart
program login pengguna. Langkah-langkah proses yang dilakukan adalah
sebagai berikut :
- Setelah validasi pada proses login pengguna berhasil, maka sistem akan
menampilkan proses masukan untuk data pasien. Dalam proses ini, pengguna
memberikan masukan data pasien berupa nama, jenis kelamin, berat badan,
alamat, telepon, pekerjaan.
- Dari hasil inputan tersebut, proses selanjutnya pengguna memilih gejala
yang dialami pasien.
- Jika telah dipilih maka lakukan proses diagnosa.
Kemudian, proses berlanjut meuju pada kondisi nomor 3 yaitu flowchart
hasil konsultasi.3.5.4 Flowchart Hasil KonsultasiGambar 3.10 Flowchart Hasil Konsultasi
Flowchart program 3.10 merupakan lanjutan proses dari flowchart input
data pasien dan konsultasi, langkah-langkah proses pada sistem yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
- Dalam proses hasil konsultasi data pasien yang telah diinputkan pada
proses sebelumnya yaitu proses input data pasien dan konsultasi kemudian
data pasien tersebut ditampilkan kembali.
- Proses selanjutnya query bekerja dalam sistem untuk mencari gejala yang
dipilih pada tabel gejala. Apabila pada proses sebelumnya tidak terdapat
inputan gejala, maka menghasilkan probabilitas 0%, sehingga pada saat
memunculkan data hasil konsultasi dan diagnosa penyakit ISPA, maka tidak
ada penyakit yang dihasilkan.
- Namun apabila terdapat inputan gejala pada proses sebelumnya, maka
query pada sistem bekerja dengan menyimpan probabilitas berdasarkan gejala
yang dipilih ke dalam tabel analisa_hasil.
- Selanjutnya proses perhitungan jumlah probabilitas dari tiap gejala.
- Dari hasil perhitungan jumlah probabilitas tersebut, maka sistem
menampilkan prosentase penyakit ISPA secara keseluruhan. Data-data
tersebut dapat dilihat oleh admin dalam laporan hasil konsultasi.
- Proses selanjutnya sistem akan menampilkan jenis penyakit ISPA dan
probabilitasnya, serta solusi pengobatan berdasarkan jenis penyakit ISPA.
- Proses selanjutnya sistem akan menampilkan solusi pengobatan penyakit
ISPA berasarkan jenis penyakit ISPA.
- Selanjutnya query bekerja dalam sistem untuk menyimpan data pasien,
probabilitas, jenis penyakit, dan solusi pengobatan ke dalam tabel
analisa_hasil. Hal tersebut digunakan oleh admin untuk mengetahui data hasil
konsultasi pasien.
- Terakhir, pengguna akan melihat data-data hasil konsultasi dan diagnosa
penyakit ISPA yang telah diinputkan pada proses sebelumnya.
3.5.5 Flowchart Input Penyakit
Gambar 3.11 Flowchart Input Penyakit
Dari flowchart 3.11 dapat dijelaskan langkah-langkah proses yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
- Proses input jenis gangguan ini dilakukan oleh tabib, dimana kaidah
berbasis pengetahuan akan di dapatkan ketika terdapat inputan berupa fakta-
fakta yaitu kode_penyakit, nama_penyakit, definisi dan solusi.
- Kemudian tabib melakukan proses inputan berupa klasifikasi
kode_penyakit, nama_penyakit, definisi dan solusi. Setelah itu, sistem akan
melihat apakah kode_penyakit telah diisi oleh tabib. Jika tidak, maka sistem
akan kembali pada tahap pertama yaitu proses inputan. Akan tetapi jika ya,
maka query akan dijalankan dimana kode_penyakit, nama_penyakit, definisi
dan solusi akan dimasukan pada tabel penyakit.
- Proses berikutnya tabib dapat melihat laporan hasil inputan yang telah
dilakukan dan diambil dari tabel penyakit.
3.5.6 Flowchart Input GejalaGambar 3.12 Flowchart Input Gejala
Dari flowchart 3.12, dapat dijelaskan langkah-langkah proses yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
- Proses input gejala ini dilakukan oleh tabib, dimana kaidah berbasis
pengetahuan akan didapatkan ketika terdapat inputan berupa fakta-fakta yaitu
kode_gejala, nama_gejala.
- Kemudian tabib melakukan proses inputan berupa klasifikasi kode_gejala,
dan nama_ gejala. Setelah itu, sistem akan melihat apakah kode_gejala dan
