Anda di halaman 1dari 28

AUDIO DAN VIDEO

4.1 Format Bunyi Bunyi yang kita dengar setiap hari adalah di dalam bentuk analog. I a a d a l a h s a t u bentuk isyarat yang bergerak di dalam gelombang berterusan. Contoh yang biasad i d e n g a r i a l a h m u z i k d i r a d i o a t a u p i t a r a k a m a n . J i k a b u n y i i n i d i r e k o d m e l a l u i mikrofon, ia dikenali sebagai bunyi analog. Bunyi atau isyarat analog ini tidak bolehdisampaikan melalui komputer, ia harus ditukarkan kepada bentuk digital dahulu. 4.1.1Bunyi Analog Sebelum anda mengetahui kegunaan bunyi atau audio di dalam sesuatu persembahan multimedia, anda memerlukan kefahaman asas tentang bunyi terlebih dahulu. Bunyi dihasilkan melalui getaran udara. Ia adalah dalam bentuk analog. Ia dapat ditunjukkan s e b a g a i s a t u g e l o m b a n g d a l a m g r a f s e p e r t i y a n g d i t u n j u k k a n d a l a m R a j a h 3 . 2 . Semakin tinggi amplitude untuk bunyi, semakin kuat bunyi yang dihasilkan.Graf di bawah menunjukkan bunyi yang mempunyai amplitud yang sama. Sebenarnya, dalam kehidupan harian kita, bunyi yang dihasilkan mempunyai amplitud yang berbeza-beza mengikut kekuatan bunyi yang dihasilkan. Rajah 3.2: Gelombang Bunyi Gelombang bunyi mempunyai dua ciri yang penting iaitu frekuensi dan amplitud. Rajah 3.3: Ciri-Ciri Bunyi Analog

4.1.1.1Frekuensi merujuk kepada bilangan kitaran yang dihasilkan oleh gelombang bunyi bagi setiapsatu saat. Satu kitaran diukur berdasarkan jarak dari satu puncak ke puncak yang lain.Frekuensi biasanya diukur dalam unit Hertz (Hz). Dengan itu, 1 Hertz (Hz) bermaknasatu kitaran setiap saat. 1 kilohertz (1kHz) pula bermaksud satu ribu (1000 Hz) kitaran bagi setiap saat.

4.1.1.2 Amplitud Adalah ketinggian atau kekuatan sesuatu bunyi yang dihasilkan. Lebih kuat sesuatu bunyi dihasilkan, lebih tinggi amplitudnya. Unit yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau volume b u n y i i n i i a l a h d e c i b e l a t a u d B . K e d u a - d u a f r e k u e n s i d a n amplitud membentuk gelombang

bunyi dan memberi kesan terhadap cara manusia menerima dan mendengar bunyi. 4.1.2Bunyi Digital Komputer mengenali bunyi dalam format digital. Biasanya komputer akan memproses data yang berbentuk elektrik dan bukannya dari pergerakkan secara fizikal di udara.Anda semua pastinya tahu bahawa bunyi yang digunakan dalam aplikasi multimedia adalah dalam bentuk digital. Ini meliba tkan proses pertukaran dari bentuk analog ke bentuk digital di mana bunyi dicekup oleh kad suara dan disimpan di dalam fail audio.Untuk membolehkan ia dimainkan semula, audio yang disimpan di dalam kombinasinumerik itu perlu ditukar semula ke dalam format analog. Bunyi digital terdiri daripada kod binari. Kod binari diwakili oleh 0 dan 1.Sama ada ianya muzik digital, video digital atau imej digital, bagi komputer semua ini hanyalah bits.Oleh itu apakah yang berlaku apabila gelombang analog memasukikomputer. Sudah tentu ianya didigitkan atau secara teknikalnya ianya di sampelkan. 4.1.3Proses Pertukaran Bagi komputer, bunyi analog adalah seperti bahasa asing. Seperti video, bunyi juga perlu ditukar (convert) ke dalam bentuk digital. Inilah kegunaan kad suara. Proses menukar bunyi analog ke bunyi digital dilaksanakan oleh penterjemahanalog digital (Analogue-to-Digital Converter-ADC) yang telah siap dibina di dalam kad suara. Bunyi analog dicekup oleh kad suara, dibahagi kepada banyak bahagiand a n d i t e r j e m a h k a n k e p a d a k o m b i n a s i b e r n o m b o r y a n g t e p a t ( precise numeral combination).Kombinasi ini disimpan sebagai data di dalam komputer. Apabila bunyi analog telah diterjemahkan ke bentuk bunyi digital barulahi a n y a b o l e h d i u b a h s u a i a t a u d i p i n d a o l e h s e s e b u a h s i s t e m k o m p u t e r . R a j a h 3 . 4 menunjukkan penterjemah ADC menukar bunyi analog kepada bunyi digital apabila bunyi dicekup.

