Anda di halaman 1dari 65

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN

2011

SMK AMINUDDIN BAKI, CHEMOR, PERAK.

M 1 (3-7 Jan) 2 (10-14 Jan) 1.

Tajuk & Objektif Minggu Orientasi

Aras Kesukaran

HPU & HPK

Sekolahk u i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Memerihalkan sejarah dan identiti sekolah; dan Memerihalkan aktiviti utama sekolah.

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sejarah sekolah, moto dan simbol pada lencana sekolah. Menyatakan aktiviti utama sekolah. x Mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada buku tahunan sekolah. Melaporkan aktiviti utama sekolah Contoh: Hari Sukan, Perayaan Hari Guru Menghasilkan buku skrap yang mengandungi maklumat tentang sejarah sekolah, carta organisasi, lagu, lencana, cogan kata dan aktiviti sekolah.

ii.

iii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan sejarah sekolah, moto dan simbol pada lencana sekolah. Menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah. x

Aras 3 i. ii. Menjelaskan sejarah sekolah, moto dan simbol pada lencana sekolah. Menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah.

KBT Kemahiran Pelbagai Bercerita Nilai Tanggungjawab Alat Bantu Mengajar Gambar pelan / majalah sekolah

M 3 (17-22 Jan)

Tajuk & Objektif 2. M e nge nal M ak m al Sains Se k olah i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan peraturan di makmal sains sekolah; Mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah; dan Aras 1 i. ii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Bersoal jaw ab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah. Melaw at makmal sains sekolah. Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains. Contoh: jam randik, termometer, bikar,tabung uji, silinder penyukat.

ii.

iv.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan peraturan di makmal sains. iii. Menyatakan alat yang terdapat di makmal sains. Menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains

x x

iii.

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan peraturan di makmal sains. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

KBT Kecerdasan Pelbaga Tunjuk cara Lawatan ke makmal sains Nilai Berdikari Alat Bantu Mengajar Gambar tokoh-tokoh sains Radas/alat sains

iv. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Aras 3 i. ii. iii. Menerangkan peraturan di makmal sains. Menerangkan alat yang terdapat di makmal sains. Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

M 4 (24-28 Jan) 3.

Tajuk & Objektif Be rm ain Congk ak i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengenal dan menyebut nombor serta simbol operasi; Menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan; dan Aras 1 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Merujuk kamus untuk mendapatkan makna kata istilah atau kata umum. Contoh: cerakin, kuantiti Permainan menyusun kad (nombor/ simbol/perkataan) untuk membentuk kumpulan nombor bagi menjalankan operasi mengira sehingga tujuh digit dan menyatakannya dalam perkataan. Menyelesaikan masalah operasi mengira sehingga tujuh digit.

ii.

iii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan nombor dan operasi nombor dengan betul. Menyatakan operasi nombor sehingga empat digit. Menyatakan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga empat digit.

Aras 2 i. ii. Menerangkan operasi nombor sehingga lima digit. Menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga lima digit.

iv. Merihalkan nombor dan simbol.

KBT Kemahiran Pelbagai - Tunjuk cara Nilai - Kerjasama Alat Bantu Mengajar - Papan congkak - Guli - Batu seremban

Aras 3 Menjelaskan operasi nombor enam digit ke atas. ii. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi enam digit ke atas. i.

M 5 (31 Jan-4 Feb) 6 (7 -11Feb)

Tajuk & Objektif Cuti Tahun Baru Cina 4. Pe nye nggaraan Ke re ta i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas; Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan; dan Aras 1 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran

HPU & HPK

ii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan. Menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal Kemahiran Hidup sekolah. Menama, menyebut, dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta. Menceritakan cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggara enjin. Mengumpul bahan yang berkaitan dengan kereta atau enjin kereta untuk dimuatkan dalam buku skrap.

iii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Menerangkan cara penyenggaraan mesin mudah. x

iv. Memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

iii.

Menunjukkan cara dan gaya sebenar menyenggara kereta beserta alatan tangan berkaitan. Contoh: - cara menggunakan spanar boleh laras untuk membuka dan memasang tayar.

Tajuk & Objektif Aras 3 i. ii. iii.

Aras Kesukaran

HPU & HPK KBT Kemahiran Berfikir - Bercerita - Perbincangan Nilai - Ketekunan Alat Bantu Mengajar - kit peralatan tangan - Majalah kereta

Menjelaskan kegunaan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan. Menjelaskan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah. Menjelaskan cara penyenggaraan mesin mudah.

M 7 (14-19 Feb) 5.

Tajuk & Objektif Rum ahk u, Ke luargak u i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan jenis rumah dan lokasi; Mengenal pasti dan menyatakan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga; dan Aras 1 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Merujuk brosur atau iklan penjualan rumah untuk mengenal pasti jenis rumah. Menceritakan pertalian kekeluargaan dengan menggunakan carta salasilah keluarga. Membuat simulasi aktiviti di rumah menunjukkan amalan interaksi yang mesra dalam keluarga. Membuat buku skrap tentang jenis rumah, lokasi, f ungsi ruang rumah dan pelan rumah

ii. iii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden. Menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan. Menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Aras 2 x i. ii. Menerangkan jenis rumah tradisional dan rumah moden. Menerangkan keistimew aan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. Menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

iv. Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

iii.

Tajuk & Objektif Aras 3

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Bersoal jaw ab tentang jenis rumah dan lokasi rumah berkenaan dibina. Contoh: Nyatakan jenis rumah dan lokasinya; - rumah tradisional di kampung. - rumah moden di pekan. - rumah melaka di Melaka - rumah minangkabau di Negeri Sembilan - rumah panjang di Saraw ak x Melakonkan aksi sebagai abang, kakak, dan adik bertutur tentang aktiviti dan perkara yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi. ii. Menjelaskan tanggungjaw ab keluarga asas dan keluarga kembangan. iii. Menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan

i.

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan Nilai - Kasih sayang Alat Bantu Mengajar - Iklan/risalah perumahan

M 8 (21-25 Feb) 6.

Tajuk & Objektif Se hari Di Zoo Ne gara i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menerangkan sif at f izikal haiw an; Menerangkan ciri-ciri haiw an; Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri; dan Aras 1 i. ii. iii. iv. v.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Berbincang tentang sif at f izikal dan ciri-ciri haiw an berdasarkan tayangan video National Geographic. Contoh: i) Sif at f izikal; berbulu, berkaki empat ii Ciri-ciri haiw an, iaitu: Litupan badan Habitat c) Tabiat makan d) Anggota badan e) Cara membiak

ii.

iii. iv.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut nama haiw an. Menyatakan sif at f izikal haiw an. Menyatakan ciri-ciri asas dan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menyatakan kepentingan haiw an.

a)
b)

Aras 2 i.

Membezakan haiw an berdasarkan sif at f izikal. ii. Membezakan haiw an berdasarkan ciriv. Menyatakan kepentingan haiw cirinya. an. iii. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an untuk melindungi diri. i v. Menerangkan kepentingan haiw an.