nama_gejala telah didisi oleh admin. Jika tidak, maka sistem akan kembali
pada tahap pertama yaitu proses inputan. Akan tetapi jika ya, maka query akan
dijalankan dimana kode_gejala, dan nama_gejala akan dimasukan pada tabel
gejala.
- Proses berikutnya tabib dapat melihat laporan hasil inputan yang telah
dilakukan dan diambil dari tabel gejala.
3.5.7 Flowchart Relasi Penyakit dan GejalaGambar 3.13 Flowchart Relasi Penyakit dan Gejala
Dari flowchart program di atas, dapat dijelaskan langkah-langkah proses
yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Proses relasi ini dilakukan oleh tabib, dimana kaidah berbasis pengetahuan
akan didapatkan ketika terdapat inputan berupa fakta-fakta yaitu id_relasi,
kode_gejala dan nama_gejala.
- Kemudian tabib melakukan proses inputan berupa klasifikasi id_relasi,
kode_gejala, dan nama_ gejala. Setelah itu, sistem akan melihat apakah
id_relasi, kode_gejala dan nama_gejala telah didisi oleh tabib. Jika tidak,
maka sistem akan kembali pada tahap pertama yaitu proses inputan. Akan
tetapi jika ya, maka query akan dijalankan dimana id_relasi, kode_gejala, dan
nama_gejala akan dimasukan pada tabel relasi. Id_relasi berfungsi untuk
menghubungkan antara penyakit dengan gejala.
- Proses berikutnya tabib dapat melihat laporan hasil inputan yang telah
dilakukan dan diambil dari tabel relasi.
3.5.8 Flowchart Gambar Bekam
Gambar 3.14 Flowchart Gambar Bekam
Dari flowchart 3.14, dapat dijelaskan langkah-langkah proses yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
- Proses input gambar bekam ini dilakukan oleh tabib, dimana kaidah
berbasis pengetahuan akan didapatkan ketika terdapat inputan berupa fakta-
fakta yaitu id_gmbr_bkm, nama_gambar dan keterangan.
- Kemudian tabib melakukan proses inputan berupa klasifikasi
id_gmbr_bkm, nama_gambar dan keterangan. Setelah itu, sistem akan melihat
apakah id_gmbr_bkm telah diisi oleh tabib. Jika tidak, maka sistem akan
kembali pada tahap pertama yaitu proses inputan. Akan tetapi jika ya, maka
query akan dijalankan dimana id_gmbr_bkm, nama_gambar dan keterangan
akan dimasukan pada tabel gambar_bekam.
- Proses berikutnya tabib dapat melihat laporan hasil inputan yang telah
dilakukan dan diambil dari tabel gambar_bekam.
3.5.9 Flowchart Relasi Penyakit dan Gambar Bekam
Gambar 3.15 Flowchart Relasi Penyakit dan Gambar Bekam
Dari flowchart 3.15 dapat dijelaskan langkah-langkah proses yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
- Proses relasi ini dilakukan oleh tabib, dimana kaidah berbasis pengetahuan
akan didapatkan ketika terdapat inputan berupa fakta-fakta yaitu id_rls_bkm,
kode_penyakit dan id_gmbr_bkm.
- Kemudian tabib melakukan proses inputan berupa klasifikasi id_rls_bkm,
kode_penyakit dan id_gmbr_bkm. Setelah itu, sistem akan melihat apakah
id_rls_bkm, kode_penyakit dan id_gmbr_bkm telah diisi oleh tabib. Jika tidak,
maka sistem akan kembali pada tahap pertama yaitu proses inputan. Akan
tetapi jika ya, maka query akan dijalankan dimana id_rls_bkm, kode_penyakit
dan id_gmbr_bkm akan dimasukan pada tabel relasi_bekam. id_rls_bkm
berfungsi untuk menghubungkan antara penyakit dengan gambar bekam.
- Proses berikutnya tabib dapat melihat laporan hasil inputan yang telah
dilakukan dan diambil dari tabel relasi_bekam.BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi
Penerapan program aplikasi Sistem Pakar untuk mengidentifikasi ISPA
menggunakan Metode Forward Reasoning ini sebagai media informasi bagi
masyarakat khususnya para penderita ISPA. Dengan adanya program ini
diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan user yang kesulitan
dalam mengindentifikasi ISPA secara jelas dan akurat. Disamping itu pula,
program ini diharapkan mampu membantu pekerjaan seorang spesialis thibbun
nabawi itu sendiri.