Kad Suara Perterjamahan ADC padakad suara di dalam komputer

Rajah 3.4: Penukaran Bunyi Analog Ke Bunyi Digital

Apabila komputer memainkan semula bunyi digital, ia perlu menterjemahk e m b a l i k o m b i n a s i b e r n o m b o r t e r s e b u t k e b e n t u k g e l o m b a n g a n a l o g . P r o s e s i n i dilaksanakan oleh penterjemah digital analog (Digital-to-Analogue converter-DAC)yang juga telah siap dibina di dalam kad suara. Rajah 3.5 menunjukkan penterjemahDAC menukar bunyi digital ke bunyi analog apabila bunyi dimainkan semula pada komputer.

Kad Suara

Penterjemahan DAC padakad suara di dalam komputer

Rajah 3.5: Penukaran Bunyi Digital Ke Bunyi Analog.

4.1.4Persampelan Proses di mana gelombang analog dicekup oleh kad suara dan ditukarkan ke bentuk d i g i t a l d i k e n a l i s e b a g a i p e r s a m p e l a n d i g i t a l . G e l o m b a n g b u n y i d i b a h a g i k e p a d a beberapa bahagian atau disample sebanyak beberapa kali di dalam satu saat. Apabila ini berlaku, ketinggian sesuatu gelombang itu akan dirakamkan. Oleh kerana adalahmustahil untuk mengukur ketinggian gelombang analog sepanjang masa atau secara berterusan, maka proses ini hanya mengukur bilangan sampel yang terhad. Maka dengan itu lahirlah istilah sampel. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualiti sesuatu rakaman bunyi digitaliaitu kadar persampelan dan saiz sampel. Selain daripada itu, Channel atau saluranrakaman yang dipilih juga turut mempengaruhi kualiti dan juga saiz fail sesebuahaudio yang dirakamkan. Terdapat dua pilihan saluran rakaman iaitu Mono dan Stereo.Kadar sampel merujuk kepada beberapa kali atau kekerapan sampel bagi sesuatuaudio diambil. Semakin tinggi kadar sampel, semakin banyak sampel yang diambil; maka semakin tinggilah kualiti bunyi digital tersebut. Seperti juga frekuensi, kadar sampel diukur dalam unit Hertz (Hz). Kadar p e r s a m p e l a n y a n g k e r a p d i j u m p a i i a l a h 1 1 . 0 2 5 k H z , 2 2 . 0 5 k H z , d a n 4 4 . 1 k H z . Manakala saiz sampel pula mewakili jumlah atau banyaknya maklumat yang bolehdisimpan oleh sesuatu sampel yang diambil. Antara saiz sampel yang utama ialah 8 bit, 16 bit, dan 24 bit. Audio yang dirakamkan dengan menggunakan saiz sampel 24 bit lebih berkualiti berbanding audio yang dirakamkan dengan menggunakan saiz sampel 16 b i t . I n i a d a l a h k e r a n a s e m a k i n t i n g g i n i l a i s a i z s a m p e l m a k a s e m a k i n b a n y a k maklumat atau informasi sesebuah audio yang boleh disimpan. Ini seterusnya akan menghasilkan kualiti audio yang lebih baik. Ringkasnya, semakin tinggi nilai saiz sampel, semakin tinggi kualiti audio. K a d a r P e r s a m p e l a n S a i z S a m p e l ( B i t ) S a i z F a i l