Tajuk & Objektif Aras 3 i. ii. iii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiw an. Bercerita tentang kepentingan haiw an kepada manusia berdasarkan gambar.

Mengklasif ikasikan haiw an berdasarkan sif at f izikal dan ciri-cirinya. Membandingkan dan membezakan ciri- ciri khas haiw an untuk melindungi diri. Menjelaskan kepentingan haiw an.

KBT Kemahiran Pelbagai - Bercerita Nilai - Kesyukuran Alat Bantu Mengajar - Pita rakaman - Gambar-gambar haiwan

M 9 (28 Feb - 4 Mac) 7.

Tajuk & Objektif Pe rm ainan Angk a i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira; Mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor; dan Aras 1 i. ii. iii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Membuat cabutan bola bernombor (ganjil/genap) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun. Menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul. Contoh: i) ayat matematik: 3, 7, 11, 15 ii) bahasa: polanya ialah menambahkan setiap nilai yang sama iaitu 4 . Menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

ii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik. Menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan nombor ganjil. iv. Menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun.

iii.

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul. Menerangkan dan melengkapkan pola nombor dengan bahasa yang betul. Menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun.

iv. Memerihalkan pola nombor.

Aras 3 . Menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira. ii. Menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Perbincangan kumpulan Nilai - Keadilan Alat Bantu Mengajar - Jadual permainan angka

M 8.

Tajuk & Objektif Ke ce riaan Se k olah i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan; Menerangkan cara membaik pulih kerosakan peralatan; dan Menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Aras Kesukaran Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. iii. Menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. iv. Menyatakan projek menanam pokok hiasan. Aras 2 i. Menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan. ii. Menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah. iii. Menjelaskan projek menanam pokok hiasan. Aras 3 i. Menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah. ii. Menerangkan projek menanam pokok hiasan. x

HPU & HPK Mengenal pasti alatan tangan perkebunan di makmal kemahiran hidup sekolah. Mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan dan baik pulih perabot. Menjalankan aktiviti dan kerja praktis membersihkan dan mencantikkan kaw asan sekitar.

ii.

iii.

x x

iv.

Menjalankan aktiviti membaik pulih perabot sekolah. Menulis laporan tentang projek keceriaan di sekolah dan membentangkannya dalam kelas.

KBT Kemahiran Pelbagai - Tunjuk cara Nilai - Kerjasama Alat Bantu Mengajar Alatan tangan perkebunan

M 10 (7-11 Mac) 12-20 Mac 11 (21-25 Mac) 9.

Tajuk & Objektif Ujian Bulanan 1 + Gotong royong

Aras Kesukaran

HPU & HPK

Cuti Pertengahan Penggal Siratan M ak anan i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan dan mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya; Menerangkan rantai makanan; Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan haiw an dan jenis makanannya. iii. Menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan. iv. Menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan. v. Menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. Aras 2 i. ii. iii. iv. Mengelaskan haiw an berdasarkan jenis makanannya. Melakar dan menerangkan rantai makanan. Menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan. Menerangkan setiap hidupan saling bergantungan i. x Menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan. Contoh: Lagu Bangau Oh Bangau

ii.

iii. iv.

Menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan; dan v. Menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupa

Menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiw an dan makanannya. Contoh: Haiwan Makanan Murid A Gajah Tebu sebut Murid B Harimau Kambing sebut Murid C Ular Tikus sebut Murid D Rusa Daun sebut x x Melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan.

Tajuk & Objektif Aras 3

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Membincangkan tentang peranan setiap hidupan dalam siratan makanan.

Menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan. ii. Menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.

i.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Perbincangan Nilai - Kesyukuran Alat Bantu Mengajar - Gambar-gambar haiwan

10. Tam an Pe rm ainan i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan bentuk geometri;

Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan bentuk geometri. iii. Menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga matra. iv. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan bentuk geometri. Menerangkan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. i.

Mengenal pasti bongkah bentuk geometri dan bahan maujud.

ii.

Melukis bentuk dua matra dan tiga matra. contoh: i) bentuk dua matra: segi empat, segi empat sama ii) bentuk tiga matra: kon, kuboid x x Melaw at persekitaran sekolah untuk mengenal pasti bentuk geometri

iii. Mengenal pasti ciri-ciri


bentuk dua matra dan tiga matra; dan

Tajuk & Objektif iv. Menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Aras 3 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran

HPU & HPK KBT Kemahiran Berfikir - Latih tubi Nilai - Menghargai Alat Bantu Mengajar - Model bentuk geometri

Menjelaskan bentuk geometri. Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. Menjelaskan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. Menyatakan projek menanam pokok hiasan.

12 (28 Mac 1 April)

11. Bandar Raya Kita i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menceritakan sejarah bandar raya; Menyatakan keistimew aan bandar raya dari segi lokasi, aspek f izikal dan komposisi penduduk; dan

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan asal usul bandar raya. Menyatakan keistimew aannya dari segi lokasi, aspek f izikal dan komposisi penduduk. Menyatakan suatu perayaan setempat.

Mengumpul maklumat dan mencatat sejarah tentang sesebuah bandar raya. Contoh: Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching Membincangkan keistimew aan bandar raya yang terdapat di Malaysia. Melaporkan aktiviti suatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau bandar raya. Contoh: Pesta Flora

ii.

iii.

Aras 2 i. Menerangkan asal usul bandar raya. ii. Menerangkan keistimew aannya dari segi lokasi, aspek f izikal dan komposisi penduduk.

M iv.

Tajuk & Objektif Memerihalkan suatu perayaan iii. di bandar raya.

Aras Kesukaran Menerangkan suatu perayaan di bandar raya.

HPU & HPK KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan Nilai - Patriotik Alat Bantu Mengajar - Risalah - Poskad

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan asal usul bandar raya. Menjelaskan keistimew aannya dari segi lokasi, aspek f izikal dan komposisi penduduk. Menjelaskan suatu perayaan di bandar raya.

12. Haiw an Ke s ayangank u i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyebut dan menyenaraikan haiw an kesayangan; Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan; dan

Aras 1 i. ii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan haiw an kesayangan. iii. Menyatakan ciri-ciri haiw an kesayangan. Menceritakan haiw an kesayangan.

Menjalankan aktiviti permainan kerusi panasuntuk memahami ciri-ciri haiw an kesayangan. Menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiw an dan mengelaskannya mengikut jenis makanan. Contoh: Sayuran Arab Daging Kucing

ii.

Aras 2 i. Menyenaraikan haiw an peliharaan. ii. Menerangkan ciri-ciri haiw an kesayangan

Bijiran Burung

iii.

M iv.

Tajuk & Objektif Memerihalkan haiw an kesayangan iii.

Aras Kesukaran Menjelaskan haiw an kesayangan.