4.2. Struktur Menu Program
Desain menu dalam program Sistem Pakar Identifikasi Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA), pengguna, admin serta spesialis thibbun nabawi
dihadapkan pada halaman yang terdeskripsi dalam struktur menu program berikut
ini, yaitu:


4.2.1. Desain Menu Program Pengguna

Gambar 4.1 Desain Menu Program Pengguna


4.2.2. Desain Menu Program AdminGambar 4.2 Desain Menu Program AdminMenu Utama
Home Profile Registration Login Help
Input Data Pasien
Pertanyaan
Hasil Konsultasi
Cetak Laporan
Menu Utama
Home Profile Registration Login Help
Daftar
Tampil User
4.2.3. Desain Menu Program Tabib

Gambar 4.3 Desain Menu Program Tabib
Menu Utama
Home Profile Registration Login Help
Tambah Penyakit
Tampil Penyakit
Tambah Gejala
Tampil Gejala
Tambah Relasi
Lihat Relasi
Gambar Bekam
Bekam
Tampil Bekam
Laporan
4.3. Penjelasan Program
Pada penjelasan program ini dijelaskan alur pembuatan dan kegunaan
program yang dibuat beserta tampilan desainnya. Berikut ini tampilan-tampilan
form yang ada dalam program yang dibuat :
4.3.1. Halaman Menu Program Pengguna
Dalam halaman menu proram pengguna akan ditampilkan halaman
menu yang dapat diakses oleh pengguna, Adapun halaman menu tersebut
adalah sebagai berikut :
4.3.1.1 Menu Halaman Depan (Home)
Dalam menu halaman depan ditampilkan halaman menu yang
dapat diakses oleh pengguna, admin maupun tabib. Berikut tampilannya:


Gambar 4.4. Halaman Depan Pengguna, Admin, dan Tabib
4.3.1.2 Menu Halaman Profil (Profile)
Halaman ini menjelaskan tentang deskripsi yang merancang
dan membuat program tentang sistem pakar untuk mengidentifikasi
ISPA. Berikut tampilannya:


Gambar 4.5 Menu Halaman Profil
4.3.1.3 Menu Halaman Pendaftaran (Registration)
Pada halaman ini, apabila pengguna ingin melakukan proses
konsultasi, maka pengguna terlebih dahulu harus mendaftarkan diri.
Sehingga pengguna akan mendapatkan Id pengguna dan password yang
nantinya digunakan untuk login pada halaman menu login. Adapun
desain halamannya adalah sebagai berikut :


Gambar 4.6 Menu Pendaftaran
Di bawah ini merupakan scipt PHP yang digunakan untuk
menyimpan data mengenai daftar pengguna baru :
<?
include "config/koneksi.php";
$pass=md5($_POST[password]);
$pencarian="select id_user from users where id_user='$_POST[id_user]' ";
$cari=mysql_query($pencarian);
$r=mysql_fetch_array($cari);
{ $username=$r[id_user];
}
if ($_POST[simpan]==Simpan)
{ if ($username==$_POST[id_user])
{ header('location:index.php?halaman=daftar&komentar=ID User sudah
dipakai oleh user yang lain. Ulangi pengisian form!');
}
else if ($_POST[password]!=$_POST[password2])
{ header('location:index.php?halaman=daftar&komentar=Password tidak
sama. Ulangi pengisian form!');
} else
{ mysql_query("INSERT INTO users (id_user, password, level, nama,
tempat_lahir, tgl_lahir, tlp, alamat) VALUES('$_POST[id_user]', '$pass','pengguna'
,'$_POST[nama]', '$_POST[tempat_lahir]' ,'$_POST[tahun]-$_POST[bulan]-
$_POST[tanggal]', '$_POST[telp]' , '$_POST[alamat]' )");
header('location:index.php?halaman=daftar&komentar=Anda sudah mendaftar');
}
}
?>

