Anda di halaman 1dari 12

TEKNOLOGI GETAH ASLI

Harga: Dua puluh lima ringgit

COPYRIGHT MALAYSIAN RUBBER BOARD

TEKNOLOGI GETAH ASLI

Pengarang
ABU BAKAR BIN HAJI AHMAD

Penyelaras
SAMSUDIN BIN TUGIMAN

INSTITUT PENYELIDIKAN GETAH MALAYSIA KUALA LUMPUR 1985

Hakcipta terpelihara eleh institut Penyelidikan Getah Malaysia

Kuala Lumpuf

Ditcrbitkan oleh Institut Pcnyelidikan Get ah Malaysia Dicetak oleh Mas'adah (Malaysia) Sdn Bhd, Kuala Lumpur 1985

PENGANTAR
Getah asli merupakan suatu bidang pertanian yang amat penting. Mengjkut Buku Laporan Ekonomi 198384 Kementerian Kewangan Malaysia, kira-kira 50% dari kawasan pertanian dipenuhi oleh tanaman getah. Dalam tahun 1982 sahaja,hasil yang diperolehi dari sektor ini membawa balik wang berjumlah M$2 655 000 000. Memandangkan hakikat ini, nyatalah bahawa peranan getah asli terhadap ekonomi Malaysia amatlah besar. Tidak syaklagi keadaan ini akan berterusan hingga ke beberapa tahun yang mendatang.
Untuk menjamin kedudukan yang sedemikian, pengeluaran hasil tinggi yang berkekalan serta bermutu amatlah penting. Matalamat ini hanya boleh tercapai melalui teknologi perladangan dan pemprosesan yang sempurna. [nilah objektif utama buku 'Teknologi Getah Asli' menawarkan ilmu pengetahuan asas kepada sesiapa juga yang sedang atau bakal terlibat dalam industri ini. Saya telah lama menaruh minat dalam penerbitan sebuah buku mengenai ilmu getah asli yang lengkap dalam bahasa Malaysia. Pada pendapat saya buku ini mampu menampung keperluan terse but.

Buku ini merupakan buku teknikal, tetapi penulisnya telah mengadukkan maklumat akademik dengan pengalaman dua puluh tujuh tahun dalam persembahannya. Dengan penerbitan buku ini lahirlah suatu karya yaag amat berguna, oleh Encik Abu Bakar bin Haji Ahmad, anggota dalam Jabatan Pengembangan dan Kemajuan Institut ini. Beliau telah tujukan bukunya istimewa kepada semua para penyelidik dan pekerja pengembangan getah asli di seluruh dunia. Ini adalah suatu ingatan yang saya anggap sangat mulia dan mencerminkan sikap seorang pekerja pengembangan yang tulen. Terbitnya buku ini pada ketika Institut Penyelidikan Getah Malaysia sedang merayakan kegiatan penyelidikannya terhadap getah asli selama enam puluh tahun. Encik Abu Bakar bin Haji Aharad telah menyerikan perayaan ini dengan karyanya. Saya ucapkan tahniah kepada Encik Abu Bakar bin Haji Ahmad atas kejayaannya.

DATO' HAJI (DR) ANI BIN AROPE Pen gar ah Institut Penyelidikan Getah Malaysia

Kuala Lumpur, Oktober 1985.

VI 1

PRAKATA
Buku ini adalah perkembangan dari dua buah buku karangan saya, yang dianggap sebagai bahan tidak bercetak dengan rasmi. Buku-buku tersebut diterbitkan dalam tahun 1972 dan 1974 secara terhad bagi kegunaan pengajar-pengajar di Sekolah-sekolah latihan IPGM pada masa itu. Kali ini kandungannya telah meluas, meliputi hampir semua aspek bidang getah asli dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Objektif saya kali ini pula adalah untuk menjadikan buku ini suatu