HPU & HPK KBT Kemahiran Pelbagai - Sumbang saran - Bercerita Nilai - Kasih sayang Alat Bantu Mengajar - Gambar haiwan x Mengukur sesuatu bentuk geometri dan menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza. Membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri. Contoh: model kereta daripada bahan kertas.

Aras 3 Mengelaskan haiw an kesayangan berdasarkan tabiat makanan. ii. Menghuraikan haiw an kesayangan. i.

13 (4 -9 April)

13. Re k a Cipta i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri; Menyatakan unit ukuran dan skala; dan

Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri. iii. Menyatakan unit ukuran dan skala. iv. Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan. Aras 2 Menerangkan bentuk asas geometri. Menerangkan unit ukuran dan skala Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul. i.

ii.

iii.

i v. Menyatakan ukuran dan i. melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk ii. iii. menghasil model .

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan dalam kumpulan Nilai - Berdikari Alat Bantu Mengajar - Model geometri - Pelan rumah

Aras 3 i. Menjelaskan bentuk asas geometri.

Tajuk & Objektif ii.

Aras Kesukaran Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan.

HPU & HPK

14. Tanam an Hias an i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan; Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan; dan

Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menyatakan penjagaan tanaman hiasan.

Melabel nama alatan tangan dan berbincang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan. Mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan. Melakonkan w atak seorang pegaw ai pertanian dan seorang petani berbincang cara kerja dan penjagaan tanaman hiasan yang betul serta penggunaan alatan tangan yang sesuai

ii.

iii.

iii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan. Menerangkan penjagaan tanaman hiasan.

iv. Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 3 i. Menjelaskan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan.

KBT Kemahiran Berfikir tunjuk cara Nilai - Kerjasama

Tajuk & Objektif ii.

Aras Kesukaran Menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan. iii. Menjelaskan penjagaan tanaman hiasan.

HPU & HPK Alat Bantu Mengajar - Alatan dan gambar perkebunan

15. M e nghargai Kemudahan 14 Aw am (11-15 April) i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan jenis kemudahan aw am yang terdapat di sesuatu kaw asan; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis kemudahan aw am di sesuatu tempat. Menyatakan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am.

Mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan aw am yang terdapat di kaw asan setempat. Mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan aw am. Membincangkan kepentingan kemudahan aw am kepada masyarakat dan cara penjagaannya

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan kepentingan kemudahan aw am. Menerangkan cara yang betul menggunakan kemudahan aw am.

iii. Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan aw am.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Perbincangan kumpulan - Sumbang saran Nilai - Kesyukuran Alat Bantu Mengajar - Gambar jenis-jenis kemudahan awam

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kepentingan kemudahan aw am. Menjelaskan cara yang betul mengguna dan menjaga kemudahan aw am.

Tajuk & Objektif 16. Ke is tim e w aan M anus ia i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan anggota manusia; Menerangkan f ungsi deria manusia; Menerangkan proses hidup manusia; dan Menerangkan keistimew aan manusia. Aras 1 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimew aan manusia. Menamakan anggota manusia. Menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan. Contoh lagu: Kalau anda gembira tunjuk hidung Memadankan gambar deria dengan f ungsinya. Merujuk kamus untuk mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia seperti: a) per tu mb uh an b) per naf as an c)

ii. iii. iv.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyebut anggota manusia. Menyatakan deria manusia dan f ungsinya. Menyatakan proses hidup manusia. v. Menyatakan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain.

x x

Aras 2 i. Menerangkan proses hidup manusia. ii. Menerangkan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain.

x x

v.

Aras 3 i. Menjelaskan keperluan proses hidup. ii. Menghuraikan keistimew aan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Berbincang dalam kumpulan keistimewaan manuasia dengan hidupan lain tentang

KBT Kecerdasan Pelbagai - Menyanyi - Perbincangan kumpulan Nilai - Kesyukuran Alat Bantu Mengajar - Model manusia 15 (18-22 April) 17. Lakuk an Se ndiri i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra; Menyatakan luas, isi padu dan perimeter sesuatu bentuk; dan Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra. Menyatakan luas, isi padu dan perimeter sesuatu bentuk. Menyatakan ukuran dan melukiskan garisan dengan tepat. x Mencari luas, isi padu, dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra. Mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas. contoh: segi tiga, segi empat, segi empat sama, kon Membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. contoh: bekas pensel.

ii.

iii.

x Aras 2 i. ii. Menerangkan bentuk dua matra dan tiga matra. Menerangkan luas, isi padu dan perimeter sesuatu bentuk.

Tajuk & Objektif iii.

Aras Kesukaran Menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul.

HPU & HPK KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan Nilai - Berdikari Alat Bantu Mengajar - Rajah model dua matra dan tiga matra

Aras 3 Menjelaskan bentuk dua matra dan tiga matra. ii. Menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihasilkan. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan barangan yang sesuai di jual secara komisen. Menyatakan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan. Menyatakan f aedah menjual barangan secara komisen. i.

18. As as Pe rniagaan i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen; Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan; dan

Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. Membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan. Membincangkan f aedah menjual barangan secara komisen. Membuat buku skrap tentang barangan yang sesuai dijual secara komisen.

ii.

iii.

Aras 2 x i. ii. Menerangkan barangan yang sesuai dijual secara komisen. Menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan

M iv.

Tajuk & Objektif Menyatakan f aedah menjual barang secara komisen.

Aras Kesukaran ii i. Menerangkan f aedah menjual barangan secara komisen. Aras 3 i. ii. iii.

HPU & HPK

x Memainkan peranan sebagai Pegaw ai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi taklimat tentang jenis barangan yang sesuai dijual secara komisen.

KBT Menjelaskan barangan yang sesuai Kecerdasan Pelbagai dijual secara komisen. - Simulasi Menjelaskan perancangan untuk - Perbincangan memulakan jualan dan merekod jualan. Menjelaskan f aedah menjual barangan secara Nilai - Kejujuran komisen. Alat Bantu Mengajar - Jadual & iklan barangan

16 (25-29 April)

19. M as yarak at Pe nyayang i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan budaya, agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia; dan i.

Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan kebudayaan, agama, dan kepercayaan masyarakat Malaysia. iii. Menyatakan keunikan masyarakat Malaysia.

Membincangkan komposisi kaum di Semenanjung, Sabah dan Saraw ak. Membincangkan kaum yang terdapat di Malaysia dari segi budaya, agama dan kepercayaan. Membincangkan keunikan kaum di Malaysia. - semua kaum bersatu padu

ii.

Aras 2 Menerangkan kebudayaan, agama, dan kepercayaan masyarakat Malaysia.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran ii. Menerangkan keunikan masyarakat Malaysia.

HPU & HPK

iii.

Menyatakan keunikan masyarakat negara kita.

perayaan sesuatu kaum turut dirayakan oleh kaum lain

Aras 3 Menjelaskan kebudayaan, agama, dan kepercayaan masyarakat Malaysia. ii. Menjelaskan keunikan masyarakat Malaysia. i.