4.3.1.4 Menu Halaman Login Pengguna (Login)
Bagi pengguna yang ingin berkonsultasi maka harus login
terlebih dahulu dengan memasukkan Id pengguna dan password, serta
memilih level pengguna. Id pengguna dan password didapatkan dari
proses sebelumnya, yaitu pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna.
Berikut desainnya:


Gambar 4.7 Menu Login Pengguna
Di bawah ini merupakan scipt PHP yang digunakan untuk proses
validasi Id Pengguna dan password yang telah dimasukan oleh
pengguna :
<?php
session_start();
include "config/koneksi.php";
$id_user="";
$level="";
$nama="";
//enkripsi password
$pass_enkrip=md5($_POST[password]);
//anti sql injection
function clean($data)
{ $newdata = ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "",$data);
return $newdata;
}
$user = clean($_POST['id_user']);
$level = clean($_POST['level']);
$pass = clean($pass_enkrip);
//anti sql injection
$query=sprintf("SELECT id_user, password, level, nama FROM users WHERE
id_user='%s' AND password='%s' AND level='%s'",mysql_real_escape_string($user),
mysql_real_escape_string($pass), mysql_real_escape_string($level));
$sql=mysql_query($query);
$ketemu=mysql_num_rows($sql);
$r=mysql_fetch_array($sql);
if ($ketemu > 0)
{ session_start();
session_register("id_user");
session_register("passuser");
session_register("level");
session_register("nama");
$_SESSION[id_user]=$r[id_user];
$_SESSION[passuser]=$r[password];
$_SESSION[level]=$r[level];
$_SESSION[nama]=$r[nama];
if ($_SESSION[level]=="administrator")
{ header('location:index2.php?halaman=DaftarAdmin');
} elseif ($_SESSION[level]=="dokter")
{ header('location:index2.php?halaman=TmbhPnykit');
} elseif ($_SESSION[level]=="pengguna")
{ header('location:index2.php?halaman=DftrPasien');
}
}
else{
header('location:index.php?halaman=login&komentar=Masukkan ID User, Password,
Status dan Kode Anda dengan benar!');
}
?>

4.3.1.5 Menu Halaman Input Data Pasien
Pada halaman input data pasien ini berfungsi untuk
mengisikan data pasien. Adapun halaman desainnya adalah sebagai
berikut :

Gambar 4.8 Menu Input Data Pasien
4.3.1.6 Halaman Pertanyaan
Pada Halaman ini merupakan proses lanjutan dari input data
pasien. Halaman ini merupakan halaman inti dari sistem pakar diagnosa
ISPA dimana dalam halaman pertanyaan ini pengguna yang ingin
melakukan proses diagnosa diharuskan memilih gejala yang dialami.
Adapun desain halamannya adalah sebagai berikut :


Gambar 4.9 Menu Pertanyaan
Berikut ini merupakan scipt PHP yang digunakan pada proses
pertanyaan berupa gejala yang dirasakan untuk menghasilkan diagnosa
ISPA:
include "../config/koneksi.php";
$gjl=$_POST[id_gjl];
$jml_gjl=count($gjl);
$k=0;
$kd_plh="";
$pnykt=mysql_query("select kode_penyakit from penyakit order by kode_penyakit");
$jml_pnykt=mysql_num_rows($pnykt);
while ($pn=mysql_fetch_array($pnykt))
{ //echo "<br/><br/>Penyakit = ".$pn[kode_penyakit];
$gejala=mysql_query("select kode_gejala from relasi where
kode_penyakit='$pn[kode_penyakit]' order by kode_gejala");
$jml_gp=mysql_num_rows($gejala);
//echo "<br/>Gejala Penyakitnya ada = $jml_gp";
$m=0;
$n=0;
while ($gj=mysql_fetch_array($gejala))
{ //echo "<br/>Gejalanya = ".$gj[kode_gejala];
for ($i=0;$i<$jml_gjl;$i++)
{ //echo" => ".$gjl[$i];
if ($gj[kode_gejala]==$gjl[$i])
{ $m++;
//echo "<br/>ada =$m gejala yang sama";
}
}
}
if ($m==0)
{ $n=0;
} else
{ $n=($m*100)/$jml_gp;
}
//echo "<br/>prosentasi =$n ";
if($n > $k)
{ $k=$n;
$kd_plh=$pn[kode_penyakit];;
}
}
$prosentase=substr($k,0,5);
$currentTime = date( "H:i:s" );
$currentDate = date( "d" );
$currentMonth = date( "m" );
$currentYear = date( "Y" );
$no=1;
$nama_input_gejala="";
for ($t=0;$t<$jml_gjl;$t++)
{ $input_gejala=mysql_query("select nama_gejala from gejala where
kode_gejala='$gjl[$t]' order by kode_gejala");
$ig=mysql_fetch_array($input_gejala);
$nama_input_gejala.="".$no.". ".$ig[nama_gejala]."<br/>" ;
$no++;
}

