Anda di halaman 1dari 62

NO.

NAME NORIAH BT MOHAMED NURUL SHAFIQAH BT HASHIM

STUDENT ID D20091035059 D20091035062

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia Teknologi daripada perkataan latin: * Teknos Teknik/cara/kaedah * Logos Kaji/belajar/ study

MAKSUD TEKNOLOGI

Bahasa Yunani
techne kemahiran

Kata Galbraith (1967) the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.

Kata Heinich, Molenda dan Rusell (1969)


Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan pemangkin ke arah mencapai kejayaan.

Kata Evans dan Nation (2000) Technology is not a tool it is an art or science of how to use a tool for a purpose.

Penggunaan teknologi-teknologi yang relevan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik dapat membantu mempertingkatkan kefahaman pelajar dari segi pencapaian akademik

( Burton L. & Jaworski B. , 1995)

Penggunaan komputer dalam pengajaran matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh mengubah kepentingan sesuatu topik dalam sukatan pelajaran matematik.

Crockroft (1982)

MAKSUD PENGAJARAN
Pengajaran adalah pemilihan, kaedah atau strategi untuk menyusun maklumat, aktiviti, pendekatan dan media untuk membantu pelajar mencapai objektif yang telah ditetapkan

MAKSUD PEMBELAJARAN
Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku pada pelajar akibat daripada berinteraksi dengan persekitaran

MAKSUD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


Pengajaran

dan pembelajaran ditakrifkan sebagai suatu proses yang saling berkaitan serta berpautan antara satu dengan yang lain. Pengajaran yang sempurna menghasilkan pembelajaran yang bermakna seperti mana yang diharapkan oleh pihak sekolah (Jonassen et al. 1999: halaman 7).
Dalam konteks ini, penyediaan pengajaran yang bersistematik memungkinkan untuk wujudnya ruang pembelajaran yang benar-benar berjaya dan memberi kesan yang positif

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P &P

Mengaplikasi kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan ke arah pencapaian pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

LCD

GEOMETERS SKETCHPAD

MICROSOFT OFFICE

TEKNOLOGI ELEKTRONIK DALAM P & P

CALCULATOR GRAPHIC

WORLD WIDE WEB (WWW)

ICT

Kurang peintegrasian ict dalam P&P Minat dan Sikap guru


Penyelenggaraan komputer yang kurang memuaskan

ISU ISU PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P & P


Perisian komputer yang sukar diperoleh Kurang guru yang mahir atau terlatih dalam bidang ICT di sekolah

Pembekalan komputer yang tidak seimbang

ISU 1
KURANG PEINTEGRASIAN ICT DALAM P & P

PENGINTEGRASIAN ICT DALAM P & P

Integrasi ICT dalam P & P bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran. Penggunaan teknologi mesti digabungkan bersama kaedah pengajaran. Guru perlu mengintegrasi ICT untuk memberi nilai tambah kepada aktiviti P & P

Lechner & Boli (2000)

Perkembangan terkini menyaksikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru

Albaugh(1997)

Guru-guru biasanya ragu-ragu dengan idea-idea baru dan terkini kerana mereka merasa selesa dengan apa yang selama ini mereka telah lakukan.

Badrul (2003)

Kesediaan guru dalam pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah menunjukkan guru jarang menggunakan komputer dalam pengajaran mereka. Hasil kajiannya mendapati terdapat 66.7% tidak pernah menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Guru tidak pandai menggunakan teknologi terkini Kekangan masa dengan tugas yang banyak di sekolah Bilangan komputer yang tidak dapat menampung bilangan pelajar di sekolah Tiada makmal yang khusus untuk subjek Matematik

Mengurangkan motivasi dan minat untuk belajar

Kurang kefahaman dalam mata pelajaran Matematik

Kurang menglibatkan diri dalam proses P & P

Kemahiran asas ICT sukar dikuasai oleh murid

Memberi pendedahan kepada guru dan pelajar tentang pentingnya penggunaan ICT dalam P&P

Menyediakan makmal Matematik di sekolah

Menambah bilangan komputer sesuai dengan bilangan pelajar di sesebuah sekolah

Mengurangkan beban kerja guru di sekolah

ISU 2
KURANG GURU YANG MAHIR ATAU TERLATIH DALAM BIDANG ICT DI SEKOLAH

DEFINISI ICT
ICT adalah singkatan daripada Information and Communication Technology (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) yang bermaksud teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data yang berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah: penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.