KBT Kecerdasan pelbagai - Bersajak - Bercerita Nilai - Hormat-menghormati Alat Bantu Mengajar - Iklan pelancongan - Pita video

20. Tum buh-Tum buhan dan Ke indahan Alam i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pertumbuhan tumbuhan;

Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan pertumbuhan tumbuhan. iii. Menyatakan cara tumbuhan membiak. iv. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan. v. Menyatakan sumbangan tumbuhan terhadap alam. i.

Membuat kajian lapangan tentang pertumbuhan pembiakan dan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan Membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih, spora, batang atau daun.

x x

ii.

iii. Menerangkan cara pembiakan tumbuhan

Tajuk & Objektif v. Memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam Aras 2 i. ii. iii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya, air, sentuhan dan graviti. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar Membuat buku skrap tentang pergerakan dan kepentingan tumbuhan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap ransangan seperti cahaya, air, sentuhan dan graviti. Bersoal jaw ab tentang kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar.

Mengenal pasti cara pembiakan tumbuhan. Menerangkan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menerangkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

x x

Aras 3 i. ii. iii. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. Menjelaskan cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Menjelaskan kepentingan tumbuhan terhadap alam sekitar

KBT Kemahairan Pelbagai - Bercerita Nilai - Kebersihan fizikal dan mental Alat Bantu Mengajar - Poster keindahan alam

M 17 (2-7 Mei)

Tajuk & Objektif 21. M ari Kita Cari i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri; dan Aras 1 i. ii. iii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Mengenal pasti sisi dan sudut peralatan berbentuk geometri. Mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piaw ai. Melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai.

ii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah.

Aras 2 iii. Menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah, gelanggang i. Menerangkan sisi dan sudut pada permainan dan melukis bentuk geometri. pelan. ii. Menerangkan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan. Aras 3 i. ii. Menjelaskan sisi dan sudut pada bentuk geometri. Menjelaskan bentuk geometri dan ukuran pelan yang dilukis.

KBT Kemahiran Pelbagai - Perbincangan - Tunjak cara Nilai - Kerajinan Alat Bantu Mengajar - Gambar - Pelan - Model bentuk geometri

Tajuk & Objektif 22. Te naga Ele k trik i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan sumber tenaga elektrik; Aras 1 i. ii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan f ungsinya. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. Memerihalkan hasil ciptaan

ii.

iv.

iii.

Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan Aras 2 f ungsinya; dan i.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sumber tenaga elektrik. iii. Menyatakan komponen litar elektrik mudah dan f ungsinya. Menyatakan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

x x

iv.Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

iii.

Menerangkan sumber tenaga elektrik. ii. Menerangkan komponen litar elektrik mudah dan f ungsinya. Menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

KBT Kemahiran Berfikir - Tunjuk cara - Latih tubi - Inkuiri Nilai - Rasional Alat Bantu Mengajar - Koponen elektrik

Aras 3 i. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

M 18 (9-13 Mei)

Tajuk & Objektif 23. Ne gara Indah Pe rm ai i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengenal pasti ciri f izikal negara kita; Mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara; dan Aras 1 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Merujuk peta untuk mengenal ciri f izikal Malaysia. Mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia. Membincangkan langkah memelihara keindahan alam sekitar.

ii. iii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan ciri f izikal negara kita. Menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Menyatakan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar.

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan ciri f izikal negara kita. Menerangkan tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Menerangkan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar.

iv. Menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

KBT Kemahiran Berfikir - Pembelajaran inkuiri - Perbincangan - Mencari maklumat Nilai - Patriotik Alat Bantu Mengajar - Peta Malaylsia - Pita rakaman

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan keistimew aan ciri f izikal negara kita. Menjelaskan f aedah tempat peranginan dan rekreasi dalam negara. Menjelaskan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar.

Tajuk & Objektif 24. Litar Elektrik i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks ii. Menyatakan komponen litar elektrik lengkap Aras 1 i. ii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik. Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan f ungsinya. Melukis dan melabelkan hasil ciptaan. Memerihalkan hasil ciptaan

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sumber tenaga elektrik.

Aras 2 iii. Mengenal pasti bahan yang boleh i. Menerangkan sumber tenaga elektrik. ii. Menerangkan komponen litar elektrik mengallirkan arus elektrik mudah dan f ungsinya. iv. Memerihalkan pembinaan satu Aras 3 litar elektrik yang lengkap i. Menjelaskan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

x x

KBT Kecerdasan Pelbagai - Mencari maklumat - Tunjuk cara Nilai - Berdikari Alat Bantu Mengajar - Komponen eletrik

M 19 (16-20 Mei) 20 (23-27 Mei) 28 Mei 12 Jun) 21 (13-17 Jun)

Tajuk & Objektif Sambutan Hari Guru + Cuti Wesak + PPT Peperiksaan Pertengahan Tahun

Aras Kesukaran

HPU & HPK

Cuti Pertengahan Tahun 2011 25. Pas ar Raya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan nilai w ang dalam ringgit dan sen suatu barangan; dan Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan nilai w ang suatu barangan. iii. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah. x Bertukar-tukar pandangan dengan rakan tentang harga barangan dengan menyatakan jenis barangan dan nilai w ang. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan kecil tentang perbelanjaan berhemah. Contoh; membandingkan harga barang keperluan seharian. Melakonkan dialog jual beli barangan.

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan nilai w ang berdasarkan kuantiti suatu barangan. Menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah. x

iii. Menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Perbincangan Nilai - Keadilan

Aras 3 i. Menjelaskan kebaikan membuat perbelanjaan berhemah. anggaran

Alat Bantu Mengajar - Iklan pasar raya

Tajuk & Objektif 26. M e s in i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks; dan Aras 1 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Melaw at bengkel Kemahiran Hidup untuk mengetahui mesin ringkas dan mesin kompleks. Menerangkan jenis mesin ringkas, iaitu tuas, takal, roda dan gandar. Memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. Contoh: mesin ringkas: gunting, tiang bendera, mesin kompleks: jam, basikal Membincang kegunaan dan kepentingan mesin

ii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis mesin ringkas dan mesin kompleks. Menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks. Menyatakan kegunaan mesin.

iii. Menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks Aras 2 dalam kehidupan. i. Membezakan peralatan yang mengunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks. ii. Mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks. Aras 3 Menerangkan kepentingan pengunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. ii. Memerhati beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks. i.

KBT Kemahiran Pelbagai - Tunjuk cara Nilai - Menghargai Alat Bantu Mengajar - Model mesin

M 22 (20-24 Jun)

Tajuk & Objektif 27. Keselam atan Diutam ak an i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan; Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik; dan Aras 1

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Memberi ceramah tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik.

ii.

iii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. iii. Menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. iv. Menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik. Aras 2 i. ii. Menerangkan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menerangkan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

i.

iii.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

iv.

Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan. Menjelaskan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Memberi ceramah tentang kesan dan akibat kecuaian semasa menggunakan semasa menggunakan peralatan elektrik. Membuat buku skrap tentang kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik. Membuat demonstrasi tentang langkah menjaga keselamatan menggunakan peralatan elektrik, menggunakan peralatan sebenar, Contoh: - cara membaiki periuk nasi elektrik - cara membaiki lampu yang rosak - cara membaiki kipas angin.

KBT Kemahiran Berfikir - Mencari maklumat Nilai - Tanggungjawab Alat Bantu Mengajar _- Alatan Elektrik_

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

28. Pe rk hidm atan Pos i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran; dan Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos;

Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran. Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Menunjuk cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran. contoh: 100gram = RM 1.50 Melakonkan situasi urusan perkhidmatan pos. contoh: kaunter setem, kaunter bayar bil. Melaw at ke pejabat pos.

ii.

iii.

iii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan unit timbangan dan kadar bayaran. Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Tunjuk cara - Lakonan Nilai - Hormat-menghormati Alat Bantu Mengajar - Iklan perkhidmatan pos

Aras 3 Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran. ii. Menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos. i.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

23 (27Jun-1 Julai)

29. Sis te m Raja Be rpe rle m bagaan i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan negerinegeri, ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia ; Menerangkan lagu, bendera, jata dan lambang lain yang menjadi identiti negara; dan

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan nama negeri, ibu negara, ibu negeri dan bandar diraja. Menyatakan lirik lagu, w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Menyatakan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan .

Merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri, ibu negara, ibu negeri dan bandar diraja di Malaysia. Membincangkan lirik lagu, w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara Malaysia. Membina carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan.

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan maksud lirik lagu, w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Menerangkan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan.

iii.

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan kumpulan - Mencari maklumat Nilai - Patriotik Alat Bantu Mengajar - Peta Malaysia - Lambang-lambang negara

iv. Menyatakan struktur pentadbiran negara.

Aras 3 i. Menjelaskan maksud lirik lagu, w arna bendera dan lambang yang menjadi identiti negara. Menjelaskan carta struktur pentadbiran peringkat persekutuan.

ii.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

30. Sum be r Se m ula Jadi i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menerangkan bahan asli dan bahan sintetik; Menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik; dan

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menamakan bahan asli dan bahan sintetik. Menamakan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Menerangkan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi.

Memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah . Mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik. Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar atau majalah.

ii. iii.

Aras 2 i. ii. iii. Membezakan bahan asli dengan bahan sintetik. Mengenal pasti sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik. Menjelaskan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi.

iv. Memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi.

Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya. Contoh: Objek Jenis Bahan Sumber Baha Baha semula jadi meja kayu tumbuhan x baldi plasti k petrroleum

Aras 3 i. Mengklasif ikasikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber semula jadi

KBT Kemahairan Berfikir - Perbincangan Nilai - Rasional Alat Bantu Mengajar - Bahan sintetik - Bahan semula jadi

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

24 (4 -8 Julai)

31. Pe rs atuan Pe ngguna i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan hak pengguna; Menyatakan peranan persatuan pengguna; dan

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan hak pengguna. Menyatakan peranan persatuan pengguna. Menyatakan masalah kepenggunaan.

Mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan Pengguna. Membincangkan peranan Persatuan Pengguna kepada masyarakat. Melaporkan aduan kepada Persatuan Pengguna tentang masalah seperti yang berikut; - barangan yang tiada tanda harga - barangan yang tidak bermutu - barang tiada tanda tarikh luput. Menghasilkan poster bertemakan kepenggunaan.

ii.

iii.

x Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan hak pengguna. Menerangkan peranan persatuan pengguna. Menerangkan masalah kepenggunaan.

iv.Mengenal pasti dan menyatakan masalah kepenggunaan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan hak pengguna Menjelaskan peranan persatuan pengguna. Menjelaskan masalah kepenggunaan.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Perbincangan kumpulan Nilai - Kesederhanaan Alat Bantu Mengajar - Akhbar Utusan Penggunaan

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

25 (11-15 Julai)

33. Ke s e tiaan k e pada Ne gara i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai seorang w arganegara; dan

Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. iii. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara.

Mendengar lagu yang mengandungi unsur kesetiaan kepada negara. Mendeklamasi sajak berunsur patriotik. Membincang isi penting berhubung kesetiaan kepada negara. Mengumpulkan maklumat tentang laporan negatif mengenai negara yang terdapat dalam akhbar serta menyediakan hujah untuk mempertahankan maruah negara

x x

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. Menerangkan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara. x

iii. Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara.

Aras 3 i. Menjelaskan peranan dan tanggungjaw ab sebagai w arganegara. ii. Menjelaskan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada negara

KBT Kemahiran Pelbagai - Inkuiri penemuan Nilai - Patriotik Alat Bantu Mengajar - Pita rakaman

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

34. Ke unik an Haba dan Cahaya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengenal pasti sif at haba dan cahaya; Menyatakan w arna dalam spektrum cahaya; Menerangkan dan mengklasif ikasikan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusi bahan; dan

Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sif at haba dan cahaya. iii. Menamakan w arna dalam spektrum cahaya. Menamakan bahan berdasarkan sif at lut sinar, lut cahaya dan legap. Menyatakan kepentingan cahaya.

Menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil. Menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus, cahaya dipantulkan dan dibiaskan. Menyiasat penyebaran cahaya dengan menggunakan alat yang berikut: a) cermin dan sebesen air b) alat semburan air c) prisma Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam. Mengelaskan bahan lut sinar, lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual.

ii. iii. iv.

iv. v.

Aras 2 i. ii. iii. Menyusun w arna dalam spektrum cahaya mengikut urutan. Mengklasif ikasikan bahan berdasarkan sif at lut sinar, lut cahaya dan legap. Menerangkan kepentingan cahaya.

v. Memerihalkan kepentingan cahaya dalam kehidupan

Aras 3 i. ii. Menerangkan kesan penyebaran cahaya yang menghasilkan spektrum cahaya. Menjelaskan kepentingan cahaya. x .

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

Menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya.

KBT Kemahiran Pelbagai - Inkuiri penemuan Nilai - Berdikari Alat Bantu Mengajar - Radas eksperimen 26 (18-22 Julai) 35. Ke nali Diri dan Rak an Se baya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan maklumat diri berkaitan umur, berat dan tinggi; Menyatakan purata umur, berat dan tinggi kumpulan murid, dan x Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan maklumat diri berkaitan umur, berat dan tinggi. iii. Menyatakan purata umur, berat dan tinggi kumpulan murid. iv. Menyatakan maklumat dalam bentuk graf ik. Aras 2 i. ii. Menerangkan maklumat diri berkaitan umur, berat dan tinggi. Menerangkan purata umur, berat dan ketinggian kumpulan murid. i. x Mencatat maklumat diri dan ahli kumpulan dari segi umur, berat dan tinggi. Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur, berat, tinggi bagi kumpulan murid. Melukis graf berdasarkan maklumat. contoh: graf palang.

ii.

iii.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

iv.