if ($prosentase>0)
{ mysql_query (" insert into analisa_hasil (nama, kelamin, berat_badan, alamat,
telepon, pekerjaan, id_user, kode_penyakit, prosentase_penyakit, time, tanggal, bulan,
tahun) values ('$_POST[nama]', '$_POST[kelamin]', '$_POST[bb]', '$_POST[alamat]',
'$_POST[telp]', '$_POST[pekerjaan]', '$_SESSION[id_user]', '$kd_plh', '$prosentase',
'$currentTime', '$currentDate', '$currentMonth', '$currentYear' ) ");
}
header('location:../index2.php?halaman=hsl&kd_pn='.$kd_plh.'&pr='.$prosentase.'&na
ma='.$_POST[nama].'&kelamin='.$_POST[kelamin].'&bb='.$_POST[bb].'&alamat='.$
_POST[alamat].'&telp='.$_POST[telp].'&pekerjaan='.$_POST[pekerjaan].'&nm_gjl='.
$nama_input_gejala);
}
?>

4.3.1.7 Halaman Hasil Konsultasi

Halaman hasil konsultasi merupakan halaman yang
memberikan informasi hasil dari masukan pengguna yang melakukan
proses diagnosa. Masukan tersebut berupa gejala yang telah dipilih,
prosentase, serta solusi pengobatan.
Adapun desain halamannya adalah sebagai berikut :
Gambar 4.10 Menu Hasil Konsultasi
Berikut ini merupakan scipt PHP yang digunakan untuk
menghasilkan sebuah proses konsultasi dalam hal diagnosa ISPA :

<? if ($_GET[pr]==0)
{ echo "<b>Pasien tidak mengalami gangguan
ISPA</b>";
} else
{
?>
<span class="style6">Pasien mengalami gangguan penyakit</span>
<? $tampil=mysql_query("select * from penyakit where
kode_penyakit='$_GET[kd_pn]' ");
$r=mysql_fetch_array($tampil);
echo "<b>$r[nama_penyakit]</b> dengan prosentase =
<b>$_GET[pr]% </b>";
?>
<br>
Gejala penyakit <?=$r[nama_penyakit]?> adalah :<br>
<? $gjl_pnykt=mysql_query("select g.nama_gejala from relasi as r, gejala as
g where r.kode_penyakit='$_GET[kd_pn]' and r.kode_gejala=g.kode_gejala order by
g.kode_gejala");
$no2=1;
while ($t=mysql_fetch_array($gjl_pnykt))
{ echo "".$no2.". ".$t[nama_gejala]."<br/>" ;
$no2++;
}
?>
<br>
<span class="style6">Definisi jenis penyakit ini adalah :</span><br>
<? echo "$r[definisi]";
?>
<br>
<span class="style6">Solusi :</span><br>
<? echo "$r[solusi]";
$tampil2=mysql_query("select id_gmbr_bkm from relasi_bekam where
kode_penyakit='$_GET[kd_pn]' ");
//$d=mysql_fetch_array($tampil2);
$jmlh=mysql_num_rows($tampil2);
//echo "<br/>$jmlh";
//echo "<br/>$d[id_gmbr_bkm]";
if ($jmlh>0)
{
?>

4.3.1.8 Halaman Cetak Laporan

Halaman cetak laporan merupakan halaman yang digunakan
untuk mencetak hasil diagnosa ISPA. Adapun desain halamanya adalah
sebagai berikut :