4 4 . 1 k H z 1 6 1 . 7 6 M B 4 4 . 1 k H z 8 8 8 2 K B 2 2 . 0 5 k H z 1 6 8 8 2 K B 2 2 . 0 5 k H z 8 4 4 0 K B 1 1 . 0 2 5 k H z 8 2 2 0 K B Jadual 3.1: Saiz Fail Bagi 10 Saat Audio Digital Dengan Rakaman Jenis Stereo

4.2 Format Audio

4.3 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN AUDIO DALAM MULTIMEDIA Penggunaan audio dalam multimedia semakin mendapat perhatian memandangkanintegrasinya ke dalam multimedia semakin mudah dilakukan. Kehadiran audio dalammultimedia dapat memberi manfaat jika ia berjaya menyampaikan apa yang diinginio l e h p e n g g u n a . S e b a l i k n y a , i a m u n g k i n m e m b e r i k e s a n n e g a t i f k e p a d a s i s t e m multimedia jika tidak digunakan dengan sewajarnya. Pendek kata, penggunaan audiodalam multimedia mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. 4.3.1Kelebihan Audio Kelebihan utama audio ialah ia memastikan m a k l u m a t y a n g p e n t i n g d a p a t disampaikan. Ini adalah kerana b u n y i d a p a t m e n a r i k p e r h a t i a n p e n g g u n a k e p a d a maklumat yang hendak disampaikan. Ia juga mempunyai keupayaan yang unik untuk memberi waspada atau ingatan kepada pengguna berkenaan sesuatu maklumat yangspesifik. Lebih-lebih lagi, mendengar adalah lebih senang dari membaca.

Kelebihan audio yang seterusnya ialah ia dapat mempertingkatkan tarikanm u l t i m e d i a d i m a n a m u z i k , p e n c e r i t a a n a t a u k e s a n b u n y i t e l a h m e n y e r i k a n l a g i aplikasi multimedia yang sebelum ini bersifat statik. Visual dan maklumat yang baik tidak akan sempurna sekiranya muzik yang digunakan tidak sepadan dengan apa yanghendak disampaikan. Bunyi telah menjadikan video atau animasi lebih nyata dan lebih dikenangi. 4.3.2Kelemahan Audio Walaupun penggunaan audio mempunyai banyak kelebihan, tetapi ia juga mempunyai beberapa kelemahan yang ketara. Salah satu daripadanya ialah penggunaan audioy a n g t e r l a m p a u b a n y a k ( overused ) . W a l a u p u n b u n y i a m a r a n , k e s a n b u n y i , d a n penceritaan adalah sesuai untuk menarik perhatian pengguna, tetapi keberkesanannya akan hilang jika digunakan terlalu banyak. Kelemahan lain audio ialah ia memerlukan peralatan khas untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Walaupun penghasilan audio asas adalah mudah, tetapi untuk menghasilkan audio yang berkualiti tinggi, ia memerlukan studio dan peralatan yang m a h a l . Oleh itu, pengguna mesti m e m p u n y a i p e r a l a t a n y a n g s e s u a i u n t u k menghasilkan bunyi yang berkualiti.