buku panduan bagi sesiapa juga yang ingin mengetahui ilmu getah asli. Segala syor yang terkandung dalam buku ini merupakan panduan dasar sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut keadaan tempatan.
Maklumat yang terkandung dalam buku ini adalah hasil dari dua puluh tujuh tahun penga-

laman dalam kerja-kerja pengembangan dan latihan dengan IPGM, perundingan dan rujukan yang
tidak sudah-sudah dengan para penyelidik dan penerbitan-penerbitan yang berkaitan. Buku ini mengandungi 127 rencana. Seratus dua puluh satu darinya adalah maklumat teknikal, manakala yang eiiam lagi merupakan maklumat am yang ada hubungan dengan getah asli. Lima dari 121 rencana'teknikalnya adalah sumbangan dari sahabat-sahabat saya di Institut ini dan di MRRDB (LPKGM), seperti yang tersenarai di bawah inii Mengenalpasti Klon Encik Harun bin Othman

Bahagian Sains Tumbuhan

Kaedah Mengenalpasti Rumpai Encik Ahmad Azly bin Mohd Yusof Bahagian Kemajuan dan Pelaksanaan Projek
Pengurusan Ladang Getah Pasaran Getah Asli Encik Sakhibon bin Mohamad Husin Bahagian Penorehan dan Fisiologi Eksploitasi Encik Abdul Halim bin Hassan Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia Dr Wan Mohamd bin Wan Embong Bahagian Kemajuan dan Pelaksanaan Projek

Ternakan Biri-biri dan Ayam Daging

(Sekarang berkhidmat dengan Syarikat Guthrie)


Kepada lima sahabat ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Semuga ilmu yang mereka sumbangkan itu jauh perjalanannya. Untuk melengkapkan buku ini, saya telah membuat beberapa petikan maklumat, menggunakan gambar-gambar dan gam bar-gam barajah daripada beberapa terbitan IPGM. Kepada pengarangpengarangnya saya ingin mencatitkan setinggi-tinggi terima kasih. Inilah fungsi orang pengembangan, menjadi perantaraan, menyampaikan teknologi kepada yang memerlukannya dalam industri ini. Sambil memastikan yang daya pengeluaran sentiasa meningkat di kalangan pengguna teknologi, orang pengembangan, dengan secara tidak langsung memuliakan usaha gigih para penyelidik dengan menyebarkan keputusan eksperimennya yang berfaedah itu. Di sepanjang masa menyediakan buku ini, saya telah berunding dengan beberapa pegawai penyelidikan dan pengembangan IPGM dan LPKGM. Atas panduan dan pertolongan mereka saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Nama-nama mereka adalah seperti berikut.
ix

Bahagian Kemajuan dan Pelaksanaan Pro/ek


Tuan Haji Mohd Sharif bin Kudin Encik Tan Peng Hua (sekarang bekerja dengan swasta) Dr Najib Lotfy bin^Arshad Encik Ibrahim bin Said Encik Cho Shue Nam (sekarang sudah bersara) Encik P S Rama Rao Tuan Haji Dr Mohamad bin Abu Bakar Encik E M Harris Dr Abd Ghani bin Ibrahim Dr Chee Yan Kuan (sekarang bertugas di BTPT) Encik Hussin bin Abu Hassan Puan Nor Aishah binti Abdul Aziz Puan Morni binti Amirudin Encik V Muniandy Puan Rohani binti Mohd Hashim (sekarang bertugas di BPPP) Encik K Nagendran Encik Abd Samat bin Mohd Salleh

Bahagian Sains Twnbuhan


Dr Leong Sook Kwai Dr Leong Wing Dr Hafsah binti Jaafar Dr Ng Ai Ping (sekarang bertugas di BTPT) Dr Mohd Nor bin Abd Ghani Encik Haron bin Othman Encik Leong Hing Tong

Bahagian Tanah dan Pengurusan Tanaman


Tuan Haji Dr Wan Nordin bin Wan Daud Encik Tajuddin bin Ismail (sekarang bertugas di BKPP)