Gambar 4.11 Menu Cetak Laporan

4.3.2 Halaman Menu Program Admin
Dalam halaman menu proram admin akan ditampilkan halaman menu
yang dapat diakses oleh admin, Adapun halaman menu tersebut adalah sebagai
berikut :
4.3.2.1 Halaman Menu Login Admin
Halaman login merupakan halaman bagi admin untuk mengisikan
Id pengguna dan password, serta memilih level administrator jika ingin
mengakses halaman admin berikutnnya.
Adapun desain halamannya adalah :


Gambar 4.12 Menu Login Admin

4.3.2.2 Menu Halaman Daftar
Pada halaman ini, terdapat menu daftar tabib dan administrator.
Adapun desainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.13 Menu Halaman Daftar

4.3.2.3 Halaman Tampil User
Pada halaman ini, terdapat menu tampil user, yaitu semua
pengunjung web tersebut yang terbagi dalam 3 level, yaitu level pengguna,
level administrator, dan level tabib. Adapun desainnya adalah sebagai
berikut:


Gambar 4.14 Menu Tampil User

4.3.3 Halaman Menu Program Tabib
Dalam halaman menu program tabib akan ditampilkan halaman menu
yang dapat diakses oleh tabib, Adapun halaman menu tersebut adalah sebagai
berikut :
4.3.3.1 Halaman Menu Login Tabib
Halaman login merupakan halaman bagi tabib untuk mengisikan
Id pengguna dan password, serta memilih level tabib jika ingin mengakses
halaman tabib berikutnya.
Adapun desain halamannya adalah :Gambar 4.15 Menu Login Tabib
4.3.3.2 Halaman Menu Tambah Penyakit
Halaman tambah penyakit merupakan halaman bagi tabib untuk
memasukkan identitas penyakit berupa kode penyakit, nama penyakit,
definisi penyakit, dan solusi pengobatannnya. Adapun desain halamannya
adalah :

Gambar 4.16 Menu Tambah Penyakit
Berikut ini merupakan scipt PHP yang digunakan untuk proses
tambah penyakit:
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION[id_user]) AND empty($_SESSION[passuser]) AND
empty($_SESSION[level]) ){
header("location:../index.php");
}
else{
include "../config/koneksi.php";
mysql_query("INSERT INTO penyakit(kode_penyakit, nama_penyakit, definisi, solusi)
VALUES('$_POST[kp]', '$_POST[np]', '$_POST[definisi]', '$_POST[solusi]' )");
header('location:../index2.php?halaman=TmbhPnykit&komentar=Data sudah disimpan');
}
?>

4.3.3.3 Halaman Menu Tampil Penyakit
Halaman tampil penyakit merupakan halaman bagi tabib untuk
menampilkan identitas penyakit yang sudah dimasukkan datanya pada
halaman sebelumnya, yaitu halaman tampil penyakit. Adapun desain
halamannya adalah :


Gambar 4.17 Menu Tampil Penyakit

4.3.3.4 Halaman Menu Tambah Gejala
Halaman tambah gejala merupakan halaman bagi tabib untuk
memasukkan identitas gejala berupa kode gejala dan nama gejala. Adapun
desain halamannya adalah :
Gambar 4.18 Menu Tambah Gejala
Berikut ini merupakan scipt PHP yang digunakan untuk proses
tambah gejala:
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION[id_user]) AND empty($_SESSION[passuser]) AND
empty($_SESSION[level]) ){
header("location:../index.php");
}
else{
include "../config/koneksi.php";
mysql_query("INSERT INTO gejala (kode_gejala, nama_gejala) VALUES('$_POST[kg]',
'$_POST[ng]' )");
header('location:../index2.php?halaman=TmbhGjala&komentar=Data sudah disimpan');
}
?>

4.3.3.5 Halaman Menu Tampil Gejala
Halaman tampil gejala merupakan halaman bagi tabib untuk
menampilkan gejala yang mungkin, dimana datanya sudah dimasukkan pada
halaman sebelumnya, yaitu halaman tambah gejala. Adapun desain
halamannya adalah :