4.4 Perisian Audio dan Video

4.5 PERANAN AUDIO DALAM MULTIMEDIA Cuba anda bayangkan jika filem yang anda sedang tontoni tidak mempunyai suaraatau iklan yang disiarkan dalam televisyen tidak disertai dengan muzik, anda tenturasa bosan dan tidak senang hati. Oleh itu, bunyi atau audio adalah penting dalamk e h i d u p a n k i t a . I a m e m b e r i n y a w a k e p a d a s e b a r a n g a p l i k a s i m u l t i m e d i a d a n memainkan peranan yang penting dalam sesebuah persembahan yang efektif. Audio dapat meningkatkan keberkesanan media -media lain dan mampumenarik perhatian pengguna terhadap maklumat penting. Audio tidak sesuai untuk penerangan yang panjang. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengulangi sesuatumaklumat yang telahpun disampaikan secara efektif oleh media-media lain. Berikut merupakan beberapa peranan yang dimainkan oleh audio dalam multimedia. 4.5.1 Amaran Dan Peringatan Anda sedang menaip dokumen dan tiba -tiba anda terklik pada butang tutup secaratidak sengaja, maka satu kotak mesej seperti Rajah 3.6 akan tertera di skrin anda.

Rajah 3.6: Kotak Mesej

Jika satu bunyi yang tajam atau bunyi yang dapat menarik perhatian penggunad i k e l u a r k a n bersama kotak mesej tersebut, maka pengguna akan lebih prihatin t e r h a d a p m e s e j y a n g t e r p a p a r dalam kotak tersebut, dan ini sudah tentu d a p a t mempertingkatkan keberkesanan mesej yang dipaparkan. O l e h i t u , b o l e h l a h k i t a katakan bahawa audio adalah satu alat yang baik untuk menarik perhatian penggunadan ia merupakan satu medium yang bagus untuk mengingatkan pengguna tentangmaklumat kritikal. Kegunaan lain audio sebagai tanda amaran dan peringatan adalah seperti bunyiamaran yang dikeluarkan apabila sesuatu batasan had dicapai, ataupun bunyi cemas bagi menandakan satu keadaan yang bahaya dalam sesuatu permainan komputer. 4.5.2Muzik Latar

Muzik dan kesan bunyi diperlukan untuk sesuatu multimedia. Ia menyebabkaninteraksi multimedia menjadi lebih nyata, dan kadangkala ia diperlukan untuk menyampaikan maklumat penting. O l e h k e r a n a s i f a t a u d i o y a n g d a p a t m e n a r i k perhatian, maka ia adalah sangat sesuai digunakan dalam aplikasi multimedia. Muzik boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Di antaranya muzik digunakanu n t u k m e n g h a s i l k a n s u a s a n a a t a u mood u n t u k s e s u a t u p e r s e m b a h a n . S e b a g a i contoh, sekiranya anda bermaksud untuk menarik perhatian audien anda, anda bolehmelakukannya dengan menggunakan muzik berentak pantas sebagai muzik latar didalam persembahan anda. Sebaliknya jika anda ingin menghasilkan suasana yang tenang untuk audien anda, adalah lebih bijak jika anda menggunakan muzik latar yang perlahan dan merdu. 4.5.3Kesan Bunyi

Katakanlah anda ingin mempersembahkan satu projek multimedia yang mempunyaiciri Star Wars tetapi anda terlupa untuk memasukkan kesan bunyi ke dalam projek tersebut. Keadaan sebegini adalah sama seperti anda menonton perlumbaan kereta F o r m u l a S a t u t a n p a b u n y i , m a k a a n d a t i d a k a k a n t e r p e g u n d e n g a n p e r s e m b a h a n tersebut. Oleh itu, bunyi juga digunakan sebagai kesan bunyi di dalam s e s e b u a h persembahan multimedia. Contohnya kesan bunyi ping atau ding boleh digunakanuntuk memberitahu pengguna bahawa pengguna tersebut telah melakukan kesilapan.Kaedah komunikasi sebegini adalah lebih efektif daripada penggunaan media teks semata-mata. 4.5.4Penceritaan (Narration) Satu lagi cara untuk menggunakan bunyi ialah dengan menambah penceritaan ataunarration. Selalunya pencerita dan muzik latar akan digunakan secara berselang seli dimana muzik sebagai latar belakang dan pada masa