(Abdul Rahim Abd Rashid,2001)

Dasar pendidikan Malaysia, sememangnya mementingkan inovasi, ia merangkumi inovasi dalam pembangunan pelbagai potensi manusia seperti pengetahuan, budaya saintifik, penguasaan teknologi baru, penggunaan ICT, pengurusan, pemikiran yang strategik dan sebagainya.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2003)

Mempelajari sains dan matematik dalam medium bahasa inggeris yang dibantu oleh ICT, menyediakan peluang yang lebih besar untuk pelajar meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka.

Esah Sulaiman (2003)

Menyatakan Bahawa Dengan Perkembangan Teknologi Terkini Dan Aplikasi Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) Dalam Pengajaran, Golongan Guru Dikehendaki Menguasai Kemahiran ICT Dalam Pengajaran.

(Utusan Malaysia,Selasa,29 Ogos 2006)

Sikap negatif guru

Kekurangan prasarana dan bahan sokongan

PUNCA

Kekangan masa yang dihadapi oleh pihak guru

Tiada kakitangan terlatih untuk membantu guru dalam penggunaan ICT

Proses P&P membosankan

Prestasi pencapaian pelajar menurun

Masalah disiplin dalam kalangan pelajar meningkat

Profesional guru dipandang rendah

Melahirkan graduan yang berkualiti

Menyediakan kemudahan ICT dengan secukupnya

CARA MENGATASI

Menghantar guru mengikuti kursus pendedahan penggunaan ICT dalam P&P

Memupuk nilainilai murni

ISU 3
PERMASALAHAN PEMBEKALAN KOMPUTER DI SEKOLAH

DEFINISI KOMPUTER

Ellington, Percival dan Race (1993)

tahun 1992, kementerian pendidikan telah Pada


membekalkan sebanyak 60 buah sekolah luar bandar dengan 20 set komputer untuk pelajar dan satu set komputer untuk guru bagi setiap buah sekolah.

Pada tahun 1999 hingga 2000 pula, sebanyak 222 buah sekolah rendah dan 110 buah sekolah menengah di seluruh negara telah dibekalkan sebanyak 10 set komputer bagi setiap buah sekolah.

Komputer yang dibekalkan adalah model berkapasiti rendah Kekangan peruntukan kewangan

Pembekalan komputer kepada guru masih tidak mencukupi Sekolah masih tidak mempunyai bekalan elektrik Kurang makmal komputer di sekolah

Terdapat jurang pencapaian antara pelajar di bandar dengan pelajar luar bandar

Pelajar dan guru tidak mahir dalam menggunakan teknologi terkini

Pelajar menjadi cepat bosan dengan kaedah pengajaran guru

Perlunya ada perubahan penstrukturan yang betul di KPM

Bekalan elektrik di sekolah perlu dinaik taraf

Menambah bilangan makmal komputer di sekolah

ISU 4
PENGGUNAAN PERISIAN KURSUS

DEFINISI PERISIAN

Software atau dalam Bahasa Melayu dikenali sebagai perisian merujuk kepada set arahan yang mengawal aktiviti mesin komputer.

DEFINISI PERISIAN KURSUS

Satu set arahan dalam tatacara, rutin dan aturcara yang perlu dimuatkan ke dalam perisian komputer sebelum dilaksanakan.

Mohd. Nazaruddin Hassan (2002) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk kajiannya ialah:Pembangunan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Tajuk Pecahan. Tujuan kajiannya adalah menilai keberkesanan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer yang dibangunkan. Hasil penilaian menunjukkan bahawa perisiaan PPBK itu adalah sesuai digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran matematik dalam tajuk pecahan untuk tingkatan satu.

Nor Hayati Bt. Hj. Mt. Ali (2001),


Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Berbantukan Komputer: Keberkesanan Perisian The Geometers Sketchpad untuk Tajuk Penjelmaan mendapati bahawa penggunaan bahan bantu mengajar berbantukan komputer melalui perisian GSP, ternyata memberi kesan ke atas kemajuan pengajaran dan pembelajaran matematik untuk tajuk penjelmaan.