Gambar 4.19 Menu Tampil Gejala
4.3.3.6 Halaman Menu Tambah Relasi
Halaman ini menampilkan relasi antara penyakit dan gejala.
Adapun desainnya adalah:
Gambar 4.20 Menu Tambah Relasi
4.3.3.7 Halaman Menu Lihat Relasi
Halaman ini menampilakan relasi antara gejala dan penyakit yang
sebelumnya telah dimasukkan pada halaman tambah relasi. Adapun
desainnya adalah:Gambar 4.21 Menu Lihat Relasi
4.3.3.8 Halaman Gambar Bekam
Halaman ini merupakan halaman untuk meng-upload atau
memasukkan gambar bekam ke dalam sistem. Adapun desainnya adalah:Gambar 4.22 Menu Gambar Bekam

4.3.3.9 Halaman Bekam
Halaman ini merupakan halaman untuk menggabungkan gambar
bekam kepada penyakit yang dipilih. Adapun desainnya adalah:


Gambar 4.23 Menu Bekam
4.3.3.10 Halaman Tampil Bekam
Halaman ini menampilkan relasi antara penyakit dengan gambar
bekam, yang pada halaman sebelumnya.


Gambar 4.24 Menu Tampil Bekam
4.3.3.11 Halaman Laporan
Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan laporan
pasien yang telah melakukan diagnosa pada proses diagnosa. Adapun
desainnya adalah:Gambar 4.25 Menu Laporan

4.4 Pengujian Sistem
Pengujian kelayakan penggunaan aplikasi sistem pakar untuk
mendiagnosa Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yaitu dengan menjalankan
program aplikasi yang dilakukan oleh pengguna dan pasien. Disamping itu
diamati mengenai tampilan aplikasi serta beberapa hal mengenai materi yang
ditampilkan tersebut.
Setelah itu, responden diminta untuk mengisi angket mengenai hasil
pengujian dan penilaian mereka terhadap program aplikasi ini, dimana ada
beberapa pertanyaan menurut klasifikasinya yaitu dalam hal tampilan dan desain,
keakuratan dan kelayakan serta tanggapan secara umum mengenai aplikasi.
Keakuratan serta kelayakan sistem pakar ini bergantung dari hasil
kesimpulan yang didasarkan atas pengisian kuisioner yang dilakukan oleh 10
orang responden yaitu mahasiswa, guru, dan pedagang.
Penilaian berdasarkan kriteria yaitu :
SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

4.4.1. Rekapitulasi Hasil Kuisioner Mengenai Tampilan dan Desain
Sistem
Dalam pengujian tampilan aplikasi sistem, responden diberikan
beberapa pertanyaan yang menyangkut permasalahan tampilan dan desain
sistem, beberapa hal yang ditanyakan diantaranya mengenai bentuk tampilan,
komposisi warna dan tulisan, bahasa yang dipakai, tata letak, kesesuaian
gambar, serta kemudahan penggunaan.
Hasil dari rekapitulasi penilaian 50 orang responden terhadap
tampilan dan desain program aplikasi sistem pakar ini ditunjukkan dalam
Tabel 4.1 di bawah ini:
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Kuisioner Mengenai Tampilan dan Desain Sistem

No Uraian
Jumlah Penilaian Responden
SB B C K
1. Bentuk Tampilan 48 2
2. Komposisi Warna 47 2 1
3. Tulisan (Penggunaan Huruf) 46 2 2
4. Bahasa yang Digunakan 47 3
5. Tata Letak 48 2
6. Kesesuaian Gambar 49 1
7. Kemudahan Penggunaan 45 3 2

Dari hasil rekapitulasi pada tabel 4.1, didapatkan kesimpulan secara
umum bahwa dalam sistem pakar untuk mengidentifikasi ISPA dapat
dikatakan baik dalam tampilan dan desain sistem.