tertentu pencerita akan memberi penerangan tentang maklumat yang ingin disampaikan. Penceritaan selalunya dalam bentuk sua ra pencerita atau ucapan. Penceritaan boleh digunakan sebagai panduan atau dalam bentuk arahan. Suara pencerita bolehmengarah pengguna untuk melaksanakan sesuatu tugas atau untuk memberi maklumatkepada pengguna. Penceritaan sangat popular digunakan dalam Computer-Based Training (CBT) . 4.5.6Data Yang Berkaitan Dengan Bunyi Dalam sesetengan aplikasi, elemen audio diperlukan untuk menyampaikan maklumaty a n g t i d a k d a p a t d i b e k a l k a n o l e h m e d i u m y a n g l a i n . S a t u contoh yang biasa kita jumpai ialah komentator dalam perlawanan b o l a s e p a k s e c a r a l a n g s u n g , d i m a n a komentator akan menyampaikan maklumat seperti nama pemain, keadaan semasa perlawanan dan membuat analisis tentang perlawanan tersebut. Dalam multimedia, aplikasi yang menggunakan data berkaitan dengan bunyiadalah seperti latihan kepada pelajar perubatan untuk membezakan beberapa jenis b u n y i p e r n a f a s a n d a n r e n t a k j a n t u n g , ataupun bantuan kepada mekanik untuk diagnosis masalah enjin, d a n a j a r a n k e p a d a p e l a j a r u n t u k m e m b a c a m u z i k a t a u mempelajari sejarah muzik. Rajah 3.7 menunjukkan satu keratan berita dalam laman web yang memerlukan bunyi untuk menyampaikan maklumat.

Rajah 3.7: Keratan Berita Dalam Laman Web

3 . 6 F A K T O R - F A K T O R Y A N G P E R L U D I A M B I L K I R A D A L A M PENGGUNA AUDIO. Apabila anda telah membuat keputusan untuk memasukkan audio ke dalam aplikasim u l t i m e d i a , a n d a p e r l u m e m p e r t i m b a n g k a n b e b e r a p a f a k t o r a t a u k r i t e r i a s e p e r t i berikut. 3.6.1Kesesuaian Penggunaan audio memang terbukti dapat meningkatkan keberkesanan kebanyakkanaplikasi multimedia. Dalam sesetengah aplikasi, audio wajib digunakan. Contohnya,sistem pendidikan yang mengajar bahasa asing. Akan tetapi, kesesuaian penggunaanaudio amat penting. Sesetengah pembangun sistem menggunakan audio dengan kadar yang terlampau banyak atau memasukkan kesan bunyi yang agak ganjil. Keadaan ini b u k a n s a h a j a t i d a k d a p a t m e n a r i k p e r h a t i a n p e n g g u n a , m a l a h s e b a l i k n y a b o l e h menyebabkan pengguna berasa marah dan tidak tentu arah. 3 . 6 . 2 P e n g g u n a Pengunaan audio juga perlu mengambil kira pengguna s a s a r a n y a n g h e n d a k ditujuinya. Ini merupakan salah satu faktor yang tidak boleh dipandang ringan. Audio KOMPONEN MULTIMEDIA