Tengku Zawawi bin Tengku Zainal (2001)


Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa aplikasi, seperti spreadsheet, multimedia dan internet. Peranan dan penggunaan internet telah mula dikenalpasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan para pendidik, pelajar dan ibubapa serta ahli masyarakat yang prihatin.

Dalam pendidikan matematik, teknologi boleh berperanan untuk melasanakan aktiviti-aktiviti berikut :

Penghasilan bahan kurikulum

Pengiraan
Latih tubi Alat bantu mengajar

Simulasi

Sejauh mana tahap penggunaan perisian kursus dalam Pendidikan Matematik?

Statistik daripada: Penilaian perisian kursus, MSC 2008

Norhana Aini, 2010

Jika dilihat pada penggunaan perisian kursus, lebih ramai guruguru sains yang menggunakannya berbanding dengan guru-guru Matematik. (Norhana Aini, 2010)

Mengapa??

Kesukaran membawa alatan

MENGAPA?
Kesukaran menempah bilik komputer/bilik tayangan Ketiadaan pembantu makmal seperti makmal sains

Menyediakan bilik atau makmal khas

CARA MENGATASI
Memastikan prasarana yang disediakan boleh digunakan

Menyediakan pembantu makmal yang berpengalaman

ISU 5
PENYELENGGARAAN KOMPUTER YANG KURANG MEMUASKAN DI SEKOLAH

(Utusan Malaysia 19 Julai, 2003)

Menteri Kerja Raya, Datuk Seri S.Samy Vellu mengatakan bahawa sebahagian besar daripada 75 buah makmal komputer yang telah diserahkan kepada pihak kontraktor mengalami kerosakan terutama di bahagian bumbung bangunan, dan beliau juga mengesahkan bahawa sebanyak 574 daripada 600 buah makmal komputer di zon timur tidak selamat dan merbahaya.

Kerja-kerja penyenggaraan ini mengambil banyak masa guru sekiranya terdapat kerosakan ke atas sesebuah komputer. Oleh kerana banyak masa telah dihabiskan untuk tujuan penyelenggaraan komputer, seseorang guru teknologi maklumat kekurangan masa pula untuk membuat persediaan bagi tujuan P&P. Kekurangan komputer yang boleh digunakan juga menyebabkan proses P&P turut terganggu.

Memandangkan makmal komputer tidak mempunyai pembantu makmal sebagaimana makmal sains yang mempunyai pembantu makmalnya sendiri, maka kerja-kerja penyelenggaraan buat masa sekarang terletak di bahu guru teknologi maklumat itu sendiri. Ini bermakna beban tugas guru teknologi maklumat semakin bertambah.

Kebanyakan sekolah menghadapi masalah komputer yang tidak berfungsi dengan baik (rosak)
Pelbagai karenah dari pelbagai pihak dalam bagi mendapatkan bantuan pembaikan

Masalah penyelenggaraan yang kurang memuaskan dari syarikat yang dipertanggungjawabkan


Tiada modal dan sumber kewangan untuk membaiki komputer yang rosak

Guru tiada kemahiran dalam menggunakan komputer

Terdapat komponen komputer yang hilang

Bekalan elektrik yang rendah dan seterusnya tidak mampu menampung penggunaannya di makmal komputer

Keadaan fizikal makmal komputer yang daif

Pembuatan perbuatan komputer tempatan


.

CARA MENGATASI

Peruntukan dari kerajaan

Pemilihan yang bijak

ISU 6 MINAT DAN SIKAP GURU

PERSEPSI GURU
INOVASI DALAM PENGAJARAN ADALAH MEMBOSANKAN

KELEMAHAN CD YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK KEMENTERIAN

PENGGUNAAN ICT HANYA MEMBANTU DALAM SESETENGAH TAJUK SAHAJA

Albaugh (1997) menyatakan bahawa guru-guru biasanya raguragu dengan idea-idea baru dan terkini kerana mereka merasa selesa dengan apa yang selama ini mereka telah lakukan.

Sikap yang positif terhadap sesuatu perkara adalah penting untuk mendorong seseorang itu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Sikap ini telah dikenal pasti sebagai petunjuk ramalan yang penting bagi perbezaan antara individu dalam aplikasi pendidikan, pembelajaran dan pencapaian.

Sila follow blog kami untuk keterangan lanjut: www.cahayaiqanor.blogspot.com