4.4.2. Rekapitulasi Hasil Kuisioner Mengenai Keakuratan dan
Kelayakan Sistem
Pengujian mengenai keakuratan dan kelayakan sistem aplikasi ini,
berdasarkan atas beberapa pertanyaan yang menyinggung permasalahan
mengenai informasi pada aplikasi, akurasi kesimpulan dan solusi serta
kelayakan sistem.
Hasil dari rekapitulasi penilaian 50 orang responden terhadap
keakuratan dan kelayakan program aplikasi sistem pakar ini ditunjukkan
dalam Tabel 4.2 di bawah ini:
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Kuisioner Mengenai Keakuratan dan Kelayakan Sistem

No Uraian
Jumlah Penilaian Responden
SB B C K
1. Akurasi Kesimpulan atau solusi 49 1
2. Kelayakan Sistem 48 2

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil kuisioner dari 50 responden yang
menjawab mengenai keakuratan dan kelayakan sistem, diperoleh kesimpulan
bahwa sistem memiliki keakuratan yang sangat baik dalam menghasilkan
sebuah kesimpulan dan solusi, serta sistem ini sangat layak digunakan untuk
mengidentifikasi ISPA serta solusi pengobatannya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pakar untuk mengidentifikasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut
(ISPA) serta solusi pengobatan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yang
menggunakan sistem berbasis aturan dengan metode forward chaining ini
diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan sistem pakar
lainnya atau bagi mahasiswa yang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan
sistem pakar, serta menjadi rujukan bagi masyarakat pada umumnya.
Demikian beberapa kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan sebagai
hasil dari evaluasi pengembangan sistem dalam laporan tugas akhir ini.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam laporan ini, maka
terdapat beberapa kesimpulan:
1. Pembuatan rancangan dan program aplikasi sistem pakar identifikasi
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dengan pengobatan sesuai tuntunan
Rasulullah SAW.
2. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi sistem pakar ini berguna untuk
membantu dan mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi ISPA melalui
gejala yang dipilih serta mendapatkan hasil diagnosanya.

5.2 Saran
Beberapa saran guna pengembangan sistem pakar ini kedepannya:
1. Semakin memperkaya pengetahuan tentang sistem pakar diagnosa ISPA
dengan penambahan kemungkinan gejala.
2. Melakukan diagnosa ISPA dengan perbandingan metode yang berbeda.DAFTAR PUSTAKA

Aiman, bin Abdul Fattah. 2005. Keajaiban Thibbun Nabawi. Solo: Al-Qowam

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2005. Metode Pengobatan Nabi. Jakarta: Griya Ilmu

Anugerah, Peter, dr. 1993. Infeksi Pernafasan Pada Anak: Penatalaksanaan di
Rumah Sakit. Jakarta: Word Health Organitation

Arhami, M. 2005. Konsep Dasar Sistem Pakar. Yogyakata: ANDI

Danusantoso, Halim, Dr. 2000. Buku Saku Ilmu Penyakit Paru. Jakarta:
Hipokrates

Hakim, Lukmanul. 2008. Membongkar Trik Rahasia Master Php. Yogyakarta:
Lokomedia

Jayan. 2007. Desain Situs Keren dengan Photoshop dan Dreamweaver.
Palembang: Maxikom

Jogiyanto HM. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan
terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta : Andi

Kendall dan Kendall. 2003. Analisis dan Perancangan Sistem Jilid 1 Edisi
Kelima. Jakarta: PT. Prenhalindo.

Kusrini. 2006. Sistem Pakar Teori dan Aplikasi. Yogakarta: ANDI.

Kusumadewi, S. 2003. Artificial Intelegence (Teknik dan Aplikasinya).
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lenawati, Mei. 2006. Macromedia Dreamweaver 8 dengan Php. Yogyakarta:
Andi

Pohan dan Bahri. 1997. Pengantar Perancangan Sistem. Jakarta: Erlangga

Rab, Tabrani, H, Dr. 1996. Ilmu Penyakit Paru. Jakarta: Hipokrates

Samsudin, Sonny, Dr. 1993. Gawat Darurat Paru. Jakarta: Buku Kedokteran
EGC

Samsudin, Sonny, Dr. 1993. Dispne, Distres, dan Kegagalan Pernafasan. Jakarta:
Buku Kedokteran EGC

Wahyono, Teguh. 2005. Pemrograman Web Dinamis dengan Php5. Jakarta: Elex
Media Komputindo

Widjaja, Anton C, dr. 2003. Penanganan ISPA pada Anak di Rumah Sakit Kecil
Negara Berkembang. Jakarta: Buku Kedokteran EGC