memang ternyata boleh membantu sesetengah orang untuk memahami sesuatu konsepd e n g a n l e b i h m u d a h , a k a n t e t a p i s e b e l u m m e n g g u n a k a n a u d i o a d a l a h l e b i h b a i k sekiranya anda membuat penyelidikan terlebih dahulu terhadap respon penggunasekiranya audio digunakan.Audio boleh digunakan dalam sistem yang dibangunkan jika respon penggunamenggalakkan. Contohnya, orang dewasa memberi respon yang lebih baik berbandingd e n g a n kanak-kanak apabila muzik klasikal digunakan sebagai b u n y i l a t a r . Sebaliknya, kanak-kanak akan memberi respon yang lebih baik terhadap penggunaanlagu kartun sebagai bunyi latar. 3.6.3Sistem Main Semula Sistem main semula merupakan salah satu syarat yang perlu dipertimbangkan sewaktu penggunaan audio. Ini disebabkan bukan semua komputer di pasaran berkeupayaanu n t u k m e n g h a s i l k a n b u n y i . C u b a b a y a n g k a n j i k a a n d a i n g i n m e m p e r s e m b a h k a n sesebuah projek multimedia di komputer yang tidak mempunyai kad suara, makakesemua kesan bunyi yang telah anda masukkan adalah sia -sia saja kerana ia tidak dapat dipaparkan.A k a n t e t a p i , s e k i r a n y a a p l i k a s i m u l t i m e d i a m e n e r u s i C D R O M , a d a l a h selamat untuk anda membuat andaian bahawa jika komputer tersebut mempunyai pemacu CD -ROM, maka ia juga akan dilengkapi dengan kad suara dan pembesar suara. 3.6.4Kawalan Pengguna Penggunaan bunyi dalam aplikasi multimedia boleh menjadi amat berguna tetapi ia juga boleh menimbulkan masalah terutama jika ia tidak dapat dikawal oleh pengguna.C u b a a n d a b a y a n g k a n k e s a n k e p a d a p e n g g u n a j i k a s e t i a p k a l i s e s u a t u a p l i k a s i dimulakan. Ia akan diiringi dengan muzik latar yang sama untuk satu minit. Biasanyaseorang pengguna akan berasa bosan dan kecewa apabila ia terpaksa menunggu klip b u n y i u n t u k b e r a k h i r , l e b i h - l e b i h l a g i a p a b i l a b u n y i t e r s e b u t t e l a h d i d e n g a r i n y a banyak kali sebelum itu. KOMPONEN MULTIMEDIA Pengawalan pada bunyi atau audio meliputi kebenaran pengguna untuk memulakan audio, memasang atau menutup audio untuk keseluruhan aplikasitersebut, menyelaraskan kekuatan audio ( volume ) m e n g i k u t k e s u k a a n a t a u p u n menyediakan alternative lain seperti menggunakan paparan teks untuk menggantikan b u n y i . R a j a h 1 . 8 menunjukkan dua ikon yang biasa dijumpai iaitu ikon untuk memasang dan menutup audio serta ikon untuk menyelaraskan volume bunyi. (a) (b) Rajah 1.8:(a) Ikon Menyelaraskan Volume (b) Akon Memasang Dan Menutup Audio 3.7KELEBIHAN DAN KELEMAH AN AUDIO DALAM MULTIMEDIA Penggunaan audio dalam multimedia semakin mendapat perhatian memandangkanintegrasinya ke dalam multimedia semakin mudah dilakukan. Kehadiran audio dalammultimedia dapat memberi manfaat jika ia berjaya menyampaikan apa yang diinginio l e h p e n g g u n a . S e b a l i k n y a , i a m u n g k i n m e m b e r i k e s a n n e g a t i f k e p a d a s i s t e m multimedia jika tidak

digunakan dengan sewajarnya. Pendek kata, penggunaan audiodalam multimedia mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. 3.7.1Kelebihan Audio Kelebihan utama audio ialah ia memastikan maklumat y a n g p e n t i n g d a p a t disampaikan. Ini adalah kerana bunyi dapat m e n a r i k p e r h a t i a n p e n g g u n a k e p a d a maklumat yang hendak disampaikan. Ia juga mempunyai keupayaan yang unik untuk memberi waspada atau ingatan kepada pengguna berkenaan sesuatu maklumat yangspesifik. Lebih-lebih lagi, mendengar adalah lebih senang dari membaca. KOMPONEN MULTIMEDIA