Menyatakan maklumat dalam bentuk graf ik.

iii.

Menerangkan maklumat dalam bentuk graf ik.

KBT Kecerdasan pelbagai Nilai - Hormat-menghormati Alat Bantu Mengajar - Alat timbang - Alat ukur

Aras 3 i. ii. Menjelaskan purata umur, berat dan tinggi kumpulan murid. Menjelaskan maklumat berdasarkan bahan graf ik.

36. Zam an Ke ge m ilangan Ke s ultanan M e layu M e lak a i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Mengumpulkan maklumat berhubung dengan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka. Menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menjalankan aktiviti berpasangan menerangkan tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka.

ii.

Aras 2 i. Menerangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

Menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iii. Menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. iv. Memerihalkan tokoh zaman Aras 3 Kesultanan Melayu Melaka. Menjelaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. ii. Menjelaskan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. iii. Menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. i.

iii.

Menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka; dan

ii.

Bersoal jaw ab dengan rakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka Memberi ceramah tentang sejarah dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Memberi penerangan tentang Kesultanan Melayu Melaka berpandukan carta salasilah yang berkaitan. Membuat simulasi tentang aksi dan gaya tokoh- tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan Nilai - Patriotik Alat Bantu Mengajar - Pita video- cerita Hang Tuah

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

27 (25-29 Julai)

37. Pe rubahan Be ntuk Air i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau disejukkan. Menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan.

Menyiasat f enomena perubahan bentuk air. Menjalankan eksperimen untuk melihat: a) peleburan ais b) pendidihan dan pengew apan apabila airdipanaskan sehingga mendidih. c) penyejatan dan pengew apan apabila air didedahkan. d) pembekuan apabila air disejuk bekukan. e) kondensasi apabila w ap air disejukkan.

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan peleburan ais, pendidihan air, pengew apan, penyejatan, pembekuan air dan kondensasi air. Menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan.

iii. Memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan aw an dan hujan. Menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan.

x Melukis rajah pembentukan aw an dan hujan. x Menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar.

ii.

KBT Kemahiran Pelbagai - Mencari maklumat Nilai - Ketekunan Alat Bantu Mengajar - Radas eksperimen

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

38. Hari Lahir i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan jenis pecahan; Menjelaskan konsep pecahan; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis pecahan. Menyatakan konsep pecahan. iv. Menyatakan agihan kek.

Menerangkan jenis pecahan; Contoh: i) pecahan w ajar, ii) pecahan tak w ajar Menerangkan konsep pecahan; Contoh: i) setara, ii) nombor bercampur

ii. iii.

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan jenis pecahan. Menerangkan konsep pecahan. Menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek.

iv. Memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir.

Menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan. Membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan jenis pecahan. Menjelaskan konsep pecahan. Menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek.

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan kumpulan Nilai - Kesyukuran Alat Bantu Mengajar - Gambar majlis hari jadi

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

28 (1-5 Ogos)

39. Pe juang Ke m e rde k aan Tanah Air i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Menyatakan jasa tokoh negara.

Merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air. Menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air.

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Menerangkan jasa dan sumbangan tokoh negara.

x Membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. KBT Kecerdasan Pelbagai - Mencari maklumat - Teknik perbincangan Nilai - Patriotik Alat Bantu Mengajar - Gambar tokoh-tokoh kemerdekaan

iii. Menyatakan dan menghargai jasa tokoh negara.

Aras 3 Menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. ii. Menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh negara. i.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

40. M ak anan dan Ras anya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengelaskan pelbagai rasa makanan; Menerangkan sif at kimia makanan yang neutral, mengandungi asid dan alkali; dan

Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan pelbagai rasa makanan. iii. Menyatakan sif at kimia bagi makanan yang neutral, mengandungi asid dan alkali. iv. Menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. Aras 2 i. ii. Mengklasif ikasikan makanan berdasarkan rasa. Mengenal pasti makanan yang neutral, mengandungi asid dan alkali dengan menggunakan kertas litmus. Menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan. i.

Berbincang untuk menentukan rasa makanan. Menjalankan eksperimen bagi menentukan sif at kimia makanan. Mengadakan perbincangan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Menyatakan laporan eksperimen bagi menentukan sif at kimia makanan yang dikenal pasti. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan berdasarkan artikel dan keratan akhbar. Menyampaikan laporan serta dapatan tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

ii. iii.

iv. Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

iii.

Aras 3 i. Mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid, beralkali dan neutral.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

ii.

Mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan.

Membuat buku skrap tentang klasif ikasi makanan berdasarkan rasa. Menyampaikan laporan serta ceramah tentang penyakit yang berpunca daripada makanan yang mengandungi asid berlebihan.

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan Nilai - Keserdehanan Alat Bantu Mengajar - Pita rakaman - Rencana kesihatan - Poster piramid makanan

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

29 (8-12 Ogos)

41. Suk an M ini i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks;

Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan unit ukuran jarak dan masa. Menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Menyatakan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa.

Menggunakan pita pengukur dan jam randik untuk mengukur jarak dan masa. Mengumpul maklumat berdasarkan keputusan acara sukan. Menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Menganalisis keputusan acara sukan; Contoh: i) acara balapan: masa lebih pantas, lebih baik ii) acara padang: jarak lebih jauh/tinggi, lebih baik

ii.

Menyatakan unit ukuran iii. jarak dan masa dengan betul dan tepat; iv. Menyatakan perkaitan antara pecahan dan nombor perpuluhan; dan

iii.

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan unit ukuran jarak dan masa. Menerangkan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Menerangkan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa.

iv. Memerihalkan keputusan acara sukan.

Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan unit ukuran jarak dan masa. Menjelaskan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan. Menjelaskan keputusan acara sukan berdasarkan ukuran jarak dan masa

KBT Kecerdasan Pelbagai Tunjuk cara Nilai Keadilan Alat Bantu Mengajar Jam randik Pita pengukur

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

42. Se ni Waris an Bangs a i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan dan mengelaskan jenis permainan, alat muzik, tarian tradisional, kraf tangan dan seni mempertahankan diri; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan jenis permainan, alat muzik dan tarian tradisional, kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa.

Mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan, muzik dan tarian tradisional, kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Mengadakan tunjuk cara seni w arisan bangsa. Contoh: bahan kraf tangan Membuat poster tentang seni w arisan bangsa. Membuat buku skrap tentang arisan bangsa. seni w

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan jenis permainan, alat muzik dan tarian tradisional, kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Menerangkan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa.

x x

iii. Menyatakan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan jenis permainan, alat muzik dan tarian tradisional, kraf tangan dan seni mempertahankan diri. Menjelaskan kepentingan menghargai seni w arisan bangsa.