Bahagian Perlindungan Tanaman dan Mikrobiologi


Dr Ismail bin Hashim Encik Ali bin Sujan (sekarang bertugas di BKPP) Encik Ariffin bin Khalid Encik M Sinnah Gopalan

Bahagian Penorehan dan Fisiologi Eksploitasi


Dr P D Abraham

Encik Ismail bin Haji Hashim Dr S W Pakianathan Dr S Sivakumaran Tuan Haji Mohd Sidek bin Din Encik D Ramasamy Encik Leong Heng Moi

Bahagian Penyelidikan Polimer dan Proses


Dr Shukri bin Abd Wahab

Bahagian Ekonomi Gunaan dan Perangkaan


Encik Mohd Abdul Azis bin Suliman

Bahagian Penerbitan, Penerangan dan Perpustakaan


Encik Hoh Lian Yong

Encik Mohd Subki bin Ishak


Encik Nik Abd Rahman bin Nik Hussein Encik Hamdan bin Musa Puan Faridah binti Ibrahim Encik K Venugopal Encik Wong Tek Choong Encik Abd Hamid bin Taib

Jabatan Perkhidmatan Bantuan Penyelidikm dan Kemajuan


Encik Abdullah bin Hassan

Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia (MRRDB)


Tuan Haji Dr Mukhalis bin Baba Encik Abdul Halim bin Hassan Encik Ismail bin Ahmad Yusof Puan Rabiatun Awaliah binti Awaludin

Kepada puan-puan Noridah binti Mohd Yusoff dan Asmah binti Jantan, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana membantu saya menaipkan skrip asal buku ini. Ucapan ribuan terima kasih juga ditujukan kepada Puan Wan Zainun binti Wan Yusoff dan Encik Mokhtar bin Rahmat kerana mengedit kandungannya. Encik Ibrahim bin Mohamed dari Bahagian Kemajuan Produkdan Puan Masitah binti Arshad dari Bahagian Kemajuan dan Pelaksanaan Projek telah membantu dalam pembacaan akhir skrip buku ini, kepada mereka saya ucapkan terima kasih. Ucapan setinggi-tinggi terima kasih saya tujukan kepada Dr Samsudin bin Tugiman, Penolong Pengarah IPGM atas minatnya yang tidak putus-putus, menggesa saya menerbitkan buku ini. Beliau juga telah menyelaras dengan teliti di tiap-tiap peringkat penyediaan dan p'engeluarannya. Akhirnya ucapan terima kasih khas saya majukan kepada Dato' Haji (Dr)Ani bin Arope, Pengarah IPGM kerana mengizin penerbitan buku ini. Beliau juga telah merestui buku ini dengan

kata-kata pengantarnya.
Saya namakan buku ini TEKNOLOGI GETAH ASLI dan saya tujukannya istimewa untuk semua para penyelidik dan pekerja pengembangan getah asli yang tulen di seluruh dunia.

ABU BAKAR BIN HAJI AHMAD Pengarang

Kuala Lumpur, Oktober 19R5


XI

KANDUNGAN
Muka surat
Pengantar Prakata Senarai Da f tar vl I Ix xvi i

Senarai Cam bar


Senarai Gambarajah

xXi
xxv

Pendahuluan

Istilah Simbol Sukatan Pengenalan Getah Asli


Benih Getah Asli

1 14 f9 21

Pokok Getah Sempurna Latarbelakang Benih Pembiakan Pendebungaan Tangan Pembiakan Secara Tampang (Vegetatif) Klon Mengenalpasti Klon Penggunaan Klon Secara Enviromaks Cantuman Jemala Biji Klon Pokok Klon Lawan Pokok Biji Klon Cambahan Biji Semaian Penggalakan Akar Melalui IBA
Tanah dan Penanaman

31 32 34 35 38 52 58 66 75 78 81 83 85 99

Tanah Pemuliharaan Tanah Pokok Penutup Bumi Pokok Penutup Bumi Kekacang Menjalar Tanaman Baru Tanaman Semula Jadual Kerja dan Kos Pembangunan Ladang Pembersihan Kawasan Hutan xi i 1