Kelebihan audio yang seterusnya ialah ia dapat mempertingkatkan tarikanm u l t i m e d i a d i m a n a m u z i k , p e n c e r i t a a n a t a u k e s a n b u n y i t e l a h m e n y e r i k a n l a g i aplikasi multimedia yang sebelum ini bersifat statik. Visual dan maklumat yang baik tidak akan sempurna sekiranya muzik yang digunakan tidak sepadan dengan apa yanghendak disampaikan. Bunyi telah menjadikan video atau animasi lebih nyata dan lebihdikenangi. 3.7.2Kelemahan Audio Walaupun penggunaan audio mempunyai banyak kelebihan, tetapi ia juga mempunyai beberapa kelemahan yang ketara. Salah satu daripadanya ialah penggunaan audioy a n g t e r l a m p a u b a n y a k ( overused ) . W a l a u p u n b u n y i a m a r a n , k e s a n b u n y i , d a n penceritaan adalah sesuai untuk menarik perhatian pengguna, tetapi keberkesanannyaakan hilang jika digunakan terlalu banyak.Kelemahan lain audio ialah ia memerlukan peralatan khas untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Walaupun penghasilan audio asas adalah mudah, tetapi untuk menghasilkan audio yang berkualiti tinggi, ia memerlukan studio dan peralatan yangm a h a l . O l e h i t u , p e n g g u n a mesti mempunyai peralatan yang sesuai untuk menghasilkan bunyi yang berkualiti. 3 . 8 R U M U S A N

Bab ini secara keseluruhannya menerangkan berkenaan penggunaan media audio dankepentingannya dalam multimedia. Audio boleh wujud dalam bentuk analog ataud i g i t a l , t e t a p i d a l a m s i s t e m m u l t i m e d i a b u n y i m e s t i l a h d a l a m b e n t u k d i g i t a l . Walaupun audio membawa kesan yang positif kepada sesuatu sistem multimedia,tetapi penggunaan yang tidak tepat akan mendatangkan kesan yang negatif. Oleh itu p a s t i k a n anda menggunakan elemen audio dengan sewajarnya agar a p l i k a s i multimedia yang dihasilkan lebih berkualiti dan menepati matlamat pembangunan.

memang ternyata boleh membantu sesetengah orang untuk memahami sesuatu konsepdengan lebih mudah, akan tetapi sebelum menggunakan audio adalah lebih baik sekiranya anda membuat penyelidikan terlebih dahulu terhadap respon penggunasekiranya audio digunakan.Audio boleh digunakan dalam sistem yang dibangunkan jika respon penggunamenggalakkan. Contohnya, orang dewasa memberi respon yang lebih baik berbandingdengan kanak-kanak apabila muzik klasikal digunakan sebagai bunyi latar.Sebaliknya, kanak-kanak akan memberi respon yang lebih baik terhadap penggunaanlagu kartun sebagai bunyi latar.

3.6.3Sistem Main Semula

Sistem main semula merupakan salah satu syarat yang perlu dipertimbangkan sewaktu penggunaan audio. Ini disebabkan bukan semua komputer di pasaran berkeupayaanuntuk menghasilkan bunyi. Cuba bayangkan jika anda ingin mempersembahkansesebuah projek multimedia di komputer yang tidak mempunyai kad suara, makakesemua kesan bunyi yang telah anda masukkan adalah sia-sia saja kerana ia tidak dapat dipaparkan.Akan tetapi, sekiranya aplikasi multimedia menerusi CD-ROM, adalahselamat untuk anda membuat andaian bahawa jika komputer tersebut mempunyai pemacu CD-ROM, maka ia juga akan dilengkapi dengan kad suara dan pembesar suara.

3.6.4Kawalan Pengguna

Penggunaan bunyi dalam aplikasi multimedia boleh menjadi amat berguna tetapi ia juga boleh menimbulkan masalah terutama jika ia tidak dapat dikawal oleh pengguna.Cuba anda bayangkan kesan kepada pengguna jika setiap kali sesuatu aplikasidimulakan. Ia akan diiringi dengan muzik latar yang sama untuk satu minit. Biasanyaseorang pengguna akan berasa bosan dan kecewa apabila ia terpaksa menunggu klip bunyi untuk berakhir, lebih-lebih lagi apabila bunyi tersebut telah didengarinya banyak kali sebelum itu.