KBT Kemahiran Pelbagai - Sumbang saran Nilai - Hormat-menghormati Alat Bantu Mengajar - Pita video-rencana kebudayaan

M 30 (15-19 Ogos)

Tajuk & Objektif Ujian Bulanan 2

Aras Kesukaran

HPU & HPK

31 (22-26 Ogos)

43. Pe ngaw e tan Bahan Makanan i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks Menyatakan kaedah mengaw et bahan makanan; Menerangkan cara mengaw et makanan; dan

Aras 1 Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan maksud pengaw etan makanan. iii. Menyenaraikan bahan makanan. iv. Menyatakan keperluan pengaw etan bahan makanan. v. Menyatakan satu cara mengaw et makanan. Aras 2 Menerangkan pelbagai kaedah pengaw etan bahan makanan. ii. Menerangkan keperluan pengaw etan bahan makanan. iii. Menerangkan cara mengaw et makanan mengikut urutan. Aras 3 i. Membezakan cara pengaw et makanan. ii. Menghubungkaitkan kepentingan teknologi pengaw etan makanan dengan keperluan bekalan makanan. i. i.

Menerangkan maksud dan kaedah pengaw etan makanan berdasarkan bahan maujud. Contoh: air dalam tin, jeruk buah, ikan masin Menjalankan demontrasi cara mengaw et makanan; Contoh: cara menjeruk cili Melukis langkah mengaw et makanan mengikut urutan. Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang f aedah mengaw et makanan.

ii.

iii.

iv. Menyatakan kepentingan pengaw etan makanan

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan Nilai - Kebersihan Alat Bantu Mengajar - Makanan atau minuman dalam tin

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

44. Uk uran Ge langgang i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan ukuran jejari dan diameter; Menyatakan perimeter dan luas; dan

Aras 1 i. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. ii. Menyatakan ukuran jejari dan diameter. iii. Menyatakan perimeter dan luas. iv. Menyatakan ukuran gelanggang permainan. Aras 2 i. Menerangkan ukuran jejari dan diameter. ii. Menerangkan perimeter dan luas. iii. Menerangkan ukuran gelanggang permainan. Aras 3 i. Menjelaskan ukuran jejari dan diameter. ii. Menjelaskan ukuran gelanggang berdasarkan perimeter dan luas.

Mencari ukuran jejari dan diameter bulatan. Mencari perimeter dan luas gelanggang. Melaw at dan mengukur gelanggang permainan di sekolah. Melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala.

ii. iii.

x x

iv. Memerihalkan ukuran gelanggang permainan

KBT Kecerdasan Pelbagai - Tunjuk cara Nilai - Kerjasama Alat Bantu Mengajar - Alat pengukur

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

27Ogos- 4 Sept 32 (5-9 Sept)

Cuti Pertengahan Penggal ke-2 45. M e m e lihara dan M e m ulihara Sum be r Negara Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan pelbagai sumber mengenal pasti dan menyatakan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui; iii. Menyatakan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar; dan iv. Mengenal pasti dan menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. i. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia. Menyatakan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Menyatakan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. x Mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar. Membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. Mengadakan kempen atau projek untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula. Membuat buku skrap tentang langkah memelihara dan memulihara sumber negara.

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia. Menerangkan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Menerangkan langkah memelihara dan memulihara sumber negara. x

Tajuk & Objektif Aras 3 i. ii. iii.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Memainkan peranan sebagai guru memberi taklimat kepada murid tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara. Membuat laporan tentang banding beza antara barang yang boleh dibaharui dan juga sumber yang tidak boleh dibaharui.

Menjelaskan pelbagai sumber yang terdapat di Malaysia. Menjelaskan jenis sumber yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharui. Menjelaskan langkah memelihara dan memulihara sumber negara.

KBT Kemahiran Pelbagai - Inkuiri penemuan - Sumbang sara Nilai - Tanggungjawab Alat Bantu Mengajar - Gambar bahan sintetik - Gambar bahan asli

Tajuk & Objektif 46. Bahan dan M anus ia i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan sif at f izikal bahan; Menyatakan hubung kait sif at f izikal bahan dengan kegunaannya; dan Aras 1 i. ii. iii. iv.

Aras Kesukaran x

HPU & HPK Menyiasat sif at f izikal bahan dari segi kekenyalan, keapungan, kegilapan dan kebolehan menyerap air. Contoh: plastik, logam, kayu, kain, getah,span, tembaga dan kapas

ii. iii.

Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menamakan sif at f izikal bahan dari segi kekenyalan, keapungan, kegilapan dan kebolehan menyerap. Menyebut contoh objek dan mengaitkan sif at f izikal dengan kegunaannya. Menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

x Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan f aedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik KBT Kemahiran Pelbagai - Inkuiri penemuan - Kuiz Nilai - Kesyukuran Alat Bantu Mengajar - Bahan maujud - Getah - Tembaga - Span

Aras 2 i. ii. Mengklasif ikasikan objek berdasarkan sif at f izikal bahan. Menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

iv. Memerihalkan kepentingan bahan asli dan bahan sintetik kepada manusia.

Aras 3 I. Menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

33 (12 -16 Sept)

47. M e nabung Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; ii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat; iii. Menyatakan cara menabung yang bijak; dan iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih. i.

Aras 1 i. ii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan cara menabung yang bijak. iii. Menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menyatakan kesan berbelanja lebih.

Perbincangan kumpulan tentang cara menabung yang bijak, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. Simulasi menemu ramah pegawai bank untuk mengetahui cara menabung, kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

Aras 2 i. ii. iii. Menerangkan cara menabung yang bijak. Menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menerangkan kesan berbelanja lebih.

x Membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan - Simulasi Nilai - Tanggungjawab Alat Bantu Mengajar - Pelbagai jenis tabung - Poster kempen amalan menabung

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat. Menjelaskan kesan berbelanja lebih

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

48. M alays ia M aju dan M ak m ur

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

Mengenal pasti pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Melaw at pusat kraf tangan tempatan. Menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan

i. Menyebut dan menggunakan


istilah dalam konteks;

ii. Menyatakan pelbagai jenis

kegiatan ekonomi yang terdapat iv. di Malaysia;

x x

iii. Menyatakan

iv.

kepentingan Aras 2 kegiatan ekonomi kepada negara; dan i. Menerangkan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. ii. Menerangkan kepentingan kegiatan Memerihalkan satu daripada ekonomi kepada negara. kegiatan ekonomi tempatan. iii. Menerangkan suatu kegiatan ekonomi tempatan. Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan pelbagai jenis kegiatan ekonomi negara. Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada negara. Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi tempatan.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Perbincangan - Sumbang saran Nilai - Patriotik Alat Bantu Mengajar - Pita video-rencana kegiatan ekonomi Malaysia

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

34 (19-23 Sept)

49. Pe rjalanan de ngan Ke re ta Api i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan masa dan w aktu; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Membaca jadual perjalanan pengangkutan aw am dalam sistem 12 jam dan 24 jam. Membincangkan butiran perjalanan dari segi tempoh masa, jarak dan tambang. Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan aw am.

ii.

iii. Menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am

Aras 2 i. ii. Menerangkan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

KBT Kemahiran Berfikir - Perbincangan - Kuiz Nilai - Kesederhanaan Alat Bantu Mengajar - Jam dinding

Aras 3 i. ii. Menjelaskan masa dan w aktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam. Menjelaskan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan aw am.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

50. Bangunan dan Struk turnya i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Mengenal pasti bentuk sesuatu binaan; Menerangkan f aktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur sesuatu bangunan; dan

Aras 1 i. ii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk sesuatu binaan. iii. Menyatakan f aktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan.

Menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari aspek bentuk, luas tapak dan ketinggian. Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid, kon,sf era. Membina satu model bangunan yang strukturnya kuat dan stabil: - menyatakan f aktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan bangunan. Membuat buku skrap tentang bangunan yang terdapat di negara kita.

ii. iii.

iv.

Aras 2 i. ii. Menerangkan f aktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan struktur binaan. Membandingkan dan membezakan bentuk beberapa bangunan.

i v. Memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan.

KBT Kecerdasan Pelbagai - Perbincangan - Inkuiri penemuan Nilai - Rasional Alat Bantu Mengajar - Model bentuk geometri

Aras 3 i. Menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan dengan struktur bangunan. Menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

ii.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

35 (26-30 Sept)

51. Ke jayaan Ek onom i M alays ia

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan f aktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menyatakan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

Mengumpul maklumat tentang f aktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Berbincang tentang usaha kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan. Mengandaikan diri sebagai seorang usahaw an serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi Negara

i. Menyebut dan
menggunakan istilah dalam konteks;

ii. Menyatakan f aktor yang


mempengaruhi perkembangan ekonomi negara; dan iii. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

Aras 2 i. ii. Menerangkan f aktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menerangkan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

KBT Kemahiran Berfikir Nilai - Ketekunan Alat Bantu Mengajar - Petikan akhbar tentang kejayaan Malaysia - Maklumat atau risalah tentang agensiagensi kerajaan dan swasta

Aras 3 i. ii. Menjelaskan f aktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Menjelaskan peranan kerajaan dan sw asta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

52. Bum i Kita i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menerangkan bentuk, dan tarikan graviti bumi; Mengenal pasti lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan bentuk, saiz dan tarikan graviti bumi. Menamakan bahagian permukaan bumi. iv. Menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar.

Menyiasat bentuk Bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran kertas atau kadbod dari jarak dekat (30cm) dan dari jarak jauh (15m) Menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan objek ke lantai. Membicangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan model atau gambar. lapisan bumi: kerak, mantel, teras luar, teras dalam lapisan permukaan bumi: lautan, daratan, atmosf era

ii. iii.

x Aras 2 i. ii. Menerangkan bahagian permukaan bumi. Menerangkan cara memanf aatkan sumber yang ada di bumi.

iv. Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan

Aras 3 i. ii. Menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan bumi. Meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian permukaan bumi musnah. Mengumpul dan mentaf sir data tentang keindahan atau berdasarkan sajak. KBT Kajian Masa Depan Kemahiran teknologi Nilai - Keyakinan x

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

36 (3 -7 Okt)

53. Sis te m Suria i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan planet dalam sistem suria; Menyatakan ahli sistem suria; dan

Aras 1 i. ii. iv. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menamakan planet dalam sistem suria. iii. Menamakan ahli sistem suria. Menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Berbincang berdasarkan gambar tentang ahli sistem suria. Menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi Matahari dengan menggunakan model. Melukis kedudukan planet sistem suria. Bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berw arna. Contoh:pemandangan di pantai pada w aktu senja.

ii. iii.

x Aras 2 i. ii. iii. Menyenaraikan planet dalam sistem suria mengikut urutan bermula daripada matahari. Menerangkan ahli sistem suria. Memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan. x

iv. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan.

Aras 3 i. Mengitlak alam semesta yang w ujud dalam keadaan tertib dan sistematik.

KBT Kecerdasan Pelbagai Tunjuk cara Sumbang saran Nilai Kesyukuran Alat Bantu Mengajar Glob

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

54. M alays ia di Are na Antarabangs a i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

x Mengenal pasti pertubuhan yang dianggotai olehMalaysia di peringkat antarabangsa. Contoh: CHOGAM, ASEAN, OIC. x Mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan Malaysia dengan negara luar dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Membincangkan f aedah hubungan Malaysia dengan dunia luar.

ii.

iii. Menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Aras 2 x i. ii. Menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

KBT Kemahiran Pelbagai Inkuiri penemuan Sumbang saran Nilai Patriotik

Aras 3 i. ii.

Menjelaskan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia. Alat Bantu Mengajar Menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat Petikan akhbar tentang penglibatan antarabangsa dalam bidang ekonomi, sosial Malaysia di peringkat antarabangsa dan politik.

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

37 (10-14 Okt)

55. Ge rhana i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menerangkan f enomena gerhana bulan dan gerhana matahari; dan Memerihalkan keadaan di bumi semasa gerhana

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana matahari.

Menunjuk cara bagaimana Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari berlaku dengan menggunakan model Bumi, Bulan dan Matahari. Melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari semasa Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. Berbincang secara berpasangan untuk meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan.

ii.

iii.

Aras 2 i. ii. Melukis dan menerangkan kedudukan bumi bulan dan matahari semasa gerhana. Menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana. x

Aras 3 i. Meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan.

KBT Kecerdasan Pelbagai Tunjuk cara Melukis Nilai Kerajinan Alat Bantu Mengajar - Glob

Tajuk & Objektif

Aras Kesukaran

HPU & HPK

56. M ark ah Pe pe rik s aan i. Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks; Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus; dan

Aras 1 i. ii. iii. Menyebut dan mengeja istilah dengan betul. Menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menyatakan markah peperiksaan dalam peratus.

Mengira markah peperiksaan dalam peratus Contoh: i) 20 x 100 = 50% 40 ii) 272 x 100 = 54.40% 500 Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Menganalisis keputusan peperiksaan murid. Contoh: i) jumlah markah dalam peratus ii) peratus lulus iii) peratus gagal

ii.

Aras 2 i. ii. Menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus.

iii. Memerihalkan keputusan markah peperiksaan.

Aras 3 i. ii. Menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. Menjelaskan keputusan peperiksaan

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus. KBT Kemahiran Pelbagai Inkuiri penemuan Nilai Kerajinan Alat Bantu Mengajar - Keputusan peperiksaan murid x

38 (17-21 Okt) 39 (24-28 Okt) 40-42 (31-18 Nov) (19 Nov-31 Des)

Peperiksaan Akhir Tahun

Cuti Deepavali

Perbincangan & Postmortem PAT

Cuti Akhir Tahun