100 112 117 119 129 130 131 134

Muka surat
Pembcrsihan Kawasan Pokok Getah Tua Saliran Padat Tanaman Pembarisan Ladang Sis tern Jalan Dalam Ladang Getah Teres Lubang Menanam Pagar Kawasan
Teknik Menanam

136 140 142 147 150 152 154 158


1 5Q

Sungkupan Tanaman Semula Bawah Naungan Penyenggaraan

165 167

Penyulaman dan Penjarangan Galakan Dahan Cantasan Dahan Cantasan Dalian Bagi Mengelakkan Kerosakan Angin Pembajaan Kerja Membaiki Bancian Pokok Perlindungan Tanaman Kaedah Mengenalpasti Rumpai Angiospermae Tumbuhan Monokotiledon dan Dikotiledon Kawalan Rumpai Semburan Berisipadu Rendah Ultra Penyakit Akar Penyakit Cendawan Lapuk Penyakit Calar Hitani Kekrosis Panel Torehan Penyakit Cendawan Angin Batang Lapuk Ustulina Batang Lapuk Phcttinus Nekrosis Kulit Pokok Mati Pucuk Patogenik Dedalu Penyakit Kulapuk Berdebu Penyakit Daun Cofletotrichum Penyakit Rintik Sasaran Bintik Mata Burung Penyakit Daun Luruh dan Buah Lisut Phytophthora Penyakit Daun Corynespora Kekeringan Kulit Cedera Banjir dan Air Bertakung Cedera Kemarau Cedera Lecuh Matahari

168 169 174 179 187 197 198

200 213 224 227 236 238 240 242 244 246 248 249 250 252 254 256 258 260 262 264 267 269 271

xi v

Muka surat Cedera Kebakaran Cedera Kilat Cedera Racun Herba Belalang Keredik/Cengkerik Anai-anai Teritip Pokok Koya Kutu Trip Ulat Daun Kumbang Kaboi Kumbang Belalai Kumbang Kura-kura Kumbang Daun
Hama Kuning

273 275 276 278 279 280 282 286 288 290 293 297 299 301
303

Siput dan Lintah Bulan Rusa, Kijang dan Pelanduk BabiHutan. Tikus Dekan Tupai Landak Tupai Tanah Monyet Gajah Eksploitasi Penorehan Pembukaan Panel Torehan Torehan Menaik Torehan Mikro Simbol Torehan dan Penggalakan Penggalakan Pengeluaran Lateks Sistem Eksploitasi Pemprosesan Pemprosesan Getah Asli. Kebersihan Dalam Pemprosesan Pengawetan Lateks Kandungan Getah Kering Getah Kepingan USS Teknik Kilang Besar Getah Kepingan USS Teknik Pekebun Kecil Rumah Asap dan Pengeringan USS Kecacatan RSS
xv

305 307 308 309 310 311 312 314 315 316

317 326 330 332 335 346 350

360 361 362 366 372 375 378 382

Muka surat
Greding dan Pembungkusan RSS
Peniprosesan Berkelompok Jualan RSS Pekebun Kecil Getah Kepingan ADS Getah Krep Pucat dan Krep Tapak Kasut Krep Bermutu Rendah Getah Bungkah

384
388 393 396 398 402 405

Getah SP
Getah MG Pemekatan Lateks Lateks Pekat Yang Diubahsuaikan Getah Kemancar
Pengetahuan Am

411
415 418 421 423

Pasaran Getah Asli Pengurusan Ladang Getah di Malaysia


Perladangan Campuran

424 437

Pengenalan Kepada Perladangan Campuran Penanaman Kacang Tanah Penanaman Jagung Penanaman Kacang Soya Ternakan Biri-biri Ternakan Ay am
Rujukan

444 446 448 450 452 458

Senarai Rujukan Indeks

464 479

XVI