KOMPONEN MULTIMEDIA

Pengawalan pada bunyi atau audio meliputi kebenaran pengguna untuk memulakan audio, memasang atau menutup audio untuk keseluruhan aplikasitersebut, menyelaraskan kekuatan audio (

volume

) mengikut kesukaan ataupunmenyediakan alternative lain seperti menggunakan paparan teks untuk menggantikan bunyi. Rajah 1.8 menunjukkan dua ikon yang biasa dijumpai iaitu ikon untuk memasang dan menutup audio serta ikon untuk menyelaraskan

volume

bunyi. (a) (b)

Rajah 1.8:(a) Ikon Menyelaraskan

Volume

(b) Akon Memasang Dan Menutup Audio

3.7KELEBIHAN DAN KELEMAHAN AUDIO DALAM MULTIMEDIA

Penggunaan audio dalam multimedia semakin mendapat perhatian memandangkanintegrasinya ke dalam multimedia semakin mudah dilakukan. Kehadiran audio dalammultimedia dapat memberi manfaat jika ia berjaya menyampaikan apa yang diinginioleh pengguna. Sebaliknya, ia mungkin memberi kesan negatif kepada sistemmultimedia jika tidak digunakan dengan sewajarnya. Pendek kata, penggunaan audiodalam multimedia mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri.

3.7.1Kelebihan Audio

Kelebihan utama audio ialah ia memastikan maklumat yang penting dapatdisampaikan. Ini adalah kerana bunyi dapat menarik perhatian pengguna kepadamaklumat yang hendak disampaikan. Ia juga mempunyai keupayaan yang unik untuk memberi waspada atau ingatan kepada pengguna berkenaan sesuatu maklumat yangspesifik. Lebih-lebih lagi, mendengar adalah lebih senang dari membaca.

KOMPONEN MULTIMEDIA

Kelebihan audio yang seterusnya ialah ia dapat mempertingkatkan tarikanmultimedia di mana muzik, penceritaan atau kesan bunyi telah menyerikan lagiaplikasi multimedia yang sebelum ini bersifat statik. Visual dan maklumat yang baik tidak akan sempurna sekiranya muzik yang digunakan tidak sepadan dengan apa yanghendak disampaikan. Bunyi telah menjadikan video atau animasi lebih nyata dan lebihdikenangi.

3.7.2Kelemahan Audio

Walaupun penggunaan audio mempunyai banyak kelebihan, tetapi ia juga mempunyai beberapa kelemahan yang ketara. Salah satu daripadanya ialah penggunaan audioyang terlampau banyak (

overused

). Walaupun bunyi amaran, kesan bunyi, dan penceritaan adalah sesuai untuk menarik perhatian pengguna, tetapi keberkesanannyaakan hilang jika digunakan terlalu banyak.Kelemahan lain audio ialah ia memerlukan peralatan khas untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Walaupun penghasilan audio asas adalah mudah, tetapi untuk menghasilkan audio yang berkualiti tinggi, ia memerlukan studio

dan peralatan yangmahal. Oleh itu, pengguna mesti mempunyai peralatan yang sesuai untuk menghasilkan bunyi yang berkualiti.

3.8RUMUSAN

Bab ini secara keseluruhannya menerangkan berkenaan penggunaan media audio dankepentingannya dalam multimedia. Audio boleh wujud dalam bentuk analog ataudigital, tetapi dalam sistem multimedia bunyi mestilah dalam bentuk digital.Walaupun audio membawa kesan yang positif kepada sesuatu sistem multimedia,tetapi penggunaan yang tidak tepat akan mendatangkan kesan yang negatif. Oleh itu pastikan anda menggunakan elemen audio dengan sewajarnya agar aplikasimultimedia yang dihasilkan lebih berkualiti dan menepati matlamat pembangunan.

Anda mungkin juga menyukai